Xep theo truong

Document Sample
Xep theo truong Powered By Docstoc
					PHÒNG GD&ĐT THANH CHƢƠNG

        KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. NĂM HỌC 2008-2009


                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị         Ghi chú
                                                                  ở phòng
1  Nguyễn Thị Thanh Hoàn                                         Ngữ
               Thiết kế bài dạy : Đánh nhau với cối xay gió - văn 8 - tập 1 - phần hiểu văn bản Văn   Cát Văn     2
2  Mai Thị Tuyết      Một số kinh nghiệm trong việc chấm,chữa và trả bài kiểm tra văn      Ngữ văn    Cát Văn     2
3  Nguyễn Hữu Hảo     Trò chơi trong dạy học ngoại ngữ                      Tiếng anh   Cát Văn     2
4  Trần Thị Loan      Bồi dƣỡng hsg lớp 9 về chuyên đề tìm cực trị                 Toán    Cát Văn     2
5  Đặng Thị Thanh     Một số giải pháp để thúc đẩy động cơ học tập của học sinh          Quản lý   Cát Văn     2
6  Trần Thị Hoa Phƣợng   Phƣơng pháp giúp học sinh lớp 7 bƣớc đầu tiếp cận với khái niệm hàm số    Toán    Cát Văn     2
7  Hoàng Thị Tâm      Hƣớng dẫn hs tính tổng dãy số, dãy phân số có quy luật            Toán    Cát Văn     2
8  Chu Thi Hồng Vỹ     Tìm hiểu dạng toán về ƣớc chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất        Toán    Cát Văn     2
9  Nguyễn Thế Long     Làm thế nào để xây dựng chi đoàn giáo viên hỗ trợ quản lý nề nếp hs    Đoàn Đội   Cát Văn     2

10 Nguyễn Văn Lƣơng     Xây dựng - trang trí văn phòng nhà trƣờng hợp lý - khoa học         Quản lý   Cát Văn     2

11 Trần Văn Đồng       Một số kinh nghiệm trong việc rèn luyện kĩ năng biểu đồ Địa lý cho hs    Địa lí   Cát Văn     3
12 Nguyễn Thị Vân      Phƣơng pháp chứng minh một bài toán hình học                 Toán   Đặng Thai Mai   1
13  Bùi Thị Xuân Thu    Một số lƣu ý khi giải phƣơng trình                      Toán   Đặng Thai Mai   2
14 Nguyễn Phƣơng Hồng    Một số bài toán dựng hình cơ bản                       Toán   Đặng Thai Mai   1
15 Lê Quang Huy       Sử dụng bất đẳng thức để giải một số phƣơng trình chứa căn thức       Toán   Đặng Thai Mai   2
16 Nguyễn Tuyết Tuyết SƣơngRèn luyện kỹ năng đọc ở bậc trung học cơ sở                 Ngữ văn   Đặng Thai Mai   1
17 Trần Thị Ngọc Hà     Khắc phục lỗi chính tả trong học sinh trung học cơ sở           Ngữ văn   Đặng Thai Mai   1
18 Nguyễn Khắc Sỹ      Rèn luyện kỹ năng dạy học văn thuyết minh ở trƣờng THCS          Ngữ văn   Đặng Thai Mai   1
               Khai thác và sử dụng tài liệu của bảo tàng, nhà truyền thống vào dạy học
19 Nguyễn Quang Đăng                                           Lịch sử  Đặng Thai Mai   1
               lịch sử dân tộc ở trƣờng trung học cơ sở
20 Nguyễn Văn Hùng      Một số kỹ năng giúp học sinh cân bằng nhanh chính xác PT hoá học      Hóa học   Đặng Thai Mai   2
21 Dƣơng Thị Tâm                                           Hóa học
               Phƣơng pháp giải bài toán về hỗn hợp axit-bazơ trong BDHSG môn hoá học cấp THCS Đặng Thai Mai       2
22 Hoàng Thị Trà       Using pair work and group work in developing writing skill         Tiếng Anh  Đồng - Tƣờng    1
23 Nguyễn Thị Kim Hồng    Rèn luyện HS trong dạy học phân môn văn học của bộ môn ngữ văn ở THCS Ngữ Văn     Đồng - Tƣờng    2
24 Lê Thị Thu Hà       Phƣơng pháp giải thích nghĩa và việc đánh giá HS nắm nghĩa của từ     Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
25 Nguyễn Thị Xuân Hoà    Góp một cáh dạy bài 12 tiết 46: Câu ghép ( SGK ngữ văn 8 tập 1 )      Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
26 Nguyễn Thị Tình      Cách làm văn nghị luận về tác phẩm truyện                 Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
               Một vài suy nghĩ về phƣơng pháp dạy bài “ Từ ngữ địa phƣơng và biệt
27 Trần Thị Sâm                                             Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
               ngữ xã hội” ( Tiết 17 ngữ văn 8-Tập 1)
               Phƣơng pháp tích hợp GD bảo vệ môi trƣờng bài 21 SGK địa lí 8
28 Nguyễn Thị Hoa                                             Địa lí  Đồng - Tƣờng    2
               “ Con ngƣời và môi trƣờng địa lí”
                                                                 Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                 Môn     Đơn vị                Ghi chú
                                                                 ở phòng
29 Lê Thị Hồng Phƣơng     Áp dụng bất đẳng thức Côsi và hệ quả của nó trong giải toán        Toán   Đồng - Tƣờng    2
30 Nguyễn Thị Hảo       Toán chia hết liên quan đến số nguyên tố ƢCLN-BCNN            Toán   Đồng - Tƣờng    2
31 Nguyễn Hải Lý       Bài toán tƣơng đƣơng                           Vật lý   Đồng - Tƣờng    2
32 Lê Anh Đức         Một số giải pháp tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn dân cƣ  Đoàn Đội  Đồng - Tƣờng    2
               Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức trò chơi và các hoạt động trong                       Giống Đề tài Nguyễn Thị Lan-
33 Hà Thị Hoàng Anh                                          Tiếng Anh  Đồng - Tƣờng Không xếp bậc
               môn Anh văn                                                        Phong Thịnh
               Kinh nghiệm để học sinh hiểu về sự đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi
34 Võ Thu Hoan                                             Lịch sử   Đồng Văn      3
               trong lịch sử dân tộc
               Kinh nghiệm dạy bài: Ngƣời kể chuyện trong văn bản tự sự (Tiết 70- NV
35 Trần Thị Hằng                                           Ngữ văn   Đồng Văn      1
               9 - T1)
36 Lê Thị Văn         Góp một phƣơng pháp dạy bài 12, tiết 46: Câu ghép (SGK NV 8- T1)    Ngữ văn   Đồng Văn      2
37 Võ Đình Giang      Phƣơng pháp chứng minh bất đẳng thức và ứng dụng trong Đại số 8       Toán    Đồng Văn      3
              Thiết kế, sử dụng trực quan tạo hình và đồ dùng trực quan quy ƣớc đơn
              giản để dạy học lịch sử bài:
38  Nguyễn Thái An     Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Bài 14- SGK lịch sử 9) theo  Lịch sử   Đồng Văn      3
              hƣớng phát huy
               tính tích cực của học sinh.
