PENGHARGAAN by OiUN3uV

VIEWS: 147 PAGES: 32

									              ISI KANDUNGAN
BIL      PERKARA                   M/S


BAB 1     PENDAHULUAN
    1.1  Pengenalan                  1
    1.2  Pernyataan Masalah              5
    1.3  Soalan Kajian                 7
    1.4  Kesignifikan Kajian              8
    1.5  Batasan Kajian                9
    1.6  Carta Alir                  10


BAB 2     TINJAUAN LITERATUR
    2.1  Minat Pelajar Terhadap Matematik       11
    2.2  Hubungan Minat Dengan Bahan Bantu Mengajar  13
    2.3  Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar        15
    2.4  Jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar       17


BAB 3     METODOLOGI
    3.1  Reka bentuk Kajian              18
    3.2  Instrumen Kajian               19
    3.3  Sampel kajian                 22
    3.4  Prosedur Kajian                22
    3.5  Analisis Data                 23
                                 1
                   PENGHARGAAN


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.Alhamdulillah, syukur
ke  hadrat  Ilahi  yang  telah  mengurniakan  rahmatNya  sehingga  dapat  saya
menyempurnakan penulisan ilmiah ini dengan jayanya.Terlebih dahulu saya ingin
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga
kepada penyelaras penulisan ilmiah ini iaitu Prof Supli Rahim selaku penyelia di atas
segala bimbingan, teguran dan nasihat yang diberikan sepanjang saya menyempurnakan
tugasan ini. Ribuan terima kasih juga kepada Prof Madya Dr Zakaria BinAbdul Rahman
yang merupakan pensyarah penyelidikan dengan memberi panduan serta tip-tip yang berguna
untuk menyiapkan tugasan ilmiah ini.
    Ribuan terima kasih jua buat rakan-rakan di UPSI dan juga kepada orang
perseorangan yang turut membantu secara langsung mahupun tidak langsung dalam
menjayakan penulisan ini.Sekali lagi saya memanjatkan doa kesyukuran ke hadrat Ilahi,
agar segala usaha yang disumbangkan diberkati oleh Allah s.w.t di dunia dan akhirat.
Sekian,terima kasih.
                                           2
                   ABSTRAK


Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat hubungan di antara penggunaan Bahan
Bantu Mengajar dengan minat pelajar terhadap subjek Matematik. Di samping itu, ianya
juga untuk memastikan apakah ciri-ciri serta jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang
berupaya menarik minat pelajar. Kajian ini akan dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan
Jati,Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Sampel kajian yang akan di gunakan terdiri daripada 36
orang pelajar Tahun 5. Instrumen kajian yang akan digunakan untuk mengukur minat
pelajar terhadap matematik ialah dalam bentuk soal selidik. Kaedah deskriptif, di mana
ujian statistik akan diguna bagi mendapatkan min dan sisihan piawai. Dapatan kajian,
menunjukkan wujudnya hubungan yang positif di antara penggunaan Bahan Bantu
Mengajar dengan minat pelajar. Oleh itu, Bahan Bantu Mengajar merupakan salah satu
cara untuk memotivasikan minat pelajar terhadap matematik. Dalam pemilihan bahan
pula, faktor ciri dan jenis Bahan Bantu Mengajar juga perlu diambil kira dan diberi
perhatian oleh pihak guru.
                                          3
                     BAB 1
                  PENDAHULUAN


Bab ini akan mengutarakan secara umum mengenai suasana pendidikan hari ini di
Malaysia. Fokus utama perbincangan ialah tentang minat pelajar dan perkaitannya
dengan penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh guru-guru matematik. Di dalam bab
ini juga akan dipaparkan pernyataan masalah, soalan kajian, kesignifikan kajian serta
batasannya.


1.1 Pengenalan


Cabaran ke 6 wawasan 2020 yang berbunyi mewujudkan masyarakat saintifik dan
progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan dasar pandang ke
hadapan yang bukan sahaja menjadi penggunaan teknologi, tetapi juga penyambung
kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan. Ini besesuaian dengan harapan
untuk membina negara yang maju dan rakyat yang berketrampilan dalam pelbagai
bidang. Oleh itu penguasaan matematik menjadi tunjang ke arah matlamat tersebut. Ia
juga penting dalam melahirkan generasi yang mampu menguasai bidang sains dan
teknologi yang akan membawa negara menuju ke era globalisasi. Kemahiran dalam mata
pelajaran ini membolehkan seseorang menceburi pelbagai bidang seperti ekonomi,
kejuruteraan, perniagaan, sains komputer dan teknologi.


    Memang tidak dinafikan lagi bahawa pengetahuan matematik amat berguna
dalam kehidupan seharian. Tidak kira siapa pun diri kita, baik suri rumah, nelayan,
arkitek lebih-lebih lagi sebagai pelajar.Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab para
pendidik dan pelajar sendiri untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran
matematik di sekolah berjaya. Namun begitu pada masa kini, kita dapati masih ramai
murid yang tidak seronok atau berminat untuk mempelajari mata pelajaran matematik
walaupun pelbagai bahan bantu mengajar telah digunakan dengan sepenuhnya oleh guru.
Mereka akan cuba mengelakkan diri dari menghadiri kelas-kelas matematik. Adalah
menjadi matlamat dan kehendak Kurikulum Baru Sekolah Rendah                                            4
(KBSR) untuk membentuk dan melahirkan murid yang aktif, kreatif, inisiatif, inovatif
dan berilmu pengetahuan. Oleh itu selain penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata
pelajaran, aktiviti-aktiviti yang boleh menambahkan kemahiran pelajar adalah satu
perkara yang tidak boleh dinafikan kepentingannya. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar
dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu alternatif dalam usaha menjayakan
agenda tersebut.


Guru seharusnya kreatif dalam pengajaran mereka supaya dapat menarik minat pelajar
terhadap proses pembelajaran. Peranan guru adalah penting untuk mewujudkan kreativiti
di dalam bilik darjah. Leonard M.S et al (1996, m.s. 47) telah menyatakan bahawa; “
kreativiti di dalam bilik darjah boleh dan seharusnya memimpin murid-murid supaya
lebih berminat dan mengambil bahagian dalam pengalaman dan pengajaran. Di antara
hasil-hasil yang boleh dari persekitaran kreatif dalam bilik darjah ialah:
_ Pertambahan minat murid-murid dalam mata pelajaran yang diajar.
_ Murid-murid boleh mempelajari cara bekerjasama antara satu sama
lain.
_ Murid-murid akan mengembangkan keyakinan diri dalam
pembelajaran dan anda sebagai seorang guru akan menyukai kerja
anda.”


