; Thao luan ve moi truong kinh doanh TMDT B2B
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Thao luan ve moi truong kinh doanh TMDT B2B

VIEWS: 96 PAGES: 21

 • pg 1
									           Siêu thị điện máy Việt Long www.vietlongplaza.com.vn

  Học phần
  Quản trị tác nghiệp
  thương mại điện tử B2B


                  PGS TS. Nguyễn Văn Minh
                  minhdhtm@yahoo.com
                  minhdhtm@gmail.com
                  0912.064692Khoa Thương mại điện tử                     B2B E-commerce
Đại học Thương mại                             2008
           Giới thiệu học phần
  • Số tín chỉ: 2 (30,3,9,3)
  • Mục đích:
      – Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại
       điện tử B2B và quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh của
       doanh nghiệp thương mại điện tử B2B
  • Tài liệu tham khảo
      – Marc J. Schniederjans, Qing Cao, E-commerce operations
       management, World Scientific, 2002
      – Chan Kah Sing, Electronic commerce and Supply Chain
       Management, Thomson Learning và CIMNet, 2003
      – Gunjan Samtani, B2B Integration - A practical guide to
       Collaborative E-commerce, Imperial College Press, 2002
      – Các tài liệu khác

Khoa Thương mại điện tử                     B2B E-commerce
Đại học Thương mại                             2008
           Nội dung học phần
   Chương 1. Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử và giao dịch
        thương mại điện tử B2B
   Chương 2. Mô hình tổ chức công nghệ giao dịch thương mại
        điện tử B2B
   Chương 3. Kế hoạch tác nghiệp trong thương mại điện tử B2B
   Chương 4. Quản trị bán hàng trong thương mại điện tử B2B
   Chương 5. Quản trị tư vấn và tái cơ cấu qui trình kinh doanh
        thương mại điện tử
   Chương 6. Quản trị nguồn nhân lực trong thương mại điện tử
   Chương 7. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh
        doanh thương mại điện tử


Khoa Thương mại điện tử                  B2B E-commerce
Đại học Thương mại                          2008
           Các đề tài thảo luận
  1. Tập hợp và phân tích số liệu thống kê và dự báo về tình hình TMĐT
    B2B của một khu vực (châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á)
    hoặc quốc gia trên thế giới
  2. Tập hợp số liệu và tìm hiểu hoạt động thương mại điện tử B2B của
    các tập đoàn lớn trên thế giới theo sản phẩm, dịch vụ chủ yếu hoặc
    theo các mô hình giao dịch (bên mua, bên bán, đấu giá, thị trường
    giao dịch). Cho nhận xét.
  3. Phân tích hoạt động bán hàng trong thương mại điện tử B2B của
    một doanh nghiệp theo các tiêu chí: kỹ thuật, công nghệ, lợi ích của
    các bên giao dịch, các vấn đề đặt ra và nêu hướng giải quyết
  4. Phân tích việc tái cấu trúc qui trình kinh doanh thương mại điện tử
    của một doanh nghiệp
  5. Các phương pháp và công cụ theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu
    quả kinh doanh TMĐT của một doanh nghiệp thương mại điện tử


Khoa Thương mại điện tử                     B2B E-commerce
Đại học Thương mại                              2008
    Chương 1
    Quản trị tác nghiệp TMĐT và
      Giao dịch TMĐT B2B           PGS TS. Nguyễn Văn Minh
             minhdhtm@yahoo.comKhoa Thương mại điện tử            B2B E-commerce
Đại học Thương mại                    2008
             Nội dung
  • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C

  • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp
   thương mại điện tử

  • Thành phần của thị trường trong thương
   mại điện tử B2B


Khoa Thương mại điện tử          B2B E-commerce
Đại học Thương mại                  2008
             Nội dung
  • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C

  • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp
   thương mại điện tử

  • Thành phần của thị trường trong thương
   mại điện tử B2B


Khoa Thương mại điện tử          B2B E-commerce
Đại học Thương mại                  2008
    Định nghĩa thương mại điện tử
      “Thương mại điện tử là việc tiến hành
       các giao dịch thương mại thông qua
       mạng Internet, các mạng truyền thông
       và các phương tiện điện tử khác”
Khoa Thương mại điện tử           B2B E-commerce
Đại học Thương mại                   2008
         Phân loại giao dịch TMĐT
       Người bán              Người tiêu dùng      Chính phủ
              Doanh nghiệp
               (Business)       (Consumer)      (Government)
 Người mua

  Doanh nghiệp         B2B          B2C         B2C
   (Business)      (Business-to-Business) (Business-to-Consumer) Người tiêu dùng
                 C2B           C2C         C2G
  (Consumer)


