faaliyet kitapcik2008 by 1vyS55s

VIEWS: 84 PAGES: 197

									ĠÇĠNDEKĠLER

Genel Açıklamalar
Puanlı Atletizm
Badminton
Basketbol
Boks
Cimnastik
Eskrim
Futbol
GüreĢ
Halter
Hentbol
Judo
Karate
Kayak
Kros
Masa Tenisi
Satranç
Taekwondo
Tenis
Voleybol
Yüzme
ĠĢitme Engelli Okullar Spor Oyunları
Uluslararası YarıĢmalar Programı (ISF 2008)
Uluslararası YarıĢma sonuçları (ISF 2006-2007)
2007-2008 Öğretim Yılı Grup-Yarıfinal ve
Türkiye Birinciliği YarıĢmaları Takvimi
2006-2007 Öğretim Yılında Düzenlenen Türkiye
Birinciliği YarıĢmaları Takım ve Ferdi Sonuçları


   2007-2008 Öğretim Yılı Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Spor
YarıĢmaları Programı Bakanlık Makamının 10.09.2007 tarihli ve 353 sayılı onayı ile
uygulamaya konulmuĢtur.
Faks    :0312 2222510
e-posta   :obdb_spor@meb.gov.tr
               GENEL AÇIKLAMALAR

   1-2007-2008 Öğretim Yılı Ġlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları
Spor YarıĢmaları; Uluslararası Oyun Kuralları, Millî Federasyonlarımızın Müsabaka
Yönetmelikleri, Uluslararası Okul Spor YarıĢmaları Yönetmeliği (ISF) , Okul Spor
Kulüpleri (Kolları) Yönetmeliği ve Makam Oluru ile uygulamaya konulan;
   a) Spor YarıĢmaları Yönergesi,
   b) Lisans Yönergesi,
   c) Ödül ve Disiplin Yönergesi ile bu programda belirtilen esas ve usullere göre
yönetilecektir.  Açıklanmayan   diğer hususlarda   ilgili branĢın  müsabaka
yönetmelikleri geçerli olacaktır.

    2-Spor yarıĢmalarına katılacak olan öğrencilerin kategorileri, doğum tarihleri
ve terfileri ile ilgili bilgiler branĢların açıklamalar bölümünde belirtilmiĢtir.

   3-Ġlköğretim Kurumlarında 8 yıllık kesintisiz Temel Eğitim uygulanmaktadır.
Bu nedenle Ġlkokul ve Ortaokul ayırımı yapılmayacaktır.

     4-Küçükler  kategorisinde;    yapılacak  olan   bütün  yarıĢmalarda
1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır. Ancak,
Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları tutsa dahi
Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda olan
öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine        göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
     -Küçükler  kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan
sporcu öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
      -Mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu
durumda olan öğrenciler için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik
testi raporu veya Hastane doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince
durumları titizlikle araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden
büyük gösteren sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı
taktirde yarıĢmalara alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.
     -Grup ve yarıfinallerde Tertip Komitelerince yarıĢmalardan alıkonulan
sporcuların isimleri Bakanlığa gönderilecek olan yarıĢma raporunda belirtilecektir.
     -Küçükler Kategorisi Futbol 1996 Doğumlu Öğrenciler;
     Küçükler Danone Futbol Dünya ġampiyonasında 1996 doğumlu öğrencilerin
yarıĢması nedeniyle paralellik sağlanması için ülkemizde yapılacak olan Küçükler
Kategorisi Futbol yarıĢmalarında müsabakalara katılabileceklerdir.                      2
   Bir Ġlköğretim Okulu hem yıldızlar hem küçükler kategorisi futbol
yarıĢmalarına katılacak ise 1996 doğumlu öğrenciler sadece bir kategoride
müsabakalarda yarıĢabileceklerdir.
   -1996 doğumlu öğrencilerden Yıldızlar kategorisinde yarıĢmalara katılacak
sporcu öğrenciler küçükler kategorisinde müsabakalara katılamayacaklar, küçükler
kategorisinde yarıĢmalara katılan sporcu öğrenciler yıldızlar kategorisinde
müsabakalara katılamayacaklardır.
   Ġl ve Ġlçe lig heyetleri bu durumda olan öğrencilerin sadece bir kategoride
yarıĢmaları ile ilgili takibi yapacaklardır.

    5-Ortaöğretim Kurumlarında (Lise ve dengi okullar) öğrenim gören sadece
1994 doğumlu öğrenciler aĢağıda belirtilen branĢlarda bir üst kategoriye terfi
ederek gençler kategorisinde (kız-erkek) yarıĢmalara katılabilirler.
    Puanlı Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Eskrim, Kayak, Masa
Tenisi, Satranç, Tenis, Voleybol, Yüzme branĢlarında terfi yapılır.
    -Boks, Futbol, GüreĢ, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kros, Taekwondo
branĢlarında terfi yapılmaz.
    -Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören ve küçükler, yıldızlar kategorilerinde
yarıĢmalara katılan sporcu öğrenciler bir üst kategoriye terfi yapamaz.

    6-Okul DeğiĢtirme:
    a) Ġl içinde bir okuldan diğer bir okula nakledilen öğrenciler;
    -Öğretim yılının baĢladığı günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde (tatile rast
geliĢinde onu izleyen ilk iĢ günü akĢamına kadar) yeni kayıt oldukları okullarında
okula kayıt gününden baĢlamak üzere 30 (otuz) gün geçtikten sonra okullararası
yarıĢmalara katılabilirler.
    -Yukarıda belirtilen süreden sonra kayıt yaptıran öğrenciler yarıĢma haklarını
yitirirler.
    b)Bir ilden baĢka bir il‟e nakillerde;
    -Birinci kanaat döneminin son iĢ günü akĢamına kadar baĢka bir ildeki okula
naklen kayıt olan öğrenciler, kayıt tarihinden baĢlamak üzere 60 (altmıĢ) gün sonra
yeni okullarında okullararası yarıĢmalara katılabilirler.
    -Yukarıda belirtilen süreden sonra kayıt yaptıran öğrenciler yarıĢma haklarını
yitirirler.
    c) Birinci kanaat döneminin son iĢ günü akĢamına kadar baĢka bir ildeki okula
naklen kayıt olan öğrenciler;
    -Aynı öğretim yılında tekrar önceki il‟e döndüklerinde ancak ayrıldıkları
okullarına naklen kayıt oldukları takdirde, kayıt gününden baĢlamak üzere 30 (otuz)
gün geçtikten sonra yarıĢmalara katılabilir.
    -Aynı öğretim yılında tekrar önceki il‟e dönen ancak baĢka okula kaydolan
öğrenciler o eğitim-öğretim yılında yeni kayıt olduğu okul adına yarıĢmalara
katılamazlar.

    7-Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerin okullararası spor yarıĢmalarına katılabilmeleri için okulun devamlı
öğrencisi (Derslere devam eden) olmaları gerekmektedir.
    -Beklemeli durumda olan (derslere devam etmeyen) ve devam mecburiyeti
olmayan örneğin; Açık Ġlköğretim Okulu ve Açık Lisede öğrenim gören öğrenciler
okullararası yarıĢmalara katılamazlar.
    -Okulda aynı Müdürlük bünyesinde baĢka bir isim altında, yaĢ sınırlaması ve
tahsil durumu aranmadan eğitim ve öğretim yapan; Pratik Sanat okulu v.b. kurs
niteliğinde kurulmuĢ olan okulların öğrencileri yarıĢmalara katılamazlar.

   8-Grup ve yarıfinal yarıĢmalarında Bakanlık Temsilciliği görevi yarıĢmanın
düzenlendiği ilin Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Bölümünden sorumlu Millî Eğitim
Müdür Yardımcısı veya ġube Müdürü tarafından yerine getirilecektir.

                      3
    9-YaĢ tashihi: Hangi tarihte yapılırsa yapılsın Mahkeme kararı ile yaĢını
küçültenler tashih yapılmadan önceki yaĢı ile yaĢını büyütenler, yeni tashih olunan
yaĢı ile lisans çıkartabilirler. Bu konuda yapılacak yanlıĢlıklardan okul müdürü
sorumludur.

   10-Daire BaĢkanlığının yıllık faaliyet programı ve takvimine uygun olarak
yarıĢmalarını yapıp sonuçlandıran illerin okul takımları ile ferdi sporcuları, sonucu
Türkiye Birinciliğine varan yarıĢmalara katılmaya hak kazanırlar. Bu yarıĢmalara
katılmaya hak kazanan okullar Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına veya bunların
kademelerine (grup, yarıfinal) katılmak zorundadırlar. Özürleri olmaksızın
yarıĢmalara katılmayan takım ve sporcular için belli bir süre yarıĢmalara alınmama
v.b. müeyyide uygulanır ve ilgililer hakkında idari soruĢturma açılır. Bu husus
yarıĢma yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

   11-Türkiye Birincisi olan okul takımları ile ferdi sporcular aynı yıl Uluslararası
Okul Sporları Federasyonu (ISF) programında yer alan Dünya ġampiyonalarında
Ülkemizi temsil etmeye hak kazanırlar.

   12-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen yarıĢmalara katılacak takım ve
sporcularda bu yönergede belirtilen genel ve teknik açıklamalara uyacaklardır.

    13-Millî Eğitim Bakanlığı OBESĠD BaĢkanlığınca düzenlenecek olan spor
yarıĢmalarda istenilen belgeler ;
    a)Öğrenci Sporcu Lisansı; Ek: 1,2 (örnek 1-b)
    b)Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı (Aslı) geçerli olacaktır.
    Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) mahalli, (iliçi) grup,
yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotoğrafsız ve
onaysız hiçbir sporcu Tertip Komitesince yarıĢmalara alınmayacaktır. (Pasaport
olabilir) Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotoğraflı hale dönüĢtürülürken değiĢtirme iĢlemi
uygulanacaktır.
    15 yaĢından küçüklerin     Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının  fotoğraflı hale
dönüĢtürülmesine iliĢkin genelge:
                     T.C.
                   ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
                 Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri
                    Genel Müdürlüğü

ġb.Md.    :Nüf.Cüz.ġb.Md. 672.050-7680.
Konu     :Nüfus Cüzdanı.
                ……………… VALĠLĠĞĠNE

ĠLGĠ:20.6.1991 tarih ve 672.050-7609 sayılı genelge.

    15 yaĢından küçük olmaları nedeniyle fotoğrafsız nüfus cüzdanı verilmiĢ
kiĢilerin, özellikle okul iĢlemlerinin aksamaması göz önüne alınarak; 15 yaĢını henüz
doldurmamıĢ olan Ģahıslara nüfus kayıt örneği istenmeksizin fotoğraflı nüfus
cüzdanı düzenleneceği ilgi genelgemizle bildirilmiĢtir.
    Ancak bütün nüfus idarelerinde faks uygulamasına geçildiğinden, nüfus kayıt
örneği istenmesi sırasında postada geçen zaman kaybı önlenebilmektedir.
VatandaĢın acele taleplerine faksımeil cihazı kullanılarak ilgilinin nüfus cüzdanı aynı
gün kendisine teslim edilmektedir.
    Bu nedenle ilgi genelgemiz yürürlükten kaldırılmıĢ olup 15 yaĢını
doldurmamıĢ kiĢilerin nüfus cüzdanına fotoğraf yapıĢtırılırken değiĢtirme iĢlemi
uygulanacak ve nüfus kayıt örneği getirilecektir.
                          BAKAN ADINA
                          Özgen GÖKALP
                           Genel Müdür
                      4
    c) Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında Valilikçe onaylı, idareci,
çalıĢtırıcı ve sporcu isim listesi 4 (dört) nüsha hazırlanacak bu onaylar yarıĢmaların
baĢlama tarihinden 2 (iki) gün öncesi ve yarıĢmaların bitiminin 1 (bir) gün sonrası
dahil olacak Ģekilde alınacaktır. (Eskrim ve Satranç hariç)
    d) Eskrim ve Satranç branĢlarında teknik toplantı yarıĢmaların ilk günü sabahı
yapılacaktır. Bu nedenle onaylar müsabakaların baĢlama tarihinden 1 (bir) gün
öncesi ve yarıĢmaların bitiminin 1 (bir) gün sonrası dahil olacak Ģekilde alınacaktır.
    e)Veli izin belgesi. (Bütün branĢlarda müsabakalara katılacak sporcu
öğrencilerin yazılı veli izin belgeleri alınacak ve takım idarecisinde kalacaktır).

    14-Lisansların Düzenlenmesi:
    Bakanlığın yetkili kuruluĢlarınca düzenlenecek ve yürütülecek her tür ve
kademedeki spor yarıĢmalarına, kayıtlı bulunduğu okulunu temsilen katılabilecek
sporcu öğrencilerin Lisans Yönergesi hükümlerine göre sporcu lisansı almıĢ olmaları
ve lisansları her yıl vize ettirmeleri zorunludur.
    -Öğrenci sporcu lisansları 4 (dört) öğretim yılı için geçerlidir. Lisansın
çıkartıldığı ilk eğitim öğretim yılında vize yapılmaz, vize iĢlemi ikinci eğitim öğretim
yılından itibaren her öğretim yılında yenilenir.
    -Öğrenci Sporcu lisansları 01 Ekim 2007-02 Haziran 2008 tarihleri arasında
tescil ve vize yapılır.
   -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen Bakanlıkça düzenlenen spor
yarıĢmalara katılacak okul takımlarında yer alacak öğrenci de bu yönergede
belirtilen esaslara uymak zorundadır.
    -Yabancı Uyruklu Sporcular; Ülkemizde Ġlköğretim Okulları ile Ortaöğretim
Okullarında eğitim-öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türk uyruklu
öğrenciler gibi okulunu temsilen yarıĢmalara katılabilmek için Lisans almak ve bu
lisansını her yıl vize ettirmek zorundadır.
  -Yabancı uyruklu öğrencilerle yurtdıĢından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin;
yarıĢmalarda kaydoldukları okulu temsil edebilmeleri için gerekli olan lisans tescil
ve vize iĢlemlerinde, Spor YarıĢmaları Yönergesinin 18. maddesinin (d) fıkrasından
belirtilen esaslara uymaları ve bu durumlarını belgelendirmeleri gerekir.
  -Okula kayıt tarihini belirten belge istenilecek, bu belgeler ile birlikte öğrencinin
tescil fiĢi Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kayıt altına alınacaktır.

    Lisansların Düzenlenmesinde;
    -Ġlköğretim Okulları ve Ortaöğretim Okulları adına her tür ve kademedeki
yarıĢmalara katılacak olan öğrenci sporcuların lisanslarının tescil iĢlemlerinde
aĢağıdaki belgeler istenilir.
    a)Bir adet lisans kartı, ek:1, 2 , (Örnek :1-a, 1-b)
    b)2 Adet tescil fiĢi-sağlık raporu ek 3 (Örnek :2)
    c)Fotoğraflı ve tasdikli Nüfus Hüviyet cüzdanı (Aslı geçerli olacaktır.)
    d)Veli izin belgesi.
      Lisans ve tescil fiĢi-sağlık raporları, Okul Spor Kulübü (Kolu) yönetim
kurulu baĢkanı tarafından ilgili Müdür Yardımcısı kontrolünde öğrencinin nüfus ve
okul kayıtlarına uygun olarak doldurulur. ( silinti ve kazıntı olmayacaktır.) Lisans ve
tescil fiĢi-sağlık raporuna son 3 (üç) ayda çekilmiĢ vesikalık fotoğraf
yapıĢtırılacaktır.
    Okul Müdürlüğünce düzenlenen lisans ve tescil fiĢi-sağlık raporları ile birlikte
öğrenci sporcular, okul doktoru veya sağlık kurumlarına muayene ettirilerek, sağlık
durumlarının spor yapmaya uygun olduğu tescil fiĢi-sağlık raporları doktor
tarafından imzalanacaktır.
    Yeni düzenlenen lisansların (ön yüzü) okul müdürü ve doktor tarafından
onaylanmayacaktır. Çünkü lisansların ön yüzü vize iĢlemleri sırasında onaylanacak
bölümdür.
    Her öğrenci sporcu için hazırlanan ve kayıtlı bulunduğu Okul Müdürlüğünce
tasdik edilen bu belgeler ile nüfus hüviyet cüzdanı bir liste ile Ġl/Ġlçe Millî Eğitim
                       5
Müdürlüğüne gönderilir. Millî Eğitim Müdürlüğünce her lisansa bir numara verilir. Bu
numaralar tescil fiĢi-sağlık raporlarına da yazılır. Bu lisans ve belgeler Millî Eğitim
Müdürlüğünce imzalanacak ve soğuk damga ile mühürlenecektir. (Fotoğrafın üzeri
dahil)
    Nüfus Cüzdanı fotoğrafsız onaysız hiçbir öğrenciye lisans düzenlenmeyecektir.
(Doğumdan düzenlenen nüfus hüviyet cüzdanı geçerli kabul edilmeyecektir)
    Her türlü iĢlemi biten bu belgelerden lisans ve tescil fiĢi-sağlık raporunun bir
adedi nüfus hüviyet cüzdanı ilgili okul müdürlüğüne geri verilecek, tescil fiĢi-sağlık
raporunun bir adedi Ġl/Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde kayıt altına alınarak
dosyalanacaktır.
    Vize iĢlemi; eski lisansın ön yüzü (Ek-1) okul müdürlüğünce kayıtlara
uygunluğu onaylandıktan sonra bu lisansla birlikte öğrenci sporcu, okul doktoru
veya sağlık kurumuna muayene getirilerek sağlık durumunun yarıĢmalara
katılmaları uygun olduğu hususu lisansın ön yüzü doktor tarafından imzalanıp
mühürlenecektir. Bu iĢlemleri biten lisans Ġl/ilçe Millî Eğitim müdürlüğünce vize
yeri onaylandıktan sonra okul müdürlüğüne geri verilecek, vizesinin yapıldığı
hususu Ġl/Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kayıtlı bulunduğu lisans defterine
iĢlenecektir.
    -Vizesi yapılan lisanslarda öğrencinin yeni sınıfı, numarası yarıĢma dalı v.b.
değiĢiklikler varsa mutlaka belirtilecektir.
    -Vize yerleri dolmuĢ olan lisansların zayiinden lisans almak isteyenler için
lisans ve tescil fiĢi-sağlık raporu ile birlikte Ġl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne
baĢvurulur. Yeni lisans düzenlenirken bu lisansa eski numara verilir.
    -Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin lisans tescil ve
vize iĢlemleri iptal edilir. Bu gibilere bir daha lisans verilmez. Ġlgililer Disiplin
Kuruluna sevk edilir.
    -Lisans yönergesine uygun olmayan bir Ģekilde tanzim ve tasdik edilmiĢ
lisansla yarıĢmalara girilemez.
    -Lisanslarını kaybeden sporcu öğrenciler ikincisini almak için kayıtlı
bulundukları okul müdürlüğü aracılığı ile Ġlçe/Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne baĢ
vururlar. Bu lisansların üzerine zayiinden dolayı verildiği yazılır.
    -Herhangi bir neden ile lisansları geri istenilenler bunları iade etmek
zorundadırlar. Lisanslarını iade etmedikleri tespit edilen sporcu öğrenciler ve
okulları hakkında Disiplin Yönergesi hükümleri uygulanır.

    15-Öğrenci lisansları ile Tescil FiĢi-Sağlık Raporuna T.C. kimlik numarası
yazılacak, lisanslar ve tescil fiĢi-sağlık raporu aĢağıdaki Ģekilde düzenlenecektir.
    -Daha önce çıkmıĢ olan lisanslarda ise T.C. kimlik numaraları örnek; 1-b
bölümünde   sol üst köĢeye daktilo veya bilgisayar ile yazılacaktır. (Öğrenci
sporcunun yazısının üst kısmına)
                      6
                                    EK 1


     ÖĞRENCĠ SPORCUNUN             VĠZE YERĠ

T.C. Kimlik No    : ……………………….……
Adı ve Soyadı    : ………………………….….
                          200…./200…          Fotoğraf
Doğum Yeri ve Yılı : ……………………………..
Ana Adı       : ………………………….….
                         Millî Eğitim Müdürü      Millî Eğitim
Baba Adı      : ……………………………..
Okulu        : ……………………………..                      Müdürlüğü
                           Adı Soyadı         Soğuk
Okula Kayıt Tarihi : ..………………………….…
                          Ġmza-Mühür          Mühür
Bölüm-Sınıf No: : …………………………..…
Kategorisi     : …..…………Terfi ………..
Spor Dalı     : ……………………………….
BranĢ DeğiĢikliği : ………………………………
Uyruğu      : ……………………………….         200…./200…          Okulun
Terfi Tarihi   : ……………………………....                      Bulunduğu Ġl
                         Millî Eğitim Müdürü
Bu lisanstaki bilgiler sporcunun kurumunca
düzenlenmiĢtir.                   Adı Soyadı         …………
                          Ġmza-Mühür
Bu lisans 200……/200…… öğretim yılından
itibaren geçerlidir.

                          200…./200…
         ……./……./200…                        (Lisans No:)
                         Millî Eğitim Müdürü
        Millî Eğitim Müdürü                      ………………..
          Adı Soyadı            Adı Soyadı
         Ġmza-Mühür            Ġmza-Mühür
 Örnek :1-b
                       7
                                       EK 2Katılımı Uygundur Sağlık Muayenesi               T.C.
         yapılmıĢ, müsabakalara       ………….. VALĠLĠĞĠ
 …../…../200….  katılmasında bir sakınca     Millî Eğitim Müdürlüğü
 Okul Müdürü   görülmemiĢtir.
  Adı Soyadı
 Ġmza-Mühür        Doktor
            Ġmza-Mühür
            …../…../200….


Katılımı Uygundur Sağlık Muayenesi
         yapılmıĢ, müsabakalara
 …../…../200….  katılmasında bir sakınca
 Okul Müdürü   görülmemiĢtir.         ÖĞRENCĠ SPORCU LĠSANSI
  Adı Soyadı
 Ġmza-Mühür        Doktor
            Ġmza-Mühür
            …../…../200….

                         NOT:Bu lisansın tertip komitesine
                           ve hakemlere gösterilmesi
Katılımı Uygundur Sağlık Muayenesi          mecburidir.
         yapılmıĢ, müsabakalara
 …../…../200….  katılmasında bir sakınca
 Okul Müdürü   görülmemiĢtir.
  Adı Soyadı
 Ġmza-Mühür        Doktor
            Ġmza-Mühür
            …../…../200….    Örnek :1-a                        Ölçü :18x14
                       8
                                  EK 3

                    T.C.
             …………………….. VALĠLĠĞĠ
               Millî Eğitim Müdürlüğü
          Öğrenci Sporcu Tescil FiĢi-Sağlık Raporu

               Sporcu Öğrencinin


T.C. Kimlik No.   : ………………………………               LĠSANS NO:…………
Adı ve Soyadı   : ………………………………
Doğum Yeri ve Yılı : ……………………………….
Baba Adı      : ……………………………….                Fotoğraf
Ana Adı       : ……………………………….
Okulu        : ……………………………….
                                 Ġmza-Mühür
Okula Kayıt Tarihi : ………………………………..
                                 Okul Müd.
Bölüm-Sınıf No.  : ………………………………..
Kategorisi     : ………………………………..
BranĢ DeğiĢikliği : ………………………………..
Spor Dalı     : ………………………………..
Uyruğu       : ………………………………...
             NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
  ĠLĠ       ĠLÇESĠ   CĠLT NO   AĠLE SIRA NO     SIRA NO


      Sporcu Ġmzası     Beden Eğitimi Öğretmeni Ġmzası
  Kayıtlara Uygundur               Sağlık Muayenesi yapılmıĢ
                         Müsabakalara katılmasında
  ……../……../ 200….                Bir sakınca görülmemiĢtir.
  Okul Müdürünün                      Doktor
   Adı Soyadı                      Ġmza-Mühür
  Ġmza-Mühür


                Tescil EdilmiĢtir.
                 Ġmza-Mühür
               Millî Eğitim Müdürü


Örnek :2                              Ölçü :18x14                    9
   16-Lisans kartları, tescil fiĢi-sağlık raporu örneğine uygun olarak Ġl Millî
Eğitim Müdürlüklerince bastırılıp maliyeti karĢılığında okullara verilecektir.
   -Belirtilen ebat, boyut format ve beyaz renk dıĢında lisans kartı
düzenlenmeyecek ve dağıtılamayacaktır.

    17-Yabancı uyruklu öğrenciler yurtdıĢından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin
spor yarıĢmalarında kaydoldukları okulu temsil edebilmeleri için;
    1)Türkiye‟de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere, ĠliĢkin Kanun, bu
Kanuna dayanılarak hazırlanan Yönetmelik ve Bazı Derslerin Öğrenimini Yabancı
Dille Yapan Resmi Okullar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak okulun kayıtlı ve
devamlı öğrencisi olmak.
    2)Öğretim yılının baĢladığı günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde (Tatile
rast geliĢinde onu izleyen ilk iĢ günü akĢamına kadar) yeni kaydoldukları okullarında
okula kayıt gününden baĢlamak üzere 30 (otuz) gün geçtikten sonra,
    3)Birinci kanaat döneminin son iĢ günü akĢamına kadar bir okula kayıt
yaptıran öğrenciler, yeni kaydoldukları okullarında kayıt gününden baĢlamak üzere
60 (altmıĢ) gün geçtikten sonra okullararası yarıĢmalara katılabilirler.
    4)Yukarıda belirtilen sürelerden sonra kayıt yaptıran öğrenciler ile durumları
ilgili Yönetmeliğe ve bu Yönergedeki belirtilen esaslara uymayan öğrenciler
okullararası yarıĢmalara katılamazlar.

   18-Okulun diğer öğrencileri ile aynı statüde olan yabancı uyruklu öğrenciler;
takım listelerinde 2 (iki) den fazla yer alamaz bu öğrencilerin ikisi birden aynı anda
takımda yarıĢamaz, bu öğrenciler yurtdıĢı yarıĢmalarında ülkemizi temsil edemezler.

    19-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım ve sporcuları Türkiye Birinciliklerinde
birinci olmaları halinde Uluslararası yarıĢmalarda Ülkemizi temsil edemezler, ikinci
olan takım Uluslararası yarıĢmalarda Ülkemizi temsil edecektir.

   20- 625 sayılı kanun 5. maddesi gereğince Türkiye de faaliyette bulunan,
uluslararası okullarda öğrenim gören tamamı yabancı uyruklu öğrencilerden
oluĢacak okul takımı ve ferdi sporcular okullararası yarıĢmalara katılabilirler ancak,
Türkiye birinciliklerinde birinci olmaları halinde uluslararası yarıĢmalarda ülkemizi
temsil edemezler.

    21-Beden Eğitimi öğretmenlerinin veya okul öğretmenlerinin dıĢında o spor
branĢında uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin okul takımı ve sporcularını çalıĢtırabilmeleri için bu
kiĢilerin çalıĢtırıcılık (Antrenörlük) belgesine sahip olmaları ayrıca, sabıka kaydı
belgesi eklenerek(yeni tarihli) ilgili okul müdürlüğünce çalıĢtırıcılık yapmaları teklif
edilerek (Ġl/Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü) Valilik/Kaymakamlık Olurunun alınması
gerekmektedir. Bu esaslara uymayan kiĢilerin okul takımı ve sporcularını
çalıĢtırmaları mümkün olmayacaktır. Bu olur her öğretim yılı yenilenecektir.
    Bu durumda olanların okulun diğer öğretmenlerinin uymaları gereken kılık-
kıyafet esaslarına göre hareket etmeleri gerekmektedir.

   22-Okullardaki yarıĢmalarda sporculuk ve centilmenliğe yakıĢmayan olaylara
sebep olan sporcu, çalıĢtırıcı ve idarecilere sportif yönden uygulanacak cezai
müeyyideler hakkında Bakan oluru ile yürürlüğe giren “Ödül ve Disiplin Yönergesi”
hükümlerine göre iĢlem yapılacaktır.
   -Okullararası mahalli yarıĢmalarda Ġl Disiplin Kurulunca grup, yarıfinal ve
Türkiye birinciliği yarıĢmaları ile Uluslararası yarıĢmalarda Merkez Disiplin
Kurulunca cezalandırılanlar, cezalı oldukları süre içerisinde okuliçi ve okullararası
yarıĢmalara katılamazlar.
                      10
   -Okullararası spor müsabakası nedeniyle idari tedbirli veya cezası
uygulanmakta olan sporcu öğrencinin lisanslı olduğu spor kulübünün
müsabakasında yer almıĢ olmasından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ilgili
kurumları yetkilidir. Okul müsabakası nedeniyle ceza alanların bu cezalarını okul
müsabakalarında tamamlamaları zorunludur.

    23-Okul spor yarıĢmalarında her öğrenci bir branĢ seçmek zorundadır. Ancak
seçtiği branĢın yanında Satranç ve Atletizm branĢlarında yarıĢmalara katılabilir.
    -Kros, Atletizm branĢının içerisinde yer aldığından Lisans çıkarırken sadece
Atletizm yazılacaktır. Lisansında Atletizm yazan sporcu öğrenci Kros yarıĢmalarında
da yarıĢabilecektir.

    24-Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumlarının mahalli spor
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere,
    a)Ġl merkezinde Ġl Lig heyetleri,
    b)Ġlçe merkezlerinde, Ġlçe Lig Heyetleri (çeĢitli branĢlarda yarıĢmaların
yapılabileceği kadar tesis, hakem ile en az üç orta dereceli okul bulunan ilçelerde
Millî Eğitim Müdürlüklerince uygun görüldüğü takdirde) kurulur.
    -Ġlçe Lig Heyetini kuran illerden grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliğine
katılacak olan okul takımı ve ferdi sporculardan istenilen Valilik Oluru (izin oluru)
Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince düzenlenip, Kaymakamlıklarca onaylanabilecektir.
    -Ġlçe Lig Heyetini kuran ilçelerden mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye
Birinciliğine katılacak sporcu öğrencilerden istenilen sporcu lisansları Ġlçe Millî
Eğitim Müdürlüklerince onaylanabilecektir.

    25-Lig Heyeti: Okul Spor Kulüpleri (Kolları) Yönetmeliğine uygun olarak
baĢkanının (Millî Eğitim Müdürü veya görevlendireceği Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
yada ġube Müdürü) çağrısı üzerine okulların yeni öğretim yılına baĢladığı tarihi
izleyen 30 (otuz) gün içerisinde toplanır. Toplantı sonucunda teĢkil edilen lig heyeti
isim listesi ve toplantı tutanağı 02 Kasım 2007 tarihine kadar Bakanlığımız Okuliçi
Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Daire BaĢkanlığına gönderilecektir.

   26-Yatılı Ġlköğretim Bölge Okullarının (YĠBO) okullararası mahalli (iliçi)
yarıĢmalara mutlaka katılmaları için Ġl ve Ġlçe Lig Heyetlerince gerekli tedbirler
alınacaktır.

    27-Ġtirazlar; kafile idarecisi veya çalıĢtırıcısı tarafından ilgili oyun kurallarına
veya yönetmelik hükümlerine göre yazılı olarak ilgili Tertip Komitesine veya
yarıĢmanın hakemine bir dilekçe ile yapılır bu dilekçeye varsa kanıt olacak belgeler
eklenir.
    -Ġtirazlarla ilgili masrafların karĢılanması için itiraz eden takım yöneticisi
tarafından Ġl Lig Heyeti Saymanlığına (makbuz veya alındı belgesi karĢılığı)
75.00 YTL (YetmiĢbeĢ Yeni Türk Lirası) depozito olarak yatırılır. Ġtirazın doğruluğu
halinde. (harcanmayan) para iade edilir. Geçersizliği halinde ise Ġl Lig Heyeti
hesabına gelir olarak kaydedilerek Ġl Lig Heyeti gelir makbuzu itiraz eden taraflara
teslim edilir.

   28-Sporcuların öğrencilik, lisans, ceza konusundaki uygunsuzluklarında;
mahalli yarıĢmalarda itiraza konu olan yarıĢmanın bitiminden en geç 1 (bir) iĢ günü
mesai bitimine kadar grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliklerinde ise turnuvanın son
yarıĢmasının bitimine kadar itiraz edilebilir.
   -Oyun kurallarına yapılacak itirazlar yarıĢma süresi içerisinde ilgili branĢın
yarıĢma yönetmeliklerinde belirtilen esas ve usullere göre yapılır.
                      11
   29-Grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında, yarıĢmanın özelliğine
göre 1., 2., 3. ve 4. olanlara ödül verilecektir.
    Verilecek ödüller: Plaket, madalya, baĢarı belgesi yarıĢmanın yapılacağı il‟e
zamanında gönderilecektir.
   -Bakanlığımız OBESĠD BaĢkanlığınca düzenlenecek grup ve yarıfinal birinciliği
yarıĢmaları; müsabakaların yapılacağı il‟den (mahallinden) ilgili Federasyon
BaĢkanlığınca yetkili kılınacak Federasyon Temsilcisi ile yine Ġl‟den (mahallinden) Ġl
hakem kurullarınca görevlendirilecek hakemler tarafından yönetilecektir.
   -Deplasmandan     (Ġl  dıĢından)   Federasyon  Temsilcisi ve  Hakem
görevlendirilmeyecektir (GüreĢ hariç). Bu nedenle yarıĢmaların yapılacağı il‟de teĢkil
edilecek “Geçici Tertip Komitesi” gerekli tedbirleri alacaktır.

   30-Mahalli   (iliçi), grup,  yarıfinal ve  Türkiye  Birinciliği yarıĢma
organizasyonlarının baĢlangıcında bütün takımların sporcu kıyafetleri ile iĢtirak
edecekleri açılıĢ seremonisi ve dereceye girenlerin katılacağı kapanıĢ ile ödül
törenlerinin ciddiyetle yapılması gerekmektedir. AçılıĢ seremonisi ve ödül törenine
katılmayanlar hakkında Disiplin Yönergesi gereğince iĢlem yapılacaktır. Olağanüstü
durumlarda bu seremonilerin yapılıp, yapılmayacağına, çok zaruri hallerde bazı
ekiplerin izinli sayılmalarına tertip komitesi karar vermeye yetkilidir.

   31-Mahalli yarıĢmalara katılacakları branĢları öğretim yılı baĢında Lig
Heyetine bildiren okullar, programa alındıkları halde daha sonra katılmadıkları
takdirde bu yarıĢmaların gideri olan hakem ve personel ücretlerini Lig Heyetine
ödeyeceklerdir.

   32-Çıraklık Eğitim Merkezleri; Okul Spor Kulüpleri (Kolları) Yönetmeliğinin
39. maddesi gereğince Okul Spor Kulüpleri (Kollarını) kurarak okullararası
yarıĢmalara müstakil olarak katılabileceklerdir. Aynı yönetim altında bir baĢka
kurum ile birleĢik eğitim yapan Çıraklık Eğitim Merkezleri de müstakil olarak
yarıĢmalara katılacaklardır. Karma takım oluĢturamayacaklardır.

   33-Eğitim öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı yönetim (aynı
müdürlük) altında birleĢik olarak sürdüren okullar yarıĢmalara karma takımlar
halinde katılabileceklerdir. (Örnek: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi v.b.).
Ancak, eğitim öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı altında da olsa ayrı ayrı
yönetimler (Müdürlükler) altında sürdüren okullar, okullararası yarıĢmalara kendi
okulunun adı ile ayrı ayrı katılabileceklerdir.

    34-A-Organizasyon Toplantıları :
    a) YarıĢmaların idari, mali ve teknik toplantıları; yarıĢmalardan bir gün önce
saat 17.00‟ de (Satranç ve Eskrim hariç) yarıĢmaların yapılacağı Ġlde Valilikçe uygun
görülen salonda yapılacaktır.
    b) Toplantıya; yarıĢmaların tertip komitesi üyeleri ile yarıĢmalara katılacak
takım ve ferdi sporcuların idareci, çalıĢtırıcı ve yarıĢmaları yönetecek hakemler
katılabileceklerdir.
    c) Takım idarecileri kendilerinden istenilen belgeleri yanlarında hazır
bulunduracaklardır.
    d) YarıĢmanın Merkezine zamanında gelmeyen, (mazeretsiz olarak) adları
programda belirtilmeyen takım ve ferdi sporcular yarıĢmalara alınmayacak,
kendilerine yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir.
                     12
    B-Organizasyonlar ;
    a)YarıĢma programları, Bakanlıkça yapılmadığı takdirde organizasyon
toplantısında belirlenecektir.
    b)YarıĢma programları; Tertip Komitelerince, yarıĢmaların yapılacağı
tesislerin durumu, hakem,     takım ve sporcu sayıları ile yarıĢmaların süresi
gözönünde bulundurularak yapılacaktır.
    c)YarıĢmaların programı ve müsabakaların hangi usule göre oynanacağı; ilgili
spor dalının açıklamalar bölümünde belirtilmiĢtir. Belirtilmeyenler ise organizasyon
toplantısında belirlenecektir.
    d)Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı gerekli
gördüğü takdirde yarıĢma programı usullerini ve fikstürlerini önceden tespit etmeye
yetkilidir.
    e)YarıĢmalara bir Ġlden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu
takımların kura ile ayrı ayrı gruplara verilmesi sağlanacaktır. “Bir Ġlden 3 (üç) takım
katılırsa 2-1 Ģeklinde, 4 (dört) takım katılırsa 2-2 Ģeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara
verilecektir.”

   35-Küçükler, Yıldızlar, Gençler (kız-erkek) kategorilerinde Basketbol,
Voleybol, Hentbol ve Futbol branĢlarında grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği
yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir.

         GRUP-YARIFĠNAL-TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI

   -Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol BranĢlarında Küçükler, Yıldızlar ve
Gençler Kategorilerinde Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları 5 (beĢ) gün
olarak belirlenmiĢtir. YarıĢmalarda takımlar her gün 1 (bir) müsabaka yapacaklardır.
(Küçükler Kategorisi Futbol Grup ve Türkiye Birinciliği hariç)

    YarıĢmalara :
    - 8 takım katılırsa 4‟lü -4‟lü A-B Gruplarına,
    -7 takım katılırsa 4‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    -6 takım katılırsa 3‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B)
gruplarındaki takımlar ilk 3 (üç) gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre
yarıĢacaklar 4. (dördüncü) gün (A1-B2) – (B1-A2) müsabakaları yapılacak, 5.
(beĢinci) gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları
ise üçüncülük-dördüncülük müsabakası yapacaklardır.
    -Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beĢinci gün yapılacak olan final
karĢılaĢmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır.
    5 takım katılırsa gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre fikstür
düzenlenecek ve yarıĢmalar 5 (BeĢ) günde tamamlanacaktır.
    4 ve 3 takım katılırsa yine gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre
fikstür düzenlenecek ve yarıĢmalar 3 (üç) günde tamamlanacaktır.
    -YarıĢmalar için YarıĢmanın Merkezine 2 (iki) takım geldiği takdirde; tek maç
eleme usulüne göre müsabaka yapılacak beraberlik halinde ilgili branĢın teknik
açıklamalar bölümüne bakılır. Açıklama yapılmamıĢ ise ilgili branĢın federasyon
yarıĢma yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.
                      13
    36-Mali Hususlar ;
    a)Mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliklerinin hakem ve personel
ücretleri; 31 Ağustos 2001 gün ve 24509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve
Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamalarında görevlendirileceklere ödenecek
ücretlerle ilgili esaslara göre her mali yılbaĢında Makamdan alınan onay esaslarına
göre ödenmektedir. Mahalli yarıĢmaların ücretleri Lig heyeti gelirleri ile
karĢılanmaya çalıĢılacak, lig heyeti gelirleri, giderleri karĢılamaya yeterli olmadığı
takdirde Genel Bütçeden gönderilecek ödenekten karĢılanma yoluna gidilecektir.
    b)Bakanlığımızın faaliyet programına göre düzenlenecek olan grup, yarıfinal
ve Türkiye Birinciliklerine katılanların yolluk ve yevmiyeleri; 27.6.1985 gün ve
85/9616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi esasları doğrultusunda bütçe
imkânlarına göre Genel Bütçeden yarıĢma mahalline gönderilecek ödenek
tutarlarından karĢılanacaktır. Katılımcıların (ücretleri yarıĢmanın yapıldığı
merkezden alınacak otobüs raici esas alınarak yapılacaktır. Bu yarıĢmaların hakem
ve personel ücretlerinde Genel Bütçeden yarıĢma merkezine gönderilecek
ödeneklerden (a) paragrafında belirtilen esaslara göre ödenecektir.
    C)Ödemeler faaliyet programında o spor dalında belirtilen sporcu, idareci,
çalıĢtırıcı (antrenör) sayısına, belirtilen gün sayısına, hakem ve personel ücretleri ise
seans ve maç sayılarına göre yapılacaktır.
    d) Belirlenen programa göre takım sporlarında (Badminton, Basketbol, Futbol,
Hentbol, Masa Tenisi, Voleybol ve Tenis) yarıĢması erken sonuçlanan, finale
kalamayarak elenen takımların yolluk ve yevmiyeleri buna göre kesintili olarak
ödenecektir.
    e)YarıĢmalarda sahteciliği saptanarak yarıĢtırılmayan veya herhangi bir
nedenle yarıĢmalardan alıkonulan, sporcularla, tanınan kontenjanı aĢan sporcu,
çalıĢtırıcı ve idarecilere alınan kararı müteakiben yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir.
    f)YarıĢmalarda centilmenliğe uymayan davranıĢlarda bulunan, olaylara sebep
olan sporcu, çalıĢtırıcı ve idarecilere disiplin cezasını müteakiben yolluk ve yevmiye
ödenmeyecektir.
    g)Ödemelerde kafilelerin onaylı listesi ödeme bordrosuna mutlaka
eklenecektir.
    h) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟ni temsilen yarıĢmalara katılacak olan takım
ve sporcuların yolluk ve yevmiyeleri Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına kadar
kendilerince, Ülkemiz sınırları içinde ise yukarıda belirtilen esaslara göre
ödenecektir. (Mersin Ġli esas alınacaktır)
    i) YarıĢmalara katılanlar iaĢe ve ibatelerini kendileri karĢılayacaklardır.
    j) Spor yarıĢmaları yönergesinin 20. maddesinde Mahalli (Ġliçi) okullararası
yarıĢmalarda, yarıĢmalara katılan okul sayısı fazla olduğu takdirde; aynı seviyedeki
okulları bir araya getirmek, mücadele dolayısıyla kaliteyi yükselterek yarıĢmaları
cazip kılmak, yarıĢmaları tüm öğretim yılına dengeli bir Ģekilde yayarak sıkıĢıklığı
önlemek amacıyla grupların oluĢturulabileceği, bu hususta kararı ilgili yarıĢmaların
tertip komitelerinin vereceği belirtilmektedir. Bu itibarla, Ankara, Ġstanbul, Ġzmir,
Antalya,   Adana ve Bursa illerinde Basketbol, Futbol, Hentbol ve Voleybol
branĢlarında yarıĢmalara katılan takım sayısı fazla olduğu takdirde; tasarruf
tedbirleri de göz önüne alınmak kaydıyla ilgili branĢın tertip komitesince karar
alınarak 1. ve 2. küme uygulaması yapılabilecektir.
    k)Ancak, mahalli (iliçi) okullararası yarıĢmalarda her okulun kız-erkek ayrı
ayrı bir takım kontenjanı bulunmaktadır. Ferdi spor branĢlarında ise mahalli
yarıĢmalara okullardan katılacak sporcu sayıları ile ilgili bilgiler branĢların
açıklamalar bölümünde belirtilmiĢtir.
                      14
    37-Bakanlığımızın yıllık faaliyet programına dayalı olarak yapılacak okuliçi
(sınıflararası), iliçi (mahalli) Ġlköğretim Okulları küçükler ve yıldızlar kategorisi spor
çalıĢma ve yarıĢmaları Ġlköğretim MüfettiĢlerince; Ortaöğretim Okulları gençler
kategorisi spor çalıĢma ve yarıĢmaları Bakanlık MüfettiĢlerince Okul Spor Kulüpleri
(kolları) Yönetmeliği, Spor YarıĢmaları Yönergesi, Lisans Yönergesi, Ödül ve Disiplin
Yönergesi, Reklam Yönergesi ile Öğretim yılı için geçerli faaliyet programında
belirtilen esas ve usullere göre denetlenecektir. Bu denetim raporları
değerlendirilmek üzere Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne ve OBESĠD BaĢkanlığına
gönderilecektir.

   38-MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKULĠÇĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ SPOR VE ĠZCĠLĠK
DAĠRESĠ  BAġKANLIĞI  SPOR-SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  YARIġMALARDA
GÖREVLENDĠRĠLEN BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUK
YÖNERGESĠ


          Bakanlık Makam Onayı :23/09/1998-328 sayı.

                BĠRĠNCĠ BÖLÜM
                 Genel Hükümler
         Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

    AMAÇ
    Madde 1-Bu Yönergenin amacı ; Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi
Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığınca organize edilen Spor-Sosyal ve Kültürel
yarıĢmalarda görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına
dair iĢ ve iĢlemleri düzenlemektir.
    KAPSAM
    Madde 2-Bu yönerge; Mili Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve
Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığınca organize edilen Spor-Sosyal ve Kültürel yarıĢmalarda
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları ve bunlara
iliĢkin iĢ ve iĢlemleri kapsar.
    DAYANAK
    Madde 3- Bu yönerge; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun ile 01/04/1991 gün ve 20832 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Okul Spor Kolları Yönetmeliği” 03/04/1992 gün ve 21191 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği”
26/12/1995 gün ve 22505 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal ve Kültürel
YarıĢmalar Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıĢtır.
    TANIMLAR
    Madde 4-Bu yönergede geçen;
    a) “Bakanlık” Millî Eğitim Bakanlığını,
    b) “Daire BaĢkanlığı” Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi
BaĢkanlığını,
    c) ”Bakanlık Temsilcisi” Seçme, Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği (Final) ve
benzeri resmi yarıĢmalarda Makam Oluru ile görevlendirilen personeli,
    d) ”Eğitim-Öğretim Kurumları” Bakanlığa Bağlı Resmi ve Özel Ġlköğretim ve
Ortaöğretim ile Yaygın Eğitim Kurumlarını,
    e) ”YarıĢma” Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik
Dairesi BaĢkanlığınca organize edilen Ġlköğretim Okullu Küçükler ve Yıldızlar
Kategorisi, Ortaöğretim Okullu Gençler Kategorisi ile Yaygın Eğitim Kurumları ve
öğrencileri arasındaki veya Ġl ve Ġlçe karma takımları arasında seçme, grup, yarıfinal
ve final (Türkiye) Birinciliği unvanlarındaki spor, sosyal ve kültürel müsabakayı,
    f) ”Kategori”Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaĢ durumlarına göre yapılan
sınıflandırılmasını,
    g)”YarıĢma Basamakları” yarıĢmaların hangi aĢamalarda yapılacağını (Seçme,
Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği),
                      15
    h) ”Spor Kafilesi” Ġdareci, çalıĢtırıcı ve sporcudan oluĢan topluluğu,
    ı) ”Halk Oyunları Topluluğu” oyuncu, çalgıcı, korist, solist, eğitici ve sorumlu
yöneticiden oluĢan topluluğu,
    i) ”Halk Müziği Topluluğu” Koro elemanları, koro Ģefi, çalgıcı ve sorumlu
yöneticiden oluĢan topluluğu,
    j) ”Sorumlu Yönetici-Ġdareci” Spor-Sosyal ve Kültürel yarıĢmalarda;
yarıĢmaya katılan spor kafilelerinin, halk oyunu topluluğunun, halk müziği
topluluğunun baĢında Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen sorumlu idari
personeli,
    k) ”ÇalıĢtırıcı-Eğitici” Spor yarıĢmalarına katılan öğrenci sporcuları, halk
oyunları, halk müziği topluluğunda yer alan yarıĢmacı öğrencilere faaliyeti öğreten
kiĢiyi,
    l) ”Sporcu, Oyuncu, Korist, Solist” Kayıtlı olduğu örgün ve yaygın eğitim
kurumunu temsilen Spor-Sosyal ve Kültürel yarıĢmalarına katılan öğrencileri,
    m) ”Hakem” Spor yarıĢmalarını yöneten kiĢiyi,
    n) ”Jüri Üyesi” Sosyal ve Kültürel yarıĢmalara katılan toplulukları ve kiĢileri
değerlendiren kiĢiyi,
    o)”Değerlendirme Belgesi” Sosyal ve kültürel yarıĢmalara katılan topluluklara
değerlendirilmesinde kullanılan ve değerlendirme kriterlerini kapsayan belgeyi,
ifade eder.

