Grup Scolar GH Lazar by Px0SMtr

VIEWS: 0 PAGES: 32

									Asigurarea calităţii                     RAPORT DE AUTOEVALUARE

Numele furnizorului de                          GRUPUL ŞCOLAR ,, Gheorghe Lazar”- BAIA MARE
EFP

Adresa furnizorului de EFP STR. DR. VICTOR BABES; TEL . 0262 -375296; FAX: 0262-275266
   telefon – fax – email
              E – mail: ghlazarbm.repka.ro;ghlazarbm@rdslink.ro

Perioada acestui raport          de la 15.09.2007                     până la 13.06.2008
                      zi/luna/an                        zi/luna/an

Numele directorului            Florian Ioan

Semnătura directorului
Data raportului              13.06.2008Note      3 = punct tare (excelent)  Managementul  Responsabilitate  Managementul  Proiectare  Învăţare şi  Evaluare şi  Măsură şi  Îmbunătăţire
        2 = bine            calităţii  de management    resurselor    şi     predare   certificare  analiză
                                              dezvoltare
        1 = punct slab
          Nota cu cea mai mare     3        3        3       3      2       3      3       2
                pondere

Nota generală               (acest format urmează a fi discutat – în funcţie de cadrul notării)
Data validării
Numele inspectorului
Asigurarea calităţii                       RAPORT DE AUTOEVALUARE

Semnătura inspectorului
Descriptori ai notelor:  3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat
             2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare
             1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire
Asigurarea calităţii                  RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – Metodologie: Managementul Calităţii
Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă.
            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ               NOTARE                DOVEZI

                                     3   2   1

1.1   membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi              Declaraţia managementului privind modul în care
                                     3
     valorile şi sunt modele ale unei culturi a excelenţei               acţionează

1.2   valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică          Exista Proceduri in derulare

                                     3        Planul managerial al CEAC

                                              Manualul calităţii

1.3   unui membru al echipei de management i-au fost                  Directorul este coordonatorul Comisiei interne pentru
     încredinţate responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea           asigurarea calitatii (CEAC)
     calităţii                            3
                                              Decizia de numire a CEAC1.4   membrii managementului se asigură că sistemul de
     management al calităţii al organizaţiei este dezvoltat,
     implementat şi continuu îmbunătăţit                        Descriptorii de performanţă

                                              Rapoartele de monitorizare internă
                                     3
                                              Planuri de monitorizare

                                              Planuri operationale (2)

                                              Strategii de lucru

1.5   toţi membrii personalului sunt implicaţi în implementarea             Sedinte de lucru pe arii curriculare
     asigurării calităţii
                                     3        Fişe de observare a lecţiei

                                              Procese verbale ale CEAC
Asigurarea calităţii                  RAPORT DE AUTOEVALUARE

1.6   sistemul de asigurare a calităţii cuprinde formulări clare        Planuri operationale
     privind politicile, planuri strategice şi operaţionale,
     documente şi manuale ale calităţii                    Plan managerial
                                     3
                                         Plan de imbunatatire

                                         Manualul calităţii

1.7   politicile, procedurile şi activităţile sunt în mod clar         Proceduri care respectă cerinţele interne şi externe şi
     documentate, respectă cerinţele interne şi externe şi        2  asigură calitatea programelor de învăţare
     asigură calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare
                                         Dosarele responsabililor AC

1.8   evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel puţin      Raport de monitorizare externa
     anual
                                         Plan de îmbunătăţire
                                     3
                                         Rapoarte de monitorizare interna

                                         Rapor de autoevaluare

1.9   sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătăţire       Raport de monitorizare externă
     continuă care face parte din strategia de îmbunătăţire a       2
     calităţii stabilită de organizaţie                    Planuri de acţiune pentru atingerea ţintelor

1.10   procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a          Rapoarte de monitorizare internă la nivelul catedrelor
                                     3
     asigura menţinerea şi respectarea sistemelor şi proceselor        şi al CEAC

1.11   sunt stabilite proceduri privind neconformitatea      cu      Plan de acţiune pentru îmbunătăţirea aspectelor ce
     procedurile şi se implementează măsuri corective           2  necesită acest lucru (sefii ariilor curriculare si membrii
                                         CEAC)

1.12   procedurile de revizuire a programelor duc       la  o      Proceduri pentru    imbunatatirea  predarii  –invatarii
                                       2
     îmbunătăţire a predării, învăţării şi rezultatelor            corect elaborate

1.13   sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a         Procedurile elaborate eficient  răspund realităţilor din
                                       2
     răspunde plângerilor şi contestaţiilor                  şcoală

1.14   recomandările privind îmbunătăţirea calităţii sunt puse în        Rapoarte de monitorizare
     practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al       3
                                         Fişe de observare a lecţiei
Asigurarea calităţii    RAPORT DE AUTOEVALUARE

     eficacităţii lor              Procese verbale ale CEAC

Total note               9  5

                   14  14  14
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Scop şi plan: Responsabilităţile managementului
Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului /
învăţării.
            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                 NOTARE                DOVEZI

                                        3   2   1

2.1   managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea        2     Declaraţia managementului
     ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi
     alte servicii asigurate de furnizor                          Scoala asigura oferta de invatare diversificata pe
                                                baza optiunilor elevilor(CDS;CDL)

                                                Inregistrari privind aprobarea    programelor  de
                                                invatare obligatorii si optionale

                                                Planuri operationale

                                                Procese verbale CP şi CA(in registrele proceselor
                                                verbale)

                                                Rapoartele programelor manageriale

2.2   obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin     2     PAS – ul;
     de toţi membrii personalului şi de toţi factorii interesaţi,
     inclusiv de subcontractori şi furnizorii de practică                  Programul managerial;

                                                Portofoliile profesorilor;

                                                Portofoliile catedrelor;

                                                Procesele- verbale ale sedintelor cu parintii-la d-nii
                                                diriginti (in mapa dirigintelui);

                                                Chestionare pentru parinti;

                                                Chestionare pentru elevi(mapa dirigintelui);

                                                Oferta scolara – pagina Web a scolii
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

2.3   managementul supraveghează cu eficacitate respectarea          2  Strategiile(procedurile) de monitorizare internă;
     direcţiei strategice şi monitorizează cu regularitate programele
     de învăţare şi propria performanţă de management               Fişele de observare a lecţiei;

                                           Rapoartele de monitorizare internă.

