Sinteza propunerilor de modificare si completare** by Z20RzAEY

VIEWS: 111 PAGES: 215

									   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc


                                      Sinteza avizelor
                         asupra propunerilor de modificare şi completare la actele legislative,
                           parvenite de la autorităţile publice şi alte părţi interesate
                                  (reieşind din politica bugetară)

  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
             1                              2                       3               4
Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu Art. I– Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu
privire la poliţie                  privire la poliţie (republicat în Monitorul Oficial al
                           Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56) cu
                           modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 19. Efectivul poliţiei
Colaboratorii poliţiei se află la serviciu în poliţie 1. Articolul 19:                        Ministerul Justiţiei       Se susţine, prin excluderea
pînă la atingerea următoarelor limite de vîrstă:   alineatul opt va avea următorul cuprins:            Considerăm conceptual greşit punctului 1.
1) de la poliţist, soldat al serviciului intern la „Colaboratorii poliţiei se află la serviciu în poliţie pînă la  de a exclude posibilitatea
căpitan de poliţie, căpitan al serviciului intern – atingerea următoarelor limite de vîrstă:             prelungirii termenului de aflare
45 ani;                        1) de la poliţist pînă la sergent major de poliţie - 45 ani;  în serviciu a persoanelor care
2) de la maior de poliţie, maior al serviciului 2) de la plutonier de poliţie pînă la colonel de poliţie - 50    întrunesc condiţiile stabilite de
intern la colonel de poliţie, colonel al serviciului ani;                              lege. În acelaşi timp, este
intern – 50 ani;                   3) general-maior de poliţie, general-locotenent de poliţie,  necesar de a efectua o analiză
 3) general-maior de poliţie, general-maior al general-colonel de poliţie - 60 ani.”;                funcţională şi de a exclude
serviciului intern – 55 ani;                                             avantajele nemeritate.
4) general-locotenent de poliţie, general-
locotenent al serviciului intern, general-colonel
de poliţie, general-colonel al serviciului intern-
60 ani.
Termenul de aflare la serviciu în poliţie peste alineatul nouă se exclude.
limita de vîrstă poate fi prelungit, de către
persoana împuternicită cu dreptul de a numi în
funcţie, pe o perioadă de pînă la 5 ani, la cererea
personală a colaboratorului poliţiei, cu condiţia
că acesta este apt pentru serviciul militar, în baza
concluziei comisiei medico-militare.                                                                                       1
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
             1                           2                      3               4
Articolul 23. Drepturile colaboratorilor poliţiei   2. La articolul 23, alineatul (6) va avea următorul
Colaboratorii poliţiei sînt învestiţi cu drepturile  cuprins:
prevăzute de prezenta lege, în limitele funcţiei pe
care o deţin.
Orice colaborator al poliţiei, pentru exercitarea
atribuţiilor ce-i revin în baza părţii a doua a
articolului 22 din prezenta lege, are dreptul:
(6) la raţie alimentară şi echipament. În schimbul  „(6) la raţie alimentară şi echipament, în cazurile Ministerul       Afacerilor  Nu se susţine, deoarece în
raţiei alimentare şi al echipamentului,        stabilite de Guvern”.                Interne               condiţiile unui buget auster
colaboratorul poliţiei poate primi o compensaţie                             Nu se susţine, deoarece:       se   impune  necesitatea
bănească, conform normelor stabilite de Guvern,                              - la moment mărimea raţiei      revizuirii  dreptului   la
din bugetul de stat, din bugetele unităţilor                               alimentare este de nivelul      compensaţia     bănească
administrativ-teritoriale şi din mijloacele                                anului 1994 (doar 4,50 lei      pentru raţia alimentară şi
speciale;                                                 pentru o zi calendaristică) şi    pentru echipament şi a
                                                     respectiv   compensaţia   în  modului de achitare a
                                                     schimbul raţiei alimentare nu    acestor compensaţii. Mai
                                                     acoperă norma zilnică stabilită   mult ca atît este încălcat
                                                     de legislaţia în vigoare, iar    principiul echităţii sociale
                                                     excluderea acesteia v-a afecta    între toate categoriile de
                                                     doar climatul moral psihologic    angajaţi     (salariaţi).
                                                     al efectivului poliţienesc;     Modificările respective vor
                                                     efectivul nu este asigurat cu    păstra dreptul la raţie
                                                     echipament conform normelor     alimentară şi echipament
                                                     stabilite, ce se răsfrînge asupra  gratuit în cazurile stabilite
                                                     aspectului   exterior,  fiind  ulterior prin hotărîre de
                                                     nevoiţi să poarte uniformă cu    Guvern.
                                                     două şi mai multe termene
                                                     expirate. La moment datoriile
                                                     pentru       compensarea
                                                     echipamentului neprimit (unii
                                                     colaboratori fiind nevoiţi să-şi
                                                     procure echipament din surse
                                                     proprii) se estimează la 40 mln
                                                     lei.

                                                                                    2
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                           obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
          sau completare                                                     Finanţelor
              1                      2                   3                4
Articolul 34. Asigurarea de stat şi plăţile de
compensare în cazul morţii sau mutilării
colaboratorului poliţiei
Toţi colaboratorii poliţiei sînt supuşi asigurării
de stat obligatorii pe o sumă egală cu suma
mijloacelor băneşti de întreţinere pe zece ani din
contul mijloacelor bugetelor respective, precum
şi din contul mijloacelor încasate pe bază de
contract de la ministere, departamente,
întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
În cazul în care colaboratorul poliţiei îşi pierde
viaţa în exerciţiul funcţiunii, familiei celui căzut
sau persoanelor întreţinute de el li se plăteşte un
ajutor unic echivalent cu suma mijloacelor
băneşti de întreţinere pe zece ani ale celui căzut
şi, în afară de aceasta, timp de cinci ani din ziua
morţii persoanelor întreţinute li se plătesc lunar
mijloacele lui băneşti de întreţinere ţinîndu-se
cont de indexarea salariului. La expirarea a cinci
ani se stabileşte pensie de urmaş în modul
stabilit de legislaţie.
În caz de mutilare a colaboratorului poliţiei în                        Ministerul      Afacerilor  Nu se susţine, deoarece nu
exerciţiul funcţiunii, de invaliditate survenită în                      Interne               este obiectul proiectului de
perioada satisfacerii serviciului sau cel mult                         Se propune la articolul 34     lege. În condiţiile existenţei
după trei luni de la eliberarea din serviciu, sau                       alineatul trei de exclus.      unor dificultăţi în aplicarea
după expirarea acestui termen, însă ca urmare a                        Aceasta este legată de faptul,   acestor prevederi MAI
unei afecţiuni din perioada satisfacerii                            că o parte de colaboratori ai    urmează să elaboreze şi să
serviciului, în lipsa de temei pentru primirea                         MAI şi a trupelor de        promoveze   un   proiect
pensiei de vechime în muncă el beneficiază lunar                        carabinieri sunt concediaţi din   separat.
de mijloace de întreţinere pînă la restabilirea                        cadrul organelor afacerilor
capacităţii de muncă, însă pe parcursul a cel mult                       interne pe motiv de boală.
zece ani. După expirarea acestui termen lui i se                        Persoanele   din   categoria
stabileşte pensie de invaliditate.                               nominalizată nu beneficiază de
Paguba materială, cauzată colaboratorului                           legitimaţie de invalid şi de foi
poliţiei sau a unei rude apropiate a lui şi                          la tratament, ceia ce provoacă
                                                                              3
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                              obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                        Finanţelor
            1                             2                 3               4
determinată de activitatea lui de serviciu, se                           dificultăţi şi multiple adresări.
repară pe cale juridică în volum deplin din                             Totodată, aceştea au dreptul la
mijloacele bugetului respectiv.                                   pensie de invaliditate, în
                                                  conformitate cu art.1 al Legii
                                                  asigurării   cu  pensii   a
                                                  militarilor şi a persoanelor din
                                                  corpul de comandă şi din
                                                  trupele organelor afacerilor
                                                  interne   nr.1544-XII   din
                                                  23.06.1993.
Articolul 38. Dreptul colaboratorului poliţiei la 3. Articolul 38 se exclude.            Ministerul           Se propune, luînd în
                                                             Afacerilor
călătorie fără plată                                        Interne, Serviciul Grăniceri  consideraţie    specificul
Colaboratorii poliţiei au dreptul să folosească pe                         Nu se susţine, deoarece este  activităţii  colaboratorilor
întreg teritoriul Republicii Moldova fără plată                           inadmisibilă anularea dreptuluipoliţiei, de expus art. 38 în
toate felurile de transport în comun: urban,                            la deplasarea fără plată în  următoarea redacţie:
suburban, interurban şi local (cu excepţia                             transport public. În acest sens„Articolul 38.    Dreptul
taxiului). Colaboratorii poliţiei din transporturi                         vor fi necesare surse bugetare colaboratorului poliţiei la
mai au dreptul la călătorie fără plată în trenuri,                         suplimentare pentru acoperirea călătorie fără plată
pe nave fluviale în limitele teritoriilor deservite.                        cheltuielilor de deplasare a  Colaboratorii poliţiei au
Colaboratorii poliţiei care folosesc în scop de                           colaboratorilor în interes de dreptul la călătorie pe întreg
serviciu mijloace de transport personale                              serviciu cu transportul public.teritoriul     Republicii
beneficiază de o compensaţie bănească în modul                                           Moldova fără plată în
şi mărimea stabilită.                                                       transport şi folosirea în
                                                                  exerciţiul   funcţiunii  a
                                                                  mijloacelor de transport
                                                                  personale conform modului
                                                                  stabilit de Guvern.”
Articolul 40. Efectele nerespectării garanţiilor de 4. Articolul 40 se exclude.           Ministerul Justiţiei      Se susţine, prin excluderea
protecţie socială a colaboratorului poliţiei                            Atragem   atenţia  asupra punctului 4.
În cazul nerespectării garanţiilor de protecţie                           necesităţii corelării normelor
socială,  prevăzută   de  prezenta    lege,                        din proiect, vîzînd excluderea
colaboratorul poliţiei are dreptul să primească                           dreptului la spaţiu locativ
recompense din mijloacele bugetului respectiv.                           pentru unele categorii de
În cazul în care colaboratorului poliţiei nu i se                          persoane, cu proiectul de lege
acordă spaţiu locativ în termenul stabilit şi în                          pentru modificarea unor acte
                                                                               4
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                          obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                      Finanţelor
            1                       2                   3                 4
condiţiile prevăzute de legislaţie, în perioada de                      legislative,   vis-a-vis    de
pînă la primirea locuinţei, el are dreptul la                        subiectul dat, adoptat de către
compensarea din contul instituţiei în care                          Parlament în prima lectură.
activează a cheltuielilor pentru închirierea                         Ministerul      Afacerilor    Se susţine, prin excluderea
(subînchirierea) unei locuinţe provizorii, în                        Interne                punctului 4.
cuantumul prevăzut de contractul de închiriere                        Nu se susţine, deoarece este
(subînchiriere) a locuinţei, dar care să nu                         lipsit de suport juridic.
depăşească salariul de funcţie al chiriaşului.                        Totodată acestă va condiţiona
Autorităţile administraţiei publice locale pot                        fluctuaţia de cadre şi va afecta
stabili şi alte garanţii de apărare juridică şi                       eficacitatea activităţii
socială a colaboratorilor poliţiei, neprevăzute în                      poliţieneşti   în   localităţi
prezenta lege.                                        concrete.
                                               Ministerul      Afacerilor    Nu se susţine, deoarece nu
                                               Interne                este obiectul proiectului de
                                               Se propune, reieşind din        lege. În condiţiile existenţei
                                               modificările propuse la art.16     unor dificultăţi în aplicarea
                                               al Legii nr.289-XV din 22       acestor prevederi MAI
                                               iulie    2004     privind   urmează să elaboreze şi să
                                               indemnizaţiile       pentru   promoveze   un   proiect
                                               incapacitate temporară de       separat.
                                               muncă şi alte prestaţii de
                                               asigurări   sociale,    întru
                                               stabilirea unei echităţi sociale,
                                               completarea legii cu un articol
                                               nou cu următorul cuprins:
                                               „Art.-    Concediul      de
                                               maternitate, concediul pentru
                                               îngrijirea   copilului     şi
                                               indemnizaţiile se acordă şi se
                                               achită conform dispoziţiilor
                                               generale. Indemnizaţiile se
                                               achită la locul de serviciu de la
                                               bugetul de stat, bugetul
                                               autorităţilor publice locale şi
                                               din contul mijloacelor
                                                                               5
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
        sau completare                                                             Finanţelor
            1                             2                       3              4
                                                         speciale.”

Legea nr.806-XII din 12 decembrie 1991 cu Art. II– Articolul 27 din Legea nr.806-XII din 12
privire la trupele de carabinieri (trupele decembrie 1991 cu privire la trupele de carabineri
interne) ale Ministerului Afacerilor Interne     (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne
                           (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ____,
                           nr.____, art.____) cu modificările ulterioare, se exclude.
Articolul 22. Asigurarea de stat şi plăţile de
compensare în cazul morţii violente sau mutilării
militarului trupelor de carabinieri
Toţi militarii trupelor de carabinieri sînt supuşi
asigurării persoanelor de stat obligatorii pe o
sumă egală cu suma mijloacelor băneşti de
întreţinere pe zece ani care se acordă din contul
bugetelor respective.
În cazul în care militarul trupelor de carabinieri
îşi pierde viaţa în exerciţiul funcţiunii, familiei
acestuia, persoanelor înputernicite de el li se
plăteşte ajutor unic echivalent cu suma
mijloacelor băneşti de întreţinere pe zece ani ale
celui căzut. În cazul morţii violente a militarului
în termen familiei acestuia, persoanelor
întreţinute de el li se plăteşte un ajutor unic
echivalent cu suma salariului mediu anual pe
zece ani, dar nu mai mic de nivelul mediu al
salariilor anuale din republică. În afară de
aceasta, timp de cinci ani din ziua morţii violente
a militarului trupelor de carabinieri membrilor
familiei lui, persoanelor întreţinute de el li se
plătesc lunar mijloacele lui băneşti de întreţinere.
La expirarea a cinci ani se stabileşte pensie de
urmaşi, conform legislaţiei, indiferent de
mărimea compensaţiei plătite.


                                                                                   6
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare   Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                           obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                     Finanţelor
             1                       2                   3                4
În caz de mutilare a militarului trupelor de                          Ministerul       AfacerilorNu se susţine, deoarece nu
carabinieri în exerciţiul funcţiunii, de invaliditate                      Interne             este obiectul proiectului de
survenită în perioada satisfacerii serviciului sau                       Se propune la articolul 22    lege. În condiţiile existenţei
cel mult după trei luni de la elibirarea din                          alineatul trei de exclus.    unor dificultăţi în aplicarea
serviciu, sau după expirarea acestui termen, însă                        Aceasta este legată de faptul,  acestor prevederi MAI
ca urmare a unei afecţiuni din perioada                             că o parte de colaboratori ai  urmează să elaboreze şi să
satisfacerii serviciului, el beneficiază lunar de                        MAI şi a trupelor de       promoveze    un  proiect
mijloace de întreţinere pînă la restabilirea                          carabinieri sunt concediaţi din separat.
capacităţii de muncă, însă pe parcursul a cel mult                       cadrul organelor afacerilor
zece ani. În caz de mutilare militarului în termen                       interne pe motiv de boală.
i se plăteşte un ajutor unic echivalent cu suma                         Persoanele    din   categoria
salariului mediu anual ce l-a avut, dar nu mai                         nominalizată nu beneficiază de
mic de nivelul mediu al salariilor anuale din                          legitimaţie de invalid şi de foi
republică. După expirarea a zece ani se stabileşte                       la tratament, ceia ce provoacă
pensie de invaliditate.                                     dificultăţi şi multiple adresări.
Paguba materială cauzată militarului trupelor de                        Totodată, aceştea au dreptul la
carabinieri sau rudei lui apropiate în legătiră cu                       pensie de invaliditate, în
activitatea lui de serviciu se repară pe cele                          conformitate cu art.1 al Legii
judiciară în întregime de la bugetul Ministerului                        asigurării   cu   pensii  a
Afacerilor Interne.                                       militarilor şi a persoanelor din
                                                corpul de comandă şi din
                                                trupele organelor afacerilor
                                                interne   nr.1544-XII    din
                                                23.06.1993.
Articolul 27. Efectele nerespectării garanţiilor de                       Ministerul Justiţiei        Se susţine, prin excluderea
protecţia socială a militarilor trupelor de                           Atragem    atenţia   asupra articolului II.
carabinieri                                           necesităţii corelării normelor
În cazul nerespectării garanţiilor de protecţie                         din proiect, vîzînd excluderea
socială, prevăzute de prezenta Lege, militarul                         dreptului la spaţiu locativ
trupelor de carabinieri are dreptul să primească                        pentru unele categorii de
recompensă din mijloacele bugetului respectiv.                         persoane, cu proiectul de lege
În cazul în care militarului trupelor de                            pentru modificarea unor acte
carabinieri nu i se acordă spaţiu locativ în                          legislative,   vis-a-vis   de
termenul stabilit şi în condiţiile prevăzute de                         subiectul dat, adoptat de către
legislaţie, în perioada de pînă la primirea                           Parlament în prima lectură.
                                                                             7
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                           obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                      Finanţelor
             1                       2                    3                4
locuinţei, el are dreptul la compensarea din                          Ministerul      Afacerilor
contul instituţiei în care activează a cheltuielilor                      Interne
pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe                       Nu se susţine.
provizorii, în cuantumul prevăzut de contractul
de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care
să nu depăşească salariul de funcţie al
chiriaşului.
Autorităţile administraţiei publice locale pot
stabili şi alte garanţii de apărare juridică a
militarilor trupelor de carabinieri neprevăzute de
prezenta Lege.
                                                Ministerul      Afacerilor   Nu se susţine, deoarece nu
                                                Interne                este obiectul proiectului de
                                                Se propune, reieşind din       lege. În condiţiile existenţei
                                                modificările ăropuse la art.16    unor dificultăţi în aplicarea
                                                al Legii nr.289-XV din 22       acestor prevederi MAI
                                                iulie    2004     privind   urmează să elaboreze şi să
                                                indemnizaţiile       pentru   promoveze   un   proiect
                                                incapacitate temporară de       separat.
                                                muncă şi alte prestaţii de
                                                asigurări   sociale,   întru
                                                stabilirea unei echităţi sociale,
                                                completarea legii cu cu un
                                                articol nou cu următorul
                                                cuprins:
                                                „Art.-    Concediul     de
                                                maternitate, concediul pentru
                                                îngrijirea   copilului    şi
                                                indemnizaţiile se acordă şi se
                                                achită conform dispoziţiilor
                                                generale. Indemnizaţiile se
                                                achită la locul de serviciu de la
                                                bugetul de stat, bugetul
                                                autorităţilor publice locale şi din
                                                contul mijloacelor speciale.”

                                                                               8
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                               Finanţelor
            1                            2                        3               4
Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992       Art. III– Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind
privind protecţia socială a cetăţenilor care au  protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de
avut de suferit de pe urma catastrofei de la    pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în
Cernobîl                      Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-
                          82, art.413), cu modificările şi completările ulterioare, se
                          modifică după cum urmează:
Articolul 7. Înlesniri pentru persoanele care s-au 1. Articolul 7:
îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică şi
pentru invalizi
Persoanele indicate în punctul 1 al articolului 6 alineatul unu:
din prezenta lege au dreptul de:
11) a beneficia, din contul bugetului de stat, de punctul 11) va avea următorul cuprins:             Ministerul Finanţelor       Se susţine.
stingerea creditului bancar, inclusiv a dobînzii „A beneficia, din contul bugetului de stat, de subsidii     Se propune punctul 11) de
aferente sau de compensarea cheltuielilor pentru pentru construcţia unei case individuale sau a unei       expus în următoarea redacţie:
construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste întru compensarea cheltuielilor        „11) a beneficia, din contul
locuinţe cooperatiste efectuate după aflarea la pentru construcţia unei case individuale sau a unei        bugetului   de   stat,  de
C.A.E. Cernobîl. Mărimea creditului bancar şi a locuinţe cooperatiste, efectuate după aflarea la C.A.E.      indemnizaţii pentru construcţia
compensaţiilor, care se sting din contul bugetului Cernobîl, cu excepţia persoanelor care au fost asigurate    unei case individuale sau a
de stat, se stabileşte de Guvern;         cu spaţiu locativ sau care au beneficiat anterior de      unei locuinţe cooperatiste, sau
                          credite preferenţiale în acest scop. Modul de acordare şi   întru compensarea cheltuielilor
                          cuantumul subsidiilor se stabilesc de Guvern.”;        pentru construcţia unei case
                                                         individuale sau a unei locuinţe
                                                         cooperatiste, efectuate după
                                                         aflarea la C.A.E. Cernobîl, cu
                                                         excepţia persoanelor care au
                                                         fost asigurate cu spaţiu locativ
                                                         sau care au beneficiat anterior
                                                         de credite preferenţiale în acest
                                                         scop.   Beneficiari    sînt
                                                         persoanele, care la situaţia din
                                                         1 ianuarie 2010, deţin scrisori
                                                         de garanţie pentru obţinerea
                                                         creditelor    preferenţiale,
                                                         eliberate   de   autorităţile
                                                         administraţiei publice locale,
                                                                                     9
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                             obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                        Finanţelor
            1                          2                   3                4
                                                 dar care nu au obţinut creditele
                                                 nominalizate.   Modul   de
                                                 acordare    şi   mărimea
                                                 indemnizaţiilor se stabilesc de
                                                 Guvern.”.
12) a beneficia de recompensare a cheltuielilor punctul 12) se exclude;
pentru deservire la domiciliu în cazul lipsei
rudelor apropiate;
13) a fi asigurate, conform normelor, cu produse                         Ministerul Muncii, Protecţiei    Nu se susţine.
alimentare şi cu suplimente alimentare, ce                            Sociale şi Familiei         Prevederile       legii
contribuie la eliminarea din organism a                              Se propune punctul 13) de      nominalizate       deja
radionuclizilor, fiind repartizate la magazinele                         expus în următoarea redacţie:    stipulează, că condiiţiile de
respective, sau de a beneficia de o compensaţie                          „13) a fi asigurate, conform    asigurare   cu  produse
bănească lunară în condiţiile stabilite de Guvern;                        normelor,    cu   produse   alimentare şi cu suplimente
                                                 alimentare şi cu suplimente     alimentare se stabilesc de
                                                 alimentare, ce contribuie la    Guvern (Regulamentul în
                                                 eliminarea din organism a      cauză este aprobat prin
                                                 radionuclizilor,      fiind  Hotărîrea    Guvernului
                                                 repartizate  la  magazinele   nr.1189 din 22 octombrie
                                                 respective, sau de a beneficia   2008).
                                                 de o compensaţie bănească
                                                 lunară în condiţiile stabilite de
                                                 Guvern.        Mărimea
                                                 compensaţiei se indexează
                                                 anual, la 1 aprilie, conform
                                                 hotărîrii de Guvern, reieşind
                                                 din creşterea anuală a indicelui
                                                 preţurilor de consum pentru
                                                 anul precedent.”.
Articolul 8. Înlesniri pentru participanţii la 2. Articolul 8:
lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E.
Cernobîl în zona de înstrăinare
Persoanele menţionate la punctul 2 al articolului alineatul unu:
6 din prezenta lege beneficiază de înlesnirile
prevăzute la punctele 1-3, 5, 6, 9, 13 14, 17-19
                                                                               10
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
             1                         2                           3                 4
ale articolului 7 din prezenta lege, precum şi de
dreptul de:
2) a fi asigurate prioritar cu spaţiu locativ, în punctul 2) se exclude;                     Ministerul Justiţiei          Nu se susţine, deoarece
cazul în care sînt recunoscute ca avînd nevoie de                                Atragem    atenţia    asupra  participanţii la lichidarea
îmbunătăţire a condiţiilor locative;                                       necesităţii corelării normelor     urmărilor   avariei  vor
                                                         din proiect, vîzînd excluderea     beneficia de indemnizaţia
                                                         dreptului la spaţiu locativ      indicată la alineatul 3) din
                                                         pentru unele categorii de       articolul dat.
                                                         persoane, cu proiectul de lege
                                                         pentru modificarea unor acte
                                                         legislative,   vis-a-vis    de
                                                         subiectul dat, adoptat de către
                                                         Parlament în prima lectură.
3) a primi împrumut de stat pentru construcţia   punctul 3) va avea următorul cuprins:            Ministerul Finanţelor         Se susţine.
unei case individuale sau a unui apartament     „A beneficia, din contul bugetului de stat, de subsidii în  Se propune punctul 3) de
cooperatist cu stingerea a 25 la sută din      cuantum de 25 la sută din mărimea stabilită de Guvern    expus în următoarea redacţie:
împrumutul, din contul bugetului de stat.      pentru construcţia unei case individuale sau a unei     „a beneficia, din contul
Mărimea creditului bancar care se stinge din    locuinţe cooperatiste, cu excepţia persoanelor care au    bugetului   de   stat,   de
contul bugetului de stat se stabileşte de Guvern.  fost asigurate cu spaţiu locativ sau care au beneficiat   indemnizaţii în cuantum de 25
                          anterior de credite preferenţiale în acest scop. Modul de  la sută din mărimea stabilită de
                          acordare şi cuantumul subsidiilor se stabilesc de      Guvern pentru construcţia unei
                          Guvern.”;                          case individuale sau a unei
                                                         locuinţe   cooperatiste    cu
                                                         excepţia persoanelor care au
                                                         fost asigurate cu spaţiu locativ
                                                         sau care au beneficiat anterior
                                                         de credite preferenţiale în acest
                                                         scop.    Beneficiari    sînt
                                                         persoanele, care la situaţia din
                                                         1 ianuarie 2010, deţin scrisori
                                                         de garanţie pentru obţinerea
                                                         creditelor     preferenţiale,
                                                         eliberate   de   autorităţile
                                                         administraţiei publice locale,
                                                         dar care nu au obţinut creditele
                                                                                       11
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                           Finanţelor
            1                         2                       3                 4
                                                    nominalizate.    Modul    de
                                                    acordare     şi    mărimea
                                                    indemnizaţiilor se stabilesc de
                                                    Guvern.”;
                                                    Confederaţia Naţională a       Nu se susţine, deoarece
                                                    Sindecatelor din Moldova       participanţii la lichidarea
                                                    Nu se susţine excluderea pct.     urmărilor   avariei  vor
                                                    2) şi modificarea pct. 3) din     beneficia de indemnizaţia
                                                    alin. unu şi excluderea pct. 2)    indicată la alineatul 3) din
                                                    din alin. trei al art. 8, deoarece  articolul dat.
                                                    participanţii   la   lichidarea
                                                    urmărilor avariei de la C.A.E.
                                                    Cernobîl şi-au îndeplinit la
                                                    acel moment datoria, fiind
                                                    afectaţi deja de urmările
                                                    avariei, iar statul urmează să
                                                    compenseze toate daunele
                                                    pricinuite,   inclusiv   prin
                                                    acordarea unor facilităţi la
                                                    construirea/procurarea
                                                    spaţiului locativ. Mai mult, ca
                                                    atît, persoanele respective, în
                                                    multe cazuri, din cauza
                                                    sănătăţii precare, nu îşi pot
                                                    asigura veniturile necesare
                                                    pentru construirea/procurarea
                                                    spaţiului locativ.
Înlesnirile prevăzute de punctele 2, 3 ale la alineatul doi, textul „punctele 2,” se substituie prin
alineatului întîi al acestui articol se extind şi cuvîntul „punctul”;
asupra membrilor familiilor participanţilor la
lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E.
Cernobîl, care au decedat.
Persoanele menţionate la punctul 3 al articolului alineatul trei:
6 din prezenta lege beneficiază de înlesnirile
prevăzute la punctele 1-3, 5, 6, 9, 13, 14, 17-19
                                                                                  12
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
             1                         2                        3               4
ale articolului 7 din prezenta lege, precum şi de
dreptul de:
2) a primi împrumut de stat fără dobîndă pentru punctul 2) se exclude;
construcţia   locuinţei  individuale   sau
cooperatiste. Mărimea creditului bancar a cărui
dobîndă se stinge din contul bugetului de stat se
stabileşte de Guvern.
3) a fi luate la evidenţă pentru a primi locuinţă, punctul 3) se exclude.
dacă ele locuiesc în cămine, în apartamente
comunale, indiferent de mărimea spaţiului
locativ ocupat.

Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 Art.IV – Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3
decembrie 1992                    decembrie 1992 (republicat în Monitorul Oficial al
                           Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu
Articolul 2. Obiectele de încasare a taxei de stat  modificările ulterioare, se modifică după cum urează:  Ministerul Justiţiei      Se susţine, prin excluderea
(1) Taxa de stat se încasează:            1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 11) se  Se propune punctul 1 de punctului 1.
1) pentru cererile de chemare în judecată, pentru introduce punctul 111) cu următorul cuprins:        exclus,   deoarece   acest
cererile terţilor care au revendicări de sine „111) pentru aplicarea apostilei pe actul emis pe numele    amendament va periclita buna
stătătoare, pentru cererile cu privire la litigiile sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova,     funcţionare a Ministerului
precontractuale, pentru cererile (plîngerile) cetăţenilor străini sau apatrizilor, pentru aplicarea      Justiţiei şi a unor structuri
vizînd cauzele cu procedură specială, pentru apostilei pe actul emis pe numele sau în interesul        subordonate, în măsura în care
plîngerile de apel şi de recurs, pentru cererile de persoanelor fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor  finanţarea unor cheltuieli
revizuire, precum şi pentru eliberarea de către juridice; ”.                         indispensabile     pentru
instanţa judecătorească a copiilor (duplicatelor)                               funcţionarea acestora nu este
de pe documente;                                               prevăzută în bugetul de stat.
2) pentru înregistrarea actelor de stare civilă,                               De asemenea, este necesar de
precum şi pentru eliberarea adeverinţelor                                   revizuit conceptual stabilirea
repetate de înregistrare a actelor de stare civilă şi                             unor taxe diferenţiate pentru
a adeverinţelor vizînd modificarea, completarea,                               termenul de aplicare a
corectarea şi restabilirea datelor din actele de                               apostilei.
stare civilă;
3) pentru eliberarea documentelor care acordă
dreptul de a pleca în străinătate sau de a invita în
Republica Moldova persoane care locuiesc în
                                                                                 13
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                               Finanţelor
             1                      2                3              4
alte state, pentru modificări în aceste documente,
pentru înregistrarea şi prelungirea valabilităţii
paşapoartelor de străinătate sau a documentelor
înlocuitoare, pentru eliberarea paşapoartelor de
străinătate sau a documentelor înlocuitoare în
schimbul celor pierdute, a foilor suplimentare la
paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova
pentru dreptul de a pleca în străinătate; pentru
eliberarea sau prelungirea vizelor de reşedinţă;
pentru eliberarea şi prelungirea vizelor,
înaintarea cererilor privind acordarea cetăţeniei
Republicii Moldova sau renunţarea la ea; pentru
eliberarea adeverinţelor de imigrant cetăţenilor
străini sau apatrizilor sosiţi în Republica
Moldova în imigraţie de familie, imigraţie de
muncă sau imigraţie pentru obţinerea studiilor, a
permisului de muncă permanent sau cu termen
fix, eliberarea duplicatelor acestora sau
prelungirea adeverinţelor de imigrant şi a
permisului de muncă cu termen fix conform
Legii cu privire la migraţiune;
4) pentru omologarea vizei de reşedinţă a
cetăţenilor;
5) pentru cererile de fondare a mijloacelor de
informare în masă;
6) pentru eliberarea permiselor de vînătoare şi de
pescuit;
7) pentru răscumpărarea bunurilor de stat de
către persoanele fizice;
8) pentru eliberarea certificatului vizînd dreptul
la moştenirea pămîntului persoanelor fizice şi
juridice;
9) pentru înregistrarea gajului, eliberarea
extrasului din Registrul gajului bunurilor mobile
sau pentru furnizarea oricărei alte informaţii
                                                                      14
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare      Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                        Finanţelor
             1                             2                 3              4
vizînd înregistrarea gajului;
10) pentru actele notariale îndeplinite de notari şi
de alte persoane abilitate prin lege;
11) pentru eliberarea permisiunii de folosire a
denumirii oficiale sau istorice a statului în marca
de produs şi/sau în marca de serviciu;
12) pentru alte tranzacţii şi acţiuni de importanţă
juridică.
Articolul 3. Cuantumurile tarifare ale taxei de 2. Articolul 3:
stat                         alineatul 1) litera b), ultima propoziţie se exclude.
Tarifele taxei de stat se stabilesc la următoarele
cuantumuri:
1) pentru cererile de chemare în judecată,
cererile terţilor care au revendicări de sine
stătătoare, pentru cererile privitor la litigiile
precontractuale, pentru cererile (plîngerile)
privitor la cauzele cu procedură specială, pentru
cererile de apel şi cererile de recurs, pentru
cererile de revizuire a hotărîrilor instanţelor
judecătoreşti, precum şi pentru eliberarea de
către instanţele judecătoreşti a copiilor
(duplicatelor) de pe documente:
b) pentru cererile de intentare a procesului de
faliment:
Zece procente din taxa de stat încasată în cadrul
proceselor de faliment se acumulează la un cont
special al Judecătoriei Economice a Republicii
Moldova, deschis la Trezoreria Centrală a
Ministerului Finanţelor, şi se utilizează pentru
finanţarea activităţii Judecătoriei Economice a
Republicii Moldova conform unui deviz aprobat
anual de Guvern                                                                              15
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                             Finanţelor
            1                              2                     3               4
10) pentru eliberarea permisiunii de 5000 de     după punctul 10) se introduce punctul 11) cu următorul Ministerul Justiţiei       Se susţine, prin excluderea
folosire a denumirii oficiale sau lei.        cuprins:                        Se propune punctul 11) de punctului 11).
istorice a statului în marca de            „11) pentru aplicarea apostilei pe actul 100 de    exclus,   deoarece   acest
produs şi-sau în marca de serviciu           emis pe numele sau în interesul lei          amendament va periclita buna
                            cetăţenilor   Republicii    Moldova,       funcţionare a Ministerului
                            cetăţenilor străini sau apatrizilor;          Justiţiei şi a unor structuri
                            pentru aplicarea apostilei pe actul emis        subordonate, în măsura în care
                            pe numele sau în interesul persoanelor 150 de     finanţarea unor cheltuieli
                            fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor lei”.    indispensabile      pentru
                            juridice                        funcţionarea acestora nu este
                                                       prevăzută în bugetul de stat.
                                                       De asemenea, este necesar de
                                                       revizuit conceptual stabilirea
                                                       unor taxe diferenţiate pentru
                                                       termenul de aplicare a
                                                       apostilei.
Articolul 6. Modul de plată a taxei de stat      3. Articolul 6:
Taxa de stat se plăteşte în numerar, în timbre la alineatul unu cuvintele „, în timbre fiscale timbre
fiscale şi prin transferare de pe contul fiscale” de exclus;
plătitorului în instituţia bancară.
La dorinţa plătitorului, taxa de stat poate fi se completează la final cu alineatul cu următorul cuprins: Ministerul Justiţiei         Se susţine, prin excluderea
plătită în valută străină la cursul stabilit de Banca „Taxa pentru aplicarea apostilei pe actul emis pe Se propune de exclus, modificării propuse.
Naţională a Moldovei.                 numele sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova, deoarece acest amendament va
Taxa de stat pentru cererile de chemare în cetăţenilor străini sau apatrizilor, pentru aplicarea periclita buna funcţionare a
judecată, pentru cererile de apel şi cererile de apostilei pe actul emis pe numele sau în interesul Ministerului Justiţiei şi a unor
recurs se plăteşte la depunerea lor, iar pentru persoanelor fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor structuri      subordonate,   în
eliberarea copiilor de pe actele eliberate de către juridice se varsă la bugetul de stat.” .         măsura în care finanţarea unor
instanţele judecătoreşti – la primirea lor.                                  cheltuieli indispensabile pentru
Persoanele juridice declarate în stare de                                   funcţionarea acestora nu este
insolvabilitate, la introducerea în instanţa de                                prevăzută în bugetul de stat.
judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor                                De asemenea, este necesar de
debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau                             revizuit conceptual stabilirea
frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor                             unor taxe diferenţiate pentru
încheiate şi a actelor de transfer de proprietate,                              termenul de aplicare a
plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar                               apostilei.
                                                                                  16
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                 obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
             1                         2                       3               4
nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către
instanţa de judecată a hotărîrii.
 Taxa de stat de la cererile de chemare în
judecată care sosesc din alte state şi sînt
examinate de organele respective ale Republicii
Moldova este transferată în bugetul de stat.
Taxa de stat pentru îndeplinirea actelor notariale
se varsă de solicitant sau de persoana care
desfăşoară activitate notarială la bugetul de stat.
Persoana care desfăşoară activitate notarială
varsă taxa de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare
următoare celei în care a fost îndeplinit actul
notarial.

Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 Art. V- Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind
privind reabilitarea victimelor represiunilor reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată
politice                       în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,
                           nr.133-134, art.654), cu modificările ulterioare, se
                           modifică după cum urmează:
Articolul 12. Restituirea bunurilor, recuperarea                              Ministerul Finanţelor       Se susţine.
valorii acestora prin achitarea de compensaţii                               Se propune, reieşind din
persoanelor supuse represiunilor politice                                  posibilităţile  reduse   ale
Cetăţenilor   Republicii  Moldova    supuşi                             bugetului, articolul 12 de
represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi li se                            completat la final cu alineat
restituie, la cererea lor sau a moştenitorilor lor,                             cu următorul cuprins:
bunurile confiscate, naţionalizate sau scoase în                              „Dreptul    la   stabilirea
orice alt mod din posesia lor.                                       compensaţiilor   persoanelor
Nu se restituie terenurile, pădurile, plantaţiile                              supuse represiunilor politice
multianuale, obiectivele scoase din circuitul                                pentru restituirea bunurilor,
civil, precum şi alte bunuri confiscate,                                  recuperarea valorii acestora,
naţionalizate sau scoase în orice alt mod din                                prevăzute în prezenta lege se
posesie din considerente ce nu au legătură cu                                suspendă începînd     cu 1
represiunile politice.                                           ianuarie 2010.”.


                                                                                 17
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                         obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
        sau completare                                                 Finanţelor
            1                        2                3              4

În cazul în care bunurile confiscate, naţionalizate
sau scoase în orice alt mod din posesie în
legătură cu represiunile politice nu pot fi
restituite, valoarea acestora se recuperează prin
achitarea de compensaţii, în baza cererii depuse
de persoanele reabilitate sau de moştenitorii
acestora.
Cu acordul persoanelor supuse represiunilor
politice şi ulterior reabilitate sau al
moştenitorilor acestora, restituirea în natură a
caselor de locuit poate fi înlocuită prin
recuperarea valorii lor, evaluate prin aplicarea
preţurilor de piaţă în vigoare la data satisfacerii
cererii, sau prin acordarea, în mod prioritar, a
unui spaţiu locativ amenajat.
Persoanele care urmează a fi evacuate din casele
restituite sînt asigurate cu spaţiu locativ peste
rînd, la momentul evacuării, de către autorităţile
administraţiei publice locale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare. Cheltuielile legate de
asigurarea cu spaţiu locativ se efectuează din
contul şi în limita bugetelor raionale, bugetelor
municipiilor Chişinău şi Bălţi, bugetului unităţii
teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi din
contul bugetului de stat.
Restituirea bunurilor, recuperarea valorii
bunurilor ce nu pot fi restituite se efectuează, în
baza cererii, din contul bugetelor raionale,
bugetelor municipiilor Chişinău şi Bălţi,
bugetului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia,
precum şi din contul bugetului de stat. Cererile
de restituire a bunurilor sau de recuperare a
valorii acestora se examinează de către comisiile
special create în acest scop.
                                                                      18
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
             1                             2                       3               4
În cazul în care bunurile nu s-au păstrat sau nu
pot fi restituite în natură, fiind privatizate în
condiţiile legii, se recuperează valoarea lor în
formă de compensaţie bănească sau de valori
materiale, luîndu-se ca bază preţurile de piaţă în
vigoare la data examinării cererii.
În cazul cînd valoarea bunurilor nu depăşeşte
suma de 200 mii lei, plata compensaţiei poate fi
eşalonată pe o perioadă de pînă la 3 ani, iar în
cazul cînd valoarea bunurilor depăşeşte suma de
200 mii lei – pe o perioadă de pînă la 5 ani.
Valoarea bunurilor se determină în felul următor:
a) bunurile imobiliare se evaluează în baza
calculelor efectuate de oficiul cadastral teritorial,
conform preţurilor de piaţă în vigoare la data
examinării cererii;
b) costul animalelor domestice, al păsărilor, al
produselor agricole, al altor bunuri se stabileşte
conform preţurilor de piaţă în vigoare la data
examinării cererii.
Articolul 14. Dreptul la compensaţie în cazul      1. La articolul 14, cuvintele „lunar în rate şi” se exclud.
decesului de pe urma represiunilor politice
Soţii care nu au întemeiat o altă familie, părinţii
sau copiii persoanelor executate în urma
represiunilor politice sau decedate în locurile de
deţinere specială sau în drum spre ele, care sînt
cetăţeni ai Republicii Moldova, primesc, la
cerere, o compensaţie în mărime de 540 de lei
pentru fiecare persoană executată sau decedată,
suma fiind plătită lunar în rate şi în modul
stabilit de Guvern.
Articolul 21. Înlesniri sociale             2. La articolul 21, alineatul patru va avea următorul     Ministerul Muncii, Protecţiei  Se    susţine,   prin
Invalizii şi pensionarii cetăţeni ai Republicii     cuprins:                           Sociale şi Familiei       completarea alineatului unu
Moldova supuşi represiunilor şi ulterior         „la reabilitare sanatorială în condiţiile stabilite de    Se propune alineatul unu după  după cuvîntul „pensionarii”
reabilitaţi beneficiază de dreptul:           Guvern;”.                           cuvîntul „pensionarii” de    prin textul „(în vîrsta
                                                                                      19
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
             1                           2                        3            4
la tratament anual în sanatorii cu o reducere de                                 completat cu textul „pentru standard de pensionare)”.
30 la sută din costul biletelor de tratament şi la                                limită de vîrstă (femei – 57
deplasarea gratuită la sanatoriu tur-retur;                                   ani, bărbaţi – 62 ani)”.

Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire Art. VI- La articolul 22 din nr. 1456-XII din 25 mai        Curtea de Conturi         Se susţine, prin excluderea
la activitatea farmaceutică            1993 Legea cu privire la activitatea farmaceutică       Nu se susţine, deoarece nu este articolului VI.
                          (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,     onorat principiul
Articolul 22. Exercitarea activităţii farmaceutice 2005, nr.59-61, art. 200), cu modificările ulterioare,    noncontradictorial, ceea ce
(1)Activitatea farmaceutică se exercită de către alineatul (1) va avea următorul cuprins:            înseamnă că norma este legală
specialişti cu studii farmaceutice superioare sau „(1) Activitatea farmaceutică se exercită de către       dacă ea este adoptată în
medii şi calificarea corespunzătoare cerinţelor specialişti cu studii farmaceutice superioare sau medii şi,   conformitate    cu  cerinţele
stabilite de Ministerul Sănătăţii, precum şi, ca ca excepţie, de către lucrătorii medicali specificaţi la    înscrise în alte norme de nivel
excepţie, de către lucrătorii medicali specificaţi alineatul (21) al prezentului articol, numai în baza     superior (Legea nr.451-XV din
la alin.(21) din prezentul articol.        licenţei de activitate profesională eliberată de Ministerul  30.07.2001        privind
                          Sănătăţii.”.                         reglementarea prin lecinţiere a
                                                         activităţii de întreprinzător).
(21) În instituţiile medico-sanitare publice din                                 Ministerul Justiţiei
localităţile rurale în care nu există asistenţă                                 Se propune de revăzut
farmaceutică,     activitatea   farmaceutică                               conceptual, pentru a exclude
desfăşurată în cadrul filialelor de categoria a II-a                               situaţia în care persoana
ale farmaciilor, ca excepţie, poate fi exercitată de                               angajată să fie obligată să
lucrători medicali care posedă cunoştinţe                                    primească o licenţă. Conform
practice în domeniul farmaceutic în conformitate                                 principiului general, licenţă
cu cerinţele stabilite de Ministerul Sănătăţii.                                 primesc    persoanele   care
                                                         desfăşoară activităţi în nume şi
                                                         din cont propriu.
                                                         Ministerul Economiei,
                                                         Se   propune    excluderea
                                                         articolului VI, deoarece nu ţine
                                                         de domeniul politicii finanţelor
                                                         publice.
                                                                                     20
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                          Finanţelor
            1                         2                       3               4
Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a  Art. VII– Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a  Ministerul Justiţiei       Se propune excluderea
persoanelor din corpul de comandă şi din    persoanelor din corpul de comandă şi din trupele     Se propune în denumire şi tot articolului VII.
trupele organelor afacerilor interne nr.1544-  organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie   conţinutul legii, cuvintele
XII din 23 iunie 1993              1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993,   „persoanelor din corpul de
                        nr.7, art.220) cu modificările ulterioare, se modifică  comandă şi din trupele
                        după cum urmează:                     organelor afacerilor interne”
                                                     de substituit cu cuvintele
                                                     „colaboratorilor    organelor
                                                     apărării naţionale, securităţii
                                                     statului şi ordinii publice” la
                                                     cazul respectiv.
                                                     Ministerul      Afacerilor
                                                     Interne
                                                     Se propune ca în scopul
                                                     evitării destabilizării evidente
                                                     a   activităţii   organelor
                                                     afacerilor interne prevederile
                                                     ce ţin de modificarea legii să
                                                     nu se aplice faţă de persoanele
                                                     angajate pînă la data intrării în
                                                     vigoare a acesteia, sau să fie
                                                     introdusă o diferenţiere a
                                                     colaboratorilor după vechimea
                                                     lor în serviciu, în privinţa
                                                     cărora   se   vor  aplica
                                                     prevederile acestei legi, în
                                                     cazul adoptării.
                                                     Centrul pentru Combaterea
                                                     Crimelor    Economice    şi
                                                     Corupţiei
                                                     Se propune ca modificările
                                                     propuse să fie aplicabile doar
                                                     colaboratorilor nou-angajaţi.


                                                                                21
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                            Finanţelor
            1                           2                      3                4
                                                     Serviciul de Protecţie şi Pază
                                                     de Stat
                                                     Se   consideră   inoportună
                                                     modificările    propuse,   cu
                                                     excepţia modificărilor propuse
                                                     la articolul 53.
                                                     Ministerul       Afacerilor
                                                     Interne
                                                     Nu se susţine, deoarece
                                                     modificarea are un caracter
                                                     neconstituţional şi nu este
                                                     justificate nici sub aspectul
                                                     capacităţii     personalului
                                                     respectiv de a exercita
                                                     corespunzător sarcinile de
                                                     serviciu pe o perioadă mai
                                                     îndelungată de timp reieşind
                                                     din particularităţile serviciului
                                                     exercitat, precum nici sub
                                                     aspectul        experienţei
                                                     internaţionale.
Articolul 1. Tipurile de asigurare cu pensii   1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „vechime în Serviciul de Informaţii şi
(1) Militarii care îndeplinesc serviciu prin   muncă” se substituie prin cuvintele „vechime în Securitate
contract, persoanele din corpul de comandă şi   serviciu”.                       La moment legislaţia nu
din trupele organelor afacerilor interne                                 defineşte o astfel de noţiune.
beneficiază de dreptul la pensie viageră pentru                             Concomitent, operarea cu
vechime în muncă, dacă au vechimea respectivă                              noţiunea de „vechime în
în serviciu militar şi în organele afacerilor                              serviciu”    poate   ridica
interne.                                                 probleme de interpretare,
                                                     deoarece nu are un sens bine
                                                     determinat. Astfel, nu este cert
                                                     dacă în sensul legii vizate
                                                     noţiunea de „vechime în
                                                     serviciu” se referă doar la
                                                     vechimea în serviciu militar şi
                                                                                 22
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
        sau completare                                                         Finanţelor
            1                         2                     3                4
                                                  în organele afacerilor interne
                                                  sau include şi vechimea în
                                                  serviciul altor organe de forţă.
Articolul 2. Condiţiile de asigurare cu pensii   2. Articolul 2:                 Serviciul de Informaţii şi
(1) Militarilor, persoanelor din corpul de alineatul (1) se completează la final cu textul „ , care Securitate
comandă şi din trupele organelor afacerilor acordă dreptul la pensie”;               Nu se susţine, deoarece nu se
interne care au dreptul la pensie li se stabileşte                         integrează    în   contextul
pensie după eliberare din serviciu.                                 prevederii respective şi nu este
                                                  neargumentată din punct de
                                                  vedere practic.
                                                  Ministerul       Afacerilor
                                                  Interne
                                                  Modificarea la alin. (1) după
                                                  conţinut nu are nici un sens.
                                                  Ministerul Aparării
                                                  Se propune articolul 2
                                                  alineatul (1) în final se
                                                  completează cu propoziţia „La
                                                  încadrarea repetată în serviciul
                                                  militar   (special)   pensia
                                                  stabilită în condiţiile prezentei
                                                  legi se sistează.” Astfel, în
                                                  cazul neacceptării acestei
                                                  modificări, bugetul de stat va
                                                  suporta         cheltuieli
                                                  considerabile, deoarece în
                                                  prezent, doar în Ministerul
                                                  Apărării activează 150 militari
                                                  cu dreptul la pensie. Ei pot fi
                                                  trecuţi în rezervă cu dreptul la
                                                  pensie, iar după cîteva luni
                                                  reîncadraţi.                                                                               23
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare   Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                          obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                    Finanţelor
             1                       2                  3                4
 (2) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din alineatul (2) se exclude.            Serviciul de Informaţii şi
corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al                       Securitate
organelor afacerilor interne cărora li s-a                          Nu se susţine, deoarece
prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de                        privarea     conducătorului
legislaţie, termenul de aflare în serviciu militar                      autorităţii publice de dreptul
prin contract sau în serviciu în organele                           de a prelungi contractul cu cei
afacerilor interne şi care au dreptul la pensie în                      mai buni colaboratori ai
conformitate cu art.13 lit.a) din prezenta lege li                      organelor de forţă, care sînt
se acordă, de la data emiterii ordinului privind                       apţi de a mai satisface în
prelungirea termenului de aflare în serviciu,                         continuare   serviciul,  va
pensie în mărime de 50 procente din suma                           conduce la eliberare din
pensiei cuvenite.                                       organele de forţă în special a
                                               colaboratorilor care ocupă
                                               funcţii de conducere şi care au
                                               o pregătire excelentă şi o
                                               experienţă bogată.
                                               Ministerul Aparării
                                               Modificarea la alineatul (2) de
                                               exclus.
Articolul 4. Persoanele care au dreptul la pensie 3. Articolul 4 se exclude.
în aceleaşi condiţii cu militarii care îndeplinesc
serviciu prin contract şi familiile lor
(1) Persoanele care, în detaşamente şi unităţi de
partizani, au avut funcţii de comandă echivalente
funcţiilor pentru corpul de ofiţeri şi familiile lor
au dreptul la pensie în condiţiile stabilite pentru
corpul de ofiţeri şi familiile lor.
(2) Persoanele de sex feminin care s-au angajat
benevol în serviciu militar activ în funcţii din
efectivul de soldaţi şi corpul de sergenţi
beneficiază de pensie în condiţiile stabilite
pentru militarii de aceste categorii care
îndeplinesc serviciul militar prin contract.


