Docstoc

HH11 Tiet 40

Document Sample
HH11 Tiet 40 Powered By Docstoc
					           BÀI 4 : HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
                     Tiết 40

A. MỤC TIÊU :
    1. Về kiến thức :
    - Biết được khái niệm góc giữa hai mặt phẳng; khái niệm 2 mặt phẳng vuông góc .
    - Hiểu được : Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc
    2. Về kỹ năng :
    - Biết cách tính góc giữa 2 mặt phẳng
    - Nắm được các tính chất của 2 mặt phẳng vuông góc và vận dụng chúng vào việc
giải toán.
    3. Về thái độ :
    - Tích cực, hứng thú trong bài học
    4. Về tư duy : Lôgic
B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :
    - Chuẩn bị các hình vẽ minh hoạ.
    - Chuẩn bị bảng phụ .
C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
    Gợi mở vấn đáp. Đan xen hoạt động nhóm.
D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC :
    1. Ổn định lớp :
    2. Kiểm tra bài cũ :
    * Hoạt động 1 :
  Hoạt động của HS          Hoạt động của GV          Ghi bảng
- Nghe, hiểu nhiệm vụ     Câu hỏi : Em hãy cho biết điều - Điều kiện để đường
                kiện để đường thẳng và mặt thẳng d vuông góc với mặt
                phẳng vuông góc với nhau.    phẳng (P) :
                                a  ( P);b  ( P)
- Nhớ lại kiến thức cũ và   -Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu
                                a b  Q       d  (P)
trả lời câu hỏi.        hỏi.               d  a; d  b
- Nhận xét câu trả lời của   -Gọi 1 HS khác nhận xét câu
bạn và bổ sung (nếu cần)    trả lời của bạn.
                - Củng cố kiến thức cũ và cho
                điểm HS
    3. Bài mới :
    * Hoạt động 2 : Góc giữa 2 mặt phẳng
  Hoạt động của HS        Hoạt động của GV           Ghi bảng
             *HĐTP 1: Hình thành định 1. Góc giữa 2 mặt phẳng.
             nghĩa.           a) Định nghĩa : SGK
- Đọc SGK/104.      - Cho HS đọc SGK/ 104 phần   a
             I.
                               P            b
- HS nhận xét hình vẽ   - Yêu cầu HS nhận xét về vị
             trí tương đối giữa 2 mặt
             phẳng trong hình 108 / 104.
- Phát biểu định nghĩa - Yêu cầu HS phát biểu định           Q
góc giữa 2 mặt phẳng.   nghĩa.
                              H. 108
             * HĐTP 2 : Cách xác định b) Cách xác định góc giữa 2
             góc giữa 2 mặt phẳng.      mặt phẳng.
- HS nêu lên nhận xét - Nêu trường hợp 2 mặt + Khi (P) và (Q) là 2 mặt
của mình sau khi thảo phẳng (P) và (Q) song song phẳng song song hay trùng
luận theo nhóm.      hoặc trùng nhau ?        nhau thì 2 đường thẳng lần
             - Tổng hợp ý của HS và kết lượt vuông góc với 2 mặt
             luận.              phẳng đó sẽ song song hoặc
- HS nêu lên nhận xét   - Nêu trường hợp 2 mặt trùng nhau, vì vậy góc giữa 2
sau khi thảo luận theo  phẳng (P) và (Q) cắt nhau mặt phẳng đó bằng 00.
nhóm           theo giao tuyến   ?.     + Khi (P) và (Q) cắt nhau
                             theo giao tuyến    .
                             + Xét (R) vuông góc 
             - Củng cố và nêu lại cách xác    ( R)  ( P)  p
                             +
             định góc giữa 2 mặt phẳng      ( R )  (Q )  q

             trong các trường hợp trên.   + Ta có ((P); (Q)) = (p;q)
- HS xem VD/105 và    - Cho HS xem VD/105 SGK
nhận xét.           - Hỏi : Em hãy cho biết hình
                chiếu vuông góc của mp
                (SBC) ?
                - Gọi 1 HS cho biết diện tích
                tam giác ABC.
                - GV mở rộng sang diện tích - Định lý 1 : SGK
                đa giác và cho HS phát biểu
                định lý 1.


    * Hoạt động 3 : Hai mặt phẳng vuông góc .


   Hoạt động của HS        Hoạt động của GV           Ghi bảng
- HS quan sát mô hình     * HĐTP 1 : Hình thành định 2. Hai mặt phẳng vuông góc
hình lập phương.        nghĩa.             :
   A          D
                - GV đưa ra mô hình hình lập
 B        C
                phương .

