SJD by 8j7m13G

VIEWS: 5,747 PAGES: 639

									NNOM       IME кондензатор
         супер
0.1mf250v
0.22f5.5v
003071019    at2079/12,hr7578 1142.1135
003071091    hr8484
003071092
003071095    hr8484
003071096    hr8484
003311118    hr7227
003311158
003323170    =bsc48c; 30017521; fbt41285
040221042    bsc25-n3604ga;bsc24-n40g1
04072184     cf0801;bsc24-2422ac
057334      TXO BEKO.HR8366,1372.0047C
058.413-tr1   hr8030
         импулсен трансформатор
1-228-544-00
1-429-138-61               Sony
1-439-243-11   HR 6410
1-439-250-22   HR 7410
1-439-280-13   HR 6407
1-439-286-11   HR 6412
1-439-288-00   HR 6407
1-439-288-12   hr6405
1-439-289-22   HR6413
1-439-294-00   HR7404
1-439-303-31   hr6408
1-439-303-32   fb sony HR 6408
1-439-303-41   HR 6408
1-439-311-00   HR 7407
1-439-311-22   HR 7406
1-439-311-31   hr7407
1-439-331-31   HR7400
1-439-331-41   HR 7401
1-439-332-00   HR 6400;1-439-332-21
1-439-332-21   hr6400; 1-439-332-00
1-439-332-31   HR6401
1-439-332-32   hr6403
1-439-332-41   HR 6402
1-439-332-42   HR 6403
1-439-332-52   HR 6403
1-439-333-11   HR 7408
1-439-363-11   fb sony HR 7403
1-439-363-11-r  HR 7403
1-439-391-11
1-439-416-21   HR 7244
1-439-418-21   Sony
1-439-421-21   HR 7416
1-439-423-00
1-439-423-11   HR 7245
1-439-423-12   hr7245
1-439-423-21   HR 7245
1-439-423-22   hr7245
1-439-423-31   hr7245
1-439-423-32   hr7245
1-439-423-33   hr7245
1-439-423-41   hr7245
1-439-426-11   hr7245
1-439-426-21   hr7245
1-439-426-61   hr7245
1-439-493-00   hr7243
1-439-493-11   hr7243; 1-439-493-00
1-439-530-21   hr7777
1-439-542-00
1-439-542-21   супер кондензатор
1.2f18v     for car
1.5f5.5v
1.5ke6.8a    6.8v 1000w
1.5ke6.8ca
1/2w13v     cener 13v
1/2w15v     cener 15v
1/2w3.3v     cener 3.3v
1/2w5.1v     cener 5.1v
1/2w5.6v     cener 5.6v
1/2w9.1v     cener 9.1v
10000mf40v    philips
10000mf63v
10000mf80v    85c
1000mf100v    85c
1000mf10v    85c
1000mf10v-105  105c, 10x13 mm
1000mf16v    85c
1000mf16v-105  105c 10x21
1000mf25v    85c
1000mf25v-105  105c, 13x21 mm
1000mf35v    85c
1000mf35v-105  105c
1000mf50v    85c, 13x26 mm
1000mf50v-105  105c 16x26
1000mf6.3v    85c
1000mf6.3v-105  105c
1000mf63v-105
100c       Termofuse 100C
100mf100v
100mf100v-105  105c
100mf160v
100mf160v-105  105c
100mf16v
100mf16v-105   105c, 6.3x11 mm
100mf200v
100mf200v-105
100mf250v    16x32
100mf250v-105
100mf25v
100mf25v-105   105c, 6.3x11 mm
100mf350v
100mf35v
100mf35v-105  105c, 8x12 mm
100mf400v    85c, 25x25 mm
100mf400v-105
100mf450v
100mf450v-105
100mf50v
100mf50v-105  105c, 10x12 mm
100mf630v-enr
100mf63v    85c, 10x12.5 mm
100mf63v-105  105c, 10x16
100nf250v
100nf630v
100pf1600v
100pf630v
101-005002-04
10364460    hr7774; 40341-10; 1392.0001
104c
104s
109c
10c-cable    sot
10mf-rus
10mf100v    6x11
10mf100v-105
10mf160v    85c, 10x12.5 mm
10mf160v-105
10mf200v-105
10mf250v
10mf250v-105
10mf25v
10mf25v-105   105c, 5x11 mm
10mf35-105   105c, 5x11 mm
10mf35v
10mf400v
10mf400v-105  105c, 10x21 mm
10mf50v
10mf50v-105
10mf63v     85c, 5x11 mm
        неполярен
10mf63v-105
10mf63v-enr
10pf500v
1105.0527    hr6063; fat3793
1105.1027    hr7141
1105.1327    hr8047
110c      Termofuse 110C
1141.0545b
1142.0075    hr7503; at2079/10;a;b..
1142.0145    hr7549
1142.0145a   hr7549
1142.0145b   hr7549
1142.0225    hr7519; at2079/09
1142.0405    hr7505; 37261
1142.0415    hr7172; 2435671
1142.0445    hr7531
1142.0465    hr7563
1142.0467    hr7563
1142.0545    hr7565
1142.0545b    hr7565
1142.0545c    hr7565
1142.1095    hr7292
1142.1135    hr7578; 1142.1475
1142.1175    hr7577; pet19-18
1142.1175b    hr7577
1142.1475    hr7578; 1142.1135
1142.1635    hr8008
1142.1635a    hr8008
1142.1645    hr8051
1142.1795    hr8030
1142.1816    hr8484
1142.1816a    hr8484
1142.1816b    hr8484
1142.1818    hr8881
1142.1818a    hr8881
1142.1818b    hr8881
1142.1828    hr8880
1142.1833    hr8954
1142.4001    hr8628; fsv14a004h
1142.4003    hr8491; fsv14a004s
1142.5010    HR7442
1142.5016    hr7772; ov2094/40
1142.5020    HR 7789
1142.5020-ch   hr7789
1142.5028    hr7662
1142.5036    hr7493; fsa17013m
1142.5037    hr7916
1142.5037a    hr7916
1142.5039    hr8304
1142.5039-eldo  hr8304 Eldor
1142.5041    hr7815
1142.5051    hr7929
1142.5056    hr7930
1142.5057    HR 7880 ; fsa36012m;1142.5077
1142.5057-or
1142.5068    hr7963;at-2078/20301;ov2094/41
1142.5077    hr7880;1142.5057;fsa36012m
1142.5083    hr7950
1142.5084    hr7704
1142.5086    hr7950
1142.5086ori
1142.5088    hr7922
1142.5090    hr8554
1142.5093    hr8342
1142.5093a    hr8342
1142.5093d    hr8342
1142.5100    hr8540 /Eldor
1142.5109    hr8537
1142.5109a    hr8537
1142.5111    hr7950; 1142.5086
1142.5119    hr8545; 1142.7007
1142.5119a
1142.5120    hr8768
1142.7001    hr8025 ; 40337-26
1142.7001a    hr8025
1142.7007    hr8545; 1142.5119
1142.7035    hr80292
1152.7022    hr8445; 40337-57
115c       Termo. 115C
1182.0067    hr6203;1182.0177
1182.0177    hr6203;1182.0067
1182.0448    hr6227
1182.0487    hr6292
1182.0727    hr6488
1182.0857    hr6369
1182.0887    hr6488
1182.1107    hr6600
1182.1137    hr6563
1182.1157    hr6591
1182.5014    hr6195
1182.5014b    hr6195
1182.5027    hr6256; f2000bm; d344/37
1182.6051    hr6678
1182.6051a    hr6678
1182.6052    hr6067
1182.9001    hr8218
1182.9004    no hr
1192.0057    HR 7140
1192.0457    hr7346; 1362.3018
1192.0462    hr7377; 1192.0467
1192.0467    hr7377; 1192.0462
1192.0507    hr7279
1192.0507c    hr7279
1192.0507d    hr7279
1192.0557    hr7398
1192.0557c    hr7398
1192.0607    hr7250
1192.1007    hr7386
119c
1200mf10v-105
1200mf35v-105  105c
1200mf6.3v-105
120mf400v-105
121c
12345      компютърен кабел
129c       Termofuse 129C
12c cable              12c
12mf450v
12pf
1302.0007   hr8225
1302.2001   eldor hr80306
1302.2002
1342.0049   hr8790; =1342.0049a;..0049b
1342.0053   hr8116
1352.3035   hr7269
1352.5001   no Hr
1352.5003   hr7839
1352.5007   hr8572
1352.5007a   hr8572
1352.5008   hr7927
1352.5008a   hr7927
1352.5008e   hr7927
1352.5009   hr7862
1352.5009c   hr7862
1352.5009d   hr7862
1352.5010   hr7970
1352.5010b   hr7970
1352.5012   hr7839
1352.5025   hr7924
1352.5025a   hr7924
1352.5025g   hr7924
1352.5027   hr8031
1352.5033   hr8320
1352.5036   hr8336,tr680
1352.5048   hr8368
1352.5060   HR8716
1352.5074   hr7427
1352.5081   hr80063
135c      Termo. 135C
1362.0016   hr8388, bsc23-n0101
1362.3013   hr7378
1362.3018   hr7346; 1192.0457
1362.5015   hr6599; 40327-17
1362.5028   hr8700; f36n3017
1362.5071   hr8678
1372.0031   hr8409
1372.0031a   hr8409
1372.0031c   hr8409
1372.0032   hr8196
1372.0041   hr8598
1372.0042   hr8583
1372.0045   hr8800
1372.0047   hr8366
1372.0047-or  Eldor
1372.0054   hr8726
1372.0054a   hr8726
1372.0054c   hr8726
1372.0075   hr8787
1372.0076   hr8884
1372.0079    hr8728
1372.0081
1372.0093    hr8730
1372.0126    hr80098
1372.0131    hr80071
1372.0136
1372.6006    hr8449
1372.6007    hr8695
1372.7003    hr8827
1372.7083    hr8579;8-598-834-10/20/30/40/5
1372.7088    6174v6003q
1392.0001    hr7774;40341-10;10364460
1392.0002    hr7814; 53102171
1392.5001    hr8188
1392.5001-ch   hr8188
1392.5002    hr7977
1392.50022    hr7977
1392.5002c    hr7977
1392.5002d    hr7977
139c       Termo. 139C
140.10246    hr6040
140.10501    hr7683; f36n5002
140000mf10v
1402.6001    hr8944; fuj29h002f
1402.6002r    HR8787; aa26-00230a
1412.6002    hr8379
141c
143930341-roy  HR 6408
143936311-roy  HR 7403
14dn363
14mf450v
14pin
1500mf10v-105
1500mf16v-105
1500mf25v
1500mf25v-105  105c
1500mf35v
1500mf35v-105
1500mf6.3v
1500mf6.3v-105  105c, 8x16 mm
150mf400v-105
150mf450v    85c
152c       Termofuse 152C
154-064c     HR 8422
154-064d     HR 8422
154-064g     HR 8496
154-064m     HR 8137
154-064p     HR 7897
154-064u     HR 7791
154-064v     HR 7788
154-074r     HR 7467
154-106c     HR7896 ;f01403
154-121g
154-125a     HR 7472
154-132a     HR 7472
154-138k     HR 7462
154-138n     HR 7607
154-138p     HR 7474 / kfs60288
154-138p-roy   HR 7474
154-138q     hr7810
154-162a     HR 7721
154-162b     154-162d/hr7751
154-162d     154-162d/hr7751
154-165d     HR 7984
154-177a     HR 8135
154-177b     HR 7485
154-177c     hr8524
154-177e     HR 7749
154-177j     HR 7484
154-177m     hr7945
154-177q     hr7850
154-177s     hr7666
154-177t     HR 7473 ; fcm-20b031
154-177t-roy   HR 7473
154-189c     HR 7457
154-189c-roy   HR 7457
154-189h     HR 8096
154-194b     HR 7666
154-194d     HR 7906
154-207b     hr7606
154-207e     hr7908
154-207f     hr7908
154-211a
154-238A     HR8759
154-277c     HR 7806
154-277v     hr8536
154-279c     HR 7960
154-374a     hr7985; bsc28-0702
154-375f     hr7906
154-375h     hr8163 за кабел
         профили        см
15mf200v-rus
16/16                290
16091      f-thy,tv-ha,700v,3.2a,lgt-32ma
167c
169c
16mf450v
16pin
1800mf10v-105
1800mf6.3v-105
180mf400v
180mf400v-105
184c
18pin
192c       Termofuse 192C
       конденазатор фарад волта
198c             фарад
1f+disp     фарад     1  /16
1f-telsatr    for car ;1
       1F кола
       за
1f18v     1    for car
       Кабел чинчов силиконов
1f22v
1h2c     Нискочестотен силиконов
1h2cr
1h2d
1l0380r
1m0265r
1m0280r
1m0365r
1m0365rf
1m0380r
1m0565r
1m0680
1m0880b
1mf100v
1mf100v-105  5x11 mm
1mf160v
1mf250v
1mf250v-enr
1mf350v
1mf400v
1mf450v
1mf50v
1mf50v-105
1mf63v    85c
1mh3     tr 1mh3- smd
1n4001    50 V, 1A
1n4003    diod
1n4004    400 V, 1A
1n4006    800 V, 1A
1n4007    1000 v, 1A
1n4007-smd  m7, 1a,1000v,smd
1n4148    ss,100v,0.2a,/4ns
1n4149    diod
1n4735    z-di 6.2v,1w
1n4750    z-di 27v,1w
1n5228    z-di 3.9v,0.5w
1n5250    z-di 20v,0.5w
1n5252    z-di 24v,0.5w
1n5355b    z-di, 18v, 5w
1n5400    50 V, 3A
1n5401    100 V, 3A
1n5402    200 V, 3A
1n5403    diod
1n5404    400 V, 3A
1n5408    1000 V , 3A
1n5817    Schottky-GI,20v.1a
1n5819    Schottky-GI,40v,1a
1n5822    Schottky-GI,40v,3a
         тон честотен кабел
         кабел за чинчове
1s2c       тон честотен ролка жалт
1s2ch      тончестотен кабел
1s2chr
1s2cr
1s2hr
1s3c       тон честотен кабел жила
1s3cr
1s4c                 4
1s4cr      4rca cable black 100y-60d
1w15v      cener 15v
1w9.1v      cener 9.1v
2.2f22v     for car
2.2mf250v
2.2mf250v-enr
2.2mf400v
2.2mf400v-105  105c
2.2mf63v
2.2nf250v
2.4v2000mah   C.F.L.
20pin
210000mf15v
216c       termofuse 216C
2172       2way spliter 2x3.7db Germany
2173       3way spliter 3x5.7db Germany
2174
21c       21 cord cable
22000mf18v
22000mf25v-105  105c
2200mf100v
2200mf10v
2200mf10v-105
2200mf16v    85c 13x21
2200mf16v-105  105c, 13x21
2200mf25v
2200mf25v-105  105c 16x26
2200mf35v
2200mf35v-105
2200mf50v
2200mf50v-105  105c 18x36
2200mf6.3v
2200mf6.3v-10c  105c, 10x21 mm
220mf100v-105  105c, 16x26 mm
220mf160v-105
220mf16v-105   105c, 6.3x11 mm
220mf200v
220mf250v-105
220mf25v     8x12
220mf25v-105   105c,
220mf35v
220mf35v-105   105c, 10x13
220mf400v    85c, 25x40 mm
220mf400v-105
220mf63v
220mf63v-105  105c, 13x21
2271      2way tap 1x6db Germany
2271-06db
2271-08db
2271-12db
2271-16db
2272      3way tap2x8db Germany
2272-08db
228c
22mf100v
22mf100v-105
22mf160v    85c
22mf200v
22mf200v-105
22mf250v    85c
22mf250v-105
22mf25v
22mf25v-105  5x11
22mf35v    5x11
22mf400v
22mf400v-105  105c
22mf63v    неполярен
22mf63v-105  105c 5x11
22mf63v-enr
22pin
240c      Trmofuse 240C
2432611    HR 6190
2432982    HR 7132
2433011    HR6020
2433271
2433291    HR 6024
2433301    HR 7136
24333521    hr7041
2433442    HR 6114
2433521    HR 7041
2433721    HR 7135
2433941    HR 7108
2434141    HR 7518
2434271    HR 46076
2434272    HR 7184
2434274    HR 7146
2434274-roy  HR 7146
2434451    HR 7105
2434453    HR 7032
2434455    hr7035; 472352.00
2434591
2434596    hr7145
2434621    HR 7800
2434621-roy  HR 7800
2435011    HR 7878
2435192    hr7525
2435361     f0029pe; hr80453
2435521     HR 7239
2435671     hr7172; 1142.0415
2436201     hr7527,at2079/41,37620
2436202     hr7527;at2079/41
2436218     hr7336
2436541     no hr; f0051pe
2436994     hr8318
24c01
24c02      pamet,analog24c04,24c08
24c02smd
24c04      pamet,analog 24c08
24c041
24c04smd
24c08      pamet,analog 24c16
24c08 dw370m4  eprom /dw370m4
24c08a      =atmlu826
24c08smd
24c128-smd
24c16
24c16smd
24c16wbn6p
24c256n-smd   atmlh934
24c32
24c32smd
24c64
24c64smd
24c64smdtssop8  smd tssop8
24lc16b-i/sl   smd
24pin
24w04b6     профили за кабел   см
24w08 6
25/16                290
25aa160     25lc160;25c160
25c160      25lc160;25aa160
25lc160     25aa160;25c160
27c512-15f1
28pin
2920102801    hr6501
2920102853    hr6506
         сплитер двойка метален
2920102901    hr6500
         сплитер двойка американски
2met spliter
2met-es902
2mfx2/250v
2n1711
2n2219
2n2221
2n2222
2n2222-metal
2n2894
2n2905
2n2906
2n2907
2n3053
2n3055   =kd3055
2n3055-or
2n3415
2n3702
2n3773
2n3866
2n3903
2n3904
2n3905
2n3906
2n4031
2n4032
2n4124
2n4126
2n4393   =pn4393
2n484
2n5401
2n5550
2n5551
2n5886   compl- 2n5884,si-n,nf/s-l,80v,
2n6052
2n6053
2n6057
2n917
2s0765
2s0880rf
2sa1005
2sa1009k
2sa101
2sa1010
2sa1011
2sa1012
2sa1013   =2sa1275
2sa1015
2sa1016   2sa970
2sa1017
2sa1019
2sa102
2sa1020   analog 2sb1010
2sa1026
2sa1046   si-p-darl,s-l,100v,15a,100w
2sa1048   аналог
2sa1060
2sa1061       2sa808
2sa1062
2sa1069
2sa1075   si-p,compl2sc2525,120v,12a
2sa1077
2sa1080
2sa1082
2sa1102
2sa1115
2sa1123
2sa1124
2sa1127
2sa1135
2sa114
2sa1141
2sa1143
2sa1145
2sa114ek   smd = dta114ek
2sa115
2sa1150
2sa1152
2sa1156
2sa1162-smd  si-p, uni, 0.15a, 50v, >80Mhz
2sa1175f
2sa1177
2sa1186    2sa1186a; 1.5a;160V;100mHz
2sa1193
2sa1194
2sa1198
2sa1204
2sa1204smd  si-p, uni, 0.8a, 35v, 120Mhz
2sa1207
2sa1208
2sa1209
2sa1210
2sa1215
2sa1216    compl 2sc2922,si-p,nf/s-l,180v
2sa1220    compl 2sc2690, si-p,nf/hf-l
2sa1225
2sa1237
2sa124
2sa1242
2sa1242-smd
2sa1244
2sa1246
2sa1248
2sa1249
2sa1253
2sa1256
2sa1258
2sa1259
2sa1260
2sa1264
2sa1265    complementar 2sc3182
2sa1265n   or/2sc3182n
2sa1266
2sa1267
2sa1269
2sa1270
2sa1275
2sa1280
2sa1286
2sa1293
2sa1294    si-p,nf/s-l,230v,15a,130w,
2sa1301    compl 2sc3280,si-p,hifi-nf-e
2sa1302    compl 2sc3281,si-p,hifi-nf-e
2sa1302-ch
2sa1304
2sa1306    compl 2sc3298,si-p,nf/s-l,160v
2sa1309
2sa1315    si-p,uni,lo-sat,80v,2a,0.9w,
2sa1319
2sa1321
2sa1328
2sa1345
2sa1346
2sa1352
2sa1357
2sa1358    compl 2sc3421,si-p,nf-l
2sa1360    compl 2sc3423
2sa1383    compl2sc3514,nf-l,180v,0.1a,
2sa144
2sa1489
2sa1494    si-p,nf/s-l,200v,17a,200w,
2sa1535
2sa1601
2sa1625
2sa1626
2sa1627
2sa1633
2sa1694    compl2sc4467,si-p,nf-l,120v,8a
2sa1709
2sa1797-smd  si-p, nf,lo-sat,50v,2a
2sa1837    compl 2sc4793
2sa1941    comp2sc5198,si-p,nf-hifi,140v
2sa1943    compl 2sc5200
2sa1986    comp2sc5358,si-p,nf/s-l,230v
2sa341
2sa467
2sa473
2sa484
2sa490
2sa495
2sa496
2sa509
2sa512
2sa526
2sa530
2sa537
2sa539
2sa542
2sa549
2sa552
2sa562
2sa566
2sa603
2sa606
2sa608
2sa614
2sa617
2sa618
2sa628
2sa634
2sa639
2sa641
2sa642
2sa643
2sa656
2sa657
2sa658
2sa659
2sa671
2sa672
2sa673
2sa677
2sa678
2sa681
2sa682
2sa683
2sa684
2sa693
2sa696
2sa697
2sa699
2sa702
2sa708
2sa715
2sa719
2sa720
2sa722
2sa723
2sa726
2sa730
2sa733
2sa743
2sa748
2sa755
2sa762
2sa764
2sa766
2sa768
2sa769
2sa770
2sa772
2sa776
2sa777
2sa785
2sa786
2sa790
2sa795  аналог а
2sa798  pnp;dual;0.1A;50V;100mHz
2sa808     2s 1061
2sa812
2sa814
2sa815
2sa816
2sa817
2sa819
2sa842
2sa844
2sa845
2sa847
2sa854
2sa858
2sa872  comp 2sc1775
2sa874
2sa879
2sa881
2sa885
2sa886
2sa892
2sa893
2sa896
2sa898
2sa899
2sa900
2sa902
2sa903
2sa904
2sa906
2sa910
2sa913
2sa921
2sa925
2sa928
2sa929
2sa931
2sa933
2sa934
2sa935
2sa936
2sa937
2sa940
2sa949
2sa950
2sa951
2sa952
2sa963
2sa964
2sa965
2sa966
2sa968    nf/s-l,160v,1.5a,25w,100mhz
2sa968a    =2sa968;180/180v; compl2sc2238
2sa968b    =2sa968;200/200v
2sa970    compl 2sc2240
2sa972
2sa978
2sa979
2sa984
2sa985    complementar 2sc2275
2sa988
2sa992
2sa995
2sa999
2sb1010    analog 2sa1020
2sb1014
2sb1015
2sb1020    si-p-darl+di,100v,7a,30w,
2sb1037
2sb1096
2sb1098
2sb1141    si-p,nf/s-l,lo-sat,20v,1.2a
2sb1151
2sb1166    si-p,s-l,lo-sat,60v,8a,20w,
2sb1168    si-p,s-l,lo-sat,120v,4a,20w
2sb1185    si-n,tv-sn,1200/800v,5a,50w
2sb1186    complementar-2sd1763
2sb1202-smd  si-p,s-l,lo-sat,60v,3a,15w
2sb1203    si-p,s-l,lo-sat,60v,5a,20w,
2sb1204    smd, si-p,lo-sat,600v,8a,20w
2sb1237
2sb1273
2sb1274
2sb1292
2sb1342
2sb135
2sb1370
2sb1375
2sb1438
2sb1502    si-p+darl,L,120/100v,5a,60w,
       комплементар
2sb1559    si-p-darl,nf-l,160/150v,6a,80w
2sb1560            :2sd2390
2sb1561-smd  si-p,smd,lo-sat,60v,2a,150mhz,
2sb1587
2sb1620    =mp1620k
2sb1626
2sb1647    comp2sd2560,si-p-darl,150v,30a
2sb1686  comp 2sd2642
2sb324
2sb328
2sb33
2sb337
2sb365
2sb407
2sb434
2sb435
2sb463
2sb471
2sb473
2sb492
2sb493
2sb508
2sb509
2sb511
2sb512
2sb514
2sb515
2sb536
2sb54
2sb541
2sb546
2sb549
2sb554
2sb557
2sb558
2sb559
2sb560
2sb561
2sb562
2sb564
2sb565
2sb595
2sb596
2sb605
2sb618
2sb620
2sb621
2sb627
2sb631
2sb632
2sb641
2sb642
2sb644
2sb646
2sb647
2sb648
2sb649
2sb673
2sb674
2sb675
2sb676
2sb678
2sb681
2sb686
2sb688  complementar 2sd718
2sb691
2sb694
2sb698
2sb700
2sb701
2sb705
2sb706
2sb714
2sb721
2sb727
2sb731
2sb733
2sb737
2sb739
2sb740
2sb743
2sb744
2sb745
2sb751
2sb754
2sb761
2sb762
2sb764  si-p,uni,60v,1a,0.9w,150mhz
2sb765
2sb766
2sb768
2sb772
2sb774
2sb775
2sb788
2sb791
2sb794
2sb795
2sb808
2sb813
2sb815
2sb817  compl 2sd1047
2sb819
2sb822
2sb825
2sb826
2sb827
2sb829
2sb834
2sb856
2sb858
2sb861
2sb865
2sb870
2sb873
2sb881
2sb882   si-p-darl+di,nf/s-l,10a,70v,
2sb884
2sb886
2sb888
2sb891
2sb892
2sb893
2sb894
2sb895
2sb897
2sb903
2sb907
2sb909
2sb911
2sb912
2sb913
2sb914
2sb915
2sb919
2sb920
2sb921
2sb926
2sb927
2sb937
2sb941
2sb950
2sb951
2sb952
2sb953
2sb957
2sb962
2sb974
2sb977
2sb983
2sb985
2sb986
2sb987
2sc1008
2sc1014
2sc1046
2sc1047
2sc1050
2sc1051p
2sc1059
2sc1061
2sc1102
2sc1106
2sc1113
2sc1114
2sc1115
2sc1116
2sc1117
2sc114
2sc115
2sc1162
2sc1166
2sc1172
2sc1173
2sc1174
2sc1175
2sc1182
2sc1211
2sc1213
2sc1214
2sc1215
2sc1218
2sc1226
2sc1226q   si-n,nf/s-l,50v,2a,10w,150mhz
2sc1229
2sc1239
2sc124
2sc1243
2sc1278
2sc1279
2sc1280
2sc1302-ch
2sc1316
2sc1317
2sc1318
2sc1327
2sc1328
2sc1342
2sc1346
2sc1359
2sc1362
2sc1363
2sc1364
2sc1368
2sc1383
2sc1384
2sc1390
2sc1394
2sc1398
2sc1406
2sc1413
2sc1417
2sc1418
2sc143
2sc143-smd  dtc143-smd
2sc144
2sc1444
2sc1446
2sc1447
2sc1448
2sc1449
2sc1456
2sc1470
2sc1472
2sc1473
2sc1474
2sc1478
2sc1501
2sc1504
2sc1505
2sc1506
2sc1509
2sc1518
2sc1519
2sc1520
2sc1522
2sc1537
2sc1541
2sc1545
2sc1547
2sc1566
2sc1568
2sc1570
2sc1571
2sc1573
2sc1578
2sc1583
2sc1618
2sc1624
2sc1625
2sc1627
2sc1636
2sc1641
2sc1651
2sc1652
2sc1674
2sc1675
2sc1678
2sc1681
2sc1682
2sc1683
2sc1685
2sc1707
2sc1708
2sc1721
2sc1722
2sc1723
2sc1728
2sc1730
2sc1740
2sc1741
2sc1747
2sc1749
2sc1752
2sc1756
2sc1757
2sc1760
2sc1762
2sc1775
2sc1779
2sc1789
2sc1809
2sc1815
2sc1819
2sc1826
2sc1827
2sc1831
2sc1833
2sc1842
2sc1843
2sc1844
2sc1845
2sc1846
2sc1847
2sc1848
2sc1875
2sc1877
2sc1879
2sc1881
2sc1888
2sc1889
2sc1890
2sc1904
2sc1906
2sc1908
2sc1914
2sc1923
2sc1929
2sc1941
2sc1942
2sc1946  ##
2sc1947
2sc1957
2sc1969
2sc1970
2sc1971
2sc1972
2sc1973
2sc1980
2sc1983
2sc1985
2sc1986  2sd866
2sc200
2sc2000
2sc2001
2sc2002
2sc2009
2sc2014
2sc2020
2sc2021
2sc2022
2sc2023
2sc2026
2sc2029
2sc2057
2sc2058
2sc2060
2sc2061  2sd667
2sc2062
2sc2063
2sc2068
2sc2073
2sc2074
2sc2075
2sc2078
2sc2086
2sc2091
2sc2092
2sc2120
2sc2129
2sc2130
2sc2153
2sc2166
2sc2206
2sc2209
2sc2212
2sc2216
2sc2229
2sc2230
2sc2233
2sc2235
2sc2236
2sc2238  complementar 2sa968
2sc2240  compl 2sa970
2sc2258
2sc2271
2sc2274
2sc2275  complementar 2sa985
2sc2283
2sc2291
2sc2302
2sc2308
2sc2314
2sc2315
2sc2316
2sc2317
2sc2320
2sc2328
2sc2330
2sc2333
2sc2335
2sc2335f
2sc2344
2sc2352
2sc2354
2sc2362
2sc2363
2sc2371
2sc2373
2sc2375
2sc2377
2sc2383   analog 2sd1292
2sc2390
2sc2393
2sc2407
2sc2408
2sc2441
2sc2458
2sc2482
2sc2491
2sc2497
2sc2501
2sc2502
2sc2516
2sc2542
2sc2552
2sc2562
2sc2564
2sc2570
2sc2575
2sc2577
2sc2578
2sc2581
2sc2592
2sc2594
2sc2603
2sc2611
2sc2621
2sc2625
2sc2631-r
2sc2632
2sc2632-r
2sc2633
2sc2655
2sc2665
2sc2668
2sc2681
2sc2688
2sc2690    compl 2sa1220,si-n,nf/hf-l
2sc2705
2sc2712-smd  SMD,uni,60V,0.15A,150mHz,n-p-n
2sc2752
2sc2782
2sc2785    si-n,uni,60v,0.1a,0.25w,250mhz
2sc281
2sc2810
2sc2827
2sc2836
2sc2837    complementar 2sa1186
2sc2857
2sc2912
2sc2921
2sc2922    compl 2sa1216;180v,17a,200w
2sc2925
2sc2929
2sc2959
2sc2979
2sc2999
2sc3030
2sc3039    analog 2sc2335
2sc3040
2sc3070
2sc3071    si-n,hi-ueb,hi-beta,lo-sat,
2sc3074    si-n,nf/s-l,lo-sat,60v,5a,20w
2sc3076
2sc3089
2sc3091
2sc3113
2sc3148
2sc3150
2sc3152
2sc3153
2sc3158
2sc3159
2sc3169
2sc3178
2sc3179
2sc3181
2sc3182    complementar 2sa1265
2sc3182n
2sc3198
2sc3202
2sc3203
2sc3206
2sc3225    =(2sc3807)
2sc3231
2sc3246
2sc3247
2sc3259
2sc3260
2sc3261
2sc3262
2sc3263    si-n,230v,15a,,compl.2sa1294
2sc3271
2sc3280    compl 2sa1301,si-n,hifi-nf-e
2sc3281    compl 2sa1302,si-n,hifi-nf-e
2sc3293    si-n-darl+di,s-l,50v,2a,20w
2sc3298    compl 2sa1306,si-n,nf/s-l,160v
2sc3306    si-n,s-l,500/400v,10a,100w
2sc3307
2sc3309
2sc3320    si-n,500/400v,15a,80w,
2sc3328    =2sc2500
2sc3330
2sc3331    si-n,uni,60v,0.2a,0.5w,200mhz
2sc3353
2sc3355
2sc3357-smd  si-n,uhf,20v,0.1a,6.5ghz,
2sc3387    si-n,s-l,1200/500v,5a,50w
2sc3399    si-n+r,s,rb=rbe=47komh,50v,
2sc3400    =dtc124 (2sc124)
2sc3405
2sc3416
2sc3420
2sc3421    compl 2sa1358, si-n,nf/hf/s-l
2sc3423    compl 2sa1360,150v,0.05a,5w
2sc3460
2sc3461
2sc3466
2sc3480
2sc3481
2sc3505
2sc3506
2sc3509
2sc3514    complementar 2sa1383
2sc3518
2sc3531
2sc3549
2sc3552    si-n,1100/800v,12a,150w,15MHz
2sc3559    si-n,s-l,900/800v,3a,<200ns
2sc3568
2sc3605    si-n,uhf,20v,0.08a,6.5ghz
2sc3671
2sc3678    si-n,s-l,900/800v,3a,80w,6mhz
2sc3679
2sc372
2sc373
2sc3752
2sc3789
2sc3795
2sc3796    si-n,s-l,800/500v,5a,70w<200ns
2sc380
2sc3807    =(2sc3225)
2sc382
2sc3831    si-n,s-reg,600/500v,10a,100w
2sc3838k-smd  si-n,uhf,20v,0.05a,3200 mhz
2sc3852    hi-beta,lo-sat,80v,3a,25w,
2sc3856    compl 2sa1492,si-n,nf/s-l,130w
2sc3858    compl.2sa1494,200v,17a,200w
2sc3858-ch
2sc3866
2sc387
2sc388
2sc3883    si-n+di,tv-ha,1500/800v,5a,50w
2sc3886
2sc3886a
2sc3892
2sc3893    =2sc3886+diod,2sc4763,2sc5043
2sc3896
2sc3907
2sc3927    s-l,900/550v,10a,120w,buv47a
2sc3944    nf/hf-l,150/150v,1a,15w,200mhz
2sc3950    si-n,vid-tr,hi-def,30v,0.5a,
2sc3953    vid-e,hi-def,120v,0.2a,8w
2sc3973
2sc3973b
2sc3979    s-l,900/800v,3a,40w,<700/2800n
2sc3997
2sc3998    ha,hi-def,1500/800v,25a,250w
2sc4004
2sc4024    si-n,hi-beta,lo-sat,hi-ueb100v
2sc4053    s-l,600/450v,5a,50w,<500/2200n
2sc4054    =2sc4053,iso
2sc4123    ha,hi-def,1500/800v,7a,60w,
2sc4161
2sc4161l    s-l,500/400v,12a,70w,<500/ns
2sc4204    hi-ueb,hi-beta,lo-sat,0.7a,30v
2sc4237    s-l,1200/800v,10a,150w,0.5/
2sc4242    s-l,450/400v,7a,40w,1/3us
2sc4278    s-l,150/150,10a,100w,20mhz,
2sc4288    s-l,ha,hi-res,1400/600v,12a,
2sc4458    si-n,s-reg,800/500v,7a,45w
2sc4467    comp2sa1694,si-n,160/120v,8a
2sc4517    s-reg,900/500v,3a,30w<700/4500
2sc4538    s-l,900/800v,5a,80w,<4us/4.8us
2sc458     uni,30v,0.1a,0.2w, 230mhz,
2sc4582    si-n,s-l,600/450v,15a,75w,
2sc460     am-v/m/30v,0.1a,230mhz,bf240
2sc4770    monitor-ha,hi-def,7a,60w,1500/
2sc4793     nf-l, 17c ,2sa1837
2sc4804     s-reg,2sc3559,4304,4517,4908
2sc4833     s-l,but11af,2sc4054,2sc4073,71
2sc4834     s-l,bu306f,but12af,2sc4130
2sc4891     si-n,crt-ha,hi-res,1500/800v
2sc4927     bu2508df,2sc3893a;4763,2sd2731
2sc4928     monitor ha,1500/800v,15a,150w
2sc495      nf/s-l,70v,1a,5w,100mhz,bd137
2sc5027     si-n,sictv-ha,300/300v/0.1a,
2sc5047     si-n,1500v,25a,250w;2sc3998
2sc5048     Si-N,Disp-HA,hi-res,1500/600v
2sc507      nix-,vis,170v,0.1a,0.75w,250mh
2sc5144     Si-N,Display-HA,hi-res, 200w
2sc5148     bu2525af,2sc3896,2sc4758,50w
2sc5150     s-n,display-HA,hi-res,1700/700
2sc5198     comp2sa1941,si-n,nf-hifi,140v
2sc5200     compl 2sa1943/ 2sc4029,30Mhz
2sc5207     Si-N,Displ-HA,1500/800v,10a,
2sc524      nf/s-l,100/60v1.5a,10w,60mhz
2sc5244     2sc4290a,2sc4897,2sc5142,Si-N
2sc5248     NF/S-L,160/160v,1.5a,20w,150Mz
2sc5250     si-n+di,display-ha,1500/-v,8a
2sc5253     18a,50w,1500v
2sc5287     s-l,s-reg,900/550v,5a,80w,6mhz
2sc5294     TV\MoniHA,1500/600v,20a,120w
2sc5296     bu2520df,2sc4124,2sc4763,5149
2sc5297     Si-N,Mon-HA,1500/800v,8a,60w
2sc5302     si-n,crt ha,hi-def,1500/800v
2sc5331     Si-N,CTV/Disp-HA,1500,15a,180w
2sc5339     si-n+di,ctv,HA,hi-res,31.5khz
2sc535      fm/vhf-v/m/o , 700mhz
2sc5358     compl 2sa1986/Si-N,NF/S-L,150w
2sc5386     Si-N,CTV,Disp-HA,1500v,8a,50w
2sc5388     si-n+di,tv/crt-ha,1500/700v,5a
2sc5411     Si-N,CTV,Display-HA,1500/600v
2sc5446     si-n,ha,1700/600v,18a,200w,77k
2sc5448     Si-N,HA,1500/700v,10a,50w
2sc5480     25a,1500v +damp diod
2sc5552     Si-N,TV,Monitor-HA,1700/600v,
2sc5587     si-n,tv/moni/ha,1500/750v,17a
2sc5682     si-n,tv,moni ha,hi-def,95w,20a
2sc5696     si-n+di,ctv-ha,1600/800v,12a
2sc5696-ch    si-n+di,ctv-ha,1600/800v,12a
2sc5706-smd   si-n,lo-sat,80v,5a,15w,
2sc5707-smd   si-n,lo-sat,80v,8a,15w,
2sc5707-smd-or  long pin
2sc5802     10a, 1500v, 60w
2sc5803
2sc5856     si-n,1500v, 14a, 55w
2sc5858
2sc5885     si-n,1500v,6a,30w
2sc5902
2sc5905  1700v, 20a - 2sc5144
2sc5909
2sc5929  si-n,1500/600v,12a, 50w
2sc5936  si-n,hi-res,1500/700v,9a,45w
2sc5993
2sc603
2sc608
2sc634
2sc640
2sc641
2sc642
2sc644
2sc668
2sc681
2sc684
2sc686
2sc692
2sc693
2sc711
2sc732
2sc733
2sc752
2sc763
2sc785
2sc791
2sc8050
2sc828
2sc829
2sc839
2sc8550
2sc900
2sc9011
2sc9012
2sc9013
2sc9014
2sc9015
2sc9016
2sc9018
2sc923
2sc926
2sc927
2sc929
2sc930
2sc940
2sc945
2sc983
2sc994
2sd1010  hi-ueb;beta,ra,50v,0.05,200mhz
2sd1012  2sd1207,2sd1616,2sd1835
2sd102  110/80v,3a,25w,1mhz,nf/s-l
2sd1020  uni,lo-sat,30v,0.7a,170mhz,
2sd1026  si-n+darl+di,110v,15a,b=1500
2sd1031  si-n+darl,nf/s-l,60v,4a,0.2ms
2sd104   ge-n,20v,0.4a,b=60,nf
2sd1046  nf/s-l,15mhz,2sc2837,2sc3263..
2sd1047  compl 2sb817
2sd1051  si-n,50v,1.5a,1w,150mhz
2sd1061  2sc3254,2sd1237l
2sd1062  lo-sat,60v,12a,40w,10mhz,si-n
2sd1062q
2sd1064
2sd1065  si-n,lo-sat,60v,15a,90w,10mhz
2sd1071  si-n-darl-di,s-reg,450/450v
      Транзистор
2sd1092  tv-reg,hi-beta,55v,4a,b=500
      Транзистор
2sd110          2sd
2sd111          2sd
2sd1111  si-n+darl,80v,0.7a,b=25000,uni
2sd1131  nf-s-l,50v,4a,40w,8mhz
2sd1133  nf/s-l,70/50v,4a,40w,7mhz
2sd1136  tv-ha,200/800v,4a,30w
2sd1137
2sd1138  si-n,200/150v,2a,30w
2sd1142  tv-ha,1500v,3.5a,50w
2sd1145  2sc4482,2sd2243
2sd1153  uni,80v,1.5a,0.9w,b=4000
2sd1159
2sd1160  si-n+darl,lo-sat,50v,2a,10w
2sd1163
2sd1164  si-n+darl+di,nf/s-l,150v,1.5a
2sd1168  s-l,tv-ha,1500/800v,5a,50w
2sd1185  bu546,bu706,bu903,2sd1099,..
2sd1186  bu706,bu908,2sc2928..
2sd1190  si-n+darl+di,nf/s-l,70v,4a,30w
2sd1191  =2sd1190, 7a
2sd1194  si-n+darl+di,nf/s-l,110v,3a,
2sd1196  bd651,bdt21,bdw73d,bdx53d
2sd1198
2sd1207  2sc3328,2sc4145,2sd2069,2sd24.
2sd1210  si-n+darl+di,nf/s-l,150v,10a
2sd1212  s-l,lo-sat,60v,12a,35w,120mhz
2sd1213  s-l,lo-sat,60v,20a,50w,120mhz
2sd1229  si-n+darl+di,nf/s-l,70v,10a,
2sd1235  nf/s-l,lo-sat,60v,8a,30w,12mhz
2sd1236  nf/s-l,lo-sat,120v,5a,30w,
2sd1246  si-n,nf-tr/e,lo-sat,30v,2a,
2sd1247  2sc4487,2sd1347
2sd1259  hi-beta,80v,3a,40w,50mhz,b=500
2sd1265  bd951f,2sc3851,2sd1408,2sd2000
2sd1266  bdt31f,2sc3851,2sd1408,2sd2000
2sd1271
2sd1272
2sd1273
2sd1275  bdt61f,2sd1796,2sd1825,2sd1967
2sd1276  bdt61f,2sd1796,2sd1825,2sd1967
2sd1279   tv-ha,1400v,10a,50w,3mhz
2sd1289   bd245c,bd545d,2sd718,2sd1046
2sd1292   100mhz,1a,nf-tr/e,
2sd1302
2sd1308   si-n+darl+di,nf/s-l,100v,5a
2sd1330
2sd1345   nf/s-l,60v,7a,40w,10mhz,2ms
2sd1358   si-n+darl+di,nf/s-l,80v,7a,40w
2sd1380   nf/s-l,40v,2a,10w,100mhz
2sd1391
2sd1392   si-n+darl+di,int.z-di,60+-10v
2sd1393   si-n-darl+di,intz-di
2sd1395   intZ-di/b-c/60+-10v,5a,40w
2sd1396   si-n+di,tv-ha,1500/800v,2.5a,
2sd1397   si-n+di,tv-ha,1500/800v,3.5a
2sd1398   si-n+di,tv-ha,1500/800v,5a
2sd1405   si-n,=2sd1353,iso,50v,3a,5mhz
2sd1406   si-n,=2sd1354,iso,60v,3a,3mhz
2sd1409   si-n+darl+di,=2sd1360,iso,600v
2sd141
2sd1410   si-n+darl,=2sd1261,iso,300/250
2sd1412   =2sd1411,70v,2sc3747
2sd1415   si-n-darl+di,100v,7a,30w
2sd1426   bu706d,2sc3480,2sd1729
2sd1427   bu508d,bu2508d,2sc3481,2sd1730
2sd1428   bu508d,bu2508d,2sc3482,2sd1731
2sd1431   bu508a,bu908,2sc3485,2sc3685
2sd1436   si-n+darl+di,120v,10a,b>1000
2sd1438   si-n+darl+di,80v,2a,b=5000
2sd1439   bu706d,2sc3480,2sd1290.91
2sd1445   nf/s-l,lo-sat,lso=2sd1442
2sd1450   =2sd1302 ,
2sd1453   tv-ha,1500/600v,3a,50w
2sd1455   tv-ha,1500/600v,5a,50w
2sd1458   hi-ueb,hi-beta,20v,0.7a,1w,55m
2sd1459   ctv-va,nf-e,150v,1.5a,30w,8mhz
2sd1460   =mj11016 for car Honda
2sd1492   tv-ha,1500/600v,1.5a,50w
2sd1497   bu508a,bu908,2sc3486,2sc3685
2sd1507   2sc4487,2sd1145,2sd1347,1864
2sd1510   2sd1796,2sd1825,2sd1987,b-1000
2sd1525   si-n-darl+di,s-l,100v,30a,150w
2sd1545
2sd1548   bu2520af,buh715,2sc3897,..
2sd1551   tv-ha,1500/600v,5a,50w
2sd1554   bu706df,2sd1650,2sd1877,2sd20.
2sd1555   bu508df,2sd1651,2sd2095,2sd21.
2sd1555 ch
2sd1555-ch
2sd1557   2sd1033,2sd1250
2sd1565   si-n-darl+di,s-l,100/100v,5a
2sd1577   tv-ha,1500/700v,5a,100w
2sd1590
2sd1609   si-n,nf/s-l,160v,0.1a,140mhz
2sd1624smd  si-n,nf,lo-sat,60v,3a,150mhz
2sd1629   si-n-darl+di,z-di,60v,+-1.2a
2sd1632   bu508df,2sd1554,2sd1650,2sd20.
2sd1640
2sd1644   si-n+darl,smd+z-di,95v,1a
2sd1649   si-n+di,tv-ha,1500/800v,2.5a
2sd1650   bu706df,2sd1554,2sd1877,2sd20.
2sd1651   bu2508df,2sd1555,2sd2095,2125
2sd1651-ch
2sd1654   si-n,tv-ha,1500/800v,3.5a,50w
2sd1664
2sd1669   s-l;lo-sat;NPN;60V;12A;30W;
2sd1670   si-n-darl+d,s-l,150/100v,+-10a
2sd1695   si-n-darl+di,int.z-di,/b->c/
2sd1710   2sc3894,bu508af,2sd1655
2sd1710 ch
2sd1725   si-n,s-l,lo-sat,120v,4a,20w
2sd1761   si-n,nf-e-l,80v,3a,30w,8mhz
2sd1765   si-n-darl+di,nf/s-l,100v,2a
2sd1802   smd
2sd1803s
2sd1815   si-n,s-l,lo-sat,120v,3a,20w,
2sd1816
2sd1825   2sd1589,2sd1788,2sd1933,2sd..
2sd1853   si-n-darl+di,uni,80v,1.5a,0.7w
2sd1877   bu706df,2sd1554,2sd1650,2sd20.
2sd1878   bu706df,2sd1555,2sd2095,2125
2sd1880   si-n+di,tv-ha,1500/800v,8a,70w
2sd1883   bu706f,2sd1544,2sd1654,2sd2381
2sd1884   si-n,tv-ha,1500/800v,5a,60w
2sd1886   bu508af,2sc3886,2sc3896,4758
2sd1887
2sd1894   2sd2438
2sd1913r
2sd1944   hi-beta,80v,3a,30w,iso,50mhz,
2sd198
2sd200    bu206,2sc1922,bu705,2sd818..
2sd2000
2sd201    nf/s-l,90/60v,6a,50w
2sd2010   si-n+darl+di;z-di(b->c),60/60v
2sd2012   bd935f,2sd1406,2sd1585,2sd1913
2sd2015   2sd1590,2sd1789
2sd203    =2sd201,130/100v
2sd2041
2sd2061   nf-s-l,80v,3a,30w,8mhz,iso
2sd2092   b>500,2sd2076;ktd2092
2sd2092-or
2sd2103   si-n-darl,nf-l,60v,8a,25w
2sd2132
2sd214    nf-s-l,130/100v,10a,bdx11
2sd2155    2sc3281,2sc4029,2sd1975
2sd219     si-n,nf-s,40v,1am0.5w,500ns
2sd220     =2sd219,80v,bc140..141,2n1990,
2sd221     bc141,2n1990,2n2102,2n2405
2sd227     bc337..338,bc635,bc637,2sc3377
2sd2294    2sd2288
2sd2331    bu706df,2sd1554,2sd1650,2089
2sd2333    bu706df,2sc4293,2sd1555,2125
2sd2333-ch
2sd236     nf-sl,si-n,40v,1.5a,10w,bd239
        компементар
2sd2389    compl 2sb1559
2sd2390            :2sb1560
2sd2391q-smd  dt-qn, si-n,2a, 60v
2sd2395    si-n,3a,60v,25w,compl 2sb1566
2sd2396    hi-beta,3a,80v,b>400,30w,50mhz
2sd2398
2sd2399
2sd24     2sc1505..07,2sc1755..1757
2sd241
2sd2438
2sd2488    =mn2488k
2sd2495    2sd2025
2sd2498    bu2508af,2sc3884a,2sc3894
2sd2499    2sc4764
2sd2499-ch
2sd2539    si-n+di,ctv-ha,1500/600v,7a,50
2sd256     nf-s-l,60/40v,4a,25w,3300ns
2sd2560    comp2sb1647,si-n-darl,150v,15a
2sd2578    si-n+di,ctv-ha,1500/800v,8a
2sd258     =2sd256,110/80v,bd243c,bd539d
2sd259     =2sd256,130/100v,bd243d,bd941
2sd26     nf/s-l.40v,7a,50w,bd245,bdv91
2sd2642    comp 2sb1686
2sd288     2sc3252,/bd241b,bd537,bd937/
2sd290     nf/s-l,80v,5a,23w,10mhz
2sd30     ge-n,nf-tr/e,25v,0.2a,0.3w
2sd313     bd241a,bd535,bd539a,bd935
2sd319     nf/s-l,ctv,110v,10a,100w,1mhz
2sd325     nf/s-l,35v,1.5a,10w,8mhz
2sd330     nf/s-l,50v,2a,20w,8mhz,
2sd331     =2sd331
2sd350     bu706,2sc2928,2sd954
2sd357     nf/s-l,110v,0.8a,70mhz,=2sd356
2sd360     nf/s-l,40v,2a,10w,70mhz
2sd361     nf/s-l,60v,1.5a,10w,70mhz
2sd366     nf/s-l,60v,3a,25w,>3mhz
2sd380     tv-ha,1500/700v,5a,50w
2sd392     bc337..338,bc635,bc637,2sc3377
2sd400     uni,lo-sat,180mhz,2sc4483
2sd401     tv-va,200v,2a,5mhz,bd239f,
2sd414     nf-l,120/,0.8a,10w,45mhz
2sd415     =2sd414,120/100v
2sd424  bdw12,mj15015,2n3773,2sc2607
2sd428  hifi-nf-e,100v,7a,60w,7mhz,
2sd438  2sc4488,2sc4489,2sd667,2sd1812
2sd439  nf/s-l,20v,1.2a,8w,150mhz
2sd460  si-n-darl,100v,7a,b>1500
2sd467  /bc337.338,bc635,bc637,
2sd468  2sc2236,2sc4483,2sd1207,2sd13.
2sd471  uni,30v,1a,1w,130mhz,bc337.338
2sd476  =2sd475,70v,4a,7mhz
2sd478  =2sd477,200/150v,2a,30w
2sd5072  ->ksd5072
2sd517  tv-ha,1500/700v,3a,16w
2sd523  si-n-darl+di,nf/s-l,80v,7a,50w
2sd525  hifi-nf-e,100v,5a,40w,12mhz
2sd526  hifi-nf-e,80v,4a,30w,>3mhz
2sd5287  2sd1887; ksd5287?
2sd545  uni,lo-sat,25v,1a,0.5w,180mhz
2sd549  si-n-darl,30v,1.5a,15w,b>4000
2sd553  lo-sat,70v,7a,40w,10mhz,023ms
2sd560  si-n-darl+di,150v,5a,30w,b=15k
2sd5703
2sd571  uni,60v,0.7a,1w,110mhz,
2sd586  2sc2276,2sd883a,2sd848a
2sd599  uni,25v,1a,0.35w180mhz
2sd600  100v,1a,8w,130mhz,nf/s-l,lo-sa
2sd613  nf/s-l,100v,6a,40w,15mhz,bd243
2sd614  si-n+darl,100/80v,3a,b=3000
2sd617  si-n+darl,nf/s-l,120/100v,8a
2sd620  uni,80v,1.5a,100mhz,bd139,
2sd621  analog buy71,2sd838**
2sd627  tv-ha,1500/600v,3a,50w,bu208
2sd636  uni,30v,0.1a,0.4w,150mhz
2sd637  bc174,bc182,bc190,bc546,2sd..
2sd638  uni,30v,0.5a,0.6w,200mhz,bc337
2sd639  =2sd638,60v, bc637,bc639,
2sd65
2sd661  uni,ra,35v,0.1a,0.4w,200mhz
2sd666  uni,120v,0.05a,0.9w,140mhz
2sd667  =2sd666a,1a,2sc2383,2sc3228
2sd669  2sc3117
2sd670
2sd674  =2sd673,2sc2681,2sc4466,2sd731
2sd676  nf/s-l,160v,12a,125w,bd745f
2sd677  s-l,450v,5a,100w,bu426a,
2sd679  si-n+darl,70v,4a,40w,b>1000
2sd716  hifi-nf-e,100v,6a,60w,12mhz
2sd717  lo-sat,70v,10a,80w,10mhz
2sd718  complementar 2sb688
2sd721  bd649,bd901,bdw73c,bdx53c
2sd73
2sd732  nf/s-l,150v,8a,80w,15mhz
2sd733  nf/s-l,160/140v,12a,100w,15mhz
2sd751  nf/s-l,200/140v,9a,100w,7mhz
2sd755  uni,100v,0.05a,0.75w,350mhz
2sd758  nf/s/vid-l,200/200v,0.05a,140m
2sd761  nf/s-l,180/180v,1.5a,200w,
2sd762  nf/s-l,60v,3a,25w,bd241a,
2sd763  uni,tv-ha,120v,1a,0.9w
2sd767  uni,60v,0.1a,0.25w,150mhz
2sd773
2sd774
2sd787
2sd788
2sd789
2sd793
2sd794
2sd799
2sd809
2sd810
2sd818
2sd819
2sd820
2sd821
2sd826
2sd836
2sd837
2sd838  analog buy71,2sd621
2sd84
2sd841
2sd850
2sd852
2sd856
2sd857
2sd859
2sd863
2sd866  2sc1986
2sd868
2sd869
2sd870
2sd871  Si-N+D 1500/600V; 6A; 50W
2sd873
2sd879
2sd880
2sd882  2sd794
2sd886
2sd892
2sd894
2sd896
2sd898
2sd90
2sd91
2sd917
2sd921
2sd93
2sd951
2sd958
2sd959
2sd965
2sd972
2sd978
2sd985
2sd986
2sd992
2sd993
2sj107a
2sj162    /2sj115,2sj119/compl2sk1058
2sj17
2sj172    mos-p-fet,logl,10a,60v,40w
2sj200    2sk1529-compl
2sj216    mos-p-fet,logl,60v,35a,50w
2sj306    2sj307
2sj307    2sj308,6a,250v,p-fet,v-mos
2sj352    compl 2sk2221,mos-p-fet,nf-l
2sj449    mos-p-fet,250v,+-6a,35w
2sj512    mos-p-fet,v-mos,250v,5a,30w
2sj598-smd  mos-p-fet,logl,60v,+-12a,23w
2sj6810   npn,=fjaf6810,1500v,10a,60w
2sj6812   npn;=fjaf6812,1500v,12a,60w
2sj6815
2sj6820   голям корпус
2sj6920   npn=fjaf6910,1700/800w,20a,60w
2sj6920-or
2sk102
2sk104    bfs70,2n3821,2n4220,2n5359,2sk
2sk1058   =2sk1056,160v,compl2sj162,18-
2sk1081   800v,7a,buk638-800,2sk684,18-
2sk1082   mos-n-fet,s-reg,6a,800v,125w
2sk1117   17-,
2sk1118   =2sk1117,45w,600v,6a,17iso
2sk1120   v-mos,1000v,8a,150w,2sk1934,
2sk117    7c
2sk128    30v,0.5ma,nf,2sk68,2sk106,2sk4
2sk1357   v-mos,900v,5a,125w,2sk727,18-
2sk1358   v-mos,900v,9a,150w,2sk1342,18-
2sk1381   n-fet,logl,100v,50a,150w,<0.03
2sk1460   MOS-N-FET-E,900V,3.5a,17iso
2sk1462   mos-n-fet,900v,8a,150w, 18-
2sk1507   mos-n-fet,600v,9a,50w, 17iso
2sk1529   compl 2sj200; 18-
2sk1538   mos-n-fet,900v,7a,130w, 18-
2sk161    n-fet,fm/vhf,18v,ldss>1ma,41d
2sk1651
2sk1821   600v,2a,30w,buk445-600,2sk1142
2sk184
2sk1940   mos-n-fet,600v,12a,125w, 18-
2sk2039   n-fet,5a,900v,18-;2sk727
2sk2043     mos-n-fet,600v,2a,25w, 17iso
2sk2056     800v,4a,40w,2sk1808,2sk1985,
2sk212     fm,20v,0.6ma,bf410a,2n5484
2sk2141     mos-n-fet,600v,+-6a,35w, 17iso
2sk2161     17-
2sk2221     compl 2sj352, mos-n-fet,nf-l
2sk2233     60v,45a,100w,2sk1297,2sk1514..
2sk23a     fm/vhf,18..40v,2sk107,2sk192
2sk2483     17iso
2sk2485     n-fet,900v,+-6a,100w,18-
2sk2545     17iso
2sk2605     mos-n-fet,800v,5a,45w, 17iso
2sk2645     mos-n-fet,9a,600v,50w, 17iso
2sk2651     mos-n-fet,6a,900v,2.5omh,17iso
2sk2698     n-fet,500v,15a,150w,2sk899,18-
2sk2717     mos-n-fet,900v,5a,45w,17iso
2sk2723     v-mos,60v,25a,25w, 17-
2sk2723-iso   17iso
2sk2750     17iso,3.5a,600v,35w
2sk2761     17iso
2sk2843     n-fet,600v,10a,45w,17iso
2sk2847     mos-n-fet,8a,900v,85w,18iso
2sk2996     mos-n-fet,10a,600v,<1omh(5a)
2sk3058     n-fet,Logl,60v,+-55a,58w,17iso
2sk30a     n-fet,nf/uni,ra,50v,idss>0.3ma
2sk3264     800v,9a, 17iso,=p7n90
2sk34      bfs70,2n3369,2n3821, 2sk381..
2sk3460     mos-n-fet,18a,150v, 18iso
2sk3525     600v, 6a, 17iso
2sk3562     mos-n-fet,600v,5a,40w,17 iso
2sk3567     mos-n-fet,600v,14a,35w,/G-D-S/
2sk3568
2sk3699     mos-n-fet,900v,+-3.7a,17iso
2sk373     n-fet,uni,ra,100v,idss>0.6 ma
2sk39      n-fet,nf-v,ra,ldss=0.35..564ma
2sk4005     6a;900v;17iso
2sk4075-smd
2sk435-smd   n-fet,nf/hf,0.1a,22v
2sk45      bfs70,2n3369,2n3821,2n4220,2..
2sk51      n-fet
2sk55      bf244..245,bfs71,2n3822.23,2sk
2sk68      2sk106,2sk121,2sk163,2sk170,2s
2sk727     900v,5a,125w,2sk685,2sk1461,2.
2sk790     n-fet,s-l,500v,15a,150w,18-
2sk794     18-
2sk817     MOS-N-FET-e,V-MOS,50V,26A,35W
2sk902
2t7067c     =bdx67
3.3mf160v
3.3mf250v-enr
3.3mf400v
3.3mf450v
3.3mf63v
3.3mf63v-105
30001452     jf0501-19519;bsc25-0147
30002048     30002050;30002051;hr7950
30002051     hr7950
30017788     hr80016;jf0501-19238/1142.5086
30241      hr1610,4822-140-10161,30241...
30mf-rus
3220012     hr7989
3220016     hr7829
3220028     hr8677
32pin
33000mf63v    85c
3300mf10v    85c
3300mf10v-105  105c 13x21
3300mf16v    85c
3300mf16v-105  105c, 16x26 mm
3300mf25v    85c
3300mf35v    85c
3300mf6.3v    85c
3300mf6.3v-105  105c, 10x21 mm
3300mf63v    85c
330mf160v    85c
330mf16v     85c
330mf16v-105   105c, 8x12 mm
330mf25v     85c
330mf25v-105
330mf35v     85c
330mf35v-105
330mf63v     85c
330mf63v-105   105c
334b07403
33mf100v     85c
33mf160v     85c
33mf200v-105
33mf250v
33mf250v-105
33mf25v
33mf35v
33mf400v-105
33mf450v
33mf63v
33mf63v-105
35653      hr1610,4822-140-10161,.30241..
35972      hr1610,4822-140-10161,30241...
35973      hr1610,4822-140-10161,30241...
36383
36922      hr7503;at2079/10;1142.0075
37005
37007.02     hr6147
37091      hr6133
3714002     hr7460
3714002-roy
37261
374002-roy
37420
37425      hr7524
37591      hr7533; at2079/37
37620      hr7527; at2079/41; 37622;37621
37621      hr7527; at2079/41; 37622;37620
37622      hr7527; 37620; at2079/41;37621
38/16
38/25
3896093000   hr3645
39v1w      1w
        сплитер тройка метален
3dd209     mje13009,2sc2625,kt8209
3met spliter
3s0680rf
3s0765rf
3s0880rf
3s1265r
3s1265rf
3ww2c      white
3ww3c      w white
4.3nf2000v
4.7mf100v
4.7mf100v-105
4.7mf160v    85c , 8x12 mm
4.7mf160v-105
4.7mf200v
4.7mf250v
4.7mf250v-105
4.7mf25v
4.7mf35v
4.7mf400v
4.7mf400v-105
4.7mf50v
4.7mf50v-105  105c, 5x11
4.7mf63v
400112.00
401416.00    hr6260
40308-11    hr6354
40308-36    hr6463
40327-17    HR6599; 1362-5015
40327-19    hr8221
40330-26    hr7360
40330-27    hr7360
40330-42    hr8032; f36n3007
40330-56    hr8549; f36n3012
40331-01    hr8057; fcv1410e18
40332-11    hr7565
40332-32    hr8033
40334-26    hr8025; 1142.7001;..7001a
40337-14    hr8314; 40337-21
40337-21     hr8314; 40337-14
40337-49     1142.5119
40337-57     hr8445; 1152.7022
40337-82     hr8768
40341-10     hr7774
40342-10     hr7813
40pin
42pin
440760.00    hr7126, rft-7126
44761.00     hr7127; rft-7127
44pin      44pin
44pin-plcc
45150305     hr6062m d002/37
47000mf25v    philips
47000mf40v
470035      hr7159
4700mf16v
4700mf16v-105  105c 16x31
4700mf25v
4700mf25v-105  105c
4700mf35v
4700mf35v-105c
4700mf50v
4700mf6.3v
4700mf6.3v-105  105c
4700mf63v
470760.00
470mf100v
470mf16v
470mf16v-105   105c,10x13 mm
470mf200v
470mf200v-105  105c, 25x30 mm
470mf25v
470mf25v-105   105c, 10x16 mm
470mf35v     10x16
470mf35v-105   105c, 10x21
470mf400v    85c, 30x50 mm
470mf50v
470mf50v-105   105c, 13x21
470mf63v
470mf63v-105   105c
47105106
47105118     no HR
47105189     hr7865
47105198
47105215
47105266     hr8231
47105389
47105402     без сърцевина
47105648     hr7766
47105648-def
472352.00    hr7035; 2434455
47mf100v
47mf100v-105
47mf160v
47mf160v-105
47mf16v
47mf16v-105
47mf250v     85c, 16x26 mm
47mf250v-105   105 c
47mf25v
47mf25v-105
47mf35v
47mf35v-105   6.3x11
47mf400v
47mf400v-105
47mf450v
47mf450v-105
47mf50v
47mf50v-105   6.3x11
47mf63v
47mf63v-105
4822-140-10161  hr1610,30241,35972,35653,trr..
4822.528.80984  Philips auto
4822.528.80985  Pholips auto кабел
         компютърен
4992-16     сплитер четворка метален
4c cable              4c
4met spliter   Телефонни букси
4n35       optron
4p4c                RG45
52pin
52pin-plcc
53102171     hr7814; 1392.0002
55mf450v
560mf450v    85c
56pin
5908-05009a-aa  hr7452;fc1401
5908-05010a-aa  hr7452;fc1401
5h0165r
5h02659r
5h0380
5l0365r
5l0365rn     8 pin
5l0380r
5m0165rn     8 pin
5m02659r     8pin
5m0265r
5m0365r     4 pin
5m0365rn     8 pin
5m0380r     ~= 5l0380
         букса за автокасетофон
5n90-iso
5pin
5q0765rt     =cq0765rt
5q12656r
5q1265rf
5q1565rf
5s0765c
5s1265
60246     f-thy,16091
6174v-6002f
6174v-6002k  hr8656
6174v-6003e  f37n7002
6174v-6006e  bsc23-n0107
6174v-6006m  hr80177;bsc25-n1648;
6174v-8005g
6174v-8008a  hr8916
6174v-8008b
6174v5003r   bsc25-n1537; hr80228
6174z-6005u  hr8905; f37n7003
6174z-6012c  hr8853
6174z-6029a  hr80111
6174z-6040c  hr8656
6174z-8001a  hr7896; f01403;154-106c
6174z-8004a  hr8163; 154-375h
6174z-8004b  hr7906;154-194d;154-375f
6174z-8005   6174z8005a; hr8123
6174z-8005e  hr8123
6174z-8005g
6174z-8006a  hr8273
64pin
6800mf35v
6800mf50v
680mf25v-105  Кабел жилен кръгъл
680mf35v-105  13x21
        компютърен кабел
6c       х   6-
           многожилен
6c cable             6c
6c-or     6 0.25
6cr
6n136     женско гнездо за
6p4c      rg11 tel plug
6p4c-fm              6p4c
6p6c      rg12 tel plug
6v100ma-imp
70008ab    tda7360
70010ab    tda7350a
70024     tda7375
70042     l4953
70052     tda8586q
7403
7405
7407
74163
74164
74175
7437
7438
        Цифрови интеграли

