Anexe 2 by O6nZE9

VIEWS: 12 PAGES: 3

									1. Nume: HERBIL
2. Prenume: IOAN
3. Data şi locul naşterii: 9 MARTIE 1975, Rona de Sus, Maramureş
4. Adresa: Str. Principală , Nr. 274 , Localitatea Rona de Sus,
5. Telefon 0745325755
6. Studii:
 Instituţia        Liceului de filologie-       Facultatea de Litere,    Catedra de
             istorie “Mihai Eminescu” -     Universitatea Babeş-Bolyai Filologie slavă,
             Baia Mare             Cluj-Napoca         Facultatea de
                                             Litere,
                                             Universitatea
                                             Babeş-Bolyai
                                             Cluj-Napoca
 Perioada:        Septembrie 1989 – iunie 1993    Octombrie 1996 – iunie   Octombrie 2000
                               2000, secţia rusă-     – septembrie
                               norvegiană         2001
 Grade sau        Diploma de bacalaureat       Diploma de licenţă     Diploma de
 diplome obţinute                                    studii
                                             aprofundate
    7. Titlul ştiinţific: lector
    8. Experienţa profesională:
 Perioada:    Septembrie 2001 –     Septembrie 2002 Februarie 2008 Facultatea de Litere,
         august 2005        – februarie 2008   – până în     UBB
                                 present
 Locul:      Catedra de         Catedra de      Catedra de    Facultatea de Litere,
         Filologie slavă      Filologie slavă   Filologie slavă  UBB

Instituţia:   Facultatea de Litere,  Facultatea de     Facultatea de   Facultatea de Litere,
        UBB           Litere, UBB      Litere, UBB    UBB

Funcţia:    Doctorand cu       Asistent       Lector       traducător; interpret
        frecvenţă        universitar
Descriere:   - cursuri practice de           - curs practice şi Participări la
                     - cursuri practice
        limba rusă (gramatică,  de limba rusă  seminarii de    conferinţe şi seminarii
        conversaţii, lexic,   (gramatică,   Limbă       internaţionale
        traduceri/                ucraineană
                     conversaţii, lexic,         desfăşurate în ţară şi
        retroversiuni)      traduceri/    contemporană: în străinătate;
                     retroversiuni)  Fonetică,     traducător şi interpret
                             Morfologie,    în Instanţă
                             Sintaxă
                             (gramatică,
                             conversaţii,
                             lexic, traduceri/
                             retroversiuni)
9. Locul de muncă actual şi funcţia:Catedra de Filologie slavă, Facultatea de Litere,
UBB Cluj-Napoca, lector
10 . Vechime la locul de muncă actual: 7 ani
11. Brevete de invenţii:
12. Lucrări publicate (nr.total):stiintifice: 12

    12.1 Lucrări stiintifice relevante pentru specializare:
      1. Andrei Şaguna: Corespondenţa I/2, Editura Presa Universitară Clujeană,
        Cluj-Napoca, 2007, 308 p. (co-autor)
      2. Caracteristici fonetice şi morfologice ale graiurilor ucrainene din
        România, în „Dacoromania“, IX-X, Cluj-Napoca, 2004-2005, p. 75-173;
      3. Toponimia localităţii Crăciuneşti (judeţul Maramureş), în Studii de limbă,
        literatură şi metodică, XII, volum îngrijit de Sanda Misirianţu,
        Cluj-Napoca, 2005, p. 162-173;
      4. Sunetele ы şi i în graiul ucrainean din Rona de Sus (judeţul Maramureş),
        în „Actele simpozionului «Direcţii şi perspective ale slavisticii din
        România», 15-16 iunie 2006”, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006,
        p. 256-276.
      5. Supranume şi porecla din Rona de Sus (judeţul Maramureş), în „Un om,
        un simbol: In honorem magistri Ivan Evseev”, Editura CRLR, Bucureşti,
        2007, p. 292-312;

