Docstoc

Bo de thi toan luyen vao 10

Document Sample
Bo de thi toan luyen vao 10 Powered By Docstoc
					_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
  Mét sè ®Ò thi tuyÓn sinh THPT        1) TÝnh c¸c gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i
                          1
                        x =  vµ x = -3
                          2
        §Ò sè 1             2) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x khi f(x)
                        = 3 vµ f(x) = 23.
C©u I (2®)                   C©u II
Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh:             Cho hÖ ph-¬ng tr×nh :
   2x  3y  5                    mx  y  2
                             
   3x  4y  2                    x  my  1
C©u II (2,5®)                 1) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh theo tham
Cho ph-¬ng tr×nh bËc hai:           sè m.
   x2 – 2(m + 1)x + m2 + 3m + 2       2) Gäi nghiÖm cña hÖ ph-¬ng tr×nh
= 0                      lµ (x, y). T×m c¸c gi¸ trÞ cña m
1) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ph-¬ng       ®Ó x + y = -1.
tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n         3) T×m ®¼ng thøc liªn hÖ gi÷a x vµ
biÖt.                     y kh«ng phô thuéc vµo m.
2) T×m gi¸ trÞ cña m tho¶ m·n x12       C©u III
+ x22 = 12 (trong ®ã x1, x2 lµ hai       Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i B (BC >
nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh).           AB). Gäi I lµ t©m ®-êng trßn néi
C©u III (4,5®)                 tiÕp tam gi¸c ABC, c¸c tiÕp ®iÓm
 Cho tam gi¸c ABC vu«ng c©n ë A,        cña ®-êng trßn néi tiÕp víi c¹nh
trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm M. Gäi (O1)       AB, BC, CA lÇn l-ît lµ P, Q, R.
lµ ®-êng trßn t©m O1 qua M vµ tiÕp       1) Chøng minh tø gi¸c BPIQ lµ h×nh
xóc víi AB t¹i B, gäi (O2) lµ         vu«ng.
®-êng trßn t©m O2 qua M vµ tiÕp        2) §-êng th¼ng BI c¾t QR t¹i D.
xóc víi AC t¹i C. §-êng trßn (O1)       Chøng minh 5 ®iÓm P, A, R, D, I
vµ (O2) c¾t nhau t¹i D (D kh«ng        n»m trªn mét ®-êng trßn.
trïng víi A).                 3) §-êng th¼ng AI vµ CI kÐo dµi
1) Chøng minh r»ng tam gi¸c BCD lµ       c¾t BC, AB lÇn l-ît t¹i E vµ F.
tam gi¸c vu«ng.                Chøng minh AE. CF = 2AI. CI.
2) Chøng minh O1D lµ tiÕp tuyÕn
cña (O2).                           §Ò sè 3
3) BO1 c¾t CO2 t¹i E. Chøng minh 5
®iÓm A, B, D, E, C cïng n»m trªn        C©u I
mét ®-êng trßn.                1) ViÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng
4) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña M ®Ó O1O2        ®i qua hai ®iÓm (1 ; 2) vµ (-1 ; -
ng¾n nhÊt.                   4).
C©u IV (1®)                  2) T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña ®-êng
Cho 2 sè d-¬ng a, b cã tæng b»ng        th¼ng trªn víi trôc tung vµ trôc
2. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu        hoµnh.
thøc:                     C©u II
          4     4        Cho ph-¬ng tr×nh:
        1  a2   1  b2  .           x2 – 2mx + 2m – 5 = 0.
                
