Kjennetegnsrett og patentrett

Document Sample
Kjennetegnsrett og patentrett Powered By Docstoc
					Kjennetegnsrett og
  patentrett
  v/ Professor dr. juris
    Are Stenvik
  Patentrettens egenart og plassering
  Immaterialretten
   Opphavsrett: vern for litterære og kunstneriske verk
   Industrielt rettsvern: Patentrett, varemerkerett,
   designrett (mønsterrett) mv.
  Åndsproduksjonsrett og kjennetegnsrett
  Patent: enerett til en oppfinnelse (en teknisk
  løsning)


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  2
   Egenart og plassering (forts.)
  Forholdet mellom immaterialrettighetene;
  forholdet til konkurranseretten
   Immaterialrettighetene dekker ulike objekter, men
   kan gjelde samme produkter (eks. brukskunst,
   dataprogrammer), se f.eks. RG 1994 s. 270 (Tripp
   Trapp)
   Overlapping
   Supplering med konkurranseretten, se f.eks. Rt. 1959
   s. 712 (skilt), Rt. 1994 s. 1584 (Lego), Rt. 1998
   s. 1315 (Norges-Is) og Rt. 2004 s. 495 (finn.no)

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  3
Eksempel: Tripp Trapp
   Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  4
Tripp Trapp (forts.)
  Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  5
      Patentrettens grunnlag
  Grunnleggende verdier
    «labour theory»
    personlighetsteorien
  Hensynet til dynamisk effektivitet
    «incentive to invent»
    «incentive to commercialize»
    «incentive to disclose»
    «incentive to invent around»
    «prospect theory»
  Hensynet til statisk effektivitet (allokeringseffektivitet)

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  6
     Patentrettens begreper
  Patent, patentbrev, patentskrift
  Oppfinnelse, patenterbar oppfinnelse
  Produkter (herunder anordninger) og
  fremgangsmåter (herunder anvendelser)
  Beskrivelse, patentkrav, sammendrag
  Teknikkens stand, mothold
  Patentinngrep
  Avhengighet

         Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  7
    Patentrettslige prinsipper
  Teknikkens område (§ 1)
  Registreringsprinsippet (§ 1 jf. § 8)
  Rettskravsprinsippet (§ 1)
  Offentliggjøringsprinsippet (§ 8 jf. § 22)
  Kompetansedelingsprinsippet
  Patentkravslæren (§ 8 jf. § 39)
  Tidsbegrensningen (§ 40 jf. § 62a og § 62b)
  Territorialprinsippet

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  8
   Patenterbarhetsbetingelsene
  Det må foreligge en oppfinnelse som ikke er unntatt
  fra patentering (patl. § 1, jf. § 1a og § 1b)
  Patent må søkes av en som har rett til oppfinnelsen
  (§ 1 første ledd)
  Oppfinnelsen må være ny (§ 2 første ledd)
  Det må foreligge oppfinnelseshøyde (§ 2 første ledd)
  Oppfinnelsen må være beskrevet så tydelig at en
  fagmann på grunnlag av beskrivelsen kan utøve
  den (§ 8 annet ledd tredje punktum)
          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  9
  Internasjonal lovharmonisering
  Pariskonvensjonen 1883
    nasjonal behandling
    minimumsbeskyttelse
    prioritet
  Strasbourgkonvensjonen 1963
  TRIPS-avtalen 1994
    nasjonal behandling (art. 3)
    bestevilkårsbehandling (art. 4)
    minimumsbeskyttelse (art. 27–34)
    håndhevelse og tvisteløsning


            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  10
    Lovharmonisering (forts.)
  Biopatentdirektivet (98/44/EF; Ot.prp. 86
  (2002–2003); lov 19. des. 2003 nr. 127)
   bioteknologiske oppfinnelser skal likestilles med
   andre oppfinnelser (art. 3; § 1 fjerde ledd)
   plantesorter og dyreraser (art. 4; § 1 femte ledd)

   det menneskelige legeme (art. 5; § 1a)

   ordre public (art. 6; § 1b)

   beskyttelsens omfang (kap. II; §§ 3a–3c)           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  11
    Lovharmonisering (forts.)
  Utkastet til «softpatdirektiv» (COM (2002) 92)
   begrepet «computer-implemented invention» (art. 2)
   datamaskinbaserte oppfinnelser skal anses å tilhøre
   et teknisk felt (ha teknisk karakter) (art. 3)
   oppfinnelseshøyde forutsetter «a technical
   contribution» (art. 4(2) jf. art. 2(b))
   ikke patent på dataprogrammer «as such» (art. 5)
          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  12
Internasjonalt søknadssamarbeid
  Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) 1970
   nyhetsgranskning
   forberedende patenterbarhetsprøving

   nasjonal videreføring

  Den europeiske patentkonvensjon (EPC) 1973
   meddelelse av europeiske patenter
   virkning som nasjonale patenter

   ingen sentralisert domstol


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  13
    Søknadssamarbeid (forts.)
  Avtalen om fellesskapspatenter (CPC) 1989
  Forslag til forordning om EF-patenter 2000
   bygger på EPC; en særskilt form for europeiske
   patenter
   enhetlig virkning; omfatter alle EU-land, kan bare
   kjennes ugyldig under ett
   sentralisert domstol
          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  14
          Rettskilder
  Nasjonale kilder (patentloven, patentforskriften,
  patentbestemmelsene, Patentstyrets
  retningslinjer, www.patentstyret.no, nasjonal
  praksis)
  Internasjonale kilder (Protokoll 28 art. 3 nr. 3
  EØS, EFs sekundærlovgivning, etc.)
  EF-domstolens praksis (curia.eu.int)
  EPO-praksis (O.J. EPO, EPOR, www.epo.co.at)

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  15
          Patentbeskrivelsen
  Beskrivelsens funksjoner
     informasjon
     tolkningsfaktor (patl. § 39)
     ramme for patentvernet (patl. § 13)
  Innhold, patl. § 8 annet ledd, pf. § 18, pb. § 2-1, se også §§ 8a–8c
  Materielle krav, patl. § 8 annet ledd tredje pkt.
     «fagmann»
     «utøve»
     «tydelig» = klar og fullstendig (jf. art. 83 EPC) = «Enabling disclosure»
  Manglende tydelighet som ugyldighetsgrunn (§ 52 første ledd
  nr. 2)


               Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett         16
     «Enabling disclosure»
  Ikke krav om angivelse av «best mode»
  Oppfinnelsen må kunne utøves uten urimelig
  byrde, eksperimentering eller inventiv innsats
   supplering av ufullstendige opplysninger
   korrigering av uriktige opplysninger
          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  17
          Patentkravene
Inndelingen i ingress og karakteristikk (pf. § 15, pb. § 3-1)

Eksempel (NO 103 109, Rt. 1968 s. 127):
1. Strekkfisk, forsynt med to gjengede skruebolter med motsatt
  gjengestigning som er forskrubare i innvendig gjengede
  muttere … k a r a k t e r i s e r t v e d at en eller begge
  muttere er todelte …
2. Strekkfisk, forsynt med to gjengede skruebolter med motsatt
  gjengestigning k a r a k t e r i s e r t v e d at boltene er
  forskrubare i innvendig gjengede muttere, hvorav en eller
  begge er todelte …


