RIDE by pengxiang

VIEWS: 15 PAGES: 35

									 IST 027065 RIDE Yol Haritası III
  http://www.srdc.metu.edu.tr/webpage/projects/ride/

        eSağlık Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği
              için bir Yol Haritası
        (A Roadmap for Interoperability of eHealth Systems in
        Support of COM 356 with Special Emphasis on Semantic
                 Interoperability)

19 Ekim 2007          2. e-Sağlık Kongresi, Antalya      1
Ana Çizelge
  RIDE Projesinin Amaçları
  RIDE Projesinin Amaçları Doğrultusunda Bir Senaryo
  Projenin Amaçlarına Ulaşması için Belirlenen İşlevsellikler
  Mevcut Durum: AB Ülkelerinde ve AB‟ye Aday Ülkelerde
  Hastalar, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Sağlayıcıları için Kimlik
  Belirleme
  Mevcut Durum: AB Ülkelerinde ve AB‟ye Aday Ülkelerde
  Elektronik Sağlık Kayıtları (Electronic Healthcare Record),
  Minimum Veri Seti (Emergency Dataset) ve Medikal öz
  Geçmiş (Patient Summary)
  Mevcut Aşılması Gereken Güçlükler
  Girişimler:
    eSağlık Birlikte İşlerlik üzerine Avrupa Komisyonunun hazırladığı Öneri
    Taslağı
    Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (Competitiveness and
    Innovation framework Program - CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri
    Politikaları Destek Programı (ICT Policy Support Programme) Pilot A
  Mevcut Trendler
 RIDE Yol Haritasında devam eden Çalışmalar Yayım III (Son
RIDE Consortium    2. e-Sağlık Kongresi, Antalya    2

   sürüm)
Projenin Amaçları
  eSağlık Sistemlerinin Birlikte İşlerliği için
  olan bu projenin sağladıkları şöyledir:
     Bu alanda gerçekleştirilecek faaliyetler için tavsiyeler ve
     Avrupa seviyesinde birlikte işlerlik için hazırlayıcı
     faaliyetler
  eHealth Communication COM 356’nın faaliyet
  planında öngörülen gelecek faaliyetlere zemin
  hazırlamak
  eSağlık Birlikte İşlerlik üzerine Avrupa
  Komisyonunun hazırladığı Öneri Taslağıyla
  (European Commission’s Draft Recommendation
  of the on eHealth Interoperability) ortak konuları
  vurgulamak

RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya       3
                                      Yerel Veri
ÜYE DEVLET B                             Kayıt Düzenleyicisi A

                     Sağlık                 Üye Devlet A
                                        Doküman Kayıt
         Sağlık         Uzmanı                 Servisi
        Sağlayıcısı        Kayıt
      Kayıt Düzenleyicisi    Düzenleyicisi
                                    Doküman
                                    Referansı
                                          Üye Devlet C
                             Üye Devlet B       Doküman Kayıt
 Mary                           Doküman Kayıt       Servisi

 Brown                          Servisi (Locator
                             Service)


                                          Üye Devlet D
         Evrak                               Doküman Kayıt
         Seçme                               Servisi

             Dr. Can
  Kimlik Denetimi    Deniz
  (Authenticate)

              Medikal Öz Geçmişi
                                       Üye Devlet E
              (Medical Summary)
                                       Doküman Kayıt
              Talebi                       Servisi


Yerel Sistem
RIDE Consortium           2. e-Sağlık Kongresi, Antalya              4
AB Ülkeleri ve AB’ye Aday Ülkeler Arasında EHR Birlikte
İşlerliğinin Sağlanması için Gerekeli İşlevsellikler