2.4   se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării       2  Plan de acţiune privind activitatea cu elevii ce
     este abordată astfel încât toţi elevii şi toţi membrii            prezintă CES- colaborarea dirigintilor cu psihologii
     personalului să îşi atingă potenţialul                    scolari pe baza rezultatelor inregistrate in cabinetul
                                           de psihologie scolara

                                           Politici si proceduri privind egalitatea sanselor( PAS,
                                           Regulamentul intern,cabinetul de psihologie)

2.5   managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului      2  Analize periodice ( procese verbale CP, CA şi a
     rezultatelor obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor           şedinţelor de catedră ).

2.6   rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderea care      2  Fişa postului cu anexe pentru fiecare
     revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite,       responsabilitate conform incadrarii
     alocate şi înţelese de toţi factorii interesaţi
                                           Decizii ale CA de numire a comisiilor pe
                                           responsabilitati.

2.7   există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei           2  Exista panoul cu înştiinţări şi informări a CEAC(sala
                                           profesorala);

                                           Avizierul scolii;

                                           Panoul elevilor(holul cladirii B);

                                           Forumul scolii (pagina Web);
2.8   se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat        3    Parteneriatele cu agenţii economici şi instituţiile
     parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi      locale şi judeţene

                                           ………………………………..
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE2.9   se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu       3    Şedinţele cu părinţii(mapale dirigintilor)
     nevoile şi aşteptările factorilor interesaţi interni şi externi
                                            Întâlniri cu factori externi ( AJOFM, Poliţia,
                                            Jandarmeria, Primăria ).

2.10   proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie        Procese verbale ale întâlnirilor cu reprezentanţii
     la dezvoltarea participării şi ocupării forţei de muncă la nivel       AJOFM;
     local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi      3
     european                                   Participarea la târgul locurilor de muncă.

2.11   sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite            Întâlniri cu reprezentanţi ai Consiliului de
     variabile importante, precum evoluţiile de ordin social,           dezvoltare şi prognoză;
     ecologic, economic, juridic şi demografic               3
                                            Întâlniri cu reprezentanţi ai Gărzii de mediu……..

                                            Întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei.

2.12   există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi     2  Panoul cu informaţiile la nivel intern;
     externi
                                            Avizierul pentru elevi;

                                            Circulare.

2.13   informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării şi  3    Planul managerial;
     implementării strategiilor
                                            Analiza stării învăţământului;

                                            Planurile de acţiuni ale catedrelor.

2.14   informaţiile şi sistemele de înregistrări sunt exacte, actualizate    2  Documentele de evidenţă ale secretariatului;
     şi păstrate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pot fi
     inspectate şi sunt revizuite în mod regulat                  PAS – ul;

                                            Planurile de îmbunătăţiri;

                                            Arhiva

2.15   există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri      3    Rapoarte ale auditului ISJ
     financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

     legale

2.16   dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se     3       Rapoartele financiar contabile;
     bazează pe un management financiar responsabil
                                                Procesele verbale ale comisiei pentru facilităţi (
                                                bani de liceu, euro 200, burse )

2.17   cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice    3       Bilanţul financiar contabil anual şi trimestrial.
     sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine
     valoare în schimbul banilor

2.18   priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare         Dosarele cu achiziţionările de echipamente pentru
     sunt în mod clar legate de programele de învăţare şi                  laboratoare, cabinete şi ateliere;
     priorităţile de planificare şi reflectă într-o măsură considerabilă   3
     scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP respectiv                 Referatele de necesitate privind procurarea de
                                                auxiliare curriculare.

2.19   toţi membrii personalului sunt implicaţi       într-un  grad  3       Procese verbale ale CP şi CA
     corespunzător în procesul de consultare

2.20   interesele financiare ale tuturor factorilor interesaţi sunt      3       Rapoarte decadale de execuţie bugetară în CA
     echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate

Total note                                    11  9  -

                                         20  20  20
Asigurarea calităţii                  RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Scop şi plan: Managementul resurselor
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi
evaluate de personal competent şi calificat.
            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                NOTARE               DOVEZI

                                      3  2    1

3.1   programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa,             regulamentul intern;
     sănătatea şi resursele fizice; precum şi orice alte condiţii             politici privind siguranţa şi sănătatea; (fise de
     prevăzute de lege acolo unde este cazul                        instructaj NTS pt. cadrele didactice si pt. elevi)
                                      3         planul de şcolarizare;
                                                cabinetul medical


3.2   există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine              politici şi proceduri specifice gestionarii
     procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni           resurselor(umane, materiale si
     de funcţionare clare, uşor de înţeles în diferite formate               finaciare).Dovezile se regasesc la:secretariat,
                                      3         administrator si contabilitate
                                                verificarea continuă a echipamentelor şi
                                                spaţiilor (NTSM si materiale PSI) ;
3.3   se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează                  procese verbale ale şedinţelor (NTSM si PSI);
     siguranţa, gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor,              programe şi rapoarte privind sănătatea,
     resurselor şi spaţiilor de specialitate folosite în procesul de            siguranţa şi întreţinerea; verificări ale
     învăţare                              3         siguranţei echipamentelor; planuri de acţiune ;
                                                documentaţie privind evaluarea riscurilor;
                                                supraveghetor incendii; înregistrări privind
                                                instruirea de prevenire şi stingere a incendiilor
3.4   echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt
     adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc                verificarea continuă a echipamentelor şi
                                      3
     standardele industriale curente                            spaţiilor- dovada: procesele verbale;

3.5   elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor lor           obţinerea de feedback şi evaluări din partea
     şi care sunt adecvate unui studiu independent eficace                 elevilor – chestionarele elevilor;
                                                biblioteca scolii, materiale de invatare in
                                      3         cabinetele si laboratoarele existente;
                                                evidenta lucrarilor experimentale- procesele
                                                verbale ale laborantilor
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

3.6   metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare sunt          politici şi proceduri privind resursele ;
     actualizate, analizate şi modificate în mod regulat          3     planificarile si portofoliile cadrelor didactice ;
                                             fisele de observare a predarii si invatarii.

