???d?se?? University Studio Press

Document Sample
???d?se?? University Studio Press Powered By Docstoc
					     Καηάινγνο ησλ ιεμηθώλ θαη άιισλ έξγσλ νξνινγηθνύ
              ελδηαθέξνληνο
     πνπ δωξήζεθαλ ζηελ ΔΛΔΣΟ από ηνπο αληίζηνηρνπο εθδόηεο
κε ζθνπό αθελόο λα εθηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 6 νπ ΢πλεδξίνπ «Διιεληθή Γιώζζα
                θαη Οξνινγία»
       θαη αθεηέξνπ λα εληαρζνύλ ζηε ζπιινγή ηεο ΔΛΔΣΟ


        Η ΔΛΔΣΟ ηνύο επραξηζηεί γηα ηελ αληαπόθξηζή ηνπο


- Ιδησηηθέο εθδόζεηο:
1. Γαιινειιεληθό ιεμηθό λνκηθώλ όξσλ & εθθξάζεσλ: Dictionnaire des termes et expressions
  juridiques - français-grec (3 ηόκνη) / Pierre Maliacas / 2007 [www.dicojuridique-maliacas.gr]

2. Δγθπθινπαηδηθό ιεμηθό ηξνθίκσλ θαη πνηώλ: αιθαβεηηθό θαη ζεκαηηθό - κε αγγιν-γαιιν-
  ιαηηληθό επξεηήξην μελόγιωζζωλ όξωλ / Αιέμαλδξνο Γ. Καξδνύιεο / 2003- Γηάθνξνη θνξείο:
      ΔΚΠΑ – Τμήμα Χημείαρ, Αζήλα       [www.chem.uoa.gr]
1. Αγγινειιεληθό θαη ειιελναγγιηθό ιεμηθό ρεκηθώλ θαη ζπγγελώλ κε ηε ρεκεία όξσλ /
  Κωλζηαληίλνο Ζ. Δπζηαζίνπ / 2005


     Ινζηιηούηο Δπεξεπγαζίαρ ηος Λόγος, Αζήλα       [www.ilsp.gr]
1. Διιεληθή Οξνινγία: έξεπλα & εθαξκνγέο / επηκ. Μαξηάλλα Καηζνγηάλλνπ, Διέλε Δπζπκίνπ /
  2004 (Καζηανιώηης)

2. Η κεραληθή κεηάθξαζε θαη ε ειιεληθή γιώζζα / επηκ. Μειίηα ΢ηαύξνπ, Μαξία Σδεβειέθνπ /
  2000 (Καζηανιώηης)


     Τεσνικό Δπιμεληηήπιο Δλλάδαρ, Αζήλα       [portal.tee.gr]
1. Δμάγισζζν ιεμηθό γεσηερληθώλ θαη κεηαιιεπηηθώλ όξσλ: αγγιηθά-ειιεληθά-γαιιηθά-
  γεξκαληθά-ηζπαληθά-ξωζηθά (2 ηόκνη) / Α. Οξθαλνύ, ΢. Παμηκαδάο, Α. ΢ηπιηαλνύ / 1993

2. Πνιύγισζζν ηερληθό ιεμηθό αξδεύζεσλ θαη απνζηξαγγίζεσλ – Multilingual technical
  dictionary on irrigation and drainage: ειιεληθά-αγγιηθά-γαιιηθά-γεξκαληθά / International
  Commission on Irrigation and Drainage - κηθ Διιεληθή Δπηηξνπή Αξδεύζεωλ θαη
  Απνζηξαγγίζεωλ / 1975

3. Αγγινειιεληθόλ ιεμηθόλ ησλ ζεσξεηηθώλ θαη εθεξκνζκέλσλ καζεκαηηθώλ – English-Greek
  dictionary of pure and applied mathematics: κεηά ειιελναγγιηθώλ παξαξηεκάηωλ (2 ηόκνη) /
  Μεκάο Κνιαΐηεο / 1976


     Ίδπςμα Δςγενίδος, Αζήλα      [www.eugenfound.edu.gr]
1. Πεληάγισζζν ιεμηθό λαπηηθώλ όξσλ / Παλαγηώηεο Δ. ΢εγδίηζαο / 1970

2. Οη θνηλνί λαπηηθνί καο όξνη θαη αη ξσκαληθαί γιώζζαη / Παλαγηώηεο Δ. ΢εγδίηζαο / 1968
                        1
3. IMO – Σππνπνηεκέλεο λαπηηθέο θξάζεηο επηθνηλσλίαο / International Maritime Organization -
  κηθ Γεώξγηνο Μ. Γνύλαβεο / 2005