   KISALTMALAR
   Madde 5- Bu Yönergede geçen kısaltmalardan;
   a) ”M.E.B.” Millî Eğitim Bakanlığı,
   b) ”OBESĠD.” Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı,
   c) ”ISF” Uluslararası Okul Sporları Federasyonu,
   d) ”K-E” Kız-Erkek anlaĢılır.


                  ĠKĠNCĠ BÖLÜM
                  Esas Hükümler
            Bakanlık Temsilciliği Görevi, Görevleri
                Yetki ve Sorumlulukları


               BAKANLIK TEMSĠLCĠLĠĞĠ

    Madde 6- M.E.B. OBESĠD BaĢkanlığınca organize edilecek spor-sosyal ve
kültürel yarıĢmaların Bakanlık Temsilciliği görevi; Merkez TeĢkilatında en az ġube
Müdürü ve Eğitim Uzmanı kadrosunda görev yapan, konusunda bilgi sahibi, taĢrada
ise Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya ġube Müdürü kadrosunda Beden Eğitimi ve
Spor Bölümünden sorumlu Makam Oluru ile görevlendirilen personel tarafından
gerçekleĢtirilecektir.
                      16
            BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN GÖREVLERĠ

   Madde 7- Bakanlık Temsilcisi, M.E.B. OBESĠD BaĢkanlığının yıllık faaliyet
programında yer alan yarıĢmaların düzenlenmesine iliĢkin olarak;

   YarıĢmalara Gitmeden Önce:

    1-Görevlendirildiği Makam Olurunu ilgili ġube Müdürlüğünden alarak görevin
tarihi, yeri, mahiyeti vb. hakkında bilgilenir.

   2-Ġlgili ġube Müdürlüğünden yarıĢma ile ilgili bilgi ve belgelerin yer aldığı
dosyayı teslim alarak, yarıĢmalarla ilgili yönetmelik, yönerge ve genelgeleri inceler,
konu ile ilgili olarak bilgilenir, eksik ve noksanlıkların teminini sağlar.

    3-YarıĢmalarda baĢarılı olacak okul takımlarına, oyun topluluklarına ve
yarıĢmacılara verilecek ödülleri teslim alır, kontrol eder, kimlere verileceği hakkında
bilgilenir, bu ödüllerin Bakanlık Görevlisi vasıtası ile yarıĢma mahalline intikalini
sağlar.

   4-YarıĢmalara katılacaklara ödenecek yolluk ve yevmiye ile diğer görevli
personele ödenecek tazminat ve seans ücretlerinin tahakkuk ve ödenmesinde
görevli mutemet ile koordine sağlayarak bilgi sahibi olur, gerekli belge ve bilgilerin
teminini sağlar.

   5-YarıĢma programının nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinir, taslak programı
yapar, teknik toplantının taslak gündemini yapar.

   6-Bakanlık Temsilcisinin taĢradan görevlendirilmesi halinde; Makam Oluru ve
yarıĢma ile ilgili belge ve bilgiler, ödüller temsilciye ulaĢtırılır.

   B)YarıĢma Mahallinde YarıĢmalardan Önce:

   1-Bakanlık Temsilcisi; Millî Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor Ġl Müdürü, Mülki
Ġdare Amirini ziyaret ederek yarıĢma ile ilgili gerekli bilgileri verir.

   2-YarıĢmaların organizasyonunda görevli tertip komitesinin, düzenleme
kurulunun teĢkilini sağlar.

   3-YarıĢma yerini, kullanılacak alet ve malzemeleri tertip komitesi,düzenleme
kurulu üyeleri ile birlikte kontrol eder, varsa noksanlıkların giderilmesini sağlar.

     4-YarıĢmalar öncesi yapılacak teknik toplantının zamanında baĢlamasını
sağlar, toplantıya baĢkanlık eder, yarıĢmalara katılacakların yoklamalarını yapar,
sorumlu yöneticilerin ve çalıĢtırıcıların-eğiticilerin isimlerini, yarıĢmacı sayılarını
ilgili forma kayıt eder.

   5-Organizasyon toplantısında sorumlu yönetici, çalıĢtırıcı ve yarıĢmacılardan
beklenilen tutum ve davranıĢları belirtir. Eğitim ilkelerinden uzaklaĢanların
öğretmenlik ve öğrenciliğe yakıĢmayan hareketlere müsamaha edilemeyeceği, buna
sebep olanların cezalandırılacağını duyurur.
                     17
   6-Ġtirazlar, program, istenilen belgeler,ödemeler, açılıĢ ve kapanıĢ törenleri,
yarıĢma seansları hakkında bilgi verir. Federasyon ve Spor Ġl temsilcisi tarafından
önemli teknik açıklamaların yapılmasını sağlar. Toplantı baĢlangıcında Millî Eğitim
Müdürü, Gençlik ve Spor Ġl müdürüne konuĢma fırsatı verip organizasyon için
yapılan hazırlıkların belirtilmesini sağlar.

    7-YarıĢma programı ve fikstürün tamamlanmasından sonra Yönergede
belirtilen esaslara uygun olarak sorumlu yöneticilerin önünde kura çekimi yapar.
Yöneticiden istenilen belgeleri toplar. Katılanlardan anlaĢılmayan hususların
bulunup bulunmadığını varsa önerilerini sorar, gereksiz tartıĢma ve konuĢmalara
fırsat vermez. Toplantı tutanağını düzenler ve ilgililerce imzalanmasını sağlar.

    8-Belgeleri, liste ve lisansları kontrol eder. Lisans ve belgelerdeki ad ve
soyadlarını, doğum tarihlerini, baba adlarını, okul adı, sınıf ve numaralarının
uygunluğunu,    lisans üzerindeki fotoğrafları inceler; lisans ve liste üzerinde,
kategori, doğum tarihi, okula kayıt tarihi, terfi, yaĢ tashihi, branĢ sınırlaması, Ġl içi
ve Ġl dıĢı nakil, yabancı uyruklu öğrenci, cezalı idareci, çalıĢtırıcı-eğitici ve yarıĢmacı
durumlarını, imza ve mühürlerin kontrolünü yapar. Fotoğrafları inceler, Ģüpheli
gördüklerini yarıĢmalardan önce çağırıp, kontrol eder, küçükler kategorisinde (spor
branĢında) fiziki görünümü büyük öğrencileri tespit eder. Bu konuda komite üyeleri
ile birlikte karar alır.

    9-Belgelerin incelenmesi sonucu noksanlıkları belirler. Ġlgililere duyurur.
Eksikliklerini tamamlamayan takım ve yarıĢmacıların yarıĢmalara giremeyeceğini
tertip komitesi, düzenleme kurulu kararı alarak ilgiliye yazılı olarak bildirir.

   10-YarıĢmaları yönetmek üzere görevlendirilen hakemler ile değerlendirmek
üzere görevlendirilen jüri üyelerinin gelip gelmediğini kontrol eder, yeter sayıda
gelmemiĢ ise OBESĠD BaĢkanlığı ve diğer ilgili kuruluĢlar ile iĢ birliği yaparak
teminini sağlar.

   C)YarıĢma Günü ve YarıĢmalar Sırasında:

   1-AçılıĢ ve kapanıĢ törenlerinin zamanında, usulüne uygun yapılmasını,
törenlere tüm idareci, çalıĢtırıcı ve yarıĢmacıların katılmalarını, bu törenlerde
mümkün olduğu kadar Vali veya Millî Eğitim Müdürünün konuĢmasını sağlar.

   2-YarıĢma programında yer almayan veya davet edilmediği halde gelen takım
ve yarıĢmacıların yarıĢmalara katılmalarına izin vermez.

    3-Spor yarıĢmalarında; lisansları ilgili spor dalı temsilcisine teslim eder.
Hakemlerin yarıĢmalardan önce sporcuları lisanslarından kontrol etmelerini sağlar.
YarıĢmalar sonuçlanmadan lisansları ve nüfus hüviyet cüzdanlarını dağıtmaz. Ġtiraz
edilen, ceza kuruluna sevk edilmek üzere hakkında soruĢturma yapılacak öğrenci
sporcuların lisanslarını alı koyar. Sosyal ve Kültürel yarıĢmalarda ise; yarıĢmacı
toplulukta yer alan elemanların adı, soyadı, doğum tarihi, statüsü ile fotoğraflı
bulunan ve yarıĢmacı kurumun müdürü tarafından onaylanmıĢ olan isim listesi ile
bilgi formunu sorumlu yöneticiden alır, gerekli kontrolleri ve incelemeleri yapar.
YarıĢmalardan sonra OBESĠD BaĢkanlığı ilgili ġube Müdürüne teslim eder.
                      18
    4-Spor yarıĢmalarında; itirazların tertip komitesi ile birlikte incelenmesi ve en
kısa süre içinde yazılı cevaplanmasını sağlar. Sosyal ve Kültürel yarıĢmalarda ise;
değerlendirme belgelerini incelemeye gelen sorumlu yöneticilere değerlendirme
belgelerini gösterir, ihtiyaç duyulması halinde jüri üyelerinden silmiĢ oldukları
puanlarla ilgili açıklama yapmalarını sağlar. Lüzumsuz itirazlara fırsat vermez. Yazılı
itirazları ve itiraz ücretini tutanak karĢılığı teslim alır, yerinde çözüme
kavuĢturulamayan itirazları çözümlemek üzere OBESĠD BaĢkanlığına iletir.

   5-Spor yarıĢmalarında; yarıĢmaları mümkün olduğu kadar dikkatle izler, öğle
yemeği için ara bulunmaması halinde tertip komitesi üyelerinden en az ikisini kendi
yerine yarıĢma mahallinde bırakır. Sosyal ve Kültürel yarıĢmalarda ise; yarıĢmayı
dikkatle izler, kendisinin veya jüri üyelerinden birisinin rahatsızlanması gibi geçerli
mazeretler veya olağan üstü durumlar dıĢında yarıĢma yerini terk etmez, yarıĢmaya
yemek veya bir baĢka nedenle ara verilmesi halinde jüri üyeleri ile birlikte bulunur.

   6-Spor yarıĢmaları cetvellerini bir dosyada muhafaza eder. Hakem ve saha
komiseri raporlarını günü gününe inceler. YarıĢmalardan çıkarılan, men edilen,
sporculuğa aykırı harekette bulunanlar hakkında gerekli kararları aldırır. Tasnif ve
puanlamayı Federasyon Temsilcisi veya ilgili spor temsilcisine günü gününe yaptırır.
YarıĢma sonuçlarını teknik komiteyle birlikte tescil eder. Sosyal ve Kültürel
yarıĢmalarda ise; değerlendirme belgelerini bir dosyada muhafaza eder, jüri
üyelerinin vermiĢ oldukları puanlara göre sıralama ve derecelendirmeyi “YarıĢma
Sonuç Formu‟na “ iĢler, “YarıĢma Sonuç Formu” ve “Puan Yazma Cetvellerini” jüri
ve düzenleme kurulu üyeleri ile birlikte imzalayarak tescil eder.

   7-Öğretmenlik ve öğrenciliğe aykırı saha içi ve saha dıĢı takım ve davranıĢları
kontrol eder, gerekli ikazları ve iĢlemleri yapar.

   8-Takım ve sporcular hakkında gerekli hallerde idari tedbir kararı koydurtur.
Tehlike doğurabilecek haller karĢısında yarıĢmaların devamına izin verdirmez.

   9-YarıĢma yerinde gerekli emniyet ve sağlık tedbirlerinin alınmasını sağlatır.

   10-Mevzuatlarda yer almayan konularda tertip komitesi-düzenleme kurulu
kararının sağlıklı bir Ģekilde alınması için azami gayreti gösterir. Tereddüde düĢtüğü
konularda Daire BaĢkanlığından bilgi alır.

    11-Ġtiraz edilen ve olaylara sebep olan takım ve yarıĢmacının idarecisine itiraz
gerekçesi ve yaratılan olay belirtilerek soru açılır. Açılan sorulara yazılı cevap istenir.
Ġtiraz edilen veya olaylara sebep olanların savunmalarını alır.

   12-Ödüllerin usulüne uygun tören ve protokole riayet etmek suretiyle, teknik
sonuçlara göre dağıtımını yapar.

   13-Ödemelere iliĢkin hakem, jüri ve personel bordrolarını kontrol eder. Fazla
sayıda personel ödemesi yapılmasına, yanlıĢ, fazla veya eksik ödeme yapılmasına,
lüzumsuz seans ödemelerine fırsat verilmez.

   14-YarıĢma yönergelerinde “Tertip Komitesinin Görevleri” “Düzenleme
Kurulunun Görevleri” baĢlığı altında yer alan hususların uygulanmasını sağlar.
                      19
   D)YarıĢmalardan Sonra:

   1-Bakanlık Temsilcisi yarıĢmalara iliĢkin raporunu, eklerinin noksansız ve
doğru olarak okunaklı ve istenilen Ģekilde yarıĢma dosyası ile birlikte yarıĢmanın
bitimine müteakip iki gün içerisinde ilgili ġube Müdürlüğüne teslim eder. Gerek
duyarsa rapor düzenler.

    2-Organizasyonda gördüğü aksaklıkları, yönetici, çalıĢtırıcı, eğitici ve diğer
yetkililerin önerilerini raporunda kendi önerileri ile birlikte belirtir.

   3-Yerinde çözümlenemeyen itirazları, yapılan iĢlemler ile birlikte OBESĠD
BaĢkanlığına iletir.

   4-Merkez Ceza Kurulunca disiplin iĢlemi uygulanması gerekenlere ait tertip
komitesi ve diğer görevlilerin raporlarını, gerekli belgeleri ve savunma yazılarını
OBESĠD BaĢkanlığına iletir.

   5-Organizasyonun baĢarı ile sonuçlanmasında emeği geçenleri ve üstün
gayret gösterenleri raporunda belirtir.

   6-TaĢradan görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, yarıĢmalara iliĢkin raporunu
yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda istenilen Ģekilde OBESĠD BaĢkanlığına
önce faks ile daha sonra da iki gün içerisinde elden veya posta ile ulaĢtıracaktır.

   BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN YETKĠLERĠ

    Madde 8-Bakanlık Temsilcisi görevlendirildiği yarıĢmanın; Uluslararası
kurallara, yarıĢma yönetmeliklerine, yarıĢma yönergelerine, program açıklamalarına
ve Makam Onayına bağlı kalmak kaydıyla organizesinde tam yetkiye sahiptir.


   BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN SORUMLULUĞU

    Madde 9-Bakanlık Temsilcisi görevlendirildiği yarıĢmanın; programda yer alan
zamanda Uluslararası kurallara, yarıĢma yönetmeliklerine, yarıĢma yönergelerine,
programla ilgili açıklamalara ve Makam Onayına uygun olarak en iyi bir Ģekilde
organizesinden, alınan sonuçlara göre takım ve ferdi tasniflerin doğru olarak
yapılmasından, olaylar ve itirazlar hakkında doğru kararların alınmasından,
yarıĢmaların sağlıklı ve emniyet ortamı içerisinde yapılmasından, ödüllerin
dağıtılmasından, açılıĢ ve kapanıĢ törenlerinin düzenlenmesinden OBESĠD
BaĢkanlığına karĢı sorumludur.


                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                  Son Hükümler
                Yürürlük ve Yürütme

   YÜRÜRLÜK
   Madde 10- Bu Yönerge, Makam Olurundan sonra yürürlüğe girer.

   YÜRÜTME
   Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı adına Okuliçi Beden
Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanı yürütür.
                     20
    39- Grup ve yarıfinal yarıĢmalarında Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol
branĢlarında 1., 2., 3., 4. olan takımlara plaket ve baĢarı belgesi, GüreĢ ve Kros‟ta
grup yarıĢmalarında ilk 4‟e giren takımlara plaket ve baĢarı belgesi, Ferdi olarak ilk
4‟e giren sporculara madalya ve baĢarı belgesi verilecektir.
    Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında ilk 4 dereceye giren takımlara Ģilt ve baĢarı
belgesi, sporcu, idareci ve çalıĢtırıcılara madalya ve baĢarı belgesi, ferdi
yarıĢmalarda ilk 4 dereceye giren sporculara madalya ve baĢarı belgesi verilecektir.
    Ferdi olarak yapılan yarıĢmalar sonucunda yapılan takım tasniflerinde ilk 4
dereceye giren takımlara Ģilt ve baĢarı belgesi verilecektir. (Eskrim, GüreĢ, Judo)
    Küçükler Kategorisi Artistik Cimnastikte ilk 4 dereceyi elde eden takımlara
Ģilt, baĢarı belgesi, sporcu, idareci ve çalıĢtırıcılara madalya ve baĢarı belgesi,
Cimnastikte diğer kategorilerde ilk 6 dereceyi alan ferdi sporculara madalya, ve
baĢarı belgesi verilecektir.
    Satranç branĢında kategorilerde ilk 10 dereceyi alanlara baĢarı belgesi ve
madalya, ilk 3 „e girenlere Ģilt, 4-10 dereceyi alan sporcu öğrencilere plaket
verilecektir.
                     21
   40-Mahalli müsabakalarını yapan Ġller bütün kategorilerde (kız-erkek)
yarıĢma sonuçlarını aĢağıdaki forma uygun olarak göndereceklerdir.


ĠLĠ        : .................
BRANġI      : ..................
KATEGORĠSĠ    : ..................  KATILAN TAKIM   KATILAN SPORCU  KATILAN FERDĠ
    SAYISI      SAYISI    SPORCU SAYISI
KIZ  ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
                TEKNĠK SONUÇLAR (TAKIM)


KIZ TAKIM: OKUL ADI:           ERKEK TAKIM  : OKUL ADI :
1-                    1-
2-                    2-
3-                    3-
                TEKNĠK SONUÇLAR (FERDĠ)
   KIZ SPORCU                     ERKEK SPORCU


ADI SOYADI:    OKUL ADI:          ADI SOYADI:     OKUL ADI:
1-                      1-
2-                      2-
3-                      3-
                        22
  GRUP VE YARIFĠNAL YARIġMALARINDA DÜZENLENECEK YARIġMA RAPORU


1-YARIġMANIN ADI                : ..........................................
2-YARIġMANIN KATEGORĠSĠ             : ..........................................
3-YARIġMANIN TARĠHĠ               : ..........................................
4-YARIġMANIN YERĠ                : ..........................................


5-YARIġMAYA KATILMALARI ÖNGÖRÜLEN VE KATILAN ĠL VE SPORCU SAYILARI
(kız-erkek):


    KIZ SPORCULAR       :            ERKEK SPORCULAR           :

S.NO:  ĠLĠ :    OKULU : SAYISI:      S.NO:   ĠLĠ :        OKULU :       SAYISI:
 1-   ..........  ............ ...........  1-     ..........     ............     ...........
 2-   ..........  ............ ...........  2-    ..........     ............     ...........
 3-   ..........  ............ ...........  3-    ..........     ............     ...........
 4-   ..........  ............ ...........  4-    ..........     ............     ...........
 5-   ..........  ............ ...........  5-    ..........     ............      ...........
 6-   ..........  ............ ...........  6-    ..........     ............     ...........
 7-   ..........  ............ ...........  7-    ..........     ............     ...........
 8-   ..........  ............ ...........  8-    ..........     ............     ...........
 9-   ..........  ............ ...........  9-    ..........     ............     ...........
10-   ..........  ............ ...........  10-    ..........     ............      ...........
11-   ..........  ............ ...........  11-    ..........     ............     ...........
12-   ..........  ............ ...........  12-    ..........     ............     ...........
13-   ..........  ............ ...........  13-    ..........     ............     ...........
14-   ..........  ............ ...........  14-    ..........     ............     ...........
15-   ..........  ............ ...........  15-    ..........     ............     ...........
16-   ..........  ............ ...........  16-    ..........     ............     ...........
17-   ..........  ........... ...........  17-    ..........     ...........      ...........
18-   ..........  ............ ...........  18-    ..........      ............     ...........


      TOPLAM =                      TOPLAM =
                          23
     6- MÜSABAKAYA KATILMAYAN ĠLLER VE TAKIMLAR :


     -KIZLAR-                           -ERKEKLER-

S.NO:   ĠLĠ :       OKULU         :    S.NO:   ĠLĠ :        OKULU :
1-    ........      ...............        1-     ........      ...............
2-    ........      ...............        2-     ........      ...............
3-    ........      ...............        3-     ........      ...............
4-    ........      ...............        4-     ........      ...............


     7- ĠTĠRAZLAR VE YAPILAN ĠġLEMLER :

     .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
.....................

     8- ÖNERĠLER : .....................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................

     9-TEKNĠK SONUÇLAR (TAKIM MÜSABAKALARI) :


KIZLAR     :                      ERKEKLER :
1- .....................                   1- .......................
2- .....................                   2- .......................
3- .....................                   3- .......................
4- .....................                   4- .......................


    NOT :1- Ferdi yarıĢmaların sonuçları sporcu öğrencilerin adı soyadı, okulu ve
Ġli ek liste halinde bildirilecektir.
       2- Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim edilecek bu rapor yarıĢmanın
bitiminden en geç iki gün içerisinde Daire BaĢkanlığına gönderilecektir.
       3-Ġki nüsha olarak düzenlenecek olan bu raporun bir nüshası ile Valilik
Olurları; yarıĢmanın hakem raporları diğer belgeler Millî Eğitim Müdürlüğünde kayıt
altına alınarak muhafaza edilecektir.
                                    BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠNĠN
                                    Adı-Soyadı : ...............................
                                    Tarih   : ...............................
                                    Ġmzası   : ...............................

Faks         :0312 2222510
e-posta       :obdb_spor@meb.gov.tr
                                 24
      GRUP-YARIFĠNAL VE TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠNE KATILACAK OLAN
       SPORCU ÖĞRENCĠLER-ĠDARECĠLER VE ÇALIġTIRICILAR ĠÇĠN
               ALINACAK ONAY ÖRNEĞĠ

                             T.C.
                    ………………………… VALĠLĠĞĠ
             ............................... MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

                                       Tarihi ....../...../.....

SAYI :
KONU : Spor yarıĢmaları.

                     ĠZĠN ONAYI VE ĠSĠM LĠSTESĠ

ĠLĠ        :...........................       OKULU : ......................................
Kafili BaĢkanı (Ġdareci) :.….........            GÖREVĠ : ......................................
ÇalıĢtırıcı : ................................       GÖREVĠ : ......................................
Spor Dalı : ................................        KATEGORĠSĠ (Kız-Erkek) :............
YarıĢmanın Unvanı : ................


 SIRA   ADI SOYADI    DOĞUM    OKULA KAYIT   OKULU    SINIFI   NO:  LĠSANS DÜġÜNCELER
 NO:           TARĠHĠ     TARĠHĠ                    NO:
  1
  2
  3
  4

    Yukarıdaki kimliği yazılı idareci ve öğrenci sporcuların           ....../....../......
tarihlerinde ..…..................................de Yapılacak ........................ Birinciliğine
katılmalarına idari yönden sakınca yoktur ; ilgililerin yol dahil ……………….……
tarihleri arasında görevli sayılmalarını arz ederim. ....../....../.....                                               O LU R
OKUL MÜDÜRÜ             MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ                  ....../....../......
Adı ve Soyadı             Adı ve Soyadı                       VALĠ
(Ġmza-Mühür)             (Ġmza-Mühür)                     Adı ve Soyadı
                                             (Ġmza-Mühür)

NOT:1-Ġl karması olan listelerde okul müdürleri kendi öğrencilerinin hizasındaki
    düĢünceler hanesini imzalayıp mühürleyeceklerdir. Bu takdirde aĢağıda okul
    müdürü imza ve mühürü bulunmayacaktır.
  2- 4 suret halinde düzenlenecek bu belgenin bir nüshası ilgili okul müdürlüğüne
   verilir; iki nüshası Tertip Komitesi BaĢkanına teslim edilir, diğeri kafile
   idarecisinde bulunur.
  3-Alınacak olan Valilik onaylarında sonradan herhangi bir düzeltme yapılmaması
   ve en son yazılan kiĢiden sonra çift çizgi ile aralık vermeden kapatılması
   gerekmektedir.
                            25
   ATLETĠZM


- KÜÇÜKLER (Kız-Erkek)

- YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 - GENÇLER (Kız-Erkek)

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
      26
              ATLETĠZM AÇIKLAMALAR

           KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER
   1- YarıĢmalar ; kız ve erkek okul takımları arasında Küçükler, Yıldızlar,
Gençler kategorilerinde yapılacaktır.

   2- YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kurallarına (IAAF) Atletizm Federasyonu
YarıĢma Yönetmeliklerine ve Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun
olarak yürütülür.

     3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
     a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
     -Küçükler  kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan
sporcu öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
     -Mahalli ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda olan öğrenciler
için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu veya Hastane
doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları titizlikle
araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük gösteren
sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde yarıĢmalara
alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.

    b)Yıldızlar Kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

   c)Gençler Kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler,

   4-Ġller mahalli yarıĢmalara okul takımı ile katılırlar, takım çıkaramayan
okullar ferdi olarak sporcu yarıĢtırabilirler.
   -Mahalli ve Türkiye Birinciliği Puanlı Atletizm yarıĢmalarına katılacak okul
takımlarının her türlü masrafları kendilerince karĢılanmak kaydıyla yukarıdaki
mevcut duruma ilave olarak okul takım kadrolarında kız-erkek ayrı ayrı olmak üzere
küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 2 sporcuya daha yer verebileceklerdir.

                      27
Bu sporcu öğrenciler puanlamaya dahil edilecek ancak herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.

   5-Ferdi sporcular mahalli yarıĢmada en fazla 2 branĢta yarıĢacak ve birinci
olduğu takdirde Türkiye Birinciliğinde mahalli yarıĢmada yarıĢtıkları branĢta
yarıĢacaklardır. Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına Ġller her branĢta sadece 1 ferdi
sporcu getirebileceklerdir.

   6- YarıĢmalarda değerlendirmeler ferdi ve takım olarak ayrı ayrı yapılacaktır.

   7-Mahalli (okullararası) yarıĢmaların sonuçları yarıĢma programında belirtilen
süre içerisinde takım sıralaması ve sporcuların dereceleri ile birlikte (metrik ve
zaman olarak) Millî Eğitim Müdürlükleri kanalı ile Daire BaĢkanlığına bildirilecektir.
   -Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu öğrencilerin
adı-soyadı, yarıĢma sitilleri ile okul isimlerini yazacaklardır.

   8-Küçükler kategorisinde yarıĢmalarda     yapılan  derecelere  Atletizm
değerlendirme cetveline göre puan verilecektir.

   9-Yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarıĢmalarda yapılan dereceler IAAF
puanlama cetveline göre değerlendirilecektir.

   10-Kız ve erkek Ġsveç Bayrak yarıĢmasının puanlaması 4 Mart 1998 gün ve
650 sayılı genelge ekinde gönderilen puan cetvellerine göre yapılacaktır.

   11- Sporcular bayrak hariç en çok 2 branĢta yarıĢabileceklerdir.

    12-Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında okul takımları her branĢta bir sporcu
yarıĢtıracaklardır.

   13-KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ: (YarıĢma Disiplinleri)

   KIZLAR              ERKEKLER
   75 m.              75 m.
   800 m.              1000 m.
   Fırlatma Topu (80 gr.)      Fırlatma Topu (80 gr.)
   Uzun Atlama           Uzun Atlama
   Yüksek Atlama          Yüksek Atlama
   4x75 m. Bayrak          4x75 m. Bayrak

    a)-Atma ve Atlama yarıĢmalarında her sporcuya üçer hak verilir.
    b)-Uzun Atlama: Hız alma sahası üzerinde atlama havuzunda 1,5 m. uzaklığa
ve havuzun kısa kenarına paralel 60 cm. geniĢliğinde ve 120 cm. uzunluğunda en
çok 2 cm. kalınlığında beyaz toz (kireç ve benzeri) dökülerek bir basma alanı
oluĢturulacaktır. Bu alan önünden veya gerisinden yapılan atlayıĢlar geçerli
sayılmayacaktır.
    -Ölçmeler bu alan üzerinde, sporcunun havuza yakın tarafına bıraktığı ayak
izlerinden baĢlatılarak yapılacaktır.

   c)-Yüksek Atlama:Minder yüksekliği 75 cm. olduğundan çıta yüksekliği 80 cm.
den baĢlayacaktır.
   d)-Fırlatma Topu: Bu branĢta atletlerin ileride     cirit atma branĢında
yarıĢacakları ve bu branĢın temel öğretiminin kavratılması düĢünülerek, atıĢlar
Uluslararası Cirit Atma Kuralları ve açısı dahilinde yapılacak değerlendirme, cirit
atma yarıĢmalarındaki puan esaslarına göre yapılacaktır.
   -Fırlatma Topu ağırlığı 80 gr. çevresi 18-18,5 cm. olacaktır.

                     28
    e)-4x75 m. Bayrak: 4x75 Bayrak koĢusunda bayrak değiĢtirme çıkıĢ
çizgilerinin 10‟ar m. ilerisi ve 10‟ar m. gerilerini kapsayan alan içerisinde
yapılacaktır. Kulvar farkları takımların 4. sporcularının son 75 m. ye aynı hizada
baĢlayacak biçimde düzenlenecektir.
    -Takımın diskalifiye edilmesi halinde 15 dakika içerisinde yeni bir takım teĢkil
edilecek ilk takımda yer alan sporcular yeni takımda da yarıĢabilecektir. Bundan
sonraki diskalifiyeler için yeni bir imkan tanınmayacaktır.

    14-YILDIZLAR VE GENÇLER:
    -Yüksek Atlama:
    a)-Yıldız Kızlar çıta yüksekliği 1.10 cm. den baĢlayarak 1.25 cm.ye kadar 5‟er
cm. 1.25 cm.den sonra 3‟er cm. yükselecektir.
    b)-Yıldız Erkeklerde çıta yüksekliği 1.30 cm. den baĢlayarak 1.50 cm. ye kadar
5‟er cm. 1.50 cm. den sonra 3‟er cm. yükseltilecektir.
    c)-Atma ve Atlamalarda sporculara 4‟er hak verilir.
    d)-KoĢular için ayrı, atma ve atlamalar için ayrı kur‟a çekilir.
    e)-800 metre yarıĢmalarının ilk 100 metresi kulvarlı koĢulacaktır.
    f)-Ġsveç Bayrak yarıĢması 100-200-300-400 metre sıralaması ile koĢulacak
olup yarıĢmaların ilk üçyüz metresi kulvarlı koĢulacaktır.
    g)-Bayrak yarıĢmalarında takımın diskalifiye edilmesi halinde 15 dakika
içerisinde yeniden bir takım teĢkil edilecek, ancak ilk takımda yer alan sporcular
ikinci takımda yer alamayacaktır. Ġkinci takımında diskalifiye edilmesi halinde hiçbir
surette bir üçüncü Ģans tanınmaz. Kasıtlı nedenlerle diskalifiye edilen takımlara
ikinci Ģans tanınmaz.

   -Yıldızlar YarıĢma Disiplinleri;

   KIZLAR               ERKEKLER
   100 m.               100 m.
   200 m.               200 m.
   400 m.               400 m.
   800 m.               800 m.
   1500 m.              1500 m.
   100 m. Engel            3000 m.
   Yüksek Atlama           100 m. Engel
   Uzun Atlama            Yüksek Atlama
   Gülle Atma             Uzun Atlama
   Disk Atma             3 Adım Atlama
   Cirit Atma             Gülle Atma
   4x100 m. Bayrak          Disk Atma
                     Cirit Atma
                     4x100 m. Bayrak

 BRANġLAR        YILDIZ-KIZLAR          YILDIZ-ERKEKLER
GÜLLE ATMA           3 kg.              4 Kg.
DĠSK ATMA           750 gr.              1 Kg.
CĠRĠT ATMA          400 gr.              600 gr.
100 ENGEL     Engel Yüksekliği 76.2 cm
         1.Eng.Uzaklık 13.00 m.             ---
         Engel arası 8 m. Son Engel
         15.00 m. Engel Sayısı 10 Adet.
100 ENGEL                      Engel Yüksekliği 76.2 cm
                 ----        1.Eng.Uzaklık 13.00 m.
                          Engel Arası 8.50 m. Son
                          Engel 10.50 m. Engel Sayısı
                          10 Adet.

                      29
   -Gençler YarıĢma Disiplinleri;

   KIZLAR              ERKEKLER
   100 m.              100 m.
   200 m.              200 m.
   400 m.              400 m.
   800 m.              800 m.
   1500 m.              1500 m.
   100 m. Engel           3000 m.
   400 m. Engel           110 m. Engel
   Yüksek Atlama           400 m. Engel
   Sırıkla Yüksek Atlama       3000 m. Engel
   Uzun atlama            Yüksek Atlama
   3 Adım Atlama           Sırıkla Yüksek Atlama
   Disk Atma             3 Adım Atlama
   Cirit Atma            Uzun Atlama
   Çekiç Atma            Gülle Atma
   Gülle Atma            Disk Atma
   Ġsveç Bayrak YarıĢı        Cirit Atma
                    Çekiç Atma
                    Ġsveç Bayrak YarıĢı

   a)YarıĢmalar aĢağıda belirtilen özellikteki malzemeler ile yapılacaktır.

  BRANġLAR        BAYANLAR           ERKEKLER
GÜLLE ATMA          4 kg.            6 kg.
DĠSK ATMA           1 kg.           1.750 kg.
CĠRĠT ATMA          600 gr.           800 gr.
ÇEKĠÇ ATMA          4 kg.            6 kg.
100 ENGEL      Engel Yüksekliği 84.0 cm
          1.Eng.Uzaklık 13.00 m.         ---
          Engel arası 8.50 m. Son
          Engel 10.50 m. Engel
          Sayısı 10 Adet.
110 ENGEL                    Engel Yüksekliği 100 cm
                ----       1.Eng.Uzaklık 13.72 m.
                        Engel arası 9.14 m. Son
                        Engel 14.02 m. Engel
                        Sayısı 10 Adet.
400 ENGEL      Engel Yüksekliği 76.2 cm  Engel Yüksekliği 91.4 cm
          1.Eng.Uzaklık 45 m.     1.Eng.Uzaklık 45 m.
          Engel arası 35 m. Son    Engel arası 35 m. Son
          Engel 40 m. Engel Sayısı  Engel 40 m. Engel Sayısı
          10 Adet.          10 Adet.
3000 ENGEL                   Engel Yüksekliği 91.4 cm
                        1.Eng.Uzaklık 270.00 m.
                ----       Engel arası 78.00 m. Son
                        Engel 68.00 m. Engel
                        Sayısı 28 Kuru-7 Sulu
ÜÇ ADIM ATLAMA       7-9 metre          9-11 metre

   b)Ġsveç Bayrak yarıĢması 100-200-300-400 metre sıralaması ile koĢulacak
olup yarıĢmaların ilk üçyüz metresi kulvarlı koĢulacaktır.
   c)Sırıkla yüksek atlama yarıĢması baĢlangıç yükseklikleri ve ara yükseltme
dereceleri:


                     30
   GENÇ BAYANLAR
  1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40
  2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80

   GENÇ ERKEKLER
  2.20 2.40  2.60 2.80 3.00 3.10 3.20
  3.30 3.40  3.50 3.60 3.65 3.70 3.75

   d)Yüksek atlama baĢlangıç yükseklikleri ve ara yükseltme dereceleri:
GENÇ BAYANLAR
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.59

GENÇ ERKEKLER
1.50 1.55 1.60    1.65  1.70  1.73  1.76  1.79  1.82

   Not :Sırıkla yüksek atlama ve yüksek atlama yarıĢmalarında tek sporcunun
yarıĢmaya devam etmesi durumunda sporcunun istediği yükseklikte yarıĢmalara
devam edilir.


   15- Kategorilere göre sporcu, idareci ve çalıĢtırıcı kontenjanları;

KÜÇÜKLER:
   Kız   : 5 sporcu   1 idareci
   Erkek  : 5 sporcu   1 idareci
YILDIZLAR:
   Kız   : 10 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı
   Erkek  : 12 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı
GENÇLER
   Kız   : 10 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı
   Erkek  : 16 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı

   16- Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacak
takımların sporcuları formalarının göğsüne illerinin trafik numaralarını belirten
rakamlar kullanacaklardır.
Örnek: Adana       -01
    Denizli      -20
    Samsun      -55
    Osmaniye     -80

    17-a) YarıĢmaya katılmaya hak kazanan takımın bütün sporcuları aynı
numara ile yarıĢacaklardır.
    b) Numaralar yarıĢmaya hak kazanan takımlar tarafından temin edilecektir.
    c) Numaralar beyaz bez veya astar üzerine yazdırılacaktır (kağıt veya kartona
yazılmayacaktır).   Numaraların renkleri kızlarda KIRMIZI, erkeklerde MAVĠ
olacaktır.
    d) Numara yazılacak bezin ebadı 27X19 cm den büyük, 25X18 cm den küçük
olmayacaktır.
    e) Numara yazılı bezler sporcuların formalarının göğsüne çengelli iğne ile
takılacaktır.
    f) YarıĢmalara bir ilden, birden fazla takım katıldığında il birincisi olan takımın
numaralarının önüne (A), 2. olan takımın (B), 3. olan takımın (C) , 4. olan takımın
(D), 5. olan takımın (E) harfi yazılacaktır. Ferdi sporcular ise numaralarının önüne
(F) harfi yazacaklardır.                       31
    18- Ġller bu yarıĢmalara katılırken mağdur duruma düĢmemek için aĢağıda
belirtilen bir önceki yılın puan durumlarını göz önünde bulunduracaklardır.

   19- 2006-2007 öğretim yılı Atletizm yarıĢmalarının en yüksek puanları;

   KÜÇÜKLER     Kız   = 4237
            Erkek  = 4197
   YILDIZLAR     Kız   = 7940
            Erkek  = 6355
   GENÇLER     Kız   = 11937
            Erkek  = 13871
                     32
         KÜÇÜKLER-YILDIZLAR (KIZ – ERKEK)
        PUANLI ATLETĠZM TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ

   1-YarıĢmanın Tarihi       : 02-03 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi       : KÜTAHYA
   3-Sonuç Bildirme Tarihi     : 11 NĠSAN 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen esas
ve usullere göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar istenilen
Ģekilde Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına
bildiren Ġllerin okul takımları ve ferdi sporcuları katılabileceklerdir.

    5-Bu yarıĢmalarda Küçük Kızlar kategorisinde Ġstanbul ilinin 4, Ankara, Ġzmir
Ġllerinin 3‟er takım kontenjanı, K.K.T.C ve Diyarbakır, Trabzon Ġllerinin 2‟Ģer takım
kontenjanı, diğer Ġllerin 1‟er takım kontenjanı vardır.
    - Küçük Erkekler kategorisinde Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ilerinin 3‟er, K.K.T.C.
Konya, Malatya, Adana Ġllerinin 2‟Ģer takım kontenjanı ve diğer Ġllerin 1‟er takım
kontenjanı vardır.
    -Yıldız Kızlar kategorisinde Ġstanbul, Ankara, Ġzmir Ġllerinin 3‟er takım
kontenjanı, Sakarya ilinin 2 takım kontenjanı, K.K.T.C. diğer Ġllerin 1‟er takım
kontenjanı vardır.
    -Yıldız Erkekler kategorisinde Ġstanbul, Ankara, Ġzmir Ġllerinin 3‟er takım
kontenjanı, K.K.T.C. ve Malatya, Konya, Bursa Ġllerinin 2‟Ģer takım kontenjanı,
diğer Ġllerin 1‟er takım kontenjanı vardır.

   6-Kategorilere göre sporcu, idareci ve çalıĢtırıcı kontenjanları;

KÜÇÜKLER:
   Kız  : 5 sporcu   1 idareci
   Erkek : 5 sporcu   1 idareci

YILDIZLAR:
   Kız  : 10 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı
   Erkek : 12 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı


    7-Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde    Türkiye Birinciliği yarıĢmaları
sonucunda puan sıralamasında ilk 15‟e giren kız-erkek okul takımları ile ferdi olarak
yarıĢmalara katılan ve ilk 6‟ya giren ferdi sporculara yasal harcırahları ödenecektir.
    -Küçükler ve Yıldızlar Mahalli (Ġliçi) yarıĢmalarda ferdi olarak birinci olan ve
takıma mensup olmayan sporcu öğrenciler Valilikçe (Millî Eğitim Müdürlüğü)
görevlendirilecek bir idareci veya çalıĢtırıcı sorumluluğunda Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarına katılabileceklerdir.
    -Ferdilerde Ġllerden katılacak olan sporcu sayısı kaç kiĢi olursa olsun her
kategoride kızlar için sadece 1 (bir), erkekler için sadece 1 (bir) idareci veya
çalıĢtırıcı görevlendirilecektir.
    Yukarıdaki esaslar çerçevesinde      görevlendirilecek idareci ve/veya
çalıĢtırıcılara yasal harcırahları ödenecektir.
                      33
          KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ YARIġMA PROGRAMI

1. GÜN    :               2.GÜN    :
AçılıĢ          Kız-Erkek     Yüksek Atlama      Kız
Yüksek Atlama      Erkek       Uzun Atlama       Erkek
Uzun Atlama       Kız        75 Metre         Kız
75 Metre         Erkek       Fırlatma Topu      Erkek
Fırlatma Topu      Kız        800 Metre        Kız
1000 Metre        Erkek       4 x 75 Metre Bayrak   Erkek
4 x 75 Metre Bayrak   Kız        Ödül Töreni ve KapanıĢ  Kız-Erkek          YILDIZLAR KATEGORĠSĠ YARIġMA PROGRAMI

1. GÜN   :            2.GÜN    :
AçılıĢ       Kız-Erkek    Yüksek Atlama      Kız
100 Metre      Kız       Disk Atma        Erkek
Cirit Atma     Erkek      100 Metre Engelli    Erkek
Gülle Atma     Kız       200 Metre        Kız
Uzun Atlama     Kız       200 Metre        Erkek
100 Metre Engelli  Kız       800 Metre        Kız
3 Adım Atlama    Erkek      800 Metre        Erkek
100 Metre      Erkek      Cirit Atma        Kız
Gülle Atma     Erkek      Uzun Atlama       Erkek
400 Metre      Erkek      3000 Metre        Erkek
400 Metre      Kız       Disk Atma        Kız
Yüksek Atlama    Erkek      4x100 Metre Bayrak    Kız
1500 Metre     Kız       4x100 Metre Bayrak    Erkek
1500 Metre     Erkek      Ödül Töreni ve KapanıĢ  Kız-Erkek


   NOT : YarıĢmaların tertip komitelerince programın aynen uygulanmasına özen
gösterilecek, zorunlu kalınmadıkça değiĢiklik yapılmayacaktır.
                    34
          GENÇLER (KIZ – ERKEK) PUANLI ATLETĠZM
              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ

   1-YarıĢmanın Tarihi       : 4-5 NĠSAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi       : ĠZMĠR
   3-Sonuç Bildirme Tarihi     : 17 MART 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen esas
ve usullere göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar istenilen
Ģekilde Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına
bildiren Ġllerin okul takımları ve ferdi sporcuları katılabileceklerdir.

    5-Genç Kızlar kategorisinde Ġstanbul, Ankara, Ġzmir    Ġllerinin 3‟er takım
kontenjanı, Sakarya, Antalya, EskiĢehir, illerinin 2‟Ģer takım kontenjanı, K.K.T.C. ile
diğer illerin 1‟er takım kontenjanı vardır.
    -Genç Erkekler kategorisinde Ġzmir ilinin 4, Ġstanbul, Ankara, Ġllerinin 3‟er
takım kontenjanı, Mersin iline 2 kontenjn, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1‟er takım
kontenjanı vardır.

   6-Kategorilere göre sporcu, idareci ve çalıĢtırıcı kontenjanları;

GENÇLER:
   Kız  : 12 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı
   Erkek : 16 sporcu 1 idareci    1 çalıĢtırıcı

    7-Gençler kategorilerisinda Türkiye Birinciliği yarıĢmaları sonucunda puan
sıralamasında ilk 15‟e giren kız-erkek okul takımları ile ferdi olarak yarıĢmalara
katılan ve ilk 6‟ya giren ferdi sporculara yasal harcırahları ödenecektir.
    -Gençler kategorisinde Mahalli (Ġliçi) yarıĢmalarda ferdi olarak birinci olan
ve takıma mensup olmayan sporcu öğrenciler Valilikçe (Millî Eğitim Müdürlüğü)
görevlendirilecek bir idareci veya çalıĢtırıcı sorumluluğunda Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarına katılabileceklerdir.
    -Ferdilerde Ġllerden katılacak olan sporcu sayısı kaç kiĢi olursa olsun her
kategoride kızlar için sadece 1 (bir), erkekler için sadece 1 (bir) idareci veya
çalıĢtırıcı görevlendirilecektir.
    Yukarıdaki esaslar çerçevesinde      görevlendirilecek idareci ve/veya
çalıĢtırıcılara yasal harcırahları ödenecektir.
                     35
          GENÇLER KATEGORĠSĠ YARIġMA PROGRAMI

1. GÜN    :           2. GÜN      :
AçılıĢ         Kız-Erkek  Sırıkla Yüksek Atl. Erkek
100 Metre Engelli    Kız     Yüksek Atlama    Kız
110 Metre Engelli    Erkek    Disk Atma      Kız
Çekiç Atma       Kız     Gülle Atma     Kız
Cirit Atma       Kız     Uzun Atlama     Erkek
100 Metre        Kız     400 Metre Engelli Kız
100 Metre        Erkek    400 Metre Engelli Erkek
400 Metre        Kız     200 Metre      Kız
400 Metre        Erkek    200 Metre      Erkek
3 Adım Atlama      Erkek    Çekiç Atma     Erkek
3 Adım Atlama      Kız     Cirit Atma     Erkek
Gülle Atma       Erkek    Uzun Atlama     Kız
Disk Atma        Erkek    800 Metre      Kız
1500 Metre       Kız     800 Metre      Erkek
1500 Metre       Erkek    3000 Metre     Erkek
3000 Metre Engelli   Erkek    4xĠsveç Bayrak   Kız
Yüksek Atlama      Erkek    4xĠsveç Bayrak   Erkek
Sırıkla Yüksek Atlama  Kız     Ödül Töreni ve KapanıĢ
                  Kız-Erkek

   NOT : YarıĢmaların tertip komitelerince programın aynen uygulanmasına özen
gösterilecek, zorunlu kalınmadıkça değiĢiklik yapılmayacaktır.
                    36
  BADMĠNTON


  -KÜÇÜKLER

  -YILDIZLAR

   -GENÇLER

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
     37
               BADMĠNTON AÇIKLAMALAR

   1-YarıĢmalar; Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliği ile Daire
BaĢkanlığımızca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

     3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
     a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
     -Küçükler   kategorisinde düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan sporcu
öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
     -Mahalli ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda olan öğrenciler
için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu veya Hastane
doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları titizlikle
araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük gösteren
sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde yarıĢmalara
alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.

   b)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

   c)Gençler kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1991-1992-1993-1994 doğumlu öğrenciler,

    4-Ortaöğrenim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler (kız-
erkek) bir üst kategoriye terfi ederek Gençler kategorisinde yarıĢmalara
katılabilirler.

