CHUYEN DE BOI DUONG HS GIOI TOAN 9 by muoitt9

VIEWS: 47 PAGES: 9

									             ÑÖÔØNG TROØN – HÌNH VUOÂNG


1/ Cho hình vuoâng ABCD . Ñöôøng kính CD vaø ñöôøng troøn taâm A , baùn
kính AD caét nhau taïi M
( M khoâng truøng vôùi D ) . Chöùng minh raèng ñöôøng thaúng DM ñi qua
trung ñieåm caïnh BC
               HÖÔÙNG DAÃN
  B    I   C

         M

             O


   A      D
       DM laø daây chung cuûa hai ñöôøng troøn  AO  DI
      OAD = CDI ; AD = CD   ADO =  DCI  IC = OD = ½
BC

2/Cho hình vuoâng ABCD noäi tieáp trong ñöôøng troøn taâm O , baùn kính R
. M laø moät ñieåm baát kyø treân ñöôøng troøn .
   a/Chöùng minh MA4 + MB4 + MC4 + MD4 = 24R4
   b/ Chöùng minh MA . MB . MC . MD  6R2
               HÖÔÙNG DAÃN
       M

   B            C
     K
           H


         O


   A            D

a/ MA4 + MC4 = ( MA2 + MC2 ) – 2MA2 .MC2 = AC4 – 2MH2 .AC2 = 16R4
– 8R2.MH2
Chöùng minh töông töï ta coù : MB4 + MD4 = 16R4 – 8R2.MK2
    MA4 + MB4 + MC4 + MD4 = 32R4 – 8R2 ( MH2 + MK2 ) = 32R4 –
    8R2.R2
    = 24R4
b/ Aùp duïng Baát ñaúng thöùc Coâsi ta coù :
   (MA4 + MB4 ) + ( MC4 + MD4 )  2 (MA4  MB4 )(MC 4  MD4 )
     Vì MA4 + MB4  2 MA4 .MB4  2MA2 .MB2
      MC4 + MD4  2 MC4 .MD4  2MC2 .MD2
      (MA4 + MB4 ) + ( MC4 + MD4 )  2 MA2 .MB2 .MC2 .MD2
      (MA4 + MB4 ) + ( MC4 + MD4 )  4MA.MB.MC.MD
     4MA.MB.MC.MD  24R4
     MA.MB.MC.MD  6R4 Daáu “=” xaûy ra  MA = MB = MC =
     MD nhöng ñieàu naøy khoâng theå xaûy ra neân :
     MA.MB.MC.MD < 6R4

3/Cho hình vuoâng ABCD . Döïng nöûa ñöôøng troøn taâm I , ñöôøng kính
AD vaø cung AC taâm D , baùn kính DA . Tia DE gaëp nöûa ñöôøng troøn ( I
) taïi K . Keû EF vuoâng goùc vôùi AB .
Chöùng minh EK = EF.
              HÖÔÙNG DAÃN
    A       B
               Nhaän xeùt : EF  AB , EK  AK
                caàn chöùng minh AE laø phaân giaùc
cuûa goùc BAD   E



       K

           C
    D

    Ñöôøng troøn (D ) tieáp xuùc vôùi AB taïi A  ADE = 2FAE (1)
       ADE = KAF = FAE + EAK (2)
    Töø (1) vaø (2) ta coù : FAE = EAK


3/ Cho hình vuoâng ABCD caïnh a . Treân hai caïnh AB vaø AD laàn löôït
laáy hai ñieåm di ñoäng E , F sao cho : AE + EF + FA = 2a .
   a/ Chöùng toû raèng ñöôøng thaúng EF luoân tieáp xuùc vôùi moät
ñöôøng troøn coá ñònh .
   b/ Tìm vò trí cuûa E , F sao cho dieän tích  CEF lôùn nhaát .
   A    E     B   K   HÖÔÙNG DAÃN