7474                74
7483
7495      Цифрови интеграли
74c175     Цифрови интеграли
74ls00     Цифрови интеграли 74
74ls139             74
74ls15              74
74ls174
74ls175
74ls195
74ls240    Цифрови интеграли
74ls244
74ls251               74
74ls374    Цифрови интеграли
74ls75     Цифрови интеграли
74ls83     Цифрови интеграли 74
74ls86     Цифрови интеграли 74
74ls93              74
74s04              74
74s40
75204     hr3523
78lr05     комплект букси  А
7m0880     =fs7m0880
7pin-40a            40
8-598-831-00  hr8577
8-598-834-10  hr8579; 1372.7083
8-598-834-20  hr8579; 1372.7083
8-598-834-30  hr8579; 1372.7083
8-598-834-40  hr8579; 1372.7083
8-598-834-50  hr8579; 1372.7083
8-598-838-00  hr7946
8-598-858-30  hr80447
8-598-951-01
8-598-952-00  hr7762
8-598-952-01  hr7762
8-598-952-10  hr7762
8-598-952-30  hr7762
8-598-952-40  hr7762
8-598-957-00
8-598-957-10
8-598-960-00
8-598-960-10
8-598-988-00  hr7364
8-598-989-00  hr7337
8.2nf1600v
8151af     cd optic Sharp
82000mf25v
820mf25v-105
82pf
8667210311
8667210312
8667210313   hr6313
8667210401    hr6321
8668210312    кабел кордов
8700402112    hr6591; 1182.1157
         метър
8c           8
8c-cot
8p-tapa     tapa-8p4c
8p4c       8p4c plug
         женска
8p8c       tel plug
         екранирани мреж букси
8p8c-fm          rg45
8p8c-ftp            .
8pin
93c06
93c06smd
93c46
93c46smd
93c56
93c56-smd
93c66
93c66smd
93c86
93c86s-smd
98c
ATmega168    smd
EL-
a210k      tba810
         елипса
a232d      tda2532
a23394
a240       =tda440
a244       =tca440
a255d      =tda2593
         не се произвежда    лева
a270       mba810;tba810
a277                =3
a281d
a283
aa-158-uhf
aa26-00230a   hr8787,1402.6002r
ac-018      st2.5/st3.5
ac-018-ch
ac-018-nokia
ac-018-reverce
ac-018-samsung
ac-018-sony-er
ac-018-sony-za  zahr
ac-018/usb-mic  micro
ac-047      3.5 mm f/f - mufa
ac-054      rca m/fm L-type
ac-062      opt ?
ac03       tyristor =tf341;3a/600V fgm
         Транзистори
ac05f      triac 600v,5a
ac187
access point-w  access point wireless 54Mbps
act4060sh    smd; =mp1410es;dc-dc converter
ad-nbc-bl-hq   12,15,16,17,18,19,20,21,22,23
ad-nbc120w    15,16,18,19,20v/6a;22,24v/5a
ad1.5v300ma-dc
ad10.5v/2x18v  ac
ad10v1000ma-im
ad10v550ma-imp           импулсен
ad11v400ma-dc
ad12.2v3a-imp  12.2v/3a, 3.5v/8a
ad12/9v750ma   ac/dc,12v/9v, 750ma
ad12v+3.3v    12v 1.8a ; 3.3v 4a
ad12v+5v     12v 1a; 5v 5a , 32 lw.
ad12v+box-cam  ad12v + box for camera
ad12v1.25a
ad12v1.2a-imp
ad12v1.5a-imp
ad12v1250ma   HP; imp
ad12v1a     dc
ad12v1a-ac    ac
ad12v1a-imp   imp
ad12v2.5a
ad12v2.75a    12v 2.75a; 3.3v 7a
ad12v200ma-dc   кабел
ad12v2a
ad12v2a+wire   +
ad12v3a     imp
ad12v400ma-phi  PHILIPS
ad12v4a     imp
ad12v5.41a    12v 5.41a ; 11v 5.9a; 13v 5a
ad12v500ma-ac
ad12v500ma-car  for car
ad12v500ma-dc  ac/dc,12v,500ma (+)
ad12v500ma-imp
ad12v5a     imp
         за хладилник за кола
ad12v6a
ad12v6a-imp
ad12v800ma
ad12v800ma-ac  ac
ad12v80ma-ac
ad12v8a
ad13.5v1.5a-dc
ad13.5v1a-ac   Транзистори
ad13.5v3a    imp
ad149             ; =oc26;=2n1529..48
ad15v1a
ad15v300ma    for CA-825rt-amp TV
ad15v3a     imp
ad15v4a     Транзистори
ad16.5v200ma   dc
ad162             ;=gd120
ad18v1.1a-dc
ad18v3.33a
ad18v600ma-ac
ad19.5v4.62a  hstnn-aa07 HP FOR CAR !!!
ad19.5v4.7a-so Sony
ad19v3a-dc   19v 3a
ad19v4.74-hpch ch   за      и други
ad19v4.74a-hp
ad19v4.7a   Liteon  Toshiba
ad1a-12,15,30 ac/dc,1a-12v,15v,30v
        непреработени     и
ad1a9,12v-st
ad1auni-not           - 5v 12v
ad1auni-st   ac/dc,4.5-6-9-12v,1a,stab
ad2020     c520d
ad24v1.25a-dc imp
ad24v1.2a
ad24v1.5a-ac
ad24v1a    imp
ad24v1a-ac
ad24v2.5a
ad24v2a    imp
ad24v800ma-ac
ad30v500ma
ad32v+15v500ma HP0950-4397 500ma
ad3v1a     стаб
ad3v500ma-dc
ad4.5v-st      .
ad4.5v600ma  (+
ad5.5v1a-imp
ad5.7v1a-imp
ad5v+15v    5v 3a; +15v 1.6a; -15v 0.3a
ad5v+8v    5v 3a; 8v 65mA; 40v 7mA
ad5v1.5a
ad5v1a
ad5v2a
ad5v3a
ad5v500ma   dc
ad5v600ma-dc
ad6v-500ma-dc
ad6v100ma-imp
ad6v120ma-dc
ad6v150ma-dc
ad6v1a
ad6v1a-ac   ac
ad6v2.7a-dc
ad6v2.7a-dc-st ac/dc,6v, 2.7a, stab.
ad6v200ma-imp
ad6v2a-ac
ad6v300ma-dc
ad6v300ma-imp
ad6v450ma
ad7.2v2.6a
ad7.2v600ma
ad7.3/8.3v-ac 250ma
ad7.5v1a-dc
ad7.5v230ma-dc
ad7.5v2a
ad7v350ma-dc
ad8v1.2a-dc
ad8v200ma
ad9.5v550ma-dc
ad9a1a-st
ad9v1.9a-ac   ac/ac,9v,1.9a
ad9v1.9a-dc   ac/dc,9v,1.9a
ad9v100ma-dc
ad9v1a-ac
ad9v1a-dc    ac/dc, 9v, 1a
ad9v1a-st
ad9v200ma-imp
ad9v2a
ad9v500ma-ac
ad9v600ma-dc   (+)
adap-12-24-120  12/16/18/19/20v-6a;22/24v-5a
adap-12-24-dip  100w
adap-15-24-100  uni 100w
adap-15-24-90w  12/15/16/18/20v-4.5a 20/24-3.5
adap-15-24-uni  15...20v-6a; 22/24-5a;120W
adap-15-26-uni  15...19v-5.5a;20...26v-4a;
adap-2usb-car
adap-at-06m   6v 1a ac
adap-at-09    9v,1a, ac
         адар
adap-at-105usb  for 220v +usb5v
adap-at-1200      . 3/4.5/6/7.5/9/12v 1200ma
              за хлад чанта
adap-at-1224   for car in 12v/out 15/16/18/19
adap-at-1250s  12v, 5a      .
         зарядно батерии бр АА
adap-at-125usb  for ipod 1000ma for car
adap-at-1288             -4 -
adap-at-12m   12v AC
adap-at-1312   for car in 12v/out 1.5/3/4.5/6
adap-at-1524s  uni 15v-24v 3500ma.. ATABA
adap-at-1525   15/16/18/19/20v-6a;
adap-at-15c   ipod/usb
adap-at-2212p5  12v/5a-b-sa zapalka
adap-at-37s   3/3.3/5/6/6.5/7v 2100mA-max
adap-at-38s   uni 3/3.3/5v-2.5a; 6/6.5/7v-
         универсален адап     ма
adap-at-450   adap 230v ->4.5v / 1000ma
adap-at-500              500
adap-at-506   6v,500ma,dc,for Panasonic tel
adap-at-509   9V, 500mA ATABA
adap-at-511   adap 12vак р
         зарядно 1000ma
adap-at-560   3v,500ma,5w, dc
adap-at-6050          - ,6v/12v-5a
adap-at-615   in:100-240v;out:6/7.5/9/12v-
adap-at-618   adap+zar - 6v/12v-1800ma
adap-at-660   in 230v out 6v/12v 500ma,11.5w
adap-hq-imp   uni/3v-12v/1.5a/p.sup.smp1-bl
adap-hq-trf   3v; 6v ; 9v; 12v; 1500ma
adap-ipod    for 220v/car 12v
         букса за запалка   каб
adap-ipod-usb
adap-psp-car           /3  .
adap-smp20w   uni-2.5a-1.4a
adap-tnb-120   15/16/18/19/20v-6a;22/24v-5a
adap-tnb-120ca  120w for car
adap-tnb-150   12/15/16/18.5/19/19.5/20v-7.5a
adap-tnb-90   12/15/16/18/19v-5a,20v-4.5a
adap-usb-5v   5v, 100ma
adap-usb-car   12v / 5v
adap-usb-car1a  1000ma usb for car
adap1.2a-uni   USRobotics
adap1200-uni   90-240v/ llas1200
adap1200-uni-b  100-240v llas1200b
adap12v     12v, 500 ma,LLA1250BA
adap12v-at510  ataba
adap15-24car   uni car 15/16/18/19/20v-3.5a
         набор букси
adap1500-uni   adap-hq-imp
adap1700ma-uni  +
adap1a-uni    универсален син
adap1a-uni-hq  p.sup.03-hq букси
         бели с набор
adap1a-uni-son          Sony
adap1a-uni-whi
adap2000ma-uni  First
adap2100-uni   200-250v llas2100a
adap2100ma-uni
adap3a-uni    бели снабор букси
adap3v500ma-dc  ac/dc,3v,500ma
adap500-uni-wh
adap500ma-sony  uni
         Адаптор
adap500ma-uni  Транзистори
adap9v          9v 500mA
         Транзистори
af139      Транзистори
af239
af279
ag-cont-opt
ag-silikon
ag-vazelin
ah mono     mono head
ah rev      ah revers
ah1201
ah1202
ah666      audio head
air-phantom210  2 ch. движ аларм на батерии
         датчик
airplane-su-27  датчик движ аларм на ток
alarm-dat+bat         .+
              бариера .
alarm-dat-bat         .+  .
alarm-home+inf  +infrared
         аларма
alarm-home+kod  датчик за движение
alarm-home+lcd     home+lcd
         аларма за кола displ
alarma               +
alarma-car           HS-998
        аларма за дим
alarma-car-ch
alarma-dim
alarma-gsm8808 home+gsm 8808
alarma-ho-gsm GSM
alarma-ho-lcd4 4 rc+4 dat
alarma-home
alx-122sp   12" Boshman
alx442     Boshman 10sm
alx552     Boshman 13sm
        усилвател х
alx900     Boshman 6x9
amp mrv-f705        4 85 Thunder
                  за много гов
amp-100v/120w Reasonbox PA-120
amp-100v/180w Reasonbox PA-180-        .
amp-100v/60w  Reasonbox PA-60w
amp-20w    tda2020-kit
amp-2x100-bg  pasat
        линеен канален у л
amp-2x10w   a210-kit
amp-6x100w       6-     -
amp-aiwa-8500 AIWA 8500
amp-ak-am-u1  Akai
amp-aka-am2400 Akai AM-2400
amp-akai-at  2x50w
amp-akai-paw04 Akai
amp-akai-tuner Akai AT-2400 Tuner
amp-amp-400  Mc Voice
amp-avr-180  Mc Voice
amp-bla-bxa500 Blaupunkt за туба черен
        усилвател
amp-blaupunkt bsa107 2x50w,1x100w
        усилвател за туба бял
amp-bm-q9000
amp-bm-q9000fn
amp-bpb-500  prof
amp-bpb-900
amp-camera
amp-concord  for car
amp-den-pma300 Denon PMA-300v
amp-denon-avr avr900, 2x80w+3x30w
amp-dual    DUAL CV-1200
amp-finearts  Grundig
amp-first-fa44 First FA4400
amp-fish-ca225 Fisher CA-225
amp-fisher   Fisher - 2x100w
amp-grun-pa120 car 2x60w
amp-grund-tun grundig tuner T3000
amp-grundig-v5 grundig V5000
amp-h/k-pm660 Harman/Kardon PM660;2x120W
amp-hit-ha7700 Hitachi HA-7700
amp-hitachi  2x50w
amp-home-5+1 Thunder
amp-jvc-rx500 JVC R-X500
amp-kd2100-usb +usb/sd+rc
amp-kd2100s  ta8210 2x22w
amp-ken-ka-880 Kenwood KA-880sd
amp-ken-kr-720 Kenwood KR-720
amp-ken-kr4020 Kenwood KR-A4020
amp-lm333
amp-m4048   Megavox 6
amp-mar-pm-250 Marantz PM-250
amp-mar-sr-50c Maranz SR-50c
amp-mar-sr60l Marantz SR60L
amp-mar-sr620l Marantz SR-620L
amp-mara-pm550 Marantz Pm 550 - 2x80w
amp-maranz 350 2x80w
amp-maranz1030 2x60w
amp-melectron Melectronic A-1400
amp-mgx2960t Megavox
amp-mgx2990a Megavox 2x90 w
amp-mgx4860t Megavox
amp-mgx4990a Megavox 4x75 w
amp-mgx6000  Megavox 2x60 w
amp-mgx8000  Megavox 4x60 w
amp-mpa3    Blaup 3/2ch.2x80+1x200,2x200
amp-nad    2x60w
amp-naut
amp-nikko   Nikko 2x50w
amp-nikko-trm6 nikko-trn-650
amp-on-asv-620 onkyo A-SV620
amp-onkyo-inte Onkyo Integra
amp-onkyo-tx25 Onkyo TX-25
amp-pa-180   =amp-100v/180w Reasonbox
amp-pch-988mx 4x35w
amp-phil 4213 2x50w
amp-phil-4202 Philips
amp-phil-fa920 Philips FA-920
amp-phon-av510 Phonotrend AV-510
amp-pi-gm-x984 Pioneer
amp-pio-gm2200 car 2x80w
amp-pio-gm4000 car 2x120w
amp-pio-gmx354 car 4x45w
amp-pio-sx227 Pioneer SX-227
amp-pion-az560 amp+equal a-z560 червен
amp-psx-d2   Boshman mono blok 1250w
amp-py200   MP-1200W , 4x70w-
amp-revox   2x80w Revox
amp-s-720   2ch.
amp-s-792   4ch.
amp-san-a-m780 +tuner t-m700
amp-san-au-117 Sansui au-117-2x80w
amp-san-aud101 Sansui ai-d101 -2x50w
amp-san-dca611 Sanyo DCA611
amp-san-dcr150 Sanyo
amp-sharp   2x50w
amp-sharp-sm12 sm1288-amp+tuner Sharp
amp-sky-bas-ka Sky-basic-karaoke Skytronic
amp-sky-mk-ii Skytronic MK-II black 5ch.
amp-sky-spl500  Skytronic SPL 500
amp-so-strav27  Amp-tun, Sony STR-AV270
amp-so-ta-f170  Sony TA-F170
amp-so-ta-f55  Home
amp-so-taax450  Sony TA-AX450
amp-sony     Home
amp-sony-gx590  Sony STR-GX590
amp-sony-ta515  Sony TA-515
amp-sony-ta555  Sony ta-555es
amp-sp-305    Mc Voice,5x35w, 4-16 omh
amp-sy-strd345  SONY STR-DE345
amp-tca-2025   2x25w
amp-tca-2040   2x40w
amp-tca-2050
amp-tca-2051   2x50 w
amp-tca-2060   amp 2x60w
amp-tca-2080
amp-tca-2110   amp 2x110w
amp-tca-2120
amp-tca-2125   2x125w
amp-tca-2135
amp-tca-4080
amp-tca-4110
amp-tca-4120   4x120w
amp-tca-super2  1600w
amp-tca-super4  2000w
amp-tech-sa202
amp-tech-su-v3  Technics SU-V3
amp-tech-su-v4  Techniks SU-V4X
amp-techniks   su-z11 2x50w
amp-techsu8077  Technics SU-8077;2x100W 4-16om
amp-techsu8600  Techniks su8600 - 2x160w
amp-teh-su7300  Techniks su7300k - 2x70w
amp-thc-1000   45w-cen.+10w
amp-thc-1060   20w+60w
amp-thc-1100   15w+100w
amp-thc-2000   20w+40w Thunder
amp-thc-3000   25w+60w Thunder
amp-thc-3002
amp-thc-3003
amp-thc-3005
amp-thc-5000   25w+60w Thunder
amp-thc-5002   Thunder
amp-thc-9000   7x100w Thunder
amp-thc1101usb  usb,sd card
         за абоната
amp-tlf-ra100  Telefunken RA-100
         за абоната
amp-tv 7520     4
amp-tv 8620   у л2за каб  изх
amp-tv-20db
amp-tv-6out   -    .TV 6  .
amp-tv-hq-amp
amp-tv-hq-amp4
amp-tv-hq-amp8
amp-univ-v155  Universum V155
amp-univ-v4315  Universum V4315
         усилвател
amp-universum  Home
         усилвател     с
amp-vibe211   усилвател 2x75w with remote
               х
amp-vibe221        2x100w remote
amp-vibe410        4
         слухов апарат 75w
amp-vibe420   Lanzar
amp-voice
amp-woof-big   150w
amp-woof-smal  100w
amp-yam-avx-20  Yamaha 4ch.AVX-20
amp-yam-ax-500  Yamaha AX-500
amp-yam-r-50   Yamaha R-50_
amp-yam-rx-300  Yamaha RX-300
amp-yamah-av30  Yamaha AV30 - 2x80w+2x35w int.
amp-yamaha-392  Yamaha AX-392 2x100w
amp-yamaha-r-5  Yamaha R-5
amp-z8028    Boshman
         Усилвател дом
amp-z8048    Boshman
         ампер клещи
amp100w            . 100w
amper kl     големи амперкл термосонда
amper kl-266   амперклещи
amper kl-266c  ампеклещи   .+
amper kl-266f  малки амперклещи
amper kl-dt200
amper kl-em303  Амперметър     а
amper kl-mt87  за табло
amper-6a            0-6
ampermer
ams1117 1.8v s  smd ncp1117-1.8v
ams1117 2.5v s  ncp1117-2.5v smd
ams1117 3.3v s  smd =ncp1117
ams1117 adj s  ncp1117-adj smd
         Антена за кола
amt-m      антена
amt301
amt302          gsm car
an101
an103
an115      analog ba1310
an1431t
an15524
an15525
an15526
an1555      analog ne555
an17821
an17823a     an7523n; cd7523
an17830a
an17831a
an17850a
an203
an206
an210
an2110  *
an214
an217
an221
an2210  *
an2310  **
an2320  **
an238
an240
an241   analog mc1358,ta7176
an2430
an245
an253
an262
an2620
an272
an278
an287
an295
an302
an303
an304
an3110
an3120
an315
an316
an318
an321
an3215
an3231
an3236
an324
an3247
an3310
an3311
an3313
an340
an34001  an80t71
an355
an360   analog an370
an362
an363   analog ba1320
an366
an374
an3792  **
an3794  *
an3810
an3811
an3814
an3815
an3821  *
an3822
an3990   *          едноредов
an3991
an4558   =ba4558,=njm4558-
an4558smd
an5010
an5020
an5033
an5034
an5043
an5070
an5071
an5111
an5120
an5122
an5125
an5132
an5138
an5150
an5151   analog ka2915;cd5151
an5177
an5177k
an5177nk
an5179
an5192k-b
an5195
an5195k-b
an5195k-c
an5215
an5216
an5250
an5256
an5260
an5262
an5265   =cd5265
an5265-ch
an5270
an5276
an5277
an5310
an5311
an5312
an5410   analog an5411
an5421
an5431
an5435
an5436   analog ka2134
an5510
an5512   analog ka2131
an5515
an5521
an5522
an5530
an5534
an5539
an5560
an5600
an5601
an5601k-or
an5603
an5606    **
an5607
an5612
an5615
an5620    analog tda5620
an5622
an5625
an5633
an5635
an5636
an5640
an5641
an5650
an5701
an5710    analog an5712
an5712
an5730
an5732
an5753
an5763
an5766
an5836    analog ka2107
an5860
an5862k
an5868-smd
an5900
an6045
an605
an6055    **
an606
an610
an6113
an612
an6130
an6135    analog an6136
an614
an616
an6160
an6161
an6209
an6210
an6247
an6248
an6250
an6252
an6256
an6260
an6262  analog an6263
an6263  analog an6262
an6270
an6291
an6306
an6307
an6308
an6310
an6320
an6323
an6326
an6327
an6330
an6331  analog an6332
an6332  analog an6331**
an6337
an6341
an6343
an6344  *
an6346
an6350
an6352
an6353
an6357
an6359  **
an6360
an6361
an6362
an6363
an6367  **
an6371
an6387
an6391
an6392
an6393
an6395
an640
an6510
an6512
an6514
an6530
an6550
an6551  analog ta75558s
an6552  analog an1358
an6554
an6557
an6558
an6561
an6562
an6564
an6605
an6610    analog tda1151
an6612
an6616
an6650
an6651    analog ka2407
an6652
an6658k
an6663s-smd
an6676    **
an6677
an6780
an6781
an6870
an6873
an6876
an6877
an6878
an6879
an6880
an6882
an6884    analog ba6124,ka2284,lb1403
an6888
an6912    analog an1339,lm2901
an6913
an6914    analog an1393, lm2903
an7001
an7010
an7016
an7024
an7025k
an7060
an7062
an7071
an7072
an7073
an7081
an71
an7105
an7106
an7108    analog cxa1034,ka22132
an7110    analog an7130
an7111    analog an7131, an7140
an7112    analog ka2212,la4140,ta7313
an7114    analog an7115
an7115
an7116
an7117
an7124
an7130
an7131    analog an7140
an7133
an7134
an7135
an7140
an7141
an7142
an7143
an7145
an7146   analog an7145
an7147   analog an7149
an7148
an7149
an7154
an7156
an7158
an7160
an7161
an7161nfp
an7163
an7164
an7168   analog an7169
an7169
an7170
an7171   analog an7173k
an7173   analog an7171nk
an7174k
an7176
an7177
an7178   analog an7168, an7169,ha13108
an7183k
an7188   analog pa3005
an7190k
an7191
an7193k
an7203
an7205   analog ka22495,la1185,ta7358
an7213   analog ka2249
an7216
an7218
an7220
an7222
an7223
an7224
an7225
an7226
an7236
an7254
an7256
an7266
an7273
an7310   analog an7311
an7311
an7312
an7315
an7316
an7320
an7330
an7343
an7362
an7363
an7382
an7410    ba1330,ha11227,ka2261,ta7604
an7411
an7415
an7420    analog ka2263,ta7343
an7465k
an7465s    smd
an7511
an7522n    an17521
an7523n    an17823;cd7523
       антенен адаптор
an7591
an80
an8026
an8027
an8028
an8029
an8037
an8053
an8072
an8077
an8090
an80t07
an80t51
an80t54    антенен адаптор
an80t71    an34001
an81
an829
an8377
an8389s    антенен усилвател
an8780sb   smd
       антена вътрешна
ant amp    антени      -CATV 2x18db
ant ast-803
ant gsm       gsm
       телескопична антена
ant jba413  antena carкола
       антена за
ant ra-248  антена за кола за
ant-1
ant-2             TV
ant-a2    car ant.tavan
ant-amp1   usilvatel fmуcar
       за таван с л
ant-an1985  antтаван без у л
       за TV car
ant-an2000         -
ant-an2924          -
       антена с усилвател външна
ant-an513
ant-bg
         антена малка гумирана

ant-brt-401    втоматична антена
ant-c25
ant-car-avtom  a
         вътр с у л
ant-car-tv/fm  ECT-102с у л
         външна
ant-dp029        -
         вътр.антена
ant-dt-993         -
         антена външна
ant-dt102      .
         външна антена
ant-dt883    антена
ant-dt893    външна ант зелена
ant-dt893c
ant-dt893cct          .
ant-dt950c    ant+rc+amp+rot
ant-dvb-t-45db  Eldor
ant-dvbt-300   dvb-t
ant-dvbt-90   dvb-t
ant-hl800    for car-for tv
ant-ind+digit  Roadstar ant-4500vbt
         малка
ant-ind-elektr  Philips + amp
         вътр антена с у л
ant-ind-tv203  вътр антена
ant-ind-vs-101    .
         антена стайна с- у л
ant-ind-vs-203    .
         вътрешна
ant-ind-zm-028  вътр с у л    -
ant-ind0020   вътрешна антена
ant-ind0021       -
           . вътр антена с часовник
ant-indoor
ant-indoor+clo  dt-101   .
ant-indoor-ch  dp029
ant-jba-513   ma305
ant-jba-514   /ma305
ant-jba-621   ant car
         антена кола гумирана
ant-jba401    антена car гумирана
         antena кола
ant-jba416
ant-jba513
ant-jba530-08  opel vectra
ant-jba530-09  Opel astra
ant-jba530-10  Golf 3  калник
ant-jba530-11  Mercedes
ant-ksd01    =ma305,
ant-kse22
ant-ksf11    mercedes
         външна антена с у л без
ant-ksf34
ant-la860             -   rc
ant-m1      car
ant-m5      car
ant-m7      car
         мгнитна антена за кола
ant-ma-621    antena pokriv
         Външна у л
ant-magnit
ant-philips-uo      , - ,12v
ant-ra-070
ant-ra-100    Антена за радио телефон
ant-ra-158
ant-rad.tel
         външна с у л и
ant-rotana
ant-sna993         -
         антена за кола rc
ant-t28     антена за кола
ant-ta02     антена за кола
ant-ta02y
ant-ta03     магнитни
ant-tv-bt-202  for car
         магнитни дълги
ant-tv-car
ant-tv-car-l   антена за ,кола Т
ant-tv-car-xl  антена за кола
ant-tv-car1970          V+AUDIO
ant-tv-car1987          TV/radio
ant-tv-xb804   antena TV - car
ant-tv-xb813   antena TV - car
ant-vs-084    външна антена малка
ant-vs-808c   външна антена
ant-vs-950
ant-vs993
ant-w1      antel
         Т антена за кола
ant-w3      antel
ant-xb-810     V
         антена външна
ant-xb825    for car-TV
ant-zm2008    двойна антена
ant0020     =ant-ind0020
ant035
ant035+mx187
ant035st     antena+st кола
         Антена за
ant035st-ch
ant1000     Аудио антена
ant1001     ant for tv car
         антена за кола
ant105      Антена за кола
ant1833
ant2000     антена гумирана -GSM
ant3000     for car-TV
         антена допълнителна
ant32100     антена от
ant32101     антена вътр електр
ant32210          fiberglas
         антена допълнителна
ant32801            .
         антена за кола гумена.
ant40164
ant518
ant6110     antena for Nokia 5110,6110
         антена алектрическа
ant6110l     antena for Nokia 6110 lighting
antel                 ksa03
         антена з кола магнитна
antel-ch     антена за кола метална
antmag          a
         антена за кола с пружина
antmet
antpru
ao4600      smd;dual;mos-fet;p&n; 30V
ao4606      mosfet,dual-p&n,30v;fds8958a
ao4607      mosfet,dual-n&p+schottky 30v
ao4906      dual,smd,mos-n-fet;7A;30V +
aod403      mos-p-fet, 85a, 30v
aod406     mps-n-fet, 85a, 30v
aod407     mos-p-fet, 12a, 60v
aod409     mos-p-fet, 26a, 60v, 55 mohm
aod444     mos-n-fet, 12a, 60v
aod446     mos-n-fet, 10a, 75v, 165mohm
aod452a     mos-n-fet, 55a, 25v
aod456     mos-n-fet, 50a, 25v,
ap3310gh    mos-p-fet;10A/20V/150mOhm;smd
ap40t03gh
ap4511gd    dip8,mosfet,n+p ch,n-7a,p-6.1a
ap4525geh    mosfet n+p ch,n-8.3a,0.026om
ap9960gm-smd  mos-n-fet,7.8a,40v,20mohm,sot8
apm2014n    n-fet,20v,30a,buz11a
apm2054n    =buz11a;mos-n-fet;20A;20V;smd
apm2509n    mos-n-fet;50A/25V d-pack;smd
apm3055     smd 252-dpak
apm4953 smd   =si4953;mos-p-fet;dual;4.9a
apu2470     стойка с отверки
as       2sb766 smd
        отберки
as-set     отберки      as-set
as1       отберки rubicon
as2       отберки rubicon
as3           rubicon
          отверка
as4        отверкаrubicon
ass-5112    +/- отверки
        кт
ass-5114    *
        ключе с осветл
ass-5151     -     +,- ,15 pc
asw-09d             .
asw08-12v15a  off/on
aszw12     12" Boshman
at-110/25/01
at-110/25/05  at-110/25/05f
at-110/26/02
at-110/26/15
at-110/27/17
at-2078/20301  hr7963; 1142.5068;ov2094/41
at-2079/10   hr7503,003071019
at-2079/3010  at-2079/30102
at-2079/40   hr7488
at-2079/40 gr
at-2079/a
at-90/23/02
at-90/25/03
at-90/25/10   hr7316
at110/25/20   hr7325
at110/25/22   hr7321 /at110/27/23 probvano
at110/26/05   hr7308
at110/27/17   org
at110/27/23   hr7320
at2077/80    hr6211
at2077/83    hr6362
at2078/25    hr7694
at2078/40
at2079/09    hr7519; 1142.0225
at2079/09m    hr7519; 1142.0225
at2079/09t    hr7589
at2079/10-ch   hr7503
at2079/10a    hr7503
at2079/10b    hr7503
at2079/10c    hr7503
at2079/10d    hr7503
at2079/21
at2079/23    hr7604
at2079/37    hr7533; 37591
at2079/37593
at2079/41    hr7527,37620,37622
                 средночестотен
at3115      teleskop.antena средночестотен
at4037      sp 4",4 om,200w,
         телескопична антена
at4038      sp4",8om,200w,
         телрскопич антена
at4265
at4484
at5784
at5954      teleskop.antena
         телескопична антена
at6506      телескопична антена
at7404
at7605
atenuator-vol  L86205
atmega168    smd
atmlh934     24c256
atmlu826     24c08a
attiny2313-20p  attiny-2313-20pu; 20-dip
auto-cable    9pin
auto-cable12   12 pin
auto-cable2   2pin
auto-cable4   4 pin
auto-cable6   букса за автокас
auto-cable9   разклонител тел
auto-plug             .
avd-203-4c            . 1/3
avd-avrf     modulator RF-13
avd-avrf-hq   av/rf Konig
avd-avrf-star  staraudio XB-7005
avd-v31g     game and накрайници
         Комплект video selector
avd170      soldering paste 30g
avd6dcp                 DC
avrepeat-35   hdmi/hdmi/amp
avrepeat-ext   DVI to FTP;50m-max extender
avswitch-20   2 port HDMI switch
avswitch-22   4 port HDMI switch
az7500      tl494
azx-w12     12" Boshman
b260       =tda1060
ba033      stab 3.3v
ba033t/fp    smd
ba10324
ba10339
ba10339f-smd
ba10393
ba12003
ba12004
ba1310     analog an115
ba1320     analog an363, upc1320
ba1330
ba1332     =ba1320;=ba1330
ba1332l
ba1335
ba1350
ba1404
ba1407
ba1450s
ba15213
ba15218
ba15218n
ba157     diod
ba159     S,TV-kl,1000v,0.4a,/300ns
ba222     analog ba128,ba147,ba150
ba301
ba302
ba311     analog ba312
ba3126n
ba313     analog ba314
ba318
ba328     analog ka2221;la3161
ba3302
ba3304
ba3308     analog ka22241
ba3312n
ba333
ba335
ba337
ba338
ba340
ba3404
ba3408
ba3416
ba343
ba3430fs
ba3506
ba3516
ba3520
ba3528     ba3528FP
ba3706
ba3812     analog ka22235
ba3822     analog ka22234
ba3822ls
ba3904a
ba3906
ba3910
ba3913
ba3917
ba3917-or
ba3918
ba3920
ba3922
ba3926
ba3932
ba4004
ba402
ba4112
ba4234
ba4236
ba4236l
ba4302
ba4402
ba4403
ba4410
ba4422
ba4422an
ba4558    =upc4558,=njm4558;8dip
ba4901a
ba4901a-ch
ba4905-v3  BA4903
ba4908
ba4911
ba4918
ba5101
ba5102    analog ka2983
ba5104    analog ba5101
ba511    analog ba532
ba5111
ba5112
ba5115
ba514
ba515
ba518    analog ba547
ba51w12st
ba5204
ba5208
ba5214
ba524
ba526    analog ba527
ba527
ba532
ba534    analog ba524
ba536    =ba5402;ba5406
ba5402    analog ba536,ba5406
ba5404
ba5406    analog ba536, ba5402
ba5408
ba5410
ba5412
ba5414
ba5415a
ba5416
ba5417
ba546     analog ba527
ba547     analog ba518
ba5810fp
ba5815fm
ba5823fm
ba5833fm
ba5839fp
ba5936s
ba5941fp-smd
ba5947fm
ba5954fp    smd
ba5974fp
ba5979s
ba5983fm
ba5984fp
ba5996fm    smd
ba6104
ba6109     analog ba6209
ba612
ba6121
ba6122
ba6124     analog an6884,ka2284,lb1403
ba6137
ba6138
ba614
ba6149
ba6154
ba6161f
ba618
ba619
ba6208
ba6209     analog ka8301,
ba6218
ba6219
ba6219b
ba6219smd
ba6220
ba6222
ba6229
ba6235
ba6238     analog ka8305
ba6239
ba6247
ba6247fp-smd
ba6247n
ba6248
ba6286n-rhm
ba6287-smd-8p
ba6288fs
ba6294
ba6295smd
ba6296     **
ba6297
ba6298
ba6298fp
ba6301
ba6302
ba6303
ba6304
ba6305
ba6309
ba6321
ba6397
ba6398fp-smd
ba6411     analog ka8304
ba6413
ba6418
ba6430
ba6432
ba6432s
ba6435
ba6439
ba6458
ba6459
ba6514
ba656      analog ka2286,lb1413
ba6565
ba658
ba668
ba681
ba682
ba6827
ba684
ba6845
ba6849fp-smd
ba685
ba6871s
ba689
ba6897fp
ba6897s
ba6898fp
ba6898s
ba6936s
ba695
ba6956n
ba6993
ba7001
ba7004
ba7007
ba7021
ba7025
ba710
ba7100
ba7107
ba715
ba7172
ba718
ba7252
ba7258
ba7267
ba7274
ba728
ba7356s
ba7604      ba7604
ba7611
ba7740
ba7751      analog ka8401
ba7752
ba7755
ba7757bk
ba7765
ba7766
ba7767      *
ba7795
ba8420
ba8500
ba855
ba9201
ba9700
ba9741f-smd      в кутия к т бр затворени
bag-tool     zd-963
bagx-2      Boss     - 2 .
band-kexun    10yrdизолираща лепенка
         бяла
band-onea         изолираща лепенка
band-tesa      метра изолираща лепенка
band-vini       tape
         viniметра изолираща лепенка
band-vini-20m  20
band1      20
band2      10m
barlr6-lithium  Lithium AA батерии
         държач за
bat camera-4.8  4.8v
         държач за батерии
bat hold-2xr3  държач за 2 батерии AAA
bat hold-3xr3    А    А    AAA
               3 на квадрат
bat hold-4xr3        4
         държач за батерия AAA
bat hold-4xr3k  2x AA+2x AA
         държач за броя батерии АА
bat hold-9v            9V
         държач за бат АА с капак
bat holder/10        10      :
         държач за бат АА без капак
bat holder/2         2  .
bat holder/2a        2  .
         държач за  бат АА батерии
         държач за  бат АА батерии
bat holder/3        3   .
bat holder/4        4   .
bat holder/6+1  6xAA + 1x9V
         къси
bat-18650    3.7v,2000mah li-ion
bat-18650-s
bat-2cr5     lithium 6v photo battery
bat-ag0     lr63,379,lr521,sr521
bat-ag1     lr60,164/364,lr621,sr621
bat-ag10     lr54,189,387,389,390,lr1130,31
bat-ag11     362a, ag11;lr721;lr58
bat-ag12     lr43,186,301,386,lr1142
bat-ag13     lr44,lr154,lr1154,a76,s76,157
bat-ag2     lr59,196,396,397,lr726
bat-ag3     lr41;192,384,392,lr736
bat-ag4     lr66,177,377,sr626
bat-ag5     lr48,193,309,393,lr754,sr754
bat-ag6     lr69,171,371,lr920,lr921
bat-ag7     lr57,195,395,399,lr926,lr927
bat-ag8     lr55,191,381,391,lr1120,lr1121
bat-ag9     lr45,194,394,lr936
bat-bn-v114   for JVC 7.4v 1400mah
bat-bn-v408   hq,7.2v, 850mah
bat-bn-v416   7.2v-7.4v 2000mAh for Jvc
bat-bp-t40    3.6v,600mah, Sony
         фото батерия
bat-camera-pen
bat-cr123a            Li-on 3V
bat-cr14250   3v,600mah електромер не зарядна
bat-cr2     3v, lithium photo
bat-er14505   3.6v Lit-
bat-hhr-p103   3.6v,700mah,
bat-hhr-p104   3.6v , 830 mah
bat-hhr-p105   2.4v , 830 mah
bat-hhr-p401   3.6v 1150 mah
bat-hhr-p513   2.4v, 1500mah c.f.l.
bat-kam4.8v
bat-kamera    6v 2400mah uni camera
bat-lr932    lr932
bat-ls14250-sa  SAFT 3.6v Lit
bat-n1000    1.2v 1000mah cfl
         батерия за камера
bat-np-77hp   6v,2400mah,sony,sanyo,sharp,jv
bat-np-f550             Sony 7.2v
bat-np-fm50   Sony, 7.2v, 1500mah,li-ion
bat-np-fp50   Sony, 7.2v, 800mah, li-ion
bat-p-p511    3.6v850mah, kx-tg 2257
            за ключ
bat-p509            за r6
         =bat2.4v1500mah камера
bat-px625    1.5v-
bat-sc-vbd-20  4.8v 2600 mah
bat-sr521sw   1.55v,bat0134;379;AG0
bat-sr621sw   1.55v,bat0131;364;AG1;lr620
bat-sr626sw   1.55v,bat0130;377;AG4
bat-sr721    ag11;lr58;362a;lr721
bat-sr726sw   1.55v,bat0133;396;AG2
bat-sr736    ag3;lr1131;lr41;gp192
bat-sr920sw   1.55v,bat0132;371;AG6
bat-tester    Tester za baterii
bat-vbd-1    7.2v
bat-vbd-21    7.2v
bat-vw-vbs2n   6v,2400mah,Panasonic,sony,jvc
bat1.2v1000-r3  vipow
bat1.2v1000mah  r3,cfl
bat1.2v1100-r6  1100 mah AA
bat1.2v1100mah  r3 - C.F.L.
         батерия
bat1.2v1300-gp
bat1.2v1300mah
bat1.2v1300vip  Vipow
bat1.2v1600mah
bat1.2v1800mah
bat1.2v2000-r6
bat1.2v2000mah  cfl kr-200sc
bat1.2v2100ma3  r3
bat1.2v2100son  Sony r6
bat1.2v2200mah  C.F.L.
bat1.2v2200son  Panasonic r6
bat1.2v2300mah
bat1.2v2300son  Sony r6
bat1.2v2400m-d  2400mah
bat1.2v2400mah
bat1.2v2500-ra  RAVER, r6
bat1.2v2500mah  R14, cfl
bat1.2v2600mah  cfl,r6
         Батерия
bat1.2v2700mah  Vipow
bat1.2v280ma
bat1.2v3000mah
bat1.2v3000r20  R20
bat1.2v4000r20  Vipow
bat1.2v4500mah  R14
bat1.2v4800ma6  r6
bat1.2v5000mah  R20
bat1.2v600-2/3  2/3 AA
bat1.2v600mah  r3
bat1.2v650mah  r3
bat1.2v700mah  r3
bat1.2v700mar3  r3 HQ
bat1.2v750mah
bat1.2v750r3so  Sony r3
bat1.2v800mah  r3
bat1.2v850mar3  r3
bat1.2v9000mah  R20
bat1.2v900ma-v  r6 Vipow
bat1.2v900mah  r3 ch. батерии по
         двойка
bat1.2v950mah  r3
bat1.2vx2              1.2v
bat10a      9v GP
bat11a      6v GP
bat2.4v     в блистер
bat2.4v-cfl   300mah CFL/VIPOW
bat2.4v-cfl-bl
bat2.4v-gp    GP
bat2.4v1100ma3
bat2.4v1100r32  2pin R03
bat2.4v1100r33  3pin R03
bat2.4v1500-r6  =bat-p509
bat2.4v2000-l  cfl kr-200sc
bat2.4v2000mah  C.F.L.
bat2.4v2200 II  C.F.L
         Батерия
bat2.4v300-3pi  2.4v 300mah 2/3r6 3pin CFL
bat2.4v300ma
bat2.4v950-2pi  2.4v 950mah r03 2pin CFL
bat2.4v950-3pi  2.4v 950mah r03 3pin CFL
bat23a      Toshiba sh
bat23a-gp    GP 12v
bat27a
bat27a-gp    GP 12v    дълга
bat29a      9v
bat3.6v-line   3.6v,280mah,
bat3.6v1000-r3  cfl
bat3.6v1000mah  Li-on 8210
bat3.6v100mah
bat3.6v1300mah  r6 /kxa36-1300mah
bat3.6v150ma   Батерия
bat3.6v1600mah
bat3.6v170ma
bat3.6v1800mah
bat3.6v1900mah
bat3.6v1a-r3   1000mah
bat3.6v2000-l  cfl kr-200sc
         камера
bat3.6v2000ma
bat3.6v2000mah  малки зелени светли
bat3.6v210ma/2  1/2 R03
bat3.6v210mah
bat3.6v2200-l  Line C.F.L.
         Батерия
bat3.6v2200III  C.F.L. малки тъмно зелени
bat3.6v280ma
bat3.6v300ma   1/2 AAA
bat3.6v300ma/3  3/4 R03
bat3.6v300mar3  r3
bat3.6v450-tel
bat3.6v450ma/4  2/3 AAA
bat3.6v450mah  Li-on 8210 пин
         за памет с
bat3.6v600ma   r3
bat3.6v60ma
bat3.6v65mah
bat3.6v700mar3  r3 CFL
bat3.6v850mah  p-p511/
bat3.6v950-3pi  3.6v 950mah r03 3pin CFL
bat3.7v1000mah  Li-ion
bat3.7v1200mah  Li-ion
bat3.7v190mah  li-ion
bat3.7v2000mah  bat-18650 li-ion
bat3.7v550mah  Li-ion
bat3.7v750mah  Li-ion
bat3.7v950mah  Li-ion
         камера
bat4.5v     Vipow ploska
bat4.6v1300mah
bat4.8v
bat4.8v1000mah  CFL
bat4.8v1100mah  r6 камера
         за
bat4.8v280mah
bat4.8v3000mah
bat4lr44     6v alkaline,px28a,v4034px,a544
bat6v      4lr61;7k67;4918;j-size
bat6v1800mah   камера
bat6v280ma    CFL
         камера
bat6v3200mah
bat6v3500mah
bat6v700mah
bat6v800ma-lio  for walk.Ken.at3188
bat7.2v-li-ion  for digiral camera
bat7.2v1800mah
bat7.2v2400mah
bat7.2v250ma   CFL
bat7.2v600mah
bat7.4v1100mah  for wal-Ken.th-22
bat8.4v
bat8.4v110mah
bat85      Schottky-gi 30v,0.1a
bat9v      battery 9v
bat9v-mega
bat9v-super   varta superlife
bat9v160mah   зарядна
bat9v200mah   CFL
bat9v250mah   батериа   алкална
bat9v270mah
bat9va           9v
batlr01
batlr01-vipow
batlr03     alkalnalr03
batlr03-durace  Duracell
batlr03-lithiu  Lithium AAA
batlr03-raver
batlr1131    ag3,gp192; LR41;L738h
batlr43     ag12;186;v12ga;lr1142;rw84
batlr44     v136a,357,g13,a76,ag13,l1154
batlr54     ag10;lr1130;389a, gr189
batlr55     ag8
batlr6      alkalna
batlr6-duracel  Duracell
batlr6-lithium  Lithium AA
batlr6-panason
batlr6-raver
batlr6-sony
batlr6-varta   батерия алкална
batlr620     ag1
batlr9v              9V
batr14      bat1.5v
batr20      bat1.5v
batr3
batr6
bc106
bc107
bc108
bc109
bc116
bc132
bc140
bc141
bc144
bc146
bc147
bc148
bc160
bc168
bc170
bc173
bc174
bc177
bc179
bc182
bc183
bc209
bc212
bc213
bc214
bc237
bc238
bc239
bc251
bc252
bc253
bc307
bc308
bc309
bc323
bc327
bc328
bc337
bc338
bc368
bc369
bc409
bc415
bc418
bc516
bc517
bc536
bc546
bc546b
bc547
bc547a
bc547b
bc547c
bc548
bc548b
bc549
bc550
bc556
bc556b
bc557
bc557b
bc557c
bc558
bc558b
bc559
bc559b
bc560
bc560b
bc618     stx112,x112,2sd1853
bc635
bc637
bc638
bc639
bc640
bc846b-smd  comp bc856,si-n,uni,80v,0.1a,
bc847b-smd  comp bc857,si-n,uni,50v,0.1a,
bc856b-smd  comp bc846,si-p,uni,80v,0.1a
bc857-smd   comp bc847,si-p,uni,50c,0.1a
bcs23-n0107
bd115     si-n,nf,vid,245v,0.15a,0.8w,
bd128     si-n,nf/vid-l,350v0.5a,17.5w,t
bd132     si-p,nf-l,45v,3a,15w,tc-60c
bd135     bd226,bd375,bd785
bd136     bd227,bd376+,bd786
bd137     si-n, =bd135,60v
bd138     =bd136,60v,bd229,bd378,bd786
bd139     =bd135,100v,bd230,bd379,bd791
bd140     bd231,bd380,bd792
bd140a
bd162     nf/s-l,40v,4a,19w,tc-85c,
bd170     si-p,nf-l,80v,1.5a,20w,>3mhz
bd175     si-n,nf-l,45v,3a,30w,>3mhz
bd176     si-p,nf-l,45v,3a,30w,>3mhz
bd177     bd187,bd439, bd787,2n5191
bd178     si-p,=bd176, 60v
bd179     bd189,bd441,bd791,2n5192
bd180     si-p,=bd176,80v,
bd181     si-n,nf-l,55v,10a,117w
bd182     si-n, =bd181,70v,15a
bd203
bd204
bd226     si-n,nf-l,45v,1.5a,12.5w,125mh
bd227     si-p,nf-l,45v,1.5a,12.5w,50mhz
bd232
bd233
bd234
bd235
bd236
bd238
bd238c
bd239
bd239a
bd240
bd240c
bd241
bd241c
bd242c
bd243
bd243as
bd243c
bd244
bd244c
bd245     si-n,nf-l,10a,55v,80w,>3mhz
bd245c     =bd245c;115v
bd246     si-p,nf-l,10a,55v,80w,>3mhz
bd246c     =bd246,115v
bd246c-ch
bd249
bd249c     si-n,115v,25a,125w,>3mhz
bd250
bd250c
bd250c-ch
bd345
bd35      10"
bd376
bd377
bd378
bd379
bd380
bd3814fv-smd
bd433
bd434
bd435     si-n, 4a, 32V, 36w, >3MHz
bd436     si-p, 4a, 32v, 36w, >3MHz
bd437
bd438     si-p, 4a, 45v, 36w, >3MHz
bd439    si-n, 4a, 60v, 35W, >3MHz
bd440    si-p, 4a, 60v, >3MHz
bd441
bd442
bd519
bd533
bd535
bd618
bd638
bd675
bd676
bd677
bd678
bd679
bd680
bd681
bd684
bd708
bd825
bd830
bd907
bd909
bd910
bd911
bd912
bd9897fs   smd
bdv67d    si-n-darl+di,16a,160v,200w,
bdw83c    si-n-darl+di,15a,100v,150w
bdw84c    si-p-darl+di,15a,100v,150w
bdw92c
bdw93c
bdw94c
bdw94c-ch
bdx53c
bdx54c
bdx66c    =kd366 France; fw26025aj
bdx67c    =kd367 USA =2t7067,
bdx68c    si-p-darl+fi, 25a, 120v, 200w
bdx69c    si-n-darl+di,hf/s-l,140/120v,
bdx78
bdx85
bdx85a    si-n-darl+di,nf/s-l,60v,10a
bdx85c    =bdx85a; 100v
bdx86a    si-p-darl+di,nf/s-l,60v,10a
bdx86c    =bdx86a; 100v
bdy91    si-n,nf/s-l,10a,100v,70Mhz
        зв   бутон ток копчета
beleznici   зв  бутон батерия
bell-652s           2
       1 зв.+1 бутон-батерии
bell-a152s  2 зв.+1 бутон-ток
bell-a153s        -
       1зв .+1 пл код
          б
bell-a602s  2 .+1    -
bell-a622s  1 .+1 .- .
         зв бут ток копче
         звънец
bell-a653s     .+1 бутон ток
         1 зв   .   -1
bell-a693s    звънец с батерии
bell-d503s    1 .+2    -
bell-d622s
bf173
bf178
bf194
bf198
bf199
bf200
bf240
bf241
bf245
bf258
bf420
bf421
bf422
bf423
bf458
bf459      sf359
bf469
bf470
bf471
bf472
bf487
bf494
bf495
bf506
bf831      8" 3-way TelStar
bf859
bf869
bf871
bf960
bf961
bf964
bfg135-smd    si-n,vhf/uhf-a,25v,0.15a,7GHz
bfg425w     smd;25GHz
bfr91
bfr91a-smd    smd
bfr92
bfr92-smd    smd
bfr93a-smd    smd
bfr93smd
bfr95
bfr96         разкл   защита
bg-20346423205  3205 hrt402
            разкл защита
bg-mssp01-hq         .8+
         8 way контакт защита
bg-mssp06-hq   6 way
         удължител .6+м
bg-spp01-hq   1 way     +
bg1       удължител  25 м 1/1
bg1+fuse     hq
bg1/1-10m          1/1 5
         удължител    м

bg1/1-5m           1/1 5
bg100      klemi /10 br/
bg1895-641-444  hrt507
bg1895-641045  hrt507
bg1895641    kaskada
bg20346413000  hrt402 100Hz
bg2087-6421006  hrt906
bg2097-642-339  hrt227bp
         каскада
bg2097642005   hrt225bp
bg20976421006
bg20976423    hrt227
bg2097642339   hrt227bp контакт бял
         разкл за
bg2097642369   hrt234bp плоски
          шуко
bg22       удължител   м кабел гнезда
bg23       1   +2
         разкл тройка
bg25            25    /4
bg3       разкл.    kab 1.5m
              м кабел защита
bg3/3m
bg3/3m+fuse       3;3      +
         разклоните без кабел вх изх
bg3/5m      разкл чертворка    м кабел
bg33                   1 .3  .
bg4       разкл . петица   1.5
bg4-hq/1.4m   HQ 4eu+4sh 1.4m
         защита
bg5          .     kab 1.5 m
bg5+fuse     +
         разкл    м кабел защита
bg5-hq      el-tcd05w
         разкл
bg5/3m+fuse   разкл 5 ; 3м кабел +
bg6            - kab 3m
         разкл. 6 гнезда м кабел
bg6/2m         6
         щепсел ; 2
bg6/5m         .6     5
bg9
bh7634as
binoc-10x50   Comet,10x50
binoc-10x70x70  zoom
binoc-10x90x80  zoom
binoc-20x50-ga  Galileo 20x50
binoc-30x50   Comet,10-30x50,zoom 68m/1000m
binoc-50x50
binoc-7x35
binoc-8x42    zoom Seeker
bit3105p     ssop-20
bit3193g
bl10-19     100w,8omh,45-5500hz,91db
bl10-31     80w,8omh,40-5500hz,90db
bl12-19     120w,8omh,38-4500hz,92db
bl12-31     100w,8omh,35-4500hz,91db
         бас инча
bl5-31
bl6-31        6
bl6928      6x9
bl8-19      80w,8omh,45-5500nz,91db
bl8-31      60w,8omh,45-6000hz,90db
blh3355     2sc3355
blueto-hk808   bluetooth HK-808
blueto-mirror  bluetooth in mirror
bluetooth
bluetooth-car  car-kit 011b black
         черен
bluetooth-carl  white lux
bluetooth-lux
bm-1050sni    10" Boshman
bm-1250snb    12" Boshman
         малки в кутия
bm-1250sni    12" Boshman
         големи в кутии
bm-3310            Boshman k-t
bm-3500             Boshman k-t
bm-6530     16 sm
bm-al100se    10sm+tweeter+filt / x 2 br.
bm-al160se    16sm+tweeter+filt / x 2 br.
bm-al170se    17sm+tweeter+filt / x 2 br.
bm-alx122sp   Boshman 12"
bm-alx2102apl  10"
bm-alx552    13 cm Boshman
bm-alx8255    6x9
bm-alx9898    6x9
bm-av5200    активен
bm-azx-w15nuke  15" Boshman
bm-b55p
bm-ct-100x    cap - 1 Farad for car
bm-ct-200x    cap - 2 Farad for car
         активен буфер
bm-dx-9.2alt   Boshman, 6x9
bm-e1100             +5
bm-g3032     8 sm Golf Boshman
bm-g4532     10sm Boshman
bm-g4632     golf, elipsa
bm-g5532     13 sm Boshman
bm-g6532     16 sm
bm-g6533     16 sm 3-way, Boshman
bm-g9633     6x9
bm-mb-62     16sm + filt+tweeter
bm-mb-62cti   16sm+ filt. + tweeter
bm-mb-83cti   в кутии бр
bm-mm-2a     tweeterвBoshman
         малки кутии
bm-pr2210        2 .
           широколентов
bm-pr222
bm-pr3001    8 sm в кутии
         малки
bm-pr3006    8sm golf кутии
         големи в
bm-pr3310
bm-pr3500     с за брой
bm-pr3577    Golf, 8 sm
bm-pr4002    10 m/    !!!
bm-pr4003    10" 3-way
bm-pr4577    10 sm
bm-pr4603    Golf, elipsa
bm-pr5002    13 sm
bm-pr5003    13 sm
bm-pr5577    13 sm 3 way
         елипса за

bm-pr5700          Ford
bm-pr6013    16 sm, 3 way, turbo Boshman
bm-pr6390    elipsa turbo
bm-pr6390-red
bm-pr6577    16sm
bm-pr6988gr   6x9
bm-pr9292    6x9 Boshman
bm-pr9393    6x9 Boshman
bm-pr9558    6x9 Boshman
bm-pr9577
bm-pr9588    6x9
bm-pr964
bm-pr9648    6x9
bm-rv-4200xt   10sm +filt + tweeter
bm-rv-5200xt   13sm+filt+tweeter
bm-sv-12pf    12"
bm-vt12kr    12"
bm-xlr4439s   10 cm Boshman 2-way
bm-xlr5539s   13 sm Boshman 2-way
bm-xlr6638    16 sm
bm-xlr6639s   16 sm Boshman 3-way
bm-xlr9948e   6x9 Boshman
bm-xlr9949s   6"x9" Boshman
bm-z3-12pro   12"
bm-zd12xal    12" Boshman
bm-zx122n    12"
bm-zx122xpro   12" Boshman
bm-zx152xpro
bm5067      ->bm5069
         автоматични обхвати
bm5069
bm60a
bml-t801     8"
bml-t803     8"     ел ролетка и др
bml-t804     8"
bn-mfd01-detec  =smvd-4in1/ .       .
bnc-001     for rg6
bnc-002     for rg59
bnc-009     bnc 1m/2fm
         каталог за
bnc-010     каталог за
book-amp     кутия бас STK;TA;LA
book-gsm          gsm
box 8           8"
box ba0812    home box - silver
box ba1012lh   home box
box ba1012sa   home box - silver
box ba1013    home box
box ba1212lh   home box
box ba1215    home box
box tb080    home box - 8"
box tb100    home box - 10"
         два куфара
box tb120    home box - 12"
box-bb802g          8"
box-bba-0125s  10" + amp
        средна кутия
box-bba-0130s  12" + amp
        средна кутия
box-c208    средна кутия
box-c400
box-c408    буфер
box-cc6914   6x9 2 br. k-t
        голяма кутия
box-etp801apm  голяма кутия
box-g248    малка кутия
box-g351    малка кутия
box-m205    кутия захранване
box-m206
box-pc         +
box-tcb-s08a  +amp
box-tcb-s10
box-tcb-s10a  +amp
box-tcb-s12   телефонна кутия
box-tcb-s12a  +amp
box004
br102      10A 200V
        транзистори
br103
br303            br
        газова горелка
br5010     грец
brener
bri-1a/400smd        грец
bri-2w10m    2a, 1000v
bri-35a/1000v  kbpc3510
bri-35a/400
bri-50a1000v
bri-80v/1.5a  80v, 1.5a
        грец А
bri-br1010
bri-df10s    грец 1 1000V
bri-gbu8j    8a 600v
        грец
bri-kbl402   грец 4a,200v line
bri-kbl410      4a,1000v line
bri-kbpc610   грец 6a, 1000v
bri-kbu4j    4a 600v
bri-kbu610      6a, 1000v, line
bri-kbu810   8a, 1000v
bri-rs204    200v 4a
bri-rs404    400v 4a
bri-rs406    800v, 4a
bri-rs604    400v, 6a
bri-s4vb20
bri-siwb40   грец
bri-w04m    1.5a, 400v
bri-w10m       1.5a 1000v
bridge 1rm4   100v , 4a
        брояч
bridge 3pm4   300v, 4a
broi           скарт чинч
bs-001     band sel 3rca/3x 3rca
bs-002     band sel.   /
bs-003     b.sel 3rca+svhs/3x(3rca+svhs)
        секачки малки
bs-004     band sel 4scart+3x2rca + cop
         отв   накр
bs-211009   секачки
bs-417     1  .+ 4   . */-
        клещи прави малки
bs-420      отв   накр   блистер
bs-422
bs-424     1 отв.+ 26 накр. */- блистер
bs-427     torks set t-10/15/20/25/27/30/
        секачки издължени
bs-436     к т .+ 10
        1   отв    . */-
               накрайника
bs-50656    к т отв    накр
bs-6032      1
        - отв .+32
bs-6036     - 1   .+31   .
bs-8pk2061      .*
        k-t отверка
        комб
bs-screw-mix  отверки
bs-sdy-20213    .
bs1      отверка rubicon
bs170     отверка
bs2          rubicon
bs3          rubicon
bs3x125+
bs3x150+
bs3x150-
bs3x175+
bs3x75+    отверки
bs3x75-
bs4           rubicon
bs4x125+
bs4x125-
bs4x300+
bs4x300-
bs5
bs5x125+    звезда отверка
bs5x125-    права отверка
bs5x70+
bs5x70-    отверка
bs6
bs66           rubicon
bs6x10+
bs6x10-
bs6x150+
bs6x150-
bs6x25+
bs6x25-
bs6x250+
bs6x250-
bs6x38+
bs6x38-
bsc0581b    hr7439; kfs60581c
bsc21-0526f
bsc22-0106   hr7170
bsc22-2314
bsc22-no331  =bsc24-01n4004a
bsc23-n0101  hr8388, 1362.0016
bsc23-n0107   6174v-6006e
bsc24-01n4004a  =bsc22-n0331
bsc24-01n4010g  bsc25-1194d024
bsc24-01n4014k  hr80362;bsc25f3010h;
bsc24-01n4024h  hr80016
bsc24-01n40ta  1142.5086
bsc24-2422ac   cf0801;04072184
bsc24-n40g1   bsc25-n3604ga;040221042
bsc25-0147    jf0501-19519; 30001452
bsc25-0274h
bsc25-0286g
bsc25-0286h/s  bsc25-t1029b
bsc25-0561
bsc25-05n2178a  bsc25-4856a
bsc25-4803t
bsc25-4856a   =bsc25-05n2178a
bsc25-5535    1142.5161; hr80242
bsc25-f3010h   bsc25-t1010a;bsc24-01n4014k
bsc25-n1003b
bsc25-n1537   6174v5003; hr80228
bsc25-n1629   jf0501-1215
bsc25-n3604ga  bsc24-n40g1;040221042
bsc25-no330
bsc25-t1010a   bsc24-01n4014k;bsc25-f3010h
bsc25-t1029b   bsc25-0286h/s
bsc25-z601f1
bsc25-z715
bsc27-0286m
bsc27-t1123b
bsc28-0702    154-374a
bsc48      hr80077; =003323170; 1372.0045
bsc60k      hr80910
bss138      smd,n-ch,mos-Logl,0.22a,50v
bss38
bst27-t1123b
bst76      Батерия
bstc0740     tyristor,0.9a,600v,50Hz
bt-n1hp     триак Sharp
bt119      f-thy,tv-ha,750v,3a,2.4ms
         триак
bt136          ,600v,4a,<100/<45ma
bt137      триак,800v,8a,<100/<60ma
bt137/600    600v
bt138      триак,500v,12a,<70/<60ma
bt138/800    triac,800v,12a
bt139          ,600v,16a,<70/<60ma
         тиристор
bt139/800
bt151            ,500v,12a,<15/20ma,2ms
bt151/650    650v
bt151/800    800v
bta12/600    triac,12a,600v,Tc=75
bta16/600    triac, 16a, 600v; =tic246m
bta25/600    triac
             корпус

bta25/600-17  to-220/17-    /
bta26/600   triac,26a,600v
bta41/600   triac,41a,600v
btb16/600   triac,16a,600v, bt139
btb24/600   triac, 24a, 600v
bts121a
bts410e2    for BMW
bts425l1    =bts426l1;for BMW; smart
bts426l1    =bts436l2;for BMW; smart
bts432e2    for BMW
bts436l2    for BMW
bts441rg    for BMW
bts611l1    for BMW
bts620l1    for BMW
bts740s2    for BMW
bu105     tv-ha, 1500v, 2.5a, 10w/tc=90
bu109d     bu104d
bu126     s-l,tv-sn,750v, 3a,50w
bu133     s-l,750/250v, 3a, 30w, 8 mhz
bu1508ax    ctv-ha 1500/700v, 8a, 35w
bu1508dx    =bu1508ax+diode = tt2140
bu2040-dip
bu2040f    smd
bu205     =bu204,1500/700v,bu208,2sc....
bu208a     =bu207,1500/700v,bu508a,2sc...
bu208a-or
bu208d     =bu208+integr damper-diode
bu208d-ch
bu2090f    smd
bu2508a    CTV-HA,1500/700v,8a,125w
bu2508af    ctv-ha,1500/700v,8a,45w, iso
bu2508af-ch
bu2508aw    =bu2508a
bu2508ax    =st1802 iso, 45w
bu2508d    =bu2508a+diode
bu2508df    =on4785;45w;2sc3893a
bu2508df-ch
bu2508dw    =bu2508dw
bu2508dx    =st1803; iso, 45w
bu2520     1500v/800v,10a,2sc4542,45w
bu2520a    Si-N,CTV-HA,hi-res,1500/800v
bu2520af    =bu2520a,iso,45w,bu2522af,..
bu2520af-ch
bu2520aw    =bu2520a
bu2520ax    =bu2520a,iso,45w
bu2520d    =bu2520a+diod, 2sc4763
bu2520df    =bu2520d,iso,2sc4125,bu2522df
bu2520df-ch
bu2520dw    =bu2520d
bu2520dx    =bu2520d,iso,45w
bu2522a    Si-N,CRT-HA,hi-res,1500/800v,
bu2522af    =bu2522a,iso,45w,
bu2522aw   =bu2522a
bu2522ax   =bu2522a,iso,45w
bu2522df   =bu2522a,iso,45w+diode
bu2522dx   =bu2522a,iso,45w + diode
bu2525    ctv-ha,1500/800v,12a,2sc3688
bu2525af
bu2525af-ch
bu2525aw
bu2525df
bu2527    bu2527a,45w, bu2527af,crt-ha
bu2527a    2sc4692
bu2527af
bu2527ax   si-n,crt-ha,12a,1500v,45w
bu2527df-ch
bu2527dx   si-n+di, 12a,1500v,45w
bu2532al   si-n,16a,1500v,125w, hi-res
bu2708af   si-n,ctv-ha, 8a,1700v, 45w
bu2708ax
bu2710    vc,digital servo
bu2727af
bu2735    ic bu
bu2758
bu2763s
bu326     si-n, 6a,800/375v, 60w
bu326a
bu326a-ch
bu405
bu4053
bu406     tv-ha,400/200v,7a,60w,bu104p..
bu406d    =bu406+integr.damper diode...
bu407     tv-ha,330/150v,7a,60w,bu109p..
bu426     s-l,tv-sn,800/375v/tc=73,bu926
bu426a-ch
bu4508dx   si-n,1500/800v,8a,45w,300ns,is
bu4525ax   si-n,ctv/monitor,1500/800v,12a
bu4530al   si-n, 1500v, 30a
bu508a-ch   1500V, 8A, 125 W /bu508aw/
bu508a-lp   on4046;on4147;on4152;on4202;
bu508af    ctv-ha1500/700v,8a,lso,34w...
bu508af-ch
bu508af-lp  Korea- long pin;=on4302
bu508afi
bu508as2h   si-n+di, =bu2520dx ?
bu508aw
bu508d    on4508;on4223;bu2508d;s2055a..
bu508df    Philips or
bu508df-ch
bu508df-lp  Sanyo Ch
bu508dw
bu526a    tv-sn,900/460v,8a,86w
bu536     tv-sn,1100/480v,8a,62w
bu546     si-n, 6a, 1300v, 100w
bu5800f    smd
bu608     tv-ha400/200v,7a,90w,bu104,bu.
bu806     tv-ha,400/200v,8a,60w,bu184
bu808dfh
bu808dfi    1400/700v,5a,50w,b>25+diode
bu808dfx    ~~2sc5388
bu826
bu931     darl+di,500/400v,15a,175w...
bu931dfi-ch
bu931p
bu931zp
bu931zp-ch
bu931zpfi
bu932     si-n-darl+di,500/450v,15a,
bu932r
bu941p     si-n-darl+di,s-l,500/400v,15a
buf405af    si-n,smps,lo-drive,850/450v,
buf654
buggy
buh1015hi
buh1215
buh1215-iso
buh515
buh515d
buh516     go to buh517;bu2727
buh517     si-n,crt-ha,hi-res,1700/700v
buh715d    si-n+di,crt-ha,hi-res,1700/700
buk437
buk437-600b
buk444
buk444-800b
buk446
buk446-800   n-fet,800v,2a,30w;2sk1275
buk455-100
buk455-600   on4521
buk456
buk456/1000a
buk556-600
buk637
bul310fp    Si-N,S-L,1600/500v,5a,36w,
bul381d    si-n+di,s-l,800/400v,5a,70w
bup213
bup314     mos-n-igbt,l,1200v,52a,300w,
but11a
but11a-ch
but11a-or
but11af    on4843
but11af-ch
but11ai
but11ax
but11ax-ch
but12a
but12af   but56af;on4584;on4827
but18a
but18af   or;=on4818
but18af-ch
but56    1000/450v,8a,100w,10mhz
but56a    =on4213
but56af   Бутони с и копчета
but76a    Захр ключ за бг тв
buton        2
buton1      .     . .
buv48
buv48a
buw50    =buv50,si-n,s-l,250/125v,25a
buw84    si-n,s-l,800/400v,2a,50w,20Mhz
bux37    si-n-darl+di,s-l,-/400v,15a
bux47a    s-l,9a,1000/450v,7mhz,2sc3552
bux48a
bux84
bux86    si-n,s-l,800/400v,0.5a,20w,
bux87p
buy71    si-n,tv-ha,2200/800v,2a,10w
buz110s   n-fet,80a,55v,200w,irf1010e
buz11a
buz23    mos-n/v-mos,100v,10a,78w,0.2om
buz355
buz36    mos-n-fet,200v,20a,125w
buz71    50v,14a
buz73
buz80    V-MOS,800V,6.1A,100w,2sk-ktlg
buz80a
buz80af
buz90    analog buz91
buz90-ch
buz90a
buz90af
buz91
buz91a
buz91af
bw00211   no hr
bw00302   no hr
by208    tv 600-1000v 0.75a 300ns
by228    tv-damper diode1500v,5a/50ap
by229    tv-damper diode800v,7a
by255    Gl,3a,1300v
by297    300v,2a,<500ns
by299    si-di 800v 2a <500ns
by328    tv-damper,1500v,3a,<500ns,32kh
by329    tv-damper diode 1200v,7a,150ns
by329-1500
by329/1200  si-di 1200V 8a <150ns
by359    si-di 1000-1500V 6.5a <600ns
by359/1500  si-di 1500V 6.5a <600ns
by399      si-di,3a,800v,>500ns
bym26      si-diod 1000v,2.3a,75ns
bym36      si-diod 1000v,3a,150ns
byv10-60     schottky,gl,1a,60v,<30ns
byv26b
byv27      200v,2a,50ns
byv29      400v,8a,60ns
byv42e/200    si-di,dual,30a,200v,<25ns
byv95c      si-di,gl,600v,1.5a, >200ns
byw29f-150    8A;150V;25ns ultrafast
byx97-9     gl-l, 900v, 40a
bzx5v1      z-di 5.1v,0.5w
c520d      ad2020
c68224      analog c68241
c68225y     =sim107
c68230
c68241      analog c68224
c69519y     dw167mn01
c69539y     sim135-2a
c69607y     sim135-2
         усилвател кабелна адаптор
c69611y     kwtmc
ca-825rt             +
ca101
ca1391e     lm1391, mc1391e
ca3034
ca3068
ca3080
ca3089e     =lm3089;tca3089;tda1200
ca311
ca3140e
ca314oe     комплект букси автокасетофон
ca3161      комплект букси автокасетофон
ca790      букси женски авто
ca790-ch     Преход за автокасетофон
ca790-ch-fm
caa02      с кабел
caa02+cab    бели метални
caa02-cab    преход малък
caa02-lux
caa03             Blaupunkt
caa04      new ant
         Кабел
cab-blaupunkt  кабел с букса тип
cab-plst        Play station
         токов кабел   мм
cab-sony     токов кабел   ммSony
cab1.5            1.5
         удълж за антема   м
cab2.5            2.5
         удълж за антена   м
cab33103        .
         токов кабел мм 3.5
cab33104        .
         токов кабел мм4.5
cab4             4
cab6             6
cable-001y/200
cable-009/150  lux 2rca/2rca cab
               мъж     жен  м
               мъж     мъж  м
cable-102    кабел принтер -25pin
        rs232 25pin     гребен 1.8 м
cable-103    rs232 25pin    -25pin   1.8
cable-110    кабел принтер  25/гребен 1.5м
cable-1103   svhs7/rca-fm+svhs4
        кабел принтер    гребен м
cable-111    кабел принтер 25/гребен 3 м
cable-112            25/    5
cable-113       мъж    25/
                 жен   м 7
cable-114        10m
        printerмъж    жен м
cable-120    25pinжен /9pin жен 1.8  м
cable-121    25pinжен  /9pin
                жен м  3
cable-123    9pin   /9pin    1.8
cable-124        /9pin
        9pinудължител 3
cable-129    удъл
cable-132    ps2       1.8m
cable-132/5     .PS/2 din6m/din6 fm 5 m
        преход клавиат
cable-134    ps2/ps2 m/m 1.5m
        преход
cable-135    преход     . PS/2m/5din fm
cable-136        1usb/2 ps/2 fm
cable-139        PS/2 m/2xPS/2 fm
                   м
cable-140    usb/usb male/male 1.5m
cable-140/3   usb/usb male/male 3
cable-140/3hs  usb 2.0 3 m
cable-140/5   usb/usb male/male 5m
cable-140/5hs  usb 2.0 5 m
cable-140hs   usb 2.0 1.5 m
cable-141    usb/usb printer 1.8m
cable-141/1.5  usb/usb printer 1.5m
cable-141/3   usb/usb printer 3m
cable-141/3hs
cable-141/5   usb/usb printer 5m
cable-141/5hs
cable-141hs
cable-143-lux
cable-143/0.7  usb/usb male/female 0.7 m
cable-143/1.5  usb/usb male/female 1.5m
cable-143/3   usb/usb male/female 3 m
cable-143/3hs  usb fm/m
        конвертор    паралелен  м
cable-143/5   usb fm/m 5m
cable-144         usb/      1.8
cable-144-ch  usb/centronix
        конвертор
cable-146-ch  usb/rs232-9pin     усилв
cable-146/2   сериен каб usb/rs232-9pin 2 m
cable-147hs   USB 2.0 extension cable    .
cable-150       ул  .1:1 DB9m/DB9m 1.8 m
cable-151    9m/9fm 1.5m
cable-152    D-sub - DB9 m /DB9 fm 3 m
cable-160    usb 2.0 A-4pA 1.8 m = cabn-570
cable-161    usb 2.0 A-5pA 1.8 m = cabn-571
cable-161/3   usb 2.0 a-5pA 3m = cabn-571/3
cable-163    usb 2.0 A-4p minyA 1.8 m
cable-165    2 pin
cable-166/1.8  usb/micro usb-B;
cable-167/1.8  usb/micro usb-A; ca-101
         у л монитор
cable-168    for Nokia; ca-110
cable-170     -      HD15m/HD15FM 1.8 m
cable-172    monitor/pc 15pin m/m15pin 1.8m
cable-172-ch   15p/15p/pc monitor 1.5m
         хаи енд монитор
cable-173    kab monitor 15m/15m 3 m
cable-174      -       15/5xBNC 1.8/4
                      сив
cable-175    8 bnc/ 15 m
cable-176    monitor 15m/D-sub9m 1.8
cable-177    monitor/pc+ferr 15pin
cable-177-ch   monitor
cable-177/10   monitor/pc+ferr 15pin 10m
cable-177/15p  15 pin
cable-177/20   monitor/pc+ferr 15pin 20m
cable-177/3   monitor/pc+ferr 15pin 3m
cable-177/3-ch
cable-177/30   monitor/pc+ferr 15pin 30m
cable-177/5   удълж монитор м 5m м
         monitor/pc+ferr 15pin ж
cable-177/5-ch  cab
cable-178/3       .     15 /15 3
cable-178/5   15m/15fm VGA 5m
cable-180    gameport-midi
cable-192    dvi-d slink 18+1 ferr 1.8m
cable-192-ch   dvi-d slink 18+1
cable-192/3   dvi-d slink m/m+ferr 3m
cable-192/5   dvi-d slink 18+1 ferr 5 m
cable-193    dvi-d dlink 24+1 ferr 1.8m
cable-193-ch   dvi-d link 24+1
cable-193/3   dvi-d dlink 24+1 ferr 3 m
cable-193/5   dvi-d dlink 24+1 ferr 5 m
cable-195    dvi-a-vga ferr 1.8m
cable-195/10   dvi-a vga ferr 10m
cable-195/3   dvi-a vga ferr 3m
cable-195/5   dvi-a vga ferr 5m
cable-251    MOLEXm/MOLEX fm+floppy power
cable-252    floppy cable 3.5-5.25 1
cable-253    molex/molex
cable-255    IDE/HDD/ cab 40pin 0.75 m
cable-259    sata/molex
cable-265    audio cab for CD-ROM 0.5m
cable-270    fire wire 4p-4p 1.8m /1394
cable-270-lux
cable-271    fire wire 4p-6p 1.8m /1394
cable-271-lux
cable-272    fire wire 6p-6p 1.8m /1394
cable-290    usb2.0 fm/ 14pin m Fuji camera
cable-291    usb2.0 fm/ 4pin m Fuji camera
cable-292    usb2.0 fm/ 8pin m Olympus cam
cable-293    usb2.0 fm/ 12pin m Canon camer
cable-294    usb2.0 fm/ 8pin m Nikon camera
cable-295    usb2.0 fm/ 8pin m Nikon camera
cable-296    usb2.0 fm/ 8pin m Samsung cam
cable-297    usb2.0 fm/ 8pin m Minolta cam
cable-298    foto Olympus
cable-299    foto
cable-2x4    +protector
cable-2x4.5   +protector
cable-3.8x1.7p  +protector
cable-304    5din fm/4 rca m
cable-4.0x2.1p  +protector
cable-4.8x1.7p  +protector
cable-403    6.3 st.jak m/fm -spirala udulj
cable-406    1st 3.5mm/2rca fm cable
cable-415    1st 3.5mm/2st 3.5 fm cable
         моно жак
cable-424    (mono 6.3m/mono 6.3m)x 6
         моно жак
cable-428/3         6.3 m/m 3m
cable-428/5   канон   6.3 m/m 5m
cable-428/6   6.3 mono m/m 6m
cable-430/3       m/fm 3m
cable-430/6   canon m/fm 6m
cable-430/9   canon m/fm 9m
cable-470    1st.jak-fm/2rca m
cable-5.0x2   +protector
cable-5.0x5.5  +protector
cable-5.0x7.4  +protector
cable-5.2x3   +protector
cable-5.5x1.3p  +protector 5.5x1.35
cable-5.5x1.5  +protector
cable-5.5x1.75  +protector
cable-5.5x1.7p  +protecter
cable-5.5x2   +protector
cable-5.5x2.5p  +protector
cable-5.5x3.0p  +protector 6.3x3.1
cable-5.5x6.5  +protector
cable-5.5x7   +protector
cable-530    playstation /3rca 1.5m
cable-534    playstation /3rca & scart 1.5m
cable-542/1.5  sma/sma m/m 1.5mмалко
cable-542/2.5  sma/sma m/m 2.5 m
cable-542/5   sma/sma m/m      BNC
cable-544/1.5  sma m/fm 1.5m
cable-544/2.5  sma m/fm 2.5
cable-544/5   sma m/fm 5m
cable-547    jak 3.5 /v+2audio/
cable-550/1.5  cab HDMI m/m 19p 1.5m
cable-550/1.5l  lux
cable-550/10   cab HDMI m/m 19p 10m
cable-550/2.5  cab HDMI m/m 19p 2.5m
cable-550/3   cab HDMI m/m 19p 3m
cable-550/3-bl
cable-550/5   cab HDMI m/m 19p 5m
cable-550g/1   HDMI/HDMI 1m
cable-550g/1.5  cab HDMI /HDMI 1.5m
cable-550g/10  HDMI/HDMI 10m
cable-550g/2   HDMI/HDMI 2 m
cable-550g/3   HDMI/HDMI 3m
cable-550g/5   HDMI/HDMI 5m
cable-551/1.5  cab HDMI / DVI 1.5 m
cable-551/10   cab HDMI / DVI 10m
cable-551/2   HDMI/DVI 2m
cable-551/2.5  cab HDMI / DVI 2.5m
cable-551/5   cab HDMI / DVI 5m
cable-554/1.5  HDMI/HDMI 1.5m flat
cable-555/1.5  HDMI/HDMI-mini 1.5m
cable-555/2.5  HDMI/HDMI-mini 2.5m
cable-557/0.75  HDMI/HDMI 0.75m
cable-560    vga 15m/2 x vga 15fm
cable-561    dvi-m/dvi-fm+dvi-fm
cable-562    dvi-m/dvi-fm+vga-fm
cable-564    dvi-m/hdmi-m+dvi-fm
cable-566    dvi-m/hdmi-fm+dvi-fm
cable-570    display port m/m 1.8 m
cable-571    displayport/hdmi m/m 1.8 m
cable-572    displayport/dvi m/m 1.8m
cable-607a    захр каб 2m
         2rca/2rca ключ
cable-621    toslink-3.5 mmкомп черен
         закр кабел за
cable-701+sw        +   rs-lc-1
           . захранв за комп
cable-703               .
            . захранв за комп
cable-705    m/fm      .     .
cable-705-ch   m/fm      .     .
cable-706    =k5/L
         захранващ кабел за лаптоп
cable-711
cable-712
cable-712-ch
cable-8.0x1.0p  +protector
cable-ad-plug  cable adapter plug
cable-esata   eSATA m/m cmp-ci030 1m
cable-hdmi/3   HDMI/HDMI lux 3m
cable-ipod/rca  ipod/3rcaкато
         силикон
cable-ipod/usb  ipod/usb
         ролка
cable-rca1    силикон прозр 1s2ch
cable-rca1r   син
cable-rca2    жълт    -    .
cable-rca3
cable-rca4
cable-svhs
cable-svhs/100
cable-svhs/15  svhs/svhs-15 m
cable-svhs/250
cable-svhs/500
cabn-002/100   blue 1m
cabn-002/1000  2rca/2rca - 10m
cabn-002/1500  2rca/2rca - 15 m
cabn-002/200       чинч
cabn-002/500
cabn-1069    svhs/
            чинч м
         чинч
cabn-1069/10   svhs/    10
cabn-1069/5      /svhs 5m
cabn-141/3    usb / usb
cabn-270     usb
cabn-271     usb
cabn-272     usb
         стерео жак    чинча    м
cabn-452/10   2rca/2rca - чинча
         стерео жак 10m        м
cabn-458/10   стерео жак / 2 чинча - 10   м
cabn-458/15          /2     - 15
cabn-458/5           /2      -5
cabn-460     2rca fm/m 1rca silk
cabn-460/0.2   2rca fm/m 1rca blue
cabn-461     1rca fm/m 2rca blue
cabn-461-silik  silikon
cabn-461/1.5   2 m/1fm 1.5m
cabn-512     1.5m svhs/svhs
cabn-512/10          10m
         svhs/svhs - удължител
cabn-512/5    svhs/svhs - 5m за камера
          чинча жак
cabn-513     f/m / svhs -
          чинча жак     стерео камера
cabn-517     2    /   -8 -
cabn-518     3    /   -8 -/    -   /
cabn-523/1.5   svhs/svhs f/fm
cabn-523/10   svhs/svhs f/m 10m
cabn-523/5    svhs/svhs/ f/m 5m
cabn-524/1    svhs/svhs 1 m
cabn-524/1.5-h
cabn-524/10   svhs/svhs-10m - gold
cabn-524/10-h
cabn-524/15-h
cabn-524/2    svhs/svhs- 2m - gold
cabn-524/3    svhs/svhs 3 m - gold
cabn-524/3-h
cabn-524/3-ha
cabn-524/5    svhs/svhs -5m - gold
cabn-524/5-h
cabn-524lux1.5  svhs/svhs lux 1.5mмм за камера
          чинча троен
cabn-534     playstation
cabn-537     3    /   3.5 -
cabn-537-blist
cabn-540     svhs/2rca 1.5 m
cabn-570     usb/usb-4pin; cable-161
cabn-571     usb/usb-5pin/cable-161
         разтеглив
cabn-571-lux
cabn-571-retr        /retractable/
cabn-571/10
cabn-571/3    cable-161/3
cabn-571/5          удължител
cabn-572     usb/1st.plug+2rca
cabn-573     utp-m/utp-fm
         оптичен м
cabn-574     оптичен     м
cabn-620          1
cabn-620/10        - 10
         оптичен   м
cabn-620/3
cabn-620/5         -5
cabn-623     optic 1m
cabn-623/0.5   optic 0.5 m
cabn-623/10   мъжко m
         optic 10женско за комп удължит
cabn-623/5    optic 5m тончестотен
         силиконов
cabn-705     цветна/ камера    .
cabn-g2av
cam col-jk808         jk-808
cam pc+mic-whi     pc+mic-white
         cameraза камера дълга
         стойка
cam-out-wire8  cameraза
         стойка 803 камера
cam-st-long   стойка за камера къса
cam-st-pc    черно бялаPC
cam-st-short
camera b/w             с купол
camera ccd-411  cam-411cp digital ccd camera
camera ccd-dig  model: cam-212f
         цветна нощно виждане защт дъжд
camera col-203  203c ccd? malka
         цветна
camera col-804     ,
           пластмасова    ,  .
camera color      ;203 metal
camera color-m  mini
camera pc
camera pc+mic  топка
camera pc-002
camera pc-180
camera pc-4led  камера плоска
camera pc-bl   Black /black/
camera pc-flat       /silver/
camera pc-hq   CMP-WEBCAM15
         калинка
camera pc-ip
camera pc-kal
camera pc-kal2  1.3 mpx
camera pc-lapt  for Laptop без микрофон
         бели черни
camera pc-red  /red/ микрофон
         бяла
camera pc-wh     +
camera pc-wh+m     +
camera pc10mgp  10 mgpx
camera pc12mgp  12mgpx
camera pc2mgpx
camera pc5mgpx  5 MGpx
camera pc8mgpx  8 MGpx
camera wireles  camera+sender 203c;
camera+tft-2.5  for car
camera+tft-3.5
camera+usb-dvr
camera-3001   ccd, indoor
camera-3007   ccd,infra,outdoor
camera-638    sony1/3       външна
camera-7008
camera-713b   ccd, 3.6mm obektiv,
camera-aq-343r  kupol+led-3.6 mm 1/3 Sony
camera-aq-608  1/3 Sharp,ccd,420tvl
         купул

camera-aqcb343     ccd
camera-avm157z  AITECH Taiwan
camera-cab+aud  video+audio
camera-cab-30m
camera-cab-50m
camera-cabel   bnc+zah.buksa
camera-car    cmos/120
camera-car-700  car YS-700t
camera-car-702  car YS-702t
camera-car-ch
camera-car-lux
camera-car1028  IB-1028c for car
         безжична
camera-ck-868  indoor
camera-ck-868w
camera-cm-307c  kup, 3.6mm, Sony cm-307chd
camera-cnbv131  CNB-V1310 pir
camera-cvc3031  1/3 Sony,ccd,3.6mm
camera-cvc6031  ~xh108     външна метра
camera-df-288s  ccd,1/3 Sony
            купол
camera-df6901  купул obektiv,
         12 mm        ,50
camera-fal-kup  false
         фалшива камера
camera-fal-lux
camera-false
camera-false-c  ch
camera-fos-155  3.6 mm obekiv
         камера сендер   за
camera-fos292s  1/3 Sony,ccd
camera-ge8428      +   UHF  TV
camera-glases
camera-hd-dvr+  +displ->sd
camera-hx-108a  kupul+diod osv
camera-hx-108c  HX-108A-9CM
camera-hx-259  kup, 3.6mm,Sharp 420tvl
camera-ib1065c  for car
camera-ip-002
camera-ip-up09  IP
camera-ip-wifi
camera-ip-ycam  y-cam black
camera-ip1acwd  ip-001acwd
camera-j816   black
camera-jaa1600
camera-jc891s  ccd
camera-jk-0078  Jmk - miny
         за шпионка
camera-jk-1000  auto zoom+osv. na 100m
camera-jk-107
camera-jk-107a  jk-107ah      куполна с
camera-jk-203
camera-jk-210  1/3 sony /aq-343/        IR
camera-jk-2100  ccd + audio
camera-jk-212
camera-jk-218  ccd outdoor вътрешна
camera-jk-219
camera-jk-2200  ccd 1/3 sony,
               вътрешна

camera-jk-2600  ccd 1/3 sony,
camera-jk-2616  ccd not audio
         луничка
camera-jk-300     zoom мал
         dsr22 купол 22
camera-jk-401       , ccd
camera-jk-601  cmos,
         с кожух   - .
camera-jk-802  =jk-212
camera-jk-804  като писалка
camera-jk-868  indoor
camera-jk-906  като датчик за движение
camera-jk-913  ccd без адаптор
camera-jk-919  за кола обратно виждане
camera-jk-923  ccd /      !!!
camera-jk-926a
camera-jk-930
camera-jk212so  Sony ccd
camera-jk26005  540 tv line
camera-jv925   1/3 Sony,ccd,3.6mm;540tv lines
camera-jws8316  1/4"Sharp,ccd, 3.6mm /pc961/
camera-jws8322  =slp8322 външна
camera-kaf630  1/3 sony 3.6mm
         кожух мотор
camera-kc7640  b/w; ccd;
camera-kog+mot  дълъг+ кожух за камера
camera-koguh   къс кожух за камера
camera-koguh-l    купол
camera-koguh-s
camera-ksn-902  Sony      външна
camera-ksn-922  kupol, 3.6mm ccd 1.3sony
         купул мотор
camera-ksn228a  купол за Sony,
         6mm, 1/3камера
camera-kup+mot     +
camera-kupul
camera-llw811a  cmos
camera-lyd-804  cmos
camera-outd-wi  outdoor wireles jk-212as;802c
camera-outdoor  digital jk-212 cmos
camera-pc-388  ccd камера химикалка
camera-pc-961
camera-pen    +4gb     -
camera-pen+sd  + slot za SD
camera-pen-288  288x352 4Gb
camera-pen-lux  4gb; 640x480
camera-pen-sd  +4gb SD NOT!
camera-pen2gb  2gb
         гръмозащитаза камери
camera-pen8gb
camera-protek
camera-qsyt580  ccd+rc-rotator
camera-qsyt581  ccd+rc-rotator+led
         камера
camera-rc+slot  +4gb+slot sd/mmc..
camera-rc-4gb      RC
camera-rc810   4 cameri
camera-rc820   za bebefon
camera-sja-18a
camera-slp8316  =jws8316 ccd 1/4 Sharp
camera-slp8322  =jws8322
camera-sm806        вътрешна
camera-sn-415d  b/w, kupol
camera-sn-425m  bl/w ccd
camera-socket  slot sd card
         купул
camera-sp-859d  ccd
camera-ss302      , sharp
camera-ssm1804  1/4 Sony 420 tv lime
camera-st550   ccd, 6mm
camera-t-sjx14  UTP-transceiver SJX-140B
camera-transce  transceiver UTP PVD/D
camera-transmi  kt-401 2.4GHz
camera-tv-708  писалка
camera-tv708-8  8mm obektiv
         вътрешна
camera-v200cp4
camera-vi-6630       ,1/3 sony
camera-watch   +2gb      купол
camera-wi+dvr  home kit-camera+dvr
camera-xh108a  ccd sony 6mm
camera-xl2010  xl2010cp4 ccd
camera-xl3010
camera-xl3011  xl3011cp4 sony + audio
camera-xl3012  xl3012cp4 sony + audio
camera-zk-462  12v,1000mA ! за пералня
         Кондензатор
camera-zx-203  ccd, 3.6mm, 420 tvl
cap
capmot jemep15  =drum jemep15 jvc
capt-4cam100fr  7304 / 4cam 100frame
capt-8cam100fr  8cam 100frame; 0018b
captu-geovi650  16 cam
         безжичен квадратор
captu-geovi800  GV-800 16 камери към
         платка за cam
captur-kt24041           : KT240410
capture          4
         с процесора      PC
capture-16cam  16 cameri; AV-800;Geovision
capture-2     4
capture-3
capture-7104b  4 cam 100 fr
capture-7204   4 cameri
capture-7208   8 cameri
capture-laptop  usbdvr
capture-lux   te-6804, 4 ch
capture-usb   for pc
capture-usb4ca  for 4 cam.
         малка шейна с уши
car box     kutia za avtokasetofon
         малка шейна
car box-m-ushi  букса за касетофон за шейна
car box-miny
car plug
car set-nokia  резервни части тунинг
car set-siem   кола с дист
car+rc-kit           ,
         кола с дист различни
car+rc-lotus        .
car+rc-mix         .
         кола с дист

