MINGGU by FzRRi8

VIEWS: 0 PAGES: 22

									                                                   UNSUR
MINGGU        TOPIK / SUBTOPIK            HASIL PEMBELAJARAN                         CONTOH AKTIVITI
                                                  PATRIOTISME

 1.   TOPIK 1                     Aras 1                 Menyayangi     1.  Membina carta salasilah keluarga asas.
     1. RUMAH DAN KELUARGA 1.1 Perihal          1.  Menyatakan pengertian     anggota keluarga
     keluarga                         keluarga asas         asas.        2.  Membincangkan carta keluarga asas.
                               2.  Menyenaraikan nama
     a. Keluarga asas                     panggilan atau gelaran               3.  Melahirkan perasaan kasih sayang
                                 keluarga asas.                     kekeluargaan melalaui pelbagai aktiviti
     i. Konsep keluarga asas                                 Berbangga dengan     seperti bercerita, melukis dan penulisan.
                             Aras 2                 keistemewaan
     ii. Anggota keluarga asas              1.  Menghuraikan carta keluarga  keluarga sendiri.  4.  Menulisa karangan pendek tentang
                                 asas.                          keistemewaan anggota keluarga.
                               2.  Menyatakan keistemewaan
                                 setiap anggota keluarga              5.  Menggunakan pengurusan grafik untuk
                                 asas.                          membending keluarga asas sendiri dengan
                               3.  Membanding dan                     keluarga asas rakan.
                                 membezakan keluarga asas
                                 sendiri dengan keluarga asas
                                 rakan.

                             Aras 3
                               1.  Membanding dan
                                 membezakan gelaran
                                 anggoata keluarga asas.
                               2.  Meramalkan kesan sekiranya
                                 tiada zuriat.
                               3.  Memberi pendapat tentang
                                 usaha kea rah mewujudkan
                                 keluarga asas yang bahagia.

 2.
                             Aras 1                           1.  Membina dan melabel carta keluarga
     b. Keluarga Kembangan                1.  Menyatakan pengertian     Menyayangi        kembangan.
                                 keluarga kembangan       anggota keluarga
     i. Konsep keluarga kembangan            2.  Menyenaraikan nama dan     kembangan      2.  Membincangkan carta keluarga kembangan
                                 panggilan anggota keluarga
     ii. Anggota keluarga kembangan seperti datuk,      kembangan           Berbangga dengan  3.  Melahirkan perasaan kasih sayang melalui
     nenek, emak saudara, sepupu, ipar, biras dan                      keistimewaan       pelbagai media seperti puisi, lukisan
     cucu.                                                      bercerita, dan penulisan
                                                 anggota keluarga
     iii.Pertalian dan panggilan seperti Pak long  Aras 2                 kembangan      4.  Menghubungkaitkan pertalian seperti
     dan Mak Long, Opah dan Aki.             1.  Menyatakan keistimewaan                 datuk, nenek, bapa saudara, dan emak
                                 keluarga kembangan       Berbangga dengan     saudara. Contoh :
                               2.  Membina carta salasilah    mewujudkan        Bapa saudara: Pak Long, Pak Nga
                              keluarga kembangan      persefahaman dan      Nenek : Opah, dan Atuk.
                            3.  Menghuraikan carta yang   kasih sayang antara  5.  Menceritakan keistimewaan salah seorang
                              menunjukkan pertalian dan  keluarga          anggota keluarga kembangan
                              panggilan keluarga      kembangan
                              kembangan
                          Aras 3                Saling menghormati
                            1.  Membina program yang     antara anggota
                              boleh membawa faedah     keluarga
                              kepada semua anggota     kembangan
                              keluarga kembangan


   c. Peranan dan tanggungjawab         Aras 1                Sentiasa mentaati   1.  Main peranan tentang sesuatu situasi
                            1.  Menyatakan peranan setiap  ibu bapa          kekeluargaan seperti peranan ibu menasihati
   i. Bapa                        anggota keluarga                    anak supaya rajin membantu kerja-kerja di
           Ketua keluarga          2.  Menyatakan kewajipan                  rumah
           Menyediakan tempat tinggal      menghormati ibubapa                2.  Membincang peranan dan tanggungjawab
   ii. Ibu                                       Menghargai         keluarga berdasarkan tawangan video yang
           Mengurus rumahtangga     Aras 2                peranan dan        bertemakan keluarga bahagia
           Mendidik dan mengasuh      1.  Menghuraikan peranan dan   tanggungjawab     3.  Menyanyi dan membincangkan lirik lagu
           Menjaga keselamatan          tanggungjawab setiap     yang dilaksanakan     berunsur kekeluargaan seperti lagu “
3.          Memberi kasih sayang         anggota keluarga       oleh setiap anggota    Keluarga Bahagia”.
   iii. Anak                     2.  Membanding dan        keluarga       4.  Menceritakan peranan ibu bapa yang
           Menghormati keluarga         membezakan peranan dan                 sentiasa berkorban bagi kebahagian hidup
                              tanggungjawab setiap                  keluarganya.
           Membantu tugas harian
                              anggota keluarga       Sentiasa bersedia
           Menjaga keselamatan
                                             dalam
                          Aras 3                melaksanakan
                            1.  Mearamalkan akibat      peranan dan
                              sekiranya anggota keluarga  tanggungjawab
                              tidak melaksanakan peranan  dengan ikhlas
                              dan tanggungjawab
   d. Perubahan dalam keluarga
4                         Aras 1                Menyedari       1.  Bercerita dan membincangkan peristiwa
   i. Pertambahan dan pengurangan          1.  Menerangkan sebab      pentingnya         perubahan yang berlaku dalam keluarga
   * Kelahiran                      perubahan dalam keluarga   penyesuaian diri   2.  Perbincangan tentang kesan daripada
   * Kematian                    2.  Menyatakan perasaan     dengan pelbagai      peristiwa yang berlaku dalam keluarga.
   * Perkahwinan                     apabila berlaku sesuatu   perubahan dalam
                              perubahan          keluarga       3.  Memberi cadangan cara menyesuaikan diri
   ii. Perubahan tempat tinggal         Aras 2                              apabila berlaku perubahan dalam keluarga
           Pendapatan            1.  Menceritakan kesan
           Perubahan sikap            perubahan yang berlaku
           Penyesuaian dalam           dalam keluarga        Meredai perubahan
           persekitaran yang baru    Aras 3                yang berlaku dalam
                            1.  Meramalkan kesan kepada   keluarga
                              komuniti jika bebahagian
                              daripada keluarga
                              kembangan berpindah secara
                              berterusan.

