lap-ke-hoach-kinh-doanh by PlazaVietLong

VIEWS: 37 PAGES: 65

									  Siêu thị điện máy Việt Long
  www.vietlongplaza.com.vn LËp kÕ
  ho¹ch
kinh doanh
                 1
          t
        § Æ v Ên ®Ò


 VNR cã th- êng xuyª n x©y dùng kÕ ho¹ ch kinh
 doanh kh«ng?
 NÕ cã, KH kinh doanh ®ã cã ®iÓ yÕ kh«ng?
  u              m u
 NÕ cã, ®iÓ yÕ ®ã lµ g×
  u    m u     ?
         u
 Khã kh¨ n chñ yÕ khi x©y dùng kÕ ho¹ ch kinh
          ?
 doanh cña VNR lµ g×

      c
   Mô c ®Ý h c ñ a k h ã a h ä c
                     u  t
 Gióp b¹ n cã ®- î c nh÷ng kü n¨ ng vµ hiÓ biÕ cÇn
    t
  thiÕ ®Ó v¹ ch ra kÕ ho¹ ch kinh doanh dÔ hiÓ u
                           2
 vµ hÊp dÉn ®èi ví i nh÷ng nhµ ®Çu t- vµ ®èi t¸ c.
        Siêu thị điện máy Việt Long
        www.vietlongplaza.com.vn
Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ:
                          3
Tæng quan vÒ KHKD

 KHKD lµ g×?

 T¹i sao ta cÇn KHKD?

 KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD?

 Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt?
                 4
KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g×?
               5
T¹i sao ta cÇn KHKD?
            6
Khi nµo cÇn KHKD?
          7
      Tæng quan quy tr×nh
     lËp kÕ ho¹ch kinh doanh
 X¸ c    Ph©n  L- î ng  Tæchøc   KÕ ho¹ ch
 nh
®Þ vµ    ch
      tÝ vµ  ho¸ vµ   mét c¸ ch   kinh
 m« t¶   lËp KH  tãm t¾ t  hÖ thèng   doanh
                            8
      KÕt cÊu KHKD
 Tãm t¾t tæng quan
 M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu
 M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô
 Ph©n tÝch thÞ tr-êng
 ChiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch marketing
 KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t-
 KH qu¶n lý
 KH tµi chÝnh
 Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty
 Phô lôc
                            9
 Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng
 ®-îc mét KHKD cã chÊt l-îng
1.X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD

2.Ph©n bæ thêi gian vµ nguån lùc xøng ®¸ng
 cho KHKD

3.Chia sÎ kinh nghiÖm vµ hái ý kiÕn ng-êi kh¸c
 vÒ KHKD

4.LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp     10
Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng
®-îc mét KHKD cã chÊt l-îng
6. LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn
 kÕ ho¹ch tr-íc khi viÕt

7. H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña
 b¹n lµ ®¸ng tin cËy

8. H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng

                        11
 Doanh       TriÕt lý    KÕ ho¹ch
 nghiÖp      kinh doanh   kinh doanh
®ang m¹nh       tèt      tèt
      Huy ®éng      Thµnh
       vèn        c«ng


                      12
   Tãm t¾t tæng quan
 Môc tiªu:
  Gióp hiÓu nhanh
  T¨ng vµ thu hót sù chó ý
 Khi nµo vµ ë ®©u?
  §Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD
  §-îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD
 -Tr¸nh m¬ hå vµ n«ng c¹n
 -Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ

                    13
      C«ng ty
 LÞch sö thµnh lËp
 Chñ së h÷u
 Nh©n sù chñ chèt vµ nh©n viªn
 C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý
 S¶n phÈm / DÞch vô
 Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ
 ThÞ tr-êng
 Møc ®é thµnh c«ng
                     14
   S¶n phÈm vµ dÞch vô
 M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mµ c«ng ty
 sÏ cung cÊp
  C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt
  (bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...)
  C«ng dông vµ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt
  Giai ®o¹n ph¸t triÓn
 Ng¾n gän vµ trung thùc trong m« t¶ vµ gi¶i
 thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vµ dÞch vô
 nh-ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt
                        15
        c         c
    Ph ©n t Ý h s ¶ n ph Èm/d Þ h v ôM« t¶

           ch
        Lî i Ý       S¶n phÈm/
ø ng                 ch
                  dÞ vô
dông         nh
          T× tr¹ ng
            n
           hiÖ t¹ i

