PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN by muoitt9

VIEWS: 20 PAGES: 19

									           PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
            LỚP 10 ( CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN)
                 Học kì I: 54 tiết
                 Học kì II: 51 tiết
                 Cả năm: 105 tiết
      Cả năm          Đại số     Hình học
      105 tiết         62 tiết     43 tiết
      Học kì I          32 tiết        13 tuần đầu x 1 tiết = 13 tiết
      19 tuần     13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết  3 tuần giữa x 2 tiết = 6 tiết
       54 tiết     6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết  3 tuần cuối x 1 tiết = 3 tiết
      Học kì II          30 tiết             21 tiết
      18 tuần     12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết  12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết
       51 tiết     6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết  3 tuần giữa x 2 tiết = 6 tiết
                                3 tuần cuối x1 tiết = 3 tiết


                ĐẠI SỐ 10 ( 62 TIẾT)

    Chƣơng                 Mục                Tiết thứ
I. Mệnh đề .Tập hợp   §1.Mệnh đề .                         1-3
(10 tiết)        §2.Tập hợp.                          4
            §3.Các phép toán trên tập hợp.                5
            §4.Các tập hợp số.                      6
            §5.Số gần đúng, sai số. Bài tập                7
            Ôn tập chƣơng I                       8-9
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng I                   10
II. Hàm số bậc nhất   §1.Hàm số.                         11-12
và bậc hai.       §2.Hàm số y = ax +b.                     13
( 8 tiết)        §3. Hàm số bậc hai.                     14-15
            Ôn tập chƣơng 2.                      16-17
            Kiểm tra 1 tiết cuối chƣơng II.               18
III. Phƣơng trình    §1. Đại cƣơng về phƣơng trình.               19-20
và hệ phƣơng trình   §2.Phƣơng trình quy về phƣơng trình bậc nhất, bậc      21
( 10 tiết)       hai.

            §3.Phƣơng trình và hệ phƣơng trình bậc nhất nhiều      22-24
            ẩn.
            Luyện tập, có thực hành giải toán trên máy tính       25
            cầm tay.
            Ôn tập chƣơng 3.                      26-28
IV. Bất đẳng thức.   §1.Bất đẳng thức                       29-30
Bất phƣơng trình.   Kiểm tra học kì 1                       31
( 15 tiết)       Trả bài kiểm tra học kì 1                   32
2 tiết ôn tập, kiểm tra §2. Bất phƣơng trình và hệ bất phƣơng trình bậc       33-35
và trả bài kiểm tra   nhất một ẩn.

HK1          §3. Dấu của nhị thức bậc nhất.                36-37
            §4. Bất phƣơng trình bậc nhất hai ẩn.             38-40
            §5. Dấu của tam thức bậc hai.                 41-43
            Ôn tập chƣơng IV.                       44
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng IV                   45
V. Thống kê
            §4. Phƣơng sai và độ lệch chuẩn.               46-48
            Ôn tập chƣơng V                        49
            ( Có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)


VI. Góc lƣợng giác   §1. Cung và góc lƣợng giác.                  50-52
và cung lƣợng giác.  §2. Giá trị lƣợng giác của một cung.             53-55
( 6 tiết)       Kiểm tra 1 tiết                        56
            §3. Công thức lƣợng giác.                   57-58
4 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối năm                       59-60
và trả bài kiểm tra  Kiểm tra cuối năm                       61
cuối năm        Trả bài kiểm tra cuối năm                   62

               HÌNH HỌC 10( 43 tiết)

    Chƣơng                Mục                  Tiết thứ
I. Vectơ ( 13 tiết)  §1. Các định nghĩa.                      1-3
            §2.Tổng và hiệu của hai vectơ.                 4-6
            §3.Tích của một số với một vectơ.                7
            Câu hỏi và bài tập.                       8
            Kiểm tra 1 tiết                         9
            §4.Hệ trục tọa độ.                      10-11
            Câu hỏi và bài tập.                      12
            Câu hỏi và bài tập ôn cuối chƣơng.               13
II.Tích vô hƣớng của  §1. Giá trị lƣợng giác của một góc  với  00    1800 .   14
hai vectơ và ứng
dụng.( 12 tiết)     §2.Tích vô hƣớng của hai vectơ.               15-18
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối học kì 1                    19- 20
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra học kì 1                      21
HKI           Trả bài kiểm tra học kì I                  22
            §3.Các hệ thức lƣợng trong tam giác và giải tam       23-26
            giác.
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng II             27-28
III.Phƣơng pháp tọa   §1. Phƣơng trình của đƣờng thẳng.              29-32
độ trong mặt phẳng   Câu hỏi và bài tập.                     33-34
(12 tiết)        Kiểm tra 1 tiết.                       35
            §2. Phƣơng trình của đƣờng tròn.               36
            Câu hỏi và bài tập                      37
            §3.Phƣơng trình của đƣờng elip.               38-39
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng III             40
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối năm                       41
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra cuối năm                      42
cuối năm        Trả bài kiểm tra cuối năm                  43

    PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TOÁN - LỚP 10 NÂNG CAO
              Học kì I: 72 tiết
              Học kì II: 68 tiết
              Cả năm: 140 tiết

      Cả năm             Đại số            Hình học
      140 tiết            90 tiết            50 tiết
      Học kì I          46 tiết        8 tuần đầu x 1 tiết = 8 tiết
      19 tuần      8 tuần đầu x 3 tiết = 24 tiết  7 tuần giữa x 2 tiết = 14 tiết
       72 tiết      11 tuần cuối x 2 tiết = 22   4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết
                     tiết
      Học kì II          44 tiết             24 tiết
      18 tuần      8 tuần đầu x 3 tiết = 24 tiết  8 tuần đầu x 1 tiết = 8 tiết
       68 tiết      10 tuần cuối x 2 tiết = 20   6 tuần giữa x 2 tiết = 12 tiết
                     tiết         4 tuần cuối x1 tiết = 4 tiết


            ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO ( 90 TIẾT)

    Chƣơng                    Mục              Tiết thứ
I. Mệnh đề .Tập hợp   §1.Mệnh đề và mệnh đề chứa biến.               1-3
(13 tiết)        §2.Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học.          4-6
            §3.Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.       7-9
            §4. Số gần đúng, sai số.               10-11
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng.           12
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng I.               13
II. Hàm số bậc nhất  §1.Đại cƣơng về hàm số.                14-17
và bậc hai.      §2.Hàm số bậc nhất.                  18-19
( 10 tiết)       §3. Hàm số bậc hai.                  20-22
            Ôn tập chƣơng 2.                    23
III.Phƣơng trình và  §1. Đại cƣơng về phƣơng trình.            24-25
hệ phƣơng trình.    §2.Phƣơng trình bậc nhất và bậc hai một ẩn.      26-29
( 16 tiết)       §3.Một số phƣơng trình quy về phƣơng trình bậc    30-31
            nhất hoặc bậc hai.
            Luyện tập                       32-33
            ( thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
            Kiểm tra 1 tiết                    34
            §4.Hệ phƣơng trình bậc nhất nhiều ẩn.         35-36
            Luyện tập                       37
            ( có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
            §5.Một số ví dụ về hệ phƣơng trình bậc nhất hai ẩn.  38
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng III.         39
IV. Bất đẳng thức và §1.Bất đẳng thức và phép chứng minh bất đẳng      40-43
bất phƣơng trình.  thức.
( 23 tiết)       Ôn tập học kỳ 1                    44
3 tiết ôn tập, kiểm tra Kiểm tra học kì 1                   45
và trả bài kiểm tra  Trả bài kiểm tra học kì 1               46
HKI          §2. Đại cƣơng về bất phƣơng trình.           47
            §3. Bất phƣơng trình và hệ bất phƣơng trình      48-50
            bậc nhất một ẩn.
            §4. Dấu của nhị thức bậc nhất             51-52
            §5. Bất phƣơng trình và hệ bất phƣơng trình      53-55
            bậc nhất hai ẩn.
            §6. Dấu của tam thức bậc hai.             56
            §7. Bất phƣơng trình bậc hai.             57-60
            §8. Một số phƣơng trình và bất phƣơng trình quy về  61-63
            bậc hai.

            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng IV          64
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng IV                65
V. Thống kê.      §1. Một vài khái niệm mở đầu .             66
( 9 tiết)        §2. Trình bày một mẫu số liệu .            67-69
            §3.Các số đặc trƣng của mẫu số liệu .         70-72
            Ôn tập chƣơng V                     73
            ( Có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng V .               74
VI. Góc lƣợng giác và §1. Góc và cung lƣợng giác.               75-77
cung lƣợng giác.    §2.Giá trị lƣợng giác của góc ( cung ) lƣợng giác   78-79
( 11 tiết)       §3.Giá trị lƣợng giác của góc ( cung ) có liên quan  80-81
            đặc biệt.