5.  e. Cara hidup berkeluarga          Aras 1                  Mengamalkan     1.  Simulasi tentang adab bersopan seperti
                           1.  Menyatakan cara hidup     perlakuan yang      semasa makan, menerima tetamu dan
   i. Hidup beradap seperti semasa makan,         beradab dalam keluarga     bersopan dan       menghormati orang yang lebih tua.
   menerima tetamu, menziarahi, dan         2.  Menyenaraikan adab yang    bertatasusila    2.  Melakonkan cara adab berbahasa seperti
   meninggalkan rumah.                  diamalkan dalam kehidupan                bercakap dengan orang yang lebih tua,
                              seharian                         tetamu, dan rakan dalam amalan harian.
   ii. Adab berbahasa seperti cara memanggil,    3.  Menyatakan cara berinteraksi            3.  Menceritakan pengalaman semasa
   menjawab panggilan, dan memberi arahan.        yang baik dalam keluarga                 menziarahi anggota keluarga yang ditimpa
                                                           kemalangan
   iii. Bersopan dan bertatasusila                            Bersopan-santun   4.  Berbincang tentang cara berinteraksi yang
                         Aras 2                  dan berbudi bahasa    baik dalam keluarga.
   iv. Bertolak ansur dan bekerja sama       1.  Menerangkan cara-cara     dijadikab amalan   5.  Mengadakan sesi ceramah tentang cara-cara
                              berbahasa yang sopan      mulia           menjaga nama baik keluarga.
   v. Mengeratkan silatulrahim              semasa memanggil,
                              menjawab panggilan, dan    Menghargai dan
   vi. Bantu-membantu untuk kebajikan bersama       memberi arahan.        mengekalkan nama
   dan menjaga warisan keluarga.          2.  Menjelaskan perlunya      baik warisan
                              menjaga nama baik sebagai   keluarga
                              warisan keluarga.

                         Aras 3                  Mengamalkan
                           1.  Membanding dan         hubungan mesra
                              membezakan cara hidup     dalam keluarga
                              kaum-kaum di Malaysia
                           2.  Meramal kesan kepada
                              keluarga jika tidak
                              mengamalkan interaksi yang
                              baik

6.  1.2 Perihal Rumah              Aras 1                  Bersyukur dengan   1.  Melukis peta lakar yang menunjukkan lokasi
                           1.  Menyatakan kepentingan     adanya rumah       rumah
   a. Rumah Saya                     rumah kepada manusia.     sebagai tempat    2.  Menandakan dan melebelkan bentuk muka
                           2.  Menceritakan kedudukan     perlindungan       bumi dan persekitaran rumah dalam peta
                              rumah murid                       lakar.
   i. Lokasi                                                 3.  Menhhasilkan model rumah dari bahan
                              berdasarkan peta lakar yang               terbuang.
   ii. Persekitaran               dilukis                            4.  Menceritakan keistimewaan persekitaran
                            3.  Menerangkan bentuk muka                 rumah sendiri.
                              bumi persekitaran rumah
                         Aras 2
                           1.  Menceritakan tentang lokasi
                             rumah sendiri          Peka terhadap
                                              keceriaan
                         Aras 3                  persekitaran tempat
                           1.  Menghuraikan ciri fizikal yang  tinggal sendiri
                             sesuai sebagai lokasi tempat
                             tinggal
                           2.  Meramalkan kemajuan dan
                             pembangunan pada masa
                             hadapan dipersekitaran
                             rumah sendiri.


7  b. Pembinaan rumah              Aras1                   Bersyukur dan     1.  Melakar dan membandingkan pelan tapak
                           1.  Melakar pelan tapak sebuah    berbangga dengan      rumah.
  i. Pelan                       rumah              rumah sendiri.    2.  Berbincang dan menyenaraikan bahan
                           2.  Menyenaraikan bahan binaan                 membina rumah.
  ii. bahan binaan                   untuk membuat rumah.       Menghargai orang   3.  Wawancara bersama orang yang terlibat
                           3.  Menamakan pihak yang       yang terlibat dalam    dalam pembinaan rumah.
  iii. Pihak yang terlibat seperti arkitek,       terlibat dalam pembinaan     pembinaan rumah.   4.  Membuat lawatan ke kawasan pembinaan
  kontraktor, tukang kayu, dan tukang paip.       rumah.                           rumah berhampiran untuk mengkaji serta
                                                           mengumpul maklumat.
                         Aras 2
                           1.  Melakar pelan rumah sendiri
                           2.  Menghuraikan bahan-bahan
                             yang diperlukan untuk
                             membina sebuah rumah.
                           3.  Memberi sebab mengapa
                             pelbagai pihak diperlukan
                             dalam pembinaan rumah.

                         Aras 3
                           1.  Menghuraikan perlunya
                             proses yan g betul dalam
                             pembinaan.
                           2.  Merancang penggunaan
                             bahan-bahan alternative yang
                             boleh digunakan dalam
                             pembinaan rumah.


8  c. Jenis rumah                Aras 1                             1.  Membincangkan pelbagai jenis rumah
  1. Rumah tradisional seperti rumah Melaka,    1.  Menamakan jenis rumah yan    Berbangga dengan      berdasarkan gambar.
  Rumah minangkabau, rumah panjang, rumag        g terdapat di Malaysia.     adanya pelbagai    2.  Membanding dan membezakan dua jenis
   bagan, dan rumah rakit.              2.  Mengelaskan jenis rumah    jenis rumah yang      rumah menggunakan pengurusan grafik.
                               tradisional dan jenis rumah  terdapat di negara  3.  Menyanyi dan membincangkan lirik lagu
   2. Rumah moden seperti banglo, rumah teres,      moden.             kita.           bertemakan rumah.
   rumah pangsa, kondominium dan rumah                                     4.  Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis
   sebandung.                  Aras 2                               rumah.
                            1.  membandingkan dan                  5.  Membina model rumah daripada bahan
                               membezakan rumah        Berbangga dengan      seperti kotak, kertas, ranting, dan plastesin.
                               tradisional dan rumah moden.  nilai estetika seni  6.  Menulis puisi bertemakan rumah.
                                              bina rumah di     7.  Membincangkan mengapa sesuatu jenis
                          Aras 3                 negara kita.        rumah hanya sesuai di bina di kawasan
                            1.  membuat generalisasi                   tertentu.
                               tentang kesesuaian sesuatu              8.  Melakarkan sebuah rumah impian dengan
                               jenis rumah dengan kawasan                menggunakan perisisn komputer „auto cad‟.
                               tertentu.

                                                         1.  Melukis ruang dalam rumah
9   d. Ruang dan kegunaan             Aras 1                 Bersyukur tentang   2.  Membincangkan kegunaan setiap ruang.
                            1.  Menamakan ruang-ruang     kemudahan dan     3.  Membuat model ruang-ruang dalam rumah.
   i. Ruang-ruang dalam rumah seperti ruang        dalam rumah          keselesaan yang    4.  Mengumpul gambar ruang-ruang dalam
   tamu, bilik tidur, bilik mandi, dan dapur.    2.  Menyatakan kegunaan setiap   dinikmati di rumah.    rumah untuk membuat buku skrap.
                               ruang dalam rumah.
   ii. Kegunaan ruang-ruang dalam rumah.     Aras 2
                            1.  Menerangkan kewajaran
                               meletakkan sesuatu ruang di
                               tempat yang tertentu dalam
                               sebuah rumah.
                          Aras 3
                            1.  Meramalkan kesan dan
                               akibat sekiranya sebuah
                               rumah mempunyai satu
                               ruang sahaja.