39  Trịnh Diệu Linh    Câu lạc bộ học tập: Rung chuông vàng                   Đoàn Đội   Đồng Văn      2
              Kinh nghiệm giảng dạy tiết thí nghiệm thực hành môn vật lý ở trƣờng
40  Nguyễn Văn Huyên                                         Vật lý   Đồng Văn      1
              THCS
41  Nguyễn Thị Huyền Trang Phƣơng pháp giải một bài toán hỗn hợp muối                 Hóa học   Đồng Văn      2
              Hình thành kỹ năng cho học sinh khi dạy bài thực hành "Sử dụng địa bàn,
42  Dƣơng Thị Kim Cúc                                         Địa lí   Đồng Văn      2
              thƣớc đo để vẽ sơ đồ lớp học" trong SGK Địa lý lớp 6
43  Lê Thị Hồng Thanh   Định hƣớng dạy học bài ôn tập phần TLV(Ngữ văn 9 - T1)          Ngữ Văn   Đồng Văn      2
                                                                          Giống Đề tài Nguyễn Thị
               Tổ chức hoạt động ngoại khoá môn Ngữ văn về chủ đề "Hình ảnh ngƣời
44 Bùi Thị Minh                                            Ngữ văn   Hạnh Lâm   Không xếp bậc       Hoàng-
               phụ nữ trong thơ - văn"
                                                                             Thanh Mỹ
               Biên pháp chỉ đạo để nâng cao năng lực NCKH, đúc rút kinh nghiệm giáo
45 Dƣơng Lê Thìn                                            Quản lý   Hạnh Lâm      3
               dục cho GV trƣờng THCS
46 Nguyễn Bá Thiện      Một số phƣơng pháp giải toán chia hết                   Toán    Hạnh Lâm      2
47 Nguyễn Thị Hải Nam     Phƣơng pháp vân dụng kiến thức liên môn trong dạy học lịch sử      Lịch sử   Hạnh Lâm      2
48 Trần Khắc Đại       Sử dụng giáo án điện tử trong các tiết dạy thƣờng thức mỹ thuật     Mỹ thuật   Hạnh Lâm      2
49 Nguyễn Viết Sơn      Hƣớng dẫn học sinh tiếp thu nhanh môn âm nhạc lớp 7           Âm nhạc   Hạnh Lâm      2
50 Trần Xuân Hƣng       Một số kinh nghiệm trong dạy học ba bài toán cơ bản về phân số      Toán    Hạnh Lâm      2
               Một vài suy nghĩ khi dạy bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh
51 Trần Thị Lợi                                            Ngữ văn   Hạnh Lâm      2
               Hải
52 Lƣu Thị Dung        Rèn luyện kỹ năng giải các dạng bài tập tính theo PTHH môn hoá học   Hóa học   Hạnh Lâm      2
53 Hồ Thị Kim Thoa      Tích luỹ kinh nghiệm giải bài toán cực trị hình học            Toán    Hạnh Lâm      2
54 Nguyễn Thị Thanh Hải    A study on test designing                        Tiếng Anh  Hạnh Lâm      2
                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                     Tên đề tài                  Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                  ở phòng
55 Nguyễn Thị Hƣơng      Giải bài toán bằng cách lập phƣơng trình                  Toán    Hạnh Lâm    2
56 Võ Thị Thƣ Ảnh       Chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi                     Tiếng Anh  Hạnh Lâm    2
57 Đặng Thị Thu Hà       Để giờ nghe ở lớp 8 hiệu quả hơn                     Tiếng Anh  Hạnh Lâm    2
58 Lê Thị Hiền         Tổng hợp về phƣơng pháp dạy Toán dạng mạch cầu               Vật lý   Hạnh Lâm    2
                Một số hình thức tổ chức trò chơi cho học sinh sau mỗi tiết học và hoạt
59 Hoàng Ngọc Mạnh                                             Toán    Hạnh Lâm    2
                động ngoại khoá
60 Đinh Hồng Quân       Cảm nhận và dạy bài "Thạch Sanh" Ngữ văn 6 tập 1              Ngữ Văn   Hạnh Lâm    2
62 Lê Đình Chung        Phƣơng pháp giải Toán cực trị đại số                    Toán    Hạnh Lâm    2
                Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị thí nghiệm trong việc dạy
63 Phạm Văn Mạnh                                              Vật lý   Hạnh Lâm    1
                học vật lý ở trƣờng THCS
                Vai trò của nhạc hoạ trong việc kích thích tích cực học tập môn GDCD
64 Thái Thị Khánh Giang                                          GDCD    Hạnh Lâm    2
                cấp THCS
65 Nguyễn Thị Vân Oanh     Rèn luyện kỹ năng dạy - học văn thuyết minh ở THCS             Ngữ văn   Hạnh Lâm    2
66 Nguyễn Quang Phƣợng     Phƣơng pháp giải toán bài tập trắc nghiệm môn hoá học THCS         Hóa học   Hạnh Lâm    2
                Dạy học thơ trữ tình trung đại trong Ngữ văn THCS theo đặc trƣng thể
67 Bùi Thái Kỳ                                              Ngữ văn   Hƣơng Tiến   2
                loại.
68  Vang Thị Loan       Phát huy tính tích cực của việc hoạt động nhóm trong dạy học môn Toán .   Toán    Hƣơng Tiến   2
                Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 nâng cao chất lƣợng học môn Ngữ
69  Nguyễn Thị Kim   Ngân                                       Ngữ văn   Hƣơng Tiến   1
                văn .
                Hƣớng dẫn tìm hiểu bài thơ " con cò" của Chế Lan Viên trong sách Ngữ
70 Nguyễn Hữu Tám                                             Ngữ văn   Ngọc Sơn    1
                văn 9
71 Nguyễn Thị Minh       Cách khai thác một văn bản tự sự có yếu tố Nghị luận và miêu tả nội tâm  Ngữ văn   Ngọc Sơn    2
72 Đặng Thị Hoa        Chất thơ trong truyện ngắn: lặng lẽ sa Pa                 Ngữ văn   Ngọc Sơn    1
73 Duy Hằng Nga        Hƣớng dẫn học sinh học tốt tiết luyện nói trong Tập làm văn        Ngữ văn   Ngọc Sơn    1
74 Hoàng T. Hồng Nhung     Một số vấn đề khi dạy bài: Từ đồng âm ( Ngữ văn 7 )            Ngữ văn   Ngọc Sơn    1
75 Lƣu Hƣơng Bình       Môt vài suy nghĩ khi dạy bài Thánh Gióng                  Ngữ văn   Ngọc Sơn    1
76 Lê Văn Chƣơng        Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu tốt phần đọc hiểu một văn bản         Tiếng Pháp  Ngọc Sơn    2
77 Chu Hồng Vân        Cách dùng mạo từ a/an, the                        Tiếng Anh  Ngọc Sơn    2
78 Nguyễn Thanh Hồng      Hƣớng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua một bài toán sách giáo khoa   Toán    Ngọc Sơn    2
79 Nguyễn Thị Quỳnh Chi    Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết luyện tập              Toán    Ngọc Sơn    2
80 Phan Thị Tình        Dựng hình bằng phƣơng pháp quỹ tích tƣơng giao               Toán    Ngọc Sơn    2
81 Hoàng Việt Hải       Tìm tòi một số bài toán và các phƣơng pháp giải               Toán    Ngọc Sơn    2
82 Nguyễn Thị Thanh Tâm    Tìm điều kiện của tham số của phƣơng trình bậc 2 một ẩn trong đại số 9   Toán    Ngọc Sơn    2
83 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ     Một số kinh nghiệm trong tiết dạy thực hành sinh              Sinh học  Ngọc Sơn    2
84 Đào Công Lƣơng       Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học động tác " Chạy đạp sau"        Thể dục   Ngọc Sơn    2
                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị                Ghi chú
                                                                  ở phòng
85 Nguyễn Hữu Hùng      Dạy Mỹ thuật và phƣơng pháp dạy phân môn Mỹ thuật thƣờng thức       Mỹ thuật   Ngọc Sơn     2
86 Nguyễn Sinh Đoàn     Giải pháp nâng caohoạt động đội trong nhà trƣờng             Đoàn Đội   Ngọc Sơn     3
87 Trần Thị Thủy       Phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn            Hóa học   Ngọc Sơn     2
88 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng Hƣỡng dẫn học sinh tiến hành phân tích bảng số liệu thống kê SGK địa lí 9   Địa lí   Phong Thịnh  Không xếp bậc       Phôtô
               Mở rộng vốn từ qua dạy bài: “ Từ nhiều nghĩa và hiện tƣợng chuyển nghĩa
89 Ngũ Thị Quang                                            Ngữ Văn   Phong Thịnh    2
               của từ”.
90 Nguyễn Thị Thoa      Một số phƣơng pháp phát huy tính tích cực cho học sinh ở môn ngữ văn 6   Ngữ Văn   Phong Thịnh    2
91 Hoàng Thị Hƣơng Giang   Việc dùng từ trong dạy học môn ngữ văn trƣờng THCS             Ngữ Văn   Phong Thịnh    2
               Vận dụng hệ thống câu hỏi để hƣỡng dẫn tìm hiểu văn bản trong quá trình
92 Nguyễn Bùi Hiệp                                           Ngữ Văn   Phong Thịnh    2
               giảng dạy ngữ văn 6
93 Nguyễn Bùi Chính     Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn địa lí 9             Địa lí   Phong Thịnh    2
               Sử dụng và khai thác kênh hình trong SGK địa lí lớp 8 để dạy phần" Đông
94 Phan Viết Hạnh                                            Địa lí   Phong Thịnh    2
               Nam á"
95 Hoàng Thị kim Thanh    Một số phƣơng pháp giải các bài toán chia hết trong tập hợp tổ tự nhiên   Toán    Phong Thịnh    2
96 Trần Hoài Thanh      SKKN trong dảng dạy môn chạy bền lớp 9                   Thể dục   Phong Thịnh    2
               Một số phƣơng pháp giúp học sinh có hứng thú khi học phân môn tập đọc
97 Quách Thị Huế                                            Âm nhạc   Phong Thịnh    2
               nhạc ở trƣờng THCS
98 Nguyễn Thị Lê Vân     Hiệu trƣởng chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn                Quản lý   Phong Thịnh    2
                                                                         Giống Đề tài Hà Thị Hoàng
99 Nguyễn Thị Lan      The activities and games in english 6 - 7                 Tiếng Anh  Phong Thịnh  Không xếp bậc       Anh-
                                                                             Đồng Tƣờng
                                                                         Giống Đề tài Phan Bá Nam -
100 Nguyễn Thị Lan      Kiểm tra đánh giá học sinh bằng phƣơng pháp trắc nghiệm          Tiếng Anh  Phong Thịnh  Không xếp bậc
                                                                             Thanh Hòa
               Củng cố kiến thức và gây hứng thú cho học sinh lớp 3 học tốt môn Tiếng
101 Ngô Chí Nghĩa                                           Tiếng Anh TH Thanh Hƣng     3             bậc
                                                                             Đề nghị 
 4
               Anh qua các bài hát
102 Nguyễn Thị Khởi     Một số kinh nghiệm trong việc hƣớng dẫn học sinh xác định biểu đồ.     Địa lí   Thanh An     3
               Cách dạy và hƣớng dẫn HS làm một số dạng bài tập về hàm số: y = ax+ b
103 Hoàng Kim Cƣơng                                           Toán    Thanh An     2
               (a ≠ 0).
