??????? 1 - PowerPoint 3

Document Sample
??????? 1 - PowerPoint 3 Powered By Docstoc
					คู่มือประกอบการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ไฮบริดเทคโนโลยียานยนต์สาหรับโลกอนาคต
          รวบรวมโดย
          นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สนับสนุนข้อมูลจาก
         ั
ศูนย์ฝึกอบรม บริษท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จากัด
                                                      2
                    บทนา
                          จุดมุ่งหมายสูงสุ ดเพื่อมวลมนุ ษย์ชาติ เป็ นสิ่งที่ Honda
                    ยึดถือเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา
                    สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด
                    ฮอนด้าจึงคิดค้นรถยนต์ที่สามารถให้สมรรถนะสูงขณะเดียวกันต้อง
                    ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เห็นได้
                    จากรถยนต์ทุกรุ่นที่จาหน่ าย
                          ในปี 1997 ฮอนด้าพัฒนาพัฒนาก้าวไปอีกขั้น ในการ
                    พัฒนาระบบมอเตอร์เสริมไฟฟ้ าเพื่อให้ทางานร่วมกับเครื่องยนต์
                    เรียกว่า ระบบ IMA (Integrated Motor Assist) โดยมีการพัฒนา
                    อย่ า งต่ อ เนื่ องจนสามารถผลิ ต เพื่ อ การพาณิ ช ย์ไ ด้ใ นรถยนต์
                    Insight เป็ นรุ่ น แรกในปี 1999 และได้พฒนาอย่างต่ อเนื่ องให้ดี
                                          ั
                    ยิ่งขึ้ นจนในปี 2002 ฮอนด้า สามารถเปิ ดตัวรถยนต์ฮ อนด้าซีวิ ค
                    ไฮบริด ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจาวันได้ดีกว่าเดิม

