PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ OPOLSKIEGO by 1M8K21d

VIEWS: 0 PAGES: 45

									9.00 – 10.00
 Otwarcie konferencji
 Ewaluacja, kontrola, wspomaganie – uwagi i wnioski z nadzoru
  pedagogicznego prowadzonego przez Opolskiego Kuratora Oświaty
  w szkołach i placówkach woj. opolskiego w roku szkolnym 2009/2010

10.00 – 10.15 – Przerwa

10.15 – 11.30
 Zagadnienia związane z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi
  planowanych zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi
 Projekt ustawy o systemie oceny jakości edukacji (USOJE)
                                2
Uwagi i wnioski z ewaluacji

  Liczba ewaluacji- 14, w tym, ewaluacji całościowych – 4

  Ewaluacja problemowa w obszarze „Procesy”– 10
                           3
4
  Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wynikające z wyników
  przeprowadzonych ewaluacji problemowych szkół w roku szkolnym
  2009/ 2010 w województwie opolskim w obszarze: „Efekty działalności
  dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
  szkoły lub placówki”
W ubiegłym roku szkolnym dokonano 11 ewaluacji, z czego:
 3 w gimnazjach
 4 w szkołach podstawowych,
 po jednej – w przedszkolu i w liceum ogólnokształcącym;
 po jednej – w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówce doskonalenia
  nauczycieli.

  Poniższe wnioski i rekomendacje są wyciągiem z Raportu pn. Analiza wyników
  ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek przeprowadzonych
  w województwie opolskim w roku szkolnym 2009/2010, sporządzonych na potrzeby
  MEN.

                                      5
Wniosek z ewaluacji [1]
 Dzieci przedszkolne chętnie uczestniczą w różnych formach
  sprzyjających ich rozwojowi psychicznemu i fizycznemu.
Rekomendacja
 Należy rozszerzyć wachlarz zajęć aktywizujących wszechstronny
  rozwój psychofizyczny dzieci przedszkolnych poprzez między innymi. :
  zajęcia na basenie, naukę języka niemieckiego, organizację konkursów,
  rozwijanie wrażliwości teatralnej, muzycznej i plastycznej
Wniosek z ewaluacji [2]
 Systematyczne diagnozowanie pracy szkół i wykorzystanie wniosków
  podjętych w wyniku analizy w obszarze kształcenia dały szansę na
  sukces ucznia i nauczyciela.
Rekomendacja
 Należ nadal monitorować i doskonalić formy diagnozy
  wewnątrzszkolnej, aby utrzymywać wysoki poziom realizacji zadań

                                6
Wniosek z ewaluacji [3]
 Dobrze zaplanowane i przeprowadzone ewaluacje wyników sprawdzianów
  i egzaminów zewnętrznych oraz wdrożone wnioski pozwoliły dyrektorom
  i nauczycielom podjąć działania, które poprawiły jakość pracy szkół.
 Rekomendacja
 Należy nadal monitorować i doskonalić działania w celu utrzymywania
  dobrych rezultatów w zakresie dydaktyki. Poszukiwać nowych, ciekawych
  rozwiązań motywujących uczniów do podnoszenia zdobywanej wiedzy
  i umiejętności.

Wniosek z ewaluacji [4]
 Analiza kontekstowa wyników uzyskanych przez uczniów na egzaminach
  zewnętrznych wymaga doskonalenia i powinna skutkować
  wprowadzaniem działań naprawczych oraz lepszym planowaniem pracy
  nauczycieli
 Rekomendacja
 Należy doskonalić analizę kontekstową wyników uzyskanych przez uczniów
  na egzaminach zewnętrznych w celu ich porównywania i wyciągania
  konkretnych wniosków do dalszej pracy dydaktycznej, uwzględniając
  możliwości i potrzeby uczniów.
                                7
Wniosek z ewaluacji [5]
 Zdarzają się przypadki niepełnego lub nieskutecznego zarządzania informacją
  o osiągnięciach edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Rekomendacja
 Należy rozwijać umiejętności właściwego komunikowania bieżących osiągnięć
  edukacyjnych wobec uczniów i ich rodziców oraz lepiej angażować środowisko
  domowe w proces nabywania wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Wniosek z ewaluacji [6]
 Skutecznemu rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole często stoją
  na przeszkodzie zbyt zachowawcze reakcje oparte na utartych, nie do końca
  skutecznych, działaniach.
Rekomendacja
 Poszukiwać skutecznych rozwiązań w celu podnoszenia jakości pracy
  wychowawczej szkoły, modyfikując na bieżąco działania, które nie przynoszą
  oczekiwanych rezultatów. W szerszym zakresie – uwzględniać inicjatywy
  uczniów.


