Skola 2011

Document Sample
Skola 2011 Powered By Docstoc
					   Skola 2011
Ett försök att skapa en känsla av
 sammanhang, förståelse, lust
     och utmaning
Bakgrund
Internationella studier
 Skolinspektionens granskning av
matematikundervisningen i grundskola
     och gymnasieskola


     Grundskolan
     http://ncm.gu.se/media/ncm/forskning/kunskapsoversikt_n
     cm_ufm_gr.pdf

     Gymnasieskolan
     http://ncm.gu.se/media/ncm/forskning/kunskapsoversikt_n
     cm_ufm_gy.pdf
• Det tydligaste resultatet från analysen av
 klassrumsobservationerna är att
 procedurhantering är den klart vanligaste
 kompetensaktiviteten, särskilt i arbete med
 läroboksuppgifter. Den är också vanligare i skolår
 4 – 9 än i skolår 1 – 3.

• Stark positiv korrelation:
 läroboken och procedurhantering

• Stark negativ korrelation:
 läroboken och övriga kompetenser.
                Inspektion i grundskolan
Fundera på:

Hur stor andel av lektionstiden tränar
dina elever på procedurer?
   Flertalet lärare har otillräckliga
    kunskaper om kursplanen.

• Kursplanen ger lärarna svag eller obefintlig
 vägledning. Ett skäl kan vara att kursplanen är
 svår att förstå och att skolorna lägger för lite
 tid på att diskutera hur undervisningen ska
 genomföras. Flertalet lärare litar istället på att
 läroboken tolkar kursplanen på ett rimligt sätt.
   Lärare gör det onödigt svårt för
        eleverna.

• Enskilt arbete med mekaniskt räknande i läroboken
 dominerar lektionerna och gemensamma samtal om
 matematiska fenomen får för lite utrymme.
• Det finns lärare som vill förenkla för eleverna och
 därför avstår från undervisning som tränar
 problemlösning och matematisk kreativitet.
• Tyvärr får det motsatt effekt. Eleverna får sämre
 möjligheter att utveckla centrala förmågor vilket
 försvårar deras lärande på längre sikt.
  Elever får för lite utmaningar.

• Alla elever får inte den utmaning som behövs för att
 de ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.
• Dessvärre förekommer det att lärare har förutfattade
 meningar om exempelvis elevers förutsättningar på
 vissa yrkesförberedande program.
• Det finns exempel på undervisning som kan beskrivas
 som ”fördummande” och som leder till att eleverna får
 problem att förstå och använda matematik både nu
 och i framtiden.
Fundera på:

Har du någon gång bedrivit en
undervisning som en utomstående skulle
kunna beskriva som ”fördummande”?


Vilket program eller vilka elever hade du då?

Hur tänker du i så fall om att undervisningen
blev sådan?
Skillnad mellan resultat på prov och i
       slutbetyg.

• På i stort sett samtliga skolor är betygsnivån i
 kursen matematik A högre än resultatet på det
 nationella provet. Skillnaden visar att det
 finns brister i skolans kvalitetssäkring av en
 rättvis och likvärdig bedömning och
 betygsättning.
          Jesper Boesen - NCM
http://ncm.gu.se/media/mattebron/nationellmote/JesperBoesen070504.pdf  (sid 15)
 Vad hittade du under arbetets gång
som överraskade eller förvånade dig?

 Att huvuddelen av de lärarkonstruerade
 proven testar algoritmiska kunskaper.
 (alltså procedurer)
Det står i skarp kontrast mot det faktum att
80-90 procent av lärarna tycker att det
nationella provet speglar styrdokumenten väl

– men ändå så väljer man att testa helt andra
resonemang i sina egna prov.
Att lärarna öppet sa att de inte trodde att
eleverna skulle klara av vissa resonemang.


De medgav helt enkelt att även om de tyckte
att kreativa resonemang var viktiga, så
prioriterade de bort det.
Boesen drar två slutsatser av det han noterat:

• Många lärare saknar verktyg för att kunna
 konstruera prov som testar andra typer av
 färdigheter.

• Lärarna tycker inte att målen är realistiska.


http://www.skolporten.com/pdf/rikskonf_07_boesen.pdf
http://ncm.gu.se/media/mattebron/nationellmote/JesperBoesen070504.pdf
Fundera på:

Känner du igen dig och dina kollegor i de
resultat som Boesen för fram?

Hur resonerar du när det gäller t.ex.
analys och problemlösning för elever som
du betraktar knappt når nivån Godkänt?
Borlänge kommuns situation
           Svenska 2008          Matematik 2008         Engelska 2008
           Andel (%) elever med lägre,   Andel (%) elever med lägre,   Andel (%) elever med lägre,
           eller högre slutbetyg än    eller högre slutbetyg än    eller högre slutbetyg än
    2008     provbetyget           provbetyget           provbetyget
            Lägre    Lika   Högre   Lägre    Lika   Högre   Lägre    Lika   Högre
Riket, Kommunal      5,9    79,1    15,0    1,6    74,0    24,5    7,1    84,3    8,6
Riket, Fristående     6,6    76,6    16,8    2,4    74,4    23,2    8,1    82,9    9,0
Kommun, Kommunal     4,0    81,1    14,9    0,5    57,4    42,1    4,5    88,4    7,1
Kommun, Fristående     .     .     .     .     .     .     .     .     .
Kommunala skolor
Domnarvets skola     2,2    83,5   14,3     .    42,0   58,0    14,0   77,4    8,6
Forssaklackskolan    3,6    81,9   14,5     .    65,4   34,6    3,5   93,0    3,5
Gylle skola       5,4    78,9   15,7    1,2    64,0   34,8    5,3   85,2    9,5
Maserskolan       2,9    87,3    9,8    0,8    65,3   33,9     .    88,6    11,4

