BT ham tai chinh

Document Sample
BT ham tai chinh Powered By Docstoc
					Bài 1: Nếu đầu năm 2009 bạn gởi ngân hàng 150 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 9,99%/năm.
 1. Cuối kỳ bạn nhận được bao nhiêu tiền?
 2. Nếu hàng tháng bạn gởi thêm vào 600.000 đồng thì cuối kỳ bạn được bao nhiêu tiền?
 3. Nếu hàng quí bạn gởi thêm vào 1.800.000 đồng thì cuối kỳ bạn được bao nhiêu tiền?

Bài 2: Bạn lên kế hoạch mua một chiếc xe gắn máy với giá 35 triệu đồng vào 2 năm tới. Nếu lãi suất ngân hàng là 9,99%
 1. Bạn cần gởi vào ngân hàng bao nhiêu tiền vào thời điểm hiện tại để đủ tiền mua xe?
 2. Nếu hàng tháng bạn gởi vào 500.000 đồng thì bạn phải gởi ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu tiền để đủ tiền mua xe
 3. Giả sử hiện tại bạn không có tiền để gởi vào ngân hàng mà bạn phải gởi vào hàng tháng hoặc hàng quí. Vậy bạn phả

Bài 3: Bạn dự định lập gia đình với chi phí ước tính 65 triệu đồng
 1. Nếu hiện tại bạn có 20 triệu đồng, bạn dự định lập gia đình vào 3 năm sau. Vậy bạn cần gởi sồ tiền trên với lãi suất t
 2. Nếu hàng tháng bạn gởi thêm vào 300.000đ thì lãi suất tối thiểu bạn hưởng là bao nhiêu %/năm
 3. Nếu hiện tại bạn không có tiền, hàng tháng bạn sẽ gởi vào ngân hàng 1,2 triệu đồng thì lãi suất tối thiểu phải là bao n
 4. Nếu bạn có 20 triệu đồng, lãi suất ngân hàng là 10%/năm. Bạn phải gởi số tiền trên trong bao lâu (năm)
 5. Nếu hàng quí bạn gởi vào 1,2 triệu đồng thì bao lâu bạn có đủ tiền
 6. Hiện tại bạn không có tiền, hàng tháng bạn có thể để dành được 1 triệu đồng. Vậy sau mấy năm bạn mới đủ tiền.

 Bài 4: Giả sử bây giờ bạn muốn lập gia đình nhưng không có tiền nên bạn đi vay ngân hàng 65 triệu đồng, lãi suất 12%
 1. Tính số tiền bạn phải trả hàng tháng, hàng quí, hàng năm
 2. Tính số tiền vốn bạn phải trả vào năm 1, năm 2 và năm 3
 3. Tính số tiền lãi bạn phải trả vào năm 1, năm 2 và năm 3

 Bài 5: Bạn lên kế hoạch thực hiện một dự án với những thông số được tính toán như sau:
 Lãi suất 13%/năm
 Vốn đầu tư ban đầu: 5.000 triệu đồng
 Khoản thu hồi qua các năm lần lượt: 900, 1000, 1100, 1283, 1500,2200
 Kết luận xem dự án có khả thi không?
Bài 6:Có hai dự án với những thông số như sau:
               DA A    DA B
CP đầu tư ban đầu      15,000    37,500
Khoản thu hồi hàng năm
Nam 1             4,500    11,100
Nam 2             4,500    11,100
Nam 3             4,500    11,100
Nam 4             4,500    11,100
Nam 5             4,500    11,100

Nam 6               4,500     11,100

Bài 7

Bạn dự định mua một căn nhà với chi phí ước tính 200 triệu đồng

 1. Nếu hiện tại bạn gởi 100 triệu đồng và hàng tháng bạn gởi thêm 1,5 triệu đồng, bạn dự định mua nhà và
 tiền trên với lãi suất là bao nhiêu %/năm

 2. Nếu hiện tại bạn gởi 100 triệu với lãi suất là 10%/năm, hàng tháng gởi thêm vào 1 triệu thì sau 3 năm bạ

 3. Nếu hiện tại bạn gởi 100 triệu đồng, lãi suất ngân hàng là 10%/năm. Bạn phải gởi số tiền trên trong bao

 4. Hiện tại bạn không có tiền, lãi suất ngân hàng là 10%/năm, bạn dự định mua nhà vào 3 năm sau. Hàng t

 5. Nếu bạn có thể gởi vào ngân hàng 2 triệu/tháng trong vòng 3 năm với lãi suất 10%/năm. Vậy bây giờ bạn

Bài 8:

