Docstoc

Bi mat tu duy tinh vuong 01

Document Sample
Bi mat tu duy tinh vuong 01 Powered By Docstoc
					 SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND       T.Harv Eker
               Bí m t
Sieu thi dien may Viet Long - www.vietlongplaza.com.vn
 Tư Duy Tri u Phú
     Làm ch th gi i n i tâm v ti n b c
            T. Harv Eker
 http://cashflowclub.com.vn       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                         T.Harv Eker


Nh n xét v
T.Harv Eker và “Bí quy t Tư Duy
Tri u Phú”
    “Bí quy t Tư Duy Tri u Phú” ch rõ t i sao m t s ngư i nh t ñ nh s giàu có, thành
công trong khi s khác ph i su t ñ i v t l n v i khó khăn. N u b n mu n bi t g c r c a
thành công, hãy ñ c sách này”.
               Roberrt G.Allen, tác gi c a “ða thu nh p” và “Nhà Tri u phú M t phút”

    “T.Harv Eker cho ta b n k ho ch làm giàu và các công c ñ xây d ng lâu ñài s
th nh vư ng, t trong ra ngoài, vì th nó s vư t qua th thách c a th i gian và hoàn c nh”.
                      Dr. Denis Waitley, tác gi cu n “H t gi ng c a s vĩ ñ i”

    “T.Harv Eker là b c th y trong vi c làm cho vi c làm giàu có tr nên ñơn gi n.
Cu i cùng, các nguyên t c ñ y s c m nh c a ông ta ñư c trình bày trong cu n sách tuy t
v i này.”
               Marci Shimoff, ñ ng tác gi cu n “Chicken soup for the Woman’s Soul”

   “T.Harv Eker ñã nói rõ h t. N u b n mu n ti nh nhanh lên b c thành công m i, tôi
khuyên b n hãy nh t ng câu nhà tri u phú này chia s trong cu n sách này. Hãy làm
nh ng gì ông ta nói, và b n s ñ n v i thành công”.
                     Linda Forsythe, ngư i sáng l p và CEO c a T p chí Mentors

   “Hãy ñ c sách này như th cu c s ng c a b n ph thu c vào nó… và cu i cùng có
th s là như v y!”
                  Anthony Robbins, Nhà ñào t o ti m năng con ngư i s 1 th gi i.

   “ðây là cu n sách ñ y s c m nh, thuy t ph c và th c t nh t v vi c h c ñ thành
công mà b n chưa bao gi ñư c ñ c.”
                       Brian Tracy, tác gi cu n “Làm giàu theo cách c a b n.”

    “Tôi h t s c khuy n cáo m i ngư i và t t c m i ngư i, nh ng ai ñang tìm cách
nâng cao k t qu tài chính và ch t lư ng cu c s ng c a mình, hãy ñ c cu n sách này.
Chương trình c a T.Harv Eker ñã ñư c ki m ch ng và hi u qu không th tin n i!”

                    Jack Canfield, ñ ng tác gi cu n “Chicken Soup for the Soul”
  “Bí quy t Tư Duy Tri u Phú” ñã miêu t rõ cái m t xích còn thi u
   gi a mong mu n thành công và hành ñ ng thành công c a m i
                ngư i!

http://cashflowclub.com.vn                         Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker
L i gi i thi u

    Vi t m t cu n sách thư ng là công vi c c a cá nhân, nhưng th c ra là n u b n
mu n nó ñư c hàng ngàn hay hàng tri u ngư i ñ c, công vi c ñó c n n l c c a c m t ñ i
ngũ. Tôi mu n trư c tiên c m ơn v tôi, Rochelle, con gái tôi, Madison, và con trai tôi,
Jesse. C m ơn vì ñã dành cho tôi môi trư ng ñ làm nh ng công vi c tôi sinh ra ñ làm.
Tôi cũng mu n ñư c c m ơn cha m tôi, Sam và Sara, cũng như ch tôi, Mary, và anh r
tôi, Harvey, vì tình yêu và s ng h không bao gi h t. Ti p theo, tôi r t c m ơn Gail
Balsillie, Michelle Burr, Shelley Wenus, Robert và Roxanne Riopel, Donna Fox, A.Cage,
Lorry Kouwenberg, Kris Ebbesen, và toàn th nhân viên c a Peak Potentials Trainning vì
c g ng và s t n t y trong công vi c t o ra nh ng ñóng góp tích c c cho cu c s ng con
ngư i cũng như trong vi c làm cho Peak Potentials tr thành công ty ñào t o nhân l c phát
tri n nhanh nh t th gi i.
    C m ơn ñ i lý xu t b n tài gi i c a tôi, Bonnie Solow, vì s tr giúp và ñ ng viên
liên t c, và vì ñã hư ng d n tôi m i ngóc ngách trong ngoài c a ngh làm sách. C m ơn
sâu s c n a là dành cho nhóm làm vi c t i Harper Business: ngư i xu t b n Steve
Hanselman, ngư i ñã có m t t m nhìn cho d án này và ñã b ra r t nhi u th i gian và
công s c vào ñó; cho ngư i biên t p tuy t v i c a tôi, Herb Schaffner; cho giám ñ c ti p
th keith Pfeffer; và cho giám ñ c quan h công chúng Larry Hughes. M t s c m ơn ñ c
bi t dành cho các b n tôi, Jack Canfield, Robert G.Allen, and Mark Victor Hansen vì tình
b n và s ng h không ng ng tù ñ u.
    Cu i cùng, tôi c m ơn chân thành và sâu s c t t c h c viên ñã tham gia các bu i
ñào t o c a Peak Potentials, nhân viên h tr và các ñ i tác trong các s ki n chung. Không
có các b n, s không có các bu i ñào t o làm thay ñ i cu c s ng.

                                     T.Harv Eker
http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                    T.Harv Eker


                     M CL C
Nh n xét
L i gi i thi u
T.Harv Eker là ai, và t i sao tôi nên ñ c cu n sách này?

Ph n I: K HO CH TH NH VƯ NG TRONG TÂM TH C B N

T i sao k ho ch th nh vư ng trong tâm th c l i quan tr ng  10
G c r t o nên hoa trái                        11
B n th gi i c a Con ngư i                  12

L i tuyên b : Công c bí m t ñ y s c m nh ñ thay ñ i     14
K ho c th nh vư ng trong tâm th c b n ñã hình thành th nào  16
Y u t ñ nh hình th nh t: qua l i nói                 18
Y u t ñ nh hình th hai: làm theo khuôn m u              22
Y u t ñ nh hình th ba: nh ng s ki n cá nhân         27
Vai trò c a k ho ch tài chính trong tâm th c             31

Ph n II: TƯ DUY THÀNH CÔNG

Mư i b y cách ngư i giàu suy nghĩ và hành ñ ng khác ngư i nghèo

Ngư  i giàu t o ra cu c s ng c a h
Ngư  i giàu chơi ñ th ng trong cu c chơi ti n b c
Ngư  i giàu quy t tâm làm giàu
Ngư  i giàu suy nghĩ l n
Ngư  i giàu t p trung vào các cơ h i
Ngư  i giàu ngư ng m nh ng ngư i giàu có và thành công
Ngư  i giàu k t giao v i ngư i giàu và thành công
Ngư  i giàu s n sàng tôn vinh b n thân và giá tr c a h
Ngư  i giàu ñ ng cao hơn các v n ñ c a h
Ngư  i giàu luôn bi t ñón nh n
Ngư  i giàu ch n ñư c tr công theo k t qu
Ngư  i giàu suy nghĩ “c hai”
Ngư  i giàu t p trung vào t ng tài s n c a h
Ngư  i giàu qu n lý t t ti n b c c a h
Ngư  i giàu b t ti n c a h làm vi c chăm ch cho h
Ngư  i giàu hành ñ ng b t ch p s hãi
Ngư  i giàu luôn h c h i và phát tri n

“V y tôi ph i làm gì bây gi ?”

Millionaire Mind Intensive Seminar
http://cashflowclub.com.vn                    Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker
T.Harv Eker là ai,
và t i sao tôi nên ñ c cu n sách
này?
M i ngư i thư ng b s c khi b t ñ u các bu i ñào t o c a tôi, khi m t trong nh ng ñi u
ñ u tiên tôi nói v i h là: “ð ng tin m t l i nào tôi nói.” T i sao tôi ñ ngh th ? B i vì tôi
ch có th nói theo kinh nghi m c a b n thân. Không m t phương án, ý tư ng mà tôi chia
s là m c nhiên th t hay gi , ñúng hay sai. Chúng ch ph n ánh các k t qu c a riêng tôi, và
các k t qu kỳ di u tôi ñã th y trong cu c s ng c a hàng nghìn và hàng nghìn h c viên c a
tôi. Nói v y, dù sao tôi cũng tin r ng n u b n s d ng nh ng nguyên t c b n h c ñư c
trong cu n sách này, b n s thay ñ i hoàn toàn cu c ñ i c a mình. ð ng ch ñ c sách này.
Hãy nghi n ng m nó như th cu c s ng c a b n ph thu c vào nó. R i hãy áp d ng nh ng
nguyên t c ñó cho b n thân. ði u nào hi u qu , hãy ti p t c. ði u nào không hi u qu , b n
hãy v t b chúng.
    Tôi bi t tôi có th b cho là thiên v , nhưng khi nói v ti n b c, ñây có th là cu n
sách quan tr ng nh t b n t ng ñ c. Tôi hi u r ng ñó là m t tuyên b nghiêm túc, nhưng s
th c là, cu n sách này cung c p nh ng m i liên h còn thi u gi a khát v ng thành công
c a b n v i thành t u ñã ñ t ñư c c a b n. Như b n bây gi có th nh n ra, ñó là hai th
gi i khác bi t.
    T t nhiên là b n ñã ñ c nh ng cu n sách khác, nghe nh ng băng cassette hay ñĩa
CD, tham d các khóa h c, và nghe v hàng lô các phương cách làm giàu, có th là trong
kinh doanh b t ñ ng s n, ch ng khoán, ho c làm doanh nghi p. Nhưng chuy n gì ñã x y
ra? V i ña s ngư i, không gì ghê g m x y ra c ! H ch t t a sáng năng lư ng r t ng n
ng i r i l i tr v tr ng thái cũ.
    Cu i cùng, ñã có câu tr l i. Nó ñơn gi  n, nó là qui lu t, và b n không th tr n
tránh nó. T t c qui v m t ñi u: n u k ho ch    tài chính trong tâm th c c a b n không
ñư c “cài ñ t” cho thành công, t t c nh ng gì b  n h c ñư c, nh ng gì b n bi t, và nh ng
gì b n làm cũng s không giúp gì hơn cho b n ñư  cc !
    Trong cu n sách này, chúng tôi s ch rõ cho b n t i sao m t s ngư i s ñi t i ñích
giàu có và s khác l i như hư ng t i cu c s ng ñ y khó khăn. B n s hi u c i r c a thành
công và nghèo hèn, hay th t b i tài chính và s b t ñ u thay ñ i tương lai tài chính c a b n
sao cho t t hơn. B n s hi u t i sao th i thơ u l i nh hư ng sâu s c lên k ho ch tài chính
trong tâm th c c a b n và s nh hư ng ñó có th d n ñ n nh ng suy nghĩ và thói quen t
h i b n thân th nào. B n s th nghi m nh ng tuyên b m nh m ñ giúp b n thay th
nh ng cách nghĩ không h tr b ng cách nghĩ thành công “Wealth File” sao cho b n nghĩ
và thành công như ngư i giàu. B n cũng s th c t p chi n lư c t ng bư c ñ nâng cao thu
nh p và xây d ng s th nh vư ng.


http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

    Trong Ph n I cu n sách, chúng tôi s gi i thích m i chúng ta thư ng suy nghĩ và
hành ñ ng theo ñi u ki n ñ t trư c khi liên quan ñ n ti n b c như th nào. Chúng tôi cũng
trình bày rõ chi n thu t b n bư c ñ ñi u ch nh k ho ch tài chính vô th c c a chúng ta.
    Trong Ph n II, chúng ta s xem xét s khác nhau trong cách nghĩ gi a ngư i giàu,
trung lưu và ngư i nghèo. Chúng tôi s cung c p mư i b y cách suy nghĩ, thái ñ và hành
ñ ng c n làm ñ có th d n ñ n thay ñ i b n v ng trong cu c s ng tài chính và thành công
c a b n.
    Qua cu n sách chúng tôi cũng chia s m t s ví d t hàng nghìn lá thư và emails
tôi nh n ñư c t các h c viên ñã tham gia các khóa h c Chuyên sâu v Tư Duy Tri u Phú
và ñã ñ t nh ng k t qu to l n trong cu c s ng c a h .
    Còn kinh nghi m c a tôi thì sao? Tôi t ñâu ñ n? Có ph i bao gi tôi cũng thành
công? Tôi ư c v y!
    Như ph n l n các b n, tôi ñư c ñánh giá là có nhi u ti m năng nhưng l i th hi n
ñư c r t ít i. Tôi ñ c m i cu n sách, nghe m i băng ñĩa, tham gia m i khóa h c có th .
Tôi r t, r t, r t mu n mình tr nên thành công. Tôi không bi t ñó là vì ti n b c, vì s t do,
vì b n thân ch thành công hay ch vì mu n ch ng t mình gi i giang trong con m t c a
cha m tôi, nhưng ñúng là tôi như b mê m n v i vi c tr nên thành công. Khi ngoài hai
mươi, tôi ñã b t ñ u vài công vi c kinh doanh, m i l n ñ u v i ư c mơ làm nên cơ nghi p
l n, nhưng k t qu c a tôi ñ u r t bu n n n hay t hơn n a.
    Tôi vư t qua th t b i và luôn c vươn lên ngay sau ñó. Tôi b nhi m b nh “con quái
v t h Loch Ness”: Tôi ch nghe th y khái ni m l i nhu n, nhưng tôi chưa bao gi nhìn
th y nó. Tôi luôn nghĩ, “Ch c n mình tìm ra ñúng vi c kinh doanh, lên ñúng “con ng a”
c a mình, mình s làm ñư c”. Nhưng tôi ñã sai. Không có gì trôi ch y c , ít nh t là v i tôi.
Và ph n sau c a câu trên ñã làm tôi g c ngã. T i sao ngư i khác thành công trong ñúng
công vi c tôi ñã làm, còn tôi thì phá s n? Chuy n gì x y ra v i “Ngài Ti m năng”?
    V y nên tôi b t ñ u nghiêm túc rà soát tâm th c mình. Tôi ki m tra các ni m tin c a
mình, và nh n ra dù tôi ñã nói tôi th c s mu n giàu có, trong sâu th m tôi l i lo l ng v
ñi u ñó. Tôi luôn lo ng i. Tôi lo ng i r ng mình s th t b i, t hơn, r ng s thành công song
l i ñ m t t t c . ðó m i th c s là ñ b . T hơn n a, tôi b t ñ u nghi ng ñi u m i ngư i
nh n xét v tôi, câu chuy n r ng tôi có m i ti m năng y. ði u gì x y ra n u tôi phát hi n
ra r ng tôi không h có chúng và s ph n c a tôi s là gian khó và th t b i?
    Và, như m t k may m n thư ng g p, tôi nh n ñư c l i khuyên t m t ngư i b n
c c kỳ giàu có c a cha tôi. Ông ta ñ n nhà cha m tôi chơi bài v i các b n, và khi qua sân
thì nh n ra tôi. ð y là l n th ba tôi tr v nhà, và s ng trong t ng h m. Tôi ñoán cha tôi ñã
than phi n v i ông y v s t n t i thi u não c a tôi, b i vì khi th y tôi ông y có ánh m t
r t thông c m thư ng dành cho m t ñám tang.
    Ông nói: “Harv, tôi ñã t ng b t ñ u gi ng như c u, hoàn toàn th t b i.” Tuy t, tôi
nghĩ, ñi u ñó làm tôi c m th y ñ t hơn. Tôi nên cho ông bi t r ng tôi ñang b n… nhìn
nh ng m ng sơn bong ra trên tư ng.
    Ông ta ti  p: “Nhưng r i tôi nh n ñư c vài l i khuyên làm thay ñ i cu c ñ i tôi, và
tôi mu n truy n  nó l i cho c u”. không, l i m t bài gi ng cha-con n a ñây, và ông ta
th m chí không   ph i cha tôi! Cu i cùng, ông y nói: “Harv, n u công vi c kinh doanh
không t t như c  u mu n, t t c có nghĩa là có gì ñó c u không bi t”. Là m t gã tr tu i