   A’          D’

 B’      C’
- HS nhận xét góc giữa 2    - Hỏi : Hãy nhận xét góc giữa a) Định nghĩa : SGK
mặt phẳng (ABCD ) và      2 mp (ABCD ) và (AB B’A’)?
(AB B’A’) .          - GV nêu khái niệm 2 mp b) Điều kiện để 2 mặt phẳng
                vuông góc.           vuông góc .
                * HĐTP 2 : Điều kiện để 2 - Định lý 2 :
                                a  ( P)
                mặt phẳng vuông góc.             ( P)  (Q)
                                a  (Q )
- Phát biểu định lý 2 .    - Yêu cầu HS đọc định lý 2.
- Định lý 2 :         - Yêu cầu HS diễn đạt nội
a  ( P)
       ( P)  (Q)    dung theo ký hiệu toán học.
a  (Q )
                - GV gợi ý cho HS chứng
                minh định lý 2.                * HĐTP 3 : Tính chất của 2
                                c) Tính chất của 2 mặt phẳng
               mặt phẳng vuông góc.     vuông góc.
               - GV cho HS đọc định lý 3 - Định lý 3 : SGK
               SGK.
- HS chứng minh định lý   - Hướng dẫn HS chứng minh
3 theo gợi ý của GV.     định lý 3.
               * HĐTP 4 :          + Hệ quả 1 :
- Phát hiện hệ quả 1.    - Yêu cầu HS quan sát hình
                              ( P )  (Q )
- HS phát biểu hệ quả 1.   113 SGK.
                              A  ( P)
- HS vẽ hình :        - Yêu cầu 1 HS vẽ hình minh a  (Q )      a  (P)

               hoạ.            A a
               - Yêu cầu 1 HS khác ghi hệ
               quả theo ký hiệu toán học.
               * HĐTP 5 :
               - Cho HS quan sát hình 114.
               - GV diễn đạt hệ qủa 2.    + Hệ quả 2 : SGK.
- HS ghi hệ quả theo ký   - Yêu cầu 1 HS khác ghi hệ
hiệu toán học.        quả theo ký hiệu toán học.
( P)  (Q)  a
( P)  ( R)    a  (R)  - GV chứng minh hệ quả 2.
(Q)  ( R)
- HS phát biểu hệ quả 3   * HĐTP 6 : Cho HS quan
theo SGK.          sát hình vẽ 116 SGK.
- HS chứng minh hệ quả 3 - Yêu cầu HS diễn đạt hệ quả
                           + Hệ qủa 3 : SGK.
theo gợi ý của GV.    3.
- Vẽ hình :         - GV hưỡng dẫn HS chứng
               minh hệ quả 3.
               - GV yêu cầu 1 HS lên bảng
               vẽ hình 116.               * HĐTP 7 : Củng cố qua bài
                              - Ví dụ (trình bày trên bảng
              tập .              phụ).
              - Cho hình chóp S. ABC có - Hình vẽ :
              ABC là tam giác đều cạnh A,    S
                           a
              SA  (ABC) và SA =     .
                           2
              Tính góc giữa 2 mp (ABC) và
              (SBC ).             A       C
- 1HS lên bảng vẽ hình .  + Gọi 1HS lên bảng vẽ hình.         I
- HS nhận xét mp (ABC) + Hỏi : Nhận xét mp (ABC)          B
và mp (SBC ) cắt nhau và mp (SBC ) ?
theo giao tuyến BC.    + Gọi 1 HS nhắc lại cách xác
              định góc giữa 2 mặt phẳng
              cắt nhau.
- Tam giác ABC đều cạnh + Gọi 1HS nhận xét tính chất
a.           tam giác ABC để từ đó gợi ý
              tìm góc giữa 2 mp (ABC) và
              mp (SBC ) ?
- Các nhóm thảo luận để + GV cho các nhóm thảo luận
đưa ra kết quả.     đưa ra lời giải.
              + GV nhận xét lời giải của
              các nhóm và chính xác hoá
              kết quả.


   4. Củng cố :
   - Cách xác định góc giữa 2 mặt phẳng.
   - Điều kiện để 2 mặt phẳng vuông góc
   5. Dặn dò : BTVN 23, 24 trang 111 SGK.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:11/20/2011
language:Vietnamese
pages:5
muoitt9 muoitt9
About