Berdasarkan apa yang dinyatakan itu, maka sudah tentulah amat penting sekali bagi guru-
guru matematik untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang kreatif serta sesi
pengajaran yang menarik. Ini akan menarik minat murid untuk terus belajar dengan
penuh keyakinan.


Fungsi utama Bahan Bantu Mengajar adalah bagi memudahkan para pelajar memahami
isi pengajaran. Bahan Bantu Mengajar yang berkesan haruslah dapat membantu proses
pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang mempunyai daya kreativiti, bijak memilih
bahan yang sesuai dan kaedah pengajaran yang terbaik agar ianya berkesan. Walaupun
pada masa-masa tertentu pelajar-pelajar memahami pengajaran guru, namun keperluan
                                           5
kepada Bahan Bantu Mengajar adalah penting tidak kira sama ada bahan yang digunakan
bahan elektronik atau bukan elektronik.


Antara perkara penting yang perlu diperhatikan ialah sejauh manakah alat berkenaan
dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. Keberkesanan Bahan Bantu
Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik penggunaannya
dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et.al, 1996, m.s 145). Antara jenis-jenis BBM
itu boleh dibahagikan kepada dua iaitu:


Peralatan elektronik seperti komputer, televisyen, radio dan sebarang alat audio
video.Peralatan bukan elektronik seperti peta, carta, surat khabar, bahan manipulatif,
tangram, papan paku, bongkah kayu dan sebagainya. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar
dapat mengatasi masalah seperti disiplin pelajar, kekurangan masa, kawalan kelas, dan
kurang minat pelajar terhadap pengajaran guru. Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja
dapat meningkatkan rasa ingin tahu di kalangan pelajar, bahkan dapat menambahkan
variasi kepada teknik pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.


Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah, pelbagai Bahan Bantu Mengajar digunakan
sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan
berkesan (Yusup Hashim, 1997, m.s 16). Mok Soon Sang (1996, m.s 58), pula
mengatakan bahawa penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam proses pengajaran adalah
amat penting. Ini kerana ia dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan
mudah, cepat serta menarik. Bahan Bantu Mengajar yang disediakan mestilah
bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Manakala isi kandungan
haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang hendak diajar.


Pada amnya,cara menggunakan Bahan Bantu Mengajar hendaklah diuruskan dengan
betul dan cekap supaya pelajar dapat memahami dan mengekalkan konsep atau fakta
matematik dalam ingatan mereka (Musa Daia, 1992, m.s 72). Selain sebagai bahan
tambahan kepada penyampaian pengajaran secara lisan oleh guru,penggunaan Bahan
Bantu Mengajar sebenarnya turut memberi peluang kepada pelajar memperolehi                                           6
pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria, iaitu deria penglihatan, deria sentuh,
dan deria pendengaran (Mok Soon Sang, 1996, m.s.162). Senarai Bahan Bantu Mengajar
yang dapat digunakan oleh guru matematik tidak terbatas. Ia hanya terhad oleh inisiatif
dan kreativiti guru. Bahan Bantu Mengajar matematik atau bahan manipulatif yang biasa
digunakan dalam pembelajaran
matematik termasuklah:


a. Bahan-bahan pembilang seperti manik-manik berwarna, blok-blok kayu pelbagai
bentuk, penyedut minuman, butang, kayu aiskrim dan sebagainya.
b. Bahan berbentuk kertas seperti kad, carta, kertas graf dan sebarang kertas.
c. Alat-alat pengukuran seperti cawan mainan, tin dan botol.
d. Alat permainan dan teka teki matematik.
e. Alat elektronik seperti computer, kalkulator dan internet
f. Model-model pertalian geometri seperti papan paku atau geoboard,
tangram, model geometri kayu ataupun plastik.
                                           7
1.2 Pernyataan Masalah


Matematik penting dan berguna untuk kehidupan seharian dan kerjaya pada masa depan
pelajar.Hampir semua pelajar menganggap Matematik adalah suatu sujek yang sukar dan
abstrak. Para guru juga merasakan pengajaran Matematik sebagi suatu cabaran besar.
Mengapakah keadaan begini berlaku?


Adakah isi kandungan matematik memang sukar dan abstrak sehingga dianggap hanya
sesuai untuk segolongan pelajar yang berkebolehan tinggi sahaja? Atau adakah cara
penyampaian dan pengajaran guru yang menyebabkan matematik sukar dan kurang
diminati oleh kebanyakan pelajar? Pembelajaran matematik tidak sepatutnya menjadi
suatu pengalaman yang berbentuk 3B, iaitu membosankan, membingungkan dan
memberatkan pelajar kita.Pengajaran matematik juga bukanlah suatu tugas yang sukar
dan berat kepada guru. Pendidikan matematik pada peringkat sekolah rendah dan
menengah bercorak pendidikan asas. Walaupun terdapat beberapa konsep matematik
yang abstrak, namun begitu kebanyakkan konsep dan kemahiran yang diajar adalah asas
dan diperlukan dalam kehidupan harian kita. Oleh itu, pembelajaran matematik
sepatutnya dijadikan sebagai satu pengalaman yang seronok dan mencabar kepada semua
pelajar. Di antara sebab mengapa tanggapan negatif terhadap matematik ini terjadi,
mungkin disebabkan faktor pelajar kurang minat. Para guru sentiasa berusaha mencari
rangsangan yang dapat menimbulkan perasaan atau kepuasan yang menyenangkan dalam
diri pelajar. Bagi tujuan ini, penggunaan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran,
serta latihan yang berperingkat-peringkat, bermakna dan sesuai dengan kebolehan,
pengalaman dan minat pelajar perlu diambil kira. Ini supaya minat pelajar dapat
dikekalkan selama yang diperlukan baginya untuk menguasai idea atau isi pelajaran
tertentu. Antara perkara penting yang perlu diperhatikan ialah sejauh manakah alat
berkenaan dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. Keberkesanan Bahan
Bantu Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik
penggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et.al, 1996, m.s 145).
                                          8
Seseorang guru haruslah sedar bahawa pelajar-pelajar mempelajari sesuatu dengan cara
berlainan dan kadar kecekapan yang berbeza-beza (Habibah Alias dan Rahil Mahyuddin,
1990, m.s. 292). Oleh itu guru haruslah peka ketika memilih jenis Bahan Bantu Mengajar
dengan memastikan ia memenuhi ciri-ciri yang sepatutnya.