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

ương bư ng khi ñó, tôi nghĩ tôi ñã bi t t t c , nhưng kh n n i, tài kho n ngân hàng c a tôi
l i nói ñi u khác h n. Vì v y, cu i cùng tôi b t ñ u l ng nghe. Ông ta ti p: “C u có bi t
r ng h u h t ngư i giàu suy nghĩ theo nh ng cách r t gi ng nhau?”
    Tôi nói: ”Không, cháu th c s chưa t ng cân nh c ñi u ñó”. Ông ñáp: “ðó không
ph i m t khoa h c chính xác, nhưng trong ph n l n trư ng h p, ngư i giàu suy nghĩ theo
m t cách nh t ñ nh, còn ngư i nghèo suy nghĩ theo cách hoàn toàn ngư c l i, và chính
nh ng cách suy nghĩ ñó quy t ñ nh hành ñ ng c a h , và vì th quy t ñ nh k t qu c a h .”
Ông ti p: “N u c u nghĩ theo cách c a ngư i giàu và làm cái ngư i giàu làm, c u có tin c u
cũng s tr nên giàu có?” Tôi nh là mình ñã tr l i v i t t c s tin tư ng “cháu nghĩ th ”.
“V y thì,” ông y nói, “t t c nh ng gì cháu c n ph i làm là sao chép cách nghĩ c a ngư i
giàu.”
    V n còn r t hoài nghi lúc ñó, tôi nói: “Th bác nghĩ gì ngay lúc này?” Và ông y tr
l i: “Tôi nghĩ r ng ngư i giàu luôn gi l i cam k t, và cam k t c a tôi là v i cha c u v a
r i. Gi thì m y ông b n ñang ñ i tôi, chào c u”. Dù ông y ñã b ñi, nh ng gì ông nói ñã
l ng l i trong tôi.
    Không gì trôi ch y trong ñ i tôi khi ñó, nên tôi nh n th c ra v n ñ và d n nhi t
huy t vào vi c nghiên c u ngư i giàu và h suy nghĩ th nào. Tôi h c t t c nh ng gì có
th v ho t ñ ng bên trong trí óc con ngư i, nhưng t p trung hàng ñ u vào tâm lý h c liên
quan ñ n ti n b c và thành công. Tôi phát hi n r ng ñó là s th t: ngư i giàu ñúng là suy
nghĩ khác ngư i nghèo, th m chí khác gi i trung lưu. Tình c , tôi nh n ra nh ng suy nghĩ
c a chính tôi ñã kéo tôi l i, xa kh i s giàu có th nào. Quan tr ng hơn, tôi ñã h c ñư c
m t s k năng và phương pháp ñ có th ñi u ch nh trí óc mình sao cho tôi có th suy nghĩ
theo ñúng cách như ngư i giàu nghĩ.
    Cu i cùng, tôi nói: “Tu luy n th ñ r i, hãy ñưa chúng vào th nghi m” Tôi quy t
ñ nh kh i ñ u m t vi c kinh doanh m i. Tôi ñã m m t trong nh ng trung tâm rèn luy n
s c kh e ñ u tiên B c M . Tôi không h có ti n, nên ñã ph i vay 2000 ñôla vào Visa
card ñ tri n khai vi c kinh doanh. Tôi b t ñ u áp d ng nh ng gì tôi h c ñư c b ng cách
làm theo ngư i giàu, c trong nguyên t c kinh doanh và trong suy nghĩ chi n lư c. ði u
ñ u tiên tôi làm là cam k t thành công và tham gia cu c chơi ñ th ng. Tôi th tôi s t p
trung và s không cân nh c b vi c kinh doanh này trư c khi tôi tr thành tri u phú ho c
hơn th . ði u ñó hoàn toàn khác so v i các c g ng c a tôi trư c ñó, khi mà, vì tôi luôn suy
nghĩ ng n h n nên luôn vô tình vư ng víu vào nh ng “cơ h i” khác ho c vào nh ng khó
khăn ngoài l .
    Tôi cũng b t ñ u th thách tinh th n mình m i khi tôi nghĩ v v n ñ tài chính m t
cách tiêu c c hay không h tr . Trư c ñó, tôi tin r ng trí óc tôi nói gì ñ u là ñúng. R i tôi
h c ñư c là trong nhi u trư ng h p, trí óc tôi chính là c n tr ñ n thành công l n nh t. Tôi
ch n không suy nghĩ theo nh ng cách không làm tôi tăng s c m nh hư ng t i thành công
n a. Tôi áp d ng t ng nguyên t c và t t c nh ng nguyên t c ñó b n s h c trong cu n
sách này. Có hi u qu không ư? B n , có hi u qu !
    Vi c kinh doanh c a tôi ñã thành công ñ n m c tôi ñã m thêm mư i trung tâm
trong ch có hai năm rư i. R i tôi bán l i m t n a c ph n cho m t công ty trong danh sách
500 Fortune v i giá 1,6 tri u ñô la.
http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

    Sau ñó, tôi chuy n ñ n San Diego ñ y n ng. Tôi dành vài năm ñ trau chu t l i các
chi n lư c c a mình r i b t ñ u làm tư v n kinh doanh cho t ng ngư i, t ng ngư i m t.
Tôi cho r ng ñi u ñó khá hi u qu vì h liên t c mang b n bè, ñ i tác, liên danh t i các
bu i tư v n c a chúng tôi. Không lâu sau ñó tôi ñã ñào t o cho các nhóm mư i, có khi hai
mươi ngư i cùng lúc.
    M t khách hàng c a tôi g i ý r ng tôi có th m h n m t trư ng h c. Tôi cho r ng
ñó là ý tư ng hay, nên ñã th c hi n. Tôi l p Trư ng Kinh doanh Thông minh ðư ng ph
và d y hàng nghìn ngư i kh p b c M v chi n lư c kinh doanh “street-smart” ñ thành
công nhanh.
    Khi ñi l i d c ngang l c ñ a ñ th c hi n các khóa d y c a mình tôi ñ ý th y m t
ñi u l : b n có th th y hai ngư i ng i c nh nhau trong m t l p, h c chính xác cùng nh ng
nguyên t c và chi n lư c kinh doanh, m t ngư i s dùng các công c ñó và ñi th ng t i
thành công. Nhưng b n nghĩ chuy n gì s x y ra v i ngư i ng i bên c nh? Câu tr l i là:
không nhi u!
    ðó là khi m i ñi u ch rõ r ng dù cho b n có th có công c tuy t v i nh t th gi i
trong tay, nhưng n u b n có l rò r trong “h p d ng c ” (cái ñ u b n, trí óc b n), b n v n
s có v n ñ . Vì v y, tôi thi t k m t chương trình g i là chuyên sâu v tư duy làm giàu
(Millionaire Mind Intensive) d a trên m c tiêu tinh th n n i tâm c a thành công và ti n
b c. Khi tôi k t h p m c tiêu tinh th n n i tâm (trí óc b n) v i các m c tiêu bên ngoài
(nh ng k năng), thư ng là k t qu c a m i ngư i ñ u tăng v t vư t tr n! Và ñó là ñi u
b n s h c trong cu n sách này: làm sao làm ch ñư c m c tiêu tinh th n c a thành công
và ti n b c ñ chi n th ng các m c tiêu c a ti n b c – làm sao suy nghĩ giàu có ñ tr nên
giàu có!
    M i ngư i thư ng h i tôi, thành công c a tôi ñ n m t l n hay liên t c. Tôi xin tr
l i th này: dùng chính xác nh ng nguyên t c tôi d y, tôi ñã thu ñư c hàng tri u và hàng
tri u ñô la và tôi ñã là nhi u-nhi u l n tri u phú. Dư ng như m i ñ u tư và kinh doanh c a
tôi ñ u tăng v t. M t s ngư i nói là tôi có “Bàn tay Midas”, t t c nh ng gì tôi tham gia
ñ u bi n thành vàng. H ñúng, nhưng ñi u h không nh n ra là có Bàn tay Midas ch ñơn
gi n là cách nói khác c a vi c có k ho ch tài chính trong ti m th c thành công. ðó chính
là ñi u b n s bi t khi b n h c ñư c các nguyên t c và áp d ng chúng.
    Khi vào ñ u các khóa h c Millionaire Mind c a chúng tôi, tôi thư ng h i m i
ngư i, “Bao nhiêu ngư i trong s các b n ñ n ñ h c?” ðó là m t câu h i b y b i vì như
tác gi John Billings ñã nói, “Không ph i cái chúng ta không bi t ngăn chúng ta thành
công; Chính cái chúng ta bi t mà như không bi t là c n tr l n nh t c a chúng ta”. Cu n
sách này không ph i ch y u nói v vi c h c mà là v vi c không ñư c h c! Vi c b n nh n
ra cách b n suy nghĩ và hành ñ ng b y nay ñã ñưa b n ñ n tình tr ng chính xác c a b n
hi n nay như th nào, là r t quan tr ng.
    N u b n r t giàu có và h nh phúc, th t tuy t. Nhưng n u không, tôi xin m i b n cân
nh c l i m t s kh năng có th không phù h p v i nh ng gì b n cho là ñúng ho c th m
chí ch p nh n ñư c ñ i v i b n.
    M c dù tôi ñ ngh các b n không tin nh ng gì tôi nói và tôi mu n b n th l i các
gi thi t ñó trong chính cu c s ng c a b n, tôi s yêu c u b n tin tư ng nh ng ý tư ng b n
http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker

s ñ c. Không ph i vì b n quen bi t tôi tr c ti p, mà vì hàng nghìn và hàng nghìn ngư i ñã
thay ñ i cu c ñ i h nh k t qu c a các nguyên t c trong cu n sách.
    Nói v s tin tư ng, nó nh c tôi nh ñ n m t trong nh ng câu chuy n yêu thích c a
tôi. ðó là v m t ngư i ñàn ông ñi trên vách ñá và b t ng m t thăng b ng, trư t chân và
ngã xu ng. May m n, anh ta k p t nh táo bám vào mép ñá, và treo lơ l ng ñó. Anh ta b
treo ñó, và c b treo ñó mãi, cu i cùng kêu lên: “Có ai trên ñó có th c u tôi không?”
Không có tr l i. Anh ta c g i, và g i mãi. Cu i cùng, có m t gi ng t phía trên b u tr i
v ng xu ng tr l i: “Ông Tr i ñây. Tôi có th giúp anh. Hãy th tay ra và hãy tin tư ng.”
Ti p theo b n nghe th y: “Có ai khác trên ñó có th giúp tôi không?”
    Bài h c th t ñơn gi n. N u b n mu n ti n lên m t n c cao hơn trong cu c s ng, b n
ph i s n sàng t b m t s cách nghĩ và cách s ng cũ ñ ch p nh n cái m i. K t qu s t
nó tr l i.
http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND      T.Harv Eker
               Ph n I

     K HO CH LÀM GIÀU
    TRONG TÂM TH C B N
http://cashflowclub.com.vn      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker
    Chúng ta s ng trong th gi i c a nh ng khái ni m ñ i l p nhau như lên và xu ng,
sáng và t i, nóng và l nh, trong và ngoài, nhanh và ch m, ph i và trái… ðây ch là m t vài
trong s hàng ngàn ví d thái c c ñ i l p nhau. Mu n c c này t n t i thì b t bu c c c kia
ph i t n t i. Có th nào mà ch có m t ph i mà không có m t trái? Không th .

    Tương t , n u ñã có nh ng quy lu t bên ngoài c a ñ ng ti n thì t s có nh ng quy
lu t bên trong c a nó. Nh ng quy lu t bên ngoài này bao g m các lĩnh v c như: ki n th c
kinh doanh, qu n lí ti n t , và các chi n lư c ñ u tư. Nh ng y u t này r t c n thi t. Song
nh ng quy lu t bên trong cũng gi vai trò quan tr ng không kém. Cũng như ngư i th m c
và các món d ng c c a anh ta v y. Có trong tay nh ng d ng c t t nh t ñã là ñi u quan
tr ng, nhưng anh ta có ph i là m t ngư i th m c xu t s c có th s d ng nh ng d ng c
m t cách thành th o hay không ñó m i là ñi m còn quan tr ng hơn.

    Tôi v n nói: “Cho dù b n ñã vào ñúng v tr thu n l i và ñúng th i ñi m, nhưng như
th v n chưa ñ . B n còn ph i là ngư i h i t nh ng y u t c n thi t, ñúng v trí thu n l i
và ñúng th i ñi m”.

    V y b n là ai? B n suy nghĩ như th nào? Ni m tin c a b n là gì? Thói quen và cá
tính c a b n ra sao? B n th t s c m nh n như th nào v b n thân? B n t tin ñ n m c
nào? B n có hoà h p v i nh ng ngư i xung quanh hay không? B n ñ t ni m tin vào nh ng
ngư i khác m c ñ nào? B n có th c s c m th y mình x ng ñáng giàu có? Kh năng
hành ñ ng c a b n b t ch p n i s hãi, lo l ng, b t ch p s khó khăn và không thu n ti n
ñ n ñâu? B n có th hành ñ ng khi b n không trong tâm tr ng t t?

    S th t là tính cách, cách tư duy và nh ng ni m tin c a b n là m t trong nh ng y u
t cơ b n quy t ñ nh m c ñ thành công c a b n.

    M t tác gi yêu thích c a tôi, Stuart Wilde, ñã nêu ñi u ñó th này: “Chìa khoá c a
s thành công là ph i bi t huy ñ ng t t c nh ng n l c c a b n; khi b n làm v y m i
ngư i s t nhiên b cu n hút ñ n b n. Và khi h ñ n, hãy khi n h t tr ti n!”


               Qui t c Th nh vư ng s 1:
  Thu nh p c a b n ch tăng trư ng ñ n gi i h n nh ng gì b n làm!
http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker
T i sao K ho ch th nh vư ng
trong ti m th c l i ñóng vai trò
quan tr ng?
    B n ñã bao gi nghe câu chuy n v nh ng ngư i phát tài nhanh chóng chưa? B n
ñã t ng s h u r t nhi u ti n c a nhưng r i l i tr nên tr ng tay, hay có ngư i dư ng như
ñã g p các cơ h i tuy t v i nhưng chính h ñã ñ cơ h i ñó vu t kh i k tay không? N u
ch quan sát t bên ngoài thì s th t b i y có v như s không may, m t s thoái trào trong
kinh t , m t ñ i tác không nghiêm ch nh, ñ i lo i th . Tuy nhiên, khi phân tích v n ñ t
bên trong, b n s nh n ra m t ñi u hoàn toàn khác. Nguyên nhân sâu xa ñây là n u b n
ch t có trong tay m t kho n ti n l n trong khi trong thâm tâm b n chưa h s n sàng ñ ñón
nh n nó, có nguy cơ là tài s n c a b n ch t n t i trong m t th i gian ng n mà thôi và b n
s m t nó.

    Ph n l n chúng ta không có ñ “năng l c bên trong” ñ t o ra nh ng kho n tài s n
kh ng l và gi gìn chúng t n t i qua nh ng thách th c luôn tăng lên không ng ng v n
luôn song hành v i s thành công và giàu có. Cái ñó, thưa các b n, là nguyên nhân chính
làm h không giàu có.

    Ví d phù h p nh t là nh ng ngư i trúng x s . Nghiên c u cho th y h u h t nh ng
ngư i trúng s cu i cùng l i tr v tình tr ng tài chính ban ñ u, v i s ti n mà h có th
qu n lý m t cách tho i mái. Trong khi ñó, ñi u ngư c l i thư ng x y ra v i nh ng nhà
tri u phú t tay làm nên cơ nghi p. Khi các nhà tri u phú này b m t ti n, h thư ng nhanh
chóng ki m l i s ti n y. Và Donald Trump là m t ví d ñi n hình nh t. Trump t ng có
hàng t ñô la trong tay, r i ông b phá s n r i m t tr ng. V y mà ch trong vài năm, ông ñã
ki m l i ñư c s ti n y và th m chí còn nhi u hơn th .

    T i sao s di u kỳ ñó x y ra? B i vì m c dù m t s tri u phú t làm nên có th m t
ti n, h không bao gi m t thành t quan tr ng nh t ñã ñưa h ñ n thành công: trí óc tư duy
làm giàu c a h . T t nhiên trong trư ng h p Donald Trump, ñó là cách tư duy c a nhà t
phú. B n có bi t Donald Trump không bao gi ch p nh n mình ch là m t tri u phú. N u
Donald Trump có tài s n tr giá 1 tri u ñô la, b n nghĩ ông y s c m th y th nào v tình
tr ng tài chính ñó? Ph n l n m i ngư i s ñ ng ý r ng ông ta có l s cho r ng mình b phá
s n, xem ñây là m t th t b i tài chính!

   ðó là do “nhi t k ” tài chính c a Donald Trump ñư c cài ñ t con s hàng t ch
không ph i hàng tri u. Trong khi ñó, nhi t k tài chính c a m i ngư i ñ u ñư c cài ñ t con


http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

s hàng ngàn, ch không ph i hàng tri u; th m chí nhi t k tài chính c a m t s ngư i ch
ñư c cài ñ t con s hàng trăm, ch không ph i hàng nghìn; và v n có nh ng nhi t k tài
chính c a m t s ngư i ñư c ñưa v dư i m c không. H c th ch u ñ ng s băng giá mà
không hi u căn nguyên ñích th c gây nên tình tr ng kh n khó c a mình.

    Th c t là h u h t chúng ta ñ u không ñ t ñư c kh năng cao nh t c a mình. Ph n
l n m i ngư i không thành công. Nghiên c u ch ra r ng 80 ph n trăm cá nhân s không
bao gi có t do tài chính theo cách h mu n, và 80 ph n trăm s không bao gi cho r ng
mình th t s h nh phúc. Lý do r t ñơn gi n. Ph n l n m i ngư i không ý th c ñư c v n ñ .
H dư ng như hơi bu n ng trong gu ng quay. H làm vi c và suy nghĩ trong m c ñ
…c a cu c s ng – ch hoàn toàn d a trên nh ng gì h có th nhìn th y. H s ng hoàn toàn
ch trong th gi i có th nhìn th y ñư c.
G c r t o nên Hoa trái
    Hãy hình dung m t cái cây. Chúng ta hãy gi ñ nh cây ñó tư ng trưng cho cu c
s ng. Trên cây ñó có hoa trái. Trong cu c s ng, hoa trái ñó g i là thành qu mà chúng ta
ñ t ñư c. Chúng ta nhìn vào gi hoa trái (thành qu c a chúng ta), và c m th y không hài
lòng; s hoa trái y còn quá ít, chúng quá nh bé ho c hương v không thơm ngon.