3.7   metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare
     răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare,           chestionare de identificare a stilurilor de
     cerinţelor programelor de învăţare şi specificaţiilor calificărilor       invatare;
                                             proiectarea unităţilor de învăţare ţine cont de
                                          2
                                             stilul de învăţare al elevilor ;
                                             chestionare pentru elevi;
                                             fise de evaluare a portofoliilor elevilor.

3.8   resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor       obţinerea de feedback şi evaluări din partea
     să participe în mod activ                         2   elevilor ;

3.9   spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor
     grupurilor de elevi; sunt semnalate prin indicatoare şi sunt     3     resurse de sprijinire a procesului de învăţare
     uşor de localizat

3.10   condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de
                                        3     verificarea continuă a echipamentelor şi spaţiilor
     lucru bune

3.11   revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile         politică de sprijinire a procesului de învăţare ;
     elevilor privind un mediu de învăţare îmbunătăţit                exista mecanisme de colectare a feedback-
                                          2   ului;obţinerea de feedback şi evaluări din
                                             partea elevilor ( panoul sugestiilor rezervat
                                             elevilor );
3.12   progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative         procese verbale ale întâlnirilor în cadrul cărora
     sunt introduse, după caz                       3     este analizată aprobarea programelor

3.13   toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu           politici şi proceduri de recrutare; dovezi
     legislaţia locală şi naţională privind ocuparea forţei de muncă    3     conform cărora se respectă legislaţia privind
     şi egalitatea şanselor                             ocuparea forţei de muncă
3.14   politica de recrutare a personalului stabileşte standarde       3     politici şi proceduri de recrutare
     minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa adecvate,
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

     în special pentru cei implicaţi în furnizarea şi evaluarea
     programelor de învăţare

3.15   toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt       specificaţii ale cerinţelor privind
     clar definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar definite     profesorii/instructorii implicaţi în furnizare şi
     şi recunoscute                                evaluare; CV-uri
                                            îndrumări; informaţii pentru membrii
                                         3   personalului
                                            fisa postului;
                                            organigrama scolii;
                                            deciziile de numire / responsabilitati.
3.16   politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde          politică de instruire iniţială a personalului;
     prevederi adecvate referitoare la iniţierea membrilor nou veniţi        materiale de instruire iniţială; evaluări ale
     şi la dezvoltarea continuă a personalului                   instruirii iniţiale
                                         3
                                            fisele de evidenta/ evaluare a cursurilor de
                                            formare si de perfectionare a cadrelor
                                            didactice.
3.17   toţi acei membrii ai personalului care nu deţin o calificare          toţi membri personalului didactic si nedidactic
     primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări profesionale        sunt calificati
     adecvate                                3
                                             îndrumări; informaţii pentru membrii
                                             personalului
3.18   dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la          politici şi proceduri de dezvoltare şi formare a
     sporirea eficacităţii şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra         personalului; procese verbale ale şedinţelor în
     practicii                                    care s-au discutat aspecte legate de
                                         3    dezvoltarea profesională a personalului ;
                                             autoevaluarea personalului şi reflecţia asupra
                                             propriei practici; plan de îmbunătăţire
3.19   toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide        Fişa individuală a postului
     privind sarcinile şi obiectivele lor                  3    Avizier
                                             circulare
3.20   sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte          proceduri de management
     managementul calităţii şi pedagogia şcolară                   cursuri de formare privind     managementul
                                         3
                                             calitatii educationale;
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

3.21   performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată               politici şi proceduri de observare a proceselor
     şi evaluată                                       de predare şi învăţare; înregistrări ale lecţiilor
                                                 observate; raportarea la standarde interne şi
                                                 externe; feedback din observaţii;
                                        3         inregistrarile rezultatelor concursurilor scolare
                                                 si ale olimpiadelor;
                                                 rapoartele de activitate ale managerilor scolari;
                                                 rapoartele de activitate ale catedrelor.
                                                 Procesele verbale ale CEAC.
3.22   sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea             planuri de îmbunătăţire; rapoarte ale evaluării
     unor acţiuni de îmbunătăţire                        2       externe

3.23   datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor               standarde documentate şi descriptori de
     sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte               performanţă pentru procesele de învăţare şi
                                          2       predare, stabilite prin raportări la rezultatele
     legate de dezvoltarea profesională
                                                 interne şi/sau externe
3.24   profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştinţe,               politică şi proceduri de evaluare a personalului;
     competenţă tehnică şi experienţă actualizată la un nivel care             formulare de evaluare; planuri individuale de
     să asigure predarea, învăţarea şi evaluarea eficace a                 dezvoltare; analizarea feedback-ului obţinut din
     programelor                              3        partea elevilor
                                                feedback în urma cursurilor de formare
                                                (utilizare AEL, Start manager, Magister,
                                                Consiliere si orientare vocationala, cursuri CCD)
3.25   se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi          planuri de acţiune; formulare de evaluare;
     persoanelor individuale                          2
                                                planuri individuale de dezvoltare;
3.26   conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod
     eficace; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile           proceduri de contestaţie ;
                                          2
     implicate şi răspund nevoilor acestora                         proceduri de reclamaţie

Total Note                                   19  7  0

                                        26  26  26
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Scop şi Plan: Proiectare şi dezvoltare
Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor.

