BAHAGIAN IV � ELAUN DAN BAYARAN by o7fUh1

VIEWS: 365 PAGES: 25

									                         ELAUN

1.  Elaun Wilayah
   (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1998 & Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12/2001)

   Syarat-syarat Kelayakan;

   i)   Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan
       di Semenanjung atau

   ii)   Pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah
       (termasuk Labuan) atau Sarawak atau

   iii)  Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di
       Sarawak dan pegawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat
       disabah (termasuk Labuan).

   Kadar Bayaran

         Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan)       Peratusan Daripada Gaji
                                       Yang Diterima
       RM4839.66 dan ke atas                        12.5%
       RM4839.65 – RM2852.84                         15%
       RM2852.83 – RM1427.07                         17.5%
       RM1427.06 – RM871.68                         20%
       RM871.67 – RM623.63                          22.5%
       RM623.62 dan ke bawah                         25%


   Pegawai yang berkelayakan untuk dibayar Elaun Wilayah

   i)   Pegawai yang telah dilantik Tetap
   ii)   Guru sandaran Terlatih


   Dokumen sokongan yang diperlukan

   i)   Sijil Kelahiran Ibu atau Bapa Pegawai
   ii)   Sijil Kelahiran Pegawai
   iii)  Surat akuan Sumpah
       (Bagi tujuan mengistiharkan wilayah yang dipilih samada mengikut wilayah asal ibu atau wilayah asal
       bapa)
                                              Elaun Pelbagai  :   80
2.  Elaun Perumahan Wilayah
   (pekeliling Perkhidmatan Bi. 11/2001)

   i)   Elaun Perumahan Wilayah dibayar kepada Pegawai mulai dari tarikh pegawai melaporkan diri di
       Wilayah baru.

   ii).  Penggantian kemudahan Kadar Sewa Rumah bagi Pegawai yang bertukar wilayah.


   Syarat-syarat Kelayakan

   i).   Pegawai yang dibayar EPW tidak Layak Imbuhan Tetap Perumahan

   ii).  Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP

   iii).  Pegawai yang menduduki rumah kerajaan tidak layak EPW dan tidak layak ITP (rumah diperuntukan
       kepada pegawai secara perseorangan atau secara berkongsi).

   iv).  Pegawai yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukan kepada suami atau isteri tidak layak EPW
       tetapi layak ITP

   v).   Pegawai suami dan isteri tidak menduduki rumah kerajaan boleh dibayar ITP. Walau bagaimanapun
       salah seorang boleh memilih EPW.

   vi).  Guru Sandaran Terlatih/Tidak Terlatih layak dibayar EPW.


   Pegawai tidak layak dibayar Elaun Perumahan

   i).   Pegawai yang bercuti tanpa gaji

   ii).  Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan
       kerajaan

   iii).  Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan

   iv).  Pegawai yang bertukar wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan
       akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tempoh tambahan yang beliau tinggal di hotel.
                                            Elaun Pelbagai   :   81
    Dokumen Sokongan

    Sama seperti kelayakan Elaun Wilayah.

                           - (Contoh) -

              Pengakuan Bersumpah (Pengistiharan Wilayah yang dipilih)

Saya ………………………………………………… KPT: ……………………………………..
Alamat : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku bahawa :-


  1.  Saya seperti mana nama dan kad pengenalan diatas adalah dilahirkan
    Di Negeri ………………………………………. Pada : ………………………………..
    Sememangnya * ibu / bapa saya berasal dari anak jati Negeri …………………….


  2.  Dari itu tujuan saya membuat surat akuan ini ialah untuk mengesahkan bahawa saya memilih menjadi anak
    negeri : ………………………………………….. mengikut asal usul negeri kelahiran * ibu / bapa saya. Dengan
    pengesahan saya ini diharap membolehkan pihak saya berurusan dengan pihak-pihak yang berkenaan.

    * potong salah Satu


    Dan saya membuat surat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yeng tersebut didalamnya adalah benar,
    serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960

    Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya    )
    Diakuai oleh yang tersebut namanya diatas iaitu )
    ………………………………………………………. )
    ………………………………………………………. )                  (Tandatangan Pegawai)
    di ………………………….. di Negeri Johor )
    Tarikh : ……………………………                     )

    Di hadapan saya    …………………………………………………….
    (Cop dan Tandatangan Suruhanjaya Sumpah)
                                              Elaun Pelbagai  :   82
                                          Borang JPA (EPW)

   PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP
       PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH

1.   Butir-butir Pegawai :
    Nama Penuh Pegawai                          No. Kad Pengenalan Baru


    Nama * Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin)      No. Kad Pengenalan Baru


    Tempat Lahir Pegawai       Tempat Lahir *Isteri/Suami Pegawai       Gred dan Gaji Pegawai2.   Butir Ibu Bapa Pegawai
    Tempat Lahir Bapa Pegawai                         Tempat lahir Ibu Pegawai3.   Tempat Berkhidmat
    Alamat Pejabat Pegawai              Alamat Pejabat *Isteri/Suami (jikaberkenaan)


    Tarikh Pegawai Melapor Diri             Tarikh *Isteri/Suami Melapor Diri4.   Perihal Perumahan                Pegawai                 *Isteri/Suami

    Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan :

    Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan :


5.   Pemilihan Pegawai         Kadar EPW Pegawai          Kadar ITP Pegawai

                       RM           atau   RM

6.   Pengesahan Pegawai
    Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. Sekiranya didapati
    bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar, saya akan kehilangan kelayakan EPW.


