Kaynagi belli olmayan kan temaslarinda profilaksi ve izlem

Document Sample
Kaynagi belli olmayan kan temaslarinda profilaksi ve izlem Powered By Docstoc
					  Kaynağı belli olmayan kan
  temaslarında profilaksi ve
  izlem

      Dr. Deniz Gökengin
    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
        Anabilim Dalı
Kanla bulaştığı bildirilmiş etkenler
  Blastomyces        Leptospira
  Brucella          Mycoplasma caviae
  Cryptococcus        Mycobacterium
  Corynebacterium       marinum
  diphteriae          Mycobacterium
  Ebola virüsü         tuberculosis
  HBV             Plasmodium
  HCV             Rickettsia typhi
  Herpes simpleks virüsü    Treponema pallidum
  HİV             Toxoplasma gondii
  KKKA             VZV
Riskli temas
 Perkütan yaralanma
 (iğne veya keskin alet,
 keskin doku ve
 organlar)
 Mukoza veya
 zedelenmiş deri (çatlak,
 sıyrık, açık yara, ülser,
 dermatit) ile temas
 Sağlam deri ile uzun
 süreli veya yaygın deri
 bölgelerini kapsayan
 temas
Bulaşmada önem taşıyan faktörler
 Enfeksiyonun toplumdaki prevalansı
 Enfeksiyon bulaşmasına zemin hazırlayan
 işlemlerin sıklığı
 Temasın niteliği
 Temas edilen örneğin içinde bulunan virüs
 miktarı
 Temas öncesi ve sonrası profilaksinin
 ulaşılabilirliği
Enfeksiyöz örnekler
 Kan
 Doku örnekleri
 Vücut sıvıları
   Semen, vajinal
   salgılar, BOS, plevra
   sıvısı, periton sıvısı,
   perikart sıvısı, sinoviya
   sıvısı, amniyon sıvısı,
   anne sütü
Enfeksiyöz kabul edilmeyen
örnekler
 Gözle görülür miktarda kan içermedikçe
   Dışkı
   Burun salgıları
   Tükürük
   Balgam
   Ter
   İdrar
   Kusmuk
Sağlık hizmetinde kanla temas
sıklığı
 Kanla en azından bir
 kez temas ile
 sonuçlanan işlemlerin
 oranı
    %3-50
 Keskin alet ile en az bir
 kez yaralanma ile
 sonuçlanan işlemlerin
 oranı
    %0,1-%5               Beltrami ve ark. Clin Microbiol Rev 2000
Sağlık hizmetinde kanla temas sıklığı
 ABD’de iğne ile yaralanmalarının yıllık sıklığı
 600,000-1,000,000
 Mesleki temas sonucunda gelişen
 hastalıkların küresel yükü (DSÖ tahmini)
    B ve C hepatiti için %40
    HİV için %2,5
                 Wilburn S. Int J Occup Environ Health 2004
Temas ve yaralanma açısından
özgül risk faktörleri
 Perkütan yaralanmaların
 %73’ü dikiş atma sırasında
 En yüksek oranlar
 jinekolojik cerrahi girişimler
 sırasında
 Cerrahlar için risk faktörleri
    Acil cerrahi işlem
    Hastanın >250 ml kan
    kaybetmesi
    Ameliyatın >1 saat
    sürmesi

               Beltrami ve ark. Clin Microbiol Rev 2000
Kanla temas epidemiyolojisi
 Ortopedik cerrahlar (Tokars 1992)
   Son ay içinde %87,4 kan-deri teması, %39,2 perkütan
   kan teması
 Patologlar (O’Brian 1991)
   Son yıl içinde %56 kesi veya iğne batması
 Ebeler (Willy 1990)
   Son 6 ay içinde %51 yüze kan sıçraması, %24 en az 1
   kez iğne batması
 Tıp öğrencileri ve asistanlar (O’Neill 1992)
   Son yıl içinde %71 hasta kanı veya vücut sıvısıyla
   temas
 4. ve 5. sınıf tıp öğrencileri (Osborn 1999)
   Yedi yılık eğitim süresinde %12 vücut sıvıları ile temas
 Kanla temas epidemiyolojisi-Türkiye
 OMÜ.T.F. öğrencileri
 (261)*
    Kanla temas %68,6
    Diğer sıvılarla temas
    %31.8
 Osmangazi Ü.T.F.
 Hemşireler (289)**
    İğne batması %76.2
    %5,3 standart önlemlere
    uyuyor