            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                NOTARE                DOVEZI

                                      3   2   1

4.1   programele de învăţare se armonizează cu obiectivele                  corelare cu PAS;
     strategice şi cu valorile organizaţiei                  2       existenta programelor de invatare corelate cu
                                                strategii proprii aplicate elevilor in functie de
                                                cerinte(stiluri de invatare )
4.2   programele de învăţare sunt supuse aprobării de către
                                      3          CDL; CDS
     management/autoritatea competentă

4.3   prin modalităţile de evidenţă şi prin analiza nevoilor se
     identifică şi se înregistrează nevoile, interesele şi
                                      3          fisele de inscriere ale optiunilor elevilor(secretariat)
     caracteristicile elevilor, angajatorilor, organizaţiilor şi
     comunităţilor

4.4   procesul de aprobare a programului presupune existenţa                 profiluri ale claselor de elevi;
     unor dovezi conform cărora programul de învăţare propus
     răspunde cerinţelor identificate ale persoanelor individuale,      2
     agenţilor economici sau comunităţilor; feedback-ul obţinut               dovezi privind implicarea diverşilor parteneri locali
     din partea acestora determină îmbunătăţirea programelor                (CDL);
                                                contracte de parteneriate
4.5   programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt              planuri de acţiune pentru creşterea procentajului de
     receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi            înscriere, şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor de
     european                              3          învăţare.
                                                politica şi procedurile privind parteneriatul; procese
                                                verbale ale întâlnirilor partenerilor; dovezi privind
                                                actiuni in colaborare cu comunitatea locala(diriginti)
4.6   programele de învăţare demonstrează angajamentul de a                 dovezi privind modul în care programele de
     pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-             învăţare răspund nevoilor-proiectare didactica
                                         2
     un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte                 dovezi privind revizuirea programului; feedback de
     opţiunile şi accesul acestora                             evaluare(portofolii profesori)


4.7   colaborarea cu alţi parteneri şi departamente ale         3          plata abonamentelor;
                                                parteneriat cu biblioteca judeteana
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

     autorităţilor locale face ca programele şi procesul de            vizete tematice la : Muzeul Judetean de Istorie;
     învăţare să fie mai accesibile (de exemplu transport,             Planetariu; Muzeul de Mineralogie;
     asistenţa copilului)

4.8   programele de învăţare au un caracter de includere din
     punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce
     priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi şi      3     procedura şi politica de Egalitate şi Diversitate
     demonstrează o implementare activă a politicii privind
     şansele egale

4.9   programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării         profesorii utilizeaza instrumente de predare si
                                      3
     practice şi teoretice                             evaluare diversificate

4.10   programele de învăţare includ procese eficace de evaluare           politică şi proceduri de observare a predării şi
     formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării             învăţării; înregistrări privind observarea predării şi
                                        2   învăţării; îndrumări privind observarea predării şi
                                            învăţării;

4.11   obiectivele de învăţare ale programelor includ criterii şi          planificari unitati de invatare;
     metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului      3     planuri de lectii cu obiective specifice adecvate
     şi care sunt revizuite în mod regulat                     scopurilor propuse.

4.12   programele de învăţare definesc în mod clar traseele de             date privind finalizarea programului şi rezultatele
                                      3
     continuare a studiilor                             de învăţare(cataloage; cataloage de exame)

4.13   programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns
                                      3
     la reclamaţii şi contestaţii

4.14   programele de învăţare au o serie de descriptori de              date privind certificarea, analiză şi revizuire ;
     performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al          date privind rezultatele de învăţare şi tendinţe ale
     programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în         rezultatelor de învăţare pentru diferite grupuri de
     conformitate cu reperele instituţionale, locale, regionale,      2   elevi, în comparaţie cu profilurile de înscriere
     naţionale sau europene                            instrumentele de evaluare sunt in parte adaptate
                                            descriptorilor de performanta din SPP-uri, in
                                            vigoare
4.15   programele de învăţare au definite obiective de învăţare,
     care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerinţelor        2   date privind certificarea, analiză şi revizuire
     privind calificările stabilite la nivel intern, local, regional,
Asigurarea calităţii                  RAPORT DE AUTOEVALUARE

     naţional şi european

4.16   programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe            rezultatele scolare ale elevilor
                                       2
     an şi elevii contribuie la acest proces de revizuire              procedura pentru planul de îmbunătăţire
4.17   informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele
                                             date privind rezultatele de învăţare şi tendinţe ale
     dobândite, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri
                                       2      rezultatelor de învăţare pentru diferite grupuri de
     de elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru
                                             elevi conform profilului ales.
     dezvoltarea programului de învăţare

Total note                               9  8  0

                                    17  17  17
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Implementare: predarea şi învăţarea
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                NOTARE                 DOVEZI

                                      3   2   1

5.1   elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări               tabele cu opţiunile elevilor semnate în vederea
     despre toate programele de învăţare existente                      implementării CDL-urilor şi a CDŞ-urilor oferite de
                                                 şcoală: Oferta educaţională, materiale de
                                      3          prezentare si promovare, revista şcolii, articole in
                                                 presa locala, pagina Web a şcolii, Panoul
                                                 Informaţional, actiuni OSP sustinute la Targul
                                                 ofertelor cu stand organizat;

5.2   elevii primesc ajutor pentru a înţelege, pentru a obţine sau              biblioteca şcolii, biblioteca judeţeană,
                                      3
     pentru a căuta informaţii conform nevoilor lor                     internetul,cadre didactice diriginti.

