DASAR-DASAR NEGARA

Document Sample
DASAR-DASAR NEGARA Powered By Docstoc
					DASAR-DASAR
 NEGARA
          Oleh
       Azmi Bin Hassan
  Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya
Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar
     Universiti Sains Malaysia
  DASAR-DASAR NEGARA

    PERJUANGAN
     FASA II   WAWASAN NEGARAMENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG
KONSEP NEGARA
Tanah
Rakyat
Sempadan
Pentadbiran Kerajaan

DEFINISI DASAR NEGARA
Garis panduan   pentadbiran yang
 merangkumi  segala  arahan dan
 peraturan untuk mencapai matlamat
 kepimpinan negara ke arah sebuah
 negara yang gemilang.
      TUJUAN DASAR

MEMBANTU NEGARA
  MENCAPAI
1. Matlamat keselamatan
  negara.

2. Perpaduan dan kestabilan
  negara.

3. Kesejahteraan sosial dan
  ekonomi rakyat dan
  masyarakat.
       DEFINISI DASAR AWAM
 “Public Policy is Whatever Goverments choose to do or
 not to do”.
 (Thomas R. Dye-Understanding Public Policy, 1975)


 Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang
 membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk
 kebajikan umum.

“SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN
  HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP
  SESUATU FENOMENA, PERKARA, ISU, KEADAAN ATAU
  MASALAH DI DALAM MASYARAKAT.”

Dr. Abdullah Ab. Rahman, Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan
  Pelaksanaan Dasar Awam.
ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK
DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN
PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.

ISU EKONOMI
 Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.
 Masalah  pengeluaran   yang   menurun  dan
 kekurangan tenaga buruh.
 Asas   sektor  pembuatan/perkilangan   yang
 sempit.(Tertumpu kepada industri elektronik, tekstil
 dan beberapa jenis industri gantian inport).
 Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih
 rendah.
 Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi
 rakyat antara kaum, wilayah dan kawasan bandar
 dan luar bandar.
 ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK
 DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN
 PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.

ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN
 Polarisasi kaum.
 Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah
 antarabangsa.
 Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap
 yang positif untuk pembangunan.
 Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan
 walaupun menurun dari segi peratusnya.
 Saiz sektor awam yang masih besar beban
 perbelanjaan yang tinggi.
 Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti
 pembangunan yang tidak terkawal.
ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK
DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN
PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.

ISU ANTARABANGSA
 Pergeseran politik kuasa-
 kuasa besar di rantau ini.
 Masalah politik di rantau Asia.
 Pendatang tanpa izin.
 Kecenderungan kuasa besar
 untuk menguasai dan
 menentukan arus politik dan
 sistem ekonomi antabangsa
 dan lain-lain.
   DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN

I.  DASAR-DASAR EKONOMI

  Wawasan 2020
  RRJP (RM 6)/ DPN
  Dasar Perindustrian Negara
  Dasar Persyarikatan Malaysia
  Dasar Penswastaan
  Dasar pertanian Negara
  Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan
   Kampung Dan Luar Bandar
      DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN
II.    DASAR-DASAR
     SOSIAL/ETIKA KERJA
     Dasar Pendidikan Kebangsaan
     Dasar Kebudayaan Kebangsaan     III.  DASAR-
                           DASAR LUAR
     Dasar/Program   Pembaharuan       NEGERI
     Dan Peningkatan Produktiviti:-
                          Kawasan
   •   Dasar Pandang Ke Timur
                           aman, bebas
   •   Dasar  Bersih,  Cekap  Dan
                           dan berkecuali
       Amanah
                           (ZOPFAN)
   •   Kepimpinan Melalui Teladan
                          Antartika
   •   Program-program Pembaharuan
       dan Peningkatan Produktiviti
       Dalam Perkhidmatan Awam
     Dasar  Penerapan  Nilai-Nilai
     Murni Dalam Pentadbiran
     Dasar Wanita Negara
     Dasar Sosial Negara
   PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA
       KERAJAAN
1.    DASAR EKONOMI BARU
   •   Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ia
      merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara
      berperingkat selama 20 tahun. (1979-1990)
   •   Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan
      penyusunan semula masyarakat.
   •   Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata
      iaitu:-
     i.   Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan
         memperbanyakkan peluang pekerjaan, mengadakan
         perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira
         kaum.
     ii.  Menyusun   semula   masyarakat  untuk  akhirnya
         menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi
         ekonomi.
     iii.  Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek
         perkembangan ekonomi negara yang berterusan.
PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT
 MELIPUTI:-

• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu
 kehidupan golongan miskin di mana 64.8% adalah Melayu,
 26.2% Cina dan 38.2% India. (86% berada di luar bandar)
• Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya
 menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk
 mengikut etnik.
• Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia
 khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. (Bumiputra
 2.4%, bukan Bumiputra 34.3% dan pelabur asing 63.3%)
• Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan
 perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990
 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya
 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian.
• Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui
 Program Pembangunan Wilayah.
“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT
 PADA TAHUN 1990, MENGIKUT YAB
PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI
 MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN
 DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN
 JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA
      1991-2020”.
   DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

1.  LATAR BELAKANG (SEJARAH)
   • Diperkenalkan oleh YAB PM, pada thn 1983 sbg
    pendekatan asas bagi pembangunan negara.
   • 1984, Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984
    dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua
    Kementerian, Jabatan dan Pejabat Kerajaan
    menubuhkan Panel Perunding bertujuan
    memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor
    swasta.
   • Julai 1991, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
    Awam Bil. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg
    memberi panduan Mengenai Pelaksanaan
    Dasar Persyarikatan Malaysia.
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

    TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA
    • Merupakan penggerak pertumbuhan
     ekonomi.

    • Perlu lebih kuat, dinamik, berdaya saing,
     cekap dan tangkas dlm menghadapi
     cabaran-cabaran saingan di pasaran luar
     negeri.

    • Barangan   yg  dihasilkan  mampu
     mengekalkan persaingan & berbagai
     barangan utk pasaran yg berbagai.

    • Perlu bersatu bagi menembusi pasaran
     baru spt di Asia, Afrika & Amerika Latin.
 DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 &
 RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II
 (RRJP 11)

Sektor awam berperanan sbg perancang,
 fasilitator & pelaksana program-program
 kerajaan:

 • Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg
  “conductive” bg merangsang pertumbuhan
  ekonomi yg pesat; selagi dibenarkan oleh
  undang-undang.
• Sbg perancang -    mesti peka & responsif
 kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia
 semasa merancang arah tujuan & strategi
 pertumbuhan; proaktif, menyediakan maklumat
 yg betul; aktiviti galakan pasaran yg lebih baik
 melalui perwakilan seberang laut.

• Sbg pelaksana - perlu menyediakan kemudahan
 & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua
 rakyat;  bukan  sahaja  kemudahan   &
 perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya
 harus        lebih       baik.
  DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

OBJEKTIF
1. Menjadikan sektor perkilangan
  sbg pertumbuhan perindustrian
  negara    &    ekonomi
  keseluruhannya.
2. Menggalakkan   penggunaan
  sepenuhnya   sumber-sumber
  asli negara.
3. Meninggikan       tahap
  penyelidikan & pembangunan
  (R&D) teknologi tempatan sbg
  asas bg Malaysia menjadi
  sebuah negara perindustrian.
 KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN

1. Kemelesetan ekonomi    7. Ke arah modenisasi
  era 80-an         8. Penyumbang utama
2. Kelemahan    sektor    sektor ekonomi masa
  perindustrian         hadapan
3. Menyahut cabaran DEB   9. Persaingan
4. Peluang pekerjaan &      antarabangsa
  tenaga mahir       10. Rantaian huluan &
5. Pertumbuhan ekonomi      hiliran industri
  seimbang         11. Pertumbuhan
6. Pertumbuhan industri     bandar-bandar baru
  kecil & sederhana     12. Ke arah negara maju
    DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN)

1.  Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan

2.  Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik, elektronik &
   tekstil sahaja

3.  Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri

4.  Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor

5.  Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai „nilai
   tambah‟ (Value Added)
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA
   STRATEGI
   1. Dasar perindustrian yg berpandangkan
     keluar bg mengekalkan kadar
     pertumbuhan perindustrian yg tinggi.

