100Bài tập ôn tập chương III by muoitt9

VIEWS: 26 PAGES: 9

									                  HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
                       A. Kiến thức cần nhớ
1. Tọa độ vectơ: Cho a   a1 ,a 2 ,a 3  , b   b1, b2 , b3  . Ta có
      a  b   a1  b1;a 2  b2 ;a 3  b3       k.a   ka1;ka 2 ;ka 3 
         a1  b1
                                            a1 a 2 a 3
     a  b  a 2  b 2                 a cùng phương b         
         a  b                                b1 b2 b3
          3   3

     a.b  a1b1  a 2b2  a 3b3            a  b  a1b1  a 2b2  a 3b3  0
                                         a1b1  a 2 b 2  a 3b3
    a  a1  a 2  a 3
        2  2   2
                                  
                              cos a, b 
                                       a1  a 2  a 3 . b1  b 2  b3
                                        2      2  2     2
                                           2        2

2. Tọa độ điểm: Cho A(x A; y A ; z A ), B(x B; y B ; z B ),C(x C; y C ; z C )
     AB   x B  x A ; yB  yA ;z B  z A 

     AB  AB      x B  x A    yB  yA    z B  z A 
                    2        2         2                     x  x B yA  yB z A  z B 
     M là trung điểm của AB  M  A    ;     ;     
                      2     2     2 
                       x  x B  x C y A  y B  yC z A  z B  z C 
     G là trọng tâm tam giác ABC  M  A       ;       ;        
                         3       3       3     
3. Tích có hƣớng của hai vectơ: a   a1 ,a 2 ,a 3  , b   b1, b2 , b3 
                                      a a 3 a 3 a1 a1 a 2 
    Tích có hướng của hai vec tơ a và b là một vectơ, k/h: a, b    2 ;
                                  b b b b ;b b        
                                      2 3 3 1 1 2
    - Điều kiện để 3 vectơ đồng phẳng: a,b,c đồng phẳng  a, b  .c  0
                                  
    - a cùng phương b  a, b   0
               
    - Diện tích hình bình hành ABCD       : SABCD  AB,AD
                                      
                               1
    - Diện tích tam giác ABC           : SABC   AB, AC 
                               2       
                                 1
    - Thể tích tứ diện ABCD           : VABCD   AB, AC  .AD
                                 6      
    - Thể tích hình hộp ABCD.A'B'C'D'      : VABCD.A ' B'C' D'  AB,AD .AA'
                                        
                      B. Các ví dụ và bài tập
1. Cho 3 điểm A(3 ; 1 ; -1), B(-2 ; 2 ; 3), C(0 ; 3 ; 2)
  a. Xác định tọa độ trọng tâm G và trực tâm H của tam giác ABC
  b. Xác định tọa độ điểm A' là chân đường cao của tam giác ABC kẻ từ A
  c. Gọi I là điểm chia đoạn HG theo tỉ số k = 3. Chứng minh I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
  ABC.
2. Cho 4 điểm A(a ; 0 ; 0), B(0 ; a ; 0), C(0 ; 0 ; b), D(a ; a; b) với 0  a  b .
  a. Chứng minh AB vuông góc với CD
  b. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh IJ là đoạn vuông góc chung của AB và
  CD
3. Cho tứ diện S.ABC có A(1 ; 2 ; -1), B(5 ; 0; 3), C(7 ; 2 ; 2), SA vuông góc với (ABC) và S thuộc
                                                        1
mp(Oyz).
  a. Tìm tọa độ S.     b. Tìm tọa độ giao điểm E của (ABC) và Ox.
4.. Cho 4 điểm A(-1 ; 2 ; 0), B(-3 ; 0 ; 2), C(0 ; 2 ; -1) và D(1 ; 4 ; 0). Chứng minh ABCD là một tứ
  diện. Tính thể tích của nó.
5.. Cho 2 điểm cố định A(1 ; 1; 0), B(0 ; 0 ; 1) và 2 điểm di động M(m ; 0 ; 0), N(0 ; n ; 0) (m,n  R* )
                                                   