5.3   elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de              profile şi specializări diverse în ÎTP, oferta
     învăţare care răspund nevoilor lor                           disciplinelor din CDL şi CDS răspunde nevoilor
                                         2       elevilor şi comunităţii locale;

                                                 examene de diferente la alte calificari preferate

5.4   elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări                Oferta educaţională (pentru SAM nivelul 2 şi 3,
     adecvate pentru a găsi programe de învăţare mai potrivite     3          pentru liceu ciclul superior), pliante, pagina web a
     nevoilor lor                                      şcolii;
5.5   evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri            Teste iniţiale, teste de progres, fişe de lucru care
     de învăţare; cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare;              rezultă din documentele catedrelor şi din portofoliile
     cerinţe de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia        2
                                                 profesorilor. Strategii de lucru adaptate stilurilor de
     se poate planifica un program de învăţare adecvat                    învăţare ale elevilor.

5.6   toţi elevii participă la un program de iniţiere în programul              Procesul de iniţiere a elevilor şi procesul de evaluare
     de învăţare la care au fost înscrişi, având posibilitatea de a             iniţiala;
     participa la diferite sesiuni în cadrul programului şi/sau de a     2
     schimba programul de învăţare (dacă este necesar)                    Fişele de observare ale comportamentului elevilor în
                                                 cadrul orelor de instruire practică şi de formare a
                                                 competenţelor profesionaleconforme cu standardele
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

                                           profesionale.

5.7   programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului        Elevii se înscriu în programele de învăţare, conform
     elevilor, dezvoltând cunoştinţele şi experienţa anterioare         cataloagelor şi evidenţei elevilor în pontaje, fişe de
                                       2    înscriere la SAM şi Liceu, portofoliile elevilor,
                                           rezultatele la concursuri, târg IT&C, oferta
                                           educaţională CDS şi CDL;

5.8   drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite        Regulamentul Interior, Regulamentul de Organizare
                                     3      şi Funcţionare al Unităţilor din Învăţământul
                                           Preuniversitar, fişe de NTSM şi PSI;

5.9   elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru          Diriginţii asigură consilierea adecvată elevilor pe
     rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi            întreg parcursul pregătirii lor;
     consiliere pe toată durata şcolarizării
                                           Caietul dirigintelui, consiliul elevilor, sprijin acordat
                                     3      elevilor cu nevoi speciale prin diferite programe
                                           iniţiate de directorul educativ;

                                           Colaborarea dirigintilor cu psihologii scolari in
                                           vederea completarii fiselor personale ale elvilor.

5.10   sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea          Monitorizarea elevilor şi a progresului înregistrat de
     activităţilor de sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor        de aceştia în timpul sesiunilor de învăţare;
     individuale ale acestora legate de progresul în cadrul
     programului şcolar                             Rezultatele elevilor sunt dezbătute în cadrul
                                       2    catedrelor şi ale consiliilor profesorale, precum şi în
                                           ceea ce priveşte progresul şcolar;

                                           Procesele verbale ale şedinţelor de catedre,
                                           consiliile profesorale şi comisia diriginţilor;

5.11   informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficace,            Prezentarea ofertei educaţionale şi a rutelor de
     îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-        calificare (directă şi progresivă), lecţii de dirigenţie
     şi continua studiile după absolvire                     tematice, lectorate cu parintii, intalniri cu
                                     3      reprezentanti ai agentilor economici, tabele cu
                                           optiunile elevilor, insertia socio-profesionala a
                                           elevilor, vizite ale unor reprezentanţi de instituţii de
                                           învăţământ superior.
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

5.12   există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata            Evidenţa evoluţiei elevilor pe parcursul şcolarizării
     studiilor şi după absolvire - continuarea studiilor şi/sau          pe baza tabelelor de evidenţă şi a cataloagelor,
     angajarea                                2   analiza activităţilor pe anul precedent;

                                            Situatii statistice la sfarsit de semestru/an

5.13   profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a           Programe de învăţare adaptate nevoilor elevilor,
     promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica               strategii adecvate şi fişe de lucru adaptate stilurilor
     discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţ.        de învăţare;

                                            Activitati extracurriculare
                                       3
                                            Clase mixte

                                            Activitati de invatare si evaluare diferentiate

                                            Politica şi proceduri de observare a proceselor de
                                            predare şi învăţare;

5.14   profesorii/instructorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi        Buna colaborare profesori-elevi, profesorii sunt
     de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori/instructori,        interesaţi de dezvoltarea profesională şi personală
     cu alţi membri ai personalului şi cu managerii                participând la diferite cursuri de formare prin CCD,
                                            grade didactice sau cursuri postuniversitare;
                                         2
                                            Lectii deschise, interasistente, amenajarea si
                                            dotarea cabinetelor si laboratoarelor

                                            Consilierea claselor

5.15   elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele       Pe baza rezultatelor de la testele iniţiale elevilor li
     de învăţare şi ţinte de învăţare individuale, pe baza             se stabilesc sarcini de învăţare diferenţiate prin fişe
     evaluării iniţiale                              de lucru, portofolii diferenţiate;
                                         2
                                            Notare ritmica, teste de progres, participare la
                                            Concursuri si Olimpiade scolare

                                            Evidenta evolutiei elevilor la proiecte de grup

5.16   programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex.            Profesorii întocmesc proiectele unităţilor de învăţare
                                         2
     temele) oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici             ceea ce oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici;
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

5.17   programele de învăţare şi materialele de învăţare (ex.            Materialele de învăţare folosite de profesori sunt
     temele) au criterii explicite, care sunt împărtăşite elevilor        adaptate la condiţiile de dotare modernă (teste, fişe
                                           de lucru şi planşe, videoproiector, tabla magnetica,
                                      3     calculatoare portabile);

                                           Planificările cuprind competenţe specifice explicite
                                           care ajută la buna parcurgere a disciplinelor;