   5-Dünya Liseler Arası Badminton ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul Sporları
Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Badminton yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu
takdirde duyurulacaktır.

    6-Dünya Liseler Badminton ġampiyonası (Kız-Erkek) 12-18 NĠSAN 2008
tarihleri arasında Ġspanya‟da yapılacaktır.

                      38
   7-Ġller; mahalli yarıĢmalarını aĢağıda belirtilen esaslara göre yaparak
sonuçlarını belirtilen tarihe kadar Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildireceklerdir.

   8-Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarıĢmalar okul takımları
arasında yapılacağından sporcular aynı okulun öğrencisi olacaklardır.

   9-Takımlar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde    2 kız, 2 erkek
öğrenciden oluĢacak yanlarında 1 idareci görevlendirilecektir.

   10-Takımlar isterlerse ayrıca 2‟Ģer yedek oyuncu getirebileceklerdir. Ancak;
bunlardan 1 kız, 1 erkek sporcu öğrenciye ödeme yapılacaktır.

    11-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde okul takımlarında yer alan
3 kız, (1 kız yedek) 3 erkek sporcu öğrenci (1 erkek yedek) ile 1 idareci veya
çalıĢtırıcıya yasal harcırahları ödenecektir.

   12-YarıĢmalarda Uluslararası Badminton Federasyonu       tarafından uygun
görülen kıyafetler kullanılacaktır. Ancak; turnuvanın baĢhakemi uygun gördüğü
takdirde kıyafetlerde (etek, Ģort hariç) değiĢiklikler yapabilecektir.


          KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER KATEGORĠSĠ
             BADMĠNTON OYUN SĠSTEMĠ

    13-Badminton da yeni oyun kuralları:
    a)Sayı sistemi bütün kategorilerde 21.
    b)20-20 beraberlikte 2 sayı uzatılır fark iki olunca maç biter, fakat sayı 30‟ a
kadar uzarsa iki fark aranmaz ve maç biter. Örnek :29-30
    c)Çiftler müsabakasında iki servis kalkmıĢtır. Servis geçtiğinde sayıya uygun
alanda kalan sporcu servisi kullanır. Yani sayı çift ise sağdaki sayı tek ise soldaki
sporcu servis kullanır. Yine her sayı alındığında sporcular alan değiĢtirecektir.
    d)Sayı; her hata sayıdır.
    e)Servis atarken ayakların herhangi bir bölgesi yere temas etmek zorundadır
ve önde bulunan denge ayağı sabit kalacak ve bu ayak yerde sürünmeyecek.
    f)Maç 3 set üzerinden oynanır. Setlerde 11. sayıya ulaĢıldığında teknik mola
verilir. Mola süresi 90 saniyedir. Bu mola da su ve taktik alınır. Maç içerisinde su
istemeye izin verilmez. Sadece el ve yüz silinmesine izin verilir. Burada da hakem
bunu kontrol edecektir. Ve su içilmesine izin vermeyecektir.
     g)Setler arasındaki dinlenme iki dakikadır. Bu süre tüm setler arasında
aynıdır.
    h)Yıpranan top hakem yetkisinde değiĢtirilir.
    I)Oyun durduğu herhangi bir anda antrenör kortun gerisindeki kendisine
ayrılan yerden taktik verebilir.
    i)Anons yapıldıktan sonra oyuncular 5 dakika içinde sahada bulunacak. Maç
öncesinda 2 dakika ısınma verilecektir. 5 dakika içinde sahada yerini almayan
sporcu mağlup olacaktır.
    j)Okul ismi belirten yazılar sırtta düz bir Ģekilde olacak, yay Ģeklinde
olmayacak sporcu ismi yazılmıĢ ise isim üste olacak.
    k)Sahada maçlar oynanırken hiçbir antrenör veya maçı olmayan sporcu salon
içerisinde bulunmayacak.
                      39
      KÜÇÜKLER BADMĠNTON TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1- YarıĢmanın Tarihi   :27-31 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi  :BURDUR
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :9 MAYIS 2008

   4- Bu yarıĢmalara illerin okul takımları mahalli yarıĢmaların sonucuna göre
aĢağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde katılacaklardır.

   5- YarıĢmalarda; Ġstanbul,     Erzincan Ġllerinin 3, Ankara, Ġzmir, Bursa,
EskiĢehir illerinin 2‟Ģer, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım kontenjanı bulunmaktadır.

   6- YarıĢmaların programı yarıĢma öncesi yapılacak olan organizasyon
toplantısında belirlenecektir.


      YILDIZLAR BADMĠNTON TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1- YarıĢmanın Tarihi   :3-7 NĠSAN 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi  :DENĠZLĠ
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :14 MART 2008

   4- Bu yarıĢmalara illerin okul takımları mahalli yarıĢmaların sonucuna göre
aĢağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde katılacaklardır.

   5- YarıĢmalarda; Bursa ilinin 4, Ankara, Ġstanbul Ġllerinin 3, Ġzmir ilinin 2,
K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım kontenjanı bulunmaktadır.

   6-YarıĢmaların programı   yarıĢma   öncesi  yapılacak  olan  organizasyon
toplantısında belirlenecektir.
       GENÇLER BADMĠNTON TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1- YarıĢmanın Tarihi   :11-15 MART 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi  :MERSĠN
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :8 ġUBAT 2008

   4- Bu yarıĢmalara illerin okul takımları mahalli yarıĢmaların sonucuna göre
aĢağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde katılacaklardır.

   5- YarıĢmalarda; Genç Kızlar ve erkekler ayrı ayrı Bursa iline 4, Ankara,
Ġstanbul, Ġzmir illerinin 3‟er, Elazığ ilinin 2, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım
kontenjanı bulunmaktadır.

   6-YarıĢmaların programı   yarıĢma   öncesi  yapılacak  olan  organizasyon
toplantısında belirlenecektir.

   7-Dünya Liseler Arası Badminton ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul Sporları
Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Badminton yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu
takdirde duyurulacaktır.

    8-Dünya Liseler Badminton ġampiyonası (Kız-Erkek) 12-18 NĠSAN 2008
tarihleri arasında Ġspanya‟da yapılacaktır.
                     40
  BASKETBOL


 -KÜÇÜKLER (Kız-Erkek)

 -YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 -GENÇLER (Kız-Erkek)

  GRUP - YARIFĠNAL

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
      41
             BASKETBOL AÇIKLAMALAR

   1-YarıĢmalar ; Kız ve erkek okul takımları arasında Küçükler, Yıldızlar, Gençler
kategorilerinde yapılacaktır.

   2- YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

     3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
     a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
     -Küçükler  kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan
sporcu öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik         testi raporu
istenmeyecektir.
     -Mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda
olan öğrenciler için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu
veya Hastane doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları
titizlikle araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük
gösteren sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde
yarıĢmalara alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.
     -Grup ve yarıfinallerde Tertip Komitelerince yarıĢmalardan alıkonulan
sporcuların isimleri Bakanlığa gönderilecek olan yarıĢma raporunda belirtilecektir.

   b)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

   c)Gençler kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaktır.

    4-Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde (kız-erkek) mahalli (iliçi), grup,
yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacak olan okul takımları 12 (oniki)
sporcu öğrenciden oluĢacak, yanlarında 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı bulunacaktır. Bu
nedenle takım yöneticileri yarıĢmalardan önce yapılacak olan teknik ve idari
toplantıda kendilerinden istenilen isim listelerini buna göre düzenleyecek,
imzaladıktan sonra tertip komitesine vereceklerdir. Bu listeler üzerinde sonradan
değiĢiklik yapılmayacaktır. (Mahalli yarıĢmalar hariç)


                      42
   5-Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) mahalli (iliçi), grup, yarıfinal
ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları 4x10 dakika olarak oynanacaktır.

   8-Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıĢtırıcı dıĢında bir baĢkasının
sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıĢtırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

   9-Sporcular yarıĢma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
Forma numaraları 4‟den 15‟e kadardır.

   10-YarıĢmalarda küçükler kategorisinde erkeklerde 6 numaralı top, kızlar ise
5 numaralı top ile oynanaçak, çember yüksekliği 3.05 m, normal saha da,
   - Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde; yarıĢmalar normal Basketbol topu ile
oynanaçak, çember yüksekliği 3.05 m, normal sahada yapılacaktır.

    11-Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde (kız-erkek) mahalli (Ġliçi) grup,
yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında Hatalı Savunma (Bölge Savunması)
kuralı uygulanmayacaktır

    12-FĠKSTÜR:
    Küçükler, Yıldızlar, Gençler (kız-erkek) kategorilerinde Basketbol Grup,
Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir.


         GRUP-YARIFĠNAL-TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI

    -Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Basketbol Grup, Yarıfinal ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir. YarıĢmalarda takımlar her
gün 1 (bir) müsabaka yapacaklardır.

    YarıĢmalara :
    - 8 takım katılırsa 4‟lü -4‟lü A-B Gruplarına,
    -7 takım katılırsa 4‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    -6 takım katılırsa 3‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B)
gruplarındaki takımlar ilk 3 (üç) gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre
yarıĢacaklar 4. (dördüncü) gün (A1-B2) – (B1-A2) müsabakaları yapılacak, 5.
(beĢinci) gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları
ise üçüncülük-dördüncülük müsabakası yapacaklardır.
    -Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beĢinci gün yapılacak olan final
karĢılaĢmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır.
    5 takım katılırsa gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre fikstür
düzenlenecek ve yarıĢmalar 5 (BeĢ) günde tamamlanacaktır.
    4 ve 3 takım katılırsa yine gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre
fikstür düzenlenecek ve yarıĢmalar 3 (üç) günde tamamlanacaktır.
    -YarıĢmalar için YarıĢmanın Merkezine 2 (iki) takım geldiği takdirde; tek maç
eleme usulüne göre müsabaka yapılacak beraberlik halinde ilgili branĢın teknik
açıklamalar bölümüne bakılır. Açıklama yapılmamıĢ ise ilgili branĢın federasyon
yarıĢma yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.
                      43
    13-KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ:
    Küçükler kategorisinde (kız-erkek) mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmaları 4x8 dakika olarak oynanacaktır.
    -Küçükler kategorisinde takımlar karĢılaĢmalara en az 10 (on) en fazla 12
(oniki) oyuncu ile çıkmak ve aĢağıda belirtilen Ģekilde yer vermek zorundadır.
    -1.Periyot 5 (beĢ) oyuncu.
    -2.Periyotta birinci periyotta oynamayan 5 (beĢ) oyuncu,
    -Daha önceki periyotlarda oynamamıĢ oyuncular varsa bunlar 3. ve/veya 4.
periyotlarda istenilen sürelerde oynatılmak zorundadır. Diğer oyuncular için bir
kısıtlama yoktur.
    -Oyuncu değiĢikliği: 1 ve 2. periyotlarda ilke olarak oyuncu değiĢtirilmez
ancak oyuncu sakatlanır veya faul nedeniyle oyunda kalamayacak olursa yerine
oyuncu girebilir. Sakatlık halinde bu durumun varsa doktor tarafından yoksa baĢ
hakem tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
    -Oyun sırasında sakatlık nedeniyle oyun dıĢına çıkarılan oyuncu doktor
tarafından onaylandığı takdirde aynı periyotta oyuna girebilir.
    -ÇalıĢtırıcılar müsabakanın baĢlamasından 10 dakika önce 1. ve 2.
periyotlarda oynayacak oyuncuları ayrı ayrı iĢaretleyecekler, sayı görevlisi 1.
periyotta oynayacak oyuncuları daire içerisine alacak 2. periyot baĢlarkende bu
periyotta oynayacak oyuncuları daire içine alacaktır. 1. periyotta oynayacakların
karĢısına (x) 2. periyotta oynayacakların karĢısına (+) iĢareti konulacaktır. Eğer
takım 12 kiĢi ise 1. ve 2. periyotlarda sakatlık ve faulden dolayı oynamama
durumlarında 1. ve 2. periyotta oynaması için iĢaretlenmiĢ oyuncuların dıĢındaki
oyuncular oyuna girebilirler. Bu Ģekilde oyuna giren 11. veya 12. oyuncu 3 ve/veya
4. periyotta oynamak zorundadır.
    -Turnuva sırasında çeĢitli sebeplerle 10 kiĢi kalan takımlar (Tertip
Komitesince de devamı uygun görülürse) 1. ve 2. periyotlarda sakatlık ve faul
nedenleriyle oynayamayacak duruma düĢen oyuncular varsa, bunların yerine
kenardan en küçük yaĢtan baĢlamak (hepsi aynı yaĢta ise ay, gün olarak dikkate
alınır) üzere oyuncu girer. Bu Ģekilde oyuna giren oyuncu bir periyotta değiĢmiĢ ise
aynı oyuncu 2. periyotta oynayacak oyuncu olarak yazıldığı takdirde 2. periyotta
(oynamamıĢ oyuncu gibi) oynatılmak zorundadır.
    -Müsabakalarda 5 faul alan oyuncu, oyundan çıkacaktır.
    -Bir takım bir periyotta kiĢisel yada teknik faul olarak 4 oyuncu faulü
yaptığında takım faulü durumuna girmiĢtir.
    -Bir takımın, faul hakkını doldurmasından sonra yapacağı tüm kiĢisel
faullerde, faul yapılan oyuncu atıĢ halinde olmasada 2 serbest atıĢla
cezalandırılacaktır.
    -Faul, canlı bir topun kontrolünü elinde bulunduran yada kenardan oyuna
sokma hakkı olan bir takımın oyuncusu tarafından yapılmıĢsa bu faul 2 serbest atıĢla
cezalandırılmayacaktır.
    -Müsabakalarda beraberlik halinde 5 (beĢ) dakikalık uzatma devresi
oynanacaktır.

   14-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Basketbol
Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında 10 sporcu, 1 idareci ve 1 çalıĢtırıcıya yasal
harcırahları ödenecektir.
                     44
       KÜÇÜKLER BASKETBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)
   1-YarıĢmanın Tarihi    :8-12 NĠSAN 2008
   2-YarıĢma Merkezleri   : RĠZE-ORDU-ERZĠNCAN-SĠNOP-KÜTAHYA-SĠĠRT
                 MALAYTA-KONYA-ANTALYA-BALIKESĠR
   3-Sonuç Bildirme Tarihi  : 21 MART 2008

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin (kız-erkek) okul takımları katılabileceklerdir.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

RĠZE           ORDU           ERZĠNCAN
1-ARTVĠN         1-ERZURUM         1-SAMSUN
2-ARDAHAN        2-ELAZIĞ         2-TOKAT
3-KARS          3-ERZĠNCAN        3-YOZGAT
4-BAYBURT        4-TUNCELĠ         4-SĠVAS
5-MUġ          5-BĠNGÖL         5-AMASYA
6-AĞRI          6-GĠRESUN         6-ÇORUM
7-IĞDIR         7-RĠZE          7-SĠNOP
8-TRABZON        8-GÜMÜġHANE        8-ORDU

SĠNOP          KÜTAHYA          SĠĠRT
1-ZONGULDAK (2)     1-BURSA (2)        1-DĠYARBAKIR
2- KAYSERĠ        2-EDĠRNE         2-BATMAN
3-BARTIN         3-KIRKLARELĠ       3-MARDĠN
4-KASTAMONU       4-YALOVA         4-ġIRNAK
5-BOLU          5-TEKĠRDAĞ        5-BĠTLĠS
6-ÇANKIRI        6-ÇANAKKALE        6-VAN
7-KARABÜK        7-KOCAELĠ         7-HAKKARĠ
8-KIRIKKALE       8-BALIKESĠR        8-MALATYA

MALATYA      KONYA           ANTALYA      BALIKESĠR
1-GAZĠANTEP    1-ADANA  (1)       1-AFYONKARAHĠSAR  1-ADANA  (2)
2-ADIYAMAN     2-AKSARAY         2-UġAK       2-ESKĠġEHĠR
3-KONYA      3-NEVġEHĠR         3-AYDIN      3-SAKARYA
4-ġANLIURFA    4-KARAMAN         4-MUĞLA      4-DÜZCE
5-OSMANĠYE     5-NĠĞDE          5-DENĠZLĠ     5-BĠLECĠK
6-HATAY      6-MERSĠN          6-BURDUR      6-MANĠSA
7-SĠĠRT      7-KIRġEHĠR         7-ISPARTA     7-KÜTAHYA
8-KĠLĠS      8-KAHRAMANMARAġ      8-K.K.T.C.     8-ANTALYA
                     45
     KÜÇÜKLER BASKETBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (Kız-Erkek)

   1-YarıĢmanın Tarihi    : 13-17 MAYIS 2008
   2-YarıĢma Merkezleri   : MERSĠN-TRABZON-KARABÜK-ĠZMĠR
   3-Sonuç Bildirme Tarihi  : 11 NĠSAN 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri
                 için)

   4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan (kız-erkek) okul
    takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Zonguldak Ġllerinin aĢağıda belirtilen
   kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaktır.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):


MERSĠN                TRABZON
1-ĠSTANBUL    (1)         1- ĠSTANBUL     (2)
2-ANKARA     (2)         2- ANKARA      (1)
3-ĠZMĠR     (3)         3- ĠZMĠR      (2)
4-ANTALYA    (Gr. 1)       4-KONYA       (Gr. 2)
5-SĠNOP     (Gr. 1)       5-MALATYA      (Gr. 2)
6-MALATYA    (Gr. 1)       6-SĠĠRT       (Gr. 1)
7-SĠĠRT     (Gr. 2)       7-ERZĠNCAN     (Gr. 1)
8-ERZĠNCAN    (Gr. 2)       8-SĠNOP       (Gr. 2)

KARABÜK               ĠZMĠR
1- ĠSTANBUL   (3)         1-ĠSTANBUL     (4)
2- ĠZMĠR     (1)         2- ANKARA      (3)
3-BURSA     (1)         3-ZONGULDAK     (1)
4-BALIKESĠR   (Gr. 1)       4-KONYA       (Gr. 1)
5-ANTALYA    (Gr. 2)       5-KÜTAHYA      (Gr. 2)
6-KÜTAHYA    (Gr. 1)       6-BALIKESĠR     (Gr. 2)
7-RĠZE      (Gr. 1)       7-RĠZE       (Gr. 2)
8-ORDU      (Gr. 2)       8-ORDU       (Gr. 1)
      KÜÇÜKLER BASKETBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (KIZ – ERKEK)
   1- YarıĢmanın Tarihi   : 03-7 HAZĠRAN 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   : TRABZON
   3- Bu yarıĢmaya      : Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan (kız-
                 erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    46
       YILDIZLAR BASKETBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)
   1-YarıĢmanın Tarihi    : 12-16 ġUBAT 2008
   2-YarıĢma Merkezleri   : MANĠSA-ISPARTA-SAKARYA-BARTIN-AKSARAY
                 ġANLIURFA-BĠNGÖL-VAN-ERZĠNCAN-NEVġEHĠR
   3-Sonuç Bildirme Tarihi  : 25 OCAK 2008

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin (kız-erkek) okul takımları katılabileceklerdir.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):


MANĠSA          ISPARTA          SAKARYA
1-BALIKESĠR (2)     1-HATAY          1-KOCAELĠ
2-KIRKLARELĠ       2-AYDIN          2-BOLU
3-TEKĠRDAĞ        3-KARAMAN         3-DÜZCE
4-K.K.T.C.        4-MUĞLA          4-BĠLECĠK
5-YALOVA         5-UġAK          5-ESKĠġEHĠR
6-EDĠRNE         6-DENĠZLĠ         6-KÜTAHYA
7-ISPARTA        7-BURDUR         7-AFYONKARAHĠSAR
8-ÇANAKKALE       8-MANĠSA         8-BARTIN


BARTIN          AKSARAY          ġANLIURFA
1-ANTALYA (2)      1-ANTALYA (1)       1-SĠVAS
2-ÇANKIRI        2- BURSA  (2)      2-OSMANĠYE
3-ZONGULDAK       3- ADANA         3-BĠNGÖL
4-KARABÜK        4-KĠLĠS          4-ELAZIĞ
5-KASTAMONU       5-MERSĠN         5-ADIYAMAN
6-SĠNOP         6-NĠĞDE          6-KAHRAMANMARAġ
7-KONYA         7-KIRIKKALE        7-AKSARAY
8-SAKARYA        8-GAZĠANTEP        8-KIRġEHĠR


BĠNGÖL          VAN         ERZĠNCAN    NEVġEHĠR
1-MARDĠN         1-RĠZE        1-TRABZON    1-SAMSUN
2-BATMAN         2-ARTVĠN       2-GÜMÜġHANE   2-YOZGAT
3-SĠĠRT         3-MUġ        3-BAYBURT    3-ORDU
4-BĠTLĠS         4-AĞRI        4-GĠRESUN    4-MALATYA
5-ġIRNAK         5-IĞDIR       5-TUNCELĠ    5-AMASYA
6-ġANLIURFA       6-KARS        6-VAN      6-ÇORUM
7-HAKKARĠ        7-ARDAHAN      7-TOKAT     7-KAYSERĠ
8-DĠYARBAKIR       8-ERZURUM      8-NEVġEHĠR   8-ERZĠNCAN
                     47
     YILDIZLAR BASKETBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   : 18-22 MART 2008
   2- YarıĢma Merkezleri  : ZONGULDAK-EDĠRNE-BURDUR-KAYSERĠ
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 16 ġUBAT 2008 ( Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri
                için)

   4- Bu yarıĢmalara;
   a) Grup Birinciliklerinde, grup birincisi ve ikincisi olan (kız-erkek) okul
    takımları.
   b) Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Balıkesir, Bursa Ġllerinin aĢağıda belirtilen
    kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaklardır.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):ZONGULDAK                      EDĠRNE
1-ĠSTANBUL        (1)            1-ĠSTANBUL         (2)
2-ANKARA         (2)            2-ANKARA          (3)
3-BALIKESĠR       (1)            3-ĠZMĠR          (1)
4-SAKARYA        (Gr. 1)          4-SAKARYA         (Gr. 2)
5-ERZĠNCAN        (Gr. 2)          5-AKSARAY         (Gr. 1)
6-AKSARAY        (Gr. 2)          6-BĠNGÖL          (Gr. 1)
7-NEVġEHĠR        (Gr. 2)          7-BARTIN          (Gr. 1)
8-ISPARTA        (Gr. 1)          8-ISPARTA         (Gr. 2)

BURDUR                       KAYSERĠ
1-ĠSTANBUL        (3)            1-ĠSTANBUL         (4)
2-ĠZMĠR         (2)            2-ANKARA          (1)
3-BURSA         (1)            3-ĠZMĠR          (3)
4-MANĠSA         (Gr. 1)          4-MANĠSA          (Gr. 2)
5-BĠNGÖL         (Gr. 2)          5-ERZĠNCAN         (Gr. 1)
6-VAN          (Gr. 2)          6-VAN           (Gr. 1)
7-ġANLIURFA       (Gr. 1)          7-ġANLIURFA        (Gr. 2)
8-NEVġEHĠR        (Gr. 1)          8-BARTIN          (Gr. 2)         YILDIZLAR BASKETBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
                (KIZ – ERKEK)


   1- YarıĢmanın Tarihi    :01-05 NĠSAN 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :AMASYA
   3- Bu yarıĢmaya      :Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan (kız-
                 erkek) okul takımları katılacaklardır.
                     48
        GENÇLER BASKETBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   : 22-26 OCAK 2008
   2- YarıĢma Merkezleri  : ESKĠġEHĠR-KIRKLARELĠ-ÇANKIRI-NĠĞDE-AMASYA
                 DENĠZLĠ-HATAY-KARS-ELAZIĞ-BĠTLĠS
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 04 OCAK 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını, yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
illerin (kız-erkek) okul takımları katılabileceklerdir.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):


ESKĠġEHĠR        KIRKLARELĠ        ÇANKIRI
1-MUĞLA  (2)      1-BURSA  (2)      1-SAKARYA
2-MANĠSA         2-EDĠRNE         2-DÜZCE
3-AYDIN         3-YALOVA         3-BOLU
4-UġAK          4-ÇANAKKALE        4-ZONGULDAK
5-KÜTAHYA        5-TEKĠRDAĞ        5-BARTIN
6-BĠLECĠK        6-BALIKESĠR        6-KARABÜK
7-KIRKLARELĠ       7-KOCAELĠ         7-KASTAMONU
8-DENĠZLĠ        8-ESKĠġEHĠR        8-SĠNOP

NĠĞDE          AMASYA          DENĠZLĠ
1-HATAY         1-KAYSERĠ         1-MUĞLA  (1)
2-ERZĠNCAN        2-MALATYA         2-NEVġEHĠR
3-TOKAT         3-SAMSUN         3-ISPARTA
4-ÇANKIRI        4-SĠVAS          4-BURDUR
5-ÇORUM         5-KIRġEHĠR        5-KARAMAN
6-KIRIKKALE       6-YOZGAT         6-KONYA
7-ADIYAMAN        7-NĠĞDE          7-AFYONKARAHĠSAR
8-AMASYA         8-ORDU          8-AKSARAY


HATAY          KARS         ELAZIĞ     BĠTLĠS
1-ADANA  (2)      1-GĠRESUN      1-GAZĠANTEP   1-IĞDIR
2-ANTALYA        2-GÜMÜġHANE     2-ġANLIURFA   2-AĞRI
3-KĠLĠS         3-BAYBURT      3-KARS     3-HAKKARĠ
4-OSMANĠYE        4-RĠZE        4-TUNCELĠ    4-SĠĠRT
5-KAHRAMANMARAġ     5-ERZURUM      5-BĠNGÖL    5-BATMAN
6-ELAZIĞ         6-ARTVĠN       6-MUġ      6-VAN
7-MERSĠN         7-ARDAHAN      7-DĠYARBAKIR  7-ġIRNAK
8-K.K.T.C.        8-TRABZON      8-BĠTLĠS    8-MARDĠN
                     49
     GENÇLER BASKETBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   : 11-15 MART 2008
   2- YarıĢma Merkezleri  : KASTAMONU-ADANA-SĠVAS-AYDIN
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 25 OCAK 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir illeri için)

   4- Bu yarıĢmalara;
   a) Grup merkezlerinde grup birincisi ve ikincisi olan (kız-erkek) okul
    takımları,
   b) Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Muğla, Adana Ġllerinin aĢağıda belirtilen
   kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaktır.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

KASTAMONU                    ADANA
1-ĠSTANBUL    (1)               1-ĠSTANBUL     (2)
2-ANKARA     (2)               2-ANKARA      (1)
3-ADANA     (1)               3-ĠZMĠR       (1)
4-ESKĠġEHĠR   (Gr. 1)             4-KARS       (Gr. 1)
5-NĠĞDE     (Gr. 1)             5-ÇANKIRI      (Gr. 2)
6-AMASYA     (Gr. 2)             6-AMASYA      (Gr. 1)
7-KARS      (Gr. 2)             7-KIRKLARELĠ    (Gr. 2)
8-KIRKLARELĠ   (Gr. 1)             8-ESKĠġEHĠR     (Gr. 2)

SĠVAS                      AYDIN
1-ĠSTANBUL    (4)               1-ĠSTANBUL     (3)
2-ĠZMĠR     (2)               2-ANKARA      (3)
3-BURSA     (1)               3-ĠZMĠR       (3)
4-HATAY     (Gr. 1)             4-DENĠZLĠ      (Gr. 1)
5-BĠTLĠS     (Gr. 1)             5-HATAY       (Gr. 2)
6-ELAZIĞ     (Gr. 2)             6-ÇANKIRI      (Gr. 1)
7-NĠĞDE     (Gr. 2)             7-BĠTLĠS      (Gr. 2)
8-DENĠZLĠ    (Gr. 2)             8-ELAZIĞ      (Gr. 1)
       GENÇLER BASKETBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (KIZ – ERKEK)

   1-YarıĢmanın Tarihi   : 08-12 NĠSAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi   : SĠVAS
   3-Bu yarıĢmaya      :Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan (kız-
                erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    50
   BOKS   GENÇLER


TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
     51
               BOKS AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar; Gençler kategorisinde ferdi olarak yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmelikleri ile Daire
BaĢkanlığımızca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

    3-YarıĢmalara; 1990-1991-1992-1993 doğumlu       sporcu  öğrenciler
katılabileceklerdir. Daha büyük ve daha küçük doğumlular katılamayacaktır.

   4-YaĢ terfisi yoktur.

   5- Sıkletler; 46-48-50-52-54-57-60-63-66-70-75-80-86-91 Kg.

    6-Kilolarda tolerans yoktur.

   7-Her sporcu mahalli müsabakalarda yarıĢtığı sıklette Türkiye Birinciliği
müsabakalarına katılacaklardır. Sıklet değiĢtirilmeyecektir.

    8-Ġller Türkiye Birinciliklerine mahalli yarıĢmalar sonucunda sıkletlerinde Ġl
birincisi olan sporculardan teĢkil edecek bir ekiple katılacaktır.
    -Mahalli (il) birinciliği yarıĢmalarında okullar he sıklette 1 sporcu ile
yarıĢmalara katılacaktır.

   9-Bütün iller her sıklette sadece 1 (bir) sporcu ile Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarına katılacaktır.

   10-Müsabakalarda tartı ve doktor muayenesi her gün yapılacaktır.

   11-Sporcuların kilolarını ayarlamaktan kafile idarecisi ve çalıĢtırıcıları sorumlu
olacaktır. Kilosunu ayarlayamadığı için yarıĢamayan sporculara herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.

   13-Müsabakalar esnasında sporcular kask ve kuki kullanacaklardır.

   14-Raundlar 2‟Ģer dakikadan 3 raund olacak, 1 dakika dinlenme, yarıĢmalarda
AIBA Oyun Kuralları uygulanacaktır.

    15-Müsabaka salonunun hazırlanması, ringin kurulması, müsabakanın
yapılacağı Ġlin Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine
getirilecektir.

    16-YarıĢmalara katılan sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 idareci veya
çalıĢtırıcı, sporcu sayısının 7 (yedi) ve daha fazla olması halinde ise 1 idareci, 1
çalıĢtırıcı görevlendirilecek ve yasal harcırahları buna göre ödenecektir.
                      52
         GENÇLER BOKS TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
               (FERDĠ)
   1- YarıĢmanın Tarihi   :11-16 ARALIK 2007
   2- YarıĢmanın Merkezi  : ZONGULDAK
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 23 KASIM 2008

   4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen ve
Boks Federasyonunca uygulanan kural ve esaslara göre yaparak sonuçlarını,
yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik
Dairesi BaĢkanlığına bildiren Ġllerin sporcuları katılabileceklerdir.

   5-Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu öğrencilerin
adı-soyadı, yarıĢma kiloları ve okul isimlerini yazacaklardır.
                    53
CĠMNASTĠK


 - ARTĠSTĠK-RĠTMĠK

  -KÜÇÜKLER

  -YILDIZLAR

   -GENÇLER

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
     54
       ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)

           KÜÇÜKLER- YILDIZLAR-GENÇLER

       RĠTMĠK CĠMNASTĠK TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
               (KIZ)

   1- YarıĢmanın Tarihi    :22-25 MAYIS 2008
     ARTĠSTĠK        :22-23 MAYIS 2008
     RĠTMĠK         :24-25 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :BOLU
   3- Sonuç Bildirme Tarihi  :02 MAYIS 2008

                 ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin takım ve ferdi sporcuları kendilerine tanınan kontenjanlara göre
katılabileceklerdir.

              GENEL YARIġMA KURALLARI

    1-Küçükler kategorisi 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrencilerden
oluĢacak ve mecburi serilerde yarıĢacaklardır. YarıĢma aletleri yer ve atlama masası
olup, kızlarda ve erkeklerde mecburi seriler aĢağıda belirtilmiĢtir.

    2-Küçükler kategorisinde yarıĢmalar takım ve ferdi olarak yapılacaktır.
Artistik Cimnastikte katılacak olan takımların sporcuları aynı okulun öğrencisi
olacaktır. Takımlar 3+1 sporcudan oluĢup, aletlerde en iyi üç sporcunun puanı takım
puanını oluĢturacaktır.

   3-Yıldızlar kategorisi Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören 1994-1995-
1996 doğumlu öğrencilerden oluĢacaktır.

   4-Gençler kategorisinde Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören
1990-1991-1992-1993-1994 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılabilecektir.
   -Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler bir üst
kategoriye terfi ederek Gençler kategorisinde yarıĢmalara katılabilirler.

   5-Yıldızlar ve Gençlerde FIG yarıĢma kurallarına göre kızlar 4 (Atlama Masası,
Kız Paraleli, Denge, Yer), erkekler 6 (Yer, Kulplu Beygir, Halka, Atlama Masası,
Paralel, Barfiks) aletlerinde yarıĢmaya gireceklerdir.

    6-Yıldız Erkeklerde; Yer Minderi, Halka, Atlama Masası, Paralel ve Barfiks
aletlerinde FIG kurallarına göre yarıĢmalar yapılacaktır. Ancak, bitiriĢ elemanı B
olursa 0.30, C olursa 0.50 puan verilecektir.
    -Kulplu Beygir: Kulpsuz beygirde Magyar-Swado yapılacaktır.
    -Atlama Masası: Yükseklik 1.25 cm. atlayıĢlar çift tramplenden yapılacaktır.

   7- YarıĢmalar ferdi olarak yapılacaktır.                     55
           2007-2008 ÖĞRETĠM YILI ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK
            TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARINA
          KATILACAK ĠLLER VE KONTENJANLARI (Kız-Erkek)

            KÜÇÜKLER      YILDIZLAR    GENÇLER
 ĠLLER        KATEGORĠSĠ     KATEGORĠSĠ    KATEGORĠSĠ
          TAKIM  FERDĠ      FERDĠ      FERDĠ
          K  E K  E     K    E    K    E
 Adana       1  1  4  4     -    -    -    -
 Aarahisar     1  1  3  3     -    -    -    -
 Afyonkarahisar   1  1  -  -     -    -    -    -
 Ankara       3  3 12 12     6    6    4    4
 Antalya      1  1  4  4     -    -    -    -
 Bursa       1  1  4  4     4    4    2    2
 Bolu        2  2  6  6     6    6    4    4
 Çanakkale     1  1  3  3     2    -    -    -
 Çankırı      1  1  4  4     -    2    -    -
 Denizli      1  1  3  3     2    2    -    -
 Hatay       1  1  4  4     -    -    -    -
 Mersin       1  1  4  4     -    -    -    -
 Ġstanbul      3  3 12 12     6    6    4    4
 Ġzmir       3  3 12 12     6    6    4    4
 Kayseri      1  1  4  4     2    2    2    2
 Konya       2  3  4 10     2    6    -    4
 Manisa       1  1  4  4     2    2    -    -
 Aydın       1  -  3  3     -    -    -    -
 Kırıkkale     1  1  1  1     1    1    1    1
 Muğla       1  1  1  1     1    1    1    1
 Balıkesir     1  1  3  3     -    -    -    -
 Karabük      1  1  3  3     -    -    -    -
 Diyarbakır     1  1  3  3     -    -    -    -
 Malatya      1  1  2  2     -    -    -    -
 Samsun       1  1  2  2     -    -    -    -

    Not: Küçükler kategorisinde her takım için (kız-erkek) ayrı ayrı 1 (bir) idareci
veya çalıĢtırıcı görevlendirilecek, ferdi olarak katılacaklarda ise 6 (altı) sporcuya
kadar (kız-erkek) ayrı ayrı bir idareci veya çalıĢtırıcı, 7 (yedi) ve daha fazla sporcu
katıldığında 1 (bir) idareci, 1 (bir) çalıĢtırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları
buna göre ödenecektir.
    -Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde kızlar için 1 (bir), erkekler için 1 (bir)
idareci veya çalıĢtırıcı görevlendirilecektir.
                     56
      -ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BAYANLAR KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ-

   -Küçükler Kategorisinde yarıĢmalar 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu
öğrenciler ile yapılacaktır.

                  -ATLAMA MASASI-
   A Puanları

      Hareketin Adı       Puanı

   1- Toplu GeçiĢ         1.00
   2- Açık Bacak GeçiĢ       1.50
   3- Elle AĢma (ÜberĢlak)     2.40

   Not:
   -1999-2000-2001 doğumlular trambolin ile atlayacaklardır.
   -1997-1998 doğumlular çift tramplen ile atlayacaklardır.

   B Puanları:
   B puan kesintileri FIG Kuralları doğrultusunda 10.00 puan üzerinden
yapılacaktır.
   -1999-2000-2001 doğumlular çift tramplen ile atladıkları zaman kesinti
yapılmaz.
   -1997-1998 doğumlular tek tramplen ile atladıkları zaman kesinti yapılmaz.
   -1997-1998 doğumlular trambolin ile atladıkları zaman 0.80 p. kesinti yapılır.

   YER
   A Puanları:
   -10 puan üzerinden değerlendirilecektir. (seri aĢağıda verilmiĢtir)

   B Puanları:
   -B puan kesintileri FIG Kuralları doğrultusunda 10.00 puan üzerinden
yapılacaktır.

   NOT: Bütün yarıĢmalar sırasında diğer tüm kesintilerde FIG kuralları
geçerlidir.
                     57
             ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BAYANLAR
               KÜÇÜKLER YER SERĠSĠ


                        HAREKET
     NO  HAREKET  AÇIKLAMA              ÖZEL KESĠNTĠLER
                        DEĞERĠ

             Sıçrayarak      0.50         ---
     1        Tam Tur
             DönüĢ

             Kartvil        1.00         ---
     2
1. BANT
             EriĢmek Amut     1.50   Amudun tam olarak
                             görülmemesi     -0.30
     3
                             Amut hiç görülmezse -1.00

             Geri Köprü      1.00         ---
     4


             Spagat        0.50         ---
             OturuĢu
     5        (Serbest
             Ģekilde ayağa
             kalkma)

             Geyik         1.00   180º bacak açıklığının
     6        Sıçraması           gösterilmemesi     -0.30


             Spagat        0.50   180º bacak açıklığının
     7        sıçraması           gösterilmemesi     -0.30


             Öne Köprü       1.00         ---
2. BANT
     8             Parmak        0.50         ---
     9        Ucunda 360º
             DönüĢ

             Planör        0.50   Bacak arkada 90ºnin altına
     10                       düĢerse       -0.30             ÜberĢlak       2.00   Tek bacak überĢlak  -1.00
3. BANT
     11


             TOPLAM        10.00                     58
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ ERKEKLER
      YER ALETĠ ZORUNLU SERĠSĠ
           59
          ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ
          ERKEKLER YER ZORUNLU SERĠSĠ PUANLARI

   A JÜRĠSĠ :

1-  3 adım koĢu, öne elli aĢma                     2,00
2-  Yunus takla                             1,00
3-  ½ dönüĢ                               0,50
4-  EriĢmek amut                            1,00
5-  Kartal oturuĢu (2 sn.) ve cephe durumuna geçiĢ           0,50
6-  Cepheden çift ayak çekerek kalkıĢ ve planör duruĢu (2 sn.)     1,00
7-  sekiĢten kartvil                          1,00


TOPLAM :                                 7,00

   B JÜRĠSĠ : 10 PUAN üzerinden değerlendirme yapacaktır.


HATALAR                    KESĠNTĠLER
                        0,10   0,30   0,50   0,80
1   Fazla koĢu (her adım için)         +
                                         DÜġMELER
2   Öne elli aĢmadan sonra duraklama          +
3   Yunus taklada yetersiz yükseklik      +    +
4   EriĢmeğin amuttan geçmemesi         +    +
5   Kartalda açı yetersizliği          +    +

Not: Kartvilden sonra sıçrama ya da kalıĢ serbesttir.


                ATLAMA MASASI

   Atlama Masası Yüksekliği: 1.15 cm olacak, atlayıĢlar trampolinden
yapılacaktır.

   A JÜRĠSĠ :

1-  Öne elli aĢma                       3,00
2-  Kapalı bacak geçiĢ                    2,00
3-  Açık bacak geçiĢ                     1,00

Not: 3 atlayıĢtan bir tanesi uygulanacaktır.

   B JÜRĠSĠ :

   10 Puan üzerinden değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme FĠG kurallarına
göre yapılacaktır.


   NOT: HATA TABLOSU DIġINDAKĠ TÜM HATALAR “FĠG” KURALLARINA GÖRE
DEĞERLENDĠRĠLECEKTĠR.
                     60
                RĠTMĠK CĠMNASTĠK
    Ritmik Cimnastik Türkiye ġampiyonasındaki yaĢ grupları ve aletler aĢağıdaki
gibi belirlenmiĢtir. Buna göre yarıĢmalar dört grupta düzenlenecektir. Birinci ve
ikinci grup yarıĢmaları 2007 yılı için Türkiye Cimnastik Federasyonunca belirlenen
kurallara göre yapılacaktır. Üçüncü ve dördüncü grup yarıĢmaları ise Uluslararası
UEG/FIG kurallarına göre yapılacaktır.

   1-GRUP : 7-8 YaĢ Grubu (2000-2001) doğumlular : Serbest Seri

   2-GRUP :9-10 YaĢ Grubu (1998-1999) doğumlular : Serbest Seri-Ġp

   3-GRUP :11-12 YaĢ Grubu (1996-1997) doğumlular : Çember-Kurdele

   4-GRUP :13-14 YaĢ Grubu (1994-1995) doğumlular : Ġp-Çember

   5-GRUP :15-16-17-18 YaĢ Grubu (1990-1991-1992-1993) doğumlular : Ġp-
Çember

   -Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler bir üst
kategoriye terfi ederek Gençler kategorisinde yarıĢmalara katılabilecekler.

   NOT : 2008 yılı için Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Teknik
Kurulu tarafından bu gruplardaki alet isimleri 2008 ġubat ayına kadar
değiĢtirilebilir.


    2007-2008 ÖĞRETĠM YILI RĠTMĠK CĠMNASTĠK TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
       YARIġMALARINA KATILACAK ĠLLER VE KONTENJANLARI

    ĠLLER    I. GRUP  II. GRUP   III GRUP   IV GRUP    V GRUP


  ANKARA       8     12      12      8       3
  ĠSTANBUL      6     12      12      5       3
  ĠZMĠR        6     10      8      4       3
  EDĠRNE       4     4       3      2       -
  ANTALYA       8     8       6      6       3
  BALIKESĠR      2     1       -      -       -
  ADANA        3     2       1      -       -

    -Ritmik Cimnastik 1. grupta, 2. grup, 3. grup, 4. grup, ve 5. grupda Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarına Ġllerden katılacak olan sporcu sayısında 6 (altı) kiĢiye kadar
1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı, 7 (yedi) ve daha fazla sporcu katıldığında 1 (bir)
idareci, 1 (bir) çalıĢtırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları buna göre ödenecektir.
                      61
   ESKRĠM


 -YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 -GENÇLER (Kız-Erkek)


TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
      62
              ESKRĠM AÇIKLAMALAR
    1-YarıĢmalar: Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) ferdi ve takım
birinciliği olarak yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmelikleri ile Daire
BaĢkanlığımızca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

    3-Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,
    -Gençler kategorisinde (kız-erkek);Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören
1990-1991-1992-1993     doğumlu    öğrenciler  Eskrim     yarıĢmalarına
katılabileceklerdir.
    -Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler (kız-
erkek) bir üst kategoriye terfi ederek Gençler kategorisinde yarıĢmalara
katılabilirler.

   4-YarıĢmalarda   kullanılacak olan malzemeyi   sporcular  kendileri  temin
edeceklerdir.

   5-YarıĢma yapılacak dallar:
   -Yıldızlar; (kız-erkek) Flöre-Epe-Kılıç
   -Gençler; (kız-erkek) Flöre-Epe-Kılıç

   6- Ġlini temsilen ferdi olarak yarıĢmaya katılan sporcu öğrencilerden, Ġl
seçmelerindeki sıralamaları dikkate alınarak Ġl takımı oluĢturulacak ve takım
yarıĢmalarına katılacaklardır. (Takımlar 3‟er kiĢiden oluĢacaktır.)

   7-Teknik toplantı yarıĢma günü sabahı saat 09.00 da yapılacak ve toplantıdan
sonra yarıĢmalar baĢlayacaktır.

   8-Ödemeler yarıĢmalardan bir gün öncesi ve bir gün sonrası dahil olacak
Ģekilde yapılacaktır. YarıĢmaya katılacakların alacakları izin onayları yarıĢmaların
baĢlama tarihinden 1 (bir) gün öncesi ve yarıĢmaların bitiĢ tarihinden 1 (bir) gün
sonrası dahil olacak Ģekilde alınacaktır.

    9- Ayrı günlerde yapılsa bile her sporcu sadece bir branĢta yarıĢmalara
katılabilecektir.

   10-Belirtildiği Ģekilde yapılacak organizasyonda ferdi birinciliklerde yarıĢacak
sporcular aynı zamanda takımları oluĢturacağından, takım birincilikleri için ayrı bir
harcırah ödenmeyecek, önceden sadece ferdi birinciliklerin yapıldığı sürede iki
yarıĢma yapılmıĢ olacaktır.

    11-Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına bir
ilden kız-erkek ayrı ayrı olmak üzere katılan sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa
1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı, katılan sporcu sayısı 7 (yedi) ve daha fazla olduğu
takdirde 1 (bir) idareci ve 1 (bir) çalıĢtırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları
buna göre ödenecektir.
                      63
        YILDIZLAR ESKRĠM TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           FERDĠ VE TAKIM (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   : 29-31 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi  : AFYONKARAHĠSAR
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 02 MAYIS 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin sporcuları kendilerine tanınan kontenjanlara göre katılabileceklerdir.

   5-YarıĢma Programı:
    1.Gün (28 MAYIS 2008)     GeliĢ
    2.Gün (29 MAYIS 2008)     Toplantı-Ferdi YarıĢmalar
    3.Gün (30 MAYIS 2008)     Ferdi ve Takım YarıĢmaları
    4.Gün (31 MAYIS 2008)     Takım YarıĢmaları
    5.Gün (01 HAZĠRAN 2008)    AyrılıĢ

   6-YarıĢmaya katılacak Ġller ve Kontenjanlar (kız-erkek):


    ĠLLER      FLÖRE      EPE       KILIÇ

            K    E   K     E   K     E
 AFYONKARAHĠSAR    3    3   3     3   3     3
 ANKARA        5    5   5     5   5     5
 ANTALYA        3    3   3     3   3     3
 BALIKESĠR       3    3   3     3   3     3
 BURSA         3    3   3     3   3     3
 ESKĠġEHĠR       3    3   3     3   3     3
 MERSĠN        3    3   3     3   3     3
 ĠSTANBUL       5    5   5     5   5     5
 ĠZMĠR         5    5   5     5   5     5
 KOCAELĠ        3    3   3     3   3     3
 KONYA         3    3   3     3   3     3
 MUĞLA         3    3   3     3   3     3
 TEKĠRDAĞ       3    3   3     3   3     3
                     64
        GENÇLER ESKRĠM TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           FERDĠ VE TAKIM (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   : 30 KASIM-02 ARALIK 2007
   2- YarıĢmanın Merkezi  : ESKĠġEHĠR
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 12 KASIM 2007

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin sporcuları kendilerine tanınan kontenjanlara göre katılabileceklerdir.