                          สุ ดยอดนวัต กรรมในยุคศตวรรษที่ 21 ส าหรับผูผลิ ต ้
                    รถยนต์ฮ อนด้า ฯ ก็ มิ เคยหยุ ด นิ่ ง ในการที่ จ ะพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ ที่
3 ประวัติความเป็ นมา รถยนต์ไฮบริด  ของ เกิดขึ้ นตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
                    การคิดค้นหาวิธีทาอย่างไร รถยนต์จึงประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง
 ฮอนด้า
                           ในการค้นหาวิธีการประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง นอกจาก
4  IMA เทคโนโลยี       (IMA   การพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ๆ หรือใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้ว ยังมีอีก
  Technology)             หลายวิ ธีด ้วยกัน เช่ น การใช้พ ลังงานทดแทน เช่ น การใช้ก๊า ซ
                     ธรรมชาติ , ไฮโดรเจน, น้ ามันพืช , เซลล์เชื้ อเพลิงหรือ พลังงาน
6 เครื่องยนต์ใหม่ 1.3 ลิตร i-DSI     ไฟฟ้ า สาหรับ ซี วิ คได้ใ ช้เทคโนโลยีเครื่ องยนต์ ทางานร่ วมกับ
  (i-DSI New Engine)          มอเตอร์ไฟฟ้ า ที่เรียกว่า IMA (Integrated Motor Assist) หรือ
                     เรียกว่า รถยนต์ ไฮบริด
8 ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT
                          สาหรับซีวิคไฮบริ ดใหม่ออกแบบมาสามารถบรรลุ มา
  (CVT Transmission)
                     เปาหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อม
                      ้
10 การรักษาสภาพแวดล้อม                            ่
                     ให้ประโยชน์ใช้สอยทุกรูปแบบของรถยนต์นัง ด้วย ขับเคลื่อนด้วย
                     ขุมพลังแรงคุณภาพสูง
ประวัติความเป็ นมา                                             3
รถยนต์ไฮบริด ของฮอนด้า
รถฮอนด้ า Insight    เป็ นรถยนต์ไฮบริ ด รุ่ น แรกของ
       ั
ฮอนด้า ที่ขบเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์เบนซินเป็ นหลัก
เสริ ม ด้ ว ยมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า หรื อเรี ยกว่ า ระบบ IMA
(Integrated Motor Assist) ด้วยเครื่ องยนต์ขนาด 1.0
                                                 ปี 1999
ลิตร 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC LEV ให้สมรรถนะสูงถึง 76
แรงม้า ที่ 6,700 รอบ/นาที และแรงบิด 9.4 กก.เมตรที่
4800 รอบ/นาที
                           ่
ประหยัดน้ ามันที่สุดในโลก 35 กม./ลิตร (รถยนต์ 2 ที่นัง
ที่ ผ ลิ ต ในเชิ งพาณิ ช ย์) *โหมดการทดสอบ 10-15 ที่
ประเทศญี่ปุ่น
ซีวิคไฮบริด               ้
          เป็ นการพัฒนาอีกขันของฮอนด้า ที่นาเอา                     ปี 2002
เทคโนโลยีของระบบ IMA มาใช้ในซีวิค ทาให้สามารถใช้
กับ ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ส ะดวกยิ่งขึ้ น ด้ว ยเครื่ อ งยนต์ 1.3
ลิตร i-DSI ให้สมรรถนะสูงถึง 94 แรงม้า ที่ 5700 รอบ/
นาที และแรงบิ ด 14.9 กก.เมตร ที่ 3300 รอบ/นาที
ประหยัดน้ ามันสูงสุด 29.5 กม./ลิตร (รถยนต์ 5 ที่นัง ที่   ่
ผลิตในเชิงพาณิชย์) *โหมดการทดสอบ EU MODE
ห้องโดยสารกว้างและพื้ นแบนเรียบ                               ระบบความปลอดภัย
  (Big Cabin & Flat Floor)                                  (G-CON)                    ่
             รถยนต์ 5 ที่นัง      ประหยัด    เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
               น้ ามันสูงสุด 29.5 กม./ลิตร          LEV
                                                              4
IMA เทคโนโลยี (IMA Technology)
ไฮบริด (Hybrid) หมายถึง การรวม หรือการผสมของ 2 สิงเข้าด้วยกัน
                         ่
รถยนต์ไฮบริด คือ รถที่ได้แหล่งพลังงานจาก 2 แหล่ง มาช่วยในการขับเคลื่อน เพื่อการประหยัดพลังงาน
ซีวิคไฮบริด คือ รถยนต์ไฮบริด ที่ใช้เทคโนโลยีของระบบ IMA (Integrated Motor Assist) หรือ การใช้พลังงาน
ในการขับเคลื่ อ นที่ มาจากเครื่ องยนต์ ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้ าที่ พัฒนาใหม่ ผลที่ ได้ ซีวิ คไฮบริ ด จึ งประหยัดน้ ามัน
เชื้ อเพลิงสูงสุด 29.5 กม./ลิตร (โหมดการทดสอบ EU MODE)
              ่
แผนภาพบรรยายลักษณะและหน้าทีขององค์ประกอบในระบบ IMA
                                                IMA
                                                     Honda
          มอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม IMA           เครื่องยนต์

                                                INTEGRATED MOTOR ASSIST
   ล้อ

                  เครื่องยนต์

       ระบบเกียร์    IPU (Intelligent Power Unit)


               IMA แบตเตอรี่     PCU

                                       มอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม IMA
              ่
แผนภาพบรรยายลักษณะและหน้าทีขององค์ประกอบ
ในระบบ IMA                                                  เกียร์