5.18   profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii         Metodele utilizate sunt diversificate şi răspund
     de predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de            nevoilor elevilor şi stilurilor de învăţare prin
     învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării    2   utilizarea de fişe de lucru, fişe de documentare,
     fiecărui elev                                machete, pliante, afişe, planşe, simulator, lucrul pe
                                           grupe;

5.19   profesorii/instructorii selectează şi menţin o gamă variată         Baza didactico-materială este îmbunătăţită
     de resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de         continuu în funcţie de nevoile elevilor şi adaptate
     diferitele nevoi ale elevilor                     2   obiectivelor lecţiilor;

                                           Sustinerea proiectarea de lectii AEL, fise de cititor
                                           de la biblioteca, intocmirea de auxiliare curriculare

5.20   toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate        Cadrele didactice promovează şi încurajează
     pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală             învăţarea centrată pe elev şi cea diferenţiată;
                                        2
     centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup
     sau învăţarea în diferite contexte

5.21   elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind         Analiza,discutarea rezultatelor obţinute la testele
     progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în           iniţiale sau cele de progres în vederea stabilirii
                                        2
     care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi        criteriilor de individualizare şi pentru a acoperi
     lipsurile în învăţare                            lipsurile în învăţare;

5.22   elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl          Elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care
     realizează; evaluarea formativă şi feedbackul sunt folosite         îl realizează, elevii se autoevaluare, profesorii şi
     pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea            elevii păstrează portofolii, fişe de lucru, lucrări ale
                                      3
     progresului elevilor                             elevilor, teste, referate, materiale de invatare
                                           pentru proiectele si atestatele de certificare a
                                           competentelor profesionale.

5.23   evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt         2   Notarea elevilor se face ritmic după parcurgerea
Asigurarea calităţii                  RAPORT DE AUTOEVALUARE

     adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase,            fiecărei etape de învăţare;
     juste, exacte şi se efectuează în mod regulat
                                             Registre matricole, catalogul clasei, cataloage de
                                             examene

                                             Alte metode si instrumente de evaluare:proiecte,
                                             referate, lucrari practice, lucrari de laborator

5.24   elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru           Elevii sunt îndrumaţi de către diriginţi in colaborare
     propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile          cu profesorii în elaborarea de proiecte pe diverse
     puncte tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-            teme, sunt stimulaţi în a-şi forma şi a atinge noi
     ului primit, propun noi obiective de învăţare)                  obiective de învăţare;

                                       2      Fise de documentare, fise de lucru, fise de
                                             autoevaluare cu bareme, planuri si scheme de
                                             recapitulare

                                             Proiecte pe teme de studiu, liste cu teme pentru
                                             referate

5.25   elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare           Activităţile de evaluare formativă şi sumativă sunt
     formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc          realizate în mod asemănător cu evaluarea finală
                                     3
                                             astfel încât elevii sunt obişnuiţi cu aceste forme de
                                             evaluare;
5.26   programele de învăţare respectă un proces sistematic de             Rezultatele elevilor sunt sistematic înregistrate în
     păstrare a înregistrărilor                            documentele profesorului, în cataloage, în registre
                                             matricole;
                                       2
                                             Monografia scolii, rezultate la Olimpiade si
                                             Concursuri scolare

                                             Registru cu inspectii tematice

Total note                                10  16  -

                                     26  26  26
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Implementare: Evaluarea şi certificarea învăţării
Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.

            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ               NOTARE                 DOVEZI

                                     3   2   1

6.1   înscrierea elevilor respectă cerinţele interne şi externe              Înregistrări ale înscrierilor elevilor;

                                               Înregistrări ale datelor de înscriere şi de obţinere a
                                     3          certificării;

                                               Înregistrări ale numărului actualizat de elevi din
                                               cadrul unui program de învăţare;

6.2   procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă şi               Specificaţiile programului care precizează criteriile şi
     evaluarea internă sunt comunicate în mod clar tuturor                metodele de evaluare;
     factorilor interesaţi                      3
                                               Procesele verbale ale şedinţelor de catedră şi ale
                                               consiliilor profesorale;

6.3   cerinţele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate            Procesul intern de evaluare şi monitorizare, care
     şi îndeplinite atunci când este posibil                2       acoperă sprijinul acordat, înregistrări, observări ale
                                               predării şi învăţării, planuri de acţiune;

6.4   evaluarea sumativă este adecvată, riguroasă, corectă,                Evaluarea sumativă, evaluarea bazată pe
     exactă şi efectuată în mod regulat                   2       competenţe este realizată de profesori conform
                                               planificărilor la sfârşitul unei unităţi de învăţare;

6.5   evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza
     progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu             Progresul elevilor este monitorizat printr-o notare
                                        2
     progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot             ritmică;
     îmbunătăţi performanţa

6.6   elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă                 Proceduri de evaluare alternativă , consultatii cu
     procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi /sau       2       elevii.
     au o “a doua şansă” de a fi evaluaţi


6.7   evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de    3          Profesorii sunt calificaţi în domeniu, iar evaluările
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

     profesori/instructori cu calificare adecvată şi experienţă         se realizează conform cerinţelor;
     corespunzătoare

6.8   în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de            Evaluările se realizează cu fişe de evaluare,
     decizii şi practici de evaluare sumativă; constatările            portofolii, sesiuni de referate, pentru a obţine un
                                        2
     rezultate sunt luate în considerare în acţiuni ulterioare de         rezultat cât mai elocvent asupra performanţelor
     evaluare, pentru a asigura consecvenţa şi corectitudinea           obţinute de elevi;

6.9   profesorii/instructorii participă în mod regulat la activităţile       Date privind rezultatele de învăţare şi tendinţe ale
     de standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care         rezultatelor de învăţare pentru diferite grupuri de
     sunt efectuate                                elevi în comparaţie cu profilurile de înscriere;
                                      3
                                           Specificaţii privind personalul pentru evaluarea
                                           învăţării şi pentru procesul de evaluare/monitorizare
                                           internă;