  a) Tìm quan hệ giữa m, n để OA  MN
  b) Tính thể tích của hình chóp B.OMAN
  c) M, N di động sao cho m.n = 1. Tính m, n để VB.OMAN nhỏ nhất
6.. Cho 4 điểm A(1 ; 1; 1), B(2 ; -1 ; 3), C(2 ; 1; 1) và D(3 ; 0 ; 2)
  a. Chứng minh A, B, D, C đồng phẳng
  b. Cho E(1 ; 3 ; 3). Chứng minh EA  (ABC). Tính thể tích tứ diện E.ABC
  c. Tính khoảng cách từ B đến (ACE)
7.. Cho 4 điểm A(2 ; -1 ; 3), B(1 ; 3 ; -2), C(-1 ; 2 ; 3) và D(0 ; m ; p). Xác định m và p để 4 điểm A, B,
  C, D theo thứ tự tạo thành hình bình hành
8. Cho 2 điểm A(-2 ; 1 ; 2) và B(1 ; -2 ; 2)
  a. Chứng minh OAB là tam giác vuông cân
  b. Tìm M thuộc Ox nhìn đoạn AB dưới một góc vuông
  c. Tìm tập hợp những điểm N thuộc mp(Oxy) nhìn đoạn AB dưới một góc vuông.
9. Cho hai điểm A(1 ; 2; ;2) và B(8 ; 1; 4).
 a. Tính góc AOB
 b. Xác định chân đường phân giác trong đỉnh O của tam giác OAB

       PHƢƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
                    A. Kiến thức cần nhớ
1) Vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng:
                      
    * n  0 là VTPT của mp(  ) nếu: n  
                      
    * Hai vectơ không cùng phương a , b được gọi là cặp vectơ chỉ phương của (  ) nếu chúng song
                   
song hoặc nằm trên (  ). Khí đó:  a , b  là vectơ pháp tuyến của (  )
                     
2) Phương trình tổng quát của mặt phẳng: Ax + By + Cz + D = 0 (A2 + B2 + C2  0 )
                                        
    + Mặt phẳng có phương trinh: Ax + By + Cz + D = 0 thì có VTPT: n  ( A; B; C)
                               
    + Mặt phẳng qua M(x0 ; y0 ; z0) và có một VTPT là n  ( A; B; C) thì có pt:
                 A(x - x0) + B(y - y0) + C(z - z0) = 0
    + Phương trình mp cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm (a ; 0 ; 0), (0 ; b ; 0), (0 ; 0; c) là:
               x y z
                   1 (phương trình theo đọan chắn)
               a b c
    + MpOxy: z = 0      + Mp(Oyz): x = 0       + Mp(Ozx): y = 0

3) Phương trình mặt phẳng qua giao tuyến của hai mp (Ptrình chùm mặt phẳng)::
             Ax+By + Cz +D = 0 và A'x+B'y+ C'z + D'=0 là
      m(Ax + By + Cz + D) + n( A'x + B'y + C'z + D') = 0 (m, n không đồng thời = 0)

                     B. Các ví dụ và bài tập
                                                      2
Bài 1: Viết PT mp (P) qua A(-2 ; -1 ; 0) và song song với mp (Q): x - 3y + 4z + 5 = 0
Bài 2: Viết PT mặt phẳng (P) trong các trường hợp sau:
    a) Qua ba điểm A(1 ; -1; 2), B(2 ; 3 ; 0) và C(-2 ; 2 ; 2)
    b) Mặt trung trực của AB
    c) Qua C và vuông góc với hai mặt phẳng (Q): x + y - 2z = 0 và (R): x - z + 3 = 0
Bài 3: Cho A(1 ; -1 ; 3), B(3 ; 0 ; 1) và C(0 ; 4 ; 5)
    a) Viết phương trình mp(ABC)
    b) Viết phương trình mp qua O, A và vuông góc với (Q): x + y + z = 0
    c) Viết phương trình của mặt phẳng chứa Oz và qua điểm P(2 ; -3 ; 5)
Bài 4
    Trong không gian Oxyz, M(-4 ; -9 ; 12) và A( 2 ; 0 ; 0). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M,
A và cắt Oy, Oz lần lượt tại B và C sao cho OB = 1 + OC (B, C khác O)
Bài 5:
    Viết phương trình của mặt phẳng (P) qua F(4 ; -3 ; 2) và vuông góc với giao tuyến của hai mặt
phẳng: (Q): x - y + 2z - 3 = 0 và (T): 2x - y - 3z = 0
Bài 6
    Viết phương trình của mặt phẳng (P) qua E(3 ; 4 ; 1) và vuông góc với giao tuyến của hai mặt
phẳng:(R): 19x - 6y - 4z + 27 = 0 và (K): 42x - 8y + 3z + 11 = 0
Bài 7
    Viết phương trình mặt phẳng qua giao tuyến của hai mặt phẳng: (P): x - 2y = 0,
    (Q): 3x - 2y + z - 3= 0 và vuông góc với mặt phẳng: (R): x - 2y + z + 5 = 0
Bài 8. Cho hai mặt phẳng: (P): 2x - y + z = 0, Q): x - 3y + 2 = 0
    a) Viết phương trình của mặt phẳng (  ) qua giao tuyến của (P), (Q) và song song với Ox.
    b) Viết phương trình mặt phẳng (  ) qua giao tuyến của xOy và (Q) và tạo với 3 mặt phẳng tọa
                 125
độ một tứ diện có thể tích bằng    .
                 36

         PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
                     A. Kiến thức cần nhớ
1) Các dạng phƣơng trình đƣờng thẳng:
                x  x 0  a1 t
               
   -Phương trình tham số:  y  y0  a 2 t , với a  (a1 ;a 2 ;a 3 ) là vectơ chỉ phương của đường thẳng.
               z  z  a t
                  0   3

                x  x 0 y  y0 z  z 0
   -Phương trình chính tắc:               .
                 a1     a2   a3
2) Cách xác định vị trí tƣơng đối, tìm giao điểm của hai đƣờng thẳng:
3) Cách viết phƣơng trình đƣờng thẳng:
   Tìm một điểm và một VTCP (hoặc cặp VTPT) của đường thẳng.            PTTS
          CAÙC BAØI TOAÙN VEÀ PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG
STT    Baøi toaùn     Hình veõ   Caùch giaûi
     Vieát phöông      
     trình ñöôøng       M    B1: - Goïi M1 (toaï ñoä coù chöùa tham soá t)  1
    thaúng  ñi qua     M1        -   M2 (toaï ñoä coù chöùa tham soá t’)  2
 1
     ñieåm M vaø            B2: MM1 vaø MM2 cuøng phöông => t => M1
    caét 2 ñöôøng     1 M2
                      B3: Vieát phương trình MM1 chính laø phöông trình
     thaúng 1, 2        2
                      ñöôøng thaúng 
     Vieát phöông        2  B1: - Goïi M1 (toaï ñoä coù chöùa tham soá t)  1
              1
                     d   -   M2 (toaï ñoä coù chöùa tham soá t’)  2
     trình ñöôøng
 2
    thaúng  song           B2: M1M2 vaø ad cuøng phöông => t, t’ => M1, M2
    song vôùi d vaø           B3: Vieát phương trình M1M2 chính laø phöông trình
               1
                                                3
                   2
    caét caû 1 vaø             ñöôøng thaúng 
       2
                        Phöông phaùp 1
               
    Vieát phöông              B1: Goïi N (toaï ñoä coù chöùa tham soá t)  d
               ra
    trình ñöôøng              B2: MN  d  MN.ad = 0 => t => M
   thaúng  ñi qua   d          Phöông trình  chính laø phương trình MN
 3     ñieåm M               Phöông phaùp 2
    vuoâng goùc    M          B1: Vieát ptrình maët phaúng( ) qua M vaø vuoâng goùc
   vaø caét ñöôøng            d
      thaúng d            ra  B2: Tìm H = ( )  d
             
             N          B3: phöông trình  laø phöông trình ñöôøng MH
     Vieát phöông
     trình ñöôøng     a1
    thaúng  ñi qua       1     B1: Vieát phöông trình maët phaúng( ) qua M vaø
            1
       ñieåm M             vuoâng goùc 1
 4
     vuoâng goùc             B2: Tìm N = ( )  (2)
     vôùi ñöôøng  M           B3: phöông trình  laø phöông trình ñöôøng MN
     thaúng 1 vaø     a2    2
    caét ñthaúng 2       2
             M2
     Vieát phöông
     trình ñöôøng    1
    thaúng  naèm        2     B1: Tìm M1 = 1  ( )
      trong maët
 5                       B2: Tìm M2 = 2  ( )
     phaúng  vaø
      caét caû 2        M2    B3:  laø ñöôøng thaúng M1M2
               M1
    ñöôøng thaúng  
       1, 2
    Vieát pt ñöôøng
    thaúng  naèm             B1: Tìm ñieåm A =   ( )
                