104 Nguyễn Ngọc Nam     Khai thác các tác phẩm tự sự dân gian lớp 6 từ yếu tố thần.        Ngữ văn   Thanh An     1
               Vận dụng đóng kịch để rèn luyện kĩ năng nói Tiếng Pháp cho học sinh
105 Trần Thị Hƣơng                                           Tiếng Pháp  Thanh An     2
               THCS.
106 Nguyễn Thị Phú      Một số phƣơng pháp học từ vựng trong bộ môn Tiếng Pháp THCS.       Tiếng Pháp  Thanh An     3
107 Phan Văn Tứ       Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập về cơ sở vật chất- cơ chế di truyền.    Sinh học   Thanh An     2
108 Nguyễn Thị Nhƣ Hoa    Một cách tạo hứng thú cho học sinh học văn.                Ngữ văn   Thanh An     1
               Tìm hiểu thêm từ địa phƣơng các vùng miền để dạy tiết 133 - Chƣơng
109 Hoàng Thị Nhƣ Hoa                                          Ngữ văn   Thanh An     1
               trình địa phƣơng ngữ văn 9.
                                                                 Xếp bậc
TT    Tên tác giả                   Tên đề tài                  Môn     Đơn vị               Ghi chú
                                                                 ở phòng
              Phƣơng pháp dạy học sử dụng phiếu học tập thông qua hoạt động nhóm-
110 Nguyễn Thị Lân                                           Hóa học   Thanh An      2
              hoá 8.
111 Phạm Viết Giảng    Một số phƣơng pháp giải các bài toán có dấu giá trị tuyệt đối.        Toán    Thanh An      2
112 Nguyễn Thị Thanh Tân  Nâng cao chất lƣợng hoạt động đội trên địa bàn dân cƣ.           Đoàn Đội   Thanh An      2
                                                                        Giống Đề tài Nguyễn Thị Hoa-
113 Nguyễn Thị Nga     Dạy bài 8- nƣớc Mỹ- bằng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.      Lịch sử   Thanh An   Không xếp bậc
                                                                            Thanh Khê
              Chất lƣợng đạo đức và giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh THCS                       Giống Đề tài Trƣơng Văn Kỳ-
114 Nguyễn Cảnh Mão                                          Quản lý   Thanh An   Không xếp bậc
              trong giai đoạn hiện nay.                                                  Thanh Mỹ
115 Phạm Hồng Sơn     Kinh nghiệm xây dựng trƣờng học thân thiện                 Quản lý   Thanh Chi     2
116 Lê Thị Xuân      Giải nghĩa của từ trong văn bản : Sự giàu đẹp của tiếng việt        Ngữ Văn   Thanh Chi     2
117 Cao Thanh Hải     Phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu                 Toán    Thanh Chi     2
118 Nguyễn Thị Thảo    Một số phƣơng pháp tính tổng của dãy số                   Toán    Thanh Chi     2
119 Võ Văn Thuận      Giải bài toán về diện tích hình tam giác                   Toán    Thanh Chi     2
120 Nguyễn Thị Mai     Một số kinh nghiệm dạy ngữ pháp tiếng pháp THCS              Tiếng pháp   Thanh Chi     2
              Kinh nghiệm rèn luyện kĩ nắngử dụng kênh hình trong dạy và học
121 Nguyễn Thị Xuân                                           Địa lí   Thanh Đức   Không xếp bậc     Lấy trên mạng
              môn Địa lí
              Những vấn đề cần quan tâm khi làm thí nghiệm ở bài:
122 Trần Kim Cƣơng                                           Vật lý   Thanh Đức      2
              "Dẫn nhiệt" và bài "Đối lƣu-Bức xạ nhiệt" - Vật lí 8
123 Trần Hải Lƣu      Mối quan hệ giữa hằng đẳng thức và một số bài toán cực trị          Toán    Thanh Đức     2
124 Nguyễn Văn Phú     Vận dụng tỉ số đồng dạng vào việc tìm diện tích tam giác           Toán    Thanh Đức     2
125 Nguyễn Văn Phúc    Vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8                 Toán    Thanh Đức     2
126 Nguyễn Văn Hiền    Một số phƣơng pháp giải bài toán nhanh lớp 6                 Toán    Thanh Đức     1
127 Trần Thị Ái      Về phƣơng pháp dạy học tích cực ở bài: Các loài hoa trong Sinh học 6    Sinh học  Thanh Đức     2
128 Nguyễn Đình Tƣờng                                         Sinh học
              Sƣu tầm và sử dụng tƣ liệu để dạy học chƣơng VI - Các bài thuộc lớp chim - Sinh 7    Thanh Đức     2
129 Bùi Thị Thuý An    Dạy đọc hiểu văn bản theo đặc trƣng thể loại                Ngữ Văn   Thanh Đức     1
130 Hoàng Thị Ngân                                           từ
              Những bài tập lí thú giúp học sinh khỏi nhầm lẫn giữa: Danh từ-Động từ-TínhNgữ Văn   Thanh Đức     2
131 Hồ Lan Hƣơng                                             THCS
              Phân tích giá trị biểu cảm của các biện pháp tu từ trong chƣơng trình ngữ văn Ngữ Văn  Thanh Đức     1
              Phƣơng pháp khai thác, sử dụng đồ dùng dạy học và nêu
              câu hỏi trong giảng dạy bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nƣớc Vạn Xuân (542-
132 Nguyễn Văn Thái                                           Lịch Sử  Thanh Đức     2
              602)
              Lich sử 6
              Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, gây hứng thú học tập của học
133 Nguyễn Thị Hồng Thu                                        Tiếng Anh  Thanh Đức     1
              sinh trong việc giảng dạy môn Tiếng anh
134 Phan Thị Hải      Giáo dục bảo vệ môi trƣờng qua các buổi thực hành ngoại khoá         GDCD    Thanh Đức      2
135 Nguyễn Sỹ Tứ      Kinh nghiệm quản lý hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên      Quản lý   Thanh Dƣơng     3
              Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo dục đạo đức cho
136 Nguyễn Thị Huệ                                           Quản lý   Thanh Dƣơng     2
              học sinh THCS trong giai đoạn hiên nay
                                                                 Xếp bậc
TT    Tên tác giả                  Tên đề tài                  Môn     Đơn vị                Ghi chú
                                                                 ở phòng
             Một số kinh nghiệm dạy các văn bản nhật dụng
137 Võ Thị Bình                                            Ngữ văn   Thanh Dƣơng    1
             Tìm hiểu nghệ thuật trào phúng trong chƣơng "Thuế
138 Nguyễn Thị Huệ    máu" trích trong tác phẩm "Bản án chế độ thực dân 
             Ngữ văn   Thanh Dƣơng    1
139 Nguyễn Thị Hằng    Dạy và hƣớng dẫn giải bài tập về quy luật di truyền liên kết        Sinh học  Thanh Dƣơng    2
140 Đặng Thị Thu Hƣơng  Một số phƣơng pháp khi bồi dƣỡng học sinh khá - giỏi môn địa lý 8      Địa lí   Thanh Giang    2

141 Bùi Thị Hoan     Cảm nhận Đèo ngang trong thơ xƣa và nay                   Ngữ văn   Thanh Giang    2
142 Nguyễn Thị Hoa    Phƣơng pháp dạy một bài đọc hiểu môn tiếng anh đạt kết quả cao       Tiếng Anh  Thanh Giang    2
             Đƣa thêm ngữ liệu vào dạy bài lí thuyết tiếng việt ” Các thành phần biệt
143 Trần Thị Đƣờng                                          Ngữ Văn    Thanh Hà     1
             lập”
144 Nguyễn Hoàng Tùng   Phƣơng pháp dạy học thơ trữ tình                      Ngữ Văn    Thanh Hà     1
145 Nguyễn Thị Sen    Nâng cao chất lƣợng kiểm tra định kì môn tiến anh THCS           Tiếng Anh   Thanh Hà     2
146 Phạm Đình Xứng    Kinh nghiệm dạy học : Bài thực hành" Phân tích hoàn lƣu gió mùa ở Châu Á" Địa lí     Thanh Hòa     2
147 Phạm Thị Ngân     Kinh nghiệm dạy học : Bài ôn tập"Truyện và ký"               Ngữ Văn   Thanh Hòa     2
148 Nguyễn Ngọc Chƣơng  Khai thác sự linh hoạt sáng tạo trong suy nghĩ của học sinh THCS khi học   Toán    Thanh Hòa     2
             Một số kinh thức đáng việc
             7 hằng đẳng nghiệm về nhớ kiểm tra đánh giá học sinh ở môn                              Giống Đề tài Nguyễn Thị Lan-
149 Phan Bá Nam                                           Tiếng Anh   Thanh Hòa  Không xếp bậc
             tiếng Anh                                                           Phong Thịnh
150 Trình Thị Thuỷ    Vấn đề dọc hiểu và dạy học thơ Phan Châu Trinh theo chƣơng trình mới    Ngữ văn   Thanh Hƣng     1
151 Trần Thị Nga     Phƣơng pháp dạy kỹ năng nghe môn Tiếng Pháp THCS              Tiếng Pháp  Thanh Hƣng     3
152 Nguyễn Văn Hoè    Từ một bài toán phân tích đa thức thành nhân tử               Toán    Thanh Hƣng     1
             Một số chú ý khi dạy bài: Đa dạng và đặc điểm chung
153 Nguyễn Thị Hồng Cẩm                                        Sinh học  Thanh Hƣng     2
             của ngành động vật thuộc phần động vật xƣơng sống
