failmeja by N53glUs

VIEWS: 110 PAGES: 19

									             FAIL MEJA
      SEKOLAH KEBANGSAAN BANJAR
              NAMA GURU:
           SALIMAH BTE IBRAHIM
ALAMAT    :  PETI SURAT 188, 89008 KENINGAU,SABAH
LAMAN WEB  :  skbanjar
TELEFON   :  087336965
FAX     :   087336965
E-MAIL    :

  NO. KELUARAN      NO. PINDAAN       TARIKH
                        7 JAN 2009
               MAKLUMAT PEGAWAI
NAMA        :     Salimah Bte Ibrahim @ Ebarahim
JANTINA       :     Perempuan
TARIKH LAHIR    :     02 – Dis – 1973
NO. K/P       :     731202-12-5098
NO. FAIL SEKOLAH  :     SK (B) /
NO. FAIL SPP    :     SPP(H)
NO. FAIL JABATAN:  :     JP(sb) C2-04/19853
NO. KWSP      :     61286302
KELULUSAN AKADEMIK:      Becelor Sastera ( Linguistik & Bahasa Melayu)
GRED JAWATAN    :     Pegawai Pendidikan Lepasan siswazah DG41
TARIKH MULA BERKHIDMAT:    11 – Dis - 1995
TARIKH LANTIKAN PERTAMA:    11 – Dis - 1995
TARIKH PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN:      18 – Dis - 1998
TARIKH KENAIKAN GAJI:              01 – Januari
TARAF JAWATAN    :              Tetap Berpencen
TARIKH MASUK KE JAWATAN PENCEN:         Feb 2009
ALAMAT SURAT MENYURAT :             SK. Banjar,
                         Peti surat 188,
                         89008 Keningau, SABAH.
TEL. RUMAH:
TEL. BIMBIT:                   013 -5572595
SEKOLAH/ TEMPAT BERTUGAS:
              Sk Sungai Sapi ( 18.12. 1995 – 08.02.2000)
              SK. Bariawa Ulu ( 09.02.2000 – 07.02.2006)
              SK. Banjar ( 08.02.2006 – Kini)
TARIKH MULA BERTUGAS DI SEKOLAH INI:       08 Feb 2006
I SI KANDUNGAN
  Muka surat
Maklumat Pegawai

Latar Belakang Sekolah

Visi

Misi

Slogan

Objektif

Carta Organisasi

Senarai Tugas

Proses Kerja & Carta Aliran Kerja

Guru Kelas

Ketua Panitia Bahasa Malaysia

Guru Mata Pelajaran

Penyelaras Bantuan Kosan & Susu

Senarai Semak

Senarai Undang-Undang/ Pekeliling

Borang-Borang

Norma Kerja
Penutup


1.0 L A T A R B E L A K A N G
a. Sejarah Penubuhan
   SK. Banjar telah ditubuhkan pada tahun 1968 sebagai sekolah Bantuan penuh
kerajaan. Ini adalah hasil permuafakatan di antara ketua-ketua kampung iaitu En. Suliman
Impong dan En. Yaakub Abd. Hadi dari Kampung Banjar, En. Kadimon dan Mejar Lakai dari
Kg Kadalakan, En. Ontobon dari Kg Kauran dan beberapa orang lagi penduduk dari ketiga-
tiga kampung tersebut.
   SK. Banjar mendapat kawasannya daripada tanah simpanan kerajaan Kg.
Kadalakan seluas 5.62 ekar. Sekolah ini telah didaftarkan pada 09.06.1980 dengan no
daftar JPS/PSS/Ren/0406.    Sekolah ini terletak kira-kira 8 kilometer daripada Pekan
Keningau di antara Kg. Banjar dan Kg. Kadalakan.     Kampung-kampung lain yang
berhampiran ialah Kg. Kauran, Kg. Bakiau dan Kg. Mempikit. Kebanyakan murid-murid
datang daripada kampung-kampung berkenaan.


b. Asal usul nama SK. Banjar
   Nama sekolah ini diambil daripada nama Kampung Banjar. Dalam tahun 1940-an,
Kampung Banjar telah diterokai oleh En. Aliasah Bin Hussin, En. Impong, Puan Saprah
serta beberapa orang lagi pengikutnya.   Mereka ini datang daripada Banjar, Masin di
Borneo Kalimantan dan telah berkahwin dengan penduduk tempatan.     Populasi kaum
Banjar terus berkembang sehingga kini.


