0001 - 022579

Document Sample
0001 - 022579 Powered By Docstoc
					      Bibliografia Technickej univerzity vo Zvolene 2001
                  Časť: Lesnícka fakulta

       Bibliography of the Technical University in Zvolen 2001
                 Part: The Faculty of Forestry


0001 - 022579
Hraboš severský (Microtus oeconomus) - nové lokality výskytu na juţnom Slovensku [Microtus
oeconomus - new localities of occurrence in the Southern Slovakia] / Michal Ambros...[et al.].
In: Chránené územia Slovenska : odborno-metodický a informačný časopis štátnej ochrany
prírody. - ISSN 1335-1737. - Č. 49 (2001), s. 11-12.
[AMBROS, Michal - BOĎOVÁ, Mária - DUDICH, Alexander - STOLLMANN, Andrej]


0002 - 022257
Microphotometry and tomography as tools for the study of internal wood structures
[Mikrofotometria a tomografia ako nástroje pre štúdium vnútornej štruktúry dreva] [Poster] /
Vladimír Bahýľ...[et al.].
In: International conference Tree Rings and People : Davos 22.-26. September 2001. - [Davos] :
[Swiss Federal Research Institute], 2001. - S. 20.
[BAHÝĽ, Vladimír - ĎURSKÝ, Ján - GAJTANSKÁ, Milada - PHAM VAN TINH - SEIFERT,
Th. - ZBOŇÁK, Anton]
112/L/01


0003 - 021753
Kvantifikácia ukazovateľov ekonomickej efektívnosti v lesnom hospodárstve [Quantification of
economic efficiency indicators in forest management] / Emília Baláţová.
In: Financovanie 2000/I lesy-drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1009-4. - S. 21-25.
[BALÁŢOVÁ, Emília]


0004 - 022188
Model produktivity práce a jeho aplikácia na podniky štátnych a neštátnych lesov [Model of the
labour productivity and its application at state and private forest businesses] / Emília Baláţová.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 9-14.
[BALÁŢOVÁ, Emília]


0005 - 022289
Pridaná hodnota - významný ukazovateľ merania hodnoty produkcie [Added value - on important
indicator of production value measurement] / Emília Baláţová.
In: Financovanie 2001 lesy - drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zostav.
Iveta Hajdúchová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1087-8. - S.
99-105.
[BALÁŢOVÁ, Emília]


0006 - 022303
Výrobné faktory a výrobné podmienky v lesnom hospodárstve [Production factors and conditions
in forest management] / Emília Baláţová.
In: Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000 :
zborník zo seminára. - Bratislava : EU - vydavateľstvo Ekonóm, 2001. - ISBN 80-225-1387-3. -
S. 425-430.
[BALÁŢOVÁ, Emília]
138/L/01


0007 - 021873
Geologická mapa Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej níţiny [Geological map of the
"Chvojnická pahorkatina" hills and the northern part of the "Borská níţina" lowland] / Vladimír
Baňacký...[et al.].
In: Mineralia slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geologických
organizácií. - ISSN 0369-2086. - Roč. 33, č. 3 (2001), s. 297.
[BAŇACKÝ, Vladimír - ELEČKO, Michal - POTFAJ, Michal - VASS, Dionýz]


0008 - 022418
Analýzy a čiastkové syntézy [Analyses and partial syntheses] / Boris Beláček. - 1.1, Prvotná
krajinná štruktúra [Primary landscape structure]. - 1.1.1, Geologické pomery [Geological
conditions].
In: Krajinnoekologický plán KÚ Detva : prvá verzia dokumentácie na pripomienkovanie a
doplnky / Rudolf Midriak...[et al.]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - S. 15-18.
[BELÁČEK, Boris]
214/L/010009 - 021950
Geológia [Geology] / Boris Beláček, Dionýs Vass.
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[BELÁČEK, Boris - VASS, Dionýz]


0010 - 022489
Zhodnotenie zdravotného stavu dubov vo vybraných prírodných rezerváciách východného
Slovenska [Evaluation of oak health in the selected nature reserves of East Slovakia] [poster] /
Slávka Bernadovičová, Peter Lešo.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S.292.
[BERNADOVIČOVÁ, Slávka - LEŠO, Peter]
250/L/01


0011 - 022156
Biotechnické metódy stabilizácií a zakladania vegetačných krytov na svahoch cestných
komunikácií [Biotechnical methods of stabilization and vegetative cover establishment in the
road slopes] / Marián Böhmer, Pavol Dvorščák.
In: Diaľnica a cestné komunikácie : zborník prednášok. - Bratislava : Slovenská technická
univerzita, 2001. - S. [nestránkované].
[BÖHMER, Marián - DVORŠČÁK, Pavol]
63/L/01


0012 - 021983
Mnoţstvo drevného prachu v hydromulčovej zmesi potrebného na dosiahnutie protierózneho
účinku [Quality of wood fibre dust in hydromulch mixture required to reach the erosion control
effect] / Marián Böhmer, Miroslav Hríb.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 25-34.
[BÖHMER, Marián - HRÍB, Miroslav]


0013 - 021981
Vplyv imisií na výškový rast smrekových porastov [The influence of immission stress on height
growth in spruce stands] / Ladislav Brezina, Róbert Sedmák. - Č. projektu: VEGA 1/6276/99;
1/7052/20.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 9-23.
[BREZINA, Ladislav - SEDMÁK, Róbert]


0014 - 022395
Atmogénne vstupy a ich vplyv na štruktúru a stabilitu typických lesných ekosystémov Slovenska
[Atmogenic input and its influence on the stability of typical forest ecosystems in Slovakia] /
Eduard Bublinec (vedúci projektu). - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, [2000]. - Č.
projektu: K-GAV č.8.
[BUBLINEC, Eduard]
199/L/01
0015 - 021949
Pedológia [Pedology] / Eduard Bublinec, Juraj Gregor, Ladislav Tuţinský.
In: Slovenské pralesy = Slovak forests diversity and conservation : diverzita a ochrana / Eduard
Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[BUBLINEC, Eduard - GREGOR, Juraj - TUŢINSKÝ, Ladislav]


0016 - 021984
Variabilita ekologicko-produkčných vlastností hydromorfnej pôdy a moţnosti jej vyuţitia pre
škôlkárske účely [Variabilty of ecological and production properties of a hydromorphic soil and
the possibilities of its utilization in forest nurseries]. - Č. projektu: VEGA 1/9264/02; 1/6276/99.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 35-43.
[BUBLINEC, Eduard - GREGOR, Juraj - PICHLER, Viliam]0017 - 022413
Vyuţitie alginitu v lesnom hospodárstve a pri regenerácii pôd [Utilization of alginite in forest
management and soil regeneration] : etapa čiastkovej úlohy 02 "Moţnosti vyuţívania alginitu -
modernej ekologickej suroviny v priemysle a poľnohospodárstve" / Eduard Bublinec, Juraj
Gregor...[et al.]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000.
[BUBLINEC, Eduard - GREGOR, Juraj]
211/L/01


0018 - 021942
Ochrana pralesov [Primeval forest`s conservation] / Július Burkovský, Viliam Pichler, Ivan
Rybár.
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[BURKOVSKÝ, Július - PICHLER, Viliam - RYBÁR, Ivan]


0019 - 021849
K problematike poškodzovania mladých lesných porastov zverou a ich ochrana [To the problems
of game damage to stands and their protection] / Ľubomír Bútora. - Č. projektu: 1/8233/01.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 154-161.
[BÚTORA, Ľubomír]


0020 - 022484
Spôsoby ochrany lesa proti škodám zverou [Forest protection methods against game damage] /
Ľubomír Bútora.
In: Aktuálne problémy ochrany kultúr na kalamitných plochách. - Zvolen : Technická univerzita
vo Zvolene.
[BÚTORA, Ľubomír]
246/L/01


0021 - 021847
Účinnosť prostriedkov individuálnej ochrany lesa proti škodám spôsobených preţúvavou zverou
[Efficiency of individual forest protection means against damage caused by ruminants] / Ľubomír
Bútora. - Č. projektu: 1/8233/01.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 166-170.
[BÚTORA, Ľubomír]


0022 - 022481
Vplyv preţúvavej zveri na obnovu lesných porastov [The influence of game on a forest
regeneration] / Ľubomír Bútora, Peter Garaj. - Č. projektu: 1/5225/98.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-1032-0. - S. 213-220.
[BÚTORA, Ľubomír - GARAJ, Peter]
243/L/01


0023 - 022483
Výsledky manaţmentu srnčej zveri v účelovom revíri Školského lesného podniku Technickej
univerzity vo Zvolene [Results of roe deer management in the special purpose hunting district of
the School Forest Enterprise of the Technical University in Zvolen] / Ľubomír Bútora, Ľuboš
Gašparík.
In: Funkcie a problémy poľovníctva v súčasnej spoločnosti : zborník referátov z celoštátnej
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej pri príleţitosti ţivotného jubilea
Doc.Ing. Pavla Hella, CSc., hosť.prof. - [S.l.] : Slovenský chov, 2001. - S. 59-62.
[BÚTORA, Ľubomír - GAŠPARÍK, Ľuboš]
245/L/01


0024 - 022429
Potravné a hniezdne gildy, biomasa a produkcia ornitocenózy NPR Pod Latiborskou hoľou
[Trophic and nesting guilds, biomass and production of bird communities of the National Nature
Reserve Pod Latiborskou hoľou] [abstrakt] / Martin Ceľuch, Rudolf Kropil.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 7.
[CEĽUCH, Martin - KROPIL, Rudolf]0025 - 022425
Štruktúra ornitocenózy NPR Pod Latiborskou hoľou [Ornithocenosis structure of the National
Nature Reserve Pod Latiborskou hoľou] [abstrakt] / Martin Ceľuch, Rudolf Kropil.
In: Aplikovaná ornitológia 2000 : zborník referátov z 12. stredoslovenskej konferencie s
medzinárodnou účasťou, usporiadanej pri príleţitosti 100. výročia narodenia významného
slovenského ornitológa Antona Kociana. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S.
11.
[CEĽUCH, Martin - KROPIL, Rudolf]


0026 - 021906
Diagnostic species of Central European coniferous forests, established by fidelity calculations in
large phytosociological databases [Diagnostické druhy stredoeurópskych ihličnatých lesov
zaloţených na výpočtoch vernosti vo veľkých fytosociologických databázach] [Abstrakt] / Milan
Chytrý...[et al.].
In: Vegetation and ecosystem functions : 44th IAVS symposium : abstracts. - München : IAVS,
2001. - S. 389L.
[CHYTRÝ, Milan - VALACHOVIČ, Milan - WILLNER, W. - EXNER, A. - UJHÁZY, Karol -
HRIVNÁK, Richard]
26/L/01


0027 - 021666
Diverging trends between heterozygosity and allelic richness during postglacial colonization in
the European beech [Divergenčné trendy medzi heterozigozitou a alelickou bohatosťou počas
postglaciálnej kolonizácie u buka lesného] / B. Comps...[et al.].
In: Genetics. - Roč. 157, č.January (2001), s. 389-397.
[COMPS, B. - GÖMÖRY, Dušan - LETOUZEY, J. - THIEBAUT, B. - PETIT, R.J.]
5/L/01


0028 - 022186
Zhodnotenie a monitoring vegetačného krytu v oblasti PVE Ipeľ [Evaluation and monitoring of
vegetative cover in the area of Ipeľ] / Alţbeta Cvachová, Richard Hrivnák. - Banská Bystrica :
[s.n.], 2001. - 70 s + mapa.
[CVACHOVÁ, Alţbeta - HRIVNÁK, Richard]
89/L/01


0029 - 021125
Zhodnotenie vegetačného krytu na katastrálnom území obce Hontianske Moravce [Evaluation of
vegetative cover in the cadastral territory of Hontianske Moravce] / Alţbeta Cvachová, Richard
Hrivnák. - Banská Bystrica : [s.n.], 2001. - 23 s + 1 mapa.
[CVACHOVÁ, Alţbeta - HRIVNÁK, Richard]


0030 - 022415
Parnassius apollo v Pieninách: minulosť, prítomnosť a budúcnosť [Parnassius apollo in Pieniny:
past, present and future] / Katarína Danková.
In: Feriancove dni 2001 : 7. zoologická konferencia 29.-30. 11. 2001. - Bratislava [etc.] :
Slovenské národné múzeum [etc.], 2001. - S. 27.
[DANKOVÁ, Katarína]
213/L/01


0031 - 021797
Bioindikácia stavu výţivy u buka (Fagus sylvatica L.) na základe listovej analýzy [Bioindication
of nutrition state beech (Fagus sylvatica L.) on the base of foliar analysis] / Ľubica Ditmarová,
Jaroslav Kmeť, Ján Machava. - Č. projektu: VEGA 1/7056/20.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický
zdroj] = Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems : 10 rokov
výskumu na VDO Poľana-Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia. - Zvolen :
Lesnícky výskumný ústav, 2001. - ISBN 80-88853-44-3. - 1 elektronický optický disk (CD
ROM).
[DITMAROVÁ, Ľubica - KMEŤ, Jaroslav - MACHAVA, Ján]
11/L/01


0032 - 021818
Results of a five year (1996-2000) lasting ecophysiological research carried out in beech forest
stands [Výsledky päťročného (1996-2000) ekofyziologického výskumu uskutočneného v
bukových porastoch] [abstrakt] / Ľubica Dittmarová, Jaroslav Kmeť.
In: Perspectives of the ecological research in mointain forest ecosystems : conference abstracts
proceedings. - Zvolen : Forest Research Institute, 2001. - ISBN 80-88853-45-1. - S. 22-23.
[DITTMAROVÁ, Ľubica - KMEŤ, Jaroslav]
16/L/010033 - 021803
Discordance in spatial patterns of white pine (Pinus strobus) size-classes in a patchy near-boreal
forest [Diskordancia horizontálnej priestorovej štruktúry veľkostných tried borovice hladkej
(Pinus strobus) v mozaikovom prostredí prechodného juţného boreálneho lesa] / Martin Dovčiak,
Lee E. Frelich, Peter B. Reich.
In: Journal of Ecology. - Oxford : Blackwell Science. - Vol. 89 (2001), p. 280-291.
[DOVČIAK, Martin - FRELICH, Lee E. - REICH, Peter B.]


0034 - 021751
Controlling investícií - kľúč k úspešnosti projektov [Investment controlling - a
project-successfueness key] / Josef Drábek.
In: Financovanie 2000/I lesy-drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1009-4. - S. 33-37.
[DRÁBEK, Josef]


0035 - 022291
Financie pre nefinančných manaţérov [Finances for non-financial managers] / Josef Drábek,
Iveta Hajdúchová. - [S.l.] : TIMAN, 2001. - 25 s.
[DRÁBEK, Josef - HAJDÚCHOVÁ, Iveta]
129/L/01


0036 - 022283
Hodnotenie investičných projektov s vyuţitím controllingových metód [Evaluation of the
investment projects with controlling methods utilization] / Josef Drábek.
In: Financovanie 2001 lesy - drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zostav.
Iveta Hajdúchová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1087-8. - S.
23-30.
[DRÁBEK, Josef]


0037 - 022165
Erózne posúdenie svahov pre biotechnické opatrenia a zalesnenie banskej haldy v Kostolnej
doline [Erosion evaluation of slopes for biotechnical measures and mine spoil bank afforestation
in the area Kostolná dolina] / Pavol Dvorščák, Miroslav Hríb, Marián Böhmer. - [S.l. : s.n.],
2001. - [9 s.].
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav - BÖHMER, Marián]
70/L/01


0038 - 022148
Lesné cesty v krajine a eliminácia ich negatívnych vplyvov [Forest roads in a landscape and
elimination of their negative impact] / Pavol Dvorščák.
In: Stavební objekty a konstrukce v krajinném inţenýrství : sborník mezinárodní věděcké
konference. - Brno : Dům techniky Brno spol. s.r.o., 2001. - ISBN 80-02-01439-1. - S. 161-167.
[DVORŠČÁK, Pavol]
58/L/01


0039 - 022173
Návrh technického riešenia pre lesnú cestu Suchá dolina - Šambron [Proposal of the technical
solution for the forest road of Suchá dolina - Šambron] / Pavol Dvorščák, Vladimír Juško. - [S.l. :
s.n.], 2001. - 4 s. + 1 mapa.
[DVORŠČÁK, Pavol - JUŠKO, Vladimír]
78/L/01
0040 - 022169
Návrh technických a technologických zariadení Zvernica ŠLP-Bieň [Proposal of technical and
technological equipments for the game preserve of the School Forest Enterprise Bieň] / Pavol
Dvorščák, Miroslav Hríb. - [S.l. : s.n.], 2001. - [3 s.] + 1 mapa.
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav]0041 - 022167
Pedologický a erodologický prieskum pre biotechnické opatrenia a zalesnenie banskej haldy v
Kostolnej doline [Pedological and erodible research for biotechnical measures and afforestation
of mine spoil bank in the area of Kostolná dolina] / Pavol Dvorščák, Miroslav Hríb, Marián
Böhmer. - [S.l. : s.n.], 2001. - [8 s.].
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav - BÖHMER, Marián]
72/L/01


0042 - 022174
Posúdenie a kalkulácia pre lesnú cestu Suchá dolina - Šambron [Evaluation and calculation of the
forest road of Suchá dolina - Šambron] / Pavol Dvorščák, Vladimír Juško. - [S.l. : s.n.], 2001. - 5
s.
[DVORŠČÁK, Pavol - JUŠKO, Vladimír]
79/L/01


0043 - 022172
Spevnenie a odvodnenie zváţnice Hrabovo [Reinforcement and drainage of the slope road of
Hrabovo] / Pavol Dvorščák, Miroslav Hríb. - [S.l. : s.n.], 2001. - 4 s. + 1 mapa.
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav]
77/L/01


0044 - 022175
Správa o realizácii zváţnice Mlynky - Biele vody [Report about realization of the slope road of
Mlynky - Biele vody] / Pavol Dvorščák, Miroslav Hríb. - [S.l. : s.n.], 2001. - 5 s. + 1 mapa.
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav]
80/L/01


0045 - 022171
Správa o spôsobe rekonštrukcie a prepojenia lesných ciest zváţnicou Drndáč-Príslop [Report
about the system of reconstruction and linking of forest roads by the slope road of
Drndáč-Príslop] / Pavol Dvorščák, Miroslav Hríb. - [S.l. : s.n.], 2001. - [4 s.].
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav]
76/L/01
0046 - 022168
Správa o technickom zabezpečení spevnenia a úpravy pribliţovacej cesty Poľany - Šindelná
[Report on technical equipment of enforcement and maintenance of the skidding road of
Poľana-Šindelná] / Pavol Dvorščák. - [S.l. : s.n.], 2001. - [5 s.] + 1 mapa.
[DVORŠČÁK, Pavol]
73/L/01


0047 - 022170
Sprievodná a technická správa pre terénne úpravy Kľačník - pribliţovacia linka a manipulačné
plochy [Cover and technical report for the terrain changes of Kľačník - skidding lane and
cross-cutting line] / Pavol Dvorščák, Miroslav Hríb. - [S.l. : s.n.], 2001. - [3 s.].
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav]
75/L/01


0048 - 022166
Technická správa pre biotechnické opatrenia a zalesnenie banskej haldy v Kostolnej doline
[Technical report for biotechnical measures and mine spoil-bank in the area of Kostolná dolina] /
Pavol Dvorščák, Miroslav Hríb, Marián Böhmer. - [S.l. : s.n.], 2001. - [4 s.].
[DVORŠČÁK, Pavol - HRÍB, Miroslav - BÖHMER, Marián]
71/L/010049 - 021945
Genetická diverzita [Genetic diversity] / Jaroslav Ďurkovič.
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[ĎURKOVIČ, Jaroslav]


0050 - 022310
Podklady pre spracovanie návrhu financovania lesného hospodárstva do roku 2005 [Basis for
proposal of forest management financing until the year 2005] / Július Ďurkovič (zodpovedný
riešiteľ). - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2001. - 26 s.. - Č. projektu: RÚ č. 3/2001.
[ĎURKOVIČ, Július - PETRÁŠOVÁ, Viera - NOCIAROVÁ, Gizela - ŠÁLKA, Jaroslav -
KONÔPKA, Jozef - TUTKA, Jozef - VINCA, Róbert - HRBÁĽ, Peter]
145/L/01


0051 - 022311
Súhrnný lesnícky účet (Ekonomický lesnícky účet) [Common forestry accound (Economical
forestry accound)] / Július Ďurkovič (zodpovedný riešiteľ). - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav,
2001. - Č. projektu: 1.09.
[ĎURKOVIČ, Július - TUTKA, Jozef - ŠÁLKA, Jaroslav - HRBÁĽ, Peter]
146/L/01


0052 - 022285
Vývoj vybraných ukazovateľov súhrnného lesníckeho účtu SR v rokoch 1997-2000
[Development of selected indicators of common forestry account in Slovakia during 1997-2000] /
Július Ďurkovič...[et al.].
In: Financovanie 2001 lesy - drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zostav.
Iveta Hajdúchová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1087-8. - S.
31-37.
[ĎURKOVIČ, Július - TUTKA, Jozef - HRBÁĽ, Peter - ŠÁLKA, Jaroslav]


0053 - 022187
Yelow-green variegated chlorophyll mutant of Acer palmatum, produced by induced mutagenesis
[Ţltozelený mutant chlorofylu u Acer palmatum tvorený indulovanou mutagenézou] / Jaroslav
Ďurkovič.
In: The maple society : newsletter. - Vol. 11, No. 3 (2001), p. 8-11.
[ĎURKOVIČ, Jaroslav]
90/L/01


0054 - 022260
Einsatz von Waldwachstumssimulatoren für Bestand, Betrieb und Grossregion [Utilization of
growth simulators for stands enterprises and large regions] : habilitačná práca / Ján Ďurský. -
Freising : [s.n.], 2000. - 212 s. - der Forstwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität
München.
[ĎURSKÝ, Ján]


0055 - 021985
Hodnotenie prírastkových zmien lesných porastov pod vplyvom imisií v oblasti Vtáčnika
[Evaluation of increment changes of forest stands under influence of air pollution in region
Vtáčnik] / Ján Ďurský, Ladislav Brezina, Marek Fabrika. - Č. projektu: VEGA 1/7052/20.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 45-57.
[ĎURSKÝ, Ján - BREZINA, Ladislav - FABRIKA, Marek]


0056 - 022255
Uplatnenie rastových simulátorov v lesnom hospodárstve [Application of the growth simulators
in the forest management] / Ján Ďurský.
In: Nová strategie zpracování lesních hospodářských plánů : sborník referátů. - Brno : Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - S. 41-47.
[ĎURSKÝ, Ján]
111/L/010057 - 021879
Cerová vrchovina: geologicko-náučná mapa = Cerová vrchovina upland: geological-educational
map : mapa 1:50 000 / Michal Elečko...[et al.]. - Bratislava : Ministerstvo ŢP SR ; Bratislava :
Štátny geologický ústav, 2001.
[ELEČKO, Michal - VASS, Dionýz - KONEČNÝ, V. - GAÁLOVÁ, Katarína - GAÁL, Ľ.]
22/L/01


0058 - 021872
Litostratigrafické jednotky usadenín sarmatského veku vo viedenskej panve [Sarmatian
lithostratigraphic units of the Vienna Basins] / Michal Elečko, Dionýz Vass. - Č. projektu: VEGA
1/5222/98.
In: Mineralia slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geologických
organizácií. - ISSN 0369-2086. - Roč. 33, č. 1 (2001), s. 1-6.
[ELEČKO, Michal - VASS, Dionýz]


0059 - 021460
Stabilita stromov podľa indexov únosnosti klimatického zaťaţenia a koeficientu štíhlosti
[Stability of trees according to tolerability indices of climatic stress and coefficient of
slenderness] / Anna Fabianová.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác lLesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 267-278.
[FABIANOVÁ, Anna]


0060 - 022261
Information system as support of Continuous Cover Forestry [Informačný systém ako podpora
pre trvalo udrţateľné obhospodarovanie lesov] [poster] / Marek Fabrika, Ján Ďurský. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene ; [S.l.] : Institute of Forest Management and Geodesy, [2001], .
- 1 s.
[FABRIKA, Marek - ĎURSKÝ, Ján]
114/L/01


0061 - 021840
Lesná hospodárska evidencia v prostredí LesHIS [Forest management records in the environment
of LesHIS] / Marek Fabrika, Róbert Marušák.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-9-2. - S. 91.
[FABRIKA, Marek - MARUŠÁK, Róbert]
0062 - 021838
Nová alternatíva spracovania a vyuţitia LHE [The new alternative for processing and usage of
forest management records] / Marek Fabrika, Róbert Marušák.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-9-2. - S. 79-85.
[FABRIKA, Marek - MARUŠÁK, Róbert]


0063 - 021987
Zdroje údajov pre tvorbu digitálneho modelu terénu pri lesníckom mapovaní [Data sources for
creation of digital terrain model at forest mapping] / Kamil Fako, Štefan Ţíhlavník.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001= Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 59-69.
[FAKO, Kamil - ŢÍHLAVNÍK, Štefan]


0064 - 021411
Veterinárna starostlivosť o zver [Veterinary care of wildlife] / Juraj Farkaš, Dušan Rajský ; edit.
Pavel Hell. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 112 s. - ISBN
80-228-1019-3
[FARKAŠ, Juraj - RAJSKÝ, Dušan - HELL, Pavol (Zostavovateľ / Kompilátor)]0065 - 022292
Manaţment rizika [Risk management] : vzdelávacie kurzy projektu Exceterr / Ivana Ficzová,
Martin Herich. - Ţilina : Ţilinská univerzita, 2001. - 50 s. - ISBN 80-7100-795-1
[FICZOVÁ, Ivana - HERICH, Martin]
130/L/01


0066 - 021871
Problémy stratigrafie a litostratigrafie vrchného miocénu dunajskej panvy [Upper Miocene in the
Danube basin: the stratigraphy and lithostratigraphy problems] / Klement Fordinál, Alexander
Nagy, Dionýz Vass. - Č. projektu: 130-1-04.
In: Mineralia slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geologických
organizácií. - ISSN 0369-2086. - Roč. 33, č. 1 (2001), s. 7-14.
[FORDINÁL, Klement - NAGY, Alexander - VASS, Dionýz]


0067 - 021722
Terrestrial single-image photogrammetry for measuring standing trees, as applied in the Dobroč
virgin forest [Terestrická jednoobrazová fotogrametria ako prostriedok zamerania stojacich
stromov s modelovou aplikáciou v pralese Dobroč] / Dieter Gaffrey...[et al.].
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, No. 2 (2001), p. 75-87.
[GAFFREY, Dieter - SLOBODA, Branislav - FABRIKA, Marek - ŠMELKO, Štefan]


0068 - 021848
Úţivnosť poľovných revírov vo vzťahu ku realizovaným hospodárskym spôsobom [Hunting
ground carying capacity in relation to realized silvicultural systems] / Katarína Gajdošová.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 162-165.
[GAJDOŠOVÁ, Katarína]


0069 - 022445
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo - študijný odbor na Lesníckej fakulte Technickej univerzity
vo Zvolene [Applied zoology and hunting - the branch of study at the Faculty of Forestry of the
Technical University in Zvolen] / Peter Garaj...[et al.].
In: Funkcie a problémy poľovníctva v súčasnej spoločnosti : zborník referátov z celoštátnej
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej pri príleţitosti ţivotného jubilea
Doc.Ing. Pavla Hella, CSc., hosť.prof. - [S.l.] : Slovenský chov, 2001. - S. 17-20.
[GARAJ, Peter - MARČOK, Milan - ŢÍHLAVNÍK, Štefan - HLADÍK, Milan - KROPIL,
Rudolf]
219/L/01


0070 - 022455
Návrh biologických a legislatívnych zásad ochrany a manaţmentu medveďa na Slovensku. Návrh
biologických a legislatívnych zásad ochrany a manaţmentu vlka na Slovensku [The proposal of
biological and legislative principles of bear protection and management in Slovakia. The proposal
of biological and legislative principles of wolf protection and management in Slovakia] / Peter
Garaj...[et al.]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001.
[GARAJ, Peter - SLÁDEK, Jozef - HELL, Pavel - CIBEREJ, Juraj - GAŠPARÍK, Jozef -
KROPIL, Rudolf - PATAKY, Tibor]
227/L/01


0071 - 021988
Optimalizácia kmeňového stavu jelenej zveri v modelovom území Školského lesného podniku
Technickej univerzity vo Zvolene [Optimisation of the red deer game stock within a model area
of the School Forest Enterprise of the Technical University in Zvolen] / Peter Garaj, Rudolf
Kropil, Ľuboš Gašparík. - Č. projektu: VEGA 1/5225/98; 1/8233/01.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 71-82.
[GARAJ, Peter - KROPIL, Rudolf - GAŠPARÍK, Ľuboš]
0072 - 021845
Vyhodnotenie manaţmentu zveri v účelových poľovných revíroch ŠLP TU vo Zvolene v
poľovníckej sezóne 2000/2001 [Evaluation of game management in the special purpose hunting
districts of the School Forest Enterprise of the Technical University in Zvolen during the hunting
season 2000/2001] / Peter Garaj. - Č. projektu: 1/8233-01.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 6-70.
[GARAJ, Peter]0073 - 021461
Analýza trofickej funkcie ekotonálnej vegetácie pre preţúvavú raticovú zver v modelovom území
Školského lesného podniku Technickej univerzity vo Zvolene [Analysis of the trophic function of
ecotonal vegetation for hoofed game within the model area of the School Forest Enterprise of the
Technical University in Zvolen] / Ľuboš Gašparík, Peter Garaj.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 253-266.
[GAŠPARÍK, Ľuboš - GARAJ, Peter]


0074 - 022577
Kvalita ţivotného prostredia zveri [Wildlife environment quality] / Ľuboš Gašparík.
In: Hubertlov : časopis pre poľovníkov a všetkých ostatných priateľov prírody. - ISSN
1335-2407. - Roč. 5, č. 1 (2001), s. 7.
[GAŠPARÍK, Ľuboš]


0075 - 021663
Genetic differentiation of oak populations within the Quercus robur/Quercus petraea complex in
Central and Eastern Europe [Genetická diferenciácia populácií duba v rámci komplexu Quercus
robur/Quercus petraea v strednej a východnej Európe] / Dušan Gömöry...[et al.].
In: Heredity. - Roč.86 (2001), s. 557-563.
[GÖMÖRY, Dušan - JAKOVLEV, Igor - ŢELEV, Petar - JEDINÁKOVÁ, Jarmila - PAULE,
Ladislav]
4/L/01


0076 - 021512
Moţnosti modelovania a simulácie dopadov pestovných opatrení na genofond lesných drevín
[Possibilities of modelling and simulation of silvicultural measures impacts on gene pool of forest
tree species] / Dušan Gömöry.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 91-94.
[GÖMÖRY, Dušan]


0077 - 021946
Rozšírenie drevín [Trees migration] / Dušan Gömöry, Roman Longauer.
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[GÖMÖRY, Dušan - LONGAUER, Roman]


0078 - 021730
Spatial structure and mating system in wild cherry (Prunus avium) population [Priestorová
štruktúra a systém reprodukcie v populácii čerešne vtáčej (Prunus avium)] / Dušan Gömöry,
Ladislav Paule.
In: Biologia. - ISSN 0006-3088. - Vol. 56, No. 1 (2001), p. 117-123.
[GÖMÖRY, Dušan - PAULE, Ladislav]


0079 - 022249
Vymedzenie geneticky homogénnych oblastí v areáli buka lesného (Fagus sylvatica) na
Slovensku v nadväznosti na zachovanie jeho genofondu [Identification of genetically
homogeneous zones within the range of European beech (Fagus sylvatica) in Slovakia in relation
to gene conservation] / Dušan Gömöry.
In: Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. - ISSN
0323-1046. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 421-429.
[GÖMÖRY, Dušan]