             Một số giải pháp tích cực góp phần nâng cao chất lƣợnggiáo dục đạo đức
154 Nguyễn Văn Châu    học sinh trong                               Quản lý   Thanh Hƣơng    2
              nhà trƣờng THCS Thanh Hƣơng từ năm hoc 2008 - 2009
155 Phạm Đức Tuấn     Dạy học bất phƣơng trình cho HSG môn Toán lớp 9               Toán    Thanh Hƣơng    2
156 Nguyễn Văn Thắng   Giảng dạy bài Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung             Toán    Thanh Hƣơng    1
157 Nguyễn Phƣơng Lợi   Một số phƣơng pháp giải bài toán cực trị ở trƣờng THCS            Toán    Thanh Hƣơng    2
158 Nguyễn Hữu Thành   Cách giải dạng toán có quy luật                       Toán    Thanh Hƣơng    2
159 Nguyễn Duy Hảo    Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất nhanh của HS   Thể dục   Thanh Hƣơng    2
160 Nguyễn Thị Nguyệt   Sử dụng chƣớng ngại vật trong nhảy xa kiểu ngồi ở bậc THCS         Thể dục   Thanh Hƣơng    2
161 Ngô Trí Phƣơng                                         7
             Sử dụng PTTQ để phát huy tính tích cực học tập của HS trong bài 39-40 SinhSinh học   Thanh Hƣơng    2
162 Nguyễn Xuân Minh   Chuẩn bị và dùng mẫu vật thực vật trong dạy học môn Sinh học        Sinh học  Thanh Hƣơng    2
163 Phú Thị Hà      GD HS về tình yêu quê hƣơng qua bài" Lòng yêu nƣớc của IliAÊrenBua"     Ngữ Văn   Thanh Hƣơng    2
164 Nguyễn Thị Thành   Dạy học Âm nhạc kết hợp tổ chức trò chơi                  Âm nhạc   Thanh Hƣơng    2
165 Nguyễn Thị Tân    PP dạy văn bản "Ôn dịch,thuốc lá" vào việc GD phòng chống TNXH       Ngữ Văn   Thanh Hƣơng    1
166 Trần Vĩnh Quang    Dạy đọc hiểu ở chƣơng trình lớp 9 môn Tiếng pháp              Tiếng Pháp Thanh Hƣơng     3
                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị                Ghi chú
                                                                  ở phòng
167 Nguyễn Quang Sáng    Phƣơng pháp đọc hiểu nội dung bài khóa và trả lời câu hỏi          Tiếng Pháp Thanh Hƣơng     2
169 Nguyễn Quang Ngọc    Một số PP hƣớng dẫn HS lớp 7 diễn đạt ý trong văn biểu cảm          Ngữ Văn   Thanh Hƣơng    1
              Kinh nghiệm chỉ đạo sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả
170 Nguyễn Hồng Quang                                          Quản lý   Thanh Khai     2
              ở trƣờng THCS
              Vận dụng bất đẳng thức Côsy và bất đẳng thức Bunhiacôpsky
171 Nguyễn Sỹ Hồng                                             Toán   Thanh Khai     2
              để giải phƣơng trình và hệ phƣơng trình không mẫu mực
              Một số phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động
172 Trần Văn Chung                                            Đoàn Đội  Thanh Khai     2
              của BCH Liên Đội
              Tìm hiểu không gian nghệ thuật trong một số bài thơ Đƣờng
173 Nguyễn Thị An                                            Ngữ văn   Thanh Khai     1
               ở chƣơng trình Ngữ Văn 7 tập 1
              Hƣớng dẫn học sinh một số kỹ năng sử dụng và khai thác
174 Nguyễn Thị Sáng                                            Địa lí  Thanh Khai     2
              kênh hình trong dạy học Địa lý THCS
              Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm trong giờ
175 Duy Hằng Việt                                            Ngữ văn   Thanh Khai     2
              Đọc - Hiểu văn bản
176 Nguyễn Thị Tố Nga    Vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực vào giờ Ngữ văn            Ngữ văn   Thanh Khai     1
              SKKN khi dạy bài "Một thứ quà của lúa non: Cốm"
177 Võ Thị Thanh                                             Ngữ văn   Thanh Khai  Không xếp bậc    Mua ở quán phôtô
              sách Ngữ văn 7
                                                                          Giống Đề tài Nguyễn Thị Nga-
178 Nguyễn Thị Hoa     Dạy bài nƣớc Mỹ bằng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm         Lịch sử   Thanh Khê  Không xếp bậc
                                                                              Thanh An
179 Phạm Đức Kính      Vai trò của hiệu trƣởng trong công tácxã hội hoá giáo dục ở địa phƣơng    Quản lý   Thanh Khê     2
180 Nguyễn Trung Hiếu    Phát triển các bài toán từ bài toán gốc giá trị tuyệt đối           Toán    Thanh Khê     2
181 Nguyễn Quốc Hoàn    The games and activities in teaching English for secondary students     Tiếng Anh   Thanh Khê     2
182 Phạm Thị Mai Hoa    Những giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác cho HS tự học tự nghiên cứu Ngữ văn     Thanh Khê     2
183 Nguyễn Thị Khánh    Phƣơng pháp giảng dạy văn nghị luận trong chƣơng trình ngữ văn THCS     Ngữ văn   Thanh Khê     1
184 Nguyễn Thị Hồng Nga   Using pronunciation techniques for new English 6              Tiếng Anh   Thanh Khê     2
185 Đinh Thị Hải      Hƣớng nghiệp cho HS sau khi tốt nghiệp THCS                 Quản lý   Thanh Khê     1
186 Nguyễn Ngọc Quý     Khai thác một số bài toán về căn bậc hai                    Toán    Thanh Khê     1
187 Lê Quang Trứ      Vận dụng một số hằng đẳng thức vào bài toán chia hết              Toán    Thanh Khê     1
188 Nguyễn Thanh Tuấn    Điều tra tính hứng thú tập luyện thể dục giữa giờ từ đó đề ra mốt số giải pháp Thể dục  Thanh Khê     2
189 Nguyễn Thị Lan Phƣơng  Một số sai lầm của HS khi giải phƣơng trình                  Toán    Thanh Khê     2
190 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Tích hợp yếu tố miêu tả nội tâm trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngƣng Bích”   Ngữ Văn   Thanh Lâm     1
              Hƣớng đi văn bản “Thuế máu” (Trích “Bản án chế độ thực dân Pháp” của
191 Nguyễn Thị Thúy     Nguyễn Ái Quốc                                Ngữ Văn   Thanh Lâm     2
              - Ngữ Văn 8 Tập 1)
              Sƣu tầm và sử dụng tài liệu dạy học chƣơng VI - Các bài thuộc lớp thú –
192 Nguyễn Thị Hà                                            Sinh học  Thanh Lâm     3
              Sinh học 7
              Phát huy tích cực học tập của HS qua việc dạy bài toán phân tích đa thức
193 Nguyễn Văn Hợi                                             Toán   Thanh Lâm     2
              thành nhân tử
194 Trần Thi Phi Nga    Phát triển nănh lực tự học của HS THCS Qua SGK Ngữ văn            Ngữ Văn   Thanh Lâm     1
                                                                Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                 Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                ở phòng
195 Nguyễn Xuân Tùng    Bí thƣ chi bộ, Hiệu trƣởng với công tác Đoàn TN              Quản lý  Thanh Liên    2
196 Phan Bá Dũng      Công tác giáo dục Đạo đức...                        Quản lý  Thanh Liên    2
197 Nguyễn Thị Thu     Giảng dạy lồng ghép trong GDCD                       GDCD    Thanh Liên    2
198 Nguyễn Hoàng Chiến   Phƣơng pháp dạy Sinh học và môi trƣờng                  Sinh học  Thanh Liên    2
199 Nguyễn Xuân Tài    Một số PP giải bài toàn GTLN. GTNN môn Đại số                Toán   Thanh Liên    2
200 Nguyễn Sỹ Văn     Phƣơng pháp dạy môn tự chọn THCS                      Thể dục  Thanh Liên    2
201 Nguyễn Tài Tuấn    Phƣơng pháp bảo quản sắp xếp TB dạy học                  Quản lý  Thanh Liên    1
202 Phan Thái Hùng     Biện pháp làm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém                 Quản lý  Thanh Lĩnh    2
203 Dƣơng Thị Lệ Hà                                        Quản
              Chỉ đạo nâng cao hoạt động tổ nhóm CM góp phần nâng cao chất lƣợng giờ dạy lý     Thanh Lĩnh    2
204 Nguyễn Thị Kim Oanh  Phƣơng pháp sử dụng kênh hình vào tiết dạy sinh học 8           Sinh học  Thanh Lĩnh    2
205 Nguyễn Văn Tài     Phƣơng pháp giải toán chuyển động bằng đồ thị               Vật lý   Thanh Lĩnh    1
206 Nguyễn Thị Kim Hoa   Một số kinh nghiệm trong giáo dục học sinh cá biệt             Quản lý  Thanh Lĩnh    2
207 Lê Thị Nghĩa      Phƣơng pháp chứng minh bất đẳng thức                    Toán   Thanh Lĩnh    2
208 Nguyễn Thị Mùi     Luyện kỹ năng giải bài tập về tứ giác nội tiếp cho học sinh lớp 9      Toán   Thanh Lĩnh    2
209 Nguyễn Doán Hoá    Lựa chọn và bồi dƣỡng ban chỉ huy liên đội                Đoàn Đội  Thanh Lĩnh    2
210 Nguyễn Huy Hải     Hƣớng giải quyết một tiết dạy có nhiều ngữ liệu và yêu cầu        Tiếng Anh  Thanh Long    3