4. English grammar for the Merchant Marine Academies (3 ηόκνη) / Ζιίαο Π. Σζώλεο / 2003-2005

5. ΢ηνηρεία λαππεγίαο / Δκκαλνπήι Ν. Εωγξαθάθεο / 1972 [περιλαμβάνει κεθάλαιο για ηην
  ορολογία και ηην ονομαηολογία ηοσ πλοίοσ]

6. Δηζαγσγή ζηνλ απηόκαην έιεγρν, απηνκαηηζκνί πινίσλ / Ηωάλλεο Γ. Βιαρνγηάλλεο,
  Γεκήηξηνο Α. Παπαρξήζηνπ, Γεώξγηνο Δ. Υακεινζώξεο / 2002 [περιλαμβάνει γλωζζάριο]

7. Σερλνινγία επηθνηλσληώλ / Mark Sanders - κηθ ΢ηακάηεο Ν. Παιαηνθξαζάο, Νηθόιανο Ζ.
  Ζιηάδεο / 1998 [περιλαμβάνει γλωζζάριο]- Δθδνηηθνί νίθνη:
     Σηαθςλίδηρ, Αζήλα     [www.stafilidis.gr]
1. Λεμηθό ηερλνινγίαο & επηζηεκώλ: αγγινειιεληθό – ειιελναγγιηθό / ζπιινγηθό, επηκ. Αλδξέαο
  Γ. ΢ηαθπιίδεο / 2001

2. Λεμηθό ηεο ζύγρξνλεο νηθνλνκίαο - ζεσξεηηθήο & εθαξκνζκέλεο: αγγινειιεληθό &
  ειιελναγγιηθό / ζπιινγηθό, επηκ. Βαζίιεο Α. Οξθαλόο / 1999

3. Ιαηξηθό ιεμηθό: αγγινειιεληθό – ειιελναγγιηθό / ζπιινγηθό / 2006

4. Λεμηθό νηθνινγηθώλ & πεξηβαιινληηθώλ όξσλ: αγγινειιεληθό – ειιελναγγιηθό / Κίκωλ
  Υαηδεκπίξνο, Παλαγηώηεο Παλαγηωηίδεο, Ρέλα Καξαθαηζάλε / 2006

5. Hyper lexicon: English-Greek, Greek-English – γιωζζηθό, επηζηεκνληθό, ηερλνινγηθό /
  ζπιινγηθό, επηκ. Αλδξέαο Γ. ΢ηαθπιίδεο / 2005

6. ΢ύγρξνλν ιεμηθό ηεο ειιεληθήο: γιωζζηθό & επηζηεκνληθό / Αλδξέαο Γ. ΢ηαθπιίδεο


     Τζιόλαρ, Θεζζαινλίθε      [www.tziola.gr]
1. Σν κεγάιν αγγινειιεληθό ιεμηθό ειεθηξνληθήο – ειεθηξνινγίαο: απηνκαηηζκνύ,
  ηειεπηθνηλωληώλ, πιεξνθνξηθήο, ξνκπνηηθήο / Stan Gibilisco, κηθ Γεκήηξηνο Ρήγαο / 1999

2. Αγγινειιεληθό ιεμηθό ειεθηξνληθήο ειεθηξνινγίαο / Γεκήηξηνο Ρήγαο / 1992

3. Αγγινειιεληθό ιεμηθό κεραληθώλ / Sybil P. Parker, κηθ ζπιινγηθό / 2003

4. BILECTION - Δξκελεπηηθό & πεξηγξαθηθό ιεμηθό ηερλνινγίαο απηνθηλήηνπ: γεξκαληθά-
  αγγιηθά-ειιεληθά / Γεκήηξηνο Εεπγώιεο, ΢ηαύξνο Κωηζόπνπινο / 2004


     ΒΗΤΑ Ιαηπικέρ Δκδόζειρ, Αζήλα       [www.betamedarts.gr]
1. MeSH-Hellas - Βηνταηξηθή νξνινγία: ειιελναγγιηθό – αγγινειιεληθό ιεμηιόγην / ΗΑΣΡΟΣΔΚ -
  Δηαηξεία Ηαηξηθώλ ΢πνπδώλ / 1991