           Ph¸ t triÓn
            trong
           t- ¬ng lai                        16
    §Æc ®iÓm dÞch vô
 V« h×nh
 S¶n xuÊt vµ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi
 Kh«ng l-u gi÷ ®-îc
 Cã sù tham gia trùc tiÕp cña ng-êi mua
 Khã ®o l-êng kÕt qu¶ vµ chÊt l-îng                      17
    c     c   c
Ph ©n t Ý h l î i Ý h d Þ h v ô

            m
           TÇ quan träng         p
                         XÕ h¹ ng trªn thÞtr- êng
         Quan   B× nh  Kh«ng Cao Tèt Trung T¹ m     KÐm   Kh«ng
Yªó tè
         träng  th- êng  quan cÊp    nh
                         b×  ®- î c        x¸ c
                  träng                   nh
                                       ®Þ
ChÊt l- î ng
Gi¸ c¶
§ é linh ho¹ t
Tèc ®é
§ é chÝnh
x¸ c
DÔsö dông
Chi phÝsö
dông
                                          18
TÝnh kh¸c biÖt (thªm th¾t)
  DÞ    ch
    ch DÞ vô chÝ   nh     ch
                 DÞ vô        ch
                         DÞ vô
   vô             mong ® i î    thªm th¾ t
  Xe   § - a kh¸ ch ®i Ngåi tho¶i m¸ i,  Cã m¸ y l¹ nh,
  taxi   n
     ®Õ n¬i ®- î c  qu· ng ®- êng   kh¨ n lau mÆ t.
     yªu cÇ u       n
              ng¾ nhÊt, l¸ i
              xe an toµn
  Xe   § - a kh¸ ch ®i Ngåi tho¶i m¸ i,  Cã m¸ y l¹ nh,
  kh¸ ch ®óng tuyÕ n,  l¸ i xe an toµn,  cã n- í c uèng
     thuËn tiÖ n   ®óng giê
  M ¸ y § - a kh¸ ch ®i Thøc ¨ n hî p    Cã video, cã
  bay  nhanh, ph- ¬ng khÈu vÞ ®i ,    quµ tÆng
       n ch
     tiÖ lÞ sù;    ®óng giê, an
     hµnh lý an    toµn, th¸ i ®é
     toµn       nh· nhÆ   n
  Tµu  § - a kh¸ ch ®i § óng giê, an         u
                       Gií i thiÖ vÒ
  ho¶  tho¶i m¸ i,   toµn, s¹ ch sÏ ,  phong c¶nh
     thuËn tiÖ n   ¨ n uèng hî p   trªn ®- êng ®i,
              khÈu vÞ      cã ca nh¹ c,    19
                       th«ng tin.
   Ph©n tÝch thÞ tr-êng
 M« t¶ kh¸ch hµng
 Quy m« thÞ tr-êng
 Ph©n tÝch c¹nh tranh
 ChiÕn l-îc marketing
 Ph-¬ng ph¸p b¸n hµng
 Tæ chøc b¸n hµng
 §Þnh gi¸
               20
   Ph©n tÝch thÞ tr-êng

S¶n phÈm / dÞch vô cã c«ng dông tèt vµ hÊp
 dÉn nh-ng cã thÓ kh«ng b¸n ®-îc v×:
 Gi¸ cao
 Kh«ng an toµn
 Kh«ng phï hîp nhu cÇu

                       21
 T×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh
 Ai lµ, vµ sÏ lµ ®èi thñ c¹nh tranh víi s¶n phÈm /
 dÞch vô cña ta?
 Nh÷ng ¶nh h-ëng nµo hä cã kh¶ n¨ng g©y ra cho
 doanh nghiÖp ta
 §iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña hä lµ g×?
 §iÓm m¹nh ®Æc biÖt cña doanh nghiÖp ta (s¶n
 phÈm / dÞch vô) trong thÞ tr-êng môc tiªu?
   Lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng cña ta nhËn ra ®iÓm
   m¹nh ®ã?
   Lµm thÕ nµo ®Ó duy tr× vµ t¨ng c-êng lîi thÕ c¹nh
   tranh ®ã?
                             22
    ChiÕn l-îc marketing
 VÝ dô vÒ c¸c chiÕn l-îc marketing c¹nh tranh
  Gi¸ thÊp
  ChÊt l-îng cao
  DÞch vô hoµn h¶o
  §éc quyÒn trong mét thÞ tr-êng ng¸ch nhá
 Mçi chiÕn l-îc trªn ®Òu ®-îc hç trî bëi c¸c
 biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch qu¶n lý, tæ chøc vµ
 vËn hµnh thÝch hîp
                        23
    Hai lçi th-êng gÆp

1.Ta kh«ng nh×n s¶n phÈm / dÞch vô theo
 ph-¬ng diÖn kh¸ch hµng
2.Kh«ng tËp trung vµo kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm
 / dÞch vô ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu ®· ®-îc
 x¸c ®Þnh trong ®o¹n thÞ tr-êng ®· ®-îc x¸c
 ®Þnh