         Tarikh                            Tandatangan Pegawai

7.   Kelulusan Ketua Jabatan

    Saya mengesahkan bahawa berdasar kepada maklumat diatas, pegawai adalah berasal daripada Wilayah
    *Semenanjung/Sabah (termasuk Labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling
    Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001, pegawai :-

    (a)   Layak dibayar EPW atau ITP atau
    (b)   Tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP


       Tarikh             Nama Pegawai            Tandatangan Pegawai


Catatan : Potong *yang mana tidak berkenaan dan tandakan ( ) dikotak di mana berkaitan


                                                 Elaun Pelbagai  :  83
                                                     JPN (EPW)

1.   Butir-butir Suami/Isteri Pegawai (Jika berasal daripada Wilayah)

    Nama                :
    No. Kad Pengenalan    :
    Tarikh Lahir            :
    Pekerjaan             :
    Gred/Gaji             :
    Alamat Majikan      :
    Status : Menduduki Rumah Kerajaan / Menerima EPW / Terima ITP
               (Potong yang mana tidak berkenaan)

                                       Pengesahan Majikan


                                       Nama :
                                       Cop Jabatan :

2.   Perakuan Penerima EPW

    2.1.  Saya bertanggungjawab untuk memberitahu Ketua Jabatan sekiranya saya membeli rumah melalui
        pinjaman Kerajaan dalam stesyen tempat saya bertugas agar EPW saya dihentikan.

    2.2.  Saya bertanggungjawab untuk memberitahu Jetua Jabatan sekiranya saya berkahwin dengan penerima
        EPW untuk menghentikan EPW salah seorang daripada kami.    Tandatangan                              Tandatangan Ketua Jabatan
    Nama Pemohon :                        Nama :
                                       Cop Jabatan :
Dokumen Sokongan :

    i).   1 salinan Sijil Beranak / Kad Pengenalan
    ii).  1 salinan Sijil Nikah (jika berkahwin)
    iii).  1 salinan Surat Perlantikan Pegawai
    iv).  Surat Arahan Penempatan / Pertukaran Pegawai
                                               Elaun Pelbagai  :   84
3.  Elaun Pedalaman
   (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2000)

   3.1   Kriteria untuk menentukan sesuatu kawasan terpencil mengikut keperihalan negeri masing-masing
       sebagai kawasan pedalaman adalah seperti berikut :-

       i)   Kemudahan Asas yang tidak sempurna (tiada bekalan air paip dan bekalan elektrik)

       ii)  Kemudahan Awam yang tidak sempurna (tiada pengangkutan awam, telefon awam dan
          kemudahan perubatan)

   Syarat-Syarat Kelayakan

   3.2.  Anggota Perkhidmatan Awam (termasuk kontrak, anggota sambilan, anggota sangkut, anggota
       sementara dan anggota sandaran) yang telah diarahkan bertugas di kawasan pedalaman dan memenuhi
       semua syarat seperti berkut:-

       i)    Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman

       ii)   Tinggal menetap di kawasan pedalaman

       iii)   Berkhidmat selama tempoh satu bulan kalender atau lebih dikawasan pedalaman.

   Dokumen sokongan

       i)    Surat arahan pertukaran

       ii)   Surat pengesahan daripada Pengetua atau Guru Besar.

   Kadar bayaran

   3.3.  Elaun Pedalaman dibayar atas kadar 10% daripada gaji bulanan anggota berkenaan.

4.  Elaun Gangguan

   i)   Elaun Gangguan adalah dibayar di atas kadar sebulan gaji hakiki pegawai.

   ii)   Kadar yang layak akan ditentukan apabila pegawai berkenaan ditukarkan balik ke wilayah asalnya.

       Contoh : a)    Pegawai yang berasal dari semenanjung bertukar ke Sabah atau Sarawak kemudian
                berpindah semula ke Semenanjung.

              b)Pegawai yang berasal dari Sabah atau Sarawak bertukar ke Semenanjung dan
               kemudian ditukarkan semula ke Sabah atau Sarawak.
   iii)  Elaun gangguan juga boleh dibayar secara pendahuluan iaitu sebanyak 50% daripada gaji yang
       diterimanya ketika itu. Baki bayaran akan dibayar berasaskan kepada gaji terakhir yang diterima oleh
       pegawai sebelum pegawai bertukar ke wilayah asalnya.

   iv)   Bagi pegawai suami isteri yang bertukar ke wilayah yang sama salah seorang daripada mereka
       dibenarkan untuk membuat tuntutan berdasarkan pegawai yang menerima gaji yang lebih tinggi.

   Dokumen Sokongan

   i)   Surat Arahan Pertukaran

   ii)   Surat Pengesahan Daripada Pengetua atau Guru Besar samada pernah dibayar Elaun Gangguan 50%
       atau belum.
                                             Elaun Pelbagai    :  85
                                                 BORANG EG
                                                (Diisi dalam 3 salinan)

             BORANG PERAKUAN PEMBAYARAN ELAUN GANGGUAN

Bahawa saya ……………………………………………….. No. Kad Pengenalan …………………..................
Alamat ………………………………………………………………………………………………………………….
dengan ini memperakui bahawa saya * telah dibayar setengah daripada gaji hakiki saya sebagai pendahuluan / belum
pernah dibayar elaun gangguan seperti yang tersebut didalam perenggan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1988.
Semasa pertukaran saya dari wilayah asal ke Johor. Disahkan bahawa * isteri / Suami saya yang dinyatakan di bawah ini
tidak akan menuntut elaun gangguan.