 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 550 triệu đồng, chi phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
 1. Hãy xác định sản lượng hòa vốn nếu doanh nghiện bán với giá 20.000 và 21.000 đ/ lít SP
 2. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 lít SP thì doanh nghiệp cần xác định giá bán l
 3. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 lít SP, giá bán 20.000 đ/ lít SP thì doanh nghi
 bao nhiêu để lợi nhuận là 50 triệu?
Bài 9:
 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 550 triệu đồng, chi phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
 Dùng Data/table, hãy xác định lợi nhuận của doanh nghiệp ở từng mức sản lượng tương ứng với từng mức
 Sản lượng          70,000    80,000 90,000 100,000       110,000
 Giá bán           17,000    18,000 19,000     20,000    21,000
Bài 10:
Hiện tại bạn có 100 triệu đồng
 1. Bạn sẽ được bao nhiêu tiền nếu bạn gởi ngân hàng số tiền trên trong vòng 5 năm với lãi suất là 9.99%/n
 2. Nếu bạn muốn trong vòng 4 năm tới bạn phải có số tiền là 150 triệu đồng thì lãi suất bạn được hưởng là
 3. Nếu bạn muốn có 200 triệu đồng và bạn có thể gởi thêm hàng quí 5 triệu đồng với lãi suất 9.99%/năm, th
 4. Nếu bạn muốn có 200 triệu đồng trong vòng 4 năm tới với lãi suất 9.99%/năm, thì bạn cần gởi thêm hàng
 5. Giả sử bạn muốn có 200 triệu, hàng tháng bạn có thể gởi thêm vào 2 triệu với lãi suất 9.99%/năm trong 3
 vào bao nhiêu tiền?
Bài 11:
 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 600 triệu đồng, chi phí biến đổi 20 ngàn đồng/ kg sản phẩm
 1. Hãy xác định sản lượng hòa vốn nếu doanh nghiện bán với giá 25.000 đ/ kg SP
 2. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 kg SP thì doanh nghiệp cần xác định giá bán
 3. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 kg SP, giá bán 24.000 đ/ kg SP thì doanh ngh
 là bao nhiêu để lợi nhuận là 80 triệu
 Bai 12
 Ban muon mua mot chiec xe tra gop voi nhung thong tin sau:
 Chiec xe tri gia 50.000.000 dong
 Ban tra truoc 15.000.000 dong
 So tien con lai ban tra dan trong 30 thang voi lai suat 1%/thang
 1/ Hay tinh xem hang thang ban phai tra bao nhieu tien trong truong hop lai chia deu va lai giam dan? Tong
 cua hai truong hop nay la boa nhieu tien?
 2/ Voi ket qua tinh duoc tu trong truong hop lai giam dan ban hay tinh nguoc lai xem truong hop lai chia deu
 lai suat la bao nhieu %.
 Bai 13
 Ban muon mua nha nen ban di vay ngan hang 200.000.000 dong. Ban tra 8.000.000 dong /thang trong von
 1/ Hay tinh lai suat ban phai chiu trong 2 truong hop lai giam dan va lai chia deu.
 2/ Với lãi suất tính được trong trường hợp lãi chia đều hãy tính ngược lại xem thực chất chúng ta phải trả h
Bài 14:
 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 550 triệu đồng, giá bán 19000 đồng/ lít sản phẩm, năng lự
 1/ Xác định CPBD để doanh nghiệp đạt hòa vốn
 2/ Xác định CPBD để doanh nghiệp đạt lợi nhuận 75 triệu đồng
 3/ Dùng Data/table, hãy xác định lợi nhuận của doanh nghiệp ở từng mức sản lượng tương ứng với từng m
 Sản lượng          70,000     80,000 90,000 100,000      110,000
 CPBD            10,000     11,000 12,000    13,000   14,000

Bài 15:
 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 550 triệu đồng, năng lực sản xuất là 120000 lít sản phẩm,
 1/ Xác định giá bán để doanh nghiệp đạt hòa vốn
 2/ Xác định giá bán để doanh nghiệp đạt lợi nhuận 75 triệu đồng
 3/ Dùng Data/table, hãy xác định lợi nhuận của doanh nghiệp ở từng mức mức giá tương ứng với từng mứ
 CPBD            10,000     11,000 12,000    13,000   14,000
 Giá             12,000     13,000 14,000    15,000   16,000
Bài 16:Có hai dự án với những thông số như sau:
               DA A     DA B
CP đầu tư ban đầu      15,000    37,500
Khoản thu hồi hàng năm    4,500    11,100
Vòng đời dự án (năm)       6       6