c. Maklumat Guru
   Pada awal penubuhannya, sekolah ini hanya mempunyai 5 orang guru dan 130
orang murid. Pada tahun 1998, sekolah ini telah mempunyai 51 orang guru, 870 orang
murid dan 4 orang kakitangan bukan mengajar.     Bilangan kelas berjumlah 32 buah
termasuk 2 buah kelas prasekolah.
    Guru besar pertama ialah Encik Abdul Talib Hj. Kirah yang mula merintis pentadbiran
sekolah ini pada tahun 1968 hingga tahun 1970. Sekolah ini telah mendapat penambahan
bilik-bilik darjah dalam rancangan projek kilat sejak tahun 1996.
    Setelah 41 tahun Sekolah Kebangsaan Banjar ditubuhkan, sekolah ini telah ditadbir
oleh 10 orang guru besar yang silih berganti jumlah murid, guru, kemudahan fizikal, dan
bilangan kelas juga mengalami perubahan yang positif.
    Dalam Rancangan Malaysia ke-9, sekolah ini telah mendapat peruntukan untuk
membaikpulih bangunan untuk dijadikan Kelas Pemulihan Khas dan pada tahun 2008, ia
telah diwujudkan. Sekolah ini juga menerima bangunan sekolah yang baru dan dinaiktaraf
yang ketika ini masih dalam proses pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2010.
    Bilangan guru sekarang telah meningkat kepada 53 orang yang terdiri daripada 32
orang guru mengajar sidang pagi dan 21 orang guru mengajar sidang petang termasuk 3
orang guru luar kota iaitu Guru Media, Guru Pemulihan Khas dan Guru Bimbingan dan
Kaunseling. Kakitangan bukan mengajar pula seramai 5 orang. Bilangan murid seramai
670 orang dengan jumlah kelas 15 buah, tidak termasuk sebuah makmal komputer dan Bilik
Pusat Sumber.


SENARAI NAMA GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN BANJAR


  BIL        NAMA GURU BESAR              TAHUN BERTUGAS
 01.   EN. Abdul Talib Hj. Kirah            1968 – 1970
 02.   Tuan Haji Latif Ag. Damit            1970 – 1975
 03.   En. Azmi A. Amat                1975 – 1976
 04.   Tuan Haji Mohd Kaji Madan            1976 – 1980
 05.   En. Talib Hj. Abdul Rahman           1980 – 1983
 06.   En. Kisah Ismail                1983 – 1985
 07.   En. Mohd Asrim Yaakub              1986 – 1997
 08.   En. Abas Jaafar                 Januari – Mei 1997
 09.   Tuan Haji Kassan Bin Kassim           Julai 1997 – November 2004
 10.   Puan Saliha Tassim               Febuari 2006 - Kini
2.0 V I S I
     SK. BANJAR CEMERLANG DI ZON BANDAR
              TAHUN 2011


3.0 M I S I
  KAMI WARGA SK. BANJAR KOMITED, MEMASTIKAN
  KURIKULUM, KO KURIKULUM, DISIPLIN TERPUJI DI
  DALAM PERSEKITARAN KONDUSIF BERTERASKAN
  PENGURUSAN PENTADBIRAN YANG TULUS DIBANTU
       HUBUNGAN KOMUNITI YANG ERAT.
4.0 S L O G A N / M O T O
         KEGIGIHAN GURU
       KESUNGGUHAN MURID
               ASAS KEJAYAAN