   Chính phủ
  (Government)
                 G2B           G2C         G2GKhoa Thương mại điện tử                          B2B E-commerce
Đại học Thương mại                                  2008
           Giao dịch TMĐT B2B
  TMĐT B2B (TMĐT giữa doanh nghiệp với
   doanh nghiệp)
  • Thương mại điện tử B2B là giao dịch thương
   mại (trao đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịc vụ)
   được tiến hành giữa hai doanh nghiệp bất kỳ
   thông qua mạng Internet, các mạng truyền
   thông và các phương tiện điện tử khác.
      – Giao dịch B2B có thể diễn ra trực tiếp giữa các doanh
       nghiệp hoặc thông qua một đối tác thứ ba (hay một
       trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu nối giữa người
       mua và người bán đồng thời tạo điều kiện để giao
       dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn.

Khoa Thương mại điện tử                  B2B E-commerce
Đại học Thương mại                          2008
           Giao dịch TMĐT B2C
  TMĐT B2C (TMĐT giữa doanh nghiệp với
   người tiêu dùng)
  • Thương mại điện tử B2C là giao dịch thương mại (trao
   đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịch vụ) được một doanh
   nghiệp tiến hành với người tiêu dùng cuối cùng thông
   qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các
   phương tiện điện tử khác.
      – Tương tự như giao dịch B2B, giao dịch B2C có thể diễn ra
       trực tiếp giữa các doanh nghiệp hoặc thông qua một đối
       tác thứ ba (hay một trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu
       nối giữa người mua và người bán đồng thời tạo điều kiện
       để giao dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn.


Khoa Thương mại điện tử                    B2B E-commerce
Đại học Thương mại                             2008
             Nội dung
  • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C

  • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp
   thương mại điện tử

  • Thành phần của thị trường trong thương
   mại điện tử B2B


Khoa Thương mại điện tử          B2B E-commerce
Đại học Thương mại                  2008
     Định nghĩa quản trị tác nghiệp
      “Việc thiết kế, vận hành và tiếp tục cải tiến các
      hệ thống nhằm tạo ra và phân phối các sản
      phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp”
                       (R.B. Chase, 2001)

     Quản trị tác nghiệp bao gồm các hoạt động
     quản trị cơ bản như kế hoạch hoá, lãnh đạo,
     tổ chức, nhân sự, kiểm soát…
     Đối tượng chủ yếu của hoạt động quản trị tác
     nghiệp là tổ chức và kiểm soát quá trình “sản
     xuất –kinh doanh”

Khoa Thương mại điện tử                 B2B E-commerce
Đại học Thương mại                         2008
   Quá trình sản xuất – kinh doanh
                  QUÁ TRÌNH
                  BiẾN ĐỔI

   ĐẦU VÀO        CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC       ĐẦU RA
               NGHIỆP NỘI BỘ
   - Nguyên vật liệu                  - Hàng hoá
               - Chất lượng SP/Dịch vụ
   - Máy móc                      - Dịch vụ
               - Dự báo nhu cầu
   - Lao động
               - Quản trị dự trữ
   - Công nghệ
   - Vốn…         - Kế hoạch hoá
               - Quản trị mua/bán hàng hoá
               - Quản trị nhân sự…             Kiểm soát, đánh giá phản hồi

Khoa Thương mại điện tử                  B2B E-commerce
Đại học Thương mại                           2008
         Quản trị tác nghiệp TMĐT
  • Việc ứng dụng các hoạt động quản trị tác nghiệp
   trong một môi trường TMĐT
  • Là sự kết hợp sử dụng Internet và các công
   nghệ số hoá để thực thi các hoạt động QTTN
   cần thiết nhằm vận hành thành công hoạt động
   kinh doanh của một doanh nghiệp
  • Nó bao gồm các hoạt động QTTN cơ bản (quản
   trị mua/bán hàng hoá, quản trị dự trữ, nhân
   sự…) nhưng tập trung vào việc quản trị một
   doanh nghiệp hoặc một dự án TMĐT

Khoa Thương mại điện tử           B2B E-commerce
Đại học Thương mại                   2008
    Ví dụ về hoạt động kinh doanh
       của doanh nghiệp
                    - DN sản xuất
     Các nhà
                    (VD Dell Corp.)
    cung ứng
   (VD các nhà sản xuất
                    hoặc                Người TD
  linh kiện máy tính, các      - DN thương mại
     nhà xuất bản)    (B2B)   (VD Amazon)
                                 (B2C)
                SCM                 CRM