           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   18
      Brede og smale krav
  Brede og smale krav – jo flere trekk, desto
  smalere krav)
          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  19
        Flere patentkrav
  Produktkrav og fremgangsmåtekrav
  Selvstendige og uselvstendige krav (pf. § 16)
   uselvstendige krav har ingen interesse fra et
   beskyttelsessynspunkt
   uselvstendige krav som reservekrav

   illustrasjon: dommen om Løkka-doningen (Rt. 1965
   s. 893)
                               →


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  20
Eksempel: Rt. 1965 s. 893 (Løkka)
1.  Anordning ved traktortilhenger med en
   lengdebjelke som tilkobles traktoren ...,
   karakterisert ved at tilhengerens ramme
   foruten den rørformige lengdebjelke består av
   ...
2.  Anordning som under påstand 1, karakterisert
   ved at der på hver side av tilhengeren anvendes
   hjulganger ...
                              tilbake

         Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett    21
Løkka-doningen (Rt. 1965 s. 893) ←
      Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  22
        Patentkravene (forts.)
  Kravet om at oppfinnelsen må angis «bestemt», jf. patl. § 8 annet
  ledd første punktum; art. 84 EPC: «clear and concise»
  Primært et krav om språklig klarhet – det skal være klart hvor
  grensene går, det behøver ikke være klart hva patentet omfatter
    Eksempel: «a polypeptide of at least 24 amino acids having the following
    sequence …»; «substituted» (T 939/92 AGREVO/ Triazole
    sulphonamides)
  Patentkravene må tolkes i lys av beskrivelsen
  Ønsket om klarhet må avveies mot hensynet til et rimelig
  beskyttelsesomfang
    Bruk av «tilnærmet», «ca.», «omtrent» etc. kan være akseptabelt (dersom
    det ikke finnes gode alternativer), jf. 2. avd. kj. 6925, NIR 2001 s. 436              Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett         23
      Patentkravene (forts.)
  Kravet om støtte i beskrivelsen, jf. pb. § 21
  nr. 2
   støtte innenfor hele kravets område, jf. f.eks. T
   409/91 EXXON/Fuel oils: «the disclosure of the
   claimed invention is only sufficient if it enables the
   skilled person to obtain substantially all
   embodiments falling within the ambit of the claims»
   adgangen til generaliseringer: læren om generelle
   tekniske konsepter, jf. T 694/92
   MYCOGEN/Modifying plant cells

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  24
      Endring av søknaden
  Forbudet mot utvidelse av patentsøknaden, jf.
  patl. § 13
  Forbudet mot utvidelse av patentvernet etter at
  søkeren er underrettet om at patent kan
  meddeles, jf. patl. § 19 annet ledd og § 39a første
  ledd
  Forbudene omfatter både endringer i beskrivelse
  og endringer i patentkrav

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  25
     Søknadsbehandlingen
  Meddelelse av patent, jf. patl. 19 første ledd og
  § 21 første og annet ledd
  Innsigelse, jf. patl. §§ 24 og 25
  Klage, jf. patl. § 26 og 27
  Søksmål for domstolene (avslagssaker), jf. patl.
  § 27 tredje ledd
  Administrativ patentbegrensning, jf. patl. § 39a
  flg.

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  26
      Oppfinnelsesbegrepet
  Patl. § 1 første ledd: «Den som har gjort en
  oppfinnelse ....»
  Oppfinnelse: En praktisk løsning av et problem,
  der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt
  og er reproduserbar.
  Patl. § 1 annet og tredje ledd          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  27
        Teknisk effekt
  Løsningen må virke (smnl. kravet til beskrivel-
  sen, patl. § 8 annet ledd tredje punktum)
  Produkter uten kjent anvendelse (smnl. patl. § 3c
  og biopatentdir. art. 5 nr. 3, jf. fortalen 22–24)
  Ikke krav om teknisk fremskritt eller sosial
  nytteverdi (smnl. oppfinnelseshøyde)
  Virkningen må ha foreligget på
  søknadstidspunktet (jf. patl. § 13), men
  virkningsmekanismen behøver ikke være erkjent

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  28
        Teknisk karakter
  ”der skal være tale om løsning af en opgave ved
  hjælp af naturkræfter ... Udenfor begrebet
  ”teknik” ligger ... alt, hvad der har karakter af blotte
  anvisninger til den menneskelige ånd” (NU 1963: 6)
  Den rene erkjennelse (§ 1 annet ledd nr. 1)
  Rent abstrakte frembringelser; anvisninger til det
  menneskelige intellekt (§ 1 annet ledd nr. 2–4)
  Datamaskinprogrammer (§ 1 annet ledd nr. 3)

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  29
        Reproduserbarhet
  Oppfinnelsen «må have en sådan karater, at man ved
  den gentagne, rette udøvelse af opfindelsen kan være
  sikker på at opnå det ved opfindelsen tilsigtede resultat»
  (NU 1963: 6 s. 97)
  Fagmannen må være i stand til å reprodusere
  oppfinnelsen på en kontrollerbar måte i en kommersiell
  sammenheng, jf. patl. § 8 annet ledd tredje punktum.
  Ikke krav om 100 % reproduserbarhet: «occasional lack
  of success of a claimed process does not impair its
  feasibility in the sense of Article 83 EPC» (jf. Paterson,
  The European Patent System, 2. utg., s. 319)

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  30
     Grensen mot oppdagelser
  Den rene erkjennelse kan ikke patenteres: § 1 annet ledd bokstav a
  og § 1a første ledd
  Det må være angitt minst én måte å fremstille og bruke oppfinnelsen
  på, jf. § 1 fjerde ledd annet punktum, § 1a annet ledd og § 3c annet
  punktum
  Bristol-Myers-saken (NIR 1998 s. 278): «Etter flertallets oppfatning
  kan lovens unntaksbestemmelser ikke være til hinder for at den
  som setter en naturlig forekommende mikroorganisme inn i en
  industriell sammenheng, kan ha gjort en patenterbar oppfinnelse.
  Dersom mikroorganismen er isolert, kan karakteriseres på en
  tilfredsstillende måte og dessuten ikke var kjent på dagen for
  inngivelse av patentsøknaden, kan mikroorganismen være
  patenterbar.»

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   31
Grensen mot abstrakte fenomener
  Tradisjonelt: «Technical contribution approach».
  Det nye og patentbegrunnende må ha teknisk
  karakter, jf. NIR 1983 s. 144 (spillet «21»)
  Nyere praksis: «Whole contents approach», jf.
  T 935/97 IBM/Computer programs og
  T 931/95 PBS/ Controlling pension benefits
  system


         Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  32
NIR 1983 s. 144 (spillet «21») ←
     Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  33
        Unntaket for
      datamaskinprogrammer
  T 935/97 IBM/Computer program: «The
  exclusion from patentability of programs for
  computers as such … may be construed to mean
  that such programs are considered to be mere
  abstract creations, lacking in technical character.
  … This means that programs for computers
  must be considered as patentable inventions
  when they have a technical character.»