                 *Topbaş M 1998
                 **Ayrancı U 2004
Kanla temas epidemiyolojisi-Türkiye
 Ankara Ü.T.F. Sağlık
 çalışanları (988)*
    Kanla temas %64
    En sık iğne batması
    (%45)
 Yaralananlarda
   %28 koruyucu giysi
   kullanmamış
   %67 tıbbi yardım
   almamış


               *Azap A 2005
En yüksek riske sahip olanlar
 Temizlik personeli
 Yenidoğan bölümü çalışanları
 Hemşireler***
 Laboratuvar çalışanları (kan alanlar)***
 Klinik, acil servis, yoğun bakım doktorları
 Cerrahlar (kadın-doğum, genel cerrahi, kalp
 cerrahisi)
 Diş doktorları
 Perkütan yaralanmada bulaşma riskleri


 HBV ile enfekte hastadan
 (“e” antijeni +) 1/3
 HCV ile enfekte hastadan
 1/30
 HİV ile enfekte hastadan
 1/300
HIV bulaşma riski
 HIV ile enfekte kişinin kanıyla
    perkütan temastan sonra %0,3
    mukoza temasından sonra %0.09
    zedelenmiş deri temasından sonra (bilinmiyor;
    <%1 olduğu tahmin ediliyor)
 Diğer örneklerle temasta daha da düşük
                 * http.patients.uptodate.com
HIV bulaşma riskinde etkili
faktörler
 Temasın niteliği
  Temas edilen örnek ve kan içerip
   içermemesi
   Örneğin miktarı
   Temasta aracılık eden gereçler
   (lümenli-lümensiz, kanla bulaşık
   olma-olmama)
   Temasın düzeyi (derin-yüzeysel)
 Hastalığın düzeyi
   Plazma viremi düzeyinin etkisi tam
   olarak bilinmiyor
   Hastanın temastan sonraki 60 gün
   içinde ölmesi risk faktörü olarak
   kabul ediliyor*
                     *Cardo ve ark. N Engl J Med 1997
Aerozollerle bulaşma
 Diş tedavisi sırasında aerozollerde HBV
 saptanmış*
 HIV araştırılmamış
 Teorik olarak bulaşabilir
 Pratikte bilinmiyor; şu ana dek bildirilmemiş
             * Toroğlu MS Angle Orthod 2003
HBV bulaşma riski
 Kan ve seröz sıvılarda virüs yüksek titrede bulunabilir
  (109 viryon/ml)
  Tükürük, semen ve vajinal salgılarda serumdakinden
  1000-10 000 kez daha az miktarda
  Diğer vücut sıvılarında (kanla kontamine olmadıkça
  çok düşük düzeyde)—ancak bunlarla da bulaşma
  olabilir
  En sık iğne ile yaralanmada
  İğne ile yaralanmadan sonra bulaşma riski
    HBeAg pozitif kaynaktan %37-62
    HBeAg negatif kaynaktan %6-37
HCV bulaşma riski
 En sık kan ile temas sonucunda
 Diğer vücut sıvılarındaki virüs miktarı HBV’ye
 göre 10 kez daha az
 Tükürükte virüs bulunabilir ama bulaşma ile
 ilişkilendirilmemiş
 İdrar, dışkı veya vajinal salgılarda virüs
 saptanmamış
HCV bulaşma riski
 Virüsün, enfeksiyon bulaşmasına neden
 olacak eşik değeri bilinmiyor
 Keskin aletle yaralanma sonrası HCV
 bulaşma oranı ortalama %0,5-1,8 (%0-10)
 İleriye dönük çalışmalarda mukoza veya
 sağlam deri temasında bulaşma
 saptanmamış
 Göze kan sıçraması ve dişçilik işlemleri
 sonucu HCV geçişi bildirilmiş
Mesleki temasların yönetimi
 Her kuruluşun yazılı protokolleri olmalı
 Kurumda çalışan tüm sağlık çalışanları
 bilgilendirilmeli
 Danışmanlık hizmeti tüm çalışma saatlerinde
 ulaşılabilir olmalı
 Hizmetler ücretsiz olmalı
 TSP’de zaman kaybedilmemesi için ilaç ve
 serumlar önceden hazır bulundurulmalı
Temas eden kişinin yapacakları
 Temas bölgesinin akan su ve sabun ile
 yıkanması (antiseptiklerin yararı ?)
 Göze, ağza veya burna temas varsa suyla
 iyice yıkanması/çalkalanması
 Yaralanma varsa, yara üzerine çok fazla
 bastırmadan, akan su altında kanın akıtılması
 Vakit kaybetmeden Enfeksiyon Hastalıkları
 hekimine veya EKK’ye başvurulması
Sorumlu kişinin yapacakları
 Tıbbi kayıt tutulmalı (kayıtlar gizli olmalı)
   Sağlık çalışanına ilişkin demografik bilgiler
   Temasın niteliği (tarih, saat, yapılan işlem,
   temas türü, temas edilen örnek ve miktarı,
   temas süresi, kullanılan gerecin türü, temasın
   şiddeti)
 Kaynak kişinin HİV/HBV/HCV durumu en kısa
 zamanda öğrenilmeye çalışılmalı
 Yapılan tüm işlemler ve izlem bulguları
 kaydedilmeli
Profilaksiye başlama zamanı
 Ne kadar erken başlanırsa başarı oranı o
 kadar yüksek
   HİV için1-2 saat içinde
   HBV için 24 saat içinde
 Sınır süre
   HİV için genellikle 72 saat
   Bulaşma riskinin çok yüksek olduğu
   durumlarda daha geç bile olsa başlanabilir
   HBV için 1 hafta
  Perkütan yaralanmada HİV için TSP*
Temas      HIV (+)     HIV (+)    HIV durumu     Kaynak (?)     HIV (-)
türü       1. sınıf     2. sınıf   (?)


