CHƯƠNG II HÀM SỐ by muoitt9

VIEWS: 11 PAGES: 5

									CHƢƠNG II                             HÀM SỐ

A. KHAÙI NIEÄM HAØM SOÁ
 1. Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá sau :
      4x  3        2x  1            1               x 1                      2
 a/ y =        b/ y =           c/ y =             d/ y =                    e/ y =
      x 1        x2  3           x 4
                               2
                                              x  2x  5
                                               2
                                                                      x x6
                                                                       2


                6  2x          1      3                    1               x 1
 f/ y = x  2 g/ y =            h/ y =     +           i/ y = x  3 +               j/ y =
                x2          x 1    x2                    4x            ( x  3) 2 x  1

                                          3                  (2 x  1)( x  2)
 k/ y =   x2  4x  5    l/ y  x2  4 .         m) y =                  o)y =
                                        x 2  5x  6                x 2  3x  2

 p)y =   (3x  4)(3  x )  q) y =      2
                                     r)  y = 2x  1     -  3
                                                     3x  5    s) y =   x  + 1 x
                     ( x  2) x  1              | x  2 | 1

 2 . Xeùt söï bieán thieân cuûa caùc haøm soá treân khoaûng ñaõ chæ ra :
 a/ y = x2  4x     (-, 2) ; (2, +)             b/ y = 2x2 + 4x + 1 (-, 1) ; (1, +)
       4                   2                   3x
 c/ y =     (1, +)         d/ y =     (3, +)          e/ y =    D = (, 1)
      x 1                  3 x                  x 1
 2. Xaùc ñònh tính chaün, leû cuûa haøm soá :
                                  1
 a/ y = 4x3 + 3x    b/ y = x4  3x2  1      c/ y =            d/ y = 1 3x 2            e/ y = |1  x| + /1 + x|
                                 x 3
                                   2

   f/ y = |x + 2|  |x  2|        g/ y = |x + 1|  |x  1|           h/ y = 1 x + 1 x               i/ y = | x|5.x3
                              x 2  1 ; x  1                    x 2   ; x  1
           x
        x                                                
   k/ y                     l/ y =  0    ;1 x 1             m) y =    0     ;1 x 1
          x
        2+x                     2                            2
                              x  1 ; x  1                     x    ;x 1

 B. HAØM SOÁ y = ax + b
 1. Veõ ñoà thò haøm soá :
                              3x  2           3 x            1    3x          x
 a/ y = 3x + 1     b/ y = 2x + 3       c/ y =           d/ y =         e/ y =              f/ y =   1
                               6             2             2    4          3
      2 x   neáu  0
            x              x  1  neáu  0
                                x
 g/ y =                 h/ y = 
       x   neáu  0
            x               2x   neáu  0
                                 x

 2. Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa 2 ñöôøng thaúng :
                                                                  1
 a/ y = 2x  3     vaø   y=1x                         b/ y = 3x + 1 vaø           y=
                                                                  3
 c/ y = 2(x  1) vaø      y=2                          d/ y = 4x + 1 vaø          y = 3x  2

 3. Xaùc ñònh a vaø b sao cho ñoà thò haøm soá y = ax + b :
 a/ Ñi qua 2 ñieåm A(1, 20) vaø B(3, 8)
                                  2
 b/ Ñi qua C(4, 3) vaø song song vôùi ñöôøng thaúng y =  x + 1
                                  3
 c/ Ñi qua D(1, 2) vaø coù heä soá goùc baèng 2
 d/ Ñi qua E(4, 2) vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng y =  1 x + 5
                                    2
 e/ Ñi qua M(1, 1) vaø caét truïc hoaønh taïi ñieåm coù hoaønh ñoä laø 5
C. HAØM SOÁ BAÄC HAI y = ax2 + bx + c
 1. Xeùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò caùc haøm soá sau :
     1 2               2
 a/ y =   x           b/ y =  x2        c/ y = x2 + 1          d/ y = 2x2 + 3
     2                3
 e/ y = x(1  x)          f/ y = x2 + 2x       g/ y = x2  4x + 1       h/ y = x2 + 2x  3
                      1
 i/ y = (x + 1)(3  x)       j/ y =  x2 + 4x  1
                      2
 2. Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa ñoà thò caùc haøm soá
 a/ y = x2 + 4x + 4     vaø  y=0           b/ y = x2 + 2x + 3       vaø  y = 2x + 2
 c/ y = x2 + 4x  4     vaø  x=0           d/ y = x2 + 4x  1        vaø  y=x3
 e/ y = x2 + 3x + 1     vaø  y = x2  6x + 1
 3. Tìm Parabol y = ax + 3x  2, bieát raèng Parabol ñoù :
             2