car+rc-porcshe  разглобяем. преход за автоант
car-001-fm-cab  =se118-fm
car-003     букса ант кола        .
car-003-nikel  преход за автоантена Блаупункт
car-006          .
            набор б си
car-007
car-010     у л на антена -
         se118+
car-012     =holder k-t
car-013      -      3m
car-013/0.3
car-013/0.75   0.75 mудължител
car-013/1.3   1.3 m букса
         п д ант
car-013/1.8   1.8m
car-104     п-д ант/ преход
car-104-power  +zahr
car-107      -   -/
car-107-power  +zah
car-1224     mp3,cd+bat,
car-307wrc
car-big3160   Big cassette player
car-big5105   Big cd player
car-big5905   Big cd + mp3
car-big7205   cd+mp3
car-ccr-9300   Neo mp3/cd
car-ccr-9600   Neo mp3/usb
car-cd-652usmp  Roadstar cd-652usmp/fm-flash
car-cd2882    Boshman- cd player car
car-cd2882m   Boshman - cd + mp3 player
car-cdx-gt225c  mp3
car-cdx-gt23   Sony mp3
         касетофон за кола
car-ceg311    dvd+tv+bluetooth
         касетофон за кола
car-ceg598
car-ceg678
car-ceg8001   касетофон
car-ceg8002
car-challenger        model:ceg3710
car-cm128
car-cm301    dvd-displ
car-cm302
car-cm304
car-cm306
car-cm403    dvd
car-cm613    държач за предпазител до   А
car-cs2525    Boshman - cassette player
car-d35a                   35
car-deh-1220mp  Pioneer
car-deh-2000   Pioneer mp3
car-deh-2020   Pioneer mp3
car-deh-2200ub  Pioneer
car-deh-2220
car-deh-2900mp  Pioneer mp3,cd
car-deh-3000   Pioneer mp3
car-deh-6200bt
car-dvd+tv7   Grand-tm-7300
car-dvd-3.6
car-dvd-tv3.5  3.5" tft,4x40W,mosfet,anti-sho
car-dvd-tv4   предпазител за кола
car-dvd-usb   mp4+usb+cd/mmc
         блистер по бр
car-fuse     компл предпазители за кола
car-fuse-bl          10 .
car-fuse-kit       .
car-grundig1   Fiat
car-gs3018    sd,usb,radio
car-gunka-12   12"
car-gunka-8   8"
car-kd-r303   Jvc mp3
car-kdc-1023a  Kenwood, mp3
car-kdc-4051u  Kenwood, mp3, usb
car-kdc-w312   Kenwood mp3
car-nf01     filt car rca
car-set-1612
car-set-1616     т кабели     в кутия
car-set-2300
car-set-2400   k-       +..
car-set-2600
car-set-amk8   каб захр за говор предпазител
car-set-ktl-01  KTL-01 за говор предпазител
         каб захр
car-set-lg7172    .  ;     .+
         захр кабел предпазител
car-set-lg7174    .  ;     .+
car-set-pkg85     .   +
         к т кабел захр бушон клеми
car-set-zla413  ZLA 0413
car-set1     -    +   .+  +
car-skaa27    prehod auto
car-skaa29    prehod auto
car-super-immi  super immitate
car-tcd-201   Thunder
car-tcd-202   Thunder MP3+usb-sd
car-tcd-203   Thunder
car-tcd-205   dvd Thunder
car-tcd-209   Thunder mp3
car-tdv-3501   dvd+tv Thunder
car-tdv-3503   dvd+tv
car-tdv-3602   dvd+tv
car-tdv-4301bt  dvd+tv+
car-tdv-501   Thunder dvd+usb+sd
car-tdv-507   dvd Thunder
car-tld-701   dvd Thunder
car-tsub-101
car-tsub-200   audio/video-USB;SD
car-tsub-201
car-tusb-100   Tunder flash+sd no disc
car-tusb-191
car-tusb-202
car-tusb-301bt
car-tusb-302bt
car-us11     sd+usb
car-us18     digit
car-zcd-475   Sonashi; cd
car-zcd492mroa  Sonashi; cd/mp3
car-zdvd-474   Sonashi; dvd/cd/mp3
car-zvcd-475   Sonashi; vcd/cd/mp3
car-zx-486r   Sonashi; Auto reverse
case-2.5"hdd
case-2.5"sata  case hdd 2.5" sata
case-3.5"-sata  white
case-3.5"hdd   IDE! за диск
         кутия
case-3.5-satal  3.5" hdd/sata lux
case-hdd
catv222.prc
ccu-ng-09ar477
ccu-sel-04c   почистващ компак диск
cd cl+vid+audi  cd clean+video + audio
cd clean
cd clean-ch
cd clean-disk
cd clean-hq   HQ clp-001
cd-7       cd disk
cd-801mp     for car за Roadstar
         кутия mp3
cd-801p
cd-box           cd
           за запис
cd-player
cd-r       cd
cd-vcd
cd2281      =ka2281
cd4040
cd5151c     an5151
cd5888cb     smd, ba5954fp, am5888s
cd7227      ta7227
cd7523      an7523n;an17823
         комплект за почист
cd8227      =ta8227
cdc-388              .cd,vid,aud
cdm-12.1     Philips - vam1202
cdm-93
cdm-95      микрофон жичен б зжичен
ce41101-00a   hr8269
cf-206c             / e
cf0304      hr7491;
cf0321      hr7819
cf0341      hr7443
cf0467      hr7918
cf0801      bsc24-2422ac;04072184
cf1040
cf1250
cf65a
cf68a      hr7483
cf70195
cf70211anw
cf830
cfl1.2v1700mah
cfl1.2v900mah
cfl1400     bat1400ma
cfl2.4v
cfl3.6v150ma
cfl3.6v300ma
cfl700      reach.baterry 700mah,r03
         по дълги за
cfl800
cfl800-l      -     Motorola
cfl800-pin
cj27773-00aj1
cj28267-00aj1  държач за решетка бр
cj28268-00aj1  центр закл кабела
ck614                 4 .
cl-02t      центр .закл.-2 кабела
cl-02t+05t    k-t 4x02t+1x05t;
         центр закл к т central lock
cl-05t      центр.закл.-5т без
               к
cl-102         .  . - + rc
cl-mf500        .  . -   rc
clea0042     tda7386
clea004l     tda7560
cleaner contac  contocs
cleaner degres  degreaser cleaner
cleaner instat
cleaner-lcd   lcd/tft
clock-led-nomb  led number
cm-9601a     izm. cap
cm0765r     fscm0765r
cm6800      ml4800cp
cm8870pi     g8870;mt8870;kt3170j/n
cmp-adap21    VGA-15pin/DVI-24+1 pin
cmp-adap34    usb micro A   преход
cmp-adap35    usb micro B
         комплект скоби за кабел
cmp-adapt-9f    аксесори fm
         9pin fm/8p8cза лаптоп
cmp-clip10
cmp-nbacckit20  kit
cmp-psadapt2   9 fm/ps2 fm
cmp-usb2     usb/usb printer prehod
cmp-usbadap4   usb fm/fm usb
cmp-usbcard2hs  4 external+1 internal port
cmp-usbextend  USB extender via UTP
cnr50
cnw136
cnx62a
cnx82a
cnx83a
cny17-3     tlp631;4n26 optocontroler
cny17-4     tlp631
cny70
co10745
         компютър за велосипед
co10750     Конектор антена
comp-bisycle
conector                - GSM
conector-c25   C25, c35
conector-t28
conector3210   контакт спрей
conector8310
contocs             PHILIPS
contocs-perfec  PERFECT
conv-coaxopt   conv coaxial/optical
convertor-tv
cps-001     parktronic
cps-005     parktronic
cps-010     parktronic LCD disp
cps-011     parktronic
cq0765rt     5q0765rt
cq1265rt     fscq1265rt
cq1565rt
cqy80
cr02am      tyristor,0.8a, 400v
cr1216      3v
cr1220
cr1225
cr1616
cr1620
cr1632      Батрия за калкулатор и
cr2016      3V
         Батерия за калкулатор и
cr2025      гнездо за        PC
cr2032                  PC
cr2032-pin         cr2032 BH-CR2032P
cr2032l     with pin
cr2320      3v, lithium за калкулатор
            плоска
cr2330      3v
cr2430      3v -
cr2450
cr2450-pin    +pin
cs1001      FC-delitaline TG-86
cs1001/2
cs1001/3
cs4852      =tc4052 двойка пластмасов
         сплитер
cs501      13 sm тройка пластмасов
         сплитер
cs622
cs623      отверки
cs650      16sm, 3way
         отверки
cs66       отверки rubicon
cs68           rubicon
cs69           rubicon
cs6902      6x9
cs6903      6x9
csb375
csb400
csb420      csb 420Mhz
csb429
csb432
csb440
csb450
csb455     455mhz
csb480
csb485
csb500
csb500f2
csb503
csb960     клещи за каб обувки
csc2003    ta2003
ct-230c          .
ctv222sprc1
ctv222sv1.3
ctv322s v2.0
ctv322sv1.2  pca84c641p/524
        виж
ctv322sv2.1  pca84c641p/252s1
        секачки немски
ctv350s v2.1    : pca84c841p/076
cutter
cva2411tx
cva2415t
cva2417tx
cva2419tx
cx065     analog m51725
cx075     *
cx1019
cx1019n
cx1019p
cx1019s
cx108
cx109
cx134
cx136
cx137
cx138
cx143
cx145
cx150
cx157
cx158
cx159-98    analog ha13151
cx168
cx174
cx175
cx177
cx184
cx187
cx195
cx20014
cx20015
cx20017
cx20028
cx20060
cx20076
cx20077
cx20078
cx20106
cx20109
cx20111
cx20125
cx260-77  soni nf-analog-ha13150a
cx402    SEMTONI,10CM,2-WAY
cx519
cx522
cx7018
cx763
cx766
cx770
cx772
cx7927
cx804
cx807
cx820
cx832
cx869
cx879
cx882
cx885
cx887
cxa1019
cxa1019p
cxa1019s
cxa1081
cxa1081q
cxa1082
cxa1082bq
cxa1111p
cxa1145   soni IC
cxa1145p
cxa1191m
cxa1191s
cxa1213
cxa1214
cxa1238s
cxa1352
cxa1372
cxa1372aq
cxa1619
cxa1691
cxa1691s
cxa171
cxa1907s
cxa2060as
cxa2060bs
cxa2069q
cxa2140s
cxa519
cxa789
cxa8005
cxk1004
cxk1005p
cxk1006
cxk1011p
cxk1012    оптика за
cxp5058h175
cxx1942          pioneer deh2900
d-001/37    hr6009
d-002/37    hr 6062, 45150305
d-003/37    hr6003
d-004/37    hr6005
d-032/37    hr6154
d-036/37    hr6089
d-046/37    hr6113
d-050/37    hr6057
d-052/37    hr6060
d-056/37    hr6182
d-071/37    hr6160
d-218/37    hr6169
d-241/37    hr6223
d-244/37    hr6167
d016/37    hr6145
d059/37    hr6157
d064/37    hr6248
d066/37    hr6149; fat3805
        диод   а
d081/37    hr6159
d161-250       250
d200      fsd200
d2103     =2sd2499 /md2103/
d280/37
d341/34 11pin
d341/37 11pin hr6253; f2001bm
d344/37    hr6256; f2000bm; 1182.5027
d344/37 11p
d6282     =kia6282
d75104     d75104g- 613
d7538c083
da-23
da3807     2sc3807
daewoo new+drm = drum daewoo
dap02al    smd; =sg6841smd
data cases   Interfeis PC - GSM
dax-11
db-3      diac, ub=28..36v, ib<0.3ma
dbl1032
dbl1034
dbl2044     la7910
dbl2054     dbl2054d - daew
dbs-c6504    16 sm bass
dbs-c8004    8" bass
dbs-f18     horna, 8 ohm 60w max
dbs-f20     8 ohm 60w maxсм
         средночест
dbs-g4001    8 ohm
         средночест    см
dbs-g5001          . 13
dbs-g5002          . 13
dbs-g8003    8 ohm , 300w max
dcf1551     hr5375
dcf1577     hr7494
dcf1577a     hr7456
dcf1577n     hr7482
dcf2052     hr6385 Crown
dcf2052-roy   hr6385
dcf2052orig   hr6385
dcf2052p     hr6385
dcf2077     hr7481 /Crown/
dcf2077a     hr7455
dcf2077a orig  hr7455
dcf2077b     hr7916
dcf2077d     hr7916
dcf2077d-or   hr7916
dcf2077y     hr7916
dcf2217     hr7644
dcf2217a     hr8758
dcf2217j     hr7644; f14n5006
dcf2217l     hr7797;f14n5004
dcf2217y     hr7797
ddrmu0004he14  Sharp
         прей за отлепване на етикети
delitel     Sofia 81,telfunk,167mom/47kom
         флакон с въздух под налягане
df1220       за почистване на леща
df1270      поч кърпички пл к    бр
df1350      cd кърпички за
         поч
df1512      поч. пяна   мл - 100 .
df1521      поч .пяна  мл cd/dvd - 100
df1620      унив   400
           . почиств спрей   мл
df1642        .
         смазочно 400 .
              масло   мл
df1646         .    .   250
         поч к т за клавиатура мл т
df1695              250
         поч к т за флопи диск у во
df1950        . -        15 -9 .
df2120        . -        . -
dh0165      fsdh0165
dh321      fsdh321
dh565      fsdh565
dimer
diod-50a
discount
display-5.5lcd  tft lcd 5.5" display
displey
displey-5110
displey-8210
dj-10      dj-pult
dj-625      dj-pult
dj-mix-mdj7010  mixer profi
dj-mixser10   Profi DJ MIXER
dl-clfilter10  filt for lamp-dl.. за дискотека
         огледална сфера
dl-motor20    motor for dl-mrball20
dl-mrball20
dl-pinspot10
dl0165r     fsdl0165r
dl0365rn     fsdl0365rn
dm0265r     fsdm0265r
dm0265rn     8pin fsdm0265rn
dm0365r     fsdm0365r
         ключе
dm0565r     fsdm0565r
         цветен видео домофон
dm1-01p     чернобял
domofon-color  Видео домофон
domofon-vi-lux      lux
domofon-video
dp104c
dp123      error amp 123V; hibrid
dp130      se135
dp308p
dp603t      5s0765c
dp704c
dp904c      7a =>dp906
dp906      9a
dpm001ti
dpm001tia    дрелка
dpu2553     smd
drelka          12v / 10000
drelka-ea-4115  k-t HQ
drelka-kit
drs22
drs33      k-t 16 sm
drs66      k-t 16 sm
drum daewoo   =daewoo new+drm
drum jemep15   =capmot jemep15
drum mot funai
drum mot gs1
drum mot gs2
drum mot gs5
drum mot otake
drum+ka8310   =ka8310+drum
drum+m51721sl  =m51721sl+drum
ds280      headphones
         мини мултицет
dst2010-t44   hr7950;1142.5111
         стрелкови
dt-182      мултицет
dt-5828
dt-830      мултицет
dt-830d     multimeter
dt-832
         мултицет
         мултицет
dt-838          +temperature
dt-890
dt-890b
dt-890c     with termosonda
dt-890g     мултицет
dt-920      мултицет
dt-9205a
dt-9208a
dta114      = 2sa114
dtc143-smd    2sc143-smd
duhalka     BR-902-BR
duhalka-german
dvd roads3623h  rc 8046
dvd+2x7-kpd710  dvd+2x7" monitor
dvd+7-kpd706   dvd+7"monitor
dvd+r      dvd disk
dvd+tv
dvd+tv-tpd-703  Thunder 7"tv+dvd
dvd+tv10.5
dvd+tv9     dvd+tv 9"
dvd-1069     optica
dvd-2085     optica
dvd-3623h    Roadstar
dvd-7115xspk   Roadstar + amp
dvd-car
dvd-da66     mini,usb+karta+bat
         к т кабели
dvd-da88     mini, usb
dvd-kit      -
dvd-kw-9000f   miny dvd
dvd-mini-339b
dvd-mini-339f
dvd-panasonic  SA-HT80 Panasonic
dvd-r+
dvd-r+sony
dvd-r-
dvd-r-sony
dvd-sony-car
dvd-sonydj6600  Sony d-j6600
dvd-sonydj6700  Sony d-j6700
dvd2013     dvd Roadstar
dvd2042p     +sur.proc
dvd3614     dvd Roadstar
dvd3620     dvd Roadstar
         у во запис през
dvi/rgb     prehod dvi/rgb
         у во запис
dvr        -       LAN
dvr-160gb     -     160gb
dw167mn01    c69519y
dw370m4       т отверки прави и dw370m4/
         pca05c59 /with 24c08звезди
dw80       Radimex
ea-44320     k-     -
eaex002     eax002
eax002      gc90rm013
         трансф
ekk1000w
ekk100w        . 220-110v LLD100
ekk100w-pl    110/220
ekk1500w
ekk150w-lux   трансф
ekk2000w
ekk200w          . 220-110v LLD200
ekk200w-lux
ekk200w-pl    трансф
ekk3000w
ekk300w          . 220-110v LLD300B
ekk30w
ekk450w-pl    трансформатори от
ekk500w     adaptor 110/220v 500w
ekk50w               220-110v
ekk50w-lux
ekk600w     trf 110-220v
ekk60w      трансф
ekk60w-lux
ekk750w          . 220-110v LLD750B
ekk80w      wl-s3
ekk80w-ch    дистанционен контакт
ekk80w-lux    батерия
el-coco20
el.cig-bat    захр кабел
el.cig-bat-lux  lux
el.cig-cable     .
el.cig-cartri2  lux
el.cig-cartri3  slim
el.cig-cartrid  cartridge
el.cig-healt10  15ml
         изпарител
el.cig-health  30ml marlboro/high
         изпарител
el.cig-reo-lux       lux
         резервна цигара
el.cig-reotan
el.cig-rez-lux  резервна цигара lux
el.cig-rez-sli  slim rezerv
el.cig-rezerv
el.cigar-blue
el.cigar-pura  табакера
el.cigar-slim  slim
         ел цигара бр к т
el.cigar-tab    бр к т
el.cigarette    .   2
         бр батерии к. т -
el.cigarette-1     -
         1бр цигари к т
el.cigarette-2  2бр.к т    - lux
el.cigarette-3    .    - ,
         2 мотори малкиlux black
         ел
el.cigarette-4  2 мотори Тони
         ел - white
el.motor 1     .
el.motor 2     .
         двускоростни мотори
el.motor cd
el.motor ds
electromer220v  220v,16a, el-epm02hq
electroshok
element-peltie  TEC1-12706,40x40x3.8;Imax=6A
elshok-669
elshok-as008   box
elshok-es111   =KL109
elshok-gsm    K95 блок
         захр
elshok-ws800   предусилвател
emc1611       .   - 15 дист
         три контакта с V, 27V
emc1711     разкл    м кабел ключ
ep220/3+rc    разкл    м кабел . ключ
ep220kx/4    разкл        +
            .4+1.5 кабел ключ
              м
ep220kx/5    разкл .5+1.5м кабел+ключ
ep220kx/5/3m   разкл.5+3м кабел+ключ
ep220kx/6       .6+1.5    +
ep220kx/6/3m      .6+3    +
ep220kx3/1.5ch  закл   гнезда   м
ep220kx3/3ch
ep220kx4/1.5ch    .4      1.5
ep220kx5/1.5ch  разкл   гнезда    м
ep220kx5/3ch
ep220kx6/1.5ch  разкл.6 гнезда 1.5м
ep220kx6ch    разкл    кабел без ключ
ep220kx8/1.5ch    .8    1.5
ep220x/3       .3+1.5 п л
         двустепенен
epilator-phil  антена външна
ept2c/net          - LAN,rg45
es883
esm740      ix0405, tyristor
etf352118v
ew80       8"
express/lan   =lan/express ca
         разкл   с ключ
extractor plcc  zd-150
f-032          .TV
f-039      st.jak 2.5 mm
f-039-metal   st.jak жакmm metal
         моно 2.5
f-070-l-profi  L mono jak 6.3 mm
f-070-profi         6.3 mm
f-071-l-profi  L st.jak 6.3 mm мм за панел
         ж ст гнездо
f-071-profi   mono.jak 6.3 mm за панел
         ж ст гнездо    мм
f-081      ж.ст.гнездо 6.5    за панел
f-101       . .     3.5      -5p
f-101-3p      . .     3.5mm
         преход моно жак женска Т -3p
f-101-panel   fm 3.5-panel s gaika
f-150                /     V
f-151      st.-fm 3.5/mono m/3.5
f-158      mono 3.5m/mono 6.5fm
f-170      rca m/st.j.6.3 fm
f-201      canon-fm/rca-m
         канон ст жак
f-202      canon-m/fm jak 6.3 mm
         канон моно жак
f-203          / .
         муфа канон 6.3 mm
f-205          /     6.3 mm
f-207         -
f-276      krokodil
f-277    krokodil ct6113
f-278    щипки ct6117
      krokodilза акумулатор к т
f-279    krokodil ct6119
f-280               -
f-282    букса за тонколони
f-290    =se70a
      б са тонколана пл
f-323    б са тонколони
f-390a    -         .
f-390g    -
      бърза букса   gold
f-433    bnc-F/rca-M
      чинч ж
f-632          f/
f-640       ./f-konektor
f-644    =mx259 акумулатор ф
      клема за
f-646    rca fm/rf m
      клема за акумулатор ф
f-900/6               6
f-900/8               8
f-901    m-rca gold
f-902    fm-rca gold
f-903    m-rca gold
f-904    svhs plug gold
f-905    rca - m gold
      Фото приемник за
f-906    rca gold
f-sharp            sharp
f0029pe   hr80453
f0045pe   hr8816
f0051pe   no hr; 2436541
f0063pe   hr7809
f0069ce   hr7711
f01403   hr7896; 154-106c
f0147pe
f05a0006  jf0501-8608
f1143
f1182ce
f1220ce
f1260ce
f1334ce
f1412ce   hr7753
f14n3001  hr8033; f2048bmzz ELDOR
f14n5004  hr7797,dcf2217l; ELDOR
f14n5006  dcf2277j; hr7644
f1630ce   hr7759
f1687ce   hr8773
f1689ce   hr7748
f1691ce   hr7763
f1751ce   hr7675
f2000bm   hr6256; 1182.5027; d344/37
f2001bm   hr6253; d341/37 11p
f2024bm
f2038    f2048,hr8033
f2038bm   hr7256; f36n3024
f2047bmzz  hr7345
f2048    f2038,hr8033,40332-32
f2048bmzz    hr8033; f14n3001
f36n3007     hr8032; 40330-42
f36n3012     hr8549; 40330-56
f36n3017     hr8700; 1362.5028
f36n3022     hr8002
f36n3024     hr7256;ELDOR
f36n5002     hr7683; 140.10501
f36n5003     hr7959; fcr25a007
f37n7002     6174v-6003e
f37n7003     hr8905; 6174z-6005u
         куха
f4935      filtar
         усилвател
f50w-empty
f705           Thunder
f9222l
fa2002b
fa2003      fb
fa2044d     hr7840; fcm2012-e13
fa5305
fa5311      стойка за    охлаждане
fa7610n     smd за охлаждане на лаптоп
         стойка
fan-1-laptop        laptop
fan-3-laptop
fan-bania
fan-fp108    220v, metal, 11sm
         вентилатор радиатор   мм
fan-mini-usb
fan-radiator         +     80
fan-usb+lamp
fan120      24v
fan12x12x2.5   12v
         вентилатор мм
fan12x3.8-220v  120x120x38 мм
         вентилатор mm 220v ac
fan30            30
fan40            40
fan4x4x1-12v   40x40x10 mm 12v 2pin
fan4x4x1-3pin  12v с радиатор за видеокарта
fan4x4x2-12v   40x40x20 mm 12v 2pin
         вентилатор мм
fan5-ring-12v  metal;
fan50      вр     50
fan5x5x1-12v
fan60       - 60x60x10 mm 12v
fan6x6x1.5-12v  Konig 3pin
fan6x6x1.5-hq  HQ 12v
fan6x6x2.5-12v
fan7601     вентилатор    мм
fan7x7x2.5    12v
fan80             80
fan80-ch
fan8082
fan8x3.8-220v  80x80x38 mm 220v ac hq
fan8x80x2.5-ss  konug 3pin
fan8x8x2.5-12v  hq
fan8x8x3.8-220  220v HQ
fan9.2x2.5-220  92x92x25 mm 220v ac hq
fan90      комплект халог фар
fan92x92x25-12  12v hq
far-halogen-kt         .  2008-h3
fat30260     hr6483,1182.1077
fat3793     hr6063; 1105.0527
         фазомер голям
fat3805     d066/37; hr6149
         фазомер малък
fazomer bic
fazomer mini
fazomer-pen   София
fb-cristal    cristal
         София
fb-sofia83    София 83
fb-sofia84    ТХО за 84 Търново
             В
fb-sofia85    ТХО за 85
             Юност
fb-turnowo    тхо    .     85
fb-u-402            -402
fb154-177t      Funai,analog fcm20b031
fb154-189c
fb20b027
fb20b034     analog20b031,154-177t
fb2434621
fb3896093    fb saba
         тхо
fb75204
fbsamsun2015     samsung fcc2015
fc-017      f-konektor montag
fc-019      f-conect m/m
fc-021      tapa -f con 75 ohm
fc1401      hr7452
fc1434      hr7729
fc1464d     hr7728
fcc-1415al    hr7254
fcc-2015al    hr7083
fcg-1445el    hr7719
fcg-2045al    hr7938
fcg-2045bl    hr7716
fck-1482     hr7782
fck-14a019    hr7834
fck-14a028    hr7737
fck-14b020
fck-14b2     hr7687
fck-14b3
fck-20b003    hr7783
fck1412e05    hr80089
fck14a028a    hr7737
fck14a033    hr7843
fck14b025    hr7782
fck14b040    hr7791
fcm-1411l01   hr7618
fcm-1415al    hr7469
fcm-2012l02   hr7958
fcm-2015al    hr7477
fcm-2015ml    hr7605
fcm-20a015    hr7471
fcm-20a016    hr7443
fcm-20a021    hr7731
fcm-20a023    hr7617
fcm-20a025    hr7795
fcm-20b007    hr8773
fcm-20b010    hr7612
fcm-20b010-roy  hr7612
fcm-20b022    HR7432
fcm-20b025    hr7830
fcm-20b027    hr7438
fcm-20b027-roy  hr7438
fcm-20b031    hr7473; 154-177t
fcm-20b043    hr7779
fcm-21a004    hr7491
fcm14b007    hr8169
fcm14b007a    hr8169
fcm2012-e13   hr7840
fcm2012-e21a
fcm20b003    analog154-177t,20b031,20b034
fcm20b010    hr7612
fcm20b022    hr7432
fcm20b031    hr7473;154-177t,20b034
fcm20b034    hr7691
fcm20b034a    hr7691
fcm20b043    hr7779
fcr-25a001r
fcr-25a021r
fcr-29a014r   hr7614
fcr25a003    hr7623
fcr25a005    hr7680
fcr25a007    hr7959, f36n5003
fcr25a013    hr7992
fcv-1422l01   hr7094
fcv-21c101    hr8656;6174z-6040c;6174b6006e
fcv1410e03    hr7127
fcv1410e18    hr8057;40331-01
fcv20c001r    hr7384
fcv21a006r    hr8206
fcz29a002    hr8854
fcz29a010    hr8777
fd003      hr7624
fd125      hr7713
fd187      hr7740
fd199      hr7627
fd312s      thy 3A/1500V + diode
fdd6630a     smd;mos-n-fet;TO-252;21A;30V
fdd8447l     smd-mos-n-fet,50a,40v,8.5mohm
fds4410-smd   dc/dc conv,n-ch,LogL PWM,10a
fds8958a     dual n&p channel mosfet;si4532
         ел фенер самозареждащо се
fe-peugeot-106  frame Peugeot 106
fener        .
fener+las-gun  for GUN
fener+laz-gunl  LUX
fener+lazer
fener+solar
fener-003    фенер с    светодиода за глава
fener-018
fener-12led   челник 12
fener-14led
fener-14led-he  челник
fener-19led
fener-19led-he   пластмасов
fener-1lamp   bat4.5v
         голям фенер лит батерия
fener-1led    1w
fener-1led+bat       +  .
          челник сив гумиран
fener-1led-20w  челник
fener-1led-50l  lux
fener-1led-50w
fener-1led-803  cree led 3w
fener-1led-lux
fener-1led-pl  3w, Police
fener-1led200w  200w
         малък фенер лит батерия
fener-1ledcr-c  cree led ch 180 lum
fener-1ledcr-l        +  .   180lum
fener-1ledcree  3w cree led
fener-2000000
fener-21led
fener-25led
fener-30led
fener-3led           зарядно
fener-3led+clp  +clip
fener-3led+mag  3 led + magzni+
         фенер за глава     220v
fener-3led-lux  фенер за глава
fener-5led    фенер св за глава     кабел
fener-7led
fener-7led+cab     7 .
         акумулатор      +
fener-7led+laz  7led + lazer
fener-7led+zah  +
fener-8039
fener-8421
fener-8608
fener-9led
fener-anyi50   48w for camera-mini
         голям
fener-anyi96   24w for camera big
         голям
fener-bai-1033  малък
fener-bai-l   фенер за велосипед
fener-bai-s      +zoom
         челник пластмасов
fener-bicycle
fener-bl-6627             + zoom
fener-cd-2903  3 800 000
fener-dynamo
fener-gl-k60   1led, 30w
fener-gun-lazl  LUX
fener-ir-p705a  IR p705a3d
fener-ir-p707p  IR p707p3d
fener-k59
fener-laz-gunl  LUX
fener-long
fener-miny
fener-pc-c56   Police 300w zy-c56
fener-red-stop  слънчева батерия
fener-sb278   LED фенер голям
fener-sun
fener-td25-150  1500m
ffc 24/200/0.5
ffc 24/200/05r  rev
ffc 24/230/05
ffc 24/240/0.5
ffc 24/240/05r
ffc 24/400/0.5
ffc 26/200/0.5
ffc 26/230/0.5  REV
ffc 26/240/0.5
ffc 26/260/0.5
ffc 28/90/1
ffc 30/230/0.5
ffc 33/230/1
ffc 34/230/0.5
ffc 40/1100/1r  rev
ffc 40/250/0.5
ffc 40/300/0.5
ffc 40/80/1
ffc clar/panas  pan
ffc cnp4440   Pion
ffc cnp4720   Pion
ffc cxx1716   pion
ffc j84-006133  ken
ffc j84-010602  ken
ffc j84-012112  ken
         лентов кабел за авто
ffc j84-015415  j84-0154-15=j84-0154-05
ffc kenwood
ffc so-24p/70m  Sony 24pins/70mm/0.5
ffc sony     solder long cabel
ffc sony 0.5   18 pin sony
ffc sony 14pin
ffc sony166462  sony 26 pin
ffc-2015al
ffc-j84-006133
ffc-kcp1h
ffc-kss213
ffc-kss240
ffc-kss440
ffc10/490/1
ffc10p
ffc15/180/1   15/180/1.2
ffc15/395/1   15/395/1.2
ffc16/110/1   kss213
ffc16/150/1   kss213
ffc16/230/1   kss213
ffc16/65/1
ffc16/68/1    kss213
ffc16/90/1    kss213
ffc16p
ffc16p/50
ffc26p
ffc5/240/1.2   5/240/1.25
ffc6/550/1    6/550/1 mm
ffc8p
ffd455      фазомер тестер
ffpf60b150ds   damper+modulation diod 20a600v
         филтър бас
fh901              6-24v
filt woofer
filt-20a
filt-3way-225  3-way с чинчове
         филтър
filt-eq100h   filt
         филтър бас ом
filt-hshl-2   филтър бас      ом
filt-jst-01-8          -8
filt-jst-0104          -4
filt-low-ax03  hi to low
         за шумове
filt-marksonic  3-way/8 omh
filt-pns-19   филтър
filt-rs-160   филтър с чинчове
filt-rs120    за НЧ изход
filt-sr3     филтар за авторадио
filt-sr5     двуканален
filtar      триканален
filtar-2way
filtar-3way
filtar1     обезшумител
filtar2     co-4617
filter 12a
finder
fjaf6920a    2sj6920
fjl6920     j6920;2sj6920
         памет
flash-16gb
flash-1gb    жълт
flash-1gb+read  1gb+reader sd,mmc...
flash-1gb-fun       син
flash-1gb-m1
flash-1gb-mini  for car
flash-256
flash-2gb    лилав
flash-2gb-meta  PQI
flash-2gb-mini  памет
flash-2gb-sony  червен
flash-4gb       4 Gb
flash-4gb-mini
flash-4gb-sony
flash-512mb   флюс
flash-8gb    флюс     мл
flus
flus-100ml       100
flus-40ml-red
fmpg2fs     damper,1500v 5a 700ns
fn1016      comp fp1016
fn155      for Sony
foto gfocus   ?Funai
foto-frame7"   LCD
         фотоприемник
fotodiod izl
fotopriem-dvd           dvd
fotopriemnik
fp1016      comp fn1016
fqa13n80     p13n80
fqp13n10     p13n10
fqu11p06     mos-p-fet; 9.4A; 60V; 0.185oHm
fr-1349t     13 cm 2-way
fr-alfa-156   Alfa 156/2001
fr-as/ve     frame Astra 2004/Vectra CSW 05
fr-as/ve-silv  Astra 2004/Vectra CSW05-silver
fr-audi-a2/3/4  Frame iso audi A2 A3 A4 tt2001
fr-bmw-serie3  frame BMW-3series
fr-bmw-serie5  frame BMW Serie 5, BMW x 5
fr-cit-berling  Citroen ZX Berlingo
fr-cit-picasso  Citroen Picasso 07/00
fr-cit-xantia  Citroen Xantia
fr-cit/pe/toyo  Citroen C1,Peudeon 107,Toyota
fr-fiat-br-mar
fr-fiat-brava  Fiat Brava Bravo
fr-fiat-punto  Fiat punto
fr-ford-escort  Ford Escort
fr-ford-fiesta  Ford Fiesta 2002
fr-ford-foc-mo  ford fokus,mondeo,cougar-
fr-ford-focus  Ford Focus Mondeo Cougar
fr-ford-mondeo  Ford Mondeo
fr-golf5/passa  Golf 5 2003, Passat 2005
fr-is-spaser10  iso spaser 10mm
fr-is-spaser12  iso spaser 12mm
fr-is-spaser15  iso spaser 15mm
fr-is-spaser20  iso spaser 20mm
fr-is-spaser25  iso spaser 25mm
fr-is-spaser3  iso spaser 3mm
fr-is-spaser4  iso spaser 4mm
fr-iso-ford-mo  frame iso Ford Mondeo 2003
fr-megane-02   frame iso Megane 02-2002
fr-merc-benz-c  Mercedes Benz C class
fr-merced-benz  Mercedes benz
fr-opel-mariva  Opel mariva,corsa,agila,omega
fr-peg-407/cit  frame iso Peugeot 407,Citro C5
fr-peugeot-106  frame Peugeot 106
fr-peugeot-206  frame Peugeot 206
fr-peugeot-306  frame Peugeot 306
fr-peugeot-406  frame Peugeot 406
fr-renault/meg  Reanult Megane
fr-seat-ibiza  seat ibiza cordova
fr-seat-toledo  Seat Toledo, A3, 12/00
fr-sko-fab-big  Skoda fabia big
fr-sko-fab-sma  Skoda fabia small
fr-sko-fab2003  Skoda fabia 2003
fr-sko-oktav04  Skoda oktavia 2004
fr-sp-165/130  frame speaker 165/130 mm
fr-sp-adap-iso
fr-sp-adap/nak  frame speaker adaptor-naklonen
fr-sp-ford-es  fr spaker ford escort
fr-sp-ford-fi  fr speaker ford fiesta
fr-sp-ford-mon  fr sp-ford mondeo   кт
fr-sp-golf5/pa          Golf5,Passat05
         frame speaker брой
fr-sp-op-cor13  sp ОOpel Corsa 130cm/к -т
fr-sp-opel-ast  sp Opel Astra /
fr-sp-opel-cor  sp pel Corsa 165cm/ -
fr-sp-vol-golf  frame speaker Volkswagen Golf
fr-toy-celica  Toyota celica
fr-toy-corolla  Toyota corolla
fr-uni-din-epo  universal DIN epocket
fr-uni-facia   uni facia panel
fr-vaux-astra  Vauxhall,astra 03/04 vectra
fr-vaux-omega  Vauxhall omega,opel, agila,..
fr-volvo-740   Volvo 740, 760, 940, 960
fr304      3a,400v, 150ns
freeze contact
fs3km-18a    mos-n-fet; 3A;900V;4ohm; dc-dc
fs7km14     dc-dc conv,7a,700v,1.82 omh
fs7km16     dc-dc conv,7a,800v,1.64 omh
fs7km16-14
fs7m0880
fsa17013m    hr7493
fsa26012m    hr7770
fsa36012m    hr7880; 1142.5057
fscm0565r    to-220
fscm0765r    cm0765r
fscq1265rt    cq1265rt
fscq1565rt    cq1565rt
fsd200
fsdh0165     dh0165;dm311,dm321,viper22
fsdh321 8pin   8pin dh321
fsdh565-8pin   dh565
fsdl0165r    dl0165r
fsdl0365rn    dl0365rn
fsdm0265r    dm0265r
fsdm0365r    dm0365r
fsdm0465r
fsdm0565r    dm0565r to-220
fsdm0565rn-8pi  8pin
fsdm07652rb
fsdm311    dm311;dm321;viper22
fsdm321    dm321
fsv-20a001   hr7898
fsv14a004c   hr8628
fsv14a004h   hr8628
fsv14a004s   hr8491; 1142.4003
fsv20a001   hr7898
fsv20a001 or  hr7898; 1142.4002
fsv20b001   hr8481
fsv20b001a   hr8170
fsv21b005   hr8779
fsv21c101   6174z-6040c
ft6            метри
ft7         ролка
ftp      cabel ftp /
ftp-r     ftp-    cat5e
ftp-uc300s24  Draka cat 5e
fuh29a004s   hr8379
fuh29c001s   hr8852
fuj29h002f   hr8944; 1402.6001
fus-car-10a
fus-car-15a
fus-car-20a
fus-car-25a
fus-car-30a
fus-car-35a
fus-car-3a
fus-car-40a
fus-car-5a
fus-car-7.5a
fus1-0.315a  20mm
fus1-0.63a   20mm
fus1-10a    20mm
fus1-1a    20mm
fus1-2.5a   20mm
fus1-2a    20mm
fus1-3.15a   20mm
fus1-3a    20mm
fus1-4a
fus1-5a    20mm
fus1-6.3a   20mm
fus2-10a    30mm glas
fus2-15a    30mm glas
fus2-20a    30mm glas
fus2-3a    30mm glas
fus2-5a    30mm glas
fus2-6.3a   30mm glas
fus3-10a    30mm keramic
fus3-15a    keram 30mm
fus3-20a    30mm keramic
fus3-3a    30mm keramic
fus3-5a     30mm keram
fus3-6.3a    30mm ker
fuse
fuse big     кръгли
fuse-110c-2.5a  2.5a, 220v
fuse-2a
fuse-30a
fuse-40a
fuse-50a     кръгли
fuse-60a
fuse-630ma
fuse-70a     на блистер
fuse-80a
fuse-car
fuse-car-big
fuse-mw-hvf0.6  0.6a
fuse-mw-hvf1   1a
fuy20b104    hr8768; 1142.5120
fw26025aj    bdx66c, bdx68,mj11015, France
fxb0012     hr8440
g18       gear sharp 18
g3032      Boshman, 8.7sm 2way
         чинчов четворка силиконов
g4632      Boshman, 10sm/15.5 2way
g4av
g5532      Boshman, 13sm 2 way
g6532      Boshman,газ за2way
         флакон с 16.5 запалки
g6533      Boshman
         Кабел силиконов
gaz
gb025      Кабел силикон 0,25  едножил
gb035      кабел ед многож захр    мм
gb050      силикон мм 0.5 -
gb100          .    .   . 10 2
gb1000          10
         Кабел силикон    едножил
gb1600      16 mm2
         силиконов кабел мм
gb200      сликонов кабел2.0- мм
gb400      Кабел силикон 4
gb500       квадрата кабел5
gb600              6.0-
gb800      8
gc-9f25m     9fm/25m
gc-9m25f
gc-md6fd5m    5din m/fm PS2
gc1401
gc89***ms001
gc90rm013    eax002
gc90sy002
gchd-ff15p    15fm/15fm-3 line
gchd-ff15p-pla  15fm platka
gcm-25f25f    25fm/25fm
gcm-9f9f     9fm/9fm
gd1040
gd120      Ge-P;33V;1.3A;2W; =ad162
         силиконов пистолет
gd830      силиконов пистолет
gg-100w     силиконов пистолет
gg-10w               10w
gg-40w      силиконов пистолет 40 w
gg-60w      силиконов пистолет
gg-80w      силиконов пистолет 80w
gg804      силиконов пистолет 10w
gg814                40w
gg824                60w
gg833      hot silicon gun
         Кабелни обувки
gg839      hot silicon gun
gi
gis-01-flomati  izolator
gl1151      =la7850
gl3120      analog upc1411,la7520
gl3812
gl3820      = tea2014
         игла грамофон
gm76c28-10    игла грамофон
gp-214      Фото приемникPhilips
                 за
gp-215             Philips
         батериа за телефон
gp1u5                sharp/funai
gp3.6v
gps-5"
gps-geovis-350  графитен 350,
         Geovision лак outdoor,20ch.
gps-geovis-430  Geovision 430
grafit             AG
         Кутия за говорител за таван
grafit-guma   Решетка за говорител за таван
gril-box
gril-panel    решетка бяла
gril-vw3/golf4
gril-white    метална
gril10      решетки бели см щипка
gril10-metal   решетка  инча
gril10-wh-klip  метална   10 +
gril12          12
         решетки бели см щипка
gril12-metal
gril13-wh-klip  решетки бели 13см + щипка
gril15       см бяла
gril16-wh-klip        16 +
gril16-white   16
gril4
gril5
gril5x7
gril6
gril6-white
gril6.5     6.5"
         решетка
gril6x9
gril8          8inch
grivna      power balance
gs8334-02b/c
gs8334-03a
gs8434-01b
         Комплект отверки за
gsm bug     sim-mic
         заглушител
gsm set                 GSM
gsm-jammer    заглушител малък
gsm-jammer-cov  jammer cover малък
         комплект отв
gsm-jammer-min
gsm-set-sh    връзка за  .
gsm-tracer    gsm/gprs/gps tracker
gsm-wr           gsm
gt80j101
gta2100     Blaupunkt ampf. 2 x 100
gta400      Blaupunkt ampf. 4 x 100
gta4100
gw1202l
h8112af     Sharp
h8147af     cd optic Sharp
h8151      cd optic Sharp
ha11107
ha11122
ha11130
ha11211
ha11215
ha11219
ha11221
ha11225
ha11226
ha11227     an7410,ba1330,ka2261,ta7604
ha11235
ha11238
ha1124
ha11244
ha1125      analog mc1358, ta7176
ha11251
ha1128
ha1137w
ha11409
ha11414
ha11423
ha11484
ha11485
ha11494     u4606,u4646,u4647,tea5040
ha1151
ha1154
ha1156
ha11580
ha1166
ha1167
ha11701
ha11702
ha11703
ha11704
ha11705
ha11710
ha11711
ha11715    *
ha11716
ha11717
ha11719    *
ha11720    *
ha11722
ha11724    analog ka2984
ha11725    analog ka2985
ha11749
ha11750
ha118023nt
ha118120-smd
ha118121-smd
ha118401ant
ha11847    **
ha11847nt
ha11888    *
ha1196
ha1199
ha12002
ha12003    *
ha12005
ha12010
ha12016
ha12017
ha12018
ha12019
ha12026
ha12044
ha12046
ha12047
ha12058
ha12108
ha12402    analog ka22427,ta7613,tda1083
ha12413    analog ba4220,ka2243
ha13001
ha13002
ha13008
ha1306
ha13108    analog an7168,an7169
ha13117
ha13118
ha13119
ha13127
ha13128
ha13130
ha13150    ha13150a-analog-cx260-77**
ha13151    analog cx159-98,pa3029**
ha13152    analog ha13151
ha13154
ha13155
ha13157
ha13158
ha13159
ha13164a
ha13165
ha1322
ha13402
ha13403
ha13408
ha13430
ha13456
ha1350     analog ha1370,upc1188
ha1361
ha1364     analog tda1190z
ha1366
ha1367
ha1370     analog ha1350,upc1188
ha1377
ha1384
ha1385
ha1388
ha1389
ha1392
ha1393
ha1394
ha1397
ha1398     Пистолет за горещ въздух
ha1457w
ha1500
ha17458
ha17524
ha17558
ha17747
ha17901
ha17904    lm358
        слушалки с микрофон
ha51339sp-3  масажор
hb168     масажор
hc-sm10        hc-sm10
        Удължител захр кабел комп
hc-sm20        hc-sm20
hcd339            .      .
hcf4001b1
hcf4052
hcp6800    cd,mp3
hd14027
hd14032    слушалки за уокмен големи
hd14081
hd2120
hd38820l26
hd404439-smd
hd44840-a50
hd49215-smd
hd49719nt
hd49733ant
hd49735
hd49741-smd
hd614042sd37
hd6140885
hd614089s
hd7400
hdd-player
head alps    audio head
headset     nokia,sony-eri,samsung,mot,lg
headset-n95
hef4001ubp
hef4059     =tc4059
         голям
heli-3ch     black box,metal body
         малък
heli-apache678  малък синя кутия
heli-apache735
heli-blue-box  Чинук
heli-e-smart   3 ch. зелена кутия
         малък
heli-fj-725b
heli-green-box
heli-hunter
heli-kob-heli  2.4G in Karton 4 ch.
heli-lama-v3   2.4G in Karton 4 ch.
heli-lama-v4
heli-nine-eag  mini
         за стая канален метален
heli-red-cabin  2.4G 4 ch.
heli-v-max       ,3-   ,
helico-8877
helico-hx291
helicopter-big  hx251/252
her107
her308
hf c25      hand free for siemens 25,35ser
           твърда връзка
hf c55        твърда връзка
hf dans     HF свободни рьце
         устр
hf lux      HF
hf mix        .
hf sgh600    hf samsung600,2400
hf z5
hf+sp      hf + speaker
hf-stereo
hf-uni      nokia , ericsson
hf8210      hand free
         колони
hg3015      hr7578
hif8505     Хибрид
hif9903     audio Roadstar
         хибрид
his0169         Samsung
         слушалки за уокмен малки
his169c         Samsung
hk-22      ферихлорид   мл
hl009a      HL 009a tweeter мл
         ферихлорид
hlorid-250         250  .
hlorid-750         750  .
        Антена външна с мотор

hm2008
hm4864
hm9102
hm9202
hm9207
hm9209     we9209
hold-radio-aud Audi A2,A3,A4
hold-radio-fia Fiat Brava, Bravo
holder     =car-012 k-t!!
hop-1000
hop-1200s
hop-1200s-or
hop-1200w   kenwood
hop-1200w+mech сателитен поляризатор
hop-m3     Hitachi
hp006     сателитен поляризатор
hpa100r    Si-N+di,HA,hi-def,1500/800v
hpc
hpc.1lx    Sharp,Thomson
        филтър
        Kenwwod
hpc.1mx+change инстр за ремонт на велосипед
hpf-80          80 Mhz -
hq-bk-rt11      .
hqm-101/3   6.3mono/6.3mono jak; m/m; 3m
hqm-103/10   spikon m/jak 6.3 m - 10m
hqm-103/6   spikon m/jak 6.3 m - 6m
hqm-110/10   spikon m/m 10m
hqm-110/15   spikon m/m / 15m
hqm-110/6   spikon m/m 6m
hqm-201/1.5  mono jak m/m lux 1.5m
hqm-221/3   kanon fm/mono jak m - 3m
hqm-221/4
hqm-221/6   kanon fm/mono jak m - 6m
hqm-234/3   kanon/kanon;m/f;3m=cable-430/3
hqm-2401    mufa spikon f/f
hqs-1003/1.5
hqs-1022/1.5  scart/scart - gold
hqs-1032/1.5  scart+svhs+2rca - gold
        стерео жак на два женски чинча
hqs-1042/1.5  scart/6rca gold 1.5m
        стерео жак на мъжки чинча
hqs-3406    ст жак чинча     м златен
hqs-3458    ст жак чинча2     м златен
hqs-3458/1.2  ст.жак/2чинча - 1.2 златен
                  м
hqs-3458/1.5  ст.жак/2 чинча - 1.5 златен
                  м
hqs-3458/10   .   /2    - 10
hqs-3458/5    .   /2    -5
hqs-s1003/1.5 scart/scart
hqs-s1003/10  scart/scart
hqs-s1003/2.5 scart/scart
hqs-s1003/5  scart/scart
hqs-s1022/1.5 scart/scart
hqs-s1032/1.5
hqs-s1068/2.5 scart/3rca-rgb
hqs-s2525/5  svhs-rca/5
hqssvc-009  hdmi-fm/hdmi fm
hr1610    4822-140-10161,3024,35972....
hr2046
hr3523    75204
hr3645    3896093000
hr3651
hr46076   2434271
hr46152
hr5666    uha104
hr5707    rft-5707
hr6003    d-003/37
hr6005    d-004/37
hr6009    d-001/37
hr6020    2433011
hr6024    2433291; 37005
hr6040    rft-6040, 140.10246
hr6057    d-050/37
hr6060    d-052/37
hr6062    d-002/37
hr6063    1105.0527; fat3793
hr6067    1182.6052
hr6089    d-036/37
hr6096    36383
hr6113    d-046/37
hr6114    2433442
hr6133    37091
hr6140    rft-6140
hr6141    rft-6141
hr6143    f1143
hr6145    d016/37
hr6147    37007.02
hr6149    d066/37; fat3805
hr6154    d-032/37
hr6157    d059/37
hr6159    d081/37
hr6160    d071/37
hr6169    d-218/37
hr6182    d-056/37
hr6190    2432611
hr6195    1182.5014, ..8014b
hr6203    1182.0067;1182.0177
hr6211    at2077/80
hr6213    rft-6213
hr6214    rft-6214
hr6216
hr6223    d-241/37
hr6227    1182.0448
hr6248    d064/37
hr6253    d341/37 11pin; f2001bm
hr6256    1182.5027; f2000bm; d344/37
hr6260    401416.00
hr6292
hr6301
hr6311  8667210311
hr6313  8667210313
hr6321  8667210401
hr6354  40308-11
hr6362  at2077/83
hr6375  dcf1551
hr6385  dcf2052; dcf2052p
hr6396  f1182ce
hr6400  1-439-332-00; -21
hr6401  1-439-331-31,1-439-332-31
hr6402  1-439-332-41
hr6403  1-439-332-52
hr6405  1-439-288-12
hr6407  1-439-280-13;1-439-288-00
hr6408  1-439-303-00;11;12;31;32;41
hr6410  1-439-243-11
hr6412  1-439-286-11
hr6413  1-439-289-22
hr6451  tlf6609
hr6452  tlf6031
hr6463  40308-36
hr6478
hr6481  1-439-303-41
hr6488  1182.0887; 1182.0727
hr6500  2920102901
hr6501  2920102801
hr6505
hr6506  292010853
hr6563  1182.1137
hr6591  1152.1157; 8700402112
hr6599  40327-17; 1362-5015
hr6678  1182.6051; 1182.6051a
hr7032  2434453
hr7035  2434455; 472352.00
hr7041  2433521
hr7050  f1120ce
hr7083  fcc-2015al
hr7094  fcv-1422l01
hr7105  2434451
hr7108  2433941
hr7123  2432982
hr7126  rft-7126,440760.00
hr7127  rft-7127; fcv1410e03
hr7128  tr164
hr7135  2433721
hr7136  2433301
hr7140  1192.0057
hr7141  1105.1027
hr7145  2434596
hr7146  2434274
hr7159  470035
hr7169
hr7170   bsc22-0106
hr7172   2435671; 1142.0415
hr7184   2434272
hr7196
hr7214
hr7215
hr7218
hr7218-ch
hr7227   003311118
hr7229
hr7239   2435521
hr7243   1-439-493-11
hr7244   1-439-416-21
hr7245   143942311;12;21;22;31;32;33;41
hr7250   1192.0607
hr7254   fcc-1415al
hr7256   f2038bm;f36n3024
hr7257   37620,at2079/41
hr7260   tlf14585
hr7262   tlf15506f
hr7267   tlf14568
hr7269   1352.3035
hr7278   tlf15606f
hr7279   1192.0507, ..0507c, ..0507d
hr7292   1142.1095
hr7294   tlf15548f
hr7296   1192.0307 40154800
hr7299   rft-7299
hr7301   at-90/23/02
hr7302   at-90/25/03
hr7305   at-110/25/01
hr7306   at-110/26/02
hr7307   at-110/26/15
hr7308   at110/26/05
hr7309   at-110/25/05f
hr7311   rft-7311
hr7316   at-90/25/10
hr7317   at-110/27/17
hr7320   at110/27/23
hr7321   at110/25/22
hr7325   at110/25/20
hr7336   2436218
hr7337   8-598-989-00
hr7345   f2047bmzz
hr7346   1192.0457;1362.3018
hr7360   40330-26; 40330-27
hr7364   8-598-988-00
hr7377   1192.0467; 1192.0462
hr7378   1362.3013
hr7384   fcv20c001r
hr7386   1192.1007
hr7398   1192.0557, ..0557c
hr7401   1-439-331-41
hr7403   1-439-363-11
hr7404   1-439-294-00
hr7406   1-439-311-22
hr7407   1-439-311-00;..31
hr7408   1-439-333-11
hr7410   1-439-250-22
hr7416   1-439-421-21
hr7424   5101-051029.00
hr7427   1352.5074
hr7432   fcm-20b022
hr7437   kfs-60371
hr7438   fcm-20b027
hr7439   bsc0581c; kfs60581c
hr7443   fcm-20a016,cf0341,cf0301
hr7451   tfb-4048ad; tfb-4048; ad,bd,db
hr7452   fc1401
hr7455   dcf2077a
hr7457   154-189c; kfs-60348b
hr7460   3714002
hr7462   154-138k
hr7463   kfs-60505
hr7464
hr7465   tlf14617
hr7467   154-074r
hr7468   kfs-60226b;kfs-60266
hr7469   fcm-1415al
hr7471   fcm-20a015
hr7472   154-125a;154-132a
hr7473   154-177t;fcm-20b031
hr7474   154-138p
hr7477   fcm-2015al
hr7479   tfb-4039ad
hr7481   dcf2077
hr7483   cf68a
hr7484   154-177j
hr7485   154-177b
hr7488   at-2079/40
hr7488-ch
hr7491   tlf70161; cf0304
hr7493   fsa17013m ;1142.5036
hr7494   dcf1577, kfs-60226b
hr7503   at-2079/10;a,b,c,d;003071019
hr7505   37261 ; 1142.0405
hr7506   at-2079/30102
hr7518   2434141
hr7519   at2079/09; 1142.0225
hr7521   fa2002b
hr7524   37425
hr7525   2435192
hr7527   at2079/41;2436202;37620;37622
hr7530
hr7531  1142.0445
hr7533  37591; at2079/37
hr7549  1142.0145,1142.0145a,..0145b
hr7559  f2024bm
hr7563  1142.0467; 1142.0465
hr7565  1142.0545,.0545b,.0545c
hr7577  1142.1175; pet19-18
hr7578  1142.1135; 1142.1475
hr7589  at2079/09t
hr7604  rft-7604,at2079/23
hr7605  fcm-2015ml
hr7606  154-207b
hr7607  154-138n
hr7609  kfs-60506
hr7612  fcm-20b010
hr7614  fcr-29a014r
hr7617  fcm-20a023
hr7618  fcm-1411l01
hr7623  fcr25a003
hr7624  fd003
hr7627  fd199
hr7644  dcf2217j; f14n5006
hr7654  tfb-4067bd
hr7656  at-2079/a
hr766  154-194b
hr7662  1142.5028
hr7666  154-177s
hr7675  f1751ce
hr7679  kfs-60282
hr7680  fcr25a005
hr7683  f36n5002; 140.10501
hr7687  fck-1482
hr7690  kfs-60455a
hr7691  fcm20b034; ..034a
hr7694  at2078/25
hr7704  1142.5084
hr7711  f0069ce
hr7713  fd125
hr7716  fcg-2045bl
hr7719  fcg-1445el
hr7721  154-162a
hr7723  tfb4032ad; ..bd; ..cd
hr7728  fc1464d
hr7729  fc1434
hr7731  fcm-20a021
hr7736  kfs-60676
hr7737  fck14a028a
hr7740  fd187
hr7748  f1689ce
hr7749  154-177e
hr7751  154-162b/d
hr7753  f1412ce
hr7759  f1630ce
hr7762  8-598-952-00,01,10,30,40
hr7763  f1691ce
hr7766  47105648
hr7770  1142.5025;fsa26012m
hr7772  ov2094/40; 1142.5016
hr7774  40341-10;10364460
hr7777  1-439-530-21
hr7779  fcm20b043
hr7782  fck14b025
hr7783  fck-20b003
hr7788  154-064v
hr7789  1142.5020
hr7791  154-064u
hr7795  fcm-20a025
hr7797  dcf2217l; dcf2217y;f14n5004
hr7800  2434621
hr7806  154-277c
hr7809  f0063pe
hr7810  154-138q
hr7813  40342-10
hr7814  1392.0002; 53102171
hr7815  1142.5041
hr7819  cf0321
hr7829  3220016
hr7830  fcm-20b025
hr7834  fck-14a019
hr7839  1352.5012; at2078/40; rft-7839
hr7840  fcm2012-e13; fa2044d
hr7843  fck14a033
hr7850  154-177q
hr7854  tfb-4059a;ad;bd
hr7862  1352.5009, ..5009c, ..5009d
hr7865  47105189
hr7877  1142.1175; ..1175b
hr7878  2435011
hr7880  1142.5057; fsa36012m;1142.5077
hr7896  154-106c; f01403;6174z-8001a
hr7897  154-064p
hr7898  fsv-20a001 ; 1142.4002
hr7906  154-194d, 154-375f
hr7908  154-207e;f
hr7916  1142.5037,1142.5037a,dcf2077d
hr7918  cf0467; jf0501-0500b
hr7922  1142.5088
hr7924  1352.5025, ..5025a, ..5025g
hr7927  1352.5008, ..5008a, ..5008e
hr7929  1142.5051
hr7930  1142.5056
hr7938  fcg-2045al
hr7945  154-177m
hr7946  8-598-838-00;01;20;40;41
hr7950  1142.5086;jf0501-19238;hr80016
hr7958  fcm-2012l02
hr7959  fcr25a007; f36n5003
hr7960  154-279c
hr7963  1142.5068 ; at-2078/20301
hr7970  1352.5010, ..5010b
hr7977  1392.5002;..c;..d;1392.50022
hr7984  154-165d
hr7985  154-374a; bsc28-0702
hr7989  3220012 доработка
         с
hr7992  fcr25a013
hr80016  hr7950
hr8002  f36n3022
hr80033  f14n3001;f2048bmzz
hr80063  1352.5081
hr8007
hr80071  1372.0131
hr80077  bsc48
hr8008  1142.1635
hr80089  fck1412e05
hr80098  1372.0126
hr8010
hr80177  6174v-6006m
hr80228  bsc25-n1537; 6174v5003r
hr8025  1142.7001;.001a; 40337-26
hr8029
hr80292  1142.7035
hr8030  1142.1795; 058.413-tr1
hr8031  1352.5027
hr8032  f36n3007; 40330-42
hr8033  f2048..38,40332-32,105-121-70
hr80447  8-598-858-30
hr8047  1105.1327
hr8051  1142.1645
hr8057  fcv1410e18;40331-01
hr80910  bsc60k
hr8096  154-189h
hr8116  1342.0053
hr8123  6174z-8005e
hr8135  154-177a
hr8137  154-064m
hr8147  kfs60229
hr8163  154-375h
hr8169  fcm14b007; ..07a
hr8170  fsv20b001a
hr8188  1392.5001
hr8196  1372.0032
hr8206  fcv21a006r
hr8218  1182.9001
hr8221  40327-19
hr8225  1302.0007;.0007a
hr8231      47105266
hr8269      ce41101-00a
hr8273      6174z-8006a
hr8287      ztfh65008a
hr8304      1142.5039
hr8314      40337-14; 40337-21
hr8316
hr8318      2436994
hr8320      1352.5033
hr8336      1352.5036
hr8342      1142.5093, ..5093a, ..5093d
hr8358      jf0501-0301; jf0501-1212
hr8366      1372.0047
hr8368      1352.5048
hr8369      1182.0857
hr8379      1412.6002; fuh29a004s
hr8388      1362.0016, bsc23-n0101
hr8409      1372.0031; ..031a; ..031c
hr8422      154-064c;154-064d
hr8440/fxb0012  fxb0012
hr8445      40337-57; 1152.7022
hr8449      1372.6006
hr8466      jf0208-0208c
hr8481      fsv20b001
hr8484      1142.1816;1816a;1816b;
hr8491      1142.4003; fsv14a004s
hr8496      154-064g
hr8508      kfs60291
hr8524      154-177c
hr8536      154-277v
hr8537      1142.5109; 1142.5109a
hr8540      1142.5100
hr8545      1142.7007; 1142.5119
hr8549      f36n3012; 40330-56
hr8572      1352.5007, ..5007a
hr8577      8-598-831-00
hr8579      8-598-834-10;-20;-30;-40;-50
hr8583      1372.0042
hr8595
hr8598      1372.0041
hr8607
hr8624
hr8628      fsv14a004c/h
hr8649      jf0501-1215
hr8656      6174z-6040c;fcv21c101;
hr8677      3220028
hr8678      1362.5071
hr8695      1372.6007
hr8700      f36n3017; 1362.5028
hr8726      1372.0054; ..a; ..c
hr8728      1372.0079
hr8730      1372.0093
hr8758     dcf2217a
hr8768     1142.5120
hr8773     f1687ce
hr8777     fcz29a010
hr8779     fsv21b005
hr8787     1372.0075, aa26-00230a;
hr8790     1342.0049;..0049a;...0049b
hr8800     1372.0045
hr8802
hr8804     tlf14699f
hr8816     f0045pe
hr8827     1372.7003
hr8852     fuh29c001s
hr8853     6174z-6012c
hr8854     fcz29a002
hr8880     1142.1828
hr8881     1142.1818; ..a; ..b
hr8884     1372.0076
hr8905     6174z-6005u; f37n7003
hr8916     6174v-8008a
hr8944     1402.6001; fuj29h002f
hr8954     1142.1833
hr9433     каскада за
hrt227     bg20976423
        вертикал фокус
hrt402           100hz TV
hrt902     клещи за +   /bg-2034623205
hrt906     =bg ...1006
hs-02h          BNC
hs120      каскада  делител
hs180
hsk103/05    тел клещи+
ht-500r     rg11; rg45оголване на кабел
        клещи за
ht-568       .    - rg11,rg45
        клещи за кабелни обувки
ht1041     клещти за климпване
ht202      заголвачки за    и
ht301      клещи за
ht312      за микровълнова rg58 rg6 ..
ht568           RG45,6p4c
hv05-12     диод за микровълнова
hvr 1x0.62
hvr 1x4 dio
hvr 2x0.62   клещи
hwcat      =an5151
        Крайно стъпало
hx-868        RG-45; RG-11
ic-t28             t28
ice1pcs02
ice1qs01
ice1qs01g-smd  smd
ice2a0565
ice2a165
ice2a180z
ice2a265
ice2a765
ice2as01
ice2b0565
ice2b165
ice2b265
ice2b365
ice2bs01
ice3b3065p
ice3bs02
ice3ds01l
icl7106
icl7106cp
icl7107
icl7107cp
icl7135cn
icl7660acpa   преход   стар нов
icl8038acp
ide-converter      HDD   /
ide-sata-usb   rxd-336p
igbt       gw20nb60h
igbt 20n120cnd  63a,1200v,hgtg20n120cnd
igbt bup314
igbt g20n60b3d  25a 600v
igbt gw20nb60h  stgw20nb60h;20a, 600v
igbt h40n60   igbt 75A/600V; ixsh40n60a
igbt-fga25n120  fga25n120an
igbt-g18n40bg  smd
igbt-irg4pc30k  irg4pc30kd;16a,600v
         импулсен трансформатор
igbt-p30n60   ixgh30n60,50a,600v=>p30n60
imp 5454502800
imp smt9202/02
imp smt9402/02  импулсен трансформатор
imp smt9402/03
imp wtr6205.10
imp-bck40/42
imp-bck65-0134
imp-hl-4020
imp-kpw-1101k
imp-kpw-1901d
imp-kpw-2431d
imp-pt0146
imp-r0710    импулсен трансформатор
imp-se104d
imp-se104d-2
imp-ss-8095-07
imp-ss-8095a
imp-sun-rj57
imp-tms91429ct  =tms93633ct; inverter Samsung
imp-tms93633ct  trf for lcd samsung
imp-tr4015lcd
imp1-429-13861
ina84c640-030  pca84c640030
         индуктивност
         индикация
ind-2308-02   индикация
ind-2xa277    датчик за движение
ind-a277
infra-dat    интерком с ма
infrared
interkom          -
internet     Tesla
inv-01047r    inv laptop eldor
inv-200w+disp  12v/220v + disp
inv-24-300-lux  24v/220v lux
inv-24/12-20a
inv-24/12v-10a  Ch
inv-24/12v-20a
inv-24/12v-30a
inv-24/12v-5a  Ch
inv-24v-12v-10  HQ in 24v/out 12v 10a
inv-livp-1050  eldor 15" inv06008r
         инвертор за    телевизори
inv-lve0322   for lamp-tft sampo lve0322
inv-pcb            LCD
inver-12v-8"   8" tv
inver-12v-850v  for lamp-tft-15"/17"
inver-12v-plat  for lamp-tft-15" 850v
inver-24v-1000
inver-24v-1300  24v-220v
inver-24v-250w
inver-24v-300h  HQ-inv300w/24v
inver-24v-300k  24v/220v,300w KEMOT URZ3164
inver-24v-500w
invertor-1000o  OR-1000w
invertor-1000w
invertor-100w  12v-220v
invertor-1200w
invertor-1500w
invertor-150hq  HQ
invertor-150ur  URZ3160 KEMOT
invertor-150w
invertor-200w
invertor-250at  ATABA 1225
invertor-300hq  HQ
invertor-300ur  URZ3161 KEMOT
invertor-500w
invertor-600w  inv 220v/12v - 12v/220v
inwertor-300w
ip-box
ip4001      ka9259d-smd
ir2104s
ir2110
ir2112
ir2153
irf1010n-smd   mos-n-fet 84a;60v
irf2807     mos-n-fet,71a, 75v, 150w
irf3205     MOS-N-FET,55V,110A,200W,
irf3710    mos-n-fet;v-mos,100v,49a,150w
irf450    MOS-N-FET,500V, 13A, 150W
irf460    MOS-N-FET, 500V, 21A, 300W
irf4905    mos-p-fet,55v,74a,200w,
irf510    MOS-N-FET,V-MOS,100V,5.6A,43W
irf520    MOS-N-FET,V-MOS,100V,9.2A,60W
irf530    MOS-N-FET,V-MOS,100V,14A,88W
irf5305    mos-p-fet,55v,31a,110w,17-
irf540    MOS-N-FET,V-MOS,100V,28A,150W
irf630    MOS-N-FET,V-MOS,200V,9A,74W,
irf630fp   =irf630,iso
irf634    MOS-N-FET,V-MOS,250V,8,1A,74W
irf640    MOS-N-FET,V-MOS,18A,125W,200V
irf644    mos-n-fet,14a,250v,125w
irf7103-smd  dual n-ch-mos-fet, 3a, 50v
irf730    MOS-N-FET,V-MOS,400V,5.5A,74W
irf7303    n-fet,smd,dual,logl,5.3a,30v
irf7306    p-fet,smd,dual,logl,4a,30v
irf7309-smd  smd;dual;N&Pchanel;30v;fds8958
irf7313    smd,n-fet,dual,logl,30v,6.5a
irf7319-smd  smd,dual,n&p channel,30v
irf7389    smd,dual,n&p channel,30v
irf740    MOS-N-FET,V-MOS,400V,10A,125W
irf7413    smd, n-ch,30v,13a,0.011omh
irf7807-smd  mos-n-fet,LogL,30v,8.3a,dc/dc
irf830    MOS-N-FET,V-MOS,500V,4.5A,74W
irf840    MOS-N-FET,V-MOS,500V,8A,125W
irf9530    MOS-P-FET,V-MOS,100V,12A,88W
irf9540    MOS-P-FET,V-MOS,100V,19A,150W
irf9610    MOS-P-FET,V-MOS,200V,1.8A,20W
irf9620    MOS-P-FET,V-MOS,200V,3.5A,40W
irf9630    MOS-P-FET,V-MOS,200V,6.5A,74W
irf9640    MOS-P-FET,V-MOS,200V,11A,125W
irfb4710   mos-n-fet,100v,75a;0.014ohm
irfbc30    mos-n-fet,3.6A,600V,74W
irfbc40    mos-n-fet, 6.2a, 600v, 125w
irfbc50    mos-n-fet,10a,600v, 17-
irfd024    mos-n-fen,2.5a,60v,1.3w,0.1mom
irfi9630g   p-fet,200v,4.3a,30w,<0.8om/2.6
irfl014    smd,n-fet,2.7a,60v
irfl110    smd,n-fet,100v,1.5a;<0.54omh
irfp054    mos-n-fet,70a,60v,230w
irfp064n   n-fet,55v,110a,200w,<8moma/59a
irfp150n   mos-n-fet,100v,39a,140w,36mom/
irfp240    mos-n-fet,20a,200v,150w,<0.18o
irfp250    mos-n-fet,200v, 30a, 190w
irfp264    n-fet,38a,250v,280w,<75mom/23a
irfp450    MOS-N-FET, 500V, 14A, 190W
irfp460    MOS-N-FET, 500V, 20A, 280W
irfp9240   mos-p-fet,12a,200v,150w,<0.5om
irfpc50    mos-n-fet,10a,600v,180w
irfr010-smd  mos-n-fet,50v,8.2a,25w
irfr110     n-fet,100v,4.3a,25w,<0.54om/
irfr5305     mos-p-fet,25a,55v,69w,<65mom
irfr9020 smd   mos-p-fet,50v,9.9a,42w
irfs634     mos-n-fet,250v,5.5a,35w,2sk...
irfu120     smd,mos-n-fet,8.4a,100v,0.27
irfu9024n    smd; p-fet,55v,11a,38w
irfz44      N-FET,60V,50A,150W,28om-31a
irfz48      N-FET,60V,50A,190W,18om-43a
irfz48n-or
irg4bc30ud    mos-b-igbt,8-40khz,600v,23a
irg4pf50w    mos-n-igbt,900v,51a,200a,
irgbf40f     mos-n-igbt,1..10Khz,1200v,29a
irgp50b60pd1
irl1404     mos-n-fet,logl,40v,160a,230w
irl3705n     mos-n-fet,logl,55v,89a,170w
irlr2705     smd,n-fet,logl,55v,27a,57w
         п ник    вакуум помпа
irlz44n     mos-n-fet,logl,60v,50a,150w
iron pump     -  40w+
iron zd-200n   for zd-929 station
iron zd-23    for zd-919 station
iron zd-919   station
iron zd-929b   station
iron zd-931   station
iron zd-972a   pirograf
iron zd-98    station
iron zd-99    пялник пистолет
iron+pump-kit  +sold
         Поялник с копче
iron-25/80             25w/80W
iron-30/60    Поялник      30W/60W
iron-30w-profi
iron-40w-phil  Поялник 40 Philips
iron-40w-profi  Поялник
iron-50w-phil       50 w
         газов поялник Philips
iron-60w-phil       60 w Philips
iron-8pk101-2  поялник с терморегулатор бг
iron-936     station
iron-bg                   .
iron-bg-100w
iron-bg-35w
iron-bg-65w   инд поялник
iron-das-mini  инд поялник
iron-etp3    инд.поялник 100w
iron-etp4      .    75w
iron-etp5      .    125w
iron-gas
iron-gas-mini
iron-gas-pt-20
iron-gas-yj230
iron-gorel-big  индукционен
iron-gorelka   поялник комплект
iron-ind-100w
iron-jva30
         Поялник с набор накрайници
         поялник пистолет
iron-jwq30    нагревател
iron-ll128        -
         нагревател за  30w/70w
                    станция
iron-nagr
iron-nagr-850  нагревател    PROFI-850
iron-nagr-well
iron-nagr-zd70         zd70da
iron-profi850  station
iron-profi850b
iron-pump-zd21  ZD-211
iron-sho-40w
iron-sho-60w
iron-sj-088-40  40w
iron-sj-088-60  60w
         поялник с подаване на тинол
iron-sj088-50w  50 w
         поялник с терморегулатор
iron-sold    Поялник тип
iron-termo
iron-wel            "Weller"
iron-zd-200n   for iron-zd-937
iron-zd-200ndq  24v
iron-zd-20a   12v, 8w
         индукционен
iron-zd-409   for smd
iron-zd-507
iron-zd200-12v  12V
iron-zd200c-30  поялник
iron-zd200c-40  40w Profi
iron-zd200c-60        60w Profi
iron-zd23-25w  шуко
iron-zd37-30w
iron-zd401-60w
iron-zd401-80w  поялник пистолет
iron-zd70da   20W-130W
         станция с
iron-zd81na        -      30W-130W
iron-zd937      ключе digit disp.
                рачета
iron12v     12v poialnik
irs-202-1a    sw,    6k
irs-203-1b    ключе
irs-2101-1c   2xon-off 4pin
irs-303
iso       ca790
iso-al16-00   Alpine 16 pin
iso-audi 1    Audi 1
iso-audi 2
iso-bmw
iso-bmw-ch
iso-bmw-fm
iso-bmw2-2004
iso-ca-daewo18  radio Daewoo AFK 4235 18pin
iso-ca-fo-fies  radio Ford Fiesta
iso-ca-honda99  radio Honda 99
iso-ca-hyund14  radio Hyundai 14pin
iso-ca-maz2000  radio Mazda 2000
iso-ca-mazda   radio Mazda
iso-ca-mitsu14  radio Mitsubishi 14pin
iso-ca-nis2000  radio Nissan 2000
iso-ca-nissan8  radio Nissan 10pin+6pin
              за радио
iso-ca-sy-xr44  radio Sony XR-4400
iso-ca-toyot10  10+6 pin      Toyota
iso-car011    12pin
iso-ch      cable auto china
iso-chev-aveo  Chevrolet Captiva,Erica06,Aveo
iso-chry-voyag  Chrysler Voyader 01
iso-chry-wrang  Chrysler Wrangler
iso-citroen95  Peugeot,Citroen 95=iso-renaut3
iso-clarion
iso-clarion16
iso-daew-matiz  Daewoo Matiz
iso-daew-nexia  Daewoo Nexia,Polonez
iso-fiat
iso-ford
iso-ford2
iso-ford3
iso-honda    Honda=Honda99
iso-honda-civi  Honda Civic
iso-honda87/98  1509
iso-honda99   Honda '99=iso-Honda
iso-hyndai
iso-hyu-sonata  Hyundai Atos,Sonata;Kia Rio 04
iso-hyundai   Hyundai
iso-hyundai-ac  Hyundai Accent 1998;Coupe
iso-hyundai14  Hyundai Atos 14pin
iso-jvc-kdlx3r  JVC KD_LX 3R ; 1625
iso-jvc11    JVC KS-RT 75 11pin
iso-jvc16
iso-kenwood   16 pin
iso-kenwood-12
iso-kenwood10  Kenwood KRC155d 10pin
iso-kenwood14
iso-kia2002   Kia 2002
iso-kia2003   Kia 2003,Hyundai Atos
iso-kn911    Honda
iso-lg12
iso-mazda    Mazda
iso-mazda2001  Mazda 2001
iso-mercedes 1
iso-mercedes 2
iso-mits-pager  Mitshubishi Pagero 85/95
iso-mitsubishi
iso-neo
iso-new
iso-new-f
iso-nissan
iso-nissan-x-t  Nissan X-trail,Micra 2006
iso-nissan2000  Nissan 2000,Primera,Almera
iso-p-12pin   Pioneer
                преход
iso-p116-00   Pioneer
iso-p16+fm    Pioner 16pin +    f/m
iso-p16-2002   Pioneer
iso-p16-2003   =Pioneer DEHP 1500
iso-p16-2004   =Pinoeer DEHP 1500
iso-pa16-00   Panasonic
iso-pan-16c-21
iso-pan-cqfx35  Panasonic CQFX 35; 5348 16pin
iso-peugeot
iso-pi-dehp150  Pioneer DEH-P 1500=pioneer2003
iso-pi-dehp230  pioneer DEH2300;3300;4300;4400
                   едноредов
iso-pi-dehp545            ;848
         Pioneer DEH-P 545R двуредов
iso-pio10-line  car Pioneer KEH 2500
iso-pion-10   car Pioneer DEH-690
iso-pion10-424  Pioneer DEH-424 12pin !!!
iso-pion16+fm
iso-pion16-200  Pioneer DEH-P2000 16pin
iso-renault 1
iso-renault 2
iso-renault 3  =iso-pegeot;citroen>95-0389
iso-sony18    Sony 18pin
iso-sony9    Sony 9pin
iso-sp-ci-berl  sp Citroen Berligo
iso-sp-cit-peu  Citroen, Peug 99
iso-sp-fiat   sp Fiat
iso-sp-fo-foc  sp Ford Fokus
iso-sp-fo/maz  sp Ford,Mazda,Daewoo,Suzuki
iso-sp-fo/suz  sp Ford, Suzuki,Subaru
iso-sp-twe-cit  sp tweeter Citroen
iso-sp-vw-opel  sp-VW,Opel,Seat,Reno
iso-subaru-leg  Subaro Legaci;Hyundai
iso-suz-baleno
iso-suz-liana  Suzuki Liana,Jimy,Ignis,Swift5
iso-suzuki    Honda? after 1998g
iso-suzuki11   Suzuki 11pin X3
iso-sy-mdx800  16pin MDX800rec
iso-sy16-00   Sony 16pin
iso-thunder20  Neo,Elit,Nippon,Thunder
iso-toyot-land  Toyota Land Cruiser
iso-toyota
iso-uni-1-16pi  16pin
iso-uni-2-14pi  14pin
iso-volkswad 1  vw 1
iso-volkswagen  vw 2
iso-volvo1
iso-volvo2
iso-vw-sharan  VW Sharan,Ford Galaxy
isopropanol
ix0226
ix0250c     la4422
ix0256ce     str4090a
ix0322
ix0355gezz
ix0402de
ix0405nf     esm740, tyristor
ix0431ge
ix0458ce     go to m51395ap
ix0464ce
ix0640ce     la7830
ix1011      analog la7830
ix1413bm     tda8175
ix1703cezz    tmp47c635n3941 /sharp/
ix1779ce     =tea2261
ix1830cezz
ix2321cen1
ix353
ixo118
ixo325      analog stk7310
ixo689      ic Sharp
         Автоантена магнитна
ixo711      xo711,m51346
jba230
jc-120      2.5 st.jack fm
jc-127      mono2.5-socket
jcm5039
jcm5039-smd
jf0208-0205c
jf0208-0208c
jf0208-0210b
jf0501-0301   hr8358
jf0501-0500b   hr7918
jf0501-0511040
jf0501-1212   hr8358
jf0501-1215   hr8649; bsc25-n1629
jf0501-13238   hr7950,1142.5086;1142.5111
jf0501-19238   hr80016;30017788/1142.5086/
jf0501-19519   bsc25-0147; 30001452
jf0501-2520
jf0501-8608   f05a0006
jf5101-0511040
jo-ps2+usb-wir
joi-pc+ps    usb+pstation
joi-pc-contr30  pc controller for throttle
joi-pc-joyst30  pc/usb fighter joystik
joi-pc-or
joi-pc-usb
joi-pc-wire-ch  PS 2
         джойстик
joi-pc-wireles
joi-ps            za PST
ju0003
ju0005
ju0006
ju0007
ju0008
ju0022
ju0026
ju0027
ju0079
ju0082
ju0114
ju0116
jve-1 philips  optic
        блистер
k-45              м 21pin
        skart/skart cableсив
k-45-bl     скарт скарт    м сив
k-45-grey-0.7  scart/scart 0.7м сив
        скарт скарт
k-45-grey-1.5  скарт/скарт 1.5 сив
                 м
k-45-grey/3   скарт/скарт 3 лукс   м
k-45-grey/5      /    5
k-45-lux       /       1.5
k-45-lux/0.7  scart/scart 0.7m
k-45-lux/1.5  scart/scart 1.5
k-45-lux/10   scart/scart 10m
k-45-lux/2.5  scart/scart 2.5 м
        скарт скарт
k-45-lux/5   scart/scart 5m
        скарт скарт     м
k-45/10     скарт/скарт - 10  м
k-45/2.5    скарт/скарт - 2.5 м
k-45/3     скарт/скарт - 3 м
k-45/4             4
        скарт/ м скарт ж удължител
k-45/5     скарт     -5
           / тв букса
k-46         - /    - -
k-rf          /
k174xa17    tda3501 чинча
k36       scart/3rca
k37       skart
        скарт/ 2 чинча лукс    м
k38       skart+4rca
k38-lux        /4        1.5
k39       skart+6rca
k40       scart/svhs
k40/10     scart/svhs - 10m
k40/5      scart/svhs - 5 m
k4317      lm317?
k5       computer ac cable накрайник
        захр к л комп без
k5-black    computer ac cable
        Кабел
k5-wire       . -     .
k55       гнездоprinter
             за кабел захр комп
k561
k6                 .  .
ka1222     analog la3160,m51521
ka2101     an241,ca3065,ha1125,la1365
ka2102a
ka2103
ka2130
ka2131     analog an5512
ka2142
ka2154
ka2201     analog tba820m
ka2206
ka22065
ka2209   tda2822m; njm2073d
ka2210
ka22103  ta8210,
ka2211
ka2212   analog an7112,la4140,ta7313
ka2213   analog la4160
ka2214   analog upc1263
ka2220   analog ba333,la3210,ta7137
ka2221   ta7375,ba328,la3161,m5152l
ka2223   analog la3600,ta7796
ka22233
ka2224   analog la3220
ka22241  analogba3308
ka22242
ka22427  tda1083,ta7613,ha12402,ka22424
ka2244   analog ba404,ta7303
ka2245   ba403,la1150,ta7130,upc1028
ka2247   ba4260, la1260 analozi
ka22471  ta7640
ka2248   analozi ta7687ap,
ka22495
ka2250   tc9153
ka2261   an7410,ba1330,ha11227,ta7604
ka2262
ka2263   an7420, ta7343
ka2281
ka2283   ta7667 analog
ka2284   an6884,ba6124,lb1403
ka2401
ka2402
ka2411   analog ta31002,ml8205
ka2418
ka2618
ka278r33  3.3v,2a
ka2912
ka2914   ta7680
ka2915   an5151,
ka2919   la7520
ka2921   ta7609
ka2944   ha11744, upc1534
ka2945   ha11745, upc1524
ka2983   ba5102,
ka3082
ka3361
ka33v   upc574; taa550
ka378r33  3.3v,3a
ka3843a  =uc3843
ka3882   uc3882
ka431   smd;8-SOP; programable shunt
ka431z
ka723
ka7500      tl494, upc494
ka7552
ka7630
ka7632
ka78r33     3.3v 1a
ka8301      ba6209
ka8304
ka8310
ka8310+drum   =drum+ka8310
ka8329      vc,3-phase capstan motor drive
ka9256
ka9257      **
ka9258d
ka9259d     smd ip4001
ka9270      ключе
ka9270-smd    ключе
kcd102      ключе
kcd103      ключе
kcd105
kcd111
kcd6mini
kcp-1h
kcp.1h      cd optic Ken.
kcp.3h      cd optic Ken.
kcp.3h+mech   Ken.
kcp.4c      Kenwood
kd2001      diod за р р
         клещи
kd2004      тел клещи
kd2015           6 4 ,8p4c
kd2017
kd203      diod 600v,10a
kd2260      diod-imp; 7a,1500v
kd242a      diod
kd3055      =2n3055
kd366      =bdx66
kd367      =bdx67
kd502
kd503
kd607      безжични к т
kd617
key+mouse-wir        -
keyboard     PS2 Ch
keyboard-delux  dlk-5003 USB Ori
keyboard-mini  usb
         силиконова мека
keyboard-ps2   105 ps/2 Ori
keyboard-silk        ,
keyboard-usbch  USB Ch
         калъф
kfc-60505    калъф с цип
kfk-nike        nike
         калъф прозрачен
kfk-zip
kfp
kfpk       cover plastik Korea
kfs-21029a
kfs-60226b    hr7494
kfs-60266    hr7468
kfs-60282    hr7679
kfs-60348b    hr7457
kfs-60348b-roy
kfs-60371    hr7437
kfs-60455a    hr7690
kfs-60505    hr7463
kfs-60506    hr7609
kfs-60676    hr7736
kfs60229     hr8147
kfs60266     hr7468
kfs60288     154-138p, hr7474
kfs60291     hr8508
kfs60371b
kfs60581c    hr7439; bsc0581c
kfs60893     hr7608 , fc1445
khm-430     =pvr-802w; playstation2
khm240aaa    sony
khm310+mech   =sf-hd60 ...68
khm400c     Play station 2
khs400b     PlayStation 2
khz-32.768
kia3600
kia4343
kia567p
kia6010sn
kia6029
kia6029z
kia6030
kia6040     analog ta7640,kia7640
kia6043     analog ta7343,kia7343
kia6208
kia6210     ta8210
kia6213
kia6216h
kia6227
kia6248s
kia6268
kia6269
kia6278s
kia6280     ta7280
kia6281     analog ta7281
kia6282k     =d6282; ta7282
kia6283
kia6285k
kia6299
kia7042     reset
kia7137
kia7208
kia7217ap
kia7227
kia7232
kia7250    analog ta7250
kia7270
kia7281
kia7299    analog ta7299
kia7312p
kia7343
kia7347
kia7358
kia7366p
kia7401ap
kia7405p
kia75558p
kia75902
kia75902p
kia7640
kia7658
kia7668
kia8113    la7323
kia8125s
kia8129
kia8129z
kia8205    кинескоп черно бял
kia8210    Кинескоп Юност
kineskop    ул х
kineskop-jun  ул х
kit-a050    - 1 50w озв
        защита за rms тела стерео
kit-a100    - 1 100w rms
        термодатчик за вентилатор
kit-a101           .
        филтър за вис озв -тела
kit-a102    захр блок
kit-a103    ул       .  .
kit-a150    захр.блок 150w 12>+-35v
kit-a200    - 1x200w
        Таймер с обратно броене
kit-a300      .
        Мигач   300w 12v>+-40v
kit-b109       -1 мигач
        Двуцветен
kit-b202    Бягащи светлини
kit-b203    Реле за време     с      с
kit-b204    Реле за време а     с     с
kit-b206    Реле за време-1;2-40 ;20-200
                 мин сек
kit-b206a   Реле за време-1 ;2-40 ;5-300
                   мин
kit-b207    Индикатор за -2;10
               акумулатор .30
kit-b208          -3 1-99
        Индикатор за акумулатор   .
kit-b211    Стерео индикатор        -1
kit-b212    волтметър           -2
kit-b222    Волтметър     -1
kit-b266         0-30v
        Изправителен блок
kit-b267         0-50v
        Стабилизиран изправител
kit-b301    Стабилизатор      35v6a
                  -1 а
kit-b311    Регулатор
kit-b315            5-32v/1
kit-b321         -1
         Регулатор
         Регулатор
kit-b322     Регулатор-2
kit-b323          -3
         Рег изправител
kit-b325     Рег изпр -5
kit-b331     Рег.изпр     1.5-35v 1a
kit-b332      .  .3v,4.5v,7.5v,9v 1.5a
         регулируем из л
kit-b333      .
         зарядно .1.5v-35v/3a
             за    батерия
kit-b351             - 1.2-3.7v/3a
kit-b361           Li-ion
         Стерео предусилвател
kit-b381     Моно предусилвател
kit-b503     Ехо
kit-b504     НЧУ
kit-b515      НЧУ
kit-b523     НЧУ 10w
kit-b527     TV
         НЧУ   2,5w /10-40V
kit-b531     НЧУ 2x10W
kit-b543     НЧУ 2x20W
kit-b555       2x22W
kit-b566     НЧУ 2x40W
kit-b567     1x40w
         Аларма
kit-b575     дист 100W приемник радио чест
            у ние
kit-b611         -1
         Радио дистанционно у ние
kit-b622     Мини    +
           . - генератор -
kit-b623       генератор     - 3
kit-b707     БебефонFM
kit-b710     FM
         Мини      -2бебефон
kit-b711     Терморегулатор
kit-b713        FM-smd /
         терморегулатор     /
kit-b805     Терморегулатор -2
kit-b807     инвертор    -3
                за лум лампа
kit-b811     Честотомер от -6
kit-b833         220V
         Честотомер      .
kit-b950           10Hz .. 50Mhz
         електронен брояч
kit-b952     Оборотомер 1Hz .. 60MHz
kit-b961     гръмозащита за комп1   мрежи
kit-b991     У ВО за авт гасене на светлини
kit-c381     у во за икон енерг /LAN
kit-c406     -      .
         радио дистанц канала
kit-c444     -
         радио дист . ние .
                у
kit-c624     дист към     .2
kit-c625           . -
         втом антенен у л
kit-c625a       .   kit-c625
         Филтър за автокасетофон
kit-c741     Тестер. за дистанционни пултове
         A          - 88-108 Mhz
kit-c743     Реле тъмно светло фото реле
kit-c766     Тунинг за велосипед
kit-c813     програматор -   / -  /
kit-c913     програматор
kit-c983            pic
kit-c985     набор б си зар eeprom
kit-gsm     k-t buksi - GSM
kit-gsm-lux       - +
kit-gsm-solar
kit-gsm-solars  small
kit-gsm-usb
kit-zd-956    к т tools
         elk. инстр за обработка платки
kit-zd-962    comp. tools
         клещи за почистване на кабел
kit-zd151     -
         оранжеви. зачиствачки
kl cab      за кабелни обувки
kl cp080e    комбинирани клещи
kl hs-30j        за
kl krimp-ks315
kl krimp-wx-cb       BNC
         wk-cbarсекачки
         клещи
kl ks-315    rg11;rg45;4p4c
         зачиставачки
kl mix         ,
kl zach-lg-7m
kl-175mm     клещи каб об
kl-200mm     клещи за оголване
kl-6pk230c         . .10-12,14-16,18-20
kl-808080    заголвачки
kl-8pk376fn   8p4c,6p4c,4p4c
         клещи каб обувки
kl-awz5-ger   клещи изол каб обувки
kl-lg-6.3u         .
         клещи заголвачки
kl-lg-6m     заголвачка .  .
kl-ls-700b    клеми
kl-sp-0318
klemi
klezti
km3509f     Sony
         ключ а
kmp87cp38-3599  ключе
kn-16a        16
         универсален бутон
kn-ten      Ключе ЦК
kn1-1
kn2
kn3       switch
kn3-1
kn3-101
kn3-103
kn3-2
kn3-202
kn3-202p     250v,15a on/on 6pin
kn3-203     250v,6a,on/off/on 6pin
kn3-203p     ключ видове
kn3-3      зелени с лост
kn4          -
         зелени оранжеви
kn5       бели поз   вериги
kn6            /
kn7           2  -3
         тел фонна. розетка за вграждане
kn8       alps
         телевизионна розетка за вграж
kn814        e
         нож фенер ролетка трион отв
kn815                     .
knife+fen+rol     +   +    +   +  .
knife-1244    BOKER-Solingen
knife-1280
knife-1662
knife-179    Smith&Wesson
knife-196
knife-207
knife-a9    автоматичен
knife-at-1
knife-avt
knife-bradva
knife-gerber
knife-m705   рогова дръжка
knife-mech   ключе
knife-sa20
kns-1
knx1      sw
        ключ   позиции
knx2      sw
        кобур за   с напречна щипка
knx203        -3
kobur          GSM
kolofon     компресор за гуми
kolofon-pol    лъф прозрачен
kompresor    конвертор за
kondom     Ka
konvertor          FM-Miro
        предп за ант вх
korektor
kp-zews7x       .   . .-TV,VCR,tun-PC
                п   вг
kp1021     tda3562
kp1506bg3            1506
        saa1293-03 / k ант вх 3
        комб п л
kp1628     ?mda2062
        поялници
kpk-zews7x      . - 220V+
        поялници     . ,TV,VCR,PC
ks-40r40w         goot 40w
ks-60r60w         goot 60w
ksd5072
ksd5287
ksd5702
kse13001    mje13001
ksm168
ksm213ccm
ksm330     kss330a + cd mech
ksm440aem    Play st. 1
ksm620aaa
ksm780aaa    Sony
ksm900aaa
ksp44      =mpsa44
kss-1000e w/m
kss1000e
kss123a     Sony-lp
kss150arp    ch
kss150arp-sn  Sony
kss168a     Sony
        механизъм
kss210     cd optic lens
kss210-meh          - KSS210
kss210a     Sony
kss210arp    sn
kss210b     Sony
kss210ch
kss210org    Sony
kss212      cd optic /analog kss210
kss212a     Sony
kss212arp-ch
kss213      cd optic
kss213b
kss213brp    Orig kss
kss213brp-ch
kss213ccm    ksm213 with bord
kss213frp    Sony ksm213-or with bord
kss240      cd optic Sony-ch
kss240a     ch with metal
kss240a-or    Sony original
kss240arp
kss330      ksm330
kss540a
kss710brp    Sony
kss880cab
kss880cab+mech  Sony
kt838      bu208
kt840      bux47a,bux48a
kt920a/2t920a
kt920bb/2t920b
kt925a/2t925a
kt940a      bf459
ku112      tyristor
ku221      tyristor
ku606      si-n,12V,8A,50W,5 Mhz
ku612
kuk606      si-n ,120 v, 8a, 50 w, 5mhz
kw-1611     sp 6.5"
kw-402      Ken....-Radimex
kwadrator    4 cameri
kwmcc
kwtmc      c69611y
kxa150
kxa36      battery panasonic
kxa36-1800mah
kxa36-950mah   cfl
kxa36-cfl
kxa36-cfl-850m  850mah
kxa36-cfl-bl   3.6v 850mah blister
kxa36-mp-650ma
kxa36-vipow   vipow 600ma
kxa36a      2/3 AAв блистер
kxa36a-cfl    3.6v, 300mah
kxa36a-cfl-bl  C.F.L.
kxa36a-mp    300mah, 3.6v
kxa36a-vipow
kxa36af     3.6v, 600mah
kxa36af-cfl   3.6v, 600mah
kxa38      bat.
        батерия

