Dotazník

Document Sample
Dotazník Powered By Docstoc
					Žádáme Vás o svědomité a pravdivé zodpovězení následujících dotazů, prioritně těch, které jsou ve sloupci "L" označeny jako KLÍČOVÉ. Vyplňujte pouze žlutě označená pole, pokud na některý dotaz nebudete odpovídat, uveďte z jakého důvodu. Dotazník je naformátován pro tisk na formát A3.
Pro vybrané dotazy je v rámci příslušného pole doplněn komentář, ten se zobrazí bezprostředně po najetí kurzoru na dané pole. V případě pořeby je dostupná metodicko technická podpora na adrese SSL-INFO@CORTIS.CZ nebo na telefonním čísle +420 602 538 779.
Podrobnější informace o projektu nalezente na adrese http://www.esfcr.cz/zakazky/efektivni-rizeni-a-vykon-sluzeb-lesniho-hospodarstvi-cr Zpracovaný dotazník zašlete prosím mailem do 25.10.2011 na adresu SSL-ORP@CORTIS.CZ. Děkujeme za Váš čas a ochotu.


                Dotazníkové šetření k projektu Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství
Orgán. veř. moci:    ORP                                                        Odbor/oddělení:                                                                          Dotazník verze ORP 1.00 - 7.10.2011

Velikost ORP:                                                               Pracovní pozice:

ORP spadá do kraje:

                                                                                                                                                                     Klíčový
                                          Téma / dotazy                                                                              Odpověď
                                                                                                                                                                     dotaz

1. Rozsah činnosti v oblasti lesního hospodářství v přenesené a samostatné působnosti, procentické vyhodnocení

            Kolik procent činností v oblasti lesního hospodářství realizujete v přenesené a kolik v samostatné působnosti (např. 90 % / 10 %)?             Přenesená působnost:               Samostatná působnost:             Celkem:                 0%       A

            Označte procesy v Katalogu služeb na Listě 2, které nevykonáváte z důvodu, že o nich nevíte.                                odpověď označte na Listě 2 znakem X ve sloupci Nevykonáváme                                              A

            Označte procesy v Katalogu služeb na Listě 2, které považujete směrem k vašemu orgánu veřejné moci za nadbytečné.                      odpověď označte na Listě 2 znakem X ve sloupci Považujeme za nadbytečné

            Uveďte, jaké činnosti vykonáváte v samostatné působnosti.                                                                                                                             A

            Která ustanovení zákonů (zejména zákony 289/1995 Sb., 149/2003 Sb. a 114/1992 Sb.) vztahující se ke státní správě lesů jsou podle vašeho názoru
                                                                                                                                                                      A
            administrativně zatěžující nebo zbytečná a mohla by být zjednodušena, nahrazena, zrušena? Uveďte paragrafy.

2. Zhodnocení časové, odborné a finanční náročnosti s ohledem na čistě kancelářskou činnost a nezbytnou součást terénní činnosti, případně činnost vyžadující odborné posouzení třetí osobou (zejména znalecké posudky a odborná posouzení)

            Kolik % z času věnovanému lesnímu hospodářství zahrnuje kancelářská činnost a kolik terénní činnost (např. 80 % / 20 %)?                  Kancelářská činnost:               Terénní činnost:               Celkem:                 0%       A

            Jaké typy dalších činností v rámci vašeho úřadu využíváte (např. právní pomoc)?                                                                                                                  A

            Jaké typy externích činností nakupujete (např. právní služby, znalecké posudky v oblasti … nebo odborná posouzení atd.)?

            Kolik % z vašich činností v oblasti lesního hospodářství zajišťujete externím subjektem?

3. Přiřazení vah jednotlivým činnostem

            K jednotlivým činnostem uvedeným v Katalogu služeb na Listě 2 přiřaďte váhu z pohledu dopadu na les (1 - maximální priorita, 2 - běžná priorita, 3 - nízká
                                                                                          odpověď uveďte na Listě 2 ve sloupci Priorita z pohledu dopadu na les                                          A
            priorita).
            K jednotlivým činnostem uvedeným v Katalogu služeb na Listě 2 přiřaďte váhu z pohledu času a nákladů (1 - maximální priorita, 2 - běžná priorita, 3 - nízká
                                                                                          odpověď uveďte na Listě 2 ve sloupci Priorita z pohledu času a nákladů                                         A
            priorita).

4. Samostatné vyhodnocení kontrolní a dozorové činnosti

            Jaká je celková výměra lesů v působnosti vaší organizace (Ha).                                                                                                                           A

            Uveďte počet provedených kontrol vůči vlastníkům lesa z externích podnětu (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?           Rok 2009:                    Rok 2010:                   I. pol. rok 2011:                    A

            Uveďte počet provedených kontrol vůči vlastníkům lesa v rámci dozorčí činnosti, tj. z vlastního podnětu (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I.
                                                                                          Rok 2009:                    Rok 2010:                   I. pol. rok 2011:                    A
            pol 2011)?

                                                                                                      Rok 2009                    Rok 2010                  I. pol. rok 2011          A

                                                                                          Hrubé závady:                  Hrubé závady:                 Hrubé závady:                      A
            Kolik z počtu provedených kontrol bylo vyhodnoceno s výsledkem Hrubé závady (vede na správní řízení, opatření, pokutu), Drobné závady (formální chyby,
            nemá dopad na les), Bez závad ? Uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011.
                                                                                          Drobné závady:                  Drobné závady:                Drobné závady:                     A

                                                                                          Bez závad:                    Bez závad:                  Bez závad:                       A

            Uveďte nejčastější závady zjištěné v rámci provedených kontrol (v případě více druhů závad uveďte podle jejich závažnosti).

            Jsou kontroly prováděny systémově, tj. podle plánu/metodiky nebo ad hoc na základě podnětů?