    H

  F

  D           C
   a/ Treân tia ñoái cuûa BA laáy K sao cho BK = DF . Veõ CH  EF , H
 EF .
    DFC =  DKC ( DF = BK ; FDC = KBC = 900 ; DC = BC )
    CF = CK .
   Vì EF = 2a – ( EA + FA ) = ( AB + AD ) – ( EA + FA ) = AB – EA +
   AD – FA
      = EB + FD = EB + BK .
   Do ñoù  CEF =  CEK ( c.c.c)
   Suy ra caùc ñöôøng cao CH vaø CB baèng nhau .
   CH khoâng ñoåi , C coá ñònh , CH  EF  EF luoân tieáp xuùc vôùi
   ñöôøng troøn coá ñònh ( C , a ) .
   b/  HCF =  DCF ( H = D = 900 ; CF chung ; CH = CD = a ) 
   SHCF = SDCF .
   Chöùng minh töông töï ta coù : SHCE = SBCE do ñoù SHCF + SHCE =
   SDCF + SBCE
    SCEF = ½ SCDFEB  SCEF = ½ ( a2 – SAEF )
      SAEF  0  SCEF  ½ a2 . Daáu “ = “ xaûy ra  SAEF = 0 
      E  B , F  A hoaëc E  A , F  D .
      Vaäy E  B , F  A hoaëc E  A , F  D thì SCEF ñaït giaù trò
   lôùn nhaát .
5/ Treân ñoaïn AB laáy M tuøy yù . Treân ñoaïn AM vaø MB döïng veà moät
phía ñoái vôùi AB caùc hình vuoâng AMEF vaø MBCD . Ñöôøng troøn ngoaïi
tieáp 2 hình vuoâng caét nhau taïi ñieåm thöù hai laø N .
   a/Chöùng minh AN ñi qua moät ñænh cuûa hình vuoâng thöù hai .
   b/Tìm quyõ tích cuûa N khi M di chuyeån treân AB .
   c/Tìm quyõ tích trung ñieåm I cuûa ñoaïn noái taâm hai hình vuoâng .
               HÖÔÙNG DAÃN
  F       E
       H        N
           D        C
           .
         I

   A        M Q       B

a/ BD caét AE taïi H .  AHB coù : HAB = HBA = 450  HB  AH .
Xeùt  AEB ta coù : EM  AB ; BH  AE  AD  BE taïi N .
Maø DNB = 900 ( goùc noäi tieáp chaén nöûa ñöôøng troøn )  DN  BE
taïi N
     ba ñieåm A , D , N thaúng haøng
     ñieàu phaûi chöùng minh .
b/ Quó ttích cuûa N laø nöûa ñöôøng troøn ñöôøng kính BD .
c/ Quó tích cuûa I laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng PQ . Khi M
truøng vôùi B thì I truøng vôùi taâm cuûa hình vuoâng AMEF .

ÑÖÔØNG TROØN NGOAÏI TIEÁP – ÑÖÔØNG TROØN NOÄI TIEÁP

                     TOÅNG QUAÙT

1/    Coâng thöùc Ô Le : d2 = R2 – 2Rr
           A

               M  D
         O
             K
             L
         .



Goïi O’ , O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp . ED laø

ñöôøng kính vuoâng goùc vôùi AC taïi L ; DE = 2R ; BD laø phaân giaùc

cuûa goùc ABC ( AD = DC ) . Veõ OK  ED .

Xeùt tam giaùc OO’D ta coù :
   OO’2 = O’K2 + OK2 = ( O’D – KD )2 + OD2 - KD2
      = O’D2 + KD2 - 2O’D.KD + OD2 - KD2
   OO’2 = O’D2 + OD2 - 2O’D. KD
Veõ baùn kính OM . Töù giaùc OMLK laø hình chöõ nhaät do ñoù : OM =
KL  KD = r + LD  OO’2 = R2 + r2 – 2R(r+ LD) = R2 – 2Rr + r2 –
2R.LD
Xeùt tam giaùc vuoâng DAE ta coù : AD2 = LD . ED = 2R.LD
 OO’2 = R2 – 2Rr + r2 – AD2
Xeùt tam giaùc AOD : vì AO laø phaân giaùc cuûa goùc BAC , do ñoù :
   DAO = DAC + CAO = DBC + OAB = DBA + OAB = AOD
    DAO = AOD  AD = OD .
      Vaäy    d2 = R2 - 2 Rr .

2/ Cho  ABC coù ñoä daøi caùc caïnh laø a,b , c . Goïi R , r laø baùn kính
caùc ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp cuûa tam giaùc . Chöùng minh
    r (a  b) 2  (b  c) 2  (c  a) 2 1
raèng :                  
    R        16 R 2        2



