Docstoc

GIAO AN DAI CO BAN 2cot

Document Sample
GIAO AN DAI CO BAN  2cot Powered By Docstoc
					  Ch-¬ng I.     MÖnh ®Ò - TËp hîp


          Bµi 1.  MÖnh ®Ò    Sè tiÕt: 02.
1. Môc tiªu
 1.1. VÒ kiÕn thøc

  -  BiÕt thÕ nµo lµ mét mÖnh ®Ò, phñ ®Þnh của một mệnh đề,
  mÖnh ®Ò chøa biÕn.

  -  BiÕt mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng.

  -  Ph©n biÖt ®-îc ®iÒu kiÖn cÇn, ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ
  kÕt luËn.

  -  BiÕt kÝ hiÖu phæ biÕn (  ), kÝ hiÖu tån t¹i (  ).


 1.2. VÒ kÜ n¨ng

  -  BiÕt lÊy vÝ dô vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh
  ®Ò, x¸c ®Þnh ®-îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò trong
  nh÷ng tr-êng hîp ®¬n gi¶n.

  -  Nªu ®-îc vÝ dô về mÖnh ®Ò kÐo theo vµ mÖnh ®Ò t-¬ng
  ®-¬ng.

  -  BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr-íc.
2. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 2.1. Thùc tiÔn         Cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ to¸n
  häc ë líp d-íi.
 2.2. Ph-¬ng tiÖn      ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp hoÆc h-íng
  dÉn ho¹t ®éng.
3. Gîi ý vÒ PPDH

  - C¬ b¶n dïng PP vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c H§ ®iÒu khiÓn
  t- duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.
4. TiÕn tr×nh bµi häc

TiÕt PPCT:          Ngµy so¹n:    Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
  01            22/8/2009      24/8/2009


TiÕt 1

                               Trang 1
1. Bµi míi: Em h·y cho vÝ dô vÒ mét c©u kh¼ng ®Þnh ®óng? mét c©u
kh¼ng ®Þnh sai?
Ho¹t ®éng 1: MÖnh ®Ò:
 Ho¹t ®éng cña HS        Ho¹t ®éng cña GV(Phần ghi bảng là phần
                           chữ in nghiêng)
- C¸c c©u bªn tr¸i lµ H·y so s¸nh c¸c c©u ë b¶ng sau:
nh÷ng  kh¼ng   ®Þnh  cã  - NguyÔn Du lµ t¸c -        Häc   to¸n  thÝch
tÝnh   ®óng   hoÆc  sai  gi¶ “TruyÖn KiÒu”. thËt!
cßn c¸c c©u bªn ph¶i      -  2  9,86.          -  H«m  nay   lµ  thø
kh«ng thÓ nãi lµ ®óng      -   3  lµ   mét    sè mÊy?
hay sai.            nguyªn tè.           - B¹n thÝch tr-êng
                                §H nµo?
                C¸c c©u bªn tr¸i lµ nh÷ng mÖnh ®Ò, cßn
                c¸c c©u bªn ph¶i        kh«ng lµ nh÷ng mÖnh
                ®Ò.
                Nh- vËy:
                 MÖnh   ®Ò  lµ   mét  c©u  kh¼ng    ®Þnh  ®óng
                hoÆc    mét  c©u  kh¼ng   ®Þnh  sai.Mét    c©u
- HS thùc hiÖn nhiÖm kh¼ng         ®Þnh   ®óng  gäi  lµ  mét  mÖnh  ®Ò
vô ®-îc    giao.      ®óng, mét c©u kh¼ng sai gäi lµ mét mÖnh
                ®Ò sai.
                    Mét mÖnh ®Ò kh«ng thÓ võa ®óng, võa
                sai.
                Nªu  vÝ  dô  vÒ  nh÷ng   c©u  lµ  mÖnh  ®Ò,
                nh÷ng c©u kh«ng lµ mÖnh ®Ò?


Ho¹t ®éng 2: MÖnh ®Ò chøa biÕn.
     Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV
                      - XÐt c©u “n chia hÕt cho 3”
- Ta ®­îc mÖnh ®Ò “6 chia hÕt + Cho n = 6 ta ®-îc ®iÒu g×?
cho 3”   §                + Cho n = 7 ta ®-îc ®iÒu g×?
- Ta ®­îc mÖnh ®Ò “7 chia hÕt - XÐt c©u “n - 3 = 6”
cho 3”   S                Còng nh- trªn, ta thÊy víi mçi n
                      ta ®-îc mét mÖnh ®Ò.


                                             Trang 2
                    Hai c©u trªn lµ nh÷ng vÝ dô vÒ
                    mÖnh ®Ò chøa biÕn.
                    - XÐt c©u “x >3”. H·y t×m 4 gi¸
                    trÞ thùc cña x ®Ó nhËn ®-îc hai
x = 4, x =  .             mÖnh ®Ò ®óng vµ hai mÖnh ®Ò sai.
x = 2, x = 0.              *M§ chøa biÕn kh«ng ph¶i lµ mÖnh
VËy M§ chøa biÕn lµ 1 K§ chøa ®Ò.
1 hay nhiÒu biÕn,K§ ®ã ch-a Cho vÝ dô kh¸c?
râ tÝnh ®óng sai v×           Hướng dẫn bài tập 1 (sgk)
cßn phô thuéc vµo biÕn.K§ ®ã
sÏ  trë  thµnh  mÖnh  ®Ò  ®óng
hoÆc sai khi ta g¸n cho biÕn
1 gi¸ trÞ cô thÓ.


Ho¹t ®éng 3: Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò.
     Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV
                    VÝ dô 1. An vµ Ba tranh luËn víi
                    nhau.
                    An: “D¬i lµ mét loµi chim”
- Chó ý, theo dâi vÝ dô.        Ba phð ®Þnh: “D¬i kh«ng ph¶i lµ
                    mét loµi chim”.
                    §Ó phñ ®Þnh mét mÖnh ®Ò, ta thªm
                    (hoÆc bìt) tõ “kh«ng” (hoÆc tõ
                    “kh«ng ph¶i”) vµo tr­ìc vÞ ng÷
                    cña mÖnh ®Ò ®ã.
                    KÝ  hiÖu  mÖnh  ®Ò  phñ  ®Þnh  cña
                    mÖnh ®Ò P lµ P ,( P là mét kh¼ng
                    ®Þnh tr¸i ng-îc víi P)     ta cã:
P : “3 kh«ng ph¶i lµ mét sè       P ®óng khi P sai.
nguyªn tè”
                    P sai khi P ®óng.
P : “6 kh«ng chia hÕt cho 4”      VÝ dô 2. L©p mÖnh ®Ó phñ ®Þnh
P : “   kh«ng ph¶i lµ mét sè cña:
h÷u tØ”.                P : “3 lµ mét sè nguyªn tè”.

P:  “HiÖu  hai  c¹nh  cða  mét P : “6 chia hÕt cho 4”.

                                       Trang 3
tam gi¸c kh«ng nhá h¬n c¹nh        P : “  lµ mét sè h÷u tØ”.
cßn l¹i”.                 P : “HiÖu hai c¹nh cða mét tam
                      gi¸c nhá h¬n c¹nh cßn l¹i”.
                      XÐt tÝnh ®óng sai cña c¸c mÖnh
                      ®Ò P ®ã?
                      Hướng dẫn làm bài tập 2
Ho¹t ®éng 4: MÖnh ®Ò kÐo theo
     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV
                      VÝ dô 1. “NÕu Tr¸i §Êt kh«ng cã
                      n­ìc th× kh«ng cã sù sèng”.
                      C©u nãi trªn d¹ng “NÕu P th× Q.
                      MÖnh ®Ò “NÕu P th× Q” ®­îc gäi
                      lµ mÖnh ®Ò kÐo theo, kÝ hiÖu lµ
                      P Q
                      - Tõ c¸c mÖnh ®Ò:
                         P: “Giã mïa §«ng B¾c vÒ”
NÕu giã mïa §«ng B¾c vÒ th×            Q: “Trêi trë l¹nh”.
trêi trë l¹nh.               - H·y ph¸t biÓu mÖnh ®Ò P  Q.
                      - MÖnh ®Ò   P Q   chØ sai khi P
NÕu Q ®óng th× mÖnh ®Ò P  Q ®óng, Q sai.
®óng, nÕu Q sai th× mÖnh ®Ò - H·y xÐt tÝnh ®óng sai cña mÖnh
P  Q sai.         ®Ò P  Q khi biÕt P ®óng.
                      VÝ dô 2.
                      MÖnh ®Ò  “ 2  1  (2)2  (1)2 ” sai.

                      MÖnh ®Ò “ 3  2  3  4 ” ®ñng.
                      - C¸c ®Þnh lÝ to¸n häc lµ nh÷ng
                      mÖnh ®Ò ®óng vµ th-êng cã d¹ng
                      P  Q.
                      Khi ®ã ta nãi: P lµ gi¶ thiÕt, Q
P  Q:    NÕu ABC  cã   hai  gãc
                      lµ kÕt luËn hoÆc:
     0
b»ng 60    th×  ABC ®Òu.
                         P lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó cã Q,
GT:  ABC cã hai gãc b»ng 600.
                      hoÆc
KL:  ABC ®Òu.
                         Q lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó cã P.
§iÒu kiÖn cÇn ®Ó     ABC cã hai
                      -VÝ dô: Cho    ABC . Tõ c¸c mÖnh

                                         Trang 4
gãc b»ng 600 lµ   ABC ®Òu.    ®Ò
§iÒu kiÖn ®ñ ®Ó   ABC ®Òu lµ nã P: “ ABC cã hai gãc b»ng 600”
cã hai gãc b»ng 600.        Q: “ ABC ®Òu”
                  H·y ph¸t biÓu ®Þnh lÝ P  Q. Nªu
                  gt, kl vµ ph¸t biÓu l¹i ®l nµy
                  d-íi d¹ng ®iÒu kiÖn cÇn, ®iÒu
                  kiÖn ®ñ.
                   Cc


Còng cè: MÖnh ®Ò kÐo theo? Dïng k/n §k cÇn vµ k/n ®k ®ñ ®Ó ph¸t
biÓu?
BTVN: Hoµn thµnh 1,2.3 TiÕt PPCT:           Ngµy so¹n:     Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
   02             22/08/2009       24/08/2009


                  TiÕt 2
1. Bµi cò
Ho¹t ®éng 5: Cñng cè kiÕn thøc th«ng qua BT 1, BT 2 (SGK).

 Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

Chó   ý,  thùc  hiÖn - Goi 1 hs nh¾c l¹i kh¸i niÖm mÖnh ®Ò?
nhiÖm vô ®-îc giao.   - MÖnh ®Ò kÐo theo?
             - Gäi hs kh¸c lµm BT 3.

2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 6: MÖnh ®Ò ®¶o - Hai mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng.

 Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV
             VÝ dô:Cho tam gi¸c ABC. XÐt c¸c mÖnh ®Ò

a) NÕu ABC lµ mét d¹ng sau:
tg c©n th× ABC lµ a) NÕu ABC lµ mét tg ®Òu th× ABC lµ mét
mét tg ®Òu. (S)     tg c©n.

b) NÕu ABC lµ mét b) NÕu ABC lµ mét tam gi¸c ®Òu th× ABC lµ


                                  Trang 5
tam gi¸c c©n vµ cã mét tam gi¸c c©n vµ cã mét gãc b»ng 600.
mét   gãc   b»ng  600     H·y ph¸t biÓu c¸c mÖnh ®Ò Q  P t-¬ng
th× ABC lµ mét tam øng vµ xÐt tÝnh ®óng sai cña chóng.
gi¸c ®Òu. (§)
          *MÖnh ®Ò Q  P ®gl mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò
               P  Q.

               *NÕu c¶ hai mÖnh ®Ò       PQ    vµ    QP  ®Òu
               ®óng ta nãi P, Q lµ hai mÖnh ®Ò t-¬ng
               ®-¬ng.
               *Ký hiÖu P  Q vµ ®äc lµ: P t-¬ng ®-¬ng Q
               hoÆc P lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó cã Q
               hoÆc P khi vµ chØ khi Q.
               H·y ph¸t biÓu l¹i mÖnh ®Ò b)

Ho¹t ®éng 7: Ký hiÖu  vµ 

 Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

               VD1. C©u “B×nh ph­¬ng cða mäi sè thùc ®Òu
               lìn  h¬n  hoÆc   b»ng   0”   lµ  mét    mÖnh
               ®Ò(®óng).   Cã  thÓ  viÕt   mÖnh    ®Ò  nµy  nh-
               sau: x  : x2  0 hay x 2  0, x  .

Mäi sè nguyªn céng KÝ hiÖu  ®äc lµ “vìi mäi”.
thªm  mét   ®Òu  lín VD2. Ph¸t biÓu thµnh lêi mÖnh ®Ò sau:
h¬n chÝnh nã.                   n  : n  1  n.
§óng.             MÖnh ®Ò nµy ®óng hay sai?
               VD3. H·y viÕt mÖnh ®Ò sau b»ng kÝ hiÖu  :
n  : n  n.        “Mäi sè tù nhiªn ®Òu lín h¬n sè ®èi cña
               nã”.
               VD4. C©u “Cã mét sè nguyªn nhá h¬n 0” lµ
               mét mÖnh ®Ò . Cã thÓ viÕt mÖnh ®Ò nµy nh-
               sau:
                          n  : n  0.

               KÝ hiÖu  ®äc lµ “cã mét” (tån t¹i mét)
Tån  t¹i  sè  nguyªn
               hay “cã Ýt nhÊt mét” (tån t¹i Ýt nhÊt
sao cho b×nh ph-¬ng

                                            Trang 6
cña  nã     b»ng   chÝnh mét).
nã. §óng (VD: x=1).        H·y ph¸t biÓu thµnh lêi mÖnh ®Ò sau
       1                    x  : x2  x.
q   :q 
       q
                  MÖnh ®Ò nµy ®óng hay sai?
                  VD5. H·y viÕt mÖnh ®Ò sau b»ng kÝ hiÖu  :
                  “Cã mét sè h÷u tØ nhá h¬n nghÞch ®¶o cña
                  nã”

Ho¹t ®éng 8: MÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò cã chøa kÝ hiÖu , 

 Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

P :" x    : x 2  1".     VD6. XÐt mÖnh ®Ò “Mäi sè thùc ®Òu cã b×nh
                  ph­¬ng   kh¸c 1” vµ mÖnh ®Ò: “Cã mét sè
P :" x   : x 2  1".
                  thùc mµ b×nh ph-¬ng cña nã b»ng 1”.
P : “Cã Ýt nhÊt mét
                  - H·y ph¸t biÓu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh
®éng    vËt   kh«ng  di
                  ®Ò sau
chuyÓn ®­îc”.
                   P: “Mäi ®éng vËt ®Òu di chuyÓn ®­îc”.
P :" n   : 2n  1".
                  VD7. XÐt mÖnh ®Ò “Cã mét sè tù nhiªn n mµ
P :" n    : 2n  1".      2n = 1” vµ mÖnh ®Ò “Mäi sè tù nhiªn n ®Òu
P : “Mäi hs cða lìp cã 2n ≠ 1”.
®Òu lµm bµi tËp”.         H·y ph¸t biÓu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh
                  ®Ò sau:
                  P: “Cã mét hs cða lìp kh«ng lµm bµi tËp”

3. Cñng cè
    - H·y nªu c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò cã chøa kÝ
hiÖu ,  .

4. Bµi tËp vÒ nhµ            - Lµm c¸c bµi tËp SGK trang 9, 10.
                                       Trang 7
 TiÕt PPCT:          Ngµy so¹n:   Ngµy d¹y ®Çu tiªn: 31
   03            24/08/2009      /08/2009


           Bµi 1. LuyÖn tËp   Sè tiÕt: 01.
1. Môc tiªu
 1.1.  VÒ kiÕn thøc

   NhËn biÕt ®-îc mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn.

   BiÕt sö dông kÝ hiÖu phæ biÕn (  ), kÝ hiÖu tån t¹i (  ).

   LËp ®-îc mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò cho tr-íc.

   LËp ®-îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng.

   Ph©n biÖt ®-îc ®iÒu kiÖn cÇn, ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ
  kÕt luËn.
 1.2.  VÒ kÜ n¨ng

   BiÕt lÊy vÝ dô vÒ mÖnh ®Ò, lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét
  mÖnh ®Ò, x¸c ®Þnh ®-îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò.

   BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr-íc.

   Ph¸t biÓu ®-îc mÖnh ®Ò cã chøa kÝ hiÖu , .

   LËp ®-îc mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò cã chøa kÝ hiÖu , .
2. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 2.1.  Thùc tiÔn

   Cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ to¸n häc ë líp d-íi.

   §· cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ mÖnh ®Ò.
 2.2.  Ph-¬ng tiÖn

   ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp hoÆc h-íng dÉn ho¹t ®éng.
3. Gîi ý vÒ PPDH
 - C¬ b¶n dïng PP vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c H§ ®iÒu khiÓn t-
 duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.
                                Trang 8
4. TiÕn tr×nh bµi häc
1. Bµi cò :     Xen trong bài tập
2. Bµi míi
      Ho¹t ®éng 1: Cñng cè kiÕn thøc: MÖnh ®Ò, Phñ ®Þnh cña mét
mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn th«ng qua bµi tËp t-¬ng tù bt 1,2 -
SGK

  Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

H§ theo sù h-íng dÉn Gäi HS ®øng t¹i chæ tr¶ lêi c©u hái,
cña GV           gäi HS kh¸c nhËn xÐt.

      Ho¹t ®éng 2: Cñng cè kiÕn thøc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò
®¶o cña mÖnh ®Ò kÐo theo th«ng qua bµi tËp 3-SGK.

  Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

              - Tæ chøc cho HS ph¸t biÓu mÖnh ®Ò ®¶o
-   Nghe  hiÓu  nhiÖm cña c¸c mÖnh ®Ò trong BT.
vô.            ( Chó ý mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò ®óng cã
              thÓ lµ mÖnh ®Ò sai )

-  Th¶o   nghiªm - Chia líp thµnh nhãm th¶o luËn ®Ó ph¸t
       luËn
tóc vÒ bµi tËp ®-îc biÓu mÖnh ®Ò b»ng c¸ch sö dông kh¸i
giao.        niÖm “®k ®ð”, “®k cÇn”


  Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc vÒ hai mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng
th«ng qua bµi tËp 4- SGK.


  Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Nghe, hiÓu vµ thùc -    Chia  nhãm  HS,  giao  nhiÖm  vô  gi¶i
hiÖn nhiÖm vô.       quyÕt vÊn ®Ò.
              - Söa ch÷a sai sãt cña HS (nÕu cã).


  Ho¹t ®éng 4: LuyÖn c¸ch dïng kÝ hiÖu ,  th«ng qua BT 5, 6 -
SGK.
                                   Trang 9
         Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Ho¹t ®éng theo nhãm ®Ó gi¶i quyÕt vÊn - Chia nhãm hs, giao
®Ò.                         nhiÖm  vô  dïng   kÝ
B5.                         hiÖu ,  ®Ó viÕt c¸c

a) x  : x.1  x;                  mÖnh ®Ò cho tr-íc.
                           - Bæ sung, söa ch÷a
b) x  : x  x  0;
                           kÞp thêi c¸c sai sãt
c) x  : x  ( x)  0.
                           mµ HS m¾c ph¶i.
B6.
a) B×nh ph-¬ng cña mét sè bÊt k× ®Òu
                            - Yªu cÇu HS gi¶i
lín h¬n kh«ng.        (S)
                           thÝch ®-îc sù ®óng –
b) Cã mét sè tù nhiªn b×nh ph-¬ng b»ng
                           sai trong bµi tËp 6
chÝnh nã. (§)
c) Mäi sè tù        nhiªn ®Òu bÐ thua hoÆc
b»ng hai lÇn nã.          (§)
d) Cã mét sè thùc nhá thua nghÞch ®¶o
cña nã.        (§)


     Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh
®Ò cã chøa kÝ hiÖu ,  th«ng qua BT7- SGK.

        Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng theo nhãm ®Ó hoµn thµnh -         Chia  nhãm  hs,  giao
bµi tËp.                    nhiÖm vô lËp mÖnh ®Ò phñ
a) n  : n kh«ng chia hÕt cho n;        ®Þnh cña c¸c mÖnh ®Ò cho
                        tr-íc.
b) x  : x2  2;
                        - Bæ sung, söa ch÷a kÞp
c) x  : x  x  1;
                        thêi c¸c sai sãt mµ HS
d) x   : 3x  x2  1.
                        m¾c ph¶i.


3.Bµi tËp vÒ nhµ.
   * XÐt tÝnh ®óng – sai cña c¸c mÖnh ®Ò sau, lËp mÖnh ®Ò phñ
  ®Þnh cña mçi mÖnh ®Ò:                                      Trang 10
 a) x  : x2  8x  18  0.                    b)
      2
 x   : x  3x  4  0 .
 c) x  Z : 2x  1  0 .
 d)   x   : 4x2  5  0 .
     * HS lµm c¸c bµi tËp 1.10 - 1.17 (SBT)


4.Còng cè:    K/n mÖnh ®Ò kÐo theo ?c¸c k/n liªn quan?
             Hai mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng?
             Phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò chøa ký hiÖu víi mäi, tån
t¹i?


5*PhÇn bæ sung (nÕu cã) sau khi d¹y:
 TiÕt PPCT:             Ngµy so¹n:    Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
   04               28/08/2008      31/09/2008


             Bµi 2. TËp hîp  Sè tiÕt: 01.

1. Môc tiªu

 1.1.     VÒ kiÕn thøc

   HiÓu ®-îc kh¸i niÖm tËp hîp, tËp hîp con, hai tËp hîp b» ng
  nhau.

 1.2.     VÒ kÜ n¨ng

   Sö dông ®óng c¸c kÝ hiÖu ,, , , .

   BiÕt cho tËp hîp b»ng c¸ch liÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp
  hoÆc chØ ra tÝnh chÊt ®Æc tr-ng cña c¸c phÇn tö cña tËp hîp.

   VËn dông ®-îc c¸c kh¸i niÖm tËp hîp con, tËp hîp b»ng nhau
  vµo gi¶i bµi tËp.
                                  Trang 11
2. Gîi ý vÒ PPDH

   C¬ b¶n dïng PP vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c H§ ®iÒu khiÓn t-
   duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.

3. TiÕn tr×nh bµi häc

  1. Bµi míi
  Ho¹t ®éng 1: TËp hîp vµ phÇn tö

   Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t    ®éng    theo   sù VD1:    Cho A  HSlí p 10B5 - Thµnh S - HT,
                                       en
h-íng dÉn cña GV.
                          B  HStr- êng Thµnh S - HT.
                                     en

                   Dïng c¸c kÝ hiÖu , ®Ó viÕt c¸c mÖnh ®Ò:

                    a) 3 lµ sè nguyªn;
  3 ;
                    b) 2 kh«ng ph¶i lµ sè h÷u tØ.
  2 .
Ho¹t ®éng 2:       C¸ch x¸c ®Þnh tËp hîp
   Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

                   - LiÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp

A  5,6,7,8,9,10.          VD2.   A  n   5  n  10 .  H·y viÕt tËp hîp A

                   b»ng c¸ch liÖt kª c¸c phÇn tö cña nã.

                   - ChØ ra tÝnh chÊt ®Æc tr-ng cña tËp hîp
C¸c  nhãm    HS  t×m   vÝ VD3.
dô sau ®ã tr×nh bµy,
                    
                   B  x          
                         | x2  2x  3  0 . H·y liÖt kª c¸c phÇn tö
c¸c    nhãm  kh¸c    nhËn
                   cña B.
xÐt.
                    - BiÓu ®å Ven.


Ho¹t ®éng 3:       TËp hîp rçng
   Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

-  Kh«ng    cã  phÇn   tö H·y liÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp
nµo c¶.                   A={C¸c hs líp 10B5 cao trªn 2,2m}.

                                            Trang 12
                 Ta nãi A lµ tËp hîp rçng. Ký hiÖu .
                 Chó ý:     A    x : x  A.


Ho¹t ®éng 4:     TËp hîp con
   Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

                 a/ Xem biÓu ®å minh ho¹.
x  x .            - Quan hÖ gi÷a       vµ    ?

                 - Cã thÓ nãi mçi sè nguyªn
x  B.              lµ mét sè h÷u tØ hay kh«ng?
                 b/ Trë l¹i VD1: NÕu x  A ta cã
Nh×n biÓu ®å ven kÕt ®iÒu g×?
luËn:              §N (SGK), KH: A  B, hoÆc B  A.
A  A víi mäi tËp A;       NÕu A kh«ng ph¶i lµ tËp con cña B ta viÕt
NÕu A  B   vµ   B  C th×  A  B.
A  C;              Ta cã c¸c tÝnh chÊt sau:
  A víi mäi tËp hîp           A  A víi mäi tËp A;
A.                    NÕu A  B vµ B  C th× A  C;
                       A víi mäi tËp hîp A.
Bµi tËp 3b (SGK)
Ho¹t ®éng 5:     TËp hîp b»ng nhau
   Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

                 XÐt hai tËp hîp:

                     A  n   | n lµ béi chung cña 4 vµ 6
                     B  n   | n lµ béi cña 12 .

  KÕt luËn sau:        H·y kiÓm tra c¸c kÕt luËn sau:
     a) A  B,            a) A  B,
§óng                   b) B  A.
   b) B  A.     §óng   §N:       A  B  A  B vµ B  A.
-   Lµm  bµi   tËp  2b
(SGK)                                          Trang 13
2. Cñng cè
    - TËp hîp sau cã bao nhiªu phÇn tö: A   ?, chó ý ph©n biÖt

c¸c tËp ,0 ,
    - X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö cña tËp hîp

               
             A  x                
                  | ( x2  2x  3)( x  3)  0 .

    - ViÕt l¹i tËp hîp sau b»ng c¸ch liÖt kª c¸c phÇn tö
           B= x  | x  30; x lµ béi cña 4 hoÆ cña 6.
                            c

       -H-íng dÉn vÒ nhµ hoµn thiÖn c¸c bµi tËp s¸ch gi¸o
khoa
3. BTVN: - C¸c BT SGK;
              - C¸c BT mÉu (SBT);           18-22 (SBT).


*PhÇn bæ sung,rót kinh nghiÖm (nÕu cã)sau khi d¹y:
 TiÕt PPCT:            Ngµy so¹n:         Ngµy d¹y ®Çu tiªn:8/09
   05              5/09//2008              /2008


              Bµi 3. C¸c phÐp to¸n           tËp hîp    Sè
tiÕt:01.


1. Môc tiªu

 1.1.   VÒ kiÕn thøc


                                          Trang 14
   HiÓu ®-îc c¸c phÐp to¸n: giao cña hai tËp hîp, hîp cña hai
  tËp hîp, phÇn bï cña mét tËp con.

  1.2.     VÒ kÜ n¨ng

   Sö dông ®óng c¸c kÝ hiÖu A \ B, CE A.

   Thùc hiÖn ®-îc c¸c phÐp to¸n lÊy giao cña hai tËp hîp, hîp
  cña hai tËp hîp, hiÖu cña hai tËp hîp, phÇn bï cña mét tËp
  con. BiÕt dïng biÓu ®å Ven ®Ó biÓu diÔn giao cña hai tËp hîp,
  hîp cña hai tËp hîp.

2. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

  2.1.     Thùc tiÔn            §· cã mét sè kiÕn thøc c¬
    b¶n vÒ tËp hîp.

  2.2.     Ph-¬ng tiÖn     ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp hoÆc
    h-íng dÉn ho¹t ®éng.

3. Gîi ý vÒ PPDH

  C¬ b¶n dïng PP vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c H§ ®iÒu khiÓn t-
  duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.

4. TiÕn tr×nh bµi häc

 1. Bµi míi
 Ho¹t ®éng 1: Giao cña hai tËp hîp

   Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng theo sù h-íng     VÝ dô: A  n / n lµ - í c cña 12
dÉn cña GV.
                      B  n | n lµ - í c cña 18.

                a) LiÖt kª c¸c phÇn tö cña A vµ B;
A  1,2,3,4,6,12;
                b) LiÖt kª c¸c phÇn tö cña tËp hîp C
B  1,2,3,6,9,18;      c¸c -íc chung cña 12 vµ 18.

C  1,2,3,6.         §N:     A  B  x | x  A vµ x  B.

- Lªn b¶ng thùc hiÖn.     H·y dïng biÓu ®å Ven m« t¶ A  B.
                                      Trang 15
Ho¹t ®éng 2:     Hîp cña hai tËp hîp
   Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

C  Ba, Nam, Hßa,Tó,An, Ba, Lª, Hµ. Vi dô:     Gi¶ sö A, B lÇn l-ît lµ
                    tËp hîp c¸c HS giái To¸n, giái V¨n
                    cña khèi líp 10 .
- Lªn b¶ng thùc hiÖn.
                     A  An, Ba, Lª, Hµ; B  Ba, Nam, Hßa, Tó.

                    (C¸c  HS  trong     khèilíp    10  kh«ng
                    trïng tªn).
                    Gäi C lµ tËp hîp c¸c HS giái To¸n
                    hoÆc giái V¨n. H·y x¸c ®Þnh tËp hîp
                    C.

                    §N:      A  B  x | x  A hoÆx  B.
                                      c

                    H·y dïng biÓu ®å Ven m« t¶ A  B.


Ho¹t ®éng 3:     HiÖu vµ phÇn bï cña hai tËp hîp
   Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

                    Gi¶ sö tËp hîp A c¸c HS giái cña líp

C  Vinh, Hï ng, Phu, Mai, Ng«, BÐ .
                    10B5 lµ:

                    A  Ba, Nam, Hßa,Tó,An, Ba, Lª, Hµ.

                    TËp hîp c¸c HS tæ 1 cña líp 10B5 lµ

                                          
                    B  Ba, Vinh, Hï ng, Phu, Mai, Ng«, Lª, BÐ .

                    X¸c ®Þnh tËp hîp C c¸c HS giái cña
                    líp 10B5 kh«ng thuéc tæ 1.


                                             Trang 16
                §N:      A \ B  x | x  A vµ x B.

                Khi B  A th× A \ B gäi lµ phÇn bï cña
                B trong A, kÝ hiÖu CA B.

                H·y dïng biÓu ®å Ven m« t¶.


Ho¹t ®éng 4:  Cñng cè
   Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

Chia nhãm thùc hiÖn theo 1. Cho A  1,2,3,4,5,6; B  1,3,5,7,9.
yªu cÇu cña GV.
                   H·y x¸c ®Þnh: A  B, A  B, A \ B.

                2. C   ?

                **bµi tËp 4. Cho tËp hîp A, h·y x¸c
                ®Þnh:
                       A  A, A  A, A  , CA A, CA.

                    H-íng dÈn bµi tËp 3 (sgk)


2. Bµi tËp vÒ nhµ:
     - C¸c BT SGK;
     - C¸c BT mÉu (SBT);
     - 23-27 (SBT).
                                        Trang 17
 TiÕt PPCT:                  Ngµy              Ngµy d¹y ®Çu
   06                  so¹n:6/09/2008           tiªn:8/09/2008


           Bµi 4.     C¸c tËp hîp sè Sè tiÕt: 01.

