Nang_cao_nang_luc_lanh_dao_1 by PlazaVietLong

VIEWS: 21 PAGES: 20

									Siêu thị điện máy Việt Long - www.vietlongplaza.com.vn
  Chöông trình ñaøo taïo


  NAÂNG CAO
NAÊNG LÖÏC LAÕNH
   ÑAÏO

 PACE’s Copyright - 2006
NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH :
NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO

I.  CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO
II.  CHẨN ĐOÁN BỆNH TRẠNG CỦA NHÀ LÃNH
   ĐẠO
III. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO.
MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG
TRÌNH
 Nghiên cứu xong chương trình này sẽ giúp
 học viên :
1. Hiểu đúng những khái niệm về Lãnh đạo –
  phân biệt những ngộ nhận – Tự nhận thức lại
  chính mình
2. Thực hành đúng những vai trò / chức năng
  lãnh đạo – Điều chỉnh lại hành vi lãnh đạo của
  mình
3. Đổi mới tư duy và rèn luyện phong cách của
  một nhà Lãnh đạo chuyên nghiệp
 Learning Stages to Becoming A Leader
                      Unconscious
                      Competence
 Leaders Are Born, Not Made
                       Vô thức
                Conscious
               Competence  Có năng lực

         Conscious   Có ý thức
        Incompetence  Có năng lực

 Unconscious
        Có ý thức
Incompetence  Kém năng lực

 Vô thức
Kém năng lực   The Only School that teaches leadership
 Is the School of Hard Knocks
            Randomness and Change

   FROM                   TO
  Industrial Age               Information Age
     Stability                  Change
     Control                   Empowerment
     Competition                 Collaboration
     Things                   People and
     Uniformity                 Relationships
                           Diversity


Vì sao khuûng long bò tuyeät chuûng, trong khi loaøi kieán laïi toàn taïi ?
I. CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO

1. Nhà Lãnh đạo & Nhà Quản trị - là ai?
  Làm rõ khái niệm “Lãnh đạo” & “Quản
  trị”
2. Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì?
3. Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là
  gì?
4. Đâu là chức năng / công việc của Nhà
  Lãnh đạo?
5. Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực gì?
6. Những đặc điểm khác biệt của Nhà lãnh
  đạo Nam & Nữ
1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
Làm rõ khái niệm “Lãnh đạo” & “Quản trị”

     CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ
    CỔ ĐiỂN          HiỆN ĐẠI
   HỌACH ĐỊNH         HỌACH ĐỊNH

    TỔ CHỨC          TỔ CHỨC

   ĐiỀU HÀNH         LÃNH ĐẠO

   KiỂM TRA          KiỂM SOÁT


 Bạn đang là nhà quản trị hay nhà lãnh đạo ?
1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
            CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ
HỌACH ĐỊNH     TỔ CHỨC     LÃNH ĐẠO     KIỂM SOÁT   Dẫn đến :
Xác định mục    Xác định    Định hướng -   Giám sát mọi Đạt được mục
tiêu, thiết lập  những gì cần  thúc đẩy tất cả  họat động để đích của tổ
chiến lược và   làm, làm như  các thành viên  bảo đảm hòan chức đã đề ra
triển khai các   thế nào và ai  có liên quan   thành đúng kế
chương trình chi  làm       và giải quyết   họach đã đề ra
tiết để phối hợp          các mâu
các họat động           thuẩn


Điều gì sẽ xảy ra nếu tách rời chức năng lãnh đạo ra khỏi các chức
năng quản trị ?
1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
    QUẢN TRỊ CON
    NGƯỜI       LÃNH ĐẠO       Dẫn đến :
           Định hướng - thúc   Đạt được mục
           đẩy tất cả các thành  đích của tổ
           viên có liên quan và  chức đã đề ra
           giải quyết các mâu
           thuẩn
   QUẢN TRỊ ROBOT
Lãnh đạo là gì ?
- Là người dẫn đường
- Là làm đúng việc. Quản trị là làm việc đúng
- Là định hướng và dẫn dắt
- Là ra quyết định và điều chỉnh quyết định
- Là người mở đường
- Là một nghệ thuật điều khiển con người theo ý mình
- Là người cầm đầu nhóm để thực hiện mục tiêu đã đề ra