    V y chúng ta d ñ nh s làm gì? Ph n l n chúng ta s t p trung chú ý vào hoa trái,
vào k t qu c a chúng ta. Nhưng cái gì th c s t o nên hoa trái ñó? ðó chính là h t gi ng
và g c r ñã t o nên hoa trái.

    Như v y là cái n m dư i m t ñ t t o nên nh ng cái trên m t ñ t. Là cái vô hình t o
nên cái h u hình. ði u ñó có nghĩa gì? Có nghĩa là, n u b n mu n thay ñ i hoa trái, b n
ph i thay ñ i g c r trư c ñã. N u b n mu n thay ñ i cái h u hình trư c h t b n ph i thay
ñ i cái vô hình.

               Quy t c Th nh vư ng s 2:

N u b n mu n thay ñ i hoa trái, b n ph i thay ñ i g c r trư c ñã.
N u b n mu n thay ñ i cái h u hình, trư c h t b n ph i thay ñ i cái vô hình.    T t nhiên, m t s ngư i nói r ng nhìn th y m i tin tư ng ñư c. Câu h i tôi dành
cho nh ng ngư i ñó là “T i sao b n ph i tr hóa ñơn ti n ñi n?” M c dù b n không th
nhìn th y ñi n năng, b n có th nh n ra và s d ng năng lư ng c a nó. N u b n còn nghi


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                        T.Harv Eker

ngh s t n t i c a nó, hãy gí ngón tay b n vào    c m ñi n, và tôi s ñ m b o r ng s hoài
nghi c a b n s bi n m t ngay.

    Theo kinh nghi m c a tôi, ñi u b n không nhìn th y trong th gi i này có s c m nh
l n hơn nhi u b t kỳ ñi u gì b n có th nhìn th y. B n có th ñ ng ý hay không v i câu
tuyên b này, nhưng liên quan ñ n nh ng gì b n làm, ñ ng quên áp d ng nguyên t c này
trong cu c s ng c a b n, n u không b n s b t n h i. T i sao? B i vì b n ñi ngư c v i qui
lu t c a t nhiên, nơi nh ng gì dư i m t ñ t t o ra nh ng gì trên m t ñ t, nơi nh ng gì vô
hình t o nên nh ng cái h u hình.

    Là con ngư i, chúng ta là m t ph n c a t nhiên, không ph i trên nó. H qu là, khi
chúng ta tuân theo quy lu t c a t nhiên và t p trung vào g c r - th gi i tinh th n bên
trong chúng ta – cu c s ng c a chúng ta s trôi ch y, hòa thu n. Khi chúng ta không theo
qui lu t t nhiên, cu c s ng s có l m thác gh nh.

    Trong m i cánh r ng, m i trang tr i, m i khu vư n trên trái ñ t, cái bên dư i n n
ñ t ñ u t o ra cái bên trên. ðó là lý do t i sao t p trung chú ý c a b n vào hoa trái là vô ích.
B n không th thay ñ i hoa trái ñã ñơm k t trên cây. Tuy nhiên, b n có th thay ñ i hoa trái
c a ngày mai. Nhưng ñ làm ñi u ñó, b n ph i ñào xu ng dư i ñ t và làm kh e b r .
B N TH GI I c a Con ngư i
         Th gi i                     Th gi i
     MENTAL – TÂM LINH                EMOTION - C M XÚC


         Th gi i                     Th gi i
    SPIRITUAL – TINH TH N               PHISICAL - V T CH T    M t trong nh ng ñi u quan tr ng nh t b n c n bi t là chúng ta không ch s ng
trong th gi i th c t i này. Chúng ta hi n ñang s ng trong ít nh t b n th gi i khác nhau
cùng m t lúc, ñó là: th gi i V t ch t, th gi i Tinh th n, th gi i C m xúc và th gi i Tâm
linh.
    Tuy nhiên, có r t ít ngư i nh n ra r ng th gi i v t ch t ch là h qu , là d u v t c a
ba th gi i còn l i.
    Ví d , gi thi t b n v a vi t m t lá thư trên máy tính c a mình. B n nh n vào phím
in và lá thư s ch y ra kh i máy in c a b n. B n nhìn vào b n in và phát hi n m t l i ñánh
máy. Th là b n v l y c c t y và xóa nó trên t gi y. Sau ñó b n nh n phím in m t l n
n a và l i xu t hi n l i ñánh máy cũ.


http://cashflowclub.com.vn                        Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

    L quá, sao l i có th như th này ñư c ch ? B n v a t y nó ñi r i mà! L n này b n
l y m t c c t y l n hơn r i chà sát m nh hơn và lâu hơn. B n l i nh n phím in và l i xu t
hi n m t l n n a! B n th t lên vì s ng s pha l n kinh ng c “có chuy n gì th này? Hay là
mình b hoa m t?”.
    “Chuy n” ñây là b n không th th t s thay ñ i v n ñ n u ch s a ch a “s n
ph m in ra” t c là th gi i v t ch t; mà b n ch có th thay ñ i “chương trình in”, t c là th
gi i tâm linh, c m xúc và tinh th n.

Ti n b c là k t qu , c a c i là k t qu , s c kh e là k t qu , b nh t t là k t qu ñ n cân n ng
cũng là k t qu c a ch ñ dinh dư ng và l i s ng c a b n. Chúng ta s ng trong m t th
gi i nhân qu .            Quy t c Th nh vư ng s 3:
 Ti n b c là k t qu , c a c i là k t qu , s c kh e là k t qu , b nh t t là
  k t qu ñ n cân n ng cũng là k t qu c a ch ñ dinh dư ng và l i
    s ng c a b n. Chúng ta s ng trong m t th gi i nhân qu .
    B n ñã t ng nghe ai ñó nói không có ti n là m t v n ñ ? Gi b n hãy nghe: Không
có ti n không ph i và không bao gi là v n ñ c ! Vi c không có ti n ch là d u hi u, tri u
ch ng c a ñi u gì ñó ñã x y ra bên dư i hi n tư ng ñó.
    Không có ti n là hi u qu , nhưng cái gì là nguyên nhân g c r ? Nó nh c l i ñi u ñó:
cách duy nh t ñ thay ñ i th gi i bên ngoài là thay ñ i th gi i bên trong.
    Dù nh ng thành qu mà b n g t hái ñư c có th    nào ñi chăng n a, dù nhi u hay ít,
t t hay x u, tích c c hay tiêu c c, thì b n hãy luôn nh  r ng th gi i bên ngoài ch là m t
hình nh ph n chi u c a th gi i bên trong. N u cu c s    ng bên ngoài c a b n không suôn
s thì ñó chính là do cu c s ng n i tâm c a b n chưa ñư  c suôn s . Ch ñơn gi n v y.
http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv EkerL i tuyên b : Công c bí m t ñ y
s c m nh ñ thay ñ i

    Trong các khóa h c chúng tôi s d ng các k thu t ph i h p cho phép b n h c
nhanh hơn và nh nhi u hơn nh ng ñi u ñư c h c. Chìa khóa là s “tham gia”. Cách ti p
c n c a chúng tôi d a theo câu nói xưa: “Nh ng gì b n nghe th y, b n s quên; nh ng gì
b n nhìn th y, b n s nh ; nh ng gì b n làm, b n s hi u”.
    Vì v y tôi yêu c u b n m i l n b n ñ c ñ n cu i m i Qui t c Th nh vư ng cơ b n
c a cu n sách, hãy ñưa tay lên ng c trái, r i nói m t l i tuyên b , r i ch lên ñ u b n b ng
ngón tay tr và th c hi n m t tuyên b khác. L i tuyên b gì? ðó ch là m t s kh ng ñ nh
tích c c và chính th c m t vi c mà b n s th c hi n, m t cách m nh m , rõ rang và kiên
quy t.
    T i sao nh ng l i tuyên b là công c giá tr như v y? B i vì t t c ñư c t o ra b i
m t th : năng lư ng. Toàn b năng lư ng luôn chuy n ñ ng theo nh ng t n su t và dao
ñ ng. Vì v y, m i tuyên b b n th c hi n ñ u mang theo t n s dao ñ ng c a nó. Khi b n
nói to lên l i tuyên b , năng lư ng s rung ñ ng qua kh p t ng t bào cơ th b n, và vì cơ
th b n b tác ñ ng, lúc ñó b n có th c m th y s c ng hư ng ñ c bi t c a nó. Nh ng
tuyên b không ch g i nh ng thông ñi p ñ c bi t vào vũ tr , chúng còn g i m t thông
ñi p m nh m vào ti m th c c a b n.
    S khác bi t gi a l i tuyên b v i l i kh ng ñ nh khá nh , nhưng r t m nh m .
ð nh nghĩa c a l i kh ng ñ nh là “m t s tuyên b tích c c gi ñ nh r ng m c tiêu b n
mu n ñ t ñư c ñã x y ra”. ð nh nghĩa c a l i tuyên b là “m t s kh ng ñ nh chính th c”
m t quy t tâm th c hi n m t hay hàng lo t hành ñ ng ñ ñ t ñư c m t tình tr ng thay ñ i
nào ñó”.
    M t l i kh ng ñ nh nói r ng m c tiêu ñã ñư c th c hi n. Tôi không ñiên khùng ñ n
m c c thư ng xuyên kh ng ñ nh nh ng ñi u chưa có th c, có m t ti ng nói c thì th m
nh c tôi trong ñ u: “ði u ñó không th t, ñi u ñó là b a”.
    M t khác, m t l i tuyên b không nói ñi u gì không có th t, nó ch nói r ng chúng
ta có ý ñ nh làm m t vi c gì ñó hay là m t ñi u gì ñó. ðó là v trí mà ti ng nói thì th m
trong ta có th ng h ta, b i vì chúng ta không b t ñ u làm ñi u ñó ngay bây gi , mà ñó là
m t d ñ nh c a ta cho tương lai.
    L i tuyên b , theo ñ nh nghĩa, cũng là chính th c. ðó là m t cam k t chính th c
c a năng lư ng g i vào vũ tr và thông su t qua cơ th b n.
    M t t khác quan tr ng trong ñ nh nghĩa trên là hành ñ ng. B n ph i th c hi n m i
hành ñ ng c n thi t ñ làm cho d ñ nh c a b n thành hi n th c.
    Tôi khuyên r ng b n th c hi n l i tuyên b m t cách m nh m hàng ngày vào m i
bu i sáng và bu i t i. Th c hi n tuyên b khi nhìn vào gương s làm cho vi c này càng
hi u qu hơn.


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

    Bây gi tôi ph i thú th c r ng khi l n ñ u nghe ñư c nh ng ñi u trên tôi ñã nói:
“Không ñ i nào! Cái ki u tuyên b này v i tôi th t là ng ng n”. Nhưng b i vì tôi là k tay
tr ng khi ñó, nên tôi ñã quy t, “Cũng ch ng sao c , nó không có th h i gì”, và ñã b t ñ u
th c hi n chúng. Bây gi tôi ñã giàu có, và không có gì là b t ng n a khi tôi tin r ng
nh ng l i tuyên b ñã r t hi u qu .
    Nói cách khác, tôi thà r ng mình là k r t ng ng n và r t giàu có hơn là ngư i r t
t nh táo và không có gì c . Còn b n thì sao?


    L i tuyên b :
    “Th gi i n i tâm c a tôi t o ra th gi i bên ngoài c a tôi.”
    R i ñưa tay ch m lên ñ u và nói:
    “Tôi có Tư Duy Tri u Phú”.


    Như m t món quà ñ c bi t, n u b n vào trang web www.millionairemindbook.com
và nh n vào “FREE BOOK BONUSES”, chúng tôi s t ng b n mi n phí danh sách t t c
các l i tuyên b trong cu n sách này ñư c trình bày s n ñ in ra và ñóng khung lên.
http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker
K ho ch th nh vư ng trong tâm
th c b n là gì và k ho ch ñó ñã
hình thành như th nào?
    Khi xu t hi n trên ñài phát thanh hay truy n hình, tôi n i ti ng vì thư ng ñưa ra l i
kh ng ñ nh sau: “Hãy cho tôi năm phút, tôi có th tiên ñoán tương lai tài chính cho c cu c
ñ i còn l i c a b n”.


               Qui t c Th nh vư ng s 4:
  Hãy cho tôi năm phút, tôi có th tiên ñoán tương lai tài chính cho c
            cu c ñ i còn l i c a b n.

    B ng cách nào? Qua m t cu c trò chuy n ng n, tôi có th xác ñ nh ñư c cái g i là
“k ho ch tài chính và thành công trong tâm th c” c a b n. M i chúng ta ñ u có k ho ch
tài chính và thành công ñư c cài s n trong ti m th c. Và b n k ho ch ñó, hơn m i th
khác và hơn t t c nh ng th khác k t h p l i s quy t ñ nh cái ñích tài chính c a cu c ñ i
b n.
    K ho ch tài chính và thành công trong tâm th c là gì? Tương t như ñ i v i m t
ngôi nhà, b n thi t k c a ngôi nhà chính là k ho ch thành công c a ngôi nhà ñó. Cũng
theo cách ñó, k ho ch tài chính trong tâm th c b n ñơn gi n là chương trình ñư c cài ñ t
trư c v cách s ng liên quan ñ n ti n b c c a b n.
    Tôi mu n gi i thi u v i b n m t công th c t i quan tr ng. Công th c này quy t
ñ nh cách b n s t o ra cu c s ng và thành công c a mình. Nhi u v giáo sư ñáng kính
trong lĩnh v c nghiên c u ti m năng con ngư i ñã và ñang s d ng công th c này làm n n
t ng cho nh ng bài gi ng c a h . ðư c g i là Quá trình Hi n hi n, công th c ñó có d ng
như sau:

                T => F => A = R
     Suy nghĩ       C m xúc Hành ñ ng = > K t qu
http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker               Qui t c Th nh vư ng s 5:
      Suy nghĩ sinh ra C m xúc, C m xúc ñưa ñ n Hành ñ ng,
              Hành ñ ng t o ra K t qu .
   K ho ch tài chính trong tâm th c bao g m m t s k t h p nh ng suy nghĩ, nh ng
c m xúc, và nh ng hành ñ ng c a b n trong lĩnh v c ti n b c.
     V y K ho ch tài chính trong tâm th c c a b n hình thành như th nào? Câu tr l i
r t ñơn gi n. K ho ch tài chính trong tâm th c c a b n bao g m ch y u là nh ng thông
tin và l p trình b n nh n ñư c trong quá kh , và ñ c bi t trong tu i thơ c a b n.
    Nh ng ai ñã là cơ s cơ b n c a s l p trình hay ra ñi u ki n ñó? ð i v i ph n l n
chúng ta, danh sách ñó bao g m cha m , anh ch em, b n bè, nh ng nhân v t có uy tín, th y
cô giáo, phương ti n thông tin ñ i chúng, lãnh ñ o tôn giáo, văn hóa c a b n, và ñó ch là
m t vài tên trong danh sách.
    Hãy bàn m t chút v khía c nh văn hóa. Có ph i m i n n văn hóa có m t cách suy
nghĩ và x lý các v n ñ ti n b c, trong khi n n văn hóa khác có cách ti p c n v n ñ hoàn
toàn khác? B n có nghĩ m t ñ a tr v a sinh ra ñã có s n thái ñ , c m nh n v ti n b c,
hay b n tin r ng ñ a tr ñư c d y cách x lý ti n b c? Ch c ch n là như v y r i. M i ñ a
tr ñ u ñư c d y cách tư duy và hành ñ ng liên quan ñ n ti n b c.
    Nh ng s ràng bu c ñó là có th t v i b n, v i tôi, v i t t c . Ngay t khi còn nh ,
chúng ta ñã ñư c d y cách suy nghĩ và hành ñ ng nh ng v n ñ liên quan ñ n ti n. Nh ng
l i ch d y ñó d n tr thành ph n x vô ñi u ki n và ñi u khi n b n su t c cu c ñ i. T t
nhiên, tr khi b n ch ñ ng can thi p và ñi u ch nh các “h sơ tài chính” trong trí óc mình.
ðây chính là nh ng gì mà chúng ta s th c hi n trong cu n sách này, cái chúng tôi làm v i
hàng nghìn ngư i hàng năm, v i c p ñ sâu hơn và m c ñ b n v ng hơn t i các khóa h c
Suy nghĩ Làm giàu.
    Như ñã ñ c p trên r ng suy nghĩ quy t ñ nh c m giác, c m giác ñưa ñ n hành
ñ ng và hành ñ ng t o ra k t qu . Th nên ñây n y ra m t câu h i khá thú v : Suy nghĩ
c a b n xu t phát t ñâu? T i sao b n l i suy nghĩ khác ngư i ng i ngay bên c nh mình?
    Suy nghĩ c a b n b t ngu n t “h sơ thông tin” b n có trong nh ng ngăn lưu tr
c a trí não b n. V y nh ng thông tin này ñ n t ñâu? Thông tin này xu t phát t nh ng l p
trình c a b n ñã ñư c ñ nh hình trong quá kh . ðúng th , nh ng khuôn m u quá kh quy t
ñ nh t ng suy nghĩ lóe lên trong trí óc b n. Do ñó, nó thư ng ñư c nh c ñ n như là nh ng
suy nghĩ có ñi u ki n.
    ð th hi n ñi u này, chúng ta có th b sung “Quá trình Hi n hi n” trên như sau:


                P => T => F => A => R


http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker


Quá kh     Suy nghĩ    C m xúc     Hành ñ ng => K t qu

    L p trình quá kh c a b n t o ra các suy nghĩ c a b n, suy nghĩ t o ra nh ng c m
xúc c a b n, c m xúc t o nên nh ng hành ñ ng c a b n, và hành ñ ng t o nên nh ng k t
qu c a b n.
    Vì v y, gi ng như ta có th làm v i máy tính cá nhân, b ng cách s a ñ i vi c l p
trình b n ñã ñi m t bư c ti n quan tr ng ñ thay ñ i k t qu c a mình.
   Th gi i quan c a chúng ta ñư c áp ñ t như th nào? Cách th c tư duy c a chúng ta
v m i lĩnh v c trong cu c s ng, k c v ti n b c, ñư c ñ nh hình m t cách áp ñ t trong
quá kh theo ba cách chính sau ñây:

    Thông qua l i nói: B n ñã nghe ñư c gì khi còn nh ?
    Làm theo khuôn m u: B n ñã nhìn th y gì khi còn nh ?
    S ki n cá nhân c th : B n ñã tr i nghi m nh ng gì khi còn nh ?