                    Các ứng dụng ERP, EAI, …
                   Tích hợp nội bộ

                   Tích hợp các đối tác


Khoa Thương mại điện tử                           B2B E-commerce
Đại học Thương mại                                   2008
           Quá trình xử lý đơn đặt hàng
           trong thương mại B2B & B2C
                 B2B                      B2C
                          t
            - C¸ c ho¹ t ®éng tr- í c ®Æ hµng
                                    p
                                 - TiÕ nhËn ®¬n hµng
              p
            - TiÕ nhËn ®¬n hµng
                                        m
                                  (Bao gåm kiÓ tra møc dù tr÷)
     t
    § Æ hµng       m
            - KiÓ tra møc dù tr÷
                                    m
                                 - KiÓ tra
              nh
            - X®Þ ph- ¬ng thøc thanh to¸ n
                                 - LËp b¶ng kª
            - LËp b¶ng kª

                                 t
                      - ChÊp nhËn ®¬n ®Æ hµng
    Thùc hiÖn              - LËp kÕ ho¹ ch vµ thêi gian biÓu
    ®¬n hµng                   t
                      - TËp kÕ hµng ho¸
                      - § ãng gãi
                      - VËn chuyÓ n

    Xö lý      - LËp ho¸ ®¬n vµ c¸ c giÊy tê
             thanh to¸ n
    thanh to¸ n   - Xö lý thanh to¸ n

    Xö lý                  ch
                      - DÞ vô kh¸ ch hµng
    sau b¸ n               - Hµng tr¶ l¹ i


Khoa Thương mại điện tử                              B2B E-commerce
Đại học Thương mại                                       2008
 Mục đích các hoạt động thương mại B2B
   Phục vụ sản xuất (đầu vào):
        ♦ Cung ứng nguyên, nhiên vật liệu chính cho sản xuất
        (eProcurement)- hàng hóa trực tiếp (Direct goods).
       ♦ Phục vụ các hoạt động bảo trì, sửa chữa và vận hành
        (MRO - Maintenance, Repaire and Operations) trong
        doanh nghiệp – Hàng hóa gián tiếp (Indirect goods).

   Lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ sản xuất
   tới tay người tiêu dùng thông qua các kênh phân
   phối (đầu ra).

Khoa Thương mại điện tử                  B2B E-commerce
Đại học Thương mại                          2008
           Hai loại giao dịch mua bán
      – Mua giao ngay (Spot purchasing): mua sắm
       các hàng hoá, dịch vụ phục vụ nhu cầu tức
       thời, thường là theo giá đang thịnh hành trên
       thị trường. Loại mua bán này thường diễn ra
       trên loại thị trường nhiều người mua- nhiều
       người bán.
      – Mua theo hợp đồng dài hạn (Long-time
       Contract): loại mua sắm dựa trên thoả thuận
       dài hạn giữa người bán và người mua đối với
       một số loại hàng hóa nhất định, thường là
       nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất.
Khoa Thương mại điện tử              B2B E-commerce
Đại học Thương mại                      2008
  Các hàng hoá, dịch vụ trong TMĐT B2B
   Hàng hoá, dịch vụ trực tiếp: Nguyên vật liệu được phục vụ cho
   quá trình sản xuất (ví dụ, thép lá trong sản xuất xe ô tô hay giấy
   trong sản xuất sách)
   Nguyên vật liệu gián tiếp: những nguyên vật liệu không được
   trực tiếp sử dụng trong sản xuất, mà hỗ trợ quá trình sản xuất.
   Thường chúng được gọi là sản phẩm phục vụ duy trì, sửa chữa
   và vận hành (MRO- Maintenaince, Repair and Operation).
   MRO bao gồm:
        Các sản phẩm văn phòng phẩm
        Phụ tùng thay thế phục vụ sửa chữa
        Công cụ, dụng cụ nhỏ
        Các chi tiết sản phẩm, được đặc trưng bởi các giao dịch mua bán
        với dung lượng lớn, giá trị nhỏ, lặp đi lặp lại với cùng một khách
        hàng, chi phí đặt hàng lớn đối với cả người mua và người bán,
        được thực hiện qua các website B2B


Khoa Thương mại điện tử                       B2B E-commerce
Đại học Thương mại                               2008
   Các bên tham gia giao dịch B2B
   Người mua Doanh nghiệp sản xuất hoặc
   Người bán   Doanh nghiệp thương mại

   Trung gian trực tuyến:
       – Bên thứ ba hoạt động trực tuyến đóng vai
        trò môi giới/trung gian cho một giao dịch
        trực tuyến giữa người mua và người bán
       – Ví dụ: eBay.com; iShip.com; E-Trade.com;
        Ameritrade.com; Schuab.com…

Khoa Thương mại điện tử              B2B E-commerce
Đại học Thương mại                      2008

								
To top