2. MeSH-Hellas - Βηνταηξηθή νξνινγία - ΢πκπιήξσκα: ειιελναγγιηθό – αγγινειιεληθό ιεμηιόγην /
  ΗΑΣΡΟΣΔΚ - Δηαηξεία Ηαηξηθώλ ΢πνπδώλ / 1997

3. ICD-O Γηεζλήο ηαμηλόκεζε νγθνινγηθώλ λνζεκάησλ – International Classification of
  Diseases for Oncology / Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο - ΢πληνληζηήο ειιεληθήο έθδνζεο:
  Πάξηο Α. Κνζκίδεο / 1995
                        2
4. Σαμηλόκεζε ΙCD-10 ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ θαη δηαηαξαρώλ ηεο ζπκπεξηθνξάο / Κέληξν
  ΢πλεξγαζίαο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Φπρηθή Τγεία, ΠΟΤ - κηθ Κ. ΢ηεθαλήο, Κ.
  ΢νιδάηνο, Β. Μαπξέαο / 1993

5. ΙCD-10 – Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα: νδεγίεο γηα ηε δηάγλωζε θαη
  ηελ αληηκεηώπηζε – ICD-10 Κεθάιαην V Δηδηθή έθδνζε γηα ηελ πξωηνβάζκηα θξνληίδα /
  Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ΠΟΤ - κηθ Γ.Ν. Υξηζηνδνύινπ, Β. Αιεβίδνο, Β.
  Μαπξέαο / 1998

6. Λεμηθό δηαπνιηηηζκηθώλ όξσλ ζηελ ςπρηθή πγεία / Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
  ΠΟΤ - κηθ Γ.Ν. Υξηζηνδνύινπ, Η. Παπαθώζηαο, Η. Εέξβαο / 1999

7. Λεμηθό αλαθεξόκελν ζην αιθνόι θαη άιιεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο / ΟΚΑΝΑ, ΠΟΤ - επηκ. Μ.
  Μαιιηώξε / 1999

8. Λεμηθό ηαηξηθήο ιανγξαθίαο: κέξε θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο, ζπκπηώκαηα θαη παζήζεηο,
  ζεξαπεπηηθά κέζα θαη ζεξαπεπηέο / Γεξάζηκνο Α. Ρεγάηνο / 2005

9. Let’s speak the language of Medicine (+ Answer Key) / Dr A. Tamaccio / 1997

10. Ιαηξηθή γξαθή θαη ιόγνο / B. Σζαθξαθιίδεο, Κ.Η. Γνπξγνπιηάλεο / 2003

11. Αξξώζηηεο θαη γηαηξνί ζε αξραία ειιεληθά επηγξάκκαηα / Γεξάζηκνο Α. Ρεγάηνο / 2005

12. Νενειιεληθά επώλπκα κε ηαηξηθή πξνέιεπζε / Γεξάζηκνο Α. Ρεγάηνο / 1996


     Gutenberg – Τςπωθήηω – Σποςδή (Δθδνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Γηώξγνπ θαη
     Κώζηα Γαξδαλνύ), Αζήλα [www.dardanosnet.gr]
1. Λεμηθό επηζηεκώλ ηνπ αλζξώπνπ: εηθνλνγξαθεκέλν, επίηνκν, ελλνηνινγηθό – θνηλωληνινγία,
  νηθνλνκία, θηινζνθία / Θαλάζεο Α. Βαζηιείνπ, Νηθεθόξνο ΢ηακαηάθεο / 1992 (Gutenberg)

2. Λεμηθό ηνπ Θεάηξνπ / Patrice Pavis, κηθ Αγλή ΢ηξνπκπνύιε, επηκ. Κώζηαο Γεωξγνπζόπνπινο /
  2006 (Gutenberg)

3. Χξεζηηθό ιεμηθό θνηλσληνινγίαο: εξκελεπηηθό, ειιελν-αγγιηθό όξωλ, αγγιν-ειιεληθό όξωλ,
  βηνγξαθηθό / Γεκήηξηνο Γ. Σζανύζεο / 1989 (Gutenberg)

4. Θέκαηα δηδαθηηθήο - ιεμηθό βαζηθώλ όξσλ ζύγρξνλεο δηδαθηηθήο / Αικπέξην Αικπέξηη, κηθ
  Μαξηάλλα Κνλδύιε / 1986 (Gutenberg)