    Hi u rõ ba y u t khuôn m u ñ nh hình cách tư duy trên là ñi u vô cùng quan tr ng,
vì th b n hãy dành th i gian ñ suy nghĩ và nghiên c u chúng th t t m , chi ti t. Trong
Ph n I c a cu n sách này, b n s tìm hi u cách ñ nh hình cách tư duy c a mình ñ vươn
ñ n s giàu có và thành công.
Y u t ñ nh hình suy nghĩ th
nh t: Qua l i nói

    Trư c tiên, chúng ta s cùng tìm hi u v quá trình ñ nh hình cách suy nghĩ thông
qua nh ng ñi u nghe th y. T nh ñ n khi trư ng thành b n ñã nghe th y nh ng gì v ti n
b c, thành công và ngư i giàu?
    Có ph i b n ñã t ng nghe nh ng câu như:
    •   Ti n b c là ngu n g c c a m i t i l i;
    •   Hãy dành d m phòng khi túng thi u;
    •   Ngư i giàu r t tham lam;
    •   Ngư i giàu hay ph m pháp;


http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

    •    Giàu là t i l i;
    •    Ph i làm vi c n ng nh c m i có ti n;
    •    Ti n không ph i t trên tr i rơi xu ng;
    •    B n không th v a giàu v a có lý tư ng;
    •    Ti n không th mua ñư c h nh phúc;
    •    Ngư i có ti n nói gì cũng ñư c;
    •    Ti n c a không bao gi ñư c xem là ñ ;
    •    Ngư i giàu s càng giàu và ngư i nghèo ngày càng nghèo;
    •    Cái ñó không ph i cho chúng ta;
    •    Không ph i ai cũng giàu ñư c;
    •    Giàu không bao gi là ñ ;
    •    Và n i ti ng nh t là: Chúng ta không th mua ñư c cái ñó!
    Khi còn nhà, m i khi tôi h i cha ñ xin ông ti n, tôi s nghe th y ông hét toáng:
“Thân tao làm b ng ti n ch c?” Tôi ñùa l i: “Con ư c là như v y. Con s l y m t cánh tay,
m t bàn tay thôi, th m chí là m t ngón tay thôi.” Nh ng lúc như v y, ông không bao gi
cư i l y m t l n.
    Khúc m c chính là ch này. T t c nh ng câu nói liên quan ñ n ti n b c mà b n
nghe t khi còn nh v n ñ ng l i trong ti m th c c a b n, là m t ph n c a k ho ch tài
chính trong tâm th c và chính là cái ñang ñi u khi n cu c s ng tài chính b n.
    Nh ng khuôn m u ñ nh hình cách suy nghĩ qua l i nói có s c m nh c c kỳ l n. Ví
d , khi con trai tôi, Jesse, lên ba, nó ch y ñ n g p tôi và h h i nói: “Cha, chúng ta hãy ñi
xem phim Ninza Rùa. Nó ñang ñư c di n g n nhà ta.” Su t ñ i, tôi không th tư ng tư ng
ñư c con rùa ñó l i có th ñi v n d m như v y. Vài gi sau tôi có câu tr l i t m t qu ng
cáo trên TV có ño n k t: ”Hi n ñang di n t i nhà hát g n nhà b n”.
    M t ví d khác v s c m nh c a vi c ñ nh hình suy nghĩ thông qua l i nói là v n ñ
chi tiêu c a Stephen, m t trong nh ng ngư i tham d khóa h c c a tôi. Stephen không có
khó khăn trong vi c ki m ti n, nhưng luôn khó khăn trong vi c gi ti n.
    Vào th i ñi m tham d khóa h c, m i năm Stephen ki m ñư c hơn 800.000 ñô la
và ñã có thu nh p như th chín năm li n. Th nhưng anh c phung phí, cho mư n ho c m t,
ho c ñ u tư sai l m h t. Dù là lý do nào thì k t qu là tài s n c a anh ta dành d m ñư c r t
ít, chính xác là zero!
    Stephen nh l i lúc anh còn nh , lúc nào m anh cũng b o: “Nh ng ngư i giàu r t
tham lam. Ngư i giàu luôn ki m ti n trên m hôi nư c m t c a ngư i nghèo. Con ch nên
ki m ñ ti n thôi, ch n u nhi u ti n hơn thì con cũng s tr thành con heo như h thôi.”
    Không c n ph i là nhà thông thái ñ nh n ra chuy n gì ñã x y ra trong ti m th c
c a Stephen. Không ng c nhiên r ng anh ta ñã phá s n. Anh ta ñã ñư c ñ nh hình suy nghĩ
thông qua ni m tin c a bà m r ng ngư i giàu r t tham lam. Vì th , trí óc anh ta ñã k t n ihttp://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

ngư i giàu v i s tham lam, t c là v i cái x u. Vì không mu n là ngư i x u, anh ta trong
ti m th c ñã không th là ngư i giàu.
    Stephen r t yêu m và không mu n làm bà th t v ng. Thông thư ng, d a trên
nh ng ni m tin c a bà, n u anh ta tr nên giàu có, bà s không tán thành. Vì v y, vi c duy
nh t anh có th làm là t ng kh ñi th t nhanh b t kì kho n ti n nào vư t m c “v a ñ xài”
ñ kh i tr thành m t “con heo”!
    Vâng, b n có th cho r ng, vi c ch n l a gi a tr nên giàu có hay ñư c m hay b t
kỳ ai ch p nh n, ph n l n chúng ta s ch n vi c tr nên giàu có. Nhưng không, không h
có kh năng ñó! Trí óc chúng ta ñơn gi n là không ho t ñ ng theo cách ñó. Ch c ch n là s
giàu có m i là s l a ch n logic, h p lý. Nhưng khi ti m th c b n ph i l a ch n gi a m t
bên là nh ng c m xúc ñã bám r sâu xa và m t bên là tính h p lý, thì c m xúc h u như bao
gi cũng th ng.


             Qui t c Th nh vư ng s 6:
 Khi ti m th c ph i l a ch n gi a m t bên là nh ng c m xúc
 ñã bám r sâu xa và m t bên là tính h p lý thì h u như c m
          xúc bao gi cũng th ng.


    Tr l i câu chuy n c a chúng ta. Trong chưa t i mư i phút áp d ng các k thu t
th c hành c c kỳ hi u qu , k ho ch tài chính trong tâm th c c a Stephen ñã hoàn toàn
thay ñ i. Ch hai năm sau, anh ta tr thành tri u phú.
    T i khóa h c, Stephen b t ñ u hi u ra r ng nh ng ni m tin tai h i kia là c a m anh,
hình thành t nh ng l p trình quá kh c a bà, ch không ph i c a anh. Th là chúng tôi ñi
xa hơn n a, giúp anh xây d ng m t chi n thu t cá nhân sao cho anh không m t s tán
thành c a m n u anh ta giàu có. ði u ñó khá ñơn gi n.
    Bi t m r t thích Hawaii, Stephen li n mua m t căn nhà ngay bên b bi n Maui và
ñưa m t i ñó ngh su t mùa ñông. Bà như ñư c trên thiên ñư ng, nên anh cũng th . ð u
tiên, bà th t s vui m ng khi anh tr nên giàu có và bà t hào khoe v i m i ngư i v s
hi u th o và giàu có c a anh. Ti p theo, anh không còn ph i lo cho bà su t sáu tháng m i
năm. Th t tuy t!
    Trong cu c ñ i mình, sau s kh i ñ u ch m ch p, tôi cũng ñã b t ñ u kinh doanh
khá hơn, nhưng không bao gi ki m ñư c ti n t ch ng khoán. Khi ñã bi t v k ho ch tài
chính trong tâm th c, tôi nh ra khi tôi còn bé hàng ngày sau gi làm vi c cha tôi thư ng
ng i bên bàn ăn v i t báo ki m tra nh ng trang ch ng khoán, cha tôi hay ñ m n m tay lên
bàn và kêu: ‘Nh ng c phi u ch t ti t!” R i ông dành n a gi sau ñó phàn nàn v nh ng h
th ng ngu xu n c a th trư ng ch ng khoán, và r ng ông có cơ h i ki m ti n d hơn trong
các sòng b c Las Vegas.
    Bây gi , khi b n hi u s c m nh c a s ñ nh hình cách suy nghĩ qua l i nói, b n có
th y không ng c nhiên khi tôi không ki m ñư c xu nào t ch ng khoán? Tôi ñã ñư c l p


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

trình ñ th t b i, ñư c l p trình m t cách vô th c ñ ch n sai c phi u, v i giá sai và vào
sai th i ñi m. T i sao ư? Vì trong vô th c khi ñánh giá c phi u, k ho ch trong ti m th c
c a tôi ñã ch n: nh ng c phi u ch t ti t!
    T t c nh ng gì tôi có th nói là, b ng cách ñào x i h t lên khu vư n tài chính trong
tâm th c mình, tôi b t ñ u nh n ñư c nhi u nh ng hoa trái không ng ! Ngay sau ngày tôi
ñi u ch nh tâm th c b n thân, nh ng c phi u tôi ch n b t ñ u v t lên, và tôi ti p t c thành
công trong ch ng khoán cho ñ n hôm nay. ði u ñó có v r t l , nhưng khi b n th c s hi u
b n k ho ch tài chính trong tâm th c ho t ñ ng th nào, ñi u ñó hoàn toàn có lý.
    Ti m th c chi ph i suy nghĩ c a b n. Suy nghĩ c a b n chi ph i nh ng quy t ñ nh
c a b n, và nh ng quy t ñ nh chi ph i nh ng hành ñ ng c a b n, và cu i cùng hành ñ ng
chi ph i thành qu c a b n.
    Có b n y u t chính t o ra s thay ñ i, trong ñó b t kỳ y u t nào cũng ñ u r t thi t
y u cho vi c l p trình l i k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n. Nh ng y u t này r t
ñơn gi n nhưng hi u qu vô cùng l n lao.
    •   Y u t ñ u tiên là s Nh n th c: B n ch có th thay ñ i th mà b n bi t
ch c nó ñang t n t i.
   •    Y u t th hai là s Hi u bi t: Khi hi u ñư c “cách suy nghĩ c a mình” b t
ñ u t ñâu, b n s nh n ra r ng nó ñư c ñ nh hình t nh ng y u t bên ngoài.
    •   Y u t th ba là S tách bi t: M t khi nh n ra “cách suy nghĩ” này không
ph i c a mình, b n có th tách b n thân ra kh i chúng trong th c t i và l a ch n xem có
nên gi l i chúng hay b chúng ñi - d a vào vi c b n là ai hôm nay, và b n ñang ñâu, và
b n mu n ñâu ngày mai. B n có th quan sát cách suy nhĩ ñó và xem xét nó theo th c
ch t c a nó. Chính cái “h sơ” thông tin ñư c lưu tr trong tâm trí b n t r t lâu r i có th
không còn phù h p hay không còn giá tr ñ i v i b n n a?
    •   Y u t th tư ñ thay ñ i là ð nh hình l i suy nghĩ: Chúng ta s ñ c p ñ n
quá trình này trong Ph n II c a cu n sách, nơi tôi s gi i thi u nh ng “h sơ trong tâm trí”
t o nên s giàu có và thành công.
    Có th b n mu n ñi xa hơn n a, tôi m i b n tham d khóa h c Millionaire Mind
Intensive, ñó b n s ñư c hư ng d n th c hi n hàng lo t nh ng k năng th c t r t hi u
qu ñ cài ñ t l i b n v ng k ho ch tài chính trong ti m th c c a b n lên c p ñ cho phép
trí óc b n luôn h tr và xây d ng thành công c a b n.
    Các y u t c a s h tr liên t c và ñ u ñ n cũng r t quan tr ng ñ cho phép s
thay ñ i x y ra, nên chúng tôi có món quà nh khác ñ giúp b n. N u b n vào trang
www.millionairemindbook.com và nh n vào “FREE BOOK BONUSES”, b n có th ñăng
ký “The Millionaire Mind Thought of the week”. C b y ngày b n s nh n ñư c m t bài
h c giá tr có th h tr b n ñi ñ n thành công.
    Hi n gi , chúng ta hãy tr v cu c th o lu n v s ñ nh hình cách suy nghĩ thông
qua l i nói và các bư c mà b n có th làm ngay ñ b t ñ u ñi u ch nh l i k ho ch tài chính
trong tâm th c c a mình.
http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker
Các bư c t o ra s thay ñ i thông
qua vi c ñ nh hình suy nghĩ b ng
l i nói

    Nh n th c: Vi t ra t t c các câu nói có liên quan ñ n ti n b c hay s sung túc,
giàu có và ngư i giàu mà b n t ng nghe ñư c t khi còn nh .
   Hi u bi t: Vi t ra m c ñ tin tư ng c a b n vào nh ng câu nói này và ñánh giá
xem chúng ñã tác ñ ng như th nào ñ n ñ i s ng tài chính c a b n hi n nay.
    Tách bi t: B n có th nh n ra r ng nh ng cách suy nghĩ ñó ch là bi u hi n c a
nh ng ñi u bên ngoài mà b n ñã h c ñư c và chúng không ph i là quan ñi m c a b n,
không ph i là chính con ngư i b n? B n có th th y r ng ngay lúc này ñây b n hoàn toàn
có cơ h i l a ch n ñ thay ñ i?
    Tuyên b : Hãy ñ t tay lên ng c trái và nói to:
    “Nh ng ñi u ngư i khác nói v i tôi v v n ñ ti n b c không nh t thi t ñúng. Tôi s
ch n cho mình nh ng cách suy nghĩ m i có th giúp tôi có ñư c h nh phúc và thành
công.”
    Hãy ñ t tay lên trán b n và nói:
    “Tôi có Tư duy Thành công!”
http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker
Y u t ñ nh hình suy nghĩ th hai:
Làm theo khuôn m u