                        1) Chøng minh r»ng ph-¬ng tr×nh
        §Ò sè 2             lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi
                        mäi m.
C©u I                     2) T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó ph-¬ng
Cho hµm sè f(x) = x2 – x + 3.         tr×nh cã hai nghiÖm tr¸i dÊu.
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                     -1-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
3) Gäi hai nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh       3) Gäi b¸n kÝnh cña ®-êng trßn néi
lµ x1 vµ x2, t×m c¸c gi¸ trÞ cña m       tiÕp, ngo¹i tiÕp tam gi¸c vu«ng
®Ó:                      ABC lµ r vµ R.
       x12(1 – x22) + x22(1 –      Chøng minh : r + R   AB.AC .
    2
   x1 ) = -8.
C©u III                            §Ò sè 5
Cho tam gi¸c ®Òu ABC, trªn c¹nh BC       C©u I
lÊy ®iÓm E, qua E kÎ c¸c ®-êng         Cho ph-¬ng tr×nh:
th¼ng song song víi AB vµ AC chóng            x2 – 2(m + 1)x + 2m – 15
c¾t AC t¹i P vµ c¾t AB t¹i Q.            = 0.
1) Chøng minh BP = CQ.             1) Gi¶i ph-¬ng tr×nh víi m = 0.
2) Chøng minh tø gi¸c ACEQ lµ tø        2) Gäi hai nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh
gi¸c néi tiÕp. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña       lµ x1 vµ x2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña m
E trªn c¹nh BC ®Ó ®o¹n PQ ng¾n         tho¶ m·n 5x1 + x2 = 4.
nhÊt.                     C©u II
3) Gäi H lµ mét ®iÓm n»m trong tam       Cho hµm sè y = (m – 1)x + m + 3.
gi¸c ABC sao cho HB2 = HA2 + HC2.       1) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ cña
TÝnh gãc AHC.                 hµm sè song song víi ®å thÞ hµm sè
                        y = -2x + 1.
        §Ò sè 4             2) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ cña
                        hµm sè ®i qua ®iÓm (1 ; -4).
C©u I                     3) T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ ®å thÞ cña
Cho hµm sè y = (m – 2)x + m + 3.        hµm sè lu«n ®i qua víi mäi m.
1) T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó hµm sè        4) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ cña
lu«n nghÞch biÕn.               hµm sè t¹o víi trôc tung vµ trôc
2) T×m m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè c¾t       hoµnh mét tam gi¸c cã diÖn tÝch
trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é        b»ng 1 (®vdt).
b»ng 3.                    C©u III
3) T×m m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè trªn       Cho tam gi¸c ABC néi tiÕp ®-êng
vµ c¸c ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = -       trßn t©m O, ®-êng ph©n gi¸c trong
x + 2 ; y = 2x – 1 ®ång quy.          cña gãc A c¾t c¹nh BC t¹i D vµ c¾t
C©u II                     ®-êng trßn ngo¹i tiÕp t¹i I.
Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh :            1) Chøng minh OI vu«ng gãc víi BC.
1) x2 + x – 20 = 0               2) Chøng minh BI2 = AI.DI.
   1   1   1               3) Gäi H lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc
2)      
  x  3 x 1 x                cña A trªn c¹nh BC. Chøng minh
3) 31  x  x  1 .              r»ng : BAH  CAO .
C©u III
                        4) Chøng minh : HAO  B  C .
Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A néi
tiÕp ®-êng trßn t©m O, kÎ ®-êng
kÝnh AD, AH lµ ®-êng cao cña tam               §Ò sè 6
gi¸c (H  BC).
1) Chøng minh tø gi¸c ABDC lµ h×nh       C©u I (3,5®)
ch÷ nhËt.                   Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh sau:
2) Gäi M, N thø tù lµ h×nh chiÕu        1) x2 – 9 = 0
vu«ng gãc cña B, C trªn AD. Chøng       2) x2 + x – 20 = 0
minh HM vu«ng gãc víi AC.           3) x2 – 2 3 x – 6 = 0.
                        C©u II (2,5®)
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                     -2-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
 Cho hai ®iÓm A(1 ; 1), B(2 ; -1).       C©u IV (1®)
1) ViÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng th¼ng        Chøng minh r»ng  5  2 lµ nghiÖm
AB.                      cña ph-¬ng tr×nh: x2 + 6x + 7 =
2) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ®-êng       2
th¼ng y = (m2 – 3m)x + m2 – 2m + 2        , tõ ®ã ph©n tÝch ®a thøc x3 +
song song víi ®-êng th¼ng AB ®ång       x
thêi ®i qua ®iÓm C(0 ; 2).           6x2 + 7x – 2 thµnh nh©n tö.
C©u III (3®)
                                  §Ò sè 8
 Cho tam gi¸c ABC nhän, ®-êng cao
                        C©u I (3®)
kÎ tõ ®Ønh B vµ ®Ønh C c¾t nhau
t¹i H vµ c¾t ®-êng trßn ngo¹i tiÕp       Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh:
tam gi¸c ABC lÇn l-ît t¹i E vµ F.       1) 4x2 – 1 = 0
1) Chøng minh AE = AF.              x  3 x  1 x 2  4x  24
                        2)      
2) Chøng minh A lµ t©m ®-êng trßn         x2 x2     x2  4
ngo¹i tiÕp tam gi¸c EFH.            3) 4x 2  4x  1  2002 .
3) KÎ ®-êng kÝnh BD, chøng minh tø       C©u II (2,5®)
gi¸c ADCH lµ h×nh b×nh hµnh.
                                   1
C©u IV (1®)                  Cho hµm sè y =  x 2 .
T×m c¸c cÆp sè nguyªn (x, y) tho¶                  2
                        1) VÏ ®å thÞ cña hµm sè.
m·n ph-¬ng tr×nh: 3 x  7 y  3200 .
                        2) Gäi A vµ B lµ hai ®iÓm trªn ®å
                        thÞ cña hµm sè cã hoµnh ®é lÇn
         §Ò sè 7            l-ît lµ 1 vµ -2. ViÕt ph-¬ng tr×nh
C©u I (3,5®)                  ®-êng th¼ng AB.
Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh sau :          3) §-êng th¼ng y = x + m – 2 c¾t
1) 2(x – 1) – 3 = 5x + 4            ®å thÞ trªn t¹i hai ®iÓm ph©n
2) 3x – x2 = 0                 biÖt, gäi x1 vµ x2 lµ hoµnh ®é hai
  x 1 x 1                  giao ®iÓm Êy. T×m m ®Ó x12 + x22 +
3)       2.
   x  x 1                 20 = x12x22.
C©u II (2,5®)                 C©u III (3,5®)
Cho hµm sè y = -2x2 cã ®å thÞ lµ        Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i C, O lµ
(P).                      trung ®iÓm cña AB vµ D lµ ®iÓm bÊt
1) C¸c ®iÓm A(2 ; -8), B(-3 ; 18),       kú trªn c¹nh AB (D kh«ng trïng víi
                        A, O, B). Gäi I vµ J thø tù lµ t©m
C( 2 ; -4) cã thuéc (P) kh«ng ?
                        ®-êng trßn ngo¹i tiÕp c¸c tam gi¸c
2) X¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó
                        ACD vµ BCD.
®iÓm D cã to¹ ®é (m; m – 3) thuéc
®å thÞ (P).                  1) Chøng minh OI song song víi BC.
C©u III (3®)                  2) Chøng minh 4 ®iÓm I, J, O, D
Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A,         n»m trªn mét ®-êng trßn.
®-êng cao AH. §-êng trßn ®-êng         3) Chøng minh r»ng CD lµ tia ph©n
kÝnh AH c¾t c¹nh AB t¹i M vµ c¾t        gi¸c cña gãc BAC khi vµ chØ khi OI
c¹nh AC t¹i N.                 = OJ.
                        C©u IV (1®)
1) Chøng minh r»ng MN lµ ®-êng
kÝnh cña ®-êng trßn ®-êng kÝnh AH.       T×m sè nguyªn lín nhÊt kh«ng v-ît
                            7  4 3 .
                               7
2) Chøng minh tø gi¸c BMNC néi         qu¸
tiÕp.
3) Tõ A kÎ ®-êng th¼ng vu«ng gãc
víi MN c¾t c¹nh BC t¹i I. Chøng                   §Ò sè 9
minh: BI = IC.                 C©u I (2,5®)
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                     -3-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
Cho hµm sè y = (2m – 1)x + m – 3.       1) Víi gi¸ trÞ nµo cña x hµm sè
1) T×m m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè ®i        trªn nhËn c¸c gi¸ trÞ : 0 ; -8 ; -
qua ®iÓm (2; 5)                1
2) Chøng minh r»ng ®å thÞ cña hµm         ; 2.
                        9
sè lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh        2) A vµ B lµ hai ®iÓm trªn ®å thÞ
víi mäi m. T×m ®iÓm cè ®Þnh Êy.        hµm sè cã hoµnh ®é lÇn l-ît lµ -2
3) T×m m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè c¾t       vµ 1. ViÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng
trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é x       th¼ng ®i qua A vµ B.
= 2 1.                    C©u III (2®)
C©u II (3®)                  Cho hÖ ph-¬ng tr×nh:
Cho ph-¬ng tr×nh : x2 – 6x + 1 =            x  2y  3  m
0, gäi x1 vµ x2 lµ hai nghiÖm cña           
ph-¬ng tr×nh. Kh«ng gi¶i ph-¬ng            2x  y  3(m  2)
tr×nh, h·y tÝnh:                1) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh khi thay m
1) x12 + x22                  = -1.
                        2) Gäi nghiÖm cña hÖ ph-¬ng tr×nh
2) x1 x1  x2 x2
                        lµ (x, y). T×m m ®Ó x2 + y2 ®¹t
   x1  x 2  x1x x  x1  x 2 
   2   2
                        gi¸ trÞ nhá nhÊtl.
3)                  .
           
