Over deze deelcatalogus by zppepnFZ

VIEWS: 423 PAGES: 244

									                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Over deze deelcatalogus             die niet (meer) relevant is) concessies
                         moeten doen.
Deze deelcatalogus bevat een           Vandaar dat deze boeken wat af
selectie van romans in gesproken         zullen wijken van de boeken die niet
vorm uit de                   met een * gemarkeerd zijn.
collectie van het Loket aangepast-
lezen. Het zijn boeken voor
volwassenen die                 -A–B–C–D–E–F–G–H–I–
t/m juni 2005 in de collectie          J–K–L-M–N–O–P–Q–R–S
opgenomen zijn.                 –T–U–V–W–X–Y–Z

In dit deel (cluster 2) zijn de volgende     Aabye, Karen / Martine
genres opgenomen:
                         Boerenroman, spelend in West-
  -  romans geschreven in een         Jutland in het begin van de 19e eeuw,
    dialect                  waarin de hoofdpersoon, een
  -  streekromans               weduwe, na vele moeilijkheden haar
  -  Vlaamse romans              bestemming vindt in een tweede
                         huwelijk.
                         Den Haag, Zuid Hollandsche uitg.
Belangrijke mededeling!             mij., 1959
                         a100644 strk - V - 1dc 15:19 v
Bij een groot aantal titels staat vóór      ____________________________
de auteursnaam een * vermeld.
Bovendien wordt de cassette-           Aangium, Sibe van / Sjouk van
aanduiding (cc) nog vermeld.           Holdinge
Dit zijn oudere boeken die de
bibliotheken voorheen op cassette        Een katholieke Friese freule raakt
hadden en die óf heel recent naar        tijdens de Tachtigjarige Oorlog
daisy geconverteerd zijn óf nog         verliefd op een protestantse
geconverteerd moeten worden.           molenaarszoon.
Wanneer u een dergelijk boek bestelt       Kampen, De Groot Goudriaan, 1995
kan de levertijd wat langer zijn. Ze       a177260 prot strk hist - V - 1dc 4:50
worden net zoals alle andere boeken       v
gewoon op uw wenslijst opgenomen.        ____________________________
Omdat deze boeken op een andere
manier omgezet zijn (grotendeels         *Acht Oostvlaamse kortverhalen
automatisch en niet handmatig zoals
de eerste collectie) is de presentatie      Acht korte verhalen.
iets anders. U hoort bijvoorbeeld nog      Gent, Studio Arena, 1981
de oude aan- en afkondigingen van        a202400 vlam verh - V - 1cc 0:40 m
elk spoor van de cassette-uitgave.        ____________________________
Door onvoldoende financiële
middelen hebben we met betrekking
tot het editen (zeg maar … het
handmatig verwijderen van informatie


                       1
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Adrichem, Ria van / Harmina          *Aken, Piet van / De duivel vaart in
                        ons
In de tijd rond 1900 werkt Harmina
Wiersma als jong meisje op een         In de steenbakkerij-streek aan de
fabriek. Daar raakt ze betrokken bij      Rupel spelend verhaal over de liefde
een staking.                  van twee mannen, de een een jonge
Groningen, De Stiep/RAJA, 1986         intellectueel en de ander een brute
a140661 strk hist - V - 1cc 0:40 m       arbeider, voor hetzelfde meisje.
____________________________          's-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar,
                        1953
*Aessink, Jan / Oet 't laeven van       a106643 soci strk - V - 9cc 12:10 m
Theo Wisselink                 ____________________________

In Winterswijk spelende streekroman,      *Akkerman, S.P. / De kunstenaar
in Achterhoeks dialect, over de
liefdesperikelen van een jonge         Schrijver tekent het leven van Dirk
boerenzoon die na een             Lopstra, een kunstenaar met vaardige
teleurstellende liefde toch het geluk     pen, die ontdekt dat hij geen werkelijk
vindt.                     kunstenaar is omdat zijn talent niet
Nijmegen, Historie, 1979            groot genoeg is.
a121732 dial - V - 7cc 9:20 v         Baarn, Bosch & Keuning, 1948
____________________________          a162077 strk chri - V - 8cc 10:50 v
                        ____________________________
*Aessink, Jan / 't Snoepjen van de
waeke                     *Akkerman, S.P. / Het wonder
                        groeide
Streekverhalen.
Dialektkringe "Achterhook en          Roman spelend in de Veengebieden.
Liemers", 1975                 Woerden, Elisabthbode, 1969
a112310 strk verh - V - 2cc 2:10 v       a163209 strk prot chri - V - 4cc 5:00
____________________________          v
                        ____________________________
*Aken, Piet van / Het begeren
                        Alcorn, Alfred / Een vreemdeling
Episode uit het leven van een         kwam voorbij...
kleiboer, die geconfronteerd wordt
met de felle sociale strijd van de       De komst van een vreemdeling heeft
arbeiders in een der Vlaamse          grote -onder meer romantische-
steencentra.                  gevolgen op een afgelegen
Leuven, Davidsfonds, 1974           Amerikaanse boerderij anno 1957.
a107185 soci strk - V - 5cc 6:30 m       Weert, Phoenix, 1988
____________________________          Vert. van: The pull of the earth. -
                        1985
                        a135784 strk - V - 1dc 10:50 v
                        ____________________________                      2
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Als een god in Gelderland           *Arbouw-Rozema, Truus / n Liek
                        man is n riek man
Verhalen van binnenlandse schrijvers
over Gelderland.                Korte verhalen in Gronings dialect
Utrecht, Bruna, 2004              over alledaagse gebeurtenissen.
a402336 verh strk - V - 1dc 07:39 m      Haren, Stichting 't Grunneger Bouk,
____________________________          1982
                        a206656 dial - V - 2cc 2:10 v
Als een god in Overijssel           ____________________________

Verhalen van binnenlandse schrijvers      Archem, Johanne A. van / De
over Overijssel.                buitenlander
Utrecht, Bruna, 2004
a402333 verh strk - V - 1dc 08:08 m      Jo Terheyden wordt in het
____________________________          Overijsselse dorp gezien als een
                        vreemde Belgische snoeshaan.
Andries, Marc / Verboden gebied        Wanneer hij gearresteerd wordt gonst
                        het dorp van de geruchten: Wat zou
Een opgroeiende Vlaamse jongen         de buitenlander op zijn geweten
probeert zich te ontworstelen aan de      hebben? Als meester van der Klein
verstikkende greep van zijn katholieke     en verpleegster Albertine Beukering
milieu.                    op onderzoek uitgaan komt er meer
Antwerpen, CP Literair, 1999          aan het licht dan de meester lief is...
a230829 kath vlam psyc - V - 1dc        Amsterdam, Zomer & Keuning
5:00 m                     Familieromans, 1994
____________________________          a142767 strk - V - 1dc 7:50 v
                        ____________________________
Apperloo, M. / Als de heide bloeit...
                        Archem, Johanne A. van / Marchien
Een liefdesgeschiedenis, die zich       van de juffrouw
afspeelt aan de rand van de
heidestreek in het oostelijk deel van     In een kleine stad in Twente wordt het
Friesland, tussen een rijke          leven bepaald door de textielfabriek.
boerenzoon en een arm meisje.         Kampen, Zomer & Keuning
Kampen, Kok, 1978               familieromans, 2004
a116733 strk - V - 1dc 10:05 v         a403420 hist strk - V - 1dc 8:37 v
____________________________          ____________________________
                      3
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Archem, Johanne A. van / De          Archem, Johanne A. van / De
Meilinghoeve                  terugkeer van de vagebond

Omdat zijn vader voor zijn opvolging      In 1911 heeft de dood van een
de voorkeur geeft aan zijn jongere       zwerver gevolgen voor een jonge
broer probeert een gesloten jonge       arbeider, die probeert de toedracht
man elders een bestaan op te          van het gebeurde te achterhalen in
bouwen.                    een tijd van armoede en ziekte op het
Amsterdam, Zomer & Keuning, 1993        Twentse platteland.
a141561 fami strk - V - 1dc 9:55 v       Amsterdam, Zomer & Keuning
____________________________          Familieromans, 1995
                        a144064 hist strk fami - V - 1dc 7:50
Archem, Johanne A. van / Het          v
negende gebod                 ____________________________

Rond 1900 spelen de tegenstellingen      Archem, Johanne A. van / Het
tussen rijk en arm in Twente een        vergeten testament
grote rol, maar een jonge
textielarbeider komt in verzet.        In de tweede helft van de 19e eeuw
Amsterdam, Zomer & Keuning           wordt het leven van een jonge
familieromans, 2001              erfgename van een rijke boer sterk
a357117 hist fami strk - V - 1dc 8:16     beïnvloed door diens mysterieuze
v                       levenshouding.
____________________________          Amsterdam, Zomer & Keuning
                        familieromans, 2001
Archem, Johanne A. van / Op zoek        a358332 strk hist - V - 1dc 7:50 v
naar Neeltje                  ____________________________

Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaat      Archem, Johanne A. van / Het
een vrouw op zoek naar haar zus die      verhaal van de oude vrouw
zij sinds haar vertrek uit het weeshuis
niet meer gezien heeft. Vervolg van:      Twee weduwen in een Twents dorp
‘Wilmijne’, no. a145447, wordt         begin twintigste eeuw proberen
gevolgd door: ‘Het verhaal van de       ondanks roddels een nieuw leven op
oude vrouw’, no. a148450.           te bouwen. Vervolg van: ‘Op zoek
Amsterdam, Zomer & Keuning           naar Neeltje’, no. a147792.
Familieromans, 1999              Amsterdam, Zomer & Keuning
a147792 hist strk fami - V - 1dc 8:34     familieromans, 2000
m                       a148450 hist strk fami - V - 1dc 8:48
____________________________          v
                        ____________________________
                      4
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Archem, Johanne A. van / Wilmijne       Baardman, C. / Controlearts

Na een verstandshuwelijk met Geert       Doktersroman met als thema de
Albers komt Wilmijne erachter dat       schade die roddel kan aanrichten in
haar man niet degene is hij zegt te      het leven van een arts in een kleine
zijn. Wordt gevolgd door: ‘Op zoek       gemeenschap.
naar Neeltje’, no. a147792.          Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
Amsterdam, Zomer & Keuning           1971
Familieromans, 1996              a106853 prot dokt strk - V - 1dc
a145447 hist strk fami - V - 1dc 7:51     6:38 v
v                       ____________________________
____________________________
                        Baardman, C. / Het gezegende dorp
Assumburg, Hans van / Herberg
''Chez Nanette''                Beschrijving van de reaktie, die in een
                        dorp aan een der rivieren plaatsvindt,
Een stroperszoon keert na lange tijd      tegen de schijnheiligheid van
in zijn Brabantse geboortedorp terug      sommige vrome dorpsbewoners.
en samen met zijn Franse vrouw         Den Haag, Voorhoeve, 1948
blaast hij het dorpscafé nieuw leven in    a112680 strk chri - V - 1dc 5:00 v
maar zijn vader weet hem het leven       ____________________________
behoorlijk zuur te maken.
Rotterdam, Scala, 1975             *Baardman, C. / In de greep van de
a111713 strk - V - 1dc 8:06 v         waterwolf
____________________________
                        Beschrijving van de ellende tijdens de
Baardman, C. / De Boerendokter         watersnoodramp van 1953, gezien
                        door de ogen van een Franse
De succesvolle loopbaan van een arts      tandarts.
in Giethoorn, die door zijn werk en als    Den Haag, Voorhoeve, 1953
mens volkomen wordt geaccepteerd        a110984 prot strk - V - 6cc 7:50 v
door de bevolking.               ____________________________
Den Haag, Voorhoeve, 1960
a160287 dokt strk chri - V - 1dc        Baardman, C. / Het kwade gerucht
7:50 v
____________________________          Roddel en achterklap vergiftigen het
                        leven in een kleine
                        dorpsgemeenschap.
                        Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
                        1956
                        a107742 dokt prot strk - V - 1dc
                        7:18 v
                        ____________________________
                      5
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Baardman, C. / Een lied van den         Baardman, C. / Waterpolitie
Biesbosch
                        Gert Verschuur gaat als knechtje van
Eenvoudig verhaal over een zwerver       een binnenschipper de grote
uit het waterland, zijn liefde voor een     hollandse rivieren bevaren, met als
blind meisje en voor zijn vriend en       ideaal eens in dienst te treden bij de
beschermer de stroper die, ten         waterpolitie; in 1940 gebeurt dat, en
onrechte beschuldigd van moord,         hij verricht veel illegaal werk.
door de politie gezocht wordt.         Den Haag, Voorhoeve, 1957
Den Haag, Voorhoeve, 1944            a109872 strk prot - V - 1dc 7:56 v
a100704 prot strk - V J C - 1dc 5:54      ____________________________
v
____________________________          *Baekeland, Paul / Man op wielen

Baardman, C. / Een lied van den         Een gehandicapte man richt in een
Biesbosch                    Vlaams dorpje een politieke partij op
                        om de corrupte burgemeester uit te
Een gelovige man die graag in zijn       schakelen en wraak te nemen op
bootje door de Biesbosch zwerft,        diens zuster, die doorreed na het voor
wordt door de rechtlijnig denkende       hem zo fatale ongeluk.
boeren niet begrepen. Tenslotte         Brecht, De Roerdomp, 1987
overwint echter zijn zuiver geloof.       a171956 strk geha - V - 6cc 7:50 v
Den Haag, Voorhoeve, 1944            ____________________________
a160194 strk prot - V - 1dc 6:06 v
____________________________          *Baekelmans, Lode / Mijnheer
                        Snepvangers
*Baardman, C. / Modder is
gevaarlijk                   Het alledaagse leven van een
                        notarisknecht die zich opgewerkt
Het leven en strijden van            heeft tot winkelier en ondanks
verzetsgroepen die gedurende de         regelmatige desillusies de moed erin
Tweede Wereldoorlog de Biesbosch        weet te houden.
als hun hoofdkwartier hadden          Eindhoven, Grootdruk-uitgeverij, 1976
gekozen, waar ze tussen het riet vele      a100947 vlam - V - 4cc 5:00 m
krijgsgevangenen verborgen hielden.       ____________________________
's-Gravenhage, Voorhoeve, 1972
a109478 strk verz - V - 6cc 7:50 v
____________________________
                      6
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Baekelmans, Lode / Tille           *Bakker-Rietman, J. / Een
                       kaerrebies vol winterkost
Verhaal over het mislukte leven van
het meisje Tille in het havenkwartier     Verhalen en gedichtjes in
van Antwerpen, dat aan de drank        Genemuidense dialect van diverse
raakt door de vele harde tegenslagen     schrijvers met als thema de winter.
en pas op haar sterfbed het ware       Genemuiden, Hoekman, 1991
geluk leert kennen.              a141418 dial verh - V - 2cc 2:10 v
Hasselt, Heideland, 1962           ____________________________
a106441 psyc vlam - V - 3cc 3:40 m
____________________________         Baldacci, David / In het hart

Baete, Marcella / De wind is rood       Twee kinderen, halfwezen met een
                       zieke moeder, worden verzorgd door
Twee Vlaamse tweelingzussen          hun overgrootmoeder die woont op
groeien afzonderlijk, in heel         een boerderij in de bergen van
verschillende omstandigheden, op.       Virginia.
Amsterdam, Bakker, 1999            Utrecht, Bruna, 2001
a148499 psyc vlam - V - 1dc 6:47 v      Vert. van: Wish you well. - 2000
____________________________         a356961 strk buit - V - 1dc 11:35 v
                       ____________________________
Bakker, Nel / Boerenschroom
                       *Barclay, Tessa / Oogst met
Het leven van een Westfriese boerin      doornen
in 1841.
Amsterdam, Rap, 1991             Wederwaardigheden van het
a224249 biog strk - V - 1dc 3:40 v      eenvoudige Franse boerenmeisje
____________________________         Nicole dat er ondanks veel tegenslag
                       in slaagt haar champagne
Bakker, Piet / Branding            wereldberoemd te maken.
                       Utrecht, Kadmos, 1986
Twee voormalige stroperskameraden       Vert. van: The wine widow. - 1985
uit een Noordhollands kustdorp raken     a133530 strk - V - 11cc 15:00 v
met elkaar in conflict, als één van      ____________________________
beiden, door huiselijke
omstandigheden gedwongen,
jachtopziener wordt.
Amsterdam, De Geïllustreerde pers,
1963
a114340 strk zeel - V - 1dc 8:34 v
____________________________
                     7
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Bauer, Steven / De rivier           Beirnaert, Jackie / Vrolijk
                        Vlaanderen
Een eenvoudige boer wordt vrijwel
gedwongen zijn kleine, maar uiterst      David Verniers, opgevoed bij de
vruchtbare stuk land aan de rivier te     paters, leidt een onstuimig liefdeleven
verkopen aan een rijke             tot hij de vrouw van zijn dromen
grootgrondbezitter die, het óók nog      ontmoet.
op zijn vrouw voorzien heeft.         Antwerpen, Nioba, 1990
Utrecht, Kadmos, 1986             a140208 vlam - V - 1dc 5:00 m
Vert. van: The river. - 1984          ____________________________
a131831 strk lief - V - 1dc 9:20 v
____________________________          *Bekker, Ben / Chrisjan, de
                        Krummele
*Beens, Henk / Doake
                        In de omgeving van Winterswijk
Bundel verhalen en gedichten.         spelende roman met als
Kampen, IJsselakademie, 1986          hoofdpersoon een wat wonderlijke
a142161 dial verh - V - 1cc 0:40 v       zwerver.
____________________________          Amsterdam, Strengholt, 1967
                        a115854 strk - V - 7cc 9:20 v
Beer, Adriaan de / Stien Bekkers en      ____________________________
haar kinderen
                        Bekker, Ben / De freule van Dorth
De moeder van een kroostrijk
kruideniersgezin in Brabant heeft       Gelderse streekroman over het verzet
soms moeite de eindjes aan elkaar te      in de Graafschap tijdens de Franse
knopen.                    overheersing (plm. 1800).
Haarlem, Gottmer, 1988             Naarden, Strengholt, 1974
a136010 strk kath - V - 1dc 12:10 v      a110897 hist strk - V - 1dc 6:54 m
____________________________          ____________________________

Beer, Adriaan de / De zonen van        *Bekker, Ben / De freule van Dorth
vrouw Zeegers
                        Gelderse streekroman over het verzet
Roman over het harde leven van een       in de Graafschap tijdens de Franse
boerengezin, waarvan de zoons zich       overheersing. (plm. 1800).
aan de armoede proberen te           Winterswijk, Winkelaar, 1954
worstelen om een welvarend bestaan       a160082 hist strk - V - 5cc 6:30 m
op te bouwen.                 ____________________________
Haarlem, Gottmer, 1987
a137198 strk - V - 1dc 12:10 v
____________________________
                      8
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Bekker, Ben / Jehán              Berends, Seija / Kind van het eiland

Wanneer vader Ketler uit zijn dorp       Na de dood van haar ouders besluit
naar de grote stad verhuist en de       een jonge vrouw op het eiland van
fabriek boven het boer zijn verkiest,     haar jeugd te blijven wonen.
bepaalt hij daarmee ook de toekomst      Hoorn, 'Westfriesland', 2004
van zijn oudste zoon Jehan.          a403565 fami strk - V - 1dc 10:27 v
Amsterdaam, Strengholt, 1965          ____________________________
a129613 strk dial - V - 7cc 9:20 v
____________________________          Berends, Seija / Een onbestemd
                        verlangen
*Bekker, Ben / De Tenkins van Het
Waliën                     Een Drents meisje gaat in Amsterdam
                        samenwonen met de stiefzoon van
Roman over het leven op het          haar moeder, maar haar oude
Achterhoekse platteland in het begin      omgeving blijft trekken. Vervolg op:
van de 19e eeuw, waarin pachters en      ‘Om een belofte’ no. a144744, wordt
knechten helpen een landgoed weer       gevolgd door: ‘Voorbij een roze wolk’
tot bloei te brengen, zonder dat zij er    no. a148439.
in die feodale tijd de vruchten van      Haarlem, Gottmer, 1998
plukken.                    a148438 fami strk - V - 1dc 9:12 v
Naarden, Strengholt, 1972           ____________________________
a108617 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________          Berends, Seija / Om een belofte

Berendsen, Henk / En toch wordt        De belofte van een jonge
het voorjaar                  onderwijzeres om voor de kinderen
                        van haar overleden vriendin te zorgen
Een boer, die zijn levensavond vol       geeft problemen in haar ontluikende
vertrouwen tegemoet ziet, ondervindt      relatie met een collega.
dat donkere wolken zich opstapelen       Wordt gevolgd door: ‘Een onbestemd
rond hem en zijn gezin             verlangen’, no. a148438
Kampen, Van den Berg, 1994           Haarlem, Gottmer, 1995
a225106 prot strk - V - 1dc 6:30 v       a144744 fami - V - 1dc 8:59 v
____________________________          ____________________________

Berends, Seija / Een jaar Marleen

Als een jonge vrouw in een klein
stadje ongehuwd zwanger wordt,
bekoelt de relatie met haar buren.
Haarlem, Gottmer, 1997
a178481 fami strk - V - 1dc 10:15 v
____________________________
                      9
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Berends, Seija / Voorbij een roze        Berg, Jan van den / De laatste
wolk                      bever van Zalk

Een veertigjarige vrouw vindt na altijd     Een dorpje in Salland wordt
voor anderen gezorgd te hebben bij       overstroomd nadat een beverfamilie
familie in Canada haar eigen geluk.       de rivierdijk heeft ondergraven.
Vervolg op 'Om een belofte' no.         Kampen, Kok, 1987
a144744 en 'Een onbestemd            a134902 strk - V - 1dc 10:50 v
verlangen' no. a148438.             ____________________________
Haarlem, Gottmer, 1999
a148439 fami strk - V - 1dc 9:36 v       *Berga, Luit / De Amerikaan
____________________________
                        Een man, veertig jaar geleden naar
Berg, Greetje van den / Lente in het      Amerika geëmigreerd, keert terug
nieuwe land                   naar zijn geboortedorp, denkend dat
                        men de reden van zijn vertrek nu wel
Na evacuatie van grote delen van        vergeten is. Maar hoe teleurstellend is
Zuidwest-Nederland in 1944, trekt        de terugkomst voor hem als hij
een jonge vrouw samen met haar         smalend "De Amerikaan" wordt
broer naar de Noordoostpolder om        genoemd.
daar een nieuw leven te beginnen.        Hoorn, Westfriesland, 1975
Amsterdam, Zomer & Keuning           a113133 strk - V - 4cc 5:00 v
Familieromans, 1995               ____________________________
a143297 fami strk - V - 1dc 8:05 v
____________________________          Berger, John / Het varken aarde

Berg, Greetje van den / De           Roman waar in onopgesmukte stijl
opvolger                    het verhaal wordt verteld van de
                        boeren en andere bewoners van een
Na de dood van haar vriend Chiel        kleine dorpsgemeenschap aan de
Brandsma blijft de zwangere Dorien       voet van de Franse Alpen. De vrucht
Kampers alleen achter. Chiels ouders      van hun arbeid: dl. 1.
verbreken onmiddellijk het contact       Amsterdam, De Bezige Bij, 1990
met haar en van haar eigen ouders        a136183 lite strk - V - 1dc 8:03 v
heeft zij weinig steun. Met het         ____________________________
inmiddels geboren zoontje probeert
ze richting aan haar leven te geven.
Ede, Zomer & Keuning, 1990
a136585 strk - V - 1dc 7:04 v
____________________________
                      10
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Berger, John / Sering en Vlag         Berghe-Schulze, Joke ten /
                       Wachten op morgen
De boeren en hun afstammelingen
(uit de eerste delen) zijn van de       Familieroman waarin diverse mensen
Franse Alpen uitgeweken naar de        worden geconfronteerd met verdriet in
stad Troje, wat geen gewone stad is      hun leven, waarop ze elk op hun
maar een metafoor voor de           eigen manier reageren.
toekomstige wereld als één grote       Kampen, La Rivière & Voorhoeve,
stad. Hier speelt zich de           1988
liefdesgeschiedenis tussen Sering en     a135882 fami strk - V - 1dc 16:30 v
Vlag af. De vrucht van hun arbeid:      ____________________________
dl.3.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1991        Bergmans, Wilko A.G.M. / Eiland
a138968 psyc - V - 1dc 6:26 v         vol geheimen
____________________________
                       Journalistiek geschreven
*Berger, John / Ver weg in Europa       oorlogsstreekroman die zich afspeelt
                       op Schiermonnikoog.
Verhalen die zich afspelen in de       Vaassen, De Denker, 1986
Haute Savoie, een onherbergzaam        a134018 oorl strk - V - 1dc 4:41 v
gebied in de westelijke Alpen, waar      ____________________________
door het wegtrekken van vele jonge
mensen een tekort aan vrouwen is       Bergounioux, Pierre / De komst van
ontstaan. De vrucht van hun arbeid :     de tijd
dl. 2.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1988        Het leven van een boerengezin in de
Vert. van: Once in Europe. - 1988. -     Franse Limousinstreek wordt
a138644 lite strk - V - 5cc 6:30 v      ingrijpend beïnvloed door nieuwe
____________________________         ontwikkelingen in de landbouw en de
                       landbouwpolitiek.
Berghe-Schulze, Joke ten /          Amsterdam, Van Oorschot, 1997
Tegenwind                   a146852 strk fami - V - 1dc 6:08 m
                       ____________________________
In het eerste verhaal worden de
lotgevallen verteld van Jenny, die      Berk, Gait L. / Een jeugd in de
nadat haar echtgenoot is overleden      IJsseldelta
achterblijft met drie kinderen en een
advocatenpraktijk begint. Het tweede     Herinneringen aan het Overijsselse
verhaal gaat over Reinier Bos die na     waterland rond Kampen in de tijd voor
onenigheid met zijn vader Nederland      de Tweede Wereldoorlog.
voor een aantal jaren verlaat.        Kampen, Kok, 1990
Kampen, La Rivière & Voorhoeve,        a137804 strk verh - V - 1dc 5:00 m
1987                     ____________________________
a134833 fami strk - V - 1dc 15:36 v
____________________________                     11
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Berkhof, Aster / Als een wolf in de      *Berkhof, Aster / Rotsen in de
wildernis                   storm

Een grootgrondbezitter wil, gedreven      Een jonge ingenieur begint met geld,
door religieus fanatisme en seksuele      geleend van vrienden en familie, een
frustratie, de woeste Kempische        ijzermijn in de Schotse Hooglanden,
heide tot ontwikkeling brengen, wat      waarbij hij zeer veel avonturen
tot fel verzet leidt van deze gesloten     beleeft.
gemeenschap, tot de liefde tussen de      Hasselt, Heideland-Orbis, 1975
dochter van de landheer en de leider      a192788 avon vlam - V - 7cc 9:20 v
van het heidevolk het wederzijdse       ____________________________
wantrouwen doorbreekt.
Utrecht, De Lanteern, 1962           *Berkhof, Aster / Vakantie met drie
a107719 strk - V - 1dc 11:33 m
____________________________          Vlaamse roman over drie mannen
                        van middelbare leeftijd, die in een
*Berkhof, Aster / De houtvester van      heel oud autootje met vakantie naar
St. Gallen                   Denemarken gaan.
                        Hasselt, Heideland-Orbis, 1973
Avontuurlijke streekroman, spelend in     a110032 humo vlam - V - 4cc 5:00 v
St. Gallen, waar een aan lager wal       ____________________________
geraakte edelman met behulp van
een misdadige Bulgaar het hout uit de     Biemans, Johan / "BRABANT op
bossen steelt en verkoopt en daarbij      z'n breedst"
in conflict komt met de houtvesters.
Hasselt, Heideland-Orbis, 1973         Bundel met 28 verhalen van in totaal
a192823 vlam strk avon - V - 13cc       7 verschillende Brabantse schrijvers
17:60 v                    en schrijfsters.
____________________________          Eindhoven, Starshine Artist
                        Management, 1996
Berkhof, Aster / Isidoor            a145218 dial verh - V - 1dc 2:04 m
                        ____________________________
Het wel en wee van een Kempisch
gezin in de jaren vijftig.           Biemans, Johan / Over bij wijze van
Antwerpen, Standaard, 1987           spréke gesproken
a108017 fami strk humo - V - 1dc
9:20 v                     Aan de hand van korte verhalen,
____________________________          worden herkomst en gebruik van
                        Brabantse spreekwoorden en
                        gezegden beschreven.
                        Helmond, Van Roessel, 1981
                        a139904 dial - V - 1dc 10:06 m
                        ____________________________
                     12
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Bierman, Paula / Belle van de         *Blas, Geert / "Mit onz' leujongs
heikant                    noar stad tou"

Een in Oost-Brabant spelende roman       Novelle in Gronings dialect.
over een zigeunerachtige vrouw,        Uithuizen, H.H. Fongers, 1913
Belle, die door de dorpsbewoners niet     a192090 dial - V - 1cc 0:40 v
geaccepteerd wordt.              ____________________________
Hoorn, Westfriesland, 1979
a198897 fami strk - V - 4cc 5:00 v       Blauw, Jan / In de schaduw van
____________________________          morgen

*Blacquière, Henry J. / De boeren       Een welgestelde hereboer maakt in
van Kleidorp, Noordbrabant           de herfst van zijn leven de balans op.
                        Hij constateert dat het geld hem en
De verhouding van de boeren tot hun      zijn gezin allesbehalve gelukkig heeft
arbeiders in het begin van de 20e       gemaakt. Vervolg op: ‘ Marianne’ no.
eeuw in Noord-Brabant.             a190459.
Leiden, Groen, 1956              Helmond, Westfriesland, 1991
a214093 strk - V - 4cc 5:00 v         a220402 strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________          ____________________________

Blancke, Jef / Holleweg            Blauw, Jan / Marianne

Portret van een dorp in Vlaanderen in     Het huishoudelijk hulpje op een
de jaren vijftig.               boerderij in de polder dat door
Amsterdam, Atlas, 2000             iedereen in het dorp wordt bewonderd
a356675 strk vlam - V - 1dc 6:14 m       raakt zwanger van de verloofde van
____________________________          de dochter des huizes, hetgeen het
                        begin is van veel narigheid. Wordt
Blankers, Piet / Water en vuur         gevolgd door: ‘In de schaduw van
                        morgen’ no. a220402.
Prozafragmenten, poëtische           Hoorn, Westfriesland, 1975
ontboezemingen en historische         a190459 strk - V - 1dc 5:00 v
geschriften geven een beeld van vier      ____________________________
eeuwen Peelgeschiedenis.
Deurne, Stichting Werkgroep Behoud
de Peel, 1988
a135534 strk verh - V - 1dc 3:40 v
____________________________
                     13
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Blauw, Jan / Het vervulde           *Boer, J. de / Het koningsvolk
verlangen
                        De drooglegging van het eiland Urk
Een gepensioneerde pastoor           betekent voor de vissersbevolking
beschouwt zijn leven als mislukt,       een grote omschakeling, waarbij een
maar de dochter van zijn vroegere       vooraanstaande familie die "het
geheime liefde verschaft hem uitzicht     koningsvolk" genoemd wordt, geen
op een gelukkiger levensavond.         verdriet en zorg bespaard wordt.
Hoorn, Westfriesland, 1995           Den Haag, Voorhoeve, 194X
a177209 strk - V - 1dc 8:13 v         a103463 strk zeel - V - 7cc 9:20 v
____________________________          ____________________________

*Blécourt, A.S. de / Fivelgoër         *Boer, Jan / Aargeloze Grunneger
landleven                   humor

Opnieuw uitgegeven schetsen in         Korte humoristische schetsjes in
Gronings dialect over het Groningse      Gronings dialekt.
volksleven, voor het merendeel         Groningen, Niemeijer, 1972
spelend in de buurt van Appingedam.      a187367 verh dial - V - 1cc 0:40 v
Assen, Van Gorcum, 1942            ____________________________
a190130 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________          *Boer, Jan / Asveer

*Bleeker, Willem / Dat komt mie        In gesprekken met een
nait weer over                 pessimistische vogel tracht een man
                        achter de zin van het leven te komen.
Geschiedenis van een Gronings dorp       Groningen, Stabo, 1983
beginnend bij 1900.              a209516 dial - V - 1cc 0:40 v
Scheemda, Actief Scheemda, 1987        ____________________________
a215474 dial - V - 5cc 6:30 m
____________________________          *Boer, Jan / Hogelandster
                        verhoalen
Bocar, Gerard / Wildrecht
                        Veertig vrij korte, vaak enigszins
Een autoritaire burgemeester zet alle     humoristische verhalen in Gronings
-ook ongeoorloofde- middelen in om       dialect.
een nieuw gemeentehuis te krijgen.       Groningen, Niemeijer, 1968
Hazerswoude-dorp, Mondria, 1988        a183693 dial - V - cc
a218229 poli strk - V - 1dc 6:30 v       ____________________________
____________________________
                     14
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Boer, Jan J. / As 'ter knipt ...         *Boer, Jan J. / Swaalfienusten aan
                         de geude
Verhalen over een dorpsdokter in
Gronings dialect.                 In de Groninger streektaal
Wildervank, Dekker en Huisman,          verschenen verhalen, waarin de arts-
1975                       schrijver gebeurtenissen uit zijn
a191343 dial verh - V - 1cc 0:40 v        praktijk op een dorpje in de
____________________________           Veenkoloniën vertelt.
                         Wildervank, Dekker & Huisman, 1982
*Boer, Jan J. / Boukwaiten Jaantje        a205179 dial - V - 2cc 2:10 v
en datteg aander verhoalen            ____________________________

Verhalen in het Gronings dialect.         *Boer, Jan J. / Wat mie nait jeukt
Wildervank, Dekker & Huisman, 1988        dat kraab ik nait
a216289 verh dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________           Verhalen in de Groninger streektaal.
                         Groningen, Stabo/All-Round, 1983
*Boer, Jan J. / Kromme Jurrie en         a205104 dial - V - 2cc 2:10 m
aander verhoalen                 ____________________________

Verhalen in Gronings dialekt, verteld       *Boer, Jan / Midden maank mensen
door een dorpsdokter in de vroegere
veenkoloniën.                   Vijftig verhaaltjes over stad,
Groningen, Stabo/All-Round, 1982         omstreken en inwoners van
a205788 dial - V - 2cc 2:10 m           Groningen, geschreven in het
____________________________           Gronings stads-en streekdialekt.
                         Groningen, Niemeijer, 1971
*Boer, Jan J. / 't Oavend ropt de         a185620 dial - V - cc
koekoek weer                   ____________________________

Verhalen in het Gronings dialect.         *Boer, Jan / Onner aigen volk
Wildervank, Dekker & Huisman, 1988
a216994 dial verh - V - 9cc 12:10 v        Bundel verhaaltjes over Groningse
____________________________           doorsnee-mensen in Gronings dialect.
                         Groningen, Niemeijer, 1964
                         a183794 dial - V - cc
                         ____________________________
                       15
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Boer, Jan / Waddenvolk            Bokma, T. / Over de greiden straalt
                        de zon
Zestig verhalen over mensen en
dingen in het Waddengebied,          Als Jan van de Meer geleerd heeft
geschreven in Gronings dialect.        niet alleen op eigen kracht te werk te
Stad Groningen, Spiering, 1952         gaan, blijkt het leven vol onverwachte
a184318 dial verh - V - cc           zonnestralen te zijn.
____________________________          Wageningen, Zomer & Keuning, ca.
                        1935
Boersma, Joop / Nachtregenboog         a213121 strk prot - V - 1dc 7:30 m
                        ____________________________
Een jongeman ontdekt een bundel
brieven van zijn betovergrootvader uit     *Bokma, T. / Storm over de Greide
1820 en raakt onder de indruk van
diens kommervolle leven.            Een boerenzoon die zijn bedrijf moet
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers        opdoeken krijgt toch onverwachts
Boekerij, 1997                 nieuwe kansen.
a146431 strk - V - 1dc 6:55 m         Leiden, Groen, 1980
____________________________          a169873 prot strk - V - 5cc 6:30 v
                        ____________________________
*Boes, Octaaf / Blauwe petunia's
                        Bonehill, Jos / De legende van
De Vlaamse vrouw Cieke zit alles        pachter Barrevoets
tegen. Ondanks alle tegenslag blijft ze
zichzelf en vindt ze troost in de       Het bewogen levensverhaal van een
blauwe petunia's die haar man een       Vlaamse boerenjongen die ondanks
keer meebracht en die ze elk jaar       tegenwerking uitgroeit tot een
weer uitzaait.                 legende in de Eerste Wereldoorlog.
Turnhout, Heibrand, 1985            Hilversum, De Koofschep, 1987
a131814 strk soci - V - 3cc 3:40 m       a135545 strk - V - 1dc 5:00 v
____________________________          ____________________________

*Boey, Marcel / De geus            *Booi, Henri de / Oud schot

Een man met eigen opvattingen en        Aantal korte verhalen en gedichten,
een onconventioneel geloof wordt zijn     vol emotie en humor, die "de goede
leven lang door zijn - Belgische -       oude tijd" doen herleven.
dorpsgemeenschap met de nek          Den Dungen, Van Gerwen, 1994
aangekeken.                  a141669 verh dial - V - 2cc 2:10 m
Antwerpen, De Nederlanden, 1986        ____________________________
a131829 strk soci - V - 4cc 5:00 v
____________________________
                     16
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Boon, Louis Paul / De bende van        *Boon, Louis Paul / Tweede
Jan de Lichte                 omnibus van de Vlaamse humor

Roman over een 18e-eeuwse           Bundel humoristische anekdotes van
legendarische figuur uit Vlaanderen      acht schrijvers over de dagelijkse
die met zijn bende, bestaande uit       dingen van het leven.
landlopers en dieven, het land         Brussel, Reinaert, 1975
terroriseerde, doch door allerlei       a112662 vlam humo verh - V - 10cc
mislukkingen en tegenslagen met een      13:40 m
deel van zijn aanhangers zijn leven      ____________________________
aan de galg eindigde. Wordt gevolgd
door: ‘De zoon van Jan de Lichte’ no.     *Boon, Louis Paul / De zoon van
a108173.                    Jan de Lichte
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970
a185931 lite hist vlam - V - cc        Gedreven door een blinde zucht tot
____________________________          zelfbehoud laten de uiteengeslagen
                        resten van de bende van Jan de
*Boon, Louis Paul / Dorp in          Lichte alle vroegere idealen varen in
Vlaanderen                   het verarmde en geplunderde
                        Vlaanderen van de 18e eeuw.
Korte schetsen, waarin schrijver        Vervolg van: ‘De bende van Jan de
persoonlijke ervaringen vertelt die      Lichte’ no. a185931
zich afspelen in een klein Vlaams       Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970
dorp.                     a108173 lite soci vlam - V - 5cc 6:30
Amsterdam, Querido, 1973            v
a103489 lite vlam - V - 4cc 5:00 m       ____________________________
____________________________
                        Boon, Louis Paul / De Zwarte Hand
Boon, Louis Paul / Mijn kleine
oorlog                     Kroniek, gesitueerd tussen 1885-
                        1907 en samengesteld onder andere
Korte notities en vertellingen waarin     aan de hand van politiearchieven en
schrijver zijn zeer persoonlijke,       gesprekken met nakomelingen,
navrante visie geeft op            waarin een politieman vertelt over de
gebeurtenissen en op de leden van       reeksen onopgeloste misdaden die
een kleine Vlaamse               worden toegeschreven aan de
volksgemeenschap tijdens de          anarchisten.
Tweede Wereldoorlog.              Amsterdam, De Arbeiderspers, 1976
Brussel, Manteau, 1947             a113905 lite vlam - V - 1dc 13:40 v
a102439 lite vlam - V - 1dc 3:09 v       ____________________________
____________________________
                     17
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Borgart, Ben / Rooiers             *Bos, Jan / 'n Poar dörpsgenooten

In het conflict tussen een alternatieve     Verhalen in Gronings dialect.
boerengemeenschap en de             Neerbosch, Neerbosch' boekhandel
ambtenarij brengt het uitbreken van       en uitgeverij, 1931
de derde wereldoorlog de beslissing.      a193037 dial - V - 3cc 3:40 v
Amsterdam, De Bezige Bij, 1978         ____________________________
a198680 strk berb - V - 4cc 5:00 v
____________________________          Bosma, Nanne / De emigrant

*Born, Thea de / De carrousel          Een Friese boer emigreert in 1913
                        zonder vrouw en kinderen naar
In de ogen van een oude             Canada, waarna het overlijden van
wagenmaker lijkt het leven van de        zijn vrouw en het uitbreken van de
mensen in zijn omgeving veel op dat       Eerste Wereldoorlog een hereniging
van de figuren die in de door hem        onmogelijk maakt.
gebouwde carrousel willoos hun         Franeker, Wever, 1981
rondjes draaien.                a124315 strk buit - V - 1dc 7:56 v
Kampen, Kok, 1961                ____________________________
a105345 strk prot - V - 8cc 10:50 v
____________________________          Boudier-Bakker, Ina / Aan de grote
                        weg
*Bos, Jan / Aaldoagsch geproat
                        Aan een dorpshotel, dat aan de grote
Dertien verhalen in Gronings dialekt,      weg ligt, gaat de nieuwe tijd, met zijn
50 jaar geleden geschreven door         drukke snelverkeer, niet ongemerkt
W.E. Keuning, als dichter bekend        voorbij.
onder de naam Willem de Mérode.         Amsterdam, Querido, 1976
Groningen, Stabo/All-round, 1983        a102936 soci strk - V - 1dc 7:39 v
a209523 dial - V - 3cc 3:40 v          ____________________________
____________________________
                        *Braem, Marcel / Madame Malou
*Bos, Jan / Mooi volk
                        Drie Vlaamse dorpsverhalen.
Streekverhalen in Gronings dialect.       Turnhout, Heibrand, 1992
Amsterdam, Holland, 1929            a139992 vlam verh - V - 2cc 2:10 m
a187051 dial - V - 3cc 3:40 v          ____________________________
____________________________
                      18
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Brals-Luinge, Ali / En toen ... zag      *Bree, L.W. de / Papieren zolder
ik ...
                        De lotgevallen van een burgemeester
Malle voorvallen uit het leven van de     van Middelburg, omstreeks 1870, die
bewoners van een Drents dorp,         door één van zijn ambtenaren wordt
geschreven in Drents dialect.         gechanteerd, met op de achtergrond
Assen, Hummelen, 1979             de uiterlijk stijlvolle maar in wezen
a201304 dial - V - 3cc 3:40 v         huichelachtige samenleving van die
____________________________          tijd.
                        Amsterdam, Van Kampen & Zoon,
*Brals-Luinge, Ali / 't Is mor hoe je     1968
't bekiekt                   a183776 hist strk - V - cc
                        ____________________________
Verhalen in het dialect van Noord-
Drente                     Breedveld, Walter / De bekroning
Assen, Hummelen, 1984
a213029 dial verh - V - 4cc 5:00 v       Beschrijving van de culturele
____________________________          emancipatie van Brabant, waarbij de
                        levensloop van een jonge architect
Brals-Luinge, Ali / Kiek us mam, 't      wordt gevolgd.
regent krummels                Utrecht, De Fontein, ca. 1966
                        a102747 kath strk - V - 1dc 8:40 v
Grappige gezegden van kinderen in       ____________________________
Drents dialect.
Assen, Hummelen, 1981             Breedveld, Walter / Café-restaurant
a123810 dial - V - 1dc 2:52 v         "Het verloren paard"
____________________________
                        Roman over een invalide
*Bree, L.W. de / Jacob Moens          Rotterdammer die in de
                        Bommelerwaard een herberg heeft
In het Domburg-in-opkomst tegen het      overgenomen en deze samen met
eind van de vorige eeuw tracht een       zijn vrouw en energieke dochter tot
schoen- en tijgmaker door het         bloei weet te brengen.
bouwen van een zadel voor een         De Bilt, De Fontein, 1969
vorstin die in het dorp logeert,        a104880 strk - V - 1dc 10:06 v
eindelijk erkenning en achting te       ____________________________
vinden bij zijn dorpsgenoten.
Amsterdam, Van Kampen & Zoon,
1962
a186766 strk - V - cc
____________________________
                     19
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Breedveld, Walter / Dit            *Breedveld, Walter / In den soeten
bontgekleurde land              Boterbabbel

De ontwikkelingsjaren van een         Een jonge bakker in het land van
rooms-katholieke jongeman wiens        Cuyk ondervindt veel tegenwerking
vader een zich uitbreidende          van de vader van het meisje waarop
manufacturenzaak heeft in de         hij zijn zinnen heeft gezet.
Lopikerwaard, het gebied tussen Lek      De Bilt, De Fontein, 1970
en Hollandse IJssel.             a105888 strk - V - 7cc 9:20 m
De Bilt, De Fontein, 1968           ____________________________
a110346 fami strk - V - 1dc 10:24 v
____________________________         Breedveld, Walter / De Kieviten

*Breedveld, Walter / Drie florijnen      Het leven van een Brabantse
                       arbeidersfamilie rond de
Tegen het einde van de 19e eeuw in      eeuwwisseling.
Noord-Brabant spelende roman         Baarn, De Fontein, 1992
waarin verteld wordt hoe de zoon van     a100708 fami hist strk - V - 1dc
een pachter van een houtzaagmolen       9:12 v
zich door zuinigheid en volharding      ____________________________
weet op te werken tot eigenaar van
een graanmalerij.               *Breedveld, Walter / De majorette
Utrecht, De Fontein, 1967           van Eereberg
a103551 strk - V - 7cc 9:20 m
____________________________         In een Zuid-Limburgs dorpje komt een
                       jonge vrouw wonen die, naar de
Breedveld, Walter / Gerda Göppertz      dorpelingen spoedig ontdekken,
                       geheimzinnige relaties heeft met de
Het veelbewogen huwelijksleven van      bewoners van het naburig kasteel.
een vrouw, zich afspelend in een       De Bilt, De Fontein, 1971
stadje bij de grote rivieren.         a107182 dame strk - V - 5cc 6:30 v
De Bilt, De Fontein, 1970           ____________________________
a105795 psyc kath strk - V - 1dc
17:17 v                    Breedveld, Walter / Meerwijk
____________________________
                       Het wel en wee van enkele
                       generaties; met tevens een aardig
                       beeld van de veranderingen op het
                       platteland gedurende de laatste
                       eeuw.
                       Utrecht, De Fontein, 1964
                       a101950 fami kath strk - V - 1dc
                       9:52 m
                       ____________________________
                     20
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Breedveld, Walter / De open stad        Bremen-Jonker, Lijda van den /
                        Want alles heeft zijn oud verhaal...
Een 90-jarige vooraanstaande figuur
in Den Bosch blikt terug op zijn        Verhalen en gedichten, waarin de
moeilijke maar rijke leven en op de       grote liefde van de schrijfster voor de
ontwikkeling van zijn woonplaats, die      streek waar ze woont (de omgeving
na het slopen van de wallen en         van het Gelderse Epe) duidelijk naar
talrijke vernieuwingen gegroeid is tot     voren komt.
een open stad.                 Epe, Drukkerij Blom, 1989
Utrecht, De Fontein, 1963            a143420 strk verh - V - 1dc 2:10 v
a101770 kath strk - V - 1dc 9:15 v       ____________________________
____________________________
                        Bremen-van Vemde, Aaltje van den
*Breedveld, Walter / Het stille         / Um en umme
eiland
                        Bundel verhalen en gedichten.
Streekroman.                  Doetinchem, Coöperatie van den
Den Haag, Thijmfonds, 1957           Bremen, 1985
a110461 kath strk - V - 7cc 9:20 v       a141357 dial verh - V - 1dc 2:10 v
____________________________          ____________________________

*Breedveld, Walter / De witte          *Brems, Hugo / Nieuwe Vlaamse
zwaluw                     verhalen

De hoofdpersoon is een man van         Bundel verhalen van schrijvers die na
middelbare leeftijd, die een liederlijk     1985 debuteerden of doorbraken.
leven achter de rug heeft, maar tot       Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993
inkeer en berusting is gekomen; hij is     a141725 vlam verh - V - 9cc 12:10
katholiek en bracht zijn jeugd door op     m
het Brabantse platteland, waarvan hij      ____________________________
gedurig met liefde getuigt.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,       *Brennenraedts, Mya / Breve aon
1960                      Méne
a100775 kath strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________          Vertellingen van de (jeugd)jaren die
                        de schrijfster in het cultuur-historische
                        Limburgse plaatsje Eijsden
                        doorbracht.
                        Heerlen, Van Hooren, 1984
                        a139969 dial verh - V - 2cc 2:10 v
                        ____________________________
                      21
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Brens, Joop / Deugden en           Brieffies, Frans / De vechtersbaas
ondeugden oet den Achterhook
                       In een Westfries dorp in de jaren
In dialect geschreven verhalen uit de     dertig worden een arme tuinder en
Achterhoek, waarin een indruk         een rijkeluiszoon verliefd op hetzelfde
gegeven wordt van het leven op het      meisje.
platteland in de jaren '30-'40.        Hoorn, Westfriesland, 1986
Hengelo Ov., Twents-Gelderse         a134454 strk - V - 1dc 5:00 m
Uitgeverij Witkam, 1983            ____________________________
a126246 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         Broeck, Walter van den / Een
                       lichtgevoelige jongen
Breuker, H.G. / Mans Martelhoeve
                       In het leven van een twaalfjarige
Een journalist gaat op het Twentse      jongen in de Vlaamse Kempen in de
platteland een boerderijtje opknappen     jaren vijftig spelen de fotografie, een
maar vindt moeilijk aansluiting bij de    ouder meisje en legeroefeningen in
plaatselijke bevolking.            de buurt een grote rol.
Enschede, Van de Berg, 1996          Amsterdam, De Bezige Bij, 2001
a145658 strk kath - V - 1dc 9:36 m      a357595 kind vlam - V - 1dc 6:30 m
____________________________         ____________________________

Brieffies, Frans / De Hoekema's        *Broeckx, M. / Fortuna op krukken

Als Breg, een sterke aantrekkelijke      Beschrijving van de vooroorlogse
meid uit een West-Fries dorp, na de      jeugd van één van de vele kinderen
kermisnacht zwanger raakt van Dorus      van een Belgische mijnwerker.
Hoekema trouwt ze met hem, hoewel       Antwerpen, De Dageraad, 1975
ze niet van hem houdt. Nadat ze tien     a115913 jepr fami vlam - V - 3cc
kinderen heeft gekregen laat Dorus      3:40 v
haar in de steek en weet ze zich met     ____________________________
haar kinderen staande te houden.
Bevat dialect. Bevat af en toe grof      Broere, Piet / Dorp aan de zee
taalgebruik.
Hoorn, 'Westfriesland', 2002         Verhaal over een jongen uit een arm
a359560 strk kath - V - 1dc 6:30 m      christelijk vissersgezin.
____________________________         Groningen, Stabo/All-Round, 1978-
                       1980
                       a201237 strk prot chri - V - 1dc 3:40
                       m
                       ____________________________
                     22
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Broere, P. / Stad aan de zee; deel 1     *Broersen, Jac. / Dorp in de mist

Roman over het leven van een         De benoeming van een nieuwe
eenvoudige vissersjongen die         burgemeester van Zuidwolde wordt
predikant wil worden.             met gemengde gevoelens tegemoet
Groningen, Stabo, 1981            gezien, vooral door één man die zelf
a123502 strk prot chri - V - 1dc 6:30     graag die functie had willen bekleden.
m                       Hoorn, Westfriesland, 1973
____________________________         a109511 strk - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
Broere, P. / Stad aan de zee; deel 2
                       Broersen, Jac. / De drie Dekkers
Verhaal over een jongen uit een arm,
christelijk vissersgezin, die verliefd    Verhaal, spelend tegen het einde van
wordt.                    de vorige eeuw, dat het leven
Groningen, Stabo, 1981            beschrijft van een boerenfamilie in
a123397 strk prot chri - V - 1dc 6:30     een geïsoleerd dorp in West-
m                       Friesland.
____________________________         Hoorn, Westfriesland, 1979
                       a107279 strk - V - 1dc 8:30 v
Broersen, Jac. / Boerenvolk          ____________________________

Beschrijving van het leven van drie      Broersen, Jac. / De gouden kruik
generaties van een boerenfamilie uit
de eerste helft van de twintigste eeuw    Een lichamelijk licht gebrekkige
in Westfriesland.               daglonerszoon weet in de Tweede
Hoorn, Westfriesland, 1971          Wereldoorlog als zwarthandelaar een
a107375 strk fami - V - 1dc 7:22 v      fortuintje te vergaren; dat gaat weer
____________________________         totaal verloren door onverstandige
                       investering in een luxueus hotel.
Broersen, Jac. / Het dorp en de zee      Hoorn, Westfriesland, 1974
                       a111045 strk prot - V - 1dc 8:04 v
Een jonge vrouw uit een boerengezin      ____________________________
verliest bij een stormramp haar vader,
moeder en verloofde.             *Broersen, Jac. / De jonge Jan Bart
Hoorn, Westfriesland, ca. 1974
a110522 strk - V - 1dc 8:12 v         Streekroman over een jonge
____________________________         arbeiderszoon bij wie reeds vroeg het
                       verlangen ontwaakt om zich uit de
                       armoede op te werken en de wijde
                       wereld in te trekken.
                       Hoorn, Westfriesland, 1972
                       a109136 strk - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
                     23
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Broersen, Jac. / De poort stond         *Broersen, Jac. / Verloren land
open
                         Drie generaties hebben een boerderij
Het levensverhaal van een            bewoond en tot grote bloei gebracht
Noordhollandse jongen die de drang        maar het bedrijf staat de
in zich heeft naar het onbekende en       stadsuitbreiding in de weg en moet
het boerenwerk verlaat om over de        het veld ruimen.
wereld te gaan zwerven omdat hij zijn      Hoorn, West-Friesland, 1974
affectie voor de dochter van zijn baas      a191568 strk - V - 5cc 6:30 v
niet durft uit te spreken.            ____________________________
Hoorn, Westfriesland, 1979
a119800 strk - V - 1dc 6:15 m          Broersen, Jac. / Vrouw van verre
____________________________
                         Wanneer een man zijn vrouw, met
Broersen, Jac. / Rijtuig voor...         wie hij niet gelukkig was, bij een auto-
                         ongeluk verliest, breekt in het dorp
De geschiedenis van een             het geroddel los.
plattelandsdokter in West-Friesland       Hoorn, Westfriesland, 1970
aan het begin van de twintigste eeuw.      a107212 strk - V - 1dc 6:54 v
Hoorn, Westfriesland, ca. 1972          ____________________________
a100747 dokt strk - V - 1dc 7:34 m
____________________________           Brounts, Pol / Kerstvertellingen in
                         het Maastrichts
Broersen, Jac. / Scherven
                         Kerstverhalen en kerstversjes in het
Wel en vooral wee van het roerige        Maastrichtse dialekt.
huwelijksleven van een rijke boer en       Maastricht, Brounts, 1992
een arm meisje, voor, tijdens en na       a139511 kers dial - V - 1dc 2:10 m
de Tweede Wereldoorlog.             ____________________________
Hoorn, Westfriesland, 1973
a109863 strk - V - 1dc 6:30 m          Brounts, Pol / 'Lache is oonnötteg'
____________________________
                         Korte, veelal humoristische, verhalen
*Broersen, Jac. / Het stomme geld        (en enkele liedjes) over verschillende
                         personen en gebeurtenissen.
Roman over een boerenfamilie in         Mestreech Maastricht, Veldeke-Krink
West-Friesland.                 Mestreech, 1994
Hoorn, Westfriesland, 1972            a144520 verh dial - V - 1dc 5:00 m
a108896 strk - V - 6cc 7:50 v          ____________________________
____________________________
                      24
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Brounts, Pol / Mestreechter           *Brouwer, Abe / Koperen boeien
legendes
                         Omstreeks 1910 spelend verhaal over
Historische verhalen over bekende        een schoolhoofd dat zich geroepen
plaatsen en gebouwen in Maastricht.       voelt op te treden als geestelijk leider
Mestreech Maastricht, Veldeke-Krink,       van de sociaal achtergebleven
1984                       gemeenschap van het Friese dorpje
a141199 verh dial - V - 1dc 2:10 m        Wierum maar daardoor geestesziek
____________________________           wordt. Vervolg op: ‘Springtij’ no.
                         a114169.
Brounts, Pol / Mien leef lui ...         Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968
                         a110312 soci strk prot - V - 7cc 9:20
Bundel verschillende verhalen over        v
allerlei onderwerpen, door de          ____________________________
schrijver zélf in het Maastrichts dialekt
voorgelezen.                   *Brouwer, Abe / Lyklamastate's
Mestreech Maastricht, Veldeke-Krink,       nieuwe boer
1984
a135434 dial verh - V - 1dc 0:40 m        Roman over de idylle tussen een
____________________________           boerenknecht en de dochter des
                         huizes op een rijke state in Friesland.
Brounts, Pol / Zal iech uuch ins get       Leeuwarden, Van Seijen, 1974
vertèlle ...                   Vert. van: De nijboer van Lyklama
                         State
Bundel korte verhalen met een          a125343 strk - V - 8cc 10:50 v
fijnzinnige clou, uit het hedendaagse      ____________________________
leven gegrepen.
Maastricht, Vereniging Veldeke, 1986       Brouwer, Abe / Marijke
a140311 dial strk verh - V - 1dc 5:00
m                        Roman over de Friese
____________________________           heidebewoners van honderd jaar
                         geleden, waarin een weduwe zich
*Brouwer, Abe / De gouden zweep         met haar zonen tracht omhoog te
                         werken uit haar armelijke
Een man uit een oud Fries geslacht        omstandigheden.
zet alles op het spel om "De gouden       Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969
zweep", het hoogste               Vert. van: Marijke. - 1941
onderscheidingsteken dat men in         a114243 strk - V - 1dc 4:31 v
Friesland in de paardensport kan         ____________________________
winnen, te veroveren.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954
a161218 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________
                      25
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Brouwer, Abe / Springtij           *Brouwer, Rein / Dauw over dorstig
                        land
De tegenstelling tussen het oude door
traditie en bijgeloof beheerste        Groninger streekroman.
levenspatroon en de opkomst van het      's-Gravenhage, Leopolds, 1944
socialisme brengt grote spanningen in     a161663 strk - V - 8cc 10:50 m
een oud Fries vissersplaatsje waar de     ____________________________
bevolking iedere invloed van buiten
als een schendin van hun            *Brouwer, Rein / En groot werd het
gemeenschap beschouwt. Wordt          leven
gevolgd door: ‘Koperen boeien’ no.
a110312.                    Een zetboer op een Groningse
Leeuwarden, Van Seijen, 1976          boerderij weet de moeilijkheden die
Vert. van: Springtij. I. De ramp        zich op zijn bedrijf voordoen te boven
a114169 soci strk prot - V - 7cc 9:20     komen en tevens een overwinning op
m                       zichzelf te halen.
____________________________          Den Haag, 1949
                        a182945 strk dial - V - cc
*Brouwer, Abe / De zandduivel         ____________________________

Het mislukken van het huwelijk tussen     *Brouwer, Rein / Sterker door strijd
een Brabander en een Friezin is voor
hun zoon aanleiding de arbeiders        Het leven van een zetboer op een
werkzaam aan een                Groningse boerderij in de jaren dertig.
wegenbouwproject in Friesland, uit te     Den Haag, Kruseman, 1977
buiten.                    a182944 strk - V - cc
Leeuwarden, Van Seijen, 1976          ____________________________
Vert. van: De sanduvel. - 1954
a102109 strk - V - 8cc 10:50 v         Bruijn, Cor / Arjen
____________________________
                        Het verhaal van een strandjutter op
*Brouwer, Jouke / De nieuwe aarde       Terschelling die een keuze moet doen
                        tussen zijn avontuurlijke leven en zijn
Protestants-christelijke streekroman,     liefde voor een meisje.
spelend in Friesland onder de         Den Haag, Nederlandse Boekenclub,
veenarbeiders.                 1975
Kampen, Kok, 1949               a103561 strk chri - V - 1dc 14:33 m
a116756 strk prot - V - 6cc 8:20 v       ____________________________
____________________________
                     26
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Bruijn, Cor / Een gave van God          *Bruijn, Cor / Strijd om den
                         Eenhoorn
Kerstverhaal spelend op het oude
Terschelling.                   Een harde strijd voert een olieslager
Amsterdam, Ploegsma, 1949             uit de Zaanstreek om de mensen te
a207718 kers strk chri - V - 1cc 0:40       winnen voor de molen, waaraan hij
v                         gedurende vele jaren zijn liefde en
____________________________           toewijding heeft geschonken maar
                         allen, zelfs vrouw en kinderen,
Bruijn, Cor / Rinke Luit, de vrolijke       worden hem afvallig en gaan naar de
veerman                      door hem gehate fabriek waar kortere
                         werktijden en hogere lonen lokken.
Streekroman, spelend aan de Zaan in        Nijkerk, Callenbach, 1943
het begin van deze eeuw.             a112763 strk chri - V - 10cc 13:40 v
Den Haag, Van Goor, 1961             ____________________________
a201459 strk chri - V - 1dc 6:03 v
____________________________           Bruijn, Cor / Teun Dammers

Bruijn, Cor / Sil de strandjutter         Verhaal over het boerenleven.
                         's-Gravenhage, G.B. van Goor
Een stoere strandjutter van            Zonen's Uitgeversmaatschappij, 1932
Terschelling redt een Zweeds meisje        a160643 strk chri - V J C - 1dc 4:17
van een schipbreuk. Zij wordt samen        v
met zijn twee zoons opgevoed. Wordt        ____________________________
gevolgd door: ‘Vlucht naar het eiland’
no. a105908.                   *Bruijn, Cor / De triomf van Roel de
Nijkerk, Callenbach, 1995             Knoet
a100417 fami strk chri - V - 1dc
11:09 v                      Een stoere 65-jarige Zaankanter
____________________________           neemt uit angst voor een operatie
                         vrijwillig afscheid van het leven.
*Bruijn, Cor / Simon en Johannes         Utrecht, Bruna, 1973
                         a109037 strk chri - V J C - 4cc 5:00
Zaanse roman, waarin een 16-jarige        v
jongen langzamerhand de              ____________________________
levensgeschiedenis van een 40-jarige
man verneemt.
Nijkerk, Callenbach, 1952
a162501 strk chri - V - 6cc 7:50 m
____________________________
                       27
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Bruijn, Cor / Vlucht naar het eiland      *Bruijn, Cor / De zaadsjouwers

Op Terschelling spelend verhaal over      Een stuk Zaanse sociale
de groeiende genegenheid van de         geschiedenis uit het einde van de 19e
achterkleindochter van Sil, de         eeuw. Grof taalgebruik.
strandjutter, voor een jonge          Den Haag, Nederlandse Boekenclub,
onderwijzer die een ongelukkige         1973
jeugd heeft gehad. Vervolg op: ‘Sil de     a187870 strk - V - 7cc 9:20 m
strandjutter’ no. a100417.           ____________________________
Kampen, La Rivière en Voorhoeve,
1988                      Bruijn, Cor / De zwarte madonna
a105908 strk chri - V - 1dc 11:17 v
____________________________          Het levensbeeld van een oude
                        Zaanse arbeider, die werkeloos is
*Bruijn, Cor / De vuistslag           geworden rond de eeuwwisseling,
                        verandert door de reacties van zijn
De ontmoeting tussen een H.B.S. -        omgeving op zijn vondst: een oud
leerling en een zwerver betekent een      madonnabeeldje dat hij bij het
keerpunt in beider leven.            baggeren heeft opgevist.
Nijkerk, G.F. Callenbach, 1961         Nijkerk, Callenbach, 1971
a101581 strk chri - V J C - 5cc 6:30      a104578 strk - V - 1dc 7:30 v
v                        ____________________________
____________________________
                        *Bruinhof, Bernard / Margarithe
Bruijn, Cor / Het witte rendier
                        De doem die over een oud Drents
In het leven van een Lappenechtpaar,      geslacht hangt, is van sterke invloed
beiden karaktervaste mensen, brengt       op het leven van deze familie.
een wit rendier een verwijdering        Hoorn, Westfriesland, 1980
teweeg. Suggestieve beschrijving van      a121108 hist strk - V - 9cc 12:10 m
de primitieve levenswijze van deze       ____________________________
nomaden en van hun trektochten met
kudden van duizenden dieren.          Bruins-Magnee, Ebelina / De
Nijkerk, Callenbach, 1958            boerhoorn
a104902 buit strk - V - 1dc 11:46 v
____________________________          Bundel dorpsverhalen uit het Drenthe
                        van zo'n zestig jaar geleden. De
                        auteur probeert op humoristische,
                        soms ontroerende wijze, de Drentse
                        volkscultuur weer tot leven te
                        brengen. Bevat Drents dialect.
                        Assen, Hummelen, 1996
                        a355593 verh strk - V - 1dc 3:20 v
                        ____________________________
                      28
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Brulez, Raymond / De haven            Brusselmans, Herman / Het einde
                         van mensen in 1967
De Vlaamse schrijver (geb. 1895)
vestigt zich in de middeleeuwse stad       Het leven van een aantal
Claven, waar hij in aanraking komt        karakteristieke inwoners van een
met nieuwe eigenaardige              Vlaams dorpje eind jaren zestig.
personages, van wie hij de amusante,       Amsterdam, Prometheus, 1999
vaak ook hachelijke lotgevallen          a230616 verh vlam - V - 1dc 6:18 m
vertelt. Geschreven in een mild          ____________________________
humoristische licht ironische stijl. ‘Mijn
woningen’ deel 3.                 Bruyn-Ouwehand, Mia / Dreigende
Amsterdam, Meulenhoff, 1952            branding
a108252 vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________           Het leven van Maartje van der Duyn,
                         spelend in de tijd van de Eerste tot na
*Brulez, Raymond / Het mirakel der        de Tweede Wereldoorlog. Vervolg op:
rozen                       ‘Springvloed’ no. a135126.
                         Nijkerk, Callenbach, ca.1970
De Vlaamse auteur (geb. 1895)           a125960 strk - V - 1dc 7:46 v
vertelt de verdere lotgevallen van        ____________________________
hem en zijn vrienden gedurende het
decennium 1935-1945 en van hun          Bruyn-Ouwehand, Mia / De
uiteindelijke morele en sociale          Rijnmonders
evolutie. ‘Mijn woningen’ deel 4.
Amsterdam, Meulenhoff, 1955            Verhaal, spelend in Katwijk aan Zee,
a108826 vlam - V - 8cc 10:50 m          waarin het leven en werk van de
____________________________           bewoners vanaf 1850 tot 1890
                         beschreven wordt, en waarin een rijke
*Brulez, Raymond / Het pakt der          redersdochter de hoofdrol speelt.
triumviren                    Wordt gevolgd door: ‘Springvloed’ no.
                         a135126.
De geromantiseerde memoires            Nijkerk, Callenbach, 1981
waarin de Vlaamse schrijver zijn         a136670 prot strk - V - 1dc 9:33 v
herinneringen geeft aan de jaren         ____________________________
1913-1919, en aan zijn
bondgenootschap met twee vrienden
dat bleef, hoewel door het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog ieder der
vrienden tijdelijk zijn eigen weg moest
gaan. ‘Mijn woningen’ deel 2.
Amsterdam, Meulenhoff, 1967
a107582 vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________
                       29
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Bruyn-Ouwehand, Mia /              Bulthuis, H.J. / De taveerne van
Springvloed                   Piet Rabbel

De kinderen van de hoofdspersoon        Groningse streekroman over een
uit "De Rijnmonders" worden           blijmoedige kastelein, die, door een
volwassen en komen achter het          argeloze opmerking voor een
geheim van hun moeder. Vervolg op: ‘      aaneenschakeling van onverwachte
De Rijnmonders’ no. a136670. Wordt       gebeurtenissen in zijn dorpje zorgt.
gevolgd door: ‘Dreigende branding’       Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1977
no. a125960.                  Vert. van: La Vila Mano. - 1928
Nijkerk, G.F. Callenbach, 1948         a125283 strk - V - 1dc 5:51 v
a135126 strk - V - 1dc 8:08 v          ____________________________
____________________________
                        *Burgers-Drost, Julia / Als het
*Bruyn-Ouwehand, Mia / Het stenen        geluk aanklopt
hart
                        Als bij een verlegen boerenzoon het
Boerenroman.                  geluk aanklopt in de vorm van een
Nijkerk, Callenbach, ca. 1950          vrolijke stadse juffrouw, duurt het nog
a189496 strk - V - 7cc 9:20 v          lang voor beiden de weg tot elkaar
____________________________          hebben gevonden. Vervolg op:
                        ‘Waarom die onrust in mij?’, no.
Budd, Lillian / Sneeuw in april         a128895.
                        Kampen, Kok, 1985
Een Zweedse boerenvrouw vindt na        a130077 fami prot lief - V - 6cc
de dood van haar man, met wie zij        7:50 v
geen gelukkig huwelijksleven leidde,      ____________________________
een nieuw geluk met een trouwe
jeugdvriend.                  Burgers-Drost, Julia / De
Nijkerk, Callenbach, ca. 1975          Heymering State
Vert. van: Snow in april.
a100895 strk - V - 1dc 10:28 v         De identiteit van de vakantiehulp op
____________________________          de 'Heymering State' in Friesland en
                        de verwikkelingen na de geboorte van
                        het kind van Ingeborg, de nicht van
                        Aafke, zorgen voor een verrassend
                        verhaal.
                        Ede, Zomer & Keuning, 1991
                        a140195 strk - V - 1dc 9:20 v
                        ____________________________
                      30
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Burgers-Drost, Julia / Waarom die       Burton, Betty / Jaen
onrust in mij?
                        Jaen, de zuster van Judith, beschrijft
Het jonge weesmeisje Dieuwertje         het harde boerenleven en de
voelt zich thuis in een gezin dat op      afhankelijke positie van de vrouw aan
een afgelegen hoeve woont. Vervolg       het einde van de 18e eeuw. Vervolg
op: ‘Wachten op de oogst’, no.         op: ‘Judith’, no. a137850, wordt
a128683. Wordt gevolgd door: ‘Als        gevolgd door: ‘Lidi en Sara’, no.
het geluk aanklopt’, no. a130077.        a140163.
Kampen, Kok, 1984                Amsterdam, De Boekerij, 1991
a128895 strk prot lief - V - 5cc 6:30      Vert. van: Jaen. - 1987
v                        a138133 hist strk - V - 1dc 12:10 v
____________________________          ____________________________