  Bu işlevselliği gerçekleştirmek için üye devletlerin aşağıdaki
  servisleri sağlamaları gerekmektedir:
     Doküman Kayıt Servisi (Locator Service)
     Hasta Kimlik Belirleme Servisi (Patient Identification Service)
     Denetim Kaydı Servisleri (Audit Services)
     Uzman Kimlik Yönetim Sistemleri(Professional Identity
     Service)
     Sağlayıcı Kimlik Yönetim Sistemleri (Provider Identity Service)
  Bu servislerin bir çok önde gelen farklı standardlarla ve
  girişimlerle nasıl geliştirilebileneceği hazırlanan RIDE Yol
  Haritası II‟de sunulmuştur.
     IHE Entegrasyon Profilleri (IHE Integration Profiles)
     CEN TC251 prEN 13606
     HL7 versiyon 3 and Klinik Belge Mimarisi (Clinical Document
     Architecture - CDA)

RIDE Consortium        2. e-Sağlık Kongresi, Antalya         5
 Avrupa Sağlık Ağı
                                     Üye Devletler
                                       Sağlık        Üye Devletler
                                       Ağı           Sağlık
  Hasta   SağlıkUzmanı   Sağlık    Doküman                          Ağı
  Kimlik          Sağlayıcısı    Kayıt
  Kayıt     Kayıt    Kayıt     Servisi
Düzenleyicisi Düzenleyicisi Düzenleyicisi
                       Denetim
                       Kaydı
                       Servisi


                                          Avrupa
                        Uzman
                      Kimlik Yönetim
              Bireysel
                                          Sağlık Ağı
                        Servisi
               Sağlık
  Bölgesel        Sağlayıcılar    Sağlayıcı
   Sağlık           ı      Kimlik Yönetim
                        Servisi
 Organizasyon
               Hastaneler,
   ları
               Klinikler,vs   Üye
                      Devletler
      Üye Devletler          Sağlık Ağı                     Üye Devletler
                                                  Sağlık
       Sağlık Ağı           Arayüzü        Üye Devletler          Ağı
                                  Sağlık Ağı


 RIDE Consortium                2. e-Sağlık Kongresi, Antalya                 6
Mevcut Durum
  Neredeyse üye devletler tümü ya Ulusal Sağlık
  Ağlarını (National Health Networks) kullanma ya
  da geliştirme aşamasındadır

  Bazen, bu ulusal ağlar daha küçük Bölgesel veya
  Organizasyonel Sağlık Ağlarının birleşmesiyle
  oluşmaktadır

  Avrupa Birliği EHR Birlikte İşlerlik Ağı, bu ağları
  kullanacaktır: Bu ağlar, birbirlerine asıl kaydın
  bulunmasını sağlayan belirleyici bilgilerin
  tutulduğu dizinler yardımıyla bağlanabilir
RIDE Consortium    2. e-Sağlık Kongresi, Antalya   7
AB’de ve AB’ye Aday ülkelerde Hastalar, Sağlık
Uzmanları ve Sağlık Sağlayıcıları için Kimlik
Belirleme
  Avusturya
     Hastaların kimliklerini belirlemek için “e-kart” kullanılmakta (8 milyon
     sigortalı vatandaş)
     Sağlık Uzmanlarının (healthcare professionals) kimliklerini belirlemek
     için “e-kart” kullanılmakta (12000 pratisyen hekim- general
     practitioners)
     2006‟da başlayan yeni eSağlık girişimler doğrultusunda, hastaların
     kimliklerinin belirlenmesi Master Hasta Indeksiyle (master patient
     index - MPI) yapılmakta
     EVGA (Avusturya‟daki sağlık sağlayıcıları için elektronik dizin)
     geliştirilecek
  Belçika
     Hem e-ID Kart hem de Ulusal Sosyal Güvenlik Kartı (National Social
     Security card) kullanılmakta (e-ID kartın yayılması 2009‟un sonundan
     önce bitecek)
  Estonya
     Hastaların ve Uzmanların kimliklerinin belirlenmesi ve bunların
     yetkilendirilmesi benzer yöntemlerle her vatandaşa verilen ID kartlar
     üzerinden yapılmakta