   x1 x1  1  x 2 x 2  1
   2 2     2  2
                       C©u IV (3,5®)
                        Cho h×nh vu«ng ABCD, M lµ mét
C©u III (3,5®)                 ®iÓm trªn ®-êng chÐo BD, gäi H, I
Cho ®-êng trßn t©m O vµ M lµ mét        vµ K lÇn l-ît lµ h×nh chiÕu vu«ng
®iÓm n»m ë bªn ngoµi ®-êng trßn.        gãc cña M trªn AB, BC vµ AD.
Qua M kÎ tiÕp tuyÕn MP, MQ (P vµ Q       1) Chøng minh :  MIC =  HMK .
lµ tiÕp ®iÓm) vµ c¸t tuyÕn MAB.        2) Chøng minh CM vu«ng gãc víi HK.
1) Gäi I lµ trung ®iÓm cña AB.         3) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña M ®Ó diÖn
Chøng minh bèn ®iÓm P, Q, O, I n»m       tÝch cña tam gi¸c CHK ®¹t gi¸ trÞ
trªn mét ®-êng trßn.              nhá nhÊt.
2) PQ c¾t AB t¹i E. Chøng minh:        C©u V (1®)
MP2 = ME.MI.                  Chøng minh r»ng :
3) Gi¶ sö PB = b vµ A lµ trung
®iÓm cña MB. TÝnh PA.              (m  1)(m  2)(m  3)(m  4) lµ sè v« tØ
C©u IV (1®)                  víi mäi sè tù nhiªn m.
X¸c ®Þnh c¸c sè h÷u tØ m, n, p sao
cho (x + m)(x2 + nx + p) = x3 –                 §Ò sè 11
10x – 12.                   C©u I (2®)
                                     3 2
                        Cho hµm sè y = f(x) =    x .
            §Ò sè 10                      2
                        1) H·y tÝnh    f(2), f(-3), f(- 3 ),
C©u I (1,5®)
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:          f( 2 ).
                          3
        4
   A = 5 2 
         2
           3 8  2 18        2)    C¸c  ®iÓm
                                      3
                                    A  1;  ,
                                      2
                                           