            §4.Một số công thức lƣợng giác.            82-84
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng.            85
5 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập học kỳ 1                    86-88
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra học kì 1                    89
cuối năm        Trả bài kiểm tra học kì 1                90

            HÌNH HỌC 10 NÂNG CAO (50 tiết)


    Chƣơng                  Mục             Tiết thứ
I. Vectơ        §1. Các định nghĩa.                   1-2
( 14 tiết)       §2.Tổng của các vectơ.                 3-4
            §3.hiệu của hai vectơ.                  5
            §4.Tích của một vectơ với một số.            6-9
            §5.Trục tọa độ và hệ trục tọa độ.           10-12
            Ôn tập chƣơng 1.                    13
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng 1.                14
II. Tích vô hƣớng của §1. Giá trị lƣợng giác của một góc bất kì.        15-16
hai vectơ và ứng    §2.Tích vô hƣớng của hai vectơ.            17-19
dụng ( 9 tiết)     §3.Hệ thức lƣợng trong tam giác.            20-22
            Ôn tập chƣơng II.                    23
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập học kỳ 1                     24
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra học kì 1                    25
HKI           Trả bài kiểm tra học kì 1                26
IV. Phƣơng pháp tọa   §1. Phƣơng trình tổng quát của đƣờng thẳng       27-28
độ trong mặt phẳng.   §2. Phƣơng trình tham số của đƣờng thẳng.          29-30
( 21 tiết)        §3. Khoảng cách và góc.                   31-33
             §4. Đƣờng tròn.                       34-35
             Kiểm tra 1 tiết.                       36
             §5. Đƣờng elip                       37-39
             §6. Đƣờng hypebol.                     40-41
             §7. Đƣờng parabol                      42-43
             §8. Ba đƣờng cônic                     44-45
             Ôn tập chƣơng III                      46-47
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối năm.                       48
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra cuối năm.                      49
cuối năm         Trả bài kiểm tra cuối năm                  50

           PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
             LỚP 11( CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN)
                 Học kì I: 72 tiết
                 Học kì II: 51 tiết
                 Cả năm: 123 tiết
       Cả năm          Đại số     Hình học
       123 tiết         78 tiết     45 tiết
       Học kì I          48 tiết        10 tuần đầu x 1 tiết = 10 tiết
       19 tuần     10 tuần đầu x 3 tiết = 30 tiết  5 tuần giữa x 2 tiết = 10 tiết
       72 tiết     9 tuần cuối x 2 tiết = 18 tiết  4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết
       Học kì II          30 tiết             24 tiết
       18 tuần     12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết  12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết
       51 tiết     6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết  3 tuần giữa x 2 tiết = 6 tiết
                                3 tuần cuối x1 tiết = 3 tiết


             ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 (78 tiết)

    Chƣơng                  Mục                Tiết thứ
I. Hàm số lƣợng giác.  §1.Hàm số lƣợng giác .                    1-5
Phƣơng trình lƣợng    §2.Phƣơng trình lƣợng giác cơ bản.              6-10
giác ( 21 tiết)     §3.Một số phƣơng trình lƣợng giác thƣờng gặp.        11-15
             Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay.          16-18
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng I.               19-20
             Kiểm tra 1 tiết cuối chƣơng 1.                21
II. Tổ hợp. Xác suất   §1.Quy tắc đếm.                       22-24
(15 tiết)         §2. Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp.       25-28
             §3. Nhị thức Niu-tơn.             29
             §4. Phép thử và biến cố .           30-31
             §5.Xác suất của biến cố.           32-33
             Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay.   34
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng II.        35
             Kiểm tra 1 tiết cuối chƣơng 1I.        36
III. Dãy số. Cấp số    §1. Phƣơng pháp quy nạp toán học.       37-38
cộng. Cấp số nhân.    §2.Dãy số.                  39-40
( 9 tiết)         §3.Cấp số cộng .               41-42
             §4.Cấp số nhân.                43-44
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng III.       45
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập học kì I.                 46
và trả bài kiểm tra    Kiểm tra cuối học kì I             47
HKI            Trả bài kiểm tra cuối học kì I.        48
IV. Giới hạn ( 14 tiết)  §1.Giới hạn của dãy số.            49-52
             §2. Giới hạn của hàm số.           53-57
             §3. Hàm số liên tục.             58-59
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng IV.       60-61
             Kiểm tra 1 tiết chƣơng IV           62
V. Đạo hàm ( 13 tiết)   §1. Định nghĩa và ‎ý nghĩa của đạo hàm .   63-65
             §2. Quy tắc tính đạo hàm .          66-68
             §3.Đạo hàm của các hàm số lƣợng giác .    69-71
    Chƣơng                    Mục        Tiết thứ
             Kiểm tra 1 tiết.                72
             §4. Vi phân.                  73
             §5. Đạo hàm cấp hai.              74
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng V         75
3 tiết ôn tập, kiểm tra Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm.       76
và trả bài kiểm tra    Kiểm tra cuối năm.               77
cuối năm         Trả bài kiểm tra cuối năm           78