5.0 O B J E K T I F
5.1 Objektif JPN
 “ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkenalkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang simbang
 dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
 kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini dalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
 pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
  mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
               kemakmuran masyarakat dan negara.”
5.2 Objektif sekolah
 Melaksanakan dasar Pendidikan Negara dan lain-lain rancangan yang ditetapkan oleh kerajaan dengan
 cemerlang, penuh kesedaran, rasa tanggungjawab dan dedikasi.
 Mencapai kejayaan yang cemerlang dari segi kualiti dan kuantiti dalam bidang kurikulum dan ko kurikulum.
 Melahirkan murid yang berakhlak mulia, berdisiplin dan bertanggungjawab kepada Agama, Bangsa dan
 Negara.
 Mengamalkan cita-cita dan prinsip Rukun Negara dan perkhidmatan cemerlang.
 Membina semangat kekitaan dengan bekerja dalam satu pasukan yang padu dan kuat berdasarkan
 semangat kekeluargaan.
 Mengadakan hubungan yang baik dengan ibu bapa/ penjaga murid dan masyarakat tempatan.
 Berusaha melaksanakan perkhidmatan penyayang, mengamalkan Budaya Cemerlang Budaya Ilmu dan
 ketiadaan kecacatan ( Zero Defect) dan juga yang disarankan oleh PPD, PPB, JPN dan KPM dan
 bersesuaian untuk sekolah dan warga SK. Banjar, Keningau.
5.3 Objektif Panitia Bahasa Malaysia
   Pada akhir sekolah rendah murid dapat:
 Mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian
 dan situasi formal;
 Bertutut dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi;
 Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat
 keputusan tentang sesuatu perkara;
 Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang
 sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis;
 Memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan;
 Memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur,
 membaca, dan menulis.
 Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan
 Menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang
 betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
 Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan
 Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan
 menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul;.
5.4 Objektif kelas
 Di awal persekolahan, guru kelas telah menyediakan jadual waktu pembelajaran murid, kelas dan
 persendirian, jadual tugasan harian murid, carta organisasi kelas, dan semua perkara yang berkaitan
 dengan pentadbiran bilik darjah.
 Memastikan semua murid yang layak menerima Bantuan Buku Teks (SPBT) di awal persekolahan.
 Bagi target mata pelajaran, murid-murid hendaklah mencapai 80 % bagi semua mata pelajaran.
 Pada penghujung bulan Julai, semua murid dapat menguasai kemahiran 3M dengan kemahiran aplikasi,
 analisa dan rumusan yang mudah.
 Pada akhir bulan Ogos semua murid dapat menguasai sifir 2 hingga sifir 5.
 Di akhir tahun, semua murid sekurang-kurangnya telah menghafal 150-300 patah perkataan dalam bahasa
 Inggeris dan dapat menutur dan menggunakan ayat bahasa Inggeris yang mudah dalam perbualan harian.
 Di akhir tahun, semua murid dapat mengetahui, memahami dan menggunakan ucapan bertatasusila dan
 dapat membaca surah-surah lazim, menggunakan tulisan Jawi mudah, membaca ayat Jawi mudah dan
 peningkatan kefahaman dalam keagamaan.
 Memastikan sahsiah murid menepati saranan FPN, secara berterusan sepanjang tahun.
5.5 Objektif bantuan kosan
 Memastikan semua murid layak menerima Bantuan Pakaian Seragam dan kasut mengikut jadual agihan
 yang telah ditetapkan.
 Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan dari semasa ke semasa.


5.6 Objektif bantuan susu
 Memastikan semua murid layak menerima Bantuan Susu yang mencukupi setiap kali agihan susu
 dijalankan.
 Memastikan bekalan susu ( stok) dan agihan susu berada dalam keadaan yang baik, selamat diminum dan
 berkhasiat.
 Mengemaskini semua dokumen yang berkaitan dari semasa ke semasa.


                       LENCANA SEKOLAH
 a. Ukuran Lencana
   Lebar :     44 mm
   Tinggi :     50 mm
 b. Maksud Perlambangan
        Obor : Semangat kecemerlangan dalam menuntut ilmu
        Warna Merah: Sikap yang berani dan kecekalan menghadapi cabaran
        Buku: sumber ilmu
        Warna ungu: Warna rasmi sekolah
 c. Maksud cogan kata
        C   - Cekal
        E   - Elok budi pekerti
        R   - Rajin
        D   - Dedikasi
                  I        - Ikhlas
                  K        - Kejayaan
                                             PELAN SEKOLAH


                                 Pondok
 Kelas Kelas Kelas Kelas Surau
                                  Jaga
        3I  3w
                                Kelas Pemulihan
                                 Prasekolah B /
  1J  1B
                                Prasekolah A
 Guru
 Bilik
 Kelas
                                              Kelas 3J         Kelas 3B   Kelas Moral
  1I
                                                                        Tandas
             Kantin
                                        Kelas 2J         Kelas 2B   Kelas 2I  Kelas 2W
 Bilik                       Pusat          Bilik             Stor KH/
                 Bilik SAL/SPBT
                                              Bilik Akses
Guru                        Sumber        Pentadbiran             PJK/
Besar                                                    Sains
                           Makmal
                                                 Stor
                           Komputer
LOKASI SEKOLAH
                               CARTA ORGANISASI INDUK
                             SEKOLAH KEBANGSAAN BANJAR,
                                KENINGAU, SABAH.
                                  TAHUN 2009


