jhcis tmi by LAeCW6y

VIEWS: 40 PAGES: 17

									         ิ ิ ิ
   ทิพย์วรรณ ยงศรวทย์

    น ักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสารื่
  สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข

     โทร 02 5901210
                   CONFIDENTIAL
Health Center Information System
    โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย
        และ PCU
                  CONFIDENTIAL
      ระบบเดิมโปรแกรม HCIS
                     ้
  โปรแกรมระบบงานสถานีอนาม ัยเดิม พ ัฒนาขึนโดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสอสาร สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช ้
        ื่
โปรแกรม Microsoft Access 97

                      ั้   ้
   ปัจจุบ ันมีการนาระบบโปรแกรมฯ ไปติดตงและใชงานในสถานีอนาม ัย
          ่ ี
และโรงพยาบาลทีมหน่วยงานบริการปฐมภูม ิ PCU ( Primary Care Unit )
                             ้
ในจ ังหว ัดต่างๆ ประมาณ 62 จ ังหว ัด(จานวนสถานีอนาม ัยไม่นอยกว่า 6,000
     ่  ้   ั้
แห่ง) เริมใชงานตงแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบ ันปี 2550

         ี่ ้
เนืองจากเทคโนโลยีทใชในการพ ัฒนา มีขอจาก ัดด ังนี้
  ่                ้

                          ั ้
1. ระบบงานฐานข้อมูลสถานีอนาม ัย มีขนาดใหญ่ และซบซอนมาก
           ่ ้       ี       ่
2. หน่วยบริการต่างๆ ทีใชโปรแกรมฯ ได้มการปร ับปรุง เปลียนแปลง
                         ็   ่ั
 ระบบปฏิบ ัติการและโปรแกรม Microsoft Access เปนเวอร์ชนใหม่
            ็     ่ ี ิ ิ
3. Microsoft Access เปนโปรแกรม ทีมลขสทธิ์
                             CONFIDENTIAL
         ระบบใหม่โปรแกรม


   ่                    ้
  เพือให้ โปรแกรมระบบงานสถานีอนาม ัยสามารถใชงานได้ครอบคลุม
           ิ                  ุ
สะดวกรวดเร็ วและมีประสทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาต่างๆในปัจบ ันและ
อนาคต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส  ่
                   ือสาร จึงได้ทาการวิเคราะห์
                     ้
ออกแบบและพ ัฒนาระบบงานสถานีอนาม ัย ขึนใหม่

   โดยพ ัฒนาตามแนวทางซอฟต์แวร์ระบบเปิ ด หรือ Open Source ซงึ่
         ั้  ้       ี    ิ ์
สามารถนาไปติดตงและใชงานได้โดยไม่เสยค่าลิขสทธิใดๆ และจะได้ร ับการ
                          ื่
สน ับสนุนจากทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร ตลอดไป

     ี่ ้
เทคโนโลยีทใชสาหร ับระบบใหม่

  •  Operating System : Windows / Linux
  •  Programming Language : JAVA 2 Standard Edition (J2SE 6.0)
  •  Database Management System : MySQL4.1 or Later
                            CONFIDENTIAL
      ระบบใหม่โปรแกรม


Application using :-
-Java 2 Standard Edition (J2SE 6.0)

-NetBeans 5.5

-iReport 2.0 and JasperReports

-Java Database Connectivity (JDBC)                   CONFIDENTIAL
         ระบบใหม่โปรแกรม

ขอบเขตการทางานของระบบใหม่
•  ทางานบนระบบเครือข่ายในล ักษณะ Client / Server
•               ่
  ทางานได้บนระบบปฏิบ ัติการทีหลากหลาย(Windows /Linux)
•           ่
  ขจ ัดปัญหาต่างๆ ทีพบในระบบเดิม
•  สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมได้โดยอ ัตโนม ัติ
                         CONFIDENTIAL
แผนการดาเนินการ
ระยะที่ 1 ปี งบประมาณ 2550


•                  ้
  พ ัฒนาระบบงานหล ักได้แก่ ข้อมูลพืนฐานและการให้บริการในสถานี
                    ่ ่
  อนาม ัยหรือ PCU และระบบรายงานทีเกียวข้อง

•          ิ ั้         ้      ้ ่
  เดือน กย 50 ได้ตดตงและทดสอบการใชงานระบบ ในพืนทีนาร่อง
             ี           ิ
  สถานีอนาม ัยแกเปะ ต.เชยงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสนธุ ์
                          CONFIDENTIAL
แผนการดาเนินการ
ระยะที่ 2 ปี งบประมาณ 2551


•          ่  ่              ั้
  พ ัฒนาระบบงานฯ สวนทีเหลือให้ครอบคลุมความต้องการทงหมด

•    ั้      ้
  ติดตงและทดสอบการใชงานระบบ

•  มิ.ย-ก.ค 51 แจกจ่ายโปรแกรมฯ สาหร ับจ ังหว ัด ( สถานีอนาม ัย
            ่     ้
  PCU ) และหน่วยงานทีสนใจ นาไปใชงาน
                            CONFIDENTIAL
  JHCIS ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ดังนี้

•   ระบบงานข้อมูลประชากร

•            ้่
   ระบบงานเวชระเบียนผูปวยนอก

•   ระบบงานตรวจร ักษา

•   ระบบงานจ่ายยา

•   ระบบงานอนาม ัยโรงเรียน

•   ระบบงานวางแผนครอบคร ัว

•   ระบบงานอนาม ัยแม่และเด็ก

•   ระบบงานดูแลมารดาและทารกหล ังคลอด


                     CONFIDENTIAL
ระบบใหม่โปรแกรม
         CONFIDENTIAL
ระบบใหม่โปรแกรม
         CONFIDENTIAL
ระบบใหม่โปรแกรม
         CONFIDENTIAL
ระบบใหม่โปรแกรม
         CONFIDENTIAL
ระบบใหม่โปรแกรม
         CONFIDENTIAL
ระบบใหม่โปรแกรม
         CONFIDENTIAL
        พ ัฒนาโดย
     ่
    กลุมพ ัฒนาการบริหารข้อมูล

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสารื่
   สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
     อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000

โทร 025901200, 025901204, 025901209
                    CONFIDENTIAL
Questions and answers
          CONFIDENTIAL

								
To top