    Nama isteri / suami            : ………………………………………………………………..
    No. Kad Pengenalan             : ………………………………………………………………..
    Tempat bertugas          : ………………………………………………………………..
    Tempat Ditukarkan (Wilayah Asal) : ………………………………………………………………..

Sekiranya didapati bahawa saya telah membuat tuntutan elaun gangguan sepenuhnya sebanyak dua kali, maka saya
bersetuju untuk membayar balik amaun tersebut kepada kerajaan dengan wang tunai sekaligus atau dengan pemotongan
daripada gaji saya.

    i) Wilayah asal                   : ………………………………………………………
    ii) Tempat bertugas sekarang            : ………………………………………………………
    iii) Tempat Bertukar (Tempat Bertugas Baru)     : ………………………………………………………


Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar.

    Nama Pegawai            : ………………………………….
    No. Kad Pengenalan         : ………………………………….              ……………………..........
    Tarikh               : ………………………………….                (Tandatangan)

    Nama Saksi             : ………………………………….
    No. Kad Pengenalan         : ………………………………….              …………………………
    Tarikh               : …………………………………..               (Tandatangan)

    Nama Pengetua / PPB / PPD     : ……………………………………
    No. Kad Pengenalan         : ……………………………………              …………………………..
    Tarikh               : ……………………………………                (Tandatangan)

Borang Perakuan ini hendaklah dikemukakan nkepada stesen lama tempat pegawai bertugas sebelum pegawai bertukar
balik ke wilayah asalnya. Sila sertakan salinan dokumen-dokumen berikut sebagai dokumen sokongan pembayaran.

    1.    Salinan Surat Pertukaran
    2.    Salinan Slip gaji Terakhir
    3.    Salinan Sijil gaji Akhir (LPC)
    4.    Borang Kewangan 8 (Kew. 8)
                                               Elaun Pelbagai   :   86
5.  Elaun Kritikal
   (Pek. Perkhidmatan Bi. 9/1991)

   Bayaran Elaun Kritikal diberi kepada anggota dalam Perkhidmatan Kritikal kecuali anggota dalam Kumpulan
   pengurusan tertinggi.

   Syarat-syarat kelayakan

   i)   Pegawai yang bertugas di Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Bahagian Pendidikan
       Guru dan Lembaga Peperiksaan Malaysia yang mempunyai kelayakan serta mengajar atau
       menggunakan kelayakan tersebut dalam menjalankan tugas.
   ii)   Pegawai-pegawai yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (berbagai bidang)  atau
   iii)  Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta pendidikan ( berbagai bidang kejuruteraan) atau
   iv)   Mengajar matapelajaran kejuruteraan

   Pegawai tidak layak menerima Elaun Kritikal

   i)   Bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji)
       - Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tanpa gaji

   ii)   Bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji)
       - Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti separuh gaji

   iii)  Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan.
       - Bayaran diberhentikan bagi tempoh kursus

   iv)   Bercuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut
       - Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tersebut

   v)   Cuti Haji, Cuti bersalin dan cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut
       - Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tersebut


   Kadar bayaran

   i)   PPP Siswazah Gred DG41        – 5% dari gaji Pokok
   ii)   PPP Lepasan Diploma DGA29      – 10% dari gaji Pokok

   Dokumen Sokongan

   i)   Salinan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
   ii)   Surat Pengesahan Dari Pengetua mengajar matapelajaran kejuruteraan.
   iii)  Jadual Waktu Mengajar

6.  Elaun Khas (Tidak Berpencen) Kepada PPP Yang bertugas Sepenuh Masa Di Dalam Pendidikan Khas
   Kanak-Kanak Cacat Penglihatan Dan Cacat Pendengaran.
   (Pek. Perkhidmatan Bil. 1/1989)

   Pemberian elaun khas ini diluluskan kepada semua guru-guru pendidikan khas yang terlibat secara langsung
   dengan mengajar murid-murid cacat penglihatan dan cacat pendengaran secara sepenuh masa.
                                              Elaun Pelbagai  :  87
   Pegawai yang layak dibayar Elaun Khas

   i)   Pengetua/ Guru Besar dan Penolong Kanan yang bertugas di sekolah-sekolah pendidikan khas.

   ii)   Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar di sekolah-sekolah pendidikan khas samada
       mempunyai sijil khas ataupun tidak

   iii)  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mempunyai sijil khas yang mengajar sepenuh masa di kelas-
       kelas percantuman disekolah-sekolah harian

   iv)   Pensyarah di Maktab Perguruan Ilmu Khas yang bertugas didalam bidang pendidikan khas.


   Pegawai Yang tidak Layak Dibayar Elaun Khas

   i).   Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bertugas dikementerian dan Jabatan pendidikan Negeri
       walaupun mempunyai Sijil Kelayakan.

   ii)   Guru Sandaran Tidak Terlatih


   Kadar Bayaran

   Kadar Bayaran Insentif mengajar Kanak-kanak bermasalah ialah sebanyak RM100.00 sebulan.