                       24
   Ch×a kho¸ thµnh c«ng
 TÝnh cô thÓ:
  §¸p øng c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt cña mét nhãm
  ng-êi tiªu dïng hÑp vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc
 TÝnh kh¸c biÖt:
  Cung cÊp hµng ho¸ / dÞch vô kh¸c biÖt mét
  c¸ch t-¬ng ®èi ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®ã
 TÝnh hoµn h¶o:
  Cung cÊp dÞch vô mét c¸ch hoµn h¶o
                        25
   KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t-
 Ph¸t triÓn s¶n phÈm/dÞch vô:
  Laäi s¶n phÈm/dÞch vô
 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt:
  Qu¸ tr×nh vËn hµnh s¶n xuÊt hay cung cÊp dÞch vô
  Nhµ m¸y, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vµ lao ®éng cÇn
  thiÕt
  Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng c¶n trë
 KÕ ho¹ch ®Çu t-:
  Dù kiÕn ®Çu t-: S¶n phÈm/dÞch vô/c¬ së h¹ tÇng?
  Quy m« ®Çu t-: T¨ng s¶n l-îng/doanh thu/n¨ng lùc
  Nguån lùc vµ c¶n trë
 C¸c ¶nh h-ëng bªn ngoµi:             26
        KH qu¶n lý
 Ban qu¶n lý vµ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý
 (n¨ng lùc cña nh÷ng ng-êi gi÷ vai trß chñ chèt
 trong doanh nghiÖp)
  Nh÷ng ng-êi s¸ng lËp
  Nh÷ng nhµ ®Çu t-
  Nh÷ng nh©n viªn chñ chèt
  Nh÷ng nhµ t- vÊn vµ ®èi t¸c chÝnh,...

                        27
         KH qu¶n lý

 S¬ ®å tæ chøc:

   Mèi quan hÖ vµ sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm trong tæ

  chøc

 ChiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch tæ chøc, tuyÓn dông:

   H-íng dÉn lùa chän, ®µo t¹o vµ ®·i ngé nh©n viªn

                            28
  KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶
  ho¹t ®éng cña c«ng ty: S¶n xuÊt


 Nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®· ®-îc thùc hiÖn ®Ó n©ng cao
 hiÖu qu¶ s¶n xuÊt?
 KÕt qu¶ mang l¹i tõ nh÷ng c¶i tiÕn nµy nh- thÕ
 nµo?
 Nh÷ng c¶i tiÕn nµo trong s¶n xuÊt ®-îc dù kiÕn
 tr-íc?
 CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i
 tiÕn dù kiÕn nµy?
 Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong
 lÜnh vùc s¶n xuÊt?
 B¹n cã kÕ ho¹ch nh- thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng
 vÊn ®Ò nµy?                   29
    KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶
  ho¹t ®éng cña c«ng ty: Marketing vµ b¸n hµng


 B¹n ®· thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
 b¸n hµng?
      C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng b¸n hµng
      Chi phÝ b¸n hµng (chØ râ ®¬n vÞ chi phÝ vµ thêi gian)
      Sè ng-êi tham gia n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng.
      Sù c¶i tiÕn ®-îc khëi x-íng ë c«ng ty b¹n nh- thÕ nµo?
      C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o
 .Nh÷ng c¶i tiÕn nµy ®· cã hiÖu qu¶ nh- thÕ nµo?
 Nh÷ng c¶i tiÕn n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng dù kiÕn?
 CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn dù
 kiÕn?
 Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong lÜnh vùc b¸n
 hµng vµ Marketing?
                             30
 B¹n cã kÕ ho¹ch nh- thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò
   KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶
    ho¹t ®éng cña c«ng ty: Tµi chÝnh


 M« t¶ kÕ ho¹ch cña b¹n nh»m c¶i tiÕn hÖ thèng
 kÕ to¸n c«ng ty?
 HiÖn nay, b¹n vay hoÆc huy ®éng tiÒn cÇn
 thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty nh- thÕ nµo?
 Cã nh÷ng c¶i tiÕn g× cã thÓ thùc hiÖn ®Ó n©ng
 cao hiÖu qu¶ hÖ thèng kÕ to¸n vµ kh¶ n¨ng huy
 ®éng vèn cña c«ng ty?                       31
    KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶
  ho¹t ®éng cña c«ng ty: S¶n phÈm/dÞch vô míi


 M« t¶ c¸c s¶n phÈm/dÞch vô míi ®· ®-îc
 ph¸t triÓn hay ®ang ®-îc xem xÐt ®Ó giíi
 thiÖu
 M« t¶ nh÷ng thay ®æi b¹n dù ®Þnh thùc
 hiÖn trong qu¸ tr×nh hay hÖ thèng ph¸t
 triÓn s¶n phÈm /dÞch vô cña c«ng ty                         32
   KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶
       ho¹t ®éng cña c«ng ty:
     Qu¶n lý vµ nguån nh©n lùc


 KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh vÒ mÆt tæ chøc?

