Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ĐỀ CƯƠNG HÀM SỐ LIÊN TỤC

VIEWS: 13 PAGES: 5

									Baøi 1:      Xeùt tính lieân tuïc cuûa haøm soá taïi ñieåm ñöôïc chæ ra:
                                    x32
         x3                                 khi x  1
                                   
  a) f ( x)   x  1 khi x  1 taï x  1
                      i       b) f ( x)   x  1            taï x  1
                                                   i
         1
              khi x  1                 1       khi x  1
                                   4
                                   
         2  7x  5x2  x3                  x5
                  khi x  2 taï x  2 d) f ( x)          khi x  5
  c) f ( x)                  i           2x  1  3         taï x  5
                                                   i
           x2  3x  2
        1          khi x  2            ( x  5)2  3  khi x  5
                                  
                                  x 1
        1 cos x khi x  0                        khi x  1
  e) f ( x)            taï x  0
                    i      f) f ( x)   2  x  1          taï x  1
                                                i
         x  1 khi x  0                2x       khi x  1
                                 
Baøi 2:    Tìm m, n ñeå haøm soá lieân tuïc taïi ñieåm ñöôïc chæ ra:
                                 x3  x2  2x  2
         x2   khi x  1 taï x  1                    khi x  1 taï x  1
  a) f ( x)             i       b) f ( x)      x 1          i
        2mx  3 khi x  1                3x  m       khi x  1
                                
        m      khi x  0
         2
        x  x6
  c) f ( x)        khi x  0, x  3 taï x  0 vaø  3
                        i      x
         x( x  3)
        n
              khi x  3
         x2  x  2
                khi x  2
  d) f ( x)   x  2            taï x  2
                        i
        m
                khi x  2
Baøi 3:    Xeùt tính lieân tuïc cuûa caùc haøm soá sau treân taäp xaùc ñònh cuûa chuùng:
         x3  x  2
         3        khi x  1             x2  3x  4 khi x  2
         x 1                       
  a) f ( x)                     b) f ( x)  5      khi x  2
        4                         2 x  1
                                        khi x  2
                 khi x  1
        3
        
         x2  4                       x2  2
                khi x  2                   khi x  2
  c) f ( x)   x  2                d) f ( x)   x  2
        4       khi x  2            2 2     khi x  2
                                 
Baøi 4:     Tìm caùc giaù trò cuûa m ñeå caùc haøm soá sau lieân tuïc treân taäp xaùc ñònh cuûa chuùng:
         x2  x  2                   x2  x    khi x  1
                khi x  2            
  a) f ( x)   x  2               b) f ( x)  2       khi x  1
        m       khi x  2            mx  1
                                       khi x  1
        
         x3  x2  2x  2
                  khi x  1         2     khi x  1
  c) f ( x)      x 1           d) f ( x)   x
        3x  m       khi x  1        2mx  3   khi x  1
        
Baøi 5:    Chöùng minh raèng caùc phöông trình sau coù 3 nghieäm phaân bieät:
  a) x3  3x  1  0       b) x3  6x2  9x  1  0   c) 2x  63 1 x  3
Baøi 6:    Chöùng minh raèng caùc phöông trình sau luoân coù nghieäm:
  a) x5  3x  3  0          b) x5  x  1  0        c) x4  x3  3x2  x  1  0
Baøi 7:    Chöùng minh raèng phöông trình: x5  5x3  4x  1  0 coù 5 nghieäm treân (–2; 2).
Baøi 8:    Chöùng minh raèng caùc phöông trình sau luoân coù nghieäm vôùi moïi giaù trò cuûa tham soá:
  a) m( x  1)3( x  2)  2x  3  0 b) x4  mx2  2mx  2  0 c) (1 m2 )( x  1)3  x2  x  3  0
  e) cosx  mcos2x  0                f) m(2cos x  2)  2sin5x 1
Baøi 9:   Chöùng minh caùc phöông trình sau luoân coù nghieäm:
  a) ax2  bx  c  0 vôùi 2a + 3b + 6c = 0  b) ax2  bx  c  0 vôùi a + 2b + 5c = 0
                                   1
Baøi 10:CMR phöông trình: ax2  bx  c  0 luoân coù nghieäm x   0;  vôùi a  0 vaø 2a + 6b + 19c = 0.
                                   3
                               ĐẠO HÀM
Baøi 11:      Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

  a) y  (2x  3)( x5  2x)           ;    b) y  x(2 x  1)(3x  2) ;         c) y            1
                                                             x 1    
                                                                   1
                                                                 x 
                                                                               ;


      2x  1                                                                x  x 1
                                                                         2
                                       3
  d) y                         ;    e) y                      ;           f) y           ;
       x 1                             2x  5                                   x 1
      2x2  4x  5                       2          5x  3                        x2  x  1
  g) y                   ;  h) y  x  1       ; i) y                 ;           k)  y 2     .
          2x  1                    x 1         x2  x  1                       x  x 1
Baøi 12:      Tìm đạo hàm của các hàm số sau :
                                          1
  a)  y  (2x3  3x2  6 x  1)2        ;        b) y 
                                      ( x  x  1)5
                                       2