     มอเตอร์ไฟฟาเสริม IMA เป็ นระบบมอเตอร์กระแสตรงแบบบางเฉียบไร้
          ้
แปลงถ่าน (Ultra-thin DC Brushless Motor) ทาหน้าที่ เสริมกาลัง
ให้กบเครื่องยนต์ในขณะเริ่มออกตัวหรือเร่งแซง และชาร์ทไฟกลับไปยัง IMA
   ั
Battery ในขณะที่ผ่อนคันเร่งหรือเหยียบเบรก เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์ทไฟ
    ึ้
ได้ดีขนถึง 30%
                                                       มอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม
  IMA Battery เป็ นแบตเตอรี่ แห้ง แบบนิ คเกิล เมทัล ไฮดรายด์ NI-                          IMA
MH (Nickel Metal Hydride) ที่มีกระแสไฟขนาด 144 Volt ทาหน้าที่
เป็ นแหล่งเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบมอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม IMA ได้พฒนาให้
                  ั               ั                  IMA Battery
                                       PCU-Power Control
มีขนาดกะทัดรัดลงกว่า Insight ถึง 30% และสามารถเก็บประจุไฟได้ดีขน   ึ้      Unit
    หน่วยสมองกลควบคุมกระแสไฟ (PCU-Power Control Unit) แบบอิเล็กทรอนิ กส์ ทาหน้าที่ควบคุมการทางาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม IMA ให้ทางานสัมพันธ์กบเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมแรงบิดให้กบเครื่องยนต์ ออกแบบให้มี
                       ั                       ั
ขนาดกะทัดรัดขึ้ น 40% และมีน้ าหนักเบาขึ้ น 30% เมื่อเทียบกับ รถยนต์ Insight
   IPU (Intelligent-Power Control Unit)
                             IMA Battery        PCU
คือการนาเอา PCU กับ IMA Battery มารวมอยู่
ด้วยการพัฒนาให้มีขนาดกะทัดรัดและน้ าหนั กเบาโดย
การออกแบบพัดลมระบายความร้อน (cooling fan
circuits) จากเดิมที่มีอยู่ถึง 2 ตัวให้เหลือเพียง 1 ตัว
                ้      ่
จึงทาให้สามารถจัดวางอยู่ที่ดานหลังเบาะนั งด้านหลัง
โดยไม่ทาให้สญเสียพื้ นที่ใช้สอย
      ู                           ตาแหน่ง IPU (Intelligent-Power Control Unit)
ระบบการทางานของ IMA                                                        5
การทางานของเครื่องยนต์ ซีวิคไฮบริด มี 4 ขั้นตอนดังนี้
  เครื่องยนต์ + มอเตอร์ไฟฟ้ าทางาน ไฟหน้าปั ดโชว์ ASST          เครื่องยนต์ทางานอย่างเดียว     ไม่แสดงสถานะ
1.ขณะเริ่มออกตัว หรือเร่งแซง (Starting/Acceleration)         2.ขณะขับขีปกติ (Cruising)
                                        ่
   ในขณะนั้นนี้ เครื่องยนต์จะมีภาระที่มาก ระบบมอเตอร์         เครื่ อ งยนต์ 1.3 ลิ ต ร i-DSI ท างานเพี ยงอย่ า งเดี ย ว
ไฟฟ้ าเสริม IMA จะเข้ามาทางานร่วมกับเครื่องยนต์ทันที         (Engine only) เมื่อขับขี่แบบความเร็ วคงที่ เพิ่มสมรรถนะ
(Engine + motor assist) เพื่อเพิ่มกาลังในการออกตัวและ        การขับขี่ และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้นามันเชื้ อเพลิง
เร่งแซง
มอเตอร์ไฟฟ้ า ชาร์ทกระแสไฟฟ้ าเข้าแบตเตอรี   ไฟหน้าปั ดโชว์     เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้ าหยุดทางาน   ไฟสีเขียวคาว่า
                        CHARGE                             Auto Stop สว่าง
3.ขณะลดความเร็ว (Deceleration)                    4.ขณะหยุดรถ AT Rest (Auto Idle Stop)
  เมื่อผ่อนคันเร่งหรือชะลอความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม         เมื่ อ เหยี ย บเบรกเพื่ อ รถหยุ ด เครื่ อ งยนต์ จ ะดั บ เอง
IMA จะชาร์ทกระแสไฟไปเก็บไว้ใน IMA Battery      ใน        อัตโนมัติช่วยให้ประหยัด น้ ามันเชื้ อเพลิ งพร้อมหยุดปล่ อ ย
ขณะเดียวกัน ระบบ VTEC จะตัดการทางานของลูกสูบใน                                    ้ั
                                   มลพิษและเครื่องยนต์จะติดขึ้ นอีกครั้ง เมื่อผูขบขี่ปล่อยเท้า
รอบเดินเบา (VTEC Cylinder Cut- Off System ) ทั้ง 3                ้
                                   ออกจากแปนเบรก
สูบจากทั้งหมด 4 สูบ เพื่อลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์