 a/ Qua ñieåm A(1; 5)                      b/ Caét truïc Ox taïi ñieåm coù hoaønh ñoä
  baèng 2
                                         1  11
 c/ Coù truïc ñoái xöùng x = 3                d/ Coù ñænh I( ;     )
                                         2  4
 e/ Ñaït cöïc tieåu taïi x = 1
             2
 4. Tìm Parabol y = ax + bx + c bieát raèng Parabol ñoù :
 a/ Ñi qua 3 ñieåm A(1; 2) ; B(2; 0) ; C(3; 1)
 b/ Coù ñænh S(2; 1) vaø caét truïc tung taïi ñieåm coù tung ñoä baèng 3.
 c/ Ñaït cöïc ñaïi taïi I(1; 3) vaø ñi qua goác toïa ñoä.
 d/ Ñaït cöïc tieåu baèng 4 taïi x = 2 vaø ñi qua B(0; 6)
 e/ Caét Ox taïi 2 ñieåm coù hoaønh ñoä laø 1 vaø 2, caét Oy taïi ñieåm coù tung ñoä baèng 2
 5. Cho haøm soá y = 2x + 2mx + m  1
               2


 a/ Ñònh m ñeå ñoà thò haøm soá ñi qua goác toïa ñoä.
 b/ Xeùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (P) khi m = 1
 c/ Tìm giao ñieåm cuûa ñoà thò (P) vôùi ñöôøng thaúng y = x  1
 d/ Veõ ñöôøng thaúng naøy treân cuøng heä truïc toïa ñoä cuûa (P)
 6. Cho (P) : y = x  3x  4 vaø (d) : y = 2x + m
          2
 Ñònh m ñeå (P) vaø (d) coù 2 ñieåm chung phaân bieät.
            x2
 7. Cho (P) : y =     + 2x  3 vaø (d) : x  2y + m = 0
            4
 Ñònh m ñeå (P) vaø (d) tieáp xuùc nhau. Xaùc ñònh toïa ñoä tieáp ñieåm.
D. CAÙC HAØM SOÁ KHAÙC
 1. Veõ ñoà thò caùc haøm soá sau :
 a/ y = x  2            b/ y =  x + 1 c/ y = x + x  1              d/ y = x2  3x
                                                   1 3
 e/ y = 2  x             f/ y = x  1    g/ y = x + 2 + x  2     h/ y =   x
                                                   2
            2                 x
 2. Cho (P) : y = x + 2x + 1 vaø (d) : y = x +
                              x

 a/ Khaûo saùt vaø veõ (P), (d) treân cuøng 1 heä truïc toïa ñoä
 b/ Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa (P) vaø (d)

                         ÔN TẬP CHƯƠNG II
 1. Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá :
              4           1 x  1 x           3x 2  x           x 2  2x  3
 a/ y = 2  x             b/ y =             c/ y =             d/ y =
            x4              x            x2  x  x 1          2 5x

      x  2  3  2x            2x  1
 e/ y =                f/ y =
        x 1               xx 4

 2. Xeùt söï bieán thieân cuûa haøm soá.
                                         x 1
 a/ y = x2 + 4x  1      treân (; 2)              b/ y =            treân (1; +)
                                         x 1
 3. Xeùt tính chaün, leû cuûa haøm soá :
     x4  x2  2
 a/ y =                b/ y = x  2       c/ y = 3  x  3  x         d/ y = x(x2 + 2x)
       x2 1
     x 1  x 1
                         3
                        x x
 e/ y =                f/ y =
     x 1  x 1              x2 1