                                         B 2; 3 ,
C©u II (2®)
                                 1 3
              1         C  2;  6 , D   ;  cã thuéc ®å thÞ
Cho hµm sè y = f(x) =  x 2 .                    2 4
              2
                        hµm sè kh«ng ?
                        C©u II (2,5®)
                        Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh sau :
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                     -4-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
   1  1   1                 b) x1  x 3
                            3
1)                             2
  x4 x4 3                    c) x1  x2 .
2) (2x – 1)(x + 4) = (x + 1)(x –
4)                         2) X¸c ®Þnh ph-¬ng tr×nh bËc hai
C©u III (1®)                    nhËn x1  x 2 vµ x 2  x1 lµ nghiÖm.
                             2
                                   2
 Cho ph-¬ng tr×nh: 2x2 – 5x + 1 =         C©u III (3®)
0.                         Cho 3 ®iÓm A, B, C th¼ng hµng
TÝnh x1 x2  x2 x1 (víi x1, x2 lµ hai       theo thø tù ®ã. Dùng ®-êng trßn
                          ®-êng kÝnh AB, BC. Gäi M vµ N thø
nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh).
                          tù lµ tiÕp ®iÓm cña tiÕp tuyÕn
C©u IV (3,5®)
                          chung víi ®-êng trßn ®-êng kÝnh AB
 Cho hai ®-êng trßn (O1) vµ (O2)
                          vµ BC. Gäi E lµ giao ®iÓm cña AM
c¾t nhau t¹i A vµ B, tiÕp tuyÕn
                          víi CN.
chung cña hai ®-êng trßn vÒ phÝa
                          1) Chøng minh tø gi¸c AMNC néi
nöa mÆt ph¼ng bê O1O2 chøa B, cã
                          tiÕp.
tiÕp ®iÓm víi (O1) vµ (O2) thø tù
                          2) Chøng minh EB lµ tiÕp tuyÕn cña
lµ E vµ F. Qua A kÎ c¸t tuyÕn song
                          2 ®-êng trßn ®-êng kÝnh AB vµ BC.
song víi EF c¾t (O1) vµ (O2) thø
                          3) KÎ ®-êng kÝnh MK cña ®-êng trßn
tù ë C vµ D. §-êng th¼ng CE vµ
                          ®-êng kÝnh AB. Chøng minh 3 ®iÓm
®-êng th¼ng DF c¾t nhau t¹i I.
                          K, B, N th¼ng hµng.
Chøng minh:
                          C©u IV (1®)
1) IA vu«ng gãc víi CD.
                          X¸c ®Þnh a, b, c tho¶ m·n:
2) Tø gi¸c IEBF néi tiÕp.
3) §-êng th¼ng AB ®i qua trung               5x 2  2  a   b   c
                                            .
®iÓm cña EF.                       x  3x  2 x  2 x  1  x  12
                             3

C©u V (1®)
T×m sè nguyªn m ®Ó    m2  m  23  lµ             §Ò sè 13
sè h÷u tØ.
                          C©u I (3®)
        §Ò sè 12              Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm
C©u I (3®)                     sè y = (m – 2)x2 (*).
Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm          1) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè (*) ®i
sè y = 3x + m (*).                 qua ®iÓm:
1) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ cña
hµm sè ®i qua:
                          a) A(-1 ; 3) ;       b) B      
                                             2;  1 ;

a) A(-1; 3) ; b) B( 2 ; -5 2 ) ;             1 
                          c) C  ; 5 
c) C(2 ; -1).                       2 
2) X¸c ®Þnh m ®Ó ®å thÞ cña hµm sè         2) Thay m = 0. T×m to¹ ®é giao
(*) c¾t ®å thÞ cña hµm sè y = 2x –         ®iÓm cña ®å thÞ (*) víi ®å thÞ cña
1 t¹i ®iÓm n»m trong gãc vu«ng           hµm sè y = x – 1.
phÇn t- thø IV.                  C©u II (3®)
C©u II (3®)                     Cho hÖ ph-¬ng tr×nh:
Cho ph-¬ng tr×nh 2x2 – 9x + 6 = 0,         (a  1)x  y  a
gäi hai nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh lµ                  cã nghiÖm duy nhÊt lµ
x1 vµ x2.                     x  (a  1)y  2
1) Kh«ng gi¶i ph-¬ng tr×nh tÝnh          (x; y).
gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc:             1) T×m ®¼ng thøc liªn hÖ gi÷a x vµ
a) x1 + x2 ; x1x2                 y kh«ng phô thuéc vµo a.

_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                       -5-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
2) T×m c¸c gi¸ trÞ cña a tho¶ m·n                trßn (P  M, P  N). Dùng h×nh
6x2 – 17y = 5.                         b×nh hµnh MNQP. Tõ P kÎ PI vu«ng
3) T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña a ®Ó               gãc víi ®-êng th¼ng MQ t¹i I vµ tõ
       2x  5y                      N kÎ NK vu«ng gãc víi ®-êng th¼ng
biÓu thøc      nhËn gi¸ trÞ                MQ t¹i K.
       xy
nguyªn.                             1) Chøng minh 4 ®iÓm P, Q, N, I
C©u III (3®)                          n»m trªn mét ®-êng trßn.
Cho tam gi¸c MNP vu«ng t¹i M. Tõ N               2) Chøng minh: MP. PK = NK. PQ.
dùng ®o¹n th¼ng NQ vÒ phÝa ngoµi                3) T×m vÞ trÝ cña P trªn nöa ®-êng
tam gi¸c MNP sao cho NQ = NP vµ                 trßn sao cho NK.MQ lín nhÊt.
                                C©u V (1®)
MNP  PNQ vµ gäi I lµ trung ®iÓm                Gäi x1, x2, x3, x4 lµ tÊt c¶ c¸c
cña PQ, MI c¾t NP t¹i E.                    nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (x + 2)(x
1) Chøng minh PMI  QNI .                    + 4)(x + 6)(x + 8) = 1. TÝnh:
2) Chøng minh tam gi¸c MNE c©n.                 x1x2x3x4.
3) Chøng minh: MN. PQ = NP. ME.
C©u IV (1®)                                   §Ò sè 15
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:
                                C©u I (2®)
  x 5  3x 3  10x  12    x   1            Cho biÓu thøc:
A =            víi 2     .
    x  7x  15
     4    2
               x  x 1 4                    a  a  a  a 
                                    N = 1       1    
       §Ò sè 14                               a  1    a 1 
                                                  