5. Exekuce a vymáhání

            Kolik bylo za váš subjekt nařízených exekučních titulů v oblasti lesního hospodářství (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011).     Rok 2009:                    Rok 2010:                   I. pol. rok 2011:                    A
                                                                                                  Rok 2009            Rok 2010            I. pol. rok 2011  A

           Jaký byl/je finanční objem nařízených exekucí a jaký je objem úspěšných exekucí (uveďte odděleně v Kč v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?       Objem nařízených exekucí:    Objem nařízených exekucí:    Objem nařízených exekucí:       A

                                                                                        Objem úspěšných exekucí:    Objem úspěšných exekucí:    Objem úspěšných exekucí:        A

                                                                                                  Rok 2009            Rok 2010            I. pol. rok 2011

           Kolik exekucí na finanční plnění bylo provedeno (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)? Kolik z těchto exekucí bylo neúspěšných?  Počet exekucí:         Počet exekucí:         Počet exekucí:

                                                                                        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:

                                                                                                  Rok 2009            Rok 2010            I. pol. rok 2011

           Kolik exekucí na nepeněžní plnění bylo provedeno (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)? Kolik z těchto exekucí bylo neúspěšných?  Počet exekucí:         Počet exekucí:         Počet exekucí:

                                                                                        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:

6. Vyhodnocení rozhodování o opravných prostředcích (odvolání, přezkumná řízení, obnovy řízení, četnost, úspěšnost)

           Jaký je počet odvolání proti správnímu rozhodnutí ORP (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                    Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Jaký je počet úspěšných odvolání (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                              Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Jaký je počet obnovených řízení (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                               Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:

7. Vyhodnocení stížností – počet podaných, oprávněných, neoprávněných

           Jaký je počet přijatých stížností na stav lesa (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                       Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Kolik z výše uvedeného počtu stížností bylo vyhodnoceno jako oprávněných (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?          Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Uveďte nejčastější předmět oprávněné stížnosti (1 - 3 druhy).

           Uveďte nejčastější předmět NEoprávněné stížnosti (1 - 3 druhy).

8. Analýza OLH (odborný lesní hospodář):

           Jaký je počet OLH v území vašeho ORP?                                                          OLH hrazených státem:      OLH hrazených vlastníkem:    Celkem:                A

           Kolik % z počtu OLH má trvalé bydliště mimo vaše ORP?                                                  OLH hrazený státem:       OLH hrazený vlastníkem:     Celkem:                A

           Jaký je průměrný počet vlastníků lesa, pro které jeden OLH vykonává činnost?                                       OLH hrazený státem:       OLH hrazený vlastníkem:                        A

           S ohledem na zjištění míry fluktuace mezi majetky uveďte průměrný počet let práce OLH na jednom majetku.                         OLH hrazený státem:       OLH hrazený vlastníkem:                        A

                                                                                        Min. výměra (Ha):        Max. výměra (Ha):        Průměrná výměra (Ha):
                                                                                                                                           A
                                                                                        OLH hrazený státem       OLH hrazený státem       OLH hrazený státem
           Jaká je minimální, maximální a průměrná výměra lesa na jednoho OLH (Ha)?
                                                                                        Min. výměra (Ha):        Max. výměra (Ha):        Průměrná výměra (Ha):
                                                                                                                                           A
                                                                                        OLH hrazený vlastníkem     OLH hrazený vlastníkem     OLH hrazený vlastníkem

                                                                                        OLH hrazený státem:                                          A
           Uveďte, jaké další činnosti, mimo činnosti uvedené v Katalogu služeb v Listě 2, OLH skutečně vykonává (tj. činnosti nad zákon)?
                                                                                        OLH hrazený vlastníkem:                                        A

           Uveďte, jaké další činnosti by bylo vhodné poptávat od OLH ve vztahu ke státní správě lesů.

           Uveďte, jaké další činnosti by bylo vhodné poptávat od OLH ve vztahu k vlastníkovi lesa.

                                                                                        Zpětná vazba ze strany státní  Zpětná vazba ze strany
           Zjišťujete zpětnou vazbu o kvalitě OLH ze strany státní správy lesů nebo vlastníků lesů (Ano / Ne)?
                                                                                        správy lesů?          vlastníků lesů?
                                                                                        Odbornost -           Spolehlivost -         Časová dostupnost -
                                                                                        OLH hrazený státem:       OLH hrazený státem:       OLH hrazený státem:
           Jak subjektivně hodnotíte kvalitu OLH – ohodnoťte parametry: Odbornost, Spolehlivost, Časová dostupnost (školní známka 1 - 5)?
                                                                                        Odbornost -           Spolehlivost -         Časová dostupnost -
                                                                                        OLH hrazený vlastníkem:     OLH hrazený vlastníkem:     OLH hrazený vlastníkem:

                                                                                        OLH hrazený státem:                                          A
           Jaké jsou nejčastější problémy s OLH? Vyjmenujte podle závažnosti.
           Jaké jsou nejčastější problémy s OLH? Vyjmenujte podle závažnosti.
                                                                                         OLH hrazený vlastníkem:                                    A

           Kolik bylo z vaší strany odebráno licencí OLH (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                         Rok 2009:            Rok 2010:           I. pol. rok 2011:       A

           Uveďte nejčastější důvody odebrání licence OLH.

                                                                                                                                        A
           Vyjmenujte všechny obvody působnosti pro pověřené OLH, uveďte velikost v Ha a velikost ve vlastnících.
                                                                                                                                        A

9. Personální analýza s důrazem na personální obsazení orgánů veřejné správy ve vztahu k lesnímu hospodářství

           Kolik zaměstnanců ve vaší organizaci řeší problematiku lesního hospodářství?                                                                                       A

           Do kterého útvaru je pracoviště vykonávající státní správu lesů zařazeno v rámci úřadu?

           Kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců má lesnické vzdělání (SOÚ, SŠ nebo VŠ lesnického směru)?                              SOÚ lesnické:          SŠ lesnická:         VŠ lesnická:          A

           Kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců se věnuje výlučně a pouze lesnímu hospodářství, tj. plným úvazkem?

           U ostatních zaměstnanců předpokládáme kumulaci s činnostmi z dalších oblastí. Jaká je nejčastější forma kumulace činností a jejich poměr (např. lesnictví
                                                                                         Poměr kumulace (%):       Forma kumulace:                       A
           40 % / rybářství 60 % nebo lesnictví 80 % / myslivost 20 % nebo lesnictví 10 % / administrativa 90 % atd.)?

           Jaká je průměrná délka praxe zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství ve vztahu k tomuto oboru (počet let)?

           S ohledem na zjištění míry fluktuace uveďte průměrný a maximální počet let pracovního poměru těchto zaměstnanců ve vaší organizaci.             Průměrný počet let:       Maximální počet let:

           Ústrojové vybavení: Kolik procent zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství v terénu má přidělený služební stejnokroj?

           Uveďte zařízení, která zaměstnanci řešící problematiku lesního hospodářství v terénu mají možnost využívat (např. služební vůz, GPS, notebook, služební
           telefon, digitální fotoaparát, mobilní internet atd.).