0080 - 022414
Vplyv pôdy na výšku smrekových porastov na vybraných lokalitách v CHKO Poľana [The
impact of soil upon the spruce stand height in the selected localities of the Protected Landscape
Area of Poľana] / Erika Gömöryová.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický
zdroj] : 10 rokov výskumu na VDO Poľana-Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia.
- Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2001. - ISBN 80-88853-44-3. - [5 s.]. - 1 elektronický
optický disk (CD ROM).
[GÖMÖRYOVÁ, Erika]
212/L/010081 - 021675
Prirodzená obnova porastov pod hornou hranicou lesa v Nízkych Tatrách [Natural regeneration
of forest stands at the upper tree limit in the Low Tatra Mts.] / Karol Gubka.
In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1.
česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť
oboru Pěstování lesů Křtiny 14. a 15.9.1999. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 1999. - ISBN 80-7157-392-2. - S. 17-22.
[GUBKA, Karol]


0082 - 021689
Struktur und Wachstum einer rationell gepflegten Tannen-Buchendickung [Structure and growth
of rationally cultivated fir-beech young growth] / Karol Gubka.
In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau : XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium
"Brno-Tharandt" Brno und Křtiny, 12.-14.10.2000. - Brno : Mendel-Universität für Land- und
Forstwirtschaft, 2000. - ISBN 80-7157-481-3. - S. 55-58.
[GUBKA, Karol]


0083 - 021853
Škody zverou na následnej generácii drevín v Štátnej prírodnej rezervácii Mláčik [Game damage
to future tree species generation in the State Nature Reserve of Mláčik] / Karol Gubka.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 105-110.
[GUBKA, Karol]


0084 - 021989
Štruktúra mladého smrekového porastu z prirodzenej obnovy s prímesou brezy [Young spruce
stand structure from natural regeneration with birch admixture] / Karol Gubka.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 83-96.
[GUBKA, Karol]


0085 - 021519
Štruktúra porastov pod hornou hranicou lesa na lokalite Holica (LS Chmelienec, OLZ L.Hrádok)
[Stand structure under the upper forest limit in the Holica locality (Forest Service Chmelienec,
Forest Enterprise L. Hrádok)] / Karol Gubka.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 95-98.
[GUBKA, Karol]


0086 - 022231
Uplatnenie prirodzenej a umelej obnovy v ochranných lesoch 7. LVS v Nízkych Tatrách [Natural
and artificial regeneration in seventh protective forests in the Low Tatra Mts.] / Karol Gubka.
In: Současné otázky pěstování horských lesů = Actual problems of silviculture in mountain of
forests : sborník z III. česko-slovenského vědeckého sympozia pedagogickovědeckých a
vědeckovýzkumních pracovišť oboru Pěstování lesa / Zostav. J. Novák, Marian Slodičák. -
Opočno : VÚLHM, 2001. - ISBN 80-86461-13-0. - S. 221-229.
[GUBKA, Karol]
104/L/01


0087 - 022293
Dane [Taxes] / Iveta Hajdúchová. - [S.l. : s.n.], [2001]. - 32 s. - (Kredit).
[HAJDÚCHOVÁ, Iveta]
131/L/01


0088 - 022296
Daňová politika štátu a aktivita podnikov [Tax policy of the state and activity of the companies] /
Iveta Hajdúchová.
In: Intercathedra : annual bulletin of plant-economic department of the European wood
technology university studies. - Poznaň : Agricultural university of Poznaň, 2001. - ISSN
1640-3622. - P. 53-57.
[HAJDÚCHOVÁ, Iveta]
133/L/010089 - 022193
Financovanie lesného podniku a cena lesnej pôdy [Forest enterprise financing and the price of
forest land] / Iveta Hajdúchová.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S.79-86.
[HAJDÚCHOVÁ, Iveta]


0090 - 021752
Komparatívna analýza rentability podnikov štátnych a neštátnych lesov [Comparative analysis of
profitability of state and non-state forest enterprises] / Iveta Hajdúchová.
In: Financovanie 2000/I lesy-drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1009-4. - S. 27-31.
[HAJDÚCHOVÁ, Iveta]


0091 - 022301
Reformy daňových systémov a ekonomický rast [Taxes system reforms and economic growth] /
Iveta Hajdúchová.
In: Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000 :
zborník zo seminára. - Bratislava : EU - vydavateľstvo Ekonóm, 2001. - ISBN 80-225-1387-3. -
S. 337-342.
[HAJDÚCHOVÁ, Iveta]
137/L/01


0092 - 022286
Účtovná hodnota lesného podniku [Accouting value of forest enterprises] / Iveta Hajdúchová.
In: Financovanie 2001 lesy - drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zostav.
Iveta Hajdúchová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1087-8. - S.
39-44.
[HAJDÚCHOVÁ, Iveta]


0093 - 022550
Aktuelle Situation des Rotwildes und Entwicklung der Wildschäden in der Slowakischen
Republik [Present state of red deer and game damage development in the Slovak Republic] /
Pavol Hell, Marcel Lehocký.
In: Internationaler Jagdrat zur Erhaltung des Wildes : Arbeitsgruppe "Wildschäden durch
Rotwild" der Kommission "Grosswild - Europa - Asien". - [S.l. : s.n.], 2001. - P. 1-9.
[HELL, Pavol - LEHOCKÝ, Marcel]
289/L/01


0094 - 022468
Aký bude osud medveďa? [How will te a bear`s desting?] / Pavel Hell, Peter Garaj.
In: Poľovníctvo a rybárstvo. - ISSN 0231-8768. - Roč. 53, č. 8 (2001), s. 7-9.
[HELL, Pavel - GARAJ, Peter]


0095 - 022561
Americké medvede sú čoraz agresívnejšie [American bears are each time more aggressive] /
Pavol Hell.
In: Náš les : odborná príloha Roľníckych novín. - Roč. 2, č. 26.11 (2001), s. 4.
[HELL, Pavol]
296/L/01


0096 - 022559
Choroby pštrosov zapríčinené nesprávnou výţivou a otravami [Ostrich diseases caused by wrong
nutrition and poison] / Pavol Hell, Jaroslav Slamečka.
In: Slovenský chov. - č. 6 (2001), s. 39-41.
[HELL, Pavol - SLAMEČKA, Jaroslav]
294/L/01
0097 - 022471
Doterajší vývoj a perspektívy baţantiarstva na Slovensku [Present development and perspectives
of pheasant breeding in Slovakia] / Pavel Hell...[et al.].
In: Pernatá zvěř 2001 : sborník referátů. - [S.l.] : Česká lesnická společnost, 2001. - ISBN
80-02-01445-6. - S. 21-28.
[HELL, Pavol - LEHOCKÝ, Marcel - GARAJ, Peter - GAŠPARÍK, Jozef]
237/L/01


0098 - 022560
Hubovité a parazitárne choroby vo farmovom chove pštrosov [Fungal and parasitic diseases in
the ostrichs farm breeding] / Pavol Hell, Jaroslav Slamečka.
In: Slovenský chov. - č. 9 (2001), s. 16.
[HELL, Pavol - SLAMEČKA, Jaroslav]
295/L/01


0099 - 022542
Lov zvěře v členských státech FACE [Game hunting in the FACE member states] / Pavol Hell,
Jaroslav Slamečka.
In: Svět myslivosti : měsíčník pro myslivce a přátele přírody. - ISSN 1212-8422. - Roč. 2, č. 1
(2001), s. 18-19.
[HELL, Pavol - SLAMEČKA, Jaroslav]
287/L/01


0100 - 021654
Manaţment poľovníctva [Hunting management] / Pavol Hell...[et al.]. - 1.vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 197 s. - ISBN 80-228-1073-8
[HELL, Pavol - KLUBICA, Dominik - MALKO, Ján - ŠTULAJTER, František - TURZA, Jozef]


0101 - 022544
Morka divá na Slovensku [Wild turkey in Slovakia] / Pavol Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef
Gašparík.
In: Poľovníctvo a rybárstvo. - ISSN 0231-8768. - Roč. 53, č. 4 (2001), s. 4-5.
[HELL, Pavol - SLAMEČKA, Jaroslav - GAŠPARÍK, Jozef]


0102 - 022469
Perspektívy ochrany a obhospodarovania poľovnej zveri v 21. storočí [Protection and hunting
game management perspectives in 21st century] / Pavel Hell, Peter Garaj.
In: Slovenské poľovníctvo v integrovanej Európe : zborník referátov z medzinárodnej
konferencie. - Bratislava [etc.] : Slovenská lesnícka komora [etc.], 2001. - S. 41-48.
[HELL, Pavel - GARAJ, Peter]
236/L/01
0103 - 022467
Poľovnícky manaţment baţanta na Slovensku [Hunting management of pheasant in Slovakia] /
Pavol Hell...[et al.].
In: Hubertlov : časopis pre poľovníkov a všetkých ostatných priateľov prírody. - ISSN
1335-2407. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 6-8.
[HELL, Pavol - GARAJ, Peter - LEHOCKÝ, Marcel - GAŠPARÍK, Jozef]


0104 - 022541
Poučné skúsenosti zo zasadnutia komisie CIC pre veľkú zver Európy a Ázie [The enlightening
experience from the meeting of the CIC - committeee for large game of Europe and Asia] / Pavol
Hell.
In: Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. - ISSN 0323-0996. - Roč.
57, č. 5-6 (2001), s. 25-27.
[HELL, Pavol]0105 - 022540
Príspevok k filozofii súčasného poľovníctva [Contribution to present hunting philosophy] / Pavol
Hell.
In: Funkcie a problémy poľovníctva v súčasnej spoločnosti : zborník referátov z celoštátnej
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej pri príleţitosti ţivotného jubilea
Doc.Ing. Pavla Hella, CSc., hosť.prof. - [S.l.] : Slovenský chov, 2001. - S. 7-9.
[HELL, Pavol]
286/L/01


0106 - 022535
Slovenské poľovníctvo na prahu tretieho tisícročia [Slovak hunting on the threshold of the 3rd
millenium] / Pavol Hell...[et al.]. - Bratislava : PaRPRESS, s.r.o., 2001. - (Poľovníctvo). - ISBN
80-88789-66-4
[HELL, Pavol]
281/L/01


0107 - 022536
Súčasná situácia a moţnosti zachovania jarabice na Slovensku [The present situation and
possibilities of partridge preservation in Slovakia] / Pavol Hell, Jaroslav Slamečka, Marcel
Lehocký.
In: Pernatá zvěř 2001 : sborník referátů. - [S.l.] : Česká lesnická společnost, 2001. - ISBN
80-02-01445-6. - S. 68-73.
[HELL, Pavol - SLAMEČKA, Jaroslav - LEHOCKÝ, Marcel]
282/L/01
0108 - 022440
Súčasná situácia a moţnosti zachovania tetrovitých vtákov (Tetraonidae) v slovenských
Karpatoch [The present situation and possibilities of tetraonide bird preservation (Tetraonidae) in
the Slovak Carpathians region] / Pavel Hell...[et al.].
In: Pernatá zvěř 2001 : sborník referátů. - [S.l.] : Česká lesnická společnost, 2001. - ISBN
80-02-01445-6. - S. [nestránkované].
[HELL, Pavol - GARAJ, Peter - LEHOCKÝ, Marcel - KROPIL, Rudolf]
217/L/01


0109 - 022444
Tetrovité vtáky na Slovensku [Tetraonide birds in Slovakia] / Pavel Hell...[et al.].
In: Hubertlov : časopis pre poľovníkov a všetkých ostatných priateľov prírody. - ISSN
1335-2407. - Roč. 5, č. 3 (2001), s. 4-7.
[HELL, Pavol - GARAJ, Peter - KROPIL, Rudolf - LEHOCKÝ, Marcel]


0110 - 022466
Úvaha o manaţmente zveri v 21. storočí [Reflection on game management in 21st century] /
Pavel Hell, Jozef Konôpka, Peter Garaj.
In: Hubertlov : časopis pre poľovníkov a všetkých ostatných priateľov prírody. - ISSN
1335-2407. - Roč. 5, č. 2 (2001), s. 4-8.
[HELL, Pavel - KONÔPKA, Jozef - GARAJ, Peter]


0111 - 022552
Vlk v slovenských Karpatoch a vo svete [Wolf in Slovak Carpathians and in the world] / Pavol
Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparík. - Bratislava : PaRPRESS, 2001. - 182 s. -
(Poľovníctvo). - ISBN 80-88789-65-6
[HELL, Pavol - SLAMEČKA, Jaroslav - GAŠPARÍK, Jozef]
290/L/01


0112 - 022547
Zamyslenie o filozofii súčasného poľovníctva [Thinking about present hunting philosophy] /
Pavol Hell.
In: Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. - ISSN 0323-214X. -
Roč. 49, č. 6 (2001), s. 4-6.
[HELL, Pavol]0113 - 021856
Zásady veľkoplošného poľovníckeho manaţmentu zveri na príklade poľovnej oblasti J-XI
Kremnické pohorie [The principles of large-area game management on the example of the J-XI
Kremnické pohorie hunting region] / Pavol Hell...[et al.]. - Č. projektu: 1/8233/01.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 71-85.
[HELL, Pavol - GARAJ, Peter - FARKAŠ, Juraj - LEHOCKÝ, Marcel]


0114 - 022558
Zhodnotenie vývoja trofejovej kvality raticovej zveri v zrkadle posledných 5 celoštátnych
poľovníckych výstav [Evaluation of trophy quality development of hoofed game in the mirror of
last five all-state hunting exhibitions] / Pavol Hell, M. Lehocký.
In: Hubertlov : časopis pre poľovníkov a všetkých ostatných priateľov prírody. - ISSN
1335-2407. - Roč. 5, č. 1 (2001), s. 4-6.
[HELL, Pavol - LEHOCKÝ, M.]


0115 - 022555
Zvukové prejavy srnčej, zajačej zveri, vábenie líšok [Sound expressions of roe deer, hare
population, fox call] / Pavol Hell.
In: Zvukové prejavy poľovnej zveri a ich vyuţitie pri ochrane hodnôt poľovníctva : zborník
referátov z odborného seminára. - [S.l. : s.n.], 2001. - S. 16-23.
[HELL, Pavol]
292/L/01


0116 - 022194
Hodnotenie stratégií s významnými medzigeneračnými a dlhodobými účinkami [Evaluating
policies with significant intergenerational and very long term effects] / Martin Herich.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 87-95.
[HERICH, Martin]


0117 - 022307
Podpora rozvoja multifunkčného lesného hospodárstva a rozvoj vidieka [Support of
multifunctional forest management and country side development] : špeciálny prípravný program
pre štrukturálne fondy v Slovenskej republike [special preliminary programme for structural
funds in the Slovak Republic] / Martin Herich, Rastislav Šulek, Marek Trenčiansky. - Zvolen :
[s.n.], 2001. - 38 s.
[HERICH, Martin - ŠULEK, Rastislav - TRENČIANSKY, Marek]
142/L/01


0118 - 022490
Insekticídy - prípravky proti hmyzím škodcom [Insecticides - preparations against insect pests]
[poster] / Pavol Hlaváč.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 292.
[HLAVÁČ, Pavol]
250/L/01


0119 - 022492
Nové herbicídy v OL [New herbicides in the forest protection] [poster] / Pavol Hlaváč.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 291.
[HLAVÁČ, Pavol]
253/L/01


0120 - 022488
Podkôrnik dubový (Scolytus intricatus Ratz.) - vektor tracheomykóznych ochorení [European oak
bark beetle (Scolytus intricatus Ratz.) - vector of diseases caused by tracheomycosis] / Pavol
Hlaváč, Štefan Pavlík.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 243-246.
[HLAVÁČ, Pavol - PAVLÍK, Štefan]
249/L/01


0121 - 022491
Pouţívané repelenty v OL proti škodám zverou [Used repelents against game damage in the
forest protection] [poster] / Pavol Hlaváč.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 291.
[HLAVÁČ, Pavol]
252/L/01


0122 - 022487
Zhodnotenie epifytócie dubových porastov na modelových územiach Slovenska [The analysis of
oak forests mass dieback at model terri toriesin Slovakia] : dizertačná práca / Pavol Hlaváč. -
Zvolen : [s.n.], 2001. - Katedra ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty Technickej
univerzity vo Zvolene.
[HLAVÁČ, Pavol]
248/L/01


0123 - 022300
On the utility function of forestry as the important source of externalities [O funkcii uţitočnosti
lesníctva ako dôleţitého zdroja externalít] / Ján Holécy.
In: The forest - economy versus ecology : the forum of young scientific on the role of the forest
in the third millenium society : international scientific conference / Zostav. Rastislav Šulek,
Martin Herich. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2001. - ISBN 80-228-1040-1. - P.
57-64.
[HOLÉCY, Ján]
136/L/01


0124 - 022190
The contribution of forestry to the gross domestic product in Slovakia and its economic analysis
[Príspevok lesného hospodárstva pre trávne domáce produkty na Slovensku a ich ekonomická
analýza] / Ján Holécy.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 23-33.
[HOLÉCY, Ján]


0125 - 022312
WARM TUZVO - Experimental sites presentation [WARM TUZVO - prezentácia
experimentálneho stanovišťa] : description of the experimental areas assumed for the project
[popis experimentálnych plôch určených pre projekt] / Ján Holécy, Ján Tuček. - [S.l. : s.n.],
[2001]. - 7 s.
[HOLÉCY, Ján - TUČEK, Ján]
147/L/01


0126 - 022562
Musíme im pomôcť [We must help them] : potrava zajačej zveri v súčasnej poľnohospodárskej
krajine [hare population nutrition in the present agricultural landscape] / Miroslav Homolka...[et
al.].
In: Poľovníctvo a rybárstvo. - ISSN 0231-8768. - Roč. 53, č. 11 (2001), s. 6-7.
[HOMOLKA, Miroslav - SLAMEČKA, Jaroslav - JURČÍK, Rastislav - HELL, Pavol]


0127 - 021990
Príspevok k problematike presnosti základných lesníckych máp [Contribution to precision of
basic forestry maps] / Branislav Hricko.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 97-106.
[HRICKO, Branislav]


0128 - 022278
Určovanie polohy bodov pomocou GPS v lesných porastoch [GPS positioning under forest
conditions] / Branislav Hricko, Štefan Ţíhlavník. - Č. projektu: VEGA 1/7051/20.
In: Geodézia, fotogrametria a inţinierska geodézia v informačnej spoločnosti : zborník prednášok
z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia Katedry geodézie. -
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2001. - ISBN 80-227-1589-1. - S. 273-280.
[HRICKO, Branislav - ŢÍHLAVNÍK, Štefan]
126/L/010129 - 021905
Aquatic and marsh plant communities of an inundation area of the Ipeľ River (rkm 96-119)
[Vodné a močiarne rastlinné spoločenstvá inundačnej oblasti rieky Ipeľ (rkm 96-119)] / Richard
Hrivnák...[et al.].
In: Kitaibelia : botanikai-termeszetvedelmi polyóirat. - ISSN 1219-9672. - Vol. 6, No. 2 (2001),
p. 267-279.
[HRIVNÁK, Richard]
25/L/01


0130 - 022183
Metodika určovania ekonomickej a spoločenskej hodnoty druhov a biotopov pre potreby
novelizácie vyhlášky a zákona na ochranu prírody vychádzajúcich zo smerníc EÚ a pre potreby
EIA [Determination methodology of economical and social value of species and biotopes for a
mendment needs of the notification and law of forest protection on the base of the European
Union Directive and EIA needs] / Richard Hrivnák...[et al.]. - Blatnica, Bratislava, Zvolen : [s.n.],
2001.
[HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - RIPKA, J. - UJHÁZY, Karol - VALACHOVIČ, Milan]
85/L/01


0131 - 021731
Nitella mucronata and N. translucens - contribution to occurrence and ecology in Slovakia
[Nitella mucronata a Nitella translucens - príspevok k výskytu a ekológii na Slovensku] / Richard
Hrivnák, Helena Oťaheľová, Štěpán Husák.
In: Biologia. - ISSN 0006-3088. - Vol. 56, No. 1 (2001), p. 13-15.
[HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - HUSÁK, Štěpán]


0132 - 021622
Vegetácia mokradí [Wetlands] / Richard Hrivnák...[et al.].
In: Príroda Drienčanského krasu = Nature of the Drienčanský kras Mts. - Banská Bystrica :
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2000. - ISBN 80-968442-8-8. - S. 174-190.
[HRIVNÁK, Richard]


0133 - 022163
Aklimatizačná zvernica Smolník pre reintrodukciu zubra vo Východných Karpatoch - technická
časť [Acclimation game-preserve Smolník for European bison reintroduction in East
Carpathians] : súhrnná technická správa / Miroslav Hríb, Pavol Dvorščák. - [S.l : s.n.], 2001. - [5
s.].
[HRÍB, Miroslav - DVORŠČÁK, Pavol]
68/L/01


0134 - 022158
Funkcia a údrţba vegetačného krytu na zárubnom múre z armovanej zeminy STEBO na stavbe
Západného portálu Branisko [Function and maintenance of vegetative cover on the breast wall
from reinforced earth wall STEBO at the construction of The West Portal of Tunnel Branisko] /
Miroslav Hríb.
In: Diaľnica a cestné komunikácie : zborník prednášok. - Bratislava : Slovenská technická
univerzita, 2001. - S. [nestránkované].
[HRÍB, Miroslav]
64/L/01


0135 - 022161
Výstavba výtokových čiel priepustov na lesných cestách ŠLP TU vo Zvolene z drôtokamenných
košov [Building outflow front culverts on forest roads of the School Forest Enterprise at the TU
in Zvolen from wire-stone baskets] : prednáška pre účastníkov ProSilva 2001 na ŠLP TU vo
Zvolene / Miroslav Hríb. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, [2001]. - [nestránkované].
[HRÍB, Miroslav]
67/L/01


0136 - 021991
Hodnotenie eróznej ohrozenosti územia na príklade povodia Malej Svinky [Evaluation of erosion
endangering of area on the example of the Malá Svinka catchment] / Jozef Hronček.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých vedeckých prác
Lesníckej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 107-118.
[HRONČEK, Jozef]0137 - 022159
Modelovanie vodnej erózie pôdy v povodiach vodárenských nádrţí Rozgrund a Hriňová
[Modelling of soil water erosion in water basin catchments of Rozgrund and Hriňová] :
dizertačná práca / Jozef Hronček ; školiteľ Július Valtýni. - Zvolen : [s.n.], 2001. - 116 s. +
Prílohy. - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo
Zvolene.
[HRONČEK, Jozef]
65/L/01


0138 - 022147
Vývoj lesnatosti v pramennej oblasti Ipľa [The forest cover evolution of the Ipeľ river headwaters
catchment] / Jozef Hronček.
In: Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inţinierstvo,
architektúru a ekológiu. - ISSN 1335-2563. - Roč. 3, Mimoriadne číslo (2000), s. 19-22.
[HRONČEK, Jozef]
57/L/01


0139 - 021762
Aerodynamické charakteristiky a prúdenie vzduchu nad horským lesným ekosystémom Poľana -
Hukavský grúň [Aerodynamic charactericties and air flowing above the mountain forest
ecosystem of Poľana-Hukavská grúň] / Taťjana Hurtalová, Jozef Minďáš, Katarína Střelcová. -
Č. projektu: 2/7064/20; 2/6041/99; 1/6060/99.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický
zdroj] = Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems : 10 rokov
výskumu na VDO Poľana-Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia. - Zvolen :
Lesnícky výskumný ústav, 2001. - ISBN 80-88853-44-3. - 1 elektronický optický disk.
[HURTALOVÁ, Taťjana - MINĎÁŠ, Jozef - STŘELCOVÁ, Katarína]
9/L/01


0140 - 021992
Analýza základných hydrologických a odtokových charakteristík detvianskeho potoka a jeho
prítokov [Analysis of basic hydrologic and runoff characteristics of Detviansky brook and his
tributaries].
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001= Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 119-132.
[JAKUBIS, Matúš]


0141 - 022154
Komplexné riešenie ochrany horských povodí [Complex solution to protection of mountainous
watersheds] / Matúš Jakubis, Miriam Závacká.
In: Enviro Nitra 2000. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. - S. 70-73.
[JAKUBIS, Matúš - ZÁVACKÁ, Miriam]
62/L/01


0142 - 022152
Rybovody - významná súčasť revitalizačných opatrení v korytách bystrín [Passages for fishes -
an important element of revitalization measures in torrent streambeds] / Matúš Jakubis.
In: Stavební objekty a konstrukce v krajinném inţenýrství : sborník mezinárodní věděcké
konference. - Brno : Dům techniky Brno spol. s.r.o., 2001. - ISBN 80-02-01439-1. - S. 153-160.
[JAKUBIS, Matúš]
60/L/01
0143 - 021454
Výskum prítokov Vodárenskej nádrţe Klenovec z hľadiska stupňa ustálenosti korýt [The
research of tributaries to Klenovec water-storage with respect to beds resistance] / Matúš Jakubis,
Pavel Trnavský.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 355-366.
[JAKUBIS, Matúš - TRNAVSKÝ, Pavel]


0144 - 022150
Význam brehových porastov na prítokoch vodárenských nádrţí z hľadiska upraviteľnosti a
kvality vody [Streamside stand importance on water basin affluents from the viewpoint of
treatability and water quality] / Matúš Jakubis.
In: Pitná voda 2001 : pitná voda z údolních nádrţí : sborník konference : 6.pokračování
konferencí. - České Budějovice : W&ET Team, 2001. - ISBN 80-238-7058-0. - S. 307-311.
[JAKUBIS, Matúš]
59/L/010145 - 022164
Zhodnotenie hydrotechnických výpočtov, hydrologických charakteristík a návrh revitalizačných
opatrení v povodí toku Dedovka v areáli SCR Oščadnica - Veľká Rača [Evaluation of
hydrotechnical calculation, hydrological characteristics and the proposal of revitalization
measures of catchment of Dedovka in the area of Oščadnica - Veľká Rača] : expertízny posudok /
Matúš Jakubis. - Zvolen : [s.n.], 2001. - 29 s. + Prílohy.
[JAKUBIS, Matúš]
69/L/01


0146 - 022227
Intenzita jemného prekorenia v smrekových prírodných lesoch Babej hory a Pilska [Density of
fine roots in Norway spruce forests of Babia hora and Pilsko] / Peter Jaloviar.
In: Beskydy [14]. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - ISBN
80-7157-512-7. - S. 123-128.
[JALOVIAR, Peter]
101/L/01


0147 - 021520
Kvantita a kvalita jemnej koreňovej biomasy v porastoch obhospodarovaných rôznymi
poľnohospodárskymi spôsobmi [Quantity and quality of fine root biomass in stands managed by
different silvicultural systems] / Peter Jaloviar.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 99-103.
[JALOVIAR, Peter]


0148 - 022228
Produkcia a kvalita jemných koreňov vo vybraných typoch smrekových porastov [The production
and the quality of fine roots in selected norway spruce stands] / Peter Jaloviar.
In: Stav a perspektívy ekologiského výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický zdroj]
: 10 rokov výskumu na VDO Poľana – Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia. –
Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2001. ISBN 80-88853-44-3. – 1 elektronický optický disk
(CD ROM).
[JALOVIAR, Peter}

0149 - 021472
Tvorba biomasy jemných koreňov v smrekových porastoch s rôznou imisnou záťaţou
[Production of fine root biomass in Norway spruce stands under different pollution loads] / Peter
Jaloviar.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. – ISBN 80-288-0982-9. S. 107-118.
[JALOVIAR, Peter]

0150 - 021993
Vplyv hospodárskeho spôsobu na koncentráciu jemných koreňov smreka a buka v pôde
[Influence of silvicultural system on concentration of fine roots of spruce and beech in the soil] /
Peter Jaloviar.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001= Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 133-145.
[JALOVIAR, Peter]


0151 - 022493
Monitoring sukcesie lesa na poţiarisku v Národnej prírodnej rezervácii Kyseľ v Národnom parku
Slovenský raj [Monitoring of forest succession in the fireplace in the National Park Slovenský raj
inclusive National Natural Reserve Kyseľ] / Gita Jančová.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-1032-0. - S. 189-193.
[JANČOVÁ, Gita]
254/L/01


0152 - 021631
Nelesná vegetácia v pásme hygienickej ochrany vodárenskej nádrţe Starina [Non-forest
vegetation in the sanitary zone of the Starina water reservoir] / Gita Jančová, Dagmar Sláviková.
- Č. projektu: VEGA 1/1109/94.
In: Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) = Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a
environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000[2001]. - ISBN 80-228-1064-9. - S. 71-78.
[JANČOVÁ, Gita - SLÁVIKOVÁ, Dagmar]0153 - 021850
Zmena štruktúry krajiny, jej vplyv na diverzitu ekosystémov a biotu na príklade Kremnických
vrchov [Landscape structure change, its influence upon the ecosystem diversity and biota
exampled in Kremnické vrchy Mts.] / Margita Jančová. - Č. projektu: 1/8233/01.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 149-153.
[JANČOVÁ, Margita]


0154 - 022545
Choroby nie sú hlavnou príčinou úbytku [Diseases aren`t the main reason of loss] : zajac: preţil
rok 2000 - môţeme byť spokojný ? (2. časť)[buck-hare: it has survived the year 2000, part.2] /
Rastislav Jurčík...[et al.].
In: Poľovníctvo a rybárstvo. - ISSN 0231-8768. - Roč. 53, č. 6 (2001), s. 4-5.
[JURČÍK, Rastislav - SLAMEČKA, Jaroslav - HELL, Pavol - GAŠPARÍK, Jozef]


0155 - 022494
Výskyt Nyctalus noctula v panelových budovách mesta Prešov v rokoch 1998-1999 [The
occurence of Nyctalus noctula in prefabs in Prešov in 1998-1999, E-Slovakia].
In: Vespertilio. - ISBN 80-967385-9-3. - Roč. 4, (2000), s. 146-148.
[KAŇUCH, Peter - CEĽUCH, Martin]
255/L/01


0156 - 021754
Obchodná politika lesného hospodárstva a jej budúce moţnosti [Forestry trade policy and its
future possibilities] / Štefan Klacko.
In: Financovanie 2000/I lesy-drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1009-4. - S. 49-54.
[KLACKO, Štefan]


0157 - 021852
Škody spôsobené raticovou zverou a ich ekonomické hodnotenie [Hoofed game damage and its
economical evaluation] / Štefan Klacko.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 111-115.
[KLACKO, Štefan]


0158 - 021671
Cievnaté rastliny Driečanského krasu [Vascular plants of the Driečanský kras Mts.] / Ján
Kliment...[et al.].
In: Príroda Drienčanského krasu = Nature of the Drienčanský kras Mts. - Banská Bystrica :
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2000. - ISBN 80-968442-8-8. - S. 97-150.
[KLIMENT, Ján - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan]


0159 - 022207
Analysis of non-coniferous pulpwood supply in the SR market [Analýza zásob neihličnatej
vlákniny na trhu SR] / Dominik Klubica, Marek Trenčiansky.
In: Marketing 2001 : marketing in the process of globalisation in the beginning of the 3rd
millenium, International colloquium, Zvolen May 16-18, 20001. - Zvolen : Technická univerzita
vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1020-7. - S. 139-144.
[KLUBICA, Dominik - TRENČIANSKY, Marek]


0160 - 021750
Hodnotenie bonity zákazníkov - odberateľov [Evaluation of customer - consumer value] /
Dominik Klubica.
In: Financovanie 2000/I lesy-drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1009-4. - S. 39-42.
[KLUBICA, Dominik]0161 - 022201
Internet and forest products marketing [Internet a marketing lesných produktov] / Dominik
Klubica, Róbert Vinca.
In: Marketing 2001 : marketing in the process of globalisation in the beginning of the 3rd
millenium, International colloquium, Zvolen May 16-18, 20001. - Zvolen : Technická univerzita
vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1020-7. - S. 53-57.
[KLUBICA, Dominik - VINCA, Róbert]


0162 - 022244
Marketingová analýza a plánovanie vo vzťahu k hospodárskej úprave lesov [Marketing analysis
and planning in relation to the forest management] / Dominik Klubica.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S.
187-191.
[KLUBICA, Dominik]


0163 - 021994
Marketingová analýza obchodných vzťahov lesného podniku [Marketing analysis of business of a
forest enterprise] / Dominik Klubica, Róbert Vinca.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 147-156.
[KLUBICA, Dominik - VINCA, Róbert]


0164 - 021452
Marketingová situačná analýza vybraných subjektov lesného hospodárstva [Marketing situation
analysis of chosen forestry enterprises] / Dominik Klubica, Rastislav Šulek.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 377-391.
[KLUBICA, Dominik - ŠULEK, Rastislav]


0165 - 021835
Metódy ekonomického zhodnotenia hospodárskych opatrení v lesných hospodárskych plánoch
[Methods of economic measures evaluation in forest management plans] / Dominik Klubica.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov Zvolen, 13. september 2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-9-2. - S. 41-43.
[KLUBICA, Dominik]