   Dokumen Sokongan

   i.   Sijil Perguruan/ Diploma Pendidikan Khas
   ii.   Surat Pengesahan Daripada Pengetua/ Guru Besar Pegawai mengajar kelas Pendidikan khas.
   iii.  Jadual Waktu Mengajar


7.  Bayaran Perumahan Khas
   (Pek. Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2002)

   Diberi kepada pegawai yang diperuntukan Rumah Khas Jabatan, Rumah Khas Jawatan dan Kediaman Rasmi
   Penjawat Tinggi Kerajaan.


   Syarat-syarat kelayakan

   i)   Diberi kepada pegawai yang menduduki Rumah Khas Jabatan seperti Pengarah dan Pengetua.
       (Lampiran A)

   ii)   Diberi kepada pegawai yang menduduki Rumah Khas Jawatan seperti Pengetua, Guru Besar dan
       Warden Asrama (Lampiran A)

   iii)  Warden Asrama yang diperuntukan bilik Khas didalam kawasan sekolah/institusi Pendidikan.

   iv)   Pegawai yang menduduki rumah yang diperuntukan tidak menyewakan rumah sendiri.
                                            Elaun Pelbagai  :  88
Pegawai yang Tidak Layak Menerima Bayaran Perumahan Khas

i)   Pegawai yang diperuntukan rumah khas jawatan atau rumah khas jabatan tidak mendiami rumah
    tersebut.

ii)  Pegawai yang diperuntukan rumah biasa kerajaan.
Kadar Bayaran Perumahan Khas

Dibayar sebanyak 50% daripada kelayakan kadar Imbuhan Tetap Perumahan.


Dokumen Sokongan

i)   Surat Perlantikan sebagai Pengetua/Guru Besar/warden
ii)   Perakuan kemasukan Rumah Khas Jawatan atau Rumah Khas Jabatan
iii)  Surat Pengesahan Dari Pengetua / Guru Besar
iv)   Surat pengesahan dari Ketua Jabatan memperakui pegawai tidak menyewakan ruma sendiri.
                                         Elaun Pelbagai  :  89
                                                  LAMPIRAN AJawatan-Jawatan Yang layak Diperuntukan Rumah Khas Jawatan

1.   Pengetua Institut Aminuddin Baki
2.   Pengarah Maktab Perguruan
3.   Pengarah Kolej Matrikulasi
4.   Pengetua Sekolah Teknik / Vokasional
5.   Pengetua Sekolah Berasrama PenuhPengetua / Guru Besar Yang Diperuntukan Rumah Khas Jabatan

1.   Pengetua Sekolah Menengah Pendidikan Khas
2.   Pengetua Sekolah Sukan
3.   Pengetua Sekolah Model Khas
4.   Pengetua Sekolah Menengah Harian
5.   Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
6.   Guru Besar Sekolah Rendah Pendidikan Khas
7.   Guru Besar Sekolah Rendah Harian8.   Bayaran Insentif Subjek Pendidikan
    (Pek. Perkhidmatan Bil. 3/2003 & Ruj. KP (PP)0053/7/ ( ) Bth: 8.7.2003

    8.1   Bayaran ini diluluskan kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai
        Perkhidmatan Lepasan Diploma yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris
        atau Bahasa Inggeris.

    8.2   Pemberian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan tertakluk kepada syarat-syarat yang meliputi beberapa
        aspek seperti berikut :-

        8.2.1  Syarat Kelayakan bagi PPP Siswazah dan PPP Lepasan Diploma

            1)   Syarat Kelayakan Opsyen

                i)    Opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris

                     ATAU

                ii)    Mengajar 3 tahun berturut-turut (Jadual Waktu Mengajar)
                     Contoh : Jadual Waktu Mengajar Tahun 2002, 2003 dan 2004 – BISP
                     dibayar pada Tahun 2005

                     ATAU

                iii)   Diperakukan oleh Guru Besar/ Pengetua (Format A serta Sijil Kursus kerna
                     telah menghadiri kursus pengajaran dan pembelajaran matapelajaran
                     berkaitan).
                                              Elaun Pelbagai   :   90
     2)   Syarat-syarat Kelayakan Mengajar

        Jadual Waktu Mengajar (Mengajar subjek Sains, Matematik dalam Bahasa Inggeris
        atau Bahasa Inggeris mengikut peruntukan waktu minima)

     3)   Syarat Penguasaan Bahasa Inggeris

        i)    Opsyen bahasa Inggeris (Sijil Perguruan/Ijazah) ATAU

        ii)   Sijil tamat Pendidikan Menengah atau tertiari dalam Bahasa Inggeris
             (MCE/HSC)   ATAU

        iii)   Kepujian Bahasa Inggeris (SPM/SPMV/)    ATAU

        iv)   Memiliki Sijil Kursus Bahasa Inggeris peringkat Antarabangsa atau dalam
             negeri atau lain-lain institusi berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil
             tersebut diperakuai dan disahkan oleh Ketua Jabatan ATAU

        v)    Hadir dan memperolehi Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains, Matematik
             dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran
             Malaysia atau Institusi yang diiktiraf ATAU

        vi)   Sijil Pengajaran Sains dan Matematik dalam
             Bahasa Inggeris (Etems)


8.2.2.  Syarat kelayakan bagi Pengetua/Guru Besar dan semua Penolong Kanan

     1.   Syarat Kelayakan Opsyen

        Opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris

     2.   Syarat kelayakan Mengajar

        Sama seperti para 8.2.1

     3.   Syarat Penguasaan Bahasa Inggeris

        Sama seperti para 8.2.1

8.2.3  Kadar dan Kriteria Pembayaran

     i)   5% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

     ii)  10% daripada gaji pokok bagi Peg. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma.

     iii)  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik secara tetap/Sementara/Kontrak
        (termasuk pegawai bertaraf kontrak dari luar negara) layak dibayar insentif ini.

     iv)  Layak mendapat satu bayaran BISP sahaja samada Pengajaran subjek Sains atau
        Matematik dalam bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris.