           Svenska 2009          Matematik 2009         Engelska 2009
           Andel (%) elever med lägre,   Andel (%) elever med lägre,   Andel (%) elever med lägre,
           eller högre slutbetyg än    eller högre slutbetyg än    eller högre slutbetyg än
    2009     provbetyget           provbetyget           provbetyget

            Lägre    Lika   Högre   Lägre    Lika   Högre   Lägre   Lika   Högre
Riket, Kommunal     4,4    77,6   18,0    1,6    77,4   21,1    5,7    83,5   10,8
Riket, Fristående    5,0    74,8   20,2    2,0    76,3   21,7    6,5    82,0   11,5
Kommun, Kommunal    4,4    71,6   24,0    0,4    72,4   27,2    2,4    86,0   11,7
Kommun, Fristående    .     37,5   62,5    .     33,3   66,7    .    75,0   25,0
Kommunala skolor
Domnarvets skola    13,8    71,3   15,0     .    75,3   24,7    7,0   80,3    12,7
Forssaklackskolan    1,9    67,1   31,0     .    72,2   27,8     .    93,7    6,3
Gylle skola       1,8    73,7   24,6    0,9    67,2   31,9    3,4   75,9    20,7
Maserskolan       0,9    82,1   17,0    0,8    75,6   23,5    0,8   87,6    11,6
Fristående skolor
Immanuelskolan (16)    .    37,5   62,5     .    33,3   66,7     .    75,0    25,0
    Föräldrars utbildningsnivå i medeltal
          2005-2009
2.25

2.20

2.15

2.10
                        Föräldrars
2.05                      utbildningsnivå
2.00                      i medeltal
1.95

1.90
Fundera på:

Vilka förutfattade meningar har du om
Domnarvets skola, Forssaklacksskolan,
Gylle skola och Maserskolan?
   Meritvärde i medeltal 2005 - 2009
220

215

210

205
                     Modell i
200                    medeltal
195

190

185                    Faktiskt i
                     medeltal
180

175
Fundera på:

Nämn två-tre saker som du tror är skäl till
varför det ser ut som det gör för
Forssaklacksskolan och Maserskolan?
Styrdokumenten
 – och deras roll
    Omfattningen av reformen

•  Ny skollag
•  Nya läroplaner i samtliga skolformer
•  Nya kursplaner i samtliga ämnen och kurser
•  Ny betygsskala
•  Nya kriterier för betygen: Kunskapskrav
•  Ny lärarutbildning, ny rektorsutbildning

       Allt blir aktuellt för er i augusti 2011
Nuvarande  Nya
          Undervisning i skolan –
           ett spänningsfält
                    Intressenter

                  Kunskapsintressen
           Inomvetenskap.         Utomvetenskap.
                   Teoretiskt     Samhälls-
                            ideologiskt Politiskt samhälle
           Vetenskaps-
           ideologiskt


   Vetenskaps-              Kunskaps-
                            (MÅL)    (huvudsakl. staten)
    samhälle
                      objekt
                            (MEDEL)
                   Empiriskt-     Praktisk- Lärarkår/lärarutb
                   metodologiskt   tekniskt


Fig 1. Intressenter och kunskapsintressen i den vetenskapliga pedagogiken


                                 Magnus Granberg, 2005
Undervisningen i skolan –
  ett spänningsfält


       Politiskt
       samhälle
 Vetenskaps
  samhälle
       Lärarkollektiven
Läroplaner i historien


      www.lararnashistoria.se
 Utdrag ur 1878 års normalplan

”Läraren är skolans själ. Skolan må vara aldrig
så väl inrättad: hon må arbeta i de ståtligaste
hus och vara aldrig så väl utrustad med
material, hon bliver dock dålig om läraren är
dålig”
Normalplanen för folkskolan - 1900
”Undervisningen ska i första rummet åsyfta att
öva barnens förmåga att behandla praktiska
uppgifter, vilkas lösning kräver klar
uppfattning och eftertanke; och övningarna
att bibringa dem nödig räknefärdighet få icke
nedsjunka till en blott mekanisk sysslande
med uträkning av vissa tal efter given regel
och uppställning”
       Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan, s. 26
        Nyare läroplaner…
•  Lgr – 62
•  Lgr – 69
•  Lgr – 80
•  Lpo – 94
•  Lgr – 11

• Den moderna svenska gymnasieskolans första läroplan
 kom 1970, sedan kom Lpf - 94. En ny kommer 2011.