Manakala Bahan Bantu Mengajar yang baik dan sesuai sepatutnya memenuhi ciri-ciri
berikut:
a. Berkait dengan isi kandngan pelajaran yang diajar dan hasil yang diharapkan.
b. Menggunakan seberapa banyak deria yang mungkin.
c. Tahan lama,,pengukuhan itu haruslah seimbang dengan kos yang diperlukan dalam
penggunaannya.
d. Dibuat dengan perincian yang tepat.
e. Berkualiti tinggi supaya bahagiannya tidak mudah pecah ataupun hilang.
f. Rupa bentuk dan warna yang menarik
g. Mudah dijaga dan kos jagaannya munasabah
h. Sesuai dengan kemudahan yang ada di sekolah.
i. Mudah diubah alih dan dipasang semula.
j. Fleksible dan pelbagai guna.
k. Operasinya mudah
l. Cukup besar supaya semua pelajar dapat melihatnya apabila digunakan semasa
demonstrasi dalam kelas.


Ini bagi memastikan minat pelajar dapat terus dikekalkan. Penggunaan Bahan Bantu
Mengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran
yang menyeronokan. Seterusnya dapat membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran
seperti yang telah dirancangkan. Minat boleh dianggap sebagai daya pengerak yang
mendorong kita supaya memberi perhatian kepada seseorang, sesuatu benda atau
kegiatan atau ianya boleh merupakan pengalaman yang berpengaruh dan telah dirangsang
oleh kegiatan itu sendiri (Crow dan Crow, 1983, m.s. 90). Dalam konteks pengajaran
Matematik,  keberkesanannya   akan  diperolehi  dengan  melibatkan  keseluruhan
pancaindera, iaitu deria lihat, dengar, sentuh, hidu dan rasa. Penglibatan deria-deria                                           9
tersebut hanya dapat berlaku secara serentak jika pelbagai Bahan Bantu Mengajar
digunakan dalam pengajaran (Fatimah Ali,, 1980, m.s. 165).


Kepentingan bantuan Bahan Bantu Mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
sering diperkatakan . Selain itu, ia juga dikatakan mampu mempelbagaikan teknik belajar
yang lebih berkesan dan boleh membantu aktivitiaktiviti pembelajaran agar tidak
membebankan guru dan murid. (Abdul Rahman, 1997, m.s. 254). Bahan Bantu Mengajar
merupakan alat yang dapat membantu guru meningkatkan proses pengajaran dan
menyediakan sumber untuk pembelajaran. Jadi peranan Bahan Bantu Mengajar ialah
untuk memenuhi kedua-dua proses ini bagi meningkatkan proses komunikasi,
menyediakan pelbagai kaedah atau teknik mengajar bagi meningkatkan motivasi pelajar
dan melahirkan masyarakat yang bermaklumat serta berfikiran kritis dan kreatif (Yusup
Hashim, 1998, m.s, 287).


.1.3 Soalan Kajian


Dalam menyelesaikan masalah kajian ini, penyelidik akan cuba mengenalpasti
perkara-perkara seperti yang disenaraikan di bawah ini.


1. Apakah hubungan antara penggunaan Bahan Bantu Mengajar dengan
minat pelajar tahun lima terhadap matematik.
2. Apakah ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar dapat
mempengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran Matematik
                                          10
1.4 Kesignifikan Kajian


Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM) menekankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajaran. Dalam
konteks pelajaran matematik KBSR khasnya, penggunaan Bahan Bantu Mengajar
memainkan peranan penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru
merancang aktiviti yang menggunakan Bahan Bantu Mengajar untuk menyampaikan
konsep matematik dengan lebih berkesan. Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat
memberikan kesedaran kepada guru-guru matematik khususnya dan pihak-pihak lain agar
memberikan perhatian dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap kepentingan Bahan
Bahan Mengajar dalam pengajaran matematik.


Menurut Omar Hamalik (1982,m.s.79 ) menjelaskan bahawa kemajuan teknologi moden
sekaligus mengajak kita mengubah sikap dan menyedari akan pentingnya Bahan Bantu
Mengajar sebagai memenuhi tuntutan kurikulum dan peningkatan kemampuan pelajar.
Hasil dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat:


a. membantu pengkaji memperbaiki kelemahan diri sendiri berhubung
dengan penggunaan Bahan Bantu Mengajar untuk dimanfaatkan kepada pelajar yang
dibimbing.
b. Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan guru-guru matematik tentang
pentingnya penggunaan Bahan Bahan Mengajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Selain itu membentuk guru supaya lebih kritis dan kreatif dalam
pembinaan dan pemulihan Bahan Bahan Mengajar yang sesuai dengan minat pelajar yang
dibimbing.
c. Memberi gambaran yang jelas tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar kepada
pihak sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negara dan Kementerian
Pendidikan Malaysia. Justeru itu satu perancangan yang lebih teliti dapat dirangka seperti
menganjurkan kursus yang bersistematik kepada para guru untuk menyalurkan
pengetahuan tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar di kalangan guru-guru
matematik khasnya.                                            11
1.5 Batasan Kajian
Kajian ini hanyalah difokaskan kepada mata pelajaran Matematik Tahun Lima
sahaja.Respondennya terdiri dari pelajar-pelajar Tahun Lima, 2009 yang sedang belajar
di Sekolah Kebangsaan Jati, Jelapang, Ipoh, Perak. Sekolah ini adalah merupakan sebuah
sekolah rendah yang terletak kira-kira 20 km dari bandar Ipoh. Pelajarnya adalah terdiri
dari anak-anak penduduk tempatan yang terdiri dari pelbagai bangsa iaitu melayu,india
dan cina . Pemilihan yang dibuat adalah secara rawak. Responden yang akan dijadikan
sampel dalam kajian ini adalah memperolehi kemudahan asas yang sama.
Memandangkan sekolah yang dipilih adalah terhad kepada sebuah sekolah sahaja maka
segala kenyataan dan dapatan yang diperolehi hasil dari penyelidikan ini adalah hanya
boleh digunapakai dalam kajian ini sahaja.
                                           12
1.6 Carta Alir
                        MINAT
                        PELAJAR               FAKTOR                  FAKTOR
               LUARAN                 DALAMAN      BAHAN
      BANTU             PERANAN     MOTIVASI          KESIHATAN
      MENGAJAR            GURU/IBU
                      BAPA
                     PAAPABAPA
             PERSEKITARAN   BAPA           DIRI SENDIRI
                        KRITERIA
                       PEMILIHAN
                         BBM


         TEPAT
         DENGAN                               SAIZ MUDAH
         TAJUK                                DILIHAT&
                                           MENARIK

              PELBAGAI               TAHAN
             PENGGUNAAN             LAMA/EKONOMI
                       MUDAH
                       DISIMPAN
                                                 13
BAB 2
TINJAUAN LITERATUR
Dalam bab ini,akan dibincangkan tentang kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji
sebelum ini. Banyak kajian dan penulisan mengenai hubungan di antara penggunaan
Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar. Minat yang mendalam dalam mata
pelajaran matematik memainkan peranan yang penting terhadap pencapaian dalam
bidang matematik. Juga kajian-kajian mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis Bahan Bantu
Mengajar yang digunakan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.