Hafif      2 ilaç ile TSP  ≥3 ilaç ile  Gen. TSP      Gen. TSP      TSP
(lümensiz             TSP      önerilmez     önerilmez     gerekmez
iğne,                      HIV (+) kişi ile  HIV (+) kişi ile
yüzeysel                    temas riski    temas riski
sıyrık)                     fazla ise 2 ilaç  fazla ise 2 ilaç
                        ile TSP      ile TSP
                        verilebilir    verilebilir
Yoğun      ≥3 ilaç ile   ≥3 ilaç ile  Gen. TSP      Gen. TSP      TSP
(lümenli iğne,  TSP       TSP      önerilmez     önerilmez     gerekmez
derin yara,                   HIV (+) kişi ile  HIV (+) kişi ile
görünür kan,                  temas riski    temas riski
arter/vende                   fazla ise 2 ilaç  fazla ise 2 ilaç
kullanılmış                   ile TSP      ile TSP
iğne)                      verilebilir    verilebilir


                                    *MMWR 2005
  Mukoza ve zedelenmiş deri
  temaslarında HİV için TSP*

Temas   HIV (+)   HIV (+)    HIV durumu (?)     Kaynak (?)      HIV (-)
türü    1. sınıf   2. sınıf
Az     2 ilaç ile  2 ilaç ile  Gen. TSP        Gen. TSP       TSP
miktarda  TSP     TSP      önerilmez        önerilmez      gerekmezÇok    2 ilaç ile  ≥3 ilaç ile  Gen. TSP        Gen. TSP       TSP
miktarda  TSP     TSP      önerilmez        önerilmez      gerekmez
                   HIV (+) kişi ile    HIV (+) kişi ile
                   temas riski fazla ise  temas riski fazla
                   2 ilaç ile TSP     ise 2 ilaç ile TSP
                   verilebilir       verilebilir                                     *MMWR 2005
Kaynağın riskinin değerlendirilmesi
 Tıbbi kayıtlarında HBV/HCV/HİV pozitifliği var mı?
 HBV/HCV/HİV enfeksiyonlarının endemik olduğu bir
  ülkeden mi geliyor?
  Dİ ilaç kullanıyor mu?
  Eşcinsel veya çiftcinsel kişi mi?
  Seks işçisi mi?
  HİV/HBV/HCV pozitif olduğu bilinen bir kişi ile
  korunmasız cinsel ilişkiye girmiş mi?
  Cezaevine girmiş mi, halen cezaevinde mi?
  Bağışık yetmezlik öyküsü var mı?
TSP için 2 ilaçlı ART rejimleri
  Öncelikli
   AZT + 3TC
   AZT + FTC
   TDF + 3TC
   TDF + FTC

