Phong Thuy - Lam the nao de giu hanh phuc gia dinh by PlazaVietLong

VIEWS: 28 PAGES: 3

									Sieu thi dien may Viet Long - www.vietlongplaza.com.vn

Làm Th Nào               Gi    H nh Phúc Gia
 ình?

C   c  i có bao nhiêu cái ích cho con ng  i c g ng  t t i: công danh, s nghi p,
ti n tài, h nh phúc v.v... Và t c chí kim, nhìn l i mà xem, có bao nhiêu ng i t
   c t t c nh ng lãnh v c v a nêu trên? Có ng i    c công danh thì ch ng có ti n
tài. Có ng i có ti n tài thì ch ng   c h nh phúc... B n tin m i ây c a các báo là có
hai v ch ng v a trúng s h n sáu tri u ng thì ã a nhau ra tòa ly d . Còn bi t bao
nhiêu c p v ch ng khác, c g ng làm n, dành d m mua       c c n nhà r i t nhiên
bao nhiêu chuy n x y n, nh thì v ch ng th ng hay cãi nhau, n ng thì chia tay
  i ng i m i ngã. ã nhi u ng i au kh h i t i sao? Nh ng t t nh t là ng
  n lúc ó r i m i h i t i sao thì c ng ã mu n màng r i. Khoa Phong Th y giúp cho
chúng ta nhìn th y tr c nh ng    u b t h nh này.
   v h nh phúc trong gia ình có th  n ph ng do ng i ch ng, n ph ng do
ng i v , ho c do c hai v ch ng. B i v y,  ây, chúng ta bàn n nh ng tr ng h p
mà c hai v ch ng ph i l u ý, c ng nh nh ng tr ng h p mà ng i v nên l u ý
gi gìn ng i ch ng, và ng c l i, nh ng tr ng h p mà ng i ch ng c ng không nên
  h ng.
Nh ng tr  ng h p mà hai v ch ng ph i l u ý:
* Nhà không nên xây v h ng Ng Qu : Nh c l i    ây, m i ng i có 4 h ng t t là
Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Ph c Vì, và b n h ng x u là H a H i, Ng Qu , L c
Sát, Tuy t M ng. Trong ó, Ng Qu là h ng mà v ch ng th ng hay b t hòa, cãi vã
nhau h ng ngày. ó chính là m t trong nh ng m m m ng làm cho h nh phúc tan v
 n d n.
- Các ông sinh n m 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có
  ng Tây-Nam là h ng Ng Qu .
- Các ông sinh n m 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có
  ng ông-Nam là h ng Ng Qu .
- Các ông sinh n m 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có h  ng
chánh Tây là h ng Ng Qu .
- Các ông sinh n m 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có
  ng ông-B c là h ng Ng Qu .
- Các ông sinh n m 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có
  ng T y-B c là h ng Ng Qu .
- Các ông sinh n m 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có h  ng
chánh B c là h ng Ng Qu .
- Các ông sinh n m 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có h  ng
chánh ông là h ng Ng Qu .
- Các ông sinh n m 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có h  ng
chánh Nam là h ng Ng Qu .
* N u nhà có d ng hình ch   U, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng gia ch
 ph n hai c nh ch U (khu   v c s 1 và s 2). Phòng ng  t t i v trí này s làm cho
  ch ng th ng hay có nh   ng suy ngh và hành ng xung kh c nhau, t ó v ch ng
hay b t hòa và tình ngh a d  d n phai nh t.
* Nhà không nên thi u cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Th y, góc h ng Tây-
Nam c a c n nhà chính là v trí c a cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này t ng
tr ng cho tình yêu, tình ngh a v ch ng c ng nh h nh phúc gi a hai v ch ng có
   c b n v ng hay không. Khi m khuy t cung này s có nh h ng sâu xa i v i gia
ch : nh thì v ch ng kh c nhau hay chia ly, n ng có th là t bi t. Chúng ta không
ph i ch l u ý n góc Tây-Nam c a c n nhà, mà còn ph i l u ý n góc Tây-Nam
trong phòng ng c a hai v ch ng gia ch n a. N u góc này b khuy t, thì nh h ng
  ng nh v a nêu trên, nh ng m c   s nh h n. Cung Tình Duyên b khuy t s nh
   ng m nh m cho gia ch khi còn tr . Khi v già, nh h ng s nh h n, ch còn là
  xung kh c gi a hai v ch ng, nh ng lúc ó l i nh h ng nhi u h n cho con cái.
Cho nên b c cha m không th coi nh    u này n u con cái ã n tu i tr ng thành.
* Toilet không th ngay cung Tình Duyên: N u m t cái toilet ngay góc Tây-Nam
 a c n nhà hay phòng ng c a hai v ch ng gia ch , thì tình ngh a gi a hai v ch ng
 n d n s b n c cu n trôi i.
* Không nên có ki ng trong phòng ng : Phòng ng c a v ch ng gia ch không nên có