   5-YarıĢma Programı:

    1.Gün  (29 KASIM2007)    GeliĢ
    2.Gün  (30 KASIM 2007)    Toplantı-Ferdi YarıĢmalar
    3.Gün  (01 ARALIK 2007)   Ferdi ve Takım YarıĢmaları
    4.Gün  (02 ARALIK 2007)   Takım YarıĢmaları
    5.Gün  (03 ARALIK 2007)   AyrılıĢ

   6-YarıĢmaya katılacak Ġller ve Kontenjanlar (kız-erkek):

    ĠLLER     FLÖRE       EPE      KILIÇ
            K  E     K     E  K      E
 AFYONKARAHĠSAR    3  3     3     3  3      3
 ANKARA        5  5     5     5  5      5
 ANTALYA        3  3     3     3  3      3
 BALIKESĠR       3  3     3     3  3      3
 BURSA         3  3     3     3  3      3
 ESKĠġEHĠR       3  3     3     3  3      3
 MERSĠN        3  3     3     3  3      3
 ĠSTANBUL       5  5     5     5  5      5
 ĠZMĠR         5  5     5     5  5      5
 KOCAELĠ        3  3     3     3  3      3
 KONYA         3  3     3     3  3      3
 MUĞLA         3  3     3     3  3      3
 TEKĠRDAĞ       3  3     3     3  3      3
                     65
   FUTBOL   -KÜÇÜKLER

   -YILDIZLAR

   -GENÇLER

  GRUP-YARIFĠNAL

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     66
              FUTBOL AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar ; erkek okul takımları arasında Küçükler, Yıldızlar, Gençler
kategorilerinde yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kurallarına, Türkiye Futbol Federasyonu
(Amatör Futbol Müsabakaları) Yönetmeliklerine ve Daire BaĢkanlığınca öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

     3-Kategorilere göre yaĢlar:
     a)Küçükler kategorisinde ; (Erkek) Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1996-1997-1998 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
     Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler
yaĢları tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu
durumda olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine
göre yaĢ düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride
yarıĢmalara katılmaları sağlanacaktır.
     -Küçükler kategorisinde (erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan sporcu
öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
     -Mahalli, grup ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda olan
öğrenciler için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu
veya Hastane doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları
titizlikle araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük
gösteren sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde
yarıĢmalara alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikâyette
bulunulmayacaktır.
     -Grup yarıĢmaları Ġl Tertip Komitelerince yarıĢmalardan alıkonulan
sporcuların isimleri Bakanlığa gönderilecek olan yarıĢma raporunda belirtilecektir.
     -1996 Doğumlu Öğrenciler (Erkek);
     Küçükler Danone Futbol Dünya ġampiyonasında 1996 doğumlu öğrencilerin
yarıĢması nedeniyle paralellik sağlanması için ülkemizde yapılacak olan Küçükler
Kategorisi Futbol yarıĢmalarında 1996 doğumlu erkek öğrenciler müsabakalara
katılabileceklerdir.
     Bir Ġlköğretim Okulu hem yıldızlar hem küçükler kategorisi futbol
yarıĢmalarına katılacak ise 1996 doğumlu öğrenciler sadece bir kategoride
müsabakalarda yarıĢabileceklerdir.
     Yıldızlar kategorisinde yarıĢmalara katılacak sporcu öğrenciler küçükler
kategorisinde müsabakalara katılamayacaklar, küçükler kategorisinde yarıĢmalara
katılan sporcu öğrenciler yıldızlar kategorisinde müsabakalara katılamayacaklardır.
     Ġl ve Ġlçe lig heyetleri bu durumda olan öğrencilerin sadece bir kategoride
yarıĢmaları ile ilgili takibi yapacaklardır.


                      67
   b)Yıldızlar kategorisinde (erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,
   -Yıldızlar kategorisinde (kızar); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996-1997 doğumlu öğrenciler,

   C)Gençler Kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler,

   4-YaĢ terfisi yoktur.

   5-Ġlköğretim Kurumları Küçükler kategorisi erkek öğrenciler arasında,
Ġlköğretim Kurumları Yıldızlar kategorisi ve   Ortaöğretim Kurumları Gençler
Kategorilerinde Futbol yarıĢmaları kız-erkek öğrenciler arasında düzenlenecektir.

   6-Herhangi bir futbol kulübü ile profesyonel sözleĢme yapan öğrenci okul
takımında yer alamaz okullararası yarıĢmalarda oynayamaz.

    7- Yıldızlar kategorisinde (erkek) mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarına katılan okul futbol takımları; herhengi bir amatör futbol kulübünde
(lisanslı) oyuncu olarak oynamayan en az 6 (altı) sporcu öğrenciye müsabaka isim
listesinde yer verilecektir.

   Not : 2008-2009 öğretim yılından itibaran gençler kategorisinde        aynı
uygulamaya geçilecektir.

    8-Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde mahalli (iliçi), grup, yarıfinal ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarına katılacak olan okul takımları 18 (onsekiz) sporcu
öğrenciden oluĢacak, yanlarında 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı bulunacaktır. Bu nedenle
takım yöneticileri yarıĢmalardan önce yapılacak olan teknik ve idari toplantıda
kendilerinden istenilen isim listelerini buna göre düzenleyecek, imzaladıktan sonra
tertip komitesine vereceklerdir. Bu listeler üzerinde sonradan değiĢiklik
yapılmayacaktır. (Mahalli yarıĢmalar hariç).

   9- Oyun süreleri:
    a-) YILDIZ ERKEKLER :
   -Mahalli-Grup           :2x30 Dakika
   -Yarıfinal-Türkiye Birinciliği   :2x35 Dakika

    b-) GENÇ KIZLAR:
   -Mahalli-Grup ve Türkiye Birinciliği    :2X30 Dakika
   - Devre arası 10‟ar dakikadır.

   c-)GENÇLER ERKEKLER:
   -Mahalli-Grup           :2x35 Dakika
   -Yarıfinal-Türkiye Birinciliği   :2x40 Dakika

   10- Her iki kategoride devre araları 10 dakikadır.

   11- Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıĢtırıcı dıĢında bir baĢkasını
sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıĢtırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

   12-Sporcular yarıĢma süresince aynı forma numarasıyla oynayacaklardır.

    13-GENÇ KIZLARDA OYUN SAHASI:
    -Nizami Çim Futbol sahaları kullanılacaktır. Çim Futbol sahası bulunmayan
Ġllerde lig heyetinin kararı ile Futbol oynanmaya uygun sahalar kullanılacaktır.

                       68
   14-FĠKSTÜR:
   -Yıldızlar, Gençler kategorileri Futbol Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği
yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir.


         GRUP-YARIFĠNAL-TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI

    -Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği
yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir. YarıĢmalarda takımlar her gün 1 (bir)
müsabaka yapacaklardır. (Küçükler Kategorisi Futbol Grup ve Türkiye Birinciliği
hariç)

    YarıĢmalara :
    - 8 takım katılırsa 4‟lü -4‟lü A-B Gruplarına,
    -7 takım katılırsa 4‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    -6 takım katılırsa 3‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B)
gruplarındaki takımlar ilk 3 (üç) gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre
yarıĢacaklar 4. (dördüncü) gün (A1-B2) – (B1-A2) müsabakaları yapılacak, 5.
(beĢinci) gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları
ise üçüncülük-dördüncülük müsabakası yapacaklardır.
    -Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beĢinci gün yapılacak olan final
karĢılaĢmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır.
    5 takım katılırsa gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre fikstür
düzenlenecek ve yarıĢmalar 5 (BeĢ) günde tamamlanacaktır.
    4 ve 3 takım katılırsa yine gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre
fikstür düzenlenecek ve yarıĢmalar 3 (üç) günde tamamlanacaktır.
    -YarıĢmalar için YarıĢmanın Merkezine 2 (iki) takım geldiği takdirde; tek maç
eleme usulüne göre müsabaka yapılacak beraberlik halinde ilgili branĢın teknik
açıklamalar bölümüne bakılır. Açıklama yapılmamıĢ ise ilgili branĢın federasyon
yarıĢma yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.

    15-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde Mahalli (iliçi), grup, yarıfinal
ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları tek devreli lig usulüne göre yapıldığında
müsabakalarda galip olan takımlara 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir)‟er,
mağlup olan takımlara 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen kazanan takıma 3 puan (3-0)
galibiyet, maçı hükmen kaybeden takıma 0 puan (0-3) puan verilir.

    Müsabakanın beraberlikle sonuçlanması halinde Yıldızlar ve Gençler
Kategorilerinde 5‟er penaltı atıĢı yapılır, Küçükler Kategorisinde ise 3‟er penaltı atıĢı
yapılır.  Penaltı atıĢlarında sonuç alınıncaya kadar devam edilir ve neticesi
kaydedilir. Penaltı atıĢlarını; oyunun sonunda sahada kalan oyuncular tarafından
kullanılacaktır.

    Beraberlik sonucunda sıralama için yapılan penaltı atıĢındaki goller averaja
dahil edilmez.

    16-Tek devreli lig usulüne göre yapılan futbol müsabakalarında 2 (iki) takımın
puanlarının eĢitliği durumunda;
    a)Öncelikle kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne
bakılır,
    b)Kendi aralarında yaptıkları müsabakalarda puan eĢitliği var ise (müsabaka
beraberlikle sonuçlanmıĢ ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra atılan
penaltı atıĢları sonucunda üstün olan takım üstte yer alır.                      69
    17- 3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eĢitliği durumunda;
    a)Öncelikle puan eĢitliği olan takımların kendi aralarında oynadıkları
müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.
     b)Kendi aralarında yaptıkları müsabakada puan eĢitliği var ise (müsabaka
beraberlik ile sonuçlanmıĢ ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra
yapılan penaltı atıĢları sonucunda üstün olan takım üstte yer alır.
     c)EĢitlik devam ediyor ise kendi aralarında yaptıkları müsabakaların gol
averajına bakılır.
    d)Gol averajında da eĢitlik devam ediyor ise hükmen yenilgisi olmayan takım
üstte yer alır,
     e)Yine eĢitlik devam ediyor ise genel puantajdaki gol averajına bakılır, Gol
averajı bir takımın attığı golden, yediği golün çıkarılmasından doğan farktır.
Takımlar arasında gol averajı eĢit ise daha fazla gol atan takım üstte yer alır.
    f)Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eĢitlik devam ediyor ise takımlar kura
ile derecelendirilir.

    18-Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarında Ġki takımla yapılan yarıĢmalar ile tek maç eleme usulüne
göre yapılacak olan müsabakaların normal süresi beraberlikle sonuçlandığı takdirde
10‟ar dakikalık iki devre halinde uzatılacak, uzatma devreleri sonucunda eĢitlik yine
bozulmazsa 5‟er penaltı atıĢlarına geçilecektir. EĢitliğin yine bozulmaması
durumunda seri penaltı atıĢlarına geçilir.

    19-Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Yıldızlar Kategorisi (erkek) Futbol
Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında 16 (onaltı) sporcu, 1 (bir) idareci ve 1 (bir)
çalıĢtırıcıya yasal harcırahları ödenecektir.
                     70
         KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ FUTBOL YARIġMALARI

                  AÇIKLAMALAR

    Ġlk olarak 1999-2000 öğretim yılında Ġlköğretim Kurumları küçükler
kategorisinde; okuliçi (sınıflararası), okullararası (mahalli), grup    ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarının düzenlenmesi, mahalli yarıĢmalara Köy ve Ġlçe Ġlköğretim
Okullarının da katılması, Ġlçe yarıĢmalarının Kaymakamlık Kupası, mahalli
yarıĢmalarının Valilik Kupası, Türkiye Birinciliği yarıĢmalarının da Millî Eğitim
Bakanlığı Kupası adı altında yapılması, Bakanlık Makamı Onayı ile uygun
görülmüĢtür.
    -YarıĢmaların kurallarını kapsayan “YarıĢma Kuralları Talimatı” ekte yer
almaktadır.
    Buna göre;
    1- YarıĢmanın, “YarıĢma Kuralları Talimatı”nın, ilinizde bulunan il, ilçe, köy
Ġlköğretim okullarına duyurulması,
    2- Mahalli (iliçi) yarıĢmalarının ekteki “YarıĢma Kuralları Talimatı”na, Türkiye
Futbol Federasyonu (Amatör Futbol) Müsabaka Yönetmeliklerine, Okul Spor kolları
Yönetmeliğine, Bakanlığımız Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları
YarıĢma, Lisans, Ödül ve Disiplin Yönergesine uygun olarak düzenlenmesi ve
sonuçlandırılması.

  KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ (ERKEK) FUTBOL MÜSABAKA KURALLARI TALĠMATI
            (2007-2008 ÖĞRETĠM YILI)

    AMAÇ
    Sporcu piramidinin tabanını oluĢturan Ġlköğretim Kurumlarında okuyan
öğrencilerin; futbol konusunda eğitimini sağlamak, beden, fikir ve ruh sağlığını
geliĢtirmek, onların çalıĢkan olma, kendine güven, çabuk karar verme, dürüst,
kontrollü ve disiplinli olma yeteneklerini geliĢtirmek, cesaret ve mücadele gücünü
artırmak, sağlıklı yaĢam alıĢkanlıkları kazandırmak, sporda kazanılan iyi alıĢkanlıklar
sayesinde, vatan ve millet sevgisi, Millî birlik ve beraberlik duygularını kazandırmak,
hem eğlenmelerine, hem öğrenmelerine zemin hazırlamak ve futbola yetenekli
çocukları tespit ederek elit futbolcular olarak yetiĢmelerini sağlamaktır.

   KAPSAM
   Ġlköğretim Kurumlarında Öğrenim gören; 1996-1997-1998 doğumlu erkek
öğrencilerden oluĢan okul takımları, müsabakalara katılabilecektir. Takım
oyuncularının tamamı okulun kayıtlı ve devamlı öğrencisi olacaktır.
                     71
                 YARIġMA AġAMALARI

    1- OKULĠÇĠ YARIġMALARI : (Sınıflararası) okul spor kulübü (kolu) tarafından
okul idaresi ile iĢbirliği halinde, sınıflar arasında yapılan yarıĢmadır. Bu yarıĢmalar
sonucunda okul takımı oluĢturulacaktır.

    2- OKULLARARASI YARIġMALAR : (Mahalli-Ġliçi) ilin bütün köy, Ġlçe, kasaba
ve Ġl Ġlköğretim okullarının katılacağı yarıĢmalardır.
    -Köy Ġlköğretim okulları sınıflararası yarıĢmasını yaptıktan sonra okul
takımını oluĢturacak ve Ġlçe yarıĢmasına katılacaktır.
    -Ġlçe yarıĢmaları, Kaymakamlık Kupası adı altında düzenlenecek, 1. 2. 3. olan
okul takımları mahalli-iliçi yarıĢmalara katılacaklardır. YarıĢmalar Ġlçe lig heyetince
organize edilecektir.
    -Mahalli YarıĢmalar (Ġliçi), Valilik Kupası adı altında düzenlenecek, Ġl birincisi
olan okul takımları belirlenerek Bakanlığa bildirilecektir. Organizasyon Ġl lig
heyetince yapılacaktır.
    -Küçükler Futbol Kategorisinde Ġl birinciliği yarıĢmalarına katılan takım
sayısına göre grup birinciliklerine katılım kontenjanı verilecektir.


              UYGULAMA-KURALLAR
   MAHALLĠ (ĠLĠÇĠ), GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARINDA;

   A-OYUN SAHASI :
    Oyun Sahası Olarak;
    1-Spor Salonu,
    2-Halı Futbol Sahası,
    3-Açık Sahalar,
     a) Okul Bahçesi,
     b) Futbol sahası.

    B-OYUN SAHASI ÖLÇÜLERĠ:
    1-SPOR SALONU;
    - Uzunluğu 40 metre, geniĢliği 20 metre olan hentbol sahası kullanılacaktır. Ġl
imkânlarına göre, bu ölçülerden az küçük olan hentbol sahaları da
kullanılabilecektir. Buna Ġl lig heyeti karar verecektir.
    -Penaltı Noktası: Kaleye 7 metre uzaklıkta olacaktır.
    -Ceza Sahası : Hentbol serbest atıĢ çizgisi (kesik çizgi) ceza sahası olarak
kullanılacaktır.
    -Penaltı Noktası: Hentbol sahasının 7 metre çizgisi penaltı atıĢ yeri olarak
kullanılacaktır.
    -BaĢlama Noktası : Spor salonundaki orta yuvarlak, baĢlama noktası olarak
kullanılacaktır.
    -Korner AtıĢı  : Hentbol sahasındaki dıĢ kale çizgisinin bitiĢ noktaları korner
atıĢ noktası olarak kullanılacaktır.
    -Taç AtıĢı : Hentbol kenar çizgisi olarak kullanılacaktır.

    2-HALI FUTBOL SAHASI;
    -Ġl birinciliklerinde, Ġlde bulunan halı futbol sahalarının, yarıĢma için uygun
olup olmadığına Ġl lig heyeti karar vererek bu sahalarda müsabaka yapabilecektir.
Halı Futbol sahasının ölçüleri ve çizgileri aynen geçerli olacaktır. Küçük ölçülerdeki
halı sahalar tercih edilmeyecektir.
                      72
    3-AÇIK SAHA;
     a) Okul bahçesi,
    -Uzunluğu 40-50 metre, geniĢliği 20-30 metre arasında       olan bir alan
kullanılacaktır. Ceza sahasının uzunluğu 9 metre, geniĢliği 7 metre olacaktır.
    -Penaltı kaleye 7 metreden atılacaktır. BaĢlama noktası orta çizginin orta
yuvarlağında olacaktır. Korner atıĢı, kale çizgisinin bittiği sağ ve sol köĢeden
yapılacaktır. Taç atıĢı, kenar çizgilerinin bittiği yerden yapılacaktır.
    -Okul bahçelerinde oluĢturulacak sahalarda, okuliçi (sınıflararası) maçlar
yapılabilecektir. Verilen ölçülerden daha küçük okul bahçesi sahası olması halinde
okul spor kulübü (kolu) ve okul idaresi bu sahada da oynanmasına karar
verilebilecektir.

    b) Nizami Futbol Sahası :
    -Ġl imkanlarına göre il ve grup birinciliği yarıĢmalarında 60-68 metre
uzunluğunda   40-44   metre  geniĢliğinde  olan  sahalarda    yarıĢmalar
düzenlenebilecektir. Saha ölçülerine Ġl lig heyeti karar verecektir. Çim saha tercih
edilecek, çim saha bulunmaması halinde aynı ölçülerde suni çim sahada
müsabakalar yapılacaktır. Ġl birinciliği yarıĢmalarında çim ve suni çim saha
bulunmadığı durumlarda yarıĢmaların hangi tür sahada yapılacağına il lig heyeti
karar verecektir. Ġl lig heyetleri grup ve Türkiye Birinciliğinde oynanacak olan
ölçülerde oynatılmasına özen göstereceklerdir.

   KALE ÖLÇÜSÜ :Mahalli (Ġliçi) yarıĢmalarda saha ölçülerine göre kale boyutları
2x3 metre (Hentbol kalesi) veya 2x5 metre olacaktır. Lig heyetleri il birinciliği
müsabakalarında 2x5 metre kalelerin kullanılmasına özen göstereceklerdir.

    -Grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında 2x5 metre boyutlarında kaleler
kullanılacaktır.
    -Mahalli, (iliçi) Grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında Kalelerde mutlaka
file bulunacaktır.

   OYUNCU SAYISI
   -Mahalli (iliçi) birinciliği yarıĢmalarında her takım 12 kiĢiden oluĢacaktır.
Bunlardan 7 sporcu (1 kaleci, 6 oyuncu) bir takım oluĢturacaktır. Diğer 5 sporcu
yedek, (bunlardan birisi kaleci) olacaktır. Saha ölçüleri 60-68/40-44 metre
boyutlarında oynatılıyor ise takımlar ; sahada 7 sporcu 1 kaleciden oluĢacaktır.
Grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında    Her takım 12 kiĢiden oluĢacaktır.
Bunlardan 8 sporcu   (1 kaleci, 7 oyuncu) bir takım oluĢturacaktır. Diğer 4 sporcu
yedek, (bunlardan birisi kaleci) olacaktır.

    -Küçükler Futbol Grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacak olan okul
takımları 12 (oniki) sporcu öğrenciden oluĢacak, yanlarında 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı
bulunacaktır. Bu nedenle takım yöneticileri yarıĢmalardan önce yapılacak olan
teknik ve idari toplantıda kendilerinden istenilen 12 kiĢilik isim listesini buna göre
düzenleyerek, imzaladıktan sonra tertip komitesine vereceklerdir. Bu listede
belirtilen isimler dıĢında baĢka sporcular müsabakalarda oynayamazlar.

    OYUNCU DEĞĠġTĠRME
    Mahalli (iliçi) grup ve Türkiye Birinciliği bir takım müsabaka süresince yedek
oyuncularının tamamını değiĢtirebilecektir. Oyuncu değiĢtirmeler, oyuncu
değiĢtirme kurallarına uygun olarak, hakem kontrolünde yapılacaktır. Antrenör
tarafından oyundan alınan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir.
                     73
   TOP CĠNSĠ
   Açık sahalarda ve salonda yapılacak müsabakalarda 4 numara futbol topu
kullanılacaktır.

   HAKEM
   Küçükler  futbol müsabakaları (mahalli, iliçi, grup, Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarında  1 (bir)  Türkiye Futbol Federasyonu Hakemi tarafından
yönetilecektir.

   OFSAYT
   Müsabakalarda ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.

   SERBEST ATIġ
   Bütün serbest atıĢlarda rakip oyuncu ve oyuncular toptan en az      6 metre
uzakta duracaklardır.

   KALECĠNĠN TOPU KULLANMASI, AUT ATIġI VE GERĠ PAS;
   Aut atıĢı penaltı noktasının sağından veya solundan atılacaktır. Kaleci ayakla
degaj yapabilecektir. Kaleciye geri pas yapılmayacaktır. Futbol Federasyonunca
müsabakalarda uygulanan geri pas ile ilgili kurallar geçerli olacaktır.

   MAHALLĠ (ĠLĠÇĠ) GRUP VE TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ MÜSABAKA SÜRESĠ
   Ġl birincilikleri, grup ve Türkiye birinciliğinde müsabakalar 2x15 ‟Ģer dakikalık
2 devre halinde oynanacaktır. Devre arası dinlenme süresi 5 dakikadır.

   KART CEZALARI
   Mahalli, grup ve Ģenliğinde (Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında) Türkiye Futbol
Federasyonunca müsabakalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart uygulaması geçerli
olacaktır.

    YarıĢmalarda ;Mahalli (iliçi), grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında grup
müsabakalarında ve iki takımla yapılan yarıĢmalar ile tek maç eleme usulüne göre
yapılacak olan müsabakaların normal süresi beraberlikle sonuçlandığı takdirde
uzatma yapılmayacak doğrudan 3‟er      penaltı atıĢlarına geçilecektir. Penaltı
atıĢlarından sonuç alınıncaya kadar devam edilir. Penaltı atıĢlarını; müsabaka
sonunda sahada oynayan oyuncular kullanacaktır.

     GRUP VE TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI:
    -Oyun Sahası; uzunluğu 60-68 metre geniĢliği 40-44 metre olan açık saha
kullanılacaktır. Çim saha tercih edilecektir. Çim saha bulunamaması halinde aynı
ölçülerde suni çim sahada müsabakalar yapılacaktır.
    -Küçükler kategorisi Futbol Ģenliği (Türkiye Birinciliği) yarıĢmalarında 12 (on
iki) sporcu, bir idareci, bir çalıĢtırıcıya ödeme yapılır.
    -Grup ve Birinciliği yarıĢmaları teknik toplantılarında verilen 12 kiĢilik sporcu
listesi ile oynanacaktır. Bu listede değiĢiklik yapılmayacaktır.

   DĠĞER AÇIKLAMALAR
   1- Müsabakalar Bakanlığımızca yürürlüğe konan; Küçükler Kategorisi Futbol
Müsabakası Talimatına, Okul Spor Kulüpleri (Kolları) Yönetmeliğine, Spor
YarıĢmaları Lisans, Ödül ve Disiplin Yönergesine, Türkiye Futbol Federasyonu
(Amatör Futbol) Müsabakaları Talimatına uygun olarak; köy, Ġlçe, kasaba ve Ġl
Ġlköğretim okullarını kapsayacaktır.
                      74
   2- Okul takımı, sınıflararası müsabakalar yapıldıktan sonra oluĢturulacaktır.

   3- Okul bahçesi ve spor salonu bulunmayan okullara bu imkânlara sahip
okullar, kendi okul bahçesini veya spor salonunu bu okullara tahsis edeceklerdir.

    4- Müsabaka hakemi, kurallara göre maçları yönetecek. Tehdit edici değil,
eğitici olacak. Sporcunun özgürce hareket etmesine yardımcı olacaktır.

    5- Müsabakalar, yarıĢma psikolojisi içerisinde değil oyun, eğlence, eğitim ve
Ģenlik havası içinde gerçekleĢtirilecektir. Bu konuda istenilen; müsabaka atmosferini
eğitimci kimliği ile olumlu yönde etkilenmesi için özel olarak çaba gösterilmelilerdir.
Öğrencilerine olumsuz davranan öğretmenler, antrenörler hakkında rapor
tutulacaktır.

   6-Sporcuların hepsi sağlık kontrolünden geçirilecek ilçe ve mahalli
(Okullararası) yarıĢmalarda sporculara lisans çıkartılacaktır. Sağlık kontrolünden
geçmeyen, lisansı olmayan sporcular müsabakalara alınmayacaktır.

   7- Müsabaka süresince, müsabakanın yapıldığı yerde mutlaka sağlık personeli
(doktor, hemĢire, sağlık memuru) bulunacaktır.

   8- Konulan bu özel kurallar dıĢında kalan ve meydana gelecek her türlü
durumda halen yürürlükte bulunan Amatör Futbol müsabakası Talimatı,
Bakanlığımız Ġlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları Spor YarıĢmaları, Lisans,
Ödül ve Disiplin Yönergesinde belirtilen hususlar geçerli olacaktır.

   9-Küçükler Futbol da illerdeki mahalli (iliçi) yarıĢmalara ildeki Ġlköğretim
okullarının katılımı oranına göre grup birinciliklerine ek kontenjan verilecektir.

   10- ÖDÜLLER : Ġl ve ilçe imkanlarına göre 1. 2. 3. 4. olan takımlara Ģilt veya
kupa ile baĢarı belgesi, oyunculara altın, gümüĢ, bronz madalya müsabakada en çok
gol atan oyuncuya, madalya, en az gol yiyen takıma plaket, en çok gol atan takıma
plaket, en centilmen takıma plaket vb. ödüller verilecektir.
                     75
           MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DANONE
      KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ (ERKEK) FUTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ

   1-YarıĢma Merkezleri ve Tarihleri :
                ANTALYA (Alanya)       10-11 MART 2008
                ANTALYA            13-14 MART 2008
                MUĞLA (Marmaris)       17-18 MART 2008
                ĠZMĠR             25-26 MART 2008
                ANKARA            01-02 NĠSAN 2008
                BURSA             07-08 NĠSAN 2008
                SAMSUN            15-16 NĠSAN 2008
                ġANLIURFA           28-29 NĠSAN 2008
   2-Sonuç Bildirme Tarihleri :
                ANTALYA (Alanya)       25 ġUBAT 2008
                ANTALYA            25 ġUBAT 2008
                MUĞLA (Marmaris)       03 MART 2008
                ĠZMĠR             07 MART 2008
                ANKARA            17 MART 2008
                BURSA             20 MART 2008
                SAMSUN            25 MART 2008
                ġANLIURFA           05 NĠSAN 2008

   3- Millî Eğitim Bakanlığı ile Danone TikveĢli Gıda ve Ġçecek Sanayi ve Ticaret
Anonim ġirketi arasında imzalanan protokol ile adı geçen firma Küçükler Kategorisi
Futbol Grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına sponsor olmuĢtur. Buna göre Grup
ve Türkiye Birinciliği  yarıĢmaları “T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI-DANONE
KÜÇÜKLER FUTBOL GRUP-ġENLĠĞĠ (TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ)” adı altında
yapılacaktır.

    4- Bu yarıĢmalara; Mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin okul takımları katılabileceklerdir.
    -Grup Birincilikleri; farklı tarihlerde 2 gün üzerinden yapılacaktır. Takımlar bir
günde birden fazla müsabaka yapabileceklerdir.
    -Bir gün önce yapılacak o an teknik toplantıda 16 takım çekilecek kura ile
4‟er takımdan oluĢacak olan 4 (A-B-C-D)        gruba  ayrılacaktır. Gruplar da
müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Gruplarında ilk iki sırayı
alan takımlar yandaki grubun 1. ve 2. ile çapraz olarak eleme usulü olarak
oynayacaklardır. (A1-B2 B1-A2 C1-D2 D1-C2)
    -Kazanan takımlar Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanır. (Her grup
merkezinden 4 takım) Grup Birinciliği müsabakalarında sıralama maçları
oynanmayacaktır.
    -Grup Birinciliklerinde; gruplar aĢağıdaki Ģekilde olacaktır.
    -16 takım (A4-B4-C4-D4)
    -15 takım (A4-B4-C4-D3)
    -14 takım (A4-B4-C3-D3)
    -13 takım (A4-B3-C3-D3)
    -12 takım (A3-B3-C3-D3)
     -11 takım ve daha az takım katıldığı takdirde takımlar A ve B grubu olmak
üzere 2 gruba ayrılacak tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan
müsabakalardan sonra A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan
ġenliğine Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacaktır.
    -Küçükler kategorisi Futbol ile ilgili diğer ayrıntılar Futbol açıklamalar
bölümünde belirtilmiĢtir.
    -Danone firması tarafından grup birinciliğine katılacak olan her takıma
1000.YTL (bin) Yeni Türk Lirası verilecektir.
                      76
      GRUP MERKEZLERĠ VE YARIġMALARA KATILACAK ĠLLER


10-11 MART 2008             13-14 MART 2008
ANTALYA/ALANYA              ANTALYA
1-HATAY     (1)           1-ĠZMĠR     (1)
2-HATAY     (2)           2-ġANLIURFA   (1)
3-ĠZMĠR     (2)           3-DĠYARBAKIR  (2)
4-HAKKARĠ                4-BURDUR
5-OSMANĠYE                5-KARAMAN
6-ADANA                 6-ISPARTA
7-MERSĠN                 7-KONYA
8-KAHRAMANMARAġ             8-K.K.T.C.
9-NĠĞDE                 9-MUĞLA
10-AKSARAY                10-KAYSERĠ
11-NEVġEHĠR               11-VAN
12-ADIYAMAN               12-ELAZIĞ
13-SĠĠRT
14-BATMAN17-18 MART 2008             25-26 MART 2008
MUĞLA/MARMARĠS              ĠZMĠR
1-ANKARA    (3)           1-ANKARA    (1)
2-ĠZMĠR     (3)           2-ĠSTANBUL   (3)
3-BURSA     (2)           3-BURSA     (1)
4-SAMSUN    (2)           4-BURSA     (3)
5-ġANLIURFA   (2)           5-KOCAELĠ    (2)
6-ORDU     (2)           6-EDĠRNE    (1)
7-DENĠZLĠ                7-KÜTAHYA
8-MALATYA                8-ÇANAKKALE
9-UġAK                  9-KIRKLARELĠ
                     10-MANĠSA
                     11-TEKĠRDAĞ
                     12-AFYONKARAHĠSAR
                     13-AYDIN
                 77
01-02 NĠSAN 2008      07-08 NĠSAN 2008
ANKARA           BURSA
1-SAMSUN     (1)    1-ANKARA     (2)
2-DĠYARBAKIR   (1)    2-ĠSTANBUL    (1)
3-BARTIN          3-ĠSTANBUL    (2)
4-BOLU           4-EDĠRNE     (2)
5-ÇORUM           5-KOCAELĠ    (1)
6-KARABÜK          6-TRABZON    (2)
7-SĠVAS           7-BĠLECĠK
8-KIRġEHĠR         8-YALOVA
9-KASTAMONU         9-BALIKESĠR
10-ÇANKIRI         10-ESKĠġEHĠR
11-ZONGULDAK        11-SAKARYA
12-YOZGAT          12-BĠLECĠK
13-KIRIKKALE
14-DÜZCE
15-16 NĠSAN 2008      28-29 NĠSAN 2008
SAMSUN           ġANLIURFA
1-TRABZON    (1)    1-ANTALYA    (1)
2-ORDU      (1)    2-ANTALYA    (2)
3-ARTVĠN          3-GAZĠANTEP   (1)
4-BAYBURT          4-GAZĠANTEP   (2)
5-ERZĠNCAN         5-ġIRNAK
6-ERZURUM          6-AĞRI
7-GĠRESUN          7-MUġ
8-GÜMÜġHANE         8-BĠTLĠS
9-KARS           9-BĠNGÖL
10-RĠZE           10-TUNCELĠ
11-SĠNOP          11-IĞDIR
12-TOKAT          12-KĠLĠS
13-ARDAHAN         13-MARDĠN
14-AMASYA
            78
 MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 2007-2008 DANONE KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ (ERKEK)
       FUTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ MÜSABAKA PROGRAMI

    1-)16 takım 4 gruba ayrılacaktır. Her grubun ilk 2 takımı yandaki grubun ilk
2‟si ile çapraz olarak oynarlar. Grup birinciliklerinde sıralama maçları
oynanmayacaktır. Takımlar günde 2 müsabaka yapacaklardır.
    2-) Grup Merkezlerindeki yarıĢmalara aynı ilin takımları katılması durumunda
teknik toplantıda takımlardan birinin A veya B grubuna diğer takımın ise C veya D
grubuna verilmesi sağlanacaktır.

1. GÜN
Saat    Saha    Grup
09:30   1      A 1-A 2
09:30   2      A 3-A 4
10:15   1      B 1-B 2
10:15   2      B 3-B 4
11:00   1      C 1-C 2
11:00   2      C 3-C 4
11:45   1      D 1-D 2
11:45   2      D 4-D 3

2. SEANS
Saat    Saha    Grup
13:00   1      A 1-A 3
13:00   2      A 2-A 4
13:45   1      B 2-B 4
13:45   2      B 1-B 3
14:30   1      C 1-C 3
13:30   2      C 2-C 4
15:15   1      D 1-D 3
15:15   2      D 2-D 4

2. GÜN
Saat    Saha    Grup
09:30   1      A 1-A 4
09:30   2      A 2-A 3
10:15   1      B 1-B 4
10:15   2      B 3-B 2
11:00   1      C 1-C 4
11:00   2      C 3-C 2
11:45   1      D 1-D 4
11:45   2      D 2-D 3

2. SEANS
Saat   Saha     Grup
12:30  1       A 1-B 2    Kazanan Takımlar MEB-Danone Futbol
                   Türkiye Birinciliğine Katılır.
12:30   2      B 1-A 2    Kazanan Takımlar MEB-Danone Futbol
                   Türkiye Birinciliğine Katılır.
13:45   1      C 1-D 2    Kazanan Takımlar MEB-Danone Futbol
                   Türkiye Birinciliğine Katılır.
13:45   2      D 1-C 2    Kazanan Takımlar MEB-Danone Futbol
                   Türkiye Birinciliğine Katılır.

                     79
           MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DANONE
       KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ FUTBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ


       1- YarıĢmanın Tarihi      :26-29 MAYIS 2008
       2-YarıĢma Merkezi        :ĠZMĠR
       3-Türkiye Birinciliğine 8 grup merkezinden gelecek olan 32 takım
        Katılacaktır.

    -Futbol Türkiye Birinciliği bir gün önce çekilecek olan kura ile belirlenecek
olan   8 grupta   4‟er takımdan olmak üzere 32 takım arasında yapılacaktır.
Gruplarında tek devre lig usulüne göre oynanacak olan maçlar sonunda, ilk iki sırayı
alan takımlar üst tura çıkarlar. Grup birincileri ve ikincileri yandaki grubun birincisi
ve ikincisi olan takımlar çapraz sisteme göre eleme usulü ile karĢılaĢacaklardır.
Takımlar bir günde birden fazla müsabaka yapabileceklerdir.

   -Gruplarında 3. ve 4. olan takımlar eleneceklerdir. A1-B2, B1-A2, C1-D2, D1-
C2, E1-F2, F1-E2, G1-H2, H1-G2, Bu müsabakaları kazanan takımlar bir üst tura
devam edecek, kaybeden takımlar elenecektir.
   -Küçükler kategorisi Futbol ile ilgili diğer ayrıntılar Futbol açıklamalar
bölümünde belirtilmiĢtir.

   -Türkiye Birinciliğine katılacak olan 32 takıma Danone tarafından logolu
forma-Ģort-tozluk verilecektir. ( Bir takım 10 oyuncu+2 kaleci olarak kabul edilir.)

    -Danone firması tarafından Türkiye Birinciliğine katılacak olan takımlardan
ilk iki gün elenen takımlara 4 günlük, çeyrek finale kalan takımlara 5 günlük, final
oynayacak olan takımlara ise 6 günlük harcırah ve yol ücretleri ödenecektir.
                      80
         Millî Eğitim Bakanlığı 2007-2008 Danone
    Küçükler Kategorisi (Erkek) Futbol ġenliği (Türkiye Birinciliği)
               Müsabaka Programı

GRUP  NO
    A1
 A   A2
    A3
    A4    A1 - B2    A1 – B2 Galibi
    B1    C1 - D2    C1 – D2 Galibi
 B   B2
    B3
    B4                         Yarı
    C1                         Final
 C   C2
    C3
    C4    E1 - F2    E1 - F2 Galibi
    D1    G1 -H2     G1 - H2 Galibi
 D   D2
    D3
    D4                       Mağluplar     Final
                            3.-4. lük
    E1                        Maçı       Maçı
 E   E2
    E3
    E4    B1 - A2    B1 – A2 Galibi
    F1    D1 - C2    D1 – C2 Galibi
 F   F2
    F3
    F4                         Yarı
    G1                         Final
 G   G2
    G3
    G4    E2 - F1    E2 - F1 Galibi
    H1    H1 -G2     H1 - G2 Galibi
 H   H2
    H3
    H4
                   81
      YILDIZ ERKEKLER FUTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1- YarıĢmanın Tarihi   :18-22 MART 2008
   2- YarıĢma Merkezleri  :ÇANAKKALE-DENĠZLĠ-ESKĠġEHĠR-SĠNOP-AKSARAY
                 KAHRAMANMARAġ-ARTVĠN-SĠĠRT-VAN-GĠRESUN
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 29 ġUBAT 2008

    4- Bu yarıĢmalara; Mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin okul takımları katılabileceklerdir.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller :

ÇANAKKALE        DENĠZLĠ         ESKĠġEHĠR
1-BURSA  (2)      1-K.K.T.C.        1-SAKARYA
2-ANTALYA        2-MANĠSA         2-DÜZCE
3-KIRKLARELĠ       3-UġAK          3-BOLU
4-EDĠRNE         4-AYDIN         4-DENĠZLĠ
5-TEKĠRDAĞ        5-MUĞLA         5-BĠLECĠK
6-KOCAELĠ        6-ESKĠġEHĠR       6-KÜTAHYA
7-BALIKESĠR       7-BURDUR         7-AFYONKARAHĠSAR
8-YALOVA         8-ISPARTA        8-ÇANAKKALE


SĠNOP          AKSARAY         KAHRAMANMARAġ
1-BARTIN         1-KAHRAMANMARAġ     1-VAN  (1)
2-KARABÜK        2-KIRġEHĠR        2-MALATYA
3-KASTAMONU       3-NEVġEHĠR        3-OSMANĠYE
4-ÇANKIRI        4-KARAMAN        4-ADIYAMAN
5-ÇORUM         5-NĠĞDE         5-GAZĠANTEP
6-AMASYA         6-MERSĠN         6-KĠLĠS
7-ZONGULDAK       7-KAYSERĠ        7-HATAY
8-KIRIKKALE       8-KONYA         8-AKSARAY


ARTVĠN       SĠĠRT       VAN       GĠRESUN
1-TRABZON     1-VAN (2)     1-IĞDIR     1-ERZĠNCAN
2-ERZURUM     2-ADANA      2-AĞRI      2-SĠVAS
3-KARS       3-ELAZIĞ      3-BĠTLĠS     3-SAMSUN
4-ARDAHAN     4-BĠNGÖL      4-MUġ      4-SĠNOP
5-BAYBURT     5-TUNCELĠ     5-SĠĠRT     5-ORDU
6-RĠZE       6-BATMAN      6-ġIRNAK     6-TOKAT
7-GĠRESUN     7-ġANLIURFA    7-HAKKARĠ    7-YOZGAT
8-GÜMÜġHANE    8-MARDĠN      8-DĠYARBAKIR   8-ARTVĠN
                     82
    YILDIZ ERKEKLER FUTBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ

   1- YarıĢmanın Tarihi   :29 NĠSAN-3 MAYIS 2008
   2- YarıĢma Merkezleri  :KÜTAHYA-KONYA-KAYSERĠ-YOZGAT
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :28 MART 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri için)

   4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan okul takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa Ġllerinin aĢağıda belirtilen kontenjanlara
    göre okul takımları katılacaktır.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller :

KÜTAHYA                    KONYA
1-ĠSTANBUL    (1)             1-ĠSTANBUL        (2)
2-ANKARA     (3)             2-ANKARA         (1)
3-ĠZMĠR      (2)             3- ĠZMĠR         (3)
4-ÇANAKKALE    (Gr. 1)           4-ÇANAKKALE       (Gr. 2)
5-DENĠZLĠ     (Gr. 2)           5-DENĠZLĠ        (Gr. 1)
6-SĠNOP      (Gr. 1)           6-SĠNOP         (Gr. 2)
7-AKSARAY     (Gr. 2)           7-ESKĠġEHĠR       (Gr. 1)
8-GĠRESUN     (Gr. 2)           8-KAHRAMANMARAġ     (Gr. 1)

KAYSERĠ                    YOZGAT
1-ĠSTANBUL    (3)             1-ĠSTANBUL        (4)
2-ANKARA     (2)             2-ANKARA         (4)
3-ĠZMĠR      (1)             3-BURSA          (1)
4-VAN       (Gr. 2)           4-VAN          (Gr. 1)
5-ARTVĠN     (Gr. 2)           5-ARTVĠN         (Gr. 1)
6-SĠĠRT      (Gr. 1)           6-SĠĠRT         (Gr. 2)
7-GĠRESUN     (Gr. 1)           7-KAHRAMANMARAġ     (Gr. 2)
8-ESKĠġEHĠR    (Gr. 2)           8-AKSARAY        (Gr. 1)
     YILDIZ ERKEKLER FUTBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ

   1- YarıĢmanın Tarihi   :27-31 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :ġANLIURFA
   3-Bu yarıĢmaya      :Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci
                olan okul takımları katılacaklardır.
                     83
       GENÇ ERKEKLER FUTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1-YarıĢmanın Tarihi    :04-08 MART 2008
   2-YarıĢma Merkezleri   :KIRKLARELĠ-AFYONKARAHĠSAR-OSMANĠYE-RĠZE
                 ÇANKIRI-SAKARYA-NĠĞDE-ġANLIURFA-ERZURUM
                 ERZĠNCAN
   3-Sonuç Bildirme Tarihi  : 15 ġUBAT 2008

    4- Bu yarıĢmalara; Mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
illerin okul takımları katılabileceklerdir.


   6- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller :

KIRKLARELĠ        AFYONKARAHĠSAR      OSMANĠYE
1-ÇANAKKALE    (2)  1-DENĠZLĠ         1-ADANA
2-TEKĠRDAĞ        2-MUĞLA          2-ġANLIURFA
3-EDĠRNE         3-BURDUR         3-NĠĞDE
4-BALIKESĠR       4-ANTALYA         4-ADIYAMAN
5-MANĠSA         5-ISPARTA         5-KĠLĠS
6-KÜTAHYA        6-AYDIN          6-GAZĠANTEP
7-YALOVA         7-UġAK          7-KAHRAMANMARAġ
8-KOCAELĠ        8-ESKĠġEHĠR        8-K.K.T.C.

RĠZE           ÇANKIRI          SAKARYA
1-TRABZON (2)      1-BURSA  (2)       1-BURSA  (1)
2-ERZURUM        2-ÇORUM          2-KIRKLARELĠ
3-ARTVĠN         3-SAKARYA         3-ZONGULDAK
4-GĠRESUN        4-KASTAMONU        4-BĠLECĠK
5-BAYBURT        5-SĠNOP          5-DÜZCE
6-GÜMÜġHANE       6-SAMSUN         6-BOLU
7-ERZĠNCAN        7-AMASYA         7-ÇANKIRI
8-SĠVAS         8-KARABÜK         8-BARTIN

NĠĞDE       ġANLIURFA      ERZURUM     ERZĠNCAN
1-KONYA      1-HATAY       1-BĠNGÖL     1-DĠYARBAKIR
2-AFYONKARAHĠSAR  2-OSMANĠYE     2-MUġ      2-TUNCELĠ
3-MERSĠN      3-MARDĠN      3-VAN      3-KAYSERĠ
4-KARAMAN     4-BATMAN      4-AĞRI      4-MALATYA
5-AKSARAY     5-ġIRNAK      5-IĞDIR     5-TOKAT
6-NEVġEHĠR     6-HAKKARĠ      6-KARS      6-ORDU
7-KIRġEHĠR     7-SĠĠRT       7-ARDAHAN    7-ELAZIĞ
8-KIRIKKALE    8-BĠTLĠS      8-RĠZE      8-YOZGAT
                     84
     GENÇ ERKEKLER FUTBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1-YarıĢmanın Tarihi    :01-05 NĠSAN 2008
   2-YarıĢma Merkezleri   :BURDUR-SAKARYA-NEVġEHĠR-MALATYA
   3-Sonuç Bildirme Tarihi  :7 MART 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri için)

   4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan okul takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Trabzon, Çanakkale Ġllerinin aĢağıda belirtilen
   kontenjanlara göre okul takımları katılacaktır.


   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller :

BURDUR                    SAKARYA
1-ĠSTANBUL     (1)            1-ĠSTANBUL     (2)
2-ANKARA      (2)            2-ANKARA      (1)
3-TRABZON     (1)            3-ĠZMĠR      (3)
4-KIRKLARELĠ    (Gr. 1)          4-KIRKLARELĠ    (Gr. 2)
5-ÇANKIRI     (Gr. 2)          5-SAKARYA     (Gr. 1)
6-SAKARYA     (Gr. 2)          6-NĠĞDE      (Gr. 2)
7-NĠĞDE      (Gr. 1)          7-AFYONKARAHĠSAR  (Gr. 1)
8-ERZĠNCAN     (Gr. 2)          8-OSMANĠYE     (Gr. 1)

NEVġEHĠR                   MALATYA
1-ĠSTANBUL     (3)            1-ĠSTANBUL     (4)
2-ĠZMĠR      (2)            2-ANKARA      (3)
3-ÇANAKKALE    (1)            3-ĠZMĠR      (1)
4-RĠZE       (Gr. 2)          4-OSMANĠYE     (Gr. 2)
5-ERZĠNCAN     (Gr. 1)          5-RĠZE       (Gr. 1)
6-ERZURUM     (Gr. 2)          6-ERZURUM     (Gr. 1)
7-ġANLIURFA    (Gr. 1)          7-ġANLIURFA    (Gr. 2)
8-AFYONKARAHĠSAR  (Gr. 2)          8-ÇANKIRI     (Gr. 1)
     GENÇ ERKEKLER FUTBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1- YarıĢmanın Tarihi   :29 NĠSAN-03 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :BURSA
   3- Bu YarıĢmalara     :Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan okul
                 takımları katılacaklardır.
                     85
        GENÇ KIZLAR FUTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ

   1- YarıĢmanın Tarihi   : 01-05 NĠSAN 2008
   2- YarıĢmanın Merkezleri : (DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.)
   3-Sonuç Bildirme Tarihi : 3 MART 2008

    4- Bu yarıĢmalara; Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi
BaĢkanlığına yarıĢmalara katılacağını bildiren aĢağıda yazılı illerin okul takımları
katılabileceklerdir.