5. Λεμηθό ππνινγηζηώλ: θαη αγγινειιεληθό ιεμηθό όξωλ / Brian Samways, Tony Byrne-Jones - κηθ
  Σάζνο Αλζνύιηαο / 1986 (Gutenberg)

6. English for Students of Economics (1): General Economics / Joan Stefan / 1998 (Τσπωθήηω)

7. English for Students of Economics (2): Macroeconomics / Joan Stefan / 1999 (Τσπωθήηω)

8. English for Students of Economics (3): Microeconomics / Joan Stefan / 1999 (Τσπωθήηω)

9. English for Students of Sociology (1): Themes in Sociology / Irene Havredaki / 2000
  (Τσπωθήηω)

10. English for Students of Sociology (2): Social Theorists / Irene Havredaki / 2000 (Τσπωθήηω)

11. English for Students of Sociology (3): Sociological Perspectives / Irene Havredaki / 2001
  (Τσπωθήηω)

12. English for Students of Sociology (4): Sociological Methods / Irene Havredaki / 2001
  (Τσπωθήηω)

13. English for Political Scientists (1): Political Theories / Μαξίλα Υεηιά / 2002 (Τσπωθήηω)

14. English for Political Scientists (2): Political Interaction / Μαξίλα Υεηιά / 2003 (Τσπωθήηω)


                         3
15. English for Political Scientists (3): World Politics / Μαξίλα Υεηιά / 2002 (Τσπωθήηω)

16. English for Political Scientists (4): Texts and Subtexts / Μαξίλα Υεηιά / 2003 (Τσπωθήηω)
     Ίων – Έλλην – Δςπωπαϊκέρ Τεσνολογικέρ Δκδόζειρ – Μακεδονικέρ Δκδόζειρ
     (Δθδνηηθόο Όκηινο Ίσλ), Αζήλα [www.iwn.gr]
1. Αγγινειιεληθό ιεμηθό ειεθηξνληθώλ όξσλ θαη θξάζεσλ / Γηώξγνο Γαξύθαιινο / 2001 (Ίων)

2. ΢ύγρξνλν αγγινειιεληθό & ειιελναγγιηθό ιεμηθό εκπνξηθώλ-νηθνλνκηθώλ θαη ηξαπεδηθώλ
  όξσλ / Γεκνζζέλεο Μ. Παπαϊωάλλνπ / 1998 (Έλλην)

3. Όξνη & έλλνηεο επηζηήκεο γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ: Geographical Information Science /
  Υξίζηνο Ν. Υαιθίαο / 2006 (Ίων)

4. Γεξκαληθά - Οξνινγία γηα βηβιηνζεθνλόκνπο: Fachsprache fur Bibliothekare / Κωλζηαληίλνο Ν.
  Μαύξνο / 1994 (Έλλην)

5. Λεμηθό γνύλαο: κε θαζηνξηαλό γιωζζάξη, αθξωλύκηα & νλόκαηα / Λεωλίδαο Θ. Πνπιηόπνπινο,
  Βελεηία Αλ. ΢ηώληα / 2005 (Ίων)

6. Πνιύγισζζν ιεμηθό ηνπξηζηηθώλ & νηθνλνκηθώλ όξσλ: Multilingual Dictionary of Tourist &
  Economic Terms / Κωλζηαληίλνο Ν. Μαύξνο / 2001 (Έλλην)

7. Getting to grips with technical English Ι-ΙV (4 ηόκνη) / Δπκνξθία Παλνπξγηά / 1998 (Έλλην)

8. English for students of Forestry I-III (3 ηόκνη) / Φωηεηλή Πεξδίθε / 2002 (Ίων)

9. Business English for future managers: a new approach to communication practices / Λεπθή
  Παπαραξαιάκπνπο, Ηθηγέλεηα Πέππα / 2006 (Έλλην)

10. Business language skills / Υαξνύια Σζηόγθα, Αλζή Υαηδεζηεξγηάδνπ / 2002 (Έλλην)

11. The English we use for Economics / George S. Mouzakitis / 2000 (Έλλην)

12. The English we use for Business Administration / George S. Mouzakitis / 1995 (Έλλην)

13. The English we use for Tourism / Niki Mouhteri-Skouzou, Popy Korkothilou-Koulouridi, επηκ.
  George S. Mouzakitis / 1995 (Έλλην)