211 Nguyễn Phùng Điền   Phƣơng pháp thành lập công thức phân tử dễ nhớ và nhớ lâu         Sinh học  Thanh Long    3
212 Nguyễn Doãn Phi    Góc nhìn từ bất đẳng thức côsi                       Toán   Thanh Long    2
213 Phan Thị Thành     Ƣớc chung và bội chung trong giải toán                   Toán   Thanh Long    2
214 Trần Tử Hoàng     Vận dụng bất đẳng thức để giải bài tập hóa học              Hóa học   Thanh Long    3
              Sử dụng phƣơng pháp hóa học trong công việc xử lý số liệu để vẽ biểu đồ
215 Nguyễn Phùng Nam                                          Địa lí  Thanh Long    2
              môn Địa lý 9
216 Vi Ngọc Thanh     Việc sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử 8           Lịch sử  Thanh Long    2
217 Ngô Thị Minh Quý    Khai thác kênh hình trong SGK ngữ văn 7 vào giờ đọc – Hiểu văn bản    Ngữ Văn   Thanh Long    2
218 Phan Thị Năm      Sử dụng phƣơng pháp quan sát trong dạy học sinh học 7           Sinh học  Thanh Lƣơng   3
219 Lê Thị Thu Nga     Phƣơng pháp tiến hành dạy học tiết "Luyện nói" trong môn Ngữ văn 6    Ngữ văn   Thanh Lƣơng   1
220 Nguyễn Quang Dƣơng   Thủ thuật dạy từ vựng Tiêng Anh                      Tiếng Anh  Thanh Lƣơng   3
221 Lê Thị Lan Anh     Rèn luyện kỹ năng giải bài tập chuyển động cơ học – Vật lý 8        Vật lý   Thanh Lƣơng   1
222 Nguyễn Thị Kiều Oanh  Đọc hiểu thơ trữ tình hiện đại Việt Namtrong SGK Ngữ Văn 7        Ngữ văn   Thanh Lƣơng   1
223 Nguyễn Thị Hoài Thu  Phƣơng pháp sử dụng vốn từ láy khi viết bài tập làm văn tả ngƣời lớp 6  Ngữ văn   Thanh Lƣơng   1
224  Nguyễn Thị Nữ    Rèn luyện kỹ năng phát hiện tìm hiểu phân tích…               Địa lí  Thanh Lƣơng   2
225 Nguyễn Đình Dƣơng   Một số phƣơng pháp giáo dục học sinh cá biệt                Quản lý   Thanh Mai    2
226 Nguyễn Thị Quy     Hƣớng dẫn học sinh lớp 9 học Lịch sử Việt Nam theo giai đoạn        Lịch sử   Thanh Mai    1
227 Nguyễn Thị Giang    Kinh nghiệm dạy bài ký " Kô tô" của Nguyễn Tuân trong Văn học 6      Ngữ Văn   Thanh Mai    2
                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                   Môn    Đơn vị               Ghi chú
                                                                  ở phòng
               Rèn luyện một số hoạt động Toán cho học sinh lớp 9 thông qua việc khai
228 Đặng Anh Dũng                                             Toán   Thanh Mai     2
               thác SGK
229 Hà Thị Tuyết Mai     Một số phƣơng pháp giúp học sinh lớp 8 học môn sinh dễ hiểu hơn       Sinh học  Thanh Mai     2
               Giúp học sinh hứng thú học "Chƣơng trình địa phƣơng- Phần Văn" cấp
230 Võ Thị Nhung                                             Ngữ Văn  Thanh Mai     1
               THCS
231 Lê Thị Thuấn       Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính trƣờng học   Kế toán  Thanh Mai     1
               Phƣơng pháp dạy học thơ đƣờng theo hƣớng tích hợp, tích cực qua văn                         Giống Đề tài Bùi Thị Minh-
232 Nguyễn Thị Hoàng                                           Ngữ Văn  Thanh Mỹ   Không xếp bậc
               bản “Vọng lƣ sơn bộc bố”                                                  Hạnh Lâm
                                                                         Giống Đề tài Nguyễn Cảnh
               Giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trƣờng THCS trong giai đoạn
233 Trƣơng Văn Kỳ                                             Quản lý  Thanh Mỹ   Không xếp bậc       Mão-
               hiện nay
                                                                             Thanh An
234 Nguyễn Văn Tú      Phƣơng pháp Tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên              Toán   Thanh Mỹ     2
235 Nguyễn Viết Ất      Sử dụng tính chia hết trong giải toán                     Toán   Thanh Mỹ     1
236 Nguyễn Thị Thủy     Hƣớng dẫn học sinh giải các bài toán tính nhanh giá trị biểu thức       Toán   Thanh Mỹ     2
               Rèn luyện kĩ năng giải phƣơng trình một ẩn – phát triển các bài toán có hệ
237 Phạm Xuân Hoàn                                             Toán   Thanh Mỹ     1
               thống
238 Nguyễn Tƣ Tài      Kinh nghiệm dạy học giải phƣơng trình nghiệm nguyên              Toán   Thanh Mỹ     2
239 Trần Thị Nga       Hƣớng dẫn học sinh làm bài tập quang hình học                 Vật lý  Thanh Mỹ     2
               Giúp học sinh tiếp nhận kiến thức sâu sắc về về văn nghị luận trong văn
240 Nguyễn Thị Hồng     bản                                     Ngữ Văn  Thanh Mỹ     2
               “ Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm "
241 Nguyễn Văn Hùng     Một số phƣơng pháp nâng cao hiệu quả trong BDHSG môn lịch sử         Lịch sử  Thanh Mỹ     3
242 Trần Thị Thu       Đề xuất phƣơng pháp dạy học địalí địa phƣơng ở trƣờng THCS          Địa lí  Thanh Mỹ     2
243 Nguyễn Thị Nhàn     Phƣơng pháp dạy học sử dụng kênh kính trong các bài thực hành         Địa lí  Thanh Mỹ     2
244 Bùi Thị Nga       Kinh nghiệm tổ chức hội thi cho thiếu nhi                  Đoàn đội  Thanh Mỹ     2
245 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng Vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học Địa lý            Địa lí  Thanh Ngọc    2
246 Lê Thị Hoa        Cách tạo hứng thú cho giờ học GDCD ở THCS                   GDCD   Thanh Ngọc    2
247 Trần Thị Hồng Phƣơng   Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử               Lịch Sử  Thanh Ngọc    2
248 Nguyễn Thị Hiền     Một số vấn đề khi dạy bài"Một thứ quà của lúa non: Cốm"           Ngữ Văn  Thanh Ngọc    2
249 Vũ Thị Nƣơng       Vận dụng thao tác so sánh trong giảng dạy tác phẩm THCS           Ngữ Văn  Thanh Ngọc    3
250 Lê Đình Hƣớng      Nâng cao chất lƣợng hoạt động mo hình CLB "Trẻ em làm tiết kiệm"       Đoàn Đội  Thanh Ngọc    2
251 Nguyễn Ngọc Huệ     Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học trò chơi vận động     Thể dục  Thanh Nho     3
252 Nguyễn Thị Hải      Kinh nghiệm khai thác từ bài toán cụ thể xây dựng, phát triển bài toán mới  Toán   Thanh Nho     2
253 Nguyễn Cảnh Thành    Khai thác từ một số bài toán giúp học sinh nhận biết các loại tứ giác     Toán   Thanh Nho     2
               Kinh nghiệm sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực trong bài "Những
254 Hoàng Thị Thoả                                            Lịch sử  Thanh Nho     1
               cuộc Cách mạng tƣ sản đầu tiên" (SGK Lịch sử lớp 8)
255 Hồ Công Ngọc       Kinh nghiệm dạy tiết luyện nói phân môn Tập làm văn THCS           Ngữ văn  Thanh Nho     2
                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                   Tên đề tài                   Môn     Đơn vị               Ghi chú
                                                                  ở phòng
              Kinh nghiệm hƣớng dẫn học sinh lớp 6 sử dụng ngôn ngữ lớp học chính
256 Lê Thị Liên Phƣơng                                         Tiếng Anh  Thanh Nho     2
              xác và hiệu quả
              "Một số giải pháp nâng cao giáo dục toàn diện ở trƣờng THCS thuộc địa
257 Nguyễn Nhật Việt                                          Quản lý   Thanh Nho     2
              bàn miền núi khó khăn trong giai đoạn hiện nay"
                                                                         Giống Đề tài Nguyễn Ngọc
              Vai trò của Tổng phụ trách đội trong viêc xây dựng các mỗi quan hệ trong
258 Võ Văn Chung                                            Đoàn Đội   Thanh Phong  Không xếp bậc       Hùng-
              và ngoài nhà trƣờng
                                                                            Tôn Q. Phiệt
259 Trần Công Tiến     Một số giải pháp xây dựng đội ngũ của trƣờng THCS Thanh Phong        Quản lý   Thanh Phong    2
              Kinh nghi ệm trong c ông t ác ch ỉ đ ạo v à phát hiện và bồi dƣỡng học
260 Trần Đình Trung                                           Quản lý   Thanh Phong    2
              sinh giỏi ở tr ƣ ờng THCS Thanh Phong
              hƣớng dẫn học sinh phƣơng pháp cân bằng nhanh phƣơng trình phản ứng
261 Nguyễn Xuân Nho                                           Hóa học   Thanh Phong    2
              hóa học
262 Nguyễn Thị Chi     Rèn luyện kỹ băng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9                Địa lí   Thanh Phong    2
263 Trần Thị Hồng Loan   Dạy Tiếng pháp cho học sinh lớp 6 theo chủ đề màu sắc            Tiếng Pháp  Thanh Phong    3