    A
HÖÔÙNG DAÃN
           I’
     K
       H      O’
         .I .O
   B             C
Goïi H , O, I laàn löôït laø tröïc taâm , taâm ñöôøng troøn ngoaïi vaø noäi
tieáp, p laø nöûa chu vi tam giaùc . Chieáu O vaø I leân moät trong caùc
ñöôøng thaúng BC , CA hoaëc AB ; chaúng haïn chieáu leân CA ta ñöôïc O’
vaø I’ . Ta coù : CO’ = ½ b ; p = CI’ + AK + KB = CI’ + c  CI’ = p -c =
½ a + ½ b + ½ c – c = ½ ( a+b-c ). O’I’ = CI’ – CO’ = ½ (a+b-c) – ½ b = ½ (a-
c)
Töø O’I’  OI vaø aùp duïng coâng thöùc Ôle : OI2 = R2 –2Rr ta ñöôïc :
(c  a ) 2
       R 2  2 Rr (1)           Khoâng maát tính toång quaùt , ta giaû söû : a  b
  4
 c . Theá thì :
    ( c-a)2 = [(c-b)+(b-a)]2 = ( c -b )2 + ( b-a)2 +2(c-b)(b-a)
     ( c-a )2  ( c -b )2 + ( b-a)2
    ( c-a )2 + ( c -b )2 + ( b-a)2  2[( c -b )2 + ( b-a)2 ]
        1
         [ ( c-a )2 + ( c -b )2 + ( b-a)2 ]  ( c -b )2 + ( b-a)2
        2
    Ta coù :         +      4R2 – 8Rr – ( c-a)2  0        (1)
                ( c-a )2 - ( c -b )2 - ( b-a)2  0
              4R2 – 8Rr – [( c-b)2 + (b-a)2 ]  0
            -
            1
             [ ( c-a )2 + ( c -b )2 + ( b-a)2 ]  ( c -b )2 + ( b-a)2
            2
                  1
          4R2 – 8Rr - [ ( c-a )2 + ( c -b )2 + ( b-a)2 ]  0
                  2
          8R2  16Rr + ( c-a )2 + ( c -b )2 + ( b-a)2
                                 r (a  b) 2  (b  c) 2  (c  a) 2 1
    Chia caû hai veá cho 16R2 ta ñöôïc :                             
                                 R       16 R 2        2
3/ Daây cung DE cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp  ABC caét ñöôøng troøn
noäi tieáp tam giaùc naøy taïi caùc ñieåm M vaø N . Chöùng minh raèng DE
 2MN .    A

                 HÖÔÙNG DAÃN
      P                       E
           M
              L      K
    D
        X              .
                      N
                      O
                I
            H

          Y
      B
                  .          C



              Q




    Döïng ñöôøng troøn C   taâm truøng taâm I cuûa ñöôøng troøn noäi
tieáp  ABC , tieáp xuùc vôùi DE taïi L . Goïi H laø giao cuûa ñöôøng thaúng
OI vôùi ñöôøng troøn C vôùi OH = OI + IH . Ta seõ chöùng minh DE  PQ
. Keû OK  DE . Ta coù : OH = OI + IH = OI + IL  OL  OK . Do ñoù DE
 PQ .
    Ñeå chöùng minh DE  2MN ta chæ caàn chöùng minh PQ  2XY (
X , Y laø giao ñieåm cuûa PQ vôùi ñöôøng troøn noäi tieáp  ABC ) .
Ñaët IH = d1 ; IO = d . Ta phaûi chöùng minh XY2 = 4 ( r2 – d12 )  ¼ PQ2 =
R2 – ( d + d1 )2 hay 4 ( r2 – d12 )  R2 – ( d + d1 )2 ( R , r laø baùn kính
ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp cuûa  ABC ) (1)
    *Neáu R  6r ta coù : (1)  4(r-d1)(r + d1)  ( R – d – d1)(R + d +
d1 ) (2)
    H naèm trong ñöôøng troøn noäi tieáp  ABC neân r  d1 .
    +Neáu d  d1 thì R + d + d1  6r + d+ d1  6r + 2d1  4r + 4d1 maø
R > d + r neân
    R – d – d1 > r – d1 suy ra (2) ñuùng , daãn ñeán (1) ñuùng .
    +Neáu d1  d thì R - d - d1  6r – d - d1 > 6r – d - d1 – ( 2r – d + 3d1 )
= 4r - 4d1 maø R + d + d1 > d1 + r suy ra (2) ñuùng , daãn ñeán (1) ñuùng .
    *Neáu 2r  R  6r , ta coù :
    (1)  4r2 – 4d12  R2 – d12 – d2 – 2dd1 (3)
    Aùp duïng heä thöùc Ôle d2 = R2 – 4Rr ta coù :
    4r2 – 4d12  2Rr – d12 – 2dd1  3d12 – 2dd1 + 2Rr – 4r2  0
     3( d1 – d/3)2 + 1/3 (6Rr – 12r2 – d2 )  0
     3( d1 – d/3)2 + 1/3 (6Rr – 12r2 – R2 + 2Rr )  0
     3( d1 – d/3)2 - 1/3 (R – 2r)(r – 6r)  0
    Ñieàu naøy ñuùng vì 2r  R  6r . Vaäy (3) ñuùng , daãn ñeán (1)
    ñuùng . Toùm laïi DE  2MN . Ñaúng thöùc xaûy ra khi  ABC ñeàu
    vaø DE laø ñöôøng kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp .


ÑÖÔØNG TROØN NOÄI TIEÁP – ÑÖÔØNG TROØN NGOAÏI TIEÁP
TAM GIAÙC
     AÙP DUÏNG ÑÒNH LYÙ PTOÂLEÂMEÂ

1/ a/ Goïi I vaø O laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp vaø ngoaïi tieáp  ABC
khoâng ñeàu . Chöùng minh raèng :
       AIO  900  2BC  AB + CA .
                HÖÔÙNG DAÃN
      A


        I
          O
   B          C


        D
                                        r2
Caùch 1 : AIO  90     0
                 AO  IO + IA
                   2   2   2
                            R  ( R – 2Rr ) +
                              2     2
                                           A
                                       sin 2
                                           2
( heä thöùc Ô Le )
      2r               r  2bc sin 2 A
 2R              1- cosA   
    1  cos A             R a(a  b  c)
    a(a+b+c)  2bc(1+cosA) = (b+c)2 – a2  2a  b + c .

Caùch 2 : Keùo daøi AI caét ñöôøng troøn ngoaïi tieáp  ABC taïi D .
Ta chöùng minh ñöôïc : DB = DI = DC
   ( BAD = BAC  cung DB = cung DC  DB = DC .
   IBD = IBC + CBD = IBA + IAB = BID   BDI caân taïi D 
DB = DI
    DB = DI = DC )
   Aùp duïng Ñònh lyù Ptoâleâmeâ cho töù giaùc noäi tieáp ABCD ta coù :
AB.DC + AC.BD = AD.BC .
    DI ( AB + AC ) = AD.BC
                        AD AB  AC
     AIO  900  AI  ID  2                 2BC  AB + AC
                        DI  BC
     .

b/ Goïi I vaø O laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp vaø ngoaïi tieáp  ABC
khoâng ñeàu . Chöùng minh raèng :
       AIO = 900  2BC = AB + CA .
               HÖÔÙNG DAÃN
      A


          I
            O
     B           C


         D
     Ta coù OA = R , OI2 = R2 – 2Rr ( coâng thöùc Ô Le ) vaø IA2 =
( p  a) 2
      .
   2 A
 cos
    2
                             ( p  a) 2
     Do ñoù     : AOI = 900  R2 = R2 –2Rr +          -2
                                A
                             cos2
                                2
   abc S   ( p  a)bc
((   )( )       0
   4S p      p
       abc ( p  a)bc
               0  -a + 2(p-a) = 0  -a + b + c – a = 0  b
       2p    p
+ c = 2a .



DIEÄN TÍCH - CÖÏC TRÒ

1/ Cho BC laø daây cung coùùá ñònh cuûa ñöôøng troøn ( O , R ) , A laø
ñieåm chuyeån ñoäng treân cung lôùn BC . I laø taâm ñöôøng troøn noäi tieáp
 ABC . Xaùc ñònh vò trí cuûa A ñeå dieän tích cuûa  IBC laø lôùn nhaát .
          A




       I

 B           C




   BIC = 900 + ½ BAC  I chuyeån ñoäng treân cung chöùa goùc 900
+ ½ BAC veõ treân ñoaïn BC .  BIC coù dieän tích lôùn nhaát  I laø
ñieåm chính giöõa cuûa cung chöùa goùc BC  A laø ñieåm chính giöõa
cuûa cung BC .


2/ Cho  ABC coù dieän tích baèng 1 ( ñôn vò ) . Goïi R vaø r laø baùn kính
ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø ñöôøng troøn noäi tieáp  ABC . Chöùng minh
    2 3
raèng    44 27 . Ñaúng thöùc xaûy ra khi naøo ?
    R r
                 HÖÔÙNG DAÃN
    Goïi a, b , c laø caùc caïnh , p laø nöûa chu vi , S laø dieän tích  ABC .
    Ta chöùng minh ñöôïc : S = ½ ar + ½ br + ½ cr = ½ ( a + b + c )r = pr
(1)
                 bc
       S = ½ a.ha = ½ a.   ( 2 ) ( do  ABH ~  ADC vôùi AH = ha ,
                 2R
AD = 2R )
                   2 3 8S 3(a  b  c)
    Töø ( 1 ) vaø (2 ) ta coù :     
                   R r abc   2s
    Aùp duïng baát ñaúng thöùc Coâsi cho 4 soá ta coù :
    2 3 8S 3a 3b 3c         3a.3b.3c     27
               44 8S.         44 2
    R r abc 2s 2S 2S       abc.2S .2S .2S   S
       2 3                   8S 3a 3b 3c
    Vaäy   44 27 . Ñaúng thöùc xaûy ra        
       R r                   abc 2s 2S 2S
                             2 3
 a = b = c   ABC ñeàu . Noùi rieâng khi S = 1 thì      44 27
                             R r
                           24 27
. Ñaúng thöùc xaûy ra khi  ABC ñeàu vôùi a = b = c =     .
                            3

								
To top