14. The English we use for Education / George S. Mouzakitis / 1996 (Έλλην)

15. The English we use for Electrical Engineering / Mary Vatidou, George S. Mouzakitis / 1998
  (Έλλην)

16. English for Electrical Engineering and Electronics - Book IV / Μειίλα Κπξηαδή-
  Παπαθωλζηαληίλνπ / 1999 (Έλλην)

17. May I help you?: Professional English for the Restaurant and Hotel Industry / Aggeliki Pitaouli,
  Stavros Pierrakos / 2006 (Έλλην)

18. Hôtel International – Bonjour!: Le français de l'hôtellerie et de la gastronomie / Claudia Gockel,
  κηθ Κωλζηαληίλνο Ν. Μαύξνο / 2000 (Εσρωπαϊκές Τετνολογικές Εκδόζεις)

19. Approche du français scientifique: pour sciences appliquées, humaines, de santé et écoles
  polytechniques - textes et exercices suivis de leurs solutions / Σ. Ζιηάδνπ-Μαληάθε / 1996 (Ίων)

20. Grounding in technical and academic writing in English: for students of Science & Technology
  and Technical Colleges / Δπκνξθία Παλνπξγηά / 2006 (Έλλην)

21. Γισζζνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε ζεσξία θαη ηε δηδαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο / Διέλε ΢ειιά-
  Μάδε, Φξεηδεξίθε Μπαηζαιηά / 2004 (Έλλην)                         4
     Αθ. Σηαμούληρ, Αζήλα-Πεηξαηάο       [www.stamoulis.gr]
1. Λεμηθό    Πιεξνθνξηθήο      θαη    Ηιεθηξνληθώλ    Όξσλ:   αγγινειιεληθό /
  http://www.stamoulis.gr/books/contents_3.cgi?id=1457&join=&title=&httpq=sbA%3d%25%33%30%25%
  33%30%25%33%32 - #Νηθόιανο Απ. Παληαδήο / 1997

2. Λεμηθό Λνγηζηηθήο: αγγινειιεληθό, ειιελναγγιηθό - κε όξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, θνξνινγηθήο
  θαη            ειεγθηηθήο             /          Κωλζηαληίλνο
  http://www.stamoulis.gr/books/contents_3.cgi?id=1597&join=&title=&httpq=sbA%3d%25%33%33%25%
  33%35%25%33%30%25%32e%25%33%32%25%33%34 - #Κάληδνο / 2001

3. Λεμηθό   Δλλνηώλ    Πνιηηηθώλ    -  Κνηλσληθώλ    Δπηζηεκώλ   / Γεώξγηνο Ρ.
  http://www.stamoulis.gr/books/contents_3.cgi?id=1407&join=&title=&httpq=sbA%3d%25%33%33%25%
  33%33%25%33%30%25%32e%25%33%32%25%33%39 - #Παϊπάεο / 1996

4. Μέζνδνο εθκάζεζεο αγγιηθήο ηερληθήο νξνινγίαο:        Ζιεθηξνηερλίαο,  Ζιεθηξνληθώλ,
  Ραδηνηερλίαο, Δπηθνηλωληώλ / Γεκήηξηνο Κνληάθνο /1996

5. English for academic and professional purposes / Υξπζνύια Σόκπξνπ / 2002


     Libris-Tech, Αζήλα     [www.libristech.gr]
1. Αγγινειιεληθό ιεμηθό ηερληθώλ θαη αεξνπνξηθώλ όξσλ / Παλαγηώηεο Μ. Καξάκπειαο / 2003

2. Ιηαινειιεληθό ιεμηθό επηζηεκνληθώλ όξσλ / Δπζηάζηνο Σζηακπάνο / 2004


     Καζηανιώηηρ, Αζήλα      [www.kastaniotis.com]
1. Νέν αγγιν-ειιεληθό ιεμηθό ηερληθώλ όξσλ / Νηθόιανο Απ. Παληαδήο / 2002

2. Νέν ειιελν-αγγιηθό ιεμηθό ηερληθώλ όξσλ / Νηθόιανο Απ. Παληαδήο / 2004

3. Λεμηθό όξσλ (1) ζεκεηνινγηθήο θαη δνκηθήο αλάιπζεο ηεο Σέρλεο / ΢ωηήξεο Γεκεηξίνπ /
  1978

4. Λεμηθό όξσλ (2) επηθνηλσλίαο θαη ζεκεησηηθήο αλάιπζεο / ΢ωηήξεο Γεκεηξίνπ / 2000