*Burgers-Drost, Julia / Wachten op       Burton, Betty / Judith
de oogst
                        Op het 18e eeuwse, Engelse
Het leven van een in zichzelf          platteland stelt een eenvoudig
gekeerde vrouw op een door haar         boerenmeisje zich tot taak de
beheerde boerderij.               boerenbevolking te leren lezen en
Wordt gevolgd door: ‘Waarom die         schrijven om ze zo weerbaar te
onrust in mij?’, no. a128895          maken tegen de uitbuiting van
Kampen, Kok, 1983                landeigenaren. Wordt gevolgd door:
a128683 fami prot lief - V - 6cc        ‘Jaen’, no. a138133.
7:50 v                     Amsterdam, De Boekerij, 1990
____________________________          Vert. van: Jude. - 1986
                        a137850 hist strk - V - 1dc 16:30 v
*Burgy, G. / Smeulend vuur           ____________________________

Een streekverhaal dat naast           Burton, Betty / Lidi en Sara
natuurbeschrijvingen een duidelijk
beeld geeft van het Friesland in de tijd    In het begin van de negentiende
tussen de twee wereldoorlogen.         eeuw groeien op het Engelse
Leeuwarden, Van Seijen, 1976          platteland twee zusjes op die zich
Vert. van: Biritsen fjûr. - 1942.        ieder op een volkomen verschillende
a114299 strk - V - 6cc 7:50 m          manier ontwikkelen. Vervolg op:
____________________________          ‘Jaen’, no. a138133.
                        Amsterdam, De Boekerij, 1992
                        Vert. van: Women of no account. -
                        1988
                        a140163 hist - V - 1dc 17:04 v
                        ____________________________
                      31
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Buysse, Cyriel / Cyriel Buysse        *Buysse, Cyriel / Het recht van de
omnibus                    sterkste

Twee romans en enkele verhalen in       Vlaamse streekroman, waarin het
het Vlaams.                  tragische levenslot van een vrouw die
Amsterdam, Veen, 1966             bezwijkt aan de wreedheden van haar
a194635 vlam verh - V - 10cc 13:40      brute echtgenoot, de primitieve
m                       samenleving in besloten dorpskring in
____________________________         de 19e eeuw illustreert.
                       Hasselt, Heideland, 1972
*Buysse, Cyriel / Het "ezelken" wat      a115057 vlam strk - V - 4cc 5:00 m
niet vergeten was               ____________________________

Roman over de zuster, tevens         *Buysse, Cyriel / Schoppenboer
huishoudster van een Vlaamse
dorpspastoor.                 Drie oude, mensenschuwe
Brussel, Reinaert, 1971            vrijgezellen leiden een arbeidzaam
a108037 vlam strk dial - V - 4cc       leven op hun kleine hoeve, tot hun
5:00 v                    sleur wordt verstoord door de komst
____________________________         van hun neef.
                       Antwerpen, Manteau, 1986
*Buysse, Cyriel / Het leven van        a132672 strk vlam - V - 4cc 5:00 v
Rozeke van Dalen               ____________________________

Deze roman, spelend op het          *Bye, Frithjof E. / Wolven huilden
platteland in België in het begin van     rond het bosmeer
de 20e eeuw, tekent het leven van
landarbeiders en boeren en tevens       Een jonge vrouw die zwanger is van
dat van de kasteelbewoners, die rijker    een jeugdvriend, wordt uitgehuwelijkt
doch nauwelijks gelukkiger zijn.       aan een andere man. Verhaal
Brussel, Manteau, 1975            spelend in Noorwegen aan het eind
a196491 strk vlam - V - 8cc 10:50 m      van de 17e eeuw.
____________________________         Nijkerk, Callenbach, 1986
                       Vert. van: Sor i landet, nord i sjoen. -
*Buysse, Cyriel / Meester Gevers       a186301 strk - V - 10cc 13:40 v
                       ____________________________
De problemen van een
dorpsonderwijzer ten tijde van de
schoolstrijd.
Brussel, Manteau, 1977
a114831 vlam - V - 3cc 3:40 v
____________________________
                     32
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Caldwell, Taylor / Het recht om te       *Carolus-Reijer, Tjaaktje / n Golden
leven                      raandje

Een jonge legerpredikant ontfermt        Verhalen in het Gronings dialect.
zich na de Duitse capitulatie over vijf     Ten Boer, Futurum, 1994
vluchtelingetjes van verschillende        a224462 dial verh - V - 2cc 2:10 v
nationaliteit; hij wil hen het vertrouwen    ____________________________
in de mens en het leven laten
herkrijgen, maar juist die mensen zijn      Claes, Catalijn / Alikruiken en
hen vijandig gezind.               krentenbrood
Den Haag, Stok, Zuid-Hollandsche
uitgeversmaatschappij, 1974           Een mosselvisser in een Noord-
a118041 soci strk - V - 17cc 23:40        Hollands dorp moet na de dood van
m                        zijn vrouw alleen voor zijn drie
____________________________           dochtertjes zorgen.
                         Helmond, Westfriesland, 1994
Campert, Jan / Kerend getij           a142756 strk - V - 1dc 12:47 v
                         ____________________________
De vrouw van de overleden
vuurtorenwachter in een Zeeuws          Claes, Catalijn / Arjan Blankers
dorpje op Walcheren weet zich
ondanks moeilijkheden met haar          Roman over de oudste zoon uit een
dorpsgenoten toch in de             geziene boerenfamilie, een harde
gemeenschap te handhaven.            onverzettelijke figuur, wiens leven
Amsterdam, Amsterdam boek, 1974         wordt beheerst door hartstocht en
a111474 strk - V - 1dc 7:40 v          jaloezie.
____________________________           Hoorn, Westfriesland, 1978
                         a115336 strk - V - 1dc 7:03 v
Caris, J. / 'n Hamfel kestaanjele        ____________________________

Verhaal, onderverdeeld in 12           Claes, Catalijn / Bonte Harlekijn
hoofdstukken die corresponderen met
de twaalf maanden van het jaar, door       Dramatisch verhaal van een huwelijk
de schrijver zèlf in het Maastrichtse      dat door het daaruit geboren debiele
dialect voorgelezen.               kind mislukt, hetgeen tot de
Maastricht, Commissie ter behartiging      ondergang van het kind leidt.
van de Culturele Belangen            Rotterdam, Lekturama, 1980
Maastricht, 1982                 a127085 strk - V - 1dc 6:30 v
a137301 dial - V - 1dc 7:50 m          ____________________________
____________________________
                      33
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Claes, Catalijn / De bronzen stem        *Claes, Catalijn / Een gewonnen
                         leven
In het leven van een dorpsbeiaardier
treedt een verandering op door de        De oudste dochter uit een arm
komst van een jong meisje, dat          vissersgezin, die door haar huwelijk
wegens een oogkwaal haar             het ouderlijk huis ontgroeid is,
muziekstudie heeft moeten afbreken.       probeert ondanks alles zoveel
Hoorn, Westfriesland, 1974            mogelijk hulp te bieden.
a189994 strk - V - 6cc 7:50 v          Haarlem, Gottmer, 1972
____________________________           a108772 strk - V - 7cc 9:20 v
                         ____________________________
Claes, Catalijn / Dag Marietje
                         *Claes, Catalijn / Hoog sloeg de
Wanneer de hoofdpersoon met haar         branding
vier kinderen wegloopt bij haar man
en intrekt bij haar moeder breekt een      Streekverhaal op prot-chr. grondslag
jaar aan waarin veel gebeurt.          over de strijd tussen twee
Ede, Zomer en Keuning, 1990           schippersfamilies.
a137588 strk - V - 1dc 7:46 v          Hoorn, West-Friesland, 1967
____________________________           a161670 strk prot - V - 5cc 6:30 v
                         ____________________________
*Claes, Catalijn / De duivel van het
Sas                       Claes, Catalijn / De Immetjes-Hoeve

In de besloten gemeenschap van een        Een aan de drank verslaafde boer
Noordzee-eiland breekt een wilde         speelt de baas over zijn gezin. Als zijn
staking uit, waarbij de gevreesde        vanaf haar geboorte verlamde
zoon van een reder, bijgenaamd de        dochter van een friese boer gaat
"Duivel van het Sas", de leiding         houden weigert hij de toestemming tot
neemt.                      een huwelijk.
Haarlem, Gottmer, 1969              Den Haag, Nederlandse Boekenclub,
a110177 strk - V - 5cc 6:30 v          1973
____________________________           a109027 strk - V - 1dc 7:16 v
                         ____________________________
Claes, Catalijn / Flitsend licht

Door het stugge karakter van haar
man wordt een levenslustige jonge
vrouw welhaast gedwongen een
verhouding aan te gaan, wat veel
spanningen en misverstanden in hun
huwelijk tot gevolg heeft.
Haarlem, Gottmer, 1973
a110390 fami strk - V - 1dc 9:56 v
____________________________                      34
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Claes, Catalijn / De vier           Claes, Catalijn / Lamplicht over het
windstreken                  erf

Het huwelijk van een boerin wordt       Een weduwnaar uit de boerenstand
danig onder druk gezet door haar        hertrouwt met een veel jongere
schoonmoeder. Vervolg op: ‘Mooi        vrouw, afkomstig uit Indonesië. Deze
wieveke’, no. a140383, wordt gevolgd      verbintenis leidt tot grote
door: ‘De loutering’, no. a141298.       moeilijkheden.
Helmond, Westfriesland, 1992          Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij,
a140899 strk - V - 1dc 12:10 v         1976
____________________________          a105215 strk - V - 1dc 6:58 v
                        ____________________________
Claes, Catalijn / Het derde huwelijk
                        Claes, Catalijn / De loutering
In een klein dorpje aan de
Noordzeekust woont de jonge          Een boerenvrouw is in haar tweede
weduwe Barthe Meeuwis. Zij is de        huwelijk erg gelukkig, maar heeft heel
schande van het dorp vanwege haar       wat te stellen met haar vier grote
omgang met verschillende mannen.        kinderen. Vervolg op: ‘De vier
Wordt gevolgd door: ‘Mooie Melle’,       windstreken’, no. a140899.
no. a112160                  Helmond, Westfriesland, 1992
Helmond, Westfriesland, 1991          a141298 strk - V - 1dc 10:50 v
a140146 fami - V - 1dc 6:34 v         ____________________________
____________________________
                        Claes, Catalijn / Man van wind en
Claes, Catalijn / Judashanden         water

Een gesloten moeilijke man maakt        Noordhollandse streekroman over de
velen het leven zuur maar krijgt daar     vriendschap tussen een ruige visser
uiteindelijk zelf de grootste problemen    en een klein blind meisje.
door.                     Hoorn, Westfriesland, 1978
Hoorn, Westfriesland, 1980           a104263 kind strk - V - 1dc 6:30 v
a123823 strk - V - 1dc 9:21 v         ____________________________
____________________________
                        Claes, Catalijn / Mare Nostrum
*Claes, Catalijn / Laaiend vuur op
sintels                    Er ontstaan problemen in een
                        redersgezin als de oudste zoon met
Geschiedenis van een door een sage       een gescheiden vrouw trouwt. Wordt
tot ondergang gedoemde smederij-        gevolgd door: ‘Stella maris’, no.
familie.                    358276.
Haarlem, Gottmer, 1970             Hoorn, 'Westfriesland', 2000
a187755 strk - V - 6cc 7:50 v         a356778 fami zeel strk - V - 1dc
____________________________          9:20 v
                        ____________________________                     35
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Claes, Catalijn / Met rouwen en        *Claes, Catalijn / Schipper Jan
trouwen                    Bartels

Bij het wel en wee in een           Eerst na een grote innerlijke strijd is
plattelandsfamilie speelt een sjieke      de jongste zoon uit een familie
hoed een bijzondere rol.            waarvan de mannen van vader op
Hoorn, 'Westfriesland', 2002          zoon schipper van de reddingboot op
a359598 strk fami - V - 1dc 8:00 v       één der waddeneilanden zijn
____________________________          geweest, bereid te bewijzen dat hij uit
                        het goede hout gesneden is.
Claes, Catalijn / Mooie Melle         Hoorn, Westfriesland, 1978
                        a104149 strk zeel - V - 6cc 7:50 v
Na een gedwongen huwelijk dat na        ____________________________
zeven jaren eindigt met de dood van
haar man vindt een vrouw pas na vele      Claes, Catalijn / Het schreiende riet
moeilijkheden het geluk bij een
jeugdvriend. Vervolg op: ‘Het derde      De komst van een vrouw in het huis
huwelijk’, no. a140146.            van een zwijgzame rietdekker is de
Hoorn, Westfriesland, 1975           aanleiding tot wrijving tussen hem en
a112160 dame strk - V - 1dc 10:51 v      zijn zoon.
____________________________          Hoorn, Westfriesland, 1978
                        a105835 strk - V - 1dc 7:18 v
Claes, Catalijn / Mooi wieveke         ____________________________

Een knap dorpsmeisje wordt verliefd      Claes, Catalijn / Stella Maris
op een rijke boerenzoon. Wordt
gevolgd door: ‘De vier windstreken’,      De verdere wederwaardigheden van
no. a140899.                  een redersfamilie. Vervolg op: 'Mare
Helmond, Westfriesland, 1992          Nostrum', no. a356778.
a140383 strk kath - V - 1dc 9:20 v       Hoorn, Westfriesland, 2001
____________________________          a358276 strk zeel fami - V - 1dc
                        10:50 v
Claes, Catalijn / Prieeltjes          ____________________________

Alle meisjes zijn verliefd op een
knappe paardenknecht, maar deze
heeft alleen oog voor de dochter van
zijn werkgever.
Hoorn, Westfriesland, 1999
a150617 strk fami - V - 1dc 10:01 m
____________________________
                     36
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Claes, Catalijn / Sterker dan liefde      *Claes, Ernest / Charelke Dop

Familieroman over een 40-jarige         Gemoedelijk Vlaams verhaal van een
weduwe met twee dochters die met        schijnbaar onbeduidend mannetje,
een veel oudere man trouwt bij wie ze      dat door de Eerste Wereldoorlog alles
echter het geluk niet vindt, waardoor      verliest, maar door onwettige en
ze zich in allerlei moeilijkheden stort     unfaire praktijken weer in betere
o.a. door verliefd te worden op haar      levensomstandigheden komt.
25-jarige stiefzoon.              's Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, Lekturama, 1982           1972
a112783 fami strk - V - 1dc 8:08 v       a106454 vlam verh - V - 4cc 5:00 m
____________________________          ____________________________

Claes, Catalijn / Witte zwanen,         *Claes, Ernest / Die schone tijd
zwarte sluizen
                        Zeven novellen, spelend op het
Wanneer twee broers verliefd raken       Vlaamse platteland, waarin vooral
op de vrouw van de derde groeien de       typen optreden die in schrijvers'
daaruit voortvloeiende conflicten uit      geboorteplaats Zichem thuishoren.
tot dramatische gebeurtenissen.         Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950
Hoorn, Westfriesland, 1971           a101516 vlam verh - V - 4cc 5:00 m
a106947 strk - V - 1dc 10:46 v         ____________________________
____________________________
                        *Claes, Ernest / Dit is de sproke
*Claes, E. / Kiki                van Broederke Valentijn

Kleuterbelevenissen van een Vlaams       Vlaams verhaal over een jonge
jongetje geschreven in een mild-        kloosterbroeder, die door zijn
humoristische stijl.              nederigheid enerzijds en door de
Antwerpen, Standaard uitg., 1971        gave van nabootsing anderzijds, de
a102844 kind vlam - V - 3cc 3:40 m       hele kloostergemeenschap opvrolijkt.
____________________________          Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1956
                        a100195 kath vlam - V - 3cc 3:40 m
*Claes, Ernest / Cel 269            ____________________________

Als slecht patriot moest de Vlaamse       *Claes, Ernest / De heiligen van
schrijver van september tot eind        Zichem - Clementine
december 1944 in cel 269 van een
strafgevangenis doorbrengen,          Twee streekverhalen van de Vlaamse
vanwaar hij de belevenissen van         auteur (1885-1968).
zichzelf en die van zijn lotgenoten op     Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1970
humoristische wijze vertelt.          a109771 kath vlam strk - V - 3cc
Hasselt, Heideland, 1967            3:40 v
a106854 vlam - V - 5cc 6:30 v          ____________________________
____________________________                      37
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Claes, Ernest / Herman Coene          *Claes, Ernest / Leuven, o dagen,
                        schone dagen
De strijd tussen een eenzelvige
hereboer en een grootgrondbezitter       Herinneringen van de schrijver aan
speelt zich af tegen de achtergrond       zijn studententijd in Leuven
van het Vlaamse landschap.           omstreeks 1908 en aan zijn
Hasselt, Heideland-Orbis, 1965         ontmoetingen met later prominente
a103019 strk vlam - V - 8cc 10:50 v       figuren uit de Vlaamse beweging.
____________________________          Amsterdam, Van Kampen, 1974
                        a101202 biog vlam - V - 5cc 6:30 v
Claes, Ernest / Ik en de witte         ____________________________

Gemoedelijk levensverhaal van de        *Claes, Ernest / Het Leven en de
schrijver (1885-1968), waarbij hij zijn     dood van Victalis van Gille
eigen jeugdjaren vergelijkt met die
van zijn romanfiguur "De Witte"; ook      Vertelling, spelend in de streek
het sociale en letterkundige leven in      Hageland-De Kempen.
het Vlaanderen van eertijds komt        Amsterdam, Van Kampen, 1976
uitgebreid aan de orde.             a115045 strk verh - V - 2cc 2:10 v
Antwerpen, s.n., 1962              ____________________________
a101066 vlam - V - 1dc 8:19 m
____________________________          *Claes, Ernest / De moeder en de
                        drie soldaten
*Claes, Ernest / Jeugd
                        Acht korte verhalen van de Vlaamse
De auteur vertelt in korte schetsen       schrijver (1885-1968), die stiller
over zijn kinderjaren in Zichem. Wordt     maken door hun dramatische
gevolgd door: ‘De oude klok’, no.        spanning en hun diepe menselijkheid,
a109770.                    en andere, waarin de Vlaamse humor
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1940       naar voren komt.
a100962 kind vlam - V - 6cc 7:50 v       Hasselt, Heideland - Orbis, 1969
____________________________          a106087 verh vlam - V - 6cc 7:50 m
                        ____________________________
*Claes, Ernest / Kobeke
                        *Claes, Ernest / Vijfde omnibus van
Vlaams verhaal over een jongen die       de gulle Vlaamse lach
kloosterbroeder wordt.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1972       Studentenkosthuis bij Fien Janssens.
a104327 humo vlam strk - V - 6cc        Jan Boschmans. In ons paradijs stond
7:50 m                     een pruimeboom. Frans de Wachter.
____________________________          Ons Vader.
                        Brussel, Reinaert, 1974
                        a113334 vlam humo - V - 13cc
                        17:60 m
                        ____________________________                      38
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Claes, Ernest / De oude klok          *Claes-Vetter, Stephanie / Als de
                        dagen lengen
Vlaamse streekroman. Vervolg op:
‘Jeugd’, no. a100962.              Katholieke huwelijksroman van de uit
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1971       Nederland afkomstige schrijfster (geb.
a109770 kind kath vlam - V - 5cc        1885), de vrouw van de Vlaamse
6:30 v                     schrijver Ernest Claes.
____________________________          Hasselt, Heideland, 1962
                        a107230 kath fami vlam - V - 5cc
*Claes, Ernest / Over reizen en         6:30 v
reizigers                    ____________________________

Gemoedelijk en vol humor vertelt de       Claus, Hugo / Het verdriet van
Vlaamse schrijver (1885-1968) over       België
een reis naar Italië, die hij samen met
zijn vrouw in de jaren vijftig maakte.     Autobiografisch relaas over de
Hasselt, Heideland-Orbis, 1972         belevenissen van een Vlaamse
a110147 vlam - V - 3cc 3:40 m          kostschooljongen tijdens de Tweede
____________________________          Wereldoorlog.
                        Amsterdam, De Bezige Bij, 1983
Claes, Ernest / Pastoor Campens         a127128 vlam strk psyc - V - 1dc
zaliger                     1:48 m
                        ____________________________
Bundel dorpsschetsen, waarin de
pastoor een belangrijke rol speelt.       *Clift, Charmian / Vissers van
Antwerpen, Standaard-boekhandel,        Kalymnos
1935
a100055 strk kath - V - 1dc 4:58 v       Roman over het eiland Kalymnos in
____________________________          de Egeïsche Zee, waar de
                        sponzenvisserij het voornaamste
*Claes, Ernest / Sociale verhalen        middel van bestaan is en waar de
                        levens van de verschillende bewoners
Bundel verhalen van Vlaamse           nauw met elkaar verbonden zijn.
auteurs.                    Hilversum, De Boer, 1964
Leuven, Davidsfonds, 1976            Vert. van: The sea and the stone
a114427 vlam soci verh - V - 10cc        a101858 buit strk - V - 10cc 13:40 v
13:40 v                     ____________________________
____________________________
                      39
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Côme-Prinsen, Doris /             *Conscience, Hendrik /
Sprokkelhout                 Moederliefde

Cursiefjes waarin een oudere         Verhaal, zich afspelend in Vlaanderen
Brabantse, katholieke vrouw haar       in de tweede helft van de 19e eeuw.
leven, familie en omgeving bekijkt.      1862.
Antwerpen, C. de Vries-Brouwers,       Zele, Reinaert, 1976
1992                     a119128 vlam fami - V - 7cc 9:20 v
a140555 strk kath verh - V - 1dc       ____________________________
3:40 v
____________________________         *Cookson, Catherine / Als veren in
                       het vuur
*Conscience, Hendrik / Antwerpen
omnibus                    De lichamelijk gehandicapte zoon van
                       een Engelse hereboer, groeit
Bevat: De poesjenellenkelder /        ondanks de liefderijke zorgen van zijn
Hendrik Conscience ; De waard uit       zuster op tot een huistiran.
"De bloeiende eglantier" / Lode        Baarn, De Boekerij, 1973
Baekelmans ; Tille / Lode           Vert. van: Feathers in the fire. - 1971
Baekelmans ; Antoinette, onze         a110469 hist strk - V - 8cc 10:50 v
moeder / Lode Zielens ; 3           ____________________________
vertellingen van de smid / Lode
Verhees ; Duel met de tanker / Libera     Cookson, Catherine / Christine
Carlier
Brussel, Reinaert, 1974            In het leven van een eenvoudige
a191170 vlam - V - 8cc 10:50 v        mijnwerkersdochter spelen drie zeer
____________________________         verschillend geaarde mannen een
                       grote rol.
*Conscience, Hendrik / De           Baarn, De Boekerij, 1978
boerenkrijg                  Vert. van: Fenwick houses. - 1977
                       a117723 strk lief - V - 1dc 13:32 v
Historische roman.              ____________________________
Brussel, Arbeiderspers, 1965
a196788 vlam hist - V - 7cc 9:20 v
____________________________

*Conscience, Hendrik / De
gierigaard

Drie novellen, spelend in de 19e
eeuw.
Zele, Reinaert, 1976
a116401 vlam verh - V - 6cc 7:50 v
____________________________
                     40
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Cookson, Catherine / Hannah          Coolen, Antoon / Dorp aan de rivier

Hannah, rond 1900 wonende in          Het leven in een klein Maasdorp, met
Noord-Engeland, wordt door haar        als centrale figuur de eigenaardige
pleegmoeder met kille haat bejegend      dorpsdokter Tjerk van Taeke
en durft daardoor niet meer in liefde     Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar,
te geloven, maar vindt later toch het     1988
ware geluk.                  a100073 strk - V - 1dc 8:28 v
Baarn, De Boekerij, 1978            ____________________________
Vert. van: The girl. - 1977
a200280 strk hist fami - V - 1dc        Coolen, Antoon / De drie
10:50 v                    gebroeders
____________________________
                        De geschiedenis van drie zoons uit
Cookson, Catherine / De zweep         een geslacht van eigenzinnige, maar
                        bekwame plattelandsdokters uit de
Verhaal, spelend op het platteland       streek van de Friese meren.
omstreeks 1900, waarin een al vroeg      Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar,
wees geworden meisje na een          1951
moeilijke periode toch gelukkig wordt.     a100950 strk - V - 1dc 10:26 v
Amsterdam, Boekerij, 1983           ____________________________
Vert. van: The whip. - 1982
a130034 lief strk - V - 1dc 17:01 v      Coolen, Antoon / De goede
____________________________          moordenaar

Coolen, Anton / Jantje de           Even somber, woest en primitief als
schoenlapper en zijn Weens           hun armoedig land zijn de
kiendje & De man met het Jan          Peelbewoners zelf. In hun stroeve
Klaassenspel                  levens kunnen echter de hartstochten
                        fel oplaaien en een goedig
Twee dorpsverhalen.              onbeholpen man tot een moordenaar
Amsterdam, Querido, 1975            maken.
a101165 strk verh - V - 1dc 3:40 v       Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij,
____________________________          1981
                        a100223 strk - V - 1dc 7:07 v
Coolen, Antoon / Het donkere licht       ____________________________

Roman over de problemen van de
Brabantse plattelandsjeugd die naar
de fabrieken in de grote stad trekt.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1929
a100048 soci strk lite - V - 1dc 6:50
m
____________________________
                     41
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Coolen, Antoon / De grote voltige       Coolen, Antoon / Kinderen van ons
                        volk
Aan de hand van het levensverhaal
van de zoon van een dorpssmid wordt      Roman over een Brabantse
de geschiedenis van een Brabants        dorpsgemeenschap aan de rand van
dorpje verteld.                de Peel. Wordt gevolgd door: ‘De
Helmond, Westfriesland, 1990          schone voleinding’, no. a100383.
a100211 strk - V - 1dc 13:02 v         Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij,
____________________________          1982
                        a100372 strk - V - 1dc 7:30 m
*Coolen, Antoon / Helvoirt aan de       ____________________________
Lei
                        Coolen, Antoon / Onder de
Een reeks dorpsverhalen.            canadassen
Baarn, Hollandia, 1976
a115031 strk verh - V - 5cc 6:30 v       Schetsen over het boerenleven in de
____________________________          streek rond Eindhoven, waar langs de
                        velden en wegen De Canadese
Coolen, Antoon / Herberg In 't         populieren groeien.
Misverstand                  Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1949
                        a100527 strk - V - 1dc 9:36 v
Door de saaiheid van het dorpsleven      ____________________________
of door de moeilijkheden thuis,
zoeken de boeren en notabelen van       Coolen, Antoon / Peelwerkers
een dorp elkaar steeds weer in de
dorpsherberg op.                Streekroman over het harde,
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,       ellendige maar ook vreugdevolle
1959                      bestaan van de turfstekers in de Peel.
a100570 strk - V - 1dc 11:28 v         's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,
____________________________          1978
                        a100790 strk - V - 1dc 5:53 v
*Coolen, Antoon / Kerstmis in de        ____________________________
Kempen

Schrijver tekent in legende-achtige
vertellingen het leven van boeren en
dagloners in het Kempense land rond
Kerstmis.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,
1946
a103076 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________
                     42
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Coolen, Antoon / De schone          Coopmans, Lei / Een mens moet
voleinding                  wat doen om niet te verkommeren

Roman, waarin het leven van een        Ontmoetingen met mensen uit Noord-
jonge boerin wordt getekend in een      Limburg die vertellen over de voor
Brabants dorpje, waar de slechte       hen belangrijke zaken in het leven;
invloeden van de stad reeds          hun persoonlijke leidraad, hun
doorgedrongen zijn. Vervolg op:        idealen, enz.
‘Kinderen van ons volk’, no. a100372.     Baarn, Bosch & Keuning, 1986
's-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar,      a134455 verh strk - V - 1dc 5:00 m
1968                     ____________________________
a100383 strk - V - 1dc 6:40 v
____________________________         *Coster, Charles de / De legende en
                       de heldhaftige vroolijke en
Coolen, Antoon / Stad aan de Maas       roemrijke daden van Uilenspiegel
                       en Lamme Goedzak in
Roman over een oud stadje aan de       Vlaanderenland en elders
Maas en zijn burgerij in de jaren
gedurende welke in de nabijheid een      Bewerking van een oorspronkelijk
grote verkeersbrug wordt gebouwd,       Nederduits volksboek (ca. 1483),
die het isolement zal verbreken en      waarin een boerenjongen de
een onherroepelijk eind zal maken       stedelingen en de overheid fopt met
aan de "oude tijd".              als achtergrond de 80-jarige oorlog,
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,      toen Vlaanderen en Holland zuchtten
1960                     onder de Spaanse inquisitie.
a100720 strk - V - 1dc 9:39 v         Amsterdam, Becht, 1927
____________________________         Vert. van: La légende et les aventures
                       ... d'Ulenspiegel et de Lamme
*Coolen, Antoon / De vrouw met de       Goedzak .... - 1867
zes slapers                  a102116 vlam - V - 15cc 20:50 m
                       ____________________________
Tegen de achtergrond van de kleine
gemeenschap van het dorp en zijn       *Cotvooghel, L.H. / Beelden uit mijn
bewoners wordt de geschiedenis        vlegeljaren
verteld van het bij het dorp behorende
middeleeuwse kasteel en zijn         De auteur vertelt over zijn jeugd in
bewoonster.                  Antwerpen, met name over zijn jaren
Amsterdam, Querido, 1968           op de lagere- en middelbare school.
a100421 strk - V - 7cc 9:20 m         Antwerpen, De Vlijt, 1981
____________________________         a122697 biog vlam - V - 7cc 9:20 v
                       ____________________________
                     43
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Cotvooghel, L.H. / Verhalen van        *Daisne, Johan / De trap van steen
mijn vader                   en wolken

Verhalen die zich afspelen in een        Literaire roman, waarin door het
landelijke Vlaamse gemeenschap in        levensverslag van de hoofdpersoon
de eerste helft van deze eeuw.         het droomverhaal van een man en
Antwerpen, De Vlijt, 1979            een vrouw loopt, die ontdekken dat
a203722 vlam verh - V - 3cc 3:40 v       droom en realiteit niet te scheiden
____________________________          zijn.
                        Antwerpen, Manteau, 1987
*Cremer, J.J. / Overbetuwsche          a108936 vlam lite mare - V - 10cc
novellen                    13:40 m
                        ____________________________
Verhalen geschreven en voorgelezen
in Over-Betuws dialect.             *Dam, Jelle Durks /
Leiden, Sijthoff, 1877             Jeugdherinneringen van Jelle Dam
a102119 dial verh - V - 11cc 15:00
m                        Geschiedenis van de arme Friese
____________________________          heide.
                        Buitenpost, Lykele Jansma, 1979
Criens, Frits / Vergaete aorlog         a164965 strk - V - 2cc 2:10 m
                        ____________________________
Het verhaal van een vrouw die tijdens
de oorlogsjaren van het Limburgse        Dams, Marcel / De afwezige
Neel naar Friesland evacueerde, en
tijdens de rest van haar leven de        Het wel en wee van drie generaties
verschrikkingen van die oorlogsjaren      van een Vlaams boerengeslacht van
nooit is kwijtgeraakt.             1900 tot heden.
[S.l.], [s.n.], 1993              Turnhout, Heibrand, 1988
a141871 dial oorl - V - 1dc 3:40 m       a218636 strk fami - V - 1dc 9:20 v
____________________________          ____________________________

*Daalder, D.L. / Schimmenspel          *Daniëls, Wim / 'n Schon boks

Een, voor het merendeel             Uiteenzetting van een aantal
autobiografische, streekroman          bijzonderheden van het Oostbrabants
spelend in het Texelse dorpje          dialect: het Peellands, het
Oosterend rond 1900.              Kempenlands en het Meiereijs.
Den Burg Texel, De Texelse           Hapert, De Kempen Pers, 1991
boekhandel, 1974                a137323 dial - V - 3cc 3:40 m
a190114 strk - V - 4cc 5:00 v          ____________________________
____________________________
                      44
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Deelman, A.M.J. / Knoalster         *Demedts, André / Alleen door vuur
vertelsters
                       Door de positieve, opofferende
Vertellingen in Gronings dialect.       levenshouding van een vroegere
Assen, De Torenlaan, 1949           leraar, komt een priester, die voor een
a191515 dial - V - 2cc 2:10 v         moeilijke beslissing staat, ertoe de
____________________________         consequenties van zijn daden te
                       aanvaarden.
*Dekker, Joh. / Onvolwaardig         Brugge, Desclée de Brouwer, 1965
                       a102713 kath vlam - V - 6cc 7:50 v
Streekroman uit de bollenstreek        ____________________________
waarin schrijver de strijd voor het
leven en de strijd van de           *Demedts, André / De Belgische
hoofdpersoon tegen onrecht en         republiek
liefdeloosheid tekent.
Wageningen, Zomer en Keuning,         Historische roman waarin het leven
1952                     van een aantal mensen in een
a160124 strk - V - 7cc 9:20 v         Westvlaamse boerenstreek in de
____________________________         periode 1789-1790 onder de loupe
                       wordt genomen. Wordt gevolgd door:
*Dekker, Karel / Bomen met          ‘Hooitijd’, no. a111793.
buurman                    Brugge, Orion-N.V. Desclée de
                       Brouwer, 1973
Jeugdherinneringen, zich afspelend      a116632 hist vlam - V - 10cc 13:40
op het vooroorlogse platte land in      m
Noord-Holland.                ____________________________
Hoorn, Edecea, 1981
a124029 dial - V - 3cc 3:40 v         *Demedts, André / Geluk voor
____________________________         iedereen

Dekker, Karel / Mensen tussen         De lotgevallen van een van de vele
hoge dijken                  slachtoffers van de economische en
                       sociale ontreddering op het Vlaamse
Een Westfries kruideniersgezin deelt     platteland tijdens de jaren '40 van de
lief en leed met hun kleine          19e eeuw.
buurtschap.                  Nijmegen, B. Gottmer, 1981
Hoorn, Edecea, 1984              a207087 soci vlam - V - 7cc 9:20 v
a212996 fami strk - V - 1dc 11:24 m      ____________________________
____________________________
                     45
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Demedts, André / Goede avond          *Demedts, André / Een houten
                        kroon
In het najaar van 1798, als de
Zuidelijke Nederlanden door de         Vierde en laatste deel van een
revolutionaire Franse legers bezet       romancyclus over de geschiedenis
worden, breekt onder de Vlaamse         van een Vlaamse familie in de
boeren, die zich in tegenstelling tot de    periode 1789 tot 1815. Dit laatste
stedelingen niet willen laten          deel loopt van 1808 tot 1815, de
verfransen, een opstand uit. Vervolg      kroning van Willem I in Brussel met
op: ‘Hooitijd’, no. a111793, wordt       een "kroon van verguld hout", zoals
gevolgd door: ‘Een houten kroon’, no.      het volk toen spotte. Vervolg van:
a121677.                    ‘Goede avond’, no. a123789.
Nijmegen, Gottmer,, 1976            Nijmegen, Gottmer; enz., 1978
a123789 hist vlam - V - 7cc 9:20 v       a121677 hist vlam - V - 14cc 19:20
____________________________          m
                        ____________________________
*Demedts, André / Hooitijd
                        *Demedts, André / In het
Historische roman over de ervaringen      morgenlicht
van een familie die actief betrokken is
bij alle verwikkelingen van de politieke    Rond de eeuwwisseling vecht een
en militaire strijd in het België van      Vlaamse boerenzoon voor het
1792 tot 1794. Vervolg op: ‘De         behoud van de boerderij van zijn
Belgische republiek’, no. a116632,       vader.
wordt gevolgd door: ‘Goede avond’,       Zele, Reinaert, 1983
no. a123789.                  a126578 fami strk - V - 7cc 9:20 v
Nijmegen, Gottmer, 1977             ____________________________
a111793 hist vlam - V - 10cc 13:40 v
____________________________          *Demedts, André / Nog lange tijd

                        Wanneer de moeder van een
                        eenvoudig Vlaams gezin overlijdt, is
                        voor haar haar zoon de kans
                        verkeken om door te leren, omdat zijn
                        vader, in het verlangen om "vooruit"
                        te komen, hem al seizoenarbeider
                        meeneemt naar Frankrijk.
                        Nijmegen, Gottmer, 1978
                        a101010 strk - V - 4cc 5:00 m
                        ____________________________
                      46
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Demedts, André / Verhalen           *Denijs, R. / Peegie in z'n apejaren

Vijf korte verhalen betreffende het      Vlaamse roman over enkele
rooms-katholieke arbeidersleven in       marskramers die met hun spullen
Vlaanderen in de jaren tussen de        door het land trekken.
beide wereldoorlogen. De roman         Zele, Reinaert, 1981
verhaalt de strijd met zichzelf van een    a207334 vlam - V - 6cc 7:50 v
ouderwordende Vlaamse pastoor         ____________________________
rond 1950.
Leuven, Davidsfonds, 1980           *Denijs, R. / Peegie, zijn triem door
a121916 kath vlam psyc - V - 11cc       't leven
15:00 m
____________________________          Vlaamse roman over enkele
                        marskramers die met hun spullen
*Demedts, André / Voor de avond        door het land trekken.
valt                      Zele, Reinaert, 1981
                        a207659 vlam - V - 5cc 6:30 v
Eerste deel van een trilogie over de      ____________________________
Vlaamse boerenfamilie van Leyda
rond de eeuwwisseling waarin een        *Depauw, Valere / Het geheim van
Vlaamse boer vecht voor het behoud       de dubbele muur
van zijn boerderij.
Zele, Reinaert, 1983              Een jong Vlaams echtpaar tracht
a126821 strk fami - V - 8cc 10:50 v      tientallen jaren na de verdwijning van
____________________________          een belangrijk schilderstuk de
                        ontvreemding op te lossen.
*Dendooven, L. / Steen voor steen       Brussel, Reinaert, 1969
                        a184625 vlam fami dete - V - cc
Tijdens en na de Tweede            ____________________________
Wereldoorlog in Vlaanderen spelende
roman, waarin een man de grote stad      *Depauw, Valere / Hebben alle
ontvlucht om zich te wijden aan de       vogels hun nest
wederopbouw van het vervallen
familiegoed.                  Vlaamse roman, waarin de man
Blankenberge, [s.n.], 1971           Thomas en zijn vrouw na veel
a108093 vlam strk - V - 2cc 2:10 v       omzwervingen in Vlaanderen een
____________________________          vaste woonplaats vinden.
                        Brussel, Reinaert, 1972
                        a103115 vlam strk - V - 4cc 5:00 v
                        ____________________________
                     47
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Depauw, Valere / Tavi             *Dessel-Poot, Marie van / Kogels
                        voor eenzamen
Ronse, een klein stadje zoals er in
Vlaanderen nog tientallen zijn, dient     Niet alleen de moord op een Parijse
de schrijver tot schilderachtig decor,     bankier en het speuren naar de dader
waartegen hij met nauwelijks          neemt in deze roman een belangrijke
ingehouden pret de schelmenstreken       plaats in, maar ook de bossen, de
van Tavi, de meest populaire figuur      bergen en het wild van de Ardennen.
van het stadje, laat afspelen.         Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959
Hasselt, Heideland, 1967            a191108 strk - V - 7cc 9:20 v
a183539 strk - V - cc             ____________________________
____________________________
                        *Diek, Haarm / Mensen hebben
*Derde gulle lach omnibus           heur vertelsters

Bundel vlotte en vrolijke Vlaamse       Verhalen in het Gronings dialect.
verhalen over uiteenlopende          Assen, Servo, 1996
personen en onderwerpen.            a227282 verh dial - V - 2cc 2:10 v
Zele, Reinaert, 19XX              ____________________________
a132112 vlam humo - V - 12cc
16:30 v                    Diek, Haarm / Oet t opmaarkelke
____________________________          leven

Smet, Prosper de / De ontploffing       Verhalen in het Gronings dialect.
                        Bedum, Haan, 1998
Een dag uit het leven in een rommelig     a230627 verh dial - V - 1dc 2:48 m
buurtje van een kleine Vlaamse stad,      ____________________________
waar een onbetekenende ontploffing
de gemoederen in beroering brengt       *Diemer, Geert / Tusken tiene en
en alle verborgen gevoelens van        elven
oude teleurstellingen, haat en wrok,
maar ook van liefde doet losbarsten.      Verhalen in de de streektaal van de
Hasselt, Heideland, 1966            Groningse Veenkolonieën.
a107258 vlam - V - 5cc 6:30 m         Stadskanaal, Roorda, 1985
____________________________          a212426 dial strk verh - V - 2cc 2:10
                        v
                        ____________________________
                     48
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Diemer, W. / De badde is oaf...       *Dijkstra, J. / Doe de swaalfkes
                       weerkwammen
Een nog vitale boer hertrouwt na de
dood van zijn vrouw, die twaalf jaar     Novelle in het grensdialect van
ziek was, met zijn jonge           Westelijk Groningen.
overbuurvrouw.                [S.l.], [s.n.], […]
Groningen, Stabo, 1979            a193250 dial - V - 1cc 0:40 m
a198902 dial - V - 2cc 2:10 m         ____________________________
____________________________
                       Dijkstra, P.H. / "Zo ik niet had
*Diers, Marie / De brieven van den      geloofd"
ouden Josias
                       Protestants-christelijk familie-verhaal,
Correspondentie tussen een stug-       spelend vanaf ongeveer 1925.
principiële heerboer en zijn door hem     Assen, Dijkstra, 1996
verstoten dochter.              a131578 prot fami strk - V - 1dc
Laren, Schoonderbeek, 1915          3:23 v
a101551 strk - V - 3cc 4:30 v         ____________________________
____________________________
                       Dijk, Jacques van / Het beloofde
*Diesveld, Jan / Narus van Veen        land

Omstreeks 1900 spelende familie- en      Streekroman zich afspelend in de
streekroman. De dialogen zijn in       Peel.
Gelders-Achterhoeks dialect.         Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
Enschede, Witkam, 1974            1981
a113577 fami strk - V - 5cc 6:30 v      a123741 strk - V - 1dc 5:31 v
____________________________         ____________________________

Diesveldt, Edith van / Als de storm      Dijk, Jacques van / Echt porselein
is geluwd
                       Als een tekenleraar in het huis van
Na het overlijden van haar vader erft     zijn overleden pleegvader gaat wonen
een jonge vrouw de ouderlijke hoeve      in een klein Brabants dorp, verandert
in Friesland.                 zijn leven.
Hoorn, Westfriesland, 1997          Oirschot, Iris Oirschot, 2000
a146297 strk fami - V - 1dc 6:52 v      a355081 strk - V - 1dc 9:20 m
____________________________         ____________________________
                     49
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Dijk, Jacques van / Willy en de         *Doolaard, A. den / De herberg met
zeven boeren                  het hoefijzer

Het wel en wee van enkele broers en       Een Engelse geoloog wordt
hun oogappel, de pleegdochter van        geconfronteerd met de harde
de oudste, in de Peel.             volkszeden der Malissoren in Albanie;
Oirschot, Iris Oirschot, 1999          onder andere met bloedwraak.
a230133 strk - V - 1dc 9:10 v          Amsterdam, Querido, 1933
____________________________          a100119 strk lite buit - V - 2cc 2:10
                        v
*Doedens, Herman / De zoon van         ____________________________
Lammert Kuiper
                        Doolaard, A. den / Het verjaagde
Streekroman, spelend in Drente rond       water
1850.
Meppel, Boom, 1972               Beschrijving van de strijd tegen het
a111640 dial hist strk - V - 6cc 7:50      water in Zeeland, nadat in de Tweede
v                        Wereldoorlog het eiland Walcheren is
____________________________          ondergelopen.
                        Amsterdam, Querido, 1948
Doerr, Harriet / Koper voor Ibarra       a101148 strk - V - 1dc 16:25 m
                        ____________________________
Een Amerikaans echtpaar waarvan
de man nog maar enkele jaren te         Dorp-Ypma, Jo van / Miet van Dijk
leven heeft vestigt zich in een
afgelegen dorp in de bergen van         Het levensverhaal van een vrouw die,
Mexico om met hulp van de            volgens het oude volksgeloof, "met de
plaatselijke bevolking een oude         helm"geboren is.
kopermijn weer tot bloei te brengen.      Baarn, Bosch en Keuning, 1951
Amsterdam, Arena, 1997             a135123 strk chri - V - 1dc 6:30 v
Vert. van: Stones for Ibarra. - 1984      ____________________________
a146167 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________          *Dorp-Ypma, Jo van / Twee rozen
                        zijn rood ...

                        "Twee rozen zijn rood" is de code die
                        niet alleen aangeeft dat een
                        vliegtuigdropping zal doorgaan, maar
                        ook het moment waarop het leven
                        van K.P.-er Huig totaal gaat
                        veranderen.
                        Kampen, Kok, 1954
                        a117262 strk chri - V - 4cc 5:00 v
                        ____________________________
                      50
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Dorp-Ypma, Jo van / De vrijgezelle       Dorsten, Johan van / Dorp aan de
ouderling                    IJssel

Paardenkoopman en ouderling Arie        Boer Hendrik van Oosten maakt
van Vliet komt in moeilijkheden als hij     moeilijke tijden door. Vervolg op: ‘Van
wordt verdacht van een             kleine koopman tot kleine ‘knecht’’,
moordaanslag op een van zijn          no. a141297.
vrouwelijke personeelsleden.          Kampen, Van den Berg, 1990
Nijkerk, Callenbach, 1986            a136919 strk prot chri - V - 1dc 6:30
a132513 strk prot - V - 1dc 5:00 v       v
____________________________          ____________________________

*Dorsten, Henri van / De mulder en       Dorsten, Johan van / Duizend
't menneken                   geslachten

Negen verhalen rond de molens in        Het kost een boerenechtpaar veel
dialect, die zich afspelen in de        moeite hun bedrijf aan de eisen van
Achterhoek in de periode vanaf de        de tijd aan te passen. Vervolg op:
eeuwwisseling tot de mobilisatie in       ‘Geef maar geluk’, no. a148638.
1914.                      Kampen, Voorhoeve, 1999
Hengelo (Ov.), Twents-Gelderse         a355166 strk prot - V - 1dc 7:50 m
Uitgeverij Witkam, 1983             ____________________________
a129451 dial verh - V - 4cc 5:00 v
____________________________          Dorsten, Johan van / En daar was
                        Jeruzalem
Dorsten, Johan van / Die andere
wereld                     Een man en een vrouw zijn moderne
                        mensen als het er om gaat hun
Een jongeman uit een gereformeerd        boerderij te runnen, maar verder zijn
milieu zoekt begin jaren vijftig zijn      ze conservatief in hun denken. Later
weg in het leven.                groeit er een heimwee naar het
Vervolg op: ‘De rulle aarde’, no.        hemelse Jeruzalem. Maar waar ligt
a139835                     Jeruzalem...?
Kampen, Van den Berg, 1994           Kampen, Van den Berg, 1994
a142165 fami prot - V - 1dc 6:14 v       a224380 prot strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________          ____________________________
                      51
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Dorsten, Johan van / Gehucht aan        Dorsten, Johan van / In Staphorst
de IJssel                    groeit het geluk

Verhaal over het leven van een aantal      Over Jonk, die het dikwijls moeilijk
totaal verschillende mensen die met       heeft met het besef van goed en
elkaar in een klein dorpje bij de IJssel    kwaad.
wonen. Wordt gevolgd door: ‘Kleine       Kampen, Van den Berg, 1994
koopman, wat nu?’, no. a134299.         a176354 strk - V - 1dc 7:42 v
Kampen, Van den Berg, 1987           ____________________________
a134735 strk chri - V - 1dc 7:50 v
____________________________          Dorsten, Johan van / Kleine
                        koopman, wat nu?
Dorsten, Johan van / Gelderland
mijn vaderland                 De verdere levensgeschiedenis van
                        de oude Bonne met zijn kinderen en
Hendrik en Mien wonen op een          kleinkinderen. Vervolg op: ‘Gehucht
gehuurd boerderijtje en proberen daar      aan de IJssel’, no. a134735. Wordt
hun brood te verdienen. Al spoedig       gevolgd door: ‘Van kleine koopman
hebben ze een groot gezin. Als hun       tot kleine ‘knecht’’, no. a141297
zoon Bernhard verkering krijgt met de      Kampen, Van den Berg, 1988
dochter van een rijke boer, verbieden      a134299 strk prot chri - V - 1dc 7:43
haar ouders de omgang. Bernhard         v
vertrekt naar Canada om daar zijn        ____________________________
geluk te beproeven. Als slager weet
hij, samen met een Canadees meisje,       Dorsten, Johan van / Lied aan de
een bestaan op te bouwen. Na de         Vecht
geboorte van zijn eerste zoon neemt
hij weer contact op met de familie in      Streekroman die zich afspeelt aan het
Nederland. Dan breekt de Tweede         begin van de 20e eeuw in een klein
Wereldoorlog uit en Bernhard komt tot      dorpje aan de Overijsselse Vecht.
het besef dat hij een echte           Een boerenfamilie is, ondanks de
Achterhoeker is gebleven.            zorgen en het harde werk, gelukkig
Kampen, Voorhoeve, 1999             met elkaar. Wordt gevolgd door: ‘De
a179627 strk prot fami - V - 1dc        rulle aarde’, no. a139835.
12:10 v                     Kampen, Van den Berg, 1991
____________________________          a139313 strk hist chri - V - 1dc 7:50
                        v
                        ____________________________
                      52
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Dorsten, Johan van / Het lied dat       Dorsten, Johan van / Lied van een
niet gezongen werd              bouwer

Het wel en wee van een            Als de crisis van de jaren dertig ook
boerenfamilie in de IJsselstreek in      aannemer Snijders raakt, vliegt
eerste helft van de 20e eeuw. Na de      vakman Anton van Wezelen er uit. De
dood van haar man ziet weduwe         dochter van een keuterboertje zorgt
Vijlhuis zich gedwongen haar oudste      ervoor dat hij een andere baan krijgt.
zoon van 12 jaar van school te halen     Maar op het moment dat alles
om mee te helpen op het bedrijf. Hij     geslaagd lijkt, pakken donkere wolken
slaagt erin de boerderij welvarend te     zich samen. Wordt gevolgd door: ‘Het
maken. Haar dochter gaat scheiden       lied van de bouw’, no. a361760.
als haar man haar ontrouw blijkt te      Hoorn, 'Westfriesland', 2003
zijn, maar wordt uiteindelijk gelukkig    a360765 strk prot - V - 1dc 6:15 v
met een veehandelaar.             ____________________________
Oirschot, Iris Oirschot, 2002
a358433 strk hist prot - V - 1dc 6:05     Dorsten, Johan van / Melodie van
v                       verbijstering
____________________________
                       Het wel en wee op een hedendaagse
Dorsten, Johan van / Het lied van       familieboerderij aan de Veluwerand.
de bouw                    Hoorn, 'Westfriesland', 2002
                       a359172 prot strk - V - 1dc 6:30 v
Het wel en wee van een familiebedrijf     ____________________________
in de bouw. Vervolg op: ‘Lied van een
bouwer', no. a360765. Wordt gevolgd      Dorsten, Johan van / Melodie van
door: ‘Een vrouw in de bouw’, no.       verwondering
a403426.
Hoorn, 'Westfriesland', 2003         Het leven op een klein boerderijtje in
a361760 strk prot - V - 1dc 07:44 v      de IJsselstreek tijdens de Tweede
____________________________         Wereldoorlog is niet gemakkelijk,
                       maar Knelia en Fredrik doen hun best
                       zich door de moeilijke tijden heen te
                       slaan. Wordt gevolgd door: ‘Geef
                       maar geluk’, no. a148638.
                       Kampen, Kok Voorhoeve, 1996
                       a145617 strk fami chri - V - 1dc 6:30
                       v
                       ____________________________
                     53
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Dorsten, Johan van / De rulle aarde      *Dozeman, R. / Henderkien

In de zorg voor haar groeiende gezin     Henderkien wil weg uit het vredige
vindt de vrouw van een eenvoudige       Drentse dorp en gaat in de stad
kleermaker veel steun in haar geloof.     werken, waar ze het prettig vindt en
Vervolg op: ‘Lied aan de Vecht’, no.     Bob leert kennen, die echter niet
a139313. Wordt gevolgd door: ‘De       bereid blijkt voor haar te vechten. Een
andere wereld’, no. a142165.         ander doet dat wel, maar op een
Kampen, Van den Berg, 1992          verschrikkelijke wijze.
a139835 strk prot chri - V - 1dc 6:30     Haarlem, Gottmer, 1970
v                       a162054 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________         ____________________________

Dorsten, Johan van / Van kleine        *Dörfler, Peter / Allgau trilogie
koopman tot kleine "knecht"
                       Streekroman, spelend in de Allgäu,
Derde deel van een trilogie waarin de     een streek in Zuid-Duitsland.
lotgevallen van een boerenfamilie in     Hilversum, Paul Brand, 1942
de IJsselstreek worden verhaald.       a192815 strk fami kath - V - 22cc
Vervolg op: ‘Kleine koopman, wat       30:50 m
nu?’, no. a134299. Wordt gevolgd       ____________________________
door: ‘Dorp aan de IJssel’, no.
a136919.                   *Dörfler, Peter / Apollonia's zomer
Kampen, Van den Berg, 1989
a141297 strk - V - 1dc 6:46 v         In dit deel neemt de hoofdpersoon de
____________________________         opvoeding op zich van de kinderen
                       van haar overleden broer en tevens
*Douwes, Max / Mans Tierelier löp       het beheer over het molenbedrijf.
met zien dweellocht deur Drente        Hasselt, Heideland, 1969
                       a109199 hist fami strk - V - 10cc
Bundel Drentse dorpsverhalen,         13:40 m
waarin de karakters van de          ____________________________
dorpsbewoners ontleend zijn aan die
van de mensen uit 's schrijvers'       Dörfler, Peter / Het lampje van de
geboortedorp. Drents dialect.         dwaze maagd
Haren Gr., Knoop & Niemeijer, 1972
a187820 dial verh - V - 4cc 5:00 m      Ondanks vele moeilijkheden weet een
____________________________         jonge molenaarsdochter na de dood
                       van haar moeder het gezin vast in de
                       hand te houden.
                       Hasselt, Heideland, 1969
                       a109198 hist fami strk - V - 1dc
                       13:30 v
                       ____________________________
                     54
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Dörfler, Peter / Voor het komende       *Duval-van Altena, Catherine / De
geslacht                    vlucht van de leeuwerik

In dit deel gaat de jonge molenaar       De heerszuchtige eigenares van een
aan zijn strijd voor modernisatie van     hoeve in Westbrabant drijft het
het molenbedrijf bijna te gronde.       stadsmeisje waar haar zoon verliefd
Hasselt, Heideland, 1969            op is, in de armen van een vrijbuiter.
a109200 hist fami strk - V - 10cc       Amsterdam, Amsterdam Boek, 1975
13:40 v                    a112846 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________          ____________________________

*Dubbelboer, B. / Die rooie meid        *Ecrevisse, Pieter / De bokkerijders
van staal
                        Streekroman over een man die in de
Streekroman over de beroering in een      duistere macht komt van de
Drents dorp rond de bouw van een        Bokkerijders (roversbenden in
openbaar toilet en de omgang van de      Limburg aan het einde van de 18e
zoon van de rijke liberale wethouder      eeuw).
met de dochter van een socialistische     Antwerpen, Opdebeek, 1969
arbeider.                   a192012 strk - V - 6cc 7:50 v
Haarlem, Gottmer, 1971             ____________________________
a128981 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________          *Eding, J. / Gien kruuzien op de
                        baanderdeur
*Dubbelboer, Beene / Dorp in
verzet                     Door manipulaties van een jaloerse
                        vrouw ontstaat er een misverstand
Verzetsroman spelend tegen de         tussen een jonge man en zijn
achtergrond van een Drents           zwangere verloofde, hetgeen
grensdorp.                   verstrekkende gevolgen heeft voor
Haarlem, Gottmer, 1971             alle betrokkenen.
a184833 strk verz - V - 4cc 5:00 m       Assen, Hummelen, ca. 1979
____________________________          a123326 strk - V - 5cc 6:30 v
                        ____________________________
*Duval-van Altena, Catherine / En
altijd weer bloeit de heide

Een jonge boer van een statige hoeve
raakt na de dood van zijn geliefde
aan de drank.
Amsterdam, Amsterdam Boek, 1977
a116626 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________
                     55
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Eeghem, Kurt van / Olaf leeft!         *Eekhout, Jan H. / Leven en daden
                        van pastoor Poncke van Damme in
Het dubbelleven van een             Vlaanderen
ogenschijnlijk heteroseksuele, maar in
het geheim homoseksuele Vlaamse         Het leven van een Vlaamse pastoor
jonge bankbediende leidt tot          op het platteland in de 18e eeuw, een
hilarische situaties.              merkwaardig man, wiens
Antwerpen, Houtekiet, 1996           gemoedelijke geestigheid en
a227489 homo vlam - V - 1dc 3:40        vroomheid uitstralen in zijn parochie
m                        en hem maken tot een man van
____________________________          betekenis in het dorp.
                        Nijkerk, Callenbach, 1941
*Eekhout, Jan H. / Het dorp bij de       a100120 humo strk - V - 8cc 10:50 v
hemel                      ____________________________

Eenvoudig verhaal over een kleine        *Eekhout, Jan H. / De man met de
gemeenschap in een Italiaans          harmonica
bergdorp.
Den Haag, Voorhoeve, 1967            Het verhaal van een heel gelukkige
a110844 strk - V - 4cc 5:00 v          zwerver, die met zijn harmonica van
____________________________          dorp tot dorp door het vlaamse land
                        trekt. De dorpsbewoners zien in deze
Eekhout, Jan H. / De gouden           eenvoudige en gelovige man geen
dochter                     bedelaar, maar iemand die overal
                        waar hij komt geluk brengt.
Een jonge kommies aan de Zeeuws-        Den Haag, Voorhoeve, 1959
Belgische grens, zoon uit een vroom       a100638 strk - V - 5cc 6:30 m
tuindersgezin, verliest zijn hart aan de    ____________________________
mooie, fiere dochter van een boer-
smokkelaar.                   *Eekhout, Jan H. / Patriciërs
Den Haag, Voorhoeve, 1976
a103121 strk - V - 1dc 5:01 v          Verhaal over de ondergang van het
____________________________          patriciaat, belichaamd in de notaris
                        van een kleine stad en zijn dochter
                        die aan haar leven meer inhoud wil
                        geven.
                        Amsterdam, Holland, 1935
                        a100221 strk - V - 6cc 7:50 m
                        ____________________________
                      56
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Eekhout, Jan H. / Warden, een         *Eggermont, J.L. / Genade voor een
koning                     simpele ziel

Protestants-christelijke streekroman.     Eenvoudig verhaal over een
Nijkerk, Callenbach, 1937           verslagen, wat simpele man, die
a181375 prot strk - V - cc           onbeholpen door het leven gaat en na
____________________________          de geboorte van een dochtertje, aan
                        wie zijn vrouw alle liefde geeft, aan de
*Eerenbeemt, Noud van den / De         drank raakt.
berenkuil                   Haarlem, Gottmer, 1970
                        a106373 strk - V - 9cc 12:10 m
Zuidlimburgse familieroman, waarin       ____________________________
door de lotgevallen van de
verschillende leden van een          *Eggermont, J.L. / In 't Verghulde
mijnwerkersgezin met opgroeiende        Hoefeyzer
kinderen een eigentijds beeld wordt
opgeroepen van de veranderingen,        In de twintiger jaren in Zeeuws-
die zich in maatschappij en gezin       Vlaanderen spelende roman over het
voltrekken.                  wel en wee van een boerenfamilie.
Amsterdam, ARBO, 1968             Haarlem, Gottmer, 1972
a103773 fami strk - V - 7cc 9:20 v       a109798 fami strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________          ____________________________

*Eerste gulle lach omnibus           *Eggermont, J.L. / Het lokkende
                        vrije leven
Omnibus van de gulle Vlaamse lach.
Bevat: De vijftiende compagnie, De       Het leven van een Vlaamse stroper
vinger in de champagne en De          en smokkelaar.
wonderdoktoor.                 Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,
Zele, Reinaert, 1981              1979
a124892 vlam humo - V - 18cc          a118272 vlam - V - 6cc 7:50 m
25:10 m                    ____________________________
____________________________
                     57
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Eggermont, J.L. / De Zwarte van        *Eijsselsteijn, Lidy van / Lange
de Boshoek                   lange riege, twaalm is gain stiege

Roman spelend in Zeeuws-            Twaalf verhalen, in Oost-Gronings
Vlaanderen over de zoon van een         dialect door de schrijfster in 1962-'63
klompenmaker, die twintig jaar         tijdens uitzendingen van de R.O.N.O.
gevangenisstraf krijgt, omdat hij een      voorgedragen.
rijke boerenzoon, die zijn meisje        Groningen, Holmsterland, 1977
probeerde te verleiden, in dolle drift     a197240 dial - V - 2cc 2:10 v
heeft vermoord.                 ____________________________
Haarlem, Gottmer, 1973
a112401 strk - V - 7cc 9:20 v          *Eijsselsteijn, Lidy van / De
____________________________          wolvenjoager en aandere
                        verhoalen
*Ehle, John / De groene klauw
                        Verhalen uit de wereldliteratuur,
Een jong Iers echtpaar en de al         vertaald in Gronings dialekt.
enigszins gefortuneerde planter         Groningen, Stichting 't Grunneger
Harrison met zijn familie en slaven,      bouk, 1981
vestigen zich in 1779 als pioniers in      a203598 dial - V - cc
Cumberland, Amerika, waar hun          ____________________________
moeilijke arbeid, hun strijd tegen het
klimaat, wilde dieren, tegen ziekte en     *Eising, Marchien / Ga even zitten
dood, en hun hartstochten worden        met Marchien Eising
beschreven.
's-Gravenhage, Nederlandse           Door de schrijfster samengestelde
Boekenclub, 1965                bloemlezing uit Drentse
a103202 emig strk - V - 10cc 13:40       dagbladnotities.
v                        Hilversum, Benedictus, 1977
____________________________          a119707 verh strk prot - V - 6cc
                        7:50 v
*Eicke, Doris / Terugkeer naar de        ____________________________
Alpenhoeve
                        *Eising, Marchien / Rieks
Een ontmoeting tussen de
beweeglijke circuswereld en het         Het wel en wee van een aantal
besloten Fronau, een dorp in          mensen in de beslotenheid van een
Zwitserland, waar vooringenomenheid       Drentse dorpsgemeenschap in het
ten opzichte van de stad schering en      begin van deze eeuw.
inslag is.                   Assen, Van Gorcum, 1954
Haarlem, De Spaarnestad             a182813 strk - V - 4cc 5:00 m
a100292 strk - V - 8cc 10:50 v         ____________________________
____________________________
                      58
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Ekström, Per Olof / Zij danste maar      *Essers, Piejeer / De epistele va
één zomer                   tswai vrung

Een zich op het Zweedse platteland       Denkbeeldige briefwisseling uit de
afspelende roman over de            jaren 1989-1991 tussen twee
kortstondige liefde tussen een student     standbeelden in het Limburgse
en een boerenmeisje.              Kerkrade, 't Heilig Hartbeeld "'t Herts-
Antwerpen, De Vries Brouwers, 1981       Jezoe" en het imposante standbeeld
Vert. van: Hon dansade en sommer. -      van een mijnwerker "D'r Joep".
1949                      Kerkrade, de auteur, 1992
a105941 strk lief - V - 1dc 9:47 v       a142374 dial - V - 2cc 2:10 m
____________________________          ____________________________

*Elshout, Wouter van / Mensen uit       Eyck, Pol Van / Lottchen
het oude dorp
                        Autobiografisch getint relaas van de
Streekroman, die een beeld geeft van      ervaringen van Belgische soldaten
een hechte dorpsgemeenschap          gelegerd in het overwonnen Duitsland
ergens in Vlaanderen.             van na de Tweede Wereldoorlog.
Amsterdam, Meulenhoff, 1957          Turnhout, Heibrand, 1997
a100299 strk - V - 4cc 5:00 v         a229023 biog oorl vlam - V - 1dc
____________________________          12:50 m
                        ____________________________
*Elsschot, Willem / De verlossing
                        Eyck, Pol Van / De roep van de
De noodlottige vete tussen twee        gans
keiharde karakters, een winkelier-
vrijdenker en een dorpspastoor.        Een Vlaamse dorpsgemeenschap in
Amsterdam, Querido, 1976            de jaren '50 ontfermt zich over enkele
a112876 vlam - V - 3cc 3:40 v         maatschappelijke randfiguren, zoals
____________________________          een zigeunerfamilie en een debiele
                        jongen.
Erdkamp, Jos / Marie, het           Turnhout, Heibrand, 1992
ongewone verhaal van een            a221669 strk - V - 1dc 3:40 v
zeldzame liefde                ____________________________

De tuinman van een vermogende         Eyck, Pol Van / De uil is terug
familie moet in de liefde kiezen tussen
de dochter van zijn werkgever en een      In het leven in een dorp in de
dienstmeisje.                 Vlaamse Kempen speelt de pastoor
Oirschot, Iris Oirschot, 2001         een bijzondere rol.
a357469 strk - V - 1dc 9:20 v         Vosselaar, Heidebrand, 1999
____________________________          a355187 strk vlam - V - 1dc 10:18 v
                        ____________________________
                     59
                   Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Eysselsteijn, Ben van / Dorre grond      *Fens, Kees / Den dieje van mijn

Een eeuwenoud Drents              Korte verhalen over de vroegere
boerengeslacht heeft door zware        binnenstad van Breda en haar
arbeid de grond tot vruchtbaarheid       bewoners.
gedwongen, de geest van de mensen       [S.l.], [s.n.], 1975
is echter verhard: voor het          a120303 strk verh - V - 3cc 3:40 m
veiligstellen van het familiebezit       ____________________________
moeten menselijke gevoelens wijken.
Dat gebeurt ook, totdat de laatste telg    Ferwerda-van den Berg, Annie /
zijn eigen keus in de liefde heeft       Geliefde schrijfsters
gemaakt.
Amsterdam, Amsterdam Boek, 1975        15 verhalen van bekende schrijfsters
a111407 strk - V - 1dc 13:15 v         van familie- en streekromans.
____________________________          Kampen, Kok, 1985
                        a128403 verh prot strk - V - 1dc
*Farrimond, J. / Stof in mijn keel       7:50 v
                        ____________________________
Een jonge levenslustige mijnwerker
die voor het weinig aantrekkelijke       Ferwerda, Ynske / Een vreemde
mijnwerkersbestaan tegenwicht zoekt      bloem in het veld
in amoureuze avonturen, vindt pas na
vele moeilijkheden zijn bestemming.      Het huwelijk van "stadse" Carla en
Amsterdam, Contact, 1966            boerenzoon Hanno houdt geen stand,
Vert. van: Dust in my throat.         omdat Carla haar achtergrond niet
a103136 strk - V - 8cc 10:50 m         kan vergeten.
____________________________          Alkmaar, Kluitman, 1980
                        a125372 strk - V - 1dc 7:11 v
*Fear, Ypk fan der / Tot hem uw        ____________________________
begeerte
                        Fielding, Kate / De vallei van
Aan het eind van de 19e eeuw in        Ravensdale
Gaasterland spelende roman over
een vrouw die in conflict komt met       Een jonge dokteres zoekt na haar
haar omgeving omdat zij een relatie      mislukte huwelijk rust in een oud
heeft met een andere man.           dorp, maar verzeilt met de bewoners
Baarn, Bosch & Keuning, 1960          in een strijd om behoud van de
a160275 prot strk - V - 10cc 13:40 v      natuur.
____________________________          Vianen, The House of Books, 2000
                        Vert. van: Ravensdale. - 1996
                        a356844 lief strk - V - 1dc 13:40 v
                        ____________________________
                     60
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Fijn Van Draat, J.A. / Zoltkamper       Fraser, Christine Marion / Rhanna
Andries
                        In een kleine dorpsgemeenschap
Het levensverhaal van de heer A.        groeien een meisje en een jongen,
Postema uit Zoutkamp wiens jeugd        met wie ze van kinds af bevriend is,
en verdere leven zich afspeelde in en     samen op. Romantisch verhaal over
rond de visserij.               de kleurrijke bewoners van het
Groningen, Nieuwsblad van het         Schotse eiland Rhanna.
Noorden, 1973                 Rhanna-serie: deel 1
a198890 dial - V - 1cc 0:40 v         Utrecht, Bruna, 1993
____________________________          Vert. van: Rhanna. - 1978
                        a142332 strk lief - V - 1dc 16:58 v
Fraser, Christine Marion / Kinderen      ____________________________
van Rhanna
                        Fraser, Christine Marion / Schaduw
Op één van de Schotse Hebriden         over Rhanna
groeit een viertal kinderen op tot
volwassenheid.                 Op het Schotse eiland Rhanna wordt
Rhanna-serie: deel 3              de aandacht van een weduwnaar
Utrecht, Bruna, 1995              geworden dominee getrokken door de
Vert. van: Children of Rhanna. - 1983     nieuwe vrouwelijke huisarts.
a144112 strk lief - V - 1dc 15:38 v      Rhanna-serie: deel 6
____________________________          Vianen, Areopagus, 1999
                        Vert. van: Storm over Rhanna. - 1988
Fraser, Christine Marion / Het lied      a148435 strk lief - V - 1dc 12:22 v
van Rhanna                   ____________________________