RIDE Consortium         2. e-Sağlık Kongresi, Antalya            8
AB’de ve AB’ye Aday ülkelerde Hastalar, Sağlık
Uzmanları ve Sağlık Sağlayıcıları için Kimlik
Belirleme
  Fransa
     Hasta kimliklerinin belirlenmesi için Sesam-Vitale Kart
     kullanılmakta
     CPS (Carte de Professionnel de Santé) Kart ise sağlık
     uzmanlarına ait olup, sağlık uzmanlarının kimliklerini
     belirlemede kullanımakta
  Almanya
     Elektronik Sağlık Kartı çıkarmak için çalışmalar sürmekte (eGK,
     'Gesundheitskarte')
  İrlanda
     Ulusal Sağlık Bilgi Stratejisi (The National Health Information
     Strategy - NHIS) sağlık servislerinde kullanılmak üzere
     evrensel hasta tanımlayıcısı olarak Kişisel Genel Servis
     Numarasını (the Personal Public Service Number - PPSN)
     tanımladı. (uygulanması işlem aşamasında)


RIDE Consortium        2. e-Sağlık Kongresi, Antalya         9
AB’de ve AB’ye Aday ülkelerde Hasta, Sağlık
Uzmanları ve Sağlayıcıları için Kimlik Belirleme
  Hollanda
     Hastaların kimlikleri Vatandaşlık Servis Numarası
     (Citizen Service Number - BSN) ile belirlenmekte
     UZI (Unique Healthcare Practitioner Identification)
     sistemi pratisyen hekimlerin (healthcare practitioners)
     ve enstitülerin kimliklerinin belirlenmesi ve denetlenmesi
     için sunulmakta
  Slovenya
     Vatandaşlar, Sağlık Sigorta Kartları (Health Insurance
     Card - HIC) kullanırken klinik personelleri Sağlık Uzman
     Kartlarını (Health Professional Cards - HPC) kullanmakta
  İspanya
     Her bölge kişisel sağlık kartı şeklinde kendi hasta
     kimlikleyicisine (patient identifier) sahip
RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya    10
AB’de ve AB’ye Aday ülkelerde Hastalar, Sağlık
Uzmanları ve Sağlık Sağlayıcıları için Kimlik
Belirleme
  Türkiye
     Kişiye özel vatandaşlık numarası (T.C. Kimlik no)
     Kişiye özel vatandaşlık numarasına dayalı Sağlık Uzmanı
     Kayıt Düzenleyicisi
  İngiltere
     Hastalar, Pratisyen hekimler (healthcare practitioner) ve
     enstitüler için kimlik belirlemede SPINE servisleri
     kullanılır.
     SPINE‟nın bileşenlerinden biri, Kişisel Demografik
     Servisidir. (Personal Demographics Services - PDS).
     PDS, NHS hasta demografiklerinin asıl tanımlayıcı
     kaynağıdır.

RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya     11
Avrupa Birliğini Kapsayacak Bir Uygulamada
Yardımcı Olabilecek İyi Nitelikler
  Kimlik belirleme mekanizmaları ulusal düzeyde hastaların
  kimliklerini belirleyebiliyor mu?
  Kimlik Belirleme Kayıt Düzenleyicileri (identity registy) katılımcılar
  (sağlık enstitüleri, sigorta şirketleri gibi) tarafından kolayca
  erişilebilir mi?
  Kapsama yüzdesi nedir? Her vatandaş/uzman/enstitü bir kimlik
  belirleyiciye sahip mi?
  Mekanizma akıllı kartları (smart cards) içeriyor mu?Eğer öyleyse:
     Kartlar ve okuma mekanizmaları PIN kodu gibi yeterli güvenlik/kişisel
     gizlilik (security/privacy) ölçütleri sağlıyor mu?
     İçerilen biginin kapsamı nedir?
     Sadece demografik veri (yönetimsel amaçla) mi içeriyor? Yoksa acil
     durumlar için hasta öz geçmişi (patient summary), hastanın alerjileri
     veya reçeteleri gibi daha fazla bilgi mi içeriyor?
     Hem uzmanlar hem de bilgilendirilmek isteyen vatandaş için yeterli
     sayıda kart okuyucu/yazıcı mevcut mu? (örneğin kamu bilgi standları
     gibi)RIDE Consortium         2. e-Sağlık Kongresi, Antalya           12
 AB Ülkelerinde ve AB’ye Aday Ülkelerde
 Elektronik Sağlık Kayıtları, Minimum Veri Seti ve
 Medikal Öz Geçmiş
  Avusturya
     ELGA EHR paylaşım mimarisi
     HL7 RIM ve CDA dokümanın veri modeli ve yapısı için
     aday olarak belirlendi ve IHE XDS (PCC - patient Care
     Coordination de dahil olmak üzere) doküman alışveriş
     standardı olarak tercih edildi.
  Belçika
     Medikal öz geçmiş (patient summary) için bir mesaj
     formatı üzerinde anlaşıldı ve Belçika‟da uygulandı.
     2006‟dan beri, EHR sistemlerinin Kmehr uyumlu mesaj
     üretim ve entegrasyon kapasitesi, yıllık sertifikasyon
     prosedürü için tamamlanması gereken bir kriteridir.
     Özetlenmiş Elektronik Sağlık Kaydı (The Summarized
     Electronic Health Record - SUMEHR), başka bir Kmehr
     „mesajı‟, minimum veri kümesi olarak kullanılmakta

RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya     13
AB Ülkelerinde ve AB’ye Aday Ülkelerde
Elektronik Sağlık Kayıtları, Minimum Veri Seti ve
Medikal Öz Geçmiş
  Çek Cumhuriyeti
     Hasta Sağlık Bilgi Sistemine İntenet Erişimi, (Internet
     Access to Patient Healthcare Information System - IZIP)
     Elektronik Sağlık Kayıtlarına internetten erişimi sağlar
     Sistem ülke çapında çalışmaktadır ve sadece EHR
     paylaşımını sağlamakla kalmayıp eReçete (ePrescription)
     işlevselliklerin de içermeyi hedeflemektedir
     IZIP sistemi World Summit Award 2005‟de dünyadaki en
     iyi beş eSağlık projelerinden biri olarak ödüllendirilmiştir
     Aynı yıl, IZIP dünyadaki en iyi 12 EIPA (European
     Institute of Public Administration) eServis projelerinden
     biri olarak seçilmiştir


RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya     14
AB Ülkelerinde ve AB’ye Aday Ülkelerde
Elektronik Sağlık Kayıtları, Minimum Veri Seti ve
Medikal Öz Geçmiş
  Danimarka
     BEHR, EHR sistemleri içinde ve EHR sistemleriyle diğer
     informasyonal sistemler arasında iletişim için ortak yapıdır.
     SNOMED-CT Danimarka diline çevriliyor ve genellikle kullanılan
     yerel terimlerle eşleniyor.
  Fransa
     Dossier Médical Personnel (DMP) (Kişisel Sağlık Kaydı)
     Birlikte işlerlik çerçevesinin aşağıdakilere bağlı olması
     planlanıyor
         ADAE (Elektronik İdarenin Gelişmesi İçin Temsil Yetkisi – Agency
         for the development of the electronic Administration),
         AFNOR (Association Française de Normalisation),
         Edisanté, HL7 France
         IHE
      .