                                                 2
                                        1 
  c)  y  ( x  x  1) ( x  x  1)
        2        3  2      2
                           ;      d)  y  x            ;
                                        x
  e) y    1  2x  x2                ;         f) y     x2  1  1  x2 ;

  g) y     x x x                                3
                             ;         h) y     x3  3 x  1 ;

                                                              
               2
        2x  1                                                      5
  i) y  3                            ;           k) y  x      x2  1          .
        x3 
Baøi 13:      Tìm đạo hàm của các hàm số sau :
      sin x      x                             sin 3 x  cos3 x
  a) y                         ;         b) y                   ;
        x      sin x                             sin x  cos x
       sin 2 x  cos 2 x
  c) y                         ;         d) y  4sin x cos 5 x.sin 6 x ;
      2 sin 2 x  cos 2 x
      sin 2 x  cos 2 x                             sin x  x cos x
  e) y                         ;         f) y                 ;
     sin 2 x  cos 2 x                              cos x  x sin x
        x 1
  g) y  tan                           ;           h) y  tan 3x  cot 3x ;
         2
     1  tan 2 x
  i) y                         ;         k) y  cot      x2  1      ;
     1  tan 2 x
  l) y  cos x  sin x                           m) y  (sin x  cos x) 3 ;
       4    4
                             ;
  n) y  sin 3 2 x cos 3 2 x              ;         o) y  sin  cos3x  ;
                                                      x3
                                                             2
  p) y  sin cos  cos3 x                         q) y  cot 5 cos2               .
       2  2
                            ;                          
                                            
                                                     x2      
                                                              
                                             
          a) Cho hàm số f x        . Tính f ' 0 ; f '  ; f '  ; f '   .
                       cos x
Baøi 14:
                      1  sin x                2 4
                      cos 2 x                    
  b) Cho hàm số y  f  x            . Chứng minh: f    3 f      '   3
                     1  sin x
                         2
                                  4          3
Baøi 15:     Tìm đạo hàm của các hàm số sau :
                  
  a) y  3 sin 4 x  cos 4 x  2 sin 6 x  cos6 x               ;

                        
  b) y  cos4 x 2cos2 x  3  sin 4 x 2sin 2 x  3         ;

                 
  c) y  3 sin8 x  cos8 x  4 cos6 x  2sin6 x  6sin4 x ;
         sin 4 x  3cos 4 x  1
  d) y                   ;
       sin 6 x  cos6 x  3cos 4 x  1
                                                x 
                                             tan    .1  sin x 
              2         2                       4 2
  e) y  cos 2 x  cos 2    x   cos 2    x ;             f) y              ;
              3          3                         sin x
      sin x  sin 2 x  sin 3x  sin 4 x                        
  g) y                      ;  h) y  2  2  2  2cos x ,  x   0 ;   .
     cos x  cos 2 x  cos3x  cos 4 x                         2 
Baøi 16:    Cho hàm số y  x sin x chứng minh :
  a) xy  2  y ' sin x   x  2cos x  y   0 ;
    y'
  b)    x  tan x .
   cos x
Baøi 17:    Cho các hàm số : f  x   sin 4 x  cos 4 x , g  x   sin 6 x  cos 6 x . Chứng minh : 3 f ' x   2 g ' x   0 .

Baøi 18:     a) Cho hàm số y  x  1  x 2 . Chứng minh : 2 1  x 2 . y'  y .
    b) Cho hàm số y  cot 2 x . Chứng minh : y ' 2 y  2  0 .
                                     2


Baøi 19:   Giải phương trình y '  0 biết :
  a) y  sin 2 x  2 cos x                   b) y  cos x  sin x ;
                                       2
                            ;
  c) y  3sin 2 x  4 cos 2 x  10 x     ;  d) y   m  1 sin 2x  2cos x  2mx .
                     1 3
Baøi 20:     Cho hàm số y       x   2m  1 x 2  mx  4 . Tìm m để :
                     3
  a) y '  0 có hai nghiệm phân biệt ;
  b) y ' có thể viết được thành bình phương của nhị thức ;
  c) y '  0 , x  ;
  d) y '  0 , x  1 ; 2 ;
  e) y '  0 , x  0 .
                      1
Baøi 21:     Cho hàm số y   mx3   m  1 x 2  mx  3 . Xác định m để :
                      3
  a) y '  0 , x  .
  b) y '  0 có hai nghiệm phân biệt cùng âm ;
  c) y '  0 có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện :        x12  x2  3 .
                                         2