           Pociťujete potřebu pořízení dalších typů zařízení nutných pro efektivní výkon lesního hospodářství? Pokud ano, o jaké se jedná?

10. Analýza vzdělávacích potřeb, návrh vzdělávacího systému

           Je úředníkům umožněno v případě potřeby účastnit se vzdělávacích aktivit v oblasti lesního hospodářství?

           Probíhá nebo proběhlo v posledních 2 letech vzdělávání zaměstnanců v oblasti lesního hospodářství? Pokud ano, o jaké kurzy, školení nebo semináře se                     Názvy kurzů nebo řešených
                                                                                         Počet kurzů:
           jednalo (uveďte název nebo řešenou oblast)?                                                                         oblastí:

           Jaké procento bylo z výše uvedených kurzů realizováno formou praktického výjezdu do živého terénu (tj. "školení v lese")?

11. Finanční analýza vynakládaných prostředků

           Kolik činil příspěvek v Kč na výkon státní správy, který dostává váš úřad (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a 2011)?                Rok 2009:            Rok 2010:           2011:             A

                                                                                                    Rok 2009           Rok 2010            Rok 2011  A

           Kolik máte na úřadě zaměstnanců vykonávajících státní správu celkem (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a 2011)? Kolik z toho provádí výkon
                                                                                         Celkem:             Celkem:            Celkem:            A
           státní správy na úseku lesů (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a 2011)?

                                                                                         Na úseku lesů:          Na úseku lesů:        Na úseku lesů:         A

           Jaké máte finanční náklady na externí subjekty, tj. na nakupované služby v oblasti lesního hospodářství (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a
                                                                                         Rok 2009:            Rok 2010:           I. pol. rok 2011:
           2011)?

           Lze dohledat za váš úřad náklady na oblast lesního hospodářství v době okresů (uveďte odděleně za roky 2000, 2001 a 2002)?                 Rok 2000:            Rok 2001:           Rok 2002:

12. Posouzení ICT podpory s důrazem na HW a SW vybavení (stav infrastruktury celého úřadu)

           Jaké aplikace a informační systémy používáte s ohledem na řešení problematiky lesního hospodářství (uveďte názvy)?                                                                    A

           Jaké SW nástroje používáte pro práci s daty LHP (plán) a LHO (osnova)?

           Mají všichni zaměstnanci řešící problematiku lesního hospodářství přístup k datům poskytovaným od ÚHUL?

           Považujete současnou informační podporu aplikacemi a IS jako dostatečnou pro efektivní práci? Pokud ne, kde vidíte nedostatky (např. dostupnost dat,
                                                                                                                                        A
           způsob sdílení dat, rychlost získávání dat, jejich kvalita atd.)?

           Kolik % zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství má přístup k elektronické poště?
Jaké je průměrné stáří PC u zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství (roků)?
            Služba                Proces

Regulace nakládání s lesy    Vydání rozhodnutí o dělení lesních pozemků, při kterém
                 výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha                 Vydání rozhodnutí o udělení výjimky k jiném využití pozemku
                 určeného k plnění funkcí lesa

                 Vydání rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo o
                 omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa
                 Změnění nebo zrušení rozhodnutí o odnětí pozemků plnění
                 funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění
                 funkcí lesa

                 Vydání rozhodnutí o pochybnostech, zda se jedná o pozemky
                 určené k plnění funkcí lesa


                 Vydání rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený k
                 plnění funkcí lesaRegulace obecného užívání lesů  Rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do
                 lesa
                 Rozhodnutí na návrh vlastníka lesa o povolení výjimky ze
                 zákazu některých činností v lese dle odstavce 1 písm. a) až k)
                 zákona č. 289/1995 Sb.


                 Rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání organizovaných
                 nebo hromadných sportovních akcí v lese
Poskytování a sdílení informací  Zaslání stejnopisu pravomocného rozhodnutí o odnětí
                 pozemků celnímu úřadu

                 Zaslání stejnopisu pravomocného rozhodnutí příslušnému
                 celnímu úřadu
Distribuce financí        Zajištění distribuce poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí
                 lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa

                 Distribuce finančních prostředků (pokuty) Státnímu fondu
                 životního prostředí
                 Vydání rozhodnutí o náhradě újmy vzniklé v důsledku omezení
                 hospodaření v lese

Dozor a kontrola         Výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 289/1995 Sb.,
                 případně předpisů vydaných k jeho provedení
                 Rozhodnutí o uložení opatření k odstranění nedostatků,
                 zlepšení stavu lesa a plnění jeho funkcí
                 Výkon dozoru nad dodržováním ustanovení zákona č.
                 149/2003 Sb.
                 Provádění kontroly dodržování povinností stanovených
                 zákonen č. 149/2003 Sb.
                 Vydání zmocnění pověřené osoby ke kontrole
Sankce a zvláštní opatření  Řešení přestupků a sankcí dle zákona č. 289/1995 Sb.
               Řešení přestupku na úseku ochrany přírody
               Rozhodnutí o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího
               nebezpečí
               Vydání rozhodnutí o uložení pokuty na úseku SSL
Vydání rozhodnutí o uložení pokuty na úseku SSL
Vydání rozhodnutí o uložení pokuty na úseku ochrany přírody
Vydání rozhodnutí o uložení zvláštních opatření
Vydání rozhodnutí stanovující způsob a lhůtu k odstranění
nedostatků a jejich příčin v rozsahu zákona č. 149/2003 Sb.