kxa43v
kxa48     4.8 V к за
        диод
kxa92b     C.F.L.
        крушка
kyx20        20 v TVK30
l100w         100w 220 v
l1131     bat 3v
l200cv
l272
l2722
l272m
l293d
l296
l297      крушка
l298
l40w           40w 220 v
l4818
l4885
l4904a
l4916     +filter, +8.5v, 0.25a 8-dip
l4918
l4949
l4949d     smd
l4953k     70042 Ford
l4955-v12
l4959
l4960
l4962ea
l497
l4978
l497b     крушка
l4981b
l60w           60w 220 v
l6203
l6561
l6562d-smd
l6565dtr-smd
l6598     16-dip
        крушка
l6598d-smd
l75w           75w 220 v
la1111
la1130
la1135
la1140
la1143
la1145
la1150     ba403,ka2245,ta7130,upc1028
la1160
la1165
la1175
la1175smd
la1185     an7205,ka22495,ta7358
la1186
la1201  ka1241,ul1211
la1205
la1207
la1210
la1222
la1230
la1231n
la1235
la1240
la1245
la1260  ba4260,ka2247
la1265
la1266
la1270
la1353  mc1353
la1354
la1357n
la1363
la1365  an241,ha1125,ka2101,ta7176
la1369
la1383
la1385  ka2130, ta7242, upc1031
la1388
la1390
la1460
la1800
la1810  ka2290
la1837
la1969
la2000
la2001
la2010  ta2231
la2110  ka2272
la2205
la2210
la2211
la3110  la3120
la3115  la3122
la3120
la3122
la3130
la3133
la3150
la3160  ka1222, m51521,m51522,mb3105
la3161  ba328, ka2221, m5152l,ta7375
la3170
la3201
la3210  ba333,ka2220,ta7137
la3220  ka2224,
la3225
la3300  la3301
la3301
la3350
la3361
la3365
la3370
la3375
la3376
la3381
la3390
la3400
la3401
la3430
la3600
la4050
la4070
la4100
la4101
la4102
la4108
la4110    analog la4112
la4112
la4120
la4125
la4135
la4137
la4138
la4140    an7112
la4142
la4145
la4148
la4160    analog ka2213
la4162
la4165
la4165m-smd  smd
la4170
la4178
la4180
la4182
la4183
la4185
la4190
la4192
la4195
la4200
la4201
la4210
la42152
la4220
la4225
la4227
la42351
la4260
la4261
la4265
la4270
la4270st
la4275
la4280
la4282
la4285
la4287
la4289
la4400
la4422
la4425
la4440
la4445
la4446
la4450
la4451
la4460    analog la4465
la4460n
la4461
la4461n
la4465
la4466
la4470
la4475
la4476
la4480
la4485
la4496
la4497
la4500
la4505
la4507
la4508
la4510
la4520
la4550    la4555-analog
la4555
la4557
la4558
la4560
la4570
la4571
la4580m-smd  smd
la4582
la4597
la4598
la4600    =la4601;la4611
la4611    =la4600;la4601
la4620
la4625
la4627n
la4628
la4629
la4630
la4631
la4635
la4700
la4705
la4705n
la47201    la4743b,k
la4725
la4728
la4743b    pal005
la4743k    =la4743b; la4743j
la47503
la47505
la47508
la47512
la47515    =la4743b,k
la47516
la47532
la47534
la4763
la4962ea
la5003    stab 3.3v
la5112
la5112-9pin  9 pin
la5511
la5512
la5521
la5522
la5523
la5524
la5525
la5527
la5528
la5537
la5603
la5608m
la5613
la5617
la5665
la5668
la6339
la6355    двуредов
la6358    едноредов
la6393
la6393s
la6500
la6508-smd
la6510
la6515
la6520
la6524
la6531
la6532
la6541
la6567h
la6576  smd
la6589  smd
la7000
la7005
la7016
la7020
la7031
la7034
la7035
la7042
la7053
la7054
la7090
la7096
la7113
la7116
la7117
la71507  smd
la7205
la7210
la7220
la7222
la7225
la7282
la7285
la7297
la7320
la7322
la7323
la7330
la7332
la7333
la7340
la7347
la7375
la7390
la7390l
la7391
la7395
la7397
la741cn
la7437
la7480
la7520  analog gl3120,upc1411
la7522
la7530
la7550
la7555
la7565n
la7576
la7577
la7578n
la7600
la7620
la7642n
la7680
la7681
la76810a
la76818a
la7800
la7801
la7802
la78040
la78040n  la78045;stv9302a
la78041
la78045
la7806
la7810
la7811
la7820
la7824
la7830   ix0640ce
la7831
la7832
la7833
la7837
la7838
la7840
la7841
la7845
la7846
la7848
la7850
la7851
la7876n
la7910   dbl2044
la7913
la7916
la7920
la7930
la7935
la7938
la7950
la7952
la7956
la7975
la9240   smd
label off  sprei
lag665
lag668
lager 13l
lamp ccfl14/15  2.6mm x 320 mm
lamp ccfl17/19  2.6mm x 350 mm
         за дист аларм кола
lamp ccfl22"   420mm енергосп крушки за луничк
lamp-1.5v         .  .
lamp-11w     220V;
         за фар цена за. брой
lamp-12v-toyot  Toyota
         габарити
lamp-12v24led      ,
         габарити
lamp-12v5w-blu  минъонка
lamp-12v5w-gab  диодна крушка луна
lamp-18led-min  кръгла ,18-led,3w
lamp-3528-30sm             3528-30smd
lamp-3led+magn
lamp-3led-aso  3w ASO
lamp-3led-luna      светл датчик
lamp-3led-vint
lamp-6592    220v,
         минъонка .     ,on-off-auto
lamp-80led-6w  80-led, 220v,6wкрушки за луничк
            енергосп
lamp-80led-min  мига   , 80-led, 6w
lamp-9w     220V;
         диодна     .
lamp-blits
lamp-blits-led  за кола дълги
lamp-camping
lamp-car
lamp-car-1+inv  1 br. + inv
         новогодишни лампички
lamp-car-e-sav  energy saving lamp
               за дискотека
lamp-christmas
lamp-dl-pinspo  dl-pinspot10
lamp-el-pir150  pir lamp 150G
lamp-el-pir500  pir lamp 500G
lamp-el-pirl30  el-pirla30 HQ
         крушки за фарове
lamp-el-pirl50  el-pirla50 HQ
lamp-far     фарове
lamp-fluor-12v
lamp-h1
lamp-h142hq   100w
lamp-h152hq   150w
         фарове
lamp-h162hq   300w
lamp-h3
lamp-h30hq    for dl-pinspot
lamp-hal500   500w
lamp-halog-15w  6v.
lamp-halog-25w  6v.
lamp-hand-10m
lamp-hand-3y   3yard
lamp-hand-5m     за луничка бр диоди
lamp-hs-2035   led+bat+zar220v+zar12v
lamp-led     12v      ;12 .
lamp-led-match  ch matov
lamp-led-matov
lamp-led-stree  18w street 220v1440lm
lamp-led10w800  white,lp115-10sl/dc,12v,10w
lamp-led20ww16  white,lp225sl20/dc,220v,20w
               цял корпус
lamp-led20x1w  201w,220v,2400lm white
              цял корпус
lamp-luna-1w-1  1led 220v + на крачета
         само крушка
lamp-luna-3w-3  3led 220v +
         мигач
lamp-luna-3w-s  минъонка
lamp-mig
lamp-min-11w        , 11w
lamp-pol-blue  lamp police-fp711-blue
lamp-pol-ye-el  lamp police-fp711-yellow-elips
         крушка за ключ
lamp-pol-yello  lamp police-fp711-yellow
lamp-swich
lamp-tft-15"   3 mm x 300mm
lamp-tft-17"   2.6mm x 350 mm
         крушки
lamp-usb     for pc
lamp12v         12v 3mm
lamp12v-5mm   0.5
         Крушка   зелена
lamp12v-blue
lamp12v-g    Крушка 12 Vчервена
lamp12v-green
lamp12v-r         12V
lamp12v-red
lamp12v-yew
lamp24v-50ma
lamp312
lamp5v-smd
lamp6v
lan-card
lan/express ca  =express card/lan
laser-gre-100  100mw green
laser-gre-1000  1000mw
laser-gre-200  200mw green
laser-gre-20mw  100mw
lasez-green   2000mw
lb1211
lb1258
lb1268
lb1403      an6884
lb1405
lb1423      an6884;ba6137
lb1616
lb1622
lb1624
lb1638
lb1640
lb1641
lb1645
lb1684
lb1807
lb1831m
lb1854f     smd
lb1947
lb3500
lc496
lc4966
lc6527
lc7060an
lc7185
lc72146-smd   smd
lc7215
lc7218
lc7230      lc7230-8335 smd
lc7230-8221   lc7230-8221 smd
lc72362n-9369
lc7265
lc7350
lc7363
lc7416-8093
lc7461-8104smd
lc7533
lc75341
lc7582
lc75823e     smd корпус
         малък
lc75853-smd
lc75854-smd-s
lc75854smd
lc7800
lc7815
lc7818
lc7821
lc78213
lc7860
lc863328a    5z26
lc863328a-ch   5w63
lc863328b
lc863328b-52e5
lc863332b
lc863348a 50p5
lc863532c    -55p9 почистване на монитори
         к т за
lc863532c-55k9
lcd cleaner    -
lcm5039-smd
ld3141
ld7522ps
ld7575ps     smd, 8pin
le-24-ch     staraudio
          цвята
le-24-e     fc-amp-sat/s
         син мигащ
led bl 5mm 7cl  7
         червен мигащ
led bl 5mm blu            от    до
led bl 5mm red
led-0.5w15lm   white 0.5W;0.12a;
         зелен          3V    3.7V
led-1025w2c   white червен
         мигащ
led-10mm-green
led-10mm-red-m
        червен зелен
          мм яркочервен
led-10mm-red/g жълт /
led-10mm-super 10
led-10mm-wel
led-15rgb   red/green/blue
led-1ww75lm  white 0.35a;3.2-3.8v
led-1ww80lm  двуцветен
led-20ww34   w white
        трицветен
led-2color   дифузен син
led-3color
led-3mm-blue  оранж
led-3mm-green светодиод мигащ червен и зелен
led-3mm-orang червен .
led-3mm-r/g-mg    ярък    /
led-3mm-red  бял мм
led-3mm-red-su super
led-3mm-white бял 3светодиод
led-3ww150lm
led-3ww180lm          3W;3.8V;0.75A
led-3ww2c   white
        светодиод мм зелено червео
led-3ww3c   w white
        червен точка
led-5-r/g          5    +
led-5-red        -
        червен дифузен
led-5-red-ch  червен ярък
led-5-red-dif син ярко
led-5-red-sup
led-5bl-super син с точка -
led-5infra-sir sir383c син
        дифузен
led-5mm-blue    -
        зелени с точка
led-5mm-blue-d зелени дифузни
led-5mm-gr   оранж мм
led-5mm-gr-dif червен зелен
            5
led-5mm-orang ултравиолетов дифузен
led-5mm-red/g     /
        ултравиолетов с точка
led-5mm-ul-dif жълт
led-5mm-ultra бял
led-5mm-wel  инфрачервен диод
led-5mm-white
led-5mmhirb5
led-60b2d   blue
led-60g3d   green
led-60o1d   orange
led-60w2d   white
        Светодиод мм зелено червено
led-60y1d   yellow
led-8-r/g          8    +
led-80b2c   blue
led-80g3c   green
led-80r1c   red
led-80w2c   white
led-80y1c   yellow
led-90b2c   blue
led-90g3c   green
led-90r1c   red
led-90w2c    white
led-b8.5-blue
led-b8.5-green
led-b8.5-red
led-b8.5-white
led-ba9s-white  Шапчица за светодиод мм
led-bl-3528-60  blue лента
led-cap               3
led-g3528-60   green
led-kit-blue   15 br.
led-kit-red
led-kit-white
led-kzw1210b   blue; 3528-60pcs/m. ;12v;water
led-line-white  white
led-m5r1c    red
led-nokia    swetodiod za nokia
led-r3528-60   red
         превкл син червен
led-radiator1w  1w
led-red/blue       .   +
led-rgb+di+ir9  8"+" + 1"-" control+dimer+IR
led-rgb+dim+ir  control+dimer+IR
led-rgb-100w-c  controller
led-rgb-lp-con  rgb controller lp-c-rgb
led-rgb5050-30  rgb
led-rgb5050-60  +controller 60 led/m бял
               студено
led-rgb5050-ch  5050-30smd-ip65w,dc12v,36w/5m
         син
led-smd-0.5whi  0.5w white
         светодиод
led-smd-blue   бял smd
led-smd-red   топло бял smd-red
led-smd-white     smd
led-smd-wwhite       , nfsl036ct, 1.33w
led-smd-yellow  0.5w
led-spot10w220  220v 10w
led-spot20w220  20w 220v
led-spot30w220  220v 30w
led-spot50w220  220v 50w
led-spot6w220v  220v 6x1w
led-super    led 5mm super bright red
led-t10-wh-4le  4 led
led-t10-wh-8le  8 led
led-t10-white
led-t10x36blue
led-t10x36gree
led-t10x36red
led-t10x36whit
led-t10x42whit  white
led-t50-blue
led-t50-white
led-t8+t10-whi  for car uni led
led-t8-blue
led-t8-white
led-w3528-60   white
         бял

led-w42180u1     ,4w
         водоустойчива
led-w5050-30   white
led-w5050-60
led-ww3528-60  wwhite
led-yel3528-60  yellow залепваща лента
         двийно
led090b2c    blue
lenta      лепило за мишки
lepilo
lepilo-mouse
lf347n
lf353
lf355n
lf356n
lf357n
lg8132      golf
lg8434-03a
lg8434-03c
lh1530      закъснителна линия
lid-kit-red   15 br.
linia      универс адаптор за автомобил
lla1000r     adaptor 1a, stab.стабилизиран
         адаптор
lla1200s         .
lla300r           300mA
lla9v      lla9v/1333ma-impuls
         разкл запалка
llc1000     1a
         разкл гн
llc107         .
         удължител   1/2
llc107+usb       .2 .+usb
llc107-2005
llc107-2010   2/1
llc107-2011   преход   букси за запалка
llc107-2023   2/1, =-
         преход   букси за запалка
llc119      прех 1-2
llc120      преход 1-3 букса за запалка
llc120+usb      . 1-3 + 5V-usb
llc121          1-4
llc2000     2 A от
         захр     с набор букси
llc400
llc500        . 12v захр
         кит за мп
llc555+zah-mp3  zah 5v - usb - cassette
llcd400          3+    .
llcd555     cd/md cassette adaptor
         адап касета захранване
llcd555+nokia  +jak nokia
llcd555+zah      .
         автоматична+  антена
llcd555rev    cd/md casette adaptor revers
lm101      авто антена
lm1017      авто антена
lm102
lm103
lm1036n
lm120
lm1203
lm1205n
lm1207n
lm1236
lm1236deh/na
lm1236dem/na
lm1237bdbc/na
lm1237dja/na
lm1246dda/na
lm1267na
lm1269na
lm1279
lm1281n
lm1391     ca1391e, mc1391e
lm1458
lm1458n
lm1868
lm1875t
lm1876tf
lm1881n     tv, video synchr.separator
lm1886
lm1889
lm1894
lm1895
lm211
lm2405t
lm2407
lm2409t
lm2419
lm2427t
lm2437t
lm2438t
lm2439t
lm2445ta    =lm2439, lm2437
lm2467ta
lm2468ta
lm2469ta
lm2470ta
lm2480na
lm2546
lm2575t
lm2575t-5
lm2575t-adj
lm2575t/s 12v  12v
lm2576
lm2576-adj
lm2576t-5
lm2576t-hvt-5
lm2577t     adj
lm2595s-5.0v
lm2596t     adj
lm2596t-5.0
lm2606
lm2901
lm2902
lm2902smd
lm2903     njm2903;an6914
lm2904
lm2904-smd
lm2907
lm2917
lm2931ct
lm2931z-5.0
lm2940ct-12v  z-ic,12v,1a,lo-drop
lm2940ct-5   z-ic,5v
lm301
lm301ah to-99
lm3046
lm3086
lm3089     =ca3089;tca3089;tda1200
lm310
lm311
lm317m-smd
lm317t
lm318n
lm319n
lm320
lm324
lm324-smd
lm324n
lm3302n
lm335z       корпус
lm337t        корпус
lm338k     to3
lm338t     to220
lm339
lm340
lm349
lm350
lm358
lm358m-smd
lm358n
lm35dz
lm380
lm386
lm387
lm3876tf
lm3886t
lm3886tf
lm3900
lm391
lm3914n
lm3915n
lm393
lm4752t
lm4755t
lm4765t
lm4766t
lm4780 ta
lm555
lm556
lm565cn
lm567      =kia567;ne567
lm6       car antena
lm6402
lm6417
lm7000
lm7001
lm709
lm723
lm723-met
lm733      ua733
lm741
lm741-8pin   ua741cn
lm741met    lm741 metalen korpus
lm747
lm748
lm78l09
lm78mr05
lm78s40pc
lm7909
lm79l12
lm833n
lm8560
lnbp13a-smd
lnbp21pd    smd
lp053048    bat 3.7v / 600mah , Li-ion
lp063448    bat 3.7v / 850mah, Li-ion
lp072248    bat 3.7v / 650mah, Li-ion
lp083448    bat 3.7v / 1100 mah, Li-ion
        филтър    М
lp2950acz-5.0
lpf-302         302  hz
ls1240a
ls14250     цветни лампи с реф бр
ls2027     ta8227 лампи с реф бр
        цветни
lt-3      цветни лампи с реф.-3бр.
lt-6               .-6 .
lt-7               .-7 .
lt1085ct-5      двулент
lt80      solder gun 20-200w
            двулент
ltc-100     10sm двулент .
ltc-130     13 sm     .
ltc-165     16.5 sm     .
ltc-os130    13 sm bas
ltc-os165    16.5 sm bas
lupa+lamp
lupa-metal   metal
lw100      Radimex
lw120     Radimex
lw1200     Radimex
lw80      Radimex
m18-75
m20-75
m25      rubicon N.m25
m28lv64-201
m30-100
m34300-010sp
m34300-012sp
m34300-230sp
m34300-501sp
m34300-534sp analog m34300-532sp
m343000532sp analog m34300-534sp
m34300n4-012sp
m34300n4-624sp
m34302-712
m34302m8-617sp
m34302m8-712sp
m34302m8712
m35080
m37102m8-d41sp
m37212m6-116sp
m37220m3-150spm37220m3-160sp
m37220m3-160spm37220m3-150sp
m37222m6-b84sp
m37422v4af
m3872     m3872fnb1
m3872fnb1
m40-150
m491bb1
m494b1
m50110
m50112
m50118
m50119
m50120
m50161
m50431
m50431-101sp
m50436
m50440
m50560
m50740
m50741
m50757
m50761     m50761-692p
m50784
m50790
m51011
m51102
m51104
m51131l
m51132l
m51140
m51144
m51160
m51161
m51162
m51166
m51171
m51172
m51173
m51177
m51203
m51204
m51207
m51231
m5130
m51301
m51308
m51309
m51311
m51316bp
m51320
m51321
m5134
m51346   ix0711,x0711
m5135
m51354
m51361
m51365
m51365sp
m51371
m51381
m51387
m51389
m51390
m51393
m51393ap
m51395
m51397
m51398
m51408
m51413asp
m51438
m5144
m51496
m51498
m51501
m51513
m51514
m51516
m51518
m51521
m51522
m51523
m51535
m51542
m51543
m51544
m5155
m51601
m51660
m51712
m51720
m51721
m51721sl
m51721sl+drum =drum+m51721sl
m51725     analog cx065
m51796
m51802
m5183
m5186p
m51901
m51903
m51923
m5195
m51951
m51977
m51977p
m51978
m51978fp
m51995
m52016
m52026
m52034
m52034sp
m5218
m5218a-dip
m5218al
m5219
m5219l     line-8pin
m5219p
m5220
m5223
m5224p
m5226
m52309
m52309sp-a kit
m5230l
m52313sp
m52317
m52325
m52340
m52342sp
m52343    sp
m52343sp
m52343sp-a
m52343sp-d
m5237
m52440
m52440h
m52440s
m52472
m52472p
m52743bsp
m52770asp
m52770sp
m52777
m52777sp-a
m52777sp-b
m52778sp
m52778sp-a  52 pin
m53200
m53206
m53210
m53220
m53274
m53293
m53353
m5340
m54410
m54463
m54470
m54512
m54516
m54521
m54523
m54531
m54532
m54534
m54539
m54543
m54544
m54545
m54547
m54548
m54549
m54563
m54565
m54566
m54567p
m54572
m54641l
m54644
m54647
m54648
m54649
m54680
m54680fp-a
m54819
m54832
m54834
m54836
m54898
m56730
m56730h
m56730s
m58478
m58484
m58485p
m58487
m58653
m58655
m58657
m58658
m58659
m58659-smd  smd
m5l2708k
m6      2sa812 smd
m61260-smd
m62423fp
m62433afp  smd
m62439sp
m62446fp   двуредов
m6965    едноредов
m6m80011a       8pin
m6m80011al       8pin
m6m80021
m6m80021l  pamet
m710
m710lb1
ma1050
ma2830    **
ma2831
ma3006    авто антена
ma305    ant-jba-513
       авто антени
ma330    авто антена
ma355    антена за кола
ma355a    антена гумирана за кола
ma362    гумирана
ma410
ma414
ma7805    5V, 5A
ma7812    12V, 5A
ma7815    15V 5A
ma7824    24v,5a
maa436
maa502
maa503
maa725
mab193
mab355
mab8420p-c047
mab8441p-t020 Механика за касетофон
mac97-4    triac, 0.6a, 200v
        магнетрон М
mach      магнетрон
mag-m24fb-210a        24FB-210A
magnetr.2m210m магнит
magnetr.2m226
magnit
magnit big   magnit za kola
        масажор
mas1008
masagor
max202cpe
max232
max232cwe-smd
max232nsr-smd
max232smd
max233
max3232cpe   аудио касета мин
maxell-180   video
maxim             90
mb-103ct    Boshman k-t
mb-103ct-f   filt
mb-103ct-mid  midle
mb-103ct-t   tweeter
        к т гобор     филт
mb-103ct-w   woofer
mb-83ct     - 6    .+2   . Boshman
mb-c03ct    Boshman k-t
mb254     25A 400V
mb352     35A 200V
mb354     35A 400V
mb3712
mb3713
mb3715
mb3722
mb3730     mb
mb3731
mb3732
mb3756
mb3759
mb4204
mb84070
mb88202
mb88301
mb88303
mb88305
mb88401
mb8844
mb88501
mb88511
mb88525
mba810-bg   analog tba810; =a270
mba810as
mbc13916    smd
mbr1060    shotky;10a 60V
mbr20200ct   si-di,dual,schottky,200v,20a
mbr4045    dual shotki
mc-fbc-006-01
mc-fbm-003
mc1309p
mc1310     mc1310
mc1327
mc1330p
mc1350
mc1364p
mc1377p
mc1391e    ca1391e, lm1391e
mc14000
mc14014
mc14025
mc14049
mc14070
mc1413bp    =uln2003;ba12003
mc1437
mc144111
mc145026p
mc145027
mc145028dw smd
mc145028p
mc14538    =tc4538
mc14543    =tc4543
mc1496
mc33063avp
mc33067p
mc33269t
mc3357
mc3361
mc3362
mc3371-smd
mc34063    dc/dc convertor
mc34063a-smd dc/dc convertor
mc34063eb   dc/dc converter
mc34119p
mc44001p
mc44002p
mc44131p
mc44140p
mc44602
mc44602p
mc44602p2
mc44603
mc44603ap
mc44603p
mc44604
mc44604p    Mot
mc44605p
mc44608p
mc44608p40
mc44608p75
mc44802
mc4558-smd
mc68hc705c8cp
mc7805
mc7805-smd   7805r
mc7805f
mc7806
mc7807
mc7808
mc7809
mc7809p
mc7810
mc7812
mc7812f
mc7815
mc7818
mc7820
mc7824
mc78L05
mc78L07
mc78L10
mc78l05
mc78l08
mc78l09
mc78l12
mc78l18
mc78l56     stab 5.6v , 0.1a
mc78lr05    =78lr05
mc78m05
mc78m06
mc78m09
mc78m10
mc78m18
mc78m20
mc78mr05    =lm78mr05
mc78n05
mc78n07
mc78n09
mc78n10
mc78n15
mc78n20
mc78n24
mc78r05     4pin
mc78r08     4pin
mc78r09     iso
mc78r12     4pin
mc78s24
mc7905
mc7905f
mc7906
mc7908
mc7909
mc7910
mc7912
mc7915
mc7918
mc7920t
mc7924
mc79l05
mc79l12
mc79m05
mc79m15
mc79m24
mca600
mca660
mcr100-8     50Hz-Thy,0.5a,600v,Tc=67c
mcr22-6     Thy, discharge, 1.5a, 400v
         средночестотен
mcr22-8     Thy, discharge, 1.5a, 600v
mcx532
mcz3001d
md1802fx     =st1802fx
md1803dfx    =st1803dfx
md2102      2sd2499;2sd5072
md2103      n-p-n+di; 6a,1500v = 2sd2499
mda2020     =tda2020
mda2061     eeprom,128x8bit,memory,mda2062
mda2062     ?kp1628
mda2062-bg
mda3505     analog tda3505
mda3510     analog tda3510
mda3530
mda4555     =tda4555
mdc-004     svhs-4pin
mdc-005     svhs-5pin
         безжични слушалки
mdc-008     svhs-8pin
         слушалки
mdr-007               + fm
mdr-1142v
mdr-201v-sony
mdr-210lp-sony
mdr-301v-sony
mdr-6000     => mdr-sy900
mdr-6100     tapi
         слушалки тапи
mdr-666     2.5 mm
mdr-735
mdr-745     Sony
mdr-748
       слушалки с микрофон

mdr-750
mdr-777    Sony
mdr-800    тапи
mdr-801    слушалки
mdr-802    тапи
mdr-804    без микрофон
mdr-806
mdr-808
mdr-888    tapi
mdr-896    tapi микрофон
       без
mdr-908    sony + mic
mdr-908-mic
mdr-a-30   headphone+mic
mdr-boli
mdr-cd-028  ~~mdr-908за компютър с микроф
       слушалки
mdr-cd206   слушалки тапи
mdr-comp                     .
mdr-ds833
mdr-e1007   tapi
       слушалки
mdr-e111   Sony
       слушалки
mdr-e180
mdr-e200         Sony
mdr-e311   tapi
mdr-e503   tapi
mdr-e522   tapi
mdr-e88    tapi
mdr-e992   tapi
mdr-eb-5   tapi, 2.5st+3.5st
mdr-er-k6m  =mdr-908
       без микрофон
mdr-et19   tapi
mdr-hp350
mdr-iphone
mdr-jth338  wireless
mdr-jy501
mdr-k9/10   tapi
mdr-konig   cmp-headset10
mdr-konig-1  cmp-headset 1
mdr-konig-4  cmp-headset 4
mdr-lg    безжични слушалки с    радио
mdr-lux
mdr-mh2001             fm
mdr-phil   Philips
mdr-q033     с микрофон
mdr-q66
mdr-rc806   Rio
       слушалки без микрофон
mdr-sk615
mdr-sk741
mdr-sk830   for Ipod
mdr-sl-501  =>mdr-900
mdr-sm302
mdr-sq73   tapi
mdr-sq78   tapi long
        безжични слушалки с радио
mdr-sq78c   tapi short
mdr-sx010
mdr-sx067   мини с микрофон
mdr-sy900mv  =>mdr-6000микрофон
        слушалки с
mdr-tj161
mdr-tj163       с микрофон
mdr-tse928   Sony tapi
mdr-wl002   Weile
        слушалки с микрофон
mdr-wl051
mdr-wl360   единична слушалка микрофон
mdr-wl510
mdr-yh-381   слушалки за компютър +
mdr-yh-mv4   Yihao
mdr-ysomc   слушалки
mdr165     слушалки
mdr802     слушалки
mdr806     слушалка с микрофон
mdr991
mdt-th22at   механика за авто касетофон
mea2901    Механика акай двоина авторев
mech-auto   механизъм за
mech-autorev  Механика за акай единична .
mech-cd           CD
         ханика акай единична
mech-crd-467           -
        механика за автокасет
mech-crd-468  Me
        Механика за
mech-p113               . PHi
mech-philips        Philips платка
        Механика с мотор без
mech-wolkmen Механика с мотор и платка
mech1     механика двойна
mech2     механика реверсивна за кола
mech3     механика малка
mech4     мегафон
mech5
megaphon-dh-10
mem card-ps1
mem card-ps2             голяма
mem card-sd  1024 Mb
mem-cf-256   Compact flash 256Mb
mem-m2-1gb
mem-m2-2gb
mem-m2-512mb
mem-mmc-1g
mem-mmc-512 512Mb
        m
mem-mmc-mob1gb obile 1Gb
        m
mem-mmc-mob512 obile 512Mb
mem-sd-1024m sd-card-1024 Mb
mem-sd-256m  sd-card-256 Mb
mem-sd-2gb
mem-sd-4gb
mem-sd-512m  sd-card-512 Mb
mem-sd-mic-1gb micro 1 Gb
mem-sd-mic-2gb
mem-sd-mic-4gb
mem-sd-mic-512  micro 512Mb
mem-sd-mic-8gb
mem-sd-mini-1g  1024 Gb
mem-sd-mini-2g  2 Gb
mem-st-mic-512
mem-stic-1gb   Pro duo
mem-stic-256m
mem-stic-2gb
mem-stic-4gb
mem-stic-512mb
mem-xd-1gb
membrana
mgx-10nt     Megavox 10"
mgx-12nt     Megavox 12"
mgx-430     Megavox 10 sm
mgx-530     Megavox 13 sm
mgx-938v     Megavox 6x9
mgx-940s     Megavox 6x9
mgx-gx4599    10sm
mgx-gx5399    13 sm
mgx-gx630-5str  megavox 10
mgx-gx6899    16sm 3way
mgx-gx9699    6x9
mgx-mg-172xl   megavox 6
mgx-mgt5836   13 sm
mgx-mgt6836   16 sm
mgx-mgt9836   6x9
mgx-mgx10sy   10" 350w
mgx-mgx12sy   12" 400w
mgx-mgx250pb   10" 500w
mgx-mgx332sr   8 sm 2 way 180w
mgx-mgx442sr   10 sm red
         високочестотни к т
mgx-mgx5036   13 sm 3 way + grill
mgx-mtw100sg            -
mgx-mx100st   10 sm 3 way 150w
mgx-mx102st   10 sm 2 way 160w
mgx-mx103st   10 cm 3 way 160w
mgx-mx12trs   megavox w
mgx-mx132st   13 sm 2 way 220w
mgx-mx133st   13 sm 3 way 220w
mgx-mx162st   16 sm 2 way 280w
mgx-mx163st   16 sm 3 way 300w
mgx-mx4520sp   10 sm 2 way 100w
mgx-mx463st   elipsa Golf - 3 way 200w
mgx-mx5520sp   13 sm 2 way 180w лято шаси
mgx-mx573st   3 way 250w elipsa 140mmx190mm
mgx-mx6530sp   16 sm 3 way 280w
mgx-mx6930sp   6x9 3 way 400w
mgx-mx694st      3 way 400w
         6x9двуканален
mgx-mx964st   6x9 3 way 400w
mgx-mxe12p    12"
mgx-mxr10d    10" 550w
mgx-mxr12d    12" 800w
mgx-mxr8d    8"
mgx-mxw10b    10" 600w
mgx-mxw12b    12" 850w
mhb193
mhm-5002     tweeter
mhm-5005     tweeter
mhp1072
mht-100     tweeter
         к т бр
mht-102     tweeter
mht-106      - 2
         Кварц .tweeter
mht-116     tweeter
         Кварц
mhz-10         10.000
mhz-12         12.000
mhz-14.31818   Кварц
mhz-16.00    16.00 Mhz
mhz-17.73       17.734475
mhz-18.432    кварц
mhz-20.250.000
mhz-27      Кварц 27.000
mhz-3.579545
mhz-3.58         3.58 2 pin
mhz-3.582068
mhz-32.768-big  кварц
mhz-32.768-sma
mhz-4         4.000
         микрофон за комп малък
mhz-40.000    м фон бр безжичен
mic-211     безжичен микрофон.
mic-at-306    -  2
         микрофон .за ревер безжичен
mic-at-309
mic-at668    микрофон жичен
mic-biema-sm1  Biema
         микрофон жичен
mic-cf1301    жичен микрофон
mic-cf1302    жичен микрофон
mic-cf1332    микрофон бр к т безж
mic-cf1335d   безжичен проф
mic-cf200            . -   .
         микрофон - 2 бр к т ж безж
mic-cf203    микрофон жичен. и безжичен
mic-cf204         -2 .    .+
         микрофон жичен и- безжичен .
mic-cf205    безжичен микрофон
mic-cf206
mic-dm-309
mic-hq-mic15   HQ-MIC15 жичен и безжичен
         микрофон
mic-hq-mic40   HQ-MIC40   безжичен
mic-hs308
mic-le-son-101  LE-SON-101LT
mic-m58     m58 wire ключ
         стойка
mic-m80+trans
mic-mh35a    +    +
         жичен микрофон
mic-ms-008    Prof stand YD-MS-008 ARGENINE
mic-od31k
         микрофон за комп
         м фон за
mic-pc-48              .
mic-pc-er-m1    -    PC
mic-pc-hq-mic3  HQ CMP-MIC3
mic-pc-mini   flexible
mic-pc-pj70   mic for pc PJ-70
mic-pc-sc182   микрофон за компютър
mic-pc-sm100   mic pc
mic-pc-sm80   микрофон за лаптоп
mic-pc-sm8000  mic pc
mic-pc-tdm-pc1  микрофон за комп
mic-pc-tm-5
mic-pc-tn10   жичен микрофон .
mic-pc-xlx-a8
mic-shur            SHUR
         конферентен микрофон на стойка
mic-shur-sm58  жичен
mic-sm-88    жичен микрофон
mic-sm-888
mic-sm338
mic-sm58-wirel  жични wg-58
         sm-58 Iмини
mic-sm58-wirii  sm-58 II
mic-sot     жичен -микрофон
mic-tavan     бр к т безжичен
mic-tyt      бр к т безжични
mic-vk-3328   2 . -и безжичен
         жичен
mic-vk-3368   2 . -
         брошка
mic-wg-307    микрофон за   копче
mic-wirles-101
mic-wl-100m          pc +
         микрофон за комп
mic-wl-200m   два мик к т безжични
mic-wl-300m            .
mic-wm306b       . -
         жичен микрофон
mic-yd-8136
mic-yd-8558
mic.cab1
mic.cab2
mic.cab2-or
mic.cab2-r
mic.cab3     микрофонен кабел моно
mic.cab4     микрофон за телефон
mic.cabel    микрофон за телефон малък
mic1       Микрофон за телефон
mic2                 -
microfon
microfon cond
microphone
mip0254
mip163
mip164
mip2c1-7pin
mip2c1mp
mip2c2-7pin
mip2c4-7pin
mip2e3dmy
mip2e4dmp-7pin
mip2e5dmy    top227y
mip2h2
mip3e3smy
mip3e4my
mir6710     сплитер
mirs-101-3+led  sw
mis-2w
mj1000      si-n-darl-di,nf/s-l,60v,8a,90w
mj11015     Si-P-Darl+Di,S-L,120v,30a;200w
mj11016     si-n-darl+di,s-l,120/120v,30a
mj11032g     si-n-darl+di,120v,50a,300w
mj11033     si-p-darl+di,120v,50a,300w,
mj15003     si-n,nf/s-l,140/140v,20a,250w
mj15003-or
mj15004
mj15004-or
mj15024
mj15025     mj15026
mj15025g
mj15026     mj15015,2sc2608
mj15027     si-p,nf/s-l,200/200v,16a,250w
mj2955      si-p,nf/s-l,100v,15a,150w>4mhz
mj802      si-n,nf/sl,100v,30a,200w,>2mhz
mj900      si-p-darl-di,nf/s-l,60v,8a,90w
mje13001     kse13001
mje13003a    si-n,700/400v,1.5a,40w,10mhz
mje13005     si-n,s-reg,700/400v,4a,75w
mje13005f    iso
mje13007     but56a,but54,buv56,buf644
mje13009     =mje13008,buf654,buv66a
mje15032     si-n,nf-l,250/250v,8a,50w,
mje15033     si-p,nf-l,25/250v,8a,50w
mje18008     si-n,220v~smps,lo-drive,8a
mje2955t     si-p,nf/s-l,70v,10a,90w,>2mhz
mje3055t     si-n,nf/s-l,70v,10a,90w,>2mhz
mje340      si-n,300v,0.5a,>6mhz,b>1500
mje350      2sa1156,2sa1775
mjf18004     220~smps,lo-driwe,1000/450v,5a
mjf18006
mjf18008     220~smps,lo-drive,1000/450v
mjw16212     Si-n,Mon-HA,1500/650v,10a,150w
mkf3007     RCA plug
ml4800cp
mm-2xg      Boshman k-t tweeter
mm-8x      Boshman k-t tweeter
mm1111
mm1111-smd
mm1623x
mm2a       Boshman tweeter
mn1219
mn1220
mn1225
mn1228
mn1280
mn1381      ?kia7042 reset
mn1402
mn1405
mn1435
mn1455
mn1455ava
mn1455ayb
mn15245     SAY-1
mn152451gwa
mn152810ttc3
mn152811tbs
mn15283
mn15823
mn1620k     2sb1620
mn1871681tlk
mn2488k     si-n-darl,l,200v,12a,130w
mn3004
mn3007
mn4011b
mn4013
mn4021
mn41256
mn4528
mn6025
mn6030
mn6061
mn6168via
mn6740
mn67481
moc3020
moc3021
moc3043     optron =moc3063
moc3063     600V
mod-samsung   RF modulator Samsung
         мини секачки
modulator    RF modulator
         магнит
moler             Moler
money det-mag  +
         проверка на банкноти
money det-mini
money detector  ел мотор
mosa94
mot-citdt91200   .
motor 12vl    el.motor 12v L
         двускоростен
motor 12vr    el.motor 12v R
motor 12vr-ds
motor 6vl
motor 6vr
motor 9vl    el.motor 9v L
motor 9vr    el.motor 9v R
        двускоростен

motor 9vr-ds  ел мотор за сешоар
motor dvd
motor sesh    .
motor-3v    Motor 3v wolk
motor-cam-big 3030c / 220v
motor-cam-mini
motor-canon  motor canon 13.2v
motor-dvd-3.0v
motor-dvd-5.9p pullet
motor-dvd-5.9v
mouse
mouse game
mouse optical безжична мишка
mouse wir-2.4g 2.4ghz
mouse wireless    мишка за пръст
mouse+sp
mouse-finger  USB оптична мишка
mouse-opt+zah
mouse-opt-ch  USB оптична мишка
mouse-opt-ibm
mouse-opt-ps2 PS2
mouse-opt-wire mouse optical wireless
mouse-pad   mause pad music + 4 port usb
mouse-prestig wereless 6btn
mouse-ps2+usb разтеглив
mouse-usb-moto Mototech 301;323;58
        безжична мишка малка
mouse-usb-retr безжична мишка голяма
mouse-w-6
mouse-w-7
mouse-wer-mini mouse optic wireless mini
mp0-100
mp00-75
mp1-150
mp1410es    smd; =act4060sh;
mp1583dn-smd 8pin
mp1620k    si-p-darl,l,200v,12a,130w,
mp3+flash128mb
mp3-128mb
mp3-1gb
mp3-1gb-ch
mp3-256mb
mp3-2gb
mp3-2gb-ch
mp3-512mb
mp3-512mb-ch
mp3-ipod-1gb
mp3-sony    512k
mp3-vcd-190j  disk-vcd;mp3+rc+rc+mdr+adap
mp4      256mb
mp4+cam-512mb 1.3 mpix
mp4+camera   2 mpix
mp4+mem    1Gb mp4 + karta
mp4-1024mb
mp4-1gb
mp4-1gb+game
mp4-1gb-ch
mp4-256mb
mp4-512mb
mp4-512mb+game camera+game
        мез камера
mp4-psp    2gb PMP
mp4-x-900-512m
mpr-4600
mpsa14     si-n-darl,0.5a,30v,0.625w,
mpsa42     comp mpsa92;si-n,vid,300/300v;
mpsa44     =ksp44;Si-N,vid,500/400v,0.3a
mpsa92     comp mpsa42;si-p;vid,300/300v
mpsa94     si-n,vid,400/400v;0.3a;0.625w
mpsw45a    si-n-darl,uni,60v,1a,1w,>100mh
mr4020
mr4030
mr4040     междинно честотен усилвател
mr6710
mrc1687
mrs-202a    6a,250v on/on 6pin
mrs-203    3a,250v on/off/on 6pin
mrs-203-3   sw
mrs-2103a   250v, 6a, on/off/on 6pin
ms118     tester
ms18      tester
ms318     tester
        високочестотен
ms58      tester
msg109
msm510     средночестотен говорител
msm5816
msm610                   car
msp3400c-pp-c6
msp3410d
msp3410d-b4 64 64pin
        високочест
msp3410d-c5 64 64pin
        високочест
msq110     високочест.
msq122           /
        високочестотни
msq133           .
msq155     висок в кутии за кола
msq237
msq512        .
        високочестотен говорител
msq513     tweeter
        високочестотни
msq808     високочестотен
msq815
msq826
msq844
msq855     високочест
msq866     високочестотни
msq902           .
msq905
         високочестотен
         високочестотен
mst205      високочест
mst229
mst237             .
mst248      4 omh
mst35012
mst3523     br Golf
mst35230     golf цена за брой
mst35231
mst35233     golf
mst4001
mst4128
mst4230
mst4231
mst4253
mst4280     k-t
mst46129        елипси
mst46203
mst46252     Golf елипса продажба к т бр
mst46280     golf k-t
mst46360     golf -   ,     - -2
mst5001
mst5028     13sm k-t
mst5029
mst5030     13sm k-t
mst5128     к т но продажба на брой
mst5233
mst5252      -
mst5280         брой без решетка
mst5329
mst5606     13sm,     ,
mst6360     k-t
mst65355
mst65400
mst69366     6x9
mst69455     6x9
mst69460     6x9
msw-11-250v5a  on/on
msw-22-125/250
msw1005s
msw1033
msw1040
msw1043
msw1044
msw1052
msw1057         черен
msw1088
msw1240     12"
msw1247
msw1251
msw1252     двуканален бас
msw1257
msw1266
       двуканел

msw1267         300w
msw1288
msw6540
msw8005    8
msw8052    двуканален бас
msw8057     бели
msw8067      бели
msx20622   8" син
msx25622   10" бели
msx30604   12"
msx30622   12"
mt-fus    40a
       клема
mt105
mt107     държ за бушон
mt110     държач за бушон без бушон
mt114       .
       държач
mt115             /
       двоен държач за бушон   /
mt115+fuse      +fuse
       сини капаче без кабел
mt115x2    държач бушон с капаче
mt116       +
       без капаче кабел държач бушон
mt117     държач бушон без кабел
mt118          +
       държач дисплей -
mt119
mt6029        +
         черен     -fus-60a
mtb30n06   (mtp30n06)
mtc25702   10"
mtc36909   15"
mtd20n03hdl  smd,n-ch,LogL,20a,30v,35 momh
       влагомер
mtp30n06   mos-n-fet,fredfet,logl,60v,30a
       влагомер термометър
mtr hc-520  термометър
mtr htc-1   влагомер+ терм
mtr jt-300        dig
mtr jt-303       +
       дву позиционни .ключета
mts-201    sw
mts101
mts202
mts203    switch
mts315    8 omh
mts4005    10sm
mts5005    13 sm
multi sprai  sprei
       магнетрон
mur1620ct   si-d,dual,2x8a,200v;gl/s-l
mw-mag5
mw6882    speaker
mw6885    speaker
mx-hp15    моно жак малък
mx0842a    моно жак   мм метал
mx1       люче за капаче
mx10          2.5
mx100     k        TV..
mx1006    jak 3x1.1-mx1006
mx1007
         сонди за мултицет

mx103      сонди лукс
mx103-hq     сонди за мултицет с крокодил
mx104
mx105
mx1069      svhs/1rca - 1.5 mtr.
mx1069-10    svhs/1rca-10 mtr.
mx1069-10-ch   svhs/rca 10m
mx1069-5     svhs/1rca-5 mtr. конденз
             чинча с
mx1069-5-2    svhs-2rca - 5m с конденз
             чинча
mx1069-lux/1.5  SVHS/2 чинча-с конденз.-1.5m
mx1069-lux/10  SVHS/2     -     .-10m
mx1069-lux/5   SVHS/2
         жак петица   -     .- 5m
mx1069-lux3   женска за m
         svha/rca 3 кабел
mx108      кабел чинч на  букса
mx108-fm     женска букса петица за панел
mx1098             TV
         стерео жак малък
mx124      ж чинч   преход
mx13
mx130        .   /BNC
mx131      bnc-fm/rca-fm мъжко мъжко
mx132      bnc fm/f-con fm мъжко женско
mx136      m/m rf adaptor      /
                женско женско
mx137      m/f rf adaptor     /
         стерео жак малък метален
mx138      f/f rf adaptorзлатен /
         стерео жак
mx14       пре од малък голям стерео жак
mx14-gold
mx140        x     -
         преход от голям към малък жак
mx140-metal   3.5 st.socket/6.5 st.plug-met
         чичн ж моно жак м     мм
mx141
mx145      ж ка ст./букса кабел. - 6.5
mx149      bnc/bnc socket
         коаксиална букса мъжка
mx15       -   .   -
mx151      бели ТВ букси      rf dlx
mx151-l     L
         коаксиална букса женска
mx151-white   женска тв букса
mx152                   rf dlx
mx152-l          .   L
         женска метална букса
mx153      rf male metalженска червена
         коакс букса
mx154      женска букса     rf
mx155         .
         коаксиална букса женска
mx155-lux        L
           букса   TV
mx156                   L-type
mx158      BNC букса
mx158-bg     ст б са за панел
mx158-l     BNC-L кабел метал
         ст б са
mx15a        . -
mx16        . -
mx16-gold    st.socket gold 3.5mm
         чинч златен тъмен
mx160      RCA gold tipe
mx160-lux    женки чинч за кабел златен
mx160a
mx160a-lux
mx163      car antena plug
        букса автоантена
mx163a     car antena plug
mx163a-lux   банан щекер
mx167      цена за комплект  бр
mx167-gold   бели и жълтиgold
mx167-lux    банан щекер   -2 .
mx167-metal
mx168
mx169      BNC plug cab
        женска коаксиална за панел
mx16a      stereo socket metal
        женска букса за панел
mx174      мъжка букса за панел
mx175         мъжка за панел rf
mx176      женска букса за панел rf
mx177      TV-rf    ,
mx178                 rf
mx180      BNC fm panel
mx180-bg    букса за радиостанции
mx182      BNC-fm/panel
        балон трансформатор
mx183
mx187                  300-75ohm
mx187-lux    адаптори    ома
mx189      моно жак 2.5mm
        stere plug златен
mx190           300
        сплитер двойка пластмасов
mx1a      сплитер тройка пластмасов
mx205      моно жак    мм
mx205a     сплитер два телевизора
mx21      скарт чинча 2.5    вход преход
mx210      скарт чинча       златен
mx211         /3    +Svhs
        метален преход скарт
mx211a        /3    +Svhs-
           чинч женск скарт м скарт
mx211s      скарт ж чинча      /svhs+3rca
mx212      svhs+
        закранващ  / кабел .    + .
mx213      3    +3 .     +svhs-sw
mx217      женски захр за панел
mx217-ch    ch
mx217-fm          .
mx217-grey
mx217-lux    захр каб    м
mx217-lux/1m      черен без накраиник
mx217/2.5    сив .  . 2.5
mx217b     2x0.75- позиции
mx217c     чинч жак стерео   мм
mx219      switch 3
mx220        /      3.5
mx221      2RCA to 2RSA,1,5m
mx221-1-1    1 rca/1rca video 1.5 m
mx221-lux/1.5  2rca /2rca - 1.5m
mx221-lux/10  2rca/2rca - 10 m
mx221-lux/15
mx221-lux/2   2m 2rca/2rca black
mx221-lux/2.5
mx221-lux/3   3m 2rca/2rca black
mx221-lux/5
mx221-lux/5/30  30284 black
mx221/10     2rca/2rca - 10m
mx221/15     2rca/2rca 15 m
mx221/3     2rca/2rca - 3m
mx221/5     2rca/2rca - 5m
         кабел видео телевизор
mx222      rf/f - cable
mx223      кабел
mx223-ch
mx223-gold        TV-VCR gold
mx223-white   видео телевизор  м
mx223/2.5    white 2.5m
         видео телевизор
mx223/3        /     -3
mx223a      муфа /
mx224      rf male/male
           нектор разклонител
mx259               за панел
mx260       конектор /
         f-ko
mx262      f-conector fm -
mx263      f
mx263-crimp
mx263-gold    дълги
mx263-guma
mx263-long
mx263-rg59    трипътник    м ж
mx265      f-conector rg11
mx287            bnc-1 ./2
         щипки за акумулатор .
mx288      1bnc-fm/2bnc-fm
         Комплект щипки    а
mx294                  SE
         среден размер крокодил 52 k-t
mx294-50             50
mx294m      чинч мъжки
mx313      leaf switch long
mx38
mx385      3pin mike plug
mx385-l     канон м за панел
mx385-lux    kanon m kux
mx385a          .
mx386      3pin mikeза панел
         канон ж soket
mx386-l
mx386a         .
         чинч женски
mx38a      женска моно букса за панел
mx39       женски чинч за панел
mx4       женски за панел златен чинч
mx41
mx41-gold
mx41-l      букси за тон колони
mx415      BNC socket cabl
mx43       преход за тунер
mx431            букса round
         push button switch м ж
         преход
mx436
mx446          TV     ./2
         сплитер тройка с2кабел .
mx47       sony dc/big
mx475
          букса за колони