10.  e. Kemudahan asas               Aras 1                            1.  Menonton tayangan video tentang
                            1.  Menyatakan kemudahan      Bertanggungjawab      kemudahan asas dan mencatatkan
   i. Jenis kemudahan asas                asas sesebuah rumah.      dan berjimat –       kepentingannya.
                            2.  Menyenaraikan pentingnya    cermat dalam     2.  Membincangkan langkah-langkah penjimatan
   ii. Kepentingannya                   kemudahan asas dalam      penggunaan         semua kemudahan asas.
                               sesebuah rumah.        kemudahan asas    3.  Membandingkan dan membezakan keperluan
                                                            dahulu dan sekarang.
                          Aras 2
                            1.  Menjelaskan penggunaan     Bursyukur dengan
                               kemudahan asas secara     kemudahan asas
                               optimum ( mengikut       yang ada.
                               keperluan dan
                           menguntungkan )
                        2.  Menyatakan kesan dan
                           akibat sekiranya ketiadaan
                           kemudahan asas.
                        3.  Menceritakan sumber
                           kemudahan asas rumah
                           sendiri.                      1.  Membuat buku skrap tentang keceriaan
f. Keceriaan dan keselamatan                                         rumah.
                      Aras 3                            2.  Demontrasi penggunaan alat pemedam api.
i. Penjagaan kebersihan dan keceriaan      1.  Membanding dan                   3.  Tunjuk cara rawatan pertolongan cemas yang
                           membezakan keperluan     Berbangga dan       mudah.
ii. Keselamatan rumah.                kemudahan asas dahulu     menghargai      4.  Mengelaskan alatan atau bahan yang
         Langkah mencegah          dengan sekarang.       keceriaan rumah.      membahayakan diri di rumah dan langkah
         kemalangan seperti                                     mengelakkan kemalangan.
         kebakaran dan kecurian.  Aras 1                 Bertanggungjawab   5.  Mengkaji dan berbincang tentang
         Pengunaan bahan dan      1.  Menyatakan cara menjaga    dan bertindak wajar    penyenggaraan alatan dan bahan di bengkel
         alatan               keceriaan rumah.       bagi menjamin       Kemahiran Hidup di sekolah.
         Penyenggaraan alatan.     2.  Menyenaraikan langkah     keselamatan.
                           menjaga keselamatan di
                           rumah.
                        3.  Menyatakan akibat jika
                           langkah-langkah
                           keselamatan diabaikan.

                      Aras 2
                        1.  Menghuraikan tentang cara
                           menjaga kebersihan dan
                           keceriaan rumah.
                        2.  Menjelaskan cara
                           penyenggaraan alatan di
                           rumah.

                      Aras 3
                        1.  Meramalkan kemungkinan
                           sekiranya penggunaan alatan
                           di rumah hanya bergantung
                           hanya kepada kuasa elektrik
                           sahaja.

                        2.  Mereka cipta dan
                           menghuraikan penggunaan
                           alat keselamatan terkini
                           berasaskan teknologi
                           futuristik
11.  TOPIK 2                   Aras 1                            1.  Menziarahi dan bertemu bual jiran
   2. KEJIRANAN                   1.  Menyatakan pengertian jiran.  Mengenali,        berdasarkan kad tugasan.
    2.1. Perihal Jiran               2.  Menyenaraikan nama dan     menghormati dan   2.  Pembentangan hasil temu bual.
                              bilangan anggota jiran.     menyayangi jiran.  3.  Membuat carta salasilah anggota keluarga
   a. Anggota keluarga jiran.            3.  Menerangkan pertalian murid                jiran.
                              dengan jiran.
   i. Nama jiran
                          Aras 2
   ii. Jenis pertalian               1.  Menceritakan perihal
                              keluarga jiran yang istimewa.
   iii. Bilangan anggota dalam keluarga jiran
                          Aras 3
                            1.  Memberi pendapat mengapa
                              jiran sebagai anggota
                              keluarga terdekat.

   b. Latar belakang jiran
                                                         1.  Mengumpul dan menyampaikan maklumat
   i. Bangsa atau kaum                                               tentang bangsa, kaum dan tempat asal jiran
                          Aras 1                  Jiran sebagai       murid.
   ii. Tempat asal                 1.  Menyatakan tempat asal     anggota keluarga   2.  membincangkan jenis pekerjaan jiran murid.
                              jiran.             yang terdekat    3.  Mengumpul gambar dan membincangkan
   iii. Jenis pekerjaan               2.  Menerangkan bangsa atau     dengan kita.       jenis pekerjaan jiran.
                              kaum jiran.                     4.  Becerita tentang peristiwa yang melibatkan
                            3.  Menyenaraikan jenis                    murid dengan jiran.
                              pekerjaan jiran.        Menghormati,
                                              bertoleransi dan
                          Aras 2                  bekerjasama untuk
                            1.  Menghuraikan faedah       melahirkan
                              sekiranya mempunyai jiran    semangat kekitaan
                              yang berlatar belakang     dan setiakawan.
                              bangsa atau kaum dan jenis
                              pekerjaan yang berbeza.

                          Aras 3
                            1.  Membuat generalisasi
                              tentang jenis pekerjaan jiran
                              di sesuatu kawasan.


12  c. Cara Hidup                Aras 1                  Menghormati     1.  Membuat pemerhatian tentang amalan harian
                            1.  Menyatakan amalan harian    amalan, agama dan     jiran.
   i. Amalan harian                   jiran              kepercayaan jiran.  2.  Membuat perbandingan dan membezakan
                            2.  Menyatakan agama,                     keluarga jiran dengan keluarga murid.
   ii. Agama, kepercayaan dan hari kebesaraan.      kepercayaan dan hari                 3.  Menggunakan pengurusan grafik untuk
                              kebesaran yang dirayakan                 mengkelaskan agama, kepercayaan dan hari
   iii. Makanan dan pakaian.               oleh jiran.                        kebesaraan jiran.
                                               Berbangga dengan  4.  Melayari laman web untuk mendapatkan
                            3.  Menyenaraikan jenis       wujudnya         maklumat tentang makanan da pakaian.
                              makanan dan pakaian jiran.    kesefahaman dan
                                               toleransi antara     http://www.pointpub.com/kampung
                          Aras 2                  keluarga murid      net/food.htm/
                            1.  Menerangkan persamaan      dengan jiran.
                              dan perbezaan aktiviti yang                http://www.phg.lib.edu.my/pakaian.htm
                              dilakukan di kalangan jiran.
                            2.  Menceritakan agama dan
                              kepercayaan, hari
                              kebesaraan dan perayaan
                              jiran yang berlainan
                              keturunan.

                          Aras 3
                          1. Mengklafikasikan agama dan
                          kepercayaan dan hari kebesaraan
                          jiran.