   5-Genç Kızlar Futbol; Grup birinciliği yarıĢmaları grup merkezleri illerin
katılımına göre belirlenecektir.
       GENÇ KIZLAR FUTBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1- YarıĢmanın Tarihi   : 29 NĠSAN-03 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   : MANĠSA
                     86
YILDIZLAR


KATEGORĠSĠ

  KIZ
 FUTBOL
  87
                FUTBOL AÇIKLAMALAR

   1-YarıĢmalar ; Yıldızlar kategorisinde kız okul takımları arasında yapılacaktır.

  2-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kurallarına, Türkiye Futbol Federasyonu
(Amatör Futbol Müsabakaları) Yönetmeliklerine ve Daire BaĢkanlığınca öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

  3-Yıldızlar Kategorisinde ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören 1994-
1995-1996-1997 doğumlu Kız öğrenciler, yarıĢmalara katılacaklardır.

   4-Yıldız Kızlar Futbol; Grup birinciliği yarıĢmaları grup merkezleri illerin
katılımına göre belirlenecektir.

      YILDIZLAR KATEGORĠSĠ KIZ FUTBOL YARIġMA KURALLARI

   5-YarıĢmanın, “YarıĢma Kuralları Talimatı”nın, ilinizde bulunan il, ilçe,
Ġlköğretim okullarına duyurulması,
   -“YarıĢma Kuralları Talimatı”na, Türkiye Futbol Federasyonu (Amatör Futbol)
Müsabaka Yönetmeliklerine, Okul Spor Kulübü (kolları) Yönetmeliğine, Bakanlığımız
Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları YarıĢma, Lisans, Ödül ve Disiplin
Yönergesine uygun olarak düzenlenmesi ve sonuçlandırılması.

   6-OYUNCU SAYISI
   -Mahalli (iliçi), Grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında; Yıldızlar Kategorisi
Kız Futbol takımları 14 sporcu öğrenciden oluĢacaktır.
   -Takımlar sahaya 9 sporcu ile çıkacaklardır.
   -Müsabakalar en az 8 sporcu ile baĢlar. 6 sporcu sahada kaldığında müsabaka
sona erer.

   7-OYUNCU DEĞĠġTĠRME
   -Mahalli (iliçi) Grup ve Türkiye Birinciliğinde bir takım müsabaka süresince
yedek oyuncularının tamamını değiĢtirebilecektir. Oyuncu değiĢtirmeler, oyuncu
değiĢtirme kurallarına uygun olarak, lig heyeti tertip komitesince kontrolü
yapılacaktır. Oyundan alınan sporcu tekrar oyuna giremeyecektir.

  8-OYUN SÜRELERĠ:
  -Mahalli, ( iliçi) Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği  :2×15 Dakikadır. Bütün
müsabakalarda devre arası 5 dakikadır.

   9-TOP CĠNSĠ
   Müsabakalarda 4 numara futbol topu kullanılacaktır.

   10-OYUN SAHASI :
   -Çim Futbol Sahası, (Futbol sahasının yarısı enine 40-50 metre, uzunluğu 60-
70 metre olarak kullanılacaktır.)Çim Futbol sahası bulunmayan Ġllerde, lig heyetinin
kararı ile Futbol oynanmaya uygun sahalar kullanılacaktır.

   Ek-1 de oyun sahası çizimi bulunmaktadır.
                      88
     11-KALE ÖLÇÜSÜ :
   -Yıldızlar kategorisinde mahalli, (Ġliçi) grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarında saha ölçülerine göre kale boyutları 2x5 metre olacaktır. Lig heyetleri
il birinciliği müsabakalarında 2x5 metre kalelerin kullanılmasına özen
göstereceklerdir.
    -Mahalli, (iliçi) Grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında kalelerde mutlaka
   file bulunacaktır.

   12-KALECĠNĠN TOPU KULLANMASI, KALEATIġI VE GERĠ PAS;
   -Kale atıĢı, kale sahası çizgisi üzerinden atılacaktır. Kaleci ayakla degaj
 yapabilecektir. Kaleciye geri pas yapılmayacaktır. Futbol Federasyonunca
 müsabakalarda uygulanan geri pas ile ilgili kurallar geçerli olacaktır.

  SERBEST ATIġ
  -Yıldızlar Kategorisi Kızlar Futbol müsabakalarında bütün serbest atıĢlarda
 rakip oyuncular toptan en az 7 metre uzakta duracaklardır.

   -Penaltı Noktası   : Kaleye 7 metre uzaklıkta olacaktır.

   OFSAYT
   -Müsabakalarda ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.

  13-Yıldızlar Kategorisi Kız Futbol takımında yer alan sporcu öğrencilerin,
 müsabakalarda tekmelik kullanmaları zorunludur.

   -Sporcular yarıĢma süresince aynı forma ve Ģort (Ģort içerisine tayt giyilirse
rengi Ģortun esas renginde olacaktır.) numarasıyla oynayacaklardır.

   14-Yıldızlar Kategorisi Kız Futbol, mahalli, (iliçi) grup, yarıfinal ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarına katılacak olan okul takımları en çok 14 (ondört) sporcu
öğrenciden oluĢacak, yanlarında 1 Ġdareci, 1 ÇalıĢtırıcı bulunacaktır. Bu nedenle
takım yöneticileri yarıĢmalardan önce yapılacak olan teknik ve idari toplantıda
kendilerinden istenilen isim listelerini buna göre düzenleyecek, imzaladıktan sonra
tertip komitesine vereceklerdir. Bu listeler üzerinde sonradan değiĢiklik
yapılmayacaktır. (Mahalli yarıĢmalar hariç).

  -Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıĢtırıcı dıĢında bir baĢkasının,
sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıĢtırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

   15-HAKEM
   -Yıldızlar Kategorisi Kız Futbol müsabakaları mahalli, (iliçi) grup, yarıfinal ve
Türkiye Birinciliği yarıĢmaları 1 (Bir) Hakemle yönetilecektir.

   16-KART CEZALARI
   -Mahalli, Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında Türkiye Futbol
Federasyonunca müsabakalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart uygulaması geçerli
olacaktır.

    17-Yıldızlar Kategorisi Kız Futbol Müsabakalarında; Mahalli (iliçi), grup,
yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları tek devreli lig usulüne göre yapıldığında
galip olan takımlara 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir)‟er, mağlup olan
takımlara 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen kazanan takıma 3 puan (3-0) galibiyet, maçı
hükmen kaybeden takıma 0 puan (0-3) puan verilir.                     89
    - Müsabakanın beraberlikle sonuçlanması halinde uzatma yapılmayacak
doğrudan 5‟er penaltı atıĢlarına geçilecek . Penaltı atıĢlarında sonuç alınıncaya
kadar devam edilir ve neticesi kaydedilir. Penaltı atıĢları; oyunun sonunda sahada
kalan oyuncular tarafından kullanılacaktır.
    -Beraberlik sonucunda sıralama için yapılan penaltı atıĢındaki goller averaja
dahil edilmez.
    -Tek devreli lig usulüne göre yapılan futbol müsabakalarında 2 (iki) takımın
puanlarının eĢitliği durumunda;
    -Öncelikle kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne
bakılır,
    -Kendi aralarında yaptıkları müsabakalarda puan eĢitliği var ise (müsabaka
beraberlikle sonuçlanmıĢ ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra atılan
penaltı atıĢları sonucunda üstün olan takım üstte yer alır.

    - 3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eĢitliği durumunda;
    a)Öncelikle puan eĢitliği olan takımların kendi aralarında oynadıkları
müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.
    b)Kendi aralarında yaptıkları müsabakada puan eĢitliği var ise (müsabaka
beraberlik ile sonuçlanmıĢ ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra
yapılan penaltı atıĢları sonucunda üstün olan takım üstte yer alır.
    c)EĢitlik devam ediyor ise kendi aralarında yaptıkları müsabakaların gol
averajına bakılır.
   d)Gol averajında da eĢitlik devam ediyor ise hükmen yenilgisi olmayan takım
üstte yer alır,
   e)Yine eĢitlik devam ediyor ise genel puantajdaki gol averajına bakılır, Gol
averajı bir takımın attığı golden, yediği golün çıkarılmasından doğan farktır.
Takımlar arasında gol averajı eĢit ise daha fazla gol atan takım üstte yer alır.
   f)Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eĢitlik devam ediyor ise takımlar kura
ile derecelendirilir.

   18-Yıldızlar  kategorisinde, mahalli(iliçi), grup ve Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarında iki takımla yapılan yarıĢmalar ile tek maç eleme usulüne göre
yapılacak olan müsabakaların normal süresi beraberlikle sonuçlandığı takdirde
doğrudan 5‟er penaltı atıĢlarına geçilecektir. EĢitliğin yine bozulmaması durumunda
seri penaltı atıĢlarına geçilir. Penaltı atıĢları; oyunun sonunda sahada kalan
oyuncular tarafından kullanılacaktır.

   19- Yıldızlar Kategorisi Kız Futbol; Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında 14
(ondört) sporcu, 1 (bir) idareci ve 1 (bir) çalıĢtırıcıya yasal harcırahları ödenecektir.
                      90
                           10-12m
                                        40-50 m
      25-29m


                  ---3m--
5m  Kale                   ◘---------7m------ -----------

   2m
                                  4-3m
           60-70 m
                91
         YILDIZLAR KATEGORĠSĠ KIZ FUTBOL
             GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ

   1- YarıĢmanın Tarihi   : 29 NĠSAN-3 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezleri : (DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.)
   3-Sonuç Bildirme Tarihi : 31 MART 2008

    4- Bu yarıĢmalara; Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi
BaĢkanlığına yarıĢmalara katılacağını bildiren aĢağıda yazılı illerin okul takımları
katılabileceklerdir.

    5-Yıldız Kızlar Futbol; Grup birinciliği yarıĢmaları grup merkezleri illerin
katılımına göre belirlenecektir.
         YILDIZLAR KATEGORĠSĠ KIZ FUTBOL
            TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ


   1- YarıĢmanın Tarihi   :27-31 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :AMASYA


              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI

    -Yıldız Kızlar Futbol Türkiye Birinciliği yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak
belirlenmiĢtir. YarıĢmalarda takımlar her gün 1 (bir) müsabaka yapacaklardır.

    YarıĢmalara :
    - 8 takım katılırsa 4‟lü -4‟lü A-B Gruplarına,
    -7 takım katılırsa 4‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    -6 takım katılırsa 3‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B)
gruplarındaki takımlar ilk 3 (üç) gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre
yarıĢacaklar 4. (dördüncü) gün (A1-B2) – (B1-A2) müsabakaları yapılacak, 5.
(beĢinci) gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları
ise üçüncülük-dördüncülük müsabakası yapacaklardır.
    -Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beĢinci gün yapılacak olan final
karĢılaĢmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır.
    5 takım katılırsa gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre fikstür
düzenlenecek ve yarıĢmalar 5 (BeĢ) günde tamamlanacaktır.
    4 ve 3 takım katılırsa yine gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre
fikstür düzenlenecek ve yarıĢmalar 3 (üç) günde tamamlanacaktır.
    -YarıĢmalar için YarıĢmanın Merkezine 2 (iki) takım geldiği takdirde; tek maç
eleme usulüne göre müsabaka yapılacak beraberlik halinde ilgili branĢın teknik
açıklamalar bölümüne bakılır. Açıklama yapılmamıĢ ise ilgili branĢın federasyon
yarıĢma yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.
   GÜREġ


 -13-14 YAġ GRUBU

 -15-16 YAġ GRUBU

 - 17-18 YAġ GRUBU


GREKO-ROMEN/SERBEST

    GRUP

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ     93
       13-14 YAġ GRUBU (1994-1995 Doğumlular)
           GÜREġ GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           (GREKO-ROMEN / SERBEST)
             FERDĠ – TAKIM


   1-YarıĢmanın Tarihi    :18-21 MART 2008
    GREKO-ROMEN       :18-19 MART 2008
    SERBEST         :20-21 MART 2008
   2-YarıĢma Merkezleri    :ADANA-AYDIN-ERZĠNCAN-SAMSUN
   3-Sonuç Bildirme Tarihi  : 29 ġUBAT 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı Ġller
katılabileceklerdir.

   5-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine, Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   6-YarıĢmalara 1994-1995 doğumlu sporcu öğrenciler katılacaktır.

   7-Greko-Romen GüreĢ teknik toplantısı 17 MART 2008 tarihinde         saat
17.00‟de, tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

    8-Serbest GüreĢ teknik toplantısı 19 MART 2008 tarihinde saat 17.00‟de,
tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

   9- YarıĢmalarda FĠLA‟nın uyguladığı yeni kurallar geçerli olacaktır.

   10-Tartılar Uluslararası yarıĢma kurallarına göre yapılacaktır.

   11-YarıĢma sıkletleri (29-32)-35-38-42-47-53-59-66-73-(73-85) Kg. dır.

   12-Bütün sıkletlerde tolerans 1 kg.dır.

    13- Sporcu öğrenciler grup birinciliklerinde, il birinciliklerinde yarıĢtıkları
sıkletin bir alt veya bir üst sıkletinde güreĢebileceklerdir.

    14-Sporcuların baĢlangıç sıkleti olan (29-32) Kg.‟da yarıĢabilmesi için en az
29 Kg. olması gerekir.

    15-Mahalli (Ġliçi), grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında müsabakalar 2
dakikalık 3 devre halinde yapılacak olup 2 devreyi galip bitiren güreĢçi müsabakayı
kazanacaktır. Devreler arasında dinlenme süresi 30 saniyedir. Greko-Romen ve
Serbest stilde ayrı ayrı olmak üzere bir sıkletin müsabakası 2 (iki) günde
bitirilecektir.

   16-Grup birinciliği yarıĢmalarında sporcular Ġl birinciliği sonucunda
Bakanlığımıza hangi sitilde bildirildi ise o sitilde yarıĢacaklardır.
    -Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu öğrencilerin
adı-soyadı, yarıĢma kiloları ve yarıĢma stilleri ile okul isimlerini yazacaklardır.
                      94
    17-Ġl birinciliği yarıĢmaları sonucunda sporcular bir stilde grup birinciliği
yarıĢmalarına gitmeye hak kazanmıĢlar ise diğer sitilde güreĢemeyeceklerdir.
    Örnek : Ġl birinciliği yarıĢmaları sonucunda Greko-Romen sitilde dereceye
girip grup birinciliği yarıĢmalarına gitmeye hak kazanan sporcu Serbest sitilde Ġl
birinciliği yarıĢmalarında güreĢemeyecek, ancak Greko-Romen güreĢte yarıĢıp da
gruba gitmeye hak kazanamayan diğer sporcular Serbest stilde Ġl birinciliğinde
yarıĢabileceklerdir. Aynı örnek Serbest sitil içinde geçerlidir.
                     95
       YARIġMA MERKEZLERĠ VE KATILACAK ĠLLER:
       (13-14 YAġ GREKO-ROMEN/SERBEST GÜREġ)


AYDIN                  SAMSUN
1-ĠSTANBUL     (2)         1-ANKARA     (2)
2-ĠZMĠR       (1)         2-ĠSTANBUL    (1)
3-ANKARA      (3)         3-ĠZMĠR      (2)
4-BURSA       (1)         4-BURSA      (2)
5-ADANA       (1)         5-AYDIN      (2)
6-KIRKLARELĠ              6-ERZURUM     (2)
7-TEKĠRDAĞ               7-AKSARAY
8-ÇANAKKALE               8-DÜZCE
9-MANĠSA                9-BOLU
10-SAKARYA               10-ZONGULDAK
11-EDĠRNE                11-BARTIN
12-MUĞLA                12-KARABÜK
13-BURDUR                13-ÇANKIRI
14-ANTALYA               14-KASTAMONU
15-KÜTAHYA               15-KONYA
16-UġAK                 16-SĠNOP
17-ESKĠġEHĠR              17-SAMSUN
18-YALOVA                18-KIRIKKALE
19-ISPARTA               19-MERSĠN
20-KOCAELĠ               20-KARAMAN
21-BĠLECĠK               21-BALIKESĠR
22-AFYONKARAHĠSAR            22-ORDU


ADANA                  ERZĠNCAN
1-ANKARA      (1)         1-ĠSTANBUL    (4)
2-ĠSTANBUL     (3)         2-ERZURUM     (1)
3-ĠZMĠR       (3)         3-KAHRAMANMARAġ  (2)
4-AYDIN       (1)         4-ADANA      (2)
5-KAHRAMANMARAġ   (1)         5-KAYSERĠ
6-BURSA       (3)         6-GĠRESUN
7-ERZURUM      (3)         7-GÜMÜġHANE
8-KIRġEHĠR               8-TRABZON
9-NEVġEHĠR               9-BAYBURT
10-NĠĞDE                10-RĠZE
11- DENĠZLĠ               11-ARTVĠN
12-OSMANĠYE               12-ARDAHAN
13-MALATYA               13-KARS
14-KĠLĠS                14-SĠĠRT
15-GAZĠANTEP              15-AĞRI
16-TOKAT                16-IĞDIR
17-YOZGAT                17-ERZĠNCAN
18-ADIYAMAN               18-TUNCELĠ
19-ġANLIURFA              19-ELAZIĞ
20-AMASYA                20-BĠNGÖL
21-SĠVAS                21-MUġ
22-DĠYARBAKIR              22-VAN
23-MARDĠN                23-BĠTLĠS
24-BATMAN                24-HAKKARĠ
25-ġIRNAK                25-ÇORUM
26-HATAY
                96
        13-14 YAġ GRUBU (1994-1995 Doğumlular)
           GÜREġ TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           (GREKO-ROMEN / SERBEST)
              FERDĠ - TAKIM

   1-YarıĢmanın Tarihi     :29 NĠSAN-02 MAYIS 2008
    GREKO-ROMEN        :29-30 NĠSAN 2008
    SERBEST          :01-02 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi    :ÇORUM

   3- YarıĢmaya grup birinciliklerinde 1., 2., 3., 3, (toplam 4) olan ferdi
sporcular ile K.K.T.C.‟den her sıklette 1. (birinci) olan sporcular katılacaklardır.

    4-Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında illerini temsilen katılan sporcuların
aldıkları derecelere göre takım tasnifi yapılacaktır. (YarıĢmalara bir ilden bir sıklette
birden fazla sporcu katılırsa en iyi dereceyi elde eden sporcunun puanı esas
alınacaktır.)

   5-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine, Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   6-Greko-Romen GüreĢ teknik toplantısı 28 NĠSAN 2008 tarihinde          saat
17.00‟de, tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

    7-Serbest GüreĢ teknik toplantısı 30 NĠSAN 2008 tarihinde saat 17.00‟de,
tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

   8-Tartılar Uluslararası yarıĢma kurallarına göre yapılacaktır.

   9-YarıĢma sıkletleri (29-32 Kg) 35-38-42-47-53-59-66-73-(73-85) Kg. dır.

   10-Bütün sıkletlerde tolerans 1 kg.dır.

   11-YarıĢmalarda FĠLA‟nın uyguladığı yeni kurallar geçerli olacaktır.

    12-Mahalli (Ġliçi), grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında müsabakalar 2
dakikalık 3 devre halinde yapılacak olup 2 devreyi galip bitiren güreĢçi müsabakayı
kazanacaktır. Devreler arasında dinlenme süresi 30 saniyedir. Greko-Romen ve
Serbest stilde ayrı ayrı olmak üzere bir sıkletin müsabakası 2 (iki) günde
bitirilecektir.

    13-Sporcu öğrenciler grup birinciliklerinde, güreĢtikleri sıkletin bir alt veya
bir üst sıkletinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında güreĢebileceklerdir.

    14-Grup birinciliklerinde Ġllere verilen kontenjan sayılarına bakılmaksızın,
Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında bir ilden Greko-Romen ve Serbest ayrı ayrı olmak
kaydıyla sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı, katılan
sporcu sayısı 7 (yedi) ve daha fazla olduğu takdirde 1 (bir) idareci ve 1 (bir)
çalıĢtırıcı görevlendirilecek, buna göre; bir gün geliĢ, bir gün teknik toplantı ve
yarıĢma günleri ile bir gün de dönüĢ olarak yasal harcırahları ödenecektir.
                      97
       15-16 YAġ GRUBU (1992-1993) DOĞUMLULAR
           GÜREġ GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           (GREKO-ROMEN/SERBEST)
              FERDĠ-TAKIM

   1-YarıĢmanın Tarihi    :5-8 MART 2008
    -GREKO-ROMEN       :05-06 MART 2008
    -SERBEST         :07-08 MART 2008
   2-YarıĢma Merkezleri    :AKSARAY-BURSA-KONYA-SAMSUN
   3-Sonuç Bildirme Tarihi  :15 ġUBAT 2008


    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı Ġller
katılabileceklerdir.

   5-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine, Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   6- 15-16 YaĢ grubunda mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları
Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler
arasında kategorilere bakılmaksızın Greko-Romen ve Serbest stilde yapılacaktır.

   7- YarıĢmalara 1992-1993 doğumlu sporcu öğrenciler katılacaktır.

   8- Greko-Romen GüreĢ teknik toplantısı 04 MART 2008 tarihinde        saat
17.00‟de, tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

    9-Serbest GüreĢ teknik toplantısı 06 MART 2008 tarihinde saat 17.00‟de,
tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

   10-Tartılar Uluslararası yarıĢma kurallarına göre yapılacaktır.

   11- YarıĢma sıkletleri (39-42) 46-50-54-58-63-69-76-85-(85-100) Kg.

   12-Bütün sıkletlerde tolerans 1 kg.dır.

   13- YarıĢmalarda FĠLA‟nın uyguladığı yeni kurallar geçerli olacaktır.

    14-Sporcu öğrenciler grup birinciliklerinde, il birinciliklerinde yarıĢtıkları
sıkletin bir alt veya bir üst sıkletinde güreĢebileceklerdir.

   15-Sporcuların baĢlangıç sıkleti olan (39-42) Kg.‟da yarıĢabilmesi için en az
39 Kg. olması gerekir.

    16-Mahalli (Ġliçi), grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında müsabakalar 2
dakikalık 3 devre halinde yapılacak olup 2 devreyi galip bitiren güreĢçi müsabakayı
kazanacaktır. Devreler arasında dinlenme süresi 30 saniyedir. Greko-Romen ve
Serbest stilde ayrı ayrı olmak üzere bir sıkletin müsabakası 2 (iki) günde
bitirilecektir.
                      98
   17-Grup birinciliği yarıĢmalarında sporcular Ġl birinciliği sonucunda
Bakanlığımıza hangi sitilde bildirildi ise o sitilde yarıĢacaklardır.
     -Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu
öğrencilerin adı-soyadı, yarıĢma kiloları ve yarıĢma sitilleri ile okul isimlerini
yazacaklardır.

   18-Ġl birinciliği yarıĢmaları sonucunda sporcular bir sitilde grup birinciliği
yarıĢmalarına gitmeye hak kazanmıĢlar ise diğer sitilde güreĢemeyeceklerdir.

    Örnek : Ġl birinciliği yarıĢmaları sonucunda Greko-Romen sitilde dereceye
girip grup birinciliği yarıĢmalarına gitmeye hak kazanan sporcu Serbest sitilde Ġl
birinciliği yarıĢmalarında güreĢemeyecek, ancak Greko-Romen güreĢte yarıĢıp da
gruba gitmeye hak kazanamayan diğer sporcular Serbest stilde Ġl birinciliğinde
yarıĢabileceklerdir. Aynı örnek Serbest sitil içinde geçerlidir.
                     99
         YARIġMA MERKEZLERĠ VE KATILACAK ĠLLER :
         (15-16 YAġ GREKO-ROMEN/SERBEST GÜREġ)

BURSA                  KONYA
1-ĠSTANBUL     (1)          1-ANKARA      (2)
2-ĠZMĠR      (2)          2-ĠSTANBUL     (3)
3-ANKARA      (1)          3-ĠZMĠR      (1)
4-DENĠZLĠ     (1)          4-BURSA      (1)
5-EDĠRNE                 5-KAHRAMANMARAġ  (2)
6-KIRKLARELĠ               6-DENĠZLĠ     (2)
7-TEKĠRDAĞ                7-AFYONKARAHĠSAR
8-ÇANAKKALE               8-ANTALYA
9-BALIKESĠR               9-KARAMAN
10-YALOVA                10-MERSĠN
11-KOCAELĠ                11-ADANA
12-SAKARYA                12-NĠĞDE
13-MANĠSA                13-HATAY
14-AYDIN                 14-AKSARAY
15-UġAK                 15-OSMANĠYE
16-DÜZCE                 16-BARTIN
17-ZONGULDAK               17-KARABÜK
18-BOLU                 18-KIRIKKALE
19-KONYA                 19-KIRġEHĠR
20-MUĞLA                 20-NEVġEHĠR
21-BĠLECĠK                21-KAYSERĠ
22-KÜTAHYA                22-ISPARTA
23-ESKĠġEHĠR               23-BURDUR
   --                 24-SAMSUN

SAMSUN                  AKSARAY
1-ÇORUM  (1)              1-ĠSTANBUL     (4)
2-ĠSTANBUL     (2)          2-ANKARA      (3)
3-ĠZMĠR      (3)          3-ÇORUM      (2)
4-BURSA      (2)          4-KAHRAMANMARAġ  (1)
5-TOKAT      (1)          5-TOKAT      (2)
6-GĠRESUN                6-KĠLĠS
7-TRABZON                7-ADIYAMAN
8-RĠZE                  8-ġANLIURFA
9-ARTVĠN                 9-ELAZIĞ
10-GÜMÜġHANE               10-TUNCELĠ
11-BAYBURT                11-DĠYARBAKIR
12-ERZURUM                12-MARDĠN
13-ARDAHAN                13-BATMAN
14-KARS                 14-BĠNGÖL
15-IĞDIR                 15-MUġ
16-ORDU                 16-SĠĠRT
17-AMASYA                17-ġIRNAK
18- YOZGAT                18-HAKKARĠ
19-KASTAMONU               19-VAN
20-ÇANKIRI                20-BĠTLĠS
21-SĠNOP                 21-AĞRI
22-SĠVAS                 22-ERZĠNCAN
23-MALATYA                23-GAZĠANTEP                100
        15-16 YAġ GRUBU (1992-1993 Doğumlular)
           GÜREġ TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           (GREKO-ROMEN / SERBEST)
              FERDĠ - TAKIM

   1-YarıĢmanın Tarihi     :08-11 NĠSAN 2008
    GREKO-ROMEN        :08-09 NĠSAN 2008
    SERBEST          :10-11 NĠSAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi    :SAMSUN

    3-YarıĢmaya grup birinciliklerinde 1., 2., 3., 3., (toplam 4) olan ferdi sporcular
ile K.K.T.C.‟den her sıklette 1. olan sporcular katılacaklardır.

    4-Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında illerini temsilen katılan sporcuların
aldıkları derecelere göre takım tasnifi yapılacaktır. (YarıĢmalara bir ilden bir sıklette
birden fazla sporcu katılırsa en iyi dereceyi elde eden sporcunun puanı esas
alınacaktır.)

    5- 15-16 YaĢ grubunda mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları
Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler
arasında kategorilere bakılmaksızın Greko-Romen ve Serbest stilde yapılacaktır.

   6-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine, Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   7- Greko-Romen GüreĢ teknik toplantısı 07 NĠSAN 2008 tarihinde         saat
17.00‟de, tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

    8-Serbest GüreĢ teknik toplantısı 09 NĠSAN 2008 tarihinde saat 17.00‟de,
tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

   9-Tartılar Uluslararası yarıĢma kurallarına göre yapılacaktır.

   10-YarıĢma sıkletleri (39-42)-46-50-54-58-63-69-76-85-(85-100) Kg.

   11-Bütün sıkletlerde tolerans 1 kg.dır.

   12-YarıĢmalarda FĠLA‟nın uyguladığı yeni kurallar geçerli olacaktır.

    13- Mahalli (Ġliçi), grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında müsabakalar 2
dakikalık 3 devre halinde yapılacak olup 2 devreyi galip bitiren güreĢçi müsabakayı
kazanacaktır. Devreler arasında dinlenme süresi 30 saniyedir. Greko-Romen ve
Serbest stilde ayrı ayrı olmak üzere bir sıkletin müsabakası 2 (iki) günde
bitirilecektir.

    14-Sporcu öğrenciler grup birinciliklerinde, güreĢtikleri sıkletin bir alt veya
bir üst sıkletinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında güreĢebileceklerdir.

    15-Grup birinciliklerinde Ġllere verilen kontenjan sayılarına bakılmaksızın,
Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında bir ilden Greko-Romen ve Serbest ayrı ayrı olmak
kaydıyla sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı, katılan
sporcu sayısı 7 (yedi) ve daha fazla olduğu takdirde 1 (bir) idareci ve 1 (bir)
çalıĢtırıcı görevlendirilecek, buna göre; bir gün geliĢ, bir gün teknik toplantı ve
yarıĢma günleri ile bir gün de dönüĢ olarak yasal harcırahları ödenecektir.

                      101
       17-18 YAġ GRUBU (1990-1991 Doğumlular)
           GÜREġ GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           (GREKO-ROMEN / SERBEST)
              FERDĠ -TAKIM

   1-YarıĢmanın Tarihi    :20-23 KASIM 2007
     -GREKO-ROMEN      :20-21 KASIM 2007
    -SERBEST         :22-23 KASIM 2007
   2-YarıĢma Merkezleri    :ÇORUM-KAHRAMANMARAġ-KÜTAHYA-MERSĠN
   3- Sonuç Bildirme Tarihi  : 02 KASIM 2007

    4- Bu yarıĢmalara; Mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı Ġller
katılabileceklerdir.

   5-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine, Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   6- YarıĢmalara 1990-1991 doğumlu sporcu öğrenciler katılacaktır.

   7- Greko-Romen GüreĢ teknik toplantısı 19 KASIM 2007 tarihinde        saat
17.00‟de, tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

    8-Serbest GüreĢ teknik toplantısı 21 KASIM 2007 tarihinde saat 17.00‟de,
tartılar ise 1800-18.30 arasında yapılacaktır.

   9- YarıĢmalarda FĠLA‟nın uyguladığı yeni kurallar geçerli olacaktır.

   10-Tartılar Uluslararası yarıĢma kurallarına göre yapılacaktır.

   11- YarıĢma sıkletleri (42-46) 50-55-60-66-74-84-96-(96-120) Kg.

   12-Bütün sıkletlerde tolerans 1 kg.dır.

    13-Sporcu öğrenciler grup birinciliklerinde, il birinciliklerinde yarıĢtıkları
sıkletin bir alt veya bir üst sıkletinde güreĢebileceklerdir.

   14-Sporcuların baĢlangıç sıkleti olan (42-46) Kg.‟da yarıĢabilmesi için en az
42 Kg. olması gerekir.

    15- Mahalli (Ġliçi), grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında müsabakalar 2
dakikalık 3 devre halinde yapılacak olup 2 devreyi galip bitiren güreĢçi müsabakayı
kazanacaktır. Devreler arasında dinlenme süresi 30 saniyedir. Greko-Romen ve
Serbest stilde ayrı ayrı olmak üzere bir sıkletin müsabakası 2 (iki) günde
bitirilecektir.

   16-Grup birinciliği yarıĢmalarında sporcular Ġl birinciliği sonucunda
Bakanlığımıza hangi sitilde bildirildi ise o sitilde yarıĢacaklardır.
   -Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu öğrencilerin
adı-soyadı, yarıĢma kiloları ve yarıĢma stilleri ile okul isimlerini yazacaklardır.
                     102
    17-Ġl birinciliği yarıĢmaları sonucunda sporcular bir sitilde grup birinciliği
yarıĢmalarına gitmeye hak kazanmıĢlar ise diğer sitilde güreĢemeyeceklerdir.
    Örnek: Ġl birinciliği yarıĢmaları sonucunda Greko-Romen sitilde dereceye girip
grup birinciliği yarıĢmalarına gitmeye hak kazanan sporcu Serbest sitilde     Ġl
birinciliği yarıĢmalarında güreĢemeyecek, ancak Greko-Romen güreĢte yarıĢıp da
gruba gitmeye hak kazanamayan diğer sporcular Serbest sitilde Ġl birinciliğinde
yarıĢabileceklerdir. Aynı örnek Serbest sitil içinde geçerlidir.

    18-Grup birinciliklerinde bir ilden Serbest ve Grekoromen ayrı ayrı olmak
kaydıyla sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı, katılan
sporcu sayısı 7 (yedi) ve daha fazla olduğu takdirde 1 (bir) idareci ve 1 (bir)
çalıĢtırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları buna göre ödenecektir.


    19-Bütçe imkânlarına göre; 17-18 YaĢ Greko-Romen ve Serbest GüreĢ grup
birinciliği yarıĢmalarının ücretleri bir gün geliĢ ve yarıĢma günleri ile bir gün de
dönüĢ olarak ödenecektir.
                      103
        YARIġMA MERKEZLERĠ VE KATILACAK ĠLLER :
        (17-18 YAġ GREKO-ROMEN/SERBEST GÜREġ)


KÜTAHYA                 MERSĠN
1-ĠSTANBUL     (1)         1-ANKARA      (2)
2-ĠZMĠR       (1)         2-ĠSTANBUL     (3)
3-ANKARA      (3)         3-ĠZMĠR      (2)
4-BURSA       (1)         4-KAYSERĠ     (2)
5- KIRKLARELĠ              5-SĠVAS      (1)
6- TEKĠRDAĞ               6-ÇORUM
7- ÇANAKKALE              7-KONYA
8- BALIKESĠR              8-KARAMAN
9- EDĠRNE                9-KÜTAHYA
10-YALOVA                10-AKSARAY
11-KOCAELĠ               11-NĠĞDE
12-SAKARYA               12-ERZURUM
13-BĠLECĠK               13-NEVġEHĠR
14-MERSĠN                14-OSMANĠYE
15-UġAK                 15-HATAY
16-MUĞLA                16-GAZĠANTEP
17-DENĠZLĠ               17-KĠLĠS
18-ESKĠġEHĠR              18-KAHRAMANMARAġ
19-AFYONKARAHĠSAR            19-ġANLIURFA
20-ISPARTA               20-MARDĠN
21-ANTALYA               21-ġIRNAK
22-BURDUR                22-HAKKARĠ
23-MANĠSA                23-AYDIN


ÇORUM                  KAHRAMANMARAġ
1-ANKARA      (1)         1-ĠSTANBUL     (4)
2-ĠSTANBUL     (2)         2-KAYSERĠ     (1)
3-ĠZMĠR       (3)         3-SAMSUN      (1)
4-SAMSUN      (2)         4-SĠVAS      (2)
5-BURSA       (2)         5-ADANA
6-ZONGULDAK               6-MALATYA
7-BARTIN                7-ELAZIĞ
8-KARABÜK                8-ERZĠNCAN
9-BOLU                 9-BAYBURT
10-KASTAMONU              10-ARDAHAN
11-SĠNOP                11-KARS
12-AMASYA                12-IĞDIR
13-KIRIKKALE              13-AĞRI
14-YOZGAT                14-VAN
15-TOKAT                15-TUNCELĠ
16-ORDU                 16-BĠNGÖL
17-GĠRESUN               17-MUġ
18-TRABZON               18-BĠTLĠS
19-GÜMÜġHANE              19-SĠĠRT
20-RĠZE                 20-DĠYARBAKIR
21-ARTVĠN                21-ADIYAMAN
22-ÇANKIRI               22-KIRġEHĠR
23-DÜZCE                23-BATMAN
                104
        17-18 YAġ GRUBU (1990-1991 Doğumlular)
           GÜREġ TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           (GREKO-ROMEN / SERBEST)
              FERDĠ –TAKIM
   1-YarıĢmanın Tarihi     :11-14 ARALIK 2007
    -GREKO-ROMEN       :11-12 ARALIK 2007
    -SERBEST         :13-14 ARALIK 2007
   2-YarıĢmanın Merkezi    :ORDU


    3- YarıĢmaya grup birinciliklerinde 1., 2., 3., 3. (toplam 4) olan ferdi sporcular
ile K.K.T.C.‟den her sıklette 1. olan sporcular katılacaklardır.

    4-Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında illerini temsilen katılan sporcuların
aldıkları derecelere göre takım tasnifi yapılacaktır. (YarıĢmalara bir ilden bir sıklette
birden fazla sporcu katılırsa en iyi dereceyi elde eden sporcunun puanı esas
alınacaktır).

   5-YarıĢmalar Uluslararası Oyun kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine, Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   6-Greko-Romen GüreĢ teknik toplantısı 10 ARALIK 2007 tarihinde         saat
17.00‟de, tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

    7-Serbest GüreĢ teknik toplantısı 12 ARALIK 2007 tarihinde saat 17.00‟de,
tartılar ise 18.00-18.30 arasında yapılacaktır.

   8-Tartılar Uluslararası yarıĢma kurallarına göre yapılacaktır.

   9- YarıĢma sıkletleri (42-46) 50-55-60-66-74-84-96-(96-120) Kg.

   10-Bütün sıkletlerde tolerans 1 kg.dır.

   11-YarıĢmalarda FĠLA‟nın uyguladığı yeni kurallar geçerli olacaktır.

    12-Mahalli (Ġliçi), grup ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında müsabakalar 2
dakikalık 3 devre halinde yapılacak olup 2 devreyi galip bitiren güreĢçi müsabakayı
kazanacaktır. Devreler arasında dinlenme süresi 30 saniyedir. Greko-Romen ve
Serbest stilde ayrı ayrı olmak üzere bir sıkletin müsabakası 2 (iki) günde
bitirilecektir.

    13-Sporcu öğrenciler grup birinciliklerinde, güreĢtikleri sıkletin bir alt veya
bir üst sıkletinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında güreĢebileceklerdir.

    14-Grup birinciliklerinde Ġllere verilen kontenjan sayılarına bakılmaksızın,
Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında bir ilden Greko-Romen ve Serbest ayrı ayrı olmak
kaydıyla sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı, katılan
sporcu sayısı 7 (yedi) ve daha fazla olduğu takdirde 1 (bir) idareci ve 1 (bir)
çalıĢtırıcı görevlendirilecek, buna göre; bir gün geliĢ, bir gün teknik toplantı ve
yarıĢma günleri ile bir gün de dönüĢ olarak yasal harcırahları ödenecektir.
                      105
   HALTER YILDIZLAR   (Erkek)

 GENÇLER    (Erkek)


TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
     106
               HALTER AÇIKLAMALAR
               (YILDIZLAR-GENÇLER)
   1-YarıĢmalar; Uluslararası  Kurallar, Halter Federasyonu Müsabaka
Yönetmeliklerine ve Daire BaĢkanlığımızca ön görülen hükümlere uygun olarak
yapılacaktır.

   2-YarıĢmalara Ġlköğretim Kurumlarında Öğrenim gören 1994-1995-1996
doğumlu erkek öğrenciler yıldızlar kategorisinde,
   -Ortaöğretim Kurumlarında (Lise) öğrenim gören 1990-1991-1992-1993
doğumlu erkek öğrenciler gençler kategorisinde yarıĢmalara katılacaklardır.
YarıĢmalar ferdi olarak yapılacaktır.

   -YaĢ terfisi yoktur.

    3-Ġller Mahalli yarıĢmalarını yaparak sonuçlarını Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile sonuç bildirme tarihine kadar Daire BaĢkanlığımıza Bildirilecektir.
Bildirimlerde; sporcu öğrencilerin adı, soyadı, yarıĢacağı kilo ve okul isimleri liste
halinde belirtilecektir.

    4-Okullar Mahalli (Ġliçi) yarıĢmalara her kiloda en fazla 2 (iki) sporcu ile
katılacaklardır.

   5-Ġller mahalli yarıĢmaların sonucuna göre kilosunda birinci olan sporculardan
oluĢacak bir ekiple Türkiye Ģampiyonasına katılacaklardır.

   6-Sporcuların kilolarını ayarlamalarından idareci ve çalıĢtırıcıları sorumlu
olacaktır. Kilolarını ayarlamadığı için yarıĢmalara katılmayan sporculara herhangi bir
ödeme yapılmayacaktır.

   7-Tartılar Uluslararası kurallara göre yapılacaktır. Tartı her sıkletin yarıĢma
saatinden 2 (iki) saat önce baĢlar, süre 1 (bir) saattir.

   8-Açıklanmayan diğer hususlarda Spor YarıĢmaları Yönergesi, 2006-2007
Öğretim Yılı YarıĢma Programı Genel Açıklamaları ile Halter Federasyonu tarafından
uygulanan müsabaka yönetmelikleri geçerli olacaktır.

   9-YarıĢmalarla ilgili teknik toplantı, müsabaka gününden 1 (bir) gün önce
saat 17:00‟de yapılacaktır. Toplantıya    tüm antrenör, idareci ve hakemlerin
katılmaları zorunludur.

   10-YarıĢmalara Ġlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Lisans
Yönergesine uygun olarak lisans çıkaran öğrenciler katılacaktır.

   11-Müsabaka katılım listesi teknik toplantıda son Ģeklini alacaktır.   Daha
sonra sıkletlerde ve müsabaka listesinde değiĢiklik yapılmayacaktır.
                     107
    12-Müsabakalarda giyilmesi gerekli kıyafetler:
    a) Kostüm tek veya iki parça olabilir. Örneğin Mayo, ġort, TiĢört,
       -Diz veya dirsekleri örtmemelidir.
    b) Mayo altına bir tiĢört giyilebilir ancak kolları ve dirsekleri kapatmamalıdır.
       -Vücuda yapıĢan mayo kostümün altına veya üstüne giyilebilir ancak
       dizleri kapatmamalıdır.
    c)Sporcular müsabakalara kendi okullarınca         öngörülen forma ile
katılabilirler.
      - Millî Mayo ve Millî takım eĢofmanı ile yarıĢmalara iĢtirak edilemez.
      -Antrenörler salon içerisinde eĢofman giyeceklerdir.
    d)Sporcular çorap giyilebilir ancak diz altı hizasından daha uzun olmayacak
     ve altında herhangi bir bandaj bulunmayacaktır.
    e) YarıĢmalarda Halter ayakkabısı giyilecektir. Ayakkabıların üstünde bir kayıĢ
kullanılabilir. Ayakkabının topuğu örten kısmı takviyeli olmalı ve maksimum
yüksekliği tabandan yukarı doğru 130 mm‟dir. Taban herhangi bir noktasında,
ayakkabıdan 5 mm. den daha geniĢ olmalıdır.
     f) Bele takılacak kemer en fazla 120 mm. olacaktır. Kıyafetlerin altında
       kemer kullanılmaz.
     h) Bileklerde bandajın kapattığı yüzey 100 mm. den, dizliğin dizlerde
      kapattığı yüzey 300 mm. den daha fazla olamaz.

   13-Müsabakalar aĢağıda belirtilen sıkletlerde yapılacaktır.

   -Ortaöğretim Kurumları Gençler Kategorisi (Erkek)
    56-62-69-77-85-94-105- +105; Kg.

   -Ġlköğretim Kurumları Yıldızlar Kategorisi (Erkek)
    50-56-62-69-77-85-94-+94; Kg.

    14-Türkiye Birinciliğine bir ilden katılacak olan sporcu sayısı Yıldızlar ve
Gençlerde ayrı ayrı olmak üzere 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya
çalıĢtırıcı, sporcu sayısı 7 (yedi) ve daha fazla olması halinde ise 1 (bir) idareci ve 1
(bir) çalıĢtırıcı görevlendirilecek harcırahlar buna göre ödenecektir.
                      108
               YILDIZLAR
           HALTER TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (FERDĠ-ERKEK)


       1-YarıĢmanın Tarihi    :08-10 NĠSAN 2008
       2-YarıĢma Merkezi     :KIRIKKALE
       3-Sonuç Bildirme Tarihi  :21 MART 2008

    4- Bu yarıĢmalara mahalli yarıĢmalarını teknik açıklamalarda belirtilen esas ve
usullere göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren illerin sporcuları
katılabileceklerdir.

   5-Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirim yazısında sporcu öğrencilerin
ad, soyadı, yarıĢma kiloları ve okul isimlerini bildireceklerdir.

   6-K.K.T.C. ile diğer illerin Yıldızlar Kategorisinde sıklette 1 (bir) sporcu
kontenjanı bulunmaktadır.

   7-YarıĢma programı teknik toplantıda belirlenecektir.

   8-Doğum Tarihleri:
   -Yıldızlar Kategorisi   : 1994-1995-1996 doğumlular.

   9-Kilolar :
   -Yıldızlar Kategorisi   : 50-56-62-69-77-85-94-+94; Kg
                     109
                GENÇLER
           HALTER TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (FERDĠ-ERKEK)


       1-YarıĢmanın Tarihi    :8-10 NĠSAN 2008
       2-YarıĢma Merkezi     :KIRIKKALE
       3-Sonuç Bildirme Tarihi  :21 MART 2008

    4- Bu yarıĢmalara mahalli yarıĢmalarını teknik açıklamalarda belirtilen esas ve
usullere göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren illerin sporcuları
katılabileceklerdir.

   5-Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirim yazısında sporcu öğrencilerin
ad, soyadı, yarıĢma kiloları ve okul isimlerini bildireceklerdir.

   6-K.K.T.C. ile diğer illerin Gençler Kategorisinde her sıklette 1 (bir) sporcu
kontenjanı bulunmaktadır.

   7-YarıĢma programı teknik toplantıda belirlenecektir.

   8-Doğum Tarihleri:
    -Gençler Kategorisi   : 1990-1991-1992-1993 doğumlular.

   9-Kilolar :
    -Gençler Kategorisi   : 56-62-69-77-85-94-105- +105; Kg.
                     110
   HENTBOL


- KÜÇÜKLER (Kız-Erkek)
- YILDIZLAR (Kız-Erkek)
 - GENÇLER (Kız-Erkek)

  GRUP-YARIFĠNAL

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     111
              HENTBOL AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar; Küçükler, Yıldızlar, Gençler   kategorilerinde (kız-erkek) okul
takımları arasında yapılacaktır.

   2- YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

     3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
     a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
     Küçükler kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan sporcu
öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     -Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
     -Mahalli, grup, yarıfinal, Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda
olan öğrenciler için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu
veya Hastane doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları
titizlikle araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük
gösteren sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde
yarıĢmalara alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.
     -Grup ve yarıfinallerde Tertip Komitelerince yarıĢmalardan alıkonulan
sporcuların isimleri Bakanlığa gönderilecek olan yarıĢma raporunda belirtilecektir.

   b)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

    c)Gençler kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören   1991-1992-1993   doğumlu   öğrenciler Hentbol   yarıĢmalarına
katılabileceklerdir.

   4-YaĢ terfisi yoktur.

   5-Dünya Liseler Arası Hentbol ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul Sporları
Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Hentbol  yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu
takdirde duyurulacaktır.


                     112
    -Dünya Liseler Hentbol ġampiyonası (Kız-Erkek) 29 MART-6 NĠSAN 2008
tarihleri arasında Danimarka‟da yapılacaktır.