5. Λεμηθό όξσλ (3) γισζζνινγίαο Α΄ & Β΄ (2 ηόκνη) / ΢ωηήξεο Γεκεηξίνπ / 1994

6. Λεμηθό όξσλ (4) ζεκαληηθήο / ΢ωηήξεο Γεκεηξίνπ / 1986

7. Λεμηθό όξσλ (5) θπβεξλεηηθήο, δνκηζκνύ θαη ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ / ΢ωηήξεο
  Γεκεηξίνπ / 1987

8. Νέν ζύγρξνλν ειιελν-ηαπσληθό & ηαπσλν-ειιεληθό ιεμηθό (2 ηόκνη) / Βαζίιεο Κνξαθηαλίηεο /
  2004

9. Πιήξεο ειιελνξνπκαληθό ιεμηθό / Λάκπξνο Πεηζίλεο / 1990


     Καςκάρ, Αζήλα     [www.kafkas-publications.com]
1. 6γισζζν πιήξεο εηθνλνγξαθεκέλν      ιεμηθό:  ειιεληθά-αγγιηθά-γεξκαληθά-γαιιηθά-ηηαιηθά-
  ηζπαληθά / QA-International / 2005

2. Compact εηθνλνγξαθεκέλν ειιελνηνπξθηθό - ηνπξθνειιεληθό ιεμηθό / 2007

3. Compact εηθνλνγξαθεκέλν ειιελνξσζηθό - ξσζνειιεληθό ιεμηθό / 2007

4. Sports - Πιήξεο εηθνλνγξαθεκέλε εγθπθινπαίδεηα / QA-International / 2003


                        5
5. Sports - The Complete Visual Encyclopedia / QA-International / 2003


     Γίαςλορ, Αζήλα     [www.diavlos-books.gr]
1. Πιεξνθνξηθή θαη Δγθιεκαηηθόηεηα: πεξηιακβάλεη θαη ηεηξάγιωζζν ιεμηθό λνκηθώλ όξωλ
  πιεξνθνξηθήο / R. Doswell, G.L. Simons - κηθ Α. Καθεηδήο, Δ. Γειεγηαλλάθεο / 1990

2. ΢ύγρξνλν Λεμηθό Πιεξνθνξηθήο: ειιελναγγιηθό – αγγινειιεληθό / Π. Γαξίδεο, Μ.
  Γειεγηαλλάθεο, Π. Σδίηδηξαο / 2002

3. Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Μεηάθξαζεο / Γηώξγνο Κεληξωηήο / 1996

4. Working Papers in Natural Language Processing / επηκ. A. Ralli, M. Grigoriadou, G.
  Philokyprou, D. Christodoulakis, E. Galiotou / 1997

5. Η Μεηάθξαζε ησλ Oηθνλνκηθώλ Kεηκέλσλ - Mηα ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε / Παλαγηώηεο I.
  Kειάλδξηαο / 2007

6. Μεηάθξαζε & Παγθνζκηνπνίεζε / Michael Cronin, κηθ Παλαγηώηεο Η. Κειάλδξηαο / 2007

7. ΢ηηο Kεξθίδεο ηνπ Λόγνπ: Γιώζζα, Λνγνηερλία, Mεηάθξαζε, Πνδόζθαηξν / Γηώξγνο Kεληξωηήο /
  2007


     Καπδαμίηζαρ, Αζήλα      [www.kardamitsa.gr]
1. Αγγινειιεληθόλ ιεμηθόλ καζεκαηηθώλ όξσλ / Παλαγηώηεο Παπαγηαλλαθόπνπινο / 1993

2. Αγγινειιεληθόλ ιεμηθόλ θπζηθώλ όξσλ / Παλαγηώηεο Παπαγηαλλαθόπνπινο / 1979

3. Αγγινειιεληθόλ ιεμηθόλ ρεκηθώλ όξσλ / Κ. Καλλαβάο / 1977

4. Αγγινειιεληθό θαη ειιελναγγιηθό ιεμηθό όξσλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ: English-Greek &
  Greek-English Dictionary of Social Science Terms / Πέηξνο Α. ΢ηαζόπνπινο / 1992


     Ανη. Ν. Σάκκοςλαρ, Αζήλα-Κνκνηελή       [www.ant-sakkoulas.gr]
1. Λεμηθό Αζηηθνύ Γηθαίνπ / Η.΢. ΢ππξηδάθεο - Μ.Η. ΢ππξηδάθεο / 2002