13  2.2 Hidup Berjiran              Aras 1                            1.  Melakonkan situasi membantu jiran dalam
                            1.  Menyatakan kebaikan hidup    Menyedari        kesusahan
   a. Kepentingan hidup berjiran             berjiran             pentingnya     2.  Bercerita berdasarkan gambar aktiviti
                            2.  Menyenaraikan cara untuk     kesefahaman dan     kejiranan.
   i. Bantu-membantu dalam kesusahan atau         merapatkan hubungan       permuafakatan    3.  Memberi pendapat mengapa jiran sebagai
   kecemasan                       sesame jiran           sesame jiran.      keluarg terdekat.
                                                         4.  Menulis karangan bertemakan kejiranan
   ii. Berusaha merapatkan hubungan sesama    Aras 2                  Menghargai     5.  Sumbangsaran kesan dan akibat andainya
   jiran                       1.  Mencadangkan aktiviti yang    keharmonian hidup    murid tidak mempunyai jiran.
                              dapat mengeratkan        berjiran.
                              hubungan sesame jiran.
                            2.  Menghuraikan aktiviti-aktiviti
                              kejiranan yang dapat
                              mengeratkan semangat
                              kejiranan
                            3.  Menyarankan langkah yang
                              perlu diambil sekiranya jiran
                              menghadapi keseusahan
                              atau kecemasan.

   b. Peranan dan tanggungjawab         Aras 3                            1.  Lakonan bertemakan hubungan baik sesame
                            1.  Meramalkan akibat sekiranya                jiran.
   i. Pergaulan mesra                   kita tidak mengamalkan      Memupuk perasaan  2.  Perbincangan tentang aspek kebajikan dan
                                semangat kejiranan        kasih sayang dan      keselamatan hidup berjiran.
   ii. Kebajikan                                        prihatin sesame    3.  Simulasi dalam satu mesyuarat untuk
                                                 jiran, sesuai dengan    melaksanakan sesuatu aktiviti
   iii. Keselamatan                 Aras 1                   hasrat ke arah       kemasyarakatan.
                              1.  Menyatakan peranan dan      masyarakat       4.  Menjalankan beberapa jenis permainan yang
   iv. Penglibatan dan aktiviti setempat.           tanggungjawab           penyayang.         berkonsepkan semangat tolong-menolong.
                              2.  Menceritakan cara pergaulan               5.  Menulis laporan berdasarkan penglibatan
                                yang baik sesame jiran.                    dalam aktiviti kemasyarakatan.
                              3.  Menerangkan tentang        Saling menyayangi
                                pentingnya menjaga        dan prihatin sesame
                                kebajikan dan keselamatan     jiran kea rah
                                sesame jiran.           mewujudkan
                                                 masyarakat
                            Aras 2                   penyayang.
                              1.  Menjelaskan pentingnya
                                melibatkan diri dalam aktiviti  Menyedari
                                kemasyarakatan.          kebajikan dan
                              2.  Menyatakan khidmat dan      keselamatan jiran
                                sumbangan kita sebagai jiran   adalah
                                dalam komuniti.          tanggungjawab
                              3.  Menghuraikan maksud        bersama.
                                peribahasa “berat sama
                                dipikul, ringan sama dijinjing”
                                dalam hidup berjiran.

                            Aras 3
                              1.  Memberi pendapat apa
                                terjadi sekiranya jiran tidak
                                mengamalkan sikap
                                tanggungjawab hidup
                                berjiran.
                              2.  Menganalisis projek komuniti
                                yang bertujuan meningkatkan
                                kesedaran hidup berjiran.


14  3. SEKOLAH KITA                  Aras 1                   Menyayangi dan     1.  Melukis peta lokasi sekolah dan cirri
                              1.  Menyatakan lokasi sekolah     berbangga dengan      persekitarannya.
   3.1 Perihal Sekolah                    murid               sekolah sendiri.    2.  Melukis pelan dan melabel tapak kawasan
                              2.  Menandakan kedudukan bilik                  sekolah dan menandakan bilik darjah murid.
   a. Lokasi                         darjah dalam peta sekolah.    Bersyukur dan     3.  Melukis pelan bilik darjah dan menentukan
                              3.  Menandakan kedudukan       bertanggungjawab      kedudukan meja murid dalam bilik darjah.
   i. Ciri fizikal                      murid dalam pelan bilik      terhadsap
                                darjah.              bangunan dan
   ii. Kedudukan bilik darjah murid dalam sekolah.                       kawasan
                          Aras 2.                persekitakan
   iii. Kedudukan murid dalam bilik darjah.     1. Menjelaskan ciri fizikal dan  sekolah
                              persekitaran sekolah.
                            2. Menjelaskan kedudukan bilik
                              darjah murid dalam pelan
                              sekolah.
                            3. Melakar dan melabel peta
                              sekolah dan kawasannya.

                          Aras 3
                            1.  Menyatakan kesesuaian
                               kedudukan bilik darjah di
                               sekolah.
                            2.  Menyatakan kesesuaian
                               kedudukan sekolah dengan
                               persekiutarannya.


15.  b. Sejarah                  Aras 1                 Mengenang jasa   1.  Mencari dan mencatat maklumat dari
                            1.  Menceritakan sejarah nama   pihak yang        pelbagai sumber tentang sejarah penubuhan
   i. Latar belakang                   sekolah            menubuhkan        sekolah.
                            2.  Menceritakan secara ringkas  sekolah.      2.  Menceritakan salah satu peristiwa penting
   ii. Peristiwa penting                 sejarah penubuhan sekolah.               yang berlaku di sekolah.
                            3.  Menyenaraikan pencapaian   Berbangga dengan  3.  Membincang dan menyenaraikan kejayaan
   iii. Kejayaan sekolah                 dan kejayaan sekolah.     kejayaan sekolah     sekolah.
                                              serta berusaha   4.  Temu bual dengan orang sumber tentang
   iv. Sejarah perkembangan                               meningkatkannya.     perkembangan fizikal sekolah.
            fizikal           Aras 2                           5.  Merujuk pelbagai sumber untuk
            bilangan murid         1.  Menceritakan peristiwa yang              mendokumentasikan sejarah sekolah.
            staf                 pernah berlaku di sekolah.
                            2.  Menjelaskan kejayaan
                               sekolah.

                          Aras 3
                            1.  Melaporkan sejarah
                               perkembangan sekolah dari
                               segi fizikal, perubahan
                               bilangan murid, dan
                               kakitangan sekolah.


16.  c. Identiti                  Aras1                 Bertanggungjawab  1.  Menyanyikan lagu sekolah dengan penuh
                            1.  Mengenal pasti dengan     menjaga dan       semangat.
   i. Lencana, moto, bendera dan lagu sekolah.      mengecam lencana, moto    meningkatkan imej  2.  Mewarna lencana dan bendera sekolah.
                               dan bendera sekolah.     sekolah di kaca   3.  Berbincang tentang pengertian lencana,
                             2.  Menyanyikan lagu sekolah    mata masyarakat.     moto, lagu dan bendera sekolah.
                               dengan betul.                    4.  Menemubual guru-guru untuk mendapatkan
                             3.  Memberi maksud warna dan                 maklumat tentang visi, misi, atau piagam
   ii. Visi, misi dan piagam pelangan sekolah.       symbol pada lencana dan                 pelanggan sekolah.
17                              bendera sekolah.        Bersama       5.  Pertandingan melukis poster bertemakan visi,
   iii. Budaya sekolah seperti disiplin, suasana    4.  Menyatakan peraturan      bertanggungjawab     misi, atau piagam pelanggan sekolah.
   dan keceriaan.                      sekolah yang perlu dipatuhi.  atas keceriaan dan  6.  Sumbangsaran untuk mendapatkan
                             5.  Menyenaraikan usaha-usaha   identity sekolah.     maklumat tentang visi, misi atau piagam
                               pihak sekolah untuk                   pelanggan sekolah.
                               mengekalkan keindahan dan
                               kebersihan sekolah.
                             6.  Menyatakan misi, visi dan
                               piagam pelanggan sekolah.