    6- Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde (kız-erkek) mahalli (iliçi), grup,
yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacak olan okul takımları 14 (ondört)
sporcu öğrenciden oluĢacak, yanlarında 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı bulunacaktır. Bu
nedenle takım yöneticileri yarıĢmalardan önce yapılan teknik ve idari toplantıda
kendilerinden istenilen isim listelerini buna göre düzenleyecek, imzaladıktan sonra
tertip komitesine vereceklerdir. Bu listeler üzerinde sonradan değiĢiklik
yapılmayacaktır. (Mahalli yarıĢmalar hariç)

   7-YarıĢmalar (kız-erkek):
    Küçükler kategorisinde; kız ve erkek 1 (bir) numara Hentbol topu ile normal
kalede 16‟Ģar dakikalık iki devre.
   -Yıldızlar kategorisinde; kız ve erkeklerde 2 (iki) numara Hentbol topu ile
20‟Ģer dakikalık iki devre.
   -Gençler kategorisinde; kızlarda 2 (iki) numara, erkeklerde 3 (üç) numara
Hentbol topu ile 25‟er dakikalık iki devre üzerinden yapılacaktır.
   -Bütün kategorilerde devre araları 10 (on) dakikadır.

   8-Yıldızlar ve Küçükler kategorisi (kız-erkek) Hentbol grup, yarıfinal ve
Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında 2002-2003 öğretim yılından itibaren uygulanan
“ADAM ADAMA SAVUNMA”       uygulaması 2007-2008 öğretim ylından itibaren
uygulanmayacaktır.

   9- Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıĢtırıcı dıĢında bir baĢkasının
sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıĢtırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

    10-FĠKSTÜR:
    Küçükler, Yıldızlar, Gençler (kız-erkek) kategorilerinde Hentbol      Grup,
Yarıfinal ve Türkiye Birinciliğ yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir.

         GRUP-YARIFĠNAL-TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI

    -Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Hentbol Grup, Yarıfinal ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir. YarıĢmalarda takımlar her
gün 1 (bir) müsabaka yapacaklardır.

    YarıĢmalara :
    - 8 takım katılırsa 4‟lü -4‟lü A-B Gruplarına,
    -7 takım katılırsa 4‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    -6 takım katılırsa 3‟lü-3‟lü  A-B Gruplarına,
    Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B)
gruplarındaki takımlar ilk 3 (üç) gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre
yarıĢacaklar 4. (dördüncü) gün (A1-B2) – (B1-A2) müsabakaları yapılacak, 5.
(beĢinci) gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları
ise üçüncülük-dördüncülük müsabakası yapacaklardır.
    -Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beĢinci gün yapılacak olan final
karĢılaĢmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır.
    Hentbol yarıĢmalarına 5 takım katılırsa gruplara ayrılmayarak tek devreli lig
usulüne göre fikstür düzenlenecek ve yarıĢmalar 5 (BeĢ) günde tamamlanacaktır.
    YarıĢmalara 4 ve 3 takım katılırsa yine gruplara ayrılmayarak tek devreli lig
usulüne göre fikstür düzenlenecek ve yarıĢmalar 3 (üç) günde tamamlanacaktır.
    -YarıĢmalar için YarıĢmanın Merkezine 2 (iki) takım geldiği takdirde; tek maç
eleme usulüne göre müsabaka yapılacak beraberlik halinde ilgili branĢın teknik
açıklamalar bölümüne bakılır. Açıklama yapılmamıĢ ise ilgili branĢın federasyon
yarıĢma yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.
                      113
    11-a)Ġki takımın puanının eĢitliği halinde aralarındaki oynamıĢ oldukları
maçın veya maçların sonucuna bakılır. Bunlardan en fazla galibiyeti alan takım üst
sırayı alır. Bunda da eĢitlik söz konusu ise veya aralarında oynamıĢ oldukları maç
yada maçlar berabere sonuçlanmıĢsa aralarındaki averaja bakılır. Averajı fazla olan
takım üst sırayı alır. Bunda da eĢitlik var ise daha fazla gol atan takım, yine eĢitlik
devam ediyor ise genel averajı iyi olan takım üst sırayı alır. Buna rağmen eĢitlik
yinede bozulmamıĢsa sıralama kura ile tespit edilir.
    b)Üç veya daha fazla takımın puan eĢitliği halinde bu takımların aralarında
oynamıĢ oldukları maçların averajına bakılır. Averajı yüksek olan takım üst sırayı
alır. Burada da eĢitlik söz konusu ise genel averaja bakılır. Buna rağmen eĢitlik
yinede bozulmamıĢsa sıralama kura ile tespit edilir.
    c)Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) eleme usulüne
göre oynanan maçlarda ise yarıĢma beraberlikle sonuçlandığı takdirde, 2x5 dakika
uzatma devrelerine gidilecek ve devre arasında 1 (bir) dakikalık dinlenme süresi
verilecektir. Beraberlik yine bozulmaz ise 5 (beĢ) dakika dinlenme süresi verilecek
ve ikinci uzatmaya gidilecektir. Ġkinci uzatmanın da süresi 2x5 dakika ve devre
arasında dinlenme süresi 1 (bir) dakika olacaktır. Yine eĢitlik bozulmaz ise 7 metre
atıĢları ile sonuca gidilecektir.

    12-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Hentbol Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarında 12 (oniki) sporcu, 1 (bir) idareci ve 1 (bir) çalıĢtırıcıya
yasal harcırahları ödenecektir.
                     114
         KÜÇÜKLER HENTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi      :15-19 NĠSAN 2008
   2- YarıĢmanın Merkezleri    :KIRKLARELĠ-ANTALYA-MERSĠN-HATAY-VAN
                   ÇORUM-KIRġEHĠR-KAYSERĠ-ERZĠNCAN-RĠZE
   3- Sonuç Bildirme Tarihi    :28 MART 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin (kız-erkek) okul takımları katılabileceklerdir.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

KIRKLARELĠ        ANTALYA          MERSĠN
1-BURSA  (2)      1-DENĠZLĠ (1)       1-ANTALYA
2-MANĠSA (2)       2- UġAK          2-KARAMAN
3-TEKĠRDAĞ        3-AYDIN          3-K.K.T.C.
4-YALOVA         4-ISPARTA         4-OSMANĠYE
5-BALIKESĠR       5-AFYONKARAHĠSAR     5-HATAY
6-ÇANAKKALE       6-KÜTAHYA         6-ġANLIURFA
7-EDĠRNE         7-KIRKLARELĠ       7-ADANA
8-KOCAELĠ        8-MUĞLA          8-BURDUR

HATAY          VAN            ÇORUM
1-KAHRAMANMARAġ     1-HAKKARĠ         1-ESKĠġEHĠR
2-GAZĠANTEP       2-ġIRNAK         2-BĠLECĠK
3-KĠLĠS         3-SĠĠRT          3-NĠĞDE
4-ADIYAMAN        4-BĠTLĠS         4-DÜZCE
5-DĠYARBAKIR       5-MUġ           5-ÇANKIRI
6-BATMAN         6-AĞRI          6-BOLU
7-MARDĠN         7-IĞDIR          7-KASTAMONU
8-MERSĠN         8-ERZĠNCAN        8-ZONGULDAK

KIRġEHĠR     KAYSERĠ       ERZĠNCAN      RĠZE
1-AMASYA     1-DENĠZLĠ (2)    1-ELAZIĞ      1-TRABZON
2-BARTIN     2-YOZGAT      2-RĠZE       2-GÜMÜġHANE
3-KARABÜK     3-TOKAT       3-ORDU       3-BAYBURT
4-SĠNOP      4-KIRġEHĠR     4-KAYSERĠ     4-ERZURUM
5-ÇORUM      5-NEVġEHĠR     5-MALATYA     5-ARTVĠN
6-SAMSUN     6-AKSARAY      6-TUNCELĠ     6-ARDAHAN
7-SAKARYA     7-KIRIKKALE     7-BĠNGÖL      7-KARS
8-KONYA      8-SĠVAS       8-VAN       8-GĠRESUN
                    115
      KÜÇÜKLER HENTBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi      :13-17 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezleri     :AYDIN-HATAY-KASTAMONU-ERZĠNCAN
   3-Sonuç Bildirme Tarihi     :18 NĠSAN 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir
                   Ġlleri için)
   4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan (kız-erkek) okul
    takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Manisa,    illerinin aĢağıda belirtilen
   kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaklardır.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

AYDIN                     HATAY
1-ĠSTANBUL    (1)             1-ĠSTANBUL    (2)
2-ANKARA     (2)             2-ANKARA     (3)
3-ĠZMĠR      (3)             3-ĠZMĠR     (1)
4-MERSĠN     (Gr. 1)           4-HATAY     (Gr. 1)
5-HATAY      (Gr. 2)           5-ÇORUM     (Gr. 1)
6-KIRġEHĠR    (Gr. 1)           6-VAN      (Gr. 2)
7-KIRKLARELĠ   (Gr. 2)           7-ANTALYA    (Gr. 1)
8-KAYSERĠ     (Gr. 2)           8-KIRġEHĠR    (Gr. 2)

KASTAMONU                   ERZĠNCAN
1-ĠSTANBUL    (3)             1-ĠSTANBUL    (4)
2-ANKARA     (1)             2-MANĠSA     (1)
3-ĠZMĠR      (2)             3-BURSA     (1)
4-VAN       (Gr. 1)           4-MERSĠN     (Gr. 2)
5-KIRKLARELĠ   (Gr. 1)           5-ERZĠNCAN    (Gr. 2)
6-RĠZE      (Gr. 2)           6-ÇORUM     (Gr. 2)
7-ERZĠNCAN    (Gr. 1)           7-RĠZE      (Gr. 1)
8-ANTALYA     (Gr. 2)           8-KAYSERĠ    (Gr. 1)
      KÜÇÜKLER HENTBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (KIZ – ERKEK)
   1-YarıĢmanın Tarihi       :03-07 HAZĠRAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi      :SAMSUN
   3-Bu yarıĢmaya         :Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan
                   (kız-erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    116
        YILDIZLAR HENTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)

   1- YarıĢmanın Tarihi   :01-05 NĠSAN 2008
   2- YarıĢma Merkezleri  :RĠZE-ERZURUM-TRABZON-VAN-SAMSUN
                ADANA-KASTAMONU-DENĠZLĠ-BURSA-MANĠSA
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 14 MART 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
illerin (kız-erkek) okul takımları katılabileceklerdir.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

RĠZE           ERZĠNCAN         TRABZON
1-ARTVĠN         1-SĠĠRT          1-SĠVAS  (2)
2-ARDAHAN        2-MUġ           2-SAMSUN (2)
3-KARS          3-VAN           3-ORDU
4-BAYBURT        4-BĠTLĠS         4-RĠZE
5-AĞRI          5-BATMAN         5-GÜMÜġHANE
6-IĞDIR         6-ġIRNAK         6-TUNCELĠ
7-ERZURUM        7-ġANLIURFA        7-BĠNGÖL
8-TRABZON        8-HAKKARĠ         8-ERZĠNCAN

VAN           SAMSUN          ADANA
1-ADIYAMAN        1-GĠRESUN         1-K.K.T.C.
2-ELAZIĞ         2-AMASYA         2-NEVġEHĠR
3-MALATYA        3-ÇANKIRI         3-AKSARAY
4-MARDĠN         4-KASTAMONU        4-KAYSERĠ
5-GAZĠANTEP       5-ÇORUM          5-NĠĞDE
6-DĠYARBAKIR       6-KIRIKKALE        6-OSMANĠYE
7-KĠLĠS         7-YOZGAT         7-HATAY
8-KAHRAMANMARAġ     8-TOKAT          8-MERSĠN

KASTAMONU     DENĠZLĠ      BURSA        MANĠSA
1-SĠVAS   (1)  1-MANĠSA (2)    1-BĠLECĠK      1-MUĞLA
2-ZONGULDAK    2-BURDUR      2-KIRKLARELĠ    2-BALIKESĠR
3-BARTIN      3-AFYONKARAHĠSAR  3-TEKĠRDAĞ     3-EDĠRNE
4-KARABÜK     4-ISPARTA     4-YALOVA      4-ÇANAKKALE
5-ESKĠġEHĠR    5-ADANA      5-SAKARYA      5-DENĠZLĠ
6-SĠNOP      6-KARAMAN     6-KOCAELĠ      6-AYDIN
7-BOLU       7-KIRġEHĠR     7-ANTALYA      7-UġAK
8-DÜZCE      8-BURSA      8-KONYA       8-KÜTAHYA
                     117
      YILDIZLAR HENTBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   :29 NĠSAN-3 MAYIS 2008
   2- YarıĢma Merkezleri  :BURDUR-SAMSUN-ADANA-MALATYA
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :04 NĠSAN 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir illeri için)

   4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan (kız-erkek) okul
    takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Samsun, Manisa Ġllerinin aĢağıda belirtilen
   kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaktır.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

BURDUR                    SAMSUN
1-ĠSTANBUL    (2)             1-ANKARA      (3)
2-ĠZMĠR      (3)             2-ĠSTANBUL     (1)
3-SAMSUN     (1)             3-ĠZMĠR      (1)
4-BURSA      (Gr. 2)           4-BURSA      (Gr. 1)
5-MANĠSA     (Gr. 1)           5-DENĠZLĠ     (Gr. 1)
6-ADANA      (Gr. 2)           6-RĠZE       (Gr. 2)
7-KASTAMONU    (Gr. 2)           7-VAN       (Gr. 2)
8-SAMSUN     (Gr. 1)           8-KASTAMONU    (Gr. 1)

ADANA                     MALATYA
1-ANKARA     (2)             1-ANKARA      (1)
2-ĠSTANBUL    (3)             2-ĠSTANBUL     (4)
3-MANĠSA     (1)             3-ĠZMĠR      (2)
4-ERZĠNCAN    (Gr. 2)           4-ERZĠNCAN     (Gr. 1)
5-VAN       (Gr. 1)           5-TRABZON     (Gr. 1)
6-TRABZON     (Gr. 2)           6-RĠZE       (Gr. 1)
7-ADANA      (Gr. 1)           7-DENĠZLĠ     (Gr. 2)
8-MANĠSA     (Gr. 2)           8-SAMSUN      (Gr. 2)
       YILDIZLAR HENTBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (KIZ – ERKEK)
   1- YarıĢmanın Tarihi   :27-31 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :KAYSERĠ

   3- Bu yarıĢmaya      : Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan (kız-
                 erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    118
         GENÇLER HENTBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi      :11-15 ARALIK 2007
   2- YarıĢmanın Merkezleri    :KIRKLARELĠ-AYDIN-BURDUR-ESKĠġEHĠR
                    SAMSUN-HATAY-SĠVAS-ERZĠNCAN
                    MALATYA-ELAZIĞ
   3- Sonuç Bildirme Tarihi    :19 KASIM 2007

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
illerin (kız-erkek) okul takımları katılabileceklerdir.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

KIRKLARELĠ        AYDIN            BURDUR
1-EDĠRNE         1-BURSA (2)         1-KASTAMONU  (2)
2-TEKĠRDAĞ        2-ÇANAKKALE         2-ANTALYA
3-YALOVA         3-BALIKESĠR         3-AFYONKARAHĠSAR
4-KOCAELĠ        4-KÜTAHYA          4-DENĠZLĠ
5-SAKARYA        5-UġAK           5-ISPARTA
6-DÜZCE         6-MANĠSA          6-MERSĠN
7-BĠLECĠK        7-BURDUR          7-AYDIN
8-BOLU          8-MUĞLA           8-KONYA

ESKĠġEHĠR        SAMSUN           MERSĠN
1-NEVġEHĠR        1-ESKĠġEHĠR      (2)  1-KĠLĠS
2-AKSARAY        2-KASTAMONU      (1)  2-NĠĞDE
3-KIRġEHĠR        3-SĠNOP           3-KARAMAN
4-ZONGULDAK       4-ÇANKIRI          4-ADANA
5-BARTIN         5-ÇORUM           5-OSMANĠYE
6-KARABÜK        6-AMASYA          6-HATAY
7-KIRKLARELĠ       7-ORDU           7-K.K.T.C.
8-KIRIKKALE       8-SĠVAS           8-MALATYA

SĠVAS       ERZĠNCAN      MALATYA         ELAZIĞ
1-SAMSUN (2)    1-TUNCELĠ     1-SĠĠRT         1-HAKKARĠ
2-TRABZON     2-BĠNGÖL      2-GAZĠANTEP       2-ġIRNAK
3-ERZĠNCAN     3-BAYBURT     3-KAHRAMANMARAġ     3-BATMAN
4-KAYSERĠ     4-ERZURUM     4-ġANLIURFA       4-VAN
5-YOZGAT      5-KARS       5-ADIYAMAN        5-BĠTLĠS
6-TOKAT      6-ARTVĠN      6-ELAZIĞ         6-MUġ
7-GĠRESUN     7-ARDAHAN     7-DĠYARBAKIR       7-AĞRI
8-GÜMÜġHANE    8-RĠZE       8-MARDĠN         8-IĞDIR
                     119
       GENÇLER HENTBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   :15-19 OCAK 2008
   2- YarıĢmanın Merkezleri :ANTALYA-ESKĠġEHĠR-KAYSERĠ-TRABZON
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :14 ARALIK 2007 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir illeri
                için.)
   4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan (kız-erkek) okul
     takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Samsun, Bursa, EskiĢehir Ġllerinin aĢağıda
   belirtilen kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaktır.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

ANTALYA                    ESKĠġEHĠR
1-ANKARA     (1)             1-ĠSTANBUL     (1)
2-ĠZMĠR      (2)             2-ANKARA      (2)
3-ESKĠġEHĠR    (1)             3-ĠZMĠR      (3)
4-KIRKLARELĠ   (Gr. 2)           4-ESKĠġEHĠR    (Gr. 2)
5-AYDIN      (Gr. 1)           5-AYDIN      (Gr. 2)
6-ESKĠġEHĠR    (Gr. 1)           6-BURDUR      (Gr. 2)
7-MERSĠN     (Gr. 2)           7-KIRKLARELĠ    (Gr. 1)
8-SĠVAS      (Gr. 2)           8-SĠVAS      (Gr. 1)

KAYSERĠ                    TRABZON
1-ĠSTANBUL    (3)             1-ĠSTANBUL     (2)
2-ĠZMĠR      (1)             2-ANKARA      (3)
3-BURSA      (1)             3-SAMSUN      (1)
4-MERSĠN     (Gr. 1)           4-SĠĠRT      (Gr. 1)
5-MALATYA     (Gr. 1)           5-BURDUR      (Gr. 1)
6-SAMSUN     (Gr. 2)           6-SAMSUN      (Gr. 1)
7-SĠĠRT      (Gr. 2)           7-ERZĠNCAN     (Gr. 2)
8-ERZĠNCAN    (Gr. 1)           8-MALATYA     (Gr. 2)
        GENÇLER HENTBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (KIZ – ERKEK)
   1-YarıĢmanın Tarihi    :26 ġUBAT-01 MART 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi   :ANTALYA
   3-Bu yarıĢmaya      :Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan (kız-
                erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    120
     JUDO -YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 - GENÇLER (Kız-Erkek)

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
      121
               JUDO AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine, Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere göre yapılacaktır.

   2-Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,
   -Gençler kategorisinde (kız-erkek) Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören
1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılabileceklerdir.

   3-Kilolarda tolerans yoktur.

    4-Her sporcu mahalli müsabakalarda yarıĢtığı sıklette Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarına katılacaktır. Sıklet değiĢtiremeyecektir.
    -Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yarıĢmalara katılacak olan öğrencilerin
kilo problemlerinin olmaması için mahalli yarıĢmaların sonuç bildirme tarihine yakın
bir zamanda yapılması için Ġl Tertip komiteleri gerekli tedbirleri alacaklardır.

   5-Ġller, Türkiye Birinciliğine yarıĢmalar sonucunda, sıkletlerinde Ġl birincisi
olan sporculardan teĢkil edecek olan takımla katılacaklardır.

   6-Tartılar en gazla, judogi altı ile yapılacaktır.

   7-YarıĢmalarda pul, keoo, madriyal sistem uygulanacaktır. Ancak, hangi
sistemin uygulanacağı tertip komitesince tartıdan sonra tespit edilecektir.

   8-Yıldızlar kategorisinde kız ve erkeklerde yarıĢma süresi 3 dakikadır.
   -Gençler kategorisinde kız ve erkeklerde yarıĢma süresi 4 dakikadır.

   9-YarıĢmalarda kırıĢ ve boğuĢ tekniklerinin uygulanması yıldızlarda yasak,
gençlerde serbesttir.

    10-YarıĢmalara yıldızlarda en az turuncu, gençlerde yeĢil kemere sahip olan
öğrenciler katılabilir. Bunun için sporcuların Judo Federasyonunca onaylı kimlik
kartlarını ve lisanslarını yanlarında getirmeleri zorunludur.

   11-Sporcuların kilolarının ayarlamasından idareci ve çalıĢtırıcıları sorumlu
olacaktır. Kilolarını ayarlayamadığı için yarıĢmalara katılamayan sporculara
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

   12-Puanlama sisteminde takım sıralaması yapılırken;
     1.‟ye  5 Puan
     2.‟ye  3 Puan
     3.‟ye  1 Puan
   puan üzerinden değerlendirme yapılacak, beraberlik durumunda alınan
madalyalara bakılarak daha fazla birincisi olan üst sırayı alaçaktır.

   13-Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında        sporcu
öğrencilerin adı-soyadı, yarıĢma kiloları ve okul isimlerini yazacaklardır.

   14-Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarında sıkletinde sadece ilk 16 (onaltı) sırayı alan sporculara ödeme
yapılacaktır.                      122
    15-Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına illerine
tanınan kontenjan sayısına bakılmaksızın bir ilden kız-erkek ayrı ayrı olmak üzere
katılacak sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı,
sporcu sayısının 7 (yedi) ve daha fazla olması halinde ise 1 (bir) idareci ve 1 (bir)
çalıĢtırıcı görevlendirilecek, idareci ve çalıĢtırıcıların yasal harcırahları Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarına getirdikleri sporcuların ilk 16 (onaltı) dereceye girip
girmediklerine bakılmaksızın ödenecektir.
                      123
         YILDIZLAR JUDO TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (KIZ – ERKEK)
              FERDĠ-TAKIM
       1- YarıĢmanın Tarihi   :01-03 MAYIS 2008
       2- YarıĢmanın Merkezi  :KONYA
       3- Sonuç Bildirme Tarihi :11 NĠSAN 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını, yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren Ġllerin sporcuları
katılacaklardır.

    5-YarıĢmalarda;
     -Yıldızlar kategorisi kızlar; Ġstanbul 4, Ġzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya,
    Konya Ġllerinin her sıklette 2 (iki) sporcu, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin her sıklette
    1 (bir) sporcu kontenjanı,
    -Yıldızlar kategorisi Erkekler; Ġstanbul 3, Ġzmir, Ankara, ġanlıurfa, Balıkesir,
Sakarya Ġllerinin her sıklette 2 (iki) sporcu, K.K.T.C. ile diğer illerin her sıklette 1
(bir) sporcu kontenjanı bulunmaktadır,

    6-Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında Ġllerini temsilen katılan sporcuların
aldıkları derecelere göre takım tasnifi yapılacaktır.

   7- YarıĢma Sıkletleri:
   KIZ   : 32-36-40-44-48-52-57-(+57) Kg.
   ERKEK  : 34-38-42-46-50-55-60- 66-(+66) Kg.

   8-YarıĢma Programı;
    -Birinci gün Kızlar    : 32-36-40 Kg.
           Erkekler   : 34-38-42 Kg.

   -Ġkinci gün  Kızlar    : 44-48-52 Kg.
           Erkekler   : 46-50-55 Kg

   -Üçüncü gün Kızlar     : 57-(+ 57) Kg.
         Erkekler    : 60-66 (+66) Kg.

   -Tartılar müsabakalardan bir gün önce 18.00-19.00 saatleri arasında
yapılacaktır.
                      124
          GENÇLER JUDO TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
               (KIZ – ERKEK)
               (FERDĠ TAKIM)

       1- YarıĢmanın Tarihi   :14-16 ARALIK 2008
       2- YarıĢmanın Merkezi  :KAYSERĠ
       3- Sonuç Bildirme Tarihi :19 KASIM 2008

    4- Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını, yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren Ġllerin sporcuları
katılacaklardır.

    5-YarıĢmalarda;
    -Gençler kategorisi kızlar; Ġstanbul 4, Ġzmir, Ankara, Antalya, Bursa Ġlleri her
sıklette 2 (iki) sporcu, K.K.T.C ile diğer illerin her sıklette 1 (bir) sporcu kontenjanı,
    -Gençler kategorisi erkekler; Ġstanbul 3, Ġzmir, Ankara, Konya, Bursa,
Manisa, Antalya Ġllerinin her sıklette 2 (iki) sporcu, K.K.T.C. ile diğer illerin her
sıklette 1 (bir) sporcu kontenjanı bulunmaktadır.

    6-Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında, Ġllerini temsilen katılan sporcuların
aldıkları derecelere göre takım tasnifi yapılacaktır.

   7- YarıĢma Sıkletleri:
   KIZ   : 40-44-48-52-57-63-70-78-(+78) Kg.
   ERKEK : 50-55-60-66-73-81-90-(+90) Kg.

   8-YarıĢma Programı:
    -Birinci gün Kızlar    : 40-44-48 Kg.
           Erkekler   : 50-55-60 Kg.

   -Ġkinci gün  Kızlar    : 52-57-63 Kg.
           Erkekler   : 66-73-81 Kg

   -Üçüncü gün Kızlar     : 70-78- (+ 78) Kg.
         Erkekler    : 90- (+ 90) Kg.


   -Tartılar müsabakalardan bir gün önce 18.00-19.00 saatleri arasında
yapılacaktır.
                      125
    KARATE -KÜÇÜKLER (Kız-Erkek)

-YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 -GENÇLER (Kız-Erkek)


TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     126
              KARATE AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kuralları (W.K.F) ve Müsabaka
Yönetmeliklerine, Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak
yapılacaktır.

    2-YarıĢmalar;
    -Küçükler kategorisi (kız-erkek) Kata,
    -Yıldız ve Gençler Kategorilerinde (kız-erkek) ferdi olarak Kata ve Kümite
dallarında yapılacaktır.

    3-Ġller mahalli yarıĢmalarını yaparak sonuçlarını Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile sonuç bildirme tarihine kadar istenilen Ģekilde Daire BaĢkanlığımıza
bildireceklerdir.

     4-YarıĢmalar;
     -Küçükler kategorisi birinci grup (kız-erkek) 1999 doğumlu öğrenciler Kata,
     -Küçükler kategorisi ikinci grup (kız-erkek) 1998 doğumlu öğrenciler Kata,
     -Küçükler kategorisi üçüncü grup (kız-erkek)1997 doğumlu öğrenciler Kata,
     Küçükler kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan sporcu
öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
      Mahalli ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda olan öğrenciler
için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu veya Hastane
doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları titizlikle
araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük gösteren
sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde yarıĢmalara
alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.

   -Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek) Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören -
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler Kata ve Kümite,

    -Gençler kategorisinde (kız-erkek) Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören
1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler Kata ve Kümite dallarında yarıĢmalara
katılacaklardır.

   5-YarıĢma sıkletleri;
   -Yıldızlar (Kız)  : 30-35-40-45-50-55-(+55) Kg.-KATA
   -Yıldızlar (Erkek) : 35-40-45-50-55-60-65-(+65) Kg.-KATA

   -Gençler (Kız)  : 50-55-60-(+60) Kg.-KATA
   -Gençler (Erkek) : 55-60-65-70-75-(+75) Kg.-KATA

                     127
    6-Her sporcu mahalli müsabakada yarıĢtığı sıklette Türkiye Birinciliği
müsabakasına katılacaktır. Sıklet değiĢtiremeyeceklerdir. YarıĢmalara katılacak olan
öğrencilerin kilo problemlerinin olmaması için mahalli yarıĢmaların sonuç bildirme
tarihine yakın bir zamanda yapılması için Ġl Tertip komiteleri gerekli tedbirleri
alacaklardır.

   7-Sporcuların kilolarını ayarlamalarından idareci ve çalıĢtırıcıları sorumlu
olacaktır. Kilolarını ayarlayamadığı için yarıĢmalara katılamayan sporculara
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

    8-Ġller Türkiye ġampiyonasına mahalli yarıĢmaların sonucuna göre sıkletinde
Ġl birincisi olan sporculardan teĢkil edilecek bir ekiple katılacaklardır.
    -Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu öğrencilerin
adı-soyadı, yarıĢma kiloları ve okul isimlerini yazacaklardır.

   9-YarıĢmalar her iki kategoride 2 dakika üzerinden yapılacaktır.

   10-YarıĢmacılar, kuĢak durumlarını belirten karate kimlik kartı ve öğrenci
sporcu lisansı ile yarıĢmalara katılabilecektir.

   11-YarıĢmacılar, Yıldızlarda (kız-erkek) en az yeĢil, Gençlerde (kız-erkek) en
az mavi kuĢak ve üstü olacaktır.

   12-YarıĢmalarda sporcular kullanacakları malzemeleri kendileri        temin
edeceklerdir. Kümite müsabakalarında diĢlik ve eldiven mecburidir.

   13-YarıĢmalarda tartılar Uluslararası kurallara göre yapılacaktır.

    14-Küçükler Kategorisi (kız-Erkek) kata dalında K.K.T.C. ile diğer illerden
yarıĢmaya katılacak olan sporcu öğrenciler Yıldızlar kafile idarecisinin
sorumluluğunda yarıĢmalara katılacaklardır. Küçükler kata dalında yarıĢacak olan
kız öğrenciler Yıldız kız kafilesi ile Küçükler kata dalında erkeklerde yarıĢacak olan
erkek öğrenciler ise Yıldız erkek kafilesi ile birlikte Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına
katılacaklardır.

   15-Açıklanmayan diğer hususlarda spor yarıĢmaları yönergesi ile Karate
Federasyonu tarafından uygulanan müsabaka yönetmelikleri geçerli olacaktır.

    16-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarında sıkletinde ve Kata‟da sadece ilk 16 (onaltı) sırayı alan
sporculara ödeme yapılacaktır.

    17-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarına illerine tanınan kontenjan sayısına bakılmaksızın bir ilden kız-erkek
ayrı ayrı olmak üzere katılacak sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci
veya çalıĢtırıcı, sporcu sayısının 7 (yedi) ve daha fazla olması halinde ise 1 (bir)
idareci ve 1 (bir) çalıĢtırıcı görevlendirilecek, idareci ve çalıĢtırıcılara yasal
harcırahları Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına getirdikleri sporcuların ilk 16 (onaltı)
dereceye girip girmediklerine bakılmaksızın ödenecektir.
                      128
    KÜÇÜKLER-YILDIZLAR KARATE TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
         (Kız-Erkek) KATA-KÜMĠTE
   1-YarıĢmanın Tarihi    :29-30 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi    :ERZĠNCAN
   3-Sonuç Bildirim Tarihi  :02 MAYIS 2008

    4-Bu yarıĢmalara      : Mahalli yarıĢmalarını yukarıda açıklanan esas ve
usullere göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza
bildiren Ġllerin sporcuları katılabileceklerdir.

   5- Küçükler kata dalında, K.K.T.C. ile diğer iller 1 Kız-1 Erkek sporcu ile
yarıĢmalara katılacaklardır. Bu sporcular Yıldızlar kafile idarecisinin sorumluluğunda
yarıĢmalara katılacaklardır.

    6-Yıldız kızlar kategorisinde Ġstanbul ilini 3,   Ankara, Ġzmir, Sakarya,
Kırklareli, Ġllerinin her sıklette 2 (iki) sporcu öğrenci kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer
Ġllerin her sıklette 1 (bir) sporcu öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

    -Yıldız erkekler kategorisinde Ġstanbul ilinin 4, Ġzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa
Ġllerinin her sıklette 2 (iki) sporcu öğrenci kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin her
sıklette 1 (bir) sporcu öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

   7-YarıĢmaların programı teknik toplantıda belirlenecektir.
                     129
         GENÇLER KARATE TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (Kız-Erkek) KATA-KÜMĠTE
   1-YarıĢmanın Tarihi     :04-06 ARALIK 2007
   2-YarıĢmanın Merkezi    :AYDIN
   3-Sonuç Bildirim Tarihi   :16 KASIM 2007

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yukarıda açıklanan esas ve usullere
göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza bildiren
Ġllerin sporcuları katılabileceklerdir.

    5-Genç kızlar kategorisinde Ġstanbul 4, Ġzmir, Ankara, Bursa illerinin her
sıklette 2 (iki) sporcu öğrenci kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin her sıklette 1 (bir)
sporcu öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
    -Genç erkekler kategorisinde Ġstanbul 4, Ankara, Ġzmir, Bursa, Ġllerinin her
sıklette 2 (iki) sporcu öğrenci kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin her sıklette 1
(bir) sporcu öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

   6-YarıĢmaların programı teknik toplantıda belirlenecektir.
                      130
    KAYAK
- YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 - GENÇLER (Kız-Erkek)

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     131
               YILDIZLAR-GENÇLER
                  KAYAK
              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
                 (Kız-Erkek)

   1- YarıĢmanın Tarihi   : 22-24 OCAK 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi  :ERZURUM
   3- Sonuç Bildirme Tarihi : 4 OCAK 2008

   4-Ġller mahalli (okullararası) yarıĢmalarını yaparak, Milli Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile yarıĢma sonuçlarını, sonuç bildirme tarihine kadar istenilen Ģekilde Daire
BaĢkanlığına bildireceklerdir.

   5-YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   6-YarıĢmalar;
   a)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek) Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu sporcu öğrenciler,
   -Gençler Kategorisinde (kız-erkek) Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören
1990-1991-1992-1993 doğumlu sporcu öğrenciler olacaktır.

   7-Dünya Liseler Arası Kayak ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul Sporları
Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Kayak yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu takdirde
duyurulacaktır.
   -Dünya Liseler Kayak ġampiyonası (Kız-Erkek) tarihleri ile yarıĢma merkezi
saha sonra duyurulacaktır.

   8-YarıĢmalara katılacak sporcu öğrencilerin gerekli malzemeleri kendileri
veya okullarınca temin edilecektir.

   9- BaĢbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Federasyonu
BaĢkanlığından alınan regleman doğrultusunda Gençler Kategorisinde (Kız-Erkek)
Kayak yarıĢmaları ile ilgili açıklamalar aĢağıya çıkarılmıĢtır.

   10-Yıldızlar-Gençler Kategorisi :(Kız-Erkek) YarıĢma kategorileri ve disiplinleri:
    a)Yıldızlar (kız-erkek):
     -Alp Disiplini Alp Kayağı;
     1)Slalom
     2)Büyük Slalom

    -Kuzey Disiplini Kayaklı KoĢu;
     1) 3 (üç) Km. Klasik Teknik.
     2) 3 (üç) Km. Serbest Teknik.
     3) 4x2 Km. Bayrak YarıĢı.

    b)Gençler Kız-Erkek:
     -Alp Disiplini Alp Kayağı;
     1)Slalom     (2 sporcu öğrenci)
     2)Büyük Slalom (2 sporcu öğrenci)

     -Kuzey Disiplini
     1) Klasik Stil (Bayrak)
     2) Serbest Stil (Bireysel)

                     132
   -Takımlar 5 kiĢilik gruplardan oluĢacaktır. BaĢlangıç 5,4,3,2,1 Ģeklinde
olacaktır.

   -Serbest Stil Kategoriler;
          Genç Kızlar     : 4-5 Km.
          Genç Erkekler    : 6-8 Km.

   -Klasik Stil Kategoriler:
           Genç Kızlar    : 4X4 Km.
           Genç Erkekler   : 4X6 Km.

   -Kuzey Disiplini ; Bir takım en az 4 en fazla 5 sporcu öğrenciden takım
oluĢturulacaktır.
   -Alp Disiplini ; Bir takım en az 3 en fazla 5 sporcu öğrenciden takım
   oluĢturulacaktır.

   11-Bayrak Takımları her kategoride kız-erkek 4‟er sporcudan oluĢacaktır.
Derecelendirme 4 (dört) sporcunun toplam zamanına göre yapılacaktır.

   12-Ġllerde Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) her kategoride ilk
dörde giren sporcular il karması takımına seçilecektir.

   13- Kategorilere göre takımların sporcu ve idareci kontenjanları.

   a)Yıldızlar :
   -Alp Disiplini Alp Kayağı;
    Kızlar       : 4 Sporcu - 1 ÇalıĢtırıcı
    Erkekler      : 4 Sporcu - 1 ÇalıĢtırıcı

   -Kuzey Disiplini Kayaklı KoĢu
    Kızlar      : 4 Sporcu - 1 ÇalıĢtırıcı
    Erkekler     : 4 Sporcu - 1 ÇalıĢtırıcı

   b)Gençler :
   -Alp Disiplini Alp Kayağı;
    Kızlar       : 5 Sporcu -1 ÇalıĢtırıcı
    Erkekler      : 5 Sporcu -1 ÇalıĢtırıcı

   -Kuzey Disiplini Kayaklı KoĢu
    Kızlar      : 5 Sporcu - 1 ÇalıĢtırıcı
    Erkekler     : 5 Sporcu - 1 ÇalıĢtırıcı

   Not: Ġklim Ģartlarının uygun olmaması nedeniyle, yarıĢmaların tarihi ve
yarıĢma merkezi değiĢtirilebilir.

    14-Yıldızlar Kategorilerinde Alp Disiplininde ve Kuzey Disiplininde ayrı ayrı
olmak üzere 4 kız, 4 erkek sporcu öğrenciye, bir ilden yarıĢmalara katılan sporcu
sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 idareci veya çalıĢtırıcı, sporcu sayısının 7 (yedi) ve
daha fazla olması halinde ise 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı görevlendirilecek ve yasal
harcırahları buna göre ödenecektir.

    15-Gençler Kategorisinde Alp Disiplininde ve Kuzey Disiplininde ayrı ayrı
olmak üzere 5 kız, 5 erkek sporcu öğrenciye, bir ilden yarıĢmalara katılan sporcu
sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 idareci veya çalıĢtırıcı, sporcu sayısının 7 (yedi) ve
daha fazla olması halinde ise 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı görevlendirilecek ve yasal
harcırahları buna göre ödenecektir.

                      133
    KROS

- KÜÇÜKLER (Kız-Erkek)

- YILDIZLAR (Kız-Erkek)

- GENÇLER (Kız-Erkek)

  GRUP – TÜRKĠYE

  BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     134
               KROS AÇIKLAMALAR
   1- YarıĢmalar; Küçükler, Yıldızlar, Gençler kategorilerinde (kız- erkek)
yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

    3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
    a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
    -Küçükler   kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan
sporcu öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
    -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
    Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
    -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik         testi raporu
istenmeyecektir.
    -Mahalli, grup ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda olan
öğrenciler için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu
veya Hastane doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları
titizlikle araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük
gösteren sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde
yarıĢmalara alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.
    -Grup Tertip Komitelerince yarıĢmalardan alıkonulan sporcuların isimleri
Bakanlığa gönderilecek olan yarıĢma raporunda belirtilecektir.

   b)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek) Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

    c)Gençler kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler Kros yarıĢmalarına katılabileceklerdir.
                     135
   4-YaĢ terfi yok.

   5-Gençler kategorisinde (kız-erkek) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu
(ISF) tarafından düzenlenen Dünya Liseler Kros ġampiyonası nedeniyle sadece
1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler katılacaktır. Daha büyük ve daha küçük
doğumlu öğrenciler katılamayacaktır.

   6-Dünya Liseler Arası Kros ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul      Sporları
Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda        Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Kros yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu  takdirde
duyurulacaktır.
   -Dünya Liseler Kros ġampiyonası (Kız-Erkek) 22-27 NĠSAN 2008      tarihleri
arasında Çek Cumhuriyeti‟nde yapılacaktır.

   7-YarıĢmalar, takım yarıĢması olduğundan atletler aynı okulun öğrencisi
olacaktır.

   8-Mahalli (iliçi) yarıĢmalar sırasında takım çıkaramayan okullar ferdi olarak
yarıĢmalara katılabilirler.

   9-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde, grup yarıĢmalarında ferdi
olarak birinci olan sporcu öğrenciler Valilikçe (Millî Eğitim Müdürlüğü)
görevlendirilecek bir idareci veya çalıĢtırıcı sorumluluğunda Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarına katılabileceklerdir.

    10-Ferdilerde illerinden katılacak sporcu sayısı kaç olursa olsun her
kategoride kızlar için sadece 1 (bir), erkekler için sadece 1 (bir) idareci veya
çalıĢtırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları buna göre ödenecektir.

    11-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Kros Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarında aĢağıda belirtilen sporcu, idareci ve çalıĢtırıcıya yasal
harcırahları ödenecektir.

   -Takımların oluĢumu (kız-erkek)
    a)Küçükler   :4 Sporcu  1 Ġdareci
    b)Yıldızlar   :5 Sporcu  1 Ġdareci
    c)Gençler    :6 Sporcu  1 Ġdareci

    12-Puanlama :
     a)Küçüklerde ; ilk üç atletin derecesi dikkate alınacak, puanların eĢitliği
halinde üçüncü atleti önde bitiren takıma öncelik tanınacaktır.
     b)Yıldızlar ve Gençlerde; ilk dört atletin derecesi esas alınacak, puanların
eĢitliği halinde dördüncü atleti önde bitiren takıma öncelik tanınır.

   13-KoĢu Mesafeleri:
    a)Küçükler :Kızlar       1200 m.
          :Erkekler     1500 m.
    b)Yıldızlar :Kızlar      2000 m.
          :Erkekler     3000 m.
    c)Gençler :Kızlar       3000 m.
          :Erkekler     5000 m.
                     136
   14-Değerlendirme takım ve ferdi olarak yapılacaktır.

   15-Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığınca
düzenlenecek olan Kros yarıĢmalarında sporcular illerinin trafik numaralarının
sonuna 0,1,2,3,4, rakamlarını yazarak formalarının göğsüne takacaklardır.

    ÖRNEK :
    a)Küçükler, Yıldızlarda ve Gençlerde Kullanılacak numaralar:
    Adana        10-11-12-13-14
    Antalya       70-71-72-73-74
    Balıkesir      101-102-103-104-105
    Sakarya       540-541-542-543-544
    Osmaniye      800-801-802-803-804 gibi.
    b)Numaralar yarıĢmaya hak kazanan takımlar tarafından temin edilecektir.
    c)Numaralar beyaz bez veya astar üzerine yazdırılacaktır.
    d)Numaraların renkleri kızlarda KIRMIZI, erkeklerde MAVĠ olacaktır.
    e)Numara yazılacak bezin ebadı 27 x 19 cm‟den büyük 25 x 18 cm‟ den küçük
olmayacaktır.
    f)Numaralara yazılan bezler sporcuların formalarının göğsüne çengelli iğne ile
takılacaktır.
    g)YarıĢmalara bir ilden birden fazla takım katıldığında, Ġl birincisi olan
takımın numaralarının önüne (A), ikinci olan takımın (B), üçüncü olan takımın (C),
dördüncü olan takımın (D), beĢinci olan takımın (E) harfleri yazılacaktır. Ferdi
sporcular formalarının önüne (F) harfi yazılacaktır.

    ÖRNEK :
    Ankara   1.Takım (A60-A61-A62-A63-A64-A65)
    Ankara   2.Takım (B60-B61-B62-B63-B64-B65)
    Ankara   5.Takım (E60-E61-E62-E63-E64-E65)
    Ankara‟dan bir ferdi (F-60)
    Ankara‟dan iki ferdi (F-60),(F-61) gibi göğüs numarası ile yarıĢmalara
katılacaktır.
                     137
            KROS GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
           KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER
               (Kız-Erkek)

   1- YarıĢmanın Tarihi   :23 ġUBAT 2008
   2- YarıĢmanın Merkezleri :KOCAELĠ-AMASYA-ERZURUM-ISPARTA
                MERSĠN-DĠYARBAKIR
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :01 ġUBAT 2008

    4- Bu yarıĢmalara     :Mahalli  yarıĢmalarını yarıĢma   yönergesinde
belirtilen esaslara göre yaparak sonuçlarını, (takım ve ferdi) yukarıda belirtilen
tarihe kadar Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına
bildiren Ġllerin kız ve erkek okul takımları ile takımı grup birinciliğine katılma
hakkını elde edemediği halde il birincisi olan kız ve erkek sporcular
katılabileceklerdir. Ferdi sporcular yarıĢmalara, grup birinciliğine katılma hakkını
elde eden Ġl birincisi takımın idarecisinin sorumluluğunda katılabileceklerdir.