 B¹n cã cÇn thuª c¸c chuyªn gia hay qu¶n
 lý míi kh«ng?
 H·y chØ ra c¸c kÕ ho¹ch n©ng cao kü n¨ng
 vµ kiÕn thøc cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ ng-êi
 lao ®éng?
                      33
       KH tµi chÝnh
 Môc tiªu: tr×nh bµy ®Çy ®ñ vµ tin cËy c¸c dù
 b¸o vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty.
  D÷ liÖu (ph-¬ng ph¸p dù b¸o) ®-îc sö dông
  C¸c ph-¬ng ¸n ph¶i ®-îc xem xÐt ®Ó h¹n chÕ
  rñi ro
  Ph¶i ®-îc tæng kÕt vµ ®iÒu chØnh ®Þnh kú
  khi thÝch hîp
  Ph¶i nhÊt qu¸n víi c¸c phÇn kh¸c cña KHKD
                         34
    Nhu cÇu tµi chÝnh

 §Çu t- tµi s¶n cè ®Þnh:

  Nhµ x-ëng (®Êt ®ai vµ nhµ), thiÕt bÞ vµ

  ph-¬ng tiÖn phôc vô h¹ tÇng

  Ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ thö nghiÖm, nghiªn

  cøu thÞ tr-êng, s¶n xuÊt thö

                        35
    Nhu cÇu tµi chÝnh
 Chi phÝ l-u ®éng
  L-¬ng cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn
  (chi phÝ ban ®Çu)
  Vèn l-u ®éng vµ l-u kho
  Chi phÝ marketing vµ b¸n hµng
  B¶o d-ìng vµ c¸c dÞch vô hç trî
  ThuÕ, chi phÝ thuª ngoµi, chi phÝ kh¸c
                       36
       Dù b¸o thu nhËp
 Nªu râ rµng vµ nhÊt qu¸n c¸c gi¶ ®Þnh ®· ®-îc sö dông
 trong dù b¸o ®Ó:
   Gióp ng-êi ®äc hiÓu vµ kiÓm tra c¸c dù b¸o
   T¨ng c-êng sù tin t-ëng trong dù b¸o
 Dù b¸o b¸n hµng ph¶i tr×nh bµy:
   Theo kú (th¸ng, quý, n¨m)
   Theo s¶n phÈm vµ dÞch vô
   Theo nhãm kh¸ch hµng
 Cung cÊp nhiÒu ph-¬ng ¸n vµ ph©n tÝch
 (nÕu... th×...)
 L-u ý sù ¶nh h-ëng cña b¸n hµng tr¶ chËm        37
     C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
 B¸o c¸o thu nhËp:
   M« t¶ chªnh lÖch gi÷a doanh thu (b¸n hµng) vµ chi phÝ
 B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ :
   Tr×nh bµy thay ®æi luång tiÒn cña c«ng ty trong mét kho¶ng thêi
   gian
   §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña vËn hµnh DN (tr¸nh rñi ro vÒ tµi chÝnh)
   Chó ý: dßng tiÒn vµo  thu nhËp (doanh thu)
     dßng tiÒn ra  chi tiªu (chi phÝ)
 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n:
   Tr×nh bµy vÒ tµi s¶n, nî (vèn vay) vµ vèn chñ së h÷u t¹i mét thêi
   ®iÓm nhÊt ®Þnh.
   Cho thÊy tiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty               38
      B¸o c¸o thu nhËp

 Doanh thu b¸n hµng - gi¸ vèn = l·i gép

 L·i gép - khÊu hao-chi phÝ qu¶n lý, BH - l·i vay =Lîi

 nhuËn tr-íc thuÕ

 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ - thuÕ = Lîi nhuËn sau thuÕ (L·i

 rßng)

                             39
 B¸o c¸o thu nhËp
 Tæng doanh thu
 Gi¸ vèn
 L·i gép
 KhÊu hao
 Chi phÝ qu¶n lý vµ b¸n hµng
 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ l·i vay
 Tr¶ l·i vay
 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ
 Nép thuÕ
 Lîi nhuËn sau thuÕ (rßng)     40
 B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ
         TiÒn ®Çu kú
        + TiÒn chuyÓn vµo trong kú
        + TiÒn ®ang chuyÓn
        - Chi tiªu
         TiÒn cuèi kú
 Chó ý: L-u chuyÓn tiÒn ©m cho thÊy cã vÊn ®Ò
 vÒ tµi chÝnh, nÕu doanh nghiÖp kh«ng t×m ®-îc
 c¸c nguån tµi trî, c¾t gi¶m chi tiªu hoÆc chuyÓn
 c¸c chøng kho¸n thµnh tiÒn
                           41
    B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n
              Nguån
 Tµi s¶n  N¨m 1  N¨m 2       N¨m 1  N¨m 2
               vèn
TSL§            Vèn vayCéng            Céng