ki ng, nh t là ki ng i di n ngay v i gi ng ng . Khoa Phong Th y cho r ng, có ki ng
trong phòng ng nh có m t ng i th ba, khi n cho v ch ng t ch hay b t hòa n
chia tay là chuy n có th x y ra.
* Không nên t gi ng ng c a hai v ch ng ngay d i m t cây xà, mà cây xà này
“chia ôi” gi ng ng c a hai v ch ng ngay gi a theo chi u d c. ó là bi u hi u
  t s chia c t có th x y n trong t ng lai n u không bi t nh ng cách hóa gi i.
* N u bi t và có th tránh   c thì không nên m n ho c mua m t c n nhà, mà ch
nhà ã trong tình tr ng   v , ho c là chia tay, ho c là n a ng  t gánh. Nh ng
tà khí t ng h y ho i h nh phúc c a i ch tr c v n còn l u l i trong c n nhà và ti p
 c nh h ng n ng i k ti p. Tr ng h p ó, khoa Phong Th y g i là Lu t L u
Truy n, ng i M g i là Predecessor Law, còn ng i Vi t thì g i m t cách bình dân là
có “huông”.
Nh ng tr ng h p v a nêu trên là nh ng  u mà c hai v ch ng u ph i l u ý.
Ngoài ra, có nh ng tr ng h p mà quý bà nên quan tâm  tránh kh i s vô tình    y
ng i ch ng ra kh i t m tay c a mình:
* N u nhà có d ng hình ch L và có m t c nh ch L n m nhô ra g n   ng, thì không
nên t phòng ng c a hai v ch ng trong khu v c này. Phòng ng    t t i v trí này
  khi n cho ng i ch ng d có nh ng hoàn c nh   a y, ch ng h n vì công vi c, vì
  giao t ... r i n y sinh ra tình c m riêng t .
* N u thích nhà có h n c, h cá hay h     th hoa sen, hoa súng... thì các bà nên
 uý  ng bao gi làm m t cái h ngay tr   c nhà và v bên ph i c a c a chính, n u
 ng t trong nhà nhìnra. M t d ng n c nào v trí này, thì nh h ng c ng t ng t
nh tr ng h p v a nêu trên. Ng i ch ng th ng ki m c h i n và ng qua êm
ngoài, r i chuy n có tình nhân hay v bé ch là v n th i gian mà thôi.
Ph n các ông, dù lúc nào c ng y phong   c a m t ng nam nhi, tuy nhiên,
 ng nên có m t chút quan tâm n h nh phúc chung c a gia ình. B i v y:
*  i v i khoa Phong Th y, góc Tây-Nam c a c n nhà bi u t ng cho ng i v , ng i
  trong gia ình. Cho nên, n u c n nhà có ph n h ng Tây-Nam n m nhô ra, thì
nh ng nh h ng m nh m c a ph n này s tác ng n ng i v . Có th nh ng s
 a y tình c nào ó trong cu c s ng, khi n cho ng i àn bà tr nên có khuynh
  ng thích cu c s ng bên ngoài h n cu c s ng trong gia ình.
  ây chúng ta phân ra hai tr ng h p: N u góc Tây-Nam nhô v h ng Nam, ng i
 àn bà có th vì danh v ng, a v ngoài xã h i mà coi nh h nh phúc gia ình. N u góc
Tây-Nam nhô v h ng Tây, ng i àn bà có khuynh h ng thích sinh ho t trong các
lãnh v c v v n h c, ngh thu t r i t t lãng quên trách nhi m và b n ph n c a m t
ng i v , ng i m .
* N u quý ông là ng i thích g n g i v i thiên nhiên, thích tr ng cây, tr ng hoa trong
  n, thì c ng nên nh m t vài  u c m k c a khoa Phong Th y v v n      cây ki ng.
Ng i Trung Hoa có câu: “ ông ào, Tây li u”, có ngh a là h ng ông không nên
tr ng cây ào, h ng Tây không nên tr ng cây li u. Cây ào, cây li u tr ng trong v n
theo hai h ng này làm cho ng i àn bà, con gái trong gia ình tr nên có khuynh
  ng a tình, lãng m n.
* Và dù có thích hoa, yêu hoa thì quý ông c ng không nên tr ng hoa ào tr c ngõ.
Hoa ào tr c nhà là hình nh c a ng i thi u ph t a c a i ng i tình trong m ng.
Cu i cùng, khu v c h ng ông c a c n nhà là v trí cung Gia  o, n i bi u t ng
cho tình ngh a v ch ng. nh h ng c a cung này m nh h n khi gia ch ã l n tu i,
lúc ó cung Gia   o không nh ng nh h ng n tình ngh a mà còn nh h ng n
  c kh e c a hai v ch ng n a. H ng ông thu c hành M c và h p v i màu xanh,
màu l c, cho nên khi tác ng vào cung Gia o  tình ngh a v ch ng thêm n ng
th m thì ph i l u ý n   u này.
Chúng ta v n th ng nghe nói, “Cam tr ng t T thì ng t, tr ng qua t Tri u thì
chua”. Con ng i c ng v y, có th     trong c n nhà này thì cu c s ng t t p, mà d i
vào c n nhà khác thì m i vi c u ng c l i. Khi chuy n x y ra r i chúng ta m i t h i,
 i t i ai? Có khi l i ch ng t i ai c . Cam tr ng   t khác b chua thì l i t i cam hay t i
  t? Phong Th y nh h ng trên cây c . Phong Th y nh h ng trên cu c s ng c a
con ng i. Hi u rõ    u này, chúng ta có th tránh   c nh ng s vô tình có th h y
ho i h nh phúc c m t i ng i.

								
To top