Výběr pokuty na úseku SSL
                          Výběr pokuty na úseku SSL

                          Výběr pokuty na úseku ochrany přírody
                          Uložení provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin
Zajištění trvale udržitelného hospodaření v lese  Zajištění bezplatného zpracování lesních hospodářských osnov,
                          včetně zapracování hospodářských záměrů a požadavků na
                          zpracování osnovy
                          Zajištění předání zpracovaných lesních hospodářských osnov
                          vlastníkovi lesa
                          Vyřízení žádosti o schválení návrhu hospodářského plánu
Řízení a koordinace SSL              Zajištění výkonu státní správy lesů
                          Zajištění veřejné správy v oblasti uvádění reprodukčního
                          materiálu do oběhu
Odvolací a přezkumná řízení  Vydání rozhodnutí o námitkách vlastníka lesa v případě
               neschválení předloženého hospodářského plánu
               Vyřízení žádosti o změnu závazného ustanovení plánuRegulace hospodaření v lese  Vydání rozhodnutí o uložení opatření k zajištění bezpečnosti
               osob a majetku, včetně odpovědností za náhradu případné
               újmy
               Vyřízení žádosti o povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo
               šířky holé seče
               Vyřízení žádosti o povolení výjimky ze zákonných lhůt pro
               zalesnění a zajištění kultur
               Vydání rozhodnutí o uložení opatření v případech
               mimořádných okolností, včetně stanovení odpovědnosti za
               případnou úhradu nákladů
Vydání rozhodnutí o uložení opatření k vyhubení škodlivých
organismů nebo proti rozšíření


Vyřízení žádosti o změnu hospodářského plánu nebo osnovy z
důvodu překročení celkové výše schválených těžeb


Vydání stanoviska k provedení těžby (nad 3 m3 na 1 ha za
kalendářní rok) v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez
schváleného plánu nebo bez protokolu o převzetí osnovy
Vyřízení žádosti o určení podmínek lesní dopravy po cizích
pozemcích a o výši náhrady
Vydání rozhodnutí o uložení provedení meliorace nebo hrazení
bystřin vlastníku lesa
Vyřízení oznámení o změně v osobě odborného lesního
hospodáře
Vydání rozhodnutí o pověření právnické nebo fyzické osoby
výkonem funkce odborného lesního hospodáře
Zajištění ustanovení lesní stráže (včetně ověření bezúhonosti),
vydání odznaku a průkazu lesní stráže
         Zrušení ustanovení lesní stráže
         Vydání rozhodnutí o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu


         Vydání povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č.
         114/1992 Sb.


         Vydání stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad
         0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů

         Vydání povolení ke kácení dřevin
         Vydání rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení
         dřevin

Vedení evidencí  Evidování oznámení investora o provádění geologického a
         hydrogeologického průzkumu

         Vedení údajů lesní hospodářské evidence o lesích         Vedení evidence nájmů a výpůjček pozemků
                        Vedení evidence oznámení o konání sběru
                        Vedení evidence oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru
                        semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání
                        sadebního materiálu a oznámení dodavatelů o zamýšleném
                        sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při
                        dalším vegetativním množení

Vydání a uplatnění stanoviska         Uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci
                        Vydání závazného stanoviska z hlediska zákona o ochraně
                        přírody a krajiny
                        Vyjádření se k vyhlašování a rušení zvláště chráněných území,
                        památných stromů a jejich ochranných pásem

                        Vydání závazného stanoviska jako podkladu pro rozhodnutí o
                        umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro rozhodnutí
                        o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich
                        ohlášení
Odpovědnost za škodu              Zajištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s
                        lesní stráží
Regulace nakládání s reprodukčním materiálem  Vyřízení žádosti o vydání potvrzení o původu reprodukčního
                        materiálu lesních dřevin
Regulace nakládání s reprodukčním materiálem
                         Vyřízení žádosti o vydání nového potvrzení o původu
                         reprodukčního materiálu lesních dřevin                         Vystavení potvrzení o původu reprodukčního materiálu, včetně
                         předání údajů pověřené osobě


                         Vystavení nového potrvzení o původu reprodukčního materiálu
                         pro odíly získané sloučením či vegetativním množením,
                         zaevidování a předání údajů pověřené osobě
Licenční řízení                 Vyřízení žádosti o udělení licence pro výkon funkce odborného
                         lesního hospodáře, včetně ověření bezúhonosti žadatele
                         Vyřízení žádosti o prodloužení platnosti licence

                         Rozhodnutí o odejmutí licence pro výkon funkce odborného
                         lesního hospodáře

Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě  Vydání povolení pro záměrné rozšíření geograficky
rostoucích rostlin                nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny                         Vydání povolení pro záměrné rozšíření křížence druhů rostlin či
                         živočichů do krajiny
                         Vydání rozhodnutí o odlovu geograficky nepůvodních
                         živočichů, včetně stanovení podmínek
                         Vydání rozhodnutí o zajištění či použití prostředků k zabránění
                         nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů
                         nebo ničení jejich biotopů, pokud se nejedná o zvláště
                         chráněné druhy
Ochrana lesa, památných stromů          Vydání rozhodnutí o vyhlášení památných stromů a vymezení
                         jejich ochranných pásem
                         Vydání souhlasu k ošetřování památných stromů, souhlasu ke
                         stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných
                         stromů a povolení výjimky ze zákazů u památných stromů                         Vymezení a hodnocení místního systému ekologické stability
Vydání rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku
Prohlášení území za chráněné nebo strom za památný, pokud
již nejsou zvláště chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., na
základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného
pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody
Vydání závazného stanoviska k zásahům do registrovaných
krajinných prvků


Registrace významných krajinných prvků


Vydání závazného stanoviska k zásahům, které by mohly vést k
poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud
se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6
odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území evropsky
významné lokality
Vedení přehledu pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve
svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich
vlastníkem
Vydání rozhodnutí o stanovení mimořádně významného
stromu, skupiny a stromořadí za památné stromy


Stanovení ochranného pásma pro památné stromy
Sjednání a zrušení smlouvy o smluvně chráněném památném
stromu, projednání záměrů na vyhlášení památných stromů,
vydání rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezení
jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů
                        Vydání souhlasu k ošetřování památných stromů, souhlasu ke
                        stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných
                        stromů, povolení výjimek ze zákazů u památných stromů
Pokud byl některý proces opomenut, prosím doplňte jej do následující tabulky včetně všech potřebných atributů (podbarve

          Služba                        Proces
Prostor pro Vaše komentáře, podněty:
 Vlastník    Nevykonáváme      Považujeme za      Priorita         Priorita
 procesu  (nevíme o této činnosti)  nadbytečné   z pohledu dopadu na les  z pohledu času a nákladů
MZE
MZE