RIDE Consortium           2. e-Sağlık Kongresi, Antalya          15
AB Ülkelerinde ve AB’ye Aday Ülkelerde
Elektronik Sağlık Kayıtları, Minimum Veri Seti ve
Medikal Öz Geçmiş
  Almanya (Almanya eSağlık Stratejisi)
     Vatandaş tarafından yönetilen Kişisel
     Elektronik Sağlık Kaydı (Personal Electronic
     Health Record - PEHR)
  Hollanda
     Aşamalı yaklaşım
         Elektronik İlaç Kayıdı (Electronic Medication Record -
         EMD) başlaması ve
         Elektronik Pratisyen Hekim Kaydı (General
         Practitioner’s Record - WDH)
         Pilot alanlar 1,000 sağlık sağlayıcısını ve 2 milyon
         dosyayı kapsıyor

RIDE Consortium         2. e-Sağlık Kongresi, Antalya     16
AB Ülkelerinde ve AB’ye Aday Ülkelerde
Elektronik Sağlık Kayıtları, Minimum Veri Seti ve
Medikal Öz Geçmiş
  Norveç
     Ulusal Elektronik Hasta Kaydı (EPR) standardı
     Tüm pratisyen hekimler (general practioners), özel uzmanlar
     (private specialists) ve yaklaşık hastanelerin %97‟si tamamen
     işleyen EPR sistemlerine sahip.
     Şu anda tüm pratisyen hekimler, tanıları, sesleri, görüntüleri,
     videoları kaydedebilir ve bunları Norveç Ulusal Sağlık ağı
     üzerinden bir uzmana transfer edebilir durumdadır.
  İspanya
     Nerdeyse her bölge kendine ait EHR şemasına sahip,
     DICOM, HL7, IHE birkaç bölge (Galicia, Andalucia,
     Extremadura, etc.) de kullanılıyor
     ICD9 ve ICD10 bölgesel EHR sistemlerinde en çok kullanılan
     sınıflandırmalardandır.
     İspanya Ulusal Sağlık Sisteminin (Spanish National Health
     System- SNS) amaçlarından birisi Dijital Klinik Geçmiş(Digital
     Clinical History - HCD) kayıtlarını tutmaktır.

RIDE Consortium        2. e-Sağlık Kongresi, Antalya        17
AB Ülkelerinde ve AB’ye Aday Ülkelerde
Elektronik Sağlık Kayıtları, Minimum Veri Seti ve
Medikal Öz Geçmiş
  Türkiye
     Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Türkiye Sağlık alt yapısının
     bir parçasıdır ve doktorlar tarafından yaratılan sağlık servis
     kayıtlarının saklamasını ve Sağlık Bakanlığının Elektronik
     Sağlık Kaydı(EHR) sistemine ve ikinci basamak sağlık
     hizmetlerine HL7 v3 mesajlarıyla transfer edebilmesini
     sağlamaktadır.
     EEHR Standard: HL7 CDA R2
     Minimum Veri Seti
     Veri Sözlüğü (Data Dictionary)
     Kodlama Setleri (BUT ve ICD 10)
  İngiltere
     Özet Bakım Kaydı (Summary Care Record) tek, merkezi ulusal
     veri tabanı olan SPINE‟de tutulmaktadır.
     Detaylı Bakım Kaydı (Detailed Care Record) değişik bir çok
     yerden ihtiyaç anında otomatik olarak bir araya getirilip
     oluşturulmaktadır.
     Kağıt üzerindeki kayıtlar dijital hale getirilecektir. (50
     milyondan daha fazla kayıt)
RIDE Consortium        2. e-Sağlık Kongresi, Antalya       18
Avrupa Birliğini Kapsayacak Bir Uygulamada
Yardımcı Olabilecek İyi Nitelikler
  Sistemler yaygın olarak sağlıkla ilgili insanlar ve
  organizasyonlar tarafından kullanılıyor mu?
  Kayıtlar uluslararası kabul görmüş standartlara
  mı dayanıyor?
  Sistem tamamıyla dijital kayıtların avantajlarını
  sağlıyor mu yoksa hala kağıt üzerindeki kayıtlar
  da nüsha olarak olsa bile mevcut mu?
  EHR altyapısı merkezi mi dağıtılmış mı?
  Ulusal altyapı kolayca ölçeklendirilebilir ve
  genişletilebilir mi?
  Mesajlaşma altyapısı eldeki mevcut güvenli ulusal
  sağlık altyapısını kullanabiliyor mu?