• Förskolan fick sin första läroplan 1998. Dessförinnan
 var det Socialstyrelsen som beslutade i frågor kring
 förskolan (som då hette daghem). Ny kommer 2011.
    En jämförelse: Lgr80 – Lpo94
•  Tolkning och konstruktioner av grafer i
                        Eleven utvecklar sin förmåga att förstå och
  hela koordinatsystemet.
                        använda
•  Teckning, förenkling och beräkning av
  uttryck.
•  Parentesuttryck, utbrytning av faktorer  – grundläggande algebraiska begrepp,
  samt kvadreringsreglerna och        uttryck, formler, ekvationer och olikheter
  konjugatregeln behandlas, dock med
  speciellt hänsynstagande till elevernas  – egenskaper hos några olika funktioner
  mognad, intresse och behov.        och motsvarande grafer.
•  Ekvationer av första graden, även med
  obekanta i båda led samt med parenteser
  och bråktal.
•  Problemlösning med enkla ekvationer.
•  Linjära funktioner, speciellt sådana som
  anger proportionalitet. Linjära
  ekvationssystem och enkla
  andragradsekvationer, främst vid
  problemlösning och företrädesvis med
  grafisk lösning.
 Betygssystemen genom tiderna

Bokstäver – siffror – bokstäver – nya bokstäver

• Absoluta betyg –
        Relativa betyg –
              Målrelaterade betyg
De nya kursplanerna i matematik

    - en fråga om struktur
            Lpo-94
2.2 KUNSKAPER
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning.
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund
för undervisningen.
Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och
integrera kunskaper i sina olika former.
             Lgr-11
• 2.2 Kunskaper
 Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar
 sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och
 samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
 utbildning.
 Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.
 Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund
 för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna
 strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i
 helklass som enskilt.
 Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och
 integrera kunskaper i sina olika former.
         Lpo-94

Mål att uppnå i grundskolan
Skolan ansvarar för att varje elev efter
genomgången grundskola
• behärskar grundläggande matematiskt
tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,
         Lgr-11
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola

kan använda sig av matematiskt tänkande för
vidare studier och i vardagslivet,
       Apropå teknik…
Mål att uppnå (Lpo94)   Mål (Lgr11)
Skolan ansvarar för att  Skolan ska ansvara för att
varje elev efter     varje elev efter
genomgången grundskola  genomgången grundskola

kan använda        kan använda modern
informationsteknik som  teknik som ett verktyg för
ett verktyg för      kunskapssökande,
kunskapssökande och    kommunikation,
lärande          skapande och lärande
          Kursplanen (Lpo-94)
  – nuvarande rubriker (tot. Ca 1800 ord)
•  Ämnets syfte och roll i utbildningen (168)
•  Mål att sträva mot (242)
•  Ämnets karaktär och uppbyggnad (278)
•  Mål att uppnå
  Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret (345)
  Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret (131)
  Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (167)
• Bedömning i ämnet matematik
 Bedömningens inriktning (224)
 Kriterier för betyget Väl godkänt (116)
 Kriterier för betyget Mycket väl godkänt (81)
      Kursplanen (Lgr-11)
   – nya rubriker (tot. ca 2900 ord)
 Rubriklös inflygning (70)
• Syfte (320)
• Centralt innehåll
 I åk 1-3 (280)
 I åk 4-6 (330)
 I åk 7-9 (330)
• Kunskapskrav
 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 (330)
 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6 (230)
 Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 (---)
 Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 (---)
 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 (280)
 Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 (290)
 Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 (300)
     Egentligen
        – Syfte
        – Centralt innehåll
        – Kunskapskrav


Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
(obs, inga kunskapskrav, dessa tas fram av Skolverket själva)
http://www.regeringen.se/sb/d/10120/a/153487

Kursplan med kunskapskrav (Skolverkets förslag):
http://www.skolverket.se/sb/d/3719/a/19774
Syfte
• Undervisningen ska bidra till att eleverna
 utvecklar kunskaper för att kunna formulera
 och lösa problem samt reflektera över och
 värdera valda strategier, metoder, modeller
 och resultat.
• Eleverna ska även ges förutsättningar att
 utveckla kunskaper för att kunna tolka
 vardagliga och matematiska situationer samt
 beskriva och formulera dessa med hjälp av
 matematikens uttrycksformer.
Fundera över….

Hitta skrivningar i syftestexten där skolans och
lärares skyldighet att ”bädda” för lärande skrivs
fram.
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att
 • formulera och lösa    • föra och följa
  problem med hjälp av    matematiska
  matematik samt värdera   resonemang, och
  valda strategier och
  metoder,         • använda matematikens
 • använda och analysera    uttrycksformer för att
  matematiska begrepp och   samtala om, argumentera
  samband mellan begrepp,   och redogöra för
                frågeställningar,
 • välja och använda      beräkningar och
  lämpliga matematiska    slutsatser.
  metoder för att göra
  beräkningar och lösa          Grundskolan
  rutinuppgifter,
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att
 • formulera och lösa    • föra och följa
  problem med hjälp av    matematiska
  matematik samt värdera   resonemang, och
  valda strategier och
  metoder,         • använda matematikens
 • använda och analysera    uttrycksformer för att
  matematiska begrepp och   samtala om, argumentera
  samband mellan begrepp,   och redogöra för
                frågeställningar,
 • välja och använda      beräkningar och
  lämpliga matematiska    slutsatser.
  metoder för att göra    (Kommunikation)
  beräkningar och lösa
  rutinuppgifter,             Grundskolan
Fundera över…
 Hur ger jag idag
 eleverna       • använda
 förutsättningar att…  matematikens
             uttrycksformer för att
             samtala om,
• använda och analysera  argumentera och
 matematiska begrepp   redogöra för
 och samband mellan   frågeställningar,
 begrepp,        beräkningar och
             slutsatser.
              (Kommunikation)