                                   8
Wniosek z ewaluacji [7]
 Uczniowie zdolni nie są wystarczająco wspierani w rozwoju, a ich potencjał nie
  zostaje należycie wykorzystany w grupie rówieśniczej.
 Rekomendacja
 Warto wspierać twórcze działania uczniów zdolnych i szczególnie aktywnych,
  którzy mogą być przykładem i inspiracją do rozwoju swoich rówieśników, np.
  poprzez organizację zajęć międzyoddziałowych. Systematycznie przeprowadzić
  diagnozę potrzeb zainteresowań uczniów i dostosowywać ofertę zajęć,
  korzystając również z oferty podmiotów zewnętrznych, np. wyższych uczelni.

Wniosek z ewaluacji [8]
 Stwierdza się stosunkowo rzadkie przypadki samodzielności uczniów
  w organizowaniu życia społeczności uczniowskiej - motywacja młodzieży
  do brania odpowiedzialności za własne kształcenie
  i postawy jest niewystarczająca.
 Rekomendacja
 W celu wzmocnienia oddziaływań wychowawczych – inspirować uczniów
  do samodzielności w wysuwaniu inicjatyw dotyczących zasad postępowania
  w szkole, współtworzenia prawa i rzetelnego wypełniania obowiązków.
                                    9
Wniosek z ewaluacji [9]
 Zbyt mała aktywność rodziców w życiu szkoły
 Rekomendacja
 Poprzez pedagogizację rodziców – wskazywać płaszczyzny współpracy
  ze szkołą oraz ich współodpowiedzialność w osiąganiu sukcesów
  edukacyjnych i rozwoju społecznego dzieci.

Wniosek z ewaluacji [10]
 Analiza poziomu satysfakcji osób korzystających z oferty poradni
  psychologiczno-pedagogicznej powinna być dokonywana
  systematycznie i w sposób udokumentowany.
 Rekomendacja
 Wskazywać potrzebę dokumentowania opracowań dotyczących
  badania satysfakcji klientów poradni oraz wykorzystania wniosków
  z tych analiz do poprawy funkcjonowania placówki w zakresie
  oferowanych usług.

                               10
11
   1. Kontrole w zakresie „Prawidłowości wykonywania przez
    dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań z zakresu
         planowania nadzoru pedagogicznego”.
  Kontrole przeprowadzono w 135 szkołach,
  Wydano 10 zaleceń


Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono
  nieprzestrzeganie prawa oświatowego w zakresie:

 zachowania terminu przedstawienia radzie pedagogicznej planu
 nadzoru pedagogicznego
 uwzględniania w planie nadzoru pedagogicznego wszystkich
 elementów zawartych § 21 ust.2 rozporządzenia o nadzorze
 pedagogicznym, a dotyczących tematyki i terminów przeprowadzania
 kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, tematyki
 szkoleń i narad dla nauczycieli;
 ujmowania w powyższym planie działań wynikających ze
 zidentyfikowanych wcześniej potrzeb szkoły/placówki;

                               12
    Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono
     nieprzestrzeganie prawa oświatowego w zakresie: [cd.]


  przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do
  wszystkich lub wybranych obszarów wymagań, o których
  mowa w § 7 ust.1 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym
  lub do innych zagadnień uznanych w placówce za istotne
  w działalności.
  w przypadku jednej placówki wydano zalecenia w zakresie
  niebędącym przedmiotem kontroli, a dotyczącym zasad
  organizowania zebrań rady pedagogicznej, nieprzestrzegania jej
  kompetencji stanowiących i opiniujących, nieprzedstawiania
  radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze
  sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji
  o działalności placówki
  Wydane wnioski dla dyrektorów dotyczyły wzmocnienia
  współdziałania dyrektora szkoły/placówki z nauczycielami
  w procesie planowania nadzoru pedagogicznego.
                              13
2. W zakresie prawidłowości dopuszczania do użytku w publicznym
    technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole
    zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu.
Kontrole przeprowadzono w 15 szkołach. Zaleceń nie wydano.


  Programy nauczania dla zawodów dopuszczone do użytku
  w kontrolowanych szkołach stanowią zbiór
  usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści
  nauczania,

  Programy nauczania dla zawodów zawierają propozycję planu
  nauczania dla zawodów opracowaną na podstawie ramowych
  planów nauczania, określonych w przepisach w sprawie
  ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
                               14
Kontrole doraźne

W okresie od lipca do grudnia 2010 r. kontrolą doraźną objęto:
 17 szkół i placówek w związku ze sprawdzeniem wykonania
  zaleceń wydanych w wyniku kontroli planowych,
 2 szkoły w związku z kontrolą szkół niepublicznych z art. 7 ust
  3 w związku z art. 85 ust 2 ustawy,
 1 szkołę w związku ze sprawdzeniem zaleceń wydanych
  w wyniku kontroli doraźnej,
 1 szkołę w związku z wydaniem zaleceń w wyniku
  przeprowadzonej wizytacji,
 1 szkołę w związku z powzięciem informacji
  o nieprawidłowościach w pracy szkoły w zakresie
  sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły nad organizacją
  pomocy psychologiczno – pedagogicznej


                             15
Uogólnione wnioski:


  Dyrektorzy szkół i placówek realizują zalecenia wydane w wyniku
  kontroli planowych, doraźnych i przeprowadzonych wizytacji oraz
  odpowiednio wykorzystują uwagi i wnioski wydane w wyniku
  kontroli.

  Skontrolowane szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół
  publicznych spełniają warunki określone w art. 7 ust 3 ustawy.

  W dalszym ciągu dyrektorzy szkół, zwłaszcza szkół niepublicznych
  o uprawnieniach szkół publicznych, powinni w szczególny sposób
  kontrolować dokumentację szkolną pod względem jej zgodności
  z przepisami prawa, jak również stosowania odpowiednich
  przepisów prawa.                               16
W okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010r. do WKW
  wpłynęły 22 skargi .

  Przedszkola – 2  (bezzasadne )
  Problematyka: naruszenie praw dziecka ;rozmieszczenie
  dzieci w grupach wiekowych

  Szkoły podstawowe -9 (zasadne – 2 ; częściowo zasadne – 4;
  bezzasadne – 3
  Problematyka: nieprawidłowości w pracy dyrektora szkoły;
  brak pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony
  pedagoga szkolnego; złe warunki bhp w szkole; awans
  zawodowy; przekroczenie uprawnień dyrektora szkoły
                              17
  Gimnazja – 1 (bezzasadna)
  Problematyka: likwidacja szkoły

  Szkoły ponadgimnazjalne – 5 ( zasadne – 1; częściowo zasadne –
  1; bezzasadne – 3)

  Problematyka: organizacja egzaminów zewnętrznych; awans
  zawodowy; nieprawidłowości w pracy dyrektora szkoły
                             18
Skargi i interwencje złożone pisemnie zgodnie z kpa – 12
w tym:
• 6 – bezzasadnych; 3 zasadne; 1 częściowo zasadna; 2
  przekazane wg zasadności do sądu rodzinnego
         Obszar: opieka i wychowanie
o opracowanie szkolnego programu wychowawczego
i programu profilaktyki, rzetelnej diagnozy sytuacji wychowawczej
i potrzeb w tym zakresie,