0166 - 021851
Rebonitácia poľovného revíru z hľadiska ekonomiky jeho obhospodarovania [Hunting district
re-evaluation from the viewpoint of its management economics] / Dominik Klubica.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 127-134.
[KLUBICA, Dominik]


0167 - 022191
Teoretické a praktické otázky hodnotenia odberateľov lesných podnikov [Theoretical and
practical issues of evaluation of forest enterprise customers] / Dominik Klubica, Rastislav Šulek.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 35-44.
[KLUBICA, Dominik - ŠULEK, Rastislav]
0168 - 021620
Bioindication of the beech (Fagus sylvatica L.) photosynthetic apparatus function conditions
under stress circumstances [Bioindikácia funkčného stavu fotosyntetického aparátu buka (Fagus
sylvatica L.) v stresových podmienkach] / Jaroslav Kmeť, Ľubica Ditmarová.
In: Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. - ISSN 1335-342X. - Vol. 20, no. 2
(2001), s. 200-208.
[KMEŤ, Jaroslav - DITMAROVÁ, Ľubica]0169 - 021815
Bioindikation [bioindication] of the physiological state of beech (Fagus sylvatica L.) in different
stress conditions [Bioindikácia fyziologického stavu buka (Fagus sylvatica L.) za rôznych
stresových podmienok] [elektronický zdroj] / Jaroslav Kmeť. - Č. projektu: 1/7057/20.
In: Journal central European agriculture. - Roč. 2, č. 1-2 (2001), 1 elektronický optický disk
(CD-ROM).
[KMEŤ, Jaroslav]
14/L/01


0170 - 021814
Fyziologické aspekty zdravotného stavu smreka v oblasti Vysokých Tatier [Physiological aspects
of the health condition of spruce in the region of High Tatra Mts.] / Jaroslav Kmeť, Ladislav
Kulla.
In: Beskydy [14]. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - ISBN
80-7157-512-7. - S. 135-140.
[KMEŤ, Jaroslav - KULLA, Ladislav]
13/L/01


0171 - 021684
Fyziologické príčiny ţltnutia smreka [Physiological causes of spruce yellowing] / Jaroslav Kmeť.
In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2001 : zborník referátov v celoslovenského seminára, ktorý
sa konal 10.-11. apríla 2001 v Banskej Štiavnici. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2001. -
ISBN 80-88853-42-7. - S. 30-35.
[KMEŤ, Jaroslav]


0172 - 021820
Latent damage bioindication on beech (Fagus sylvatica L.) individuals [Bioindikácia latentných
škôd na buku (Fagus sylvatica L.)] [abstrakt] / Jaroslav Kmeť, Ľubica Ditmarová.
In: IXth days of plant physiology = IX. dny rostlinné fyziologie : book of abstracts. - [S.l. : s.n.],
2001. - S. 61.
[KMEŤ, Jaroslav - DITMAROVÁ, Ľubica]
18/L/01
0173 - 021683
Sezónne zmeny fotosyntetickej aktivity buka (Fagus sylvatica L.) determinované fluorscenciou
chlorofylu [Seasonal variation photosynthetic activity of beech (Fagus sylvatica L.) conditional
of chlorophyll fluorescence] / Jaroslav Kmeť, Ľubica Dittmarová. - Č. projektu: VEGA
2/5171/98.
In: Folia oecologica 27. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2000. - ISBN 80-967238-2-0. - S.
91-104.
[KMEŤ, Jaroslav - DITTMAROVÁ, Ľubica]


0174 - 021902
Nové, alebo inak zaujímavé floristické údaje z Muránskej planiny a priľahlej časti Slovenského
rudohoria [New or interesting floristic data from the Muránska planina Mts. and adjacent part of
the Slovenské rudohorie Mts.] / Judita Kochjarová...[et al.]. - Č. projektu: 1/7457/20.
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti SAV. - Bratislava : Slovenská botanická
spoločnosť pri SAV. - S. 77-90.
[KOCHJAROVÁ, Judita - HRIVNÁK, Richard - BLANÁR, Drahoš - TURIS, Peter]
27/L/01


0175 - 022287
Ciele dlhodobého finančného plánu [Long-term financial plan goals] / Ivan Kolenka.
In: Financovanie 2001 lesy - drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zostav.
Iveta Hajdúchová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1087-8. - S.
51-56.
[KOLENKA, Ivan]


0176 - 022313
Personálny audit. Školský lesný podnik [Personal audit. The School Forest Enterprise] :
záverečná správa projektu [final project report] / Ivan Kolenka...[et al.]. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - 38 s + Prílohy.
[KOLENKA, Ivan - HAJDÚCHOVÁ, Iveta - HERICH, Martin - ŠULEK, Rastislav -
TRENČIANSKY, Marek]
148/L/010177 - 021995
Strategické rozhodovanie o investovaní do lesných porastov v podmienkach rizika [Strategic
decision making on investments into the forest stands under the risk conditions] / Ivan Kolenka,
Iveta Hajdúchová.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 157-168.
[KOLENKA, Ivan - HAJDÚCHOVÁ, Iveta]


0178 - 022294
Stratégia podniku a finančné rozhodovanie [Firm strategy and financial decision] / Ivan Kolenka.
In: Svetové tendencie v strategickom manaţmente a nové trendy rozvoja marketingovej teórie :
zborník prednášok, vystúpení, článkov a štúdií k vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou.
- Bratislava [etc.] : L.D.C. Holding [etc.], 2001. - S. 29-33.
[KOLENKA, Ivan]
132/L/01


0179 - 021947
Fytocenológia, lesnícka typológia [Phytocenology, forest typology] / Jaroslav Kontriš...[et al.].
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[KONTRIŠ, Jaroslav - KONTRIŠOVÁ, Oľga - KRIŢOVÁ, Eva - ŠOMŠÁK, Ladislav -
UJHÁZY, Karol]


0180 - 022176
Obsah rizikových prvkov v ihliciach smreka obyčajného na výškovom transekte NP Malá Fatra
[The content of dangerous elements in Norway spruce needles in the transect of the National Park
Malá Fatra] / Jaroslav Kontriš. - Č. projektu: VEGA 1/5282/98 ; 2/1159/20.
In: Aktuálne problémy kontaminácie ţivotného prostredia z hľadiska toxikológie a
ekotoxikológie : výber najnovších vedeckých prác popredných odborníkov v oblasti
environmentalistiky / Zostav. Imrich Beseda. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. -
ISBN 80-228-1091-6. - S. 18-21.
[KONTRIŠ, Jaroslav]
81/L/01


0181 - 022125
Synanthropization process evaluation of the field biochorus in Ţiar nad Hronom basin
[Hodnotenie synantropizačného procesu v poľnom biochóre Ţiarskej kotliny] / Jaroslav Kontriš,
Oľga Kontrišová.
In: Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. - ISSN 1335-342X. - Vol. 19, no. 2
(2000), p. 125-130.
[KONTRIŠ, Jaroslav - KONTRIŠOVÁ, Oľga]
9/E/01


0182 - 021968
Filtračná funkcia lesných porastov v oblastiach so zvýšenou imisnou záťaţou [Forest stands
filtration function in areas increased immission load] / Oľga Kontrišová, Jaroslav Kontriš,
Margita Kováčová. - Č. projektu: 1/5282/98; 2/1159/21.
In: Acta Universitatis Purkynianae 73 : Výzkum antropogenních zátěţí v severočeském regionu a
v regionech Slovenska : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem :
Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - ISBN 80-7044-373-1. - S. 85-88. - (Studia oecologica ; XII).
[KONTRIŠOVÁ, Oľga - KONTRIŠ, Jaroslav - KOVÁČOVÁ, Margita]
4/E/01


0183 - 022357
Bukové hospodárstvo na Školskom lesnom podniku Technickej univerzity vo Zvolen [Beech
management at the School Forest Enterprise of the Technical University in Zvolen] : lanovková
demonštračná trasa : náučné panely [cable demonstration route : educational boards] / Ján Koreň,
Tibor Lukáč, Jozef Tajboš. - [S.l. : s.n.], [2001]. - 12 s.
[KOREŇ, Ján - LUKÁČ, Tibor - TAJBOŠ, Jozef]
182/L/01


0184 - 021459
Príspevok k poznaniu prirodzenej regenerácie lesných pôd zhutnených prejazdami lesníckych
strojov [Contribution to the knowledge of natural regeneration of forest soils compacted through
passages of forest machinery] / Ján Koreň, Jozef Walczyk.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác lLesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 279-292.
[KOREŇ, Ján - WALCZYK, Jozef]0185 - 022344
Účinok pribliţovania dreva traktormi na zmenu štruktúry vybraných lesných pôd v oblasti flyša a
neovulkanitov Slovenska [Effect of tractor skidding upon the change of selected forest soil
structure in the flysch and neovolcanites regions of Slovakia] [Abstrakt] / Ján Koreň.
In: Uzytkowanie maszyn rolniczych i lesnych : badania naukowe i dydaktyka : materialy II.
miedzynarodowej konferencji naukowej. - Kraków : Akademia Rolnicza, 2001. - S. 38.
[KOREŇ, Ján]
173/L/01


0186 - 022361
Vplyv pribliţovania dreva traktormi na zmenu štruktúry vybratých druhov lesných pôd v oblasti
flyša a neovulkanitov [Impact of tractor timber skidding on the changes in structure of selected
types of forest soils in the area of the Slovak flysch and neo-vulkanites] / Ján Koreň.
In: Uzytkowanie maszyn rolniczych i lesnych : badania naukowe i dydaktyka : materialy II.
miedzynarodowej konferencji naukowej. - Kraków : Akademia Rolnicza, 2001. - 8 s.
[KOREŇ, Ján]
185/L/01
0187 - 021602
Zaťaţenie oporných bodov trás lesníckych lanoviek [The load of forest cableway supports] / Ján
Koreň.
In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese
= Trends of wood working, forest and environmental technology development and their
applications in manufacturing process : medzinárodná vedecká konferencia 4.-6. september 2001.
- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1061-4. - S. 311-317.
[KOREŇ, Ján]


0188 - 022433
Monitoring populácie orla skalného (Aquilla chrysaetos) na Slovensku a praktické skúsenosti s
ochranou tohto druhu [Monitoring of golden eagle (Aquilla chryseatos) populations in Slovakia
and practical experience in protection of this species] [abstrakt] / J. Korňan, Rudolf Kropil.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 18.
[KORŇAN, J. - KROPIL, Rudolf]


0189 - 022424
Ochrana orla skalného Aquilla chrysaetos v Karpatoch [Protection of golden eagle Aquilla
chrysaetos in Carpathians] [abstrakt] / J. Korňan, Rudolf Kropil.
In: Aplikovaná ornitológia 2000 : zborník referátov z 12. stredoslovenskej konferencie s
medzinárodnou účasťou, usporiadanej pri príleţitosti 100. výročia narodenia významného
slovenského ornitológa Antona Kociana. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S.
15.
[KORŇAN, J. - KROPIL, Rudolf]


0190 - 021996
Analýza vyuţitia uţitočnej hmotnosti odvoznej súpravy IVECO + PANAV a optimalizácia
parametrov nákladu dlhého dreva pre uvedenú odvoznú súpravu [Effective weight utilization
analysis of hauling rig IVECO + PANAN and long logs load parameters optimalization for listed
hauling rig] / Pavel Koska, Vladimír Štollmann, Jozef Tajboš.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 169-183.
[KOSKA, Pavel - ŠTOLLMANN, Vladimír - TAJBOŠ, Jozef]


0191 - 021456
Aplikácia zrýchlených skúšok dvojstupňových prevodoviek hydraulických nakladačov
[Application of dispatched examinations of transmission gears of hydraulic loaders] / Pavel
Koska, Peter Koska.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S.335-345.
[KOSKA, Pavel - KOSKA, Peter]


0192 - 021561
Napnutie nosného lana s pevne upevnenými koncami [Tension of skyline with fixed anchoring] /
Pavel Koska, Vladimír Štollmann, Jozef Tajboš.
In: Sborník referátů XLII. mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů. - Ostrava :
VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. - ISBN 80-7078-919-0. - S. 141-144.
[KOSKA, Pavel - ŠTOLLMANN, Vladimír - TAJBOŠ, Jozef]
2/L/010193 - 021601
Napnutie nosného lana s pevne upevnenými koncami [Tension of skyline with fixed anchoring] /
Pavel Koska, Vladimír Štollmann, Jozef Tajboš.
In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese
= Trends of wood working, forest and environmental technology development and their
applications in manufacturing process : medzinárodná vedecká konferencia 4.-6. september 2001.
- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1061-4. - S. 319-322.
[KOSKA, Pavel - ŠTOLLMANN, Vladimír - TAJBOŠ, Jozef]


0194 - 021562
Optimalizácia uťahovacích momentov skrutiek do dreva z hľadiska montáţe a únosnosti spoja
[Optimalisation of tightenning moments of wood screws from the view of joint assembling and
loading] / Pavel Koska.
In: Sborník referátů XLII. mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů. - Ostrava :
VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. - ISBN 80-7078-919-0. - S. 145-148.
[KOSKA, Pavel]
3/L/01


0195 - 021588
Poisťovanie svorníkových spojov lepidlami [Insurance of screw joints with application of
adhesives] / Pavel Koska, Anna Šúriková. - Č. projektu: Grant 1/8119/01.
In: Pokroky vo výrobe a pouţití lepidiel v drevopriemysle = Adhesives in woodworking industry
: zborník referátov XV. sympózium, Zvolen 5.-7.9.2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-09580-6. - S. 279-282.
[KOSKA, Pavel - ŠÚRIKOVÁ, Anna]


0196 - 022348
Pouţitie grafických systémov pri projektovaní trás lesných lanoviek [Application of graphics
systems in designing of forest cableway routes] / Pavel Koska, Vladimír Štollmann, Jozef Tajboš.
In: Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2001 : zborník z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou poriadaný počas konania 8. Medzinárodného strojárskeho
veľtrhu v Nitre. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 105-.
[KOSKA, Pavel - ŠTOLLMANN, Vladimír - TAJBOŠ, Jozef]
177/L/01


0197 - 021883
Vplyv predpätia na spoľahlivosť skrutkového spoja [The influence of prestress upon the
reliability of a screw joint] / Pavel Koska, Anna Šúriková.
In: Acta Facultatis Xylologiae Zvolen Res Publica Slovaca 42-2000 = Zborník vedeckých prác
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000[2002]. - ISBN 80-228-1102-5. - S. 39-45.
[KOSKA, Pavel - ŠÚRIKOVÁ, Anna]


0198 - 022538
Poznatky o harmonizácii s EÚ, potrebné v praxi maďarského poľovného hospodárstva
[Knowledge on harmonization with European Union needed in the practice of Hungarian hunting
management] / Tamás Köhalmy ; Preklad. Pavol Hell.
In: Slovenské poľovníctvo v integrovanej Európe : zborník referátov z medzinárodnej
konferencie. - [S.L.] [etc.] : Slovenská lesnícka komora [etc.], 2001. - S. 15-17.
[KÖHALMY, Tamás - HELL, Pavol (Prekladateľ)]
284/L/01


0199 - 021943
Zoológia [Zoology] / Anton Krištín...[et al.].
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[KRIŠTÍN, Anton - KROPIL, Rudolf - KULFAN, Ján - PATOČKA, Jan - ÚRADNÍK, Miroslav
- ZACH, Peter]


0200 - 022178
Vegetačná charakteristika monitorovacích plôch v oblasti Národnej prírodnej rezervácie Vtáčnik
a ich imisné zaťaţenie [Vegetation characteristics of the monitoring plots in the Nature Reserve
Vtáčnik and their pollution load] / Eva Kriţová, Eva Ďurečková. - Č. projektu: VEGA 1/7057/20.
In: Rosalia (Nitra). - Roč., č. 15 (2000), s. 83-96.
[KRIŢOVÁ, Eva - ĎUREČKOVÁ, Eva]
82/L/010201 - 021914
Vegetačné stupne Západných Karpát (Slovensko) a ich klimatická charakteristika [Altitudinal
vegetation zones in the Western Carpathians (Slovakia) and their climatic characteristics] / Eva
Kriţová...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/6060/99.
In: Problematika lesnické typologie III : sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými
lesy 9. a 10. 1. 2001 / Zostav. Jiří Viewegh. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - ISBN
80-213-0797-8. - S. 29-35.
[KRIŢOVÁ, Eva - ŠKVARENINA, Jaroslav - MINĎÁŠ, Jozef - VLADOVIČ, Jozef]
28/L/01


0202 - 022438
Základy ekológie [The fundamentals of ecology] / Eva Kriţová...[et al.]. - 3. vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 179 s. - ISBN 80-228-0987-X
[KRIŢOVÁ, Eva - KROPIL, Rudolf - ČABOUN, Vladimír - MIDRIAK, Rudolf]


0203 - 022461
European bird populations in Europa [Vtáčie populácie v Európe] : estimates and trends
[hodnotenia a trendy] / Rudolf Kropil, Jozef Sládek...[et al.]. - Cambridge, United Kongdom :
BirdLife International, 2000. - (BirdLife Conservation ;
No 10
No. 10).
[KROPIL, Rudolf - SLÁDEK, Jozef]
233/L/01


0204 - 022447
Lesnícka ŠVOČ 2001 [Forestry Student Scientific and Professional Activity 2001] : zhodnotenie
41. fakultnej konferencie ŠVOČ na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene
[evaluation of the 41st faculty SPRA conference at the Faculty of Forestry of the Technical
University in Zvolen ] / Rudolf Kropil.
In: Univerzitné noviny Technickej univerzity vo Zvolene. - Roč. 9, č. 5 (2001), s. 1-2.
[KROPIL, Rudolf]
220/L/01


0205 - 022439
Lesnícka zoológia [Forest zoology] : návody na cvičenia [instructions for lessons] / Rudolf
Kropil. - 2. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 112 s. - ISBN
80-228-1080-0
[KROPIL, Rudolf]


0206 - 022436
Media Naturae - medzinárodný projekt pre ďalšie vzdelávanie v oblasti ochrany prírody [Media
Nature - on international project for further education in the sphere of nature protection]
[abstrakt] / Rudolf Kropil.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 24.
[KROPIL, Rudolf]


0207 - 022454
Správa k realizácii projektu "Monitoring a manaţment orla skalného (Aquila chrysaetos) na
Slovensku", centrálna časť Západných Karpát, 2001" [Report about project realization
"Monitoring and management of golden eagle (Aquilla chrysaetos) in Slovakia, central part of
Western Carpathians, 2001] / Rudolf Kropil. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001.
[KROPIL, Rudolf]
226/L/01


0208 - 021473
Analýza štruktúry a prirodzenej obnovy v porastoch pod hornou hranicou lesa na lokalite Veľký
Bok [Analysis of structure and natural regeneration in forest stands at the upper tree limit at the
Veľký Bok locality] / Stanislav Kucbel.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 93-106.
[KUCBEL, Stanislav]0209 - 022225
Moţnosti umelej obnovy porastov pod hornou hranicou lesa [Possibilities the afforestation under
the upper tree limit] / Stanislav Kucbel.
In: Současné otázky pěstování horských lesů : sborník z III. česko-slovenského vědeckého
sympozia pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumních pracovišť oboru Pěstování lesa / Zostav.
J. Novák, Marian Slodičák. - Opočno : VÚLHM, 2001. - ISBN 80-86461-13-0. - S. 151-160.
[KUCBEL, Stanislav]
100/L/01


0210 - 021518
Prirodzená obnova na hornej hranici lesa v závislosti od nadmorskej výšky a expozície na lokalite
Veľký Bok [Natural regeneration of upper forest limit in dependence on altitude and exposure in
the region Veľký Bok] / Stanislav Kucbel.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 104-108.
[KUCBEL, Stanislav]


0211 - 021997
Štruktúra porastov pri hornej hranici lesa na juţných svahoch Kráľovej hole [Stand structure of
upper forest limit on south slopes of Kráľova hoľa] / Stanislav Kucbel, Karol Gubka.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 185-195.
[KUCBEL, Stanislav - GUBKA, Karol]


0212 - 022224
Štruktúra, zdravotný stav a regeneračné procesy v porastoch pod hornou hranicou lesa v Nízkych
Tatrách [Structure, health state and regeneration processes in the stands below the upper tree limit
in Nízke Tatry Mountains] / Stanislav Kucbel.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof. Ing. Jozefa Kodríka, CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-1032-0. - S. 77-87.
[KUCBEL, Stanislav]
99/L/01


0213 - 021816
Analýza vybraných fyziologických parametrov ihlíc smreka (Picea abies L. Karst.) v horských
ekosystémoch postihnutých rozpadom [Analysis of chosen physiological parameters of spruce
needles (Picea abies L. Karst.) in mountain ecosystems affected by forest decline] / Ladislav
Kulla, Jaroslav Kmeť.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický
zdroj] = Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems : 10 rokov
výskumu na VDO Poľana-Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia. - Zvolen :
Lesnícky výskumný ústav, 2001. - ISBN 80-88853-44-3. - 1 elektronický optický disk (CD
ROM).
[KULLA, Ladislav - KMEŤ, Jaroslav]
15/L/01


0214 - 021819
Evaluation of chosen physiological parameters of spruce needles (Picea abies Karst.) in mountain
ecosystems effected by forest decline [Hodnotenie vybraných fyziologických parametrov
smrekového ihličia (Picea abies Karst.) v horských ekosystémoch zasiahnutých odumieraním
lesa] [abstrakt] / Ladislav Kulla, Jaroslav Kmeť.
In: Perspectives of the ecological research in mointain forest ecosystems : conference abstracts
proceedings. - Zvolen : Forest Research Institute, 2001. - S. 17.
[KULLA, Ladislav - KMEŤ, Jaroslav]
17/L/01


0215 - 022062
Forest stand interception in mountain catchment in the Low Tatras [Intercepcia lesných porastov
v horských povodiach Nízkych Tatier] [abstrakt] / Pavol Lančarič, Jozef Minďáš, Jaroslav
Škvarenina.
In: Weather extremes as a limiting factor of biometeorological processes : international
bioclimatological workshop 2001. - Nitra : Slovenská poľnohospodársk univerzita, 2001. - ISBN
80-7137-910-7. - P. 7.
[LANČARIČ, Pavol - MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
53/L/010216 - 021932
Intercepcia lesných porastov v horskom povodí Nízkych Tatier [Forest interception in mountain
catchment in the Low Tatras] / Pavol Lančarič, Jozef Minďáš, Jaroslav Škvarenina. - Č. projektu:
VEGA 1/6060/99.
In: Bioklimatologické pracovné dni 2001 [elektronický zdroj] : extrémy prostredia (počasia) -
limitujúce faktory bioklimatologických procesov : medzinárodná vedecká konferencia. -
Bratislava : Slovenská bioklimatologická spoločnosť SAV, 2001. - ISBN 80-7137-910-7. - [6 s.].
- 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[LANČARIČ, Pavol - MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
39/L/01


0217 - 022537
Rakúske poľovníctvo v podmienkach Európskej únie [Austrian hunting management under the
conditions of the European Union] / Peter Lebersorger ; Preklad. Pavol Hell.
In: Slovenské poľovníctvo v integrovanej Európe : zborník referátov z medzinárodnej
konferencie. - [S.L.] : Slovenská lesnícka komora, 2001. - S. 9-14.
[LEBERSORGER, Peter - HELL, Pavol (Prekladateľ)]
283/L/01


0218 - 021846
Skúsenosti s intenzívnym chovom diviačej zveri v Maďarsku [Experience in an intensive wild
boar keeping in Hungary] / Tibor Lebocký, Peter Garaj. - Č. projektu: 1/8233/01.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 171-180.
[LEBOCKÝ, Tibor - GARAJ, Peter]


0219 - 021854
Zákon o zbraniach a strelive a súčasná legislatíva poľovníckeho strelectva [Arm and ammunition
law and the present legislation of hunting shooting] / Tibor Lebocký.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 95-104.
[LEBOCKÝ, Tibor]
0220 - 022507
Hniezdna ornitocenóza xerotermnej dubiny (NPR Kováčovské kopce-juh) [Breeding bird
community of the xerotherm oak forest "Kováčovské kopce-juh" National Nature Reserve,
Slovakia] / Peter Lešo.
In: Sylvia. - Roč.37, [bez čísla]. (2001), s. 43-51.
[LEŠO, Peter]
257/L/01


0221 - 022430
Hniezdne spoločenstvá vtákov troch prírodných rezervácií východného Slovenska [Nesting bird
communities of three nature reserves of East Slovakia] [abstrakt] / Peter Lešo.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 8.
[LEŠO, Peter]


0222 - 022434
Ornitocenóza xerotermnej dubiny v NPR Kováčovské kopce - juh [Bird communities of
xerotherme oak forest in the southern part the National Nature Reserve Kováčovské kopce]
[abstrakt] / Peter Lešo.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 23.
[LEŠO, Peter]


0223 - 021804
Selection effects of air pollution on gene pools of Norway spruce, European silver fir and
European beech [Selekčné účinky znečistenia ovzdušia na genofondy smreka obyčajného, jedle
bielej a buka lesného] / Roman Longauer...[et al.].
In: Environmental Pollution. - Roč. 115, (2001), s. 405-411.
[LONGAUER, Roman - GÖMÖRY, Dušan - PAULE, Ladislav - KARNOSKY, David Fitzerald
- MAŇKOVSKÁ, Blanka - MÜLLER-STARCK, Gerhard - PERCY, Kevin - SZARO, Robert]
12/L/010224 - 022358
Aké sú úskalia a perspektívy uplatnenia lesných lanoviek na Slovensku? [What are obstacles and
perspectives of forest cableways application in Slovakia] / Tibor Lukáč.
In: Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. - ISSN 0323-0996. - Roč.
57, č. 5-6 (2001), s. 3-5.
[LUKÁČ, Tibor]
0225 - 021998
Analýza prácnosti a výkonnosti práce pri sústreďovaní dreva lesnými lanovkami [Analysis of
time consumption aut work efficiency of forest skyline timber skidding] / Tibor Lukáč, Jozef
Tajboš.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 197-208.
[LUKÁČ, Tibor - TAJBOŠ, Jozef]


0226 - 022248
Časová analýza a ekonomické zhodnotenie práce LS 2-500 [Time analysis and economic
evaluation of LS2-500 work] / Tibor Lukáč, Jozef Tajboš, Pavel Jakuba.
In: Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. - ISSN
0323-1046. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 361-379.
[LUKÁČ, Tibor - TAJBOŠ, Jozef - JAKUBA, Pavel]


0227 - 022334
Lanovky v lesníctve [Cableways in forestry] / Tibor Lukáč, Vladimír Štollmann, Valéria
Messingerová. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR, 2001. - 167 s. -
ISBN 80-88677-82-3
[LUKÁČ, Tibor - ŠTOLLMANN, Vladimír - MESSINGEROVÁ, Valéria]


0228 - 021723
Qualitative and value structure of timber from salvage fellings in protective forests [Kvalitatívna
a hodnotová štruktúra dreva z kalamít v ochranných lesoch] / Tibor Lukáč.
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, No. 4 (2001), p. 181-189.
[LUKÁČ, Tibor]


0229 - 022342
Sústreďovanie dreva v horských oblastiach Slovenska lanovými technológiami [Skidding by the
cable technologies in mountain of Slovakia] [Abstrakt] / Tibor Lukáč.
In: Uzytkowanie maszyn rolniczych i lesnych : badania naukowe i dydaktyka : materialy II.
miedzynarodowej konferencji naukowej. - Kraków : Akademia Rolnicza, 2001. - P.7.
[LUKÁČ, Tibor]
172/L/01


0230 - 021679
Rast, rozmnoţovanie, zdravotný stav a funkčná účinnosť borovice horskej-kosodreviny v Tatrách
[Growth, reproduction, health state and functional efficiency of mountain dwarf pine in the Tatra
Mts.] / Ivan Lukáčik.
In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1.
česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť
oboru Pěstování lesů Křtiny 14. a 15.9.1999. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 1999. - ISBN 80-7157-392-2. - S. 23-26.
[LUKÁČIK, Ivan]


0231 - 021517
Súčasný stav porastov jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.)Gaertn.) v Juhoslovenskej kotline [The
present state of common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in the region of Juhoslovenská
kotlina] / Ivan Lukáčik .
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 109-112.
[LUKÁČIK, Ivan]0232 - 022139
Súčasný stav prirodzených populácií borovice horskej - kosodreviny (Pinus mugo Turra) v
Belianskych Tatrách [Present state of natural populations of mountain dwarf pine (Pinus mugo
Turra) in the Belianske Tatry Mts.].
In: Současné otázky pěstování horských lesů = Actual problems of silviculture in mountain
forestss : sborník z III. česko-slovenského vědeckého sympozia pedagogickovědeckých a
vědeckovýzkumních pracovišť oboru Pěstování lesa. - Opočno : VÚLHM, 2001. - ISBN
80-86461-13-0. - S. 209-220.
[LUKÁČIK, Ivan]
95/L/01


0233 - 022408
Extrakcia a mineralizácia pôdnych vzoriek z lesných ekosystémov, stanovenie jednotlivých
foriem ťaţkých kovov [Extraction and minimalization of soil samfles from the forest ecosystems,
individual forms of heavy metal determination] / Ján Machava. - Č. projektu: VEGA 1/9264/02.
In: Anorganická analýza v ţivotním prostředí. - [S.l.] : [Vydavatelství Ing. Václav Helan - 2
Theta], [2001]. - S. [62-71].
[MACHAVA, Ján]
208/L/01


0234 - 022393
Obsah kadmia, olova a zinku v drevinách a moţnosť kontaminácie potravinového reťazca
[Cadmium, lead and zinc content in the tree species and contamination possibility of food chain] /
Ján Machava, Eduard Bublinec. - Č. projektu: VEGA 1/5173/98.
In: Chemické analýzy pri zabezpečovaní ochrany zdravia obyvateľstva. - [S.l. : s.n.], [2000]. - S.
67-72.
[MACHAVA, Ján - BUBLINEC, Eduard]
198/L/01
0235 - 022411
Occurrence and effect PB in forest ecosystems [Výskyt a pôsobenie olova v lesnom ekosystéme]
/ Ján Machava. - Č. projektu: VEGA 1/5222/98.
In: Folia oecologica 28. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN 80-967238-2-0. - P.
125-138.
[MACHAVA, Ján]
210/L/01


0236 - 022410
Sledovanie koncentrácií ťaţkých kovov v pôde [Observation of heavy metal concentration in
soil] / Ján Machava. - Č. projektu: VEGA 1/5222/98.
In: Chemické analýzy pri zabezpečovaní ochrany zdravia obyvateľstva. - [S.l. : s.n.], [2000]. - S.
124-130.
[MACHAVA, Ján]
209/L/01


0237 - 021478
Zlúčeniny kadmia, ich výskyt a pôsobenie v lesnom ekosystéme [Cadmium compounds and their
occurrence in forest ecosystems] / Ján Machava.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác lLesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 23-38.
[MACHAVA, Ján]


0238 - 021999
Alternatívne moţnosti ťaţbovej úpravy adaptívnymi ukazovateľmi [Alternative possibilities of
the cutting control by adaptive indices] / Štefan Majoroš.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 209-218.
[MAJOROŠ, Štefan]


0239 - 022239
Časovo priestorový vývoj obnovovaných bukových porastov a ich ťaţbová úprava [Time-spatial
development of regenerated beech stands and their cutting control] / Štefan Majoroš. - Č.
projektu: VEGA 1/7052/20.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest managemenet : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S. 79-86.
[MAJOROŠ, Štefan]0240 - 021465
Hodnotenie stavu a zmien ťaţbovej naliehavosti zásob s ohľadom na ich reprodukciu a plnenie
funkcií lesov [Evaluation of the state and changes of the stock cutting urgency with regard for
their reproduction and performance of the forest role] / Štefan Majoroš.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác lLesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 203-212.
[MAJOROŠ, Štefan]


0241 - 022246
Konštrukcia adaptívnych regulátorov obnovných ťaţieb [Construction of adaptive regulators of
regeneration cutings] [Poster] / Štefan Majoroš.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S. 216.
[MAJOROŠ, Štefan]