                 HÌNH HỌC 11( 45 tiết)

    Chƣơng                    Mục        Tiết thứ
I. Phép dời hình và   §1. Phép biến hình.                   1
phép đồng dạng      §2.Phép tịnh tiến.                   2
trong mặt phẳng.     §3.Phép đối xứng trục.                không
                                        dạy
( 11 tiết)        §4.Phép đối xứng tâm.

             §5.Phép quay.                     4-5
             §6.Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau   6
             §7.Phép vị tự.                     7
             §8.Phép đồng dạng.                   8
             Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng I          9-10
             Kiểm tra 1 tiết chƣơng 1                11
II. Đƣờng thẳng và    1. Đại cƣơng về đƣờng thẳng và mặt phẳng.       12-15
mặt phẳng trong §2.Hai đƣờng thẳng chéo nhau và hai đƣờng thẳng        16-18
không gian. Quan hệ song song.
song song. ( 13 tiết)  §3.Đƣờng thẳng và mặt phẳng song song.        19-20
             Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng II          21
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối học kì I                  22
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra học kì I                   23
HKI.           Trả bài kiểm tra học kì I               24
             §4.Hai mặt phẳng song song.              25
             §5.Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một    26
             hình không gian.
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng II ( tiếp theo)      27
III.Vectơ trong     §1. Vectơ trong không gian.              28-29
không gian. Quan hệ   §2.Hai đƣờng thẳng vuông góc.             30-31
vuông góc trong     §3.Đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng.        32-34
không gian. ( 15 tiết)  Kiểm tra 1 tiết giữa chƣơng III            35
             §4. Hai mặt phẳng vuông góc.             36-38
             §5.Khoảng cách.                    39-40
             Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng III         41-42
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối năm                     43
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra cuối năm                   44
cuối năm         Trả bài kiểm tra cuối năm               45

    PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TOÁN - LỚP11( NÂNG CAO)

                   Học kì I: 72 tiết
                    Học kì II: 68 tiết
                    Cả năm: 140 tiết
      Cả năm             Đại số              Hình học
      140 tiết            90 tiết              50 tiết
      Học kì I            46 tiết         8 tuần đầu x 1 tiết = 8 tiết
      19 tuần        8 tuần đầu x 3 tiết = 24 tiết  7 tuần giữa x 2 tiết = 14 tiết
       72 tiết        11 tuần cuối x 2 tiết = 22    4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết
                       tiết
      Học kì II            44 tiết              24 tiết
      18 tuần        8 tuần đầu x 3 tiết = 24 tiết   8 tuần đầu x 1 tiết = 8 tiết
       68 tiết        10 tuần cuối x 2 tiết = 20   6 tuần giữa x 2 tiết = 12 tiết
                       tiết         4 tuần cuối x1 tiết = 4 tiết


            ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO ( 90 tiết)

