ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ by muoitt9

VIEWS: 216 PAGES: 2

									             PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ
Bài 1: Cho pt: x2 – 2mx + 4 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn (x1 + 1)2 + (x2 + 1)2 = 2
Bài 2: Cho pt: x2 – 2mx - 1 = 0 (m là tham số)
  a) Chứng minh rằng pt đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
  b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 - x1.x2 = 7
Bài 3: Cho pt: x2 – x + 1 + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x1.x2(x1.x2 – 2) = 3(x1+ x2 )
Bài 4: Cho pt: x2 – 6x + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn: x1 – x2 = 4
Bài 5: Cho pt: x2 - 2(m - 1)x – m – 3 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoả mãn hệ thức x12 + x22 = 10.
Bài 6: Cho pt: x2 - 2mx - 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 - x1.x2 = 39.
Bài 7: Cho pt : x2 – (2m + 1)x + m2 + 5m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng 6.
Bài 8: Cho pt: x2 - 4x + m + 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 = 5(x1 + x2)
Bài 9: Cho pt: 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để p. trình có nghiệm x1, x2 thoả mãn 4x12 + 2x1.x2 + 4x22 = 1.
Bài 10: Cho pt: x2 – 2x + m – 3 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn điều kiện
              x12 - 2x2 + x1.x2 = - 12
Bài 11: Cho pt: x2 + ax + b + 1 = 0 (a, b là tham số)
  a) Tìm giá trị của a, b để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn điều kiện
     x1  x 2  3
    
     3
     x1  x 2  9
         3
    
Bài 12: Cho pt: x2 – x + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện
          (x1.x2 – 1)2 = 9(x1 + x2).
Bài 13: Cho pt: x2 + (2m + 1)x + m2 + 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có hai âm.
Bài 14: Cho pt: x4 – 5x2 + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có đúng 4 nghiệm phân biệt.
Bài 25: Cho pt: x2 – 2(m – 1)x + m + 1 = 0 (m là tham số)
                                     x1 x 2
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn:     4
                                     x 2 x1

Bài16: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn dương:
a) x2  4 x  m  5    b) x2   m  2 x  8m  1      c) x2  4 x   m  2
                                             2
                                                1
d) 3m 1 x2  3m 1 x  m  4            e)  m 1 x2  2  m 1 x  3 m  2
Bài 17: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn âm:
a)  m  4 x2   m 1 x  2m 1 b)  m  2 x2  5x  4          c) mx 2  12 x  5
d) x2  4  m  1 x  1  m2      e)  x 2  2m 2 x  2m2  1  f)  m  2 x2  2  m  3 x  m 1
Bài 18: Tìm các giá trị của tham số m để mỗi bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị x:
a)  m 1 x2  2  m 1 x  3m  3  0         b)  m2  4m  5 x2  2  m  1 x  2  0
Bài 19: Tìm các giá trị của m để phương trình:
a) x2  2  m 1 x  9m  5  0 có hai nghiệm âm phân biệt
b)  m  2 x2  2mx  m  3  0 có hai nghiệm dương phân biệt.
      
c) m  5 x 2  3mx  m  1  0 có hai nghiệm trái dấu
Bài 20: Tìm các giá trị của m sao cho phương trình :
                       x4  1  2m x2  m2 1  0
a) vô nghiệm     b) Có hai nghiệm phân biệt         c) Có bốn nghiệm phân biệt
Bài 21 : Tìm các giá trị của m sao cho phương trình:  m 1 x  mx2  m2 1  0 có ba nghiệm phân biệt
                               4


Bài 22: Cho phương trình:  m  2 x4  2  m 1 x2  2m 1  0 . Tìm các giá trị của tham số m để pt trên có:
a) Một nghiệm           b) Hai nghiệm phân biệt            c) Có bốn nghiệm
                                                         2

								
To top