In de hechte gemeenschap op een        Fraser, Christine Marion / Storm
klein Schots eiland blijft een         over Rhanna
buitenechtelijke verhouding niet lang
onopgemerkt.                  Tijdens de Tweede Wereldoorlog
Rhanna-serie: deel 5              keert Shona terug naar Rhanna, waar
Oirschot, Iris Oirschot, 1999         de eilandbewoners worden
Vert. van: Song of Rhanna. - 1985       opgeschrikt door een neerstortende
a148434 strk lief - V - 1dc 12:20 v      bommenwerper.
____________________________          Rhanna-serie: deel 2
                        Utrecht, Bruna, 1994
                        Vert. van: Rhanna at war. - 1980
                        a142782 strk lief - V - 1dc 10:37 v
                        ____________________________
                     61
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Fraser, Christine Marion /          *Geest, Klaas van der / Eiland in de
Terugkeer naar Rhanna             branding

Na jaren op het vasteland te hebben      De zoon van de niet geliefde Reint de
gewoond keert een echtpaar weer        Kruk, wordt door de eilandbewoners
terug naar een Schots eiland.         niet geaccepteerd en verlaat na een
Rhanna-serie: deel 4             vreselijke ruzie het eiland.
Vianen, Areopagus, 1996            Amsterdam, Amsterdam boek, 1978
Vert. van: Return to Rhanna. - 1984      a198072 strk - V - 4cc 5:00 v
a145877 strk lief - V - 1dc 12:27 v      ____________________________
____________________________
                       *Geest, Klaas van der / Margreet
Fraser, Christine Marion /
Verlangen naar Rhanna             Streekroman waarin een jonge vrouw
                       trouwt met een dromerige
Laatste deel van een zevendelige       onpraktische visventer, met wie ze in
familiesaga rond een Schots eiland.      het begin bittere armoede lijdt.
Rhanna-serie: deel 7             Amsterdam, Amsterdam Boek, ca.
Vianen, Areopagus, 2000            1960
Vert. van: Stranger on Rhanna. -       a163613 strk - V - 7cc 9:20 m
1992                     ____________________________
a355406 strk lief - V - 1dc 15:00 v
____________________________         *Geest, Klaas van der / Plaats
                       onder de zon
Frison-Roche, Roger / Vuur onder
de sneeuw                   Een door een ongeluk getroffen en
                       daardoor invalide gebleven zeeman,
In het hoogste Noorden van          weet zich door veel moeilijkheden en
Scandinavië spelend verhaal dat veel     strijd heen weer een plaats onder de
bijzonderheden geeft over het leven      zon te verwerven.
van de Laplanders en hun rendieren.      Nijkerk, Callenbach, 1962
Hoorn, West-Friesland, ca. 1965        a192409 fami strk - V - 4cc 5:00 v
Vert. van: Le Rapt. - 1962          ____________________________
a108997 strk - V - 1dc 11:19 v
____________________________

Gazenbeek, Jac. / Vrijbuiters van
de Veluwe

Verhalen over bewoners van de
Veluwe.
Barneveld, Stichting Jac. Gazenbeek,
1995
a144734 strk verh - V - 1dc 3:29 m
____________________________                     62
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Geest, K. van der / Toch wachtte         *Geldof, W. / Uilenspiegel in
het leven                    Amstelland

Streekroman spelend in een kleine        Schelmenroman, waarin een dorpse
plattelandsgemeenschap met als          samenleving van ongeveer 100 jaar
hoofdpersoon een                 geleden beschreven wordt rondom de
vrachtwagenchauffeur die na het         persoon Klaas Hogenhout (188?
overlijden van zijn vrouw opnieuw        1946), een soort Uilenspiegel.
trouwt en talloze problemen in zijn       Utrecht, Spectrum, 1982
huwelijk ondervindt.               a208052 strk - V - 6cc 7:50 m
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,         ____________________________
1953
a116243 strk - V - 1dc 6:30 m          *Gent, Marcel van / De laatste geus
____________________________
                         Eenvoudig Vlaams dorpsverhaal,
*Geest, K. van der / Wrakhout          waarin de smid, de laatste en enige
                         protestant in het dorp, leert inzien dat
Streekroman, spelend aan het begin        hij er niet prat op moet gaan dat zijn
van deze eeuw op een               voorvaders goede protestanten
Waddeneiland.                  waren, maar dat hij zelf een goed
's-Gravenhage, Leopold, 1939           christen moet zijn.
a114499 strk - V - 5cc 6:30 m          Wageningen, Zomer & Keuning,
____________________________           19XX
                         a103576 strk prot - V - 7cc 9:20 m
*Geest, K. van der / Zon door de         ____________________________
ruit
                         *Gerhart, Han / Eb en vloed
Deze op Terschelling spelende roman
geeft het verhaal van een eenzame        Gefingeerde levensbeschrijving over
vrouw, die tenslotte de medemens         Lien van Doorn, een vrome boerin,
vindt in wie ze haar kapitaal aan        zich afspelend in een protestants-
genegenheid, liefde en warmte          christelijk milieu in een Zuidhollands
beleggen kan.                  aandoende omgeving.
Utrecht, Bruna, 1956               Leiden, Groen, 1983
a180292 strk - V - cc              a210767 prot strk chri - V - 5cc 6:30
____________________________           v
                         ____________________________
Gelder, Bas van / Scherven

Een tuinder gaat teveel op in zijn
bedrijf en laat zijn vrouw teveel alleen,
waardoor hij beider geluk vergooit.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1950
a117980 strk - V - 1dc 11:18 v
____________________________                      63
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Gevers, Marie / Vrede over het        Gils, Ad van / Afscheid van
land                      Zevenhuisen

Roman over het leven in de Kempen       Uit onvrede met de gebeurtenissen in
rond de eeuwwisseling.             zijn dorp koopt een kunstenaar een
Haarlem, In de Knipscheer, 1986        boot om samen met zijn vrouw een
a132681 strk buit - V - 5cc 6:30 v       wereldreis te maken. Vervolg op: Een
____________________________          zomer in Zevenhuisen, no. a125135
                        Baambrugge, Grote Letter
*Gigengack, J.W.M. / Graedske         Bibliotheek, 1986
                        a133146 strk - V - 1dc 7:50 v
In deze streekroman over een          ____________________________
boerenzoon die zich allengs bewust
wordt van zijn priesterroeping, wordt     Gils, Ad van / De ballade van de
een beeld gegeven van het leven in       frater en de non
Twente een halve eeuw geleden. De
dialogen zijn geschreven in de         Een frater uit een klein Brabants dorp
Twentse spreektaal.              wordt verliefd op de zuster van de
Enschede, Witkam, 1979             meisjesschool.
a121683 strk kath - V - 3cc 3:40 v       Pastoorke Porceleyn: deel 3
____________________________          Oirschot, Iris Oirschot, 1999
                        a148349 strk - V - 1dc 5:32 v
*Gijsen, Marnix / Telemachus in het      ____________________________
dorp
                        Gils, Ad van / Een Beer in
Herinneringen aan het dorp waar de       Eenhoeve
hoofdpersoon zijn jeugd doorbracht
en onder de ogenschijnlijke rust de      Als de oude pastoor in een Brabants
felle bewogenheid en bekrompenheid       dorp in de jaren zestig wordt
van het leven der dorpsbewoners        opgevolgd door zijn jonge kapelaan,
leerde kennen, die hij nu ziet als de     verandert er veel in het dorp.
leerschool voor zijn leven.          Pastoorke Porceleyn: deel 6
S.l., s.n., 1973                Oirschot, Iris Oirschot, 2003
a111261 lite vlam - V - 3cc 3:40 m       a360239 strk kath humo - V - 1dc
____________________________          7:05 v
                        ____________________________
                     64
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Gils, Ad van / Clara's dochters         Gils, Ad van / In de Troubadour

Een weduwe in een Brabants           Korte verhalen, die zich afspelen in
plattelandsdorp heeft veel te stellen      het denkbeeldige Brabantse dorp
met de partnerkeuze van haar          Eenhoeve.
dochters. Hierop volgt: Naar een        Geldrop, Celed, 1994
onzekere toekomst, no. a361452         a143207 strk verh - V - 1dc 4:33 v
Hoorn, 'Westfriesland', 2002          ____________________________
a359633 strk fami - V - 1dc 7:50 v
____________________________          Gils, Ad van / Jonge Jaap

Gils, Ad van / Durske              Een Brabants schoenmakersgezin
                        heeft het niet gemakkelijk in de jaren
Een 16-jarig meisje uit de grote stad      voor de Tweede Wereldoorlog.
komt in de Tweede Wereldoorlog         Oirschot, Iris Oirschot, 2000
terecht op een boerderij in de         a355082 fami strk - V - 1dc 5:22 v
Kempen.                     ____________________________
Hoorn, Westfriesland, 1997
a146372 strk kath - V - 1dc 7:04 m       Gils, Ad van / De jonge jaren van
____________________________          Jef Toeback

Gils, Ad van / Gebakken tramlijnen       Een 12-jarige jongen werkt in een
                        textielfabriek, totdat hij een boer
Korte verhalen over Brabantse          ontmoet die hem een lift geeft. Hierop
dorpsgemeenschappen.              volgt: De zonen van toeback, no.
Oirschot, Iris Oirschot, 1998          a150852
a147312 strk verh - V - 1dc 4:26 v       Oirschot, Iris Oirschot, 1997
____________________________          a148205 strk kind - V - 1dc 6:42 v
                        ____________________________
Gils, Ad van / Het geheim van de
dienstmaagd                   Gils, Ad van / Het kleine imperium

Bij terugkeer in zijn geboortedorp       Brabantse streekroman over een
ontdekt een jongeman dat zijn oom        onaanzienlijk mannetje, dat een
geheimen voor hem heeft.            schijnhuwelijk is aangegaan om de
Oirschot, Iris Oirschot, 1996          mooie Spaanse vrouw van zijn
a145546 strk - V - 1dc 6:30 m          overleden vriend te beschermen,
____________________________          maar die langzamerhand haar liefde
                        weet te winnen.
                        Hoorn, Westfriesland, 1985
                        a129300 strk - V - 1dc 7:27 v
                        ____________________________
                      65
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Gils, Ad van / Ko de Krie            Gils, Ad van / Pastoorke Porceleyn
                        en de dansers
Een oudere vrijgezel vult zijn dagen
met stropen en jagen, tot hij in het      In het leven in een boerendorp in de
bos een kind hoort huilen.           Brabantse Kempen in de zestig speelt
Oirschot, Iris Oirschot, 2004          de dorpspastoor een grote rol.
a361852 strk - V - 1dc 05:01 v         Pastoorke Porceleyn: deel 5
____________________________          Oirschot, Iris Oirschot, 2001
                        a357556 strk kath humo - V - 1dc
Gils, Ad van / Naar een onzekere        5:51 v
toekomst                    ____________________________

Een man gaat samen met zijn broer        Gils, Ad van / Pastoorke Porceleyn
en vader aan de slag om een           en de dwalende ziel
boerderij weer van de grond te tillen.
Vervolg op: Clara’s dochters, no.        De pastoor van een kleine Brabantse
a359633                     dorpsgemeenschap probeert een
Hoorn, 'Westfriesland', 2003          afgedwaalde ernstig zieke parochiaan
a361452 strk fami - V - 1dc 5:49 v       een vredig sterfbed te bezorgen.
____________________________          Pastoorke Porceleyn: deel 4
                        Oirschot, Iris Oirschot, 2001
Gils, Ad van / De ongewenste          a358841 kath strk humo - V - 1dc
minnaar                     6:21 v
                        ____________________________
In een dorp in de Kempen raakt vlak
na de Tweede Wereldoorlog de          Gils, Ad van / Pastoorke Porceleyn
ongehuwde dochter van de postbode        en het kleine verzet
zwanger.
Hoorn, 'Westfriesland', 2004          Verdere belevenissen van een
a403061 strk fami - V - 1dc 06:33 v       pastoor in een kleine Brabantse
____________________________          dorpsgemeenschap.
                        Pastoorke Porceleyn: deel 2
Gils, Ad van / Pastoorke Porceleyn       Oirschot, Iris Oirschot, 1996
                        a144574 strk kath humo - V - 1dc
Een Brabantse dorpspastoor komt         6:30 v
door zijn kleine postuur in moeilijke      ____________________________
situaties terecht.
Pastoorke Porceleyn: deel 1
Oirschot, Iris Oirschot, 1995
a144204 strk kath humo - V - 1dc
6:30 v
____________________________
                      66
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Gils, Ad van / De roekelozen          Gils, Ad van / Trammelant in
                        Zevenhuisen
De belevenissen van een aantal
jonge mensen die zich tijdens de        De rust in een Brabants dorp wordt
Tweede Wereldoorlog rond Goirle        verstoord door de komst van een
met verzetswerk bezighouden.          kunstschilder en zijn gezin. Hierop
Helmond, Westfriesland, 1990          volgt: Een zomer in Zevenhuisen, no.
a137337 strk oorl - V - 1dc 9:20 v       a125135
____________________________          Haarlem, Gottmer, 1981
                        a132801 strk - V - 1dc 5:00 v
Gils, Ad van / Een roos van ijzer       ____________________________

De goede verhouding tussen een         Gils, Ad van / Tumult in Drummel
smid en zijn zoon komt onder druk te
staan door de komst van een nieuwe       In een Brabantse dorpsgemeenschap
buurvrouw.                   breekt tumult uit als blijkt dat de
Geldrop, Celed, 1989              burgemeester zich stiekem
a136865 strk - V - 1dc 3:40 v         bezighoudt met vergaande plannen
____________________________          voor een vernieuwd centrum van het
                        dorp.
Gils, Ad van / Thijs Blom           Oirschot, Iris Oirschot, 1997
                        a146485 strk - V - 1dc 6:43 v
Een student begint in de Peel een       ____________________________
dierenpension. Hierop volgt: Thijs en
Tania, no. a139996               Gils, Ad van / De vrolijke hoertjes
Geldrop, Celed, 1988              van Leyburg
a135743 strk - V - 1dc 3:40 m
____________________________          Drie vrouwen van lichte zeden gaan
                        wonen in een Brabants dorp, waar zij
Gils, Ad van / Thijs en Tania         al spoedig enkele oude klanten
                        ontmoeten.
De verdere belevenissen van een        Haarlem, Gottmer, 1982
jong echtpaar in de Peel. Vervolg op:     a127413 humo strk - V - 1dc 7:50 v
Thijs Blom, no. a135743            ____________________________
Oirschot, Iris Oirschot, 1993
a139996 strk - V - 1dc 4:20 v         Gils, Ad van / Wachten op de lente
____________________________
                        Een zwangere boerendochter wordt
                        verliefd op een Engelsman in de lente
                        van 1945.
                        Helmond, Westfriesland, 1988
                        a136290 strk - V - 1dc 5:00 v
                        ____________________________
                     67
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Gils, Ad van / Een zomer in          Godden, Rumer / De zigeuners
Zevenhuisen
                        Een vrouw die met haar nichtje in een
Het leven in een kleine Brabantse       kasteel aan de kust van Normandië
dorpsgemeenschap, waar een boerin       verblijft, wordt door de
voor potentaat speelt en ook de        dorpsbewoners gehaat daar zij door
pastoor zich terdege doet gelden.       haar nietsontziende machtswellust
Hierop volgt: Afscheid van           vele inwoners, maar vooral de
Zevenhuisen, no. a133146            zigeuners, die op haar terrein hun
Haarlem, Gottmer, 1981             kamp opslaan, veel narigheid
a125135 strk - V - 1dc 7:31 v         berokkent.
____________________________          Bussum, Van Holkema & Warendorf,
                        ca. 1973
Gils, Ad van / De zonen van          Vert. van: Gypsy, gypsy. - 1940
Toeback                    a103751 strk - V - 1dc 7:54 v
                        ____________________________
De drie zonen van een boer in de
Kempen zoeken alledrie naar de         Goeree, Marinus van / De boerderij
vrouw van hun leven. Vervolg op: De      op het eiland
jonge jaren van Jef Toeback, no.
a148205                    Ten koste van alles probeert een
Oirschot, Iris Oirschot, 1999         jonge vrouw, één van de pioniers op
a150852 fami strk - V - 1dc 7:57 m       een stuk ingepolderd land op een
____________________________          Zuidhollands eiland, geld en aanzien
                        te verwerven.
*Gitsberg, R.C. / Mist en rode         Leeuwarden, Van Seijen, 1987
bladerval                   a134778 strk prot - V - 1dc 10:50 v
                        ____________________________
De poging van een Belgische brouwer
om zijn jeugdvriend na de Tweede        Goeree, Marinus van / En altijd is er
Wereldoorlog te rehabiliteren, wordt      strijd
hem fataal.
Leuven, Davidsfonds, 1981           In deze roman wordt een beeld
a205174 vlam - V - 5cc 6:30 v         gegeven van het leven van tuinders,
____________________________          boerenarbeiders en stropers die
                        leefden in de omgeving van Dordrecht
                        in de jaren twintig en dertig.
                        Leeuwarden, Seijen, 1987
                        a134287 strk - V - 1dc 10:50 v
                        ____________________________
                     68
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Goeree, Marinus van / In het licht      *Gogolj, N.W. / De jaarmarkt in
van de zon                  Sorotsjíntsy

Het leven van een schipper die zich      Twee jeugdwerken van de Russische
ondanks tegenwerking van collega's      schrijver (1809-1852).
en conservatieve dorpsgenoten van       Amsterdam, Wereldbibliotheek-
dekknecht opwerkt tot kapitein op de     Vereniging, 1952
veerdienst.                  Vert. van: Sorocinskaja jarmarka ;
Leeuwarden, Van Seijen, 1987         Noc pered rozdestvom
a134353 strk zeel - V - 1dc 10:50 v      a102026 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________         ____________________________

*Goeree, Marinus van / Het lied van      *Goor, Duut van / De klapbrug
de merels
                       Roman over het leven in een
Een jonge vrouw moet in haar eentje      Gronings dorp aan het begin van
een boerenbedrijf runnen als haar       deze eeuw, waarin het leven wordt
vader in het ziekenhuis belandt.       verteld van een knappe
Verhaal dat zich afspeelt in een       hoteliersdochter.
afgelegen buurtschap aan een         Naarden, Strengholt, 1973
rivierdijk in Zuid-Holland.          a110431 strk - V - 7cc 9:20 v
Leeuwarden, Seijen, 1987           ____________________________
a215655 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________         *Goor, Duut van / Knivveltoons

*Goeree, Marinus van / De wijde        Verhalen in Gronings dialect waarin
rivier                    op milde toon de spot met de
                       kleinheid van mensen en met
In het leven op de Zuid-Hollandse       situaties wordt gedreven.
eilanden speelt de bokkenfokker        Haren, Knoop en Niemeyer, 1970
Dorus Sprank een belangrijke rol.       a184927 dial - V - cc
Amsterdam, Arbeiderspers, 1978        ____________________________
a198885 strk fami - V - 6cc 7:50 v
____________________________         *Gorris, Gabriël / De Cleyne Klum

                       De terugblik van een jonge arts op
                       zijn jeugd waarin zijn ouderlijk huis,
                       op een landgoed in de Limburgse
                       Roerstreek, een voorname rol
                       speelde.
                       Amsterdam, Strengholt, 1969
                       a105729 kath strk - V - 10cc 13:40 v
                       ____________________________
                     69
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Gorris, Gabriël / Gelijk met de         *Gower, Iris / Een bitterzoet
lentewind                    verlangen

Een katholieke boerenroman, waarin        Verhaal dat zich afspeelt in Wales
hebzucht, sentimentaliteit, goedheid       aan het begin van de 20e eeuw, waar
en liefde beurtelings de             een vrouw door haar wilskracht en
dorpsbewoners tekenen.              haar gezonde verstand erin slaagt los
Den Haag, Thijmfonds, 1954            te komen van het milieu waarin zij is
a110411 kath strk - V - 7cc 9:20 v        opgegroeid.
____________________________           Utrecht, Kadmos, op. 1985
                         Vert. van: Copper kingdom. - 1983
*Gorris, Gabriël / De wonderdokter        a138641 strk hist - V - 11cc 15:00 v
van Stompwijk                  ____________________________

In het polderland tussen Leiden en        Graaf, Anke de / Als je gekozen
Voorburg spelend verhaal over een        hebt
visser die paranormaal begaafd is en
daardoor veel moeilijkheden           Een ontmoeting in een Amsterdams
ondervindt.                   cafe voert een wanhopig meisje uit
Amsterdam, Strengholt, 1971           het Noordhollandse polderland uit de
a108168 strk - V - 8cc 10:50 v          moeilijke omstandigheden waarin zij
____________________________           door voortijdige zwangerschap is
                         komen te verkeren.
Gouman, B. / Niet enkel duisternis        Haarlem, Gottmer, 1970
                         a106184 strk - V - 1dc 6:39 v
Evert Webbe wordt op vreemde wijze        ____________________________
zijn baan als tuinman op landgoed
'De Heem' ontzegd. Het leven leidt        Graaf, Anke de / De liefde geeft het
hem op wonderlijke wegen. Na geluk        antwoord
komt tegenslag, zowel in zijn werk als
in zijn persoonlijke leven. Zijn vrouw      Een eenvoudige boerendochter
komt te overlijden. Evert blijft echter     trouwt met een rijke aannemerszoon.
trouw aan de Heere en na enkele         Haarlem, Gottmer, 1979
jaren ervaart hij daar de vruchten van.     a118707 strk - V - 1dc 10:14 v
Hij trouwt opnieuw en vindt weer         ____________________________
geluk in zijn leven.
Capelle aan den IJssel, Mes, 1998
a179293 chri strk - V - 1dc 6:55 v
____________________________
                      70
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Graaf, Anke de / De weg naar          Graaff, Barend de / Beloof me maar
Westhoek                    niets

Nadat zijn vriend om het leven is       Heiltje Punt, een jonge vrouw, is niet
gekomen verlaat Sander het plaatsje      geliefd in het dorpje Goedekerke.
Westhoek, om daar na verloop van        Maar als de schrijver Nol Duiven in
tijd weer terug te keren naar zijn       het dijkhuis aan de Schelde komt te
vroegere geliefde.               wonen verandert zij zienderogen.
Amsterdam, Zomer & Keuning           Maar had zij niet altijd neergekeken
Familieromans, 1995              op mensen die bezweken voor de
a143538 fami prot strk - V - 1dc        grote verleiding?
9:20 v                     Kampen, Kok, ...
____________________________          a119921 strk prot - V - 1dc 9:18 v
                        ____________________________
Graaf, Anke de / Zwijgend verleden
                        Graaff, Barend de / Dingena, mijn
Een jonge vrouw wordt achtervolgd       dochter
door haar verleden. De roman speelt
zich af in Westfriesland.           Een meisje is onwetend van het feit
Baarn, Bigot & Van Rossum, 1984        dat haar vader nog leeft. Pas na jaren
a131954 strk - V - 1dc 10:50 v         ontmoet zij hem.
____________________________          Kampen, Kok, 1978
                        a119443 strk prot chri - V - 1dc
Graaf, Gjelt de / Wijneigen          16:28 v
                        ____________________________
Een wijnschrijver keert terug naar zijn
Friese geboortedorp en probeert daar      Graaskamp, Henk / Alles gaat
een wijngaard te cultiveren.          voorbij
Amsterdam, Querido, 1999
a151023 strk psyc - V - 1dc 10:06 m      Het leven van een boerenzoon en zijn
____________________________          naaste familie gaat niet over rozen,
                        mede door de dominante moeder.
*Graaf, J. de / Volk oet            Enschede, Van de Berg, 2000
Grunnegerlaand                 a356250 strk - V - 1dc 15:00 v
                        ____________________________
Korte verhalen in Gronings dialect.
Groningen, Niemeijer, 1946
a186949 dial - V - 4cc 5:00 v
____________________________
                     71
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Graaskamp, Henk / Een boer is niet      *Groaver, Gerrit / Van dei van dou
van gister
                       Schetsen en vooral anekdotes uit het
De veranderingen in het moderne        Groningen van 40-50 jaar geleden in
boerenbedrijf en de partnerkeuze van     het Hogelandster dialekt geschreven,
de zoon zetten de verhouding tussen      waaraan ware gebeurtenissen ten
een boer en zijn zoon sterk onder       grondslag liggen.
druk.                     Groningen, Niemeijer, 1980
Enschede, Van de Berg, 1996          a200193 strk hist verh - V - 2cc 2:10
a228044 strk - V - 1dc 11:48 v        v
____________________________         ____________________________

Green, Hannah / Goede gaven          Groninger koek

Het leven van een Amerikaans         Eigentijdse Groninger volksverhalen
boerengezin verandert volkomen door      (gedeeltelijk in dialect) van en over
de beslissing van een ambtenaar hun      werkende jongeren in de stad
boerderij een culturele bestemming te     Groningen, waarin de verhouding
geven.                    werkgever-werknemer wordt
Baarn, Hollandia, 1986            gehekeld, veelal in ongekuiste taal.
Vert. van: Simple gifts. - 1986        Groningen, Xeno, 1974
a131999 strk fami - V - 1dc 7:50 v      a197241 dial - V - 1dc 5:00 m
____________________________         ____________________________

Griever, G. / Remko              *Groot, Freek de / Het visioen van
                       de wraak
Zijn liefde voor een Fries
onderwijzeresje, dat niet bekwaam       Knelia van Toor wil haar zoon Klaas
geacht wordt voor het boerenbedrijf,     graag koppelen aan de dochter van
vormt voor een Groningse           de rijkste boer uit de contreien maar
boerenzoon een bron van wrijving       Klaas vat liefde op voor een
met zijn ouders.               daggeldersdochter.
Amsterdam, Strengholt, 1975          Utrecht, Den Hertog, 1979
a115066 strk - V - 1dc 6:30 m         a165500 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________         ____________________________

*Griever, G. / Tetje

Boerenroman, spelend in Groningen.
Amsterdam, Amsterdam Boek, ...
a192079 strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________
                     72
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Groot, J.M. de / Mijn hart trekt naar     *Gèssel, Frans van / Unne bussel
het waterland                 kronieken

Een sociaal-werkster die een baan       Bundeling van 57 verhalen zonder
vindt in een stad blijft toch altijd      onderlinge samenhang, waar nogal
verlangen naar haar geboortestreek:      eens nostalgische gedachten in te
het wijde Friese waterland.          herkennen zijn.
Alkmaar, Kluitman, 1961            Sint Michielsgestel, Smits, 1992
a160990 vrou strk - V - 3cc 3:40 v       a140381 dial verh - V - 5cc 6:30 m
____________________________          ____________________________

Groot, Duke / Liesje van Schaffen       Gulbranssen, Trygve / De
                        geschiedenis van het geslacht
In het 18e eeuwse Vlaanderen wordt       Bjørndal
een arm meisje verliefd op een hoge
Franse militair.                Een trilogie over de bewoners van de
Hulshout, D.K.S., 1996             Bjørndalhoeve.
a227924 hist strk - V - 1dc 5:09 v       Den Haag, Zuid-Hollandsche
____________________________          Uitgevers Maatschappij, 1933
                        a100389 fami strk - V - 2dc 30:54 v
Grosfeld, José / Verhalen uit de        ____________________________
Meierij
                        *Haan, Tjaard W.R. de / Vlaamse
Bijeengebrachte verhalen over         dorpsverhalen uit vroeger tijd
mensen, dingen en gebeurtenissen,
die als karakteristiek gelden voor de     Bloemlezing dorpsverhalen uit de
Meierij.                    Zuid-Nederlandse literatuur van de
Bussum, Michon, 1987              vorige en het begin van deze eeuw.
a135524 verh strk - V - 1dc 5:17 v       Utrecht, Het Spectrum, 1978
____________________________          a121772 vlam verh - V - 6cc 7:50 v
                        ____________________________
*Grunnen, Henny / 't Weer is bie
reuten                     *Haas-Okken, T.K.E. de / In hörn
                        van heerd
Een meisje hoort van haar moeder
dat zij gedeeltelijk van joodse afkomst    Bundel schetsen in Gronings dialect.
is en raakt daardoor in een ernstige      Groningen, Noordhoff, 1906
identiteitscrisis.               a191204 dial - V - 4cc 5:00 v
Wildervank, Dekker & Huisman, 1982       ____________________________
a206444 dial - V - 4cc 5:00 v
____________________________
                     73
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Haas-Okken, T.K.E. de / Olle         *Haas-Okken, T.K.E. de / Pieterke
vrunden in Grönnegerland
                       Roman in Gronings dialect.
Korte verhalen in Gronings dialect.      Groningen, Erven B. van der Kamp,
Leeuwarden, Meijer & Schaafsma,        1927
1906                     a193580 dial - V - 2cc 2:10 v
a186207 dial - V - cc             ____________________________
____________________________
                       *Haas-Okken, T.K.E. de /
*Haas-Okken, T.K.E. de / Op          Spindroaden
proatstoul
                       Bundel schetsen in Gronings dialect.
Schetsen in Gronings dialect.         Zwolle, Vogt en Breunis, 1923
Uithuizen, Fongers, 1919           a189599 dial - V - 4cc 5:00 v
a190222 dial - V - 4cc 5:00 v         ____________________________
____________________________
                       *Haimon, Paul / De weg over de
*Haas-Okken, T.K.E. de /           grens
Steernhelder
                       Historische reportage roman over het
Familieverhaal in Gronings dialect.      primitieve milieu van de steenbakkers
Veendam, De Lange, 1915            in de Limburgs-Duitse grensstreek ten
a190447 dial - V - 4cc 5:00 v         tijde van de industrialisatie van het
____________________________         Roergebied.
                       's-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar,
*Haas-Okken, T.K.E. de /           1958
Hoppersvolk                  a118231 strk - V - 7cc 9:20 v
                       ____________________________
Roman in Gronings dialect over het
leven op het Groningse platteland.      *Hak, Elbert / Huib de weerwolf van
Uithuizen, Fongers, 1912           de Paauwenschans
a189808 dial - V - 4cc 5:00 v
____________________________         In de Betuwe in de jaren voor de
                       Tweede Wereldoorlog besluit een
*Haas-Okken, T.K.E. de / Damster       boerenzoon predikant te worden.
volksleven                  Almkerk, Loevestein, 1992
                       a141784 strk prot - V - 9cc 12:10 v
Schetsen en verhalen in Gronings       ____________________________
dialect.
Appingedam, Oosterheert, 1959
a186834 dial - V - cc
____________________________
                     74
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Hak, Elbert / De Pauwenschans         *Hannelore, Robin / De korenpater

Dorpsnovelle, zich afspelend in de       Een streng katholiek opgevoede
Betuwe in de dertiger jaren, met als      politiecommissaris moet het opnemen
onderwerp de gebeurtenissen op en        tegen een corrupte burgemeester en
rond een boerderij.               gemeenteraad in een dorpje in de
Den Haag, Kruseman, 1982            Vlaamse Kempen.
a125047 strk - V - 3cc 3:40 v          Brecht, De Roerdomp, 1986
____________________________          a134132 kath strk - V - 5cc 6:30 v
                        ____________________________
*Hallen, Ernest Van der / De wind
waait                      *Hannelore, Robin / De krekels van
                        Pulle
De zwerftochten in een woonwagen
van een schilder, een dichter en een      De ontwikkelingen in een dorp in de
zanger door het Vlaamse land.          Belgische Kempen van 1900 tot
Leuven, Davidsfonds, 1932            1995.
a106359 strk - V - 3cc 3:40 m          Turnhout, Heibrand, 1995
____________________________          a144512 strk - V - 6cc 7:50 m
                        ____________________________
*Halm, N. van / Boelhuis bij Jaap
Grafhorst                    *Hannelore, Robin / Het naaigaren
                        van de duivel
Een in de dertiger jaren spelend
verhaal over een boer die door         Als een arts weet dat hij kanker heeft
financiële moeilijkheden genoodzaakt      in een vergevorderd stadium, gaat hij
wordt zijn boerderij te verkopen.        terug naar het dorp van zijn jeugd om
Wageningen, Zomer & Keuning, 1968        nasporingen te doen naar de
a112537 prot strk - V - 4cc 5:00 m       kruiderijen die een oude vrouw
____________________________          verstrekte aan ernstig zieken die dan
                        genazen.
Hannelore, Robin / Kemphaan met         Leuven, Davidsfonds, 1981
witte kraag                   a122812 strk - V - 4cc 5:00 m
                        ____________________________
Tien verhalen over mensen in de
Belgische Kempen, die graag een         Hannelore, Robin / Een schild met
belangrijke plaats in het leven willen     everzwijnen
hebben, maar tot de ontdekking
moeten komen dat ze eigenlijk niet       Een jonge dorpspastoor in de
meetellen.                   Belgische Kempen ontmoet veel
Turnhout, Heibrand, 1997            weerstand bij zijn behoudende
a229114 strk verh - V - 1dc 4:10 m       parochianen.
____________________________          Brecht, De Roerdomp, 1990
                        a139426 strk kath - V - 1dc 5:00 m
                        ____________________________                      75
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Hannelore, Robin / Toen Onze-         *Hartsema, David / Boetendieks en
Lieve-Vrouw wegging uit Eisterlee       binnendieks

Enkele schilderachtige figuren         Korte schetsen in Gronings dialect.
vertellen over de ondergang van hun      Groningen, Stabo/Sasland, 1979
dorp in de Vlaamse Kempen.           a198777 dial - V - 3cc 3:40 m
Vosselaar, Heibrand, 1999           ____________________________
a148270 strk vlam - V - 1dc 4:44 m
____________________________          Hartsema, David / Grunneger
                        pertretten
*Hans, A. / De zwerver van het
Olmenhof                    Waargebeurde en verzonnen
                        verhalen, essays en een aantal in het
Na het overlijden van zijn vader komt     Gronings dialect omgezette verhalen.
de jongste zoon uit Amerika terug       Bedum, Profiel, 1988
maar ontdekt dat zijn broer op slinkse     a217962 dial verh - V - 1dc 5:00 m
wijze de hele erfenis heeft ingepikt.     ____________________________
Antwerpen, Opdebeek, 1974
a112118 strk - V - 5cc 6:30 v         Hartsema, David / De meesterdief
____________________________          uit de Wouden

Harris, Joanne / Stranddieven         Boek met een keur van verhalen uit
                        het Friesland in de achttiende en
Een vrouw, die na tien jaar Parijs       negentiende eeuw.
terugkeert naar haar geboorte-eiland      Drachten, Friese Pers Boekerij, 1990
in het zuidwesten van Frankrijk,        a219413 hist strk verh - V - 1dc 6:30
probeert met de hulp van de          v
eilandbewoners de neergang van het       ____________________________
eiland tot staan te brengen.
Baarn, De Kern, 2002              Haruf, Kent / Het lied van de
Vert. van: Coastliners. - 2002         vlakten
a360042 strk buit - V - 1dc 12:57 v
____________________________          Een jaar uit het leven van enkele
                        mensen uit een prairiestadje in
*Harteveld-Roos, C. / Haar leven        Colorado.
was geven                   Amsterdam, De Bezige Bij, 2000
                        Vert. van: Plainsong. - 1999
Autobiografische novelle, waarin het      a355489 strk - V - 1dc 9:39 v
moeilijke leven van een            ____________________________
Scheveningse vissersvrouw rond de
Tweede Wereldoorlog wordt
beschreven door haar dochter.
Scheveningen, Den Dulk, 1982
a124088 biog strk - V - 2cc 2:10 v
____________________________                     76
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Havanha / Garriet Jan als vrijgezel     *Havanha / Garriet Jan van tienen
                       klaar
Korte verhalen in Drents dialect.
Meppel, Boom, 1964              Korte verhalen in Drents dialect.
a191185 dial - V - 3cc 3:40 m         Meppel, Boom, 1968
____________________________         a197425 dial - V - 3cc 3:40 m
                       ____________________________
*Havanha / Garriet Jan en
Annegien                   *Havanha / Hendrik Jan van de
                       Beulakker
Humoristische verhalen in Overijsels-
Drents grensdialect.             Humoristische schetsen in
Meppel, null, 1964              Noordoverijssels dialect.
a191398 dial - V - 3cc 3:40 m         Meppel, Boom, ...
____________________________         a192563 dial - V - 4cc 5:00 m
                       ____________________________
*Havanha / Garriet Jan één
averecht                   *Hazeu, Wim / Bandijk

Humoristische verhalen in Drents       Een gescheiden man trekt zich terug
dialect.                   in een rivierhuisje en wordt daar
Meppel, Boom, ...               geconfronteerd met het
a193251 verh humo strk - V - 2cc       oorlogsverleden van de streek.
2:10 m                    's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,
____________________________         1985
                       a130072 strk - V - 4cc 5:00 v
*Havanha / Garriet Jan omnibus        ____________________________

Verhalen van vroeger over de boer       *Heerde, Gerrit van / De Rondweg
Garriet Jan en zijn vrouw Annegien,
geschreven in het goed verstaanbaar      Een jongeman verplaatst zijn
dialect van Noord-west Overijssel.      kruidenierszaakje naar de wijk waar
Meppel, Boom-Pers, 1985            een nieuwe rondweg zou komen,
a214723 strk verh - V - 11cc 15:00 v     maar doordat dit plan gewijzigd wordt,
____________________________         raakt hij in grote moeilijkheden.
                       Kampen, Kok, 1961
*Havanha / Garriet Jan op volle        a160521 strk - V - 4cc 5:00 v
toeren                    ____________________________

Humoristische verhalen in Drents
dialekt.
Meppel, Boom, ca.1974
a191546 verh humo strk - V - 3cc
3:40 m
____________________________                     77
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Heerkens, Norbert F. / De           Heijden, Jan van der / Hij zal de
nieuwkomers                  koekoek niet meer horen roepen

Een uit de randstad afkomstig         43 verhalen die een beeld geven van
echtpaar vestigt zich in een Brabants     het leven in de Kempen zoals zich dat
dorp, wat niet zonder moeilijkheden      afspeelde in de jaren 1928-1946.
gepaard gaat.                 Hapert, De Kempen Pers, 1988
Baarn, De Fontein, 1979            a135578 strk verh - V - 1dc 6:30 m
a120063 strk kath - V - 1dc 7:26 v      ____________________________
____________________________
                       *Hemeldonck, Emiel van / Dorp in
Heerkens, Norbert F. / De Vijf Eiken     de hei

Een in een klein Brabants grensdorp      Greta, een boerendochter uit een
gesitueerde streekroman, waarin het      dorpje in de Belgische Kempen,
wel en wee van drie generaties        trouwt door liefde verblind met een
boeren in de eerste helft van de 20e     nietsnut en een zwakkeling, en blijft
eeuw wordt beschreven.            toch van hem houden, hoewel hij
De Bilt, De Fontein, 1973           meer verdriet dan vreugde schenkt.
a113072 strk - V - 1dc 12:25 v        Den Haag, Thijmfonds, 1948
____________________________         a101595 strk - V - 7cc 9:20 v
                       ____________________________
*Heerkens, Norbert F. / De
wolwevers                   Hemeldonck, Emiel van / Maria,
                       mijn kind
Verhaal, dat omstreeks 1850 begint
en drie generaties overbrugt, handelt     Maria is 16 jaar als haar moeder sterft
over de bewustwording van de         en zij voor het gezin moet zorgen
arbeiders uit de Tilburgse          maar ze slaat zich dapper door alle
wolindustrie.                 moeilijkheden heen.
De Bilt, De Fontein, 1975           Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,
a112295 berb fami strk - V - 9cc       1975
12:10 m                    a100176 strk kath - V - 1dc 7:54 v
____________________________         ____________________________

*Heijden, Fulco van der / ...En het      *Hemeldonck, Emiel van / Moeder
beste van Hasse                Greta

Bundel met 26 korte verhalen "uit het     Na de dood van haar man blijft Greta
leven gegrepen", voorgelezen in het      alleen met haar 7 kinderen op de hei.
dialect van de streek rond Heeswijk-     Den Haag, Thijmfonds, 1948
Dinther.                   a110023 strk - V - 6cc 7:50 v
Delft, Eburon, 1987              ____________________________
a140771 dial verh - V - 6cc 7:50 m
____________________________                     78
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Hemert, Willy van / Dagboek van       *Heuvelman, Jan / Wat ook het
een herdershond               leven brengt

Door zijn sociale bewogenheid komt      Het wel en wee van een Drents
een jonge kapelaan, werkzaam in een     protestants boerengezin van de jaren
Limburgs mijndorp aan het begin van     dertig tot zestig in de streek rondom
de 20e eeuw, in conflict met zijn      Hoogeveen. Bevat dialect.
pastoor, terwijl ook de dorpsroddel     Zuidwolde, Stichting Het Drentse
hem niet onberoerd laat.           Boek, 1984
Amsterdam, Elsevier, 1978          a170643 prot strk - V - 5cc 6:30 v
a114384 kath strk - V - 1dc 12:42 v     ____________________________
____________________________
                       *Heuvelmans, F. / Jan Blokker
Hemert, Willy van / Tweede
dagboek van een herdershond         Studenten belevenissen.
                       Brussel, Reinaert, 1972
Verdere belevenissen van een sociaal     a194408 vlam humo - V - 3cc 3:40
bewogen kapelaan, werkzaam in een      m
Limburgs mijndorp aan het begin van     ____________________________
de 20e eeuw.
Amsterdam, Elsevier, 1979          *Hidding, Johan / Liefde in het
a118317 kath strk - V - 1dc 8:44 m      oude landschap
____________________________
                       Drentse streekroman.
*Herk, Aritha van / Judith          Kampen, Kok, ca. 1946
                       a183730 strk - V - cc
Na de dood van haar ouders geeft       ____________________________
een 23-jarig Canadees meisje haar
baan als secretaresse op, maakt een     *Hidding, Joh. / Heuvings
eind aan haar verhouding met haar      haardstee
chef en begint in haar eentje een
varkensfokkerij. In Canada bekroond.     Auteur beschrijft de lotgevallen van
Utrecht, Amsterdam boek, 1979        een boerengeslacht in het Drente van
Vert. van: Judith. - 1978          de tweede helft van de vorige eeuw.
a125434 strk psyc - V - 5cc 6:30 m      Nijkerk, Callenbach, 1950
____________________________         a183757 strk - V - cc
                       ____________________________
                    79
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Hidding, Joh. / De race            Hoffman, Willem / Anneke van de
                        Lijsterhof
Het leven van Hendrik Jan de
schaapherder en zijn dorpsgenoten in      Als de enige dochter van een
het oude Drentse land.             Brabantse boer ongehuwd zwanger
Kampen, Kok, 1941               raakt, wordt zij het huis uitgestuurd.
a162052 strk - V - 4cc 5:00 m         Bergen op Zoom, PenBook, 1987
____________________________          a134582 strk fami - V - 1dc 2:10 v
                        ____________________________
*Hoeck, Albert Van / Een man te
veel                      *Hofstede, Rolf / Wij vissen niet op
                        zondag
Een verlopen kunstschilder die samen
met zijn doodzieke vrouw inwoont bij      Protestants-christelijke roman over
zijn zoon, heeft een vernietigende       Scheveningse vissers.
invloed op diens huwelijk.           Den Haag, Voorhoeve, ca.1967
Zele, D.A.P. Reinaert, 1978          a112397 prot strk - V - 3cc 3:40 v
a197305 vlam - V - 4cc 5:00 v         ____________________________
____________________________
                        *Holden, Harold / Als de heide
*Hoekstra-Kloosterhuis, C. / Dat        roept...
klaaine prugeltje
                        Een plattelandsarts overweegt zijn
Een in het begin van de 20e eeuw        praktijk te ruilen voor een baan in de
spelend verhaal over een Groningse       stad, terwijl hij zich tegelijkertijd moet
jongen die na een jaar hard werken       bezighouden met het probleem of hij
op een boerderij zijn grootste wens in     wel met een dertig jaar jongere vrouw
vervulling ziet gaan: verder leren op     mag trouwen.
een ambachtsschool.              Amsterdam, Triton Pers, 1975
Wildervank, Dekker en Huisman,         Vert. van: Der Heidedoktor. - 1971
1983                      a191212 dokt strk - V - 4cc 5:00 v
a209721 strk - V - 2cc 2:10 m         ____________________________
____________________________
                        *Hollewijn, Bèr / Als ratten in de
*Hoekstra, Titia / Wietske en de        kerk
paardenman
                        Door zijn voortvarende optreden krijgt
De enige dochter van een zeer rijke      de nieuwe pastoor aanvankelijk de
boer wordt na enkele misverstanden       Limburgse bevolking tegen zich maar,
voor de keuze van haar leven gesteld.     maar later weet hij door geduld en
's-Gravenhage, Voorhoeve, 1966         begrip zijn parochianen voor zich te
a110759 strk prot - V - 6cc 7:50 v       winnen.
____________________________          De Bilt, De Fontein, 1974
                        a110781 kath strk - V - 4cc 5:00 v
                        ____________________________                     80
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Hollewijn, Bèr / Het boerderijtje        *Hoogenbemt, Albert van / De stille
                        man
Een zoon van een fabrieksarbeider
en een boerendochter weet zich na        In de periode dat hij bij zichzelf een
veel vallen en opstaan aan zijn milieu     onverklaarbare rust signaleert,
te onttrekken. Vervolg op: Sjenske,       verneemt een man van middelbare
no. a140372                   leeftijd dat zijn vader niet de stille,
Naarden, Strengholt, 1976            bewonderenswaardige man was, die
a113776 strk soci - V - 1dc 5:13 v       hij uiterlijk leek.
____________________________          Brussel, Manteau, 1977
                        a114707 psyc vlam - V - 5cc 6:30 m
*Hollewijn, Bèr / Sjengske           ____________________________

Verhaal dat zich in de dertiger jaren      *Hoogstraten, Nans / ....en gij zult
afspeelt in het Maastrichtse          stille zijn
Boschstraatkwartier, een a-sociale
wijk waar veel arbeiders in krappe       Een vervallen boerenhoeve wordt
behuizingen hun onderkomen           weer tot bloei gebracht, maar de
vonden, en die in 3 episoden het        zoon, voor wie de boerderij bestemd
armoedige en ellendige leven          is, heeft andere interesses.
beschrijft van de glasblazer Sjeng.       Leiden: Groen, null, 1969
Hierop volgt: Het boerderijtje, no.       a165798 strk prot chri - V - 5cc 6:30
a113776                     v
Maastricht, Gadet, 1980             ____________________________
a140372 dial strk soci - V - 8cc
10:50 v                     Hoorn, Arjen van / De nachtegaal
____________________________          zingt

*Holm, Jan / Waar de turf verdwijnt       Een meisje moet door een diep dal
                        voordat haar leven in een rustiger
Streekroman, gedeeltelijk in Gronings      vaarwater terecht komt.
dialect,spelend aan het einde van de      Dordrecht, Van den Tol, 1980
19e eeuw.                    a166777 strk prot chri - V - 1dc
's-Gravenhage, De Schouw, 1944         22:10 v
a198000 dial - V - 4cc 5:00 v          ____________________________
____________________________
                      81
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Hoorn, Arjen van / Schaduwen op       Hoorn, Arjen van / Wolken boven
Avondrust                  Weltevreden

Het leven van Mientje is vol         Beschrijving van het verdere leven
onverwachte ontwikkelingen. De        van Mientje, hoofdpersoon in het
zorgen nemen geleidelijk toe. Al       feuilleton dat in de jaren 1979 en
enkele jaren geniet Mientje ervan dat    1980 in het Reformatorisch Dagblad
haar ouders zich zo gelukkig voelen     is verschenen. Haar leven speelt zich
in het daggeldershuisje achter de      af in en rondom Weltevreden, de
boerderij. Toch vallen er schaduwen     boerderij van haar man. Ze verlangt
over die vredige plek.            vurig naar een kind, maar haar gebed
Ede, Hardeman, 1999             hiervoor wordt niet verhoord. Zelf ziet
a179424 strk prot chri - V - 1dc 8:52    ze daarin een straf voor iets uit haar
v                      verleden.
____________________________         Ede, Hardeman, 1998
                       a178977 strk prot chri - V - 1dc 7:50
Hoorn, Arjen van / Vrede in         v
Avondrust                  ____________________________

Het gemis van Gerrit zet een stempel     Hoorn, Margreet van / Als de
op het leven van Mientje, maar de      schoven zijn gebonden
kinderen geven veel blijdschap.
Doordat Mientje de boerderij wil       Het huwelijks- en gezinsleven van
verkopen, komt ze weer in contact      een echtpaar waar van de man
met Janus. Hij komt vaak bij haar op     meestal op zee zit. Hierop volgt:
bezoek en wordt steeds            Eenzaam zijn de wegen, no. a161593
sympathieker. Maar zijn bezoeken       Haarlem, Gottmer, 1978
geven Mientje ook innerlijke         a103816 strk - V - 1dc 3:11 v
conflicten.                 ____________________________
Ede, Hardeman, 1999
a179510 strk prot chri - V - 1dc 8:01    Hoorn, Margreet van / Catherien
v
____________________________         Een kinderjuffrouw gaat nadat haar
                       verloofde vlak voor hun huwelijk
                       verongelukt is, de kinderen verzorgen
                       van een gescheiden dirigent.
                       Haarlem, Gottmer, 1969
                       a104783 strk fami - V - 1dc 7:50 v
                       ____________________________
                    82
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Hoorn, Margreet van / Eenzaam        Hooyberghs, Anne-Marie /
zijn de wegen                 Zigeunerrapsodie

Centraal staan in deze gezinsroman      Een jonge vrouw voert een verbeten
de drie kinderen binnen een          strijd om haar zoon die vlak na zijn
schippersgezin en de moeilijkheden      geboorte te vondeling is gelegd, uit
en vreugden die zij hun ouders        handen van zijn natuurlijke vader te
bezorgen. Vervolg op: Als de schoven     houden.
zijn gebonden, no. a103816          Utrecht, De Koofschep, 1995
Haarlem, Gottmer, 1983            a144487 strk hist - V - 1dc 13:49 v
a161593 fami strk - V - 8cc 10:50 m      ____________________________
____________________________
                       Hornman, Wim / Een kroon van
*Hoorn, Margreet van / Een          prikkeldraad
wonderlijke zomer
                       Als een tandarts in zijn geboortedorp
Een jong meisje meent dat zij door      een kampeerboerderij wil kopen
uitdagend en modern te doen,         ontstaan complicaties door de vondst
vrienden zal vinden en haar          van een lijk.
innnerlijke leegte kan verbergen,       Helmond, Westfriesland, 1993
maar door het verdriet na het         a141969 fami strk - V - 1dc 10:50 v
overlijden van haar moeder, gaat zij     ____________________________
inzien dat andere waarden
belangrijker zijn.              Hornman, Wim / Wie zonder zonde
Hoorn, "Westfriesland", 1969         is
a105883 strk - V J C - 6cc 7:50 v
____________________________         Het leven in een gereformeerd Fries
                       dorp in de crisisjaren is minder rustig
Hoorn, Margreet van / Moeder         en deugdzaam dan het op het eerste
Maaike                    gezicht lijkt.
                       Hoorn, Westfriesland, 1997
Een jonge verpleegster wordt verliefd     a146150 strk - V - 1dc 8:14 v
op één van haar patiënten, met wie zij    ____________________________
echter niet zo heel lang gelukkig zal
zijn.                     *Horsten, Jan / De stroper van het
Haarlem, Gottmer, 1965            Mariënbos
a115819 strk - V - 1dc 3:40 v
____________________________         Levensbeschrijving van een
                       volksjongen aan de Belgische grens
                       in de crisisjaren voor de Twee
                       Wereldoorlog.
                       Maasbree, Zelen, 1980
                       a121002 strk soci - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
                     83
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Horst-Hoekstra, A.C. ter / Klein       *Hoving, H. / Pa, wat dut de wind as
pittichie                   hai nait waait?

Schetsen van het plattelandsleven in      Humoristische schetsjes in Gronings
Westfriesland van 1837-1888.          dialect.
Hoorn, Westfriesland, 1954           Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972
a108620 strk - V - 7cc 9:20 v         a187576 dial - V - 1cc 0:40 v
____________________________          ____________________________

*Horst, L.W. van der / De hemel hier      *Huizenga-Onnekes, E.J. / Heksen-
al verdiend                  en duivelsverhalen in
                        Groningerland
Vertellingen over het wel en wee van
een aantal Brabantse mensen.          Verhalen in Gronings dialect.
Helmond, Uitgeverij Helmond, 1966       Winschoten, Van der Veen, 1969
a143615 dial strk verh - V - 3cc 3:40     a189914 dial - V - 7cc 9:20 v
m                       ____________________________
____________________________
                        Huizinga, Leonhard / Vóór de
*Horst, L.W. van der / Ja, 'n mens       laatste bladeren vallen ...
kan wa meemake
                        Familieroman, spelend tegen de
Drie vertellingen uit de goede oude      achtergrond van het Zeeuwse
tijd. Gebeurtenissen uit het leven van     landschap, over een fantasierijke en
mensen van alle dag met hun          avontuurlijke jongen, die al vroeg zijn
dagelijkse beslommeringen, waarop       ouders verliest, en opgroeit tot een
het Helmondse gezegde: "Ja, 'n mens      doortastende jongeman.
kan wa meemake" van toepassing is.       Ankeveen, Mingus, 1981
Someren, Drukkerij Haerkens, ca.        a125371 fami strk - V - 1dc 13:40 v
1970                      ____________________________
a143574 dial verh strk - V - 6cc 7:50
m                       *Hulse, R. van / Poldervolk
____________________________
                        Vlaamse boerenroman.
*Horst, L.W. van der / Kie, dor zit 'n     Hasselt, Heideland, 1967
kat in d'n torre                a105000 strk vlam - V - 6cc 7:50 v
                        ____________________________
Vertellingen over het wel en wee van
een aantal Brabantse mensen.
Someren, Drukkerij Haerkens, ...
a143770 dial verh strk - V - 5cc 6:30
m
____________________________
                     84
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Huygen, Wil / Waarnemer gevraagd       *Isacker van, Frans / Posthume
                       wandeling
Een jonge pas afgestudeeerde
marine-arts neemt gedurende een        Peinzende terugblik op schrijvers
week een plattelandsartsenpraktijk      verhouding tot zijn vader, die minister
waar, waarbij hij met de nodige        in België is geweest.
perikelen geconfronteerd wordt.        Brugge, Desclée de Brouwer, 1969
Nieuwkoop, Heuff, 1979            a184470 psyc vlam verh - V - cc
a119174 dokt strk - V - 1dc 6:11 v      ____________________________
____________________________
                       *Isacker, Frans van / De wereld
*Idsardi / Mooie Maria            verandert

Maria Jongsma vindt het kleine stadje     Ondanks de politieke verdeeldheid
in Friesland te saai en vertrekt naar     probeert de grootvader van een
Amsterdam waar zij zich in de varíte     Vlaams gezin tijdens de Tweede
wereld stort, maar teleurstelling en     Wereldoorlog de band tussen de
ontnuchtering volgen onvermijdelijk.     familieleden hecht te houden.
Kampen, Kok, 1979               Brugge, Orion, 1968
a120475 strk - V - 5cc 6:30 m         a192631 fami oorl vlam - V - 12cc
____________________________         16:30 m
                       ____________________________
Idsardi / Ons Anneke
                       Istendael, Geert van / Veldwerk in
In Friesland spelende roman, waarin      Vlaanderen
een arme arbeidersdochter verliefd
wordt op een rijke boerenzoon.        Vijf verhalen over gewone Vlaamse
Gedateerd verhaal.              mannen en vrouwen die een gewoon
Kampen, Kok, 1979               bestaan leiden. Onder deze
a120830 strk - V - 1dc 7:48 m         alledaagsheid schuilt echter een
____________________________         dreiging.
                       Amsterdam, Atlas, 2000
*Idsardi / Rozenhof              a356940 verh psyc vlam - V - 1dc
                       4:26 m
Een predikant voert strijd tegen de      ____________________________
geestelijke sleur, waarin de bewoners
van zijn Friese dorp verkeren.        Iterson, Ad van / Zuiderlingen
Kampen, Kok, 1979
a121667 strk - V - 6cc 7:50 m         Verhalen over mensen in Maastricht.
____________________________         Amsterdam, Veen, 1998
                       a147469 verh strk - V - 1dc 3:15 m
                       ____________________________
                     85
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Iven, Willem / Miet             Janssen, Ben / De bezem en de
                       meitak
Een in het dialect van de Brabantse
Peel geschreven verslag van een jaar     Anecdotes, oude gebruiken, bijgeloof
boerenleven (1944-1945) in Bakel,      etcetera over vrijen en trouwen in de
zoals de auteur dat als 12-jarige      Kempen, Meierij en Peel.
jongen leerde kennen.            Maasbree, Corrie Zelen, 1979
's-Hertogenbosch, Distel, 1978        a123477 strk dial - V - 1dc 2:10 m
a118731 dial - V - 2cc 2:10 m        ____________________________
____________________________
                       Janssen, Ben / Humor in Brabant
*Iven, Willem / Vidi aquam
                       Bundel korte anekdoten en spreuken
Brabantse verhalen.             in Brabants dialect.
Deurne, Tij Kools, 1976           Maasbree, De Lijster, 1982
a139136 verh dial - V - 2cc 2:10 m      a125544 strk dial - V - 1dc 5:43 v
____________________________         ____________________________

*Jägersberg, Otto / Wierook en        Janssen, Ben / De koning en de
roggebrood                  boer

Een scherp getekend, onthullend       Bevat ook tekst van C. Rijken
beeld van het materialisme en de       Maasbree, Uitgeverij Corrie Zelen,
platvloerse, soms goedmoedige        1979
mentaliteit van een             a123263 strk verh - V - 1dc 5:47 m
dorpsgemeenschap in Westfalen        ____________________________
tussen de jaren 1935 en 1960.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1966      Janssen, Ben / Lachen is de beste
a124771 strk - V - cc            medicijn
____________________________
                       Groot aantal grappen in diverse
Jansen-Meijnen, Nanda / Boeren en      genres.
buitenlui                  Maasbree, De Lijster, 1983
                       a126612 dial - V - 1dc 2:35 m
Verhalen van hedendaagse           ____________________________
Nederlandstalige auteurs over het
boerenbedrijf.                *Janssen, Jo / De pauw en andere
Amersfoort, Novella, 1996          verhalen
a146086 verh strk - V - 1dc 3:40 m
____________________________         Verhalen over dieren en over het
                       leven in een Limburgse grensstreek in
                       de eerste helft van deze eeuw.
                       Breda, De Ster, 1991
                       a138707 dier strk - V - 3cc 3:40 v
                       ____________________________                    86
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Janssen, Jos / Zesde omnibus van        *Jensema, Sien / Hidde Betuun
de gulle Vlaamse lach
                         Streekroman, geschreven in Gronings
Vlaamse verhalen.                dialect.
Zele, Reinart, 1978               Assen, Van Gorcum, 1952
a116846 humo vlam verh - V - 13cc        a207770 dial - V - 5cc 6:30 v
17:60 v                     ____________________________
____________________________
                         *Jeurissen, Alfons / Broeder Bertus
*Jassies, K. / Rijpe aren stille
spoelen                     Oud Kempens volksverhaal over de
                         vereenzaming van een oude
Een meisje uit de boerenstand dat in       zonderling in een bijgelovige,
het begin van deze eeuw opgroeit en       vreesachtige omgeving.
later trouwt met een textielarbeider,      Amsterdam, Wereldbibliotheek-
ondergaat met haar gezin de           vereniging, 1975
wisselvalligheid van het leven, van de      a111946 strk verh - V - 2cc 2:10 v
ekonomische krisis in de jaren dertig      ____________________________
tot en met de huidige werkloosheid in
de textielindustrie.               *Jeurissen, Alfons / Heikleuters
Deventer, Kluwer, 1967
a104054 strk - V - 6cc 7:50 m          Streekverhaal, spelend in Belgisch-
____________________________           Limburg op het gebied tusen Hasselt,
                         Genk en Zonhoven aan het begin van
*Jensema, Sien / Aalbert             deze eeuw, over het arme bestaan
                         van de heiboertjes die voornamelijk
Gronings dialekt.                als bezembinders aan de kost
Winschoten, Van der Veen, 1971          kwamen.
a206872 dial - V - 2cc 2:10 v          Brecht, De Roerdomp, 1980
____________________________           a122595 strk - V - 5cc 6:30 v
                         ____________________________
*Jensema, Sien / Berend
Kopstubber

Streekroman in het Groninger dialekt.
Assen, Van Gorcum, 1939
a207064 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________
                      87
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Johann, A.E. / Dochter van de          Jong, A.M. de / Flierefluiters
sneeuwvelden                   tussenkomst

Eva Deels trouwt met de ruige          De vrolijke zwerver Flierefluiter verlost
Canadese boer Tom O'Shea. Het          een Brabants dorp van een zeer
huwelijk brengt niet wat zij ervan        "aards" spook.
verwacht. Op zekere dag ontmoet zij       Amsterdam, Querido, 1929
een jonge landmeter op wie zij          a104863 strk - V - 1dc 3:11 m
verliefd wordt, en van wie zij later een     ____________________________
kind verwacht. Eva besluit haaar man
te verlaten.                   Jong, A.M. de / Het geslacht
Utrecht, Kadmos, 1989              Verhagen
Vert. van: Evas Wildnis : eine
Kanadische Liebeslegende. - 1984         Trilogie over de opkomst en
a137577 strk - V - 1dc 13:01 v          ondergang van een vooraanstaande
____________________________           Westbrabantse familie.
                         Weert, Zuidhollandsche
Jong, A.M. de / Het boze gerucht         Uigeversmaatschappij, 1991
                         a106124 fami strk - V - 1dc 26:30 v
Merijntje Gijzen’s jeugd en           ____________________________
jongejaren: deel 7
Amsterdam, Querido, 1957             *Jong, A.M. de / De goede dood
a183957 exam kind strk - V - 1dc
9:11 v                      Merijntje Gijzen’s jeugd en jonge
____________________________           jaren: deel 6
                         Amsterdam, Querido, 1957
*Jong, A.M. de / Flierefluiter's         a183956 exam kind strk - V - cc
oponthoud                    ____________________________

Roman over een Brabants             *Jong, A.M. de / De grote zomer
dorpsjongetje.
Merijntje Gijzen’s jeugd en jonge        Merijntje Gijzen’s jeugd en jonge
jaren: deel 2                  jaren: deel 5
Amsterdam, Querido, 1951             Amsterdam, Querido, 1964
a180529 kind - V J C - cc            a183955 exam kind strk - V - cc
____________________________           ____________________________

                         *Jong, A.M. de / In de draaikolk

                         Merijntje Gijzen’s jeugd en jonge
                         jaren: deel 4
                         Amsterdam, Querido, 1964
                         a180861 kind strk - V J C - cc
                         ____________________________
                      88
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Jong, A.M. de / Een knaap wordt        *Jong, A.M. de / De schotel (die
man                       kwam en ging)

Merijntje Gijzen’s jeugd en jonge        Een antieke schotel roept
jaren: deel 8                  schaamteloze hebzucht op, maar
Amsterdam, Querido, 1957            door de schotel te vernietigen kan
a183958 exam kind strk - V - cc         een marskramer anderen en zichzelf
____________________________          bevrijden van de passies die erdoor in
                        hen zijn losgeslagen.
Jong, A.M. de / De martelgang van        Amsterdam, Querido, ...
Kromme Lindert                 a104901 strk verh - V - 3cc 3:40 m
                        ____________________________
De levensloop van een gebrekkige
Brabander, die een grote liefde         *Jong, A.M. de / Het verraad
koestert voor de vrouw van zijn broer
en lijdzaam moet toezien hoe deze        Een Brabants dorpsjongetje heeft
laatste met zijn grove gedrag grote       vriendschap gesloten met een
problemen in zijn gezin veroorzaakt.      berucht stroper, die hij in zijn
Amsterdam, Querido, 1964            onschuld verraadt, doordat hij het
a102691 strk - V - 1dc 14:03 m         mes herkent, waarmee deze een
____________________________          misdaad heeft gepleegd.
                        Merijntje Gijzen’s jeugd en jonge
*Jong, A.M. de / Onnozele kinderen       jaren: deel 1
                        Amsterdam, Querido, 1949
Merijntje Gijzen’s jeugd en jonge        a180413 exam kind - V J C - cc
jaren: deel 3                  ____________________________
Amsterdam, Querido, 1929
a180860 kind strk - V J C - cc         *Jong, André de / Jitze Aukema
____________________________
                        In zijn bezetenheid naar geld en
*Jong, A.M. de / De rijkaard          macht vervreemdt een stugge Friese
                        boer zijn gehele gezin van zich.
Twee novellen waarin de rol die geld      Haarlem, Gottmer, 1969
speelt in het leven van respectievelijk     a105962 strk - V - 6cc 7:50 v
een arme dorpsjongen en een           ____________________________
heerszuchtige vrek, tot uitdrukking
komt.
Amsterdam, Querido, 1968
a104936 strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________
                      89
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Jong, David C. de / De veilige         Jongkind, Arie / Liefde zaait
haven                      verwarring

Jeugdherinneringen van een op 13-        Tijdens een fietsvakantie komt een
jarige leeftijd naar Amerika           student in een dorp waar hij voor de
geëmigreerde friese schrijver, aan        nieuwe schoolmeester wordt
een fries dorp in het begin van deze       aangezien.
eeuw.                      Kampen, La Rivière & Voorhoeve,
Amsterdam, Amsterdam Boek, 1978         1987
Vert. van: Old haven . - 1938          a135766 strk - V - 1dc 7:50 v
a118021 strk - V - 12cc 16:30 v         ____________________________
____________________________
                         *Jongkind, Arie / Liefde zaait
*Jong, Eelke de / Dorpsschetsen         verwarring

Terugblik van de auteur op zijn jeugd      Tijdens een fietsvakantie komt een
en jonge jaren, die hij heeft          student in een dorp waar hij voor de
doorgebracht op het platteland.         nieuwe schoolmeester wordt
Amsterdam, De Bezige Bij, 1973          aangezien.
a189107 strk verh - V - 2cc 2:10 m        Amsterdam, Zuid-Hollandsche U.M,
____________________________           1982
                         a173000 strk - V - 6cc 7:50 v
*Jong, P. de / De bloem uit de          ____________________________
rietvelden
                         Jongkind, Arie / Een sieraad voor
Groei naar volwassenheid en de          het leven
ongecompliceerde
liefdesgeschiedenis van de dochter        Een opstandige puber probeert na
van een ruige visser/jager.           veel moeilijkheden een nieuw leven te
Blaricum, Bigot & Van Rossum, ca.        beginnen, maar zijn criminele leven
1975                       achtervolgt hem.
Vert. van: De blom út 'e reidfjilden. -     Baambrugge, Grote Letter
1970                       Bibliotheek, 1997
a113539 strk - V - 4cc 5:00 v          a179170 strk - V - 1dc 10:06 v
____________________________           ____________________________
                      90
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Jongkind, Arie / Een teken aan de      Karon, Jan / De groene heuvels
wand
                       Father Tim, de dominee van het
Roman over een man die een molen       dorpje Mitford, is getrouwd met zijn
erft in een dorp en ten onrechte       buurvrouw Cynthia. Toch blijven
aangezien wordt voor de vader van      zorgen hem kwellen: de jongen die
het kind van een dorpsmeisje.        als een zoon voor hem is, maakt een
Kampen, La Rivière en Voorhoeve,       keuze die zijn hart breekt, er
1987                     gebeuren dingen op het
a216516 strk - V - 1dc 10:30 v        kampeerweekend van de kerkelijke
____________________________         jongerengroep die hem verbazen en
                       de verhouding tussen hem en zijn
*Jonker, L. / Harm, boer'nlèv'n an      computer gaat ook al door een diep
de Riest                   dal. Toch blijft zijn vrouw geloven dat
                       Father Tim in zijn hart een dapper en
Beeld van het leven van een         zwierig man is.
Overijsselse boer.              Kampen, Kok, 2001
Meppel, Boom, 1939              Vert. van: These high green hills. -
a135619 strk dial - V - 7cc 9:20 v      1996
____________________________         a357151 strk prot - V - 1dc 15:00 v
                       ____________________________
*Jonker, L. / Harm, de boer van 't
Hoogelaand                  Karon, Jan / Thuis in Mitford