                           Aras 2
                             1.  Menghuraikan maksud
                               symbol dan mota yang      Berbangga dengan
                               terdapat dalam lencana     budaya sekolah
                               sekolah.            yang cemerlang.
                             2.  Menjelaskan maksud seni
                               kata lagu sekolah.

                           Aras 3
                             1.  Membuat generalisasai
                               tentang cirri sekolah yang
                               cemerlang.
                             2.  Meramalkan kesan terhadap
                               sekolah yang imejnya
                               terjejas.


18  d. Jawatan dan tanggungjawab          Aras 1                 Menghormati dan   1.  Mendapatkan maklumat tentang
                             1.  Menyenaraikan jawatan     taat kepada        tanggungjawab jawatan utamadi sekolah
   i. Nama Jawatan seperti Guru Besar, Penolong       pentadbiran di sekolah dan   pemimpin sekolah.     melalui perbincangan, temubual dan rujukan.
   Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan Hal          menamakan penyandangnya.              2.  Dengan panduan guru, adakan main peranan
   Ehwal Murid, Ponolong Kanan Kokurikulum,      2.  Menyatakan tugas utama     Menghargai jasa      mesyuarat pengurusan sekolah dan
   dan Penyelia Petang.                   pentadbir-pentadbir sekolah.  dan sumbangan       membincangkan rancangan kecemerlangan
                             3.  Melabel carta organisasi    pemimpin sekolah.     sekolah.
   ii. Struktur organisasi sekolah.             sekolah.                      3.  Melukis carta organisasi sekolah dan
                                                            membincangkan tanggungjawab pihak
                           Aras 2                              pengurusan.
                             1.  Menyatakan tangunggjawab
                               utama semua jawatan
                               pentadbiran di sekolah.
                            Aras 3
                              1.  Membanding dan
                                 membezakan tanggungjawab
                                 Penolong Kanan Hal Ehwal
                                 Murid dan Penolong Kanan
                                 Kokurikulum.


19.  e. Peraturan dan Keselamatan.           Aras 1                  Kesedaran      1.  Mendapatkan maklumat melalui tinjauan,
                              1. Menyatakan peraturan bilik     pentingnya        lawatan, rujukan dan temu bual tentang
   i. Peraturan sekolah                   darjah.              mematuhi dan       peraturan sekolah.
                              2. Menyenaraikan peraturan      mentaati peraturan  2.  Perbincangan tentang perlunya peraturan di
   ii. Peraturan bilik darjah                tempat-tempat khas di       sekolah.         sekolah.
                                sekolah.                        3.  Latihan kawad kebakaran.
   iii. Peraturan di tempat-tempat khas di sekolah   3. Memberi beberapa contoh      Bersama       4.  Tayangan video tentang tunjuk cara
   seperti makmal, perpustakaan dan kantin.         peraturan sekolah.        bertanggungjawab     penggunaan alatan keselamatan seperti alat
                              4. Menyatakan langkah         menjaga          pemadam api.
   iv. Langkah keselamatan jika berlaku           mencegah berlakunya        keselamatan     5.  Demontrasi rawatan pertolongan cemas.
   kecemasan seperti kebakaran, kecederaan,         kemalangan di sekolah.      sekolah.       6.  Ceramah tentang keselamatan di sekolah
   kerosakan, kecurian, dan peras ugut.                                         oleh orang sumber.
                            Aras 2
                              1.  Menjelaskan pentingnya
                                 mengadakan peraturan di
                                 sekolah.

                            Aras 3
                              1.  Menyatakan sejauh mana
                                 kesannya usaha pihak
                                 sekolah melaksanakan
                                 langkah pencegahan
                                 kemalangan.


20  f. Aktiviti                    Aras 1                  Bersama       1.  Membincangkan tarikh perlaksanaan sesuatu
                              1.  Menceritakan aktiviti penting  bertanggungjawab     aktiviti.
   Kgiatan sekolah seperti Hari Ucapan, Hari         yang telah dijalankan di    menjayakan      2.  Membina takwim bergambar berdasarkan
   Sukan, Hari Kokurikulum, belajar sambil          sekolah.            kegiatan sekolah.     takwim sekolah.
   melawat.                                                    3.  Menulis laporan mengenai satu aktiviti
                            Aras 2                  Berbangga dengan     sekolah.
                              1.  Menjelaskan keistimewaan    aktiviti sekolah.
                                 sambutan Hari Ucapan dan
                                 Hari Kokurikulum Sekolah.

                            Aras 3
                              1.  Membuat laporan tentang
                                kejayaan salah satu aktiviti di
                                sekolah.21.  3.2 Saya dan Sekolah              Aras 1                              1.  Membuat peta minda tentang peranan dan
                             1.  Menyatakan peranan setiap     Menyedari peranan     tanggungjawab murid.
   a. Peranan dan Tanggungjawab               murid sekolah.          dan tanggungjawab   2.  Membincangkan kepentingan menjalankan
                             2.  Menyenaraikan cara belajar    murid terhadap       peranan dan tanggungjawab.
   i. Belajar bersungguh-sungguh              yang berkesan ke arah       sekolah.       3.  Main peranan suatu aktiviti di sekolah.
                                kecemerlangan .
   ii. Mematuhi peraturan sekolah.
                           Aras 2
   iii. Melibatkan diri dalam peraturan sekolah.    1.  Menjelaskan kepentingan
                                menjalankan peranan dan      Menyedari bahawa
                                tanggungjawab.          belajar bersungguh-
                             2.  Membuat jadual belajar      sungguh adalah
                                harian yang berkesan.       wajib bagi setiap
                                                 murid.
                           Aras 3
                             1.  Meramalkan kesan sekiranya
                                murid tidak menunaikan
                                tanggungjawab terhadap
                                sekolah.
                             2.  Merumuskan cirri sesorang
                                murid yang cemerlang.


   b. Sumbangan murid kepada sekolah.                                        1.  Berbincang dan menyenaraikan sebab-sebab
                                                              murid perlu memberi sumbangan terhadap
   i. Sumbangan tenaga, bahan dan kewangan.                                       sekolah.
                                                 Berbangga dapat    2.  Menyenaraikan aktiviti yang dapat disertai
   ii. Mengharumkan nama sekolah.         Aras 1                   mengharumkan        murid untuk mengharumkan nama sekolah.
                             1.  Menyatakan bentuk         nama sekolah.     3.  Menerangkan bagaimana murid dapat
                                sumbangan murid terhadap     Bersama          mengharumkan nama sekolah.
                                sekolah.             mengharumkan
                             2.  Menyatakan pentingnya       nama sekolah.
                                sumbangan murid ter hadap
                                sekolah.

