Docstoc

ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ

Document Sample
ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ Powered By Docstoc
					             PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ
Bài 1: Cho pt: x2 – 2mx + 4 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn (x1 + 1)2 + (x2 + 1)2 = 2
Bài 2: Cho pt: x2 – 2mx - 1 = 0 (m là tham số)
  a) Chứng minh rằng pt đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
  b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 - x1.x2 = 7
Bài 3: Cho pt: x2 – x + 1 + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x1.x2(x1.x2 – 2) = 3(x1+ x2 )
Bài 4: Cho pt: x2 – 6x + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn: x1 – x2 = 4
Bài 5: Cho pt: x2 - 2(m - 1)x – m – 3 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoả mãn hệ thức x12 + x22 = 10.
Bài 6: Cho pt: x2 - 2mx - 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 - x1.x2 = 39.
Bài 7: Cho pt : x2 – (2m + 1)x + m2 + 5m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm sao cho tích các nghiệm bằng 6.
Bài 8: Cho pt: x2 - 4x + m + 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 = 5(x1 + x2)
Bài 9: Cho pt: 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để p. trình có nghiệm x1, x2 thoả mãn 4x12 + 2x1.x2 + 4x22 = 1.
Bài 10: Cho pt: x2 – 2x + m – 3 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn điều kiện
              x12 - 2x2 + x1.x2 = - 12
Bài 11: Cho pt: x2 + ax + b + 1 = 0 (a, b là tham số)
  a) Tìm giá trị của a, b để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn điều kiện
     x1  x 2  3
    
     3
     x1  x 2  9
         3
    
Bài 12: Cho pt: x2 – x + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện
          (x1.x2 – 1)2 = 9(x1 + x2).
Bài 13: Cho pt: x2 + (2m + 1)x + m2 + 1 = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có hai âm.
Bài 14: Cho pt: x4 – 5x2 + m = 0 (m là tham số)
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có đúng 4 nghiệm phân biệt.
Bài 25: Cho pt: x2 – 2(m – 1)x + m + 1 = 0 (m là tham số)
                                     x1 x 2
  a) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn:     4
                                     x 2 x1

Bài16: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn dương:
a) x2  4 x  m  5    b) x2   m  2 x  8m  1      c) x2  4 x   m  2
                                             2
                                                1
d) 3m 1 x2  3m 1 x  m  4            e)  m 1 x2  2  m 1 x  3 m  2
Bài 17: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn âm:
a)  m  4 x2   m 1 x  2m 1 b)  m  2 x2  5x  4          c) mx 2  12 x  5
d) x2  4  m  1 x  1  m2      e)  x 2  2m 2 x  2m2  1  f)  m  2 x2  2  m  3 x  m 1
Bài 18: Tìm các giá trị của tham số m để mỗi bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị x:
a)  m 1 x2  2  m 1 x  3m  3  0         b)  m2  4m  5 x2  2  m  1 x  2  0
Bài 19: Tìm các giá trị của m để phương trình:
a) x2  2  m 1 x  9m  5  0 có hai nghiệm âm phân biệt
b)  m  2 x2  2mx  m  3  0 có hai nghiệm dương phân biệt.
      
c) m  5 x 2  3mx  m  1  0 có hai nghiệm trái dấu
Bài 20: Tìm các giá trị của m sao cho phương trình :
                       x4  1  2m x2  m2 1  0
a) vô nghiệm     b) Có hai nghiệm phân biệt         c) Có bốn nghiệm phân biệt
Bài 21 : Tìm các giá trị của m sao cho phương trình:  m 1 x  mx2  m2 1  0 có ba nghiệm phân biệt
                               4


Bài 22: Cho phương trình:  m  2 x4  2  m 1 x2  2m 1  0 . Tìm các giá trị của tham số m để pt trên có:
a) Một nghiệm           b) Hai nghiệm phân biệt            c) Có bốn nghiệm
                                                         2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:216
posted:11/18/2011
language:Vietnamese
pages:2
muoitt9 muoitt9
About