RIDE Consortium    2. e-Sağlık Kongresi, Antalya  19
Çözüm Bekleyen Noktalar …

  EHR içeriği için standartlar
  Meta veri ve terminolojiler için standartlar
  Hasta kimlik belirleyicilerinin nasıl eşleneceği
  Denetim Kayıtları için standartlar
  Güven zincirini başarmak
  Klinisyenlerin kimliklerini ve rollerini belirlemede
  kulanılacak standartlar
  Sağlık sağlayıcılarının kimlik denetimleri
  Hasta Onay formu için standartlar
  Hasta Onayları için dijital imza
RIDE Consortium    2. e-Sağlık Kongresi, Antalya    20
Girişimler
  eSağlık Birlikte İşlerlik üzerine Avrupa Komisyonunun hazırladığı
  Öneri Taslağı(http://ec.europa.eu/information_
  society/newsroom/f/document.cfm?action=display&doc_id=369)
  Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (Competitiveness and
  Innovation framework Program - CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  Politikaları Destek Programı (ICT Policy Support Programme) Pilot
  A
    3.1: EU çapında sürekliliği sağlamak için eSağlık servislerinin
    uygulanması: medikal öz geçmiş (patient's summary) ve
    eReçete (ePrescription) Pilot A
    Katılımcı üye devletler arasında çözüm ilk önce
    gerçekleştirilmeli, test edilmeli ve çalışır hale getirilmelidir.
    Öneri aynı zamanda tüm katılımcı üye devletleri test gözlem ve
    geçerlilik aktivitelerine katmayı ve daha sonra bu devletlerin
    uygulamayı kopyalamalarını sağlamayı hedeflemelidir.


RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya       21
Mevcut Trendler: Amerika Sağlık Bilgi Toplumu
(American Health Information Community - AHIC)
Çabaları
  Sağlık Kayıtları nasıl dijital ve birlikte işlerliğe uygun hale
  getirilebilir?
  Bu kayıtların güvenlik ve gizlilikleri nasıl sağlanmalıdır?
  AHIC bu amaçlar ışığında üç alan belirlemiştir:
     Elektronik Hasta Kayıtlarının Alış verişi(Electronic Health
     Record Exchange)
     Kullanıcıların Kendi Kayıtlarına ulaşımının sağlanması
     (Consumer Empowerment)
     Hastalık Yayılma Bilgilerinin Takibi (Biosurveillance)
  “Healthcare Information Technology Standards Panel”
  (HITSP) (Sağlık Bilgi Teknolojileri Standartları Paneli)bu
  alanlarda aşağıdaki raporları hazırlamıştır:
     Kullanım senaryoları- Mart 19, 2006
     Standartlardaki açıklar ve örtüşmelerin belirlenmesi (Gap
     Analysis)- Mayıs 30, 2006
     Kullanılması planlanan standartların listesi - Haziran 29, 2006
     Uygulama Geliştirme Talimatnamesi – Eylül 29, 2006
RIDE Consortium        2. e-Sağlık Kongresi, Antalya        22
RIDE Consortium  2. e-Sağlık Kongresi, Antalya  23
Taşıma Protokollerindeki Mevcut
Trendler
   Web Servislere doğru bir eğilim var

  HL7 v3 standartı: Taşıma Spesifikasyonu–
  Web Services Profile, Release 2

  IHE İşlemleri (IHE Transactions) için Web
  ServisRIDE Consortium  2. e-Sağlık Kongresi, Antalya  24
Son RIDE Yol Haritası
  RIDE yol haritası çıkarma sürecindeki son durak
  Son RIDE Yol Haritası (RIDE Roadmap III) şu
  anda geliştirilmektedir
  RIDE Yol Haritasının III‟ün temel amacı sadece
  teknik bir çözüm sunmak değil bir strateji
  yaratmaktır
  Bu amaçla RIDE Yol Haritasının III, üye devletlere
  yardımcı araçlar sağlamak amacıyla eSağlık
  Birlikte İşlerlik üzerine Avrupa Komisyonunun
  hazırladığı Taslak Tavsiyelerden elde edilen ve yol
  haritası çıkarma sürecinden edinilen bilgi birikimi
  ve deneyimlerle bir sinerji yaratır

RIDE Consortium    2. e-Sağlık Kongresi, Antalya  25
Son RIDE Yol Haritası
   Kavramsal olarak yüksek seviyede başlar, ve gerekli
    birlikte işlerlik gereksimleri üzerinde durur.