    Chƣơng                    Mục                 Tiết thứ
I. Hàm số lƣợng giác.    §1.Các hàm số lƣợng giác .                  1-4
Phƣơng trình lƣợng     Ôn tập công thức lƣợng giác                  5-6
giác ( 22 tiết)       §2.Phƣơng trình lƣợng giác cơ bản.              7-12
              §3.Một số dạng phƣơng trình lƣợng giác đơn giản       13-18
              Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay.          19
              Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng I.               20-21
               Kiểm tra 1 tiết cuối chƣơng 1.                22
II. Tổ hợp. Xác suất    §1.Hai quy tắc đếm cơ bản                   23
(21 tiết)          §2. Hoán vị - Chỉnh hợp- Tổ hợp.               24-26
              §3.Nhị thức Niu-tơn                     27-28
              §4. Biến cố và xác suất của biến cố.             29-31
              §5. Các quy tắc tính xác suất.                32-34
              Kiểm tra 1 tiết.                       35
              §6. Biến ngẫu nhiên rời rạc.                 36-40
              Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay           41
              Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng II               42-43
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập học kì 1                          44
và trả bài kiểm tra     Kiểm tra học kì 1                       45
HKI             Trả bài kiểm tra học kì 1                   46
III. Dãy số. Cấp số     §1. Phƣơng pháp quy nạp toán học.              47-49
cộng. Cấp số nhân.     §2.Dãy số                          50-51
( 13 tiết)        §3.Cấp số cộng.                    52-53
             §4. Cấp số nhân.                    54-56
             Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng III          57-58
             Kiểm tra 1 tiết chƣơng III               59
IV. Giới hạn ( 13 tiết)  §1.Dãy số có giới hạn 0                60-61
             §2.Dãy số có giới hạn hữu hạn.             62
             §3.Dãy số có giới hạn vô cực.              63
             §4. Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số   64
             §5. Giới hạn một bên                  65
             §6. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực.         66
             §7 . Các dạng vô định.                 67
             §8. Hàm số liên tục.                  68-69
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng IV            70-71
             Kiểm tra 1 tiết chƣơng IV                72
V. Đạo hàm ( 14 tiết)   §1. Khái niệm đạo hàm .                73-74
             §2. Các quy tắc tính đạo hàm .             75-77
             §3.Đạo hàm các hàm số lƣợng giác.           78-81
             §4. Vi phân.                      82
             §5. Đạo hàm cấp cao                  83-84
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng V             85-86
4 tiết ôn tập, kiểm tra Câu hỏi và bài tập ôn cuối năm.             87-88
và trả bài kiểm tra    Kiểm tra cuối năm                    89
cuối năm         Trả bài kiểm tra cuối năm.               90

           HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO (50 tiết)

    Chƣơng                   Mục             Tiết thứ
I. Phép dời hình và §1. Mở đầu về phép biến hình.                 1-3
phép đồng dạng   §2.Phép tịnh tiến và phép dời hình
trong mặt phẳng.     §3.phép đối xứng trục.                 4-5
( 14 tiết)        §4. Phép quay và phép đối xứng tâm.           6-7
             §5. Hai hình bằng nhau.                 8
             §6. Phép vị tự.                    9-10
             §7. Phép đồng dạng.                   11
             Câu hỏi và bài tập ôn chƣơng I             12-13
             Kiểm tra 1 tiết chƣơng I                   14
II. Đƣờng thẳng và    §1. Đại cƣơng về đƣờng thẳng và mặt phẳng.         15-18
mặt phẳng trong     §2.Hai đƣờng thẳng song song .               19-20
không gian. Quan hệ   §3.Đƣờng thẳng song song với mặt phẳng.           21-22
song song ( 14 tiết)   Ôn tập cuối học kì I                     23
3 tiết ôn tập, kiểm tra Kiểm tra học kì I                       24
và trả bài kiểm tra   Trả bài kiểm tra học kì I                  25
HKI           §4.Hai mặt phẳng song song.                 26-27
             §5. Phép chiếu song song.                  28-29
             Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng II             30-31
III. Vectơ  trong §1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các        32-33
không gian. Quan hệ vectơ.
vuông góc trong     §2.Hai đƣờng thẳng vuông góc.                34-35
không gian. ( 15 tiết)  §3.Đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng.           36-38
             Kiểm tra 1 tiết giữa chƣơng III .              39
             §4. Hai mặt phẳng vuông góc.                40-42
             §5. Khoảng cách.                      43-44
             Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng III            45-46
4 tiết ôn tập, kiểm tra Câu hỏi và bài tập ôn cuối năm.               47-48
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra cuối năm                      49
cuối năm         Trả bài kiểm tra cuối năm                  50


        PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TOÁN
          LỚP 12( CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN)
                   Học kì I: 72 tiết
                   Học kì II: 51 tiết
                   Cả năm: 123 tiết
      Cả năm            Đại số             Hình học
      123 tiết           78 tiết             45 tiết
      Học kì I           48 tiết        10 tuần đầu x 1 tiết = 10 tiết
      19 tuần      10 tuần đầu x 3 tiết = 30 tiết  5 tuần giữa x 2 tiết = 10 tiết
      72 tiết      9 tuần cuối x 2 tiết = 18 tiết  4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết
     Học kì II            30 tiết             24 tiết
     18 tuần       12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết  12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết
     51 tiết       6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết  3 tuần giữa x 2 tiết = 6 tiết
                                3 tuần cuối x1 tiết = 3 tiết