MZE
MZEMZEMZE
MZE
MZE
MZE
MZE


MZE

MZE


MZE

MZE


MZE
MZE
MZE
MZE

MZE
MZE
MŽP
MZE
MZE
MZE
MŽP
MZE
MZE


MZE
MZE

MŽP
MŽP
MZE
MZE

MZE
MZE
MZE
MZE
MZEMZE
MZE
MZE
MZE
MZEMZEMZE
MZE
MZE
MZE

MZE
MZE
MZE
MZE


MŽPMŽP


MŽP
MŽP


MZE


MZEMZE
MZE
MZE
MZE
MZE
MŽP


MZEMZE
MZE
MZE
MZEMZE


MZE
MZE

MZE


MŽP
MŽP

MŽP

MŽPMŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽPMŽP


MŽP
MŽP


MŽPMŽP
MŽP
      MŽP
třebných atributů (podbarvené sloupce):
      Vlastník    Nevykonáváme      Považujeme za      Priorita         Priorita
      procesu  (nevíme o této činnosti)  nadbytečné   z pohledu dopadu na les  z pohledu času a nákladů
                      Doplňující informace (odkaz na konrétní ustanovení)
Popis procesu                                                   Zákon
Vydání souhlasu s dělením lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (orgán státní      289
správy lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující
řádné hospodaření v lese).
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu   289
klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
Vyřízení žádosti (udělení výjimky) vlastníka lesního pozemku o jiném využití pozemku určeného k plnění funkcí   289
lesa (pozemky lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona č. 289/1995 Sb.). Výjimku lze udělit i ve
veřejném zájmu.
Vyřízení žádosti o odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa   289
(o odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich
převážná část nacházejí) včetně vyměření výše poplatku a jeho výběr.
Krajský úřad rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění   289
funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
Vyřízení žádosti o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro  289
plnění funkcí lesa včetně stanovení výše poplatku za odnětí a jeho výběr.
Změnění nebo zrušení rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro     289
plnění funkcí lesa (orgán státní správy lesů provede na návrh žadatele nebo vlastníka pozemku anebo z vlastního
podnětu, vyžaduje-li to veřejný zájem nebo přestane-li pozemek sloužit účelu, pro který bylo rozhodnutí
vydáno).
V pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhoduje orgán státní správy lesů.     289

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění      289
funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
Pozemky, které nejsou uvedeny v odstavci 1, může orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku nebo s    289
jeho souhlasem prohlásit rozhodnutím za pozemky určené k plnění funkcí lesa. Ustanovení zvláštních předpisů
1) nejsou tím dotčena.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí    289
lesa (§ 3 odst. 4),
Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v    289
zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše
však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce 14) s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze
stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa
stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou
nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními předpisy. 15)

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 289
odst. 3), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud přesahují správní obvod obce s      289
rozšířenou působností,
Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla 289
porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§   289
20 odst. 4),
Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V    289
oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a
termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní
správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1
písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo      289
hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
Krajský úřad rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v      289
lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
Orgán uvedený v odstavci 1 zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí příslušnému celnímu úřadu do 15 dnů od     289
nabytí právní moci rozhodnutí. Způsob a lhůty převodu prostředků získaných z poplatků příjemcům poplatků
podle odstavce 4 stanoví zvláštní předpis. 12)
Zaslání stejnopisu pravomocného rozhodnutí příslušnému celnímu úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci        289
rozhodnutí.
Distribuce poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí    289
lesa (40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, 60 % Státnímu fondu životního prostředí).Vyřízení žádosti o náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který 289
o tomto omezení rozhodl (orgán státní správy může uložit úhradu této náhrady osobám, v jejichž zájmu o tomto
omezení rozhodl).
vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných    289
na jejich základě (§ 51 odst. 1).
vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů 289
vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,

vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů  289
vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),
vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích v působnosti       289
Ministerstva obrany dodržují ustanovení toho+H792to zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a
rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),
Součástí výkonu státní správy lesů je dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů a rozhodnutí     289
vydaných na jeho základě. Orgány státní správy lesů současně dozírají, zda vlastníci, popřípadě nájemci lesů
hospodaří podle schválených plánů nebo převzatých osnov. Ukládají opatření k odstranění zjištěných
nedostatků, popřípadě i opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí. V případě hrozící škody jsou
oprávněny rozhodnout o omezení nebo zastavení výroby nebo jiné činnosti v lese až do doby odstranění
nedostatků nebo jejich příčin.
o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o  289
zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud
nepřesahují jejich správní obvod,
o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o  289
zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud
přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho     149
provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho     149
provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Ministerstvo zemědělství vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují       149
ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a
ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Pověřená osoba na základě pověření ministerstva vykonává dozor, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické   149
osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich
základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním
materiálem k dalšímu řízení.
Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba (§ 30) na základě pověření *§ 30 odst. 2 písm. i)+ jsou povinny   149
kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem.
zmocňují pověřenou osobu ke kontrole podle § 31 odst. 3 tohoto zákona. Na vydání zmocnění se nevztahuje      149
správní řád6a).
Uložení a vybrání pokuty až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo:                            ---
- bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění
funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
- bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí
lesa,
- nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle lesního zákona.

Uložení a vybrání pokuty až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří:
- bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo o omezení odnímají pozemky určené k plnění funkcí
lesa nebo omezují jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
- neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem, který znemožňuje jejich využívání pro
plnění funkcí lesa. odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za
Za přestupek podle                                                 289
přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.

Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo                       289
Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo                        289
Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří         289
Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vlastníku, který                    289
Krajský úřad rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje.       289

Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že:   ---
- usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie
ohrožených přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá
zvláště chráněné živočichy,
- poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že:
- pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les,
- neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k
nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,
- nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3.

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že:
- poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les,
- usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště chráněné živočichy bez
povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje.

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že:
- ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám,
plevelům a při hygienických opatřeních,
- neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí     289
(§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvod.
o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují správní obvod obce s        289
rozšířenou působností,
V případech, kdy vlastník lesa neplní podstatné povinnosti stanovené tímto zákonem a ohrožuje tím existenci     289
lesa a lesy sousední, přičemž sankce podle § 55 jsou neúčinné, rozhodne orgán státní správy lesů o nezbytných
opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí.
rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona                                    149
rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,                                   149
Ministerstvo zemědělství rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona.                      149
Ministerstvo rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu     289
státní správy lesů,
Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo                         149
Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 200 000 Kč tomu, kdo ztěžuje nebo maří výkon státní správy podle   149
tohoto zákona.
Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo                        149
K řízení o uložení pokuty je příslušný ten orgán veřejné správy, který porušení povinnosti uložené tímto zákonem  149
zjistil jako první, a to do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti dověděl, nejdéle však do 3 let ode dne,
kdy k porušení povinnosti došlo; to neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá. O zahájení řízení o uložení
pokuty informuje současně ostatní orgány veřejné správy příslušné podle tohoto zákona.