Verdere belevenissen van een         Het dorpje Mitford is zo'n pittoresk
Overijsselse boer.              plaatsje waar iedereen van droomt.
Meppel, Boom & zoon, 1942          De buren zijn vriendelijk, verloren
a136615 strk dial - V - 5cc 6:30 v      dingen worden altijd teruggevonden.
____________________________         Het is prachtig gelegen en ademt een
                       weldadige rust. Maar, juist wanneer
                       de plaatselijke dominee bedenkt dat
                       zijn leven nodig aan verandering toe
                       is, wordt hij volledig uit balans
                       gebracht door allerlei vreemde
                       gebeurtenissen.
                       Kampen, Voorhoeve, 1999
                       Vert. van: At home in Mitford. - 1995
                       a179609 strk prot - V - 1dc 17:60 v
                       ____________________________
                    91
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Karst, E. / Van liefde en een rode      *Kersing-Heldoorn, D. / De
kater                     vliegende slonde en andere
                        eigentijdse sprookjes in Gelderse
Christelijke streekroman over de        en Overijsselse dialekten
liefde van twee jonge mensen,
waarbij een verwilderde rode kat een      Bundel met ruim twintig boeiende
belangrijke rol speelt.            sprookjes, die de lezer ook
Wageningen, Zomer & Keuning, 1955       confronteren met de talrijke
a163639 strk prot - V - 7cc 9:20 v       verschillen die er tussen de dialekten
____________________________          van Overijssel en Gelderland
                        bestaan.
Kastelein, Paul / De erfgenamen        Kampen, IJsselakademie, 1991
                        a143445 spro dial - V - 4cc 5:00 v
Het leven in een klein Fries terpdorp,     ____________________________
waar wederdopers een thuishaven
hebben, voor, tijdens en na de         *Kerstholt, Koos / Mooi volk!
Tweede Wereldoorlog.
Haarlem, In de Knipscheer, 1998        Verhalen van de Groningse schrijver
a230262 strk avon - V - 1dc 7:37 m       die zich grotendeels in zijn jeugd
____________________________          rondom het Winschoterdiep
                        afspeelden.
*Keesing, Elisabeth / Maart is nog       Bunne, Servo, 1992
ver                      a222056 strk dial verh - V - 3cc 3:40
                        m
Idylle tussen de hoofdfiguur Balth       ____________________________
Bourdon, die na de dood van zijn
vrouw en beste vriend weer bij het       *Keuning, J. / Boer Allaard Harms
dagelijks leven betrokken raakt, en      van Wedde
een oud-inwoonster van zijn
woonplaats.                  Na een jaar ballingschap keert boer
Amsterdam, Querido, 1979            Allaard Harms terug in zijn
a118920 fami strk - V - 6cc 7:50 v       woonplaats; tot zijn grote ontsteltenis
____________________________          vindt hij een geheel vreemd gezin op
                        zijn boerderij.
                        Urk, De Vuurtoren, 1977
                        a165519 strk chri - V - 6cc 7:50 v
                        ____________________________
                     92
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Keuning, P. / Kinderen in verstand      Kikkert, W.J. / Texelse verhalen
en in boosheid
                        Verhalen over het oude Texel.
Tien grotendeels waar gebeurde         Dordrecht, Drechtwerk, 1992
verhalen spelend op het Noord-         a140325 strk verh - V - 1dc 5:00 v
Groningse platteland rond de          ____________________________
eeuwwisseling. Het ontwakend
socialisme onder de arbeiders die       King, Kathleen Wallace / Het ware
zich steeds meer bewust worden van       levensverhaal van Isobel
hun slechte positie, ondervindt felle     Roundtree
tegenstand van de rijke en
behoudende boeren.               Als haar moeder wegloopt om
Groningen: De Vuurbaak; Franeker:       nachtclubzangeres te worden, blijft
Wever, null, 1975               een 11-jarig meisje achter op de
a163024 strk verh chri - V - 6cc 7:50     varkensboerderij om voor haar vader
v                       te zorgen.
____________________________          Breda, De Geus, 1996
                        Vert. van: The true life story of Isobel
*Keuning, P. / De kracht van hunne       Roundtree : a novel. - 1993
kracht                     a146211 strk kind - V - 1dc 4:18 v
                        ____________________________
Protestantse streekroman, spelend in
Groningen, gedeeltelijk in Gronings      Kingmans, H. / De boerderij aan de
dialect.                    val
Baarn, Bosch, 1923
a187986 prot strk - V - 4cc 5:00 v       Een boerenzoon die ingenieur wil
____________________________          worden, wordt door zijn vader het huis
                        uitgezet, maar uiteindelijk blijkt een
*Keuning, P. / De weg der           verzoening toch mogelijk.
eenvoudigen                  Leiden, Groen en Zoon, ca.1960
                        a213102 prot strk chri - V - 1dc 8:03
Protestants-christelijke verhalen in      v
Gronings dialect.               ____________________________
Groningen, De Vuurbaak, 1975
a191609 dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________

*Keuning, Wytze / De fakkel

Roman, gedeeltelijk in Gronings
dialect.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1943
a194542 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________
                     93
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Kirst, Hans Hellmut / Het werk        *Kleijn, H. de / Als de rogge rijpt
mijner handen
                        Streekroman, spelend in het land van
Het verhaal van een welgestelde        Maas en Waal, geschreven door een
fabrikant in een provinciestadje die de    molenaarszoon die in 1940 door Duits
vroedvrouw en haar gezin, uit         mitrailleurvuur blind werd.
rancune wegens gebroken            S.l., s.n., […]
trouwbeloften, na dertig jaar nog       a102909 strk - V - 12cc 16:30 v
poogt dwars te zitten.             ____________________________
Baarn, de Boekerij, 1957
Vert. van: Mit diesen meinen Händen      *Klijn, Jan W. / 't Dorp
a100272 fami strk - V - 10cc 13:40 v
____________________________          Streekromans.
                        Goudriaan, De Groot, 1980
*Kirst, H.H. / God slaapt in Masuren      a212132 strk - V - 2cc 2:10 v
                        ____________________________
Familie - streekroman die zich
afspeelt in een dorp in Oost-Pruisen      Klijn, Jan W. / Lichtende einder
in de tijd vlak voordat de Nazi's de
macht grepen.                 Een boer in de Alblasserwaard wil
Baarn, De Boekerij, 1956            naar Zuid-Afrika emigreren en
Vert. van: Gott schläft in Masuren. -     probeert zijn boerderij te verkopen.
1956                      Vervolg op 'Gert-Jan' en 'De
a100102 fami strk - V - 9cc 12:10 m      wenkende horizon'.
____________________________          Barneveld, Koster, 1997
                        a178674 strk prot - V - 1dc 8:15 v
Klatter, Gé / t Medaljonnechie en       ____________________________
aandere verhoalen
                        Klijn, Jan W. / Voeten op de rots
Verhalen door de schrijfster zelf
voorgelezen in het Gronings dialect.      Koos van Dam is nog maar elf jaar als
Groningen, Stichting 't Grunneger       hij polio krijgt en ernstig gehandicapt
Bouk, 1991                   wordt. Voor het loonwerkersgezin uit
a220144 dial verh - V - 1dc 3:40 v       de Albasserwaard en voor Koos zelf
____________________________          is dit een hele klap. Koos vecht, bijna
                        letterlijk met het Woord van God in de
*Klatter, Gé / Pluusters en aandere      hand, tegen zijn handicap. Bevat
verhoalen                   dialect.
                        Utrecht, De Banier, 2000
Verhalen in Gronings dialect          a355641 chri geha strk - V - 1dc
Groningen, Stichting 't Grunneger       7:50 v
Bouk, 1989                   ____________________________
a219406 dial verh - V - 3cc 3:40 v
____________________________
                     94
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Klijn, Jan W. / De wenkende          Kloek, Dolf / De glazen koepel
horizon
                        Een medewerkster aan een krant
Een boer uit de Alblasserwaard         wordt door haar werk geconfronteerd
besluit om een reis naar Zuid-Afrika te    met belangrijke en minder belangrijke
maken ter voorbereiding van een        gebeurtenissen in een klein dorp.
mogelijke emigratie.              Hierop volgt: Een akker vol leven, no.
Barneveld, Koster, 1993            a196904
a175967 prot strk - V - 1dc 4:20 v       Wageningen, Zomer en Keuning,
____________________________          1977
                        a196904 strk - V - 1dc 4:58 v
Kloek, Dolf / Een akker vol leven       ____________________________

Een vrouw moet kiezen tussen drie       Kloek, Dolf / Nog bloeit de hei
mannen die haar aanbidden, waarvan
er een een duister verleden heeft.       Een jonge weduwe krijgt opnieuw een
Vervolg op: De glazen koepel, no.       verlies te verwerken, als het hotel van
a196904                    haar vader afbrandt en hij om het
Wageningen, Zomer en Keuning, cop.       leven komt. Vervolg op: Annemarie
1979                      van het edelhert, no. a117806
a198195 fami lief - V - 1dc 6:07 v       Wageningen, Zomer en Keuning,
____________________________          1978
                        a111241 prot strk - V - 1dc 5:09 v
Kloek, Dolf / Annemarie van Het        ____________________________
Edelhert
                        *Kloek, Dolf / Vlucht in de zomer
Wederwaardigheden van een jonge
weduwe. Hierop volgt: Nog bloeit de      De hoofdpersoon treedt na vele
hei, no. a111241                ervaringen, die hem langzaam doen
Wageningen, Zomer en Keuning,         groeien in zijn geloof, in de
1973                      voetsporen van zijn vader.
a117806 strk - V - 1dc 6:17 v         Wageningen, Zomer & Keuning, 1960
____________________________          a211863 strk - V - 6cc 7:50 v
                        ____________________________
Kloek, Dolf / Dorp in opschudding
                        Kloek, Dolf / De vreemdeling
Een jonge uitgever, die in een klein
dorp een nieuwsblad gaat uitgeven,       Streekroman spelend in een dorp
veroorzaakt al spoedig verdeeldheid      waar een man komt wonen die in
onder de bevolking. Hierop volgt: De      vrijwel alle opzichten van de andere
glazen koepel, no. a196904           dorpsbewoners afwijkt.
Wageningen, Zomer en Keuning,         Kampen, Kok, 1981
1976                      a123186 strk - V - 1dc 5:55 v
a193206 strk - V - 1dc 5:22 v         ____________________________
____________________________                     95
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Kloek, Dolf / Een vreemde           *Kluge, K. / De verre wegen
zomergast
                        Streekroman over de herbergier en
Protestants-christelijke roman over      wereldreiziger Kortum uit de
een zonderlinge jongeman die een        Thüringse bergen.
zomer lang in een afgelegen dorpje       Den Haag, Zuidhollandsche uitg. mij.,
komt wonen, waar hij ondanks zijn       ...
teruggetrokken leven, deel uit gaat      Vert. van: Der Herr Kortüm. - 1937. -
maken van de dorpsgemeenschap.         Meneer Kortum : dl. 2.
Hierop volgt: Annemarie van het        a184987 strk - V - cc
Edelhert, no. a117806             ____________________________
Wageningen, Zomer & Keuning, 1972
a117854 prot strk - V - 1dc 5:00 v       *Kluge, K. / De zilveren windwijzer
____________________________
                        Streekroman over de herbergier en
*Kloek, Dolf / Wilde duinroos         wereldreiziger Kortum uit de
                        Thüringse bergen.
Wanneer een pianist na een jaar weer      Den Haag, Zuidhollandsche uitg. mij.,
het meisje ontmoet met wie hij het       ...
jaar daarvoor tijdens zijn vakantie      Vert. van: Der Herr Kortüm. - 1934. -
veel heeft opgetrokken, verkeert zij in    Meneer Kortum : dl. 1.
een ontredderde toestand.           a184928 strk - V - cc
Ede, Zomer & Keuning, 1981           ____________________________
a121875 prot strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________          Knaap, Klaas Abraham / Verbond
                        met de wind
*Kloeke, W. / Zwolsche sketsies
                        Documentaire roman over een
Een aantal schetsjes uit het midden      molenaarsfamilie in de Zaanstreek,
van de 19e eeuw in Zwols dialekt,       spelend in de tweede helft van de
voorzien van een inleiding over de       negentiende eeuw.
zwolse taal.                  Wormer, Bentvelzen, 1986
Zutphen, Thieme, 1931             a133807 strk - V - 1dc 13:40 v
a107880 hist dial verh - V - 3cc 3:40     ____________________________
m
____________________________          *Knape, Jan / Kneuterboertjes

                        Verhaal over het leven van "kleine"
                        boeren, die op de Zuid-Hollandse
                        eilanden wonen.
                        Baarn, Bosch & Keuning, 1936
                        a200899 strk - V - 5cc 6:30 v
                        ____________________________
                     96
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Knittel, John / Via Mala             Koenen, Marie / De korrel in de
                         voor
Hoog in de bergwereld van
Graubünden waar zich menselijke          Door de plotselinge dood van de boer
oerinstincten en geweldige            van de Garvershof, bijgenaamd het
natuurkrachten ontketenen, voltrekt        "Rode Zwijn", komen zijn vrouw en
zich onafwendbaar het noodlot aan         dochter in grote moeilijkheden, omdat
een houtzagersfamilie. Vreselijk. En       de oude Liburgse hoeve volkomen
geen boom meer om je aan te            verwaarloosd is.
verhangen...                   Utrecht, Het Spectrum, 1960
Den Haag, Meulenhoff, 1968            a100157 strk - V - 1dc 10:10 v
Vert. van: Via Mala. 1934.            ____________________________
a108199 strk - V - 16cc 22:10 m
____________________________           Koenen, Marie / De moeder

Koch, Eric G. / Maaikes mei            Schrijfster tekent het type van de
                         "sterke" vrouw, in de figuur van
Een Amsterdamse kunstschilder           moeder Severiens en beschrijft
wordt hevig verliefd op een meisje uit      tevens haar geliefd Limburgs land.
het dorp waarin hij tijdelijk zijn intrek     Utrecht, Spectrum, 1964
heeft genomen.                  a100560 strk - V - 1dc 6:14 v
Schoorl, Pirola, 1994               ____________________________
a142927 strk - V - 1dc 3:40 v
____________________________           Koenen, Marie / Wassend graan

*Koenen, Marie / De andere            Dit verhaal speelt zich af op een
                         hoeve in het Limburgse heuvelland,
Een op sterke conflicten gebouwde         waar 2 broers strijden om de boerderij
plattelandsroman, die zich afspeelt in      na de dood van hun vader en de
Zuid-Limburg.                   onbaatzuchtige liefde van de trouwe
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1934        knecht uiteindelijk werd beloond.
a100583 strk - V - 5cc 6:30 v           Utrecht, Het Spectrum, 1960
____________________________           a100188 strk - V - 1dc 9:15 v
                         ____________________________
Koenen, Marie / Het hofke
                         Kombrink, Lammert / Liefde op het
Al is het Hofke oud en klein, het blijft     IJsselmeer
vechten voor zijn voortbestaan, zodat
Het Zonneveld het er niet onderkrijgt,      Een schipperszoon die wordt geboeid
hoewel van deze strijd wel twee jonge       door de Zuiderzeewerken, moet
mensen de dupe worden omdat ze          kiezen tussen zijn baan en het meisje
moeten afzien van een huwelijk.          van wie hij nu houdt.
Bussum, Brand, 1913                Naarden, Strengholt, 1981
a100618 strk - V - 1dc 4:17 v           a126319 strk chri - V - 1dc 5:50 v
____________________________           ____________________________                       97
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Kombrink, L. / De bruid van         *Kombrink, L. / Het leven is goed
Schokland
                       Verhaal, spelend in Drente, met als
Een ouderwetse streekroman.          thema: "Hebt uw vijanden lief".
Leiden, Groen, 1980              Kampen, Kok, 1978
a163220 strk chri - V - 5cc 6:30 v      a191125 strk chri - V - 5cc 6:30 m
____________________________         ____________________________

*Kombrink, L. / Drents volk          Kombrink, L. / Nieuw geluk op 'De
                       Zwaluw'
Zowel de vader als de zoon uit een
arbeidersgezin werken mee aan het       De lotgevallen van twee broers in de
Oranjekanaal in het midden van de       binnenscheepvaart die uiteindelijk in
vorige eeuw.                 huwelijk en een eigen schip het geluk
Haarlem, Gottmer, 1984            vinden.
a128206 strk hist chri - V - 8cc       Leiden, Groen, 1993
10:50 v                    a141730 strk prot - V - 1dc 9:20 v
____________________________         ____________________________

Kombrink, L. / Geluk in de          Kombrink, L. / Een turfschipper
eenzaamheid                  vaart thuis

Een jonge boerenarbeider voelt zich      Streekroman over een
door de spaarzaamheid van zijn        schippersechtpaar, dat eind 19e
ouders en hun afwijzende houding       eeuw turf vervoert.
tegenover het christelijk geloof       Naarden, Strengholt, 1977
belemmerd.                  a114284 strk chri - V - 1dc 7:38 v
Ede, Hardeman, 1997              ____________________________
a146821 strk prot - V - 1dc 8:07 v
____________________________         Kombrink, L. / De vrijgezelle koster

Kombrink, L. / Getaande handen        De jonge koster van de hervormde
                       kerk in een klein dorp wil alleen een
Geschiedenis van een vissersgezin       vrouw die dezelfde dingen in het
aan het begin van deze eeuw, waarin      leven belangrijk vindt als hij.
de strijd om de goede keuze te        Leiden, Groen, 1990
maken centraal staat.             a137724 strk prot - V - 1dc 6:30 v
Leiden, Groen, 1995              ____________________________
a145194 hist strk chri - V - 1dc 6:32
v
____________________________
                     98
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Kombrink, L. / Een vrouw op de         Koning, B.A. / Lange Jan
hoeve
                        Tweede deel van een streekroman
Als een boer na het overlijden van zijn    over het leven van een
vrouw hertrouwt, hebben zijn zoons       boerenarbeider in Groningen, spelend
moeite hun stiefmoeder te           tijdens de crisisjaren voor de Tweede
accepteren.                  Wereldoorlog.
Leiden, Groen, 1994              Groningen, Stabo/All-Round, 1983
a143305 strk prot chri - V - 1dc 6:54     a128845 strk - V - 1dc 5:00 v
v                       ____________________________
____________________________
                        Koning, B.A. / De zoon van Lange
*Kombrink, L. / De zeeburcht          Jan

Beschrijving van het leven op Oud-       Roman die het levensverhaal vertelt
Kaggenburg.                  van Willem-Jan, zoon van de
Leiden, Groen, 1981              landarbeider 'Lange Jan'.
a166682 strk chri - V - 6cc 7:50 v       Groningen, Stabo/All-Round, 1985
____________________________          a132083 strk - V - 1dc 7:50 m
                        ____________________________
*Kombrink, L. / Zwerversgeluk
                        *Kool, Th. / Het Rieteveen
Roman over een schippersfamilie, die
door de binnenwateren van           Het geadopteerde kind van een
Nederland rondzwerft en waarvan het      Drents boerenechtpaar wordt inzet
familieleven aan spanningen          van de strijd om een stuk land.
blootstaat.                  Zuidwolde, Stichting Het Drentse
Den Haag, Voorhoeve, 1982           Boek, 1987
a211304 prot strk - V - 5cc 6:30 m       a134135 strk fami - V - 5cc 6:30 v
____________________________          ____________________________

*Koning, B.A. / Lange Jan           *Koomen, Theo / Met gien pen te
                        beskroiven
Roman, spelend in de provincie
Groningen aan het begin van de 20e       Korte verhalen die aard en karakter
eeuw.                     van de Westfries beschrijven.
Haarlem, Gottmer, 1972             Hoorn, Westfriesland, 1985
a108396 strk - V - 6cc 7:50 v         a131944 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________          ____________________________
                     99
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Koomen, Theo / De woid uit          *Koorn-Baas, Trijntje / Waarheen
                        leidt de weg...?
Verhalen in Westfries dialect over de
jeugdjaren van de schrijver, die        Bekend met de Westfriese zeden en
sportverslaggever is, en            gewoonten, vertelt de schrijfster over
gebeurtenissen zijn leven.           het wel en wee van haar volk.
Hoorn, Westfriesland, 1985           Hoorn, Edecea, 1976
a171115 strk verh - V - 4cc 5:00 m       a114135 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________          ____________________________

*Koopman, Mila / Rozenhof           *Korch, Morten / De rode paarden

Op het tuindersbedrijf"Rozenhof"krijgt     Op het platteland van Denemarken
het gezin Groot het moeilijk wanneer      speelt zich het romantische leven af
de vader plotseling overlijdt.         van twee mensen die tot een huwelijk
Hoorn, Westfriesland, 1979           worden voorbestemd terwille van het
a200690 strk - V - 8cc 10:50 m         behoud van een groot landgoed en
____________________________          daarbij behorende renstal.
                        Haarlem, Gottmer, 1948
*Koorn-Baas, Trijntje / Ans dat        a102243 strk lief - V - 8cc 10:50 v
moidje                     ____________________________

Westfriese streekroman, waarin een       *Korre, Berend / Berend Korre
karaktervast meisje dat een misstap      vertelt
beging en een man wiens huwelijk
mislukt is, elkaar vinden in een nieuw     Bundel verhalen in het Gronings
huwelijk. Gedeeltelijk in Westfries      dialect van rond Nieuwe-Pekela; de
dialect.                    meeste verhalen spelen zich af rond
Hoorn, Edeca, 1974               de eeuwwisseling.
a192327 dial strk - V - 4cc 5:00 v       Wildervank, Dekker & Huisman, 1982
____________________________          a206754 dial - V - 3cc 3:40 v
                        ____________________________
*Koorn-Baas, Trijntje / Dat hoor je
later wel ...                 Kortooms, Toon / Beekman en
                        Beekman
Westfriese streekroman over het
leven van een boerendochter, haar       Humoristische roman over een
familie en haar dorpsgenoten vanaf       tweeling vanaf hun prille jeugd tot aan
ongeveer 1925 tot het begin van de       hun studententijd aan een college in
jaren'70.                   Weert. Hierop volgt: De mannen
Hoorn, Edecea, 1981              Beekman, no. a100352
a124022 strk - V - 6cc 7:50 m         Haarlem, Gottmer, 1993
____________________________          a100351 humo strk - V - 1dc 13:03
                        m
                        ____________________________                     100
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Kortooms, Toon / Dit zwarte goud       Kortooms, Toon / De kleine
                       emigratie
In de Peel is een steenkolenveld
ontdekt, dat geëxploiteerd wordt door    Wel en wee van een pioniersgezin in
een deftige familie, die daardoor in     de Brabantse Klotpeel. Hierop volgt:
contact komt met de bewoners van       Dit zwarte goud, no. a102092
het dorp. Vervolg op: De kleine       Utrecht, Westers, 1981
emigratie, no. a100259            a100259 strk humo kath - V - 1dc
Utrecht, Westers, 1980            8:12 m
a102092 strk - V - 1dc 7:48 v        ____________________________
____________________________
                       Kortooms, Toon / Laat de dokter
Kortooms, Toon / Ga jij maar         maar opkrassen...
schaatsen, opa... en andere
verhalen                   Een Brabantse dorpsdokter besluit na
                       zijn pensionering zijn zoons te
Korte verhalen waarin de relaties      bezoeken, die als priesters en arts
tussen mensen onderling centraal       onder de indianen in het
staan.                    Amazonegebied werken. Vervolg op:
Haarlem, Gottmer, 1984            Laat de dokter maar schuiven, no.
a131029 strk - V - 1dc 5:00 v        a111510
____________________________         Haarlem, Gottmer, 1980
                       a122011 humo strk - V - 1dc 10:45
Kortooms, Toon / Heintje, hondje,      m
hoedje                    ____________________________

De belevenissen van de ex-miljonair     Kortooms, Toon / Laat de dokter
Hein Fentener van Vlissingen         maar schuiven ...
Haarlem, Gottmer, 1986
a131923 strk - V - 1dc 13:40 m        Verdere belevenissen van de
____________________________         kleurrijke dorpsgemeenschap van
                       Mariaveen in de Peel, alwaar de
Kortooms, Toon / Help! de dokter       excentrieke dokter Angelino na een
verzuipt...                 kleine operatie zijn praktijk weer met
                       allure uitoefent. Hierop volgt: laat de
Belevenissen van een dokter die, als     dokter maar opkrassen, no. a122011
een wat ruwe vrijgezel uit de tropen     Haarlem, Gottmer, 1975
teruggekeerd, tenslotte toch zijn      a111510 strk humo - V - 1dc 10:46
levensgezellin vindt in een Brabants     m
dorp. Hierop volgt: Laat de dokter      ____________________________
maar schuiven, no. a111510
Haarlem, Gottmer, 1974
a103785 humo strk - V - 1dc 10:16
m
____________________________                    101
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Kortooms, Toon / Liefde in          Kortooms, Toon / Terug naar
Peelland                   Beekman en Beekman

De humoristische belevenissen van      Autobiografisch getint relaas van de
twee jonge onderwijzers in de        belevenissen van een paar vrienden
Brabantse Peel                op een internaat in de jaren '30.
Utrecht, Westers, 1980            Vervolg op: De mannen Beekman,
a100392 humo strk - V - 1dc 8:32 m      no. a100352
____________________________         Haarlem, Gottmer, 1994
                       a142480 humo strk - V - 1dc 7:00 m
Kortooms, Toon / De mannen          ____________________________
Beekman
                       Kortooms, Toon / Toon Kortooms
Verdere avonturen van de tweeling      vertelt...
Beekman. Hierop volgt: Terug naar
Beekman en Beekman, no. a142480       Verzamelbundel, uitgegeven ter
Haarlem, Gottmer, 1987            gelegenheid van de 75e verjaardag
a100352 humo strk - V - 1dc 12:33      van de schrijver.
m                      Haarlem, Gottmer, 1991
____________________________         a138619 verh strk - V - 1dc 19:20 m
                       ____________________________
Kortooms, Toon / Mijn kinderen
eten turf                  Kortooms, Toon / Zon over de Peel
                       en andere verhalen
De belevenissen van een groot
Brabants gezin, waarvan de vader       Verhalen, spelend in de Peel.
directeur is van een             Haarlem, Gottmer, 1966
turfstrooiselfabriek.            a103450 strk - V - 1dc 7:38 m
Utrecht, Westers, 1976            ____________________________
a100658 humo strk - V - 1dc 10:07
m                      Kortooms, Toon / De zwarte plak
____________________________
                       Belevenissen van bewoners in de
Kortooms, Toon / Parochie in de       Zwarte Plak, een gehucht in de Peel,
Peel                     tijdens de oorlog.
                       Utrecht, Westers, 1989
Op humoristische wijze wordt de strijd    a101020 strk - V - 1dc 9:54 v
beschreven die een Franciscaner       ____________________________
monnik voert om een armoedig
Peeldorp uit zijn isolement te
verlossen.
Utrecht, Westers, 1975
a100008 strk humo - V - 1dc 9:40 m
____________________________
                    102
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Koster, Jan / In d'Ouden Dik en        Kramer, Willem / Op weg naar het
andere West-Friese verhalen          geluk

Verhalen over het leven in West-       Autobiografische trilogie over een
Friesland in de 19e eeuw.           Enkhuizer jongen, die op zijn tiende
Hoorn, Westfriesland, 1996          jaar blind wordt, de blindenschool
a178027 strk hist - V - 1dc 4:22 m      bezoekt en streeft naar een plaats in
____________________________         de maatschappij.
                       Ede, Zomer & Keuning, 1983
*Kosters, Hendrik / Als een schip       a126582 blin strk chri - V - 1dc
zonder haven                 23:22 v
                       ____________________________
De verdwijning van een bij haar
zelfzuchtige man weggelopen vrouw,      Kray-Sijsma, Cateau / Dat lukt je
leidt tot de vondst van de buit van een    zelf niet
inbraak en tot de ontdekking van een
clandestien dranksmokkelkomplot.       Een jonge journaliste meent
Eenvoudige streekroman.            aanvankelijk liefde te voelen voor
Hoorn, Westfriesland, 1979          "een man van de wereld" maar ziet
a112816 strk - V - 5cc 6:30 v         gelukkig bijtijds in dat dit het ware niet
____________________________         kan zijn.
                       Kampen, Kok, 1980
Kraaijeveld, Jacques / Mensen van       a123694 prot strk chri - V - 1dc 5:55
het water                   v
                       ____________________________
Water heeft een bijzondere
aantrekkingskracht. Wat beweegt        *Kray-Sijsma, Cateau / Wachten op
mensen in, op en aan het water? De      de wind
verhalen in deze bundel gaan over
mensen die op de een of andere        Een friese streekroman, waarin de
manier iets met het water te maken      ongelovige Maaike Zijlstra, door het
hebben. Beroepsmatig, als           sterven van één van haar kinderen,
vrijetijdsbesteding of op een andere     tot het geloof komt.
manier. Zo komt de binnenschipper       Lochem, Elisabethbode, 1974
aan het woord, de duiker, de         a162693 prot strk fami - V - 4cc
sluiswachter, de riviervisser en de      5:00 v
waterpolitie. Maar ook een Engels       ____________________________
echtpaar dat permanent op een oud
schip woont en de postbode van de
Biesbosch.
Papendrecht, De Stroombaan, 1997
a179133 strk verh biog - V - 1dc
4:27 m
____________________________
                     103
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Krosenbrink, Henk / Aleida van 't     *Krosenbrink, Henk / Enneken
Warfhoes
                      De lotgevallen van een boerenmeisje
Een boerendochter die met een        dat huishoudster wordt van een
timmerman wil trouwen en een        gevreesde landdrost in de buurt van
echtpaar uit de stad dat zich niet     Aalten, tegen de achtergrond van het
aanpast aan de plaatselijke         woelige leven in de 16e eeuw.
gebruiken, zorgen voor enige        Amsterdam, Strengholt, 1969
opschudding in een             a110571 hist strk - V - 11cc 15:00 v
boerengemeenschap.             ____________________________
Utrecht, Amsterdam Boek, 1979
a202217 strk dial - V - 7cc 9:20 m     *Krosenbrink, Henk / Hendrikje
____________________________        Stoffels

Krosenbrink, Henk / De barst in de     Geromantiseerde beschrijving van de
deur                    jeugd van de vrouw die in de laatste
                      jaren van Rembrandts leven een
Een naar Amerika geëmigreerde zoon     grote rol heeft gespeeld.
van een NSB-er keert na lange tijd     Naarden, Strengholt, 1973
terug naar de Achterhoek.          a110028 hist strk - V - 6cc 7:50 v
Enschede, Van de Berg, 1995         ____________________________
a144567 strk - V - 1dc 17:27 v
____________________________        Krosenbrink, Henk / Hindersken

Krosenbrink, Henk / Het beloofde      Tijdens de Napoleontische tijd worden
land                    een meid en een knecht op een
                      Achterhoeks scholtengoed verliefd op
Een verhaal uit de omgeving van       elkaar. Door de maatregelen van de
Winterswijk, omstreeks het midden      bezetter duurt het lang voordat ze
van de vorige eeuw, over de         samen een bestaan kunnen
liefdesverhouding van de zoon van      opbouwen. Bevat af en toe dialect.
een hereboer met een pachtersvrouw.     Doetinchem, Stichting Staring
Naarden, Strengholt, 1977          Instituut/Mr. H.J.
a116861 strk - V - 1dc 8:53 v        Steenbergenstichting, 1999
____________________________        a179755 strk hist - V - 1dc 15:00 v
                      ____________________________
                    104
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Krosenbrink, Henk / De meester is      *Kuijk, G.W. / Een Dèventer jonge
gek                     in oorlogstied

Een in 1700 spelende roman over de      Belevenissen van een jongen tijdens
conflictsituatie waarin een hervormde    de jaren van de Tweede
onderwijzer geraakt wanneer hij de      Wereldoorlog.
zijde van de onderdrukte wevers kiest    Deventer, Praamstra, 1990
en liefde opvat voor een Rooms-       a140098 dial oorl - V - 3cc 3:40 m
Katholiek meisje.              ____________________________
Naarden, Strengholt, 1972
a108185 hist strk - V - 6cc 7:50 v      Kuiper-Raatjes, Bonna / In het vuur
____________________________         gesmeed

*Krosenbrink, Henk / Slag umme        Streekroman waarin een beeld wordt
Arem                     gegeven van het familie- en
                       dorpsleven in het Groningse
Verhalen over het leven van alledag     Saaksum van rond de Tweede
in heden en verleden in Winterswijks     Wereldoorlog.
dialekt.                   Alphen aan den Rijn, Alpha et
Hengelo (Ov), Twents-Gelderse        Omega, 1987
UItgeverij Witkam, 1983           a134838 strk fami soci - V - 1dc
a125623 dial verh - V - 3cc 3:40 v      3:40 v
____________________________         ____________________________

*Krosenbrink, Henk / Tronselers,
en andere verhalen

Verzameling korte verhalen,
geschreven in Twents dialect,
spelend in deze tijd, een enkel
gesitueerd in Vietnam onder
Amerikaanse soldaten.
Enschede, Twents-Gelderse uitgeverij
Witkam, 1972
a108974 dial verh - V - 3cc 3:40 v
____________________________

*Kruit, Henk / Zeeuwse babbelaars

Verhalen over een jongensleven in
Zoutelande.
Bergen op Zoom, Wel, 1982
a125585 strk verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________
                    105
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Kuipers, Gerrit / Vroeger           *Kupérus, L. / Uut de Gröninger
volksleven in Drenthe             veenkolonies

Beschrijving van gewoontes,          Verhalen en schetsen in Gronings
gebruiken en ongeschreven regels uit      dialect.
het dagelijks leven in Drenthe in de      Kampen, Kok, 1913
jaren tussen 1850 en 1945. Van         a190806 dial - V - 6cc 7:50 v
streek tot streek waren er verschillen.    ____________________________
Hoewel veel van dit oude volksleven
verdwenen is, zijn er toch nog zaken      *Kwast, G. / Oat Meulenhörn en
overgebleven die ook vandaag de        Klaiwerd
dag nog medebepalend zijn voor de
levenssfeer in de Drentse dorpen.       Bundel verhalen in Gronings dialect.
Vrijwel alle sectoren van het leven      Winsum, Mekel, ...
komen aan bod: gewoonten en          a189285 dial - V - 4cc 5:00 v
gebruiken bij een trouwerij, een        ____________________________
kraambed, een sterfgeval, de
kerkgang, het werk op de boerderij en     *Laan, K. ter / Hoezen van
gebruiken in het veen. Bevat af en toe     Gruindiek
Drents dialect.
Zuidwolde, Stichting Het Drentse        Korte schetsjes in Gronings dialect.
boek, 1999                   Groningen, Spiering, 1951
a179784 strk - V - 1dc 6:30 v         a192112 dial - V - 4cc 5:00 v
____________________________          ____________________________

*Kuiper, Th. / De hermelijn          *Laan, K. ter / Humor in Grunneger
                        laand
Een oude vrouw kijkt terug op haar
leven, met name gedurende de          Humoristische schetsjes in het
Tweede Wereldoorlog, waarin haar        Gronings dialect.
man collaboreerde.               Winschoten, Festa, ...
Ruurlo, Elisabethbode, 1992          a213771 dial humo - V - 3cc 3:40 m
Vert. van: De harmeling. - 1988. -       ____________________________
(Kristlik Fryske folksbibleteek ; nr.
345)
a175352 strk prot - V - 5cc 6:30 v
____________________________

*Kupers, Gerriet / Luuks Battelings
volk en nog wat vertellings

Verhalen in Drents dialekt.
Assen, Hummelen, 1984
a210365 dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________                     106
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Labordus-Hansma, Ankie /           *Lagerlöf, Selma / Jeruzalem
Bloemen in de berm
                       Het leven van Zweedse boeren die
De Friese boerendochter Rinske        naar Palestina emigreren.
Rozema is omdat zij geen kinderen      Amsterdam, Becht, ca. 1922
kan krijgen in de steek gelaten door     a112358 strk buit - V - 12cc 16:30 v
haar verloofde. Haar liefdesverdriet     ____________________________
raakt echter op de achtergrond
wanneer er een neger met twee        *Lagerlöf, Selma / Het meisje van
negerkinderen op de boerderij komt.     de Veenhoeve
Ede, Zomer & Keuning, 1990
a137590 strk - V - 1dc 7:50 v        Boerenroman.
____________________________         Baarn, Bosch & Keuning, 1963
                       a182934 strk - V - 2cc 2:10 v
*Laere, Roger van / Kulhannes        ____________________________

Opgetekende herinneringen van        Lambregtse, Cornelius / In Zijn arm
mensen die Kulhannes ('n lulbruur en     de lammeren
'n versakkes klootmênneke, waor veul
over gesproken en gezwegen wier)       In de jaren twintig groeit in Zuid-
goed gekend hebben.             Beveland een vierjarig jongetje op dat
Liempde, Stichting Kêk Liemt, 1992      al heel jong een blij, fris geloof
a140239 dial verh - V - 6cc 7:50 m      ontvangt en daardoor een levend
____________________________         getuige is in zijn wat zwaarmoedige
                       omgeving. Hierop volgt: Het
Laet, Danny De / De dageraad des       scharlaken koord, no. a112520
duivels                   Franeker, Wever, 1971
                       a162215 chri strk kind - V - 1dc
Vlaamse science fictionverhalen.       12:10 m
Antwerpen, Soethoudt, 1974          ____________________________
a117510 vlam fant sfic - V - 1dc
16:30 v                   *Lambregtse, Cornelius / Het
____________________________         scharlaken koord

Lagerlöf, Selma / Gösta Berling       Schrijver/onderwijzer schildert het
                       oud-gereformeerde arbeidersgezin in
Een jonge dominee, die wegens        Zuid-Beveland, waarin een meisje
drankmisbruik uit zijn ambt werd       opgroeit tot jonge vrouw. Hierop volgt:
ontzet is vaak ongewild de oorzaak      Vreemdelingen en bijwoners, no.
van dramatische gebeurtenissen,       a179469
maar weet uiteindelijk toch rust en     Franeker, Wever, 1975
geluk te vinden.               a112520 prot chri strk - V - 7cc 9:03
Amsterdam, Becht, 1952            v
a110036 strk - V - 1dc 15:17 v        ____________________________
____________________________                    107
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Lambregtse, Cornelius /             Landell, Olaf J. de / Ter ere van
Vreemdelingen en bijwoners
                        Op verzoek van de bewoners van een
Een Zeeuwse jongeman uit een          Brabants dorp schrijft en regisseert
streng gereformeerd milieu stuit op       een protestantse auteur een spel ter
grote problemen als hij verkering krijgt    ere van de Maagd Maria bij
met een katholiek meisje. Vervolg op:      gelegenheid van de inrichting van een
Het scharlaken koord, no. a112520        kapel.
Franeker, Van Wijnen, 1998           Baarn, De Boekerij, ...
a179469 prot chri strk - V - 1dc        a103416 strk - V - 1dc 7:07 m
14:12 v                     ____________________________
____________________________
                        *Lange, J.N. de / "Over de
Landell, Olaf J. de / Het devies        landouwen straalt de zon"

Verhaal waarin het familieleven van       Het leven van een Groningse
de katholieke landadel in het Brabant      boerenzoon die opgroeit op een
van de jaren dertig geplaatst wordt       kleine boerderij.
tegen de achtergrond van het          Hellum, St. Dorpsbelangen, 1987
dorpsleven. Hierop volgt:            a215266 strk dial - V - 5cc 6:30 m
Maskeravond, no. a133612            ____________________________
Amsterdam, De Boekerij, 1985
a128757 fami humo strk - V - 1dc        Lange-Praamsma, Max de / Van jou
17:02 v                     hield ik te veel
____________________________
                        Een predikantsdochter ontdekt dat
Landell, Olaf J. de / Maskeravond        haar verloofde toch niet de juiste man
                        voor haar is, verbreekt de relatie en
Een vrouw komt tot verschrikkelijke       trouwt na de oorlog met een man die
inzichten omtrent haar kinderen,        ze in het verzet in Friesland heeft
waardoor al haar illusies verstoord       ontmoet.
worden. Vervolg op: Het devies, no.       Kampen, J.H. Kok, 1972
a128757                     a108107 strk prot - V - 1dc 8:29 v
Amsterdam , Elsevier, 1986           ____________________________
a133612 fami - V - 1dc 22:10 v
____________________________
                      108
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Langevelde, Piet van / Kind achter      *Lansink, Hendrik / De avond was
de Hont                    rood

De belevenissen van een jongen die       De groeiende genegenheid tussen
opgroeit in het land van Axel         een jonge boer en een dorpsmeisje
(Zeeuws-Vlaanderen) tussen de         met socialistische sympathieën roept
Eerste Wereldoorlog en de           verschillende weerstanden op.
crisisjaren.                  Haarlem, Gottmer, 1971
Emmeloord, Langevelde, 1987          a107395 strk - V - 4cc 5:00 v
a135173 strk - V - 4cc 5:00 m         ____________________________
____________________________
                        *Lansink, Hendrik / De druventros
Lannoy, Kathinka / Stemmen over
de horizon                   Bundel korte verhalen waarin het
                        leven en werken van de nijvere
De keiharde strijd tussen de twee       Achterhoekse bevolking: de boeren
eigengereide boerenfamilies          en de dagloners, mensen met hun
Landsend en Nyle.               zorgen en verdriet, maar ook met hun
Weert, Zuid-Hollandsche U.M., 1987       vreugden, getekend wordt.
a103778 fami strk - V - 1dc 23:40 v      Doetinchem, Staring Instituut :
____________________________          Steenbergenstichting, 1988
                        a135909 dial verh - V - 5cc 6:30 v
Lansink, Hendrik / Afke            ____________________________

Jan Brinkers is door zijn ouders        Lansink, Hendrik / De
voorbestemd om een rijke            duizendschoon
boerendochter te trouwen, terwijl hij
verliefd is op een arm meisje. Hoe       Een boer leert na heel veel
zullen de moeilijkheden uiteindelijk      moeilijkheden zijn lot te aanvaarden.
worden opgelost?                Rotterdam, Lekturama, 1981
Haarlem, Gottmer, 1977             a113001 strk - V - 1dc 5:58 v
a115167 strk - V - 1dc 5:56 v         ____________________________
____________________________
                        Lansink, Hendrik / Elze van de
*Lansink, Hendrik / Alles is goed,       koster
Janneke
                        Streek-oorlogsroman over een jonge
De dochter van een hardwerkende,        Poolse vrouw die in 1944 op haar
ouderwetse boer wordt verliefd op de      vlucht bij een oud Achterhoeks
zoon van zijn rijke tegenspeler.        kostersechtpaar in huis wordt
Rotterdam, Lekturama, 1981           genomen.
a106436 strk fami - V - 4cc 5:00 v       Rotterdam, Lekturama, 1980
____________________________          a104721 strk - V - 1dc 6:31 v
                        ____________________________
                     109
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Lansink, Hendrik / Het geheim van      Lansink, Hendrik / Niet bij brood
de Boshoek                  alleen

Het wel en wee van een boswachter       In de jaren twintig bouwt een
en zijn gezin in de Gelderse         zakenman een groot bedrijf op in een
Achterhoek rond 1930.             dorp, maar daarbij ervaart hij dat een
Sassenheim, Rebo Productions, 1985      aantal andere zaken niet zo
a130869 strk - V - 5cc 6:30 v         eenvoudig liggen.
____________________________         Haarlem, Gottmer, 1978
                       a118600 strk - V - 1dc 6:37 v
Lansink, Hendrik / Het grote         ____________________________
geheim
                       Lansink, Hendrik / Souvenir voor
Een pronte herbergierster en haar       miljoenen
dochter spelen een belangrijke rol in
een dorp in oostelijk Nederland.       Een jongeman is diep ontgoocheld,
Haarlem, Gottmer, 1987            wanneer na de oorlog blijkt dat de
a135136 strk - V - 1dc 7:50 v         verbroedering uit de illegaliteit waarin
____________________________         hij zijn sporen zeker verdiend had,
                       wegvalt en de macht snel verdeeld
Lansink, Hendrik / Kraanvogels op       wordt, waarbij eenvoudige werkers
de trek                    als hij terzijde geschoven en vergeten
                       worden.
Hoofdpersoon is een boerendochter,      Haarlem, Gottmer, 1983
die door haar werk als onderwijzeres     a128613 strk oorl - V - 1dc 6:39 v
in aanraking komt met een           ____________________________
verwaarloosd gezin, waarvan een
zoontje tot haar leerlingen behoort.     Lansink, Hendrik / De stille wens
Haarlem, Gottmer, 1966
a105023 strk - V - 1dc 5:55 v         In een klein dorpje koestert een jonge
____________________________         bakkersvrouw warme gevoelens voor
                       de knecht van haar man.
*Lansink, Hendrik / Niet alles        Haarlem, Gottmer, 1979
Marion...                   a119470 strk - V - 1dc 7:43 v
                       ____________________________
In de Achterhoek spelende roman
waarin het leven in een dorp wordt
beschreven in de tijd toen machines,
elektriciteit enz., in opkomst waren.
Rotterdam, Lekturama, 1981
a204087 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________
                     110
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Lansink, Hendrik / Een vrouw met       *Lansink, H. / Zon over Slingedorp
karakter
                       De onderwijzeres Mienke geeft haar
Een gescheiden vrouw toont karakter      baan op om haar ouders te helpen,
door toch te trouwen met en de zorg      die het werk op de boerderij niet meer
op zich te nemen van haar door een      aan kunnen.
ongeluk invalide geworden minnaar.      Haarlem, Gottmer, ...
Haarlem, Gottmer, 1980            a130848 strk - V - 5cc 6:30 v
a122454 strk - V - 1dc 7:27 m         ____________________________
____________________________
                       *Lap, Marten / Stried om de Z.K. 2
*Lansink, Hendrik / Waar liefde wint
                       Verhaal over het vissersleven in het
In de dertiger jaren in de Achterhoek     Groningse Zoutkamp.
spelend verhaal over een           Groningen, 't Grunneger
kruideniersdochter die na veel        Genootschap, 1980
ongelukkige liefdes toch het geluk      a205069 zeel strk - V - 4cc 5:00 v
vindt.                    ____________________________
Haarlem, Gottmer, 1974
a111576 strk - V - 5cc 6:30 v         Lasgarn, Hugh / Dierenarts voor
____________________________         dag en nacht

Lansink, Hendrik / Waar mens en        Belevenissen van een Engelse
koren rijpen                 dierenarts op het platteland.
                       Weert, Zuid-Hollandsche U.M., 1991
Roman over de liefde tussen een rijke     Vert. van: Vet for all Seasons. - 1986
mulderszoon en een arm dorpsmeisje      a139789 strk - V - 1dc 7:50 m
in een dorpje in de Gelderse         ____________________________
Achterhoek.
Haarlem, Gottmer, 1972            Lasgarn, Hugh / Uit het leven van
a108105 strk - V - 1dc 7:55 v         een veearts
____________________________
                       De pas afgestudeerde veearts Hugh
Lansink, Hendrik / Waaruit mensen       Lasgarn wordt met argwaan bejegend
leven                     als hij zijn intrede doet in een Engels
                       plattelandsdorpje.
De rijke boerendochter Ada en         Houten, Kadmos, 1988
Wiebe, een arme student, weten        Vert. van: Vet in green pastures. -
elkaar pas na lang zoeken en dralen      1985
te vinden.                  a135330 dier strk - V - 1dc 9:20 m
Haarlem, Gottmer, 1981            ____________________________
a125128 strk - V - 1dc 7:30 v
____________________________
                     111
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Last, Jef / Elfstedentocht          Leegwater, Maarten / Dag dorp

Streekroman, spelend in Friesland, in     Verhalen over het leven in een
het begin van deze eeuw.           Westfries dorp in de periode 1930-
Wageningen, Veen, 1975            1965, gebasseerd op ware
a104385 strk - V - 7cc 9:20 v         gebeurtenissen.
____________________________         Hoorn, Westfriesland, 1998
                       a178899 verh strk - V - 1dc 7:50 v
*Last, Jef / Zuiderzee            ____________________________

Verhaal over de bouw van de          *Leeman, Cor Ria / Pannenhoeve
Afsluitdijk en de gevolgen hiervan
voor de Zuiderzeevissers.           Het wel en wee van de bewoners van
Amsterdam, Querido, 1956           een Brabantse boerderij, vanaf de
a161136 strk - V - 7cc 9:20 v         bouw rond 1900 tot heden, nu zij deel
____________________________         uitmaakt van een natuurreservaat.
                       Antwerpen, Standaard, 1980
*Laxness, Halldor Kiljan / Het        a123754 strk - V - 5cc 6:30 m
teruggevonden paradijs            ____________________________

Roman over een IJslandse boer uit de     *Leemhuis, Hein / Koopman Frank
vorige eeuw die het geluk zoekt bij de    vertelt
mormonen in Salt Lake City, maar
later terugkeert naar zijn boerderij op    De belevenissen van een handelaar
IJsland.                   in antiek, geschreven in Gronings
Amsterdam, Zuid-Hollandsche Uitg.       dialect.
Mij., 1981                  Groningen, De Jager, 1950
Vert. van: Paradiserheimt. - 1960       a189954 dial - V - 2cc 2:10 v
a105775 strk hist - V - 6cc 7:50 v      ____________________________
____________________________
                       *Leeuwen, P.J. van / Drie
*Lebeau, Paul / Voltooid verleden       kerstverhalen
tijd
                       Drie kerstverhalen in Groninger
Autobiografisch verhaal van de        dialect.
Vlaamse auteur (geb. 1908) met        Groningen, Niemeijer, 1981
herinneringen aan zijn            a204508 dial kers - V - 2cc 2:10 m
studentenleven, zijn legertijd en de     ____________________________
periode als leraar bij het middelbaar
onderwijs.
Leuven, De Clauwaert, 1970
a111131 vlam biog - V - 4cc 5:00 m
____________________________
                     112
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Leeuwis, Leo J. / Vrouw en verten      *Leys, Herman / Iets van warmte

Het leven van de Sliedrechtse        De wederzijdse gevoelens en reacties
baggeraars.                 van een uitgetreden noviet-
Wageningen, Zomer & Keunings,        kloosterling en een gescheiden vrouw
1955                     en haar zeventienjarige dochter.
a162327 strk - V - 6cc 7:50 v        Antwerpen, Standaard, 1970
____________________________         a184443 vlam psyc - V - cc
                       ____________________________
*Leiker, Sjoerd / De laatste man
                       *Lidman, Sara / Claudette
Verhaal over de laatste man uit een
sterk geslacht.               In deze roman wordt de bittere
Nijkerk, Callenbach, 1940          armoede beschreven van de
a205555 strk fami - V - 6cc 7:50 v      keuterboeren op de kroondomeinen
____________________________         van een moerassig eiland hoog in het
                       noorden van de Botnische golf.
*Lemmens, Chantal / Spreken kan       Amsterdam, Elsevier, 1960
goud zijn                  Vert. van: Hjortronlandet. - 1955
                       a187400 strk - V - 6cc 7:50 v
Als een onderwijzeres uit een stad op    ____________________________
het Drentse platteland gaat werken,
wordt ze verliefd op een jonge boer.     Lievens, Jef / De mannen van het
Hoorn, Westfriesland, 1984          Heiken
a131313 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________         Het leven in een klein dorpje in de
                       Belgische Kempen in de jaren dertig.
*Ley, Gerd de / De grote buurman       Turnhout, Heibrand, 1990
en andere verhalen              a137975 strk buit - V - 1dc 3:40 v
                       ____________________________
Zeven verhalen van Vlaamse
schrijvers uit de jaren 1952-1978.      *Lievens, Jef / Het nieuwe paradijs
Deurne, Ommen : Publiboek/Baart,
1982                     In de Vlaamse Kempen - in de
a207795 verh vlam - V - 5cc 6:30 v      oorlogsjaren - sluit een boerenzoon
____________________________         vriendschap met een vrijbuiter.
                       Turnhout, Heibrand, 1994
                       a143465 vlam real - V - 2cc 2:10 v
                       ____________________________
                    113
                   Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Lievens, Jef / Omnibus 2           *Lievens, Jef / Vredeborg

Bundeling van twee streekromans        Twee broers in een boerendorpje in
over de Belgische Kempen en een        de Belgische Kempen beleven de
aantal korte verhalen.            Tweede Wereldoorlog geheel
Turnhout, Heibrand, 1990           verschillend.
a139375 strk verh - V - 1dc 5:00 m      Weelde, Ten Berge, 1983
____________________________         a127385 oorl strk - V - 4cc 5:00 m
                       ____________________________
*Lievens, Jef / De oude schuur
                       *Ligterink, Gerrit Hendrik / Do de
Op de verjaardag van een 93-jarige      welt nog groot was
boer in de Vlaamse Kempen breekt er
brand uit in zijn schuur. Eenvoudig,     Dertien verhalen.
gemoedelijk dorpsverhaal met veel       Enschede, Witkam, 1972
dialogen.                   a109071 dial - V - 3cc 3:40 v
Turnhout, Heibrand, 1992           ____________________________
a140944 strk vlam - V - 2cc 2:10 m
____________________________         *Limburg, Jilles / De geheimzinnige
                       vlam
Lievens, Jef / Schapen op de ruwe
heide                     Eenvoudige protestants-christelijke
                       streekroman.
Wel en wee van een schapenherder       Den Haag, Voorhoeve, ca. 1960
in de Belgische Kempen.            a106481 strk prot - V - 5cc 6:30 v
Turnhout, Heibrand, 1996           ____________________________
a228134 strk - V - 1dc 2:10 m
____________________________         *Limburg, Jilles / De man die toch
                       terug kwam
*Lievens, Jef / Sjarel van Bertes'
Stien                     Als een doodgewaande fabrikant uit
                       een concentratiekamp terugkeert,
Het levensverhaal van een stroper,      brengt zijn komst grote problemen
spelend in de Brabantse Kempen.        mee voor zijn vrouw en de man met
Weelde, Ten Berge, 1981            wie ze in het huwelijk zou treden.
a121989 strk - V - 2cc 2:10 v         Den Haag, Voorhoeve, 1969*
____________________________         a123914 strk - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
                     114
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Limburg, Jilles / Terwijl de         *Longerstaey, A. / Lobbe en Sefa
hyacinthen bloeien
                        Vol humor vertelt de schrijver over de
Wanneer een protestantse            kwajongensstreken van een Antwerps
bollenkweker en een rooms-katholiek      jongetje en zijn zusje.
meisje van elkaar gaan houden,         Brussel, Reinaert, 1972
beleven zij een innerlijke strijd om de    a192307 kind vlam - V - 2cc 2:10 v
juiste weg te vinden.             ____________________________
Den Haag, Voorhoeve, 19-?
a192524 strk prot - V - 7cc 9:20 v       *Looijenga, Klaas J. /
____________________________          Jeugdherrinerns van "n
                        Muntendammer Kouvreter"
Lindgren, Torgny / De weg van de
slang                     Geschreven in het dialect van het
                        Groningse dorpje Muntendam, geeft
Het leven van een ongeletterde boer      dit boekje een beeld van het
in een uithoek van Zweden aan het       Groningse volksleven, speciaal in
einde van de 19e eeuw.             bovengenoemd dorpje, in het begin
Utrecht, Flint, 1988              van deze eeuw.
Vert. van: Ormens väg p hälleberget.      S.l., "Het Grunneger genootschop",
- 1982                     1978
a136423 strk - V - 1dc 3:40 m         a197793 dial - V - 4cc 5:00 m
____________________________          ____________________________

Linssen, Jac. / Dominicus'           Looi, Minus van / De Bastiaensen
lievenheer
                        De belevenissen van een vondeling
In het leven van een Limburgs dorpje      die het tot dokter in een Kempisch
speelt een in 1861 opgericht wegkruis     dorp brengt.
een grote rol.                 Tessenderlo, Antiqua, 1983
Oirschot, Iris Oirschot, 1997         a126515 fami strk - V - 1dc 5:52 m
a146152 kath strk - V - 1dc 3:40 v       ____________________________
____________________________
                        Looi, Minus van / Het Leeuwenhof
*Lombok, Pait / Oet 't leven van
Freerk Proemker en aanner           Rond de eeuwwisseling probeert een
Grunnegers                   arme Vlaamse dagloner zich op te
                        werken tot boer.
Gronings dialect.               Zonhoven, Boek, 1990
Grunnen, "Het Noorden in woord en       a137489 kath strk - V - 1dc 9:20 v
beeld", 1937                  ____________________________
a186770 dial - V - 4cc 5:00 v
____________________________
                     115
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Looi, Minus van / Mannen van de        *Loon, Foka van / Het eerste
Achterheide                  gebod

Beschrijving van het leven van drie      Protestants-christelijke familieroman,
mannen in een Limburgs gehucht aan       spelend in Drente, gedeeltelijk in
het begin van de 20e eeuw.           Drents dialect geschreven.
Maasbree, Corrie Zelen, 1980          Baarn, Bosch en Keuning, 1948
a120491 strk - V - 1dc 11:27 v         a183697 prot fami strk - V - cc
____________________________          ____________________________

Looi, Minus van / De molen der         Loon, Foka van / Jan Derks
wraak
                        Een meisje kan de liefde die een
Een lang gekoesterde vete tussen 2       gehandicapte man voor haar koestert
molenaarsfamilies is de basis van       niet beantwoorden.
deze streekroman uit de Kempen.        Kampen, Kok, 1987
Tessenderlo, Antiqua, 1983           a215163 prot strk chri - V - 1dc 5:23
a111155 strk fami - V - 1dc 7:45 v       v
____________________________          ____________________________

*Loontjens, Harie / Wieker luij        *Loon, Foka van / Kerend geluk

Verhaal over het lief en leed van een     Als een jonge, gelovige vrouw ontdekt
familie in 'n straat van Wijk, een       dat haar man haar gedurende de
stadsdeel aan de Maas in Maastricht.      oorlogsjaren ontrouw is geweest,
Maastricht, Gadet, 1983            raakt zij overspannen, wat haar man
a141726 dial fami strk - V - 2cc 2:10     tot inkeer brengt.
v                       Kampen, Kok, 1977
____________________________          a120937 strk - V - 8cc 10:50 v
                        ____________________________
Loon, Foka van / Anke
                        *Loon, Foka van / De man zonder
Anke van Dalen, opgegroeid in een       feestkleed
beschermde omgeving en later
getrouwd met Harry Millenaar, krijgt      Het Joodse meisje is christin
pas antwoord op de vraag of zij echt      geworden, maar voor haar vader,
van haar man houdt als zij Leo ter       inmiddels teruggekeerd uit Duitsland,
Stege leert kennen.              blijft de vijandschap jegens het
Kampen, Kok, 1980               christendom tot zijn dood bestaan.
a165209 strk - V - 1dc 6:53 v         De wondere weg-trilogie: deel 2
____________________________          Groningen, Haan, 1955
                        a121577 strk prot chri - V - 5cc 6:30
                        v
                        ____________________________
                     116
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Loon, Foka van / Maps Degenaar        *Loon, Foka van / De wondere weg

Maps Degenaar gaat na de dood van      Drentse boerenroman spelend in de
haar vader en haar man, samen met      Tweede Wereldoorlog, waarin een
haar zoon hun boerderij beheren. De     Joods meisje uit Rotterdam
zoon wordt echter liever dominee, wat    onderduikt bij een boerenfamilie in
hem na veel strijd toegestaan wordt.     Overijssel en trouwt met de zoon.
Den Haag, Voorhoeve, 1977          Groningen, Haan, 1947
a116055 fami strk chri - V - 1dc 5:00    a106152 strk prot - V - 6cc 7:50 v
v                      ____________________________
____________________________
                       *Loon, Foka van / De wondere weg
*Loon, Foka van / De sterkste
                       Drentse boerenroman, spelend
Drentse streekroman.             tijdens en na de Tweede
Groningen, Haan, 1947            Wereldoorlog.
a182923 strk - V - cc            De wondere weg-trilogie: deel 1
____________________________         Den Haag, Voorhoeve, ca. 1970
                       a186313 prot strk - V - cc
*Loon, Foka van / Verstild          ____________________________
verlangen
                       Loon, Foka van / Zijn stem
Laatste deel van een Drentse
boerenroman spelend tijdens en na      Een jonge vrouw stapt vrij jong in het
de Tweede Wereldoorlog, waarin de      huwelijksbootje. Haar relatie met haar
vrouwelijke hoofdpersoon sterft en de    man verloopt moeizaam omdat zij
vroegere verloofde van haar man       worstelt met een onverwerkt verleden.
voor de kinderen komt zorgen.        Kampen, Kok, 1987
De wondere weg-trilogie: deel 3       a215596 strk prot - V - 1dc 9:00 v
Groningen, Haan, 1958            ____________________________
a123915 strk prot chri - V - 5cc 6:30
v                      *Lottmann, F.G. / Siebo Siebels'
____________________________         zwoare gaank (het huus zonder
                       locht); dl. 1
Loon, Foka van / Vreemd bloed
                       Een Duitse onderwijzer wordt zwaar
De dood van een kleindochter brengt     getroffen als zijn vrouw in het
een familie, die wegens een         kraambed sterft, en raakt daardoor
ongewenst huwelijk van de zoon uit      aan de drank. Gronings dialect.
elkaar was gegroeid, weer tot elkaar.    Groningen, Stabo, 1980
Groningen, Haan, 1949            a204251 dial - V - 2cc 2:10 v
a189531 strk prot - V - 1dc 10:49 v     ____________________________
____________________________
                    117
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Lottmann, F.G. / Siebo Siebels'       *Loveren, Anton van / Kleine
zwoare gaank (het huus zonder        mensen hebben grote dromen
locht); dl. 2
                       Een indringende beschrijving van de
Tweede deel van een zich in het       gedachtenwereld van de jongeman,
midden van de vorige eeuw in         Harry Gardenier, zijn geesteswereld
Duitsland afspelende 4-delige serie     tijdens zijn puberteit en de grote
over een Duitse onderwijzer die na de    moeilijkheden die voor hem ontstaan
dood van zijn vrouw een baan         bij conflicten met de gegoede stand in
aanneemt in een andere plaats waar      de persoon van een
hij zich al gauw thuis voelt. Gronings    kaarsenfabrikant.
dialect.                   Baarn, De Boekerij, 1976
Groningen, Stabo, 1980            a115682 strk - V - 8cc 10:50 v
a204382 dial - V - 2cc 2:10 v        ____________________________
____________________________
                       *Loveren, Anton van / Kleine
*Lottmann, F.G. / Siebo Siebels'       mensen hebben ook een hart
zwoare gaank (het huus zonder
locht); dl. 3                Een tijdens de dertiger jaren spelende
                       streekroman met als centraal punt het
Door nieuwe spanningen in zijn leven     gezin van de dorpsbakker.
raakt een Duitse onderwijzer weer      Baarn, De Boekerij, 1973
aan de drank. Gronings dialect.       a111206 strk - V - 8cc 10:50 v
Groningen, Stabo, 1980            ____________________________
a204542 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         Lugt, Arie van der / De afrekening

*Lottmann, F.G. / Siebo Siebels'       In een dorp in de Kempen speelt een
zwoare gaank (het huus zonder        oude vete een grote rol. Vervolg op:
locht); dl. 4                De patriarch, no. a136800
                       Weert, Zuidhollandsche U.M., 1991
Een Duitse onderwijzer vindt na veel     a139338 strk - V - 1dc 9:20 m
moeilijkheden eindelijk een doel om     ____________________________
voor te leven. Gronings dialect.
Groningen, Stabo, 1980            Lugt, Arie van der / Bedreigde
a205181 dial - V - 2cc 2:10 v        grond
____________________________
                       De waterwinning door de Belgen
                       vormt een bedreiging voor de
                       landerijen in de Kempen. Tegen deze
                       achtergrond wordt het leven van de
                       familie Van de Mortel beschreven.
                       Eindhoven, Grootdruk uitgeverij, 1977
                       a113359 fami strk - V - 1dc 7:05 v
                       ____________________________                    118
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Lugt, Arie van der / De blinde        Lugt, Arie van der / God schudde
veerman                    de wateren

Tweede deel van een trilogie over       Beschrijving van het leven op een
een kleine dorpsgemeenschap nabij       Zuidhollands eiland voor, tijdens en
de Braasemermeer met al zijn         na de watersnoodramp van 1953
schilderachtige types en waarin de      Weert, Zuid-Hollandsche U.M., 1992
Kristoffelmolen met zijn bewoners       a100442 strk - V - 1dc 22:07 v
weer centraal staat.             ____________________________
De trouwe wachter-trilogie: deel 2
Weesp, Van Holkema & Warendorf,        Lugt, Arie van der / Hanneke van
1984                     de pont
a129135 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________         Brabantse streekroman waarin
                       Hanneke, de hoofdpersoon, verliefd
*Lugt, Arie van der / Een dorp        wordt op de zoon van haar vaders
verdwijnt                   aartsvijand.
                       Amsterdam, Amsterdam Boek, 1977
De bouw van een stuwdam bij Tignes      a116732 strk - V - 1dc 10:47 v
(in de Franse Alpen) betekende de       ____________________________
ondergang van het dorp Tignes.
Haarlem, De Toorts, 1956           Lugt, Arie van der / Herberg "De
a107277 strk - V - 7cc 9:20 v         drie teuten"
____________________________
                       Enkele bewoners van een klein
*Lugt, Arie van der / De gestolen       Noord-Brabants dorpje krijgen het
vluchteling                  zwaar te verduren als dorpsroddel de
                       kop opsteekt.
Twee zwervers raken in            De 8 zaligheden: deel 1
moeilijkheden wanneer ze besluiten      Amsterdam, Grote letter bibliotheek,
een vondelingetje op hun           1976
zwerftochten mee te nemen.          a115196 strk - V - 1dc 10:01 m
Amsterdam, De Geïllustreerde pers,      ____________________________
1968
a200668 strk - V - 5cc 6:30 v         Lugt, Arie van der / Herberg 'De
____________________________         rode lantaarn'

                       Verhaal over het leven in een dorp
                       waar bij nacht en ontij smokkelaars
                       hun duistere praktijken uitvoeren en
                       corrupte notabelen de scepter
                       zwaaien.
                       Ankeveen, Mingus, 1981
                       a134210 strk avon - V - 1dc 9:20 v
                       ____________________________                     119
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Lugt, Arie van der / De koters van      Lugt, Arie van der / Ons Erve
Kempenland
                       Roelof de Gloei en zijn vrouw Trijn,
Beeld van de grote en kleine         die samen de kleine herberg 'De
gebeurtenissen in het dagelijks leven     claere waerheit' beheren, zitten elkaar
in een typisch Brabants dorpje.        voortdurend in het vaarwater.
De 8 zaligheden: deel 3            Baambrugge, Grote Letter
Haarlem, Gottmer, 1975            Bibliotheek, 1992
a111908 strk - V - 1dc 6:30 v         a139445 strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________         ____________________________

*Lugt, Arie van der / De           Lugt, Arie van der / De patriarch
kruidendokter
                       Beschrijving van het dagelijkse leven
Beschrijving van handel en wandel       op een tweetal boerderijen in de
van een Brabantse kruidendokter die      Kempen; een kleine gemeenschap
in het begin van de jaren zeventig als    met grote en kleine probleempjes.
kwakzalver wordt ontmaskerd.         Hierop volgt: De afrekening, no.
Amsterdam, Teleboek, 1980           a139338
a124070 biog strk - V - 6cc 7:50 m      Weert, Zuid-Hollandsche U.M., 1989
____________________________         a136800 fami strk - V - 1dc 10:50 m
                       ____________________________
Lugt, Arie van der / De laatste boer
                       *Lugt, Arie van der / Rare
Een keuterboertje in de Kempen        kostgangers
wordt aanvankelijk vanwege zijn
plannen om hogerop te komen door       Het verhaal van Mon de beverd en
zijn dorpsgenoten uitgelachen, maar      Jaak de bietser, zwervers van beroep,
na de dood van zijn vrouw komt er       die een vondeling van drie maanden
een kentering in zijn leven.         naar het politiebureau in Namen
Amsterdam, Teleboek, 1978           moeten brengen.
a117783 kath strk - V - 1dc 7:21 v      Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij,
____________________________         1978
                       a198924 strk - V - 5cc 6:30 v
Lugt, Arie van der / Leven en laten      ____________________________
leven

Een worstfabrikant in een dorp doet
door zijn liefdesperikelen de nodige
stof opwaaien.
Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij,
1977
a111761 strk - V - 1dc 6:56 v
____________________________
                     120
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Lugt, Arie van der / Sjaan van "De      Lugt, Arie van der / De vrouwen
acht zaligheden"               van de Kristoffelmolen

Het wel en wee van de bewoners van      In een kleine dorpsgemeenschap
een dorpsherberg in het Brabantse       nabij het Braassemmermeer wonen
Kempenland.                  allerlei schilderachtige types.
De 8 zaligheden: deel 2            De trouwe wachter-trilogie: deel 1
Haarlem, Gottmer, 1974            Bussum, Van Holkema & Warendorf,
a190485 strk - V - 6cc 7:50 v         1983
____________________________         a126408 strk - V - 1dc 9:29 v
                       ____________________________
*Lugt, Arie van der / Het stomme
geld                     Lugt, Arie van der / Zotte Sus

Een man wil vooruit komen in het       Een eenvoudige schilleboer in een
leven. Dat lukt hem ook, maar door      Brabants dorpje helpt ten koste van
schade en schande heen leert hij te      zichzelf een meisje dat eens
beseffen, dat geld niet gelukkig       vriendelijk voor hem is geweest.
maakt.                    Eindhoven, Grootdruk Uitgeverij,
Amsterdam, Amsterdam boek, 1978        1976
a198052 strk - V - 5cc 6:30 v         a113770 strk - V - 1dc 5:40 m
____________________________         ____________________________

Lugt, Arie van der / De trouwe        *Lugt, G.A. van der / De Mölle drie
wachter
                       Verhalenbundel in de streektaal van
Geert Fleer en Vibuke van Grootel       de Gelderse Achterhoek.
zetten samen een vervoersdienst op      Enschede, Witkam, 1977
rond het Braassemermeer.           a113596 dial - V - 3cc 3:40 v
De trouwe wachter-trilogie: deel 3      ____________________________
Weesp, Van Holkema & Warendorf,
1985                     *Luipen-Bronwasser, Jeannette
a132149 strk - V - 1dc 7:16 v         van / Dorp in de zon
____________________________
                       Pastoor Leonardo bekommert zich
*Lugt, Arie van der / De verliefde      om het zieleheil, de liefdesperikelen
clown                     en dagelijkse beslommeringen van
                       zijn parochianen.
Een ouderwets circus wordt          Hoorn, Westfriesland, 1981
geconfronteerd met de vervelende       a166282 strk - V - 4cc 5:00 v
puriteinse geest van een Brabants       ____________________________
dorp.
Den Haag, Thijmfonds, 1962
a101531 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________                     121
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Luipen-Bronwasser, Jeannette van       Luipen-Bronwasser, Jeannette van
/ Goud aan de horizon            / Ver is de horizon

De wederwaardigheden van de         Een moeder probeert zoveel mogelijk
bewoners van een Groningse          te aanvaarden dat haar kinderen elk
boerderij. Vervolg op: Ver is de       hun eigen weg zoeken, ondanks het
horizon, no. a125959             verdriet dat die weg soms met zich
Kampen, Kok, 1984              meebrengt. Hierop volgt: Goud aan
a129986 strk prot - V - 1dc 5:00 v      de horizon, no. a129986
____________________________         Kampen, Kok, 1983
                       a125959 fami prot - V - 1dc 6:52 v
*Luipen-Bronwasser, Jeannette        ____________________________
van / Jessica
                       *Luttikhuizen-de Vries van, A. /
Kroniek over enkele bewoners van       Geboren op Markengronden
een klein dorp vanaf 1900 tot na de
Tweede Wereldoorlog.             Streekroman.
Den Haag, Voorhoeve, 1968          S.l., s.n., 1988
a122467 strk prot - V - 6cc 7:50 v      a136070 strk hist - V - 5cc 6:30 v
____________________________         ____________________________