C©u I (2®)                           1) Rót gän biÓu thøc N.
Cho biÓu thøc:                         2) T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó N = -2004.
                               C©u II (2®)
           2
     x y       4 xy    x y y x
N =                       ;(x, y     1)   Gi¶i    hÖ    ph-¬ng   tr×nh :
      x y             xy           x  4y  6
                                      .
> 0)
                                4x  3y  5
1) Rót gän biÓu thøc N.                     2) T×m gi¸ trÞ cña k ®Ó c¸c ®-êng
2) T×m x, y ®Ó N = 2. 2005 .                  th¼ng sau :
C©u II (2®)                               6 x      4x  5
Cho ph-¬ng tr×nh: x2 + 4x + 1 = 0                y =      ; y =      vµ y = kx +
(1)                                    4        3
                                k + 1 c¾t nhau t¹i mét ®iÓm.
1) Gi¶i ph-¬ng tr×nh (1).
                                C©u III (2®)
2) Gäi x1, x2 lµ hai nghiÖm cña
                                Trong mét buæi lao ®éng trång c©y,
ph-¬ng tr×nh (1). TÝnh B = x13 +
                                mét tæ gåm 13 häc sinh (c¶ nam vµ
x23.
                                n÷) ®· trång ®-îc tÊt c¶ 80 c©y.
C©u III (2®)
                                BiÕt r»ng sè c©y c¸c b¹n nam trång
T×m sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè,
                                ®-îc vµ sè c©y c¸c b¹n n÷ trång
biÕt r»ng ch÷ sè hµng chôc lín h¬n
ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 2 vµ nÕu ®æi               ®-îc lµ b»ng nhau ; mçi b¹n nam
chç hai ch÷ sè cho nhau th× ta                 trång ®-îc nhiÒu h¬n mçi b¹n n÷ 3
                                c©y. TÝnh sè häc sinh nam vµ sè
         4
®-îc sè míi b»ng  sè ban ®Çu.                 häc sinh n÷ cña tæ.
         7                       C©u IV (3®)
C©u IV (3®)                           Cho 3 ®iÓm M, N, P th¼ng hµng theo
Cho nöa ®-êng trßn ®-êng kÝnh MN.                thø tù Êy, gäi (O) lµ ®-êng trßn
LÊy ®iÓm P tuú ý trªn nöa ®-êng                 ®i qua N vµ P. Tõ M kÎ c¸c tiÕp
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                             -6-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
tuyÕn MQ vµ MK víi ®-êng trßn (O).       km/h. TÝnh vËn tèc lóc ®i cña «
(Q vµ K lµ c¸c tiÕp ®iÓm). Gäi I        t«.
lµ trung ®iÓm cña NP.              Bµi 4 (3®)
1) Chøng minh 5 ®iÓm M, Q, O, I, K       Tø gi¸c ABCD néi tiÕp ®-êng trßn
n»m trªn mét ®-êng trßn.            ®-êng kÝnh AD. Hai ®-êng chÐo AC,
2) §-êng th¼ng KI c¾t ®-êng trßn        BD c¾t nhau t¹i E. H×nh chiÕu
(O) t¹i F. Chøng minh QF song song       vu«ng gãc cña E trªn AD lµ F.
víi MP.                     §-êng th¼ng CF c¾t ®-êng trßn t¹i
3) Nèi QK c¾t MP t¹i J. Chøng          ®iÓm thø hai lµ M. Giao ®iÓm cña
minh :                     BD vµ CF lµ N. Chøng minh:
      MI. MJ = MN. MP.           a) CEFD lµ tø gi¸c néi tiÕp.
C©u V (1®)                   b) Tia FA lµ tia ph©n gi¸c cña gãc
 Gäi y1 vµ y2 lµ hai nghiÖm cña         BFM.
ph-¬ng tr×nh : y2 + 5y + 1 = 0.         c) BE.DN = EN.BD.
T×m a vµ b sao cho ph-¬ng tr×nh :        Bµi 5 (1®)
x2 + ax + b = 0 cã hai nghiÖm lµ :       T×m m ®Ó gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu
x1 = y12 + 3y2 vµ x2 = y22 + 3y1.          2x  m
                        thøc     b»ng 2.
                           x2  1
       §Ò sè 16
Bµi 1 (3®)                          §Ò sè 17
1) Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh sau:          Bµi 1 (3®)
a) 4x + 3 = 0                  1) Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh sau:
b) 2x - x2 = 0                 a) 5(x - 1) - 2 = 0
             2x  y  3      b) x2 - 6 = 0
2) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh:       .     2) T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña ®-êng
             5  y  4x      th¼ng y = 3x - 4 víi hai trôc to¹
Bµi 2 (2®)                   ®é.
1) Cho biÓu thøc:                Bµi 2 (2®)
   a3  a 1 4 a  4            1) Gi¶ sö ®-êng th¼ng (d) cã
P =           (a  0; a
   a2  a2  4 a             ph-¬ng tr×nh y = ax + b. X¸c ®Þnh
 4)                      a, b ®Ó (d) ®i qua hai ®iÓm A(1;
a) Rót gän P.                  3) vµ B(-3; -1).
b) TÝnh gi¸ trÞ cña P víi a = 9.        2) Gäi x1; x2 lµ hai nghiÖm cña
2) Cho ph-¬ng tr×nh : x2 - (m +         ph-¬ng tr×nh x2 - 2(m - 1)x - 4 =
4)x + 3m + 3 = 0 (m lµ tham sè).        0 (m lµ tham sè). T×m m ®Ó
a) X¸c ®Þnh m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã         x1  x2  5 .
mét nghiÖm lµ b»ng 2. T×m nghiÖm        3) Rót gän biÓu thøc:
cßn l¹i.
                             x 1  x 1  2
b) X¸c ®Þnh m ®Ó ph-¬ng tr×nh cã        P =            (x  0;
hai nghiÖm x1, x2 tho¶ m·n x13 + x23          2 x 2 2 x 2  x 1
 0.                      x  1).
Bµi 3 (1®)                   Bµi 3 (1®)
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thµnh phè A        Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch
vµ B lµ 180 km. Mét « t« ®i tõ A        300m2. NÕu gi¶m chiÒu réng 3m,
®Õn B, nghØ 90 phót ë B råi trë         t¨ng chiÒu dµi thªm 5m th× ta ®-îc
l¹i tõ B vÒ A. Thêi gian tõ lóc ®i       h×nh ch÷ nhËt míi cã diÖn tÝch
®Õn lóc trë vÒ lµ 10 giê. BiÕt vËn       b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban
tèc lóc vÒ kÐm vËn tèc lóc ®i lµ 5       ®Çu. TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt
                        ban ®Çu.
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                     -7-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
Bµi 4 (3®)                    mét c¸t tuyÕn MCD (MC < MD) tíi
Cho ®iÓm A ë ngoµi ®-êng trßn t©m        ®-êng trßn. Gäi I lµ trung ®iÓm
O. KÎ hai tiÕp tuyÕn AB, AC víi         cña CD. Gäi E, F, K lÇn l-ît lµ
®-êng trßn (B, C lµ tiÕp ®iÓm). M        giao ®iÓm cña ®-êng th¼ng AB víi
lµ ®iÓm bÊt k× trªn cung nhá BC         c¸c ®-êng th¼ng MO, MD, OI.
(M  B, M  C). Gäi D, E, F t-¬ng øng      1) Chøng minh r»ng: R2 = OE. OM =
lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña M trªn        OI. OK.
c¸c ®-êng th¼ng AB, AC, BC; H lµ         2) Chøng minh 5 ®iÓm M, A, B, O, I
giao ®iÓm cña MB vµ DF; K lµ giao        cïng thuéc mét ®-êng trßn.
®iÓm cña MC vµ EF.                3) Khi cung CAD nhá h¬n cung CBD.
1) Chøng minh:                  Chøng minh : DEC  2.DBC .
a) MECF lµ tø gi¸c néi tiÕp.           C©u V (1®)
b) MF vu«ng gãc víi HK.             Cho ba sè d-¬ng x, y, z tho¶ m·n
2) T×m vÞ trÝ cña ®iÓm M trªn cung        ®iÒu kiÖn x + y + z = 1. Chøng
nhá BC ®Ó tÝch MD.ME lín nhÊt.          minh r»ng:
Bµi 5 (1®)
                              3      2
Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é (Oxy) cho                  2       14 .
®iÓm A(-3; 0) vµ Parabol (P) cã            xy  yz  zx x  y 2  z2
ph-¬ng tr×nh y = x2. H·y t×m to¹
®é cña ®iÓm M thuéc (P) ®Ó cho ®é                 §Ò sè 19
dµi ®o¹n th¼ng AM nhá nhÊt.
                         C©u I (2®)
        §Ò sè 18             1) TÝnh :      
                                 2 1 .  2 1 
C©u I (2®)                                x  y  1
                         2) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh:      .
Cho hÖ ph-¬ng tr×nh:                           x  y  5
      x  ay  1             C©u II (2®)
            (1)
      ax  y  2             Cho biÓu thøc:
1) Gi¶i hÖ (1) khi a = 2.
2) Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× hÖ cã
                            x x 1 x x 1 2 x  2 x 1
                         A =        :
                                          .
                                           
