Kiem tra 45 Gioi han (DOC)

Document Sample
Kiem tra 45 Gioi han (DOC) Powered By Docstoc
					   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƢƠNG 4 ĐẠI SỐ LỚP 11 1
Hoï vaø
teân:…………………………………………………………………………
…..lôùp 11A….
Ñeà 1:
Baøi 1:Tìm giôùi haïn cuûa haøm soá:
    3x 2  5 x  2                3 x 5
a) lim                  b) lim         ;
 x  2 x  4 x  4
     2                 x  4  x2  6x  8
c) xlim  3x7  5x5  7 x  4  ;
   
                              d) lim
                                 x 
                                       x2  2 x  x  
     32 n 1  7 n 1
e) Lim                  f) Lim( 16n2  3n  5  2n)
     6.32 n 1  4
Baøi 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định
      6  x  x2
              vôùx  2
                i
 f ( x)   x  2
     2x  m      vôù x  2
                i
     
Baøi 3: Chöùng minh phöông trình sau coù ít nhaát 2 nghieäm: x5+6x4 -1=0
              2 x 2  ax  b; khi x  1
              
Bµi 4: Cho hµm sè f ( x )  4 x  2a;    khi 1  x  1 .
              ax 2  bx;   khi x  1
              
T×m a vµ b ®Ó hµm sè cã giíi h¹n t¹i x  1 vµ x  1.
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƢƠNG 4 ĐẠI SỐ LỚP 11 2
Hoï vaø
teân:…………………………………………………………………………
…..lôùp 11A….

Baøi 1:Tìm giôùi haïn cuûa haøm soá:
    3x 2  5 x  2                x  11  3
a) lim         ;        b) xlim2         ;
 x 1 x  2 x  1
     2                   2 x2  5x  2
c) lim  2 x8  4 x3  8 x 2  3 ;
    x 
                                   d)
lim
x 
      x2  x  x  
Baøi 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định
       27  x3
               vôùx  3
                i
 f ( x)   x  3
      2x  m     vôùx  3
                i
      
Baøi 3: Chöùng minh phöông trình sau coù ít nhaát 2 nghieäm: x 4+9x2 -5=0
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ LỚP 11 3
Hoï vaø
teân:…………………………………………………………………………
…..lôùp 11A….

Baøi 1:Tìm giôùi haïn cuûa haøm soá:
       2 x2  5x  3               5x2  x  6
a) lim           ;        b) lim         ;
  x 3   x2  6x  9           x 1  2 x3
c) xlim  4 x7  x3  7 x  2  ;
   
                                     d)
lim
x 
      x2  2 x  x  
Baøi 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định
       x2  3x  2
             vôù x  1
a) f ( x)   1 x
               i
      
      2m  x   vôù x  1
              i
      
Baøi 3: Chöùng minh phöông trình sau coù ít nhaát 2 nghieäm:x3+7x2+2x-
3=0
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƢƠNG 4 ĐẠI SỐ LỚP 11 4
Hoï vaø
teân:…………………………………………………………………………
…..lôùp 11A….

Baøi 1:Tìm giôùi haïn cuûa haøm soá:
    3x 2  7 x  6            2 x2  5x  3
a) lim         ;      b) lim          ;
  x 3 x  6 x  9              2  x 1
     2              x 3


c) xlim  5x 4  x3  2 x  ;
   
                                d) lim
                                  x 
                                        x2  x  x  
Baøi 2: Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định
      x2  2x  15
            vôùx  3
             i
f ( x)   3  x
     6m  2x   vôùx  3
             i
     
Baøi 3: Chöùng minh phöông trình sau coù ít nhaát 2 nghieäm:x 5+5x4+2x -
1=0
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƢƠNG 4 ĐẠI SỐ LỚP 11 5
Hoï vaø
teân:…………………………………………………………………………
…..lôùp 11A….
ĐỀ SỐ 5:
Câu 1: (6 điểm) Tính các giới hạn sau:
          2 x2  5x  3           2x2  x  1
     a) lim               b, lim
       x 1   1  x2         x 3   x3
                           x2 x
     c, xlim ( 4 x 2  2 x  1  2 x)  d, lim
                       x 2 3  4 x  1


Câu 2: (4 điểm)
      a, Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định
           x2  2 x  3
                 neá x  3
                  u
     f ( x)   x  3
           x  5m    neá x  3
                  u
          
     b,Chứng minh rằng phƣơng trình x3  3x  1  0 có ít nhất 2 nghiệm.
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƢƠNG 4 ĐẠI SỐ LỚP 11 6
Hoï vaø
teân:…………………………………………………………………………
…..lôùp 11A….

Câu 1: (6 điểm) Tính các giới hạn sau:
         3x 2  4 x  7          x2  x  2
   a , lim              b, lim
     x 1    1  x2        x 1   x 1
                           3x  1  2 x
   c, xlim ( x 2  x  1  x)     d, lim
                     x 1   1 x
Câu 3: (4 điểm)
     a) Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định
               x 2  3x  4
                     nêu x  4
         f ( x)   x  4
              2 x  1    nêu x  4
              
     b) Chứng minh rằng phƣơng trình x3  3x  1  0 có ít nhất 2
       nghiệm.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:11/20/2011
language:Vietnamese
pages:7
muoitt9 muoitt9
About