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  34
IBM/Computer program
   Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  35
  Datamaskinprogrammer (forts.)
  T 935/97 IBM/Computer program: «physical
  modifications ... driving from the execution of the
  instructions given by programs ... cannot per se
  constitute the technical character required … It is thus
  necessary to look elsewhere for technical character in
  the above sense: it could be found in the further effects
  deriving from the execution (by the hardware) of the
  instructions given by the computer program. Where the
  said further effects have a technical character or where
  they cause the software to solve a technical problem, an
  invention which brings about such an effect may be
  considered an invention …»

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  36
  Datamaskinprogrammer (forts.)
  T 931/95 PBS PARTNERSHIP: «All the
  features of this claim are steps of processing and
  producing information having purely
  administrative, actuarial and/or financial
  character. Processing and producing such
  information are typical steps of business and
  economic methods ... The feature of using
  technical means for a purely non-technical
  purpose ... does not necessarily confer technical
  character to ... the method»
          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  37
       Forretningsmetoder
  T 767/99 PITNEY BOWES: «the just-in-time
  sequence itself ... is nowadays a typical management
  ”tool” used in running a business. In the opposed
  patent however it has a practical application to mail
  processing, which is itself, in essence, a particular kind
  of mechanical handling ... the fact that a measure may
  have been derived from or inspired by an insight
  originating in an activity which is per se excluded from
  protection ... does not imply that a claim including ...
  such a measure in its specific practical application in the
  solution of a technical problem is a claim to the
  excluded activity as such.»

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  38
  Teknisk karakter – oppsummering
  Et fysisk produkt har teknisk karakter
  En fremgangsmåte har teknisk karakter hvis den:
   løser et teknisk problem, eller
   har teknisk virkning, dvs. utnytter naturkrefter
   og/eller resulterer i fysiske effekter
  Hva er teknisk?
  Hva har ikke teknisk karakter?           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  39
COM (2002) 92 (softpat proposal)
  Artikkel 2(a): ««computer-implemented
  invention» means any invention the
  performance of which involves the use of a
  computer ... and having one or more prima facie
  novel features»
  Artikkel 3: «a computer-implemented invention
  is considered to belong to a field of technology»


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  40
  Ikke patenterbare oppfinnelser
  Medisinske fremgangsmåter (patl. § 1 tredje
  ledd)
   terapi
   diagnostisering
   kirurgi

  Første medisinske indikasjon (patl. § 2 fjerde
  ledd)
  Andre medisinske indikasjon («swiss form
  claims»)

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  41
  Ikke patenterbare oppfinnelser
  Plantesorter og dyreraser (§ 1 fjerde ledd nr. 2).
   den tradisjonelle oppfatningen i Norge (Ot. prp. nr.
   73 (199596) s. 8 )
   T 19/90 HARVARD/Onco-mouse
   G 1/98 NOVARTIS/Transgenic plant
   biopatentdirektivet art. 4 nr. 2
   patl. § 1 femte ledd

  Vesentlig biologiske fremgangsmåter for
  fremstilling av planter eller dyr (§ 1 sjette ledd).

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  42
  Oppfinnelser i strid med offentlig
   orden eller moral (patl. § 1b)
  Enhver kommersiell utnyttelse må være i strid med
  allment aksepterte moraloppfatninger eller offentlig
  orden
  T 19/90 HARVARD/Onco-mouse: «The decision as
  to whether or not Article 53(a) EPC is a bar to
  patenting the present invention would seem to depend
  mainly on a careful weighing up of the suffering of
  animals and possible risks to the environment on the
  one hand, and the invention’s usefulness to mankind on
  the other.»
  Biopatentdirektivets art. 6(2)(d) og patl. § 1b tredje ledd

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  43
    Nyhet og oppfinnelseshøyde
  Utgangspunkt: Allmenheten skal ikke berøves adgangen
  til å utnytte kjent teknikk. Patentretten skal ikke hindre
  naturlig teknisk videreutvikling.
  To selvstendige krav, jf. patl. § 2 første ledd: «nye ... og
  som dessuten skiller seg vesentlig fra»
  Ulikheter:
    nyhetskravet: ikke kombinasjon av mothold
    oppfinnelseshøyde: kombinasjon av mothold
    nyhetskravet: nok med en «rimelig teknisk forskjell»
    oppfinnelseshøyde: det kreves vesentlig forskjell
  Nyhetskravets selvstendige betydning, jf. særlig patl. § 2
  annet ledd annet og tredje punktum
            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  44
       Teknikkens stand
  Problemstillinger:
   hvilken informasjon er relevant?
   hvilke tekniske løsninger kunne utledes av denne
   informasjonen?
  Utgangspunkt: Patl. § 2 annet ledd: «alment
  tilgjengelig»
  Ingen geografisk begrensning
  Tidsmessig avgrensning: Patl. § 2 første ledd:
  «før patentsøknadens inngivelsesdag», jf. § 6

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  45
      «alment tilgjengelig»
  «alment tilgjengelig» = tilgjengelig for en større
  eller ubestemt krets
  Ubestemt krets = en krets man ikke har oversikt
  over
   muligheten for sekundærspredning
   fortrolig informasjon

  Større krets


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  46
     Teknikkens stand (forts.)
  Unntak
   utprøvingsunntaket
   misbruk av fortrolig informasjon, jf. patl. § 2 femte
   ledd nr. 1
   internasjonale utstillinger, jf. patl. § 2 femte ledd
   nr. 2
  Hvilke tekniske løsninger tilhørte teknikkens
  stand?
    kravet om «enabling disclosure»

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  47
       Forskjellsvurderingen 
         utgangspunkter
1.  Vurdere hva som omfattes av patentkravene
   (betydningen av abstrakte elementer, jf. T 641/00
   COMVIK/Two identities)
2.  Vurdere hvem som er gjennomsnittsfagmannen, jf.
   Guidelines C, IV, 9.6: «an ordinary practitioner ...
   There may be instances where it is more appropriate to
   think in terms of a group of persons, e.g. a research or
   production team, than a single person.»
3.  Vurdere:
     om det er en rimelig teknisk forskjell fra nærmeste mothold
     (nyhet), eller
     om det er en vesentlig forskjell fra teknikkens stand i sin
     helhet (oppfinnelseshøyde) →
            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett    48
Patentkravene som grunnlag for
    vurderingen ←
    Patentkravene      Teknikkens stand
     Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  49
            Nyhetskravet
  Hvert mothold vurderes for seg
    supplering med fagets alminnelige kunnskap
    referanser til andre dokumenter
  Kravet om «rimelig teknisk forskjell»
    språklige forskjeller er ikke nok
    implisitte varianter og åpenbare ekvivalenter, jf. f.eks. 2. avd.
    kj. 5166 (NIR 1984 s. 92), 2. avd. kj. 6924 (NIR 2002 s. 189)
    betydningen av om det yngre patent kan stenge for
    utnyttelsen av det eldre, jf. 2. avd. kj. 6729 (NIR 1999 s. 742)
    og 2. avd. kj. 6924 (NIR 2002 s. 189)
  Utvalgsoppfinnelser