                            x x  x x    x 1
nghiÖm duy nhÊt.                          
C©u II (2®)                   1) Rót gän A.
Cho biÓu thøc:                  2) T×m x nguyªn ®Ó A cã gi¸ trÞ
    x2      x   1  x 1      nguyªn.
A =            
    x x  1 x  x  1 1 x 
                 :  ,     C©u III (2®)
                  2
                        Mét ca n« xu«i dßng tõ bÕn s«ng A
víi x > 0 vµ x  1.               ®Õn bÕn s«ng B c¸ch nhau 24 km,
1) Rót gän biÓu thøc A.             cïng lóc ®ã còng tõ A mét bÌ nøa
2) Chøng minh r»ng: 0 < A < 2.          tr«i víi vËn tèc dßng n-íc 4 km/h.
C©u III (2®)                   Khi ®Õn B ca n« quay l¹i ngay vµ
Cho ph-¬ng tr×nh:                gÆp bÌ nøa tr«i t¹i mét ®Þa ®iÓm C
   (m – 1)x2 + 2mx + m – 2 = 0         c¸ch A lµ 8 km. TÝnh vËn tèc thùc
(*)                       cña ca n«.
1) Gi¶i ph-¬ng tr×nh khi m = 1.         C©u IV (3®)
2) T×m m ®Ó ph-¬ng tr×nh (*) cã 2        Cho ®-êng trßn (O; R), hai ®iÓm C
nghiÖm ph©n biÖt.                vµ D thuéc ®-êng trßn, B lµ trung
C©u IV (3®)                   ®iÓm cña cung nhá CD. KÎ ®-êng
Tõ ®iÓm M ë ngoµi ®-êng trßn (O;         kÝnh BA; trªn tia ®èi cña tia AB
R) vÏ hai tiÕp tuyÕn MA , MB vµ         lÊy ®iÓm S, nèi S víi C c¾t (O)
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                      -8-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
t¹i M; MD c¾t AB t¹i K; MB c¾t AC           Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. Nöa
t¹i H. Chøng minh:                   ®-êng trßn ®-êng kÝnh AB c¾t BC
1) BMD  BAC , tõ ®ã suy ra tø             t¹i D. Trªn cung AD lÊy E. Nèi BE
gi¸c AMHK lµ tø gi¸c néi tiÕp.             vµ kÐo dµi c¾t AC t¹i F.
2) HK song song víi CD.                1) Chøng minh CDEF lµ tø gi¸c néi
3) OK. OS = R2.                    tiÕp.
C©u V (1®)                       2) KÐo dµi DE c¾t AC ë K. Tia ph©n
Cho hai sè a, b  0 tho¶ m·n :             gi¸c cña gãc CKD c¾t EF vµ CD t¹i
                            M vµ N. Tia ph©n gi¸c cña gãc CBF
      1 1 1
        .                   c¾t DE vµ CF t¹i P vµ Q. Tø gi¸c
      a b 2                    MPNQ lµ h×nh g× ? T¹i sao?
Chøng minh r»ng ph-¬ng tr×nh Èn x           3) Gäi r, r1, r2 theo thø tù lµ
sau lu«n cã nghiÖm: (x2 + ax +             b¸n kÝnh ®-êng trßn néi tiÕp c¸c
b)(x2 + bx + a) = 0.                  tam gi¸c ABC, ADB, ADC. Chøng minh
                            r»ng: r2 = r12  r22 .
         §Ò sè 20                       §Ò sè 21
C©u I (2®)
Cho biÓu thøc:                     C©u I (2®). Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh
                            sau:
    x  1 x  1 x 2  4x  1  x  2003
A =              .     .      1) 2x – 3 = 0 ;
    x 1 x 1    x2  1     x             2) x2 – 4x – 5 = 0.
1) T×m ®iÒu kiÖn ®èi víi x ®Ó biÓu           C©u II (2®).
thøc cã nghÜa.                     1) Cho ph-¬ng tr×nh x2 – 2x – 1 =
2) Rót gän A.                     0 cã hai nghiÖm lµ x1 , x 2 . TÝnh
3) Víi x  Z ? ®Ó A  Z ?                              x 2 x1
C©u II (2®)                      gi¸ trÞ cña biÓu thøc S      .
Cho   hµm   sè :   y   =  x   + m                   x1 x 2
(D).                          2) Rót gän biÓu     thøc : A     =
T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ®-êng              1    1     3 
th¼ng (D) :                              1    víi a > 0 vµ
                             a3  a  3    a
1) §i qua ®iÓm A(1; 2003).
                            a  9.
2) Song song víi ®-êng th¼ng x – y
                            C©u III (2®).
+ 3 = 0.
                            1) X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè m vµ n, biÕt
3) TiÕp xóc víi parabol y = -
1 2                                        mx  y  n
 x .                         r»ng hÖ ph-¬ng tr×nh           cã
4                                         nx  my  1
C©u III (3®)
1) Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp
                                  