6.10   doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerinţele din cadrul
                                           Examenele pentru certificarea competenţelor
     evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare
                                      3     dobândite în procesul de învăţare; Proiectele de
     oficială, dacă acest certificat sau calificare sunt specificate
                                           diplomă;
     în programele de învăţare

6.11   acele rezultate obţinute de elevi care reprezintă etape în          Sistemul de stocare şi procesul de păstrare a
     atingerea obiectivelor de învăţare şi în obţinerea calificărilor  3     înregistrărilor;
     sunt înregistrate, acreditate şi păstrate
                                           Arhiva;

6.12   certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea
     externă (unde acest lucru există) de către autorităţi publice
                                      3     Documente privind acreditarea oficială(MEdCT)
     legale sau de către alte organisme legale şi de
     reglementare
6.13   evaluatorii externi au acces în clădiri, la înregistrări,     3     Rapoartele de monitorizare externă;
     informaţii, elevi şi profesori/instructori
6.14   procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi
                                           Proceduri de evaluare a învăţării, de evaluare
     externă respectă cerinţele organismelor legale şi de        3
                                           internă şi externă;
     reglementare

6.15   înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la        Înregistrări ale datelor de înscriere şi de obţinere a
                                      3
     învăţare   şi  certificarea  sunt  păstrate   conform        certificării; cataloage
Asigurarea calităţii         RAPORT DE AUTOEVALUARE

     reglementărilor în vigoare               Arhivă;

Total note                   10  5

                        15  15  15
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea: Măsură şi analiză
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare.

            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                NOTARE               DOVEZI

                                       3   2   1

7.1   o politică clară privind autoevaluarea este comunicată       3         Fişele de autoevaluare individuale a cadrelor
     tuturor factorilor interesaţi pertinenţi şi este înţeleasă de              didactice
     aceştia
                                                Plan managerial an şcolar 2007-2008

7.2   managementul este în mod activ angajat şi implicat în        3         Rapoarte de monitorizare internă
     procesul de autoevaluare

7.3   toate aspectele referitoare   la  organizaţie  sunt  supuse  3         Rapoarte de monitorizare internă
     procesului de autoevaluare
                                                Procese verbale ale Comisiei interne ARACIP

7.4   procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat anual      3         Procese verbale ale consiliului profesoral
     împreună cu întreg personalul competent şi ia în considerare
     opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi interni şi externi

7.5   pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a      2      Plan de acţiuni al Comisiei interne ARACIP
     altor servicii oferite de furnizor sunt folosite măsuri                 Standarde de calitate
     pertinente, indicatori de performanţă şi standarde de
     referinţă externe (benchmark-uri)

7.6   sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare         2      Plan de acţiuni al Comisiei interne ARACIP
     regulată a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori
     interesaţi interni şi externi

7.7   performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de      3         Manualul calităţii
     performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite şi
     tendinţelor existente, este judecată în mod constructiv,                Planuri de acţiune ale Comisiei interne ARACIP
     ducând la stabilirea unor ţinte de îmbunătăţire
7.8   autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea         2      Manualul calităţii
     priorităţilor, stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire
     şi de planificare a acţiunii                              Planuri de îmbunătăţire
Asigurarea calităţii                 RAPORT DE AUTOEVALUARE

                                             Proiecte cu finanţare externă

7.9   există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi     3        Raport de monitorizare externă
     validarea judecăţilor formulate în timpul procesului de
     autoevaluare şi a dovezilor aferente

7.10   raportul de autoevaluare  este  aprobat  şi  avizat  de  3           Conducerea scolii, CA.
     management

Total note                               7  3

                                    10  10  10
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

PRINCIPIUL CALITĂŢII 8 – Feedback şi schimbare: Îmbunătăţire
Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate.

            DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ                  NOTARE              DOVEZI

                                        3   2   1

8.1   există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi       2       Analiza SWOT
     pentru realizarea unor îmbunătăţiri
                                                   PAS

8.2   planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor           2       Manualul calităţii
     slabe identificate, inclusiv acelora a căror îmbunătăţire nu s-
     a realizat în ciclul anterior                                Planul de îmbunătăţire

8.3   domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite       3          Raportul de monitorizare externă
     reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale
     furnizorului de EFP

8.4   planurile de îmbunătăţire definesc în mod clar ţintele,           2       Planul de îmbunătăţire
     priorităţile, sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile
     de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins

8.5   planurile de îmbunătăţire stabilesc în mod adecvat costurile         2       Planul de îmbunătăţire
     şi resursele

8.6   implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a         2       Rapoarte de monitorizare internă
     măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt
     aduse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării                Raport de monitorizare externă
     şi evaluării
                                                   Plan de îmbunătăţire

8.7   performanţa îmbunătăţită a organizaţiei este monitorizată şi      3          Procese verbale ale Comisiei interne ARACIP
     analizată şi este folosită ca punct de reper pentru programe
     de învăţare şi activităţi de dezvoltare viitoare                      Procese verbale ale şedinţelor de catedra

                                                   Planurile manageriale ale şcolii

8.8   întreg personalul este implicat în sistemele şi modalităţile de    3          Proiecte de activitate interdisciplinare
     îmbunătăţire continuă a calităţii
Asigurarea calităţii                  RAPORT DE AUTOEVALUARE


8.9   toţi membrii personalului şi toţi factori interesaţi primesc   3         Fişele de autoevaluare
     informaţii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de
     autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire                      Procesele verbale ale CP

8.10   tendinţele în timp privind performanţa demonstrează o         2       Rapoarte de monitorizare internă
     îmbunătăţire continuă sau menţinerea unor standarde foarte
     înalte                                        Raport de monitorizare externă

8.11   acţiunile de îmbunătăţire specificate de organisme externe       2       Plan de îmbunătăţire
     sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în aplicare
     măsuri corective