2. Λεμηιόγην ιαηηληθώλ λνκηθώλ όξσλ (κε ειιεληθή κεηάθξαζε) / Καιιηόπε Α. Μπνπξδάξα / 1994

3. Σν Λεμηθό ηεο Γεκνθξαηίαο / Παλαγηώηεο Καινγεξάηνο / 2001     Κλειδάπιθμορ, Αζήλα     [www.klidarithmos.gr]
1. Σν ιεμηθό ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο Microsoft (5ε έθδνζε) / κηθ κεηαθξαζηηθή νκάδα
  Κιεηδάξηζκνπ / 2004

2. Λεμηθό Γηαδηθηύνπ & δηθηύσλ ηεο Microsoft / κηθ κεηαθξαζηηθή νκάδα Κιεηδάξηζκνπ / 2004

3. Αγγινειιεληθό αλαιπηηθό ιεμηθό κεραλνινγίαο: κε πιήξε ελλνηνινγηθή θαη εξκελεπηηθή
  πεξηγξαθή ηωλ κεραλνινγηθώλ όξωλ – κε ζπλνπηηθό ειιελναγγιηθό γιωζζάξη όξωλ / Δπζηάζηνο
  Αζ. Εωγόπνπινο / 2001


     Παπιζιάνος, Αζήλα     [www.parisianou.gr]
1. Αγγινειιεληθό θαη ειιελναγγιηθό ιεμηθό ηαηξηθήο νξνινγίαο / Γ. Γθέιεο / 1978
                        6
2. Αλαηνκία ηνπ αλζξώπνπ – Δηθνλόγξαπην ησλ αλαηνκηθώλ νλνκάησλ (Nomina Anatomica)
  / Ζeinz Feneis, Wolfgang Dauber - κηθ Γηάλεο ΢ηαηίηζαο / 2005

3. Διιελν-αγγιηθό θαη αγγιν-ειιεληθό ιεμηθό ηαηξηθώλ θαη βηνινγηθώλ όξσλ / Γ. Φνύληαο, ΢.
  Βγελνπνύινπ / 2005

4. Λαηηλν-ειιεληθό ιεμηθό αλαηνκηθώλ όξσλ / Νηθόιανο Γ. Νεθόξνο / 1995

5. Διιελν-ξνπκαληθό θαη ξνπκαλν-ειιεληθό ιεμηθό ηαηξηθώλ όξσλ / Διεπζέξηνο Πειέραο,
  Υξηζηίλα Καξαγηάλλε / 2006

6. Ιαηξηθό ιεμηθό: γαιινειιεληθό εξκελεπηηθό ιεμηθό ηαηξηθώλ όξωλ / L. Manuila, Α. Manuila, Ρ.
  Lewalle, Μ. Nicoulin - επηκ. Γ. Αληωλαθόπνπινο, Θ. Πξωηόπαπαο / 2004

7. Ρνπκαλν-ειιεληθό ιεμηθό ηαηξηθώλ όξσλ / Γ. Φνπξιεκάδεο / 1998


     University Studio Press, Θεζζαινλίθε        [www.universitystudiopress.gr]
1. Λεμηθό όξσλ ηεο Φπζηνινγίαο θαη Φπζηνπαζνινγίαο / Αζαλάζηνο               ΢κνθνβίηεο
  http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=1416-
  05&numAuthor=2http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=1416-
  05&numAuthor=3http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=1416-
  05&numAuthor=4http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=1416-
  05&numAuthor=5/ 2005

2. Γισζζάξην          Αλνζνινγίαο          /     Νίθνο      Μαιηζηόβαο
  http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=963-
  86&numAuthor=2http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=963-
  86&numAuthor=3http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=963-
  86&numAuthor=4http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=963-86&numAuthor=5/
  1986

3. Αγγινειιεληθό - ειιελναγγιηθό γισζζάξη γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Οδνληηαηξηθήο / Α.
  Καββαδία-Γακνπιάθε    /    http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=663-
  98&numAuthor=2http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=663-
  98&numAuthor=3http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=663-
  98&numAuthor=4http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=663-
  98&numAuthor=51998

4. Αγγιηθή      ηαηξηθή      νξνινγία       /    Διέλε    Υξηζηνπνύινπ-Αιεηξά
  http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=983-
  88&numAuthor=2http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=983-
  88&numAuthor=3http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=983-
  88&numAuthor=4http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=983-88&numAuthor=5/
  1988