mx48       L-
         чинч м чинч м
mx48-fm-cab
mx508          ./    .
mx539      rca plug/f-socket на конектор
         женска ТВ букса
mx541      rf plug / f-socket adaptor
mx541a      преход м чинч жF-
mx542      rf socket/f-conect
         преход ж чинч чинча ж
mx545      преход-1ж.чинч /2м .чинча
mx545a          1 .    -2   .
mx545b          1 .    /2 .
mx558      2rca socket/1st. plug 6..6
mx56       two way l.s. terminal
mx56/2
mx56/4      кабел петица чинча
mx56/4-big
mx561               -2
mx56a
mx592      5 din / 4 rca
mx593      5 din/ 2 rca
         двоен чинч панел женски
mx594      5 din /4 rca socket
mx60              -
mx600      5din/5din
mx604      5din/1st plug
mx604-ch
mx604-or
mx604a      5din/2st. plug
mx612      BNC/f
mx612-ch
mx612a      BNC/fm
mx629      2 RCA to 1 stereo jack3.5mm
mx629-mono
mx637      1.8m st.j 3.5 m/mм
         стерео стерео
mx637-lux/1.8
mx637/10        /   10
mx637/3     1st/1st 3m мм
         моно жак
mx637/5     1st/1st 5mметален
         моно жак
mx65       моно жак 6.5 цветни
mx67                /metal
mx67-lux          6.5
mx67-lux/metal  б са панел моно    мм
mx691      bnc socket/f spcket adaptor
mx72       -
         стерео жак голям 6.35
mx72-stereo
mx73
mx733      3rca/3rca cord
mx733-lux    3rca/3rca 1.5m blister
mx733-rgb
mx733/1.5-lux  3rca / 3rca 1.5m
mx733/3     3rca/3rca-3 m
         в блистер
mx733/3-lux
mx733/3bl-lux        3rca/3rca 3m
mx733/5     3 rca/3rca - 5 m
mx733/5-lux
mx734      4rca/4rca
mx75       st.jak 6.3 metal
mx75-rus     st.jak 6.3
         женска стерео голяма за кабел
mx79       stereo cable socket 6.3mm
mx79-metal    чинчов кабел метра
mx790      sony wokmen jak
mx797              5
mx797/1.5    2rca/2rca - 1.5m gold
mx797/2     2 rca / 2rca - 2m
mx797/3     2rca/2rca-3m
         блистер
mx797/5     2rca/2rca+remute-5m
         син и бял
mx797/5-bl    черен
mx797/5-blue   метална букса
mx797/5-ch
mx797/5-met
mx797/5-red   вакуум помпа метал
mx797/6     2rca/2rca+rc-6m
         вак помпа обикновена
mx812      вак помпа
mx812-pk       .
         Вакуум помпа     - pk
mx813        .
         щепсели
mx814      Два женски мъжки чинч кабел
mx83       захранваща за
mx875a            /1     -
mx88               mx217
mx883      svhs plug букса
mx883f      svhs -жак
         моно socket мм
mx885      svhs - 8 pin
mx9             2.5
mx92       uni dc plug adaptor
         преход
mx95       uk pl-
         мултицет
mx96           US
my-68
n10       Fuse
n15       Fuse
n20
n25       Fuse
n38       Fuse
         високочестотен
n50       2a
n731
n75       Fuse
navgo      I GO navigacia
nc-101
nc-201
nc-301
nc-303
ncp1002p
ncp1014ap06
ncp1014ap10
ncp1117     smd stab 3.3v ams1117
ncp1117-1.8v s  smd ams1117 1.8v
ncp1117-2.5v s  smd ams1117 2.5v
ncp1117-3.3v s  smd ams1117 3.3v
ncp1117-adj s  smd ams1117 adj
ncp1200ap100   1200ap100
ncp1200p40
ncp1200p60
ncp1203d60r2   smd; 206d
ncp1203p100
ncp1207-smd   1207
ncp1337 smd   p1337
ne544
ne545      lm1011,ne645,ne650,
ne5532      se5532
ne5532-smd-8pi  8pin
ne5532d-smd   16pin
ne5532n     ba15532,ka5532,njm5532,se5532
ne5534      analog tl071
ne5534-bg
ne5534n
ne555      lm 555,se555,timer,4.5v..16v
ne555-smd
ne556
ne556c
ne556n      lm 556
ne558
ne564      ne564
ne566n
ne567
ne571
ne592      8pin
ne592n-14pin
ne608
ne645      Калъф от неопрен
ne646      нагревател за поялник
neopren     букси мъжки женски
ngr       букси женски
nh401            ,
         кабелна кутия
nh402
nh517
njm2068d
njm2073
njm2073d     tda2822m; ka2209
njm2352d
njm2368m-smd
njm2904
njm386      двуредов
njm387      едноредов
njm4558d              едноредов
njm4558l
njm4558ld    =ba4558,=an4558,
njm4559
njm4560-smd
njm4560d
njm4560m-smd
njm4562
njm4565d
njm4580d
njm4580l     op-ic,dual,lo-noise,+-22v
njm4580m-smd   поялници
nju7313al
nk-40l           40w
nk14m      2x1mm
nk14r      ton.cabel
nk16m      speaker wire meter 2x0.5mm
nk16r      speaker wire 2xo.5mm roll
         кабел за говорители
nk18m      2x0.4
nk18r                 2x0.35mm
nk20m      speaker wire meter
nk20r      speaker wire 2x0.5mm roll
         батериа
nn5198k     батериа
nokia 2110    батерия 2110
nokia 3210    батерия 3210
nokia 6110    батерия 6110,5110
nokia 8110        8110
nokia 8810        8810
nokia8210    bat nokia8210
nt107
ntr-nj3fp    st3.5-socket
nvm3060
nvm3060tvpod11
nw100
nw120
obektiv-12mm   for camera jk-2100, jk-2616
         обектив за камера
obektiv-16mm   for camera jk-2100, jk-2616
         обектив за камера
obektiv-4mm
obektiv-6mm   обектив за камера
obektiv-6mm-mi  mini    осветление мм
obektiv-8mm           автофокус
obektiv-cmd061  cmd0612ir-      6
                автофокус
obektiv-pt0412  pt0412nb-4mm автофокус
obektiv-pt0612  pt0612nb-6mm
obektiv-pt0812  pt0812nb-8mm
oc26       Ge-P;40V;3.5A;12.5W; =ad149
oec1007
oec9009
on4213      but56
         оптична муфа
on4959      bu508awсплитер
         оптичен
opt-mufa
opt-spliter
optima-150s
optima-60    jvc
optima-63    cd optic JVC
optima-6s    metal-cd optic JVS
optima-6s-ch
optima-6s/150
optima-7     Jvc
         оптика за авторадио
optima-720    jvc
         тхо
optima-725               JVC
orion3714002     orion
         за волан 3714002
ot-bu01
ot-fm+blu-vol
ot-fm+bluetoo  +bluetooth
ot-fm+fla128-5  5 chan V8
ot-fm+flash128  V5
ot-fm-di+sd+rc  disp+mem-1gb+rc+sd card
ot-fm-disp-sd  +display + sd mem card
ot-fm-ipod+dis  ipod + displey
ot-fm-mp3-1gb
ot-fm-mp4-2gb
ot-fm-tfm-010  +1gb
ot-fm-tfm015   +2gb
ot-fm-tfm05
ot-fm-tfm07   +rc
ot-fm-tfm09   sd+rc+disp; FM mp3 trasmitter
ot-fm-tfm092   rc+disp+sd
ot-fm-tfm093   rc+disp+sd+1gb
ot-fm-tfm11   +1gb
ot-fm-tfm12
ot-fm-tfm13   +2gb
ot-fm-tfm15   !not mem
ot-fm-thu-0140  Thunder ft 0140
         без памет
ot-fm-thunder  Thunder ft 0120
ot-fm-v6
ot-fm03
ot-fm03b
ot-fm06
ot-fm06+rc
ot-fm07+rc    black
ot-fm08
ot-fm09
ot-fm09+rc
ot-fm16
ot-fm16+rc
ot-fm17
ov2094/21212   hr7950
ov2094/21213   hr7950
ov2094/40    hr7772;1142.5016
ov2094/41    hr7963;1142.5068;at-2078/20301
ox-583      Telstar 13sm+tweeter+filt
oz960g
oz9938gn
oz9rragn
p-clima
p-megatel    програмируемо
p-minitel    програматор на
p-smarty-1
p-smarty-kit            p-smarty-1
p-supertel
p-unitel   Saba,Sanio,Rex-Seleco
p0102    50Hz-Thi, 0.5a, 200v
p103     OR
p10n60b
p11n60
p11n90    fqa11n90, 18-
p11p06-smd  =fqu11p06
p12n60    fqpf12n60
p13m60
p13n10    fqp13n10
p13n60
p13n80    fqa13n80
p13nk80zfp  stp13nk80zfp
p140nf55   140a;550v mos-n-fet
p1501    OR
p1507    OR
p1518    OR
p1520    OR
p1523y    OR
p1535    rc ir 9338
p1537    OR
p1539y    Daewoo OR
p1543y    OR
p1545y    OR
p1546    rc ir 9289
p1547    OR
p1553y    OR
p1555    OR
p1555y    OR
p1560    rc ir 9178
p1561    OR
p1567y    OR
p1571    rc ir 9310
p1576y    OR
p1583    OR
p1586    OR
p1588    rc ir 8917
p1589    rc ir 8612
p1594y    OR
p1596    OR
p1596y    OR
p1597    OR
p1601y    OR
p1605    OR
p1608    OR
p1609    OR
p1611    OR
p1613    OR
p1614    OR
p1616    OR
p1617y    OR
p1618y  OR
p1619   rc ir 8962
p1620   OR
p1621y  OR
p1623   OR
p1624y  OR
p1627y  OR
p1636   OR
p1638y  OR
p1641   OR
p1642   OR
p1643   OR
p1646y  OR
p1649   OR
p1650   OR
p1651   OR
p1653y  OR
p1654   OR
p1655y  OR
p1658y  4aa4u1t0032Sanyo
p1660   rc ir 9250
p1661   OR
p1664   OR
p1665   OR
p1666   OR
p1667   rc ir 9432
p1669   OR
p1670   OR
p1672y  OR
p1673   OR
p1674   OR
p1676y  OR
p1679y  OR
p1683y  OR
p1685   OR
p1689   OR
p1690y  OR
p1691y  OR
p1692   OR
p1694   rc ir 9641
p1694y  OR
p1695y  OR
p1696   OR
p1698   rc g1084
p1698y  rc g1133pesa
p1699   OR
p16ne06  OR
p1702   OR
p1703   OR
p1704   OR
p1707   OR
p1707y  OR
p1708y  OR
p1709  OR
p1761  OR
p1764  OR
p1771  OR
p1776  OR
p1791y  OR
p1792  OR
p1793  OR
p1794  OR
p1795  OR
p1797  OR
p1798  OR
p1799  rc g1085
p1801  OR
p1803  OR
p1812  OR
p1821  OR
p1823  OR
p1827y  OR
p1830y  OR
p1832  OR
p1834  OR
p1836  OR
p1837  OR
p1841  OR
p20n03  mtd20n03hdl
p20n60
p215   OR
p2152  OR
p2196  OR
p2500y  OR
p3008  OR
p3013  OR
p3014  OR Nokia
p3016  OR
p3017  OR
p3023  OR
p3026y  OR
p3027y  OR
p3033  OR
p3044  OR
p3046  OR
p3050  OR
p30n60  IGBT; ixgh30n60,50a,600v
p32n50  spw32n50c3; 32A,560V,0.11ohm
p3n60
p3na60
p4001  OR
p4009  OR
p4012  OR
p4013  OR
p4016    OR
p4020    OR
p4022    rc ir 8931
p4023    OR
p4024    OR
p4025    OR
p4039    OR
p4046    OR
p4050    OR
p4051    OR
p4052    OR
p4058    =rc funai+txt
p4059
p4061
p4064
p4065
p4066    rc ir 9328
p4079
p4083
p4084
p4089
p4094
p40n10   mos-n-fet,40a,100v; 0.040 Ohm
p40n60   IGBT; 40a,600v g40n60b3
p4106
p4108
p4118
p4136
p4138    3f140038450/szm137m3
p4139    rc rm-887 - Sony
p4143
p4152    =p824
p4159
p4179
p4180
p4182
p4183
p4187
p4188
p4189
p4190
p4194
p4201
p4210
p4n60
p4na80   mos-n-fet,4a,800w,110w
p4na80fp  stp4na80fp,mos-n-fet,4a,800w
p4nb80fp  stp4nb80fp, mos-n-fet,4a,800v
p4nk60zpf
p4nk80zfp  iso
p500    1000v, 5a
p550
p570       =rc funai mk6
p590
p5n90      v-mos, n-fet, 5a, 900v
p5n90-iso
p600       1000v, 6a
p60nf06     =irf2807
p6n60
p6n60af     fqpf6n60c
p6n60fi
p6n80      fqp6n80
p6n90zpf     6nk90zpf
p6na60
p6nk60zfp    iso
p70n06
p70n06-smd
p75nf7      mos-n-fet, 75a, 70v, 17-
p75nf75     mos-n-fet, 80a, 75v stp75nf75
p7n60b      iso
p7n80-iso    fqpf7n80c
p7n90
p7nb60fp     npn,n-fet,600v,4.1a,40w,iso
p80nf55     80a, 55v,0.005 om/
p815
p824       =p4152
p826
p830
p836y
p83c055bbp/173
p840
p8n60
p8n60-iso    fqpf8n60c;7.5s,600v,mos-n-fet
p8n80      17-
p909y
p9n20d-smd    smd; irfrp9n20d; 9.4A;200V
p9n60a
p9n65      irfb9n65
p9nk60z
pa0016
pa3005      analog an7188
pa3029      ha13151
paf-2958m
paf-d2902f    38.9k Rus
paf-f1303m
paf-g1962
paf-k2951m
paf-k2955
paf-k2958m
paf-k2960m
paf-k2985m    стерео
paf-k6257
paf-sb5302
paf-tcf1303
paint-zoom
pal002      tda7394
pal003      tda7384a
pal005      la4743b
pal006a
pal007a     Pioneer,=pal007b, tda7560
panel case
panel decor
panel roadstar  кърпи за лаптоп
panel sun
paper dust
park 4-sensor
park 6-sensors
park 8-sensors
park-c608     senzor
         4 сензора в огледало
park-mir-4sens
park-mir-6sens      -
         6 огледало
         с
park-mir-8sens  8 sensor
park-mirror         ;"Volkano"
         система запаркиране
park-mirror-ch  силиконова паста грес
parking sensor  силикон паста спринцовка
pasta gres             ,
pasta long    паста за .запояване
pasta tinol
pasta-blue    паста за запояване ZD-170
pasta-france   паста жълта
pasta-lotfett
pasta-wel
pbs-11b     sw
pbs-13b     sw
pbs-26b     sw
pbs-28b     sw starter
         ключе червено
pbs-33b     off/on бутон мм
         ключ
pbs11      бутон
pbs20             8
pbs202      захр букса
pc-000      fn/panel metal
         захр букса
pc-001      захр.букса 2.1/2.5x5.5x30
pc-002        .   2.5x5.5x30
pc-003        .   2.1/2.5x5.5x35
pc-003-1fm/5m  1 fm / 5m for camera
pc-003-ch
pc-003-fm+cab  захр б са панел
pc-003-fm-cab
pc-003-fm-pan      -
         захр.букса
pc-003fm-pan-m  metal 2.1x5.5
pc-004        .   2.5x5.5x35
pc-004-fm    for panel
pc-004-fm-cab
pc-004-l-cab   L+cabel
pc-004fm-pan-m  metal 2.5x5.5
pc-005
pc-006      3.5x1.3x9mm dc plug
pc-006-or
pc-007      pc-003+kabel
pc-008
pc-009      кабел захр букса
pc-010      pc-003 fm panel
         най малката дупка
pc-013         +   .   Sony
pc-14        -
pc111
pc113
pc120
pc120fb
pc123
pc814
pc817      =pc123
pca05c59     dw370m4
pca84c440o-401
pca84c440p-401
pca84c640019
pca84c640030   ina84c640-rus
pca84c640p-030  ina84c640-rus
pca84c640p/019
pca84c641524   ctv322s v1.2
pca84c641p-010  spk113-1
pca84c641p-252  ctv322s v2.1
pca84c841p/076  ctv350s-v2.1
pca84c844p-200
pca84c844p-208
pcb       kls-ee32ci-m; 6632l-0211a
pcb-gp032    pcb inv.board gp032
pcb-sh20lp721a  pcb inv.board sh20lp721a
pcb-v089144102  pcb inv.board v089144.122
pcd-3055     +adap
pcd8572
pcf8570p
pcf8574p
pcf8581
pcf8582e-2
pcf8583p-phi
pcf8594     държач за
pcm56p      държач за
pda-holder20        mp3,gsm
         хоризонтален св син..
pda-holder30        mp3, диоди
         т синя кутия св gsm ...
pda-holder40   св кутия    .
pda-holder50   .     + .
pda-holder60    .
         штуцер
pet19-18     hr7577;1142.1175
         штуцер
pg-11      штуцер
pg-13.5     штуцер
pg-16      штуцер
pg-19
pg-21
         штуцер
         штуцер
pg-25      штуцер
pg-29      штуцер
pg-7       почистваща гъба
pg-9       тхо
pg100-2
philips2079     philips
         пред ел микрофон и грамофон
phone-kxtc2000  Panasonic KX-TC2000BK
phono box      -
pic12c508a
pic12c509a
pic12f510i    smd
pic12f675i/p
pic16c54-rci/p
pic16c57c-04/p
pic16c63a    smd
pic16f628a    пилички комплект
pic16f84a-04   шестограми
pk-108-605    зачиствачка с клипс
pk-1pk-021    клещи със зачиствачка
pk-1pk-25p    пинсети
pk-1pk066    зачиствачка зелена   мм
pk-1pk106t    зачиствачка зелена   мм
pk-3001               20-30
         поялник станция голяма
pk-3002     статив с лупа   10-20
pk-43916         - на китката
         заземяване
pk-608-391a   кит за почистване на платка
pk-608-611    дълги отверки тънки к т
pk-808-361    комб червена клещи за кабел
pk-8pk-509    часовникарски отверки-
pk-8pk-716      .
         пласткасови отверки настройка
pk-8pk2061    зелени клещи зачиствачки
pk-8pka001              -
         жълти клещи зачиствачки
pk-908-033    отверка зелена права
pk-908-313    отверки червени звезда
pk-9407     комб клещи голяма зелена
pk-9408     секачка извита     - pk
pk-9pk-051    клещи. дълги секачки
pk-9pk055    поялник станция малка
pk-9pk056    екстрактор
pk-dcd-188        -
         черна секачка
pk-exs
pk-pk5101
pl10
pl11
pl12       12mm
pl120
pl14
pl18
pl180
pl200      z-di 200v
pl22
pl4
pl5
pl6
pl7
pl8
pl9       тон колони
pl9-31      60w,8omh,45-6000hz,90db
         колела за автокас
pla62      плащане   pla62
plastic phi   монтажна платка .Philips
platil      платка едностранна
platka
platka-1              12/5
platka-13    6cm/13cm
platka-14    8cm/15cm
platka-15    12cm/13cm
         платка двустранна
platka-16    13cm/17cm
         платки с различни букси
platka-2              12/5
platka-plug   платка  тиристор
platka-smd-uni
platka-tyryst     +
platka10/12   10cm/12cm - 1.20dm2
platka11/20   11cm/20cm - 2.2dm2
platka15/20   15cm/20cm - 3dm2
platka16.5/14  16.5cm/14cm - 2.31dm2
platka45/62
platka62/92
platka8.5/12   женска букса 1.275dm2
         8.5cm/12cm - панел
platka92/120   мъжка букса панел
plug comp-f-pa
plug comp-m-pa  комп захр букса
plug-apple7.7  захр букса женска
plug-comp       .
         захр комп .букса м
plug-comp-f     .
plug-comp-m     .   .    .
plug-d
plug-dell-3p   3pin
plug-dell-7.4x  dell 7.4x5.5
plug-e
plug-f
plug-g
plug-h
plug-hp     HP
plug-hp7.4x5.5  HP 7.4x5.5
plug-i
plug-ibm-7.9   IBM 7.9
plug-j
plug-k
plug-l
plug-m
plug-n
plug-o
plug-p
plug-q
plug-sam-5.0   Samsung 5.0
plug-toshiba4p  Toshiba 4p
plug-w         говорители к т
pn4393      40v 5ma n-fet =2n4393
po1515      16 sm       -
podl.ker to220
podl.keramic
pot-100k
pot-100k+50k   сини
pot-10k
pot-1k
pot-20k
pot-250k
pot-2x100k
pot-2x10k
pot-2x47k
pot-2x50k    poten 2x50 komh
pot-2x50kb    потенциометър   К
pot-500k
pot-50k             50 ,6pin,stereo
         безкраен потенциометър
pot-50kb
pot-alps     потенциометър за автокасетофон
pot-at63100   пот за pin
         100 K 6автокасетофон с ключ
pot-auto     потенциометър
pot-auto2      .
pot-fokus            fokus 68momh
pot-fokus-100m  100momh
         Бял
pot-fokus-68m  68momh
pot-fokus2    копче голямо
pot-galet    копче малко
pot-kop     голямо лъскаво
pot-kop1     копче малко
pot-kop2
pot-kops     потенциометър с мотор
pot-lm103b    poten. lm103b
pot-motor
pot-panasoni   poten. panasonic
pot-plb50k    potencimetar pl b50k
pot-slade-10k1  10 kohm
pot-tl104c    poten. tl104c
pot-vcr100    poten.vcr 100 oma
pot-wh15-k1   potenciometar wh15-k1 50
pot.1x10
pot.2x100k          с плъзгач
pot.2x100s
pot.panas-pl   panasonic
pot.slade1x5
pot.sladex2
pq05rd11
pq05rd21
pq05rf11
pq05rf21
pq09r05
pq09rd21
pq09rf11
pq12rf1
pq12rf11
pq30rv11
pq30rv21
pr.kwazi     Pristawka kwaziparalel
pr.kwazi-ch
pr.zwuk     Pristawka zwuk
pr.zwuk nnd   с кварц
pr.zwuk-ch    Приставка звук ниска честота
pr.zwuk-new   пр звук В Търново
pr.zwuk-niska          -
pr.zwuk-v.t     .   .
pr050      Boshman tweeter
pr072
pr1025      Boshman, 10sm 2way
pr1318      Boshman, 13sm 3 way
pr3502
pr4002
pr4022      10sm k-t
pr4056
pr4072
pr4577      Boshman
pr4602
pr5412
pr5456      pr5456-537
pr5473
pr5718      Thunder
         с бели решетки
pr6013      Boshman, 16sm 3way
         с бели решетки
pr6211
pr6212
pr6256
pr6273
pr6390      Boshman
pr6900      6x9
pr6957
pr6974       бас
pr6986      6x9 k-t
pr8001      8-
pr8037      Thunder
pr9292      Boshman, 6x9 4way
         преход метров и дециметров
pra6986     6x9 антени
         за две
prehod      охладител
prehod/2     сгъстен въздух
prf-101icr/520
prf-dust/520nf  смазка
prf-tefsol520  teflon
prf-vaselin701     етикет
price labe-bgl  BGL
price labeller  mx5500+
        пробник
pristavka zv  пробна лампа
probnic         6.3v
probnic-12v   Преход на 12v
protector-sat    женско    мъжко
ps2/5          5
           мъжко PS2женско
ps2/usb     usb-    /ps2-
ps2/usb-a    usb-    /ps2-
ps2561
psd-1221    paco star sat+ant in/out
        пиезоелектрични
pst529c     reset
        пиезоелекчни
pt104
pt106             50w
pt2258
pt2262
pt2272-l4
pt2272-m4
pt2311     tda7313smd
pt2314     smd
pt2322
pt2323
pt2323-smd   smd
pt2353
pt2399
pt6315-smd
pt6523     =lc75823e
ptc funai
ptc ph2322   бобина за размагнитване
ptc philips
ptc-2pin    бобина за размагнитване
ptc-2pin-phil  white поялник
        газ за
ptc-3pin
ptc101
pump-ax108   big siz
        вак помпа
pump-ds104
pump-jl021     .
        вакуум помпа
pump-m135b   pump помпа
        вакуум
pump-zd106   вак помпа
pump-zd108k   вак помпа
pump-zd190     .
pump-zd192     .
pvr-502t
pvr-502w
pvr-502w-big  захранване
pvr-802w    cd opt Play st 2; =khm-430
        захранване
pw1230            12-3a
pw1250            12v-5a
pxr-104x    cd Philips
py-1010c    10sm
py-1310c    13cm
py-1610c    16cm
        елипса
py-3510c    8cm golf
py-aq462c        Golf 2
py-aq502c   13 sm
py-aq572c   sp Ford
py-aq603c   16 sm
qld200-06 8"  8"
qld250-06 10" 10"
        високочестотни динам
qld300-06 12" 12"
qlt4                   .
qqh0021-001
qqh0156-001  jvc
        гимички за
qsmqborsn031sm гумички за
r-5110           5110
r-8210           8210
r-smd-1.5x3mm 79-3929
r-smd-10x10mm 79-3902
r-smd-15x15mm 79-3903
r-smd-15x21mm 79-3905
r-smd-19x19mm 79-3904
r-smd-29x29mm 79-3906
r-smd-4.8x10mm 79-3908
r-smd-5.7x15mm 79-3909
r-smd-7.2x16mm 79-3910
r-smd-7.2x19mm 79-3921
r-smd-d2.5mm  79-3901
         бр к т
r-smd-d4.4mm  79-3907
         бр к т
r-zd-409-10mm 2 бр. к-т
r-zd-409-15mm 2 бр. к-т
r-zd-409-20mm 2 бр. к-т
r-zd-409-2mm  2 бр. к-т
r-zd-409-30mm 2 бр. к-т
r-zd-409-3mm  по .брой
        2   -
r-zd-409-5mm  2 . -
        квадратен ремък
r-zd-509-ht-2   1
        зареждаща батерия
r1       плоски ремъци
r14r20panas
r2       трилентов см
r2430     Boshman, 10sm 3way
r2630           16
r2k      150v
r2kn      140v,1a,
r2ky      120v, 1a,
        ремъци за видео
r2m      130v-zdiod
        накрайник за поялник
r3       фрикции
r30w
r4
r40w      soldering iron bit long life
        видео ролки
r43      Panasonic k-t поялник бг
        накрайник за
r5       накрайник за поялник
r50-bg     Накрайник за поялник - .
r50-philips  куха
r50w                    50 w
r50w-empty
r50w-wel
         комплекти за видео
r55       Panasonik k-t
r6
r60w       soldering iron bit long life60
r65       радиатор k-t
         Panasonikмалък
radar      antiradar среден
         радиатор
radiator1    радиатор голям
radiator2
radiator3
radio-aj28    bat+usb
radio-al-101   bat+usb
radio-bs-100
radio-cm-1111  radio+clock
radio-hd-b2   bat+usb
radio-icf26
radio-kk9    mini
radio-lt-2008
radio-md-v13   +bat+rc+clock+usb
radio-md9393
radio-su-63   fm+sd+usb+rc+bat+play
radio-xb-622
radio-xb602c
rae-0113z
rae-0150     no ic
         без инт схема
rae0111z     cd optic
rae0142-n-ic       .
rae0142-w-ic   Panas with IC
rae0150+mech
rae0152     cd optic = rae0150 Panasonic
rae0152z
rae111z
rc 0762078030
rc 076l052040  Orion
rc 076l067090  Orion
rc 076l067110  Orion
rc 076l070040  Orion
rc 076l076010  Orion
rc 076l078030  Orion
rc 076l078070  orion
rc 076l078090  Orion
rc 076m012100  Orion
rc 076robr020  Orion
rc 105-188h   Goldstar
rc 105-207h
rc 105-209c   lg
rc 105-210a   Lg/Goldstar
rc 105-210e   Lg
rc 105-210j   Lg
rc 105-210j-or
rc 105-212c   cb-29120x/ lg67...009k
rc 105-214u
rc 105-224f   Lg
rc 105-224f-or  Lg
rc 105-224p/c
rc 105-230a
rc 105-230d
rc 105-230f   GoldStar
rc 105-230m
rc 1avou10b008  sanyo 1avou10b00800
rc 1avou10b019  1avou10b01900
rc 243-592c   vcr daewoo
rc 3f140033330
rc 3f140033470  =p1709
rc 3f140034092
rc 3f140034141  Samsung
rc 3f140034162  Samsung
rc 3f140034470  =rc 3f140038470
rc 3f140034781  Samsung
rc 3f140034843  Samsung
rc 3f140034900  Samsung
rc 3f140034901
rc 3f140034981
rc 3f140034982
rc 3f140034b90  90 ch
rc 3f140035321
rc 3f140037040  =aa5910012;3f140037041;220;280
rc 3f140038091  Samsung;92;93;450
rc 3f140038092  samsung;91;93;450
rc 3f140038093  Samsung;91;92;450
rc 3f140038242  Samsung
rc 3f140038321  Samsung
rc 3f140038450  Samsung
rc 3f140038470  =rc 3f140034470
rc 3f140048170  samsung
rc 4aautt032tx  Sanyo
rc 6174v00126h
rc 6710900001j  lg
rc 6710900010j  lg
rc 6710cdal01g  LG dvd
rc 6710t-17j-c  6710t00017j ch
rc 6710t00017j  lg
rc 6710v-138ch  6710v00138c-ch
rc 6710v-141wc  6710v00141w
rc 6710v-91a-c  6710v00091a-ch
rc 6710v00007a  Lg
rc 6710v00007b  Lg
rc 6710v00007d  LG
rc 6710v00008a  LG
rc 6710v00009k  lg
rc 6710v00017e  Lg
rc 6710v00017f
rc 6710v00028s  lg
rc 6710v00044h
rc 6710v00044m
rc 6710v00044n
rc 6710v00044r
rc 6710v00070a  Lg
rc 6710v00070b  Lg
rc 6710v00077u  lg
rc 6710v00077v  Lg =112d
rc 6710v00083d  Lg
rc 6710v00088a  lg
rc 6710v00090a  Lg
rc 6710v00090d
rc 6710v00091a
rc 6710v00091z  lg
rc 6710v00112d  = 6710v00077v
rc 6710v00112p
rc 6710v00112q  6710v00112p
rc 6710v00112v  не работи
rc 6710v00124d
rc 6710v00124e
rc 6710v00124v  =6710v0091a
rc 6710v00126f  LCD
rc 6710v00126h  CRT; =6710v00070a
rc 6710v00126n  LCD
rc 6710v00138c  lg
rc 6710v00138e  lg
rc 6710v00138n  lg
rc 6710v00138p  6710v00151e
rc 6710v00141w  lg
rc 6710v00151e  6710v00138
rc 6710v0070as  6710v00070a- Sogo
rc 6710v90010j  6710v900010j
rc 6711r1n077c  = rclg-dvd/s /dcy503ciq
rc 6711r1p037c  jvc
rc 6711r2p029c  LG
rc aa5900242a  rc mf5900242a
rc aa5900370b  =aa5900312b,332
rc aa5900382a  ~~bn5900555a; bn5900609a
rc aa5900399d
rc aa5900401c
rc aa590104n-o  orig
rc aa59100014w  Samsung
rc aa5910006n  Samsung
rc aa59100075k  Samsung
rc aa59100094p  samsung
rc aa59100094v  samsung
rc aa59100104a  Samsung
rc aa59100104b  samsung
rc aa59100104c  Samsung
rc aa59100104d  Samsung
rc aa59100104e  =aa59...104d
rc aa59100104j  =aa59...104d
rc aa59100104k  Samsung
rc aa59100104n  ss59.. 198g; 104a
rc aa59100107c  Samsung
rc aa59100110h  samsung
rc aa59100116a
rc aa59100116b  samsung
rc aa59100116o  aa59100116b-ori
rc aa59100128d  samsung=aa59-00116b
rc aa5910012d  3f140037-041 p4138
rc aa5910014r  =aa5910081f?
rc aa59100198g  =104n
rc aa59100312a  Samsung
rc aa5910031q  Samsung = aa5910081f
rc aa59100326  samsung
rc aa5910032w  samsung
rc aa59100332a  Samsung
rc aa59100345a  Samsung
rc aa59100357a  Samsung
rc aa5910075k  Samsung
rc aa5910076m  samsung
rc aa5910076p  or Samsung
rc aa5910081f  Samsung = aa5910031q
rc aa5910095v  Samsung
rc aa59101169g  Samsung dvd ; tv
rc aa5910116a
rc aa5910129c  Samsung
rc air ac-m622  Mitsubishi ac-m622e
rc air ac-s626  Panasonic ac-s626e
rc air d611e   uni klima
rc air haier   yr-h06 Haier
rc air-elite   =air Osaka
rc air-kt-6058  uni klima
rc air-kt-ft01  uni Fujitsu
rc air-kt-lg01  uni LG
rc air-kt-lg02  uni LG
rc airc js2880  uni klima
rc airc k100e  klima uni
rc airc k100em  klima uni
rc airc k2088e
rc airc kt100e  klima uni
rc airc kt108q  klima uni
rc airc kt109e  за климатик
rc airc kt208m  klima uni
rc airc lg           LG;6711a20028g
rc airc-zp1200  klima uni
rc aiwa 6as12  Aiwa
rc aiwa t520   Aiwa
rc aiwa tc1410
rc aiwa2002   /conel/ = frc1031s; p4039
rc ak rc-51a-c  Ch p2152
rc ak rc-v7a-c  ch
rc ak rs-s167  akai
rc ak-rc-0095  akai
rc akai n1a   Akai
rc akai n2a   Akai
rc akai n2a-ch
rc akai n5a   akai
rc akai rc-51a  =p2152; =rc akai 2152
rc akai rc-61c  Akai
rc akai rc-v7a
rc akai rc2152  = rc51a
rc akai rcv250  Akai
rc akai rcz101  akai
rc akb3037-806  akb30377806-ch
rc akb30377806  lg
rc akb30588001  LG-tv,dvd,vcr,audio,cable,stb
rc akb32559903  lg
rc akira
rc akira-ch
rc akira-or
rc alt-lcd-326  frc2091
rc alt/daew/ne  Beko/Daewoo/Neo LCD Y10187
rc altua20.2ch  Beko
rc altuc-plaz  Beka,Altus plazma
rc altus+dvd   altus-new
rc altus-12.5  Sang
rc altus-cmm3  Beko plazma CMM3
rc altus-lcd
rc altus-lcd-c  Ch
rc altus-new   grey = rc altus+dvd
rc altus12.1   BEKO
         ВЕКО
rc altus12.3   Beko
rc altus12.4
rc altus14.1   Beko
rc altus14.1mi  mini
rc altus16.9   =12.5=14.1
rc altus20.2   BEKO
rc am2000 airn  Lgклиматик
rc amstrad    Funai
          климатик
rc ar-db5    rc климатик
rc arh-202    rc
         универсално
rc arh-403    rc
rc av-10
rc ayco     AYCO
rc beco 12.1   Beco
rc beco 14.1   Beco
rc beko     Beko
rc beko14.1-or
rc blaupunkt   car
rc bn59-539a-c  bn59-00539a/CH; bn5900611a
rc bn5900471a  Samsung tv
rc bn5900488a  ~~bn5900471a
rc bn5900507a
rc bn5900539a  Samsung; bn5900611a
rc bn5900555a  =aa5900382a;bn5900609a
rc bn5900609a  Samsung;aa5900382a;bn5900555a
rc bn5900611a  tv,dvd Samsung; bn5900539a
rc bn5900619a
rc bn5900676a  Samsung LCD
rc bn5900690a  Samsung LCD
rc bulsat-or   Bulsatkom or
rc bulsatcom   uni
rc bulsatcom 1  rc033
rc bulsatcom 2  deltaline
rc bulsatcom 3
rc bulstacom 2
rc cle-862a   Hitachi
rc cle-865a
rc cle-865b   p1661 ?
rc cle-876g/f
rc cle-878
rc cle-878a
rc cle-886
rc cle-891    Hitaci
rc cle-898    Hitachi
rc cle-900    Hitachi
rc cle-908    Hitachi
rc cle-922a-lc  lcd
rc cle-924a
rc cle-967    Hitachi
rc clu-4374a   Hitachi lcd
rc crown     Crown
rc crystal 1   p1594; saa3004p;csb400
rc crystal 2   saa1293-2
rc ct833     frc5692;vest 2043/2243;ct90040
rc ct841     Toshiba, frc5692, Vestel 2043
rc ct865     ct884
rc ct874     Toshiba 8002
rc ct884
rc ct90040    Toshiba; vestel 2243;ct841
rc ct90045    Toshiba
rc ct90046    Toshiba
rc ct90062    Toshiba
rc ct90101    =frc5692
rc ct90119    Toshiba
rc ct90142
rc ct90163    Toshiba
rc ct90256    Toshiba
rc ct90258    Toshiba
rc ct90298    Toshiba
rc ct9199
rc ct9340
rc ct9396    Toshiba
rc ct9430
rc ct9507
rc ct9640
rc ct9712
rc ct9731
rc ct9736    Toshiba
rc ct9782    Toshiba
rc ct9843    Toshiba
rc ct9859    Toshiba
rc ct9880 pip  PIP
rc ct9881
rc ct9914-or   toshiba
rc ct9922    Toshiba
rc ct9922-or
rc ct9969    toshiba
rc ct9992    ct9881
rc cu-dv030   pioneer
rc cu-ht007   Pioneer Pion-007
rc cu-vsa030   pioneer
rc cu-xr039   Pioneer audio
             за волан
rc cxb4284    rc car Pioneer
rc cxb9202    Pioneer
rc cxc3173    rc pioneer car audio
rc cyberclick  univers
rc d02407a1132  Samsung LCD
rc dvd-crown   dvd crown
rc dvd-d266   sang/elite/home theatre
rc dvd-d312   sang
rc dvd-dh-38   sang
rc dvd-dp-633  sang
rc dvd-dv1000d  elit dv-1000hd
rc dvd-frc1061
rc dvd-frc8039
rc dvd-ht-810u  elit ht810usb=pv1000
rc dvd-lmi-1   бронзово
rc dvd-philips  dvd Philips
rc dvd-plus
rc dvd-pv-333  elite
rc dvd-pv-374x  Elite ; frc8066
rc dvd-pv-399x  elite pv-399x/377x new
rc dvd-pv-400  elite dvd pv-400usb new
rc dvd-r301e   Elit pv-370x;pv366;pv371;pv377
rc dvd-r302   Elite DHT-793
rc dvd-sang   divx-010/388/k291
rc dvd-sogo
rc dvd-tevion  Tevion dvd
rc dvd-vestel  dvd Vestel
rc dvd-vp308
rc dvdse-r0089  ->se-r0008 Toshiba dvd
rc dvu-1389   Sang
rc ek-2001    Universum FK1050a/p1596/
rc electron   8 ch - p103
rc eli-pros-or  elit-prosuny/schneider m35/m36
rc eli-prosuny  Elite-prosuny
rc elit-1409   frc1409
rc elit-14es36  =linea-ch;rc show
rc elit-14f05t  =linea-or
rc elit-bt0183  Elite
rc elit-dvd
rc elit-dvd933  Elite dvd
rc elit-hap-ch  Elit Happy
rc elit-happy  dvd Elit =frc5011
rc elit-ht-555
rc elit-jx9301  dvd Elit
rc elit-slim   hyundai;crown->CS21S500US
rc elit1     Elit 1
rc elite     =uni-elite ,Elite
rc elite-2161  Elite
rc elite21es66  Elite
rc eur501300   p4159
rc eur501310   Panasonic
rc eur501320   Panasonic
rc eur501380   Pan 2180
rc eur50702
rc eur50703   =eur50708 ; tc21l1r
rc eur50708   Panasonic
rc eur50711
rc eur50752   =eur50756
rc eur50756   p1823
rc eur511200   Panasonic = eur511224
rc eur511200-1  100Hz = eur511257
rc eur511220   = eur511224 100 Hz
rc eur511220ch  100 Hz
rc eur511224   100 Hz
rc eur511257   = 100 hz
rc eur511268   =eur51920
rc eur511300   tx-21jt1p
rc eur511310   eur 51973
rc eur511851   tnq-8e-461
rc eur51244   tnq2636/2637
rc eur51902   Panasonic
rc eur51913   =eur51971
rc eur51914   Panasonic
rc eur51923   =eur511268
rc eur51971   OR! =51913
rc eur51973
rc eur51975
rc eur51977
rc eur641550
rc eur641951
rc eur643804   Panasonic
rc eur643852
rc eur644344
rc eur644660   Panasonic
rc eur644666
rc eur644970
rc eur646463
rc eur7502x40  Technics
rc eur7628010
rc eur7628030r  =eur511310
rc eur7635040  or;=eur511268
rc eur7651090  =eur511300
rc eur7651120  LCD Viera Panasonic
rc eur7662y10  Panasonic
rc eur7702040  Technics
rc eur7702kea  Panasonic
rc eur7722x20  or
rc eur7737z60  tv lcd Viera   за вграждане
rc ex-2001    Universum FK1050a ; p567
rc f0083     remote TV system/
rc fb214vpt   Siemens
rc finlux    = rc phil-new
rc frc-neo-dvd  tv+dvd conel
rc frc0013
rc frc0112
rc frc0155    r-55g10 Daewoo
rc frc0183    Elit
rc frc1031s   =aiwa2002; p4039
rc frc113
rc frc1182    2562,2966,2962,2166,2162,1439
rc frc1183    neo;54d5;50j2;ykf51n...
rc frc1409    =linea or; Elite;Hyundai
rc frc2001    tv PCM
rc frc2089    conel
rc frc2161    Elit
rc frc2180    neo 2988,2588,2188,2159
rc frc2302    Funai lcd a2004
rc frc2491    tv 1400 tx
rc frc4084    Nokia
rc frc4088    Teletech
rc frc5011    rc elit prosun
rc frc5651    Universum
rc frc5680    Hitachi cle-921
rc frc5692    Toshiba-Vestel 2043/ct884toshi
rc frc5693    rc linea 21clock
rc frc7141s   aiwa,sansui
rc frc7782    akai
rc frc8046
rc frc909    p909;p1690;p2041
rc frc9163    neo tv+dvd ht450dt
rc frc9246    Neo tf-3201 LCD
rc frc9340    =elite-slim; crown; hyundai
rc frc9363    r-55h11 Daewoo
rc frc9368    =rc gj210; LCD Sharp
rc frc9417    Funai LCD NF019RD;model:2006
rc frc9426    rc e-150
rc fu-lcdnf019  Conel Funai LCD nf019rd
rc funai japan  ori
rc funai mk6   Funai; p570
rc funai tv/vc  Funai TV + VCR
rc funai txt   Funai+txt p4058
rc g0599pe
rc g0602cesa   p1698
rc g0610ge
rc g0756     Sharp
rc g0817pesa
rc g0824
rc g0826
rc g0833ce    p1698
rc g0833pesa   p1698
rc g0859pesa
rc g0942pesa   p1698
rc g1031ge
rc g1035pesa
rc g1046pesa
rc g1046pesa-o  TV+VCR/vt-1418m,vt-2118m/Sharp
rc g1050bmsa   p1827 sharp
rc g1051bmsa   Sharp ; p1698
rc g1059     =g1060 bez txt; p1827
rc g1060-ch   p1827
rc g1060bmsa   p1827
rc g1061sa    Sharp
rc g1069     p1698
rc g1070sa
rc g1071-ch   Sharp p1827
rc g1071sa
rc g1077pe
rc g1084     p1698
rc g1085     p1799
rc g1095     Sharp
rc g1133pesa   Sharp , p1698y
rc g1135
rc g1135-or
rc g1169pa
rc g1169pe
rc g1169pesa   Sharp
rc g1182
rc g1196ge
rc g1231cesa   sharp
rc g1256cesa   Sharp
rc g1342sa    p1698
rc g1342sa-or
rc go602cesa   p1698
rc grc5680    Hitachi cle-921
rc grd-50    roadstar
rc grundig
rc haie htr024  Haier
rc hess     rc-52g3; rc-52z6
rc htr-024    HAIER
rc hydfsr-0072  nobel
rc hyf-30a    Haier
rc hyund/el-lc  LCD Hyunday/Elite
rc hyundai    hyundai, elit tv-14es36
rc hyundai-lcd
rc ia2rc Nakai  Nakamichi
rc ir 8365    16 ch.
rc ir 8612    p1589
rc ir 8917    p1588
rc ir 8931    p4022
rc ir 8962    p1619
rc ir 9106    akai vs23
rc ir 9178    p1560
rc ir 9206    video
rc ir 9250    p1660
rc ir 9289    p1546
rc ir 9310    p1571
rc ir 9328    p4066
rc ir 9338    p1535
rc ir 9367
rc ir 9432    p1667+store
rc ir 9641    p1694
rc ir 9747
rc jvc-mbr    Jvc lp20303-008 ori
rc jvc-rk29   for car
rc jvs-univers  qd-jc101
rc kd-29     55p9;54z4,5y29
rc kenwood-car  ca-r66
rc kex1d-c47   neo
rc kex2d-c10
rc kky267    rc frc1182
rc klima-uni
rc kt200a    rc klima
rc ktn      KTN
rc lcd hitachi  Hitachi LCD
rc lcd neo/eli  Neo,Elit,Vestel,Seg
rc lcd9900.03  uni vcr
rc lcd9902.03  uni vcr
rc lg aircon   rc klima Lg
rc lg akb32273  LG AKB 32273713 - conel frc
rc lg dvd/l   lg long
rc lg dvd/s   lg short /6711r1n077c
rc lg p018c   lg
rc lg p031d   lg
rc lg p038f   lg
rc lg white me  altus 14.1
rc lg105-230m  Lg
rc lg6710v0004  rc
rc lg6710v0007  6710v0007a
rc lg6710v0008  6710v0008a
rc lg6710v0017  lg6710v00017e
rc lg6710v007k  6710..017h/e/f/g /no txt
rc lg6710v009k
rc lg671v0001e  Lg
rc lifetec    =rc funai mk6 mod:9651
rc linea     =129c;=elit-14es36; rc show
rc linea-notxt
rc linea-or   3pin; =elit-14f05t
rc linea-ves01  Linea/Neo Ves-01
rc matsui 2107  Matsui
rc mb-3/4rc   Nakamichi
rc mb100     Thomson
rc mcv100    Thomson
rc metz-uni   tv/dvd
rc mf5900242a  =aa59..312
rc mf5900298a
rc mitsubishi  TV
rc mkj30036802  mkj30036802=6710900010j;091;
rc mkj3917-805  mkj39170805-ch
rc mkj42519615  LG
rc n2qajb00025  Panasonic
rc n2qajb00039  Panasonic dvd
rc n2qajb00051  Panasonic dvd
rc n2qajb00069  Panasonic dvd
rc n2qajb00094  Panasonic
rc n2qayb00241  N2QAYB000241 Panasonic
rc n2qayb00250  pan home teatre
rc n2qayz00003  Panasonic
rc neo kk-y250  Neo kk-y250e
rc neo kk-y267  Neo
rc neo kky-261
rc neo kky-265
rc neo+dvd    ht450dt tv+dvd frc9163
rc neo-723    black
rc neo-725    Neo
rc neo-black   Neo
rc neo-hyf10   Neo
rc neo-kk-y181  konka
rc neo-kk-y229
rc neo-kk-y233
rc neo-kk-y254
rc neo-kk-y80
rc neo-lt-5w63
rc neo-np51
rc neo-rc01   Neo
rc neo-ykf-51f  Neo
rc neo-ykf-51n  Neo
rc neo-ykf-51p  Neo
rc neo-ykf-51q  Neo
rc neo-ykf33b  vest 2040
rc neo-ykf79pc  = linea-or
rc neta     Neta
rc neta/troya  Neta/ Troya
rc nippon    tv ; Elit
rc nippon6392  Nipp0n 6392usb
rc nippon7500  7500mp3/7501usb
rc nokia 262
rc nokia-108a  Nokia/ITT =itt70
rc ot-fm     rc transmiter
      В Търново
rc p103
rc p1503  .      ?
rc p1536
rc p1543
rc p1545
rc p1547
rc p1553
rc p1567       гладко
rc p1576
rc p1594  crystal
rc p1597
rc p1601
rc p1608
rc p1609
rc p1611  VS-068G
rc p1613
rc p1614
rc p1616
rc p1617
rc p1618
rc p1619
rc p1620
rc p1621
rc p1623
rc p1624
rc p1627
rc p1630
rc p1637
rc p1638
rc p1642
rc p1643
rc p1646
rc p1648
rc p1650
rc p1651
rc p1654
rc p1655  =p1655,rc5481 - Crown
rc p1658
rc p1664
rc p1667
rc p1669
rc p1670
rc p1672
rc p1673
rc p1676
rc p1679
rc p1683
rc p1690
rc p1691
rc p1692  ozm623
rc p1695  =p1710
rc p1696
rc p1698
rc p1703
rc p1707
rc p1708  Shivaki
rc p1709
rc p1710
rc p1779
rc p1792
rc p1797
rc p1798
rc p1821  p4089 , Nokia , Universum
rc p1823
rc p1827
rc p1830
rc p1834    канално
rc p1841
rc p1909  90
rc p2008
rc p215  =p263 Beko
rc p2152  akai rc-51
rc p2196
rc p2500
rc p263  p215 Beko
rc p3013
rc p3017
rc p3026
rc p3028
rc p3033
rc p3040
rc p3046  p4052
rc p3050
rc p3051
rc p4001
rc p4005
rc p4010
rc p4013
rc p4014  Suzika
rc p4017
rc p4018
rc p4024
rc p4039  rc-tv2
rc p4049
rc p4052  =p3046
rc p4059
rc p4061  ct77fc;rm-c408;rm-c620
rc p4071
rc p4087
rc p4089  Nokia, Universum,frc4084
rc p4090
rc p4094
rc p4107  sharp
rc p4138
rc p4159     panasonic
rc p4190
rc p550
rc p552
rc p560
rc p567
rc p570     Funai
rc p571
rc p623     =p1692 not txt
rc p716
rc p815
rc p817
rc p819
rc p820
rc p821
rc p822
rc p823
rc p824
rc p825
rc p826
rc p831     =frc2087; =fb109 siemens
rc p832
rc p835
rc p908     =6vt06 Aiwa
rc p909
rc p909y     grey
rc p933
rc p937
rc p949
rc pc-usb
rc pc-usb-new
rc phil-tv/dvd  Philips
rc phil-uni
rc philips
rc philips-cd  Philips
rc pioneer
rc pioneer 007  rc cu-ht007
         дист за плейстейшън
rc pioneer-car
rc playst        .
rc prince
rc pro103
rc pro1655
rc pro1672
rc pro550
rc pro909
rc prol-ac128  Prolux/Elite 1410
         сиво
rc prolux    p832 ; tv21
rc prolux-70m
rc prolux-pt90  Prolux , Neo
rc pv-370x dvd  rc dvd-r301
rc r 46g22    Daewoo
rc r-18a04    Daewoo
rc r-18a04-or  daewoo
rc r-18a07    Daewoo
rc r-22a01    Daewoo
         малък неоригинален корпус
rc r-22a01-ch  Daewoo
rc r-22a01-min
rc r-25     Daewoo
rc r-28b03    rc r35d05; p4049 Daewoo
rc r-35d05    Daewoo
rc r-40a01    Daewoo
rc r-40a01-or  Daewoo
rc r-40a15    Daewoo
rc r-40b02    Daewoo
rc r-40b07    Daewoo
rc r-44c07    Daewoo
rc r-46f09    Daewoo
rc r-49c05    Daewoo
rc r-49c10    Daewoo
rc r-49g22    Daewoo
rc r-55h11    frc9363 Daewoo
rc r-57     Orion
rc r-9a     Daewoo
rc r56-5710   Orion
rc raduga
rc rak-sl304w  Panasonic
rc rb-120    nec
rc rb-dd1s    hit
rc rb-htar150  hitachi
rc rc-1033t   hi-sense
rc rc-12ch    Panasonic 2185
rc rc-150s    Toshiba = tp160 Grundig
rc rc-2529    Crown, Neo
rc rc-50j2    china tv hess,ayko
rc rc-52g3    hess
rc rc-52z6    =rc hess
rc rc-54d5    =55k9;tv-14es07,55k9;rc-50j2
rc rc-54h7
rc rc-54z4
rc rc-55k9    rc-54d5,54b3,5z51,05d5a
rc rc-55l7    =54d5
rc rc-55p2
rc rc-55p9    5y29;54z4,kd-29
rc rc-5w63
rc rc-5y29
rc rc-5y29-or
rc rc-5z26a   Elite
rc rc-6as01   Aiwa
rc rc-6vt01   Aiwa
rc rc-6vt05   Aiwa
rc rc-6vt06   Aiwa p908
rc rc-7as06   Aiwa
rc rc-7vt06   Aiwa
rc rc-8at05   Aiwa
          канала
          канала
rc rc-ac-103   55
rc rc-ac-550   55
rc rc-n3a    Akai
rc rc-nokia   Nokia
rc rc-pc     Creative
rc rc-phi-lcd  Philips LCD
rc rc-phi-n-mi  Philips radio mini new
rc rc-phil-new  rc190339001/01
rc rc-sf10    Philips
rc rc-t1400ke  Aiwa
rc rc-t2001ke  Aiwa
rc rc-tc141ke
rc rc-tv2    p4039; rc aiwa2002
rc rc-v22e    akai
rc rc-zas08   aiwa
rc rc-zvt09   aiwa
rc rc-zvt10   aiwa
rc rc-zvt13   aiwa
rc rc-zvt15   aiwa
rc rc-zvt16   Aiwa
rc rc0032    Sanyo-4aa4u1t0032,p1658
rc rc00770-01  Philips
rc rc0301/01   Philips smart
rc rc0405/01   Philips smart+txt
rc rc0764    Philips
rc rc0764-ch
rc rc113     55 ch. /Toshiba/
rc rc116d    Philips
rc rc1683706   Philips rm-d631
rc rc19039001  rc-phil-new
rc rc19042001  Philips
rc rc1933503   Philips rc19335003/01
rc rc2023601   Philips LCD
rc rc2143604   Philips LCD =rc334-lcd
rc rc2197    Panasonic/eur644660
rc rc221     Schnider
rc rc2491
rc rc2525    =rc2543 Philips smart big
rc rc2529/01
rc rc2543    =rc2525 Philips smart big
rc rc2591    Phl uni
rc rc2592    Phil
rc rc2835/01   Philips smart mini
rc rc334-lcd   =rc2143604 Philips
rc rc3509    Philips smart mini
rc rc5481    Crown/rc p1655 max
rc rc5536    Philips
rc rc613311   Beko/Akai
rc rc647340   Beco,p817
rc rc68     Sanyo rc700-rc69
rc rc6805
rc rc6945    Philips
rc rc700     Sanyo
rc rc700a    Sanyo
rc rc711     sanyo = rc-us0383
rc rc7151    Akira
rc rc7462    sanyo
rc rc7507/01   Philips
rc rc7507/01ch
rc rc7535    Philips
rc rc7599    Philips
rc rc7802-s   Philips
rc rc7805    Philips
rc rc7807    Philips
rc rc7809    Philips
rc rc7812
rc rc7940
rc rc7952
rc rc7953
rc rc7954
rc rc7959
rc rc8005    Thomson, Saba
rc rc8046    Conel for Roadstar
rc rc815digi   Philips
rc rc8205
rc rc8205+txt
rc rc8205-flat  Philips
rc rc8207-b   Philips
rc rc834     Saba, p1672;tv-fb1120
rc rc834m    Saba =tm36ef
rc rc8401/01   Philips
rc rc8660    Philips uni
rc rc8x03nx   Thomson uni
rc rcs820hv30  Philips
rc rct-2100   thomson; p4094;frc1085
rc rct-3004
rc rct100    =p4094;frc1085
rc rct100-or   Thomson
rc rct1000    Aiwa
rc rct2000 aiw
rc rct3000
rc rct3003    p1672
rc rct3003-or
rc rct3004    Thomson
rc rct311s
rc rct8005
rc rcv100-or
rc rd-1078e   NEC
rc rd-1083    NEC
rc rd-1109e   nec
rc rd-1109z   NEC
rc rd-1110e   NEC
rc rd-1646    NEC
rc rh6829/00   Philips
rc rm-022c-phi  uni philips
rc rm-026g-sha  uni Sharp
rc rm-108b-san  uni Sanyo
rc rm-120c-phi  uni Philips
rc rm-168m-pan  uni Panasonic
rc rm-179f-sam  uni Samsung
rc rm-191a-son  uni Sony
rc rm-515d-dae  uni Daewoo
rc rm-520m-pan  tv+dvd uni Panasonic
rc rm-530f-jvc  uni Jvc
rc rm-569c-lg  uni LG
rc rm-577b-aki  uni Akira
rc rm-605
rc rm-606    Sony
rc rm-618a-son  LCD Sony uni; rm-ed005-7-8-9..
rc rm-625f-sam  uni Samsung
rc rm-626
rc rm-649g-sha  uni LCD Sharp
rc rm-656
rc rm-656a
rc rm-677c
rc rm-687c
rc rm-689g-sha  uni Sharp LCD
rc rm-694    rm-841
rc rm-710r-jvc  uni JVC LCD
rc rm-735
rc rm-758g-sha  uni Sharp LCD
rc rm-765
rc rm-816
rc rm-821
rc rm-827s
rc rm-827t    rc
rc rm-833
rc rm-834
rc rm-836    Sony
rc rm-839
rc rm-841-ch   p1792
rc rm-841-or   Sony p1792
rc rm-841-orc  Sony p1792
rc rm-845
rc rm-849s
rc rm-849t
rc rm-857
rc rm-857a
rc rm-869
rc rm-870    Sony
rc rm-873    Sony
rc rm-883    =rm-839;=rm-886
rc rm-887    Sony/ p4139 rm-954
rc rm-934    Sony
rc rm-952
rc rm-954    rm-887
rc rm-c110
rc rm-c1100   Jvc
rc rm-c111    jvc
rc rm-c1280   Jvc
rc rm-c14g-1h  uni JVC LCD
rc rm-c1512   jvc
rc rm-c1514
rc rm-c1805   Jvc
rc rm-c1860   jvc
rc rm-c1895   =rm-c1860?
rc rm-c220    Jvc
rc rm-c220-or  Jvc
rc rm-c223    Jvc rm-c235
rc rm-c235    Jvc
rc rm-c236    Jvc
rc rm-c333
rc rm-c334    Jvc
rc rm-c348    Jvc
rc rm-c355    =>rm-c220;236;963...
rc rm-c360
rc rm-c364    =rm-c360
rc rm-c382    jvc
rc rm-c388w
rc rm-c408    Jvc p4061
rc rm-c438    rm-c498
rc rm-c447    =rm-c498
rc rm-c457
rc rm-c457-orc  Jvc
rc rm-c462
rc rm-c463
rc rm-c470
rc rm-c470-orc
rc rm-c477    rm-c498
rc rm-c495    Jvc
rc rm-c498    rm-c447; /rm-c462/
rc rm-c530
rc rm-c530-or
rc rm-c547
rc rm-c548
rc rm-c565    k-seria,av-k14t
rc rm-c601    Jvc
rc rm-c620    p4061
rc rm-c637    = rm-c333; rm-c334
rc rm-c667    r-35d05; r-28b03;?rm-c495?
rc rm-c682    =rm-c495
rc rm-c71    av-21bd5eki/ekic,..5ep/eps
rc rm-c795    rm-c110
rc rm-c85    rm-c1512;rm-c1514
rc rm-c90    Jvc
rc rm-c963    jvc
rc rm-d29m    sony
rc rm-d602-tos  uni Toshiba
rc rm-d613-sam  LCD+DVD Samsung
rc rm-d626-hit  uni Hitachi LCD
rc rm-d630-pan  uni Panasonic
rc rm-d635-sam  uni Samsung
rc rm-d646-lg  DVD LG
rc rm-d656-lg  LCD LG
rc rm-d657-lg  LG LCD
rc rm-d671-son  uni Sony LCD
rc rm-dc-51   Sony audio
rc rm-dx55    sony
rc rm-ea005   =rm-934 Sony TV
rc rm-ed005   =rm-618a-uni Sony LCD
rc rm-ed007   = rm-618a-uni
rc rm-ed009   Sony lcd
rc rm-ed011   Sony Bravia
rc rm-j70    hit;sony
rc rm-l810-lg  uni LG
rc rm-p352    receiver prog Sony
rc rm-ph07-phi  LCD Philips
rc rm-pp404   Sony
rc rm-r70    sony
rc rm-rk29    uni-car, JVC
rc rm-rxut4r   jvc
rc rm-s04a    =rm-833
rc rm-s04b    =rm-841
rc rm-s155    Sony audio
rc rm-s180    Sony audio
rc rm-s420e   Sony audio
rc rm-s455    rmt-530 audio,Sony
rc rm-s515    Sony audio
rc rm-sed3su   JVC
rc rm-sonysat  SAT Sony
rc rm-sr100   sony
rc rm-sr11av   sony
rc rm-sr210
rc rm-sr60u   uni Jvc
rc rm-sr8    Sony
rc rm-sr807   Jvc + uni
rc rm-srx6020j  jvc
rc rm-srx6500j  jvc
rc rm-srx7000j  jvc
rc rm-sv100   sony
rc rm-sv210   sony
rc rm-sv22av   sony
rc rm-sv230   sony
rc rm-sv55
rc rm-sv909s   sony
rc rm-sx417u   jvc
rc rm-tp504   rc Sony uni with displey
rc rm-u100    Sony audio/tv/vtr
rc rm-u303    sony
rc rm-u33av   sony
rc rm-v11    Sony-universal
rc rm-v305
rc rm-w100    =rm-z5401
rc rm-w103    Sony
rc rm-w105-son  LCD Sony
rc rm-x49    uni-car, SONY
rc rm-x58    SONY car audio
rc rm-y116    Sony
rc rm-y119
rc rm-y183    sony
rc rm-z5401   Sony uni; rm-w100
rc rm2000 airn  Lg
rc rmt-322a   Sony audio
rc rmt-cd55a   Sony audio
rc rmt-cdr45a  sony
rc rmt-ce75a   sony
rc rmt-cs36ad  sony
rc rmt-cu30   Sony radio cassette
rc rmt-cv25aw  Sony audio
rc rmt-czw750a  sony
rc rmt-d116p   Sony dvd
rc rmt-d120p   Sony dvd
rc rmt-d128p
rc rmt-m35a   Sony audio
rc rmt-v136a   sony
rc rmt-v153   Sony
rc rmt-v153a   Sony
rc rmt-v159d
rc rmt-v181
rc rmt-v181b
rc rmt-v181g
rc rmt-v191a   sony
rc rmt-v266   sony
rc rmt-v406    канала БГ
rc rs09m301   Neo Conel-frc
rc rsc6292    8
rc ruwido
rc ruwido-comp
rc saa3010t   Philips 90 ch.
rc salora
rc samsung2002
rc samsung2009  Samsung
rc samsung2010  cd9012-0002 , csb455
rc sang     rc beko14.1-or
rc sanyo 16chn
rc sanyo-jxmta  Sanyo
rc sat-blizoo  cabletel,evrocom,
rc sat-bo-2006  sat Botech 2006
rc sat-bo-9000  sat Botech 9000
rc sat-bul-dvr  black HD
rc sat-bul-new  black
rc sat-esp1000  Sat Especta 1000
rc sat-esp2000  sat Especta 2000; kaon
rc sat-esp2110  rc sat-itv
rc sat-h-max   sat General
rc sat-itv    ITV partner Especta-2110
rc sat-itv-phi  ITV part Philips
rc sat-pace   sat.pace
rc sat-str6500  Strong str6500
rc sat-topfiel  Topfield/Goldmaster
rc sbar20026ch
rc sharp-plazm  rc vestel plazma
rc shiv.ct9012  Shivaki p1708
rc show     =RC ELITE-14ES36;Linea-ch
rc sie fb109   Siemens ; p831
rc siemens
rc smartkit4   uni/prog
rc sogo     = rc akira /37020
rc ss-1421    crown 1421
rc ss1421    Crown 1421
rc ss2529    Crown 2529
rc svc126    Blaupunkt - tv + vcr
rc tc010     Blaupunkt
rc tcd-0186   sang tcd-0186/093
rc tcd-1389usb  sang
         сиво
rc teco g024   klima Teco
rc teletch-gry     = rc akira
rc teletech   frc4088
rc tfk sd-3   Telefunken , p832
rc thu-702/802  Thunder TLCD-702/802
rc tm36ef    saba =rc834m
rc tnq10408   Panasonic
rc tnq2636
rc tnq2637    =tnq2640
rc tnq2640    =tnq2637
rc tnq2645
rc tnq2687
rc tnq8e0460   =eur501310
rc tnq8e461-2  eur511851
rc toshiba-lcd  Toshiba
rc toshiba211
rc totanic
rc tp100     Grundig
rc tp156     Grundig
rc tp160     Grundig = rc150s /Toshiba/
rc tp621     Grundig
rc tp622     Grundig
rc tp623     Grundig
rc tp711     Grundig
rc tp715     Grundig
rc tp720     Grundig
rc tp725     Grundig
rc tp750     Grundig
rc tp751     Grundig
rc tp760     Grundig
rc tp800     Grundig
rc tp900     Grundig
rc tv-bg-uni   rc uni bg
rc tv-super-10  rc super 10", 15"
rc tv-super-7  tv 7" tft super
rc tv-super-89  tv 8", 9" super tft
rc tv502     Crown,Beko, Feniks..
rc tv510
rc uni bg
rc uni rm-016f  Samsung uni
rc uni rm-530f  Jvc uni
rc uni-22b-10
rc uni-22b-25  25 in 1
rc uni-22b15   15 in 1
rc uni-22c-6a  rc uni
rc uni-7in1   7 in 1
         обучаемо
rc uni-av10
rc uni-betty
rc uni-bg-tv
rc uni-elite
rc uni-inter   digi sat
rc uni-jumbo
rc uni-md40609
rc uni-md41169
rc uni-md41666
rc uni-md4689
rc uni-md6461
rc uni-qd-l002  QD-L002e uni learn
rc uni-rcu404
rc uni-rm-88e  uni China
rc uni-rm-905  for China TV universal
rc uni-rm230e  uni DVD
rc uni-sat
rc uni-sony   rm-z5401 uni Sony
rc uni-tcm
rc uni-unersat  Inter digi-sat universal
rc uni-w-2001
rc univ 22b7   universal
rc univ zw9808
rc univ.mak200  uni
rc univers47
rc univers51   uni
rc urc22c
rc us0383    =rc711 Sanyo
rc veq1183    panasonic
rc veq1479    Panasonic
rc veq2235m   panasonic
rc veq2249    panasonic
rc ves-lcd129s
rc ves-lcd129t
rc ves-lcd129v  LCD;Vestel;LG;Hitachi;Sanyo
rc ves-lcd129w
rc vest 2040-m  Mini Vestel 2040
rc vest 2440-o  orc
rc vest 3040-m  Mini 3040
rc vest-orion  =vest 2040;2240;2440
rc vest1940-mi  1940 mini
rc vestel 1000  universum-ft8167
rc vestel 1010
rc vestel 1030  Vestel
rc vestel 1040
rc vestel 1090
rc vestel 129t  Vestel plazma
rc vestel 1530  vest 930
rc vestel 1930  Vestel
rc vestel 1940
rc vestel 2040  Vestel
rc vestel 2043  frc5692 / Toshiba
rc vestel 2050
rc vestel 2240  Vestel
rc vestel 2243  ct90040 Toshiba
rc vestel 2340  =2240
rc vestel 2440
rc vestel 3040  =2030
rc vestel 5011
rc vestel 5013  Vestel
rc vestel 900  Vestel
rc vestel 910
rc vestel 930
rc vestel plaz  Vestel plazma;LG;Hitachi;Sanyo
rc vestel-funa
rc vm101     Hitachi
rc vs-068a    Lg
rc vs-068a-orc
rc vs-068a-ori
rc vs-068g    p1611
rc vs-068g-or  p1611
rc vs-068g-orc  p1611
rc vs-068j
rc vt-859b    toshiba
rc vxx2800    dvd-Pioneer
rc yum-x200   Yumato x200/300
rc yumato 0313  Yumato 0313 white
           климатик за вграждане
rc yumato 8500  Yumato 8500
         зареждаща батерия
rc zl-u03a    RC
rc20       два женски чинча на плочка
rc4136      четири женски чинча на плочка
rca/2
rca/4
rca019      2rca/2rca - 5m
rcd fb214vpt   SIEMENS - VCR
rcp supertel   ch
rcr-4333
rcr-4532
rd15hvf1
rd5v6      z-di 5.6v/0.5w
rd6v2      z-di 6.2v,0.5w
reader-baby
reader-cd/mmc  reader card cd/mmc
reader-micro
reader-panel
reader-sim
reader-sy-568  mini
reader-uni    reader card cd/mmc ms/mspro..
reader-uni-met  metal reader uni
         за бас каси
receiv-tav-001  Thunder
reflektor
reflektor-f100  100mm
reflektor-f45  45 mm
reflektor-f70  70 mm
reflektor1    реле
reika-20pin   реле за кола
rele-12a       12V 12 A
rele-12v-car
rele-12v-car-m
rele-12v-omron  12v, 16a
rele-12v-tds
rele-12v10a   12v 10a h200f
rele-12v10a-jz  JZC-21f
rele-12v20a-mi  acp131, NAIS
         реле
rele-12v4a    Rus
rele-16a       12V 16a
rele-220v    220v/220v
rele-24v     ритампула
rele-24v10a
rele-5v-pmk
rele-5v2a    5v, 2a за
         кабели
rele-celduc   5v
rele-cokul-12v       rele-12v-car
         реле за бойлер   а
rele-er78co10  2x10a, 12v
rele-nt90            , 40 /240v/28/14
rele-oks3a-s12  24v, omron 12a
rele-ras1215   12v, 15a
rele-ras1240   12v 40a
rele-rsa5    1a 30v dc
rele-rx1-1240  40a 12v
rele-rx1230   12v 30a/15a
rele-tds2402   24v dc
         репелент за комари мишки куче
rele12v     12v
         хлебарки
repeller               ,   ,
repeller-cockr
repeller-dog   за мишки
repeller-kurti  видео пренавивач
repeller-mouse
rew d800
rez-0.22/5w
rez-0.33/5w
rez-0.47/5w
rez-1.5k1w
rez-10omh/10w
rez-120omh/17w
rez-2.2ohm5w
rez-27omh/6w
rez-4.7ohm5w
rez-5.6ohm5w
rez-7.5omh/50w
rf mod mcu-ug3
rf modulator-a  alps
rf-1080d     10 cm /za br.
rf-1080t     10 cm 2-way /za br.
rf-1320d     13 cm /za br
rf-1349t     13 cm 2-way / za br.
rf-1512     12"
rf-1650d     16 cm /za br.
rf-1650t     16 cm 2-way /za br
rf-6985     6x9 /za k-t
rf-detector-lu  lux
rf-detector-mi  rf bug detector for mic
rft-5707     hr5707
rft-6040     hr6040
rft-6140     hr6140
rft-6141     hr6141
rft-6213     hr6213.
rft-6214     hr6214
rft-6321     hr6321
rft-7126     hr7126
rft-7127     hr7127
rft-7299     hr7299
rft-7311     hr7311
rft-7604     hr7604
rft-7839     hr7839
         коаксиаен кабел
rg47       koaks.
         коаксиален кабел    ома
rg5                 75om
rg58                 50   /pr52d
rg58-75     3c2v
rg58r      50 omh
rg59       коаксиален кабел
rg59r
rg5r
rg6+2c
rg6+4c      кабел   метри
rg6+4c-or      оплетка
rg6m       кабел rg6
rg6m/64     64
rg6r          100m
rg6r-100     100m
rg6r-305     305m
           оплетка

rg6r/64     64 -
         резачки за кабел и ламарина
rhrg3060     hyperfastза
         отверка diod,30a,400v
rico cab
rico gsm     Телефонни ericsson
               клещи
rico set     komlekt rico отверка с
         комбинирана           накр
rico-tel              Rico
rico4                    4     .
rico5      rico big 5
rico5hq
rico6      riko litle 6 секачки
rico6hq
rico7      soma jet -       7"
rifle+laser
riflescope    3-9x40прицелване
         бързо
riflescope-ch  аларма за прозорец
riflescp-fast
rl-9805
rl207      diod 2a, 1000v
         ел ролетка
rls-202-a3    250v3a on/on 6pin
         ел ролетка
roletka el     .     CP-3007
roletka-ar-841   .
roller vs9700  akai
router-514    1xwan
router-514m   5xlan
router-edimax  access point
router-linksys  Cisco spa2102
router-t-w311r  Thenda 150Mbps
router-tenw311  Tenda W311
         удължител      м
router-tp-link  TL-WR340G+ м
         удължител
rs-ec1-10m    разкл гн 1/1 10 защита
rs-ec1-5m           1/1 5
         разкл гн външен м
rs-mssp09p-1.5  разкл   +tel+lan+
            .9 гн външен м  +tv
rs-os04cp-10m      .-4 .     ,10
rs-os04cp-5m      .-4
           букси .     ,5
rs405      4A 400V
         Говорител    см бас
rs7       k-t
rsc502            13
rsd408      Нискочестотен сплитер
rsd510      tweeter dinamic double power
         високочестотни пирамид
rse-c119     високочестотни
rsg109a     средночестотен говорител
rsg252      средночестотен говорител
rsg253      средночестотен
rsg652
rsm400
rsn307m44
rsn308m24/22
rsn312h24
rsn315h42
rsn3502c-p
rsn35h1
rsn35h2
        висок

rsq824        . k-t
rst1616     16sm k-t
rst4029
rst4128     без магнит комплект
rst4255
rst4273
rst4275     10sm
rst4371
rst46128       елипса
rst46231    Golf , elipsa
rst46275    golf
rst46371
rst5029       см
rst5128
rst5275     13
rst5280     без магнит комплект
rst5371     комплект тон колони
rst5373
rst6015
rst65275
rst6936
rst69460    6x9
        говорители в кутии
rsw1043
rsx4313
ru3
ru4       стартер
ry       2sa1204 smd
s-10          philips
s-smd-29x29mm  79-3906
s1854
s2000
s2000af
s2000n
s2055
s2055a
s2055af     черно бял
s2055n     =on4998
sa300        /   TV
sa404      monitor color
sa580      monitor+camera
        безжична камера монитор ч б
sa6123     k-t=monitor+tv+camera
sa6250              +    /
sa6754     TV color /675N/
sa758      camera color
saa1006
saa1057
saa1061
saa1094
saa1124
saa1130
saa1250     saa
saa1274
saa1276
saa1293    kp1506bg3
saa1293-02
saa1293-03   kp1506bg3
saa1293-03 kp1
saa3004p
saa3007p
saa4700
saa5231
saa5243p/e
saa5243p/r
saa5246ap
saa5254p/t
saa5290zp-014
saa5290zp-044
saa5290zp-064
saa5290zp-072
saa5291ps-032p
saa5498ps/204
saa5563psm3019 saa5563ps/m3/0192
sab3013
sab3035    централно заключбане за кола
sab3037    централно заключване за кола
saca2500
saca500
saf1032    самолет с
saf1032p
samolet           rc
sas560
sas570
sas580
sas590
sas6600
sas670     Външна антена с усилвател
sas6700    вътр антена
sat-95
sat-indoor      .
sata/ide    USB за отслабване
        колан
satfinder-kit satfinder
sauna belt
sax90     захр жак
sbc037     5din-f/5din-fm-cable
        скарт скарт
sbc066     кабел.      чинч
sbc1088        /   + 2 rca
sbc1137         svhs -
        Фото приемник
sbf103     car speacer
sbx1610    Фото приемник
sbx1618    sbx1981
sbx1810
sbx1816
sbx1820
sbx1981    sbx1618
sc7313s-smd
sc75823     =lc75823e ж удължител
         скарт скарт
sc87c51ccn40   скарт кабел чинча позлатен
scart 40       /   - .
scart 42           златна -
         скарт букса +6       1.5
scart plug
scart plug-g
scart-22/0.7
scart-22/1.5
scart-22/5
scart-30     scart/vga
         скарт чинча   м позлатен
scart-37
scart-42        /6   1.5 -
scart-45     gold
scart-48/10   scart/svhs+3.5st.plug 10m
scart-48/5    scart/svhs+3.5st.plug 5m
scart-55     скарт чинча златен м
scart/2rca+svh  скарт чинча златен   м
scart/6rca/1     /6
         разклон скарт към 1
scart/6rca/2.5    /6      2.5
scart1/2     с копче .  1   2
scart1/3     разкл скарт  лукс
scart1/3-kop   разклон скарт към
scart1/3-lux     .
         Разклонител1/3
               скарт скарта
scart1/5         .   1   5
         Раклонител скарт скарта
scart57     Разклонител скарт /3
scart57a             /5
scart58       жак      /5
scartplug    захр букса
scd-014     dc
scd-018       .
scs105      speaker
sda2010
sda2010-a004
sda2010-a025
sda2023-a503
sda20561-b547
sda20563-a508
sda20563-a518
sda2112
sda2516
sda2516-2
sda2526
sda2526-5
sda2546-5    24c04
sda2586
sda3002
sda3202     tsa5511
sda3202-3    tsa5511
sda3302-5 dip
sda3302-smd
sda5222-a015
sda5231-2
sda5254-a008
sda5255-a015   =sda5255-a031
sda5255-a027   dw370m4;TXT
sda5255-a031   =sda5255-a015
sda5255-a035
sda5255-a043
sda5255-a044   dw370m4
sda5255-a045
sda5255-a049
sda5450-c47smd
sda5535-a049   cpu VESTEL sda5535-a070
sda5535-a070   непрог           прог
sda555xfl-a14
sda555xlf-a14     .=vestel19v1-a14-    .
sde2506-5    eeprom-ic,128x8bit, 8dip
sdh-104     Samsung
sdh-209b
sds20563-a508
se090
se095n
se103
se108      bnc-metal
se109      rg59 BNC-010 crimping conector
se109-bg
se109-tapa    bnc-tapa
se109/75     75omh
se110      букса за запалка за кола
se115      s1854 запалка кола
         букса
se117      букса за запалка ключ
se118              -
se118+sw             +
se118-24/12   in 24 v/ out 12v
se118-blister
se118-cab    с предпазител
se118-fm     =car-001 fm for cab
se118-lux        букса
se118-red
se118-sony    sony
se118-tv
se118-tv-ch   TV
se120      voltage error amp.
se121      3.5mm mono jack-rf socket
se125n      voltage error amp.
se130
se135       розетка за стена
se140
se144      tv
se153      1stereo plug 2rca cable
         в блистер
se153-lux/1.5
se153-lux/10bl
se153-lux/2.5
         ст жак    чинча  м лукс