                                                                          24
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                           2                           3                4
Articolul   6.  Pensiile  pentru  familiile 4. Articolul 6 se exclude.                    Serviciul de Informaţii şi
pensionarilor decedaţi                                                Securitate
Familiile pensionarilor decedaţi din rîndurile                                    Excluderea acestui articol va
militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi                                  duce iminent la sistarea
din trupele organelor afacerilor interne au                                     achitării pensiei persoanelor
dreptul la pensie în cazul pierderii                                         din categoriile respective care
întreţinătorului în aceleaşi condiţii cu familiile                                  beneficiază la moment de
militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi                                  acestea, deoarece nu ar mai
din trupele organelor afacerilor interne.                                      exista un temei juridic, fapt ce
                                                           contravine      Constituţiei,
                                                           deoarece se lichidează un drept
                                                           dobîndit anterior.
Articolul 10. Organele, care efectuează       5. Articolul 10:                        Serviciul de Informaţii şi
asigurarea cu pensii                                                 Securitate
(1) Pensiile militarilor în termen şi a familiilor  alineatul (1) va avea următorul cuprins:            Transmiterea tuturor bazelor
lor se stabilesc de către organele de asigurări   „(1) Pensiile militarilor în termen şi membrii familiilor    de date a pensionarilor
sociale.                       lor, militarilor care îndeplinesc serviciu prin contract, a   organelor de forţă către Casa
(2) Asigurarea cu pensii a militarilor care     persoanelor din corpul de comandă şi din trupele        Naţională de Asigurări Sociale
îndeplinesc serviciu prin contract, a persoanelor  organelor afacerilor interne şi a familiilor lor se stabilesc  nu este posibilă, cu atît mai
din corpul de comandă şi din trupele organelor    de către organele de asigurări sociale.”;            mult a ofiţerilor de informaţii,
afacerilor interne şi a familiilor acestora este   alineatul (2) se exclude.                    deoarece, în conformitate cu
efectuată de Ministerul Apărării, Serviciul de                                    art. 64 din Legea nr. 170-XVI
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,                                   din 19 iulie 2007 privind
Serviciul Graniceri, Departamentul Instituţiilor                                   statutul ofiţerului de informaţii
Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciul                                  şi securitate, datele ofiţerilor
Protecţiei şi Pază de Stat, Ministerul Afacerilor                                  de informaţii constituie secret
Interne şi Centrul pentru Combaterea Crimelor                                    de stat, termenul de secretizare
Economice şi Corupţiei, în modul stabilit de                                     al acestora fiind de 50 de ani
Guvern.                                                       după eliberarea din Serviciu.
                                                           Mai mult ca atît, în cadrul
                                                           Serviciului   activează   şi
                                                           personal criptic, informaţia
                                                           despre care nu poate fi
                                                           divulgată   altor  autorităţi
                                                           publice.
                                                                                       25
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                   Finanţelor
           1                    2                   3                4
                                           Ministerul Aparării
                                           Se propune articolul 10 de
                                           expus în următoarea redacţie:
                                           „Articolul 10. Organul care
                                           efectuează asigurarea cu pensii
                                           Pensiile       militarilor,
                                           persoanelor din corpul de
                                           comandă şi din trupele
                                           organelor afacerilor interne,
                                           Serviciului de Informaţii şi
                                           Securitate,   Departamentului
                                           Instituţiilor Penitenciare al
                                           Ministerului      Justiţiei,
                                           Serviciului Protecţie şi Pază de
                                           Stat şi Centrului pentru
                                           Combaterea       Crimelor
                                           Economice şi Corupţiei şi a
                                           familiilor acestora se stabilesc
                                           de către Ministerul Apărării.”
                                           Formarea acestui Centru nu va
                                           necesita alocarea mijloacelor
                                           financiare suplimentare, ci
                                           dimpotrivă,   unele  funcţii
                                           ocupate de specialişti în
                                           domeniul asigurării cu pensii
                                           din structurile de forţă vor fi
                                           reduse.
                                           Ministerul      Afacerilor
                                           Interne
                                           Introducerea modificărilor ce
                                           vizează transferul procedurilor
                                           de stabilire a pensiei militarilor
                                           şi colaboratorilor organelor
                                           securităţii naţionale şi ordinii
                                           publice prezintă lacune ce nu
                                                                        26
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                   Finanţelor
           1                    2                    3                4
                                           vor    permite   executarea
                                           prevederilor legale.
                                           Centrul pentru Combaterea
                                           Crimelor    Economice     şi
                                           Corupţiei,    Departamentul
                                           Instituţiilor   Penitenciare,
                                           Serviciul Grăniceri
                                           Se propune de a completa
                                           art.10 cu un alineat nou:
                                           „(2) Calcularea vechimii în
                                           serviciu   pentru   stabilirea
                                           pensiei   militarilor,   care
                                           îndeplinesc serviciul prin
                                           contract,   şi   colaboratorii
                                           organelor apărării naţionale,
                                           securităţii statului şi ordinii
                                           publice este efectuată de
                                           Ministerul Apărării, Serviciul
                                           de Informaţii şi Securitate al
                                           Republicii Moldova, Serviciul
                                           Grăniceri,     Departamentul
                                           Instituţiilor Penitenciare al
                                           Ministerului Justiţiei, Serviciul
                                           Protecţie şi Pază de Stat,
                                           Ministerul Afacerilor Interne
                                           şi Centrul pentru Combaterea
                                           Crimelor    Economice     şi
                                           Corupţiei, cu indicarea în
                                           carnetul   de   muncă,    la
                                           eliberare, a vechimii în
                                           serviciu stabilite.”.
                                                                        27
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                  Finanţelor
             1                              2                        3                4
Articolul 11. Asigurarea cu pensii a          6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:           Ministerul Justiţiei
pensionarilor din forţele armate, din organele     „Articolul 11. Acordurile privind asigurarea cu pensii a    Se propune de exclus,
securităţii de stat şi ale afacerilor interne ale   pensionarilor din forţele armate, din organele securităţii   deoarece reproduce norme
fostei U.R.S.S. şi ale altor state, familiilor lor   de stat şi ale afacerilor interne şi familiilor lor încheiate  constituţionale   (art.4)  şi
(1) Asigurarea cu pensii a ofiţerilor,         între Republica Moldova şi alte state.             prevederile Legii nr. 595-XIV
praporşcicilor, micimanilor şi militarilor       În cazul în care acordurile (convenţiile) privind        din 24 septembrie 1999
reangajaţi, militarilor de sex feminin,        asigurarea cu pensii a pensionarilor din forţele armate,    privind tratatele internaţionale
plutonierilor, sergenţilor, caporalilor, marinarilor  din organele securităţii de stat şi ale afacerilor interne şi  ale Republicii Moldova.
şi soldaţilor pensionari din forţele armate, din    familiilor lor, la care Republica Moldova este parte,      Ministerul      Afacerilor
organele securităţii de stat şi ale afacerilor     cuprind alte reglementări, decît cele din prezenta lege, se   Interne
interne ale fostei U.R.S.S., precum şi a familiilor  aplică normele stabilite prin aceste acorduri          Nu se susţine, deoarece
lor, se efectuează în condiţiile prevăzute pentru   (convenţii).”.                         cuprinsul articolului 11 propus
militarii care îndeplinesc serviciu prin contract,                                   în proiect nu se încadrează în
în conformitate cu categoria respectivă.                                        contextul proiectului şi a legii
                                                            în genere.
(2) Asigurarea cu pensii a militarilor din forţele
armate, din organele securităţii de stat şi ale
afacerilor interne ale altor state, precum şi a
familiilor acestora, se efectuează în baza
contractelor (acordurilor) bilaterale privind
asigurarea socială.
Capitolul II                    7. La denumirea capitolului II, cuvintele „vechime în
Pensiile pentru vechime în munca          munca” se substituie prin cuvintele „vechime în
                          serviciu”.
Articolul 13. Condiţiile de stabilire a pensiei  8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:             Ministerul Justiţiei
Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl „Articolul 13. Condiţiile de stabilire a pensiei            Este necesar de a reformula
au:                        Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au         conceptual, stabilindu-se clar
a) militarii care au îndeplinit serviciu prin militarii care au îndeplinit serviciu prin contract,           condiţiile de stabilire a pensiei.
contract, persoanele din corpul de comandă şi persoanele din corpul de comandă şi din trupele             Curtea Constituţională prin
din trupele organelor afacerilor interne care au o organelor afacerilor interne care la 1 ianuarie 2010 au o      Hotărîrile sale nr. 19 din 29
vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani;    vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani şi 6 luni. De la     aprilie 1999, nr. 27 din 18 mai
b) militarii care au îndeplinit serviciu prin 1 ianuarie 2011 vechimea în serviciu de cel puţin 21 de         1999, nr. 4 din 27 ianuarie
contract, persoanele din corpul de comandă şi ani şi în fiecare an ulterior, vechimea în serviciu va          2000, nr. 14 din 27 martie
din trupele organelor afacerilor interne eliberate creşte cu 1 an. Începînd cu 1 ianuarie 2015, se stabileşte     2000, a constatat, că

                                                                                        28
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                             obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                      Finanţelor
              1                         2                  3                4
din serviciu pentru limită de vîrstă sau din vechimea în serviciu de cel puţin 25 ani, conform   schimbările   ce   vizează
motive de boală care în ziua eliberării din tabelului;                       condiţiile de plată a pensiilor
serviciu au o vechime totală în muncă de cel      De la 1    Vechimea în         pentru judecători, procurori,
puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin   ianuarie     serviciu          anchetatorii Procuraturii şi
12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu 2010     20 ani 6 luni          funcţionarii publici, stabilite
în organele afacerilor interne;           2011     21 ani              până la intrarea în vigoare a
c) militarii care au îndeplinit serviciu prin 2012        22 ani              Legii nr. 552-XIV, instituite de
contract, persoanele din corpul de comandă şi    2013     23 ani              către legiuitor, contravin art.
din trupele organelor afacerilor interne eliberate 2014      24 ani              47 alin. (2) şi art. 76 din
din serviciu din motive de sănătate limitată sau 2015       25 ani              Constituţie şi principiului
în caz de reorganizare a statelor care în ziua                           respectării     drepturilor
eliberării au atins limita de vîrstă în serviciu                          dobîndite anterior în mod licit.
militar prin contract sau în serviciu în organele
afacerilor interne şi au o vechime totală în                            Serviciul de Informaţii şi
muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din                          Securitate
care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar                        Nu se susţine. Astfel, dacă este
sau în serviciu în organele afacerilor interne;                          stabilită vîrsta limită de
d) militarii care au îndeplinit serviciu prin                           îndeplinire a serviciului de 50
contract, persoanele din corpul de comandă şi                           de ani, iar vechimea în muncă
din trupele organelor afacerilor interne eliberate                         necesară beneficierii de pensie
din serviciu din alte motive decît cele expuse la                         minimă 25 ani, ar reieşi că în
lit.b) şi c) din prezentul articol care au o vechime                        serviciu trebuie încadraţi doar
totală în muncă de cel puţin 25 de ani, din care                          persoane cu vîrsta de pînă la
cel puţin12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în                        25 de ani, fapt care presupune
serviciu în organele afacerilor interne, la                            angajarea persoanelor fără
atingerea vîrstei de pensionare stabilite de Legea                         experienţa       necesară
privind pensiile de asigurări sociale de stat.                           îndeplinirii sarcinilor puse în
                                                  faţa organelor de forţă.
                                                  Totodată, putem deduce că de
                                                  pensia maxim posibilă (de 75
                                                  % din soldă) nu va putea
                                                  beneficia nimeni, deoarece ar
                                                  fi necesar un stagiu de


                                                                             29
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                  Finanţelor
           1                    2                    3               4
                                           activitate de 34 de ani – fapt
                                           interzis de lege, dar şi greu de
                                           îndeplinit din circumstanţe
                                           obiective, datorită specificului
                                           activităţii organelor de forţă.
                                           Ministerul      Afacerilor
                                           Interne
                                           Nu se susţine, deoarece
                                           modificarea are un caracter
                                           neconstituţional şi nu este
                                           justificate nici sub aspectul
                                           capacităţii     personalului
                                           respectiv de a exercita
                                           corespunzător sarcinile de
                                           serviciu pe o perioadă mai
                                           îndelungată de timp reieşind
                                           din particularităţile serviciului
                                           exercitat, precum nici sub
                                           aspectul       experienţei
                                           internaţionale.
                                           Serviciul Protecţiei Civile şi
                                           Situaţiilor Excepţionale
                                           Se propune de expus articolul
                                           13 în următoarea redacţie:
                                           „Articolul 13. Condiţiile de
                                           stabilire a pensiei
                                           a) Dreptul la pensie pentru
                                           vechime în serviciu îl au
                                           militarii care au îndeplinit
                                           serviciu    prin   contract,
                                           persoanele din corpul de
                                           comandă şi din trupele
                                           organelor afacerilor interne
                                           care au o vechime în serviciu
                                           de cel puţin 25 ani de ani.
                                                                       30
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                   Finanţelor
           1                    2                   3                4
                                           b) Condiţia de vechime
                                           minimă expusă în alineatul
                                           punctual a) nu se răsfrînge
                                           asupra    militarilor   care
                                           îndeplinesc   serviciu   prin
                                           contract,  persoanelor   din
                                           corpul de comandă şi din
                                           trupele organelor afacerilor
                                           interne care la momentul
                                           intrării în vigoare a prezentei
                                           legi se aflau în serviciul
                                           activ.”.
                                           Ministerul Aparării
                                           Considerăm       inoportun
                                           excluderea literelor b), c) şi d)
                                           deoarece o bună parte din
                                           persoanele care îndeplinesc
                                           serviciul militar sau special au
                                           fost încorporaţi după vîrsta de
                                           30 ani şi respectiv dacă la
                                           atingerea vîrstei limite de
                                           aflare în serviciu nu va fi luată
                                           în consideraţie activitatea
                                           civilă nu vor avea dreptul la
                                           pensie.
                                           Centrul pentru Combaterea
                                           Crimelor    Economice    şi
                                           Corupţiei
                                           Se propune de instituit
                                           începînd cu anul 2011 a
                                           creşterii vechimii cu 6 luni în
                                           fiecare an, dar nu cu un an,
                                           deoarece     constituie  o
                                           discriminare        pentru
                                           colaboratorii care la momentul
                                                                        31
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                             Finanţelor
            1                            2                       3                4
                                                      intrării   în   vigoare   a
                                                      modificărilor vor mai avea
                                                      doar 9 luni sau un an pînă la
                                                      atingerea plafonului de 21 ani.
                                                      Aceasta creează nervozitate în
                                                      rîndul colaboratorilor din
                                                      categoria    expusă   supra,
                                                      afectîndu-i    sub    aspect
                                                      psihologic. În acest context
                                                      considerăm că legal această
                                                      categorie   de   colaboratori
                                                      urmează să fie protejaţi.
                                                      Serviciul Grăniceri
                                                      Se propune ca modificările
                                                      date să se răsfrîngă numai
                                                      asupra colaboratorilor care vor
                                                      fi angajaţi în serviciu, după
                                                      intrarea în vigoare a acestor
                                                      modificări, deoarece eliberarea
                                                      în masă la moment a
                                                      colaboratorilor cu dreptul la
                                                      pensie, care au o experienţă
                                                      bogată în muncă va duce la
                                                      distrugerea       nucleului
                                                      profesionist   în   Serviciul
                                                      Grăniceri şi v-a micşora
                                                      considerabil       numărul
                                                      candidaţilor la angajarea în
                                                      serviciu.
Articolul 14. Mărimea pensiilor           9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:       Ministerul       Afacerilor
Mărimea pensiilor pentru vechime în muncă se „Articolul 14. Mărimea pensiilor                Interne
stabileşte în următoarele proporţii:         Mărimea pensiilor pentru vechime în serviciu se       Nu se susţine, deoarece
a) pentru militarii care au îndeplinit serviciu prin stabileşte în următoarele proporţii:          modificarea are un caracter
contract, pentru persoanele din corpul de pentru militarii care au îndeplinit serviciu prin contract, neconstituţional şi nu este
comandă şi din trupele organelor afacerilor     pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele justificate nici sub aspectul
                                                                                   32
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                              2                        3                4
interne care au o vechime în muncă de cel puţin     organelor afacerilor interne care au o vechime în serviciu   capacităţii     personalului
20 de ani (art.13 lit.a)): pentru o vechime în     potrivit articolului 13 – 50 procente ale soldei        respectiv de a exercita
muncă de 20 de ani – 50 procente, iar pentru cei    (cîştigului), pentru fiecare an complet de muncă peste     corespunzător sarcinile de
pensionaţi la limită de vîrstă sau de motive de     vechimea stabilită la articolul 13 – 3 procente din sumele   serviciu pe o perioadă mai
boală – 55 procente din sumele respective ale      respective ale soldei (cîştigului), dar în total nu mai mult  îndelungată de timp reieşind
soldei; pentru fiecare an complet de muncă peste    de 75 procente din aceste sume.”.               din particularităţile serviciului
vechimea de 20 de ani – 3 procente din sumele                                     exercitat, precum nici sub
respective ale soldei, dar în total nu mai mult de                                   aspectul       experienţei
75 procente din aceste sume;                                              internaţionale.
b) pentru militarii care îndeplinesc serviciu prin                                   Serviciul Protecţiei Civile şi
contract, pentru persoanele din corpul de                                       Situaţiilor Excepţionale
comandă şi din trupele organelor afacerilor                                      Se propune de expus articolul
interne care au o vechime totală în muncă de cel                                    14 în următoarea redacţie:
puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin                                   “Articolul    14. Mărimea
12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu                                  pensiilor
în organele afacerilor interne (art.13, lit.b), c) şi                                 a)mărimea pensiilor pentru
d): pentru vechime totală în muncă de 25 de ani                                    vechime în serviciu se
– 50 procente şi pentru fiecare an complet de                                     stabileşte  în   următoarele
muncă peste vechimea de 25 de ani – 1 procent                                     proporţii:
din suma respectivă a soldei sau a salariului, dar                                   pentru militarii care au
în total nu mai mult de 75 procente din aceste                                     îndeplinit   serviciu   prin
sume.                                                         contract, pentru persoanele din
                                                            corpul de comandă şi din
                                                            trupele organelor afacerilor
                                                            interne care au o vechime în
                                                            serviciu potrivit articolului 13-
                                                            50 procente     ale  soldei
                                                            (cîştigului);
                                                              pentru fiecare an complet
                                                            de muncă peste vechimea
                                                            stabilită la articolul 13-3
                                                            procente din sumele respective
                                                            ale soldei (cîştigului), dar în
                                                            total nu mai mult de 75
                                                            procente din aceste sume”.
                                                                                        33
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                   Finanţelor
           1                    2                   3                4
                                              b)pentru militarii care
                                           îndeplinesc   serviciu   prin
                                           contract, persoanele din corpul
                                           de comandă şi din trupele
                                           organelor afacerilor interne
                                           care la momentul intrării în
                                           vigoare a prezentei legi se
                                           aflau în serviciul activ
                                           mărimea pensiei este de 65
                                           procente ale soldei (cîştigului)
                                           plus 3 procente din sumele
                                           respective    ale    soldei
                                           (cîştigului) pentru fiecare an
                                           complet de muncă peste
                                           vechimea stabilită la articolul
                                           13.”.
                                           Centrul pentru Combaterea
                                           Crimelor    Economice    şi
                                           Corupţiei
                                           Nu se susţine, deoarece
                                           modificarea are un caracter
                                           neconstituţional şi în cazul în
                                           care modoficarea urmează a fi
                                           promovară, să fie aplicată
                                           numai asupra colaboratorilor
                                           care vor fi angajaţi în serviciu.
                                           Serviciul Grăniceri
                                           Se propune ca modificările
                                           date să se răsfrîngă numai
                                           asupra colaboratorilor care vor
                                           fi angajaţi în serviciu, după
                                           intrarea în vigoare a acestor
                                           modificări, deoarece eliberarea
                                           în masă la moment a
                                           colaboratorilor cu dreptul la
                                                                        34
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                               Finanţelor
            1                             2                       3                4
                                                         pensie, care au o experienţă
                                                         bogată în muncă va duce la
                                                         distrugerea    nucleului
                                                         profesionist  în Serviciul
                                                         Grăniceri şi v-a micşora
                                                         considerabil    numărul
                                                         candidaţilor la angajarea în
                                                         serviciu.
Articolul 16. Majorarea pensiei pentru vechime    10. Articolul 16:
în muncă pentru participanţii la acţiuni de luptă   la denumirea articolului, cuvintele „vechime în muncă”
în timp de pace, pentru persoanele supuse       se substituie prin cuvintele „vechime în serviciu”;
represiunilor nedrepte şi pentru familiile
acestora(1) Se majorează pensia pentru vechime
în muncă:                       la alineatul (1), cuvintele „vechime în muncă” se Serviciul de Informaţii şi
a) militarilor care au îndeplinit serviciu prin    substituie prin cuvintele „vechime în serviciu”, iar Securitate
contract şi persoanelor din corpul de comandă şi   literele b), c) şi d) se exclud.           Nu se susţine, deoarece
din trupele organelor afacerilor interne care au                              aplicarea     modificărilor
luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace – cu                            propuse vor lichida majorările
135 lei;                                                  la pensie ale unor categorii de
b) persoanelor supuse pe nedrept represiunilor,                              cetăţeni.
recluziunii sau tratamentului în instituţii de
psihiatrie – cu 75 lei;
c) persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi
familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de
exil (deportare) – cu 35 lei;
d) persoanelor condamnate pentru infracţiuni
politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în
locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre
de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte
locuri de deţinere forţată – cu 300 lei.
Articolul 18. Calcularea vechimii in munca      11. Articolul 18:                     Ministerul Justiţiei
La calcularea vechimii în muncă pentru        la denumirea şi alineatul unu cuvintele „vechimii in    Este necesar a fi revăzut pentru
stabilirea pensiei în conformitate cu art.13 lit.a)  munca” se substituie prin cuvintele „vechimii în      a exclude includerea în
militarilor care îndeplinesc serviciu prin      serviciu”, iar la litera e) cuvintele „vechime în muncă”  vechimea în serviciu a altor
contract, persoanelor din corpul de comandă şi    se substituie prin cuvintele„vechime în serviciu”;     activităţi, în măsura în care
                                                                                    35
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                            obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                       Finanţelor
            1                         2                   3                4

din trupele organelor afacerilor interne, al cărui                       condiţiile   specifice   de
mod este stabilit de Guvern, se ia în calcul:                          activitate determină reguli
a) serviciul militar activ, serviciul în organele                        speciale acestea se justifică
afacerilor interne în funcţiile corpului de                           doar pentru activitatea în
comandă şi în trupe, serviciul în detaşamentele şi                       condiţii speciale. Considerăm
formaţiunile de partizani; timpul lucrat în                           că în cadrul aceluiaşi sistem
ministere şi departamente, instituţii şi organizaţii                      persoanele    activează   în
civile, cu încadrare în serviciu militar activ sau                       condiţii diferite şi deci trebuie
în organele afacerilor interne; timpul aflării în                        să fie diferite şi regulile de
prizonierat, dacă acesta nu a fost benevol şi dacă                       pensionare.
militarul nu a săvîrşit în prizonierat infracţiuni                        Ministerul Aparării
împotriva Patriei; timpul aflării sub arest şi                         Se propune la litera a) de
ispăşirii de pedeapsă al militarilor, al persoanelor                      exclus cuvintele „şi în
din corpul de comandă şi din trupele organelor                         Serviciul Protecţiei Civile şi
afacerilor interne, deferiţi fără temei justiţiei sau                      Situaţiilor    Excepţionale”,
supuşi represiunilor nedrepte şi reabilitaţi                          deoarece prevăd asimilarea
ulterior; timpul lucrat în Departamentul de Stat                        angajaţilor civili ai Serviciului
pentru problemele Militare şi în Serviciul                           Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;                         Excepţionale cu persoanele
 e) 2 ani de vechime în muncă în ramurile civile                        care îndeplinesc serviciul
înrudită cu specialitatea lor militară pentru un an                       militar sau special şi respectiv
de serviciu, dar nu mai mult de 10 ani de                            calculată vechimea în muncă
serviciu – persoanelor din corpul de ofiţeri şi din                       pentru stabilirea pensiei la fel.
corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al                        Ministerul Justiţiei
organelor afacerilor interne;                                  Este necesar a fi revăzut pentru
                                                a exclude includerea în
                                                vechimea în serviciu a altor
                                                activităţi, în măsura în care
                                                condiţiile   specifice   de
                                                activitate determină reguli
                                                speciale acestea se justifică
                                                doar pentru activitatea în
                                                condiţii speciale. Considerăm
                                                că în cadrul aceluiaşi sistem
                                                                             36
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                               Finanţelor
            1                            2                        3                4
                                                        persoanele    activează   în
                                                        condiţii diferite şi deci trebuie
                                                        să fie diferite şi regulile de
                                                        pensionare.
                                                        Ministerul Aparării
                                                        Se propune litera e) de exclus.
e) alte perioade de activitate prevăzute de litera e) cu cuprins „alte perioade de activitate prevăzute
legislaţie.                 de legislaţie” se exclude.
                      12. După articolului 23 se introduce articolul 231 cu        Serviciul de Informaţii şi
                      următorul cuprins:                         Securitate
                      „Articolul 23 1 Mărimea maximă a pensiei              Nu se susţine, deoarece ar
                      Cuantumul maxim al pensiei nu poate depăşi mărimea a        ridica mari semne în privirea
                      5 salarii medii lunare pe economie ale anului, precedent      constituţionalităţii   normei
                      anului de realizare a drepturilor la pensii.”.           respective, deoarece Curtea
                                                        Constituţională de mai mult ori
                                                        a menţionat că orice îngrădire
                                                        a dreptului la pensie, inclusiv
                                                        prin stabilirea unor careva
                                                        limite, constituie o încălcare a
                                                        Constituţiei (Hotărîrile Curţii
                                                        Constituţionale nr. 27 din 18
                                                        mai 1997 şi nr. 9 din 3 martie
                                                        1997).
                                                        Ministerul      Afacerilor
                                                        Interne
                                                        Se propune în denumirea şi
                                                        textul art. 231, după cuvintele
                                                        „a pensiei” de completat cu
                                                        cuvintele „de invaliditate”.
Articolul 24. Stabilirea pensiei de invaliditate în 13. La articolul 24, cuvintele „vechime în muncă” se
mărimea pensiei pentru vechime în muncă       substituie prin cuvintele„vechime în serviciu” după caz.
(1) Dacă invalizii din rîndurile militarilor care au
îndeplinit serviciu prin contract, ale persoanelor
din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne au vechimea în muncă
                                                                                    37
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                            obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                      Finanţelor
             1                         2                 3                4
necesară stabilirii pensiei pentru vechime în
muncă (art.13 lit. a)) li se poate stabili pensie de
invaliditate în mărimea pensiei pentru vechime
în muncă în conformitate cu art.14 lit.a).
Articolul 26. Majorarea pensiei de invaliditate 14. Articolul 26 se exclude.          Ministerul Justiţiei
pentru participanţii la acţiuni de luptă în timp de                       Se propune excluderea numai
pace şi pentru persoanele supuse represiunilor                         alineatelor (2)-(4), similar ca la
nedrepte                                            art.16.
(1) Militarilor, persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne care au luat parte la acţiuni de luptă în
timp de pace pensia de invaliditate li se
majorează cu 135 lei.
(2) Persoanelor supuse pe nedrept represiunilor,
recluziunii sau tratamentului în instituţii de
psihiatrie pensia de invaliditate li se majorează
cu 75 lei.
(3) Persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi                        Serviciul de Informaţii şi
familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de                        Securitate
exil (deportare), pensia de invaliditate li se                         Nu se susţine, deoarece
majorează cu 35 lei.                                      aplicarea     modificărilor
(4) Persoanelor condamnate pentru infracţiuni                          propuse vor lichida majorările
politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în                       la pensie ale unor categorii de
locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre                       cetăţeni.
de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte                         Ministerul     Afacerilor
locuri de deţinere forţată pensia de invaliditate li                      Interne   Nu se    susţine
se majorează cu 300 lei.                                    excluderea alineatului (1).
(5) Majorările prevăzute în prezentul articol nu
se acordă concomitent şi nu se stabilesc
persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat
conform Legii cu privire la protecţia socială
suplimentară a unor categorii de populaţie.                                                                             38
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
             1                             2                    3              4
Articolul 28. Recalcularea pensiei în cazul     15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
schimbării grupei de invaliditate          „Articolul 28. Reluarea drepturilor la pensia de
La schimbarea grupei de invaliditate după      invaliditate
stabilirea pensiei se schimbă şi mărimea pensiei.  (1) Pensionarul de invaliditate este supus reexpertizării
Dacă starea sănătăţii invalidului de război se    medicale în termenele stabilite de consiliul de expertiza
agravează ca urmare a unei afecţiuni generale,    medicala a vitalitatii.
infirmităţi de muncă sau boli profesionale,     (2) După fiecare reexpertizare, gradul de invaliditate se
pensia se recalculează conform noii grupe de     menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu
invaliditate, păstrîndu-se cauzele invalidităţii.  decizia consiliuluii de expertiza medicala a vitalitatii.
                           Modificarea şi suspendarea pensiei de invaliditate se
                           efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a
                           emis decizia respectivă a consiliului de expertiza
                           medicala a vitalitatii.
                           (3) Neprezentarea la reexpertizarea medicală atrage
                           încetarea plăţii pensiei, începînd cu luna următoare.
                           Reluarea în plată a pensiei de invaliditate se efectuează
                           din ziua constatării invalidităţii dacă reexpertizarea a
                           avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii
                           pensiei.
                           (4) Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a 3 ani
                           de la încetarea plăţii pensiei, dreptul la pensia de
                           invaliditate se realizează în condiţiile art.20-23.”.
Articolul 29. Reluarea plăţii pensiei în cazul 16. Articolul 29 se exclude.
întreruperii invalidităţii
(1) Dacă invalidul din rîndurile militarilor,
persoanelor din corpul de comandă sau din
organelor afacerilor interne a depăşit termenul de
reexaminare în consiliul de expertiză medicală a
vitalităţii, plată pensiei lui se suspendă, iar în
cazul recofinfărmării invalidităţii se reia din ziua
suspendării, însă cel mult pentru o lună înainte
de data reexaminării.
(2) În cazul în care invalidul a depăşit motivat
termenul de reexaminare, plata pensiei se reia
din ziua suspendării ei, însă cel mult pentru trei
                                                                                39
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
              1                            2                      3              4
ani înainte de ziua reexaminării, atunci cînd
consiliul de expertiză medicală a vitalităţii îi
confirmă invaliditatea pentru această perioadă.
Articolul 30. Condiţiile de stabilire a pensiei    17. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul
(1) Pentru familiile militarilor, persoanelor din   cuprins:
corpul de comandă şi din trupele organelor       „(1) Pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul
afacerilor interne se stabilesc pensii în cazul    de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne se
pierderii întreţinătorului, dacă acesta a decedat în  stabilesc pensii în cazul pierderii întreţinătorului, dacă
timp ce îndeplinea serviciul sau cel mult peste    acesta a decedat în timp ce îndeplinea serviciul sau cel
trei luni de la data eliberării din serviciu, sau   mult peste trei luni de la data eliberării din serviciu, sau
după expirarea acestui termen dacă decesul a      după expirarea acestui termen dacă decesul a fost cauzat
fost cauzat de rănire, contuzionare, schilodire    de rănire, contuzionare, schilodire sau de o afecţiune
sau de o afecţiune contractată în perioada       contractată în perioada îndeplinirii serviciului. Pentru
îndeplinirii serviciului, iar pentru familiile de   familiile de pensionari din rîndul militarilor, ale
pensionari din categoria acestor militari, ale     persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele    organelor afacerilor interne dacă întreţinătorul a decedat
organelor afacerilor interne dacă întreţinătorul a   în perioada în care primea pensie sau cel tîrziu peste 5
decedat în perioada în care primea pensie sau cel   ani de la încetarea plăţii pensiei.”.
tîrziu peste 5 ani de la încetarea plăţii pensiei.
Articolul 31. Membrii de familie care au dreptul    18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
la pensie în cazul pierderii întreţinătorului     „Articolul 31. Membrii de familie care au dreptul la
(1) Dreptul la pensie în cazul pierderii        pensie în cazul pierderii întreţinătorului
întreţinătorului îl au membrii inapţi pentru      (1) Dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului îl
muncă din familiile militarilor, persoanelor din    au membrii inapţi pentru muncă din familiile militarilor,
corpul de comandă şi din trupele organelor       persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
afacerilor interne decedate sau căzute la datorie,   organelor afacerilor interne decedate sau căzute la
întreţinuţi de acestea. Pensia se acordă,       datorie:
indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de cel   a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă
decedat: copiilor inapţi pentru muncă; părinţilor   studiile în instituţii de învăţămînt de zi (secundar, mediu
inapţi pentru muncă şi soţiei (soţului), dacă după   de specialitate şi superior), pînă la terminarea acestora,
moartea întreţinătorului aceştia şi-au pierdut     fără a depăşi vîrsta de 23 de ani;
sursa de existenţă; părinţilor inapţi pentru muncă   b) unuia din părinţi său (soţului) supravieţuit (care nu s-a
şi soţiilor (soţilor) inapte pentru muncă ale     recăsătorit), care au atins vărstă de pensionare, prevăzută
militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi   în Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat (57
din trupele organelor afacerilor interne căzuţi pe   ani – femei şi 62 ani –bărbaţi) sau sunt încadraţi în
                                                                                  40
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
            1                               2                      3              4

front sau în timpul participării la operaţiuni de    gradul I sau II de invaliditate;
luptă pe timp de pace.                  c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care
(2) La stabilirea dreptului la pensie în cazul      are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului
pierderii întreţinătorului, inapţi pentru muncă     decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de
sînt consideraţi următorii membri de familie.      aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la
a) copii, fraţii, surorile şi nepoţii care nu au atins  vîrsta de 3 ani.
vîrsta de 18 ani sau care au depăşit această       (2) Pensia de urmaş, stabilită copiilor, se păstrează şi
vîrstă, dacă au devenit invalizi înainte de a fi     după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii
împlinit 18 ani, iar elevii din şcolile profesional-   înfiaţi pot opta pentru o singură pensie: sau pentru
tehnice şi licee, colegii, studenţii, din instituţiile  părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat.”.
de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la
pensie pînă la absolvirea acestor instituţii, dar cel
mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani. Totodată,
fraţii, surorile şi nepoţii se bucură de dreptul la
pensie doar în cazul în care nu au părinţi apţi de
muncă;
b) tatăl, mama şi soţia (soţul) care au atins vîrsta
pensionării prevăzută de Legea privind pensiile
de asigurări sociale de stat sau sînt invalizi,
precum şi mamele şi soţiile în vîrstă de 50 ani
ale militarilor şi ale persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne care au decedat în urma unei răniri,
contuzii, schilodiri sau afecţiuni contractate în
timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp
de pace;
c) soţia (soţul) sau unul dintre părinţi, bunelul,
bunica, fratele sau sora, indiferent de vîrstă sau
de capacitate de muncă, dacă ea (el) îngrijeşte
copiii, fraţii, surorile sau nepoţii întreţinătorului
decedat, atunci cînd aceştia nu au atins vîrsta de
8 ani, indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de
cel decedat, şi nu lucrează, iar soţia (soţul)
militarilor, persoanei din corpul de comandă şi
                                                                                   41
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                         obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                Finanţelor
             1                       2                3              4
din trupele organelor afacerilor interne şi
pensionarului din categoria lor, decedaţi ca
urmare a cauzelor indicate în art.21 lit.a) care
îngrijesc copii ce nu au atins vîrsta de 8 ani ai
militarului, persoanei din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne
(pensionarului) decedat – indiferent dacă
lucrează sau nu;
d) bunelul şi bunica în cazul în care nu există
persoane obligate, conform legii, să-i întreţină.
(3) Pentru părinţii şi soţiile (soţii) unor categorii
aparte de militari, persoane din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne căzute la datorie Guvernul poate stabili
alte condiţii de asigurare cu pensie în cazul
pierderii întreţinătorului.
Articolul 32. Membrii de familie care sunt 19. Articolele 32, 34, 35 şi 36 se exclud.
consideraţi persoane întreţinute
(1) Membrii de familie ai celui decedat sunt
consideraţi că au fost întreţinuţi de el, dacă au
fost întreţinuţi pe deplin sau au primit din partea
lui ajutor care constituia sursa lor de existenţă
permanentă şi de bază.
(2) Membrii de familie ai celui decedat pentru
care ajutorul acestuia constituia sursă de
existenţă permanentă şi de bază dar care primeau
o altă pensie au dreptul de opţiune.
Articolul 34. Dreptul la pensie al părinţilor
adoptivi şi al copiilor adoptivi
(1) Părinţii adoptivi beneficiază de aceleaşi
drepturi la pensie ca şi părinţii fireşti, iar copii
adoptivi – ca şi copii de sînge.
(2) Copii minori care au dreptul la pensie în
cazul pierderii întreţinătorului îşi menţin acest
drept şi în cazul în care sunt adoptaţi.
                                                                      42
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                       Finanţelor
             1                         2                     3              4
Articolul 35. Dreptul la pensie al tatălui vitreg şi
al mamei vitrege, al fiului vitreg şi al fiicei
vitrege
(1) Tatăl vitreg şi mama vitregă au acelaşi drept
la pensie ca şi părinţii fireşti dacă au educat sau
întreţinut cel puţin 5 ani fiul vitreg sau fiica
vitregă decedată.
(2) Fiul vitreg sau fiica vitregă, dacă nu au primit
pensie alimentară de la părinţii fireşti, au dreptul
la pensie ca şi copiii de sînge.

Articolul 36. Păstrarea pensiei în caz de
recăsătorire
Pensia stabilită în legătură cu decesul soţului
(soţiei) se păstrează şi în cazul în care
pensionarul se recăsătoreşte.
Articolul 37. Mărimea pensiei            20. La articolul 37 alineatul (1), după litera b) se
(1) Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se introduce litera c) cu următorul cuprins:
stabileşte în următoarele mărimi:
a) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne, care au decedat în urma unei
răniri, contuzionări sau schilodiri, produse în
perioada celui de la doilea război mondial sau în
timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu
militar (de serviciu), sau în urma unei afecţiuni
contractate în timpul aflării pe front, în
detaşamente şi unităţi de partizani, în organizaţii
şi grupuri ilegale în perioada celui de al doilea
război mondial sau de participare la acţiuni de
luptă în timp de pace – 40 procente din cîştigul
întreţinătorului pentru fiecare membru de familie
inapt pentru muncă. Pentru membrii de familie ai
pensionarilor decedaţi din rîndurile invalizilor de
război şi pentru membrii de familie în a cărei
                                                                             43
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
             1                             2                        3                4
componenţă intră copii orfani de ambii părinţi
pensia se calculează în aceeaşi mărime,
indiferent de cauza morţii întreţinătorului;
b) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne, decedate în urma schilodirii în
accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu militar (de serviciu) sau în urma unei
afecţiuni contractate în timpul îndeplinirii
serviciului – 30 procente din cîştigul
întreţinătorului pentru fiecare membru inapt
pentru muncă.
                            „c) pentru familiile de pensionari din rîndul militarilor,
                            ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
                            organelor afacerilor interne dacă întreţinătorul a decedat
                            în perioada în care primea pensie sau cel tîrziu peste 5
                            ani de la încetarea plăţii pensiei - 30 procente din solda
                            (căştigului) întreţinătorului.”.
(2) Pentru familiile militarilor, ale persoanelor
din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacrilor interne, decedate ca urmare a
schilodirilor sau afecţiunilor cauzate de
catastrofa de la Cernobîl pensia în cazul pierderii
întreţinătorului, se acordă, la dorinţă, în modul şi
mărimea stabilită de Legea privind protecţia
socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la Cernobăl.
Articolul 391. Majorarea pensiei văduvelor       21. Articolele 391, 40 şi 43 se exclud.            Serviciul de Informaţii şi
 (2) Văduvelor persoanelor condamnate pentru                                     Securitate
infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au                                Nu se susţine, deoarece
aflat în locuri de recluziune şi văduvelor foştilor                                 aplicarea     modificărilor
deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste,în                                    propuse vor lichida majorările
ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată ce                                  la pensie ale unor categorii de
beneficiază de pensie în cazul pierderii                                       cetăţeni.
întreţinătorului şi care nu s-au recăsătorit, pensia
                                                                                      44
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                           2                          3                4
li se majorează cu 150 lei, cu excepţia
persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat
conform Legii cu privire la protecţia socială
suplimentară a unor categorii de populaţie.
Articolul 40. Perioada pentru care se stabileşte
pensia
Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se
stabileşte pentru întreaga perioadă în care
membrul familiei decedatului este considerat
inapt pentru muncă, iar membrilor care au atins
vîrsta prevăzută în art.41 alin.(1) din Legea
privind pensiile de asigurări sociale de stat li se
stabileşte pensie viageră.
Articolul 43. Modul şi termenele de stabilire a
invalidităţii membrilor de familie
 Regulile privind modul şi termenul de stabilire a
invalidităţii, expuse în art.20, 27, şi 29, se extind
şi asupra membrilor de familie invalizi.
Articolul 44. Cîştigul (solda) din care se 22. Denumirea articolului 44 va avea următorul cuprins:
calculează pensia                   „Articolul 44. Solda (cîştigul) din care se calculează
                           pensia”.

Articolul 46. Calcularea pensiei pentru familiile   23. Articolul 46 va avea următorul cuprins:          Ministerul Aparării
pensionarilor                     „ Articolul 46. Calcularea pensiei în cazul pierderii     Se propune articolul 46 de
Pensia în cazul pierderii întreţinătorului pentru   întreţinătorului                        completat la final cu cuvintele
familiile pensionarilor din rîndurile militarilor,  Pensia în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile  „prevăzută    pe   funcţia
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele   pensionarilor din rîndurile militarilor, persoanelor din    respectivă a militarului activ la
organelor afacerilor interne se calculează din    corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor     data stabilirii pensiei familiei
acelaşi cîştig (soldă) din care s-a calculat pensia  interne se calculează din acelaşi soldă (cîştig) din care s-  pensionarului.” Astfel, la
pentru întreţinător.                 a calculat pensia întreţinătorului decedat.”.         calcularea pensiei angajaţilor
                                                           civili, la salariul din care se
                                                           calculează pensia se aplică
                                                           careva coeficiente. Peste 10-20
                                                           ani pensia stabilită în condiţiile
                                                           propuse va fi diminuată, la
                                                                                       45
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
            1                              2                       3                4
                                                         determinarea soldei (cîştigului)
                                                         se poate lua în consideraţie şi
                                                         indexările    anuale    ale
                                                         decedatului. Odată cu anularea
                                                         recalculării       pensiilor
                                                         militarilor şi membrilor de
                                                         familie a lor acest articol
                                                         necesită revizuire.
Articolul 48. Solicitarea pensiei            24. Articolul 48 va avea următorul cuprins:       Ministerul      Afacerilor
Militari în termen şi membrii familiilor lor       „Articolul 48. Solicitarea pensiei            Interne
depun cererea de stabilire a pensiei în organele     Militarii în termen şi membrii familiilor lor, militarii Nu se susţine, deoarece aceasta
teritoriale de asigurări sociale la locul de trai, iar  care îndeplinesc serviciu prin contract, persoanele din se va solda cu urmări grave
militarii care îndeplinesc serviciu prin contract,    corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor pentru     întreg   sistemul
persoanele din corpul de comandă şi din trupele     interne şi membrii familiilor acestora, depun cererea de ministerelor şi instituţiilor de
organelor afacerilor interne şi membrii familiilor    stabilire a pensiei în organele de asigurări sociale.”. forţă.
acestora – în organele de pensionare ale                                     Ministerul Aparării
Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii                                 Se propune articolul 48 de
şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciului                                 expus în următoarea redacţie:
Graniceri,    Departamentului     Instituţiilor                              „Articolul 48. Solicitarea
Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului                                pensiei
Protecţiei şi Pază de Stat, Ministerului Afacerilor                                Militarii, persoanelor din
Interne şi ale Centrului pentru Combaterea                                    corpul de comandă şi din
Crimelor Economice şi Corupţiei.                                         trupele organelor afacerilor
                                                         interne,   Serviciului    de
                                                         Informaţii   şi  Securitate,
                                                         Departamentului Instituţiilor
                                                         Penitenciare al Ministerului
                                                         Justiţiei, Serviciului Protecţie
                                                         şi Pază de Stat şi Centrului
                                                         pentru Combaterea Crimelor
                                                         Economice şi Corupţiei şi
                                                         membrii familiilor acestora
                                                         depun cerere de stabilire a
                                                          pensiei în organele de pensionare
                                                          ale Ministerului Apărării.”.
                                                                                      46
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                                  Finanţelor
            1                              2                         3                4
                                                           Serviciul Grăniceri
                                                           Se propune de exclus,
                                                           deoarece toată informaţia cu
                                                           privire  la   stabilirea  şi
                                                           calcularea pensiei, se află în
                                                           dosarul personal care are un
                                                           caracter secret.
Articolul 49. Organele de stabilire a pensiilor.   25. Articolul 49 va avea următorul cuprins: „Articolul 49   Ministerul       Afacerilor
Termenele de examinare a actelor pentru        Termenele de acordare a dreptului la pensie          Interne
stabilirea pensiilor                 (1) Pensia pentru vechime în serviciu se stabileşte pe     Nu se susţine, deoarece aceasta
(1) Pensiile pentru militarii în termen şi pentru   viaţă.                             se va solda cu urmări grave
familiile lor se stabilesc de organele de asigurări  (2) Pensia de invaliditate se stabileşte pe perioada cît    pentru   întreg    sistemul
sociale, iar pentru militarii care îndeplinesc    durează invaliditatea, confirmată de C.E.M.V.         ministerelor şi instituţiilor de
serviciu prin contract, persoanele din corpul de   (3) Pensia pentru pierderea întreţinătorului se stabileşte   forţă.
comandă şi din trupele organelor afacerilor      pe perioada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.31.
interne şi pentru familiile lor de către organele   (4) Se stabilesc următoarele termene de acordare a
de pensionare ale      Ministerului Apărării,  drepturilor la pensie în funcţie de categoria pensiei
Serviciului de Informaţii şi Securitate al      solicitate:
Republicii Moldova, Serviciului Graniceri,      a) la pensia pentru vechime în serviciu - de la data
Departamentului Instituţiilor Penitenciare al     îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de
Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţiei şi   prezenta lege, dacă cererea şi actele necesare au fost
Pază de Stat, Ministerului Afacerilor Interne şi   depuse în termen de 30 de zile de la această dată;
ale Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei, ţinăndu-se      b) la pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei
cont de art.10, alin.(1).               C.E.M.V. de încadrare în grad de invaliditate, dacă
 (2) Actele pentru stabilirea pensiilor sunt     cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60
examinate de către organele de stabilire a      de zile de la această dată. În cazul în care data încadrării
pensiilor într-un termen de 19 zile din ziua     în gradul de invaliditate nu coincide cu data începerii
depunerii lor.                    expertizei medicale, pensia de invaliditate se stabileşte
                           de la data începerii expertizei medicale, dacă cererea cu
                           actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de
                           la data constatării invalidităţii;
                           c) la pensia pentru pierderea întreţinătorului - de la data


                                                                                       47
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                                Finanţelor
            1                              2                        3                4
                           decesului susţinătorului, dacă cererea şi actele necesare
                           au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată.
                           (5) În cazurile în care actele necesare au fost depuse
                           după expirarea termenelor prevăzute la alin.(4) lit.a), b)
                           şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act
                           necesar.
                           (6) În cazurile în care au fost depăşite termenele de
                           depunere a cererii prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c),
                           pensia se acordă de la data prezentării ultimului act
                           necesar.
Articolul 50. Termenele de stabilire a pensiilor   26. La articolul 50 alineatul (1), litera c) se exclude.
(1) Pensiile se stabilesc:
c) persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul
de comandă (cu excepţia celui inferior) al
organelor afacerilor interne cărora li s-a
prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de
legislaţie, termenul de aflare în serviciu militar
prin contract sau în serviciu în organele
afacerilor interne – de la data emiterii ordinului
de prelungire a termenului de aflare în serviciu.
Articolul 51. Termenele de recalculare a       27. Articolul 51 va avea următorul cuprins:          Ministerul     Afacerilor
pensiilor                      „Articolul 51. Termenele de recalculare a pensiilor      Interne
 (1) În cazul apariţiei unor circumstanţele care   În cazul apariţiei unor circumstanţele care implică      Nu se susţine, deoarece aceasta
implică modificarea mărimilor pensiilor stabilite  modificarea mărimilor pensiilor stabilite, recalcularea    se va solda cu urmări grave
pentru militarii în termen şi familiile acestora,  pensiilor se efectuează în termenele stabilite de Legea    pentru   întreg   sistemul
recalcularea pensiilor se efectuează în termenele  privind pensiile de asigurări sociale de stat.”.        ministerelor şi instituţiilor de
stabilite de Legea privind pensiile de asigurări                                  forţă.
sociale de stat.
(2) Recalcularea pensiilor pentru militarii care
îndeplinit serviciu prin contract, pentru
persoanele din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne şi pentru familiile
acestora se efectuează de la data de 1 a lunii,
următoare celei care au survenit circumstanţele
ce cauzează modificarea mărimii pensiei.
                                                                                      48
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
              1                             2                        3                4
Totodată, dacă pensionarul beneficiază de
dreptul de majorarea pensiei, diferenţa de pensie
i se poate plăti doar pentru 12 luni trecute.
Articolul 52. Organele care efectuează plata       28. Articolul 52 va avea următorul cuprins:         Ministerul      Afacerilor
pensiilor                        „Articolul 52. Organele care efectuează plata pensiilor   Interne
(1) Plata pensiilor pensionarilor din rîndurile     Plata pensiilor se efectuează lunar pentru luna în curs de  Nu se susţine, deoarece aceasta
militarilor în termen şi familiile acestora le      către organele de asigurări sociale în localitatea de    se va solda cu urmări grave
efectuează organele de asigurări sociale la locul    domiciliu.”.                         pentru    întreg   sistemul
de trai permanent al pensionarului.                                          ministerelor şi instituţiilor de
(2) Plata pensiilor militarilor care au îndeplinit                                  forţă.
serviciu prin contract, persoanelor din corpul de                                   Totodată fiind pusă în pericol
comandă şi din trupele organelor afacerilor                                      viaţa şi sănătatea poliţiştilor,
interne şi familiilor lor se efectuează prin de                                    în special a celor ce au deţinut
Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi                                    funcţii secrete în cadrul
Securitate al Republicii Moldova, Serviciul                                      serviciilor operative, personală
Graniceri, Departamentul Instituţiilor                                        şi familiilor acestora.
Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciul                                   Ministerul Aparării
Protecţiei şi Pază de Stat, Ministerul Afacerilor                                   Se propune articolul 52 de
Interne şi Centrul pentru Combaterea Crimelor                                     expus în următoarea redacţie:
Economice şi Corupţiei.                                                „Articolul 52. Organul care
(3) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul                                  efectuează plata pensiilor
de comandă (cu excepţia celui inferior) al                                      Plata pensiilor se efectuează
organelor afacerilor interne în perioada                                       lunar pentru luna în curs de
îndeplinirii serviciului peste limită de vîrstă,                                   către Ministerul Apărării.”
stabilită de legislaţie, de aflare în serviciu militar
prin contract sau în serviciu în organele
afacerilor interne pensia li se plăteşte la locul de
serviciu.
Articolul 53. Plata pensiei în caz de cîştig sau alt   29. Articolul 53:
venit                          la alineatul (1) textul “cu excepţia cazurilor expuse la
(1) Pensiile se achită integral, indiferent dacă     alin.(2) şi (3).” se exclude;
pensionarii au sau nu cîştig sau alt venit, cu
excepţia cazurilor expuse la alin.(2) şi (3).


                                                                                       49
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                           Finanţelor
             1                             2                     3              4
(2) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul  alineatele (2) şi (3) se exclud.
de comandă (cu excepţia celui inferior) al
organelor afacerilor interne care au fost
reîncadrate şi cărora li s-a prelungit peste limita
de vîrstă stabilită de legislaţie termenul de aflare
în serviciu militar prin contract sau în serviciu în
organele afacerilor interne li se plăteşte, pe lîngă
drepturile băneşti, pensia în mărime de 50
procente din suma pensiei cuvenite pînă la
reîncadrare.
(3) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul
de comandă (cu excepţia celui inferior) al
organelor afacerilor interne care nu au atins
limita de vîrstă de aflare în serviciu militar prin
contract şi au fost reîncadrate în serviciul militar
sau special plata pensiilor se sistează din ziua
reîncadrării.
Articolul 55. Plata pensiilor pensionarilor care    30. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
trăiesc la aziluri                   „Articolul 55. Plata pensiilor pensionarilor care trăiesc la
 (1) Pensionarilor fără familie din rîndurile     aziluri
militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi   Plata pensiei persoanelor, care se află la întreţinerea
din trupele organelor afacerilor interne care     deplină a statului, se efectuează în mărime de 25% din
trăiesc în aziluri li se plăteşte diferenţa dintre   pensia stabilită.”.
pensie şi costul întreţinerii, dar nu mai puţin de
25 procente din pensia stabilită. Dacă
pensionarul care trăieşte în azil întreţine membri
de familie inapţi pentru muncă din categoria
persoanelor asigurate cu pensie în cazul pierderii
întreţinătorului, pensia se plăteşte în felul
următor: 25 procente din pensia stabilită, se
plătesc pensionarului, iar cealaltă parte, însă nu
mai mult de 50 procente din mărimea stabilită
acestor membri.


                                                                                  50
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
            1                         2                       3               4
 (2) Pensionarilor membri ai familiei militarilor,
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne li se plătesc, în
perioada domicilierii în azil, 10 procente din
pensia stabilită. Dacă mărimea pensiei depăşeşte
costul întreţinerii în azil, se plăteşte diferenţa
dintre pensie şi costul întreţinerii, dar nu mai
puţin de 10 procente din pensie.
Articolul 56. Plata pensiilor în perioada de 31. Articolul 56 se exclude.                Ministerul     Afacerilor
tratament staţionar                                           Interne
Pensia se plăteşte integral pentru întreaga                               Nu se susţine, deoarece aceasta
perioadă de tratament staţionar (în spital, clinică,                          se va solda cu urmări grave
în alte instituţii medicale) şi de aflare în                              pentru    întreg  sistemul
leprozerie.                                               ministerelor şi instituţiilor de
                                                    forţă.
Articolul 58. Reţinerile de pensii         32. Articolul 58 va avea următorul cuprins:     Ministerul     Afacerilor
(1) Reţinerile din pensii militarilor în termen, „Articolul 58. Reţinerile de pensii          Interne
familiilor acestora se efectuează în condiţiile Reţinerile din pensii se efectuează în condiţiile Legii Nu se susţine excluderea
Legii privind pensii de asigurări sociale de stat. privind pensii de asigurări sociale de stat.”.   alineatului (2).
(2) Suma pensiei plătite în plus pensionarilor din
rîndul militarilor care au îndeplinit serviciu prin
contract, persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne şi
familiilor lor, ca urmare a abuzului
pensionarilor, se reţin în temeiul hotărîrii
organelor de pensionare ale Ministerului
Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova, Serviciului Graniceri,
Departamentului Instituţiilor Penitenciare al
Ministerului Justiţiei, Serviciului Protecţiei şi
Pază de Stat, Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei şi Ministerului
Afacerilor Interne.


                                                                                51
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
          sau completare                                                                 Finanţelor
              1                             2                        3                4
Articolul 59. Plata pensiilor şi indemnizaţiilor în   33. Articolul 59:
caz de deces                      denumirea va avea următorul cuprins:
(1) Suma pensiei ce se cuvine pensionarului din     „Articolul 59. Plata pensiilor şi ajutorului de deces în caz
rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de    de deces a pensionarului”;
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne, precum şi membrilor familiilor acestora,
neîncasată din cauza încetării din viaţa a
pensionarului, nu constituie o moştenire, ci se
plăteşte membrilor familiei din categoria
persoanelor asigurate cu pensie în cazul pierderii
întreţinătorului.
(2) Pensia neplătită la timp beneficiarului
decedat se plăteşte soţului supravieţuitor,
părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei
acestora – persoanei care dovedeşte că a suportat
cheltuielile ocazionate de deces.
(3) În cazul încetării din viaţă a pensionarului,    alineatul (3) va avea următorul cuprins:            Ministerul      Afacerilor
familiei i se plăteşte o indemnizaţie de        „(3) În cazul încetării din viaţă a pensionarului, familiei  Interne
înmormîntare egală cu suma a două pensii, dar      sau persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile    Nu se susţine, deoarece aceasta
nu mai mică decît cea stabilită de legislaţie.     ocazionate de deces i se plăteşte ajutor de deces în      se va solda cu urmări grave
Dacă pensionarul a fost înmormîntat de persoane     cuantumul stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor   pentru    întreg   sistemul
străine, acestora li se plăteşte o indemnizaţie care  sociale de stat.” .                      ministerelor şi instituţiilor de
nu depăşeşte cheltuielile de înmormîntare, în                                     forţă.
limitele stabilite (două pensii).                                           Ministerul Aparării
(4) Sumele indicate se plătesc dacă cererea a fost                                   Nu se susţine, deoarece
depusă cel tîrziu la 1 an de la data decesului.                                    diminuează esenţial mărimile
                                                            ajutoarelor de deces acordate
                                                            persoanei care a efectuat
                                                            înmormîntarea pensionarului şi
                                                            a suportat cheltuielile legate de
                                                            deces.
Articolul 61. Recalcularea pensiilor stabilite 34. Articolul 61 se exclude.                      Ministerul      Afacerilor
anterior                                                        Interne
(1) Recalcularea pensiilor stabilite anterior                                     Nu se susţine excluderea
militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi                                   alineatului (1).
                                                                                        52
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                           2                       3                4
din trupele organelor afacerilor interne şi
familiilor acestora în legătură cu punerea în
aplicare a prezentei legi se efectuează în temeiul
documentelor aflate la momentul recalculării în
organele de pensionare. Dacă pensionarul va
prezenta ulterior acte suplimentare ce i-ar acorda
dreptul la majorarea pensiei, recalcularea se va
efectua pentru perioada precedentă, dar cel mult
pentru 12 luni de la data de punerii actelor
suplimentare şi nu mai devreme de data punerii
în aplicare a prezentei legi.
(2) Pensiile stabilite persoanelor din corpul de
ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia
celui inferior) al organelor afacerilor interne
cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă,
stabilită de legislaţie, termenul de aflare în
serviciu militar prin contract sau în serviciu în
organele afacerilor interne urmează a fi
recalculate după trecerea lor în rezervă sau în
retragere.

Legea presei nr.243-XIII din 26 octombrie Art. VIII– La articolul 12 din Legea presei nr.243-XIII Ministerul Finanţelor              Se susţine.
1994                            din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Se propune de exclus articolul
                              Moldova, 1995, nr.2, art.12), cu modificările ulterioare, VIII.
                              alineatul (2) se exclude.
Articolul 12.Finanţarea
(1) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă îşi
desfăşoară activitatea pe bază de autogestiune.
Publicaţiile periodice destinate copiilor de vîrstă
şcolară şi preşcolară sînt finanţate de către stat;
în acest caz ministerele (departamentele)
respective devin fondatorii (cofondatorii) lor.
(2) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă fondate de
către autorităţile publice se finanţează de la bugetul
respectiv.

                                                                                   53
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
             1                            2                       3                4
Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 Art. IX– Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994
privind apărarea împotriva incendiilor         privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul
                            Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144),
                            cu modificările ulterioare, se modifică după cum
                            urmează:
Articolul 36.Protecţia juridică şi socială       1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
Protecţia juridică şi socială a colaboratorilor din ,, Articolul 36. Protecţia juridică şi socială
serviciul de salvatori şi pompieri se efectuează în Protecţia juridică şi socială a colaboratorilor din
conformitate cu prezenta lege şi cu Legea cu serviciul de salvatori şi pompieri se efectuează în
privire la protecţia socială şi juridică a militarilor conformitate cu prezenta lege”.
şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care
trec pregătirea militară.
Articolul 44. Dreptul la compensaţie pentru 2. Articolul 44 se exclude.                      Ministerul          Se propune, luînd în
                                                                    Afacerilor
transport                                                     Interne           consideraţie    specificul
Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi                                   Nu se susţine, deoarece este activităţii  colaboratorilor
pompieri care folosesc în exerciţiul funcţiunii                                                din serviciul de salvatori şi
                                                         inadmisibilă anularea dreptului
mijloacele de transport personale li se plătesc                                  poliţiei la deplasarea fără plată
                                                                        pompieri, art. 44 de expus
compensaţii băneşti în mărimea stabilită.                                     în transport public. În acestîn următoarea redacţie:
                                                         sens vor fi necesare surse  „Articolul 44.    Dreptul
                                                         bugetare suplimentare pentru colaboratorului serviciul de
                                                         acoperirea cheltuielilor   salvatori şi pompieri la
                                                                        de
                                                                        transport
                                                         deplasare a colaboratorilor de
                                                         poliţie în interes de serviciu
                                                                        Colaboratorii serviciului de
                                                         cu transportul public.    salvatori şi pompieri au
                                                                        dreptul la folosirea în
                                                                        exerciţiul  funcţiunii  a
                                                                        mijloacelor de transport
                                                                        personale conform modului
                                                                        stabilit de Guvern.”
Articolul  48.  Consecinţele  nerespectării 3. Articolul 48 se exclude                    Ministerul Finanţelor    Se susţine, prin excluderea
garanţiilor protecţiei juridice şi sociale a                                   Se propune de exclus punctul punctului 3.
colaboratorului din serviciul de salvatori şi                                   3.
pompieri


                                                                                     54
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
             1                           2                        3                4
(1) În cazul nerespectării garanţiilor protecţiei
juridice şi sociale, prevăzute de prezenta lege,
colaboratorii din serviciul de salvatori şi
pompieri au dreptul la compensaţii de la bugetul
respectiv. Cuantumul plăţilor de compensare este
stabilit de Guvern.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot
stabili şi alte garanţii, neprevăzute de prezenta
lege, privind protecţia juridică şi socială a
colaboratorului din serviciul de salvatori şi
pompieri.

Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu Art. X- Articolul 11 din Legea nr. 269-XIII din 9            Ministerul Justiţiei       Se susţine, prin excluderea
privire la ieşirea şi intrarea în Republica noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în          Această poate ridica probleme articolului X.
Moldova                       Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii      de    neconstituţionalitate,
                           Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu modificările ulterioare,  deoarece îngrădeşte dreptul la
                           se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:     libera circulaţie. În acelaşi
Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile persoanelor „(6) La ieşirea de pe teritoriul ţării, cetăţenii Republicii  timp, se va ţine cont că este
care ies şi care intră în Republica Moldova     Moldova cu domiciliul în Republica Moldova, cu        vorba de un document inutil
(1) Persoanele care ies şi care intră în Republica excepţia copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani, au obligaţia   peste hotare.
Moldova pentru domiciliere sau şedere        să prezinte poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă
provizorie au drepturi şi obligaţii stabilite de medicală valabilă, eliberată de către Compania Naţională     Ministerul Muncii, Protecţiei Se propune       excluderea
legislaţia în vigoare.                de Asigurări în Medicină.”.                  Sociale şi Familiei         articolului X.
(2) Orice limitate arbitrară a drepturilor civile, a                                Se   propune    excluderea,
drepturilor la muncă şi la locuinţă este interzisă.                                deoarece modificarea nu este
 (3) Cetăţenii străini se află în Republica                                    argumentată.
Moldova în baza actelor de identitate naţionale                                  Centrul pentru Combaterea
în vigoare, a permiselor de şedere, eliberate de                                  Crimelor    Economice     şi
organele competente, şi sînt obligaţi să iasă din                                 Corupţiei,    Serviciul    de
republică la expirarea termenului de şedere                                    Informaţii şi Securitate,
stabilit.                                                     Serviciul Grăniceri
(4) Cetăţenii Republica Moldova, apatrizii,                                    Se   propune     excluderea
refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară                                 articolului   X,    deoarece
domiciliaţi în Republica Moldova                                          instituie restricţie la ieşirea din

                                                                                       55
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
             1                            2                        3                4
care vor să se domicilieze în alte ţări obţin                                    ţara.
paşaportul sau documentul de călătorie după ce                                   Confederaţia Naţională a
şi-au onorat obligaţiunile patrimoniale faţă de                                   Sindicatelor din Moldova
alte persoane fizice şi juridice, în conformitate                                  Nu se susţine,     deoarece
cu legislaţia în vigoare.                                              introducerea prezentării poliţei
(5) Responsabili pentru viaţa, sănătatea şi                                     de asigurare obligatorie de
asigurarea drepturilor şi intereselor persoanelor                                  asistenţă medicală valabilă la
în vîrstă de pînă la 18 ani care au ieşit din ţară                                 ieşirea din ţară ar limita, în
sînt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa                                  primul rînd, dreptul cetăţenilor
reprezentanţilor legali în cadrul unor grupe                                    Republicii Moldova la libera
organizate, răspunderea o poartă conducătorii                                    circulaţie.
grupelor.

Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 Art. XI- Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28         Curtea de Conturi         Se susţine, prin excluderea
martie 1995                      martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,     Nu se susţine, deoarece nu este articolului XI.
                           1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se     onorat         principiul
                           modifică după cum urmează:                  noncontradictorial, ceea ce
Articolul 2. Structura şi principiile fundamentale 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:            înseamnă că norma este legală
ale sistemului de ocrotire a sănătăţii         „Articolul 2. Structura şi principiile sistemului naţional  dacă ea este adoptată în
 Sistemul de ocrotire a sănătăţii este constituit   de ocrotire a sănătăţii                    conformitate cu cerinţele
din unităţi curativ-profilactice, sanitaro- (1) Sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii reprezintă un       înscrise în alte norme de nivel
profilactice,       sanitaro-antiepidemice, complex dinamic de unităţi medico-sanitare conexe,        superior (Legea nr.451-XV din
farmaceutice şi de altă natură, avînd la bază structuri şi resurse, organizate pe tipuri, profiluri şi       30.07.2001         privind
următoarele principii:                nivele.                            reglementarea prin lecinţiere a
a) conducerea descentralizată;            (2) După tipul de proprietate se disting unităţi medico-   activităţii de întreprinzător).
                           sanitare publice şi unităţi medico-sanitare private.     Ministerul Justiţiei.
b) responsabilitatea autorităţilor administraţiei (3) În funcţie de domeniul de activitate unităţile medico-    Nu ţine de conceptul acestei
publice centrale şi locale, unităţilor economice şi sanitare pot avea următoarele profiluri:            legi şi urmează a fi examinat
a factorilor de decizie pentru promovarea a) curativ-profilactic;                          separat.
politicii statului în domeniul asigurării sănătăţii b) supraveghere de stat a sănătăţii publice;          Ministerul      Economiei,
populaţiei;                      c) medico-social;                       Ministerul Sănătăţii,
c) responsabilitatea organelor şi unităţilor d) reabilitare;                            Camera de licenţiere
medico-sanitare     pentru    accesibilitatea, e) farmaceutic;                        Se   propune    excluderea
oportunitatea, calitatea şi volumul prestaţiilor f) învăţămînt;                           articolului XI, deoarece nu ţine
medico-sanitare, pentru calitatea pregătirii     g) mixt.                           de domeniul politicii finanţelor
                                                                                      56
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                          Finanţelor
             1                               2                   3              4
profesionale   şi  perfecţionarea   calificării  (4) În dependenţă de gradul de specializare se disting publice.
personalului medico-sanitar şi farmaceutic;       următoarele nivele de unităţi medico-sanitare:
d) utilizarea realizărilor ştiinţei, tehnicii şi     a) primar, la care se atribuie unităţile medico-sanitare ce
practicii medicale moderne în activitatea        acordă asistenţă medicală primară;
unităţilor medico-sanitare;               b) secundar, la care se atribuie unităţile medico-sanitare
e) apărarea drepturilor personalului medico-       ce acordă asistenţă medicală specializată în condiţii
sanitar   şi  controlul   asupra  exercitării  ambulatorii şi/sau spitaliceşti;
obligaţiunilor lui profesionale;             c) terţiar, la care se atribuie unităţile medico-sanitare ce
f) orientarea profilactică a asigurării sănătăţii    acordă asistenţă medicală înalt specializată.
populaţiei în toate sferele de activitate vitală;    (5) La baza sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii
g) diversitatea formelor de asistenţă medicală (de    stau următoarele principii fundamentale:
stat, prin asigurare, privată);             a) solidaritate, echitate şi participarea populaţiei în
h) garantarea de stat în apărarea intereselor      luarea deciziilor pentru sănătate;
populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin     b) acces universal la serviciile medicale de bază;
sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă      c) garantarea minimului asigurării medicale oferit de
medicală, acordarea de asistenţă medicală        stat gratuit în limitele şi volumul stabilit de lege;
primară de către medicii de familie, de asistenţă    d) orientare profilactică a asigurării sănătăţii populaţiei
medicală urgentă la etapa prespitalicească, de      în toate sferele de activitate vitală;
asistenţă medicală spitalicească, în limitele şi în   e) abordare intersectorială a sănătăţii publice, parteneriat
volumul stabilit;                    cu autorităţile administraţiei publice centrale, locale şi cu
i) libertatea pacientului de a alege medicul de     societatea civilă;
familie şi instituţia medicală primară;         f) eficienţă în organizarea şi prestarea serviciilor
j) responsabilitatea fiecărei persoane pentru      medicale;
sănătatea sa.                       g) dezvoltarea asistenţei medicale primare, ca platformă
                             stabilă în depistarea precoce a maladiilor, coordonarea
                             tratamentului, în ghidarea activităţilor de promovare a
                             sănătăţii adresate comunităţii şi familiei prin cooperarea
                             intersectorială şi interprofesională;
                             h) recunoaşterea şi respectarea drepturilor şi
                             responsabilităţilor pacientului.
                             i) apărarea drepturilor lucrătorilor medicali şi controlul
                             asupra exercitării obligaţiunilor lor profesionale;
                             j) utilizarea realizărilor ştiinţei, tehnologiilor şi practicii
                             medicale moderne în activitatea unităţilor medico-
                             sanitare;
                                                                                 57
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                                 Finanţelor
            1                              2                       3                4
                           k) libertatea pacientului de a alege medicul de familie.”
Articolul 3. Orientarea profilactică a asigurării 2. Articolul 3 se exclude.                    Confederaţia Naţională a
sănătăţii populaţiei                                                Sindicatelor din Moldova
(1) Profilaxia este principiul fundamental în                                   Nu se susţine, deoarece una
asigurarea sănătăţii populaţiei.                                          din măsurile de prevenire a
(2) Autorităţile administraţiei publice, unităţile                                 îmbolnăvirilor este profilaxia
economice sînt obligate să ia măsuri sociale şi                                  acestora şi informarea cît mai
medicale orientate spre profilaxia primară a                                    largă a populaţiei.
maladiilor, în special spre salubritatea mediului
înconjurător spre crearea şi menţinerea unor
condiţii igienice favorabile de viaţă şi de muncă,
spre menţinerea şi ocrotirea sănătăţii populaţiei,
a unor categorii ale ei (femei, copii, bătrîni), spre
propagarea odihnei active şi a culturii fizice de
masă, spre alimentarea raţională şi educaţia
sanitară a populaţiei.
Articolul 4. Instituţiile medico-sanitare       3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:          Ministerul Justiţiei
(1) Instituţiile medico-sanitare pot fi publice sau „Articolul 4. Unităţile medico-sanitare            Considerăm conceptual greşit
private, cu excepţia celor care, în conformitate (1) Unităţile medico-sanitare publice se instituie de către    de a constitui instituţii
cu legislaţia în vigoare, nu pot fi decît publice.  Ministerul Sănătăţii şi de alte organe centrale de      medicale    sub     forma
(2) Instituţia medico-sanitară publică se       specialitate ale administraţiei publice, în cazurile     întreprinderilor de stat, în
instituie prin decizie a Ministerului Sănătăţii sau stabilite de legislaţie, sub formă de instituţii medico-    condiţiile    în     care
a autorităţii administraţiei publice locale. sanitare publice sau întreprinderi de stat.              întreprinderea de stat este un
Instituţia     medico-sanitară      publică (2) Unităţile medico-sanitare private se instituie de către  agent economic, care are drept
departamentală se instituie prin decizie a persoane fizice sau juridice, în formele organizatorico-        scop obţinerea profitului.
autorităţii centrale de specialitate.         juridice prevăzute de legislaţie.              Totodată, din redacţia actuală
 (2 ) Conducătorii instituţiilor medico-sanitare (3) Unităţile medico-sanitare, indiferent de tipul de
  1
                                                          rezultă că autorităţile locale nu
publice republicane, municipale, raionale sînt proprietate şi forma juridică de organizare, activează în      vor putea fonda instituţii
selectaţi prin concurs organizate de Ministerul limitele normelor de organizare şi funcţionare, aprobate      medicale, ceea ce este
Sănătăţii şi sînt numiţi în funcţie de către de Ministerul Sănătăţii în funcţie de nivelul, profilul şi      discutabil
fondator. Eliberarea din funcţie a conducătorilor specializarea unităţii, şi sînt supuse evaluării şi
instituţiilor medico-sanitare publice municipale acreditării în sănătate conform legislaţiei.
şi raionale se efectuează de către fondator, la (4) Regulamentul şi nomenclatorul instituţiilor medico-
iniţiativa sau cu acordul Ministerului Sănătăţii. sanitare publice se aprobă de Ministerul Sănătăţii.
Regulamentul privind numirea în funcţie a       (5) Activitatea unităţilor medico-sanitare private este
                                                                                      58
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
             1                             2                        3                4
conducătorilor   instituţiilor medico-sanitare   supusă reglementării prin licenţiere conform legislaţiei
publice în bază de concurs se aprobă de către     în vigoare. La declaraţia pentru eliberarea licenţei se va
Guvern.                        anexa şi avizul Ministerului Sănătăţii de încadrare a
(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice au    unităţii în normele de organizare şi funcţionare
dreptul să fondeze instituţii medico-sanitare     corespunzătoare.
(curative,    profilactice,  epidemiologice,   (6) Unităţile medico-sanitare private îşi desfăşoară
farmaceutice şi de altă natură) şi poartă       activitatea în incinta spaţiilor ce le aparţin cu drept de
răspundere pentru asigurarea lor financiară şi    proprietate sau a spaţiilor închiriate, ori luate în alt mod
tehnico-materială, pentru organizarea de       în folosinţă temporară din afara instituţiilor medico-
asistenţă medicală şi pentru calitatea ei, conform  sanitare publice, cu excepţia celor care prestează servicii
legislaţiei în vigoare.                în condiţiile Legii cu privire parteneriatul public-
                           privat.”.
(4) Instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice
private îşi desfăşoară activitatea în incinta
spaţiilor ce le aparţin cu drept de proprietate
privată sau a spaţiilor închiriate ori luate în alt
mod în folosinţă temporară din afara instituţiilor
medico-sanitare publice.
(5) Regulamentele şi nomenclatorul instituţiilor
medico-sanitare, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare,
precum şi lista serviciilor prestate de acestea,
sînt aprobate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia
celor ale organelor de drept şi ale organelor
militare.
                           4. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul   Ministerul Justiţiei
                           cuprins:                            Considerăm     defectuoasă
                           „Articolul 41. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare   practica aprobării modelelor de
                           publice                            contracte. De fapt aici va fi un
                           (1) Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice, cu   contract standard, în măsura în
                           excepţia celor aflate în subordinea altor organe centrale   care condiţiile contractuale nu
                           de specialitate ale administraţiei publice, sînt selectaţi   sînt negociate în particular de
                           prin concurs şi numiţi în funcţie de către Ministerul     către părţi, dar care nu trebuie
                           Sănătăţii, conform regulamentului aprobat de Guvern.      să fie promovat ca un act
                                                           administrativ.
                                                                                      59
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                        obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                                  Finanţelor
            1                               2                         3                4
                            (2) Ministerul Sănătăţii încheie cu conducătorii
                            instituţiilor medico-sanitare publice selectaţi prin
                            concurs contract de administrare pentru o perioada de 5
                            ani.
                             (3) Contractul de administrare stabileşte atribuţiile
                            conducătorului, precum şi indicatorii de performanţă ai
                            activităţii acestuia şi a instituţiei pe care o conduce.
                            (4) Contractul de administrare poate înceta înainte de
                            termen, în urma evaluării anuale şi stabilirii faptului
                            neexecutării atribuţiilor şi indicatorilor de performanţă
                            stabiliţi de contract.
                            (5) Modelul contractului de administrare se aprobă de
                            Ministerul Sănătăţii.”.
Articolul 5. Subordonarea unităţilor din sistemul    5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
de ocrotire a sănătăţii                 „Articolul 5. Subordonarea unităţilor medico-sanitare
 (1) Instituţiile de învăţămînt de stat, instituţiile  (1) Unităţile medico-sanitare publice se subordonează
de cercetări ştiinţifice din sistemul de ocrotire a   Ministerului Sănătăţii, cu excepţia celor fondate de alte
sănătăţii, precum şi spitalele, dispensarele      organe centrale de specialitate ale administraţiei publice.
republicane şi alte instituţii republicane de      (2) Ministerul Sănătăţii poate delega autorităţilor
asigurare a sănătăţii se află în subordinea       administraţiei publice locale administrarea unor instituţii
Ministerului Sănătăţii. Celelalte instituţii      medico-sanitare publice de nivel primar sau secundar
medico-sanitare se subordonează Ministerului      care acordă asistenţă medicală în limita teritoriului
Sănătăţii şi autorităţilor administraţiei publice    administrat, în corespundere cu nomenclatorul prevăzut
locale.                         la articolul 4 alineatul (4). Delegarea administrării se
(2)   Instituţiile  departamentale   curativ-  face pe bază de acord bilateral pe o perioadă de cinci ani,
profilactice, sanitaro-antiepidemice şi de altă     care poate fi prelungită pe noi perioade de timp, în
natură se subordonează departamentelor         dependenţă de eficienţa gestionării domeniului delegat.
respective. În plan metodic, de control al calităţii   (3) Centrele teritoriale de sănătate publică asigură
asistenţei medicale şi de atestare a cadrelor      coordonarea activităţii tuturor instituţiilor medico-
instituţiile respective sînt subordonate        sanitare publice din teritoriul respectiv.
Ministerului    Sănătăţii.  În  circumstanţe   (4) În plan metodic, de reglementare a prestării        Ministerul Justiţiei
extraordinare de izbucnire a unor maladii de      serviciilor, de control a calităţii asistenţei medicale şi de  Este necesar de a reexamina,
masă, instituţiile medico-sanitare nominalizate     instruire a cadrelor, toate unităţile medico-sanitare,     deoarece formula actuală
vor acorda, conform deciziei Guvernului,        indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-   permite  o  implicare   a
asistenţă medicală sinistraţilor. În perioada de    juridică, se subordonează Ministerului Sănătăţii.”.       Ministerului Sănătăţii practic
                                                                                        60
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                               obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
          sau completare                                                        Finanţelor
             1                           2                   3               4
 răspîndire a maladiilor transmisibile toate                             în toate domeniile de activitate
centrele de igienă şi antiepidemice sînt obligate                           a instituţiilor private.
să-şi coordoneze activitatea cu Ministerul
Sănătăţii.
(3) Instituţiile medico-sanitare private şi
persoanele care exercită independent profesiune
medico-sanitară    se   supun   autorităţilor
administraţiei publice locale, Ministerului
Sănătăţii, altor organe şi organizaţii, în condiţia
legii.
Articolul    6.   Competenţa    autorităţilor 6. Articolul 6 se exclude.           Ministerul Justiţiei
administraţiei publice locale în domeniul                               Este necesar de a reexamina
asigurării sănătăţii populaţiei                                    excluderea      competenţei
 Autorităţile administraţiei publice locale, pe                            autorităţilor   administraţiei
teritoriul din subordine:                                       publice locale în domeniul
a)   îndrumă,   în  limitele  competenţei,                          asigurării sănătăţii populaţiei.
subdiviziunile de sănătate de interes local,
numesc şi eliberează din funcţie conducătorii
acestora în condiţiile art.4;
 b) acţionează în vederea organizării educaţiei
sanitare a populaţiei, dezvoltării
reţelei de instituţii medico-sanitare şi întăririi
bazei lor tehnico-materiale;
c) organizează controlul asupra salubrităţii şi
radiaţiei   mediului   înconjurător,  asupra
respectării regulilor sanitare, iau măsuri
preventive împotriva maladiilor sociale şi
transmisibile,    epidemiilor,   epizootiilor,
întreprind acţiuni pentru lichidarea lor;
d) organizează acordarea de asistenţă medicală
populaţiei, stabilesc, în limitele competenţei,
înlesniri şi ajutoare pentru ocrotirea mamei şi a
copilului, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai
ale familiilor cu mulţi copii;

                                                                               61
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                         obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                 Finanţelor
             1                       2                3              4
e) aprobă şi asigură implementarea planurilor
strategice locale de dezvoltare a serviciilor de
sănătate, a programelor locale de sănătate şi, în
limitele posibilităţilor, participă la consolidarea
bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-
sanitare, fondate în condiţiile legii;
 f) informează populaţia despre pericolul ce o
ameninţă în cazul avariilor ecologice şi despre
măsurile ce se iau pentru lichidarea urmărilor
acestora;
g) înaintează cereri privind suspendarea sau
sistarea   activităţii  unităţilor  economice,
indiferent de tipul de proprietate şi forma de
organizare juridică, care încalcă regulile sanitare
şi alte prevederi ale legislaţiei;
h) asigură controlul asupra respectării în unităţi
economice a regulilor de protecţie a muncii,
securităţii tehnice, normelor sanitare de
producţie;
i) iau măsuri excepţionale, în condiţiile legii,
pentru asigurarea sănătăţii şi salvarea vieţii
oamenilor în situaţii extremale, în perioada de
lichidare a urmărilor cataclismelor naturale şi
antropogene, precum şi în procesul de combatere
a epidemiilor şi epizootiilor;
 j) stabilesc reguli de exploatare a instalaţiilor de
alimentare cu apă potabilă şi menajeră;
k) stabilesc zonele de protecţie sanitară a apelor,
îngrădesc sau interzic unităţilor economice
utilizarea tehnică a apei potabile din apeducte;
l) participă la aprecierea calităţii de staţiune
balneară a localităţii;
m) exercită controlul asupra tutelei şi curatelei
persoanelor majore recunoscute, în condiţiile
legii, incapabile sau cu capacitate
                                                                       62
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                             2                        3                4
restrînsă;
n) stabilesc timpul de păstrare a liniştei în
locurile publice;
o) exercită alte funcţii pentru asigurarea sănătăţii
populaţiei.

Articolul 7. Finantarea ocrotirii sanatatii (3)    7. La articolul 7 alineatul (3), cuvîntul „instituţiei” se
Mijloacele financiare ale instituţiei medico-     substituie prin cuvîntul „unităţii”.
sanitare private provin din prestarea serviciilor
contra plată şi din alte surse financiare permise
de legislaţie.
Articolul    8.   Autorizarea   exerciţiului  8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  Ministerul Justiţiei
profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice      „(1) Activitatea profesională a medicilor, farmaciştilor   Considerăm      defectuos
(1) Exerciţiul profesiunilor medico-sanitare şi    şi a personalului medical şi farmaceutic cu studii medii    conceptul       licenţierii
farmaceutice este autorizat titularilor unei      de specialitate se exercită numai în baza licenţei de     persoanelor care vor activa în
diplome, unui atestat sau certificat eliberat de o   activitate profesională, eliberată de Ministerul Sănătăţii.”  baza contractului de muncă.
instituţie de învăţămînt superior sau mediu de
specialitate respectivă din republică ori din
străinătate.
Articolul 9. Modul de autorizare a exerciţiului    9. Articolul 9:
profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice      alineatul (1) va avea următorul cuprins:
 (1) Modul de autorizare a exerciţiului         „(1) Modul de licenţiere a activităţii profesionale a
profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice     medicilor, farmaciştilor şi a personalului medical şi
este stabilit de Ministerul Sănătăţii.         farmaceutic cu studii medii se aprobă de Guvern.”;
(2) Persoanele fizice şi juridice pot exercita     alineatul (2) se exclude;
independent sau dependent profesiuni medico-
sanitare şi farmaceutice numai în bază de licenţă,
eliberată de Camera de Licenţiere. Profesiunile
şi genurile de asistenţă medico-sanitară şi
farmaceutică al căror exerciţiu este interzis
lucrătorilor medicali şi farmaceutici cu liberă
practică sînt stabilite de Ministerul Sănătăţii.
(5) Diplomele, atestatele sau certificatele      alineatul (5) va avea următorul cuprins:
obţinute în străinătate pot fi echivalate, de către   „(5) Diplomele de studii postuniversitare medicale şi
Ministerul Sănătăţii, celor din republică pentru    farmaceutice obţinute peste hotare pot fi echivalate celor
                                                                                       63
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
            1                          2                      3              4
exerciţiul unei profesiuni medico-sanitare şi  din Republica Moldova de către Ministerul Sănătăţii,
farmaceutice, dacă tratatele şi acordurile   dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova
internaţionale la care Republica Moldova este  este parte nu prevăd altfel. Modul de echivalare se
parte nu prevăd altfel.             stabileşte de Ministerul Sănătăţii.”.
                        10. După articolul 9 se introduce articolul 91cu următorul
                        cuprins:
                         „Articolul 91. Licenţierea activităţii profesionale
                         (1) Licenţa de activitate profesională se eliberează de
                        către Ministerul Sănătăţii pe un termen de 5 ani, în baza
                        deciziei organului de licenţiere a activităţii profesionale
                        din cadrul Centrului Naţional de Management şi Calitate
                        în Sănătate.
                         (2) Pot obţine licenţa de activitate profesională medicii,
                        farmaciştii şi personalul medical şi farmaceutic cu studii
                        medii de specialitate, care întrunesc următoarele
                        condiţii:
                        a) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini
                        sau apatrizi domiciliaţi sau cu drept de reşedinţă pe
                        teritoriul ei;
                         b) au studii medii de specialitate sau superioare şi
                        postuniversitare medicale/farmaceutice, corespunzător
                        profesiunii (calificării);
                         c) sînt apţi din punct de vedere medical pentru
                        exercitarea profesiunii;
                        d) nu cad sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor
                        prevăzute de lege;
                        e) posedă limba de stat;
                        f) au instruire profesională continuă, conform cerinţelor
                        în vigoare.
                        (3) Licenţa de activitate profesională conţine:
                         a) denumirea organului care a eliberat licenţa;
                         b) denumirea profesiunii şi gradul de calificare;
                         c) numărul de înregistrare şi data eliberării
                        licenţei;
                         d) numele şi prenumele deţinătorului licenţei;
                                                                               64
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
        sau completare                                                            Finanţelor
            1                              2                     3              4
                           e) codul numeric personal (IDNP);
                           f) semnătura ministrului sănătăţii, certificată prin
                           aplicarea ştampilei;
                           g) seria şi numărul formularului.
                           (3) Licenţa de activitate profesională se eliberează contra
                           unei plăţi în mărime de un salariu minim pe ţară stabilit
                           pentru anul respectiv, achitate în contul organului de
                           licenţiere. Tinerilor specialişti, care acceptă angajarea
                           după absolvirea instituţiilor de învăţămînt conform
                           repartizării Ministerului Sănătăţii, licenţa se eliberează
                           în mod gratuit.
                           (4) Licenţa de activitate profesională poate fi suspendată
                           sau retrasă prin ordinul Ministrului Sănătăţii în baza
                           deciziei organului de licenţiere a activităţii profesionale
                           din cadrul Centrului Naţional de Management şi Calitate
                           în Sănătate, în cazurile cînd deţinătorii nu respectă
                           condiţiile de licenţiere, încalcă legislaţia privind
                           exercitarea profesiunii de medic, reglementările de
                           prestare a serviciilor medico-sanitare şi farmaceutice,
                           normele eticii şi deontologiei profesionale.
                           (5) Centrul Naţional de Management şi Calitate în
                           Sănătate creează şi administrează o bază de date, cu
                           acces public, privind medicii, farmaciştii şi personalul
                           medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate
                           licenţiaţi.”.
Articolul 21. Tipurile de asistenţă medicală,    11. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
modul lor de acordare                 „Articolul 21. Acordarea asistenţei medicale
(1) Asistenţa medicală structurată pe principiul   (1) Asistenţa medicală reprezintă activitatea lucrătorilor
familial-individual se acordă, de regulă, în     medicali pentru prevenirea, diagnosticarea sau
unităţi de asistenţă medicală primară (puncte    tratamentul maladiilor, traumelor sau intoxicaţiilor în
medicale deservite de felceri şi moaşe, spitale de  vederea reducerii bolii persoanelor, prevenirii înrăutăţirii
sector şi ambulatorii policlinici, dispensare din  stării sănătăţii, prevenirii răspîndirii maladiilor şi în
instituţiile medico-sanitare departamentale,     vederea restabilirii sănătăţii acestora.
servicii de asistenţă medicală urgentă).

                                                                                 65
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                          2                        3              4
 (2) În caz de necesitate, populaţia rurală   (2) Asistenţa medicală se acordă în condiţii ambulatorii
primeşte asistenţă medicală acordată în spitale sau spitaliceşti, după cum urmează:
                         a) asistenţa medicală ambulatorie - în situaţia în care
republicane şi orăşeneşti, precum şi de serviciile
medicale itinerare şi de aviaţia sanitară.   persoana nu necesită a fi spitalizată pentru 24 de ore pe
(3) Asistenţa de ambulator şi de policlinică este
                        zi;
                        b) asistenţa medicală spitalicească - în situaţia în care
asigurată la puncte medicale deservite de felceri
şi moaşe, în ambulatorii, spitale de sector,  persoana necesită a fi spitalizată pentru 24 de ore pe zi.
                        (3) Asistenţa medicală ambulatorie şi spitalicească se
dispensare, policlinici, instituţii medico-sanitare
                        acordă populaţiei la următoarele nivele de asistenţă
departamentale, iar în caz de necesitate la centre
de diagnosticare şi în alte instituţii medico- medicală:
sanitare.                    a) asistenţa medicală primară, care reprezintă serviciile
                        medicale ambulatorii, oferite de specialişti în medicina
                        de familie şi alţi lucrători medicali ce activează
                        împreună cu ei şi care sînt un punct primar de consultare
                        pentru toţi pacienţii;
                        b) asistenţa medicală specializată, care reprezintă
                        serviciile medicale ambulatorii şi/sau spitaliceşti, oferite
                        de specialişti, alţii decît medicii de familie, şi lucrătorii
                        medicali care activează împreună cu ei şi care, în mod
                        general, nu au un prim contact cu pacienţii;
                        c) asistenţa medicală înalt specializată, care reprezintă
                        serviciile medicale consultative ambulatorii şi/sau
                        spitaliceşti oferite, de regulă, la recomandarea medicilor
                        din unităţilor medico-sanitare de nivel primar sau
                        secundar, de către specialiştii care lucrează într-o unitate
                        medico-sanitară terţiară dotată cu personal şi echipament
                        medical necesar investigaţiilor speciale şi tratamentului,
                        ce nu poate fi efectuat în unităţile medico-sanitare de un
                        nivel mai inferior.”.
Articolul 56. Dreptul la efectuarea expertizei 12. La articolul 56 alineatul (3), sintagma „Ministerului Confederaţia Naţională a
medicale a vitalităţii             Sănătăţii” se substituie prin sintagma „Ministerului Sindicatelor din Moldova
(3) Expertiza medicală a pierderii îndelungate Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.            Nu se susţine, deoarece
sau permanente a capacităţii de muncă este                                  expertiza medicală a pierderii
efectuată de consiliile de expertiză medicală a                                îndelungate sau permanente a
vitalităţii ale Ministerului Sănătăţii, care                                 capacităţii de muncă urmează
                                                                                  66
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
            1                            2                        3               4
stabilesc gradul de pierdere a capacităţii de                                   a fi făcută de către medicii cu
muncă, cauzele şi gradul de invaliditate, tipurile                                o calificare înaltă de care
de ajutor, determină condiţiile, genurile de                                   dispune Ministerul Sănătăţii.
muncă, lucrul şi profesiile accesibile invalizilor,
controlează folosirea cuvenită a invalizilor la
lucru în conformitate cu concluziile medicale,
contribuie la restabilirea capacităţii lor de
muncă.

Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire Art. XII– Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu
la statutul judecătorului              privire la statutul judecătorului (republicat în Monitorul
                           Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119,
                           art.946), cu modificările ulterioare, se modifică după
                           cum urmează:
Articolul 26. Demisia judecătorului         1. Articolul 26:
(1) Se consideră demisie a judecătorului plecarea
onorată a judecătorului din funcţie, dacă acesta,
în exerciţiul funcţiunii şi în afara relaţiilor de
serviciu, nu a comis fapte ce discreditează
justiţia sau compromit cinstea şi demnitatea de
judecător.
(2) Judecătorul are dreptul la demisie, în cazul alineatul (2) va avea următorul cuprins:
depunerii cererii de demisie, dacă are o vechime ,, (2) Judecătorul are dreptul la demisie, în cazul
în muncă în calitate de judecător de cel puţin 20 depunerii cererii de demisie .”
de ani şi a atins vîrsta de 50 de ani.
(3) Judecătorului demisionat i se păstrează titlul
de magistrat, apartenenţa sa la corpul
magistraţilor   şi   garanţiile inviolabilităţii
personale.
 (4) Judecătorului demisionat sau pensionat i se la alineatul (4) prima propoziţie va avea următorul       Ministerul Sănătăţii       Nu se susţine, deoarece
plăteşte o indemnizaţie unică de concediere cuprins: „Judecătorului demisionat sau pensionat, la         Se propune cuvîntul „lunar” de  potrivit art. 6 din Legea nr.
egală cu produsul înmulţirii salariului său mediu cerere, i se plăteşte o indemnizaţie unică de concediere    substituit prin cuvintele „de   355-XVI din 23.12.2005 cu
lunar la numărul de ani complet lucraţi în funcţia egală cu 50% din salariul său lunar pentru fiecare an     funcţie”.             privire la sistemul de
de judecător. Totodată, judecătorului demisionat complet lucrat în funcţia de judecator.”;                             salarizare în sectorul

                                                                                      67
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                              obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
             1                           2                 3                 4
şi reîntors în funcţie i se ia în calculul                                               bugetar persoanele care
indemnizaţiei unice de concediere timpul                                                deţin funcţii de demnitate
activităţii în funcţia de judecător de la data                                             publică şi persoanele care
încetării ultimei demisii.                                                       deţin funcţii publice de
                                                                    rangul întîi au dreptul,
                                                                    pentru      activitatea
                                                                    desfăşurată, la un salariu
                                                                    lunar, care reprezintă unica
                                                                    formă de salarizare a lor.
(5) Judecătorul demisionat are dreptul la pensie alineatele (5), (6) şi (8) se exclud.       Ministerul Finanţelor        Se susţine.
pentru vechime în muncă sau la o indemnizaţie                            Se propune ca modificările la
lunară viageră, în condiţiile prezentei legi.                            alineatele (5), (6) şi (8) să fie
(6) Dacă judecătorul demisionat are în funcţia de                          excluse şi a fi promovate de
judecător o vechime de cel puţin 20 de ani,                             către  Ministerul   Muncii,
beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră de                           Protecţiei Sociale şi Familie
80 procente; de la 25 la 30 de ani – de 85                             concomitent cu modificările la
procente; de la 30 la 35 de ani – de 90 procente;                          Legea nr.156-XIV din 14
de la 35 la 40 de ani – de 95 procente; de la 40                          octombrie    1998   privind
de ani şi mai mult – de 100 procente faţă de                            pensiile de asigurări sociale de
salariul mediu plătit în funcţia respectivă de                           stat
judecător, ţinîndu-se cont de indexarea
salariului. Indemnizaţia lunară viageră se
recalculează ţinîndu-se cont de mărimea
salariului judecătorului în exerciţiu.
 (7) Judecătorul demisionat este în drept să
activeze în sfera justiţiei.
(8) Dacă judecătorul demisionat îndeplineşte o
altă funcţie în sfera justiţiei, i se plăteşte
indemnizaţie lunară viageră şi este salarizat
conform art.28.
(9) Judecătorul este considerat demisionat atît
timp cît respectă prevederile art.8, păstrează
cetăţenia Republicii Moldova şi nu comite fapte
care discreditează justiţia sau compromit cinstea
şi demnitatea de judecător.
                                                                                68
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                            Finanţelor
             1                             2                     3               4
(10) În cazul în care Consiliul Superior al
Magistraturii constată că judecătorul demisionat
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta
lege, sistează demisia judecătorului. Acesta
poate ataca hotărîrea de sistare în Curtea
Supremă de Justiţie într-un termen de 10 zile de
la data primirii copiei de pe hotărîre.
(11) Demisia judecătorului se sistează şi în cazul
numirii lui repetate în funcţia de judecător.
Articolul 32. Asigurarea cu pensie           3. Articolul 32 va avea următorul cuprins:        Ministerul Finanţelor      Se susţine.
(1) Judecătorul, care a atins vîrsta de 50 de ani şi  ,,Articolul 32. Asigurarea cu pensie           Se propune ca modificările la
are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani     Judecătorul beneficiază de dreptul la pensie conform   articolul 32 să fie excluse şi a
calendaristici, dintre care cel puţin 12 ani şi 6   Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat.”.  fi  promovate   de  către
luni în funcţie de judecător, are dreptul la pensie                               Ministerul Muncii, Protecţiei
pentru vechime în muncă în proporţie de 55                                   Sociale şi Familie concomitent
procente faţă de salariul lui mediu, iar pentru                                 cu modificările la Legea
fiecare an complet de muncă peste vechimea de                                  nr.156-XIV din 14 octombrie
20 de ani – de 3 procente, dar în total nu mai                                 1998 privind pensiile de
mult de 80 procente faţă de salariul lui mediu,                                 asigurări sociale de stat
ţinîndu-se cont de indexarea salariului. Pensia
judecătorului se recalculează ţinîndu-se cont de
mărimea salariului judecătorului în exerciţiu.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi judecătorilor
care au activat în instanţele internaţionale,
luîndu-se în calcul salariul mediu lunar al
judecătorului Curţii Supreme de Justiţie.
(3) Pensia pentru vechime în muncă se plăteşte
integral judecătorului în funcţie.
(4) După pensionare, judecătorul are dreptul să
se angajeze şi să primească şi pensia, şi salariul
integral.
Articolul 321. Organele care efectuează stabilirea   4. Articolele 321 şi 322 se exclud.           Ministerul Finanţelor     Se susţine.
şi plata pensiilor                                               Se propune ca modificările la
(1) Pensiile şi indemnizaţiile lunare viagere se                                articolele 321 şi 322 să fie
stabilesc şi se plătesc de organele de asigurări                                excluse şi să fie promovate
                                                                                   69
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                             Finanţelor
              1                           2                      3                4
sociale.                                                    concomitent cu modificările la
(2) Organele de asigurări sociale au dreptul de                                 Legea nr.156-XIV din 14
control asupra autenticităţii actelor ce confirmă                                octombrie   1998   privind
stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de                               pensiile de asigurări sociale de
organele abilitate.                                               stat.
Articolul 322. Sursa de finanţare
Pînă la 1 ianuarie 2010, cheltuielile
pentruachitarea pensiilor şi indemnizaţiilor
lunare viagere sînt suportate de la bugetul de
stat.
Articolul 33. Asigurarea de stat şi plăţile de 5. La articolul 33, alineatele (3) şi (4) se exclud.       Ministerul Finanţelor      Se susţine.
compensare                                                   Se propune ca modificările la
(3) În cazul decesului judecătorului în exerciţiul                               articolul 33, alineatele (3) şi
funcţiunii, familiei lui i se plăteşte o                                    (4) să fie excluse şi să fie
indemnizaţie unică în mărimea şi în condiţiile                                 promovate concomitent cu
stabilite la art.26 alin.(4).                                          modificările la Legea nr.156-
(4) În cazul decesului judecătorului în exerciţiul                               XIV din 14 octombrie 1998
funcţiunii, al judecătorului demisionat sau                                   privind pensiile de asigurări
pensionat, familiei acestuia i se plăteşte o                                  sociale de stat
indemnizaţie de deces în mărime de două salarii
medii lunare ale judecătorului în funcţia
respectivă.
Articolul III                   6. La articolul III, alineatele (2), (3) şi (4) se exclud.  Ministerul Finanţelor       Se susţine.
(2) Prevederile prezentei legi referitoare la                                  Se propune ca modificările la
indemnizaţii se extind asupra judecătorilor                                   articolul III, alineatele (2), (3)
pensionaţi sau eliberaţi după expirarea                                     şi (4) să fie excluse şi să fie
împuternicirilor, cu condiţia unei vechimi în                                  promovate concomitent cu
funcţia de judecător de cel puţin 15 ani.                                    modificările la Legea nr.156-
(3) Sub incidenţa art.26 şi art.32 cad judecătorii                               XIV din 14 octombrie 1998
pensionaţi din această funcţie, indiferent de data                               privind pensiile de asigurări
pensionării.                                                  sociale de stat.
(4) Persoanelor menţionate la alin.(3) li se
plăteşte indemnizaţie lunară viageră sau, după
caz, pensie de la bugetul de stat, luîndu-se în
considerare salariul lunar al judecătorului în
                                                                                    70
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
              1                           2                      3               4
exerciţiu în funcţia respectivă şi suplimentele
prevăzute la art.28 alin.(1). Plata se efectuează la
ultimul loc de lucru sau la instanţa de judecată în
a cărei rază teritorială locuieşte.

Legea învăţămîntului      nr.547-XIII din  21 Art. XIII– Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie  Ministerul Finanţelor     Se susţine
iulie 1995                      1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,    Se propune în tot textul legii
                           nr.62-63, art.692) cu modificările şi completările     sintagma „Ministerul Educaţiei
                           ulterioare, se modifică după cum urmează:         şi Tineretului” de substituit
                                                        prin sintagma „Ministerul
                                                        Educaţiei” în cazul respectiv.
Articolul 10. Actele de studii           1. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul
(1) Instituţiile de învăţămînt de stat şi privat, cuprins:
acreditate în modul stabilit de lege, eliberează
persoanelor care au promovat examenele de
absolvire acte de studii, în care se menţionează
nivelul şi treapta de învăţămînt absolvit,
domeniul şi gradul de calificare profesională.
(2) Persoanele care nu au promovat examenele
de absolvire primesc un certificat sau o
adeverinţă şi, la cerere, copia de pe foaia
matricolă.
(3) Actele de studii recunoscute de Ministerul
Educaţiei şi Tineretului conferă titularului
dreptul de a continua studiile în următorul nivel
de învăţămînt ori de a se încadra în funcţia
corespunzătoare calificării sale.
(4) Tipurile şi formularele actelor de studii se
aprobă de Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
Actele de studii se întocmesc în limba de stat şi
în cea de studii, iar în instituţiile de învăţămînt
mediu de specialitate şi superior - în limba de
stat, în limba de studii, în franceză sau engleză.


                                                                                  71
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                                   Finanţelor
            1                              2                        3                 4
 (5) Actele de confirmare a studiilor gimnaziale,   „(5) Actele de confirmare a studiilor gimnaziale, medii    Ministerul Finanţelor         Se susţine.
medii de cultură generală şi liceale în instituţiile  de cultură generală şi liceale în instituţiile de învăţămînt  Se   propune   de   exclus
de învăţămînt de stat se eliberează gratuit.      de stat, precum şi la absolvirea instituţiilor publice de   modificarea la alineatul (5).
Eliberarea duplicatelor acestor acte se efectuează   învăţămînt extraşcolar, se eliberează gratuit. Actele de    Ministerul Educaţiei       Se propune excluderea
contra plată, al cărei cuantum se stabileşte de    confirmare a studiilor secundar-profesionale, medii de     Se propune în prima propoziţie modificării la alineatul (5).
Guvern.                        specialitate,   superioare,   postuniversitare,   de  sintagma „învăţămînt de stat”
                            perfecţionare şi recalificare a cadrelor se eliberează     de substituit prin sintagma
                            contra plată. Eliberarea duplicatelor actelor se efectuează  „învăţămînt secundat general
                            contra plată. Cuantumul taxei de eliberare a actelor şi    de stat”.
                            duplicatelor acestora se stabileşte de Guvern.”.

Articolul 13. Organizarea învăţămîntului        2. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul
(1) Învăţămîntul în Republica Moldova poate fi     cuprins:
de stat şi privat.                   „(4) În învăţămîntul general de stat procesul de instruire
(2) Instituţiile de învăţămînt sînt persoane      se realizează în grupe sau clase, după cum urmează:
juridice.                       a) în învăţămîntul preşcolar:
(3) Învăţămîntul se poate organiza ca învăţămînt    grupa de copii cu vîrsta pînă la 3 ani se constituie din
de zi, învăţămînt cu frecvenţă redusă, învăţămînt   10-15 copii;
la distanţă, studiu individual.            grupa de copii cu vîrsta de 3-6(7) ani se constituie din
(4) În învăţămîntul preşcolar grupa este de cel    15-20 copii;
mult 10 copii - în creşă, 15 - în grădiniţă. În    b) în învăţămîntul primar şi gimnazial clasa se constituie
învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal clasa     din 20-25 de elevi;
cuprinde cel mult 20 de elevi, iar în cel secundar   c) în învăţămîntul liceal clasa se constituie din 25-30 de
profesional, mediu de specialitate şi superior     elevi, iar în localităţile din mediul rural clase se
grupa nu depăşeşte 25 de persoane.           constituie din 20-25 de elevi;
(5) Sistemul de învăţămînt are un caracter       d) în învăţămîntul extraşcolar grupa se constituie din 15-   Ministerul Cultuirii         Nu se susţine.
deschis, asigurându-se posibilitatea trecerii de la  20 de elevi.                          Se propune ca litera d) să fie    Propunerea     contravine
un tip la altul, în condiţiile stabilite de      e) în învăţămîntul secundar–profesional grupa se        expusă în următoarea redacţie:    măsurilor prevăzute în
regulamentul respectiv, adoptat de Ministerul     constituie din 25–30 elevi”.                  „d) în învăţămîntul extraşcolar    Programul de stabilizare şi
Educaţiei şi Tineretului.                                               grupa se constituie din 10-15     relansare economică a
                                                           elevi,   pentru   instituţiile  Republicii Moldova pe anii
                                                           municipale şi 8-12 pentru       2009-2011, potrivit cărora
                                                           instituţiile amplasate în spaţiile  urmează a fi sporit numărul
                                                           rurale;”.               de elevi în clasă şi micşorat
                                                           Drept argument este situaţia     numărul de clase în
                                                                                          72
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                                 Finanţelor
            1                              2                        3                 4
                                                         demografică din spaţiul rural, învăţămîntul public.
                                                         migrarea populaţiei de la sate
                                                         la oraşe şi în străinătate.
Articolul   45.  Competenţele  autorităţilor  3. La articolul 45 litera c), textul „repartizarea de spaţiu Ministerul Justiţiei        Se propune redacţie nouă a
administraţiei publice locale            locativ,” se exclude.                    Atragem    atenţia   asupra literei c):
Autorităţile administraţiei publice locale au în                                 necesităţii corelării normelor „c) pot asigura protecţia
domeniul    învăţămîntului,  în  principal,                                din proiect, vîzînd excluderea socială a cadrelor didactice
următoarele competenţe:                                              dreptului la spaţiu locativ din        instituţiile    de
c) asigură protecţia socială a cadrelor didactice                                 pentru unele categorii de învăţămînt (repartizarea de
din instituţiile de învăţămînt (repartizarea de                                  persoane, cu proiectul de lege spaţiu locativ, acordarea de
spaţiu locativ, acordarea de facilităţi, conform                                 pentru modificarea unor acte facilităţi,          conform
legislaţiei în vigoare, etc.);                                          legislative,   vis-a-vis   de legislaţiei în vigoare, etc.);”
                                                         subiectul dat, adoptat de către
                                                         Parlament în prima lectură.
                                                         Ministerul Culturii        Nu se susţine din lipsa
                                                         Se propune ca litera c) să fie mijloacelor        financiare
                                                         expusă în următoarea redacţie: pentru acest scop.
                                                         „c) repartizarea de spaţiu În contextul Legii nr. 436-
                                                         locativ în condiţii de ipotecă la XVI din 28 decembrie 2006
                                                         preţuri stabilite pentru sfera privind        administraţia
                                                         socială;”.             publică locală, autorităţilor
                                                                           publice locale nu pot fi
                                                                           impuse competenţe fără ca
                                                                           colectivităţile locale să fie
                                                                           asigurate cu mijloacele
                                                                           financiare       necesare.
                                                                           Reieşind din aceasta, se
                                                                           propune în litera c) în
                                                                           varianta    actuală,    de
                                                                           substituit cuvîntul „asigură”
                                                                           prin sintagma „pot asigura”
                                                                            pentru a păstra dreptul
                                                                            autorităţilor publice locale de a
                                                                            acorda aceste facilităţi în cazul
                                                                            dispunerii de suport financiar
                                                                            propriu.
                                                                                         73
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                              Finanţelor
            1                               2                   3                  4
                                                      Confederaţia Naţională a Se propune redacţie nouă a
                                                      Sindicatelor din Moldova       literei c).
                                                      Nu se susţine, deoarece
                                                      conform art. 54 din Constituţie
                                                      nu pot fi aprobate legi care ar
                                                      suprima sau ar diminua
                                                      drepturile    şi   libertăţile
                                                      fundamentale ale omului şi
                                                      cetăţeanului, aceste modificări
                                                      înrăutăţind cadrul legal vizînd
                                                      asigurarea protecţiei sociale a
                                                      cadrelor didactice, care se află
                                                      într-o situaţie dificilă.
Articolul 55. Drepturile cadrelor didactice       4. La articolul 55 litera d), textul „de asigurare Confederaţia Naţională a Se susţine, prin excluderea
Cadrele didactice au dreptul:              preferenţială cu spaţiu locativ,” se exclude.   Sindicatelor din Moldova       punctului 4.
d) să beneficieze de asigurare preferenţială cu                              Nu    se   susţine    din
spaţiu locativ, de concedii de odihnă prelungite,                             considerentele    expuse    la
de asistenţă medicală gratuită, de reduceri la                               punctul 3.
plata pentru serviciile comunale, conform
legislaţiei în vigoare, iar în localităţile rurale - şi
de alte facilităţi prevăzute specialiştilor din
gospodăria agricolă;
Articolul 61. Finanţarea sistemului de învăţămînt 5. Articolul 61:
(1) Învăţămîntul se finanţează în mod prioritar.
Sursa principală de finanţare a sistemului de
învăţămînt de stat o constituie mijloacele
bugetare.
(2) Statul garantează alocarea anuală de mijloace alineatul (2) se exclude;                Ministerul Educaţiei         Se propune alineatul (2) de
bugetare pentru învăţămînt în proporţie de cel                               Nu se susţine, deoarece expus           în  următoarea
puţin 7 % din produsul intern brut, inclusiv                                finanţele alocate în proporţie redacţie:
mijloacele valutare, şi asigură protecţia                                 de mai puţin de 7% nu vor „(2)          Statul   asigură
articolelor de cheltuieli de la buget.                                   asigura viabilitatea sistemului finanţarea învăţămîntului în
                                                      educaţional.             volumul      mijloacelor
                                                                        prevăzute anual în Legea
                                                                        bugetului de stat”.
                                                                                    74
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                             Finanţelor
            1                              2                    3                4
                                                        Confederaţia Naţională    a Propunerea nu are drept
                                                        Sindicatelor din Moldova    scop reducerea cheltuielilor
                                                        Nu se susţine.         pentru   educaţie,   dar
                                                                       urmăreşte   tendinţa  de
                                                                       excludere    din   acte
                                                                       legislative a prevederilor ce
                                                                       ţin de stabilirea în legi
                                                                       speciale a volumelor de
                                                                       cheltuieli pentru diferite
                                                                       domenii.
(3) Normativele de finanţare a instituţiilor de    alineatul (3) se exclude;                Confederaţia Naţională    a Nu se susţine.
învăţămînt se indexează în corespundere cu rata                                Sindicatelor din Moldova    Legea nr. 847-XII din 24 mai
inflaţiei.                                                   Nu se susţine.         1996 privind sistemul bugetar
                                                                        şi procesul bugetar stabileşte
                                                                        principiile   generale  de
                                                                        planificare a bugetului.
(4) Instituţiile din sistemul învăţămîntului de stat
pot beneficia şi de alte surse legate de finanţare,
cum ar fi:
 a) mijloacele provenite din pregătirea,
perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, din
lucrările de cercetare ştiinţifică realizate pe bază
de contract;
 b) veniturile provenite din comercializarea
articolelor confecţionate în procesul de
învăţămînt (în gospodării didactice, ateliere
experimentale etc.), precum şi din arendarea
localurilor, construcţiilor, echipamentelor;
c) donaţiile şi veniturile provenite din
colaborarea (cooperarea) internaţională, precum
şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice.
                            alineatul (4) la final se completează cu litera d) cu
                            următorul cuprins:
                            „d) venituri din plata pentru chirie în căminele
                            instituţiilor de învăţămînt.”;

                                                                                   75
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul    Propuneri de modificare şi completare               Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                     2                              3               4
(9) Mijloacele valutare de asemenea sînt alineatul (9) se exclude;                       Confederaţia Naţională    a Nu se susţine.
intangibile şi se cheltuiesc pentru consolidarea                                Sindicatelor din Moldova    Legea nr. 847-XII din 24
bazei tehnico-materiale a instituţiei de                                    Nu se susţine.         mai 1996 privind sistemul
învăţămînt şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor                                                 bugetar şi procesul bugetar
sociale ale cadrelor didactice.                                                         stabileşte    principiile
                                                                        generale de planificare şi
                                                                        executare a bugetului.
 (10) Instituţia de învăţămînt ordonează în mod     alineatul (10) va avea următorul cuprins:
independent mijloacele financiare alocate şi       „(10) Instituţia de învăţămînt gestionează în modul
disponibile, gestionează balanţă independentă şi    stabilit mijloacele financiare alocate şi disponibile, are
la bancă are deschise conturi de decontare şi alte   balanţă independentă şi conturi trezoreriale în Trezoreria
conturi, inclusiv valutare.               de Stat. ”;
(11) Mijloacele financiare neutilizate către      alineatul (11) se exclude.                 Confederaţia Naţională   a Nu se susţine.
sfîrşitul anului nu sînt retrase şi nu pot fi incluse                               Sindicatelor din Moldova   Legea nr. 847-XII din 24
de către fondator în cota de finanţare pe anul                                   Nu se susţine.        mai 1996 privind sistemul
următor.                                                                    bugetar şi procesul bugetar
                                                                        stabileşte    principiile
                                                                        generale de planificare şi
                                                                        executare a bugetului.

Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu Art. XIV- La articolul 39, alineatele (1) şi (3) din Legea
privire la Banca Naţională a Moldovei         nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca
                           Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii
Articolul 39. Depozite şi operaţiuni de casă     Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările
(1) Banca Naţională acceptă depozite de la ulterioare, sintagma „Trezoreria statului” se substituie
Trezoreria statului şi de la alte organe ale statului prin sintagma „Ministerul Finanţelor – Trezoreria de
în baza unui demers al Guvernului. În calitate de Stat” după caz.
depozitar Banca Naţională primeşte şi eliberează
bani, ţine evidenţa conturilor şi oferă orice alte
servicii financiare. Banca Naţională efectuează
plăţi în limita soldului în conturile respective.
(3) Impozitele, taxele şi alte plăţi obligatorii,
care s-au vărsat de la contribuabili în conturile
bugetului de stat şi în fondurile speciale din
băncile care îi deservesc, se transferă în contul
                                                                                   76
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                         Finanţelor
              1                          2                     3              4
unic al Trezoreriei statului în Banca Naţională
sau în conturile respective ale bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale nu mai tîrziu
de sfîrşitul zilei ce urmează după ziua în care ele
s-au vărsat. Pentru fiecare zi de întîrziere băncile
plătesc amendă în mărime de 5% din sumele
transferate cu întîrziere.

Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 Art. XV- La articolul 2 alineatul (4) din Legea fondului
februarie 1996                    rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul
                           Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.147),
Articolul 2. Sursele de constituire a fondului    cu modificările ulterioare, sintagma „Trezoreriei
(1) Sursele de constituire a fondului sînt:      Centrale” se substituie prin sintagma „Trezoreriei de
a) defalcările de la accizele la benzină şi la Stat”.
motorină;
b) taxele rutiere percepute conform legislaţiei
fiscale;
c) mijloacele de la eliberarea autorizaţiilor
pentru transporturi rutiere internaţionale,
carnetelor (carnete de drum la autorizaţii
multilaterale CEMT) şi taxele pentru transporturi
rutiere internaţionale (taxe adecvate), achitate de
persoane fizice şi juridice;
d) amenzile aplicate pentru nerespectarea
regulilor transportului de călători, deteriorarea
drumurilor, construcţiilor si utilajelor rutiere, a
plantaţiilor aferente drumurilor;
e) taxa pentru gazul lichefiat importat;
f) taxa pentru comercializarea gazelor naturale
destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru
unităţile de transport auto.
(2) În fond pot fi vărsate mijloacele obţinute din
împrumuturile cu destinaţie specială şi din
loterii, precum şi mijloace de la bugetul de stat
(conform hotărîrii Parlamentului) şi de la
                                                                                77
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
            1                            2                        3               4
bugetele   unităţilor  administrativ-teritoriale
(conform deciziei autorităţilor administraţiei
publice locale).
(4) Mijloacele prevăzute în alin.(1) şi alin.(2) se
acumulează la contul fondului Trezoreriei
Centrale. Finanţarea cheltuielilor fondului se
efectuează conform prevederilor programelor
anuale ale lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a
drumurilor publice, aprobate de Guvern, în
limitele concrete pe obiective şi categorii de
lucrări.