  Alternatif
   3TC + d4T
   FTC + d4T
   3TC + ddI
   FTC + ddI
TSP için ≥3 ilaçlı ART rejimleri
 Temel rejime ek olarak
 LPV/RTV
 ATV ± RTV
 FAPV ± RTV
 IDV ± RTV
 SQV + RTV
 NFV
 EFV
TSP için önerilmeyen ilaçlar
 NVP
   Hepatotoksisite
 DLV
   Ağır döküntü, Stevens-Johnson sendromu
 ABC
   Şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları
 ddC
   Zayıf antiretroviral etki, tolerabilite, 3x doz
Temas sonrası izlem
   Başlangıç serolojisi
     6. hf, 12. hf ve 6. (12.) ayda seroloji (EİA)
     tekrarı
    Başlangıçta hemogram ve biyokimyasal testler
     TSP başladıktan 2 hf. sonra tekrar
    Kan ve organ bağışından, gebe kalmaktan ve
    emzirmekten kaçınılması
    Korunmalı cinsel ilişki
    Temastan sonraki 72. saatte durumun yeniden
    değerlendirilmesi
HBV için TSP
Karşılaşan kişinin aşı ve antikor  Kaynak HBsAg(+) olduğunda öneriler
  durumu
 Aşısız veya eksik aşı…………     HBIG x 1 (Anti HBs baktıktan sonra*)
                  Aşı şemasına başla
 Önceden aşılı
Aşıya yanıtı var…………………       Öneri yok

Aşıya yanıtı yok…………………       HBIG x 1
                  Yeniden aşı şemasına başla
                       veya
                  1 ay sonra HBIG tekrar et

Antikor yanıtı bilinmiyor………..   Karşılaşan kişide anti-HBs bak

                  Yeterli ise öneri yok
                  Yetersizse HBIG x 1 ve 1 doz rapel aşı
                         MMWR 2001
                         *Eurosurveillance 2005
HBV için TSP
Karşılaşan kişinin aşı ve   Kaynağın durumu
 antikor durumu         bilinmediğinde öneriler
 Aşısız veya eksik aşı    Hızlı aşı şemasına başla
                (Anti-HBs yetersizse HBIG + aşı*)
 Önceden aşılanmış
Aşıya yanıtı var…………………    Öneri yok
Aşıya yanıtı yok…………………    Kaynak yüksek riskli ise HBsAg(+)
                 gibi davran
Antikor yanıtı bilinmiyor………  Karşılaşan kişide anti-HBs bak
                 Yeterli ise öneri yok
                 Yetersizse bir rapel aşı, titreyi
                 1-2 ay sonra kontrol et

                      MMWR 2001
                      *Eurosurveillance 2005
Temas sonrası izlem
 Yukarıdaki önerilere uyulduğu takdirde temas
 sonrası izlem önerilmemektedir.
HCV için TSP
 Ig, antiviraller etkisiz, etkili aşı yok
 İzlem önemli
    Kaynağın Anti-HCV durumu
    Temas eden kişinin serolojik ve biyokimyasal
    testleri
      Başlangıçta anti-HCV ve ALT
      4. ve 6. ayda anti-HCV
      4.-6. haftada ALT
      Erken tanı için 4.-6. haftada HCV RNA
ILO/WHO Birleşik Toplantısı
2005 Cenevre
 Sağlık çalışanlarına HIV geçişi tanımlanmış
 >300 olgu
 %90’ı Avrupa veya Kuzey Amerika’da (toplam
 HIV yükünün %4’ünden sorumlu ülkeler)
 Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu
 tahmin ediliyor
 Her yıl 35 yeni HİV olgusunun eklendiği öne
 sürülüyor
 HİV için TSP başarısızlığına örnekler
Yıl  Gereç     TSP rejimi  Başlama HIV  ART   Direnç
                  Zamanı durumu
1992  Biyopsi iğnesi ZDV+ddI    0,5 sa  AIDS   +  ?