8.2.4  Pegawai Tidak Layak Menerima Bayaran Insentif Subjek Pendidikan

     i)   Pegawai menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK)

     ii)  Pegawai bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji)

     iii)  Pegawai bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji)


                                        Elaun Pelbagai  :   91
    iv)  Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan

    v)   Cuti haji, cuti bersalin dan cuti sakit melebihi 28 hari berturut-turut.

8.2.5  Dokumen Sokongan

    i)   Sijil Perguruan / Diploma / Ijazah yang berkaitan

    ii)  Lampiran B (Format Perakuan BISP)

    iii)  Jadual Waktu Mengajar

    iv)  Sijil Kursus yang berkaitan

    v)   Sijil Etems

    vi)  Format A (Format Perakuan)
                                         Elaun Pelbagai  :  92
                        (Contoh Borang)
                                               LAMPIRAN B

                     FORMAT PERAKUAN BISP

   BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIDANG SAINS, MATEMATIK DAN
                 BAHASA INGGERIS

A.   MAKLUMAT PEGAWAI

    1.  Nama : …………………………………………………………………………….

    2.  No. Kad Pengenalan : …………………………………………………………...

    3.  Gelaran Jawatan : ………………………………………………………………..

    4.  Gred Gaji : ………………………………………………………………………...

    5.  * Tarikh Lantikan Tetap/Sementara/Kontrak : ……………………….………..

    6.  Alamat Tempat Bertugas : ………………………………………………………

       ………………………………………………………………………………………

    7.  Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah/Tempat Bertugas Sekarang : ……………

B.   MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH

    1.  Kelayakan Subjek.

       i)    Nyatakan subjek yang diajar mulai 1.1.2003
           ………………………………………………………………………………

       ii)   Darjah/Tingkatan : ……………………………………………………….

    2.  Kelayakan Anggota

       Sila isikan para i) atau ii) atau iii) yang mana bersesuaian.

       a)    Syarat kelayakan Opsyen

           i)    Nyatakan   opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui     kelulusan
                ikhtisas/akademik
                ………………………………………………………………………

                ………………………………………………………………………

           ii)   Pengalaman telah mengajar subjek Sains / Matematik / Bahasa Inggeris sekurang-
                kurangnya 3 tahun secara berterusan                  …1/2
            Nama Sekolah          Tahun         Subjek    Darjah/Tingkatan

       …………………………..             …………….       ……………………      …………………….

       …………………………..             …………….       ……………………      …………………….

       ………………………….             …………….       ……………………      …………………….                                            Elaun Pelbagai   :   93
         iii)   Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen (Format A) dan salinan sijil kursus yang
             telah di sahkan

     b)   Syarat kelayakan Mengajar

         i)    Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek
             Sains/Matematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris. (Sila lampirkan
             jadual waktu mengajar/Senarai tugas terkini)

             ………………………………………………………………………
             ………………………………………………………………………

     c)   Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris

         Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( /
         ) pada ruangan berkenaan.

         i)    Sijil opsyen Bahasa Inggeris                  (   )

         ii)   Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan     (    )
             tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris

         iii)   Sijil SPM/MCE                          (   )

         iv)   Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang          (    )
             berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran

         v)    Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan           (   )
             Matematik dalam Bahasa InggerisC.                                …. 2/2
   MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG
   DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI

   1.  Kelayakan Subjek

     i)   Nyatakan bidang tugas mengikut subjek Matematik/Sains/Bahasa Inggeris.

         ………………………………………………………………………………

     ii)  Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas : ………………………………

   2.  Kelayakan Anggota.

     a)   Syarat Kelayakan Opsyen

         i)    Nyatakan Opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik

             ………………………………………………………………………
             ………………………………………………………………………

     b)   Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi

         Sila sertakan senarai tugas terkini
                                               Elaun Pelbagai  :   94
        c)    Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris

             Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( /
             ) pada ruangan berkenaan.

             i)    Sijil opsyen Bahasa Inggeris                 (       )

             ii)   Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan (         )
                 tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris

             iii)   Sijil SPM /MCE                        (     )

             iv)   Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan   (    )
                 dengan Pengajaran dan Pembelajaran

             v)    Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan         (     )
                 Matematik dalam Bahasa Inggeris


D.   PENGAKUAN PEGAWAI

    Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan diatas adalah benar

    Tarikh : ………………………………..                  …………………………………
                                    (Tandatangan Pegawai)

                          Nama Pegawai : …………………. ……………...


E.   ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI

    (i)   Ulasan : ……………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………

    (ii)  * Sokong/Tidak Disokong : ………………………………….

        Tarikh : …………………….          ..………………………………………………….
                            (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui)

                                 Nama     : ………………………..
                                 Jawatan  : ………………………..
                                 Cop Jawatan : ……………………….

F.   KELULUSAN

    * Diluluskan/Tidak Diluluskan : ……………………………………………


                              ………………………………………
                           (Tandatangan Pegawai Melulus)

                                    Nama    : …………………….
                                    Jawatan  : …………………….
                                    Cop Jawatan : …………………….