o planowanie pracy wychowawczej z klasą
z uwzględnieniem aktualnej i pogłębionej diagnozy potrzeb,

o doskonalenie kompetencji zawodowych wszystkich pracowników
pedagogicznych pod kątem prowadzenia interwencji kryzysowej
i postępowań wyjaśniających

o realizowanie przez szkołę zaleceń poradni psychologiczno-
pedagogicznej
        Obszar: wychowanie i opieka  realizowanie zapisów rozporządzenia określającego
  szczegółowo zadania pedagoga szkolnego, zwłaszcza pod
  kątem:
   › rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz
    analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
   › określania form i sposobów udzielania uczniom
    pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio
    do rozpoznanych potrzeb,
   › organizowania i prowadzenia różnych form pomocy
    psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
    i nauczycieli,
     Obszar: organizacja pracy szkoły / placówki

  uściślenie procedury postępowania w przypadku
  zaistnienia aktu agresji, zwłaszcza w zakresie zadań
  podejmowanych przez pedagoga szkolnego;
  bezwzględne realizowanie zapisów ustawy kodeks
  postępowania administracyjnego stanowiących, że sprawy
  należy załatwiać w formie pisemnej
  dopełnianie procedur związanych z obowiązkiem
  szkolnym i nauki
  precyzyjne określenie przypadków, w których rada
  pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą
  dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów
  doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników
  pedagogicznych w zakresie wiedzy o prawach dziecka i jej
  wykorzystanie w codziennej pracy,
  rzetelne dokumentowanie przebiegu posiedzeń Rady
  Pedagogicznej oraz różnego typu zdarzeń w sposób
  potwierdzający działania podejmowane przez szkołę,
  bezwzględne przestrzeganie przepisów w zakresie
  zapewniania bezpiecznych warunków pobytu uczniów
  w szkole, w tym tych stanowiących, iż niedopuszczalne
  jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru
  upoważnionej do tego osoby.
  „Monitoring rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej
  do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży z wyłączeniem
  szkół specjalnych i szkół dla dorosłych”

Monitoringiem objęto 136 szkół województwa opolskiego


  Celem monitorowania było zebranie informacji na temat
  realizacji przez szkoły ponadgimnazjalne prawa młodzieży
  niepełnosprawnej i przewlekle chorej do swobodnego
  i zgodnego z indywidualnymi potrzebami oraz
  predyspozycjami wyboru placówki oświatowej oraz
  organizacji edukacji w sposób uwzględniający
  ograniczenia wynikające z niepełnosprawności
                                24
Wnioski:
 Żadna z ankietowanych szkół nie wykazała przypadków odmowy
 przyjęcia dokumentów kandydata/kandydatów ubiegających się
 o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2010/2011 z powodu
 niepełnosprawności lub z powodu choroby przewlekłej.
 Wśród 83 niepełnosprawnych uczniów - kandydatów do szkół
 ponadgimnazjalnych woj. opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 występują
 uczniowie z niepełnosprawnościami: z autyzmem (1), słabowidzący (4),
 słabosłyszący (13), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (18),
 niepełnosprawnością ruchową (20) Brak kandydatów niewidomych
 i niesłyszących
 Kandydaci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim znaleźli się tylko
 w zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast licea ogólnokształcące
 podają największą grupę kandydatów z niepełnosprawnością ruchową
 i niepełnosprawnością sprzężoną.                                25
Zorganizowano 20 konferencji i narad dla nauczycieli i dyrektorów
       szkół oraz placówek województwa opolskiego:
 Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2010/1011 dla dyrektorów
 szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek
 samorządu terytorialnego województwa opolskiego
 Narada z dyrektorami szkół województwa opolskiego noszących im.
 Powstańców Śląskich w ramach realizacji programu „Rok 2011 rokiem
 Powstań Śląskich”
 Konferencja w ramach współpracy międzynarodowej i programy
 Regio: „Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej
 edukacji”- promocja kształcenia zawodowego,
 Prowadzono koordynację zadań związanych z organizacją spotkań
 konsultacyjno-informacyjnych dla kadry pedagogicznej szkół
 i placówek, zleconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze
 specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. W ramach spotkań
 przeszkolonych zostało 1100 nauczycieli szkół i placówek
 województwa opolskiego.                   26
[cd]

