numerasi by beS2jkQq

VIEWS: 116 PAGES: 31

									Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum  1
Peneraju pendidikan negara
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum  2
Peneraju pendidikan negara
   National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah
   menyasarkan bahawa semua murid yang tidak
   mempunyai masalah pembelajaran
   berkeupayaan menguasai asas literasi dan
   numerasi selepas tiga tahun mengikuti
   pendidikan rendah menjelang 2012.
   Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan
   murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort
   Pertama).
   Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah
   dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha
   mengatasi masalah literasi dan numerasi di
   kalangan murid sekolah rendah.
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum           3
Peneraju pendidikan negara
   Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik
   digubal khusus bagi menangani masalah yang
   dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas
   mengira serta memahami idea matematik yang
   mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta
   kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

   Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya
   dapat memberi pengalaman yang cukup kepada
   murid untuk membina asas yang kukuh dalam
   membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan
   mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan
   lebih bermakna dan berkesan.Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum              4
Peneraju pendidikan negara
Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran
yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik
belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah
melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:
 Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada
 tahun 2006.
 Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan
 oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.
 Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira
 (PROTIM) untuk murid Tahap II.
 PROTIM selepas UPSR.
 Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak
 dapat memenuhi kehendak NKRA.


Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum                 5
Peneraju pendidikan negara
  KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu
  dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat
  dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu
  diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak
  menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang
  berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran
  memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

  Program alternatif yang dirangka merupakan suatu
  program yang bersepadu untuk murid yang tidak
  mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3
  (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi.
  Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi
  (LINUS).
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum                 6
Peneraju pendidikan negara
  JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK
  Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil):
    BPK        MODUL GURU DAN MODUL MURID
    BPG        LATIHAN GURU
    LPM        INSTRUMEN SARINGAN
    BPSH       PENYEBARAN MAKLUMAT,
             KUTIPAN & ANALISIS DATA

    JNJK       PEMANTAUAN & BIMBINGAN
    BP Khas      MURID BERKEPERLUAN KHAS

Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum             7
Peneraju pendidikan negara
            Literasi?
              Celik huruf

            Numerasi?
              Celik nombor
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum      8
Peneraju pendidikan negara
  Semua murid berkeupayaan untuk
  menguasai asas numerasi kecuali murid
  berkeperluan khas selepas tiga tahun
  mengikuti pendidikan sekolah rendah
  menjelang 2012.Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum       9
Peneraju pendidikan negara
    Kebolehan untuk melakukan operasi asas
    matematik dan memahami idea
    matematik yang mudah serta
    mengaplikasikan pengetahuan dan
    kemahiran matematik dalam kehidupan
    harian.

Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum         10
Peneraju pendidikan negara
        Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi
        beberapa proses dan pemeringkatan.
        Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3
        ditakrifkan sebagai:
            Tambah
            Tolak
            Darab
            Bahagi
        Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas
        aritmetik.


Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum                    11
Peneraju pendidikan negara
   Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid
   ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum
   Matematik KBSR/KSSR.
   Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada
   nombor bulat sahaja.
   Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh
   murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik
   terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20
   sahaja.
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum             12
Peneraju pendidikan negara
  Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian.
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum         13
Peneraju pendidikan negara
                         Tahun 1


                 Tidak     Saringan 1  Ya
                         (Mac)

                           Tidak

                       PraNumerasi 1


                 Tidak     Saringan 2  Ya
                         (Jun)
                                  Arus
                                  Perdana
                           Tidak

                       PraNumerasi 2


                 Tidak     Saringan 3  Ya
                         (Sept)
  Murid
        Ya  Pemeriksaan    Tidak
Berkeperluan
           Perubatan
  Khas                     Tahun 2
 Unit Matematik Rendah
 Bahagian Pembangunan Kurikulum                       14
 Peneraju pendidikan negara
                  Tahun 2


                 Saringan 1
                  (Mac)
                 PraNumerasi


                 Saringan 2
                  (Jun)    Arus
                        Perdana

                 Numerasi


                 Saringan 3
                  (Sept)
                  Tahun 3
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum              15
Peneraju pendidikan negara
                 Tahun 3


                 Saringan 1
                  (Mac)
                 Numerasi


                 Saringan 2
                  (Jun)    Arus
                       Perdana

                 Numerasi


                 Saringan 3
                  (Sept)
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum             16
Peneraju pendidikan negara
 TAHUN     PERINGKAT     SARINGAN (S)      BULAN        SASARAN
                   S1        Mac 2010      Semua Murid

 TAHUN 1     PRA        S2        Jun 2010
        NUMERASI                           Murid
                   S3        Sept. 2010
                                     PraNumerasi
                   S1        Mac 2011
 TAHUN 2               S2        Jun 2011      *Semua Murid
                   S3        Sept 2011
        NUMERASI       S1        Mac 2012
                                       Murid
 TAHUN 3               S2        Jun 2012       Numerasi

                   S3        Sept 2012
                   Nota: Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki Saringan
Unit Matematik Rendah         2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalam
Bahagian Pembangunan Kurikulum                               17
                   peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi).
Peneraju pendidikan negara
Proses Cadangan Penempatan Ke Program Pendidikan Khas