   2.  Memajukan secara intensif industri
      berasaskan sumber untuk eksport &
      mempelbagaikan industri.

   3.  Memajukan industri berat terpilih utk
      menyokong industri eksport.

   4.  Memaju & menggunakan sistem
      perkhidmatan maklumat yg bersepadu

   5.  Membangunkan teknologi & tenaga
      rakyat
   STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN
        RRJP 2 (1991-2000)

1.  Mempelbagaikan industri tempatan.

2.  Rantaian antara sektor.

3.  Kurangkan pergantungan kpd tekstil, elektronik &
   elektrik.

4.  Sumber-sumber pertumbuhan baru.

5.  Mempelbagaikan  keluaran  &  pasaran  sektor
   pembuatan.
   STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN
        RRJP 2 (1991-2000)


6.  Meningkatkan kemahiran tenaga kerja.

7.  Pembangunan teknologi.

8.  Kemudahan infrastruktur.

9.  Value added.

10. Galakan IKS.
 STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN
      RRJP 2 (1991-2000)


11. Menyelerakkan tapak.

12. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan.

13. Tembusi pasaran baru.

14. Pemasaran yang agresif.
  DASAR PENSWASTAAN


PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA
  KAWALAN KERAJAAN KE ATAS
  PERKHIDMATAN & AKTIVITI
 EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK
      SWASTA.
      DASAR PENSWASTAAN

OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN

• Mengurangkan beban kewangan kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja.

• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

• Pengagihan sumber secara cekap.

• Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.
         DASAR PENSWASTAAN

MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN

i.   Penjualan aset atau penswastaan.

ii.  Pajakan.

iii.  Kontrak Pengurusan.

iv.  „Bina – Kendali – Pindah‟ (BKP) atau „Build –
    Operate – Transfer‟ (Bot) & „Bina – Kendali‟ (BK)
    atau „Build – Operate‟ (BO).
    DASAR PERTANIAN NEGARA

• Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb.
 PM pada 12 Januari 1984.
• Usaha    Kerajaan    utk
 membangunkan       sektor
 pertanian      (tanaman,
 ternakan,   perikanan   &
 perhutanan).
• Dapat menyediakan peluang
 pekerjaan, membekal sumber
 bahan    mentah    sektor
 perindustrian,    menyedia
 sumber    makanan     &
 meningkatkan      eksport
 negara.
OBJEKTIF

•  Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui
  penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap &
  berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan
  ekonomi dpt dipergiatkan semula;

•  Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil
  melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan
  dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki;

•  Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg
  mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian
  import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan &
  perindustrian.
STRATEGI-STRATEGI

a)   Pembukaan Tanah Baru
   •  Dijalankan  oleh FELDA,  pihak-pihak   berkuasa
     pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri.
   •  Menekankan tanaman utk eksport, membolehkan
     pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada
     bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil.

b)   Pembangunan “In-Situ”
   •  Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya
     pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur &
     institusi.
   •  Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu,
     MADA, KADA, FELCRA, RISDA & Perbadanan-perbadanan
     Pembangunan Wilayah.
STRATEGI-STRATEGI

c)   Perkhidmatan Sokongan Pertanian
   •  Cth: penyelidikan, pengembangan & pemasaran yg
     cekap disamping galakan @ intensif tertentu.
   •  PORIM, RRI, MARDI, RISDA, Jabatan Pertanian, Jabatan
     Perikanan, FAMA & LPP.

d)  Pembangunan Sosial & Institusi

e)  Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta

f)   Pembangunan Komoditi
   •  Eksport perindustrian – kelapa sawit, getah koko.
   •  Beras(sara diri) akan ditingkatkan.
   •  Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara.
STRATEGI-STRATEGI

g)    Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung
     & Luar Bandar

   •   Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara
      meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil
      melalui:-
     i. Pengelompokan Kampung-Kampung

     ii.  Penyatuan Tanah & Pengurusan    Aktiviti
        Pertanian Secara Komersil

     iii. Pembangunan Industri Kampung
PENCAPAIAN SEMASA

•    Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan
    termasuklah:
  i.   Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Parit
      Seraya & Kg. Parit Selangor;
  ii.  Projek Pembangunan Kg. Tradisional oleh FELCRA di Kg.
      Kok, Kedah, Teratak Batu, K‟tan & Ulu Berang, T‟ganu;
  iii. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. Pertanian & MARDI
  iv. Projek Cth. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di
      Alor Ketitir, T‟ganu & Kandis, K‟tan serta projek sayur-
      sayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok;
  v.   Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga
      Pertubuhan Peladang di Tjg. Karang, Selangor & sykt.
      kerjasama di K‟tan, Perak & Pulau Pinang.
  vi. Subsidi tanaman selain dr padi, lada hitam & sagu serta
      ternakan & pertanian dikurangkan. Tiada benih
      percuma.
  vii. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur, Puchong,
      Selangor.
FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN

Bergantung kepada:-

a. Harga komoditi     d. Pekerja pertanian

b. Sekatan perdagangan  e. Sambutan petani
  oleh  negara-negara
  pengimport komoditi

c. Penyertaan pelabur
  swasta dlm sektor
  pertanian
DASAR HALA CARA BARU
DASAR PENDIDIKAN

  • Dasar Pendidikan (Pelajaran)
   Kebangsaan melalui Penyata Razak
   1956 & dimaktubkan dlm Ordinan
   Pelajaran, 1957.

  • Dilaksanakan utk mengganti sistem
   pendidikan penjajah.

  • Disemak semula pada thn 1960 yg
   menghasilkan Laporan Rahman Talib
   & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran,
   1961.
        OBJEKTIF “BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg
diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran, 1957 ialah utk
menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat
  memenuhi keperluan negara & menggalakkan
 perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, &
          politiknya…”
STRATEGI PELAKSANAAN

1.  Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa
   pengantar yg utama;

2.  Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan
   Malaysia bagi semua jenis sekolah;

3.  Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi
   semua;

4.  Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan;
     STRATEGI PELAKSANAAN

5.  Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya
   dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh,
   seimbang & bersepadu;

6.  Mengadakan peluang pendidikan asas selama
   sembilan tahun;

7.  Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang &
   mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil &
   memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang
   bernasib baik & kawasan luar bandar @
   pedalaman;
     STRATEGI PELAKSANAAN

8.  Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR
   yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd
   KBSM pada thn 1989;

9.  Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik
   melalui penyusunan semula kurikulum sek.
   vokasional pada tahun 1978;

10. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan
  pendidikan di peringkat universiti terutama dlm
  bidang sastera gunaan & sains gunaan
     STRATEGI PELAKSANAAN

11. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral
  & disiplin;

12. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa
  Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di
  sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna
  bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa
  Cina & Bahasa Tamil;

13. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk
  disiplin, spt pasukan-pasukan kadet tentera, kadet
  polis, pengakap, puteri islam dll.
PENCAPAIAN SEMASA

• Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan,
 tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya
 dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara
 kecuali di beberapa bidang tertentu.

• Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang
 pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam
 @ swasta.

• Mengurangkan kemiskinan    terutamanya  kaum
 bumiputra yg berpendidikan.
 PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH
 RANCANGAN MALAYSIA KE- 9

• Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702,897
 pada 2005. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2.1 juta
 pada 2005.
• Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan, mahir & terlatih.
• Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai
 nilai-nilai moral & etika yg kukuh.
• Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional
 (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula
 masyarakat.
• Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan
 berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah
 dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan
 pendapatan.
• Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari
 awam dan swasta meningkat 731,698 pada 2005.
     DASAR KEBUDAYAAN


• Merupakan  keseluruhan
 cara hidup manusia.

• Memerlukan perancangan
 yg teliti & rapi spy dapat
 melahirkan cara hidup yg
 bersifat keMalaysiaan.
PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN


1.  Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat
   Asal Rantau ini

2.  Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai
   dan Wajar boleh diterima

3.  Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam
   Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan
OBJEKTIF

I.   Mengukuhkan  perpaduan
    bangsa & negara melalui
    Kebudayaan;

II.  Memupuk    & memelihara
    keperibadian kebangsaan yg
    tumbuh   drpd Kebudayaan
    Kebangsaan;

III.  Memperkayakan       &
    mempertingkatkan   kualiti
    kehidupan kemanusiaan &
    kerohanian yg seimbang dgn
    pembangunan sosioekonomi.
STRATEGI & PELAKSANAAN
i.   Pemulihan, pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke
    arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan
    melalui  usahasama   penyelidikan, pembangunan,
    pendidikan, pengembangan & perhubungan budaya;

ii.  Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui
    usaha-usaha membimbing & melatih peminat, mendokong
    & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera
    pembangunan yg berkesan;

iii.  Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran
    kebangsaan, kenegaraan & nasionalisme Malaysia;

iv.  Memenuhi keperluan sosiobudaya;

v.   Meninggikan taraf & mutu kesenian
      DASAR PANDANG KE TIMUR
• Diumumkan oleh Y.A.B. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5th
 Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K.L.