0242 - 022263
Evaluation of age structure of mature forest stands [Hodnotenie vekovej štruktúry dospelých
porastov] / Róbert Marušák. - Č. projektu: VEGA 1/7052/20.
In: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. - ISSN 0137-172X. - Vol. 181, No. 39 (2001), p.
165-172. - Separátny výtlačok.
[MARUŠÁK, Róbert]
116/L/01


0243 - 022000
Hodnotenie stavu a vývoja vekových štruktúr v lesných uţívateľských celkoch [Evaluation of the
state development of age-class distribution in forest user's units] / Róbert Marušák.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 219-229.
[MARUŠÁK, Róbert]


0244 - 021837
Hodnotenie vývoja stavu lesa v lesných uţívateľských celkoch [Evaluation of forest condition
development in forest user's units] / Róbert Marušák.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-9-2. - S. 61-68.
[MARUŠÁK, Róbert]


0245 - 022268
Hospodárska úprava lesov - a neštátne lesy [Forest management and non-state forests] / Róbert
Marušák.
In: Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. - ISSN 0323-0996. - Roč.
57, č. 9-10 (2001), s. 38.
[MARUŠÁK, Róbert]


0246 - 022265
Possibilities of using of allowable cut indicators in shelterwood system [Moţnosti vyuţitia
ukazovateľov ťaţbového výmeru v rámci podrastového hospodárskeho spôsobu] / Róbert
Marušák.
In: Continuous cover forestry - assessment, analysis, scenarios : preliminary proceedings of the
international conference held in Göttingen, Germany 19.-21. September 2001 / Editori Klaus von
Gadow, Jürgen Nagel, Joachim Saborowski. - [S.l. : s.n.], 2001. - P. 195-202. - Separátny
výtlačok.
[MARUŠÁK, Róbert]
118/L/01


0247 - 022195
Prognózovanie zásob ako podklad ekonomických zhodnotení [Forecast of growing stocks as a
basis of economic evaluations] / Róbert Marušák.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 127-134.
[MARUŠÁK, Róbert]0248 - 022238
Prognózovanie zásob vo vzťahu k výberu ťaţbového ukazovateľa [Forecasting of growing stock
in relation to choice of allowable cut indicator] / Róbert Marušák.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S. 71-78.
[MARUŠÁK, Róbert]


0249 - 021467
Určovanie a hodnotenie vývoja zakmenenia vekových stupňov [Determination and evaluation of
stocking development within age classes] / Róbert Marušák.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 179-190.
[MARUŠÁK, Róbert]


0250 - 021841
Vyhodnotenie ankety o vyuţívaní LHP [Evaluation of public inquiry about forest management
plan utilization] [poster] / Róbert Marušák.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-9-2. - S. 92-95.
[MARUŠÁK, Róbert]


0251 - 021755
Meteorologické aspekty vzájomných vzťahov medzi bukovým porastom a atmosférou
[Meteorological aspects of beech stand - atmosphere relationships] / František Matejka, Katarína
Střelcová, Jozef Minďáš. - Č. projektu: 1/6060/99; 1/6276/99; 1/5222/98; 2/7064/20_.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] :
IX. posterový deň s medzinárodnou účasťou. - [Bratislava] : Ústav hydrológie SAV, 2001. -
ISBN 80-968480-4-6. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
[MATEJKA, František - STŘELCOVÁ, Katarína - MINĎÁŠ, Jozef]
6/L/01


0252 - 021760
Transpirácia bukového porastu a jeho rezistencia pre prenos vodnej pary [Transpiration in a
beech stand and canopy resistance for water vapour transfer] / František Matejka...[et al.]. - Č.
projektu: 1/6060-99; 1/6276/99; 1/5222/98; 2/7064/20.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický
zdroj] = Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems : 10 rokov
výskumu na VDO Poľana-Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia. - Zvolen :
Lesnícky výskumný ústav, 2001. - ISBN 80-88853-44-3. - 1 elektronický optický disk (CD
ROM).
[MATEJKA, František - STŘELCOVÁ, Katarína - MINĎÁŠ, Jozef - PRIWITZER, Tibor]
8/L/01


0253 - 022305
Choroby, zdravie a kvalita ţivota pracovníkov v lesnom hospodárstve [Diseases, health and life
quality of the forest workers] / Hana Maximová, Štefan Klacko.
In: Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000 :
zborník zo seminára. - Bratislava : EU - vydavateľstvo Ekonóm, 2001. - ISBN 80-225-1387-3. -
S. 237-242.
[MAXIMOVÁ, Hana - KLACKO, Štefan]
140/L/01


0254 - 022001
Analýza vlastností indexov druhovej bohatosti a vyrovnanosti [Analysis of atributes of
biodiversity indices estimating species abundance and evennes] / Ján Merganič. - Č. projektu:
VEGA 1/4030/97; 1/7053/20.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 231-243.
[MERGANIČ, Ján]


0255 - 022002
Analýza veľkosti nákladu pri doprave dreva vrtuľníkmi MI-8 [Analysis of load size for timber
hauling by MI-8 helicopter] / Valéria Messingerová.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 245-259.
[MESSINGEROVÁ, Valéria]0256 - 021598
Technické parametre vrtuľníkov pouţívaných v doprave dreva [Technical parameters of
helicopters using by timber transport] / Valéria Messingerová.
In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese
= Trends of wood working, forest and environmental technology development and their
applications in manufacturing process : medzinárodná vedecká konferencia 4.-6. september 2001.
- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1061-4. - S. 337-343.
[MESSINGEROVÁ, Valéria]


0257 - 021457
Zaťaţenie pracovného a prírodného prostredia hlukom pri doprave dreva vrtuľníkom MI-8
[Working and natural environment noise stress by helicopter MI-8 logging] / Valéria
Messingerová, Jozef Tajboš.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác lLesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 309-322.
[MESSINGEROVÁ, Valéria - TAJBOŠ, Jozef]


0258 - 021870
Geochémia organickej hmoty šomodského súvrstvia - paleografické interpretácie (turnianska
depresia, východné Slovensko) [Geochemistry of the organic matter in Somodi Fm. -
paleographic interpretations (Turňa Depression, East Slovakia)] / Ján Milička, Dionýz Vass.
In: Mineralia slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geologických
organizácií. - ISSN 0369-2086. - Roč. 33, č. 1 (2001), s. 45-52.
[MILIČKA, Ján - VASS, Dionýz]


0259 - 021934
Critical loads of lead and copper for forests soils in Slovakia [Kritické záťaţe olova a medi pre
lesné pôdy Slovenska] / Jozef Minďáš...[et al.].
In: Ad hoc international expert group on effect-based critical limits for heavy metals : meeting :
proceedings. - Bratislava : Soil science and conservation research institute, [2000]. - Pp. 68-72.
[MINĎÁŠ, Jozef - KREMLER, Martin - PAVLENDA, Pavel - ŠKVARENINA, Jaroslav]
37/L/01


0260 - 021925
Dlhodobé trendy chemizmu hmlových zráţok v horských lesoch Kremnických vrchov a Poľany
[Long-term changes of fog/cloud water chemistry in Kremnické vrchy and Poľana Mts.].
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický
zdroj] = Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems : 10 rokov
výskumu na VDO Poľana-Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia. - Zvolen :
Lesnícky výskumný ústav, 2001. - ISBN 80-88853-44-3. - [1 s.]. - 1 elektronický optický disk
(CD ROM).
[MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
43/L/01


0261 - 021910
Fog/cloud deposition in the Poľana Mts. region (Slovakia) [Depozícia horizontálnych zráţok z
hmly v oblasti Poľany (Slovensko)] / Jozef Minďáš, Jaroslav Škvarenina. - Č. projektu: VEGA
1/6060/99.
In: 2nd International conference on fog and fog collection : proceedings / Zostav. Robert S.
Schemenauer, Hans Puxbaum. - Ottava, Canada [etc.] : IDRC [etc.], 2001. - Pp. 149-152.
[MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
33/L/01


0262 - 021939
Lesy a lesné ekosystémy [Forests and forest ecosystem] / Jozef Minďáš, Jaroslav Škvarenina. -
(kap. 6.5),.
In: Tretia národná správa o zmene klímy : Slovenská republika, 2001. - Bratislava : MŢP SR,
2001. - ISBN 80-89005-02-0. - S. 83-88.
[MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
34/L/01


0263 - 021935
Long-term changes of fog/cloud water chemistry in Kremnické vrchy and poľana [Výsledky
dlhodobého monitoringu chemizmu hmlových zráţok v Kremnických vrchoch a na Poľane]
[abstract] / Jozef Minďáš, Jaroslav Škvarenina.
In: Perspectives of the ecological research in mointain forest ecosystems : conference abstracts
proceedings. - Zvolen : Forest Research Institute, 2001. - ISBN 80-88853-45-1. - [nestr.].
[MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
36/L/010264 - 021923
Main elements fog waters deposition in mountain forest region Biosphere Reserve Poľana
[Hlavné prvky depozície vody v oblasti horských lesov Biosférickej rezervácie Poľana] / Jozef
Minďáš, Jaroslav Škvarenina.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] :
IX. posterový deň s medzinárodnou účasťou. - [Bratislava] : Ústav hydrológie SAV, 2001. -
ISBN 80-968480-4-6. - [6 s.]. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
45/L/01


0265 - 021929
Vyuţitie klimatických údajov pri štúdiu ekosystémov [Utilizing climatic data in ecosystems
study] / Jozef Minďáš, Jaroslav Škvarenina. - Č. projektu: VEGA 1/6060/99.
In: Ekologické vedy na konci 20.storočia : 2. ekologické dni / Zodp.red. Ľuboš Halada, Pavol
Eliáš. - Bratislava : SEKOS, 2001. - ISBN 80-967883-6-1. - S. 100-105.
[MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
40/L/01


0266 - 021763
Význam lesa v hydrologickom reţime krajiny [Importance forests in the landscape hydrological
regime] / Jozef Minďáš, Jaroslav Škvarenina, Katarína Střelcová. - Č. projektu: 1/6060/99;
1/6276/99; 1/5222/98.
In: Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia. - ISSN 0044-4863. - Roč.
35, č. 3 (2001), s. 146-150.
[MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav - STŘELCOVÁ, Katarína]
10/L/01


0267 - 022184
Mapovanie makrofytov povodia Dunaja [Mapping of macrophytes in the Danube catchment area]
: záverečná správa z botanického výskumu Dunaja a jeho prítokov v rokoch 1999-2000 [final
report of botanical research of the Danube River and tributaries in 1999-2000] / Helena
Oťaheľová (vedúca projektu). - Bratislava : Botanický ústav SAV, 2000.
[OŤAHEĽOVÁ, Helena - VALACHOVIČ, Milan - HRIVNÁK, Richard - RIPKA, J. - JURSA,
M.]
86/L/01


0268 - 021726
A spatially explicit decision support system for locating forest roads [Automatizovaná lokalizácia
lesných odvozných ciest systémom pre podporu priestorového rozhodovania] / Erich Pacola, Ján
Tuček.
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, No. 7 (2001), p. 307-313.
[PACOLA, Erich - TUČEK, Ján]


0269 - 021458
Algoritmy pre modelovanie lanovkovej pribliţovacej vzdialenosti vo vzťahu na nástroje
priestorových analýz prostredia ArcInfo [Algorithms for skyline yarding distance modelling
developed by tools for surface analysis in the ArcInfo environment] / Erich Pacola, Ján Tuček.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - S. 293-308.
[PACOLA, Erich - TUČEK, Ján]


0270 - 022346
Expertný systém pre automatizovanú lokáciu svahovej odvoznej cesty [Expert system for slope
hauling roads location automation] / Erich Pacola. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
In: GIS... Ostrava 2001 [elektronický zdroj] : 8. ročník konference s mezinárodní účastí 21.-24. 1.
2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 2001. - ISSN 1213-239X. - ll s.
[PACOLA, Erich]
175/L/01


0271 - 022003
Lokalizácia svahovej odvoznej cesty fuzzy inferenčným mechanizmom [Locating forest roads by
a fuzzy inference mechanism] / Erich Pacola.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 261-274.
[PACOLA, Erich]0272 - 021476
Premenlivosť jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) na Slovensku [Service tree (Sorbus
domestiva L.) variation in Slovakia] / Jozef Pagan, Viera Paganová.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 51-67.
[PAGAN, Jozef - PAGANOVÁ, Viera]
0273 - 022233
Premenlivosť jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia L.) a jej funkčná účinnosť v okolí hornej hranice
lesa [European mountain ash variability (Sorbus aucuparia L.) and its functional efficiency in the
area of upper forest limit] : projekt dizertačnej práce [disertation work project] / Radovan Papcún.
- Zvolen : [s.n.], 2001. - Katedra pestovania lesa Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo
Zvolene.
[PAPCÚN, Radovan]
106/L/01


0274 - 022510
Odumieranie borovíc v NP Slovenský raj vzhľadom na rozšírenie lykoţrúta vrcholcovitého
[Mortification of pines because of expansion of ips acuminatus in the National Park Slovenský
raj] / Zuzana Papsonová.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 195-204.
[PAPSONOVÁ, Zuzana]
259/L/01


0275 - 022509
Problematika námrazy a zhodnotenie vplyvu orografie terénu na výšku poškodenia porastov
námrazou [The problems of frost deposit and terrain orography impact evaluation on stand
damage caused by frost deposit] : projekt dizertačmej práce / Zuzana Papsonová ; školiteľ Jozef
Kodrík, Jozef Konôpka. - Zvolen : [s.n.], 2001. - 42 s. - Katedra ochrany lesa Lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene.
[PAPSONOVÁ, Zuzana]
258/L/01


0276 - 021729
Genetic effects of industrial pollution in Norway spruce [Vplyv znečistenia ovzdušia na
genetický vývoj smreka] / Ladislav Paule...[et al.].
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, Special issue (2001), p. 78-81.
[PAULE, Ladislav - LONGAUER, Roman - KARNOSKY, David Fitzerald - GÖMÖRY, Dušan]


0277 - 022421
Denná aktivita vtákov v čase zatmenia Slnka [Daily activity of birds during the eclipse of the
Sun] [abstrakt] / Štefan Pavlík.
In: Aplikovaná ornitológia 2000 : zborník referátov z 12. stredoslovenskej konferencie s
medzinárodnou účasťou, usporiadanej pri príleţitosti 100. výročia narodenia významného
slovenského ornitológa Antona Kociana. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S.
23.
[PAVLÍK, Štefan]


0278 - 022518
 Hmyzí škodcovia [Insect pests] / Štefan Pavlík.
In: Aktuálne problémy ochrany kultúr na kalamitných plochách. - Zvolen : Technická univerzita
vo Zvolene. - [nestránkované].
[PAVLÍK, Štefan]
267/L/01


0279 - 022519
K výskytu a ekológii pílovky Xiphydria longicollis Geoffr. (Hym., Xiphydriidae) v dubových
lesoch [On the occurrence and ecology of the woodwasp Xiphydria longicollis Geoffr. (Hym.,
Xiphydriidae) in oak forests] / Štefan Pavlík. - Č. projektu: VEGA 1/5224/98.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 173-179.
[PAVLÍK, Štefan]
268/L/010280 - 022512
Makromycety NPR Hrončocký [Hrončecký] grúň [Macrofungi of the National Nature Reserve of
Hrončecký grúň] [poster].
In: Drevoznehodnocujúce huby 2000 : zborník z 2. medzinárodného sympózia. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 177.
[PAVLÍK, Martin]
261/L/01


0281 - 021766
Ochrana prírody v mestách - sociálny, estetický a hygienický konflikt [Nature protection in towns
- social, aesthetic and hygienic conflict] / Ján Pavlík, Štefan Pavlík. - Č. projektu: VEGA
1/7484/20.
In: Ţivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu ţivotného prostredia. - ISSN 0044-4863. - Roč.
35, č. 4 (2001), s. 191-194.
[PAVLÍK, Ján - PAVLÍK, Štefan]


0282 - 022517
Osobnosť učiteľa [Personality of teacher] : záverečná práca / Martin Pavlík ; Konzultant Miroslav
Krystoň. - Zvolen : [s.n.], [2001]. - [24 s.]. - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici.
[PAVLÍK, Martin]
266/L/01
0283 - 021685
Poznatky o ekológii tvrdoňa smrekového na kalamitných plochách Horehronia [Knowledge about
fine weevil ecology in the disaster areas in Horehronie] / Štefan Pavlík, Róbert Ivan.
In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2001 : zborník referátov v celoslovenského seminára, ktorý
sa konal 10.-11. apríla 2001 v Banskej Štiavnici. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 2001. -
ISBN 80-88853-42-7. - S. 80-83.
[PAVLÍK, Štefan - IVAN, Róbert]


0284 - 022432
Vplyv ďatľov na populáciu podkôrnika dubového (Scolytus intricutus) [Woodpecker impact
upon European oak bark beetle (Scolytus intricatus)] [abstrakt] / Štefan Pavlík.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 15.
[PAVLÍK, Štefan]


0285 - 022511
Vývoj a perspektíva lesa v podmienkach prírodnej rezervácie [The development and perspective
of forest under reserve conditions]. - Č. projektu: VEGA 1/5224/98.
In: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000 : medzinárodná konferencia venovaná ţivotným
jubileám prof.Ing. Jozefa Kodríka,CSc. a Ing. Karola Vaníka, CSc. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 205-211-.
[PAVLÍK, Martin]
260/L/01


0286 - 022575
Centrum vedeckého turizmu na Slovensku [Scientific Tourism Centre in Slovakia] : potreba
objektívneho pohľadu na stav slovenskej prírody a krajiny [a need for an objective view on the
condition of Slovak nature and landscapes] / Viliam Pichler.
In: Daphne : časopis pre aplikovanú ekológiu. - ISSN 1335-2091. - Roč. 8, č. 2 (2001), s. 39-40.
[PICHLER, Viliam]


0287 - 022580
Ecological-productive properties of Slovak alginite [Ekologicko-produkčné vlastnosti
slovenského alginitu] / Viliam Pichler...[et al.].
In: Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry. - ISSN 1335-342X. - Vol. 20,
Supplement 3/2001, s. 278-284.
[PICHLER, Viliam - BUBLINEC, Eduard - VASS, Dionýz - GREGOR, Juraj]
0288 - 022398
Les a povodne [Forest and floots] : stanovisko k aktivitám Lesoochranárskeho zdruţenia VLK
[standpoin to the Union for Forest Conservation] / Viliam Pichler, Eduard Bublinec, Juraj
Gregor.
In: 30.Zborník prednášok : VI. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárne vedy pri SAV Zvolen 6.-7. 9. 2000. - Bratislava : Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000. - S. 85-89.
[PICHLER, Viliam - BUBLINEC, Eduard - GREGOR, Juraj]
202/L/01


0289 - 022576
Zvolen prirodzeným centrom projektu Via Magna sever juh [Zvolen - a natural centre of the
project Via Magna north-south] / Viliam Pichler.
In: Enviromagazín : časopis o tvorbe a ochrane ţivotného prostredia. - ISSN 1335-1877. - Roč. 6,
č. 6 (2001), s. 33.
[PICHLER, Viliam]


0290 - 022306
Aplikácia fuzzy zhlukovej analýzy vybraných ukazovateľov stavu obyvateľstva v Slovenskej
republike [Application of fuzzy cluster analysis of population condition selected indicators in the
Slovak Republic] / Miriam Pietriková.
In: Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000 :
zborník zo seminára. - Bratislava : EU - vydavateľstvo Ekonóm, 2001. - ISBN 80-225-1387-3. -
S. 274-278.
[PIETRIKOVÁ, Miriam]
141/L/01


0291 - 022308
Štatisticko-demografická analýza migračného pohybu obyvateľstva Slovenskej republiky
[Statistical and demographical analysis of migration movement of the Slovak population] :
dizertačná práca / Miriam Pietriková ; školiteľ Ján Hrubý. - Nitra : [s.n.], 2001. - 99 s. - Katedra
štatistiky a operačného výskumu Fakulty ekonomiky a manaţmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
[PIETRIKOVÁ, Miriam]
143/L/01


0292 - 022431
Ornitocenóza vybranej časti horského zmiešaného lesa v NPR Veľká Stoţka [Bird communities
of selected part of mountain mixed forest in the National Nature Reserve Veľká Stoţka]
[abstrakt] / Miriam Pochopová, Ervín Hapl, Rudolf Kropil.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 9.
[POCHOPOVÁ, Miriam - HAPL, Ervín - KROPIL, Rudolf]


0293 - 022254
Evaluierung von Waldwachstumssimulatoren auf Baum- und Bestandesebene [Evaluation of
forest growth simulators on the level of trees and stands] / Hans Pretzsch, Ján Ďurský.
In: Allgemeine Forst und Jagdzeitung. - ISSN 0002-5852. - Jg. 172, Hf. 8-9 (2001), s. 146-150.
[PRETZSCH, Hans - ĎURSKÝ, Ján]
110/L/01


0294 - 021475
Mykorizácia obalených semenáčikov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) granulovým
hubovým inokulom [Mycorrhization of container-grown Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.)
seedlings with bead inoculum] / Ivan Repáč.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 69-79.
[REPÁČ, Ivan]


0295 - 021434
Mykorízna symbióza lesných drevín a jej uplatnenie v škôlkárstve [Mycorrhizal symbiosis of
forest tree species and its application to the nursery practice] / Ivan Repáč. - 1.vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 69 s. - (Vedecké štúdie ; 8/2000/A). - ISBN
80-228-1021-5
[REPÁČ, Ivan]0296 - 022004
Tvorba mykoríz a rast semenáčikov borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) inokulovaných
symbiotickými hubami [Ectomycorrhiza formation and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.)
seedlings inoculated with symbiotic fungi] / Ivan Repáč.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 275-285.
[REPÁČ, Ivan]


0297 - 022223
VAMBAC Prírodné riešenie prírodných problémov? [VAMBAC - natural solution of natural
problems?] / Ivan Repáč.
In: Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. - ISSN 0323-0996. - Roč.
57, č. 5-6 (2001), s. 15-16.
[REPÁČ, Ivan]
0298 - 022144
Základné údaje o semenárstve, škôlkárstve a zalesňovaní významných drevín vysokohorských
lesov Slovenska [Elementary information about seed, nursery and reforestation procedures of
important tree species of alpine forests of Slovakia] / Ivan Repáč.
In: Současné otázky pěstování horských lesů = Actual problems of silviculture in mountain
forestss : sborník z III. česko-slovenského vědeckého sympozia pedagogickovědeckých a
vědeckovýzkumních pracovišť oboru Pěstování lesa. - Opočno : VÚLHM, 2001. - ISBN
80-86461-13-0. - S. 89-102.
[REPÁČ, Ivan]
98/L/01


0299 - 021516
Štruktúra porastu s prioritnou zdravotno-rekreačnou funkciou vo Vyšných Hágoch [Stand
structure with priority health-recreational function in Vyšné Hágy] / Jozef Réh.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 113-115.
[RÉH, Jozef]


0300 - 021471
Vývoj morfologických a biometrických znakov čakateľov ovplyvnený systematickou a
omeškanou výchovou bukových ţrďkovín na TVP Štagiar [The development of the
morphological and biometrical characters of expectances influenced by systematical and
delayded cultivation of beech saplings on the Permanent Sample Plot of Štagiar] / Jozef Réh.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 119-134.
[RÉH, Jozef]


0301 - 022290
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky a jeho príspevok k zlepšeniu súčasného stavu
odvetvia spracovania dreva a výroby nábytku na Slovensku [The Union of Wood Producessing
Manufactures of Slovak Republic and its contribution to improvement of present state of wood
processing and furniture production in Slovakia] / Roman Réh.
In: Financovanie 2001 lesy - drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zostav.
Iveta Hajdúchová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1087-8. - S.
125-129.
[RÉH, Roman]


0302 - 022347
Erdészeti csuklós traktorok fejlesztése és gyártása Szlovákiában [Development research and
manufacture of forest articulated tractors in the Slovak Republic].
In: Kutatási és fejlesztési tanácskozás. - [S.l.] : Magyar tudományos akadémia, 2000. - S. 313-.
[RÓNAY, Eugen - SUCHOMEL, Jozef]
176/L/01


0303 - 022005
Determination of suitable shape and plot size for estimation off-forest tree resources in Machame,
Moshi-Tanzania [Stanovenie vhodného tvaru a veľkosti skusných plôch pre odhad nelesných
zdrojov v Machame, Moshi-Tanzánii] / A.Z. Sangeda...[et al.].
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 287-294.
[SANGEDA, A.Z. - MALENDE, Y.H.M.B. - NZUNDA, E.F. - MALIMBWI, R.E. - SCHEER,
Ľubomír]0304 - 021686
Der gegenwärtige Zustand und die Perspektiven der Buchenwirtschaft in der Slowakei [Present
conditions and perspectives of beech cultivation in Slovakia] / Milan Saniga, Peter Jaloviar.
In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau : XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium
"Brno-Tharandt" Brno und Křtiny, 12.-14.10.2000. - Brno : Mendel-Universität für Land- und
Forstwirtschaft, 2000. - ISBN 80-7157-481-3. - S. 19-25.
[SANIGA, Milan - JALOVIAR, Peter]


0305 - 022220
Bukové hospodárstvo na Školskom lesnom podniku Technickej univerzity vo Zvolene [Beech
management of the School Forest Enterprise at the Technical University in Zvolen] [Exkurzný
sprievodca] / Milan Saniga, Tibor Lukáč. - [S.l. : s.n.], 2001. - 32 s. + 1 mapa.
[SANIGA, Milan - LUKÁČ, Tibor]
94/L/01


0306 - 022359
Bukové hospodárstvo na Školskom lesnom podniku Technickej univerzity Zvolen [Beech
management at the School Forest Enterprise of the Technical University in Zvolen] : exkurzný
sprievodca [excursion-guide book] / Milan Saniga, Tibor Lukáč. - Zvolen : Školský lesný podnik
Technickej univerzity Zvolen, [2001].
[SANIGA, Milan - LUKÁČ, Tibor]
183/L/01


0307 - 022214
Dynamics of changes in dead wood share in selected beech virgin forests in Slovakia within their
development cycle [Dynamika zmeny podielu mŞtveho dreva vo vybraných bukových pralesoch
Slovenska v rámci ich vývojového cyklu] / Milan Saniga, Jean-Philippe Schütz.
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, No. 12 (2001), p. 557-565.
[SANIGA, Milan - SCHÜTZ, Jean-Philippe]


0308 - 021857
Dynamik des Totholzes in zwei gemischten Urwäldern der Westkarpaten im
pflanzengeographischen Bereich der Tannen-Buchen- und der Buchenwälder in verschiedenen
Entwicklungsstadien [Dynamika mŕtveho dreva v dvoch zmiešaných pralesoch Západných
Karpát vo fytogeografickej oblasti jedľovo-bukových a bukových lesoch v počas rôznych
vývojových štádií] / Milan Saniga, Jean-Philippe Schütz.
In: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. - ISSN 0036-7818. - Jg. 152, Nr. 10 (2001), p.
407-416.
[SANIGA, Milan - SCHÜTZ, Jean-Philippe]


0309 - 022006
Dynamika zmeny podielu mŞtveho dreva v smrekovom pralese v rámci jeho vývojového cyklu
[change dynamics of dead wood proportion in spruce virgin forest in terms of its development
cycles] / Milan Saniga.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých práv Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 295-308.
[SANIGA, Milan]


0310 - 021688
Modell des Plenterwaldes für die Buchenbestände Slowakei [Selection forest model for beech
stands in Slovakia] / Milan Saniga.
In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau : XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium
"Brno-Tharandt" Brno und Křtiny, 12.-14.10.2000. - Brno : Mendel-Universität für Land- und
Forstwirtschaft, 2000. - ISBN 80-7157-481-3. - S. 59-64.
[SANIGA, Milan]


0311 - 022565
Pestovanie bukových porastov na Slovensku [Beech stands cultivation in Slovakia] / Milan
Saniga.
In: Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. - ISSN 0323-0996. - Roč.
57, č. 5-6 (2001), s. 1-2.
[SANIGA, Milan]0312 - 022217
Pestovanie lesa II. [Silviculture II] / Milan Saniga. - Zvolen : ÚVVP LVH SR, 2001. - 176 s.  -
(Príručka odborného lesného hospodára). - ISBN 80-88677-84-X
[SANIGA, Milan]


0313 - 022229
Podrastový hospodársky spôsob - základ obhospodarovania bukových porastov Slovenska
[Shelterwood system - the basis for beech stand management in Slovakia] / Milan Saniga, Peter
Jaloviar.
In: Podrostní způsob hospodaření na ţivných stanovištích s vyuţitím přípravy půdy : celostátní
konference se zahraniční účastí : město Albrechtice 29.-30. června 2001. - [S.l. : s.n.], [20001]. -
S. 51-56.
[SANIGA, Milan - JALOVIAR, Peter]
103/L/01


0314 - 021676
Prirodzená obnova v smrekových výberkových lesoch Slovenska [Natural regeneration in
Norway spruce selection forests in Slovakia] / Milan Saniga.
In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1.
česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť
oboru Pěstování lesů Křtiny 14. a 15.9.1999. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 1999. - ISBN 80-7157-392-2. - S. 43-50.
[SANIGA, Milan]


0315 - 022236
Problematika stanovenia výšky ťaţby vo výberkových lesoch [Problems of logging height
determination in the selection forests] / Milan Saniga.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S. 45-49.
[SANIGA, Milan]


0316 - 022196
Produkčná schopnosť a funkčná účinnosť výberkového lesa [Production capacity and functional
efficiency of a selection forest] / Milan Saniga.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 175-180.
[SANIGA, Milan]


0317 - 022215
Štruktúra a priestorová výstavba porastov Oravských Beskýd v záverečnej fáze prebudovy na
výberkový les [Structure and spatial arrangement of forest stands in the Oravské Beskydy Mts. in
the terminal phase of conversion to selection forest] / Milan Saniga.
In: Beskydy [14]. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - ISBN
80-7157-512-7. - S. 141-146.
[SANIGA, Milan]
91/L/01


0318 - 022216
Štruktúra a regeneračné procesy vybraných typov výberkových lesov v juhozápadnej časti
Nízkych Tatier [Structure and regeneration processes of some selection forest types in the
southwestern part of the Low Tatra Mts.] / Milan Saniga.
In: Současné otázky pěstování horských lesů = Actual problems of silviculture in mountain
forestss : sborník z III. česko-slovenského vědeckého sympozia pedagogickovědeckých a
vědeckovýzkumních pracovišť oboru Pěstování lesa. - Opočno : VÚLHM, 2001. - ISBN
80-86461-13-0. - S. 13-22.
[SANIGA, Milan]
92/L/01


0319 - 021944
Štruktúra pralesov [Primeval forest`s structure] / Milan Saniga.
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[SANIGA, Milan]0320 - 021682
Vplyv pestovných opatrení a jelenej zveri na štruktúru a regeneračné procesy tisu obyčajného
(Taxus baccata L.) v chránenom areáli Pavelcovo [Effect of silvicultural measures and red deer
on the structure and regeneration processes of English yew (Taxus baccata L.) in the Protected
Area Pavelcovo] / Milan Saniga. - Č. projektu: VEGA č.GL-1017.
In: Folia oecologica 27. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2000. - ISBN 80-967238-2-0. - S.
55-71.
[SANIGA, Milan]


0321 - 021470
Vplyv výberkového rubu na štruktúru a regeneračné procesy smrekového výberkového lesa
[Effect of the selection cutting on the structure and regeneration processes in a Norway spruce
selection forest] / Milan Saniga, Oskár Szanyi.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 135-148.
[SANIGA, Milan - SZANYI, Oskár]
0322 - 022218
Vybrané porasty obhospodarované v zmysle zásad organizácie PRO SILVA na území Školského
lesného podniku Technickej uniberzity vo Zvolene [Selected forest stands managed in
accordance with the principles of the PRO SILVA association on the territory of the School
Forest Enterprice of the Technical University in Zvolen] / Milan Saniga, Ján Malko, Dušan
Gömöry. - [S.l.] : Slovenská lesnícka komora, [2001].
[SANIGA, Milan - MALKO, Ján - GÖMÖRY, Dušan (Prekladateľ)]


0323 - 021515
Výskum výberkových lesov na Slovensku, stav a jeho ďalšie smerovanie [Investigation of
selection forest condition and its further orientation in Slovakia] / Milan Saniga.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 121-128.
[SANIGA, Milan]


0324 - 021463
Klasifikácia krajiny pomocou kozmických snímok a ich vyuţitie v krajinnom plánovaní
[Landscape classification employing satellite data and their utilization in landscape planning] /
Ľubomír Scheer, Roman Sitko.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia = Zborník vedeckých prác lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000[2001]. -
ISBN 80-228-0982-9. - S. 227-239.
[SCHEER, Ľubomír - SITKO, Roman]


0325 - 021724
Spectral reflectance models for spruce(Picea abies L.) damage estimation employing aerial digital
data [Modely spektrálnej odraznosti pre odhad poškodenia smreka (Picea abies L.) pomocou
digitálnych údajov leteckých snímok] / Ľubomír Scheer, A. Akca .
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, No. 5 (2001), p. 220-228.
[SCHEER, Ľubomír - AKCA, A.]