2.1 Minat Pelajar Terhadap Matematik
Minat boleh menentukan kecemerlangan atau kemunduran seseorang pelajar di dalam
matematik (“Minat tentukan", 2002, m.s. 1). Akibat tidak berminat terhadap matematik,
sudah tentulah murid tersebut tidak akan memberikan tumpuan yang sepenuhnya
terhadap pengajaran guru di dalam kelas. Mereka juga tidak akan menyiapkan kerja atau
latihan yang diberi oleh guru untuk disiapkan sama ada di dalam kelas mahu pun di
rumah dan sebagainya.


Dalam  kajian  yang  dilakukan  oleh  pensyarah  matematik  Baharudin  Omar,
Kamarulzaman Kamaruddin dan Nordin Mamat dari Universiti Pendidikan Sultan Idris
(tahun tidak dinyatakan, dalam Norazila Ariff & Norazlina Yusop, 2003, m.s. 12) ,
menunjukkan kurangnya minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik adalah
berpunca daripada anggapan mereka yang mengatakan bahawa matematik itu susah.
Persepsi negatif ini menyebabkan mereka tidak memberi peluang kepada diri untuk
menerima mata pelajaran itu sebagai suatu yang mudah untuk difahami. Adnan Khamis
(1986, m.s. 22) juga menyokong kenyataan ini. Kajiannya menunjukkan bahawa pelajar
tidak suka belajar matematik kerana matematik merupakan satu mata pelajaran yang
sukar dan membosankan. Bagi mengatasi masalah ini, pelajar mempelajari matematik
secara hafalan. Akibatnya, ramai pelajar hilang minat untuk belajar matematik. Kesannya
pencapaian terhadap matematik kurang memuaskan. Sementara itu, Crow dan Crow
(1986, dalam Ismail Abd. Hamid, 1999, m.s 18 ) pula menyatakan minat sebagai punca
kepada sesuatu kegiatan dan hasil dari penyertaan dalam kegiatan itu. Oleh itu minat                                          14
yang sedia ada pada seseorang disertai dengan motivasi, akan meningkatkan daya
usahanya untuk mempertingkatkan lagi minat dalam sesuatu perkara.


Pendapat ini disokong oleh Russel (1968, dalam Norazila Ariff & Norazlina Yusop,
2003, m.s. 11) yang mengatakan bahawa minat berkembang daripada aktiviti yang
memuaskan dan mereka berkecenderungan untuk merangsang daripada aktivitiaktiviti
seterusnya. Pembelajaran boleh diperolehi daripada pengalaman dan ini adalah
dipengaruhi secara terus oleh minat seseorang di dalam proses ini. Minat yang
bersungguh-sungguh dipercayai boleh memampasi kekurangan beberapa poin di dalam
kecerdasan. Perkara ini boleh dipertingkatkan dengan penyertaan dan dorongan ibu bapa,
guru-guru dan rakan-rakan di dalam proses pembelajaran.


Kajian yang dijalankan oleh Dungan dan Thurlow (1989, dalam Ismail Abd.Hamid,
1999, m.s. 21) mendapati bahawa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelajar
meminati mata pelajaran matematik iaitu apabila mereka memahami mata pelajaran itu,
apabila mereka mendapat markah yang tinggi atau pengalaman berjaya menyelesaikan
masalah dalam matematik, apabila mereka meminati guru yang mengajar matematik dan
apabila  terdapat  topik  atau  aktiviti  yang  baru,  pelbagai,  menarik  dan
menyeronokkan.Sementara itu, dalam satu kajian yang dijalankan oleh Adnan Khamis
(1986, m.s. 43) pula berpendapat bahawa minat seseorang memainkan peranan yang
penting dalam mempelajari matematik. Menurut beliau, matematik merupakan satu mata
pelajaran yang kompleks dan berturutan dari mudah kepada sukar. Pelajar perlu memberi
tumpuan sepenuhnya dan berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya konsep yang
diajar dapat difahami dan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan.
Biasanya pelajar yang memperolehi markah yang baik adalah mereka yang memberikan
tumpuan sepenuhnya dalam kelas dan berminat dalam mata pelajaran ini. Kegagalan
pelajar membuktikan bahawa penguasaan mereka lemah dan kurang meminati subjek
tersebut. Menurut George (1990, dalam Ismail Abd. Hamid, 1999, m.s. 23) minat yang
tinggi dalam matematik memainkan peranan penting terhadap pencapaian pelajar dalam
matematik. Dapatan kajiannya menunjukkan 72% pelajar menunjukkan minat yang
sangat sedikit dalam matematik dan dengan itu kebolehan mereka dalam matematik                                          15
sangat mengecewakan. Apabila pelajar hilang minat terhadap matematik, mereka
mungkin secara automatik hilang kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Kekurangan minat akan mengarah kepada kegagalan.


Tang Ching Tong (1992) menjalankan satu kajian yang bertujuan untuk melihat sejauh
mana hubungan minat terhadap pencapaian dalam matematik. Beliau menggunakan 80
orang pelajar tingkatan 4. Hasil yang diperolehi pelajar jurusan sains lebih berminat
terhadap matematik berbanding pelajar jurusan sastera. Dapatan kajian menunjukkan
bahawa pelajar yang minat terhadap matematik akan memperolehi pencapaian yang
tinggi. Beliau juga menyatakan, minat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
pencapaian kerana terdapat hubungan positif antara minat terhadap matematik moden
dengan pencapaian dalam matematik.


2.2 Hubungan Minat Dengan Bahan Bantu Mengajar


Secara amnya, pelajar merasakan bahawa pengajaran guru lebih menarik jika guru itu
menggunakan Bahan Bantu Mengajar. Melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar,
seseorang guru itu lebih bersedia dan lebih kreatif untuk menyampaikan pelajarannya
dengan baik (Kamal et.al, 1987, m.s. 227). Dale (1963, m.s. 218 ), telah menyatakan
tujuh nilai penting tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar :


1. merangsang minat yang tinggi di kalangan pelajar dan minat satu faktor yang penting
dalam pembelajaran mereka.
2. Menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran
dan oleh itu mengurangkan berbagai-bagai gerak balas lisan daripada pelajarnya.
3. Membekalkan satu dasar untuk perkembangan pembelajaran pelajarpelajar dan oleh itu
menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal.
4. Menyediakan pengalaman yang tidak dapat diperolehi dengan mudahnya melalui cara
lain dan menolong menjadikan pembelajaran pelajar-pelajar lebih mendalam dan
pelbagai.
                                          16
5. Menolong dalam kefahaman, oleh itu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan
kata.
6. Menawarkan pengalaman yang sebenar dan dengan demikian merangsangkan kegiatan
seorang pelajar.
7. mendorong pelajar untuk menyiasat dan dengan demikian menambahkan bacaan
sukarela.


