Docstoc

Các công cụ thực hiện giám sát, quan trắc môi trường

Document Sample
Các công cụ thực hiện giám sát, quan trắc môi trường Powered By Docstoc
					Các công cụ thực hiện giám sát, quan trắc môi trường
          Liên hệ: 04. 629 68 157 - 09 88 88 29 49

        Để tiến hành quan trắc và giám sát môi trường cần phải có các
công cụ để tiến hành.
Các công cụ bao gồm:

- Thiết bị: Lấy mẫu, phân tích, thiết bị đo nhanh, thiết bị tính toán...

- Mô hình: Mô hình tính toán, mô hình đánh giá...

- Hình ảnh: Hình ảnh hiển thị trạng thái, hình ảnh hiện trạng, hình ảnh dữ
liệu...

- Bản đồ: Bản đồ lấy mẫu, bản đồ hệ thống thông tin địa lý GIS, Gmap, bản
đồ phân bố, bản đồ xác định thành phần, bản đồ hiển thị pha...

- Dữ liệu lưu trữ...

				
DOCUMENT INFO
Stats:
views:47
posted:11/20/2011
language:Vietnamese
pages:1
Description: Các công cụ thực hiện giám sát, quan trắc môi trường