0326 - 021466
Triedenie stromov do relatívnych výškových tried aplikáciou viacnásobnej diskriminačnej
analýzy. [Classification of trees into relative height classes application of multiple discriminant
analysis] / Róbert Sedmák, Milan Hladík.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 191-202.
[SEDMÁK, Róbert - HLADÍK, Milan]
0327 - 022557
Morphometry and secretory activity of reproductive organs in brown hare Lepus europaeus
[Morfometria a selekčná aktivita pohlavných orgánov zajaca poľného Lepus europaeus] /
Jaroslav Slamečka...[et al.].
In: Folia zoologica : international journal of vertebrate zoology. - ISSN 0139-7893. - Vol. 50, No.
3 (2001), p. 173-183.
[SLAMEČKA, Jaroslav - MASSÁNYI, Peter - HELL, Pavol - JURČÍK, Rastislav - LUKÁČ,
Norbert - SIROTKIN, Alexander]
293/L/010328 - 022543
Preţil rok 2000 - môţeme byť spokojní? [It has survived the year 2000 - can we be satisfied?] /
Jaroslav Slamečka...[et al.].
In: Poľovníctvo a rybárstvo. - ISSN 0231-8768. - Roč. 53, č. 5 (2001), s. 4-6.
[SLAMEČKA, Jaroslav - JURČÍK, Rastislav - HELL, Pavol - GAŠPARÍK, Jozef]


0329 - 022553
Reprodukcia zajaca poľného v podmienkach farmového chovu [Reproduction of brown hare
under farm conditions] / Jaroslav Slamečka...[et al.].
In: Moţnosti a perspektívy zvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych
zvierat = Possibility and perspectives of production ingreasing [increasing] in poultry and small
animal husbandry : zborník z II. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-952-2. - S. 87-92.
[SLAMEČKA, Jaroslav - HELL, Pavol - JURČÍK, Rastislav - OBTULOVIČ, P. - CHUDEJ, P.]
291/L/01


0330 - 022521
Druhové mená zveri v poľovníckej terminológii [Species names of animals in hunting
terminology] / Jozef Sládek.
In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IV : zborník referátov z konferencie (Zvolen
19.-20. 11. 1999). - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2000. - S.
29-33.
[SLÁDEK, Jozef]
270/L/01


0331 - 021427
Ekologické základy poľovníctva [Ecological principles of hunting] / Jozef Sládek. - 2. nezm. vyd.
- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 127 s. - ISBN 80-228-1024-X
[SLÁDEK, Jozef]
0332 - 022437
Lesnícka zoológia [Forest zoology] / Jozef Sládek, Rudolf Kropil. - 6. vyd. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - 156 s. - ISBN 80-228-1079-7
[SLÁDEK, Jozef - KROPIL, Rudolf]


0333 - 022427
O uţitočnosti a škodlivosti vtáctva po sto rokoch [About usefulness and harmfulness of birds
after hundred years] [abstrakt] / Jozef Sládek.
In: Ornitológia 2001 : zborník abstraktov z 13. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s
medzinárodnou účasťou / Zostav. Rudolf Kropil. - Zvolen [etc.] : Technická univerzita vo
Zvolene [etc.], 2001. - ISBN 80-228-1056-8. - S. 6.
[SLÁDEK, Jozef]


0334 - 022426
Prečo aplikovaná ornitológia [Why applied ornithology] [abstrakt] / Jozef Sládek.
In: Aplikovaná ornitológia 2000 : zborník referátov z 12. stredoslovenskej konferencie s
medzinárodnou účasťou, usporiadanej pri príleţitosti 100. výročia narodenia významného
slovenského ornitológa Antona Kociana. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S.
6.
[SLÁDEK, Jozef]


0335 - 022520
Prečo ekologické základy poľovníctva [Why ecological fundamentals of hunting] / Jozef Sládek.
In: Funkcie a problémy poľovníctva v súčasnej spoločnosti : zborník referátov z celoštátnej
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej pri príleţitosti ţivotného jubilea
Doc.Ing. Pavla Hella, CSc., hosť.prof. - [S.l.] : Slovenský chov, 2001. - S. 43-.
[SLÁDEK, Jozef]
269/L/010336 - 022524
Prečo ekologické základy p[oľovníctva] [Why ecological fundamentals of hunting] / Jozef
Sládek.
In: Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. - ISSN 0323-214X. -
Roč. 49, č. 3 (2001), s. 12-13.
[SLÁDEK, Jozef]
272/L/01


0337 - 022135
Ryby, vtáky, cicavce, zver [Fish, birds, mammals, wildlife] : príručka na cvičenia z les. zoológie
a z poľovníctva / Jozef Sládek. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 154 s. - ISBN
80-228-1028-2
[SLÁDEK, Jozef]


0338 - 022442
Výučba a výskum v oblasti aplikovanej zoológie na Lesníckej fakulte [Teaching and research in
the field of applied zoology at the Faculty of Forestry] / Jozef Sládek, Rudolf Kropil.
In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 5-8.
[SLÁDEK, Jozef - KROPIL, Rudolf]
218/L/01


0339 - 022523
Zomrel Ing. Aristíd Mošanský, CSc. [Ing. Aristid Mošanský, CSc. died] / Jozef Sládek.
In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IV : zborník referátov z konferencie (Zvolen
19.-20. 11. 1999). - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2000. - S.
185-187.
[SLÁDEK, Jozef]
271/L/01


0340 - 022179
Pollination mechanism of European larch (Larix decidua Mill.) [Mechanizmus opelenia
smrekovca opadavého (Larix decidua Mill.)] [Abstrakt] / Branislav Slobodník, Helmut
Guttenberger.
In: From gametes to embryos : Xth international conference on plant embryology : book of
abstracts. - Nitra [etc.] : Institute of plant genetics and biology [etc.], 2001. - P.30.
[SLOBODNÍK, Branislav - GUTTENBERGER, Helmut]
83/L/01


0341 - 022063
Comparission of soil moisture conditions influenced by precipitation in ecosystems with different
tree composition [Porovnanie podmienok pôdnej vlhkosti ovplyvnených atmosferickými
zráţkami v ekosystémoch s rôznym drevinovým zloţením] [abstrakt] / Magdaléna Soroková,
Ladislav Tuţinský.
In: Weather extremes as a limiting factor of biometeorological processes : international
bioclimatological workshop 2001. - Nitra : Slovenská poľnohospodársk univerzita, 2001. - ISBN
80-7137-910-7. - P. 7.
[SOROKOVÁ, Magdaléna - TUŢINSKÝ, Ladislav]
54/L/01


0342 - 022403
Porovnanie vlhkostných pomerov pôdy pod vplyvom zráţkových úhrnov v ekosystémoch s
rozdielnym drevinovým zloţením [Comparission of soil moisture conditions influenced by
precipitation in ecosystems with different tree composition] / Magdaléna Soroková, Ladislav
Tuţinský. - Č. projektu: 1/6276/99.
In: Bioklimatologické pracovné dni 2001 [elektronický zdroj] : extrémy prostredia (počasia) -
limitujúce faktory bioklimatologických procesov : medzinárodná vedecká konferencia. -
Bratislava : Slovenská bioklimatologická spoločnosť SAV, 2001. - ISBN 80-7137-910-7. - [8 s.].
- 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[SOROKOVÁ, Magdaléna - TUŢINSKÝ, Ladislav]
205/L/01


0343 - 022185
Mapovanie rašelinísk Slovenska [Moorland mapping in Slovakia] : metodická príručka
[methodological handbook] / Viera Stanová...[et al.]. - Bratislava : [s.n.], 2001.
[STANOVÁ, Viera - HRIVNÁK, Richard]
87/L/010344 - 021418
Poľovnícka kynológia [Hunting cynology] / Miroslav Stanovský, Július Valtýni, Juraj Farkaš. -
1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 131 s. - ISBN 80-228-0999-3
[STANOVSKÝ, Miroslav - VALTÝNI, Július - FARKAŠ, Juraj]


0345 - 021656
Ochrana lesa [Forest protection] / Miroslav Stolina...[et al.]. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - 255 s. - ISBN 80-228-1067-3
[STOLINA, Miroslav - KODRÍK, Jozef - NOVOTNÝ, Július - KONÔPKA, Jozef - HLAVÁČ,
Pavol]


0346 - 021758
Extrémy prostredia - limitujúce faktory transpirácie lesných drevín [Environmental extremes -
limitting factors of forest tree transpiration] / Katarína Střelcová, František Matejka, Jozef
Minďáš. - Č. projektu: 1/6060/99; 1/6276/99; 1/5222/98; 2/7064/20.
In: Bioklimatologické pracovné dni 2001 [elektronický zdroj] = International bioclimatological
workshop 2001 : extrémy prostredia (počasia) - limitujúce faktory bioklimatologických procesov
: medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Slovenská bioklimatologická spoločnosť
SAV, 2001. - ISBN 80-7137-910-7. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[STŘELCOVÁ, Katarína - MATEJKA, František - MINĎÁŠ, Jozef]
7/L/01


0347 - 022105
Energetický potenciál biomasy na Slovensku [Energy biomass potential in Slovakia] / Jozef
Suchomel.
In: Biomasa a jej uplatnenie v komunálnej energetike : zborník prednášok. - Bratislava :
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2001. - S. 13-16.
[SUCHOMEL, Jozef]
41/S/01


0348 - 022356
Najčastejšie príčiny poškodenia rezacej časti prenosných reťazových píl a ich odstránenie [The
most frequent causes of damage of portable chain saw cutting parts and their removing] / Jozef
Suchomel.
In: Drevorezné nástroje 2001 : zborník referátov z odborného seminára / Zostav. Mikuláš
Siklienka, Adrián Banski. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-228-1083-5. - S.83.
[SUCHOMEL, Jozef]
181/L/01


0349 - 022337
Optimális fakitermelési modellek [Silviculture optimal models] / Jozef Suchomel.
In: Kutatási és fejlesztési tanácskozás. - [S.l.] : Magyar tudományos akadémia, 2000. - S.
154-160.
[SUCHOMEL, Jozef]
169/L/01


0350 - 022354
Údrţba rezacej časti prenosných reťazových píl [Maintenance of portable chain saw cutting parts]
/ Jozef Suchomel.
In: Drevorezné nástroje 2001 : zborník referátov z odborného seminára / Zostav. Mikuláš
Siklienka, Adrián Banski. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-228-1083-5. - S. 70.
[SUCHOMEL, Jozef]
180/L/01


0351 - 021748
Vývoj cien vybraných sortimentov surového dreva v Nemecku a Rakúsku [Price development of
particular roundwood assortments in Austria and Germany] / Jozef Suchomel.
In: Financovanie 2000/I lesy-drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1009-4. - S. 55-65.
[SUCHOMEL, Jozef]0352 - 021514
Štruktúra rúbaňového lesa vo fáze prebudovy na les výberkový vo vybranej časti Slovenského
rudohoria [The structure of a shelterwood forest in the phase of conversion to a selection forest in
the selected part of the Slovenské rudohorie Mts.] / Oskár Szanyi.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 129-134.
[SZANYI, Oskár]


0353 - 022288
Alokačná odôvodniteľnosť dotácií na pestovanie lesa [Alocation explainability of subventions for
silviculture] / Jaroslav Šálka.
In: Financovanie 2001 lesy - drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zostav.
Iveta Hajdúchová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1087-8. - S.
71-79.
[ŠÁLKA, Jaroslav]


0354 - 022299
Teoretical [theoretical] backgrounds of forest policy [Teoretické pozadie lesníckej politiky] /
Jaroslav Šálka.
In: The forest - economy versus ecology : the forum of young scientific on the role of the forest
in the third millenium society : international scientific conference / Zostav. Rastislav Šulek,
Martin Herich. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2001. - ISBN 80-228-1040-1. - P.
53-56.
[ŠÁLKA, Jaroslav]
135/L/01


0355 - 022192
Účinnosť investičných dotácií v slovenskom lesníctve [Efficiency of investment subsidies in the
Slovak forestry] / Jaroslav Šálka, Rastislav Šulek.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 45-55.
[ŠÁLKA, Jaroslav - ŠULEK, Rastislav]


0356 - 021912
Chemical composition of dew water in the High Tatra Mts. Region and Zvolenská kotlina basin
(Slovakia) [Chemické zloţenie horizontálnych zráţok z rosy v oblasti Vysokých Tatier a vo
Zvolenskej kotline (Slovensko)] / Jaroslav Škvarenina, Jozef Minďáš.
In: 2nd International conference on fog and fog collection : proceedings / Zostav. Robert S.
Schemenauer, Hans Puxbaum. - Ottava, Canada [etc.] : IDRC [etc.], 2001. - Pp. 345-348.
[ŠKVARENINA, Jaroslav - MINĎÁŠ, Jozef]
32/L/01


0357 - 021917
Chemical microclimate of snow cover under spruce and fir trees in area of mountain forest of
Kremnické Mts. [Chemická mikroklíma snehovej pokrývky pod drevinami smreka a jedle v
oblasti horského lesa Kremnických vrchov] [abstrakt] / Jaroslav Škvarenina.
In: Weather extremes as a limiting factor of biometeorological processes : international
bioclimatological workshop 2001. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. -
ISBN 80-7137-910-7. - P.8.
[ŠKVARENINA, Jaroslav]
35/L/01


0358 - 021933
Chemická mikroklíma snehovej pokrývky pod drevinami smrek a jedľa v oblasti horského lesa
Kremnických vrchov [Chemical microclimate of snow cover under spruce and fir trees in area of
mountain forest of Kremnické Mts.] / Jaroslav Škvarenina. - Č. projektu: VEGA 1/6060/99.
In: Bioklimatologické pracovné dni 2001 [elektronický zdroj] : extrémy prostredia (počasia) -
limitujúce faktory bioklimatologických procesov : medzinárodná vedecká konferencia. -
Bratislava : Slovenská bioklimatologická spoločnosť SAV, 2001. - ISBN 80-7137-910-7. - [8 s.].
- 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[ŠKVARENINA, Jaroslav]
38/L/01


0359 - 021924
Chemistry of dew water in the High Tatra Mts. and Zvolenská kotlina basin [Chemizmus
horizontálnych zráţok z rosy vo Vysokých Tatrách a Zvolenskej kotline] / Jaroslav Škvarenina,
Jozef Minďáš.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] :
IX. posterový deň s medzinárodnou účasťou. - [Bratislava] : Ústav hydrológie SAV, 2001. -
ISBN 80-968480-4-6. - [6 s.]. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[ŠKVARENINA, Jaroslav - MINĎÁŠ, Jozef]
44/L/010360 - 021926
Expected climate change impacts on representation of main tree species [Vplyv očakávanej
klimatickej zmeny na reprezentáciu hlavných druhov drevín (6.5)] / Jaroslav Škvarenina, Jozef
Minďáš. - 6.5,.
In: The third national communication on climate change : Slovak Republic 2001. - Bratislava :
Ministry of Environment of the Slovak Republic, 2001. - P. 83-88.
[ŠKVARENINA, Jaroslav - MINĎÁŠ, Jozef]
42/L/01


0361 - 021937
Hodnotenie suchých a vlhkých vegetačných stupňov Slovenska a predikcia ich vývoja v
podmienkach zmien klímy [Evaluation of dry and humid vegetation zones in Slovakia and
prediction of their development under the conditions of climate changes] [abstrakt] / Jaroslav
Škvarenina, Eva Kriţová, Ján Tomlain.
In: Sucho - hodnocení a predikce : abstrakty. - Brno : Český hydrometeorologický ústav, pobočka
Brno, 2001.
[ŠKVARENINA, Jaroslav - KRIŢOVÁ, Eva - TOMLAIN, Ján]
48/L/01


0362 - 022112
Imisná situácia na Slovensku z aspektu ohrozenia ekosystémov - vývoj, súčasnosť,
predpokladané trendy [Immission situation from the aspect of ecosystem endangering in Slovakia
- development, present times and expected trends] / Jaroslav Škvarenina. - Č. projektu: VEGA
1/9265/02.
In: Vyuţívanie biomasy v sektore energetiky : príručka pre intenzívny kurz. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - S. 139-147.
[ŠKVARENINA, Jaroslav]


0363 - 021916
Klimatická vodná bilancia vegetačných stupňov na Slovensku [Climatic water balance of
altitudinal vegetation zones in Slovakia] / Jaroslav Škvarenina, Ján Tomlain, Eva Kriţová. - Č.
projektu: VEGA 1/7057/20.
In: Problematika lesnické typologie III : sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými
lesy 9. a 10. 1. 2001 / Zostav. Jiří Viewegh. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - ISBN
80-213-0797-8. - S. 36-40.
[ŠKVARENINA, Jaroslav - TOMLAIN, Ján - KRIŢOVÁ, Eva]
29/L/01


0364 - 021920
Klimatická vodná bilancia vegetačných stupňov v podmienkach zmeny klímy na Slovensku
[Climatic water balance of altitudinal vegetation zones under the conditions of climate changes in
Slovakia] / Jaroslav Škvarenina, Ján Tomlain, Eva Kriţová.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra [elektronický
zdroj] : zborník referátov z IX. posterového dňa... / Zostav. Juraj Majerčák, Taťjana Hurtalová. -
Bratislava [etc.] : Ústav hydrológie SAV [etc.], 2001. - ISBN 80-968480-4-6. - [1 s.]. - 1
elektronický optický disk (CD ROM).
[ŠKVARENINA, Jaroslav - TOMLAIN, Ján - KRIŢOVÁ, Eva]
47/L/01


0365 - 021948
Klíma [Clima] / Jaroslav Škvarenina, Jozef Minďáš.
In: Slovenské pralesy = Slovak primeval forests diversity and conservation : diverzita a ochrana /
Eduard Bublinec, Viliam Pichler a kol. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2001. - ISBN
80-967238-4-7.
[ŠKVARENINA, Jaroslav - MINĎÁŠ, Jozef]
0366 - 021913
Long-term change in acidity and chemistry of fog/cloud water in high elevation sites in Slovakia
[Dlhodobé zmeny v acidite a chemizme horizontálnych zráţok z hmly vo vysoko poloţených
oblastiach Slovenska] / Jaroslav Škvarenina, Jozef Minďáš.
In: 2nd International conference on fog and fog collection : proceedings / Zostav. Robert S.
Schemenauer, Hans Puxbaum. - Ottava, Canada [etc.] : IDRC [etc.], 2001. - Pp.81-84.
[ŠKVARENINA, Jaroslav - MINĎÁŠ, Jozef]
31/L/010367 - 021922
Trends acidity and chemistry of fog/cloud water in high elevation sites in Slovakia [Trendy v
acidite a chemizme horizontálnych zráţok z hmly vo vysoko poloţených oblastiach Slovenska] /
Jaroslav Škvarenina, Jozef Minďáš.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] =
Transport of water, chemicals and energy in the system soil-crop canopy-atmosphere : IX.
posterový deň s medzinárodnou účasťou. - [Bratislava] : Ústav hydrológie SAV, 2001. - [5 s.]. - 1
elektronický optický disk (CD ROM).
[ŠKVARENINA, Jaroslav - MINĎÁŠ, Jozef]
46/L/01


0368 - 022065
Znečisťovanie atmosféry a zmeny klímy najväčšmi postihujú poľnohospodárstvo a lesníctvo.
[Agriculture and forestry are mostly affected by air-pollution and climate changes] / Jaroslav
Škvarenina.
In: Roľnícke noviny. - 15. 11. 2001, s. 3.
[ŠKVARENINA, Jaroslav]
56/L/01


0369 - 022061
Znečisťovanie ovzdušia verzus prírodné ekosystémy [Air pollution verzus natural ecosystems] /
Jaroslav Škvarenina.
In: Energia. - ISSN 1335-6453. - Roč. 3, č. 2 (2001), s. 58-63.
[ŠKVARENINA, Jaroslav]
52/L/01


0370 - 022064
Zomrel Doc. Ing. Matej Petrík, CSc. [Doc. Ing. Matej Petrík, CSc. died] / Jaroslav Škvarenina.
In: Meteorologický časopis. - ISSN 1335-339X. - Roč. 4, č. 3 (2001), s. 59-60.
[ŠKVARENINA, Jaroslav]
55/L/01
0371 - 021468
Biometrické a dendrometrické vlastnosti koncentrických kruhových skusných plôch [Biometrical
and dendrometrical properties of concentric circular mensuration plots] / Štefan Šmelko.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia = Zborník vedeckých prác lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000[2001]. -
ISBN 80-228-0982-9. - S. 163-178.
[ŠMELKO, Štefan]


0372 - 022015
Lesné škôlky [Forest nurseries] / Ľubica Šmelková...[et al.]. - Zvolen : Ústav pre výchovu a
vzdelávanie pracovníkov LVH SR, 2001. - 275 s. - ISBN 80-88677-83-1
[ŠMELKOVÁ, Ľubica]
50/L/01


0373 - 021513
Moţnosti stimulácie semien ihličnatých drevín [Possibilities of stimulation of conifer seeds] /
Ľubica Šmelková.
In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach : zborník referátov z 2.
česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných
pracovísk v odbore Pestovanie lesa, Zvolen 5. a 6. september 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0974-8. - S. 135-137.
[ŠMELKOVÁ, Ľubica]


0374 - 022016
Peletizacija sjemena šumskih drvenastih vrsta i njen utjecaj na klijavost i rast klijanaca [Coating
of seeds of forest woody species and its impact on the germination and growth of seedlings] /
Ľubica Šmelková.
In: Šumarski list. - Roč. 75, Br. 5/6 (2001), s. 243-248.
[ŠMELKOVÁ, Ľubica]
49/L/010375 - 022014
Pestovanie lesa I [Silviculture I] / Ľubica Šmelková. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov LVH SR, 2001. - 134 s. - ISBN 80-88677-85-8
[ŠMELKOVÁ, Ľubica]
51/L/01


0376 - 021474
Rast semenáčikov z peletizovaného semena ihličnatých drevín [Growth of seedlings from
pelleted seeds of conifers] / Ľubica Šmelková.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 81-92.
[ŠMELKOVÁ, Ľubica]


0377 - 021680
Súčasný stav zachovania a reprodukcie genofondu Slovenska [The present state of gene-pool
conservation and reproduction in Slovakia] / Ľubica Šmelková.
In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí : sborník referátů z 1.
česko-slovenského vědeckého semináře pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť
oboru Pěstování lesů Křtiny 14. a 15.9.1999. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 1999. - ISBN 80-7157-392-2. - S. 51-58.
[ŠMELKOVÁ, Ľubica]


0378 - 022339
Konštrukčné princípy mobilných jednotiek lesných robotov [Design principles of mobility units
of forest robots] / Vladimír Štollmann.
In: AGROTECH NITRA 2001 : poľnohospodárska technika na začiatku 21. storočia : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. -
ISBN 80-7137-874-7. - S. 404-.
[ŠTOLLMANN, Vladimír]
170/L/01


0379 - 022341
Lesné roboty [Forest robots] / Vladimír Štollmann.
In: AGROTECH NITRA 2001 : poľnohospodárska technika na začiatku 21. storočia : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. -
ISBN 80-7137-874-7. - S. 396-[399].
[ŠTOLLMANN, Vladimír]
171/L/01


0380 - 021425
Lesnícke mechanizačné prostriedky [Forest means of mechanization] : návody na cvičenia
[instructions for practical lessons] / Vladimír Štollmann, Pavel Koska. - 1.vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2000[2001]. - 121 s. - ISBN 80-228-0965-9
[ŠTOLLMANN, Vladimír - KOSKA, Pavel]


0381 - 021437
Lesnícke mechanizačné prostriedky [Forest means of mechanization] / Vladimír Štollmann,
Milan Mikleš. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 286 s. - ISBN
80-228-0998-5
[ŠTOLLMANN, Vladimír - MIKLEŠ, Milan]
0382 - 021691
Manaţovanie sústreďovania dreva lanovými zariadeniami [Management of skidding by cable
equipment] / Vladimír Štollmann. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 51 s. -
(Vedecké štúdie ; 3/2001/A). - ISBN 80-228-1077-0
[ŠTOLLMANN, Vladimír]0383 - 022345
Perspektívy automatizácie ťaţbových činností [Perspectives of logging operation automation] /
Vladimír Štollmann.
In: Uzytkowanie maszyn rolniczych i lesnych : badania naukowe i dydaktyka : materialy II.
miedzynarodowej konferencji naukowej. - Kraków : Akademia Rolnicza, 2001. - S. 46.
[ŠTOLLMANN, Vladimír]
174/L/01


0384 - 021455
Visutý lanový vyťahovač s elektrickým ovládaním [Cablecrane supplement for wood extraction
with electric control] / Vladimír Štollmann.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 347-353.
[ŠTOLLMANN, Vladimír]


0385 - 022352
Zariadenie na vyuţitie gravitačnej energie pri práci LDZ [lanových dopravných zariadení]
[Equipment for gravitation energy utilization in the work with cable transport equipments] /
Vladimír Štollmann.
In: Kolokvium grantových úloh č. 1/5191/98 a č. 1/7585/20 : zborník / Zostav. Hana Šályová. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0976-4. - S. 127-128.
[ŠTOLLMANN, Vladimír]
179/L/01


0386 - 022297
Forestry policy and practice in the Slovak Republic [Lesnícka politika a prax na Slovensku] /
Rastislav Šulek.
In: The forest - economy versus ecology : the forum of young scientific on the role of the forest
in the third millenium society : international scientific conference. - Zvolen : Technical
University in Zvolen, 2001. - ISBN 80-228-1040-1. - P. 7-11.
[ŠULEK, Rastislav]
134/L/01
0387 - 022304
Marketing v lesníctve v procese integrácie SR do európskych štruktúr [Marketing in forestry in
the process of the Slovak Republic integration into the European structures] / Rastislav Šulek.
In: Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000 :
zborník zo seminára. - Bratislava : EU - vydavateľstvo Ekonóm, 2001. - ISBN 80-225-1387-3. -
S. 430-435.
[ŠULEK, Rastislav]
139/L/01


0388 - 022309
Marketingový informačný systém lesného podniku [Marketing - information system of a forest
enterprise] : dizertačná práca / Rastislav Šulek ; školiteľ Dominik Klubica. - Zvolen : [s.n.], 2001.
- 173 s. + Obrázky, tabuľky. - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.
[ŠULEK, Rastislav]
144/L/01


0389 - 022350
Analýza faktorov spoľahlivosti konštrukčných spojov drevo-kov [Factors analysis of reliability of
construct joints wood-metal] / Anna Šúriková...[et al.]. - Č. projektu: 1/8119/01.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov : 6. medzinárodné vedecké sympózium. - Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2001. - ISBN 80-7137-873-9. - S. 142-144.
[ŠÚRIKOVÁ, Anna - KOSKA, Pavel - PAULENKOVÁ, Mária - DUDAS, Juraj]
178/L/01


0390 - 022360
Analýza faktorov systému drevo-kov v konštrukčných spojoch [Factor analysis of wood-metal
system within constructional joints] : výročná situačná správa grantovej úlohy po 1. roku riešenia
: rok 2001 [anniversary situational report of grant task after the 1.st year of solution : 2001] /
Anna Šúriková, Pavel Koska. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. – 5 s.
[ŠÚRIKOVÁ, Anna - KOSKA, Pavel]
184/L/010391 - 021587
Analýza únosnosti svorníkových spojov poistených lepidlami [Bearing analyses of glue insure
screw joints] / Anna Šúriková, Pavel Koska. - Č. projektu: Grant 1/8119/01.
In: Pokroky vo výrobe a pouţití lepidiel v drevopriemysle = Adhesives in woodworking industry
: zborník referátov XV. sympózium, Zvolen 5.-7.9.2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-09580-6. - S. 275-278.
[ŠÚRIKOVÁ, Anna - KOSKA, Pavel]
0392 - 021825
Pevnosť skrutkového spoja z pohľadu montáţe [Screw joint stress from the viewpoint of
assembly] / Anna Šúriková, Pavel Koska. - Č. projektu: 1/8119/01.
In: Technologia drewna : drewno-material XXI wieku : 15. konferencja naukowa Wydzialu
technologii drewna SGGW. - Warszawa : Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego, 2001. -
ISBN 83-7274-032-1. - S. 177-180.
[ŠÚRIKOVÁ, Anna - KOSKA, Pavel]


0393 - 021594
Projektovanie trás lesných lanoviek v prostredí grafických systémov [Designing of forest
cableway routes in graphics systems environment] / Jozef Tajboš, Viliam Mračna, Erich Pacola.
In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese
= Trends of wood working, forest and environmental technology development and their
applications in manufacturing process : medzinárodná vedecká konferencia 4.-6. september 2001.
- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1061-4. - S. 383-389.
[TAJBOŠ, Jozef - MRAČNA, Viliam - PACOLA, Erich]


0394 - 022330
Cycle in the forest and process description [Cyklus v lese a popis procesu] : Forestlang project
No. SK/99/1/084108/PI/III.1.a/FPC / Jana Tereňová, Riitta Gröhn ; Rec. Hubert Paluš, Rastislav
Šulek. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR, 2001. - ISBN
80-88677-90-4
[TEREŇOVÁ, Jana - GRÖHN, Riitta - PALUŠ, Hubert (Recenzent) - ŠULEK, Rastislav
(Recenzent)]
164/L/01


0395 - 022329
Describing jobs and companies [Popis pracovných príleţitostí a spoločností] : Forestlang project
No. SK/99/1/084108/PI/III.I.a/FPC / Jana Tereňová, Riitta Gröhn ; Rec. Hubert Paluš, Rastislav
Šulek. - ; Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR, 2001. - ISBN
80-88677-89-0
[TEREŇOVÁ, Jana - GRÖHN, Riitta - PALUŠ, Hubert (Recenzent) - ŠULEK, Rastislav
(Recenzent)]
163/L/01


0396 - 022333
Distance learning [Dištančné vzdelávanie] : Forestlang project No.
SK/99/1/084108/PI/III.1a/FPC / Jana Tereňová, Riitta Gröhn ; Rec. Hubert Paluš, Rastislav
Šulek. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR, 2001. - ISBN
80-88677-93-9
[TEREŇOVÁ, Jana - GRÖHN, Riitta - PALUŠ, Hubert (Recenzent) - ŠULEK, Rastislav
(Recenzent)]
167/L/01
0397 - 022331
Environmental issues [Problémy environmentálne] : Forestlang project No.
SK/99/1/084108/PI/III.1.a/FPC / Jana Tereňová, Riitta Gröhn ; Rec. Hubert Paluš, Rastislav
Šulek. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR, 2001. - ISBN
80-88677-91-2
[TEREŇOVÁ, Jana - GRÖHN, Riitta - PALUŠ, Hubert (Recenzent) - ŠULEK, Rastislav
(Recenzent)]
165/L/01


0398 - 022332
Forest management [Lesné hospodárstvo] : Forestlang project No.
SK/99/1/084108/PI/III.1.a/FPC / Jana Tereňová, Riitta Gröhn ; Rec. Hubert Paluš, Rastislav
Šulek. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR, 2001. - ISBN
80-88677-92-0
[TEREŇOVÁ, Jana - GRÖHN, Riitta - PALUŠ, Hubert (Recenzent) - ŠULEK, Rastislav
(Recenzent)]
166/L/010399 - 022007
Analýza ponuky ihličnatých vlákninových sortimentov na trhu v SR [Demand analysis of
coniferous fibrous assortments at the market in Slovakia] / Marek Trenčiansky, Dominik Klubica.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 327-340.
[TRENČIANSKY, Marek - KLUBICA, Dominik]