                           Aras 2
                             1.  Menjelaskan aktiviti sekolah
                                yang disertai
                             2.  Mengelaskan penyertaan
                                murid dalam aktiviti
                                kokurikulum dan akademik.

                            Aras 3
                              1.  Memberi pandangan
                                bagaimana melibatkan diri
                                sacara aktif di sekolah.
                              2.  Menilai sumbangan murid
                                terhadap sekolah.
22.  3.3 Sekolah dan Masyarakat.           Aras 1                 Menyedari bahawa   1.  Membincangkan tentang tujuan penubuhan
                              1.  Menyatakan tujuan       ibu bapa bersama      PIBG.
   a. Persatuan Ibu Bapa dan Guru              penubuhan PIBG         bertanggungjawab   2. Merujuk daripada pelbagai sumber untuk
    ( PIBG )                      2.  Menyenaraikan peranan     memajukan         mendapatkan maklumat tentang PIBG dan
                                PIBG membantu         sekolah.          sekolah.
   i. Tujuan penubuhan                    meningkatkan kemajuan                3. Merujuk carta organisasi sekolah, bincang
                                sekolah.                         cara pemilihan, keanggotaan dan
   ii. Keahlian                     3.  Menerangkan keanggotaan                  peranannya.
                                PIBG sekolah.                    4. Temubual dengan salah seorang AJK PIBG
   iii. Peranan dan tanggungjawab                                           untuk mengetahui perkembangan semasa
                            Aras 2                               PIBG sekolah.
                              1.  Melukis struktur organisasi             5. Melayari laman web untuk mendapatkan
                                sekolah.                         maklumat mengenai struktur PIBG.
                              2.  Memberi contoh sumbangan               http://kp-sktm.tripod.com/aktiviti-pibg.htm
                                PIBG untuk meningkatkan
                                pencapaian akademik
                                sekolah.

                            Aras 3
                              1.  Membanding dan
                                membezakan antara peranan
                                guru dan ibu bapa ter hadap
                                kemajuan murid.
                              2.  Meramalkan kemungkinan
                                yang akan berlaku kepada
                                sekolah sekiranya PIBG tidak
   b. Pihak lain yang memberi sumbangan           memainkan peranan.
   kepada sekolah.                                                1.  Lawatan ke jabatan atau agensi berdekatan
                                                Menghargai         untuk mendapatkan maklumat tentang
   i. Pihat yang terlibat                                  sumbangan agensi      perkhidmatan yang disediakan.
             Jabatan kerajaan seperi   Aras 1                 lain untuk kemajuan  2.  Menonton tayangan video tentang
             polis, bomba, tentera, dan    1.  Menyenaraikan jabatan     sekolah          penglibatan agensi luar di sekolah.
         klinik desa.              kerajaan, agensi dan                3.  Lakonan sesuatu aktiviti yang melibatkan
         Badan bukan kerajaan          pertubuhan lain yang dapat               pihak luar seperti bergotong-royong
         seperti Per. Bulan Sabit        membantu pihak sekolah.                 menceriakan sekolah.
         Merah, pertubuhan belia dan                                4.  Mencari maklumat daripada pelbagai sumber
         rukun tetangga.        Aras 2                              tentang sumbangan masyarakat kepada
         Perseorangan seperti ketua    1.  Menerangkan khidmat yang                sekolah.
         kampung, tuai rumah, tokoh       sekolah peroleh daripada
         korporat dan wakil rakyat       pihak yang sentiasa memberi
                            sumbangan.
ii. Bentuk sumbangan seperti tenaga,
kewangan, kepakaran, dan peralatan.      Aras 3
                          1.  Meramalkan kesan sekiranya
                            pihak lain tidak memberi
                            sumbangan kepada sekolah.


c. Khidmat sekolah kepada masyarakat.

i. Sumbangan kerja amal.

ii. Kemudahan fizikal seperti dewan,
gelanggang, kerusi, meja dan alatan siaraya.
                                                      1.  Menceritakan pengalaman murud dalam
                                            Menyedari sekolah    aktiviti kemasyarakatan.
                                            adalah institusi  2.  Perbincangan bagaimana sekolah dapat
                        Aras 1.                 penting untuk      memberikan sumbangan kepada masyarakat.
                          1. Menyatakan jenis         memajukan      3.  Ceramah oleh pentadbir sekolah tentang
                            sumbangan sekolah kepada    masyarakat.       sumbangan sekolah kepada masyarakat.
                            masyarakat.

                        Aras 2
                          1.  Menerangkan bagaimana
                            sekolah dapat memberi
                            sumbangan kepada
                            masyarakat.

                        Aras 3
                        1. Membuat kesimpulan mengapa
                        sekolah sebagai institusi masyarakat.
23  4. PERIHAL SETEMPAT               Aras 1                  Sayang dan       1.  Melukis peta lakar menunjukkan tempat
                             1.  Menyatakan kedudukan      berbangga dengan       tinggal murid.
     4.1. Latar Belakang                 tempat tinggal murid dalam   tempat tinggal .    2.  Berdasarkan peta negeri sendiri, murid
                               kampung, mukim, daerah dan                  menunjukkan kedudukan tempat tinggal
   a. Lokasi                        negeri.                           dalam kampung, mukim dan daerah.
                             2.  Mendefinasikan kampung,
   i. Kawasan tempat tinggal murid.             mukim, daerah dan negeri.

   ii. Hubungan dengan kampung lain, mukim,    Aras 2.
   daerah dan negeri.                 1. Melakar dan melabel peta
                               daerah untuk menunjukkan
                               lokasi tempat tinggal murid.

                           Aras 3
                             1.  Mencadangkan cara
                               memudahkan pengunjung
                               sampai ke lokasi tempat
                               tinggal murid.


24  b. Aspek fizikal utama             Aras 1                  Bersyukur dengan    1.  Dengan menggunakan peta daerah, murid
                             1.  Menyenaraikan bentuk muka    persekitaran semula     menyatakan keadaan muka bumi yang
   Keadaan muka bumi setempat seperti tanah         bumi kawasan tempat tinggal   jadi yang terdapat di    terdapat di mukim dan daerah mereka
   tinggi, tanah pamah, dataran, pantai, sungai,      murid.             kawasan tempat        sendiri.
   dan kawasan berpaya.                2.  Menamakan mercu tanda      tinggal murid.     2.  Membuat model menunjukkan keadaan
                               tempat tinggal murid.                    bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal
                                                              murid daripada kertas tumbuk dan plastesin.
                           Aras 2
                             1.  Menerangkan ciri fizikal
                               utama kawasan tempat
                               tinggal murid.
                             2.  Melukis peta lakar
                               menjelaskan aspek fizikal
                               utama di tempat tinggal
                               murid.