* Potong mana yang tidak berkenaan
                                                    Elaun Pelbagai  :  95
                                                  FORMAT A


                         FORMAT PERAKUAN


   SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEMPUNYAI OPSYEN / TIADA PENGALAMAN 3
               TAHUN SECARA BERTERUSANAdalah diperakui bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………………………..
No.    Kad    Pengenalan     ……………………………………….yang           bertugas   di   sekolah
………………………………………………………………………………………………………….
telah diarah mengajar subjek ……………………… dalam Bahasa Inggeris/ Bahasa Inggeris * mulai tarikh
……………………………… Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek
tersebut dan telah menghadiri kursus berikut :-

           Nama Kursus              Tarikh          Anjuran

 ………………………………………                    ……………        ………………………………

 ………………………………………                    ……………..       ………………………………

 ………………………………………                    ……………….       ………………………………….


                              Disahkan oleh :                           ……………………………………………………..
                           (Tandatangan pegawai yang memperakui)

                              Nama    : ……………………………
                              Jawatan   : ……………………………
                              Cop Jawatan : …………………………..
                              Alamat    : …………………………...
                                       ……………………………
                                            Elaun Pelbagai   :   96
9.  Elaun Warden
   (Pek. Perkhidmatan Bi. 3/1997)

   9.1   Menerangkan tatacara perlantikan Warden Asrama di Sekolah-sekolah, Maktab-Maktab Perguruan dan
       Politeknik-Politeknik

       Peraturan-peraturan Lantikan Warden / Ketua Warden

       i)    Bilangan Warden Asrama yang boleh dilantik oleh pihak Sekolah / Maktab / Politeknik adalah
           berasaskan bilangan murid yang tinggal diasrama. Tiap-tiap asrama mesti mempunyai
           sekurang-kurangnya seorang Warden.

       ii)   Bilangan Warden Asrama yang layak dilantik adalah seperti berikut :-

           Asrama murid biasa        -    Seorang Warden bagi setiap 50 orang murid

           Asrama murid cacat        -    Seorang Warden bagi setiap 20 orang murid

       iii)   Sekiranya sesebuah asrama mempunyai 190 murid, warden yang layak dilantik secara rasmi
           adalah 3 orang.

       iv)   Asrama yang mempunyai tidak kurang dari 5 orang warden maka salah seorang bolehlah
           dilantik sebagai Ketua Warden.

       v)    Warden Asrama atau Ketua Warden Asrama seboleh-bolehnya hendaklah tinggal di asrama
           atau dipersekitaran kawasan Sekolah/ Maktab/ Politeknik dimana boleh dihubungi jika berlaku
           kecemasan

       Pegawai Yang Layak Dilantik Sebagai Warden / Ketua Warden

       i)    Perlantikan Warden Asrama diberi keutamaan kepada anggota akademik seperti Guru atau
           Pensayarah.

       ii)   Jika tiada calon dari kalangan mereka, maka anggota bukan akademik boleh dicadangkan
           dengan syarat tidak menjejaskan perlaksanaan tugas mereka.

           Contoh : Pembantu Tadbir (Operasi/Perkeranian) dan Penyelia Asrama


       Kuasa Meluluskan Permohonan

       1)    Permohonan lantikan Warden / Ketua Warden Asrama bolehlah diluluskan oleh Ketua Jabatan
           masing-masing seperti berikut :

           i)   Asrama bagi sekolah-sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Pendidikan Khas
               - Kuasa meluluskan ialah Pengarah bahagian Sekolah-sekolah

           ii)   Asrama Politeknik dan Sekolah Teknik/Vokasional
               - Kuasa meluluskan Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan    Vokasional

           iii)  Sekolah-sekolah Harian Berasrama
               - Kuasa meluluskan ialah Pengarah Pendidikan Negeri


       Kadar Bayaran Elaun Warden

       i)    Elaun Ketua Warden Asrama     -    RM280.00 sebulan

       ii)   Elaun Warden Asrama        -    RM240.00 sebulan


                                               Elaun Pelbagai  :   97
     9.2   Mendiami Rumah Warden / Bilik Warden

         Warden yang mendiami rumah-rumah Warden atau bilik-bilik Warden diasrama adalah tidak layak
         menerima Imbuhan Tetap Perumahan tetapi layak dibayar Bayaran Perumahan Khas.


                                                   LAMPIRAN 1
                                                    (SPK 5/95)
                     BORANG LANTIKAN WARDEN
                       (Diisi dalam 4 salinan)

BAHAGIAN I (diisi oleh Pegawai Yang Dicadangkan)

1.    Nama : …………………………………………………………………………………….

2.    Nombor kad Pengenalan : ………………………………………………………………

3.    Gelaran Jawatan Sekarang : ……………………………………………………………

     Saya   bersetuju  untuk   dilantik  sebagai  Warden/Ketua   Warden   berkuatkuasa    mulai
     ……………………………….. dengan menerima bayaran elaun atas kadar RM280.00/RM240.00 sebulan. Saya
     berjanji pelaksanaan tugas Warden/Ketua Warden nanti tidak akan menjejaskan tugas-tugas saya sekarang.Tarikh : ……………………….                 ……………………………………….
                              (Tandatangan Pegawai)


BAHAGIAN II (Diisi oleh Pengetua / Guru Besar)