264 Nguyễn Thị Hằng    Một số giải pháp về công tác tài chính kế toán ở trƣờng THCS         Kế toán   Thanh Phong    2
              Nâng cao chất lƣơng sinh hoạt chi bộ ở trƣơng THCS Thanh Thinh
265 Nguyễn Thị Tuyết Mai                                        Quản lý   Thanh Thịnh    3
              trong giai đoạn hiện nay
266 Nguyễn Văn Hiền    Tạo hứng thú học văn ngay trong giờ trả bài tập làm văn           Ngữ Văn   Thanh Thịnh    2
267 Nguyễn Thị Thu     Phƣơng pháp dạy bài từ địa phƣơng và biệt ngữ xã hội             Ngữ Văn   Thanh Thịnh    1
268 Nguyễn Tài Đức     Hƣớng dẫn học sinh giải toán hóa học bằng nhiều phƣơng pháp ( hóa học 8 ) Hóa học    Thanh Thịnh    2
269 Nguyễn Tiến Hùng    Cách xác định vị trí ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ           Vật lý   Thanh Thịnh    1
270 Phạm Thị Thanh Huyền  Tầm quan trọng của hệ thống câu hỏi giảng văn qua bài :"Trong lòng mẹ"    Ngữ Văn   Thanh Thịnh    2
              Hƣớng tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở
271 Nguyễn Sỹ Lân                                            Lịch Sử   Thanh Thủy     2
              trƣờng THCS
272 Nguyễn Văn Thịnh    Một số dạng và phƣơng pháp giải phƣơng trình nghiệm nguyên          Toán    Thanh Thủy     2
273 Lê Thế An       Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm vật lý trong dạy học ở bậc THCS     Vật lý   Thanh Thủy     2
              Một số định hƣớng khi dạy học thơ trứ tình trung đại Việt Nam trong sách
274 Lê Thị Thúy                                             Ngữ Văn   Thanh Thủy     2
              giáo khoa Ngữ văn 7 tập 1
275 Lƣu Văn Sỹ       Vận dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy pháp luật 8      GDCD    Thanh Thủy     2
276 Lê Thanh Bình     Chữa lỗi chính tả cho học sinh trong giảng dạy Ngữ văn 7           Ngữ Văn   Thanh Thủy     1
277 Trần Khắc Lý      Một số phƣơng pháp tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất          Toán    Thanh Thủy     1
              Phát huy tính tích cực học tập của học sinh vào giảng dạy một số bài
278 Nguyễn Thị Hƣơng                                           Địa lí   Thanh Tiên  Không xếp bậc      Phôtô
              địa lý lớp 6
              Giáo dục truyền thống quê hƣơng qua tiết lịch sử địa phƣơng- Tiết 43 lịch
279 Nguyễn Trọng Đạt                                          Lịch sử   Thanh Tiên     3
              sử 8
              Dạy bài: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm- sinh học 6 bằng phƣơng
280 Lê Văn Đệ       pháp đặt                                   Sinh học  Thanh Tiên     3
              và giải quyết vấn đề
                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                   Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                  ở phòng
281 Nguyễn Hữu Ngọc     Phƣơƣng pháp giáo dục học sinh cá biệt lứa tuổi bậc THCS            Quản lý  Thanh Tiên   2
              Hƣớng dẫn học sinh thực hiện tiết luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết
282 Hoàng Thị Thanh Huyền                                         Ngữ văn   Thanh Tiên   1
              hợp với miêu tả và biểu cảm ở môn ngữ văn 8
              Phân biệt một số loại rễ biến dạng và thân biến dạng trong tiết 18 sinh học
283 Lƣu Công Thắng                                            Sinh học  Thanh Tiên   2
              6
284 Nguyễn Đức Hiền     Giúp HS yếu kém lớp 6 nắm vững thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn.    Tiếng Anh  Thanh Tùng   3
              Một số phƣơng pháp tiếp cận ngôn ngữ, thi pháp học trong đoạn trích
285 Nguyễn Thị Phƣơng                                           Ngữ Văn   Thanh Tùng   1
              "Chị em Thúy Kiều".
              Một số vấn đề đổi mới trong kiểm tra miệng (vấn đáp) trong dạy học địa
286 Trần Văn Minh                                              Địa lí  Thanh Tùng   1
              lý ở THCS.
287 Nguyễn Ngọc Thành    BDHSG hóa chuyên đề nhận biết bậc THCS.                    Hóa học   Thanh Tùng   3
288 Nguyễn Thành Trung   BD học sinh khá giỏi giải phƣơng trình nghiệm nguyên.              Toán   Thanh Tùng   2
289 Nguyễn Thị Tâm     Ứng dụng bất đẳng thức CôSi trong giải toán.                  Toán   Thanh Tùng   2
290 Nguyễn Khánh Sơn    Giáo dục gia đình học sinh hử ở trƣờng THCS Thanh Văn             Quản lý  Thanh Văn    2
291 Nguyễn Quý Thìn     Số nguyên tố và các bài toán về số nguyên tố                  Toán   Thanh Văn    3
292 Văn Thị Thuỷ      Rèn luyện kỹ năng giải toán " Phân tích đa thức thành nhân tử"         Toán   Thanh Văn    1
293 Lê Thị Kim Quy                                          N
              Nâng cao vốn từ cho học sinh trong việc học ngữ văn trong nhà trƣờng THCS" gữ Văn     Thanh Văn    2
294 Lê Thị Quỳnh Hoa    Kỹ năng chứng minh bất đẳng thức có điều kiện                  Toán   Thanh Văn    2
              Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập về chứng minh hai đƣờng thẳng
295 Lê Văn Minh                                               Toán   Thanh Văn    2
              song song dựa vào định lý TaLet đảo"
296 Trần Thị Thanh Hƣơng  Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lớp 8 THCS              Hóa học   Thanh Văn    2
297 Nguyễn Thị Thuỳ Linh  Giúp học sinh biết cách giao tiếp qua bài" Các phƣơng châm hội thoại"     Ngữ Văn   Thanh Văn    2
298 Lê Văn Kiên       Sử dụng đồ dùng giảng dạy môn kỹ thuật THCS                  Mỹ thuật  Thanh Văn    2
299 Nguyễn Lê Hùng     Cách khai thác từ một bài toán bằng phƣơng pháp đặc biệt hoá"          Toán   Thanh Văn    2
300 Phƣơng Thị Vân     Phƣơng pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc THCS               Tiếng anh  Thanh Văn    1
              Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập theo hình thứ trắc nghiệm( Test)
301 Nguyễn Thị Nhung                                            Lịch sử  Thanh Văn    2
              để dạy bài 17 ôn tập chƣơng II và chƣơng III lịch sử lớp 7"
302 Hoàng Thị Thanh Hảo   vận dụng phƣơng pháp dạy học mới vào tiết ôn tập tiếng việt"         Ngữ Văn   Thanh Văn    2
303 Phan Thị Nga Thuý    Đa thức hệ số nguyên một biến                          Toán   Thanh Văn    2
304 Đới Thị Vân       Một số kinh nghiệm dạy văn biểu cảm                      Ngữ Văn   Thanh Văn    2
305 Trƣơng Thị Hƣơng    Nâng cao việc tiếp nhận văn chƣơng bằng phƣơng pháp đọc sáng tạo"       Ngữ Văn   Thanh Văn    1
              Phƣơng pháp dạy câu trực tiếp - câu gián tiếp; câu chủ động - câu bị động
306 Nguyễn Lê Tỵ                                             Tiếng anh  Thanh Văn    2
              dành cho học sinh trung bình, yếu
307 Nguyễn Thị Nhi     Một số phƣơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử               Toán   Thanh Yên    2
308 Nguyễn Thị Hải Vân   Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy và học văn biểu cảm ở bậc THCS Ngữ văn      Thanh Yên    1
309 Phạm Thị Thu Hà     Phƣơng pháp dạy truyền thuyết trong SGKngữ văn                Ngữ văn   Thanh Yên    1
                                                                  Xếp bậc
TT    Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị         Ghi chú
                                                                  ở phòng
               Phƣơng pháp rèn luyện kĩ năng nói cho học
310 Bùi Thị Hải Đƣờng                                          Ngữ văn   Thanh Yên     1
               sinh lớp 6,7 trong giờ luyện nói môn ngữ văn
311 Nguyễn Thị Minh      Hƣớng dẫn HS một số kỹ năng để học tốt môn địa lý ở trƣờng THCS       Địa lí  Thanh Yên     2
               Sử dụng bản đồ chính trị thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến
312 Bùi Ngọc Tân       năm 1989 đểdạy học phần"Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay"   Lịch sử  Thanh Yên     2
                theo hƣớng phát triển tính tích cực của học sinh
313 Hoàng Thị Nhâm      Góp thêm một số kinh nghiệm khi dạy đoạn trích “Sau phút chia ly”.     Ngữ Văn   Thị Trấn     2
314 Lê Thị Hiền        Vận dụng các bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối vào giải toán        Toán    Thị Trấn     3       bậc
                                                                       Đề nghị 
 4
315 Phan Thị Nguyệt      Khai thác từ một số bài toán hình học 8                   Toán    Thị Trấn     3       bậc