                           Aras 3
                             1.  Membanding dan
   c. Cuaca                         membezakan keistimewaan
                               ciri fizikal utama antara dua              1.  Melukis symbol-simbol cuaca.
   i. Keadaan cuaca seperti hujan, panas,          kawasan setempat.        Bersyukur dengan    2.  Menandakan jadual cuaca berdabarkan
   mendung, dan berangin.                                  keadaan cuaca di       pemerhatian harian.
                                               tempat sendiri.     3.  Membaca termometer dan merekodkan suhu
   ii. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian.                                     harian.
                         Aras 1                           4.  Membincangkan pengaruh cuaca seperti
                           1.  Menyatakan keadaan cuaca                hujan lebat, cuaca panas, dan angin kencang
                              di tempat tinggal sendiri.  Meredai apa jua      terhadap kegiatan murid.
                           2.  Menerangkangkan maksud    keadaan cuaca
                              simbol-simbol cuaca.     kerana ia memberi
                                            manfaat kepada
                         Aras 2
                           1.  Menerangkan cirri      semua kehidupan
                              keistimewaan cuaca
                              setempat.

                           2.  Menghubungkaitkan cuaca
                              dengan kegiatan harian.

                         Aras 3
                           1.  Merumuskan hasil
                              pemerhatian harian tentang
                              cuaca di kawasan tempat
                              tinggal.
                           2.  Merancang langkah yang
                              perlu diambil sekiranya
                              tempat tinggal murid
                              mendapat bencana seperti
                              banjir atau kemarau


25.  4.2 Identiti Setempat            Aras 1                           1.  Menemu bual dengan penduduk setempat
                           1.  Menyatakan asal-usul nama  Berbangga dengan      tentang asal-usul nama setempat.
   a. Sejarah dan lagenda                tempat tinggal murid.    identity tempat    2.  Merakam temu bual tentang cerita lagenda
                           2.  Mengisahkan cerita lagenda  sendiri.          daripada penduduk setempat.
   i. Asal-usul nama tempat.              setempat.                     3.  Menemu bual orang sumber tentang
                                                          peristiwa penting yang berlaku di kawasan
   ii. Cerita lagenda tempatan yan terkenal.  Aras 2                Berbangga dengan      setempat.
                           1.  Menyenaraikan peristiwa   sejarah dan lagenda
   iii. Peristiwa setempat.               yang berlaku di kawasan   setempat.
                              setempat.
                           2.  Menghuraikan salah satu
                              peristiwa setempat yang
                              paling istimewa kepada
                              murid.

                         Aras 3
                           1.  Memberi pendapat akan
                              kebenaran tentang cerita
                              lagenda setempat.
26.  b. Lagu, bendera, jata, dan lambang.   Aras 1                            1.  Menyanyi dan memberi maksud senikata lagu
                          1.  Menyanyi lagu negeri dengan  Menghormati         negeri.
   i. Maksud                     penuh semangat.        bendera, lagu, jata,  2.  Mewarna bendera, jata, dan lambang negeri.
                          2.  Menyatakan maksud pada    dan lambang-      3.  Membincangkan maksud symbol pada
   ii.Kepentingan                   bendera, symbol, jata dan   lambang lain.        bendera, jata dan lambang.
                             lambang negeri.                   4.  Berpidato berdasarkan tajuk, “ Kepentingan
                                                          Lagu, Bendera, Jata, dan Lambang Negeri.”
                        Aras 2
                          1.  Menghuraikan maksud lirik
                             lagu negeri.

                        Aras 3
                          1.  Memberi pendapat cara
                             menghormati lagu, bendera
                             dan jata sebagai lambang
                             kebanggaan negeri.27  c. Tokoh dan pemimpin.          Aras 1                            1.  Mengumpul maklumat mengenai sumbangan
                          1.  Menamakan tokoh dan      Mengenang jasa       tokoh atau pemimpin setempay daripada
   i. Tokoh dan pemimpin masa dahulu dan       pemimpin setempat.      dan menghargai       pelbagai sumber.
   sekarang.                   2.  Menulis biodata ringkas    sumbangan tokoh    2.  Mendokumentasikan biodata tokoh atau
                             tentang tokoh dan pemimpin  dan pemimpin        pemimpin setempat.
   ii. Sumbangan tokoh dan pemimpin kepada      setempat dan         setempat.
   masyarakat.                    sumbangannya.

                        Aras 2.
                          1. Mengkelaskan tokoh dan
                            pemimpin setempat mengikut
                            jenis sumbangan .
                          2. Menjelaskan sebab
                            seseorang pemimpin
                            setempat dikagumi.

                        Aras 3
                          1.  Mwnilai kesan sumbangan
                             dan kewibawaan seorang
                             tokoh atau pemimpin
                             setempat kepada
                             masyarakat.
28  d. Keistimewaan setempat.           Aras 1                            1.  Melawat ke tempat istimewa setempat.
                            1.  Menyatakan keistimewaan               2.  Menemubual penduduk tentang
   Keistimewaan dari segi alam semulajadi,         tempat tinggal murid.     Berbangga dengan      keistimewaan setempat.
   sejarah, kegiatan, ekonomi dan budaya.                        keistimewaan      3.  Merujuk pelbagai sumber untuk mengumpul
                          Aras 2                 tempat sendiri.       maklumat tentang keistimewaan setempat.
                            1.  Menerangkan ciri
                               keistimewaan setempat.
                                              Bersama
                          Aras 3                 bertanggungjawab
                            1.  Membandingkan dan       untuk meningkatkan
                               membezakan keistimewaan    imej tempat sendiri.
                               antara dua kawasan
                               setempat.29  4.3 Masyarakat Setempat            Aras 1                            1.  Merujuk pelbagai sumber untuk mengumpul
                            1.  Menyatakan keturunan                   maklumat tentang keturunan masyarakat
   a. Keturunan                      masyarakat setempat.     Menyedari bahawa      setempat.
                                              masyarakat       2.  Menghasilkan buku skrap tentang keturunan
                          Aras 2                 setempat terdiri      masyarakat setempat.
                            1.  Menghuraikan kewujudan    daripada pelbagai
                               komposisi masyarakat     keturunan.
                               setempat.

                          Aras 3
                            1.  Menganalisis komposisi
                               masyarakat berdasarkan
                               keturunan.30  b. Perayaan dan sambutan            Aras 1                            1.  Mengkaji kalender untuk mendapatkan tarikh,
                            1.  Menyenaraikan pelbagai    Menghormati         jenis dan perayaan sambutan.
   Pelbagai perayaan dan sambutan seperti Hari       perayaan dan sambutan     upacara perayaan    2.  Mengkelaskan perayaan dan sambutan
   Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai      masyarakat setempat.     dan sambutan untuk     mengikut kaum, agama, bangsa dan etnik.
   dan Pesta Menuai.                 2.  Manyatakan bilakah      mewujudkan       3.  Membuat kad-kad ucapan hari perayaan.
                               perayaan setempat diadakan.  masyarakat
                                              harmoni.
                          Aras 2
                            1.  Menceritakan bagaimana
                               sesuatu perayaan dan
                               sambutan diraikan.
                          Aras 3
                            1.  Membanding dan
                               membezakan perayaan dan
                               sambutan antara dua kaum.31  c. Pekerjaan                  Aras 1                            1.  Mengklafikasikan pekerjaan setempat
                            1.  Menyenaraikan jenis       Bangga dengan       berdasarkan bidang-bidang tertentu.
   i. Pekerjaan utama penduduk               pekerjaan penduduk       sumbangan tenaga   2.  Menemu bual penduduk setempat tentang
                               setempat.            individu untuk      pekerjaan mereka. Perbincangan perlu
   ii. Faktor yang mempengaruhi pekerjaan utama                      kemakmuran        menitikberatkan mengapa dan bagaimana
                          Aras 2                  negara.          pekerjaan tersebut dilakukan.
                            1.  Menjelaskan factor yang
                               mempengaruhi pekerjaan
                               utama penduduk setempat.