                   Grundskolan
      Förmåga
Kompetens
    Centralt innehåll

- Exemplet ” Samband och förändring”
Åk 1-3                 Åk 4-6
  - Sortering och klassificering av
  data från undersökningar.
                     - Användning av tabeller, diagram
  - Tabeller och diagram och hur de   och grafer för att beskriva resultat
  kan användas för att beskriva     av egna och andras undersökningar.
  resultat från undersökningar.
                     - Tolkning av data i tabeller och
  - Tolkning av data i tabeller och   diagram.
  diagram.
                     - Beräkning av lägesmåtten
                     medelvärde, typvärde och median
                     samt användning av dem i
                     statistiska undersökningar.
                     - Procent och proportionalitet samt
  - Proportionella samband till     deras egenskaper. Samband mellan
  exempel dubbelt och hälften samt    begreppen skala, proportionalitet
  förstoring och förminskning.      och procent.
                     - Koordinatsystem. Strategier för att
                     välja lämplig gradering av
                     koordinataxlar.
                     - Olika typer av samband i
                     undersökningar, till exempel
                     proportionalitet.
Åk 4-6                      Åk 7-9

  - Användning av tabeller, diagram och grafer   - Användning av tabeller, diagram och grafer
  för att beskriva resultat av egna och andras   för att beskriva resultat av egna och andras
  undersökningar.                  undersökningar.

  - Tolkning av data i tabeller och diagram.     - Tolkning av data i tabeller och diagram.

  - Beräkning av lägesmåtten medelvärde,      - Strategier för att, med lägesmått och
  typvärde och median samt användning av      spridningsmått, kritiskt granska resultat av
  dem i statistiska undersökningar.         statistiska undersökningar som är relevanta
                           för elevens vardag och deltagande i
                           samhället.  - Procent och proportionalitet samt deras     - Begreppen funktion, variabel och räta
  egenskaper. Samband mellan begreppen       linjens ekvation. Representationsformer av
  skala, proportionalitet och procent.       funktioner, till exempel vardagligt språk,
                           symboler, tabeller och grafer. Relationer
  - Koordinatsystem. Strategier för att välja    mellan representationsformerna.
  lämplig gradering av koordinataxlar.

                           - Användning av funktioner och deras
  - Olika typer av samband i undersökningar,    representationsformer för att undersöka
  till exempel proportionalitet.          förändring, förändringstakt och andra
                           samband som är relevanta för
                           frågeställningar inom andra ämnen och i
                           omvärlden.
   Rubrikerna i centralt innehåll


•  Taluppfattning och tals användning
•  Algebra
•  Geometri
•  Sannolikhet och statistik
•  Samband och förändring
•  Problemlösning
       Problemlösning I
• Strategier för matematisk problemlösning i enkla
 situationer. (1-3)

• Strategier för matematisk problemlösning i
 vardagliga situationer. (4-6)

• Strategier för problemlösning i vardagliga
 situationer och inom olika ämnesområden samt
 värdering av valda strategier och metoder. (7-9)
      Problemlösning II
• Matematisk formulering av frågeställningar
 utifrån enkla vardagliga situationer. (1-3)

• Matematisk formulering av frågeställningar
 utifrån vardagliga situationer. (4-6)

• Matematisk formulering av frågeställningar
 utifrån vardagliga situationer och olika
 ämnesområden. (7-9)
      Problemlösning III


• Enkla matematiska modeller och hur de kan
 användas i olika situationer. (7-9)
        Fundera över…Välj en annan rubrik i Centralt innehåll. Välj en
”tråd” under rubriken
(en mening eller ett stycke).

Försök hitta det alltmer utvidgade innehållet i
den ”tråd” ni valt.
             (Gy; titta på 1a-2a)
Kunskapskraven
Blooms taxonomi
Nuvarande betygskriteriers
idékonstruktion

MVG                            Evaluera
                       Syntetise
                  Analysera  ra
VG
            Applicera
 G       Förstå
   Minnas
De nya kunskapskravens
idékonstruktion

A                       komplexa
  Omfattande
         generaliserar god säkerhet  samman-
  och centrala
                        hang
                        olika
C  Väsentliga   Förklarar  säkerhet   samman-
                        hang
                        enkla
   Grund-           viss
         Beskriver          samman-  …    …
   läggande         osäkerhet
E                        hang
   Minnas    Förstå   Applicera Analysera Syntetisera Evaluera
                Tillämpa
 Det får inte tillkomma en förmåga i en årskurs på ett högre
       betyg. Så här får det alltså inte se ut.
      Svenska
      Årskurs 7         E          C          A
       Mål
     Bedömning


Formulera sig och
kommunicera i tal och skrift.          XXXXXXXXX      XXXXXXXXX

Läsa och analysera
skönlitteratur och andra                       XXXXXXXXX
texter för olika syften.