Poruší-li osoba v době 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu tutéž povinnost, za jejíž  149
porušení jí již byla uložena pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky
stanovené tímto zákonem.
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že     114

neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,     114

neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9,                                114
Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že     114

naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,                           114
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že     114

neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k       114
nápravě tohoto stavu podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,
nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3,             114
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu      114
podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že
neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,     114

nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9,        114

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu      114
podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že
neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle tohoto zákona do původního stavu nebo nesplní opatření k      114
nápravě podle § 86 či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,
Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo      282
opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že
rozhodují o uložení zvláštních opatření                                      149
Ministerstvo zemědělství rozhoduje o uložení zvláštních opatření.                         149
Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření formou                    149
likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo životní prostředí, a určení způsobu jeho   149
likvidace,
zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle tohoto zákona nebo nesplňuje         149
požadavky na kvalitu nebo balení stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

Orgán veřejné správy podle povahy zjištěných nedostatků může uložit rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění    149
nedostatků a jejich příčin

Pokutu vybírá ten orgán, který ji uložil.                                     149
Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá.                                     289
Pokutu uloženou inspekcí nebo správou podle § 87 nebo § 88 anebo újezdním úřadem vybírají tyto úřady. V       114
ostatních případech pokutu vybírá a vymáhá orgán ochrany přírody, který ji uložil. Výnosy pokut uložených
obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem rozpočtu obce a výnosy pokut uložených krajským
úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje. Výnosy pokut uložených správou a inspekcí se dělí způsobem upraveným
zvláštním zákonem, 7) s výjimkou území vojenských újezdů, kde je výnos pokut příjmem státního rozpočtu.
Výnosy z pokut může obec užít jen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v obci.

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin       114
epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení
nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo      114
jejich ochranná pásma, ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2.

Pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví  289
fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán (§ 24 odst. 3), zpracovávají lesní hospodářské
osnovy (dále jen "osnovy"). Osnovy se zpracovávají obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v určeném
území. Jejich zpracování zadává orgán státní správy lesů.

Záměr zadat zpracování osnovy vyhlásí orgán státní správy lesů obecně závaznou vyhláškou. Fyzické a právnické    289
osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha (odstavec 1) mají právo v termínu stanoveném orgánem státní
správy lesů oznámit mu své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy.

Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně.           289

Vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen předložit návrh plánu ke  289
schválení orgánu státní správy lesů ve dvou vyhotoveních nejpozději do 60 dnů po skončení platnosti
předchozího plánu. Orgán státní správy lesů plán schválí, pokud není v rozporu s tímto zákonem a ostatními
právními předpisy. 20) Jedno vyhotovení schváleného plánu zůstává založeno u místně příslušného orgánu státní
správy lesů, který uhradí náklady na pořízení jedné kopie.

Krajský úřad schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); v rámci schvalování plánů    289
povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro
zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47
odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů,

Státní správu lesů vykonávají                                            289
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,                                      149
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy     289
lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem
určen jiný orgán státní správy lesů.
kraje,                                                        149
ministerstvo.                                                    282
Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.                                289
Veřejnou správu v oblasti uvádění reprodukčního materiálu do oběhu vykonávají                    149
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,                                      149
kraje,                                                        149
ministerstvo,                                                    149
Česká inspekce životního prostředí, 13)                                       149
celní orgány. 14)                                                  149
Pokud orgán státní správy lesů předložený plán neschválí, je vlastník lesa povinen ve lhůtě stanovené orgánem    289
státní správy lesů předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu
podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů.
Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

Ministerstvo rozhoduje o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3).                289
Pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek, vyvolávajícím nutnost změny závazného           289
ustanovení plánu, zejména z hlediska ochrany lesa nebo z hlediska zajištění plnění funkcí lesa, musí vlastník lesa
požádat schvalující orgán státní správy lesů o změnu příslušného závazného ustanovení.

Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná    289
opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými
zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním
a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, pokud
není podle zvláštních předpisů 18) příslušný jiný orgán státní správy. Vlastník pozemků určených k plnění funkcí
lesa je povinen provedení opatření strpět.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku    289
před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z
lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),

Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu      289
hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní
správy lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou
újmu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena. 19)

Při mýtní těžbě úmyslné nesmí velikost holé seče překročit 1 ha a její šíře na exponovaných hospodářských      289
souborech jednonásobek a na ostatních stanovištích dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu. Šířka holé
seče není omezena při domýcení porostních zbytků a porostů o výměře menší než 1 ha. V odůvodněných
případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost
vlastníka lesa povolit výjimku ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče, a to

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31     289
odst. 2),
Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího  289
vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování
osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. Na povolení této delší lhůty se nevztahují obecné
předpisy o správním řízení.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§   289
31 odst. 6),
Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců,     289
nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich
odstranění a pro zmírnění jejich následků. Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit tato opatření

Preventivní činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů a strží, povodňových vln a        289
odstraňování následků živelních pohrom hradí stát, popřípadě fyzické a právnické osoby, které mají z těchto
opatření prospěch. Tato opatření se provádějí na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů a vlastník,
popřípadě uživatel pozemku je povinen jejich provedení strpět.
Ministerstvo rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní       289
působnosti kraje (§ 32 odst. 2),
Krajský úřad rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod       289
obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o uložení opatření v případech mimořádných okolností,        289
pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2),
Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech dříví některý ze škodlivých organismů v nadměrném množství, může      289
orgán státní správy lesů uložit opatření k vyhubení těchto škodlivých organismů, nebo proti jejich rozšíření i
právnickým a fyzickým osobám, které skladují dříví nebo užívají pozemky v okolí lesů.

Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb (§ 24 odst. 2 a § 25 odst. 3). Pokud by zpracováním těžby      289
nahodilé byla překročena celková výše těžeb stanovená schváleným plánem nebo převzatou osnovou, musí
vlastník lesa požádat orgán státní správy lesů o změnu plánu nebo osnovy.

Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté 289
osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v
rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí
vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět
orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní
správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode
dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy
lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
Dobu, rozsah a trvání užívání cizích pozemků k lesní dopravě a výši náhrady je vlastník lesa, nebo osoba        289
provádějící činnost v zájmu vlastníka lesa, povinen předem dohodnout s vlastníkem, popřípadě nájemcem
dotčených pozemků. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích a o výši
náhrady orgán státní správy lesů.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34        289
odst. 4),
Meliorace a hrazení bystřin v lesích jsou biologická a technická opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o       289
vodohospodářské poměry. Provádění meliorací a hrazení bystřin v lesích je povinností vlastníka lesa, pokud
orgán státní správy lesů, popřípadě orgán státní správy vodního hospodářství nerozhodne o tom, že jde o
opatření ve veřejném zájmu. Pokud jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve
veřejném zájmu, hradí náklady s tím spojené stát; vlastník lesa je povinen provedení takových opatření strpět.
Povinnosti vlastníka lesa a oprávnění orgánů státní správy podle zvláštních předpisů 23) nejsou tímto
ustanovením dotčena.
Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa uložit provedení potřebných opatření nebo je nechat provést na       289
jeho náklad, pokud potřeba provedení takových opatření vznikla v důsledku činnosti vlastníka lesa; vlastník lesa
je povinen provedení takových opatření strpět.
o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),              289
Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní        289
správy lesů.
Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány      289
osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává
právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo
fyzické osoby.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce       289
odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6)
Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu, která je občanem České republiky, je starší 21 let,   289
nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokázala
znalost práv a povinností lesní stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů a složila před
orgánem státní správy lesů slib tohoto znění: "Slibuji, že jako lesní stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí
plnit povinnosti při výkonu ochranné služby v lesích, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy
a nepřekročím oprávnění příslušející lesní stráži."

ORP ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,              289
Inspektoři jsou lesní stráží.                                              282
Krajský úřad ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na  289
území kraje (§ 38 odst. 2),
Lesní stráž je při své činnosti povinna                                       289
prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,                             289
ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),                          289
Orgán státní správy lesů ustanovení lesní stráže zruší, pokud fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat,     289
splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných údajů.
Orgán státní správy lesů může ustanovení lesní stráže zrušit též z jiných důvodů na návrh vlastníka lesa nebo z
vlastního podnětu. Osoba, u níž orgán státní správy lesů zrušil ustanovení lesní stráží, je povinna neprodleně
odevzdat tomuto orgánu služební odznak a průkaz lesní stráže.

ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),                          289
o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),         289
Krajský úřad rozhoduje při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech     289
mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),
Obecní úřady s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek,    114
přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení
dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní
výsadbě podle § 9 odst. 2
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo      114
jejich ochranná pásma, vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k
výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů podle § 4 odst. 3.
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze  114
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na
silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6) a
povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním
správním úřadem 6a).
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění     114
výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování
dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto
soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo
zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost,   114
popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní  114
výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o
dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo   114
jejich ochranná pásma, přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu
kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4.
Oznámení investora o provádění geologického a hydrogeologického průzkumu orgánu státní správy lesů prvního 289
stupně včetně předložení písemného souhlasu vlastníka lesa (pokud tato činnost nevyžaduje vydání rozhodnutí).

Lesní stráži vydá orgán státní správy lesů služební odznak a průkaz lesní stráže. Tento orgán také vede evidenci  289
lesních stráží.
ORP soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené      289
organizační složce státu,
Obecní úřady obcí s rozšířenou působnosttí vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí     289
lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2),
Dodavatel je povinen oznámit konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání        149
sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný
reprodukční materiál, a to nejméně 2 týdny předem příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s
reprodukčním materiálem (dále jen „orgán veřejné správy“) (§ 26).

přijímají oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání      149
sadebního materiálu (§ 6 odst. 1) a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a
odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení (§ 6a),uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,         289
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje         289
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo,

Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,                289
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je také nezbytné ke schválení lesních    ---
hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, k odlesňování a zalesňování
pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů. K pěstebním a těžebním zásahům
v lesích prováděným v souladu s lesním hospodářským plánem nebo protokolárně převzatou lesní hospodářskou
osnovou a při nahodilé těžbě se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody nevyžaduje. Závazné stanovisko ke
schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov se vydává na
žádost příslušného orgánu státní správy lesů. K závazným stanoviskům vydaným po lhůtě 60 dnů od doručení
žádosti příslušnému orgánu ochrany přírody se nepřihlíží. Požádá-li vlastník3a) o předběžnou informaci podle §
90 odst. 17 lesního zákona o podmínkách vydání souhlasného závazného stanoviska ke schválení lesního
hospodářského plánu, příslušný orgán tuto informaci poskytne zpravidla ke dni konání základního šetření,
nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti.

V rámci řízení o vydání závazného stanoviska orgán ochrany přírody provede také hodnocení důsledků lesních
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pro evropsky významné lokality územních obvodech.
Obce se prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a krajiny ve svých nebo ptačí oblasti. Orgán 114
Vyjadřují se zejména k vyhlašování a rušení zvláště chráněných území, památných stromů a jejich ochranných
pásem.
Vyřízení žádosti o závazné stanovisko podle správního řádu (udělení souhlasu) jako podkladu pro rozhodnutí o ---
umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav
anebo jejich ohlášení (nejedná se o samostatné rozhodnutí ve správním řízení).

Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen   289
"poškozený"). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.

Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou lesní stráži.          289
Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou lesní stráži v souvislosti s plněním jejích   289
úkolů.
Stát odpovídá i za škodu způsobenou lesní stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o 289
škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

Náhradu škody podle odstavců 1 až 6 poskytuje v zastoupení státu ten orgán státní správy lesů, který ustanovil   289
lesní stráž, k jejímuž výkonu se náhrada vztahuje.
Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li splněny     149
podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, vystaví orgán veřejné správy po
sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přirozeného zmlazení
dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen „potvrzení o
původu“), a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
Jestliže je reprodukční materiál v kategorii selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný následně vegetativně    149
množen, vystaví orgán veřejné správy pro tento následně reprodukovaný reprodukční materiál nové potvrzení o
původu.
Po sloučení reprodukčního materiálu podle § 5 odst. 4 tohoto zákona vystaví orgán veřejné správy pro tento    149
následně sloučený reprodukční materiál nové potvrzení o původu.
vystavují potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve    149
svém územním obvodu a vedou o tom evidenci,
předávají neprodleně údaje o vystavených potvrzeních o původu a o vystavených nových potvrzeních o původu     149
pověřené osobě,
vystavují nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly    149
získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vedou o tom
evidenci
Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci     289
udělenou orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté tohoto zákona.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce        289
odborného lesního hospodáře
Zjistí-li orgán státní správy lesů, že žadatel o udělení licence splňuje předepsané podmínky, vydá mu licenci.  289

Licence se uděluje na dobu 10 let. Platnost licence se prodlužuje o dalších 10 let, pokud o to držitel licence  289
požádá. V žádosti o prodloužení licence sdělí její žadatel,
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce        289
odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
Orgán státní správy lesů, který licenci udělil, ji odejme, jestliže                        289
Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením     114
orgánu ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního
hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh
rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.

Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny je možné jen s povolením orgánů ochrany  114
přírody.
Orgán ochrany přírody může rozhodnout v souladu se zvláštními právními předpisy o odlovu geograficky     ---
nepůvodních živočichů, včetně stanovení podmínek.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo  ---
jejich ochranná pásma, rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se nejedná o zvláště
chráněné druhy.
Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních 114
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají
záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů
podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů
podle § 46 odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech
do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1.

Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních   114
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v
ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů
podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability podle § 4 odst.  114
1 mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem národních parků.
Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán ochrany přírody. Účastníkem řízení je    114
vlastník dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se oznamuje rovněž nájemci dotčeného pozemku, územně
příslušnému stavebnímu úřadu a obci.
Rozhodnutí podle odstavce 1 může orgán ochrany přírody, který o registraci rozhodl, zrušit pouze v případě  114
veřejného zájmu.
Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v součinnosti s vlastníky pozemků. Pro evropsky 114
významné lokality lze namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní
rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za
chráněné nebo strom za památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na základě písemné
smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze
dále chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či
jedinečné ekosystémy v rámci příslušné biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či ohrožených druhů
živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona. Smlouva musí obsahovat zejména
Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou věcného břemene, o jehož zápis do       114
katastru nemovitostí požádá příslušný orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví Ministerstvo
životního prostředí prováděcím právním předpisem.
Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních   114
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň
nejedná o území evropsky významné lokality.
Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních   114
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo     114
jejich ochranná pásma, vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná o
registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné
lokality,

Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s  114
předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém
územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za     114
památné stromy.
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se    114
souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.
Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který  114
je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem
orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o
poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena
žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních   114
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají
záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů
podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů
podle § 46 odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech
do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1.
Pověřené obecní úřady, s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních  114
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v
ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů
podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy.
Zákon   §    Odst. Písm.
  1995    12    3 ---


  1995    48    1 c

  1995    13    1 ---


  1995    16    1 ---


  1995 48a      1b

  1995    48    1d

  1995    16    4 ---  1995    3    3

  1995    48    1 a

  1995    3    4


  1995    48    1 b

  1995    19    3
  1995    48    1 e

  1995 48a      1 c

  1995    20    4


  1995    48    1 f

  1995    20    5
  1995    48    1 g
1995 48a  1 d

1995  17  3


1995  17  3 ---

1995  17  4 ---
1995  11  3 ---


1995  48  2 i

1995 48a  2 g


1995  49  3 j

1995  49  3 l


1995  51  1
1995  48  1 o


1995 48a  1 i


2003  27    e


2003  28    n


2003  29  2 i


2003  30  2 i2003  31  1

2003  27    g
---   ---  ---    ---
 1995   53     2


 1995 54       1
 1995 54       2
 1995 55       1
 1995 55       2
 1995 48a      1 n

---   ---  ---    ---
 1995   48     1 p

 1995 48a      1 j

 1995   57


 2003   27       d
2003  28   l
2003  29  2 g
1995  49  2 b

2003  34  1
2003  34  2

2003  34  3
2003  35  1
2003  35  3


1992  87  1

1992  87  1 d

1992  87  1 g
1992  87  2

1992  87  2 h
1992  87  3

1992  87  3 e

1992  87  3 g
1992  88  1

1992  87  1 d

1992  88  1 h

1992  88  2

1992  88  2 g

1991  4

2003  28   m
2003  29  2 h
2003  36  1
2003  36  1 a

2003  36  1 b


2003  31  7


2003  35  5
1995 56   5
1992 88a
1992  7  2


1992  77  1 g


1995  25  1
1995  25  21995  25  4

1995  27  1
1995 48a  2 e
1995  47  1
2003  26  1 a
1995  48  3


2003  26  1  b
1991  1  3
1995  49  1
2003  26  1
2003  26  1  a
2003  26  1  b
2003  26  1  c
2003  26  1  d
2003  26  1  e
1995  27  3
1995  49  2 d
1995  27  41995  22  1
1995  48  1 h1995  22  2
1995  31  2
1995  48

1995  31  61995  48  2 f

1995  32  21995  35  31995  49  2 a

1995 48a  1 m
1995  48  1 i

1995  32  91995  33  21995  33  3
1995  34  41995  48  1 k

1995  35  1
1995  35  2


1995 48a  1 f
1995 37   5

1995  37  61995  48  1 m

1995  38  3
1995  48  2 g
1991  7  4
1995 48a  2 f

1995  39  1
1995  39  1 a
1995  49  3 h
1995  38  6
1995 49   3 h
1995 48   1 j
1995 48a  1 e

1992  76  1a1992  77  1 b


1992  8  1
1992  8  2
1992  8  3


1992  9  1


1992  77  1 h


1995  13  4 ---


1995  38  4

1995  48  2 h

1995  48  2 a
 2003     6     1
 2003   27         a
 1995 48        2 b
 1995 48a        2 a


 1995 48a        2 b
---  --- ---      ---
 1992   71      1


---   ---    ---    --- 1995 39a        1


 1995 39a        4
 1995 39a        5

 1995 39a        6


 1995 39a        7

 2003     6     4
 2003 6a        1


 2003 6a        2

 2003   27         b

 2003   27         f

 2003   27         c


 1995   37      2

 1995   48      1 l

 1995   44      2

 1995   44      6

 1995   48

 1995   45      1
 1992   5      4
 1992     5     5

---   ---    ---    ---

---   ---    ---    --- 1992   76      2b
 1992   76      2c
 1992   77      2
1992  6  1


1992  6  3

1992  39  1
1992  39  1 zzz


1992  76  2a1992  76  2a


1992  77  1 a
1992  9  2


1992  46  1

1992  46  2

1992  46  3
1992  76  2 b
1992  76  2 c

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/19/2011
language:Czech
pages:52