Luipen-Bronwasser, Jeannette van       *Maaier, Jan / Koegeltjeblaauw en
/ De lichtende horizon            aander verhoalen van Steven en
                       Wemeltje
Verhaal over het leven op een
Groningse boerderij, van een moeder     Verhalen in Gronings dialect.
en haar zoon, die de juiste vrouw nog    Winschoten, Van der Veen, 1968
niet heeft gevonden. ierop volgt: Ver    a185727 dial - V - cc
is de horizon, no. a125959          ____________________________
Kampen, Kok, 1981
a125478 strk - V - 1dc 6:30 v        *Maas, H.H.J. / Peel omnibus
____________________________
                       Romans over de slechte sociale
Luipen-Bronwasser, Jeannette van       toestanden in de Peel rond de
/ Een stukje paradijs            eeuwwisseling.
                       De Bilt, De Fontein, 1969
De ervaringen van een jonge         a108236 strk soci - V - 15cc 20:50 v
onderwijzeres in een klein dorpje.      ____________________________
Kampen, Kok, 1972
a138963 strk - V - 1dc 5:51 v
____________________________
                    122
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Maaskant, Steef / Sven de ziener       Maljers-Kroes, Margreet / Een jaar
                        van Janna
Een man met paranormale
begaafdheden brengt een kustdorp in      Na hun trouwen besluiten Janna en
rep en roer door een groot aantal       haar echtgenoot in een dorp te gaan
rampen te voorspellen die zullen        wonen, waar zich vervolgens
plaatsvinden als de Deltawerken zijn      romantiek, eenzaamheid, geluk en
voltooid.                   verdriet elkaar afwisselen.
Amsterdam, Teleboek, 1978           Ruurlo, Elisabethbode, 1995
a118819 strk - V - 5cc 6:30 v         a178225 fami prot strk - V - 1dc
____________________________          4:11 v
                        ____________________________
MacCarten, Anthony / Spinsels
                        *Man, Herman de / De barre winter
Een 16-jarige meisje dat beweert        van negentig
zwanger te zijn van buitenaardse
wezens, veroorzaakt met haar          Raamvertellingen van tien verhalen,
mededeling een massapsychose in        spelend in de streek rondom
een slaperig plaatsje in Nieuw-        Schoonhoven, met als
Zeeland.                    gemeenschappelijke achtergrond de
Baarn, De Kern, 2001              harde lange winter van 1890.
Vert. van: Spinners. - 1998          Amsterdam, Querido, 1974
a358491 psyc strk - V - 1dc 9:20 v       a191241 strk verh - V - 7cc 9:20 v
____________________________          ____________________________

*Macken, Walter / Wiekslag boven        *Man, Herman de / Geiten
Connemara
                        Het verhaal van een daglonersvrouw
Een jongeman, opgegroeid op een        in de streek van Linschoten die zich
primitief eilandje voor de Ierse kust,     buitenmatig hecht aan haar dochter,
trekt naar Londen als zijn moeder is      maar die haar laatste levensdagen
gestorven, maar dramatische          vereenzaamd alleen met een geit in
ontwikkelingen brengen hem weer        Den Haag doorbrengt omdat haar
terug naar zijn geboortegrond.         dochter geheel haar eigen gang gaat.
Hoorn, Westfriesland, 1978           Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957
a125347 strk - V - 7cc 9:20 v         a100354 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________          ____________________________

                        *Man, Herman de / De heersers van
                        het gewest

                        Streekroman.
                        Naarden, De Driehoek, ca. 1941
                        a105051 strk - V - 1cc 0:40 m
                        ____________________________                     123
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Man, Herman de / Heilig Pietje de      *Man, Herman de / De koets
Booy
                      Reeks verhalen over een oude koets
Een geestelijk gestoorde man wordt     en zijn reizigers uit het begin van de
aangewezen als de vader van een       20e eeuw met veel facetten van het
buitenechtelijk kind, om zo de echte    landelijke leven in de streek tussen de
vader te vrijwaren.             Lek en de Hollandse IJssel.
Amsterdam, Querido, 1956          Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar,
a101319 strk gods - V - 1dc 17:18 m     1937
____________________________        a100490 strk verh - V - 14cc 19:20
                      m
*Man, Herman de / Kapitein Aart       ____________________________
Luteyn
                      *Man, Herman de / Maria en haar
Roman over de binnenscheepvaart.      timmerman
Amsterdam, Querido, 1976
a113700 berb strk - V - 8cc 10:50 v     Een "ruwe poldergast" komt door de
____________________________        hulp van een herbergmeisje op het
                      goede pad en treedt tenslotte in bij de
*Man, Herman de / De kleine wereld     orde van de Trappisten, omdat hij
                      zich de liefde van het meisje niet
Streekroman, spelend in de omgeving     waardig acht.
van de grote rivieren.           Amsterdam, Querido, 1956
Amsterdam, Querido, 1974          a100486 strk - V - 4cc 5:00 m
a100675 strk - V - 5cc 6:30 m        ____________________________
____________________________
                      Man, Herman de / Marie
*Man, Herman de / De kleine wereld
& De barre winter van negentig       Het lot van een eenvoudige
                      daglonersvrouw uit de Zuid-Hollandse
Streekroman, spelend in de omgeving     Lekstreek, die, op grond van haar
van de grote rivieren.           verleden door de dorpsbewoners
Amsterdam, Querido, 1974          belasterd en gewantrouwd wordt,
a162896 strk - V - 5cc 6:30 m        met energie zich schrap zet tegen de
____________________________        vijandigheid van een leven vol
                      zorgen en armoede waarin zij
                      ondanks alles de een ogenblik
                      geschokte liefde van haar man weet
                      te behouden.
                      Amsterdam, Querido, 1974
                      a110426 strk - V - 1dc 8:52 m
                      ____________________________
                    124
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Man, Herman de / Rijshout en        Man, Herman de / Zonen van den
rozen & Marie of hoor ook de         Paardekop
wederpartij
                       De Paardekop is Bas Lamoen, wiens
Streekroman spelend rond Benschop      drie zonen allen anders geaard zijn
in het gebied van de Lopiker Waard.     dan hijzelf en van wie de jongste,
Amsterdam, Querido, 1974           hoewel niemand van het gezin in God
a100756 strk - V - 8cc 10:50 m        gelooft, de weg naar God terugvindt.
____________________________         Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar,
                       1939
*Man, Herman de / Een            a100602 strk - V - 1dc 25:10 m
stoombootje in de mist            ____________________________

Ergens op de Zeeuwse wateren is       *Marendorp, W. van / Rumoer in de
een kleine stoomboot met           marke
kermisgasten, veehandelaren en
boeren in de mist voor anker gegaan.     Het plattelandsleven in een afgelegen
Boeiend beschrijft de auteur deze drie    dorpje, waar de gebeurtenissen rond
dagen van afzondering, waarin om de     de invoering van modern voetbal
tijd te doden, de één na de ander een    centraal staan.
geschiedenis vertelt.            Meppel, Boom, ...
Amsterdam, Grote letter bibliotheek,     a107827 spor strk - V - 5cc 6:30 v
1978                     ____________________________
a101033 strk - V - 5cc 6:30 m
____________________________         *Mares, Sylvia / Er werd een eik
                       geveld
Man, Herman de / Het wassende
water                    Boerenroman.
                       Haarlem, De Spaarnestad, 1955
In het calvinistische boerenland van     a108598 strk - V - 7cc 9:20 v
Zuid-Holland moet hoofdpersoon        ____________________________
Gieljan Beijen het niet alleen
opnemen tegen het water, maar ook      *Martens, G.M. / Paradijsvogels
tegen de boeren en de dominees
Helmond, Westfriesland, 1991         Vlaamse roman over twee schelmen,
a100274 strk fami - V - 1dc 6:52 v      die even schijndood zijn maar toch
____________________________         weer op aarde onder de levenden
                       terugkeren.
                       Zele, Reinaert, 1981
                       a206757 vlam - V - 3cc 3:40 v
                       ____________________________
                    125
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Marxveldt van, Cissy /            Mateboer, T. / Willemien uit de
Drieëndertigste jubileumomnibus        Drechtsteeg

Streekroman.                 Het levensverhaal van een vrouw in
Hoorn, Westfriesland, 1998          een arme buurt van Genemuiden aan
a229747 fami strk - V - 1dc 5:14 m      het begin van de 20e eeuw.
____________________________         Houten, Den Hertog, 2003
                       a400113 strk hist prot - V - 1dc 6:39
Marxveldt van, Cissy / Mijn dorp in      v
Friesland                   ____________________________

Bundel korte verhalen, die zich        *Matthijs, Marcel / Hellegat
hoofdzakelijk afspelen in het Friese
geboortedorp van de schrijfster.       Als de enige overgebleven zoon van
Den Haag, Kruseman, 1970           een rijke hereboer een andere vrouw
a106515 strk - V J C - 1dc 9:55 v       trouwt dan zijn vader voor hem
____________________________         uitgezocht heeft, is dit het begin van
                       veel narigheid.
*Mateboer, T. / Jan en Anne van De      Soest, Publiboek/Baart, 1985
Goede Verwachting               a132846 strk - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
Protestants-christelijk verhaal over de
dochter uit een turfschippersfamilie in    *Mazen, G.H. van / Vice Versa
het begin van de 19e eeuw, die het
benauwende godsdienstige milieu        Roman uit de kringen der Haagse
van haar ouders ontvlucht, maar        ambtenarij.
tenslotte toch terugkeert.          Kampen, Kok, 1969*
Goes, Hoekman, 1975              a161802 strk - V - 5cc 6:30 v
a117007 prot strk - V J C - 3cc 3:40     ____________________________
v
____________________________         Meer-Prins, L. van der / De
                       dochters van De Hofstede
*Mateboer, T. / Jantien
                       Een 18-jarig meisje gaat in de vroege
Streekroman spelend in het Staphorst     jaren '50 vanuit Parijs naar Nederland
van de jaren dertig, die vele details     op zoek naar haar familie. Hierop
bevat over het dagelijks leven van de     volgt: De zonen van De Hofstede, no.
bevolking.                  a148533
Den Haag, Voorhoeve, 1977           Hoorn, Westfriesland, 1995
a196945 strk chri - V - 3cc 3:40 m      a144545 fami strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________         ____________________________
                     126
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Meer-Prins, L. van der / Dorp in       Meer-Prins, L. van der / Tweedracht
tweeduister                  op de hoeve

Wanneer in een dorp een moord         Als twee boerenzoons beiden verliefd
wordt gepleegd, brengt dat grote       raken op een jonge
opschudding teweeg in de anders zo      bejaardenverzorgster, levert dit grote
rustige gemeenschap.             spanningen op.
Helmond, Westfriesland, 1989         Hoorn, Westfriesland, 1987
a136575 strk dete - V - 1dc 6:30 v      a135074 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________         ____________________________

Meer-Prins, L. van der / Het         Meer-Prins, L. van der / Woelig
gelukkige leven                water

Een beeldhouwer is sprakeloos als hij     Een jong echtpaar groeit na moeilijke
de dochter ziet van de vrouw van zijn     oorlogsjaren uit elkaar wanneer de
beste vriend, op wie hij eens verliefd    man zich in de stad wil vestigen waar
was. Hierop volgt: De dochters van      hij goede zaken kan doen, terwijl de
De hofstede, no. a144545           vrouw haar geboortegrond niet wil
Helmond, Westfriesland, 1993         verlaten.
a142144 fami strk - V - 1dc 9:12 v      Rotterdam, Lekturama, 1980
____________________________         a126553 fami strk - V - 1dc 7:15 v
                       ____________________________
Meer-Prins, L. van der / Jolet
trilogie                   Meer-Prins, L. van der / De zonen
                       van De Hofstede
Drie opeenvolgende romans die zich
afspelen rond de jaren vijftig met als    In de jaren van de wederopbouw krijgt
hoofdpersoon de jonge Jolet die een      een gezin te maken met allerlei
aantal keuzes in haar leven moet       veranderingen in samenleving en
maken.                    familie. Vervolg op 'Het gelukkige
Helmond, Westfriesland, 1989         leven' en 'De dochters van de
a136053 strk fami - V J C - 1dc        Hofstede'.
19:20 v                    Hoorn, Westfriesland, 1997
____________________________         a148533 strk fami - V - 1dc 10:02 v
                       ____________________________
                     127
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Meertens, Frans / De zwaluwen        *Meijer, Roelf / De leste börg
van morgen
                       Eerste verhalenbundel van deze
In een klein dorp in de Belgische       schrijver met verhalen over
Voerstreek verliezen rond 1900 kerk      alledaagse mensen en
en adel hun invloed.             gebeurtenissen, geschreven in het
Lanaken, Frans Meertens, 1991 i.e.      Gronings dialect.
1990                     Scheemda, Stichting 't Grunneger
a137365 strk - V - 2cc 2:10 v         Bouk, 1995
____________________________         a225919 verh dial - V - 3cc 3:40 v
                       ____________________________
Meer, Olga van der / Onverwerkt
verleden                   *Meinen, G.J. / Achterhooksche
                       vertelsels
Na een mislukt huwelijk probeert een
jonge vrouw een nieuw leven op te       Verhalen over het leven van
bouwen.                    eenvoudige mensen in het begin van
Haarlem, Gottmer, 1997            deze eeuw in het dialect uit de
a146362 strk fami - V - 1dc 5:12 v      omgeving van Winterswijk.
____________________________         Enschede, Witkam, 1980
                       a120294 dial - V - 3cc 3:40 v
*Meesters, Wolf / Hielko           ____________________________

De belevenissen van een 14-jarige       *Meinen, G.J. / Eenvoudige
jongen uit een zeer protestants-       menschen
christelijk Gronings arbeidersgezin in
de dertiger jaren.              Verhalen in Achterhoeks dialect,
Kampen, Kok, 1976               aangevuld met enkele verhalen uit de
a193208 prot strk - V - 6cc 7:50 m      dertiger jaren.
____________________________         Lochem, De Tijdstroom, 1943
                       a114559 strk verh - V - 6cc 7:50 v
*Meiden, Anne van der / Spoel en       ____________________________
spade
                       *Meinen, G.J. / Landjeugd
Door de belevenissen te vertellen van
een arm Twents boerengezin tussen       Bundel poëtische verhalen over een
de jaren 1835 en 1850 tekent de        tweeling.
schrijver de voor die tijd grote       Zelhem, W. Van Keulen : Drukkerij
veranderingen die de ontwikkeling       Remmelink, 1972
van de techniek- de toepassing van      a114729 strk dial - V - 4cc 5:00 v
de stoomkracht - bracht in het leven     ____________________________
van deze Twentse boeren.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1960
a160091 strk - V - 5cc 6:30 m
____________________________                     128
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Meinen, G.J. / Landvolk           *Meyere, Victor de / Labber-de-Zwie

Verhalen, in dialekt, over het        Twee verhalen, een volkslegende en
Achterhoekse plattelandsleven.        een ironisch fragment uit de roman
Lochem, De Tijdstroom, 1934          "Nonkel Daan", in de Vlaamse sfeer.
a132387 dial verh strk - V - 7cc 9:20     Amsterdam, Van Kampen, 1978
v                       a116534 vlam - V - 3cc 3:40 v
____________________________         ____________________________

Meir, Guido Van / Terug naar         *Michiels, Ivo / Het boek alfa
Oosterdonk, of Het verloren dorp
van Pietje de Leugenaar            Een soldaat op wacht beleeft tijdens
                       een kritisch ogenblik, temidden van
Na de dood van zijn vader komen bij      oorlogdreiging, verhevigd en
een t.v.-presentator allerlei         geëmotioneerd opnieuw het geweld
herinneringen boven aan het          en de angsten van zijn jeugd.
Vlaamse dorp waar hij opgroeide.       Amsterdam, De Bezige Bij, 1963
Antwerpen, Houtekiet, 1997          a114123 lite vlam - V - 3cc 3:40 v
a147050 strk - V - 1dc 7:29 m         ____________________________
____________________________
                       *Miedema, Arjen / De Heer van 't
*Melis, René / Er is geen weg terug      Wold

Na de Tweede Wereldoorlog vinden       Het verhaal van een
er in het kleine kustplaatsje         klompenmakerszoon die door vlijt en
Burghstede maatschappelijke          zuinigheid een behoorlijk bedrijf heeft
veranderingen plaats, die niet door      opgebouwd.
iedereen met gejuich worden begroet.     Utrecht, Het Spectrum, 1980
Antwerpen, De Vlijt, 1980           a185603 strk - V - 5cc 6:30 v
a123134 strk - V - 3cc 3:40 v         ____________________________
____________________________
                       *Miedema, Arjen / In beide
*Mets, Leo / Een foto uit Ohio        handpalmen

Het verhaal van Jozef en Maria en het     Streekroman spelend in Friesland.
kind in een dorp in Vlaanderen,        Baarn, Bosch & Keuning, 1946
verteld vanuit een typisch Vlaams       a161290 strk - V - 8cc 10:50 v
verlangen de mens te zien als         ____________________________
resultaat van wat zijn voorouders
misdeden.
Leuven, De Clauwaert, 1983
a209695 psyc vlam - V - cc
____________________________
                     129
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Minderhoud-Blom, Cocky / Het          *Mok, Maurits / Dorp in de branding
meisje met de roze fiets
                        Omstreeks de eeuwwisseling in een
In een Zeeuws dorp leidt de liefde       vissersdropje spelend verhaal, over
tussen een gelovige onderwijzeres uit      een bakker die moet inzien dat de
Rotterdam en een niet-gelovige         tijden veranderen en er een nieuwe
boerenzoon tot onderlinge            mentaliteit ontstaat.
spanningen.                   Naarden, Strengholt, 1975
Utrecht, De Banier, 1992            a115086 strk - V - 5cc 6:30 v
a142771 strk chri - V - 1dc 13:40 v       ____________________________
____________________________
                        Mollison, Elizabeth / Dordogne
*Missinne, Lut / Klassieke verhalen
uit Vlaanderen                 Verhalen rond de Dordogne-vallei,
                        van oudsher een bron van inspiratie
Bloemlezing van verhalen van          voor schrijvers en dichters uit diverse
Vlaamse auteurs die gepubliceerd        landen
werden in de periode 1890-1945.         Amsterdam, Meulenhoff Informatief,
Amsterdam, Meulenhoff, 1995           1983
a145155 vlam verh - V - 10cc 13:40       a132609 verh strk - V - 1dc 6:30 v
m                        ____________________________
____________________________
                        *Mondria, Henk / Thuisvaart
Moggach, Deborah / Tulpenkoorts
                        Een visser in de Noordwesthoek van
Een knappe, jonge vrouw wordt          Overijssel ziet de toekomst voor
verliefd op de schilder die haar met      zichzelf en zijn kinderen bedreigd
haar oude echtgenoot portretteert en      wanneer men met de aanleg van de
bedenkt een gewaagd plan om voor        Afsluitdijk begint, wat naast zijn
altijd bij haar geliefde te kunnen zijn.    stugheid nogal wat spanning in zijn
Amsterdam, Archipel, 1999            gezin veroorzaakt. o.
Vert. van: Tulip fever. - 1999         Kampen, Kok, 1978
a230944 hist lief strk - V - 1dc 8:29      a122609 strk - V - 7cc 9:20 m
v                        ____________________________
____________________________
                      130
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Montsma, Margien / Geluk in de         *Mulder, Gerrit / Wacht u voor de
achterhoek                   hond

Met de tweede vrouw van haar vader       Een jonge vrouw tracht zich voor haar
komen er ook andere familieleden        omgeving af te sluiten, onder andere
over de vloer, wat voor Joek het begin     door een afschrikwekkende hond te
van een moeilijke tijd betekent, maar      kopen, maar later komt zij tot de
ook van een groot geluk.            ontdekking dat niemand helemaal
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1981      voor zichzelf kan leven.
a122451 strk - V - 4cc 5:00 v          Baarn, Bosch & Keuning, 1950
____________________________          a161842 strk - V - 5cc 6:30 v
                        ____________________________
*Mooij, Riekus de / Het gelijk van
de twijfel                   *Mulder, G. / Gaasterlanders

Maarten Peters trekt als jonge         Streekroman over de zuidwesthoek
onderwijzer vanuit de Achterhoek        van Friesland, spelend in de jaren
naar het westen, waar hij erg moet       dertig.
wennen aan de onrustige leefwijze.       Wageningen, Zomer & Keuning, 1943
Hij ervaart dat hij ondanks twijfel en     a203766 strk - V - 5cc 6:30 v
teleurstellingen in de liefde, tot steun    ____________________________
van anderen kan zijn.
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn,       *Mulder, G. / Voordat het winter
1984                      wordt
a131594 prot strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________          Een gepensioneerde politieman
                        vertelt zijn wonderlijke
Mortier, Erwin / Marcel             levensgeschiedenis en die van zijn
                        ouders en grootouders aan zijn
Een klein jongetje bekijkt de wereld      buurvrouw op een Fries dorpje.
van zijn familie, waarin het portet van     Baarn, Bosch & Keuning, 1963
een gesneuvelde jongeman, Marcel,        a181185 strk - V - 6cc 7:50 v
een belangrijke rol blijkt te vervullen.    ____________________________
Amsterdam, Meulenhoff, 1999
a147525 vlam kind - V - 1dc 3:09 m       *Munck, Menno de / Olie in het
____________________________          veen

                        Wanneer in een klein dorpje een leger
                        technici aankomt om
                        olieproefboringen te doen, raakt het
                        hele dorp in rep en roer.
                        Nijkerk, Callenbach, 1978
                        a116221 strk - V - 7cc 9:20 v
                        ____________________________
                      131
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Nahar, Amber / Op weg naar de         *Niehoff, Jan / Oetstreud op wiend
horizon
                        Korte schetsjes in Gronings dialect.
Na de watersnoodramp op de Zuid-        Winschoten, Van der Veen, 1962
Hollandse eilanden komt een jong        a193179 dial - V - 2cc 2:10 v
meisje bij een oom en tante in huis      ____________________________
die haar willen koppelen aan hun
achterlijke zoon.               *Nienhuis, Jant / Fivelgoër
Amsterdam, null, 1990             eigenheimers
a116592 strk - V - 1dc 5:21 v
____________________________          Verhalen spelend op het platteland
                        van Groningen met dialogen in
Nederveen, Fook / Loester ins ...       Gronings dialect.
                        Assen, "De Torenlaan", 1946?
Verhalen in het dialect van Roermond      a193394 dial verh - V - 3cc 3:40 m
en omgeving.                  ____________________________
Remunj Roermond, Veldeke Limburg,
Krink Remunj, 1995               *Nienhuis, Jant / Pioniers
a147062 dial verh - V J C - 1dc 3:10
v                       Roman, spelend in de oorlog, waarin
____________________________          twee boerenzoons na de capitulatie in
                        1940 proberen een gezin te stichten
*Nesna, Hans / Daar midden op de        en een boerderij te verkrijgen.
heide....                   Nijkerk, Callenbach, 1977
                        a115700 strk - V - 10cc 13:40 m
Streekroman over een              ____________________________
wijkverpleegster, wonend in een
dorpje op de Veluwe, die getrouwd is      *Nienhuis, Jant / Waar mens en
met een schilder en haar man na        koren rijpen
allerlei problemen kwijt raakt aan een
ander.                     Streekroman die zich afspeelt in
Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1948      Groningen.
a111739 strk - V - 6cc 7:50 v         Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941
____________________________          a182585 strk - V - 8cc 10:50 v
                        ____________________________
*Neuteboom, J.H. / Trudaõ

Verhaal in Gronings dialect uit de tijd
van de zeilvaart.
Groningen, Van der Kamp, 1924
a190701 dial - V - 1cc 0:40 v
____________________________
                     132
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Nijenhuis, Gerard / Het jaar van de      Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / 't
ooievaar                    Hemeltje

Een Haagse journalist vindt in een       Streekroman over de eenvoudige
klein Drents dorpje het huis van zijn     boer Kriel, die van oorlog niets
dromen en besluit daar te gaan         begrijpt.
wonen om zijn boek te schrijven.        Bussum, Van Dishoeck, 1954
's-Gravenhage, Kruseman, 1979         a127110 strk - V - 1dc 13:40 v
a122484 strk - V - 5cc 6:30 v         ____________________________
____________________________
                        *Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /
*Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /       Henne
Duumkes grond
                        Een meisje breekt met de tradities
Streekroman over de boer "Duumke"       van de vasthoudende Veluwse
die de ene narigheid na de andere te      boerenstand door te trouwen met de
verwerken krijgt.               man van haar eigen keuze.
Bussum, Van Holkema & Warendorf,        Bussum, Van Dishoeck, 1947
1974                      a181619 prot strk - V - 13cc 17:60 v
a162742 strk - V - 6cc 7:50 v         ____________________________
____________________________
                        Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /
Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / De      Huis ter Dinkel
dwarskop
                        Een tijdens de Franse overheersing in
De natuurlijke zoon van een          Twente spelende roman, waarin het
lichtzinnige vader is het zwarte        leven van de
schaap in een ouderwetse            duvelstoejager/rentmeester steeds
brouwersfamilie in de Achterhoek        nauwer verweven raakt met de
omstreeks 1900. De haat tegen de        bewoners van een landhuis; waarbij
stieffamilie en daarnaast de liefde      hij voorbijgaat aan zijn eigen wensen
voor een schoonzuster, die evenmin       en geluk.
als hij in dit milieu hoort, zijn de      Bussum, Van Holkema & Warendorf,
problemen in deze familieroman.        1974
Bussum, Van Holkema en Warendorf,       a111451 hist strk - V - 1dc 9:42 v
1972                      ____________________________
a102646 fami strk - V - 1dc 9:48 m
____________________________
                     133
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /       Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /
Huis van licht en schaduw           Ontaarde zoon

Roman over een boerengezin uit de       Een jongeman verlaat zijn ouderlijk
Achterhoek in de tweede helft van de     huis wanneer door eigen schuld en
19de eeuw.                  gewelddadig optreden de
Moeder Geerte omnibus: deel 1         verhoudingen zijn bedorven en vindt
Bussum, Van Dishoeck, 1958          tenslotte in den vreemde zijn geluk.
a102268 hist strk fami - V - 1dc       S.l., s.n., 1984
15:00 v                    a127933 strk - V - 1dc 12:10 v
____________________________         ____________________________

Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /       Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / Het
Moeder Geerte                 Stenen Bakbeest

De moeilijkheden van een           De lotgevallen van de lichamelijk
boerengezin dat door de            misdeelde, onbetrouwbare zoon en
gemeenschap wordt uitgestoten         van de energieke kleindochter van
omdat de ouders aanvankelijk niet       Moeder Geerte.
getrouwd zijn, maar samenwonen.        Moeder Geerte omnibus: deel 3
Moeder Geerte omnibus: deel 2         Bussum, Van Holkema en Warendorf,
Bussum, Van Dishoeck, 1957          1968
a102562 strk fami - V - 1dc 13:40 v      a104120 strk chri - V - 1dc 10:49 v
____________________________         ____________________________

Nijnatten-Doffegnies, H. J. van / De     Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / Ter
Nijmershof                  wille van hem

Streekroman over een paardenfokker      De trotse rijke boer Eibert gaat alles
en zijn kinderen, zich afspelend in de    voor de wind. Het enige wat hem
Betuwe gedurende de moeilijke jaren      dwarszit, is dat Griet, zijn vrouw, hem
van de Eerste Wereldoorlog.          maar één kind heeft geschonken: een
Hoorn, West-Friesland, c. 1960        meisje. Zijn tot bloei gebrachte
a127171 strk - V - 1dc 12:10 v        boerenbedrijf zal dus later in vreemde
____________________________         handen overgaan.
                       Helmond, Westfriesland, 1991
                       a139836 strk - V - 1dc 16:30 v
                       ____________________________
                     134
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /       *Nord, Cécile / Ik waag het met jou
Tolhuis 'het zwarte paard'
                       Een Fries meisje trouwt met een in
Een jonge vrouw weet na haar         Frankrijk wonende, van oorsprong
huwelijk met één van de stamgasten,      Friese jongeman en ervaart hoe hard
een herberg weer tot bloei te         en moeilijk het boerenleven daar voor
brengen.                   een vrouw kan zijn.
Bussum, Van Holkema & Warendorf,       Kampen, Kok, 1972
1982                     a187615 strk - V - 5cc 6:30 v
a103031 strk chri - V - 1dc 11:40 v      ____________________________
____________________________
                       *Nordh, Bernhard / Als de vorst
*Nijnatten-Doffegnies, H.J. van /       haar geesel zwaait
Wendela
                       Roman, spelend in Lapland in het
De kleindochter van de hoofdpersoon      begin van deze eeuw: de
uit "Het stenen bakbeest" brengt haar     voortdurende vernietiging van de
jeugd afwisselend door bij haar Ierse     oogst door strenge vorst brengt velen
grootvader en haar Achterhoekse        tot emigratie naar Amerika,
grootmoeder tot zij, op de vlucht voor    waartegenover de hoofdfiguur blijft
de avances van haar oom, voorgoed       geloven aan de mogelijkheid met
in Nederland gaat wonen.           moderne methoden ook de Laplandse
Moeder Geerte omnibus: deel 4         bodem tot vruchtbaarheid te brengen.
Helmond, Westfriesland, 1992         S.l., Stok, 19XX
a104658 strk prot - V - 8cc 10:50 v      a190697 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________         ____________________________

Nooijens, Toine / As wòk oe daoge       *Nordh, Bernhard / Zegenrijke
donker wòrre...                aarde

Autobiografische verhalen,          Roman over het boerenleven in
opgetekend in het dialect van het       Zweden.
Brabantse Etten-Leur en omgeving,       Den Haag, Sok, 1952
die een beeld geven van hetgeen        a112681 strk - V - 6cc 7:50 v
iemand met en door zijn visuele        ____________________________
handicap zoal meemaakt.
Almere, Van de Berg, 2003           *Norel, K. / Doorbraak in de delta
a361833 blin dial - V - 1dc 4:42 m
____________________________         Ontwikkeling van het landelijke
                       Flakkee tot een stuk Europoort dat
                       gonst van bezigheid.
                       Zwolle, Rivière & Voorhoeve, 1959
                       a105905 prot soci strk - V - 5cc 6:30
                       m
                       ____________________________                     135
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Norel, K. / Ik worstel en kom boven      *Norel, K. / Mannen van Sliedrecht

Twee jongens helpen bij de          Het avontuurlijke leven van
watersnoodramp in Zeeland in 1953       rondtrekkende Sliedrechtse
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1977     grondwerkers.
a123964 strk chri - V - 1dc 5:37 v      S.l., s.n., 1981
____________________________         a122267 strk chri - V - 9cc 12:10 v
                       ____________________________
*Norel, K. / De kapiteinse van de
Jonge Jan                   *Norel, K. / Wantij

Verhaal over het leven van de Rijn-      Een vroeg wees geworden jongen
schippers.                  krijgt het op zijn eiland zwaar te
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,       verduren, omdat hij wegens slechte
1969                     ogen geen schipper zal kunnen
a105907 prot fami strk - V - 5cc       worden.
6:30 m                    Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1968
____________________________         a104449 strk prot chri - V - 5cc 6:30
                       m
*Norel, K. / Klazien             ____________________________

Een schippersdochter trouwt, door       *Norel, K. / Water, wind en vuur
haar ouders gedwongen, met een
rijnschipper, maar wanneer deze na      Beschrijving van het Waddeneiland
jaren sterft, trouwt de vrouw tenslotte    Texel en zijn bewoners.
met de man die zij werkelijk liefheeft.    Amsterdam, Amsterdam Boek, 1977
Nijkerk, Callenbach, 1960           a163969 strk chri - V - 5cc 6:30 v
a160204 strk fami chri - V - 6cc 7:50     ____________________________
v
____________________________         Notten, Sjo / A.O. Zoèbelle

*Norel, K. / Mannen en dijken         Verhaal in het dialect van Maastricht
                       en omgeving.
Het bonte leven van dijk- en         Meerssen, Lopro, 1990
havenwerkers, met hun spanningen,       a147230 dial - V - 1dc 5:28 v
mislukkingen, successen en grote       ____________________________
prestaties.
Amersfoort, A. Roelofs van Goor,       *Notten, Sjo / Leveke vaan
1965                     Mestreech
a122606 strk - V J C - 12cc 16:30 v
____________________________         Bundel verhalen.
                       S.l., s.n., 1979
                       a143752 verh dial - V - 6cc 7:50 v
                       ____________________________
                     136
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Notten, Sjo / De zeve nunkskes       *Odink, Hendrik /
van Mestreech                Middewinteraovend-vertelsels oet
                       den Achterhook
Bundel met zes verhalen, uitgegeven
om het Maastrichtse dialect in ere te    Streekverhalen in Achterhoeks
houden.                   dialect.
Maastricht, Yendor, 1981           Enschede, Witkam, 1975
a142938 dial verh - V J B - 4cc 5:00     a114021 dial - V - 6cc 7:50 v
v                      ____________________________
____________________________
                       *Oever, Fenand van den / Casper
*Oabels, Oabel / Bie tille harom       van Adel

Streekverhalen in Gronings dialekt.     Het verdriet van een Zuid-Hollandse
S.l., "Het Grunneger Genootschop",      boer over de verwijdering tussen zijn
1977                     hebzuchtige oudste en zachtmoedige
a196215 dial - V - 6cc 7:50 v        jongste zoon maakt tenslotte plaats
____________________________         voor vreugde als de geboorte van zijn
                       kleinzoon de huisvrede herstelt.
*Oabels, Oabel / Ongeboren Roulf       Nijkerk, Callenbach, 1941
                       a100588 strk prot - V - 5cc 6:30 v
Belevenissen van een Groninger        ____________________________
boerenjongen, die langzaam maar
zeker carrière maakt met het doel de     *Oldenburg Ermke, Frans van /
toestemming van de vader van zijn      Herberg 't Hemeltje
meisje voor hun verkering te krijgen.
Winschoten, J.D. van der Veen, 1972     Geheimzinnige moorden in een
a187517 dial strk - V - 4cc 5:00 v      ogenschijnlijk rustig Limburgs dorpje,
____________________________         worden na vele verwikkelingen tot
                       klaarheid gebracht, mede dank zij het
*Oabels, Oabel / Vezide van Jonje      optreden van een nieuwe onderwijzer.
Molemoa                   Amsterdam, Strengholt, 1966
                       a103183 dete strk - V - 5cc 6:30 m
Novelle in Gronings dialect over een     ____________________________
oude man die zich rekenschap geeft
van de ontwikkeling naar een modern     *Olterdissen, Alfons / Mestreechter
leven.                    vertelsels van Alfons Olterdissen
Groningen, Sasland, 1965
a189843 dial - V - 1cc 0:40 v        Aantal verhalen over verschillende
____________________________         gebeurtenissen.
                       Maastricht, Vroom & Dreesman, 1975
                       a142385 verh dial - V - 9cc 12:10 m
                       ____________________________
                    137
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Olterdissen, Alfons / Prozawerken      *Ooms, J.W. / Het gevecht van de
                       oude man
Bundel met tien verhalen over
verschillende gebeurtenissen,         Korte verhalen spelend in de
voorgelezen in het Limburgs dialect.     Alblasserwaard.
Maastricht, Leiter-Nijpels, 1961       Dordrecht, Van den Tol, 1975
a137498 dial verh - V - 2cc 2:10 m      a162951 prot strk chri - V - 2cc 2:10
____________________________         v
                       ____________________________
Ooms, J.W. / De bromberen
                       Ooms, J.W. / De grote ommekeer
Een jonge onervaren huishoudster, in
een boerengezin de zoveelste in de      Streekroman spelend in de dertiger
rij, moet het opnemen tegen drie       jaren met als hoofdpersoon een
asociale broers en blijft daarbij, in     jongeman die breekt met de
tegenstelling met haar voorgangers,      boerentraditie, een meisje leert
vriendelijk en vergevingsgezind.       kennen uit kwekerskringen en een
Zwolle, Rivière & Voorhoeve, 1955       kwekerij begint.
a119262 strk chri - V - 1dc 9:20 v      Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
____________________________         1978
                       a116403 prot strk - V - 1dc 7:08 v
*Ooms, J. W. / Daggelders           ____________________________

Roman over een daggelder die het       *Ooms, J.W. / Jannekee van de
door hard werken tot boer brengt,       Zwanenhoeve
maar pas weer echt gelukkig is als hij
weer daggelder moet worden, nadat       Een jonge vrouw offert haar
zijn boerderij is afgebrand.         levensgeluk op om de Zwanenhoeve,
Den Haag, Voorhoeve, ...           de boerderij waarin ze is opgegroeid
a161111 strk chri - V - 5cc 6:30 m      maar die na de dood van haar vader
____________________________         is verkocht, weer in bezit te krijgen.
                       Ede, Zomer & Keuning, 1982
*Ooms, J.W. / Dijkleger            a125953 strk chri - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
Bastiaan Bikker, behorend bij het
leger dat de dijken moet versterken bij
kruiend ijs en hoog water, probeert uit
te vinden hoe hij de Alblasserwaard
voor nieuwe rampen zal kunnen
behoeden.
Wageningen, Zomer en Keuning,
1949
a201473 strk prot chri - V - 6cc 7:50
m
____________________________                     138
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Ooms, J.W. / Kom over de brug,        Ooms, J.W. / Lidia en de erven
mijn kindKom over de brug, mijn        Neuteboom
kind!
                       Vier rentenierende broers uit de
De bouw van een brug over de Lek       Alblasserwaard, vastbesloten na de
verstoort het dorpsleven en de rust in    dood van hun vader bij elkaar te
het gezin van een landbouwer in de      blijven om gezamenlijk van hun
Alblasserwaard.                erfenis te leven, zien door het
Franeker, Wever, 1975             opnemen van een te vondeling
a110908 strk chri - V - 7cc 9:20 v      gelegd meisje hun leven totaal
____________________________         veranderen. Hierop volgt: Lidia en de
                       zigeuners, no. a104314
*Ooms, J.W. / De Korevaars          Nijkerk, Callenbach, 1942
                       a104313 prot strk - V - 1dc 16:30 v
De geschiedenis van het geslacht       ____________________________
Korevaar over een tijdvak van twee
eeuwen.                    Ooms, J.W. / Lidia en de zigeuners
Den Haag, Voorhoeve, 1976
a113757 strk chri - V - 7cc 9:20 v      Een zigeunermeisje, opgevoed in een
____________________________         Hollands boerenmilieu, wordt heen en
                       weer geslingerd tussen het verlangen
Ooms, J.W. / Een kudde op hol         naar het zwerversleven van de
                       zigeuners en de liefde voor haar
Een kudde vee moet door het          pleegvader. Vervolg op: Lidia en de
polderland naar een marktplaats        erven Neuteboom, no. a104313
worden gedreven. Tijdens de enige       Nijkerk, Callenbach, 1951
dagen durende tocht maakt de jonge      a104314 prot strk - V - 1dc 13:38 v
Martijn, die als drijver meetrekt, veel    ____________________________
mee: o.a. diefstal van het vee.
Leiden, Groen, 1977              *Ooms, J.W. / Mijn kind, loop niet
a130860 prot strk chri - V - 1dc 5:00     verkeerd!
v
____________________________         Streekroman over een
                       molenaarsdochter.
*Ooms, J.W. / De leeuw en de merel      Dordrecht, Van den Tol, 1972
                       a162435 strk chri - V - 6cc 7:50 v
Bart en Huibertje de Pater in de       ____________________________
Tweede Wereldoorlog.
Leiden, Groen, 19XX
a119923 strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________
                     139
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Ooms, J.W. / Morgen wordt het        Ooms, J.W. / De watermolen
anders
                      Het verhaal van een vrouw die haar
Het leven op een schip is voor       ideaal om ooit nog eens op een
Maarten de Geus het mooiste wat er     watermolen te wonen en met een
is, maar zijn vrouw kan er niet aan     waterpezer getrouwd te zijn, ziet
wennen. Ze groeien ongemerkt uit      verwezenlijkt.
elkaar, totdat voor Maarten de ogen     Den Haag, Voorhoeve, 1976
opengaan.                  a113970 strk prot chri - V - 1dc 8:25
Kampen, De Groot Goudriaan, 1985      v
a130857 strk prot chri - V - 1dc      ____________________________
13:40 v
____________________________        *Ooms, J.W. / Water over Holland

*Ooms, J.W. / De muizen in het       Streekroman, spelend in de
land                    Alblasserwaard.
                      Wageningen, Zomer & Keuning, ca
Streekroman, spelend in de         1960
Alblasserwaard waar in 1951 een       a196797 strk chri - V - 6cc 7:50 v
muizenplaag woedde die zijn         ____________________________
weerslag had op het leven van de
mensen.                   *Ooms, J.W. / Zorgen om Geertje
Goudriaan, De Groot, 1974
a111434 prot strk - V - 7cc 9:20 v     Verhalen over rijke boeren en arme
____________________________        daggelders, spelend aan het begin
                      van deze eeuw in de Alblasserwaard.
*Ooms, J.W. / Schippersmelodie       Den Haag, Voorhoeve, ca. 1975
                      a192932 prot strk - V - 14cc 19:20 v
Roman over het schippersleven.       ____________________________
Leiden, Groen, 1977
a212890 strk chri - V - 7cc 9:20 v     *Ooms-Vinckers, C.J. / Als een
____________________________        strovuur

Ooms, J. W. / Een vracht geluk en      Een jonge artistieke boerenvrouw, die
een brok verdriet              zich zowel voelt aangetrokken tot het
                      leven in de Betuwe, als tot het
Een dag uit het leven van een        Haagse grotestadsleven vindt, na
postbode in een klein dorp die in      eerst verkeerd gekozen te hebben,
aanraking komt met gelukkige en       haar juiste weg.
bedroefde mensen, afhankelijk van      Amsterdam, Amsterdam boek, ...
de tijding die hij hun brengt.       a192080 strk - V - 5cc 6:30 m
Baarn, Bosch & Keuning, 1941        ____________________________
a121698 strk prot chri - V - 1dc 9:18
m
____________________________                    140
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Ooms-Vinckers, C.J. / Eeuwige       *Ooms-Vinckers, C.J. / Op zoek
machten boven lage luchten         naar nieuwe wegen

Thema's in deze roman zijn het       Achterhoekse boerenroman, waarin
standsverschil en het niet kunnen      de strijd tegen verouderde en
beantwoorden van een liefde.        verstarde begrippen hoofdmotief is.
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,      Amsterdam, Amsterdam boek, 1976
1983                    a192503 prot strk - V - 5cc 6:30 v
a127619 prot strk - V - 5cc 6:30 v     ____________________________
____________________________
                      Ooms-Vinckers, C.J. / Wild water
Ooms-Vinckers, C.J. / Kleine
vreugden, grote zorgen           Een zeeman, getrouwd met een
                      boerendochter, kan niet aan haar
Streekroman, spelend in een         keurige leven wennen en loopt weg
boerenmilieu in de buurt van Alkmaar.    naar zijn broer die ook vaart, wordt
Amsterdam, Amsterdam boek, 1978       agrariër om zijn schoonzus te helpen.
a119925 fami strk - V - 1dc 6:15 v     Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
____________________________        1979
                      a118554 strk - V - 1dc 7:52 v
*Ooms-Vinckers, C.J. / Laat licht      ____________________________

Beschrijving van een hard werkend      *Oosterbroek-Dutschun, Annie /
boerengezin dat volkomen in de sleur    Afscheid onderweg
van alledag is verzand en dat pas na
dramatische gebeurtenissen weer       Roman waarin fel wordt gestreden om
oog krijgt voor andere zaken.        de ware, zuivere liefde.
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1956    Kampen, Kok, 1968
a126294 fami strk - V - 6cc 7:50 v     a197642 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________        ____________________________

*Ooms-Vinckers, C.J. / De lachende     Oosterbroek-Dutschun, Annie / Als
aarde                    de midwinterhoorn klinkt, en
                      andere verhalen
Streekroman spelend in Groningen.
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1943    Bundel streekverhalen met als
a116743 strk - V - 5cc 6:30 m        gemeenschappelijk thema het grote
____________________________        verschil tussen arm en rijk en tussen
                      boerenbevolking en "stadse mensen".
                      Wageningen, Zomer & Keuning, 1976
                      a114043 strk verh - V - 1dc 5:07 v
                      ____________________________
                    141
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Oosterbroek-Dutschun, Annie / Als
de prijs is betaald              Oosterbroek-Dutschun, Annie /
                       Dageraad
Een mooie trotse boerendochter
wordt telkens verliefd op de verkeerde    De hoofdpersoon vindt na zijn
mannen en komt pas tot inkeer na       soldatenervaringen in Indonesië het
een abortus als zij hoort nooit meer     geluk in zijn huwelijk.
kinderen te kunnen krijgen.          Dageraad-trilogie: deel 2
Het geslacht Alving: deel 6          Kampen, Kok, 1957
Bussum, Van Holkema & Warendorf,       a107767 strk prot - V - 1dc 6:32 v
1978                     ____________________________
a200946 strk - V - 1dc 6:24 v
____________________________         Oosterbroek-Dutschun, Annie / De
                       drie linden
Oosterbroek-Dutschun, Annie /
Anderen betaalden               Roman, spelend in Brabant, waarin
                       de bewoners van een hoeve met hun
Protestants-christelijke familieroman     liefdes- en huwelijksproblemen een
over een boerenfamilie, zich         voorname rol spelen.
afspelend op de Veluwe tijdens de       Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij,
Tweede Wereldoorlog.             1981
Het geslacht Bronkhorst: deel 1        a109627 strk prot - V - 1dc 7:37 v
Kampen, Kok, 1969               ____________________________
a107152 strk prot - V - 1dc 7:58 v
____________________________         Oosterbroek-Dutschun, Annie /
                       Geef mij een antwoord
*Oosterbroek-Dutschun, Annie /
Annemarie                   Er lijken onoverkomelijke problemen
                       te ontstaan wanneer na de dood van
Hoofdpersoon is Annemarie in haar       een boer blijkt dat hij zijn hoeve
voortdurende strijd om het geluk in      vermaakt heeft aan zijn neef en niet
haar huwelijk met de meesterknecht      aan zijn eigen zoon.
Johannes.                   Moeder Fenna-trilogie: deel 2
Annemarie-trilogie: deel 1          Wageningen, Zomer & Keuning, 1975
Wageningen, Zomer en Keuning, […]       a112518 strk prot - V - 1dc 7:40 v
a160956 strk prot - V - 6cc 7:50 v      ____________________________
____________________________
                     142
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het       Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het
geslacht van Marle              geslacht van Marle 3

Goede trouw en                De moeilijkheden rond het huwelijk
vergevingsgezindheid van een jonge      van Bé, de onechte zoon van Jaap
boerin overwinnen de moeilijkheden      van Marle en Marrigje van Keulen,
die bij een jonge Veluwse boer door      met Mieke. Het tweede verhaal speelt
een jeugdliefde in zijn leven worden     zich af op de Van Marle's hoeve,
gebracht. In het tweede verhaal wordt     waar Marrigje van Keulen samen met
het wel en wee van de tweede zoon       haar zoon Bram, het hele bedrijf leidt.
van de hereboer beschreven, die als      Bussum, Van Holkema en Warendorf,
oorlogsvrijwilliger naar Indië gaat.     1973
Bussum, Van Holkema en Warendorf,       a113318 prot strk fami - V - 1dc
1972                     17:44 v
a109081 prot strk fami - V - 1dc       ____________________________
18:43 v
____________________________         Oosterbroek-Dutschun, Annie /
                       Hart tegen hard
Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het
geslacht van Marle 2             Een boer die zijn bedrijf van de grond
                       heeft opgebouwd, verzet zich tegen
De onechte zoon van een hereboer       het huwelijk van zijn enige dochter
wordt ten onrechte beschuldigd van      met een violist, waardoor een breuk
brandstichting op de boerderij. In het    ontstaat.
tweede verhaal blijkt de liefde tussen    Kampen, Kok, ...
deze jongen en een joods meisje        a101132 strk - V - 1dc 6:36 v
geen stand te kunnen houden.         ____________________________
Bussum, Van Holkema & Warendorf,
1978                     *Oosterbroek-Dutschun, Annie / De
a109082 strk fami - V - 1dc 20:50 v      hemel is niet altijd blauw
____________________________
                       De kinderen van Hendricus van Loon
                       en zijn tweede vrouw Stijntje ervaren
                       steeds dat, hoewel ze zijn
                       uitgevlogen, ze welkom zijn op de
                       boerderij en dat daar twee mensen
                       wonen die echt willen luisteren.
                       Tussen de akkers bloeit de liefde: 2
                       Kampen, Kok, 1977
                       a122470 strk - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
                     143
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Oosterbroek-Dutschun, Annie /        Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het
Het huis aan de driesprong          laatste woord

In het huis aan de driesprong         De problemen die zich voordoen bij
ontstaan moeilijkheden als de         de Drentse familie Alving door de
kinderen tegen de wil van de vader      veranderende opvattingen.
hun eigen weg willen gaan.          Het geslacht Alving: deel 3
Tussen de akkers bloeit de liefde: 1     Bussum, Holkema & Warendorf, 1973
Kampen, Kok, 1975               a108914 strk - V - 1dc 8:03 v
a115673 fami strk - V - 6cc 7:50 v      ____________________________
____________________________
                       Oosterbroek-Dutschun, Annie /
Oosterbroek-Dutschun, Annie / De       Langs een omweg
Hulzenhof
                       Roman over de moeilijkheden die een
Het huwelijk van de zoon van boer       jonge boer in zijn huwelijk ondervindt.
Alving, dat aanvankelijk een         Wageningen, Zomer & Keuning, 1952
mislukking dreigt te worden, neemt      a129043 strk - V - 1dc 7:50 v
dankzij allerlei dramatische         ____________________________
ontwikkelingen een keer ten goede.
Het geslacht Alving: deel 5          Oosterbroek-Dutschun, Annie / De
Bussum, Van Holkema & Warendorf,       lege plaats
1976
a113099 strk - V - 1dc 5:35 v         Een domineesdochter komt als
____________________________         gezelschapsdame in een gezin dat
                       drie jaar eerder door een vreselijk
Oosterbroek-Dutschun, Annie / De       ongeluk werd getroffen en weet door
Kruishoeve                  haar zacht, liefdevol karakter de
                       verbittering van de heer des huizes te
Een jonge boerin met een           doorbreken.
ongeneeslijke oogziekte stuit op veel     Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,
onbegrip in de dorpsgemeenschap.       1977
Hoorn, Westfriesland, 1995          a116251 strk - V - 1dc 5:17 v
a108715 strk - V - 1dc 7:47 v         ____________________________
____________________________
                     144
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het      *Oosterbroek-Dutschun, Annie /
leven begon opnieuw             Spreekuur der liefde

In het eerste deel van deze trilogie     Een ouderloos meisje vindt na een
worden de aanpassingsmoeilijkheden      grote teleurstelling in de liefde
beschreven die een jonge boer        uiteindelijk toch haar bestemming.
ondervindt na zijn diensttijd in       Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,
Indonesië.                  1980
Dageraad-trilogie: deel 1          a116211 prot strk - V - 6cc 7:50 v
Kampen, Kok, 1965              ____________________________
a107766 strk prot - V - 1dc 6:30 v
____________________________         Oosterbroek-Dutschun, Annie /
                       Stijntje
Oosterbroek-Dutschun, Annie /
Moeder Fenna                 Stijntje moet kiezen tussen de
                       eerzuchtige Anton en de rustige,
Waarin problemen rijzen rond de       kalme Geert.
kinderloosheid van de nieuwe         Tussen de akkers bloeit de liefde: 3
eigenaar van de hoeve en de         Kampen, Kok, 1978
kinderen van zijn halfbroer, waar de     a115899 strk - V - 1dc 7:16 v
ouders te weinig aandacht aan        ____________________________
besteden.
Moeder Fenna-trilogie: deel 3        *Oosterbroek-Dutschun, Annie /
Wageningen, Zomer en Keuning,        Het stille licht
1977
a191653 strk prot - V - 1dc 7:16 v      Pas na de ontmoeting met zijn
____________________________         vroegere geliefde beseft een Drentse
                       boer van wie hij werkelijk houdt.
Oosterbroek-Dutschun, Annie / Nu       Het geslacht Alving: deel 2
geen tranen meer               Bussum, Van Holkema en Warendorf,
                       1970
De Tweede Wereldoorlog laat veel       a108913 strk - V - 6cc 7:50 v
verdriet achter bij een boerenfamilie    ____________________________
uit de IJsselstraat, maar gelukkig
keren veel dingen zich toch nog ten
goede.
Het geslacht Bronkhorst: deel 3
Kampen, Kok, 1971
a107153 strk prot chri - V - 1dc 8:06
v
____________________________
                    145
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Oosterbroek-Dutschun, Annie /         Oosterbroek-Dutschun, Annie / Wie
Tweedonker                  kent het eigen hart

Omstreeks de eeuwwisseling in         Een jonge vrouw, opgevoed door
Drente spelend verhaal over een        haar oom, een rijke boer, trouwt tegen
boerenzoon en een meisje, die door      de wil van haar familie met een
hun vaders voor elkaar bestemd zijn.     gerepatrieerde invalide en weet zich
Het geslacht Alving: deel 1          ondanks grote zorgen en
Bussum, Van Holkema en Warendorf,       moeilijkheden staande te houden.
1968                     Dageraad-trilogie: deel 3
a104465 strk - V - 1dc 8:34 v         Kampen, J.H. Kok, 1965
____________________________         a102002 strk prot chri - V - 1dc 8:02
                       v
Oosterbroek-Dutschun, Annie /         ____________________________
Voor altijd de jouwe
                       Oosterbroek-Dutschun, Annie / Wie
Zwaantje is al in ondertrouw met       zoekt en niet vindt
Cornelis, maar de ontmoeting met
Tjeerd brengt haar anders zo rustige     Een boerenzoon die bij zijn ouders op
leventje totaal in de war.          een eenvoudige boerderij woont is
Bussum, Van Holkema & Warendorf,       erg jaloers op zijn beide neven die
1981                     prachtige boerderijen hebben. Hij
a126897 strk - V - 1dc 5:41 v         trouwt na allerlei verwikkelingen met
____________________________         een ongehuwde moeder die een
                       grote boerderij zal erven.
Oosterbroek-Dutschun, Annie / De       Het geslacht Alving: deel 4
vreemde zoon                 Bussum, van Holkema & Warendorf,
                       1974
Een stugge boer komt na vele         a111047 strk - V - 1dc 8:04 v
teleurstellingen en zelfoverwinning tot    ____________________________
het inzicht dat zijn pleegzoon de
aangewezen persoon is om hem op        Oosterbroek-Dutschun, Annie / De
te volgen.                  wondere oogst
Moeder Fenna-trilogie: deel 1
Wageningen, null, 1973            Twee meisjes uit een verweesd gezin
a110393 strk prot - V - 1dc 7:50 v      worden opgevoed door het kinderloze
____________________________         echtpaar Annemarie en Johannes,
                       aan wie zij, naast zorgen, veel
                       vreugde geven.
                       Annemarie-trilogie: deel 3
                       Wageningen, Zomer en Keuning,
                       1965
                       a102880 strk chri - V - 1dc 7:23 v
                       ____________________________
                     146
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Oosterbroek-Dutschun, Annie / Zij       Otter, Kees den / En altijd stroomt
zoeken de vrede                de Slinge...

Roman over het boerenleven, met        Een studente komt voor haar
liefdesproblemen en verwikkelingen      afstudeerproject in aanraking met de
rond de opvolging op een boerderij.      bewoners van een boerenhoeve.
Het geslacht Bronkhorst: deel 2        Capelle a/d IJssel, Mes, 1998
Kampen, Kok, ca. 1970             a147539 strk - V - 1dc 6:38 v
a107151 fami strk prot - V - 1dc       ____________________________
8:06 v
____________________________         Overeem, Brand / Geertje, 't hooi
                       moet om
*Oosterbroek-Dutschun, Annie /
Zorg over Zonderland             Verhalen over mensen van het
                       platteland, zoals een schaapherder,
Het huwelijk van een rijke          de mutsenmaakster, het kind dat met
boerendochter met de veel jongere       de helm geboren is, e.d.
knecht is aanvankelijk wel gelukkig,     Baarn, Bosch & Keuning, 1987
maar wordt ondermijnd door          a134128 strk verh - V - 1dc 3:40 v
onderlinge misverstanden en          ____________________________
lastercampagnes.
Annemarie-trilogie: deel 2          Overeem, Jac. / Carla
Wageningen, Zomer en Keuning,
1963                     Carla is de enige dochter van een
a102448 strk chri - V - 6cc 7:50 v      boswachter, met een eigen kijk op het
____________________________         leven. Ze wordt geconfronteerd met
                       het leed om haar heen en treedt
*Oosterloo, Jan H. / De toekomst       handelend op. Ze is intelligent en
ligt weer open                heeft een geopend hart voor
                       geestelijke indrukken. Bevat Veluws
Een man, die bij de watersnoodramp      dialect.
van 1953 zijn ouders, zusje en        Utrecht, De Banier, 1999
verloofde verloor, komt slechts met      a179677 fami strk chri - V - 1dc
moeite over deze slagen heen.         17:17 v
Kampen, Kok, 1978               ____________________________
a117571 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________         *Overeem, Jac. / De eekschillers
                       van Doornspijk

                       Verhaal over arbeiders, die de kost
                       verdienen met het "ontschorsen" van
                       eikenhout.
                       Utrecht, Den Hertog, 1979
                       a161831 strk chri - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________                     147
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Overeem, Jac. / De erfgenamen van      Overeem, Jac. / De jeugd van
de "Berkenhof"                Jeroen Paarsvelde

De verdere gebeurtenissen in het       De groei naar volwassenheid van
natuurlijk en geestelijk leven van de    Jeroen Paarsvelde wordt in dit
voormalig herdersknaap en de         tweede deel van de trilogie
mensen om hem heen.             beschreven. Hierop volgt: De
Vervolg op: De jeugd van Jeroen       erfgenamen van De Berkenhof, no.
Paarsvelde, no. a223374           a225148
Barneveld, Koster, 1988           Barneveld, Koster, 1987
a225148 chri strk hist - V - 1dc 8:19    a223374 chri strk hist - V - 1dc 7:50
v                      m
____________________________         ____________________________

Overeem, Jac. / 't Herdersjong van      *Overeem, Jac. / De koejongen van
het Uddelermeer               Elspeet

Een jongen uit een protestant        De geschiedenis van Peter de Jeune,
arbeidersgezin werkt zich op tot       een daggeldersjongen, geplaatst in
herder. Hierop volgt: De jeugd van      een tijd, dat er op het platteland nog
Jeroen Paarsvelde, no. a223374        ontbering geleden werd.
Barneveld, Koster, 1986           Utrecht, Den Hertog, 1978
a132859 chri strk hist - V - 1dc 6:30    a165442 strk prot chri - V - 6cc 7:50
m                      m
____________________________         ____________________________

*Overeem, Jac. / De hoeve bij het      *Overeem, Jac. / Kootwijk Trilogie
Grijze Veen
                       Verhaal over het leven van een
Verhaal, spelend rond 1886 in        Griekse jongen die zijn hart verpandt
Voorthuizen, waarin in het gezin van     aan de Veluwe en haar bevolking.
een kleine boer de verdeeldheid en      Utrecht, Den Hertog, 1980
de dreiging van een nieuwe          a122658 strk chri - V - 14cc 19:20 m
kerkscheuring de gemoederen         ____________________________
verontrusten.
Utrecht, De Banier, 1985           *Overeem, Jac. / De man met de
a214064 chri strk hist - V - 6cc 7:50    geuzekop
v
____________________________         Biografie van prof. dr. Hugo Visscher
                       verweven in een verhaal spelend op
                       de Veluwe.
                       Hierden, Reijnders, 1980
                       a163702 biog prot strk - V - 6cc
                       7:50 v
                       ____________________________                    148
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Overeem, Jac. / Mia Windvang         Overeem, Jac. / Veluwe omnibus
trilogie
                       Bevat: Hij was van Gelders bloed. -
Het levensverhaal van een vrouw die      Oorspr. uitg.: Utrecht : De Banier,
geboren werd als woonwagenmeisje,       1967. Mensen van Bronnenland ; De
boerin wordt op de boerderij van haar     boer van Vechtkampen. - Bew. van:
man, maar haar zoon terug ziet gaan      De nauwe weg
naar het woonwagenleven.           Utrecht, Den Hertog, 1979
Utrecht, Den Hertog, 1981           a164995 strk chri - V - 1dc 6:02 v
a161080 prot strk chri - V - 14cc       ____________________________
19:20 v
____________________________         *Overeem, Jac. / Vuur zonder rook

*Overeem, Jac. / De pastoor van        Een Veluws verhaal uit de '30-er
Garderen                   jaren, dat in 1943 clandestien is
                       uitgegeven.
Een levensbeschrijving van Jan        Veenendaal, Kool, 1977
Gerritz Verstege, te Stroe onder       a165826 prot strk chri - V - 5cc 6:30
Garderen, die door het lezen van de      v
geschriften van Luther en Calvijn zich    ____________________________
afkeert van de R.K. kerk en later
bekend wordt onder de naam van        *Overeem, Jac. / Waar de bron
Anastasius Veluanus en de bijnaam       ontspringt
krijgt: "De Hervormer van de Veluwe".
Utrecht, Den Hertog, 1975           Een verhaal over mensen uit de
a162764 biog strk prot - V - 5cc       Achterhoek.
6:30 v                    Veenendaal, Kool, 1978
____________________________         a164744 prot strk chri - V - 5cc 6:30
                       v
Overeem, Jac. / Tussen de heuvels       ____________________________
daar woonden zij
                       *Overeem, Jac. / Wielke, de
Een Hollandse boer koopt een oud       keuterboer
klooster in Frankrijk en probeert daar
met zijn gezin een nieuw bestaan op      Schrijver wil laten uitkomen dat zij, die
te bouwen.                  zichzelf wegcijferen, vaak voor
Veenendaal, Kool, 1987            anderen van de grootste betekenis
a135172 chri strk buit - V - 1dc 6:30     kunnen zijn.
v                       Utrecht, Den Hertog, 1976
____________________________         a165541 strk prot chri - V - 5cc 6:30
                       m
                       ____________________________
                     149
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Overeem, Jac. / Een zoon van het      *Pearson, Diane / Vreemde in eigen
Veluweland                 huis

De geschiedenis van Henk Wever.       Een arme boerenzoon ontworstelt
Utrecht, Den Hertog, c. 1976        zich aan de onderdanigheid en trouwt
a165904 strk chri - V - 3cc 3:40 v     voor de tweede keer met een vrouw
____________________________        die van hem en zijn kinderen vreemde
                      in eigen huis maakt.
*Pannekeet, Jan / Konkeltoid        Baarn, De Boekerij, 1973
                      Vert. van: The marigold field
Anektotes.                 a109646 fami strk - V - 9cc 12:10 v
Hoorn, "Westfiesland", 1969         ____________________________
a107380 dial strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________        Pelt, Kees van / Het hennepen
                      venster
*Pannekeet, Jan / Terug naar West-
Friesland                  Als tijdens de Patriottentijd ook in
                      Oud-Beijerland rellen uitbreken, doet
Belevenissen van een pas          de jonge Jochem van Gelder mee
afgestudeerde onderwijzer, die in de    met de plundering van huizen van
jaren 1943-'45 als onderduiker op een    vooraanstaande patriotten.
boerderij in Noord-Holland werkte      Capelle aan den IJssel, Mes, 2000
teneinde aan de arbeidsdienst te      a356273 strk hist - V - 1dc 12:10 m
ontkomen.                  ____________________________
Haarlem, Gottmer, 1968
a109585 oorl strk - V - 5cc 6:30 v     Penders, Annie / Dorp aan de Mare
____________________________
                      Als een niet-katholieke onderwijzer in
*Pannekeet, Jan / Wa'k zègge        een Limburgs dorp in de jaren vijftig
wou...                   terecht komt, zijn er wederzijds
                      aanpassingsproblemen.
Verhaaltjes en enkele rijmen in       Assen, Servo, 2002
Westfries dialect.             a360368 strk - V - 1dc 6:30 v
Hensbroek, Lammes, 1976           ____________________________
a112834 dial verh - V - 3cc 3:40 m
____________________________        *Penning, L. / De eilanders

                      Verhaal, dat een ruime blik geeft op
                      het Urk van vroeger.
                      Urk, De Vuurtoren, 1978
                      a164963 strk chri - V - 5cc 6:30 v
                      ____________________________
                    150
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Penning, L. / Voortrekkersbloed       Penning, Ynskje / Het huis onder
                       de rode beuk
Zuid-Afrikaanse roman.
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1926     De huisarts Bram Marnix verliest al
a166138 strk chri - V - 5cc 6:30 v      jong zijn vrouw. Maar een andere
____________________________         jonge vrouw (Siebrechtje Lunsen)
                       wordt de spil van Brams gezin, dit
Penning, Ynskje / Aduma Borg         leidt tot grote spanningen met de
                       vriend van Siebrechtje. Hierop volgt:
Een jonge vrouw in een Gronings        De weg terug, no. a142090
terpdorp komt in kennis met twee       Kampen, Kok, 1993
zoons van een familie op een oude       a142102 strk - V - 1dc 5:25 v
herenboerderij.                ____________________________
Hoorn, Westfriesland, 1998
a146979 fami strk - V - 1dc 8:44 v      Penning, Ynskje / Huize De Goede
____________________________         Hoop

Penning, Ynskje / De Fokkema         Op een Groningse boerderij gaat alles
Heerd                     ogenschijnlijk goed, maar ontrouw en
                       ziekte eisen hun tol. Deel uit de
Twee boerenzoons raken met elkaar       cyclus over de boerenfamilie
in conflict over de voorvaderlijke      Fokkema. Vervolg op: Lutje Boudel,
boerderij. Traditionele boerenroman      no. a179396
die zich afspeelt op het Groningse      Hoorn, Westfriesland, 1999
platteland. Hierop volg: Lutje Boudel,    a148282 fami strk - V - 1dc 7:44 v
no. a179396                  ____________________________
Helmond, Westfriesland, 1992
a141522 strk - V - 1dc 7:50 v         Penning, Ynskje / Kloosterwier
____________________________
                       Een jonge vrouwelijke huisarts vestigt
*Penning, Ynskje / Hoogland          zich in haar geboortedorp en wordt
                       verliefd op de bewoner van haar
De opvolger op een boerenhofstee       ouderlijk huis.
trouwt met de verkeerde vrouw en dat     Hoorn, Westfriesland, 1997
blijft niet zonder gevolgen.         a146611 strk - V - 1dc 7:20 v
Helmond, Westfriesland, 1994         ____________________________
a176261 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________
                     151
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Penning, Ynskje / Lutje Boudel        Perrick, Penny / Malina