se153-lux/2m    .   /2      -2
se153-lux/3m   ст жак чинча м в блистер
se153-lux/5
se153-lux/5-bl   .  /2  -5
se153-lux1.5bl  st.3.5/2rca
         ст жак чинча син мет букси
se153-lux10   ст жак чинча син мет букси
se153-met/2     .  /2  - /  .
se153-met/5     .  /2  - /  .
se153/10
se153/15
se153/3      чинча   стережак
se153/5     2rca/1stereo plug - 5 m
         м чинча ст жак ж
se154           2
         2 ж ст / м чинч
se155-lux/1.5  2     /1 .   - .
se155-lux/3   1 . /2 .
se16       dc plug 2.1/5.5mm
se167      rca2rcawire
se179      soldering tips
se180      baterry9v snap
se183      гнездоwick
         solder бушон мм
se183-lux    гнездо за бушон
se228             20
         телефонни розетки двойни
se229      тинол   грама 30mm
se258
se279           18
se279-synel
se291      horn tweeter 60w
         стоика за поялник
se292      se292/3за поялник 80w
         стойка horn tweeter
se302      стойка за поялник
se302-pk                - pk HS-88
se303                  la88 - pk
se329      kineskop plug
se334      25m/c
se335      25f/c
se336      15 pin m/c
se337      15f/c
se338      9m/c
se339      9f/c
se340      25pin housing
se341      15 pin housing кабел позлатен
         чинча чинча
se342      9 pin housing
se360      2    /2
         разкл моно
se360/5     2rca/2rca gold - 5m
se37          .
se376      6.3mm mono plug golden
se376a      mono plug L-type metal
se377      6.3mm stereo plug golden
se38       1x3.5 st.plug/2x3.5 st.socket
se38-gold    1st plug /2st socket- gold
se39       1x6.5 st.plug/2x3.5 st.socket
se40       rca m/2xst.jack 6.3 fm
se414      soldering iron40w
         преход чинч чинч
se415      soldering iron60w
         двойна муфа чинч
se42              \
         муфа чинч метална
se42/2      чинч чинч мъжки без кабел
se42a
se43         /       -
se45       stereo plug x rca socket
         малък бутон с ключ
se46       stereo plug/rca socket 3.5mm
         крокодил с
se47       крокодил
se49       крокодил pvc
se49a      гнездо за предпазител   мм
se49b
se70                   20
se70-platka   метален чинч
se70a      30mm чинч женски
         метален
se85
se85a
send-trans150  i rc
sender avd-vs2
sender-2.4g1w  2.4 GHz
sender-2.4g2w
sender-avd-vs1
sender-avl2410  Roadstar
sender-hav-tra  HAV-TRANS20
sender-hq    HQ IR-eggs2
sender-ir-02   device control IR-02
sender-medion
sender-roadsta  Roadstar sender
sender-tav-001  Thunder
sender-tevion  md41007
         обикновен
sender-utr66   сензор за движение
sender-utr91
sensor-amn3112             amn31112
sensor-pir-mot  pir motion sensor
sensor-wir-inf
senzor
set-pc      mouse+hub-reader+mic+ps2/usb
         ключ
set-pc-lux
sf-6017         250v
sf-87
sf-87-ffc
sf-88      Sanyo, 6/6w/wir
sf-90+cd mech  San
sf-91      sanyo /5-8/
sf-91+cd mech
sf-92.5(s/r)   San
sf-c93
sf-c99      Sanyo
sf-hd60
sf-hd60+mech
sf-hd62
sf-hd62+mech
sf-hd65
sf-hd65+mech
sf-hd66     оптична глава
sf-hd850
sf-p1              Sanyo
sf-p100     Sanyo 13 pin
sf-p101 5/8pin
sf-p101-16p-or
sf-p101-16pin
sf-p101n     15 pin cd optic CH
         бели
sf0467      бели
sf100      бели
sf100x2.5    свински опашки
sf100x3
sf102
sf120      свински опашки
sf120x6     black
sf140      свински опашки
sf140x2.5    бели и черни
sf150      бели
sf150x2.5    бели
sf150x3.6    черни
sf150x4     свински опашки опаковки
sf160x2.5
sf163      свински опашки
sf180      черни бели
sf200      бели
sf200x2.5    бели /
sf200x3     черни
sf200x3.5
sf200x3.6
sf200x4.8    бели
sf250      черни
sf250x3.5    черни
sf250x3.6    бели
sf250x4.8
sf250x7.2    сви опашки опаковки
sf250x8     white черни
         бели
sf263        .
         бели    -
sf280x3.6    бели /
sf300      бели
sf300x3.5    черни
sf300x4
sf300x4.8    бели
sf350x4.5
sf350x4.8    черни
sf359      bf459
sf400      цена за брой
sf400x5     white за брой
         цена
sf600x9
sf800x9
sf90       cd optic mechan San.
sf91       cd optic San.
         кварц
         кварц
sfe5.5mhz    светеща сфера
sfe6.5mhz       6.5 MHz
sfera
sfh617g
sftp
sftp-r      305m
sg264      tiristor Sony,analog sg613
sg264a
sg3524n
sg3525a
sg3525an
sg3846
sg6105d     преход
sg613      tiristor Sony,analog sg264a
sg6818           fm tv/ ?
sg6841-smd    dap02al
sg6841d
sg6841sz-smd
sg6848d
sg6848dz1    филтър еднолентов бас
sh-3-00     филт 3
         spliterбас високи
sh-619      трилентов ф р канал
sh-621           +
         филт- трилентов двуканален
sh-623      Бас филтър - 1
sh-624         .
          лентов бас филтър
sh301        лентов ф р
sh303      2
         филтър
sh304            -
         3-лентов филтър за кола
sh619      трилентов филтър за кола
sh620      2-лентов ф р
sh622      шлаух
sh623      3-
         бял     -
shlauh3     к т шуко черен
shuko-female-w  Шепсел бял
shuko-m/f-blac  -
shuko-male-wh
si1135hd
si3120f     hibrid
si4435
si4435dy     smd,p-fet,8.8a,30v,20mom
si4532ady    =irf7309;n&p-ch. 30v mosfet
si4953dy-smd   dual;mos-P-fet;4.9A;30V;53mOhm
si8100d
si9241eas    силикон пълнител голям
si9435dy     dc/dc converter,p-ch logl 8pin
         силикон пълнител малък
silk1
silk2
sim-card-008
sim-card-3018
sim-mic     gsm bug
sim107      =c68225y
sim135
sim135-2     c69607y
         сирени
sim135-2a    =c69539y
sirena
sk18751
sk18752
sk3050c
sk3050r     разклонител скарт
sk3875      amp sony
         разклонител скарт
skart1/2     скенер двоен    1:2
skart1/5     скенер комплект   1:5
skener-2
skener-kt
skype-pho
skype-pho+disp  +displ
         Съраунд активен
sla4061     слюда подложка
sls-538     слюда подложка
sluda sot93       -
sluda to220       -
sm16jz47     thy;16A/600V
sm205      tmp47c634n-2472
sma-001     sma
sma-002     sma
sma-003     sma
sma-004     sma
sma-005     sma
sma-006     sma
sma-007     sma f/m bnc
sma-008     sma
sma-009     sma
         смазка за мех техн вазелин
sma-011     sma
         силиконова смазка
smazka            .-  .
smazka-silk
smdled-blue
smh502      високочестотен
smh505      За кинескоп
smh506
smk1527
smm105
smm201n
smr40000c
smr40200
smr40200+his01  smr40200+his0169
smr40200c
smr40200kit   China
smr60000         ключе
smr70000             ел ролетка д
smts-101     2 way,
         разклонител за ток
smvd-4in1    =bn-mfd01 detec .     +
sn1284      Интегрални схеми
sn2028      Интегрални схеми
sn7400                sn
sn7402                sn
         Интегрални схеми
         Интегрални схеми
sn7405      Интегрални схеми sn
sn7408      Интегрални схеми sn
sn7410              sn
sn74107              sn
sn74112     Интегрални схеми
sn74122     Интегрални схеми
sn74123     Интегрални схеми sn
sn74132     Интегрални схеми sn
sn7416      Интегрални схеми sn
sn74166     Интегрална схема sn
sn7417      Интегрални схеми sn
sn74193     Интегрални схеми sn74193
sn7421      Интегрални схеми sn
sn7427      Интегрални схеми sn
sn74279     Интегрални схеми sn
sn7428      Интегрални схеми sn
sn7433      Интегрални схеми sn
sn7437      Интегрални схеми sn
sn7447      Интегрални схеми sn
sn74624     Интегрални схеми sn
sn7464      Интегрални схеми sn
sn74645     Интегрални схеми sn
sn74693     Интегрални схеми sn
sn7474      Интегрални схеми sn
sn75461     Интегрални схеми sn
sn76001     Интегрални схеми sn
sn76007     Интегрални схеми sn
sn76115     Интегрални схеми sn
sn76514              sn
sn76666     Интегрални схеми sn
sn76670     антена външна
sn76760              sn
sna883      антена външна
sna893      antena
sna950      ка обувка
snd8761     каб обувка
snd8762      .
         каб обувка
snd8763     каб. обувка-4.6
snd8872     каб .обувки 1.5
snd8874       .
         ка обувка 2.5
snd8876     каб.обувка
snd8929      .
         каб обувка-1.5
snd8931       .    2.5
snf8928       .    1.5
snf8930
so
soc-crt+board
soc-crt-b12-26  crt b12-262
soc-crt-thin+b  +bord
socket m201-6
soh-a1      Samsung
soh-aan
soh-aan-mech
soh-aau     Samsung
soh-ad3     Samsung
soh-adu     optic cd Samsung
soh-ap      apu / Samsung
soh-apu     Samsung
soh-d12     Samsung
soh-d21u     Samsung
soh-dh2     Samsung
soh-dl3c+mech  Samsung
soh-dl3c-ch
soh-dl3c-or   13mm
soh-dl3d
soh-dl3e
soh-dl6
soh-dm2a     Samsung
soh-dp1u     Samsung
soh-dssb     Samsung
sol-sp-pv65-18  SP
solar panel10  10w
solar panel65w  65w
         тинол  мм   г
sold-metar    0.7mm
sold06-100    тинол 0.6мм, 100г.
sold06-200    Тинол син кг
sold08-200    тинол 0.8 , 200 .
            мм    г
sold1           1
sold1-100         , 100
            1 червен
sold1-3mm    3mm
sold1-ch     Тинол /
         0.8 mm    кг /жълт
sold1-cynel
sold1/2        0.500
sold1/2-07    0.7 mm BLT
sold1/2-alda
sold1/2-cynel  500 g Cynel
         Т
sold1/2-silver  0.8mm silver
sold1/4      aiwan 250g
sold1/4-cynel  250 g Cynel
sold150     150g
         Тинол кг
sold200     Тинол
solda1      Тинол 1 г ASAHI
solda1/2          g
         Тинол 500 г ALDA 1mm
solda1/4        250 ASAHI
         сонда осцилоскоп
solda1/4-1.2      250   1.2 mm ASAHI
         аудио касета- сони
sonda-oscilos
sony
sony gear
sony-60-prem   digital video recording
sp-101279    10", 50w, foster
sp-10177     Jbl 4"
sp-10219
sp-10307     13.5 sm
sp-10n      ton.kolona
           жълт
sp-120k21    Foster/Philips
sp-15"      15"
sp-20153     6" Jamo 4omh = sp-20154
sp-20154     6" Jamo = sp-20153 8 omh
sp-20155     6" Jamo 8omh
sp-20257     6.5" Jamo
sp-20313     Jamo 6"
sp-20382     Jamo 10"
sp-20386     Jamo 12"
sp-20389     Jamo 12"
sp-20412     Jamo 6.5"
sp-3-jbl
sp-357.035.403  Opel,VW заPhilips
         съраунд - компютър
sp-3t33e     10",100w,Roland
         елипса
sp-420
sp-460-100d       Golf
           високи
sp-52631
sp-562      Jbl -
sp-59550120900  13 sm
sp-59550368500  4 sm
sp-59550403200  13 sm
sp-59550555500  5 sm
         високочестотни
sp-60307     високочестотни
sp-70223
sp-70224     за стена
sp-70241
sp-8-401k          100w
sp-8-golf
sp-8cas5     3",8w,Bose
sp-91240246100  7 sm
sp-91260419700  elipsa 12x5
sp-91260489700  elipsa 16x7
sp-91260559701  elipsa 15x7
           затворени леви
sp-91260569701  elipsa 12x5
           затворени десни
sp-96381040203  box
         елипса с екран
sp-96381050203  box
sp-a23394
sp-alpha-130   2way
sp-alpha-165   2way
sp-arn-165-05  16sm
sp-arn-5614   6.5" 4 omh
sp-arn130-02/8
sp-arn150/73/8  бас ома
sp-arn226-07   8" , 4 - 8 omh
sp-arn6618      ,8   , 60v
         високочестотен
sp-arn6684    средночестотвн г л   ома
sp-arv104-03
sp-at4037rm            - 4
sp-bcc-4p-10a  12/24v,10a,solar PV charge
         съраунд комп
sp-bkh10360   bg
sp-boka             .
sp-boss-sp1   10", 2way, roland
sp-boss-sp2   10", 200w, roland
sp-bs120     мустаци за говорители в децим
sp-bs130     кабел за говорител тънък децим
sp-cab      кутии за       -    .
sp-cab-ch    център бас сателита   /
sp-cab24         IC
sp-dvd           +5     home
         средночестотен говорител tea
sp-dyf157509   15" Biema,8 omh,300w
         средночестотен
sp-dyg78
sp-dyz100
sp-e124     tweeter
sp-e127     tweeter без уши
         с уши и
sp-e3045     Onkyo
sp-ed86
sp-f22n115
sp-f24      tweeter 3"
sp-fr06613    4 omh and 8 omh
sp-fyd103    10 sm bass
sp-gofra-10   10"
sp-gofra-10sm
sp-gofra-12   12"
sp-gofra-15   15"
sp-gofra-4    4"
sp-gofra-5    5"
sp-gofra-6.5   6.5"
sp-gofra-6x9   6"x9"
sp-gofra-8    8"
         високочестотна
sp-h-ms2153-15  Prof 15"
sp-haes
sp-hi-alltel   съраунд
sp-ho-thc8500s  2+1
         съраунд
sp-ho-ths-b338      5+1
sp-ho-ths-b339      5+1
sp-ho-ths-c501  5+1 +amp
sp-ho-ths-c502  5+1 + amp
sp-ho-ths-c503  5+1 + amp
sp-ho-ths4001f  2 br.
sp-ho-ths5001f  2 br.
sp-ho-ths7001f  2 br.
sp-ho-ths8001s  sur 1+2
sp-ho-thssub08  sub 8" 220v
sp-hom-ths802s  s/c 2+1
sp-hom-ths809f  2 br.
sp-hom-ths809s  2+1 с   басове
sp-hom-ths8500  Black 2br.
sp-home-789   KJ 2x8"
sp-home-a881c  Techno 5+1
sp-home-ap655  k-t Radimex
         съраунд
sp-home-d-5309  1x30w + 5x10w Thunder
sp-home-ex650  съраунд 2+1
sp-home-ex650f  black
sp-home-ex750
sp-home-ex750f  gr.     тънка
sp-home-f588a
sp-home-flat   Welian's -
sp-home-ghmp   GHMP S300k k-t
             две големи с   бас
sp-home-mini
sp-home-ope-f  Opera-F
         за брой       8"
sp-home-ope-sc  Opera S/C 2+1
         за брой
sp-home-q1001  за брой 10"
sp-home-q1201  активен12"
sp-home-q8001      8"
sp-home-s213a  ресивър 1 + 2 sp
sp-home-spsw11  2+1 KONIG CMP-SPSW11
         активен суббуфер бас
sp-home-studio      5+1
sp-home-sub              12"
sp-home-sy-sur  Simphony surround k-t 2 br.
sp-home-sym-sc  Symphony S/C 2+1
sp-home-sympho  Symphony F
sp-home-tevion  md42491 5+1 flat
sp-home-ths-10  home-sp-ths-sub10 wood
sp-home-ths-12  home-sp-ths-sub12 wood
sp-home-ths129  black
sp-home-ths165
sp-home-ths265
sp-home-ths802  ths-802w f
sp-home-ths803
sp-home-thsra2  5+1+amp+tuner+rc black
         високочестотни на брой
sp-home-weilia  Weilian's k-t+8" bass
         висок
sp-hsr-109    висок
sp-hyd-22        .
sp-hyd-23        .
sp-inf-10    Infinity 10sm
sp-inf-8     Infinity 8 sm
sp-is-2801    150ohm
sp-jamo
sp-jamo-10    Jamo No 20382
sp-jamo-12    Jamo 12" N-20389
sp-jamo-6    Jamo 6" N-20313
sp-jamo-6.5   Jamo 6.5" N-20412
sp-kenwood    komplekt - 3 br.
         високи
sp-ktw27     tweeter 3"
sp-kw-sip86411
sp-kw-sipe    for surraund
sp-kw-sipe10   10 sm 88441
sp-l2323     13 sm
sp-lcd-xpdt420  sp lcd x pdt-4200
         липса
sp-lcd32"    8 om 1w 2br. k-t
sp-ma33105    e    TV
         средночестотен см
sp-mac-mob-165  Mac Mobil 165 k-t 2-way
            м мбрана
sp-md650             16
sp-mem-6x9    6'x9' - e
sp-mid-alltel
sp-mp3
         висок ома
sp-ms-2153 15"  prof
         високочестотни
sp-neon        .8   3w
sp-nokia
sp-np15bk      Thunder
         15" двуканален
sp-opel-5.5"   5.5" Opel, Philips външни
         бели трилентови
sp-os150     15"  бели таван
sp-p-401      см бели таван
sp-p-501     14 sm бели таван
           см
sp-p-501a    13
         бели    ,
              см ома
sp-p-501f    16.5 за комп
         к т гов   ,
sp-p-601        16.5 , 8
sp-pc       -   .   . sp-163
sp-pc-130/133
sp-pc-atw-105t
sp-pc-b-55    Microlab B-55
sp-pc-bots
sp-pc-cd118   говорители за комп
sp-pc-cmk-x9   говорители за комп
sp-pc-cmk160             .
sp-pc-cmk858             .
sp-pc-dell
sp-pc-genius   3d multimedia
sp-pc-hs695   +mp3+amp+rc+bat
sp-pc-hv-238   for pc
sp-pc-jn2218
sp-pc-jucnsp21  Canyon 2.1
sp-pc-microlab
sp-pc-nivs    2+1
sp-pc-q16    Genius
sp-pc-sf196   2.0
sp-pc-sl2800
sp-pc-snsp20
sp-pc-sportabl  Konig USB 2.0
         колонка
sp-pc-st-701
sp-pc-su02       pc
sp-pc-su24    +mp3+amp+rc+bat
sp-pc-ts-128   гов за комп в блистер
sp-pc-v3304   for pc
sp-pc-xlx-a012    .    .
sp-plaz-s-422  sp for plazma op-sp422
sp-pr050
sp-ps-sf588   2.1
sp-ps12     12" pasat
         рупор
sp-pss42002   милтисистема
sp-rupor     к т бас среда високи
sp-s213a     ома      2+1 - Soutec
sp-samsung    - 8"   +    +
sp-sony     6  , 30w, 1-529-475-11
sp-sony-5"    CZS
sp-sony-bas   1-529-830-11-
sp-spk-4002   Roadstar + radio
sp-spk-musictu  Roadstar dpk-musictube
sp-sur-5     na broj
sp-t12p01a6   Panas 5"
sp-t12p27    4.5", 10w , Panasonic
         високочестотни
sp-t17pl21    6", 20w, Panasonic
sp-t6ph06g6      комплект бр
sp-taw-10    10sm широколентов
sp-taw-13    13sm      2
         говорител за таван
sp-taw-16    16sm
sp-taw-bh5001            =bh-6001
sp-taw-bits16  16
         говорител за таван
sp-taw-bots165  16.5
         говорител за таван
sp-taw-cs5    бели  см за таван
sp-taw-cs8a
sp-tawan        23 .
sp-tcm      5+1 трептилка
sp-ths-802s/f  Thinder
           трептилка
sp-trep-1.5   1.5' -
sp-trep-3    3' -
sp-ttp120    12 sm , 8 omh
sp-tv      sp tv
sp-tv-10w    за телевизори ома
sp-tv-15w    8 ohm roadstar ома
         за телевизори
sp-tv-3w            8
sp-tv-5w            8
sp-tv-8w     8 ohm, sunvoice
sp-tv-8w-3"   4 ohm round
sp-tv-8x4
sp-urz0259    jingl, 8 oma, 1w
sp-v10      9sm, 8 oma, 3w
sp-w20170a    8", 30w, onkyo
sp-w3064     Onkyo, 3", 7.5w
sp-w3065     Onkyo, 3", 7.5w
          с уши
sp-w820     8"
sp-w847     8"
sp-w863
sp-woof-mini   +amp
sp-xp6945    6x9
sp-yd-120    12 sm 4 oma,10w,NEON
sp-yd1581    16 sm
sp-zf12140    12"
         говорители
sp1       sp1 000152
         говорители
sp10        см    sp10
sp12             sp12
sp160-120t    16
sp17       sp17 049089
         Гов за телевизор
sp19       sp19 000974
sp26         .      048582
sp29       sp29 196880 foster
         говорители
sp3       sp3 192982
sp300w      говорители 300w BOX
sp3232eea    =max3232
sp4             sp4
sp43       sp43 193147
sp5       Говоритител
sp50       sp50 ycj10px
sp6.5              Sony 6.5"
sp6968      6x9
         говорители
sp7       sp7 195502
sp8             sp8
sp88-120t    za Golf
sp8m3      smd,dual p+n fet,dc-dc conv
spb1212     3way filter
         бутон за капак на кола
spb1213     2way filter
         женски панел
spb1603     комплект
spikon-f-panel  женски
spikony     муфа спикон
spikony-f    мъжки
spikony-f-lux  двоен сплитер
spikony-m
spk-sat-cr202
spk015      2x0.15
spk015r     2x0.15
spk025      2x0.25mm
spk025r     2x0.25
spk035      2x0.35mm
spk035bb
spk035r     2x0.35mm
spk040      2x0.4 mm
spk040r     2x0.4 mm
spk050      2x0.5mm
spk050-ch
spk050r     2x0.5mm
spk050r-ch
spk075      2x0.75mm
spk075-ch
spk075r     2x0.75mm
spk075r-ch
spk100      2x1mm
spk100-ch
spk100bb
spk100r     2x1mm
spk110      2x1.1mm
spk110r     2x1.1mm
spk130      2x1.3
spk130r     2x1.3
spk140      2x1.4mm
         х мм
spk140r     2x1.4mm
spk150      2 1.5
spk150-ch
spk150bb
spk150r     2x1.5mm
spk150r-ch
spk180      2x1.8mm
spk180r     2x2mm
spk200      2x2mm
spk200r     2x2mm
spk250      2x2.5mm
spk250-ch    2x2.5 mm
spk250r     2x2.5mm
spk250r-ch    2x2.5 mm
spk300      2x3 mm
spk300r     2x3 mm
spk400      2x4mm
spk400r     2x4 mm двоен
         сплитер
spl-2-flomatik
spl-2way             ; 5-1000mHz
spl-2way-ch   5-1000mHz
spl-2way-konig  сплитер троен
spl-3-flomatik
spl-3way             ; 5-1000mHz
spl-3way-konig  сплитер четворен
spl-4-flomatik
spl-4way
spl-4way-konig
spl-6way
spl-8way
spl-diseqc
spl-sat-2way   konig; 5-2400mHz
spl-sat-2way-c  ch
spl-sat-2way-n  not!! power pass
spl-sat-3way
spl-sat-3way-c  ch   двоен сплитер
spl-sat-4way   900-2400 MHz
spl-sat-cs202  cs-202        sat
spl-sat4
spm109
spm113-1     pca84c641p-010
spp20n60s5    to-220
spray video
spu-3230
sr1645      2x8a,45
sr2045      2x10a, 45v
sr3045      2x15a, 45v
         преход за руски
sr845      2x4a, 45v
ss3                TV
             стойка за камера
ssp45n20a        стойка 35a, 176w
         mos-n-fet,200v, за камера
st-200      200mm стойка за камера
st-250      250mm
st-300      300mm
st-300-lux
st-3007-cam   st-ka camera-3007
st-306z     stojka /2 br. in box/
st-5006
st-602      държач за микрофон
st-fener-gun
st-hold-mic-d              MIC-D
         държач за микрофон
         държач за микрофон
st-hold-mic-e  държач за микрофон MIC-E
st-hold-mic-f             MIC-F
st-hold-mic-g             MIC-G
st-lm1      st. for tv 15" - 22"
st-lm101
st-lm102
st-lm12     st. for tv 15" - 22"
st-lm124
st-lm127
st-lm311     st. for tv 30" - 64"
st-lm312     st. for tv 22" - 42"
st-lm421
st-lm422
st-lm452
st-lm502     st. for tv 15" - 25"
st-lm504     st. for tv 15" - 22"
st-lm505     Ст йки ЧЕРНИ за   малки
st-lm506     Стойки БЕЛИ за   малки
st-lm602      o
         Стойки ЧЕРНИ за SP - големи
st-lm602-white  Стойки БЕЛИ за SP - големи
st-lm603             SP
         стойка за микрофон -
st-lm603-whit          SP -
         стойка за микрофон
st-mic-fs-001  стойка за микрофон
st-mic-m053   стойка за микрофон
st-mic-ms-050
st-mic-ms-31s
st-p101
st-p102     22"-42"
st-p201     17"-37.5"
         стйка
st-sp-lcd-4200  stand for sp x pdt-4200
st-sp-ss-005      -sp-ms-2153 15"
         стойка за микрофон
st-ss-032    prof stand sp ss-032/for sp
         ст ка
st-stand-mic05             MIC MS-050
st-tts-c101    - Thunder 14"
st-tts-l201   15"-22"
st-tts-l202
st-tts-l301   15"-24"
st-tts-l302   15"-22"
st-tts-l303   15"-26"
st-tts-lcd2x2
st-tts-p101
st-tts-p102   22"-42"
st-tts-p111   17"-37.5"
st-tts-p112   22"-42"
st-tts-p113   30"-64"
st-tts-p201   17"-37"
st-tts-p211   17"-37.5", 50 kg
st-tts-p801hv
st-tts-p811   22"-48",за kg
         Стойка 75
st-tv-10-17   uch0028a 10"-17"
         Стойка за
st-tv-14-18        TV 14"-18"
st-tv-14-29        TV 14"-29"
        големи ст
        малки ст
st-tv-lcd-l        .
st-tv-lcd-s       .а
        стойка за
st-tv7"
st035           nt035
st1802fx    bu2508ax
st1803dfx   bu2508dx
st1803fx    bu2508ax
st2001     si-n,ctv-ha,1500/600v,10a,55w
st2103     =md2103; 2sd2499
st2310dhi   bu2525dx?;12A1500V
st2310fx
st2310hi
st3050     =sk3050
st6387b1/fli
st8812fx    si-n,1150v,7a,50w
st92185bn2b1es
st92195b5b1pbp
st92195c3b10eo =st92195c7b1oer
st92195c3b1mss st92195c7b1oey
st92195c7b1mcm =st92195c7b1mns ???
st92195c7b1oer =
st92195c7b1oey st92195c3b1mss
st92195c7b1pft
st9291
st92t195d7b1
sta301a
sta302a
sta311a
sta401a
sta441c
sta451
sta501-smd   smd
sta505     smd
sta505-smd   smd
sta515-smd
sta518a
sta540sa
sta575a    статив с лупа малък
sta8012    статив с лупа
stativ     очила лупи
stativ big
stativ glass      -
stk0025    =stk0059,+-35v,3a,23w,stk0029
stk0029
stk0039
stk0050    nf-e,+-53v,5a,>50w
stk0050ii   nf-e,+-53v,6a,>50w
stk0060    +-55v,7a,>60w,stk0070
stk0080    nf-e,+-65v,12a,>80w
stk0080ii
stk015     hibrid-ic,48v,>10w,stk016
stk025     nf-e,+-30v,>20w,stk032,stk036
stk032      =stk036,+-33v,>25w,stk036
stk043
stk078      nf-e,+-35v,>24w
stk080      =stk080,+-39v,>30w,stk082
stk080-san
stk082      nf-e,+-43v,>35w
stk086      nf-e,+-55v,7a,>70w
stk1039     nf-e,+-48v,7a,>35w,stk1045
stk1049
stk1060     nf-e,+-56v,10a,>60w
stk1080ii
stk2025     stk2029,3a,+-40v
stk2028     2xnf-e,+-43v,5a,2x>30w
stk2038
stk2048
stk2048ii
stk2125
stk2129
stk2155
stk2230
stk2240
stk2250     =stk2230,+-59v,5a,2x>50w
stk2250-or
stk3041     2xnf-e,=stk3101,+-55v,
stk3042     2xnf-v/tr,+-48v,=3042a;ii;iii
stk3062     =stk3042,2xnf-v/tr,+-59v
stk3062ii
stk3062iii
stk3062iii-or
stk3082     =stk3042,+-65v,stk350-20,
stk3082ii
stk3082iii
stk3152     =stk3042,+-90v, stk350-050
stk350-010    stk3062II;stk3082II;stk3062...
stk350-030
stk350-230
stk392-010
stk392-010-or
stk392-040
stk392-120
stk401-120
stk402-031
stk402-040
stk402-040n
stk402-050
stk402-070
stk402-070e-or
stk402-070s   =stk402-090
stk402-071
stk402-090
stk402-090-or
stk402-100
stk402-100-or
stk402-120
stk402-920
stk402-950
stk4026     =stk4024,nf-e,+-38v,>25w
stk4028     =stk4036
stk403-040
stk403-070    =>stk403-090
stk403-070e   =>stk409-090
stk403-090
stk403-100
stk403-120
stk403-130e
stk4036     =stk4024,nf-e,+-52v,>50w
stk4036ii
stk4036x
stk404-070
stk404-100
stk404-130s
stk4040     0stk4024ii,+-60v,>70w
stk4040ii
stk4042ii-san
stk4048V
stk4048ii
stk4048ii-ch
stk4048v
stk405-070a
stk405-090a
stk4050ii
stk4065     nf-e,30.18v,12a,>25w
stk407-020
stk407-040
stk407-050
stk407-070
stk407-070-ch
stk407-090    =stk407-100
stk407-090e   =stk407-100
stk407-090e or
stk407-100
stk407-110e
stk407-120e
stk407-710k
stk410-030
stk410-030-or
stk411-220
stk411-220-ch
stk411-230e
stk411-240e
stk412-000
stk412-010a
stk412-020
stk412-030
stk412-040
stk412-090e
stk412-130
stk412-150
stk412-150-ch
stk412-210
stk412-230
stk412-240
stk412-290
stk412-420
stk4121ii
stk4122
stk4122ii    =stk4121ii,
stk413-220   stk413-220A/E
stk4131     =stk4101ii,+-34.5v,2x>20w
stk4131ii
stk4132
stk4132ii    =stk4131ii,
stk4133ii
stk4141
stk4141ii    =stk4101ii,+-39v,2x>25w
stk4142
stk4142mk2
stk415-130j
stk4151
stk4151ii    =stk4101ii,stk4161ii,4171ii,4.
stk4151x
stk4152
stk4152ii
stk4152ii-ch  =stk4151ii,+-42v,2x>30w
stk416-130
stk4161     =stk4101ii,+-45v,2x>35w
stk4161v
stk4162     =stk4161ii
stk4162ii
stk417-120   stk417-130
stk417-130
stk4171
stk4171ii    =stk4101ii,+-48v,2x>40w
stk4171v    =stk4191v
stk4172ii
stk4172ii-or
stk4181     =stk4101ii,+-50v,2x>45w
stk4181ii
stk4182     =stk4181ii
stk4182ii
stk4182mk2   =stk4181ii
stk419-140
stk4191     =stk4101ii,+-52.5v,2x>50w
stk4191ii
stk4191v
stk4192
stk4192ii    =stk4191ii,
stk4192ii-kit
stk4201     =stk4211
stk4211ii    =stk4201ii,stk4221ii,stk4231ii
stk4216x
stk4221ii
stk4231ii    =stk4201,+-75v,2x>100w
stk4231ii-ch
stk4241ii    =stk4201ii,+-77v,2x>120w
stk4241ii-kit
stk4241v
stk4311     2x>28w
stk432-050
stk432-070
stk432-090
stk433-060
stk433-070
stk433-270
stk433-320   =stk433-330
stk433-330
stk4332     2x>5w,stk4352,4362,4372,4392
stk435     =stk436,39v,2x>7w
stk4352     =stk4332,2x>7w,stk4362,stk4372
stk436
stk4362     =stk4332,stk4372,4392,4412
stk437     =stk439,stk441,stk443
stk4372
stk439     stk441,stk443
stk4392     =stk4332,2x>15w,56v,
stk441
stk4412
stk442-070   or
stk442-090
stk442-110
stk442-110-or
stk442-120
stk442-130
stk453-030s           да се изолира
stk457            да се изолира
stk459     =stk460,stk460/        !
stk460     2x>20w,+-33v/
        да се изолира        !
stk461     =stk465,+-33v,2x>20w,stk463,65
stk463     да се изолира !!!
stk463-or    да се изолира
stk465              !!!
stk465-or            !
stk470-040
stk470-090b
stk4793
stk4833
stk4843
stk488-010
stk4893
stk490-040
stk490-310
stk4913
stk496-270
stk499-120
stk50322
stk5315
stk5322
stk5323
stk5325
stk5325-t
stk5331
stk5332
stk5333
stk5335
stk5338
stk5340
stk5342     Инт схема
stk5362
stk5372       .   stk
stk5372h
stk5383
stk5391
stk5392
stk5421
stk5422
stk5441
stk5446
stk5461
stk5462
stk5466
stk5471
stk5474
stk5481
stk5481-san
stk5482
stk6922
stk6962
stk6972
stk7216
stk7217
stk7226
stk7253
stk730-080
stk730-080 ch
stk730-080 or
stk7308
stk7309     or
stk7309-ch
stk7310     analog ixo325
stk73405
stk73410
stk73410ii
stk73410ii-ch
stk7348
stk7348-or
stk7356
stk7358
stk73605
stk73907
stk73908
stk73909
stk7404
stk7551
stk7554
stk7563fe
stk772
stk795-518
stk795-820   open
stk8050
stk8050-ch
stk8250
stk8270
stk8280mk2
stm-102     sw
stm202     tmp47c432an-8098
stm205     tmp47c634n-2472
stm8306     mosfet,smd,dual,p&n=fds8958a
stp60n06fp   mos-n-fet,60a, 60v
stps10l60sfp  dual,schottky,60v,10a,17-iso
stps2045ct   dual schotky,45v,2x10a
stps3045cw   dual schotky,45v,2x15a
stpw20nm60fd
str10006
str10006b
str1096
str11006
str1229
str1501
str1505
str16006
str1706
str1806
str1816
str1906
str2005
str2152
str30115
str30125
str3105
str3115
str3123
str3125
str370
str371
str381
str382
str40090
str40115
str4090
str4090a    ix0256ce-Sharp
str4090s
str41090
str4211
str43111
str44115
str442
str451     Hybrid-Z-ic, +103v,0.55a
str45111
str454
str455
str456
str463
str470
str50020
str50092
str50103
str50103-ch
str50103a
str50103a-ch
str50113
str50115
str50115a
str50115b
str50213
str5095
str51424
str5315
str5395
str54041
str5412
str5441
str5541
str56041
str5706
str5707
str5717
str5741     **
str58041
str58041-aiwa
str59041
str5941s
str6020
str6108
str6307
str6523
str6545
str6546
str6549
str6559
str6601
str6654
str6706
str6708
str80145
str9005
str9012
stra6151
stra6159
stra6252
stra6259
stra6351
stra6359
strd1706
strd1806
strd1816
strd1906
strd4512
strd5095
strd5441
strd5541
strd6008
strd6008x
strd6008x-or
strd6008y
strd6009
strd6108e
strd6601
strf6168
strf6264
strf6267    strf6264
strf6268
strf6354
strf6454
strf6523
strf6524
strf6652
strf6653    =strf6654?
strf6654
strf6656
strf6658b
strf6668b
strf6676
strf6707
strf6709a
strg5643
strg5653
strg6153
strg6351
strg6352     strg6351
strg6353
strg6452     =strg6653 ?
strg6551
strg6623           за     телевизор
strg6651
strg6653     (=strg5653    14"      )
strg8644
strg8656      заголвачка
strg9656         заголвачка
stripper-cable  utp
stripper-cc   rg58/rg59
strm6523
strm6545
strm6546
strm6549
strm6559
strm6831a
strs5706
strs5707
strs5717
strs5741
strs5941
strs6307
strs6535
strs6545
strs6706
strs6707
strs6708
strs6709
strs6709a
strt2268
strw5667
strw5753a
strw6252
strw6253
strw6554
strw6750f
strw6753
strw6754
strw6856n
strx6454
strx6459
strx6750b
strx6757
strz1501
strz1502
strz1505
strz1506
strz2062
strz2152
strz2154b
strz2756
strz4167
strz4202a
stta806d    ultrafast,booster-di,8a,600v
stv0042a
stv0299b-smd
stv2102
stv2110a
stv2110b
stv2112b
stv2116-5b
stv2118a=b
stv2160
stv2180
stv2238d-smd  smd
stv2246c
stv2246d
stv2247h
stv2248
stv2248c    stv2248h
stv2248e
stv2248h
stv2249c
stv5109
stv5111
stv5112
stv5730a-smd  smd
stv6888
stv7778
stv8130a
stv8131
stv8172a
stv8203a
stv8223b
stv9118
stv9302a    la78040
stv9302b
stv9306
stv9306a
stv9379    tda8179
stv9379a    tda8178fs
stv9379fa   tda8178fs
stv9556
stw20nm60   mos-n-fet;20a, 600v, 250w
        антена за кола
stx112     2sd1853 /x112/
stx326
su161     =bu205a; 2sd818
surge killer  universal prot el-spp07
        стабилизатор
sv2604     thx203h
svc-1000w           1000w
         стабилизатор
         стабилизатор
svc-1500           1500w
svc-3000w    стабилизатор 3000w
svc-5000w
svc-500w             500w
svhs-7/rca    svhs-7pin/rca
         преходник
svhs-8/rca
svhs-rca
svhs7/rca+svh4  cable-1103;svhs7/rca(fm)+svhs4
svhs7/rgb
svhs7/rgb+svhs
svhs9/rca
svhs9/rgb+svhs
svi3102     rsn3502
svi3205     стабилизатор
svi3205b     мързеливо ключе
svs-1500     ключ
sw lamp     ключ
sw+rc-2lamp      +rc - 2 lamp
sw+rc-4lamp      +rc - 4 lamp
sw-3vga+6ps2   sw- 3vga+3ps2+3ps2
sw-alarma    разкл
sw-audio          втоматичен
sw-box-4vga      за VGA
         ключ . 4 ел стъкла кола
sw-box-6a/v   band sel-a
         метален бутон за кола
sw-car-glas         .
         пластмасов бутон за кола
sw-car-met    Ключ зах
sw-car-pl
sw-gs           . gold рака
         светещ ключ star
sw-gs-ch     ключ за телевизор
sw-irs201    Ключ захр ;4 k
sw-lg                LG
sw-mat      Ключ захр . Mats.
sw-mix      ключ за плавно увел на осв
sw-pan           . Panasonic
         мързелив ключ бял
sw-pot-lamp   Ключ захр      .   .
sw-rs-ls
sw-sony           . SONY
sw-starter    =pbs-28b
sw-string    ключ за ТВ
sw-ts-23l-12   ключ за ТВ
sw-tv-ch
sw-tv-or
sw1003
sw1003ar
sw1014-8
sw1031      double bass 10inch/carbon/450w
sw1203ar
sw1231      double bass 12inch/carbon/500w
sw2106      speaker 6.5inch/60-150w
sw2108      speaker 8inch/80-180w
sw2110      speaker 10inch/120-250w
sw3615      super bass 15inch/500w
sw4029
sw4106      speaker 6.5inch/carbon 60-180w
sw4108      8 inch
sw4110
sw4112
sw5029      speaker 5inch/50w
sw5108      8 inch bass
sw5110      10inch bass
sw614-8
sw616      speaker 6.5inch/50-100w
sw620      speaker 8inch/150-250w
         тон колони
sw6508      sw831
sw6509      тон колона
sw803a      8"
sw8108
sw814-8     тон колона
sw831      double bass8inch/carbon/250w
         тон колона
sw9108      тон колона
sw9110      светкавица
sw9112      светловод за
swetkavica    ключалка
swetlowod           gsm
swich
swit asn-524
swit asn-525
swit asn-537
switch-d05p   5 port
switch-d08p
switch-printer  средночестотен говорител  ома
switch-tp-link  TL-SF1005d
         средночестотен говорител  ома
swz514-4     средночестотен говорител 4 ома
swz514-8     средночестотен говорител 8 ома
swz614-4                 4
swz614-8     бас           8
sy345/10k    gl,s,1000v,1.4a,<500ns
sylb-10        10"
szm137m3     szm145cv-proc.
         тел ж ж
szm145cv     Samsung-proc.
            ж ж
t1010      тел. 1ж./1ж.
t1010-utp    utp 1ж./1ж.
t1011        . 1 ./2
         удължител .за
t1011-utp    utp  ./2
         тел 1 м ж.
t1013              rg45
t1014        . 1 /2ж
t1014-cab
t1014-utp    utp 1m/2
t1101      sw,2pin,smd/1mm
t1101e
t1101ne     sw,smd,4pin/6x3.5x4.3/mm
t1102      buton
t1102a      sw,
t1102b      sw,4pin/4mm
t1102d    sw,4pin/6x6x9.5/mm
t1102e    sw,4pin/1mm
t1102f    sw,4pin/6x6x12.5/mm
t1103     sw,2pin/0.4 mm
t1104     бутон wth /3mm
       sw rahнорм отворен
t1105     sw tag smd/3pin
       динамични вискочестотни
t1119           .
t125
t1829     =bdx66, bdx68c, mj11015 France
t20p06lg   smd;DPAK;mos-P-fet;ntd20p06l
       високочестотни
t400
t414
t51496p
t5h      proskit
t6h      proskit
t7-05
t7h      proskit
t8h      proskit
t9h      proskit
ta1275az
ta2003
ta2009f
ta2020-020
ta2040ap
ta2040f-smd
ta2078p
ta2092n
ta4348
ta7027
ta7031
ta7060
ta7061
ta7063
ta7066
ta7070
ta7071
ta7075
ta7089
ta7092
ta7103
ta7118
ta7124
ta7130
ta7136
ta7137
ta7139
ta7140
ta7150
ta7156
ta7157
ta7158
ta7170
ta7176
ta7182
ta7193
ta7204
ta7205  analog ta7217, kia7217
ta7207
ta7217
ta7222
ta7223
ta7225
ta7227
ta7227p  or
ta7230
ta7232
ta7233
ta7237
ta7238
ta7240
ta7241
ta7242
ta7243
ta7245
ta7248
ta7250
ta7252
ta7256
ta7256p
ta7257
ta7260
ta7262
ta7263
ta7264
ta7267
ta7268
ta7269
ta7270
ta7270p
ta7271
ta7272
ta7273
ta7274
ta7280  kia6280
ta7281
ta7282  ta8207
ta7283
ta7284
ta7288
ta7291
ta7291s
ta7292
ta7293p
ta7299  kia7299,kia6299
ta7302
ta7307
ta7310
ta7312
ta7313   an7112
ta7315
ta7317
ta7318
ta7322
ta7323
ta7324
ta7324p
ta7325
ta7330
ta7331
ta7332
ta7333
ta7335
ta7336
ta7339
ta7342
ta7343
ta7347
ta7348
ta7358
ta7361
ta7362
ta7365
ta7368
ta7376
ta7378
ta7404p
ta7405p
ta7417ap
ta7502
ta7504
ta75339
ta75393
ta75558
ta7555p
ta7604
ta7607
ta7607ap
ta7608
ta7609
ta7611
ta7612
ta7613
ta7616
ta7621p
ta7622
ta7625
ta7628
ta7630
ta7634
ta7640   cd7640
ta7641bp
ta7644
ta7656
ta7658
ta7660
ta7666
ta7667
ta7668
ta7672
ta7673
ta7680
ta7681
ta7683
ta7685
ta7687
ta7688
ta7698   ka2154
ta7699
ta7705
ta7736
ta7738
ta7739
ta7750
ta7757
ta7764
ta7769
ta7780
ta7784
ta7787
ta7796
ta7801
ta7900
ta7900s
ta8050p
ta8051p
ta8101
ta8102
ta8102p
ta8105
ta8110   Ucc=1.8..8v, ta7787
ta8111
ta8119   ka22134,
ta8122
ta8127
ta8127f
ta8127n
ta8132an
ta8164
ta8167
ta8184p
ta8189n
ta8200   TV,2xnf-e,2x13w,37v,2.5a
ta8201   17w,25v,4.5a,nf-e
ta8202   2x2.9W,18V,1.5A,2xnf-e
ta8205   ka22102,2x15W,25V,9A,2xnf-e
ta8205ah
ta8207   ta7282,2x4.6W,2.5A,20V,
ta8210   kia6210,2x19W,25V,9A,2xnf-v+e
ta8210ah
ta8211ah  tv,2xnf-e,30v,2a,2x6w
ta8214k
ta8215
ta8216   TV,2x13w,40v,3a,2xnf-e
ta8216h
ta8217   2x2.5w,20v,2.5a,2xnf-e
ta8218ah
ta8220   2x30w,25v,9a,2xnf-e
ta8221   2x30w,25v,9a,2xnf-e
ta8221ah
ta8223   2x7.3w,25v,4a,2xnf-e
ta8225   45w,25v,9a,nf-e
ta8227   2x2.5w,20v,2.5a,2xnf-e/9v/4omh
ta8229   2x4.6w,20v,2.5a,2xnf-e/12v/4om
ta8231l
ta8232
ta8233h
ta8238
ta8238k
ta8248
ta8251
ta8251ah
ta8252h
ta8255
ta8255ah
ta8256ah
ta8258h
ta8259h
ta8263bh
ta8264ahq
ta8268ah
ta8270h
ta8272h
ta8275hq
ta8276h
ta8277h
ta8400
ta8403
ta8405
ta8409f   smd
ta8409s
ta8410
ta8427
ta8445
ta8445k
ta8604
ta8605
ta8606
ta8607
ta8611
ta8618
ta8624
ta8628n
ta8637
ta8644
ta8646an
ta8653
ta8658
ta8659      =ta8759
ta8659an     =ta8759an;bn
ta8659cn
ta8690
ta8690an
ta8691
ta8696f
ta8700
ta8701
ta8701an
ta8710
ta8718
ta8719
ta8750
ta8751
ta8757
ta8759
ta8759an     =ta8659an;bn
ta8759bn
ta8807
ta8822sn
ta8823
ta8859ap
ta8867
ta8872
taa550      upc574 32v; ka33v
taa611
taa630
tab-2
tab-3      такер
tab-3-flomatik  скоба мм
taker      скоба мм
taker-st-10   скоба 10
            мм
taker-st-12      12
taker-st-8       8
tap-2
tap-3
tb1226bn
tb1226dn
tb1226en
tb1227an
tb1231an
tb1238an  Сплитер усилвател за кабелна
tb2926ahq  Т         антенен у л
tb302        +
      ант усилвател
tb303    V Amplifier 25 дълга
      антена външна dB/     -
tb305     .      +
tb893
tba120
tba120c
tba120s
tba120t
tba120u
tba130
tba1440
tba231
tba2541
tba2800
tba500
tba520
tba530
tba540
tba560
tba570
tba641
tba800
tba810   analog mba810; a270
tba820
tba820l
tba820m
tba920
tba950
tba990
tc003    car tweeter 2x80w nom.power
tc009    car tweeter
tc4001   Seria A-12 V, B-15 V
tc4002
tc4005
tc4006bp
tc4007
tc4009
tc40106
tc4011
tc4011bp
tc4012
tc4013
tc4014
tc4015
tc4016
tc4017
tc40175
tc4019
tc4020
tc4021
tc4023
tc4024
tc4025
tc4026
tc4027
tc4028
tc4029
tc4030
tc4031
tc4032
tc4034
tc4035
tc4040
tc4041
tc4042
tc4043
tc4044
tc4046
tc4047
tc4048be
tc4049
tc4050
tc4051
tc4051f   smd
tc4052
tc4052f   smd
tc4053
tc4053-ch
tc4053smd
tc4055be
tc4056
tc4058
tc4059    =hef4059
tc4060
tc4066
tc4067
tc4068
tc4069
tc4069-smd
tc4070
tc4071
tc4072
tc4073
tc4075
tc4076
tc4077bp
tc4081
tc4082
tc4085
tc4093
tc4093-smd
tc4094
tc4098
tc4099
tc4174
tc4501f   smd
tc4502
tc4503
tc4510
tc4511
tc4512
tc4513
tc4515
tc4516
tc4518
tc4520
tc4522
tc4528
tc4538
tc4541be
tc4543
tc4555
tc4556
tc4557
tc5026
tc89101   pamet funai analog tc89102
tc89101p
tc89102
tc9011
tc9012
tc9013
tc9014
tc9016
tc9018
tc9106
tc9121
tc9122
tc9125
tc9130
tc9132
tc9135
tc9145
tc9147
tc9149
tc9152p
tc9153
tc9160
tc9163
tc9164n
tc9170
tc9172
tc9177p
tc9210p
tc9305p-025
tc9307
tc9307af-008
tc9310
tca0372
tca0372dp1
tca0372dp2
tca105
tca270s
tca290a
tca3089    =ca3089;lm3089;tda1200
tca420
tca420a
tca440     =a244
tca530
tca540
tca640
tca650              обратно крачет
tca660
tca700     tca700y= mc7810-
tca730
tca740
tca810
tca830
tca910     бокс трилентов
tca940     трилентови бокса
tcb-1002    трилентови бокса
tcb-1002c   трилентов 2 бокс
tcb-1202c   трилентови 2 бокса
tcb-802    голям бокс 1 баса
tcb-802c          2
tcds-806         -2
tcdt1102    cqy80 6pin
tcet1102    4 pin
tcet1103
tcm116-2rk   optika Thomson
tcp11sl
tcp11tk2xlf  туба
tcp8111    p-fet,smd,8pin,30v,11a,8.1mOm
        Туба
tcs-100b       10
tcs-120b    туба 12
tcs-8059    8" 3-way
tcs-80b       8
tcs1070    4 inches 2way car speaker
tcs1390    5 inches 3way car speaker
tcs1690    6 inches 3way car speaker
       пищялки комплект
tcs6987    6x9 inches 4way car speaker
tct102
tcw-08bf   8" Thunder
tcw203f
tcw253    10 inches car woofer 140w nom.
tcw253f
tcw303    12 inches car woofer 160w nom.
tcw303f
td3f700    tyristor,f+diod,700v,3.5a
td3f700h
td3f700r
td62105
td62308    m54567
td6316ap
td6359
td6360
td6365
tda1001
tda1002
tda1005
tda1006
tda1010
tda1011
tda1011a
tda1013
tda1015
tda1020
tda1023
tda1029
tda1035
tda1037
tda1039
tda1044
tda1047
tda1053
tda1054
tda1059c
tda1060    b260
tda1060-ger
tda1082
tda1082a
tda1083    ta7613,uln2204,ha12402
tda1085
tda1085c
tda1102
tda1151
tda1170
tda1170a
tda1170n
tda1170s
tda1180
tda1190    tda1190z - ha1364,tda3190
tda1190z
tda1200   =ca3089;lm3089;tca3089
tda1220
tda1220b
tda1236
tda1270
tda1308t
tda1432
tda1506   recorder,motor-steuerg/functn
tda1510   2xnf-e,18v,6a,2x12w/14v/2omh
tda1510a  =tda1510
tda1514   hifi-nh-e,+-30v,+-4a,40w/
tda1515   2xnf-e,28v,6a,2x12w/14v/2omh
tda1515aq
tda1515bq  =tda1515a
tda1516   2xnf-e,18v,4a,2x11w /20db
tda1516bq  =tda1516q/analog tda1518q/
tda1517   nf-e,18v,2.5,2x6w,20db/tda1519
tda1518   =tda1516q,bq,40db
tda1519   =tda1517:40dB
tda1519a
tda1519aq  2xnf-e,17.5v,4a,2x11w/4v/2omh
tda1519b  =tda1519aq,2x6w/14.4v/4omh
tda1519c
tda1519q
tda1520
tda1520aq
tda1521
tda1521a
tda1521q
tda1522
tda1524
tda1524a
tda1540
tda1543a
tda1551
tda1552
tda1553
tda1554
tda1554q
tda1555
tda1555q
tda1556q
tda1557
tda1557q
tda1558
tda1558q
tda1560
tda1560q
tda1562
tda1574
tda1579
tda1602
tda1670     analog tda1675
tda1670a
tda1675     analog tda1670
tda1675a
tda16833
tda16846    14pin
tda16846-8pin  8pin
tda16846-or
tda16847    14pin
tda16850
tda1700
tda1770
tda1770a
tda1771
tda1870
tda1870a
tda1904
tda1905
tda1910
tda1940
tda1950
tda2002
tda2003     =cv203
tda2004
tda2005
tda2006
tda2007
tda2008
tda2009
tda2010
tda2020     =mda2020
tda2030     tda2040
tda2030av    tda2040;amp 18W
tda2040
tda2040a
tda2040v    pwr.amp. 22W
tda2048
tda2050
tda2050v    pwr.amp. 32W
tda2052
tda2150
tda2151
tda2161
tda2170
tda2320
tda2451-2
tda2460-2
tda2530     ctv,rgb matrix
tda2532     =a232d
tda2541
tda2543     bord
tda2545a
tda2546a
tda2548
tda2549
tda2556
tda2560
tda2571aq
tda2572
tda2577
tda2577a
tda2578
tda2579
tda2579a    платка
tda2579b
tda2579b+pcb
tda2581
tda2590
tda2591     =tda2593;k174xa11
tda2593     =a255d
tda2594
tda2595
tda2596
tda2611
tda2611a
tda2613
tda2613a
tda2614/n1
tda2615
tda2616
tda2640
tda2652
tda2653
tda2655
tda2655b
tda2690
tda2700     tda
tda2710
tda2721
tda2790
tda2795
tda2822     =KA2209
tda2822 16pin
tda2822m    =KA2209; njm2073d
tda2840
tda3030
tda3047
tda3060
tda3190     tda1190
tda3300
tda3301b
tda3500
tda3501     Rusia k174xa
tda3501-or
tda3504
tda3505     analog mda3505
tda3506
tda3508     tda3505
tda3510     analog mda3510
tda3541     tda8341
tda3560
tda3561
tda3561a
tda3562
tda3562-kp1021  kp1021xa4
tda3562a
tda3565
tda3566
tda3566a
tda3576b
tda3576b-m
tda3590
tda3592
tda3602     Philips,3xvolt.regulator,2x5v
tda3603p
tda3640
tda3640-m
tda3650
tda3651
tda3651aq
tda3652     =k1021xa5
tda3652aq
tda3653
tda3653b
tda3653c
tda3654
tda3654q     tda3652
tda3827
tda3843
tda3950
tda4050b
tda4100
tda4173
tda4190
tda4210-3
tda4280u
tda4282
tda4282t
tda4290
tda4292
tda440
tda4427
tda4440
tda4442
tda4443
tda4445b
tda4452
tda4453
tda4480
tda4482
tda4500
tda4501
tda4502
tda4502a
tda4503
tda4504
tda4505
tda4505e
tda4555   =mda4555
tda4555-bg
tda4556
tda4565
tda4566j
tda4580
tda4600
tda4600-2
tda4601
tda4601-d
tda4605
tda4605-15
tda4605-2  180 kHz
tda4605-3  250 kHz
tda4605st
tda4650
tda4661
tda4665
tda4671
tda4680
tda4685
tda4686
tda4780
tda4841ps
tda4850
tda4851
tda4852
tda4853
tda4854
tda4856
tda4857ps
tda4858
tda4859ps
tda4860
tda4861
tda4863aj
tda4864aj
tda4865aj
tda4866
tda4866j
tda4867j
tda4881
tda4886
tda4935
tda4940
tda4941
tda4944
tda4950
tda5500
tda5510-2
tda5660
tda5700
tda5708
tda5820
tda5850
tda5930-5
tda5931-6
tda5940-2
tda6101q
tda6103
tda6103q
tda6106q
tda6107
tda6107jf  =tda6107ajf/n1
tda6107q  crt,5.5mhz,video-e,udd=180-210
tda6108jf  crt,9mhz,video-e,udd=200v
tda6109jf
tda6111q
tda6130q
tda6200
tda7000
tda7021
tda7040t
tda7050
tda7052
tda7052a
tda7056
tda7056a
tda7056at  smd
tda7056c
tda7057aq  2xnf-e,18v,1.25a,2x3.5 ;13qilp
tda7057q  2xnf-e,btl,18v,1a,2x3w; 13qlip
tda7072a
tda7073
tda7088t  smd,fm-radio, nf-e, ucc=3v
tda7231
tda7240
tda7241
tda7245
tda7250   2xhifi nf-e,100v,2x50w
tda7253   =70023ab FORD
tda7255
tda7262
tda7263
tda7264
tda7265
tda72668
tda7266l
tda7266s
tda7267    8 dip
tda7267a   16 dip
tda7268
tda7269a
tda7270
tda7273
tda7274
tda7275
tda7284
tda7293
tda7293v
tda7294
tda7294v
tda7295
tda7296
tda7297
tda7300
tda7300d
tda7313 dip
tda7313smd
tda7314
tda7350
tda7350a   =70010ab FORD
tda7350a-or
tda7360    =70008ab FORD
tda7365
tda7370
tda7370b
tda7372b
tda7374    *
tda7374b
tda7375    =70024ab FORD
tda7375a
tda7376b
tda7377
tda7378
tda7379
tda7381
tda7384
tda7384a
tda7385
tda7386
tda7388
tda7394    pal002
tda7404d
tda7421-smd
tda7439
tda7440d
tda7442d   smd
tda7451
tda7454
tda7473a   smd
tda7480
tda7490
tda7494
tda7495
tda7495s
tda7496
tda7496l
tda7496lk   smd
tda7497
tda7555-bg
tda7560
tda7566
tda8133
tda8137
tda8138
tda8138a
tda8139
tda8140
tda8143
tda8145
tda8146
tda8150    tda8153
tda8153    tda8150
tda8170
tda8170-or
tda8171
tda8172    analog tea8172
tda8172-or
tda8174
tda8174a-or
tda8174aw
tda8175    ix1413bm , nte1788
tda8177
tda8177f
tda8177f-st
tda8178
tda8178fs
tda8178s   tda8171
tda8179s
tda8190
tda8191
tda8192
tda8196
tda8199
tda8214b    =tda8214a;=tda8215-o.k.
tda8215
tda8215b
tda8217
tda8218
tda8222
tda8251
tda8304
tda8305
tda8305a
tda8341
tda8350q
tda8351
tda8356
tda8357j
tda8358j
tda8359j
tda8360
tda8361-s7/4x  tda8362-s7
tda8362     =tda8362-5/ analog tda8362b
tda8362-3y   tda8362-5-box
tda8362-5
tda8362-s7
tda8362a
tda8362a-rus  Rusia
tda8362b
tda8362e
tda8366
tda8366-3y
tda8366h    smd
tda8370
tda8371     tv,synchr-prozessor
tda8372
tda8372a
tda8374
tda8374a
tda8374c
tda8375
tda8375a
tda8375ah-smd  smd
tda8380
tda8385
tda8390a
tda8395
tda8395p
tda8405     tv,vc,stereoton-processor,
tda8417
tda8421
tda8425
tda8440
tda8442
tda8443a
tda8451
tda8453a
tda8505
tda8510j
tda8511j
tda8512j
tda8560
tda8560q
tda8561
tda8561q
tda8562q
tda8563aq
tda8563q
tda8567q
tda8568q
tda8569q
tda8571j
tda8588aj
tda8588bj
tda8589j
tda8591j
tda8601-smd   smd
tda8703t
tda8741
tda8745
tda8822t    smd
tda8840-2y
tda8841-2y
tda8842
tda8842-2y
tda8842-s1
tda8842h-smd  smd
tda8843
tda8844
tda8844-2y
tda8844-s1/2y
tda8847
tda8920bj
tda8920th    smd
tda8921th
tda8932bt
tda8943sf
tda8944j
tda8946j
tda8947j
tda9045
tda9102
tda9103
tda9109
tda9112a
tda9113
tda9143
tda9151b
tda9160a
tda9162 3y
tda9210
tda9302
tda9309
tda9330h/n1
tda9332h     smd
tda9341-ea3n   tda9341-ea3m
tda9341ps/n37a
tda9351ps/n1/3  tda9351ps/n1/3s0339
tda9351psn11l0  tda9351ps/n1/1l0180
tda9361ps/n2/5
tda9381
tda9381psn23i2  tda9381ps/n2/3i23
tda9381psn23i6  tda9381ps/n2/3i62
tda9503
tda9513
tda9536w
tda9565h/n1/4
tda9802
tda9806
tda9808
tda9817
tda9859
tda9870
tda9870a
tda9885ts-smd  ТХО ТДКС    ФОТОН
tda9886ts-smd  Тхо ТДС
tdks-9-1          9-2-1
         високочестотни
tds-17          -17
te006
tea0652
tea1009
tea1014
tea1039
tea1061        версия
tea1062
tea1504     n0-      ; 0;1;2
tea1504ap-ch
tea1506p
tea1507p
tea1521p
tea1522p
tea1523p
tea1524
tea1530at
tea1532-smd   smd
tea1533ap/n1
tea1620p
tea2014     = gl3820
tea2014a
tea2017
tea2018
tea2024
tea2025     ka2206, la4182
tea2025b
tea2026
tea2026-orig
tea2028b
tea2029     analog tea2026
tea2031
tea2031a
tea2037
tea2164     analog 2165
tea2165     analog 2164
tea2260
tea2261     ix1779ce
tea2262-st
tea5040     ha11494
tea5040s
tea5101
tea5110
tea5114a
tea5170
tea5500
tea5550
tea5570
tea5581
tea5591
tea5711t
tea5757h smd
tea6320
tea6320t    smd
tea6330t    smd
tea6415b
tea6415c
tea6420
tea6422
tea8172     analog tda8172
tel-0082    kl. 8p8c
tel-0090    kl. 4p4c
tel-0091    kl. 6p4c
        клещи
tel-0093    6p4c;8p8c
tel-0095/a       -6p4c,8p8c,4p4c
        спирала за слушалка
tel-hx-0892   tel
        телефонен кабел за слушалка
tel.cab-4m        -
        телефонен разлонител немски
tel.cabel    телефонен кабел жила плосък
tel.razkl    тел кабел жилен
tel1208             8  -
tel4      тел.кабел 4 м
tel4-cab    4m
tel4-cab/1000   .   10 + 6p4c
tel4-cab/1500
         тел кабел м
           спирала
tel4-cab/200   тел.кабел 2 м +6p4c
tel4-cab/200sp  2m
         спирала   4p4c
tel4-cab/450   тел.кабел 4.5м + 6p4c
tel4-cab/450sp  спирала
tel4-cab/750    .   7.5 + 6p4c
tel4-cab/750sp  тел кабел жилен
tel4r      тел кабел ролки
tel6       тел.кабел 6
              плосък прозрачен
tel6r        .   -6
tel8         .
teleph-hx-0892  telephone hx-0892
termo-100c
termo-110c
termo-119c
termo-129c
termo-152c
termo-167c
termo-185c
termo-192c
termo-195c
termo-216c
termo-226c
termo-227c
termo-240c
termo-3.5
termo-4.5     ермошлаух Ф
termo-98c      рмошлаух Ф
termo-f10    T
         Термошлаух Ф 10
termo-f2     термошлаух Ф 2
         Te
termo-f3     Термошлаух Ф3
termo-f4      рмошлаух Ф4
termo-f5     термошлаух Ф 5
termo-f6     Te      6
termo-f8           8
termo-rele
termo-sonda
termomet-infra  DT380
termomet-jt303  mtr jt303
termomet-wirle  wirless term
termometar
termometar-car
termoreg-86c   86'C
termoreg-95c   95'C
test-penc-8211  MS8211 hi-tester pencil
tester
tester-12-220  12v-250v
tester-6-380   ot 6V - 380V
         тестер за акумулатор с букса
tester-alkohol
tester-car
tester-lan    CMP-RCT30
tester-lan/usb
tester-ms-48
        цифров тестер
tester-oq-18
testerd
tf341     =ac03 tyristor
tfa9842j
tfa9843j
tfb-4012ad
tfb-4012bd
tfb-4039ad
tfb-4048ad   hr7451
tfb-4059a   hr7854
tfb-4059ad   hr7854
tfb-4059bd   hr7854
tfb-4067bd
tfb-4101ah
tfb4032ad   hr7723
        Фото приемник
tfb4032bd   hr7723
        фотоприемник
tfm1138    фотоприемник
tfm1142    фотоприемник
tfm1238
tfm5360
thx203h
tic246m    triac, 16a,600v
        механичен таймер
timer     транзистори
timer-mech   транзистори
tip110     транзистори tip
tip111     транзистори tip
tip112     транзистори tip
tip115     транзистори tip
tip116     транзистори tip
tip120            tip
tip121     транзистори tip
tip122     si-n-darl+di,5a,100v,b>1000
tip125            tip
tip127
tip135
tip137
tip142
tip147
tip2955    SI-P,100V,15A,90W
        транзистори
tip29a
tip29c     транзистори tip
tip3055    SI-N,100V,15A,90W
        транзистори
tip30a     транзистори tip
tip30c     транзистори tip
tip31c     транзистори tip
tip32a           tip
tip32c           tip
tip35c     si-n,115v,25a,125w; bd249c
        транзистори
tip36c     si_p, 115v 25a, 125v; bd250c
        транзистори
tip41a           tip
tip41c           tip
tip42a     =bd244a
       к т отверки торкс
tip42c    зачиствачки клещи
tl-sds10    -
       пинсета
tl-sp04    пинсета
tl-tw04    пинсета
tl-tw08    пинсета
tl-tw09
tl-tw10
tl061
tl062cn
tl064cn
tl071
tl071cp    smd
tl072
tl072m smd  smd
tl074
tl081
tl082
tl082-bg   tl082
tl084
tl084-bg
tl1415
tl1451    тиристор   А
tl1451a-smd
tl271-250        250
tl431
tl494     analog-upc494; ka7500
tl494-smd
tl8709p
tlc400    4",30w,target audio
tlc500    5",40w,target audio
tlc600    6.5",50W,target audio
tle5203
tlf14511
tlf14521
tlf14568
tlf14584
tlf14585   hr7260
tlf14610
tlf14612
tlf14617
tlf14649
tlf14650
tlf14695   hr8804
tlf14699b   tlf15516b; hr8804
tlf14699f   hr8804
tlf14749
tlf14767
tlf15505f
tlf15506f
tlf15516b   tlf14699b;hr80523
tlf15542f
tlf15548f   hr7294
tlf15575
tlf15606f    hr7278
         ТХО
tlf15611f    hr8804
tlf15611forg     japan
tlf15619
tlf15644
tlf6031
tlf6609
tlf70161
tlf741
tlp580
tlp621
tlp627
tlp631
tlp634
tlp651
tlp721
tlx
tlx1
tmm842
tmm843ap
tmp4320ap
tmp47c1637ra07
tmp47c1637ra34  go to tmp47c1637ra37
tmp47c1637u241
tmp47c1637u278
tmp47c200an
tmp47c4106775
tmp47c432-8098  stm202
tmp47c432-8188
tmp47c432an
tmp47c434-3415
tmp47c434-3526
tmp47c434-3528
tmp47c434-r214  42 pin
tmp47c434-r231
tmp47c634    stm205
tmp47c634-r514  42 pin
tmp47c634-r584
tmp47c634572   tmp47c634r772
tmp47c634584   tmp47c634AN-R584
tmp47c634n    tmp47c634N-2472
tmp47c634r585
tmp47c635n3941  ix1703cezz - /sharp/
tmp47c834    tmp47c834N-R008
tmp47c834-r071
tmp47c834-r161
tmp47c834-r165
tmp47c837-u411  tmp47c837n-u411
tmp87cp38n-1a7  tmp87cp38n-1a71
tms1025n2l
tms1035ne
tnc-001
tnc-002
tnc-303
tny253p
tny254p
tny264p-7pin
tny264p-8pin
tny266p     7 pin
tny267p
tny267pn
tny268p-7pin   7pin
         избелваща с ма за зъби
tonrolka1
tooth-whitenin         -
top200ay1
top201ya1
top202
top202ya1
top203
top203ya1
top209pfi    or
top210pfi
top221y
top222p     dip8
top223
top224y
top225
top225y
top226y
top227y
top233y
top234y
top243y
top244pn-dip7  dip 7
top244yn-6pin  to-220 6pin
top245y
top246yn
top247y     оптична глава
top249y
toph7833              Toshiba,soh-ot3
tpa1517ne
tpc8111     smd,p-fet,8pin,11a,30v,8.1moma
tr164      Grundig
         трансфертер
tr680      hr8368
transf-12/220  трансф за лампата
trf-toroid2x39
trf-tv8"         .       TFT 8"
trf10v400ma
trf12v1a
trf12v2a
trf12v300ma
trf12v34ma
trf12v400ma
trf12v500ma
trf12v500ma-jp  jap
trf12v5a
trf12v600ma
trf12v800ma
trf16v      трансформатор
trf18v2a
trf1a
trf20-24v
trf220-24v
trf24v
trf24v1.5a
trf24v1a
trf24v7a
trf2a
trf2x12v2a
trf2x12v300a
trf2x12v500a
trf2x12v800a
trf2x13v
trf2x14v1.5a
trf2x15v,5v,9v  2amp
trf2x18v1a
trf2x30v130w
trf2x32.5v/2.4  271
trf2x33v400w
trf2x3v
trf2x6v100ma
trf2x6v300ma
trf2x6v500ma
trf2x6v800ma
trf2x7.5v500ma
trf2x9v1a
trf2x9v2a
trf2x9v300ma
trf2x9v500ma
trf2x9v600ma
trf2x9v800ma   трансформатор
trf2xuni     univers
trf300ma
trf31v
trf32v
trf3a      трансформатор
trf3a36v
trf400ma
trf42v700ma
trf5a      transformator 5a
         трансформатор
trf6.5v-110
trf600ma
trf6v300ma
trf6v500ma
trf6v600ma
        трансф
trf6v800ma
trf800ma        . 9V/800ma
trf9-18v1a
trf9.5v-202
trf9/14/7.7v  314
trf9v-124
trf9v1a    трансформатор
trf9v2a
trf9v300ma
trf9v3a
trf9v400ma
trf9v500ma
trf9v600ma   Мишки и бутона
trf9v800ma   тример кондензатор
trg820     тример 2 3
           кондензатор
trim-4-10mf  тример кондензатор
trim-4-7mf
trim-5-20mf  високочестотни
trr1661    hr1610,4822-140-10161.30241...
        Пинсети
ts-t15
ts10
ts1058     car speaker
ts1168
ts1345     car speaker
        Пинсети
ts1375     car speaker
        Пинсети
ts14         бас квадрат
ts15      бас
ts1608     12"
ts1609
ts1611     6.5",200w, 3way
ts1614     13 sm - 1 broj
          елипса
ts1620
ts162367    6x9
ts162367-ch
ts1663     10 sm
ts1666
ts1667     9 sm Golf комплект
ts1755     car speaker комплект
ts3002     3inch 2-way,
ts4002     4inch 2-way,
ts4233     Pioneer 10 sm k-t
ts874     car speaker
        розетка за телефон
ts876     car speaker стар стандарт
        преход
ts91      комбинирана розетка
ts91-bg       4p4c /
ts92      кутия за
ts93      rozetka lan+tel+catv
        защита за комп мрежи
ts98           8p8c
ts98-cot      розетка за. стена
ts98-lux
ts98-wall   8p8c
tsa 070
        к т пиезопищялки
          високи
tsa060      -
tsa070     k-t
tsa1601     12"
tsa1603     10"
tsa1605     8"   бас цена за брой
tsa1612     8"
tsa1613     10 sm    ;
tsa1614     13sm
tsa1616     16 sm
tsa1619     16sm bas
tsa1633     10"
tsa1644     12"
tsa1661     16sm
tsa1666     Golf , elipsa
tsa1666n    Golf, elipsa
tsa1668     Golf - k-t
tsa1669     10sm
tsa1677     k-t 3way
tsa5511     sda3202,-3
tsa5512
tsa6947     car speaker
tsa6957     car speaker
tsa6976     6x9
tsa6995     6x9
tsa6996     6x9
tsg1015     car speaker
tsg1045     car speaker
tsg1055     car speaker
tsg1315     car speaker
tsg1355     car speaker
tsg1645     car speakar
tsg1715     car speaker
tsg1755
tsg6920     6x9
tsg6921     6x9
tsop1736
tsop1838    foto
tsop1840
tsop2256y    комплект високочестотни
tsop4838
tst11
tsw307d2    Pioneer
tt2062     si-n,crt,18A,800/1500V, 85W
tt2140     si-n+di, 15a,1500v = bu1508dx
        Диод
tt2190     si-n+di, 8a,800/1500v, 35w
tu3f700
tu4
tua2000
tuba cc1012   10" tuba
        активна
tuba-8-amp12v  hi-sound amplif
tuba-art120       12"
tuba-bm-b100p  10" Boshman-with amp
           странна форма
tuba-bm-b88p   10" Boshman-with amp
          квадрат
tuba-bm-bg-10p  10"        Bosman+amp
tuba-bm-bx8p   8"     Boshman+amp
tuba-cc103-08  Thunder
tuba-cc103-10  Thunder
tuba-cc103-12  Thunder
tuba-cc103-15  Thunder
tuba-g9000    10" Boshman
tuba-ltq37-10
tuba-ltq37-10a  +amp
tuba-ltq37-12
tuba-ltq37-12a  +amp
tuba-ltq37-15
tuba-ltq37-15a  +amp
tuba-rsx8019   8"
tuba-rt100d   10"-
tuba-rt80d    8"
         домашни
tuba10
tuba10+tweeter
tuba10-amp220v  двойно фурнирована
tuba10-for-amp  for amp
         къса
tuba10-lux    трапец
tuba10-short   ц бял говорител
tuba10-trapec  без говорител
tuba10ms-sound
tuba12       квадратна
tuba12-amp220v
tuba12-box    12"
         двойно фурнирована
tuba12-for-amp  for amp
         къса
tuba12-lux
tuba12-short     трапец
tuba12-trap+re  Pioneer, trapec+reflector
         без говорител
tuba12-trapec  12"
         празна правоъгълна
tuba15
tuba15-box    елипса за два говорителя
tuba5"+play   tuba + mp3 play
tuba6x9     за един говорител
tuba6x9-long
tuba6x9/1    туба с говорител
tuba8
tuba8+sp
tuba8-amp220v  двойно фурнирована
tuba8-hi-sound
tuba8-lux
tuba8-panason  Panasonic+amp
tun 115b8054sq
tun 6700vpf005  tun 6700VPF005C
tun 670vpf003a  6700vpf003a; tu8psb02
tun 670vpf003b  тунер    мчу
tun 920620
tun 920763-kit      +
tun 920781
tun aft0/1107  32001089
         за нови модели
tun alps-ch
tun audio
tun bg
tun bst-ec411  uv916e
tun bt-ah458   8-598-462-00
tun bt-eg201
tun bt-rg321   12V stand
tun ceem574-b2
tun ceeu534b03  jvc - tuner digit
           аналогов
tun ceeu544b
tun ctf5560a   5v
tun ctt5020e   ctf5560a 5v
tun ctt5020n   5v
tun ctt5045e   5v
tun cwc-5053v8  tuner1421-Neo 8pin 5v;digit
tun dt2-bv12d  2 if /Daewoo/
tun dt5-bf18dn
tun dwe-8053-v
tun ec926 x2
tun ec931 x1
tun eca14x9
tun env56d05g3
tun env57d44g3
tun env59ds4g3  st6hd64
tun env778e8f2  la79107=tuwrf4eg-778f2
tun env79857f2
tun et-3d1-ew  12v =dt2
tun ewe-1051   5v la79107nv
         МЧУ
tun gdc 5v3k2
tun mchu
tun nichiman
tun nokia
tun qsd-mt-t66
tun qsd-vs-3t
tun st5hd64   Sharp
tun st5hd84   Sharp
tun st5hd970   Sharp
tun st6hd64   env59dsg3
tun tdc-3h39s1  tdc3h3-9s1-9v; tele4-047
tun tdc343-12v  tdc343-12vs1=tele4-021a
tun tdq-3c-dfs  5v;neo;vs1-1a5-dk
tun tdq38h              чинч
tun tdq38h 8pi
tun tec2989va2  tecc2989va24a -
tun tecc-vd28  ch tecc2989vd28a
tun tecc0949pg  tecc0949pg35a(s);pl35a(s)
tun tecc0949vg  tecco949vg28b/s/ 5V
tun tecc0985vd  tecc0985vd28a =tecc2989vd28a
tun tecc2949vg  tecc2949vg28k(c)
tun tecc2979pk  tecc2979pk28a/s/Samsung/9v
tun tecc2989va  tecc2989va15a
tun tecc2989vd  tecc2989vd28a 9v
tun tecc7949vg  tecc7949vg28a
tun tecc7979vd  tecc7979vd28a/Samsung 9v
           стандарт чинч
tun teke4-005
tun teke4-094b  12v
tun teke4-132a  Alps
tun tele4-021a  = 042a;.043b; tdc343-12vs1
tun tele4-042a  tele4-021a
tun tele4-043b  tele4-021a
tun tele4-047  9v; tnc8331-dv
         аналогов
tun tele4-151  tuner alps sony 5V
         цифров
tun temic 3400       Philips
tun temic-3402      Philips
tun tnc-8331dv  9v; tele4-047;
tun tnc8333bfs  5V; =uv1316sig3
tun tu8psb02p  670vpf003a
tun tu8psd01da  6700vpf005c
tun tuaif4eg75
tun tugz1-c07c
tun tuke9c07df  alps
tun tukg4-d07f  2 if
tun tuwrf4eg77  tuuwrf4eg-778f2=env778e8f2
tun uv1216d/p
tun uv1315/isy  ctt5045e
tun uv1316aig3  Philips
tun uv1316sig3  5v=tnc8333bfs;tnc8331dn
tun uv913    =uv915; temic3400
tun uv915    =temic3400
tun uv916e    Philips temic3402+la7910
tun uv916s
tun uv917    Philips also temic3400
tun vs1-1a5-dk  tdq-3c-dfs 5v
tun-di-dvbt-or
tun-di-hdvb860  MPEG 4, HDVB-8605
tun-dig+sd    DVB-T + SD
tun-dig-dvb-t
tun-dig-elite
tun-dig-konig  dvb-t scart11
         за цифрова
tun-dig-roadst  Roadstar dbv-2100ta
tun-dig-siemen        TV; 220V
tun-dig-usb-ch
tun-dig-usbmp4
tun-dvbt-t188  for car
tun-hdvb-8602  dvbt,mpeg4
tun-lcd
tun-lcd-tb99   820x640
tun-lcd-tv5820  Nicam 1280x1240
         за цифрова
tun-lcd-tv5821  VGA
tun-usb-digit         TV/pc
         за стари модели
tun-usb-net-di  digit-Internet TV,Radio
tuner audio
tuner gdc
         Тунер хипербанд
         тунер за монитор Т
tuner samsun           Samsung
         Хипербанд български лукс
tuner-auto-tv          = V
tuner-teke4         +
tv board 14-21
tv board 25-29
tv board 32"
tv board b/w
tv boardi14-21  mini
         в сенник
tv sp-vm701   tv auto
         няма тунер
tv+dvd-sen-sun      SUN-VISOR таван
                 за
tv+dvd-senic
tv+dvd-tavan   tv10.4"+dvd - Super
tv-7.5+dbvt+an  dvbt+analog tuner DA-70c
         черно бял
tv-convertor
tv-t707     таван    , tisson/nop
tv10-super    tv 10"
tv10-super-taw
tv10-tlcd1041  10.4" Thunder
tv10.5-super
tv11.5-dvbt   +dvb-t tuner
tv12       12"
tv13       13"
tv15+dvd     таван
tv15-super
tv15-super-taw
tv5
tv5.6      5.6"
tv6
tv7       7"
tv7"+dig frame  HN-778F
tv7"+dig-dvbt  HN-778F
         в огледало
tv7"-dig-da701  dvbt da701c
             цветен телевизор
tv7"-mirror        в сенник
tv7"-tft-700   Sonashi;
tv7+dvd-sennic  tvогледало
         в 7"+dvd
tv7-da701-dvbt  dvb-t tuner
          сенник
tv7-mirror
tv7-sennic    7"    Oslon
tv7-super    tv7" Super sp-778c
tv7-tlcd-701   Thunder
tv7-tlcd-702
tv7-tlcd-710       за таван
tv7-tlcd-790   flat
tv8       tv 8"
tv8-super
tv8-tlcd-8000  elbee
tv8-tlcd-802
tv8.4-super   8.4"
tv9-super    tft,9",16:9,tv
tv9-tlcd-929   9" Thunder flat
tv9.8-da900c   dvb-t tuner
tv9.8-super
tvk30      TVK 30; bg1895-641-444; hrt507
tvk30m      bg
tvpo2066
tvpo2066-a42   тхо Шилялис
tvpo2066-d11   тхо Електроника
tvs-70p1     високочест
tvs-70p2     високочест
tw206           .
         високочестотни
tw2310      високочест. k-t Thunder
tw305
tw317             .
twmf2232
tx0166      2sk2605
u217b
u2829b
u3060m
u3660m-b
u3666
u4439bg
u4606      ha11494
u4614b
u4646      ha11494
u4647      ha11494
u4647b
u6047b
u664b-sil
u806
u806d
u807
u829b
ua733      lm733
ua741cn     lm741-8pin
uc2843an
uc3525      sg3525an
uc3825bn
uc3842      ka3842 b/bm
uc3842smd    smd
uc3843      ka3843
uc3843smd    smd
uc3844      ka3844
uc3845      ka3845
uc3854n
uc3882      ka3882
ucc28600dr    smd
uf5408      Gi,S,3a,1000v, <75ns
uha104      hr5666
uhf-202
uhf-302
uhf-303     bnc-fm/uhf-m
uhf-304     женска букса за радиостанции
uhf-transmitte  uhf transmitter
uhf201
uhf304
uk plug     за Англия
uk plug-ch
uk plug-gb
uk plug-lux   HJT
uk plug-shoko
uk plug-uni-ch
uk-plug-uni
uln2003     =ba12003
uln2003-smd
uln2004
uln2004a-smd
uln2064     =m54532
uln2204     tda1083,ta7613
uln2803
uln2803a
uln2804
um91215a
um91215c     Интегрална схема
um9151
un102                un102
un4213      2sc3399
un6/12      kaskada un6/12
un9/27      kaskada un9/27
upc1011
upc1018
upc1021
upc1025
upc1026
upc1028
upc1031
upc1032
upc1042
upc1093t
upc1151
upc1156     analog*ta7222
upc1158
upc1161
upc1163
upc1167
upc1171
upc1176
upc1177
upc1178
upc1181
upc1182
upc1185
upc1186
upc1187
upc1188     analog-ha1350,ha1370
upc1189
upc1197
upc1200
upc1212
upc1213
upc1216
upc1217
upc1222
upc1225
upc1225h
upc1227
upc1228
upc1230
upc1237ha
upc1238
upc1241
upc1242
upc1245
upc1246
upc1251
upc1263
upc1270
upc1277
upc1278
upc1280
upc1288
upc1298v
upc1308
upc1310v
upc1316
upc1318   nec IC
upc1320
upc1335
upc1350
upc1353
upc1356
upc1360
upc1361
upc1362
upc1363
upc1364
upc1365
upc1367   Интегрални схеми
upc1373   Интегрални схеми
upc1377           upc
upc1378   Интегрални схеми upc
upc1378h  Интегрални схеми
upc1379   Интегрални схеми upc
upc1380           upc
upc1382   Интегрални схеми upc
upc1384c  Интегрални схеми
upc1390   Интегрални схеми upc
upc1391           upc
upc1394           upc
       Интегрални схеми