1. Tính NPV và IRR của hai dự án
2. Dựa vào kiến thức về quản trị tài chính hãy chọn một dự án nếu
   a. Dựa vào NPV
   b. Dựa vào IRR
Bài 17:
Bạn dự định mua một căn nhà với chi phí ước tính 200 triệu đồng
 1. Nếu hiện tại bạn gởi 100 triệu đồng và hàng tháng bạn gởi thêm 1,5 triệu đồng, bạn dự định mua nhà và
 tiền trên với lãi suất là bao nhiêu %/năm
 2. Nếu hiện tại bạn gởi 100 triệu với lãi suất là 10%/năm, hàng tháng gởi thêm vào 1 triệu thì sau 3 năm bạ
 3. Nếu hiện tại bạn gởi 100 triệu đồng, lãi suất ngân hàng là 10%/năm. Bạn phải gởi số tiền trên trong bao
 4. Hiện tại bạn không có tiền, lãi suất ngân hàng là 10%/năm, bạn dự định mua nhà vào 3 năm sau. Hàng t
 5. Nếu bạn có thể gởi vào ngân hàng 2 triệu/tháng trong vòng 3 năm với lãi suất 10%/năm. Vậy bây giờ bạn
Bài 18:
 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 550 triệu đồng, chi phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
 1. Hãy xác định sản lượng hòa vốn nếu doanh nghiện bán với giá 20.000 và 21.000 đ/ lít SP
 2. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 lít SP thì doanh nghiệp cần xác định giá bán l
 3. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 lít SP, giá bán 20.000 đ/ lít SP thì doanh nghi
 bao nhiêu để lợi nhuận là 50 triệu?
Bài 19:
 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 550 triệu đồng, chi phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
 Dùng Data/table, hãy xác định lợi nhuận của doanh nghiệp ở từng mức sản lượng tương ứng với từng mức
 Sản lượng          70,000    80,000 90,000 100,000     110,000
 Giá bán           17,000    18,000 19,000    20,000   21,000
Bài 20:
Hiện tại bạn có 100 triệu đồng
 1. Bạn sẽ được bao nhiêu tiền nếu bạn gởi ngân hàng số tiền trên trong vòng 5 năm với lãi suất là 9.99%/n
 2. Nếu bạn muốn trong vòng 4 năm tới bạn phải có số tiền là 150 triệu đồng thì lãi suất bạn được hưởng là
 3. Nếu bạn muốn có 200 triệu đồng và bạn có thể gởi thêm hàng quí 5 triệu đồng với lãi suất 9.99%/năm, th
 4. Nếu bạn muốn có 200 triệu đồng trong vòng 4 năm tới với lãi suất 9.99%/năm, thì bạn cần gởi thêm hàng
 5. Giả sử bạn muốn có 200 triệu, hàng tháng bạn có thể gởi thêm vào 2 triệu với lãi suất 9.99%/năm trong 3
Bài 21:
 Một doanh nghiệp sản xuất có chi phí cố định là 600 triệu đồng, chi phí biến đổi 20 ngàn đồng/ kg sản phẩm
 1. Hãy xác định sản lượng hòa vốn nếu doanh nghiện bán với giá 25.000 đ/ kg SP
 2. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 kg SP thì doanh nghiệp cần xác định giá bán
 3. Nếu năng lực sản xuất của doanh nghiệp tối đa là 100.000 kg SP, giá bán 24.000 đ/ kg SP thì doanh ngh
 là bao nhiêu để lợi nhuận là 80 triệu
với lãi suất 9,99%/năm.
 2 năm tới. Nếu lãi suất ngân hàng là 9,99%/năm.

iện tại là bao nhiêu tiền để đủ tiền mua xe
vào hàng tháng hoặc hàng quí. Vậy bạn phải gởi vào bao nhiêu tiền 1 tháng hay một quí?


u. Vậy bạn cần gởi sồ tiền trên với lãi suất tối thiểu là bao nhiêu %/năm?
ng là bao nhiêu %/năm
 triệu đồng thì lãi suất tối thiểu phải là bao nhiêu %/năm
ố tiền trên trong bao lâu (năm)

ồng. Vậy sau mấy năm bạn mới đủ tiền.

đi vay ngân hàng 65 triệu đồng, lãi suất 12%/năm trong vòng 3 năm
 c tính toán như sau:
1,5 triệu đồng, bạn dự định mua nhà vào 3 năm sau. Vậy bạn cần gởi số
g gởi thêm vào 1 triệu thì sau 3 năm bạn có đủ tiền mua nhà không

 m. Bạn phải gởi số tiền trên trong bao lâu (năm)

 ự định mua nhà vào 3 năm sau. Hàng tháng bạn phải gởi vào bao nhiêu tiền?