Wanneer de dochter uit een Gronings      Op 12-jarige leeftijd ontmoet Rose,
gezin verliefd wordt op de grootste      een Iers meisje, de knappe
flierefluiter van school, probeert haar    Engelsman Charles. Op 44-jarige
moeder haar hier tevergeefs voor te      leeftijd, een paar illusies armer, weet
waarschuwen. Ook haar man lijkt zich     ze dat ze met een hardvochtige,
niets meer van haar aan te trekken.      sadistische man is getrouwd.
Als ze dan haar baan op de          Amsterdam, Luitingh-Sijthoff, 1994
universiteit lijkt kwijt te raken en de    Vert. van: Malina. - 1993
boerderij Lutje Boudel steeds minder     a143128 strk lief - V - 1dc 12:10 v
opbrengt, weet ze niet meer hoe ze      ____________________________
alle rampspoed moet tegenhouden.
Hierop volgt: Huize De Goede Hoop,      Peters, Karin / Als het riet in de
no. a148282                  wind
Hoorn, Westfriesland, 1999
a179396 fami strk dame - V - 1dc       De komst van een pleegdochter
8:06 v                    brengt grote veranderingen in een
____________________________         door de vader overheerst
                       boerengezin in Zeeuws-Vlaanderen.
Penning, Ynskje / Tussen traditie       Helmond, Westfriesland, 1993
en trouw                   a141625 strk fami - V - 1dc 6:30 v
                       ____________________________
Verhaal spelend rond 1900 waarin de
liefde tussen de dochter van een rijke    Peters, Karin / Gisteren is geweest
Groningse hereboer en een arme
dominee wordt gedwarsboomd door        Als een meisje door haar vader wordt
de vader van het meisje.           gedwongen te trouwen met haar
Kampen, Kok, 1993               buurjongen, komt ze in verzet.
a142091 strk - V - 1dc 5:44 v         Hoorn, Westfriesland, 2000
____________________________         a356291 strk - V - 1dc 6:30 v
                       ____________________________
Penning, Ynskje / De weg terug
                       Peters, Karin / Haar strijd voor het
Eén van Brams dochters weigert de       geluk
weg te gaan die hij voor haar heeft
uitgestippeld. Als ze echter         Op een dieptepunt in haar leven
gedesillusioneerd uit het buitenland     ontmoet een vrouw een man die haar
terugkeert, zijn er liefdevolle armen     een baan en onderdak biedt.
die haar opvangen. Vervolg op: Het      Hoorn, Westfriesland, 1985
huis onder de rode beuk, no.         a130135 fami strk - V - 1dc 7:22 v
a142102                    ____________________________
Kampen, Kok, 1993
a142090 strk - V - 1dc 7:42 v
____________________________                     152
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Peters, Karin / Waar liefde beslist      *Pillecyn, Filip De / De veerman en
                       de jonkvrouw
Een in de dertiger jaren spelende
roman over de dochter van een boer      Poëtisch verhaal over de liefde van
die van haar vader moet trouwen met      een jonkvrouw en een boerenmeisje
de zoon van een rijke boer.          voor een veerman in het 18e eeuwse
Hoorn, Westfriesland, 1984          Vlaanderen.
a126730 strk - V - 1dc 6:53 v         Leuven, De Clauwaert, 1979
____________________________         a114388 vlam hist - V - 4cc 5:00 v
                       ____________________________
Peters, Karin / Wat blijft, is
herinnering                  Plantaz, Marie-Catherine / Geinen
                       daag geit veurgood veurbijj
De verhuizing naar een dorp op
Walcheren en de Tweede            Verhaal in het dialect van Maastricht
Wereldoorlog drijven een gezin        en omgeving.
uiteen.                    Mestreech Maastricht, Gadet, 1980
Helmond, Westfriesland, 1991         a139132 dial - V - 1dc 3:40 v
a138719 strk - V - 1dc 9:20 v         ____________________________
____________________________
                       Platteau, Pierre / Rue Bonnevie
Pilcher, Rosamunde / September
                       Autobiografisch getint relaas van het
Mysteries rondom twee             leven van een Vlaamse jongen in een
vooraanstaande families uit de        arme volksbuurt na de Tweede
Schotse Hooglanden.              Wereldoorlog.
Weert, Zuid-Hollandsche U.M., 1991      Amsterdam, Atlas, 2002
Vert. van: September. - 1990         a360113 kind vlam - V - 1dc 5:00 v
a137924 strk - V - 1dc 25:10 v        ____________________________
____________________________
                       *Plegt, B.H.A.M. / Oet et oale doarp
*Pillecyn, Filip De / Mensen achter
de dijk                    In 40 stukjes tekent de schrijver de
                       Twentse dorpsmensen levensecht.
Autobiografische roman over het        Enschedé, Witkam, 1972
leven van de bevolking aan de         a129651 dial verh strk - V - 3cc 3:40
Schelde boven Antwerpen in de tijd      v
toen de eerste fabrieken er het        ____________________________
handwerk gingen vervangen.
Amsterdam, Gianotten, 1962
a183508 soci strk - V - cc
____________________________
                     153
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Pleysier, Leo / De kast           *Poel, J.F. van der / Verboden
                       liefde
Telefoongesprek tussen een man en
zijn zuster waarbij de erfenis van hun    Een boerenzoon in een orthodox
overleden moeder ter sprake komt.       protestants milieu draagt zijn hele
Amsterdam, De Bezige Bij, 1991        leven de gevolgen van een jeugdige
a220639 lite dial - V - 2cc 2:10 m      misstap.
____________________________         Utrecht, De Banier, 1996
                       a178148 prot chri strk - V - 6cc 7:50
Plouvier, Bart / De biechtspiegel       v
                       ____________________________
In een Vlaams dorp blijken zich
bizarre en duistere zaken af te        *Poldermans, D.A. / Langs dieken
spelen.                    en wegen
Antwerpen, Manteau, 2000
a355672 vlam strk - V - 1dc 6:12 m      Streekverhalen, waarin de uit de
____________________________         streek afkomstige schrijver (1877-
                       1939) een treffend beeld geeft van
*Plouvier, Bart / Het gelag          het leven op het Zuid-Bevelandse
                       platteland in het begin van de 20e
Een Belgische schrijver is stamgast in    eeuw.
een dorpscafé (Waasland), een eigen      Goes, null, 1972
wereldje met eigen normen.          a110342 strk verh dial - V - 3cc 3:40
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar,        m
1995                     ____________________________
a143591 lite vlam - V - 3cc 3:40 m
____________________________         *Poldermans, D. A. / Zuud-
                       Bevelandsch lief en leed
Plouvier, Bart / De gele vlag
                       Streekverhalen, waarin op
Als een Vlaams dorp vol            humoristische, maar ook op zeer
excentriekelingen en zuiplappen        tragische wijze het leven wordt
onder een hittegolf zucht, gebeuren      weergegeven van Zuid-Beveland in
er vreemde dingen.              de 20-er en 30-er jaren.
Antwerpen, Manteau, 2003           Middelburg, Den Boer, 1971
a361528 vlam - V - 1dc 5:06 v         a110088 strk verh dial - V - 3cc 3:40
____________________________         m
                       ____________________________

                       *Polman, M.A. / Uittocht

                       Boerenroman, spelend in Groningen.
                       Assen, Van Gorcum, 1939
                       a190691 strk - V - 3cc 3:40 v
                       ____________________________                     154
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Pool, Henk / Brummels             *Pronk, Kees / De bestemming

Bundel gedichten.               Een rijke Zeeuwse boerenzoon moet
Hardenberg, Olthoff, 1988           kiezen tussen de hoeve waar hij is
a141735 dial - V - 1dc 0:40 m         opgegroeid en de zwerversdochter
____________________________         van wie hij houdt.
                       Wageningen, Zomer & Keuning, 1959
*Poortman, J. / Leven rond          a203969 strk - V - 7cc 9:20 v
Schoneveld                  ____________________________

Vanuit eigen herinneringen en van       *Pronk, Kees / Goud uit het water
nóg vroeger, beschrijft de auteur in
Drents dialect het boerenleven van      Het verhaal van twee mannen die in
zo'n eeuw geleden.              de oesterteelt een toekomst zoeken.
Meppel, Krips Repro, 1981           Haarlem, Gottmer, 1975
a125003 dial - V - 4cc 5:00 v         a103217 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________         ____________________________

*Pothast-Gimberg, C.E. / Een man       *Pronk, Kees / Een kleine oorlog
spant zijn boog                aan de Schelde

Een Hollandse jongen die in het        Een tijdens de Tweede Wereldoorlog
Franse dorpje niet wordt gewenst, ziet    spelende roman over een vrouw die,
toch kans daar ondanks alle          ondanks de verachting van de
plagerijen een bestaan op te bouwen      dorpsbewoners, alles in het werk stelt
en gelukkig te worden met een meisje     het leven van twee joodse
uit de streek.                onderduikers te redden.
Den Haag, Van Goor Zonen, 1964        Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
a161292 strk - V - 4cc 5:00 v         1983
____________________________         a208437 strk prot - V - 7cc 9:20 v
                       ____________________________
*Prins, Jacqueline / Schaduw over
de 'Witte Hoeve'               *Pronk, Kees / Oesters

Roman over een vrouw die de zorg       Roman waarin de oesterteelt te
op zich neemt voor haar zwager, zijn     Yerseke in de vijftiger en zestiger
drie kinderen en de boerderij in West-    jaren centraal staat.
Friesland, en dan ervaart dat een       Kortgene, Opus 2, 1977
huwelijk met haar zwager veel         a198714 strk - V - 7cc 9:20 v
problemen met zich meebrengt.         ____________________________
Hoorn, West-friesland, 1973
a110800 fami strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________
                     155
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Pronk, Kees / Het zwaar getij        Reenen, Jan van / Buurtschap in
                       beweging
Over het leven van een jongeman die
zich, na twee jaar militaire dienst,     Als een nieuwkomer in een
weer moet leren aanpassen in zijn       boerendorp naar een andere kerk
geboortedorp.                 gaat dan de meeste dorpsbewoners
Wageningen, Zomer & Keuning, 1956       wordt hij scheef aangekeken.
a123709 strk - V - 7cc 9:20 v         Kampen, De Groot Goudriaan, 2004
____________________________         a403425 fami strk prot - V - 1dc
                       8:47 m
Putter-Dekker, C.M. de / Een hart       ____________________________
van goud
                       Reen, Ton van / Gevallen ster
Neeltje en Jacoba zijn dikke
vriendinnen en trekken zich niets aan     Als een arme arbeiderszoon in de
van het verschil tussen arm en rijk.     Peel eind jaren vijftig verliefd wordt op
Vanaf ca. 12 jaar.              de dochter van een rijke dokter,
Utrecht, De Banier, 2000           blijken sociale verschillen een grote
a356362 hist strk chri - V J C - 1dc     rol te spelen.
5:00 v                    Amsterdam, Contact, 1999
____________________________         a230512 strk lite - V - 1dc 3:29 m
                       ____________________________
*Ravenstein, Leo van / De
gebroken spiegel               *Reest, Rudolf van / Die van verre
                       staan
Tijdens de oorlog worden zowel
Hollandse als Duitse soldaten         Het moeilijke leven van mensen in
ingekwartierd in hotel-restaurant "De     een dorp, waar verschillende
Gouden leeuw", waar een struise        kerkelijke stromingen met elkaar in
jonge vrouw de scepter zwaait.        botsing komen, maar waar het blijde
Helmond, Helmond, 1972            evangelie tenslotte zegeviert.
a108293 strk - V - 5cc 6:30 v         Baarn, Bosch & Keuning, 1941
____________________________         a161613 strk prot - V - 6cc 7:50 v
                       ____________________________
*Rawlings, Marjorie Kinnan / Als
een vreemdeling op aarde           *Reest, Rudolf van / Glascultuur

Het leven van een man op een         Roman over het tuindersleven.
ontginningsbedrijf in Amerika.        Baarn, Bosch en Keuning, 195X
Den Haag, Zuid-Hollandsche uitg.       a162038 strk - V - 4cc 5:00 m
mij., ca.1959                 ____________________________
a127125 strk - V - 13cc 17:60 v
____________________________
                     156
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Remoortere, Julien van / Op de       *Rentenaar-Bakker, Nel / Efkes
rand van het nest              gloimen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog       Korte verhalen in Westfries dialect,
wordt een jongen geconfronteerd met     over min of meer alledaagse
de waanzin van de oorlog, de        voorvallen.
onmenselijke repressie en de        Hoorn, Edecea, 1979
vervreemding van zijn omgeving.       a117338 dial - V - 3cc 3:40 m
Brussel, Reinaert, 1974           ____________________________
a113693 psyc vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________        *Riesen, Wouter van / Albarta ten
                      Oever
*Renes-Boldingh, M.A.M. / De vier
winden                   In de 18e eeuw spelende Groningse
                      roman.
Een jongeman met artistieke gaven      Nijkerk, Callenbach, 1941
raakt in conflikt met zijn vader,      a192474 strk hist - V - 8cc 10:50 v
wanneer hij weigert hem als molenaar    ____________________________
van de oude familiemolen "De vier
winden" op te volgen.            *Rietema, J. / Pluustergoud
Nijkerk, Callenbach, 1978
a117169 strk - V - 7cc 9:20 v        Verhalen in Gronings dialect.
____________________________        Winsum, Mekel, 1912
                      a187227 dial verh - V - 5cc 6:30 v
Renes-Boldingh, M.A.M. / Vrouwe       ____________________________
Rixt van Ameland
                      *Rietema, J. / Uit het dagboek van
De tragische strijd om het behoud van    mevr. Slapsma-Tiessens
Ameland door de Cammingha's in de
17e eeuw, wier overwinning vergeefs     In Gronings dialekt geschreven
bleek te zijn toen de laatste        dagboekbladen van een
nakomelingen op jeugdige leeftijd      gefantaseerde Groningse
stierven.                  boerendochter die er een geheel
Nijkerk, Callenbach, 1963          eigen en humoristische levensvisie op
a106978 hist strk - V - 1dc 13:14 v     na houdt.
____________________________        Winschoten, Van der Veen, 1972
                      a206845 dial - V - 9cc 12:10 v
                      ____________________________

                      *Rietema, J. / Van 't Hoogeland

                      Verhalen in Gronings dialect.
                      Groningen, Noordhoff, 1910
                      a193249 dial - V - 3cc 3:40 m
                      ____________________________                    157
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Rietema, J. / Vief verhoalen          *Rijssel, Jan van / Mensen in nood

Verhalen in Gronings dialect.          Roman spelend in een Zeeuws
Winschoten, Van der Veen, 1970         provinciestadje tijdens de
a187525 dial verh - V - 2cc 2:10 v       overstromingsramp in 1953, die de
____________________________          dreigende vóóravond van de storm
                        beschrijft, de doorbraak van de dijken,
*Rijken, A.M. van der / Dingeman        de reacties van de verschillende
Hoeks                      mensen en tenslotte het herstel van
                        de dijken en het terugwinnen van het
Roman spelend in Noord-Brabant         verloren land.
gedurende de periode voor de Eerste       Amsterdam, "Kosmos", 1959
Wereldoorlog met als hoofdpersoon        a184450 strk fami - V J C - cc
een bakker die vele moeilijkheden te      ____________________________
verwerken heeft.
Hoorn, Westfriesland, 1979           Rinère, Victor T. / Beestachtige
a196948 kath strk - V - 5cc 6:30 v       praktijken
____________________________
                        Een Brabantse dierenarts stuit op een
*Rijnsdorp, C. / Koningskinderen        misdadig netwerk als hij duistere
                        praktijken van collega's nagaat.
Protestants-christelijke roman waarin      Helmond, Westfriesland, 1991
het wel en wee van een kerkse          a139422 strk thri - V - 1dc 5:00 m
dorpsgemeenschap wordt             ____________________________
weergegeven.
Baarn, Koning, 1930               *Risseeuw, P.J. / Geleend goed
a112037 strk prot chri - V - 7cc 9:20
v                        De gebeurtenissen binnen een
____________________________          Westlandse tuindersfamilie in de
                        periode tussen de beide
*Rijn, Eric van / De grond waarop ik      wereldoorlogen.
groeide                     Baambrugge, Grote letter bibliotheek,
                        1983
Verhaal over een boer die door         a127661 strk - V - 6cc 7:50 v
blikseminslag zijn onverzekerde         ____________________________
boerderij verliest en over zijn moeilijke
weg terug om toch weer boer te         *Ritter, P.H. / Hemeltje-blauw
kunnen zijn op zijn eigen akkers.
Amsterdam, Amsterdam Boek, 1974         Een bedelaar leeft op de aarde als
a192743 strk - V - 7cc 9:20 m          ware het een paradijs.
____________________________          Baarn, De Boekerij, 1950
                        a160013 strk - V - 4cc 5:00 v
                        ____________________________
                      158
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Robbertz, Dignate / Jikkemien         Roessel, Nol van / Geestig geloof

Zeeuwse boerenroman, die het         Humoristische anekdoten over de
stugge leven van een gezin en zijn      omgang met parochie-geestelijken en
buren weergeeft aan het begin van       parochianen, waarin met name
deze eeuw.                  ouderen veel van hun eigen
Nijkerk, Callenbach, 1941           ervaringen binnen het katholieke
a101092 strk - V - 1dc 10:57 v        geloof zullen herkennen.
____________________________         Helmond, Nol van Roessel :
                       Helmond, 1983
*Roelants, Maurice / Alles komt        a138979 dial strk - V - 1dc 4:46 m
terecht                    ____________________________

De psychische ervaringen van twee       *Roessel, Nol van / Onder de stùlp
vrienden, die het slachtoffer werden
van een internationale oplichter.       Korte vertellingen over Brabantse
Brussel, Manteau, 1974            mensen en gebeurtenissen.
a111397 vlam - V - 5cc 6:30 m         Helmond, Van Roessel, 1979
____________________________         a119732 strk verh - V - 4cc 5:00 m
                       ____________________________
*Roelfsema-Eppens, G. / Van de
zunkaante in 't leven             *Roessel, Nol van / Orgeltrappen

Vertelsels van alledaagse dingen en      Bundel met veertien verhalen over
mensen uit het dorpsleven van dertig,     Brabant met z'n Brabanders, waarvan
veertig jaar geleden in het dialect van    de dialogen ook voor niet-
het Groningse Oldambt.            dialectsprekers gemakkelijk
Winschoten, Van der Veen, ca. 1949      begrijpbaar zijn.
a198629 dial - V - 1cc 0:40 v         Delft, Eburon, 1987
____________________________         a141952 dial verh - V - 4cc 5:00 m
                       ____________________________
*Roessel, Nol van / B'ons op
Gineind                    *Roessel, Nol van / Skôn pertretten

Korte verhalen over de            In Zuid-Oost-Brabants dialect
gebeurtenissen in Gineind, een fictief    schildert de schrijver in korte
klein Brabants dorp met een          vertellingen een portrettengalerij van
samenleving, waarin mensen elkaar       typisch Brabantse mensen, zoals hij
kennen en veel van elkaar weten.       ze zelf heeft verteld voor Omroep
Veel (Brabantse) lezers zullen in       Brabant onder de titel: "D'n contente
Gineind hun eigen dorp herkennen!       mens".
Helmond, Nol van Roessel, 1981        Helmond, Van Roessel, 1978
a138704 strk dial verh - V - 5cc 6:30     a119160 dial - V - 4cc 5:00 m
m                       ____________________________
____________________________                     159
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Roest, Truus van der / Als door een      Roothaert, A. / Doctor Vlimmen
wonder
                        Tegen de achtergrond van de
Carla en André Verhoogt hebben         dagelijkse praktijkwerkzaamheden in
huwelijkeproblemen. Carle besluit       een klein Brabants dorpje omstreeks
afstand te nemen en vertrekt naar       1930, wordt zijn persoonlijk leven
Frankrijk, waar ze de doodzieke        verhaald met o.a. zijn jarenlange strijd
Jeanne ontmoet. Deze ontmoeting        tegen de kerk in Rome om een
veroorzaakt een verandering in haar      kerkelijke echtscheiding gedaan te
gedachten over haar huwelijk.         krijgen.
Kampen, Kok, 1990               Utrecht, Bruna, 1978
a137765 strk - V - 1dc 7:50 v         a107600 strk - V - 1dc 18:14 m
____________________________          ____________________________

*Roffel, R.J. / De boer van het        *Rosseels, Maria / Meer suers dan
Ronerveld                   soets

Beschrijving van het leven in één van     Vlaamse novellenbundel.
de armste gebieden in Drente rond de      Leuven, Davidsfonds, 1977
eeuwwisseling.                 a196660 vlam verh - V - 8cc 10:50
Groningen, Stabo, 1981             m
a124451 strk - V - 3cc 3:40 v         ____________________________
____________________________
                        *Rossum, G.M. van / Onder de
*Roffel, R.J. / De boer van het        hemel van Skylge
Ronerveld
                        Een geschiedenis die speelt op
Beschrijving van het leven in een van     Terschelling in de vorige eeuw.
de armste gebieden van Drente rond       Kampen, Kok, ...
de eeuwwisseling.               a161145 strk - V - 5cc 6:30 v
Groningen, Stabo, 1982             ____________________________
a124615 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________          *Rossum, Rie van / Een lied in een
                        vreemd land

                        In de figuur van de hoofdpersoon,
                        een geestelijk en lichamelijk
                        gehandicapt meisje, weet de
                        schrijfster uit te komen boven de
                        hardheid en ellende van het
                        mensenleven.
                        Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
                        1980
                        a200880 strk geha - V - 5cc 6:30 v
                        ____________________________                     160
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Rotstein-Van Den Brink, Klazien /      Ruyslinck, Ward / De ontaarde
Regels veur et weer             slapers

Spreuken en spreekwoorden in West-      Een werkschuw echtpaar van
Overijssels dialekt.             middelbare leeftijd weet door een
Kampen, IJsselakademie, 1985         volkomen negatieve levenshouding
a133430 dial - V - 1dc 0:40 v        niets beters te doen dan de hele dag
____________________________         met slapen te vullen. De eerste
                       poging tot belangstelling voor iets
*Rover de, Piet / Behouwe vaart       anders wordt hun echter noodlottig.
                       Brussel, Manteau, 1957
De oude schipper Job heeft zijn leven    a101060 vlam soci exam - V - 1dc
op de Eben-Haëzer gehad en een        3:48 v
jongeman zal zijn werk voortzetten.     ____________________________
Wageningen, Zomer & Keuning, 1941
a199296 strk chri - V - 5cc 6:30 v      *Ruyslinck, Ward / Het reservaat
____________________________
                       Een Belgische leraar, die zich
Rozema-v.d. Veen, Frieda / Nieuwe      opwerpt als beschermer van een
wegen                    leerling wier onschuld wordt belaagd,
                       delft het onderspit tegen de
Familieroman over het wel en wee       kuddegeest van de moderne
van een moeder en haar drie         samenleving, die aan het geweten
volwassen kinderen, die ieder voor      van de enkeling geen rechten meer
zich proberen een leven op te        toekent.
bouwen en pas na ingrijpende         Brussel, Manteau, 1970
gebeurtenissen nieuw uitzicht krijgen    a108736 vlam soci - V - 6cc 7:50 m
op de toekomst.               ____________________________
Kampen, Kok, 1995
a143847 fami prot strk - V - 1dc       *Sabbe, Maurits / Omnibus
6:30 v
____________________________         Klassieke Vlaamse verhalen, waarin
                       eenvoudige verwikkelingen in
Rutgers, Martin / Liefde aan de       bloemrijke taal geschilderd worden.
overkant                   Brussel, Reinaert, 1971
                       a109067 vlam - V - 10cc 13:40 m
Een ongeluk met een jachtgeweer       ____________________________
heeft, in de Tweede Wereldoorlog,
grote gevolgen voor twee
pachtersfamilies op de Veluwe.
Utrecht, De Banier, 1998
a178843 prot strk fami - V - 1dc
5:31 v
____________________________
                    161
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Sabbe, Maurits / Omnibus           Salisbury, Gay / De ijzige tocht
Vlaamse parels 2, 1900-1940
                       Als er in Alaska een epidemie
Negen kleine romans die een          uitbreekt moeten onmiddellijk
levendig beeld geven van veertig jaar     medicijnen worden afgeleverd in een
vertelkunst in Vlaanderen,          afgelegen deel van het land. De enige
voorafgegaan door korte            manier om er te komen is met een
bibliografieën van de auteurs.        hondenslee. De barre tocht vergt de
Brussel, Reinaert, 1976            nodige inspanning van mens en dier.
a119723 vlam - V - 9cc 12:10 m        Baarn, De Fontein, 2004
____________________________         a400948 reis strk biog - V - 1dc
                       12:25 v
*Sadeleer, C.N. de / De            ____________________________
koningsreiger
                       *Salland, Carla van / De man met
Bundel rond 1900 geschreven          de beer
Vlaamse verhalen, getuigend van een
grote liefde voor de natuur.         Tijdens een oogstfeest in een
's-Gravenhage, Bert Bakker, 1975       Westfries dorp anno 1920 wordt een
a192081 vlam verh - V - 2cc 2:10 m      dubbele moord gepleegd op
____________________________         verdenking waarvan een
                       rondtrekkende kermisartiest wordt
Saint-Exupéry, Antoine de / 't        gearresteerd.
Prinske                    Hoorn, Westfriesland, 1978
                       a111530 strk - V - 4cc 5:00 v
Sprookje waarin een prinsje van een      ____________________________
andere planeet aan een piloot over
zijn ervaringen vertelt.           Salminen, Sally / Katrina
S.l., Stichting voor Dialect- en
Cultuuronderwijs Limburg, 1996        Levensverhaal van een Zweedse
Vert. van: Le petit prince. - 1946      boerenvrouw die ondanks armoede
a146304 dial spro verh - V - 1dc       en ellende met opgeheven hoofd door
2:01 m                    het leven gaat.
____________________________         Bussum, Van Holkema en Warendorf,
                       1971
                       Vert. van: Katrina. - 1936
                       a108123 strk - V - 1dc 14:58 v
                       ____________________________
                     162
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Salminen, Sally / Een spoor op        Sant, Mien van ‘t / De bungalow
aarde                     aan het wiel

De Zweeds Sven, die zich in zijn dorp     De weduwe van een hereboer
niet thuisvoelt, komt na veel         verkoopt de boerderij om een nieuw
omzwervingen tot de ontdekking dat      leven te beginnen.
hij nergens rust kan vinden.         De hoeve aan de Linge: deel 2
Utrecht, De Fontein, 1960           Nijkerk, Callenbach, 1970
Vert. van: Spar po Jorden.          a141160 strk - V - 1dc 6:10 v
a208301 strk - V - 7cc 9:20 v         ____________________________
____________________________
                       Sant, Mien van ‘t / Dat plekje aan
*Sandström, Flora / En de koekoek       de Linge
riep over het water...
                       Wanneer hun kinderen volwassen zijn
De komst van een zigeuner brengt       geworden en uitgezwermd, blijft een
beroering in een klein Fins dorp, dat     echtpaar intens met hen meeleven.
temidden van de onmetelijke bossen      Waar de rietvink nog fluit: deel 2
ligt.                     Kampen, Kok, 1980
Den Haag, s.n., ca. 1965           a120910 strk fami - V - 1dc 7:04 v
a104481 lief strk - V - 8cc 10:50 v      ____________________________
____________________________
                       Sant, Mien van ‘t / Deining op de
Sant, Mien van ‘t / Aan de Linge       Aukeshof
staat een stee
                       Wieringa, de trotse bezitter van
De weduwe van een hereboer          Aukeshof, krijgt moeilijkheden met
veroorzaakt door haar leefwijze heel     zijn opgroeiende kinderen, omdat zij
wat moeilijkheden in haar naaste       andere ideeën hebben over hun
omgeving.                   toekomst en huwelijk dan hij.
De hoeve aan de Linge: deel 1         Aukeshof-trilogie: deel 1
Nijkerk, G. F. Callenbach, 1969        Kampen, Kok, 1989
a106708 strk - V - 1dc 6:44 v         a120511 strk - V - 1dc 5:23 v
____________________________         ____________________________

Sant, Mien van ‘t / De brug naar de      Sant, Mien van ‘t / Deze mooie dag
liefde
                       Streekroman.
Zal er voor de dochter van een arme      Weert, Zuid-Hollandsche
keuterboer en de zoon van een rijke      Uitgeversmaatschappij, 1989
scheepsbouwer een gezamenlijke        a136880 strk - V - 1dc 5:39 v
toekomst weggelegd zijn?           ____________________________
Hoorn, Westfriesland, 1980
a121143 strk prot - V - 1dc 7:47 v
____________________________                     163
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Sant, Mien van ‘t / Een droom        Sant, Mien van ‘t / Hoeve De Terp
gaat in vervulling
                       Het gaat een jong Betuws echtpaar
De ex_boerin van "De verre einder"      voor de wind in de eerste dertien jaar
weet haar leven nadat haar kinderen      van hun huwelijk, waarin zij een
zijn uitgevlogen, goed te besteden,      veebedrijf en paardenfokkerij weten
maar haar man kan alle            op te bouwen.
veranderingen maar moeilijk          Hoeve De Terp-omnibus: deel 1
verwerken, waardoor moeilijkheden       Nijkerk, Callenbach, 1979
ontstaan.                   a122385 strk - V - 1dc 4:52 v
Waar de rietvink nog fluit: deel 3      ____________________________
Kampen, Kok, 1981
a124512 strk - V - 5cc 6:30 v         Sant, Mien van ‘t / De lusthof
____________________________
                       Streekroman, zich afspelend in de
Sant, Mien van ‘t / De dijk is dicht     Betuwe, waarin een jonge vrouw,
                       gesteund door de liefde van een
Een boerenzoon geeft zijn toekomst      jeugdvriend, vecht voor het
als boerenzoon op om te gaan reizen,     tuinbouwbedrijf van haar vader.
wat ook een breuk brengt in zijn       Haarlem, Gottmer, 1984
huwelijk. Hierop volgt: De weg ligt      a129552 strk - V - 1dc 5:49 v
open, no. a122248               ____________________________
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1975
a111535 prot fami - V - 1dc 6:32 v
____________________________

Sant, Mien van ‘t / Een erfenis voor
de Aukeshof

De oude Wieringa kan het niet
verkroppen dat zijn zoon een
boerderij in de N.O.-polder verkoos
boven de eigen familie-boerderij en hij    Sant, Mien van ‘t / Overwinnaar op
is dan ook niet van plan ooit een voet    de Aukeshof
op het erf van zijn zoon te zetten.
Aukeshof-trilogie: deel 2           De oude Wieringa, de altijd zo trotse
Kampen, Kok, 1989               en onbuigzame heer en meester van
a120209 strk - V - 1dc 5:36 v         de Aukeshof, komt tot de ontdekking
____________________________         dat veel in zijn leven niet verloopt
                       zoals hij gewenst en berekend had.
                       Aukeshof-trilogie: deel 3
                       Kampen, Kok, 1989
                       a120940 strk - V - 1dc 6:24 v
                       ____________________________
                     164
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Sant, Mien van ‘t / De verre einder      Hoeve De Terp-omnibus: deel 2
                        Nijkerk, Callenbach, 1974
Een Betuwse boerenzoon besluit op       a120551 fami strk - V - 1dc 5:34 v
gevorderde leeftijd alsnog een         ____________________________
opleiding te gaan volgen, wat een
zware belasting betekent voor zijn       Sant, Mien van ‘t / Zwarte Mart
vrouw.
Waar de rietvink nog fluit: deel 1       Zwarte Mart, een donker meisje met
Kampen, Kok, 1979               een Italiaanse moeder en een
a122779 strk prot - V - 1dc 7:07 v       Nederlandse vader, is onder de
____________________________          dorpsgemeenschap het middelpunt
                        van allerlei roddelpraatjes.
*Sant, Mien van ‘t / De vrouwe van       Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1979
de Oldehoeve                  a119389 fami strk - V - 1dc 6:34 v
                        ____________________________
Het huwelijksleven van de timide en
gevoelige boerin van de Oldehoeve,       Saris, Leni / Achttiende
getrouwd met een oudere, koppige en      jubileumomnibus
bazige herenboer is verre van
gelukkige, totdat zij op latere leeftijd    Omnibus met vier verhalen van
een zelfbewuste houding weet te        bekende auteurs, variërend van
vinden.                    streekroman tot meisjesboek.
Nijkerk, Callenbach, 1978           Hoorn, Westfriesland, 1995
a102073 prot strk - V - 6cc 7:50 v       a225898 fami strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________          ____________________________

Sant, Mien van ‘t / De weg ligt        Saris, Leni / Negentiende
open                      jubileumomnibus

Een jonge boer besluit na zijn studie     Omnibus met verhalen van bekende
het boerenleven vaarwel te zeggen       auteurs, variërend van streekroman
en te gaan reizen. Vervolg op: De       tot meisjesboek.
dijks is dicht, no. a111535          Hoorn, Westfriesland, 1995
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1981      a225899 fami strk - V - 1dc 12:10 v
a122248 strk prot - V - 1dc 6:39 v       ____________________________
____________________________
                        Saris, Leni / Vierendertigste
Sant, Mien van ‘t / De zonen van        jubileumomnibus
"De Terp"
                        Omnibus met verhalen van bekende
De tegenstellingen tussen de twee       auteurs, variërend van streekroman
tienerzoons van een rijke Betuwse       tot meisjesboek.
boer spitsen zich toe, maar na een       Hoorn, Westfriesland, 1998
hevige climax komt een verzoening       a229485 fami strk - V - 1dc 4:40 v
tot stand.                   ____________________________                     165
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Saris, Leni / Tweeëndertigste         Schildkamp, Theo / Zonsopkomst
jubileumomnibus
                       Veertig vertellingen zich afspelend in
Omnibus met verhalen van bekende       Twente en meestal geschreven naar
auteurs, variërend van streekroman      aanleiding van voorvallen die in het
tot meisjesboek.               verleden hebben plaatsgevonden.
Hoorn, Westfriesland, 1998          Hengelo, Smit van 1876, 1990
a230961 fami strk - V - 1dc 3:40 v      a139140 strk - V - 1dc 3:40 v
____________________________         ____________________________

*Scheirs, J. / De filosoof van        *Schimmel, Hein / Het verloren
Haagem                    woud

Vlaamse roman over de             In de vorm van memoires van een
wederwaardigheden van de           intelligente boerenzoon met
bewoners van een oud landhuis, die      uitzonderlijke belangstelling voor de
in de streek bekend staan als de       botanische rijkdom van dit gebied,
zonderlingen en de zotten.          schetst de schrijver het laatste
Zele, Reinaert, 1981             moerasbos van Nederland, het
a207964 vlam strk humo - V - 3cc       Beekbergerwoud op de Veluwe, dat
3:40 v                    in 1869 verkocht en ontgonnen is.
____________________________         Amsterdam, Zuid-Hollandsche U.M.,
                       1982
*Schellekens, Jan / Met twee benen      a126968 strk hist - V - 10cc 13:40 m
in een broekspijp               ____________________________

Verhalen, spelend in de Brabantse       *Schippers, W. / De nieuwe
Kempen in het begin van de 20e        veldwachter
eeuw.
Zeist, NIB, 1975               De nieuwe veldwachter krijgt het niet
a114687 strk verh - V - 5cc 6:30 v      gemakkelijk op een dorp, maar hij
____________________________         weet de juiste houding te bepalen en
                       wint daardoor aller sympathie.
Schendel, Arthur van / De           Den Haag, Voorhoeve, 1947
Waterman                   a162921 strk chri - V - 4cc 5:00 v
                       ____________________________
Verhaal uit de eerste helft van de
negentiende eeuw waarin in het leven
van de hoofdpersoon het water een
geheimzinnige en alles
overheersende rol speelt.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1947
a100219 strk hist - V - 1dc 6:30 v
____________________________
                     166
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Schippers, W. / Het uilenest         *Schokker, Dick / Eb en vloed

De rijke, hardvochtige boer Barend      Een in 1860 spelende roman over het
van Gulven jaagt zijn enige dochter      wel en wee van de Volendamse
het huis uit, omdat ze met Hannes       vissersbevolking met op de
Klinge, de knecht, wil trouwen.        achtergrond de controverse tussen
Leiden, Groen, 1962              Volendam en Edam, aangezien
a162913 strk prot chri - V - 4cc 5:00     Volendam sinds 1815 deel uitmaakte
v                       van de gemeente Edam.
____________________________         Nijkerk, Callenbach, 1969
                       a184333 strk zeel - V - cc
Schmidt, Hanneliese / De rokende       ____________________________
vlaswiek
                       *Schokker, Dick / Liefdes
De belevenissen van de bevolking       dwaalwegen
van het dorp Mellnow in Brandenburg
(Duitsland) in de periode van 1930 tot    Een Volendamse visventer en zijn
1990, gezien door de ogen van de       dorpsgenote Stijntje weten dat ze van
dochter van dominee Breuninger, die      elkaar houden, maar het zit hun niet
een zware taak heeft in deze         mee, want steeds weer drijven de
gemeente.                   omstandigheden hen uit elkaar.
Utrecht, De Banier, 1995           Haarlem, Gottmer, 1981
Vert. van: Der glimmende Docht. -       a125678 strk kath - V - 7cc 9:20 v
1993                     ____________________________
a177543 prot fami strk - V - 1dc
5:53 v                    *Schokker, Dick / Tussen eb en
____________________________         vloed

*Schokker, Dick / Der vaad'ren        Een in 1860 spelende roman over het
zonen                     wel en wee van de Volendamse
                       vissersbevolking met op de
Na 30 jaar keert een Volendammer       achtergrond de controverse tussen
die na de Tweede Wereldoorlog naar      Volendam en Edam, aangezien
Nieuw Zeeland is geëmigreerd terug      Volendam sinds 1851 deel uitmaakte
om met zichzelf in het reine te komen     van de gemeente Edam.
over zijn daden in de oorlog.         Haarlem, Gottmer, 1977
Rotterdam, Lekturama, 1980          a105904 strk zeel - V - 6cc 7:50 v
a112595 strk oorl - V - 6cc 7:50 v      ____________________________
____________________________
                     167
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Schouten, Alet / Gina            Schreuder, H.M.J. / Toch huisarts!

Beschrijving van het tragische, maar     Autobiografie van een huisarts vanaf
inspirerende lot van een jonge vrouw     zijn vroegste jeugd tot aan zijn
die samen met haar man een harde       vestiging als geneesheer in Elspeet in
strijd voert om door middel van een     1947.
boerenbedrijf een goed bestaan op te     Wezep, Bredewold, 1995
bouwen.                   a146038 biog dokt strk - V - 1dc
Baarn, Fontein, 1983             12:52 m
a126481 strk - V J C - 3cc 3:40 v      ____________________________
____________________________
                       Schrijvers, Sjeng / Dagboek van
*Schreiber, Fré / Der gaait n domie     een boer
veurbei
                       Impressies uit het leven van een
Korte verhalen in het Gronings        filosofisch ingestelde Limburgse boer.
dialect.                   Simpelveld, Coenen, 1986
Bedum, Haan, 1994              a134927 strk - V - 1dc 7:49 v
a225698 verh dial - V - 1cc 0:40 m      ____________________________
____________________________
                       *Schuitemaker-Commandeur, T.C. /
Schreiber, Frederikus / Wat moakt t     Leid ons niet in bekoring
oet!
                       Een machinist op een poldergemaal
Streekroman in Gronings dialect.       in de Wieringermeer heeft het niet
Bedum, Haan, 1998              gemakkelijk in het leven, vooral niet
a230526 dial - V - 1dc 3:54 v        nadat zijn verloofde op een tragische
____________________________         wijze is omgekomen.
                       Haarlem, Gottmer, 1981
Schreuder, H.M.J. / Dokter in        a127186 strk kath - V - 4cc 5:00 v
Elspeet                   ____________________________

Belevenissen van een huisarts op het     *Schuttevaêr-Velthuys, N. / Aletta's
platteland.                 hof
Wezep, Bredewold, 1996
a178966 biog dokt strk - V - 1dc       Familie-streekroman. Vervolg op:
9:36 m                    Vogelvanger’s levensstrijd, no.
____________________________         a193000
                       Haarlem, Gottmer, 1952
                       a191582 fami strk - V - 9cc 12:10 v
                       ____________________________
                    168
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Schuttevaêr-Velthuys, N. /           Schuttevaêr-Velthuys, Nel / De
Dieuwertje                   erfgenaam van Blijendaal

Een jong meisje uit een eenvoudig       Een Westfriese onderwijzerszoon
boerengezin aanvaardt een           wordt door een erfenis eigenaar van
betrekking als dienstbode in de nabije     een grote boerderij en maakt een
stad, waar ze verschillende mensen       heel moeilijke tijd door wanneer zijn
leert kennen en tenslotte het geluk      verloofde sterft aan t.b.c.
vindt.                     Amsterdam, Grote letter bibliotheek,
Amsterdam, Amsterdam Boek, 1974        1979
a112535 fami strk - V - 1dc 6:45 v       a200153 strk - V - 1dc 7:50 m
____________________________          ____________________________

Schuttevaêr-Velthuys, N. / De         Schuttevaêr-Velthuys, Nel / Juist
Duinhoeve                   dat gewone geluk

Schrijfster behandelt lief en leed van     Niek leert door de jaren heen dat niet
de families Weeteling en Bijker, die      materiële, maar geestelijke rijkdom
wonen in de Zaanstreek en de          een mens gelukkig maakt.
bollenstreek, vanaf 1900.           Baarn, Bigot & Van Rossum, 1980
Amsterdam, Nieuwe Wieken/Omega         a127748 fami strk - V - 1dc 9:20 v
Boek, 1978                   ____________________________
a119267 strk - V - 1dc 9:34 v
____________________________          Schuttevaêr-Velthuys, N. / Liefde
                        aan de duinrand
Schuttevaêr-Velthuys, N. /
Dwalingen                   De belevenissen van een groot gezin
                        in de IJmond tussen 1935 en 1965.
Gezellige roman over een            Amsterdam, Omega Boek, 1985
gepensioneerde veldwachter die met       a128811 strk fami - V - 1dc 7:50 v
zijn twee ongetrouwdw dochters in       ____________________________
een klein dorp woont.
Amsterdam, Omega Boek, 1987          Schuttevaêr-Velthuys, Nel / De
a134704 fami strk - V - 1dc 7:50 v       rijkdom van ware liefde
____________________________
                        Ondanks problemen om rond te
                        komen is een echtpaar gelukkig
                        omdat hun liefde hun grootste rijkdom
                        is en hen overal doorheen helpt.
                        Baarn, Bigot & Van Rossum, 1981
                        a123947 strk - V - 1dc 6:53 v
                        ____________________________
                     169
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Schuttevaêr-Velthuys, Nel / Stella      Söderholm, Margit / Alle geluk op
in de storm                 aarde

Een onkreukbare kassier wordt in       Zweedse streekroman over een
moeilijkheden gebracht door een aan     boerendochter die, om de eigen
lager wal geraakte vriendin.         hoeve te redden, niet trouwt met de
Weert, Zuid-Hollandsche           man die zij liefheeft maar met een
Uitgeversmaatschappij, 1990         rijke jonge boer, waarmee zij, na
a129471 strk - V - 1dc 7:50 m        aanvankelijke moeilijkheden, een
____________________________         gelukkige toekomst tegemoet gaat.
                       Vervolg op: Als de dauw hangt komt
*Schuttevaêr-Velthuys, Nel / De       er regen, no. a102147
stem van het hart              Baarn, Zuid-Hollandsche U.M, 1977
                       a103865 strk - V - 1dc 19:53 v
Een jong meisje uit een vaderloos      ____________________________
gezin weet los te komen uit de
bekrompen sfeer van een klein        Söderholm, Margit / Als de dauw
dorpje, rond de eeuwwisseling, in de     hangt komt er regen
omgeving van Alkmaar.
Rotterdam, Lekturama, 1981          Roman zich afspelend in de berg- en
a192869 fami strk - V - 5cc 6:30 v      bosdorpen van Zweden, waar harde
____________________________         boeren generaties lang leven volgens
                       dezelde waarden en normen. Vervolg
*Schuttevaêr-Velthuys, N. /         op: Alle geluk op aarde, no. a103865
Vogelvanger's levensstrijd          Den Haag, Zuid-Hollandsche
                       uitgeversmaatschappij, 1975
Streekroman. Hierop volgt: Aletta’s     a102147 strk - V - 1dc 0:02 v
hof, no. a191582               ____________________________
Haarlem, Gottmer, 1952
a193000 strk - V - 7cc 9:20 v        Söderholm, Margit / De
____________________________         Anckarbergs

                       Een vrouw raakt door haar mislukte
                       huwelijk verbitterd terwijl het leven
                       van haar zoons - de ene van haar
                       man en de andere van een van haar
                       minnaars - later ook niet over rozen
                       gaat.
                       Baarn, Zuid-Hollandsche U.M, 1978
                       a106192 strk fami - V - 1dc 31:34 v
                       ____________________________
                    170
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Söderholm, Margit / Geborgen         Söderholm, Margit / Rood kleurt de
oogst                     horizon

Na de dood van zijn vader verlaat een     De dochter van een Zweedse
jongeman de afgelegen kleine         plattelandsdominee trouwt tegen de
boerderij waar hij opgroeide om in      wil van haar vader met een jonge
een naburig dorp werk te zoeken, en      boer waarna zij veel moeilijkheden
eerst, na vele wederwaardigheden,       moet overwinnen om te worden
kan hij met zijn jonge vrouw naar zijn    geaccepteerd binnen de hechte
geboortesdtreek terugkeren. Hierop      dorpsgemeenschap in Zweden
volgt: De levenskroon, no. a104010      omstreeks 1800.
Amsterdam, De Boekerij, 1990         Baarn, Zuidhollandsche
a104009 strk - V - 1dc 15:28 v        uitgeversmaatschappij, 1976
____________________________         a113405 fami strk - V - 1dc 15:50 v
                       ____________________________
Söderholm, Margit / Kerstmis op
Hellesta                   *Seemann, Broos / Bladharken

De lotgevallen van de kinderen van      Bundel verhalen.
de gebroeders Anckarberg tijdens       Zelhem, Van Keulen, 1990
een Kerstmis op het landgoed         a142169 dial verh - V - 2cc 2:10 m
Hellesta.                   ____________________________
Den Haag, Stok : Zuid-Hollandsche
U.M., 1970                  Seemann, Broos / De petrolie-
a109012 strk fami - V - 1dc 17:44 v      kereltjes en andere verhalen
____________________________
                       Zes verhalen met jeugdherinneringen
Söderholm, Margit / Kroon des         die zich afspelen in de omgeving van
levens                    Ommen.
                       Raalte, Guldemond, 1984
Een jonge boer wordt na veel         a126469 verh strk - V - 1dc 3:40 v
moeilijkheden in ere hersteld door zijn    ____________________________
dorpsgenoten, die hem jarenlang ten
onrechte van moord hebben verdacht.      *Segers, Staf / Kobe ... en het dorp
Vervolg op: Geborgen oogst, no.        van toen
a104009
Den Haag, Zuidhollandsche uitg. mij.,     Rooms-Katholieke streekroman, zich
1959?                     afspelend in de Kempen.
a104010 strk fami - V - 1dc 10:55 v      Brecht, De Roerdomp, 1978
____________________________         a201215 kath strk - V - 4cc 5:00 v
                       ____________________________
                     171
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Selles, Aalt / Vertelsels rond de       *Sieben, Roelof / Van heuren
IJsselmond                   zeggen

Volksverhalen uit de IJsselstreek.       Humoristische verhalen en verzen in
Zaltbommel, Europese Bibliotheek,       het Drents over alledaagse dingen.
1996                      Zuidwolde, Stichting Het Drentse
a178065 verh strk - V - 1dc 4:24 m       Boek, 1983
____________________________          a210260 dial - V - 2cc 2:10 v
                        ____________________________
*Shute, Nevil / Ergens, waar de
wereld ophoudt ...               *Siebesma, W. / Vruchtbare grond

Een Australisch meisje ontdekt dat zij     Een grote handelaar troggelt een
haar vaderland niet kan vergeten        jonge bloembollenkweker zijn
wanneer zij als verloofde van een       bedrijfsleider af en probeert hem
Amerikaanse geoloog kennis maakt        daarna ook nog in een riskante
met de levenshouding van een kleine      onderneming te manipuleren.
Amerikaanse gemeenschap.            Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,
Den Haag, Zuid-Hollandsche           1979
uitgeversmaatschappij, ...           a118738 strk - V - 5cc 6:30 v
a160527 strk - V - 9cc 12:10 v         ____________________________
____________________________
                        *Siefkes, Wilhelmine / Kassie en
Siebelink, Jan / De overkant van de      Amke
rivier
                        Streekroman spelend in Oostfriesland
Roman die zich afspeelt rond de        in Gronings dialect.
vrouw Hanna in een kleine           Winschoten, Van der Veen, 1966
boerengemeenschap, vanaf 1906 tot       a189061 dial - V - 8cc 10:50 v
'de moderne tijd' van de jaren tachtig.    ____________________________
De vrouw wordt o.a. geconfronteerd
met het geloof van haar man (een        *Siefkes, Wilhelmine / Keerlke
streng protestantse sekte) en incest.
Amsterdam, Meulenhoff, 1990          Roman over een kinderleven, in
a138438 psyc strk gods - V - 1dc        Gronings dialect.
13:40 v                    S.l., s.n., ...
____________________________          Vert. van: Keerlke; en gang dör en
                        kinnerland
                        a197551 dial - V - 6cc 7:50 v
                        ____________________________
                     172
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Siefkes, Wilhelmine / Kinderlaand       *Simons, Jozef / Dientje Goris

Vertelsels in Gronings dialect.        Vlaamse streekroman.
S.l., Grunneger Genootschap, 1968       Brussel, Reinaert, 1972
a189188 dial - V - 2cc 2:10 v         a187696 vlam strk - V - 2cc 2:10 v
____________________________          ____________________________

*Sielje, Luut van 't / Licht en        *Sleeckx, Domien / In 't
schaduw in de polder              schipperskwartier

Autobiografische roman over een        Omwille van zijn liefde voor een
Groningse arbeidersjongen in de        meisje werkt een Antwerpse
twintiger en dertiger jaren.          volksjongen zich op tot kapitein.
Zuidhorn, Danhoff's Boekhandel,        Deurne, Publiboek/Baart, 1984
1987                      a131723 fami vlam - V - 5cc 6:30 m
a215556 strk dial - V - 4cc 5:00 m       ____________________________
____________________________
                        Sleeuwen, Mevr. van /
*Sikkema, J. / De Zoon maakt vrij       Jeugdherinneringen

Protestants-christelijke streekroman      Herinneringen aan belevenissen van
met dialogen in Gronings dialect.       de schrijfster (1940 - ), die zich in het
Groningen, Haan, ...              Brabant (Bakel en omgeving) van de
a190527 prot strk - V - 5cc 6:30 v       veertiger en vijftiger jaren afspelen. In
____________________________          dichtvorm weergegeven.
                        Boekel, in eigen beheer, 1991
*Simons, J. / De danstent           a140973 fami strk - V - 1dc 2:10 v
                        ____________________________
Twee Vlaamse streekverhalen en één
oorlogsverhaal.                *Smet, Prosper de / In het
Hoogstraten, Haseldonckx, 19XX         partijlokaal
a187965 oorl strk verh - V - 2cc
2:10 v                     Rond de eeuwwisseling spelende
____________________________          roman over de groei van de Vlaamse
                        arbeidersbeweging, gezien door de
*Simons, Jozef / Bonifacius          ogen van een muzikale jongen wiens
Suikerbuik                   vader voorzitter is van de
                        socialistische partij in Gent.
Vlaamse streekroman.              Leuven, De Clauwaert, 1971
Turnhout, Van Mierlo-Proost, ca.        a189819 poli soci vlam - V - 4cc
1942                      5:00 v
a187831 vlam strk - V - 3cc 3:40 v       ____________________________
____________________________
                     173
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Smith, D.L. / De wonderen van        *Snieders, August / Jan
Santo Fico                  Scharesliep

Na jaren in Amerika keert een        Deze omnibus bevat één roman "De
boerenzoon terug naar zijn slaperige     wolfsjager", spelend tijdens de 80-
Toscaanse dorp en ontmoet er         jarige oorlog; de drie andere verhalen
opnieuw de vrouw met wie zijn        zijn novellen, welke een goed
vermeend beste vriend trouwde, nu      voorbeeld geven van het leven in het
een verbitterde weduwe.           Brabantse Kempenland in het
Amsterdam, De Boekerij, 2002         verleden.
Vert. van: The miracles of Santo Fico.    Retie, Kempische boekhandel, 1975
- 2003                    a118191 vlam verh - V - 10cc 13:40
a359769 strk humo kath - V - 1dc       m
12:45 v                   ____________________________
____________________________
                       *Snieders, August / Op "den toren"
*Smits-den Braber, H. / Terug naar      (De sansculotten in België)
het dorp
                       Historische roman, spelend in het
Een jongen, afkomstig uit een gezin     door Frankrijk overheerste Antwerpen
dat volkomen geïsoleerd leeft in een     van het begin van de 19e eeuw.
klein dorp aan de Maas, probeert het     Gent, Het Volk, 1976
isolement te verbreken wanneer hij      a117685 hist vlam - V - 6cc 7:50 v
verliefd wordt op een dorpsgenote.      ____________________________
Ridderkerk, Sari, 1977
a117384 fami strk - V - 6cc 7:50 v      *Snieders, August / Stille waters
____________________________         diepe gronden

*Snieders, August / Het           Novellle.
bloemengraf                 Gent, Het Volk, 1976
                       a116409 vlam verh - V - 2cc 2:10 v
Verhalen die zich in de 19e eeuw       ____________________________
afspelen, vnl. in de Kempen en
Antwerpen.                  *Snieders, Renier / Goed geborgen
Gent, Het Volk, 1976
a119534 vlam verh - V - 12cc 16:30      De eerste twee novellen zijn
v                      verschenen tussen 1853 en 1885,
____________________________         "De meesterknecht" in 1855.
                       Retie, Kempische Boekhandel, 1975
                       a118012 vlam verh - V - 11cc 15:00
                       v
                       ____________________________
                     174
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Snieders, Renier / De hut van        Spaans, Piet / Op z'n Schevenings
Wartje Nulph
                       Verhalen over het dorp Scheveningen
Roman en drie novellen, spelend in      (dat al jarenlang onder de gemeente
de Kempen, resp. tijdens de 80-jarige     Den Haag valt maar altijd zijn
oorlog en in de 19e eeuw. Een blik in     specifieke karakter heeft weten te
het verleden van Jan Renier Snieders     behouden) en zijn inwoners door Piet
(1812-1888).                 Spaans "Op zijn Schevenings"
Retie, Kempische Boekhandel, 1976       voorgelezen.
a117499 hist vlam strk - V - 8cc       's-Gravenhage, Paagman, 1985
10:50 v                    a222058 dial verh - V - 1dc 5:00 m
____________________________         ____________________________

*Snieders, Renier / Op de pijnbank      *Speelman, Ewout / De afgrond

De titelroman speelt in het jaar 1867     Onder invloed van een zonde en
en handelt over een huisarts, die       verdoemenis predikende sekteleider
even genoeg heeft van zijn werk en      begaat een boer met twee van zijn
daarom een week op vakantie gaat.       kinderen een afschuwelijke moord op
Stijl en taalgebruik zijn sterk        zijn jongste zoon, denkend hem
verouderd.                  daarmee van de duivel te verlossen.
Retie, Kempische Boekhandel, 1976       Hoorn, Westfriesland, 1973
a118950 dokt vlam verh - V - 12cc       a109593 psyc strk - V - 6cc 7:50 v
16:30 m                    ____________________________
____________________________
                       Speelman, Ewout / Als het getij
*Spaandonk, Martin van / Gerbrand       keert
Brinker
                       Aan het einde van de 19e eeuw
Roman, spelend op de Veluwe,         spelende Westfriese streekroman,
waarin door de trots van de          waarin tegen de achtergrond van
hoofdpersoon een misverstand         boerenhoogmoed en dorpsroddel, de
ontstaat tussen hem en de vrouw, die     moeilijke eerste huwelijksjaren
voor hem voorbestemd is.           getekend worden van een door zijn
Haarlem, Gottmer, 1954            familie overheerste boer en een zeer
a110934 strk - V - 5cc 6:30 m         zelfstandige arbeidersdochter.
____________________________         Haarlem, Gottmer, 1967
                       a103899 strk - V - 1dc 8:18 m
                       ____________________________
                     175
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Speelman, Ewout / De bange          *Speelman, Ewout / De eeuwige
twijfel                    drift

Roman in West-Fries dialekt, waarin      In een vissersdorpje in Noord-Holland
een ongehuwde moeder na vele          speelt zich de strijd af tussen enige
moeilijkheden toch gelukkig wordt.       stropers en een plichtsgetrouwe
Haarlem, Gottmer, 1965             jachtopziener, die met een ongelukkig
a102732 strk - V - 5cc 6:30 v         schot het zoontje van een van hen
____________________________          doodt.
                        Hoorn, "West-Friesland", 1967
*Speelman, Ewout / De dochter van       a106080 strk - V - 6cc 7:50 v
Jan Panneman                  ____________________________

Om te ontkomen aan het toezicht van      *Speelman, Ewout / En toen kwam
de Raad voor de kinderbescherming       het water...
trouwt de hoofdpersoon met een man,
wiens karakter zo zeer verschilt van      Omstreeks 1916 spelende roman
het hare, dat hun huwelijk al gauw       over de liefdesperikelen van een
een mislukking wordt.             jongeman op het eiland Wieringen.
Hoorn, Westfriesland, 1984           Rotterdam, Lekturama, 1980
a126838 strk - V - 6cc 7:50 v         a107577 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________          ____________________________

*Speelman, Ewout / De dolle jonker       Speelman, Ewout / Het erfgoed van
                        Marijt
De "dolle jonker" ondervindt na zijn
benoeming tot burgemeester van het       Een vrouw kan de dood van haar man
naar zijn geslacht genoemde stadje       slechts moeizaam verwerken, totdat
Rietveld, veel tegenwerking wanneer      een vroegere vriend van haar moeder
hij allerlei hervormingen wil invoeren.    haar genegenheid weet te verwerven.
Hoorn, Westfriesland, 1972           Vervolg op Madame Marijt, no.
a107349 strk - V - 5cc 6:30 v         a107937
____________________________          Haarlem, Gottmer, 1973
                        a109744 strk - V - 1dc 6:54 m
*Speelman, Ewout / Drie dwazen op       ____________________________
een rij

De komst van een excentrieke
kruidendokter veroorzaakt grote
opschudding in een polderdorp,
vooral wanneer hij vele mensen van
hun ongeneeslijke kwalen afhelpt.
Hoorn, Westfriesland, 1963
a110557 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________                     176
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Speelman, Ewout / Geertrui          *Speelman, Ewout / Laatste lente

Roman over het ruige leven van een      Na een mislukt hem opgedrongen
groep polderjongens en hun          huwelijk met zijn frivole buurmeisje
"keetvrouw", die omstreeks 1830        vindt een stokdove man een
meewerkten aan het graven van het       kortstondig geluk bij zijn tweede
Noordhollands kanaal.             vrouw tot ook dan weer het noodlot
Rotterdam, Lekturama, 1981          toeslaat.
a123795 strk - V - 5cc 6:30 v         Hoorn, Westfriesland, 1973
____________________________         a110676 fami strk - V - 4cc 5:00 v
                       ____________________________
*Speelman, Ewout / De gouden
akker                     Speelman, Ewout / Madame Marijt

Een boerenvrouw in Noord-Holland       Een weduwe van een officier uit het
staat na de dood van haar man alleen     Napoleontische leger keert met haar
voor de zware taak de boerderij te      kinderen naar haar geboortestreek,
beheren en haar zoon op te voeden.      de Zaanstreek, terug waar ze
Haarlem, Gottmer, 1975            geregeld in moeilijkheden verkeert
a104209 strk - V - 5cc 6:30 m         door de anti-Franse houding van de
____________________________         bewoners. Hierop volgt: Het erfgoed
                       van Marijt, no. a109744
*Speelman, Ewout / De hemel heeft       Haarlem, Gottmer, 1972
geen achterdeur                a107937 strk - V - 1dc 7:57 m
                       ____________________________
Streekroman, spelend tijdens de
crisisjaren vóór de Tweede          *Speelman, Ewout / De man die
Wereldoorlog in West-Friesland, over     terugkwam
de trieste levensloop van Jantje
Mulder, moeder van het armenhuis.       Na de dood van haar man krijgt een
Haarlem, Gottmer, 1969            vrouw moeilijkheden te verwerken als
a106688 strk - V - 6cc 7:50 v         haar vroegere minnaar - tevens vader
____________________________         van haar zoon - weer terugkeert.
                       Hoorn, West-Friesland, 1972
*Speelman, Ewout / Kil is de nevel      a109002 strk - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
Een jonge Westfriese boer kan met
inzet van al zijn krachten niet
voorkomen, dat de boerderij die eens
het trotse familiebezit was, te gronde
gaat.
Haarlem, Gottmer, 1964
a101968 fami strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________
                     177
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Speelman, Ewout / Marijt           *Speelman, Ewout / Stormnacht

Aan het eind van de 18e eeuw         Een aan het eind van de 18e eeuw in
spelende streekroman, waarin een       Petten spelende roman, waarin een
jonge weduwe uit West-Friesland een      man eerst verdacht van moord, wordt
officier uit het Franse leger ontmoet,    benoemd tot strandvoogd en dienaar
die zij volgt naar zijn vaderland.      van de wet, hetgeen aanvankelijk
Hierop volgt: Madame Marijt, no.       enorme tegenstanden oproept bij zijn
a107937                    dorpsgenoten.
Haarlem, Gottmer, 1971            Hoorn, West-Friesland, 1973
a107765 strk hist - V - 1dc 7:50 m      a110953 strk hist - V - 4cc 5:00 v
____________________________         ____________________________

*Speelman, Ewout / Het schamele        Speelman, Ewout / De verloren
erfdeel                    hoek

Een ongehuwde moeder probeert         Annemarie woont in een
haar zoon in het bezit te doen komen     vissersdorpje waarvan de bevolking
van het vroeger familiebedrijf,        bestaat uit vrijbuiters, stropers, jutters
hetgeen aanvankelijk gelukt maar       én "fatsoenlijke" mensen. De
weer teniet gedaan wordt door de       verkering met Albert, de kleinzoon
vestiging van een chemische fabriek.     van een stroper, wordt flink
Hoorn, West-Friesland, 1959*         tegengewerkt.
a108749 strk - V - 5cc 6:30 v         Hoorn, "De Steenuil", ca. 1950
____________________________         a115548 strk - V - 1dc 7:35 v
                       ____________________________
Speelman, Ewout / Storm in de
natij                     *Speelman, Ewout / Vreemde vogel

Roman over een jonge vrouw die een      Een jongeman die niet kan aarden in
veel oudere man trouwt maar eigenlijk     het eenvoudige gezin van zijn moeder
houdt van diens zoon.             en stiefvader, gaat zijn eigen weg,
Hoorn, Westfriesland, 1977          maakt carrière en komt in een totaal
a117118 strk - V - 1dc 8:24 v         andere positie weer in zijn
____________________________         geboortedorp terug.
                       Hoorn, West-Friesland, 1974
                       a110252 strk - V - 5cc 6:30 v
                       ____________________________
                     178
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Speelman, Ewout / Vreemde vogel       *Speelman, Ewout / Het zevende
                       kind
Een jongeman die niet kan aarden in
het eenvoudige gezin van zijn moeder     In ouderwetse trant geschreven
en stiefvader, gaat zijn eigen weg,     verhaal over de moeilijkheden van het
maakt carrière en komt in een totaal     aangenomen meisje Ali, dat na de
andere positie weer in zijn         dood van de moeder het hele
geboortedorp terug.             huishouden moet doen, maar
Hoorn, De Steenuil, 1956           desondanks door sommige
a190032 strk - V - 5cc 6:30 v        gezinsleden nauwelijks wordt
____________________________         aanvaard.
                       Rotterdam, Lekturama, 1981
*Speelman, Ewout / Vreemd is de       a106362 strk - V - 5cc 6:30 v
wereld                    ____________________________

Een gewezen stroper keert met zijn      Speerstra, Hylke / Helden van de
gezin na jaren uit Amerika terug naar    armoe
zijn Noordhollandse geboortedorp,
waar hij probeert verandering te       Verhalen over Friese schaatsers.
brengen in de materialistische        Drachten, FBP, 1992
mentaliteit.                 Vert. van: Op redens oer. - 1984
Hoorn, "Westfriesland", 1969         a141565 strk verh - V - 1dc 7:42 v
a126472 strk - V - 6cc 7:50 v        ____________________________
____________________________
                       Speerstra, Hylke / Met de kloten
*Speelman, Ewout / Wankel bezit       voor het blok

Roman over de moeilijkheden die zich     Herinneringen van oude Friese
voordoen in het huwelijk van een       binnenschippers aan belevenissen uit
Westfriese boer en een gescheiden      hun "jonge jaren".
vrouw met een dochter.            Den Haag, Kruseman, 1970
Hoorn, West-Friesland, 1972         Vert. van: Heil om seil. - 1968
a109763 strk - V - 6cc 7:50 m        a107560 strk verh - V - 1dc 5:19 m
____________________________         ____________________________

                       Sponselee, George / Frida

                       Een Vlaamse boerendochter wordt
                       verschillende keren verliefd, maar
                       telkens raakt de verkering uit.
                       Hulst, Van Geyt Productions, 1992
                       a140719 strk - V - 1dc 3:40 v
                       ____________________________
                    179
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Spoor, Peter / De boer kwam terug      Stavast, P.J. / De wilde veenkat

Omstreeks 1900 in Noord-Brabant       Een jonge serieuze marechaussee
spelende roman over de strijd tussen     wordt overgeplaatst naar de koloniën
twee broers om een vrouw.          waar hij onder andere regelmatig
De Bilt, De Fontein, ca.1972         moet optreden tegen de bewoners
a186894 strk - V - 6cc 7:50 v        van een onrustige buurt, maar waar
____________________________         hij ook Sascha leert kennen, een
                       meisje dat hem zo slagvaardig
Stappers, Gerrit / Hulster Heinke,      bespeelt en uitdaagt dat zij hem
mens en moordenaar              tenslotte helemaal in haar ban heeft.
                       Ede, Zomer & Keuning, 1980
Een 18e-eeuwse boerenknecht en        a121709 strk - V - 1dc 6:47 v
een zigeunerin slaan door de vele      ____________________________
tegenwerking na hun huwelijk het pad
van de misdaad in.              *Steeg-Stolk, hanny van de / Als
Venlo, Stappers, 1993            het leven een omweg maakt
a140775 strk hist - V - 1dc 5:00 v
____________________________         Een jonge onderwijzeres krijgt in haar
                       eerste baan te maken met
*Stappers, Gerrit / Sinte Mertes       dorpsroddels over haar manier van
veugelkes                  leven.
                       Utrecht, De Banier, 1996
De belevenissen van een Venlose       a177914 prot strk - V - 4cc 5:00 v
tuinder en zijn vrouw in de periode     ____________________________
1900-1944.
Venlo, Stappers, 1987            Steenbergen, Ben / Anna
a134977 strk kath - V - 5cc 6:30 v
____________________________         Als een vrouw inspringt in het
                       huishouden van haar overleden
Stavast, P.J. / Een verkenner        zuster stuit zij op tegenwerking en
verdwaalt                  jaloezie. Hierop volgt: Anna, of De
                       ommekeer, no. a144841
Historische streekroman, zich        Gaanderen, Gherre, 1992
afspelend in de provincies Groningen,    a140443 strk - V - 1dc 9:20 v
Friesland en Drenthe tijdens de       ____________________________
Tachtigjarige Oorlog, waarin de
verhouding tussen katholieken en
protestanten beschreven wordt.
Amsterdam, CHEV, 1987
a134290 hist strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________
                    180
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Steenbergen, Ben / Anna, of De        *Stiksma, Kees / Het schaduwbeeld
ommekeer
                       Groningse streekroman over het
Een vrouw op een boerderij in de       conflict tussen een oud arm
Achterhoek moet in de jaren 1918-       pachtboertje en zijn rijke landheer.
1923 vele moeilijkheden verwerken.      Wageningen, Zomer en Keuning,
Vervolg op: Anna, no. a140443         1966
Rotterdam, ILCO, 1995             a208022 strk - V - 6cc 7:50 v
a144841 strk - V - 1dc 11:00 v        ____________________________
____________________________
                       Storm, Theodor / De
Steinbeck, John / Aan een           schimmelruiter
onbekende God
                       Op de Noordduitse geestgronden in
De mystieke verbondenheid met de       Sleeswijk-Holstein spelend verhaal
aarde speelt een grote rol in het leven    over opkomst en ondergang van een
van een Amerikaanse boerenzoon die      jonge 18e eeuwse dijkgraaf met
met zijn familie in een afgelegen       revolutionaire ideeën over de strijd
streek een nieuw bestaan tracht op te     tegen het water.
bouwen.                    Amsterdam, Veen, 1991
Amsterdam, Querido, 1972           a140667 hist strk - V - 1dc 5:00 m
a101786 psyc strk - V - 1dc 9:29 v      ____________________________
____________________________
                       *Stouthamer, P. / Het land achter
Stevenson, Helen / Aanwijzingen        de landen
voor bezoekers
                       Arie van Oosten, een zoeker naar
De ervaringen van een Engelse         geluk, weet in het boerenleven te
vrouw in een dorpje in Zuid-Frankrijk.    slagen na het overwinnen van veel
Amsterdam, Muntinga, 2001           moeilijkheden.
a357677 reis strk - V - 1dc 8:49 v      Nijkerk, Callenbach, 1978
____________________________         a118838 prot strk - V - 6cc 7:50 m
                       ____________________________
*Stijns, Reimond / Hard labeur
                       *Streef, Netty / De kleine wereld
Een Vlaamse boer die bezeten is van
geld vergaren, tiranniseert daartoe      Een Groningse boerenzoon vindt pas
zijn vrouw en kinderen.            nadat hij in de grote wereld heeft
Deurne, Publiboek/Baart, 1984         rondgezworven, thuis in "De kleine
a132739 strk buit - V - 8cc 10:50 v      wereld" het geluk.
____________________________         Kampen, Kok, 1982
                       a125460 prot strk chri - V - 4cc 5:00
                       v
                       ____________________________
                     181
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Streitter, Beatus / Novè           Streuvels, Stijn / De oogst

Streekroman.                  Schildering van een gloeiende
Haarlem, De Spaarnestad, 195X         oogsttijd; het stoere werken van
a100646 strk - V - 9cc 12:10 v         uittrekkende Vlaamse "pikkers" en
____________________________          hoe twee jonge mensen dit beleven.
                        Amsterdam, Veen, 1965
*Streuvels, Stijn / Kerstmis in        a103866 vlam strk - V - 1dc 2:10 m
niemandsland                  ____________________________

Voor een Vlaamse boer, die zijn bezit     *Streuvels, Stijn / Prutske
verloren heeft en nu als
fabrieksarbeider aan de kost moet       De eerste levensjaren van een klein
komen, is zijn zoontje, die tijdens de     meisje, geplaatst tegen de
vroegmis met Kerstmis een kerstlied      achtergrond van het buitenleven en
zingt, een ware troost.            de natuur van een Vlaams dorp.
Beveren, Orbis en Orion, 1982         Amsterdam, Veen, 1922
a124525 kers strk - V - 1cc 0:40 v       a102626 kind strk vlam - V J C - 6cc
____________________________          7:50 v
                        ____________________________
*Streuvels, Stijn / Langs de wegen
                        *Streuvels, Stijn / De teleurgang
Het leven van de hoofdpersoon van       van de Waterhoek
deze op het Vlaamse platteland
spelende roman, wordt gekenmerkt        Door de bouw van een brug over de
door wat andere mensen van hem         Schelde wordt een Vlaams gehucht
willen of door de heersende          uit zijn isolement gehaald, wat tot fel
omstandigheden die zijn lot bepalen.      verzet van de bevolking leidt.
S.l., s.n., 19XX                Brugge, Desclée De Brouwer, 1970
a104614 vlam strk - V - 5cc 6:30 v       a106025 strk vlam - V - 6cc 7:50 m
____________________________          ____________________________