upc1397             upc
upc1411   analog gl3120,la7520
       Интегрални схеми
upc1420   Интегрални схеми
upc1458   Интегрални схеми upc
upc1470             upc
upc1486             upc
upc1488   =la7830
       Интегрални схеми
upc1488h   =la7830
upc1490   Интегрални схеми upc
upc1498   la7833 bez 1 схеми
       Интегрални pin
upc1503   Интегрални схеми upc
upc1504   Интегрални схеми upc
upc1505             upc
upc1507   Интегрални схеми upc
upc1513   Интегрални схеми
upc1514   Интегрални схеми upc
upc1524   Интегрални схеми upc
upc1534   Интегрални схеми upc
upc1536            upc
upc177            upc
upc1820act  Интегрални схеми
upc1883act
upc2005   Интегрални схеми upc
upc2310   Интегрални схеми
upc2311            upc
upc23c            upc
upc2412hf
upc2500h   Интегрални схеми
upc271    Интегрални схеми
upc2725   Интегрални схеми upc
upc3080   Интегрални схеми upc
upc30c    Интегрални схеми upc
upc311    Интегрални схеми upc
upc324    Интегрални схеми upc
upc339    Интегрални схеми upc
upc358            upc
upc393            upc
upc41c    0.80lv
upc4558   analog ba4558
upc4570   Интегрална схема
upc4574c
upc4741             upc4741
upc494           ka7500
       analog-tl494;схеми
       Интегрални
upc546    Интегрални схеми
upc554             upc
upc566             upc
upc574    taa550; ka33v
upc575    =2leva
       Интегрални схеми
upc577    Интегрални схеми
upc585    Интегрални схеми upc
upc587            upc
upc592            upc
upc596
upd16311gc
upd16312gb
upd1708ag-011
upd1708ag-020  smd
upd1708ag-024  smd
upd1715-011
upd1715g-011
upd1715g-211
upd6121g-002
upd6122g-001
upd7503g034-bo  bord
upd75108
ups
usb-3hub+sd   1/3 usb + sd;mmc;...
         разклонител
usb-6
usb-hub           usb
usb-hub+2xps2  hub-3xUSB+2xPS2
usb-hub-2.0   uh328
         малък
usb-hub-7port
usb-hub-7small
usb-hub-laptop  pcmcia cardbus
usb-hub-smart  кт
usb-hub-smart2  2 in/3 usb+1 mini usb
usb-kit      - usb
usb-kit-ipod   usb/psp/ipod/gba/nds/dsl
         женска букса
usb-panel
usb-printer-fm  двойна карта usb - printer
usb-saund card
usb-saund-ca-2         saund
usb/3rca
usb/lan     cmp-nwusb10
usb/lan-ch      кръгла
usb/lan-wi+amp  GSKY-LINK
usb/lan-wi+ant  +ant    Sky-Sity
usb/lan-wi-802  802.11b/g
usb/lan-wi-edp  EDUP
usb/lan-wi-w54  wir W541U TENDA
usb/lan-wir-an  +ant
usb/lan-wir-ch
usb/lan-wirel  usb 2.0
usb/rj45-adap  usb/rj45 extension adapter
usb/st.jak
usb/usb-min-ch  изм уред
usb/usb-mini   usb fm/ usb mini m
         изм уред
ut33b        .
ut58a        .
utc2025     tea2025
utp          ролка
utp-ch      m
         ролка
utp-r      utp-    cat5e
utp-r-ch
utp-uc300s24   Draka cat.5e
utp/1
utp/1-cross
utp/10
utp/10-cross
utp/15
utp/2
utp/20
utp/20-cross
utp/3      for LAN 3 m
utp/5      for LAN 5 m
utp/5-cross   прахосмукачка за кола
v62c5181024-70  v62c51810244ll-70p NIKI
vacuum cleaner
vam1202     cd optic Philips
vam1202-ch    Philips
vam2201/01    Philips
vam2201/07    Philips
vam2201/1    Philips
varistor 250v
varistor 350v  vcr14d471k (300v-385v)
         батерия
varistor-225   vcr07d271k (175v-225v)
         преход
varta1      преход CADNICA ,SANYO
vc-003      преход HDMI m/ DVI-D fm
vc-004      преход HDMI fm / DVI-D m
vc-005      преход HDMI m / DVI-D m
vc-006      преход HDMI fm / DVI-D fm
vc-007g     преход HDMI fm/ HDMI fm
vc-010         HDMI fm/ HDMI fm L-type
vc-012         HDMI fm/ HDMI m
         изм уред
vc-285      HI-FREQ.PLUG
         изм уред
vc-9805a       .
vc-9805a+      .
vc5022-2
vcd-sony-car
vct3831a c4
vcu2133a50/60
vcu2136
vdg0574
vdp3108a
vdp3108b c2
veq1479     Panasonic
vestel19v1-a14  sda555xlf-a14
vezna
vezna-lux
vga/rca+svhs   vga conversion
         виброколан
vga/rgb     Изолирбанд   ярда
vibrocolan    Изолирбанд   ярда
vini             20
vinia            10
viper100
viper100a
viper12a
viper20a     to220
viper20a-8pin
viper22
viper50a     Волтметър
vnd5n07     smd;5A;70V;0.2-Omh
volt-60v          0-60V
vpd3108b c2
vpg101
vpj101      двуразрядна индикация
vpn10n07     =bts121
vqe24
vsp2860
vss175a     Батерия
vtulka      Батерия
vw-bp84hp    Батерия Hitachi
vw-vbs20      бас Philips, Panasonic
vw-vbs2n         JVC,Pentax,Sharp,other
vw80       8"
w91530a     20pin
walk-tk-3188   Kenwood 400-470 mhz
walk-zonton999
walki-5118-150  bf-5118 150-170mhz
walki-at-3188  Kenwood 136-174Mhz
walki-bf-5118
walki-th-22at  Kenwood
walki-th-808at
walki-th-f6a   dual band/136-174Mhz/400-470mh
walki-tk-3207g  Kenwood
         за чешма 136Mhz-174Mhz
walkie-talkie  за душ /1 br.
         Bh-628
water-glow    контактен спреи
water-glow-sr8  Плащане от ВЕСКО
wd40
wesko-platil
wh505      bas
wh506      bass silver 8omh
         бели за таван
wh605      bas
wh610
wh656      bass silver 8omh
         букса тонколони х
wh806      bass silver 8omh
wm1133         40     37
         безжичен микрофон 46
wm1143      Безжичен микрофон
wm308
wm399
wm4022      dc jack-f box type
wm5065      dc plug
wm5067      удълж box type metal
         dc plugза слушалки
ws1009      10"
         удължител за слушалки
wt2536      удълж.   м
wt2536/1.5    удължител за слушалки - 1.5 m
                      м
wt2536/2.5      . 2.5
wt2536/3                -3 .
         спирала
         удължител за слушалки  м
wt2536/3-retr  Каб удължител за антена
wt2536/5     удълж антена м    -5
wt2636        . решетки
         в бели         3m
wt2636/1     в бели    1
            .решетки
wt5412
wt6212
x0028
x0034
x0035
x0042
x0044
x0053
x0054
x0064
x0065
x0089
x0202      =ix0202ce
x0202-short   =se110 - big
x0202da     thy,TO-92,Samsung, =mcr22-8
x0226
x0400
x0711      m51346,ix0711
x103
x109       analog ta7193
x112       =stx112; 2sd1853
x147
x261
x355
x969       ta8659
xenon-h1-6000c  ch
xenon-h1-6000k  H1 light 6000k
xenon-h4     h4,l/h-8000k
xenon-h4-3    bi xenon
xenon-h4-6000k  H4(H/L) light 6000k
xenon-h7-6000k  H7 light 6000k
xenon-h7-8000k  h7-8000k
xenon-lamp-h1  k-t 2 br
xenon-lamp-h4  k-t 2 br
xenon-lamp-h7  k-t 2 br
xenon-lamp9005
xenon-lamp9006
xenon-trf    TRF
         разклонител макара м кабел
xhd103-4     10 sm
xm-p2            -   -25
xo250
xr2206cp
xyc008      25m/25fm - serial cable
         яхта
xyc036      25m/25fm - modem cable
         малка яхта
yacht atlantic  вътрешна антена с усилвател
yacht-mini
yb1-029
yd1665      bass, 16sm
        микрофон
        моно жак женски за панел
ym-2000    стрелкови Yamaha
             мултицет
ypj-8156    стрелкови мултицет
yx-1000a
yx-360tr
z0107ma    triac, 1a,600v
z10.7v1.3w
z100v1w    1w
z100v600w   p6ke100c 100v,600w,1ms
z10v
z10v600w    p6ke10ca
z12-alkdb   12v-Alkatel dB/pcbe1
z12-motst   12v Motorola s-tac
z12-nk5110   12v Nokiz 5110
z12-pang600  12v Panasonic G600
z12-pangd70  12v Panasonic GD70
z12-phdiga   12V Philips DIGA
z12-phsavvy  12v Philips savvy
z12-samgd600  12V Samsung GD600
z120v1w    1w
z12v
z12v1.3w
z12v1w     1 wat
z15v      0.5w
z15v1.3w    1.3w
z15v1w
z160v1w    1w
z16v      0.5w
z18v      1n5355b
z18v0.5w
z18v1.3w
z2.4v     0.5w
z2.7v     0.5w
z2.7v1w    1w
z220-bosh909  220 V bosh 909
z220-eri688  220 V eri688
z220-motst   220V Motorola S-tac
z220-nk8110  220v Nokia 8110/636
z220-pang600  220v Panasonic G600
z220-pangd70  220v Panasonic GD70/90
z220-siec25  220v Siemens C25/S25
z220-sonc1   220V sony C1
z24v      0.5w
z24v1w     1.w
z27v1.3w
z27v1w
z3.3v     0.5w
z3.3v1w    1w
z3.9v     z-di 3.9v,0.5w
z3.9v1.3w
z33v      0.5w
z39v1w     1w
z43v1w     1w
z47v1w      1w
z5.1v      0.5w
z5.1v1w     1w
z5.6v      0.5w
z5.6v1.3w    1.3w
z5.6v1w     1w
z56v1w
z6.2v      0.5w
z6.2v1w     1w
z6.8v0.4w
z68v       0.5w
z7.5v      0.5w
z7.5v1.3w    1.3w
z75v1w      1w
z8.2v      0.5w
z8.2v1.5w    1.5w
z9.1v      0.5w
z9.1v1.3w       акумулатор
z91v1.3w     1w
         импулсно
zah-12v1.2ah   vipow
         импулсно
zah-12v10a    акумулатор
zah-12v12a    импулсно
zah-12v12ah   импулсно
zah-12v16.5a
zah-12v29a    акумулатор
zah-12v2ah    акумулатор
zah-12v4ah    импулсно
zah-12v7ah    акумулатор 12v 7aH
zah-12v8.5a   импулсно захр
zah-12v9ah          ~
         импулсно захр 150x65x95mm
zah-24v10.5a   имп захр   .
zah-24v15a    импулсно захр.
zah-24v4.2a     .
         импулсно.
zah-5v40a    акумулатор .
zah-5v5a      умулатор
zah-6v1.3ah   акумулатор
zah-6v10ah    ak
         акумулатор
zah-6v12ah
zah-6v4ah    с
zah-6v4ah-gast  Gaston
         с
zah-dvd      IC ice2a165
         захранване за       итн
zah-dvd-m0265r   IC dm0265r
zah-ikc-2smp           Grundig  . .
zah-pc-at-400w
zah-pc-at-600w
zah-pc-atx    350W
zah-pc-old    5v,12v imp
zah-smr40200
zah-smr40200bg  white box
zah-smr40200ch
zah-uni-link
zah-uni-sup-ch
         универсално

zah-uni-super
zah-uni1     имп захр монитор
zah-uni2     имп захр монитор
zah-uni3       .  .
         захранване универсално
zah-uni4     имп .захр.В Търново
zah-univers
zah-v.t       .   .
         захранване. за копютър
zahr-12v3a    захр
zahr-comp    захр адапт касета
zahr-llcd-lux     .12v - uni
zahr-llcd555     .    .
zahr.univ2
zahriks-2smp11
zahriks-2smp90
zar-b-rb4105a  4xAA/AAA
zar-b-rb4270a  4xAA+2xAAA-for car
zar-b-rb4270al  +lcd 4xAA+2xAAA за броя
zar-b-rb4303t  4xAA/AAA+2x9V
         зарядно   бат
zar-bat     rb-2301 за кола
         зарядноAA/AAA/9V   2
zar-bat-1100       +   . 1100mah
         зарядно за4акумулатор
zar-bat-12v4a
zar-bat-12v6a  зар   бр бат
zar-bat-18650  зарядно бат
zar-bat-2100     .+4
         зарядно бат   .2100mah
zar-bat-2200   зарядно     . R6 CFL
              +4бр АА бр ААА
zar-bat-2300        +4   R6CFL-quick
zar-bat-2500          . +2 .
              +2 за камери и
zar-bat-3.6+di  +displey
zar-bat-3.6v   li-ion battery
         зар за батерии за камери
zar-bat-3000   quick 2x3000+2x1100
zar-bat-at1008    .
zar-bat-at308  зарядно автоматично
zar-bat-at388  AA, AAA, C, D, 9V
zar-bat-at408  зарядно за лит бат за камера
zar-bat-at508
zar-bat-cam-li          .  .
zar-bat-cr611  Vipow
         зарядно    АА
zar-bat-ec568  LI-ion, multi
zar-bat-g-t3h1      +4    x2100mah
zar-bat-hn-110  =rd801
         зарядно      бат
zar-bat-hwbci
zar-bat-k-t        C.F.L+4  .1.2v2200mah
zar-bat-lld510
zar-bat-lld511  lld511
zar-bat-lld51a  lld511a
zar-bat-mw198
zar-bat-mw398  зарядно за бат
zar-bat-mw9988  2AA+2AAA+car buksa
zar-bat-rd101          . 2xAA; 2xAAA
zar-bat-rd201  4 bat AA/AAA
zar-bat-rd801  2 bat AA/AAA + 1 bat 9v
zar-bat-sn-2r3  zar bat + 2 r3 x 800mah Sony
zar-bat-sn-2r6  zar bat + 2 r6 x 2300mah Sony
zar-bat-son-r3  зарядно 4 светкавица
         zar bat + за r3 x 800mah Sony
zar-bat-son-r6  zar bat + 4 r6 x 2300mah Sony
zar-bat-swetka
zar-bat-v1888  aa/aaa/9v
zar-bat-v7041  +4bat 2500mah-raver
zar-bat-v818   2xaa/aaa/9v
         зарядно за батерии
zar-bat-v899   4xAA / 4xAAA,fast charger
zar-bat1               AA
zar-bat2     AA/AAA/9v/R14
zar-bat2300big  CFL 4r6+2r3-quick
zar-gsm-12v   mix
zar-gsm-220v   mix
zd-956      tool kits
zegeri
zh122-xpro    12" Boshman
         малък р р
ztfh65008a    hr8287р р
         голям
zumer-12v        -
         среден р р
zumer-12v-l   бас   -
zumer-12v-m        -
zx-102xpro
к   кп      10"
zx122-xpro
к  ун     Boshman
к1116 4
   ун     dn838
ка   17
 174 хл а    ta7688
км174 18 а б
    ур    an7145m,an7146m
кр1508 ве1    cx775
кр 1005ви 1 ,  an304
кр1005пс1    mn1405
кр1005пц1    mn1435
кр1005пц1    an6371
кр1005пц1    m54819l
кр1005уд 4    an6345
кр1005ул 5а б  an6353
кр1005ун1 а б  an6551
кр1005ха 1 ,   an6320n
кр1005ха 1 ,   an262
кр1005ха1    an6341n
кр1005ха2    an6350
кр1005ха3    an6677
кр1005ха4    an6310
кр1005ха6    an6360
кр1005к 7 аб   an6362
кр1005бр9    an6406
кр1015ви 2,3   upd2819
кр 1016ха 1а б  mn3011
кр1016ха 1    mn1435
кр1023гп1 ,   ka8310,m51721atl
кр1027ип1    m51720
кр1054хп1    ba7004f
кр1054ха 1    ba6309,bal6309
  1057 1    cx20027
  1152 1    ha11235,ix0065ce
кр   ие

   1507  1  upc552

Цени и информация: www.tony-sjd.com
София, ул.Атанас Далчев 10
тел:02/8730294
DESCRIPT          цени на www.tony-sjd.com
24c25


GOTO:1142.1816;HR8484
ALSO:HR8827;1372.7003
SONY H.STAT.
SMPS TR.SONY 1-429-137-41
ALSO:HR6410;1-439-423-12
ALSO:HR7410;1-439-250-00
ALSO:HR6407;1-439-280-00
ALSO:HR6412;1-439-286-00
ALSO:HR6405;1-439-288-11
ALSO:HR6405;1-439-288-21
ALSO:HR6413;1-439-332-42
ALSO:HR7404;1-439-294-11
ALSO:HR6408;1-439-303-12
ALSO:HR6408;1-439-303-31

ALSO:HR7407;1-439-311-13
ALSO:HR7406;1-439-311-23

ALSO:HR7400
ALSO:HR7401
ALSO:HR6400;1-439-332-11
ALSO:HR6400;1-439-332-00
ALSO:HR6401
ALSO:HR6403;1-439-332-42
ALSO:HR6402
ALSO:HR6403..332-32,49,52
ALSO:HR6403..332-32,42,49
ALSO:HR7408;..333-00..22
ALSO:HR7403;1-439-363-00

NO HR KV21FX1NT
ALSO:HR7244;1-439-416-22

ALSO:HR7416
ALSO:HR7245;8-598-989-00
ALSO:HR7245;1-439-423-12
ALSO:HR7245;1-439-423-31
ALSO:HR7245;1-439-423-11
ALSO:HR7243;1-439-493-11
ALSO:HR7243;1-439-493-12
ALSO:HR7777;1-439-530-00

NO HR
ALSO:HR6063;HR7068;:11.9
ALSO:HR7141;: 11.9 ULTR
ALSO:HR8047;: 11.9 FORM


ALSO:HR7503;AT2079/10A
ALSO:HR7549


ALSO:HR7519;AT2079/09;:94
ALSO:HR7505;37261
ALSO:HR7172;2435671;:9.40
ALSO:HR7531;F2006BM
ALSO:HR7563;1142.0467
ALSO:HR7563;1142.0465
ALSO:HR7565;1038.5330


ALSO:HR7292;: 9.40 GRU
ALSO:HR7578;1142.1475
ALSO:HR7577

ALSO:1142.1135;HR7578;:94
ALSO:HR8008;: 9.40 BEKO

ALSO:HR8051 003071083
ALSO:HR8030;: 9.40 BEKO
ALSO:HR8484;: 9.40 BEKO


ALSO:HR8881;:


ALSO:HR8880

ALSO:HR8628;: 10.00
ALSO:HR8491;:FSV14A004S
ALSO:HR8026;1142.5067 9.4
ALSO:HR7772;OV2094/40
ALSO:HR7789

ALSO:HR7662
ALSO:HR7493;FSA17013M
ALSO:HR7916;DCF2077D

ALSO:HR8304

ALSO:HR7815;003441006
ALSO:HR7929
ALSO:HR7930
ALSO:HR7880;FSA36012M

ALSO:HR7963;31970....4
ALSO:HR7880;1142.5057;:94
ALSO:HR7950;FUY20A001;:NL
ALSO:AT2078/20G;HR7704
ALSO:HR7950;1142.5083

ALSO:HR7922
ALSO:HR8550
ALSO:HR8342   *
ALSO:HR8540;: 9.40 SELE
ALSO:HR8537;: 9.40 DAEW

ALSO:HR7950;: 9.40 VEST
ALSO:HR8545;40337-49;:9.4

ALSO:HR8768;: 9.40 TELR
ALSO:HR8186;: 9.70 TECH

ALSO:1142.5119;HR8545;:97ALSO:HR6203;1182.0177
ALSO:HR6203;1182.0067

ALSO:HR6292;1182.0480
ALSO:HR6488;1182.0887

ALSO:HR6488;: 13.2 LOEW
ALSO:HR6600;: 13.2 LOEW
ALSO:HR6563
ALSO:HR6591;: 13.2 FORM
ALSO:HR6195;D376/37

ALSO:HR6256;F2000BM
ALSO:HR6678

ALSO:HR6067;: 12.3 THOM
ALSO:HR8218;: 16.2 FINL
NO HR   16.2 NOKI
ALSO:HR7140;1192.0397

ALSO:HR7377;1192.0467
ALSO:HR7377;1192.0462
ALSO:HR7279;140.10474


ALSO:HR7398

ALSO:HR7250;47320112
ALSO:HR7386;1362.3017;:12
ALSO:HR8225;: 13.8 PH
PANASONIC 29``100Hz CP521
PANASONIC 29-32 100Hz
ALSO:HR8790;: 11.9 VES
ALSO:HR8116;: 11.9 PH
ALSO:HR7269;: 11.5 THO
NI HR
ALSO:HR7839,1352.5012 SS
ALSO:HR8572

ALSO:HR7927;: ORIGINAL


ALSO:HR7862


ALSO:HR7970

ALSO:HR7839;1352.5003
ALSO:HR7924


ALSO:HR8031;:NEW 11.9SCH
ALSO:HR8320
ALSO:HR8336;TV ALTUS
ALSO:HR8368;: 11.5 BEC
ALSO:HR8716;: 11.9 DAE
ALSO:HR7427ALSO:HR7378;: 11.5 LOE

ALSO:HR6599;40327-17;:123


ALSO:HR8409;: 13.2 SCHN


ALSO:HR8196;: 13.2 SCHN
ALSO:HR8598
ALSO:HR8583;: 13.2 THOM

ALSO:HR8366

ALSO:HR8726;: 13.2 THOM
ALSO:HR8728;:13.2

ALSO:HR8730;: 13.2
ALSO:HR8695
ALSO:HR8827;: 19.9 BEKO
ALSO:HR8579;8-598-834-40


ALSO:HR7814;140.10561
ALSO:HR8188*;   SS

ALSO:HR7977
ALSO:HR6040;36070...79
ALSO:F36N5002;HR7683

ALSO:HR8944;FUJ29H002F

ALSO:HR8379;: 14.8 SAMSERVO CONTROLER PAN SERVI
ALSO:HR8137
ALSO:HR7897 GOLD STAR
ALSO:HR7791
ALSO:HR7788;1-439-255-11
ALSO:HR7467
ALSO: HR7896;F01403
GOLD STAR SS NO HR
ALSO:HR7472 154-132A
ALSO: HR7472 154-125A
ALSO: HR7462
ALSO: HR7607   SS
ALSO:HR7474,KFS60288

ALSO:HR7810

ALSO:HR7751   SS

ALSO:HR7984
ALSO:HR8135
ALSO:HR7485 GOLD STAR
ALSO:HR8524
ALSO:HR7749
ALSO: HR7484 GOLD STAR SS
ALSO:HR7945
ALSO:HR7850
ALSO:HR7666;154-194B
ALSO: HR7473 FUNAI

ALSO:HR7457;KFS60348
става      но
ALSO:HR8096 FBT GOLD STAR
   -154-177J,  20"
ALSO:HR7906;154-375F
ALSO:HR7606;154-207N
ALSO:HR7908;154-168G
ALSO:HR7908
GOLD STAR AIWA TV1402KE

ALSO:HR7806
ALSO:HR7432
ALSO:HR7960 GOLD STAR
ALSO:HR7985
ALSO:HR7906;154-194D
ALSO:HR8163;6174Z-8004A
с дисплей
GOTO:1M0380R
ALSO:1M0365R
100V 1A

SI-Di 400V 1A
SI-D 1000V 1A
SI-D 1000V 1A/50Ap

SI-D 75V 0.15A/0.5Ap 4ns
24V 0.5W


100V 3A


Si-Di 3A 400V
Si-Di 3A 1000V
800
Schottkj-GI 40V 1A
Schottky-GI 40V 3A
ALSO:HR6190;2432651

ALSO:HR6020;THOMSON


ALSO:HR7136;2431853

ALSO:HR6114:GO TO:37005
ALSO:HR7041
ALSO:HR7135

ALSO:HR7518; HITACHI
ALSO:HR46076; HITACHI

ALSO:HR7146; HITACHI SS

ALSO:HR7105 2434453/5
ALSO:HR7032;2432140
ALSO:HR7035;472352.00

ALSO:HR7145;


ALSO:HR7878
ALSO:HR7525;140.10338
ALSO:HR7239
ALSO:HR7172;1142.0415
HR7527 AT2079/41 37620**9
ALSO:2436201;1142.0185
ALSO:HR7336
GO TO:F0051PE;:NO HR
ALSO:HR8318
EPROM
10PI

EPROM


EPROM
EEPROM WITH FILE JVC DAEWEPROMBR24C32
3V
GO TO:HR6501
ALSO:HR6506
ALSO:HR6500SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz

GO TO:2N2222


SI-P 12V 0.2A 0.36W 23/34
SI-P 60V 0.6A 0.6W
800
800
NF/S-L100V15A115W KD3055

800
800
SI-N 160V 16A 150W PWR.
SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz
800
800
SI-P 40V 0.2A 35W 250MHz
800
800
800

800


SI-P 160V 0.6A 0.31W
800
SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.
25a,200w,GO TO:BD368

800
800


ALSO:3S0880
800
SI-P 350V 2A 15W
2sa1      800
800
SI-P 180V1.5A25W 2SA1275
SI-P lo-sat 60V 5A 25W 60
SI-P 160V 1A 0.9W 15Mhz
SI-P 50V 0.15A 0.4W>80MHz
SI-P 100V 0.05A 0.4W 110M
800
800
800
800
800
b=3000,17iso,compl2sc2436
SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz
800
800
800
800
120w,60mhz
SI-P 120V 10A 60W 60MHz
800
800
SI-P 80V 6A 60W 20MHz
SI-P 50V 0.1A 200MHz
SI-P 150V 50mA 0.75W 200M

800
SI-P 80V 4A 55W 10MHz

SI-P 115V 10A 100W 90MHz
800
SI-P 150V 50ma 0.8W 200Mz

800
800
800

bc856,bc857,2sa1131

800
complementar-2sd1763
SI-P DARL. 60V 0.5A 0.9W
800
800


SI-P 180V 70mA 0.6W 150MH
800
SI-P 180V 0.14A 10W
SI-P 200V 0.14A 10W
SI-P 150V 16A 150W
17a,200w,40 mhz
120v,1.2a,20w,175mhz

DUAL SMD     800SI-P 60V 5A 20W 60Mhz
800
800
SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz
SI-P 60V 0.2A 0.25W 100Mz

800
800

SI-P 120V 8A 80W 30MHz
SI-P 140V 10A 100W 30MHz

SI-P 50V 0.15A 0.4W PWR.
SI-P 50V 0.15A 0.4W=BC560
800
SI-P 35V 0.5A 0.5W 200MHz
SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz
800
SI-P hi-beta 30V 1.5A 0.9
SI-P 100V 5A 30W 0.2ms.
35mhz,compl 2sc3263
160v,12a,120w,30mhz,a1553
200v,15a,150w,30mhz,a1553

SI-P 150V 1.5A 20W 4MHz
1.5a,20w,100mhz,a1332,..
800
0.2mks,80mhz, 2sb1459
SI-P 180V 0.7A 0.7W 120Mh
800
800
SI-P+R 47kom.50V 0.1A 200
800

SI-P 35V 5A 10W 170MHz
120v,1a,10w,120mhz
SI-P 150V 0.05A 5W 200Mhz
10w,180mhz, 2sa1476

SI-P 80V 6A 60W 20MHz
20mhz compl.2sc3858
SI-P 180V 1A 40W 200MHz

SI-P 400V 0.5A 0.75W
SI-P 400V 2A 1W 2.7ms
SI-P 600V 1A 1W 5.5micsec

80w,20mhz
SI-P lo 120V 2A 1W 120MHz

SI-P 230V 1A 20W; 2SC4793
10a,100w,30 mhz, bd246d
SI-P 230V 15A 150W
15a,150w,30mhz
800
800
800
800
800
800
800
800
800

800
800
SI-P 60V 0.2A .25W 160MHz
SI-P 30V .05A 0.15W BC308
800
800
800
800
800

800
SI-P 80V 1A 15W 30MHz
800
800

SI-P NFS 40V 3A 10W 55MHz
SI-P 180V 0.05A 0.25W
800
800
800800
800
800
SI-P 150V 0.05A0.3W BF423
800
SI-P 50V 0.2A .32W 140MHz
800
800
SI-P 30V 1A 1W 200MHz
SI-P 60V 1A 1W 200MHz

800
800
800
800
SI-P 80A 0.7A 0.8W 100MHz
800
800
SI-P 60V 0.5A 0.625W 200M
800
SI-P 40V 0.5A 0.25W 180MH


SI-P 60V 0.1A 0.25W 180Mz
SI-P 50V 1A 8W 120M BD140
SI-P 70V 2A 15W 120MHz
SI-P 50V 2A 20W 50M BD240
SI-P 140V 2A 23W 80MHZ
800

SI-P 60V 4A 30W 10M BD244
ALSO:2SA768 80V BD244B
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

800
800
800
800
800
800
800
SI-P 150V 0.05A 0.2W 40MH
800
800

800
800
SI-P 250V 0.07A 1W BF423
SI-P 40V 1A 0.6W BC638
800
800
800

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

800
SI-P 150V .05A 0.5W BF423
SI-P 50V 0.1A 0.3W
SI-P 40V 1A 0.75W BC327
800
800
800
SI-P 150V 1.5A 25W 4Mhz
SI-P 150V 0.05A 0.8W
SI-P 35V 0.8A 0.6W 120MHz
800
800
SI-P 50V 1.5A 10W BD138

SI-P 120V 0.8A 0.9W 120MH
SI-P 30V 1.5A 0.9W 120MHz
2sa1011;1133;1112;1332
2sa1011;1133;1112;2sb628a
SI-P 160V 1.5A 25W100Mx50
SI-P 120V 0.1A 100MHz
800
800
800

800
800
800
800
GO TO: BC556
SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz
SI-P 60V 1A 0.7W BC640
SI-P 60V 3A 25W 2SB1274
b=2k..15k; compl 2sd1415
800
SI-P 200V 2A 25W 2SA1133
800
10w,150mhz,a1359,b891
SI-P losat 60V 5A 20W<1ms
130mhz
130mhz
<2/11ms, 23a

150 Mhz, 2sa1244
130mhz; 2sa1244
1300Mhz


SI-P 60V 3A 20W 100MHz

AIWA       C
800
SI-P 60V 3A 30W 15MHz
SI-P 60V 3A 25W 9MHz
SI-P lo-sat 100V 2A 1W
20Mhz,b>5000,2sb1492,1555
65mhz,compl 2sd2389

2sa1681,2sb1123


SI-P DARL 110V 6A 60MHz
130w,b>5000, 45mhz
NEW 2SD2642
800
800

800
Ge-P 20V 0.4A 0.15W AC128
800
800
800

Ge-P 60V 10A 0.08W AL100
Ge-P 32V 1A 4.3W AD162
800
800
800
800
800
800
800
SI-P 50V 2A 200W 8M BD242
800
800
800
800
800
SI-P HIFI 180V 15A 150W
800
800
800
SI-P 100V 0.7A0.9W 2SA965
800
SI-P 25V 1A 0.9W 350Mhz
800
SI-P 70V 4A 40W 15M BD244
800
SI-P 80V 4A 30W BD244B
800
SI-P 150V 7A 80W 14MHz
800
800
800
SI-P 100V 1A 8W 110MHz
SI-P 25V 2A 10W 100MHz
800
800

800
SI-P UNI 120V 1A 0.9W 140

SI-P-DARL+DI 100V15A100W
SI-P-DARL+DI 100V 7A 40W
800
SI-P-DARL+DI 60V 7A 40W
800
800
SI-P 200V 2A 30W
SI-P 100V 6A 60W 10MHZ
SI-P 120V 8A 80W 2SD718
800
P-DARL+Di100V25A125W>1000
STAND BY FUNAI TV
800

SI-P 140V 10A 120W 17MHZ


800
800
800
SI-P NFlo-sat20V2A1W50MHZ
800
800
800

SI-P 60V 1A 80MHZ
800
SI-P-Darl DI 60V 4A 40W

800
800
2sa1315,2sb647,2sb892
800

SI-P 200V 2A 20W 10MHZ800
SI-P 40V 3A 10W 80MHz
SI-P 30V 0.1A 0.4W 150Mhz
800
800
800
800
800
800
800

SI-P 160V 12A 100W 15MHz
800
800
800
SI-P Lo-sat 60V12A40W
800
800
SI-P 60V 3A 30W 9MHZ
800
SI-P 200V 2A 30W
800
800
800
800
40w,b=500,bdt62a,bdt64a
SI-P-DARL+DI 110V3A30W
800
800
800
SI-P losat 60V 2A 1W 150M
SI-P 20V 2,5A 0,75W
800
800
800
SI-P 60V 12A 35W 120MHZ
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
SI-P NF-TR\E 30V 2A 0,75W
800
800
ALSO. 2SB926
800
800
SI-P 7A 30W 150Mhz 100ns
800


800
800
800

800
800
SI-N 80V 0.7A 0.7W 75MHz
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

800
800
800

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2sc1848/bd507,2sd1206/

800

SI-N 25V 1.5A 7W 70Mhz
800
800


SI-N S-L750V 2A 23W 8,5MZ
800
800
800
800
800
800
800
800
800
SI-N 25V 0,2A 0,25W 140MZ
800
800
800
800
800
SI-P 70V 2A 15W
SI-N 30V 1A 1W 200MHZ
SI-N TV-HA1200\500V 5A50W
SI-N 20V 0.03A 300MHz
800
800
800
800
800
800
800

800
SI-N 250\200V 0,07A0,75W
800
800
SI-N 300V 0,1A 10W 55MHZ
800
800
800
SI-N 80V 0,5A 1A 120MHZ
800
800
SI-N 300V 0.2A 12.5W
800
800
800
800
800
800

SI-N 55V 0,1A 0,2W 100MHZ
800
SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz
800
SI-N 50V 0,1A 0,4W 150MHZ
800
800
800
800
SI-Nhi-uebhi-beta50V0,02A
800
800
800
SI-N 30V 0.2A 600MC RF/IF
800
800
800
800
800
800
800

800
800
800
800
800
SI-N 40V 100mA 0.3W
SI-N 50V 0,4W
SI-N 40V 0,1A 0,3W1400MHZ
800

800
800
800
800
SI-N 60V 0,05A 0,15W140MZ
SI-N VHF\UHF 675MHZ
800
800

800
800
800
800
800
800
800
800
800
SI-N NF\S-L45V1A5W 200MHZ
SI-N NF\S-L 50V1,5A5W
800
800

SI-N-DARL+DI 120V2A 0,8W
800
800
800
800
800
800
800

SI-N 30V 20MA 10mV 550Mhz
SI-N NF\S\Vid-L300V0,4A25
800
800
800
800
SI-N 150V 0.05A 0.45W 130
SI-N 60V 6A PQ16W 2SC1945
VHF-TrE 40V 0.6A PQ1.3W
VHF-L 35V 2A PQ=7W/175MHz
VHF-L 35V 3.5A PQ15W 175M
SI-N HFO 50V 0.5A PQ-1W
800
SI-N 100V 3A 40W 3Mhz
800
800
SI-N VHF 40V 0.3A 0.65W
800
GO TO: BC337
800
800
800
800
800
800
SI-N 300V 2A 40W 10MHz
SI-N UHF 30V .05A .25W

SI-N VHF/ZF 500MHz BF198
800
800
SI-N 80V .7A .75W 2SD1292
800

800
800
800
FM 150MHz BF240
SI-N AM-L 80V 4A PQ>3.5W
800
800
SI-N AM-L 75V 3A PQ=5W
SI-N 30V 0.8A 0.6W 120Mhz
SI-N 70V 0.1A 0.2W BC546
800
800
SI-N HFL 75V 4A PQ>6W27MZ
800
SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz
SI-N VHFra 1400MHz BF763
800
SI-N 200V 50mA 0.8W 120Mz

SI-N 200/60V 4A 40W BU406
ALSO:2SC1509
SI-N 30V 1.5A 0.9W 120Mhz
800
SI-N 120V 50mA 0.3W 100Mz
SI-N 400V 0.1A 4W 100MHz
SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz
SI-N 60V 0.5A 0.6W 120MH
SI-N 40V 2A 0.9W 1US

800
800
SI-N AM-L 75V 1A PQ=1.8W
800
800

SI-N 50V 0.2A 0.3W 200MHz

800
SI-N 500/400V 2A 40W
SI-N 500V 7A 40W POWER
SI-N 500V 7A 40W POWER
SI-N 180V 1.5A 25W 120MHZ
800
SI-N 300V 1A 30W 20MHz
SI-N 120V 0.05A 0.4W 130M
800
800
800
SI-N 150V 0.05A 0.9W 130W
800
CTV-NF/VA 160V 1A 0.9W
800

SI-N UHF 35V 0.15A 500MH
800
800
SI-N ra 50V 0.15A 0.2W
SI-N 300V 0.1A 0.9W
SI-N hi-beta100V 6A 50W
SI-N 70V 1.5A 5W 150MHz

SI-N S/L 500V 6A 50W 20MH
800
800
800
SI-N losat 60V 5A 25W 120

SI-N 25V 70MA 0.6W
800
SI-N 120V 6A ALSO:BD245C
800
SI-N 200V 10A ALSO:BD245F
800
NF/S-L,40V,5A,10W,150Mhz
50V 0.2A ALSO:BC237,BC547
800
800
SI-N 450V,10A,80W,<1/3MS
2SA1123
SI-N 40V 7A ALSO:2SD1207
SI-N 100V 4A ALSO:BD245C
800
NF/HFL 115V 10A 100W 80MH
SI-N 300V 0.2A ALSO:BF459
120v,1.2a,20w,155 mhz
SI-N 150V 0.05A 0.8W 200M
=bc846; compl:2sa1162
800

bc174,182,190,546,2sd767
800
800
800

SI-N 150V 10A 100W 70MHz
800


50mhz,2sc2774,3264,3858
SI-N hibeta 60V .7A .75W

800
800
800
800
SI-N 500V 7A GOTO:2SC2335
800
800
120v, 0.2a, b>500
120mhz,2sc3303,3518,3592
SI-N 50V 2A 10W 80MHz
S-L800\500V 7A 80W<1/4ms
800

800
S-L900/800V 3A 40W 15MHZ
800
800
800
S-L500/400V 10A 80W<1/3,2
800
SI-N 1200V 2A 60W 15MHz

800
nf/s-l,140v,10a,100w
SI-N 140V 10A 100W 30MHz
SI-N 60V 0.15A0.4W2SC2240
SI-N 35V 0.5A 0.3W 300MHz
SI-N 35V 0.8A 0.6W 120MHz
SI-N 300V 0.1A 0.9W 70MHz
SI-N hibeta 40V 2A 220MHz
SI-N 200V 4A 40W 8MHz
800
SI-N 50V 1A .9W 130MHz B>
800
800
800
SI-N+DARL 800V 10A 100W
SI-N 230V 15A 130W 2SC294
SI-N 300V 0.1A 7W 100MHz
160v,12a,120w,30mhz,c4029
200v,15a,150w,30mh,c4029
180mhz,b=4000,-
1.5a,20w,100mhz,c3364,..
<1/3.2us,c3042,c4138,4436
SI-N 900V 10A 150W
SI-N 500V 2A 20W <3.5micS
<500/1650ns;2sc3520,4139.
SI-N 80V 2A 0.9W 100MHz
SI-N 60V 0.2A 0.3W 200MHZ
bc174,182,190,546,2sd767
SI-N 800V5A<1/4micS BUT11
SI-N 20V 0.1A 0.6W 6.5GHz
2sc4988
<1/7us,bu706,903,c3642..
0.1a,250mhz,dtc144
800
800
SI-N hidef 200V 0.1A 5W
SI-N losat 50V 5A 10W 100
120v,1a,10w,120mhz
200 Mhz , si-n,nf-l
SI-N 1100V 6A 100W

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

but11a,2sc3752,4304,4234
SI-N 150V 10A 30W
2sc2570,3037,3512,3355
SI-N 50V 5A 1W 100MHz
buw11a,2sc3152,3285,3550
SI-N 900V 5A 100W 6MHz
800
SI-N 35V 0.1A 0.2W BC237
SI-N 1100V 3A 30W x50
SI-N hi-def 300V 0.1A 7W
SI-N 900V 5A 40W
buw11,2sc3089,2sc3636
SI-N FM ZF 250mhz BF240
SI-N 30V 2A 15W 260Mhz
800
<200ns,2sc3090,3450,4058
2sc3014,2sc3098,2sc3773
15mhz,b>500,2sd2092
200/180v,15a,20 mhz
20mhz,2sc2774,2sc3264

SI-N 900/800V 3A 40W
800
SI-N TV-ZF 450MHz BF198.9
bu706d,2sc3481,3681,4291

SI-N 1400V 8A 50W
SI-N+Di 1400V 7A 50W hi-r
SI-N+Di 1400V 8A 50W
SI-N 1500V 8A 70W
SI-N HiFi 180V 12A 130W
buw12a, <1000/5500ns
2sc3298,3364,4159,4370
5w,2000mhz;2sc4821
400mhz,2sc3954/2sc3598/
SI-N 800/500V 5A40W BUT12
SI-N 800/500V 5A40W BUT12
but11af,2sc3752,4234,4304
SI-N 1500/800V 20A 250W H
2sc4789
SI-N 900/800V 1A 30W 1/4M
10a,35w, 17c
but11,mje13070,2sc3047..
but11,f,2sc3750,3795,4056
2sc3892a,4762,4916

/2800ns, buv66, mje13008.
b>800/2sc3070,3225,3673..
3.8us,buv48b,c,2sc3644
mje13006,2sc3170,4055,2sd
bd245d,2sc2837,2987,2sd..
200w,2sc3995,4096,4111
<500/3300ns
80w,20mhz, bd245d..f
ns,but11af,2sc4304,3559
buw11,2sc4300,4427,4586
bc169,184,239,549,2sc2675
20mhz;bup23bf
bf241,254,255,594,595
800v,2sc3885a,3895,4757..
SI-N 230V 1A 20W 100MHz
SI-N 900/600 3A 30W 0.3uS
SI-N 500V 5A <300/1400nS
SI-N 500V 8A 45W<0.3/1.4n
15a, 100w
SI-N+Di M-HA 1500V 8A 50W
SI-N 1500V 15A 150W
bd228,bd377,2sd794
70 mhz, ALSO:2SC3271
SI-N1500V25A250W 2SC3998
12a,50w,bu2525af,bu2527af
bf257-59,bf657-59,2n5058
1700/600v,20a,2sc5057
SI-N,Disp-HA,1500/800V,8A
10a,50w,bu2722af,bu2727af
10a,100w,30mhz,bd245d
SI-N HiFi 230V 15A 150W
bu2520af,buh715,2sc5129
(bd139,239,379,2sd1177,78
MonitorHA 1500V 30A 200W
2sc3298,3364,4159,4370
50w;bu2520df,2sc4763
17iso
buw11a,..131a,2sc3636,364

SI-N+DI,Monit-HA,1500V,8a
2sc3896,4758,5148,5067
15a, 75w, 2sc4891,2sc5252
bu2530al,2sc3996,2sc4289a
1500/600v,7a,50w,bu2520df
FM/VHF-V/M/O 700MHz
230v,15a,30Mhz,2sc2944,..
2sc3886a,3896,4758,5148
50w, b>100
14A,60W,2sc4891,2sc5252
ALSO:J6898; FOR SAM. TV
bu2522af,2sc4542,4759,...
17`MONIT.1500/700V 14A
16a,65w, not
75w
1500/800v,2sc5300,2sc5516
85w, bu2527df,dx
85w, bu2527df,dx
35/320ns,2sc3303,2sc5103
30/445 ns
SI-N 1500V 6A 30W
SI-N 1700V 20A 70W 3.25


for 100 Hz TV

800
800
800

SI-N 40V 0.1A 400MHz 35nS

800
800
800
800


800
SI-N 30V 0.05A 0.2W 150Mz
ALSO:BC550 2SC2240
800
800
SI-N VHF 25V 20mA >400MHz
800
SI-N SL TV/VA 90V 1.5A 15
SI-N 25V 0.8A 0.625W
800
800
800
SI-P 25V 0.8A 0.625W
800
800
ALSO:KTC9012
ALSO:KTC9013
SI-N 50V 0.15A 0.625W
SI-P 50V 0.15A 0.625W
SI-N 30V 20mA 0.625W
SI-N 30V 20mA 0.625W
800
800
800
800
SI-N FM 300MHz
800
SI-N 50V 0.1A 250MC UNI
800
800
2sc3495,2sc3071,2sd1424..
SI-Nlo-sat 20V 0.7A 0.25W
bd241c,bd243c,bd539d,..
2sc4483,2sc4485,2sd1207..
bdv67a,bdw83c,2sd1296
bd245a,bdv91,2sc268,..
ac127,2sd72,2sd352,ac176
SI-N 150V 8A 80W BD245
SI-N 160V 12A 100W 15Mhz
2sc3328,2sd619,2sd1207..
SI-N lo-sat 60V 7A 40W
2sc3345,2sd1212
SI-N 60V 12A 40W 10MHz
SI-N lo-sat 60V 12A 80W
2sc3256,2sd1840
6a,40w,b>500,bu910..12
2sc2825
800
800
bc618,bc877,bc879,..
800
bd243a,bd537,bd951,2sc31.
bu406..408,2sd823,2sd1150
SI-N TV-VA 100V 4A 40W
bd239f,2sc2660,2sd610,760
bu208a,bu706,2sd849.850..
SI-N lo-sat 60V 5A 120MHz
2sd1579,2sd1978,2sd1981..

rbe=800omh

10w,b=2000
bu208a,bu706,2sc2928
SI-N 1200V 5A 50W<2/11mcS
SI-N 1200V 5A 50W BU208A
20mhz,b=5000,bd717,bdw23b
bd647,bd899,bdw73b,bdx53b
30w,20mhz,b=4000,bdw53d..
SI-N-DARL+Di 110V 8A 30W

SI-N 60V 2A 1W 150Mz
80w,b=1000,bdv67d,2sd1123
2sc3345..46,
2sd1841
60w,b=5000,bdv65a,bdw83b
2sc3254,2sc3255
20mhz,2sc3258
0.75w,c4484,d1207,d2177
SI-N 30V 2.5A 1W 2SD1207
SI-N hibeta 100V 3A 40W
SI-N 60V 4A 30W BD241A
SI-N 60V 3A 35W
SI-N lo-sat 130V 7A 40W
hi-beta 200V1A40W25MHZ
333
N-DARL+Di 60V 2A 35W 20MH
SI-N DARL+DI 60V 4AB>1000
2sc3688
nf/s-l,120v,8a,80w,60mhz
SI-N 120V 2SC2383 2SD667
SI-N lo-sat 25V 0.5A 200M
30w,b=2k..20k,bd901,bdw23
=2SD1302
bd243a,bd543a,bd797,2sc..
b=6000,bd647,bd899,bdw73b
bd375,2sd1177..78,2sd1506
SI-N 1500V 5A 100W BU508A
5a,30w,b=2k,bd645,bd897..
800
b>1k,bd645,897,bdw93a..
bu705d,2sc3479,2sd1290.91
bu706d,2sc3480,2sd1729
bu706d,2sc3481,2sc3681
2sc3677,2sc3852,2sd1948
2sc3299,2sc3746,2sd1913
6a,b=1000,/2sc2017,2sd798
800
6a,b=5000,2sd2017,
800
b=6k, compl 2sb1020
SI-N+Di 1500V 3.5A 40W
SI-N+Di 1500V 5A 50W
si-n-di,1500/600v,6a,80w
SI-N 1500V 5A 80W BU508A
bdv65c,bdv67b,bdw83d,2sd1
bd679,bd779,2n6039,2sd13.
SI-N+DI 1500V 3A BU508D
2sc3747,2sc4327
SI-N lo-sat 25V 0.5A 200M
bu706,2sc3484,2sd1495
bu706,2sc3485,2sc3685
55mhz,2sc3070,2sc3616
bd239d,2sc2073,2sd608

bu705,2sc3483
SI-P 1500/650V 8A 50W
SI-N NF/S 60V 3A 1W 90MHz
si-n-darl+di,60v,4a,35w
b=4000
SI-N 1500/600V 5A 50W
si-n,1400/600v,10a,ctv-ha
bu508af,2sc3894,2sc4142
si-n+di,1500/600v,3.5a
SI-N+D 1500/600V 5A 50W


SI-N 200V 2A 20W 10MHz
b=8000,/bdw23c,bdw63c/
bu2508af,2sc3884,2sc3894
hi-beta hi-Ueb30v2AB=1500
ALSO:BF457..459,2sc3416
2sc4541
10w,b>2000
SI-N+D 1500V 4A 70W

b=10000,bst52,2sd1511
50w,2sd705,2sd1553,2sd..
SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W
SI-N+D 1500/800V 5A 60W

bu706f,2sd1544,2sd1883..

10mHz; =2sd1062???
b=9000,2sd1895
31v,+-2a,b>2000
SI-N 1500/800V 5A 100W

180mhz
2sc3690,2sc3746,2sc3851
b>1000,2sd1414,2sd1788..


180 Mhz
SI-N 120V 4A 20W
SI-N DARL+DI70V 4A B=5000
b>2000,2sd1153, 2sd1660
SI-N+D 1500/800V 4A 50W
SI-N+D 1500/800V 5A 60W
bu508df,2sc3893a,2sc4124
SI-N 1500V 4A 2SD1544
bu706f,2sc4142,2sd1545,
SI-N 1500V 8A 70W BU508AF
ALSO:2SD1884; 10A 70W
SI-N DARL 160V 7A B>5000
SI-N 60V 3A 30W 100Mhz
b>400,2sd1273,2sd2092
800
SI-N 1500V 2.5A 10W BU205
SI-N 80V 4A 35W 80MHz
bd245c,bdv95,bdx95,2n5632
2a,1.2w, b>1000
SI-N 60V 3A 25W 3MHz
SI-N DARL+DI150V4A B>2000
bd245d,bdx11,2n4348,2sd..
SI-N DARL+DI Z 60V2AB4000
2sc3690,2scd3852,2sd1761
SI-N+D hi-beta,100V3A140M

b>1000;bd643f
SI-N 25V 0.5A B>560
2n3442,2sd551,2sd723..733
SI-N 180V 15A 150W 10MHz
bc140..141,2n1990,2102
SI-N NF/S80V1A 340/5000ns
ALSO:2SD220 110V
SI-N Uni 30V 0.3A BC337
SI-N 1500V 3A 50W BU208D
SI-N-D 1500V 3A
SI-N+D 1500V 5A 80W 0.7ms

bd241,bd933,2n4231
SI-N-DARL 160V 8A 80W 80M


100mhz
SI-N 80V 3A 30w 50MHz>400
N-DARL+Di 100V 2A B=1-10K

2sc1905S-N-DARL 110V 6A 30W 5000
SI-N 1500V 6A 50W
SI-N+Di 1500V 6A 50W

bu2508df,2sc3892a,4123
bd243a,bd5352sc3179
130w,b>5000
60w,bu2520df,c4124,c4763
bd955,bdy79..
2sc2516,2sd960..961
bdx91,2n5873,5874
NEW 2SB1686
SI-N NF/SL 80V 3A 20W
bd243b,bd539b,bd951,..
ac127,ac176,2sd72,ac187k
SI-N NF/SL60V3A 8MHzBD241
bd317,2n3055,2n5632..33
bd239,bd533,bd933,2sc1398
bd239,bd241,bd535,bd935
bd239,bd241,bd535,bd935
SI-N 1500V 5A BU208/508
2sc1913,2sc2275,2sc2591.2
2sc1398,2sc3252
2sc1398,2sc3252
bd241a,bd535,bd935,2sc31.
bu208a,bu706,2sc2928,..
SI-N 20V 0.3A 150MHzBC337
SI-N 25V 1A 0.9W =2SD1207
2sc2660,2sd610,2sd1138
2sc2690,2sd1382,2sd1563
2sc2690,2sd1382,2sd1563
HiFi180V 15A 150W 5Mhz
bd245c,bdv95,bdx95,2n5632
SI-N lo-sat100V 0.7A 100M
bd135,bd226,bd375,2sd1380
bd649,bd901,bdw73c,bdx53c
SI-N 25V 0.7A 280MHzBC337
ALSO:2SD467 1A 190MHz
bc635,bc637,2sd1225
800

SI-N+D 1500/800V 5A 60W
bu208a,bu706,2sc3023...
800
bd243c,bd543c,bd953,2sd6.
bd243b,bd537,bd951,2sd..

2sc4483..85,2sd1207,1247
bd675,bd775,2sd985,986..
2sc3254,2sd1237l
2sd830,2sd1128,2sd1169...

bc637,bc639,2sd667,1226
SI-N 100V 5A 60W 15MHz
bc337.338,bc635,bc637...
bd139,bd230,bd379,3
bd543c,bd801,2sd866...
2sc2208/bd681,bdw53c.../
b=2500,bdv65c,2sd922,bdx
bd230,bd379,2sd1177..78
GO TO:2SD838
bu209,bu706,2sc3023..24
bc168,bc183,bc238,bc548
SI-N 60V 0.1A 150MHz
bc338,bc635,bc637,2sd1878
2n3700..01,2sc2235
800
bc169,bc184,bc239,bc549
2sc2632,2sc3245,2sc3248
ALSO:2SD1292,2sd1812
SI-N NF/S,180V 1.5A 20W

SI-N 120V 7A 80W BD245
2sc2607,..2608,2sd753
buw11a,buw71,bux45..
bd717,bdw23b,bdw53b,,,
bd245c,bdv95,2sc2681..
2sd1187,2sd1238l
SI-N 120V 8A BD245,2SB688
SI-N DARL 100V 6A B=1000

bd245d,2sc2837,2sd551
bd745e,mj15015,2sc2607.08
bd245f,2sc3263,2sc3855
2sc2632,2sc3254,2sc3248
2sc1819/bf415,bf417,bf46/
bd239e,2sd608a,2sd610,..
bd535,bd935,2sc3179
/2sc2383,2sc3228/2sd667/
bc174,bc182,bc190,bc546
800
800
SI-N 20V 2A 0.9W 100MHz
800

800
800
SI-N-DARL+DI 600V 6AB>600

SI-N hi-beta 20V 4A 30W
800
800
SI-N 1500V 5A 50W
800

SI-N-DARL+DI 60V 2AB>1000
800
SI-N 2500V 3A 50W
800
800
SI-N1500V3A 65W BU208/508
800
SI-N 60V 3A 3micS BD241
800
SI-N 350V 0.75A TIP47..50
800
800
800
SI-N+DI 1500V 2.5A BU208D
SI-N+D 1500/600V 5A 50W
800
800
SI-N lo-sat 30V 0.3A 200M
ALSO:BD241      x50
SI-N 40V 3A 10W 90MHz
SI-N hi-beta 80V 3A B>500
800
SI-N-DARL 30V 1.5A 10W
SI-N 120V 7A 70W BD245
SI-N+DI 1500V 3.5A BU208D
800
800
800
800
800
800

SI-N 40V 5A 0.75W 150MHz
SI-N-DARL50V4A 30W B=3000
800

800
SI-N lo-sat 30V 2A 10W
800

MOSPFET 160V 7A 100W230ns

<0.18 ohm
P-FET180V 10A 120W2SK1529
18iso, 2sj218
P-FET V-MOS 250V 3A <2om
ALSO:2SJ306 6A <3om
8a,200v,100w,320/120ns
2sj307..308
NEW MONITOR,2sj307;2sj449
<0.19om(6A), 2sj530
800
n-fet,30v
N-FET V-MOS 160V 7A 100W
mos-n-fet,2sk1032,2sk1502
<2.8omh(3a), 18-
N-FET V-MOS 600V6A2SK1118
2sk1404,2sk1637,2sk2044
N-FET 1000V 8A 150W, 18-
N-FET NF,50VIdss-0.6ma333
7a       8
N-FET V-MOS 900V 5A 125W
N-FET V-MOS 900V 9A 150W
buz344,irfp2410, 18-
N-FET V-MOS 900V 3.5A 40W
2sk1358,1502,1604,1795

N-FET 180V 10A 120W
N-FET V-MOS900V 7A2SK1358
up<4v,2n5246,2sk107

2sk1384,2sk1953, 17iso
N-FET 50V Idss>0.6mA Up<3
buz334,2sk1723,1968,2699
N-FET VMOS 900V 5A 150W
buk445-600,2sk1142,1834
N-FET V-MOS , 17iso
N-FET 20V 0.6mA 0.2W, 40d
2sk1404,2045,2101,2118
N-FET 200V 9A 25W <35om
8a,200v,100w,250/90ns
18-

N-FET 900V 3.5A 40W 85
2sk1502,1614,1692,2486
N-FET V-MOS 600V 6A iso
buz81,2sk1457,1643,1807
N-FET 600V 9A 50W

2sk1610,2sk1745,2sk1757
2sk1808;2sk1985;2sk2671
N-FET 60V 25A 25W 0.04R

N-FET 600V 3.5A 35W <2E2
N-FET 600V 10A 50W
SHARP 600V 10A ,2sk2645
1.1omh
2sk2843, 17iso
buk555-60,2sk2049,mtp52n.
Up<5v, 2sk40,2sk46,2sk59

ALSO:BFS70,2N3369,2N3821
N558 06.06

0.9 omh
17iso


up<3.5v
20v,2sk92..93,2sk103,n-fet,nf-hf,22v,0.5..6ma
800
N-FET 18VIdss=3..14mA 800
n-fet,nf,50v,0.5..12ma
N-FET V-MOS 900V 5A,18iso
2sk560,2sk725,1610,1745
N-FET 900V 5A 150W
50V +/-26A, 17-
N-FET V-MOS 250V 30A 150W
N-DARL+D 120V 16A 150W
ALSO:HR7989
ALSO:HR7829
ALSO:HR8677
MITSUBISHI
ALSO:HR6096

ALSO:HR6024;2432405


ALSO: HR7460
ALSO:HR7505;AT2079/37261

ALSO:HR7524
ALSO:HR7524
GO TO:HR7533;AT2079/37591
GO TO: HR7527 PHILIPS
GO TO:HR7527;:PHILIPS
SMPS. SAMSUNG

GO TO:2S0880

ALSO:KA3S1265R;:CK683CW
ALSO:HR7128
ALSO:HR6260;1182.6046
GO TO:HR6354;40153200
ALSO:F18N6001;HR6463
ALSO:HR6599
ALSO:HR8221
GO TO:HR7360;40330-27
ALSO:HR7360;1362.3005
ALSO:F36N3007;HR8032
ALSO:F36N3012;HR8549
ALSO:HR8057;FCV1410E18
ALSO:1142.0545
ALSO:F14N.3001
ALSO:1142.7007;HR8545


ALSO:HR7774;1392.0001
ALSO:HR7813;140.10563


ALSO:HR7126:470035;DST88N
ALSO:HR7159
NO HR
NO HR NEC
ALSO:HR7865;:NEC
ALSO:HR7678
NO HR
ALSO:HR8231;NEC
ALSO:47105329;: NO HR
NEC CT2011MHA1 NO HR


ALSO:HR7035;2434455
GEAR PHILIPS AUTO
GEAR PHILIPS AUTO
NEW

634    **
N3


NEW SAT


ALSO:KA5Q0765R;AN4102
B0413
FOR TV ELIT No175 1.3
SMPS NEW SAMSUNG 322
SMPS
ALSO:KA5S1265

ALSO:BSC26-N2116


ALSO:HR80033;F36N5016
2s0806y-22


ALSO:HR8848

ALSO:HR8905;F37N7003
ALSO:HR8853

ALSO:FSV21C101;6174B6006E
ALSO:HR7896;F01403
ALSO:HR8163;154-375H


ALSO:HR8123;1352.5054

ALSO:HR8273;40337-17
OPTOCONTROLER
ALSO:HR8577

ALSO:HR8579;1372.7083

ALSO:HR8579;1372.7083ALSO:HR7973;8-598-951-00
ALSO:HR7762;:SONY FBT JAP
ALSO:HR7762;:SONY FBTNO HR BIG KOREA
NO HR

CHASI SONY
ALSO:HR7364
ALSO:HR6311
ALSO:HR6312
ALSO:HR6313
ALSO:BP401,FAT3616;HR6321
EPROM

EPROM

EPROM

EPROM
ALSO:TBA810GO TO:TCA440


GO TO: UL1980
ALSO:TAA981;:DIV RF AMP.f161


f-159; ac-025
24v, max50w /70w/
max 120w p.sup.nbc120w
GE-P 50V 3.5A 27W
     и
usb-5v-2a; in 100-240 v
input:12v 220v
20v 6000ma; 22/24v/5000ma
7.5/9/12v 800ma

22/24v-5a; 120va2.1a; 8.4v-1.5a
for Sony-discman
5a; 13.5/15v - 3.8a
 зарядно за акумул

+         .6v/12v
+usb-5v1a home adap

22/24v-6.25a,usb-5v1a
24v-3.75 home adapter
22/24v-2.9a 70w max
HIBRID IC SAMSUNG
гласов сигнал
4-16om
103.311
103.185
178.791
800
800
Z-IC +2.5...36V 0.1A800
NEW No666 AN7522N

ALSO:AN7125;:AMP 43
NEW

800
800800


800
800

VCR PLAY/REC AMP.
800
NF-E 34V 2A 20W/4OHM
FM-ZF

TV HORIZ+VERTIK SINCHR
800
800
800

800
NF-E 5.5W(13V/4 OM)
800
800
800
TAPE HEAD AMPLIFIER


800
800
STEREO DEC./LED DRIVER


800
VC CYLINDER SERVO INTERF.
800
GO TO: MC4558

TV CHANNEL SELECTION

TV TUNER CONTROL
800
TV TUNER BAND SWICH
800
TV TUNER SWICH 31V REG.
800

800

800
VC/TV VIDEO TON-ZF AGC/AF

VC/TV JUNGLE

VC/TV JUNGLE  102P5004
AKAICT-20WK   008P7004
800
800
800

800

TV DC VOL CONTROL FUNAI

FOR PANASONIC TV
800
800
TV SINHRON. SIGNAL. DET.

TV DEFLECT. SIGNAL PROC.

800
TV VERTICAL OUTPUT
ALSO:DBL2004C KA2131 25pc
TV VERT. DEFLECTION OUTPU
NEW 558
VERT.DEFLEC AKAI CT-21WK
800

CTV PAL CHROMA SIGN.PROC
800
800
776

800

SOUND IF AMP.DETECTOR.9p
800
800
800

DC VOLUME+TONE CONTROL
ANALOG SWITCH


SMPS CONTROLLER
800
800
800
800

800


800
800
800


800
800
RECORDER AUTOREVERCE CONT
800
800
800

800

800
800
DBX CPU cass deckTechnics
800
VTR. LUMINANCE PROCESSOR
800
800TV/VIDEO SIGNAL PROSESOR
800
800
800
800

VCR SERVO


800
800
800


800

800
800

800800
800


800
800
Z-IC +5..30V 0.5A
800
DUAL OP. AMP.
GO TO: MC1458N-MBR
800


DUAL OP. AMP.
GO TO: MC1458
ALSO:LM324

MOTOR SPEED REGULATOR
MOTOR SPEED CONTROL
800
MOTOR SPEED CONTROL
MOTOR SPEED CONTROL
MOTOR SPEED CONTROL


800
IF NO STOCK N.L.A. PAN S
800
800

800
800
800
800
800
800
800
LED LEVEL METER 5 LED
LED DRIVER
GO TO: LM339
DUAL COMPARATOR
GO TO: LM339
TECHNICS    800


AM-TUNER MPX STER.DECODER

HIFI NF DRIVER
PRE AMP. 18PIN FOR TECHNI

NF-V MUTE
800


2xNFE,4.2/9V 2x0.38W 8ohm

GO TO: CXA1034 DUAL.REC.
800
8001.0W AUDIO POWER AMP. 14P
NF-E 9V 2A AMP.
IC SHARP TV
4.2W DPL AUDIO AMP. 9P.
800
PWR.AMP 2x7.5W 24V 6A
PWR.AMP 2x7W 15V
SINGLE CHANEL PWR. AMP.

DUAL PWR. AMP.
PWR.AMP 2x>2W 4.8...24V
PWR.AMP. 7,5W DUAL
800
18W BTL AUDIO PWR+COOLFIN
18W BTL AUDIO POWER
PWR.AMP.30V 5A 30W
5.7W DUAL AUDIO PWR. AMP.
PWR.AMP.2x5.7W
NF-E 35V 4A 18W


2xNFE 24V 6A 12.5W

2X18W PWR. AMP.
5.7W PWR.AMP.ALSO:AN7168
BTL PWR. AMP.

I.C


FM-V.FROND END VCC 3...5V
FM TUNER Ucc.=3V
RADIO FM FRONT END
800
AM TUNER FM/AM IF AMP.16p


FM/AM IF AMP. AFT/AGC
FM/AM IF AMP. AFT/AGC

AM FM
800
AUTO CAR RADIO FM-V
AUTO CARRADIO DEMODULATOR
800
AM/FM AMP+AFC+DEM.
DUAL PRE AMP.
800
AUDIO PRE AMP REC.
800
RECORDER 2xNF-V ALC
2 CH GRAPHIC. EQ. AMP.
800ELECTRONIC AUDIO CONTROL

FM STEREO MPX DECODER
800
GO TO: TA7343AP FM MPX. D
AUTO RADIO FM-STEREO MPX
SHARP IC SMPS CONTROLER
TELEPHONE IC.


SW-REG 500Khz. 35Vin
16

642S2E01*2/8
FOR CD


CD 3 KANAL/CHANEL LINEAR


ANTENEN AMPL.
n-6.9A; p-5A
n-6.9a;28mom,p-6a;35mom
p-6a;35mom/n-6.9a;28mom
+ shottky diod 3A/30V
to252dpak
to252dpak
to252dpak
to252dpak
to252dpak
to252dpak
to252dpak
to252spak


35v, 25mom
p-7a,0.04om,40v,smd to252

smd, g-d-s30v;53mOhm
GO TO:HR7325
ALSO:HR7321
ALSO:HR7308
ALSO:HR7317
ALSO:HR7320
ALSO:HR6211
ALSO:HR6362
ALSO:HR7694
ALSO:HR7839;1352.0011
ALSO:HR7519;1142.0225ALSO:HR7503;1142.0075ALSO:HR7669;AT2078/21
ALSO:HR7604;1142.5055

ALSO:HR7533;37593
ALSO: HR7527
AV/RF BOSTER CONVERTOR
2 HDMI in /1 HDMI out
4 HDMI in/1 HDMI out
GO TO: LM324
ALSO:LM339;:   800

GO TO: LM393N V COMP. 2/3
ALSO:ULN2003N;TD62003
GO TO: ULN2004AN-MBR

GO TO:IX1082 STEREO MPX D
GO TO: AN7410 KA2261 LA33

STEREO DECODER
800
800
FM STEREO SENDER T-TEROP. AMP. 2X36V 10MHZ
OP. AMP. 2X36V 10MHZ DIL
ALSO:BA159
SI-D 1000V 1A 0.3ms;sy345
800
800
800
800

800
800
PWR.AMP.
800


PREAMP.ALC REC/PLAY
800

800
333
2X RECORDER-V ALC 8V


3V POWER PRE AMP.
3V DUAL PRE AMP

800


GRAPHIC EQUILAIZER
POWER SUPPLY FOR CAR. 4 O
VOLTAGE REGULATOR


934 205

6xPOS V-REG+BACKUP MODE
GENERAL REF FOR RADIO

800


800AM/FM IF TAPE REC.
800
HM-FM
800


800
555

800
800VCR AUDIO RECORD/PLAYBAC
800

NF-E, 15V, 023W(3V4Ohm)
800
No2
3V DUAL POWER PRE. AMP.

800

PWR.AMP 700mW/6V
800

800


POWER.AMP.HEADPHONE 12V
POWER.AMP.2X4.5W(12V/4Ohm
POWER.AMP.5.2W DUAL
DUAL 1.5W POWER.AMP. 9V
800800
800
420T34
555 PLAY STATION
KENWOOD AUDIO SERVO CD

NEW

800
MOTOR DR.3-MODE 18V 0.8A

JVC

LED LEVEL METER 5 LED`S
LED VU-METER 5LED
800
800800
800

MOTOR DR.4-MODE 18V 1.6A
MOTOR DRIVER FOR DC MOT

MOTOR DR.4-MODE 24V 2.2A

MOTORREG Ucc=3.6...16V
REVERSIBLE MOTOR DRIVER
MOTOR DR. 4-MODE 24V 1.2A
3V ELECTRONIC.SUPERVISIOR
2 REV. MOT. DRIVE+COOLING
3-INP. BI-DIR . MOTOR DRII.C. CD MOTOR DRIVER
SMD
800

VELOCITY SERVO
WIRE REMOTE CONTROL
VELOSITY SERVO

800

CD 4xLEISTUNG TR/POWER
MOTOR DR. 2PH.
800
800
800
PANASONIC SERVO
800
VC-SIGNAL SWITCH 2 INPULS
VC. TEST SIGNAL GENERATOR
PAL SECAM DESKRIMINATOR
LINEAIR SPEC. FUNCTION
DUAL OAMP 158 serie 9 SIP

OAMP 2x18V LOW POWER
800
I.C. FOR PANASONIC M3000
VC SERVO CNRTL SP PLAYBAC

VC SERVO FINE SLOW
800
Vini Tape
lr1131


303,357
SI-DI Schottky 30V 0.2A
800


SI-N 30V 50mA 0.3W 300Mhz
800
800
800
SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz
800

GO TO: BC547A
800

800
800
SI-N 30V 0.1A 0.3W 250Mhz
800
SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz
800
SI-N 60V 0.2A 0.3W 280MHz
800
800
800
800
SI-PUni-ra 45V 0.2A 350Mz
GO TO: BC547A
800
GO TO: BC550
800
800
800
800
SI-P 30V 0.1A O.3W 130Mhz
SI-P Uni-ra 30V 0.1A130Mz
800
SI-P 60V 0.8A 0.65W
SI-P 30V 0.8A 0.62W 100Mz

ALSO:BC337
N11
800
800
800
800
HI BETA 175
800
SI-N 80V 0.1A 0.5W
SI-N 80V 0.1A 0.5W

SI-N 50V 0.2A 0.5W
SI-N 50V 0.2A 0.5W

SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz
SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHzSI-P 60V 0.2A 0.5W

SI-P 50V 0.1A 0.5W 150MHz

SI-P 50V 0.2A 0.5W
SI-P 50V 0.2A 0.5W
800
SI-P 30V 0.1A 0.5W

SI-P 50V 0.1A 0.5W 150MHz
SI-N-DARL 80V 1A 0.625W
800
SI-N 45V 1A 0.8W 130MHZ
800
GO TO:2SC2383
SI-P 80V 1A 0.8W 70MHz
300mhz
300mhz
150 mhz
150mhz

145mhz,bf381,bf615,bfr58+
bf759,mje340,2sc2899,3051
>60mhz,bd238,bd440,bd786,
SI-N 45V 1.5A 12.5W >50Mz
SI-P 45V 1.5A 12.5W >50Mz
bd228,bd377,bd785
si-p, GO TO: BD140
si-n
SI-P 100V 1.5A 12.5W 50M
SI-P 100V 1.5A 12.5W 50MH
si-n,1.75 mhz,bd243,bd543
bd176,bd227,bd234,bd438++
bd185,bd437,bd785,2n5190+
bd186,bd438,bd786,2n5193
SI-N 60V 3A 30W >3MHz
bd188,bd440,bd788,2n5194
SI-N 80V 3A 30W >3MHz
bd190,bd442,bd792,2n5195
bd245,bd311,bdy39
bd745a,bd315,2n3055
SI-N 60V 8A 60W>7MHzBD243
800
bd135,bd375,bd785
bd136,bd376,bd786

800
800
800
SI-P 60V 45V 2A 25W >3MHz
SI-P 100V 2A 25W
ALSO:2T7238B
SI-N 55V 2A 30W >3MHz
SI-N 70V 2A 30W BD241
SI-P 55V 2A 30W BD244
SI-P 55V 2A 30W BD244

SI-N 100V 3A 40W 2SD880
SI-P 115V 3A 40W 3MHz


SI-N 100V 6A 65W 3Mhz

ALSO: TIP42C SI-P 100V 6A
compl bd246
GO TO:2SC3855,2SC2681
compl bd245
SI-P 115V 10A 80W


SI-N 115V 25A 125W >3MHz
SI-N 75V 2A 25W >50MHz
SI-P 75V 2A 25W >50MHz
800
SI-P 100V 2A 25W

SI-N 22V 4A 36W
SI-P 22V 4A 36W >3MHz
SI-N 32V 4A 36W >3MHz
SI-P 32V 4A 36W >3MHz
800
SI-P 45V 4A 36W >3MHz
SI-N 60V 4A 35W 3Mhz

800
SI-P 80V 4A 36W >3MHz
800
800
SI-N 60V 4A 50W BD243

SI-P 100V 2A 30W 3MHz
SI-N-DARL+DI 45V 4A B>750

SI-N-DARL+Di 60V 4A 40W
SI-P-DARL+Di 60V 4A 40W
SI-N-DARL+Di 80V 4A 40W
SI-P-DARL+Di 80V 4A 40W
800
SI-P-Darl+DI 120V 4A 40W

SI-N 45V 1A 8W250MHZ 555


800
SI-P 80V 15A 90W>3MHZ
SI-N 100V 15A 90W
SI-P 100V 15A 90W BD810

b>1000
>1Mhz,b>750,comp bdw84c
>1Mhz,b>750,comp bdw83c

N-DARL+DI 100V 12A 80W
P-DARL+DI 100V 12A 80W

N-DARL+D 100V 8A 60W
P-DARL+D 100V 8A 60W
P-DARL+D 120V 16A 150W Г
N-DARL+D 120V 16A 150W
b>1000, mj11015, KT825
25a, 200w,b>1000,mj11012.
SI-P 80V 8A 60W

100v,10mhz,b>1000
SI-N-DARL+DI 100V10A100W
100w, 10mhz,b>1000
SI-P-DARL+DI 100V10A100W
SI-N 40V 25mA 0.23W 600MH
800

SI-N 40V 25mA 0.3W 400MHz
SI-N 40V 25mA 0.3W 550MHz
800
SI-N 40V 25mA 0.25W 400MH

N-FET 30V 25mA 0.3W
SI-N 280V 0.1A 0.8W 90MHz
SI-N 300V 0.1A 0.83W
SI-P 300V0.1A0.83W MPSA14
SI-N 250V 0.5A 0.8W
SI-P 250V 50mA 0.83W>60MH
SI-N 300V 0.1A 10W 90MHz
GO TO:BF458;2SD1609
SI-N 250V0,03A 2W>60MHZ
GO TO: BF472-PHI
SI-N 300V 0.1A 2W 60MHz
SI-P 300V 30mA 2W 60MHz
SI-N 400V 0.05A 0.83W
SI-N 20V 30mA 260MHz

SI-P 40V 30mA 0.3W 550MHz
N-FET-DG 20V 25mA 0.8GHz
N-FET-DG 20V 25mA 0.8GHz
N-FET-DG 20V 30mA 2GHz


SI-N 15V 50mA 5GHz 18dB

SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dBSI-N 25V 0.15A 1.5W 3.5GH
SI-N 15V 75mA 5GHz 16dB
SAME AS TVK30
SAME AS TVK30

ХОРИЗОНТАЛНА
26.02.2002
ALSO:BM5069;:CPU PANASONI
ALSO:BM5067 CPU PANASONIC
BNC PLUG RG6


f-411
BRIGE 300V 4A
ALSO:HR7439
NO HR
ALSO:HR7170
ALSO:HR8605;V.TARNOVO KOR
BSC25-N1631
ALSO:6174V-6006E

BSC24-01N4010GA
bsc25-t1010a


299
GO TO:BSC25-N3604GA
21` TELETECH CTV2155FS299


CF0801-3784;BSC24-N40G1
FBT FOR TV KIA30017521;f01b0001;fbt4128
THIR 600V 12A 150mA 2ms
THIR 800V 12A 150mA 2ms
112,65
highside power switch
highside power switch
SI-N TV-HA 1500V2,5A 10W

SI-N 750V 3A 50W
SI-N 750/250V 3A 30W
SI-N 1500/700V 8A 35W
SI-N+Di 1500/700V 8A 35W
C-MOS DIP 12bit par.drivr
GO TO:BU2090F
SI-N 1500V 8A 125W 0.4ms
SI-N 1500V 5A 150W

SI-N+D 1500V 5A 150W

C-MOS SMD 12bit par.drivr
2sc3687,2sc3688
=on4673


SI-N CTV/HA 1500V 8A 45W
2sc3683,2sc3684
SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4ms


SI-N+DI 1500V 8A 45W

10a,125w,bu2522a,2sc3688
1500V,10A,0.2ms,2sc4542..


SI-N 1500V 10A 45W 0.2ms
bu2522d,2sc3684
SI-N+D 1500V 10A 45W 0.2m


SI-N+Di 1500V 10A 45W
10a,125w, bu2527a
bu2527af,2sc4542
bu2527df,2sc4128


PHILIPS PACKAGE


SI-N+D 1500V 12A 45W 0.2m


SI-N hi-res 1500/800V 12A
SI-N CRT/HA 1500V 12A 45W

SI-N+DI 1500V 12A 45W
SI-N 1500V 16A 125W hires
SI-N CTV-HA 1700V 8A 45W
SI-N 800/375V 6A 60W
SI-N 400V 7A 65W 0.75ms
SI-N+D 400V 7A 65W 0.75ms
SI-N 330V 7A 65W 0.75ms
SI-N 850V 6A 114W


45w,70khz,2sc4890,2sc5251
SI-N 1500V 30A

on4542
Sanyo lp


SI-N CTV1500/700V 8A 34W

SI-N 1500/700V 8A 125W
SI-N+DI 1500/700V 8A 125W
SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7ms


x25
bu626a,2sd1094
bu902,bu908
SI-N 1300V 6A 100W
SI-N-DARL+DI 400V 8A 60W

N-DARL+D 1500/700V 5A 35W

N-DARL+D 800V 6A 125W


N-DARL+D 450V 15A 105W
ALSO:BU931P Zdiode 175W

ALSO:BU931P Zdiode 175W
b>300,150w

155 w, b>300
7.5a,40w, mjf18008


SI-N 1500V 16A 160W


SI-N hi-res 1500V 8A 60W
SI-N hi-res 1500V 8A 60W

8a,60w, 2sc5150
8a,60w, 2sc5143

800

N-FET V-MOS 800V 1.4A 30W

2sk1459,1611,1834N-FET V-MOS 1000V 4A 125W


smps,elect.light ballast
but11a,but12a

210/620ns; 1200V/52A
SI-N 1500V 5A 100W 0.8ms


SI-N 1500V 5A 20W
SI-N 1000V 8A 125W 0.8ms
SI-N 1500V 8A 34W 0.7ms
SI-N 850V 6A 110W


(mje13007)
SI-N 1000V 8A100W 2SC4242
SI-N 1200/700V 15A 150W
150w,buv11,bux11,2n6322
buv36,bux84..85
35w,b>100,bu930.932,but51
SI-N 1000V
SI-N 1000V 15A 175W 0.8ms
800
20Mhz,buv94..95,Tc=60
SI-N 1000V 0.5A 20W
bu225,2sd621,2sd838

N-FET V-MOS 50V 30A 75WN-FET V-MOS 50V 14A 40W
N-FET V-MOS 200V 7A 40W

ALSO: STP4NA80-ST N-FET
N-FET V-MOS 800V 6.1A 35W


N-FET 600V 4.5A 75W x50
N-FET V-MOS 600V 4A 75W

N-FET V-MOS 600V 8.5A 150

TV AIWA


SI-D 1500V 5A 20us

SI-D 1300V 3A
SiDi TV-GI 300V 2A <500ns
SI-D 800V 2A <500ns
TV-Damper 1400V 3A <500ns


SI-D 1200V 8A <150ns
SPAIN


SCHOTTKY 1A 60V
SI-Di 600V 1A


esd protected
SI-D 400V 1.5A 200ns
go to stta806di
ALSO:SIM107;:TV SAMSUNG


ALSO:DW167MN01
ALSO:SIM135-2A
ALSO: SIM135-2 CPU SAMSUNPLL VIDEO TIMING


TRANSCOND.AMPL.OTA
car-004car-007 no cabel
Pentax
cable-161
=slp8316
4 ch. passive UTP Video
power,video,audio
JEM EP15AD TFK THOMSONза    камери

   4
PREHOD BLAUPUNKT
flash+mem
плейър за кола
плейър за кола
падащ панел
падащ панел
дигит падащ панел памет

   .,     ,
HIMAGE/COVERTOR
ALSO:HR8269

ALSO:HR7491
ALSO:HR7819
ALSO:HR7443;FCM20A016
ALSO:HR7918
ALSO:JF0208-0210B


ALSO:HR7452;CF82A;:TENSAI
ALSO:HR7483;FAT3964
FBT JVC C14Z
ДЪРЖАЧ ЗА РЕШЕТКА
FBT JVC
централно заключване 46
ALSO:TDA7385
mouse, keyp, usbh,utpUSB 2.0 PCI card

OPTOCONTROL. TV PANASONIC

OPTOISO 50V 40% 12uS
OPTOCOUPLER
OPTOCOUPLER
OPTOCOUPLER 6KV 32V 50% 9
ORANGE
ORANGE

ORANGE
GO TO:PCA84C641P-068


ALSO:PCA84C841P-076
VC-GENERAL

96 BVU100,820 SLC8A

800

SL-C5:6:7 BVU100 PVC2400


KX27HF2    800KV1440;CVM2760;IDX5000/7


96 SLP-305 BVU110,150


IC. FOR SONY
800
800

800
800
SL-F3
800
FM/AM RECEIVER

CD-RF EROR AMP.