  Spotkania Opolskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jst.
  województwa opolskiego
  VI Wojewódzkie Forum Edukacji Regionalnej nt. „Dziedzictwo
  historyczno-kulturowe Żydów na Śląsku Opolskim”
  Podsumowanie współzawodnictwa Szkolnych Schronisk
  Młodzieżowych
  Seminarium „Dopalacze mogą cię wypalić”
  Podsumowanie realizacji Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy
  w roku szkolnym 2009/2010, inauguracja kolejnej edycji, certyfikacja
  szkół-liderów
  Konferencja informacyjno-promocyjna programu „Uczenie się przez
  całe życie”
  Spotkanie szkoleniowe „Problematyka praw dziecka
  w funkcjonowaniu szkoły”
                                27
Inne konferencje i narady:

 warsztaty dla nauczycieli w ramach programu eTwinning „Jak znaleźć
 szkołę partnerską i realizować projekt w ramach Programu eTwinning
 Konferencja z okazji 5 lat Programu eTwinning - 5 projektów na 5-lecie
 (nauczyciele nagrodzeni w konkursach ogólnopolskich)
 Konferencja informacyjno-promocyjna Programu LLP – Uczenie się
 przez całe życie – Comenius. Przykłady dobrej praktyki
                                28
Zgłoszono i przygotowano do publikacji przykład dobrej praktyki:
„Żyć i uczyć się w demokracji, czyli o nowej koncepcji pracy
samorządu uczniowskiego w gimnazjum” - Publiczne
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Zdzieszowicach – praca zespołowa.

Wniosek: obserwuje się stosunkowo małe zainteresowanie
szkół w zakresie dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz
osiągnięciami w pracy organizacyjnej, dydaktycznej czy
opiekuńczo-wychowawczej
                              29
  W ramach XI Edycji Grantów Edukacyjnych Opolskiego
  Kuratora Oświaty dla nauczycieli z terenu województwa
  opolskiego zorganizowano i przeprowadzono 27 szkoleń
  w tym 23 kursy doskonalące i 4 konferencje.
  Do realizacji zamówionych szkoleń, w drodze przetargu
  nieorganiczonego wybrano 6 placówek zajmujących się
  doskonaleniem nauczycieli
  W szkoleniach uczestniczyło 1529 nauczycieli z terenu
  województwa opolskiego co stanowi 92 % wykorzystania
  zaplanowanych miejsc na szkolenia przewidziano 1660
  miejsc)
                              30
Wnioski :
 Realizacja szkoleń zorganizowanych w ramach grantów
 Opolskiego Kuratora Oświaty przebiegała zgodnie
 z przedłożonym programem.
 Po raz pierwszy w ramach szkoleń grantowych zorganizowane
 zostały konferencje. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem
 nauczycieli, jednakże nie udało się uniknąć problemów
 z rekrutacją uczestników konferencji. Spowodowane mogło to
 być brakiem przepływu informacji pomiędzy kierownictwem
 szkół i nauczycielami oraz niewypracowanymi jeszcze
 metodami weryfikacji zgłoszeń uczestników.
 Większość kursów cieszyła się dużym zainteresowaniem.
 W wielu przypadkach liczba zgłoszeń przekraczała liczbę
 oferowanych miejsc.


                             31
Wnioski [cd.] :

  Na kilku kursach nie dokonano pełnego naboru uczestników,
  co w konsekwencji spowodowało niewykorzystanie w pełni
  zaplanowanych miejsc.

  Słuchacze wysoko ocenili realizację programów kursów,
  atmosferę, organizację szkolenia, kompetencje prowadzących,
  zdobytą wiedzę oraz otrzymane materiały.