m với lãi suất 10%/năm. Vậy bây giờ bạn cần gởi vào ngân hàng bao nhiêu tiền
 phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
0.000 và 21.000 đ/ lít SP
thì doanh nghiệp cần xác định giá bán là bao nhiêu để lợi nhuận là 50 triệu
 giá bán 20.000 đ/ lít SP thì doanh nghiệp cần xác định chi phí biến đổi là


 phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
mức sản lượng tương ứng với từng mức giá bán như sau:
           120,000    130,000 140,000
            22,000    23,000  24,000


 ong vòng 5 năm với lãi suất là 9.99%/năm
ệu đồng thì lãi suất bạn được hưởng là bao nhiêu %/tháng
í 5 triệu đồng với lãi suất 9.99%/năm, thì bạn cần thời gian bao nhiêu năm?
 9.99%/năm, thì bạn cần gởi thêm hàng quí bao nhiêu tiền?
ào 2 triệu với lãi suất 9.99%/năm trong 3 năm. Vậy bây giờ bạn phải gởi


 phí biến đổi 20 ngàn đồng/ kg sản phẩm

 thì doanh nghiệp cần xác định giá bán là bao nhiêu để lợi nhuận là 80 triệu
 , giá bán 24.000 đ/ kg SP thì doanh nghiệp cần xác định chi phí biến đổi
 hop lai chia deu va lai giam dan? Tong so tien chenh lech

h nguoc lai xem truong hop lai chia deu thuc te
 an tra 8.000.000 dong /thang trong vong 36 thang

ợc lại xem thực chất chúng ta phải trả hàng tháng bao nhiêu tiền nếu lãi giảm dần

 bán 19000 đồng/ lít sản phẩm, năng lực sản xuất là 110000 lít


g mức sản lượng tương ứng với từng mức chi phí biến đổi như sau
          120,000   130,000   140,000
           15,000   16,000    17,000


ng lực sản xuất là 120000 lít sản phẩm, CPBD 14000 đồng/ lít sp


g mức mức giá tương ứng với từng mức chi phí biến đổi như sau
           15,000   16,000    17,000
           17,000   18,000    19,000
1,5 triệu đồng, bạn dự định mua nhà vào 3 năm sau. Vậy bạn cần gởi số

g gởi thêm vào 1 triệu thì sau 3 năm bạn có đủ tiền mua nhà không
 m. Bạn phải gởi số tiền trên trong bao lâu (năm)
 ự định mua nhà vào 3 năm sau. Hàng tháng bạn phải gởi vào bao nhiêu tiền?
m với lãi suất 10%/năm. Vậy bây giờ bạn cần gởi vào ngân hàng bao nhiêu tiền

 phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
0.000 và 21.000 đ/ lít SP
thì doanh nghiệp cần xác định giá bán là bao nhiêu để lợi nhuận là 50 triệu
 giá bán 20.000 đ/ lít SP thì doanh nghiệp cần xác định chi phí biến đổi là


 phí biến đổi 15 ngàn đồng/ lít sản phẩm
mức sản lượng tương ứng với từng mức giá bán như sau:
          120,000   130,000   140,000
           22,000   23,000    24,000


 ong vòng 5 năm với lãi suất là 9.99%/năm
ệu đồng thì lãi suất bạn được hưởng là bao nhiêu %/tháng
í 5 triệu đồng với lãi suất 9.99%/năm, thì bạn cần thời gian bao nhiêu năm?
 9.99%/năm, thì bạn cần gởi thêm hàng quí bao nhiêu tiền?
ào 2 triệu với lãi suất 9.99%/năm trong 3 năm. Vậy bây giờ bạn phải gởi

 phí biến đổi 20 ngàn đồng/ kg sản phẩm

 thì doanh nghiệp cần xác định giá bán là bao nhiêu để lợi nhuận là 80 triệu
, giá bán 24.000 đ/ kg SP thì doanh nghiệp cần xác định chi phí biến đổi
dinh phi     550000000
cpbd         15000
p(gia ban)      20000
san luong       10000
dt        200000000
tcp        700000000
ln        -500000000

-500000000      70000        80000    90000     100000    110000    120000
   17000    -410000000      -390000000  -370000000   -350000000  -330000000  -310000000
   18000    -340000000      -310000000  -280000000   -250000000  -220000000  -190000000
   19000    -270000000      -230000000  -190000000   -150000000  -110000000   -70000000
   20000    -200000000      -150000000  -100000000   -50000000       0   50000000
   21000    -130000000      -70000000  -10000000    50000000   110000000   170000000
   22000    -60000000       10000000   80000000   150000000   220000000   290000000
   23000     10000000       90000000  170000000   250000000   330000000   410000000
   24000     80000000      170000000  260000000   350000000   440000000   530000000

                nam0        nam 1     nam2     nam3     nam4
da a     von dau tu          -15000
       ls               13%
                     -15000      4500     4500     4500     4500

                     2988.97
                      20%


pv         65000000
rate(nam)       12%
nper(nam)         3
fv            0

       ($2,158,930.14)
  130000    140000
-290000000  -270000000
-160000000  -130000000
 -30000000   10000000
 100000000   150000000
 230000000   290000000
 360000000   430000000
 490000000   570000000
 620000000   710000000

nam5     nam6


    4500     4500

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:11/18/2011
language:Vietnamese
pages:10