                          Aras 3
                            1.  Mencadangkan cara bagi
                               membanyakkan peluang
                               pekerjaan di kalangan
                               masyarakat setempat.32  4.4 Pentadbiran                Aras 1                            1.  Mencari maklumat tentang jawatan
                            1.  Memberi nama ketua                    pentadbiran melalui temu bual.
   a. Jawatan di pelbagai peringkat.            pentadbiran mengikut      Menghormati ketua-  2.  Berbincang serta mencatatkan hasil
                               jawatan di peringkat      ketua pentadbira     perbincangan secara kumpulan tentang
   i. Kampung                       kampung, mukim, daerah dan   setempat.         bidang kuasa mengikut kawasan bagi tiap-
                               negeri.                          tiap organisasi pentadbiran
   ii. Mukim                     2.  Menyatakan organisasi
                               pentadbiran tempat tinggal                Contoh
   iii. Daerah                       murid hingga ke peringkat                 Penghulu : Pentadbir sesebuah mukim
                               negeri.
   iv. Negeri
                          Aras 2
                            1.  Melukis dan melabel carta
                               organisasi pentadbiran negeri

                          Aras 3
                            1.  Menamakan jabatan-jabatan
                               pentadbiran dan gelaran
                               jawatan ketua jabatan
                               tersebut.
33  4.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam      Aras 1                           1.  Berdasarkan satu jenis kemudahan awam,
                            1.  Menyatakan maksud       Bersyukur dengan     bincangkan kepentingan dan cara
   a. Jenis dan kepentingan                kemudahan dan         kemudahan dan      menjaganya.
                              perkhidmatan awam.      perkhidmatan yang  2.  Taklimat daripada orang sumber mengenai
   i. Perkhidmatan perhubungan            2.  Menyenaraikan pelbagai    disediakan di      perkhidmatan awam setempat.
                              perkhidmatan awam di     kawasan setempat.  3.  Mengumpul bahan edaran seperi risalah dan
   ii.Perkhidmatan pendidikan               tempat murid.                     poster yang berkaitan dengan kemudahan
                            3.  Menyatakan fungsi                   dan perkhidmatan awam. Bincang dan
   iii. Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan      kemudahan dan                     catatkan perkara penting tentang
                              perkhidmatan awam.                   kepentingan kemudahan dan perkhidmatan
                                                          awam.
                          Aras 2                           4.  Melayari laman web institusi atau syarikat
                            1.  Menghuraikan kemudahan                 yang menyediakan kemudahan dan
   iv.Kemudahan mendapatkan keperluan harian.       dan perkhidmatan awam                 perkhidmatan awam untuk mengetahui
                              setempat.                       kepentingan organisasi tersebut.
34  v. Kemudahan beribadat              2.  Menjelaskan kepentingan
                              pelbagai perkhidmatan awam
   vi. Kemudahan rekreasi                 di tempat murid.                 http://internetportals.ws/malaysia_government.htm

                          Aras 3
                            1.  Membanding dan
                              membezakan kawasan yang
                              mempunyai kemudahan
                              perkhidmatan awam dengan
                              kawasan yang tiada
                              kemudhan dan perkhidmatan
                              awam.
                            2.  Memberi pendapat tentang
                              mutu kemudahan dan
                              perkhidmatan awam
                              setempat.


35  b. Peranan dan tanggungjawab pengguna     Aras 1                 Menghargai     1.  Melawat tempat kemudahan awam seperti
                            1.  Menerangkan cara yang betul  kemudahan        telefon awam, taman permainan kanak-
   i. Peraturan dan tatatertib semasa           menggunakan salah satu    perkhidmatan awam    kanak, balai raya, dewan orang ramai, dan
   menggunakan kemudahan awam               jenis kemudahan awam.     yang ada.        pondok perhentian bas dan membuat catatan
                            2.  Menerangkan cara menjaga                penting tentang lawatan.
   ii. Bertanggungjawab terhadap kemudahan        dan menyenggara salah satu  Bersama       2.  Perbincangan mengenai kepentingan dan
   awam                          jenis kemudahan awam.     bertanggungjawab     tanggungjawab terhadap kemudahan awam.
                            3.  Menyatakan peraturan     menjaga       3.  Simulasi nyanyian dan main peranan tentang
   iii. Menjaga dan membantu menyenggara         menggunakan salah satu    kemudahan awam      penggunaan kemudahan awam dan
   kemudahan awam                     kemudahan awam.                    penjagaannya.
                                                         4.  Membincangkan cara mengatasi masalah
                          Aras 2                               yang sama di sekolah dan di kawasan tempat
                            1.  Menjelaskan pentingnya                  tinngal.
                              menjaga kemudahan awam.
                            2.  Menyatakan masalah yang
                              dihadapi jika salah satu
                              kemudahan awam
                              tergendala.
                                              Bersyukur serta
                          Aras 3                  menghargai usaha
                            1.  Mencadangkan cara        pihak berkuasa
                              meningkatkan mutu        yang sentiasa peka
                              perkhidmatan salah satu     kepada keperluan
                              kemudahan awam setempat.    rakyat menikmati
                            2.  Menghuraikan bagaimana     kemudahan
                              aktiviti membeli-belah dan   perkhidmatan
                              pembayaran bil tanpa kedai   awam.
                              atau tempat pembayaran.


36  4.6 Isu Setempat.               Aras 1                            1.  Mendapatkan maklumat daripada pelbagai
                            1.  Menyenaraikan isu setempat                sumber seperti temu bual dengan ibu bapa
   a. Mengenalpasti isu dan cara mengatasinya.      yang sering berlaku.      Peka dengan isu      dan penduduk kampung tentang isu
                            2.  Menyatakan punca sesuatu    setempat serta      setempat.
                              isu terjadi.          berusaha       2.  Mengumpul gambar menunjukkan isu
                            3.  Menyatakan pihak yang      mengatasinya.       setempat seperti pencemaran, kesesakan
                              terbabit dengan isu setempat.               lalu lintas dan merosakkan kemudahan awam
                                                           dan bincabgkan mengenainya.
                          Aras 2                            3.  Membuat buku sumber tentang isu setempat.
                            1.  Menghuraikan isu setempat              4.  Lakonan tentang cara mengatasi isu
                            2.  Menghuraikan peranan                   setempat.
                              masyarakat dalam                   5.  Sumbang saran tentang cara meningkatkan
                              menangani isu setempat.                  imej setempat.
                                              Bertanggungjawab
                          Aras 3                  untuk meningkatkan
                            1.  Meramalkan kemungkinan     imej setempat.
                              yang akan berlaku sekiranya
                              isu setempat tidak dapat
                              ditangani secara berkesan

								
To top