Legea nr.749-XIII din 23 februarie 1996 cu Art. XVI– La articolul 32 , alineatul (3) din Legea           Ministerul Justiţiei        Se susţine, prin excluderea
privire la comerţul interior             nr.749–XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerţul   Atragem    atenţia   asupra articolului XVI.
                           interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,   necesităţii corelării normelor
                           nr.31, art.318), cu modificările ulterioare, textul „spaţiu  din proiect, vîzînd excluderea
Articolul 32. Serviciile prestate de întreprinderile locativ,” se exclud.                     dreptului la spaţiu locativ
de alimentaţie publică unităţilor de producţie,                                  pentru unele categorii de
instituţiilor de învăţămînt şi altor instituţii                                  persoane, cu proiectul de lege
 (3) Unităţile de producţie şi instituţiile pot să                                 pentru modificarea unor acte
prevadă în contracte dreptul lucrătorilor din                                   legislative,   vis-a-vis   de
întreprinderile de alimentaţie publică, ce le                                   subiectul dat, adoptat de către
deservesc, la spaţiu locativ, locuri în cămine şi în                                Parlament în prima lectură.
instituţii preşcolare, la asistenţă medicală în                                  Confederaţia Naţională a
instituţiile din cadrul lor, la bilete de odihnă şi                                Sindicatelor din Moldova
tratament în sanatorii şi în case de odihnă,                                    Nu se susţine, deoarece
egalîndu-i astfel în drepturi cu lucrătorii proprii.                                contravine   art.  54   din
                                                          Constituţie care prevede că nu
                                                          pot fi aprobate legi care ar
                                                          suprima sau ar diminua
                                                          drepturile   şi   libertăţile
                                                          fundamentale ale omului şi
                                                          cetăţeanului.


                                                                                      78
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                        Finanţelor
             1                        2                        3              4
Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind Art. XVII- Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind
sistemul bugetar şi procesul bugetar      sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicat în
                        Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţia
                        specială), cu modificările ulterioare, se modifică după
                        cum urmează:
Articolul 1. Noţiuni principale        1. Articolul 1:
Notă explicativă – materiale adiţionale despre noţiunea „Notă explicativă” se substituie prin noţiunea
strategiile şi obiectivele Guvernului.     „Notă informativă”;

Trezoreria de Stat – unitate structurală a     noţiunea „Trezoreria de Stat” se substituie prin noţiunea
Ministerului Finanţelor, care exercită executarea  „Sistemul trezorerial a Ministerului Finanţelor” cu
de casă a bugetului de stat şi a bugetelor     următorul cuprins:
unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului   „Sistemul trezorerial a Ministerului Finanţelor – sistem
asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor    unitar de organizare şi funcţionare la nivel central şi
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.   local, format din Trezoreria de Stat şi trezoreriile
Regulamentul Trezoreriei de Stat se aprobă de    teritoriale ale Ministerului Finanţelor, prin care se
Guvern.                       efectuează executarea de casă a bugetelor de toate
                          nivelurile şi monotirizarea acestora.”;

                         după noţiunea „Cont trezorerial” se introduce noţiunea
                         „Cont Unic Trezorerial (CUT)” cu următorul cuprins:
                         „Cont Unic Trezorerial (CUT) – cont de decontare al
                         Ministerului Finanţelor, deschis în sistemul de evidenţă
                         contabilă a Băncii Naţionale a Moldovei, mijloacele
                         căruia pot fi într-un cont bancar sau mai multe, tratate ca
                         un tot întreg şi destinate gestionării mijloacelor
                         bugetului public naţional.”;
Bună administrare – mod de a conduce instituţia la noţiunea „Bună administrare” denumirea va avea
publică prin care executorul de buget asigură, următorul cuprins:
prin politici şi proceduri adecvate, îndeplinirea „Bună guvernare”;
obiectivelor în baza respectării principiilor de
transparenţă şi răspundere, eficienţă şi
eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi
integritate.

                                                                               79
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
             1                            2                     3              4
Managementul riscurilor – proces de depistare,    noţiunea „Managementul riscurilor” va avea următorul
evaluare, gestiune şi control al evenimentelor şi  cuprins:
situaţiilor posibile care ar afecta realizarea    „Managementul riscurilor - proces sistematic de
obiectivelor instituţiei.              identificare, evaluare, gestionare, monitorizare şi control
                           a riscurilor, organizat şi efectuat în scopul asigurării
                           rezonabile privind atingerea obiectivelor instituţiei.”.
                           2. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu Ministerul Finanţelor         Se susţine.
                           următorul cuprins:                     Se   propune  excluderea
                           „Articolul 111. Numerarul circulant de casă         punctului 2.
                           (1) Anual în bugetele de toate nivelele se aprobă
                           numerarul circulant de casă, mărimea căruia se stabileşte
                           prin legea bugetară anuală sau prin altă lege relevantă.
                           (2) Numerarul circulant de casă se acumulează la contul
                           bugetului respectiv şi se utilizează din acest cont.
                           (3) Numerarul circulant de casă poate fi utilizat pe
                           parcursul anului la acoperirea decalajului temporar de
                           casă provenit din încasările neuniforme de venituri şi
                           necesităţile de efectuare a cheltuielilor pe parcursul
                           anului bugetar cu restabilirea lui integrală la finele
                           anului.
Articolul 13. Administrarea fiscală, revizia 3. Articolul 13:
financiară şi auditul public extern.         la dinumirea articolului cuvintele „revizia financiară” se
(1) Administrarea fiscală se efectuează de către substituie prin cuvintele „controlul financiar”;
organele publice abilitate cu astfel de atribuţii,
conform legislaţiei.
 (2) Autorităţile publice abilitate, inclusiv alineatul (2) va avea următorul cuprins:              Ministerul    Afacerilor  Nu se susţine.
Ministerul Finanţelor, pot solicita efectuarea de „(2) Controlul asupra activităţii economico-financiare, Interne               Propunerea în cauză se
către organele de control financiar ale integrităţii mijloacelor şi resurselor materiale, Se propune de după sintagma             focusează asupra controlul
Ministerului Finanţelor, precum şi de către alte autenticităţii evidenţei contabile şi a rapoartelor „Ministerul Finanţelor” de        financiar public intern.
organe de control abilitate, a reviziilor financiare instituţiilor bugetare, precum şi ale întreprinderilor şi completat cu textul „şi     Actualmente în sectorul
inopinate privind gestionarea mijloacelor organizaţiilor care utilizează mijloace publice indiferent serviciile interne abilitate a      public se implementează
financiare şi a bunurilor publice în instituţii de forma de proprietate şi genul de activitate, îl exercită autorităţilor publice centrale”.  controlul financiar public
publice, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de Serviciul control financiar şi revizie pe lîngă Ministerul                intern şi ulterior autorităţile
forma de proprietate şi genul de activitate.     Finanţelor.”.                                       publice centrale vor crea
(3) Auditul public extern privind modul de                                                   unităţi de audit intern.
                                                                                    80
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
            1                          2                       3                4
administrare a mijloacelor financiare şi a                                                  Funcţia de bază ale acestor
bunurilor publice se efectuează de către Curtea                                                unităţi constă în evaluarea
de Conturi conform legislaţiei.                                                        sistemului de management
                                                                       financiar şi control.
                         4. După Titlul I se introduce Titlul I1 cu următorul Ministerul Justiţiei          Această abordare nu poate
                         cuprins:                          Se propune de completat cu   fi formulată ca principiu
                                       „Titlul I1
                                                       norme care ar exclude      bugetar.      Utilizarea
                                  PRINCIPII BUGETARE             cheltuielile inutile. Astfel,  cheltuielilor publice se
                                                       recomandăm formularea unui   stabileşte şi se apreciază
                         Articolul 131. Principiul anualităţii            principiu   potrivit  căruiasub aspectul priorităţilor
                         (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sînt aprobate prin normele vor fi interpretate şi  programului de guvernare.
                         lege pe o perioadă de un an bugetar;            aplicate în sensul diminuării
                         (2) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cheltuielilor bugetare.
                         cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin
                         exerciţiului corespunzător de executare a bugetului
                         respectiv.
                         Articolul 132. Principiul unităţii monetare
                         Toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă
                         naţională.
                         Articolul 133. Principiul universalităţii
                         (1) Veniturile bugetare sînt destinate finanţării tuturor
                         cheltuielilor incluse în buget, fără careva relaţii între
                         anumite tipuri de venituri şi cheltuieli. Acestea se includ
                         în buget în totalitate, în sume brute.
                         (2) Excepţie constituie veniturile din mijloace speciale,
                         fonduri speciale, granturi şi alte donaţii, care se
                         direcţionează la programele de cheltuieli incluse în buget
                         în sumă totală.
                         Articolul 134. Principiul unităţii             Ministerul Finanţelor      Se susţine.
                         (1) Veniturile şi cheltuielile fiecărui element al Se propune:
                         sistemului bugetar se consolidează în bugetul public 1. de introdus alineatul (1) cu
                         naţional.                          următorul cuprins:
                                                       „(1) Toate veniturile şi toate
                                                       cheltuielile statului se include
                                                       în buget”;
                                                                                   81
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
        sau completare                                                              Finanţelor
            1                             2                      3               4
                          (2) Toate veniturile şi cheltuielile din mijloace speciale, 2. alineatele (1) şi (2) devin
                          fonduri speciale, granturi şi alte donaţii se includ în alineatele (2) şi (3).
                          bugetele respective, urmînd regulile şi principiile acestor
                          bugete.
                          Articolul 135. Principiul specializării
                          Veniturile şi cheltuielile bugetare se aprobă şi se înscriu
                          grupate conform clasificaţiei bugetare.
                          Articolul 136. Principiul transparenţei
                          Procesul bugetar este deschis şi transparent, acesta
                          realizîndu-se prin:
                          a) dezbaterea publică a proiectelor de buget;
                          b) dezbaterea publică a rapoartelor de executare a
                          bugetelor;
                          c) publicarea actelor normative de aprobare a bugetelor
                          şi rapoartelor de executare a acestora;
                          d) mijloacele de informare în masă, prin difuzarea
                          informaţiilor asupra conţinutului bugetului, cu excepţia
                          informaţiilor şi documentelor care, conform actelor
                          normative, nu pot fi publicate.”.

Articolul 15. Procedura de elaborare a bugetului  5. La articolul 15 alineatul (2), cuvîntul „explicativă” se
de stat                       substituie prin cuvîntul „informativă”.
(2) În termenul stabilit de Guvern, Ministerul
Finanţelor prezintă Guvernului
proiectul legii bugetare pentru anul bugetar
viitor, care include anexele şi nota explicativă.
Articolul 17. Elaborarea estimărilor preliminare  6. Articolul 17:
de venituri şi cheltuieli de către Ministerul
Finanţelor
(1) Datele economice de bază, necesare pentru    alineatul (1):
elaborarea proiectului bugetului de stat, se     partea introductivă va avea următorul cuprins:
prezintă Ministerului Finanţelor în termenul    „(1) Datele economice de bază, necesare pentru
stabilit de Guvern şi includ în special:      elaborarea proiectului bugetului de stat şi estimărilor pe
                          încă cel puţin doi ani următori, se prezintă Ministerului
                          Finanţelor în termenul stabilit de Guvern şi includ în special:”;
                                                                                   82
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                           2                       3              4
a) prognoza indicatorilor macroeconomici şi      la litera a) sintagma „Ministerul Economiei şi
sociali pe anul bugetar viitor, care este       Comerţului” se substituie prin sintagma „Ministerul
determinată, elaborată şi prezentată de        Economiei”;
Ministerul Economiei şi Comerţului;
b) prognoza indicatorilor şi cerinţelor bugetului   la litera b) sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale,
asigurărilor sociale de stat, care este determinată,  Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma
elaborată şi prezentată de Ministerul Protecţiei    „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
Sociale, Familiei şi Copilului;
c) prognoza indicatorilor fondurilor asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală, determinată,
elaborată şi prezentată de Ministerul Sănătăţii.
Articolul 18. Cadrul bugetar pe termen mediu     7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
În temeiul estimărilor Ministerului Finanţelor,    „Articolul 18. Cadrul bugetar pe termen mediu
efectuate în baza prevederilor art.17, Guvernul,   (1) În temeiul estimărilor Ministerului Finanţelor,
în fiecare an, pînă la data de 1 mai, stabileşte   efectuate în baza prevederilor art.17, Guvernul, în
obiectivele politicii bugetar-fiscale pe anul     fiecare an, aprobă în termeni proximi, prognoza Cadrului
bugetar imediat următor şi pe încă cel puţin 2 ani  bugetar pe termen mediu, care include obiectivele
ulteriori, precum şi cadrul de resurse şi de     politicii bugetar-fiscale pe anul bugetar imediat următor
cheltuieli publice pe anii respectivi, inclusiv    şi pe încă cel puţin doi ani ulteriori, precum şi cadrul de
limitele de cheltuieli pe autorităţi ale       venituri şi cheltuieli bugetare pe anii respectivi, inclusiv
administraţiei publice centrale.           limitele de cheltuieli pe autorităţi ale administraţiei
                           publice centrale.
                           (2) Cadrul bugetar pe termen mediu se actualizează
                           concomitent cu elaborarea proiectului bugetului de stat
                           şi se include în materialele la proiectul legii bugetare
                           anuale ca parte a notei informative.”.
Articolul 24. Prezentarea proiectului      legii 8. Articolul 24:
bugetare anuale Guvernului
(1) În definitivarea procedeelor expuse în art.16- la alineatul (1), textul „, care cuprinde anexele, şi îl
21, Ministerul Finanţelor elaborează proiectul prezintă Guvernului împreună cu nota explicativă” se
legii bugetare anuale, care cuprinde anexele, şi îl substituie prin textul „şi îl prezintă Guvernului”;
prezintă Guvernului împreună cu nota
explicativă.


                                                                                  83
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
             1                             2                        3               4
(2) Anexele proiectului legii bugetare anuale     alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:       Ministerul Finanţelor       Se susţine.
includ:                        „(2) Proiectul legii bugetare anuale are următoarele      Se propune alineatul (2) de
a) veniturile şi cheltuielile estimate pentru anul  anexe:                             expus în următoarea redacţie:
bugetar viitor;                    a) sinteza bugetului de stat;                 „(2) Proiectul legii bugetare
b) datele adiţionale, prevăzute de legea bugetară   b) sinteza veniturilor bugetului de stat;           anuale are următoarele anexe:
anuală.                        c) sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupuri     a) sinteza bugetului de stat;
                           funcţionale;                          b) limitele de cheltuieli pe
                           d) limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de  autorităţi publice finanţate de
                           la bugetul de stat;                      la bugetul de stat;
                           e) cheltuielile bugetelor instanţelor judecătoreşti;      c) alte anexe relevant.”.
                           f) alte anexe relevant.

(3) Nota explicativă la proiectul legii bugetare   (3) Anexele la proiectul legii bugetare anuale include
anuale include prognozele prevăzute la art.17     indicatorii propuşi spre aprobare pentru anul bugetar
alin.(1) şi estimările bugetului public naţional   respectiv şi prognozele pe cel puţin doi ani următori.”.
bazate pe:
a) strategiile de dezvoltare socială şi economică;
b) strategiile politicii bugetar-fiscale;
c) strategiile datoriei de stat;
d) strategiile de sprijin financiar;
e) strategiile relaţiilor bugetului de stat cu
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
Articolul 25. Aprobarea proiectului legii       9. La articolul 25 alineatele (1), (2) şi (3), cuvîntul
bugetare anuale de către Guvern            „explicativă” se substituie prin cuvîntul „informativă”
(1) Guvernul examinează proiectul legii bugetare   după caz.
anuale şi nota explicativă. La solicitarea
Guvernului, Ministerul Finanţelor prezintă
informaţii sau explicaţii adiţionale referitoare la
proiectul legii bugetare anuale şi la nota
explicativă.
(2) Guvernul stabileşte procedura de apelare de
către autorităţile publice a proiectului legii
bugetare anuale şi a notei explicative.


                                                                                      84
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
              1                            2                      3              4
(3) Guvernul decide includerea amendamentelor
la proiectul legii bugetare anuale şi la nota
explicativă    şi   controlează    operarea
amendamentelor respective de către Ministerul
Finanţelor.
Articolul 26. Prezentarea proiectului legii      10. La articolul 26 alineatul (2), cuvîntul „explicativă” se
bugetare anuale Parlamentului             substituie prin cuvîntul „informativă”.
(2) Proiectul legii bugetare anuale include
anexele şi este însoţit de nota explicativă,
specificate la art.24.
Articolul 28. Examinarea proiectului legii       11. La articolul 28 alineatul (2), cuvîntul „explicativă” se
bugetare anuale în Parlament              substituie prin cuvîntul „informativă”.
 (2) În fiecare lectură Parlamentul examinează
proiectul legii bugetare anuale şi nota explicativă
conform prevederilor art.29-31.
Articolul 34. Executarea bugetului           12. La articolul 34 alineatul (1), sintagma „Trezoreria de
(1) Executarea bugetului de stat se efectuează de   Stat” se substituie prin sintagma „Sistemul trezorerial”.
Ministerul Finanţelor prin Trezoreria de Stat prin
mijloace băneşti (metoda de casă).
Articolul 36. Efectuarea cheltuielilor         13. Articolul 36:
(5) Se interzice dezafectarea incontestabilă a     alineatul (5) la final se completează cu sintagma „şi
resurselor financiare din conturile bancare ale    trezoreriilor teritoriale.”;
Trezoreriei de Stat.
(6) Documentele executorii privind dezafectarea    la alineatele (6) şi (7), sintagma „unităţile Trezoreriei de
incontestabilă a mijloacelor băneşti direct de la   Stat” se substituie prin sintagma „trezoreriile teritoriale
bugetul de stat se prezintă de către organul de    ale Ministerului Finanţelor”.
executare spre executare Ministerului Finanţelor,
care este autorizat să achite sumele adjudecate
conform acestor documente din contul
mijloacelor bugetului de stat, indiferent dacă sînt
sau nu aprobate alocaţii în acest scop, iar cele
privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor
băneşti ale instituţiilor finanţate de la bugetul de
stat se prezintă de către organul de executare
spre executare autorităţilor administraţiei
                                                                                  85
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                         obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                Finanţelor
             1                      2                3              4
publice centrale, care, împreună cu instituţiile
publice din subordine, sînt responsabile de
prezentarea la unităţile Trezoreriei de Stat a
documentelor de plată pentru achitarea sumelor
adjudecate din contul mijloacelor proprii. În
cazul neexecutării documentului executoriu în
termen de cel mult 6 luni de la data înaintării
propunerii de executare benevolă, organul de
executare încasează incontestabil din contul
debitorului suma adjudecată.
(7) Documentele executorii privind dezafectarea
incontestabilă a mijloacelor băneşti direct de la
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se
prezintă de către organul de executare spre
executare autorităţilor executive locale, iar cele
privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor
băneşti ale instituţiilor finanţate de la bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale se prezintă de
către organul de executare spre executare
autorităţilor executive locale, care, împreună cu
instituţiile publice din subordine, sînt
responsabile de prezentarea la unităţile
Trezoreriei de Stat a documentelor de plată
pentru achitarea sumei adjudecate din contul
mijloacelor proprii. În cazul neexecutării
documentului executoriu în termen de cel mult 6
luni de la data înaintării propunerii de executare
benevolă, organul de executare încasează
incontestabil din contul debitorului suma
adjudecată.
                                                                      86
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                              2                     3              4
Articolul 40. Blocarea cheltuielilor          14. Articolul 40:
(1) Dacă în procesul executării bugetului de stat   alineatul (1) se completează la final cu următorul text: „ ,
sporeşte nivelul deficitului, Ministerul Finanţelor  cu excepţia celor scutite de blocare prin legea bugetară
poate bloca cheltuieli în cuantum suficient      anuală, informînd despre aceasta executorii primari de
pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat    buget”;
prin legea bugetară anuală.
(2) Blocarea cheltuielilor se efectuează prin     alineatele (2), (3) şi (4) se exclud.
reduceri proporţionale lunare ale tuturor
cheltuielilor, cu excepţia celor de la articolele
sau capitolele scutite de blocare prin legea
bugetară anuală.
(3) Ca excepţie de la prevederile alin.(2),
Ministerul Finanţelor poate propune Guvernului,
iar Guvernul Parlamentului, blocări care nu sînt
reduceri lunare ale tuturor cheltuielilor. Dacă
Parlamentul aprobă propunerea Guvernului sau
nu întreprinde nici o acţiune în decurs de 15 zile
lucrătoare de la prezentare, blocarea propusă
produce efect.
 (4) În funcţie de evoluţia încasării veniturilor în
bugetul de stat, Ministerul Finanţelor poate
modifica, cu 5 zile pînă la sfîrşitul lunii curente,
estimările de cheltuieli pentru perioada
gestionară ulterioară, punînd la curent
autorităţile publice respective.
Articolul 41. Rectificarea bugetului de stat      15. La articolul 41 litera d), cuvîntul „explicativă” se
d) estimări şi descrieri revizuite, dacă acestea    substituie prin cuvîntul „informativă”.
există, la anexele şi nota explicativă prevăzute în
art.24.
Articolul 46. Bugetul asigurărilor sociale de stat   16. La articolul 46 alineatul (3), sintagma „Trezoreria de
(3) Executarea de casă a bugetului asigurărilor    Stat” se substituie prin sintagma „Contul Unic
sociale de stat se efectuează prin Trezoreria de    Trezorerial (CUT)”.
Stat.


                                                                                  87
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                            2                       3              4
        1
Articolul 47 . Raportul privind executarea      17. La articolul 47 alineatul (2), cuvîntul „aprobarea” se
                                     1

bugetului asigurărilor sociale de stat        substituie prin cuvîntul „coordonarea”, iar sintagma se
(1) Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă   substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei
Ministerului Finanţelor, lunar şi trimestrial, în   Sociale şi Familiei”
volumul şi în termenele stabilite de către acesta,
rapoarte   privind   executarea   bugetului
asigurărilor sociale de stat, care urmează a fi
utilizate la întocmirea rapoartelor privind
executarea bugetului public naţional.
 (2) Casa Naţională de Asigurări Sociale
întocmeşte raportul anual privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după
aprobarea acestuia de către Ministerul Protecţiei
Sociale, Familiei şi Copilului şi Ministerul
Finanţelor, îl prezintă, pînă la data de 1 mai a
anului următor celui de gestiune, Guvernului
spre examinare şi aprobare. Guvernul aprobă
raportul şi îl prezintă Parlamentului pînă la data
de 1 iunie.
Articolul 48. Fondurile asigurărilor obligatorii de  18. Articolul 48:
asistenţă medicală
(2) Elaborarea proiectului fondurilor asigurărilor  alineatul (2) se completează la final cu textul „în
obligatorii de asistenţă      medicală  este  conformitate cu prevederile capitolului 1 al titlului II”;
responsabilitate a Guvernului şi se efectuează de
către Ministerul Sănătăţii de comun acord cu
Ministerul Finanţelor.
(5) Executarea de casă a fondurilor asigurărilor   alineatul (5), sintagma „Trezoreria de Stat” se substituie
obligatorii de asistenţă medicală se efectuează    prin sintagma „Contul Unic Trezorerial (CUT)”.
prin Trezoreria de Stat.
Articolul 561. Controlul financiar public intern   19. La articolul 561 alineatul (2) literele a) şi b) vor avea
(1) Controlul financiar public intern reprezintă   următorul cuprins:
un sistem general consolidat, implementat de
Guvern şi instituţiile publice subordonate, ce
cuprinde totalitatea procedurilor de management
şi control în sectorul public orientate spre
                                                                                  88
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                         Finanţelor
              1                           2                     3              4
gestionarea bunurilor şi fondurilor publice în
mod economic, efectiv şi eficace, întru realizarea
adecvată şi oportună a obiectivelor şi sarcinilor
sale.
(2) Controlul financiar public intern este bazat
pe:
a) răspunderea executorilor de buget pentru      „a) management financiar şi control;
 asigurarea bunei administrări;            b) audit intern;”.
b) exercitarea auditului intern funcţional
independent;
c) coordonarea şi armonizarea centralizată în
domeniu.
Articolul 562. Răspunderea executorilor de buget   20. Articolul 562:
pentru asigurarea bunei administrări a        denumirea articolului va avea următorul cuprins:
instituţiilor publice                 „Managementul financiar şi controlul”;
(1) Executorii de buget poartă răspundere pentru
asigurarea bunei administrări prin implementarea   la alineatul (1) cuvintele „bunei administrări” se
adecvată a sistemului de management financiar     substituie prin cuvintele „bunei guvernări”;
şi control în instituţiile publice. Managementul
financiar şi controlul cuprind în sistem procesele
instituţiei, inclusiv procesele de planificare,
executare, management al riscurilor, control,
monitorizare şi raportare.
(4) Sistemul de management financiar şi control    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
se organizează şi se actualizează continuu pentru   „ (4) Executorul de buget organizează sistemul de
a asigura în instituţiile publice:          management financiar şi control cu scopul obţinerii unei
a) funcţionarea efectivă şi eficace;         asigurări rezonabile, precum că obiectivele entităţii vor
b) conformitatea activităţilor şi procedurilor cu   fi atinse prin:
actele normative, planurile şi politicile aprobate;  a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor;  b) conformitatea cu legislaţia şi regulamentele
d) autenticitatea şi integritatea informaţiilor.   aplicabile;
                           c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor;
                           d) siguranţa şi integritatea informaţiei. ”;


                                                                                89
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                             Finanţelor
              1                             2                      3              4
(5) Modul de organizare a managementului         la alineatul (5) cuvintele „bunei administrări” se
financiar şi controlului pentru asigurarea bunei     substituie prin cuvintele „bunei guvernări”.
administrări în instituţiile publice este supus
auditului intern şi auditului extern.
Articolul 563. Auditul intern              21. Articolul 563:
(1) Auditul intern este o activitate independentă    la alineatul (1), textul „proceselor de administrare,
şi obiectivă, efectuată în baza evaluării riscurilor,  management al riscurilor şi control, organizate adecvat”
care oferă executorilor de buget servicii de       se substituie prin textul „sistemului de management
consultanţă şi de asigurare rezonabilă privind      financiar şi control, organizat”;
eficacitatea   proceselor   de   administrare,
management al riscurilor şi control, organizate
adecvat pentru atingerea obiectivelor instituţiei
publice.
(3) Auditul intern se organizează:            alineatul (3) va avea următorul cuprins:
a) prin intermediul unităţilor de audit intern,     „ (3) Executorul de buget organizează funcţia de audit
instituite în limita statelor de personal existente   intern instituind o unitate de audit intern în structura
în cadrul autorităţilor / instituţiilor publice, care  organizaţională a instituţiei, dacă aceasta este organ
întrunesc criteriile stabilite de Guvern;        central de specialitate al administraţiei publice.”;
b) prin intermediul Serviciului control financiar
şi revizie, care, separat de activităţile de revizie
financiară, acordă servicii de audit intern
instituţiilor nespecificate la lit.a) în baza unui
acord de colaborare şi a unui plan de activităţi
elaborat ca urmare a evaluării riscurilor,
întocmite pe o perioadă de cel puţin un an;
c) la solicitarea instituţiilor publice specificate la
lit.a). În acest caz, Serviciul control financiar şi
revizie acordă asistenţă la efectuarea misiunilor
de audit intern.
                             după alineatul (3) se introduc alineatele (31), (32), (33),
                             (34), (35), (36), (37) şi (38) cu următorul cuprins:
                             (31) Instituţia, care nu cade sub incidenţa art. 563,
                             alineatul (3), este în drept să-şi creeze unitate de audit
                             intern conform prevederilor art. 563, alin. (33), (34), (35),
                             (37) şi (38).
                                                                                    90
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
        sau completare                                                            Finanţelor
            1                             2                      3              4

                          (32) Instituţiile subordonate autorităţilor publice centrale
                          şi locale sunt în drept să-şi creeze unitate de audit intern
                          cu acordul organului ierarhic superior şi conform
                          prevederilor art. 563, alin. (33), (34), (35), (37) şi (38).
                          (33) Unitatea de audit intern se instituie în subordinea
                          directă a executorului de buget.
                          (34) Unitatea de audit intern se crează în limita statelor
                          de personal existente în cadrul instituţiei.
                           (35) Executorul de buget informează oficial Ministerul
                          Finanţelor despre crearea în cadrul instituţiei a unităţii de
                          audit intern.
                          (36) Unităţile de audit intern ale autorităţilor publice
                          centrale şi locale sînt în drept să efectueze auditul intern
                          şi în instituţiile subordonate.
                          (37) Unitatea de audit intern raportează direct
                          executorului de buget.
                          (38) Unitatea de audit intern prezintă Ministerului
                          Finanţelor:
                          a) pînă la data de 1 martie a fiecărui an, raportul anual de
                          activitate a unităţii de audit intern pentru anul precedent;
                          b) Carta de audit intern;
                          c) copia planului strategic al activităţii de audit intern;
                          d) copia planului anual al activităţii de audit intern.”;
(4) Auditorii interni îşi desfăşoară activitatea la alineatul (4), textul „îşi desfăşoară activitatea
funcţional independent, nu efectuează revizii şi funcţional independent,” se exclude;
controale, nu se implică în activităţile
operaţionale ale instituţiei publice şi nu
evaluează activităţi sau proceduri în care au fost
implicaţi anterior. În cadrul efectuării misiunilor
de audit, auditorilor li se asigură accesul deplin
şi nelimitat la documentele şi în spaţiile
necesare, precum şi dreptul de a solicita
informaţii de la persoanele relevante.

                                                                                 91
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
              1                            2                      3              4
(5) Auditorii interni raportează direct        alineatul (5) se exclude.
executorilor   de   buget  constatările  şi
recomandările elaborate ca urmare a auditului.
Articolul 564. Coordonarea centralizată a       22. Articolul 564 va avea următorul cuprins:
activităţilor din domeniul controlului financiar    „Articolul 564. Coordonarea şi armonizarea centralizată
public intern                     a controlului financiar public intern
(1) Coordonarea tuturor activităţilor din       (1) Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea
domeniul controlului financiar public intern este   şi monitorizarea politicii în domeniul controlului
realizată de către Ministerul Finanţelor.       financiar public intern.
(2) Instituirea unităţilor de audit intern în     (2) Ministerul Finanţelor:
structura instituţiilor publice, numirea şi      a)    elaborează şi actualizează cadrul normativ în
eliberarea din funcţie a şefilor acestor unităţi se  domeniul controlului financiar public intern;
efectuează la propunerea executorilor de buget,    b)    monitorizează şi evaluează calitatea activităţii
cu acceptul ministrului finanţelor.          unităţilor de audit intern;
(3) Unităţile de audit intern, inclusiv ale      c)    monitorizează şi evaluează calitatea sistemului
Serviciului control financiar şi revizie, remit,    de management financiar şi control;
pînă la data de 1 martie a fiecărui an, planuri şi   d) prezintă Guvernului în termen de pînă la 1 mai
rapoarte anuale Ministerului Finanţelor, care     raportul anual consolidat privind controlul financiar
reglementează modul şi conţinutul raportării,     public intern pentru anul precedent;
evaluează implementarea auditului intern,       e) coordonează şi/sau organizează instruirea în domeniul
organizează sistemul de management financiar şi    managementului financiar şi controlului, precum şi
control şi asigură buna administrare în cadrul     instruirea şi certificarea profesională a auditorilor interni
instituţiilor publice, elaborează raportul anual    din sectorul public;
consolidat privind controlul financiar public
intern.
 (4) Ministerul Finanţelor:              f) elaborează şi dezvoltă mecanismele de certificare a
a)    anual, pînă la data de 1 aprilie, prezintă  auditorilor interni;
Guvernului raportul consolidat privind controlul    g) avizează Cartele de audit intern ale unităţilor de audit
financiar public intern;                intern, instrucţiunile privind particularităţile specifice de
b)    elaborează   cadrul  normativ   şi  aplicare a Normelor metodologice pentru implementarea
metodologic în domeniul controlului financiar     auditului intern în sectorul public şi reglementările
public intern;                     interne privind managementul financiar şi controlul,
c) este responsabil de armonizarea cadrului      elaborate de către executorul de buget;
normativ şi metodologic naţional din domeniu cu    h) armonizează cadrul normativ în domeniul controlului
cele mai bune practici ale Uniunii Europene şi     financiar public intern cu bunele practici internaţionale;
                                                                                   92
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
            1                            2                       3                4
internaţionale.                   i) colaborează cu organismele internaţionale şi
                          instituţiile de specialitate în domeniul controlului
                          financiar public intern.”
Articolul 51. Includerea informaţiei despre 23. La articolul 51 partea introductivă, cuvîntul
datoria de stat şi a garanţiilor de stat în bugetul „explicativă” se substituie prin cuvîntul „informativă”.
de stat
În nota explicativă la proiectul legii bugetare
anuale se includ:

Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire                                 Ministerul Muncii, Protecţiei    Se propune de exclus,
la Consiliul Superior al Magistraturii                                     Sociale şi Familiei         deoarece urmează a fi
                                                        Se propune la articolul 27     elaborat şi promovat prin
 Articolul 27. Asigurarea activităţii Consiliului                                alineatul (10) de exclus,      proiect separat de către
Superior al Magistraturii                                            deoarece       contravine  Ministerul   Muncii   şi
(10) Şeful aparatului Consiliului Superior al                                  prevederilor Legii nr. 355-XVI   Protecţiei Sociale, care este
Magistraturii, şeful secţiei cadre şi specialiştii                               din 23 decembrie 2005 cu      responsabil de politica în
principali, care au calitatea de magistrat, sînt                                privire la sistemul de salarizare  domeniul salarizării.
salarizaţi la nivelul stabilit pentru judecătorii de                              în sectorul bugetar.
la curţile de apel în Legea cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar, cu adaosurile
pentru gradele de calificare.

Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu Art. XVIII- Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996
privire la sistemul penitenciar            cu privire la sistemul penitenciar (republicat în
                            Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-
                            185, art.654), cu modificările ulterioare, se modifică
                            după cum urmează:
 Articolul 18. Efectivul sistemului penitenciar    1. La articolul 18:                   Ministerul Justiţiei       Se susţine, prin excluderea
 (4) Colaboratorii sistemului penitenciar pot alineatul (4) va avea următorul cuprins:             Considerăm conceptual greşit punctului 1.
îndeplini serviciul în sistemul penitenciar pînă la „(4) Colaboratorii sistemului penitenciar pot îndeplini   de a exclude posibilitatea
atingerea următoarelor limite de vîrstă:        serviciul în sistemul penitenciar pînă la atingerea   prelungirii termenului de aflare
a) de la ostaş de justiţie pînă la căpitan de justiţie următoarelor limite de vîrstă:              în serviciu a persoanelor care
inclusiv – 45 de ani;                  a) de la ostaş de justiţie pînă la căpitan de      întrunesc condiţiile stabilite de
b) de la maior de justiţie pînă la colonel de      justiţie-50 de ani;                   lege. În acelaşi timp, este

                                                                                      93
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
             1                          2                       3                 4
justiţie inclusiv – 50 de ani;        b) b) de la maior de justiţie pînă la colonel de justiţie-55 de necesar de a efectua o analiză
c) general-maior de justiţie – 55 de ani.     ani;                            funcţională şi de a exclude
                         c) general maior de justiţie - 60 de ani.”;         avantajele nemeritate.

(5) Termenul de aflare în serviciu în sistemul    alineatul (5) se exclude.
penitenciar peste limita de vîrstă poate fi
prelungit, în caz de necesitate, luîndu-se în
considerare atitudinea colaboratorului faţă de
exercitarea atribuţiilor de serviciu, de către
persoana împuternicită cu dreptul de a numi în
funcţie, pe o perioadă de pînă la 5 ani, la cererea
personală a colaboratorului, cu condiţia că acesta
este apt pentru serviciu, în baza concluziei
comisiei medicale speciale.
Articolul 28. Dreptul colaboratorilor sistemului   2. Articolul 28:
penitenciar la asigurare materială
(1) Colaboratorii sistemului penitenciar sînt
asiguraţi material de către stat: beneficiază de
salariu, drepturi de hrană şi de drepturi de
echipament, pe contul mijloacelor bugetului de
stat.
(4)   Colaboratorii  sistemului  penitenciar  alineatul (4) va avea următorul cuprins:
beneficiază gratuit de drepturi de hrană şi de    „(4) Colaboratorii sistemului penitenciar beneficiază
echipament conform normelor aprobate de        gratuit de drepturi de hrană şi de echipament în cazurile
Guvern. În loc de drepturile de hrană şi de      stabilite de Guvern.”;
echipament cuvenite, poate fi plătită o
compensaţie bănească al cărei cuantum este
stabilit de Guvern în funcţie de preţurile în
vigoare.
(5) În cazul eliberări din sistemul penitenciar în  alineatul (5) va avea următorul cuprins:          Ministerul Justiţiei       Nu se susţine, deoarece
temeiul prevăzut la art.20 pct.1)-5) din prezenta   ,, (5) În cazul eliberări din sistemul penitenciar în    Nu se susţine, deoarece aceasta  modificarea are drept scop
lege, colaboratorilor sistemului penitenciar li se  temeiul prevăzut la art.20 pct.1)-5) din prezenta lege,   duce la diminuarea drepturilor  optimizarea cheltuielilor de
acordă o îndemnizaţie unică, al cărei cuantum     colaboratorilor sistemului penitenciar li se acordă o    colaboratorilor  şi,  drept  personal      conform
variază în funcţie de vechimea calendaristică     îndemnizaţie unică pentru vechime în serviciu în modul   consecinţă, la demisionarea, în  Programului de stabilizare
pentru stabilirea pensiei, după cum urmează:     şi mărimea stabilite de Guvern.”.              legătură cu pensionarea, unui   şi relansare economică a
                                                                                     94
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                              2                     3              4
a) pînă la 5 ani calendaristici – 3 salarii lunare;                               număr     impunător    de Republicii Moldova pe anii
b) de la 5 pînă la 10 ani calendaristici – 6 salarii                               colaboratori. În acest context, 2009-2011.
lunare;                                                     se propune de a stabili expres
c) de la 10 pînă la 15 ani calendaristici – 8 salarii                              în lege că colaboratorii care la
lunare;                                                     momentul intrării în vigoare a
d) de la 15 pînă la 20 de ani calendaristici – 10                                prezentei legi aveau dreptul la
salarii lunare;                                                 indemnizaţie unică în mărimea
e) de la 20 pînă la 25 de ani calendaristici – 14                                stabilită în lege, la eliberarea
salarii lunare;                                                 ulterioară în conformitate cu
f) de la 25 pînă la 30 de ani calendaristici – 16                                legislaţia în vigoare, li se
salarii lunare;                                                 păstrează dreptul de a primi
g) de la 30 şi mai mulţi ani calendaristici – 18                                 indemnizaţie   în  mărimea
salarii lunare.                                                 stabilită la momentul actual.
Articolul 30. Asistenţa medicală şi sanatorială a    3. Articolul 30:
colaboratorilor sistemului penitenciar şi a       la denumirea articolului cuvintele „şi sanatorială” se
membrilor lor de familie                exclude;
(1) Colaboratorii sistemului penitenciar şi
membrii lor de familie cu care domiciliază în
comun au dreptul la asistenţă medicală gratuită,
acordată de instituţiile medico-profilactice ale
Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv şi după
pensionare.
(2) Colaboratorii sistemului penitenciar şi       alineatele (2), (3) şi (4) se exclud.
membrii lor de familie cu care domiciliază în
comun au dreptul la asigurare cu bilete de
tratament şi odihnă cu reducere de preţ în
sanatorii, case de odihnă, pensiuni şi staţii de
turism, din contul mijloacelor bugetului de stat,
inclusiv şi după pensionare. În acest caz, ei
plătesc 20%, iar membrii lor de familie – 40%
din costul biletului de tratament şi odihnă.
(3) Colaboratorii sistemului penitenciar trimişi la
sanatorii pentru prelungirea tratamentului în
staţionar beneficiază de bilete de tratament
gratuite.
                                                                                   95
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
              1                             2                      3                4
(4) După tratamentul în staţionar, colaboratorii
sistemului penitenciar mutilaţi (ca urmare a
rănirii, traumării, contuzionării) în exerciţiul
funcţiunii beneficiază, peste rînd, de bilete de
tratament şi odihnă gratuite în sanatorii şi
instituţii de întremare. Acest drept îl au şi
persoanele eliberate din serviciu pe motiv de
boală cauzată de mutilarea în exerciţiul
funcţiunii.
Articolul 33. Acordarea de înlesniri personalului    4.Articolul 33:
sistemului penitenciar
(2) Vechimea în muncă în vederea acordării       alineatele (2) şi (3) se exclud;              Ministerul Justiţiei         Se susţine, prin excluderea
pensiei colaboratorilor sistemului penitenciar se                                  Este necesar de examinat punctului 4.
calculează cu următoarele înlesniri:                                        suplimentar din punct de
a) o zi de serviciu în instituţii penitenciare de tip                                vedere conceptual, luînd în
închis, izolatoare de urmărire penală şi în                                     consideraţie       condiţiile
instituţiile destinate pentru deţinerea şi tratarea                                 specifice de îndeplinire a
bolnavilor contagioşi şi bolnavilor psihici,                                    activităţii în cadrul instituţiilor
precum şi la lucrări în subteran, se consideră ca 2                                 penitenciare. Prin excluderea
zile de serviciu;                                                  din art. 33 a alin. (2) şi (3) al
b) 2 zile de serviciu în celelalte instituţii                                    legii în cauză, se încalcă
penitenciare, în Departamentul instituţiilor                                    principiul   echităţii   între
penitenciare, precum şi în subdiviziunile acestuia                                 categoriile    colaboratorilor
care îşi desfăşoară activitatea în locurile de                                   respective.
privaţiune de libertate, se consideră ca 3 zile de
serviciu;
(3) În vechimea în serviciu în sistemul
penitenciar şi în vechimea de muncă pentru
acordarea pensiei ale colaboratorilor sistemului
penitenciar se include şi întreaga perioadă în
care aceştia au lucrat în instituţiile penitenciare
în calitate de salariaţi civili.
(4) Copiii colaboratorilor sistemului penitenciar    la alineatul (4), textul „şi să-şi facă gratuit studiile” se Ministerul Finanţelor
căzuţi în exerciţiul funcţiunii au dreptul să se    exclude.                           Se   propune    excluderea
înscrie fără concurs şi să-şi facă gratuit studiile                                 modificărilor la alineatul (4).
                                                                                       96
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
             1                           2                     3               4
la instituţiile de învăţămînt din Republica
Moldova.
Articolul 34. Asigurarea cu pensii           5. Articolul 34:                       Ministerul Finanţelor  Se susţine.
(1) Asigurarea cu pensii a colaboratorilor       la alineatul (1), textul „luîndu-se în considerare Se propune modificarea la
sistemului penitenciar se face în modul stabilit    înlesnirile stabilite la art.33 alin.(2) şi (3) din prezenta alineatul (1) de exclus.
de Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a    lege” se exclude;
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, luîndu-se în
considerare înlesnirile stabilite la art.33 alin.(2)
şi (3) din prezenta lege.
(2)   Pensiile   colaboratorilor   sistemului  alineatul (2) va avea următorul cuprins:        Ministerul Finanţelor    Se susţine.
penitenciar se stabilesc de organul de pensionare   „(2) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de organele de Se propune alineatul (2) de
al Departamentului instituţiilor penitenciare.     asigurări sociale.”.                  exclus.

Articolul 40.                   6. La articolul 40, alineatul (2) se exclude.       Ministerul Finanţelor    Se susţine, prin excluderea
(2) Prevederile art.33 alineatul (2) din prezenta                               Se propune de exclus punctul punctului 6.
lege se aplică pentru întreaga perioadă de                                  6.
serviciu a persoanelor din trupele şi corpul de
comandă, înregistrate, la data adoptării prezentei
legi, în statele sistemului penitenciar şi ale
sistemului organelor de interne, precum şi a
persoanelor din trupele şi corpul de comandă
pensionate anterior din organele afacerilor
interne pentru limita de vîrstă în serviciu, din
motive de boală, la îndeplinirea condiţiilor de
vechime în muncă şi în legătură cu reducerile de
personal.

Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 despre Art. XIX– Anexa din Legea nr.1228-XIII din 27 iunie
Regulamentul privind utilizarea mijloacelor 1997 despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor
fondului de rezervă al Guvernului      fondului de rezervă al Guvernului(Monitorul Oficial al
                      Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.511), cu
                      modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:


                                                                                 97
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                          obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                 Finanţelor
             1                       2                3              4
Anexa
Regulament privind utilizarea mijloacelor
fondului de rezervă al Guvernului
2. Fondul de rezervă este un fond bănesc destinat
finanţării următoarelor cheltuieli şi acţiuni care
survin în decursul anului, dar care nu sînt
prevăzute în bugetul de stat:
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi
avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare
aferente acestei acţiuni;
ajutorul   financiar   acordat   autorităţilor
administraţiei publice locale;
efectuarea   alegerilor  anticipate   şi   a
referendumurilor;
cheltuielile aferente deplasării delegaţiilor
oficiale ale Republicii Moldova peste hotare şi
desfăşurării în bune condiţii a vizitelor unor
delegaţii oficiale ale altor state sosite în
republică,     organizării     expoziţiilor,
simpozioanelor şi forurilor internaţionale
(cheltuielile menţionate se admit numai în cazul
insuficienţei mijloacelor prevăzute în bugetul de
stat);
finanţarea suplimentară a unor autorităţi publice
în legătură cu îndeplinirea unor funcţii şi sarcini
noi;
întreţinerea autorităţilor publice create pe
parcursul anului;
ajutorul financiar acordat altor state;
ajutorul financiar destinat construcţiei şi
reparaţiei obiectelor de valoare istorică şi
culturală;
recuperarea pagubelor materiale cauzate
cetăţenilor în urma condamnărilor ilegale;
compensarea pagubelor materiale suportate în
                                                                       98
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
             1                           2                     3              4
legătură cu activitatea de serviciu (în condiţiile
legii);
plata premiilor naţionale de stat şi speciale,
cheltuielile aferente decernării lor;
finanţarea unor acţiuni ce ţin de promovarea
culturii, a limbilor şi tradiţiilor minorităţilor
naţionale din republică;
ajutorul financiar acordat unor asociaţii obşteşti
(în cazuri excepţionale);
recuperarea cheltuielilor legate de transportarea
şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate
republicii (în caz de necesitate);
compensarea sumelor necesare reparării
echitabile a prejudiciului şi compensării
celorlalte cheltuieli, stabilite de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, precum şi a
sumelor stabilite prin acordul de soluţionare pe
cale amiabilă a cauzelor împotriva Republicii
Moldova (cheltuielile menţionate se admit numai
în cazul insuficienţei mijloacelor prevăzute în
bugetul de stat);
finanţarea suplimentară pentru asigurarea
materială şi orice alte cheltuieli ce ţin de
exercitarea atribuţiilor de serviciu şi de
participarea Agentului guvernamental şi a
persoanelor care îl însoţesc la procedurile din
cadrul Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
(în caz de necesitate);
alte cheltuieli cu caracter imprevizibil.
5. Ministerul Finanţelor, conform indicaţiei     1. Punctul 5 va avea următorul cuprins:
Guvernului, examinează demersurile, cererile şi   „5. Demersurile autorităţilor şi instituţiilor publice
adresările, denumite în continuare adresări,     (inclusiv autorităţilor publice locale), altor persoane
parvenite din partea autorităţilor administraţiei  juridice şi persoanelor fizice (în continuare -
publice centrale şi locale, privind alocarea     adresantului) privind alocarea mijloacelor din fondul de
                                                                               99
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
            1                            2                     3                4
mijloacelor din fondul de rezervă.         rezervă al Guvernului, se remit autorităţilor publice
                          centrale, potrivit domeniului de activitate.”.
6. Adresările autorităţilor administraţiei publice 2. Punctul 6 va avea următorul cuprins:
centrale şi locale către Guvern vor fi însoţite de „6. Autorităţilor publice centrale examinează demersul
argumentări justificative şi de calcule întemeiate. adresantului şi, în caz de susţinere, elaborează şi
                          promovează proiectul de hotărîre a Guvernului privind
                          alocarea mijloacelor din fondul de rezervă al
                          Guvernului, în conformitate cu regulile de iniţiere,
                          elaborare, avizare, expertiză, redactare şi emitere a
                          actelor normative ale Guvernului.”.

7. De regulă, adresările sosite în adresa 3. Punctele 7, 8 şi 9 se exclud.
Ministerului Finanţelor sau a autorităţilor
publice ierarhic superioare din partea agenţilor
economici şi a persoanelor fizice sînt readresate
spre examinare autorităţilor administraţiei
publice centrale sau locale, în funcţie de
subordonarea agenţilor economici şi de
domiciliul ori activitatea de muncă a persoanelor
fizice.
8. În urma examinării adresărilor primite,
Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului avizul
său şi proiectul de hotărîre respectiv.
9. Hotărîrile Guvernului privind alocarea
mijloacelor din fondul de rezervă sînt
contrasemnate de ministrul finanţelor.
10. Pentru finanţarea cheltuielilor efectuate din                              Ministerul Finanţelor       Se susţine.
contul fondului de rezervă al Guvernului,                                  Se propune la punctul 10,
autorităţile administraţiei publice şi alţi                                 sintagma        „unităţilor
beneficiari de mijloace din acest fond prezintă                               Trezoreriei de Stat” de
Ministerului Finanţelor, respectiv unităţilor                                substituit   prin   sintagma
Trezoreriei de Stat documentele necesare pentru                               „trezoreriilor teritoriale”.
efectuarea plăţilor întocmite în modul stabilit.


                                                                                 100
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
            1                           2                        3              4
14. Hotărîrile Guvernului privind alocarea      4. La punctul 14, cuvîntul „rămîn” se substituie prin
mijloacelor financiare din fondul de rezervă al   cuvintele „nu rămîn”.
Guvernului, neexecutate pînă la finele anului
bugetar gestionar, rămîn pasibile pentru
executare din contul fondului de rezervă al
Guvernului, aprobat pe anii următori.
15. În cadrul dărilor de seamă trimestriale şi    5. Punctul 15 va avea următorul cuprins:
anuale despre executarea devizului de cheltuieli,  „15. Autorităţile publice prezintă Ministerului
ministerele, departamentele, alţi ordonatori     Finanţelor, trimestrial şi anual, raportul privind utilizarea
principali  de  credite prezintă, într-un    mijloacelor alocate din fondul de rezervă, în volumul şi
compartiment aparte, un raport despre utilizarea   în termenele stabilite de către acesta.”.
mijloacelor primite din fondul de rezervă.

Lege nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind Art. XX– La Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997
preţul normativ şi modul de vînzare- privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a
cumparare a pămîntului                 pămîntului (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
                            Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările
                            ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 4. Vînzarea terenurilor proprietate 1. Articolul 4:
publică
(11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea alineatul (11) va avea următorul cuprins:
terenurilor proprietate publică a statului se varsă „(11) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea
la bugetul de stat şi se distribuie astfel: 80% – la terenurilor proprietate publică a statului se varsă la
bugetul de stat şi 20% – pentru a fi utilizate la bugetul de stat.”;
realizarea programului complex de valorificare a
terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor,
aprobat de Guvern.
(12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea alineatul (12) va avea următorul cuprins:
terenurilor proprietate publică a unităţilor „(12) Mijloacele băneşti rezultate din vînzarea
administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-
– la bugetul municipiului, oraşului, satului teritoriale se varsă la bugetul municipiului, oraşului,
(comunei) şi 20% – la bugetul de stat pentru a fi satului (comunei).”.
utilizate la realizarea programului complex de
valorificare a terenurilor noi şi de sporire a

                                                                                 101
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                          Finanţelor
              1                            2                     3              4
fertilităţii solurilor, aprobat de Guvern.
Articolul 10. Preţul normativ al pămîntului la 2. La articolul 10, după alineatul (11) se introduce
vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor     alineatul (12) cu următorul cuprins:
(11) Pentru terenurile proprietate publică
aferente obiectivelor privatizate sau care se
privatizează, obiectivelor private, precum şi
construcţiilor nefinalizate, plata anuală de arendă
se stabileşte în procente, din preţul normativ
calculat pentru terenurile aferente cu destinaţie
respectivă, după cum urmează: 2% – pentru
municipiul Chişinău inclusiv localităţile care
intră în componenţa acestuia; 1,5% – pentru
municipiile Bălţi, Bender, Tiraspol; 1% – pentru
celelalte municipii şi oraşele Anenii Noi,
Criuleni, Ialoveni, Străşeni; 0,5% – pentru
celelalte oraşe; 0,2% – pentru sate (comune).
                           „(12) Pentru încălcarea procedurii de darea în arendă a
                           terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor
                           privatizate sau care se privatizează, obiectivelor private,
                           precum şi construcţiilor nefinalizate, organele abilitate
                           cu funcţii de control aplică, faţă de persoanele cu funcţii
                           de răspundere sancţiuni pecuniare în proporţie de 5% din
                           plata de arendă minimă calculată pentru categoria
                           respectivă de teren.”.
Articolul 12. Compensarea pierderilor         3. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se exclud.
(1) Compensarea pierderilor cauzate de
excluderea terenurilor din categoriile de terenuri
cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic,
precum şi din circuitul agricol, şi atribuirea lor la
alte categorii de terenuri se efectuează în scopul
obţinerii de mijloace pentru finanţarea
programului de valorificare a terenurilor noi şi
de sporire a fertilităţii solurilor, precum şi pentru
efectuarea altor lucrări de îmbunătăţire a calităţii
solurilor şi de ţinere a cadastrului funciar general.
                                                                                102
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                             Finanţelor
              1                            2                       3              4
(2) Programul de valorificare a terenurilor noi şi
de sporire a fertilităţii solurilor este elaborat şi
aprobat de Guvern şi urmează a fi realizat prin
autorităţile administraţiei publice şi Serviciul de
stat pentru reglementarea regimului proprietăţii
funciare şi cadastru funciar general.
Articolul 14. Acumularea şi utilizarea         4. Articolul 14:
mijloacelor băneşti rezultate din compensarea     la denumirea articolului cuvintele „ şi utilizarea” se
pierderilor                      exclud;
(1) Mijloacele băneşti destinate compensării      la alineatul (1), textul „şi se utilizează exclusiv pentru
pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din   realizarea programului complex de valorificare a
categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi   terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat
ale fondului silvic, precum şi din circuitul      de Guvern” se exclude.
agricol, şi de atribuirea lor la alte categorii de
terenuri se încasează la bugetul de stat şi se
utilizează exclusiv pentru realizarea programului
complex de valorificare a terenurilor noi şi de
sporire a fertilităţii solurilor, aprobat de Guvern.
Anexă la Legea privind preţul normativ şi modul    5. La Anexa:
de vînzare-cumpărare a pămîntului TARIFE
pentru calcularea preţului normativ al pămîntului
(pentru o unitate grad-hectar) în lei
 I. Vînzarea-cumpărarea           434,30  la punctul I, cifrele „434,30” se substituie prin cifrele
    terenurilor cu destinaţie            „621,05”;
    agricolă, loturilor de pămînt
    de pe lîngă casă şi loturilor
    pomicole
 II. Înstrăinarea     forţată   a        la punctul II, cifrele „868,59” se substituie prin cifrele
    terenurilor agricole, loturilor    868,59  „1242,08”;
    de pămînt de pe lîngă casă şi
    loturilor pomicole
                                                                                   103
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                          2                        3               4
 III. Excluderea terenurilor din          la punctul III, cifrele „13897,44” se substituie prin
    categoriile de terenuri cu 13897,44     cifrele „19873,34”;
    destinaţie agricolă şi ale
    fondului silvic, precum şi
    din circuitul agricol

 IV. Vînzarea-cumpărarea              la punctul IV, cifrele „13897,44” se substituie prin
   terenurilor din intravilanul 13897,44     cifrele „19873,34”.
   localităţilor (cu excepţia
   loturilor de pămînt de pe
   lîngă casă)

Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu                                   Ministerul Finanţelor      Se susţine.
privire la tariful vamal                                             Se propune la punctul 2 din
                                                         nota de la anexa nr. 3 sintagma
                                                         „Trezoreria    Ministerului
                                                         Finanţelor” de substituit prin
                                                         sintagma „Trezoreria de Stat a
                                                         Ministerului Finanţelor”.