               GIẢI TÍCH 12 (78 tiết)
    Chƣơng                 Mục             Tiết thứ
I. Ứng dụng đạo hàm  §1.Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số       1-3
để khảo sát và vẽ đồ  §2.Cực trị của hàm số                 4-6
thị hàm số       §3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   7-8
( 20 tiết)       §4. Đƣờng tiệm cận                  9-10
            §5.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số     11-15
             Ôn tập chƣơng I                  16-19
             Kiểm tra 1 tiết cuối chƣơng I            20
II. Hàm số lũy thừa,  §1.Lũy thừa                      21-22
hàm số mũ và hàm số  §2.Hàm số lũy thừa                   23
lôgarit        §3.Lôgarit                      24-26
( 17 tiết)       ( có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
            §4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit             27-28
            §5.Phƣơng trình mũ và phƣơng trình lôgarit      29-32
            ( có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
            §6.Bất phƣơng trình mũ và bất phƣơng trình lôgarit  33-34
            Ôn tập chƣơng II                   35-36
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng II               37
III/ Nguyên hàm.    §1. Nguyên hàm                    38-41
Tích phân và ứng    §2.Tích phân                     42-43
dụng (16 tiết)     Ôn tập học kì 1                    44-46
4 tiết ôn tập, kiểm tra Kiểm tra học kì 1                   47
và trả bài kiểm tra  Trả bài kiểm tra                    48
HKI          §2.Tích phân(tiếp theo)                49-50
            có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay
            §3.Ứng dụng của tích phân trong hình học       51-54
            Ôn tập chƣơng III                   55-56
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng III               57
IV. Số phức.      §1.Số phức                      58-59
( 9 tiết)       §2. Cộng , trừ và nhân số phức            60-61
            §3. Phép chia số phức                 62
            §4.Phƣơng tình bậc hai với hệ số thực         63-64
            ( Có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
            Ôn tập chƣơng IV                    65
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng IV                 66
12 tiết ôn tập, kiểm  Ôn tập cuối năm                     67-76
tra và trả bài kiểm   Kiểm tra cuối năm                     77
tra cuối năm      Trả bài kiểm tra cuối năm                 78

              HÌNH HỌC 12( 45 tiết)

    Chƣơng                   Mục             Tiết thứ
I. Khối đa diện     §1. Khái niệm về khối đa diện               1-2
( 11 tiết)       §2.Khối đa diện lồi và khối đa diện đều          3
            §3.Khái niệm về thể tích của khối đa diện         4-7
            Ôn tập chƣơng I                     8-10
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng 1                  11
II. Mặt nón, mặt trụ,  §1. Khái niệm mặt tròn xoay               12-16
mặt cầu         §2.Mặt cầu                        17-20
( 10 tiết)       Ôn tập chƣơng II                      21
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối học kì 1                    22
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra học kì 1                     23
HKI           Trả bài kiểm tra học kì 1                 24
III. Phƣơng pháp tọa  §1. Hệ tọa độ trong không gian              25-28
độ trong không gian   §2.Phƣơng trình mặt phẳng                29-31
( 18 tiết)        Ôn tập                         32-33
            Kiểm tra 1 tiết giữa chƣơng III              34
            §3. Phƣơng trình đƣờng phẳng trong không gian      35-40
            Ôn tập chƣơng III                    41-42
3 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối năm                      43
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra cuối năm                     44
cuối năm        Trả bài kiểm tra cuối năm                 45


PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN TOÁN - LỚP 12 ( NÂNG CAO)
                   Học kì I: 72 tiết
                   Học kì II: 68 tiết
                   Cả năm: 140 tiết
       Cả năm           Đại số           Hình học
       140 tiết          90 tiết           50 tiết
       Học kì I          46 tiết      8 tuần đầu x 1 tiết = 8 tiết
       19 tuần      8 tuần đầu x 3 tiết = 24 tiết   7 tuần giữa x 2 tiết = 14 tiết
       72 tiết      11 tuần cuối x 2 tiết = 22    4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết
                      tiết
       Học kì II          44 tiết              24 tiết
       18 tuần      8 tuần đầu x 3 tiết = 24 tiết   8 tuần đầu x 1 tiết = 8 tiết
       68 tiết      10 tuần cuối x 2 tiết = 20    6 tuần giữa x 2 tiết = 12 tiết
                      tiết          4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết

             GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO ( 90 tiết)