0400 - 022197
Certifikácia - zelená výzva pre marketingové riadenie v lesnom hospodárstve [Certification - a
green appeal for the marketing management in forestry] / Marek Trenčiansky, Hana Maximová.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1038-X. - S. 191-200.
[TRENČIANSKY, Marek - MAXIMOVÁ, Hana]


0401 - 021749
Modelovanie ponuky dreva pre tuzemský trh na príklade vlákninových sortimentov [Modelling
the market supply for inland market exampled in fibrous assortments] / Marek Trenčiansky.
In: Financovanie 2000/I lesy-drevo : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1009-4. - S. 43-48.
[TRENČIANSKY, Marek]
0402 - 022271
Aktuálne terminologické problémy v oblasti geografickej informácie a GIS na Slovensku [Actual
terminological problems in the field of geographic information and GIS in Slovakia] / Ján Tuček.
In: Kartografická terminológia vo vede, riadení, výučbe a praxi. - Bratislava [etc.] : Kartografická
spoločnosť SR [etc.], 2001. - ISBN 80-966978-8-9. - S. 71-84.
[TUČEK, Ján]
121/L/01


0403 - 022269
Letecké laserové scanovanie ako nová metóda zberu údajov v lesníctve [Resial laser scanning as
a new method of data collection in forestry] / Ján Tuček. - Č. projektu: VEGA 1/7051/20.
In: GIS... Ostrava 2001 [elektronický zdroj] : 8. ročník konference s mezinárodní účastí 21.-24. 1.
2001. - Elektronické online sluţby. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 2001. - ISSN 1213-239X. -
[14 s.].
http://gis.vsb.cz
[TUČEK, Ján]
120/L/01


0404 - 022247
Moţnosti vyuţitia GPS/GIS pri zisťovaní stavu lesa [Possibilities for GPS/GIS using in forest
investory] / Ján Tuček, Ladislav Brezina, Martin Zeman : Tab.
In: Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. - ISSN
0323-1046. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 431-440.
[TUČEK, Ján - BREZINA, Ladislav - ZEMAN, Martin]


0405 - 022008
Príspevok k hodnoteniu zdravotného stavu lesov na základe rôznych materiálov DPZ
[Contribution to the forest damage assessment on the basis of different remote seasing images] /
Ján Tuček. - Č. projektu: VEGA 1/7051/20.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 341-354.
[TUČEK, Ján]


0406 - 022401
The character of water regime and soil moisture stratification in the mountain forests [Charakter
vodného reţimu a stratifikácie vlhkosti pôdy v horských lesoch] [abstrakt] / Ladislav
Tuţinský...[et al.].
In: Perspectives of the ecological research in mointain forest ecosystems : conference abstracts
proceedings. - Zvolen : Forest Research Institute, 2001. - ISBN 80-88853-45-1. - P. 54-55.
[TUŢINSKÝ, Ladislav - BUBLINEC, Eduard - GREGOR, Juraj - PICHLER, Viliam]
204/L/010407 - 022404
Bilancia vody v pôde pod lesným porastom v oblasti Beskýd [Water balance in soil under forest
stand in the Beskydy area] / Ladislav Tuţinský. - Č. projektu: 1/6060/99; 1/5222/98.
In: Fyzika vody v pôde : 14. slovensko-česko-poľský vedecký seminár. - Bratislava [etc.] : Ústav
hydrológie SAV [etc.], 2001. - S. 47-50.
[TUŢINSKÝ, Ladislav]
206/L/01


0408 - 022400
Charakter vodného reţimu a stratifikácie vlhkosti pôdy v horských lesoch [The character of water
regime and soil moisture stratification in the mountain forests] / Ladislav Tuţinský...[et al.]. - Č.
projektu: 1/6276/99; 1/5222/98.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [elektronický
zdroj] = Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems : 10 rokov
výskumu na VDO Poľana-Hukavský grúň : medzinárodná vedecká konferencia. - Zvolen :
Lesnícky výskumný ústav, 2001. - [7 s.]. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[TUŢINSKÝ, Ladislav - BUBLINEC, Eduard - GREGOR, Juraj - PICHLER, Viliam]
203/L/01


0409 - 022402
Hydropedologické cykly v horskom smrekovom poraste [Hydropedological cycles in mountain
Norway spruce stand] / Ladislav Tuţinský. - Č. projektu: 1/6276/99; 1/5222/98.
In: Beskydy [14]. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - ISBN
80-7157-512-7. - S. 34 - 38.
[TUŢINSKÝ, Ladislav]
204/L/01


0410 - 022009
Hydropedologické cykly v luvizemi pod dubovým porastom [Hydropedological cycles in
luvisoils under an oak forest stand] / Ladislav Tuţinský, Magdaléna Soroková. - Č. projektu:
1/6276/99; 1/5222/98.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 355-368.
[TUŢINSKÝ, Ladislav - SOROKOVÁ, Magdaléna]


0411 - 021477
Reţim vlhkosti pôdy v horských ekosystémoch smreka a buka vo vegetačnom období [Soil
moisture regime in mountainous ecosystems of spruce and beech during the growing season] /
Ladislav Tuţinský, Magdaléna Soroková : D.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 39-49.
[TUŢINSKÝ, Ladislav - SOROKOVÁ, Magdaléna]


0412 - 022406
Vodný reţim pôd pod lesnými porastami v níţinných a pahorkatinných oblastiach [Soil water
regime under forest stands in lowland and upland regions] / Ladislav Tuţinský. - Č. projektu:
1/6276/99 ; 1/5222/98 ; 1/6060/99.
In: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný reţim níţinného územia : IV. vedecká konferencia. -
Bratislava [etc.] : Ústav hydrológie SAV [etc.], 2001. - S. 286-292.
[TUŢINSKÝ, Ladislav]
207/L/01


0413 - 022182
Agroenvironmentálne programy - botanici pl(vers)us poľnohospodári(?)! [Agrienvironmental
programs - botanists plus/versus farmers] / Karol Ujházy.
In: Daphne : časopis pre aplikovanú ekológiu. - ISSN 1335-2091. - Roč. 8, č. 1 (2001), s. 24-26.
[UJHÁZY, Karol]
84/L/01


0414 - 022181
Sekundárna sukcesia na opustených lúkach a pasiankoch Poľany [Secondary succession on
abondoned meadows and pasture lands of Poľana Mts.] : dizetačná práca / Karol Ujházy ; školiteľ
Eva Kriţová. - Zvolen : [s.n.], 2001. - Katedra fytológie Lesníckej fakulty Technickej univerzity
vo Zvolene.
[UJHÁZY, Karol]0415 - 021453
Analýza závislosti stanovištných podmienok brehových porastov od hydraulických charakteristík
koryta [Analysis of the dependence of site conditions of bark stands from hydraulic
charactericties of bed] / Július Valtýni, Matúš Jakubis.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 367-376.
[VALTÝNI, Július - JAKUBIS, Matúš]


0416 - 022010
Príspevok k stanoveniu retenčnej kapacity lesných porastov v malom povodí [Study of the
determination of storage capacity of forest in a small watershed] / Július Valtýni.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 369-376.
[VALTÝNI, Július]


0417 - 022153
Vplyv drevených výhonov na ustaľovanie koryta štrkonosnej bystriny [Influence of wooden
groynes on streambed stability of grevel carrying corrent] / Július Valtýni.
In: Stavební objekty a konstrukce v krajinném inţenýrství : sborník mezinárodní věděcké
konference. - Brno : Dům techniky Brno spol. s.r.o., 2001. - ISBN 80-02-01439-1. - S. 47-52.
[VALTÝNI, Július]
61/L/01


0418 - 022160
Výskum vplyvu antropogénnych faktorov na vodné systémy [Research of anthropogenic factor
influence on water systems] / Július Valtýni (zodpovedný riešiteľ). - Zvolen : Lesnícka fakulta
TU vo Zvolene, 2001. - 25 s.
[VALTÝNI, Július]
66/L/01


0419 - 021855
Výučba poľovníckej kynológie na Lesníckej fakulte z aspektu vyuţívania poľovne
upotrebiteľných psov v účelových poľovných revíroch ŠLP TU vo Zvolene [Hunting cynology
education at the Faculty of Forestry from the viewpoint of well-enhered hunting dogs in the
special hunting grounds of the Forest School Enterprise of the Technical University in Zvolen] /
Július Valtýni.
In: Výsledky poľovníckeho manaţmentu zveri v Školskom lesnom podniku Technickej
univerzity vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2000/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-1086-X. - S. 86-89.
[VALTÝNI, Július]


0420 - 022134
Lesnícka fytopatológia [Forest phytopathology] / Karol Vaník...[et al.]. - [dotlač 1. vyd.?]. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 166 s. - ISBN 80-228-0988-8
[VANÍK, Karol - KODRÍK, Jozef - HLAVÁČ, Pavol - REINPRECHT, Ladislav]


0421 - 021876
Alginite a rich oil prone source rock in volcanic province [Alginit - bohatá ropomaterská hornina
vo vulkanickej provincii] / Dionýz Vass...[et al.].
In: Petroleum geology and hydrocarbon potential of the Black Sea Area : proceedings of the 2nd
international symposium. - Sile-Istanbul, Turkey : Turkish association of petroleum geologists,
2001. - S. 245-251.
[VASS, Dionýz]
23/L/01


0422 - 021898
Contribution to tectonic and paleogeographic development of the Rišňova and Bánovská kotlina
depressions in the Miocene [Príspevok k tektonickému a paleogeografickému vývoju oblastí
Rišňovskej a Bánovskej kotliny v miocéne] / Dionýz Vass, Michal Elečko, Klement Fordinál.
In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun. - [S.l. : s.n.], 2001. - S. 87-90. - Separátny
výtlačok.
[VASS, Dionýz - ELEČKO, Michal - FORDINÁL, Klement]
21/L/010423 - 021901
Čiernolúcke vrstvy - vrchná krieda v podloţí Rimavskej kotliny: litologická a petrografická
charakteristika [The Čierna lúka Member - Upper Cretaceous in the substratum of the Rimavská
kotlina depression: lithological and petrological characterisation] / Dionýz Vass, Ingrid
Töröková, Michal Elečko. - Č. projektu: VEGA 1/5222/98.
In: Geologická práce. - č. 105 (2001), s. 13-27.
[VASS, Dionýz - TÖRÖKOVÁ, Ingrid - ELEČKO, Michal]
20/L/01


0424 - 021423
Geológia [Geology] / Dionýz Vass, Boris Beláček. - 2. dotlač. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000[2001]. - 234 s. - ISBN 80-228-0978-0
[VASS, Dionýz - BELÁČEK, Boris]


0425 - 021874
Michal Elečko a kol.: Geologicko-náučná mapa Cerovej vrchoviny [Geological map of the
Cerová vrchovina Mts.] / Dionýz Vass...[et al.].
In: Geografia. - č. 3 (2001), s. 135-138.
Rec.na: Geologicko-náučná mapa Cerovej vrchoviny / Michal Elečko...[et al.]. - Bratislava :
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001.
[VASS, Dionýz - ELEČKO, Michal - KONEČNÝ, Vladimír - ŠKVARENINA, Jaroslav]
24/L/01


0426 - 021904
Paleography of the East-Slovakian Basin [Paleografia Východoslovenskej panvy] / Dionýz
Vass...[et al.].
In: Slovak geological magazine. - ISSN 1335-96X. - Vol. 6, No. 4 (2000), p. 377-407.
[VASS, Dionýz]
19/L/01
0427 - 021868
Roponosné bridlice vo svete a na Slovensku [Oil shales of the world and of Slovakia] / Dionýz
Vass. - Č. projektu: VEGA 1/5222/98.
In: Mineralia slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geologických
organizácií. - ISSN 0369-2086. - Roč. 33, č. 2 (2001), s. 147-158.
[VASS, Dionýz]


0428 - 021927
Bio-energetika a jej vzťah k ţivotnému prostrediu [Bio-energy and its relation to the
environment] / Jozef Viglaský, Jaroslav Škvarenina.
In: Biomasa a jej uplatnenie v komunálnej energetike : zborník prednášok. - Bratislava :
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2001. - S. 17-22.
[VIGLASKÝ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav]
41/L/01


0429 - 022110
Logistika vo vyuţívaní biomasy v sektore energetiky [Logistic in biomass utilization within
energy sector] / Jozef Viglaský, Jozef Suchomel.
In: Vyuţívanie biomasy v sektore energetiky : príručka pre intenzívny kurz. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - S. 85-91.
[VIGLASKÝ, Jozef - SUCHOMEL, Jozef]


0430 - 021420
Starostlivosť o chránené územia [Reserved areas management] / Ivan Vološčuk. - 2. zmen. vyd. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 120 s. - ISBN 80-228-1049-5
[VOLOŠČUK, Ivan]0431 - 021422
Teoretické a praktické problémy ekologickej stability lesných ekosystémov [Theoretical and
practical problems of forest ecosystems ecological stability] / Ivan Vološčuk. - 1.vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - 90 s. - (Vedecké štúdie ; 1/2001/A). - ISBN
80-228-1050-9
[VOLOŠČUK, Ivan]


0432 - 021908
Slovakia - National center report [Slovensko - správa Národného centra] / Dušan Závodský...[et
al.].
In: Modelling and mapping of critical thresholds in Europe : status report 2001. - Bilthoven,
Netherland : Coordination center for effect, 2001. - ISBN 96-9690-092-7. - P. 165-167.
[ZÁVODSKÝ, Dušan - PAVLENDA, Pavel - MINĎÁŠ, Jozef - ŠKVARENINA, Jaroslav -
KREMLER, Martin]
30/L/01


0433 - 022011
Riaditeľstvo Štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici 1871-1948 [Directorate of State
forests and estates in Banská Bystrica in the period from 1871-1948] / Pavel Zdycha.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 377-388.
[ZDYCHA, Pavel]


0434 - 021725
Non-solid roadway degradation of forest roads from theoretical and practical aspects [Degradácia
netuhých vozoviek lesných ciest z teoretického a praktického hľadiska] / Ladislav Zelinka.
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, No. 7 (2001), p. 314-321.
[ZELINKA, Ladislav]


0435 - 021694
Wear coefficients for the non-solid roadways of forest roads [Únavové koeficienty pre netuhé
vozovky lesných ciest] / Ladislav Zelinka.
In: Journal of forest science. - ISSN 1212-4834. - Vol. 47, no. 9 (2001), p. 410-418.
[ZELINKA, Ladislav]


0436 - 022242
Vývoj a zhodnotenie priestorovej úpravy lesa v konkrétnom lesnom úţívateľskom celku
[Development and evaluation of spatial arrangement of the forest in the concrete forest user unit]
/ Marián Ţitňák. - Č. projektu: VEGA 1/7052/20.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S.
135-142.
[ŢITŇÁK, Marián]


0437 - 021414
Diaľkový prieskum Zeme v lesníctve [Remote sensing in forestry] : vysokoškolská učebnica /
Štefan Ţíhlavník, Ľubomír Scheer. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. -
289 s. - ISBN 80-228-0991-8
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan - SCHEER, Ľubomír]
0438 - 021462
Fotogrametrická signalizácia a identifikácia vlícovacích bodov na leteckých farebných
infračervených snímkach [Photogrammetrie signalisation and identification of points at color
infrared aerial photographs] / Štefan Ţíhlavník, Daniel Tunák.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2000[2001]. - ISBN 80-228-0982-9. - S. 241-252.
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan - TUNÁK, Daniel]


0439 - 021690
Hospodárska úprava lesov [Forest management] : návody na cvičenia [instructions for practical
lessons] / Anton Ţíhlavník, Róbert Marušák. - 2. preprac. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2001. - 174 s. - ISBN 80-228-1074-6
[ŢÍHLAVNÍK, Anton - MARUŠÁK, Róbert]0440 - 022274
Influence of age structure on the determination of the main felling high [Vplyv vekovej štruktúry
na určenie výšky rubnej ťaţby] / Anton Ţíhlavník. - Č. projektu: VEGA 1/7052/20.
In: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. - ISSN 0137-172X. - Vol. 181, No. 39 (2001), p.
293-300. - separátny výtlačok.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]
123/L/01


0441 - 021802
Kataster nehnuteľností [Real estate cadastre] / Štefan Ţíhlavník. - Zvolen : Technická univerzita
vo Zvolene, 2001. - 161 s. - ISBN 80-228-1088-6
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan]


0442 - 022279
Lesnícka geodézia a kartografia pri tvorbe ZB-GIS [Forest geodesy and cartography in producing
the basic data base - GIS] / Štefan Ţíhlavník, Ivan Herich. - Č. projektu: VEGA 1/7051/20.
In: Úlohy geodézie a kartografie pri tvorbe a správe ZB-GIS : zborník referátov zo sympózia
Trenčín 30.-31. augusta 2001 / Editori Pavel Bartoš, Štefan Lukáč. - Bratislava : Geodetický a
kartografický ústav Bratislava, 2001. - S. 97-104.
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan - HERICH, Ivan]
127/L/01


0443 - 022240
Lesnícke mapovanie a priestorová úprava lesov [Forest mapping and spatial arrangement of the
forests] / Štefan Ţíhlavník. - Č. projektu: VEGA 1/7051/20.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S.
113-118.
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan]


0444 - 022281
Lesnícke mapy na Slovensku - história a vývoj [Forest maps in Slovakia - history and
development] / Štefan Ţíhlavník. - Č. projektu: VEGA 1/7051/20.
In: Historické mapy : zborník z vedeckej konferencie / Editori Mária Kováčová, Milan Hájek. -
Bratislava [etc.] : Kartografická spoločnosť SR [etc.], 2001. - ISBN 80-966978-9-7. - S. 129-140.
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan]
128/L/01


0445 - 022276
Nové trendy v lesníckej geodézii a fotogrametrii [New trends of forest geodesy and
photogrammetry] / Štefan Ţíhlavník. - Č. projektu: VEGA 1/7052/20.
In: Geodézia, fotogrametria a inţinierska geodézia v informačnej spoločnosti : zborník prednášok
z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia Katedry geodézie. -
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2001. - ISBN 80-227-1589-1. - S. 121-126.
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan]
125/L/01


0446 - 021842
Problematika identifikácie, vytýčenia a stabilizácie hraníc lesných pozemkov [Problems of
identification, ranging and stabilization of forest plots boundaries] / Štefan Ţíhlavník.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-9-2. - S. 61-68.
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan]


0447 - 022245
Problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v súčasnom období na Slovensku [Problems of
spatial arrangement of the forest and forest cutting control at present times in Slovakia] [Poster] /
Anton Ţíhlavník, Róbert Marušák, Marián Ţitňák.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S. 214.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton - MARUŠÁK, Róbert - ŢITŇÁK, Marián]
0448 - 022267
Problems of cutting control in near-natural forest management [Problematika ťaţbovej úpravy v
rámci prírode blízkeho obhospodarovania lesa] / Anton Ţíhlavník.
In: Continuous cover forestry - assessment, analysis, scenarios : preliminary proceedings of the
international conference held in Göttingen, Germany 19.-21. September 2001 / Editori Klaus von
Gadow, Jürgen Nagel, Joachim Saborowski. - [S.l. : s.n.], 2001. - P. 203-210. - Separátny
výtlačok.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]
119/L/01


0449 - 022264
Problems of management of non state forests [Problematika obhospodarovania neštátnych lesov]
/ Anton Ţíhlavník, Róbert Marušák. - Č. projektu: VEGA 1/7052/20.
In: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. - ISSN 0137-172X. - Vol. 180, No. 39 (2000), p.
301-305. - Separátny výtlačok.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton - MARUŠÁK, Róbert]
117/L/01


0450 - 022567
Pruţnejšie vytváranie špecializácií podľa poţiadaviek praxe [More flexible specializations
adapting according to the practice requirements] [Interwiev] / Štefan Ţíhlavník, Ján Fillo (Autor
interwiev).
In: Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. - ISSN 0323-0996. - Roč.
57, č. 9-10 (2001), s. 8-9.
[ŢÍHLAVNÍK, Štefan (Účastník interview) - FILLO, Ján (Autor interview)]


0451 - 022275
Súčasné problémy spracovania lesných hospodárskych plánov v SR [The present problems of the
forest management plan processing in Slovakia] / Anton Ţíhlavník. - Č. projektu: VEGA
1/7052/20.
In: Nová strategie zpracování lesních hospodářských plánů : sborník referátů. - Brno : Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - S. 8-12.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]
124/L/01


0452 - 021464
Ťaţbová regulácia v lesných uţívateľských celkoch s podrastovým hospodárskym spôsobom
[Cutting regulation in forest utilization units managed by shelterwood system] / Anton Ţíhlavník.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 42-2000 = Zborník vedeckých prác lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000[2001]. -
ISBN 80-228-0982-9. - S. 213-225.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]


0453 - 022198
Uplatnenie ekonomiky v plánovaní hospodárskych opatrení v rámci hospodárskej úpravy lesov
[Application of economics at forest management measures within forest management] / Anton
Ţíhlavník.
In: Tvorba a meranie hodnoty lesa 2001 = Generation and measurement of forest value 2001 :
zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 13. september 2001. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-228-38-X. - S. 201-210.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]


0454 - 022237
Vhodnosť pouţitia ťaţbového ukazovateľa v podrastovom lese [Suitability of allowable cut
indicator application in shelterwood forest] / Anton Ţíhlavník.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present and new ways of
development of forest management : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S. 51-57.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]


0455 - 021834
Vlastnícke a uţívateľské vzťahy k lesu vo väzbe na hospodársku úpravu lesov [The owners and
users relations to forest in connection to forest management] / Anton Ţíhlavník.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-9-2. - S. 17-25.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]0456 - 021839
Vplyv obnovených vlastníckych a uţívateľských vzťahov k lesu na priestorovú a ťaţbovú úpravu
lesa [Influence of renewed ownerslip and user relations to the forest on spatial arrangement of the
forest and forest cutting control] [poster] / Anton Ţíhlavník, Róbert Marušák, Marián Ţitňák.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968-494-9-2. - S.89.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton - MARUŠÁK, Róbert - ŢITŇÁK, Marián]


0457 - 022012
Vplyv vekovej štruktúry na vyrovnanosť ťaţbových ukazovateľov v podrastovom lese [Stand age
structure impact on logging indicator equilibrum in shelterwood forest] / Anton Ţíhlavník.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník referátov vedeckých prác
Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 389-400.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]


0458 - 022241
Vplyv zmien v priestorovej úprave lesa na ťaţbovú úpravu lesa [An influence of spatial
arrangement on cutting control of the forest] / Anton Ţíhlavník, Róbert Marušák. - Č. projektu:
VEGA 1/7052/20.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov : problematika priestorovej a
ťaţbovej úpravy lesa v súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting
control at the present time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton
Ţíhlavník, Róbert Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-8-4. - S. 125-134.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton - MARUŠÁK, Róbert]


0459 - 022234
Vývoj a súčasný stav priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa na Slovensku [Development and
present state of spatial arrangement and cutting control of the forest in Slovakia] / Anton
Ţíhlavník.
In: Súčasnosť a nové smery rozvoja hospodárskej úpravy lesov = Present a new ways of
development of forest managemnet : problematika priestorovej a ťaţbovej úpravy lesa v
súčasnosti [the problems of spatial arrangement of the forest and cutting control at the present
time] : zborník referátov : I. medzinárodné sympózium / Editori Anton Ţíhlavník, Róbert
Marušák. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN 80-968494-8-4. - S. 17-23.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]


0460 - 022013
Zhodnotenie stavu lesa v nadväznosti na jeho obhospodarovanie [Forest condition evaluation in
connection with its management] / Anton Ţíhlavník, Marián Ţitňák.
In: Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia 43-2001 = Zborník vedeckých prác Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene / Ved.red. Dušan Gömöry. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - ISBN 80-228-1101-7. - S. 401-412.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton - ŢITŇÁK, Marián]


0461 - 021836
Zhodnotenie vzťahov medzi priestorovou a ťaţbovou úpravou lesa [Evaluation of the relations
between spatial arrangement of forest and forest cutting control] / Anton Ţíhlavník.
In: Hospodárska úprava lesov v nadväznosti na obhospodarovanie lesov neštátnymi vlasníckymi
subjektami : zborník referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-968494-9-2. - S. 45-53.
[ŢÍHLAVNÍK, Anton]
0462 – 022588
Tectonic map 1 : 200 000 [Tektonická mapa] : Danube region Vienna-Bratislava-Budapest
[dunajský región Viedeň-Bratislava-Budapešť] / M.Elečko…Dionýz Vass… - [S.l.] : DANREG,
[2001].
[…VASS, Dionýz…]
297/L/01


0463 – 022589
Surface geological map 1 : 100 000 [Geologická mapa povrchu] : Danube region
Vienna-Bratislava-Budapest [dunajský región Viedeň-Bratislava-Budapešť] / Géza
Császár…Dionýz Vass…- [S.l.] : DANREG, [2001]
[…VASS, Dionýz…]
298/L/01


0464 – 022590
Surface geological map [Geologická mapa povrchu] / Géza Császár…Dionýz Vass…
In: Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt : Danube Region Environmental Geology
Programme DANREG. – ISSN 0016-7800. – Band 142, Heft 4 (2000), s.421 – 445.
[…VASS, Dionýz…]
299/L/01


0465 – 022593
Tectonic map [Tektonická mapa] / Géza Császár…Dionýz Vass…
In: Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt : Danube Region Environmental Geology
Programme DANREG. – ISSN 0016-7800. – Band 142, Heft 4 (2000), s. 493-504.
[…VASS, Dionýz…]
300/L/01
          REGISTER SLOVENSKÝCH DESKRIPTOROVAcer palmatum                 0053

acidita                    0366, 0367

agresivita                   0095

aktivita fotosyntetická            0173
aktivita podniku        0088

alginit            0017, 0287, 0421

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  0231

Amanita rubescens       0294

analýza chemická        0233

analýza časová         0226

analýza diskriminačná     0324, 0326

analýza ekonomická       0124

analýza hodnotová       0228

analýza komparatívna      0090

analýza listová        0031

analýza marketingová      0162, 0163, 0164

analýza spektrálna       0325

analýza SWOT          0164

analýza vlastností       0254

analýza zásob         0159

analýzy            0067

analýzy štatistické      0291

ankety             0250

aplikácia           0334

Aquila chrysaetos       0188, 0189

aspekty fyziologické      0170

audit personálny        0176
automatizácia strojov    0383

baţant           0103

baţantnice         0097, 0103

baţanty           0097

bezpečnosť potravinová   0234

bilancia vodná       0266, 0407, 0409

bilancia vodná klimatická  0363, 0364

biochór poľný        0181

biodiverzita        0254

bioenergetika        0428

bioindikácia        0172

biomasa           0308, 0347, 0429

biomasa korienkov jemných  0147, 0147, 0149

biomasa lesná        0024

biopalivá          0428

biota            0153

biotop           0073

biotopy           0130

body vlícovacie       0438

borovica          0274

borovica horská       0230, 0232

borovica lesná       0296

botanika          0413

breza            0084
bridlice roponosné        0427

buk               0031, 0150, 0168, 0169, 0172, 0173,0 0300,
                 0306, 0307, 0322

buk lesný            0027, 0223

bystriny             0142, 0417

CAD systém            0393

celky lesné uţívateľské     0243, 0244, 0436, 0454, 0457, 0460

celok lesný           0452

celok uţívateľský        0452

cena pôdy            0089

ceny dreva            0351

certifikácia           0400

cesty lesné           0038, 0039, 0042, 0045, 0135, 0269,
                 0434, 0435

cesty lesné odvozné       0043, 0044, 0268, 0271

cesty odvozné          0270

cesty pribliţovacie       0046

charakteristika klimatologická  0201

charakteristiky hydrologické   0140, 0145

charakteristiky odtoku      0140

chemizmus zráţok         0260, 0263, 0359, 0366, 0367

chlorofyl            0053

choroby drevín          0171

choroby parazitické       0098
choroby z povolania    0253

choroby zveri       0096, 0098, 0154

choroby zvierat      0064

chov diviačej zveri    0218

chov farmový       0098, 0103, 0329

chov zveri        0074

CIC            0104

cicavce          0337

ciele           0301

controlling investičný  0034, 0036

cykly hydropedologické  0409, 0410

dane           0087, 0091

dane ekologické      0050

degradácia pôd      0288

dendrochronológia     0055

depozície mokré      0264

depozície vlhké      0261

diaľkový prieskum Země  0403, 0405

diferenciácia genetická  0075, 0079

divergencia genetická   0027

diverzita ekosystému   0153

diverzita genetická    0049, 0078

doc. Matej Petrík     0370

domy panelové       0155
doprava dreva vzdušná  0255, 0256

doprava lesná      0227

dotácie         0353

dotácie investičné    0355

dreviny         0083

dreviny ihličnaté    0373

dreviny lesné      0285, 0295, 0346, 0374

drevo kalamitné     0228

drevo mŕtve       0307, 0308, 0309

drevo surové       0351

druhy          0130

dub           0075, 0279

dubiny teplomilné    0220, 0222

dubové porasty      0010

dynamika populačná    0328

ďatle          0284

efektívnosť ekonomická  0003

ekofyziológia drevín   0032

ekológia         0131, 0202, 0331

ekológia hmyzu      0283

ekológia lesa      0265

ekonometria       0399

ekosystémy        0362
ekosystémy bukové       0411

ekosystémy horské       0139, 0213, 0214

ekosystémy lesné       0014, 0139, 0233, 0235, 0237, 0262,
               0265, 0341, 0431

ekosystémy prírodné      0369

ekosystémy smrekové      0411

ektomykorrhíza        0294, 0297

emisie            0369

energetika          0429

epifytócia          0122

erózia pôdy          0137

erózia pôdy vodná       0136

erózia svahová        0037

etika poľovnícka       0110

evidencia lesná hospodárska  0061, 0062

expozícia           0210

extrémy prostredia      0346

Fagus silvatica L.      0031, 0173

Fagus sylvatica L.      0168

faktory antropogénne     0418

faktory ekologické      0074

faktory environmentálne    0126

faktory stresové       0168

faktory výrobné        0006
filozofia          0105, 0112

financie          0035

financovanie        0050

financovanie podnikov    0089

fluorescencia chlorofylu  0168, 0173

flyš            0185, 0186

fond lesný         0249

fotogrametria        0445

fotogrametria digitálna   0437

fotogrametria terestrická  0067

fotosyntéza         0173

fungicídy          0373

funkcia filtračná      0182

funkcia lesa rekreačná   0299

funkcia zdravotná      0299

fuzzy analýza        0290

fuzzy logika        0271

fytocenológia lesnícka   0179

fytopatológia lesnícka   0420

fytosociológia       0026

fyziológia drevín      0171

gama-lúče          0373

generácie budúce      0083

genetika lesnícka      0276
genofond             0079, 0377

genofond lesných drevín      0076, 0223

geochémia             0258, 0424

geodézia             0445

geodézia lesnícka         0442

geológia             0009, 0424

geomorfológia           0424

GIS(geografický inf. systém)   0271, 0402, 0403, 0404, 0442

GPS (Global Positioning System)  0128, 0403, 0404

haldy               0037, 0041, 0048

helikoptéry            0255

herbicídy lesné          0119

heterozygocia           0027

histológia            0327

história             0444

história lesníctva        0433

história výskytu         0101

hlavné dreviny          0360

hlucháň obyčajný         0109

hluk               0257

hmota drevná           0228

hmota organická          0258

hmotnosť uţitočná         0190
hodnota prírody      0130

hodnota účtovná      0092

hodnotenia ekonomické   0247

hodnotenie         0293

hodnotenie biologické   0333

hodnotenie činnosti    0204

hodnotenie ekonomické   0157

hodnotenie lesa      0243, 0405

hodnotenie projektov    0036, 0116

hodnotenie vývoja     0244

hodnotenie zákazníkov   0160, 0167

hodnoty kritické      0432

hormóny          0327

horná hranica lesa     0081, 0085, 0209, 0210, 0211, 0212,
              0273

hornina naftová materská  0421

hospodárska úprava lesa  0453

hospodárska úprava lesov  0162, 0238, 0455

hospodárstvo lesné     0003, 0005, 0006, 0050, 0056, 0117,
              0124, 0156, 0253, 0305, 0306, 0400,
              0433, 0439