 7
     trong mp( ),                
                               qua A
    qua giao ñieåm             B2:  
                           Coù vtcp a   n , ad 
                                       
    A cuûa d vaø                 
    , vuoâng goùc d
              A     d 

                     B. Các ví dụ và bài tập
Bài 1: Lập phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua M(2; 3; -6) và song song với đường thẳng
   x 1 y  2 z
d1 :       
    3    1   1
Bài 2: Cho A(2; 3; 5) và mặt phẳng (P): 2x + 3y - 17 = 0
     a) Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và vuông góc với (P)
     b) Tìm giao điểm của d với trục Oz.
                                 x 1  y  3 z  4
Bài 3: Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d:             và song song với
                                  3   1   2
        x  1  t
        
đường thẳng d':  y  2  t
        z  1  2t
        
                       x  1  t
                       
Bài 4: Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa d:  y  2  t và vgóc với mp(Q): 2x - y - z = 0
                       z  1  2t
                       
                                                    4
Bài 5: Lập phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm A(0;1;1), vuông góc với đường thẳng
                       x  1  t
   x 1 y  2 z              
d1 :       và cắt đường thẳng:     y  2  t
    3  1  1              z  1  2t
                       
Bài 6: Lập phương trình đường thẳng d:
                             x 1 y 1 z  2      x  y2 z2
    a) d qua A(1 ; 0 ; 3) và cắt hai đường thẳng: d1:          và d2:     
                              2   1   3     1  2   3
    b) d vuông góc với (P): x - y - z - 3 = 0 và cắt hai đường thẳng:
          x 1 y  3 z  4       x y 1 z  2
        d1:            và d2:     
           1    2    3     1   1   2
                   x 1 y  2 z
    c) d là hình chiếu của d1 :        xuống măt phẳng: (P): x - y - z + 4 = 0
                    3   1  1
Bài 7: Lập phương trình đường thẳng d qua A(2 ; -5 ; 6), cắt Ox và song song với mp(P): x + 5y - 6z = 0
Bài 8: Tìm tọa độ hình chiếu của điểm A(1 ; -2 ; 1) lên mp(P): x + 5y - 6z = 0
Bài 9: Lập phương trình tham số của đường thẳng d cắt hai đường thẳng:
     x 1 y z  3      x  3 y 1 z                  x 1 y  3  z
   1 :        ; 2 :        và song song với đường thẳng: d':      
      2  1  2      4   2 5                   2   1  2
Bài 10: Lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng:
                     x  3  4 t    x  6t
                               
                  d1 : y  2  t ; d 2 : y  1  t
                     z  1  t     z  2  2t
                               
Bài 11: Lập phương trình đường thẳng d đi qua A(-4 ; -2 ; 4), cắt và vuông góc với đường thẳng:
  x  3 y 1 z 1
d':      
   2   1   4
Bài 12: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:
                    x 1 y z  3    x  3 y 1 z
                 1 :        ; 2 :     
                     2  1  2     4  2 5
    a) Viết phương trình mặt phẳng chứa  1 và song song với  2
    b) Cho điểm M(2 ; 1 ; 4). Tìm tọa độ điểm H   2 sao cho độ dài MH nhỏ nhất.
                                            x y 1 z  2
Bài 13: Trong không gian cho hai điểm A(2 ; 3 ; 0), B(0 ; - 2 ; 0) và đường thẳng d:     
                                            1  1  2
    a) Lập phương trình mp(P) qua A và vuông góc với d.
    b) Tìm tọa độ N thuộc mặt phẳng (Q): x - 2y + z - 3 = 0 sao cho NA + NB nhỏ nhất.
                                                   5
      VỊ TRÍ TƢƠNG ĐỐI GIỮA CÁC ĐƢỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
                   A. Tóm tắt lý thuyết
1 Vị trí tƣơng đối của hai đƣờng thẳng:
    Cho 2 đường thẳng: (d) qua M0(x0 ;y0 ;z0), có VTCP u = ( a; b; c)
           và  (d’) qua M’0(x’0 ;y’0 ;z’0), có VTCP u ' = ( a’; b’; c’)
    (d) và (d’) đồng phẳng     u, u ' .M 0 M '0  0
                      