Para pendidik perlu berubah daripada cara pengajaran tradisional yang masih diamalkan
oleh sesetengah guru dalam aspek pengajaran pembelajaran perlu dikaji semula dan
diubahsuai jika perlu. Semua jenis pembelajaran dan pengalaman yang diperolehi adalah
melalui deria. Menurut Kamaruddin (1986, m.s.214), Bahan Bantu Mengajar merupakan
segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan
pengajaran di bilik darjah. Alatan mengajar ini tidak terhad kepada buku-buku teks,papan
tulis dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan
dalam pengajaran dan sebagainya.


Hasil dari kajian Mohd Sharif Abdul Manaf (1994, dalam Omar Drahman, 1997 m.s.18 ),
mendapati penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menimbulkan
kesan positif seperti;
1. Proses pengajaran menjadi lebih baik dengan penggunaan media pengajaran.
2. Pembelajaran berkesan dalam masa yang singkat.
3. Membantu mencapai objektif pengajaran.
4. Pelajar lebih berminat dengan pengajaran dan pengajar.
Ini diikuti dengan kajian Naim Ahmad (1989, m.s. 64), merumuskan hasil kajiannya
tentang keberkesanan media pengajaran kepada pengajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
a. Media pengajaran dapat membantu meningkatkan keupayaan ingatan semasa
menyampaikan pelajaran.
b. Dapat membantu pengajar mengubah teknik dan kaedah pengajaran.
c. Dapat menjelaskan konsep pelajaran dengan berkesan.
                                           17
d. Mempelbagaikan media pengajaran boleh menimbulkan minat yang berterusan kepada
pelajar.
e. Menjimatkan masa pengajar.
f. Media pengajaran mendorong daya kreativiti pengajar dengan pelajar.
Mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Rulon dan Arnspinger (1983, dalam
Mohamad Lebai Ishak, 1998, m.s. 20), mendapati bahawa penggunaan Bahan Bantu
Mengajar boleh merangsangkan pemikiran dan pemahaman serta lebih banyak isi
pelajaran yang boleh diterima oleh seorang pelajar.


2.3 Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar
Proses untuk menyediakan atau memilih Bahan Bantu Mengajar yang bersesuaian tidak
sepatutnya diabaikan. Ini bagi memastikan segala Bahan Bantu Mengajar yang digunakan
oleh guru mahupun pelajar mesti membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. Beberapa
kajian telah turut dijalankan dalam memastikan ciri-ciri yang sesuai. Di sini diturunkan
beberapoa kajian yang berkaitan dengan ciri-ciri bahan yang akan digunakan sewaktu
pengajaran pembelajaran.


Sebagai panduan am, Abdul Rahim ( 1989, dalam Zaiton Zainal, 1991, m.s. 12), telah
menyenaraikan beberpa ciri penting dalam membuat pemilihan media pengajaran.
Menurut beliau kesesuaian dari segi tajuk, bahasa, kandungan dan pengalaman pelajar itu
sendiri adalah penting. Begitu juga fakta yang dikemukakan haruslah kemas kini, tepat,
tidak berat sebelah dan logik. Teknik seperti bunyi yang jelas, saiz penglihatan dan warna
harus juga diambil kira. Beliau turut menekankan ciri fizikal seperti selamat digunakan,
mudah digunakan dan disimpan,tahan lasak, ringkas dan sentiasa kemas kini. Bahan-
bahan ini adalah lebih baik jika boleh dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Kesemua
aspek ini amat berguna kepada guruguru kerana beliau banyak menekankan cara
pemilihan yang tepat.
                                            18
Kepentingan ciri Bahan Bantu Mengajar ini juga dijelaskan oleh Razali (1990, dalam
Zaiton Zainal, 1991, m.s.15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti
berikut:
1. tepat dengan tajuk
2. tahan lama dan ekonomi
3. saiz yang mudah dilihat serta menarik perhatian pelajar
4. mudah disimpan
5. kepelbagaian penggunaan.
Kajian berkaitan penggunaan warna di dalam penyediaan Bahan Bantu Mengajar juga
telah dijalankan oleh Barry ( 1976, dalam Suzita Mohd Resad, 2002, m.s. 21). Kajian
Barry ialah tentang keberkesanan arahan dan gambar berwarna yang realistik dan bukan
realistik. Di mana dalam kajian ini, beliau telah menguji dua teori yang berlainan tentang
kepentingan warna dalam pembelajaran dengan alat pandang. Hasil kajian beliau
mendapati warna memberi suatu demensi untuk pemahaman yang lebih, iaitu pelajar
dapat sesuatu gambaran yang lebih tepat akan sesuatu bahan atau perkara dan
menyenangkan lagi penyimpanan maklumat. Manakala Fungsi warna pula adalah sebagai
kod yang menyenangkan ingatan dan mengingat kembali sesuatu imej.


Seterusnya, Noraziah (1981, dalam Zaiton Zainal, 1991, m.s. 13 ) memberi beberapa ciri
pemilihan bahan yang boleh diambil kira oleh seseorang guru iaitu bahan tersebut tidak
semestinya mahal, boleh dibuat oleh guru sahaja atau bersama pelajar dengan bimbingan
guru. Bahan itu perlulah sederhana dan mudah didapati, boleh digunakan lebih dari satu
mata pelajaran. Ia juga mudah di bawa, ringan dan mudah diganti, mudah disimpan dan
tidak merbahaya.
                                            19
2.4 Jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar
Kaedah  pengajaran  dan  pembelajaran  dengan  menggunakan   komputer  dapat
meningkatkan motivasi dan minat pelajar untuk belajar. Menurut kajian yang telah
dijalankan oleh Jonassen (1996, dalam Lim Chap Sam dan Fatimah Salleh, 2003, m.s.
75), para pelajarnya yang mendapat bahan pengajaran melalui komputer mempunyai
motivasi yang tinggi untuk belajar. Terdapat banyak perisian pendidikan matematik yang
mempunyai unsur-unsur multimedia interaktif. Unsur-unsur tersebut seperti teks, bunyi
dan gambar bertujuan membolehkan pengguna berinteraksi dengan komputer serta
menerima maklum balas daripadanya.
                                          20
BAB 3


METODOLOGI


Bab ini akan membincangkan tentang prosedur dan proses kajian yang dipilih untuk
dilaksanakan bagi mendapatkan maklumat dan data tentang masalah minat pelajar yang
perlu dipupuk melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar di Sekolah Kebangsaan Jati.
Ianya memberikan tumpuan kepada reka bentuk kajian, sample kajian, instrumen kajian, ,
prosedur kajian dan analisis data.