hospodárstvo poľovné    0198

hospodárstvo výberné    0352

hraboš severský      0001

hranica lesa horná     0208
huby drevokazné          0285

huby symbiotické          0296

huby tracheomykózne        0120

HÚL                0245, 0439

hydrolimity pôdne         0411

Hylastes sp.            0278

Hylobius sp.            0278

identifikácia hraníc        0446

ihličie smrekové          0180, 0213, 0214

imisie               0013, 0055, 0237, 0362

index únosnosti          0059

indexy biodiverzity        0254

informácie geografické       0402

inokulácia             0294, 0296

insekticídy            0118

integrácia európska        0387

intercepcia            0215

intercepcia zráţok         0216

Internet              0161

interpretácie paleografické    0258

inventarizácia lesa        0371

investície             0036

investovanie do lesných porastov  0177

Ips acuminatus           0274
jarabica poľná        0107

jarabina           0208, 0299

jarabina oskorušová(Sorbus
domesticaL.)         0272

jarabina vtáčia       0273

jedľa            0322, 0357, 0358

jedľa biela         0223

jelša lepkavá        0231

kadmium           0180, 0234, 0237

kalkulácia nákladov     0042

kapacita zariadenia     0226

kartografia lesnícka     0442

kataster nehnuteľností    0441

kategórie lesa        0436

klasifikácia krajiny     0324

klíčivosť          0272

klíčivosť semien       0373, 0374

klíma            0365

kmeň             0231

koeficient štíhlosti     0059

koeficient únavy       0435

kolonizácia postglaciálna  0027

komunikácie cestné      0011

koncentrácia chlorofylu   0168
koncentrácia olova      0235

koncentrácia ťaţkých kovov  0236

konštrukcia strojov     0378

kontaminácia         0234

korene drevín        0150

korene jemné         0148, 0149, 0150

koruna            0231

koryto bystriny       0417

kosodrevina         0230

kovy ťaţké          0233, 0235, 0236

krajina           0324

kriging           0079

kryt vegetačný        0011, 0028, 0029

kryt vegetačný svahový    0134

kultivácia          0304

kvalita biomasy       0147

kvalita porastov       0231

kvalita spojov        0195

kvalita vody         0144

kvantita biomasy       0147

kynológia poľovnícka     0344, 0419

laná nosné          0187, 0192, 0193

lanovky lesné        0183, 0187, 0193, 0196, 0224, 0225,
               0227, 0229, 0393
legislatíva environmentálna  0130

legislatíva lesnícka     0070

legislatíva poľovná      0219

Lepus europaeus, Pall.    0126, 0154, 0327

LesHIS            0061

lesnatosť povodia       0138

lesné hospodárske plány    0165

lesné podniky         0163

lesníctvo           0355, 0368, 0387

lesný hospodársky plán    0250

les rúbaňový         0352

les výberkový         0321, 0352

lesy             0288

lesy boreálne         0033

lesy dubové          0279

lesy horské          0260, 0263, 0264, 0357, 0358, 0406,
               0408

lesy ihličnaté        0026

lesy neštátne         0004, 0090, 0245, 0449

lesy ochranné         0085, 0086, 0228

lesy podrastové        0454

lesy prírodné smrekové    0146

lesy smrekové         0314

lesy štátne          0090, 0433
lesy vysokohorské       0210, 0298

lesy výberkové         0310, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318,
                0323

lesy zmiešané         0292

linky pribliţovacie      0047

litológia           0423

litostratigrafia        0058, 0066

líška obyčajná         0115

logistika ekologická      0429

lokalizácia ciest odvozných  0270

lov zveri           0099

LS 2-500 (zariadenie lanové)  0226

lúky horské          0414

lykoţrút vrcholcový      0274

makrofyty vodné        0267

makromycéty          0280

management zveri        0072, 0110, 0113

manaţéri            0035

manaţment poľovnícky      0094, 0100, 0103

manaţment rizika        0065

manaţment zveri        0023, 0327

mangán             0180

mapovanie           0343

mapovanie biotopov       0267
mapovanie lesnícke        0063, 0128, 0438, 0441, 0442, 0443

mapy digitálne lesnícke     0442

mapy geologické         0007, 0057, 0425, 0463, 0464

mapy lesnícke          0127, 0444

mapy náučné           0057, 0425

mapy tektonické         0462, 0465

marketing            0161, 0387

materiál sadbový         0297

mechanizácia lesnícka      0380, 0381

mechanizácia pestovná      0381

mechanizmy fuzzy inferenčné   0271

medveď              0070

medveď hnedý           0094, 0095

meď               0180, 0259

mená zveri druhové        0330

merania katastrálne       0441

meranie             0067

mestá              0281

metódy fotogrametrické      0437

metódy hodnotenia        0036, 0165

metódy matematicko-štatistické  0228

migrácia obyvateľstva      0290, 0291

mikrofotometria         0002
mikroklíma chemická    0357, 0358

mineralógia        0424

miocén           0422

miocén vrchný       0066

model ekonometrický    0399

model EROSION-3D      0136

modelovanie        0136

modelovanie ekonomické   0401

modelovanie matematické  0076, 0346

modelovanie priestorové  0268

modelovanie vzdialenosti
pribliţovacej techniky   0269

model terénu digitálny   0063, 0269, 0271

modely           0325

modely optimalizačné    0349

modely priestorové     0033

mokrade          0132

moment uťahovací      0194

monitoring         0028

monitoring lesa      0371

monitoring lesnícky    0151

monitoring vtáctva     0207

moriak divý        0101

motýle           0030
mutagenéza         0053

mutanty           0053

múry zárubné        0134

nakladače hydraulické    0191

naliehavosť ťaţbová     0240

napnutie lana        0192, 0193

nádrţe vodárenské      0137, 0143, 0144, 0152

návody na cvičenia     0205

nekrológ          0339, 0370

nekromasa          0308

neovulkanity        0185, 0186

Nitella mucronata      0131

Nitella translucens     0131

Níţiny           0412

Nyctalus noctula      0155

obdobie vegetačné      0411

obhospodarovanie lesa    0322, 0460

obhospodarovanie lesov   0449

obhospodarovanie porastov  0313

obhospodarovanie zveri   0102

oblasti horské       0229

oblasti poľovné       0113

oblasť inundačná      0129

obnova lesa         0312
obnova lesa prirodzená  0086

obnova lesa umelá     0086

obnova porastov      0022, 0081, 0209

obnova prirodzená     0208, 0210, 0311, 0314, 0321, 0352

obnova umelá       0209

obyvateľstvo       0290, 0291

ochrana dravcov      0188, 0189

ochrana genofondu     0126

ochrana lesa       0021, 0297

ochrana lesa chemická   0020, 0119, 0121

ochrana lesa mechanická  0020

ochrana lesov       0018, 0345

ochrana porastov     0019

ochrana povodí      0141

ochrana prírody      0130, 0206, 0281

ochrana šeliem      0094

ochrana zdravia      0234

ochrana zveri       0070, 0102, 0110

odberatelia        0160, 0167

odbory študijné      0069

odpor valivý       0191

odumieranie borovice   0274

odumieranie lesa     0214
odvoz dreva        0190

ohrozenie ekosystémov   0362

olovo           0180, 0234, 0235, 0259

opatrenia biotechnické  0037, 0041, 0048

opatrenia ekonomické   0453

opatrenia pestovné    0076, 0320

opatrenia revitalizačné  0145

opeľovanie        0340

orgány asimilačné     0235

ornitocenózy       0024, 0025, 0220, 0221, 0222, 0292

ornitológia        0334

orografia         0275

orol skalný        0188, 0189, 0207

osobnosť človeka     0282

pahorkatiny        0412

paleografia        0426

panely naučné       0183

parametre fyziologické  0213, 0214

parametre technické    0256

Parnassius apollo     0030

Pasienky         0414

pásmo ochranné      0152

pedológia         0015

peletizovanie semien   0374, 0376
perspektívy             0097

pestovanie buka           0311

pestovanie lesa           0353, 0375

pestovanie lesov           0312, 0349

petrológia              0423

pevnosť spojov            0392

Picea abies, L.           0325

Picea abies L. Karst.        0294, 0376

Pinus mugo              0232

Pinus mugo, Turra          0376

Pinus silvestris, L.         0376

Pinus strobus L.           0033

Pinus sylvestris L.         0079, 0296

píly reťazové            0348, 0350

plánovanie finančné         0175

plánovanie hospodárskoúpravnícke   0439

plánovanie krajinné         0324

plány dlhodobé            0175

plány finančné            0175

plány lesné hospodárske       0451, 0453

plochy experimentálne        0125

plochy kalamitné           0283

plochy koncentrické kruhové skusné  0371
plochy monitorovacie   0200

plochy skusné      0303

početnosť druhová    0109

početnosť zveri     0103, 0108, 0205

podkôrnik dubový     0120, 0284

podkôrniky        0278

podloţie         0423

podmienky prevádzkové  0191

podmienky stanovištné  0415

podmienky výrobné    0006

podniky lesné      0089, 0090, 0092, 0164, 0167, 0388

podniky štátne      0004

pokrývka snehová     0357, 0358

politika daňová     0088

politika dotačná     0353

politika lesnícka    0354, 0386

politika obchodná    0156

poľnohospodárstvo    0368, 0413

poľovnícka kynológia   0419

poľovníctvo       0064, 0069, 0100, 0105, 0106, 0112,
             0217

poľovníctvo ekologické  0331, 0335, 0336

pomery geologické    0008

pomery vlhkostné     0342
ponuka dreva         0399, 0401

populácie prirodzené     0231, 0232

porasty brehové       0144, 0415

porasty bukové        0032, 0239, 0251, 0252, 0304, 0305,
               0310, 0311, 0313, 0342

porasty dospelé       0242

porasty dubové        0122, 0410

porasty dvojetáţové     0299

porasty lesné        0022, 0055, 0128, 0177, 0182, 0212,
               0215, 0216, 0322, 0407, 0412, 0416

porasty lesné mladé     0019

porasty materské       0210

porasty smrekové       0013, 0080, 0085, 0148, 0149, 0317,
               0342, 0409

porasty smrekové mladé    0084

poškodenie          0325

poškodenie drevín      0285

poškodenie imisiami     0149

poškodenie nástrojov     0348

poškodenie porastov zverou  0019

poškodenie vozoviek     0434

potenciál energetický    0347

potenciál vodný       0410

potomstvo          0272

povodia horské        0141, 0215, 0216
povodia malé      0416

povodne         0266, 0288

pozemky lesné      0446

poţiarisko       0151

pôda lesná       0080, 0089

pôdy hydromorfné    0016

pôdy kontaminované   0259

pôdy lesné       0185, 0186, 0259

prach drevný      0012

pralesy         0009, 0015, 0018, 0049, 0077, 0179,
            0199, 0308, 0319, 0365

pralesy bukové     0307

pralesy smrekové    0309

prax lesnícka      0386

práce dizertačné    0122, 0273, 0275, 0291, 0388

práce habilitačné    0054

práce študentské    0204

práce výskumné     0051

prebudova porastu    0317, 0352

predpätie        0197

preklady cudzojazyčné  0217

prekorenenie jemné   0146

premenlivosť      0272

premenlivosť druhov   0273
prenos pary vodnej        0252

preparát VAMBAC          0297

presnosť             0371

presnosť máp           0127

prevencia             0020

prevodovky            0191

preţúvavce            0022

pribliţovanie dreva        0184, 0185, 0186

pridaná hodnota          0005

priepusty             0135

prieskum Zeme diaľkový      0437

prirodzená obnova         0081

príleţitosti pracovné       0395

prímesi drevín          0084

prírastok výškový         0321

prírode blízke obhospodarovanie  0448

prítoky              0140

problémy environmentálne     0397

proces reprodukčný        0076

procesy náhodné          0191

procesy regeneračné        0212, 0318, 0320, 0321

procesy transformačné       0245

produkcia biomasy         0147

produkcia koreňov         0148
produkcia lesa         0316

produktivita práce       0004

produkty lesné         0161

produkty lesné nedrevné    0124

prognózovanie         0247, 0248

programy agroenvironmentálne  0413

projektovanie         0196, 0393

projekty            0034, 0125, 0176

projekty dlhodobé       0116

projekty environmentálne    0289, 0397

projekty investičné      0036

projekty lesnícke       0207, 0394, 0395, 0396, 0398

projekty vzdelávacie      0206

PRO SILVA           0322

prostredie mestské       0281

prostredie urbánne       0281

prostredie zveri ţivotné    0074

prostredie ţivotné       0428

prostriedky mechanizačné    0380, 0381

protierózna ochrana      0012

provincia vulkanická      0421

Prunus avium L.        0078

prúdenie vzduchu        0139
prúd transpiračný       0346

prvky rizikové         0180

psi poľovné          0419

pštros             0096

pštrosy            0098

Quercus petraea        0075

Quercus robur L.        0075

rast              0272

rast drevín          0230

rast ekonomický        0088, 0091

rastliny cievnaté       0158

rast porastov         0293

rast semenáčikov        0374, 0376

rast výškový          0013

rašeliniská          0343

rebonitácia revíru poľovného  0166

recenzia            0425

regenerácia pôd        0017, 0184

regulácia adaptívna      0240

regulácia ťaţbová       0238, 0240, 0241, 0452

regulácia vekovej štruktúry  0452

reintrodukcia         0133

rekonštrukcie lesných ciest  0045

rentabilita podniku      0090
repelenty           0121

reprodukcia          0327

reprodukcia genofondu     0377

retencia           0416

reťaze pílové         0350

revitalizácia bystrín     0142

revitalizácia tokov vodných  0145

revíry poľovné        0166

revíry poľovné účelové    0023, 0419

rezervácie génové       0079

rezervácie prírodné      0010, 0285

reţim hydrologický      0266

reţim vlhkostný        0411

reţim vodný          0406, 0408, 0412

riadenie marketingové     0400

riziko            0177

roboty lesné         0378, 0379

rozhodovanie finančné     0178

rozhodovanie strategické   0177

rozmnoţovanie drevín     0230

rozšírenie drevín       0077

rozšírenie druhu       0108, 0109

rozvoj vidieka        0117
rub výberkový         0321

ruch cestovný         0289

rybovody            0142

ryby              0337

rýchlosť vetra         0139

schopnosť produkčná      0316

Scolytus intricatus, Ratz.   0120, 0284

semenáčiky borovicové     0296

semenáčiky obalené       0294

semená lesných drevín     0373

semenárstvo lesné       0298

signalizácia fotogrametrická  0438

simulácia           0076

simulátory rastové       0054, 0056, 0293

skener laserový        0403

skenovanie           0403

skrutky            0194

Slovensko           0224

smrek             0150, 0170, 0171, 0208, 0210, 0213,
                0276, 0299, 0309, 0321, 0325, 0357,
                0358

smrek obyčajný         0149, 0180, 0223

smrekovec           0299

smrekovec opadavý       0340

snímky druţicové        0324
snímky letecké            0325

snímky letecké farebné infračervené  0438

sortimenty vláknité          0399, 0401

spaľovanie drevného odpadu      0428

spevňovanie ciest           0043, 0046

spevňovanie svahov          0011, 0134

spoj drevo-kov            0389, 0390

spoje konštrukčné           0389, 0390

spoje lepené             0195, 0391

spoje skrutkové            0197, 0392

spoje svorníkové           0195, 0391

spoločenstvá hniezdne         0024, 0221

spoločenstvá močiarne         0129

spoločenstvá rastlinné        0129

spoločenstvá vodné          0129

spoločenstvá vtáčie          0203, 0220

spoľahlivosť spojov          0389

spôsob hospodársky podrastový     0452

spôsoby hospodárske          0068, 0246, 0313

spracovanie dreva           0301

spracovanie údajov          0404

správa                0262, 0432

správy lesné             0262
správy výročné            0390

správy výskumné           0017

sprievodca exkurzný         0306

stabilita ekologická         0431

stabilita ekosystémov        0014, 0431

stabilita stromu           0059

stabilizácia hraníc         0446

stabilizácia svahov         0011

stanovištia experimentálne      0125

starostlivosť o krajinu       0430

starostlivosť o ţivotné prostredie  0430

starostlivosť veterinárna      0064

stav fyziologický          0169

stav lesov              0244, 0403, 0404, 0460

stav lesov zdravotný         0299, 0405

stav porastov zdravotný       0231

stavy zveri             0073, 0107, 0126, 0154, 0328

stav zdravotný            0010, 0154, 0168, 0170, 0212, 0230,
                   0253, 0285

stav zveri kmeňový          0071

STEBO                0134

stratégia ekonomická         0116

stratégia podniková         0178

stratégia podniku          0164
stratigrafia           0066

strelivo poľovnícke       0219

stres              0074

stresové faktory         0169

stroje lesnícke         0380

stroje mobilné          0378

stromy stojaté          0067

stupeň ustálenosti prítokov   0143

stupne vegetačné         0201, 0342, 0361, 0363, 0364

stupne vekové          0249

substráty rašelinové       0376

sukcesia lesa          0151

sukcesia sekundárna       0414

súpravy odvozné         0190

sústreďovanie dreva       0225, 0226, 0229, 0257, 0382

symbióza mykorízna        0295, 0297

sympóziá             0245

synantropizácia         0181

systém informačný marketingový  0388

systém reprodukcie        0078

systémy daňové          0091

systémy expertné         0270

systémy geograficko-informačné  0269

systémy grafické         0196, 0393
systémy informačné   0060

šelmy veľké       0094, 0110

škodcovia hmyzí     0118, 0278

škody hmyzom      0279

škody na drevinách   0172

škody námrazou     0275

škody zverou      0020, 0021, 0022, 0083, 0093, 0104,
            0121, 0157

škôlkárstvo       0295

škôlkárstvo lesné    0298

škôlky lesné      0016, 0372

štruktúra dreva     0002

štruktúra ekosystémov  0014

štruktúra krajiny    0008, 0153

štruktúra lesov     0318

štruktúra nákladov   0226

štruktúra ornitocenóz  0025

štruktúra porastov   0085, 0208, 0211, 0212, 0299, 0317,
            0320

štruktúra porastu    0084

štruktúra pôdna     0185, 0186

štruktúra pralesov   0319

štruktúra priestorová  0078

štruktúra veková    0242, 0243, 0440, 0457
štruktúra vnútorná            0002

štruktúry európske            0387

štúdium bakalárske            0450

štúdium vysokoškolské lesnícke      0450

ŠVOČ(Študentská ved. a odborná činnosť)  0204

Taxus baccata L.             0320

technika lesná              0224, 0302

teplota prostredia            0373

terén                   0275

terminológia               0402

terminológia poľovnícka          0330

texty učebné               0065

tis obyčajný               0320

toky vodné                0415, 0418

tomografia                0002

traktory kolesové lesné          0302

traktory lesné              0185

transpirácia buka             0252

transpirácia drevín            0346

trasovanie                0193, 0393

trasovanie ciest lesných         0038

trasy lanoviek lesných          0183, 0187, 0393

trendy                  0445

trh s drevnými výrobkami         0159
trh vnútorný               0401

trhy s drevom               0399

triedy stromové              0326

triedy výškové              0326

trofeje poľovnícke            0072, 0114

trvale udrţateľné obhospodarovanie lesa  0060

turizmus                 0286

tvrdoň smrekový              0283

typológia lesnícka            0179

typy lesné                0200

ťahače lesné               0190

ťaţba dreva                0315, 0383

ťaţba obnovná               0241

ťaţba rubná                0440

učitelia                 0282

ukazovatele adaptívne           0238

ukazovatele ekonomické          0003, 0005

ukazovatele finančné           0052

ukazovatele ťaţbové            0246, 0248, 0454, 0457, 0458

ultrazvuk                 0373

Ursus arctos, L.             0094

usadeniny                 0058

ustálenosť koryta             0415, 0417
úbytok zveri        0154

účet súhrnný lesnícky    0051, 0052

údaje floristické      0174

údaje klimatické      0265

údrţba píl         0350

únava materiálu       0435

únosnosť spojov       0194, 0197, 0391

úprava lesa hospodárska   0439

úprava lesa priestorová   0436, 0443, 0447, 0456, 0458, 0459,
              0461

úprava lesa ťaţbová     0447, 0452, 0456, 0457, 0458, 0459,
              0461

úprava ťaţbová       0239, 0448

úpravy terénne       0047

územia chránené       0430

územie modelové       0071

úţivnosť revíru poľovného  0068, 0073

vábenie zveri        0115

vegetácia ekotonálna    0073

vegetácia mokradí      0132

vegetácia nelesná      0152

veľkosť nákladu       0255

vlastnosti biometrické   0371

vlastnosti dendrometrické  0371

vlastnosti ekologické    0287
vlastnosti pôd produkčné  0016

vláknina          0159

vlhkosť pôdna        0341

vlhkosť pôdy        0342, 0406, 0407, 0408, 0410, 0411,
              0412

vlk             070, 0111

Vodárenská nádrţ Klenovec  0143

vodná bilancia       0361

vody zráţkové        0266

vozovky netuhé       0434, 0435

vplyv imisií        0013

vplyv prostredia      0328

vplyv svetla        0277

vplyvy antropogénne     0236

vplyvy atmogénne      0014

vplyvy atmosferické     0251

vplyvy negatívne      0038

vplyv zmien klimatických  0360

vplyv znečistenia      0368

vrchná krieda        0423

vrtuľníky          0256, 0257

vtáctvo           0333

vtáky            0277, 0337

vtáky tetrovité       0108, 0109
vyhodnotenie       0250

vyťahovač visutý lanový  0384

vyuţitie biomasy     0429

vyuţitie energie     0385

výchova oneskorená    0300

výchova porastov     0311, 0312

výchova systematická   0300

výkonnosť podnikov    0164

výkonnosť pracovná    0225

výnosy          0177

výroba nábytku      0301

výsadba sadeníc      0297

výskum          0338

výskum botanický     0267

výskum ekofyziologický  0032

výskum lesnícky      0323

výskum pedologický    0041

výskum technický     0302

výskyt          0001, 0030

výstavba         0135

výstavba porastu     0317, 0326

výstavy poľovnícke    0114

výška nadmorská      0210
výška porastu        0080

výučba           0338

výučba vysokoškolská    0069, 0419

vývoj            0300

vývoj cien         0351

vývoj geologický      0422

vývoj lesa         0326

vývoj paleogeografický   0422

vývoj tektonický      0422

vývoj vegetácie       0361

význam environmentálny   0154

význam lesa         0266

výţiva rastlín       0031

výţiva zveri        0096

vzchádzavosť semenáčikov  0376

vzdelávanie lesnícke    0450

vzdialenosť pribliţovacia  0268, 0269

vzorky pôdne        0233

vzťahy obchodné       0163

vzťahy uţívateľské     0455, 0456

vzťahy vlastnícke      0455, 0456

Xiphydria longicollis    0279

zachovanie genofondu    0377

zajac poľný         0154, 0327, 0329
zakmenenie            0249

zalesňovanie           0037, 0041, 0048, 0298

zamestnanci           0253

zanášanie            0143

zariadenia dopravné       0384

zariadenia lanové        0224, 0227, 0382, 0384, 0385

zariadenia technické       0040

zariadenia technologické     0040

zatmenie Slnka          0277

zaťaţenie            0187

zaťaţenie imisné         0168, 0200

zaťaţenie klimatické       0059

zákazníci            0160, 0167

základy ekológie         0202

zásoby lesné           0247, 0248

záťaţ imisná           0149, 0182

záťaţ kritická          0259, 0362, 0369, 0432

zbrane poľovnícke        0219

zdravie a bezpečnosť pri práci  0253

zdroje finančné         0050

zdroje nelesné          0303

zhodnotenie           0461

zhodnotenie ekonomické      0165, 0226
zhody                    0072

zhutňovanie pôd               0184

zinok                    0180, 0234

zisk                    0226

zisťovanie stavu lesa            0403

zloţenie chemické              0356

zmeny klimatické              0360, 0361

zmeny klímy                 0262, 0364, 0368

zmeny prírastkové              0055

zmesi hydromulčové             0012

znaky biometrické              0300

znaky morfologické             0300

znečistenie atmosféry            0368

znečistenie ovzdušia            0223, 0276, 0369

znečistenie pôdy              0233, 0235, 0236

znečistenie ţivotného prostredia chemické  0233

zoológia aplikovaná             0069, 0338

zoológia lesnícka              0199, 0205, 0332, 0337, 0338

zráţky                   0342

zráţky atmosferické             0341

zráţky hmlové                0260, 0261, 0263, 0366, 0367

zráţky horizontálne             0261, 0356, 0359, 0366, 0367

zráţky z rosy                0356, 0359

zubor                    0133
zváţnice              0043, 0045

Zväz spracovateľov dreva      0301

zver chránená            0110

zver danielia            0072

zver diviačia            0072, 0218

zver jelenia            0071, 0072, 0093, 0104, 0320

zvernice              0040, 0133

zver poľovná            0074, 0102, 0337

zver raticová            0073, 0110, 0114, 0157

zver srnčia             0023, 0072, 0115

zver veľká             0104

zver zajačia            0115, 0126, 0328

ţelezo               0180

ţltnutie              0171
                  0300

ţrďovina buková           0051, 0134, 0210, 0217, 0223, 0373
          REGISTER ANGLICKÝCH DESKRIPTOROVaccouting value           0092

Acer palmatum            0053

Acidity               0366, 0367

adaptive indices          0238
adaptive regulation         0240

aerial infrared colour photographs  0438

aerial photographs          0325

affluents              0140

age closses             0249

age structure            0242, 0243, 0440, 0457

age structure regulation       0452

aggresivity             0095

agriculture             0368, 0413

agroenvironmental programmes     0413

air flow               0139

air pollution            0223, 0276, 0369

air timber hauling          0255, 0256

alginite               0017, 0287, 0421

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.     0231

Altitude               0210

Amanita rubescens          0294

Analyses               0067

analysis of properties        0254

animal diseases           0064

anniversary report          0390

anthropogenic factors        0418

anthropogenic influences       0236

application             0334
applied zoology      0069, 0338

aquatic communities    0129

aquatic plants      0267

Aquila chrysaetos     0188, 0189

artificial regeneration  0086, 0209

assimilatory organs    0235

atmogenic influences   0014

atmospheric effects    0251

atmospheric pollution   0368

bachelor study      0450

bark beetles       0278

basic game population   0071

bear           0070

beech           0031, 0150, 0168, 0169, 0172, 0173,
             0300, 0306, 0307, 0322

beech cultivation     0311

beech ecosystems     0411

beech pole-stage stand  0300

beech stands       0032, 0239, 0251, 0252, 0304, 0305,
             0310, 0311, 0313, 0342

beech transpiration    0252

big carnivorous animals  0094, 0110

biodiversity       0254

biodiversity indices   0254
bioenergy             0428

biofuels             0428

bioindication           0172

biological engineering measures  0037, 0041, 0048

biological evaluation       0333

biomass              0308, 0347, 0429

biomass production        0147

biomass quality          0147

biomass quantity         0147

biometrical properties      0371

biometrical traits        0300

biota               0153

biotope              0073

biotope mapping          0267

biotopes             0130

birch               0084

bird communities         0203, 0220

bird of prey protection      0188, 0189

birds               0277, 0333, 0337

birds monitoring         0207

block of flats          0155

bolted joints           0195, 0391

bolt joints            0197, 0392

bond strength           0392
boreal forests               0033

botanical research             0267

botany                   0413

boundary identification           0446

boundary stabilization           0446

breeding bird communities          0024, 0221

breeding mechanization           0381

brown bear                 0094, 0095

brown hare                 0154, 0327, 0329

buffer zone                 0152

building                  0135

burnt-out area               0151

butterflies                 0030

cablecrane supplement for wood extraction  0384

cable equipments              0224, 0227, 0382, 0384, 0385

cable tension                0192, 0193

cadastre measurement            0441

cadmium                   0180, 0234, 0237

CAD systém                 0393

calculation of costs            0042

calculations                0432

capacity of equipment            0226

capercaillie cock              0109
carnivorous protection          0094

carrying capacity of the hunting ground  0068, 0073

cast antlers               0072

certification               0400

chain sawing machines           0348, 0350

chemical analysis             0233

chemical composition           0356

chemical forest protection        0020, 0119, 0121

chemical microclimate           0357, 0358

chlorophyll                0053

chlorophyll concentration         0168

chlorophyll fluorescence         0168, 0173

CIC                    0104

Climate                  0365

climate change impact           0360

climatic changes             0262, 0360, 0361, 0364, 0368

climatic characterization         0201

climatic data               0265

climatic stress              0059

climatic water balance          0363, 0364

commercial relations           0163

common alder               0231

common forestry account          0051, 0052

common yew                0320
comparative analysis          0090

concentric circular mensuration plots  0371

coniferous forests           0026

coniferous tree species         0373

constructional joints          0389, 0390

consumers                0160, 0167

container-grown seedlings        0294

contaminated soils           0259

contamination              0234

copper                 0180, 0259

cost structure             0226

countryside development         0117

critical load              0259, 0362, 0369, 0432

crown                  0231

cultivation               0304

culverts                0135

customers                0160, 0167

customers evaluation          0160, 0167

cutting control             0238, 0240, 0241, 0452

cutting urgency             0240

damage                 0325

damage to trees             0172

data processing             0404
daylight presses         0165, 0226

dead wood            0307, 0308, 0309

decoy              0115

degree of tributary resistance  0143

delayed tending         0300

dendrochronology         0055

dendrometrical properties    0371

density of fine roots      0146

determin.of forest condition   0403

development           0300

development evaluation      0244

dew precipitation        0356, 0359

dieback             0214

digital photogrammetry      0437

digital terrain model      0063, 0269, 0271

discriminant analysis      0324, 0326

disertation works        0122, 0273, 0275, 0291, 0388

doc. Matej Petrík        0370

dwarf pine            0230, 0232

eclipse of the Sun        0277

ecological factors        0074

ecological hunting        0331, 0335, 0336

ecological logistics       0429

ecological properties      0287
ecological stability    0431

ecological taxes      0050

ecology           0131, 0202, 0331

ecology fundamentals    0202

econometrica        0399

econometric model      0399

economical efficiency    0003

economical indicators    0003, 0005

economical measures     0453

economical strategy     0116

economic analysis      0124

economic evaluation     0157, 0247

economic growth       0088, 0091

economic modelling     0401

ecophysiological research  0032

ecosystem diversity     0153

ecosystem endangering    0362

ecosystems         0362

ecosystems stability    0014, 0431

ecosystem structure     0014

ecotonal vegetation     0073

ectomycorrhiza       0294, 0297

education          0338
educational boards        0183

educational maps         0057, 0425

education projects        0206

effective weight         0190

emissions            0369

energetics            0429

energy potential         0347

enterprise activity       0088

enterprise financing       0089

enterprise performance      0164

enterprise rentability      0090

environment           0428

environmental care        0430

environmental extremes      0346

environmental factors      0126

environmental importance     0154

environmental legislation    0130

environmental problem      0397

environmental projects      0289, 0397

environment chemical pollution  0233

epiphytosis           0122

EROSION 3-D model        0136

European beech          0027, 0223

European bison          0133
european integration    0387

European larch       0340

European mountain ash   0273

European oak bark beetle  0120, 0284

European structures    0387

Evaluation         0250, 0293, 0461

evaluation activity    0204

evaluation methods     0036, 0165

excursion-guide book    0306

experimental areas     0125

experimental sites     0125

expert systems       0270

exposure          0210

Fagus silvatica L.     0031, 0168. 0173

fallow deer        0072

farm breeding       0098, 0103, 0329

fatigue of materials    0435

felling          0315, 0383

fibrous assortment     0399, 0401

field biochorus      0181

filtration function    0182

finances          0035

financial decision     0178
financial indicators      0052

financial planning       0175

financial plans        0175

financial resources      0050

financing           0050

fine root biomass       0147, 0147, 0149

fine roots           0148, 0149, 0150

fir              0322, 0357, 0358

firm strategy         0164, 0178

fish              0337

floods             0266, 0288

floristic data         0174

flysch             0185, 0186

foggy precipitation      0260, 0261, 0263, 0366, 0367

food safety          0234

forest biomass         0024

forest cableway line      0183, 0187, 0393

forest cableways        0183, 0187, 0193, 0196, 0224, 0225,
                0227, 0229, 0393

forest cartography       0442

forest categories       0436

forest condition        0244, 0403, 0404, 0460

forest coverage of catchment  0138

forest cutting control     0447, 0452, 0456, 0457, 0458, 0459,
                0461
forest development      0326

forest digital maps     0442

forest districts       0262

forest ecology        0265

forest ecosystems      0014, 0139, 0233, 0235, 0237, 0262,
               0265, 0341, 0431