    (d) và (d’) cắt nhau     u, u ' .M 0 M '0  0 và a:b:c  a’:b’:c’
                     
    (d) // (d’)         a:b:c = a’:b’:c’ (x’0 – x0 ):(y’0 – y0) :(z’0 – z0)
    (d)  (d’)         a:b:c = a’:b’:c’ = (x’0 – x0 ):(y’0 – y0) :(z’0 – z0)
    (d) và (d’) chéo nhau     u, u ' .M 0 M '0  0
                     
2. Vị trí tƣơng đối của đƣờng thẳng và của mặt phẳng :
    Cho đường thẳng (d) qua M0(x0 ;y0 ;z0) , có VTCP u = ( a; b; c).
    và mặt phẳng ( ): Ax + By + Cz + D = 0 có VTPT n  (A;B;C)
    (d) cắt ( )  n.u  0  Aa +Bb +Cc  0
          n  u
                 Aa  Bb  Cc  0
    (d) / /()        
           M 0  ( )
                 Ax 0  By0  Cz 0  0
                Aa  Bb  Cc  0
    (d)  ( )  n  u
          
               
           M0  ()
                Ax 0  By0  Cz 0  0
    Một số lưu ý:
    1) Khi (d) cắt ( ) để tìm tọa độ giao điểm của (d) và ( ) ta giải hệ gồm các phương trình của (d)
và ( )
    2) Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng ()
       - Viết phương trình đường thẳng () đi qua điểm M và () ()
       - Tìm giao điểm của () với () đó là điểm cần tìm.
    3) Tìm điểm M’ đối xưng với điểm M qua mặt phẳng ()
       - Tìm hình chiếu vuông góc H của M trên () .
       - M’ đối xứng với M qua ()  H là trung điểm đoạn MM’.
    4) Tìm hình chiếu vuông góc H của M trên đường đương thẳng (d).
       - Viết phương trình mặt phẳng () qua M và ()  (d).
       - Tìm giao điểm của () với (d) , đó là tọa độ H cần tìm.
    5) Tìm điểm M’ đối xứng với điểm M qua đường thẳng (d) .
       - Tìm hình chiếu vuông góc H của M trên (d).
       - M’ đối xứng với M qua (d)  H là trung điểm đoạn MM’.
                          B. Bài tập
Bài 1: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau, nếu chúng cắt nhau hãy tìm tọa độ giao điểm :
                    x  1      x  1  2t
        x 1                             x2 y z3
    a) d:     y  2  z và d’  y  t
                          b) d:  y  t   và d’:    
         3                    z  1  t     7  5  1
                   x  1  t
                             
       x 1 y  2 z  3       x 7 y 6 z 5
    c) d:           và d’:       
        9   6    3       6   4    2
Bài 2 : Xét vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng sau, nếu chúng cắt nhau hãy tìm tọa độ giao
điểm của chúng:

                                                    6
       x 1 y  2 z  3
    a) d:           và () : 4x + 2y – 8z +2 = 0
        2    1  4
        x 1 y  2 z  3
    b) d:           và () : 2x + y – z –3 = 0
         2   1   1
        x  12  4t
       
    c) d:  y  9  3t () : 3x + 5y – z – 2 = 0
       z  1  t
       
                         x  1 
                         
Bài 3. Cho điểm M(2; 1; 4) và đường thẳng (d) :.  y  2  t
                         z  1  2t
                         
    a) Tìm hình chiếu vuông góc H của M trên (d).     b) Tìm điểm M’ đối xứng với M qua (d).
Bài 4. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho N( 2; -3; 1 ) và mặt phẳng () : x + 2y – z + 4 = 0.
    a) Tìm hình chiếu vuông góc của N trên mặt phẳng .
    b) Tìm điểm N’ đối xứng với N qua ().
                                  x 1 y z  2
Bài 5. Cho mặt phẳng () : 2x + y + x – 2 = 0 và đường thẳng (d) :        .
                                   2 1  3
    a) Chứng minh (d) cắt () b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d) với ().
Bài 6. Cho (d) : x  1  y  2  z  3 , () : x +3y – 2z – 5 = 0. Định m để:
          m   2m  1    2
    a). (d) cắt ()       b). (d) // ()       c). (d)  ().