Anpassa språket efter olika
syften, mottagare och      XXXXXXXXX    XXXXXXXXX      XXXXXXXXX
sammanhang.


Urskilja språkliga strukturer
och följa språkliga normer.   XXXXXXXXX    XXXXXXXXX      XXXXXXXXX

Söka information från olika
källor och värdera dessa.    XXXXXXXXX    XXXXXXXXX      XXXXXXXXX


                  Eva Färjsjö – ansvarig för implementering i Huddinge
                                            67
   Kunskapskravens uppbyggnad

•  Problemlösning (tolkning och modellering)
•  Begrepp
•  Metoder och beräkningar
•  Matematiska resonemang
•  Kommunikation
                  Exempel:
 Kunskapskrav för matematiskt
     resonemang

Först åk 3 och åk 6
Sedan för olika betyg i åk 7-9.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Bilaga_6_Alla_grundskolans_kursplaneforslag.pdf
(åk 3)
 Eleven samtalar om och redogör för beräkningar på ett
 begripligt sätt i tal och skrift med inslag av
 grundläggande matematiska begrepp och symboler.
 Genom att i samtal ställa och besvara frågor resonerar
 sig eleven fram till val av metoder och om resultats
 rimlighet.

(åk 6)
 Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal
 och skrift med inslag av grundläggande matematiska
 begrepp och symboler. Vidare visar eleven att hon eller
 han kan följa enkla skriftliga och muntliga beskrivningar
 med matematisk information genom att återge
 grundläggande delar av innehållet i tal och skrift.
 Eleven resonerar om val av metoder och resultats
 rimlighet genom att ställa och besvara frågor så att
 resonemangen förs framåt.
(åk 3)
 Eleven samtalar om och redogör för beräkningar på ett
 begripligt sätt i tal och skrift med inslag av
 grundläggande matematiska begrepp och symboler.
 Genom att i samtal ställa och besvara frågor resonerar
 sig eleven fram till val av metoder och om resultats
 rimlighet.

(åk 6)
 Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal
 och skrift med inslag av grundläggande matematiska
 begrepp och symboler. Vidare visar eleven att hon eller
 han kan följa enkla skriftliga och muntliga beskrivningar
 med matematisk information genom att återge
 grundläggande delar av innehållet i tal och skrift.
 Eleven resonerar om val av metoder och resultats
 rimlighet genom att ställa och besvara frågor så att
 resonemangen förs framåt.
(åk 3)
 Eleven samtalar om och redogör för beräkningar på ett
 begripligt sätt i tal och skrift med inslag av
 grundläggande matematiska begrepp och symboler.
 Genom att i samtal ställa och besvara frågor resonerar
 sig eleven fram till val av metoder och om resultats
 rimlighet.

(åk 6)
 Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal
 och skrift med inslag av grundläggande matematiska
 begrepp och symboler. Vidare visar eleven att hon
 eller han kan följa enkla skriftliga och muntliga
 beskrivningar med matematisk information genom
 att återge grundläggande delar av innehållet i tal och
 skrift. Eleven resonerar om val av metoder och
 resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor
 så att resonemangen förs framåt.
E (åk 7-9)
  Eleven samtalar, gör redovisningar och för logiska resonemang inom
  olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll till viss
  del är anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om
  val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats
  rimlighet genom att pröva dem och med enkla motiveringar
  beskriva sina val.
C
  Eleven samtalar, gör redovisningar och för logiska resonemang inom
  olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll är
  anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om val av
  olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet
  genom att pröva och ompröva dem och med utvecklade
  motiveringar förklara sina val.
A
  Eleven samtalar om, gör redovisningar och för logiska resonemang
  inom olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll är
  väl anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om val
  av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats
  rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem och med
  välgrundade motiveringar förklara och generalisera kring sina val.
E (åk 7-9)
  Eleven samtalar, gör redovisningar och för logiska resonemang inom
  olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll till viss
  del är anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om
  val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats
  rimlighet genom att pröva dem och med enkla motiveringar
  beskriva sina val.
C
  Eleven samtalar, gör redovisningar och för logiska resonemang inom
  olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll är
  anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om val av
  olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet
  genom att pröva och ompröva dem och med utvecklade
  motiveringar förklara sina val.
A
  Eleven samtalar om, gör redovisningar och för logiska resonemang
  inom olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll är
  väl anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om val
  av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats
  rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem och med
  välgrundade motiveringar förklara och generalisera kring sina val.
E (åk 7-9)
  Eleven samtalar, gör redovisningar och för logiska resonemang inom
  olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll till viss
  del är anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om
  val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats
  rimlighet genom att pröva dem och med enkla motiveringar
  beskriva sina val.
C
  Eleven samtalar, gör redovisningar och för logiska resonemang inom
  olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll är
  anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om val av
  olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet
  genom att pröva och ompröva dem och med utvecklade
  motiveringar förklara sina val.
A
  Eleven samtalar om, gör redovisningar och för logiska resonemang
  inom olika matematiska områden, så att uttryckssätt och innehåll är
  väl anpassade till syfte och sammanhang … Eleven resonerar om val
  av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats
  rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem och med
  välgrundade motiveringar förklara och generalisera kring sina val.
     Fundera över…
Välj ett stycke (område) i
Kunskapskraven.