                                Tahun 1


          Mencapai 2 atau kurang          Saringan 1/2/3
           konstruk Saringan           (Mac/Jun/Sept) Perlu Melalui Proses:
                                  Tidak
   IPP: Instrumen Penentu Penempatan
   Borang Cadangan Penenpatan Pelajar
   Berkeperluan Khas.
 (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD)                  Murid
                          Ya    Pemeriksaan   Tidak
                Berkeperluan         Perubatan        LINUS
                  Khas


Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum                                18
Peneraju pendidikan negara
 Numerasi       Tahun 1           Tahun 2            Tahun 3
Nombor Bulat  Membaca, menulis,     Membaca, menulis, membilang Membaca, menulis,
        membilang dan menyusun   dan menyusun nombor hingga membilang dan menyusun
        nombor hingga 20.     100.            nombor hingga 1000.
Operasi asas  Menyatakan fakta asas   Menyatakan fakta asas tambah  Menyatakan fakta asas
        tambah dan tolak.     dan tolak, darab dan bahagi  tambah dan tolak, darab dan
                     (2, 10, 5 dan 4).       bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).
Aplikasi    Mata wang Malaysia     Mata wang Malaysia hingga   Mata wang Malaysia hingga
        hingga RM10        RM50              RM100
        Menyatakan bahagian    Menyatakan waktu dalam jam.  Menyatakan waktu dalam jam
        dalam sehari.                       dan minit.
        Mengenal bentuk      Mengelas bentuk 3-dimensi   Menamakan bentuk 3-dimensi
        3-dimensi dan 2-dimensi.  dan 2-dimensi.         dan 2-dimensi.


 Unit Matematik Rendah
 Bahagian Pembangunan Kurikulum                                   19
 Peneraju pendidikan negara
  Unit 1              Unit 6
     Nombor bulat 0 hingga 10      Tolak dalam lingkungan 18
  Unit 2              Unit 7
     Nombor bulat 11 hingga 20     Wang hingga RM10
  Unit 3              Unit 8
     Tambah hingga jumlah 10     Pengenalan masa dan waktu
  Unit 4              Unit 9
     Tambah hingga jumlah 18     Bentuk 3-Dimensi
  Unit 5              Unit 10
     Tolak dalam lingkungan 10    Bentuk 2-Dimensi


Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum                   20
Peneraju pendidikan negara
Definisi Numerasi
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang
mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupan
harian mengikut bahasa pengantar di sekolah
 Konstruk 1  Keupayaan pranombor dan mengenal angka
 Konstruk 2  Keupayaan membilang
 Konstruk 3  Keupayaan memahami nilai nombor
 Konstruk 4  Keupayaan membuat seriasi
 Konstruk 5  Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
 Konstruk 6  Keupayaan menyatakan waktu
 Konstruk 7  Keupayaan mengendalikan operasi asas
 Konstruk 8  Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
 Konstruk 9  Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
 Konstruk 10  Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
 Konstruk 11  Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian
        terhad kepada nombor bulat
 Konstruk 12  Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian
        melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum                              21
Peneraju pendidikan negara
Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC,
SJKT dan SABK.
Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun:
  Saringan 1 (Mac)
  Saringan 2 (Jun)
  Saringan 3 (September)
Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1
untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada
awal tahun setiap tahun.
Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.
Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.


Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum              22
Peneraju pendidikan negara
 Organisasi Kandungan:
  Hierarki dari mudah ke lebih kompleks.
  Setiap kemahiran disusun dengan lebih
  terperinci dan saling berkaitan dengan
  kemahiran lain.
  Skop dan kedalaman dikurangkan.
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum        23
Peneraju pendidikan negara
 Tumpuan:
  Gaya pembelajaran murid.
  Menepati skop soalan dan cara
  penyoalan.Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum   24
Peneraju pendidikan negara
 Gaya Pembelajaran:
  Cara murid memproses maklumat dari
  konkrit kepada abstrak.
  Cara murid memproses maklumat dari
  pasif kepada aktif.


Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum      25
Peneraju pendidikan negara
   Pelbagai cadangan strategi penyelesaian
   masalah.
   Aktiviti pembelajaran yang melibatkan
   murid secara aktif.
   Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran
   dan Unit.
   Diadakan juga lembaran kerja.
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum         26
Peneraju pendidikan negara
    Proses
      Membuat perkaitan
      Membuat pena’akulan
      Komunikasi
      Menyelesaikan masalah
      Membuat perwakilan.

Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum   27
Peneraju pendidikan negara
            Seronok
            Bermakna
            Berguna
            MencabarUnit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum  28
Peneraju pendidikan negara
     Berstruktur, hierarki dan linear
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum        29
Peneraju pendidikan negara
 Pembelajaran Bermodul
  • Rasional/justifikasi modul
  • Matlamat modul
  • Objektif pembelajaran modul
  • Ujian peringkat masuk
  • Aktiviti Pembelajaran
  • Penggunaan media sokongan (Pelbagai media)
  • Ujian kendiri/diagnostik
  • Pascaujian
Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum          30
Peneraju pendidikan negara
   SEKIAN TERIMA KASIH


Unit Matematik Rendah
Bahagian Pembangunan Kurikulum  31
Peneraju pendidikan negara

								
To top