   Beş ana gereksinim:
   1.  Organizasyonel Çerçeve (Organizational Framework)
   2.  Politik ve Yasal Çerçeve (Political and Legal Framework)
   3.  Ekonomik Çerçeve (Economic Framework)
   4.  Mimari Birlikte İşlerlik (Architectural Interoperability)
   5.  Görüntüleme ve Değerlendirme (Monitoring and Evaluation)

   Bu gereksinimler içinde, olası çözümler tartışılacak ve
    ilkeler ilgili kuruluşlara sunulacaktır.RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya       26
Mimari Birlikte İşlerlik İlkelerinden
Alıntı
  Katılımcıların önceki işbirliği çalışmalarını ve
  yatırımlarını değerlendir: “sök ve değiştir”
  stratejisinden sakmak, önceki çabalarının farkında olmak ve
  katılımını güvence altına almak
  “ince” bir mimari kullan: Avrupa Sağlık Ağı (The
  European Healthcare Network - EHN), minimum standartlar
  ve minimum temel servisler kümesini içermeli.
  Gelecek için Mimari: Olası gelecek servisleri için modüler
  bir yapı barındırmak; “uyumlu ek”e (plug-in) baz alt yapi

  Sağlayıcı ve teknoloji tarafsızlık: Herhangi bir ağın
  katılımcıları herhangi bir sağlayıcıya, sağlayıclar kümesine
  ya da teknoloji çeşitlerine bağımlı olmalıdırRIDE Consortium      2. e-Sağlık Kongresi, Antalya      27
Mimari Birlikte İşlerlik İlkelerinden
Alıntı (Devam)
  Modüler Servise Dayalı Mimari: EHN mimarisinin açık,
  ölçeklenebilir ve modüler olması gereklidir. Böylece
  mimarinin bileşenleri periyodik olarak teknoloji geliştikçe
  yenilenebilir.
  Koordine PHRler ve EHRler: “vatandaşların kendi sağlık
  kayıtlarını yönetmeye aktif olarak katılımı ve kendi sağlık
  bilgilerine kolay ulaşılabilir bir formatta sahip olmanın
  faydalarını kazanması”

  Aşamalı Yerleştirme (deployment): Avrupa çapında
  sağlık bilgi değişim alt yapısını kurmak tek aşamada
  yapılabilecek bir aktivite değildir.
     Geliştirilen pilotlar büyürken (fiziksel kapsamda) ve gelişirken
     (artan fonksiyonaliteler) aşamalı bir süreç yerleştirme
     (deployment) için gereklidir.
     Üye devletler arasında pilotlar zorunludur. (ICT PSP)


RIDE Consortium        2. e-Sağlık Kongresi, Antalya         28
Teknik Detaylara Geçiş
  Bu ilkeler daha sonra Avrupa düzeyinde bilgi
  değişimine elverişli eSağlık Birlikte işlerliğini
  sağlamak amacıyla temel set (core set) ve ilave
  set (additional set) fonksiyonları sağlayan
  teknik birlikte işlerlik çerçevesine aktarılmıştır.