Kepada                             Ruj. : ………………………………

     …………………………………….
     …………………………………….
     …………………………………….
     …………………………………….
     Saya memperakukan ……………………………………………………………………
     dilantik sebagai Warden/Ketua warden di Asrama Sekolah/Maktab/Politeknik
     ………………………………………………………………………………………………
     mulai ………………………………… sehingga lantikannya ditamatkan atau beliau tidak lagi bertugas di
     Sekolah/Maktab/Politeknik ini.
     Dengan perlantikan ini beliau layak dibayar elaun sebanyak RM ………………. Perlantikan beliau adalah untuk
     menggantikan …………………………………………...
     Warden yang bertugas sebelum ini. Untuk makluman tuan asrama ini sekarang mempunyai seramai
     …………………… penghuni Bersama-sama ini disertakan Borang Kew. 32 (Pind. 5/67) untuk kelulusan tuan.                                               Elaun Pelbagai    :   98
     Tarikh : ……………………………              ………………………………………………
                              (Tandatangan Guru Besar/ Pengetua)

                               Nama Penuh : …………………………..
                               Jawatan : ………………………………..BAHAGIAN III (Diisi Oleh Ketua Jabatan Yang Meluluskannya)


Kepada                       Ruj. : …………………………………….

     ……………………………………………..
     ……………………………………………..
     ……………………………………………..
     ……………………………………………..

     Permohonan untuk melantik ……………………………………………………………
     sebagai Warden/Ketua Warden diluluskan / tidak diluluskan seperti perakuan di Bahagiann II di atas.     Tarikh :                  ……………………………………
                            (Tandatangan Ketua Jabatan)

                               Nama Penuh : ………………………………
                               Jawatan   : ……………………………….
                               Cop Jabatan : ……………………………….
                                                Elaun Pelbagai  :  99
10.  Elaun Pakaian Panas.

   10.1  Syarat-syarat kelayakan

       -    Seseorang pegawai tetapi tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di luar negeri yang
           tertakluk kepada arahan yang berasingan adalah layak menuntut Elaun Pakaian Panas.

       -    Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat-lewatnya tiga
           bulan selepas pulang dari luar negeri.

       -    Pegawai dikehendaki bertugas di luar negeri yang beriklim sederhana sejuk atau sejuk
           sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 tahun.


   10.2  Kadar Bayaran

       -    Kadar tututan adalah sebanyak RM1500.00.

   10.3  Dokumen Sokongan

       -    Surat Kelulusan menuntut elaun pakaian panas

       -    Surat arahan menjalankan tugas11.  BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN
   Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1999)

   11.1  Bayaran Insentif Tugas Kewangan ini bertujuan diberi kepada Pembantu Tadbir
       (Perkeranian/Operasi) yang menjalankan tugas dalam bidang kewangan dan Pembantu
       Akauntan.

   11.2  Syarat Kelayakan;

       -   Pegawai yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa dalam bidang berikut :-

          i)   Pengurusan dan Kawalan Belanjawan
          ii)   Pengurusan Kewangan AM
          iii)  Pengurusan Terimaan
          iv)   Pengurusan Perolehan Kerajaan
          v)   Pengurusan Bayaran Emolumen
          vi)   Pengurusan Pembayaran
          vii)  Pengurusan Akaun
          viii)  Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman

       -   Pembantu Tandir (Perkeranian/Operasi) dan Pembantu Akauntan yang dilantik kontrak atau
          sementara layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan.

       -   Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang ditempatkan bertugas bersendirian di pejabat kecil
          dan menjalankan tugas dalam bidang kewangan layak dipertimbangkan untuk diberi Bayaran
          Insentif Tugas Kewangan.


   11.3  Pegawai tidak layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan

       i)  Pegawai yang meninggalkan tugas selama 28 hari atau lebih secara berturut-turut tidak layak
          menerima BITK bagi tempoh berkenaan.                                             Elaun Pelbagai   :   100
    ii)  Pengecualian diberi kepada mereka yang meninggalkan tugasnya bagi tempuh yang tidak
       melebihi 92 hari berturut-turut termasuk hari kelepasan mingguan dan kelepasan am dalam
       keadaan berikut :-

       a)  Menghadiri kursus yang diarahkan oleh Ketua Jabatan
       b)  Menjalankan tugas Rasmi atas arahan Ketua Jabatan
       c)  Bercuti Sakit yang disokong oleh Sijil Sakit mengikut Perintah AM Bab ‘C’.

          -  Bayaran Insentif Tugas Kewangan dibayar secara proportionate bagi Pembantu
            Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang tidak bertugas vgenap sebulan.

11.4  Kadar Bayaran

    -   Bayaran Insentif Tugas Kewangan dibayar atas kadar berikut :-

       a)  RM40.00 sebulan kepada Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang tidak
          mempunyai sijil.

       b)  RM80.00 sebulan kepada Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang
          mempunyai sijil.