                                                                       Đề nghị 
 4
316 Phan Thị Hà Giang     Một vài kinh nghiệm dạy bài “Tổng kết từ vựng”Tiết 49- Ngữ văn 9      Ngữ Văn   Thị Trấn     2
317 Trần Thị Minh       “Khai thác từ một bài toán về phân số”                    Toán    Thị Trấn     2
               “Một vài suy ngh khi giảng dạy các tiết chƣơng trình địa phƣơng.Ngữ văn
318 Hồ Thị Hoà                                              Ngữ Văn   Thị Trấn     2
               8- THCS”
319 Nguyễn Thị Minh      Hệ thức vi-et và ứng dụng                          Toán    Thị Trấn     2
320 Hồ Thị Hƣơng       Một số suy nghĩ khi dạy bài thể dục phỏt triển chung lớp 6.         Thể dục   Thị Trấn     2
321 Trần Thị Hƣờng      Vấn đề điện trở-Ghép điện trở trong mạch điện một chiều           Vật lý   Thị Trấn     2
322 Trần Hải Anh       Hƣớng dẫn học sinh làm bài nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.  Ngữ Văn   Thị Trấn     2
               Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng
323 Nguyễn Thanh Nguyên                                          Quản lý   Thị Trấn     3
               dạy ở trƣờng THCS
               Một Số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lƣợng công tác
324 Nguyễn Thị Thuỷ      nghiên cứu khoa học                             Quản lý   Thị Trấn     3
               và tổng kết kinh nghiệm giáo dục
325 Đỗ Quang Hƣng       Ứng dụng CNTT vào giảng dạy ngữ âm tiếng anh                Tiếng Anh  Tôn Q. Phiệt   3       bậc
                                                                       Đề nghị 
 4
326 Nguyễn Lê Hoài      Some experience on how to intonation in English              Tiếng Anh  Tôn Q. Phiệt   3
               Ứng dụng CNTT trong thiết kế giáo án văn bản: "Thông tin về ngày trái
327 Nguyễn Thị Thanh Hải                                         Ngữ Văn  Tôn Q. Phiệt   2
               đất năm 2000"
328 Phạm Thị Thu Hằng     Hƣớng dẫn thực hiện tiết trả bài theo phƣơng pháp đổi mới kiểm tra đánh giá Ngữ Văn  Tôn Q. Phiệt   2
               Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh và khơi gợi "chất văn" khi
329 Nguyễn Thị Thu                                            Ngữ Văn  Tôn Q. Phiệt   2
               dạy tác phẩm "Qua Đèo Ngang"
330 Lê Ngọc Lợi        Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc qua giảng dạy âm nhạc dân gian       Âm nhạc  Tôn Q. Phiệt   2
331 Nguyễn Long Khánh     Hƣớng dẫn học sinh khai thác một bài tập SGK toán 9             Toán   Tôn Q. Phiệt   3
332 Lê Thanh Hoà       Sử dụng phần mềm Sketpad4.07 hƣớng dẫn học sinh giải bài toán quĩ tích    Toán   Tôn Q. Phiệt   3
333 Nguyễn Hải Nam      Khai thác từ bài toán hình thang                       Toán   Tôn Q. Phiệt   2
334 Lê Ngọc Tỵ        Rèn luyện tƣ duy cho học sinh thông qua việc phát hiện bài toán đảo     Toán   Tôn Q. Phiệt   3
335 Trần Văn Sâm      Sơ đồ hoá các dạng toán chuyển động để ôn tập và bồi dƣỡng học sinh giỏi    Vật lý   Tôn Q. Phiệt   3
              Dạy và học bài 41: "Hạt kín. Đặc điểm của thực vật hạt kín" SGK sinh
336 Nguyễn Thị Thuý Phƣợng                                        Sinh học  Tôn Q. Phiệt   2
              học 6 theo hƣớng phát huy tính tích cực của học sinh
                                                                   Xếp bậc
TT    Tên tác giả                   Tên đề tài                  Môn      Đơn vị                Ghi chú
                                                                   ở phòng
337 Nguyễn Thị Hồng Vân   Định hƣớng dạy học bài 55: "Giới thiệu chung tuyến nội tiết"        Sinh học   Tôn Q. Phiệt    3
338 Lƣơng Ngọc Hoàn     (Chƣơng X sinh học 8)
               Ánh sáng và màu sắc trong chùa việt                    Mỹ thuật   Tôn Q. Phiệt    2
              Vận dụng các bài tập dạy chạy bền cho học sinh lớp 7 nhằm nâng cao sức
339 Nguyễn Trọng Hùng                                          Thể dục   Tôn Q. Phiệt    3
              khoẻ thi đạt tiêu chuẩn RLTT
340 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phƣơng pháp dạy bài thực hành môn hoá học                  Hóa học   Tôn Q. Phiệt    2
341 Nguyễn Thị Hà      Tính sƣ phạm khi soạn bài giảng điện tử bằng phần mềm PowerPoint      Tin học   Tôn Q. Phiệt    2
               Sƣu tầm, cải tiến nhạc cụ dân tộc đƣa vào giới thiệu trong chƣơng trình
342 Nguyễn Thanh Phúc    giảng dạy môn âm nhạc bậc THCS tham gia biểu diễn phục vụ lễ hội.     Âm nhạc   Tôn Q. Phiệt    3             bậc
                                                                              Đề nghị 
 4
               Nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa vật thể.
               Vai trò của TPT đội trong việc xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà                         Giống Đề tài Võ Văn Chung -
343 Nguyễn Ngọc Hùng                                          Đoàn Đội   Tôn Q. Phiệt  Không xếp bậc
               trƣờng                                                            Thanh Phong
344 Nguyễn Quốc Trƣờng    Khai thác từ bổ đề hình thang                        Toán    Tôn Q. Phiệt    2
               Sƣu tầm, giới thiệu trò chơi dân gian vào trƣờng học, nhằm
345 Nguyễn Thanh Phúc                                          Thể dục   Tôn Q. Phiệt    3             bậc
                                                                              Đề nghị 
 4
               góp phần "Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực"
346 Hoàng Cảnh Chƣơng    Sử dụng chƣớng ngại vật trong nhảy xa bậc THCS               Thể dục    Võ Liệt      2
347 Lê Đình Hoá       Phƣơng pháp dạy một bài hát, bài tập đọc nhạc, âm nhạc thƣờng thức lớp 6  Âm nhạc    Võ Liệt      2
348 Hoàng Thị Tình      Giáo dục học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức      Quản lý    Võ Liệt      2
349 Nguyễn Thị Kim Dung   Giúp học sinh nhận ra và nắm vững miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự   Ngữ Văn    Võ Liệt      1
               Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng
350 Lê Nhƣ Huân                                             Quản lý   Xuân Tƣờng     3
               THCS
               Cách làm mở bài, kết bài bài văn biểu cảm về sự vật,con ngƣời trong
351 Phạm Thị Quân                                            Ngữ Văn   Xuân Tƣờng     1
               chƣơng trình Ngữ văn 7
352 Đặng Đức Cƣờng      Phƣơng pháp dạy kỹ năng nói( Speak) cho học sinh lớp 8 môn tiếng Anh    Tiếng Anh  Xuân Tƣờng     2
353 Nguyễn Thị Vân Nga    Thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh THCS hiện nay       Quản lý   Xuân Tƣờng     3

354             Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc thiết kế, quản trị WEBSITE     Tin học  Phòng GD&ĐT     3         Đề nghị bậc 4
   Đặng Văn Hóa      phục vụ công tác quản lý, điều hành ở Phòng Giáo dục và Đào tạo
               Đề xuất các phƣơng pháp khác nhau để chứng minh điịnh lý-Giáo dục tính
355                                                    Toán   Phòng GD&ĐT     2
   Nguyễn Thị Hằng    tƣ duy cho học sinh trong c/m hình học
PHÒNG GD&ĐT THANH CHƢƠNG

                    KẾT QUẢ NGHIỆM THU SKKN - BẬC THCS. NĂM HỌC 2008-2009

                                                                 Xếp bậc
TT     Tên tác giả                  Tên đề tài                 Môn      Đơn vị          Ghi chú
                                                                 ở phòng
             Củng cố kiến thức và gây hứng thú cho học sinh lớp 3 học tốt môn Tiếng
1  Ngô Chí Nghĩa                                         Tiếng Anh TH Thanh Hƣng     3   Đề nghị bậc 4
             Anh qua các bài hát
2  Lê Thị Hiền     Vận dụng các bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối vào giải toán        Toán     Thị Trấn     3   Đề nghị bậc 4
3  Phan Thị Nguyệt   Khai thác từ một số bài toán hình học 8                   Toán     Thị Trấn     3   Đề nghị bậc 4
4  Đỗ Quang Hƣng    Ứng dụng CNTT vào giảng dạy ngữ âm tiếng anh               Tiếng Anh   Tôn Q. Phiệt   3   Đề nghị bậc 4
             Sƣu tầm, cải tiến nhạc cụ dân tộc đƣa vào giới thiệu trong chƣơng trình
5  Nguyễn Thanh Phúc  giảng dạy môn âm nhạc bậc THCS tham gia biểu diễn phục vụ lễ hội.     Âm nhạc   Tôn Q. Phiệt   3   Đề nghị bậc 4
             Nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa vật thể.