Legea nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 Art. XXI– La articolul 29 din Legea nr.1402-XIII din 16         Ministerul Muncii, Protecţiei Se susţine, prin excluderea
privind sănătatea mintală               decembrie 1997 privind sănătatea mintală (Monitorul    Sociale şi Familiei       articolului XXI.
                           Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.310),  Se   propune   excluderea,
                           cu modificările ulterioare, alineatul (4), litera b)    deoarece       ministerul
                           cuvintele ,,de asigurare cu pensii” se exclud.       definitivează un nou proiect de
Articolul 29. Măsurile de asigurare a securităţii                                lege în acest sens.
la acordarea de asistenţă psihiatrică
(4) Pentru protejarea personalului instituţiilor
medicale aflat în contact nemijlocit cu
persoanele suferinde de tulburări psihice şi
pentru limitarea influenţei negative asupra lui a
activităţii profesionale se prevăd următoarele
măsuri:
b) stabilirea prin lege a facilităţilor de odihnă, de

                                                                                  104
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
            1                            2                        3                 4
salarizare, de asigurare cu pensii etc. pentru
lucrătorii din domeniul sănătăţii mentale;

Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu Art. XXII- Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998
privire la asigurarea obligatorie de asistenţă cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
medicală                      (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-
                          39, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică după
                          cum urmează:
Compania Naţională de Asigurări în 1. La articolul 4 alineatul (4) se completează cu litera (o)         Compania Naţională de         Nu se susţine.
Medicină                      cu următorul cuprins:                     Asigurări în Medicină         Modificarea are drept scop
Se propune de exclus, deoarece categoriile de „(o) persoanele neasigurate, pentru tratament în condiţii     Se propune de exclus,         extinderea contingentului
persoane asigurate din contul bugetului de stat de staţionar al maladiilor social-condiţionate cu impact     deoarece    categoriile   de  de persoanele asigurate.
nu au fost introduse după principiul maladiilor major asupra sănătăţii publice.”;                persoane asigurate din contul
de care suferă acestea şi propunerea contravine                                 bugetului de stat nu au fost
alineatului unu din art.4 alin.(4) din legea în                                 introduse după principiul
cauză. În plus, va fi imposibil de stabilit cu                                  maladiilor de care suferă
certitudine dacă persoana poate fi atribuită sau                                 acestea    şi   propunerea
nu la categoria propusă în proiect. De asemenea,                                 contravine alineatului unu din
nu va fi posibilă eliberarea poliţei de asigurare.                                art.4 alin.(4) din legea în
Aceasta prevede legea anuală în funcţie de                                    cauză. În plus, va fi imposibil
priorităţile stabilite de Ministerul Sănătăţii cu                                de stabilit cu certitudine dacă
achitarea directă din sursele bugetului de stat.                                 persoana poate fi atribuită sau
                                                         nu la categoria propusă în
                                                         proiect. De asemenea, nu va fi
                                                         posibilă eliberarea poliţei de
                                                         asigurare. Aceasta prevede
                                                         legea anuală în funcţie de
                                                         priorităţile   stabilite   de
                                                         Ministerul    Sănătăţii    cu
                                                         achitarea directă din sursele
                                                         bugetului de stat.
Articolul 6. Poliţa de asigurare obligatorie de                                 Compania Naţională de         Nu se susţine.
asistenţă medicală                                                Asigurări în Medicină         Odată   cu  suspendarea
 (4) Acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de                                Se propune de completat        contractului individual din
asistenţă medicală încetează odată cu pierderea                                 articolul 6, alineatul (4), litera  munca din iniţiativa
                                                                                      105
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                         2                      3                 4
calităţii de persoană asigurată în cazul:                                h), la final cu textul „ , cu     salariatului, acesta pierde
h) suspendării contractului individual de muncă                             excepţia cazurilor de aflare în    calitatea de asigurat şi este
din iniţiativa salariatului;                                      concediul parţial plătit pentru    exclus din lista de evidenţa
                                                    îngrijirea copilului pînă la     nominală a persoanelor
                                                    vîrsta de 3 ani”. Acest lucru ar   asigurate     angajate,
                                                    permite        prelungirea  prezentată   de   către
                                                    valabilităţii poliţei de asigurare  angajator CNAM.
                                                    pentru persoanele angajate
                                                    care au suspendat acţiunea
                                                    contractului individual de
                                                    muncă    pentru    perioada
                                                    menţionată.
Articolul 11. Persoana asigurata         2.La articolul 11 alineatul (2) litera a) la final se Ministerul Justiţiei         Se propune    excluderea
(2) Persoana asigurată este obligată:       completează cu textul „şi la ieşirea de pe teritoriul Această poate ridica probleme     punctului 2.
a) să păstreze poliţa de asigurare obligatorie de Republicii Moldova”.                 de     neconstituţionalitate,
asistenţă medicală şi să o prezinte în cazul cînd                            deoarece îngrădeşte dreptul la
se adresează prestatorului de servicii medicale;                            libera circulaţie. În acelaşi
                                                    timp, se va ţine cont că este
                                                    vorba de un document inutil
                                                    peste hotare.
                                                    Serviciul de Informaţii şi      Se susţine, prin excluderea
                                                    Securitate              punctului 2.
                                                    Se   propune     excluderea
                                                    articolului XXII, deoarece
                                                    instituie restricţie la ieşirea din
                                                    ţara.
                                                    Ministerul Finanţelor         Se susţine, prin excluderea
                                                    Se   propune     excluderea  punctului 2.
                                                    articolului XXII, deoarece nu
                                                    ţine de domeniul politicii
                                                    finanţelor publice.
                                                    Serviciul Protecţiei Civile şi    Se susţine, prin excluderea
                                                    Situaţiilor Excepţionale       punctului 2.
                                                    Se propune punctul 2 de
                                                    exclus, deoarece asistenţa
                                                                                  106
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                 obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
        sau completare                                                          Finanţelor
            1                          2                      3               4
                                                      medicală a colaboratorilor
                                                      afacerilor interne se efectuează
                                                      prin intermediul instituţiilor
                                                      medico-sanitare subordonate
                                                      Direcţiei       medicale.
                                                      Corespunzător    colaboratorii
                                                      Serviciului nu deţin poliţe de
                                                      asigurare   obligatorie  de
                                                      asistenţă medicală.
                                                      Confederaţia Naţională a Se propune       excluderea
                                                      Sindicatelor din Moldova     punctului 2.
                                                      Nu se susţine, deoarece
                                                      introducerea prezentării poliţei
                                                      de asigurare obligatorie de
                                                      asistenţă medicală valabilă la
                                                      ieşirea din ţară ar limita, în
                                                      primul rînd, dreptul cetăţenilor
                                                      Republicii Moldova la libera
                                                      circulaţie.

Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 Art. XXIII– Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998         Ministerul Justiţiei       Se propune excluderea
privind pensiile de asigurări sociale de stat privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicat,  1. Modificările propuse este articolului XXIII.
                       Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-    necesar de a fi reexaminate
                       44, art.247), cu modificările ulterioare, se modifică după  minuţioas pentru a nu leza
                       cum urmează:                         drepturile persoanelor, cît şi
                                                      pentru a nu institui nişte
                                                      drepturi       exagerate.
                                                      Considerăm că problema este
                                                      atît de importantă, încît
                                                      soluţionarea acesteia necesită o
                                                      dezbatere minuţioasă. Din
                                                      aceste considerente, propunem
                                                      excluderea normelor cu privire
                                                      la pensionare din proiectul în
                                                      cauză şi promovarea acestora
                                                                                107
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                  Finanţelor
           1                    2                   3                4
                                           într-un alt proiect.
                                           2.   Considerăm    necesar
                                           includerea în sistemul public
                                           de   asigurări   sociale  a
                                           militarilor, a persoanelor din
                                           corpul de comandă şi din
                                           trupele organelor afacerilor
                                           interne, inclusiv sistemul
                                           penitenciar. Această măsură
                                           este necesară pentru a proteja
                                           dreptul acestor categorii de
                                           persoane la asigurarea cu
                                           pensii în cazurile în care
                                           aceştia   nu    îndeplinesc
                                           condiţiile pentru obţinerea
                                           pensiei nici în conformitate cu
                                           prevederile Legii nr. 1544-XII
                                           din 23 iunie 1993, nici în
                                           conformitate cu Legea nr. 156-
                                           XIV din 14 octombrie 1998.
                                           Astfel, militarii şi persoanele
                                           din corpul de comandă şi din
                                           trupele organelor afacerilor
                                           interne care au vechime în
                                           aceste organe de 10-15 ani, nu
                                           beneficiază de dreptul la
                                           pensie conform legii proprii de
                                           pensionare, în acelaşi timp, ei
                                           nu au dreptul la pensie de
                                           asigurări sociale, deoarece
                                           vechimea     în   organele
                                           respective nu conţine stagiul
                                           de cotizare în sistemul public
                                           de asigurări sociale.

                                                                      108
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                                Finanţelor
            1                              2                        3              4
                                                          Ministerul Muncii, Protecţiei Se susţine, prin excluderea
                                                          Sociale şi Familiei       articolului XXIII.
                                                          Se   propune   excluderea,
                                                          deoarece       ministerul
                                                          definitivează un nou proiect de
                                                          lege în acest sens.
Articolul 1. Noţiuni principale            1. La articolul 1 noţiunea „asigurat”, textul „domiciliată
În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele  în Republica Moldova,” se exclude.
noţiuni principale:
asigurat - persoană fizică, în vîrsta aptă pentru
muncă, domiciliată în Republica Moldova,
înregistrată în calitate de contribuabil la fondul
de asigurări sociale pentru a beneficia de pensie
proporţional contribuţiilor achitate;
Articolul 2. Dreptul la pensie             2. La articolul 2 alineatul (1), textul „domiciliaţi în
(1) Dreptul la pensie îl au asiguraţii domiciliaţi   Republica Moldova” se exclude.
în Republica Moldova, precum şi persoanele
care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de
asigurat, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de
prezenta lege. El se exercită, în condiţiile legii,
prin sistemul public de asigurări contra
riscurilor sociale reprezentate de pierderea
capacităţii de muncă (datorită vîrstei înaintate,
invalidităţii) sau de pierderea susţinătorului.
                            3. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu
                            următorul cuprins:
                            „Articolul 121 . Pensia maximă
                            Cuantumul maxim al pensiei nu poate depăşi mărimea a
                            5 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent
                            anului de realizare a drepturilor la pensie. În cazul
                            stabilirii pensiei în perioada de la 1 ianuarie pînă la 31
                            martie inclusiv, se aplică salariul mediu lunar pe
                            economie pentru anul anterior anului precedent anului de
                            pensionare.”.

                                                                                   109
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                            2                       3              4
Articolul 15. Condiţiile de stabilire a pensiei   4. Articolul 15 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu
pentru limită de vîrstă               următorul cuprins:
(1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se   „(3) Pentru asiguratul, care la atingerea vîrstei de
stabileşte la împlinirea vîrstelor prevăzute la   pensionare a realizat stagiul necesar prevăzut la articolul
art.41, cu condiţia realizării unui stagiu de    42, dar nu-şi exercită dreptul la pensie, la stabilirea
cotizare prevăzut la art.42.             pensiei se ţine cont de stagiul necesar la data obţinerii
(2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei      dreptului.
prevăzute la art.41 alin.(1), nu îndeplineşte    (4) În cazul în care la împlinirea vîrstei de pensionare
condiţia privind stagiul total de cotizare, dar   asiguratul nu a realizat stagiul de cotizare necesar
confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 15 de  prevăzut la articolul 42 şi nu-şi exercită dreptul la
ani, are dreptul la o pensie parţială, calculată   pensie, la stabilirea pensiei se ia în consideraţie stagiul
proporţional numărului de ani de cotizare.      de cotizare necesar la data adresării.”.
Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de  5. Articolul 16:
vîrstă
(2) Asiguratul care a realizat un stagiu de     la alineatul (2), cuvintele „de 30 de ani” se substituie
cotizare mai mare de 30 de ani beneficiază,     prin textul „decît cel stabilit la articolul 42 alineatele (1)
pentru fiecare an de cotizare în plus, de un spor,  şi (11)”;
la pensia integrală, de 2% din venitul asigurat.
(5) În cazul, în care cuantumul pensiei calculat   la alineatul (5), cuvintele „de 30 de ani” se substituie
pentru un stagiu de cotizare de 30 de ani este mai  prin textul „stabilit la articolul 42 alineatele (1) şi (11)”.
mic decît cuantumul pensiei minime, se acordă
pensie minimă.
Articolul 24. Dreptul la pensia de urmaş       6. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul
(1) Pensia de urmaş se acordă dacă persoana     cuprins:
decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile   „1) Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată
pentru obţinerea unei pensii în conformitate cu   îndeplinea una din următoarele condiţii:
prezenta lege.                    a) era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de
                           invaliditate, stabilite în conformitate cu prezenta lege;
                           b) îndeplinea condiţiile stagiului necesar pentru
                           obţinerea pensiei de invaliditate stabilită în conformitate
                           cu prezenta lege;
                           c) îndeplinea condiţiile stagiului necesar pentru
                           obţinerea pensiei pentru limită de vîrstă stabilită în
                           conformitate cu prezenta lege.”.

                                                                                 110
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
          sau completare                                                               Finanţelor
              1                             2                       3                4
Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaş (1)     7. La articolul 26 alineatul (1), cuvintele „aflată în plată”
Pensia de urmaş, în cazul în care susţinătorul era   se substituie prin textul „pentru limită de vîrstă sau de
beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau    invaliditate de gradul I”.
de pensie de invaliditate de gradul I, se stabileşte
procentual din pensia aflată în plată, iar în cazul
în care susţinătorul nu era beneficiar de pensie
sau era beneficiar de pensie de invaliditate de
gradul II sau III - procentual din pensia
potenţială calculată pentru gradul I de
invaliditate. Cuantumul pensiei de urmaş se
calculează, în funcţie de numărul urmaşilor,
astfel:
a) pentru un singur urmaş - 50%;
b) pentru doi urmaşi - 75%;
c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.
Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie    8. La articolul 33, alineatul (4) va avea următorul Ministerul Economiei
(1) Reexaminarea drepturilor la pensie se       cuprins:                          Se propune:
efectuează în cazul:                                                1. De a completa cu punctul
a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la                                 c), cu următorul cuprins:
stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut                                 „c) atingerii limitei de vîrstă de
loc pînă la acordarea drepturilor la pensie;                                    pensionare, în cazul realizării
b) transferării la altă categorie de pensie.                                    dreptului    la   pensionare
                                                          anticipată”;
(4) Pensionarul care solicită transferul la una din  „(4) Pensionarul care solicită transferul la una din 2. Alineatul (4) de expus în
categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege    categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi care a următoarea redacţie:
şi care a beneficiat anterior de această categorie   beneficiat anterior de această categorie de pensie poate „(4) Pensionarul, în cazul
de pensie poate opta pentru pensia calculată în    opta pentru pensia stabilită anterior luînd în consideraţie obţinerii dreptului la altă
condiţiile prezentei legi sau pentru pensia      toate indexările şi recalculările efectuate.”.       categorie de pensie, poate
stabilită anterior.                                                solicita transferul la una din
                                                          categoriile de pensii prevăzute
                                                          de prezenta lege, sau poate
                                                          opta pentru categoria de pensie
                                                          stabilită anterior, recalculată
                                                          reieşind din stagiul de cotizare
                                                          şi venitul mediu asigurat,
                                                                                     111
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                              Finanţelor
            1                          2                         3                4
                                                       realizat la   data   depunerii
                                                       cererii.”;
                                                       3. De completat cu un alineat
                                                       nou (41) cu următorul cuprins:
                                                       „(41) Pensionarul poate realiza
                                                       dreptul prevăzut la alin.(1)
                                                       literele c) şi b) numai o dată
                                                       după realizarea dreptului la
                                                       pensie.” .
                                                       Redacţia propusă are drept
                                                       scop anularea posibilităţii
                                                       pentru anumite categorii de
                                                       pensionari   de   transferare
                                                       multiplă de la un tip de pensie
                                                       la altul.
                                                       Totodată,   modificările   şi
                                                       completările       propuse
                                                       legalizează     recalcularea
                                                       pensiei stabilită anterior numai
                                                       o singură dată.
                                                       Argumentul de bază constă în
                                                       faptul, că pe parcursul
                                                       perioadei utilizării de către
                                                       pensionar a pensiei stabilite
                                                       anterior, pensionarul are raport
                                                       de muncă, creşte      venitul
                                                       asigurat, stagiul de cotizare şi
                                                       în această perioadă pensionarul
                                                       achită   contribuţii   pentru
                                                       asigurările sociale.
Articolul 41. Virstele de pensionare      9. Articolul 41 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu
                        următorul cuprins:
                        „(4) Începînd cu 1 ianuarie 2010, pentru funcţionari
                        publici se stabileşte vîrsta de pensionare de 52 ani 6 luni
                        pentru femei şi 57 ani 6 luni pentru bărbaţi. În fiecare an
                                                                                  112
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                             Finanţelor
           1                           2                       3                4
                       ulterior, vîrsta de pensionare se majorează cu 6 luni pînă
                       la atingerea vîrstei de pensionare prevăzută la alineatul
                       (1) al prezentului articol, conform tabelului nr. 4 1.

                                              Tabelul nr. 4 1

                           De la 1       Vîrstele de pensionare
                          ianuarie
                                   Bărbaţi       Femei
                           2010      57 ani 6 luni      52 ani 6
                                              luni
                           2011      58 ani        53 ani
                           2012      58 ani 6 luni      53 ani 6
                                              luni
                           2013       59 ani        54 ani
                           2014      59 ani 6 luni      54 ani 6
                                              luni
                           2015       60 ani       55 ani
                           2016       60 ani 6       55 ani 6
                                    luni        luni
                           2017       61 ani        56 ani
                           2018       61 ani 6       56 ani 6
                                    luni        luni
                           2019       62 ani        57 ani


                       (5) Începînd cu 1 ianuarie 2010, pentru judecători şi     Ministerul Economiei
                       procurori se stabileşte vîrsta de pensionare de 50 ani 6    Considerăm că, ritmul de
                       luni pentru femei şi bărbaţi. În fiecare an ulterior, vîrsta  majorare a vîrstei este prea
                       de pensionare se majorează cu 6 luni pînă la atingerea     lent, considerăm că creşterea a
                       vîrstei de pensionare prevăzută la alineatul (1) al      cîte 9 luni anual este mai
                       prezentului articol conform tabelului nr. 4 2.         optimă.


                                                                                 113
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare               Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                          obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                                    Finanţelor
            1                              2                           3                4
                                                             2
                                                   Tabelul nr. 4
                               De la 1        Vîrstele de pensionare
                               ianuarie

                                        Bărbaţi         Femei
                                  2010     50 ani 6 luni      50 ani 6 luni
                                  2011    51 ani          51 ani
                                  2012    51 ani 6 luni       51 ani 6 luni
                                  2013    52 ani          52 ani
                                  2014     52 ani 6 luni      52 ani 6 luni
                                  2015    53 ani          53 ani
                                  2016     53 ani 6 luni      53 ani 6 luni
                                  2017    54 ani          54 ani
                                  2018     54 ani 6 luni      54 ani 6 luni
                                  2019    55 ani          55 ani
                                  2020     55 ani 6 luni     55 ani 6 luni
                                  2021    56 ani         56 ani
                                  2022     56 ani 6 luni     56 ani 6 luni
                                  2023    57 ani         57 ani
                                  2024    57 ani 6 luni     57 ani
                                  2025    58 ani         57 ani
                                  2026     58ani 6 luni     57 ani
                                  2027    59 ani         57 ani
                                  2028    59 ani 6 luni     57 ani
                                  2029    60 ani         57 ani
                                  2030    60 ani 6 luni     57 ani
                                  2031    61 ani         57 ani
                                  2032    61ani 6 luni      57 ani
                                  2033    62 ani         57 ani”


Articolul 42. Stagiul de cotizare           10. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce          Ministerul Justiţiei
(1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte    alineatul (11) cu următorul cuprins:                  Considerăm     inacceptabil
stagiul de cotizare necesar obţinerii dreptului la  „(11) Începînd cu 1 ianuarie 2010, se stabileşte stagiul de      majorarea bruscă a stagiului de
pensie pentru limită de vîrstă de 26 de ani pentru  cotizare necesar obţinerii dreptului la pensie pentru         cotizare pentru judecători şi
bărbaţi şi de 22 de ani pentru femei. În fiecare an  limită de vîrstă pentru judecători şi procurori la 21 ani.       procurori.
                                                                                         114
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul               Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                          obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                                    Finanţelor
             1                                 2                       3                4
ulterior, stagiul de cotizare se majorează cu 1 an       În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majorează cu
pentru bărbaţi şi cu 2 ani pentru femei, pînă la        1 an, pînă la atingerea stagiului de cotizare de 30 de ani
atingerea stagiului de cotizare de 30 de ani atît       atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei conform tabelului
pentru bărbaţi, cît şi pentru femei (tabelul nr.5).      nr. 6.
                        Tabelul nr.5          Tabelul nr. 6

                                   De la 1   Stagiul de
       De la 1  Stagiul de cotizare            ianuarie    cotizare
       ianuarie  Bărbaţi   Femei
                                   2010       21
        1999    26 ani   22 ani
        2000    27 ani   24 ani             2011       22
        2001    28 ani   26 ani             2012       23
        2002    29 ani   28 ani
                                   2013       24
        2003    30 ani   30 ani
                                   2014       25
                                   2015       26
                                   2016       27
                                   2017       28
                                   2018       29
                                   2019      30”


Articolul 43. Condiţiile de stabilire a pensiilor 11. Articolele 43-46 vor avea următorul cuprins:              Ministerul Justiţiei
pentru deputaţii în Parlament şi membrii de „Articolul 43. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru            Se va ţine cont de persoanele
Guvern                        limită de vîrstă pentru deputaţi în Parlament şi membrii        care exercită funcţii de
                           de Guvern                                demnitate publică, specificate
(1) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în (1) Asiguratul, care a activat cel puţin 4 ani în calitate de        în anexa nr.2 la Legea nr.158-
calitate de deputat în Parlamentul permanent ori membru de Guvern sau deputat în Parlamentul                 XVI din 4 iulie 2008 cu privire
a deţinut funcţii remunerate în Parlamentul de permanent, a atins vîrsta de pensionare specificată la            la funcţia publică şi statutul
legislatura a XII-a sau în Sovietul Suprem al articolul 41 alineatul (1) şi a realizat stagiul de cotizare          funcţionarului public şi care nu
R.S.S.Moldoveneşti, a atins vîrsta de pensionare prevăzut la articolul 42 alineatul (1), are dreptul la           cad sub incidenţa acestei legi
specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul pensie pentru limită de vîrstă calculată în condiţiile         (deci nu sînt funcţionari
de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul prezentei legi şi supliment de stat prevăzut la articolul        publici).
                                                                                         115
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                            Finanţelor
              1                            2                     3               4
la pensie calculată în cuantum de 75% din suma      1
                            46 .
tuturor plăţilor lunare ale deputatului în exerciţiu  (2) La dorinţa asiguratului activităţile desfăşurate în
în funcţia (funcţiile) respectivă deţinută în     aceste funcţii pot fi cumulate.
Parlament.
(2) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în
calitate de membru de Guvern, a atins vîrsta de
pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a
realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42
alin.(1) are dreptul la pensie calculată în
cuantum de 75% din suma tuturor plăţilor lunare
ale membrului de Guvern în exerciţiu în funcţia
respectivă deţinută în Guvern.
(3) Persoanelor specificate la alin.(1) şi (2), cu
invaliditatea stabilită în perioada exercitării
funcţiilor respective, pensia de invaliditate de
gradul I şi II se stabileşte în cuantum de 75% din
suma tuturor plăţilor lunare ale deputatului sau
ale membrului de Guvern în funcţia (funcţiile)
deţinută în Parlament sau în Guvern.
(4) Reexaminarea pensiilor stabilite conform
alin.(1)-(3) se efectuează o dată cu majorarea
plăţilor lunare ale deputaţilor şi ale membrilor de
Guvern în exerciţiu, ţinînd cont de funcţia
deţinută.
Articolul 44. Condiţiile de stabilire a pensiilor   Articolul 44. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru Ministerul Economiei
pentru funcţionarii publici              limită de vîrstă pentru funcţionarii publici        Modificarea articolului 44 nu
(1) Asiguratul cu statut de funcţionar public care   (1) Asiguratul cu statut de funcţionar public, care a   pot fi admisă.
a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42   realizat stagiul de cotizare, prevăzut la articolul 42
alin.(1) şi confirmă un stagiu de cotizare în     alineatul (1), a atins vîrsta de pensionare specificată la
serviciul public de cel puţin 15 ani beneficiază    articolul 41 alineatul (4) şi confirmă un stagiu de
de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 5   cotizare în serviciul public de cel puţin 15 ani, are
ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare     dreptul la pensie pentru limită de vîrstă calculată în
prevăzute la art.41 alin.(1). Pensia se calculează   condiţiile prezentei legi şi supliment de stat prevăzut la
în cuantum de 75% din venitul mediu lunar       articolul 461.
determinat conform art.45.               (2) Asiguratul, care nu are statut de funcţionar public,
                                                                                  116
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                             2                      3              4
(2) Asiguratul cu statut de funcţionar public care    dar confirmă un stagiu de cotizare în serviciul
a activat în funcţie de rangul I şi a realizat stagiul  public de cel puţin 15 ani, a atins vîrsta de pensionare
de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), la       specificată la articolul 41 alineatul (1) şi a realizat
expirarea mandatului în această funcţie         stagiul de cotizare prevăzut la articolul 42 alineatul (1),
beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu    are dreptul la pensie pentru limită de vîrstă calculată în
cel mult 2 ani înaintea împlinirii vîrstei de      condiţiile prezentei legi şi supliment de stat prevăzut la
pensionare prevăzute la art.41 alin.(1). Pensia se    articolul 461.
calculează în cuantum de 75% din venitul mediu      (3) La dorinţa asiguratului activităţile desfăşurate în
lunar determinat conform art.45 alin.(4).        aceste funcţii pot fi cumulate.
(3) Asiguratul cu statut de funcţionar public, în
cazul lichidării sau reorganizării autorităţii
publice ori în cazul reducerii statelor de
personal, beneficiază de dreptul la pensionare
anticipată cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii
vîrstei de pensionare
prevăzute la art.41 alin.(1) dacă a realizat stagiul
de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), dintre care
în serviciul public cel puţin 10 ani pentru bărbaţi
şi cel puţin 8 ani pentru femei. Pensia se
calculează conform prevederilor art.16.
(4) Asiguratul care nu are statut de funcţionar
public, dar confirmă un stagiu de cotizare în
serviciul public de cel puţin 15 ani, a atins vîrsta
de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a
realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42
alin.(1) beneficiază de pensie calculată în
cuantum de 75% din venitul mediu lunar
determinat în conformitate cu art.45.
Articolul 45. Determinarea venitului mediu lunar
pentru calcularea pensiilor funcţionarilor publici
(1) Pensiile stabilite în conformitate cu art.44 se
calculează din venitul mediu lunar realizat
pentru ultimele 60 de luni de activitate în
serviciul public.

                                                                                  117
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                             2                         3                4
(2) Venitul realizat în perioada de pînă la 1
ianuarie 1999 se actualizează prin înmulţirea
coeficientului individual, care nu poate depăşi
5,0, determinat pentru perioada respectivă în
modul prevăzut în anexa nr.4, la valoarea ce
constituie media salariilor medii lunare pe ţară
pentru toată perioada de după 1 ianuarie 1999,
inclusiv pentru anul precedent anului de realizare
(reexaminare) a drepturilor de pensie.
 (3) Venitul realizat după 1 ianuarie 1999 se ia în
considerare în valoarea sa reală.
(4) Pensiile stabilite conform art.44 alin.(2) se
calculează din venitul mediu lunar realizat în
serviciul public în funcţia de rangul I, dar nu mai
mult decît pentru ultimele 60 de luni.
Articolul 46. Condiţiile de stabilire a pensiei    Articolul 45. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru    Ministerul Justiţiei
pentru aleşii locali                  limită de vîrstă pentru aleşii locali              Se propune ca chestiunile ce
(1) Asiguratul care a activat cel puţin 8 ani în    (1) Asiguratul, care a activat cel puţin 8 ani în funcţia de  ţin de stabilirea pensiei pentru
funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al raionului   preşedinte, vicepreşedinte al raionului (consiliului      vicepreşedintele    raionului
(consiliului judeţean, comitetului executiv      judeţean, comitetului executiv raional), primar         urmează a fi reglementate la
raional), primar (preşedinte al sovietului       (preşedinte al sovietului orăşenesc, sătesc), a atins vîrsta  art. 44 „Condiţiile de stabilire
orăşenesc, sătesc), a atins vîrsta de pensionare    de pensionare specificată la articolul 41 alineatul (1) şi a  a pensiilor pentru limită de
specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul  realizat stagiul de cotizare prevăzut la articolul 42      vîrstă pentru funcţionarii
de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) beneficiază  alineatul (1), are dreptul la pensie pentru limită de vîrstă  publici”, deoarece potrivit
de pensie calculată în cuantum de 75% din suma     calculată în condiţiile prezentei legi şi supliment de stat   Legii nr. 158-XVI din 4 iulie
tuturor plăţilor lunare ale persoanei în exerciţiu   prevăzut la articolul 461.                   2008 cu privire la funcţia
în funcţia respectivă. Suma tuturor plăţilor      La dorinţa asiguratului activităţile desfăşurate în aceste   publică     şi    statutul
lunare se determină la momentul stabilirii       funcţii pot fi cumulate.                    funcţionarului      public,
pensiei.                        (2) În stagiul de cotizare, care oferă dreptul la pensie în   vicepreşedintele raionului este
(2) În stagiul de cotizare, care oferă dreptul la   conformitate cu prezentul articol, se include perioada de    persoană numită în funcţie şi
pensie în conformitate cu prezentul articol, se    activitate în funcţie de viceprimar, cuprinsă între 25 mai   are statut de funcţionar public.
include perioada de activitate în funcţie de      2003 şi 9 martie 2007.                     Ministerul      Economiei
viceprimar cuprinsă între 25 mai 2003 şi 9       (3) Asiguratul, care a activat cel puţin 6 ani în calitate de  Modificarea articolului 46 nu
martie 2007.                      Preşedinte, vicepreşedinte sau deputat salarizat al       pot fi admisă.

                                                                                       118
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                              2                        3                4
(2 ) Asiguratul care a activat cel puţin 4 ani în
 1
                            Adunării Populare a Găgăuziei, a atins vîrsta de        Totodată, alineatul (2) în
calitate de Preşedinte, vicepreşedinte sau deputat   pensionare specificată la articolul 41 alineatul (1) şi a   redacţia actuală de completat
salarizat al Adunării Populare a Găgăuziei, a      realizat stagiul de cotizare prevăzut la articolul 42     cu textul „şi de vicepreşedinte
atins vîrsta de pensionare specificată la art.41    alineatul (1), are dreptul la pensie pentru limită de vîrstă  a raionului, cuprinsă între anul
alin.(1) şi a realizat stagiul de cotizare prevăzut   calculată în condiţiile prezentei legi şi supliment de stat  2003 şi 1 ianuarie 2009”.
la art.42 alin.(1) beneficiază de pensie calculată   prevăzut la articolul 461.
în cuantum de 75 la sută din suma tuturor        La dorinţa asiguratului activităţile desfăşurate în aceste
plăţilor lunare ale persoanei în exerciţiu în      funcţii pot fi cumulate.
funcţia respectivă.
(3) În cazul lichidării sau reorganizării autorităţii
administraţiei publice locale, persoanele
specificate la alin.(1), care au realizat stagiul de
cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), beneficiază
de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 4
ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare
prevăzute la art.41 alin.(1). Pensia se calculează
conform prevederilor art.16.
                            Articolul 46. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru Ministerul Economiei
                            limită de vîrstă pentru judecători şi procurori        Modificarea articolului 46 nu
                            (1) Asiguratul cu statut de judecător sau procuror care a pot fi admisă.
                            realizat stagiul de cotizare prevăzut la articolul 42
                            alineatul (11), a atins vîrsta de pensionare specificată la
                            articolul 41 alineatul (5) şi confirmă un stagiu de
                            cotizare în calitate de judecător/procuror prevăzut la
                            alineatul (2) al prezentului articol, are dreptul la pensie
                            pentru limită de vîrstă calculată în condiţiile prezentei
                            legi şi supliment de stat prevăzut la articolul 461.
                             (2) Începînd cu 1 ianuarie 2010, se stabileşte stagiul
                            special de cotizare necesar pentru obţinerea dreptului la
                            supliment de stat de 15 ani.
                            (3) La calcularea stagiului special de cotizare, activităţile
                            desfăşurate în funcţiile menţionate la alineatul (1) pot fi
                            cumulate.”.


                                                                                      119
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                                 obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                           Finanţelor
           1                           2                       3              4
                       12. După articolul 46 se introduce articolul 46 cu Ministerul Economiei
                                                   1

                       următorul cuprins:                      Completarea cu articolul dat
                       „Articolul 461. Suplimentul de stat              nu pot fi admisă.
                       (1) Suplimentul de stat se stabileşte complementar la
                       pensia pentru limită de vîrstă, după demisia din funcţiile,
                       care dau dreptul la supliment. Dacă demisia survine
                       după stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă stabilită
                       conform normelor generale, anii de activitate după
                       stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă în funcţiile, care
                       dau dreptul la supliment, se includ pentru calcularea
                       suplimentului.
                       (2) În condiţia realizării stagiului special de cotizare
                       necesar, prevăzut la articolele 43, 44, 45 şi 46,
                       suplimentul de stat constituie 15% din venitul mediu
                       lunar asigurat realizat pentru ultimele 12 luni de
                       activitate în funcţiile, care au dat dreptul la supliment
                       (indiferent de durata întreruperii în muncă). Pentru
                       fiecare an de stagiu special de cotizare, realizat
                       suplimentar în aceiaşi funcţie, la suplimentul de stat se
                       cumulează 1 % din venitul mediu lunar realizat pentru
                       ultimele 12 de luni de activitate în funcţiile, care au dat
                       dreptul la supliment.
                       (3)   În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile
                       pentru obţinerea mai multor suplimente în baza
                       articolelor 43, 44, 45 şi 46, acesta poate opta pentru un
                       singur supliment corespunzător pensiei stabilite.
                       (4)   La calcularea suplimentului de stat, venitul
                       mediu lunar asigurat realizat în perioada de pînă la 1
                       ianuarie 1999 se actualizează prin înmulţirea
                       coeficientului la salariul mediu lunar pe economie pentru
                       anul anterior anului stabilirii suplimentului.
                       Coeficientul reprezintă raportul dintre suma salariului
                       pentru ultimele 12 de luni de activitate în funcţiile, care
                       dau dreptul la supliment şi suma salariului mediu pe ţară
                       pentru aceeaşi perioadă, dar nu poate depăşi 5,0.
                                                                               120
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
        sau completare                                                           Finanţelor
            1                             2                     3              4
                           Venitul realizat după 1 ianuarie 1999 se ia în considerare
                           în valoarea sa reală.
                           (5) Suma beneficiilor stabilite în conformitate cu
                           articolele 43, 44, 45 şi 46 se calculează prin însumarea
                           pensiei pentru limită de vîrstă şi a suplimentului de stat.
                           Suma beneficiilor nu poate depăşi 75% din venitul
                           mediu lunar asigurat calculat în conformitate cu anexa
                           nr.1 a prezentei legi.”.
Articolul 47. Stagiul de cotizare în serviciul 13. Articolele 47-49 vor avea următorul cuprins:
public                        „Articolul 47. Stagiul de cotizare în serviciul public
Stagiul de cotizare în serviciul public include Stagiul de cotizare în serviciul public include perioadele:
perioadele:
a) de activitate în funcţii publice în autorităţile a) de activitate în funcţii publice în autorităţile publice
publice centrale şi locale prevăzute în anexa nr.1 centrale şi locale prevăzute în anexa nr.1 la Legea
la Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică
1995;                        şi statutul funcţionarului public;
b) de activitate în funcţii publice în autorităţile b) de activitate în funcţii publice în autorităţile publice
publice care, pînă la data intrării în vigoare a care, pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.158-XVI
Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
1995, au activat pe teritoriul Republicii Moldova funcţionarului public, au activat pe teritoriul Republicii
conform nomenclatorului autorităţilor publice şi Moldova în conformitate cu modul stabilit de Guvern;
al funcţiilor publice din cadrul lor, aprobat de c) de activitate în funcţii de conducere în autorităţile
Guvern;                       administraţiei publice centrale şi locale, deţinute
c) de activitate în funcţii de conducere în prin numire sau prin alegere (membru al Guvernului,
autorităţile administraţiei publice centrale şi preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, preşedinte şi
locale, deţinute prin numire sau prin alegere vicepreşedinte al consiliului judeţean sau al comitetului
(membru al Guvernului, preşedinte şi executiv raional, primar şi viceprimar al municipiului,
vicepreşedinte al raionului, preşedinte şi oraşului, comunei, satului, preşedinte al sovietului
vicepreşedinte al consiliului judeţean sau al orăşenesc, sătesc, pretor);
comitetului executiv raional, primar şi d) de activitate în calitate de Preşedinte, vicepreşedinte
viceprimar al municipiului, oraşului, comunei, sau deputat salarizat al Adunării Populare a Găgăuziei;
satului, preşedinte al sovietului orăşenesc, sătesc, e) de activitate în calitate de deputat în Parlamentul
pretor);                       permanent sau în una din funcţiile remunerate în
c1) de activitate în calitate de Preşedinte,     Parlamentul de legislatura a XII-a ori în Sovietul Suprem
                           al R.S.S. Moldoveneşti;
                                                                                121
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                        obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                  Finanţelor
              1                             2                         3                4
vicepreşedinte sau deputat salarizat al Adunării    f) de activitate în funcţie de judecător, procuror sau     Ministerul Justiţiei,
Populare a Găgăuziei;                  anchetator în procuratură;                   Se propune de exclus litera f),
d) de activitate în calitate de deputat în       g) de activitate în organizaţiile şi instituţiile        deoarece   judecătorul   şi
Parlamentul permanent sau în una din funcţiile     internaţionale în calitate de reprezentant al autorităţilor   procurorul au statut special
remunerate în Parlamentul de legislatura a XII-a    publice ale Republicii Moldova în funcţii nelegate de      prevăzut în Legea nr. 544-XIII
ori în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti;     deservirea tehnică a organizaţiilor şi instituţiilor      din 20 iulie 1995 cu privire la
e) de activitate în funcţie de judecător, procuror   respective;                           statutul judecătorului şi Legea
sau ofiţer de urmărire penală (anchetator),       h) de activitate în funcţii remunerate (inclusiv în funcţii   nr.294-XVI din 25 decembrie
precum şi de aflare în serviciul militar prin      elective) în aparatele Comitetului Central, comitetelor     2008 cu privire la Procuratură
contract sau în serviciu în organele afacerilor     raionale şi orăşeneşti ale Partidului Comunist al        şi deţin funcţii de demnitate
interne, dacă pentru perioadele respective au fost   Moldovei pînă la 27 august 1991, în funcţii remunerate     publică obţinute prin numire.
plătite contribuţii de asigurări sociale de stat    (inclusiv în funcţii elective) în aparatele organelor      Ministerul Sănătăţii
obligatorii;                      sindicale interramurale şi ramurale de nivel republican     Se propune litera h) de expus
f) de activitate în organizaţiile şi instituţiile    pînă la 30 mai 1993, cu excepţia funcţiilor legate de      în următoarea redacţie:
internaţionale în calitate de reprezentant al      deservirea tehnică.                       „h) de activitate în funcţie de
autorităţilor publice ale Republicii Moldova în                                     pedagog, medic şi farmacist;”.
funcţii nelegate de deservirea tehnică a
organizaţiilor şi instituţiilor respective;
g) de activitate în funcţii remunerate (inclusiv în
funcţii elective) în aparatele Comitetului Central,
comitetelor raionale şi orăşeneşti ale Partidului
Comunist al Moldovei pînă la 27 august 1991, în
funcţii remunerate (inclusiv în funcţii elective) în
aparatele organelor sindicale interramurale şi
ramurale de nivel republican pînă la 30 mai
1993, cu excepţia funcţiilor legate de deservirea
tehnică.
Articolul 48. Plata pensiilor              Articolul 48. Plata beneficiilor                Curtea de Conturi
(1) Pensiile stabilite conform art.43, 44 şi 46 se   (1) Pensiile pentru limită de vîrstă stabilite conform     Modificările   propuse  la
plătesc integral, indiferent de faptul realizării    normelor generale se plătesc integral, indiferent de faptul   alineatele (3) şi (4) va genera
veniturilor pasibile de asigurări sociale de stat.   realizării veniturilor pasibile de asigurări sociale de stat.  nerespectarea normelor art.54
(2) Pensiile şi sporurile stabilite conform Legii    (2) Suplimentul de stat se achită după demisia din       din Constituţie, art.7 din
nr.358-XV din 31 iulie 2003 pentru modificarea     funcţiile, care dau dreptul la supliment.            Declaraţia   Universală   a
şi completarea unor acte legislative se plătesc     (3) Pensiile în plată la 1 iulie 2009 ale deputaţilor,     Drepturilor Omului, la care
integral, indiferent de faptul realizării veniturilor  membrilor de Guvern, aleşilor locali şi funcţionarilor     Republica Moldova a aderat
                                                                                       122
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                             2                        3                4
pasibile de asigurări sociale de stat.         publici demisionaţi din funcţie se plătesc integral.     prin Hotărîrea Parlamentului
(3) Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004 ale      Persoanelor menţionate, care continuă să activeze în      nr.217-XII din 28.07.1990,
deputaţilor şi membrilor de Guvern, ale        funcţiile respective, partea de pensie achitată din bugetul  care a proclamat egalitatea
persoanelor care au ocupat funcţii publice sau au   de stat se sistează pînă la demisie.              tuturor oamenilor în faţa legii
activat în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al  (4) Pensiile în plată la 1 iulie 2009 ale           şi dreptul lor fără deosebire la
consiliului judeţean, al comitetului executiv     judecătorilor/procurorilor demisionaţi din funcţie se     apărarea egalităţii împotriva
raional şi de primar se plătesc integral, indiferent  plătesc integral. Persoanelor menţionate, care continuă    oricărei discriminări.
de faptul realizării veniturilor pasibile de      să activeze în funcţiile respective, se achită 50% din     Ministerul       Justiţiei,
asigurări sociale de stat.               pensia stabilită din bugetul de stat.             Ministerul Aparării
Articolul 49. Sursa de finanţare            Articolul 49. Sursa de finanţare                Atragem    atenţia  asupra
(1) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor      (1) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor stabilite     faptului    că    Curtea
stabilite conform art.43, 44 şi 46 sînt suportate   conform articolelor 43, 44, 45 şi 46 sînt suportate după    Constituţională prin Hotărîriile
după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a     cum urmează: pensia pentru limită de vîrstă, calculată     sale nr.9 din 3 martie 1997 şi
pensiei - din bugetul asigurărilor sociale de stat   conform normelor generale se achită de la bugetul       nr.27 din 18 mai 1999 s-a
şi 50% - din bugetul de stat.             asigurărilor sociale de stat, suplimentul de stat se achită  pronunţat că cetăţenii au
(2) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor      din bugetul de stat.                      dreptul de a primi integral pe
stabilite conform Legii nr.358-XV din 31 iulie     (2) Pensiile în plată categoriilor menţionate la articolele  parcursul întregii vieţi pensia,
2003 pentru modificarea şi completarea unor      43, 44 şi 45, stabilite înainte de 1 iulie 2009, sursa de   indiferent de faptul dacă au o
acte legislative sînt suportate din bugetul      finanţare constituie: 50% din mărimea stabilită a pensiei   altă  sursă   de  existenţă
asigurărilor sociale de stat, iar cele pentru plata  - din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din    provenită din salariu şi alte
sporurilor la pensie - din bugetul de stat.      bugetul de stat.                        surse de venit.
(3) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor      (3) Pensiile şi indemnizaţiile viagere în plată la 1 iulie
stabilite pînă la 1 ianuarie 2004 sînt suportate    2009 pentru categoriile menţionate la articolul 46 se
după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a     plătesc din bugetul de stat. Pensiile stabilite după 1 iulie
pensiei - din bugetul asigurărilor sociale de stat   2009 categoriilor menţionate se plătesc din bugetul de
şi 50% - din bugetul de stat.             stat pînă la 1 ianuarie 2010, iar de la această dată plata
                            acestora se efectuează din bugetul asigurărilor sociale de
                            stat. Suplimentul de stat se achită din bugetul de stat.”.

Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 Art.XXIV- La articolul 6 Legea nr.192-XIV din 12                Comisia Naţională a Pieţei     Nu se susţine, deoarece
privind Comisia Naţională a Pieţiei noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţiei                Financiare             conform Legii nr.158-XVI
Financiare                    Financiare (republicat, Monitorul Oficial al Republicii       Ministerul Justiţiei deja a     din 4 iulie 2008 cu privire
                         Moldova, 2007, nr.117-126/BIS) cu       modificările     elaborat proiectul de lege     la funcţia publică şi statutul
                         ulterioare, alineatul (6) textul ,,Legea salarizării nr.847-    pentru modificarea articolului   funcţionarului     public,
(6) Structura şi statele de personal ale Comisiei XV din 14 februarie 2002 şi cu condiţiile de salarizare       6 alin. (6) prin care se propune  colaboratorii Comisiei
                                                                                        123
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
            1                             2                        3                4
Naţionale se aprobă de către Consiliul de      aprobate prin hotărîre a Parlamentului” se substituie prin  ca   salarizarea  membrilor   Naţionale    a    Pieţei
administraţie. Salarizarea membrilor Consiliului  textul ,,Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu      Consiliului de administraţie şi   Financiare   au   statutul
de administraţie şi a angajaţilor Comisiei     privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi cu  a   angajaţilor   Comisiei  funcţionarului public, astfel
Naţionale se efectuează în conformitate cu Legea  condiţiile de salarizare aprobate de Guvern”.         Naţionale de efectuat în      salarizarea     acestora
salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi cu                                 conformitate cu Legea nr.355-    urmează a fi efectuată
condiţiile de salarizare aprobate prin hotărîre a                                 XVI din 23 decembrie 2005 cu    conform Legii nr.355-XVI
Parlamentului.                                                  privire la sistemul de salarizare  din 23 decembrie 2005 cu
                                                         în sectorul bugetar.        privire la sistemul de
                                                                           salarizare  în   sectorul
                                                                           bugetar, ca şi orice alţi
                                                                           funcţionari publici.

Legea nr.297-XIV din 24 februarie 1999 cu Art. XXV– La articolul 15 din Legea nr.297-XIV din Ministerul Finanţelor      Se susţine, prin excluderea
privire la adaptarea socială a persoanelor 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a Se propune de exclus articolul articolului XXV.
eliberate din locurile de detenţie         persoanelor eliberate din locurile de detenţie (Monitorul XXV.
                          Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.171),
Articolul 15. Asigurarea cu spaţiu locativ     cu modificările ulterioare, alineatul (3) se exclude.
(3) Persoanele eliberate din locurile de detenţie,
după încheierea contractului de muncă, se
asigură cu cămin în modul stabilit.

Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind Art. XXVI- Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind          Ministerul Muncii, Protecţiei Se susţine, prin excluderea
sistemul public de asigurări sociale       sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al   Sociale şi Familiei       articolului XXVI.
                         Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările    Se   propune   excluderea,
Articolul 1. Noţiuni               ulterioare, se modifică după cum urmează:            deoarece       ministerul
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni                                   definitivează un nou proiect de
semnifică:                    1. Articolul 1:                         lege în acest sens.
asigurat – persoană fizică aptă pentru muncă, cu la noţiunea „asigurat”, textul „cu domiciliul în Republica
domiciliul în Republica Moldova, avînd Moldova,” se exclude;
obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări
sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor
sociale prevăzute de lege;


                                                                                      124
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
             1                             2                       3               4
prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi      noţiunea „prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi   Confederaţia Naţională a
recuperarea capacităţii de muncă – forme de       recuperarea capacităţii de muncă” se substituie prin    Sindicatelor din Moldova
protecţie socială ce se acordă prin sistemul      noţiunea „prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor” cu  Nu se susţine. Recuperarea
public de asigurări sociale persoanelor asigurate    următorul cuprins:                     capacităţii de muncă care este
ca sprijin bănesc sau de altă natură în caz de     „prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor - forme de   risc social, prin care se
reducere a timpului de muncă sau de trecere       protecţie socială ce se acordă prin sistemul public de   atenuează       efectele
temporară la o altă muncă din motive de         asigurări sociale persoanelor asigurate ca sprijin bănesc  îmbolnăvirilor.
sănătate, în caz de carantină, de procurare a      sau de altă natură în caz de reducere a timpului de
articolelor ortopedice, de necesitate a trimiterii la  muncă sau de trecere temporară la o altă muncă din
odihnă, la tratament balnear şi în alte cazuri     motive de sănătate, în caz de carantină, de procurare a
prevăzute de lege.                   articolelor ortopedice;”.
Articolul 41. Categoriile de alte drepturi de      2. La articolul 41 litera b), textul „şi recuperareaConfederaţia Naţională a
asigurări sociale                    capacităţii de muncă” se exclude.          Sindicatelor din Moldova
Asiguraţii din sistemul public au dreptul, în afară                             Nu se susţine. Recuperarea
de pensie, la:                                               capacităţii de muncă care este
b) prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi                              risc social, prin care se
recuperarea capacităţii de muncă;                                      atenuează        efectele
                                                      îmbolnăvirilor.
Articolul 49. Atribuţiile Casei Naţionale    3. Articolul 49:                      Confederaţia Naţională a
c) prezintă Guvernului şi partenerilor sociali litera c), va avea următorul cuprins:            Sindicatelor din Moldova
rapoarte cu privire la modul de administrare şi „c) prezintă Ministerului Finanţelor, lunar şi trimestrial, Nu se susţine modificarea la
gestionare a bugetului asigurărilor sociale de în volum şi în termenele stabilite de către acesta, litera c), deoarece CNAS este
stat;                      rapoarte privind executarea bugetului asigurărilor sociale administrată    tripartit  şi
                        de stat;”;                         respectiv urmează să prezinte
                                                      rapoarte cu privire la modul de
                                                      administrare şi gestionare a
                                                      bugetului asigurărilor sociale
                                                      de stat partenerilor sociali:
                                                      Guvern, Sindicate şi Patronate.
                                                      Mai mult ca atît, se încalcă
                                                      prevederile art. 18, 23 şi 24 ale
                                                      Legii sindicatelor nr. 1129-
                                                      XIV din 7 iulie 2000.


                                                                                    125
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                        obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
        sau completare                                                               Finanţelor
            1                               2                        3              4
                            după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
                            „c1) întocmeşte raportul anual privind executarea
                            bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după
                            coordonarea acestuia de către Ministerul Muncii,
                            Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor, îl
                            prezintă, pînă la data de 1 mai a anului următor celui de
                            gestiune, Guvernului spre examinare şi aprobare.”.

Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire Art. XXVII- La articolul 3 din Legea nr.523-XIV din 16
la proprietatea publică a unităţilor iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale               administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii
                           Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările
                           ulterioare, litera a), cuvintele „, de ocrotire a sănătăţii” se
Articolul 3. Obiectele dreptului de proprietate exclud.
publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Obiecte ale dreptului de proprietate publică a                                     Confederaţia Naţională a Se susţine, prin excluderea
unităţilor administrativ-teritoriale sînt:                                       Sindicatelor din Moldova     articolului XXVII.
a) bunurile întreprinderilor şi instituţiilor locale                                  Nu se susţine, deoarece în
bugetare cu caracter social-cultural: de                                        mare parte obiectele respective
învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii şi de cultură                                    au fost construite şi dotate de
(inclusiv   informaţia    tehnico-ştiinţifică,                                  către bugetele autorităţilor
tehnologică şi de altă natură), cu formă de                                       publice locale. Acest fapt va
proprietate publică;                                                  conduce la monopolizarea şi
                                                            centralizare   excesivă   a
                                                            sistemului   de   asistenţă
                                                            medicală şi privarea de
                                                            drepturi a autorităţilor publice
                                                            locale de a participa la
                                                            gestionarea şi îmbunătăţirea
                                                            stării sănătăţii populaţiei din
                                                            teritoriu respectiv.
Articolul 13. Evidenţa proprietăţii publice a                                      Ministerul Finanţelor       Se susţine.
unităţilor administrativ-teritoriale                                          Se propune la articolul 12
Evidenţa proprietăţii publice a unităţilor                                       sintagma       „Ministerul
administrativ-teritoriale se ţine în contabilitate,                                   Finanţelor” de substituit prin
                                                                                    126
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
            1                           2                       3                4
în mod distinct, conform normelor metodologice                                sintagma      „Ministerul
elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate de                               Economiei”.
Guvern.

Legea nr. 753-XVI din 23 decembrie 1999 Art. XXVIII– Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie
privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al
Republicii Moldova                 Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
                          Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările
                          ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 14. Personalul Serviciului        1. Articolul 14:                  Serviciul de Informaţii şi Se susţine, prin excluderea
(13) În condiţiile stabilite de directorul alineatul (13) se exclude;                 Securitate         alineatului 13) din punctul
Serviciului, militarii care au activat în Serviciu                           Nu se susţine.       1.
cel puţin 20 de ani au drept, după pensionare, la
portarmă din dotare.