forest enterprises      0089, 0090, 0092, 0163, 0164, 0167,
               0388

forest evaluation      0243, 0405

forest genetics       0276

forest geodesy        0442

forest hauling roads     0043, 0044, 0268, 0271

forest health        0299, 0405

forest herbicides      0119

forest importance      0266

forest legislation      0070

forest management      0003, 0005, 0006, 0050, 0056, 0117,
               0124, 0156, 0162, 0238, 0245, 0253,
               0305, 0306, 0322, 0400, 0433, 0439,
               0439, 0439, 0449, 0453, 0455, 0460

forest management plan    0250

forest management planning  0439

forest management plans   0165, 0451, 0453

forest management records  0061, 0062

forest mapping        0063, 0128, 0438, 0441, 0442, 0443

forest maps         0127, 0444
forest monitoring      0371

forest nurseries       0016, 0372

forest nursery management  0298

forest ownership       0455, 0456

forest phytocenology     0179

forest phytopathology    0420

forest plots         0446

forest policy        0354, 0386

forest production      0316

forest products       0161

forest products market    0159

forest protection      0018, 0021, 0297, 0345

forest regeneration     0312

forest reserves       0247, 0248

forest resources       0249

forest road location     0038

forest road reconstruction  0045

forest roads         0038, 0039, 0042, 0045, 0135, 0269,
               0434, 0435

forest robots        0378, 0379

forestry           0355, 0368, 0387

forestry education      0450

forestry history       0433

forestry machines      0380
forestry mechanization   0380, 0381

forestry monitoring     0151

forestry practices     0386

forestry projects      0207, 0394, 0395, 0396, 0398

forestry research      0323

forestry university study  0450

forests           0288

forest seed management   0298

forest skidders       0185

forest soil         0080, 0089

forest soils        0185, 0186, 0259

forests structure      0318

forest stand health     0231

forest stand investment   0177

forest stands        0022, 0055, 0128, 0177, 0182, 0212,
              0215, 0216, 0322, 0407, 0412, 0416

forest succession      0151

forest survey        0371

forest technique      0224, 0302

forest tending       0311, 0312

forest transport      0227

forest tree species     0285, 0295, 0346, 0374

forest tree species seeds  0373

forest types        0200
forest typology       0179

forest unit         0452

forest user's units     0436, 0454

forest use units       0243, 0244, 0457, 0460

forest zoology        0199, 0205, 0332, 0337, 0338

fox             0115

frost damage         0275

fungicides          0373

furniture production     0301

future generations      0083

fuzzy analysis        0290

fuzzy inference mechanisms  0271

fuzzy logic         0271

gale disaster areas     0283

game-parks          0133

game abundance        0103, 0108, 0205

game damage         0020, 0021, 0022, 0083, 0093, 0104,
               0121, 0157

game diseases        0096, 0098, 0154

game hunting         0099

game keeping         0074

game management       0023, 0072, 0110, 0113, 0198, 0327

game population       0073, 0107, 0126, 0154, 0328

game preserves        0040
game protection            0070, 0102, 0110

gamma-rays               0373

gearboxes               0191

gene pool               0079, 0377

gene pool preservation         0126, 0377

gene pool reproduction         0377

gene reserves             0079

genetic differentiation        0075, 0079

genetic divergence           0027

genetic diversity           0049, 0078

geochemistry              0258, 0424

geodesy                0445

geographical information systems    0269

geographic informations        0402

geological development         0422

geological maps            0007, 0057, 0425, 0463, 0464

geological relations          0008

geology                0009, 0424

geomorphology             0424

germination capacity          0272

GIS                  0402

GIS(geographical information system)  0271, 0402, 0403, 0404, 0442

glued joints              0195, 0391
goals               0301

golden eagle           0188, 0189, 0207

GPS (Global positioning System)  0128, 0403, 0404

graphics systems         0196, 0393

ground control point       0438

growth              0272

growth simulators         0054, 0056, 0293

habilitation work         0054

hare population          0115, 0126, 0328

hauling roads           0270

hauling roads location      0270

hazardous elements        0180

health              0010, 0154, 0168, 0170, 0212, 0230,
                 0253, 0285

health and safety at work     0253

health function          0299

health protection         0234

heavy metal concentration     0236

heavy metals           0233, 0235, 0236

height classes          0326

height growth           0013

height increment         0321

helicopters            0255, 0256, 0257

heterozygosity          0027
high forests          0210, 0298

histology           0327

history            0444

hoofed game          0073, 0110, 0114, 0157

horizontal precipitation    0261, 0356, 0359, 0366, 0367

hormones            0327

hunting            0064, 0069, 0100, 0105, 0106, 0112,
                0217

hunting ammunition       0219

hunting arms          0219

hunting cynology        0344, 0419, 0419

hunting dogs          0419

hunting ethics         0110

hunting exhibitions      0114

hunting game          0074, 0102, 0337

hunting legislation      0219

hunting management       0094, 0100, 0103

hunting regions        0113

hunting terminology      0330

hunting trophies        0072, 0114

hydraulic loaders       0191

hydrological characteristics  0140, 0145

hydrological regime      0266

hydromorphic soils       0016
hydromulch mixture          0012

hydropedological cyclec       0410

hydropedological cycles       0409

Hylastes sp.             0278

Hylobius sp.             0278

immission damage           0149

immission impact           0013

immission load            0149, 0182

immissions              0013, 0055, 0237, 0362

immovable cadastre          0441

impact of environment        0328

increment changes          0055

information systems         0060

inoculation             0294, 0296

insect damage            0279

insect ecology            0283

insecticides             0118

insect pests             0118, 0278

instructions for practical lessons  0205

interception             0215

interior trade            0401

internal structure          0002

Internet               0161

inundation area           0129
investment projects    0036

investments        0036

investments controlling  0034, 0036

Ips acuminatus       0274

Ips acuminatus Gyll    0274

iron            0180

joint quality       0195

joint wood-metal      0389, 0390

Klenovec water basin    0143

Kriging          0079

land price         0089

landscape         0324

landscape classification  0324

landscape planning     0324

landscape structure    0008, 0153

landscape tending     0430

larch           0299

large game         0104

laser scanner       0403

laying-out         0193, 0393

lead            0180, 0234, 0235, 0259

lead concentration     0235

leaf analysis       0031
Lepus europaeus, Pall.      0126, 0154, 0327

leser unit            0452

LesHIS              0061

light impact           0277

listhostratigraphy        0058, 0066

lithology            0423

load               0187

load capacity index       0059

load dimension          0255

loading capacity of joints    0194, 0197, 0391

logging indicators        0246, 0248, 0454, 0457, 0458

logging tractors         0190

logging truck and trailer unit  0190

long-term plans         0175

long term projects        0116

lowlands             0412

LS 2-500 (cableway system)    0226

machine automation        0383

machine construction       0378

macrofungi            0280

main felling           0440

mammals             0337

managers             0035

manganese            0180
man`s personality         0282

mapping              0343

map precision           0127

marketing             0161, 0387

marketing analysis        0162, 0163, 0164

marketing information systém   0388

marketing management       0400

market supply           0399, 0401

marsh communities         0129

mathematical modelling      0076, 0346

mathematico-statistical methods  0228

mating systém           0078

mature stands           0242

means of mechanization      0380, 0381

measurement            0067

mechanical forest protection   0020

microphotometry          0002

Microtus oeconomus Pallas     0001

migration of population      0290, 0291

mineralogy            0424

Miocene              0422

mixed forests           0292

mobile machines          0378
model area               0071

modelling                0136

models                 0325

moisture conditions           0342

moisture regime             0411

monitoring               0028

monitoring plots            0200

moorlands                0343

morphological characters        0300

mountain areas             0229

mountain catchment           0141, 0215, 0216

mountain ecosystems           0139, 0213, 0214

mountain forests            0260, 0263, 0264, 0357, 0358, 0406,
                    0408

mountain meadows            0414

mountain pine              0230

mutagenesis               0053

mutants                 0053

mycorrhizal symbiosis          0295, 0297

natural approach to forest management  0448

natural ecosystems           0369

natural populations           0231, 0232

natural regeneration          0081, 0086, 0208, 0210, 0311, 0314,
                    0321, 0352

natural spruce forests         0146
nature conservation     0130, 0206

nature protection      0281

nature reserves       0010, 0285

nature value        0130

necromass          0308

negative impact       0038

neovolcanites        0185, 0186

Nitella mucronata      0131

Nitella translucens noise  0131, 0257

non-forest vegetation    0152

non-forst resources     0303

non-state forests      0004, 0090, 0245, 0449

non-wood products      0124

nonsolid roadway      0434, 0435

norway spruce        0149, 0180, 0223

nursery management     0295

Nyctalus noctula      0155

Oak             0075, 0279

oak forests         0279

oak stands         0010, 0122, 0410

obituary          0339, 0370

occupational diseases    0253

occurrence         0001, 0030
occurrence history       0101

oil shales           0427

oil source rock        0421

operating conditions      0191

optimising models       0349

organic matter         0258

ornithocenosis         0024, 0025, 0220, 0221, 0222, 0292

ornithocenosis structure    0025

ornithology          0334

orography           0275

ostrich            0096

ostrichs            0098

palaeography          0426

paleogeographic development  0422

paleographic interpretations  0258

parasitic diseases       0098

Parnassius apollo       0030

partridge           0107

passages for fishes      0142

pastve lands          0414

pedological research      0041

pedology            0015

personal audit         0176

perspectives          0097
petrology            0423

pheasant            0103

pheasantry           0097, 0103

pheasants            0097

philosophy           0105, 0112

photogrammetric signalisation  0438

photogrammetry         0445

photogrammetry methods     0437

photosynthesis         0173

photosynthetic activity     0173

physiological aspects      0170

physiological parameters    0213, 0214

physiological state       0169

phytosociology         0026

Picea abies, L.         0325

Picea abies L. Karst.      0294, 0376

pine              0274

pine dieback          0274

pine seedlings         0296

pine weevil           0283

Pinus mugo           0232

Pinus mugo, Turra        0376

Pinus silvestris, L.      0079, 0296, 0376
Pinus strobus L.        0033

plant communities        0129

planting stock         0297

plant nutrition         0031

plant planting         0297

platy substrates        0376

pollination           0340

pollutant load         0168, 0200

pollution impact        0368

population           0290, 0291

population dynamics       0328

postglacial colonization    0027

precipitation          0341, 0342

precipitation chemistry     0260, 0263, 0359, 0366, 0367

precipitation water       0266

precision            0371

prestress            0197

prevention           0020

price development        0351

principal species        0360

production capacity       0316

production conditions      0006

production factors       0006

production properties of soil  0016
productivity of labour         0004

profit                 0226

progeny                0272

prognostication            0247, 0248

project evaluation           0036, 0116

projection               0196, 0393

projects                0034, 0125, 0176

PRO SILVA               0322

protected areas            0430

protected wildlife           0110

protection forests           0085, 0086, 0228

protection from erosion        0012

Prunus avium L.            0078

public inquiries            0250

pulp wood               0159

Quercus petraea            0075

Quercus robur L.            0075

rain interception           0216

random processes            0191

raw timber               0351

reclassification of hunting district  0166

recreational role of the forest    0299

red deer                0071, 0072, 0093, 0104, 0320
reforestation       0037, 0041, 0048, 0298

regeneration cutting   0241

regenerative processes  0212, 0318, 0320, 0321

regulation of cutting   0239, 0448

reintroduction      0133

reliability of joints   0389

remote sensing      0403, 0405, 0437

repellents        0121

report          0262, 0432

reproduction       0327

reproduction process   0076

research         0338

research reports     0017

retention         0416

review          0425

revitalization measures  0145

risk           0177

risk management      0065

road reinforcement    0043, 0046

roads           0011

roadway damage      0434

roe deer         0023, 0072, 0115

rolling resistance    0191

roof production      0148
ruminants          0022

runoff charakteristics    0140

salvage felling timber    0228

satellite photographs    0324

saw chains          0350

saw maintenance       0350

scanning           0403

Scolytus intricatus, Ratz.  0120, 0284

Scots pine          0296

screws            0194

secondary succession     0414

sediments          0058

seedling growth       0374, 0376

seedlings germination    0376

seed pelleting        0374, 0376

seed quality         0373, 0374

selection forest       0321, 0352

selection forests      0310, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318,
               0323

selection system       0352

selective cutting      0321

shelterwood forest      0352

shelterwood forests     0454

shelterwood systém      0452
shooting grounds     0166

silting up        0143

silvicultural measures  0076, 0320

silvicultural systems   0068, 0246, 0313

silviculture       0312, 0349, 0353, 0375

simulation        0076

site conditions      0415

skidders         0302

skidding         0184, 0185, 0186, 0225, 0226, 0229,
             0257, 0382

skidding lanes      0047

skidding roads      0046

skylines         0187, 0192, 0193

slenderness coefficient  0059

slope erosion       0037

slope reinforcement    0011, 0134

slope roads        0043, 0045

slope stabilization    0011

slope vegetative cover  0134

Slovakia         0224

small watersheds     0416

snowcover         0357, 0358

soil-moisture constants  0411

soil compaction      0184
soil degradation           0288

soil erosion             0137

soil moisture            0341, 0342, 0406, 0407, 0408, 0410,
                   0411, 0412

soil pollution            0233, 0235, 0236

soil regeneration          0017, 0184

soil samples             0233

soil structure            0185, 0186

sorb                 0208, 0299

Sorbus domestica L.         0272

spatial arrangememnt of the forest  0436, 0443, 0447, 0456, 0458, 0459,
                   0461

spatial modeling           0268

spatial patterns           0033

spatial structure          0078

special hunting ground        0023, 0419

species               0130

species abundance          0109

species distribution         0108, 0109

species names of animals       0330

species variability         0273

spectral analysis          0325

spoil banks             0037, 0041, 0048

spruce ecosystems          0411
spruce forests       0314

spruce needles       0180, 0213, 0214

spruce stands        0013, 0080, 0085, 0148, 0149, 0317,
              0342, 0409

spruce wood         0150, 0170, 0171, 0208, 0210, 0213,
              0276, 0299, 0309, 0321, 0325, 0357,
              0358

staff            0253

stand growth        0293

stand height        0080

standing trees       0067

stand management      0313

stand protection      0019

stand quality        0231

stand reconstruction    0317, 0352

stand regeneration     0022, 0081, 0209

stand structure       0084, 0085, 0208, 0211, 0212, 0299,
              0317, 0317, 0320, 0326

state enterprises      0004

state forests        0090, 0433

statistical analyses    0291

STEBO            0134

stem            0231

stocking          0249

strategic decision-making  0177

stratigraphy        0066
streambed stability         0415, 0417

streamside stands          0144, 0415

stress               0074

stress factors           0168, 0169

structure of wood          0002

students scientific activities   0204

student works            0204

study specialities         0069

subsidies investment        0355

subsidy policy           0353

subsoil               0423

subventions             0353

supply analysis           0159

sustainable management of forests  0060

SWOT analysis            0164

symbiotic fungi           0296

symposiums             0245

synanthropization          0181

systematic tending         0300

taxes                0087, 0091

taxes systems            0091

tax policy             0088

Taxus baccata L.          0320
Teachers           0282

technical equipment     0040

technical parameters     0256

technical research      0302

technological equipment   0040

tectonic development     0422

tectonic maps        0462, 0465

terminology         0402

terrain           0275

terrene changes       0047

terrestrial photogrammetry  0067

tetraonide birds       0108, 0109

textbooks          0065

thermophilic oak forests   0220, 0222

tightening moment      0194

timber hauling        0190

time analysis        0226

tomography          0002

tools damage         0348

torrent revitalization    0142

torrents           0142, 0417

torrent streambed      0417

tourism           0286, 0289

towns            0281
tracheomycosis fungi     0120

trade policy         0156

transformation processes   0245

transpiration stream     0346

transport equipment     0384

tree classes         0326

tree species         0083

tree species admixture    0084

tree species damage     0285

tree species diseases    0171

tree species distribution  0077

tree species ecophysiolgy  0032

tree species gene pool    0076, 0223

tree species growth     0230

tree species physiology   0171

tree species reproduction  0230

tree species roots      0150

tree species transpiration  0346

tree stability        0059

trends            0445

trial plots         0303

two-storied stands      0299

ultrasound          0373
Union of Wood Producers  0301

university study     0069, 0419

uplands          0412

Upper Cretaceous     0423

upper forest limit    0081, 0085, 0208, 0209, 0210, 0211,
             0212, 0273

Upper Miocene       0066

urban environment     0281, 0281

Ursus arctos, L.     0094

user relations      0455, 0456

utilization of biomass  0429

utilization of energy   0385

value added        0005

value analysis      0228

VAMBAC preparation    0297

variability        0272

vascular plants      0158

vegetational stages    0201, 0342, 0361, 0363, 0364

vegetation development  0361

vegetation period     0411

vegetative cover     0011, 0028, 0029

veterinary care      0064

virgin beech forests   0307

virgin forests      0009, 0015, 0018, 0049, 0077, 0179,
             0199, 0308, 0319, 0365
virgin forest structure   0319

 virgin spruce forests    0309

volcanic province      0421

water balance        0266, 0361, 0407, 0409

water basins         0137, 0143, 0144, 0152

watercourse revitalization  0145

watercourses         0415, 0418

water potential       0410

water quality        0144

water regime         0406, 0408, 0412

watersheds protection    0141

water soil erosion      0136

water vapour transfer    0252

wear coefficient       0435

wet deposition        0261

wet depositions       0264

wetlands           0132

wetland vegetation      0132

wild boar          0072, 0218

wild board breeding     0218

wildlife damage stands    0019

wildlife environment     0074

wildlife loss        0154
wildlife management     0102

wildlife nutrition      0096

wild turkey         0101

wind speed          0139

wolf             0070, 0111

wood-destroying fungi    0285

wood dust          0012

wood markets         0399

wood mass          0228

woodpeckers         0284

wood prices         0351

wood processing       0301

wood waste combustion    0428

work efficiency       0225

working possibilities    0395

Xiphydria longicollis    0279

yarding distance       0268, 0269

yarding distance modelling  0269

yellowing          0171

yields            0177

young forest stands     0019

young spruce stands     0084

zinc             0180, 0234
            MENNÝ REGISTER
AKCA, A.            0325
AMBROS, Michal         0001
BAHÝĽ, Vladimír        0001, 0002
BALÁŢOVÁ, Emília        0003, 0004, 0005, 0006
BAŇACKÝ, Vladimír       0007
BELÁČEK, Boris         0008, 0009, 0424
BERNADOVIČOVÁ, Slávka     0010
BLANÁR, Drahoš         0174
BOĎOVÁ, Mária         0001
BÖHMER, Marián         0011, 0012, 0037, 0041, 0048
BREZINA, Ladislav       0013, 0055, 0404
BUBLINEC, Eduard        0014, 0015, 0016, 0017, 0234, 0287,0288,
                0406. 0408
BURKOVSKÝ, Július       0018
BÚTORA, Ľubomír        0019, 0020, 0021, 0022, 0023
CEĽUCH, Martin         0024, 0025, 0155
CIBEREJ, Juraj         0070
COMPS, B.           0027
CVACHOVÁ, Alţbeta       0028, 0029
ČABOUN, Vladimír        0202
DANKOVÁ, Katarína       0030
DITMAROVÁ, Ľubica       0031, 0168, 0172
DITTMAROVÁ, Ľubica       0032, 0173
DOVČIAK, Martin        0033
DRÁBEK, Josef         0034, 0035, 0036
DUDICH, Alexander       0001
DVORŠČÁK, Pavol        0011, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041,
                0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047,
                0048, 0133
ĎUREČKOVÁ, Eva         0200
ĎURKOVIČ, Jaroslav       0049, 0053
ĎURKOVIČ, Július        0050, 0051, 0052
ĎURSKÝ, Ján          0002, 0054, 0055, 0056, 0060, 0293
ELEČKO, Michal         0007, 0057, 0058, 0422, 0423, 0425
FABIANOVÁ, Anna        0059
FABRIKA, Marek         0055, 0060, 0061, 0062, 0067
FAKO, Kamil          0063
FARKAŠ, Juraj         0064, 0113, 0344
FICZOVÁ, Ivana         0065
FILLO, Ján           0450
FORDINÁL, Klement   0066, 0422
FRELICH, Lee E.    0033
GAÁL, Ľ.        0057
GAÁLOVÁ, Katarína   0057
GAFFREY, Dieter    0067
GAJDOŠOVÁ, Katarína  0068
GAJTANSKÁ, Milada   0002
GARAJ, Peter      0022, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073,
            0094, 0097, 0102, 0103, 0108, 0109,
            0110, 0113, 0218
GAŠPARÍK, Jozef    0070, 0097, 0101, 0103, 0111, 0328
GAŠPARÍK, Ľuboš    0023, 0071, 0073, 0074, 0154
GÖMÖRY, Dušan     0027, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0223,
            0276, 0322,
GÖMÖRYOVÁ, Erika    0080
GREGOR, Juraj     0015, 0016, 0017, 0287, 0288, 0406
GROHN, Riita      0394, 0395, 0396, 0397, 0398
GUBKA, Karol      0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086,0211
GUTTENBERGER, Helmut  0340
HAJDÚCHOVÁ, Iveta   0035, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091,
            0092, 0176, 0177
HAPL, Ervín      0292
HELL, Pavol      0064, 0070, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097,
            0098, 0099, 01000101, 0102, 0103, 0104,
            0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111,
            0109, 0112, 0113, 0114, 0115, 0127, 0154,
            0198, 0217, 0327, 0328,0329
HERICH, Ivan      0442
HERICH, Martin     0065, 0116, 0117, 0176
HLADÍK, Milan     0069, 0326
HLAVÁČ, Pavol     0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0345, 0420
HOLÉCY, Ján      0123, 0124, 0125
HOMOLKA, Miroslav   0126, 0127
HRBÁĽ, Peter      0050, 0051, 0052
HRICKO, Branislav   0127, 0128
HRIVNÁK, Richard    0026, 0028, 0029, 0129, 0130, 0131, 0132,
            0158, 0174, 0343, 0267
HRÍB, Miroslav     0012, 0037, 0040, 0041, 0043, 0044,
            0045, 0047, 0048, 0133, 0134, 0135
HRONČEK, Jozef     0136, 0137, 0138
HURTALOVÁ, Taťjana   0139
HUSÁK, Štěpán     0131
CHYTRÝ, Milan     0026
CHUDEJ, P.       0329
IVAN, Róbert      0283
JAKOVLEV, Igor     0075
JAKUBA, Pavel     0226
JAKUBIS, Matúš        0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145,0415
JALOVIAR, Peter       0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0304,0313
JANČOVÁ, Gita        0151, 0152, 0153
JAROLÍMEK, Ivan       0158
JEDINÁKOVÁ, Jarmila     0075
JURČÍK, Rastislav      0127, 0154, 0327, 0328, 0329
JURSA, M.          0267
JUŠKO, Vladimír       0039, 0042
KAŇUCH, Peter        0155
KARNOSKY, David Fitzgerald  223, 0276
KLACKO, Štefan        0156, 0157, 0253
KLIMENT, Ján         0130, 0158
KLUBICA, Dominik       0100, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163,
                             0164, 0165,
0166, 0167, 039
 KMEŤ, Jaroslav       0031, 0032, 0168, 0169, 0170, 0171,
               0172, 0173, 0213, 0214
KODRÍK, Jozef        0345, 0420
KOCHJAROVÁ, Judita      0174
KOLENKA, Ivan        0175, 0176, 0177, 0178
KONEČNÝ, Vladimír      0057, 0425
KONÔPKA, Jozef        0050, 0110, 0345
KONTRIŠ, Jaroslav      0179, 0180, 0181, 0182
KONTRIŠOVÁ, Oľga       0179, 0181, 0182
KOREŇ, Ján          0183, 0184, 0185, 0186, 0187
KORŇAN, J.          0188, 0189
KOSKA, Pavel         0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195,
               0196, 0197, 0380, 0390, 0391, 0392
KOSKA, Peter         0191
KOVÁČOVÁ, Margita      0182
KÖHALMY, Tamás        0198
KREMLER, Martin       0259, 0432
KRIŠTÍN, Anton        0199
KRIŢOVÁ, Eva         0179, 0200, 0201, 0202, 0361, 0363,
               0364
KROPIL, Rudolf        0024, 0025, 0069, 0070, 0071,0108,
               0109, 0188, 0189, 0199, 0202, 0203,
               0204, 0205, 0206, 0207, 0292, 0332,
               0338
KUCBEL, Stanislav      0208, 0209, 0210, 0211, 0212
KULFAN, Ján         0199
KULLA, Ladislav       0170, 0213, 0214
LANČARIČ, Pavol       0215, 0216
LEBERSORGER, Peter      0217
LEBOCKÝ, Tibor        0218, 0219
LEHOCKÝ, Marcel       0093, 0097, 0103, 0107, 0108, 0109,
               0113, 0114
LEŠO, Peter       0010, 0220, 0221, 0222
LETOUZEY, J.       0027
LONGAUER, Roman     0077, 0223, 0276
LUKÁČIK, Ivan      0230, 0231, 0232
LUKÁČ, Tibor       0183, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228,
             0229, 0305, 0306
LUKÁČ, Norbert      0327
MACHAVA, Ján       0031, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237
MAJOROŠ, Štefan     0238, 0239, 0240, 0241
MALENDE, Y.H.M.B.    0303
MALIMBWI, R.E.      0303
MALKO, Ján        0100, 0322
MAŇKOVSKÁ, Blanka    0223
MARČOK, Milan      0069
MARUŠÁK, Róbert     0061, 0062, 0242, 0243, 0244, 0245,
             0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0439,
             0447, 0449, 0456, 0458
MASSÁNYI, Peter     0327
MATEJKA, František    0251, 0252, 0346
MAXIMOVÁ, Hana      0253, 0400
MERGANIČ, Ján      0254
MESSINGEROVÁ, Valéria  0227, 0255, 0256, 025
MIDRIAK,Rudolf      0202
MIKLEŠ, Milan      0381
MILIČKA, Ján       0258
MINĎÁŠ, Jozef      0139, 0201, 0215, 0216, 0251, 0252, 0259,
             0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266,
             0346, 0356, 0359, 0360, 0365, 0366, 0367,
             0432
MRAČNA, Viliam      0393
MULLER-STARCK, Gerhard  00223
NAGY, Alexander     0066
NOCIAROVÁ, Gizela    0050
NOVOTNÝ, Július     0345
NZUNDA, E.F.       0303
OBTULOVIČ, P.      0329
OŤAHEĽOVÁ, Helena    0131, 0267
PACOLA, Erich      0268, 0269, 0270, 0271, 0393
PAGAN, Jozef       0272
PAGANOVÁ, Viera     0272
PALUŠ, Hubert      0394, 0395, 0396, 0397, 0398
PAPCÚN, Radovan     0273
PAPSONOVÁ, Zuzana    0274, 0275
PATAKY, Tibor      0070
PATOČKA, Ján       0199
PAULE, Ladislav     0075,0078, 0223, 0276,
PAVLENDA, Pavel     0259, 0432
PAVLÍK, Ján       0281
PAVLÍK, Martin     0280, 0282, 0285
PAVLÍK, Štefan     0120, 0277, 0278, 0279, 0281, 0283,
            0284
PETIT, R.J.       0027
PERCY, Kevin      0223
PETRÁŠOVÁ, Viera    0050
PHAM VAN TINH      0002
PICHLER, Viliam     0016, 0018, 0286, 0287, 0288, 0289,
            0406
PIETRIKOVÁ, Miriam   0290, 0291
POCHOPOVÁ, Miriam    0292
POTFAJ, Michal     0007
PRETZSCH, Hans     0293
PRIWITZER, Tibor    0252
RAJSKÝ, Dušan      0064
REICH, Peter B.     0033
REINPRECHT, Ladislav  0420
REPÁČ, Ivan       0294, 0295, 0296, 0297, 0298
RÉH, Jozef       0299, 0300
RÉH, Roman       0301
RIPKA, J.        0130, 0267
RÓNAY, Eugen      0302
RYBÁR, Ivan       0018
SANGEDA, A.Z.      0303
SANIGA, Milan      0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309,
            0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315,
            0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321,
            0322, 0323
SCHEER, Ľubomír     0303, 0324, 0325, 0437
SCHÜTZ, Jean-Philippe  0307, 0308
SEDMÁK, Róbert     0013, 0326
SEIFERT, Th.      0002
SIROTKIN, Aleksander  0327
SITKO, Roman      0324
SLAMEČKA, Jaroslav   0096, 0098, 0099, 0101, 0107, 0111,
            0127, 0154, 0327, 0328, 0329
SLÁDEK, Jozef      0070, 0203, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334,
            0335, 0336, 0337, 0338, 0339
SLÁVIKOVÁ, Dagmar    0152
SLOBODA, Branislav   0067
SLOBODNÍK, Branislav  0340
SOROKOVÁ, Magdaléna   0341, 0342, 0410, 0411
STANOVÁ, Viera     0343
STANOVSKÝ, Miroslav   0344
STOLINA, Miroslav    0345
STOLLMANN, Andrej   0001
STŘELCOVÁ, Katarína  0139, 0251, 0252, 266, 0346
SUCHOMEL, Jozef    0302, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351,
            0429
SZANYI, Oskár     0321, 0352
SZARO, Robert     0223
ŠÁLKA, Jaroslav    0050, 0051, 0052, 0353, 0354, 0355
ŠKVARENINA, Jaroslav  0201, 0215, 0216, 0259, 0260, 0261,
            0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0356,
            0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362,
            0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368,
            0369, 0370, 0428, 0432, 0425
ŠMELKO, Štefan     0067, 0371
ŠMELKOVÁ, Ľubica    0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377
ŠOMŠÁK, Ladislav    0179
ŠTOLLMANN, Vladimír  0190, 0192, 0193, 0196, 0227, 0378,
            0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384,
            0385
ŠTULAJTER, František  0100
ŠULEK, Rastislav    0117, 0164, 0167, 0176, 0355, 0386,
            0387,
            0388, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398
ŠÚRIKOVÁ, Anna     0195, 0197, 0389, 0390, 0391, 0392
TAJBOŠ, Jozef     0183, 0190, 0192, 0193, 0196, 0225,
            0226, 0257, 0393
TEREŇOVÁ, Jana     0394, 0395, 0396, 0397, 0398
THIEBAUT, B.      0027
TOMLAIN, Ján      0361, 0363, 0364
TÖRÖKOVÁ, Ingrid    0423
TRENČIANSKY, Marek   0117, 0159, 0176, 0399, 0400, 0401
TRNAVSKÝ, Pavel    0143
TUČEK, Ján       0125, 0268, 0269, 0402, 0403, 0404,
            0405
TUNÁK, Daniel     0438
TURIS, PETER      0174
TURZA, Jozef      0100
TUTKA, Jozef      0050, 0051, 0052
TUŢINSKÝ, Ladislav   0015, 0341, 0342, 0406,0407, 0408,
            0409, 0410, 0411, 0412,
UJHÁZY, Karol     0026, 0130, 0179, 0413, 0414
ÚRADNÍK, Miroslav   0199
VALACHOVIČ, Milan   0026, 0130, 0158, 0267
VALTÝNI, Július    0344, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419
VANÍK, Karol      0420
VASS, Dionýz      0007, 0009, 0057, 0058, 0066, 0258,
            0287, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425,
            0426, 0427, 0462, 0463, 0464, 0465
VIGLASKÝ, Jozef   0428, 0429
VINCA, Róbert    0050, 0161, 0163
VLADOVIČ, Jozef   0201
VOLOŠČUK, Ivan   0430, 0431
WALCZYK, Jozef   0184
WILLNER, W.     0026
ZÁVACKÁ, Miriam   0141
ZACH, Peter     0199
ZÁVODSKÝ, Dušan   0432
ZBOŇÁK, Anton    0002
ZDYCHA, Pavel    0433
ZELINKA, Ladislav  0434, 0435
ZEMAN, Martin    0404
ŢELEV, Petar    0075
ŢITŇÁK, Marián   0436, 0447, 0456, 0460
ŢÍHLAVNÍK, Anton  0439, 0440, 0447, 0448, 0449, 0451,
          0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457,
          0458, 0459, 0460, 0461
ŢÍHLAVNÍK, Štefan  0069, 0063, 0128, 0437, 0438, 0441,
          0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0450

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:79
posted:11/17/2011
language:Slovak
pages:181