1. Môc tiªu

 1.1.   VÒ kiÕn thøc

   HiÓu ®-îc c¸c kÝ hiÖu           *
                          ; ; ; ;  *
                                 ,…..vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c
  tËp hîp ®ã.

   HiÓu ®óng c¸c kÝ hiÖu

     (a; b);[ a; b];(a; b];[ a; b);(; a);(; a];(a; );[ a; );(; ).

 1.2.   VÒ kÜ n¨ng

   BiÕt biÓu diÔn c¸c kho¶ng, ®o¹n, n÷a kho¶ng trªn trôc sè.

   Thùc hiÖn ®-îc c¸c phÐp to¸n lÊy giao cña hai tËp hîp, hîp
  cña hai tËp hîp con cña           .

2. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

 2.1.   Thùc tiÔn

   §· cã mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tËp hîp vµ c¸c phÐp to¸n
  trªn tËp hîp.

 2.2.   Ph-¬ng tiÖn

   ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp hoÆc h-íng dÉn ho¹t ®éng.

3. Gîi ý vÒ PPDH

 C¬ b¶n dïng PP vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c H§ ®iÒu khiÓn t-
 duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.

4. TiÕn tr×nh bµi häc

1. KiÓm tra bµi cò:
Ho¹t ®éng 1: VÏ biÓu ®å Ven minh ho¹ quan hÖ bao hµm cña c¸c tËp
hîp sè ®· häc.
     Ho¹t ®éng cña HS                      Ho¹t ®éng cña GV

- Nghe, hiÓu nhiÖm vô;                 - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy;
                            - Gäi c¸c HS kh¸c nhËn xÐt;
- Thùc hiÖn c«ng viÖc d-íi sù

                                             Trang 18
tæ chøc cña GV.               - Söa ch÷a sai lÇm (nÕu cã).
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 2:    Nh¾c l¹i c¸c tËp hîp ®· häc:          *
                                    , , , , .

      Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Thùc hiÖn nhiÖm vô.            - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c tËp
                       hîp ®ã.


Ho¹t ®éng 3: C¸c tËp hîp con th-êng dïng cña               .

      Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi;              - Giíi thiÖu c¸c tËp hîp con;
- BiÓu diÔn c¸c tËp hîp cßn - BiÓu diÔn lªn trôc sè kho¶ng,
l¹i lªn trôc sè;               ®o¹n;
                       - Giíi thiÖu kÝ hiÖu ,  .
Ho¹t ®éng 4:     Cñng cè kh¸i niÖm th«ng qua vÝ dô
   VD. X¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau vµ biÓu diÔn chóng trªn trôc
sè
       a) [ 3;1]  (0;4];       b) (0;2]  [ 1;1);
                                 4
       c) (2;15)  (3; );          d)  1;   [ 1;2);
                              3   
       e) (;1)  (2; );          f) (12;3]  [ 1;4];
       g) (4;7)  (7; 4);       h) (2;3)  [3;5);
       i) (;2]  [ 2; );         k) (2;3) \ (1;5);
       l) (2;3) \ [1;5);        m)   \ (2; );
       n)   \ (;3].

      Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Nghe, hiÓu nhiÖm vô            - Chia líp thµnh bèn nhãm, cö
-  Thùc  hiÖn   nhiÖm     vô  theo c¸c ®¹i diÖn cña bèn nhãm lªn
h-íng dÉn cña GV.               b¶ng tr×nh bµy
                       - Cho c¸c nhãm nhËn xÐt chÐo.                                          Trang 19
3. Bµi tËp vÒ nhµ
  Lµm c¸c bµi tËp s¸ch bµi tËp.
                  Trang 20
 TiÕt PPCT:         Ngµy so¹n:20/09    Ngµy d¹y ®Çu
   07             /2008      tiªn:22/09 /2008


      Bµi 5. Sè gÇn ®óng. Sai sè. Bµi tËp  Sè tiÕt: 1.

1. Môc tiªu

 1.1.   VÒ kiÕn thøc

   BiÕt kh¸i niÖm sè gÇn ®óng, sai sè.

 1.2.   VÒ kÜ n¨ng

   ViÕt ®-îc sè quy trßn cña mét sè c¨n cø vµo ®é chÝnh x¸c
  cho tr-íc.

   BiÕt sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh to¸n víi c¸c sè gÇn
  ®óng.

2. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

 2.1.   Thùc tiÔn: §· biÕt quy t¾c lµm trßn sè ®Õn mét hµng nµo
   ®ã.

 2.2.   Ph-¬ng tiÖn:  - ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp hoÆc h-íng
   dÉn ho¹t ®éng.

                  - Häc sinh cã m¸y tÝnh bá tói.

3. Gîi ý vÒ PPDH

 C¬ b¶n dïng PP vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c H§ ®iÒu khiÓn t-
 duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.

4. TiÕn tr×nh bµi häc

1. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1: Kh¸i niÖm sè gÇn ®óng
VÝ dô 1. (Xem vÝ dô SGK).
 Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

             - Khi ®äc c¸c th«ng tin sau, em hiÓu ®ã
- C¸c sè gÇn ®óng.    lµ c¸c sè ®óng hay gÇn ®óng?
             B¸n kÝnh ®-êng xÝch ®¹o cña Tr¸i ®Êt lµ
             6378km

                                Trang 21
                  Kho¶ng c¸ch tõ MÆt tr¨ng ®Õn Tr¸i ®Êt lµ
                  384400km.
                  - Chó ý:    Trong ®o ®¹c, tÝnh to¸n ta
                  th-êng chØ nhËn ®-îc c¸c sè gÇn ®óng.
Ho¹t ®éng 2: Sai sè tuyÖt ®èi cña mét sè gÇn ®óng
VÝ dô 2. H·y so s¸nh xem kÕt qu¶ tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn (r =
2cm) cña Nam (S=3,1.4=12,4) vµ cña Minh (S=3,14.4=12,56) kÕt qu¶
nµo chÝnh x¸c h¬n?
 Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

                  Ta thÊy   3,1 < 3,14 <  ,
                  do ®ã      3,1.4 < 3,14.4 <  .4
                  hay     12,4 < 12,56 < S =  .4.
KÕt   qu¶    cña   Minh Tõ ®ã ta cã kÕt qu¶ nµo gÇn víi kq ®óng
gÇn víi kq ®óng h¬n.        h¬n?
                  Tõ b®t trªn suy ra

                           S 12,56  S 12,4 .

                  Ta nãi kq cña Minh cã sai sè tuyÖt ®èi
                  nhá h¬n cña Nam.

                  §N: NÕu a lµ sè gÇn ®óng cña sè ®óng a

                  th×  a  a  a ®-îc gäi lµ sai sè tuyÖt ®èi

                  cña a.


Ho¹t ®éng 3: §é chÝnh x¸c cña sè gÇn ®óng
   Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Kh«ng thÓ v× ta kh«ng - Trong vÝ dô trªn cã thÓ x¸c ®Þnh
thÓ   viÕt   ®-îc   gi¸   trÞ chÝnh x¸c     a d-íi d¹ng sè thËp ph©n

®óng cña a .                ®-îc kh«ng?
- Cã thÓ -íc l-îng ®-îc, -          Tuy  nhiªn  ta  cã  thÓ  -íc  l-îng
thËt vËy                  chóng ®-îc kh«ng?
        3,1  3,14    3,15.   Ta nãi kq cña Minh cã sai sè tuyÖt
Do ®ã     12,4  12,56  S 12,6.   ®èi kh«ng v-ît qua 0,04, kq cña Nam

                                          Trang 22
Tõ ®ã suy ra              cã sai sè tuyÖt ®èi kh«ng v-ît qua

    S 12,56  12,6  12,56  0,04 0,2. Ta còng nãi kq cña Minh cã ®é
                    chÝnh x¸c 0.04.
    S 12,4  12,6  12,4  0,2.
                    §N: SGK.
                    Chó ý: Sai sè tuyÖt ®èi cña sè gÇn
                    ®óng nhËn ®-îc trong mét phÐp ®o ®«i
                    khi kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ tÝnh chÝnh
                    x¸c cña phÐp ®o ®ã.


Ho¹t ®éng 4: Quy trßn sè gÇn ®óng
   a) «n tËp quy t¾c lµm trßn sè
   Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Nh¾c l¹i quy t¾c           - §Ò nghÞ HS nh¾c l¹i quy t¾c ®· häc
- Thùc hµnh lµm trßn sè.        ë líp 7.
                    - Cho vÝ dô minh ho¹.
   b) C¸ch viÕt sè quy trßn cña sè gÇn ®óng c¨n cø vµo ®é
chÝnh x¸c cho tr-íc
   Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

Sè  quy   trßn   cña   a  lµ  VD1. Cho sè gÇn ®óng a = 289736415
289736000.               víi ®é chÝnh x¸c d=200. H·y viÕt sè
                    quy trßn cña sè a.
                    VD2. H·y viÕt sè quy trßn cña sè gÇn
                            a  3,14643  0,001.
Sè  quy   trßn   cña  a   lµ: ®óng
3,15.


Ho¹t ®éng 5:      Thùc hµnh tÝnh to¸n c¸c sè gÇn ®óng b»ng m¸y tÝnh
bá tói th«ng qua bµi tËp cô thÓ.


   Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Dïng m¸y tÝnh bá tói - Chia nhãm HS vµ giao nhiÖm vô gi¶i
thùc hµnh.               quyÕt bµi tËp 4, 5-SGK.
                    - Cho c¸c nhãm ®èi chiÕu kÕt qu¶ víi

                                       Trang 23
              nhau.
2. Bµi tËp vÒ nhµ- Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK;- Lµm thªm
c¸c bµi tËp: 33-36 (SBT).
                             Trang 24
  TiÕt PPCT:        Ngµy so¹n:20/09     Ngµy d¹y ®Çu
    08             /2008       tiªn:22/09/2008


          Bµi tËp «n ch-¬ng 1   Sè tiÕt 1.

I. Môc tiªu

  1. VÒ kiÕn thøc:    N¾m v÷ng, hiÓu s©u c¸c kiÕn thøc ®· häc.

  2. VÒ kü n¨ng:   VËn dông tèt lý thuyÕt vµo gi¶i bµi tËp

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

  1. Thùc tiÔn:     HS ®· n¾m ®-îc néi dung kiÕn thøc trong
ch-¬ng vµ vËn dông gi¶i mét sè bµi tËp qua c¸c tiÕt luyÖn tËp.

  2.Ph-¬ng tiÖn:   GV: Gi¸o ¸n, phiÕu häc tËp;

           HS: lµm bµi tËp ®-îc giao ®Çy ®ñ.

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc:

            Ph-¬ng ph¸p vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c ho¹t
®éng ®iÒu khiÓn t- duy.

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

  1. Bµi cò: Xen kẻ trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp.
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1. ¤n tËp kiÕn thøc vÒ mÖnh ®Ò
   C©u hái 1. Dïng kÝ hiÖu  vµ  ®Ó viÕt mÖnh ®Ò sau råi lËp mÖnh
®Ò phñ ®Þnh vµ xÐt tÝnh ®óng sai cña c¸c mÖnh ®Ò ®ã.
    a) Mäi sè thùc céng víi sè ®èi cña nã ®Òu b»ng 0.
    b) Mäi sè thùc kh¸c 0 nh©n víi nghÞch ®¶o cña nã ®Òu b¨ng 1.
    c) Cã mét sè thùc b»ng sè ®èi cña nã.

    Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

-   X¸c  ®Þnh   l¹i  lý - H·y tãm t¾t lý thuyÕt vÒ mÖnh ®Ò
thuyÕt;            phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò cã chøa kÝ hiÖu
- Trao ®æi gi¶i bµi to¸n , ;
trªn.             - H·y gi¶I bµi to¸n trªn.


                                 Trang 25
Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp mét sè kiÕn thøc vÒ tËp hîp
    C©u hái 2. H·y liÖt kª c¸c phÇn tö cña mçi tËp hîp sau

    a) A  3k  2| k  0, 1, 2, 3, 4, 5 ;

    b) B  x  | x  12;

    c) C  (1)n | n   .
    Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS;
gi¶i bµi;                    - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi;
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - Hoµn thiÖn bµi tËp.
nhãm;
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi
tËp.Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp vÒ mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng vµ c¸c phÐp to¸n tËp
hîp.
    C©u hái 3. Gi¶ sö A vµ B lµ hai tËp hîp sè vµ x lµ mét sè
®· cho. T×m c¸c cÆp mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:
        P :" x  A  B";             S:" x  A vµ x  B";

        Q :" x  A \ B";             T :" x  A hoÆ x  B";
                                   c

        R:" x  A  B";              X :" x  A vµ x  B".

    Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS;
gi¶i bµi;                    - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi;
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - Hoµn thiÖn bµi tËp.
nhãm;
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi
tËp.
Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp c¸c tËp hîp sè

                                         Trang 26
    C©u hái 4. H·y x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau: A  B, A  B,     \ A,  \B
víi
         a) A  (2;9), B  [1;10];
         b) A  (;4],(1; ).

    Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS;
gi¶i bµi;                - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi;
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - Hoµn thiÖn bµi tËp.
nhãm;
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi
tËp.Ho¹t ®éng 4. ¤n tËp kiÕn thøc vÒ sè gÇn ®óng.
  C©u hái 5. Dïng m¸y tÝnh bá tói hoÆc b¶ng sè ®Ó t×m gi¸ trÞ
gÇn ®óng  cña    3
             12 (kÕt qu¶ ®-îc lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n

thø ba). ¦íc l-îng sai sè tuyÖt ®èi cña .

    Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Nh¾c l¹i kh¸i niÖm;           - Chia nhãm HS vµ giao nhiÖm vô;
-  Th¶o  luËn  gi¶i   vµ  hoµn - Giao nhiÖm vô HS gi¶i bµi to¸n.
thiÖn bµi to¸n.


    C©u hái 6. ChiÒu cao cña mét ngän ®åi lµ h  347,13m 0,2m. H·y
viÕt sè quy trßn cña sè gÇn ®óng 347,13.


    Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Nh¾c l¹i kh¸i niÖm;           - Chia nhãm HS vµ giao nhiÖm vô;
-  Th¶o  luËn  gi¶i   vµ  hoµn - Giao nhiÖm vô HS gi¶i bµi to¸n.
thiÖn bµi to¸n.


3. Bµi tËp:
         - ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ch-¬ng 1
         - Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp SGK vµ SBT.
                                       Trang 27
 TiÕt PPCT:            Ngµy      Ngµy d¹y ®Çu
  09,10          so¹n:26/09/2008   tiªn:29/09/2008


       Ch-¬ng II. Hµm sè bËc nhÊt vµ bËc hai
          Bµi 1.  Hµm sè  Sè tiÕt: 02.

I. Môc tiªu

 1. VÒ kiÕn thøc:

- HiÓu ®-îc kh¸i niÖm hµm sè, tËp x¸c ®Þnh cña hµm sè, ®å thÞ
hµm sè.

  - HiÓu kh¸i niÖm hµm sè ®ång biÕn, nghÞch biÕn, hµm sè
ch½n, lÎ. BiÕt ®-îc tÝnh chÊt ®èi xøng cña ®å thÞ hµm sè ch½n,
®å thÞ hµm sè lÎ.

 2. VÒ kÜ n¨ng

  - BiÕt t×m tËp x¸c ®Þnh cña c¸c hµm sè ®¬n gi¶n.

  - BiÕt c¸ch chøng minh tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña mét
  sè hµm sè trªn mét kho¶ng cho tr-íc.

  - BiÕt xÐt tÝnh ch½n, lÎ cña mét hµm sè ®¬n gi¶n.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

 1. Thùc tiÔn: - §· cã mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hµm sè trong
ch-¬ng tr×nh THCS.


                               Trang 28
  2. Ph-¬ng tiÖn:        - ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp hoÆc h-íng dÉn
ho¹t ®éng.

                       - C¬ b¶n dïng PP vÊn ®¸p gîi më th«ng
    qua c¸c H§ ®iÒu khiÓn t- duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.

III. TiÕn tr×nh bµi häc
  TiÕt PPCT:                  Ngµy       Ngµy d¹y ®Çu
    09                  so¹n:26/09/2008    tiªn:29/09/2008


A. Bµi míi
TiÕt 1
I. ¤n tËp vÒ hµm sè
Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i kh¸i niÖm hµm sè, tËp x¸c ®Þnh cña hµm sè
     Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Theo dâi vÝ dô;                  - Tæ chøc cho HS xem vÝ dô 1
- Th¶o luËn nhãm ®Ó nhí l¹i             (SGK);
nh÷ng kiÕn thøc vÒ hµm sè;             - §iÒu khiÓn HS nh¾c l¹i c¸c kh¸i
- LÊy c¸c vÝ dô kh¸c.                niÖm ®· häc ë THCS;
                          - Cho HS lÊy c¸c vÝ dô kh¸c.
Ho¹t ®éng 2: C¸ch cho hµm sè
   Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi;              - Tæ chøc cho HS nhí l¹i c¸c c¸ch cho
-  Thùc   hiÖn     yªu     cÇu hµm sè: Hµm sè cho b»ng b¶ng (VD1), cho
cña GV;                   b»ng biÓu ®å (VD2), cho b»ng c«ng thøc.

- Nh¾c l¹i c¸c hµm sè - Yªu cÇu HS tÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè
®· häc ë THCS lµ:   t¹i c¸c gi¸ trÞ cô thÓ thuéc tËp x¸c

            a
                      ®Þnh.
   y  ax  b, y    ; y  ax2 .
            x          - Nh¾c l¹i c¸c hµm sè ®· häc ë THCS.
                      - XÐt hµm sè ®-îc cho b»ng c«ng thøc mµ
                      kh«ng chØ râ tËp x¸c ®Þnh, ta qui -íc:
                      TX§ cña hµm sè y  f ( x) lµ tËp hîp tÊt c¶
                      c¸c sè thùc x sao cho biÓu thøc f(x) cã
                      nghÜa.
Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kh¸i niÖm th«ng qua c¸c vÝ dô cô thÓ
VÝ dô 1. T×m tËp x¸c ®Þnh cña c¸c hµm sè sau:


                                         Trang 29
                               2008
   a) y  2  x ;                b) y       ;
                               3x  3
c) y  x  1  1  x .

   Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
gi¶i bµi               - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - NX, söa ch÷a sai lÇm (nÕu cã) cho
nhãm           HS.
-  Th¶o  luËn  hoµn   thiÖn
bµi tËp


Ho¹t ®éng 4: Hµm sè ®-îc cho bëi nhiÒu c«ng thøc

                x  1 ví i x  1
               
VD: Cho hµm sè       y             TÝnh f (1), f (0), f (2), f (17).
               2x ví i x  1
                 2
               

    Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
gi¶i bµi                 - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - Hoµn thiÖn bµi tËp.
nhãm
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi
tËp
Ho¹t ®éng 5: §å thÞ hµm sè.

    Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi;             -   §å  thÞ   cña   hµm  sè  y=f(x)    x®
- Thùc hiÖn theo yªu cÇu trªn D lµ tËp hîp c¸c ®iÓm M(x,
cña gi¸o viªn;      f(x)) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é víi
                     mäi x thuéc D.
                     - Nh¾c l¹i ®å thÞ hµm sè y=ax+b vµ
                     y=ax2?
                     - H·y vÏ ®t hs: f(x)=x+1, g(x)=4x2.


B. Cñng cè

                                              Trang 30
     T×m TX§ cña c¸c hs sau:
            x2                 2x  1                1 x
     a) y         ;       b) y           ;          c) y      .
            3x  1               x  4x  3
                              2
                                                  x2
C. Bµi tËp vÒ nhµ.
     - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp: 1, 2 (SGK).
            - C¸c bµi tËp SBT.
  TiÕt PPCT:                  Ngµy so¹n:26/09          Ngµy d¹y ®Çu
    10                      /2008            tiªn:29/09 /2008


                              TiÕt 2
1. Bµi cò: Lång ghÐp trong bµi míi
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1:         II. Sù biÕn thiªn cña hµm sè
   Ho¹t ®éng cña HS                       Ho¹t ®éng cña GV

                      XÐt hµm sè y  f ( x)  x2 .

f ( x1 )  f ( x2 ).            - x  (;0), x1  x2 cã nhËn xÐt g× vÒ
                      f ( x1 ), f ( x2 )?

-  §ths     ®i   xuèng     tõ - Cã nhËn xÐt g× vÒ ®ths trªn (;0);
tr¸i qua ph¶i.               -   Ta    nãi   hs   nghÞch  biÕn  (gi¶m)   trªn
HS    xem      ®Þnh    nghÜa (;0).
(SGK).                   - T-¬ng tù ta cã x  (0; ), x1  x2  f ( x1 )  f ( x2 ).

                      Ta nãi hs ®ång biÕn (t¨ng) trªn (0; ).

Ho¹t ®éng 2: B¶ng biÕn thiªn.
     - XÐt chiÒu biÕn thiªn cña mét hµm sè lµ t×m c¸c kho¶ng
®ång biÕn vµ kho¶ng nghÞch biÕn cña nã.
     - B¶ng biÕn thiªn cña hµm sè y  x2 .

     Ho¹t ®éng cña HS                        Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao cho HS theo dâi vµ rót ra kÕt
gi¶i bµi                      luËn.
-   Tr×nh      bµy    bµi   gi¶i - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
theo nhãm                      - Giao cho HS lËp b¶ng biÕn thiªn
-  Th¶o     luËn    hoµn    thiÖn cña hµm sè y  3x2 .


                                                   Trang 31
bµi tËp


Ho¹t ®éng 3: III.TÝnh ch½n, lÎ cña hµm sè
   XÐt ®å thÞ cña hµm sè y  f ( x)  x2 vµ y  g( x)  x.

  Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn - Cã nhËn xÐt g× vÒ:
tr¶ lêi c©u hái             f (1), f (1);  f (2), f (2); f (a), f (a)?
-  Tr×nh  bµy    kÕt  qu¶     g(1), g(1); g(2), g(2); g(a), g(a)?
theo nhãm
                  - Kh¸i niÖm (SGK)
                  - §å thÞ hµm sè ch½n, hµm sè lÎ:
                    §ths ch½n nhËn trôc tung lµm trôc
                  ®èi xøng;
                    §ths lÎ nhËn gèc to¹ ®é lµm t©m
                  ®èi xøng.


Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kh¸i niÖm th«ng qua vÝ dô
VÝ dô. XÐt tÝnh ch½n lÎ cña c¸c hµm sè sau:
                    2
   a) y  x2  3;        b) y  ;        c) y  x3 ;       d) y  x .
                    x

   Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
gi¶i bµi               - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
                   - Hoµn thiÖn bµi tËp.?.
-  Tr×nh  bµy   bµi  gi¶i   MÖnh ®Ò sau ®©y ®ñng hay sai: “Hµm
theo nhãm              sè y=f(x) kh«ng ch½n trªn D th× lÎ
- Th¶o luËn hoµn thiÖn trªn D”.
bµi tËp


3. Bµi tËp vÒ nhµ
   - HS lµm c¸c bµi tËp SGK.
   - HS lµm c¸c bµi tËp mÉu SBT, c¸c bµi tËp 1-6 (Tr 28-30)                                              Trang 32
 TiÕt PPCT:            Ngµy so¹n:    Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
   11              05/10/2008      08/10/2008      Bµi 2.    Hµm sè  y  ax  b    Sè tiÕt 01

I. Môc tiªu:
 1. VÒ kiÕn thøc.
   - HiÓu ®-îc sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ cña hµm sè y  ax  b .

   - HiÓu c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y  ax  b vµ ®å thÞ hµm sè y  x .

BiÕt ®-îc ®å thÞ hµm sè y  x nhËn Oy lµm trôc ®èi xøng.

 2. VÒ kü n¨ng
   - Thµnh th¹o viÖc x¸c ®Þnh chiÒu biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ
cña hµm sè y  ax  b .

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc:
 1. Thùc tiÔn. HS ®· cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ hµm sè ë THCS
 2. Ph-¬ng tiÖn:   BiÓu ®å, ®å thÞ.
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc:
 - Ph-¬ng ph¸p vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn
t- duy;
 - Ho¹t ®éng nhãm.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng:
1. KiÓm tra bµi cò
   Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò th«ng qua bµi tËp
      XÐt chiÒu biÕn thiªn cña hµm sè sau trªn
         a) y = 3x + 4;
         b) y = -2x + 5.
     Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                   HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm     - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp     - Hoµn thiÖn bµi tËp.

                                  Trang 33
 2. Bµi míi
   Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp vÒ hµm sè bËc nhÊt y  ax  b (a  0).

     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ nh¾c H·y x¸c ®Þnh:
l¹i  c¸c  kiÕn  thøc  ®·  häc  ë     - TËp x¸c ®Þnh
THCS.                     - ChiÒu biÕn thiªn
- Tr×nh bµy kÕt qu¶ theo nhãm         - B¶ng biÕn thiªn
                        - §å thÞ hµm sè
                        - Chó ý: §å thÞ hµm sè
                     y  ax  b (a  0). vµ y  a' x  b ' (a '  0).
                     song song víi nhau nÕu a = a’
                     ,vu«ng gãc víi nhau nÕu a . a’
                     = -1*(Xet trong hệ trực chuẩn)
                     VÏ ®å thÞ c¸c hµm sè sau
                                 1
                         y  2x  3; y   x  4.
                                 2


Ho¹t ®éng 3: Hµm sè h»ng y  b

     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi             Cho hµm sè     y  f ( x)  2.

- Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng theo                             5
                     - TÝnh f (2), f (1), f (0), f (1), f (2), f   ?
sù h-íng dÉn cña GV.                                  2

                     - BiÓu diÔn c¸c ®iÓm

                                      5 
                      (2;2),(1;2),(0;2),(1;2),(2;2),  ;2    trªn
                                      2 
                     mÆt ph¼ng to¹ ®é.
                     - Cã nhËn xÐt g× vÒ ®å thÞ hµm
                     sè y  2?

 Ho¹t ®éng 4: Hµm sè y  x

     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

                     - TX§?


                                           Trang 34
    x nÕ x  0
       u                  - ChiÒu biÕn thiªn
y x 
    x nÕ x  0.
       u                     H·y më dÊu trÞ tuyÖt ®èi,
  x         0           tõ ®ã suy ra chiÒu biÕn thiªn
                         cña  hµm      sè.   LËp  b¶ng  biªn
                     
                         thiªn.
  y
                         - §å thÞ hµm sè
             0
                         ? Cã nhËn xÐt g× vÒ tÝnh ch½n
                         lÎ cña hµm sè
                         ? Tõ ®ã rót ra kÕt luËn g× vÒ
                         ®å thÞ hµm sè
3. Cñng cè
     Ho¹t ®éng 5: Cñng cè th«ng qua c¸c bµi tËp
BT1. T×m a, b ®Ó ®å thÞ hµm sè y  ax  b ®i qua c¸c ®iÓm
               3  
     a) A(0;3) vµ B  ;0  ;
            5 
     b) A(1;2) vµ B(2;1).
  4.BTVN:1. VÏ ®å thÞ cña c¸c hµm sè ( H-íng dÉn)
        2x  ví i x  0
                         x  1   ví i  x 1
     a) y   1             b) y  
         2 x ví i x  0.         2x  4  ví i x  1.
        

        Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                       - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
-    Tr×nh   bµy  bµi    gi¶i  theo - Hoµn thiÖn bµi tËp.
nhãm
-    Th¶o  luËn  hoµn   thiÖn  bµi
tËp
          2- HS lµm c¸c bµi tËp SGK.
     - HS lµm c¸c bµi tËp mÉu, c¸c BT 7-13 (SBT).

                   ---------------------
                                              Trang 35
 TiÕt PPCT:           Ngµy so¹n:        Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
   12             10/10/2008          11/10/2008


               LuyÖn tËp       Sè tiÕt 1
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc
   - HiÓu ®-îc sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ cña hµm sè y  ax  b .

   - HiÓu c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y  ax  b vµ ®å thÞ hµm sè y  x .

BiÕt ®-îc ®å thÞ hµm sè y  x nhËn Oy lµm trôc ®èi xøng.

 2. VÒ kü n¨ng
   - Thµnh th¹o viÖc x¸c ®Þnh chiÒu biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ
cña hµm sè y  ax  b .

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ hµm sè ë THCS
 2. Ph-¬ng tiÖn:    BiÓu ®å, ®å thÞ
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc
 - Ph-¬ng ph¸p vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn
t- duy;
 - Ho¹t ®éng nhãm.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
1. KiÓm tra bµi cò: Lång ghÐp trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp.
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1: RÌn luyÖn kÜ n¨ng lËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ
hµm sè y  ax  b th«ng qua c¸c bµi tËp.
Bµi 1. LËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè
      a/ y  2x  3;        b/ y  2x  3.

     Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                 HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm    - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp    - Hoµn thiÖn bµi tËp.


                                    Trang 36
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp vÒ hµm sè ®-îc cho bëi nhiÒu c«ng thøc
th«ng qua c¸c bµi tËp.
Bµi 2. LËp  b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè
         2x  1 nÕ x  2
               u        x  1  ví i x  1
      a/ y            b/ y  
         3 nÕ x  2;
              u         2x  4 ví i x  1.

    Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                  HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm    - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp    - Hoµn thiÖn bµi tËp.
Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp vÒ hµm sè cã chøa dÊu trÞ tuyÖt ®èi th«ng
qua c¸c bµi tËp.
Bµi 3. LËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè
      a/ y  x  2x;          b/ y  3x  2 .

    Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                  HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm    - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp    - Hoµn thiÖn bµi tËp.


Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp vÒ ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng th«ng qua c¸c
bµi tËp.
Bµi 4. ViÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng song song víi ®-êng th¼ng
y  3x  2 vµ qua ®iÓm
      a/ M(2;3);         b/ N (1;2).

    Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                  HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm    - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp    - Hoµn thiÖn bµi tËp.


3. Cñng cè

                                  Trang 37
Ho¹t ®éng 5: Cñng cè th«ng qua c¸c bµi tËp
Bµi 5. X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè a vµ b ®Ó ®å thÞ hµm sè y  ax  b ®i qua
c¸c ®iÓm
         2   
      a/ A  ; 2  vµ B(0;1);    b/ M(4;2) vµ N (1;1).
        3   

    Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                    HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm      - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp      - Hoµn thiÖn bµi tËp.
4. Bµi tËp vÒ nhµ
   - HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.
 TiÕt PPCT:              Ngµy so¹n:        Ngµy d¹y ®Çu
  13,14               11/10/2008       tiªn:13/10/2008


              Bµi 3. Hµm sè bËc hai            Sè tiÕt 2
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc
   - HiÓu ®-îc sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ cña hµm sè bËc hai trªn
 .
 2. VÒ kü n¨ng
   - LËp ®-îc b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè bËc hai; x¸c ®Þnh
®-îc to¹ ®é ®Ønh, trôc ®èi xøng; vÏ ®-îc ®å thÞ hµm sè bËc hai.
   - §äc ®-îc ®å thÞ cña hµm sè bËc hai, tõ ®å thÞ x¸c ®Þnh
®-îc: trôc ®èi xøng, c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó y > 0; y < 0.