ระบบเครื่องยนต์อัตโนมัติ
(Auto Idle Stop)
เพื่อการประหยัดน้ ามันมากยิ่งขึ้ น ซิวิค ไฮบริด มีระบบเครื่องยนต์
ดับ อัต โนมัติ โดยเครื่ อ งยนต์จ ะดับ เมื่ อ เหยี ย บเบรกเพื่ อ หยุ ด รถ
(สัญญาณไฟ AUTO STOP จะสว่างขึ้ น) และเครื่องยนต์จะติดขึ้ น
                ้
อีกครั้งเมื่อปล่อยเท้าออกจากแปนเบรก โดยระบบจะทางานภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. เกียร์อยูในตาแหน่ ง D หรือ N
        ่
  2. IMA แบตเตอรี จะต้องมีประจุไฟเพียงพอ
  3. รถจะต้องวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า 16 กม./ชม. เมื่อเหยียบ
                  ่
เบรกเครื่องยนต์จะดับที่ความเร็วลดลงตากว่า 8 กม./ชม.
 4. หากต้องการใช้ระบบปรับอากาศ ต้องเลื อ กโหมด         ECON
ON โดยกดสวิตซ์ให้ไฟสีเขียวสว่างขึ้ น
                                                                 6
เครื่องยนต์ใหม่ i-DSI
เครื่องยนต์ 1.3 ลิ ตร SOHC 4
สูบ 8 วาล์ ว i-DSI (Intellignt-
Dual Sequential Ignition)
เพื่อการประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง และให้สมรรถนะการ
   ่       ั
ขับขีที่ตอบสนองได้ทนใจ
เครื่ องยนต์ i-DSI หรื อเครื่ องยนต์ระบบจุดระเบิ ด
เรียงลาดับแบบหัวเทียนคู่ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ช่วย
           ั
ให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์ดงนี้
  เครื่ องยนต์ที่ ใช้ร ะบบหัว เที ยนคู่ ต่ อ 1 สูบ (Dual
Plugs) เพื่ อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์หมดจด (เครื่ องยนต์
 ่     ั
ทัวไปใช้หวเทียน 1 หัว ต่อ 1 สูบ)
                                             การออกแบบห้องเผาไหม้เพื่อ
  ระบบจุดระเบิดตรง (Direct Coil) 4 สูบ 8 คอยล์                     การไหลของไอดีแบบหมุนวน
        ้
เผาไหม้ตรง สู่หองเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วแม่นยา                        (New Swirl port)
                                    Intake Port
   ออกแบบห้องเผาไหม้ใหม่ เพื่ อให้ไอดีไหลเข้าแบบ                              หัวเทียนด้านไอเสีย
หมุนวน (New Swirl Effect) เครื่ องยนต์จึงมีกาลังอัด                              (Exhaust Side Plug)
                                   หัวเทียนด้านไอดี
เพิ่ มขึ้น
                                   (Intake Side Plug)
 การเผาไหม้ส่วนผสมแบบบาง (Lean Burn) ทาให้
    ้
ประหยัดนามันและลดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                                        Exhaust Port          การเผาไหม้
                               การทางานของระบบการจุดระเบิดแบบเรียงลาดับ
          แบบบาง
                    หัวเทียนด้านไอดี   Dual Sequential Ignition
หัวเทียนด้านไอดี
                    จุดระเบิดหลัง
จุดระเบิดก่อน
                                      ่
                                 ขณะรอบตาถึงปานกลาง ส่วนผสมไอดีไหลเข้ากระบอกสูบแบบ
                               หมุ น วน (New Swirl Effect)หัว เที ยนจะจุด ระเบิ ด แบบ
                               เรียงลาดับ จากหัวเทียนด้านไอดี (Intake Side Plug) และตาม
                        ลูกสูบ    ด้วยหัวเทียนด้านไอเสีย (Exhaust Side Plug) เพื่อจุดระเบิดซ้า
                               เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ และประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง

           หัวเทียนทั้ง 2 หัวจุดระเบิดพร้อมกัน
                                      ขณะรอบสูง ส่วนผสมไอดีไหลเข้ากระบอกสูบมากขึ้ น
                                    หั ว เที ย นทั้ ง 2 ตั ว จะจุ ด ระเบิ ด พร้อ มกั น ส่ ง ผลให้
                                    เครื่องยนต์มีพละกาลังเพิ่มขึ้ น

                               ลูกสูบ
 ระบบ VTEC ตัดการทางานของลูกสูบ                                                       7
 (VTEC Cylinder Cut- Off System)
   ในเครื่องยนต์ i-DSI ได้พฒนาระบบควบคุมการทางานของวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียใหม่ (เดิมระบบ VTEC จะควบคุมวาล์ว
               ั
ไอดีให้เปิ ด-ปิ ดตามรอบเครื่องยนต์ท้ง 4 สูบ) โดยระบบ VTEC ใหม่นี้จะควบคุมการเปิ ด-ปิ ดวาล์วไอดีและไอเสีย เพียง 3 สูบ
                   ั
      ู
ในขณะที่ลกสูบที่เหลือ 1 ตัว จะทางานเปิ ด-ปิ ดเหมือนเครื่องยนต์ปกติ
      ขณะขับขีแบบปกติ (Cruising) ระบบวีเทคจะทางานเพียง 3 สูบเท่านั้น โดยชุดสลักลูกสูบในกระเดื่องกดวาล์วด้านไอดี
          ่
และด้านไอเสียทั้ง 3 สูบ จะเชื่อต่อถึงกัน (ดูภาพที่ 2) เพื่อให้ไอดีไหลเข้ากระบอกสูบได้อย่างเต็มที่ และสามารถระบายไอเสียออก
ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะการขับขี่
   ขณะผ่อนคันเร่ง (Deceleration) ระบบวีเทคจะตัดการทางานของลูกสูบในรอบเดินเบาทั้ง 3 สูบทันที (VTEC Cylinder
Cut- Off System) โดยชุ ดสลักลูกสูบที่ อยู่ในกระเดื่ องกดวาล์วไอดี และไอเสี ย ทั้ง 3 จะเลื่ อนออก เพื่อให้กานสลักลูกสูบไม่
                                                     ้
เชื่อมต่อถึงกัน (ดูภาพที่ 3) เพื่อลดแรงเสียดทานจากการทางานของเครื่องยนต์ (Low Friction) ส่งผลให้เครื่องยนต์ทางาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ ขณะผ่อนคันเร่ง เครื่องยนต์จะลดความเร็วลง ทาให้เกิด Engine Brake ขณะเดียวกัน ระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม IMA จะทาหน้าที่ชาร์ทกระแสไฟกลับไปยัง IMA Battery เพื่อสะสมพลังงานไว้ใช้ในครั้งต่อไป
                      ้ั ่
     หมายเหตุ ขณะที่ผ่อนคันเร่งเมื่อผูขบขีเหยียบเบรก จะทาให้มอเตอร์ไฟฟ้ าเสริม เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์ทกระแสไฟฟ้ า
เข้าไปยัง IMA Battery ได้อย่างเต็มที่
               VTEC Cut-off
  Valve Lift Operation   System 3 cylinder
                  ภาพที่ 1                     ภาพที่ 2                     ภาพที่ 3
 VTEC 3 cylinder Cut-off system          ขณะขับขี่แบบปกติ ระบบวีเทคทางาน สลัก       ขณะผ่อนคันเร่ง ระบบวีเทคไม่ทางาน สลัก
                          ลูกสูบทั้ง 3 สูบ จะเชื่อมต่อถึ งกัน เพื่อเพิ่ม  ลูกสูบทั้ง 3 สูบ ไม่เชื่ อมต่ อถึ งกัน เพื่อลด
                          กาลังเครื่องยนต์                 แรงเสียดทาน
  เครื่องยนต์ 1.3 ลิตร ที่ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟา ให้สมรรถนะเทียบเท่าเครื่องยนต์
                          ้
  ขนาด 1.5 ลิตร แต่ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ยอดเยี่ยมกว่า
   แรงบิด                        ขณะที่เครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟา ้          ให้
   146 N.m(14.9)
   (14.9)Kg-m/3300                    สมรรถนะ :    แรงม้าสูงสุด 69 Kw(94 PS) / 5700 รอบ/นาที
   Engine + Motor Assist        แรงม้า              แรงบิดสูงสุด 146 Nm(14.9 Kg-m) / 3300 รอบ/นาที
                      69 kw      ขณะที่เครื่องยนต์ทางานอย่างเดียว             ให้
                     (94PS)/5700 สมรรถนะ :       แรงม้าสูงสุด 63 Kw(86 PS) / 5700 รอบ/นาที
                     Engine + Motor Assist       แรงบิดสูงสุด 119 Nm(12.1 Kg-m) / 3300 รอบ/นาที
                                       ้
                              ขณะที่มอเตอร์ไฟฟาเสริม (IMA) ทางานอย่างเดียว
                              ให้สมรรถนะ : แรงม้าสูงสุด 10 Kw / 5700 รอบ/นาที
                                      แรงบิดสูงสุด 49 Nm(5 Kg-m) / 1000 รอบ/นาที