    Cách th hai ñ suy nghĩ c a chúng ta ñư c ñ nh hình là làm theo khuôn m u, hay
b t chư c. Cha m và nh ng ngư i có nh hư ng lên b n yêu thích hay căm ghét gì trong
lĩnh v c liên quan ñ n ti n b c trong kho ng th i gian b n ñang l n? Ai trong cha m b n
hay c hai ñ u qu n lý t t ti n b c ho c h không bi t qu n lý ti n b c? H là nh ng ngư i
ti t ki m hay có thói quen chi tiêu nhi u? H là nh ng nhà ñ u tư khôn ngoan hay không
h quan tâm ñ n lĩnh v c này? H là nh ng ngư i ch p nh n m o hi m hay nh ng ngư i
b o th ? Ti n b c luôn có s n trong nhà b n hay th t thư ng? Ti n b c có d ñ n trong nhà
b n hay nó ñ n r t khó khăn? Ti n b c có là ngu n vui trong nhà b n hay là nguyên nhân
c a nh ng tranh cãi cay ñ ng?
    T i sao nh ng thông tin này l i quan tr ng như v y? Có l b n ñã nghe câu này:
“B t chư c như kh ”. Vâng, con ngư i cũng không khác là bao. Khi còn là nh ng ñ a tr ,
chúng ta ñã h c h i h u như m i th t th gi i xung quanh b ng cách b t chư c.
    M c dù ph n l n chúng ta không thích công nh n ñi u này, nhưng ñó hoàn toàn là
s th t tr n tr i trong câu châm ngôn c : “Qu táo không rơi quá xa g c cây táo”.
    Tôi nh câu chuy n v m t ph n rán th t chu n b cho b a t i luôn b ng cách c t
b t m t chút hai ñ u mi ng th t. Trông th y v y, ngư i ch ng t ra ng c nhiên và h i
nguyên nhân t i sao cô l i làm như th . Cô ñáp: “ðó là cách m em v n thư ng làm”. Tình
c hôm y m cô ñ n ăn t i, và h h i bà t i sao bà c t ñi hai ñ u c a mi ng th t trư c khi
cho vào ch o rán. Bà m ñáp: “Bà ngo i các con v n làm như v y”. Th là h quy t ñ nh
g i ñi n cho bà ngo i ñ h i t i sao. Tr l i c a bà ngo i? “B i vì cái ch o c a bà quá
nh !”
    ði m ñáng lưu ý ñây là nói chung, chúng ta hay có xu hư ng tr nên gi ng h t
cha ho c m mình, ho c là s k t h p c a c hai trong lĩnh v c ti n b c.
    Ví d , cha tôi là m t doanh nhân. Ông làm trong lĩnh v c xây d ng. Ông tham gia
th c hi n nh ng công trình xây d ng c kho ng t m t tá ñ n kho ng m t trăm ngôi nhà
cho m t d án. M i công trình ng n m t kho n ñ u tư kh ng l . Cha tôi thư ng ph i d n
h t m i th ông có và còn ph i vay n ng lãi thêm t ngân hàng cho ñ n khi nh ng ngôi nhà
ñư c bán h t và ti n m t ch y v suôn s . Vì v y, trong kho ng th i gian b t ñ u m i công
trình, chúng tôi thư ng không có ti n và thư ng ng p “ñ n c ” trong n n n.
    B n có th hình dung, trong nh ng th i gian ñó cha tôi thư ng không trong tâm
tr ng vui v l m, cũng như không gi thái ñ hào phóng như bình thư ng ông v n th n a.
N u tôi h i xin ti n ông ñ mua b t c th gì dù ch vài xu, câu tr l i thông thư ng c a
ông là: “Tôi là gì h , ngư i tôi làm b ng ti n ch c?” ho c “Con có ñiên không ñ y?”. T thttp://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

nhiên, tôi không ñư c xu nào, nhưng cái mà tôi c m nh n ñư c là ánh m t “ð ng bao gi
nghĩ ñ n vi c xin ti n n a”. Tôi ch c là các b n cũng bi t ñi u ñó.
    K ch b n ñó thư ng kéo dài m t ho c hai năm cho ñ n khi nh ng căn nhà cu i cùng
cũng ñư c bán h t. Khi ñó, chúng tôi quay cu ng trong vui sư ng. Hoàn toàn nhanh ñ n
b t ng , cha tôi tr nên khác h n. Ông th t h nh phúc, d thương, và c c kỳ hào phóng.
Ông có th ñ n và h i xem tôi có c n ti n không. Tôi ch mu n “tr ” ông ánh m t n ,
nhưng tôi ñã không d i d t ñ n v y nên ch nói, “Vâng, c m ơn cha”, và sáng m t lên.
    Cu c s ng th t tuy t v i… cho ñ n khi ngày ñó ñ n, khi cha tôi tr v nhà và thông
báo, “Tôi tìm th y mi ng ñ t t t. Chúng ta s l i xây nhà.” Tôi tr l i theo ph n x t
nhiên: “Tuy t, thưa cha, chúc may m n”, nhưng tim tôi chìm xu ng, bi t r ng nh ng ngày
gian khó l i b t ñ u.
    Công th c ñó kéo dài t khi tôi có th nh , khi tôi lên kho ng 6 tu i, cho ñ n khi tôi
hai mươi m t, th i ñi m tôi d i ñi h n kh i nhà cha m . Và nó d ng l i như th , hay ít ra là
tôi nghĩ th .
     tu i hai m t, tôi ngh h c và tr thành, b n ñoán ñúng ñ y, nhà xây d ng. Tôi
bư c vào vài vi c kinh doanh khác nhau theo d ng d án. Không hi u do ñâu, tôi ki m
ñư c m t tài s n nho nh , nhưng r t nhanh sau ñó, tôi m t s ch. Tôi l i lao vào công vi c
khác và tin là mình ñã trên ñ nh cao c a th gi i l n n a, ñ r i l i ñ ng ñáy m t năm sau
ñó.
    Cái công th c thu nh p lên-và-xu ng l p ñi l p l i g n mư i năm trư c khi tôi nh n
ra có th ñó không ph i do lo i hình công vi c tôi ñã ch n, không ph i do ñ i tác tôi ñã làm
chung, không ph i do tình tr ng c a n n kinh t hay do tôi ñã quy t ñ nh rút ra s m quá khi
m i th ñang ti n tri n t t. Cu i cùng tôi cũng nh n th y có th , ch có th thôi, tôi ñã s ng
m t cách vô th c theo công th c thu nh p lên-và-xu ng c a cha tôi.
    T t c nh ng gì tôi có th nói là, nh tôi h c ñư c nh ng ñi u các b n s h c trong
sách này tôi ñã có th ñi u ch nh l i b n thân, vư t ra kh i các khuôn m u thu nh p “lên-
xu ng” ñó ñ có ngu n thu nh p b n v ng và luôn tăng trư ng.
    Hôm nay, mong mu n thay ñ i c a tôi v n còn thôi thúc, m c dù m i th ñang r t
t t ñ p. Nhưng hi n gi trong ñ u tôi là nh ng b h sơ tâm th c hoàn toàn khác ñang theo
dõi c m xúc c a tôi và nói: “C m ơn ñã chia s . Gi chúng ta hãy t p trung vào công vi c.”
    M t ví d khác t m t trong nh ng cu c h i th o c a tôi t ch c Orlando,
Florida. Như thư ng l , m i ngư i l n lư t ñ ng lên các b c th m ñ ch p nh và nói l i
thăm h i hay t m bi t nhau. Tôi s không th quên m t ngư i ñàn ông tu i cao vì ông ta
bư c lên mà v n run b n b t. Ông ta th m t cách n ng nh c và liên t c lau nư c m t b ng
cái khăn mùi-xoa c a ông. Tôi h i xem li u có th giúp gì cho ông không. Ông tâm s :
“Tôi năm nay ñã 63 tu i r i. Tôi thư ng xuyên ñ c sách và tham d các bu i h i th o t
khi chúng ñư c nghĩ ra. Tôi ñã g p nhi u di n gi và c g ng áp d ng m i ñi u h ñã d y.
Tôi ñã th mua c phi u, ñ u tư vào b t ñ ng s n, tham gia hàng tá lĩnh v c kinh doanh
khác nhau. Tôi th m chí còn quay l i trư ng ñ i h c và l y ñư c t m b ng th c sĩ qu n tr
kinh doanh. Tôi có nhi u ki n th c hơn mư i ngư i bình thư ng c ng l i, v y mà tôi chưa
bao gi làm ñư c như v y trong k t qu tài chính. Tôi thư ng có s kh i ñ u luôn r t thu n
l i nhưng sau ñó l i k t thúc v i hai bàn tay tr ng. Su t nh ng năm ñó tôi không hi u t i
sao v y. Tôi nghĩ tôi th t vô d ng, tôi là lão già ngu ng c…cho ñ n t n hôm nay.”


http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

     “Cu i cùng, sau khi nghe nh ng phân tích c a anh, và làm theo các bư c c a quá
trình, tôi ch t hi u ra m i ñi u. Tôi ñã không làm gì sai c . Ch vì k ho ch tài chính trong
tâm th c c a cha tôi ñã ăn sâu vào ñ u tôi và tr thành tr ng i c a tôi. Cha tôi ñã tr i qua
th i kỳ khó khăn nh t c a cu c ñ i suy thoái. M i ngày ông ñ u ph i c tìm vi c làm ho c
bán hàng gì ñó, nhưng ông v n thư ng tr v tay không. Tôi ư c tôi hi u v quá trình ñ nh
hình suy nghĩ qua khuôn m u t 40 năm trư c. Th t là phí th i gian bi t bao, phí bao nhiêu
công s c h c hành và bao ki n th c gom nh t ñư c”. R i ông b t ñ u khóc thành ti ng.
    Tôi nói: “Ki n th c ông h c ñư c s không phí, nó ch ñư c gi l i và ch cơ h i
ñ phát huy hi u qu . Bây gi , khi ông ñã l p l i m t k ho ch thành công trong tâm th c
m i cho mình, m i th mà ông t ng h c s tr nên h u ích và ông s ti n r t nhanh ñ n
thành công”.
    V i ph n l n chúng ta, khi nghe m t ñi u chúng ta hi u rõ, chúng ta bi t nó là l i
nói th t. Nh lòng vì ñư c chia s , ông th sâu hơn. R i m t n cư i r ng r xu t hi n trên
gương m t c a ông. Ông ôm r t ch t vai tôi và nói: “C m ơn, c m ơn anh r t nhi u”.
    L n cu i tôi bi t tin t ông là t t c ñ u bùng n : ông ñã dành d m ñư c nhi u tài
s n trong vòng mư i tám tháng g n ñây hơn c mư i tám năm trư c ñó c ng l i. Tôi r t vui
m ng!
    Như v y, b n có th có m i ki n th c và k năng c a th gi i này, nhưng n u “k
ho ch trong tâm th c” c a b n không ñư c cài ñ t ñ thành công, thì ch c ch n b n s g p
ph i th t b i th m h i.
    Chúng tôi thư ng có nh ng h c viên tham d các khóa Seminar mà cha m h tr i
qua chi n tranh Th gi i II ho c s ng trong th i ký ð i suy thoái kinh t . Nh ng ngư i ñó
thư ng b s c khi h hi u ra nh ng kinh nghi m c a cha m ñã tác ñ ng và t o nên ni m
tin và thói quen c a h v ti n b c ñ n th nào. M t s thì chi tiêu như ñiên b i vì “b n có
th d dàng m t h t ti n b c, v y hãy t n hư ng nó khi b n còn có th ”. M t s khác thì ñi
theo hư ng ngư c l i: h gi khư khư nh ng ñ ng ti n c a mình và “ti t ki m cho nh ng
lúc khó khăn”.
    M t l i t nh táo: Ti t ki m cho nh ng ngày khó khăn có th là m t ý tư ng t t,
nhưng nó có th gây nên nhi u v n ñ l n. M t trong nh ng nguyên t c chúng tôi d y trong
m t khóa h c khác là S c m nh c a Ý ñ nh. N u b n ti t ki m ti n b c cho nh ng ngày
khó khăn, b n s nh n ñư c gì? Nh ng ngày khó khăn! Thay vì ti t ki m cho nh ng ngày
khó khăn, hãy t p trung vào vi c ti t ki m cho nh ng ngày h nh phúc ho c cho ngày b n
giành ñư c t do tài chính. Khi ñó, theo tinh th n c a Lu t S c m inh c a Ý ñ nh, b n s
nh n ñư c chính xác nh ng ngày như th .
     Ph n trên chúng ta ñã nói r ng ph n l n m i ngư i ñ u ch u nh hư ng c a cha
ho c m ho c c hai trong nh ng v n ñ ti n b c, nhưng v n có trư ng h p ngư c l i. M t
s trong chúng ta l i tr nên hoàn toàn ñ i l p v i m t ngư i ho c c hai cha m mình. T i
sao ñi u ñó x y ra? Có th t “s gi n d ” và “s n i lo n” ñã nói lên ñi u gì ñó? Nói tóm
l i, t t c ñ u ph thu c vào vi c b n g n gũi và noi theo hay mu n tách ra kh i h ñ n
m c nào.
    R t ti c, khi là con cái, chúng ta không th nói v i cha m mình: “Cha và M , con
m i ng i. Con có vi c mu n nói v i cha m . Con không thích cách cha m qu n lý ti n b c
c a mình, ho c cu c s ng c a mình, và vì v y, khi con l n, con s làm nh ng ñi u ñó khác


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker

h n. Con hy v ng cha m s hi u. Bây gi thì chúc cha m ng ngon và có nh ng gi c mơ
ñ p”.
    Không, không, không th làm như th ñư c. Thay vào ñó, khi “cái nút” c a chúng
ta ñư c nh n, nói chung chúng ta s bùng n và nh ng gì phát ra s ñ i lo i như: “Con căm
ghét cha m ! Con s không bao gi gi ng cha m . Khi l n lên, con s giàu có. Và con s có
b t c th gì con mu n dù cha m có thích ñi u ñó hay không”. Và chúng ta ch y v phòng
riêng c a mình, ñóng s m c a l i, r i làm nhàu nát chăn g i hay ñ p phá b t c cái gì, ch
ñ gi i t a s c ch , b n lo n c a mình.
    Nhi u ngư i xu t thân t nh ng gia ñình nghèo khó ñã t ra oán gi n và n i lo n vì
ñi u ñó. Thư ng thì h b nhà ñi ñ làm m i cách ñ tr nên giàu có hay ít nh t là h có lý
do ñ làm v y. Nhưng có m t gút m c nh , cái hóa ra l i là v n ñ l n. Dù nh ng ngư i
này ñã th t s giàu có hay h v n ñang làm vi c h t s c mình ñ tr nên giàu có thì h
cũng không th c s h nh phúc. T i sao? Nguyên nhân là b i ñ ng l c ki m ti n c a h
xu t phát t s oán gi n và s ph n ng. Vì th , trong tâm trí h , ti n b c g n v i s gi n
gi , và khi nh ng ngư i này càng ki m ñư c nhi u ti n thì s gi n d trong h l i càng
l n.
    Cu i cùng, h t nói v i mình: “Tôi ñã quá m t m i vì gi n d và căng th ng. Tôi
ch mu n bình yên và h nh phúc”. H h i tâm trí c a h - “ch th ” t o ra s liên k t ti n
b c v i n i gi n, “Ph i x lý tình hu ng này như th nào?” Tâm trí c a h tr l i: “N u
mu n rũ b s t c gi n ñó, b n s ph i rũ b m ti n b c kia”. Và h làm th . T trong
ti m th c c a mình, h ñã quy t ñ nh s v t b ti n b c.
    H chi tiêu th t l n hay ñ u tư sai l m, hay ly d , ho c h y ho i thành công c a
mình b ng cách khác. Không quan tr ng, b i vì lúc ñó nh ng k ng c này th y mình h nh
phúc. Có th t th không? Không ph i! Th t ra là gi ñây cu c s ng c a h càng tr nên t i
t hơn trư c, b i vì h không ch gi n gi mà còn v a gi n gi v a túng qu n. H ñã t b
không ñúng th c n ph i t b !
    H ñã rũ b ti n b c thay vì s gi n d , t b ph n hoa trái thay vì thay ñ i ph n
g c r . Trong khi ñó, v n ñ th t s là, và luôn luôn là, n i gi n d gi a h v i cha m
mình. Và khi nào n i gi n ñó còn chưa ñư c gi i t a thì h v n s không bao gi th t s
h nh phúc hay bình yên, b t k h giàu hay nghèo.
    Lý do hay ñ ng cơ b n ki m ti n hay t o ra thành công r t quan tr ng. N u ñ ng cơ
ki m ti n hay thành công c a b n xu t phát t nh ng nguyên nhân không tích c c như s
hãi, gi n d , hay nhu c u ch ng t b n thân thì ti n b c s không bao gi mang l i cho b n
c m giác h nh phúc.
    T i sao v y? B i vì b n không th gi i quy t nh ng v n ñ trên b ng ti n b c. L y
n i s hãi làm ví d . Trong gi gi ng c a mình, tôi thư ng h i c khán thính phòng, “Bao
nhiêu ngư i trong các b n có th nêu n i s hãi là ñ ng l c chính cho thành công?”    Không nhi u ngư i giơ tay.
    Tuy nhiên, tôi h i ti p: “Bao nhiêu ngư i trong các b n coi s an toàn là ñ ng l c
chính cho thành công?” H u như t t c m i ngư i giơ tay. Nhưng b n ñoán xem, s an


http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

toàn và n i s hãi ñ u có xu t phát ñi m t cùng m t ñi u. Tìm ki m s an toàn là do có s
không an toàn, và n i s cũng do s không an toàn.
    V y thì, li u có nhi u ti n hơn có th xua ñi n i s hãi? B n mong th ! Nhưng câu
tr l i là hoàn toàn không. T i sao? B i vì ti n b c không ph i g c r c a v n ñ , mà là n i
s hãi. Tình hình còn t i t hơn khi s s hãi không ch là v n ñ mà là m t thói quen. Khi
ñó, vi c ki m ñư c nhi u ti n hơn s ch làm thay ñ i lo i n i s c a chúng ta mà thôi. Khi
túng qu n ña s chúng ta ñ u lo s r ng mình không bao gi ki m ra ti n n a. Tuy nhiên
khi ñã ki m ra ti n r i thì n i s hãi c a chúng ta l i bi n thành: “ði u gì s s y ra n u tôi
ñánh m t nh ng th tôi ñã làm ra?”, ho c “m i ngư i ñ u mu n th tôi ñang có”, ho c “tôi
là con bò m ng cho s thu h làm th t ñây”. Tóm l i, ch ng nào chúng ta chưa ñ ng ñ n
g c r c a v n ñ và gi i quy t n i s hãi, không có s ti n nào có th giúp b n.
    T t nhiên, n u ñư c l a ch n, ph n l n chúng ta s ch n thà có ti n và lo l ng m t
ti n hơn là hoàn toàn không có ti n, nhưng không có l a ch n nào là cách s ng sáng su t
c .
    V i nh ng ngư i b n i s hãi chi ph i, nhi u ngư i b thôi thúc ph i thành công v
m t tài chính ch ñ ch ng t v i xã h i là mình “gi i giang ñ n ñ ”. Chúng ta s bàn chi
ti t v ñi u này trong Ph n II c a cu n sách, nhưng bây gi b n ch c n nh n th c r ng
không có kho n ti n nào có th khi n b n c m th y “mình gi i” c . Ti n b c không th làm
b n tr thành con ngư i b n v n ñang là ñư c.
    M t l n n a, do xu t phát t s s hãi, ñ ng cơ “luôn ph i ch ng t mình” ñã tr
thành m t thói quen, cách s ng quen thu c. Th m chí b n không h nh n ra r ng nó ñang
ñi u khi n b n. B n t g i mình là ngư i có m c ñích, có quy t tâm, quy t ñoán và t t c
nh ng ñ c ñi m này ñ u t t c . Ch có m t câu h i: T i sao? Cái gì là ñ ng cơ sâu xa ñi u
khi n t t c ?
    ð i v i nh ng ngư i b ám nh “ph i ch ng t mình là ngư i gi i giang” thì không
có kho n ti n nào có th làm gi m n i ñau mà v t thương bên trong ñã gây ra làm cho t t
c m i th và t t c m i ngư i trong ñ i h ñ u không “ñ n ñ ”. M i c a c i ñ u là không
ñ ñ i v i nh ng ngư i nghĩ r ng b n thân h chưa ñ x ng ñáng.
    T t c là trong b n thân b n. Hãy nh , th gi i bên ngoài ph n chi u “th gi i bên
trong” c a b n. N u b n tin là mình không ñ y ñ , b n s xác nh n ni m tin ñó và t o ra
th c t r ng b n s không ñư c ñ y ñ . M t khác, n u b n tin b n luôn th a thãi, giàu có
thì b n s xác nh n ni m tin ñó và t o ra s sung mãn. Tai sao? B i vì “s giàu có” là
ngu n g c c a b n, nó s tr thành cách s ng t nhiên, là b n ch t c a b n.
    B ng cách tách r i ñ ng cơ tài chính ra kh i s gi n d , s hãi, và c nhu c u
ch ng t b n thân, b n hoàn toàn có th thi t l p nh ng m i quan h m i ñ tr nên giàu có
thông qua m c ñích, s ñóng góp và ni m vui. Theo cách y, b n s không bao gi t b
ti n b c c a mình ñ mong ñ i l y h nh phúc.
http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker


               Qui t c Th nh vư ng s 7:
   N u ñ ng cơ ki m ti n hay thành công c a b n xu t phát t nh ng
  nguyên nhân không tích c c như s hãi, gi n d , hay nhu c u ch ng
  t b n thân thì ti n b c s không bao gi mang l i cho b n c m giác
                h nh phúc.

    Làm k n i lo n hay ñ i l p v i cha m mình không ph i bao gi cũng là v n ñ .
Ngư c l i, n u b n là k n i lo n (thư ng là trư ng h p c a ngư i con th trong nhà) và
cha m b n không có thói quen ti n b c t t, r t có th làm ngư c v i h l i là ñi u t t. M t
khác, n u cha m b n là nh ng ngư i thành công và b n n i lo n ch ng l i h , b n s g p
nh ng r c r i tài chính l n.
    Cách nào cũng v y, ñi u quan tr ng là ph i nh n ra cách s ng c a b n là th nào so
v i cách s ng c a cha m b n trong lĩnh v c ti n b c.
Các bư c t o ra s thay ñ i thông qua ñ nh hình suy nghĩ b ng cách làm theo khuôn
m u
    Nh n th c: Quan sát cách cư x , thói quen c a cha m hay nh ng ngư i thân có
 nh hư ng ñ n b n trong quá kh v v n ñ ti n b c và s giàu có. Hãy vi t ra m c ñ
tương ñ ng hay ñ i l p gi a b n và h .
    Hi u bi t: Li t kê nh ng nh hư ng c a hành ñ ng làm theo nh ng khuôn m u ñó
(b t chư c ngư i khác) ñ i v i ñ i s ng tài chính c a b n.
    Tách bi t: B n nh n ra r ng cách cư x ñó là do b n b nh hư ng và h c ñư c b
ñ ng t nh ng y u t , khuôn m u bên ngoài, ch không thu c v b n ch t c a b n. Ngay
t lúc này ñây, b n có th l a ch n ñ tr nên khác bi t.
    Tuyên b : Hãy nói to
    “V nh ng quan ñi m v tài chính, trư c gi tôi ch làm theo ngư i khác. Ngay t
bây gi tôi s làm theo cách c a tôi.”
http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker
Y u t ñ nh hình suy nghĩ th ba:
Nh ng s ki n cá nhân

    Chúng ta b tác ñ ng r t m nh t nh ng s ki n cá nhân c th mà ta ñã tr i qua và
ñây chính là y u t cơ b n th ba góp ph n ñ nh hình suy nghĩ c a m i ngư i. Khi còn nh
b n ñã có nh ng tr i nghi m gì liên quan v n ñ ti n b c, s giàu có, và c liên quan ñ n
nh ng ngư i giàu có? Nh ng n tư ng này có ý nghĩa vô cùng quan tr ng, b i vì chúng s
b i ñ p và c ng c ni m tin c a b n – hay ñúng ra là t o ra o tư ng c a b n, nh ng cái mà
hi n nay b n ñang vô th c tuân theo.
    Tôi xin ñưa ra m t ví d . Josey, m t h c viên c a tôi, là y tá phòng m . Thu nh p
c a cô r t khá, nhưng cô luôn tiêu h t s ti n ki m ñư c. Khi tìm hi u thêm, Josey nh l i,
năm lên 11 tu i, Josey ñã cùng ch gái và cha m ñang m t nhà hàng Trung hoa, thì cô
ph i ch ng ki n c nh ba m cô l n ti ng cãi nhau v v n ñ ti n b c. Lúc ñó cha cô ñ ng
d y, ñ p n m ñ m lên bàn, quát r t to. Cô nh gương m t ông ñ b ng r i chuy n sang tái
mét và ông ngã v t xu ng sàn nhà vì lên cơn ñau tim. Trư c ñó, cô m i ñư c ñào t o sơ
c p c u trư ng nên ñã c áp d ng ñ c p c u cha mình, nhưng không tác d ng. Cha cô
ñã qua ñ i trên tay cô.
    Th là k t ngày y, trong tâm trí c a Josey, ti n luôn g n li n v i n i ñau. Không
có gì l r ng khi trư ng thành cô luôn vô th c rũ b h t ti n b c c a mình ñ thoát kh i n i
ñau. M t chi ti t thú v là cô ñã tr thành y tá. T i sao? Có th t i vì cô v n còn ñang c
g ng c u cha mình?
    T i khóa h c, chúng tôi ñã giúp Josey xác ñ nh nh ng ni m tin v ti n b c cũ c a
cô và ñi u ch nh l i giúp cô k ho ch tài chính trong tâm th c. Gi ñây cô ñã trên ñư ng
ñ n t do tài chính. Cô ñã không làm y tá n a, không ph i vì cô không yêu ngh , mà vì cô
ñã vào ngh vì lý do nh m l n. Hi n cô ñang làm công vi c ho ch ñ nh tài chính, v n là
giúp ñ m i ngư i, nhưng m t ñ i m t, ñ tìm hi u th gi i quan trong quá kh c a h ñã
chi ph i m i m t trong ñ i s ng tài chính c a h như th nào.
    M t ví d khác v các s ki n cá nhân c th , là chuy n gia ñình tôi. Năm v tôi lên
tám tu i, có l n khi nghe ti ng chuông lanh l nh c a xe kem bên ñư ng, cô y h i xin m
25 xu. M cô ñáp: “Xin l i, con gái. Con h i xin ba y. Ba qu n lý ti n mà”. Th là v tôi
ñi h i xin cha. Ông ñưa cô 25 xu. Cô ch y ñi mua kem và vui v trông th y.
    H t tu n này ñ n tu n khác, s vi c c th l p ñi l p l i nhi u l n n a. V y v tôi
ñã h c ñư c gì v chuy n ti n b c?http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

     Trư c h t, ñàn ông là ngư i qu n lý chuy n ti n nong trong gia ñình. Th nên, sau
khi chúng tôi k t hôn, theo b n cô y s trông ch gì tôi? ðúng r i: ti n. Và tôi ph i nói
v i b n r ng cô y không còn ch h i xin 25 xu n a! B ng cách nào ñó cô y ñã ñư c ñào
t o lên.
    Th hai, cô y h c ñư c r ng ph n không c n có ti n. N u m cô y không có
ti n thì t t nhiên ñó cũng là cách s ng c a cô y. ð c ng c cách s ng ñó, t trong ti m
th c, cô y luôn v t b ti n b c c a mình. Và cô y khá chính xác trong vi c ñó. N u b n
ñưa 100 ñôla thì cô y tiêu h t 100 ñôla, n u b n ñưa 1000 ñôla thì cô y s tiêu h t 1000
ñôla. R i cô y tham gia m t l p h c c a tôi và h c ñư c k thu t dùng ñòn b y kinh t .
Tôi ñưa cô 2000 ñôla, cô tiêu h t 10,000 ñôla! Tôi c g ng gi i thích, “Không, em yêu,
dùng ñòn b y kinh t nghĩa là chúng ta ph i là ngư i nh n ñư c s ti n 10.000 ñôla, không
ph i là ngư i tiêu ñi.” Nhưng có v ñi u ñó không hi u qu .      Câu chuy n thành công c a Deborah Chamitoff
    T : Deborah Chamitof
    G i: T.Harv Eker
    V/v: T do tài chính!
    Harv,
     Hôm nay tôi ñã có 18 ngu n thu nh p th ñ ng và tôi không c n VI C LÀM
 n a. Vâng, tôi ñã giàu có, nhưng quan tr ng hơn, cu c s ng c a tôi th t phong phú,
 vui v , ñ y h nh phúc! Nhưng trư c ñó nó ñã không ñư c như v y.
    Ti n b c c a tôi thư ng là r t l n x n. Tôi tin vào nh ng k xa l ñ cho h
 qu n lý ti n b c c a mình ch ñ tôi kh i ph i ñ ng ñ n chúng. Tôi ñã m t t t c trong
 v ñ v g n ñây nh t trên th trư ng ch ng khoán, và tôi th m chí không nh n ra ñi u
 ñó trư c khi ñã quá mu n.
     T hơn n a, tôi ñánh m t s tôn tr ng ñ i v i b n thân. B tê li t b i n i s hãi,
 s x u h , và s th t v ng, tôi tr n ch y kh i t t c m i ngư i và tât c m i th xung
 quanh. Tôi ti p t c tr ng ph t b n thân cho ñ n khi tôi ñư c lôi ñ n khóa h c
 Millionaire Mind.
    Trong m y ngày cu i tu n bi n ñ ng ñó tôi ñã giành l i năng lư ng c a mình
 và quy t ñ nh s t ki m soát tương lai tài chính c a mình. Tôi th c hi n l i tuyên b
 v s th nh vư ng và tha th cho b n thân vì nh ng sai l m trong quá kh , th c s tin
 tư ng r ng tôi s x ng ñáng ñư c giàu có.
    Và bây gi , tôi th c s vui thích v i vi c qu n lý ti n b c c a mình! Tôi ñã hoàn
 toàn t do tài chính và tôi bi t tôi luôn luôn như th b i vì tôi ñã có tư duy Tri u phú!
    C m ơn anh, Harv.
    C m ơn.
    ð tài duy nh t khi n chúng tôi thư ng xuyên cãi nhau là ti n b c. Có lúc nó suýt
làm cho cu c hôn nhân c a chúng tôi ñ v . Lúc ñó chúng tôi chưa bi t r ng nguyên nhân
là do m i ngư i nhìn nh n v n ñ tài chính theo m t cách khác nhau. ð i v i v tôi, ti n cóhttp://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

nghĩa là ni m vui thích t c th i (như vi c ăn kem h i nh v y). Còn tôi, hoàn toàn ngư c
l i, tôi l n lên v i ni m tin r ng ti n b c ph i ñư c tích lũy ñ làm phương ti n t o ra t do.
    Trong quan ni m c a tôi, m i khi v tôi tiêu ti n thì ñó không ph i là cô ñã tiêu pha
ñơn thu n, mà là cô y ñang tiêu tán chính s t do trong tương lai c a chúng tôi. Còn ñ i
v i v tôi thì sao? M i khi tôi ngăn không cho cô y tiêu ti n thì cô y l i cho r ng tôi ñang
tư c ñi ni m vui thích trong cu c ñ i c a cô y.
    May mà chúng tôi ñã h c ñư c cách thay ñ i k ho ch tài chính trong tâm th c c a
mình, và quan tr ng hơn là ñã t o ra m t k ho ch tài chính chung ñ c bi t và phù h p cho
m i quan h gia ñình.
    Chúng có hi u qu không? ð tôi nói th này: Tôi ñã ch ng ki n ba s ki n kỳ di u
trong ñ i:
    1.   S ra ñ i c a con gái tôi;
    2.   S ra ñ i c a con trai tôi;
    3.   S ki n v tôi và tôi không cãi nhau vì ti n b c n a!
    Các con s th ng kê ñã ch ra r ng nguyên nhân ñ v s 1 c a ph n l n các m i
quan h chính là ti n b c. Nhưng lý do ñ ng sau nh ng cu c chi n v ti n b c c a m i
ngư i không ph i là b n thân ñ ng ti n, mà vì k ho ch tài chính trong tâm th c c a các
bên không trùng kh p v i nhau. V n ñ không n m ch b n có hay không có bao nhiêu
ti n. N u k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n không kh p v i c a ñ i tác c a b n
trong t ng m i quan h nh t ñ nh thì b n s g p r c r i l n ñ y. “ð nh lý” này ñúng v i
nh ng c p v ch ng ñã cư i nhau, nh ng c p ñang h n hò, v i các quan h gia ñình và
th m chí và nh t là v i ñ i tác làm ăn.
    Chìa khóa ñây là b n ph i hi u rõ r ng b n c n quan tâm x lý các k ho ch tài
chính trong tâm th c, ch không ph i ti n b c. Khi ñã hi u ñư c k ho ch tài chính trong
tâm th c c a m t ngư i nào ñó, b n hoàn toàn có th h p tác v i ñ i tác ñó theo cách có
l i cho c hai phía.
    B n có th b t ñ u b ng nh n th c r ng k ho ch tài chính trong tâm th c c a ñ i
tác c a b n có th không hoàn toàn như c a b n. Thay cho vi c bu n r u, hãy ch n phương
cách tìm hi u h . Hãy làm t t c có th ñ làm rõ cái gì là quan tr ng ñ i v i ñ i tác c a
b n trong lĩnh v c ti n b c r i xác ñ nh ñ ng cơ hành ñ ng c a h . B ng cách ñó, b n s
x lý g c r v n ñ thay vì ch hoa trái, r i hãy làm cho s h p tác có hi u qu . N u không
th thì, không ñư c ñâu, Joe ơi!
    M t trong nh ng ñi u quan tr ng nh t b n s h c ñư c, n u b n quy t ñ nh tham
gia khóa h c Millionaire Mind Intensive, là làm sao nh n ra k ho ch tài chính trong tâm
th c c a mình và ñ i tác c a b n cũng như làm sao t o ra k ho ch m i chung cho c hai
ñ giúp cho s h p tác th c s ñư c như các bên mong mu n. ðó th c s là gi i thoát n u
có th làm ñư c như v y, vì nó lo i tr m t trong nh ng lý do l n nh t gây nên ñau ñ n
cho ph n l n m i ngư i.


Các bư c t o ra s thay ñ i thông qua ñ nh hình suy nghĩ b ng nh ng s ki n cá nhân
c th


http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                     T.Harv Eker    ðây là bài t p b n có th th c hi n cùng v i ñ i tác c a mình. Hãy cùng th o lu n
nh ng câu chuy n liên quan ñ n ti n b c mà m i ngư i tích lu ñư c - nh ng ñi u b n
nghe ñư c t bé, nh ng khuôn m u tài chính trong gia ñình mà b n ñã noi theo, và nh ng
s ki n ñ y c m xúc ñã x y ra v i b n. Và cũng c n tìm hi u xem ti n có ý nghĩa như th
nào v i ñ i tác c a b n. ðó là s vui thích, s t do, hay s an toàn, hay ñ a v ? ði u ñó s
giúp b n xác ñ nh k ho ch tài chính trong tâm th c hi n t i c a c ñôi bên, và có th giúp
b n khám phá nguyên nhân khi n cho m i ngư i có th b t ñ ng quan ñi m trong lĩnh v c
này.
    Ti p theo, hãy th o lu n nh ng ñi u b n mu n hôm nay không ph i v i tư cách m t
cá nhân ñơn l mà trong tư cách m t s h p tác c a hai bên. Hãy quy t ñ nh và th ng nh t
các m c ñích chính c a các b n cũng như thái ñ chung ñ i v i ti n b c và thành công. R i
hãy l p danh sách nh ng thái ñ và hành ñ ng mà c hai cùng ñ ng ý và hãy vi t chúng ra.
Dán chúng lên tư ng, r i khi nào có v n ñ liên quan, hãy th t t nh nh c l i cho nhau
nh ng gì hai bên ñã cùng quy t ñ nh ñ ng ý khi c hai ñã suy nghĩ khách quan, t nguy n
và không b c m xúc nào chi ph i ho c b nh hư ng c a các quan ñi m cũ trong ti m th c.