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett    50
Utvalgsoppfinnelser ←
   Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  51
        Oppfinnelseshøyde
  Vurderingstemaet: vesentlig forskjell = ikke nærliggende for en
  fagmann («not obvious»), jf. 2. avd. kj. 6847 (NIR 2000 s. 287)
  Retningslinjer for vurderingen
    objektiv vurdering
    kombinasjon av mothold
    «Could» vs. «Would», «pointers», etc., jf. jf. EPO Guidelines
    C, IV, 9.4
    «Reasonable expectation of success», jf. 2. avd. kj. 6847 (NIR
    2000 s. 287) og T 296/93 BIOGEN/Hepatitis B [1995]
    EPOR 1 («would be encouraged to try the solution with a
    reasonable expectation of success»)
  «Problem and Solution Approach»

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   52
«Problem and Solution Approach» ←
  Guidelines C, IV, 9.5: «In the problem and solution
  approach there are three main stages:
  1.  determining the closest prior art,
  2.  establishing the technical problem to be solved, and
  3.  considering whether or not the claimed invention, starting
     from the closest prior art and the technical problem, would
     have been obvious to the skilled person.
  The closest prior art is that combination of features
  derivable from one single reference that provides the
  best basis for considering the question of obviousness. »

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett    53
    Oppfinnelseshøyde (forts.)
  Oppfinnelseshøydekravets relativitet
   fagmannskriteriet
   utviklingstakten på området

   oppfinnelsens samfunnsmessige betydning

  Objektive skjønnsmomenter:
   teknisk fordom
   lenge følt behov

   teknisk fremskritt, kommersiell suksess


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  54
      Konvensjonsprioritet
  Begrunnelse
  Virkningene av prioritet
   fortrinnsretten, patl. § 6 jf. § 2 annet ledd
   teknikkens stand, patl. § 6 jf. § 2 første ledd

   forbenyttelsesretten, patl. § 6 jf. § 4

   ikke betydning for patenttiden, jf. patl. § 40
           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  55
          Prioritet (forts.)
  Vilkårene for å kreve prioritet:
    prioritetsdokumentet må som hovedregel være en søknad om
    patent e.l. inngitt i et WTO-land, jf. pf. § 10
    12-måneders frist
    prioritetsdokumentet må være den første søknaden som angir
    oppfinnelsen, jf. pf. § 13
    prioritetsdokumentet må angi «samme oppfinnelse», jf. 2. avd.
    kj. 6790 (NIR 2000 s. 290) og EPO-avgjørelsen G 2/98, O.J.
    EPO 2001, 413
  Delprioritet og multippel prioritet, jf. pf. § 14

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  56
       Patentrettens subjekt
  Oppfinnerretten
    retten til å søke patent, retten til å bli navngitt
    tilkommer den person som har gjort oppfinnelsen
    oppfinnelser som er gjort i samarbeid
    overgang av oppfinnerretten
  Oppfinnelser i arbeidsforhold
    lov om oppfinnelser gjort av arbeidstakere av 17. april 1970
    utgangspunket: ansatte har samme rett til sine oppfinnelser
    som andre oppfinnelser
    arbeidsgivers rett til oppfinnelser som faller innenfor
    bedriftens virksomhetsområde

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett    57
     Opphevelse og ugyldighet
  Grunner for ugyldighet og opphevelse, jf. patl. §§ 25 og
  52
    vilkårene i §§ 1 til 2 er ikke oppfylt
    mangelfull beskrivelse av oppfinnelsen, jf. § 8 annet ledd
    tredje punktum, jf. § 8a
    ulovlige endringer, jf. §§ 13, 19 og 39a
  Delvis ugyldighet
  Omformulering av patentkrav
  Prejudisiell prøving av patenters gyldighet, jf. patl. § 61

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   58
       Patenthavers enerett
  Patentretten er negativ, ikke positiv (enerett,
  ikke rett)
  «utnytte ... i nærings- eller driftsøyemed», jf. patl.
  § 1 første ledd og § 3 første og tredje ledd
  Territorialprinsippet
  Utnyttelsesformene
   produktpatenter, jf. § 3 første ledd nr. 1
   fremgangsmåtepatenter, jf. § 3 første ledd nr. 2 og 3


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  59
    Patenthavers enerett (forts.)
  Indirekte produktbeskyttelse, jf. § 3 første ledd nr. 3
  (import av produkter fremstilt direkte ved bruk av en
  patentert fremgangsmåte)
  Middelbart patentinngrep, jf. § 3 annet ledd (levering av
  midler som setter mottageren i stand til å utøve den
  patentbeskyttede oppfinnelse her i riket)
  Unntak fra eneretten:
    eksperimenter, jf. § 3 tredje ledd nr. 3
    konsumpsjon, jf. § 3 tredje ledd nr. 2
    transitt, jf. § 5
    forbenyttelsesrett, jf. § 4
    tvangslisens, jf. §§ 45 flg.
    reproduserende biologisk materiale, jf. § 3a siste ledd og § 3b

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   60
       Patentrettens varighet
  Når oppstår eneretten?
    utgangspunktet: ved meddelelse av patent, jf. § 21 annet ledd
    provisorisk beskyttelse, jf. § 60
    forbudsretten
  Enerettens utløp
    ved utløpet av patenttiden, jf. § 40 første ledd
    manglende avgiftsbetaling, jf. § 40 annet ledd og § 51
    ugyldigkjennelse, jf. § 52
    avkall, jf. § 54
  Supplerende beskyttelsessertifikater, jf. §§ 62a og 62b

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  61
       Beskyttelsesomfanget
  Utgangspunket: Patentkravene som definisjon av
  oppfinnelsen, jf. patl. § 8 annet ledd første punktum og
  § 39
  Patentkravslæren, jf. patl. § 39 og art. 69 EPC
    «all elements rule», jf. Rt. 1913 s. 823 (tønneventil) og
    Rt. 1997 s. 1749 (Lift Up)
    ekvivalenslæren, jf. Rt. 1957 s. 1123 (brannrør), NJA 2002
    s. 660 (Eli Lilly) og Protokollen om tolkningen av art. 69
    EPC
  To trinn:
    tolkningen av patentkravene
    inngrepsvurderingen

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   62
       Art. 69 EPC ←
  «The extent of the protection conferred by
  a European patent or a European patent
  application shall be determined by the
  terms of the claims. Nevertheless, the
  description and drawings shall be used to
  interpret the claims.»         Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  63
Protokollen om tolkning av art. 69
  «Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent
  of the protection conferred by a European patent is to be
  understood as that defined by the strict, literal meaning of the
  wording used in the claims, the description and drawings being
  employed only for the purpose of resolving an ambiguity found
  in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that
  the claims serve only as a guideline and that the actual protection
  conferred may extend to what, from a consideration of the
  description and drawings by a person skilled in the art, the
  patentee has contemplated. On the contrary, it is to be
  interpreted as defining a position between these extremes which
  combines a fair protection for the patentee with a reasonable
  degree of certainty for third parties.»