• Fokus Jepun & Korsel.

• Program Latihan:
   Latihan perindustrian & Teknikal.
   Pengajian Akademik.
   Kemajuan Eksekutif.
   Hubungan antara institusi.
   Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara &
   mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan
   tradisi.
   Tujuan:      Meninggikan  prestasi pengurusan &
   pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciri-
   ciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel.
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI
    DALAM PENTADBIRAN

1.  LATAR BELAKANG/ RASIONAL
   • Islam adalah agama rasmi - Perlembagaan
    Negara., Penganut-penganut agama lain bebas
    mengamalkan agama masing-masing.

   •  Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an
     di Seantero Dunia.

   •  Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg
     terdapat dlm Islam itu utk diterapkan &
     dijadikan amalan masyarakat di M„sia.
2.  OBJEKTIF


• Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg
 BERAMANAH, BERIDENTITIi & DISEGANI oleh
 masyarakat lain.

• Menubuhkan sebuah negara yg bahagia.

• Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan
 tugas yg dipertanggungjawabkan.

• Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu.
3.  NILAI-NILAI YANG DISEGANI


• Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH,
 BERTANGGUNGJAWAB, IKHLAS, DEDIKASI,
 SEDERHANA, TEKUN, BERSIH, BERDISIPLIN,
 BEKERJASAMA,  BERBUDI    MULIA &
 BERSYUKUR.

* Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai
 ini satu persatu.
   DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

KONSEP BCA

I.   BERSIH
   •  Bersih dari segi fizikal
   •  Bersih dari segi moral

II.   CEKAP
   •  Hasil kerja yg tinggi
   •  Mutu kerja yg tinggi
   •  Menepati objektif kerja
 DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

KONSEP BCA

III. AMANAH
  •  Rela & cuba menjalankan tugas &
    tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas
    kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas
    bagi mencapai objektif yg ditetapkan.

  •  Mempunyai sifat luhur & murni, jujur kpd diri
    sendiri, rakan & organisasi.
B.  BERSIH, CEKAP DAN AMANAH• Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh
 Y.A.B. PM.

• Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan.

• Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap
 berkhidmat yg baru.
C.  KEPIMPINAN MELALUI TELADAN


• Dilancarkan oleh Y.A.B. PM pada 19 Mac 1983.

• Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg
 berkesan utk dicontohi, dihayati & diamalkan oleh
 segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam.
D.  PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN
   YANG LAIN

• Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan
 Perkhidmatan Cemerlang)

• Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.10.83

• Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am
 11/81)

• Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH. 6.4.83)
D.  PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN
   YANG LAIN

• KMK

• Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83)

• Konsep Pejabat Daerah Contoh.   (Keputusan
 mesyuarat MB/KM 22/23.2.80)

• Arahan pengisytiharan harta

• Pusat-pusat pembayaran bil setempat  (KL/PJ
 1.10.82 Tempat-tempat Lain 1.1.83)
DASAR WANITA NEGARA

DIGUBAL DENGAN HARAPAN
AGAR SEGALA HALANGAN DAN
SEKATAN KEPADA
PENGINTERGRASIAN WANITA
SEPENUHNYA DALAM PROSES
PEMBANGUNAN DAPAT DI
ATASI
          RASIONAL
 Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat,
 ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-
 strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara
 berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat
 dioptimumkan. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita
 melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang
 utama. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah
 haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan
 penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan
 mereka dalam proses pembangunan negara. Menyedari hakikat inilah
 kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun
 1989. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan
 ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan
 negara dengan lebih bermakna. DWN menyediakan garis panduan
 bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses
 pembangunan negara.
    MATLAMAT
  DASAR WANITA NEGARA
 MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM
 MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER,
 MAKLUMAT, PELUANG PENYERTAAN DAN
 MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI
 DAN WANITA. MATLAMAT PERSAMAAN DAN
 KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR
 PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN
 RAKYAT, AGAR WANITA YANG MERUPAKAN
 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT
 MENYUMBANG.
    MATLAMAT
 DASAR WANITA NEGARA
 MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM
 SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN
 NEGARA SELARAS DENGAN
 KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA
 BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU
 KEHIDUPAN, MEMBASMI KEMISKINAN,
 MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA
 HURUF
 DASAR SOSIAL NEGARA