TSC§            Vèn chñCéng            Céng

Tæng            Tæng           42
   B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n
 Tµi s¶n:
   Tµi s¶n cè ®Þnh: QuyÒn sö dông ®Êt, nhµ x-ëng,
   v¨n phßng, thiÕt bÞ
   Tµi s¶n l-u ®éng: TiÒn mÆt, tiÒn trong tµi kho¶n,
   chi phÝ tr¶ tr-íc, tån kho (nguyªn vËt liªu, hµng ho¸,
   c«ng cô dông cô)
 Vèn vay:
   Ng¾n h¹n: Vay ng¾n h¹n, ký c-îc, l-¬ng tr¶ chËm
   Vay dµi h¹n
 Vèn chñ: Vèn ®Çu t- ban ®Çu, lîi nhuËn ®Ó l¹i
                               43
    KÕ ho¹ch tµi chÝnh:
     4 c©u hái chÝnh
 Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong qu¸
 khø nh- thÕ nµo?
   B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o thu nhËp, c¸c chØ sè
   tµi chÝnh
 Doanh nghiÖp ho¹t ®éng nh- thÕ nµo trong t-¬ng
 lai?
   B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ, b¸o c¸o thu nhËp dù
   tÝnh, c¸c chØ sè tµi chÝnh
                             44
    KÕ ho¹ch tµi chÝnh:
    4 c©u hái chÝnh
 Nh÷ng rñi ro cã thÓ? Lµm thÕ nµo ®Ó
 ®-¬ng ®Çu víi nã?
  Ph©n tÝch rñi ro, ph©n tÝch ®é nh¹y c¶m

 Lµm thÕ nµo ®Ó thu hót tµi chÝnh, c¸ch
 hoµn tr¶?
  KÕ ho¹ch vèn, l·i suÊt vµ thêi h¹n tr¶
                       45
 ThÝ dô vÒ LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh
        Gi¶ thiÕt:
 Doanh thu kú b¸o c¸o: 25.280 triÖu ®ång
   Doanh thu kú kÕ ho¹ch t¨ng 7%
 B¸ o c¸ o c©n ®èi kÕ to¸ n n¨ m b¸ o c¸ o (BCC§ KT))

                     :   u ång
                  § ¬n vÞ TriÖ ®

       Tµi s¶n             Nguån vèn
A.Tµi s¶n l- u ®éng vµ  1475 A. Nî ph¶i tr¶       10660
   u    n
®Ç t- ng¾ h¹ n              n
                I . Nî ng¾ h¹ n       1060
I . TiÒ n         210 1. Ph¶i tr¶ ng- êi b¸ n    390
          u
I I . C¸ c kho¶n ®Ç t-             n
                2. Vay nî ng¾ h¹ n      530
     nh  n
tµi chÝ ng¾ h¹ n      75 3. Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸ c    40
I I I . C¸ c kho¶n ph¶i    4. ThuÕph¶i nép        100
thu            520
I V. Hµng tån kho     670 I I . Nî dµi h¹ n      9600

         nh
B. Tµi s¶n cè ®Þ vµ 14750 B. Nguån vèn chñ së h÷u     5565
   u
®Ç t- dµi h¹ n
        nh
I . Tµi s¶n cè ®Þ   14750 I .  Nguån vèn kinh     1000
- Nguyªn gi¸      23000    doanh
- Gi¸ hao mßn luü kÕ  8250 I I . Lî i nhuËn ch- a
          u
I I . C¸ c kho¶n ®Ç t-         n
                  ph© phèi        4565
     nh
tµi chÝ dµi h¹ n      0

 ng
Tæ céng tµi s¶n          ng
             16225 Tæ céng nguån vèn     16225

                                  46
       Dù b¸o thu nhËp B-íc 1: Dù b¸o doanh thu cho mçi giai
 ®o¹n kú kÕ ho¹ch
 B-íc 2: X¸c lËp lÞch thu tiÒn
 B-íc 3: Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ
 B-íc 4: Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî
 (n¨m kÕ ho¹ch)
 B-íc 5: Tæng hîp biÓu nhËn vµ tr¶ + tiÒn
 ®Çu vµ cuèi kú
                     47
        B-íc 1
 Dù b¸o doanh thu cho mçi giai ®o¹n
       kú kÕ ho¹ch
                           :   u ång
                        § ¬n vÞ TriÖ ®

