Phong Thuy - Thiet ke phong khach by PlazaVietLong

VIEWS: 14 PAGES: 1

									 Sieu thi dien may Viet Long - www.vietlongplaza.com.vn

Thi t k phòng khách theo nh ng
nguyên t c Phong Th y


           N u phòng khách nhà b n có lò s   i (th t hay ch  trang trí),
           hãy c g ng bi n nó thành   m nh n quan tr ng nh t, thay cho
           nh ng chi c tivi l n hay dàn hi-fi s . Các chuyên gia phong th y
           cho r ng c n phòng s tr nên l nh l o và thi u s c s ng n u
           nh ng    c hi n i l n át.

           Phòng khách ch nên hình vuông và ch nh t,    khí không có ch
             ng. Tr tr ng h p phòng khách nhà b n quá nh , còn n u
           không   ng bao gi kê    c sát t ng. N u c n phòng không
             c vuông v n, hãy t m t ch u cây góc th a     khí không b
Lò s i nên là  m
nh n c a ngôi nhà.   n nén vào m t ch .   ng bao gi kê gh theo h ng quay l ng
           i phía c a ra vào b i khi ó b n s có tâm tr ng b t an.

  trí giá sách, ch u cây ho c m t s  c "l p ch tr ng" vào nh ng khu v c ít quan
tr ng trong c n phòng. Luôn ph i m b o kho ng gi a phòng khách c ng nh bàn n
lúc nào c ng s ch s b i vì ó là nh ng ch mang tính quy t nh n s c kh e và s
  ng ng c a b n. Hoa và cây c nh s làm tròn i nh ng "m i tên ng m" (góc bàn,
góc gh ) trong phòng. Dùng hoa khô có th mang t i   m g và nh b hoa t i i
tr c khi chúng úa tàn.

  ng bao gi kê bàn gh d i xà ho c r m nhà, ng i ng i s luôn c m giác nh có
cái gì ó è n ng lên mình. Các    c nhi u góc c nh ho c c ng k nh ph i h t s c
phù h p v i di n tích c n phòng. Nh ng    c m m (sofa, g i, m ng i...) giúp cân
 ng âm d ng.

Treo m t t m g ng (bát giác là t t nh t) phía trên lò s i, nó s giúp b n có c m giác
 n phòng r ng ra. G ng th t s h u d ng khi b n mu n m r ng không gian ( o) và
làm c n phòng thêm sáng s a. B cá c nh c ng là v t h u ích giúp b n them nhi u
may m n, ti n b c và thu n hoà.

								
To top