 Dasar Sosial Negara (DSN) adalah
 satu dasar pembangunan sosial yang
 berteraskan nilai-nilai murni dan
 peningkatan keupayaan insan bagi
 mencapai kesepaduan dan kestabilan
 sosial, ketahanan nasional dan
 kesejahteraan hidup masyarakat
 Malaysia yang maju dan mantap.
         MATLAMAT
 Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari
 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia
 yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan
 teknologi.
 Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk
 memperkembangkan potensi diri secara optimum di
 dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri
 bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral,
 bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama
 selaras dengan matlamat Wawasan 2020.
            OBJEKTIF
 Objektif Umum
 1. Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira
 kumpulan etnik, agama,budaya,gender dan fahaman politik serta
 wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus
 pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara
 berterusan.

 Objektif Khusus
 1. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial
 Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi
 dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat
 pelaksanaannya:

 a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat
 dipenuhi;
 b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat;
 c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan
 perkhidmatan sosial; dan
 d. Menjana sinergi multisektor.
DASAR LUAR
     SENARIO DASAR LUAR NEGARA

 “Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan
  negara membangun dan pembela hak asasi manusia.”

 Pepatah yg mengatakan bhw „persahabatan baru perlu dicari,
 kwn lama tidak wajar dilupakan‟ ternyata benar dlm dasar luar
 Malaysia. Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar
 luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan,
 seperti kerjasama serantau ASEAN, pembabitan Malaysia utk
 mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC &
 sokongannya terhadap Komanwel. Asean menjadi satu forum
 yg penting di mana melaluinya, Malaysia berusaha
 melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk
 mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa
 Kemboja.
 Pembabitannya   yg  cergas  dlm  diplomasi
 antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia
 sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem
 politik anatrabangsa. Pembabitan yg dimaksudkan,
 termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah
 (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM,
 perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan
 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Persidangan
 Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri
 Pendidikan, En. Anwar Ibrahim, Mesyuarat Ketua-
 ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober
 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm
 kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan
 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sbg cthnya
 UNTAG (United Nations Transition Group In
 Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission
 Observer Group).
 Sejak 1981, Malaysia mengambil pendirian tegas
 mengenai beberapa isu yg secara langsung
 membuka mata dunia kpd Malaysia:-
  • Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali,
   penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh
   PBB), pendirian tegas mengenai isu Afrika
   Selatan, sistem aparteid dan perdagangan „najis
   dadah‟ di peringkat antarabangsa serta
   cadangannya utk mewujudkan pemerintahan
   bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika.
 Dlm dunia Islam, Malaysia menjalin persahabatan
 yg erat dgn ahli „Islamic Community‟ walaupun
 terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli.
 Komitmen Malaysia adalah teguh, jelas & berterusan
 mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya.
 Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke
 Malaysia  di  mana   beliau menyampaikan
 penghargaannya yg amat mendalam terhadap
 sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap
 perjuangan rakyat Palestin.
 “The South Commission”, sebuah pertubuhan di
 mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm
 penubuhannya, buat masa ini diketuai oleh Julius
 Nyerere, bekas Presiden Tanzania.
 HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR
       NEGARA

1. SIKAP
 A. Kurang cekap

 B. Tidak dedikasi

 C. Tidak bersemangat

 D. Kurang inovasi

 E. Tidak jujur

 F.  Tidak ikhlas

 G. Cepat puas hati
2.  ILMU PENGETAHUAN
            Ilmu pengetahuan
              moden, sains &
               teknologi,
              penyelidikan &
             pembangunan yang
             tidak kemas kini.
3. TAFSIRAN AGAMA    4. ANCAMAN DALAM
              DAN LUAR
Kefahaman & tafsiran    NEGARA
  agama yg singkat
  &   sempit  yg  Tomahan     drpd
  menolak         kumpulan
  pembangunan       pendesak    dlm
  menyebabkan       negeri  &  luar
  dasar-dasar       negara      yg
  Kerajaan  kurang   menyebabkan
  mendapat        rakyat ragu-ragu.
  sambutan rakyat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:285
posted:11/17/2011
language:Malay
pages:73