     Chƣơng                 Mục                 Tiết thứ
I. Ứng dụng đạo hàm   §1.Tính đơn điệu của hàm số                  1-3
để khảo sát và vẽ đồ   §2.Cực trị của hàm số                     4-5
thị hàm số        §3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số       6-8
( 23 tiết)        §4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ        9
             §5.Đƣờng tiệm cận của đồ thị hàm số              10-11
             Kiểm tra 1 tiết giữa chƣơng 1                 12
             §6.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số       13-15
             hàm số đa thức.
             §7.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số       16-18
             hàm phân thức hữu tỉ.
             §8. Một số bài toán thƣờng gặp về đồ thị.           19-21
             Ôn tập chƣơng I                        22
             Kiểm tra 1 tiết cuối chƣơng 1                 23
II. Hàm số lũy thừa,   §1.Lũy thừa với số mũ hữu tỉ                 24-26
hàm số mũ và hàm số   ( có giải toán trên máy tính cầm tay)
lôgarit         §2. Lũy thừa với số mũ thực                  27-28
(23 tiết)        §3.Lôgarit                          29-33
             §4. Số e và số lôgarit tự nhiên                34
             ( có giải toán trên máy tính cầm tay)
             §5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit                35-37
             §6. Hàm số lũy thừa                      38-39
             §7.Phƣơng trình mũ và phƣơng trình lôgarit          40-41
             §8.Hệ phƣơng trình mũ và lôgarit                42
4 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập học kì 1                        43-44
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra học kì 1                       45
HKI           Trả bài kiểm tra học kì 1                   46
             §9. Bất phƣơng trình mũ và lôgarit              47-48
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng II          49-50
III/ Nguyên hàm.    §1. Nguyên hàm                     51-52
Tích phân và ứng    §2.Một số phƣơng pháp tìm nguyên hàm          53-55
dụng          §3.Tích phân                      56-58
            ( có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
(18 tiết)        §4. Một số phƣơng pháp tính tích phân         59-61
            §5.Ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình    62-64
            phẳng
            §.6 Ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể  65-66
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng III          67
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng III               68
IV. Số phức       §1.Số phức                       69-73
( 14 tiết)       §2.Căn bậc hai của số phức và phƣơng trình bậc hai   74-76
            §3.Dạng lƣợng giác của số phức và ứng dụng       77-79
            Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng IV          80-81
            ( có thực hành giải toán trên máy tính cầm tay)
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng IV                82
8 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối năm                    83-88
và trả bài kiểm tra   Kiểm tra cuối năm                    89
cuối năm        Trả bài kiểm tra cuối năm                90

            HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO (50 tiết)

    Chƣơng                  Mục             Tiết thứ
I. Khối đa diện và   §1. Khái niệm về khối đa diện              1-2
thể tích của chúng   §2.Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau     3-5
( 14 tiết)       của các khối đa diện

            §3.Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa      6-8
            diện.Các khối đa diện đều
            §4. Thể tích của khối đa diện             9-11
            Ôn tập chƣơng I                    12-13
            Kiểm tra 1 tiết chƣơng 1                14
II. Mặt nón, mặt trụ,  §1. Mặt cầu, khối cầu.                 15-18
mặt cầu         §2.Khái niệm mặt tròn xoay               19
( 11 tiết)       §3.Mặt trụ, hình trụ và khối trụ.           20-21
            §4.Mặt nón , hình nón và khối nón           22-23
              Ôn tập chƣơng II                    24-25
1 tiết kiểm tra HKI     Kiểm tra học kì 1                    26
III. Phƣơng pháp tọa    §1. Hệ tọa độ trong không gian             27-31
độ trong không gian     §2.Phƣơng trình mặt phẳng               32-35
( 19 tiết)         Kiểm tra 1 tiết giữa chƣơng III             36
              §3. Phƣơng trình đƣờng phẳng              37-43
              Ôn tập chƣơng III                   44-45
5 tiết ôn tập, kiểm tra Ôn tập cuối năm                      46-48
và trả bài kiểm tra     Kiểm tra cuối năm                    49
cuối năm          Trả bài kiểm tra cuối năm                50
 PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
                  MÔN: TIN HỌC
               (Áp dụng từ năm học 2011 -2012)

               LỚP 10 (Dùng chung cho cả 3 ban)
                  Cả năm: 37 tuần , 70 tiết .
         Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết + 01 tuần dự phòng
         Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết + 01 tuần dự phòng