    12.2 Lucrări didactice relevante pentru specializare:

      1. Ghid de conversaţie român-ucrainean, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,
        2005, 208 p. (prim-autor)
      2. Câteva observaţii asupra sistemului de denominaţie personală din
        localitatea Rona de Sus (judeţul Maramureş), în vol. „Oameni şi idei.
        Studii de filologie“. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, p. 149-161
      3. Despre supranume şi porecle, în Studii de limbă, literatură şi metodică,
        XII, volum îngrijit de Sanda Misirianţu, Cluj-Napoca , 2005, p. 70-80;
      4. „Modernizarea” sistemului de prenume în Rona de Sus (Maramureş), în
        „Evropejskaja slavistika segodn’a”, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star,
        2007, p. 253-267

13. Membru al asociaţiilor profesionale: membru al Asociaţiei Slaviştilor din
    România; traducător autorizat de Ministerul Justiţiei în/ din limbile rusă şi
    norvegiană
14. Limbi straine cunoscute: rusă, ucraineană, norvegiana, franceza
15. Alte competenţe:
    15. 1. Operare calculator windows
    15.2. abilităţi şi competenţe:
    – în coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor, în vederea elaborării
comunicărilor ştiinţifice şi a lucrărilor de diplomă;
    – în cadrul desfăşurării Admiterii la Facultatea de Litere UBB;
    – în activităţi desfăşurate în medii multiculturale.
    – în coordonarea sau administrarea diverselor activităţi şi proiecte la locul de
muncă;
    – în organizarea manifestărilor ştiinţifice şi culturale ale Catedrei de filologie
slavă începând din octombrie 2005:

    A. Manifestări ştiinţifice:
    – 15-16 iunie 2006 – Simpozionul naţional cu participare internaţională „Direcţii
şi perspective ale slavisticii din România”;
    – 8-9 decembrie 2006 – Simpozionul internaţional «Европейская славистика
сегодня» / „Slavistica europeană azi”;
    – 15-16 iunie 2007 – Simpozionul internaţional «Вопросы славянской
филологии» / „Probleme de filologie slavă”;
    – 18-19 octombrie 2007 – Simpozionul internaţional „Cultura ucraineană
contemporană între canonul tradiţional şi noile paradigme de reafirmare”;
    – 19-20 iunie 2008 – Simpozionul internaţional «Актуальные тенденции в
изучении славянских языков, литератур и культур» / „Tendinţe actuale în studierea
limbilor, literaturilor şi culturilor slave”;

   B. Manifestări culturale:
   – 15-16 iunie 2006 – Zilele culturii slave (I), în colaborare cu Primăria Cluj-
Napoca;
   – 15-16 iunie 2007 – Zilele culturii slave (II), în colaborare cu Primăria Cluj-
Napoca;
   – 19-20 iunie 2008 – Zilele culturii slave (III), în colaborare cu Primăria Cluj-
Napoca.

16. Specializări şi calificări:
     octombrie-decembrie 1998– studii parţiale la Institutul de limba rusă “A.
     S. Puşkin”, Moscova, Federaţia Rusă
     aprilie 2006 – schimb de experinţă la Universitatea naţională din Ujgorog,
     Ucraina

17. Prezentarea activitatilor didactice anterioare:
    În perioada anterioară (din octombrie 2002) am susţinut următoarele cursuri
practice de limba ucraineană la Catedra de Filogie Slavă a Facultăţii de Litere din cadrul
UBB Cluj-Napoca: Fonetică, Lexicologie, Gramatica limbii ucrainene, Conversaţii,
Interpretări de texte, Traduceri/ Retroversiuni.
    În semestrul I al anului universitar 2005/2006 activitatea didactică desfăşurată de
mine în cadrul cursurilor practice a fost evaluată de către studenţi cu punctajul maxim
(5,00).

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu
realitatea.

    Data completării:               Semnătura:
    19 martie 2008                Ioan Herbil

								
To top