                                     GURU BESAR
                                    PN. SALIHA TASIM                                   PENOLONG KANAN               PENGERUSI PIBG
                                   PN. MADALINA JUANIS             EN. Kassan Kassim
              KURIKULUM                                      PENTADBIRAN
                                   KO.KURIKULUM
                                   EN. ALI HASSAN JADUAL WAKTU /       PANITIA       PUSAT SUMBER               PTR N11     HEM         SPBT         DISIPLIN
 PEPERIKSAAN         MATA        PN. CATHARINA               PN. JULIA   PN. DIANA     PN. JUSTINA       EN. SAIDIN
 Pagi : En Safran     PELAJARAN
Petang : En.Afanddy
                                                                           BADAN
                                           AKAUN & KEWANGAN      RMTS               PENGAWAS
                                           PENDAFTARAN MURID    PN. JAMILAH
                                           PERTUKARAN MURID

                                                                      KESIHATAN
  SAINS         MATEMATIK       BM       B. INGGERIS                                PN. NURITAH
 EN. SAIDIN        PN. ZUNANI    PN. SALIMAH      PN. SELVIA


                                                                       KESIHATAN
       …./3                                                             PN. SITI AINAH
   PAI         PM          KH      PSV         PJK
 EN. RADZI      CIK ATIQAH      PN. IZATUL    PN.        EN RUSLI
                              NURITAH
         J-QAF       PEMULIHAN
        EN. HASDI      PN. NISMAH
                    CARTA ORGANISASI PANITIA
                   SEKOLAH KEBANGSAAN BANJAR,
                     KENINGAU, SABAH.
                       TAHUN 2009


                      PENASIHAT I
                    PN. SALIHA TASSIM
                     ( GURU BESAR)

                     PENASIHAT II
                   PN.MADALINA JUANIS
                      ( PK 1)

                     KETUA PANITIA
                    PN.SALIMAH IBRAHIM

                    TIM. KETUA PANITIA
                    PN.JAMILAH AHMAD


  SETIAUSAHA        TIM. SETIAUSAHA       BENDAHARI        PLBS
 PN. AZETA TALIP     PN.NORMI GANTAD      EN. AMMIL LUNSON    PN.NORFAZREN
                                        EN. ZADIN

 PENILAIAN & PEPERIKSAAN  ANALISIS UJIAN & PKBS   KURSUS/BENGKEL
PN.SALIMAH IBRAHIM     PN.NORFAZREN       PN. NISMA MASIR     BANK SOALAN
 PN. AZETA TALIP       PN. HAMILIA                   PN. NURITAH
              PN.NORMI GANTAD
                EN. ZADIN       TAKWIM PANITIA
 PENGURUSAN BBM                                JADUAL WAKTU
              PN.JAMILAH AHMAD     PN. SITI AINAH SANI
  EN. AMMIL                               EN. KAMSIN ( PETANG)
  EN. JUSMAN I       PN. AZETA TALIP                 En. SAFRAN ( PAGI)
                            SP & RPT/H
                          PN.MADALINA JUANIS
          CARTA ORGANISASI KELAS
         SEKOLAH KEBANGSAAN BANJAR,
           KENINGAU, SABAH.
             TAHUN 2009


             PENASIHAT
            PN.SALIHA TASSIM
            (GURU BESAR)             GURU KELAS
           PN.SALIMAH IBRAHIM            KETUA KELAS
            MOHD ARIF IKMAL


           PEN. KETUA KELAS
            AZRINA AZNIRA
 PENGAWAS        KEBERSIHAN       KECERIAAN
MOHD SYAHRISAM      FATMAWATI      NUR FATIHA IZZATI
       CARTA ORGANISASI BANTUAN KOSAN & SUSU
         SEKOLAH KEBANGSAAN BANJAR,
            KENINGAU, SABAH.
              TAHUN 2009              PENASIHAT
            PN. SALIHA TASSIM
            ( GURU BESAR)


              PENGERUSI
              PN. BETH
              ( PK-HEM)


