Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

l 2 i njutonit

VIEWS: 82 PAGES: 3

									          Universiteti i Prishtinës
            Fakulteti i Mjekësisë

         Drejtimi : Mjekësi e përgjithshme          Fizikë Mjekësore me Biofizikë            Grupimi I
            Grupi VIII
 10.11.2010
Veton Ramadani             Asistent : Besim Xhafa
           Eksperimenti i Ligjit të dytë të Njutonit

Kjo aplet java simulon një tribometër, i cili përdoret për ekperimentimin e lëvizjes me nxitim konstant.
Vagoni me masë M me anë të një filli shumë të lehtë lidhet me ngarkesën e varur m. Forca që ushtron filli i
shkakton vagonit nxitimin a. Nxitimi i rënies së lirë merret 9.81 m/s2.

Masa e vagonit M, vlera e masës së varur m dhe koefiçienti i fërkimit m mund të ndryshojnë brenda kufijve
të lejuara.

Për një matje duhet të rregulloni distancën e matjes (nga pozicioni fillestar deri tek pengesa e dritës LB, me
saktësi 5 mm). Me shtypjen e mausit mbi buton "Fillo", nis animacioni dhe llogaritja e kohës nga ora
dixhitale me saktësi 1 ms. Gjatë lëvizjes një pikë e kuqe në diagramin t-s (grafiku i varësisë së zhvendosjes
nga koha), tregon për atë çast zhvendosjen e kryer. Në çastin e mbarimit të kohës, çifti i vlera do të
shënohet në diagramë. Pas një klik mbi butonin "Regjistro matjen" të dhenat do të regjistrohen në listën
"Matjet:". Një seri matjesh me të njejtat parametra, nuk mund të përmbajnë më shumë se 10 matje.
Zbatimi i ligjit të dytë të Njutonit:
                    m           m
              9 g  9.81    0.02  50 g  9.81
    mg  Mg            s           s  88.29  9.81 m  78.48 m  1.330 m
   a     
     M m               50 g  9 g          59    s2  59 s 2     s2
Lëvizja me nxitim konstant dhe shpejtësi fillestare 0:             m
         1.330
   a          s 2  (0.867s) 2  0.665  0.75m  0.5m
  s  t2 
   2        2
Nxitimi:


                  m            m
           15g  9.81    0.001 90 g  9.81
     mg  Mg         s            s  147.15  0.88 m  146.27 m  1.393 m
   a     
     M m            90 g  15g          105    s2  105 s 2     s2


Zhvendosja:
                  m
             1.393
         a         s 2  (0.847s) 2  0.69  0.717m  0.5m
       s  t2 
         2      2

								
To top