                  KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC
                                          Ax 0  By0  Cz 0  D
- Khoảng cách từ M(x0; y0; z0) đến mp (): Ax + By + Cz = 0 là: d  M 0 ,()  
                                          A 2  B2  C 2
                                             M0 M1 ,u 
                                                  
- Khoảng cách từ điểm M1 đến đt  đi qua M0 và có vectơ chỉ phương u là: d  M1 ,   
                                                u
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau  và  ', trong dó:
     đi qua điểm M0 và có vectơ chỉ phương u ,  ' đi qua điểm M0' và có vectơ chỉ phương u '
                           u, u ' .M 0 M 0 '
                              
                   d  ,  '  
                              u, u '
                                 
Bài 1. Tính khoảng cách từ các điểm M1(1;-3;4) , M2( 0;4 ;1) , M3( 2;-1;0 ) đến mặt phẳng
                    () : 2x –2y + z – 5 = 0
                                x2  y 1 z 1
Bài 2. Tính khoảng cách từ điểm A(1;1;3) tới đường thẳng :       
                                1   2  3
Bài 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau :
                x 1 y z 1        x 1 y  2 z  3
             (1):          và (2):       
                 2   1 1        1   1   1
              x 1 y z 1
Bài 4. Cho đường thẳng d:          và mặt phẳng (): x+ y + 2z – 4 = 0 .
               2   1 1
    Tính góc giữa d và ()
Bài 5. Tìm trên Oz điểm M cách đều điểm A( 2; 3; -1 )và mặt phẳng:x + 3y +z –17 = 0
               x  1  2t
               
Bài 6. Cho đường thẳng (d):  y  2  t và mặt phẳng () : 2x – y – 2z +1 = 0.
               z  3t
               
                                                      7
    Tìm các điểm M  (d) sao cho khoảng cách từ M đến () bằng 3
                 x2 y 3 z 4         x 1 y  4 z  4
Bài 7. Cho hai đường thẳng (d1):           và (d2):      
                 2    3    5       3  2  1
    Tìm hai điểm M, N lần lượt trên (d1) và (d2) sao cho độ dài đoạn MN nhỏ nhất.

     PHƢƠNG TRÌNH MẶT CẦU - ĐƢỜNG TRÕN TRONG KHÔNG GIAN
                     A. Kiến thức cần nhớ
1) Phƣơng trình mặt cầu (S) tâm I(a ; b; c), bán kính R:
                 (S) : (x  a) 2  (y  b) 2  (z  c) 2  R 2
   - Phương trình: x2 + y2+ z2 +2Ax + 2By + 2Cz + D = 0 với A2 + B2 +C2 - D > 0 là phương trình
mặt cầu tâm I(-A ; -B; -C), bán kính R  A2  B2  C2  D
2) Giao của mặt cầu và mặt phẳng - Phƣơng trình đƣờng tròn:
    Cho mặt cầu (S) : (x  a) 2  (y  b) 2  (z  c) 2  R 2 với tâm I(a ; b; c), bán kính R và mặt phẳng
(P): Ax + By + Cz + D = 0.
    + d(I, (P)) > R: (P) và (S) không có điểm chung
    + d(I, (P)) = R: (P) tiếp xúc (S)
    + d(I, (P)) < R: (P) cắt (S) theo đường tròn có tâm H là hình chiếu của I xuống (P), bán kính
r  R 2  d2
    Phương trình đường tròn trong không gian:
        Ax  By  Cz  D  0             Aa  Bb  Cc  D
                           với d =          R
        (x  a)  (y  b)  (z  c)  R         A 2  B2  C 2
            2     2     2   2


                      B. Các ví dụ và bài tập
                             2x  2y  z  9  0
Bài 1: Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C):  2
                              x  y  z  6x  4y  2z  86  0
                                 2   2


Bài 2: Cho (S): x2 + y2 + z2 -2mx + 2my -4mz + 5m2 + 2m + 3 = 0
    a) Định m để (S) là mặt cầu. Tìm tập hợp tâm I của (S)
    b) Định m để (S) nhận mặt phẳng (P): x + 2y + 3 = 0 làm tiếp diện
                x  t  5
                
    c) Định m để (S) cắt d:  y  2t   tại hai điểm A, B sao cho AB  2 3
                z   t  5
                
Bài 3: Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc Ox và tiếp xúc với hai mặt phẳng (Oyz)
    và (P): 2x + y - 2z + 2 = 0.