                            nghiÖm lµ 1; 3 . 
ph-¬ng tr×nh :                     2) Kho¶ng c¸ch gi÷a hai tØnh A vµ
Mét h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo            B lµ 108 km. Hai « t« cïng khëi
b»ng 13m vµ chiÒu dµi lín h¬n             hµnh mét lóc ®i tõ A ®Õn B, mçi
chiÒu réng 7m. TÝnh diÖn tÝch cña           giê xe thø nhÊt ch¹y nhanh h¬n xe
h×nh ch÷ nhËt ®ã.                   thø hai 6 km nªn ®Õn B tr-íc xe
2) Chøng minh bÊt ®¼ng thøc:              thø hai 12 phót. TÝnh vËn tèc mçi
    2002   2003                 xe.
             2002  2003 .        C©u IV (3®). Cho tam gi¸c ABC c©n
     2003   2002                 t¹i A, néi tiÕp ®-êng trßn (O). KÎ
C©u IV (3®)                      ®-êng kÝnh AD. Gäi M lµ trung ®iÓm
                            cña AC, I lµ trung ®iÓm cña OD.
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                         -9-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
1) Chøng minh OM // DC.            3) Khi ®iÓm B ch¹y trªn ®-êng trßn
2) Chøng minh tam gi¸c ICM c©n.        (O ; R) (B kh«ng trïng víi A vµ
3) BM c¾t AD t¹i N. Chøng minh IC2       C). Chøng minh r»ng ®iÓm H lu«n
= IA.IN.                    n»m trªn mét ®-êng trßn cè ®Þnh.
C©u V (1®). Trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é       C©u V (1®).
Oxy, cho c¸c ®iÓm A(-1 ; 2), B(2 ;       Trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy, cho
3) vµ C(m ; 0). T×m m sao cho chu       ®-êng th¼ng y = (2m + 1)x – 4m – 1
vi tam gi¸c ABC nhá nhÊt.           vµ ®iÓm A(-2 ; 3). T×m m ®Ó kho¶ng
                        c¸ch tõ A ®Õn ®-êng th¼ng trªn lµ
         §Ò sè 22           lín nhÊt.
C©u I (2®).
1)   Gi¶i   hÖ    ph-¬ng  tr×nh           §Ò sè 23
2x  4  0
       .                C©u I (2®).
4x  2y  3
                                  2   5
2) Gi¶i ph-¬ng tr×nh x2   x  2  4 .              x  x  y  2
                  2