  Organizatorzy i uczestnicy szkoleń wskazywali na trudności
  związane z wyborem szkolenia ze względu na konieczność ich
  realizacji w okresie wrzesień – grudzień (zbyt duże
  nagromadzenie szkoleń w krótkim czasie).

                              32
   Realizacja podpisanego porozumienia o współpracy Kuratorium
     Oświaty z wyższymi uczelniami działającymi na terenie
             województwa opolskiego


  Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w szkołach
  i placówkach województwa opolskiego poświęconych
  oczekiwaniom i zasadom współpracy pomiędzy szkołami
  a uczelniami
  Przygotowanie oferty uczelni województwa opolskiego dla szkół
  w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 i umieszczenie
  informacji na stronie internetowej KO
                             33
  Opiniowanie wniosków o objęcie patronatem Opolskiego Kuratora
  Oświaty - Ilość złożonych wniosków – 36
  Ilość przedsięwzięć objętych patronatem OKO – 14
  Wydanie opinii w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej
  szkołom niepublicznym – 14
  Udzielono 2308 odpowiedzi na zapytania dotyczące prawidłowego
  funkcjonowania szkół i placówek.
  Raporty z ewaluacji zewnętrznej umieszczone na stronie internetowej
  KO – 14
  Informacje zamieszczone na stronie internetowej kuratorium: 674
  Prowadzenie obserwacji próbnego egzaminu maturalnego
  z matematyki – 6
  Prowadzenie obserwacji egzaminu na tytuł zawodowy – 2 komisje
                               34
1.  Komisje do spraw awansu zawodowego nauczycieli
Awans zawodowy z 2010 r. w liczbach:
  Liczba wniosków, które w okresie do dnia 30 czerwca 2010 r.
   wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Opolu: 395;
  Liczba wydanych decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego
   nauczyciela dyplomowanego: 387;
  Liczba wydanych decyzji o odmowie nadania stopnia awansu
   zawodowego nauczyciela dyplomowanego: 6;
  Liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie
   nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: 2;
  Liczba wydanych decyzji stwierdzających nieważność czynności
   dyrektora podjętych w awansie zawodowym nauczycieli: 4;
  Liczba odwołań od decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty przekazanych
   do Ministerstwa Edukacji Narodowej: 1 ;
  Liczba wniosków nauczycieli pozostawiona bez rozpoznania: 1
  Liczba wycofanych wniosków o wszczęcie postępowania
   kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela
   dyplomowanego: 2
                                35
1.  Komisje do spraw awansu zawodowego nauczycieli
Awans zawodowy 2010 r. w liczbach [cd.]:


  Liczba wniosków, które w okresie do dnia 31 października
   2010 r. wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Opolu: 179;
  Liczba wydanych decyzji o nadaniu stopnia awansu
   zawodowego nauczyciela dyplomowanego: 176;
  Liczba wydanych decyzji o odmowie nadania stopnia awansu
   zawodowego nauczyciela dyplomowanego: 4;
  Liczba odwołań od decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty
   przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej: 1;
                            36
Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji:

  Ilość rozpatrywanych wniosków – 227
  Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków – 168
  Przedmioty: wychowanie przedszkolne, biblioteka szkolna,
  nauczyciel j. niemieckiego w przedszkolu jako języka
  mniejszości narodowej, matematyka, przedmioty zawodowe
  i praktyczna nauka zawodu, muzyka, psycholog, nauczyciel-
  wychowawca w ośrodku szkolno-wychowawczym, zajęcia
  rewalidacyjne, język angielski (w tym w przedszkolu), WOS,
  religia.
  Bardzo duża grupa wśród wpływających wniosków dotyczyła
  wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli nie posiadających
  wymaganych kwalifikacji w szkołach i placówkach specjalnych.