   - T×m ®-îc ph-¬ng tr×nh parabol        y  ax2  bx  c  khi biÕt mét
trong c¸c hÖ sè vµ biÕt ®å thÞ ®i qua hai ®iÓm cho tr-íc.
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

 1. Thùc tiÔn. HS ®· cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ hµm sè y  ax2 ë
THCS.
 2. Ph-¬ng tiÖn:     BiÓu ®å, ®å thÞ
                                        Trang 38
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc
 - Ph-¬ng ph¸p vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn
t- duy;
 - Ho¹t ®éng nhãm.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

 TiÕt PPCT:            Ngµy so¹n:          Ngµy d¹y ®Çu
   13              11/10/2008         tiªn:13/10/2008


1. KiÓm tra bµi cò:
TiÕt 1

Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i c¸c kÕt qu¶ ®· biÕt vÒ hµm sè y  ax2 ?

   Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ vÒ Tæ chøc cho HS nh¾c l¹i vÒ
hµm sè y  ax2              + Sù biÕn thiªn;
                     + TÝnh ch½n, lÎ;
                     + §å thÞ hµm sè.
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 2: §å thÞ hµm sè y  ax2  bx  c (a  0).


    Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

                  Ta cã     y  ax2  bx  c

                            2
                          b  
                       a x     ; ví i   b2 -4ac.
                         2a  4a

                    b  
                  I  ;     cã thuéc ®å thÞ hµm sè
I thuéc ®å thÞ hµm sè v×        2a 4a 

       b          kh«ng?
nÕu x     th× y   
      2a     4a     Chó ý r»ng ®iÓm I ®èi víi ®å thÞ
                  hµm sè y  ax2  bx  c (a  0) ®ãng vai trß
                  nh- ®Ønh O(0;0) cña parabol y  ax2

                  Tõ ®ã ta cã nhËn xÐt vÒ ®å thÞ hµm
                  sè y  ax2  bx  c (a  0). ?


                                         Trang 39
                     Tæ chøc cho HS xem nhËn xÐt trong
                     SGK.


Ho¹t ®éng 3: C¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè y  ax2  bx  c (a  0).

       Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

1-   X¸c   ®Þnh  to¹  ®é    ®Ønh H·y    nªu   c¸c   b-íc    vÏ  ®-êng
  b                      parabol y  ax2  bx  c (a  0). ?
I  ;  
  2a 4a 
                         VÝ dô. VÏ parabol
                  b
2- VÏ trôc ®èi xøng x                  1/ y  x2  4x  1
                  2a

3- X¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c giao ®iÓm                 (gîi    ý:-X¸c    ®Þnh

cña P víi c¸c trôc to¹ ®é (nÕu täa ®é ®Ønh
cã)                                -trôc ®èi xøng?

4- VÏ parabol.                           -Täa ®é cña P víi
                         trôc    täa    ®é    (nÕu    cã)
                         ;lÊy thªm mét sè ®iÓm kh¸c ®Ó
vÝ dô 2:Häc sinh tù hoµn
                         chÝnh x¸c hãa ®å thÞ
thµnh(t-¬ng tù vÝ dô
     mét)                           1
                            2/ y   x2  x  4
                                 2


3. Cñng cè
Ho¹t ®éng 4: X¸c ®Þnh parabol y  ax2  bx  c biÕt r»ng parabol ®ã
    a/ §i qua hai ®iÓm M (1;5) vµ N (2;8).
                                        3
    b/ §i qua ®iÓm A(3; 4) vµ cã trôc ®èi xøng lµ x   
                                        2

      Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV
- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i        - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                     - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi a.
-  Tr×nh   bµy  bµi  gi¶i  theo - Hoµn thiÖn bµi tËp a
nhãm
                      - H-íng dÉn bµi tËp b (hs vÒ nhµ
-  Th¶o   luËn  hoµn  thiÖn    bµi hoµn thiÖn).
tËp
4. Bµi tËp vÒ nhµ
    - C¸c bµi tËp 1, 3, 4 (SGK).
                                             Trang 40
  TiÕt PPCT:            Ngµy so¹n:11/10        Ngµy d¹y ®Çu
    14                 /2008         tiªn:15/10 /2008


                      TiÕt 2
1. KiÓm tra bµi cò:
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò th«ng qua bµi tËp
    VÏ ®å thÞ hµm sè y  x2  2x  1.

      Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                     - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
-  Tr×nh   bµy  bµi   gi¶i  theo - Hoµn thiÖn bµi tËp.
nhãm
-  Th¶o  luËn  hoµn   thiÖn  bµi
tËp


2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 2: ChiÒu biÕn thiªn cña hµm sè bËc hai
      Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i Tõ ®å thÞ hµm sè ta cã b¶ng biÕn
bµi                     thiªn cña hµm sè bËc hai.
-  Tr×nh   bµy  bµi   gi¶i  theo - Giao nhiÖm vô cho HS lËp b¶ng
nhãm                     biÕn thiªn trong hai tr-êng hîp
-  Th¶o  luËn  hoµn   thiÖn  bµi a  0, a  0.
tËp
Ho¹t ®éng 2: Cñng cè th«ng qua c¸c bµi tËp
Bµi 1. LËp b¶ng biÕn thiªn cña c¸c hµm sè sau
    a/ y  3x2  4x  1;          b/ y  3x2  2x  1.

      Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                     - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
-  Tr×nh   bµy  bµi   gi¶i  theo - Hoµn thiÖn bµi tËp.
nhãm

                                        Trang 41
-  Th¶o  luËn   hoµn  thiÖn   bµi
tËp
Ho¹t ®éng 3: VËn dông vµo bµi tËp cô thÓ
Bµi 2. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt (nÕu cã) cña hµm
sè   y   x2  2 x  1  trªn
   a/ D  ;            b/ D  [ 1;2];           c/ D  [2;4].

      Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i Nh¾c l¹i
bµi                                 f ( x)  M x  D
                         M  max f ( x)  
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm             D
                                  x0  D : f ( x0 )  M.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp                    f ( x)  m x  D
                         m  min f ( x)  
   + LËp BBT cña hµm sè trªn             D
                                  x0  D : f ( x0 )  m.
D;                        Tæ chøc ®Ó häc sinh gi¶i quyÕt
   + Tõ BBT suy ra kÕt qu¶.           bµi to¸n trong c¸c tr-êng hîp
                         cô thÓ

3. Cñng cè
Ho¹t ®éng 4: Cñng cè th«ng qua bµi tËp tæng hîp
Bµi 3. Cho hµm sè       y  x2  3x  2 .

   1/ LËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè.
   2/ T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt (nÕu cã) cña hµm
sè trªn
        a/ D  ;       b/ D  [0;2];        c/ D  [ 3; 2]  [2;4].

      Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                        HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm          - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp          - Söa ch÷a sai lÇm (nÕu cã) cho
                         HS.

5. Bµi tËp vÒ nhµ: c¸c bµi tËp SGK vµ bµi tËp SBT.
                                               Trang 42
 TiÕt PPCT:            Ngµy so¹n:17/10     Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
   15                 /2008         20/10/2008


                  Bµi tËp «n ch-¬ng Ii         Sè tiÕt 1.
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc. N¾m v÷ng, hiÓu s©u c¸c kiÕn thøc ®· häc.
 2. VÒ kü n¨ng. VËn dông tèt lý thuyÕt vµo gi¶i bµi tËp
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· lÜnh héi néi dung kiÕn thøc trong ch-¬ng vµ
vËn dông gi¶i mét sè bµi tËp qua c¸c tiÕt luyÖn tËp
 2. Ph-¬ng tiÖn.      GV: Gi¸o ¸n, phiÕu häc tËp
              HS: lµm bµi tËp ®-îc giao ®Çy ®ñ
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc.
   Ph-¬ng ph¸p vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®iÒu
khiÓn t- duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
1. Bµi cò: Lång ghÐp trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp vÒ d¹ng bµi tËp t×m tËp x¸c ®Þnh cña hµm sè
Bµi 1. T×m TX§ cña c¸c hµm sè sau
         2                           1
   a/ y      x  3;          b/ y  2  3x          ;
        x 1                          1  2x

        1
           ví i x  1
   c/ y   x  3
        2  x ví i x  1.
       

     Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i Nh¾c l¹i c¸c d¹ng th-êng gÆp
bµi                         A
                           B
                            ;   2n
                                  
                                 A n   *
                                        .
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp Giao nhiÖm vô cho HS.


                                           Trang 43
Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp vÒ sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ cña hµm sè bËc
nhÊt
Bµi 2. LËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè
           1
       a/ y  x  1;            b/ y  4  2x;
           2

     Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm - Hoµn thiÖn bµi tËp.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp - L-u ý HS chÝnh x¸c ho¸ §THS.

Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp vÒ sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ hµm sè bËc hai
Bµi 3. LËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè
    a/ y  x2  2x  1;     b/ y   x2  3x  2.

     Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm - Hoµn thiÖn bµi tËp.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp

Ho¹t ®éng 4: ¤n tËp vÒ hµm sè d¹ng y  f ( x) , trong ®ã f ( x) lµ hµm
sè bËc nhÊt hoÆc hµm sè bËc hai.
Bµi 4.    Tõ ®å thÞ cña hµm sè ®· xÐt ë Bµi2, c©u b; Bµi 3 c©u a
h·y suy ra ®å thÞ hµm sè
       a/ y  4  2x ;    b/ y  x2  2x  1 ;

     Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm - Hoµn thiÖn bµi tËp.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp


Ho¹t ®éng 5: X¸c ®Þnh parabol biÕt nã tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn
cho tr-íc
Bµi 5. X¸c ®Þnh a, b, c biÕt parabol
                                  Trang 44
   a/ §i qua ba ®iÓm A(0;1), B(1; 1), C(1;1);
   b/ Cã ®Ønh I (1;4) vµ ®i qua ®iÓm D(3;0).

     Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho HS
bµi                   - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm - Hoµn thiÖn bµi tËp.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp
3. Bµi tËp vÒ nhµ
   Lµm c¸c bµi tËp SGK, SBT phÇn nµy ®Ó chuÈn bÞ cho kiÓm tra
mét tiÕt.
                                    Trang 45
 TiÕt PPCT:                Ngµy so¹n:          Ngµy thùc hiÖn: 22/10
   16                  20/10/2008              /2008


                         KiÓm tra         Sè tiÕt 1


A.Môc tiªu :
 KiÓm tra häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ : -PhÐp to¸n tËp
hîp ,TËp x¸c ®Þnh cña mét hµm sè ,tÝnh ch½n lÎ cña mét hµm sè
.§å thÞ hµm sè bËc nhÊt,hµm sè bËc hai.Kû nang vÎ ®thÞ hs bËc
hai
 B.Néi dung :                                         §Ò 1


C©u I. H·y chän ph-¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c ph-¬ng ¸n ®·
cho
   1. Cho M  [ 2;5] vµ N  (;1)  (3; ). Khi ®ã M  N lµ
    A. (2;1)  (3;5];  B. [ 2;1)  (3;5];    C. [ 2;1)  (3;5);  D. (2;1)  (3;5].


               1
   2. Cho hµm sè y  x  2  §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm
               2

       
    A. M 2;1  2 ;       
              B. M 2; 1  2 ;                      
                               C. M 2;1  2 ; D. M 2;1  2 .     

C©u II. X¸c ®Þnh hµm sè bËc hai biÕt ®å thÞ hµm sè lµ mét
parabol cã trôc ®èi xøng lµ ®-êng th¼ng x  1, ®i qua ®iÓm A(1;5)
vµ c¾t trôc tung t¹i ®iÓm B(0;2).


C©u III. Cho hµm sè y   x2  4x  3 .
    LËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè ®ã.


                                       x
C©u 4:XÐt tÝnh ch½n lÎ cña hµm sè sau                : y=
                                      2x 1


                       §Ò 2
C©u I. H·y chän ph-¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c ph-¬ng ¸n ®·
cho

                                                 Trang 46
   1. Cho M  [ 3;6] vµ N  (;0]  (3;9). Khi ®ã M  N lµ
    A. [ 3;0)  (3;6];  B. (3;0)  (3;6]; C. [ 3;0]  (3;6];   D. [ 3;0]  (3;6).


   2. Cho hµm sè y   2x  1 §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm

    A. M     
         2;1 ;        
               B. M  2; 1 ;    C. M      
                                2; 1 ;      
                                     D. M  2;1 . 

C©u II. X¸c ®Þnh hµm sè bËc hai biÕt ®å thÞ hµm sè lµ mét
parabol cã trôc ®èi xøng lµ ®-êng th¼ng x  1, ®i qua ®iÓm A(2;3)
vµ c¾t trôc tung t¹i ®iÓm B(0; 5).


C©u III. Cho hµm sè y   x2  4x  3.
   1. LËp b¶ng biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè ®ã.


                                      x
C©u 4:XÐt tÝnh ch½n lÎ cña hµm sè sau               : y=
                                     2x 1


§¸p                                                ¸n:
§Ò 1 :
 I 1.B ;2.B;
             b
             2a  1     c  2
                    
 II.Tõ gt ta    cã: 1  a  b  5  b  2
            c  2      a  1
                    
            


   VËy hs ®ã lµ      y= x2  2 x  2


 III.đồ thị có trục đối xứng là:x=2
 đồ thị có đỉnh I(2;1)
 Cắt trục Ox tại       A=(1;0) ; B =(3;0)
 -Parabol quay bề lỏm về phía dưới
 IV.hàm số đã cho không chẳn ,không lẻ vì :TXĐ: D =R\ 1/ 2 không

 đối xứng qua 0


                          Đề 2:

                                                Trang 47
 1.C         2.C
 II.Gọi hs đó là : y= ax 2  bx  c Theo bài ra ta có:
    b / 2a  1    c  5
             
    4a  2b  c  3  b  2
    c  5      a  1
             

 Vậy hs đó là :: y= x 2  2 x  5
 III.Vẻ   đúng đồ thị :y=- x 2  4 x  3 có trục đối xứng là x=-2; có
 đỉnh:I=(-2;1)
 Cắt Ox tại (-1;0);(-3;0).Cắt Oy tại (0;-3)
 -Parabol quay bề lỏm về phía dưới
 IV.hàm số đã cho không chẳn ,không lẻ vì :TXĐ: D =R\ 1/ 2 không

 đối xứng qua 0
Thang ®iÓm:I.1:1®;1:1®
II.3®;Gi¶i hÖ 2®
                                 Trang 48
 TiÕt PPCT:        Ngµy so¹n:25/10    Ngµy d¹y ®Çu
  17,18            /2008     tiªn:27/10 /2008


       Ch-ong III. Ph-¬ng tr×nh vµ hÖ ph-¬ng tr×nh
        Bµi 1. §¹i c-¬ng vÒ ph-¬ng tr×nh   Sè tiÕt 2
I. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc:học sinh
- HiÓu ®-îc kh¸i niÖm ph-¬ng tr×nh, tËp x¸c ®Þnh tËp nghiÖm cña
ph-¬ng tr×nh;
- HiÓu ®-îc kh¸i niÖm ph-¬ng tr×nh t-¬ng ®-¬ng vµ phÐp biÕn ®æi
t-¬ng ®-¬ng;

- BiÕt kh¸i niÖm ph-¬ng tr×nh hÖ qu¶.Biết loại bỏ nghiệm ngoại
lai để được tập nghiệm của phương trình ban đầu
2. VÒ kü n¨ng
- NhËn biªt mét sè cho tr-íc lµ nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh ®· cho;
nhËn biÕt ®-îc hai ph-¬ng tr×nh t-¬ng ®-¬ng.
- Nªu ®-îc ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph-¬ng tr×nh (kh«ng cÇn gi¶i
c¸c ®iÒu kiÖn);
- BiÕt biÕn ®æi t-¬ng ®-¬ng ph-¬ng tr×nh.
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
1. Thùc tiÔn.
  - HS ®· häc MÖnh ®Ò – TËp hîp; Hµm sè bËc nhÊt vµ bËc hai;
  - HS ®· ®-îc häc ph-¬ng tr×nh ë líp d-íi.
2. Ph-¬ng tiÖn:  C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

 TiÕt PPCT:        Ngµy so¹n:25/10    Ngµy d¹y ®Çu
   17             /2008     tiªn:27/10 /2008


1. Bµi cò: Lång ghÐp trong bµi míi.            TiÕt 1


                               Trang 49
2. Bµi míi:I.khái niệm phương trình
Ho¹t ®éng 1.I. Kh¸i niÖm ph-¬ng tr×nh mét Èn:SGK

      Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- Nghiªn cøu tr×nh bµy kh¸i - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu vµ
niÖm;                 ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa
- HiÓu ®-îc thÕ nµo lµ ph-¬ng - Liªn hÖ ®Ó HS hiÓu ®-îc thùc
tr×nh,    tËp  x¸c  ®Þnh,  tËp chÊt ph-¬ng tr×nh lµ mét mÖnh ®Ò
nghiÖm,    nghiÖm   cña  ph-¬ng chøa    biÕn;    nghiÖm    cña    ph-¬ng
tr×nh. Liªn hÖ vµ gi¶i ®-îc tr×nh         lµ  gi¸  trÞ    cña  biÕn   ®Ó
c¸c vÝ dô mµ GV nªu.          mÖnh ®Ò chøa biÕn ®ã nhËn gi¸

Ví dụ:Giải pt:2x+4=x          trÞ ®óng.Hiểu tập nghiệm
                    -  Nªu   bËt   ®-îc     quan  hÖ  gi÷a
                    nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh vµ giao
                    ®iÓm cña ®å thÞ.


Ho¹t ®éng 2: §iÒu kiÖn cña mét ph-¬ng tr×nh.

      Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

                    - Lµm râ ®-îc tËp x¸c ®Þnh cña
1.  x  1  0.            ph-¬ng tr×nh.

  x 1  0              - VD: T×m ®iÒu kiÖn cña ph-¬ng
2. 
   x  2  0.            tr×nh
                       1.     x 1  x  2

                            x 1
                       2.        x  1.
                            x2

Ho¹t ®éng 3. Ph-¬ng tr×nh nhiÒu Èn số
VÝ dô: XÐt c¸c mÖnh ®Ò chøa biÕn
    1)  x=y+1 (1)       2) x  y  z  xyz (2)

- Nghiªn cøu kh¸i niÖm, chØ      - §iÒu khiÓn HS nghiªn cøu kh¸i
ra nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh       niÖm  ph-¬ng     tr×nh    chøa    nhiều
trªn                  biÕn,    nghiÖm    cña    ph-¬ng    tr×nh
- VÝ dô:                nhiều biÕn.
    + CÆp sè 1;0 lµ mét      - Tõ ®ã h·y chØ ra mét nghiÖm

                                            Trang 50
nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (1).            cña mçi ph-¬ng tr×nh trªn.
    + Bé sè 1,1,1 lµ mét
nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (2).

Ho¹t ®éng 4. Ph-¬ng tr×nh chøa tham số

    T×m tËp nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh             m 1 x  2  1 m (1) (víi m lµ
tham sè) trong mçi tr-êng hîp
        a) m  1;              b) m  1.
- Nghiªn cøu kh¸i niÖm, gi¶i            - §iÒu khiÓn Hs nghiªn cøu kh¸i
bµi toµn trªn                   niÖm ph-¬ng tr×nh tham sè
a) m  1  2  2 v« nghiÖm            - Tõ ®ã h·y chØ ra nghiÖm cña
b) m  1. Khi ®ã                  ph-¬ng   tr×nh   trong  mçi  tr-êng
                    3  m
   (1)   m  1 x  3  m  x         hîp trªn.
                     m  1
3. Cñng cè:
    L-u ý HS ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña mét ph-¬ng tr×nh vµ bµi
to¸n gi¶i vµ biÖn luËn mét ph-¬ng tr×nh.
4.   Bµi tËp vÒ nhµ: HS lµm c¸c Bµi tËp SGK vµ SBT phÇn ®¹i c-¬ng
vÒ ph-¬ng tr×nh.

 TiÕt PPCT:                 Ngµy so¹n:25/10        Ngµy d¹y ®Çu
   18                     /2008         tiªn:29/10 /2008


1. Bµi cò:
TiÕt 2
Bµi 1. T×m ®iÒu kiÖn cña c¸c ph-¬ng tr×nh sau(hoÆc c¸c ph-¬ng
tr×nh ë bµi tËp 3,4 SGK)
               x               1
        a/ 3  x2      ;        b/     x  3.
               2 x            x 1
                             2
      Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Nh¾c l¹i lý thuyÕt;               - Gäi HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm ®iÒu
- ¸p dông t×m ®iÒu kiÖn cña kiÖn x¸c ®Þnh cña ph-¬ng tr×nh;
mçi ph-¬ng tr×nh trªn.a)2-x>0 - ¸p dông gi¶i bµi to¸n.
<=>x<2


                                             Trang 51
2. Bµi míi
Ho¹t   ®éng    5. Ph-¬ng      tr×nh   t-¬ng    ®-¬ng,      phÐp    biÕn  ®æi   t-¬ng
®-¬ng.

       Ho¹t ®éng cña HS                      Ho¹t ®éng cña GV

-   Ph¸t    biÓu    kh¸i    niÖm   hai - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu
ph-¬ng tr×nh t-¬ng ®-¬ng.                vµ ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa.
- X¸c ®Þnh tÝnh ®óng sai cña - Nªu bËt ®-îc quan hÖ t-¬ng
bµi   to¸n    trªn,    vµ   nªu   ®-îc ®-¬ng trªn tËp D.
nguyªn nh©n.                      §iÒu khiÓn HS ph¸t biÓu ®Þnh
- Ph¸t biÓu ®Þnh lý 1.                 lý .
- Gi¶i ph-¬ng tr×nh trªn:                - VÝ dô: Gi¶i ph-¬ng tr×nh

               x 1  0    x  1              x 1 2x 1  x2 1
 x 1 2 x  1  x 1  
            2
                       
              2 x  1  x  1  x  0 -     Trong      tr-êng    hîp    ph-¬ng
                            tr×nh f ( x)  g ( x) x¸c ®Þnh trªn D
               h( x)  0
- f ( x)h( x)  g ( x)h( x)               vµ hµm sè y  h( x) còng x¸c ®Þnh
                f ( x)  g ( x)
                            trªn     D . Khi ®ã ph-¬ng tr×nh:
                              f ( x)  g ( x)  ?

Ho¹t ®éng 6: Cñng cè kh¸i niÖm th«ng qua bµi tËp
Bµi 2. Mçi kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai

         a)    x  3  3 3  x  x  3  0 ;                      b)
x  x  2  1 x  2  x  1 ;

        c) x 1  2  x  3 .

       Ho¹t ®éng cña HS                     Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
bµi                           HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm             - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp             - Hoµn thiÖn bµi tËp.

Ho¹t ®éng 7. Ph-¬ng tr×nh hÖ qu¶
Bµi 3. Mçi kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai

                                x  x  2
    a) x  x  2  1  x  2  x  1 ;       b)           4  x  4;
                                 x  2
                                                      Trang 52
    c) 2 x  x  2  5  x  2  2 x  5 ;      x  1  x  2   x  1   x  2 .
                                              2
                         d)

- XÐt tÝnh ®óng – sai cña c¸c - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu
phÐp biÕn ®æi trªn.                vµ ph¸t biÓu kh¸i niÖm ph-¬ng
- Thö l¹i c¸c nghiÖm t×m ®-îc tr×nh              hÖ qu¶;
cña   ph-¬ng      tr×nh  hÖ  qu¶  thay - Tõ ®ã xÐt tÝnh ®óng – sai
vµo   ph-¬ng      tr×nh  ®Ó  x¸c  ®Þnh cña c¸c biÕn ®æi trªn;
nghiÖm vµ lo¹i nghiÖm ngo¹i lai - §Ó x¸c ®Þnh tËp nghiÖm cña
cña ph-¬ng tr×nh;        ph-¬ng tr×nh b»ng c¸ch dùa vµo
-   X¸c     ®Þnh   nghiÖm   cña  c¸c ph-¬ng tr×nh hÖ qu¶?
ph-¬ng tr×nh trªn.                -  X¸c   ®Þnh     nghiÖm   cña   c¸c
                         ph-¬ng tr×nh trªn.
                         - NhÊn m¹nh viÖc ph¶i thö l¹i
                         nÕu dïng phÐp biÕn ®æi hÖ qu¶.

3. Cñng cè:
- Cñng cè cho HS kh¸i niÖm ph-¬ng tr×nh t-¬ng ®-¬ng vµ ph-¬ng
tr×nh hÖ qu¶ th«ng qua c¸c bµi tËp.
                                          x3   3 2 x
Bµi 4. Gi¶i ph-¬ng tr×nh                                      
                                         x( x  1) x x  1

Bµi 5. H·y ghÐp mçi ý ë cét tr¸i víi mét ý ë cét ph¶i ®Ó ®-îc
mÖnh ®Ò ®óng.

1) x  x  2  1  x  2;             a)  x  1;

   x  x  2                 b)  x  1;
2)          4;
    x  2                  c)  x  4;

3) 2 x  x  2  5  x  2;            d)   x  1   x  2  ;
                                       24)    x  1  x  2;
                         e)   x  1   x  2  ;
                                       2
                         f)  2 x  5;

                         g)   x  1   x  2  ;
                                       2
                         h)   x  1   x  2  .
                                     2
5. Bµi tËp: Bµi tËp SGK vµ SBT phÇn ®¹i c-¬ng vÒ ph-¬ng tr×nh.
6. h-íng dÈn bµi tËp 4:           a)  §iÒu kiÖn :?

                                                 Trang 53
Nh©n hai vÕ pt víi : x+3 ta ®-îc pt hÖ qu¶?hay pt t-¬ng ®-¬ng
d-¬ng?tËp nghiÖm?
        --------------------------------------
  TiÕt             Ngµy so¹n:30/10   Ngµy d¹y ®Çu
PPCT:19,20,21             /2008     tiªn:03/11/2008


                  Bµi 2. Ph-¬ng tr×nh quy vÒ
               ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt, bËc hai   Sè tiÕt 3
I. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc
   - HiÓu ®-îc c¸ch gi¶i vµ biÖn luËn ph-¬ng tr×nh         ax  b  0;

ph-¬ng tr×nh ax2  bx  c.
   - HiÓu c¸ch gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh quy vÒ d¹ng bËc nhÊt, bËc
hai, ph-¬ng tr×nh cã chøa Èn ë mÉu sè, ph-¬ng tr×nh cã chøa dÊu
gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, ph-¬ng tr×nh chøa c¨n ®¬n gi¶n, ph-¬ng tr×nh
®-a vÒ ph-¬ng tr×nh tÝch.
2. VÒ kü n¨ng
   - Gi¶i vµ biÖn luËn thµnh th¹o ph-¬ng tr×nh       ax  b  0; Gi¶i
thµnh th¹o ph-¬ng tr×nh bËc hai.
   - Gi¶i ®-îc c¸c ph-¬ng tr×nh quy vÒ bËc nhÊt, bËc hai:
ph-¬ng tr×nh cã chøa Èn ë mÉu sè, ph-¬ng tr×nh cã chøa gi¸ trÞ
tuyÖt ®èi, ph-¬ng tr×nh chøa c¨n ®¬n gi¶n, ph-¬ng tr×nh ®-a vÒ
ph-¬ng tr×nh tÝch.

                                   Trang 54
    - BiÕt vËn dông ®Þnh lý Vi-Ðt vµo viÖc xÐt dÊu nghiÖm cña
ph-¬ng tr×nh bËc hai.
    - BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tÕ ®-a vÒ gi¶i ph-¬ng tr×nh
bËc nhÊt, bËc hai b»ng c¸ch lËp ph-¬ng tr×nh.
    - BiÕt gi¶i ph-¬ng tr×nh bËc hai b»ng m¸y tÝnh bá tói.
3. VÒ t- duy:
    - T- duy logic vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t-¬ng ®-¬ng.
4. VÒ th¸i ®é:
       - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, cÈn thËn, chÝnh
x¸c.
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
1. Thùc tiÔn.
    - HS ®· ®-îc häc ph-¬ng tr×nh ë líp d-íi.
2. Ph-¬ng tiÖn:      C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy, kÕt hîp vÊn ®¸p gîi më.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

  TiÕt              Ngµy so¹n:30/10        Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:19               /2008          tiªn:03/11/2008


                   TiÕt 1


1. Bµi cò: Lång ghÐp trong qu¸ tr×nh häc bµi míi
 2. Bµi míi :I.      ¤n tËp vÒ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt , bËc hai
Ho¹t ®éng 1:1. Gi¶I vµ biÖn luËn       ph-¬ng tr×nh ax  b  0.

      Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi               - Tæ chøc cho HS gi¶i vµ

(1)  (m2  4) x  (m  2)          biÖn luËn trong tr-ê ng hîp
                       tæng qu¸t
 + NÕu m2  4  0  m  2 th× pt(1)
                       - VÝ dô 1. Gi¶i vµ biÖn luËn
cã nghiÖm duy nhÊt:
                       ph-¬ng tr×nh
  (m  2)  1
 x 2   
  m  4 m 2                (m2  4) x  (m  2)  0 (1)

                                       Trang 55
  - NÕu m = 2 th×    (1)  4  0 VN    *Mối quan hÖ gi÷a hai ®å
  -NÕu m =-2 th× (1)  0x  0 pt       thÞ: y  (m 2  4) x
nghiÖm ®óng víi mäi x .            Víi ®å thÞ:       y=-m+2
KL?


Ho¹t ®éng 2: Ph-¬ng tr×nh ax2  bx  c  0
        Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

                1        - Tæ chøc cho HS gi¶i vµ
+ NÕu m = 1 th× (2)  x 
                2        biÖn luËn trong tr-êng hîp
+ NÕu m  1 (* ) th× (2) lµ pt    bËc 2 tæng qu¸t
cã  '  2  m.                - VÝ dô 1. Gi¶i vµ biÖn luËn
  NÕu 2  m  0  m  2 th× (2) VN.     ph-¬ng tr×nh
  NÕu m 2 th× (2) cã nghiÖm kÐp                      x2  4 x  4  0
 x1  x2  1.                                 x2  x  5  0
                                       x 2  3x  4  0
                m  2
  NÕu m 2 , do (*) nªn       th×
                m  1
(2) cã hai nghiÖm ph©n biÖt           (m  1) x2  2x  1  0 (2)

     1 2  m               Sè giao ®iÓm cña hai ®å
 x1,2 
      m1                thÞ:y= (m  1) x 2
KL.                      Víi   y=2x-1?
Ho¹t ®éng 3: §Þnh lý Vi-Ðt.
        Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i         Tæ chøc cho HS theo dâi ®Þnh
bµi                      lý.
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm         - Cho    a, c tr¸i dÊu, chøng
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp         minh r»ng pt       cã hai nghiÖm
                        tr¸i dÊu.
3. Cñng cè
Ho¹t ®éng 4: Cñng cè th«ng qua bµi tËp.