            Một số bài toan hình học, đại số giải bằng hình giải tích
Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của E = (2 - a)2 + (1 - b)2 + (1 - c)2. Biết rằng a, b, c thỏa điều kiện:
2a  b  c  2  0

a  b  c  5  0
Bài 2: Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại C
với AB = 2a, chiều cao từ C bằng 1; chiều cao hình lăng trụ bằng b.
    a. Tính khoảng cách giữa B'C và AC' theo a và b.
    b. Cho a, b thay đổi nhưng luôn thỏa a + b = 4. Tìm a, b để khoảng cách giữa B'C và AC' lớn
nhất.
                       0  x, y, z  2 (1)
Bài 3: Cho ba số x, y, z thỏa mãn điều kiện: 
                       x  y  z  3 (2)
     Tìm GTLN, GTNN của: u = x2 + y2 + z2


                                                      8
       MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ
Bài 1. (D-2007)
                           x 1 y  2 z
    Cho A(1;4;2), B(-1;2;4) và đường thẳng (d):       
                           1  1  2
    1. Viết phương trình đường thẳng  đi qua trọng tâm G của tam giác OAB và vuông góc với
     mp(OAB)
    2. Tìm tọa độ điểm M thuộc  sao cho: MA2 + MB2 nhỏ nhất
Bài 2. (B-2007)
    Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 2z – 3 = 0 và mp (P): 2x – y + 2z – 14 = 0
    1. Viết phương trình mp (Q) chứa Ox và cắt (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3
    2. Tìm tọa độ điểm M thuộc (S) sao cho khoảng cách từ M đến (P) lớn nhất
Bài 3. (A-2007)
                              x  1  2t
                x y 1 z  2      
    Cho hai đường thẳng d1 :       và d 2 :  y  1  t
                2  1   1      z  3
                            
    1. Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau
    2. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P): 7x + y – 4z = 0 và cắt cả hai
     đường thẳng d1, d2.
Bài 4. (A-2008)
                    x 1 y z  2
    Cho A(2;5;3) và đường thẳng d:     
                     2 1  2
    1. Tìm tọa độ hình chiếu của A trên d
    2. Viết phương trình mp (P) chứa d sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất
Bài 5. (B-2005)
    Cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 với A(0;-3;0), B(4;0;0), C(0;3;0); C1(0;0;4)
    1. Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mp(BCC1B1)
    2. Gọi M là trung điểm của A1B1. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, M và song song
     với BC1. Mặt phẳng (P) cắt A1C1 tại N. Tính độ dài MN
Bài 6. (D-2010)
    Chuẩn: Cho hai mặt phẳng (P): x + y + z – 3 =0 và (Q): x – y + z – 1 = 0. Viết phương trình mặt
phẳng (R ) vuông góc với (P) và (Q) sao cho khoảng các htu72 O đến (R) bằng 2.
                     x  3  t
                             x  2 y 1 z
    Nâng cao: Cho hai đường thẳng d1 :  y  t và d 2 :      . Xác định tọa độ điểm M
                     z  t       2  1  2
                     
thuộc d1 sao cho khoảng cách từ M đến d2 bằng 1
Bài 7. (A-2010)
                   x 1 y  2 z  3
    Chuẩn: Cho đường thẳng  :            và mặt phẳng (P): x – 2y + z = 0. Gọi C là giao
                    2   3    2
điểm của  và (P), M là điểm thuộc  . Tính khoảng cách từ M đến (P) biết MC = 6
                            x 2 y2 z3
    Nâng cao: Cho A(0;0;-2) và đường thẳng  :            . Tính khoảng cách từ A đến
                             2   3   2
  . Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt  tại hai điểm B và C sao cho BC = 8.
Bài 8. (B-2010)
    Chuẩn: Cho A(1;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) trong đó b, c dương và mặt phẳng (P): y – z +1 = 0.
                                                   1
Xác định b và c, biết mp(ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ O đến (ABC) bằng
                                                   3


                                                     9

								
To top