                                      เห็นได้ว่า :
                                      ซีวิค ไฮบริด ให้สมรรถนะในการออกตัว และการเร่งแซง ที่
 1000   2000   3000   4000    5000  6000  (รอบเครื่องยนต์)
                                               ่     ่
                                      ดีมาก ในการขับขีช่วงความเร็วตา-ปานกลาง    (Good
       เครื่องยนต์ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ า
                                      performance=High Torque in low-mid RPM)
       เครื่องยนต์ทางานอย่างเดียว
                                                              8
            ้
พวงมาลัยเพาเวอร์ แบบไฟฟา                   Electric
Power Streering (EPS)

ระบบพวงมาลั ย เพาเวอร์ แ บบไฟฟ้ า ควบคุ ม ด้ว ยระบบ
อิเล็คทรอนิ ก (Electronic Control Unit) ให้มีความ
แม่ น ย าสู ง ค านวณการท างานในการควบคุ ม พวงมาลัย ที่
     ั
สัมพันธ์กบความเร็วรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเพื่อ ลด
การสูญเสียพลังงาน และเพื่อการประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง ได้
กว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์แบบระบบไฮโดรลิคทัวไป่
จุด เด่ น อี ก ประการ ระบบพวงมาลัยแบบไฟฟ้ า ยังมี ร ะบบ
วิ เ คราะห์ปั ญหาด้ว ยตนเอง หากเครื่ อ งยนต์ดั บ อัต โนมัติ
(Auto Idle Stop) ขณะที่ขบขี่ ระบบพวงมาลัยจะทางาน
                ั
อัตโนมัติ เพื่อให้พวงมาลัยมีน้ าหนักที่เบาช่วยผ่อนแรงในการ
         ู้ ั ่
หมุน ทาให้ผขบขีควบคุมรถได้อย่างปลอดภัย
      ั   ิ
ระบบเกียร์อตโนมัตแบบ CVT                   (Continuously
Variable Transmission)
             สายพานเกียร์แบบโลหะ      คือ ระบบส่ งกาลังแบบแปรผันต่อเนื่ อง ที่ มีความแตกต่างจาก
                                          ่
                            ระบบเกียร์อัต โนมัติทัวไป คื อ ใช้สายพานเกี ยร์ที่ทาจากโลหะ
                            คุณภาพสูง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน แทนเฟื องเกียร์ (เกียร์
                                    ่
                            อัต โนมั ติ ทั ว ไป) มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการส่ ง ถ่ า ยก าลั ง ได้อ ย่ า ง
                            นุ่ ม นวลโดยไม่ มี อ าการกระตุ ก ในทุ ก รอบความเร็ ว ของ
                            เครื่องยนต์
                            ข้ อ ดี ข อ ง ร ะ บ บ เ กี ย ร์ อั ต โ น มั ติ แ บ บ CVT
                            (Continuousdly Variable Transmission)