                                  
C©u II (2®).                  Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh         .
                                   3
                                     1
1) Cho hµm sè y = f(x) = 2x2 – x +                        1,7
                                  
                                  x x  y
           1
1. TÝnh f(0) ; f(  ) ; f( 3 ).
           2
2) Rót gän biÓu thøc sau : A =         C©u II (2®).
                                      1     x
 x x 1 x 1                                   
           
                        Cho  biÓu  thøc  P  =           ,

 x 1
        x  x víi x  0, x                    x 1    x x
     x  1
                        víi x > 0 vµ x  1.
 1.                      1) Rót gän biÓu thøc sau P.
C©u III (2®)
1) Cho ph-¬ng tr×nh (Èn x) x2 – (m       2) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc P
+ 2)x + m2 – 4 = 0. Víi gi¸ trÞ             1
nµo cña m th× ph-¬ng tr×nh cã         khi x =   .
                             2
nghiÖm kÐp?
                        C©u III (2®)
2) Theo kÕ ho¹ch, mét tæ c«ng nh©n
                        Cho ®-êng th¼ng (d) cã ph-¬ng
ph¶i s¶n xuÊt 360 s¶n phÈm. §Õn
                        tr×nh y = ax + b. BiÕt r»ng (d)
khi lµm viÖc, do ph¶i ®iÒu 3 c«ng
                        c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh
nh©n ®i lµm viÖc kh¸c nªn mçi c«ng
                        ®é b»ng 1 vµ song song víi ®-êng
nh©n cßn l¹i ph¶i lµm nhiÒu h¬n dù
                        th¼ng y = -2x + 2003.
®Þnh 4 s¶n phÈm. Hái lóc ®Çu tæ cã
                        1) T×m a vµ b.
bao nhiªu c«ng nh©n? BiÕt r»ng
                        2) T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm chung (nÕu
n¨ng suÊt lao ®éng cña mçi c«ng
nh©n lµ nh- nhau.                             1
                        cã) cña (d) vµ Parabol y =  x 2 .
C©u IV (3®).                                2
Cho ®-êng trßn (O ; R) vµ d©y AC        C©u IV (3®).
cè ®Þnh kh«ng ®i qua t©m. B lµ mét       Cho ®-êng trßn (O) vµ mét ®iÓm A
®iÓm bÊt k× trªn ®-êng trßn (O ;        n»m ë bªn ngoµi ®-êng trßn. Tõ A
R) (B kh«ng trïng víi A vµ C). KÎ       kÎ c¸c tiÕp tuyÕn AP vµ AQ víi
®­êng kÝnh BB’. Gäi H lµ trùc t©m       ®-êng trßn (O), P vµ Q lµ c¸c tiÕp
cña tam gi¸c ABC.               ®iÓm. §-êng th¼ng ®i qua O vu«ng
1) Chøng minh AH // B’C.            gãc víi OP vµ c¾t ®-êng th¼ng AQ
2) Chøng minh r»ng HB’ ®i qua         t¹i M.
trung ®iÓm cña AC.               1) Chøng minh r»ng MO = MA.
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                      -10-
_______________________________________________________________________________________
               ____________________________
2) LÊy ®iÓm N n»m trªn cung lín PQ           3) BN + BP + BM + BQ > 8R.
cña ®-êng trßn (O). TiÕp tuyÕn t¹i           C©u IV (1®).
N cña ®-êng trßn (O) c¾t c¸c tia            T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña   y  =
AP vµ AQ lÇn l-ît t¹i B vµ C.              x2  2x  6
a) Chøng minh : AB + AC – BC kh«ng                  .
phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm N.             x2  2x  5
b) Chøng minh : NÕu tø gi¸c BCQP
néi tiÕp mét ®-êng trßn th× PQ //
BC.
C©u V (1®).
Gi¶i ph-¬ng tr×nh :
  x 2  2x  3  x  2  x 2  3x  2  x  3 .

         §Ò sè 24

C©u I (3®).
1) §¬n gi¶n biÓu thøc :
 P = 14  6 5  14  6 5 .
2) Cho biÓu thøc :
      x 2  x  2  x 1
 Q =       
    x  2 x 1 x 1  
              .     ,
                x
víi x > 0 ; x  1.
                 2
a) Chøng minh r»ng Q =         ;
                x 1
b) T×m sè nguyªn x lín nhÊt ®Ó Q
cã gi¸ trÞ nguyªn.
C©u II(3®).
                a  1 x  y  4
               
Cho hÖ ph-¬ng tr×nh 
               ax  y  2a
               
(a lµ tham sè).
1) Gi¶i hÖ khi a = 1.
2) Chøng minh r»ng víi mäi a hÖ
lu«n cã nghiÖm duy nhÊt (x ; y)
tho¶ m·n x + y  2.
C©u III(3®).
Cho ®-êng trßn (O) ®-êng kÝnh AB =
2R. §-êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi
®-êng trßn (O) t¹i A. M vµ Q lµ
hai ®iÓm ph©n biÖt chuyÓn ®éng
trªn (d) sao cho M kh¸c A vµ Q
kh¸c A. C¸c ®-êng th¼ng BM vµ BQ
lÇn l-ît c¾t ®-êng trßn (O) t¹i
®iÓm thø hai lµ N vµ P. Chøng minh
:
1) TÝch BM.BN kh«ng ®æi.
2) Tø gi¸c MNPQ néi tiÕp.
_______________________________________________________________________________________
                __________________________
                          -11-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:11/18/2011
language:Vietnamese
pages:11
muoitt9 muoitt9
About