Försök hitta orden som beskriver
progressionen från åk 3 till åk 9 inom
det valda området.
 Det nya gymnasiet
- Gy 2011, Skolverkets förslag
   Ämnesplan i matematik

Ämnesplanen följer i princip
grundskolans struktur:

  Syfte
  Centralt innehåll
  Kunskapskrav
Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta
till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta
matematiskt.

Det innefattar att utveckla förståelse av
matematikens begrepp och metoder samt att
utveckla olika strategier för att kunna lösa
matematiska problem och använda matematik
i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.
 Intressant skillnad mot Lgr-11


 Undervisningen ska innehålla varierade
arbetsformer och arbetssätt, där undersö-
kande aktiviteter utgör en del. När så är
lämpligt ska undervisningen ske i relevant
praxisnära miljö.
Undervisningen i ämnet matematik
ska ge eleverna förutsättningar att
     utveckla följande:
1) Förmåga att använda och     4) Förmåga att tolka en realistisk
  beskriva innebörden av       situation och utforma en
  matematiska begrepp samt      matematisk modell samt att
  samband mellan begreppen.     använda och utvärdera en
                   modells egenskaper och
2) Förmåga att hantera        begränsningar.
  procedurer och lösa uppgifter
  av standardkaraktär utan och  5) Förmåga att följa, föra och
  med verktyg.            bedöma matematiska
                   resonemang.
3) Förmåga att formulera,     6) Förmåga att kommunicera
  analysera och lösa         matematiska tankegångar
  matematiska problem samt att    muntligt, skriftligt och i
  värdera valda strategier,     handling.
  metoder och resultat.
                  7) Förmåga att relatera
                   matematiken till dess
                   betydelse och användning
                   inom andra ämnen, i ett
                   yrkesmässigt, samhälleligt och
                   historiskt sammanhang.
Kursstruktur i gymnasiematematiken
                             Specialisering
                                5
                                4
                   3b            3c
     2a              2b            2c
     1a              1b            1c
           Ekonomi-,
         samhällsvetenskaps-  Teknik- och
 Yrkesprogrammen , humanistiska och naturvetenskapspro
           estetiska     grammen
          programmen

  http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/13/44/%C4mnesplan%20Matematik%202010-09-23-4.pdf
Alla Kurser har samma syfte men
varje kurs har sitt egna centrala
innehåll med tillhörande
kunskapskrav.

Varje nivå ska vara likvärdiga i
kunskapsinnehåll men i övrigt
vara anpassade till respektive
programtyp.
       Centralt Innehåll

Rubriker (gäller i princip för alla kurser)
• Taluppfattning, aritmetik och algebra
• Geometri
• Samband och förändring
• Sannolikhet och statistik
• Problemlösning
Exempel på progression:

Samband och förändring

i två på varandra följande kurser:
- matematik 1a och matematik 2a
Matematik 1a            Matematik 2a
• Fördjupning av procent-      • Begreppet funktion,
 begreppet: promille, ppm och    definitions- och värdemängd.
 procentenheter.           Tillämpningar av och egen-
                   skaper hos linjära funktioner
• Begreppen förändringsfaktor     samt potens-, andragrads- och
 och index samt metoder för     exponentialfunktioner.
 beräkning av räntor och
 amorteringar för olika typer av  • Representationer av
 lån.                funktioner, till exempel i form
                   av ord, gestaltning, funktions-
• Begreppen förhållande och      uttryck, tabeller och grafer.
 proportionalitet i resonemang,
 beräkningar, mätningar och    • Konstruktion av grafer till
 konstruktioner.           funktioner samt bestämning
                   av funktionsvärde och
• Skillnader mellan linjära och    nollställe, utan och med
 exponentiella förlopp.       digitala verktyg.
                  • Skillnader mellan begreppen
                   ekvation, algebraiskt uttryck
                   och funktion.
Matematik 1a            Matematik 2a
• Fördjupning av procent-      • Begreppet funktion,
 begreppet: promille, ppm och    definitions- och värdemängd.
 procentenheter.           Tillämpningar av och egen-
                   skaper hos linjära funktioner
• Begreppen förändringsfaktor     samt potens-, andragrads-
 och index samt metoder för     och exponentialfunktioner.
 beräkning av räntor och
 amorteringar för olika typer av  • Representationer av
 lån.                funktioner, till exempel i form
                   av ord, gestaltning, funktions-
• Begreppen förhållande och      uttryck, tabeller och grafer.
 proportionalitet i
 resonemang, beräkningar,     • Konstruktion av grafer till
 mätningar och konstruktioner.    funktioner samt bestämning
                   av funktionsvärde och
• Skillnader mellan linjära och    nollställe, utan och med
 exponentiella förlopp.       digitala verktyg.
                  • Skillnader mellan begreppen
                   ekvation, algebraiskt uttryck
                   och funktion.
Jämför med samma område för två andra på
varandra följande kurser.