                            1. ให้อัต ราทดต่ อ เนื่ อ ง ทาให้ก ารขับ ขี่นุ่ม นวล โดยปราศจาก
                            อาการกระตุ ก ในขณะเปลี่ ย นเกี ย ร์ อ ย่ า งสิ้ นเชิ ง และเพิ่ ม
                            ประสิทธิภาพการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
                            2. เกียร์มีขนาดกะทัดรัด ทาให้เครื่ องยนต์มีภาระน้อย ทาให้มี
 พูเลย์ขบสายพาน
    ั                        แรงบิดสูง ส่งผลให้ประหยัดเชื้ อเพลิง
                                        9

                 ้       ่
เปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชือเพลิงโดยเฉลีย
                             หน่ วย กม./ลิตร
              ในเมือง   นอกเมือง    เฉลี่ย
 Civic Hybrid         14.6      25.5        29.5
 Civic 1.7 VTEC AT       9.3      17.7        13.3

 ประหยัดเพิ่มขึ้ น     57%      44%       47%

*โหมดการทดสอบ EU (EU MODE) เป็ นโหมดการทดสอบที่ใกล้เคียงกับ
    ่
การขับขีในสภาพความเป็ นจริง และปิ ดเครื่องปรับอากาศขณะทาการทดสอบ


Civic Hybrid ให้อตราการสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้ อเพลิงที่ตากว่า โดยมีค่าเฉลี่ย
           ั                 ่
การใช้งานในเมือง และนอกเมือง 29.5 กม./ลิตร ประหยักกว่า Civic 1.7
VTEC ถึง 47% โดยเฉพาะการใช้งานในเมือง จะประหยัดเพิ่มขึ้ นถึง 57%
เนื่ องจากระบบเครื่องยนต์ดับอัตโนมัติ (Auto Idle Stop) ใน Civic
Hybrid เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง สาหรับการใช้งาน
          ่
ในเมืองได้อย่างดีเยียม
                                                         10
 การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
 (Environmental)
                        900-cell 3 way Catalytic Converter

              Lean-burn compatible
           Nox Absorp-type catalytic converter

                      เนื่ อ งจากซี วิ ค ไฮบริ ด ใช้เครื่ อ งยนต์ใ นการขับ เคลื่ อ นร่ ว มกับ
                 มอเตอร์ไฟฟ้ า ทาให้เครื่องยนต์ทางานน้อยลงกว่ารถยนต์ปกติทวไป ดังนั้น ั่
                 ปริมาณมลพิษที่เกิดจากไอเสียจึงลดน้อยลง
                      การออกแบบเครื่องยนต์ โดยการจัดวางท่อร่วมไอเสียแบบ
                 วางหลังเครื่องยนต์ (Rear Exhaust Port System) เพื่อให้ระบบกรอง
                 ไอเสียร้อนเร็ ว ประกอบกับจานวนในการดักกรองสารพิษในไอเสียที่มีถึง
เทคโนโลยี เลฟ ใหม่ สามารถลด                                ่
                 900 เซลล์ แบบ 3 ทาง ปริมาณสารพิษในไอเสียจึงอยูในระดับที่ตามาก     ่
ปริมาณสารพิษ ในไอเสียดีกว่า        เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบบาง (Lean Burn) หรื อการ
                 ออกแบบการฉีดน้ ามันที่ละเอียดมากขึ้ นตามความต้องการของเครื่องยนต์
มาตรฐาน 80 % ของมาตรฐานที่    อย่างแท้จริง ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้ น ทาให้
      ั
กาหนดใช้ในปจจุบัน และผ่าน                     ่
                 ปริมาณมลพิษที่คายออกมาอยูในปริมาณที่ตากว่ารถปกติ ่
มาตรฐาน EU 2000 ที่ประกาศใช้                                    ้
                      ถื อ เป็ นการร่ ว มรณรงค์รัก ษาสภาพแวดล้อ ม หรื อ ป องกัน การ
ในอนาคต              เกิดปฏิกิริยาเรื อนกระจกได้เป็ นอย่างดี (Protecting Green House
                 Effected by less of exhaust gas)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:68
posted:11/17/2011
language:Thai
pages:10