                     HỌC KỲ I

Chương      Tiết        Tên bài          Nội dung cần điều chỉnh
            §1. Tin học là một ngành khoa
       1
            học.
                              Mục 2: Đơn vị đo lượng thông tin
                              (tr.7) không cần giải thích sâu
 I. Một                          (chỉ cần ở mức khái niệm về bit,
số khái                          biết bội của bit,byte để tra cứu
niệm cơ                          khi cần)
bản của     2,3  §2. Thông tin và dữ liệu.     Hệ đếm La-mã (tr.11) không bắt
Tin học                          buộc
                              - Biểu diễn số nguyên (tr.12)
                              không giải thích sâu việc biểu
                              diễn số nguyên trong bộ nhớ.
                              - Biểu diễn số thực : Chỉ giới
                           thiệu về dạng dấu phẩy động
         Bài tập và thực hành 1. Làm
     4,5   quen với thông tin và mã hóa
         thông tin.
     6,7   §3. Giới thiệu về máy tính.
         Bài tập và thực hành 2. Làm
      8
         quen với máy tính.
                           Chỉ cần trình bày thuật toán giải
                           một số bài toán đơn giản như:
                           Sắp xếp dãy số nguyên dương...
                           Về kiến thức: hs cần biết cả hai
                           cách biểu diễn thuật toán (Sơ đồ
     9 - 13  §4. Bài toán và thuật toán.    khối và Ngôn ngữ liệt kê)
                           Về kỹ năng: hs chỉ cần sử dụng
                           được một trong hai cách (Sơ đồ
                           khối hoặc Ngôn ngữ liệt kê)
                           Không bắt buộc dạy VD1 và VD3
     14   Bài tập.
     15   §5. Ngôn ngữ lập trình.
                           Không bắt buộc dạy thuật toán
                           tìm ƯSCLN. Không nhất thiết
     16   §6. Giải bài toán trên máy tính.
                           phải giới thiệu mô tả TT bằng sơ
                           đồ khối
     17   §7. Phần mềm máy tính.
         §8. Những ứng dụng của Tin
     18
         học.
     19   §9. Tin học và xã hội.
     20   Bài tập
     21   Kiểm tra 1 tiêt (lý thuyết)
                         Không dạy phần Phân loại HĐH
                         (tr.63)
     22   §10. Khái niệm về hệ điều hành.
                         Không dạy phần HĐH MS-DOS
                         (tr.65)
                           Không dạy phần Hệ thống quản
     23   §11. Tệp và quản lý tệp.
                           lý tệp (tr.66)
     24,25  §12. Giao tiếp với hệ điều hành.

II. Hệ  26,27  Bài tập
 điều       Bài tập và thực hành 3. Làm
hành   28
         quen với hệ điều hành.
         Bài tập và thực hành 4. Giao
     29
         tiếp với hệ điều hành Windows.
     30-32  Bài tập và thực hành 5. Thao
          tác với tệp và thư mục.
      33   Kiểm tra thực hành.
          §13. Một số hệ điều hành thông
      34
          dụng.
      35   Ôn tập học kỳ I.
      36   Kiểm tra học kỳ I.

                   HỌC KỲ II

Chương   Tiết        Tên bài         Nội dung cần điều chỉnh
          §14. Khái niệm về soạn thảo
      37,38
          văn bản.
          §15. Làm quen với Microsoft
      39,40
          Word.
      41   Bài tập.
          Bài tập và thực hành 6. Làm
      42,43
          quen với Word.
      44   §16. Định dạng văn bản.
          Bài tập và thực hành 7. Định
      45,46
          dạng văn bản.
  III.
 Soạn    47   §17. Một số chức năng khác.
 thảo       §18. Các công cụ trợ giúp soạn
văn bản   48
          thảo.
      49   Bài tập.
          Bài tập và thực hành 8. Sử dụng
      50,51  một số công cụ trợ giúp soạn
          thảo.
      52   Kiểm tra thực hành.
      53   §19. Tạo và làm việc với bảng.
      54   Bài tập.
          Bài tập và thực hành 9. Bài tập
      55,56
          và thực hành tổng hợp.
                           Không dạy phần Các mô hình
      57,58  §20. Mạng máy tính.
                           mạng (tr.39)
  IV.      §21. Mạng thông tin toàn cầu
      59,60
 Mạng       Internet.
  máy
          §22. Một số dịch vụ cơ bản của
 tính và  61,62
          Internet.
Internet
      63   Bài tập.
      64,65  Bài tập và thực hành 10. Sử
    dụng trình   duyệt  Internet
    Explorer
    Bài tập và thực hành 11. Thư
66,67
    điện tử và tìm kiếm thông tin.
 68   Kiểm tra thực hành.
 69   Ôn tập học kỳ II.
 70   Kiểm tra học kỳ II.

								
To top