Th¸ ng  % theo thèng  Doanh thu thùc tÕ  Dù b¸ o Doanh thu
       kª      kú b¸ o c¸ o    kú kÕho¹ ch

 1      5       1264,0       1352,5
 2      7       1769,6       1893,5
 3     10       2528,0       2705,0
 4     12       3033,6       3246,0
 5     16       4044,8       4327,9
 6     22       5561,6       5950,9
 7      7       1769,6       1893,5
 8      7       1769,6       1893,5
 9      5       1264,0       1352,5
 10      2       505,6        541,0
 11      4       1011,2       1082,0
 12      3       758,4        811,5

                                  48
             B-íc 2
         X¸c lËp lÞch thu tiÒn       Th¸ ng               % thanh to¸ n
Th¸ ng b¸ n hµng                    15
1 th¸ ng sau b¸ n hµng                 35
2 th¸ ng sau b¸ n hµng                 50

ThÝdô: Th¸ ng 11 n¨ m b¸ o c¸ o (l- î ng b¸ n hµng lµ 1.011,2 triÖ ®ång) cã lÞ thu tiÒ nh- sau:
                                 u     ch    n

Th¸ ng            % thu tiÒn       n      u ång)
                         TiÒ thu vÒ(triÖ ®
Th¸ ng 11 n¨ m b¸ o c¸ o       15         151,680
Th¸ ng 12 n¨ m b¸ o c¸ o       35         353,920
Th¸ ng 1 n¨ m kÕho¹ ch        50         505,600

3 th¸ ng              100         1.011,200
                                                 49
            B-íc 3
        Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ

ThÝdô: L- î ng tiÒ thu vÒcña qói 1 kú kÕho¹ ch (dù b¸ o)
         n

                               :   u ång
                            § ¬n vÞ TriÖ ®
     Th¸ ng        1     2     3      4

    nh
Dù tÝ b¸ n hµng        1353    1894    2705    3246
  n
TiÒ thu vÒ  :
Thu khi b¸ n hµng(15% )     203     284    406     487
Thu cña th¸ ng tr- í c
(35% )             265     474    663     947
Thu    cña 2  th¸ ng
tr- í c(50% )          506     379    677     947

     Tæng         974    1137    1746    2381


                                      50
             B-íc 4
       Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî
           (kú kÕ ho¹ch)
                           :   u ång
                        § ¬n vÞ TriÖ ®
    Th¸ ng     1     2     3      4
Tr¶ ng- êi b¸ n
- Tr¶ ngay         75    255    380     75
- TrÔ1 th¸ ng       60     80    435     95
- TrÔ2 th¸ ng       40     90    150     125

L- ¬ng & phô cÊp      350    480    560     530
TiÒ thuª ®Þ ®iÓ
  n    a m       185    185    185     185
                   29
Tr¶ l· i vay + gèc     40     40    520      -
      n
Vay nî ®Õ h¹ n       -     -    450      -

Tæng            750  1130   2709     1010

                                  51
         B-íc 5
   Tæng hîp nhËn vµ tr¶ + tiÒn mÆt
       ®Çu vµ cuèi kú
                       :   u ång
                    § ¬n vÞ TriÖ ®

   Th¸ ng     1   2   3      4
  n t u
TiÒ mÆ ®Ç kú     210  434  441    -522
  n t
TiÒ mÆ thu vÒ     974  1137  1746    2381
  n t
TiÒ mÆ cã      1184  1571  2187    1859
  n t
TiÒ mÆ nî       750  1130  1709    1010
  n t
TiÒ mÆ cuèi kú    434  441  -522     849
  n   n  t
C© ®èi tiÒ mÆ tèi
thiÓu         100  100    100    100

  n   t
TiÒ mÆ cßn d- (+),  +334  +341        +749
    u
cßn thiÕ (-)            -622

                              52
  B¸o c¸o thu nhËp kú kÕ ho¹ch
             (triÖu ®ång)
   Gi¶ thiÕt:    - TØ lÖ khÊu hao kh«ng ®æi
            - Kh«ng ®Çu t- thªm thiÕt bÞ míi


                N¨ m b¸ o  N¨ m b¸ o  N¨ m kÕ
                 c¸ o   c¸ o (%)  ho¹ ch
Doanh thu             25280   100     27050
Gi¸ vèn              20900   82,7    22370
Lî i nhuËn gép           4380   17,3     4680
KhÊu hao              750   3,0      750
Chi phÝb¸ n hµng vµ qu¶n lý    2615   10,3     2786
             nh
Thu nhËp ho¹ t ®éng tµi chÝ      0    0       0
            nh
Chi phÝho¹ t ®éng tµi chÝ      940   3,7     1001
 ng
Tæ lî i nhuËn tr- í c thuÕ      75   0,3      143
ThuÕthu nhËp DN (32% )        24    -       46
Lî i nhuËn sau thuÕ         51    -       97                                 53
      B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch


Gi¶ thiÕt:
       Þ           u,    u
- Kh«ng dù ® nh ph¸ t hµnh cæphiÕ tr¸ i phiÕ dµi h¹ n
        p iÒ    nh              Ç
- Doanh nghiÖ ® u chØ BCC§ KT b»ng c¸ c kho¶n ® u t- ng¾ h¹ n  n
                    n
  (§ TNH) ë bªn tµi s¶n vµ Vay nî ng¾ h¹ n (VNNH) bªn nguån vèn

-    n:
  TiÒ 210 tr.® x 107% = 225 tr.®
-  Kho¶n ph¶i thu (31.12.n¨ m kÕ ho¹ ch): 85% DT t.12 + 50% DT T.11 =
  85% x 811,5 + 50% x 1082 = 1231tr.®
-  Tån kho: 670 x 1,07 = 717 tr.®
-        nh:
  Tµi s¶n cè ®Þ 23.000 tr.®
-           :
  Gi¸ hao mßn luü kÕ 8250 + 750 = 9000 tr.®
-  Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸ c: 40 x 1,07 = 43 tr.®
-  ThuÕph¶i nép: 46 tr.®
-            n
  Lî i nhuËn ch- a ph© phèi : 97 tr.®
                                  54
 B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch
     (ch-a hoµn chØnh)
                               :   u ång
                            § ¬n vÞ TriÖ ®
        Tµi s¶n               Nguån vèn
A.Tµi s¶n l- u ®éng        A. Nî ph¶i tr¶         10106+??
    Ç    n
vµ ® u t- ng¾ h¹ n              n
              2173+? I . Nî ng¾ h¹ n          506+??
I . TiÒ n          225 1. Ph¶i tr¶ ng- êi b¸ n        417
          Ç
I I . C¸ c kho¶n ® u t-              n
                 2. Vay nî ng¾ h¹ n           ??
     nh
tµi chÝ ng¾ h¹ nn        ? 3. Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸ c        43
I I I . C¸ c kho¶n ph¶i      4. ThuÕph¶i nép            46
thu             1231
I V. Hµng tån kho       717 I I . Nî dµi h¹ n          9600

         Þ
B. Tµi s¶n cè ® nh vµ        B. Nguån vèn chñ së h÷u     5662
   u
®Ç t- dµi h¹ n       14000
I . Tµi s¶n cè ®Þnh         I.  Nguån vèn   kinh
- Nguyªn gi¸        23000     doanh            1000
- Gi¸ hao mßn luü kÕ     9000 I I .  Lî i nhuËn   ch- a
         Ç
I I . C¸ c kho¶n ® u t-            n
                     ph© phèi          4662
     nh
tµi chÝ dµi h¹ n         0

 ng
Tæ céng tµi s¶n           ng
             16173+? Tæ céng nguån vèn       15768 +??
                                       55
C©n ®èi B¸o c¸o kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch
 16173 + ? (§TNH) = 15768 + ?? (VNNH)

  VNNH - §TNH = 16173 - 15768 = 405

 NÕu: §TNH = 0 th×:  VNNH = 405
                    56
B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch
      (hoµn chØnh)
                                     :   u ång
                                  § ¬n vÞ TriÖ ®
         Tµi s¶n               Nguån vèn
 A.Tµi s¶n l- u ®éng        A. Nî ph¶i tr¶          10511
      u   n
 vµ ®Ç t- ng¾ h¹ n              n
                2173 I . Nî ng¾ h¹ n           911
 I . TiÒ n           225 1. Ph¶i tr¶ ng- êi b¸ n       417
           u
 I I . C¸ c kho¶n ®Ç t-               n
                  2. Vay nî ng¾ h¹ n         405
      nh
 tµi chÝ ng¾ h¹ nn        0 3. Kho¶n ph¶i tr¶ kh¸ c       43
 I I I . C¸ c kho¶n ph¶i      4. ThuÕph¶i nép           46
 thu             1231
 I V. Hµng tån kho       717 I I . Nî dµi h¹ n         9600

          nh
 B. Tµi s¶n cè ®Þ vµ          B. Nguån vèn chñ së h÷u    5662
    u
 ®Ç t- dµi h¹ n       14000
 I . Tµi s¶n cè ®Þnh          I.  Nguån vèn   kinh
 - Nguyªn gi¸        23000     doanh           1000
 - Gi¸ hao mßn luü kÕ     9000 I I .  Lî i nhuËn  ch- a
           u
 I I . C¸ c kho¶n ®Ç t-             n
                       ph© phèi         4662
      nh
 tµi chÝ dµi h¹ n         0