             PENYELARAS
           PN. SALIMAH IBRAHIM
 AJK KECIL:        AJK KECIL:         AJK KECIL:
KETUA KELAS      SEMUA GURU KELAS        PENGAWAS
SENARAI TUGAS/KUASA/HUBUNGAN


       GURU KELAS TAHUN 1 BESTARI
       KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA
       GURU MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 & 2
       PENYELARAS BANTUAN KOSAN
       PENYELARAS BANTUAN SUSU
       AJK PENGAKAP
       AJK PERSATUAN BAHASA MALAYSIA
       AJK BOLA SEPAK

PERINCIAN TUGAS & HUBUNGAN
JAWATAN: KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA
TUGAS PIHAK PENTADBIR  TUGAS & TANGGUNGJAWAB         KUASA YANG DIBERI  TUGAS GURU LAIN YANG ADA
                                              HUBUNGAN
PPD           1. Pengurusan Kurikulum    1. Merancang program     1. Guru Kelas
Penyelia        2. Pengurusan Hal Ehwal Murid 2. Melaksana           Berbincang
Guru Besar                      3. Menilai            Kobolorasi
Penolong Kanan 1                   4. Melapor            Melaksana
Penolong Kanan HEM                  5. Kerja susulan         Menilai
                                            Melapor
                                            Tindakan susulan
PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

             -  RUJUK FAIL


PROSES KERJA

1. PROSE KERJA BAGI TUGAS GURU KELAS TAHUN 1 BESTARI
BIL PROSES KERJA                          TINDAKAN
 1. Menyediakan bilik darjah yang kundusif, ceria & selesa
 2. Menyediakan jadual waktu P&P, jadual bertugas murid
 3. Memastikan kerusi meja murid mencukupi
 4. Memastikan kehadiran murid dicatat dalam buku rekod kehadiran
 5. Memastikan murid ada kelengkapan untuk belajar
 6. Merekod setiap pencapaian murid dalam buku rekod pencapaian
 7. Membuat laporan kelas

  2. PROSE KERJA BAGI TUGAS KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA
BIL PROSES KERJA                     TINDAKAN
 1. Menyediakan Sukatan Pelajaran dari Tahun 1 – Tahun 6
 2. Mengadakan mesyuarat bulanan
 3. Merancang aktiviti panitia sepanjang tahun
 4. Menyelia Semakan Buku Latihan Murid
 5. Membantu pengurusan kurikulum
 6. Membuat analisa & post mortem ujian & PKBS
 7.

  3. PROSE KERJA BAGI TUGAS GURU MATA PELAJARAN BM, PSV & MORAL
BIL PROSES KERJA                      TINDAKAN
1. Mempunyai satu naskah Sukatan Pelajaran yang kemaskini. Guru
2. Mempunyai sebuah Fail Rekod Mengajar yang dikemaskini.
3. Menyediakan rancangan pengajaran bagi m/p yang diajar.
4. Memberi latihan yang cukup kepada murid-murid.
5. Memeriksa dan memulangkan buku latihan secepat mungkin
6. Memberi ujian bulanan dan PKBS
7. Memastikan keselamatan murid di bilik darjah
8. Menjaga kebversihan dan keselamatan BBM
9. Menambahkan BBM

   4. PROSE KERJA BAGI TUGAS PENYELARAS BANTUAN KOSAN
BIL   PROSES KERJA                        TINDAKAN
1.   Melengkapkan borang permohonan pakaian & kasut       PK HEM & Guru Kelas
2.   Memastikan setiap murid layak menerima bantuan       Penyelaras
3.   Memastikan agihan mencukupi                 Penyelaras
4.   Menyediakan stor bagi baki pakaian & kasut         Pentadbir
5.
6.
7.

  5. PROSE KERJA BAGI TUGAS PENYELARAS BANTUAN SUSU
BIL PROSES KERJA                     TINDAKAN
1. Melengkapkan borang permohonan susu          PK HEM & Guru Kelas
2. Memastikan setiap murid layak menerima bantuan     Penyelaras
3. Memastikan agihan mencukupi              Penyelaras
4. Menyediakan stor bagi bekalan susu           Pentadbir
5. Memantau perjalanan pengagihan susu/peminuman harian  PK HEM & Penyelaras
6.
7.


CARTA ALIRAN TUGAS


SENARAI SEMAK

SENARAI UNDANG-UNDANG / PEKELILING

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

NORMA KERJA

								
To top