    Nh n th c: Phân tích m t s vi c c th gây nhi u c m xúc mà b n ñã tr i qua
xoay quanh v n ñ ti n b c khi còn nh .
    Hi u bi t: Vi t ra nh ng tác ñ ng mà s vi c này có th ñã gây ra ñ i v i ñ i s ng
tài chính hi n nay c a b n.
    Tách bi t: B n có th nh n ra r ng cách s x này c a b n ch là k t qu c a vi c
ti p thu m t cách th ñ ng ch không ph i là b n? B n có th y hi n t i b n có quy n l a
ch n cách hành x khác, tr nên khác?
    Tuyên b : Hãy ñ tay lên trán b n và nói to:
    “Tôi ñã lo i b nh ng nh hư ng không tích c c t nh ng tr i nghi m liên quan
ñ n ti n t quá kh . K t bây gi , tôi s t o ra tương lai m i c a mình, gi u có và thành
công.”
http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker
Vai trò c a K ho ch tài chính
trong tâm th c

    Bây gi , ñã ñ n lúc tr l i “câu h i tri u ñôla”. K ho ch tài chính và thành công
trong tâm th c c a b n là gì, và nó ñã m t cách vô th c ñưa b n ñ n nh ng k t qu th
nào? B n ñã ñư c cài ñ t ñ thành công, ñ có cu c s ng t m thư ng hay ñ th t b i v tài
chính? B n ñư c l p trình ñ v t l n khó khăn v i ti n b c hay ñ có ti n b c d dàng? B n
ñư c cài ñ t ñ lao ñ ng n ng nh c vì ti n b c hay ñ làm vi c hài hòa?
    B n ñư c thi t k ñ có thu nh p n ñ nh hay không n ñ nh? H n b n ñã nghe câu
nói là: “ð u tiên b n ñã có, r i b n l i không có, sau ñó b n l i có, r i l i không có”.
Chuy n ñó thư ng xuyên x y ra và dư ng như căn nguyên c a s bi n ñ ng trái ngư c này
xu t phát t th gi i bên ngoài. Ví d : “Tôi có m t công vi c ñư c tr lương khá h u,
nhưng sau ñó công ty gi m biên. Th là tôi l p doanh nghi p c a riêng mình và m i th có
v ñ u t t ñ p, nhưng r i th trư ng ch ng l i. Công vi c kinh doanh ti p theo c a tôi r t
kh m khá, nhưng sau ñó ñ i tác c a tôi b ñi, vân vân và v.v…” Thôi, ñ ng t l a d i
mình n a, ñó chính là do k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n ñã ho t ñ ng ñ y!
    B n ñư c cài ñ t ñ có thu nh p cao hay trung bình hay th p? B n có bi t ph n l n
chúng ta ñã ñươc l p trình cho nh ng thu nh p theo s ti n nh t ñ nh t trư c? B n ñư c
cài ñ t ñ ki m ñư c m i năm 20,000 ñ n 30,000 ñôla? 40,000 ñ n 60,000 ñôla? 70,000
ñ n 100,000 ñôla? 150,000 ñ n 200,000 ñôla? 250,000 ñôla m i năm tr lên?
    Cách ñây vài năm có m t quý ông ăn m c ch n chu ñ n tham d bu i h i th o kéo
dài hai gi c a tôi. Cu i bu i hôm ñó, ông t i g p tôi và h i xem tôi có nghĩ r ng khóa h c
ba ngày v phương pháp tư duy tri u phú có th giúp ích gì ñư c cho ông không, khi xét v
th c t ông ñang ki m ñư c 500.000 ñô la m i năm. Tôi h i ông ñã ki m ñư c m c ti n ñó
bao lâu r i. Ông ta tr l i: “ð u ñ n su t b y năm nay”.
    ðó là t t c nh ng gì tôi mu n nghe. Tôi h i ông ta, t i sao ông ñã không làm ra
ñư c 2 tri u ñôla m i năm. Tôi b o ông ta r ng chương trình ñào t o tôi t ch c là dành
cho nh ng ngư i mu n ñ t ñ n ti m l c tài chính cao nh t c a mình và tôi h i ông ñã bao
gi cân nh c vi c t i sao ông b “k t” m c thu nh p n a tri u ñôla. Ông ta ñã quy t ñ nh
tham gia chương trình.
    M t năm sau, tôi nh n ñư c email c a ông v i n i dung như sau: “Chương trình
ñào t o ñã hi u qu không th tin n i, ch có ñi u tôi ñã m c m t sai l m. Tôi ñã ch ho ch
ñ nh l i k ho ch tài chính trong tâm th c c a mình ñ ki m ñư c 2 tri u ñô la m t năm
như chúng ta ñã nói chuy n khi ñó. K t qu là tôi ñã ñ t ñư c con s này. Tôi d ñ nh s
tham gia khóa h c l n n a ñ ho ch ñ nh l i k ho ch tài chính lên m c thu nh p 10 tri u
ñôla m t năm”.


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

    Tôi mu n nh n m nh r ng, s ti n ñây không ph i là v n ñ th t s quan tr ng.
ði u quan tr ng là b n có ch m t i ti m l c tài chính cao nh t c a mình hay không. Tôi
bi t nhi u b n s h i, t i sao trên ñ i này có ngư i l i c n nhi u ti n th ? ð u tiên, câu h i
như th nói chung không có tính xây d ng và h tr cho s c kh e tài chính c a b n và vì
th nó là d u hi u r ng b n s không th cài ñ t l i k ho ch tài chính trong tâm th c mình
ñư c. Th hai, lý do chính mà ngư i ñàn ông này mu n ki m ñư c nhi u ti n như v y là
ñ tài tr cho nh ng ho t ñ ng t thi n giúp n n nhân AIDS Châu Phi c a ông. B y
nhiêu ñó là dành cho nh ng ngư i có ni m tin r ng ngư i giàu là tham lam.
    V y ta hãy ti p t c. B n ñã ñư c l p trình ñ ti t ki m ti n hay ñ tiêu ti n? B n ñã
ñư c l p trình ñ qu n lý t t ti n b c hay không qu n lý ñư c ti n b c?
    B n ñã ñư c cài ñ t ñ ch n ra nh ng v ñ u tư th ng l i hay th t b i? B n có th
ng c nhiên, “T i sao vi c tôi có th ki m ti m ñư c t ch ng khoán ho c b t ñ ng s n hay
không l i là m t ph n c a cái g i là k ho ch tài chính trong tâm th c? ðơn gi n. Ai ch n
mua ch ng khoán ho c b t ñ ng s n? B n quy t. Ai ch n khi b n quy t bán? B n ch n. i
ch n khi b n quy t mua? B n ch n. Tôi ñoán b n ph i có cái gì ñó làm cơ s ñ ñánh giá
và quy t ñ nh.
    Tôi có m t ngư i quen San Diego tên là Larry. Larry là m t th i nam châm n u
nói v vi c ki m ti n: anh ta ch c ch n có k ho ch tài chính ñư c cài ñ t cho thu nh p
cao. Nhưng anh ta có cái hôn t th n trong v n ñ ñ u tư ti n b c c a mình. B t c th gì
anh ta mua ñ u r t giá như ñá rơi. B n có tin r ng cha anh ta cũng có chính xác v n ñ như
v y? Hú! Tôi có quan h g n gũi v i Larry nên tôi có th h i anh l i khuyên v ñ u tư. Và
chúng bao gi cũng hoàn h o… hoàn h o sai! B t c nh ng gì Larry khuyên, tôi ñ u làm
ngư c l i. Tôi r t khoái Larry!
    M t khác, có th ñ ý th y m t s ngư i khác dư ng như có cái ta g i là bàn tay
Midas. T t c nh ng gì h tham gia vào ñ u bi n thành vàng. T t c nh ng bi u hi n c a
“bàn tay Midas” và “cái hôn t th n” không là gì khác hơn s trình di n c a các k ho ch
tài chính trong tâm th c.
    Nói chung, k ho ch tài chính trong tâm th c s quy t ñ nh v n m nh tài chính c a
b n, và th m chí là chính cu c s ng riêng c a b n. N u b n là m t ph n có k ho ch tài
chính ñư c thi t l p m c th p, thì ch c ch n b n cũng s h p d n m t ngư i ñàn ông
cũng có k ho ch tài chính m c th p tương ñương sao cho b n s c m th y mình ñư c
trong “vùng tho i mái” tài chính và xác nh n tính h p lý c a k ho ch trong tâm th c b n.
N u b n là ngư i ñàn ông có k ho ch tài chính ñư c cài ñ t th p, r t có kh năng b n s
thu hút m t ngư i ph n hay tiêu xài và trư c sau gì cũng t ng kh h t ti n c a b n ñi ñ
b n có th   trong “vùng tho i mái tài chính” và xác nh n tính h p lý c a k ho ch tài
chính c a mình.
    ða s m i ngư i tin r ng thành công trong kinh doanh c a h ch y u ph thu c
vào ki n th c và các k năng kinh doanh c a h , hay ít nh t là ph thu c vào th i ñi m và
ñ a ñi m kinh doanh c a h trên thương trư ng. Tôi không mu n ph nh n ni m tin y c a
b n, nhưng qu là ñi u ñó không l y gì làm ch c ch n, và nói cách khác là: không h !
    Công vi c kinh doanh ti n tri n t t như th nào ñ u là k t qu c a k ho ch tài
chính trong tâm th c c a b n. B n luôn có xu hư ng mu n ch ng minh r ng k ho ch tài
chính trong tâm th c c a mình là ñúng. N u b n có m t k ho ch tài chính trong tâm th chttp://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker

ñư c xây d ng ñ ki m ñư c 100.000 ñô la m i năm, ñó cũng ñúng là m c l i nhu n mà
công vi c kinh doanh c a b n s mang l i, nghĩa là b n s ki m ra 100.000 ñô la m i năm.
    N u b n là m t ngư i bán hàng và k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n ñư c
xây d ng ñ ki m ñư c 50.000 ñôla m i năm và b ng cách nào ñó b n s p có ñư c m t
thương v kh ng l mang l i cho b n 90.000 ñô la vào năm ñó, thì s có hai kh năng: ho c
là v buôn bán này s không thành công, ho c là th t s n u b n làm ra 90.000 ñôla, b n
hãy s n sàng ñón nh n m t năm th t b i s ñ n ngay sau ñó ñ ñưa thu nh p c a b n v
ñúng m c c a k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n.
    M t khác, n u b n ñư c cài ñ t ñ ki m 50.000 ñôla và b n ñang trong giai ño n
kh ng ho ng kéo dài t i vài năm thì b n cũng ñ ng quá lo l ng, b i vì nh t ñ nh b n s l y
l i ñư c s ti n y. B n ph i ki m ñư c nó, ñó là quy lu t ti m th c c a trí óc và ti n b c.
Ai ñó trong hoàn c nh như v y có th s ñi qua ñư ng b xe ñâm và k t thúc v i vi c nh n
chính xác 50,000 ñôla b o hi m m t năm. Th t ñơn gi n: b ng cách này hay cách khác, n u
b n ñư c cài ñ t cho 50,000 ñôla m i năm, b n s nh n ñư c ñúng như th .
    V y làm sao ñ b n có th xác ñ nh ñư c k ho ch tài chính trong tâm th c c a
mình ñư c cài ñ t m c nào? M t trong nh ng cách thông thư ng nh t là hãy xem các
thành qu mà b n ñ t ñư c. Hãy xem tài kho n ngân hàng c a b n, thu nh p c a b n, t ng
giá tr tài s n b n ñang có. Hãy xem xét hi u qu kinh doanh c a b n. Hãy t ñánh giá xem
b n là ngư i ti t ki m hay thích tiêu pha, b n có bi t qu n lý ti n không. Hãy xem b n là
ngư i kiên ñ nh ki m ti n hay không. Hãy xem b n có ph i làm vi c n ng nh c vì ñ ng
ti n c a mình hay không. Hãy xem xét nh ng m i quan h có liên quan ñ n ti n b c c a
b n.
    Ti n b c ñ n v i b n d dàng hay khó khăn? B n có s h u doanh nghi p nào hay
có vi c làm? B n g n v i m t công vi c kinh doanh, m t vi c làm hay b n hay thay ñ i
thư ng xuyên?
    K ho ch tài chính c a b n như b nhi t k t ñ ng c a máy ñi u hòa trong phòng
b n v y. N u nhi t ñ trong phòng là hai b y ñ C, kh năng ch c là nhi t k ñư c cài
hai b y ñ C. Bây gi m i là ñi u thú v . Có th vì c a s b m và bên ngoài tr i l nh,
nhi t ñ trong phòng gi m xu ng hai mươi ñ C? T t nhiên, nhưng ñi u gì s x y ra? Nhi t
k t ñ ng s kích ho t máy ñi u hòa ñ nâng cao nhi t ñ trong phòng lên hai b y ñ C.
Có th c a s m và tr i nóng, nhi t trong phòng có th lên ñ n ba mươi ba ñ C? Có th ,
nhưng chuy n gì s x y ra? Nhi t k t ñ ng s kh i ñ ng ñi u hòa và ñưa nhi t ñ tr l i
hai mươi b y ñ C.
    Cách duy nh t ñ thay ñ i m t cách n ñ nh nhi t ñ trong phòng là cài ñ t l i nhi t
k t ñ ng c a máy ñi u hòa. Cũng th , cách duy nh t ñ thay ñ i m c ñ thành công tài
chính c a b n m t cách b n v ng là cài ñ t l i nhi t k tài chính t ñ ng c a b n.

               Qui t c Th nh vư ng s 8:
 Cách duy nh t ñ    thay ñ i m t cách n ñ nh nhi t ñ trong phòng là
 cài ñ t l i nhi t k  t ñ ng c a máy ñi u hòa. Cũng th , cách duy nh t
 ñ thay ñ i m c ñ    thành công tài chính c a b n m t cách b n v ng là
        cài ñ  t l i nhi t k tài chính t ñ ng c a b n.


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker    B n có th th b t c th gì và t t c m i th b n mu n. B n có th phát tri n ki n
th c c a mình, trong kinh doanh, trong ti p th , trong bán hàng, trong ñàm phán, và trong
qu n lý. B n có th tr thành chuyên gia trong b t ñ ng s n hay th trư ng ch ng khoán.
T t c nh ng th trên là các d ng c c c kỳ quan tr ng. Nhưng cu i cùng, n u b n không
có cái “h p d ng c ” bên trong ñ l n và m nh ñ t o ra và ch a ñ ng ñư c nh ng kho n
ti n l n, t t c công c tài chính trên tr gi i v i b n ñ u tr nên vô ích.
   M t l n n a, ñó là phép tính ñơn gi n: “Thu nh p c a b n ch có th tăng ñ n m c
ñ b n có th làm ra.
    May m n thay ho c không may m n thay, k ho ch tài chính và thành công c a cá
nhân b n s ñi theo b n ñ n su t cu c ñ i, tr khi b n xác ñ nh và ch n thay ñ i nó.
    Và ñó chính xác là nh ng gì chúng tôi s ti p t c trong Ph n II cu n sách này, và
chúng tôi s ñi xa hơn n a cùng b n trong các khóa h c Tư duy Tri u phú nâng cao.
    Hãy nh r ng y u t ñ u tiên c a m i thay ñ i chính là nh n th c. Hãy quan sát b n
thân, hãy t nh táo, hãy quan sát nh ng suy nghĩ c a b n, nh ng n i s , ni m tin, thói quen,
hành ñ ng và b t ñ ng c a b n. Hãy ñ t mình dư i kính hi n vi. Hãy nghiên c u b n thân.
    Ph n l n chúng ta tin r ng chúng ta s ng d a trên s l a ch n. Không h n th !
Th m chí khi chúng ta hoàn toàn ý th c, trung bình m i ngày chúng ta ch th c hi n vài l a
ch n ph n ánh nh n th c c a minh trong th c t i. Trong ph n l n trư ng h p còn l i,
chúng ta hành x như nh ng ngư i máy, ph n x m t cách t ñ ng và b ñi u khi n b i
ti m th c quá kh và nh ng thói quen cũ. ðó là nh ng khi nh n th c c n lên ti ng. Nh n
th c quan sát ý nghĩ và hành ñ ng c a b n sao cho b n có th th c s s ng trong l a ch n
c a b n trong th i kh c hi n t i thay vì b ñi u khi n b i s l p trình trong quá kh .               Qui t c Th nh vư ng s 9:
  Nh n th c quan sát ý nghĩ và hành ñ ng c a b n sao cho b n có th
 th c s s ng trong l a ch n c a b n trong th i kh c hi n t i thay vì b
        ñi u khi n b i s l p trình trong quá kh .