Bµi 1. Cho ph-¬ng tr×nh:        x2  2(m  1) x  m2  1  0.

     a)T×m m  ®Ó ph-¬ng tr×nh cã hai nghiÖm d-¬ng.
         b)T×m m ®Ó ph-¬ng trinh     cã hai nghiÖm ©m
                                              Trang 56
        Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i         - Giao nhiÖm vô theo nhãm
bµi                      cho HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm         - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp         - Hoµn thiÖn bµi tËp.

4. Bµi tËp vÒ nhµ:        - Lµm c¸c bµi tËp SGK.

TiÕt PPCT:             Ngµy so¹n: 03/11         Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
20                      /2008             05/11 /2008


                      TiÕt 2
1. Bµi cò: Lång ghÐp trong bµi míi
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 5: Ph-¬ng tr×nh cã chøa Èn trong dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi


 VÝ dô 1. Gi¶i ph-¬ng tr×nh:            x  3  2x  1    (1) .

        Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- NÕu x  3 (*) th×              - C¸ch 1. Dïng ®Þnh nghÜa

(1)  x  3  2 x  1  x  4 (lo¹i do
                        cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.

(*).

- NÕu x  3 (**) th×
                        C¸ch 2. B×nh ph-¬ng hai vÕ
               2
(1)   x  3  2 x  1  x   tho¶ m·n
               3
(**).

(1)  ( x  3) 2  (2 x  1) 2

            x  4
 3x  10x  8  0  
    2
           x  2
              3

                  2
Thö l¹i chØ cã nghiÖm x       tho¶
                  3
m·n.
  VÝ dô 2. Gi¶i vµ biÖn luËn theo tham sè m ph-¬ng tr×nh sau:
mx  2  x  m

                                         Trang 57
Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

       A  B                 - Ph¸ dÊu trÞ tuyÖt ®èi cña
 - A  B     ;
      A  B                  biÓu thøc A  B ; tõ ®ã ph¸
            mx  2  x  m
                       1   dÊu trÞ tuyÖt ®èi cña biÓu
- mx  2  x  m  
            mx  2    x  m   2 
                           thøc  f  x  g  x .

- Gi¶i vµ biÖn luËn ph-¬ng tr×nh           - ¸p dông gi¶i bµi to¸n.
(1); (2).                      - L-u ý trong qu¸ tr×nh kÕt
- KÕt luËn.                     hîp nghiÖm.
                           - H·y gi¶i bµi to¸n b»ng
- mx  2  x  m   mx  2   x  m  (3)
                2      2


                           c¸ch b×nh ph-¬ng hai vÕ.
- Gi¶i vµ biÖn luËn ph-¬ng tr×nh
(3)

Ho¹t ®éng 6: Ph-¬ng tr×nh cã chøa Èn ë mÉu
   VÝ dô 3. Gi¶i vµ biÖn luËn theo tham sè m ph-¬ng tr×nh sau:
m2 x  m
      1 (4).
 x 1

       Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- §iÒu kiÖn x  1
- (4)                        - H·y x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn bµi
                           to¸n.
 m2 x  m  x  1   m2  1 x  m  1. (4’)

*) m = 1 ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm           - BiÕn ®æi t-¬ng ®-¬ng
*) m = -1 ph-¬ng tr×nh nghiÖm            ph-¬ng tr×nh trªn.
®óng víi mäi x  \ 1.

*) m  1ph­¬ng tr×nh (4’) cã            - L-u ý qu¸ tr×nh kÕt hîp

        1                   nghiÖm.
nghiÖm x           +)
       m 1
 1
    1  m  2 , do ®ã (4) v«
 m 1
nghiÖm
   +) m  2 th×   (4) cã nghiÖm
    1
 x
   m 1

- KÕt luËn

                                         Trang 58
     m  2
  +)    th×      (4) VN
   m  1
  +) m = -1 (4) nghiÖm ®óng víi
mäi x  \ 1.

     m  2           1
  +)      (4) cã nghiÖm x 
     m  1          m 1TiÕt PPCT:               Ngµy so¹n: 05/11           Ngµy d¹y ®Çu
21                        /2008          tiªn:10/11/2008


                        TiÕt 3
1. Bµi cò: Lång ghÐp trong bµi míi
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 7: Ph-¬ng tr×nh cã chøa Èn trong dÊu c¨n.
    VÝ dô 1. Gi¶i ph-¬ng tr×nh:           2x  3  x  2     (1).

       Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

           3              - C¸ch 1. §Æt ®iÒu kiÖn råi
§iÒu kiÖn x 
           2              b×nh ph-¬ng hai vÕ ®-îc
(1)  2x  3  ( x  2)2              ph-¬ng tr×nh hÖ qu¶.

            x  3  2 (lo¹ i)
 x2  6 x  7  0  
            x  3  2 (t/m)
           

KL: Ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ
 x  3  2.                    - C¸ch 2. B×nh ph-¬ng hai vÕ
                          ®-a vÒ hÖ.

   x  2  0      x  2
(1)             2
   2x  3  ( x  2)   x  6x  7  0
             2
     x  3  2.

    VÝ dô 2. Gi¶i ph-¬ng tr×nh :             4x2  2x  10  3x  1  (2)

Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

        3x  1  0            - Giao nhiÖm vô theo nhãm
     (2)   2
        4x  2x  10  (3x  1)
                     2
                          cho HS


                                            Trang 59
         1                - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
      x  
        3                - Hoµn thiÖn bµi tËp.
      5x2  4x  9  0
      

      x  1.
Ho¹t ®éng 8: Ph-¬ng tr×nh trïng ph-¬ng
    VÝ dô 3. Gi¶i ph-¬ng tr×nh            x4  3x2  4  0   (3)

Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

§Æt t  x2 (t  0),(3) trë thµnh         - Giao nhiÖm vô theo nhãm
                         cho HS
         t  1 (lo¹i)
t  3t  4  0  
 2

         t  4              - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi

Víi t  4 ta cã x2  4  x  2.         - Hoµn thiÖn bµi tËp.

4. Cñng cè th«ng qua bµi tËp:
    Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh sau:

         a/ x2  4x  3 x  2  4  0;                      b/

    1     1
4x2    2
       2x   6  0.
    x     x

4. Bµi tËp vÒ nhµ
    HS lµm c¸c bµi tËp SGK, c¸c BT s¸ch bµi tËp.
  TiÕt                 Ngµy so¹n:18/11            Ngµy d¹y ®Çu
PPCT:22,23,24                    /2008          tiªn:21/11 /2008
                       Bµi 3.
      Ph-¬ng tr×nh vµ hÖ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt nhiÒu Èn
                       Sè tiÕt 3
I. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc
- HiÓu kh¸i niÖm nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn, nghiÖm
cña hÖ ph-¬ng tr×nh.
2. VÒ kü n¨ng


                                           Trang 60
- Gi¶i ®-îc vµ biÓu diÔn ®-îc tËp nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh bËc
nhÊt mét Èn.
- Gi¶i ®-îc hÖ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn b»ng ph-¬ng ph¸p
céng vµ ph-¬ng ph¸p thÕ.
- Gi¶i ®-îc hÖ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn (cã thÓ dïng m¸y
tÝnh).
- Gi¶i ®-îc mét sè bµi to¸n thùc tÕ ®-a vÒ viÖc lËp vµ gi¶i hÖ
ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn, ba Èn.
3. VÒ t- duy:      - T- duy logic vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò
t-¬ng ®-¬ng.
4. VÒ th¸i ®é:     - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
1. Thùc tiÔn.      - HS ®· ®-îc häc ph-¬ng tr×nh ë líp d-íi.
2. Ph-¬ng tiÖn:    C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
1. Bµi cò Lång ghÐp trong bµi míi

  TiÕt            Ngµy so¹n:18/11         Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
 PPCT:22                /2008            21/11 /2008


 2. Bµi                                         míi
 TiÕt 1
Ho¹t ®éng 1: Ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
      Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i D¹ng          ax  by  c (a2  b2  0) (1)
bµi                                      a  c
                     NÕu   a 0   th×   (1)  y   x  ,
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm                         b  b

a/ (1) cã nghiÖm lµ            do  ®ã    (1)   cã   nghiÖm    lµ
                     x 
   x                 
                        a   c
    y  2x  4            y   b x  b
                     
b/
                     Chó  ý   r»ng   biÓu   diÔn    h×nh

                                           Trang 61
                    häc cña tËp nghiÖm cña (1)
                    lµ mét ®-êng th¼ng.
                    VÝ dô 1. Cho ph-¬ng tr×nh
                             2x  y  4 (1)

                        a/ Gi¶i ph-¬ng tr×nh;
                        b/   BiÓu    diÔn    h×nh  häc
                    tËp nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh.


Ho¹t ®éng 2: HÖ hai ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
      Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi                 a1 x  b1y  c1
                    D¹ng 
- Cã 2 c¸ch gi¶i: ThÕ, céng ®¹i         a2 x  b2 y  c2
sè.                   - H·y nh¾c l¹i c¸c c¸ch gi¶i
-  Gi¶i  quyÕt  vÝ  dô  b»ng  hai hÖ trªn
c¸ch.                  -  VÝ   dô   1.    Gi¶i  c¸c    hÖ
                    ph-¬ng tr×nh sau:

                      4x  3y  9        x  2y  4
                    a/            b/ 
                      2x  y  5        2x  4y  8

3. Cñng cè
   Bµi 1. Gi¶i c¸c hÖ ph-¬ng tr×nh sau

       2  1  2        2 1
       
       
         x y         x  y  3
                     
      a/  3  2  3
                   b/ 
        1  3
        x y  1        3  2  5
       3
          4  2        
                     x y

      Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i -       Giao    nhiÖm     vô  theo   nhãm
bµi                   cho HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm     - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp     - Hoµn thiÖn bµi tËp.

4. Bµi tËp vÒ nhµ
   Hs lµm c¸c bµi tËp SGK phÇn hÖ hai ph-¬ng tr×nh hai Èn.
(sè1,2,3,4,7 a,7b)


                                          Trang 62
  TiÕt                  Ngµy so¹n:18/11            Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:23                      /2008          tiªn:22/11 /2008


                        TiÕt 2
Ho¹t ®éng 1: HÖ ba ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn
       Ho¹t ®éng cña HS                     Ho¹t ®éng cña GV

                             Giíi     thiÖu  hÖ  ba  ph-¬ng

    -  HS  ®äc  KN  hÖ     3pt  bËc tr×nh bËc nhÊt ba Èn.
    nhÊt ba Èn.nghiÖm cña hÖ.             NhÊn m¹nh tÝnh t-¬ng tù ®Ó

    -  C¸ch   nghiÖm?(th«ng ®-a ra c¸c kh¸i niÖm nh- ë
           t×m
    qua vÝ dô sau:        hÖ 2 ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt
                  hai Èn.
Ho¹t ®éng 2. Cñng cè kh¸i niÖm th«ng qua vÝ dô
   Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh sau:
                        x  3 y  2 z  11
                       
                     a/  2 y  3z  13  2 
                       
                        2 z  6  3

                      x  y  z  2(1)
                     
                   b/  x  2 y  3 z  1(2)
                     2 x  y  3 z  1(3)
                     

      Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm trao ®æi gi¶i bµi,             - Nªu d¹ng tæng qu¸t cña hÖ
tr×nh   bµy   bµi  vµ    hoµn  thiÖn    ba ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt ba
bµi a)Gi¶I b»ng pp thÕ                 Èn

Tõ pt 3 tacã: z=3                   - §Þnh h-íng HS gi¶i bµi to¸n
                            trªn
Thay    vµo   pt     2   ta     cã:
                            - Chia nhãm gi¶i vµ tr×nh bµy
2y+9=13  y  2
                            bµi
Thay z=3;y=2 vµo pt(1) ta cã:
                            - §iÒu khiÓn HS th¶o luËn vµ
                            hoµn thiÖn bµi
x+6-6=1  x  1                    - Kh¾c phôc c¸c sai sãt nÕu
V©þ  hÖ  pt   cã   1    nghiÖm    duy  cã.
nhÊt:                                              Trang 63
x  1                    Gi¶i hÖ pt b)?

y  2                    H¶y t×m c¸ch ®Ó chuyÓn hÖ b
z  3
                       vÒ d¹ng hÖ 1a)?
- NhËn xÐt vÒ nguyªn t¾c chung        Cho hs tù suy nghÜ vµ tr×nh
®Ó  gi¶i  hÖ  ph-¬ng  tr×nh   bËc   bµy
nhÊt ba Èn.                  (HD thªm: cã thÓ lµm mÊt Èn
                       x.Lêy pt 1 trõ pt 2; lÊy pt 1
                       céng pt 2 vµ trõ pt (3))


3. Cñng cè:    Cñng cè kiÕn thøc th«ng qua bµi tËp
   Bµi 4. Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh
                   x  y  z  11
                  
                  2 x  y  z  5
                  3 x  2 y  z  24
                  

4. Bµi tËp vÒ nhµ
   HS lµm c¸c bµi tËp vÒ hÖ 3 ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn.
  TiÕt            Ngµy so¹n:22/11           Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:24                /2008         tiªn:26/11 /2008


                    TiÕt 3
1. Bµi cò: KiÓm tra bµi cò th«ng qua bµi tËp

                2 x  3 y  1
               
   Bµi 1. Gi¶i hÖ      
                3x  2 2 y  0
               

2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 3. Sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö bá tói t-¬ng ®-¬ng FX570
(MS) (MTBT) ®Ó gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt 2, 3 Èn.

     Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ       - H-íng dÉn c¸ch sö dông m¸y tÝnh
gi¶i bµi               - Giao nhiÖm vô cho HS thùc hµnh
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo      H-íng d½n HS gi¶i     2b ,2c theo 2
nhãm                 ph-¬ng ph¸p m¸y tÝnh vµ trùc tiÕp

                                     Trang 64
*Ph-¬ng ph¸p 1 gi¶i hÖ
                         3x  4y  5(1)
ph-¬ng tr×nh b»ng m¸y tÝnh          2b) 
                         4x  2y  2(2)
*Ph-¬ng ph¸p 2 gi¶i hÖ
                         2   1
ph-¬ng tr×nh trùc tiÕp              3 x  2 y  3
                         
                       2c) 
2b) ®¸p sè:                    1 x  3 y  1
                         3
                            4   2
HÖ cã mét
                   H-íng d½n HS gi¶i 5a ,7c      theo 2
          9 7
nghiÖm:  x; y    ;        ph-¬ng ph¸p m¸y tÝnh vµ trùc tiÕp
           11 11 
2c) B-íc 1 quy ®ång                x  3 y  2z  8
                          
     B-íc 2 lÊy pt 1trõ          5a)  2 x  2 y  z  6
                          3 x  y  z  6
pt 2 t×m ®-îc y                  

     B-íc 3 thay gt y vµo
pt 1 hoÆc 2 t×m ®-îc x           x  3 y  4 z  5
                     
     B-íc 4 kÕt luËn       7c) 
                      4 x  5 y  z  6
                     3 x  4 y  3 z  7
nghiÖm                  
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi
tËp
5a)   ®¸p    sè:   (x;y;z)
=(1;1;2)
7c) ®¸p sè:        11 4 14 
 x; y; z   
        ; ;  
        45 3 45 
3. Cñng cè
         - §iÓm gièng nhau giöa gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt
2 Èn vµ hÖ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt 3 Èn
   - H·y nªu c¸c b-íc ®Ó gi¶i mét hÖ ph-¬ng tr×nh b»ng MTBT.
                                       Trang 65
4. Bµi tËp vÒ nhµ        HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ BT SBT
phÇn nµy.
  TiÕt               Ngµy so¹n:       Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
 PPCT:25              24/11/2008           26/11/2008


                 LuyÖn tËp
Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp gi¶i ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn.
   Bµi 1. T×m c¸c nghiÖm (x;y)   cña c¸c pt sau sao cho x;y ®Òu
lµ sè nguyªn d-¬ng
      a/ x  2y  3
      b/ 2x  y  4  0.

     Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i -        Giao   nhiÖm  vô  theo  nhãm
bµi                   cho HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm     - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp            3 x
                    a)   y
                           2

                    vËy 3-x>0 vµ 3-x ph¶i chia

   4 y                hÕt cho 2
x=    lµ sè nguyªn khi y=0 hoÆc
   2                 khi vµ chØ khi     x=1? .Nghiªm
y=2                   nguyªn d-¬ng lµ :(x;y)=(1;1)
vËy nghiÖm cña pt lµ :         - Hoµn thiÖn bµi tËpb(t-¬ng

                                      Trang 66
(2;0);(1;2)                     tù a).
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp vÒ hÖ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
    Bµi 2. Gi¶i c¸c hÖ ph-¬ng tr×nh sau:
                     2x  3y  4
                   a/                     b/
                      x  2y  5
2   1
3 x  2 y  4


 1 x  3 y  2
3
    4

       Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i -              Giao  nhiÖm   vô  theo  nhãm
bµi                         cho HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm            - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp            - Hoµn thiÖn bµi tËp.
                           Hd:a)gi¶i   b»ng  ph-¬ng   ph¸p
                           thÕ hoÆc céng ®¹i sè ®¸p sè:

§s:b) nghiÖm (x;y)=(3;4)               (x;y)=(1;2)
                           HD:b)®Ó gän trong tÝnh to¸n
                           ta  nªn  quy   ®ång  råi   gi¶i
                           t-¬ng tù a)

                        x  y  z  11
                       
Ho¹t ®éng 3:       Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh 2 x  y  z  5
                       3 x  2 y  z  24
                       

       Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i -              Giao  nhiÖm   vô  theo  nhãm
bµi                         cho HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo nhãm            - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi tËp            - Hoµn thiÖn bµi tËp.
(hs cã thÓ trinh bµy theo c¸ch C¸ch 1:trõ pt (1) cho pt (2)
cña m×nh)                      ta cã :-        -x+2y=6(4)
                           LÊy  pt  (3)   trõ  pt(2)   ta
Yªu   cÇu    häc  sinh  sö  dông  m¸y ®-îc:
tÝnh ®Ó kiÓm tra c¸c kªt qu¶ t×m x+3y=19(5)

                                            Trang 67
®-îc ë trªn             LÊy  pt(4)   céng   pt  (5)   ta
                  ®-îc:
                  5y=25  y  5

                  thay vµo pt (4) ta ®-îc :x=4
                  thay x=4;y=5 vµo pt (1) ta
                  ®-îc:z=2
                  vËy hÖ pt cã 1 nghiÖm :
                  (x;y;z)   = (4;5;2)
                  C¸ch kh¸c?(cã thÓ t×m x hoÆc
                  t×m y tr-íc.)

3. Cñng cè nªu c¸c b-íc ®Ó gi¶i mét hÖ ph-¬ng tr×nh b»ng tÝnh
trùc tiÕp vµ b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö , MTBT.
4. Bµi tËp vÒ nhµ - HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ BT SBT phÇn
nµy.
H-íng dÉn bµi tËp 4 :
Gäi x ;y lÇn l-ît lµ sè ¸o mµ d©y chuyÒn 1 ;2 s¶n xuÊt ®-îc
                       x  y  930
                      
trong ngµy ®Çu.Theo bµi ra ta cã  hÖ pt :    18     15
                       x  100 x  y  100 y  1083
                      

Quy ®ång vµ gi¶i hÖ ta ®-îc (x=450;y=480)


(cã thÓ thÕ x+y = 930 vµo pt (2) ta cã pt míi :18x+15y = 15300)

  TiÕt         Ngµy so¹n: 27/11     Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
 PPCT:26            /2008         03/12 /2008


             ¤n tËp Ch-¬ng III
I. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc: - Còng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc nh- ph-¬ng
tr×nh, hÖ ph-¬ng tr×nh.
2. VÒ kü n¨ng:  Gi¶i thµnh th¹o mét sè d¹ng ph-¬ng tr×nh chøaÈn
d-íi dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ,chøa Èn d-íi dÊu c¨n , gi¶i hÖ
ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn.
3. VÒ t- duy:  RÌn luyÖn t- duy l«gic.
                                     Trang 68
4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn
thËn chÝnh x¸c.
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc ph-¬ng tr×nh, hÖ ph-¬ng tr×nh.
2. Ph-¬ng tiÖn:         C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
1. Bµi cò: Lång ghÐp vµo qu¸ tr×nh häc bµi míi
2. Bµi míi:

ho¹t ®éng cña hs                Néi dung

                        1.ch÷a nhanh bµi tËp 3 trang 70
     x 1  0
                x  1    5 L-u ý ®k cña pt
pt (4c)   2        2     x
      x  4   x  1
                2 x  5   2
                        2.bµi tËp 4c: x2  4  x 1
11a. C¸ch 1:më trÞ tuyÖt ®èi          11a.Gi¶i pt:
(xÐt hai tr-êng hîp:1)4x-9  0;th
                        4x  9  3  2x
2:4x-9<0 ...)
C¸ch 2: pt 11a

                        Hs cã thÓ gi¶i 1 trong 2 c¸ch
vËy pt v« nghiÖm
                        .C¸ch cßn l¹i vÒ nhµ tù gi¶i
Hs lªn b¶ng gi¶i
12.Hs ®øng t¹i chæ lËp hÖ pt
                        BT:11b.
Theo viet th× x,y lµ nghiÖm
                         2 x  1  3x  5 
pt: x 2  47, 2 x  494,55  0
                        .  2 x  1  3x  5    x  4
 vµ líp sö dông m¸y tÝnh g¶i            2 x  1  3 x  5   x  6 / 5
                                    
x=31,5cm ; y=15,7cm
                                       A  B
                        (sö dông: A  B  
vËy hai c¹nh h×nh chö nhËt                     A  B
lµ:31,5 vµ15,7
                                            Trang 69
                       12b.sö dông viet cho 2 sè x vµ
                       -y
                       §¸p sè:Dµi 39,6cm.ChiÒu
                       réng27,5cm


                       H-íng dÈn bt 13:Theo bµi ra ta
                       cã ?
                       Gi¶i hÖ hai Èn b»ng m¸y tÝnh
                       hoÆc g¶i = pp
                       c«ng ®¹i sè hoÆc pp thÕC Còng cè:
L-u ý: Nhí ®Æt dk khi gi¶i pt
Nªn sö dông phÐp biÕn ®ái t-¬ng d-¬ng khi gi¶i pt.C¸ch gi¶i pt
chøa Èn d-íi dÊu c¨n ,d-íi dÊu gtt®.®¨c biÖt nhí ®lý viet vµ øng
dông cña nã
Bµi-tËp vÒ nhµ :Hoµn        thµnh c¸c bt SGK

                                 x  y  xy  2a
Vµ gi¶i hÖ pt sau khi a=1:                    2
                                 x y  xy  3
                                      2b.víi gi¸ trÞ nµo        cña a th× hÖ cã nghiÖm duy nhÊt
H-íng dÈn :a.sö dông vi et hai lÇn.
                       BT:11b.
                        2 x  1  3x  5 
Hs lªn b¶ng gi¶i               .  2 x  1  3x  5    x  4
                         2 x  1  3 x  5   x  6 / 5
                                   

                                      A  B
                       (sö dông: A  B  
                                 A  B
12.Hs ®øng t¹i chæ lËp hÖ pt         12b.sö dông viet cho 2 sè x vµ
Theo viet th× x,y lµ nghiÖm          -y
pt: x 2  47, 2 x  494,55  0        §¸p sè:Dµi 39,6cm.ChiÒu

 vµ líp sö dông m¸y tÝnh g¶i         réng27,5cm


                                           Trang 70
x=31,5cm ; y=15,7cm
vËy hai c¹nh h×nh chö nhËt         H-íng dÈn bt 13:Theo bµi ra ta
lµ:31,5 vµ15,7               cã ?
                      Gi¶i hÖ hai Èn b»ng m¸y tÝnh
                      hoÆc g¶i = pp
                      c«ng ®¹i sè hoÆc pp thÕC Còng cè:
L-u ý: Nhí ®Æt dk khi gi¶i pt
Nªn sö dông phÐp biÕn ®ái t-¬ng d-¬ng khi gi¶i pt.C¸ch gi¶i pt
chøa Èn d-íi dÊu c¨n ,d-íi dÊu gtt®.®¨c biÖt nhí ®lý viet vµ øng
dông cña nã
Bµi-tËp vÒ nhµ :Hoµn    thµnh c¸c bt SGK

                              x  y  xy  2a
Vµ gi¶i hÖ pt sau khi a=1:                 2
                              x y  xy  3
                                   2b.víi gi¸ trÞ nµo   cña a th× hÖ cã nghiÖm duy nhÊt
H-íng dÈn :a.sö dông vi et hai lÇn.
LÇn 1:§èi víi hai sè :u=x+y
                         v=x.y
LÇn 2:AD viet ®/v 2 sè :x vµ y

                            2 x 0  x0 2  2a
                           
 b/ NÕu cã nghiÖm duy  x0; y0   nhÊt th× x0  y0   3
                            2 x0  3
                           

VËy cã x nªn cã a=? vµ thö l¹i ?
           -----------------------------

  TiÕt              Ngµy so¹n:        Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
 PPCT:27,28             03/12/2008          05/12/2008


                   Ch-¬ng 4
          BÊt ®¼ng thøc vµ bÊt ph-¬ng tr×nh
 Bµi 1. BÊt ®¼ng thøc vµ chøng minh bÊt ®¼ng thøc              Sè tiÕt 2.
I. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc

                                          Trang 71
- HiÓu ®-îc kh¸i niÖm bÊt ®¼ng thøc
- N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc.
- N¾m ®-îc c¸c bÊt ®¼ng thøc vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, bÊt ®¼ng thøc
gi÷a trung b×nh céng vµ trung b×nh nh©n.
2. VÒ kü n¨ng
- Chøng minh ®-îc c¸c bÊt ®¼ng thøc ®¬n gi¶n b»ng c¸ch ¸p dông
c¸c bÊt ®¼ng thøc cã trong bµi häc.
- BiÕt c¸ch t×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña mét hµm
sè vµ mét biÓu thøc chøa biÕn.
3. VÒ t- duy:      RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
  nhanh nh¹y.
4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn
  thËn chÝnh x¸c.
       II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
3. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc kh¸i niÖm, mét sè bÊt ®¼ng thøc ®¬n
  gi¶n ë cÊp 2
2. Ph-¬ng tiÖn:     C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

  TiÕt              Ngµy so¹n:      Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
  PPCT:27             03/11/2008        05/12/2008


 1.Bµi cò: Lång ghÐp trong qu¸ tr×nh häc bµi míi              TiÕt 1


2. Bµi míi
1. ¤n tËp vµ bæ sung tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc.
H1. Ho¹t ®éng gîi nhí l¹i mét sè tÝnh chÊt ®· biÕt

  Mét sè tÝnh chÊt ®· biÕt              C¸c hÖ qu¶

a  b vµ b  c  a  c         a  b vµ c  d  a  c  b  d

a b  ac bc             a c  b  a  bc

NÕu c  0 th× a  b  ac  bc      a  b  0 vµ c  d  0  ac  bd

                                       Trang 72
NÕu c  0 th× a  b  ac  bc                 a  b  0 vµ n  N*  a n  bn

                               ab0 a  b

                               ab 3 a  3 b       Ho¹t ®éng cña HS                       Ho¹t ®éng cña GV

- Tõng b-íc nhí l¹i c¸c tÝnh                  - Gîi cho HS nhí l¹i c¸c tÝnh
chÊt qua qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn chÊt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng
cña GV.            nh- nªu gi¶ thiÕt vµ gäi HS
                               ®iÒn dÊu bÊt ®¼ng thøc v¸o kÕt
                               qu¶.
                                - L-u ý cho HS c¸c ®iÒu kiÖn
                               cña tÝnh chÊt.
H2. VËn dông c¸c tÝnh chÊt trªn gi¶i mét sè vÝ dô
VÝ dô 1. Kh«ng dïng m¸y tÝnh hoÆc b¶ng sè h·y so s¸nh hai sè
 2  3 vµ 3.

VÝ dô 2. Chøng minh r»ng x2  4 x  5 (2).
VÝ dô 3. Chøng minh r»ng nÕu a, b, c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña tam
gi¸c th×
                     b  c  a c  a  b a  b  c   abc .
- Theo nhãm trao ®æi gi¶i bµi,                 - §Þnh h-íng HS gi¶i bµi to¸n
tr×nh    bµy    bµi   vµ   hoµn     thiÖn   trªn
bµi                              - Chia nhãm gi¶i vµ tr×nh bµy
                                bµi
1. Gi¶ sö        2 33      chøng minh
                                - §iªï khiÓn HS th¶o luËn vµ
v« lý
                                hoµn thiÖn bµi
(c/m b»ng c¸ch b×nh ph-¬ng hai
                                - Kh¾c phôc c¸c sai sãt nÕu cã
vÕ)

2. (2)   x  2  1  0
            2
3.                           C/m

a 2  a 2   b  c    a  b  c  a  b  c 
          2
    (T-¬ng tù c/m bµi to¸n)
- Còng cè l¹i c¸c tÝnh chÊt c¬

                                                Trang 73
bµn cña bÊt ®¼ng thøc

2. BÊt ®¼ng thøc vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
H3. Ho¹t ®éng lÜnh héi c¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc trÞ tuyÖt
®èi
    C¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cã
®-îc tõ ®Þnh nghÜa

           a  a  a víi mäi a R .

          x  a  a  x  a víi a  0

          x  a  x  a    hoÆc   xa   víi
          a  0.