CD-SERVO, FOCUS+TRAKINGAM-FM RADIO SMD
GO TO:CXA1691S


AM-FM STEREO RESIVER
SAMEAS:CXA1191S&CXA1691BS
875208838 KV-21M5T
EEPROM
EPROM
EEPROM
ALSO: HR6145
GO TO:HR6157;FAT3727
ALSO:HR6284
ALSO:HR6149
ALSO:HR6159;FAT3844GO TO:HR6063
BA6415 SMD    333


SONY DISKMAN

GO TO: TDA2005R
ALSO:HR7494
ALSO:HR7456
ALSO:HR7482
ALSO:HR6385ALSO:HR7481;DCF2077N
ALSO:HR7455;KFS60226
ALSO:HR7455;KFS60226
ALSO:HR7916
ORIGINALALSO:HR8758
ALSO:HR7644
ALSO:HR7797;DCF2217Y
GO TO:DCF2217L;HR7797
VH SHARP VC779;780
NEW
HIBRID
HIBRID
IC TM2620D
2H WITH M51721SL
4H-N4 WITH FFC
ALSO:413-312H;WITH COIL
IC BA6411
65 RC KM-218
ALSO:C69519Y
ALSO:DW370ASM3


ALSO:GC90RM013;:SERVO FUN
Vmax15.4V,Qmax53.3W,1.98o
GO TO:IX0405NF
ALSO:2435361
ALSO:HR8816
ALSO:2436541;:NO HR
ALSO:HR7809;:  SHARP
ALSO:HR7711
ALSO:HR7896

ALSO:JF0501-8608

SHARP
ALSO:HR7050


SHARP SS

ALSO:DCF2217L;HR7797

ALSO:HR7759
ALSO:HR7773   SHARP
ALSO:HR7748;BSC0612
ALSO:HR7763
ALSO:HR7675   SHARP
ALSO:D344/37;1182.5027
ALSO:HR6253;D341/37
GO TO: HR7559

GOTO:HR7256;F2032BM
ALSO:HR7345
ALSO:HR8032;40330-42
ALSO:HR8549;40330-56;:119

ALSO:HR8002

ALSO:HR7683;: 12.3 PHI


ALSO:HR8905;6174Z-6005U
ALSO:HR7444;KFS60506A


PWM CONTROLLER
ALSO:HR6483;1182.1077
ALSO:HR6169;HR6063;HR6100
F TERMINATOR 75R

ALSO:HR7729
ALSO:HR7728;FCK14A009
ALSO:HR80089
ALSO:HR7737
ALSO:HR7843
ALSO:HR7782
ALSO:HR7791
ALSO:HR8169;ORION1450M
ALSO:HR7840
AIWA
hr8094
ALSO:HR7612;FBT SAMSUNG
ALSO:HR7432 154-277B SS
ALSO:HR7473;154-177T

ALSO:HR7691
ALSO:HR7779ALSO:HR7623;:SS
ALSO:HR7680;: SAMSUNG SS

ALSO:HR7992


GO TO:440761.00;HR7127
ALSO:HR8057;40331-01
ALSO:F36N3002;HR7384

ALSO:HR8854;:CS7277PE
ALSO:HR8777
ALSO:HR7624
SANYO ALSO: HR7713-00
ALSO:HR7740;SANYO
ALSO:HR7627
THYRISTOR


30v,fast sw
+7a/-5a; 30V; irf7389
torch ch-828 14led
torch-ch-962 14led head
torch ch-831 19led
+zoom
torch tp-152torch ch-1005b 3led
torch ch-980 3led clip
torch ch-823 9 led
DVD


DVD
DVD FFC REVERSEDVD
DVD
8big X 8small PIN SHORT
8big X 8small pin LONG
for kenwood kdc-7024
JAPAN

FOTO PR.SHARP;FUNAIPX0053GEZZ    088
JAPAN


smd
голяма закръглена
малка рамка
         11-1006
голяма с остри ъгли
convertor
hdd;mos-n-fet
hddALSO:HR7770
ALSO:HR7880;1142.5057/77
PWR FOTO OLIMPUS GVE17


ALSO:FSDM0265R;TNY267;VE1
ICE2B165;STRA6351;TEA15241/8 TO220 6pin
VIPer22A N163 DVD 06.06
ALSO:1142.4003;HR8491
ALSO:HR7898;SAMSUNG

ALSO:HR8481
NO HR
ALSO:HR8779
ALSO:6174Z6040C;6174V6006
ALSO:HR8852
ALSO:HR8944;1402.6001
kt366
CPU.TELEVIDEO FUNAI
GO TO: EAX002 SERVO FUNAI
CPU. FUNAI COMBI
800
GO TO:LA7520
182
044
333
CPU G.STAR ON REQEST

ALSO:CXP85112B-512S
IGBT N 80A 600V
CD LENS
LASER PICKUP SHARP

800

800
FM/AM TUNER


800


AN7410N,BA1330,KA2261
CTV,HA-/VA-SINCHR.+OSC
800

800
MC1358.TA7176
AM/FM TUNER+DEMODULATOR800
TV BLANK.IC JVC AV-20GB


R.G.B. MATRIX NORDMENDE
800
800

IF NO STOCK N.L.A.


800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
IF NO STOCK N.L.A.


800
SERVO CONTROL GOLD STAR

ALSO:8-759-311-96

l.SPL.SCHUTZ/speaker prot
IC
800
FLT-Treiber/driver
800

800

STEREO DECODER
AM/FM IF MODULATOR
PWR. AMP. 1x17.5W 4ohm 18
800
ALSO:PAN SERVICE TFK

PWR. AMP. 2x12W 4ohm 18V
PWR. AMP. 1x14W 4ohm 18v
PWR. AMP. 1x18W 4ohm 18V
PWR. AMP. 2x5.5W 4ohm 18V

PWR. AMP. 2x19W 4ohm 18V

ALSO:HA13151...8
PWR.AMP. SONY CAR. STEREO
PWR.AMP.HA13151,3,4,5,7,8
ALSO:HA13155,7,8
PWR. AMP. 4x20W 4ohm 18V
PWR AMP.4x18W BRIDGE

MULTI VOLT REG.CAR AUDIO
5Q4
800

MOTOR DRIVER 3 PHASE OTAK
9 OUTPUT INVERT. POWER DR


GO TO: HA1397,1370

GOTO:TDA1190PWR. AMP. 2x5.8W 4ohm
800

PWR. AMP. 1x18W 4ohm 18V

PWR. AMP. 2x6.8W 4ohm 20V
800
PWR. AMP. 2x7W 4ohm
ALSO: HA1350 PWR. AMP. 20
PWR. AMP. 2x5.8W 4ohmALSO:UC3524
GOTO:5966473

CPU. NORDMENDE TV
ALSO:HD49733NT
12339 X0H08 ADF410 DX62
с жироскоп
AUDIO SYS ROADSTAR
HIBRID IC. SAMSUNG
TEL IC


TEL. I.C.GOTO:HOP-1120
LASER PICKUP HITACHI

10a,150w,2sc3995,2sc4288

SHARP;THOMSON
SHARP,THOMSON


=cable-428/3
ALSO:3575.00;01;02

ALSO:2434271

ALSO:UHA104;F3883
CHINA
ALSO: D003/37
ALSO:D004/37;2433581
ALSO:D001/37;2432461
ALSO:2433011;2435251
CHINA
CHINA
GO TO: D050/37
ITT/NOKIA D052/37
ALSO:D002/37;FA3630
ALSO:1105.0527;FAT3793
GO TO:472359.00
ALSO: D036/37
ALSO:36362
ALSO:D046/37
GO TO: 2433442
ALSO:36320..35
GO TO: 140.10294
GO TO: 140.10274
ALSO: F1143
ALSO: D016/37
ALSO:37007
ALSO:1182.6066; D066/37
ALSO: D032/37
ALSO:D059/37;FAT3727
ALSO:D081/37;FAT3844
ALSO: D071/37
ALSO: D218/37
ALSO: D069/37 D030/37
ALSO:2432611;2432651
ALSO:D376/37;1182.5014
ALSO:1182.0067;1182.0177
ALSO:AT2077/80
ALSO: AT2077/88E
GO TO:AT2077/88
ALSO:AT2077/34
ALSO:D241/37;F1786CE

ALSO:1182.0607;1182.0707
GO TO:F2001BM;D341/37
ALSO:1182.5027;F2000BM
ALSO:401416.00
ALSO:1182.0487;1182.0480
ALSO:240120.4126 36lv
ALSO:8667210311
ALSO:8667210313
ALSO:8667210401;003050101
ALSO:40153200;40308-11
GO TO:AT2077/83   42lv
ALSO:DCF1551A
ALSO:DCF2052
SHARP GO TO: RTRNF1182CE
GO TO: 1-439-332-00
GO TO: 1-439-331-31
GO TO: 1-439-332-41
GO TO: 1-439-332-32,42,49
GO TO:1-439-288-00
GO TO: 1-439-280-00
GO TO:1-439-303-31
GO TO: 1-439-243-00
GO TO: 1-439-286-13
GO TO: 1-439-289-00


ALSO:F18N6001;40308-36
ALSO:37610;38820;: 33lv

ALSO:1182.0887; 1182.0727
ALSO:2920102901
ALSO:2920102801
ALSO:2922102854
ALSO:2920102853
ALSO:1182.1137
ALSO:1182.1157
ALSO:40327-17
ALSO:1182.6051FOR GRUNDIG
ALSO:2434453;2432140
ALSO:2434455;
ALSO:2433521
ALSO:F1220CE;F1220CEZZ
ALSO:FCC2015AL
SAMSUNG GO TO: FCV1422L01
THOMS./SABA GO TO:2434451


ALSO: 440760.00
ALSO:440761.00;FCV1410E03
ALSO: 400112.00
ALSO:2433721
ALSO:2433301

ALSO:1105.1027
ALSO:1142.0715;2434596
ALSO:2434274;2434593
ALSO:1352.3014; 470035.64
ALSO:1105.1187
ALSO:2434854;BSC22-0106H4
ALSO:1142.0415;2435671

ALSO:478023.00
ALSO:1362.3604
ALSO:1172.0118;1172.0148
ALSO:FAT30031;1192.0267


ALSO:1105.1347;1142.1075
ALSO:2435521
ALSO:1-439-493-11;00;12
GO TO:1-439-416-21
143942611;21;61
ALSO:1362.3012; 1192.0607

ALSO:F2032BM;F2038BM
ALSO:TLF14521F;TLF14567F


ALSO:TLF14568F
ALSO:1352.3035;1105.1217
ALSO:TLF15606F
ALSO:1362.3011; 1192.0507
ALSO:1142.1095;1142.1045
ALSO:TLF15548F
ALSO:1192.0307 ,40154800
ALSO:1192.0527;1172.0387
ALSO:AT90/30/01
ALSO:AT90/25/03ALSO:AT110/26/05


ALSO:AT90/25/10
ALSO:AT110/27/17
ALSO:AT110/27/23
ALSO:AT110/25/22
GO TO:AT110/25/20
ALSO:2436218

ALSO:F2047BMZZ

ALSO: 40330-26/27
ALSO:8-598-988-00
ALSO:1192.0462;1192.0467
GO TO:1362.3013;1352.3008
ALSO:FCV20C001R
TR166;1192.1007;1362.3017
ALSO:1192.0557
ALSO:1-439-250-00
ALSO:1-439-421-21
2001121904
ALSO:FCM21A003;CF0301
ALSO:TFB4048AD
ALSO:CF65A

DUGO GO TO: KFS60348B
ALSO:3714002
ALSO:154-138K
ALSO:KFS60505GO TO: KFS60266B
ALSO:FCM1415AL
ALSO:FCM20A015
ALSO:154-132C;MSH1FCF04
GO TO: 154-177T
GO TO: KFS60288,154-138P
GO TO:FCM2015AL;TLF70012
ALSO:TFB4039AD
ALSO:DCF2077N
GO TO:CF68A;
GO TO:154-177J;003141003
ALSO:154-177B
GO TO: AT2079/40

ALSO:TLF70161
ALSO:FSA17013M
ALSO:DCF1577
1142.0075
ALSO: 37261
ALSO: AT2079/37591
ALSO:2434141
ALSO:AT2079/09;1142.0225
GO TO:F2002BM;F2007BM
ALSO:1142.0275
ALSO:2435192;140.10338
GO TO:2436201
ALSO:1142.0015
GO TO:F2006BMZZ;1142.0445
ALSO:1142.1425;37591
ALSO:1142.0145

ALSO:1142.0467
40332-11
ALSO:1142.1175;:FCV20C002
ALSO:1142.1135
ALSO:1142.0635
GO TO: AT2079/23
ALSO:FCM2015ML;KFS60769
GO TO:154-207B;154-207N
ALSO:154-138N
ALSO:KFS60506
ALSO:FCM20B010

ALSO:FCM20A023
ALSO:FCM1411L01
ALSO:FCR25A003
ALSO:FD003
ALSO:FD199
ALSO:DCF2217J
ALSO:TFB4067AD
ALSO:1142.5006

ALSO:1142.5028
ALSO:154-194B;154-177S
ALSO:F1751CE
ALSO:KFS60282
ALSO:FCR25A005
ALSO:F36N5002;140.10501
ALSO:FCK14B2
ALSO:BSC25-21475
GO TO:FCM20B034
ALSO:AT2078/25
ALSO:1142.5084;AT2078/20G
ALSO:F0069CE

ALSO:FCG2045BL
ALSO:FCG1445EL

ALSO:TFB4032AD
ALSO:FC1464D
ALSO:FC1434
ALSO:FCM20A021
ALSO:KFS60676
ALSO:FCK14A028
ALSO:FD187
ALSO:F1689CE;BSC0612
ALSO:154-177E
ALSO:154-162B
ALSO:BSC0601
ALSO:F1630CE
ALSO:8-598-952-00
ALSO:F1691CE

ALSO:FSA26012M
ALSO:1142.5016;OV2094/40
1392.0001; 40341-10
ALSO: 1-439-530-00,11,21
GO TO:FCM20B043
ALSO:FCK14B025
ALSO:FCK14B003

ALSO:1142.5020
ALSO:154-064U
GO TO:FCM20A025
ALSO:DCF2217L;DCF2217Y

ALSO:154-277C
ALSO:F0063PE
ALSO:154-138Q
ALSO:40342-10;140.10563
ALSO:1392.0002;140.10561
ALSO:1142.5041
ALSO:CF0321
ALSO:3220016
GO TO:FCM20B025
ALSO:FCK14A019A
1352.5003; 1352.0011
ALSO:FCM2012-E13
ALSO:FCK14A033
ALSO:154-177Q
ALSO:TFB4059AD
ALSO:1352.5009
ALSO:47105189;47105289
ALSO:1142.1225
ALSO:2435011

ALSO:F01403;6174V-8001A
ALSO:154-064P
ALSO:FSV20A001
ALSO:154-194D
ALSO:154-168G;154-207E
ALSO:DCF2077D;1142.5037
ALSO:CF0467
ALSO:1142.5088
ALSO:1352.5025
ALSO:1352.5008
ALSO:1142.5051
ALSO:1142.5056
ALSO:FCG2045AL;FCG2011L03
ALSO:154-177M
1142.5111;.5083;f02a0004;
ALSO:FCM2012L02

ALSO:154-279C
ALSO:OV2094/41;1142.5068
ALSO:1352.5010
ALSO:1392.5002
ALSO:154-165D
ALSO:154-374A
ALSO:3220012
ALSO:FCR25A013

ALSO:F36N3022


ALSO:1362.3031;105429.71


ALSO:1142.1635
ALSO:FCK1412E05
ALSO:40337-30;1142.7001
ALSO:4031800111;1342.0006

ALSO:1142.1795/L1
ALSO:1352.5027
ALSO:F36N3007;F2049BMZZ
F2048,2038 HR7256

ALSO:1105.1327
ALSO:003071083 1142.1645


ALSO:154-189H
ALSO:1342.0053; 1352.0007
ALSO:1352.5054;6174Z-8005
ALSO:154-177A
ALSO:154-064M
ALSO:KFS60229
ALSO:154-375H;6174Z-8004A
ALSO:FCM14B007
ALSO:FSV20B001A

ALSO:1372.0032

ALSO:1182.9001 1182.9016
ALSO:40327-19
ALSO:1302.0007; 140.10559
ALSO:47105266
ALSO:CE41101-00A
ALSO:40337-17;6174Z-8006A
ALSO:ZTFH65008A
ALSO:1142.5039

ALSO:1532873A
ALSO:2436994
ALSO:1352.5033
ALSO:1352.5036


ALSO:1372.0047
ALSO:1352.5048

ALSO:1412.6002

ALSO:1372.0031
ALSO:154-189NALSO:5101-051104-00
ALSO:FSV20B001
003071091;.95;..;96
ALSO:1142.4003;FSV14A004S


ALSO:154-177C

ALSO:1142.5109;1142.5057?
ALSO:1142.5100
ALSO:1142.5119;1142.7007
ALSO:F36N3012;40330-56
ALSO:1352.5007
ALSO:8-598-831-00
1372.7083
ALSO:1372.0042

ALSO:1372.0041
ALSO:ZTFM23004A;ZTFL9401A
ALSO:1372.0030
1142.4001; FSV14A004H(S)

6174b6006e;6174v-6002k
ALSO:3220028

ALSO:1372.6007

ALSO:1372.0054
ALSO:1372.0079
ALSO:1372.0093
ALSO:DCF2217A
GO TO:1142.5120

ALSO:FCZ29A010
ALSO:FSV21B005
1402.6002
ALSO:1342.0049ALSO:F0045PE
ALSO:1372.7003;003311158
ALSO:FUH29C001S
ALSO:6174Z-6012C
ALSO:FCZ29A002
ALSO:1142.1828
ALSO:1142.1818

GOTO:F37N7003;6174Z-6005U

ALSO:1402.6001;FUJ29H002F

ALSO:RTRNZ0511BMZZ
BG2097-642-310
ALSO:BG2034-642-3205/6

ALSO:BG2087-6421006
DIODE FOR MICROWAVE OVEN
DIODE FOR MICROWAVE OVEN
0333LP

ALSO:ICE2A165
FSDM0365;TEA1524;STRA6351
PAN DVD
PWR.MONITOR   0338LP
NEW 65
ICE2A165;TEA1524;STRA6351
175


igb


600V 45A    43
20a,600v
SMPS TRANSFORMER

TV BECO
TV VESTEL 14``
SMPS TRANSFORMER
=tms91429ct
SMPS FOR SONY 100HZ


N-FET
<8momh /59a/
<25momh/28a/
ALSO:2SK325 N555

<20 momh(38a)
N-FET V-MOS 100V 5.6A 43W
N-FET V-MOS 100V 9.2A 60W
N-FET V-MOS 100V 14A 88W
N-FET 200V 8A125W IRFS634
N-FET V-MOS 200V 18A 125W
MOSNFET 250V 14A 125W

N-FET V-MOS 400V 5.5A 74W


4a/-3a;si4532adi;fds8958a
<29mom/5.8a, 17/43 ns
6.5a/-5a;fds8958a;si4532a
7a/-5a;fds8958a;si4532adi
N-FET V-MOS 400V 10A 125W
8pin
<25momh/7a convertor
N-FET 500V 4.5A 74W x50
N-FET V-MOS 500V 8A 125W
P-FET V-MOS 100V 12A 88W
P-FET V-MOS 100V 19A 150W
sfp9610
ALSO:SFS9620 ; sfp9620
P-FET V-MOS 200V 6.5A 74W
P-FET V-MOS 200V 11A 125W

N-FET 600V 3.6A 74W
N-FET V-MOS 600V 6.2A125W


2sj403, 2sj407

0.9a
N-FET V-MOS 60V 70A 230W

/23a, buz345

N-FET V-MOS 200V 22A 190W

N-FET V-MOS 500V 14A 190W
N-FET 500V 25A 410W OE27

N-FET 600V 10A 180W
/2sk1472,2sk1748/
2.6a,2sk1474;1804;2016

/2sj389/


mtd2955,2sj389

N-FET V-MOS 60V 50A 190W

100w,61/171ns,int.damp-di
55/260 bs; bup314
160w, 50/460ns

4omh/160a
<10mom(46a), irl2505
<40mom/14a
28momh/31a
316
317
357
358
376
374
381
380
379
1251
366


2745
710
709
389


1568
1591
2967

1508

Kia Sportage 985;12-1413

1513
359

12381255

1514 ; 12-1504
1512 ; 12-1408312


780
2987
1520
808;16pin
151; 5300;5400;6300;7400.
848;16pin
1244 двуредов
1241
847

5347
688
1536
1537
7228
Nissan 2999
1538
795
1540
1785 ; 12-1805
1524
2978

17833040
970
GO TO:ESM740G1
SHARP IC.
GO TO:M51395
IC.FOR SHARP TV

GO TO: TA8403

SHARP CPU

SHARP IC.
14D-SC M37211M2-572SP
2.5 MM MONO CHASSIS SOCK
DRUM DRIVER AIWA


ALSO:HR8466;5101-051104-0
NO HR
ALSO:JF0501-1212;HR8358
GO TO:JF0501-1215;HR7918

ALSO:JF0501-0301;HR8358
ALSO:JF0501-0500B
ALSO:F05A0006;:PH Ch L04
SMPS HIBRID IC SANYO TV
HIBRID IC.
HIBRID IC.
cable-006

scart 03rlc/.7
scart 03rlc/.7
scart 03rlc
scart 03rlc/10
scart 03rlc/2
scart 03rlc/5

scart 03lc/2
ALSO: LA3160 PRE. AMP. 2C
ALSO: LM3065N CA3065E
333


ALSO:AN5515

GO TO: TA7698AP CHROMA+DE
GO TO: TBA820M
GO TO: TDA2822M PWR. AMP.
PWR. AMP.

ALSO: TA7240P
ALSO: AN7112E
EQUALISER PWR.AMP LA4160
PWR. AMP. 2x1.2W 18V
1 CH.LOW NOISE EQ
ALSO: LA3161 PRE. AMP. 2C
5 BAND GRAF EQUAL Ucc5.13
GRAPHIC EQUALIZER+ATENUA
DUAL EQUALIZER PWR AMP


AM/FM TA7613,TDA1083
FM/ZF 9pin. SIP
GO TO: TA7130P FM-IF AMP.
800
GO TO: TA7640AP AM IF.TUN


GO TO:TC9153
GO TO: AN7410N STEREO DEC
800
GO TO: TA7343AP FM MPX DE
GO TO:CD2281
800
5-LED DR.AN6884 BA6124

GO TO: LA5521D MOT. SPEED
TWO TONE RINGER

ALSO:TD62555;: LIN IC

ALSO:UPC1366C
GO TO:TA7680
GO TO:AN5151
ALSO: LA7520N
800
HA11744,UPC1534
800
VC AUD-A/W-VERST/AMP+LOGI
ALSO:CA3082;LM3082;: x19
          Б
MC3361,UPD3361,ULN3862A
Z-DI 33V GOTO:1PH01

ALSO:UC3843;:SMPS.CONTROL

regulator
ALSO:TL431
ALSO:MB3759

ALSO:TDA8133

ALSO:KA7533;KIA7033;:3.3V
MOT DR 4MODE18V 2A BA6209

MOTOR CONTROL DRIVER
DRUM MOTOR SAM-X3
32 sdip
ALSO:TA7256P
DUAL OPAMP 12-18VDUALB AUDIO FILTER  333
KENWOOD LASER PICKUP
KENWOOD LASER PICKUP
ALSO:2N3055


SI-N 60V 20A 200W 3Mhz
SI-N 80V 20A 200W 3Mhz
SI-N 80V 10A 70W 3Mhz
SI-P 80V 10A 70W 3Mhz
ALSO:HR8147
ALSO:HR7468
ALSO:HR7474;154-138P
ALSO:HR8508
ALSO:HR7437;BSC0371

ALSO:FC1445;HR7608

0210
ALSO:NE567P
CAR NOICE CANCEL VCC7-9V

333

GO TO: TA7640AP AM IF.TUN

ALSO:KIA7208,TA7208


ALSO:TA8215H
186
PWR. AMP.

GO TO: TA7299P PWR.AMP.2x


ALSO:KIA6208,TA7208
ALSO: TA7217AP
TA7250 1x30W 18V

ALSO: TA7281
ALSO:TA7299

GO TO: TA7343AP FM MPX DE
ALSO:LM2902800
ALSO:KIA7325P;6225S
   мин      сек

99     , 59      .
до    мин

   60     .
3 PHASE MOTOR DRIVER
TOTANIC 175
ALSO:STC13001
KSS168+MECH+BOARD
KSS213C+MECH

CONSOLE 5002 9002 PLAYSTA


DISK MEN +MECH


CD CAR SONYCAR CHANGER OR CD
LASER PICKUP SONY

CD LENS +MECHANISM
LASER PICKUP SONYLASER PICKUP SONY


ALSO:QAL-200230-001
THIRISTOR
ALSO:925A2204KWMCC
VOLTAGE REG. 5.1-40V 2A
V-REG 8.5V 0.25A+FILTER
SW-REG.5.1-40V 2.5AELECTR. IGNITION CTR
BMW
AM TUNER FOR CAR RADIO
AM TUNER FOR CAR RADIO
GO TO: BA4110 FM-ZF+AGC
800


800
800


GO TO:TA7358;DBL1017
800
800
800
LOW VOLTAGE AM/FM IF 16p
800

LA1230+mute level cntr 16
800
800

AM/FM TUNER+DEMODULATOR
AM/FM TUNER+IF AMP.

800

800

800

800
800
800
800AM/FM IF+MPX TUNING IC


800
800

FM NOICE+PILOT CANCELER
ARI STATION CODE DEDECTOR
GO TO: LA2211
ARI INFORMATION CONTROL
800
ALSO:LA3122

GOTO:LA3115

800
800
ALSO: KA1222 PRE.AMP.2-CH
ALSO: KA2221 PRE.AMP.2-CH
800
800
ALSO: TA7137 PRE.AMP.1CH.
DBL1027 KA2224 PRE.AMP.2-

800
FM MPX. DEMODUL.
FM MPX STEREO DECODER
FM MPX STEREO DECODER

FM MPX STEREO DECODER
800
FM MPX STEREO DECODER
800
FM PLL MPX STEREO DECODER


FM-MPX STEREO DEMODULATOR
PRE.AMP+EQU.5CH

800
PWR. AMP. 1.0W
ALSO: LA4102 PWR.AMP.2.1W
ALSO: LA4101 PWR.AMP.2.1W
PWR.AMP.2 CHANEL


800
ALSO: AN7112E PWR.AMP. 1.
ALSO: AN7112E PWR.AMP. 1.
800

PWR.AMP.13V 2.2W KA2213
800


800
800
PWR.AMP.2 CHANEL
PWR.AMP.2x1W/8ohm9V
ALSO: KA2206 PWR.AMP.2 CH
800
PWR.AMP.2x2.8W4ohm/6V
PWR.AMP.2x4.7W8ohm9V
2xNF-E,13V,2.25A,2x2.4W

GO TO: LA4200
800

800
166
PWR.AMP. 2*2.3W 9V 6TR5

ALSO: LA4030 PWR.AMP.2x2.
PWR.AMP.1x3.5W8ohm24V 20p
PWR.AMP.2x6W8ohm32V

PWR.AMP.6W8ohm25V
PWR.AMP.2x10W8ohm40V
PWR.AMP.2x10W8ohm40V
YYRF

TV PAN
GO TO: LA4445 PWR.AMP.
PWR.AMP.1x9W4ohm15V

PWR.AMP.2x6W4ohm15V x14
PWR.AMP.2x5.5W4ohm16V
PWR.AMP.2x5.5W4ohm16V
PWR.AMP.CAR STEREO 2*19W


ALSO: LA4465PWR.AMP.1x12W

PWR.AMP.1x12W4ohm16V
GO TO: LA4460 PWR.AMP.2x1
PWR.AMP.

PWR.AMP.1x20W4ohm16V
PWR.AMP 1x20W
PWR.AMP.2x4W2ohm16V


GO TO: LA4498 PWR.AMP.
ALSO: LA4505PWR.AMP. 2x5.
PWR.AMP.2x8.5W3ohm24V

15pcs
PWR.AMP.LOW VOLTAGE
2 CH.PRE.AMP.
PWR.AMP.2x4.1W8ohm12v
ALSO: LA4500 PWR.AMP.2x4.
PWR.AMP.2x4.5W8ohm12V
PWR.AMP.2x4.5W8ohm12V

PRE.HEADPHONE AMP.2x1W
PWR.AMP.2*2.9W


PWR. AMP. 2x17W/2ohm 15V
PWR AMP.FOR PAN SA-PM01
PWR AMP RX-D19
NEW


NEW

PWR.AMP.2x12W4ohm16V

PWR.AMP. 2x25W/4
No2 FOR JVC

2R6     **
ALSO:PAL005
PWR.AMP

175
4CD8

NEW JVC

NEW     4DF
15


800
NO LONGER AVAILABLE

800
DC MOTOR SPEED CONTROL
800
DC MOTOR SPEED CONTROL
800
800
3*VOLT.REGULATOR
ALSO:LM339
ALSO:LM393
8-DIP    800

KOP-IC DUAL 36V -30..+85
POWER OPAMP


DUAL OPAMP DR. 18V 1A
43
DUAL AMPLIFIER 8E

CD SERVO DRIVER TEAC


555
800

VTR.ELECTRONIC SWITCH
800
800

800
PAN SERVICE

VIDEO AUDIO PROSESOR UHF


800
VIDEO REC.SERVO INTERFACE
VIDEO SERVO INTERFACE

800
VTR.TUNING DETEC.CTR.


800
IC FUNAI

AUDIO REC.PLAYBACK AMP.


VC.VHS-HQ
VCR VHS-CHROMA SIGN. PROC
VHS HROMA SIGNAL PROCES.
VTR. HROMA PROSES.
VHS Y/C PROCESOR

RGB MATR. PRE.AMP. NEC TV
I.C.

IC
VHS Y/C DECODER
TV VTR COLOUR SIGNAL PROC

VIF+SIF TV CIRCUIT
VIDEO AMP. SOUND AMP.
TV VTR VIDEO-ZF TON-ZF
IC AIWA TV
800

127
PAL/NTSC CTV SIGNAL PROC.
6BF2S

CTV SINHRO+DEFLECTION
CTV SINHRO+DEFLECTION
CTV HA/VA-O SYNCHRO
ALSO:LA78045;STV9302A 6X8

CTV,VA-DRIVER,VA-E
ALSO:LA78040;STV9302A
800


CTV SINHRO+DEFLECTION
IC

VERTICAL DEFLECTION
VERT.DEFLECTION TV
VERT. DEFL. OUTPUT CIRCUI
VERTICAL DEFLECTION
VERTICAL DEFLECTION IC

IC
VERTICAL DEFLECTION


ALSO:GL1151


TV TUNER BAND SELECTOR
TV TUNER CONTROL 2IN 5OUT
800
TV TUNER BAND SELECTOR
IF TUNING SIGNAL
VC TV TUNING SYS.CONTROL
TV VTR TUNING SISTEM CONT

TV,VC,Video-Schalter/swic
бял цвят
800lm;white 6500k
1600lm,white 6500k
800
800
800
GO TO: AN6884
LED DRIVER (5LEDS)


MOTOR CONTROLER

I.C.

REVERSE MOTOR DRIVER
BIDIREST.MOTOR DRIVER
FM FREQ.PRESCALER 1.8GRAPHIC EQUALIZER CNTRL.
AUDIO CPU     333

AM/FM RECIEVER+LED-DISPLA
TEL IC

PN:409 213 8207

ELECTRONIC VOLUME CONTROL

LCD-DISPLAY DR. SMD
800
50P53K02 NEW  N20
NEW NEO   5511
7 COLORS BLEANKING
BLUE FLASH
RED FLASH
white 180-220lm
     диодна лента  см

proof;         10  .
3a 9ch
1*JFET OPAMP 5-18V 5MHZ
OPAMP J-FET INPUT WEDER

ALSO:LG8434-03C;: 3.57
ALSO:LG8434-03A
1200mah 12Vcar-1240 with cable
+usb-5v
2xTONE.VOLUME.BALANCE.CTR

RGB.VIDEO AMPL. 12V 70Mhz
N558
ALSO:KA1458;: OAMP. x2 36


11
8 dip
EM91BX/EM89AF73AG

разлика в честотата


N558 06.06
NEW No16 FOR MONITOR
5.0BT
ALSO:KIA75902

ALSO:NJM2903
12V POS.REG.
ALSO:CA3086
VOLT.REG. 1.2-37V,1.5A 4%
SINGLE BIPOLAR OAMP.

800


ALSO:MB3614;:4xOAMP-30V 1
GO TO:MC3302
TEMP. SENSOR
ALSO:UPC358 OAMP. 2x32 V


ALSO:NJM386


205
PM66RQ
AMP DVD
558 07.06
ALSO:UA748
VOLT. REG. +9V 0.5A TO-92


VOLT.REG. -9V 1A TO-220


GO TO: TMS3450 ALARM DIG.
ELEC. 2TONE RINGER
800
CPU. TENSAI TV
CPU SHIVAKI NOVA R18A04
TV SILVER 555
ALSO:M34300-532SP

CPU FOR TV
CPU.521105

ALSO:M34302M8-618SP;:24C+
ALSO:8-759-087-90;:24C04+


ALSO:M37102M8-C41SP
M37212M6-112SP;...109SP
ALSO:M37220M3-160SP AIWA
ALSO:M37220M3-150SP AIWA
ALSO:M37222M6-C84SP


AMCOL BOA

VOLTAGE TUNING SINT.29121
9k RAD...
TV PROSESOR CROWN
BALLANCE REGULATOR
KOP IC 28V 60mA   800
800
VIF/SIF STAGE+AGC
ALSO: LA3160 PRE. AMP. 2C
DUAL PRE.AMP.
PWR.AMP.2x4.5W
MOTOR DRUM DRIV. SHARP
DRUM MOTOR
TV-ZF +AFC    800


x50

1951 3pin TO-92

SMPS FOR PANASONIC FAX

M3000
DUAL IF AMP.
15p>2p,VPG 220k;16p.2kGND
GO TO:M52343SP-D
922002
NTSC/PAL SIGN CPU;627000CPU SAMSUNG

CPU SAMSUNG
ALSO:TD62308;:DARL.DR4x65
REMOTE CONTROL RECEIVER
NEW
ALSO:MSM6965 IC
EPROM
EPROM FOR TV SHIVAKI
EPROM ORION


REMOTE CTRL TRANSMIT.
85
SMPS. FOR AKAI
SMPS. FOR SONY
2M-210M1
ALSO:MAGNETR.OM75(S;:)31


IC


ALSO:HIN232
PWR. AMP. 18V 4.5A 5.7W
PWR.AMP. 18V 4.5A 5.7W
800
PWR. AMP. 2x5.8W 4ohm
PWR. AMP. 14W
PWR. AMP.


494
GO TO: LM339N

800


800
800
800
ULTRA FAST 120V 40A


800


800

800


800
ULN3862A,KA3361,UPD3361


x50ALSO:MC44000P
ALSO:TYB44007B;:IC+SECAM
ALSO:MC44130P;TY45018ALSO:IX1487BMZZ
CPBB0320


ON/MALAYSIA
ON/MALAYSIA
TIRISTOR FOR VESTEL
TIRISTOR FOR VESTELBU2508DX

BU2520DX
GO TO:TDA2020 AD2;:PWR.AM
ALSO: MDA2062 EPROM 128x8


VIDEO CONTROL COMBI
GO TO: TDA35105PIN MINI DIN PLUG
8PIN MINI DIN PLUG
SLUSHALKI
за радиостанция


CTV. TUNER INTERFASE
5.5"x7.5" Ford
ALSO:M193
SMPS DVD SONY NEW

ALSO:TOP227Y

ALO:TOP226Y;SMPS DVD SONY
b>1000,bdx63,bdv65,2n6055
2sb694 4MHz,bdx68c
b>1000,>4mnz,bdx69c,Honda
b>1000
b>1000
>2mhz,-

SI-P 140V 20A 250W 3 MHz


NF/SL 200V 16A 250W >4MHz

NF/SL 200V 16A 250W >15Mz
>15mhz,compl-mj15026
bd250c,bd318,bd746c,2n60.

b>100,bdx62,bdv64,2n6054
GO TO:KSE13001
buv36,bux84..85,2sc3352
<800/4900ns,but11a

SI-N 700/400V 8A 80W
SI-N 400V 12A 100W
>30mhz,2sc2867,2sc3257
>30mhz,mje5850
1000/450v, buf405a,buf646
bd708,744a,808, 17-
bd545a,707,743,807, 17-
E2340: R052 ,bd410,2sc27.
SI-P 300V 0.5A 20W
34w, buf636

8a,45w,,180/2500ns,buf405
bu2520a,bu2522a,2sc3688
DVD JVC
EPROM 64x10ms.
EPROM

ANAL SIGNAL COND.PEAKHOLD
800TV PROSESOR PANASONIC
TV PANASONIC CPUTFH
70mhz,b>5000

NF SIGNAL STAGE DELAY 333
400V
OPTOCONTROLER MONITOR
step down dc/dc converter

,b>5000,2sb1620;=mn2488
125mhz, b=10000
0.5a;0.625w >50Mhz;bf420a
0.625w;>20Mhz,comp mpsa94
0.5a;0.625w;>50Mhz;bf421a
2sa1625 compl mpsa44
b>25000,bc618,bc877...
64pin


MSP3410 C5
90w,<50momh,(mtb30n06)
f-042
f-043
f-436
f-018
f-045
f-834
f-164
f-164-metal
f-162
f-169
aa-125 bnc joi/bnc-007

f-011

f-005
car-002
f-015aa-158 uhf adp
f-035
scart 56
scart 56g
scart 56s
scart 60

cable-701
cable-701/2.5m
cable-rf


cavle-rf 90deg
f-644
вариант
f-645
      -fc-017
f-611-l
f-189


f-197
f-190

f-198
f-646
f-019 2m-2f
f-226 b/r


f-639
f-629
f-633

f-131
f-133


f-389; f-388
f-367
f-435


f-135

cable-404

cable-404/10
cable-404/3
cable-404/5
f-058
f-070
f-071
cable-001y/500
набор буксиf-243
ALSO:FSDM0265RN;TEA1523P

ALSO:TNY267 NEW DVD
NEW DVD NEO
OAMP.1x44V 10Mhz TL071.


ALSO:MC3456


RC TIMER 4x16V

ALSO:LM566N


800DOLBY B+C NOICE REDUCTIIO
SWITCHING REGULLATOR

GO TO:LM2904N
ALSO:MC4559
DUAL OAMP    333
DUAL OPAMP 15V 0.5W
ANALOG FUNCSION SWITCH
ALSO:AN5198K
6.3 STEREO ZA PANEL
EPROM FOR TV AIWA CLEAN
TVPO2066-D11 AIWA,PRINCE
TV PROSESOR ORION 20AR
VCR. SERVO PROSESOR
LASER PICKUP JVC CA-S,D
JVC

GO TO: OPTIMA-150S
15pin JVC LP

CAR CD
ALSO:HR7772;1142.5016
ALSO:HR7963;1142.5068
GO TO:VT-RM598EM
cool power mos
rfp40n10
GO TO:BUZ80A
iso
iso, 35w
NEW 16
BOARD L7L1HV2
0.38oM
ALSO:AN7188
GO TO:TDA7394

ALSO:LA4743B
може по слаб

   -  tda7384,5,6
2.5 MM ZA PANEL
nokia big
OPTOCONTROLER FUNAI
ALSO:TIL113
OPTO COUPLER
OPTO COUPLER
OPTOCONTROLER
OPTOCONTROLER HI SPEED
OPTOCONTROLER
GO TO:DW370M4

TV PROSESOR


TV PROSESOR


GO TO:SPM113-1
GO TO:CTV322S V2.1

ALSO: CTV110S
CPU PHILIPS
32" LG TV 32LX2R
ALSO:PCF8572


EPROM     1
EPROM
CLOCK CALENDAR + 256B RAM
12-16v ac 300ma
f-258
f-257
TO-3C
2x100Khom STEREO LONG2x10kohm5V IC+RESET TV GOLD STAR
SHARP VOLT REGULATOR

SHARP IC 12V REG.+RESET
KBAJ9      N96
NEW N96 DIP + SMD
96466 PH97046
LP PLAYSTATION 2


FOR PHILIPS
AV2130EE

FUNAI smd
tip N1-1;N2-1; N2-2
LPICKUP TECHNICS
NO IC;ONLY AUTO CD USE!!!
WITH IC;ONLY AUTO CD USE!
JAPAN WITHOUTH PCB BOARD
ALSO:RC P2205
GO TO:076L067110
ALSO: RC P4013
TV ORION
VCR/TV ORION/EMERSON NO P
ALSO:RC P4084

ALSO: RC P4084; ORION J14
TV EMERSON

GOLDSTAR TV+VCR


P4017
GOLD STAR


conel 2043

GOLD STAR UNIVERSAL
GOLD STAR TV    4


TV RCTM33,RM109,TTX38,E,SS
ALSO:RC AA5910003U

ALSO:RC AA5910006N
ALSO: AA5910006N
ALSO:RC 3F140038470
ALSO:3F14000034-981ALSO:RC 3F140034781

ALSO:RC 3F140034162


ALSO:RC 3F140038092;:8093
3F14-00038-092/3
ALSO:3F1400038092
3F140038-092/3
ALSO:RC AA5910014A;:/T


GO TO:RC AA5910075S
LG ORIG TV+TXT
RC TV TELETEX

RC TV
RC LG TV+TXT
1.85
WITH GAME
ALSO:RC 6710V00090B


RC FOR VIDEO LG

ALSO:RC 6710V00070B0889862844 ANTON
NEW LG N16
VCR/TV+MENU
ALSO:RC 3F140034141;:1

RC FOR DVD+TV ORIG
RC FOR DVD+TV ORIG
WITH TURBO
ORIG
ORIG CASE
ORIG


GREY
GO TO:RC AA59100104B
RC 105-230D
ORIG

GO TO:RC RC1087

BIG
TM37,RM135-1,44BLK, TXT

ALSO:104A/K;198A

ORIG CASE

ALSO:RC AA5910076M,P
ALSO:RC AA59100312C

NEW RC SAMSUNG
ALSO:RC AA5910075P,M
ALSO:RC AA5910078E
TM48;SPM153,38,L/G,RM137


TV+DVD+TUNER

TM59,SZM173EA
AIR CON UNIVERSAL MAX
AIR CON UNIVERSAL MINI

AIR CON UNIVERSAL MAX
AIR CON UNIVERSAL MINI
AUDIO 5DISK KARAOKE
RC-TN520EX AUDIO
COMBI TV+VCR
RC1031
RC AKAI+TXT+VCR
TV AKAI 2107

23

RC VIDEO AKAI VS-23
TV/VCR+MENU
27
RC AIRCON UNIVERSAL
SATELIT
FUJITSU AIRCON
SAMSUNG AIRCON
SAMSUNG AIRCON


WITH WITE BUTTON
NO WITE BUTTONTV+DVDTV+DVD


TV+DVD
RC033
DELTALINE


HITACHI RC5611 1661Y
HITACHI TV RC5682 1707Y


RC5682
HITACHI TV
TV+VCR+TXT HITACHI

HITACHI+TXT     3
HITACHI+TXT
С ЛЕНТА
С БУТОНИvestel2243;ct90040
PIP MENU ENTER
PIP TXT
PIP MENU ENTER 100CHALSO:CT90119TOSHIBA 0-29
TOSHIBA
TOSHIBA 0-49 CHANELRC5683
TOSHIBA 0-29CHAN.RC5642
TOSHIBA 0-39CHANELS
TOSHIBA 0-39 CHANEL
+TXT
+TXT
TV TOSHIBA
ALSO:RC CT9992

+MENU=CT9859=4141Y

FOR 21J3XR

TV/PIP
GO TO:RC CT9881
DVD PIONEER

UNIVERSAL AUDIO/VIDEO LEACAR AUDIO RC
pv-388;pv-399

elit dht-800 usbDVD
2188
    друг корпус

8039-

pv374ex2 dvd


=FRC9340
ALSO:EUR501320
ALSO:RC EUR501310
FOR TV:TC-14L10R3 NO P

GO TO:EUR50711

ALSO:RC EUR50703
ALSO:RC P1823

FBE-GMBH
64
ALSO:TNQE095 FBE-GMBH
EUR51917
ALSO:TNQ8E0461-1

PAN TX/TC2166,2170

TV PANASONIC
AUDIO SISTEM

AUDIO SISTEM

TV+TXT:TX21X2T EUR501380
5
UNIVERSAL HOME AUDIO SIS4

NEW 250
RC WITH LCD FOR VCR
NO TXT
TV/VCR TVCR1400MK6
RC TV+TXT
RC SHARP TV
AC30 6V3
ALSO:RC G0647CESA
GO TO:RC G0853PESA;:G0942
GO TO: RC G0930CESA
ALSO:RC G0833PESA

SHARP TV+VCR+CATV
ALSO:RC G1031;RC G1046
p1698

ALSO:RC G1031BMSA;:G1046;


37DT25S

GOTO:RC G1084;G1085


FOR 100Hz 299
FOR TV CV2132CK1
ALSO:RC G1069RC5111;1698Y
ALSO:RC G1084

SHARP36
36 BLUE BUTTON
1698Y:RC5111
TV DAYTEK NEO????
Vestel-Zeta
UNIVERSAL GRUNDIG METZ
UNIVERSAL JVC TFK SABA
RC LG AIRCON

LG UNIV DVD,VCR LONG
LG UNIV DVD,VCR SHORT

VCR
VCR/TV
CK21F84X WHITE FOR MENU
TV RC
RC TV TELETEX

RC LG ORIGINAL
GO TO: RC 6710V00017E
6710..020d/e/f /with txt
RC LG TV+TXT


RC RC1409FOR TV KTN;4pin
ALSO:RC IR8917;RC P1588
RC THOMSON
...124E;
PANASONIC DVD

LCD;Viera
ALSO:RC AC-103 MAX
ALSO:RC RC2246
ALSO:RC RC2433
ALSO:RC RC2547
ALSO:RC RC4111
GO TO:STV625
GO TO:RC IR8962
GO TO:RC 076LM028001

GO TO:RC 3F140009103;5481


GO TO:RC IR9432
ALSO:RC 105-045Y


GO TO:RC IR9641
GO TO:RC IR9328
ALSO:RC G1084
GO TO:RC IR9591
GO TO:RC EUR50752
GO TO:RC RC4046;:TV-510
GO TO:RC 105-210A;RC6481

GO TO:RC RM-S04A
GO TO:RC RC613311;:RC4046
RC112;TM3603;02;TM3702
ORIGINAL CASING
TV DAEWOO DTX20Q1TK


TV DAEWOO GO TO:R-28
GOTO:R-35D05,R-28 FT/DT
RC DAEWOO =JVC R-28
NO OFFER
TV DTQ29M2/KR21KL6/29FL8P
RC FOR VCR

R56-5710 20AR,COLOR512

TECHNICS CD PLAYER
NEC VCR
UNIVERSAL DVD
UNIVERSAL DVD
5w63;elite,neo
AIWA
AIWA MENU
AIWA CT205-202 TMP-U411
AUDIO NSX-S514
AIWA/SHONY
AIWA
AIWA TV
ORIG RC FOR NEW TV


SS
RC0301 + TXT
PH 21PT1231/60R
+RADIO     RCLE014
FOR TV NEO

PH+TXT 313922882081PHILIPS + TXT


1655Y 3F140009103
TV+VCR RC2043
ALSO:RC P826;CODE403
BECO

815 RC2012
FOR TV AKIRA CT14HS8

PHI FBE-GMBH

FBE-GMBH MD1.1EAA


815 RC2012


ALSO:RC2043 CON
27SBCRP420


1.99


DVD-3623 ROADSTAR


WHIT RA05;RA07TXT RC2081


telefubken

313914857131 TV+DVD
UNIVERSAL RC FOR PHILIPS


MULTI TV/VCR
1.75AIWA TELEVIDEO

THOMSON TV
ALSO:RD-1083
NEC CT2051SK


NEC
NEC TV 79608941
AUDIO
RC 6071
universal

RC 5311RC 5785
SONY RC5785

RC SONY TV TXT RC5785

SONY


ALSO:RC RM-S04D
1664Y RC5785
SONY TV 18 1670Y,RC5785
SONY TV+TXT RC5781
TV\VCR 4024Y,RC5784
20 KVM1400 RC5784
KV2187MT 29S.. RC5784
RM-845T=RC5785
16/8 RC5785
SONY 1626,7,8,9Y RC5781


ALSO:RM-952
SONY


SAME AS:RM-963
ALSO:RC RM-950
ALSO:RM-869
5555
TV+TXT/DVD


NEW JVC
RC1089
RC10891.8

TV/VIDEO
NEW
RM-C408F RC1022,1021


JVC MODEL J21

JVC
JVC
JVC2ALSO: RM-C462
JVC


JVC
1.4

JVC
JVC


..5ee/ees =rm-c85
FOR MINIDISK DECK
RECEIVER
SAVA SPEAKER

LEARNABLE UNIVERSAL


DVD CDR

JVC AUDIO
ALSO:RC RM-833
ALSO:RC RM-841AUDIO CD+TUNER+VCRSISTEM AUDIOAUDIO SYS HCR-GRX8

UNIV JVC
UNIVERSAL JVC
MULTI FOR JVC+DVD
TV/VIDEO/AUDIO
AUDIO SISTEM
AUDIO SISTEM


AUDIO/VIDEO/TV
FOR XL-M416,417
RC ON DISPLEY UNIV SONY

RECEIVER
AUDIO SISTEM
UNIVERSAL RC
CAR AUDIO

UNIVERSAL RC
FOR TV/VCR/DVD UNIV
FOR RADIO CASSETE
FOR RADIO CASSETE
FOR RADIO CASSETE


FOR RADIO CASSETE
SONY TV/VCR
SONY TV/VCR WITH LCD DYS

SONY


VCR/TV LIKE RM-839
GO TO:RC 105-045Y;


ALSO:RC P1704

Goldmaster 80800
1.7

TV SHIVAKI-STV208 CT-9012

RC SIEMENS FBE-GMBH
TV SIEMENS
RC FOR VCR+TV
RC FOR VCR BLAUPUNKT
ALSO:RC RC14552188 SOB

RC TC-21B3EE/26B3EE

TV PAN 30CHANALS
TV PAN 30CHANALS 2687

TV+TXT
RC TV GRUNDIC+TXT
RC GRUNDIC
FBE-GMBH
RC GRUNDIC
RC GRUNDIC
FBE-GMBH
RC GRUNDIC
FBE-GMBH
FBE-GMBH
bulsatcom 020; 022

UNIVERSAL RC 7IN1

ALSO:RC UNIV.OSKAR
RC PANASONIC VCR NVHD100
TV/VCR
DVD
RC VEST 2040,2240;RC2485
ALSO:RC VESTEL 2240

FBE-GMBH+CROWN FLAT
3026Y;RC2043
SEG930
Funai;Hyundai;Medion


ALSO:3F140034162 RC909


105-045Y,SAM2010


GOLD STAR TV00 RC2043
VCR TOSHIBA ORIGINAL
RC AIRCON +BOARD INST.
VS201/2 VS301/4 VS603/626
IC TECHNICS

R6H156HH;    B12


DVD PANASONIC;R60231;B12
GI S 400V 1.5A 400ns
GI S 400V 3A 400nsIC.TV PANASONIC SE115

SI-N 1500V 8A 75W 0.5ms
DIODE MATRIX ENCODER
TUNING PLL FREQ SYNTEZATR

TEL SOUND ALARM


IR. REMOTE CONTROL TRANSM
TV PROSESOR

TV PROSESOR KP1506G3
IR.RC. TRANSMITER
IR.RC. TRANSMITER
VC VPS 1CHIP DATALINE I2C
TXT VIDEO PROC. =SDA5231

TXT VIDEO PROSESOR
TELETEXT PROSESOR

ALSO:SAA5288ZP-007
ALSO:SAA5290ZP-043 RUSS

SAA5290ZP-039 L6MOEU-1.1
ALSO:SAA5291PS-097P
CPU SONY TV KV-21T5R
SAA5563PS/M3/0192
QUAD TUCH AMPL.+PRESET

QUAD TUCH AMPL. EXTENSIO
CPU 8bit ROM
ALSO:SDA2023-A002;:003
GO TO:IX1572BMNO
ALSO:SDA20563-A512;:TV TE
ALSO:SDA20563-A516,A508
GO TO:24C02
ALSO:SDA2586-5;:24C04 EPR


FREQ.SYNTHEZ.1.3Ghz1-Cbus
ALSO:SDA3202-2,TSA5511
      БЕЗ

PANASONIC     TXT
IC FOR TV GOLD STAR CB25C
ALSO:SDA5254-A022,A025

ALSO:DW370M4;:TXT

A023  БЕЗ
DW 5255RS1
DW370M4   TXT 1PIN
CPU VESTEL
ALSO:SDA5255-A023
CPU PANASONIC
BECO TV SANG
GOTO:SDA5535-A049


ALSO:SDA2506
HIBRID
HIBRID

VOLT. ERROR AMPLIFIER

VOLT. ERROR AMPLIFIER

f-411aVOLT. ERROR AMPLIFIER
GOTO:S1854 VOLT.ERROR AMP
VOLT. ERROR AMPLIFIERVOLT. ERROR AMPLIFIER
VOLT. ERROR AMPLIFIER
f-295
f-296
f-139
f-289

f-290
f-841
lan+..
LP SANYO+CD MECHANICS


WITH BASE MECHANISM

NEW BECKER   **


ALSO:SF-HD60

ALSO:SF-HD60  B11
100PCS
100PCS
ALSO:BF459;SI-N 300V
A-4
ALSO:UC3524;HA17524
333
333


THYRISTOR SONY
DVD SAMSUNG
ALSO:SI1125HD
=apm4953
SONY IC.PWR.AMP.

30v, 5.3a
GO TO:C68225Y;:SAMSUNG
GO TO:C69603Y;:SAMSUNG CP
GO TO: C69607Y SAMSUNG CP
ALSO:C69539Y

SONY R.C.CAR

VOLT. REG.+RESET
VOLT. REG.+RESET FOR AIWA
bi-directional triode thy
CPU SAMSUNG TV
603 112100
ALSO:SMR60200
6.00/VD5-6.3
1*0.8
2.5*0.8
6*0.8
1.5/BULLET


2.00/LVG2.5F
6 PINS 0.5..1.5 C
ON REQEST
ALSO:SOH-ADU
INDONESIA
LP FOR CD
0210
LASER PICKUP

24pin FFC DVD

04H02


ALSO:SOH-DL3EALSO:SOH-DP2U
ALSO:SOH-DSSA
ALSO:3-946-922-01;:FUNAI
controller
в дециметра
n-ch 5a,p-ch 4.5a, 30v
fc-2splt-st-kn


fc-3splt-st-kn
CPU SAMSUNG TV
ALSO:PCA84C641P-010
N15
prof holder mic-d
prof holder mic-e
prof holder mic-f
prof holder mic-g
prof stand mic ms-050
bu2520af,buh715,c4795..
BU2520DX


SI-N HI 1500V 12A NEW JVC

BEKO 12.1-2  182

ST92185BN2B1ESR VES20SNT4
TV NEO NEW N455


NEO 43


PROLUX 163

VESTEL CTV557T RC 1940
PWR. AMP.
PWR. AMP. 1x25W 25V 20Khz
PWR. AMP. 1x35W 45V 20Khz
PMC SINGAPORE
stk0060ii,0070ii,0080ii
GO TO: STK0080
PWR. AMP. 1x85W 65V

4FET      35
5YET
4528

1x30W 27V POWER AMP 20kHz
OGET     29
800

8B27     333
ALSO: STK1050 PWR. AMP.
2KET
2x20W 24V POWER AMP 20kHz
2BET
2RET


ED21
IF NO STOCK: 209.81183

2SET
0HET
OC14

6Y18      50
stk350-000;3062;3082


8YET       48

stk3102,stk3122...

9BET III    800

stk350-20..50;stk3102

B4C10 777


1

5D31
GO TO:STK402-040N

STK402-030;031

2BET 0BET0XET

8F11      29
DVD SHINKO
DVD 238
stk4028, stk4036

A4J19  N4

F5E03       **
B4F29
A4J07

F6E12;5/5

PWR. AMP.


NEW DVD D4E17
F5A20;2/8
stk4042ii,stk4044ii
3BET       800
1x80W 45V POWER AMP 50kHzPMC
SANYO JAPAN

4L23
800
PMCCC
SANYO JAPAN
1205
D2I04 0Y09


6312    29
SANYO KOREA
2GET


8125
0FET        27

2CET


PE4
1DET
4C71

FOR:HCD LX7 (LBT-LH7)


A3D18 318      25
F5I02

D5G13
2x15W 20V POWER AMP 50khz

9AET       29

stk4141ii,stk4151ii,4161i
0AET;9826;9421

stk4131ii
ALSO:SI1225HD

stk4151ii,stk4161ii,4171i

PWR.AMP.2x25W26V50Khz


PWR.AMP.2x30W27V50Khz


PWR.AMP.2x30W27V50Khz
stk4151ii

stk4171ii,4181ii,4191ii
ALSO:STK4181V;:1G20
stk4161ii
7HET KOREA

GO TO:STK417-1202x40W 32V POWER AMP 50kHz

stk4191ii
PWR.AMP.2x45W34V50Khz
stk4181ii

PWR.AMP.2x45W34V50Khz


2x50W 35V POWER AMP 50kHz
2x50W 35V 1612 50kHz
PWR.AMP.2x50W35V50Khz


2x70W 42V POWER AMP 50kHz

2HET     333
PWR.AMP.2*100W 2*51V

2GET


ALSO: STK4301 PWR.AMP.
NEW JVC A3C08

SHARP NEW

NEW 01.06ALSO: STK413
4D35
stk4392,stk4412
333
PWR.AMP.2x10W33V100Khz
2x12W 35V POWER AMP 100kh
GO TO:STK437
PWR.AMP.2x15W39V20Khz
05ET
2x20W44V20Khz STK443
800

B3B14  166    25
1D21     29

D5G062x25W 26V POWER AMP 20khz
   да се изолира
ALSO:STK461,3,5
651/        !!
PWR.AMP.2x25W26V20Khz PMC

PWR.AMP.2x30W28V20Khz

1758BET     27
SHARP
2BET     27

OX17
5J73
175 NEW PHIL B3D07

5331
VCR.REGULATOR
VCR.REG. 9.5+15V OUT
VCR REGULATOR
VCR.REG.12+14V OUT

VCR.REGULATOR
VCR.REG.13+6+5.1V OUT
VCR.REG. SAMSUNG/ BITOVA
VCR.REG. 4 OUTPUT
VCR.REG.12.3+5.8+5V OUT
VCR.REGULATOR
VCR.REG.12.3+6+5.2V OUT
800

VCR.REG.12.1+12+5V HITACH
FOR TOSHIBA VCR V-203
1C16 ,1A31
VCR.REGULATOR    1925
800
VCR.REGULATOR 4 OUTPUT
800
333
11   1411/5461C1D9
OUT VCR REC 16/9/5.1V

VCR.REG.12+12+5.3V OUT
800
4 OUT VCR REGULATOR

VCR.REG.15+5.8+12+V OUT


800
800

2 OUTP. CHOP-REG.5.1V/1A+
VOLTAGE REG.
SMPS.REG.TV 115V 80W 1J12


SMPS.REG.TV 115V 80W
NO N:

ALSO:IX0325
SMPS.REG.TV 115V 85W ST.B
MIX N
GO TO:IX0689C
1L21

SMPS.REG.TV 900V 200W FUN
2071
800
VOLTAGE REG.   800
800
4B21
800


ALSO: STK8040 PWR.AMP.

PWR.AMP. 1x50W 38V 20Khz
7a/-6a; 30V; irf7389
=irf2807
SMPS.VOL.REG.7.15V/0.8A27
SMPS.VOL.REG.
SMPS.VOL.REG.7.15V/0.8A27
800


ALSO:STR11006
GO TO: STRD1706
GO TO: STRD1806
GO TO: STRD1816

SMPS.VOLT.REG.5.1V2A75W25

POS V-REG 115V
POS V-REG 125V 0.5A 3W
HYBRID I.C.
79B     800
SMPS.REG.
800
SMPS.VOLT.REG.115V 80WSMPS.VOLT.REG. 89.5V 28W
SMPS.VOLT.REG.
HITACHI TV  6801
SMPS.VOLT.REG. WITH STD.B
SMPS.CONTROLER SIEMENS TV
SMPS.VOLT.REG. 115V 85W
SMPS.VOLT.REG.
JAPANSMPS. VOLT.REG.

SMPS.VOLT.REG.115V30W
6801
SMPS.VOLT.REG.113.3V0.8A2

PANASONIC
37B     800

ALSO:IX0756 V.R.900V41.8V
SMPS.VOLT.REG.112.4V0.8A4


SMPS.
SMPS.VOLT.REG.

SMPS.VOLT.REG.
800
A6351
ALSO:FSDM0265RN;TEA1523P
SMPS.VOLT.REG. AKAI
IC.PANASONIC
IC.PANASONIC
SMPS.VOLT.REG.
SMPS.VOLT.REG.

SMPS.VOLT.REG.
SMPS.VOLT.REG.
SMPS.CONTROLER
SMPS.VOLT.REG.
SMPS.VOLT.REG.

NEW SAMSUNG 3N13 **
4D24S SONY NEW **
N52
1205    **
166
7809
87 MONITOR
GO TO: STRF6653
SMPS.VOLT.REG
4D06

NEW 65
4328

ALSO:STRF5707

N3 MONITOR 5br
N238 NEW
555
NEW
4824

555
6819


3
SMPS.VOLT.REG. SONY
SMPS.VOLT.REG. SONY
SMPS.VOLT.REG.
SMPS.VOLT.REG.

SMPS FOR SONY TV
SMPS.VOLT.REG.

SMPS.VOLT.REG.
SMPS.VOLT.REG.
SMPS.VOLT.REG. AIWA

SMPS.VOLT.REG.
SMPS.VOLT.REG.
ALSO:STRS5707
ALSO:STRS5708

SMPS.VOLT.REG.


NEW DAEWOO 2005 year
NEWN85
N85
5105 NEW No1   **
SMPS


<52nsPAL/SECAM DEFLECTION PROC


GO TO:STV2118A=B
ALSO:STV2116-5B
ON REQUEST CON


H823S0250

166
A2GAA9901
TV WATSON H22BP0201 VIDEO

GO TO:STV2248C NEW NEO
TV VESTEL
R881C0209
AKIRA CT-21HS9N

ALSO:LA78040;78045
            маса

3.9kOm-2/7p:2.1V 7p-
166 MONITOR

96 2SD1853
cable-minidin7-rca(vga)
IC.PANASONIC PWR.AMP.
ba159
15.5A;60V;130mOhm
HAAB0039 PWR.AMP. DVD S
800
GO TO: LA3210 PRE AMP.1CH
PWR.AMP.2x5.5W4.5A25V
ALSO:KA9256
PWP AMP 2x5.8W/4E 18V x25
MOTOR CONTROLER

STOP PRODUCTION
MUTTING FOR POP NOICE
QUAD MOT DEMODULATOR
112
GO TO:NE555N;:TIMER
ALSO:LA3361;KA2261
SECAM CHROMA PROCESSOR
AM RADIO SINGLE CHIP
GRPH EQALIZER
800
800
AM-FM STEREO TUNER SYSTEM
PWR. AMP.PWR.AMP.2x15W/4ohm18V


ALSO: KIA6210H PWR.AMP14p
PWR.AMP.2x19W4ohm18V
127

PWR.AMP.
PWR.AMP. PIONEER
x25NEW 172


NEW
NEW

86
IC
VC SERVO CONTROLER 5V

2 INPUT A/V SWICH 2CH.VO.


I.C.PAL NTSC SECAM DECODER
0314KA11

PAL/NTSC INTERFACE CIRCUI
REV. RF AUDIO GAIN CONTRO
PAL/SECAM COLOUR SYS.9702
PAL/SECAM/NTSC/0325K81TC21GF10


ALSO:UPC547 Z-IC 33V
5JUNGLE FOR JVC 603KA11
ALSO:TB1226EN
GO TO:TB1226DN;: 212KA1

JUNGLE FOR PANASONIC TV
GO TO: A220 RFT
GO TO:A220
FM/IF AMPL.+DEMOD NF-V

FM/IF AMPL.+DEMOD VC-SIGN


800800
RGB MATR. PRE.AMP.800
x25ALSO: KA2201 PWR.AMP.
SYNCRO SEPARATOR+OSC 12V
TV SYNCHRO+SEPARATOR+OSC
800


QUAD 2 INPUT NOR GATE
800

800


STM

QUAD 2 INPUT NAND GATE
800
DUAL D-FLIP-FLOP
QUAD ANALOG SWICH14 STAGE BINARI COUNTER

ALSO:UPD4023
333
800
MC14046


HEX INVERT. BUFFER
HEX. BUFFER


DUAL 4-CH.ANAL. MUX/DEMUX

ALSO:HD14053BP
HEX INVERT. BUFFER

800
QUAD 2-INPUT AND GATE
8-STAGE SHIFT&STORE BUS R
BCD TO 7 SEGMENT DECODER/
BCD TO 7 SEG.LTCH DECODER
E PROM 128x8
ALSO:PT2253A;KA2250
BOSE
ELEC. VOLUME CONTR+SWITCH
800
DIP 8pins
PMOS IC ANA DEL.LINE 16pi
800

STEREO DECODERALSO: A244


800
ALSO: MCA650


800
800
800


AUDIO PWR. AMP.
OPTOCONTROLER
2-6W AUDIO PRE AMP


1-4W AUDIO PRE AMP
12W AUDIO POWER AMP.
TRIAC TRIGGER PROP.CNTRL
DUAL-OAMP (AF SELECT)
ALSO:A225D
PIN DIODE HF RF ATENUATOR

MOTOR SPEED CONTROL
SMPS CONTROL IC TV

EAST WEST CORECT DRIVER
EAST WEST CORECT DRIVER
ALSO:ULN2204A A283D

UNIVERSAL SPEED CONTROL

800

     ГЛ
VERT.DEFLECTION HOR.FINDI
ALSO:K174 1 VERT.DEFL
AM/FM RECEIVER
175

ALSO:TDA1515AQ/BQ


PWR.AMP. 2x12W
ALSO:TDA1510AQ

ALSO:TDA1518PWR.AMP. 2x11
DESOLDER SHORT
PWR.AMP. 2x6W
2x6W HIFI POWER AMP9p

STEREO PLAYBACK AMP./EQ 9

STEREO TONE+VOL. CONTROL
PWR. AMP. 2x20W

PWR.AMP. 4x11W/2x22W
PWR AMP 2x22W 18V 4A BTL

PWR.AMP. 2x22W

PWR.AMP. 2x
GO TO: TDA1675A
GO TO:TDA1675A

GO TO:TDA1670;DBL2054D
DO NOT PUT ON SOCKET!!!!
VERT.DEFLECTION

ALSO:TDA1675A
PWR. AMP. 4W
PWR. AMP. 6W + MUTING
PWR. AMP. 10W
TV HOR. SYNCHR.+OSC

PWR.AMP. 8W
PWR.AMP.10W
PWR.AMP. 2x10W
PWR.AMP. 2x10W
PWR.AMP.1x12W

800

GO TO:TDA2020 AD2;:PWR.AM

ALSO:A2030;TDA2030V
ALSO:A2030;:PWR.AMP.TV AM/FM TONE ZF

PWR.AMP.32W HIFI AUDIO

800

ALSO:TDA2160 CTV CHROMA
VERT.DEFL. SHARP TV

GO TO:TDA2450K      Ф
TV AM/FM MULTISTANDARD 20
RGB MATRIX PREAMP.K174A 5
ALSO: A232 TV RGB MATRIX
x25
800
IF AMPL+DEMOD.FORTVN 24
TV HOR. VERT.SYNCHR.


TV HA/VA COMB.
TV HA/VA COMB.

SMPS CNTRL TV-SN
GO TO: TDA2593 HOR.COMBIN

ALSO: TDA2590

HOR.COMB.
800

PWR.AMP. 5WAUDIO PWR AMP 2x6W

SMPS CONTROL IC TV8305-302-267
800
800

800
GO TO: KA2209


IR-RC PREAMPLIFIER
GO TO: TDA1060 PH


RGB MATRIX HITACH
VIDEO CONTROL COMBI
DSS000701


ALSO:MDA3510
IF AMP+DEMOD(PNP) 16pin
CTV PAL DECODER

CTV PAL DECODER
TV PAL NTSC DEC.

TV PAL NTSC DEC.
TV PAL DECODER 18p

PAL NTSC DECODER
ON REQEST

TV SECAM PAL TRANSCODERGO TO:TDA3645

HSH9703/13HSH0320-2

VERTICAL DEFLECTION
VERTICAL DEFLECTION
CTV-VA-E =TDA3652
GO TO:A4100D;:AM/FM RADIOTV QUASI PARALEL.TONE

TV QUASI PARALEL.TONE

+BORD TDA4940 + TDA4944IF.SYST.+AFC 16p
MULTI IF SYS.+AGC
QUASI PARALEL SAUND x25
ALSO:TDA5931-6

STEREO SOUND CARIER DTV1

SIGNAL COMBI. B/W TV
TV SIGNAL SOUND PROSESOR
TV COLOUR DECODER NEG.SIG

TV COLOUR DECODER POS.SIG
ALSO: TDA4560 CHROMA VID.

ON REQEST
SMPS CONTROL IC TV
SMPS CONTROL
SMPS CONTROL IC TV
SMPS CONTROL IC TV
SMPS CONTROL IC TV

ALSO: GL8905 SMPS CONTROL
SMPS.CONTROL IC TV

CTV PAL/SECAM
VCR CMOSS DELAY LINE
TV/VIDEO SIGNAL PROCESSOR
299
6Y HSH9548
DDD94 441Y

R03800


HOR/VERT.CTR.FOR MONITORS
E/W PARABOLIC SQUARE CRT


IF NO STOCK: N.L.A.
AM/FM RADIO AMPL
CDM.4


25
GO TO:TDA4452
299


VIDEO AMP. 8MHZ x22
VIDEO AMP.DAEWOO
PWR.AMP. LOW VOLTAGE
ALSO:TDA7052A PWR.AMP. 1W

PWR.AMP. 3W BTL
PWR. AMP. FOR TV


12v/16omh
11v/16omh
POWER DRIVER AMP DUAL 333


PWR.AMP.


W99010052

PWR AMP 10W
POWER AMP. 2x15W DC CONT.
880JC606
ALSO:TDA7297
STEREO CASSETTE PLAYB.SYS
LOW VOLT SPEED REG

800
ALSO:TDA7294

PWR.AMP
PWR.AMP
GO TO:PT2313;: AUDIO CPU


PWR.AMP. 2x11WDUAL PWR. AMP
PWR.AMP. 4x5.5W AMP.
PWR.AMP. 4x5.5W AMP.


ALSO:TDA7370
93
PWR AMP 4x25W FOR CAR-APP

SAME AS: TA8268H
SAME AS: TA8268H

PWR.AMP. 2*30W/4E PAL002
ALSO:W220T0032;:558


N16
PWR.AMP.SONY
NEW

ALSO:TDA7386,4,5 2X50W

ALSO:KA7630
VOLT.REG.+RESET VCR GRUND
V-REG 5.1+12V 1A+DIS&RST


DEFLECTION POWER TRANS.DR
DEFLECTION PWR.DRIVER
E/W CORRE.FOR SQARE CRT

ALSO:TDA8153

VERT DEFLECTION

ALSO:TDA8178S 8TH505
ALSO: TEA8172

AKIRA CT21HS9N


TV POWER OUTPUT to220/7pALSO:STV9379
ALSO:STV9379FA;82U023
8AA327
8YY243SWICH DC VOLUME CONTROL
VERT.DEFL.GO TO:TDA8215

9911A/ST/
PAL.DECODER+VIDEO PROCES
ALSO:TDA8214


MULTI STANDART COMBI.

SIGNAL COMBI. B/W TV 9605

DC-COUPLED VERT.DEFLECTIO
VERTICAL DEFLECTION IC.

G06262ALSO:TDA8362-S7/4X

GO TO:TDA8362-5


ILA8362ANS

SAMSUNG
TV/VIDEO SYNCHRO CIRCUIT
ALSO:TDA8372

ALSO:TDA8371
Y-X R413-18KOm28p.2.2m/50
GO TO: TDA8374


R22AW9936,9902
ALIGMENT FREE SECAM DEC.

TX-28X1


AUDIO/VIDEO SWICH 18

182
PWR.AMP.27
ALSO:TDA8560Q


175
YS0230

N1
800
ALSO:TDA8844 -SECAM
0540

NEW

299


2.5     43
IC FOR TV GOLD STAR CB25C
328980
S0339;:SPM802ER4
TDA9351PS/N1/1L0180
TDA9361PS/N2/5800


0631
800
IF. DEM.+SOUND+TUNING SON

MCHU FOR TV SONY
PWR. CONTROL IC 100Khz
800
SMPS DVD
DVD
VIDEO SIGNAL SWITCH TV/AV
VIDEO SIGNAL SWITCH TV/AV
800


GO TO: TEA2029 F22BP


ALSO: TEA2026 AB951

E/W PARABOLIC SQUARE CRT

SMPS CONTROL IC TV
GO TO: TEA2164

SMPS CONTROL IC TV
SMPS CONTROLLER2xPOS V-REG 5V

SMPS CONTROL IC TV
CODE LOCK. CIRC. SEC. SYS
800
AM/FM RADIO RECIVER

AM/FM RADIO RECIVER
GO TO:TDA8172
ALSO:HR7723
N-DARL 100V 4A 50W
800
800
800
800
800
800
bd649,bd901; ALSO:BDX53C


SiPD+Di 60V 8A 70W B>1000


P-DARL+D 100V 10A 125W

BD239C
BD239C


BD240C
GO TO: BD241C 2SC1983
BD242A
BD242CBD243C
333
ALSO:2SB857;:SI-P 100V 6A
OAMP FET
2xOAMP

QUAD OAMP
OAMP
2xOAMP

QUAD OAMP
GOTO:KA431


SHARP VCV60N
NO HRALSO:HR7265
ALSO:HR7262
NO HR PANASONIC TC26B3EE
ALSO:HR7827
GO TO:HR7294
ALSO:HR7278
NO HR
ALSO:HR7491;PANASONIC


OPTOCONTROLER
OPTOCONTROLER
OPTOCONTROLER CNY17-3


OPTOCONTROLER
800
GO TO:TMP47P1637VN
CPU TV THOMSON
GR2M12-5.2 482220931213
ALSO:TMP47C1637U277      68

ALSO:TMP-3414,3537,R221R
CPU. 4B. 256RAM + ROM
CPU. 4B. 256RAM + ROM
CPU. FOR TV FUNAI MK6 MK7
CPU. FOR SHIVAKI TV

CPU. FOR TV FUNAI MK7 TXT
ALSO:TMP47C634-R585
GO TO: TMP47C634N-2692
TX8052
PHILIPS 21PT134B/42
CPU.AIWA TMP47B837-U412
TMP87CP38N-1A71
TINY SWITCH LOW.POW. K433
GOTO:TNY253PDVD ELITE
GO TO:TNY264;:TNY266-268
SAMSUNG TVPOWER INTEGRATIONMIP3E3SMY;MIP2E5DMY
SMPS
11
NEW FOR SAT
PWR LAPTOP
NEW DVD
TOSHIBA LASER PICKUPALSO:HR8336;003313114
ALSO: SDA3202  x25
ALSO:BU1508DX 6J4
IC LA79107 5V

ALSO:TUN TU8PSB02P
ALSO:TU8PSB02D;:CXA3135A
6pins IC TDA5632 85985620

ALSO:TUN TEKE4-197;:1-693
GO TO:TUN ENV59D06G3
JVC C21T1; AV-G21T
TUVIF4EG-722F

ALSO:TUN CTF5510A
ALSO:TUN CTT5000N
WATHSON TV

D1D13S IC TDA5333T 2IF
D2B03S IC TUA6014S 8pinSANYO IC TDA5737M 6pin


ALSO:TUN ST6HD64avn4/1004


HIPPER
TSA5511;TDA2556;TDA5930IC IX2145
IC TA1003BFN
ALSO:TUN ENV59DS4G3HIPPER
HIPPER


TECC0949PG35A(S)
TECC0949VG28B(S);33B;29B
TECC0985VD28
TDA5737 5V TECC2949VG28KC
SAMSUNG TECC2979PK28A(S)
TECC2989VA15B/T/ER BAND
TECC2989VD28A

9V VD28A FUN.MK10TDA5637T
ALPS TEKE4-197 HIBERBAND
RCA 2 IF

TDA5737M 7pin
GO TO:TUN TELE4-021A
GO TO:TUN TELE4-021A

ALSO:TECC2989VD28
TEMIC3400KHC HIPER BANDALSO:TUN 670VPF003A

AIWA TV TDA5632 6pins
ALSO:TUN 113-118J;:NO AFT
ALSO 113-234B LG H-BAND
HIPPER BAND 2IF


3139 147 12911M SV22
TV DAEWOO TUN2000
ALSO:TUN DT5-BF18DN


TV PHI. ALSO:TEMIC 3402
DVB-T TV TUNER 12V
DVB-T TV TUNER
ALSO:TVPO2066-A23,A026
ALSO:TVPO2066-D01+MEMORY
ALSO:TEA5040,U4646,U4647

ALSO:TEA5040

GOTO:TEA5040;HA11494;489
ALSO:SAB3021
TV FM IF SOUND DEMODULATR

OAMPALSO:KA3842

GO TO: KA3843

GO TO:KA3844
GO TO:KA3845
ALSO:HR5666
f-498
ALSO:TD62083A;:8xN DRIVER

IC TEL
IC TEL

IC FOR PANASONIC M7 CAMER
GO TO: LA3160-SAN
GO TO: LA3160
800
GO TO: LM358
333
CTV VERT. IC
VER DEF 22' ALSO:UPC1498

VERTICAL DEFLECTION 22'
IC FOR TV GOLD STAR CB25C
800

333

800

800ALSO:LM358 BA10358 UA358


GO TO: MC4558CN OAMP.

333
800
CAR STEREO CPU

CAR STEREO CPUSMD     333
AKAI VS-23
ftp-0007/1

ftp-0007/10ftp-0007/20
Niki

GO TO:CDM-12.1

4822.691.10772
ALSO:VAM2201/01

V10271U
PRE AMP. FOR JVC PWR.AMP.


HIGH SPEED DECODER AIWA
DIGITAL DEFLECTION
PAN GEAR

VDP3108B-PP-B1XX SAMSUNG

FA5320
FSDM0565R
175 SATELIT DIGITAL
CPU. RGB+SIZE AIWA
cable-423/2.5
cable-423/5
като

    801
фотоапарати
ALSO:HR8287

								
To top