  ng
 Tæ céng tµi s¶n      16173     ng
                    Tæ céng nguån vèn       16173                                            57
    C¸c chØ sè tµi chÝnh
 ChØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n:
   So s¸nh tµi s¶n l-u ®éng(TSL§) víi nî ng¾n h¹n(NNH):
              TSL§/NNH
   §o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n
 ChØ sè nî:
   So s¸nh vèn chñ vµ vèn vay: (Vèn nî/ Tæng vèn)
   §o sù æn ®Þnh vµ kh¶ n¨ng thu hót tµi chÝnh
 ChØ sè thanh to¸n nhanh
   So s¸nh tiÒn mÆt dù b¸o ®ang cã víi nî ®Õn h¹n
   §o kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp      58
  Nguån tµi chÝnh
 Vèn chñ:
  Vèn ®Çu t- cña nhµ n-íc
  Vèn gãp cña c¸c ®èi t¸c
  Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi (Lîi nhuËn ®Ó
  l¹i)                     59
     Nguån tµi chÝnh

 Vèn vay:
  Vay ODA
  Vay tÝn dông -u ®·i
  Hä hµng, b¹n bÌ vµ c¸c chñ ®Çu t- gi¸n tiÕp
  Vay ng©n hµng
  TÝn dông (tõ nhµ cung cÊp)
  Thuª tµi chÝnh
                         60
 Quan ®iÓm cña ng©n hµng
   tr-íc khi cho vay
 §Æc ®iÓm:
  N¨ng lùc thùc tÕ, trung thùc, tÝn nhiÖm... cña chñ
  doanh nghiÖp
  KÕt qu¶ ho¹t ®éng trong qu¸ khø vµ lÞch sö tÝn
  dông
 Dßng tiÒn:
  ThÝch hîp ®Ó ®¸p øng dÞch vô cho vay vµ tr¶ nî
  Cã ®ñ tiÒn mÆt ®Ó ®èi phã víi bÊt ®Þnh cña thÞ
  tr-êng
 B¶o ®¶m tiÒn vay
 Cam kÕt tr¶ nî:
                             61
  Thêi gian vµ tiÒn vèn cña doanh nghiÖp
 §¸nh gi¸ kÕ ho¹ch tµi chÝnh
 theo quan ®iÓm ng©n hµng
KHKD cã tÝnh kinh tÕ vµ kh¶ thi?
  C¸c chi phÝ ®-îc nhËn biÕt vµ -íc l-îng ®óng
  kh«ng?
  C¸c rñi ro cã ®-îc nhËn ra vµ ®èi phã kh«ng?
  C¸c dù b¸o b¸n hµng vµ lîi nhuËn cã thùc tÕ
  kh«ng?
  Cã khã kh¨n g× trong l-u chuyÓn tiÒn tÖ
  kh«ng?
                        62
      Ph©n tÝch rñi ro
 Rñi ro: nh÷ng sù kiÖn bÊt th-êng cã thÓ x¶y ra ¶nh
 h-ëng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp
   T¨ng gi¸ nguyªn vËt liÖu bÊt th-êng
   Kh¸ch hµng lín vµ trung thµnh bÞ ph¸ s¶n
   Thay ®æi bÊt th-êng trong nh©n sù...
 Lîi Ých cña viÖc ph©n tÝch rñi ro?
                          63
         Phô lôc

 B¶n sao c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c ph©n tÝch
 kh¸c mµ ng-êi xem cÇn thiÕt
 GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh
 B»ng chøng vÒ tµi s¶n, c¸c b»ng chøng kh¸c
 Tãm t¾t lý lÞch c¸c nhµ qu¶n lý
 Ph©n tÝch tµi chÝnh chi tiÕt vµ dù b¸o
                       64
              Tãm l¹i
Theo b¹n, mét b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh ®Þnh h-íng thÞ tr-êng kh¸c víi b¶n kÕ
  ho¹ch kinh doanh truyÒn thèng nh- thÕ nµo?
 S¸t nhu cÇu h¬n
 Cã xem xÐt rñi ro
 Linh ho¹t h¬n
 Logic h¬n, cã tÝnh tæng qu¸t
 KH tµi chÝnh cã t¸c dông h¬n ®èi víi kÕ ho¹ch
 chung
 TÝnh khoa häc
 C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®-îc xem xÐt toµn diÖn h¬n
 T¹o lËp c¬ së ®Ó xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- 65

								
To top