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett    64
       Revisjon 2000 ←
  Ny art. 2 i Protokollen (ennå ikke i kraft):
  «Equivalents  For the purpose of determining
  the extent of protection conferred by a
  European patent, due account shall be taken of
  any element which is equivalent to an element
  specified in the claims.»
         Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  65
Rt. 1913 s. 823 (tønneventil) ←
     Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  66
Rt. 1957 s. 1123 (brannrør) ←
    Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  67
     Tolkning av patentkrav ←
  Utgangspunkt: Ordenes vanlige betydning, jf. f.eks. Rt.
  1964 s. 1195 (plastvindu), Rt. 1966 s. 1269
  (naturbetong) og Rt. 1997 s. 1749 (Lift Up)
  Tolkningsfaktorer:
    beskrivelsen, jf. § 39 annet punktum
    søknadskorrespondansen, jf. NU 1963: 6 s. 186 og 249;
    NJA 2002 s. 660 (Eli Lilly)
    andre tolkningsfaktorer, jf. f.eks. Rt. 1966 s. 1269
  Grensene for tolkningen (domstolene kan ikke
  omskrive patentkravene), jf. Rt. 2002 s. 450 (dreietårn)
            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  68
   Rt. 1964 s. 1195 (plastvindu)
  «Anordning for feste av varevindu av plast til
  vinduskarm eller -ramme, karakterisert ved at en
  som varevindu anvendt plastfolie langs alle
  kanter er forsynt med den ene del av en i og for
  seg kjent not- og fjær-lukkeinnretning av
  ettergivende materiale ... mens den annen del av
  lukkeinnretningen er inntrettet til å bli festet i
  vinduskarmen eller -rammen ...»

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  69
Rt. 1964 s. 1195 (plastvindu) ←
     Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  70
       Inngrepsvurderingen
  Generelt om identitetsvurderingen: gjenstandene for
  sammenligningen
  Ekvivalenslæren
    avgrensningen mot teknikkens stand
    avgrensningen mot nye og selvstendige oppfinnelser
    avgrensningen mot oppfinnelser som ikke løser samme
    problem
    «prosecution history estoppel», jf. NJA 2002 s. 660 (Eli Lilly)
  Delbeskyttelse


             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett     71
      Avhengighetspatenter
  Definisjon: Utnyttelse av en patentert
  oppfinnelse omfattes et annet patent
  Rettslig utgangspunkt: Det er irrelevant om
  inngrepsgjenstanden er patentert, jf. Akre-
  Vickery-dommen (Rt. 1933 s. 529)
  Fire situasjoner: Tillegg, konkretisering, endring
  og utelatelse


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  72
      Avhengighet (forts.)
  Første patent:
  A+B+C
  Andre patent:
  A+B+C+D          (tillegg)
  A+B+c           (konkretisering)
  A+B+E           (endring)
  A+B            (utelatelse)

         Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  73
       Avhengighet (forts.)
  Rt. 1966 s. 1269 (naturbetong): Fremgangsmåte ved
  betongstøpning for fremstil-ling av pussfrie vegger, søyler og
  andre bygningsdeler, karakterisert ved kombinasjonene av
  følgende trekk: [A] at vertikale støpeformer resp. forskalinger
  fylles med singel eller pukk som pakkes godt sammen, f.eks. ved
  vibrering, hvorpå [B] en bindemasse (sementvelling) innføres
  under trykk og/eller vibrering for utfylling av mellomrommene i
  singelen eller pukken, [C] at forskalingen derpå fjernes før
  betongen er helt herdnet, og [D] at betongens overflate
  umiddelbart efter sandblåses, stålbørstes eller behandles på
  annen måte inntil singelen eller pukken blir synlig og
  fremtredende i ønsket grad.


            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  74
        Avhengighet (forts.)
  Patenter som (normalt) vil være avhengige:
    Tillegg: [A] fylles med singel, [B] sementvelling innføres, [C]
    forskalingen fjernes, [D] sandblåses og [E] males.
    Konkretisering: [a] fylles med 20-25 mm singel, [B]
    sementvelling innføres, [C] forskalingen fjernes, [D]
    sandblåses.
  Patenter som kan være avhengige eller ikke:
    Endring: [F] fylles med rundsten, [B] sementvelling innføres,
    [C] forskalingen fjernes og [D] sandblåses.
    Utelatelse: [A] fylles med singel, [B] sementvelling innføres og
    [C] forskalingen fjernes.


             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett     75
       Varemerkebegrepet
  Vml. § 1 annet ledd: «alle slags tegn som er egnet
  til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra
  andre virksomheters varer og tjenester, og som kan
  gjengis grafisk»
  Forskjellige typer varemerker: Ordmerker,
  figurmerker, kombinerte merker, vareutstyr,
  lydmerker, duftmerker (C-273/00 Sieckmann) →


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  76
Figurmerker ←
 Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  77
Kombinerte merker ←
  Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  78
Vareutstyr (tredimensjonale merker)
         ←
      Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  79
    Varemerkebrukens formål
  Garantifunksjonen, jf. C-517/99 BRAVO
  («varemærkets afgørende funktion [er] at garantere
  oprindelsen af varen ... over for forbrugeren»)
  Kjennetegnsfunksjonen (individualiseringsfunksjonen),
  jf. C-206/01 ARSENAL (varemerket setter forbrukerne
  i stand til «uden risiko for forveksling at adskille varen
  eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med
  en anden oprindelse»)
  Varemerkets egenverdi, jf. C-206/01 ARSENAL
  (merkehaveren må beskyttes mot «konkurrenter, som
  måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme
  til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med
  dette mærke»)
           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  80
   Varemerkerettslige prinsipper
  Det tosporede system  registrerte og innarbeidede
  varemerker, jf. vml. §§ 1 og 2
  Kompetansedelingsprinsippet
  Rettskravsprinsippet
  Klassesystemet; varefortegnelsen; varer og tjenester
  Vern i konkurranserelasjonen, jf. vml. § 4 og § 6 første
  ledd
  Vernetiden, jf. vml. § 23a
  Territorialprinsippet

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  81
       Varemerkeretten i EF
  Varemerkedirektivet (89/103) TMD
    partiell harmonisering
    registrerte varemerker
    unifiseringsbestemmelser, jf. C-355/96 Silhouette (unntak: art.
    5(2) og (5) TMD)
  Varemerkeforordningen (40/94) CTMR
    supplement til de nasjonale systemer
    Relative og absolutte registreringshindre
    EF-varemerkets enhetskarakter
    samme materielle bestemmelser som direktivet
    administreres av OHIM (www.oami.eu.int)

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett     82
Rettssystemet i EF

            ECJ


            CFI


         OHIM BoA


Examiners     Opp. div.       Cancell. div.
    Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett      83
          EF-praksis
  OHIM Boards of Appeal: 2635 avgjørelser;
  1366 saker under behandling pr. 31.12.02
  Førsteinstansretten: ca. 70 avgjørelser (ca. 105
  saker under behandling pr. 31.12.02)
  EF-domstolen: mer enn 100 avgjørelser i
  varemerkesaker (foreleggelser fra nasjonale
  domstoler og anker over avgjørelser fra
  Førsteinstansretten)

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  84
     Betydning for norsk rett
  Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)
   praksis knyttet til forordningen er relevant på linje
   med praksis knyttet til direktivet
   praksis fra Førsteinstansretten er relevant
   samme rettslige normer må legges til grunn  ikke
   uten videre et mål å oppnå like resultater i
   enkeltsaker
   når et tolkningsspørsmål ikke er avgjort, blir det
   spørsmål om hva man kan slutte seg til ut fra
   avgjørelser og premisser i lignende saker