                        la alineatul (14), textul „Legea serviciului public” se Serviciul de Informaţii şi
(14) Activitatea de muncă a salariaţilor civili din
Serviciu este reglementată de legislaţia muncii,substituie prin textul „Legea cu privire la funcţia publică Securitate
de Legea serviciului public şi de alte acte   şi statutul funcţionarului public”.             Modificările    propuse   la
normative.                                                 articolul 14 alineatul (14) şi
Articolul 16. Protecţia socială şi juridică a  2. La articolul 16 alineatul (2), textul „de Legea cu articolul 16 alineatul (2)        Se susţine, prin excluderea
colaboratorilor Serviciului           privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a constituie obiectul proiectului   punctului 2.
                        membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec de lege de modificare a unor
(2) Militarii Serviciului se bucură de drepturile şi
înlesnirile prevăzute de Legea cu privire la  pregătirea militară,” se exclude.              acte legislative, avînd în
protecţia socială şi juridică a militarilor şi a                              vedere      demilitarizarea
membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec                              Serviciului,   promovat   de
pregătirea militară, de Legea privind organele                               Serviciul de Informaţii şi
securităţii statului, precum şi de alte acte                                Securitate şi care la momentul
normative.                                                 actual se află la examinare în
                                                      Parlament.
Articolul 19. Asigurarea financiară şi tehnico- 3. La articolul 19, alineatul (4) se exclude.        Serviciul de Informaţii şi     Se susţine, prin excluderea
materială a Serviciului                                           Securitate             punctului 3.
(4) Serviciul poate deţine un fond locativ de                                Nu se susţine.
serviciu, format în condiţiile stabilite de
legislaţie.
                                                                                  127
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                         2                         3                4
Legea Fondului republican şi a fondurilor Art. XXIX– La articolul 4 alineatul (1) din Legea
locale de susţinere socială a populaţiei    Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere
nr. 827-XIV din 18 februarie 2000       socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000
                        (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-
Articolul 4.                  67, art.460), cu modificările ulterioare, litera a) se
(1) Mijloacele Fondului republican şi ale exclude.
fondurilor locale se formează din următoarele
surse:
a) alocaţiile în cuantum de 1 la sută din
mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul doi şi ale municipiului
Bălţi, aprobate anual în modul stabilit;

Legea cu privire la protecţia socială specială Art. XXX– Legea cu privire la protecţia socială
a unor categorii de populaţie nr.933-XIV din specială a unor categorii de populaţie nr.933-XIV din 14
14 aprilie 2000                aprilie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
                        2000, nr.70-72, art.507), cu modificările ulterioare, se
                        modifică după cum urmează:

Articolul  7.  Cuantumul    compensaţiilor  1. La articolul 7 alineatul (5), textul „şi se revăd pe Confederaţia Naţională a       Se propune excluderea
nominative                     măsura modificării tarifelor şi a preţurilor menţionate” Sindicatelor din Moldova      articolului XXX, deoarece
(5) Cuantumurile concrete ale compensaţiilor    se exclude.                       Nu se susţine, deoarece se     aceste modificări    se
nominative se stabilesc de Guvern în baza                                  înrăutăţesc    măsurile  de  promovează   de  către
prevederilor prezentei legi, a tarifelor şi                                 susţinere    a   populaţiei  Ministerul     Muncii,
preţurilor în vigoare la serviciile comunale, la                               defavorizate, fapt ce va      Protecţiei  Sociale  şi
energia electrică, cărbune, lemn de foc şi se                                conduce la creşterea nivelului   Familiei.
revăd pe măsura modificării tarifelor şi a                                  sărăciei în ţară.
preţurilor menţionate.
Articolul 8                     2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele   „Articolul 8.
sale normative în corespundere cu prezenta lege.  (1) Dreptul la stabilirea compensaţiei nominative
                          categoriilor de populaţie prevăzute în conformitate cu
                          prezenta lege încetează la data de 1 ianuarie 2010.
                           (2) Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale
                          normative în corespundere cu prezenta lege.”.
                                                                                  128
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul  Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                        Finanţelor
              1                            2                    3            4
Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie Art. XXXI– La articolul 35 alineatul (5) din Legea
2000                          sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul
                            Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132,
                            art.919), cu modificările ulterioare, cuvintele „din
                            fondul” se substituie prin cuvintele „de la fondul”.
Articolul 7. Dreptul la asociere în sindicat
(1) Cetăţenii Republicii Moldova, precum şi
cetăţenii străini şi apatrizii care se află legal pe
teritoriul ei sînt în drept, la propria alegere, de a
întemeia şi de a se înscrie în sindicate, în
conformitate cu statutele acestora, fără
autorizaţia prealabilă a autorităţilor publice.
 (2) Persoanele care nu sînt angajate sau care şi-
au pierdut locul de muncă, precum şi cele care
exercită legal o activitate de muncă în mod
individual, se pot organiza în sindicat sau
înscrie, la propria alegere, într-un sindicat în
conformitate cu statutul acestuia, sau îşi pot
păstra apartenenţa la sindicatul întreprinderii,
instituţiei, organizaţiei în care au lucrat.
(3) Cetăţenii Republicii Moldova care se află în                              Ministerul Sănătăţii     Se propune excluderea
afara ţării sînt în drept să fie membri ai                                 Se propune articolul 7 de articolului XXXI.
sindicatelor existente în Republica Moldova.                                completat cu alineatul (4) cu
                                                      următorul cuprins:
                                                      “(4) Pe perioada exercitării
                                                      funcţiei de conducător al
                                                      unităţii, calitatea de membru
                                                      de sindicat se suspendă”.
Articolul 35. Obligaţiile unităţilor privind
asigurarea   condiţiilor   pentru   activitatea
sindicatelor
(5) Patronul (administraţia), de comun acord cu
sindicatele, prevede în planul de afaceri sau în
devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel
mult 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea
                                                                              129
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
              1                          2                        3                4
lor, în scopurile stabilite în contractul colectiv de
muncă.

Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149- Art. XXXII- Codul vamal al Republicii Moldova
XIV din 20 iulie 2000               nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al
                          Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu
                          modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 8. Conducerea activităţii vamale     1. După articolul 8 se introduce articolul 81, cu următorul  Serviciul Vamal           Nu se susţine.
Autoritatea centrală de specialitate care exercită cuprins;                           Modificarea în cauză va       Propunerea are drept scop
conducerea efectivă a activităţii vamale în „Articolul 81. Finanţarea Serviciului Vamal             influenţa negativ, direct la    asigurarea     respectării
Republica Moldova este Serviciul Vamal.      Finanţarea activităţii vamale se efectuează din contul    finanţarea     cheltuielilor  regulilor stipulate în Legea
                          bugetului de stat.”.                     organelor    vamale,   prin  nr.847-XIII din 24 mai
                                                         reţinerea       executării  1996   privind   sistemul
                                                         dispoziţiilor de plată, pe     bugetar şi procesul bugetar.
                                                         motivul   lipsei  totale  a
                                                         încasărilor la bugetul de stat.
Articolul 121. Taxa pentru proceduri vamale
(1) Procedurile vamale reprezintă totalitatea
serviciilor acordate de organele vamale în sfera
activităţii vamale. Nomenclatorul acestor servicii
şi taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate
cu legislaţia.
(2) Taxa pentru proceduri vamale se achită la
utilizarea oricărei destinaţii vamale, cu excepţia
abandonului în favoarea statului, dacă legislaţia
nu prevede altfel.
(3) Mijloacele băneşti încasate ca taxă pentru 2. La articolul 121 alineatul (3), textul „şi se utilizează la
proceduri vamale se varsă la bugetul de stat şi se finanţarea activităţilor vamale, cu excepţia soldurilor
utilizează la finanţarea activităţilor vamale, cu neutilizate la finele anului bugetar” se exclude.
excepţia soldurilor neutilizate la finele anului
bugetar.
                                                                                      130
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare              Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                                Finanţelor
            1                         2                            3               4
Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu Art. XXXIII– Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001            Ministerul       Afacerilor Se susţine, prin excluderea
privire la combaterea terorismului      cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial       Interne              articolului XXXIII.
                       al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163) cu        Nu   se  susţine   întrucît
                       modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:        modificările expuse nu iau în
                                                         calcul impactul social ce ar
                                                         surveni odată cu punerea în
                                                         aplicare a acestora. Totodată,
                                                         modificările de rigoare exclud
                                                         careva    alternative   sau
                                                         mecanisme    de   susţinere
                                                         socială cetăţenilor asupra
                                                         cărora să răsfrănge acţiunea
                                                         legislativă.
Articolul 17. Reabilitarea socială a persoanelor    1. La articolul 17 alineatul (1), textul „ , asigurarea cu Ministerul Justiţiei
care au avut de suferit de pe urma unui act      spaţiu locativ” se exclude.                Atragem    atenţia   asupra
terorist                                                     necesităţii corelării normelor
(1) Reabilitarea socială a persoanelor care au                                  din proiect, vîzînd excluderea
avut de suferit de pe urma unui act terorist are                                 dreptului la spaţiu locativ
drept scop revenirea acestora la viaţa normală şi                                 pentru unele categorii de
prevede acordarea asistenţei juridice persoanelor                                 persoane, cu proiectul de lege
menţionate,   reabilitarea  lor  psihologică,                                pentru modificarea unor acte
medicală şi profesională (inclusiv restabilirea                                  legislative,   vis-a-vis   de
capacităţii de muncă), plasarea în cîmpul muncii,                                 subiectul dat, adoptat de către
asigurarea cu spaţiu locativ.                                           Parlament în prima lectură.
Articolul 21. Facilităţi la calcularea vechimii în   2. Articolul 21 se exclude.                Serviciul de Informaţii şi
muncă                                                       Securitate
Militarilor, colaboratorilor şi specialiştilor care                                Nu se susţine, deoarece
îndeplinesc (au îndeplinit) serviciul în structurile                               calcularea vechimii în muncă
specializate pentru combaterea terorismului                                    în condiţii deosebite este pe
vechimea în muncă pentru stabilirea pensiei li se                                 deplin justificată.
calculează astfel: o zi şi jumătate pentru o zi de
serviciu; trei zile pentru o zi de serviciu în
perioada participării nemijlocite la operaţiile
antiteroriste.

                                                                                    131
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                           Finanţelor
              1                           2                     3              4
Legea nr.552-XV din 18 octombrie 2001 Art. XXXIV- Legea nr.552-XV din 18 octombrie 2001 Ministerul Sănătăţii                 Se susţine, prin excluderea
privind evaluarea şi acreditarea în sănătate     privind evaluarea şi acreditarea în sănătate (Monitorul Se propune de exclus articolul articolului XXXIV.
                           Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155-157, art. XXXIV.
                           1234), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
                           urmează:
Articolul 8. Consiliul Naţional de Evaluare şi 1. Articolul 8:
Acreditare în Sănătate Pentru evaluarea şi denumirea articolului va avea următorul cuprins:
acreditarea instituţiilor şi întreprinderilor „Articolul 8. Centrul Naţional de Management şi
medico-sanitare şi farmaceutice, prin hotărîre a Calitate în Sănătate”;
Guvernului, pe lîngă Ministerul Sănătăţii se la alineatul unic sintagma „Consiliul Naţional de
înfiinţează Consiliul Naţional de Evaluare şi Evaluare şi Acreditare în Sănătate” se substituie prin
Acreditare în Sănătate, denumit în continuare sintagma „Centrul Naţional de Management şi Calitate
Consiliu, care are statut de persoană juridică şi în Sănătate”, iar cuvîntul „Consiliu” se substituie prin
dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu cuvîntul „Centru”.
denumirea sa şi îşi desfăşoară activitatea în baza
regulamentului aprobat de Guvern.
Articolul 9. Atribuţiile principale ale Consiliului 2. La articolul 9, cuvîntul „Consiliul” se substituie prin
Consiliul exercită următoarele atribuţii:       cuvîntul „Centrul” după caz.
Articolul 10. Comisiile şi grupele de experţi de 3. La articolul 10 alineatele (1), (2), (3) şi (4), cuvîntul
evaluare şi acreditare                „Consiliu” se substituie prin cuvîntul „Centru” după caz.
(1) Pentru realizarea practică a evaluării şi
acreditării instituţiilor şi întreprinderilor medico-
sanitare şi
farmaceutice, Consiliul înfiinţează şi aprobă
componenţa următoarelor comisii:
a) comisia de evaluare şi acreditare a unităţilor
medico-sanitare;
b) comisia de evaluare şi acreditare a unităţilor
farmaceutice;
c) comisia de evaluare şi acreditare a unităţilor
din domeniul medicinei preventive.
(2) Comisiile menţionate la alin.(1) formează
grupe de experţi din rîndul specialiştilor din


                                                                                 132
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                        Finanţelor
              1                           2                    3              4
domeniile respective, cu o înaltă calificare
profesională. Componenţa acestor grupe se
aprobă de Consiliu.
(3) Grupele de experţi specializate controlează
pe teren activitatea unităţilor pasibile de evaluare
şi acreditare şi prezintă Consiliului materialele
controalelor. Din componenţa experţilor,
Consiliul aprobă comisii speciale de evaluare şi
acreditare a fiecărei instituţii şi întreprinderi
medico-sanitare şi farmaceutice.
(4) Comisiile de evaluare şi acreditare
determină, conform regulamentelor de evaluare
şi acreditare a instituţiilor şi întreprinderilor
medico-sanitare şi farmaceutice, gradul de
conformitate a unităţii pasibile de evaluare şi
acreditare cu standardele din domeniul medicinei
sau farmaciei. Comisiile prezintă Consiliului,
pentru luarea deciziei, propuneri privind
acreditarea sau neacreditarea.
Articolul 11. Procedura de evaluare şi acreditare 4. La articolul 11 alineatul (2) litera a), alineatele (5),
 (2) Evaluarea şi acreditarea se desfăşoară în (7), (8) şi (9), cuvîntul „Consiliu” se substituie prin
două etape:                     cuvîntul „Centru” după caz.
a) iniţierea procedurii de acreditare, care prevede
depunerea cererii şi primirea documentaţiei
necesare de la Consiliu,
 precum şi perioada de autoevaluare;
 (5) Instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare
şi farmaceutice sînt supuse evaluării şi acreditării
în baza unei decizii a Consiliului sau la cererea
acestora.
 (7) Consiliul publică în presa medicală listele
instituţiilor şi întreprinderilor medico-sanitare şi
farmaceutice care au fost evaluate şi acreditate,
precum şi ale instituţiilor şi întreprinderilor
neacreditate.
                                                                              133
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                          Finanţelor
             1                           2                     3              4
 (8) Decizia privind neacreditarea instituţiei, a
întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice
este luată la şedinţa Consiliului în baza
raportului echipei de experţi. În cazul în care
conducerea instituţiei sau a întreprinderii nu este
de acord cu decizia Consiliului, aceasta poate să
o conteste în instanţa judecătorească.
(9) Decizia privind respingerea cererii de
acreditare a instituţiei şi întreprinderii medico-
sanitare şi farmaceutice este luată de Consiliu, pe
baza raportului comisiei corespunzătoare de
evaluare şi acreditare. În cazul în care instituţia
evaluată nu este de acord cu concluzia comisiei,
litigiul este soluţionat de Consiliu. Unitatea
medico-sanitară sau farmaceutică (personalul) a
cărei cerere a fost respinsă este în drept să
conteste decizia de respingere în instanţa
judecătorească potrivit prevederilor legislaţiei.
Articolul 12. Suportarea cheltuielilor pentru     5. La articolul 12 alineatul (1), cuvîntul „Consiliul” se
serviciile de evaluare şi acreditare         substituie prin cuvîntul „Centrul”.
(1) Consiliul funcţionează pe principii de
autogestiune.
Articolul 13.                     6. La articolul 13 alineatul (1), sintagma „Consiliului
Ministerul Sănătăţii, în termen de 3 luni de la    Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate” se
data intrării în vigoare a prezentei legi, va     substituie prin sintagma „Centrului Naţional de
elabora regulamentul de activitate a Consiliului   Management şi Calitate în Sănătate”, iar cuvîntul
Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate şi   „Consiliului” se substituie prin cuvîntul „Centrului”.
va prezenta Guvernului pentru aprobare acest
regulament şi componenţa Consiliului.

Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire Art. XXXV- Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu
la Centrul pentru Combaterea Crimelor privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei            Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii
                       Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările
                       ulterioare, se modifică după cum urmează:
                                                                               134
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                             2                        3                4
Articolul 9. Atribuţiile directorului          1. La articolul 9 alineatul (1) litera e), cuvintele „spre
(1) Directorul:                     aprobare” se substituie prin cuvintele „spre coordonare”.
e) aprobă planurile de finanţare în limita
alocaţiilor prevăzute în legea bugetului pe anul
respectiv şi le înaintează Ministerului Finanţelor
spre aprobare;
Articolul 20. Limita de vîrstă             2. Articolul 20:                       Ministerul Justiţiei         Se susţine, prin excluderea
(1) Colaboratorii se află în serviciul Centrului în   alineatul (1) va avea următorul cuprins:           Considerăm conceptual greşit     punctului 2.
următoarele limite de vîrstă:              „(1) Colaboratorii se află în serviciul Centrului în de a exclude posibilitatea
a) de la plutonier la căpitan - 45 de ani;       următoarele limite de vîrstă:                prelungirii termenului de aflare
b) de la maior la colonel - 50 de ani;         a) de la plutonier la colonel - 50 de ani;          în serviciu a persoanelor care
c) general-maiorul - 55 de ani;             b) general-maior - 55 de ani;                întrunesc condiţiile stabilite de
d) general-locotenentul şi general-colonelul - 60    c)general-locotenent, general-colonel - 60 de ani.”;     lege. În acelaşi timp, este
de ani.                                                       necesar de a efectua o analiză
(3) Termenul de aflare în serviciul Centrului      alineatul (3) se exclude.                  funcţională şi de a exclude
peste limita de vîrstă poate fi prelungit, la cerere,                                avantajele nemeritate.
cu un termen de pînă la 5 ani de către persoana                                   Centrul pentru Combaterea
sau organul împuternicit dacă solicitantul este                                   Crimelor    Economice    şi
apt pentru serviciu în Centru în temeiul                                       Corupţiei
concluziei comisiei medicale.                                            Nu se susţine, deoarece
                                                           posibilitatea     prelungirii
                                                           termenului de aflare în serviciu
                                                           peste limita de vîrstă este o.
                                                           practică    răspăndită   în
                                                           ţărileeuropene şi are la bază
                                                           considerente obiective, cum ar
                                                           fi profesionalismul înalt al
                                                           colaboratorilor respectiv
Articolul 33. Indemnizaţiile în cazul eliberării    3. Articolul 33:                       Ministerul Justiţiei         Nu se susţine, deoarece
din serviciu                                                     Nu se susţine, deoarece aceasta   modificarea are drept scop
(1) În cazul eliberării din serviciu în temeiul     alineatul (1) va avea următorul cuprins:           duce la diminuarea drepturilor    optimizarea cheltuielilor de
art.32 alin.(2) lit.b), g) sau pentru limită de     „(1) În cazul eliberării din serviciu în temeiul articolului colaboratorilor   şi,   drept  personal      conform
vărstă colaboratorul primeşte o indemnizaţie      32 alineatul (2) lit.b), g) sau pentru limită de vărstă consecinţă, la demisionarea, în      Programului de stabilizare
unică pentru vechime în muncă, după cum         colaboratorul primeşte o indemnizaţie unică pentru legătură cu pensionarea, unui         şi relansare economică a
urmează:                        vechime în serviciu în modul şi mărimea stabilite de     număr impunător de          Republicii Moldova pe anii
                                                                                       135
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                                Finanţelor
            1                             2                        3                4

a) de la 2 la 10 ani - 5 salarii medii lunare;    Guvern.”;                         colaboratori.             2009-2011.
b) de la 10 la 15 ani - 10 salarii medii lunare;                                 În acest context, se propune de
c) de la 15 la 20 de ani - 15 salarii medii lunare;                               a stabili expres în lege că
d) de peste 20 de ani - 20 de salarii medii lunare.                               colaboratorii care la momentul
                                                         intrării în vigoare a prezentei
(2) Indemnizaţia unică a colaboratorului decorat   alineatul (2) se exclude.                 legi   aveau    dreptul  la
cu distincţie de stat în perioada serviciului din                                indemnizaţie unică în mărimea
cadrul Centrului se majorează cu 2 salarii medii                                 stabilită în lege, la eliberarea
lunare.                                                     ulterioară în conformitate cu
                                                         legislaţia în vigoare, li se
                                                         păstrează dreptul de a primi
                                                         indemnizaţie    în   mărimea
                                                         stabilită la momentul actual.
Articolul 40. Retribuirea muncii colaboratorilor   4. La articolul 40, alineatul (3) va avea următorul Centrul pentru Combaterea          Nu se susţine, deoarece în
Centrului                       cuprins:                          Crimelor    Economice    şi  condiţiile unui buget auster
(1) Pentru serviciul în cadrul Centrului,       „(3) „Colaboratorii Centrului beneficiază gratuit de raţie Corupţiei               se   impune  necesitatea
colaboratorii primesc indemnizaţii de întreţinere,  alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Se consideră că proiectul           revizuirii  dreptului   la
raţie alimentară şi echipament.            Guvern.”.                         propus    conţine   prevederi  compensaţia     bănească
(2) Indemnizaţia de întreţinere primită de                                    normative    care   încalcă  pentru raţia alimentară şi
colaboratorii Centrului se constituie din salariul                                drepturile     beneficiarilor  pentru echipament şi a
funcţiei, salariul pentru gradul special, sporul la                               dobîndite licit anterior, iar în   modului de achitare a
salariu, calculat în procente, pentru vechimea în                                cazul adoptării unui astfel de    acestor compensaţii. Mai
muncă, pentru muncă în condiţii deosebite, din                                  proiect s-ar încălca principiul    mult ca atît este încălcat
alte plăţi, sporuri şi recompense, stabilite de                                 constituţional de echitate şi     principiul echităţii sociale
legislaţie.                                                   neretroactivitate   a   legii,  între toate categoriile de
(3) În schimbul raţiei alimentare şi al                                     deaceea propunem autorului      angajaţi     (salariaţi).
echipamentului, colaboratorii Centrului pot                                   să iniţieze consultări în format   Modificările respective vor
primi o compensaţie bănească conform normelor                                  de grup de lucru cu autorităţile   păstra dreptul la raţie
stabilite de Guvern.                                               publice respective şi să       alimentară şi echipament
                                                         propună     un    proiect  gratuit în cazurile stabilite
                                                         fundamentat legal.          ulterior prin hotărîre de
                                                                            Guvern.


                                                                                       136
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare             Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
             1                           2                           3               4
Legea nr.1245-XVI din 18 iulie 2002 cu Art. XXXVI- Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu               Ministerul Justiţiei       Se susţine, prin excluderea
privire la pregătirea cetăţenilor pentru privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei          Considerăm conceptual greşit articolului XXXVI.
apărarea Patriei                  (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-      de a exclude posibilitatea
                          138, art.1054) cu modificările ulterioare, se modifică      prelungirii termenului de aflare
                          după cum urmează:                         în serviciu a persoanelor care
Articolul 22. Vîrsta-limită de aflare în serviciul 1. Articolul 22:                         întrunesc condiţiile stabilite de
militar                      alineatul (1) va avea următorul cuprins:             lege. În acelaşi timp, este
(1) Vîrsta-limită de aflare în serviciul militar „(1) Vîrsta-limită de aflare în serviciul militar prin       necesar de a efectua o analiză
prin contract se stabileşte după cum urmează:   contract se stabileşte după cum urmează:             funcţională şi de a exclude
a) pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi a) pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi – 45 de ani;         avantajele nemeritate.
subofiţeri - 45 de ani;              b) pentru efectivul de subofiţeri, corpul de ofiţeri cu      Ministerul Aparării
b) pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare şi grade inferioare şi superioare, pînă la gradul militar de     Se propune ca vîrsta limită de
superioare - 50 de ani;              locotenent-colonel - 50 de ani;                  aflare în serviciul militar a
c) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:   c) pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi        persoanelor cu gradul militar
- pentru general de brigadă, general de divizie - supreme:                              de colonel să fie menţinută -
55 de ani;                     - pentru colonel, general de brigadă, general de divizie -    50 de ani, pentru a fi similară
- pentru general de corp de armată - 60 de ani.  55 de ani;                            vîrstei limită de aflare în
                          - pentru general de corp de armată - 60 de ani.”;         serviciul special prevăzută de
                                                           legislaţia în vigoare.
(2) La atingerea vîrstei-limită de aflare în      alineatul (2) se exclude.
serviciul militar prin contract, termenul
serviciului militar poate fi prelungit în modul
stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor.
Articolul 26. Vîrsta-limită de încadrare în       2. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul     Serviciul Grăniceri
serviciul militar prin contract             cuprins:                           Se propune punctul 2 de
(1) Vîrsta-limită pînă la care cetăţenii pot fi     „(1) Vîrsta-limită pînă la care cetăţenii pot fi       exclus,    reieşind   din
încadraţi în serviciul militar prin contract este de  încadraţi în serviciul militar prin contract este de 35 de  următoarele considerente:
40 de ani.                       ani.”.                            -  posibilitatea  prelungirii
                                                           termenilor pentru militarii care
                                                           nu dispun de vechime de
                                                           serviciu necesară stabilirii
                                                           pensiei pentru vechime în
                                                           serviciu;
                                                           - la atingerea vîrstei limită la
                                                           unii militari nu expiră
                                                                                     137
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                                 Finanţelor
            1                             2                        3                 4
                                                          termenul   contractului   de
                                                          muncă.

Legea nr.1421-XV din 31octombrie 2002 cu Art. XXXVII– Legea nr.1421-XV din 31 octombrie              Ministerul Finanţelor         Se susţine
privire la teatre, circuri, şi organizaţii 2002 cu privire la teatre, circuri, şi organizaţii           Se propune în tot textul legii
concertistice               concertistice (Monitorul oficial al Republicii Moldova,         sintagma       „Ministerului
                      2002, nr.174-176, art.1331) cu modificările ulterioare, se       Culturii şi Turismului” de
                      modifică după cum urmează:                       substituit   prin   sintagma
                                                          „Ministerului Culturii”.
Articolul 16. Mijloacele financiare ale teatrelor,  1. Articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:  Ministerul Culturii          Nu se susţine.
circurilor şi ale organizaţiilor concertistice de                                 Nu se susţine, deoarece        Din     insuficienţa de
stat.                                                       instituţiile teatral-concertistice  mijloacelor bugetare, se
(3) Teatrele,    circurile şi   organizaţiile  „(3) Teatrele, circurile şi organizaţiile concertistice cu  sînt    întreprinderi   non-  propune ca volumul de
concertistice a căror activitate de creaţie      statut naţional pot beneficia de finanţare suplimentară de  comerciale, venitul acumulat     cheltuieli prevăzut anual în
corespunde principiilor politicii de stat în     la bugetul de stat pentru realizarea unei comenzi de stat,  din activitatea de bază este     bugetul de stat pentru
domeniul culturii şi artei, principii aprobate de   conform Regulamentului cu privire la comanda de stat,    redus. Dat fiind faptul, că      instituţiile      teatral-
Ministerul Culturii şi Turismului, beneficiază de   aprobat de Ministerul Culturii.”.              bugetul de stat acoperă pînă la    concertistice din subordinea
finanţare suplimentară de la bugetul de stat                                    60% din cheltuielile totale,     Ministerului      Culturii
conform Regulamentului cu privire la comanda                                    asigurarea celor 40% din       urmînd să fie distribuit în
de stat, aprobat de acelaşi minister.                                       activitate este greu realizabilă;   baza unor proiecte obţinute
                                                          dacă şi acest venit va fi       prin concurs. În acest temei
                                                          impozitat, lucrul acesta va      se propune de exclus
                                                          genera pierderi enorme.        alineatul (3) din legea în
                                                                             vigoare.
Articolul 17. Principiile de subvenţionare a 2. Articolul 17:                           Ministerul Culturii          Nu se susţine.
teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor                                     Se propune de unit alineatele     Din     insuficienţa de
concertistice de stat                                               (1) şi (2) şi de expus în       mijloacelor bugetare, se
(1) Fondatorul acordă teatrelor, circurilor şi alineatul (1) se exclude;                      următoarea redacţie:         propune ca volumul de
organizaţiilor concertistice de stat subvenţii                                   „Fondatorul, pe parcursul       cheltuieli prevăzut anual în
pentru acoperirea în proporţie de 60% a                                      anului fiscal, acordă teatrelor,   bugetul de stat pentru
cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul                                circurilor şi organizaţiilor     instituţiile      teatral-
anului fiscal. Aceste subvenţii nu pot fi reduse în                                concertistice naţionale şi de     concertistice din subordinea
legătură cu ajutorul financiar acordat de alte                                   stat   subvenţii     pentru  Ministerului      Culturii
persoane, juridice şi fizice. Subvenţiile                                     acoperirea      cheltuielilor  urmînd să fie distribuit în
neutilizate pînă la finele anului fiscal rămîn la                                 aferente activităţii în proporţie   baza unor proiecte obţinute
                                                                                        138
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
             1                             2                      3                4
dispoziţia instituţiei şi sînt repartizate după     alineatul (2) va avea următorul cuprins:          de 60%.”             prin concurs.
necesităţile ei.                    „(2) Statul subvenţionează teatrele, circurile şi                      În acest temei se propune
(2) Teatrele,    circurile şi    organizaţiile  organizaţiile concertistice cu statut naţional în mărime                  articolul 17 de expus în
concertistice naţionale beneficiază de subvenţii    de 80% din cheltuielile totale.”;                              următoarea      redacţie:
din partea statului pentru acoperirea cheltuielilor                                                 „Articolul 17 Principiile de
aferente activităţii lor şi pentru realizarea                                                    subvenţionare a teatrelor,
proiectelor de creaţie de importanţă naţională, în                                                 circurilor şi a organizaţiilor
proporţie de 80% faţă de cheltuielile totale.                                                    concertistice de stat
 (3) Normativele cheltuielilor necesare activităţii   alineatul  (3),  după  cuvintele  “organizaţiilor   Se  propune   de   exclus (1) Teatrele, circurile şi
teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice  concertistice” se completează cu cuvintele “cu statut   modificarea la alineatul (3).  organizaţiile concertistice
se aprobă de către Guvern, la propunerea        naţional”.                                         de stat beneficiază de
Ministerului Culturii şi Turismului.                                                        susţinere financiară, în
                                                                          limita alocaţiilor prevăzute
                                                                          anual în buget, în baza unor
                                                                          proiecte culturale selectate
                                                                          prin concurs”;
                                                                          (2) Regulamentul privind
                                                                          finanţarea    proiectelor
                                                                          culturale   ale  teatrelor,
                                                                          circurilor şi organizaţiilor
                                                                          concertistice se aprobă de
                                                                          Guvern   la  propunerea
                                                                          Ministerului Culturii.”.
Articolul 19. Atribuţiile Ministerului Culturii şi 3. La articolul 19, litera (g) va avea următorul cuprins:
Turismului    privind   activitatea  teatrelor,
circurilor şi a organizaţiilor concertistice.
În atribuţiile Ministerului Culturii şi Turismului
privind activitatea teatrelor, circurilor şi a
organizaţiilor concertistice intră:
g) finanţarea teatrelor, circurilor şi a
organizaţiilor concertistice conform unui „g) finanţarea teatrelor, circurilor şi organizaţiilor Ministerul Culturii            Se susţine.
program special de o importanţă deosebită concertistice cu statut naţional;”.                Se propune de exclus litera g)
pentru cultura naţională;                                          în redacţia actuală a legii.


                                                                                     139
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare     Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                               obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
          sau completare                                                       Finanţelor
             1                         2                    3               4
Articolul 20. Atribuţiile autorităţilor publice ale 4. Articolul 20:
unităţilor teritoriale autonome privind activitatea
teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor
concertistice.
În atribuţiile autorităţilor publice ale unităţilor
teritoriale autonome privind activitatea teatrelor,
circurilor şi a organizaţiilor concertistice intră:
a) crearea, finanţarea teatrelor, circurilor,                             Ministerul Culturii        Se susţine excluderea
organizaţiilor concertistice şi coordonarea la litera a), cuvîntul „ , finanţarea” se exclude;     Nu se susţine modificarea în modificării propuse la litera
activităţii lor.                                            cauză, deoarece şi autorităţile a).
                                                    publice locale sînt fondatoare
                                                    ale unor instituţii şi respectiv
                                                    au dreptul să le finanţeze din
                                                    resursele   financiare   ale
                                                    bugetelor municipale sau
                                                    bugetelor      autorităţilor
                                                    teritoriale autonome.
c) finanţarea principalelor programe ale litera c) se exclude.
teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice
de comun acord cu autorităţile publice ierarhic
superioare ale unităţilor teritoriale autonome.
Articolul 21. Atribuţiile autorităţilor publice 5. Articolul 21:
municipale    privind   activitatea  teatrelor,
circurilor şi a organizaţiilor concertistice.
În atribuţiile autorităţilor publice municipale
privind activitatea teatrelor, circurilor şi a
organizaţiilor concertistice intră:
a) crearea şi finanţarea teatrelor, circurilor şi la litera a), cuvîntul “şi finanţarea” se exclude;  Ministerul Culturii       Se susţine  excluderea
organizaţiilor concertistice municipale.                                Nu se susţine modificarea în modificării propuse la litera
                                                    cauză, deoarece şi autorităţile a).
                                                    publice locale sînt fondatoare
                                                    ale unor instituţii şi respectiv
                                                    au dreptul să le finanţeze din
                                                    resursele  financiare   ale
                                                    bugetelor municipale sau
                                                                             140
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                 obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                           Finanţelor
            1                           2                     3                4
                                                     bugetelor     autorităţilor
                                                     teritoriale autonome.
d) finanţarea programelor teatrelor, circurilor şi litera d) se exclude.
organizaţiilor concertistice de o importanţă
deosebită pentru cultura naţională, inclusiv ale
instituţiilor de cultură şi artă care nu sînt
subordonate direct, dar care desfăşoară activitate
în municipiu.
Articolul 27. Pensia pentru limită de vîrstă 6. La articolul 27, alineatele (2), (3) şi (4) se exclud.  Confederaţia Naţională a Se susţine, prin excluderea
lucrătorilor din rîndurile personalului artistic şi                           Sindicatelor din Moldova     punctului 6.
de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii                              Nu se susţine, deoarece aceştia
concertistice                                              nu îşi pot exercita funcţiile
(1) Personalul artistic şi de creaţie din instituţiile                          profesionale şi atinge o
de cultură şi artă naţionale, de stat şi municipale                           vechime în muncă de 30 ani,
beneficiază de pensii în conformitate cu                                 dat fiind faptul că capacităţile
legislaţia în vigoare.                                          şi normele biologice nu le
(2) Unele categorii de personalul artistic                                permit acest fapt. Mai mult ca
(balerini, artişti ai ansamblurilor profesioniste de                           atît, numărul persoanelor
dansuri, instrumentişti suflători, solişti vocalişti,                          respective nu este atît de
corişti, artişti de circ, artişti travesti, actori                            considerabil ca să afecteze
păpuşari) cu o vechime în muncă de 20 de ani au                             bugetul de stat.
dreptul la pensie pentru vechime în muncă,
plătită de la bugetul de stat, pînă la atingerea
limitei de vîrstă stabilite de legislaţia în vigoare
pentru pensionare.
(3) Pensiile pentru limită de vîrstă se plătesc
lucrătorilor din rîndurile personalului artisitic şi
de creaţie în modul stabilit de Guvern.
 (4) Pentru merite deosebite în crearea de chipuri
şi opere de artă de valoare naţională, Guvernul,
la propunerea Ministerului Culturii şi Turismului
şi uniunilor de creaţie, stabileşte pentru lucrătorii
din rîndurile personalului artistic şi de creaţie din
teatre, circuri şi organizaţii concertistice pensie
personală, al cărei cuantum nu poate fi mai mic
                                                                               141
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
            1                            2                       3                4
decît cuantumul pensiei de funcţionar public.

Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu       Art. XXXVIII- Legea nr.1593-XV din 26 decembrie
privire la mărimea, modul şi termenele de       2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de
achitare a primelor de asigurare obligatorie     achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
de asistenţă medicală                 medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
                           2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, se
                           modifică după cum urmează:
Articolul 9. - Suma transferurilor din bugetul de 1. La articolul 9, cuvintele „de bază” se exclud.       Curtea de Conturi         Nu susţine, deoarece din
stat în fondurile asigurărilor obligatorii de                                  Nu se susţine, deoarece aceasta  cheltuielile  totale  ale
asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor                                va condiţiona în mod direct    bugetului de stat se vor
de persoane neangajate prevăzute la art.4 alin.(4)                                majorarea bazei de calcul a    deduce cheltuielile
din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de                                sumei   transferurilor  din  efectuate   din   contul
asistenţă medicală se stabileşte anual prin legea                                bugetul de stat în FAOAM.     veniturilor cu destinaţie
bugetului de stat, reprezentînd o cotă procentuală                                                 specială. Astfel, baza de
din totalul cheltuielilor de bază aprobate ale                                                   calcul să rămînînd aceaşi.
bugetului de stat, cu excepţia cheltuielilor
efectuate din veniturile cu destinaţie specială
prevăzute în legislaţie, nu mai mică decît 12,1%.
Articolul 15.                     2. Articolul 15:
(1) Plătitorii primelor de asigurare obligatorie de la alineatele (1) şi (2), sintagma „unităţile Trezoreriei de
asistenţă medicală sînt obligaţi să prezinte Stat” se substituie prin sintagma „trezoreriile teritoriale
băncilor şi unităţilor Trezoreriei de Stat ale Ministerului Finanţelor” după caz;
documentele de plată pentru achitarea salariilor
şi contribuţiilor la fondurile asigurării obligatorii
de asistenţă medicală.
(2) Băncile şi unităţile Trezoreriei de Stat vor
elibera mijloace băneşti pentru achitarea
salariilor şi altor recompense concomitent cu
virarea integrală de pe conturile plătitorilor pe
contul Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină a primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală, calculate în conformitate cu
legislaţia.

                                                                                    142
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                          Finanţelor
             1                           2                      3              4
(3) Primele se consideră achitate din momentul la alineatul (3), sintagma „Trezoreria Centrală” se
încasării acestora la contul bancar al Ministerului substituie prin sintagma „Trezoreria de Stat”.
Finanţelor - Trezoreria Centrală în Banca
Naţională a Moldovei.
Articolul 21.                   3. La articolul 21, textul „ , nu mai tîrziu de data de 10 a
Ministerul Finanţelor va vira la contul lunii corespunzătoare” se exclud.
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
transferurile (subvenţiile), calculate ca prime de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală
pentru categoriile de persoane prevăzute la art.4
alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea
obligatorie de asistenţă medicală, o dată pe lună,
nu mai tîrziu de data de 10 a lunii
corespunzătoare.

Codul de procedură penală nr.122-XV din 14 Art. XXXIX- Codul de procedură penală nr.122-XV din
martie 2003                     14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii
                           Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu
Articolul 159. Păstrarea corpurilor delicte şi a modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
altor obiecte                    1. La articolul 159 alineatul (4), sintagma „Vistieriei de
(4) Imediat după ridicare şi examinare, metalele Stat” se substituie prin sintagma „Inspectoratului Fiscal
preţioase, pietrele preţioase şi articolele din ele, Principal de Stat”.
moneda naţională şi valuta străină, cardurile,
carnetele de plată, valorile mobiliare, obligaţiile,
recunoscute drept corpuri delicte, se transmit
spre păstrare Vistieriei de Stat conform
procedurii stabilite.
Articolul 208. Păstrarea bunurilor puse sub 2. La articolul 208, alineatul (2), sintagma „Vistieriei de
sechestru                      Stat” se substituie prin sintagma „Inspectoratului Fiscal
(1) Bunurile puse sub sechestru, de regulă, se Principal de Stat”.
ridică, cu excepţia imobilului şi a obiectelor cu
dimensiuni mari.
(2) Metalele preţioase, pietrele preţioase şi
articolele din ele, valuta străină, valorile

                                                                               143
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                             obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                      Finanţelor
             1                      2                     3               4
mobiliare, obligaţiile se transmit spre păstrare
Vistieriei de Stat conform procedurii stabilite;
sumele de bani se depun la contul de depozit al
instanţei de judecată în a cărei competenţă este
judecarea cauzei penale respective; celelalte
obiecte ridicate se sigilează şi se păstrează de
către organul la al cărui demers bunurile au fost
puse sub sechestru sau se transmit pentru
păstrare reprezentantului autorităţii executive a
administraţiei publice locale.

Codul muncii al Republicii Moldova nr.154- Art. XL– Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-   Ministerul Muncii, Protecţiei Se susţine, prin excluderea
XV din 28 martie 2003           XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii  Sociale şi Familiei       articolului XL.
                      Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările   Se   propune   excluderea
                      ulterioare, se modifică după cum urmează.        articolului XL.
                                                  Ministerul Economiei,
                                                  Nu se susţine, deoarece sunt
                                                  orientate spre diminuarea
                                                  drepturilor   şi  garanţiilor
                                                  salariaţilor în raport cu cele
                                                  prevăzute actualmente de
                                                  Codul muncii.
                                                  Ministerul Sănătăţii
                                                  Se propune după articolul 74
                                                  se introduce articolul 741 cu
                                                  următorul cuprins:
                                                   “Articolul 741. Rotaţia
                                                  La expirarea a 5 ani în funcţia
                                                  deţinută, angajatorul fără
                                                  acordul salariatului în cadrul
                                                  unităţii prin rotaţie, poate
                                                  schimba locul de muncă a
                                                  salariatului pe o perioadă de
                                                  pînă la 5 ani numai în funcţii
                                                  similare, conform specialităţii,
                                                                           144
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                             Finanţelor
            1                           2                        3               4
                                                       calificării   sau   funcţiei
                                                       specificate   în  contractul
                                                       individual de muncă.
                                                       În caz de schimbare a locului
                                                       de muncă prin rotaţie,
                                                       angajatorul emite un ordin
                                                       (dispoziţie, decizie, hotărîre)
                                                       care se aduce la cunoştinţă
                                                       salariatului, sub semnătură în
                                                       termen de 3 zile lucrătoare”.
Articolul 86. Concedierea                                           Centrul pentru Combaterea
(2) Nu se admite concedierea salariatului în                                 Crimelor    Economice   şi
perioada aflării lui în concediu medical, în                                 Corupţiei
concediu de odihnă anual, în concediu de studii,                               Se propune la articolul 86
în concediu de maternitate, în concediu parţial                                alineatul (2) textul “în
plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de                             concediu suplimentar neplătit
3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru                                pentru îngrijirea copilului în
îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în                              vîrstă de la 3 la 6 ani,” de
perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau                                exclus.
obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu
excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.
Articolul 124. Concediul de maternitate şi 1. La articolul 124 alineatul (1), textul „precum şi Confederaţia Naţională a
concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor” se exclude. Sindicatelor din Moldova
(1) Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi                                Nu se susţine, deoarece acest
soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se                              fapt va conduce la agravarea
acordă un concediu de maternitate ce include                                  situaţiei demografice din ţară
concediul prenatal cu o durată de 70 de zile                                  care este şi aşa într-o stare
calendaristice şi concediul postnatal cu o durată                               critică.
de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor
complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii
- 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru
această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut
la art.123 alin.(2).


                                                                                  145
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                             obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
          sau completare                                                       Finanţelor
             1                           2                 3                4
Articolul 126. Concediul suplimentar neplătit 2. Articolul 126 se exclude.            Serviciul de Informaţii şi
pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6                        Securitate
ani                                                Nu se susţine. Ar urma să se
(1) În afară de concediul de maternitate şi                            ţină cont şi de problemele
concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului                       insuficienţei    instituţiilor
pînă la vîrsta de 3 ani, femeii, precum şi                            preşcolare şi a locurilor
persoanelor menţionate la art.124 alin.(4), li se                         disponibile în cadrul acestora.
acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu                          Mai mult ca atît, păstrarea
suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în                        acestui drept nu implică
vîrstă de la 3 la 6 ani, cu menţinerea locului de                         cheltuieli bugetare.
muncă (a funcţiei).                                        Confederaţia Naţională a
(2) În baza unei cereri scrise, în timpul aflării în                       Sindicatelor din Moldova
concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea                         Nu se susţine, deoarece acest
copilului, femeia sau persoanele menţionate la                          fapt va conduce la agravarea
art.124 alin.(4) pot să lucreze în condiţiile                           situaţiei demografice din ţară
timpului de muncă parţial sau la domiciliu.                            care este şi aşa într-o stare
(3) Perioada concediului suplimentar neplătit se                         critică.
include în vechimea în muncă, inclusiv în
vechimea în muncă specială, dacă contractul
individual de muncă nu a fost suspendat conform
art.78 alin.(1) lit.a).
 (4) Perioada concediului suplimentar neplătit nu
se include în vechimea în muncă ce dă dreptul la
următorul concediu de odihnă anual plătit,
precum şi în stagiul de cotizare potrivit legii.
Articolul 127. Concediile pentru salariaţii care 3. La articolul 127, alineatul (2) se exclude.  Confederaţia Naţională a
au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub                          Sindicatelor din Moldova
tutelă                                              Nu se susţine, deoarece acest
 (2) Salariatului care a adoptat un copil nou-                          fapt va conduce la agravarea
născut nemijlocit din maternitate sau l-a luat sub                        situaţiei demografice din ţară
tutelă i se acordă, în baza unei cereri scrise, un                        care este şi aşa într-o stare
concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea                          critică.
copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, conform
art.126.

                                                                             146
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                          Finanţelor
             1                        2                       3                4
Articolul 263. Temeiuri suplimentare pentru
încetarea contractului individual de muncă
încheiat cu conducătorul unităţii
În afară de cazurile de încetare a contractului
individual de muncă în temeiurile prevăzute de
prezentul cod şi de alte acte normative,
contractul individual de muncă încheiat cu
conducătorul unităţii poate înceta în caz de:
a) eliberare din serviciu a conducătorului unităţii
debitor în conformitate cu legislaţia cu privire la
insolvabilitate;
b) emitere de către organul abilitat sau
proprietarul unităţii a ordinului (dispoziţiei,
deciziei, hotărîrii) întemeiat juridic de încetare a                           Ministerul Sănătăţii
contractului individual de muncă înainte de                               Se propune de completat cu
termen; precum şi                                            litera d) cu următorul cuprins:
c) în alte cazuri prevăzute de contractul                                „d) în baza hotărîrii comisiei
individual de muncă.                                           antiepidemice”.
Articolul   266.   Alte   particularităţi de                           Ministerul Sănătăţii
reglementare a muncii conducătorilor unităţilor                             Se propune de completat la
şi a membrilor organelor colegiale                                    final cu textul „Pe perioada
În legislaţia în vigoare şi/sau documentele de                              exercitării   funcţiei    de
constituire ale unităţii pot fi prevăzute şi alte                            conducător al unităţii, calitatea
particularităţi de reglementare a muncii                                 de membru de sindicat se
conducătorilor    unităţilor,   precum   şi                          suspendă”.
particularităţile de reglementare a muncii
membrilor organului executiv colegial al unităţii,
care activează în baza unui contract individual
de muncă.

Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la Art. XLI- Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la
veterani                   veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
                       nr.84-86, art.392), cu    modificările ulterioare, se
Articolul 14. Măsurile de protecţie socială a modifică după cum urmează:
veteranilor de război
                                                                                147
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
             1                             2                        3                4
(1) Veteranii de război au dreptul la:         1. La articolul 14:
g) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la  la alineatul (1) litera g) sintagma„Ministerului Protecţiei
trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului  Sociale, Familiei şi Copilului” se subctituie prin
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi în alte  sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
instituţii de acest tip;                Familiei”;
(5) Cheltuielile ce ţin de acordarea biletelor de   alineatul (5) va avea următorul cuprins:            Ministerul Muncii, Protecţiei   Nu se susţine, deoarece
tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1)   „(5) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor,     Sociale şi Familiei        acordarea  biletelor  de
lit.g) pentru veteranii de război asiguraţi prin    prevăzute la alineatul (1) lit.g) pentru veteranii de război  Se propune alineatul (5) de    tratament sanatorial gratuit
sistemul public de asigurări sociale vor fi      vor fi suportate de la bugetul de stat, în condiţiile     expus în următoarea redacţie:   este prevăzută la alineatul
suportate de la bugetul asigurărilor sociale de    stabilite de Guvern.”.                     „(5) Cheltuielile ce ţin de    (1) lit.g).
stat, iar pentru celelalte categorii de veterani de                                  acordarea   biletelor   de
război - de la bugetul de stat.                                            tratament sanatorial gratuit,
                                                           prevăzute la alin.(1) lit.g)
                                                           pentru veteranii de război vor
                                                           fi suportate de la bugetul de
                                                           stat, în condiţiile stabilite de
                                                           Guvern.”.
Articolul 15. Măsurile de protecţie socială a     2. Articolul 15:
invalizilor de război
(1) Invalizii de război au dreptul la:         alineatul (1):
g) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată în  la litera g) sintagma„Ministerului Protecţiei Sociale,
an în centrele de reabilitare ale Ministerului     Familiei şi Copilului” se subctituie prin sintagma
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi în alte  „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul
biletelor de tratament, la o compensaţie bănească
o dată la doi ani, în condiţiile stabilite de
Guvern;
u) asigurare prioritară cu spaţiu locativ în      la alineatul (1) litera u) se exclude;             Ministerul Justiţiei      Se susţine, prin excluderea
conformitate cu legislaţia în vigoare;                                        Atragem   atenţia  asupra modificării propuse.
                                                           necesităţii corelării normelor
                                                           din proiect, vîzînd excluderea
                                                           dreptului la spaţiu locativ
                                                           pentru unele categorii de
                                                           persoane, cu proiectul de lege
                                                           pentru modificarea unor acte
                                                                                       148
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                                Finanţelor
            1                             2                        3                4
                                                         legislative,   vis-a-vis   de
                                                         subiectul dat, adoptat de către
                                                         Parlament în prima lectură.
                                                         Serviciul       Grăniceri   Se susţine, prin excluderea
                                                         Se propune de exclus,        modificării propuse.
                                                         deoarece       majoritatea
                                                         colaboratorilor pensionaţi care
                                                         au devenit veterani conform
                                                         prevederilor legislaţiei şi-au
                                                         efectuat serviciul militar la
                                                         pichetele de grăniceri unde au
                                                         beneficiat de spaţiu locativ de
                                                         serviciu, iar pensionându-se
                                                         sînt nevoiţi se eliberează acest
                                                         spaţiu.
                                                         Confederaţia Naţională a       Se susţine, prin excluderea
                                                         Sindicatelor din Moldova       modificării propuse.
                                                         Nu se susţine, deoarece
                                                         excluderea acesteia contravine
                                                         art. 47 din Constituţie care
                                                         prevede că statul este obligat
                                                         să ia măsuri pentru ca orice om
                                                         să aibă un nivel de trai decent
                                                         care să-i asigure locuinţa şi art.
                                                         54 din Constituţie care prevede
                                                         că nu pot fi aprobate legi care
                                                         ar suprima sau ar diminua
                                                         drepturile   şi   libertăţile
                                                         fundamentale ale omului şi
                                                         cetăţeanului.
(6) Cheltuielile ce ţin de acordarea biletelor de  alineatul (6) va avea următorul cuprins:           Ministerul Muncii, Protecţiei    Nu se susţine, deoarece
tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1)  „(6) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor, Sociale şi Familiei             acordarea  biletelor  de
lit.g) pentru invalizii de război asiguraţi prin   prevăzute la alineatul (1) lit.g) pentru invalizii de război Se propune alineatul (6) de     tratament sanatorial gratuit
sistemul public de asigurări sociale vor fi     vor fi suportate de la bugetul de stat, în condiţiile expus în următoarea redacţie:        este prevăzută la alineatul
suportate de la bugetul asigurărilor sociale de   stabilite de Guvern.”.                    „(6) Cheltuielile ce ţin de     (1) lit.g).
                                                                                      149
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                  Finanţelor
             1                             2                         3                4
stat, iar pentru celelalte categorii de invalizi de                                  acordarea    biletelor   de
război - de la bugetul de stat.                                            tratament sanatorial gratuit,
                                                            prevăzute la alin.(1) lit.g)
                                                            pentru invalizii de război vor fi
                                                            suportate de la bugetul de stat,
                                                            în condiţiile stabilite de
                                                            Guvern.”.
Articolul 16. Măsurile de protecţie socială a     3. Articolul 16:
veteranilor muncii
(1) Veteranii muncii au dreptul la:          la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:     Serviciul Grăniceri      Nu se susţine, deoarece
c) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la  „c) bilete de tratament sanatorial, cu excepţia         Nu se susţine, deoarece va modificarea are caracter
trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului  persoanelor angajate şi celor care desfăşoară activitate    duce la o inechitate socială redacţional.
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi în alte  de antreprenoriat de diferite forme, o dată la trei ani în   între pensionarii Serviciului
instituţii de acest tip. Acest drept se extinde şi   centrele de reabilitare ale Ministerului Muncii,        Grăniceri.
asupra persoanelor care au realizat o vechime în    Protecţiei Sociale şi Familiei şi în alte instituţii de acest
muncă de cel puţin 35 de ani femeile şi 40 de ani   tip în condiţiile stabilite de Guvern;”;
bărbaţii şi care nu cad sub incidenţa articolului 9;

(4) Cheltuielile ce ţin de acordarea biletelor de   alineatul (4) va avea următorul cuprins:            Ministerul Muncii, Protecţiei    Nu se susţine, deoarece
tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1)   „(4) Cheltuielile ce ţin de realizarea prevederilor       Sociale şi Familiei         acordarea  biletelor  de
lit.c) pentru veteranii muncii asiguraţi prin     prevăzute la alineatul (1) lit.c) pentru veteranii muncii    Se propune alineatul (4) de     tratament sanatorial gratuit
sistemul public de asigurări sociale vor fi      vor fi suportate de la bugetul de stat, în condiţiile      expus în următoarea redacţie:    este prevăzută la alineatul
suportate de la bugetul asigurărilor sociale de    stabilite de Guvern;”.                     „(4) Cheltuielile ce ţin de     (1) lit.c).
stat, iar pentru celelalte categorii de veterani ai                                  acordarea   biletelor   de
muncii - de la bugetul de stat.                                            tratament sanatorial prevăzute
                                                            la alin.(1) lit.c) pentru
                                                            veteranii muncii vor fi
                                                            suportate de la bugetul de stat,
                                                            în condiţiile stabilite de
                                                            Guvern.”.
Articolul 18. Măsurile de protecţie socială a altor 4. Articolul 18:
categorii de persoane care cad sub incidenţa
prezentei legi


                                                                                        150
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
              1                              2                       3               4
(2) Soţii supravieţuitori, inapţi de muncă, ai      alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
participanţilor la cel de-al doilea război mondial    „c) asigurarea o dată la trei ani cu bilete de tratament
sau la acţiuni de luptă în timp de pace din       sanatorial în centrele de reabilitare ale Ministerului
rîndurile militarilor căzuţi la datorie sau soţii    Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi în alte instituţii
invalizilor de război decedaţi, dacă nu s-au       de acest tip, în condiţiile stabilite de Guvern;”;
recăsătorit, precum şi copiii acestora pînă la
atingerea vîrstei de 18 ani sau după această
vîrstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de
învăţămînt la cursurile de zi, pînă la terminarea
studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei
de 23 de ani, au dreptul la:
c) asigurarea o dată la trei ani cu bilete de
tratament gratuite în centrele de recuperare ale
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului.
(3) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor    alineatul (3) la final se completează cu textul „în
prevăzute la alin.(2) lit.a) şi c) vor fi suportate de  condiţiile stabilite de Guvern”.
la bugetul de stat.

Codul de procedură civilă a Republicii
Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003
Articolul 89. Restituirea taxei de stat                                         Ministerul Finanţelor      Se susţine.
(3) Restituirea taxei de stat se efectuează de către                                  Se propune la articolul 89
organele fiscale prin intermediul Trezoreriei                                      alineatul   (3)   sintagma
Centrale, în termen de cel mult un an de la data                                    „Trezoreriei Centrale” de
emiterii încheierii.                                                  substituit  prin   sintagma
                                                            „Trezoreriei de Stat”.

Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 Art. XLII– Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003
privind finanţele publice locale   privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al
                   Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu
                   modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:                                                                                     151
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                            2                      3              4
Articolul 1. Noţiuni principale           1. Articolul 1 se completează cu noţiunea „numerar Ministerul Finanţelor          Se susţine.
                          circulant de casă” cu următorul cuprins:         Se propune de exclus punctul
                          „numerar circulant de casă – rezervă de mijloace băneşti, 1.
                          în afara cheltuielilor bugetului, pentru acoperirea
                          decalajului de casă provenit din încasările neuniforme de
                          venituri şi necesităţile efectuării de cheltuieli pe
                          parcursul anului bugetar;”.
Articolul 5. Repartizarea veniturilor între 2.Articolul 5:
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (1) la alineatul (1) punctul 1) litera d), textul „în partea ce
Veniturile bugetelor satelor (comunelor),      revine bugetelor locale” se exclude;
oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiilor
Bălţi şi Chişinău) se formează din:
1) încasări directe şi integrale ale următoarelor
tipuri de impozite, taxe şi alte venituri:
administrativ-teritoriale, conform legislaţiei;
d) taxa pentru patenta de întreprinzător în partea
ce revine bugetelor locale;
(4) Veniturile bugetului municipal Bălţi şi la alineatul (4) punctul 1) litera i), textul „în partea ce
bugetului municipal Chişinău se formează din:    revine bugetului municipal respectiv” se exclude.
1) încasări directe şi integrale ale următoarelor
tipuri de impozite, taxe şi alte venituri:
i) taxa pentru patenta de întreprinzător în partea
ce revine bugetului municipal respectiv;
Articolul 8: Delimitarea competenţelor în 3. Articolul 8:
efectuarea cheltuielilor publice
(3) Cheltuielile pentru retribuirea muncii, alineatul (3) de exclus;                     Ministerul Finanţelor      Se susţine.
contribuţiile de asigurări sociale de stat                                  Se  propune    de  exclus
obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat                              modificările la alineatul (3).
şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală pentru angajaţii instituţiilor specificate
la alin.(2) pct.5), cu excepţia instituţiilor
complementare (extraşcolare), specificate la
alin.(2) pct.6) şi pct.7) din prezentul articol, cu
excepţia muzeelor, se efectuează din contul
transferurilor cu destinaţie specială către
                                                                                 152
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
             1                              2                       3              4
bugetele locale de la bugetul unităţii
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
(4) De la bugetele raionale sînt finanţate        la alineatul (4), punctul 3) va avea următorul cuprins:
cheltuielile ce ţin de:
3) întreţinerea instituţiilor de învăţămînt liceal,   „3) întreţinerea instituţiilor de învăţămînt liceal, care
cu excepţia celor de competenţa unităţilor        deservesc populaţia din una sau mai multe unităţi
administrativ-teritoriale   de  nivelul   întîi,  administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cu acordul
instituţiilor de învăţămînt secundar profesional,    autorităţilor administraţiei publice locale respective,
şcolilor- internat, gimnaziilor-internat cu regim    instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-
special, activitatea metodică în domeniul        internat, gimnaziilor-internat cu regim special,
învăţămîntului, precum şi de alte activităţi şi     activitatea metodică în domeniul învăţămîntului, precum
instituţii care deservesc populaţia unităţii       şi de alte activităţi şi instituţii;”.
administrativ-teritoriale respective;
Articolul 11. Transferuri cu destinaţie specială     4. La articolul 11, alineatul (3) de exclus.         Ministerul Finanţelor    Se susţine.
(3) Asupra transferurilor cu destinaţie specială                                    Se propune de exclus punctul
efectuate în conformitate cu art.8 alin.(3) din                                    (4).
prezenta lege de la bugetul unităţii administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea sau de la bugetul
municipal Bălţi, utilizate contrar destinaţiei, se
extind prevederile alin.(2) din prezentul articol.
Restabilirea sumelor transferurilor utilizate
contrar destinaţiei se efectuează de către direcţia
finanţe.
Articolul 12. Balanţa bugetului
(1) Bugetele anuale ale unităţilor administrativ-
teritoriale nu pot fi aprobate şi executate cu
deficit bugetar.
(2) Prevederea alin.(1) din prezentul articol nu se   5. La articolul 12 alineatul (2), textul „soldurilor de Ministerul Finanţelor      Se susţine.
aplică numai în cazul angajării împrumuturilor      mijloace băneşti” se substituie prin textul „soldurilor de Se propune de exclus punctul
prevăzute la art.14 din prezenta lege şi         mijloace băneşti liber disponibile”.            5.
implicării, la finanţarea cheltuielilor, a
încasărilor mijloacelor din vînzarea şi
privatizarea bunurilor proprietate publică ale
unităţilor administrativ-teritoriale şi a soldurilor
de mijloace băneşti, constituite în urma
                                                                                    153
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                           Finanţelor
             1                          2                       3               4
executării bugetului în anul precedent.
(3) Autorităţile administraţiei publice ale
unităţilor administrativ-teritoriale sînt obligate să
întreprindă toate măsurile necesare pentru
menţinerea echilibrului bugetar.
(4) În cazul în care nu se încasează venituri în
mărimea    sumei    aprobate,   autoritatea
reprezentativă şi deliberativă respectivă este
obligată să reducă cheltuielile ce includ
obligaţiile şi plăţile stabilite în scopul încheierii
anului cu un buget echilibrat, prin rectificarea
bugetului   unităţii   administrativ-teritoriale
respective.
                           6. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu Ministerul Finanţelor         Se susţine.
                           următorul cuprins:                     Se propune de exclus punctul
                           „Articolul 121. Numerarul circulant de casă         6..
                           (1) Anual în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
                           se aprobă numerarul circulant de casă în cuantum de cel
                           puţin 5 la sută din volumul cheltuielilor bugetului
                           aprobat (rectificat), cu excepţia cheltuielilor din contul
                           transferurilor alocate din bugetele de alt nivel;
                           (2) Numerarul circulant de casă se acumulează la contul
                           bugetului şi se utilizează din acest cont;
                           (3) Mijloacele băneşti la contul bugetului, în partea ce
                           depăşeşte cuantumul numerarului circulant de casă,
                           constituie solduri de mijloace băneşti liber disponibile;
                           (4) La finele anului bugetar numerarul circulant de casă
                           în mărimea aprobată (rectificată) se restabileşte la contul
                           bugetului”.
Articolul 14. Împrumuturi contractate pentru 7. Articolul 14:
cheltuieli de capital                 la alineatul (2), după cuvintele „din subordine” se
(2) Autorităţile executive ale unităţilor introduce textul „ , precum şi întreprinderilor
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipale”;
municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor
reprezentative şi deliberative respective, au
                                                                                 154
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                         obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                               Finanţelor
              1                     2                3              4
dreptul să acorde autorităţilor administraţiei
publice locale de nivelul întîi din subordine
garanţii pentru împrumuturi pentru cheltuieli de
capital de la instituţiile financiare şi de la alţi
creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(3) Autorităţile executive ale unităţilor alineatul (3) se exclude.
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale
municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor
reprezentative şi deliberative respective, sînt în
drept să acorde garanţii pentru împrumuturile
bancare preferenţiale pentru cheltuieli de capital,
eliberate, conform hotărîrilor Parlamentului sau
altor acte normative, participanţilor la acţiunile
de luptă din Afghanistan, participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.
Cernobîl, membrilor familiilor celor care şi-au
pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E.
Cernobîl, ale celor care au decedat în urma bolii
actinice, ale invalizilor decedaţi, precum şi
membrilor familiilor participanţilor la lichidarea
urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi,
participanţilor la acţiunile de luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţei Republicii Moldova, membrilor
familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei
Republicii Moldova, cetăţenilor care nu au
participat la acţiunile de luptă, însă ale căror case
au fost distruse în timpul acestor acţiuni,
refugiaţilor, victimelor reabilitate ale
represiunilor politice, participanţilor la cel de-al
doilea război mondial, persoanelor sinistrate în
1994, precum şi cooperativelor de construcţie a
locuinţelor.

                                                                     155
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
  articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                          Finanţelor
             1                          2                      3               4
Articolul 20. Examinarea şi aprobarea bugetelor 8. Articolul 20 alineatul (2):
locale
(2) Proiectul bugetului local prezentat spre
aprobare consiliului local include:
a) proiectul deciziei consiliului local privind
aprobarea bugetului;
b) anexele la proiectul deciziei, în care se vor
reflecta:
- veniturile şi cheltuielile prevăzute pentru anul
bugetar următor;
- cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi
încasate în buget;
- mijloacele speciale preconizate spre încasare de
către fiecare instituţie publică;
- fondurile speciale;
- efectivul limită al statelor de personal din
instituţiile publice finanţate de la buget;
c) cuantumul fondului de rezervă (fondul de
rezervă este utilizat în conformitate cu
regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului,
aprobat în condiţiile art.18 din prezenta lege);
                          după litera c) se introduce litera c1) cu următorul Ministerul Finanţelor        Se susţine.
                          conţinut:                        Se  propune    de   exclus
                          „c1) cuantumul numerarului circulant de casă;”;    completarea cu litera c1).
d) alte date adiţionale elaborării proiectului
bugetului;
e) nota explicativă la proiectul bugetului.    la litera e), cuvîntul „explicativă” se substituie prin
                          cuvîntul „informativă”.
Articolul 21. Examinarea şi aprobarea bugetului 9. Articolul 21:
unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al
doilea şi bugetului municipal Bălţi
(2) Proiectele bugetului unităţii administrativ- la alineatul (2) litera d), cuvîntul „explicativă” se
teritoriale de nivelul al doilea şi bugetului substituie prin cuvîntul „informativă”;
municipal Bălţi, prezentate spre aprobare

                                                                               156
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                              Finanţelor
             1                            2                       3               4
autorităţii  reprezentative   şi   deliberative
respective, includ:
d) nota explicativă la proiectul bugetului.
(5) În lectura a doua, autoritatea reprezentativă şi alineatul (5):
deliberativă examinează şi aprobă:
a) structura veniturilor;
b) cheltuielile, structura şi destinaţia lor;
c) balanţa bugetului şi sursele de finanţare;
d) normativele defalcărilor de la veniturile
generale de stat la bugetele locale;
e) transferurile de la bugetul respectiv la
bugetele locale;
f) cuantumul fondului de rezervă (fondul de
rezervă este utilizat în conformitate cu
regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului
aprobat în condiţiile art.18 din prezenta lege);
                            după litera f) se introduce litera f1) cu următorul     Ministerul Finanţelor       Se susţine.
                            conţinut:                          Se  propune    de   exclus
                            „f1) cuantumul numerarului circulant de casă;”;       completarea cu litera f1).
g) fondurile speciale;
h) cheltuielile care vor fi finanţate în mod
prioritar;
i) efectivul limită al statelor de personal din
instituţiile publice finanţate de la bugetul
respectiv;
j) alte date adiţionale elaborării proiectului
bugetului;
k) nota explicativă la proiectul bugetului.      la litera k), cuvîntul „explicativă” se substituie prin
                            cuvîntul „informativă”.
Articolul 27. Rectificarea bugetelor unităţilor 10. La articolul 27 alineatul (3), textul „soldurile de      Ministerul Finanţelor    Se susţine.
administrativ-teritoriale               mijloace băneşti” se substituie prin textul „soldurile de  Se propune de exclus punctul
(1) Autorităţile executive ale unităţilor mijloace băneşti liber disponibile”.                   10.
administrativ-teritoriale înaintează autorităţilor
reprezentative   şi  deliberative   respective
propuneri privind rectificarea bugetelor
                                                                                    157
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare     Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                       Finanţelor
             1                          2                    3              4
aprobate, după caz.
(2) Rectificarea bugetelor se aprobă de către
autorităţile reprezentative şi deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale în cazul în
care:
a) s-a modificat baza fiscală în temeiul
prevederilor legale;
b) a diminuat necesitatea de cheltuieli aprobate
în buget;
c) a apărut necesitatea unor cheltuieli neaprobate
în buget.
(3) Drept surse la rectificarea bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale pot servi mijloacele
împrumutate pe un termen ce depăşeşte un an,
veniturile încasate în bugetele respective, în
sume ce depăşesc prevederile anuale, soldurile
de mijloace băneşti constituite în urma executării
bugetului pentru anul precedent, precum şi
donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace băneşti
intrate legal în posesia instituţiei publice.
Articolul 28. Execuţia de casă a bugetelor       11. Articolul 28:
unităţilor administrativ-teritoriale          la alineatul (2), textul „ , formată din Trezoreria
(2) Sistemul trezorerial prin care se efectuează    Centrală” se exclude;
execuţia de casă a bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale şi reglarea decontărilor
dintre bugetele de toate nivelurile este
reprezentat prin Trezoreria de Stat, formată din
Trezoreria Centrală şi trezoreriile teritoriale.
(3) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Centrală,    la alineatul (3), sintagma „Trezoreria Centrală” se
în baza legii bugetare anuale, efectuează alocări   substituie prin sintagma „Trezoreria de Stat”.
de transferuri de la bugetul de stat la bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al
doilea şi la bugetul municipal Bălţi, precum şi
defalcări în aceste bugete de la veniturile
generale de stat, şi percepe în mod incontestabil
                                                                             158
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                            2                      3               4
din conturile trezoreriale ale bugetelor respective
mijloacele băneşti datorate bugetului de stat.
Articolul 29. Rapoartele privind execuţia       12. Articolul 29:                       Ministerul Finanţelor    Se susţine.
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale     alineatul (3) va avea următorul cuprins:           Se  propune   de  exclus
(3) Rapoartele privind mersul execuţiei        „(3) Rapoartele trimestriale privind mersul execuţiei modificările la alineatul (3).
bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe    bugetului unităţii administrativ-teritoriale se audiază pe
semestrul întîi şi pe 9 luni ale anului în curs se   parcursul anului la şedinţa autorităţii reprezentative şi
audiază la şedinţa autorităţii reprezentative şi    deliberative a unităţii administrativ-teritoriale cel puţin o
deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.   dată pe an.”;
(4) Raportul anual privind execuţia bugetului     la alineatul (4), după cuvintele „de gestiune” se
unităţii administrativ-teritoriale pe anul de     completează cu cuvintele „se examinează şi”.
gestiune se aprobă de către autoritatea
reprezentativă şi deliberativă cel tîrziu la data de
15 februarie a anului următor anului de gestiune.
Articolul 36. Controlul financiar           13. La articolul 36 alineatul (2), sintagma
(1) Ministerul Finanţelor şi/sau direcţia finanţe   „Departamentul control financiar şi revizie de pe lîngă
sînt în drept să efectueze controale tematice     Ministerul Finanţelor” se substituie prin sintagma
privind corectitudinea elaborării şi execuţiei     „Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.    Ministerului Finanţelor”.
(2) Reviziile asupra execuţiei bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale se efectuează de către
Departamentul control financiar şi revizie de pe
lîngă Ministerul Finanţelor, periodic, o dată la
doi ani.

Codul nr.259-XV din 15 iulie 2004 cu privire Art. XLIII– Codul nr.259-XV din 15 iulie 2004 cu
la ştiinţă şi inovare             privire la ştiinţă şi inovare (Monitorul Oficial al
                        Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu
                        modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 74. Atribuţiile Academiei de Ştiinţe 1. La articolul 74, litera o) se exclude.             Academia de Ştiinţă a      Nu se susţine.
Academia de Ştiinţe:                                               Moldovei             Modificarea     prevede
o) instituie un fond naţional de susţinere a                                   Nu se susţine, deoarece, pe de  lichidarea Fondului naţional
ştiinţei;                                                    o parte cota principală a    pentru    a    asigura
                                                         fondului naţional pentru     transparenţa gestionării

                                                                                   159
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                         obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                                     Finanţelor
            1                               2                         3                 4
                                                           susţinerea     ştiinţei   este  mijloacelor publice prin
                                                           constituită    din    donaţii,  integrarea    cheltuielilor
                                                           sponsorizări, defalcări din       respective în buget.
                                                           granturile        fondaţiilor,  În cazul existenţei unor
                                                           instituţiilor şi organizaţiilor     potenţiale surse de venituri
                                                           internaţionale şi în cazul       din donaţii, sponsorizări,
                                                           excluderii acestuia mijloacele     etc., acestea vor fi tratate în
                                                           sus menţionate vor fi pur        baza art. 12 din Legea nr.
                                                           simplu pierdute, pe de altă       847-XIII din 24 mai 1996
                                                           parte în baza acestui fond este     privind sistemul bugetar şi
                                                           posibilă acordarea burselor de     procesul bugetar în calitate
                                                           merit, burselor de stagiu,       de mijloace speciale şi
                                                           burselor de studii, premiilor      gestionate în modul stabilit
                                                           pentru susţinerea cercetătorilor    prin sistemul trezorerial.
                                                           ştiinţifici şi tinerilor talente.
Articolul 125. Finanţarea activităţii din sfera     2. Articolul 125:                       Academia de Ştiinţă a          Nu se susţine.
ştiinţei şi inovării                  alineatul (4) va avea următorul cuprins:           Moldovei                În condiţiile actuale bugetul
(4) Statul asigură majorarea stabilă, ascendentă a   „(4) Statul asigură finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în Se propune de expus alineatul      de stat este în incapacitate
finanţării de la bugetul său a activităţii sferei    volumul mijloacelor prevăzute în Legea bugetului de stat (4) în următoarea redacţie:         de a asigura finanţarea
ştiinţei şi inovării pînă la un cuantum minim de    şi specificate anual în Acordul de parteneriat dintre „(4) Statul asigură finanţarea         ascendentă a sferei ştiinţei
unu la sută din produsul intern brut în termen de    Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei conform ascendentă a sferei ştiinţei şi          şi inovării, cel puţin în anul
5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod.   direcţiilor strategice.”;                   inovării     în    volumul   2010, pentru care se
Sporirea alocaţiilor financiare de la bugetul de                                   mijloacelor prevăzute în Legea     preconizează    reducerea
stat în cifre absolute pentru sfera ştiinţei şi                                    bugetului de stat şi specificate    alocaţiilor cu 25 la sută faţă
inovării se specifică în Acordul de parteneriat.                                   anual în Acordul de parteneriat     de anul curent.
                                                           dintre Guvernul şi Academia
                                                           de Ştiinţe a Moldovei conform
                                                           direcţiilor strategice.”
(7) Academia de Ştiinţe va institui şi gestiona     alineatele (7) – (9) se exclud;                Academia de Ştiinţă a          Nu se susţine.
Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei.                                      Moldovei                Modificarea      prevede
(8) Mijloacele Fondului naţional pentru                                        Academia de Ştiinţă a          lichidarea Fondului naţional
susţinerea ştiinţei sînt destinate, în exclusivitate,                                 Moldovei                pentru    a     asigura
susţinerii cercetătorilor ştiinţifici şi a tinerelor                                 Nu se susţine, deoarece, pe de     transparenţa   gestionării
talente, în special acordării de premii şi burse                                   o parte cota principală a        mijloacelor publice prin
pentru rezultate deosebite în baza unui                                        fondului naţional pentru        integrarea cheltuielilor
                                                                                           160
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul        Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii          către Ministerul
         sau completare                                                                   Finanţelor
              1                            2                         3                  4
regulament aprobat de Asamblee.                                           susţinerea     ştiinţei   este  respective în buget.În cazul
(9) Mijloacele Fondului naţional pentru                                       constituită    din    donaţii,  existenţei unor potenţiale
susţinerea ştiinţei se completează din: a) donaţii,                                 sponsorizări, defalcări din       surse de venituri din
sponsorizări şi din alte surse legale;                                        granturile        fondaţiilor,  donaţii, sponsorizări, etc.,
b) defalcări de cel mult 0,5% din granturile                                     instituţiilor şi organizaţiilor     acestea vor fi tratate în baza
fundaţiilor,  instituţiilor  şi  organizaţiilor                                internaţionale şi în cazul       art. 12 din Legea nr. 847-
internaţionale;                                                   excluderii acestuia mijloacele     XIII din 24 mai 1996
c) defalcări de 2% din valoarea totală a                                       sus menţionate vor fi pur        privind sistemul bugetar şi
serviciilor prestate contra plată, a operaţiunilor                                  simplu pierdute, pe de altă       procesul bugetar în calitate
de arendă a spaţiilor, a executării comenzilor sau                                  parte în baza acestui fond este     de mijloace speciale şi
a contractelor, precum şi din alte venituri ale                                   posibilă acordarea burselor de     gestionate în modul stabilit
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării                                    merit, burselor de stagiu,       prin sistemul trezorerial.
subordonate Academiei de Ştiinţe;                                          burselor de studii, premiilor
d) defalcări de 3% din profitul rămas la                                       pentru susţinerea cercetătorilor
dispoziţie al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea                                  ştiinţifici şi tinerilor talente.
Intelectuală;
e) defalcări de 10% din profitul rămas la
dispoziţie al agenţilor economici cu autogestiune
din subordinea Academiei de Ştiinţe.
(10) Mijloacele financiare obţinute de Academia     alineatul (10) va avea următorul cuprins:          Academia de Ştiinţă a          Nu se susţine.
de Ştiinţe din diferite surse sînt folosite în     „(10) Mijloacele financiare obţinute de Academia de     Moldovei                Regulile generale privind
conformitate cu decizia Consiliului Suprem.       Ştiinţe a Moldovei sînt folosite în conformitate cu actele  Se propune de completat         utilizarea   excedentelor
Mijloacele financiare care nu au fost folosite     normative în vigoare, la decizia Consiliului Suprem.”.    alineatul (10) cu propoziţia:      mijloacelor publice la finele
pînă la sfîrşitul anului în curs rămîn accesibile                                  „Mijloacele financiare care nu     anului bugetar sînt stabilite
pentru utilizare în anul următor pentru                                       au fost folosite pînă la sfîrşitul   prin Legea nr. 847-XII din
organizaţiile care au realizat economiile                                      anului în curs rămîn accesibile     24 mai 1996 privind
respective în anul precedent.                                            pentru utilizare în anul următor    sistemul bugetar şi procesul
                                                           pentru organizaţiile care au      bugetar şi nu este necesar
                                                           realizat economiile respective     dublarea acestora în Cod.
                                                           în anul precedent.”
                                                                                          161
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
            1                          2                          3              4
Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind Art. XLIV– Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind          Ministerul Muncii, Protecţiei Se susţine, prin excluderea
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi      Sociale şi Familiei       articolului XLIV.
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al    Se   propune   excluderea,
                        Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu        deoarece       ministerul
                        modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:      definitivează un nou proiect de
                                                         lege în aces sens.
Articolul 2. Dreptul la prestaţii de asigurări    1. La articolul 2 alineatul (2), textul „domiciliaţi în
sociale                        Republica Moldova” se exclude.
(2) La prestaţii de asigurări sociale au dreptul
asiguraţii domiciliaţi în Republica Moldova şi
şomerii cu drept la ajutor de şomaj (în continuare
- şomeri).
Articolul 4. Sursele de finanţare a prestaţiilor de  2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:         Confederaţia Naţională a
asigurări sociale                   „Articolul 4. Sursele de finanţare a prestaţiilor de    Sindicatelor din Moldova
Plata prestaţiilor de asigurări sociale se      asigurări sociale                     Nu se susţine categoric
efectuează de la bugetul asigurărilor sociale de   (1) Plata prestaţiilor de asigurări sociale, cu excepţia  modificările la articolul 4..
stat.                         indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă    Privarea salariaţilor de dreptul
                           cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de   de a primi o indemnizaţie
                           muncă, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor  pentru prima zi este o
                           sociale de stat.                      diminuare    a   dreptului
                                                         asiguratului-contribuabil   al
                                                         bugetului asigurărilor sociale
                                                         de stat.
                           (2) Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de  Ministerul Culturii
                           muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente      Modificările la alineatul (2) nu
                           nelegate de muncă se efectuează în modul următor:     poate fi susţinute, deoarece că
                           - 1 zi de incapacitate temporară de muncă se suportă din  medicamentele sunt extrem de
                           contul angajatului;                    scumpe, iar venitul unui
                           - de la a două zi pînă la a treia zi de incapacitate    angajat este mic, reţinerile din
                           temporară de muncă, inclusiv, indemnizaţia se plăteşte   salariu în mediu cu 20,5%.
                           din mijloacele financiare ale angajatorului;
                           - începînd cu a patra zi de incapacitate temporară de
                           muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului
                           asigurărilor sociale de stat.”.

                                                                                  162
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                          2                        3                4
Articolul 5. Tipurile de prestaţii de asigurări 3. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se exclude.     Confederaţia Naţională a
sociale                                                    Sindicatelor din Moldova
(1) Asiguraţii din sistemul public de asigurări                                Nu se susţine. Recuperarea
sociale au dreptul la următoarele prestaţii:                                  capacităţii de muncă care este
c) prestaţie pentru recuperarea capacităţii de                                 risc social, prin care se
muncă;                                                     atenuează       efectele
                                                        îmbolnăvirilor.
Articolul 7. Baza de calcul a indemnizaţiilor de 4. Articolul 7:
asigurări sociale                 la denumirea articolului, cuvîntul „a indemnizaţiilor” se
                          substituie prin cuvîntul „a prestaţiilor”;
(1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări alineatul (1) va avea următorul cuprins:           Confederaţia Naţională a
sociale o constituie venitul mediu lunar realizat „(1) Baza de calcul a prestaţiilor de asigurări sociale o  Sindicatelor din Moldova
în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în      Argumentele la modificarea
lunii producerii riscului asigurat, venit din care ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii     dată nu poate fi acceptate,
au fost calculate contribuţiile de asigurări producerii riscului asigurat, care nu poate depăşi 5 salarii   deoarece Legea cu privire la
sociale.                      medii lunare pe economie prognozate, în vigoare la     bugetul asigurărilor sociale de
                          momentul survenirii riscului asigurat.”;          stat este o lege ordinară, în
                                                        timp ce Legea privind
                                                        indemnizaţiile      pentru
                                                        incapacitate temporară de
                                                        muncă şi alte prestaţii de
                                                        asigurări sociale este o lege
                                                        organică ce prevalează asupra
                                                        primei.
(5) Baza de calcul a indemnizaţiei de alineatul (5) se exclude.                        Confederaţia Naţională a
maternitate, acordate soţiei aflate la întreţinerea                              Sindicatelor din Moldova
soţului salariat, este venitul mediu lunar asigurat                              Modificarea propusă vine în
al soţului şi se determină în condiţiile prevăzute                               contradicţie cu prevederile pct.
în prezentul articol.                                             4 din art. 4 al Convenţiei OIM
                                                        nr. 103.
Articolul 9. Perioada pentru care se acordă 5. Articolul 9:
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă
(1) Perioada pentru care se acordă indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă este de
                                                                                  163
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
            1                           2                     3              4
cel mult 180 de zile în cursul unui an
calendaristic şi începe să curgă din prima zi de
concediu medical.
(2) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară   alineatul (2) va avea următorul cuprins:
de muncă, începînd cu a 120-a zi, se plăteşte în  „(2) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de
cazul prelungirii concediului medical, avizat de  muncă, începînd cu a 120-a zi se acordă în cazul
Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii (în  prelungirii concediului medical, avizat de Consiliul
continuare - C.E.M.V.).               Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii (în
                          continuare – C.R.E.M.V.), iar în caz de tuberculoză,
                          avizat de C.R.E.M.V., începînd cu 180-a zi.”;
(4) Perioada pentru care se acordă indemnizaţie alineatul (4) la final se completează cu cuvîntul
pentru incapacitate temporară de muncă tuturor „cumulativ”.
beneficiarilor ce cad sub incidenţa prezentei legi,
în caz de tuberculoză, SIDA şi cancer de orice
tip, cu avizarea C.E.M.V., este de cel mult un an
pe parcursul ultimilor 2 ani.
Articolul 10. Dreptul la prelungirea perioadei 6. Articolul 10:
pentru care se acordă indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă           alineatul (1) se completează la final cu textul „În cazul
(1) Medicul curant propune încadrarea în grad de cînd bolnavul nu poate fi recuperat, medicul propune
invaliditate în cazul în care bolnavul nu a fost încadrarea în grad de invaliditate la momentul constatării
recuperat la expirarea perioadei pentru care se semnelor de invaliditate.”;
acordă   indemnizaţie   pentru   incapacitate
temporară de muncă, stabilită în conformitate cu
prezenta lege.
(4) Prelungirea concediului medical peste 180 de alineatul (4) va avea următorul cuprins:
zile se face pentru cel mult 30 de zile, în funcţie „(4) Prelungirea concediului medical peste a 180-a zi
de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de beneficiarilor, care cad sub incidenţa prezentei legi, în
recuperare, în baza avizului C.E.M.V.        caz de tuberculoză se efectuează cu avizarea periodică
                          de către C.R.E.M.V. peste fiecare 90 de zile.”;
                                                                              164
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                                  Finanţelor
            1                              2                         3                4
                            se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
                            „(6) Perioada pentru care se acordă indemnizaţia pentru
                            incapacitate temporară de muncă invalizilor, în cazul
                            maladiei, care serveşte drept cauză a invalidităţii, este de
                            cel mult 60 de zile în cursul unui an calendaristic.”.
Articolul 13. Cuantumul indemnizaţiei pentru      7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:           Confederaţia Naţională a
incapacitate temporară de muncă            „Articolul 13. Cuantumul indemnizaţiei pentru         Sindicatelor din Moldova
(1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru      incapacitate temporară de muncă                Se    propune    păstrarea
incapacitate temporară de muncă se stabileşte     Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate      prevederilor literei c) în
diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de     temporară de muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie    redacţia actuală, deoarece pe
cotizare, după cum urmează:              de durata stagiului de cotizare, după cum urmează:       parcursul creşterii vechimii în
a) 60% din baza de calcul stabilită conform art.7   a) 60% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în     muncă se agravează sănătatea
- în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;  cazul unui stagiu de cotizare pînă la 5 ani;          asiguraţilor, iar contribuţiile
b) 70% din baza de calcul stabilită conform art.7   b) 70% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în     individuale au crescut pe
- în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5   cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;    parcursul ultimilor ani da 6 ori.
şi 8 ani;                       c) 90% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în     Totodată se propune, în scopul
c) 100% din baza de calcul stabilită conform      cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.”.        excluderii eliberării de către
art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8                                  medici    a   certificatelor
ani.                                                         medicale nefondate şi ajustarea
                                                           controlului asupra eliberării
                                                           fondate a acestora, începînd
                                                           cu anul 2010 de a transfera
                                                           plata indemnizaţiilor pentru
                                                           incapacitate temporară de
                                                           muncă,     precum      şi
                                                           indemnizaţiilor de maternitate
                                                           de la bugetul asigurărilor
                                                           sociale de stat la fondurile
                                                           asigurii obligatorii de asistenţă
                                                           medicală.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă cauzată de tuberculoză,
SIDA sau de cancer de orice tip este de 100%
din baza de calcul stabilită conform art.7.
                                                                                       165
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
             1                             2                      3              4
Articolul 15. Prestaţiile pentru recuperarea     8. Articolul 15:
capacităţii de muncă
(1) În scopul recuperării capacităţii de muncă,    la alineatul (1) litera b) se exclude;
asiguratul are dreptul la:
b) tratament balneosanatorial.
(3) Modul de acordare a biletelor de tratament    alineatul (3) se exclude.
balneosanatorial se stabileşte de Guvern.
Articolul 16. Indemnizaţia de maternitate       9. La articolul 16 alineatul (1), textul „ , soţiile aflate la
(1) Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea    întreţinerea soţilor salariaţi” se exclude.
soţilor salariaţi şi şomerele care au dreptul la
concediu de maternitate, ce include concediul
prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de
indemnizaţie de maternitate.
Articolul 29. Stingerea dreptului la indemnizaţie   10. Articolul 29 se completează cu literele e), f), g) şi h)
pentru incapacitate temporară de muncă        cu următorul cuprins:
Asiguratul nu este în drept să primească
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă în cazul în care:
a) îşi cauzează premeditat daune sănătăţii;
b) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma
comiterii unei crime;
c) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii
judecătoreşti, cu excepţia handicapului psihic;
d) se află în detenţie sau în proces de expertizare
medico-legală.
                           „e) încalcă regimul prescris de medic;
                           f) îmbolnăvirea este cauzată de ebrietate alcoolică,
                           narcotică sau toxică;
                           g) prezintă acte false;
                           h) refuză expertizarea medicală pentru încadrare în grad
                           de invaliditate.”.
                                                                                  166
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul  Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii   către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
             1                           2                       3            4
Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali Art. XLV- Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali
nr.402-XV din 2 decembrie 2004           nr. 402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al
                          Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.4), cu modificările
                          ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 9. Atribuţiile şefului serviciului    1. La articolul 9 litera c), cuvintele „spre aprobare” se
Şeful serviciului are următoarele atribuţii:    substituie prin cuvintele „spre coordonare”.
c) elaborează planurile de finanţare a serviciului
în limita alocaţiilor prevăzute în legea bugetului
de stat pe anul respectiv şi le înaintează
Ministerului Finanţelor spre aprobare;
Articolul 15. Asigurarea cu pensii a 2. La articolul 15, textul „organul de pensionare al Ministerul Finanţelor              Se susţine.
colaboratorilor serviciului            Ministerului Afacerilor Interne” se substituie prin textul Se propune punctul 2 de
Colaboratorii serviciului sînt asiguraţi cu pensii „organele de asigurări sociale”.              exclus.
în conformitate cu Legea nr.1544-XII din 23
iunie 1993 cu privire la asigurarea cu pensii a
militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne, prin organul de pensionare al
Ministerului Afacerilor Interne.

Codul de executare al Republicii Moldova Art.XLVI – Codul de executare al Republicii Moldova
nr.443-XV din 24 decembrie 2004            nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al
                           Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112), cu
                           modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 12. Actele supuse executării silite
Conform normelor stabilite de prezentul cod, se
execută:
a) încheierile, ordonanţele, hotărîrile şi deciziile
date de instanţele de judecată în pricinile civile şi
de contencios administrativ;
b) încheierile, sentinţele şi deciziile date de
instanţele de judecată în cauzele penale cu
privire la aplicarea pedepselor neprivative de
libertate, precum şi cu privire la acţiunea civilă;

                                                                              167
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                            2                         3                4
c) deciziile cu privire la contravenţiile
administrative;
d) contractele autentice cu privire la plata pensiei
de întreţinere;
d1) acordurile autentice privind executarea
benevolă a dreptului de ipotecă;
e) hotărîrile arbitrale;
f) hotărîrile instanţelor de judecată străine şi ale
arbitrajelor internaţionale, recunoscute şi
încuviinţate pentru executare pe teritoriul
Republicii Moldova;
g) deciziile Curţii Constituţionale cu privire la
aplicarea amenzii;
h) încheierile organelor de executare;        1. La articolul 12 litera i), textul „în cazul restituirii de  Ministerul Justiţiei         Nu se susţine
i) hotărîrile cu privire la aplicarea sancţiunilor către băncile comerciale a ordinelor incaso din motivul      Nu se susţine, deoarece este     Organul de      control
economice adoptate de către organele abilitate cu lipsei mijloacelor băneşti” se exclude.              inutil de a prezenta hotărîrile   (Serviciul Control Financiar
funcţii de control financiar în cazul restituirii de                                 organelor respective de control   şi Revizie din subordinea
către băncile comerciale a ordinelor incaso din                                   financiar   în  oficiul   de  Ministerului Finanţelor) nu
motivul lipsei mijloacelor băneşti;                                         executare, atît timp cît există   este abilitat prin lege de a
j) alte documente executorii.                                            mijloace băneşti pe contul      încasa sancţiunile în mod
                                                           persoanelor sancţionate şi care   extrajudiciar.
                                                           pot fi încasate incontestabil. În
                                                           acelaşi timp, modificarea în
                                                           cauză poate fi acceptată, doar
                                                           dacă nu se vor mai încasa
                                                           incontestabil hotărîrile de
                                                           aplicare a sancţiunilor adoptate
                                                           de către organele abilitate cu
                                                           funcţii de control financiar.
Articolul 40. Părţile în procedura de executare   2. La articolul 40 alineatul (2), la final se completează cu
(1) Părţi în procedura de executare sînt creditorul sintagma „şi Serviciului Control Financiar şi Revizie”.
şi debitorul.                                                                                        168
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                          2                       3                4
 (2) Creditor poate fi persoana fizică sau juridică
în al cărei interes a fost eliberat documentul
executoriu. În cazul în care sumele se încasează
în beneficiul statului, calitatea de creditor o
exercită Ministerul Finanţelor prin intermediul
organelor fiscale teritoriale.

Legea nr.162 -XVI din 22 iulie 2005 cu privire Art. XLVII– Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu
la statutul militarilor               privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al
                           Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.618), cu
                           modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 15. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la 1. Articolul 15:                      Ministerul      Aparării,   Nu se susţine, deoarece
asistenţă medicală                                              Serviciul Grăniceri        modificările propuse are
(5) Militarii prin contract (cu excepţia studenţilor alineatele (5) şi (6) se exclud;             Se   consideră   inoportun  drept   scop   asigurarea
instituţiilor de învăţămînt militar) au dreptul, în                              excluderea   dreptului   la  respectării principiului de
timpul     concediului,    la    tratament                             ocrotirea sănătăţii şi la     echitate   socială   între
balneosanatorial, cu înlesniri din contul statului.                              asistenţă medicală.        categoriile de salariaţi.
Militarii trimişi la sanatoriu în baza deciziei
comisiei medico-militare, în vederea continuării
tratamentului în staţionar, beneficiază de bilete
de tratament gratuite.
 (6) Modul de asigurare cu bilete de tratament
balneosanatorial gratuite sau de achitare parţială
a acestor bilete se stabileşte printr-un regulament
aprobat de Guvern. Militarilor prin contract (cu
excepţia studenţilor instituţiilor de învăţămînt
militar) care nu sînt asiguraţi cu bilete de
tratament balneosanatorial, li se acordă anual o
indemnizaţie bănească, în mărimea unei solde
lunare, pentru fortificarea sănătăţii.
(7) Soţiile (soţii) şi copiii militarilor prin la alineatul (7), textul „, precum şi la tratament
contract au dreptul la tratament în instituţiile balneosanatorial cu înlesniri din contul statului” se
medico-militare, precum şi la tratament exclude;
balneosanatorial cu înlesniri din contul statului.

                                                                                    169
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                                 Finanţelor
             1                              2                        3                4
(8) De drepturile prevăzute la alin.(1)-(7)       la alineatul (8), textul „De drepturile prevăzute la
beneficiază militarii prin contract care au fost    alineatele (1)-(7)” se substituie prin textul „De drepturile
trecuţi în rezervă (retragere):             prevăzute la alineatele (1)-(4) şi (7)”.
a) clasaţi inapţi pentru serviciul militar, dacă
inaptitudinea a fost cauzată de schilodire (rănire,
traumă, contuzie) primită sau maladie
contractată în timpul îndeplinirii obligaţiilor
serviciului militar;
b) la atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul
militar, dacă aceştia au îndeplinit serviciul
militar timp de 20 de ani şi mai mult;
c) indiferent de motivele trecerii în rezervă
(retragere), cu excepţia cazurilor prevăzute la
art.35 alin.(3) lit.e)-g), k) şi o), dacă ei au
îndeplinit serviciul militar timp de 25 de ani şi
mai mult.
Articolul 16. Dreptul la asigurare alimentară şi    2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:           Ministerul      Afacerilor  Nu se susţine, deoarece în
cu echipament                      „Articolul 16. Dreptul la asigurare alimentară şi cu      Interne, Serviciul Grăniceri    condiţiile unui buget auster
(1) Militarii, în funcţie de specificul serviciului   echipament                           Nu se susţine, deoarece aceasta  se   impune  necesitatea
militar, se asigură, din contul structurii militare,  Militarii, în funcţie de specificul serviciului militar, se  va avea un    efect negativ  revizuirii  dreptului   la
cu raţie alimentară şi echipament în conformitate    asigură, din contul structurii militare, cu raţie alimentară  privind respectarea drepturilor  compensaţia     bănească
cu normele stabilite de Guvern.             şi echipament în cazurile stabilite de Guvern.”.        colaboratorilor,   micşorind  pentru raţia alimentară şi
(2) La decizia conducătorului structurii militare,                                   nivelul venitului, fapt ce va   pentru echipament şi a
militarii prin contract primesc compensaţie                                      favoriza mărirea fluxului de    modului de achitare a
bănească, în mărimea aprobată de Guvern,                                        personal.             acestor compensaţii. Mai
conform normelor, pentru raţia alimentară şi                                      De asemenea, colaboratorii     mult ca atît este încălcat
pentru echipament.                                                   care n-au fost asiguraţi cu    principiul echităţii sociale
                                                            echipamentul necesar, nu vor    între toate categoriile de
                                                            fi stimulaţi pentru procurarea   angajaţi     (salariaţi).
                                                            de sine stătătoare a acestuia cu  Modificările respective vor
                                                            ulterioara   compensare   a  păstra dreptul la raţie
                                                            cheltuielilor suportate din    alimentară şi echipament
                                                            contul statului.          gratuit în cazurile stabilite
                                                                             ulterior prin hotărîre de
                                                                             Guvern.
                                                                                        170
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
             1                           2                      3                  4
Articolul 17. Dreptul la transport         3. Articolul 17:                     Ministerul      Afacerilor   Nu se susţine, deoarece
(1) Asigurarea dreptului la transport din contul la alineatul (1) litera d) se exclude;           Interne               implică       cheltuieli
structurii militare se efectuează în următoarele                               Nu se susţine, deoarece este    suplimentare, care nu pot fi
cazuri:                                                   inadmisibilă anularea dreptului   suportate din bugetul de stat
d) transportarea militarilor prin contract, a                                poliţiei la deplasarea fără plată  şi se încalcă principiul
soţiilor (soţilor) şi copiilor lor, precum şi a                               în transport public. În acest    echităţii sociale.
cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere), tur-                               sens vor fi necesare surse     Totodată, se propune la lit.
retur, o dată pe an, la tratament balneosanatorial,                             bugetare suplimentare pentru    e) sintagma „la locul de trai
în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte                                acoperirea cheltuielilor   de  ales” de substituit prin „pe
normative, inclusiv la locul petrecerii                                   deplasare a colaboratorilor de   teritoriul     Republicii
concediului obligatoriu (vacanţei);                                     poliţie în interes de serviciu   Moldova”.
                                                       cu transportul public.
e) transportarea corpului militarului decedat în
timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar
şi a persoanelor însoţitoare, precum şi
transportarea membrilor familiei militarului
decedat la locul de trai ales.
(3) Militarilor prin contract care utilizează alineatul (3) se exclude.                                  Se propune alineatul (3)
mijloacele de transport proprii în scopuri de                                               de expus în următoarea
serviciu, precum şi în scopurile prevăzute la                                               redacţie:
alin.(1), li se achită o compensaţie bănească în                                              „(3) Militarii prin contract
modul şi în mărimea stabilite de Guvern.                                                  au dreptul să folosească în
                                                                      exerciţiul     funcţiunii
                                                                      mijloacele de transport
                                                                      personale conform modului
                                                                      stabilit de Guvern.”.
Articolul 18. Dreptul la asigurare financiară     4. La articolul 18 alineatul (4), textul „compensaţia Ministerul     Afacerilor Nu se susţine, deoarece în
(4) Militarilor aflaţi în prizonierat (cu excepţia  bănească  în  schimbul  raţiei  alimentare şi Interne, Serviciul Grăniceri  condiţiile unui buget auster
cazurilor de predare benevolă), în situaţia de    echipamentului,” se exclude.             Nu susţine din motive expuse se    impune   necesitatea
ostatic sau de persoană internată li se păstrează                              la punctul 2.         revizuirii  dreptului  la
solda lunară, compensaţia bănească în schimbul                                               compensaţia     bănească
raţiei alimentare şi echipamentului, alte tipuri de                                            pentru raţia alimentară şi
asigurare materială, toate acestea plătindu-se                                               pentru echipament şi a
soţiei (soţului) sau altor membri ai familiei                                               modului de achitare a
militarului, în modul stabilit de Guvern, pînă la                                             acestor compensaţii. Mai
                                                                                    171
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                             obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                         Finanţelor
             1                          2                  3                 4
stabilirea definitivă a împrejurărilor capturării,                                           mult ca atît este încălcat
luării în calitate de ostatic ori de persoană                                              principiul echităţii sociale
internată sau pînă la eliberarea acestuia.                                               între toate categoriile de
                                                                    angajaţi     (salariaţi).
                                                                    Modificările respective vor
                                                                    păstra dreptul la raţie
                                                                    alimentară şi echipament
                                                                    gratuit în cazurile stabilite
                                                                    ulterior prin hotărîre de
                                                                    Guvern.
Articolul 19. Dreptul la indemnizaţii       5. Articolul 19:                Ministerul      Afacerilor   Nu se susţine, deoarece în
(1) Militarilor prin contract ce-şi îndeplinesc alineatul (1) se exclude;             Interne               condiţiile unui buget auster
conştiincios obligaţiile de serviciu, pe parcursul                         Nu se susţine, deoarece       se   impune  necesitatea
anului, li se plăteşte, la decizia conducătorului,                         excluderea sau diminuarea      revizuirii  dreptului   la
comandantului (şefului), o indemnizaţie                              facilităţilor       privind  compensaţia     bănească
bănească unică în mărimea stabilită de Guvern.                           indemnizaţiile de concediere     pentru raţia alimentară şi
                                                  de care beneficiază angajaţii    pentru echipament şi a
                                                  MAI creează discriminări       modului de achitare a
                                                  pentru această categorie, fapt    acestor compensaţii. Mai
                                                  ce contravine şi prevederilor    mult ca atît este încălcat
                                                  art. 323 din Codul muncii ce     principiul echităţii sociale
                                                  prevede stabilirea condiţiilor    între toate categoriile de
                                                  distincte de salarizare, înlesniri  angajaţi     (salariaţi).
                                                  şi avantaje suplimentare.      Modificările respective vor
                                                                    păstra dreptul la raţie
                                                                    alimentară şi echipament
                                                                    gratuit în cazurile stabilite
                                                                    ulterior prin hotărîre de
                                                                    Guvern.
(2) Militarii prin contract beneficiază de premii alineatul (2) se exclude;
pentru executarea exemplară a obligaţiilor de
serviciu şi de ajutor material stabilit de Guvern.                                                                               172
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare            Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                                   Finanţelor
             1                             2                          3                 4
 (3) În cazul eliberării din serviciul militar prin  alineatul (3) va avea următorul cuprins:             Ministerul Justiţiei         Nu se susţine, deoarece
contract în temeiul art.35 alin.(3) lit.a), dacă   „(3) În cazul eliberării din serviciul militar prin contract   Nu se susţine, deoarece aceasta    modificarea are drept scop
militarul are dreptul la pensie, în temeiul art.35  în temeiul articolului 35 alineatul (3) lit.a), dacă militarul  duce la diminuarea drepturilor    optimizarea cheltuielilor de
alin.(3) lit.b)-d) şi h), lui i se acordă o      are dreptul la pensie, în temeiul articolului 35 alineatul    colaboratorilor    şi,  drept  personal      conform
indemnizaţie unică în corespundere cu vechimea    (3) lit.b)-d) şi h), lui i se acordă o indemnizaţie unică    consecinţă, la demisionarea, în    Programului de stabilizare
calendaristică în serviciul militar:         pentru vechime în serviciu în modul şi mărimea stabilite     legătură cu pensionarea, unui     şi relansare economică a
a) de la 5 la 10 ani - în mărime de 6 solde lunare;  de Guvern.”;                           număr     impunător     de  Republicii Moldova pe anii
b) de la 10 la 15 ani - în mărime de 8 solde                                      colaboratori.             2009-2011.
lunare;                                                        În acest context, se propune de
c) de la 15 la 20 de ani - în mărime de 10 solde                                    a stabili expres în lege că
lunare;                                                        colaboratorii care la momentul
d) de la 20 la 25 de ani - în mărime de 14 solde                                    intrării în vigoare a prezentei
lunare;                                                        Legi   aveau   dreptul  la
e) de la 25 la 30 de ani - în mărime de 16 solde                                    indemnizaţie unică în mărimea
lunare;                                                        stabilită în lege, la eliberarea
f) 30 de ani şi mai mult - în mărime de 18 solde                                    ulterioară în conformitate cu
lunare.                                                        legislaţia în vigoare, li se
                                                            păstrează dreptul de a primi
                                                            indemnizaţie    în   mărimea
                                                            stabilită la momentul actual.
                                                            Ministerul        Aparării,
                                                            Serviciul Grăniceri
                                                            Poate fi acceptat numai
                                                            concomitent cu aprobarea
                                                            proiectului        hotărîrii
                                                            Guvernului nr.650 din 12 iunie
                                                            2006    privind   salarizarea
                                                            militarilor, efectivului de trupa
                                                            si corpului de comanda
                                                            angajaţi in serviciul organelor
                                                            apărării naţionale, securităţii
                                                            statului si ordinii publice.
                                                                                         173
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare      Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
          sau completare                                                        Finanţelor
              1                           2                   3               4
(5) Militarilor prin contract, eliberaţi din alineatul (5) se exclude.
serviciul militar din diverse motive, cu excepţia
celor eliberaţi conform art.35 alin.(3) lit.e)-g),
k), m) şi o), care nu au vechimea în serviciu
necesară pentru stabilirea pensiei li se acordă 3
solde lunare.
Articolul 35. Eliberarea militarilor din serviciul 6. La articolul 35 alineatul (8) se exclude.      Ministerul Finanţelor      Se susţine, prin excluderea
militar                                                  Se propune de exclus punctul punctului 6.
(8) În interesul completării Forţelor Armate,                               6.
militarii prin contract clasaţi de către comisia                             Serviciul Grăniceri
medico-militară ca fiind apţi pentru serviciul                              Se propune de exclus,
militar şi care dovedesc o înaltă competenţă                               deoarece sunt cazuri cînd la
profesională, la decizia conducătorului structurii                            atingerea vîrstei colaboratorul
militare, pot fi lăsaţi în serviciul militar pînă la 5                          nu va dispune de vechime de
ani peste limita de vîrstă de aflare în serviciul                             serviciu   necesară  pentru
militar prin contract.                                          stabilirea pensiei.

Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 Art. XLVIII– La articolul 16 din Legea nr.241-XVI din       Ministerul Justiţiei       Se propune excluderea
privind prevenirea şi combaterea traficului de 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea     Atragem   atenţia   asupra articolului XLVIII.
fiinţe umane                   traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial    al  necesităţii corelării normelor
                         Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.812), cu    din proiect, vîzînd excluderea
Articolul 16. Reabilitarea socială a victimelor modificările ulterioare, textul „şi acordarea de spaţiu  dreptului la spaţiu locativ
traficului de fiinţe umane            pentru trai” se exclude.                 pentru unele categorii de
Reabilitarea socială a victimelor traficului de                              persoane, cu proiectul de lege
fiinţe umane se efectuează pentru reintegrarea                              pentru modificarea unor acte
lor într-un mod de viaţă normal, incluzînd                                legislative,  vis-a-vis   de
acordarea de asistenţă juridică şi materială,                               subiectul dat, adoptat de către
reabilitarea   psihologică,  medicală   şi                             Parlament în prima lectură.
profesională, angajarea în cîmpul muncii şi
acordarea de spaţiu pentru trai.
                                                                               174
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                             2                       3              4
Legea nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 cu Art. XLIX- Legea nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005           Ministerul Justiţiei      Se propune excluderea
privire la exercitarea profesiunii de medic     cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul   Nu se susţine, deoarece articolului XLIX.
                          Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art.    instituirea unei asemenea
                          839), cu modificările ulterioare, se modifică după cum    norme vine în contradicţie cu
                          urmează:                           prevederile Legii nr.451-XV
Articolul 4. Profesiunea de medic          1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  din   30.07.2001   privind
(1) Profesiunea de medic poate fi exercitată de „(1) Exercitarea profesiunii de medic se efectuează        reglementarea prin licenţiere a
orice persoană care îndeplineşte următoarele numai în baza licenţei de activitate profesională,          activităţii de întreprinzător.
condiţii:                      eliberată de Ministerul Sănătăţii, în modul stabilit de    Totodată nu ţine de politica
a) este cetăţean al Republicii Moldova; are lege.”.                                bugetară.
domiciliu sau drept de reşedinţă în Republica
Moldova;
b) are studii superioare medicale complete:                                    Ministerul Finanţelor     Se susţine, prin excluderea
diplomă de studii superioare profil medicină,                                   Se   propune   excluderea articolului XLIX.
diplomă de licenţă la specializare, după                                     articolului XLIX, deoarece nu
absolvirea studiilor postuniversitare medicale,                                  ţine de domeniul politicii
eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova                                 finanţelor publice.
în vigoare, diplomă de studii postuniversitare
profil medicină obţinută în altă ţară, nostrificată
de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu
standardul educaţional în vigoare, dacă tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este
parte nu prevăd altfel;
c) îşi perfecţionează, pe parcursul întregii sale
activităţi profesionale, cunoştinţele teoretice şi
deprinderile practice conform regulamentelor
elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii,
utilizînd în acest scop toate posibilităţile
accesibile;
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru
exercitarea profesiunii;
e) nu cade sub incidenţa restricţiilor şi
incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege.


                                                                                   175
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                           2                       3               4
Articolul 5. Conţinutul activităţii de medic     2. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele „instituţiei
(2) Medicul, indiferent de forma de proprietate a   medicale” se substituie prin cuvintele „unităţii medico-
instituţiei medicale în care activează, poate     sanitare”.
conlucra cu organizaţii profesionale şi obşteşti
din domeniul sănătăţii publice, cu parteneri
sociali, cu autorităţi publice.
Articolul 11. Formele exercitării profesiunii de   3. La articolul 11 alineatul (1), cuvintele „instituţii
medic                         medicale de stat” se substituie prin cuvintele „unităţi
(1) Profesiunea de medic poate fi exercitată     medico-sanitare publice”.
independent (libera practică) sau în cadrul unei
instituţii medicale de stat.

Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu Art. L– Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
bugetar                    (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-
                       38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică după
                       cum urmează:
                                                         Comisia Naţională a Pieţei Nu se susţine, deoarece
                                                         Financiare            implică costul suplimentare
                                                         Ministerul Justiţiei deja a la bugetul public naţional.
                                                         elaborat proiectul de lege care
                                                         prevede       următoarele
                                                         modificări la articolele 8 şi 9:
Articolul 8                                                   1. De completat articolul 8
(2) Persoanele care deţin funcţii de demnitate                                  alineatul (2) după text „şi al
publică şi persoanele care deţin funcţii publice                                 zilelor   de    sărbătoare
de rangul întîi, precum şi funcţionarii publici pot                               nelucrătoare”   prin  textul
beneficia de premii cu prilejul jubileelor,                                   „precum şi premii unice pentru
sărbătorilor profesionale şi al zilelor de                                    rezultate deosebite în muncă,
sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din                                   pentru creşterea eficienţei şi
contul economiei mijloacelor pentru retribuirea                                 calităţii muncii”.
muncii, alocate pe anul respectiv.                                                                                   176
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
            1                           2                        3               4
Articolul 9                                                  2. La articolul 9 alineatul (3) Nu se susţine, deoarece
(3) Funcţionarii publici din organele abilitate cu                               prima propoziţie de expus în implică costul suplimentare
funcţii de control economico-financiar, fiscal,                                următoarea redacţie:       la bugetul public naţional.
vamal şi de control în domeniul muncii, care                                  „Funcţionarii   publici  din
desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru                                organele abilitate cu funcţii de
sănătate şi viaţă, beneficiază de salarii de bază                               control economico-financiar,
mai mari cu pînă la 30% faţă de cele prevăzute                                 fiscal, vamal şi de control în
în anexa nr.5. Funcţiile publice, modul,                                    domeniul muncii şi domeniul
condiţiile şi mărimile concrete ale majorării                                 pieţei  financiare-nebancare,
salariilor funcţiei se stabilesc de Guvern şi,                                 care desfăşoară activitate în
respectiv, de Parlament.                                            condiţii de risc pentru sănătate
                                                        şi viaţă, beneficiază de salarii
                                                        de bază mai mari cu pînă
                                                        la30% faţă de cele prevăzute în
                                                        anexa nr.5.”
Articolul16.
(1) Conducătorilor instanţelor judecătoreşti,
procuraturii, autorităţilor publice centrale şi
locale li se acordă dreptul să premieze personalul
de conducere, specialiştii, personalul care
efectuează deservirea tehnică şi să le acorde
ajutor material.
(2) În scopul premierii se utilizează mijloacele 1. La articolul 16, alineatul (2) textul „a 2 fonduri medii  Ministerul Justiţiei       Se susţine, prin excluderea
fondului de salarizare, în mărime de 6 fonduri lunare” se substituie prin textul „a unui fond mediu      Se propune de exclus,       punctului 1.
lunare pe an, calculate în raport cu salariile de lunar”.                           deoarece este promovat un alt
bază, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în                               proiect de lege.
muncă, iar pentru acordarea ajutorului material –                               Ministerul Sănătăţii       Se propune   excluderea
mijloace în limitele a 2 fonduri medii lunare de                                Nu se susţine, dat fiind faptul  punctului 1.
salarizare pe an.                                               că aceasta este inoportună şi
                                                        vine în detrimentul intereselor
                                                        salariatului.
                                                        Ministerul Culturii        Se propune   excluderea
                                                        Nu se susţine, deoarece pe    punctului 1.
                                                        parcursul anului 2009 în
                                                        sectorul bugetar s-au efectuat
                                                                                   177
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                    Finanţelor
           1                    2                    3                 4
                                           nu mai puţin de 2-3 majorări la
                                           salariu    în     unităţile
                                           învăţământului,      ştiinţei,
                                           asistenţei sociale, cultură, artă
                                           şi sport, precum şi în alte
                                           unităţi financiare, nu şi pentru
                                           funcţionarii    publici   din
                                           autorităţile    administraţiei
                                           publice   centrale.   Salariul
                                           mediu lunar al unui angajat din
                                           cadrul         instituţiilor
                                           culturaleconstituie 1000 –
                                           1200 lei, ceea ce constituie
                                           75% din valoarea coşului
                                           minim de consum.
                                           Serviciul Grăniceri          Se propune   excluderea
                                           Nu se susţine, deoarece se va     punctului 1.
                                           micşora nivelul veniturilor a
                                           colaboratorilor care activează
                                           în capitală, unde coşul de
                                           consum este mai mare, se
                                           lezează         drepturile
                                           fundamentale ale omului, ceea
                                           ce duce la scăderea nivelului
                                           de trai şi va avea un impact
                                           negativ   asupra   familiilor
                                           colaboratorilor Serviciului.
                                           Serviciul Protecţiei Civile şi     Se propune   excluderea
                                           Situaţiilor Excepţionale        punctului 1.
                                           Se propune punctul 1 de
                                           exclus,   deoarece    fiecare
                                           angajator este în drept să
                                           stabilească salariul în raport cu
                                           cantitatea,    calitatea    şi
                                           complexitatea muncii, de
                                                                        178
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
        sau completare                                                                Finanţelor
            1                              2                        3              4
                                                           condiţiile de muncă, de
                                                           calităţile profesionale ale
                                                           salariatului, de rezultatele
                                                           muncii lui. Această prevedere
                                                           ar duce la scăderea retribuţiei
                                                           muncii, iar în condiţiile
                                                           salarizării neadecvate scăderea
                                                           veniturilor ar afecta direct
                                                           persanele vizate şi familiile
                                                           lor.
Articolul 18.                     2. Articolul 18 se exclude.                  Ministerul Justiţiei      Se susţine, prin excluderea
Condiţiile specifice de salarizare şi de                                       Se propune de exclus, punctului 2.
compensare a cheltuielilor aferente îndeplinirii                                   deoarece este promovat un alt
obligaţiilor de serviciu, altele decît cele                                     proiect de lege.
specificate la prezentul capitol, pentru
funcţionarii publici din Aparatul Parlamentului,
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova şi din
Aparatul Guvernului se stabilesc de Parlament,
de Preşedintele Republicii Moldova, respectiv de
Guvern, în limitele alocaţiilor bugetare aprobate
în legea bugetului de stat pe anul respectiv.
Articolul 22.                     3. La articolul 22 alineatul (4) va avea următorul       Ministerul Justiţiei       Se susţine, prin excluderea
(4) Colaboratorilor organelor indicate la art.19   cuprins:                            Se propune de exclus,      punctului 3.
alin.(1), specificaţi în anexa nr.7, li se acordă   „(4) Colaboratorilor organelor indicate la articolul 19    deoarece este promovat un alt
ajutor material în mărimea a 2 salarii lunare de   alineatul (1), specificaţi în anexa nr.7, militarilor     proiect de lege.
bază, calculate ţinîndu-se cont de sporuri şi     unităţilor militare, trupelor de grăniceri şi carabinieri,   Serviciul de Informaţii şi
suplimente, iar militarilor unităţilor militare,   precum şi efectivului de trupă şi corpului de comandă     Securitate            Se propune   excluderea
trupelor de grăniceri şi carabinieri, precum şi    ale subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului    Nu se susţine, deoarece     punctului 3.
efectivului de trupă şi corpului de comandă ale    penitenciar, efectivului de subofiţeri şi sergenţi al     urmăreşte      micşorarea
subdiviziunilor    poliţiei,   subdiviziunilor  Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază  veniturilor ofiţerilor după
sistemului penitenciar, efectivului de subofiţeri   militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorilor  suspendarea     majorării
şi sergenţi al Serviciului de Informaţii şi      de rînd ai Centrului pentru Combaterea Crimelor        salariului de la 1 octombrie
Securitate, serviciilor de pază militarizată, de   Economice şi Corupţiei li se acordă ajutor material în     2009.
salvatori şi de pompieri şi colaboratorilor de rînd  mărimea unui salariu lunar de bază, calculat ţinîndu-se
ai Centrului pentru Combaterea Crimelor        cont de sporuri şi suplimente.”.
                                                                                     179
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare   Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                             obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                        Finanţelor
            1                             2                 3                4
Economice şi Corupţiei – în mărimea unui                              Ministerul      Afacerilor Se propune excluderea
salariu de bază, calculat ţinîndu-se cont de                            Interne              punctului 3.
sporuri şi suplimente.                                       Nu se susţine, deoarece este un
                                                  factor negativ în atragerea
                                                  specialiştilor competenţi în
                                                  cadrul aparatului central la
                                                  funcţii cu responsabilitate
                                                  majoră.
                                                  Serviciul Grăniceri        Se propune excluderea
                                                  Se propune de exclus, punctului 3.
                                                  deoarece dublează prevederile
                                                  punctului 1.
                                                  Serviciul Protecţiei Civile şi Se propune excluderea
                                                  Situaţiilor Excepţionale      punctului 3.
                                                  Se propune punctul 3 de
                                                  exclus,   deoarece   fiecare
                                                  angajator este în drept să
                                                  stabilească salariul în raport cu
                                                  cantitatea,   calitatea   şi
                                                  complexitatea muncii, de
                                                  condiţiile de muncă, de
                                                  calităţile profesionale ale
                                                  salariatului, de rezultatele
                                                  muncii lui. Această prevedere
                                                  ar duce la scăderea retribuţiei
                                                  muncii, iar în condiţiile
                                                  salarizării neadecvate scăderea
                                                  veniturilor ar afecta direct
                                                  persanele vizate şi familiile
                                                  lor.
Articolul 28.                    4. Articolul 28 se exclude.           Confederaţia Naţională a Nu se susţine, deoarece
(1) Consiliilor raionale li se acordă dreptul de a                         Sindicatelor din Moldova      modificarea are drept scop
majora salariile salariaţilor unităţilor sferei                           Excluderea articolului 28 va optimizarea cheltuielilor de
sociale din localităţile rurale şi oraşe din contul                         conduce la lipsa interesului personal         conform
veniturilor suplimentare obţinute la executarea                           administraţiei publice locale   Programului de stabilizare
                                                                             180
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                            Finanţelor
              1                           2                     3               4
bugetului local, în proporţie de pînă la 20% din                               de a activa eficient în scopul şi relansare economică a
salariul de bază pe perioada pentru care                                   obţinerii   de    venituri Republicii Moldova pe anii
veniturile suplimentare sînt suficiente pentru                                suplimentare.          2009-2011.
acoperirea cheltuielilor de majorare a salariilor,
dar nu mai mult decît în anul financiar curent, cu
separarea cheltuielilor respective în buget şi în
darea de seamă.
(2) Majorarea prevăzută la alin.(1) poate fi
operată pe categorii aparte de personal, pe
ramuri sau în ansamblu pe totalitatea unităţilor
sociale din localităţile rurale şi oraşe.
Articolul 39 – (2) Salarizarea membrilor       5. La articolul 39 alineatul (2) se exclude.
Consiliului de administraţie al Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare şi a angajaţilor
acestei comisii se efectuează în conformitate cu
Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie
2002 şi cu condiţiile de salarizare aprobate prin
hotărîre a Parlamentului.
Anexa nr.3 „Salariile lunare ale persoanelor din   6. La anexa nr.3 după compartimentul „Comisia
cadrul autorităţilor publice, numite în funcţie   Electorală Centrală” se introduce un nou compartiment
conform legii, şi ale persoanelor care deţin     cu următorul cuprins:
funcţii publice de rangul întîi”
                                 „Comisia Naţională a Pieţei Financiare

                                Funcţia        Cuantumul salariului
                                              lunar, lei
                           Preşedinte               7100
                           Vicepreşedinte             6500
                           Membru                 6000”
                                                                                 181
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare       Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                 obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
            1                          2                      3                 4
Anexa nr.5 „Salariile funcţiei pentru funcţionarii 7. Anexa nr.5 după compartimentul „ Aparatul      Comisia Naţională a Pieţei      Nu se susţine, deoarece
publici din autorităţile administraţiei publice permanent al Comisiei Electorale Centrale” se introduce  Financiare              este necesar de a aduce în
centrale”                     cu un nou compartiment cu următorul cuprins:      Ministerul Justiţiei deja a     concordanţă   prevederile
                                „Comisia Naţională a Pieţei Financiare   elaborat proiectul de lege care   Legii nr.158-XVI din 4
                                                     prevede      următoarele    iulie 2008 cu privire la
                               Funcţia       Grila de salarii, lei  completări la anexa nr.5:      funcţia publică şi statutul
                         Director     departament,    2250-3000      „Comisia Naţională a Pieţei     funcţionarului public cu
                         consilier al preşedintelui               Financiare              legea în cauză.
                         Şef direcţie            2000-2750         Funcţia     Grila de
                         Şef reprezentanţă, şef       1850-2600                 salarii, lei
                         secţie, şef serviciu,                  Director       2250-3000
                                                      departament,
                         contabil-şef
                                                      consilier    al
                         Consultant principal,        1400-2100      preşedintelui
                         inspector principal de                  Şef direcţie     2000-2750
                         specialitate                       Şef         1850-2600
                         Consultant superior,        1300-1950      reprezentanţă, şef
                         inspector superior de                  secţie, şef
                         specialitate                       serviciu,
                         Consultant             1200-1800      contabil-şef
                         Specialist             900-1400”      Consultant      1400-2100
                                                      principal,
                                                      inspector
                                                      principal de
                                                      specialitate
                                                      Consultant      1300-1950
                                                      superior,
                                                      inspector
                                                      superior de
                                                      specialitate
                                                      Consultant,     1200-1800
                                                      inspector
                                                      Specialist      900-1400”
                                                                                  182
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul       Propuneri de modificare şi completare   Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                           obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                       Finanţelor
             1                        2                    3               4
Anexa nr.7 Salariile funcţiei pentru unele funcţii                       Ministerul      Afacerilor Nu se susţine, deoarece
specifice apărării naţionale, securităţii şi ordinii                      Interne              politica salarială ţin de
publice                                             Se propune:            competenţa   Ministerului
II. Funcţiile corpului de ofiţeri al aparatului                         1. Anexa nr.7, compartimentul Muncii, Protecţiei Sociale
central al Ministerului Afacerilor Interne şi ale                        II:                şi Famişiei.
corpului de conducere al aparatului central al                         - în denumirea după cuvintele
departamentelor şi direcţiilor subordonate                           „al   departamentelor”    de
Ministerului Afacerilor Interne                                 completat cu cuvîntul „ ,
                                                serviciului”;
Director departament de pe linga minister                            -    funcţia    „Director
                                                departament de pe lîngă
Anexa nr.9 Mărimea sporului pentru grad de                           minister”,   după   cuvîntul
calificare, grad militar (special)                               „departament”, de completat
Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale                        cu cuvîntul „ , serviciu”;2.
militarilor, efectivului de trupă şi corpului de                        Anexa nr.9, compartimentul
comandă al organelor apărării naţionale,                            „Sporurile pentru gradele
securităţii statului, ordinii publice şi serviciului                      militare    (speciale)   ale
vamal                                              militarilor, efectivului de trupă
                                                şi corpului de comandă al
                     Grila de                       organelor apărării naţionale,
        funcţia                                     securităţii statului, ordinii
                     salarii, lei
General de corp, general-colonel                                publice şi serviciului vamal”:
de poliţie, general-colonel al                                 - după cuvintele „ordinii
                  800                             publice” se completează cu
serviciului intern, general-colonel
al serviciului vamal                                      cuvintele „şi serviciului de
General de divizie, general-                                  salvare”;
locotenent de poliţie, general-                                 - fiecare grad militar (special)
locotenent al serviciului intern,   700                           de completează cu sintagma
general-locotenent al serviciului                                „al serviciului de salvare”.
vamal
General de brigadă, general-
maior de poliţie, general-maior
                    600
de justiţie, general-maior al
serviciului intern, general-maior

                                                                           183
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare  Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                      obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                            Finanţelor
              1                   2                3              4
al serviciului vamal
Colonel; colonel: de poliţie, de
justiţie, al serviciului intern, al  500
serviciului vamal
Locotenent-colonel; locotenent-
colonel: de poliţie, de justiţie, al
                   450
serviciului intern, al serviciului
vamal
Maior; maior: de poliţie, de
justiţie, al serviciului intern, al  400
serviciului vamal
Căpitan; căpitan: de poliţie, de
justiţie, al serviciului intern, al  350
serviciului vamal
Locotenent-major; locotenent-
major: de poliţie, de justiţie, al
                   300
serviciului intern, al serviciului
vamal
Locotenent; locotenent: de
poliţie, de justiţie, al serviciului 275
intern, al serviciului vamal
Sublocotenent; sublocotenent: de
poliţie, de justiţie, al serviciului 250
intern, al serviciului vamal
Plutonier-adjutant; plutonier-
adjutant: de poliţie, de justiţie, al
                   225
serviciului intern, al serviciului
vamal
Plutonier-major; plutonier-
major: de poliţie, de justiţie, al
                   200
serviciului intern, al serviciului
vamal
Plutonier; plutonier: de poliţie,   175

                                                                  184
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
          sau completare                                                         Finanţelor
              1                          2                     3              4
de justiţie, al serviciului intern,
al serviciului vamal
Sergent-major; sergent-major: de
poliţie, de justiţie, al serviciului 150
intern
Sergent; sergent: de poliţie, de
                   125
justiţie, al serviciului intern
Sergent inferior; sergent inferior:
de poliţie, de justiţie, al     100
serviciului intern

Legea nr.33-XVI din 24 februarie 2006 Art. LI– Legea nr.33-XVI din 24 februarie 2006
privind depozitarea cerealelor şi regimul privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de
certificatelor de depozit pentru cereale      depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii
                          Moldova, 2006, nr.75-78, art.310), cu modificările
Articolul 38. Fondul de garantare a certificatelor ulterioare, se modifică după cum urmează:
de depozit pentru cereale
(3) Fondul este persoană juridică cu finanţare de 1. La articolul 38 alineatul (3), textul „cu finanţare de la
la bugetul de stat, din mijloace speciale şi din bugetul de stat, din mijloace speciale şi din alte surse” se
alte surse.                    exclude.
Articolul 39. Mijloacele financiare ale fondului  2. La articolul 39 alineatul (1), litera a) se exclude.
(1) Mijloacele financiare ale fondului se
constituie din:
a) cota de participare a statului;
Articolul 41.                   3. La articolul 41, alineatul (2) se exclude.
(2) Începînd cu anul bugetar 2007, Guvernul va
prevedea în proiectele de lege cu privire la
bugetul de stat mijloace destinate participării
statului la formarea resurselor financiare ale
Fondului de garantare a certificatelor de depozit
pentru cereale.
                                                                               185
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                               Finanţelor
             1                            2                       3               4
Legea nr.247-XVI din 21 iulie 2006 pentru Art. LII– La articolul VI alineatul (2) din Legea nr.247-        Ministerul Justiţiei       Se susţine
modificarea şi completarea unor acte XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea            Propunere    verbală   a
legislative                      unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii   Ministrului justiţiei privind
                            Moldova, 2006, nr.174-177, art.796), textul „de 1      substituirea textului „de 1
Art.VI. - Dispoziţii finale şi tranzitorii       ianuarie 2010” se substituie prin textul „de 1 ianuarie   ianuarie 2014” prin textul „de
(2) Punctul 17 din articolul I referitor la 2014”.                                 1 ianuarie 2012”
modificarea articolului 50 alineatul (1) din Legea
privind organizarea judecătorească va fi pus în
aplicare    după     crearea    condiţiilor
corespunzătoare, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie
2010.

Codul audiovizualului nr.260-XVI din 27 iulie Art. LIII– Codul audiovizualului nr.260-XVI din 27
2006                     iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
                       2004, nr.131-133, art.679), cu modificările ulterioare, se
                       modifică după cum urmează:
                          1. După articolul 51 se introduce articol 511 cu următorul   Ministerul Finanţelor       Se susţine.
                          cuprins:                            Se propune:
                          „Articolul 511. Atribuţiile Guvernului             la alineatul (1):
                          (1) Anual, Guvernul încheie un acord de parteneriat cu     la alineatul unu de exclus
                          IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, care stabileşte:      cuvintele „de parteneriat”;
                          a) direcţiile politicii editoriale pentru anul respectiv;   litera c) de expus în
                          b) volumul orelor de emisie zilnică televizată şi radio,    următoarea redacţie:
                          asigurate de stat, reieşind din alocaţiile prevăzute în    „c) lista emisiunilor difuzate în
                          legea bugetară anuală;                     limita orelor de emisie
                          c) lista emisiunilor care vor fi finanţate din buget în anul  televizată şi radio, asigurate de
                          financiar următor.                       stat”;
                          (2) Proiectul acordului de parteneriat se examinează la    alineatul (2) de expus în
                          etapa proiectării cheltuielilor bugetare pentru anul      următoarea redacţie:
                          financiar următor”.                      „(2) Proiectul acordului se
                                                          elaborează concomitent cu
                                                          proiectul legii bugetului de stat
                                                          pe anul respectiv”.


                                                                                   186
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                             Finanţelor
              1                           2                      3               4
Articolul 62. Caietul de sarcini           2. La articolul 62, alineatul (3), cuvintele „art. 64” se Ministerul Finanţelor       Se susţine.
 (3) Planul financiar include:            substituie prin textul „prevăzute în Acordul de Se       propune   de  exclus
a) proiectul de buget, elaborat în condiţiile     parteneriat”.                       cuvintele „de parteneriat”.
art.64;
Articolul 64. Bugetul companiei            3. Articolul 64:
(1) Parlamentul garantează finanţarea sigură şi    alineatul (1) se exclude;
corespunzătoare a necesităţilor de activitate ale
companiei.
 (2) Compania este finanţată din:           la alineatul (2), litera a), sintagma „potrivit Caietului de
a) subvenţii de la bugetul de stat, potrivit     sarcini” se exclude;
Caietului de sarcini;
b) donaţii şi sponsorizări pentru proiecte
speciale;
c) sume obţinute prin acordarea dreptului la
utilizare şi transmitere a proprietăţii, inclusiv a
emisiunii;
d) profitul obţinut din organizarea evenimentelor
publice în conformitate cu obiectul de activitate
al companiei;
e) venituri obţinute din publicitate;
f) alte surse financiare a căror legitimitate nu
vine în contradicţie cu prevederile actualului cod
şi ale altor legi în vigoare.
(3) Consiliul de Observatori elaborează proiectul
bugetului companiei.
(4) Bugetul aprobat şi rapoartele privind
implementarea lui se fac publice.
(5) Darea de seamă privind executarea bugetului
se prezintă Parlamentului odată cu raportul anual
şi va fi dat publicităţii.
(6) Activitatea financiară a companiei este
verificată periodic de către un serviciu de audit
extern.


                                                                                  187
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                              Finanţelor
             1                             2                       3                4
Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu      Art. LIV– La articolul 12 din Legea nr.419-XVI din
privire la datoria publică, garanţiile de stat şi  22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică,
recreditarea de stat                garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul
Articolul 12. Destinaţia mijloacelor obţinute din  Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.114),
împrumuturile de stat                litera f), cuvintele „al Trezoreriei de Stat” se substituie
Mijloacele obţinute din împrumuturile interne şi  prin cuvintele „al bugetului de stat”.
externe de stat sau din plasarea valorilor
mobiliare de stat, în limitele bugetelor anuale,
vor fi utilizate pentru:
 f) finanţarea deficitului bugetar şi acoperirea
necesităţilor decalajului de casă pe termen scurt
al Trezoreriei de Stat.

Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 Art. LV– Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală        privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al
                          Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, articolul 116), cu
                          modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 1. Noţiuni de bază                                           Ministerul Finanţelor       Se susţine.
audit intern - serviciu creat în cadrul autorităţii                                Se propune noţiunea „audit
publice deliberative de nivelul întîi sau al doilea                                intern” de expus în următoarea
cu scopul de a asigura procesul constant de                                    redacţie:
supraveghere, evaluare şi control intern al                                    „auditul intern – activitate
tuturor   activităţilor  desfăşurate,  avînd                                independentă şi obiectivă,
independenţă organizatorică şi dreptul de a                                    efectuată în baza evaluării
participa la dezbaterea celor mai importante                                   riscurilor, care oferă autorităţii
probleme ale instituţiei respective                                        administraţiei publice locale
                                                         servicii de consultanţă şi de
                                                         asigurare rezonabilă privind
                                                         eficacitatea sistemului de
                                                         management    financiar   şi
                                                         control,   organizat  pentru
                                                         atingerea      obiectivelor
                                                         acesteia.”.


                                                                                    188
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
         sau completare                                                                  Finanţelor
             1                              2                         3                4
Articolul 14. Competenţele de bază al consiliilor    1. La articolul 14 alineatul (2) litera (l), după textul    Curtea de Conturi          Se susţine, prin excluderea
locale                         ,,subordine consiliului raional” se completează cu textul   Nu se susţine, deoarece punctului 1.
 (2) Pornind de la domeniile de activitate ale     ,,în baza statelor-tip, aprobate de Guvern”.          aprobarea de către Guvern a
autorităţilor administraţiei publice locale de                                     organigramei şi statelor-tip ale
nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind                                   consiliilor locale va aduce
descentralizarea administrativă, consiliul local                                    limitări   competenţelor    şi
realizează următoarele competenţe:                                           responsabilităţilor     acestor
l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama                                    organe.
şi statele primăriei, ale structurilor şi serviciilor                                 Mai mult ca atît, nu este
publice din subordine, precum şi schema de                                       respectat principiul de bază al
salarizare a personalului acestora;                                          legiferării statuat în art.4
Articolul 43. Competenţele consiliului raional     2. La articolul 43 alineatul (1) litera a), după cuvintele   din Legea nr.780-XV din Se susţine, prin excluderea
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale      ,,subordonate consiliului raional” se completează cu      27.12.2001, care prevede că punctului 2.
autorităţilor administraţiei publice locale de     textul „luînd ca bază organigrama şi statele-tip aprobate   actul legislativ trebuie să
nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din    de Guvern”.                          corespundă      prevederilor
Legea privind descentralizarea administrativă,                                     tratatelor internaţionale la care
consiliul raional realizează în teritoriul                                       Republica Moldova este parte,
administrat următoarele competenţe de bază:                                      principiilor   şi   normelor
a) aprobă organigrama şi statele de personal ale                                    unanim    recunos-cute    ale
aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor                                  dreptului      internaţional,
şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului                                   inclusiv legislaţiei comunitare.
raional, precum şi suma totală a cheltuielilor                                     În acest context, se relevă
necesare pentru asigurarea activităţii lor;                                      faptul că prin Hotărîrea
                                                            nr.1253-XIII din 16.07.1997,
                                                            Parlamentul       Republicii
                                                            Moldova a ratificat Carta
                                                            Europeană    a   Autonomiei
                                                            Locale, urmînd astfel ca statul
                                                            să respecte acest act.
Articolul 49. Alegerea preşedintelui şi         3. La articolul 49, alineatul (2) la final se completează cu                    Se susţine, prin excluderea
vicepreşedintelui raionului               textul ,, , în funcţie de numărul locuitorilor din raion.                     punctului 3.
(2) Preşedintele raionului este asistat de       Raionul cu pînă la 50.000 de locuitori poate avea un
vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se      vicepreşedinte, iar raionul cu peste 50000 de locuitori
stabileşte de consiliul raional, la propunerea     poate avea 2 vicepreşedinţi.”.
preşedintelui raionului.
                                                                                       189
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul        Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                            obiecţiei şi propunerii         către Ministerul
         sau completare                                                        Finanţelor
              1                       2                    3                 4
          Capitolul XIII                                Ministerul Finanţelor         Se susţine.
        AUDITUL INTERN                                  Se propune capitolul XIII de
Articolul 86. Instituirea auditului intern                            expus în următoarea redacţie:
(1) În scopul evaluării sistematice a activităţii                             „Capitolul XIII
instituţiilor publice locale şi elaborării                            Control financiar public intern
recomandărilor de îmbunătăţire a acestei                             Articolul    86.   Controlul
activităţi, în cadrul autorităţilor administraţiei                        financiar public intern
publice locale se efectuează auditul intern.                           (1)  În scopul     utilizării
(2) Sarcinile şi funcţiile auditului intern,                           fondurilor publice conform
obligaţiile şi responsabilităţile auditorilor sînt                        principiilor de transparenţă şi
stipulate în Regulamentul-model de efectuare a                          răspundere,    economicitate,
auditului şi trebuie să corespundă standardelor                         eficienţă   şi   eficacitate,
minimale de audit, aprobate de Curtea de                             legalitate şi echitate, etică şi
Conturi şi Ministerul Finanţelor.                                integritate în sectorul public se
Articolul 87. Scopurile şi sarcinile auditului                          implementează      controlul
intern                                              financiar public intern, care
(1) Crearea serviciului de audit intern,                             include:
funcţionînd într-un cadru metodologic şi                             a) managementul financiar şi
procedural, armonizat cu cel european, cu aquis-                         controlul;
ul comunitar şi cu bunele practici existente în                         b) auditul intern;
domeniu, este obligatorie pentru toate autorităţile                       c) coordonarea şi armonizarea
publice locale în conformitate cu prevederile                          centralizată.
prezentei legi.                                         Articolul 87. Management
(2) Auditul intern din cadrul instituţiilor publice                       financiar şi control
locale va asigura desfăşurarea unor audituri                           (1) Conducătorul instituţiei
financiare,   de   management,     evaluarea                      organizează    sistemul    de
performanţelor şi a sistemelor de calitate şi                          management     financiar   şi
informare.                                            control cu scopul obţinerii unei
Articolul 88. Organizarea şi efectuarea auditului                        asigurări rezonabile, precum
intern                                              că obiectivele instituţiei vor fi
(1) Auditul intern este organizat şi se efectuează                        atinse prin:
în condiţiile legislaţiei cu privire la activitatea de                      a) eficacitatea şi eficienţa
audit.                                              operaţiunilor;
                                                 b) conformitatea cu legislaţia
                                                 şi regulamentele aplicabile;
                                                                             190
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                           obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                      Finanţelor
             1                       2                    3                4
 (2) Activitatea auditorilor şi retribuirea muncii                      c) siguranţa şi optimizarea
lor se desfăşoară în baza contractului individual                       activelor şi pasivelor;
de muncă, pe o durată determinată, în condiţiile                        d) siguranţa şi integritatea
art.54 şi 55 din Codul muncii.                                informaţiei.
Articolul 89. Coordonarea şi dezvoltarea                            (2) Obiect al managementului
sistemului de audit intern                                  financiar şi controlului sînt
(1) Asistenţa metodologică, activităţile de                          toate activităţile şi procesele
formare şi instruire a auditorilor, armonizarea                        instituţiei, inclusiv etapele de
planurilor şi programelor de audit în vederea                         elaborare şi executare a
realizării complementarităţii între activităţile de                      bugetelor,    elaborare    a
audit   intern  vor   reveni   Ministerului                      programelor,       evidenţă
Administraţiei Publice Locale, Curţii de Conturi                       contabilă,    raportare   şi
şi Ministerului Finanţelor.                                  monitorizare.
2) Ministerele de resort vor crea condiţii pentru                       (3) Sistemul de management
informarea, facilitarea schimbului de informaţii                       financiar şi control este
şi acordarea de asistenţă autorităţilor publice                        organizat ţinîndu-se cont de
locale în utilizarea instrumentelor, practicilor şi                      complexitatea şi domeniul de
standardelor de audit şi a planurilor de                           activitate a instituţiei şi în
perspectivă.                                         conformitate    cu   cadrul
                                               normativ    şi  metodologic
                                               elaborat   şi  aprobat   de
                                               Ministerul Finanţelor.
                                               (4) Modul de organizare a
                                               managementului financiar şi
                                               controlului în autoritatea
                                               administraţiei publice locale
                                               este supus auditului intern şi
                                               auditului extern.
                                               Articolul 88. Auditul intern
                                               (1) Autoritatea administraţiei
                                               publice locale este în drept să
                                               organizeze funcţia de audit
                                               intern instituind o unitate de
                                               audit intern în structura sa

                                                                           191
 70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
 Denumirea legii, numărul şi conţinutul   Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
articolelor, care se propun spre modificare                        obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                    Finanţelor
           1                    2                    3                4
                                           organizaţională      conform
                                           prevederilor art. 88, alin. (2),
                                           (3), (4), (7) şi (8).
                                           (2) Unitatea de audit intern se
                                           instituie în subordinea directă
                                           a conducătorului autorităţii
                                           administraţiei publice locale.
                                           (3) Unitatea de audit intern se
                                           crează în limita statelor de
                                           personal existente în cadrul
                                           autorităţii     administraţiei
                                           publice locale.
                                           (4) Autoritatea administraţiei
                                           publice locale informează
                                           oficial Ministerul Finanţelor
                                           despre crearea unităţii de audit
                                           intern.
                                           (5) Activitatea de audit intern
                                           se desfăşoară conform actelor
                                           normative     elaborate    şi
                                           aprobate de către Ministerul
                                           Finanţelor.
                                           (6) Unităţile de audit intern ale
                                           autorităţilor publice locale sunt
                                           în drept să efectueze auditul
                                           intern   şi  în  instituţiile
                                           subordonate.
                                           (7) Unitatea de audit intern
                                           raportează          direct
                                           conducătorului      autorităţii
                                           administraţiei publice locale.
                                           (8) Unitatea de audit intern
                                           prezintă       Ministerului
                                           Finanţelor:
                                           a) pînă la data de 1 martie a
                                                                        192
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul       Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
        sau completare                                                               Finanţelor
            1                            2                        3                4
                                                        fiecărui an, raportul anual de
                                                        activitate a unităţii de audit
                                                        intern pentru anul precedent;
                                                        b) Carta de audit intern;
                                                        c) copia planului strategic al
                                                        activităţii de audit intern;
                                                        d) copia planului anual al
                                                        activităţii de audit intern.
                                                        Articolul 89. Coordonarea şi
                                                        armonizarea centralizată a
                                                        controlului financiar public
                                                        intern
                                                        (1) Ministerul Finanţelor este
                                                        responsabil de elaborarea şi
                                                        monitorizarea    politicii  în
                                                        domeniul controlului financiar
                                                        public intern.
                                                        (2)   Coordonarea     tuturor
                                                        activităţilor din domeniul
                                                        controlului financiar public
                                                        intern este realizată de către
                                                        Ministerul Finanţelor.”.

Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 Art. LVI– Articolul 6 din Legea nr.438-XVI din 28
privind dezvoltarea regională în Republica decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în
Moldova                      Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
                          Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), se modifică după cum
Articolul 6. Fondul naţional pentru dezvoltare urmează:
regională
(2) Cuantumul Fondului este de cel puţin 1% din la alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul
veniturile bugetului de stat, aprobat prin legea cuprins:
bugetului de stat pentru anul respectiv. Fondul se „Alocaţiile anuale din bugetul de stat la Fondul naţional
află în gestiunea Ministerului Administraţiei pentru dezvoltarea regională reprezintă 1% din veniturile
Publice Locale, care efectuează alocarea aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu
mijloacelor lui, cu aprobarea prealabilă a     excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute în
                                                                                    193
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                           2                       3               4
Consiliului Naţional.                 legislaţie.”;
(6) Operaţiunile financiare de executare a       la alineatul (6), sintagma „unităţile teritoriale ale
proiectelor de investiţii sînt derulate de agenţiile  Trezoreriei de Stat” se substituie prin sintagma
de dezvoltare regională prin unităţile teritoriale   „trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
ale Trezoreriei de Stat.
Articolul 8. Agenţia de dezvoltare regională                                   Ministerul      Finanţelor Se susţine.
 (2) Finanţarea proiectelor şi programelor,                                   (coordonat    verbal    cu
precum şi a cheltuielilor de organizare şi                                    Ministrul Construcţiilor şi
funcţionare a agenţiei, se efectuează conform                                  Dezvoltării Regionale)
devizelor coordonate cu consiliul regional şi                                  Se propune textul „Ministerul
aprobate de Ministerul Administraţiei Publice                                  Administraţiei Publice Locale,
Locale, de la bugetele unităţilor administrativ-                                 de la bugetele unităţilor
teritoriale de nivelul al doilea, în proporţie de                                administrativ-teritoriale   de
0,15% din veniturile bugetului pe anul respectiv.                                nivelul al doilea, în proporţie
Alocaţiile de la bugetele unităţilor administrativ-                               de 0,15% din veniturile
teritoriale de nivelul al doilea se efectuează prin                               bugetului pe anul respectiv.
decizie a consiliilor raionale.                                         Alocaţiile de la bugetele
                                                         unităţilor     administrativ-
                                                         teritoriale de nivelul al doilea
                                                         se efectuează prin decizie a
                                                         consiliilor   raionale”   de
                                                         substituit    prin    textul
                                                         „Ministerul Construcţiilor şi
                                                         Dezvoltării Regionale din
                                                         contul Fondului Naţional
                                                         pentru Dezvoltare Regională”.
                                                         Aceasta este determinată de
                                                         insuficienţa   resurselor   în
                                                         bugetele UAT, precum şi
                                                         costurile semnificative pentru
                                                         administrarea acestor defalcări.
                                                                                  194
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                           2                      3                4
Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 2007 Art. LVII– Legea Serviciului Protecţiei Civile şi
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007
Excepţionale                    (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-
                          81, art. 358,) se modifică după cum urmează:
Articolul 16. Asigurarea financiară, tehnico- 1. La articolul 16, alineatul (3) se exclude.         Ministerul      Afacerilor   Se susţine, prin excluderea
materială şi de altă natură a Serviciului                                  Interne, Serviciul Protecţiei    punctului 1.
(3) Serviciul dispune de fond locativ de serviciu,                             Civile    şi    Situaţiilor
creat în modul stabilit de legislaţie.                                   Excepţionale
                                                      Se propune de exclud,
                                                      deoarece aceasta ar genera
                                                      dificultăţi de nedepăşit în
                                                      completarea cu personal a
                                                      serviciului de salvatori şi
                                                      pompieri, care în prezent nu
                                                      corespunde     necesităţilor
                                                      prevăzute de norme. Mai mult
                                                      ca atît, Serviciul deja dispune
                                                      de fond locativ.
Articolul 32. Asigurarea cu echipament şi raţie 2. La articolul 32, textul „conform normelor aprobate de Ministerul       Afacerilor   Nu se susţine, deoarece în
alimentară                   Guvern” se substituie prin textul „în cazurile stabilite de Interne, Serviciul Protecţiei    condiţiile unui buget auster
Colaboratorii se asigură cu echipament şi raţie Guvern”.                          Civile    şi    Situaţiilor  se  impune    necesitatea
alimentară din contul mijloacelor bugetului de                               Excepţionale             revizuirii  dreptului    la
stat, conform normelor aprobate de Guvern.                                 Se propune de exclud,        compensaţia     bănească
                                                      deoarece    este inadmisibil   pentru raţia alimentară şi
                                                      îndreptarea forţelor în zona     pentru echipament şi a
                                                      producerii catastrofei sau      modului de achitare a
                                                      avariei fără a-i asigura cu     acestor compensaţii. Mai
                                                      echipamentul de protecţie      mult ca atît este încălcat
                                                      elementar şi cel specializat,    principiul echităţii sociale
                                                      fapt care contravine      şi  între toate categoriile de
                                                      prevederilor Codului muncii.     angajaţi      (salariaţi).
                                                      Lipsa unei norme de asigurare    Modificările respective vor
                                                      cu echipament, stabilite din     păstra dreptul la raţie
                                                      timp,     reduce     la  alimentară şi echipament
                                                      zero posibilitatea intervenţiei   gratuit în cazurile stabilite
                                                                                    195
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul      Propuneri de modificare şi completare    Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                          obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                     Finanţelor
            1                       2                   3                4
                                              în momentul „X” a salvatorilor ulterior prin hotărîre de
                                              şi pompierilor, dotaţi cu ţinută Guvern.
                                              specială, încălcînd regulile cu
                                              privire la tehnica securităţii la
                                              lichidarea     consecinţelor
                                              situaţiilor excepţionale.
Articolul 36. Concediul de odihnă anual                           Serviciul Protecţiei Civile şi Nu se susţine, deoarece nu
Colaboratorii Serviciului au dreptul la concediu                      Situaţiilor Excepţionale      este obiectul proiectului de
de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile                      Se propune de completat cu lege. În condiţiile existenţei
calendaristice. În cazul în care vechimea în                        alineatul (2) cu următorul unor       dificultăţi,  MAI
serviciu depăşeşte 15 ani, concediul de odihnă                       conţinut:             urmează să elaboreze şi să
anual plătit se măreşte cu 5 zile, dacă depăşeşte                      „(2) Concediul de maternitate promoveze      un  proiect
20 de ani - cu 10 zile calendaristice.                           şi concediul pentru îngrijirea separat.
                                              copilului, se acordă conform
                                              dispoziţiilor      generale.
                                              Indemnizaţiile se plătesc la
                                              locul de serviciu de la bugetul
                                              de stat.”.
                                              Ministerul      Afacerilor
                                              Interne
                                              Se propune, reieşind din
                                              modificările propuse la art.16
                                              al Legii nr.289-XV din 22
                                              iulie    2004     privind
                                              indemnizaţiile       pentru
                                              incapacitate temporară de
                                              muncă şi alte prestaţii de
                                              asigurări   sociale,   întru
                                              stabilirea unei echităţi sociale,
                                              completarea legii cu cu un
                                              articol nou cu următorul
                                              cuprins:
                                              „Art.-    Concediul     de
                                              maternitate, concediul pentru
                                              îngrijirea copilului şi
                                                                          196
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                                 Finanţelor
            1                              2                        3                4
                                                           indemnizaţiile se acordă şi se
                                                           achită conform dispoziţiilor
                                                           generale. Indemnizaţiile se
                                                           achită la locul de serviciu de la
                                                           bugetul de stat, bugetul
                                                           autorităţilor publice locale şi
                                                           din   contul   mijloacelor
                                                           speciale.”
Articolul 38. Ocrotirea sănătăţii           3. La articolul 38, alineatul (3) se exclude.
(3) Colaboratorii beneficiază, în caz de
necesitate, de tratament balneosanatorial, modul
de acordare a căruia se stabileşte de Guvern.
Articolul 39. Plăţile de compensare şi         4. Articolul 39:                        Ministerul Justiţiei        Nu se susţine, deoarece
indemnizaţia unică                                                  Nu se susţine, deoarece aceasta  modificarea are drept scop
(2) În cazul eliberării din serviciul prin contract  alineatul (2) va avea următorul cuprins:            duce la diminuarea drepturilor   optimizarea cheltuielilor de
în temeiul art.29 alin.(1) lit.f), colaboratorului i  ,,(2) În cazul eliberării din serviciul prin contract în colaboratorilor      şi,  drept  personal      conform
se acordă o indemnizaţie unică de concediere în    temeiul articolului 29 alineatul (1) lit.f), colaboratorului i consecinţă, la demisionarea, în  Programului de stabilizare
mărime de 15 solde lunare.               se acordă o indemnizaţie unică pentru vechime în legătură cu pensionarea, unui          şi relansare economică a
(3) Colaboratorilor eliberaţi din serviciul prin    serviciu în modul şi mărimea stabilite de Guvern.”;      număr     impunător    de  Republicii Moldova pe anii
contract în temeiul art.29 alin.(1) lit.a) sau b),                                  colaboratori.           2009-2011.
care nu au vechimea în serviciu necesară pentru     alineatul (3) se exclude.                   În acest context, se propun de
stabilirea pensiei, li se acordă o indemnizaţie                                    a stabili expres în lege că
unică de concediere în mărime de 6 solde lunare.                                   colaboratorii care la momentul
                                                           intrării în vigoare a prezentei
                                                           Legi   aveau  dreptul  la
                                                           indemnizaţie unică în mărimea
                                                           stabilită în lege, la eliberarea
                                                           ulterioară în conformitate cu
                                                           legislaţia în vigoare, li se
                                                           păstrează dreptul de a primi
                                                           indemnizaţie   în   mărimea
                                                           stabilită la momentul actual.                                                                                       197
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii       către Ministerul
        sau completare                                                               Finanţelor
            1                            2                        3                4
                                                         Serviciul Protecţiei Civile şi
                                                         Situaţiilor Excepţionale
                                                         Aprobarea prevederii date ar
                                                         duce la scăderea retribuţiei
                                                         muncii, fapt ce ar contravine
                                                         prevederilor Codului muncii.

Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind Art. LVIII– La articolul 69 din Legea nr.96-XVI din 13        Agenţia Achiziţii Publice      Se susţine.
achiziţiile publice                 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul     Se propune de expus alineatul
                           Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111,      (6) în următoarea redacţie:
Articolul 69. Interzicerea divizării sau măririi art.470), cu modificările ulterioare, alineatul (6), textul   „(6) Faţă de conducătorul
achiziţiilor                     „în conformitate cu legislaţia” se substituie prin textul  autorităţii contractante, care nu
 (6) Faţă de operatorii economici, indiferent de „în proporţie de 10% din valoarea contractului.”.        a aplicat sau nu a întreprins
statutul lor juridic, care modifică în mod                                    acţiuni   de  aplicare   a
unilateral clauzele contractului de achiziţie sau                                sancţiunilor     operatorului
execută lucrări şi prestează servicii neprevăzute                                economic, care nu şi-a
în contract ori majorează nejustificat preţurile                                 îndeplinit sau şi-a îndeplinit
stipulate în contract, organele abilitate cu funcţii                               necorespunzător     clauzele
de control aplică sancţiuni pecuniare în                                     contractului, organele abilitate
conformitate cu legislaţia.                                           cu funcţii de control aplică
                                                         sancţiuni în conformitate cu
                                                         legislaţia.”.
                                                         Confederaţia Naţională a      Se propune o nouă redacţie
                                                         Sindicatelor din Moldova      alineatului (6) de către
                                                         Propune ca această norma să     Agenţia Achiziţii Publice.
                                                         fie prevăzută în Codul       .
                                                         contravenţional şi exclusă din
                                                         această lege.

Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie Art. LIX– Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie
2007                      2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
                        nr.90-93, art.399), se modifică după cum urmează:                                                                                    198
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                   obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                          Finanţelor
             1                            2                     3              4
Articolul 25. Contabilitatea în Trezoreria de Stat   1. Articolul 25:
(1) Contabilitatea în Trezoreria de Stat se      la alineatele (1), (2), (3) şi (4), după sintagma
organizează în baza contabilităţii de casă şi     „Trezoreria de Stat” se introduce sintagma „şi
asigură înregistrarea operaţiunilor de încasări şi   trezoreriile teritoriale” după caz;
plăţi în conturile de venituri şi cheltuieli,
deschise pe bugete şi pe executori de buget
conform clasificaţiei bugetare, precum şi
planului de conturi contabile.
(2) În contabilitatea Trezoreriei de Stat,
executorilor de buget li se deschid conturi
distincte pentru evidenţa alocaţiilor aprobate şi
repartizate, precum şi a cheltuielilor efectuate
din:
a) bugetul de stat;
b) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală.
(3) Contabilitatea Trezoreriei de Stat furnizează
informaţii cu privire la derularea executării
bugetare, aprobate anual prin lege pentru fiecare
buget, precum şi în limita disponibilităţilor aflate
în conturi.
(4) În contabilitatea Trezoreriei de Stat se
reflectă, în conturi distincte, împrumuturile de
stat interne şi externe primite pentru finanţarea
deficitelor bugetare, pentru alte acţiuni prevăzute
de lege, precum şi pentru plasamentele
financiare efectuate din contul curent general al
Trezoreriei de Stat.
(5) Contabilitatea în Trezoreria de Stat se      alineatul (5) va avea următorul cuprins:
organizează în cadrul Trezoreriei Centrale şi al    „(5) Contabilitatea în Trezoreria de Stat şi trezoreriile
trezoreriilor teritoriale şi cuprinde operaţiunile   teritoriale cuprinde operaţiunile privind executarea de
privind executarea de casă a mijloacelor        casă a mijloacelor bugetului public naţional.”;
bugetului public naţional.
                                                                                199
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul           Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul   Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                      obiecţiei şi propunerii    către Ministerul
         sau completare                                                             Finanţelor
             1                             2                       3              4
(6) Organizarea şi ţinerea contabilităţii în      la alineatul (6), după sintagma „Trezoreria de Stat” se
Trezoreria de Stat se efectuează potrivit        completează cu sintagma „şi trezoreriile teritoriale”.
normelor aprobate de Ministerul Finanţelor.
Articolul 27. Contabilitatea în instituţiile publice  2. Articolul 27:
(3) La finalizarea perioadei de gestiune,
executarea bugetară se efectuează potrivit       la alineatul (3) litera a), sintagma „unităţile teritoriale şi
normelor metodologice aprobate de Ministerul      centrală ale Trezoreriei de Stat” se substituie prin
Finanţelor, după cum urmează:              sintagma „trezoreriile teritoriale şi Trezoreria de Stat”;
a) încheierea executării bugetului de stat - de
către unităţile teritoriale şi centrală ale
Trezoreriei de Stat;
(4) Ministerul Finanţelor întocmeşte trimestrial    la alineatul (4), sintagma „şi al Trezoreriei de Stat” se
şi anual raportul consolidat al instituţiilor publice  substituie prin sintagma „ , Trezoreriei de Stat şi
şi al Trezoreriei de Stat, potrivit structurii     trezoreriilor teritoriale”.
stabilite de acesta, care se aprobă în conformitate
cu legislaţia.

Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind Art. LX– La articolul 18 alineatul (1) din Legea nr.121-
administrarea şi deetatizarea proprietăţii XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
publice                      proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii
                          Moldova, 2007, nr.90-93, art.401) va avea următorul
                          cuprins:
Articolul 18. Vînzarea activelor neutilizate    „(1) Activele neutilizate pot fi vîndute la decizia
(1) Activele neutilizate pot fi vîndute la decizia consiliului întreprinderii de stat/municipale sau al
consiliului întreprinderii de stat/municipale sau societăţii comerciale cu capital integral sau majoritar
al societăţii comerciale cu capital integral sau public, avînd acordul prealabil al autorităţii
majoritar public, avînd acordul prealabil al:   administraţiei publice centrale sau locale.”.
a) autorităţii administraţiei publice centrale sau
locale;
b) Ministerului Finanţelor, în cazul vînzării de
bunuri care conţin metale preţioase.
                                                                                   200
  70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul         Propuneri de modificare şi completare         Autorul şi conţinutul     Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                  obiecţiei şi propunerii      către Ministerul
          sau completare                                                           Finanţelor
              1                        2                        3                4
Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire Art. LXI– Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu
la Serviciul Grăniceri              privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al
                         Republicii Moldova, 2008, nr.157-160, art.612), se
                         modifică după cum urmează:
Articolul 13. Personalul Serviciului Grăniceri  1. La articolul 13 alineatul (3), textul „de Legea
(3) Raporturile de muncă ale funcţionarilor serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995” se
publici şi ale personalului de deservire sînt substituie prin textul ,,Legea nr.158-XVI din 4 iulie
reglementate de Codul muncii, de Legea 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995, de funcţionarului public”.
alte acte normative din domeniul muncii.
Articolul 18. Protecţia socială a personalului 2. La articolul 18 alineatul (2) va avea următorul      Ministerul Justiţiei        Nu se susţine, deoarece
Serviciului Grăniceri               cuprins:                          Nu se susţine, deoarece aceasta  modificarea are drept scop
(2) În cazul eliberării din Serviciul Grăniceri, ,,(2) În cazul eliberării din Serviciul Grăniceri,     duce la diminuarea drepturilor   optimizarea cheltuielilor de
personalului i se acordă o indemnizaţie unică personalului i se acordă o indemnizaţie unică pentru      colaboratorilor   şi,  drept  personal      conform
potrivit legislaţiei în vigoare.         vechime în serviciu în modul şi mărimea stabilite de    consecinţă, la demisionarea, în  Programului de stabilizare
                         Guvern.”.                         legătură cu pensionarea, unui   şi relansare economică a
                                                       număr     impunător    de  Republicii Moldova pe anii
                                                       colaboratori. În acest context,  2009-2011.
                                                       se propun de a stabili expres în
                                                       lege că colaboratorii care la
                                                       momentul intrării în vigoare a
                                                       prezentei Legi aveau dreptul la
                                                       indemnizaţie unică în mărimea
                                                       stabilită în lege, la eliberarea
                                                       ulterioară în conformitate cu
                                                       legislaţia în vigoare, li se
                                                       păstrează dreptul de a primi
                                                       indemnizaţie   în   mărimea
                                                       stabilită la momentul actual.

Legea nr.170-XVI din 19 iulie 2007 privind Art. LXII– Legea nr.170-XVI din 19 iulie 2007 privind
statutul ofiţerului de informaţii şi securitate statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul
                        Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174,
                        art.667), cu modificările ulterioare, se modifică după
                        cum urmează:
                                                                                  201
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul          Propuneri de modificare şi completare          Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                    obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                                Finanţelor
             1                            2                        3                4
Articolul 7. Condiţiile de angajare         1. La articolul 7 alineatul (3) litera b), cuvintele „40 de Serviciul de Informaţii şi      Se susţine, prin excluderea
(3) Nu poate fi angajată în funcţia de ofiţer de ani” se substituie prin cuvintele „35 de ani”.         Securitate              punctului 1.
informaţii persoana care:                                            Nu se susţine. Micşorarea
b) a atins vîrsta limită de încadrare în serviciu,                                vîrstei limită de încadrare în
de 40 de ani, cu excepţia cazurilor stabilite prin                                serviciu va avea ca efect
act normativ al Serviciului în vederea                                      minimizarea posibilităţilor de
completării lui cu specialităţi deficitare, dar nu                                încadrare în SIS a unor
mai mult de vîrsta limită de aflare în serviciu;                                 persoane competente şi care
                                                         dispun de o practică bogată de
                                                         activitate.
Articolul 12. Contractul de îndeplinire a 2. La articolul 12, alineatul (4) se completează la final cu Serviciul de Informaţii şi           Se susţine, prin excluderea
serviciului                     textul „cu excepţia cazului după atingerea limitei de Securitate                 punctului 2.
(4) Cu 2 luni pînă la expirarea contractului de vîrstă de pensionare”.                      Nu se susţine. Acordarea
îndeplinire a serviciului, ofiţerul este informat în                               posibilităţii     prelungirii
scris despre posibilitatea încheierii unui contract                               contractului după atingerea
succesiv. Ofiţerul de informaţii are obligaţia să                                limitei de vîrstă de pensionare
comunice în scris despre intenţia sa de a încheia                                rezultă    din   specificul
sau nu un contract succesiv. Dacă, la expirarea                                 activităţii.
contractului, ofiţerul nu a fost eliberat din
serviciu, contractul se consideră încheiat de
drept pentru o nouă durată de 5 ani.
Articolul 44. Uniforma şi raţia alimentară      3. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul Serviciul de Informaţii şi          Nu se susţine, deoarece în
(1) Ofiţerul de informaţii este asigurat cu cuprins:                               Securitate              condiţiile unui buget auster
uniformă şi cu raţie alimentară din contul „(1) Ofiţerul de informaţii este asigurat cu uniformă şi Nu se susţine, deoarece              se  impune    necesitatea
bugetului de stat, conform normelor aprobate de cu raţie alimentară din contul bugetului de stat, în asigurarea cu raţie alimentară          revizuirii  dreptului   la
Guvern. La decizia directorului Serviciului, cazurile stabilite de Guvern.”.                   constituie o formă de protecţie   compensaţia      bănească
ofiţerul de informaţii primeşte compensaţie                                   socială   a   colaboratorilor  pentru raţia alimentară şi
bănească anuală, echivalentă normelor de                                     organelor de forţă, care nu este   pentru echipament şi a
echipare şi de asigurare cu raţie alimentară, în                                 legată    de   desfăşurarea  modului de achitare a
mărimea aprobată de Guvern.                                           acţiunilor        militare,  acestor compensaţii. Mai
                                                         cantonamentelor sau altor      mult ca atît este încălcat
                                                         misiuni de serviciu. Asigurarea   principiul echităţii sociale
                                                         cu uniformă trebuie să fie      între toate categoriile de
                                                         efectuată pentru toate cazurile.   angajaţi (salariaţi).

                                                                                      202
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
  Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare           Autorul şi conţinutul      Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                       obiecţiei şi propunerii        către Ministerul
         sau completare                                                                   Finanţelor
            1                              2                         3                 4
                                                            Dacă statul instituie o astfel de  Modificările respective vor
                                                            obligaţie, este necesară şi     păstra dreptul la raţie
                                                            asigurarea îndeplinirii acesteia,  alimentară şi echipament
                                                            inclusiv prin alocarea unor     gratuit în cazurile stabilite
                                                            mijloace financiare din bugetul   ulterior prin hotărîre de
                                                            de stat.               Guvern.
Articolul 50. Concedii                  4. La articolul 50, alineatul (4) va avea următorul      Serviciul de Informaţii şi      Se susţine, prin excluderea
(4) Concediul de maternitate şi concediul pentru     cuprins:                           Securitate              punctului 4.
îngrijirea copilului, inclusiv pentru soţia aflată la  „(4) Concediul de maternitate şi concediul pentru       Nu se susţine, deoarece aceste
întreţinerea ofiţerului de informaţii, se acordă     îngrijirea copilului, se acordă conform dispoziţiilor     modificări    vor    avea
conform dispoziţiilor generale. Baza de calcul a     generale. Indemnizaţiile se plătesc la locul de serviciu de  repercusiuni nefaste asupra
indemnizaţiilor de maternitate, a indemnizaţiei     la bugetul de stat.”.                     familiilor ofiţerilor şi ating în
pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei                                     direct protejarea tinerelor
pentru îngrijirea copilului bolnav o constituie                                    familii, aceste modificări vin
venitul mediu lunar realizat de către ofiţerul de                                   în contradicţii cu politica
informaţii în ultimele 6 luni calendaristice                                      demografică a statului.
anterioare lunii în care s-a produs evenimentul.
Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate
acordate soţiei aflate la întreţinerea soţului ofiţer
de informaţii este venitul mediu lunar al soţului.
Indemnizaţiile se plătesc la locul de serviciu, de
la bugetul de stat.
Articolul 51. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la    5. Articolul 51:                       Serviciul de Informaţii şi      Nu se susţine, deoarece
asistenţă medicală                                                   Securitate              modificările propuse are
(5) Ofiţerul de informaţii are dreptul, în timpul    alineatul (5) se exclude;                   Nu se susţine, deoarece marea    drept   scop   asigurarea
concediului, la tratament balneosanatorial, cu                                     majoritate a timpului de       respectării principiului de
înlesniri din contul statului. Ofiţerul de                                       serviciu ofiţerii de informaţii   echitate   socială   între
informaţii trimis la sanatoriu, în baza unei decizii                                  se află în condiţii nocive şi    categoriile de salariaţi.
a comisiei medicale, pentru continuarea                                        încordare psihologică sporită,
tratamentului în staţionar beneficiază de bilet de                                   precum şi în situaţii de risc
tratament balneosanatorial gratuit. Modul de                                      sporit pentru viaţă şi sănătate.
asigurare cu bilet de tratament balneosanatorial                                    În   condiţiile   în   care
gratuit sau plătit parţial se stabileşte prin hotărîre                                 colaboratorii organelor de forţă
de Guvern. Ofiţerul de informaţii neasigurat cu                                    îndeplinesc misiuni ce ţin de
bilet de tratament balneosanatorial primeşte                                      interesele statului, inclusiv cu
                                                                                          203
   70aa45cd-0d41-4dc0-ade3-23f141cbfe3b.doc
   Denumirea legii, numărul şi conţinutul            Propuneri de modificare şi completare        Autorul şi conţinutul    Rezultatele examinării de
 articolelor, care se propun spre modificare                                     obiecţiei şi propunerii     către Ministerul
          sau completare                                                             Finanţelor
              1                              2                   3               4
anual o indemnizaţie bănească, în mărimea unui                                 prejudicierea propriei sănătăţi,
salariu lunar, pentru fortificarea sănătăţii.                                  statul este obligat să le creeze
(6) Soţia (soţul) şi copiii minori ai ofiţerului de    la alineatul (6), textul „precum şi la tratament condiţii de reabilitare a
informaţii au dreptul la tratament în instituţia     balneosanatorial cu înlesniri din contul statului” se sănătăţii.
medico-sanitară a Serviciului, precum şi la        exclude;
tratament balneosanatorial cu înlesniri din contul
statului.
(7) De drepturile prevăzute la alin.(1)-(6)        la alineatul (7), textul „De drepturile prevăzute la
beneficiază ofiţerii de informaţii trecuţi în       alin.(1)-(6)” se substituie prin textul „De drepturile
rezervă (retragere):                   prevăzute la alin.(1)-(4) şi (6)”.
a) clasaţi ca fiind inapţi pentru serviciu în funcţia
de ofiţer de informaţii, dacă inaptitudinea a fost
cauzată de mutilare (rănire, traumă, contuzie)
primită sau de maladie contractată în legă