                1
 4. Cho haøm soá y =
                x 1
 a/ Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá.                       b/ CMR haøm soá giaûm treân taäp
  xaùc ñònh.
 5. Cho haøm soá : y = x x 2
 a/ Khaûo saùt tính chaün leû.          b/ Khaûo saùt tính ñôn ñieäu            c/ Veõ ñoà thò haøm
  soá treân
 6. Cho haøm soá y =      5 x  5x        a/ Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá.           b/ Khaûo
   saùt tính chaün leû.
                  2
 7. Cho Parabol (P) : y = ax + bx + c
  a/ Xaùc ñònh a, b, c bieát (P) qua A(0; 2) vaø coù ñænh S(1; 1)
  b/ Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (P) vôùi a, b, c tìm ñöôïc.
  c/ Goïi (d) laø ñöôøng thaúng coù phöông trình : y = 2x + m. Ñònh m ñeå (d) tieáp xuùc vôùi (P).
   Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm.
 8. Cho y = x(x  1)
  a/ Xaùc ñònh tính chaün leû.
  b/ Veõ ñoà thò haøm soá.
 9. Cho haøm soá y =     x 2  4x  m
  Ñònh m ñeå haøm soá xaùc ñònh treân toaøn truïc soá.
 10. Cho (P) : y = x  3x  4 vaø (d) : y = 2x + m. Ñònh m ñeå (P) vaø (d) : Coù 2 ñieåm chung
             2

   phaân bieät, tieáp xuùc vaø khoâng caét nhau.
                              

                       HÀM SỐ BẬC HAI
Bài 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sau:
a) y  x 2  x  1                       f) y  x 2  6 x  3
b) y  2 x 2  x  2                      g) y   x 2  5 x  4
c) y   x 2  2 x  1                     i) y   x 2  2 x  5
    1
d) y  x 2  x  2                       j) y  3x 2  7 x  2
    2
           9
e) y  2 x2  3                        k) y   x 2  2 x  2
           8
Bài 2. Cho hàm số y  x 2  4 x  3
  a) Khảo sát và vẽ đồ thị     b) Dựa vào đồ thị tìm x để f(x)>0
  b) Dựa vào đồ thị tìm x để f(x)  0
Bài 3. Vẽ các hàm số sau:
               2 x  1; x  0                       x 2  2 x  1; x  3
                                        d) y  
    1      5                    2 2 8
a) y   x 2  3x  c) y   2           b) y  x  x  2           
    2      2      x  4 x  1; x  0      3   3          2; x  3
                                             
Bài 4. Tìm m để bất phƣơng trình sau đúng với mọi x  R
a) x2  3x  1  m c) 2 x2  x  1  2m  1   b)  x2  2 x 1  4m d) 3x2  x  3  3m
Bài 5. Cho hàm số y  f ( x)   x 2  4 x  1
  a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
  b) Tìm m để phƣơng trình f(x)=m có nghiệm
  c) Tìm m để bất phƣơng trình f(x)<m có tập nghiệm là R
Bài 6. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau
a) y  x 2  5 x  7 ; x  2;3           d) y  x 2  4 x  21 ; x  5;3
b) y  2 x 2  2 x  5 ; x1;5           e) y   x 2  2 x  1 ; x  2;0
c) y  3x 2  x  4 ; x  2;3           f) y  x 2  6 x  2 ;  x   1;4
Bài 7. Tìm m để tập giá trị của hàm số sau là R: y   x2  2(2m 1) x  2  4m2
Bài 8. Xác định parabol (p): y  ax 2  bx  2 biết (p)
  a) Cắt trục hoành tại x=1 và x=2       b) Qua A(1;-1) và trục đối xứng x=2
               3
  b) c) Đạt GTNN bằng     khi x=-1     d) Qua A(1;5) và B(-2;8)
               2
                                             1
  c) e) Đỉnh I(2;-2)              f) Qua A(-1;6) và tung độ đỉnh bằng 
                                             4
Bài 9. Xác định hàm số bậc hai (p): y  ax 2  bx  c , biết (p)
  a) Qua A(0;-1), B(1;-1) và C(-1;1)
  b) Đỉnh I(1;4) và qua A(3;0)
  c) Đạt GTNN bằng -1 qua A(2;-1) và B(0;3)
             3    1
  d) Đạt GTNN bằng     tại x  và qua A(1;1)
             4    2
  e) Đạt GTLN bằng -5 tại x=2 và nhận giá trị bằng 4 khi x=1
Bài 10. Cho parabol (p) y  x 2  4 x  3 . Tìm 2 điểm A,B thuôc (p) đối xứng nhau qua I(1;1)
Bài 11. Tìm quỹ tích đỉnh của parabol(p):
a) y  x 2  2(m  1) x  m2  3m  4
b) y  x 2  (2m  1) x  m  1
c) y  x 2  mx  m
Bài 12. Cho hàm số: y  4 x 2  4mx  m2  2m
a)Tìm m để hàm số đồng biến trên  2;  
b) Tìm m để hàm số đạt GTNN bằng 2 trên 2;0
c) Tìm quỹ tích đỉnh I của parabol

								
To top