3.1 Reka bentuk Kajian
Reka bentuk kajian adalah bertujuan untuk mencari maklumat dan mengawal varians.
Oleh yang demikian, satu reka bentuk kajian yang kemas diperlukan untuk mendapatkan
maklumat-maklumat bagi menjawab persoalan kajian. Reka bentuk tinjauan (survey)
telah dipilih dengan menggunakan kaedah soal selidik di dalam proses kajian ini. Kaedah
tinjauan didapati sesuai dalam pengurusan kajian seperti ini kerana ia mengkaji tentang
minat responden terhadap tajuk persoalan yang dikemukakan. Selain itu ia hanya
melibatkan kerja-kerja pengumpulan data dan maklumat daripada responden-responden
yang terlibat sahaja. Kajian ini menumpukan perhatian untuk mengkaji perkaitan di
antara Bahan Bantu Mengajar dengan minat.


Kaedah soal selidik adalah satu bentuk kajian yang popular di kalangan para penyelidik.
Ini adalah kerana soalan soal selidik boleh merangkumi bidang yang luas dan boleh
dirangka dengan jelas sehingga boleh dijawab oleh responden tanpa memerlukan
kehadiran penyelidik. Melalui penggunaan soal selidik, identiti responden dapat
dirahsiakan. Ini membolehkan responden menjawab soalan-soalan berkaitan tanpa
kekangan atau keraguan. Namun begitu, langkah pengawasan yang longgar akan
menghasilkan tahap perolehan yang rendah. Penyelidik berpendapat adalah sukar untuk
mendapatkan data melalui kaedah lain kerana faktor kekangan masa dan persekitaran
yang akan dihadapi. Oleh itu penggunaan soal selidik telah dijadikan sebagai alat kajian
                                           21
kerana ianya dianggap paling sesuai dalam mendapatkan maklumat bagi usaha menjawab
persoalan yang telah ditimbulkan pada awal kajian ini.


3.2 Instrumen Kajian
Instrumen kajian ialah soal selidik. Soal selidik ini untuk mendapatkan maklumat-
maklumat mengenai kajian. Soal selidik ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian A
mengandungi 16 item berkaitan dengan hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu
Mengajar dengan minat pelajar. Item-item ini bertujuan untuk mendapatkan data
mengenai pandangan pelajar tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam menarik
minat mereka. Manakala Bahagian B, 6 item berkisar mengenai jenis-jenis Bahan Bantu
Mengajar yang dapat menarik minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran
Matematik. 4 item lagi berkenaan dengan ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar. Antara ciri-
cirinya ialah kesesuaian Bahan Bantu Mengajar dengan isi kandungan yang diajar oleh
guru, manakala kejelasan pula untuk mendapatkan maklumat mengenai adakah Bahan
Bantu Mengajar itu dapat dilihat dengan jelas oleh pelajar. Seterusnya ciri menarik
memberi erti dari segi rupa bentuk dan warna yang digunakan pada Bahan Bantu
Mengajar berkenaan. Ciri kekemasan pula, sama ada bahan itu kemas dan utuh dari segi
binaannya, iaitu tidak mudak rosak jika digunakan oleh pelajar nanti. 6 item lagi
mengenai jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar yang paling menarik perhatian pelajar bila
digunakan.


Dalam kajian ini, jenis-jenis Bahan Bantu Mengajar diklasifikasikan kepada 6
kumpulan seperti berikut:
1. bahan bercetak: buku rujukan, majalah, surat khabar dan sebagainya.
2. bahan bukan bercetak: gambar, poster, lukisan, gambarajah, peta dan sebagainya.
3. bahan 3 Dimensi: model, spesimen, bongkah dan sebagainya.
4. bahan tayangan: Projektor lutsinar(OHP), Projektor slaid, filem bergerak dan
sebagainya.
5. sistem audio: radio, perakam pita audio, piring hitam dan sebagainya.
6. system video/TV/komputer: perakam pita video, rencana, dokumentari, program TV
Pendidikan, perisian dan sebagainya.                                           22
Penggunaan Skala Likert membolehkan pengumpulan data tentang darjah persetujuan
reponden terhadap setiap item yang digunakan. Responden dikehendaki memilih dan
membulatkan pada nombor peringkatan likert yang mengandungi 4 nilai skor. Skala dan
skor adalah seperti dalam jadual 3.1 di bawah.


Jadual 3.1
Skala Pemeringkatan Likert
Aras Persetujuan Skor
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Tidak Setuju (TS) 2
Setuju ( S ) 3
Sangat Setuju (SS) 4


Jadual 3.2
Analisis skor bagi min.
Skor Min Petanda
1.00 – 2.00 Sangat Negatif
2.01   3.00 Negatif
3.01 – 4.00 Positif
4.01 – 5.00 Sangat Positif
Min yang didapati akan menunjukkan keputusan pernyataan sama ada ke arah positif atau
ke arah negatif. Jika min menunjukkan ke arah positif, maka pernyataan tersebut diterima
dan sebaliknya. Seterusnya dapatan akan dibincangkan hasil dari analisis data. Hasil
daripada perbincangan dan dapatan maka boleh dikemukakan untuk memperbaiki
keadaan sedia ada ke arah yang lebih baik. Analisis inferensi, Ujian Korelasi Pearson
digunakan bagi menentukan hubungan di antara minat pelajar dengan penggunaan Bahan
Bantu Mengajar oleh guru. Penyelidik menggunakan aras signifikan 0.01 sebagai
panduan bagi menunjukkan hubungan positif atau negatif.
                                           23
Kekuatan hubungan di antara dua pembolehubah pula ditentukan melalui nilai pekali
korelasi ( r ) yang dihasilkan. Pekali korelasi ( r ) hasil darab momen Pearson boleh
mengambil sebarang nilai di antara -1 hingga +1. Nilai pekali 1 samada positif atau
negatif menunjukkan hubungan sempurna. ( Mohd Majid Konting, 2000, m.s.469 ) Pekali
korelasi positif menunjukkan hubungan yang mengikut arah yang sama. Manakala nilai
pekali negatif yang signifikan menunjukkan hubungan yang berlawanan. Nilai pekali
negatif yang tidak signifikan menunjukkan tidak ada hubungan. Semakin besar nilai
pekali korelasi bagi faktor-faktor yang dikaji, semakin kuat hubungan di antara faktor-
faktor itu.