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  85
Registrerbarhetsvilkårene – oversikt
  Et varemerke må for å kunne registreres:
   kunne gjengis grafisk, jf. vml. § 1; art. 2 TMD
   ha særpreg, jf. vml. § 13(1)(1); art. 3(1)(b) TMD

   ikke være beskrivende, jf. vml. § 13(1)(2); art. 3(1)(c)

   ikke være vanlig i alminnelig språkbruk eller i lojal og
   etablert handelspraksis, jf. art. 3(1)(d) TMD
   ikke være en vareform som er nødvendig for å oppnå
   et teknisk resultat mv., jf. vml. § 13(2); art. 3(1)(e)


           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  86
Registrerbarhetsvilkårene (forts.)
  Et varemerke må for å kunne registreres:
    ikke være forvekselbart med beskyttet varemerke, firma eller
    navn, jf. vml. § 14 første ledd nr. 6 og 8; art. 4(1) TMD
    ikke være forvekselbart med ibruktatt varemerke, om søkeren
    var kjent med bruken, jf. vml. § 14 første ledd nr. 7; art. 4(4)(g)
    ikke inneholde annens navn, firma, tittel, åndsverk mv., jf. vml.
    § 14 første ledd nr. 4 og 5; art. 4(4)(c) TMD
    ikke være villedende, jf. § 14 første ledd nr. 2; art. 3(1)(g) TMD
    ikke være i strid med andre registreringsforbud             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett    87
       Grafisk gjengivelse
  Farger, jf. T-316/00 (grønn og grå); T-173/00 (nyanse
  av orange); C-104/01 Libertel Groep
  Lukter, jf. R-156/98 The smell of Fresh Cut Grass 31 IIC
  s. 308 (1999); C-273/00 Sieckmann (gjengivelsen må
  være klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig,
  forståelig, holdbar og objektiv)
  Lyder, jf. C-283/01 Shield Mark (kjenningsmelodi), se
  også NIR 2000 s. 312 (notetegn) og R-781/1999-4
  (løvebrøl)
  Smaker, jf. R-120/2001-2 (jordbærsmak)
  «positional marks», ornamenter o.l., R-608/1999
  («bipod design»), R-177/1999 (spiral)

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  88
R-608/99 («bipod design») ←
    Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  89
R-177/99 (spiral)
 Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  90
         Distinktivitetskravet
  Kravet om særpreg, jf. vml. § 13(1)(1); art. 3(1)(b) TMD
  Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker, jf. vml.
  § 13(1)(2); art. 3(1)(c)
  Friholdelsesbehovet, jf. vml. §§ 5 og 15; art. 6 TMD.
    Rt. 2002 s. 391: «Det er neppe tvil om at dette hensynet er relevant ...
    [men] hensynet tillegges relativt liten vekt ved tolkning av
    distinktivitetskravet i EF-retten ... Det må kunne sies at dette hensynet
    ikke har spilt noen fremtredende rolle i EF-domstolens og
    Førsteinstansdomstolens praksis»;
    C-108/97–C-109/97 CHIEMSEE: direktivets art. 3, 1, c forfølger et mål
    av almen interesse, «som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af
    kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om
    registrering, frit kan bruges af alle»; C-53/01–C-55/01 Linde v. Rado og
    C-104/01 Libertel Groep

              Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett        91
   Prinsippene for vurderingen
  Helhetsvurdering (distinktive og ikke-distinktive
  elementer); unntaksanmerkninger, jf. vml. § 15
  For de varer søknaden gjelder
  Ut fra gjennomsnittsforbrukerens perspektiv og
  forutsetninger
  Betydningen av bruk (§ 13 første ledd tredje punktum;
  art. 3 nr. 3 TMD)
  Det relevante tidspunkt, jf. 2. avd. kj. 6822, NIR 1999
  s. 733 (EXTRA!)
  Degenerering, jf. vml. § 25 annet ledd

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  92
Helhetsvurderingen ←
   Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  93
Degenerering  Thermos
   Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  94
        Kravet om særpreg
  Ord som generelt mangler særpreg, jf. R-130/99 (IDEAL) [2000]
  ETMR 382; 2. avd. kj. 7035, NIR 2001 s. 289 (A ONE)
  Nydannede og sammensatte ord, jf. C-104/00 P
  (COMPANYLINE), C-265/00 (BIOMILD) og C-191/02
  (DOUBLEMINT)
  Farger, jf. T-316/00 (grønn og grå) 25.9.02; T-173/00 (nyanse av
  orange) 9.10.02
  Vareutstyr, jf. forente saker C-456/01 P og C-457/01 P og forente
  saker C-468/01 P–C-472/01 P (vasketabletter); C-299/99 (Philips);
  C-136/02 P (MagLite); 2. avd. kj. 7075, NIR 2002 s. 84 (Heinz)
  Tall, jf. R-63/99 (7) O.J. OHIM 2000, 209
  Slagord, jf. C-64/02 P (Das Prinzip der Bequemlichkeit); T-130/01
  (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  95
C-468/01 P–C-472/01 P
 (vasketabletter) ←
   Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  96
C-299/99 (Philips) ←
  Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  97
     Beskrivende varemerker
  Artsangivende varemerker, jf. 2. avd. kj. 6919, NIR 2002 s. 325
  (EUROSPORT)
  Egenskapsangivelser, jf. C-191/02 (DOUBLEMINT); 2. avd. kj.
  6736, NIR 2000 s. 285 (LINGUASKILL); 2. avd. kj. 6922, NIR
  2000 s. 293 (NO MORE TANGLES)
  Angivelse av omsetningsmåten, jf. Rt. 1979 s. 1117; NIR 1980
  s. 362 (CASH & CARRY); R-638/00 (BUY.COM) [2002]
  ETMR 540
  Nydannede og sammensatte ord, jf. C-383/99 (BABY-DRY); C-
  191/02 (DOUBLEMINT); 2. avd. kj. 6690, NIR 1998 s. 291
  (VOICEWRITER); 2. avd. kj. 7006 (SERVERNET)
  Ord med flere betydninger, jf. T-79/00 (LITE) 27.2.02 og T-
  356/00 DaimlerChrysler (CARCARD)


            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  98
  Beskrivende varemerker (forts.)
  Vage ord og uttrykk, jf. Rt. 1999 s. 641
  (SUPERLEK) og R-412/99 (DutchCare)
  Type- og seriebetegnelser, jf. R-683/99 (PC 300)
  Geografiske betegnelser, jf. C-108/97 og
  C-109/97 (CHIEMSEE) Sml. 1999 s. I-2779;
  2. avd. kj. 7030, NIR 2001 s. 279 (ERFURT)
  Uvesentlige endringer og tillegg (vml. § 13 første
  ledd annet punktum), jf. 2. avd. kj. 6822, NIR
  1999 s. 733 (EXTRA!)

