Quan trắc và giám sát môi trường nước thải. Tel: 04.62968157-0988882949 by moitruongvietnam

VIEWS: 41 PAGES: 1

More Info
									Quan trắc và giám sát môi trường nước thải
              Hãy liên hệ: 04. 62968157 - 09 8888
              2949

               Hàng năm việc quan trắc và giám sát môi
               trường nước thải được thực hiện ít nhất 04
               lần.

              Mục đích của việc giám sát chất lượng là
đánh giá hoạt động xử lý nước thải để từ đó đưa ra các giải pháp kiểm
soát ô nhiễm.Việc thực hiện lấy mẫu, phân tích phải tuân thủ theo trình tự và các
bước định trước.

Các bước bao gồm:

- Định vị trí lấy mẫu.

- Xác định chỉ tiêu quan trắc lấy mẫu.

Cần chú ý tới yếu tố đặc thù của hoạt động sản xuất như đối với các cơ
sở sơn, thực phẩm thì chú ý thành phần hữu cơ, các cơ sở mạ, cơ khí
thì các thành phần KL...

- Thời gian quan trắc, tần số quan trắc.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng.

- Cần tiến hnàh bảo quản và phân tích ngay trong 24h sau khi lấy
mẫu...

								
To top