1996  Lümenli iğne  ZDV+ddI    1,5 sa  Asemp.  -  Test yok
                       HIV
1997  Lümenli iğne  ZDV+3TC+IDV 1,5 sa   AIDS   +  Hayır

1998  Lümenli iğne  ZDV+3TC+ddI  0,7 sa  AIDS   +  Evet
           +IDV
1999  Bilinmeyen   ddI+d4T+NVP  2,0 sa  AIDS   +  Evet
    kesici alet
2001  Flebotomi   ZDV+3TC+IDV 1,6 sa   AIDS   +  Evet
    iğnesi
HİV için TSP kullananlarda uyum*
 492 sağlık çalışanına TSP reçetesi
   %63’ü en az 3 ilaç içeriyor
 449 olgunun 6 haftalık izlem sonuçları
   %43’ü tedaviyi tamamlamış
   %44’ü tedaviyi kesmiş
   %13’ü ≥1 ilacı kesmiş/doz değişikliği/ilaç
   eklemiş
 Tedaviyi kesme nedenleri
   %54 yan etki (6 olguda ciddi yan etki)
   %38 kaynak HIV (-)

     * Wang ve ark. Infection Control and Hospital Epidemiology 2000
Sağlık çalışanlarında HIV *
 ABD--Aralık 2001 itibariyle
   57 mesleki bulaş (48 perkütan yaralanma, 5
   mükokütanöz temas, 2 olguda her iki temas
   birden, 2 olguda bilinmiyor)—24’ü hemşire
   139 olası mesleki bulaş—35’i hemşire
 İngiltere—Temmuz 2003 itibariyle
   5 mesleki bulaş
   12 olası mesleki bulaş                  *http://www.avert.org
Sağlık çalışanlarında HBV

 1985—12.000 sağlık çalışanı HBV ile enfekte
 (CDC)
 Aşılama ve standart önlemler ile birlikte ciddi
 bir azalma*
    1983’te 17.000 (386/100.000)
    1995’te 400 (9,1/100.000)                 *Mahoney 1997
Sağlık çalışanlarında Hepatit B göstergeleri
(Türkiye, çok merkezli çalışma sonuçları)

Yıllar    HBsAg     Anti-HBs     Aşılı

1989-99    1,2-14,3    11,4-55,8    23,4-28,0
2000-05    2.2-5,9    11,8-58,2    21,8-59,8

*1990 sonrası aşı uygulamasına başlanması, 98 sonrası rutin
 aşılama programı                    Mıstık R. Viral Hepatitler 2007
Sağlık çalışanlarında HCV

 Anti-HCV oranları, genel toplumdakine
 benzer veya daha düşük
 Kan teması veya iğne batması oranı yüksek
 çalışanlarda dahi oranlar yüksek değil
Sağlık çalışanlarında HCV
(Türkiye, çok merkezli çalışma sonuçları)


 Yıllar       Anti-HCV pozitifliği

 1989-99          %0-2,9
 2000-05          %0-2,1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi verileri
 Riskli temaslar
    2005 yılında 11 kişi
    2006 yılında 9 kişi
    2007 yılında 30 kişi
    2008 yılında 19 kişi
 Çoğunluğu hemşire
 3 kişiye antiretroviral profilaksi, diğerlerine aşı
 ve/ya HBİG
Ege Üniversitei Tıp Fakültesi Verileri
 2008 yılın ait verilerin açılımı
   Toplam yaralanma sayısı 19
    Deri altı-15

    Derin-1

    Yüzeysel sıyrık-1

    Kas içi-2

   Kaynağı bilinmeyenler 12 kişi
   Kaynağı belli olan 7 kişide 2 kaynak HBsAg (+)
   Yaralanan sağlık çalışanlarının 9’u aşılı, 4’ü aşısız
   8 kişiye 1 doz aşı ve 2 kişiye IG yapılmış

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:11/17/2011
language:Turkish
pages:47