   5-Takımların oluĢumu (kız-erkek):
    a)Küçükler   :4 Sporcu  1 Ġdareci
    b)Yıldızlar   :5 Sporcu  1 Ġdareci
    c)Gençler    :6 Sporcu  1 Ġdareci
                     138
         YARIġMA MERKEZLERĠ VE KATILACAK ĠLLER
             (KÜÇÜKLER KIZ-ERKEK)


KOCAELĠ          AMASYA          ERZURUM
1-ANKARA (1)        1-ANKARA (2)       1-ANKARA (3)
2-ĠZMĠR  (1)       2-ĠZMĠR  (3)       2-VAN   (2)
3-KONYA  (2)       3-AĞRI  (1)       3-MARDĠN (2)
4-TRABZON (2)       4-TRABZON (1)       4-GĠRESUN
5-ESKĠġEHĠR        5-ZONGULDAK        5-RĠZE
6-TEKĠRDAĞ         6-BARTIN         6-ARTVĠN
7-KIRKLARELĠ        7-KARABÜK         7-KARS
8-BALIKESĠR        8-KASTAMONU        8-GÜMÜġHANE
9- ÇANAKKALE        9-ÇANKIRI         9-BAYBURT
10-SAKARYA         10-SĠNOP         10-ERZĠNCAN
11-BĠLECĠK         11-BOLU          11-SAMSUN
12-EDĠRNE         12-TOKAT         12-ORDU
13-YALOVA         13-BURSA         13-BĠNGÖL
14-MANĠSA         14-ÇORUM         14-IĞDIR
15-KÜTAHYA         15-SĠVAS         15-ARDAHAN
16-DÜZCE          16-YOZGAT         16-GAZĠANTEP


ISPARTA          MERSĠN          DĠYARBAKIR
1-ĠSTANBUL  (1)      1-ĠSTANBUL (2)      1-ĠSTANBUL (3)
2-ĠZMĠR   (2)      2-MARDĠN  (1)      2-VAN   (1)
3-KONYA   (1)      3-KONYA   (3)      3-AĞRI   (2)
4-ANTALYA  (2)      4-ANTALYA  (1)     4-MALATYA
5-DĠYARBAKIR (2)      5-DĠYARBAKIR (1)     5-ADIYAMAN
6-UġAK           6-ISPARTA         6-ġANLIURFA
7-MUĞLA          7-NĠĞDE          7-BATMAN
8-DENĠZLĠ         8-ADANA          8-ġIRNAK
9-AFYONKARAHĠSAR      9-OSMANĠYE        9-HAKKARĠ
10-BURDUR         10-HATAY         10-SĠĠRT
11-AYDIN          11-NEVġEHĠR        11-ELAZIĞ
12-KIRIKKALE        12-KAHRAMANMARAġ     12-TUNCELĠ
13-KIRġEHĠR        13- KARAMAN        13- ERZURUM
14-AKSARAY         14-K.K.T.C.        14-MUġ
15-KOCAELĠ         15-KAYSERĠ        15-BĠTLĠS
16-MERSĠN         16-AMASYA         16-KĠLĠS
                 139
         YARIġMA MERKEZLERĠ VE KATILACAK ĠLLER
             (YILDIZLAR KIZ-ERKEK)


KOCAELĠ          AMASYA          ERZURUM
1-ANKARA (1)        1-ANKARA (2)       1-ANKARA  (3)
2-ĠZMĠR  (1)       2-ĠZMĠR  (3)       2-GAZĠANTEP (2)
3-ĠSTANBUL (4)       3-ISPARTA (2)       3-MARDĠN  (1)
4- DÜZCE          4-AĞRI  (2)       4-GĠRESUN
5-ESKĠġEHĠR        5-ZONGULDAK        5-RĠZE
6-TEKĠRDAĞ         6-BARTIN         6-ARTVĠN
7-KIRKLARELĠ        7-KARABÜK         7-KARS
8-BALIKESĠR        8-KASTAMONU        8-GÜMÜġHANE
9-ÇANAKKALE        9-ÇANKIRI         9-BAYBURT
10-SAKARYA         10-SĠNOP         10-ERZĠNCAN
11-BĠLECĠK         11-BOLU          11-SAMSUN
12-EDĠRNE         12-TOKAT         12-ORDU
13-YALOVA         13-BURSA         13-BĠNGÖL
14-MANĠSA         14-ÇORUM         14-IĞDIR
15-KÜTAHYA         15-SĠVAS         15-ARDAHAN
16-TARBZON         16-YOZGAT         16-VAN


ISPARTA          MERSĠN          DĠYARBAKIR
1-ĠSTANBUL (1)       1-ĠSTANBUL (2)      1-ĠSTANBUL (3)
2-ĠZMĠR  (2)       2-MARDĠN (2)       2-GAZĠANTEP (1)
3-MARDĠN (3)        3-ISPARTA (1)       3-ERZURUM (1)
4-MERSĠN          4-ERZURUM (2)       4-AĞRI   (1)
 5-KOCAELĠ         5-BĠTLĠS  (1)      5-BĠTLĠS  (2)
 6-UġAK          6-AMASYA         6-ġANLIURFA
7-MUĞLA          7-NĠĞDE          7-BATMAN
8-DENĠZLĠ         8-ADANA          8-ġIRNAK
9-AFYONKARAHĠSAR      9-OSMANĠYE        9-HAKKARĠ
10-BURDUR         10-HATAY         10-SĠĠRT
11-AYDIN          11-NEVġEHĠR        11-ELAZIĞ
12-KIRIKKALE        12-KAHRAMANMARAġ     12-TUNCELĠ
13-KIRġEHĠR        13-KARAMAN        13-MALATYA
14-AKSARAY         14-K.K.T.C.        14-MUġ
15-ANTALYA         15-KAYSERĠ        15-ADIYAMAN
16-KONYA          16-DĠYARBAKIR       16-KĠLĠS
                 140
         YARIġMA MERKEZLERĠ VE KATILACAK ĠLLER
              (GENÇLER KIZ-ERKEK)

KOCAELĠ           AMASYA          ERZURUM
1-ANKARA (1)        1-ANKARA (2)       1-ANKARA (3)
2-ĠZMĠR   (1)       2-ĠZMĠR  (3)       2-VAN   (2)
3-KONYA   (2)       3-ISPARTA (3)       3-MUġ   (2)
4-ESKĠġEHĠR (1)       4-AĞRI  (1)       4-GĠRESUN
5-ISPARTA (2)        5-ZONGULDAK        5-RĠZE
6- KÜTAHYA (1)       6-BARTIN         6-ARTVĠN
7-KIRKLARELĠ        7-KARABÜK         7-KARS
8-BALIKESĠR         8-KASTAMONU        8-GÜMÜġHANE
9-ÇANAKKALE         9-ÇANKIRI         9-BAYBURT
10-SAKARYA         10-SĠNOP         10-ERZĠNCAN
11-BĠLECĠK         11- BOLU         11-SAMSUN
12-EDĠRNE          12-TOKAT         12-ORDU
13-YALOVA          13- BURSA         13-BĠNGÖL
14-MANĠSA          14-ÇORUM         14-IĞDIR
15-TEKĠRDAĞ         15-SĠVAS         15-ARDAHAN
16-DÜZCE          16-YOZGAT         16-GAZĠANTEP
              17-TRABZON


ISPARTA           MERSĠN          DĠYARBAKIR
1-ĠSTANBUL (1)       1-ĠSTANBUL (2)      1-ĠSTANBUL (3)
2-ĠZMĠR   (2)       2- ISPARTA (1)      2-VAN   (1)
3-KONYA   (1)       3-KÜTAHYA (2)       3-AĞRI   (2)
4-ESKĠġEHĠR (2)       4-ANTALYA         4- MUġ   (1)
5- MERSĠN          5-DĠYARBAKIR       5-ADIYAMAN
6-UġAK           6-MARDĠN         6-ġANLIURFA
7-MUĞLA           7-NĠĞDE          7-BATMAN
8-DENĠZLĠ          8-ADANA          8-ġIRNAK
9-AFYONKARAHĠSAR      9-OSMANĠYE        9-HAKKARĠ
10-BURDUR          10-HATAY         10-SĠĠRT
11-AYDIN          11-NEVġEHĠR        11-ELAZIĞ
12-KIRIKKALE        12-KAHRAMANMARAġ     12-TUNCELĠ
13-KIRġEHĠR         13- KARAMAN        13- ERZURUM
14-AKSARAY         14-K.K.T.C.        14-MALATYA
15-KOCAELĠ         15-KAYSERĠ        15-BĠTLĠS
   --          16-AMASYA         16-KĠLĠS
                  141
           KROS TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
          KÜÇÜKLER-YILDIZLAR - GENÇLER
               (Kız-Erkek)

   1- YarıĢmanın Tarihi   :22 MART 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :KÜTAHYA

   3- Bu YarıĢmalara      :Grup birinciliği yarıĢmalarında 1. ve 2. olan okul
takımları ile takımı Türkiye Birinciliğine katılma hakkı elde edemediği halde ferdi
grup birincisi olan sporcular katılabileceklerdir.

   4-Takımların oluĢumu (kız-erkek)
    a)Küçükler   :4 Sporcu  1 Ġdareci
    b)Yıldızlar   :5 Sporcu  1 Ġdareci
    c)Gençler    :6 Sporcu  1 Ġdareci
   5-Dünya Liseler Arası Kros ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul Sporları
Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Kros yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu takdirde
duyurulacaktır.

   7-Dünya Liseler Kros ġampiyonası (Kız-Erkek) 22-27 NĠSAN 2008     tarihleri
arasında Çek Cumhuriyeti‟nde yapılacaktır.
                     142
   MASA TENĠSĠ


 -KÜÇÜKLER (Kız-Erkek)

 -YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 -GENÇLER (Kız-Erkek)

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
      143
            MASA TENĠSĠ AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar; Küçükler, Yıldızlar, Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul
takımları arasında yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar, Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
   a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.

     -Küçükler  kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan
sporcu öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
     -Mahalli ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda olan öğrenciler
için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu veya Hastane
doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları titizlikle
araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük gösteren
sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde yarıĢmalara
alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.

   b)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek) Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

    c)Gençler kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1991-1992-1993-1994    doğumlu öğrenciler Masa Tenisi  yarıĢmalarına
katılabileceklerdir.

    4-Ortaöğrenim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler (kız-
erkek) bir üst kategoriye terfi ederek Gençler kategorisinde yarıĢmalara
katılabilirler.
                     144
   5-Dünya Liseler Arası Masa Tenisi ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul
Sporları Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Masa Tenisi yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu
takdirde duyurulacaktır.

   6-Dünya Liseler Masa Tenisi ġampiyonası (Kız-Erkek) 28 MART-04 NĠSAN
2008 tarihleri arasında Malta‟da yapılacaktır.

   7-Ġller mahalli (okullararası) yarıĢmalarını yaparak Millî Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile yarıĢma sonuçlarını, sonuç bildirme tarihine kadar istenilen Ģekilde Daire
BaĢkanlığına bildireceklerdir.

   8-Türkiye Birinciliği yarıĢmaları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde
takım (kız-erkek) karĢılaĢmaları ġampiyona Sistemine göre yapılacaktır.

   9- Bir set 11 sayı olarak oynanacaktır.

   10-YarıĢmalar 5 set üzerinden kazanılmıĢ 3 set olarak oynanacaktır.

   11-Sporcu kıyafetlerinde beyaz ve sarı rengin dıĢında tüm renkler geçerlidir.

   12-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde takımlar mahalli (Ġliçi) ve
Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına en az 3 sporcuyla katılmak zorundadırlar. Daha az
sporcu ile katılanlar yarıĢmalara alınmayacaktır.
   -Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına takımlar (kız-
erkek) isterlerse 2‟Ģer yedek sporcu getirebileceklerdir. Ancak bu sporculardan bir
tanesine yasal harcırah ödenecektir.

   13-Kategorilere göre takımların sporcu ve idareci kontenjanları.
   a)Küçükler :
    Kızlar      : 3 Sporcu - 1 Ġdareci
    Erkekler    : 3 Sporcu - 1 Ġdareci

   b)Yıldızlar :
    Kızlar      : 3 Sporcu - 1 Ġdareci
    Erkekler     : 3 Sporcu - 1 Ġdareci

   c)Gençler :
    Kızlar      : 4 Sporcu -1 Ġdareci
    Erkekler     : 4 Sporcu -1 Ġdareci

    12-Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde (kız-erkek) okul takımlarında yer
alan 4 kız, (1 kız yedek) 4 erkek sporcu öğrenci (1 erkek yedek) ile 1 idareci veya
çalıĢtırıcıya, Gençler kategorilerinde ise (kız-erkek) okul takımlarında yer alan 4 kız,
4 erkek sporcu öğrenci ile 1 idareci veya çalıĢtırıcıya yasal harcırahları ödenecektir.
                     145
             KÜÇÜKLER MASA TENĠSĠ
              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
                (Kız-Erkek)
   1-YarıĢmanın Tarihi       :30 MAYIS-02 HAZĠRAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi       :SĠVAS
   3-Sonuç Bildirme Tarihi     :02 MAYIS 2008

    4-Bu YarıĢmalara; mahalli yarıĢmalar sonucuna göre okul takımları aĢağıda
belirtilen kontenjanlar dahilinde katılacaklardır.

   5-YarıĢmaların programı   yarıĢma   öncesi  yapılacak  olan  organizasyon
toplantısında belirlenecektir.

    6-Bu yarıĢmalarda Küçük kızlar kategorisinde, Ġstanbul, Ankara, Ġzmir illerini
3‟er, Bursa, Adana, Trabzon, Bartın, Kütahya Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı,
K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 (bir) takım kontenjanı bulunmaktadır.
    -Küçük Erkekler kategorisinde, Ġstanbul, Ankara, Ġzmir illerinin 2‟er, Yalova,
Kırklareli, Bursa, Denizli, Çanakkale illerinin 2 (iki) takım kontenjanı, K.K.T.C. ile
diğer Ġllerin 1 (bir) takım kontenjanı bulunmaktadır.

   7- YarıĢmalar takım yarıĢması olduğundan ferdi yarıĢma yapılmayacaktır.
                     146
             YILDIZLAR MASA TENĠSĠ
              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
                (Kız-Erkek)

   1-YarıĢmanın Tarihi       :4-7 NĠSAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi       :ADANA
   3-Sonuç Bildirme Tarihi     :21 MART 2008

    4-Bu YarıĢmalara; mahalli yarıĢmalar sonucuna göre okul takımları aĢağıda
belirtilen kontenjanlar dahilinde katılacaklardır.

   5-YarıĢmaların programı   yarıĢma   öncesi  yapılacak  olan  organizasyon
toplantısında belirlenecektir.

    6-Bu yarıĢmalarda Yıldız kızlar kategorisinde, Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, 3 (üç)
Adana, Bursa, Antalya, Kırklareli, Tokat, 2 (iki) takım kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer
Ġllerin 1 (bir) takım kontenjanı bulunmaktadır.
    -Yıldız Erkekler kategorisinde, Ġstanbul ilinin 3 (üç), Ġzmir, Ankara, Bursa,
Antalya, Malatya, K.K.T.C. Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı, diğer Ġllerin 1 (bir)
takım kontenjanı bulunmaktadır.

   7-YarıĢmalar takım yarıĢması olduğundan ferdi yarıĢmalar yapılmayacaktır.
                     147
              GENÇLER MASA TENĠSĠ
              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
                (Kız-Erkek)


   1-YarıĢmanın Tarihi       :26-29 ġUBAT 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi       :AKSARAY
   3-Sonuç Bildirme Tarihi     :8 ġUBAT 2008

    4-Bu YarıĢmalara; mahalli yarıĢmalar sonucuna göre okul takımları aĢağıda
belirtilen kontenjanlar dahilinde katılacaklardır.

   5-YarıĢmaların programı   yarıĢma   öncesi  yapılacak  olan  organizasyon
toplantısında belirlenecektir.

    6-Bu yarıĢmalarda Genç kızlar kategorisinde Ġzmir 3 (üç) takım, Ġstanbul,
Ankara, Antalya, Malatya, Bolu, Zonguldak Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı,
K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 (bir) takım kontenjanı bulunmaktadır.
    -Genç Erkekler kategorisinde Ġzmir, Bursa Ġllerinin 3 (üç) takım, Ġstanbul,
Ankara, Antalya, Amasya, Denizli Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer
Ġllerin 1 (bir) takım kontenjanı bulunmaktadır.

   7-YarıĢmalar takım yarıĢması olduğundan ferdi yarıĢmalar yapılmayacaktır.

   8-Dünya Liseler Arası Masa Tenisi ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul
Sporları Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Masa Tenisi yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu
takdirde duyurulacaktır.

   9-Dünya Liseler Masa Tenisi ġampiyonası (Kız-Erkek) 28 MART-04 NĠSAN
2008 tarihleri arasında Malta‟da yapılacaktır.
                     148
    SATRANÇ


   -KÜÇÜKLER

   -YILDIZLAR

   -GENÇLER


TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     149
              SATRANÇ AÇIKLAMALAR
   1-Satranç YarıĢmaları; Ġlköğretim Kurumları Küçükler ve Yıldızlar ile
Ortaöğretim Kurumları Gençler (Lise ve Dengi Okullar) kategorisinde        okuliçi
yarıĢmaları, Ġl birinciliği yarıĢmaları ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları olmak üzere üç
aĢamada düzenlenecektir.

   2- YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kurallarına (FĠDE), Türkiye Satranç
Federasyonu Oyun kurallarına ve Daire BaĢkanlığınca ön görülen hükümlere uygun
olarak yapılacaktır.

   3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
   a)Küçükler kategorisinde ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören 1997-
1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır. Ancak,
Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları tutsa dahi
Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda olan
öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine      göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.

   b)Yıldızlar kategorisinde Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören        1994-
1995-1996 doğumlu öğrenciler,

   c)Gençler kategorisinde Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören 1990-
1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
   -Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler bir üst
kategoriye terfi ederek gençler kategorisinde yarıĢmalara katılabilirler.

    4-YarıĢmalara katılacakların lisans yönergesine uygun çıkarılmıĢ sporcu
lisansına sahip olmaları gerekir.

   5-Bir önceki yılın birincisi olan öğrenci ile UKD puanına (Ulusal Kuvvet
Derecesi) sahip olan öğrenciler, okuliçi yarıĢmasına katılmadan doğrudan Ġl
yarıĢmasına   katılacaktır.  (Öğrenciler,  UKD  puanlarını)  kendileri
belgelendireceklerdir.

   8-Okuliçi Satranç YarıĢmaları sonucunda her okuldan 3 öğrenci (1.,2.,3. olan
öğrenciler), Ġl YarıĢmasına katılmak üzere seçilecektir. Ġl yarıĢmasına katılmak
üzere seçilecek 3 öğrenciye; aynı okuldan geçen yılın il birincisi olan öğrenci ile UKD
puanına sahip olan öğrenciler dahil edilmeyecektir. Okuliçi yarıĢma sonuçları Ek-1
formu ile Millî Eğitim Müdürlüklerine bildirilecektir.

   9- Ġl yarıĢmaları; Lig Heyeti tarafından düzenlenecektir.

   10- Ġl YarıĢmaları, Ġsviçre Sistemine göre yapılacaktır.

    11- Ġl YarıĢması yapılarak sonuçları ekteki Satranç Ġl YarıĢmaları Sonuç
Bildirim Formuna uygun olarak tanzim edilerek, en geç 19 KASIM 2007 tarihine
kadar (Ek-2) Formu ile Bakanlığımız Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi
BaĢkanlığına gönderilecektir.

12- 2006-2007 Öğretim yılında Bakanlığımızca yapılan Satranç Türkiye Birinciliği
YarıĢmalarında kategorilerinde birinci olan sporcu öğrenciler Türkiye Birincisi
olduğu kategoride halen öğrenimine devam ediyor ise Ġl birinciliğine katılmadan
doğrudan Türkiye Birinciliği YarıĢmasına katılacaklardır. Kategorileri değiĢenler
varsa, bulunduğu kategoride Ġl birinciliği yarıĢmasına katılmak zorundadır.

                      150
                                       Ek-1
                        T.C.
              ……………………….… VALĠLĠĞĠ
              ............................. MüdürlüğüSATRANÇ OKULĠÇĠ YARIġMALARI
SONUÇ BĠLDĠRĠM FORMU


OKULĠÇĠ YARIġMASINA KATILAN
TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI          :...........................


(Dereceye girsin veya girmesin, bir okuldan okuliçi yarıĢmasına katılan öğrencilerin
tamamı, sayı olarak belirtilecektir.)


ĠL YARIġMASINA KATILACAK ÖĞRENCĠLERĠN


ADI VE SOYADI   DOĞUM YERĠ VE YILI        CĠNSĠYETĠ
1-
2-
3-
                               TASDĠK OLUNUR
                               Okul Müdürü
                               Adı ve Soyadı
                               Ġmza-Mühür
    NOT: Bu form her kategori için ayrı okul müdürlüğü tarafından doldurulacak
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
                       151
                                           Ek-2
                          T.C.
           …………………….………………….. VALĠLĠĞĠ
           .............................Millî Eğitim Müdürlüğü


SATRANÇ ĠL YARIġMALARI
SONUÇ BĠLDĠRĠM FORMU

ĠLĠ            : ..................................
YARIġMA GÜNÜ        :....................................
YARIġMA KATEGORĠSĠ     :....................................


         OKULĠÇĠ YARIġMASINA KATILAN ÖĞRENCĠ SAYISI

(Dereceye girsin veya girmesin, bir okuldan okuliçi yarıĢmasına katılan öğrencilerin
tamamı sayı olarak bildirilecektir.)

OKULLARIN ADLARI      :
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

ĠL YARIġMASINA KATILAN TOPLAM OKUL SAYISI                :
ĠL YARIġMASINA KATILAN TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI              :

     TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMASINA KATILACAK ÖĞRENCĠNĠN

ADI-SOYADI   DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ            CĠNSĠYETĠ   OKULU:
1-
2-
3-


                                 Tasdik Olunur
                                Millî Eğitim Müdürü
                                 Adı ve Soyadı
                                   Ġmza


   NOT: Bu form;Ġlköğretim Kurumları, (Küçükler-Yıldızlar) Ortaöğretim
Kurumları Gençler (Lise ve dengi okullar) için ayrı ayrı doldurulup tasdik edilecektir.
                          152
           KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER
                SATRANÇ
             TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
   1-YarıĢmanın Tarihi     :12-15 ARALIK 2007
   2-YarıĢmanın Merkezi    :MERSĠN
   3-Sonuç Bildirme Tarihi   :19 KASIM 2007

    4-Bu YarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yukarıda açıklanan esas ve usullere
göre yaparak sonuçlarını istenilen Ģekilde belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza
bildiren Ġllerin sporcuları katılacaktır.

    5-Kontenjanlar :
     a) Küçükler kategorisinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Mersin Ġlleri 3 (üç),
Bursa, Antalya, Tekirdağ, Aydın, Denizli Ġlleri 2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġller 1 (bir)
sporcu öğrenci ile yarıĢmalara katılacaktır.
    b) Yıldızlar kategorisinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Muğla, Mersin Ġlleri 3
(üç), Adana, Sakarya, EskĢehir Manisa Ġlleri 2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġller 1 (bir)
sporcu öğrenci ile yarıĢmalara katılacaklardır.
    c)Gençler kategorisinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri 3 (üç), Adana, Bursa,
Kırıkkale, Manisa, Van illeri 2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġller 1 (bir) sporcu öğrenci ile
yarıĢmalara katılacaklardır.

   6-YarıĢmalar Ġsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden yapılacaktır.

   7-Her 3 kategori için öğrencilerin baĢında (1) bir sorumlu yönetici
görevlendirilecektir. Yöneticinin öğrenci velisi olmamasına özen gösterilecektir.

   8-Küçükler,  Yıldızlar, Gençler  kategorilerinde  Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarında teknik toplantı yarıĢmaların ilk günü sabahı Saat 9:00‟da
yapılacaktır. Bu nedenle yarıĢmaya gelen ekipler onaylarını yarıĢmalardan 1 (bir)
gün önce ve yarıĢmalardan 1 (bir) gün sonrası Ģeklinde alacaklardır.

   9-Bir Ġlden her 3 kategoride yarıĢmalara katılan sporcu öğrenci sayısı 6 (altı)
ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı, sporcu öğrenci sayısı 7 (yedi) ve
daha fazla olursa 1 (bir) idareci 1 (bir) çalıĢtırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları
buna göre ödenecektir.
                      153
   TAEKWONDO -YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 -GENÇLER (Kız-Erkek)


TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
      154
             TAEKWONDO AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar; Yıldızlar ve Gençler (kız-erkek) kategorilerinde     ferdi olarak
yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

    3-Ġller mahalli yarıĢmalarını yaparak sonuçlarını Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile sonuç bildirme tarihine kadar istenilen Ģekilde Daire BaĢkanlığımıza
bildireceklerdir.

   4-Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,
   -Gençler kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılabileceklerdir.

   5-YaĢ terfisi yoktur.

   6-YarıĢmalar:
    -Yıldızlar :
    Kız    : 29-33-37-41-44-47-51-55-59 (+59) Kg.
    Erkek   : 33-37-41-45-49-53-57-61-65 (+65) Kg.

   -Gençler   :
    Kız     : 42-44-46-49-52-55-59-63-68-(+68) Kg.
    Erkek    : 45-48-51-55-59-63-68-73-78-(+78) Kg.

   7-Kilolarda tolerans yoktur.

   8-YarıĢmalarda tartılar Uluslararası kurallara göre her gün yapılacaktır.

   9-YarıĢmalar her iki kategoride 2‟Ģer      dakikalık 3 raunt    üzerinden
yapılacaktır.

    10-Her sporcu mahalli müsabakalarda yarıĢtığı sıklette Türkiye Birinciliği
müsabakalarına katılacaktır. Sıklet değiĢtiremeyecektir.
    -Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yarıĢmalara katılacak olan öğrencilerin
kilo problemlerinin olmaması için mahalli yarıĢmaların sonuç bildirme tarihine yakın
bir zamanda yapılması için Ġl Tertip komiteleri gerekli tedbirleri alacaklardır.

    11-Ġller, Türkiye Birinciliğine Ġl birinciliği yarıĢmaları sonucunda, sıkletlerinde
birinci olan sporculardan teĢkil edecek ekip ile katılacaklardır.
    -Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu öğrencilerin
adı-soyadı, yarıĢma kiloları ve okul isimlerini yazacaklardır.

    12-YarıĢmalarda sporcular kullanacakları (Safe, Guard, Kuki, el ve ayak
koruyucuları, kafa koruyucusu vs.) malzemeleri kendileri getireceklerdir.
Müsabakalarda   elektronik skorbord kullanılacağından eski vücut koruyucuları
kullanılmayacak olup 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe giren WTF müsabaka
kuralları gereği yeni vücut koruyucular (sporcunun sırt ve omuz kısmınıda
kapatacak Ģekilde) kullanılacaktır.
                      155
    13-YarıĢmalara Yıldızlarda (kız-erkek) 3.Gıp (mavi-kırmızı) kuĢak derecesine
sahip olan sporcu öğrenciler katılacaklardır. Bunun için sporcular Ġllerinden gelirken
Taekwondo Federasyondan onaylı kuĢak durumunu gösteren resimli kimlik kartı ile
o yıl için geçerli vizeli lisanslarını birlikte getireceklerdir.

    14-YarıĢmalara Gençlerde (kız-erkek) 1.Gıp (kırmızı-siyah) kuĢak derecesine
sahip olan sporcu öğrenciler katılacaklardır. Bunun için sporcular Ġllerinden gelirken
Taekwondo Federasyondan onaylı kuĢak durumunu gösteren resimli kimlik kartı ile
o yıl için geçerli vizeli lisanslarını birlikte getireceklerdir.

   15-Sporcuların kilolarını ayarlamalarından idareci ve çalıĢtırıcıları sorumlu
olacaktır. Kilolarını ayarlayamadığı için yarıĢmalara katılamayan sporculara
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

   16-Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarında sıkletinde sadece ilk 16 (onaltı) sırayı alan sporculara ödeme
yapılacaktır.

    17-Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına
illerine tanınan kontenjan sayısına bakılmaksızın bir ilden kız-erkek ayrı ayrı olmak
üzere katılacak sporcu sayısı 6 (altı) ve daha az olursa 1 (bir) idareci veya çalıĢtırıcı,
sporcu sayısının 7 (yedi) ve daha fazla olması halinde ise 1 (bir) idareci ve 1 (bir)
çalıĢtırıcı görevlendirilecek, idareci ve çalıĢtırıcıların yasal harcırahları Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarına getirdikleri sporcuların ilk 16 (onaltı) dereceye girip
girmediklerine bakılmaksızın yasal harcırahları ödenecektir.
                      156
      YILDIZLAR TAEKWONDO TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)

   1-YarıĢmanın Tarihi        :28 NĠSAN-01 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi        :MALATYA
   3-Sonuç Bildirme Tarihi      :04 NĠSAN 2008

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yukarıda açıklanan esas ve usullere
göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza bildiren
illerin sporcuları katılabileceklerdir.

    5- YarıĢmalarda;
    -Yıldız Kızlar kategorisinde Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa Ġli Ġllerinin her
sıklette 2 (iki) sporcu kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin ise her sıklette 1 (bir)
sporcu kontenjanı,
    -Yıldız Erkekler kategorisinde Ankara 3, Ġstanbul, Ġzmir, Antalya Ġllerinin
her sıklette 2 (iki) sporcu kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin ise her sıklette 1 (bir)
sporcu kontenjanı bulunmaktadır.

    6-YarıĢmaların programı teknik toplantıda belirlenecektir.
                      157
       GENÇLER TAEKWONDO TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)

   1-YarıĢmanın Tarihi     :11-14 ARALIK 2007
   2-YarıĢmanın Merkezi    :SAKARYA
   3-Sonuç Bildirim Tarihi   :19 KASIM 2007

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yukarıda açıklanan esas ve usullere
göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza bildiren
Ġllerin sporcuları katılabileceklerdir.

    5-YarıĢmalarda;
    -Genç Kızlar kategorisinde Ġstanbul, Ankara Ġllerinin her sıklette 4 (dört),
Ġzmir, Bursa, Ġllerinin her sıklette 2 (iki) sporcu kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin
ise her sıklette 1 (bir) sporcu kontenjanı,
    -Genç Erkekler kategorisinde Ankara, Ġstanbul Ġllerinin her sıklette 4 (dört),
Ġzmir Ġllerinin her sıklette 3 (üç), Samsun, Konya Ġlinin her sıklette 2 (iki) sporcu
kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin ise her sıklette 1 (bir) sporcu kontenjanı
bulunmaktadır.

  6-YarıĢmaların programı teknik toplantıda belirlenecektir.
                      158
    TENĠS
- YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 - GENÇLER (Kız-Erkek)

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     159
              TENĠS AÇIKLAMALAR

   1-YarıĢmalar; Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul takımları
arasında yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar, Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

   3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
   a)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek) Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim gören
1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,
   b)Gençler Kategorisinde   (kız-erkek) Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler,

   4-Ġller mahalli (okullararası) yarıĢmalarını yaparak Millî Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile yarıĢma sonuçlarını, sonuç bildirme tarihine kadar istenilen Ģekilde Daire
BaĢkanlığına bildireceklerdir.

   5-YarıĢmalara katılacak sporcu öğrencilerin gerekli malzemeleri kendileri
veya okullarınca temin edilecektir.

   6-Gençler ve Yıldızlar Kategorisi: (Kız-Erkek)
   -Gruplar katılım sayısına göre belirlenir.
   -Müsabakalar Eleme sistemine göre yapılır.
   -Müsabakalar 2 tek ve 1 çift maçları Ģeklinde oynanır.
   -OluĢturulan gruplardan ilk ikiye kalan takımlar yeniden oluĢturulacak olan
grupta yine eleme sistemine göre mücadele eder.

   7-OYUN SĠSTEMĠ:
   Gençler ve Yıldızlar   Kategorisi Kız-Erkek   Müsabakalar Türkiye Tenis
Federasyonu ve Uluslararası Tenis Federasyonu (TTF) Kurallarına göre yapılacak,
   Her müsabaka 2 tek ve 1 çift maçları olmak üzere her maç 3 set üzerinden
oynanır, 2 set alan macı kaznır. (Setlerde Beraberlik durumunda 3. sete geçilir.)

   8-Takımlar aynı okulun öğrencisi olan en az 2 en fazla 3 kız, en az 2 en fazla 3
erkek olacak Ģekilde ayrı ayrı takımlar olacaktır.

   9-Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Kızlarda ve erkeklerde ayrı ayrı 3 sporcu
1 dareci veya çalıĢtırıcıya yasal harcirahları ödenecektir.
                     160
               TENĠS YILDIZLAR
              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
                 (Kız-Erkek)

   1- YarıĢmanın Tarihi   :01-07 MAYIS 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi  :ĠZMĠR
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :11 NĠSAN 2008

   4-Ġller mahalli (okullararası) yarıĢmalarını yaparak, Milli Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile yarıĢma sonuçlarını, sonuç bildirme tarihine kadar istenilen Ģekilde Daire
BaĢkanlığına bildireceklerdir.

   5-YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine ve
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

     6-Yıldız kızlar kategorisinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri 3 (üç), Antalya,
Ġlinin 2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġller 1 (bir) takım ile yarıĢmalara katılacaktır.
    -Yıldızlar erkekler kategorisinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri 3 (üç),
Antalya    Ġlinin 2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġller 1 (bir) takım ile yarıĢmalara
katılacaklardır.
                     161
               TENĠS GENÇLER
              TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
                (Kız-Erkek)

   1- YarıĢmanın Tarihi   :8-14 NĠSAN 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi  :ĠZMĠR
   3- Sonuç Bildirme Tarihi :21 MART 2008

   4-Ġller mahalli (okullararası) yarıĢmalarını yaparak, Milli Eğitim Müdürlükleri
kanalı ile yarıĢma sonuçlarını, sonuç bildirme tarihine kadar istenilen Ģekilde Daire
BaĢkanlığına bildireceklerdir.

   5-YarıĢmalar; Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine ve
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

    6-Genç kızlar kategorisinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri 3 (üç), Bursa, Ġlinin
2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġller 1 (bir) takım ile yarıĢmalara katılacaktır.
    -Gençler erkekler kategorisinde Ankara, Ġstanbul, Ġzmir Ġlleri 3 (üç),
Zonguldak    Ġline 2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġller 1 (bir) takım ile yarıĢmalara
katılacaklardır.
                     162
   VOLEYBOL-KÜÇÜKLER (KIZ-ERKEK)

-YILDIZLAR (KIZ-ERKEK)

 -GENÇLER (KIZ-ERKEK)

  GRUP - YARIFĠNAL

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
     163
             VOLEYBOL AÇIKLAMALAR
   1-YarıĢmalar;Küçükler, Yıldızlar, Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul
takımları arasında yapılacaktır.

   2- YarıĢmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliklerine,
Daire BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

     3-kategorilerine göre doğum tarihleri:
     a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
     -Küçükler  kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan
sporcu öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     -Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
     -Mahalli, grup, yarıfinal, Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda
olan öğrenciler için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu
veya Hastane doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları
titizlikle araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük
gösteren sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde
yarıĢmalara alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.
     -Grup ve yarıfinallerde Tertip Komitelerince yarıĢmalardan alıkonulan
sporcuların isimleri Bakanlığa gönderilecek olan yarıĢma raporunda belirtilecektir.

    b)Yıldızlar kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

    c)Gençler kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1991-1992-1993-1994     doğumlu öğrenciler Voleybol  yarıĢmalarına
katılabileceklerdir.

    4-Ortaöğrenim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler (kız-
erkek) bir üst kategoriye terfi ederek Gençler kategorisinde yarıĢmalara
katılabilirler.
                     164
   5-Dünya Liseler Arası Voleybol ġampiyonası nedeniyle Türkiye Okul Sporları
Federasyonu BaĢkanlığından alınacak olan regleman doğrultusunda Gençler
Kategorisinde (Kız-Erkek) Voleybol yarıĢmaları ile ilgili değiĢiklikler olduğu
takdirde duyurulacaktır.

    6-Dünya Liseler Voleybol ġampiyonası (Kız-Erkek) 01-08 MAYIS 2008
tarihleri arasında Ġtalya‟da yapılacaktır.

    7- Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde (kız-erkek) mahalli (iliçi), grup,
yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacak olan okul takımları 12 (oniki)
sporcu öğrenciden oluĢacak, yanlarında 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı bulunacaktır. Bu
nedenle takım yöneticileri yarıĢmalardan önce yapılan teknik ve idari toplantıda
kendilerinden istenilen isim listelerini buna göre düzenleyecek, imzaladıktan sonra
tertip komitesine vereceklerdir. Bu listeler üzerinde sonradan değiĢiklik
yapılmayacaktır. (Mahalli yarıĢmalar hariç)

   8-Sporcular yarıĢma süresince aynı forma numarasıyla oynayacaklardır.
Forma numaraları 1‟den baĢlayacaktır.

   9- YarıĢmalar üç kategoride de; normal sahalarda, normal     Voleybol topu ile
oynanacaktır.

   10-File Yükseklikleri :
    a)Küçükler :Kız-Erkek 2 m.
    b)Yıldızlar :Kız 2.20 m. Erkek 2.38 m.
    c)Gençler :Kız 2.24 m. Erkek 2.43 m.

    11-Setler :
     a)Küçükler:(Kız-Erkek) mahalli, grup, yarıfinal, Türkiye Birinciliği kazanılmıĢ
2 (iki) set,
     b)Yıldızlar:(Kız-Erkek) mahalli, grup, yarıfinal Türkiye Birinciliği kazanılmıĢ
3 (üç) set,
     c)Gençler: (Kız-Erkek) mahalli, grup, yarıfinal, Türkiye Birinciliği kazanılmıĢ
3 (üç) set olarak oynanacaktır.

   12-Tüm kategorilerde mahalli (Ġliçi), grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği
yarıĢmalarında 2 çizgi hakemi görevlendirilecektir.

   13- Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıĢtırıcı dıĢında bir baĢkasının
sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıĢtırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

    14-FĠKSTÜR:
    Küçükler, Yıldızlar ve Gençler (kız-erkek) kategorilerinde Voleybol Grup,
Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir.

         GRUP-YARIFĠNAL-TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ YARIġMALARI

    -Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Voleybol Gurup, Yarıfinal ve Türkiye
Birinciliği yarıĢmaları 5 (beĢ) gün olarak belirlenmiĢtir. YarıĢmalarda takımlar her
gün 1 (bir) müsabaka yapacaklardır.

   YarıĢmalara :
   - 8 takım katılırsa 4‟lü -4‟lü  A-B Gruplarına,
   -7 takım katılırsa 4‟lü-3‟lü   A-B Gruplarına,
   -6 takım katılırsa 3‟lü-3‟lü   A-B Gruplarına,
                      165
    Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B)
gruplarındaki takımlar ilk 3 (üç) gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre
yarıĢacaklar 4. (dördüncü) gün (A1-B2) – (B1-A2) müsabakaları yapılacak, 5.
(beĢinci) gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları
ise üçüncülük-dördüncülük müsabakası yapacaklardır.
    -Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beĢinci gün yapılacak olan final
karĢılaĢmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır.
    5 takım katılırsa gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre fikstür
düzenlenecek ve yarıĢmalar 5 (BeĢ) günde tamamlanacaktır.
    4 ve 3 takım katılırsa yine gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre
fikstür düzenlenecek ve yarıĢmalar 3 (üç) günde tamamlanacaktır.
    -YarıĢmalar için YarıĢmanın Merkezine 2 (iki) takım geldiği takdirde; tek maç
eleme usulüne göre müsabaka yapılacak beraberlik halinde ilgili branĢın teknik
açıklamalar bölümüne bakılır. Açıklama yapılmamıĢ ise ilgili branĢın federasyon
yarıĢma yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.

    15-Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) Voleybol Türkiye
Birinciliği yarıĢmalarında 10 (on) sporcu, 1 (bir) idareci ve 1 (bir) çalıĢtırıcıya yasal
harcırahları ödenecektir.
                      166
        KÜÇÜKLER VOLEYBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)
   1-YarıĢmanın Tarihi       :01-05 NĠSAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezileri    :ERZURUM-MARDĠN-ARTVĠN-GAZĠANTEP
                    KAYSERĠ-KONYA-KIRIKKALE
                   AFYONKARAHĠSAR-KOCAELĠ-BALIKESĠR
   3-Sonuç Bildirme Tarihi     :14 MART 2008

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını, yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin (kız-erkek) okul takımları katılabileceklerdir.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

ERZURUM         MARDĠN           ARTVĠN
1-ARTVĠN         1-VAN           1-MALATYA
2-ARDAHAN        2-SĠĠRT          2-ORDU
3-KARS          3-MUġ           3-GĠRESUN
4-BAYBURT        4-BĠTLĠS          4-SĠVAS
5-AĞRI          5-BATMAN          5-TUNCELĠ
6-RĠZE          6-ġIRNAK          6-MARDĠN
7-GÜMÜġHANE       7-HAKKARĠ         7-ERZURUM
8-IĞDIR         8-BĠNGÖL          8-ERZĠNCAN

GAZĠANTEP        KAYSERĠ          KONYA
1-ELAZIĞ  (2)      1-SAMSUN (2)        1-SAKARYA (2)
2-K.K.T.C. (2)      2-ZONGULDAK        2-GAZĠANTEP
3-OSMANĠYE        3-YOZGAT          3-KAYSERĠ
4-ADIYAMAN        4-TRABZON         4-NĠĞDE
5-KAHRAMANMARAġ     5-ÇORUM          5-HATAY
6-ġANLIURFA       6-KIRIKKALE        6-MERSĠN
7-KĠLĠS         7-TOKAT          7-ADANA
8-DĠYARBAKIR       8-KIRġEHĠR         8-AKSARAY

KIRIKKALE     AFYONKARAHĠSAR       KOCAELĠ      BALIKESĠR
1-KARABÜK     1-NEVġEHĠR         1-SAKARYA (1)   1- MANĠSA (2)
2-BARTIN      2-DENĠZLĠ          2-KIRKLARELĠ   2-YALOVA
3-ÇANKIRI     3-ISPARTA          3-EDĠRNE     3-KÜTAHYA
4-BOLU       4-ANTALYA          4-BALIKESĠR    4-MUĞLA
5-KASTAMONU    5-KONYA           5-ESKĠġEHĠR    5-ÇANAKKALE
6-AFYONKARAHĠSAR  6-KARAMAN          6-DÜZCE      6-AYDIN
7-AMASYA      7-BURDUR          7-BĠLECĠK     7-UġAK
8-SĠNOP      8-KOCAELĠ          8-BURSA      8-TEKĠRDAĞ
                     167
      KÜÇÜKLER VOLEYBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)

      1-YarıĢmanın Tarihi   :29 NĠSAN-03 MAYIS 2008
      2-YarıĢmanın Merkezileri :ISPARTA-ESKĠġEHĠR-AMASYA-AKSARAY
      3-Sonuç Bildirme Tarihi : 04 NĠSAN 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir
                   Ġlleri için)

    4-Bu yarıĢmalara;
    a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan (kız-erkek) okul
    takımları,
    b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Manisa, Elazığ, Samsun, K.K.T.C. Ġllerinin aĢağıda
    belirtilen kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaktır.

    5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

ISPARTA                    ESKĠġEHĠR
1-ĠSTANBUL     (1)            1-ĠSTANBUL     (2)
2-ANKARA      (2)            2-ĠZMĠR      (1)
3-ELAZIĞ      (1)            3-MANĠSA      (1)
4-BALIKESĠR    (Gr. 1)          4-KONYA      (Gr. 2)
 5-KIRIKKALE    (Gr. 2)          5-KIRIKKALE    (Gr. 1)
6-KONYA      (Gr. 1)          6-KAYSERĠ     (Gr. 1)
7-ARTVĠN      (Gr. 2)          7-AFYONKARAHĠSAR  (Gr. 2)
8-KAYSERĠ     (Gr. 2)          8-GAZĠANTEP    (Gr. 2)

AMASYA                    AKSARAY
1-ANKARA      (1)            1-ĠZMĠR      (2)
2-ĠSTANBUL     (3)            2-ANKARA      (3)
3-SAMSUN      (1)            3-K.K.T.C.     (1)
4-GAZĠANTEP    (Gr. 1)          4-BALIKESĠR    (Gr. 2)
5-ERZURUM     (Gr. 2)          5-ERZURUM     (Gr. 1)
6-MARDĠN      (Gr. 2)          6-MARDĠN      (Gr. 1)
7-KOCAELĠ     (Gr. 1)          7-ARTVĠN      (Gr. 1)
8-AFYONKARAHĠSAR  (Gr. 1)          8-KOCAELĠ     (Gr. 2)
      KÜÇÜKLER VOLEYBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)
   1- YarıĢmanın Tarihi   :03-07 HAZĠRAN 2008
   2- YarıĢmanın Merkezi   :KARABÜK
   3-Bu YarıĢmaya      : Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan (kız-
                 erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    168
        YILDIZLAR VOLEYBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)
   1-YarıĢmanın Tarihi    :12-16 ġUBAT 2008
   2-YarıĢma Merkezleri   :GĠRESUN-SĠĠRT-SĠVAS-DĠYARBAKIR-SAMSUN
                 KAHRAMANMARAġ-BURSA-ADANA-DENĠZLĠ
                 ESKĠġEHĠR
   3-Sonuç Bildirim Tarihi  :18 OCAK 2008

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin kız-erkek okul takımları katılabileceklerdir.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

GĠRESUN         SĠĠRT           SĠVAS
1-TRABZON        1-VAN           1-BURSA  (2)
2-RĠZE          2-IĞDIR          2-SĠNOP
3-ARTVĠN         3-AĞRI          3-ÇORUM
4-ARDAHAN        4-BĠTLĠS         4-TOKAT
5-KARS          5-MUġ           5-ORDU
6-BAYBURT        6-ġIRNAK         6-GĠRESUN
7-SĠVAS         7-HAKKARĠ         7-ERZĠNCAN
8-TUNCELĠ        8-ERZURUM         8-GÜMÜġHANE

DĠYARBAKIR        SAMSUN          KAHRAMANMARAġ
1-SĠĠRT         1-BARTIN (2)       1-OSMANĠYE
2-ELAZIĞ         2-ZONGULDAK        2-HATAY
3-BĠNGÖL         3-KARABÜK         3-KĠLĠS
4-KAHRAMANMARAġ     4-BOLU          4-GAZĠANTEP
5-BATMAN         5-KASTAMONU        5-ADIYAMAN
6-ġANLIURFA       6-KIRIKKALE        6-DĠYARBAKIR
7-MARDĠN         7-YOZGAT         7-KAYSERĠ
8-ADANA         8-AMASYA         8-MALATYA

BURSA       ADANA        DENĠZLĠ      ESKĠġEHĠR
1-DENĠZLĠ (2)   1-NEVġEHĠR     1-ESKĠġEHĠR    1-DENĠZLĠ (1)
2-KIRKLARELĠ   2-AKSARAY      2-ÇANAKKALE    2-SAMSUN
3-EDĠRNE     3-KARAMAN      3-BĠLECĠK     3-UġAK
4-TEKĠRDAĞ    4-NĠĞDE       4-BALIKESĠR    4-ÇANKIRI
5-YALOVA     5-KIRġEHĠR     5-KÜTAHYA     5-MUĞLA
6-SAKARYA     6-MERSĠN      6-MANĠSA      6-BURDUR
7-KOCAELĠ     7-ISPARTA      7-AFYONKARAHĠSAR  7-KONYA
8-DÜZCE      8-ANTALYA      8-AYDIN      8-K.K.T.C.
                     169
     YILDIZLAR VOLEYBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)
      1-YarıĢmanın Tarihi   :12-16 MART 2008
      2-YarıĢmanın Merkezleri :BURSA-AFYONKARAHĠSAR-KAYSERĠ-ELAZIĞ
      3-Sonuç Bildirim Tarihi :15 MART 2008 (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir
                  Ġlleri için)

   4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan (kız-erkek)
    okul takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bartın, Bursa, Ġllerinin aĢağıda belirtilen
    kontenjanlara göre (kız-erkek) okul takımları katılacaktır.

   5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):


BURSA                     AFYONKARAHĠSAR
1-ĠSTANBUL       (1)          1-ĠSTANBUL        (2)
2-ANKARA        (2)          2-ANKARA         (1)
3-BARTIN        (1)          3-ĠZMĠR         (2)
4-SAMSUN        (Gr. 1)        4-SAMSUN         (Gr. 2)
5-ADANA         (Gr. 2)        5-ADANA         (Gr. 1)
6-DENĠZLĠ        (Gr. 1)        6-BURSA         (Gr. 1)
7-BURSA         (Gr. 2)        7-SĠVAS         (Gr. 1)
8-KAHRAMANMARAġ     (Gr. 2)        8-DĠYARBAKIR       (Gr. 2)

KAYSERĠ                    ELAZIĞ
1-ĠSTANBUL       (3)          1-ANKARA         (3)
2-ĠZMĠR         (1)          2-ĠZMĠR         (3)
3-BURSA         (1)          3-ĠSTANBUL        (4)
4-DENĠZLĠ        (Gr. 2)        4-ESKĠġEHĠR       (Gr. 1)
5-ESKĠġEHĠR       (Gr. 2)        5-KAHRAMANMARAġ     (Gr. 1)
6-DĠYARBAKIR      (Gr. 1)        6-SĠVAS         (Gr. 2)
7-GĠRESUN        (Gr. 1)        7-GĠRESUN        (Gr. 2)
8-SĠĠRT         (Gr. 2)        8-SĠĠRT         (Gr. 1)
      YILDIZLAR VOLEYBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)

   1-YarıĢmanın Tarihi    :8-12 NĠSAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi   :SAKARYA
   3-Bu yarıĢmaya      :Yarıfinal merkezinde birinci ve ikinci olan (kız-
                erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    170
         GENÇLER VOLEYBOL GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ
               (Kız-Erkek)


   1-YarıĢmanın Tarihi    :26 ġUBAT-01 MART 2008
   2-YarıĢma Merkezleri   :ÇANAKKALE-UġAK-DENĠZLĠ-HATAY-ġANLIURFA
                 KASTAMONU-TOKAT-ORDU-ERZURUM-ELAZIĞ
   3-Sonuç Bildirim Tarihi  :25 OCAK 2008

    4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren aĢağıda yazılı
Ġllerin kız-erkek takımları katılacaktır.