Jadual 3.3 menunjukkan penentuan pekali korelasi berdasarkan sumber yang
dipetik daripada Best dan Khan ( 1989, dalam Muriatun Mohd Said, 1998, m.s.21 ).
Jadual 3.3
Penentuan Korelasi Berdasarkan Pekali Korelasi (r)
Nilai ( r ) Kekuatan hubungan
0.00 hingga 0.20 Korelasi boleh diabaikan
0.21 hingga 0.30 Korelasi positif lemah
0.31 hingga 0.60 Korelasi positif sederhana
0.61 hingga 0.80 Korelasi positif kuat
0.81 hingga 1.00 Korelasi positif sangat kuat
-0.00 hingga -0.20 Korelasi negatif boleh diabaikan
-0.21 hingga -0.30 Korelasi negatif lemah
-0.31 hingga –0.60 Korelasi negatif sederhana
-0.61 hingga -0.80 Korelasi negatif kuat
-0.81 hingga -1.00 Korelasi negatif sangat kuat
                                          24
3.3 Sampel kajian
Kajian ini untuk meninjau sama ada wujud hubungan di antara penggunaan Bahan Bantu
Mengajar dengan minat dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik oleh
pelajar-pelajar tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Jati. Sampel dalam kajian ini melibatkan
40 orang responden daripada 120 orang pelajar tahun 5 di sekolah berkenaan. Sampel ini
telah di ambil secara rawak.


3.4 Prosedur Kajian
Bagi menjayakan aktiviti pengumpulan data, beberapa langkah tertentu akan diambil oleh
penyelidik. Di antaranya termasuklah memohon kebenaran dari pihak-pihak yang
berkenaan, seperti Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan pihak sekolah yang telah dipilih.
Langkah pertama yag dilakukan oleh penyelidik ialah mendapatkan surat pengesahan
daripada pejabat Fakulti Seni dan Muzik untuk menjalankan kajian tinjauan seperti mana
yang telah dirangkakan. Setelah pengesahan diperolehi, barulah langkah-langkah
selanjutnya dilaksanakan.


Langkah seterusnya ialah penyelidik akan mendapatkan kebenaran daripada Kementerian
Pendidikan Malaysia (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan), pihak
Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan akhir sekali dari pihak sekolah iaitu Guru Besar
sekolah di mana kajian ini akan dijalankan. Di antara perkara-perkara yang akan
dimaklumkan kepada pihak pentadbiran sekolah ialah menerangkan tentang tujuan kajian
ini diadakan, penglibatan responden kajian serta tarikh dan masa soal selidik akan
diedarkan.


Selepas pemilihan dibuat, pihak penyelidik akan memberikan penerangan kepada
responden yang berkenaan tentang kajian dan cara bagaimana borang soal selidik perlu
dilengkapkan. Penyelidik akan memberikan penjelasan bagi setiap item soal selidik,
supaya responden lebih memahami apa yang dikehendaki oleh item berkenaan. Set soal
selidik ini akan dikumpulkan semula setelah responden selesai menjawabnya tanpa
menghadkan masa.                                          25
3.5 Analisis Data
Soal selidik yang telah dijawab akan dipunggut oleh pengkaji secara terus daripada
responden. Sebelum data dianalisis, soal selidik disemak terlebih dahulu untuk
memastikan semua soal selidik dijawab oleh responden mengikut arahan yang diberikan.
Kesemua data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan inferens dengan
menggunakan pakej perisian SPSS.Analisis deskriptif digunakan untuk memerihalkan
hubungan di antara Bahan Bantu Mengajar dengan minat pelajar terhadap pembelajaran
Matematik. Penganalisaan data dibuat dengan mencari % , min dan sisihan piawai. Jadual
analisis skor ditunjukkan seperti di jadual 3.2.
                                          26
                   RUJUKAN
Abd. Rahman Hj. Husin. 1979. Media teknologi dan pendidikan. Jurnal Guru, Feb (1)
m.s. 22 – 26.
Adnan Khamis ( 1986 ), Pertalian Sikap Pelajar Dan Perkaitannya Dengan Pencapaian
Akademik. Jurnal Pendidikan, 10 & 11, 17-30.
Aini Hassan (1993). Pendidikan Untuk Kreativiti: Sejauh manakah kita
memahaminya? Jurnal Guru. Mei (5) m.s. 11 –15.
Dale, E. (1969). Audio – Visual Method in Teaching. New York : Holt Rinehart
and Winston.
Dayang Tiawa Awang Hamid (1996). Satu Tinjauan Untuk Melihat Keberkesanan
Penggunaan Video / Kamera Dalam Mempelajari Sifir 1 hingga 9 Bagi
Pelajar Di Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru. Tesis Sarjana. UTM.
Fatimah Ali. (1980). Media Murah untuk pengajaran: Pemilihan dan penggunaan.
Mohd Nawi Abd Rahman (1998). Kaedah Statistik. Universiti Putra Malaysia.
Habibah Alias dan Rahil Hj. Mahyuddin, (1990). Psikologi Pembelajaran. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Harun Che Su. (1981). Teknologi di bidang pendidikan. Majalah Widya, November,
Kuala Lumpur: Adabi.
Hassan Abu Bakar. 1990). Tinjauan alat dan bahan dalam pengajaran Bahasa
Malaysia. hlm. 23 – 38. Kuala Lumpur: Printing Sdn. Bhd.39
Hassan Husin dan Zalilah Ibrahim (1992).Difusi dan Budaya ABM dalam pendidikan
Sains dan Matematik: Satu Tinjauan Awal. Kertas Kerja dibentangkan pada
Seminar Pendidikan Sains dan Matematik, di UTM, 2 – 4 Mei, 1992.
Ismail Abd. Hamid (1999). Minat Matematik Bagi Murid-murid di Sebuah-Sekolah di
Daerah Kulai, Johor. Tesis Ijazah Sarjana Muda yang tidak diterbitkan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia.
Joseph Low Eng Guan. (1994). Kemahiran Berfikir Dalam Matematik. (44, 1994).
Berita Matematiki Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan
Malaysia. M.s. 22 – 34.
Kamal Basha Madarsha, et. Al. (1987). Pola Penggunaan Alat Bantu Mengajar oleh
Guru Pelatih UTM Semasa Latihan Mengajar. Kertas Kerja dibentangkan pada                                          27
Bengkel Latihan Mengajar Antara Universiti Kali Keempat, 7 – 8 Dis, 1987.
Kamaruddin Hj Husin. (1986). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Kuala
Lumpur: Longman Sdn. Bhd.
Leonard M.S, Yong Karen, L.Biratman (1996). Guru Yang Kreatif : Isu-Isu Teoririka
Dan Aplikasi Praktik. Kuala Lumpur : Arenabuku Sdn. Bhd.
Lim Chap Sam, Fatimah Salleh, Munirah Ghazali (2003). Alat Bantu Mengajar
Matematik. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Mahat Ibrahim. (1997). Penggunaan ABM dalam Pengajaran Matematik di kalangan
guru-guru Sek. Ren. Daerah Batu Pahat. Satu kajian. Tesis Sarjana Muda,
UTM. Minat Tentukan Kecemerlangan Matematik (2001-2002). Diperolehi
Ogos19,2003 daripada
http://myschoolnet.ppk.kpm.my/arkib/a_berita/2002/11_01_02.htm.
Mohd. Najib Ghafar. (1997). Asas Penyelidikan Sains Sosial, Johor:.UTM.
Mohd. Dahlan Mohd Ramli. (1992). Keberkesanan Penggunaan Alat dan Bahan
Bantu Mengajar Peserta-peserta KPK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran:
Satu Tinjauan. Mei (4) Jurnal Guru m.s. 270 –280.
Naim Hj. Ahmad. (1994). Video pendidikan: Tinjauan pendidikan Jarak Jauh Ciri
dan Penilaian, Jurnal Wawasan. Mac: m.s.57 – 65.
Norazila Ariff & Norazlina Yusop (2003). Hubungan Peranan Ibu Bapa dan Kaedah
Pengajaran Guru Dalam Mempengaruhi Minat Pelajar Dalam Pembelajaran
Matematik. Laporan Penyelidikan yang tidak diterbitkan, Universiti
Pendidikan Sultan Idris, Tanajong Malim, Perak, Malaysia.
Oemar Hamalik.(1982). Media Pendidikan Bandung: Penerbit Alumni.
Omar bin Drahman. (1997). Persepsi Pelajar Diploma perguruan Malaysia Terhadap
penggunaan Media Oleh Pensyarah Di Maktab Perguruan Batu Pahat. Tesis
Sarjana. UTM.
Rashidi Azizan & Abd. Razak Habib. (1996). Pengajaran Dalam Bilik Darjah: Kaedah
dan strategi. Kajang: Masa Enterprise.
Rohani Kasmani. (1999). Tinjauan mengenai persepsi pelajar terhadap penggunaan
ABM dalam pengajaran Matematik di Sek. Men Dato’ Mohd Yunos Sulaiman,
Pekan Nenas, Johor. UTM.                                          28
Tang Ching Tong (1992). Satu kajian mengenai perbezaan sikap dengan pencapaian
dalam matapelajaran matematik moden antara pelajar jurusan sains dan
sastera. Latihan ilmiah. UM.
Yusup Hashim. (1997). Media Pengajaran Untuk Pendidikan Dan Latihan.
Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Yusup Hashim (1998). Teknologi Pengajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.
41
                                         29
                  LAMPIRAN A
Borang soal selidik (untuk dijawab oleh pelajar)
Arahan: Jawab semua soalan di setiap bahagian. Sila bulatkan satu daripada 4 aras
persetujuan anda yang terdapat di setiap hujung pernyataan tersebut.