    Suy ra bÊt ®¼ng thøc quan träng kh¸c vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi

            a  b  a  b  a  b (Víi mäi

                  a, b  R ).
                         §iÒu  khiÓn   HS  chøng   minh  bÊt
-   Chøng  minh  bÊt    ®¼ng  thøc ®¼ng thøc trªn
trªn                       - C/m a  b  a  b (PP b×nh ph-¬ng
                         hai vÕ)
                         - Sö dông bÊt ®¼ng thøc võa c/m
                         trªn vµ ®¼ng thøc a  a  b  b c/m

                         bÊt ®¼ng thøc a  b  a  b

3. Cñng cè:     (§iÒu khiÓn HS nhí l¹i c¸c tÝnh chÊt)
4. Bµi tËp: SGK vµ SBT

   TiÕt                Ngµy so¹n:        Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
   PPCT:28               03/12/2008          08/12/2008


1.                       Bµi                     cò.
TiÕt 2

   1) a  b vµ b  c  a ? c               2) a  b  a  c ? b  c

   3) §iÒu kiÖn ®Ó a  b  ac  bc            4)    §iÒu    kiÖn    ®Ó
                              a  b  ac  bc

                                            Trang 74
   5) a  b vµ c  d  a  c ? b  d          6)     §iÒu     kiÖn    ®Ó
                             ab a  b

   7) §iÒu kiÖn ®Ó a  b  3 a  3 b

2. Bµi míi.
H1. BÊt ®¼ng thøc gi÷a trung b×nh céng vµ trung b×nh nh©n gi÷a
hai sè
                     ab
Cho hai sè kh«ng ©m a       vµ b:     ab    dÊu ®¼ng thøc xÈy ra khi
                      2
vµ chØ khi a=b.
                             a   b
VÝ dô 1. Cho hai sè d-¬ng a, b chøng minh            2
                             b   a

                               ab bc ca
VÝ dô 2. Cho ba sè d-¬ng a, b, c chøng minh:               6
                                c  a  b

                                  1  1
VÝ dô 3. Cho hai sè d-¬ng a, b chøng minh  a  b      4
                           a b           

                             1  1    4
VÝ dô 4. Cho hai sè d-¬ng a, b chøng minh    
                     a b ab

                             1  1  1   2  2  2
VÝ dô 5. Cho ba sè d-¬ng a, b, c chøng minh                   
                             a  b  c  ab bc ca
VÝ    dô   6.   Cho   ba   sè   d-¬ng      a, b, c    chøng   minh
1 1 1   4     4     4
             
a b c 2a  b  c a  2b  c a  b  2c
H2. øng dông bÊt ®¼ng thøc C«si ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n

      Ho¹t ®éng cña GV               Ho¹t ®éng cña HS

- §iÒu khiÓn vµ h-íng dÉn HS - Ho¹t ®éng theo nhãm th¶o luËn
lÜnh héi kiÕn thøc th«ng qua gi¶i vµ hoµn thiÖn c¸c vÝ dô
qu¸ tr×nh gi¶i c¸c vÝ dô trªn.         trªn.H3. Cho ba sè kh«ng ©m a, b, c chøng minh:

                  a  b  c  ab  bc  ca

      Ho¹t ®éng cña GV               Ho¹t ®éng cña HS

- §iÒu khiÓn vµ h-íng dÉn HS - Ho¹t ®éng theo nhãm th¶o luËn

                                             Trang 75
gi¶i bµi to¸n               gi¶i vµ hoµn thiÖn bµi to¸n.
-  H·y  liªn  hÖ  gi÷a  ab  vµ  ab    bc    ac
                         ab ,    bc ,    ac .
                      2     2     2
  ab …?3. Cñng cè.
H4. H® cñng cè th«ng qua ph¸t biÓu hÖ qu¶ vµ tÝnh chÊt cña B§T
C«si cho hai sè kh«ng ©m vµ øng dông cña nã. (SGK)
3. Bµi tËp: C¸c bµi tËp vÒ B§T gi÷a trung b×nh céng vµ trung
   b×nh nh©n gi÷a hai sè cña SGK vµ SBT
   TiÕt           Ngµy so¹n:12/12     Ngµy d¹y ®Çu tiªn:
   PPCT:29             /2008         15/12/2008


    Bµi 2. BÊt ph-¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh mét Èn
                   Sè tiÕt: 03
I. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc
- HiÓu ®-îc kh¸i niÖm bÊt ph-¬ng tr×nh, tËp x¸c ®Þnh tËp nghiÖm
cña bÊt ph-¬ng tr×nh;
- HiÓu ®-îc kh¸i niÖm bÊt ph-¬ng tr×nh t-¬ng ®-¬ng vµ phÐp biÕn
®æi t-¬ng ®-¬ng;
2. VÒ kü n¨ng
- NhËn biªt mét sè cho tr-íc lµ nghiÖm cña bÊt ph-¬ng tr×nh ®·
cho; nhËn biÕt ®-îc hai bÊt ph-¬ng tr×nh t-¬ng ®-¬ng.
- Nªu ®-îc ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña bÊt ph-¬ng tr×nh (kh«ng cÇn
gi¶i c¸c ®iÒu kiÖn);
- BiÕt biÕn ®æi t-¬ng ®-¬ng bÊt ph-¬ng tr×nh.
3. VÒ t- duy:    - T- duy logic vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t-¬ng
®-¬ng.

                                     Trang 76
4. VÒ th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
1. Thùc tiÔn.       - HS ®· ®-îc häc bÊt ph-¬ng tr×nh ë líp d-íi.
       - HS ®· häc bÊt ®¼ng thøc.
2. Ph-¬ng tiÖn:    C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
1. Bµi cò: Lång ghÐp trong bµi míi
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1. Kh¸i niÖm ph-¬ng tr×nh mét Èn

      Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Nghiªn cøu tr×nh bµy kh¸i - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu vµ
niÖm;                   ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa
- HiÓu ®-îc thÕ nµo lµ ph-¬ng - Liªn hÖ ®Ó HS hiÓu ®-îc thùc
tr×nh,   tËp   x¸c   ®Þnh,  tËp chÊt   bÊt  ph-¬ng   tr×nh  lµ   mét
nghiÖm, nghiÖm cña bÊt ph-¬ng mÖnh ®Ò chøa biÕn; nghiÖm cña
tr×nh. Liªn hÖ vµ gi¶i ®-îc bÊt ph-¬ng tr×nh lµ gi¸ trÞ cña
c¸c vÝ dô mµ GV nªu.           biÕn  ®Ó  mÖnh  ®Ò  chøa  biÕn  ®ã
                     nhËn gi¸ trÞ ®óng.
                     - ChØ ra sù t-¬ng tù víi kh¸i
                     niÖm pt.


Ho¹t ®éng 2: Cñng cè

      Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ gi¶i - H·y lÊy mét bpt bËc nhÊt mét
bµi;                   Èn.
-  Tr×nh   bµy  bµi  gi¶i  theo - ChØ râ vÕ tr¸i, vÕ ph¶i cña
nhãm;                   bpt ®ã.
-  Th¶o  luËn  hoµn  thiÖn  bµi
tËp.                                       Trang 77
Ho¹t ®éng 2: §iÒu kiÖn cña mét ph-¬ng tr×nh.
     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

1.  x  1  0.             - Lµm râ ®-îc tËp x¸c ®Þnh cña bÊt

   x 1  0              ph-¬ng tr×nh.
2. 
    x  2  0.            - VD: T×m ®iÒu kiÖn cña bÊt ph-¬ng
                     tr×nh
                         1.   x 1  x  2

                            x 1
                         2.      x  1.
                            x2


Ho¹t ®éng 3: BÊt ph-¬ng tr×nh chøa tham sè
     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

        2m 1 x  3  0;    - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu vµ
                     ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa
         x2  mx  1  0.
                     - Cho HS lÊy vÝ dô


Ho¹t ®éng 4: HÖ bÊt ph-¬ng tr×nh mét Èn
     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

3  x  0  x  3            - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu vµ
          1  x  3.
x 1  0  x  1           ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa
                     - Gi¶i hÖ bpt sau:

                     3  x  0
                     
                     x 1  0

3. Cñng cè
    1. Gi¶i      hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh sau

                    3  2 x  0
                    
                    2 x  1  0
4. Bµi tËp vÒ nhµ: Lµm c¸c bµi tËp SGK.
        -----------------------------------------------

   TiÕt              Ngµy so¹n:12/12       Ngµy d¹y ®Çu
  PPCT:30                /2008         tiªn:25/12 /2008


                                       Trang 78
                  ¤n tËp cuèi   häc kú i
I. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc
-  kh¸i niÖm     ph-¬ng tr×nh, tËp x¸c ®Þnh tËp nghiÖm cña         ph-¬ng
tr×nh;

-   nắm   kh¸i niÖm      ph-¬ng tr×nh t-¬ng ®-¬ng vµ phÐp biÕn ®æi
t-¬ng ®-¬ng,sö dông gi¶i pt chøa Èn d-íi dÊu c¨n,d-íi dÊu gt
tuyÖt ®èi.®lý viet,øng dông,nhí l¹i c¸c b-íc kh¶o s¸t hs bËcøa
c¨n chøa ¶n d-íi d
2. VÒ kü n¨ng:- thµnh th¹o c¸c b-íc kh¶o s¸t hsè bËc 2
cã kû n¨ng gi¶i pt ch-¸ Èn d-íi dÊu c¨n,d-íi dÊu gtt®
3. VÒ t- duy:      - T- duy logic vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t-¬ng
®-¬ng.
4. VÒ th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
1. Thùc tiÔn.          - HS ®· ®-îc häc gi¶i c¸ bt t-¬ng tù ë c¸c
tiÕt tr-íc.
1. Bµi cò: Lång ghÐp trong qu¸ tr×nh häc bµi míi
2. Bµi míi:
H§1. Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh

  a) x  3  x2  6x ;

  b) x2  3x  3 x2  3x  6  8  0 ;
  c)  x2  3x  4 x  2 =0

     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éngb cña GV

-  Theo   nhãm   trao   ®æi  gi¶i - D¹ng pt nµy cã g× ®Æc biÖt
bµi, tr×nh bµy bµi vµ hoµn          -  §Þnh  h-íng  HS  gi¶i  bµi  to¸n
thiÖn bµi                  trªn

b) §Æt    x2  3x  6  t  ®-a vÒ pt  - Chia nhãm gi¶i vµ tr×nh bµy bµi

bËc hai ®èi víi Èn t, víi t         - §iªï khiÓn HS th¶o luËn vµ hoµn

t×m ®-îc gi¶i t×m x.             thiÖn bµi
                       - Kh¾c phôc c¸c sai sãt nÕu cã


                                         Trang 79
      x 2  3x  4  0
)              hoÆc x  2  0 …
     x  2  0H3. Cho ph-¬ng tr×nh x2   m  2 x  m  3  0 .
     T×m m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã
     a) Hai nghiÖm tr¸i dÊu;
     b) Hai nghiÖm       kh«ng ©m;
     c) Hai nghiÖm ©m ph©n biÖt.
        Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éngb cña GV

-    Theo      nhãm  trao  ®æi  gi¶i - §k ®Ó hai pt cã hai nghiÖm tr¸i
bµi, tr×nh bµy bµi vµ hoµn dÊu, hai nghiÖm d-¬ng, hai nghiÖm
thiÖn bµi                     ©m, hai nghiÖm d-¬ng , hai nghiÖm
                         ©m.
                          -  §Þnh  h-íng  HS  gi¶i  bµi  to¸n
                          trªn
                          - Chia nhãm gi¶i vµ tr×nh bµy bµi
                          - §iªï khiÓn HS th¶o luËn vµ hoµn
                          thiÖn bµi
                          - Kh¾c phôc c¸c sai sãt nÕu cã
4. Cñng cè
5. Bµi tËp

1. Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: a) x2  2x  3 x2  2x  5  7  0 ;           b)

x  2
      5x  4    x  3 =0.

4. . Cho ph-¬ng tr×nh x2   2m  1 x  m  3  0 .
     T×m m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã: a) Hai nghiÖm tr¸i dÊu;
     b) Hai nghiÖm ®Òu       kh«ng ©m;    c)Hai nghiÖm ©m ph©n biÖt.
3.Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè: y = x 2 - 4 x + 5

T×m m ®Ó ®t võa vÏ c¾t ®å thÞ : y = mx - 5

HD 4:a).ac<0              b)xÐt c¸c t.h cã thÓ x¶y ra?-®Òu >hoÆc b»ng
0

Tiết PPCT 31               Soạn:12/2008         Thực hiện theo lịch
                                       nhà trường

                                             Trang 80
I.Mục tiêu:-Kiểm tra những kiến thức cơ bản của học kỳ I
                 -phương trình ,pt
               -   đồ thị hàm số bậc hai,đặc điểm đồ thị
II.Nội dung:
                                              ĐỀ KIỂM
TRA HỌC KÌ     I


                        Đề 1:
Câu I   : a .Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số : y = x 2 + 4 x - 5
          b.Tìm tọa độ     giao điểm của đồ thị hàm y = x 2 + 4 x - 5 với
đồ thị hàm số : y = 3x - 5
                       í 4 x + 2 y = 10
                       ï
Câu 2 :     Câu phương trình : ï
                  ì
                       ï x+ y = 4
                       ï
                       î
Câu 3:      Giải các phương trình sau :* a.           x + 1 = x- 3


b. x - 3 = 2x + 1    b.

Câu 4 : Cho phương trình : m.x2 + 2 x - 3 = 0
    a. Tìm m để phương trình có nghiệm .
    b. Tìm    m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn : x12 + x2 = 10
                                   2                        Đề 2 :
Câu I:a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Tìm tập xác định ,                 lập bảng
biến thiên và vẽ đồ thị)
                                           y = x2 + 4x + 3

                  b.Tìm tọa độ giao điểm của      đồ thị hàm số
: y = x 2 + 4 x + 3 với đồ thị hàm số : y = 2 x + 3
                         í 2x + 3 y = 7
                         ï
Câu 2 : Giải hệ       phương trình : ï
                      ì
                         ï x+ y = 3
                         ï
                         î
Câu 3:     Giải các phương trình sau : a.           x+ 3 = x+ 1
                                               b.
x - 2 = 4- x

Câu 4 : Cho phương trình : m.x2 + 4 x + 3 = 0

                                               Trang 81
    a.Tìm m để phương trình có nghiệm .
    bTìm    m để phương trình     có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn :
       2
    x12 + x2 = 10Tiết PPCT 32         Ngàysoạn: 21/12/2008           Ngày dạy:30/12/2008


I.Mục tiêu: Chữa bài kiểm tra học kỳ nhằm sữa chữa nhưng sai sót
của học sinh trong quá trình làm bài .Nhằm            khắc sâu   kiến thức cơ
bản của học kỳ I
              -Giải pt,hệ pt,đặc điểm đthị hs bậc hai véc tơ.


II.Nội dung:
               Đáp án và thang điểm Đề 1:
Câu 1:    Tập xđ : D = ¡ (0,5đ)
                                      BBT:0.5đ
        x    -¥                            -
            2
            +¥
            +¥
        y    +¥
            9


Vẽ đúng đồ thị :-có trục đối xứng là :x=-2
                    -Đỉnh là I(-2;9)
                     -Cắt trục Ox tại (1;0); (-5;0)
                      -Cắt trục Oy tại (0;-5)
          b.Tìm tọa độ    giao điểm của đồ thị hàm       y = x 2 + 4 x - 5 với

đồ thị hàm số : y = 3x - 5
                              éx = 0
Có pt: x2 + 4 x - 5 = 3x - 5 Û x 2 + x = 0 Û x( x + 1) = 0 Û ê
                              êx = - 1
                              ë
Vậy tọa độ giao điểm là :(0;-5);và (-1;-8)

                                             Trang 82
Câu 2: Giải bằng pp thế hoặc cộng đại số .Hệ có nghiệm duy nhất
(x;y)=(1;3)


Câu 3: Giải pt: x - 3 = 2x + 1

Xét TH 1: x ³ 3 (*), pt trở thành :x-3=2x+1 Û x=-4(không thỏa mãn đk
*)
                                            2
Xét TH 2: x<3(**), pt trở thành :-x+3=2x+1 Û 3x=2 Û x =                 (thỏa mãn
                                            3
đk **)
                        2
Vậy pt   chỉ có một nghiệm : x =
                        3
Câu 4 :    Cho phương trình : m.x2 + 2 x - 3 = 0
   a.Tìm m để phương trình có nghiệm .
   TH1:m=0 pt có một nghiệm
                                                   1
   -T.H2:m ¹ 0 pt có nghiệm khi và chỉ khi : V³ 0 Û 1 + 3m ³ 0 Û m ³ -
                                                   3
                       1
   Vậy pt có nghiêm khi m ³ -
                       3
   c.                                     Tìm  m để phương
trình có hai nghiệm phân biệt           thỏa mãn : x12 + x2 = 10
                                   2
                                 í       í
                                         ï
                                 ï
                                 ï       ï
                                         ï
                 ím¹ 0
                 ï                ïm¹ 0
                                 ï       ïm¹ 0
                                         ï
 ím¹ 0
 ï               ï
                 ï                ï       ï
 ï
 ï               ï                ï       ï
                 ï m> - 1             ï   1    ï
                                         ï m> - 1
 ïD> 0
Û ì              Û ì               Û ï m> -
                                 ì     Û  ì      Û m= 1
 ï
 ï               ï
                 ï     3           ï
                                 ï   3    ï
                                         ï    3
 ï ( x1 + x2 ) - 2 x1. x2 = 10 ï
 ï
 î
        2
                 ï ( x1 + x2 ) 2 - 2 x1. x2 = 10 ï 4
                                 ï       ï
                                         ïé =1
                 ï
                 î                ï   6    ïê m
                                 ï 2 + = 10
                                 ïm       ï
                                         ï ê = - 2/5
                                 ï
                                 î   m    ïë
                                         ï m
                                         î


                Đáp án và thang điểm Đề 2:
Câu I:a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Tìm tập xác định ,                  lập bảng
biến thiên và vẽ đồ thị)
                                            y = x2 + 4x + 3

                b.Tìm tọa độ giao điểm của          đồ thị hàm số
: y = x 2 + 4 x + 3 với đồ thị hàm số y = 2 x + 3
 Tập xđ : D = ¡ (0,5đ)

                                                Trang 83
                                      BBT:0.5đ
            x   -¥                            -
               2
               +¥
               +¥
            y   +¥
               -1
Vẽ đúng đồ thị :-có trục đối xứng là :x=-2
   (1đ)                   -Đỉnh là I(-2;-1)
                     -Cắt trục Ox tại (-1;0); (-3;0)
                      -Cắt trục Oy tại (0;3)
          b(1đ).b.Tìm tọa độ giao điểm của          đồ thị hàm số
: y = x 2 + 4 x + 3 với đồ thị hàmsố: y = 2 x + 3
                                éx = 0
Có pt: x2 + 4 x + 3 = 2 x + 3 Û x 2 + 2 x = 0 Û x( x + 2) = 0 Û ê
                                êx = - 2
                                ë
Vậy tọa độ giao điểm là :(0;3);và (-2;-1)
                           í 2x + 3 y = 7
                           ï
Câu 2:(1đ): Giải hệ       phương trình : ï
                        ì          . Giải bằng pp thế hoặc
                           ï x+ y = 3
                           ï
                           î
cộng đại số .Hệ có nghiệm duy nhất (x;y)=(2;1)
Câu 3:(1đ) Giải pt:
b. x - 2 = 4 - x

Xét TH 1: x ³ 2 (*), pt trở thành :x-2=4-x Û 2x=6 Û x = 3 (thỏa mãn đk
*)
Xét TH 2: x<2(**), pt trở thành :-x+2=4-x Û 0x=2 vô nghiệm
Vậy pt   chỉ có một nghiệm : x = 3
Câu 4 : (2đ) Câu 4 : Cho phương trình : m.x2 + 4 x + 3 = 0
    a.Tìm m để phương trình có nghiệm .
    -TH1:m=0 pt có một nghiệm
                                             4
    -TH2:m ¹ 0 pt có nghiệm khi và chỉ khi : V, ³ 0 Û 4 - 3m ³ 0 Û m £
                                             3
                   4
Vậy pt có nghiêm khi m £
                   3

                                           Trang 84
Tìm   m để phương trình có hai nghiệm phân biệt                thỏa mãn :
    2
x12 + x2 = 10

                                 í       í
                                         ï
                                 ï
                                 ï       ï
                                         ï
                 ím¹ 0
                 ï                ïm¹ 0
                                 ï       ïm¹ 0
                                         ï
 ím¹ 0
 ï               ï
                 ï                ï       ï
 ï
 ï               ï                ï       ï
                 ï m> 4              ï  4     ï
                                         ï m< 4
 ïD> 0
Û ì              Û ì               Û ï m<
                                 ì     Û  ì     Û m= - 1
 ï
 ï               ï
                 ï    3            ï
                                 ï  3     ï
                                         ï   3
 ï ( x1 + x2 ) - 2 x1. x2 = 10 ï
 ï
 î
        2
                 ï ( x1 + x2 ) 2 - 2 x1. x2 = 10 ï 16 6
                                 ï       ï
                                         ïé = - 1
                 ï
                 î                ï       ïê m
                                 ï 2 + = 10
                                 ïm       ï
                                         ï ê = 8/5
                                 ï
                                 î   m    ïë
                                         ï m
                                         î
  TiÕt                    Ngµy              Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:33,34                so¹n:3/01/2009           tiªn:6/01/2009


 Bµi 2. BÊt ph-¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn

                       Sè tiÕt 2

I. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc       - HiÓu ®-îc kh¸i niÖm bÊt ph-¬ng tr×nh bËc
nhÊt mét Èn

2. VÒ kü n¨ng          - N¾m v÷ng c¸ch gi¶i vµ biÖn luËn bÊt ph-¬ng
tr×nh d¹ng ax  b  0

                       - Cã kÜ n¨ng thµnh th¹o trong viÖc
biÓu diÕn tËp nghiÖm cña bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn trªn
trôc sè vµ gi¶i hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn                                                Trang 85
5. VÒ t- duy:    T- duy logic vÒ biÕn ®æi t-¬ng ®-¬ng mét bÊt
  ph-¬ng tr×nh

6. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn
  thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

5. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc bÊt ph-¬ng tr×nh ë líp d-íi vµ phÐp
  biÕn ®æi t-¬ng ®-¬ng, biÕn ®æi hÖ qu¶ mét bÊt ph-¬ng tr×nh.

6. Ph-¬ng tiÖn:      C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

   TiÕt                 Ngµy           Ngµy d¹y ®Çu
  PPCT:33             so¹n:3/01/2009        tiªn:6/01/2009
1. Bµi cò:

Ho¹t ®éng 1. 1. Nh¾c l¹i c¸c tr-êng hîp nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh
d¹ng ax  b  0

C¸c Bpt t-¬ng d-¬ng,bpt hÖ qu¶:

    Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

-  Nh¾c   l¹i  c¸c   tr-êng  hîp - Gäi HS tr¶ lêi
nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh trªn

2. Bµi míi

Ho¹t ®éng 2. Gi¶i vµ biÖn luËn bÊt ph-¬ng tr×nh d¹ng ax  b  0 (1)

Gi¶i vµ biÖn luËn theo tham sè m ph-¬ng tr×nh sau:

                   mx  4  2x  2m (2)

- Nghiªn cøu tr×nh bµy tæng - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu
qu¸t                     tæng  qu¸t  bµi  to¸n  biÖn  luËn
                       ph-¬ng tr×nh ax  b  0 .
1) a  0 :
                       - ¸p dông gi¶i bµi to¸n trªn (GV
+  b  0 bÊt   ph-¬ng  tr×nh   v«
                       cho HS th¶o luËn vµ tr×nh bµy

                                         Trang 86
nghiÖm                       theo nhãm)

+  b0   bÊt   ph-¬ng     tr×nh  cã  - H·y ®-a bµi to¸n trªn vÒ d¹ng
nghiÖm víi mäi                    ax  b  0

                 b
2) a  0 th× 1  x 
                 a

                 b
3) a  0 th× 1  x 
                 a

- Tõ ®ã gi¶i bµi to¸n trªn

Ho¹t ®éng 3. Gi¶i hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn

Gi¶i hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh sau:

                        3 x  5  0
                        
                        2 x  3  0 .
                        x  1  0
                        

- Nghiªn cøu quy tr×nh gi¶i hÖ - Giao nhiÖm vô HS nghiªn cøu
bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét c¸c b-íc ®Ó gi¶i hÖ bÊt ph-¬ng
Èn                           tr×nh bËc nhÊt mét Èn

- Gi¶i bµi to¸n trªn                  - ¸p dông gi¶i bµi to¸n trªn
                            (GV cho HS th¶o luËn vµ tr×nh
                            bµy theo nhãm)

                            - L-u ý cho HS c¸ch biÓu diÔn
                            trªn trôc sè ®Ó lÊy nghiÖm cña
                            hÖ

  3. Cñng cè: Gi¶i vµ biÖn luËn BPT ax  b  0. .4. Bµi tËp: Bµi tËp
   SGK vµ SBT.H·y xÐt c¸c tr-êng hîp nghiÖm cña c¸c BPT d¹ng
   ax  b  0; ax  b  0; ax  b  0
   TiÕt                     Ngµy       Ngµy d¹y ®Çu
   PPCT:34                 so¹n:5/01/2009    tiªn:7/01/2009
1. Bµi cò. H·y xÐt c¸c tr-êng hîp nghiÖm cña BPT d¹ng ax  b  0 .
                                         Trang 87
      Ho¹t ®éng cña HS                    Ho¹t ®éng cña GV

- Tr×nh bµy bµi to¸n, th¶o luËn - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy
hoµn thiÖn bµi to¸n.                  bµi gi¶i.

                            -  L-u  ý  ®Ýnh  chÝnh   l¹i  c¸c
                            kiÕn thøc (nÕu cÇn).

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. H·y chän kÕt luËn ®óng

   BPT: 2x  m  0 (1)        cã nghiÖm víi mäi x  1;3 khi vµ chØ khi

   A. m  1 ; B. m  1 ; C. m  6 ; D. m  6

      Ho¹t ®éng cña HS                    Ho¹t ®éng cña GV

- Gi¶i bµi to¸n tù           luËn t×m m - Giao nhiÖm vô theo nhãm gi¶i
®Ó  BPT   cã     nghiÖm      víi   mäi bµi to¸n.
x  1;3 . Tõ ®ã ®-a ra kÕt luËn -             X¸c ®Þnh tËp nghiÖm S cña
®óng.                          BPT;

                            - T×m ®k ®Ó 1;3  S .

                            - Hoµn thiÖn bµi to¸n cho HS.

Ho¹t ®éng 2. H·y chän kÕt luËn ®óng

                                             x  1
   Cho PT  x  2
             6x  5     x  m  0 .(Hướng dẫn: chú ý: x2  6 x  5  0     )
                                             x  5

1. PT cã ®óng hai nghiÖm khi vµ chØ khi

                        m  1
   A. 1  m  5;            B.          C. m  5 ;     D. m  5
                       m  5

      Ho¹t ®éng cña HS                    Ho¹t ®éng cña GV

- Gi¶i bµi to¸n tù           luËn t×m m - Giao nhiÖm vô theo nhãm gi¶i
®Ó PT                          bµi to¸n.

   1. Cã ®óng hai nghiÖm               -  H-íng   dÉn  HS  xÐt  c¸c  kh¶
                            n¨ng nghiÖm cña PT theo m trªn
   2. cã ®óng mét nghiÖm (0

                                               Trang 88
cã m cÇn t×m)              trôc sè

   3. Cã ®óng ba nghiÖm       - Hoµn thiÖn bµi to¸n cho HS.

Ho¹t ®éng 3. Gi¶i vµ biÖn luËn BPT  x  1 k  x  3x  4

     Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn theo nhãm gi¶i vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm gi¶i
hoµn thiÖn bµi.             bµi to¸n.

- Tr×nh bµy bµi vµ th¶o luËn - §-a BPT vÒ d¹ng ax  b  0 , vËn
líp hoµn thiÖn bµi.           dông lý thuyÕt gi¶i bµi to¸n

                    - Hoµn thiÖn bµi to¸n cho HS.

3. Cñng cè: Cñng cè kiÕn thøc gi¶i hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt
mét Èn vµ c¸ch kÕt hîp nghiÖm cña hÖ BPT.

Ho¹t ®éng 4. H·y chän kÕt luËn ®óng

             x  2  0
HÖ bÊt ph-¬ng tr×nh           cã nghiÖm ®óng x   2;3 khi vµ chØ
             2 x  3m  0
khi

       4          4
   A. m   ;      B.   m  2 ;  C. m  2 ; D. m  2 .
       3          3

4. Bµi tËp : PhÇn luyÖn tËp SGK vµ SBT

                       x  2  0
             1.Gi¶i hÖ bpt : 
                       2 x  6  0

   2.T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó bpt:x+m>0      nghiÖm ®óng     x  0

            3. 5m+x<0 nghiÖm ®óng x  4

  TiÕt              Ngµy           Ngµy d¹y ®Çu
  PPCT:35           so¹n:10/01/2009        tiªn:13/01/2009
      µi 3. DÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt          Sè tiÕt 2

I. Môc tiªu

 1. VÒ kiÕn thøc

 - N¾m v÷ng ®Þnh lý vÒ dÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt vµ ý nghÜa
h×nh häc cña nã
                                       Trang 89
 2. VÒ kü n¨ng

 - BiÕt c¸ch lËp b¶ng xÐt dÊu ®Ó giÈi BPT tÝch vµ BPT chøa Èn ë
mÉu thøc

 - BiÕt c¸ch lËp b¶ng xÐt dÊu ®Ó gi¶i PT vµ BPT chøa dÊu gi¸
trÞ tuyÖt ®èi.

 3. VÒ t- duy:      T- duy logic vÒ biÕn ®æi t-¬ng ®-¬ng mét bÊt
ph-¬ng tr×nh

 4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn
thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc bÊt ph-¬ng tr×nh, phÐp biÕn ®æi
   t-¬ng ®-¬ng, bÊt ph-¬ng tr×nh.

 2. Ph-¬ng tiÖn:     C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

1. Bµi cò: Gi¶i c¸c bÊt ph-¬ng tr×nh

   1) 2 x  3  0

   2)  5x  4  0 .

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. XÐt dÊu     f  x   ax  b, gi¶i thÝch b»ng ®å thÞ kÕt quÈ

t×m ®-îc.

     Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- Thùc hiÖn ®-îc c¸c b-íc GV - Nªu vÊn ®Ò: Mét biÓu thøc bËc
h-íng dÉn                nhÊt cïng dÊu víi hÖ sè a khi
                    nµo?
- Ph¸t biÓu ®Þnh lý
                    - Gióp HS n¾m ®-îc c¸c b-íc
- Chøng minh ®Þnh lý vÒ dÊu
cña                   + T×m nghiÖm

                                    Trang 90
       f  x   ax  b                        b
                        + BiÕn ®æi af  x   a 2  x     a  0
                                       a

                        + XÐt ®Êu af  x 

                        + KÕt luËn

                        + NhËn xÐt

                        + Minh ho¹ b»ng ®å thÞ

Ho¹t ®éng 2. RÌn luyÖn kü n¨ng

   XÐt dÊu f  x   mx  1  m  0

     Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

                   1     - Giao nhiÖm vô vµ h-íng dÉn HS
- T×m nghiÖm f  x   0  x 
                   m     thùc hiÖn.
- Tuú theo m lËp b¶ng xÐt dÊu - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn.
cña f  x 
               - S÷a ch÷a c¸c sai sãt cho HS
- KÕt luËn

Ho¹t ®éng 3: Cñng cè ®Þnh lý th«ng qua xÐt dÊu

              2 x  3 3  x 
   XÐt dÊu f  x  
                 x2

     Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- T×m nghiÖm                  - Giao nhiÖm vô vµ h-íng dÉn HS
                        thùc hiÖn.
- LËp b¶ng xÐt dÊu cña f  x 
                        - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn.
- KÕt luËn:
                        - S÷a ch÷a c¸c sai sãt cho HS

                        - Cñng cè gi¶i bÊt ph-¬ng tr×nh
                        tÝch th-¬ng

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè ®Þnh lý th«ng qua xÐt dÊu

   Cho f  x   2x  1  x  3  2 . Gi¶i bpt f  x   0                                            Trang 91
      Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- T×m nghiÖm                    - Giao nhiÖm vô vµ h-íng dÉn HS
                          thùc hiÖn.
- LËp b¶ng xÐt dÊu cña f  x 
                          - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn.
- KÕt luËn:
                          - S÷a ch÷a c¸c sai sãt cho HS

                          - Cñng cè gi¶i bÊt ph-¬ng tr×nh
                          chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi

  3. Cñng cè: - §Þnh lý vÒ dÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt

      a. C¸c b-íc xÐt dÊu tÝch, th-¬ng cña nhiÒu biÓu thøc bËc
       nhÊt

      b. Gi¶i bpt ch÷a dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi

Bµi tËp:    SGK vµ s¸ch BT luyÖn tËp

             ---------------------------------

   TiÕt                   Ngµy           Ngµy d¹y ®Çu
  PPCT:36               so¹n:12/01/2009        tiªn:14/01/2009
1. Bµi cò: Gi¶i c¸c bÊt ph-¬ng tr×nh

   1) 2 x  3  0

   2)  5x  4  0 .