                 mx 2  6 x  2
Baøi 22:     Cho hàm số y         . Xác định m để hàm số có y '  0, x  1 ; .
                   x2
Baøi 23:                        
         Cho hàm số y  mx4  m2  9 x2  10 1  m laø      
                                  tham soá . Xác định m để hàm số có y '  0 có 3
  nghiệm phân biệt .
Baøi 24:    Tìm đạo hàm các cấp đã chỉ ra của các hàm số sau :
  a) y  x.cos3x tìm y        ;       b) y  sin 2 2x tìm y ;
                                              x 2  3x  1
  c) y   2 x  1    tìm y  5                                 tìm y  4 .
            5
                            ;             d) y 
                                                x2
Baøi 25:    Chứng minh các đẳng thức sau :
  a) xy  2  y ' sin x   xy "  0 nếu y  x sin x ;
  b) 182 y  1  y"  0 nếu y  cos 2 3 x ;
                sin 3 x  cos 3 x
  c) y" y  0 nếu y              ;
                1  sin x cos x

                        
  d) y4  2xy  4 y  40 nếu y  x2  1 ;   
                        2


                    x3
  e) 2 y ' 2   y  1 y" nếu y     ;
                    x4
  f) 4x 2  1. y"4 x. y ' y  0 nếu y  x  1  x 2 ;
  g)
     1  x 
        2
          y " xy ' k y  0 nếu y  x  x  1 ,  k 
                 2
                          2
                                    k
                                            .
Baøi 26:      Tìm đạo hàm cấp n của các hàm số sau :
       2x  1           3                   x2         4 x2  5x  3
  a) y      ;  b) y            ;      c) y            d) y 
       x2         x2  x  2                  2 x 2  3x  1
                                       x2  2x  1
d) y  8sin x.sin 2 x.sin3x ;e) y  sin6 x  cos6 x ;f) Cho y  cos3x . Chứng minh y 2n    1 32n y .
                                                 n
Bài 1. Cho hàm số  C  : y  x 2  2 x  3 . Viết phương trình tiếp với  C  :
  a) Tại điểm có hoành độ x0  2 ;
  b) Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng : 4 x  y  9  0 ;
  c) Vuông góc với đường thẳng : 2 x  4 y  2011  0 ;
  d) Biết tiếp tuyến đi qua điểm A1 ; 0 .
              3x  1
Bài 2. Cho hàm số : y         C  .
              1 x
  a) Viết phương trình tiếp tuyến của  C  tại điểm M  1 ; 1 ;
  b) Vết phương trình tiếp tuyến của  C  tại giao điểm của  C  với trục hoành;
  c) Viết phương trình tiếp tuyến của  C  tại giao điểm của  C  với trục tung ;
  d) Viết phương trình tiếp tuyến của  C  bết tiếp tuyến song song với đường thẳng  d  : 4x  y  1  0 ;
  e) Viết phương trình tiếp tuyến của  C  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng    : 4x  y  8  0 .
Bài 3. Cho hàm số : y  x3  3x 2    C 
  a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  C  tại điểm I 1 ;  2 .
  b) Chứng minh rằng các tiếp tuyến khác của đồ thị  C  không đi qua I .

Bài 4. Cho hàm số y  1  x  x 2      C  .Tìm phương trình tiếp tuyến với  C  :
                1
  a) Tại điểm có hoành độ x0   ;
                2
  b) Song song với đường thẳng :  d  : x  2 y  0 .
Bài 5. Cho hàm số y  x3  3mx2   m  1 x  1        1 ,  m là tham số thực .
  Tìm các giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị của hàm số (1) tại điểm có hoành độ x  1 đi qua điểm
  A1 ;2 .
                                                           (Dự bị A1 - 2008)
              3x  1
Bài 6. Cho hàm số y         1 . Tính diện tích của tam giác tạo bởi các trục tọa độ và tiếp tuyến của
               x 1
  đồ thị của hàm số (1) tại điểm M  2 ; 5 .
                                                    (Dự bị D1 - 2008)
Bài 7. Cho hàm số y  3x  4 C  . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  C  biết tiếp tuyến tạo với đường thẳng
               3


  d  :  3 y  x  6  0 góc 300 .
Bài 8. Cho hàm số y   x3  3x2  9x  5 C  . Trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị  C  , hãy tìm tiếp tuyến có hệ số
  góc lớn nhất.
             2x  1
Bài 9. Cho hàm số y        C   . Gọi I 1 ; 2 . Tìm điểm M   C  sao cho tiếp tuyến của  C  tại M vuông góc
              x 1
  với đường thẳng IM .

                      (Dự bị B2 - 2003)
               2x
Bài 10. (*) Cho hàm số y      C  . Tìm điểm M  C  , biết tiếp tuyến của  C  tại M cắt hai trục tọa độ
              x 1
                        1
  tại A , B và tam giác OAB có diện tích bằng .
                        2

                                       (Khối D - 2007)
                     x
Bài 11. (*) Cho hàm số : y           C  . Viết phương trình tiếp tuyến    của  C  sao cho    và hai
                    x 1
  đường  d1  : x  1 ;  d2  : y  1 cắt nhau tạo thành một tam giác cân.

								
To top