    -   Bagi tujuan memperolehi sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan Akuantan Negara, Pembantu tadbir
       (P/O) dan Pembantu Akuantan perlu menduduki dan lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh
       Jabatan Berkenaan.
                                         Elaun Pelbagai   :   101
                                           LAMPIRAN A

               BIDANG TUGAS KEWANGAN


1)  PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN

   a)   Menyediakan dan mengemaskinikan belanjawan tahunan
   b)   Mengurus dan mengawal peruntukan
   c)   Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan


2)  PENGURUSAN KEWANGAN AM

   a)   Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar

   b)   Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri,
      pendahuluan pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan

   c)   Menguruskan keselamatan peti besi atau bilik kebal dimana wang awam dan barang bernilai
      disimpan

   d)   Menguruskan dan memantau Akuan Bank

   e)   Mengurus dan mengendalikan pengedaran wang tunai dan Cek

   f)   Mendapatkan semula dan mengakaunkan perbelajaan tidak rasmi atau terlebih bayar

   g)   Menyelenggara dokumen-dokumen atau borang-borang kewangan terkawal

   h)   Mengendalikan buku daftar Cek terimaan


3)  PENGURUSAN TERIMAAN

   a)   Mengurus pengebilan semua jenis terimaan wang awam

   b)   Menerima semua jenis wang awam dan mengeluarkan resit-resit rasmi Kerajaan

   c)   Mengumpul dan menyerahkan terimaan wang awam serta salinan dokumen/laporan terimaan
      kepada anggota yang bertanggungjawab

   d)   Menyelenggara buku tunai cerakinan

   e)   Menyediakan slip masuk bank, Penyata Pemungut dan memasukkan terimaan ke Bank

   f)   Menyediakan dan mengemukakan laporan kira-kira wang tunai bulanan


4)  PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN

   -  Menguruskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja


5)  PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN

   a)   Menguruskan hal ehwal bayaran gaji, elaun, upah, KWSP dan lain-lain potongan gaji anggota

   b)   Menyediakan sijil gaji akhir anggota


                                        Elaun Pelbagai   :   102
       c)   Menerima, memproses dan mengagih wang tunai, cek dan laporan gaji kepada pihak-pihak
           yang berkaitan

       d)   Menerima dan memproses borang perubahan gaji dan baucar-baucar


   6)   PENGURUSAN PEMBAYARAN

       a)   Menguruskan semua jenis bayaran selain bayaran emolumen anggota

       b)   Menyediakan dan memproses borang pengujudan akaun bayar pukal

       c)   Menyemak bil. STMB, TNB, MAS dan lain-lain agensi di dalam sistem bayaran Pukal dan
           laporan Bayaran Pukal BP21 dalam mengambil tindakan susulan

       d)   Menyelenggarakan daftar bil termasuk rekod pembatalan cek

       e)   Mengurus dan menyelenggarakan cek dari segi pembatalan, penggantian, pembukaan palang
           dan penahanan cek

       f)   Menbantu menguruskan kredit pembekal

       g)   Menyelanggara, mengemaskini dan mengedarkan jadual kadar pertukaran matawang asing.


   7)   PENGURUSAN AKAUN

       a)   Menyelenggara, mengemaskini, memantau akaun Vot / amanah/ hasil / deposit
       b)   Menyelenggara dan mengemaskinikan akaun sudsidiari termasuk penyesuaian dengan akaun
           kawalan

       c)   Menyelenggara buku daftar dokumen-dokumen kewangan

       d)   Menyediakan dan mengagihkan laporan kewangan dan perakaunan

       e)   Mengesahkan dan memantau pengesahan akaun Vot / amanah / hasil / deposit

       f)   Membantu menyediakan Akaun Awam termasuk laporan Akauntan Negara malaysia

       g)   Menguruskan cek terbatal


   8)   PENGURUSAN PELABURAN DAN PINJAMAN

       -    Menbantu dalam menguruskan pelaburan atau pinjaman dalam dan luar negeri.


12.  BANTUAN SARA HIDUP (BSH)

   12.1.  Pegawai yang layak menerima BSH adalah seperti;

       a).  Pegawai dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan;

       b).  Pegawai tetap, sementara, sangkut, sambilan, kontrak dan guru sandaran, dan

       c).  Pegawai yang diluluskan cuti belajar di dalam negeri.

   12.2.  Pegawai yang TIDAK LAYAK menerima BSH adalah seperti berikut;


                                              Elaun Pelbagai  :  103
    a).  Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi;

    b).  Pegawai memangku jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi;

    c).  Pegawai yang dibayar Bayaran Insentif Wilayah;    d).  Pegawai yang diperuntukan perumahan kerajaan dalam lingkungan 25 kilometer dari tempat
       kerja (pejabat);

    e).  Pegawai yang berkhidmat diagensi yang diasingkan pegurusan saraannya;

    f).  Pegawai yang dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta;

    g).  Pegawai yang bercuti tanpa gaji genap satu bulan kalender tidak layak bagi bulan berkenaan;
       dan

    h).  Pegawai yang diluluskan cuti belajar di luar negara melebihi satu tahun.

12.3.  BSH dibayar mengikut;

    a).  Tempat kerja (pejabat) pegawai; atau

    b).  Institusi pelajaran bagi pegawai yang diluluskan cuti belajar (dalam negara), atau

    c).  Bagi PPP dan AKS yang dipinjamkan secara pentadbiran (sangkut), BSH hendaklah dibayar
       mengikut tempat kerja (pejabat) pegawai berkenaan.

12.4.  Kadar Bayaran

    a).  Tempat tugas di Majlis Bandaraya            =    RM150.00

    b).  Tempat tugas di Majlis Perbandaran       =    RM100.00

    c).  Tempat tugas di lain-lain tempat selain (a & b) =    RM 50.00
                                             Elaun Pelbagai  :  104

								
To top