8.12   inspecţia externă independentă evaluează şi raportează în     3         Raport de monitorizare externă
     legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP; de
     asemenea, evaluează fidelitatea şi impactul procesului de
     autoevaluare şi îmbunătăţire

Total note                                 5  7

                                      12  12  12
Asigurarea calităţii                RAPORT DE AUTOEVALUARE

REZUMAT al raportului pentru perioada: de la         15.07.2007     până la 13.06.2008


        Notare                Puncte tari                       Puncte slabe
total     3    2  1

Metodologie          Declansarea procedurilor care asigura calitatea in    Insuficiente fise de observare a lectiilor;
                activitatea de invatare:
1 –Managementul calităţii                                Deficit de proceduri elaborate eficient conform
                - Intocmirea strategiilor de lucru la nivelul comisiei  realitatiilor din scoala:
                interne Aracip;
14      9    5  -  - Strategiilor de lucru ale responsabililor AC;
                                            Regulament intern al CEAC cu responsabilitati pe
                - Dosare ale responsabililor AC;             membru;

                - Rapoarte de monitorizare interna;           Insuficiente proceduri la nivelul unitatii scolare si la
                                            nivelul CEAC;
                - Intocmirea raportului de autoevaluare;
                                            Nu exista proceduri pentru imbunatatirea predarii-
                Exista preocupari in vederea imbunatatirii continue   invataraii si evaluarii;
                a calitatii procesului de invatamant :          Nu exista proceduri eficiente la plangeri si contestatii;
                -intocmirea fiselor de observare a lectiilor
Scop şi plan          Planul Managerial;                    Anumite elemente din PAS nu reflecta obiectiv
                                            realitatea;
2 – Responsabilităţi de    Planurile de actiune ale catedrelor;
management                                       Intalniri cu reprezentanti ai CONSILIULUI DE
                Rapoartele financiar contabile;             DEZVOLTARE SI PROGNOZA
Asigurarea calităţii                    RAPORT DE AUTOEVALUARE

 20    11       9    -  Procesele verbale ale comisiei pentru facilitati :   Referatele de necesitate privind procurarea de
                    Bani de liceu, Euro 200, burse;            auxiliare curriculare;

                    Procesele verbale ale CP si CA;            Nu exista proceduri de informare a elevilor privind
                                               programele optionale de invatare(seminarii de
                    Rapoarte decadale de executie bugetara in CA      informare,fise cu auxiliare );

                                               Nu s-au desfasurat sedinte de diseminare cu privire la
                                               PAS si alte documente scolare

                                               Nu exista proceduri pentru elevii care prezinta CES;

                                               Nu exista proceduri pentru implicarea psihologilor
                                               scolari in activitatile extracurriculare si extrascolare(in
                                               cadrul orelor de dirigentie).Scop şi plan              Planul de scolarizare                 Verificarea continua a echipamentelor si spatiilor;

3 –Managementul            Politici si proceduri de recrutare resurse umane    Obtinerea de feed-back si evaluari din partea elevilor
resurselor
                    Dovezi conform carora se respecta legislatia privind  In proiectarea unor unitatilor de invatare nu se tine
                    ocuparea fortei de munca                cont de stilurile de invatare ale elevilor;

 26     19      7
        Notare                   Puncte tari                       Puncte slabe
total    3     2    1
Asigurarea calităţii                   RAPORT DE AUTOEVALUARE

Scop şi plan            Dovezi privind modul in care au fost identificate     Planurile de actiune pentru cresterea nivelului de
                  obstacolele in cale accesului la invatare         inscriere,retentie si pentru imbunatatirea rezultatelor
4 – Proiectare şi                                       de invatare;
                  Procedura si politica de Egalitate si Diversitate
            dezvoltare                               Politica si procedurile de observare a predarii si
                  Date privind finalizarea programului si rezultatele    invatarii
                  de invatare
                                               Procedura pentru planul de imbunatatire
 17    9      8      Proceduri de contestatie si reclamatieImplementare            Evidenta evolutiei elevilor pe parcursul scolarizarii   Sustinerea si proiectarea de lectii AEL;
                  pe baza tabelelor de evidenta si a cataloagelor;
5 – Predare şi învăţare                                    Promovarea si incurajarea invatarii centrate pe elev;
                  Analiza activitatilor pe anul precedent
                                               Analiza rezultatelor
                  Situatii statistice la inceput de semestru/an
                                               Fise de documentare, fise de lucru ,planuri de lectii

 26      10   16
Implementare            Inregistrari ale datelor de inscriere si de obtinere a  Specificatiile programului care precizeaza criteriile si
                  calificarii;                       metodele de evaluare;
6 – Evaluarea şi
certificarea învăţării       Profesorii sunt calificati in domeniu ,iar evaluarile   Evaluarea sumativa nu respecta in totalitate
                  se realizeaza conform cerintelor             competentele conform planificarilor per unitati de
                                               invatare;
                  Evaluarile se realizeaza cu fise ,portofolii,sesiuni de
                  referate , examene,etc;                  Ritmicitatea notarii;
 15      10   5      Sistemul de stocare si sistemul de pastrare a       Evaluarea alternativa
                  inregistrarilor
Asigurarea calităţii                 RAPORT DE AUTOEVALUARE
        Notare                Puncte tari               Puncte slabe
total     3    2  1

Evaluare            Rapoarte de monitorizare interna      Planurile de imbunatatire

7 – Măsură şi analiză     Manualul Calitatii             Insuficiente analize SWOT de masurare a rezultatelor
                                     invatarii
                Planuri de actiune ale comisiei Aracip

                Proiecte cu finantare externa

 10     7    3

Feedback şi schimbare     Proiecte de activitate interdisciplinara  Planul de imbunatatire ;

8 – Îmbunătăţiri        Fisele de autoevaluare           PAS-ul

                Interasistententele 12     5    7

								
To top