- matematik 1c och matematik 2c
Matematik 1c                Matematik 2c
• Fördjupning av procentbegreppet:     • Egenskaper hos
 promille, ppm och procentenheter.     andragradsfunktioner.
• Begreppen förändringsfaktor och     • Konstruktion av grafer till
 index samt metoder för beräkning av    funktioner samt
 räntor och amorteringar för olika     bestämning av
 typer av lån.               funktionsvärde och
                       nollställe, med och utan
• Begreppen funktion, definitions-      digitala verktyg.
 och värdemängd samt egenskaper
 hos linjära funktioner samt potens-
 och exponentialfunktioner.
• Representationer av funktioner i
 form av ord, funktionsuttryck,
 tabeller och grafer.
• Skillnader mellan begreppen
 ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck
 och funktion.
Och så en jämförelse mellan 1a och 1c…
Matematik 1a            Matematik 1c
• Fördjupning av procent-      • Fördjupning av procentbegreppet:
 begreppet: promille, ppm och    promille, ppm och procentenheter.
 procentenheter.
                  • Begreppen förändringsfaktor och
• Begreppen förändringsfaktor     index samt metoder för beräkning
 och index samt metoder för     av räntor och amorteringar för
 beräkning av räntor och       olika typer av lån.
 amorteringar för olika typer av
 lån.
• Begreppen förhållande och     • Begreppen funktion, definitions-
 proportionalitet i resonemang,   och värdemängd samt egenskaper
 beräkningar, mätningar och     hos linjära funktioner samt potens-
 konstruktioner.           och exponentialfunktioner.
                  • Representationer av funktioner i
                   form av ord, funktionsuttryck,
                   tabeller och grafer.
• Skillnader mellan linjära och   • Skillnader mellan begreppen
 exponentiella förlopp.       ekvation, olikhet, algebraiskt
                   uttryck och funktion.
Kunskapskrav
Exempel ur kunskapskraven:
 Resonemangsförmågan för de tre
 betygsstegen i Matematik 1a, Matematik 1b
 och Matematik 1c
E Eleven för enkla matematiska resonemang och
 värderar med enkla omdömen egna och andras
 resonemang samt skiljer mellan gissningar och
 välgrundade påståenden.
C Eleven för välgrundade matematiska resonemang
 och värderar med nyanserade omdömen egna
 och andras resonemang samt skiljer mellan
 gissningar och välgrundade påståenden.
A Eleven för välgrundade och nyanserade
 matematiska resonemang och värderar med
 nyanserade omdömen egna och andras
 resonemang samt skiljer mellan gissningar och
 välgrundade påståenden.
Men det finns skillnader i krav mellan de
olika kurserna!

Exempel på skrivning om
begreppsförmågan för betyget C i
matematik 1a och matematik 1c.
Betyg C
1a
 Eleven visar med viss säkerhet innebörden av
 centrala begrepp i handling samt beskriver utförligt
 innebörden av dem med några andra
 representationer. Dessutom växlar eleven med viss
 säkerhet mellan dessa representationer.
1c
 Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala
 begrepp med hjälp av några representationer samt
 beskriver utförligt sambanden mellan begreppen.
 Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan
 olika representationer.
Länkar
 Gy 2011 på Skolverket: http://www.skolverket.se/sb/d/3016/a/21344

 Ämnesplanen i Matematik:
 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/13/44/%C4mnesplan%20Mate
 matik%202010-09-23-4.pdf
 Skolverkets stöd vid införandet

Allmänna råd
Kommentarmaterial
Stödmaterial till lärare och rektorer
Bedömarstöd
Informationsmaterial riktat till föräldrar

       www.skolverket.se
        Redan nu...
 Det är en djungel… men Skolverket försöker
 göra materialet tillgängligt!

 Under Statistik och analys/Internationella
 studier finner man TIMSS 2007 och filmer!

• http://www.skolverket.se/sb/d/1679/a/16580
Vad påverkar resultaten i svensk
     grundskola?
Delar som korrelerar med elevgruppers
resultat:

+           -
Hög utbildning    Låg utbildning
Flicka        Pojke
Svensk      Annan etnisk bakgrund
Skolresultat och skolbeskrivning i Borlänge kommun
Skola         Andel Andel elever med utländsk  Föräldrars   Faktiskt   Modellberäkn Avvikelse/  År
           pojkar    bakgrund                      at värde

                            sammanvägda genomsnittligt         Residual
                födda födda i Sverige utbildningsnivå  meritvärde
               utomlands

A Rikssnitt      52%   7%     9%       2,21     210                 2009
Domnarvets skola    66%   0%     2%       2,21     209      208     1    2009
Forssaklackskolan   33%   4%     5%       2,27     214      222     -8    2009
Gylle skola      64%   3%     1%       2,06     197      195     2    2009
JakobsNygårdsenheten 59%    12%     12%       1,95     158      186     -29   2009
Maserskolan      52%   14%     8%       2,01     201      190     11    2009
  http://salsa.artisan.se/cgi-shl/school_frame.exe?selyears=2009&todo=schools_one_year_frame&when=new&selcomid=2081

  Skolverkets promemoria – "En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2009"
  http://www.skolverket.se/sb/d/1768/a/18064
Varför har dessa faktorer
    betydelse?
   Meritvärde i medeltal 2005 - 2009
220
215
210
205
200
195                    Modell i
                     medeltal
190
185
                     Faktiskt i
180                    medeltal
175
Fundera över…


Varför har dessa faktorer betydelse?
    Vad säger forskningen?
+          -
Lärares       Lärares
höga förväntningar  låga förväntningar

Skola kännetecknas  Skola kännetecknas
av nära relationer  av distans

Skola med      Skola med
elevfokus      lärarfokus
    Vad säger forskningen?