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  99
   Spesielle registreringsforbud
  Ord og uttrykk som er blitt vanlige i alminnelig
  språkbruk eller i lojal og etablert handelspraksis,
  jf. R-44/98 (SUPREME) 28.7.98; C-517/99
  (BRAVO) Sml. 2001 s. I-6959
  Vareformer som er nødvendige for å oppnå et
  teknisk resultat mv., jf. C-299/99 (Philips)
  18.6.02; T-122/99 (såpe) Sml. 2000 s. II-265


          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  100
T-122/99 (såpe)
 Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  101
Erverv av særpreg gjennom bruk
  Deskriptive merker kan erverve særpreg gjennom
  «long-standing and intensive use», jf. C-109/97
  (CHIEMSEE) Sml. 1999 s. I-2779
  «at least a significant proportion ... of the relevant class
  of persons» må legge til grunn at varene stammer fra en
  spesiell næringsdrivende, jf. Chiemsee
  Modellbetegnelser o.l., jf. R-63/99 (7) O.J. OHIM
  2000, 209
  Vareutstyr, jf. 2. avd. kj. 7075, NIR 2002 s. 84 (Heinz)

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  102
    Erverv av særpreg (forts.)
  Et varemerke som har ervervet særpreg gjennom
  bruk, kan ikke nektes registrert under henvisning
  til et alminnelig friholdelsesbehov, jf. Chiemsee
  En vareform som er nødvendig for å oppnå et
  teknisk resultat mv., jf. art. 3(1)(e) TMD, kan
  ikke registreres selv om den har oppnådd
  særpreg gjennom bruk, jf. C-299/99 (Philips)
  18.6.02

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  103
       Søknadsbehandlingen
  Søknad og prioritet
    søknadens innhold og inngivelse, jf. vml. § 17 første ledd
    prioritet fra søknadsdagen, evt. prioritetsdagen, jf. vml. § 7
    (innarbeidede merker har prioritet fra innarbeidelsen)
    vilkårene for at en søknad skal anses inngitt, jf. vml. § 17
    annet ledd og § 19 annet ledd
    prioritet fra tidligere inngitt søknad, jf. vml. § 30 (jf. vmf.
    § 10) og § 23, eller internasjonal utstilling i Norge, jf. § 18
    særlige kollisjonsregler, jf. vml. §§ 8 til 10
    virkningene av internasjonale registreringer, jf. vml. § 53             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett     104
   Søknadsbehandlingen (forts.)
 Varefortegnelsen, vml. §§ 16 og 17 jf. vmb.
 kap. 3
 Endringer under søknadsbehandlingen
   endringer av varemerket, jf. vml. § 24
   endringer av varefortegnelsen, jf. vmb. § 3-3

  Registrering og fornyelse, vml. § 23 og
  § 23a

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  105
     Ugyldighet og slettelse
  Ugyldighet, jf. vml. § 25 første ledd
   opphevelse pga. forhold som forelå ved
   registreringen
   tilbakevirkende kraft

  Slettelse, jf. vml. § 25 annet ledd, § 25a (jf.
  art. 12 TMD) og § 26
   opphevelse pga. senere inntrådte forhold
   virkning fra avgjørelsestidspunktet eller fra det
   tidspunkt slettelsesgrunnen oppsto

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  106
          Brukspliktregelen
  Ikke plikt til å bruke, men grunnlag for slettelse
  Begrunnelse: Begrense antallet defensivregistreringer, jf. fortalens
  åttende betraktning
  «innen fem år fra registreringsdagen»
     Regnes fra den opprinnelige registreringen
     Flere registreringer med beslektede rettighetshavere
     Flere registreringer av lignende merker
  Kravet om reell bruk («genuine use»), jf. C-40/01 MINIMAX
  («begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for
  de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket»
  (premiss 38) ) T-39/01 (HIWATT) («Genuine use is …
  excluding minimal or insufficient use … [The use must be]
  effective, consistent over time and stable in terms of the
  configuration of the sign»)

               Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  107
     Brukspliktregelen (forts.)
  «rimelig grunn», jf. Nestlé v. Zeta [2000] ETMR 226
  (High Court 1999)
  Bruk av lignende merker, jf. OHIM Opp. div. 1269/99
  Volkswagen v. Fiat (LUPO); R-608/00 (HELADERIA
  PALAZZO); R-129/00 (VISIO®)
  Bruk med samtykke fra merkehaveren
  Delvis slettelse, jf. Borgarting lagmannsrett har i dom
  12. november 2003 (TRIPP TRAPP)
  Bruksplikt for innarbeidede merker? jf. Rt. 1999
  s. 1725 (LUNDETANGEN)
  Forslaget i NOU 2001: 8

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  108
R-608/00 (HELADERIA
  PALAZZO) ←
  Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  109
     Varemerkerettens innhold
  Den negative side (forbudsretten), jf. vml. § 4
  Den positive side (utnyttelsesretten)
  Enerettens omfang
    territorialprinsippet, jf. vml. § 4 første ledd annet punktum
    bruk «i næringsvirksomhet»
    som «kjennetegn ... for sine varer», jf. C-2/00 Hölterhoff
    utnyttelse av varemerkets egenverdi, jf. C-206/01 ARSENAL
    kravet om forvekselbarhet, jf. vml. §§ 4 og 6            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  110
    Unntak fra varemerkeretten
  Bruk av navn og adresse, jf. vml. § 5 annet ledd; art. 6(1)(d) TMD,
  se C-228/03 (Gillette)
  Andre deskriptive elementer, jf. vml. § 5 første ledd og § 15; art.
  6(1)(b) og (d) TMD
  Passivitet, jf. vml. §§ 8 og 9
  Konsumpsjon
    utvikling fra internrettslig til EØS-rettslig konsumpsjon (EØS-avtalens art.
    11 og 13)
    direktivets konsumpsjonsregel (art. 7)
    konsumpsjonsregelens rekkevidde – regional eller internasjonal
    konsumpsjon? jf. E-2/97 Maglite og C-355/96 Silhouette
    adgangen til markedsføring av parallellimporterte varer, jf. Rt. 2004 s. 904
    (Paranova); Rt. 2004 s. 1474 (volvoimport.no); C-228/03 (Gillette)


              Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett       111
       Risiko for forveksling
  Betydning for registrerbarheten (§ 14 første ledd nr. 6)
  og for eneretten (§ 4)
  Hovedelementene i vurderingen
    kjennetegnslikhet
    vareslagslikhet (§ 6)
  Unntak fra kravet om forvekselbarhet
    identiske varemerker for identiske varer, jf. C-206/01
    ARSENAL og C-291/00 ARTHUR ET FELICIE
    Kodakregelen
    naturlige varekjennetegn


             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  112
   Prinsippene for vurderingen
  Helhetsvurdering av kjennetegns- og vareslagslikheten, jf. C-
  39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 [17]; C-342/97 Lloyd, Sml.
  1999 s. I-3819 [19]; 2. avd. kj. 6948, NIR 2001 s. 436
  Slik gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene, jf. Lloyd
  [25], smnl. Rt. 1998 s. 1988 COSMICA (en ikke ubetydelig
  del av omsetningskretsen)
  Forvekselbarhet foreligger ved risiko for (i) forveksling av
  varene (direkte forveksling), eller (ii) antagelse om
  kommersiell forbindelse (indirekte forveksling), jf. C-
  251/95 Sabel v. Puma, Sml. 1997 s. I-6191 [18]; Canon [29]
  Risiko for assosiering er ikke nok, jf. Puma [18]