5. Ιηαιν-ειιεληθό & ειιελν-ηηαιηθό γισζζάξη: Α΄ επίπεδν ηηαιηθήο ζρνιώλ επηζηεκώλ πγείαο /
  ΢νθία Γαβξηειίδνπ-΢ππξίδνπ (επηκ. Διέλε Καζάπε-Εωληαλνύ, Άλλα-Μαξία Rodella-Αληωλίνπ) /
  1996

6. Διιελν-ηηαιηθό & ηηαιν-ειιεληθό γισζζάξη γεληθήο γιώζζαο: Β΄ επίπεδν ηηαιηθήο ζρνιώλ
  επηζηεκώλ πγείαο / ΢νθία Γαβξηειίδνπ-΢ππξίδνπ, Ξ. Καλειιηάδνπ (επηκ. Διέλε Καζάπε-
  Εωληαλνύ, Άλλα-Μαξία Rodella-Αληωλίνπ) / 1998

7. Γισζζάξη βαζηθώλ γεσπνληθώλ όξσλ, αγγινειιεληθό - ειιελναγγιηθό / Βαζηιεία Καδακία-
  Υξήζηνπ, Ηωάλλα Εηάθα / http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=1515-
  06&numAuthor=3http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=1515-
  06&numAuthor=4http://www.universitystudiopress.gr/general/author.asp?tblCode=1515-
  06&numAuthor=52006

8. Dictionnaire français-grec de terminologie mathématique / Marie-Aphrodite Vassiliadou-
  Zachou / 1984


                         7
     Η Πποοπηική, Αζήλα      [www.prooptikibooks.gr]
1. Λεμηθό ησλ καζεκαηηθώλ: καζεζηαθό εξγαιείν γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ, καζεηέο Γπκλαζίνπ,
  δαζθάινπο, γνλείο / Πνιπρξόλεο Β. Παπαρξίζηνπ, Υξόλεο Υ. Παπαρξίζηνπ, Βαζίιεο
  Παπαρξίζηνπ, Λνπθάο Μάλδαινο, Γηώξγνο Κνπξεκέλνο / 2004

2. Σν ιεμηθό κνπ: γηα ηνπο καζεηέο ηωλ Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ & ΢Σ΄ ηάμεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ - Βαζηθό
  ιεμηιόγην: ΢πλώλπκα, Αληίζεηα, Οκόξξηδα, ΢ύλζεηα Σαηξηαζηά Δπίζεηα / Βαζίιεο Παπαρξίζηνπ ,
  Λνπθάο Μάλδαινο / 2007

3. Η επαλάζηαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο / Βαζίιεο Παπαρξίζηνπ, Γηώξγνο
  Κνπξεκέλνο, Λνπθάο Μάλδαινο / 2002

4. Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ: 80 δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο αξηζκεηηθήο θαη γεωκεηξίαο ζηηο Α΄, Β΄,
  Γ΄, Γ΄, Δ΄ & ΢Σ΄ ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ / Βαζίιεο Παπαρξίζηνπ , Λνπθάο Μάλδαινο,
  Γηώξγνο Κνπξεκέλνο, Γηώξγνο Ξύδεο, Γηάλλεο Καξύδεο / 2007


     Δλληνικά Γπάμμαηα, Αζήλα       [www.ellinikagrammata.gr]
1. Λεμηθό ηεο Φηινζνθίαο: νη έλλνηεο, νη ζεωξίεο, νη ζρνιέο, ηα ξεύκαηα θαη ηα πξόζωπα -
  εμάγιωζζε νξνινγία / Θενδόζεο Πειεγξίλεο / 2005

2. Λεμηθό αξραηνινγηθώλ-πεξηβαιινληηθώλ όξσλ / Λίιηαλ Καξαιή / 1998

3. Θξεζθεηνινγηθό ιεμηθό / ζπιινγηθό, επηκ. Μάξηνο Π. Μπέγδνο / 2000

4. Δηζαγσγηθό ιεμηθό ηεο ιαθαληθήο ςπραλάιπζεο / Dylan Evans - κηθ Γηάλλεο ΢ηαπξαθάθεο /
  2005

5. Λαηηληθή ιεμηθνγξαθία ζηελ Διιάδα: από ηελ επξωπαϊθή παξάδνζε ζηνλ Δλξίθν Νηθόιαν
  Οπιεξίρν θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ / Μαξία Βνπηζίλνπ-Κηθίιηα / 2006
                        8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/17/2011
language:English
pages:8