                             37
Wypoczynek letni
          38
              Wypoczynek letni
 W zarejestrowanych formach wypoczynku uczestniczyło 25640
 uczniów.
 Wypoczynek dotowany: 8 organizacji pozarządowych,
 dofinansowany w kwocie 101.360 zł dla 642 uczestników.
 Wypoczynek nieodpłatny:
  ›  dla dzieci wiejskich - 818 uczestników w kwocie 736.200 zł
  ›  dla dzieci miejskich – 270 uczestników 229.500 zł
  ›  dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią – 200 uczestników koszty pokrywało
    MEN.
  Wypoczynek nieodpłatny organizowany był w Górach Opawskich i nad Jeziorem
  Turawskim. Skontrolowano 74 formy wypoczynku.
Wnioski pokontrolne:
  ›  organizatorzy zapewnili bezpieczeństwo uczestnikom podczas przyjazdy,
    wyjazdu i wypoczynku,
  ›  wszystkie formy wypoczynku posiadały wymagane regulaminy, a kadra
    wymagane kwalifikacje,
  ›  programy wypoczynku spełniały oczekiwania uczestników.
  ›  część organizatorów nie przestrzegała terminu zgłoszenia 21 dni przed jego
    organizacją.
                                      39
Stypendia
 Stypendia Prezesa Rady Ministrów - przekazano do MEN 102
  wnioski.
 Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania –
  przekazano 18 wniosków do MEN – stypendia otrzymało 9 osób.
Nagrody i odznaczenia:

  Medal Komisji Edukacji Narodowej –175
  Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 11
  Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty – 44
                            40
  „Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji
  - projekt realizowany w ramach programu Comenius –
  Partnerski Projekt Regio.

  Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia
  zawodowego w regionach partnerskich (Opolszczyzna, Kraj
  Środkowoczeski), w szczególności poprzez zastosowanie
  i upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania.

  W listopadzie 2010 r. miała miejsce w ramach Projektu wizyta
  delegacji czeskiej. Zorganizowano pobyt studyjny w dniach
  22 XI – 24 XI 2010r., w tym konferencję tematyczną dla
  uczestników projektu.

                               41
    Rządowy program „Radosna Szkoła”

Liczba wniosków złożonych w III edycji:
 49 wniosków na 2011 rok na łączna kwotę
 dofinansowania:
 1590827 zł z czego na zakup pomocy
 dydaktycznych do miejsc zabaw
 31 wniosków na kwotę 251714 zł,
 utworzenie szkolnego placu zabaw 18 wniosków
 na kwotę 1339113 zł.


                      42
  Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 W I półroczu 2010r. z posiłku w różnej formie skorzystało w sumie
 12.689 uczniów i przedszkolaków.
 W II półroczu 2010r. z posiłku w różnej formie skorzystało 13.572
Wniosek
 W połowie 2010r % dzieci i młodzieży objętych programem
 dożywiania nieznacznie wzrosła.
 Najwięcej z programu korzystają uczniowie szkół podstawowych,
 dzieci uczęszczające do przedszkola i pozostające w domu,
 następnie uczniowie gimnazjum. Tylko niewielki procent
 młodzieży szkół ponadgimnazjalnych objętych jest programem
 dożywiania.
                             43
  Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dożywianie dzieci i młodzieży na podstawie decyzji dyrektora


 Zgodnie z art. 6a ustawy o Programie dożywiania, dyrektor szkoły lub
 przedszkola mógł w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić
 pomocy w postaci posiłku w różnych formach. W takich przypadkach nie
 było wymagane ustalanie sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu
 środowiskowego oraz wydanie decyzji administracyjnej przez ośrodek
 pomocy społecznej .
 Na mocy tego artykułu z posiłku w różnej formie skorzystało w I
 półroczu 2010r. w sumie 198 szkół i przedszkoli. Pomocą objęto 1095
 uczniów i przedszkolaków co stanowi 8,6% objętych dożywianiem na
 zwykłych zasadach.
 W II półroczu 2010r. z posiłku skorzystało łącznie 188 szkół
 i przedszkoli. Pomocą objęto 789 uczniów i przedszkolaków, co stanowi
 7% objętych dożywianiem na zwykłych zasadach.
 W II połowie 2010r. w stosunku do I półrocza zmniejszyła się o 1,7%
 liczba wydanych decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola.

                                44
Dziękuję za uwagę
          45

								
To top