*Streuvels, Stijn / Lenteleven         *Streuvels, Stijn / De vlaschaard

Schetsen uit de jaren rond 1895        De fatale strijd van de oudere
spelend in het armelijke Vlaanderen.      generatie tegen de jongere, de
Brugge, Desclée de Brouwer, 1970        tragische strijd van vader tegen zoon,
a162116 strk - V - 4cc 5:00 v         eindigend in deemoedige overgave
____________________________          van de trotse mens. Bevat West-
                        Vlaams taalgebruik.
                        Amsterdam, Veen, 1907
                        a161500 lite strk - V - 7cc 9:20 m
                        ____________________________
                     182
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Streuvels, Stijn / Werkmensen       *Strong, L.A.G. / Herberg De
                      Postkoets
De ellende en de kleine vreugden in
het gezin van een Vlaamse          De verhalen die dorpsbewoners in
seizoenarbeider, waar de vrouw thuis    een Ierse herberg elkaar vertellen,
zwoegt om haar kinderen de kost te     roepen bij een rustend arts pijnlijke
geven en de man in de vreemde        herinneringen op aan zijn kortstondig
werkt om bij zijn thuiskomst de       huwelijk maar door zijn
schulden te kunnen betalen.         verbondenheid met deze mensen kan
Beveren, Orbis en Orion, 1982        hij zijn eenzaamheid aan.
a103716 strk vlam - V - 2cc 2:10 v     Den Haag, Thijmfonds, 1962
____________________________        Vert. van: Light above the lake. - 1958
                      a181416 kath strk - V - 4cc 5:00 m
*Strietman, B. / Zou 't niet        ____________________________
meevallen?
                      *Stronkhorst, L.J. / Kinderen der
Roman over een Veluwse           mensen
boerenzoon, die door zijn rusteloze
aard niet kan voldoen aan de        Protestants-christelijke streekroman.
verwachtingen van zijn streng        Nijkerk, Callenbach, 1952
godsdienstige ouders en verloofde.     a111571 strk prot - V - 4cc 5:00 v
Kampen, De Groot Goudriaan, 1983      ____________________________
a128875 prot strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________        Sturm, Hendrik / En weer kwam het
                      water
*Stroeken, Piet / Dees waek
                      Het wel en wee van een
45 korte humoristische verhalen over    boerenfamilie, die tweemaal door het
verschillende gebeurtenissen.        water werd bedreigd, in 1944 en
Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg,     1953.
1982                    Kortgene, Opus 2, 1976
a142670 dial humo verh - V - 4cc      a113968 strk chri - V - 1dc 10:06 v
5:00 v                   ____________________________
____________________________

*Stroeken, Piet / Dees waek

Korte humoristische verhalen over
verschillende gebeurtenissen.
Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg,
1983
a143004 dial humo verh - V - 4cc
5:00 v
____________________________
                    183
                   Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Sturm, Hendrik / De oogst rijpt       *Swanenberg, Cor / De blankboom
ieder jaar
                       Korte verhalen over herkenbare
Een Zeeuws daglonersgezin wordt        uiteenlopende onderwerpen.
uitgebuit door de boer bij wie de man     Tilburg, van Laarhoven, 1991
werkt; de boerin heeft een winkel       a139881 verh dial - V - 2cc 2:10 m
waar de dagloner op crediet koopt.      ____________________________
Door de schuld die hij bij haar heeft,
dwingt ze hem zijn dochter te laten      *Swanenberg, Cor / Dur de bank
trouwen met haar broer, een          hene
alcoholist.
Kortgene (Z), ''Opus 2'', 1973        Humoristische schetsen geschreven
a111688 strk chri - V - 9cc 12:10 v      en verteld in Brabants dialect (Meierij)
____________________________         S.l., Rabobank, ca. 1985
                       a139592 verh dial - V - 3cc 3:40 m
*Sturm, Hendrik / Wat voorbij         ____________________________
gegaan is
                       Swanenberg, Cor / ...En ze waar al
Verhalen waarin de Walcherse mens       80 jaor maagd
van de eerste helft van deze eeuw
centraal staat.                Anekdotes en woordverklaaringen uit
Kortgene (Z), Opus 2, 1975          Oost-Brabant.
a191874 verh strk chri - V - 2cc 2:10     Delft, Eburon, 1991
v                       a137547 strk - V - 1dc 3:40 m
____________________________         ____________________________

*Sturm, H. / De prijs der vrijheid      *Swanenberg, Cor / Heddet al
                       geheurd van Dree de kapper
Protestants-christelijke streekroman
spelend op Walcheren in 1944.         In een kapperszaak worden de
Wageningen, Zomer & Keuning, 1948       gebeurtenissen in de streek
a119791 strk prot chri - V - 8cc       besproken
10:50 v                    Delft, Eburon, 1991
____________________________         a139341 dial verh - V - 3cc 3:40 m
                       ____________________________
*Sturm, H. / De prijs der vrijheid

Protestants-christelijke streekroman
spelend op Walcheren in 1944.
S.l., s.n., 1977
a197306 oorl prot strk - V - 8cc
10:50 v
____________________________
                     184
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Swanenberg, Cor / Jikkes          *Swanenberg, Cor / Wèsse dinne,
merante!                   wèsse doen

Verzameling typisch Brabantse        Diverse vraaggesprekjes met
spreuken die de schrijver gedurende     vaklieden over oude en nieuwe
een aantal jaren voor het nageslacht     beroepen in Brabant.
opgetekend heeft.              Delft, Eburon, 1991
Den Bosch, Heinen, 1990           a139451 dial verh - V - 5cc 6:30 m
a137237 dial - V - 4cc 5:00 m        ____________________________
____________________________
                       *Swanenberg, Cor / Zin 't wefke...
*Swanenberg, Cor / Onder ons
gezegd in Brabant              Bundel spreuken en humoristische
                       verhaaltjes, waarin de vrouw de
121 (bekende en minder bekende)       boventoon voert.
Brabanders geven, ieder op hun        Delft, Eburon, 1988
eigen manier, soms folkloristisch en     a137067 dial - V - 3cc 3:40 m
nostalgisch, soms literair en        ____________________________
theoretisch, uiting aan de schoonheid
van hun plaatselijk taalgebruik.       *Swanenberg, Cor / Z'is wèl 'n
Delft, Eburon, 1993             zonde wèrd
a141585 dial - V - 11cc 15:00 m
____________________________         Verzameling van 100 typisch
                       brabantse spreuken, door de
*Swanenberg, Cor / De spiegel van      schrijvers opgetekend.
Dree de kapper                Delft, Eburon, 1993
                       a140864 dial - V - 1cc 0:40 m
Korte verhalen over een aantal        ____________________________
gebeurtenissen, die zich in de
provincie Brabant afgespeeld hebben.     *Tavernier, Lieven / Een bijzonder
Delft, Eburon, 1991             kind
a139141 verh dial - V - 2cc 2:10 m
____________________________         Een jongeman woont een jaar lang
                       als huisman en vader op het Vlaamse
*Swanenberg, Cor / Wiej wè          platteland.
bewaort ...                 Antwerpen, Dedalus, 1992
                       a139850 strk buit - V - 2cc 2:10 m
Anekdotes en woordverklaringen uit      ____________________________
Oost-Brabant, geschreven in dialekt.
Rosmalen, s.n., 1986
a136551 strk dial - V - 13cc 17:60 m
____________________________
                    185
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Teirlinck, Herman / Maria          *Termei, Akke / Het Habshuisje
Speermalie
                       De liefde, die een stadsmeisje en een
In West-Vlaanderen spelende roman      boerenzoon voor elkaar opvatten,
over een zinnelijke vrouw, symbool      moet de brede kloof van de
van list en leugen, die, wanneer haar    verschillende levensopvattingen
vader langzaam de greep op de        overbruggen, voordat ze samen
bezittingen verliest, het oude        gelukkig kunnen zijn.
familielandgoed naar zich toe weet te    Wageningen, Zomer & Keuning, 1971
trekken.                   a107515 strk prot - V - 6cc 7:50 v
Amsterdam, Manteau, 1972           ____________________________
a112174 vlam - V - 1dc 9:30 v
____________________________         Terpstra, Pieter / De dochter van
                       dokter Halbertsma
*Teirlinck, Herman / Zelfportret, of
Het galgemaal                De Friese arts-dichter hecht zich door
                       zijn ongelukkig huwelijk sterk aan zijn
Geen autobiografie naar uiterlijke      dochter, die hij helaas zal moeten
feiten maar een poging tot ontleding     missen. Vervolg op: Dokter
van eigen wezen, verhuld in de wat      Halbertsma, no. a110181
cynische zelfbeschrijving van een      Haarlem, Gottmer, 1974
oudere zakenman en geschreven in       a110030 dokt strk - V - 1dc 6:36 v
een uitermate individualistisch en      ____________________________
precieus proza.
Den Haag, Manteau, 1955           Terpstra, Pieter / Dokter
a101325 vlam psyc - V - 6cc 7:50 m      Halbertsma
____________________________
                       Doktersroman spelend op het
*Teis, G. / Grepen uut leven en       platteland over een artsenechtpaar
omgeven van Hergn Zunneschien        waarvan de man tot het inzicht komt
                       dat hij met de verkeerde vrouw
Verhalen in Gronings dialect.        getrouwd is. Hierop volgt: De dochter
Veendam, De Lange, 1924           van Dokter Halbertsma, no. a110030
a193523 dial - V - 2cc 2:10 v        Haarlem, Gottmer, 1973
____________________________         a110181 dokt strk - V - 1dc 5:51 v
                       ____________________________
Terlouw, Piet / Mensen in een
kleine wereld

Het wel en wee van de inwoners van
het dorpje Rhenen in zijn
vooroorlogse staat.
Ede, Zomer & Keuning, 1979
a134202 strk hist - V - 1dc 7:50 v
____________________________                    186
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Terpstra, Pieter / De heer van het     *Terpstra, Pieter / Licht aan de
eiland                    horizon

Beschrijving van het harde bestaan      Lief en leed van een vissersgezin in
en het leven van de bevolking op het     Lemmer rond 1930.
Zuiderzee-eiland Schokland in het      Rotterdam, Lekturama, 1981
midden van de vorige eeuw toen het      a113701 strk - V - 6cc 7:50 v
eiland ontruimd moest worden.        ____________________________
Vervolg op: Heimwee naar het eiland,
no. a107522                 Terpstra, Pieter / Met hoop in mijn
Baambrugge, Grote Letter           hart
Bibliotheek, 1992
a170148 strk - V - 3cc 3:40 v        Het leven van twee families in een
____________________________         Drentse veenkolonie aan het eind van
                       de 19e eeuw.
*Terpstra, Pieter / Heimwee naar       Hoorn, Westfriesland, 1996
het eiland                  a146443 strk hist - V - 1dc 6:55 v
                       ____________________________
Roman over het leven van de vissers
op het eiland Schokland in de tweede     *Terpstra, Pieter / Een stad aan het
helft van de 19e eeuw. Hierop volgt:     water
De heer van het eiland, no. a170148
Den Haag, Voorhoeve, 1971          Een omstreeks 1880 in het
a107522 strk - V - 3cc 3:40 v        schilderachtige Hindelopen spelend
____________________________         verhaal over de 16-jarige Martsen, die
                       bij dominee Altenberg komt wonen
Terpstra, Pieter / De jonge dokter      nadat haar ouders bij een
Halbertsma                  scheepsramp zijn omgekomen; een
                       situatie waarover in het stadje heel
Friese streekroman spelend          wat gepraat wordt. Hierop volgt: Wij
omstreeks de helft van de vorige       leven van de wind, no. a121710
eeuw, waarin de jongste zoon van       Wageningen, Zomer & Keuning, 1978
dokter Halbertsma de verlopen        a118650 strk - V - 5cc 6:30 v
praktijk van zijn vader overneemt, een    ____________________________
moeilijk karwei in het bekrompen
Grouw, dat hem lukt dankzij de hulp
van zijn vrouw. Vervolg op: De
dochter van dokter Halbertsma, no.
a110030
Haarlem, Gottmer, 1975
a113251 strk dokt - V - 1dc 6:48 v
____________________________
                    187
                   Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Terpstra, Pieter / Een ster in de      Terpstra, Pieter / Wij leven van de
morgen                    wind

Het leven van een vrouw die op jonge     Er ontstaan moeilijkheden in het
leeftijd haar man moest missen en       huwelijk van twee mensen wanneer
daardoor alleen staat voor de         de sociaal sterk bewogen man zonder
opvoeding van haar twee kinderen.       overleg met zijn vrouw zijn goede
Vervolg op: Wij leven van de wind,      baan opgeeft en redacteur wordt van
no. a121710                  een blad waarin de erbarmelijke
Ede, Zomer & Keuning, 1981          situatie van de arbeidersbevolking
a124198 prot strk - V - 6cc 7:50 v      rond 1885 scherp aan de kaak wordt
____________________________         gesteld. Vervolg op: Een stad aan het
                       water, no. a118650
*Terpstra, Pieter / Storm over        Ede, Zomer & Keuning, 1980
Fostaland                   a121710 prot hist soci - V - 1dc 9:19
                       v
Terwijl een echtpaar hun strandhotel     ____________________________
steeds meer bedreigd ziet door
duinafslag en zware stormen, komen      *Terpstra, Pieter / Wij zoeken een
zoon en dochter moeizaam tot de        haven
beslissing wie hun levenspartner zal
worden. Hierop volgt: De vogels        Het relaas van de strijd van dappere
willen zingen, no. a115775          Urkers.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1975       Baarn, Bosch en Keuning, 1953
a112777 strk - V - 4cc 5:00 v         a161993 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________         ____________________________

*Terpstra, Pieter / De vogels willen     *Tex, Jan den / Strijd voor een
zingen                    molen

Een hoteleigenaar let te weinig op zijn    Een poldermolen loopt grote schade
gezondheid, zijn beide kinderen gaan     op als de molenaar het malen
op eigen benen staan en hun eiland      overlaat aan een van zijn zoons. In dit
wordt misschien door een dam met       gezellige verhaaltje wordt tevens met
het vasteland verbonden. Vervolg op:     weinig woorden veel (en deskundig)
Storm over Fostaland, no. a112777       verteld over de watermolen, het
Wageningen, Zomer & Keuning, 1976       polderbestuur en het molenaarsgezin.
a115775 strk prot - V - 5cc 6:30 v      Eindhoven, Het Gilde van vrijwillige
____________________________         molenaars, 1975
                       a113349 strk - V J C - 1cc 0:40 v
                       ____________________________
                     188
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Theunissen, Johannes / D'n          Thijssing-Boer, Henny / Als de
Treechterwaeëg - 't Broedersjap        grens vervaagt
van Caesjtert - Soeur Petiteke
                        Als een 17-jarig meisje een veel
Drie verhalen, geschreven in het        oudere weduwnaar trouwt om zijn
dialect van de Limburgse plaats        geld, gaat zij in velerlei opzicht een
Eijsden.                    zwaar leven tegemoet.
Eijsden, Stichting Eijsdens Verleden,     Geertje: deel 2
...                      Haarlem, Gottmer, 1984
a140458 dial verh - V - 3cc 3:40 m       a126505 fami strk - V - 1dc 8:32 v
____________________________          ____________________________

Thijssen, Felix / Iris 1            Thijssing-Boer, Henny / Een arm
                        vol goudsbloemen
Een jonge vrouw uit de stad vestigt
zich op het platteland als dierenarts     Een jonge vrouw neemt de zorg van
en krijgt te maken met de           haar halfzusje- en broertje op zich.
achterdochtige boerenbevolking.        Haar verloofde maakt daarom een
Utrecht, Luitingh, 1987            einde aan hun verhouding.
a134558 strk - V - 1dc 7:50 v         Ede, Zomer & Keuning, 1988
____________________________          a135552 strk chri - V - 1dc 9:20 v
                        ____________________________
Thijssen, Felix / Iris 2
                        Thijssing-Boer, Henny / Dat wat
De belevenissen van een jonge         voorbij is
vrouwelijke veearts in een klein dorp.
Utrecht, Luitingh-Sijthoff, 1992        Een jonge vrouw besluit wraak te
a140898 strk - V - 1dc 6:30 v         nemen op de mensen die
____________________________          verantwoordelijk zijn voor het trieste
                        verleden van haar vader en
Thijssing-Boer, Henny / Als          grootmoeder, maar het loopt allemaal
dauwdruppels op het land            anders. Hierop volgt: een stem in de
                        stilte, no. a137998
Een met huwelijksproblemen           Haarlem, Gottmer, 1989
kampende vrouw wordt verliefd op        a136723 strk - V - 1dc 8:17 v
een man wiens echtgenote al jaren in      ____________________________
coma verkeert.
Kampen, La Rivière & Voorhoeve,
1987
a134247 strk - V - 1dc 9:20 m
____________________________
                     189
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

Thijssing-Boer, Henny / Dit kleine        Thijssing-Boer, Henny / En de
geluk                      akker werd geploegd

De 18-jarige Giene doet het           Een kinderloos echtpaar beleeft na
huishouden voor een weduwnaar en         veel verdriet een verrassende
zijn twee dochtertjes, trekt later in bij    wending in hun leven.
een oudere boer op wie ze verliefd is      Er bloeit een roos: deel 1
geworden, maar keert toch weer bij        Kampen, Kok, 1984
haar vroeger werkgever terug.          a128647 strk - V - 1dc 8:35 v
Haarlem, Gottmer, 1978              ____________________________
a117069 strk - V - 1dc 8:29 v
____________________________           Thijssing-Boer, Henny / En het
                         dorp keek toe
Thijssing-Boer, Henny / Dorp onder
de zon                      Een jonge Groningse boerin belooft
                         haar vader op zijn sterfbed het
De verdere lotgevallen van een          bloeiende familiebedrijf voort te
eigenzinnige Groningse boerin en         zetten.
haar gezin.                   Dorp onder de zon: deel 1
Dorp onder de zon: deel 3            Haarlem, Gottmer, 1986
Haarlem, Gottmer, 1987              a132987 strk - V - 1dc 8:52 v
a133041 strk - V - 1dc 10:33 v          ____________________________
____________________________
                         Thijssing-Boer, Henny / Een
Thijssing-Boer, Henny / Dwalen          fluistering in de wind
tussen licht en donker
                         Een overbezorgde moeder heeft veel
Een weduwe probeert haar dochter         verdriet als haar kinderen een weg
uit te huwelijken aan een rijke         gaan die zij niet kan volgen.
huisvriend om zodoende verzekerd te       Op weg naar de toekomst: deel 2
blijven van het luxe leventje dat ze       Haarlem, Gottmer, 1981
vóór de dood van haar man had.          a123009 strk fami - V - 1dc 8:39 v
Haarlem, Gottmer, 1997              ____________________________
a146351 prot fami strk - V - 1dc
8:29 v
____________________________
                      190
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Thijssing-Boer, Henny / Geluk is       Thijssing-Boer, Henny / Hilde, mijn
als de wind                  dochter

Een jonge vrouw wordt huishoudster      Hannah, een jonge weduwe,
op een boerderij, waar door          hertrouwt met de broer van haar
gebeurtenissen uit het verleden een      overleden echtgenoot. Pas tijdens
geheimzinnig waas hangt rond zoon       hun huwelijk komt zijn ware, slechte
Romke en zijn vader. Hierop volgt:      aard naar boven.
Een huis met open deuren, no.         Ede, Zomer & Keuning, 1990
a138635                    a136991 strk - V - 1dc 7:30 v
Kampen, Kok, 1989               ____________________________
a136814 strk fami prot - V - 1dc
6:25 v                    *Thijssing-Boer, Henny / Hoe de
____________________________         wind ook waait

Thijssing-Boer, Henny / De          De vrolijke vlinder Netteke heeft het
gesloten cirkel                niet gemakkelijk met haar
                       stijfhoofdige man en hun huwelijk
De moeilijke wegen die een          dreigt dan ook te stranden.
boerendochter moet gaan om het        Als de storm verstilt: deel 3
geluk te vinden.               Kampen, Kok, 1983
Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij,       a131046 fami - V - 7cc 9:20 v
1987                     ____________________________
a133400 strk fami - V - 1dc 9:44 v
____________________________         *Thijssing-Boer, Henny / Hoeve
                       Marloes
Thijssing-Boer, Henny / Glimlach
naar het verleden               Verdriet en zorgen blijven een rijke
                       boerendochter die per se wilde
De twee mooie, maar ook fiere,        trouwen met een vrijbuiter niet
vrouwelijke hoofdpersonen (moeder       bespaard, maar ondanks alles blijft zij
en dochter) gaan ondanks veel         de milde, naar begrip en liefde
verdriet moedig verder. Zij slagen er     hunkerende, vrouw.
uiteindelijk in zich van het verleden     Amsterdam, Amsterdam Boek, 1976
los te maken en een nieuw geluk te      a114822 strk - V - 8cc 10:50 v
vinden.                    ____________________________
Geertje: deel 3
Haarlem, Gottmer, 1984
a132635 strk fami - V - 1dc 9:22 v
____________________________
                     191
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Thijssing-Boer, Henny / Een huis       Thijssing-Boer, Henny / In de
met open deuren                schaduw van een kind

Op de hoeve, waar Romke met zijn       Een misstap in haar jeugd drukt een
vrouw Ida en zijn vader Mendel        stempel op het leven van een
woont, zijn de nodige problemen.       Groningse boerendochter.
Door de dood van hun dochtertje        Geertje: deel 1
komen er problemen in hun huwelijk.      Haarlem, Gottmer, 1983
Hierop volgt: Leven met jou, no.       a132422 fami strk - V - 1dc 8:55 v
a139011                    ____________________________
Kampen, Kok, 1990
a138635 strk fami prot - V - 1dc       Thijssing-Boer, Henny / Je
7:50 v                    beloofde me liefde
____________________________
                       De groei van een pleegkind naar de
Thijssing-Boer, Henny / In de ban       volwassenheid, waarbij ze diverse
van een kind                 problemen moet overwinnen voordat
                       ze gelukkig kan zijn.
Wanneer het zoontje van Doety door      Als het geluk zegeviert: deel 1
wiegedood is gestorven trekt haar       Haarlem, Gottmer, 1989
hart onweerstaanbaar naar de baby       a136480 strk - V - 1dc 7:50 v
van Simon, die sinds kort weduwnaar      ____________________________
is.
Als het geluk zegeviert: deel 2        Thijssing-Boer, Henny / Kaf tussen
Haarlem, Gottmer, 1991            koren
a137797 fami strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________         Een vrouw gaat ten onder aan haar
                       pogingen hogerop te komen.
Thijssing-Boer, Henny / In de         Streekroman spelend in Groningen
schaduw van de toekomst            aan het begin van de 20e eeuw.
                       Zoeken naar de horizon: deel 1
Op zijn zesde jaar hoort een jongen      Haarlem, Gottmer, 1982
dat zijn ouders niet zijn echte ouders    a122932 strk - V - 1dc 9:40 v
zijn, een gegeven dat hem heel zijn      ____________________________
leven dwarszit, totdat hij zijn echte
vader vindt.
Als de storm verstilt: deel 2
Kampen, Kok, 1982
a124293 strk - V - 1dc 9:07 v
____________________________
                     192
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Thijssing-Boer, Henny / Kinderen       Thijssing-Boer, Henny / Liefde
van het dorp                 zoekt haar weg

Een Groningse boerin, een          Wanneer een Groningse boerenzoon
buitenbeentje in het dorp omdat zij     na drie jaar in Indië te hebben
twee zoons van verschillende vaders     gevochten, naar huis terugkeert, staat
heeft, heeft veel zorgen om haar       een gebeurtenis die in dat land
oudste kind.                 plaatsvond, het geluk van hem en zijn
Dorp onder de zon: deel 2          verloofde in de weg.
Haarlem, Gottmer, 1986            Haarlem, Gottmer, 1979
a132539 strk - V - 1dc 9:38 v        a120185 strk fami - V - 1dc 8:07 v
____________________________         ____________________________

Thijssing-Boer, Henny / Leven met      Thijssing-Boer, Henny / Melodie in
jou                     de verte

Een jonge vrouw is het middelpunt      Een weesmeisje in een klein dorp in
van haar gezin, maar het leven naast     Groningen wordt na de dood van haar
haar man is niet altijd gemakkelijk.     grootmoeder in huis genomen door
Romke Kwant trekt zich dit aan,       een rijke boer die een goedkope
omdat hij zich aangetrokken voelt tot    arbeidskracht in haar ziet en haar na
de positief ingestelde vrouw. Vervolg    een brute verkrachting uithuwelijkt
op: Een huis met open deuren, no.      aan een dronkaard.
a138635                   Op weg naar de toekomst: deel 1
Kampen, Kok, 1991              Haarlem, Gottmer, 1980
a139011 strk fami prot - V - 1dc       a123180 strk - V - 1dc 9:11 v
7:50 v                    ____________________________
____________________________
                       Thijssing-Boer, Henny / Een mens
Thijssing-Boer, Henny / Leven        is maar een mens
zonder liefde...
                       Een jonge boerendochter, die na de
De dochter van een Groningse         dood van haar vader alleen
landarbeider krijgt heel wat         achterblijft, zoekt haar geluk bij de
tegenslagen te verwerken in haar       vrolijke kuipersknecht uit het dorp die
leven.                    echter alleen op haar geld blijkt uit te
Zoeken naar de horizon: deel 2        zijn zodat het huwelijk vastloopt en ze
Haarlem, Gottmer, 1982            alleen voor haar zoontje moet zorgen,
a126343 fami strk - V - 1dc 9:38 v      totdat een oude vriend terugkomt in
____________________________         haar leven en haar gelukkig maakt.
                       Haarlem, Gottmer, 1980
                       a122402 strk - V - 1dc 7:51 v
                       ____________________________
                    193
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Thijssing-Boer, Henny / Op         Thijssing-Boer, Henny / Een stem
vlinderlichte vleugels           in de stilte

Een arbeidersdochter, getrouwd met     Riekje, een jonge weduwe, ontmoet
een boerenzoon, wordt niet         een nieuwe liefde die echter blijkt te
geaccepteerd door een schoonzus       bedriegen. Vervolg op: Dat wat
die op dezelfde boerderij woont.      voorbij is, no. a136723
Hoeve aan de horizon: deel 1        Haarlem, Gottmer, 1990
Ede, Zomer & Keuning, 1986         a137998 strk - V - 1dc 7:50 v
a132854 strk fami - V - 1dc 9:20 v     ____________________________
____________________________
                      Thijssing-Boer, Henny / Sterker
Thijssing-Boer, Henny / Een plekje     dan wind en water
om te schuilen
                      De liefde van een eenvoudig
Een in de twintiger jaren op het      dorpsmeisje voor een rijke
Groningse platteland spelend verhaal    boerenzoon loopt stuk op hun verschil
over een jonge vrouw die pas na diep    in afkomst.
ingrijpende gebeurtenissen ontdekt     Kampen, Kok, 1986
naar wie haar gevoelens van liefde     a130484 strk - V - 1dc 8:54 v
werkelijk uitgaan.             ____________________________
Kampen, Kok, 1984
a128893 strk - V - 1dc 9:09 v        *Thijssing-Boer, Henny / De
____________________________        thuiskomst van Hidde

Thijssing-Boer, Henny / Slechts       De eigenzinnige Hidde verlaat het
een illusie                 huis, wanneer hij hoort dat niet Hielke
                      zijn vader is, maar Johan, een
Het verdere levensverhaal van een      vroegere minnaar van zijn moeder.
met een boerenzoon getrouwde        Haarlem, Gottmer, 1984
arbeidersdochter.              a164142 strk - V - 6cc 7:50 v
Hoeve aan de horizon: deel 2        ____________________________
Ede, Zomer en Keuning, 1986
a131842 strk fami - V - 1dc 9:20 v     Thijssing-Boer, Henny / Toen alles
____________________________        verloren leek

                      Gebeurtenissen in het laatste jaar van
                      de Tweede Wereldoorlog zijn van
                      grote invloed op het leven van een
                      jonge vrouw.
                      Zoeken naar de horizon: deel 3
                      Haarlem, Gottmer, 1983
                      a126219 fami - V - 1dc 7:50 v
                      ____________________________
                    194
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Thijssing-Boer, Henny / Toen de       Thijssing-Boer, Henny / Verzwegen
echo zweeg                 verleden

Het leven van mensen in de         Een dienstmeisje heeft beloofd haar
Groninger polder waar men          leven lang te zwijgen als haar
eenvoudig leeft en waar alleen de      doodgeboren dochtertje wordt
seizoenen, droogte en regen,        verwisseld met de ongewenste zoon
geboorte en dood, belangrijk zijn.     van een rijke boerendochter. Het
Op weg naar de toekomst: deel 3       leven van de jongen wordt daardoor
Haarlem, Gottmer, 1981           echter negatief beïnvloed. Hierop
a123950 strk - V - 1dc 9:09 v        volgt: Dat wat voorbij is, no. a136723
____________________________        Haarlem, Gottmer, 1988
                      a136438 strk - V - 1dc 9:20 v
Thijssing-Boer, Henny / Toen de       ____________________________
pereboom bloeide
                      Thijssing-Boer, Henny / De vrouw
Een oude, wijze vrouw waakt over      die mij gegeven werd
haar kinderen, kleinkinderen en al
degenen die rond haar leven en weet     Na haar huwelijk met een weduwnaar
ook hen ervan te doordringen dat      met twee kinderen komt een jonge
liefde enkel geven is.           vrouw op zijn boerderij in voortdurend
Fenne: deel 3                conflict met haar bazige
Haarlem, Gottmer, 1979           schoonmoeder.
a117307 fami strk - V - 1dc 9:20 v     Als de storm verstilt: deel 1
____________________________        Kampen, Kok, 1981
                      a123007 strk - V - 1dc 8:01 v
Thijssing-Boer, Henny / Vandaag       ____________________________
heb ik de zon ontmoet
                      Thijssing-Boer, Henny / Wie liefde
Het reilen en zeilen op de prachtige    zaait
hereboerderij Het Haoverklaoverd, en
de lotgevallen van de jonge vrouw      Het wel en wee van een
Janienke                  boerenfamilie op het Groningse
Ede, Zomer & Keuning, 1992         platteland aan het begin van de
a141300 strk - V - 1dc 17:60 v       twintigste eeuw.
____________________________        Fenne: deel 2
                      Haarlem, Gottmer, 1980
                      a116825 strk - V - 1dc 8:04 m
                      ____________________________
                    195
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Thijssing-Boer, Henny / Zolang de       *Tiesing, Harm / Over de Hunse
vogels zingen
                        Streekroman in Drents dialect.
Een jong spontaan meisje trouwt met      Assen, Torenlaan, 1944
een al wat oudere man. De schaduw       a187395 dial - V - 6cc 7:50 m
van zijn verleden blijft echter over hun    ____________________________
leven hangen.
Kampen, La Rivière & Voorhoeve,        *Tillema, H. / Folmers en zijne
1988                      tijdgenooten
a136169 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________          Belevenissen van een uit Smilde
                        afkomstige onderwijzer in het Drentse
*Thijssing-Boer, Henny / Zon en        Wapse van de 19e eeuw. De
schaduw                    dialogen zijn in Drents dialect.
                        Groningen, Stabo/All/Round, 1977
Streekroman over Deef Winters,         a196075 strk - V - 3cc 3:40 m
wiens leven wordt beheerst door twee      ____________________________
vrouwen die beiden recht hebben op
zijn liefde.                  *Timmermans, Felix / Bij de
Amsterdam, Amsterdam Boek, 1977        Krabbekoker
a117666 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________          In het Vlaamse land rond 1930 biedt
                        een dorpeling talrijke mensen die
Thor-Braun van, Jette / Mestreechs       maar schamel met geluk bedeeld zijn
A.B.C. veur kinder               gastvrij onderdak.
                        Amsterdam, Van Kampen, 1979
Bundel met kinderversjes, in het        a100846 vlam - V - 3cc 3:40 v
dialect van Maastricht.            ____________________________
Maastricht, Stichting Mestreechs
Kinder- en Jäögbook, 1986           *Timmermans, Felix / Boerenpsalm
a141137 dial - V J B - 1dc 0:40 v
____________________________          Een Vlaamse boer vertelt zijn
                        levensverhaal; zijn verbondenheid
*Thorsteinn Stefánsson / Als het        met de aarde waarop hij werkt, zijn
hart in woorden zingt             relatie met God (en pastoor), de
                        vanzelfsprekende aanvaarding van
Roman, spelend op IJsland.           het lot wat hem en zijn gezin treft.
Den Haag, Zuid-hollandsche uitg.        Amsterdam, Van Kampen, 1979
mij., 1950                   a100542 strk kath - V - 4cc 5:00 m
a190356 strk - V - 7cc 9:20 m         ____________________________
____________________________
                     196
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Timmermans, Felix / Jan de kraai      Tinga, Johannes / Van
en andere verhalen              boerenknecht tot veehandelaar

Negen korte vertellingen van de       Levensverhaal van Johannes Tinga,
Vlaamse schrijver (1886-1947).        die in de jaren dertig te kennen gaf
Brussel, Manteau, 1969            veehandelaar te willen worden. In de
a104661 vlam verh - V - 2cc 2:10 m      crisistijd en met oorlog op komst gaat
____________________________         Johannes als boerenknecht werken.
                       Maar zijn droom om veehandelaar te
*Timmermans, Felix / Het           worden leeft nog steeds en na de
keerseken in de lanteern           oorlog doet hij er alles aan die droom
                       te verwezenlijken.
Een bundel met 18 vertelsels.        Baijum, J. Tinga, 1998
Amsterdam, Van Kampen, 1924         a179136 biog strk - V - 1dc 4:16 m
a101189 verh vlam - V - 4cc 5:00 m      ____________________________
____________________________
                       *Tinuskus, Jos van / Aàchterum
*Timmermans, Felix Maximiliaan        veurdur
Leopold / Schoon Lier
                       Korte verhaaltjes in Brabants dialect.
In lyrische bewoordingen beschrijft de    Heeswijk-Dinther, A. van Schijndel,
Vlaamse schrijver het verleden en de     1980
bevolking van zijn geboortestad Lier.    a136920 verh dial - V - 2cc 2:10 m
Lier, Van In, 1965              ____________________________
a106024 strk vlam - V - 3cc 3:40 m
____________________________         Tjalsma, Jelle / De doorslag

*Timmermans, Felix / Minneke poes      In het jaar 1811 staat een jonge
                       vrouw, na het overlijden van haar
De schrijver, die een vakantie in het    ouders, alleen voor de zorg van haar
meest ongerepte deel van zijn geliefd    verstandelijk gehandicapte broer.
Kempenland doorbracht, vond daar       Kampen, Zomer & Keuning
de motieven voor het schrijven van      familieromans, 2004
deze novelle.                a401522 strk hist prot - V - 1dc 9:20
Amsterdam, Van Kampen, 1942         v
a100874 strk - V - 2cc 2:10 v        ____________________________
____________________________

Timmermans, Felix / Pallieter

Lyrisch prozastuk vol levenslust en
natuurgenot.
Amsterdam, Van Kampen, 1975
a100777 vlam strk - V - 1dc 6:40 m
____________________________                     197
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Tjalsma, Jelle / Geluk in de golven     *Toonder, Jan Gerhard / Eiland in
                       de verte
Tijdens de grote watersnoodramp van
5 februari 1825 redt Cornelis Harders    Beschrijving van de vroege jeugd van
een onbekend meisje uit de golven:      de vader van de auteur, die jaren in
Hannah Rozeboom. Hij wordt verliefd     bittere armoede in één van de polders
op haar, maar zijn vader verbiedt de     in Noord-Groningen heeft
vriendschap omdat zij een          doorgebracht.
weesmeisje en jodin is. Hannah vindt     Amsterdam, De Bezige Bij, 1959
haar plek in Friesland en bekeert zich    a121980 strk kind - V - 8cc 10:50 v
tot het christendom. Dan staat        ____________________________
Cornelis niets meer in de weg om met
haar te trouwen. Hij wordt predikant     *Toonder, Jan Gerhard / De oudste
met Hannah naast hem en probeert       ochtend
zijn gemeente over te halen tot de
Afscheiding.                 De verdere levensloop van schrijvers'
Amsterdam, Zomer & Keuning          vader, nu op het eilandje Rottum.
familieromans, 2000             Amsterdam, De Bezige Bij, 1960
a356211 strk hist prot - V - 1dc 8:18    a100835 strk - V - 8cc 10:50 v
v                      ____________________________
____________________________
                       *Toorn, Willem van / De
*Tol, C. van den / Als de          toeschouwers
zuidenwindlelie bloeit...
                       In het leven van mevrouw Braakman
Door het aanleggen van de Delta-       in een saai drents dorp is een situatie
werken wordt het isolement van het      ontstaan waarin zij zich gesteld weet
eiland Flakkee verbroken, hetgeen      tegenover de uitzichtloosheid van een
voor sommige bewoners            mislukt bestaan.
aanpassingsmoeilijkheden met zich      Amsterdam, Querido, 1963
mee brengt.                 a182381 strk - V - cc
Naarden, Strengholt, 1971          ____________________________
a186946 prot strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________         *Töpffer, Rudolf / Wonderlieke
                       raaize van Meneer Prikkebain

                       Het bekende verhaal van Prikkebeen
                       en zijn bazige zuster Ursela in
                       Gronings dialect, hier en daar
                       aangepast aan Groningse situaties.
                       Amsterdam, Becht, 1963
                       a186082 dial - V - cc
                       ____________________________
                    198
                   Cluster 2
                  genres: dial-strk-vlam

*Triemstra, T. / Boukje Jongema         Troost, Pleun R. / Een Fries in het
                        dorp
In de verschillende levensfasen van
een boerendochter speelt het          Om zijn verdriet te vergeten verhuist
christelijk geloof een centrale rol.      een Fries naar de Zuidhollandse
Houten, Den Hertog, 1990            eilanden, waar hij veel tegenstand en
a219365 prot strk chri - V - 5cc 6:30      achterdocht van de inwoners moet
v                        overwinnen voordat hij het ware geluk
____________________________          vindt.
                        Leiden, Groen, 1986
Troost, Pleun R. / De bakker van de       a132619 strk prot chri - V - 1dc 5:00
Buitensluis                   v
                        ____________________________
De belevenissen van een aantal
dorpsbewoners in de Hoekse Waard        Troost, Pleun R. / Janus
in de jaren 1910-1920.             Zevenbergen van de Zuidzijde
Houten, Den Hertog, 1996
a145531 strk prot - V - 1dc 5:00 v       Het leven van een 40-jarige
____________________________          veekoopman in de Hoekse Waard
                        rond 1930 verandert ingrijpend na de
Troost, Pleun R. / Begeerten in         dood van zijn moeder.
Beijerland                   Houten, Den Hertog, 1997
                        a146643 strk prot - V - 1dc 5:29 m
Een jonge vertegenwoordiger gaat in       ____________________________
het dorp Oud-Beijerland wonen. Hij
laat daar al gauw de harten van veel      Troost, Pleun R. / De kleermaker
meisjes sneller kloppen. Protestants-      van Klaaswaal
christelijk verhaal uit de jaren dertig.
Utrecht, De Banier, 1988            In een streng christelijke
a218623 prot strk chri - V J C - 1dc      Zuidhollandse dorpsgemeenschap
7:50 v                     wordt de dochter van een kleermaker
____________________________          verliefd op een muzikale
                        boerenknecht.
Troost, Pleun R. / Deining in de        Mijnsheerenland, Troost-Boeken,
polder                     1993
                        a141901 strk prot - V - 1dc 6:12 v
Als een meisje op een boerderij in de      ____________________________
Hoekse Waard rond 1925 wordt lastig
gevallen door de zoon van de boer
vlucht zij weg naar een
voddenkoopman.
Houten, Den Hertog, 1995
a144935 strk prot - V - 1dc 5:45 v
____________________________
                      199
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Troost, Pleun R. / De kleindochter     *Troost, Pleun R. / Sander Baars
van de klompenmaker
                      Protestants-christelijke streek- en
Na de Tweede Wereldoorlog komt       familieroman, zich afspelend in de
een Zeeuws meisje bij haar oom en      Hoekse Waard (met name Oud-
tante in Rotterdam in huis.         Beyerland), waarin de geestelijke
Houten, Den Hertog, 2000          worsteling van een kaashandelaar,
a356393 strk chri fami - V - 1dc 5:00    tevens ouderling centraal staat.
m                      Dordrecht, Van den Tol, 1979
____________________________        a211591 prot strk chri - V - 7cc 9:20
                      v
*Troost, Pleun R. / Moeilijkheden in    ____________________________
Maasdam
                      Troost, Pleun R. / Spanning in
Het leven in het dorpje Maasdam uit     Spuidorp
de jaren 1905-1910 wordt
beschreven.                 De dorpsbevolking van Spuidorp ziet
Mijnsheerenland, Troost-Boeken,       met lede ogen hoe een Amsterdamse
1991                    kunstschilder zijn intrek neemt in een
a140672 strk prot - V - 5cc 6:30 v     verbouwde boerderij.
____________________________        's-Gravendeel, Robbemond, 1987
                      a134815 strk - V - 1dc 6:09 v
*Troost, Pleun R. / De molen van      ____________________________
Moerland
                      *Troost, Pleun R. / De tram die rijdt
De belevenissen van enkele mensen      op wielen ...
in een klein dorp op de Zuidhollandse
eilanden tijdens de Tweede         Wanneer er sprake is van een
Wereldoorlog.                stoomtramlijn van Rotterdam naar
Utrecht, De Banier, 1981          Numansdorp, raakt de gehele
a124901 oorl prot strk - V - 5cc 6:30    bevolking van de Hoekse Waard in
v                      rep en roer. Hierop volgt: De tram
____________________________        staat stil, no. a132146
                      Den Haag, Voorhoeve, 1978
                      a116657 strk chri - V - 6cc 7:50 v
                      ____________________________
                    200
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Troost, Pleun R. / De tram staat      Troost, Pleun R. / De vreemdeling
stil                     met het litteken

In 1919 gaan werknemers van de        Als een voormalig scheepsarts met
Rotterdamse Tramwegmaatschappij       een opvallend litteken in de jaren
staken voor beter loon en materieel.     twintig in een klein dorp in de Hoekse
Hierop volgt: De tram verdwijnt, no.     Waard komt wonen, stuit hij op veel
a138248                   argwaan.
's-Gravendeel, Robbemond, 1986        Houten, Den Hertog, 1998
a132146 strk chri - V - 6cc 7:50 m      a147516 strk prot - V - 1dc 6:22 m
____________________________         ____________________________

*Troost, Pleun R. / De tram         Troost, Pleun R. / Water over het
verdwijnt.....                eiland

Geschiedenis van de laatste jaren      De watersnoodramp heeft grote
(1936-1966) van de stoomtram op de      gevolgen voor enkele Zeeuwse
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden,     eilandbewoners, zowel op het
met veel aandacht voor de Tweede       godsdienstige als romantische vlak.
Wereldoorlog, de watersnoodramp in      Utrecht, De Banier, 1987
1953 en de afbraak van de          a134514 strk prot chri - V - 1dc 6:30
stoomtramlijnen in de jaren 1956-      v
1966. Vervolg op: De tram staat stil,    ____________________________
no. a132146
Mijnsheerenland, Troost-Boeken,       *Troost, Pleun R. / De wijsgeer uit
1990                     de polder
a138248 strk chri - V - 6cc 7:50 v
____________________________         Een eenvoudig landarbeider met een
                       groot geloof dat hem staande houdt in
Troost, Pleun R. / De tuinder van de     het keiharde leven rond de laatste
Dijk                     eeuwwisseling en de sociale
                       wantoestanden in de St. Anthony-
IJsbrand van Driel is een          polder in de Hoekse Waard, is voor
boerenknecht met een helder         velen in zijn omgeving tot zegen.
verstand in Greup, een buurtschap in     Dordrecht, Van den Tol, 1980
de Hoeksche Waard. Hij trouwt met      a123430 strk chri - V - 9cc 12:10 v
Sjaantje den Braber. Bij Pauw van      ____________________________
Steensel zet dat kwaad bloed. Een
brandstichting is het gevolg.        *Uffen, Jan Siebo / Oere, oere
Houten, Den Hertog, 1999
a179529 strk prot hist - V - 1dc 6:30    Verhaaltjes in het Gronings dialect.
v                      Groningen, Stichting 't Grunneger
____________________________         Bouk, 1992
                       a222254 dial verh - V - 3cc 3:40 v
                       ____________________________                    201
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Ulfers, S. / Oostloorn            *Van Aken, Piet / De onschuldige
                        barbaren
Omstreeks 1900 spelende verhalen,
waarin een beeld wordt gegeven van       De alledaagse maar soms ook
een besloten protestants-christelijke     dramatische belevenissen van de
plattelandsgemeenschap.            bewoners van een armelijk Vlaams
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn,      gehucht in de beginjaren van deze
1984                      eeuw, worden met ironie verteld.
a210913 strk prot verh - V - 7cc        Rotterdam, Ad. Donker, 1964
9:20 v                     a109023 soci strk - V - 8cc 10:50 m
____________________________          ____________________________

*Ureel, Lut / Wat ben ik blij dat ik in    *Vancaeneghem, Stef / Zonde van
een dorp geboren ben              Nini

Herinneringen van de schrijfster,       In een katholiek milieu van Vlaamse
geboren en getogen op het platteland      textielfabrikanten heerst een licht-
van West-Vlaanderen als dochter van      voetige sfeer.
een onderwijzer, waarin ze terugblikt     Schoten, Hadewijch, 1987
op haar jeugd in een klein dorp en       a135283 vlam - V - 3cc 3:40 m
alle typische persoonlijkheden, het      ____________________________
kerkelijk en wereldlijk gebeuren de
revue laat passeren.              *Vanderschaeghe, Paul / Op de
Tielt, Lannoo, ca. 1974            spiegel gezet
a110674 strk kath - V - 7cc 9:20 v
____________________________          De verteller, een kozakkenofficier, die
                        door de boeren uit een dorpje voor
Vaessen, Henk / Piel de heilige        kardinaal gehouden wordt, worstelt
                        met problemen van waarheid en
Een wijze oude vrouw speelt een        leugen.
grote rol in een Vlaams dorp.         Brugge, Orion, 1972
Oirschot, Iris Oirschot, 2001         a187904 psyc vlam - V - 3cc 3:40 m
a357948 kath strk - V - 1dc 10:21 v      ____________________________
____________________________
                        Van Looi, Minus / Koolputtersvolk

                        Het leven van een mijnwerkersgezin
                        in Belgisch Limburg aan het begin
                        van de 20e eeuw.
                        Tessenderlo, Antiqua, 1978
                        a117147 strk vlam - V - 1dc 7:59 v
                        ____________________________
                     202
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Vantorre, Jozef / De Kavijaks        *Veenhof, Johan G. / Altijd zingen
                       de populieren
Autobiografische roman over een
groot gezin, vol levenslust en zin voor    Na zijn ontslag gaat Lammie stropen
avontuur en tevens het verhaal van      om aan de kost te komen. Hij wordt
een ontluikende eenvoudige,          door allerlei mensen in de gaten
oprechte liefde tussen twee jonge       gehouden, maar allemaal met een
mensen.                    andere reden.
Antwerpen, Standaard uitg., 1973       Amsterdam, Zomer & Keuning
a109793 fami vlam - V - 8cc 10:50 v      Familieromans, 1994
____________________________         a225105 strk prot - V - 7cc 9:20 v
                       ____________________________
*Veendorp, Bonnie / Nije
naoberpraoties                Veenhof, Johan G. / Na de nacht
                       gloort de morgen
Verhalen in het Drents
Assen, Hummelen, 1983             Tussen de rijke boeren en de
a212626 verh dial - V - 3cc 3:40 v      Daggelders op de voorloorlogse
____________________________         Veluwe spelen grote
                       standsverschillen.
Veen, Douwe / Schetsen uit het        Amsterdam, Zomer & Keuning, 1993
Oostgroninger veen (1921-1932)        a141248 fami strk - V - 1dc 7:50 v
                       ____________________________
Herinneringen aan een jeugd in het
Groningse veengebied aan het begin      Veenhof, Johan G. / Wazig is de
van de 20e eeuw.               einder
Groningen, Wolters-
Noordhoff/Forsten, 1988            Als zijn meisje wordt belaagd,
a218626 strk verh - V - 1dc 6:30 v      probeert een jonge man, ook al is hij
____________________________         maar seizoenarbeider op de bunt,
                       haar te helpen.
Veenhof, Johan G. / Als dauw in de      Amsterdam, Zomer & Keuning
morgen                    Familieromans, 1996
                       a145197 fami strk hist - V - 1dc 7:03
Het wel en wee van dorpelingen aan      v
de Veluwerand, die begin deze eeuw      ____________________________
weinig gevoel hadden voor de noden
van weduwe Mietje Lorens en haar
gezin.
Amsterdam, Zomer & Keuning
Familieromans, 1995
a143854 prot fami strk - V - 1dc
9:20 v
____________________________
                     203
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Veenhof, Johan / Zwoel waait de        Veenhof, Joh.G. / Als wilgen zingen
lentewind                   in de nacht

Het weesmeisje Elsie Schutte (17        Door ijver en eerlijkheid weet een
jaar) is opgenomen in het gezin van      eenvoudige arbeider zich rond de
een kerkeraadslid in het vooroorlogse     eeuwwisseling op te werken tot
Achterdorp aan de Veluwerand. Ze        welstand.
wordt uitgebuit en als oud vuil        Barneveld, Koster, 1995
behandeld. Een onbekende            a144628 prot strk - V - 1dc 6:59 v
aanrander veroorzaakt sensatie in het     ____________________________
dorp.Toch is er in haar leven plaats
voor liefde.                  Veenhof, Joh.G. / De armen
Ede, Zomer & Keuning, 1992           beloond
a140197 fami strk chri - V - 1dc 7:50
v                       Tussen een jonge integere stroper en
____________________________          een onbetrouwbare hereboer
                        ontwikkelt zich een heftige strijd.
Veenhof, Joh.G. / Als een vlucht        Hierop volt: Het loon voor allen, no.
wilde ganzen                  a141004
                        Barneveld, Koster, 1988
Het wel en wee van een hardwerkend       a139792 prot strk chri - V - 1dc
gezin in de crisisjaren. Vervolg op: Als    10:50 v
wilde ganzen naar het zuiden vliegen,     ____________________________
no. a224924
Barneveld, Koster, 1994            Veenhof, Joh.G. / Arm zijn is geen
a225222 strk - V - 1dc 8:48 v         schande
____________________________
                        Het moederloze gezin van een
Veenhof, Joh.G. / Als wilde ganzen       werkloze vrachtrijder maakt rond de
naar het zuiden vliegen            eeuwwisseling een moeilijke periode
                        door.
Roman die zich afspeelt aan de         Houten, Den Hertog, 1988
Nederlands-Belgische grens in de        a223803 prot strk - V - 1dc 10:50 v
jaren dertig. Vanwege de crisis heeft     ____________________________
een aantal gezinnen moeite om het
hoofd boven water te houden en
zoekt men toevlucht in het
smokkelen. Hierop volgt: Als een
vlucht wilde ganzen, no. a225222
Barneveld, Koster, 1994
a224924 strk soci - V - 1dc 10:17 v
____________________________
                     204
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Veenhof, Joh.G. / De boer van het      Veenhof, Joh. G. / Eenzaam is de
Smeulenkamp                 weg

De belevenissen van Leen Mulder,       Gerdien, dochter van een rijke boer,
zoon van een arme daggelder, die       trouwt met de zoon van een
vanwege onterechte beschuldigingen      keuterboer en wordt daarom door
naar Duitsland is vertrokken, maar na    haar familie verstoten. Nadat haar
drie jaar kan terugkeren naar zijn      man gestorven is, begint voor haar
geboortestreek op de Veluwezoom.       een moeilijke eenzame weg. Hierop
Hierop volgt: Volk van            volgt: De weg naar het onbekende,
daggeldersafkomst, no. a141787        no. a141296
Ede, Hardeman, 1987             Ede, Hardeman, 1990
a134464 strk hist chri - V - 1dc       a140414 strk prot - V - 1dc 9:20 v
10:44 v                   ____________________________
____________________________
                       *Veenhof, Joh.G. / Emmelien
Veenhof, Joh.G. / Brood is ons
gegeven                   Een meisje wordt letterlijk en figuurlijk
                       misbruikt door haar stiefvader. Bevat
Het wel en wee van een jonge         dialect.
veeboer die voor zijn schoonvader,      Ede, Hardeman, 1989
een vleesexporteur, werkt. Vervolg      a174752 strk - V - 8cc 10:50 v
op: Moeders tranen troosten niet, no.    ____________________________
a140897
Ede, Hardeman, 1992             Veenhof, Joh.G. / Geen zicht op de
a142770 strk prot - V - 1dc 7:50 v      toekomst
____________________________
                       Het gezin van een linnenwever komt
Veenhof, Joh.G. / Daggeldersvolk       in grote geldproblemen als de man
                       door een longaandoening niet meer
Beschrijving van het plattelandsleven    kan werken. Verhaal dat zich rond het
in vroeger tijden. Hierop volgt: De     jaar 1900 in een dorpje aan de
boer van het Smeulenkamp, no.        Veluwezoom afspeelt.
a134464                   Ede, Hardeman, 1992
Ede, Hardeman, 1986             a222719 prot strk - V - 1dc 8:34 v
a133603 prot strk chri - V - 1dc       ____________________________
10:50 v
____________________________
                    205
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Veenhof, Joh.G. / In de schaduw        Veenhof, Joh.G. / Het loon voor
bloeien rozen                 allen

De belevenissen van een            Een eenvoudige stroper in de
scharensliep in de Betuwe aan het       Achterhoek in de 19e eeuw wordt het
begin van deze eeuw.             doelwit van gewetenloze schurken.
Ede, Hardeman, 1994              Vervolg op De armen beloond, no.
a143846 strk - V - 1dc 6:10 v         a139792
____________________________         Barneveld, Koster, 1989
                       a141004 strk chri - V - 1dc 9:20 v
*Veenhof, Joh.G. / Een kind van        ____________________________
niemand
                       *Veenhof, Joh.G. / Mannen van het
Een muzikale 17-jarige            buitenspoor
zwerversjongen in een dorpje in de
Achterhoek aan het begin van deze       Streekroman.
eeuw komt door toeval achter zijn       Veenendaal, Kool, 1975
afkomst.                   a164527 strk chri - V - 5cc 6:30 v
Barneveld, Koster, 1992            ____________________________
a176618 strk prot - V - 7cc 9:20 v
____________________________         Veenhof, Joh. G. / Mensen die in
                       eenvoud leven
Veenhof, Joh.G. / Het loon der
armen                     Verhaal dat zich afspeelt aan het
                       begin van deze eeuw. De familie
Beeld van een dorpsgemeenschap        Zwaneblom moet veel moeite doen
zoals die er rond de eeuwwiseling       om in leven te blijven en probeert zich
uitzag en waarin de grote           aan armoede te ontworstelen wat veel
tegenstelling tussen arm en rijk       jaloezie wekt bij de rijke
duidelijk naar voren komt. Hierop       dorpsbewoners.
volgt: De armen beloond, no.         Barneveld, Koster, 1990
a139792                    a140666 strk fami chri - V - 1dc
Barneveld, Koster, 1989            12:10 v
a140417 strk chri - V - 1dc 9:51 v      ____________________________
____________________________
                     206
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Veenhof, Joh.G. / Moeders tranen       Veenhof, Joh.G. / Volk van
troosten niet                 daggeldersafkomst

Het gezin van een arme keuterboer       Een rijke boerenzoon op de Veluwe
op de Veluwezoom rond 1900          wordt verliefd op een
probeert door hard werken zijn        daggeldersmeisje. Een eenvoudig
boerderijtje te behouden. Hierop       verhaal op Christelijke grondslag, met
volgt: Brood is ons gegeven, no.       dialogen in Veluws dialect. Vervolg
a142770                    op: De boer van het Smeulenkamp,
Ede, Hardeman, 1991              no. a134464
a140897 strk prot - V - 8cc 10:50 v      Ede, Hardeman, 1990
____________________________         a141787 strk prot - V - 1dc 9:20 v
                       ____________________________
Veenhof, Joh.G. / Onder de gesel
van het hakenkruis              Veenhof, Joh. G. / De weg gaat
                       verder
De Duitse bezetting drukt zwaar op
een Veluws dorp waar het verschil       Als een jonge boer een meisje uit een
tussen boer en daggelder nog heel       ijswak redt heeft dit grote gevolgen.
groot is.                   Vervolg op: De weg naar huis, no.
Barneveld, Koster, 1987            a141788
a178407 strk oorl - V - 1dc 12:24 v      Ede, Hardeman, 1993
____________________________         a142199 fami strk - V - 1dc 6:25 v
                       ____________________________
Veenhof, Joh.G. / De
verschoppeling                Veenhof, Joh.G. / De weg naar het
                       onbekende
Een weesjongen, opgegroeid in een
liefdeloze omgeving bij een rijke boer,    Het leven van Gerdien en Reindert
maakt zijn ideaal om dokter te worden     gaat verder en ook nu gebeurt er
waar en trouwt bovendien met het       weer van alles. Hierop volgt: De weg
meisje van zijn dromen.            naar huis, no. a141788
Ede, Hardeman, 1985              Ede, Hardeman, 1991
a130055 prot strk chri - V - 1dc       a141296 strk prot - V - 1dc 9:20 v
10:50 v                    ____________________________
____________________________
                     207
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Veenhof, Joh. G. / De weg naar       *Veenstra, Bart / Lammegie krieg
huis                    mij de bril is an

Wanneer een jongen door drie        Verhalen in Drents dialect.
dorpsgenoten wordt mishandeld heeft     Assen, Hummelen, 1981
dat ingrijpende gevolgen. Hierop      a123812 strk verh - V - 3cc 3:40 v
volgt: De weg gaat verder, no.       ____________________________
a142199
Ede, Hardeman, 1993             *Veenstra, Bart / Oet de kiep
a141788 fami - V - 1dc 6:03 v
____________________________        Korte schetsjes in Drents dialect.
                      Assen, Hummelen, ca. 1974
Veenhof, Joh.G. / Winst uit verlies     a203573 dial - V - 2cc 2:10 v
                      ____________________________
Gertjan Lomansen werkt als los
werkman bij de boeren in zijn dorp,     *Veenstra, Bart / Zondagsboeren
maar door een ongeluk neemt zijn
leven een heel andere wending.       Jan Polman en zijn schrijvende vriend
Houten, Den Hertog, 1989          zoeken een dame voor de
a135801 strk fami chri - V - 1dc 8:48    huishouding. Annie Bakker gaat erop
v                      af, hoewel haar moeder zich er eerst
____________________________        tegen verzet. Een vriendin maakt het
                      kwartet vol en dan loopt alles anders.
*Veenhof, Joh.G. / Zal voor ons de     Eindhoven, Grootdruk Uitgeverij,
zon nog schijnen?              1976
                      a118482 strk - V - 4cc 5:00 v
De belevenissen van een arme        ____________________________
familie van voddenophalers. Hierop
volgt: De zon schijnt voor ons       *Veenstra, Johan / Fluitekruud
allemaal, no. a177080
Barneveld, Koster, 1993           Verhalen in Drents dialect.
a175873 strk - V - 7cc 9:20 v        Oosterwoolde, Stichting
____________________________        Stellingwarver Schrieversronte, 1977
                      a197800 dial - V - 3cc 3:40 m
*Veenhof, Joh.G. / De zon schijnt      ____________________________
voor ons allemaal

Twee voddenboeren krijgen
tegenslag te verwerken maar ook
nieuwe kansen. Vervolg op "Zal de
zon voor ons nog schijnen?", no.
a175873.
Barneveld, Koster, 1993
a177080 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________                    208
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Veenstra, Johan / Een vlinder van      *Veen, Gré van der / Grunneger
zulver                    kerstverhoalen

Psychologische, deels             Kerstverhalen van verschillende
autobiografische roman in Drents       schrijvers.
dialect waarin een jonge onderwijzer     Haren, Stichting 't Grunneger Bouk,
trieste herinneringen uit zijn jeugd     1985
naast aktuele gebeurtenissen uit zijn     a213591 dial kers verh - V - 3cc
leven plaatst.                3:40 v
Oosterwoolde Oosterwolde, Stichting      ____________________________
Stellingwarver Schrieversronte, 1981
a206659 psyc kind strk - V - 3cc       *Veen, Gré van der / De viskerman
3:40 v                    en de zulfmoordenoar
____________________________
                       Verhalen in het Gronings dialect
*Veen, Gré van der / Anna           waarin de schrijfster met sociaal
                       gevoel het leven van alledaagse
Verhalen in het Gronings dialect.       mensen beschrijft.
Groningen, Stichting 't Grunneger       Veendam, Mollebone Literair, 1988
Bouk, 1994                  a217909 dial verh - V - 2cc 2:10 v
a225709 verh dial - V - 5cc 6:30 v      ____________________________
____________________________
                       *Veen, Jan van der / Drentsch
*Veen, Gré van der / Berestaark        mosaïk

Groningse verhalen, met een          Schetsen over het leven in Drenthe in
humoristische ondertoon, waarin de      de 19e eeuw.
schrijfster haar betrokkenheid uit met    Groningen, Tjeenk Willink, 1975
het wel en wee der 'kleine luiden'.      a197752 strk verh - V - 3cc 3:40 m
Groningen, Stichting 't Grunneger       ____________________________
Bouk, 1987
a216204 verh dial - V - 3cc 3:40 m      Veen, Sytze van der / Het land aan
____________________________         de horizon

Veen, Gré van der / De dreum         Een jonge boerenzoon die verdacht
wordt wakker                 wordt van brandstichting verlaat zijn
                       geboortedorp om een nieuwe
Roman in het Gronings dialect.        toekomst op te bouwen in Rotterdam.
Bedum, Profiel, 1997             Ede, Hardeman, 1993
a228216 dial - V - 1dc 2:36 m         a140715 prot strk - V - 1dc 4:40 v
____________________________         ____________________________
                     209
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Veertien Oostvlaamse kursiefjes       Velema-Drent, Gerry / Het hoorde
                       niet
Met muzikale begeleiding
gedeklameerde kursiefjes van         Een negentienjarige boerendochter
Richard Minne, Henri van Daele,        uit Oost-Groningen ontmoet een
Johan Daisne, Louis Paul Boon,        vrolijke arbeider uit een ander dorp en
Prosper de Smet en Rik Lanckrock.       wordt verliefd op hem.
Gent, Studio Arena, 1984           Kampen, VCL West-Friesland, 2003
a208078 vlam verh - V - 1cc 0:40 m      a361912 prot strk - V - 1dc 9:00 v
____________________________         ____________________________

Velde, Rink van der / De terugkeer      *Veluanus, Gajus / Ademloos
van Sytze Cavalier
                       Een dominee, geboren in een Veluws
Een onbehouwen en eigenzinnige        dorp in 1930, blikt terug op zijn leven.
man die 45 jaar geleden zijn gezin in     Zutphen, Geboma, 1987
de steek heeft gelaten, duikt         a172097 prot strk - V - 8cc 10:50 v
plotseling weer op in de kring van      ____________________________
kinderen en kleinkinderen alsof er
niets is gebeurd.               *Velzen, Herman van /
Drachten, Friese Pers Boekerij, 1986     Achterhoeksche schetsen
Vert. van: Pake Sytse. - 1975. -
Gurbe-rige ; nû. 7              Verhalen over het dorpsleven voor de
a132991 strk fami - V - 1dc 7:50 m      Tweede Wereldoorlog in Achterhoeks
____________________________         dialect
                       Hengelo, Witkam, 1984
*Velde, Rink van der / Verandering      a135196 verh dial - V - 5cc 6:30 v
van lucht                   ____________________________

Een a-sociaal gezin verhuist van het     *Velzen, Herman van /
platteland naar de stad, hetgeen       Achterhookse metwöskes
nogal wat moeilijkheden met zich
meebrengt.                  18 verhalen.
's-Gravenhage, Leopold, 1973         Enschede, Van de Berg, 1989
Vert. van: Foroaring fan lucht. - 1971    a135519 verh dial - V - 3cc 3:40 v
a110131 humo strk - V - 5cc 6:30 v      ____________________________
____________________________
                     210
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Velzen, Herman van / Aornt en       *Velzen, Herman van / De motte
Geerte
                      Verhalen in dialect over het
Eenvoudig levensverhaal waarin       plattelandsleven in de Achterhoek.
Aornt Peppelenkamp de hoofdrol       Enschede, Witkam, 1979
speelt.                   a119328 strk verh dial - V - 3cc 3:40
Enschede, Witkam, 1982           m
a124317 dial - V - 3cc 3:40 v        ____________________________
____________________________
                      *Velzen, Herman van / Van
*Velzen, Herman van /            Achterhooksche menschen
Achterhoeksche schetsen; dl. 1
                      In deze in het Oost-Gelderse dialect
Nostalgische herinneringen aan het     geschreven roman over een rijke
Achterhoekse dorpsleven aan het       boerenfamilie, waarvan een zoon
begin van de 20e eeuw.           tegen de zin van zijn vader wil
Enschede, Witkam, 1979           trouwen met de dochter van een
a123167 dial - V - 5cc 6:30 v        dagloner, wordt tevens het leven
____________________________        beschreven van de dorpsmensen, de
                      stropers en de notabelen in een dorp
*Velzen, Herman van /            in de Gelderse Achterhoek.
Achterhoekse schetsen; dl. 2        Enschede, Witkam, 1977
                      a117065 strk dial - V - 5cc 6:30 v
Nostalgische herinneringen aan het     ____________________________
Achterhoekse dorpsleven van voor de
Tweede Wereldoorlog.            *Velzen, Meijco van / Roege Wilt en
Enschede, Witkam, 1981           andere Westerwoldse verhoalen
a129028 dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________        Tien verhalen van 'klassieke'
                      Westerwoldse dialectschrijvers.
*Velzen, Herman van / 't Kroegjen      Bedum, Profiel, 1987
                      a216321 strk verh dial - V - 2cc 2:10
Verhalen in Achterhoeks dialect.      m
Enschede, Witkam, 1976           ____________________________
a112741 strk verh dial - V - 3cc 3:40
v
____________________________
                    211
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Vening, Wil / In het spoor van de      *Ven, Piet van de / De dochter van
rendieren                  de harmonica-speler

Zelfstandig te lezen vervolg op Het     Een liefdesroman van het Brabantse
marsgebergte als buurman. Het        platteland, spelend in de dertiger
vertelt de lotgevallen van Lars       jaren.
Palsson, zijn vrouw en hun zonen.      Helmond, Helmond, 1972
Zouden zij de lijn van hun vader       a109774 strk - V - 5cc 6:30 v
voortzetten of zich als echte        ____________________________
kolonisten gaan gedragen?
Kampen, La Rivère en Voorhoeve,       *Ven, Piet van de / Het rijk van de
1989                     Bles
a175054 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________         Lief en leed in een arm Brabants
                       dorpje rond de eeuwwisseling waar
Vening, Wil / Nevelhekse           de hoofdpersoon door zijn zucht tot
                       stropen zichzelf en zijn gezin veel
Deze roman speelt rond 1700 in het      moeilijkheden berokkent.
Drentse Hoogeveen. Cecilie, een jong     Rotterdam, Lekturama, 1982
meisje, vestigt zich daar. Vanaf dat     a104636 strk - V - 4cc 5:00 v
moment gebeuren er allerlei vreemde     ____________________________
ongelukken, waar haar omgeving
Cecilie van verdenkt.            *Verbeeck, Louis / Dag, dorp dag,
Kampen, La Rivière en Voorhoeve,       vroeger
1989
a136823 strk - V - 1dc 4:21 v        Vertellingen over mensen, dieren en
____________________________         kleine voorvallen op het Vlaamse
                       platteland.
*Vening, Wil / Schip zonder haven      Hasselt, Heideland, 1980
                       a121642 vlam verh - V - 3cc 3:40 v
Relaas van de ondergang van het       ____________________________
Friese beurtschip Willem III in 1877.
Bussum, Van Holkema & Warendorf,       *Verbeeck, Louis / Plant een droom
1982
a130054 strk hist - V - 3cc 3:40 v      Verhalen over reizen in Kongo, Oost-
____________________________         Duitsland en Polen en mensen en
                       dingen in Vlaanderen, oorspronkelijk
*Vening, Wil / Turf aan boord        ten gehore gebracht voor de
                       Belgische radio.
Wederwaardigheden van een Drents       Hasselt, Heideland-Orbis, 1972
schippersgezin rond de eeuwisseling.     a191536 vlam - V - 2cc 2:10 m
Naarden, Strengholt, 1972          ____________________________
a110026 strk zeel - V - 7cc 9:20 m
____________________________
                    212
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Verburg, Go / De koffietuin zal        *Verburg, Go / De verloren plantage
bloeien
                        De plantage is tot bloei gekomen en
Een notaris hoort dat één van zijn       met de bedoeling een verdere
beide naar Abessinië geëmigreerde       industrialisatie te bevorderen, neemt
broers, die tijdens de Italiaanse       de planter, via zijn broer, contact op
bezetting omkwamen, getrouwd is        met een Italiaanse importeur van
geweest en een zoon achtergelaten       machines, maar hij ondervindt zulke
heeft, welke hij gaat opsporen.        grote moeilijkheden, dat hij op den
Wageningen, Zomer & Keuning, 1962       duur de plantage in de steek moet
a160523 dete strk - V - 5cc 6:30 v       laten.
____________________________          Wageningen, Zomer & Keuning, 1961
                        a160328 strk - V - 6cc 7:50 v
*Verburg, Go / Scherven-Mie          ____________________________

Roman over de dochter van een         Verhoog, G. / De bloeiende
pottenschipper die na de dood van       amandeltak
haar vader zijn taak overneemt.
Wageningen, Zomer en Keuning,         Historisch verhaal waarin het leven
19XX                      van de grondlegster van de School
a187024 strk - V - 8cc 10:50 v         met de Bijbel in het kleine Veluwse
____________________________          dorpje Harskamp wordt beschreven.
                        Op eigen initiatief begint weduwe Trui
*Verburg, Go / Storm over           Straatman (1827-1905) rond 1870
Nederland                   een schooltje in het dorp. Ze wil de
                        kinderen leren lezen zodat ze zelf
Belevenissen van een Zeeuwse boer       kennis kunnen nemen van de Bijbel.
die tijdens de watersnoodramp van       De overheid is bepaald niet
februari 1953 zijn kinderen en bijna al    ingenomen met het onderwijs dat ze
zijn vee verliest.               geeft en ze krijgt verschillende
Nijkerk, Callenbach, 1978           waarschuwingen en boetes. Trui stelt
a118360 strk - V - 6cc 7:50 v         op zondag haar schoollokaal
____________________________          beschikbaar voor kerkdiensten en
                        bezoekt trouw de zieken en armen in
*Verburg, Go / Vergeef ons           het dorp. Bevat af en toe dialect.
                        Ede, Hardeman, 2000
Roman over de moeilijkheden die        a179809 strk chri hist - V - 1dc 8:33
ontstaan als één van de twee          v
werknemers bij een baron tot          ____________________________
boswachter wordt benoemd.
Wageningen, Zomer en Keuning,
1953
a189111 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________
                     213
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Verhoog, Gé / Een dorp wordt stad      *Verriest, Willem / De bruid van
                       Vlaanderen of Het verraad van de
Door uitbreiding van de grote stad      IJslandvaarder
komt een wat bekrompen dorpje
steeds meer onder stadse invloed,      Eerste deel van de de
hetgeen een gruwel is in het oog van     wederwaardigheden van de Vlaamse
de dorpelingen.               volksleider Jan Breydel (ca. 1264-ca.
Nijkerk, Callenbach, 1984          1331) en zijn ongelukkige verloofde
a127948 strk - V - 6cc 7:50 v        Mathilde van Cherscamp, de "Maagd
____________________________         van Vlaanderen".
                       Aartselaar, Vlaams Boekenfonds,
*Verhulst, Raf / De jeugd van Tijl      1984
Uilenspiegel                 a213626 hist vlam - V - 7cc 9:20 m
                       ____________________________
Avonturen van Tijl Uilenspiegel.
Brussel, Reinaert, 1972           *Verstappen, J. / De laatste keizer
a192306 humo vlam - V - 8cc 10:50
v                      Een Vlaming die na zijn pensionering
____________________________         buiten gaat wonen vertelt over zijn
                       leven, met daar doorheen allerlei
Vermeulen, Willem / Het krassen       volkskundige gegevens.
van een kromhout               Westerlo, Saeftinga, 1973
                       a189121 strk vlam - V - 3cc 3:40 m
Autobiografisch getinte verhalen over    ____________________________
een jeugd op een Veluwse boerderij
en over het leven in een stadje in      *Verten, Jeroom / Wat doen we met
Midden-Nederland.              de liefde?
Zeist, Vermeulen, 2000
a356412 strk biog verh - V - 1dc       Humoristisch verhaal over een
6:16 m                    zeereis, waarin de erotiek een grote
____________________________         rol speelt.
                       Amsterdam, A. J. G. Strengholt, 1942
                       a191664 humo vlam - V - 4cc 5:00
                       m
                       ____________________________
                    214
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Ververs, Carel / Versjtot geej mich     Vink, Peter / Zwerftochten door de
nag?                     Peel: deel 1

Bundel met dertig korte verhalen over    Anekdotische verhalen over bepaalde
alledaagse dingen in het Zuid-        figuren en gebeurtenissen in de Peel.
Limburgse Tegelen in de jaren dertig.    Helmond, Helmond, 1979
Tegele i.e. Tegelen, Heemkundige       a118779 strk verh - V - 1dc 4:14 v
Kring Tegelen, 1992             ____________________________
a143022 dial verh - V - 1dc 5:00 m
____________________________         Vink, Peter / Zwerftochten door de
                       Peel: deel 2
*Veugen, Léon / Es God bleef
                       Anekdotische verhalen over bepaalde
Het in gezellige schetsen vertelde      figuren en gebeurtenissen in de Peel.
leven in Maastricht door een         Helmond, Helmond, 1980
Maastrichtenaar.               a120570 strk verh - V - 1dc 3:28 v
Maastricht, Thewissen, 1960         ____________________________
a120167 dial strk - V - 3cc 3:40 m
____________________________         Vink, Peter / Zwerftochten door de
                       Peel: deel 3
*Veugen, Léon / 'Ne zöch vaan de
ieuwigheid                  Anekdotische verhalen over bepaalde
                       figuren en gebeurtenissen in de Peel.
Raamvertelling, zich afspelend binnen    Helmond, Helmond, 1983
het tijdsbestek van een namiddag,      a125397 strk - V - 1dc 3:01 v
avond en het begin van de nacht,       ____________________________
waarin een oudere man (Charles) zijn
leven overziet.               *Visscher, Kees / Appels in t paark
Maastricht, Veugen, 1980
a141533 dial - V - 5cc 6:30 v        Verhalen in Oost-Gronings dialect.
____________________________         Haren, Stichting 't Grunneger Bouk,
                       1985
*Veulemans, Jan / Ach, mijn dal       a212991 dial verh - V - 3cc 3:40 v
                       ____________________________
Een Vlaamse bisschop die gehoor
geeft aan de oproep van een Franse      Visscher, Kees / Martha
bisschop om de zielzorg van een
viertal dorpen op zich te nemen,       Streekroman in Gronings dialect.
wordt daar geconfronteerd met lege      Veendam, Staalboek, 1992
kerkjes en een zeer stugge bevolking.    a231107 dial - V - 1dc 2:56 m
Leuven, De Clauwaert, 1981          ____________________________
a121598 kath strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________
                    215
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Visscher, Kees / Zo dag en deur       Visser-Roosendaal, J. / Alles op
                      zijn tijd
Verhalen in het Gronings dialect.
Veendam, Staalboek, 1991          De liefdesperikelen van de jongste
a228350 dial verh - V - 1dc 4:30 m     dochter uit een eenvoudig Westfries
____________________________        arbeidersgezin.
                      Haarlem, Gottmer, 1981
*Vissel, Ys. / Mieke lacht         a110384 fami lief strk - V - 1dc 8:19
                      v
Boerenroman spelend in de provincie     ____________________________
Groningen met dialogen in Gronings
dialect.                  *Visser-Roosendaal, J. / De lage
Amsterdam, Amsterdamsche Boek-       hoek
en Courantmij., 1941
a196489 strk - V - 7cc 9:20 v        Een jonge rijke boerenzoon die
____________________________        getrouwd is met een eenvoudige
                      boerendochter wil, als ze arm zijn
*Visser, Frank / De smid van        geworden, zijn hoofd niet buigen en
Schouwen                  niemand om hulp vragen.
                      Haarlem, Gottmer, ca. 1930
Aan de hand van de             a103641 strk - V - 5cc 6:30 v
levensbeschrijving van Marius        ____________________________
Polderman (1907-1974), smid op
Schouwen, wordt de geschiedenis       Visser-Roosendaal, J. / Belofte
van de streeek weergegeven.
Baarn, Zuid-Hollandsche U.M, 1976      Een door een stervende moeder aan
a113623 biog strk - V - 9cc 12:10 v     haar twee oudste kinderen
____________________________        afgedwongen belofte, legt een zware
                      druk op hun leven en leidt tot
Visser, George / Tjamke           onaangename ontwikkelingen.
                      Haarlem, Gottmer, 1981
In de 16e eeuw sluit een man een      a101584 strk - V - 1dc 7:15 v
weddenschap af om een jaar op de      ____________________________
Bosplaat bij Terschelling door te
brengen.
Terschelling West, Windows
Producties, 1996
a228067 strk hist - V - 1dc 2:10 v
____________________________
                    216
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Visser-Roosendaal, J. / Buiten de       *Visser-Roosendaal, J. / De enkele
rooilijn                    daad

Westfriese streekroman over twee        Verhaal over een arbeider die
mensen die door karakter en          bezeten is van het idee om boer te
levenswijze "buiten de rooilijn" van de    worden.
dorpsgemeenschap komen te staan.        Baambrugge, Grote Letter
Vervolg op: De Swanenplaats, no.        Bibliotheek, 1983
a107244                    a102728 strk - V - 7cc 9:20 v
Haarlem, Gottmer, 1983             ____________________________
a107245 strk - V - 1dc 9:00 v
____________________________          Visser-Roosendaal, J. / En toch...