Rujukan pernyataan:


Aras persetujuan Skor
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Tidak Setuju (TS) 2
Setuju (S) 3
Sangat Setuju (SS) 4
Bahagian A
Hubungan minat pelajar dengan Bahan Bantu Mengajar
STS TS S SS
Contoh: Saya gembira belajar Matematik. 1 2 3 4


1. Saya sangat minat belajar Matematik bila
guru menggunakan Bahan Bantu Mengajar
semasa mengajar.                             1234
2. Saya tidak suka belajar Matematik tanpa
Bahan Bantu Mengajar.                           1234
3. Saya rasa bosan belajar Matematik sekiranya guru
tidak menggunakan Bahan Bantu Mengajar semasa
mengajar.
                                     1234
4. Saya merasa seronok belajar Matematik
dengan adanya Bahan Bantu Mengajar.                    1234
5. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh
guru menjadi motivasi kepada saya untuk
mengikuti pelajaran Matematik.                      1234                                       30
6. Saya tidak dapat menumpukan perhatian walaupun
guru menggunakan Bahan Bantu Mengajar
semasa mengajar.                   1234
7. Saya berasa seronok belajar Matematik jika guru
menggunakan Bahan Bantu Mengajar           1234
8. Bahan Bantu Mengajar yang digunakan semasa
pengajaran dapat mengekalkan minat saya pada
subjek Matematik.                  1234
9. Minat saya pada Matematik bertambah bila guru
menggunakan Bahan Bantu Mengajar dalam
pengajarannya.                    1234
10. Saya berminat membuat latihan Matematik yang
disediakan oleh guru pada lembaran kerja.      1234
11. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh guru
tidak langsung menarik minat saya pada
Matematik.                      1234
12. Pembelajaran Matematik tidak menarik dengan
penggunaan Bahan Bantu Mengajar.           1234
13. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh guru
telah mendorong minat saya untuk lebih rajin
belajar Matematik.                  1234
14 Pembelajaran Matematik menjadi lebih menarik
dengan adanya Bahan Bantu Mengajar.         1234
15. Saya minat membuat latihan Matematik yang
terdapat dalam buku rujukan selain yang diberi
oleh guru.                      1234
16. Saya berjaya menyelesaikan masalah Matematik
apabila guru gunakan Bahan Bantu Mengajar ketika
mengajar.                      1234
                            31
Bahagian B
Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar yang sesuai.
17. Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru
sesuai dengan isi pelajaran yang disampaikan.           1234
18. Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru
dapat dilihat dengan jelas.                    1234
19. Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru
menarik perhatian saya.                      1234
20. Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru
kemas dan mudah digunakan.                    1234
Saya sangat seronok jika Bahan Bantu Mengajar berikut digunakan  1234
oleh guru semasa mengajar.


Jenis BBM STS TS S SS
21. Bahan bercetak                        1234
22. Bahan bukan bercetak                     1234
23. Bahan 3D                           1234
24. Bahan Tayangan                        1234
25. Bahan audio                          1234
26. Bahan video dan komputer                   1234


*SELAMAT MENJAWAB*
*TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA*
                                  32

								
To top