                    C
                    E
                    O
                       C
                       E
                       ODẫn dắt - Lead:
  “Hướng dẫn, cầm lái, hoa tiêu điều khiển, chỉ ra, vạch ra
  đường lối”
  “Tạo ra hiệu lệnh cho mọi người hành động”
Nhà Lãnh đạo – Người chỉ huy - Leader:
  “Người đóng vai trò dẫn dắt”
  “Người nắm quyền kiểm soát”
Tố chất lãnh đạo - Leadership:
  “Uy lực ưu tú trong con người của nhà lãnh đạo”
  “Những đức tính tạo thành một nhà lãnh đạo tốt”
1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
Laõnh ñaïo laø moät quaù trình maø moät caù nhaân taùc ñoäng aûnh höôûng
ñeán moät nhoùm ngöôøi ñeå ñaït muïc tieâu chung trong moãi tình huoáng
khaùc bieät.
Lãnh đạo là một tiến trình mà người cầm đầu và những
người đi theo tương tác năng động trong một môi
trường, tình huống cụ thể .
  Hành vi lãnh đạo hữu hiệu tùy thuộc vào mức độ
  tương tác phức tạp này
  Không có một hành vi tốt nhất nào cho một tình
  huống sẵn có.
Lãnh đạo : “Nhất hô bá ứng”
Đó là mối quan hệ ảnh hưởng giữa người cầm đầu
và những người hưởng ứng mong muốn có những
thay đổi thật sự phản ánh những mục đích chung.
1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
Lãnh đạo là năng lực lôi cuốn người khác làm
theo ý mình nhưng lại không dựa vào quyền lực
của tổ chức, chỉ thông qua thuyết phục được
người khác
Lãnh đạo là sử dụng các ảnh hưởng để động
viên tất cả nhân viên cùng nhau đạt được mục
tiêu
ĐỘNG VIÊN LÀ GÌ ?
LÀ MỘT LOẠT CÁC TÁC LỰC CÓ VAI TRÒ TIẾP THÊM SỨC
MẠNH, ĐỊNH HƯỚNG VÀ DUY TRÌ HÀNH VI.
Là nghệ thuật gây cảm hứng, hướng dẫn, và định
hướng nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát khao
làm điều mà người lãnh đạo mong muốn.
1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
                          - Công việc
                        - Các áp lực gây
            MÔI TRƯỜNG – HÒAN CẢNH   căng thẳng
               (Siutuation). - Những biến động
    - Các giá trị                 - Nhân cách
               BẢN CHẤT CỦA
    - Nguyện vọng                 - Vị trí
    - Sự gắn bó     SỰ LÃNH ĐẠO       - Sự tinh thông

 1. Tìm hiểu nguyện vọng của nhân viên trong từng hoàn cảnh, từng
  thời điểm khác nhau, để có thể đáp ứng cho họ một cách đầy đủ.
 2. Cổ vũ động viên nhân viên nỗ lực làm việc để đạt mục tiêu chung.
 3. Tạo môi trường làm việc vui vẻ và thoải mái.
NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ AI?            NHÀ QUẢN TRỊ
 Nhà lãnh đạo là người          LÀ AI?
 tập hợp, thu hút, dẫn
 dắt những người khác
 cùng hướng về mục
 tiêu chung và cùng
                    Nhà quản trị là người làm
 hành động để đạt mục
                    việc với và thông qua
 tiêu đó
                    những người khác bằng
   Nhà lãnh đạo là linh hồn của   cách phối hợp và kết hợp
   một tổ chức – là người tiếp   những hoạt động của họ
   “lửa nhiệt tình” cho các thành  để hoàn thành mục tiêu
   viên               của tổ chức.
   Nhà lãnh đạo là “thần tượng”
   của các thuộc cấp
 Nhà quản trị chú trọng đến:             Nhà lãnh đạo chú trọng đến:
Kỹ năng & Luận lyù & Phức tạp hoùa        Nghệ thuật & Trực giaùc & Đơn giản hoùa
Tầm nhìn hiện tại - Ngắn & trung hạn       Tầm nhìn tương lai - daøi hạn
Tổ chức, nhoùm chính thức            Nhoùm chính thức & phi chính thức
Cơ chế vận haønh: coâng việc – bộ maùy – quy   Con người trong mỗi tình huống, moâi trường cụ thể
trình coù tính khuoân mẫu
Quyền lực dựa vaøo chức vụ            Uy tín - Thuyết phục ñöôïc người khaùc
Chỉ thị, mệnh lệnh từ quy chế, quy ñònh của tổ  Duøng sức ảnh hưởng khơi gợi tinh thần nhiệt tình,
chức                       hứng thuù, say meâ coâng việc
Quản trị nhaân sự theo thuyết X         Phaùt triển nguồn nhaân lực theo thuyết Y
Sự ổn ñònh - duy trì trật tự ñaõ ñònh sẵn    Đổi mới, ñoät phaù
Hiệu suất ñaït ñöôïc chiến lược, KH       Hiệu quả - sự tồn vong & phaùt triển
Kiểm soaùt: kiểm tra, giaùm saùt, ñieàu chænh  Ủy quyền, khích lệ tính chủ ñoäng
Laøm ñuùng coâng việc ñaõ ñöôïc quyết ñònh    Loâi cuốn người khaùc tham gia ra quyết ñònh – Chọn
                         ñuùng giải phaùp
Thế naøo ? Khi naøo ?              Caùi gì ? Tại sao ?
1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
                           & Nhà Lãnh đạo
        Nhà Quản trị
                 Nhà Lãnh đạo
                            Nhà Quản trị
                    Quản trị
                    Nhà
    1           2          3

     TÌNH         LÝ     PHÁP

      KẾT HỢP NHƯ THẾ NÀO ?
         1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ?
      MẠNH

         Too many      Almost none
      Điều gì sẽ xảy ra cho
                   Phát triển
 QUẢN TRỊ
        tổ chức, DN ?
                   bền vững        “Soft” leadership skills
         Too many       Too few                 vs.
          Yếu kém      Điều gì sẽ xảy ra     “Hard” management
          Trì trệ     cho tổ chức, DN ?             skills
                                     Need both
          Sơ cứng
      YẾU        LÃNH ĐẠO          MẠNH
Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không
mang tính chuyên môn, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh
đạo, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột.
Những kỹ năng “cứng” thường xuất hiện trên bản lý lịch - khả năng học vấn của
bạn và sự thành thạo về chuyên môn.
Siêu thị điện máy Việt Long - www.vietlongplaza.com.vn

								
To top