+           -
Rektor bedömer     Rektor ansvarar
kvalitet utifrån    inte för att skolan
kunskapsresultat    tar fram gemen-
som bygger på     samma kriterier
gemensamt       för kunskaps-
framtagna kriterier  uppföljning
       Problembeskrivningar
• ”Rödgröna” kommuner har större lärartäthet
 men sämre betyg än ”allians”kommuner
 http://svtplay.se/v/2152139/aktuellt/17_9_21_00_-_textat?cb,a1366518,1,f,-
 1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2152139/sb,p102536,1,f,-1
 Relationen är ca 13% utan betyg mot 10%.• Barn med rika föräldrar får bättre betyg än barn
 med fattiga föräldrar
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=3834063
             Goda exempel
• Essunga kommun – förändrad lärarattityd gav
 direkt resultat på elevers resultat
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-syn-pa-eleverna-gav-toppresultat-1.1125905

http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Allt-fler-elever-nar-
  malen-i-skolan-i-Essunga-kommun/
• Nossebo
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1262061/Nar-skolan-ar-som-allra-bast.html
       Öppna frågor…
• Är DU medveten om vad du tar för givet när
 du tänker på och pratar om/med eleverna och
 när du undervisar?

• På vilket sätt påverkar DU elevens bild av sin
 egen förmåga?

• Blir det lättare för DIG att bemöta alla elever
 likvärdigt med en ny läro- och kursplan?
                Referenser
•  Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik vid 23
  grundskolor
•  http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/Matte/gransknin
  gsrapport-matematik.pdf?epslanguage=sv

•  Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik vid 55
  gymnasieskolor:
  http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/matte-
  gymnasie/kvalgr-magy2-slutrapport.pdf?epslanguage=sv
  samt
•  http://www.ncm.gu.se/forskningsrapporter
                    • MYCKET INTRESSANTA BÖCKER
•  Nya skollagen: http://www.skolverket.se/sb/d/3885
• Eva Taflin: Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande
 http://basic-education.jyou.cn/upload/soft/0-article/++0/180.pdf

• Läroplan för grundskolan, Lgr – 11:
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/34/87/8de6b5ef.pdf

• Samtliga remissförslag på kursplaner med kunskapskrav:
 http://www.skolverket.se/sb/d/3719/a/19774
 http://www.skolverket.se/sb/d/2885

• TIMSS 2007: http://www.skolverket.se/sb/d/1679
• Filmer: http://www.skolverket.se/sb/d/1679/a/16580

• Jesper Boesen:
 http://ncm.gu.se/media/mattebron/nationellmote/JesperBoesen070504.
 pdf: http://www.skolporten.com/pdf/rikskonf_07_boesen.pdf
•  Nordström, S. G., (2009): Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan,
  Årsböcker i svensk undervisningshistoria nr 211. Föreningen för svensk
  undervisningshistoria, Universitetstryckeriet, Uppsala.

•  Granberg, M., (2005): Den vetenskapliga pedagogiken som lärarnas
  professionsgrund. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

•  Skolverket, (2005): Matematik årskurs 9. Nationell utvärdering av grundskolan
  2003 - Rapport 251. Fritzes, Stockholm.

•  Skolverket, (2009): Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Nätupplaga:

•  SOU 2010:53, (2010): Pojkar och skolan – ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen”.
  Statens offentliga utredningar. Fritzes, Stockholm.

•  OECD, (2005): Teachers matter – attracting, developing and retaining effective
  teachers. OECD, Paris.

•  Berg, G. (red), Scherp, H. Å. (red), (2003): Skolutvecklingens många ansikten.
  Myndigheten för skolutveckling, Liber, Stockholm.
  spec. Grosin, L. (2003): Forskning om framgångsrika skolor i Skolutvecklingens
  många ansikten s. 136 – 178.
     Några intressanta länkar
• Lärarnas Historia (LR och Lf): www.lararnashistoria.se

• Nationellt Centrum för Matematikutbildning:
 http://ncm.gu.se/
 http://ncm.gu.se/arkivn

• Lärares Yrkesetikiska råd: http://www.lararesyrkesetik.se/

• Tema Modersmål:
 http://modersmal.skolverket.se/index.php/grundskola/17
• Nyhetsbrev i matematik: http://www.skolverket.se/sb/d/3041

• Skolporten: http://www.skolporten.se/

• Bedömningsexempel (Skolverket):
 http://www.skolverket.se/sb/d/502
TACK!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/17/2011
language:Swedish
pages:118