Visser-Roosendaal, J. / Het derde       Een meisje trouwt met een knappe
geslacht                    weduwnaar, die echter een zwak
                        karakter blijkt te hebben. Vervolg op:
Een man is erg teleurgesteld als blijkt    Er was eens…, no. a107678
dat zijn enige zoon hem niet wil        Haarlem, Gottmer, 1972
opvolgen in het bedrijf en ook zijn      a108220 strk - V - 1dc 8:40 v
dochter een eigen plan heeft met        ____________________________
haar bestaan. Vervolg op: De
onderste steen, no. a128906          Visser-Roosendaal, J. / De erfenis
Haarlem, Gottmer, 1985
a132622 fami strk - V - 1dc 4:35 v       De familiegeschiedenis van vier
____________________________          generaties herleeft, als een jongeman
                        een huis in Noord-Holland erft,
Visser-Roosendaal, J. / Het een of       waaraan hij dierbare herinneringen
het ander                   heeft.
                        Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,
Boerenroman, spelend in West-         1981
Friesland.                   a109447 strk - V - 1dc 7:42 v
Haarlem, Gottmer, 1981             ____________________________
a101528 strk fami - V - 1dc 7:50 v
____________________________          *Visser-Roosendaal, J. / Er was
                        eens...
Visser-Roosendaal, J. / Eerst ik
                        Vanaf zijn kinderjaren heeft een
Verhaal over een man die als devies      Westfriese boer er naar verlangd te
heeft: Eerst ik, dan jij niet en dan      kunnen reizen, een wens, die echter
weer ik. Zijn egoïsme moet tenslotte      nooit vervuld zal worden. Hierop
toch buigen voor het Bijbelse: Eerst      volgt: En toch.., no. a108220
Ik.                      Haarlem, Gottmer, 1971
Baarn, Bosch & Keuning, 1954          a107678 strk - V - 6cc 7:50 v
a116880 prot strk - V - 1dc 8:52 v       ____________________________
____________________________                     217
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Visser-Roosendaal, J. / Het          Visser-Roosendaal, J. / De laatste
geslacht Zeilemaker              snaar

Kroniek van een Westfriese          Verhaal, dat zich afspeelt rond 1900
dorpsgemeenschap met als           in een verarmd West-fries
hoofdfiguur een man uit de kleine       arbeidersmilieu, en dat vertelt over de
middenstand die zijn hele leven en      dagelijkse beslommeringen van
dat van anderen opoffert aan de        Grietje Buisman. Hierop volgt: Een
waan om zijn rijke vriend voorbij te     verloren droom, no. a123698
streven.                   Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,
Haarlem, Gottmer, 1976            1982
a117078 strk - V - 1dc 2:10 v         a115033 strk - V - 1dc 7:01 v
____________________________         ____________________________

Visser-Roosendaal, J. / De          Visser-Roosendaal, J. / De mens
hertekop en andere verhalen          wikt

Streekverhalen.                Een arm weesmeisje wordt verliefd op
Haarlem, Gottmer, 1966            een rijke boerenzoon, die haar echter
a103350 strk verh - V - 1dc 4:21 v      in de steek laat.
____________________________         Hoorn, Westfriesland, 1982
                       a106438 strk - V - 1dc 5:04 v
Visser-Roosendaal, J. / In de storm      ____________________________

Een jong meisje uit Friesland kan niet    Visser-Roosendaal, J. / Het
goed met haar stiefvader overweg,       molenpad
maar als zij haar man door een
ongeluk verliest verzoent zij zich met    Een plattelandsmeisje dat in de stad
hem.                     gaat wonen, omdat ze genoeg heeft
Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,     van het eenzame landleven,
1980                     ondervindt daar veel moeilijkheden en
a101561 strk - V - 1dc 9:32 v         ontdekt dat het plattelandsleven toch
____________________________         zo gek nog niet is. Hierop volgt: De
                       laatste snaar, no. a115033
Visser-Roosendaal, J. / In 't laatste     Haarlem, Gottmer, 1975
kwartier                   a113160 strk - V - 1dc 5:22 v
                       ____________________________
Protestantse streekroman spelend in
West-Friesland.
Baarn, Bosch & Keuning, 1950
a108798 strk prot - V - 1dc 6:35 m
____________________________
                     218
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Visser-Roosendaal, J. / Het één of     Visser-Roosendaal, J. / Terwijl de
het ander                  schepen wachtten...

Een weduwnaar wordt voor de keuze      Wanneer alle "te geweer staande"
gesteld te trouwen met zijn         mannen uit "de Streek" tussen Hoorn
uitstekende huishoudster, of opnieuw     en Enkhuizen in 1672 opgeroepen
de misère met een rij opvolgsters.      worden om de vijand het hoofd te
Haarlem, Gottmer, 1939            bieden, verhinderen de vrouwen hun
a160286 strk fami - V - 5cc 6:30 v      vertrek.
____________________________         Hoorn, Westfriesland, 1982
                       a101951 strk hist - V - 1dc 7:10 v
Visser-Roosendaal, J. / De          ____________________________
onderste steen
                       *Visser-Roosendaal, J. / ... tot in
Dirk Kamp, een ambitieuze          den dood
jongeman, wordt verliefd op zijn
jeugdvriendin. Hij verwacht van haar     Tijdens de Franse bezetting durft een
dat zij een volgzame vrouw zal zijn.     man voor zijn koningsgezinde
De eerste jaren van het huwelijk gaan    houding uit te komen, maar raakt
goed, tot Riekje ontdekt dat zij ook     hierdoor in moeilijkheden en moet zijn
een eigen wil heeft. Hierop volgt: Het    leven geven voor het vaderland.
derde geslacht, no. a132622         Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek,
Haarlem, Gottmer, 1983            1981
a128906 fami strk - V - 1dc 5:15 m      a101309 hist strk - V - 7cc 9:20 m
____________________________         ____________________________

Visser-Roosendaal, J. / De          Visser-Roosendaal, J. / Een
Swanenplaats                 verloren droom

Westfriese streekroman, waarin een      Een jong levenslustig meisje trouwt
boerendochter in haar huwelijk veel     met een man met een bedenkelijke
narigheden meemaakt maar later toch     reputatie, waardoor problemen en
het geluk vindt. Hierop volgt: Buiten    teleurstellingen niet uitblijven. Vervolg
de rooilijn, no. a107245           op: De laatste snaar, no. a115033
Haarlem, Gottmer, 1982            Haarlem, Gottmer, 1979
a107244 strk - V - 1dc 9:26 v        a123698 strk - V - 1dc 7:06 m
____________________________         ____________________________
                     219
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Visser-Roosendaal, J. / Wat altijd      *Visser, Wybrand / Het gezin Algera
blijft
                       Een nog jonge vrouw heeft het
Vier gezinnen in een Westfries dorpje     moeilijk, wanneer zij na de dood van
moeten hard zwoegen voor hun         haar man voor haar gezin de kost
dagelijks brood, maar vriendschap en     moet verdienen.
burenhulp geven blijk van de eenheid     Amsterdam, Strengholt, 1961
in deze kleine gemeenschap ook        a105870 strk fami - V - 5cc 6:30 v
wanneer er plotseling iets ernstigs      ____________________________
gebeurt. Hierop volgt: De onderste
steen, no. a128906              Vlaminck, Erik / De
Haarlem, Gottmer, 1981            portrettentrekker
a128607 fami strk - V - 1dc 5:34 v
____________________________         Een man en een vrouw uit een arm
                       Vlaams gezin kijken terug op hun
Visser-Roosendaal, J. / Zomaar een      leven.
vrouw                     Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1998
                       a148080 vlam - V - 1dc 4:35 m
Noordhollandse streekroman waarin       ____________________________
het leven wordt getekend van een
vrouw die in materieel opzicht succes     Vlaminck, Erik /
heeft maar wier diepste verlangens      Quatertemperdagen
niet in vervulling gaan. Hierop volgt:
er was eens.., no. a107678          Kroniek van een familie op het
Haarlem, Gottmer, 1970            Vlaamse platteland.
a109686 strk - V - 1dc 9:16 v         Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1999
____________________________         a147950 fami vlam - V - 1dc 2:47 m
                       ____________________________
Visser-Roosendaal, J. / Het zout
der liefde                  Vlaminck, Erik / Stanny, een stil
                       leven
Westfriese streekroman met als
thema de ervaring dat de mensen        Een stille Vlaamse jongen wordt na
elkaar in een huwelijk nooit geheel      een gedwongen verhuizing het
leren kennen.                 slachtoffer van wrede klasgenootjes.
Haarlem, Gottmer, 1982            Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1996
a107243 strk - V - 1dc 7:02 v         a148096 vlam - V - 1dc 2:42 m
____________________________         ____________________________
                     220
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Vloedbeld, G.B. / Mans Kapbaarg       *Vondeling, Hendrik / Haarm

Een in Twents dialect geschreven       In dialect geschreven levensverhaal
verhaal van een Tukker            van een boerenjongen aan het begin
(Twentenaar), die met zeer veel        van deze eeuw in Oosterwolde, die
fantasie vertelt over de legendarische    van koeienhouder boer wordt.
tochten die hij maakte in het leger van    Oosterwoolde, Stichting
Napoleon.                   Stellingwarver Schrieversronte, 1979
Enschede, Witkam, 1979            a201018 strk dial - V - 4cc 5:00 v
a120391 dial - V - 3cc 3:40 v         ____________________________
____________________________
                       *Vondeling, Hendrik / Haarm en
Vloedbeld, G.B. / Twentse           Maatien
holskrabbels
                       Beschrijving van het leven op de
Verzameling korte verhalen over        zandveengrond van Ooststellingwerf
personen en gebeurtenissen in         van 1914-'40, waarin het accent op
Twente, geschreven in de streektaal.     de maatschappelijke ontwikkelingen
Enschede, Witkam, 1970            gelegd wordt.
a126859 dial verh - V - 1dc 3:40 v      Oosterwoolde, Stichting
____________________________         Stellingwarver schrieversronte, 1980
                       a203494 dial - V - 5cc 6:30 v
Vogelaar-van Mourik, Geesje /         ____________________________
Gelijk zich een vader ontfermt
                       *Vondeling, Hendrik / Jouk boerkt
Willem, een boerenzoon, lijdt aan       veerder
depressies. Niemand weet van de
schuldgevoelens die hij als een zwaar     Derde en laatste deel van een
geheim met zich mee draagt. De        beschrijving van het boerenleven in
relatie met Maria is tijdens zijn       de zuid-oosthoek van Friesland,
dienstplichtperiode in Duitsland       waarin de oorlogsjaren, de
verbroken. Wanneer Willem echter       wederopbouw en de enorme
voor God in de schuld komt, is hij ook    schaalvergroting daarna getekend
in staat Maria vergeving te vragen.      worden.
Maar zal hij haar en zijn onbekende      Oosterwoolde Oosterwolde, Stichting
zoon ooit nog ontmoeten?           Stellingwarver Schrieversronte, 1982
Utrecht, De Banier, 2000           a209428 strk berb - V - 5cc 6:30 v
a356523 chri fami strk - V - 1dc       ____________________________
10:50 v
____________________________
                     221
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Voorst, Arend van / Die van de        *Vos, Herman / Ik ben de maraboe
Kanaaldijk
                       In dit verhaal over een charterpiloot,
Voor Teunis en Dorien Helsloot        die in België een niet erg gelukkig
breekt een moeilijke tijd aan, als zij,    huwelijksleven heeft en in Afrika
ten gevolge van slechte prijzen en de     echte liefde vindt bij een Franse
lage opbrengst van gewassen, hun       vrouw, wordt de burgerlijk-katholieke
zelfstandigheid op moeten geven en      levensstijl in Vlaanderen gehekeld.
hun boerderij moeten verkopen.        Eindhoven, Grote letter bibliotheek,
Capelle a/d IJssel, Mes, 1998         1974
a179104 fami strk chri - V - 1dc 7:50     a115487 vlam - V - 4cc 5:00 m
v                       ____________________________
____________________________
                       *Vos, Herman / Het zonnerad
Voorst, Arend van / Heleen en haar
zoon                     Een Vlaamse emigrantendochter uit
                       Argentinië beleeft tijdens een
De strijd van een geadopteerde zoon      tragische romance in Vlaanderen de
over het overnemen van een          voorgeschiedenis van haar ouders,
boerenbedrijf, roept grote spanningen     tijdens en vlak na de Tweede
op.                      Wereldoorlog.
Leiden, Groen, 1994              Leuven, De Clauwaert, 1980
a176077 prot fami strk - V - 1dc       a202214 vlam - V - 3cc 3:40 v
5:18 v                    ____________________________
____________________________
                       Vreugdenhil, Mies / Het glazen huis
Voorst, Arend van / We moeten
verder                    Een jong predikantenechtpaar in een
                       klein dorp wil graag kinderen, maar
Een boerenzoon gaat tijdens de        hun verlangen lijkt vergeefs.
Tweede Wereldoorlog in het verzet en     Kampen, De Groot Goudriaan, 1999
moet onderduiken bij een           a231195 prot strk fami - V - 1dc
schippersfamilie bij wie ook een joods    6:16 v
meisje onderdak heeft gevonden.        ____________________________
Leiden, Groen, 1995
a176960 prot strk oorl - V - 1dc 5:59
v
____________________________
                     222
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Vreugdenhil, Mies / Sneeuw in        Vries, Anne de / Bartje
oktober
                       Ondanks armoede en ontbering
Als een jonge predikantsvrouw bevalt     behoudt een jongetje uit een Drents
van een tweeling waarvan een kindje     boerenarbeidersgezin zijn vertrouwen
al is overleden, heeft ze veel moeite    in de toekomst en in de medemens.
om dat te verwerken. Vervolg op       Hierop volgt: Bartje zoekt het geluk,
'Maskers' en 'Het glazen huis'.       no. a100402
Kampen, De Groot Goudriaan, 2000       Nijkerk, G.F. Callenbach, 1967
a231196 strk prot fami - V - 1dc       a100360 strk kind prot - V - 1dc
4:56 v                    8:28 v
____________________________         ____________________________

*Vries, Alida de / Er is veel        Vries, Anne de / Bartje zoekt het
veranderd in honderd jaar: deel 1      geluk

Roman over het boerenleven op het      Jeugdjaren van een Drentse jongen
Groningse platteland in de jaren       uit een arm boerenarbeidersgezin,
tussen 1870 en 1920, waarin de        wiens onbedorvenheid en groot
schrijfster, dochter van de         godsvertrouwen voor hem en zijn
hoofdpersoon, het leven van haar       levensgezellin de weg naar een
vader schetst en de vele           gelukkige toekomst effenen. Vervolg
maatschappelijke veranderingen.       op: Bartje, no. a100360
Zevenhuizen (Gr.), De Wieck, ...       Nijkerk, Callenbach, 1977
a208011 strk fami biog - V - 9cc       a100402 prot strk - V - 1dc 9:17 v
12:10 m                   ____________________________
____________________________
                       *Vries, Anne de / De man in de
*Vries, Alida de / Er is veel        jachthut
veranderd in honderd jaar: deel 2
                       Na de dood van zijn vrouw trekt een
Roman over het boerenleven op het      man zich terug op de Drentse heide,
Groningse platteland in de jaren       totdat hij beseft dat het heden nog
1920-1970, waarin de schrijfster,      een taak voor hem heeft.
dochter van de hoofdpersoon, het       Nijkerk, Callenbach, 1960
leven van haar vader schetst en de      a100839 strk - V - 6cc 7:50 m
vele maatschappelijke veranderingen.     ____________________________
Wapserveen, Mandaat, 1985
a215143 strk fami biog - V - 11cc
15:00 m
____________________________
                    223
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Vries, Jan de / Boeren en burgers       *Vries, Jan de / Boeren en burgers
in Buitenveen deel 1              in Buitenveldert deel 2

De bouw van een chemische fabriek       Er komen opnieuw grote
brengt een enorme verandering         veranderingen in het leven van de
teweeg in het leven van boeren en       bewoners van Buitenveen wanneer
landarbeiders in een klein plaatsje in     de pas gebouwde chemische fabriek
Nederland.                   wordt overgeplaatst naar
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,        Buitenveldert.
1966                      Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1969
a102895 prot strk - V - 6cc 7:50 v       a189677 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________          ____________________________

*Vries, Jan de / Boeren en burgers       Vries, Theun de / Noorderzon
in Buitenveen deel 2
                        Bevat: Wind en Avondrood. - De
De bouw van een chemische fabriek       freule, 1e afzonderlijke uitg.: 1940. -
brengt een enorme verandering         De bijen zingen, 1e afzonderlijke uitg.:
teweeg in het leven van boeren en       1938
landarbeiders in een klein plaatsje in     Amsterdam, Querido, 1958
Nederland.                   a100706 hist fami strk - V - 1dc 5:58
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve,        v
1966                      ____________________________
a105629 prot strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________          *Vries, Theun de / Wilde lantaarns

*Vries, Jan de / Boeren en burgers       Roman over de strijd tussen de
in Buitenveldert deel 1            veenarbeiders en de boeren in een
                        afgelegen stukje in Nederland.
Er komen opnieuw grote             Amsterdam, Pegasus, 1969
veranderingen in het leven van de       a183457 strk - V - cc
bewoners van Buiteveen wanneer de       ____________________________
pas gebouwde chemische fabriek
wordt overgeplaatst naar            Vroege, Dens / De tedere minnaar
Buitenveldert.
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1968      De eerste liefde van een Zeeuws
a189676 strk - V - 5cc 6:30 v         meisje in de jaren vijftig heeft een
____________________________          dramatisch verloop.
                        Gieterveen, Minerva Oudewater,
                        2001
                        a358424 strk - V - 1dc 7:50 v
                        ____________________________
                     224
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Vroegop-Zandbergen, Lydia /         Waarde, Janna van der / 'Eb ie ze
Dagen met gouden randjes           ook nog 'ekend?

Een boerengezin probeert op         Bundel met 17 waar gebeurde
positieve wijze een antwoord te       verhalen.
vinden op hun problemen.           Zwolle, Waanders, 1991
Dirksland, Vroegop, 1997           a141681 dial verh - V - 1dc 2:10 m
a146655 strk - V - 1dc 12:10 v        ____________________________
____________________________
                       *Wadman, Anne / De overwinning
*Vuuren van, D'ouwe... / De         van Bjinse Houtsma
afzakker
                       Een jong artistiek aangelegde
Het leven van een man speelt zich      dorpsschoolmeester, die buiten zijn
overwegend af in Rotterdam en de       huwelijk om een avontuur begint met
Hoekse Waard.                een boerendochter krijgt een
Rotterdam, ILCO, 1994            populaire vrijgezel uit het dorp als
a143083 strk - V - 14cc 19:20 v       tegenspeler.
____________________________         Utrecht, Bruna, 1965
                       a102612 strk - V - 4cc 5:00 m
*Vijver, Hugo van den / Een avond      ____________________________
in de zomer
                       Wageningen, Gerda van / Als het
Een rijk meisje trouwt met een        koren is gerijpt
koppige oermens uit Brabant en op
zijn woest grondgebied leert ze wat     De jonge boerenzoon Dries van
werkelijk leven en liefhebben is.      Bressij ziet zijn leven in korte tijd
Baarn, De Boekerij, 1974           dramatisch veranderen.
a191525 strk - V - 8cc 10:50 m        Het ruisende graan: deel 3
____________________________         Baarn, Mingus, 1986
                       a131241 strk - V - 1dc 8:22 v
Waals-Nachenius, C.E. van der /       ____________________________
Boeschoten
                       Wageningen, Gerda van / Als ik jou
Beschrijving van het leven op een      niet had
Veluws landgoed aan het begin van
de 20e eeuw.                 Merle heeft een
Barneveld, Barneveldse drukkerij en     minderwaardigheidscomplex
uitgeverij, 1979               vanwege haar uiterlijk. Hierdoor weet
a120817 hist strk - V - 1dc 3:40 v      ze zich geen houding te geven.
____________________________         Ede, Zomer & Keuning, 1991
                       a139667 prot strk - V - 1dc 7:50 v
                       ____________________________
                    225
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Wageningen, Gerda van / Een bruid       Wageningen, Gerda van / De dokter
voor de Iepenhof               zegt het

Een Zeeuwse vrouw moet eind 19e        De jonge dokter in een dorpje in de
eeuw al jong gaan werken bij een       Hoeksche Waard wordt verliefd op
boer. Hierop volgt: samen staan we      een wijkverpleegster, maar zij vindt
sterk, no. a148433              de burgemeesterszoon ook
Amsterdam, Zomer & Keuning          aantrekkelijk. Vervolg op 'Daar komt
familieromans, 1998              de dokter' en 'De dokter verliefd'.
a148432 strk prot hist - V - 1dc 8:06     Baarn, Bigot & Van Rossum, 1997
v                       a146331 dokt strk prot - V - 1dc
____________________________         7:50 v
                       ____________________________
Wageningen, Gerda van / Daar
komt de dokter                Wageningen, Gerda van / Erfenis
                       van de liefde
Een dokter in een klein dorpje in de
Hoekse Waard in de 19e eeuw stuit       Als een jonge gescheiden vrouw een
aanvankelijk op veel wantrouwen.       huis van een haar onbekende dame
Hierop volgt: De dokter verliefd, no.     erft, is dat het begin van veel
a144804                    geheimzinnigheden.
Baarn, Mingus, 1994              Baarn, Bigot & Van Rossum, 1984
a143103 strk hist dokt - V - 1dc 7:50     a126858 strk - V - 1dc 7:25 v
v                       ____________________________
____________________________
                       Wageningen, Gerda van /
Wageningen, Gerda van / De dokter       Gebonden schoven
verliefd
                       Een rijke boerenzoon heeft zijn hart
Rond de eeuwwisseling neemt een        verpand aan een arme
jonge dokter de praktijk van zijn vader    arbeidersdochter, maar als zij van
waar in een klein dorpje in de Hoekse     hem in verwachting is, vertrekt zij
Waard. Hierop volgt: De dokter zegt      zonder hen de ware reden te
het, no. a146331               vertellen. Verhaal spelend in de 19e
Baarn, Mingus, 1995              eeuw in de Hoekse Waard.
a144804 strk hist dokt - V - 1dc 7:51     Het ruisende graan: deel 1
v                       Baarn, Mingus, 1985
____________________________         a129129 strk hist - V - 1dc 7:50 v
                       ____________________________
                     226
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Wageningen, Gerda van / Grazige       Wageningen, Gerda van / Je weet
weiden, vruchtbaar land           toch waarom

Het huwelijk tussen een knappe jonge     Wie is mijn echte moeder? Met deze
vrouw en de enige zoon van een        vraag worstelt de 20-jarige Annefleur.
welgestelde boer brengt niet het       Haar lange speurtocht loopt uit op
verwachte geluk. Verhaal spelend in     een teleurstelling.
de Hoeksche Waard.              Ede, Zomer & Keuning, 1992
Het ruisende graan: deel 4          a139669 fami strk - V - 1dc 7:50 v
Baarn, Mingus, 1987             ____________________________
a134300 strk hist - V - 1dc 9:20 v
____________________________         Wageningen, Gerda van / Koren en
                       kaf
Wageningen, Gerda van / Hanna uit
de gorzen                  Roman spelend in een Zuidhollands
                       boerenmilieu. De knappe, rijke
Eind 19e eeuw ontdekt een meisje op     boerendochter Francine Reedijk moet
een van de Zuid-Hollandse eilanden      zich van haar vader verloven met de
dat ze een bijzondere gave bezit.      rijke boerenzoon Daniël van der
Hierop volgt: De visserszoon, no.      Velde. Dan wordt Francine verliefd op
a358582                   de arbeider Rein Reinders
Kampen, VCL West-Friesland, 2001       Ede, Zomer & Keuning, 1990
a356932 hist strk prot - V - 1dc 7:50    a136829 strk - V - 1dc 7:50 v
v                      ____________________________
____________________________

Wageningen, Gerda van / Hoeve
'Het Paradijs'

In de Hoekse Waard rond 1900
spelen standsverschillen een grote
rol. Vervolg op: De visserszoon, no.
a358582
Kampen, VCL West-Friesland, 2003
a360314 hist strk prot - V - 1dc 7:50    Wageningen, Gerda van / De
v                      laatste strohalm
____________________________
                       In dit verhaal, dat speelt aan het eind
                       van de 19e eeuw in de Hoeksche
                       Waard, wordt de dochter van een
                       welvarende boer door haar vader
                       gedwongen te trouwen met een rijke
                       boerenzoon.
                    227
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam


Het ruisende graan: deel 2          *Wageningen, Gerda van / Oogst
Baarn, Mingus, 1986             van geluk
a134414 strk hist - V - 1dc 6:58 v
____________________________         Een meisje dreigt haar geliefde te
                       verliezen, omdat zijn ouders hem
Wageningen, Gerda van / Licht in       graag getrouwd willen zien met de
de nacht                   dochter van zijn vaders compagnon.
                       Vervolg op: Tussen het onkruid bloeit
Het leven van een arm meisje aan het     de liefde, no. a122257
eind van de 19e eeuw in Zeeland.       Baarn, Bigot & Van Rossum, 1981
Kampen, Kok, 2000              a122258 strk - V - 5cc 6:30 v
a148616 strk fami prot - V - 1dc       ____________________________
8:32 v
____________________________         Wageningen, Gerda van / Rijpend
                       geluk
Wageningen, Gerda van / Liefde
verandert alles               Een dochter van rijke ouders
                       ontvlucht het luxueuze leventje in de
Een jonge wijkverpleegkundige        stad en wordt huishoudster bij een
ontmoet veel wantrouwen in het dorp     Zeeuws boerengezin.
waar zij komt te werken.           Blaricum, Bigot & Van Rossum, 1979
Baarn, Bigot & Van Rossum, 1987       a120055 strk - V - 1dc 9:14 v
a131290 strk - V - 1dc 6:30 v        ____________________________
____________________________
                       Wageningen, Gerda van /
*Wageningen, Gerda van / Na regen      Rosegaert
komt zonneschijn
                       Een freule weigert te trouwen met de
Roman, spelend in Zeeland aan het      man die haar vader voor haar heeft
einde van de 19e eeuw, over een       uitgezocht en kiest een ander. Zij
knappe boerenzoon die liefde opvat      ontdekt echter te laat dat deze haar
voor de dochter van een rijke        niet uit liefde maar uit berekening tot
hereboer. Hierop volgt: De zon blijft    vrouw heeft genomen.
altijd schijnen, no. a131331         Baarn, Mingus, 1988
Baarn, Mingus, 1983             a136071 hist strk - V - 1dc 9:20 v
a130230 hist strk chri - V - 6cc 7:50    ____________________________
v
____________________________
                    228
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Wageningen, Gerda van / Samen        *Wageningen, Gerda van /
staan we sterk                Wuivende halmen

Een vrouw bouwt na de dood van        Laatste deel van een trilogie waarin
haar man een zelfstandig bestaan op     eindelijk een verzoening tot stand
als pensionhoudster voor           komt tussen de families Jumelet en
vakantiegasten. Vervolg op: Een bruid    Viergever. Vervolg op: De zon blijft
voor de Iepenhof, no. a148432        altijd schijnen, no. a131331
Amsterdam, Zomer & Keuning          Baarn, Mingus, 1985
familieromans, 1999             a128923 strk hist chri - V - 7cc 9:20
a148433 strk hist - V - 1dc 8:30 v      v
____________________________         ____________________________

Wageningen, Gerda van / Tussen        Wageningen, Gerda van / Zomer
het onkruid bloeit de liefde         van geluk

Voordat een jong echtpaar, met        Ondanks de tegenwerking van
behulp van een broer, een          verschillende mensen bloeit de liefde
onkruidhoeve rendabel heeft         tussen een jonge vrouw en de
gemaakt, heeft er zich heel wat       plaatselijke huisarts.
afgespeeld. Hierop volgt: Oogst van     Baarn, Bigot & Van Rossum, 1983
geluk, no. a122258              a126742 strk - V - 1dc 7:52 v
Baarn, Bigot & Van Rossum, 1981       ____________________________
a122257 strk - V - 1dc 7:24 v
____________________________         *Wageningen, Gerda van / De zon
                       blijft altijd schijnen
Wageningen, Gerda van / De
visserszoon                 Roman, spelend aan het einde van
                       de 19e eeuw, over een boerenmeisje,
Rond 1900 spelen standsverschillen      dienstbode bij een rijke Zeeuwse
in de Bommelerwaard een grote rol in     familie, die weggestuurd wordt als zij
leven en liefde.               zwanger is van de zoon des huizes.
Kampen, VCL West-Friesland, 2002       Hierop volgt: Wuivende halmen, no.
a358582 hist strk prot - V - 1dc 7:42    a128923
v                      Baarn, Mingus, 1984
____________________________         a131331 hist strk - V - 6cc 7:50 v
                       ____________________________
                    229
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Waidman / Wat bleef             Walschap, Gerard / Een mens van
                       goede wil
Verhalen van oude Friezen die door
de jaren heen zijn geïnterviewd door     De geschiedenis van een eenvoudige
de schrijver en zijn vrouw.         man, die onder bekrompen
Warga, G.S.Bakker, 1989           omstandigheden begonnen, er toch in
a217990 strk verh - V - 1dc 5:00 m      slaagt zijn idealen van goedheid en
____________________________         rechtvaardigheid te realiseren en later
                       als rijke boer de weldoener van het
Walschap, Gerard / De dood in het      dorp wordt.
dorp                     Antwerpen, Ontwikkeling, 1963
                       a102266 strk - V - 1dc 8:04 v
Twaalf korte verhalen over Vlaams      ____________________________
dorpsleven, waarin de dood en het
ingaan in het hiernamaals het        *Walschap, Gerard / Moeder
centrale thema is.
Antwerpen, Ontwikkeling, 1964        Het leven van een eenvoudig Vlaams
a103471 strk verh - V - 1dc 3:00 m      boerengezin waaar de moeder het
____________________________         bedrijf voortzet en haar zeven
                       kinderen opvoedt als haar man in de
*Walschap, Gerard / De heilige Jan      eerste wereldoorlog gesneuveld is,
Mus                     totdat in de tweede wereldoorlog stuk
                       voor stuk de zes zonen sneuvelen en
Een jonge Vlaming droomt na de        zij gebroken achterblijft met haar
Eerste Wereldoorlog van een grote      dochter.
taak als vredesapostel.           Brugge, Descl'ee De Brouwer, 1966
Brussel, Elsevier Manteau, 1979       a106821 lite vlam - V - 2cc 2:10 m
a120489 fami vlam - V - 8cc 10:50 m     ____________________________
____________________________
                       *Walschap, Gerard / Nieuw Deps
*Walschap, Gerard / Houtekiet
                       De oudste zoon exploiteert met
Geschiedenis van het onstaan van       enorme werkkracht nieuw gebied en
een Vlaams heidedorp, met de         sticht met zijn grote familie een
levensgeschiedenis van de stichter,     welvarende staat, echter niet zonder
de primitieve natuurmens Jan         tegenslagen. Vervolg op: Houtekiet,
Houtekiet. Hierop volgt: Nieuw Deps,     no. a105741
no. a124150                 Amsterdam, Querido, 1976
Amsterdam, Querido, 1976           a124150 vlam fami soci - V - 8cc
a105741 vlam - V - 6cc 7:50 v        10:50 m
____________________________         ____________________________
                    230
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Walschap, Gerard / De            Wander, Nelleke / Ook
ongelooflijke avonturen van Tilman      kronkelwegen leiden tot een doel
Armenaas
                       Door verandering van baan in een
Een zoon van een arme Vlaamse        andere omgeving ziet een jonge
bezembinder wordt door een          vrouw zich genoodzaakt het ouderlijk
Oosterse prins, die in Europa        huis te verlaten en op zichzelf te gaan
studeert, uitverkoren met hem mee te     wonen.
trekken en later samen in zijn rijk     Barneveld, Koster, 1996
tussen Voor- en Achter Indië met wijs    a178012 strk prot - V - 1dc 9:15 v
beleid ontwikkeling, humaniteit en      ____________________________
welvaart te brengen.
Brussel, Elsevier Manteau, 1979       Wattum, Simon van / Kneels en
a101763 humo vlam - V - 10cc         Biene
13:40 v
____________________________         Verhalen uit de veenkoloniën in het
                       Gronings dialect.
*Walschap, Gerard / Zuster Virgilia     Scheemde, Stichting 't Grunneger
                       Bouk, 2001
Geschiedenis van een Vlaamse         a358334 verh dial - V - 1dc 3:40 m
kloosterzuster die door haar grote      ____________________________
geloofsijver en toewijding en haar
gave van genezen en voorspellen als     *Wattum, S. van / Korte verhalen uit
een heilige wordt vereerd.          het Nieuwsblad van het noorden
Amsterdam, Querido, 1972
a100500 kath vlam - V - 7cc 9:20 v      Korte verhalen in Gronings dialect.
____________________________         S.l., s.n., ...
                       a194945 dial - V - 2cc 2:10 v
*Walschap, Gerard / Zwart en wit       ____________________________

Zo objectief mogelijk relaas van de     *Wattum, S. van / Korte verhalen uit
algemene mentaliteit in een klein      het Nieuwsblad van het Noorden 10
Vlaams dorp onder de Duitse
bezetting van 1940-'44.           Tiende bundel korte verhalen in
Hasselt, Heideland-Orbis, 1969        Gronings dialect.
a105538 vlam oorl - V - 7cc 9:20 m      S.l., s.n., ...
____________________________         a200804 dial - V - 2cc 2:10 v
                       ____________________________
                    231
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Wattum, S. van / Korte verhalen uit     *Wattum, S. van / Korte verhalen uit
het Nieuwsblad van het Noorden 11      het Nieuwsblad van het noorden 5

Elfde bundel korte verhalen in        Vijfde bundel verhalen in Gronings
Gronings dialect.              dialect.
S.l., s.n., ...               S.l., s.n., ...
a202122 dial - V - 2cc 2:10 v        a196741 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         ____________________________

*Wattum, S. van / Korte verhalen uit     *Wattum, S. van / Korte verhalen uit
het Nieuwsblad van het Noorden 12      het Nieuwsblad van het Noorden 6

Twaalfde bundel korte verhalen in      Zesde bundel korte verhalen in
Gronings dialect.              Gronings dialect.
S.l., s.n., ...               S.l., s.n., ...
a203821 dial - V - 2cc 2:10 v        a197140 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         ____________________________

*Wattum, S. van / Korte verhalen uit     *Wattum, S. van / Korte verhalen uit
het Nieuwsblad van het Noorden 13      het Nieuwsblad van het Noorden 7

Dertiende bundel korte verhalen in      Zevende bundel korte verhalen in
Gronings dialect.              Gronings dialect.
S.l., s.n., ...               S.l., s.n., ...
a205506 dial - V - 2cc 2:10 v        a197999 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         ____________________________

*Wattum, S. van / Korte verhalen uit     *Wattum, S. van / Korte verhalen uit
het Nieuwsblad van het Noorden 14      het Nieuwsblad van het Noorden 8

Veertiende bundel korte verhalen in     Achtste bundel korte verhalen in
Gronings dialect.              Gronings dialect.
S.l., s.n., ...               S.l., s.n., ...
a207413 dial - V - 2cc 2:10 v        a198704 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         ____________________________

*Wattum, S. van / Korte verhalen uit     *Wattum, S. van / Korte verhalen uit
het Nieuwsblad van het Noorden 15      het Nieuwsblad van het Noorden 9

Vijftiende bundel korte verhalen in     Negende bundel korte verhalen in
Gronings dialect.              Gronings dialect.
S.l., s.n., ...               S.l., s.n., …
a209566 dial - V - 2cc 2:10 v        a199129 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         ____________________________
                    232
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Weenink, Bernard / Herinneringen      Weële, Paul / Jeng fiezematente
van een oude Saksische boer         vuuër sjtoedente

Verhalen over het leven in de        Verhaal over de studentenjaren van
Gelderse Achterhoek van een man       de hoofdpersoon Hans van der Pap.
die verknocht was aan zijn          Heerlen, Van Hooren, 1984
geboortestreek, waarin hij leefde van    a143397 dial strk - V - 1dc 3:40 m
1880 tot 1962.                ____________________________
S.l., s.n., 1983
a124703 strk verh - V - 4cc 5:00 v      Weële, Paul / Der moelejan
____________________________
                       Door het schrijven van verhalen komt
*Weerd, Henk de / Dit eiland ... mijn    een wat stille man terecht in een
haven!                    fantasiewereld.
                       Heerlen, Van Hooren, 1981
Een boerenweduwe, hertrouwd met       a144699 dial verh - V - 1dc 3:40 m
de knecht en daardoor niet meer       ____________________________
geaccepteerd in de
dorpsgemeenschap, koopt een         Weële, Paul / Sjunoas
boerderijtje op één van de
Waddeneilanden en bouwt daar een       Streekverhalen in het dialect van
nieuw bestaan op.              Kerkrade en omgeving.
Rotterdam, Lekturama, 1981          Kirchroa Kerkrade, TIC, 1996
a104931 strk - V - 7cc 9:20 v        a146282 dial - V - 1dc 2:10 m
____________________________         ____________________________

*Weerd, Wim de / Pastorie in het       *Werfhorst, Aar van de / De grote
veen                     stille knecht

Beschrijving van de werkzaamheden      Een middeleeuwse veenarbeider
van een evangelist in het armoedige     wordt opgenomen in een bloeiende
Drenthe aan het begin van de 20e       Overijsselse gemeenschap. Na jaren
eeuw.                    van geluk en welstand wordt hij
Assen, Hummerlen, 1979            tijdens een pestepidemie toch
a123355 prot strk - V - 4cc 5:00 v      uitgestoten als een ongeluk brenger.
____________________________         Amsterdam, Querido, 1980
                       a105649 strk - V - 7cc 9:20 v
*Weerden, W. van / Van veurloop       ____________________________
tot noaloop

Drie verhalen in Gronings dialect.
Haren, Stichting 't Grunneger Bouk,
1983
a209671 dial - V - 2cc 2:10 m
____________________________                    233
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Werfhorst, Aar van de / De          *Weustenraad, Theodoor / De
winterkraaien                 percessie vaan Sjerpenheuvel

Een ietwat mysterieus en toch reëel      Uitgebreid gedicht van de advocaat-
verhaal over 7 veenwerkers, wier       journalist-dichter J.T.H. Weustenraad
plotselinge dood op nabestaanden en      (1805-1849), die op een voor die tijd
omgeving een zeer bijzondere         zeer openhartige manier over het
uitwerking heeft.               "losbandige" leven en het hekelen
Amsterdam, Querido, 1957           van "het clericaal bedrijf" van een
a106114 strk - V - 4cc 5:00 v         aantal bedevaarders uit Maastricht
____________________________         vertelt. Het boek is lange tijd "onder
                       de toonbank verkocht" en aangeduid
*Werf, A.A. van der / Terzijde        als pornografisch en beledigend voor
                       katholieken!
Streekroman spelend in Gaasterland      Maastricht, Stichting Manutius, 1994
in de periode dat er nog geen sociale     a144435 dial erot - V - 2cc 2:10 v
voorzieningen waren.             ____________________________
Kampen, Kok, 1961
Vert. van: Yn'e berm lâns           Weyer, Hens van de / D'r konzoel
a211815 strk - V - 5cc 6:30 v         van Kirchroa
____________________________
                       Streekroman in het dialect van
*Werumeus Buning, A. / De           Maastricht en omgeving.
komedie van Olle boer Tamme en        Maastricht, TIC, 1997
Maonje Jeut                  a146966 dial - V - 1dc 3:27 m
                       ____________________________
Een rijke boer brengt met behulp van
een joodse vriend de onfrisse         *Wieringa, Egge / Nadde spoanen
praktijken van een listige speculant
aan het licht.                Verhalen in Westgronings dialect.
Groningen, Stabo/All/Round, 1977       Buitenpost, Jansma, ca. 1978
a198870 humo strk - V - 1cc 0:40 v      a198741 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________         ____________________________

                       *Wierth, Henri / De belevenizzen
                       van Nansie Koakelhenne

                       De belevenissen van een Groningse
                       kip, geschreven in dialect.
                       Meppel, Edu'Actief, 1992
                       a223225 dial dier humo - V - 2cc
                       2:10 v
                       ____________________________
                     234
                  Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

*Wijnholds-Mein, T. / Aan de waaln     Wilbourne, David / Tussen
van 't ol daip               heidenen en heiligen

Streekroman in Gronings dialect.      Wanneer David in september 1965
Winschoten, Van der Veen, 1952       wordt aangesteld als predikant in een
a207748 dial - V - 5cc 6:30 m        piepklein dorp in de Engelse provincie
____________________________        Yorkshire, is dat het begin van een
                      reeks belevenissen in de bonte
*Wijnholds-Mein, T. / Drei         mengelmoes die Davids gemeente
geslachten                 vormt. De auteur, zelf predikant te
                      York, weet het dagelijks leven op
Streekroman in Gronings dialect.      boeiende wijze te beschrijven en
Winschoten, Van der Veen, 1951       humor en verdriet bij elkaar te
a207773 dial - V - 5cc 6:30 v        houden.
____________________________        Zoetermeer, Mozaïek, 1999
                      Vert. van: A vicar's diary. - 1998
*Wijnholds-Mein, T. / Hille Marie      a179355 prot strk humo - V - 1dc
                      7:39 m
Streekroman in Gronings dialect.      ____________________________
Winschoten, Van der Veen, 1951-
1952                    *Wilde, Piet J.A. / Onder de
a186437 dial - V - cc            kattenmeppers
____________________________
                      Bundel korte verhalen die vertellen
*Wijnholds-Mein, T. / Lutke Jozef      over het alledaagse leven in het
                      Brabantse Helmond en omgeving in
Roman in Groninger dialect.         de eerste helft van de twintigste
Winschoten, Van der Veen, 1950       eeuw.
a187769 dial - V - 6cc 7:50 v        Helmond, Helmond promotion, 1977
____________________________        a143989 dial strk verh - V - 4cc 5:00
                      m
*Wijnholds-Mein, T. / Zo was 't in     ____________________________
mien tied
                      Wimschneider, Anna / Herfstmelk
Streekroman in Gronings dialect.
Winschoten, Van der Veen, 1950       Een 70-jarige Beierse boerenvrouw
a208096 dial - V - 7cc 9:20 v        herinnert zich aan haar harde leven
____________________________        tijdens haar jeugd en huwelijk.
                      Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990
                      a137094 strk - V - 1dc 3:40 v
                      ____________________________
                    235
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Wind, Jaap / Een greep naar de        *Wind, J. / Jenneken
zon
                        Roman over het huwelijk van een
Liefde laat zich niet dwingen en ook      schippersknecht en een
in dit verhaal bereiken de geliefden in    boerenmeisje, eenvoudige
gehoorzaamheid, geloof en           hardwerkende mensen, die zich
doorzettingsvermogen hun doel.         gelukkig voelen in hun rustig bestaan.
Wageningen, Zomer en Keuning,         Rotterdam, Lecturama, 1981
1955                      a204319 strk - V - 4cc 5:00 v
a117269 prot strk chri - V - 6cc 7:50     ____________________________
v
____________________________          Winsemius, Dieuwke / Wie timmert
                        aan de weg...
*Wind, Jaap / De kromme
scheepsjager                  Het leven van een lid van de
                        christelijke timmerliedenbond, later
Een veenbrand en een              Hout- en Bouwbond CNV, en zijn
gebedsgenezing brengen in een         vrouw en hun kinderen, waarin zich
Drents veendorp, waar een diep         de geschiedenis van het leven in
gelovige mismaakte scheepsjager zijn      Nederland in de eerste helft van deze
intrede doet, de spotters en de        eeuw weerspiegelt.
Godslasteraars tot zwijgen, ja zelfs tot    Kampen, Kok, 1985
bekering.                   a130583 hist prot strk - V - 1dc
Den Haag, Voorhoeve, 1969*           22:10 v
a160304 strk - V - 5cc 6:30 v         ____________________________
____________________________
                        *Wispelaere, Paul De / Een eiland
*Wind, J. / Ik trouw met jullie        worden
beiden...
                        In beeldend proza wordt de vraag
Drie dorpskinderen, twee jongens en      naar de mens in zijn verhouding tot
een meisje, groeien met elkaar op en      de ander concreet aan de orde
hoewel er zich nogal wat            gesteld in een falende
moeilijkheden voordoen trouwen         liefdesverhouding in een Vlaams
uiteindelijk de twee die het meest bij     milieu van jonge intellectuelen.
elkaar passen.                 Amsterdam, De Bezige bij, 1963
Hoorn, Westfriesland, 1974           a103752 vlam - V - 4cc 5:00 m
a111342 strk - V J C - 5cc 6:30 v       ____________________________
____________________________
                     236
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Wisse, Clemens / Boerentrots         Wisse, Clemens / Hoeve
                       Morgenstond
Een rijke, koppige boer heeft voor zijn
dochter een man uitgezocht, een        Wanneer de dochter van een arme
lelijke, rijke boerenzoon, maar zij is    weduwe gaat werken op een
verliefd op een knappe, arme         boerenhoeve, zoekt ze haar vertier in
boerenknecht.                 de stad. Daar wordt ze verliefd op de
Hoorn, Westfriesland, 1996          zoon van een Italiaanse ambtenaar
a145449 strk - V - 1dc 9:20 v         en raakt zwanger. Haar ouders sturen
____________________________         de jongen terug naar Italië en tijdens
                       de bevalling, sterft zij in het
Wisse, Clemens / Boerin op de         kraambed. Na achttien jaar herhaalt
Beukenhorst                  zich de geschiedenis.
                       Hoorn, Westfriesland, 1999
Als een rijke boerenzoon verliefd       a179385 strk fami lief - V - 1dc
wordt op de dochter van een          11:55 m
eenvoudige knecht, ontstaan er        ____________________________
problemen.
Hoorn, 'Westfriesland', 2002         Wisse, Clemens / De Lommerhof
a359999 strk hist kath - V - 1dc 9:20
v                       De eigenaar van de kapitale hoeve
____________________________         "De Lommerhof" stelt alleen belang in
                       zijn oudste zoon.
Wisse, Clemens / Boer op Velders'       Hoorn, 'Westfriesland', 2003
hoeve                     a361705 strk - V - 1dc 8:10 m
                       ____________________________
Een boerenknecht raakt in de
problemen als hij na de dood van zijn     Wisse, Clemens / Nieuwe tijden op
vrouw achterblijft met twee          Oud Woudenborgh
opgroeiende kinderen.
Hoorn, Westfriesland, 1997          Aan het begin van de twintigste eeuw
a146651 strk - V - 1dc 9:08 v         speelt een landgoed een grote rol in
____________________________         het wel en wee van twee families.
                       Hierop volgt: Onrust op Oud
Wisse, Clemens / Het erfrecht van       Woudenborgh, no. a359527
de scheve                   Hoorn, 'Westfriesland', 2001
                       a357895 strk hist kath - V - 1dc 9:20
Een boer weigert zijn gehandicapte      v
zoon als opvolger te accepteren en      ____________________________
wijst zijn dochter aan als erfgenaam.
Helmond, Westfriesland, 1993
a141961 strk kath - V - 1dc 7:12 v
____________________________
                     237
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Wisse, Clemens / Onheil in de         Wisse, Clemens / Het oog van de
veenstreek                   oude boer

Een jonge boerendochter houdt door       De portretten van opa en opoe
haar vreemd gedrag de gemoederen        Kwakel, zijn niet meer weg te denken
in een Zuidhollands dorp in de jaren      uit de pronkkamer van hoeve
dertig flink bezig.              'Molenzicht'. Het heeft er alle schijn
Helmond, Westfriesland, 1992          van dat zowel Mart, zijn zoon Chris en
a141013 strk kath - V - 1dc 6:30 v       veel later zijn kleinzoon Martien, bij
____________________________          tijd en wijle 'in gesprek' zijn met de
                        oude boer. Wanneer ieder met zijn
Wisse, Clemens / Onrecht op de         eigen problemen te kampen krijgt, lijkt
Vennehoeve                   het of opa helpt de juiste weg te
                        vinden.
Na de dood van haar moeder gaat        Hoorn, Westfriesland, 2000
een jonge vrouw bij een rijke boer       a356325 strk fami kath - V - 1dc
werken, ze wordt verkracht door zijn      9:34 v
zoon, maar vindt uiteindelijk toch het     ____________________________
geluk.
Hoorn, 'Westfriesland', 2004          Wisse, Clemens / Pachtboeren van
a403002 strk - V - 1dc 8:01 m         Oud Woudenborgh
____________________________
                        Rond een landgoed met veel
Wisse, Clemens / Onrust op Oud         pachtboeren in Zuid-Holland aan het
Woudenborgh                  begin van de twintigste eeuw speelt
                        de tegenstelling arm-rijk een grote rol.
Als in de Tweede Wereldoorlog         Hierop volgt: Nieuwe tijden op Oud
Duitse officieren komen dineren op       Woudenborgh, no. a357895
het tot hotel-restaurant verbouwde       Hoorn, 'Westfriesland', 2001
familielandgoed, staat de familie voor     a357118 strk hist kath - V - 1dc 8:44
grote problemen. Vervolg op: Nieuwe      v
tijden op Oud Woudenborgh, no.         ____________________________
a357895
Hoorn, 'Westfriesland', 2002          Wisse, Clemens / Pasja
a359527 strk hist kath - V - 1dc 9:20
v                       De komst van een zigeunermeisje in
____________________________          een klein boerendorp brengt grote
                        spanningen met zich mee.
                        Hoorn, Westfriesland, 1998
                        a230164 strk lief - V - 1dc 8:50 m
                        ____________________________
                     238
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Wisse, Clemens / Terug naar         *Woensel, Lodewijk van / Meziek
Lindenhove                  uit èige land

Wanneer de zoon van een hereboer       Bundel met een aantal korte
liefde opvat voor een inwonende       'brabantse' gedichtjes en
dienstmeid heeft dit zowel voor hen     (kinder)liedjes.
als hun omgeving ingrijpende         Eindhoven, De Pelgrim, 1944
gevolgen.                  a138232 dial - V - 1cc 0:40 m
Helmond, Westfriesland, 1994         ____________________________
a142978 strk kath - V - 1dc 6:58 v
____________________________         Wolf-Catz, Helma / Zeeuwse
                       herinneringen
Wisse, Clemens / Het testament
van de boer                 Een tijdsbeeld van Walcheren aan het
                       begin van deze eeuw.
Het leven van een achttien-jarig       Amsterdam, De Beuk, 1975
meisje verandert ingrijpend wanneer     a197216 hist strk - V - 1dc 2:10 v
ze als dienstmeid op de boerderij van    ____________________________
Klaas Dogger wordt aangenomen en
daar niet alleen het hart van de       *Wolffenbuttel Van Rooyen, H. /
knecht verovert.               Geluk is geen nieuws
Hoorn, 'Westfriesland', 2004
a400782 fami strk - V - 1dc 8:17 v      Na het tragische verlies van zijn
____________________________         vrouw en twee kinderen gaat een
                       Amerikaanse schrijver naar
Wisse, Clemens / De Vlierhoeve        Culemborg om verhalen te schrijven
                       over het stadje waar zijn vrouw
Als een rijke boerenzoon verliefd      opgroeide.
wordt op de dochter van een         Amsterdam, Strengholt, 1968
daggelder stuit dat op veel weerstand    a106920 strk - V - 6cc 7:50 v
bij zijn vader.               ____________________________
Helmond, Westfriesland, 1991
a139237 strk fami - V - 1dc 9:20 m      Würsten, Klaas / Dorpsgenoten
____________________________
                       Verhalen die met gevoel voor humor
Wisse, Clemens / Zoon van de boer      de belevenissen van mensen in een
                       Overijssels dorp beschrijven, zoals:
De oudste dochter uit een          de jager, de kleine boer, de
daggeldersgezin komt in de jaren       wethouder, de veearts, de dominee
dertig in problemen als ze zwanger      etc.
raakt van een rijke boerenzoon.       Kampen, IJsselakademie, 1990
Hoorn, Westfriesland, 1997          a139133 dial verh strk - V - 1dc 3:40
a229139 strk - V - 1dc 9:20 v        m
____________________________         ____________________________
                    239
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Wulp-Heutink, Riek van der /         *Ypma, Jo / Boven de polder de
'Slinger van pepiern puppies'         hemel

Bundel korte verhalen over gewone       Een meisje dat na de dood van haar
mensen, met hun eigen blijdschap en      grootmoeder bij haar grootvader gaat
narigheid, die als het ware, net als     wonen, trouwt later met een Fries die
een slinger papieren poppetjes, aan      op de boerderij komt werken. Zij zijn
elkaar verbonden zijn.            pas echt gelukkig als ze ontdekken
S.l, s.n., ...                dat ze overal uitzicht hebben op de
a141657 dial verh - V - 1dc 2:10 v      hemel.
____________________________         Baarn, Bosch & Keuning, 1938
                       a196091 strk prot - V - 3cc 3:40 v
*Wynd, Anno / Willewaark           ____________________________

Het levensverhaal van een echte        *Ypma, Jo / Sjouke Ales Hannema
Groninger die het grootste deel van
zijn leven in het buitenland verbleef     Zuid-Hollandse streekroman over het
maar uiteindelijk weer terugkeerde      wel en wee van een boerenfamilie.
naar het oude "Grunneger laand".       Baarn, Bosch & Keuning, 1940
Groningen, Stichting 't Grunneger       a117142 strk chri - V - 5cc 6:30 v
Bouk, 1993                  ____________________________
a223473 dial biog - V - 4cc 5:00 m
____________________________         Zandstra, Evert / De dans op de
                       oever
Ylmaz-Carton, Martine / De andere
Nuray                     In een eenzame streek van het Friese
                       waterland speelt het verhaal van een
De levens van twee zusjes in een       jonge zwervende scheepsbouwer,
traditionele dorpsgemeenschap in       teruggetrokken wonend op een
Cappadocië in Turkije nemen heel       verlaten eilandje, die zich
verschillende wendingen.           onverschrokken opwerpt als
Baarn, Bigot & Van Rossum, 1997        verdediger van sociaal misdeelden.
a229151 strk buit psyc - V - 1dc       Amsterdam, Contact, 1973
10:47 v                    a110687 soci strk - V - 1dc 13:27 v
____________________________         ____________________________
                     240
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

*Zandstra, Evert / Het goddeloze        Zandstra, Evert / De vlammende
veer                      heide

Roman, spelend in Friesland, waarin      Het leven van een fijngevoelige
de geheimzinnige sfeer die om een       schippersweesjongen, liefderijk
overzetveer hangt, de levens van de      opgenomen door drie ooms,
hoofdpersonen op een merkwaardige       eenzelvige Friese boeren, wien het
wijze beïnvloedt.               ondanks hun ijver, deels door
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955       onenigheid met een rijkere buurman,
a180705 strk - V - 8cc 10:50 v         deels door de toenemende
____________________________          schraalheid van de ontgonnen
                        heidegronden, tenslotte zo slecht
*Zandstra, Evert / Het grote appèl       gaat, dat de jongen naar Amsterdam
                        trekt om tot zeeman te worden
Historische streekroman, spelend in      opgeleid. Hierop volgt: De wijde stilte,
Friesland in de 19e eeuw.           no. a110274
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951       Amsterdam, Contact, 1975
a112682 hist strk - V - 12cc 16:30 m      a112675 zeel strk - V - 1dc 7:50 m
____________________________          ____________________________

Zandstra, Evert / Het klotsende        Zandstra, Evert / De wijde stilte
meer
                        Hoewel een energieke Friezin met
Streekroman spelend in Friesland,       haar man in Holland een bloeiend
waarin het leven wordt verteld van       boerenbedrijf opbouwt, blijft haar hart
een ruige jager en visser, die met zijn    naar Friesland trekken. Vervolg op:
gezin een onafhankelijk en vrij leven     De vlammende heide, no. a112675
leidt op een klein eilandje. Hierop      S.l., s.n., 1973
volgt: De vlammende heide, no.         a110274 strk - V - 1dc 9:19 v
a112675                    ____________________________
's-Gravenhage, Leopold, 1957
a110037 strk - V - 1dc 10:43 v         Zee, Nel van der / De boeren van de
____________________________          Baakhoeve

*Zandstra, Evert / Twaalf mannen        Het wel en wee van de bewoners van
van de Vrouwe Jacoba              een grote maar verwaarloosde
                        boerenhoeve.
De lotgevallen van de bemanning van      Hoorn, Westfriesland, 1980
de Vrouwe Jacoba.               a120171 strk prot - V - 1dc 7:37 v
's-Gravenhage, Leopold, 1943          ____________________________
a163040 strk zeel - V - 7cc 9:20 m
____________________________
                     241
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Zee, Nel van der / De Hofstee op        *Zola, Emile / De misstap van
het Overste                  pastoor Mouret

Een boerenzoon denkt zijn toekomst       Een in de 19e eeuw in een klein
verzekerd te hebben door een          geïsoleerd dal in Zuid-Frankrijk
verstandshuwelijk te sluiten, maar       spelend verhaal over de zielestrijd
een auto_ongeluk brengt een          van een priester die een meisje gaat
ommekeer in zijn leven.            liefhebben.
Hoorn, Westfriesland, 1982           Blaricum, Bigot en Van Rossum, 1971
a125158 strk - V - 1dc 6:23 v         Vert. van: La faute de l'abbé Mouret.
____________________________          1875.
                        a108876 kath lite strk - V - 11cc
Zee, R. van der / Alles draait nu om      15:00 v
jou, Els                    ____________________________

De dochter van eenvoudige           Zoomers-Vermeer, J.P. / De grijze
boerenarbeiders weet ondanks grote       hoeve
problemen toch haar eer en trots te
bewaren.                    Het levensverhaal van de dochter van
Steenwijk, Hovens Gréve, 1983         een keuterboertje die na vele
a127519 strk prot - V - 1dc 5:55 v       teleurstellingen leert genoegen te
____________________________          nemen met hetgeen het leven voor
                        haar in petto heeft.
*Zernike, Elisabeth / Het harde        Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977
paradijs                    a107725 strk - V - 1dc 14:28 v
                        ____________________________
Een vrouw groeit op in het "harde
paradijs" van haar geboortedorp in       *Zoomers-Vermeer, J.P. / In het stof
Frankrijk, waar zij eenzaam en         der aarde
arbeidzaam het ouderlijk huis in stand
houdt, geestelijk gesteund door de       Het wel en wee van Kleine Drieske en
dorpspastoor en haar broer, een        Lange Wullem en hun 4 kinderen.
begaafd tekenaar.               Amsterdam, Arbeiderspers, 1979
Amsterdam, Querido, 1959            a200659 strk kath - V - 10cc 13:40 v
a100910 strk buit - V - 6cc 7:50 v       ____________________________
____________________________
                        *Zoomers-Vermeer, J.P. / Het oude
Zoadbarg, Den                 brood

Bundel verhalen van streekauteurs.       Een tuindersknecht op leeftijd vindt na
Aalten, De Boer, 20e eeuw           de dood van zijn vrouw troost bij een
a130153 verh dial - V - 1dc 5:30 v       rondzwervende waarzegster.
____________________________          Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979
                        a203592 prot strk - V - 8cc 10:50 v
                        ____________________________                     242
                 Cluster 2
                genres: dial-strk-vlam

Zoomers-Vermeer, J.P. / Het stille     *Zwarte bezen op braandewien
gehucht
                      Verhalen en gedichten, die u laten
Verhaal over het wel en wee van twee    kennismaken met de
halfzusters, die samen opgroeiden op    streektaalliteratuur-van-nu in Salland,
een boerenhoeve, maar totaal        de kop van Overijssel en het
verschillend van karakter zijn.       oostelijke deel van de Veluwe.
Amsterdam, De Arbeiders Pers, 1978     Kampen, IJsselakademie, 1983
a117670 strk - V - 1dc 12:41 v       a141820 dial verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________        ____________________________

Zuks moet je opskroive           Zwiers, L. / Het veen

Bundel verhalen en gedichtjes in het    In de crisistijd tussen de
west-friesdialect.             wereldoorlogen komen veenarbeiders
Hoorn, Historisch Genootschap "Oud     in Zuid-Oost Drente in opstand tegen
West Friesland", 1984            hun bazen.
a126844 dial verh - V - 1dc 6:52 v     Zuidwolde, Het Drentse Boek, 1998
____________________________        a230461 soci strk hist - V - 1dc 6:49
                      m
*Zwama, Sape / Op slag van twaalf      ____________________________

Verzameling verhalen geschreven in     *Zwol, Willem van / Als de nevels
het dialect van het Westerkwartier.     wijken
Scheemda, Stichting 't Grunneger
Bouk, 1996                 Twee aktieve jongemannen in het
a227341 verh dial - V - 2cc 2:10 v     verzet worden verliefd op hetzelfde
____________________________        meisje. Wanneer een van de twee
                      wordt dood verklaard en in een
*Zwama, Sape / Toen t            werkkamp terecht komt, maar na de
Polderdiepke dicht lag           oorlog terugkeert, hoort deze dat de
                      ander met het meisje zal trouwen.
De gebeurtenissen in en rond een      Hoorn, Westfriesland, 1977
West-Groningse boerderij aan het      a119850 strk oorl - V - 6cc 7:50 v
begin van de twintigste eeuw.        ____________________________
Amsterdam, CHEV, 1988
a216822 dial strk - V - 3cc 3:40 v     Zwol, Willem van / Ruimende wind
____________________________
                      Een jonge zelfstandige vrouw begint
                      een eigen boerenbedrijf, maar stuit op
                      allerlei problemen.
                      Hoorn, Westfriesland, 1984
                      a127339 strk - V - 1dc 7:50 v
                      ____________________________
                    243
                  Cluster 2
                 genres: dial-strk-vlam

Zwol, Willem van / Storm over de
polder

Geldzorgen en problemen rond
ruilverkaveling staan de liefde tussen
een boerenzoon en zijn buurmeisje in
de weg.
Hoorn, "Westfriesland", 1980
a202216 strk - V - 1dc 8:15 v
____________________________
                     244

								
To top