  Teknik detaylar 4 ana başlık altında sunulur:
     Mimari Modeller
     İçerik Birlikte İşlerliği
     Klinik Yol, Yönergeler, Karar Destek Mekanizmaları, iş
     Akışları
     Servisler ve Nitelikler

RIDE Consortium       2. e-Sağlık Kongresi, Antalya     29
Servisler ve Nitelikler
   Bölgesel, Ulusal ve Avrupa seviyesinde tavsiye edilen
    işlevsellikler
   1.  Kimlik Belirleme Yönetim Servisleri (Identity Management Services)
   2.  Veri Servisleri (Data Services)
   3.  PHR Servisleri
   4.  Gözetleme ve Değerlendirme Servisleri (Monitoring and Evaluation
      Services)
   5.  Yönetim Servisleri (Management Services)
   6.  Kişisel Gizlilik/Güvenlik Nitelikleri

   Her bir grup için:
     Kullanım Durumları, (use case)
     İçerilen servisler,
     Örnekleyen senaryolar
     Gerekli güvenlik/kişisel gizlilik Nitelikleri
   Üye devletler içinde ve arasında tanımlanmıştır.RIDE Consortium         2. e-Sağlık Kongresi, Antalya          30
Servisler ve Nitelikler
  1. Kimlik Belirleme Yönetim Servisleri (Identity Management
  Services)
     Hasta Kimlik Belirleme Servisleri (Patient Identity Services)
     Hasta Kimlik Eşleme Servisleri (Patient Identity Matching Services)
     Kullanıcı Kimlik Yönetim Servisleri (User Identity Management
     Services)

  2. Veri Servisleri (Data Services)
     Dokuman Kayıt Servisi(Record Locator Services)
     Veri Çekme Servisleri (Retrieval Services)
     Abone Servisleri (Subsciber services)
     Yayımcı Servisleri (Publisher Services)
     Veri Yöneltme Servisleri (Data Routing Services)
     Dönüşüm Servisleri (Transformation Services)
     İçerik Onaylama Servisleri (Content Validation Services)
     EHR ServisleriRIDE Consortium         2. e-Sağlık Kongresi, Antalya          31
Servisler ve Nitelikler
  3. PHR Servisleri
     Klinik Bilgilere ve Denetim Kayıtlarına (Audit Logs) Hasta
     Erişimi
     PHRlerin sürekliliğini sağlamak
     Onay Yönetim Servisleri (Consent Management Services)

  4. Görüntüleme ve Değerlendirme Servisleri
     Takma isimlendirme ve yeniden kimlik belirleme servisleri
     (Pseudonymization and Re-Identification Service)
     İkinci kullanım için veri sağlama
     Bilgilendirme Servisleri

  5. Yönetim Servisleri
     Katılımcı Organizasyonlar için kayıt düzenleyiciler (Registry)
     Sağlık Sağlayıcılar için kayıt düzenleyiciler


RIDE Consortium        2. e-Sağlık Kongresi, Antalya        32
Servisler ve Nitelikler
  6. Kişisel Gizlilik/Güvenlik Nitelikleri
     Denetim Kayıtları Tutma (Audit logging)
     Kişi Doğrulama (Person Authentication)
     Sistem Doğrulama (System Authentication)
     Yetkilendirme (Authorization)
     Veri Bütünlüğü Kontrolü (Data Integrity
     Checking)
     Hata İşleme (Error Handling)
     Güvenli Taşıma (Secure Transport)
     İnkar edememe (Non-Repudiation)
RIDE Consortium     2. e-Sağlık Kongresi, Antalya  33
Sonuç
  Amaçlar:
     Avrupa‟da eSağlık alanındaki gelecek
     hareketler için zemin hazırlamak
     Üye ve aday devletlere yardımcı bir araç
     sağlamak
 Son RIDE yol haritası bu yılın sonunda
 hazır olacaktır
 RIDE Projesinin Çıktı Dokümanları herkese
 açık olarak aşağıdaki bağlantıda
 mevcuttur:
     http://www.srdc.metu.edu.tr/webpage/projects/ride/
RIDE Consortium      2. e-Sağlık Kongresi, Antalya    34
        İlginiz İçin Teşekkürler
         asuman@srdc.metu.edu.tr
19 Ekim 2007     2. e-Sağlık Kongresi, Antalya  35

								
To top