   5- YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

ÇANAKKALE        UġAK           DENĠZLĠ
1-BURSA  (2)      1-SAKARYA         1-AYDIN
2-KIRKLARELĠ       2-BĠLECĠK         2-MUĞLA
3-EDĠRNE         3-KÜTAHYA         3-BURDUR
4-TEKĠRDAĞ        4-MANĠSA         4-KONYA
5-BALIKESĠR       5-ESKĠġEHĠR        5-KARAMAN
6-KOCAELĠ        6-AFYONKARAHĠSAR     6-MERSĠN
7-YALOVA         7-ISPARTA         7-UġAK
8-KASTAMONU       8-DENĠZLĠ         8-ÇANAKKALE

HATAY          ġANLIURFA         KASTAMONU
1-AKSARAY        1-GAZĠANTEP        1-SAMSUN
2-NĠĞDE         2-DĠYARBAKIR       2-SĠNOP
3-K.K.T.C.        3-MARDĠN         3-ÇANKIRI
4-KAHRAMANMARAġ     4-BATMAN         4-KARABÜK
5-ADANA         5-SĠĠRT          5-BARTIN
6-OSMANĠYE        6-ġIRNAK         6-ZONGULDAK
7-KĠLĠS         7-HAKKARĠ         7-DÜZCE
8-ANTALYA        8-HATAY          8-BOLU

TOKAT       ORDU        ERZURUM      ELAZIĞ
1-KAYSERĠ     1-ĠZMĠR (4)     1-VAN       1-ADIYAMAN
2-AMASYA     2-ARTVĠN      2-ARDAHAN     2-MALATYA
3-YOZGAT     3-BAYBURT      3-IĞDIR      3-SĠVAS
4-KIRIKKALE    4-TRABZON      4-AĞRI       4-ORDU
5-KIRġEHĠR    5-GÜMÜġHANE     5-MUġ       5-TUNCELĠ
6-NEVġEHĠR    6-GĠRESUN      6-BĠTLĠS      6-BĠNGÖL
7-ÇORUM      7-ERZĠNCAN     7-ELAZIĞ      7-ġANLIURFA
8-RĠZE      8-TOKAT       8-KARS       8-ERZURUM
                    171
     GENÇLER VOLEYBOL YARIFĠNAL BĠRĠNCĠLĠĞĠ
            (Kız-Erkek)

  1-YarıĢmanın Tarihi   :25-29 MART 2008
  2-YarıĢmanın Merkezleri :MUĞLA-SAMSUN-KONYA-KAHRAMANMARAġ
  3-Sonuç Bildirim Tarihi : 29 MART 2008 ( Ankara, Ġstanbul, Ġlleri için)

  4-Bu yarıĢmalara;
   a)Grup merkezlerinde grup birincisi ve grup ikincisi olan (kız-erkek) okul
    takımları,
   b)Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa Ġllerinin aĢağıda belirtilen kontenjanlara
   göre (kız-erkek) okul takımları katılacaktır.

  5-YarıĢma Merkezleri ve Katılacak Ġller (kız-erkek):

MUĞLA                    SAMSUN
1-ĠSTANBUL   (1)             1-ĠSTANBUL    (2)
2-ANKARA    (2)             2-ANKARA     (3)
3-ĠZMĠR     (1)             3-BURSA     (1)
4-HATAY     (Gr. 2)           4-DENĠZLĠ    (Gr. 1)
5-KASTAMONU   (Gr. 2)           5-ERZURUM    (Gr. 2)
6-ÇANAKKALE   (Gr. 1)           6-ORDU      (Gr. 1)
7-TOKAT     (Gr. 1)           7-UġAK      (Gr. 1)
8-UġAK     (Gr. 2)           8-ÇANAKKALE   (Gr. 2)

KONYA                    KAHRAMANMARAġ
1-ĠSTANBUL   (3)             1-ĠSTANBUL  (4)
2-ANKARA    (1)             2-ĠZMĠR    (3)
3-ĠZMĠR     (2)             3-ANKARA   (4)
4-HATAY     (Gr. 1)           4-DENĠZLĠ   (Gr. 2)
5-KASTAMONU   (Gr. 1)           5-ELAZIĞ   (Gr. 1)
6-ELAZIĞ    (Gr. 2)           6-ERZURUM   (Gr. 1)
7-ġANLIURFA   (Gr. 2)           7-ORDU    (Gr. 2)
8-TOKAT     (Gr. 2)           8-ġANLIURFA  (Gr. 1)
      GENÇLER VOLEYBOL TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
             (Kız-Erkek)


  1-YarıĢmanın Tarihi   :15-19 NĠSAN 2008
  2-YarıĢmanın Merkezi   :BALIKESĠR

  3- Bu yarıĢmalara    : Yarıfinal merkezlerinde birinci ve ikinci olan (kız-
                erkek) okul takımları katılacaklardır.
                    172
    YÜZME

 -KÜÇÜKLER (Kız-Erkek)

 -YILDIZLAR (Kız-Erkek)

 -GENÇLER (Kız-Erkek)

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ
      173
             YÜZME AÇIKLAMALAR
          (KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER)
   1-YarıĢmalar; Küçükler, Yıldızlar ve Gençler     kategorisinde (kız-erkek)
yapılacaktır.

   2-YarıĢmalar; Uluslararası   Kurallara, YarıĢma Yönetmeliğine,      Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yürütülür.

     3-Kategorilerine göre doğum tarihleri:
     a)Küçükler kategorisinde (kız-erkek) ; Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1997-1998-1999-2000-2001 doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılacaklardır.
Ancak, Ġlköğretim Kurumlarında 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler yaĢları
tutsa dahi Küçükler kategorisinde yarıĢmalara katılamayacaklardır. Bu durumda
olan öğrencilerin Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre yaĢ
düzenlemeleri yeniden yapılarak yeni yaĢının bulunduğu Kategoride yarıĢmalara
katılmaları sağlanacaktır.
     -Küçükler   kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarıĢmalarda; yer alan
sporcu öğrencilerden bazılarının yaĢlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet
Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü
sporcularla birlikte yarıĢtırılması eĢitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.
     -Tertip komitesi, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu
durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak
fotoğraflı, T.C. Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve BaĢhekim onaylı ana yaĢını belirten
el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenirse komiteye sunulması
talebinde bulunacaktır. Raporda yaĢ aralığında belirtilen yaĢ üst sınır kabul edilir.
     -Örnek: Raporda belirtilen “12-13 yaĢ aralığında” ifadesi 13 yaĢ olarak kabul
edilir.
     -Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik        testi raporu
istenmeyecektir.
     - Mahalli ve Türkiye birinciliğinde yarıĢmalarında bu durumda olan öğrenciler
için belgelendirmeleri gereken ana yaĢını belirten kemik testi raporu veya Hastane
doğum raporu olmaması halinde, tertip komitelerince durumları titizlikle
araĢtırılarak yarıĢma öncesi yapılacak incelemede emsallerinden büyük gösteren
sporcu öğrenciler ana yaĢının büyük olduğu kanaatine varıldığı taktirde yarıĢmalara
alınmayacaktır.
    -Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve Ģikayette
bulunulmayacaktır.

   b)Yıldızlar Kategorisinde (kız-erkek); Ġlköğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1994-1995-1996 doğumlu öğrenciler,

   c)Gençler Kategorisinde (kız-erkek); Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim
gören 1990-1991-1992-1993 doğumlu öğrenciler,

    -Ortaöğrenim Kurumlarında öğrenim gören 1994 doğumlu öğrenciler (kız-
erkek) bir üst kategoriye terfi ederek Gençler kategorisinde yarıĢmalara
katılabilirler.

    5-Ġller, mahalli yarıĢmalara okul takımı ile katılırlar. Küçükler, Yıldızlar ve
Gençler    kategorilerinde takım çıkaramayan   okullar ferdi olarak sporcu
yarıĢtırabilirler.


                     174
   6-Küçükler,  Yıldızlar  ve  Gençler   kategorilerinde    yarıĢmalarda
değerlendirmeler ferdi ve takım olarak ayrı ayrı yapılır.

    7-Mahalli (iliçi) yarıĢmaların sonuçları, yarıĢma programında belirtilen süre
içerisinde takım sıralaması ve sporcuların dereceleri ile birlikte Millî Eğitim
Müdürlükleri kanalı ile Daire BaĢkanlığına bildirilecektir.
    -Ġller Bakanlığa gönderecekleri sonuç bildirme yazısında sporcu öğrencilerin
adı-soyadı, yarıĢma sitilleri ile okul isimlerini yazacaklardır.

   8-YarıĢmalar doğrudan Final olarak yapılacaktır.

    9-Yüzücüler bir günde bayrak hariç en çok 2 branĢta yarıĢabilirler (Seans
sayısı dikkate alınmaz). Müsabaka süresince en fazla 4 (dört) yarıĢmaya katılabilir.

    10-Bir takım 1 branĢta en çok 2    yüzücü yarıĢtırabilir ve yüzücülerin her
ikiside puanlamaya girer.

    11-Müsabakalara katılan tüm sporculara yüzme puan cetveline göre puan
verilir.

   12-Ġller Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına illerinde birinci olan (kız-erkek) okul
takımı ile katılacaklardır.

    13-Mahalli (iliçi) yarıĢmalarda ferdi olarak birinci olan ve takıma mensup
olmayan sporcu öğrenciler Valilikçe (Millî Eğitim Müdürlüğü) görevlendirilecek bir
idareci veya çalıĢtırıcı sorumluluğunda Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına
katılabileceklerdir.
    -Ferdilerde illerden katılacak olan sporcu sayısı kaç kiĢi olursa olsun her
kategoride kızlar için sadece 1 (bir), erkekler için sadece 1 (bir) idareci veya
çalıĢtırıcı görevlendirilecek yasal harcırahları buna göre ödenecektir.

   14-Kategorilere göre sporcu, kontenjanları :
    a)Küçükler   :
      Kız     : 5 Sporcu 1 Ġdareci veya çalıĢtırıcı
      Erkek    : 5 Sporcu 1 Ġdareci veya çalıĢtırıcı
    b)Yıldızlar   :
      Kız     : 8 Sporcu 1 Ġdareci    1 ÇalıĢtırıcı
      Erkek    : 8 Sporcu 1 Ġdareci    1 ÇalıĢtırıcı
    c)Gençler :
      Kız     : 8 Sporcu 1 Ġdareci veya 1 çalıĢtırıcı
      Erkek    : 8 Sporcu 1 Ġdareci veya 1 çalıĢtırıcı

    15-Takımlar Küçükler kategorisinde 4 (dört) sporcudan az 5 (beĢ) sporcudan
fazla olamaz.
    -Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde takımlar 6 (altı) sporcudan az 8 (sekiz)
sporcudan fazla olamaz.
    -Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 6 (altı) sporcuya kadar (kız-erkek) ayrı
ayrı bir idareci veya çalıĢtırıcı, 7 (yedi) ve daha fazla sporcu katıldığında 1 (bir)
idareci, 1 (bir) çalıĢtırıcı görevlendirilecek, yasal harcırahları buna göre ödenecektir.
                      175
                  TEKNĠK KURALLAR
   1-Bir sporcu en az 2 (iki) müsabakaya katılmak zorundadır. En çok 3 (üç)
müsabakaya katılabilir. (Bayrak yarıĢları hariç)

    2-Her takım her mesafede yarıĢmalara en az 2 (iki), en çok 3 (üç) yüzücü ile
katılabilir. En iyi 2 (iki) sporcusu puan alır.

   3-Puanlama;
     Sıralama, her yarıĢma ile ilgili sıralamaya karĢı gelen puanların ilave
edilmesi suretiyle yapılır. Her yarıĢma ile ilgili sıralama zamana dayalı olarak yapılır.
Her yarıĢmanın birincisine 1 (bir), ikincisine 2 (iki) v.b. gibi puan verilir.

   -Diskalifiye olan ferdi sporcu ve Bayrak takımları en son sırada yer alan
takımın aldığı puandan bir sonraki puanı alırlar.
   Örnek:
       Birinci   ……………… 1 (bir) puan
       Ġkinci    ……………… 2 (iki) puan
       Üçüncü    ……………… 3 (üç) puan
       Onsekizinci …………….. 18 (onsekiz) puan
       Diskalifiye ……………… 19 (ondokuz) puan

   -Bayrak yarıĢlarında iki kat puan verilir.

   Örnek:
      Birinci   ……………… 2 (iki) puan
      Ġkinci   ……………… 4 (dört) puan
      Üçüncü   ……………… 6 (altı) puan
      Onsekizinci …………….. 36 (otuzaltı) puan
      Diskalifiye ……………… 38 (otuzsekiz) puan

   4-YarıĢma programı :

   Sabah Seansı :
      -50 Metre Serbest      (Kız-Erkek)
      -50 Metre Sırtüstü      (Kız-Erkek)
      -4x50 Metre karıĢık     (Kız-Erkek)

   Öğle Seansı :
      -50 Metre Kurbağalama (Kız-Erkek)
      -50 Metre Kelebek   (Kız-Erkek)
      -6x50 Metre Serbest  (Kız-Erkek)
                      176
18-Gençler kategorisinde yarıĢması yapılacak sitiller.

-Gençler      :(kız-erkek)
50 m.       Serbest
50 m.       Kurbağalama
50 m.       Sırtüstü
50 m.       Kelebek
100 m.       Serbest
200 m.       Serbest
400 m.       Serbest
100 m.       Kurbağalama
200 m.       Kurbağalama
100 m.       Sırtüstü
200 m.       Sırtüstü
100 m.       Kelebek
200 m.       Kelebek
200 m.       Ferdi KarıĢık
4 x 100 m.     Serbest Bayrak
4 x 200 m.     Serbest Bayrak
4 x 100 m.     KarıĢık Bayrak

19-Yıldızlar kategorisinde yarıĢması yapılacak sitiller.

-Yıldızlar     :(kız-erkek)
50 m.       Serbest
50 m.       Kurbağalama
50 m.       Sırtüstü
50 m.       Kelebek
100 m.       Serbest
200 m.       Serbest
400 m.       Serbest
100 m.       Kurbağalama
200 m.       Kurbağalama
100 m.       Sırtüstü
200 m.       Sırtüstü
100 m.       Kelebek
200 m.       Kelebek
200 m.       Ferdi KarıĢık
4 x 100 m.     Serbest Bayrak
4 x 200 m.     Serbest Bayrak
4 x 100 m.     KarıĢık Bayrak

20-Küçükler kategorisinde yarıĢması yapılacak sitiller.

Küçükler : (kız-erkek)
50 m.        Serbest
50 m.        Kurbağalama
50 m.        Sırtüstü
50 m.        Kelebek
100 m.       Serbest
200 m.       Serbest
100 m.       Kurbağalama
100 m.       Sırtüstü
100 m.       Kelebek
200 m.       Ferdi KarıĢık
4x100 m.      Serbest Bayrak
4x100 m.      KarıĢık Bayrak
                   177
        KÜÇÜKLER YÜZME TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)

   1-YarıĢmanın Tarihi      :03-04 HAZĠRAN 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi     :ESKĠġEHĠR
   3-Sonuç Bildirim Tarihi    :16 MAYIS 2008

   4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız Okuliçi Beden
Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren illerin okul takımı ve ferdi
sporcuları aĢağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde katılabileceklerdir.

    5-Bu yarıĢmalara;
     -Küçük Kızlar kategorisinde Ġstanbul Ġlinin 4 (dört), Ankara, Ġzmir, Bursa,
Kocaeli   Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer illerin 1 takım
kontenjanı vardır.
    -Küçük Erkekler kategorisinde Ġstanbul Ġlinin 4 (dört), Ankara, Ġzmir, Bursa
Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım kontenjanı vardır.

    6-Mahalli müsabakalarda birincilik elde eden yüzücüler, Türkiye Birinciliğinde
Ġlinde 1. oldukları stilde yüzeceklerdir.

   7-YarıĢma programı :

1.Gün Sabah:
50 m.        Sırtüstü       (kız-erkek)
200 m.       Serbest       (kız-erkek)
200 m.       Ferdi KarıĢık    (kız-erkek)

1.Gün Öğleden Sonra:
50 m.      Serbest         (kız-erkek)
100 m.      Kelebek         (kız-erkek)
4x100 m.     Serbest Bayrak     (kız-erkek)

2. Gün Sabah:
50 m.        Kelebek       (kız-erkek)
100 m.       Sırtüstü       (kız-erkek)
100 m.       Kurbağalama     (kız-erkek)

2. Gün Öğleden Sonra:
50 m.       Kurbağalama      (kız-erkek)
100 m.      Serbest        (kız-erkek)
4x100 m.     KarıĢık Bayrak     (kız-erkek)
                      178
         YILDIZLAR YÜZME TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
               (Kız-Erkek)
   1-YarıĢmanın Tarihi    :13-15 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi    :KÜTAHYA
   3-Sonuç Bildirim Tarihi  :18 NĠSAN 2008

   4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız Okuliçi Beden
Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren illerin okul takımı ve ferdi
sporcuları aĢağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde katılabileceklerdir.

    5-Bu yarıĢmalara;
     -Yıldız Kızlar kategorisinde, Ġstanbul Ġlinin 4 (dört), Ankara, Ġzmir,
Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım kontenjanı vardır.
    -Yıldız Erkekler kategorisinde Ġstanbul Ġlinin 4 (dört), Ankara, Ġzmir
Ġllerinin 2 (iki) takım kontenjanı, K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım kontenjanı vardır.

    6-Mahalli müsabakalarda ferdi birincilik elde eden yüzücüler, Türkiye
Birinciliğinde Ġlinde 1. oldukları stilde yüzeceklerdir.

   7-YarıĢma programı :

1. Gün Sabah:
50 m.           Serbest        (kız-erkek)
200 m.          Kelebek        (kız-erkek)
100 m.          Sırtüstü        (kız-erkek)
4x100 m.         Serbest Bayrak     (kız)

1. Gün Öğlenden Sonra:
50 m.           Kurbağalama      (kız-erkek)
200 m.          Ferdi KarıĢık     (kız-erkek)
400 m.          Serbest        (kız-erkek)
4x100 m.         Serbest Bayrak     (erkek)

2. Gün Sabah :
50 m.           Kelebek        (kız-erkek)
200 m.          Sırtüstü        (kız-erkek)
4x200           Serbest Bayrak     (kız)

2. Gün Öğleden Sonra:
200 m.          Kurbağalama      (kız-erkek)
100 m.          Serbest        (kız-erkek)
4x200           Serbest Bayrak     (erkek)

3. Gün Sabah:
50 m.           Sırtüstü        (kız-erkek)
200 m.          Serbest        (kız-erkek)
4x100 m.         KarıĢık Bayrak     (Kız)

3. Gün Öğleden Sonra:
100 m.          Kurbağalama      (kız-erkek)
100 m.          Kelebek        (kız-erkek)
4x100 m.         KarıĢık Bayrak     (erkek)                      179
         GENÇLER YÜZME TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
              (Kız-Erkek)

   1-YarıĢmanın Tarihi    :6-8 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi    :KASTAMONU
   3-Sonuç Bildirim Tarihi  :11 NĠSAN 2008

   4-Bu yarıĢmalara; mahalli yarıĢmalarını yarıĢma yönergesinde belirtilen
esaslara göre yaparak sonuçlarını belirtilen tarihe kadar Bakanlığımız Okuliçi Beden
Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildiren illerin (kız-erkek) okul takımları
aĢağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde katılabileceklerdir.

    5-Bu yarıĢmalara;
    -Genç Kızlar kategorisinde Ġstanbul 4 (dört), Ankara, Ġzmir, 3 (üç) Kocaeli
2 (iki) K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım kontenjanı vardır.
    -Genç Erkekler kategorisinde Ġstanbul Ġlinin 4 (dört), Ankara, Ġzmir,
Ġllerinin 2 (iki), K.K.T.C. ile diğer Ġllerin 1 takım kontenjanı vardır.

   4-YarıĢma programı :

1. Gün Sabah:
50 m.           Kurbağalama      (kız-erkek)
200 m.          Ferdi KarıĢık     (kız-erkek)
400 m.          Serbest        (kız-erkek)
4x100 m.         Serbest Bayrak     (Erkek)

1. Gün Öğlenden Sonra:
50 m.           Serbest        (kız-erkek)
200 m.          Kelebek        (kız-erkek)
100 m.          Sırtüstü        (kız-erkek)
4x100 m.         Serbest Bayrak     (Kız)

2. Gün Sabah :
50 m.           Kelebek        (kız-erkek)
200 m.          Sırtüstü        (kız-erkek)
4x200           Serbest Bayrak     (Kız)

2. Gün Öğleden Sonra:
50 m.           Sırtüstü        (kız-erkek)
200 m.          Serbest        (kız-erkek)
4x100 m.         KarıĢık Bayrak     (Kız)

3. Gün Sabah:
200 m.          Kurbağalama      (kız-erkek)
100 m.          Serbest        (kız-erkek)
4x200           Serbest Bayrak     (Erkek)

3. Gün Öğleden Sonra:
100 m.          Kurbağalama      (kız-erkek)
100 m.          Kelebek        (kız-erkek)
4x100 m.         KarıĢık Bayrak     (Erkek)
                      180
ĠġĠTME ENGELLĠ OKULLAR

  SPOR OYUNLARI

 YILDIZLAR (Kız-Erkek)
 GENÇLER (Kız-Erkek)

 TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ
     181
       ĠġĠTME ENGELLĠ OKULLAR SPOR OYUNLARI
     YILDIZLAR KATEGORĠSĠ (ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI)
   1-YarıĢmanın Tarihi            :28-31 MAYIS 2008
    ATLETĠZM-MASA TENĠSĠ           :28-29 MAYIS 2008
   BASKETBOL-FUTBOL-VOLEYBOL         :28-31 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi            :KONYA
   3-Sonuç Bildirme Tarihi          :02 MAYIS 2008


   4-ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim Okullarında öğrenim gören 1992-1993-1994-
1995-1996-1997-1998 doğumlu kız ve erkek öğrenciler yarıĢmalara katılabilir.
Daha büyük ve daha küçük doğumlu öğrenciler yarıĢmalara katılamazlar.

   5-YarıĢmalar; Uluslararası   Kurallara, YarıĢma      Yönetmeliğine,  Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yürütülür

   6-ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim okullarında öğrenim gören sporcu öğrenciler
Gençler kategorisinde yarıĢamazlar,
   - ĠĢitme Engelliler Ortaöğretim okullarında öğrenim gören sporcu
öğrencilerde Yıldızlar kategorisinde yarıĢamazlar,

    7-Ġlini temsilen Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılan okullar karma takım
oluĢturamazlar.

   8- Yıldızlar Kategorisinde Atletizm, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi (kız-
erkek) ve Futbol branĢlarında Türkiye Birinciliği yarıĢmaları yapılacaktır.

    9- Ġllerde birden fazla ĠĢitme Engelli Okulu bulunan Millî Eğitim Müdürlükleri
yukarıda belirtilen spor branĢlarında bu okullar arasında mahalli yarıĢmalarını
yapacaklar, Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılıp katılmayacaklarını katılacaklarsa
okul isimleriyle birlikte takım listelerini 02 MAYIS 2008 tarihine kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildireceklerdir.

    10-YarıĢmalara  katılacak   öğrencilerden   aĢağıda   belirtilen belgeler
istenilecektir.
    a) Usulüne uygun olarak çıkartılmıĢ öğrenci sporcu lisansı,
    b) Fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı aslı (Fotoğrafsız ve Onaysız olanlar
     yarıĢmalara alınmayacaktır)
    c) Valilikçe onaylı idareci, çalıĢtırıcı ve sporcu isim listesi.

   11-YarıĢma dallarına göre sporcu, idareci ve çalıĢtırıcı sayıları;
   a)Basketbol    :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Kız)
             :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Erkek)
   b)Voleybol     :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Kız)
             :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Erkek)
   c)Futbol      :16 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Erkek)
   d)Masa Tenisi   :3 sporcu, 1 idareci veya çalıĢtırıcı  (Kız)
             :3 sporcu, 1 idareci veya çalıĢtırıcı  (Erkek)
   e)Atletizm     :8 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Kız)
             :9 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Erkek)
                      182
   12-AĢağıdaki belirtilen disiplinlerde Puanlı Atletizm yarıĢmaları yapılacaktır.

          -100 Metre          (kız-erkek)
          -200 Metre          (kız-erkek)
          -400 Metre          (kız-erkek)
          -800 Metre          (kız-erkek)
          -1500 Metre          (Erkek)
          -Uzun Atlama         (kız-erkek)
          -Yüksek Atlama        (kız-erkek)
          -Gülle Atma          (kız-erkek)
          -Disk Atma          (kız-erkek)
          -4x100 Metre Bayrak      (kız-erkek)

    13-YarıĢmaların teknik toplantısı yarıĢmalardan bir gün önce 17.00‟de Ġl
Millî Eğitim Müdürlüğünce uygun görülecek bir yerde yapılacaktır. Toplantıya takım
idarecileri yukarıda istenen belgeleri beraberinde getirecektir.

   14-YarıĢmaların programı organizasyon toplantısında belirlenecektir.

   15-Yukarıda açıklanan hususlar dıĢında idari, teknik ve mali konularda diğer
spor yarıĢmaları için belirlenen esaslar geçerli olacaktır.

    16-Bir sporcu Atletizm branĢı dıĢında en fazla bir branĢta yarıĢmalara
katılabilecektir.

   17-Atletizm YarıĢmalarının Programı :

1.Gün              2.Gün
Uzun Atlama    Kız      Uzun Atlama      Erkek
Gülle Atma     Kız      Gülle Atma      Erkek
100 Metre     Kız      200 Metre       Kız
100 Metre     Erkek     200 Metre       Erkek
Yüksek Atlama   Erkek     Yüksek Atlama     Kız
400 Metre     Erkek     800 Metre       Kız
400 Metre     Kız      800 Metre       Erkek
Disk Atma     Erkek     Disk Atma       Kız
1500 Metre     Erkek     4x100 Metre      Erkek
4X100 Metre    Kız


   Not:Bir atlet bayrak hariç en fazla 2 (iki) disiplinde yarıĢabilecektir.
                      183
       ĠġĠTME ENGELLĠ OKULLAR SPOR OYUNLARI
     GENÇLER KATEGORĠSĠ (ORTAÖĞRETĠM OKULLARI)

   1-YarıĢmanın Tarihi             :28-31 MAYIS 2008
    ATLETĠZM-MASA TENĠSĠ            :28-29 MAYIS 2008
   BASKETBOL-FUTBOL-VOLEYBOL          :28-31 MAYIS 2008
   2-YarıĢmanın Merkezi            :KONYA
   3-Sonuç Bildirme Tarihi           : 02 MAYIS 2008


   4-ĠĢitme Engelli Okullar Ortaöğretim Okulları Gençler Kategorisinde (kız-
erkek) yarıĢmalarında yaĢ sınırlaması yoktur.

   5-YarıĢmalar; Uluslararası   Kurallara, YarıĢma      Yönetmeliğine,   Daire
BaĢkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yürütülür

   6-ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim okullarında öğrenim gören sporcu öğrenciler
Gençler kategorisinde yarıĢamazlar,
   - ĠĢitme Engelliler Ortaöğretim okullarında öğrenim gören sporcu
öğrencilerde Yıldızlar kategorisinde yarıĢamazlar,

    7-Ġlini temsilen Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılan okullar karma takım
oluĢturamaz.

   8- Gençler Kategorisinde Atletizm, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi (kız-
erkek) ve Futbol branĢlarında Türkiye Birinciliği yarıĢmaları yapılacaktır.

    9- Ġllerde birden fazla ĠĢitme Engelli Okulu bulunan Millî Eğitim Müdürlükleri
yukarıda belirtilen spor branĢlarında bu okullar arasında mahalli yarıĢmalarını
yapacaklar, Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılıp katılmayacaklarını katılacaklarsa
okul isimleriyle birlikte takım listelerini 02 MAYIS 2008 tarihine kadar Bakanlığımız
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığına bildireceklerdir.

    10-YarıĢmalara   katılacak   öğrencilerden   aĢağıda   belirtilen belgeler
istenilecektir.
    a-) Usulüne uygun olarak çıkartılmıĢ öğrenci sporcu lisansı,
    b-) Fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı aslı (Fotoğrafsız ve Onaysız olanlar
yarıĢmalara alınmayacaktır)
    c-) Valilikçe onaylı idareci, çalıĢtırıcı ve sporcu isim listesi

    11-YarıĢma dallarına göre sporcu, idareci ve çalıĢtırıcı
sayıları;
     a)Basketbol   :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Kız)
             :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Erkek)
     b)Voleybol   :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Kız)
             :10 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Erkek)
    c)Futbol     :16 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı   (Erkek)
    d)Masa Tenisi   :3 sporcu, 1 idareci veya çalıĢtırıcı   (Kız)
             :3 sporcu, 1 idareci veya çalıĢtırıcı   (Erkek)
    e)Atletizm    :8 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı    (Kız)
             :9 sporcu, 1 idareci, 1 çalıĢtırıcı    (Erkek)
                      184
   12-AĢağıdaki belirtilen disiplinlerde Puanlı Atletizm yarıĢmaları yapılacaktır.
         -100 Metre         (kız-erkek)
         -200 Metre         (kız-erkek)
         -400 Metre         (kız-erkek)
         -800 Metre         (kız-erkek)
         -1500 Metre         (Erkek)
         -Uzun Atlama         (kız-erkek)
         -Yüksek Atlama       (kız-erkek)
         -Gülle Atma         (kız-erkek)
         -Disk Atma         (kız-erkek)
         -4x100 Metre Bayrak     (kız-erkek)

    13-YarıĢmaların teknik toplantısı yarıĢmalardan bir gün önce 17.00‟de Ġl
Millî Eğitim Müdürlüğünce uygun görülecek bir yerde yapılacaktır. Toplantıya takım
idarecileri yukarıda istenen belgeleri beraberinde getirecektir.

   14-YarıĢmaların programı organizasyon toplantısında belirlenecektir.

   15-Yukarıda açıklanan hususlar dıĢında idari, teknik ve mali konularda diğer
spor yarıĢmaları için belirlenen esaslar geçerli olacaktır.

    16-Bir sporcu Atletizm branĢı dıĢında en fazla bir branĢta yarıĢmalara
katılabileceklerdir.

   17-Atletizm YarıĢmalarının Programı :

1.Gün              2.Gün
Uzun Atlama    Kız      Uzun Atlama     Erkek
Gülle Atma     Kız      Gülle Atma      Erkek
100 Metre     Kız      200 Metre      Kız
100 Metre     Erkek     200 metre      Erkek
Yüksek Atlama   Erkek     Yüksek Atlama    Kız
400 Metre     Erkek     800 Metre      Kız
400 Metre     Kız      800 Metre      Erkek
Disk Atma     Erkek     Disk Atma      Kız
1500 Metre     Erkek     4X100 Metre     Erkek
4x100 Metre    Kız


   Not: Bir atlet bayrak hariç en fazla 2 (iki) disiplinde yarıĢabilecektir.
                      185
ULUSLARARASI OKUL

  SPORLARI

 FEDERASYONU

   (ISF)

  2007-2008

FAALĠYET PROGRAMI
    186
                 ISF 2008
               FAALĠYET PROGRAMI
    -BaĢbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Dairesi
BaĢkanlığının 25.06.2007 gün ve TOSF-494 sayılı yazısında üyesi bulunduğumuz
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) 2008 yılı takviminde yer alan
Liseler Arası Dünya ġampiyonaları programı.


FAALĠYETĠN ADI:               TARĠHĠ:         YERĠ:
1-Dünya Liseler Masa Tenisi ġampiyonası   28 Mart-04 Nisan 2008 Malta
2-Dünya Liseler Hentbol ġampiyonası     29 Mart-06 Nisan 2008 Danimarka
3-Dünya Liseler Badminton ġampiyonası    12-18 Nisan 2008     Ġspanya
4-Dünya Liseler Kros ġampiyonası      22-27 Nisan 2008     Çek Cumhuriyeti
5-Dünya Liseler Voleybol ġampiyonası    10-18 Mayıs 2008     Ġtalya
6-Dünya Liseler Kayak ġampiyonası      Tarih ve Yer daha sonra bildirilecek
                   187
   2007 – 2008

   ÖĞRETĠM YILI

  GRUP- YARIFĠNAL

TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠKLERĠ

 SPOR YARIġMALARI

    TAKVĠMĠ
     188
                KASIM 2007


    TARĠHĠ        YARIġMANIN ADI      YARIġMA
                            MERKEZLERĠ
20-23 Kasım 2007     17-18 YaĢ Greko-Romen ve    ÇORUM
                Serbest GüreĢ    KAHRAMANMARAġ
                Grup Birinciliği   KÜTAHYA-MERSĠN
30 Kasım-02 Aralık 2007    Gençler Eskrim      ESKĠġEHĠR
               Türkiye Birinciliği
                 (Kız-Erkek)
                  189
              ARALIK 2007


    TARĠHĠ      YARIġMANIN ADI         YARIġMA
                           MERKEZLERĠ
4-6 Aralık 2007      Gençler Karate
            Türkiye Birinciliği       AYDIN
              (Kız-Erkek)
11-14 Aralık 2007   Gençler Taekwondo        SAKARYA
            Türkiye Birinciliği
              (Kız-Erkek)
11-14 Aralık 2007  17-18 YaĢ Greko-Romen ve
             Serbest GüreĢ         ORDU
            Türkiye Birinciliği
11-15 Aralık 2007    Gençler Hentbol     AYDIN-BURDUR-ERZĠNCAN
             Grup Birinciliği    ESKĠġEHĠR-KIRKLARELĠ
              (Kız-Erkek)      MALATYA-HATAY-SAMSUN
                           SĠVAS-ELAZIĞ
11-16 Aralık 2007     Gençler Boks         ZONGULDAK
            Türkiye Birinciliği
12-15 Aralık 2007  Küçükler-Yıldızlar-Gençler
               Satranç          MERSĠN
            Türkiye Birinciliği
14-16 Aralık 2007     Gençler Judo
            Türkiye Birinciliği       KAYSERĠ
              (Kız-Erkek)
                 190
               OCAK 2008

   TARĠHĠ   YARIġMANIN ADI          YARIġMA
                         MERKEZLERĠ
15-19 Ocak 2008  Gençler Hentbol      ANTALYA-ESKĠġEHĠR
         Yarıfinal Birinciliği    KAYSERĠ-TRABZON
           (Kız-Erkek)
22-26 Ocak 2008  Gençler Basketbol     AMASYA-ÇANKIRI-DENĠZLĠ
          Grup Birinciliği    ELAZIĞ-ESKĠġEHĠR-HATAY-KARS
           (Kız-Erkek)      KIRKLARELĠ-NĠĞDE- BĠTLĠS
22-24 Ocak 2008  Yıldızlar-Gençler
             Kayak           ERZURUM
         Türkiye Birinciliği
           (Kız-Erkek)
                  191
                ġUBAT 2008    TARĠHĠ      YARIġMANIN ADI         YARIġMA
                           MERKEZLERĠ
12-16 ġubat 2008     Yıldızlar Voleybol    ADANA-BURSA-DENĠZLĠ
             Grup Birinciliği    DĠYARBAKIR-ESKĠġEHĠR
              (Kız-Erkek)     GĠRESUN-KAHRAMANMARAġ
                          SAMSUN-SĠĠRT-SĠVAS
12-16 ġubat 2008    Yıldızlar Basketbol   AKSARAY-BARTIN-BĠNGÖL
             Grup Birinciliği   ERZĠNCAN-ISPARTA-MANĠSA
              (Kız-Erkek)       NEVġEHĠR-SAKARYA
                           ġANLIURFA-VAN
23 ġubat 2008      Küçükler-Yıldızlar-     KOCAELĠ-AMASYA
              Gençler Kros      DĠYARBAKIR-ERZURUM
             Grup Birinciliği      ISPARTA-MERSĠN
              (Kız-Erkek)
26-29 ġubat 2008    Gençler Masa Tenisi      AKSARAY
             Türkiye Birinciliği
              (Kız-Erkek)
26 ġubat-01 Mart 2008  Gençler Voleybol   ÇANAKKKALE-DENĠZLĠ-ELAZIĞ
             Grup Birinciliği   ERZURUM-HATAY-KASTAMONU
              (Kız-Erkek)    ORDU-ġANLIURFA-TOKAT-UġAK
26 ġubat 01 Mart 2008   Gençler Hentbol       ANTALYA
             Türkiye Birinciliği
              (Kız-Erkek)
                  192
              MART 2008

    TARĠHĠ     YARIġMANIN ADI         YARIġMA
                           MERKEZLERĠ
4-8 Mart 2008     Gençler Futbol     AFYONKARAHĠSAR-ÇANKIRI
            Grup Birinciliği      ERZĠNCAN-ERZURUM
             (Kız-Erkek)        KIRKLARELĠ-NĠĞDE
                        OSMANĠYE RĠZE-SAKARYA
                           ġANLIURFA
5-8 Mart 2008   15-16 YaĢ Greko-Romen       AKSARAY-BURSA
           ve Serbest GüreĢ        KONYA-SAMSUN
           Grup Birinciliği

10-11 MART 2008    Küçükler Futbol        ANTALYA
            Grup Birinciliği        (Alanya)
11-15 Mart 2008   Gençler Badminton
           Türkiye Birinciliği       MERSĠN
             (Kız-Erkek)
11-15 Mart 2008   Gençler Basketbol      ADANA-AYDIN-SĠVAS
          Yarıfinal Birinciliği      KASTAMONU
             (Kız-Erkek)
12-16 Mart 2008   Yıldızlar Voleybol      AFYONKARAHĠSAR
          Yarıfinal Birinciliği    BURSA-ELAZIĞ-KAYSERĠ
             (Kız-Erkek)
13-14 Mart 2008    Küçükler Futbol        ANTALYA
            Grup Birinciliği
17-18 Mart 2008    Küçükler Futbol         MUĞLA
            Grup Birinciliği        (Marmaris)
18-21 Mart 2008  13-14 YaĢ Greko-Romen       ADANA-AYDIN
           ve Serbest GüreĢ      ERZĠNCAN-SAMSUN
            Grup Birinciliği
18-22 Mart 2008   Yıldızlar Basketbol      BURDUR-EDĠRNE
          Yarıfinal Birinciliği    KAYSERĠ-ZONGULDAK
             (Kız-Erkek)
18-22 Mart 2008    Yıldızlar Futbol      AKSARAY-ARTVĠN
           Grup Birinciliği      ÇANAKKALE-DENĠZLĠ
                         ESKĠġEHĠR-GĠRESUN
                        KAHRAMANMARAġ-SĠĠRT
                           SĠNOP-VAN
22 Mart 2008   Küçükler-Yıldızlar-Gençler
               Kros           KÜTAHYA
           Türkiye Birinciliği
             (Kız-Erkek)
25-26 Mart 2008    Küçükler Futbol         ĠZMĠR
            Grup Birinciliği
25-29 Mart 2008    Gençler Voleybol      KAHRAMANMARAġ
           Yarıfinal Birinciliği   SAMSUN-KONYA-MUĞLA
             (Kız-Erkek)
                193
              NĠSAN 2008

    TARĠHĠ     YARIġMANIN ADI         YARIġMA
                          MERKEZLERĠ
01-02 Nisan 2008    Küçükler Futbol        ANKARA
            Grup Birinciliği
01-05 Nisan 2008   Küçükler Voleybol    ERZURUM-MARDĠN-ARTVĠN
            Grup Birinciliği    GAZĠANTEP-KAYSERĠ-KONYA
             (Kız-Erkek)     KIRIKKALE-AFYONKARAHĠSAR
                         KOCAELĠ-BALIKESĠR
01-05 Nisan 2008    Yıldızlar Hentbol   RĠZE-ERZĠNCAN-TRABZO-VAN
            Grup Birinciliği   SAMSUN-ADANA-KASTAMONU
             (Kız-Erkek)      DENĠZLĠ-BURSA-MANĠSA
01-05 Nisan 2008   Yıldızlar Basketbol
           Türkiye Birinciliği       AMASYA
             (Kız-Erkek)
01-05 Nisan 2008    Gençler Futbol      BURDUR-MALATYA
           Yarıfinal Birinciliği    NEVġEHĠR-SAKARYA
              (Erkek)
01-05 Nisan 2008    Gençler Futbol     GRUP MERKEZLERĠ DAHA
            Grup Birinciliği    SONRA DUYURULACAKTIR
               (Kız)
04-05 Nisan 2008  Gençler Puanlı Atletizm
            Türkiye Birinciliği       ĠZMĠR
             (Kız-Erkek)
03-07 Nisan 2008   Yıldızlar Badminton       DENĠZLĠ
           Türkiye Birinciliği
04-07 Nisan 2008   Yıldızlar Masa Tenisi
           Türkiye Birinciliği       ADANA
             (Kız-Erkek)
07-08 Nisan 2008    Küçükler Futbol        BURSA
            Grup Birinciliği
08-10 Nisan 2007  Yıldızlar-Gençler Halter     KIRIKKALE
           Türkiye Birinciliği
08-11 Nisan 2008  15-16 YaĢ Greko-Romen       SAMSUN
            ve Serbest GüreĢ
           Türkiye Birinciliği
08-12 Nisan 2008    Yıldızlar Voleybol       SAKARYA
           Türkiye Birinciliği
             (Kız-Erkek)
08-12 Nisan 2008   Gençler Basketbol        SĠVAS
           Türkiye Birinciliği
             (Kız-Erkek)
08-12 Nisan 2008   Küçükler Basketbol    RĠZE-ORDU-ERZĠNCAN-SĠNOP
            Grup Birinciliği    KÜTAHYA-SĠĠRT-MALATYA
             (Kız-Erkek)     KONYA-ANTALYA-BALIKESĠR
08-14 Nisan 2008     Gençler Tenis
           Türkiye Birinciliği       ĠZMĠR
             (Kız-Erkek)
                 194
                 Nisan 2
TARĠHĠ            YARIġMANIN ADI        YARIġMA
                             MERKEZLERĠ
15-16 Nisan 2008       Küçükler Futbol       SAMSUN
               Grup Birinciliği
15-19 Nisan 2008       Küçükler Hentbol     ANTALYA-ÇORUM
               Grup Birinciliği   KIRKLARELĠ-ERZĠNCAN
                (Kız-Erkek)     HATAY-KAYSERĠ-RĠZE
                          KIRġEHĠR-MERSĠN-VAN
15-19 Nisan 2008       Gençler Voleybol
               Türkiye Birinciliği     BALIKESĠR
                 (Kız-Erkek)
28-29 Nisan 2008        Küçükler Futbol      ġANLIURFA
                Grup Birinciliği
28 Nisan-01 Mayıs 2007   Yıldızlar Taekwondo      MALATYA
               Türkiye Birinciliği
                 (Kız-Erkek)
29 Nisan-3 Mayıs 2008    Küçükler Voleybol     AMASYA-AKSARAY
              Yarıfinal Birinciliği   ISPARTA-ESKĠġEHĠR
                 (Kız-Erkek)
29 Nisan-3 Mayıs 2008     Gençler Futbol       BURSA
               Türkiye Birinciliği
                  (Erkek)
29 Nisan-3 Mayıs 2008     Gençler Futbol       MANĠSA
               Türkiye Birinciliği
                   (Kız)
29 Nisan 3 Mayıs 2008     Yıldızlar Hentbol    ADANA-BURDUR
              Yarıfinal Birinciliği   MALATYA-SAMSUN
                 (Kız-Erkek)
29 Nisan-3 Mayıs 2008     Yıldızlar Futbol    KAYSERĠ-KONYA
              Yarıfinal Birinciliği   KÜTAHYA-YOZGAT
                  (Erkek)
29 Nisan-3 Mayıs 2008     Yıldızlar Futbol   GRUP MERKEZLERĠ DAHA
                Grup Birinciliği   SONRA DUYURULACAKTIR
                   (Kız)
 29 Nisan-02 Mayıs 2008  13-14 YaĢ Greko-Romen      ÇORUM
               ve Serbest GüreĢ
               Türkiye Birinciliği
                  195
                MAYIS 2008
     TARĠHĠ        YARIġMANIN ADI        YARIġMA
                              MERKEZLERĠ
01-3 Mayıs 2007          Yıldızlar Judo
                Türkiye Birinciliği      KONYA
                  (Kız-Erkek)
01-7 Mayıs 2008          Yıldızlar Tenis
                 Türkiye Birinciliği      ĠZMĠR
                  (Kız-Erkek)
02-03 Mayıs 2008        Küçükler-Yıldızlar
                 Puanlı Atletizm      KÜTAHYA
                 Türkiye Birinciliği
                  (Kız-Erkek)
6-8 Mayıs 2008          Gençler Yüzme
                 Türkiye Birinciliği    KASTAMONU
                  (Kız-Erkek)
13-15 Mayıs 2008         Yıldızlar Yüzme
                 Türkiye Birinciliği     KÜTAHYA
                  (Kız-Erkek)
13-17 Mayıs 2008        Küçükler Basketbol     ĠZMĠR-KARABÜK
                Yarıfinal Birinciliği   MERSĠN-TRABZON
                  (Kız-Erkek)
13-17 Mayıs 2008         Küçükler Hentbol     AYDIN-ERZĠNCAN
                Yarıfinal Birinciliği   HATAY-KASTAMONU
                  (Kız-Erkek)
22-25 Mayıs 2008      Küçükler-Yıldızlar-Gençler     BOLU
              Artistik ve Ritmik Cimnastik
                 Türkiye Birinciliği
26-29 MAYIS 2008         Küçükler Futbol       ĠZMĠR
                Türkiye Birinciliği
27-31 Mayıs 2008         Yıldızlar Hentbol      KAYSERĠ
                 Türkiye Birinciliği
                  (Kız-Erkek)
27-31 Mayıs 2008        Küçükler Badminton       BURDUR
                 Türkiye Birinciliği
27-31 Mayıs 2008         Yıldızlar Futbol      ġANLIURFA
                Türkiye Birinciliği
                    (Erkek)
27-31 Mayıs 2008         Yıldızlar Futbol      AMASYA
                Türkiye Birinciliği
                    (Kız)
28-31 Mayıs 2008         Yıldızlar-Gençler      KONYA
              ĠĢitme Engelli Okullar Spor
                   Oyunları
                Türkiye Birinciliği
                  (Kız-Erkek)
29-30 Mayıs 2008      Küçükler-Yıldızlar Karate    ERZĠNCAN
                Türkiye Birinciliği
                  (Kız-Erkek)
29-31 Mayıs 2008         Yıldızlar Eskrim
                Türkiye Birinciliği    AFYONKARAHĠSAR
                  (Kız-Erkek)
30 Mayıs-02 Haziran 2008    Küçükler Masa Tenisi      SĠVAS
                 Türkiye Birinciliği
                  (Kız-Erkek)
                   196
          HAZĠRAN 2008


    TARĠHĠ   YARIġMANIN ADI     YARIġMA
                     MERKEZLERĠ
3-4 HAZĠRAN 2008   Küçükler Yüzme
          Türkiye Birinciliği  ESKĠġEHĠR
            (Kız-Erkek)
3-7 HAZĠRAN 2008  Küçükler Basketbol
          Türkiye Birinciliği  TRABZON
            (Kız-Erkek)
3-7 HAZĠRAN 2008  Küçükler Voleybol
          Türkiye Birinciliği  KARABÜK
            (Kız-Erkek)
3-7 HAZĠRAN 2008  Küçükler Hentbol    SAMSUN
          Türkiye Birinciliği
            (Kız-Erkek)
             197

								
To top