    Nh bi t nh n th c mà chúng ta bi t s ng v i con ngư i chúng ta hôm nay ch
không ph i v i con ngư i chúng ta c a ngày hôm qua. B ng cách ñó, chúng ta có th ph n
 ng tình hu ng m t cách thích h p, t n d ng h t ph m vi và ti m năng c a k năng và tài
năng c a mình hôm nay thay vì hành x không phù h p v i các s ki n, b ñi u khi n b i
nh ng n i s hãi và lo không an toàn c a quá kh .
    Khi b n có nh n th c, b n s th y l p trình c a b n ñúng như nó v n là: m t s sao
chép ñơn gi n nh ng thông tin b n nh n ñư c và tin vào trong quá kh , khi b n còn quá
nh ñ bi t rõ th c ch t hơn. B n có th th y r ng b n không ph i là “cu n băng” t ch a
nh ng thông tin ñư c ghi l i, mà b n là chính chi c máy ghi thông tin y. B n không ph i
là “nư c trong c c” mà là chính “chi c c c” ñ ng nư c. B n không ph i là “ph n m m”
mà b n là “ph n c ng”.


http://cashflowclub.com.vn                      Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

     ñây y u t di truy n có th ñóng vai trò quan tr ng, cũng như các khía c nh tinh
th n v n luôn gi m t vai trò nh t ñ nh, song ph n l n nh ng gì ñ nh hình nên con ngư i
b n l i xu t phát t thông tin và nh ng ni m tin c a ngư i khác. Ni m tin không nh t thi t
ph i ñúng ho c sai, th t ho c gi , và dù giá tr c a nó là gì ñi n a thì ni m tin v n là nh ng
ý ki n ñư c l p ñi l p l i và truy n t th h này sang th h khác r i ñ n v i b n. Bi t
ñư c ñi u ñó, b n hãy t nh táo l a ch n ñ t b t t c ni m tin hay cách s ng nào không
ph c v cho s thành công c a b n, và thay chúng b ng m t ni m tin hay cách s ng khác
thích h p hơn.
     Trong các khóa h c chúng tôi d y r ng “Không có suy nghĩ nào trong ñ u b n
mi  n phí”. M i ý nghĩ b n có s là ho c m t s ñ u tư ho c là m t kho n chi phí. Nó s
ho  c là ñ y b n ñ n g n ho c là kéo b n xa kh i thành công c a b n. Nó s ho c làm tăng
cư  ng s c m nh c a b n ho c làm suy y u b n. Vì th , b n c n l a ch n th t t nh táo
nh  ng suy nghĩ và ni m tin c a mình.
    Hãy nh n th c rõ r ng nh ng ý nghĩ và ni m tin c a b n không ph i là b n, chúng
không nh t thi t ph i g n li n v i b n. Chúng ch quí giá n u b n tin chúng là th , chúng
không có t m quan tr ng và ý nghĩa hơn là nh ng gì b n g n cho chúng. Chúng không gì
có ý nghĩa gì ngo i tr ý nghĩa b n g n cho chúng.
    Hãy nh l i trong ph n ñ u sách tôi ñ ngh b n ñ ng tin l i nào tôi nói? Vâng, n u
b n th t s mu n c t cánh trong ñ i mình, hãy ñ ng tin l i nào b n nói. Và n u b n mu n
m t l i khuyên thông minh ngay l p t c, ñ ng tin m t ý nghĩ nào b n nghĩ.
    N u b n gi ng ph n l n m i ngư i, b n s tin ñi u gì ñó, v y b n cũng có th ch p
nh n nh ng ni m tin h tr b n, nh ng ni m tin giàu có.
    Hãy nh : tư duy sinh ra c m xúc, c m xúc ñưa ñ n hành ñ ng, và hành ñ ng ñem
l i k t qu . B n có th l a ch n cách suy nghĩ và hành ñ ng như nh ng ngư i giàu có, và
nh v y b n có th t mình t o ra nh ng k t qu như nh ng ngư i giàu có ñã t o ra.
   Câu h i ñ t ra là: “Ngư i giàu suy nghĩ và hành ñ ng như th nào?” ðó chính là
nh ng gì b n s khám phá trong Ph n II c a cu n sách này.
    N u b n mu n thay ñ i cu c s ng tài chính c a mình mãi mãi, hãy ñ c ti p!
    L i tuyên b : Hãy ñ t tay lên trán b n và nói:
    “ Tôi quan sát nh ng ý nghĩ c a mình và ch làm theo nh ng gì tăng cư ng cho tôi
thêm s c m nh.”
    Hãy ñưa tay lên trán mình và nói:
    “Tôi có Tư Duy Tri u Phú!”
http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                        T.Harv Eker


      Câu chuy n thành công c a Rhonda & Bob Baines
    T : Rhonda & Bob Raines
    To: T.Harv Eker
    Subject: Chúng tôi c m th y t do!

     Chúng tôi tham gia l p h c Tư duy Giàu có không h bi t mình s thu ñư c gì.
 Chúng tôi ñã r t n tư ng vì nh ng k t qu ñ t ñư c.Trư c khi tham d khóa h c,
 chúng tôi có r t nhi u v n ñ v ti n b c. Chúng tôi dư ng như không ti n lên. Chúng tôi
 liên t c s ng trong n n n mà không hi u t i sao. Chúng tôi thư ng tr h t th tín d ng
 (thư ng là b ng nh ng kho n ti n thư ng l n) ch ñ l i d n sâu vào n n n trong sáu
 tháng sau ñó, dù có ki m ñư c bao nhiêu tiên cũng v y. Chúng tôi r t lo l ng và hay cãi
 c nhau.

     Th rôi chúng tôi tham gia khóa h c Millionaire Mind. Khi nghe Havr nói, ch ng tôi
 và tôi c li c nhau, ñá chân nhau, nhìn nhau và cư i nhau. Chúng tôi nghe ñư c r t
 nhi u thông tin làm chúng tôi ph i th t lên: “Ôi, ra là v y!”, “Hèn chi”, “ M i ñi u v y là rõ
 r i”. Chúng tôi r t ph n ch n.

    Chúng tôi ñã h c và hi u ñư c anh y và tôi suy nhĩ khác nhau th nào v ti n
 b c. R ng anh y là ngư i tiêu hoang còn tôi là ngư i ch y tr n như th nào.Th t là m t
 s k t h p kh ng khi p! Sau khi hi u v n ñ , chúng tôi không trách oán nhau n a, và
 b t ñ u hi u nhau và nh t là b t ñ u tôn tr ng và yêu nhau hơn.

     Su t m t năm sau ñó chúng tôi h u như không cãi c vì ti n b c, chúng tôi ch
 nói chuy n v nh ng gì ñã h c ñư c. Chúng tôi không còn n n n n a. Th t ra, chúng
 tôi ñã có ti n ti t ki m, l n ñ u tiên sau 16 năm chung s ng! Hi n nay chúng tôi không
 ch có ti n cho tương lai, mà còn có ñ ti n cho chi tiêu hàng ngày, gi i chí, ñào t o, ti t
 ki m mua nhà, và chúng tôi th m chí có ti n ñ chia s và cho ñi. C m giác th t tuy t v i
 khi bi t r ng mình có th dùng ti n cho nh ng lĩnh v c ñó và không th y t i l i b i vì
 chúng tôi ñã dành riêng nh ng kho n ti n cho các m c ñích ñó.
http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv EkerV y tôi ph i làm gì bây gi ?
    V y gi s là gì n a? B n th y th nào? B n s b t ñ u t ñâu?
    Tôi ñã nói, và tôi s còn nói nhi u l n n a: “Nói thì d ”. Tôi hy v ng b n ñã thích
thú, quan tâm khi ñ c sách này, nhưng quan tr ng hơn, tôi hy v ng b n s s d ng nh ng
qui t c c a nó ñ thay ñ i hoàn toàn cu c s ng c a b n. Tuy nhiên, theo kinh nghi m c a
tôi, ch có ñ c không s không t o nên s thay ñ i b n mong ch ñư c. ð c ch là s kh i
ñ u, nhưng n u b n mu n thành công trong cu c s ng th c thì hành ñ ng c a b n m i là
ñi u quy t ñ nh.
    Trong Ph n I cu n sách, tôi ñã gi i thi u khái ni m v k ho ch tài chính trong tâm
th c c a b n. Nó r t ñơn gi n: k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n s quy t ñ nh ñích
ñ n tài chính c a b n. Hãy ñ m b o r ng b n s th c hi n t ng bài t p tôi ñ ngh trong
nh ng lĩnh v c ñ nh hình tâm th c qua l i nói, theo khuôn m u và qua nh ng s ki n c th
ñ b n b t ñ u thay ñ i k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n sang nh ng cái h tr
thành công tài chính. Tôi cũng ñ ng viên b n th c hi n nh ng l i tuyên b tôi ñ ngh m i
ngày và ph i m i ngày.               Qui t c Th nh vư ng s 46:
   D u hi u c a s Th nh vư ng ñích th c ñư c xác ñ nh b i vi c ngư i
         ñó có th cho ñi bao nhiêu. - T.Harv Eker
    Trong ph n II cu n sách b n ñã h c mư i b y cách c th mà ngư i giàu suy nghĩ
khác so v i ngư i nghèo và gi i trung lưu. Tôi khuy n cáo b n cam k t h c thu c t ng “H
sơ Th nh vư ng” ñó b ng cách l p l i nh ng l i tuyên b hàng ngày. ði u ñó s giúp nh ng
nguyên t c ñó bám r trong trí óc b n. Cu i cùng, b n s nh n ra mình nhìn cu c s ng và
nh t là nhìn ti n b c r t khác trư c. T ñó, b n s có nh ng l a ch n và quy t ñ nh m i và
t o ra nh ng k t qu m i. ð làm nhanh quá trình này, hãy ñ m b o r ng b n hành ñ ng
luy n t p như ñã cho trong ph n cu i m i Suy nghĩ Th nh vư ng.
    Nh ng bài t p hành ñ ng ñó r t c n thi t. ð cho nh ng thay ñ i ñư c b n v ng, nó
ph i ñư c x y ra t i các t bào cơ b n – t c là vi c “ch y dây” c a b óc c a b n ph i ñư c
làm l i. ði u ñó có nghĩa là b n ph i ñem nh ng tài li u ñó vào th c t p - hành ñ ng th c
t . Không ch ñ c v chúng, không ch nói v chúng, và không ch nghĩ v chúng, mà ph i
th c hi n chúng.
    Hãy ñ ý khi gi ng nói thì th m trong ñ u b n nói gì ñó như: “T p luy n ư, tôi
không c n và không có th i gian cho luy n t p.” ð ý xem ai ñang nói ñây? ðó là ti m
th c c a b n, chính là cái ñó! Hãy nh , vi c c a nó là gi b n ñúng ch cũ, nơi b n ñang
ñ ng, trong vùng tho i mái c a b n. ð ng nghe nó. Hãy th c hi n các bài t p hành ñ ng,
th c hi n nh ng l i tuyên b c a b n, và hãy xem cu c s ng c a b n s vút lên!
http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                       T.Harv Eker

    Tôi cũng ñ ngh b n ñ c cu n sách này t ñ u ñ n cu i ít nh t m t l n m t tháng
trong ba năm ti p theo. “Gì cơ?” gi ng nói thì th m c a b n có th hét lên. “Tôi ñã ñ c sách
này, t i sao tôi ph i ñ c nó l i l n n a r i l n n a?” M t câu h i t t, và câu tr l i r t ñơn
gi n: ôn t p là m c a h c t p. Vì th , b n càng nghiên c u k sách này, nh ng khái ni m
trong sách càng s m tr nên t nhiên và t ñ ng hoàn toàn ñ i v i b n.
   Hãy ch c ch n là b n vào trang web www.millionairemindbook.com và nh n vào
“FREE BOOK BONUSES” ñ nh n ñư c vài món quà t ng có giá tr như :
        •   Danh sách nh ng l i tuyên b ñ in ra , ñóng khung, treo lên tư ng;
        •   Ý tư ng trong tu n c a Millionaire Mind;
        •   L i nh c nh hành ñ ng c a Millionaire Mind;
        •   “Cam k t Th nh vư ng” ñ in ra và ñóng khung, treo lên tư ng;
    Như tôi ñã nói trên, tôi ñã h c ñư c cách c a tôi ñ ñi ñ n thành công, v y bây gi
ñ n lư t tôi h tr ngư i khác. S m nh c a tôi là ñào t o và khích l m i ngư i s ng theo
kh năng cao nh t c a h d a trên lòng dũng c m, m c ñích và ni m vui thay vì n i s , s
c n thi t và trách nhi m.
    Tôi th c s ñư c ban phúc ñ có nh ng khóa ñào t o, bu i th o lu n, h i th o và
nh ng bu i c m tr i làm bi n ñ i cu c s ng c a m i ngư i nhanh chóng và b n v ng. Tôi
r t vui m ng khi ñã có th giúp trên 250,000 ngư i tr nên giaù có hơn và h nh phúc hơn.
T tim tôi t i trái tim b n, tôi xin m i b n tham d khóa h c ba ngày MMI. S ki n này s
ñưa b n ñ n m t m c ñ thành công m i. Khóa h c là nơi chúng tôi s thay ñ i k ho ch tài
chính trong tâm th c c a b n ngay t i ch .
    Trong m t kỳ ngh cu i tu n ñáng kinh ng c b n s hi u ra b t kỳ ñi u gì ñang kéo
gi b n l i phía sau, ra xa kh i vi c ñ t ñư c kh năng tài chính cao nh t c a b n. B n s
tho i mái vư t qua khóa h c v i m t cái nhìn m i lên cu c s ng, ti n b c, quan h và chính
b n thân mình. Nhi u ngư i tham d ñã coi khóa MMI như m t rong nh ng kinh nghi m
quan tr ng nh t trong cu c ñ i h . Nó r t vui v , ph n ch n, và ñư c l ng vào m t ki n
th c sâu s c và nh ng k năng tài chính quí báu. B n s g p hàng trăm ngư i có cùng cách
nghĩ ñ n t kh p nơi trên th gi i, nhi u ngư i trong s h có th tr thành ñ i tác kinh
doanh và b n lâu năm v i nhau. Khóa h c ñó quá c t y u ñ i v i b n ñ tham gia, nên trong
m t kho ng th i gian, ngư i xu t b n cu n sách và tôi quy t ñ nh cung c p h c b ng cho
b n và m t thành viên gia ñình tham gia h c mi n phí, như khách m i c a chúng tôi. Vâng
ñúng th , c hai b n ñ n d mi n phí!”
    Hãy xem nh ng trang ti p theo v nh ng chi ti t c a h c b ng ñó cho b n.
    T m th i ñ n ñây là v y. C m ơn ñã dành th i gian quí báu c a b n ñ ñ c cu n
sách này. Tôi chúc b n thành công to l n và h nh phúc th c s , và tôi mong s ñư c g p
b n trong th i gian s m nh t.
    Vì t do c a b n.
    T.Harv Eker.
http://cashflowclub.com.vn                       Tel: 08 – 223.696.28
SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND                      T.Harv Eker


                  T.Harv Eker’s
            Millionaire Mind Intensive Seminar

   Trong khóa h c Millionaire Mind Intensive - MMI b n s ñư c m r ng t m nhìn v
nh ng v n ñ nêu trong sách này b ng cách h c nh ng ñi u sau:
    •   Làm sao thay ñ i b n v ng k ho ch tài chính c a b n thành k ho ch t
       nhiên và t ñ ng ñ thành công;
    •   Qui trình t ng bư c ñ chi n th ng trong cu c chơi ti n b c sao cho b n
       không bao gi ph i làm vi c n a, tr khi b n ch n làm th ;
    •   K ho ch ñ c ñáo và hi u qu ñ t o ra thu nh p cao và s giàu có;
    •   Làm sao tăng t c ñ ñ n t do tài chính lên g p b n l n;
    •   Phương pháp qu n lý ti n ñơn gi n và hi u qu nh t th gi i;
    •   Nh ng thói quen c a ngư i giàu th c s ;
    •   Xác ñ nh nh ng lý do n d u bên dư i c a h u h t các v n ñ v ti n b c;
    •   Mư i hai phương cách ñ có thu nh p th ñ ng sao cho b n có the ki m
       ñư c ti n khi b n ng ;
    •   Làm sao ñ gi i phóng nh ng kh i c m xúc ñã chìm l ng trong b n ñã và
       ñang c n tr b n ñ n v i thành công, th nh vư ng;
    •   Làm sao ñ nh n ra “tính cách ti n b c” c a cá nhân b n sao cho b n có th
       xây d ng trên nh ng ñi m m nh và kh c ph c các ñi m y u.
    Cu i khóa h c, b n s có năng l c bên trong ñ t o ra s giàu có và, quan tr ng nh t,
ñ gi ñư c s giàu có c a b n và phát tri n nó. ði u t t nh t là, chính chi n lư c và năng
l c bên trong ñ làm vi c và t o ra thành công v ti n b c c a b n s ñ n cùng v i s thanh
th n bên trong và h nh phúc c a b n n a.
    B t k b n ñã là tri u phú, là trung lưu hay ñang phá s n, n u b n không 100 ph n
trăm hài lòng v i thu nh p c a mình, v i t ng tài s n c a mình hay v i m c ñ h nh phúc
c a mình, v i m c ñ thành công c a mình và b n bi t b n còn có nhi u ti m năng hơn
nh ng k t qu ñã nh n ñư c, thì hãy ñăng ký tham d MMI hôm nay. Khóa h c s thay ñ i
B n.


      B N MU N THAM GIA CÁC KHÓA H C C A T.HARV EKER
        LIÊN H V I CHÚNG TÔI ð ðƯ C HƯ NG D N


        TEL:      08 – 223.696.28
        Website:    www.cashflowclub.com.vn
               contact@cashflowclub.com.vn

http://cashflowclub.com.vn                     Tel: 08 – 223.696.28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:13
posted:11/18/2011
language:
pages:43