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. Gi¶i bpt         2mx  1  x  4m2

      Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

-  Thùc  hiÖn    ®-îc   c¸c  b-íc   GV - Nªu vÊn ®Ò: Mét biÓu thøc
h-íng dÉn                       bËc nhÊt cïng dÊu víi hÖ sè a
                           khi nµo?
- Ph¸t biÓu ®Þnh lý
                           - Gióp HS n¾m ®-îc c¸c b-íc
- Chøng minh ®Þnh lý vÒ dÊu cña
                           + T×m nghiÖm
         f  x   ax  b
                                          b
                           + BiÕn ®æi af  x   a 2  x     a  0
                                          a

                                              Trang 92
                        + XÐt ®Êu af  x 

                        + KÕt luËn

                        + NhËn xÐt

                        + Minh ho¹ b»ng ®å thÞ

Ho¹t ®éng 2. RÌn luyÖn kü n¨ng

   XÐt dÊu f  x   mx  1  m  0

     Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

                   1     - Giao nhiÖm vô vµ h-íng dÉn
- T×m nghiÖm f  x   0  x 
                   m     HS thùc hiÖn.
- Tuú theo m lËp b¶ng xÐt dÊu - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn.
cña f  x 
               - S÷a ch÷a c¸c sai sãt cho HS
- KÕt luËn

Ho¹t ®éng 3: Cñng cè ®Þnh lý th«ng qua xÐt dÊu

              2 x  3 3  x 
   XÐt dÊu f  x  
                x2

     Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- T×m nghiÖm                  - Giao nhiÖm vô vµ h-íng dÉn
                        HS thùc hiÖn.
- LËp b¶ng xÐt dÊu cña f  x 
                        - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn.
- KÕt luËn:
                        - S÷a ch÷a c¸c sai sãt cho HS

                        -  Cñng   cè  gi¶i  bÊt  ph-¬ng
                        tr×nh tÝch th-¬ng

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè ®Þnh lý th«ng qua xÐt dÊu

   Cho f  x   2x  1  x  3  2 . Gi¶i bpt f  x   0

     Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- T×m nghiÖm                  - Giao nhiÖm vô vµ h-íng dÉn

                                       Trang 93
- LËp b¶ng xÐt dÊu cña f  x    HS thùc hiÖn.

- KÕt luËn:             - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn.

                  - S÷a ch÷a c¸c sai sãt cho HS

                  -   Cñng  cè  gi¶i  bÊt  ph-¬ng
                  tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt
                  ®èi

 3. Cñng cè: - §Þnh lý vÒ dÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt

    c. C¸c b-íc xÐt dÊu tÝch, th-¬ng cña nhiÒu biÓu thøc bËc
     nhÊt

    d. Gi¶i bpt ch÷a dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi

 4. Bµi tËp:  SGK vµ s¸ch BT luyÖn tËp

       ------------------------------------------

 Bµi 4. BÊt ph-¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
                 Sè tiÕt 2

I. Môc tiªu

 1. VÒ kiÕn thøc

 - HiÓu ®-îc kh¸i niÖm bÊt ph-¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh
bËc nhÊt hai Èn, nghiÖm vµ miÒn nghiÖm cña nã

 2. VÒ kü n¨ng

 - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh miÒn nghiÖm cña BPT vµ hÖ BPT bËc nhÊt
hai Èn.

 - BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh ®¬n gi¶n.

 3. VÒ t- duy:

 - T- duy logic miÒn nghiÖm cña BPT vµ miÒn nghiÖm cña hÖ BPT

 4. VÒ th¸i ®é:

 - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc                                  Trang 94
  1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc vÒ hµm sè bËc nhÊt, ®-êng th¼ng
trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.

  2. Ph-¬ng tiÖn:     C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

  TiÕt               Ngµy            Ngµy d¹y ®Çu
  PPCT:37            so¹n:18/01/2009        tiªn:20/01/2009
1. Bµi cò: VÏ ®å thÞ c¸c hµm sè 2 x  y  3  0 ; x  3 y  2  0

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. X¸c ®Þnh miÒn nghiÖm cña BPT: 2 x  y  3  0

       Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Dùa vµo lý thuyÕt SGK nªu ®Þnh - H·y ®Þnh nghÜa BPT bËc nhÊt
nghÜa                    hai Èn vµ miÒn nghiÖm cña nã?
                      Cho vÝ dô?
- Cho vÝ dô vÒ mét BPT bËc nhÊt
hai Èn                   - H·y ph¸t biÓu ®Þnh lý vÒ
                      miÒn nghiÖm cña BPT trªn mÆt
- Ph¸t biÓu ®Þnh lý
                      ph¼ng to¹ ®é Oxy?
  - Nªu c¸c b-íc x¸c ®Þnh miÒn
                      - H·y nªu c¸c b-íc x¸c ®Þnh
          nghiÖm
                      miÒn     nghiÖm     cña   BPT
- Tõ ®ã x¸c ®Þnh miÒn nghiÖm cña
                      ax  by  c  0 ?
BPT
                      -  X¸c  ®Þnh   miÒn  nghiÖm  cña
2x  y  3  0 .
                      BPT 2 x  y  3  0 ? (X¸c ®Þnh miÒn
                      nghiÖm trªn nÆt ph¼ng to¹ ®é

                      + NhËn xÐt

                      + Minh ho¹ b»ng ®å thÞ

2. HÖ BPT bËc nhÊt hai Èn

Ho¹t ®éng 2. X¸c ®Þnh miÒn nghiÖm cña hÖ BPT                                       Trang 95
                    y  3x  0
                   
                   x  2 y  5  0
                   5 x  2 y  10  0
                   

     Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

-  Nªu  c¸c  b-íc   x¸c   ®Þnh  miÒn - Giao nhiÖm vô vµ h-íng dÉn
nghiÖm                       HS thùc hiÖn.

- X¸c ®Þnh miÒn nghiÖm cña hÖ            - C¸c b-íc dïng ph-¬ng ph¸p
                          biÓu diÔn h×nh häc cña hÖ BPT
- KÕt luËn
                          bËc nhÊt hai Èn?

                          -   ¸p  dông   x¸c  ®Þnh  miÒn
                          nghiÖm cña hÖ BPT trªn mp ot¹
                          ®é Oxy.

  3. Cñng cè:

  1. X¸c ®Þnh miÒn nghiÖm cña c¸c bpt sau

      1)  x  2 y  5  0     2) x  3 y  2  0

  2. Tõ ®ã x¸c ®Þnh miÒn nghiÖm cña hÖ BPT

                      x  2 y  5  0
                     
                     x  3y  2  0

  4. Bµi tËp:  1, 2 SGK vµ c¸c bµi tËp s¸ch BT, luyÖn tËp

        ------------------------------------------

   TiÕt                Ngµy             Ngµy d¹y ®Çu
  PPCT:38             so¹n:18/01/2009         tiªn:21/01/2009
1. Bµi cò: T×m miÒn nghiÖm cña hÖ BPT

                     2 x  y  2
                     x  2 y  2
                     
                   (I) 
                     x  y  5
                     x  0
                     

     Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

- Nªu c¸c b-íc x¸c ®Þnh miÒn -             Gäi  HS  lªn  b¶ng  x¸c  ®Þnh


                                            Trang 96
nghiÖm cña BPT, hÖ BPT        miÒn nghiÖm cña hÖ BPT (1).

- Tõ ®ã x¸c ®Þnh miÒn nghiÖm     + NhËn xÐt
cña hÖ BPT (1).

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. Gäi (S) lµ tËp hîp c¸c ®iÓm trong mÆt ph¼ng to¹ ®é
co¸ to¹ ®é tho¶ m·n hÖ (I) ë trªn. Trong (S) h·y t×m c¸c ®iÓm cã
to¹ ®é (x;y) lµm cho biÓu thøc    f  x; y   y  x cã gi¸ trÞ nhá nhÊt,

biÕt r»ng   f  x; y  cã gi¸ trÞ nhá nhÊt t¹i mét trong c¸c ®Ønh cña

(S)

     Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- X¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c ®Ønh cña    - H·y quan s¸t bµi to¸n kinh
(S)                 tÕ ë môc 3, SGK trang 131; Bµi
                   ®äc thªm.
- TÝnh gi¸ trÞ f  x; y  t¹i c¸c
to¹ ®é ®Ønh             + NhËn xÐt

- Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®iÓm tho¶ m·n    + Minh ho¹ b»ng ®å thÞ

bµi to¸n

Ho¹t ®éng 2. Gi¶i bµi to¸n vitamin SGK trang 135

     Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- LËp biÓu thøc biÓu diÔn c     - H·y quan s¸t bµi to¸n kinh
                   tÕ  ë  môc  3,  SGK  trang  131;
- ViÕt c¸c BPT biÓu thÞ c¸c
                   T-¬ng tù bµi to¸n ®ã lÇn l-ît
®iÒu kiÖn i); ii) vµ iii) thµnh
                   gi¶i b×a to¸n?
mét hÖ BPT. X¸c ®Þnh miÒn
nghiÖm (S) cña hÖ.          + NhËn xÐt

- X¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c ®Ønh cña    + §Ýnh chÝnh sai sãt
(S)

- TÝnh gi¸ trÞ c t¹i c¸c to¹ ®é
®Ønh

- Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®iÓm tho¶ m·n


                                    Trang 97
bµi to¸n

 1. Cñng cè: Cho biÓu thøc P  x; y   ax  by      b  0 ; (S) lµ mét miÒn ®a
    gi¸c   låi     kÓ  c¶  biªn.  Khi  ®ã  gi¸  trÞ  nhá  nhÊt  cña
    P  x; y   ax  by  víi (x;y) lµ c¸c ®iÓm thuéc (S) ®¹t ®-îc t¹i
    mét trong c¸c ®Ønh cña ®a gi¸c

 2. Bµi tËp: C¸c bµi tËp cßn l¹i SGK vµ c¸c bµi tËp s¸ch BT,
    luyÖn tËp

             -------------------------------------

       Bµi 5. DÊu cña tam thøc bËc hai          Sè tiÕt 2.

I. Môc tiªu

   1. VÒ kiÕn thøc

 - N¾m v÷ng ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam thøc bËc hai th«ng qua viÖc
kh¶o s¸t ®å thÞ cña hµm sè bËc hai trong c¸c tr-êng hîp kh¸c
nhau

 2. VÒ kü n¨ng

 - VËn dông thµnh th¹o ®Þnh lý vÒ dÊu tam thøc bËc hai®Ó xÐt
dÊu tam thøc bËc hai vµ gi¶i mét vµi bµi to¸n ®¬n gi¶n cã tham
sè.

 3. VÒ t- duy:

 - T- duy logic c¸c kh¶ n¨ng dÊu cña tam thøc bËc hai liªn hÖ
víi ®å thÞ cña hµm sè bËc hai.

 4. VÒ th¸i ®é:

 - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc vÒ hµm sè bËc nhÊt, ®-êng th¼ng
trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.

 2. Ph-¬ng tiÖn:         C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
                                        Trang 98
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

  TiÕt                  Ngµy              Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:36               so¹n:12/01/2009          tiªn:14/01/2009TiÕt 40                   Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007

1. Bµi cò: Gi¶i vµ biÖn luËn ph-¬ng tr×nh ax2  bx  c  0              a  0
2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. XÐt dÊu cña c¸c tam thøc bËc hai sau:

   1. f  x   x2  2x  3 ;  2. f  x    x2  2x  3 ;

   3. f  x   x2  2x  1;      4. f  x    x2  2x  5 ;

   5. f  x   4x2  4x 1; 6. f  x   4x2  5x 1.

      Ho¹t ®éng cña HS                   Ho¹t ®éng cña GV

- §Þnh nghÜa tam thøc bËc hai            -  H·y   ®Þnh  nghÜa   tam    thøc
                           bËc hai
- Quan s¸t c¸c ®å thÞ
                           - Cho HS quan s¸t ®å thÞ cña
- VÏ c¸c ®å thÞ vµ lËp b¶ng xÐt
                           hµm   sè   bËc  hai   ®Ó  suy   ra
dÊu
                           ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam thøc
 - NhËn xÐt vµ ph¸t biÓu ®Þnh lý
                           bËc hai
vÒ dÊu
                           - §iÒu khiÓn HS vÏ ph¸c häa
                           ph¸c häa ®å thÞ c¸c hµm sè
                           trªn vµ tõ ®ã lËp b¶ng xÐt
                           dÊu cña f  x 

                           - NhËn xÐt hÖ sè a vµ biÖt
                           sè      (hoÆc   ' )    cho   c¸c
                           tr-êng hîp trªn tõ ®ã ph¸t
                           biÓu ®Þnh lý vÒ dÊu.

Ho¹t ®éng 2. Víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña m th× ®a thøc

          f  x    m 1 x2  2  m  1 x  m  1 ©m víi mäi x R .


                                                Trang 99
       Ho¹t ®éng cña HS                     Ho¹t ®éng cña GV

- NhËn xÐt :                        - H·y quan s¸t ®Þnh lý vÒ
                              dÊu cña tam thøc bËc hai sau
             a  0
             
+)  f  x   0 x  R          ;
               0    0 
                  '            ®ã nhËn xÐt c¸c tr-êng hîp
             
                               f  x  kh«ng ®æi dÊu trªn R .
             a  0
             
+) f  x   0 x  R           ;
               0    0 
                  '
             

             a  0
             
+) f  x   0 x  R           ;
               0    0 
                  '
             

             a  0
             
+) f  x   0 x  R           .
               0    0 
                  '
             

- Gi¶i bµi to¸n

+) m 1  0
                              - ¸p dông gi¶i bµi to¸n?
+) m 1  0 ,
           m  1  0               - §iÒu khiÓn HS gi¶i vµ hoµn
           
f  x   0 x  R   '
              m  1   m  1 m  1  0  thiÖn bµi to¸n.
                 2
           
                              - L-u ý HS xÐt tr-êng hîp
                               a  0  m  1  0 .

3. Cñng cè: HS nh¾c l¹i mét lÇn n÷a ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam thøc
bËc hai

4. Bµi tËp: Bµi tËp SGK vµ SBTTiÕt 41                     Thø    ngµy   th¸ng 02    n¨m 20071. Bµi cò: B»ng b¶ng xÐt dÊu h·y nh¾c l¹i ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam
thøc bËc hai

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. T×m miÒn nghiÖm cña c¸c bÊt pt sau

    1) x2  2 x  3  0 ;          2)  x2  2 x  3  0 ;
                                              Trang 100
    3) x2  2 x  1  0 ;       4)  x2  2 x  3  0 ;

    5)  x2  4 x  3  0 ;         6) x2  5x  4  0 .

       Ho¹t ®éng cña HS                     Ho¹t ®éng cña GV

- §Þnh nghÜa bÊt pt bËc hai                 - H·y ®Þnh nghÜa bÊt pt bËc
                              hai Èn x
- Cho c¸c vÝ dô
                              - Gi¶i c¸c bÊt pt trªn
- Quan s¸t c¸c bÊt pt trªn vµ
gi¶i                            - §iÒu khiÓn HS gi¶i c¸c bÊt
                              pt trªn
 - Gi¶i c¸c bÊt pt trªn
                              -   Hoµn  thiÖn  c¸c  bµi  gi¶i
                              cho HS

Ho¹t ®éng 2. Gi¶i bÊt pt

    1)   4  2x   x2  7 x  12  0 ;

     2 x 2  7 x  7
    2)          1 .
      x 2  3 x  10

       Ho¹t ®éng cña HS                     Ho¹t ®éng cña GV

- Quan s¸t c¸c bÊt pt trªn vµ                - H·y quan s¸t vÝ dô SGK
gi¶i
                              - §Ó gi¶i bÊt Pt tÝch vµ c¸c
- §Ó gi¶i bÊt Pt tÝch vµ c¸c bÊt bÊt                 pt  th-¬ng  ta  cÇn  thùc
pt th-¬ng ta cÇn lËp b¶ng xÐt dÊu hiÖn nh- thÕ nµo?
tõng thõa sè sau ®ã xÐt dÊu tÝch
                              - Gi¶i c¸c bÊt pt trªn
hoÆc xÐt dÊu th-¬ng.
                              - §iÒu khiÓn HS gi¶i c¸c bÊt
 - Th¶o luËn ®Ó gi¶i c¸c bÊt pt
                              pt trªn
trªn
                              -   Hoµn  thiÖn  c¸c  bµi  gi¶i
                              cho HS

3. Cñng cè:

    L-u ý: §Ó gi¶i bÊt pt bËc hai ta ®i xÐt dÊu tam thøc bËc
hai ®ã vµ lÊy c¸c tËp hîp tháa m·n bÊt pt.

    Nh¾c l¹i c¸c ®Þnh lý vÒ dÊu tam thøc bËc hai.
                                              Trang 101
4. Bµi tËp: Bµi tËp SGK vµ SBT.

       ------------------------------------------

TiÕt 42           Thø 2 ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2007
            LuyÖn tËp   Sè tiÕt 1

I. Môc tiªu

 1. VÒ kiÕn thøc

 - N¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc biÖn luËn ph-¬ng tr×nh bËc hai, c¸c
®iÒu kiÖn nghiÖm cña pt bËc hai;

 - N¾m v÷ng c¸ch gi¶i bÊt pt bËc hai mét Èn, bÊt pt tÝch, bÊt
pt chøa Èn ë mÉu thøc vµ hÖ bÊt pt bËc hai.

 2. VÒ kü n¨ng

 - Gi¶i thµnh th¹o c¸c pt, bÊt pt bËc hai chøa tham sè, ®iÒu
kiÖn ®Ó pt cã nghiÖm, v« nghiÖm.

 - Gi¶i thµnh th¹o c¸c bÊt pt vµ hÖ bÊt pt ®· nªu ë trªn vµ
gi¶i mét sè bÊt pt ®¬n gi¶n cã chøa tham sè.

 3. VÒ t- duy:

 - T- duy logic vÒ pt bËc hai, ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam thøc bËc
hai liªn hÖ víi nghiÖm cña bÊt pt bËc hai.

 4. VÒ th¸i ®é:

 - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc vÒ ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam thøc
bËc hai

 2. Ph-¬ng tiÖn:   C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
                              Trang 102
1. Bµi cò: Gi¶i c¸c bÊt pt sau:

  1) 2 x2  9 x  7  0 ;

  2) 4 x2  5x  6  0 ;

  3) 4 x2  12 x  5  0 .

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. Gi¶i hÖ bÊt pt

                     4 x  1  5
                      2
                     2 x  9 x  7  0

     Ho¹t ®éng cña HS                    Ho¹t ®éng cña GV

- §Ó gi¶i c¸c hÖ bÊt pt bËc hai            - H·y quan s¸t vÝ dô SGK
ta cÇn thùc hiÖn c¸c b-íc: Gi¶i
                            - C¸c b-íc gi¶i hÖ bÊt pt
tõng bÊt pt sau ®ã kÕt hîp suy ra
                            bËc hai
nghiÖm cña hÖ.
                            - Gi¶i c¸c bÊt pt trªn
-Th¶o luËn theo nhãm gi¶i hÖ bÊt
                            -   §iÒu   khiÓn  HS  gi¶i  vµ
pt trªn
                            tr×nh bµy hÖ bÊt pt trªn

                            - Hoµn thiÖn c¸c bµi gi¶i
                            cho HS

Ho¹t ®éng 2. Gi¶i hÖ bÊt pt

  4 x 2  5 x  6  0
  
  
  4 x  12 x  5  0
      2
  

     Ho¹t ®éng cña HS                    Ho¹t ®éng cña GV

-Th¶o luËn theo nhãm gi¶i hÖ bÊt            -   §iÒu   khiÓn  HS  gi¶i  vµ
pt trªn                        tr×nh bµy hÖ bÊt pt trªn

                            - Hoµn thiÖn c¸c bµi gi¶i
                            cho HS

Ho¹t ®éng 3. T×m m ®Ó bÊt pt sau nghiÖm ®óng víi mäi x R :

                 m 1 x2  2  m 1 x  2m  3  0
                                            Trang 103
        Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

-Th¶o luËn theo nhãm gi¶i vµ hoµn            -  §iÒu   khiÓn  HS  gi¶i   vµ
thiÖn bµi to¸n trªn.                  tr×nh bµy hÖ bÊt pt trªn

+) m  1  0                      - Hoµn thiÖn c¸c bµi gi¶i
                            cho HS
+) m  1  0
                            L-u ý: Trong bµi nµy HS cã
  BÊt pt sau nghiÖm ®óng víi mäi           thÓ  quªn   xÐt   tr-êng    hîp
x R                          m 1  0

 m  1  0
 
 '
    m  1   m  1 2m  3  0
       2
 

3. Cñng cè:      Cho f  x   ax2  bx  c  a  0

               a  0
                                    a  0
                                     
    +) f  x   0 x           ; +) f  x   0 x           ;
                 0    0                 0    0 
                    '                     '
                                    

               a  0
                                    a  0
                                     
    +) f  x   0 x           ; +) f  x   0 x           .
                 0    0                 0    0 
                    '                     '
                                    

4. Bµi tËp: Bµi tËp SGK vµ SBT.

         -----------------------------------------

TiÕt 43                    Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007
                 ¤n tËp        Sè tiÕt 1

I. Môc tiªu

  2. VÒ kiÕn thøc

  - N¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc biÖn luËn ph-¬ng tr×nh bËc hai, c¸c
®iÒu kiÖn nghiÖm cña pt bËc hai;

  - N¾m v÷ng c¸ch gi¶i bÊt pt bËc hai mét Èn, bÊt pt tÝch, bÊt
pt chøa Èn ë mÉu thøc vµ hÖ bÊt pt bËc hai.

  2. VÒ kü n¨ng

  - Gi¶i thµnh th¹o c¸c pt, bÊt pt bËc hai chøa tham sè, ®iÒu
kiÖn ®Ó pt cã nghiÖm, v« nghiÖm.

                                             Trang 104
  - Gi¶i thµnh th¹o c¸c bÊt pt vµ hÖ bÊt pt ®· nªu ë trªn vµ
gi¶i mét sè bÊt pt ®¬n gi¶n cã chøa tham sè.

  3. VÒ t- duy:

  - T- duy logic vÒ pt bËc hai, ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam thøc bËc
hai liªn hÖ víi nghiÖm cña bÊt pt bËc hai.

  4. VÒ th¸i ®é:

  - RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

  1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc vÒ ®Þnh lý vÒ dÊu cña tam thøc
bËc hai

  2. Ph-¬ng tiÖn:         C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

1. Bµi cò: Lång ghÐp trong qu¸ tr×nh luyÖn tËp

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó pt sau cã nghiÖm

                     x2   m  2 x  2m  3  0 (1)

       Ho¹t ®éng cña HS                      Ho¹t ®éng cña GV

-   b2  4ac  0                      - §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó Pt

- Trao ®æi th¶o luËn vµ hoµn                   ax 2  bx  c  0   a  0 cã nghiÖm
thiÖn bµi to¸n
                               - Tõ ®ã gi¶i bµi to¸n
- Pt (1) cã nghiÖm khi vµ chØ khi
                               -   §iÒu    khiÓn   HS  gi¶i  vµ
        m  2     4  2m  3  0
            2
                               tr×nh bµy bµi

          m  2  2 3
                               - Hoµn thiÖn c¸c bµi gi¶i
                              cho HS
          m  2  2 3
          

Ho¹t ®éng 2. Chøng minh pt sau v« nghiÖm víi mäi gi¸ trÞ cña m

                                                 Trang 105
                       m2
                           1 x2  2  m  2 x  6  0 .


        Ho¹t ®éng cña HS                         Ho¹t ®éng cña GV

-   b2  4ac  0     b
             '    '2
                     ac  0           - §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó Pt

- Trao ®æi th¶o luËn gi¶i vµ hoµn                    ax 2  bx  c  0   a  0 v« nghiÖm
thiÖn bµi to¸n                            - Tõ ®ã gi¶i bµi to¸n

        '   m  2   6  m2  1
               2
- Ta cã                               -  §iÒu    khiÓn     HS  gi¶i    vµ
                                   tr×nh bµy bµi
         5m2  4m  2  0 m  R .
                                   - Hoµn thiÖn c¸c bµi gi¶i
                                   cho HS

Ho¹t ®éng 3. T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó bÊt pt:

                m 1 x2  2  m 1 x  3 m  2  0    x R (3)

        Ho¹t ®éng cña HS                         Ho¹t ®éng cña GV

  a  0
                                   -  §iÒu    kiÖn  cÇn     vµ   ®ñ  ®Ó
- 
    0    0                          Bpt
       '
  

- Trao ®æi th¶o luËn gi¶i vµ hoµn                        ax 2  bx  c  0   a  0
thiÖn bµi to¸n
                                   nghiÖm ®óng víi mäi x.
+) XÐt m 1  0
                                   - Tõ ®ã gi¶i bµi to¸n
+) m 1  0 , Bpt (3) nghiÖm ®óng
                                   -  §iÒu    khiÓn     HS  gi¶i    vµ
víi mäi x khi vµ chØ khi:
                                   tr×nh bµy bµi
m  1  0
                                  - Hoµn thiÖn c¸c bµi gi¶i
 '
   m  1  3  m  1 m  2   0
       2
                                  cho HS

3. Cñng cè:

1. §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó Pt                ax 2  bx  c  0   a  0
    +) Cã nghiÖm          +) V« nghiÖm.

2. Cho f  x   ax2  bx  c  a  0                                                         Trang 106
               a  0
                                    a  0
                                     
    +) f  x   0 x           ; +) f  x   0 x           ;
                 0    0                 0    0 
                    '                     '
                                    

               a  0
                                    a  0
                                     
    +) f  x   0 x            ; +) f  x   0 x            .
               
                  0  '  0             
                                        0  '  0

4. Bµi tËp: Bµi tËp SGK vµ SBT.

         -----------------------------------------

                  Ch-¬ng V. Thèng kª
    Bµi 1. B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊt                 Sè tiÕt 1
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc
- §äc vµ hiÓu ®-îc néi dung mét b¶ng tÇn sè - tÇn suÊt, b¶ng
ph©n bè tÇn sè - tÇn suÊt ghÐp líp.
 2. VÒ kü n¨ng
- BiÕt lËp b¶ng ph©n bè tÇn sè -            tÇn suÊt tõ mÉu sè liÖu ban
®Çu.
- BiÕt vÏ biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt h×nh cét; biÓu ®å tÇn suÊt
h×nh qu¹t; ®êng gÊp khóc tÇn sè tÇn suÊt ®Ó thÓ hiÖn b¶ng ph©n
bè tÇn sè tÇn suÊt ghÐp líp.
 3. VÒ t- duy:       RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
    nhanh nh¹y.
 4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
 II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc mét sè khÝa niÖm ë THCS, vµ
    th-êng xuyªn nghe ®µi b¸o nªu ra c¸c sè liÖu thèng kª.
 2. Ph-¬ng tiÖn:       C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

TiÕt 45                   Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007
 1. Bµi cò: Lång ghÐp trong bµi míi.
 2. Bµi míi:
                                             Trang 107
Ho¹t ®éng 1. ¤n tËp
  1. Sè liÖu thèng kª
  2. TÇn sè

       Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mçi gi¸ - Tæ chøc cho HS nh¾c l¹i sè
trÞ trong mÉu sè liÖu ®gl tÇn liÖu thèng kª vµ kh¸i niÖm tÇn
sè cña gi¸ trÞ ®ã.                 sè

VÝ dô. §iÒu tra n¨ng suÊt lóa cña 31 tØnh, ng-êi ta thu ®-îc c¸c
sè liÖu nh- sau

 30     30     25     25     35  45   40     40  35   45

 25     45     30     30     30  40   30     25  45   45

 35     35     30     40     40  40   35     35  35   35    35
       Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Cã 5 gi¸ trÞ kh¸c nhau                - Cã bao nhiªu gi¸ trÞ kh¸c
x1  25, x2  30, x3  35, x4  40, x5  45.      nhau,  ®ã  lµ  nh÷ng  gi¸   trÞ
                            nµo?
n1  4, n2  7, n3  9, n4  6, n5  5.
                            - H·y tÝnh tÇn sè cña mçi gi¸
                            trÞ ®ã?Ho¹t ®éng 2. TÇn suÊt

       Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

    n1        n                Tõ b¶ng sè liÖu trªn, mçi gi¸
f1     12,9%, f 2  2  22, 6%,
    31        31               trÞ chiÕm tØ lÖ bao nhiªu?
    n3        n               - Tõ ®ã ta cã b¶ng sè liÖu
f3     19, 4%, f 4  4  16,1%.
    31        31
                            sau:

               N¨ng suÊt lóa hÌ thu cña 31 tØnh

           N¨ng suÊt        TÇn sè     TÇn suÊt
            (t¹/ha)

                                              Trang 108
        25      4      12,9

        30      7      22.6

        35      9      29,4

        40      6      19,4

        45      5      19,1

       Céng      31     100 (%)

Ho¹t ®éng 3. B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊt ghÐp líp

    Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Nghiªn cøu vÝ dô        1. B¶ng tÇn sè - tÇn suÊt
- Nghiªn cøu c¸c kh¸i niÖm    - Nghiªn cøu kh¸i niÖm vµ vÝ
                 dô SGK.
                 - §/n tÇn sè lµ g×? B¶ng tÇn
                 sè?

_ Th¶o luËn hoµn thµnh H1.    - §/n tÇn suÊt lµ g×? B¶ng tÇn
                 suÊt?
                 - Tõ ®ã hoµn thµnh H1.

Ho¹t ®éng 2. H·y ®iÒn vµo chæ (...) ë cét tÇn suÊt trong b¶ng 5
SGK?

    Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Nghiªn cøu vÝ dô        2. B¶ng tÇn sè - tÇn suÊt ghÐp
                 líp
                 - Nghiªn cøu kh¸i niÖm vµ vÝ

- Th¶o luËn hoµn thµnh H2.    dô SGK.

- Nghiªn cøu vÝ dô b¶ng 6 vµ - Tõ ®ã hoµn thµnh H2.
hoµn thµnh b¶ng 6.      - Chó ý: Cã nhiÒu tr-êng hîp
                 ta ghÐp líp theo nöa kho¶ng
                 sao cho n÷a bªn tr¸i cña mét
                 nöa  kho¶ng  còng  lµ  mót  bªn
                 ph¶i cña nöa kho¶ng tiÕp theo.                                Trang 109
 3. Cñng cè: CÇn n¾m râ hai lo¹i b¶ng: B¶ng tÇn sè- tÇn suÊt vµ
  b¶ng tÇn sè - tÇn suÊt ghÐp líp.
        LËp b¶ng tÇn sè - tÇn suÊt ghÐp líp bµi tËp 3 SGK.
 4. Bµi tËp: Bµi tËp 4,5 SGK.
        ------------------------------------
          Bµi  2. BiÓu ®å    Sè tiÕt 2

I. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc

  - HiÓu c¸c biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt h×nh cét, biÓu ®å tÇn
suÊt h×nh qu¹t vµ ®-êng gÊp khóc tÇn sè, tÇn suÊt.

2. VÒ kü n¨ng

  - §äc ®-îc c¸c biÓu ®å h×nh cét, h×nh qu¹t.

  - VÏ ®-îc c¸c biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt h×nh cét.

  - VÏ ®-îc ®-êng gÊp khóc tÇn sè, tÇn suÊt.

3. VÒ t- duy:   T- duy logic

4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn
thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

1. Thùc tiÔn. HS ®· cã kiÕn thøc vÒ tÇn sè, tÇn suÊt, b¶ng ph©n
bè tÇn sè, tÇn suÊt, b¶ng ph©n bè tÇn sè – tÇn suÊt ghÐp líp.

2. Ph-¬ng tiÖn:   C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

 Ho¹t ®éng 1: BiÓu ®å tÊn suÊt h×nh cét
VÝ dô 1. §o chiÒu cao cña 36 häc sinh thu ®-îc b¶ng ph©n bè tÇn
sè vµ tÇn suÊt ghÐp líp nh- sau
             ChiÒu cao 36 häc sinh                              Trang 110
      Líp sè ®o
      chiÒu cao         TÇn sè        TÇn suÊt (%)
        (cm)
       [150;156)         6             16,7
       [156;162)         12            33,3
       [162;168)         13            36,1
       [168;174]         5             13,9
        Céng           36           100 (%)


     Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi                §Ó m« t¶ b¶ng ph©n bè tÇn suÊt
- VÏ biÓu ®å h×nh cét             ghÐp líp, cã thÓ vÏ biÓu ®å
                        tÇn    suÊt   h×nh    cét   nh-   sau
                        (SGK, trang 115)
                        Chó ý:
                        -  C¸ch   chän   hÖ   trôc    täa   ®é
                        vu«ng gãc, c¸ch vÏ hÖ täa ®é;
                        - C¸ch t¹o lËp c¸c h×nh ch÷
                        nhËt (c¸c cét) cña biÓu ®å.


 Ho¹t ®éng 2: §-êng gÊp khóc tÇn suÊt
    Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi            Trªn    mÆt  ph¼ng   täa   ®é,   h·y   x¸c
- Thùc hµnh vÏ ®-êng gÊp ®Þnh c¸c ®iÓm               ci ; fi  , i  1, 2, 3, 4, trong
khóc  tÇn  suÊt    cña  vÝ  dô ®ã  ci  lµ trung b×nh céng hai mót
trªn.                  cña líp i (ta gäi lµ gi¸ trÞ ®¹i
                    diÖn cña líp i). VÏ c¸c ®o¹n th¼ng
                    nèi ®iÓm      ci ; fi  víi c¸c ®iÓm  ci1; fi1 
                    ta ®-îc mét ®-êng gÊp khóc, gäi lµ
                    ®-êng gÊp khóc tÇn suÊt.

3. Cñng cè

    Cho b¶ng ph©n bè tÇn suÊt ghÐp líp sau
                                             Trang 111
NhiÖt ®é trung b×nh cña th¸ng 12 t¹i thµnh phè Vinh tõ 1961 ®Õn
                  1930

      Líp nhiÖt ®é    C
               0       TÇn suÊt


         [15;17)          16,7

         [17;19)          43,3

         [19; 21)          36,7

         [21;17)          3,3

H·y vÏ biÓu ®å tÇn suÊt h×nh cét vµ ®-êng g©p khóc tÇn suÊt.

4. Bµi tËp vÒ nhµ

  Bµi 1, 2 SGK, HS lµm thªm bµi tËp trong SBT.

      ---------------------------------------------

1. Bµi cò

  - Nªu c¸c b-íc vÏ biÓu ®å tÇn suÊt h×nh cét vµ ®-êng gÊp
khóc tÇn suÊt

2. Bµi míi

 Ho¹t ®éng 3: BiÓu ®å h×nh qu¹t
VÝ dô. Cho b¶ng
  C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong n-íc n¨m 1997,
            ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ


   C¸c thµnh phÇn kinh tÕ      Sè phÇn tr¨m

    (1) Khu vùc doanh          23,7
       nghiÖp NN

   (2) Khu vùc ngoµi quèc         47.3
        doanh

    (3) Khu vùc ®Çu t-          29,0
       n-íc ngoµi


                              Trang 112
       Céng          100 (%)    Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi         H×nh d-íi ®©y lµ biÓu ®å h×nh
                 qu¹t m« t¶ b¶ng trªn.
                 Chó ý: §Ó chia chÝnh x¸c ta
                 tÝnh theo c«ng thøc s  3, 6.n (®é)
                 víi n lµ sè phÇn tr¨m
                      (1) 23,7
                      (2) 47,3
                      (3) 29,0
3. Cñng cè

  Dùa vµo biÓu ®å h×nh qu¹t d-íi ®©y, h·y lËp b¶ng c¬ cÊu nh-
trong vÝ dô trªn.
                      (1) 22
                      (2) 38,1
                      (3) 39,9
4. Bµi tËp vÒ nhµ

  HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.
                                Trang 113
Trang 114
Trang 115
  TiÕt              Ngµy      Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:48           so¹n:12/03/2009   tiªn:16/03/2009


LUYÖN TËP

I. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc

  - Hs thµnh th¹o c¸ch vÏ c¸c biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt h×nh
cét, biÓu ®å tÇn suÊt h×nh qu¹t vµ ®-êng gÊp khóc tÇn sè, tÇn
suÊt.- §äc ®-îc c¸c biÓu ®å h×nh cét, h×nh qu¹t.

  .

2. VÒ kü n¨ng

  - §äc ®-îc c¸c biÓu ®å h×nh cét, h×nh qu¹t.

  - VÏ ®-îc c¸c biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt h×nh cét.

  - VÏ ®-îc ®-êng gÊp khóc tÇn sè, tÇn suÊt.

3. VÒ t- duy:   T- duy logic

4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn
thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

1. Thùc tiÔn. HS ®· cã kiÕn thøc vÒ tÇn sè, tÇn suÊt, b¶ng ph©n
bè tÇn sè, tÇn suÊt, b¶ng ph©n bè tÇn sè – tÇn suÊt ghÐp líp.

2. Ph-¬ng tiÖn: Lý thuyÕt bµi 2, C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

 BT1:VÏ biÓu ®å tÊn suÊt h×nh cét,vµ ®-êng gÊp khóc tÇn suÊt khi
cho b¶ng ph©n bè tÇn sè ghÐp líp(T114-SGK)
                     §é dµi cña 60 l¸ d-¬ng xØ
tr-ëng thµnh
    Líp cña    ®édµi
                 TÇn sè   TÇn suÊt (%)
        (cm)

                               Trang 116
         [10; 20)         8             ?
         [20;30)          18            ?
         [30; 40)         24            ?
         [40;50]          10            ?
         Céng           60           100 (%)


       Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

-Gäi 1 hs lªn b¶ng vÏ.              §Ó m« t¶ b¶ng ph©n bè tÇn suÊt
Líp chó ý theo dâi                ghÐp líp, cã thÓ vÏ biÓu ®å

- VÏ biÓu ®å h×nh cét               tÇn    suÊt  h×nh    cét    nh-    sau
                         (SGK, trang 115)
-VÏ ®-êng gÊp khóc tÇn suÊt
                         Chó ý:
                         -  C¸ch  chän    hÖ  trôc     täa    ®é
                         vu«ng gãc, c¸ch vÏ hÖ täa ®é;
                         - C¸ch t¹o lËp c¸c h×nh ch÷
                         nhËt (c¸c cét) cña biÓu ®å.


 §-êng gÊp khóc tÇn suÊt
      Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Chó ý theo dâi              Trªn    mÆt  ph¼ng  täa    ®é,    h·y    x¸c
- Thùc hµnh vÏ ®-êng gÊp ®Þnh             c¸c   ®iÓm     ci ; fi   ?, i  1, 2, 3, 4,
khóc    tÇn  suÊt    cña  vÝ  dô trong ®ã ci lµ trung b×nh céng hai
trªn.                   mót cña líp i (ta gäi lµ gi¸ trÞ
                      ®¹i diÖn cña líp i). VÏ c¸c ®o¹n
                      th¼ng nèi ®iÓm       ci ; fi  víi c¸c ®iÓm
                       ci1; fi1  ta ®-îc mét ®-êng gÊp khóc,
                      gäi    lµ   ®-êng    gÊp    khóc      tÇn
                      suÊt(§/víi sè liÖu ë b¶ng trªn).

BT2:VÏ:-biÓu ®å h×nh cét tÇn sè.

    -  ®-êng gÊp khóc tÇn sè(BT 3 cña bµi 1)

    -  (HS VÏ ,gv chØnh söa)

                                                Trang 117
H-íng dÉn :BT3

  3. Cñng cè :- Nh¾c l¹i c¸ch vÏ c¸c biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt
h×nh cét, biÓu ®å tÇn suÊt h×nh qu¹t vµ ®-êng gÊp khóc tÇn sè,
tÇn suÊt.- §äc ®-îc c¸c biÓu ®å h×nh cét, h×nh qu¹t.

BTVN:Hoµn chØnh c¸c bt bµi 2 vµo vë bt.          Bµi  3. Sè trung b×nh céng, sè trung vÞ- Mèt
     Sè tiÕt 2

I. Môc tiªu

1. VÒ kiÕn thøc

  - BiÕt ®-îc mét sè ®Æc tr-ng cña d·y sè liÖu: sè trung
b×nh, sè trung vÞ, mèt vµ ý nghÜa cña chóng.

2. VÒ kü n¨ng

  - T×m ®-îc sè trung b×nh, sè trung vÞ, mèt cña d·y sè liÖu
th«ng kª (trong nh÷ng t×nh huèng ®· häc).

3. VÒ t- duy:   T- duy logic

4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc, tÝnh cÈn
thËn chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc

1. Thùc tiÔn. HS ®· cã kiÕn thøc vÒ tÇn sè, tÇn suÊt, b¶ng ph©n
bè tÇn sè, tÇn suÊt, b¶ng ph©n bè tÇn sè – tÇn suÊt ghÐp líp,
biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt h×nh cét, biÓu ®å tÇn suÊt h×nh qu¹t vµ
®-êng gÊp khóc tÇn sè, tÇn suÊt.

2. Ph-¬ng tiÖn:   C¸c phiÕu häc tËp

III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy

  TiÕt              Ngµy      Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:49          so¹n:12/03/2009   tiªn:17/03/2009
 1. Bµi cò:  MÉu lµ g×?
        MÉu sè liÖu lµ g×?
                               Trang 118
          KÝch th-íc mÉu lµ g×?
   2. Bµi míi:
H1. a) TÝnh sè trung vÞ cña mÉu sè liÖu trong vÝ dô 2 (SGK
trang 172)
    b) TÝnh sè trung b×nh cña mÉu sè liÖu trong vÝ dô 3 (SGK
trang 173) vµ so s¸nh nã víi sè trung vÞ.

     Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

-  Nghiªn  cøu  c¸c  kh¸i    niÖm, -   §iÒu  khiÓn   HS  nghiªn   cøu
c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh kh¸i niÖm vµ c¸ch x¸c ®Þnh sè
vµ sè trung vÞ                trung    b×nh  sè   trung  vÞ   vµ
- ¸p dông th¶o luËn hoµn thµnh nghiªn cøu vÝ dô SGK.
H1.                     - Tõ ®ã h·y ¸p dông hoµn thµnh
                       H1.
                       - §Ýnh chÝnh c¸c sai sãt nÕu
                       cÇn cho HS.

H2. Bµi tËp 9 SGK
    Cã 100 HS tham dù kú thi HS giái m«n To¸n (thang ®iÓm 20)
kÕt qu¶ ®-îc cho trong b¶ng sau ®©y

§iÓm   9  10  11  12   13  14  15   16  17   18   19

TÇn    1  1   3  5   8   13  19   24  14   10   2  N=100
sè

     a. T×nh sè trung b×nh?
     b. TÝnh sè trung vÞ vµ mèt, nªu ý nghÜa cña chóng?

     Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

-  Nghiªn  cøu  c¸c  kh¸i    niÖm, -   §iÒu  khiÓn   HS  nghiªn   cøu
c¸ch x¸c ®Þnh mèt              kh¸i niÖm, c¸ch x¸c ®Þnh mèt
- ¸p dông th¶o luËn hoµn thµnh vµ nghiªn cøu vÝ dô SGK.
H1.                     - Tõ ®ã h·y ¸p dông hoµn thµnh
                       H2.
                       - §Ýnh chÝnh c¸c sai sãt nÕu
                       cÇn cho HS.

                                         Trang 119
3. Cñng cè
4. Bµi tËp vÒ nhµ:
   HS lµm c¸c bµi tËp SGK.
TiÕt 50                  Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007
H3.
Bµi 1.    Ng-êi ta chia 179 cñ khoai t©y theo 9 líp c¨n cø trªn
khèi l-îng cña chóng (®¬n vÞ lµ gam). Ta cã b¶ng ph©n bè tÇn sè
ghÐp líp sau ®©y.

  Líp  10;19 20;29 30;39 40;49 50;59 60;69 70;79 80;89 90;99


TÇn sè    1     14   21   73  42   13    9    4    2    N  179


TÝnh khèi l-îng trung b×nh cñ khoai t©y?

     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

-  Nghiªn    cøu  c¸c  kh¸i  niÖm, -  §iÒu   khiÓn   HS  nghiªn    cøu
c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh vµ kh¸i niÖm vµ c¸ch x¸c ®Þnh sè
sè trung vÞ                  trung b×nh cña mÉu sè liÖu cho
- ¸p dông th¶o luËn hoµn thµnh bëi b¶ng ph©n bè tÇn sè ghÐp
H1.              líp vµ nghiªn cøu vÝ dô SGK.

                                          Trang 120
                 - Tõ ®ã h·y ¸p dông hoµn thµnh
                 H3.
                 - §Ýnh chÝnh c¸c sai sãt nÕu
                 cÇn cho HS.

 3. Cñng cè:    CÇn n¾m râ hai lo¹i b¶ng: B¶ng tÇn sè- tÇn
   suÊt vµ b¶ng tÇn sè - tÇn suÊt ghÐp líp.
        LËp b¶ng tÇn sè - tÇn suÊt ghÐp líp bµi tËp 3 SGK.
Bµi tËp: Bµi tËp 4,5 SGK.
    Bµi 4. Ph-¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn     Sè tiÕt 1
  Bµi 3. C¸c sè ®Æc tr-ng cña mÉu sè liÖu       Sè tiÕt 2.
I. Môc tiªu
 2. VÒ kiÕn thøc
- Nhí ®-îc c«ng thøc tÝnh c¸c sè ®Æc tr-ng cña mÉu sè liÖu, hiÓu
®-îc ý nghÜa cña chóng
 3. VÒ kü n¨ng
 - BiÕt c¸ch tÝnh   ph-¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn, hiÓu ®-îc ý
nghÜa cña chóng.
 4. VÒ t- duy:   RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
  nhanh nh¹y.
 5. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
 II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc mét sè khÝa niÖm ë THCS, vµ
  th-êng xuyªn nghe ®µi b¸o nªu ra c¸c sè liÖu thèng kª.
 2. Ph-¬ng tiÖn:  C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
 1. Bµi cò:
  Nh¾c l¹i c¸c c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh cña mÉu sè liÖu
 khi cho bëi c¸c d¹ng kh¸c nhau?
  Nh¾c l¹i kh¸i niÖm sè trung vÞ , mèt vµ c¸ch x¸c ®Þnh c¸c
sè ®Æc tr-ng ®ã?
                               Trang 121
    Thùc hiÖn gi¶i H3 (trang 174 SGK)
  2. Bµi míi:
  H4. Nghiªn cøu kh¸i niÖm ph-¬ng sai vµ thùc hiªn tÝnh ph-¬ng
  sai mét sè mÉu sè liÖu.

     Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- HS nghiªn cøu kh¸i niÖm -          §iÒu        khiÓn        HS      nghiªn       cøu
vµ c¸ch x¸c ®Þnh sè ph-¬ng kh¸i niÖm vµ c¸ch x¸c ®Þnh sè
sai  vµ  nghiªn   cøu  vÝ  dô ph-¬ng sai vµ nghiªn cøu vÝ
SGK.                   dô SGK.
- Ph©n biÖt c¸c c«ng thøc - HD ph©n biÖt c¸c c«ng thøc
tÝnh ph-¬ng sai.             tÝnh ph-¬ng sai cho HS.
- Chó ý c«ng thøc GV ®-a                             1  N
                                                        1  m
                     - L-u ý:             x
                                         N
                                             xi ;       x
                                                        N
                                                          n x  i i
ra ®Ó ¸p dông vµo gi¶i bµi                               i 1             i 1


to¸n cho ng¾n gän vµ ®¬n do ®ã
gi¶n.                          1   N

                              x
                                       2
                     s 2  ...           2
                                    i  x ;
                            N  i 1

                               m
                            1
                              n x
                                          2
                     s 2  ...            2
                                    i i  x
                            N  i 1  3. Cñng cè:
  H5. H·y tÝnh ph-¬ng sai cña c¸c mÉu sè liÖu
  a) MÉu sè liÖu cho ë VD2 ë H1;
  b) MÉu sè liÖu cho ë H2;
  c) MÉu sè liÖu cho ë H3.

     Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- HS ho¹t ®éng th¶o luËn - §iÒu khiÓn HS ¸p dông lý
thùc hiÖn bµi to¸n, tr×nh thuyÕt vµ t-îng tù vÝ dô tÝnh
bµy bµi to¸n               c¸c ph-¬ng sai.
- Ph©n biÖt c¸c c«ng thøc -          L-u      ý     c¸ch       ¸p      dông     c«ng
tÝnh ph-¬ng sai.             thøc mét lÇn n÷a cho HS
-  ¸p   dông  vµo  gi¶i   bµi         1  N
                                            1   m
                        x
                            N
                              x ;  i     x
                                            N
                                               n x  i i  do ®ã
to¸n mét c¸ch linh ho¹t.                  i 1               i 1
                                                                 Trang 122
                          N
                        1
                          x
                                 2
                 s 2  ...        2
                             i  x ;
                        N  i 1

                          m
                        1
                          n x
                                   2
                 s 2  ...         2
                             i i  x
                        N  i 14. Bµi tËp: Bµi tËp SGK vµ SBT, c¸c bµi tËp luyÖn tËp.
                                     Trang 123
  TiÕt             Ngµy      Ngµy d¹y ®Çu
 PPCT:52          so¹n:28/03/2009   tiªn:1/04/2009
                         Bµi: ¤n tËp
    Sè tiÕt 1
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc
 - N¾m ch¾c c¸c kh¸i niÖm c¸c c«ng thøc, hiÓu ®-îc ý nghÜa tõng
c«ng thøc, tõng kh¸i niÖm

 trong chương
 2. VÒ kü n¨ng
- BiÕt lËp b¶ng ph©n bè tÇn sè -    tÇn suÊt tõ mÉu sè liÖu ban
®Çu.                              Trang 124
- BiÕt vÏ biÓu ®å tÇn sè, tÇn suÊt h×nh cét; biÓu ®å tÇn suÊt
h×nh qu¹t; ®-êng gÊp khóc tÇn sè tÇn suÊt ®Ó thÓ hiÖn b¶ng ph©n
bè tÇn sè tÇn suÊt ghÐp líp.
- BiÕt c¸ch tÝnh sè trung b×nh, sè trung vÞ, ph-¬ng sai vµ ®é
lÖch chuÈn, hiÓu ®-îc ý nghÜa cña chóng.
 3. VÒ t- duy:        RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
    nhanh nh¹y.
 4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
 II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc mét sè khÝa niÖm ë THCS, vµ
    th-êng xuyªn nghe ®µi b¸o nªu ra c¸c sè liÖu thèng kª.
 2. Ph-¬ng tiÖn:       C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
 1. Bµi cò:
    1. H·y chän ph-¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c ph-¬ng ¸n ®·
cho.
    NÕu ®¬n vÞ ®o cña sè liÖu lµ kg th× ®¬n vÞ cña ®é lÖch
chuÈn lµ
    A. kg 2 ;     B. kg;    C. Kh«ng cã ®¬n vÞ ®o; D.  kg .
    2. H·y chän kh¼ng ®Þnh ®óng trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau vÒ sè
trung b×nh x
       a. Sè trung b×nh lu«n lµ sè liÖu nµo ®ã cña mÉu;
       b. Mét nöa sè liÖu trong mÉu lín h¬n hoÆc b»ng x ;

           x  x  0
          N
       c.      i
          i 1


       d. Sè trung b×nh ®o møc ®é ph©n t¸n cña mÉu sè liÖu
 2. Bµi míi:
 H1. Bµi tËp SGK:3,4
 HoÆc:Ng-êi ta ph©n 400 qu¶ trøng thµnh n¨m líp c¨n cø trªn
 khèi l-îng cña chóng (®¬n vÞ lµ gam). Ta cã b¶ng ph©n bè tÇn
 sè ghÐp líp sau
                                    Trang 125
                 Líp        TÇn sè

                27,5;32,5      18

                32,5;37,5      76

                37,5;42,5      200

                42,5;47,5      100

                47,5;52,5      6

                          N  400

   a) LËp b¶ng ph©n bè tÇn suÊt;
   b) VÏ c¸c biÓu ®å;
   c) TÝnh sè trung b×nh;
   d) TÝnh ph-¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn.

    Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn x¸c ®Þnh sè -          §iÒu  khiÓn   HS  th¶o  luËn
trung b×nh vµ ph-¬ng sai gi¶i bµi to¸n
vµ  ®é  lÖch  chuÈn,  tr×nh - L-u ý HS sö dông c¸c c«ng
bµy bµi to¸n             thøc mét c¸ch thÝch hîp
-  Th¶o  luËn  thµnh - Chó ý ®Ó tÝnh sè trung b×nh
           hoµn
trao ®æi vÒ c¸c kiÕn thøc cña mÉu sè liÖu cho ë b¶ng
sö dông gi¶i H1.     tÇn sè ghÐp líp cÇn lÊy xi lµ
                   gi¸ trÞ ®¹i diÖn cho líp thø
                   y
                   - L-u ý HS lÊy kÕt qu¶ gÇn
                   ®óng
                   - §Ýnh chÝnh c¸c sai sãt cho
                   HS vµ hoµn thiÖn bµi to¸n

   H2. Bµi tËp 6 trang 130 SGK
   ? X¸c ®Þnh mèt cña mÉu sè liÖu
               (C¸c ho¹t ®éng t-¬ng tù H1)
   H3. Bµi tËp 5 trang 130 SGK
             (C¸c ho¹t ®éng t-¬ng tù H1,H2)

                                         Trang 126
L-u ý. Hd HS sö dông m¸y tÝnh ®Ó t×nh c¸c sè liÖu thèng kª.
3. Cñng cè: GV cñng cè c¸c kiÕn thøc vÕ tÇn sè,tÇn suÊt sè
 trung b×nh, sè trung vÞ mèt, ph-¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn vµ
 nghÜa cña chóng
4. Bµi tËp: Bµi tËp cßn l¹i SGK vµ SBT.
                            Trang 127
     Ch-¬ng VI. Gãc l-îng gi¸c vµ c«ng thøc l-îng gi¸c
      Bµi 1. Cung vµ gãc l-îng gi¸c.        Sè tiÕt 2.
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc
- HiÓu râ sè ®o ®é, sè ®o ra®ian cña cung trßn vµ gãc, ®é dµi
cña cung trßn
- HiÓu r»ng hai tia Ou, Ov (cã thø tù tia ®Çu, tia cuèi) x¸c
®Þnh mét hä gãc l-îng gi¸c cã sè ®o      a 0  k 3600 ,  hoÆc   k 2  rad

 k Z . HiÓu ®-îc ý nghÜa h×nh häc cña   a0 ,   rad trong tr-êng hîp
0  a  360 hay 0    2 . T-¬ng tù cho cung l-îng gi¸c.

 2. VÒ kü n¨ng
- BiÕt biÕn ®æi sè ®o ®é sang sè ®o ra®ian vµ ng-îc l¹i. BiÕt
tÝnh ®é dµi cung trßn.
- BiÕt mèi liªn hÖ g÷a gãc h×nh häc vµ gãc l-îng gi¸c.
- Sö dông ®-îc hÖ thøc Sa-l¬.
 3. VÒ t- duy:   RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
   nhanh nh¹y.
 4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
 II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc mét sè kh¸i niÖm ë THCS.
 2. Ph-¬ng tiÖn:   C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

TiÕt 53             Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007
 1. Bµi cò:
 §-êng trßn b¸n kÝnh R cã ®é dµi vµ cã b¸n kÝnh bao nhiªu?
 2. Bµi míi:
                                     Trang 128
   Ho¹t ®éng 1. Mét h¶i lý lµ ®é dµi cung trßn xÝch ®¹o cã sè ®o
     0
    1 
      1' . BiÕt ®é dµi xÝch ®¹o lµ 40000 km, hái mét h¶i lý dµi
    60 
   bao nhiªu km.

     Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- §-êng trßn b¸n kÝnh R cã - Nõu chia ®-êng trßn thµnh
®é dµi lµ     2 R  vµ cã sè ®o 360 phÇn, khi ®ã sè ®o mét
3600 . Do ®ã chia ®-êng trßn cung nµy lµ bao nhiªu?
thµnh 360 phÇn th× mçi phÇn
          2 R  R
                 , cã sè - Vëy cung trßn cã sè ®o a
                                  0
cã ®é dµi
          360 180
                     th× cã ®é dµi bao nhiªu?
®o 10 .
                     - ¸p dông bµi to¸n trªn?
   2 R  Ra
- l      .             - H·y ghi nhí c¸c sè ®o b»ng
   360 180
                     rad vµ t-¬ng øng sè ®o b»ng
- §é dµi mét h¶i lÝ
                     ®é c¸c gãc ®Æc biÖt.
      2 R 1 40000 1
    l   .    .  ...
      360 60 360 60Ho¹t ®éng 2. §Ó h×nh dung gãc 1rad ng-êi ta quÊn ®o¹n d©y cã ®é
dµi b»ng b¸n kÝnh quanh ®-êng trßn ®ã. H·y lµm ®iÒu trªn vµ ®o
xem gãc b»ng 1rad xÊp xØ b»ng bao nhiªu ®é?

     Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- §-êng trßn b¸n kÝnh R cã - H·y ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa
®é   dµi  lµ   2 R  cã  sè  ®o vÒ sè ®o rad
2 R                   - Cung trßn cã ®é dµi R th×
    2 rad.
 R
                     cã sè ®o b»ng 1rad. Toµn bé
- Cung cã ®é dµi l cã sè ®o ®-êng trßn cã sè ®o?
rad
              - Cung trßn cã ®é dµi l th×
          l           cã sè ®o rad? Vµ ng-îc l¹i?
           l R.
          R
                     - Quan hÖ sè ®o b»ng rad vµ
- Quan hÖ sè ®o b»ng rad vµ
                     sè ®o b»ng ®é cña mét cung
sè ®o b»ng ®é cña mét cung
                     trßn?
trßn


                                    Trang 129
           aR      a
     l R         
          180     180
Ho¹t ®éng 3. Quan s¸t c¸c h×nh vÏ vµ x¸c ®Þnh sè ®o c¸c gãc
l-îng gi¸c   Ou, Ov  vµ c¸c cung l-îng gi¸c t-¬ng øng?


     Ho¹t ®éng cña HS               Ho¹t ®éng cña GV

- Quan s¸t vµ ph¸t biÓu ®Þnh - H·y quan s¸t vµ ph¸t biÓu
nghÜa.                    c¸c ®Þnh nghÜa vÒ gãc l-îng
                       gi¸c, cung l-îng gi¸c vµ sè
                       ®o cña chóng?

- X¸c ®Þnh c¸c sè ®o.             - Tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c sè ®o
                       trªn?
(Chó ý c¸ch ghi c¸c sè ®o)


 3. Cñng cè: L-u ý kh¸i niÖm sè ®o ®é vµ sè ®o rad cña gãc
  l-îng gi¸c, c«ng thøc tÝnh ®é dµi mét cung trßn, ®æi sè ®o
  b»ng ®é ra sè ®o b»ng rad vµ ng-îc l¹i. X¸c ®Þnh ®-îc sè ®o
  b»ng ®é vµ sè ®o b»ng rad c¶u mét gãc l-îng gi¸c vµ mét
  cung l-îng gi¸c.
 4. Bµi tËp:
  - Nghiªn cøu hÖ thøc Sa-l¬.
  - Lµm c¸c bµi tËp SGK vµ SBT
       ------------------------------------------------

TiÕt 54                   Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007


 1. Bµi cò:
 1. Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng, kh¼ng ®Þnh
 nµo sai:
 (A)    Sè ®o cung trßn phô thuéc b¸n kÝnh cña nã;
 (B)    §é dµi cung trßn tØ lÖ víi sè ®o cung ®ã;
 (C)    §é dµi cung trßn tØ lÖ víi b¸n kÝnh cña nã;
 (D)    NÕu Ou, Ov lµ hai tia ®èi nhau th× sè ®o c¸c gãc l-îng
   gi¸c   Ou, Ov  lµ  2k 1  ,  k Z .


                                     Trang 130
  2. §iÒn vµo « trèng trong b¶ng

   Sè ®o ®é       600     2400                31000

   Sè     ®o                    3     16
                                
   rad                         4     3

  2. Bµi míi:
BT1. Coi kim giê ®ång hå lµ tia Ou, kim phót lµ tia Ov. H·y t×m
sè ®o cña c¸c gãc l-îng gi¸c           Ou, Ov  khi ®ång hå chØ 3h, 4h, 9h,
10h?

      Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
gi¶i bµi                     HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
nhãm                       - Hoµn thiÖn bµi tËp.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi
tËp

BT2. Chøng minh r¼ng
                                        10    22
a) Hai gãc l-îng gi¸c cã cïng tia ®Çu vµ cã sè ®o lµ                 vµ
                                        3     3
th× cã cïng tia cuèi.

b) Hai gãc l-îng gi¸c cã cïng tia ®Çu vµ cã sè ®o lµ 6450 vµ 4350
th× cã cïng tia cuèi.

      Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
gi¶i bµi                     HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
nhãm                       - Hoµn thiÖn bµi tËp.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi - §Ó chøng minh bµi to¸n ta
tËp            cÇn cm ®iÒu g×?
-  C/m   gãc     l-îng  gi¸c  ®ã
cïng    cã  d¹ng      k 2  hoÆc
a 0  k 3600 , k  Z .

                                           Trang 131
BT3. T×m sè ®o a 0 ,  180  a  180 cña gãc l-îng gi¸c cã tia ®Çu vµ tia
cuèi víi gãc trªn mçi h×nh sau.


    Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

- Theo nhãm th¶o luËn vµ - Giao nhiÖm vô theo nhãm cho
gi¶i bµi            HS
- Tr×nh bµy bµi gi¶i theo - §iÒu khiÓn HS gi¶i bµi
nhãm              - Hoµn thiÖn bµi tËp.
- Th¶o luËn hoµn thiÖn bµi - H-íng dÉn: H·y viÕt c¸c gãc
tËp            ®ã d-íi d¹ng a 0  k 3600 , k  Z sau
                ®ã t×m k sao cho
                180  a  k 360  180 ,  víi  k  t×m
                ®-îc nªu kÕt qu¶ bµi to¸n.

 3. Cñng cè: L-u ý vÒ sè ®o cña gãc l-îng gi¸c vµ luyÖn tËp
    c¸ch x¸c ®Þnh sè ®o cña mét gãc l-îng gi¸c khi biÕt tia
    ®Çu, tia cuèi vµ kho¶ng x¸c ®Þnh cña gãc ®ã.
 4. Bµi tËp: Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ lµm Bt phÇn
    luyÖn tËp.
       -----------------------------------------


 Bµi 2. Gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña gãc (cung) l-îng gi¸c         Sè tiÕt
                   2.
I. Môc tiªu
  1. VÒ kiÕn thøc
- HiÓu thÕ nµo lµ ®-êng trßn l-îng gi¸c vµ hÖ to¹ ®é vu«ng gãc
g¾n víi nã, ®iÓm M trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c x¸c ®Þnh bëi sè         
(hay bëi gãc  , cung  )
- BiÕt c¸c ®Þnh nghÜa c«sin, sin, tang, c«tang cña gãc l-îng
gi¸c  vµ ý nghÜa h×nh häc cña chóng.
- N¾m ch¾c c¸c c«ng thøc l-îng gi¸c c¬ b¶n.
  2. VÒ kü n¨ng


                                    Trang 132
- BiÕt t×m ®iÓm M trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c x¸c ®Þnh bëi sè
thùc 
- BiÕt c¸c ®Þnh dÊu cña cos  , sin  , tan  , cot         khi biÕt  ;
biÕt c¸c gi¸ trÞ c«sin, sin, tang, c«tang cña mét sè gãc l-îng
gi¸c th-êng gÆp.
- Sö dông thµnh th¹o c¸c c«ng thøc l-îng gi¸c c¬ b¶n.
   3. VÒ t- duy:     RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
    nhanh nh¹y.
   4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
 II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc tØ sè l-îng gi¸c ë THCS vµ ë h×nh
    häc 10.
 2. Ph-¬ng tiÖn:      C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng

TiÕt 55                  Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007
 1. Bµi cò:

 1.   Nªu  kh¸i   niÖm   ®-êng
trßn ®Þnh h-íng?
2. X¸c ®Þnh sè ®o cña cung
l-îng  gi¸c  cã  ®iÓm   ®Çu  vµ
®iÓm  cuèi   t-¬ng  øng   trïng
víi  c¸c   ®iÓm  ®Çu  vµ  ®iÓm

cuèi cña cung AM (h×nh vÏ) 2. Bµi míi:
 Ho¹t ®éng1. T×m ®iÓm M trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c sao cho cung
         3
AM cã sè ®o
         4

     Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- Nghiªn cøu kh¸i niÖm           - §iÒu khiÓn HS nghiªn cøu

                                     Trang 133
- Ph¸t biÓu c¸c kh¸i niÖm     kh¸i niÖm ®-êng trßn l-îng
- Thùc hiÖn gi¶i H1.        gi¸c:
                  1. §Þnh nghÜa
                  2. T-¬ng øng gi÷a sè thùc vµ
                  ®iÓm trªn ®-êng trßn l-îng
                  gi¸c
                  + Gi¶i H1.
                  3. HÖ to¹ ®é vu«ng gãc g¾n
                  víi ®-êng trßn l-îng gi¸c


Ho¹t ®éng 2. T×m ®iÓm M trªn ®-êng trßn
                      3
l-îng gi¸c sao cho cung AM cã sè ®o
                       4
     Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

- Thùc hiÖn th¶o luËn biÓu - H·y nghiªn cøu biÓu diÔn
diÔn ®iÓm M trªn ®-êng trßn ®iÓm M trªn ®-êng trßn l-îng
l-îng gi¸c             gi¸c.
-   Cung    AM  cã  sè  ®o - C¸c cung cã ®iÓm ®Çu vµ
3                 ®iÓm  cuèi  t-¬ng   øng   trïng
   k 2 , k  Z .
 4                 víi  ®iÓm  ®Çu  vµ  ®iÓm   cuèi
                  cña  cung  AM  cã  sè  ®o  bao
                  nhiªu.

Ho¹t ®éng 3.
    1. T×m  ®Ó sin   0 . Khi ®ã cos b»ng bao nhiªu?
    2. T×m  ®Ó cos  0 . Khi ®ã sin  b»ng bao nhiªu?

     Ho¹t ®éng cña HS          Ho¹t ®éng cña GV

- Quan s¸t vµ ph¸t biÓu ®Þnh - H·y quan s¸t vµ ph¸t biÓu
nghÜa.               c¸c  ®Þnh  nghÜa   vÒ  sin   vµ
                  c«sin gãc l-îng gi¸c
                                      Trang 134
                    - Tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c sè ®o
                    trªn?

-  X¸c  ®Þnh   tho¶  m·n  bµi
to¸n.
Ho¹t ®éng 4.
   1. Trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c gèc A, xÐt cung l-îng gi¸c AM
cã sè ®o lµ  ®Ó. Hái ®iÓm M n»m trªn nöa mÆt ph¼ng nµo th×
cos   0 , trªn nöa mÆt ph¼ng nµo th× cos   0 ? C©u hái t-¬ng tù ®èi
víi sin
   2. H·y x¸c ®Þnh dÊu cña cos3 , sin 3 ?

     Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

- Quan s¸t vµ ph¸t biÓu tÝnh - H·y quan s¸t vµ ph¸t biÓu
chÊt.                 c¸c   tÝnh  chÊt  vÒ  sin  vµ
- ¸p dông gi¶i bµi to¸n.        c«sin gãc l-îng gi¸c
                    - Tõ ®ã x¸c ®Þnh dÊu cña c¸c
                    biÓu thøc trªn?


  3. Cñng cè:
  Hs n¾m ch¾c ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña sin vµ c«sin th«ng qua
c¸c ho¹t ®éng cñng cè cña GV.
  X¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ sin, c«sin c¸c gãc ®Æc biÖt vµ lËp b¶ng
th«ng qua ®iÒu khiÓn cña GV
  4. Bµi tËp vÒ nhµ:
  X¸c ®Þnh c¸c gãc sao cho c¸c gi¸ trÞ sin, c«sin nhËn c¸c gi¸
trÞ ë b¶ng gi¸ trÞ ®Æc biÖt.
       ----------------------------------------------

                                     Trang 135
TiÕt 56                 Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007


1. Bµi cò:

   1. Nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña sin vµ
c«sin
   2. Trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c gèc A,
xÐt cung l-îng gi¸c AM cã sè ®o lµ  ®Ó.
Hái ®iÓm M n»m c¸c gãc phÇn t- nµo th×
cos   0 ,  trªn  c¸c  gãc  phÇn  t-  nµo   th×
cos   0 ? C©u hái t-¬ng tù ®èi víi sin

2.  Bµi míi:
   Ho¹t ®éng 5. Trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c gèc A, xÐt cung l-îng
gi¸c AM cã sè ®o lµ  ®Ó. Hái ®iÓm M n»m c¸c gãc phÇn t- nµo th×
tan   0 , trªn c¸c gãc phÇn t- nµo th× sin  ? C©u hái t-¬ng tù ®èi
víi cot 

     Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Quan s¸t vµ ph¸t biÓu tÝnh - H·y quan s¸t vµ ph¸t biÓu
chÊt.                  c¸c tÝnh chÊt vÒ sin vµ c«sin
- ¸p dông gi¶i bµi to¸n.         gãc l-îng gi¸c
                     - ý nghÜa h×nh häc cña tang vµ
                     c«tang
                     - Tõ ®ã x¸c ®Þnh dÊu cña c¸c
                     biÓu thøc trªn?
Trªn c¬ së dÊu cña c¸c gi¸
trÞ   l-îng  gi¸c  luËn - ¸p dông x¸c ®Þnh dÊu cña c¸c
              th¶o
gi¶i vµ tr×nh bµy bµi to¸n  sè sau:

                                     17  
                     a) sin1560 ; cos  800  ; tan      ; tan 556
                                              0

                                     8   

                                          3  
                     b)          sin     ; cos      ;
                                   4       8  

                                    
                     tan     , biÕt r»ng 0   
                         2           2                                              Trang 136
 Ho¹t ®éng 6. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña mét sè gãc liªn
quan

      0                                
                                    
        6  4  3   2         6    4    3    2

  cos 

  sin 

  tan 

  cot     Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- Thùc hiÖn th¶o luËn ®iÒn -      H·y  nghiªn      cøu   ®iÒn    c¸c
c¸c gi¸ trÞ trªn b¶ng        gi¸  trÞ    sin,   c«sin,      tang,
                   cotang cña c¸c gãc trªn
                   - H-íng dÉn HS         sù liªn hÖ
                   gi÷a c¸c gi¸ trÞ cña c¸c gãc
 3. Cñng cè:
 Hs n¾m ch¾c ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña sin vµ c« tang, c«tang
th«ng qua c¸c ho¹t ®éng Cñng cè cña GV.
 X¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ tang, c«tang c¸c gãc ®Æc biÖt vµ lËp b¶ng
th«ng qua ®iÒu khiÓn cña GV
 4. Bµi tËp: Bµi tËp SGK vµ SBT


        -----------------------------------------


TiÕt 57               Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2007
           LuyÖn tËp         Sè tiÕt 1
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc
- HiÓu thÕ nµo lµ ®-êng trßn l-îng gi¸c vµ hÖ to¹ ®é vu«ng gãc
g¾n víi nã, ®iÓm M trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c x¸c ®Þnh bëi sè                  
(hay bëi gãc  , cung  )


                                             Trang 137
- BiÕt c¸c ®Þnh nghÜa c«sin, sin, tang, c«tang cña gãc l-îng
gi¸c  vµ ý nghÜa h×nh häc cña chóng.
- N¾m ch¾c c¸c c«ng thøc l-îng gi¸c c¬ b¶n.
   2. VÒ kü n¨ng
- BiÕt t×m ®iÓm M trªn ®-êng trßn l-îng gi¸c x¸c ®Þnh bëi sè
thùc 
- BiÕt c¸c ®Þnh dÊu cña cos  , sin  , tan  , cot         khi biÕt  ;
biÕt c¸c gi¸ trÞ c«sin, sin, tang, c«tang cña mét sè gãc l-îng
gi¸c th-êng gÆp.
- Sö dông thµnh th¹o c¸c c«ng thøc l-îng gi¸c c¬ b¶n.
   3. VÒ t- duy:    RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
     nhanh nh¹y.
   4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
  II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
   1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc tØ sè l-îng gi¸c ë THCS vµ ë h×nh
     häc 10.
   2. Ph-¬ng tiÖn:    C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
   1. Bµi cò:
Ho¹t ®éng 1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña mét sè gãc ®Æc biÖt

       0              2   3  5  
           6   4   3   2  3   4  6

   cos 

   sin 

   tan 

   cot       Ho¹t ®éng cña HS           Ho¹t ®éng cña GV

-  Theo   sù  chØ  dÉn  cña  GV - H·y ®iÒn c¸c gi¸ trÞ sin,

                                     Trang 138
®iÒn c¸c gi¸ trÞ trªn b¶ng               c«sin, tang, cotang cña c¸c
- Liªn hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ gãc trªn
cña c¸c gãc                       - H-íng dÉn HS        sù liªn hÖ
                            gi÷a c¸c gi¸ trÞ cña c¸c gãc
  2. Bµi míi
Ho¹t ®éng 2. TÝnh c¸c gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña gãc                          trong mçi
tr-êng hîp sau
         1                  1    3            1
  a) cos   , sin   0 ;      b) sin      ,    ;     c) tan     , -    0 .
         4                  3 2    2            3

     Ho¹t ®éng cña HS                      Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái -                 H·y  nh¾c  l¹i   ®¼ng     thøc
vµ gi¶i bµi to¸n.                    liªn hÖ gi÷a sin vµ cosin?

- sin 2   cos2   1  sin 2   1  cos2       - Tõ ®ã nªu c«ng thøc tÝnh

-     Do       sin   0       nªn sin theo        cos?  Sau  ®ã    x¸c
                          ®Þnh dÊu        cña  sin  ®Ó    tÝnh
sin    1  cos2 
                            sin?
- Liªn hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ
                            -   ¸p  dông  ®Þnh  nghÜa     tÝnh
cña c¸c gãc
                            tan vµ cot
                            - T-¬ng tù víi c¸c c©u b) vµ
                            c)
Ho¹t ®éng 3. Chøng minh c¸c ®¼ng thøc sau
    a) sin 2   cos4   1  2cos2  ;
               2   1
    b) 1  cot 4        4 ,       sin   0  ;
              sin  sin 
                2       1  sin 2 
    c)         1  2 tan 2  ,   sin   1 .
       1  sin 2 

     Ho¹t ®éng cña HS                      Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái -                 H·y  nh¾c  l¹i   ®¼ng     thøc
vµ gi¶i bµi to¸n.                    liªn hÖ gi÷a sin vµ cosin;
- C¸c tÝnh chÊt ¸p dông gi¶i gi÷a sin vµ                      cotang;     gi÷a
to¸n             c«sin vµ tan?

       sin 2   cos2   1 ;           - Tõ ®ã theo nhãm th¶o luËn
                            gi¶i bµi to¸n?


                                                   Trang 139
                1
      1  cot 2        ;
              sin 2 

               1
      1  tan 2       .
              cos2 

- Liªn hÖ gi¶i c¸c bµi to¸n.

Ho¹t   ®éng   4.    Cã    nhËn  xÐt   g×  vÒ   vÞ   trÝ   cña  c¸c  ®iÓm
M 1 , M 2 , M 3 , M 4 so víi ®iÓm M ®èi víi hÖ to¹ ®é Oxy . Tõ ®ã nªu ra

c¸c quan hÖ l-îng gi¸c vµ gi¶i thÝch

     Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Dùng c¸c ®iÓm M1, M2, M3, - §iÒu khiÓn HS x¸c ®Þnh c¸c
M4.                         ®iÓm   M1,   M2,   M3,   M4  trªn
-  X¸c  ®Þnh    gi¸    trÞ   l-îng ®-êng trßn l-îng gi¸c.
gi¸c  cña   c¸c    gãc  x¸c   ®Þnh - §iÒu khiÓn HS x¸c ®Þnh gi¸
trªn khi biÕt M  x, y  .             trÞ l-îng gi¸c cña c¸c gãc
                          x¸c ®Þnh trªn.
- §-a ra quan hÖ tæng qu¸t
                          -  Tõ  ®ã  nªu   quan   hÖ  tæng
1. Hai gãc ®èi nhau;
                          qu¸t
2. Hai gãc h¬n kÐm nhau  ;
                          - H·y nhËn xÐt vÒ gi¸ trÞ
3. Hai gãc bï nhau;
                          l-îng gi¸c cña c¸c gãc l-îng
4. Hai gãc phô nhau.
                          gi¸c so víi gãc
                                         
                                   , 0 
                                         2

Chó ý: NÕu sè ®o cña goc h×nh häc uOv lµ                  0     th× sè ®o cña
  gãc l-îng gi¸c         Ou, Ov  b»ng   k 2 hoÆc      k 2 . Do ®ã tõ c«ng

  thøc cos     cos , sin      sin  ta cã

               cos uOv  cos  Ou, Ov  , sin uOv  sin  Ou, Ov  .

Ho¹t ®éng 5. H·y x¸c ®Þnh mèi quan hÖ c¸c gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña
                        
  gãc h¬n kÐm nhau mét gãc
                        2

     Ho¹t ®éng cña HS                  Ho¹t ®éng cña GV

- Sö dông c¸c c«ng thøc trªn - H·y sö dông c¸c c«ng thøc
gi¶i bµi to¸n.                   trªn gi¶i bµi to¸n.

                                               Trang 140
- Minh ho¹ trªn ®-êng trßn - Hd HS minh ho¹ trªn ®å thÞ
l-îng gi¸c               ®Ó thÊy râ kÕt qu¶ bµi to¸n
3. Cñng cè:
 Nh¾c l¹i c¸c c«ng thøc trªn b»ng c¸ch cho HS ®-a c¸c gi¸ trÞ
l-îng gi¸c mét sè gãc vÒ gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña c¸c gãc  ,
                                      
0     vµ ®-a vÒ gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña gãc  , 0   
    2                                  4
4. Bµi tËp vÒ nhµ: SGK vµ SBT
          ----------------------------------------
      Bµi 4. C«ng thøc l-îng gi¸c, ¤n tËp            Sè tiÕt 2
I. Môc tiªu
 1. VÒ kiÕn thøc
 - Nhí vµ sö dông ®-îc c¸c c«ng thøc céng, c«ng thøc nh©n ®«i,
c«ng thøc biÕn ®æi tæng thµnh tÝch vµ biÕn ®æi tÝch thµnh tæng
 2. VÒ kü n¨ng
 - Sö dông thµnh th¹o c¸c c«ng thøc l-îng gi¸c trªn.
 3. VÒ t- duy:     RÌn luyÖn t- duy l«gic vµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt
  nhanh nh¹y.
 4. VÒ th¸i ®é:- RÌn luyÖn tÝnh nghiªm tóc khoa häc.
 II. ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn d¹y häc
 1. Thùc tiÔn. HS ®· ®-îc häc gãc l-îng gi¸c, gi¸ trÞ l-îng
  gi¸c cña mét gãc, vµ c¸c mèi liªn hÖ c¸c gi¸ trÞ l-îng
  gi¸c.
 2. Ph-¬ng tiÖn:    C¸c phiÕu häc tËp
III. Ph-¬ng ph¸p d¹y häc: Ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng theo nhãm lÜnh
héi t- duy
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
TiÕt 58            Thø  5    ngµy  3  th¸ng  5    n¨m 2007
 1. Bµi cò:
H1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña mét sè gãc ®Æc biÖt

                      2    3  5
       0                           
           6  4  3    2    3    4  6


                                         Trang 141
   cos 

   sin 

   tan 

   cot 

    Tõ ®ã suy ra c¸c gi¸ trÞ l-îng gi¸c sau
                5     3    2                   
                                              0
                 6     4    3    2    3     4      6

   cos 

   sin 

   tan 

   cot       Ho¹t ®éng cña HS                     Ho¹t ®éng cña GV

-  Theo   sù    chØ      dÉn  cña   GV - H·y ®iÒn c¸c gi¸ trÞ sin,
®iÒn c¸c gi¸ trÞ trªn b¶ng                c«sin, tang, cotang cña c¸c
- Liªn hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ gãc trªn
cña c¸c gãc                       - VÊn ®¸p HS nh¾c l¹i c¸c
                             mèi liªn hÖ gi÷a c¸c gãc
   2. Bµi míi
H2. H·y kiÓm nghiÖm c«ng thøc céng víi  tuú ý vµ
                                          
   a)    ;                 b)      ;      c)  
                             2             4

      Ho¹t ®éng cña HS                     Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái - H·y nghiªn cøu c«ng thøc
vµ gi¶i bµi to¸n.                    céng ®èi víi sin, c«sin

           2           - Víi mäi              gãc     l-îng  gi¸c
c)   1) cos        cos   sin   ;
         4 2             ,  , ta cã

               cos   sin   ; 1) cos      cos cos   sin  sin  ;
           2
    2) cos     
         4  
            2
                             2) cos      cos cos   sin  sin  ;
           
            2
    3) sin        sin   cos   ;      3) sin      sin  cos   cos sin  ;
         4 2

                                                     Trang 142
    4)                  4) sin      sin  cos   cos sin  .
      2
sin        sin   cos   .     - Nhí l¹i c¸c c«ng thøc liªn
    4 2
                      hÖ c¸c gãc ®Æc biÖt tr-íc vµ
                      c¸c c«ng thøc sau

H3. a) §Ó c¸c biÓu thøc ë c«ng thøc tan     nãi trªn cã nghÜa,
                                            
    ®iÒu kiÖn cña  ,       lµ  ,  ,     kh«ng cã d¹ng            k  k  Z  .
                                            2
    §iÒu ®ã cã ®óng kh«ng?
    b)   §Ó c¸c biÓu thøc ë c«ng thøc tan     nãi trªn cã nghÜa,
                                        
    ®iÒu kiÖn cña  ,  lµ  ,  ,    kh«ng cã d¹ng              k  k  Z  . §iÒu
                                        2
    ®ã cã ®óng kh«ng?
      Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái - H·y nghiªn cøu c«ng thøc
vµ gi¶i bµi to¸n.              céng ®èi víi tang, c«tang
                      - Víi mäi gãc l-îng gi¸c  , 
- ¸p dông cn«ng thøc  ;  
                    4
                      tho¶ m·n ®iÒu kiÖn, ta cã
        tan   1                    tan   tan 
1) tan           ;        1) tan               ;
      4  1  tan 
                                1  tan  tan 
         tan   1                  tan   tan 
2) tan            .       2) tan               .
       4  1  tan                   1  tan  tan 

                      - H·y ¸p dông c«ng thøc víi
                                      
                         tuú ý vµ             sao cho
                                      4
                      c¸c biÓu thøc tho¶ m·n
H4. a) H·y tÝnh cos 4 theo cos 
    b) §¬n gi¶n biÓu thøc sin  cos cos 2 cos 4
      Ho¹t ®éng cña HS             Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái - H·y nghiªn cøu c«ng thøc
vµ gi¶i bµi to¸n.              nh©n ®«i
-                      - cos 2  cos2   sin 2 
- Liªn hÖ gi¶i c¸c bµi to¸n.        - sin 2  2cos sin 


                                                Trang 143
                                 2 tan 
                       - tan  2  
                                1  tan 2 

                       - Tõ ®ã theo nhãm th¶o luËn
                       gi¶i bµi to¸n?
                                       1  cos 2
                       Chó ý:      cos 2          ,
                                         2

                                       1  cos 2
                                sin 2  
                                         2

  3. Cñng   cè: HS nhí ®-îc c¸c c«ng thøc céng vµ c«ng thøc nh©n
   ®«i
  4. Bµi tËp: C¸c bµi tËp SGK vµ SBT.


TiÕt 59                Thø 6    ngµy  4   th¸ng      5  n¨m 2007
  1. Bµi cò:
  Sö dông c¸c gi¸ trÞ l-îng gi¸c c¸c gãc ®Æc biÖt tÝnh gi¸ trÞ
                       7         
  l-îng gi¸c c¸c gãc sau: a)          ;    b)
                       12         12

    Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

-  Theo  sù  chØ   dÉn    cña  GV - H·y gi¶i vµ tr×nh bµy bµi
®iÒn c¸c gi¸ trÞ trªn b¶ng          - VÊn ®¸p HS nh¾c l¹i c¸c
- Liªn hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ c«ng thøc céng vµ c«ng thøc
cña c¸c gãc                  nh©n ®«i
                             7       
                       HD +)      ; +)   
                             12 3 4   12 3 4

  2. Bµi míi
            7   5
H2. H·y tÝnh sin      cos
            12   12

    Ho¹t ®éng cña HS                 Ho¹t ®éng cña GV

- Quan s¸t c«ng thøc biÕn - H·y nghiªn cøu c«ng thøc
®æi tÝchn thµnh tæng vµ vÝ céng ®èi víi sin, c«sin
dô 5 SGK                   -  Víi  mäi     gãc    l-îng   gi¸c
-  Th¶o  luËn  liªn    hÖ  gi÷a  ,  , ta cã
                   7 5  1)
c¸c  gãc   l-îng    gi¸c     ,
                   12 12

                                                Trang 144
tr¶ lêi c©u hái vµ gi¶i bµi
                  cos  cos  
                          1
                          2
                            cos      cos      ;
to¸n.

                  2) sin  sin  
                            1
                            2
                              cos      cos      ;
                  3)

                  sin  cos  
                          1
                          2
                           sin      sin      .
                  - Liªn hÖ c¸c gãc l-îng gi¸c
                  7 5
                   ,    víi c¸c gãc l-îng gi¸c
                  12 12
                  ®Æc biÖt ¸p dông c«ng thøc
                  biÕn    ®æi    tæng    thµnh    tÝch
                        7   5
                  tÝnh sin    cos
                        12   12

                        x y   x y
H3. a)§Æt x     , y     (tøc lµ:      ,   ) khi ®ã c«ng thøc
                        2    2
   biÕn ®æi tÝch thµnh tæng trªn biÕn ®æi ®-îc nh- thÕ nµo?
                                 
   b) ¸p dông rót gän biÓu thøc sin           sin    
                        3       3  

    Ho¹t ®éng cña HS            Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái -      H·y   thay    x,   y  trªn    vµo
vµ gi¶i bµi to¸n.          c«ng   thøc     biÕn    ®æi    tæng
                   thµnh tÝch rut ra c«ng thøc
                   biÕn ®æi tÝch thµnh tæng.
                   - H·y ¸p dông c«ng thøc rót
                   gän biÓu thøc.
 3. Cñng   cè: HS nhí ®-îc c¸c c«ng thøc biÕn ®æi tæng thµnh
   tÝch vµ c«ng thøc biÕn ®æi tÝch thµnh tæng.
 4. Bµi tËp: C¸c bµi tËp cßn l¹i SGK vµ SBT.


TiÕt 61              Thø 4 ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2007
        Bµi. ¤n tËp cuèi n¨m           Sè tiÕt 1.
                                             Trang 145
TiÕt 39                     Thø 6    ngµy 19  th¸ng 01   n¨m 20071. Bµi cò. H·y xÐt c¸c tr-êng hîp nghiÖm cña BPT d¹ng ax  b  0 .

     Ho¹t ®éng cña HS                    Ho¹t ®éng cña GV

- Tr×nh bµy bµi to¸n, th¶o - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy
luËn hoµn thiÖn bµi to¸n.                 bµi gi¶i.

                             - L-u ý ®Ýnh chÝnh l¹i c¸c
                             kiÕn thøc (nÕu cÇn).

2. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1. H·y chän kÕt luËn ®óng

    BPT 2x  m  0 (1)         cã nghiÖm víi mäi x  1;3 khi vµ chØ khi

    A. m  1 ; B. m  1 ; C. m  6 ; D. m  6

     Ho¹t ®éng cña HS                    Ho¹t ®éng cña GV

- Gi¶i bµi to¸n tù             luËn t×m -     Giao  nhiÖm  vô  theo  nhãm
m ®Ó BPT cã nghiÖm víi mäi gi¶i bµi to¸n.
x  1;3 .  Tõ  ®ã     ®-a     ra  kÕt - X¸c ®Þnh tËp nghiÖm S cña
luËn ®óng.                        BPT;

                             - T×m ®k ®Ó 1;3  S .

                             -  Hoµn  thiÖn  bµi  to¸n  cho
                             HS.

Ho¹t ®éng 2. H·y chän kÕt luËn ®óng

    Cho PT   x  2
               6x  5    x  m  0 .

2. PT cã ®óng hai nghiÖm khi vµ chØ khi

  A. 1  m  5;      B. m  1;     C. m  5 ; D. m  5 .

3. Cã ®óng mét nghiÖm khi vµ chØ khi

  A. 1  m  5;      B. m  1;     C. m  5 ; D. m  5 .
                                                Trang 146
 4. Cã ®óng ba nghiÖm khi vµ chØ khi

  A. 1  m  5;  B. m  1;   C. m  5 ; D. m  5 .

   Ho¹t ®éng cña HS                Ho¹t ®éng cña GV

- Gi¶i bµi to¸n tù    luËn t×m - Giao nhiÖm vô theo nhãm gi¶i bµi
m ®Ó PT                  to¸n.

1. Cã ®óng hai nghiÖm           - H-íng dÉn HS xÐt c¸c kh¶ n¨ng
                     nghiÖm cña PT theo m trªn trôc sè
2. cã ®óng mét nghiÖm
                     - Hoµn thiÖn bµi to¸n cho HS.
3. Cã ®óng ba nghiÖm

Ho¹t ®éng 3. Gi¶i vµ biÖn luËn BPT  x  1 k  x  3x  4

    Ho¹t ®éng cña HS              Ho¹t ®éng cña GV

- Th¶o luËn theo nhãm gi¶i -         Giao  nhiÖm  vô  theo   nhãm
vµ hoµn thiÖn bµi.            gi¶i bµi to¸n.

- Tr×nh bµy bµi vµ th¶o luËn - §-a BPT vÒ d¹ng            ax  b  0 ,
líp hoµn thiÖn bµi.            vËn dông lý thuyÕt gi¶i bµi
                     to¸n

                     -  Hoµn  thiÖn  bµi  to¸n   cho
                     HS.

3. Cñng cè: Cñng cè kiÕn thøc gi¶i hÖ bÊt ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt
mét Èn vµ c¸ch kÕt hîp nghiÖm cña hÖ BPT.

 Ho¹t ®éng 4. H·y chän kÕt luËn ®óng

                x  2  0
 HÖ bÊt ph-¬ng tr×nh             cã nghiÖm ®óng x   2;3 khi vµ chØ
                2 x  3m  0
khi

        4           4
   A. m   ;         B.   m  2 ;   C. m  2 ; D. m  2 .
        3           3

4. Bµi tËp. PhÇn luyÖn tËp SGK vµ SBT
                                         Trang 147
Trang 148

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:11/18/2011
language:Vietnamese
pages:148
muoitt9 muoitt9
About