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  113
       Generelle momenter
  Merkebevisstheten, C-342/97 Lloyd v. Klijsen, Sml. 1999 s.
  I-3819 [26]; jf. Rt. 1998 s. 1988 (COSMEA/COSMICA);
  2. avd. kj. 6657, NIR 2000 s. 95 (METRO/METROPOL);
  R-22/01 (PICASSO/PICARO) [2002] ETMR 346
  Omsetningsmåten, jf. 2. avd. kj. 6840 (MET-O-
  MATIC/METO)
  Det eldste merkets særpreg, jf. C-251/95 Sabel v. Puma,
  Sml. 1997 s. I-6191; C-39/97 Canon v. MGM , Sml. 1998
  s. I-5507; Lloyd
  Vareslagslikheten
  Kjennetegnslikheten

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  114
        Vareslagslikheten
  Utgangspunktet for vurderingen
   registrerte og innarbeidede varemerker
   registrerbarhets- og inngrepsvurderingen

   registreringer for hele klasse 42, jf. 2. avd. kj. 6607,
   NIR 1999 s. 237 (WENDY)
   vurderingen konsentreres om de varer hvor risikoen
   for forveksling er størst, jf. Rt. 1998 s. 1988
   (COSMEA/COSMICA)


           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  115
     Vareslagslikheten (forts.)
  Konkurranseforhold, jf. OHIM Opp. div. 811/99
  [2000] ETMR 638 (øl og mineralvann)
  Fellesskap i bruk eller formål, jf. 2. avd. kj. 6840 (MET-
  O-MATIC/METO)
  Fellesskap i produksjon, jf. Oslo byrett NIR 2001 s. 449
  (PEPITO/PEPITA) og 2. avd. kj. 6840 (MET-O-
  MATIC/METO)
  Fellesskap i omsetning, jf. OHIM Opp. div. 811/99
  [2000] ETMR 638 (øl og mineralvann)
  Helhetsvurdering, jf. C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-
  5507 [23]

           Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  116
        Kjennetegnslikheten
  Utgangspunktet for vurderingen
    registrerte og innarbeidede varemerker
    fargeregistreringer og svart/hvitt registreringer, Rt. 1992
    s. 1030; NIR 1995 s. 681 (SPENDRUP’S)
  Helhetsvurdering, jf. C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-
  3819 [25], men særlig vekt på dominanter
    fantasipregede og fremtredende ord, jf. R-813/99
    (PAPETERIES DE L’ATLANTIQUE S.A.)
    dominerende ord i kombinerte merker, jf. 2. avd. kj. 6657,
    NIR 2000 s. 95 (METRO fig./METROPOL)
    dominerende figurer i kombinerte merker, jf. R-433/00
    (ARTHUR/ARTHUR) [2002] ETMR 653; 2. avd. kj. 6947
    (TOUJOURS fig./ALWAYS)
    svake merkeelementer, R-499/99 (CAMOMILA INTEA fig.)

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   117
OHIM R-813/99 (PAPETERIES) ←
     Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  118
NIR 2000 s. 95 (METRO) ←
    Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  119
R-433/00 (ARTHUR/ARTHUR) ←
    Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  120
2. avd. kj. 6947 (TOUJOURS) ←
     Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  121
R-499/99 (CAMOMILA INTEA)
    Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  122
     Kjennetegnslikheten (forts.)
  Visuell likhet, jf. OHIM Opp. div. 151/99 (JUNK
  fig./FUNK fig.)
  Fonetisk likhet, jf. 2. avd. kj. 6680 (BRUMLE/DUMLE)
  og 2. avd. kj. 6864 (ELANIQ/ELANCYL)
  Begrepsmessig innhold
    hvilke begrep formidler merkene? jf. 2. avd. kj. 6958 (IMETEC
    fig./AMETEK) og 2. avd. kj. 6951 (POWERMAN/MAN)
    begrepsmessig likhet, jf. OHIM R-616/99 (PRIVATE
    PLEASURES / SECRET PLEASURES) og 2. avd. kj. 6901
    (ELLE-MELLE/ELLE)
    beslektede begreper, jf. OHIM R-109/99 (SUNSET/SUNRISE)

             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  123
OHIM Opp. div. 151/99
 (JUNK/FUNK) ←
   Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  124
    Kjennetegnslikheten (forts.)
  Begrepsmessig innhold (forts.)
    betydningen av begrepsmessig ulikhet, jf. OHIM Opp. div.
    151/99 (JUNK fig. / FUNK fig.) og 2. avd. kj. 6777, NIR 1999
    s. 732 (GAIO/GAIA)
  Helhetsvurdering, men likhet i ett aspekt kan være nok
    begrepsmessig likhet, jf. C-251/95 Sabel v. Puma, Sml. 1997 s. I-
    6191; 2. avd. kj. 6901 (ELLE-MELLE/ELLE)
    fonetisk likhet, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen, Sml. 1999 s. I-3819
    (premiss 28); 2. avd. kj. 6680 (BRUMLE/DUMLE)
    det må foretas en konkret vurdering av likhetens betydning for de
    varer det gjelder, jf. R-433/00 (ARTHUR/ARTHUR) [2002]
    ETMR 653
             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   125
   Kjennetegnslikheten (forts.)
  Merker som tar opp i seg et annet merke, jf. 2.
  avd. kj. 6867, NIR 2000 s. 285 (ISOMAX/
  MAX); 2. avd. kj. 6657, NIR 2000 s. 95
  (METRO/METROPOL); 2. avd. kj. 7045,
  NIR 2001 s. 452 (CIR/CIRRUS)
          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  126
  Kodakregelen (vml. § 6 annet ledd)
  Kodakregelens formål, jf. OHIM R-802/99 (DUPLO)
  «selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende
  slag»
    vareslagslikhet ikke et vilkår, men likheten har betydning, jf.
    R-283/99 (HOLLYWOOD/HOLLYWOOD) [2002] ETMR
    705
    gjelder også likeartede varer, jf. C-292/00 DAVIDOFF
    bare betydning for vareslagslikheten? jf. 2. avd. kj. 6823, NIR
    2001 s. 284 (McMOON/McDONALD’S)             Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   127
       Kodakregelen (forts.)
  «velkjent og har ... anseelse» («has a reputation»)
    varemerket må være kjent, men behøver ikke være kjent for
    kvalitet, eksklusivitet e.l., jf. C-375/97 CHEVY, Sml. 1999 s.
    I-5421; R-283/99 (HOLLYWOOD/HOLLYWOOD) [2002]
    ETMR 705
    varemerkets image kan ha betydning for vurderingen av om
    det er utsatt for skade, jf. R-283/99
    (HOLLYWOOD/HOLLYWOOD) [2002] ETMR 705
  «her i riket» («in the Member State»), jf. C-375/97
  CHEVY, Sml. 1999 s. I-5421

            Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett   128
      Kodakregelen (forts.)
  «urimelig utnyttelse» («unfair advantage of»), jf.
  C-375/97 CHEVY, Sml. 1999 s. I-5421; R-
  283/99 (HOLLYWOOD/ HOLLYWOOD)
  [2002] ETMR 705
  «forringelse av … anseelse» («detrimental to»), jf.
  OHIM R-802/99 (DUPLO); R-283/99
  (HOLLYWOOD/HOLLYWOOD) [2002]
  ETMR 705

          Are Stenvik: Kjennetegns- og patentrett  129

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:59
posted:11/17/2011
language:Norwegian
pages:129