             Sƣu tầm, giới thiệu trò chơi dân gian vào trƣờng học, nhằm
6  Nguyễn Thanh Phúc                                        Thể dục   Tôn Q. Phiệt   3   Đề nghị bậc 4
              góp phần "Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực"
             Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc thiết kế, quản trị WEBSITE
7  Đặng Văn Hóa                                          Tin học   Phòng GD&ĐT    3   Đề nghị bậc 4
             phục vụ công tác quản lý, điều hành ở Phòng Giáo dục và Đào tạo
8  Trần Văn Đồng    Một số kinh nghiệm trong việc rèn luyện kĩ năng biểu đồ Địa lý cho hs    Địa lí    Cát Văn     3
             Kinh nghiệm để học sinh hiểu về sự đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi
9  Võ Thu Hoan                                           Lịch sử    Đồng Văn     3
             trong lịch sử dân tộc
10 Võ Đình Giang     Phƣơng pháp chứng minh bất đẳng thức và ứng dụng trong Đại số 8       Toán     Đồng Văn     3
             Thiết kế, sử dụng trực quan tạo hình và đồ dùng trực quan quy ƣớc đơn
             giản để dạy học lịch sử bài:
11 Nguyễn Thái An                                          Lịch sử    Đồng Văn     3
             Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Bài 14- SGK lịch sử 9) theo
             hƣớng phát huy tính tích cực của học sinh.
             Biên pháp chỉ đạo để nâng cao năng lực NCKH, đúc rút kinh nghiệm giáo
12 Dƣơng Lê Thìn                                           Quản lý    Hạnh Lâm     3
             dục cho GV trƣờng THCS
13 Nguyễn Sinh Đoàn    Giải pháp nâng caohoạt động đội trong nhà trƣờng             Đoàn Đội    Ngọc Sơn     3
14 Nguyễn Thị Khởi    Một số kinh nghiệm trong việc hƣớng dẫn học sinh xác định biểu đồ.     Địa lí    Thanh An     3
15 Nguyễn Thị Phú     Một số phƣơng pháp học từ vựng trong bộ môn Tiếng Pháp THCS.       Tiếng Pháp   Thanh An     3
16 Nguyễn Sỹ Tứ      Kinh nghiệm quản lý hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên      Quản lý   Thanh Dƣơng    3
17 Trần Thị Nga      Phƣơng pháp dạy kỹ năng nghe môn Tiếng Pháp THCS             Tiếng Pháp  Thanh Hƣng    3
18 Trần Vĩnh Quang    Dạy đọc hiểu ở chƣơng trình lớp 9 môn Tiếng pháp             Tiếng Pháp Thanh Hƣơng     3
             Sƣu tầm và sử dụng tài liệu dạy học chƣơng VI - Các bài thuộc lớp thú –
19 Nguyễn Thị Hà                                           Sinh học   Thanh Lâm     3
             Sinh học 7
20 Nguyễn Huy Hải     Hƣớng giải quyết một tiết dạy có nhiều ngữ liệu và yêu cầu        Tiếng Anh   Thanh Long    3
21 Nguyễn Phùng Điền   Phƣơng pháp thành lập công thức phân tử dễ nhớ và nhớ lâu         Sinh học   Thanh Long    3
22 Trần Tử Hoàng     Vận dụng bất đẳng thức để giải bài tập hóa học               Hóa học   Thanh Long    3
23 Phan Thị Năm      Sử dụng phƣơng pháp quan sát trong dạy học sinh học 7           Sinh học  Thanh Lƣơng    3
24 Nguyễn Quang Dƣơng   Thủ thuật dạy từ vựng Tiêng Anh                      Tiếng Anh  Thanh Lƣơng    3
                                                                 Xếp bậc
TT    Tên tác giả                   Tên đề tài                  Môn     Đơn vị         Ghi chú
                                                                 ở phòng
25 Nguyễn Văn Hùng     Một số phƣơng pháp nâng cao hiệu quả trong BDHSG môn lịch sử        Lịch sử   Thanh Mỹ     3
26 Vũ Thị Nƣơng      Vận dụng thao tác so sánh trong giảng dạy tác phẩm THCS           Ngữ Văn   Thanh Ngọc    3
27 Nguyễn Ngọc Huệ     Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học trò chơi vận động     Thể dục   Thanh Nho     3
28 Trần Thị Hồng Loan   Dạy Tiếng pháp cho học sinh lớp 6 theo chủ đề màu sắc           Tiếng Pháp  Thanh Phong    3
              Nâng cao chất lƣơng sinh hoạt chi bộ ở trƣơng THCS Thanh Thinh
29 Nguyễn Thị Tuyết Mai                                        Quản lý   Thanh Thịnh    3
              trong giai đoạn hiện nay
              Giáo dục truyền thống quê hƣơng qua tiết lịch sử địa phƣơng- Tiết 43 lịch
30 Nguyễn Trọng Đạt                                          Lịch sử   Thanh Tiên    3
              sử 8
              Dạy bài: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm- sinh học 6 bằng phƣơng
31 Lê Văn Đệ                                             Sinh học   Thanh Tiên    3
              pháp đặt và giải quyết vấn đề
32 Nguyễn Đức Hiền     Giúp HS yếu kém lớp 6 nắm vững thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn.  Tiếng Anh   Thanh Tùng    3
33 Nguyễn Ngọc Thành    BDHSG hóa chuyên đề nhận biết bậc THCS.                   Hóa học   Thanh Tùng    3
34 Nguyễn Quý Thìn     Số nguyên tố và các bài toán về số nguyên tố                 Toán    Thanh Văn     3
              Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng
35 Nguyễn Thanh Nguyên                                         Quản lý   Thị Trấn     3
              dạy ở trƣờng THCS
              Một Số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lƣợng công tác
36 Nguyễn Thị Thuỷ                                           Quản lý   Thị Trấn     3
              nghiên cứu khoa học và tổng kết kinh nghiệm giáo dục
37 Nguyễn Lê Hoài     Some experience on how to intonation in English              Tiếng Anh  Tôn Q. Phiệt   3
38 Nguyễn Long Khánh    Hƣớng dẫn học sinh khai thác một bài tập SGK toán 9             Toán    Tôn Q. Phiệt   3
39 Lê Thanh Hoà      Sử dụng phần mềm Sketpad4.07 hƣớng dẫn học sinh giải bài toán quĩ tích    Toán    Tôn Q. Phiệt   3
40 Lê Ngọc Tỵ       Rèn luyện tƣ duy cho học sinh thông qua việc phát hiện bài toán đảo     Toán    Tôn Q. Phiệt   3
41 Trần Văn Sâm      Sơ đồ hoá các dạng toán chuyển động để ôn tập và bồi dƣỡng học sinh giỏi   Vật lý   Tôn Q. Phiệt   3
              Định hƣớng dạy học bài 55: "Giới thiệu chung tuyến nội tiết"
42 Nguyễn Thị Hồng Vân                                         Sinh học  Tôn Q. Phiệt   3
              (Chƣơng X sinh học 8)
              Vận dụng các bài tập dạy chạy bền cho học sinh lớp 7 nhằm nâng cao sức
43 Nguyễn Trọng Hùng                                          Thể dục   Tôn Q. Phiệt   3
              khoẻ thi đạt tiêu chuẩn RLTT
              Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng
44 Lê Nhƣ Huân                                             Quản lý   Xuân Tƣờng    3
              THCS
45 Nguyễn Thị Vân Nga   Thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh THCS hiện nay       Quản lý   Xuân Tƣờng    3
46 Nguyễn Thị Thanh Hoàn                                         Ngữ
              Thiết kế bài dạy : Đánh nhau với cối xay gió - văn 8 - tập 1 - phần hiểu văn bản Văn   Cát Văn     2
47 Mai Thị Tuyết      Một số kinh nghiệm trong việc chấm,chữa và trả bài kiểm tra văn       Ngữ văn    Cát Văn     2
48 Nguyễn Hữu Hảo     Trò chơi trong dạy học ngoại ngữ                      Tiếng anh   Cát Văn     2
49 Trần Thị Loan      Bồi dƣỡng hsg lớp 9 về chuyên đề tìm cực trị                 Toán     Cát Văn     2
50 Đặng Thị Thanh     Một số giải pháp để thúc đẩy động cơ học tập của học sinh          Quản lý    Cát Văn     2
51 Trần Thị Hoa Phƣợng   Phƣơng pháp giúp học sinh lớp 7 bƣớc đầu tiếp cận với khái niệm hàm số    Toán     Cát Văn     2
52 Hoàng Thị Tâm      Hƣớng dẫn hs tính tổng dãy số, dãy phân số có quy luật            Toán     Cát Văn     2
53 Chu Thi Hồng Vỹ     Tìm hiểu dạng toán về ƣớc chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất        Toán     Cát Văn     2
54 Nguyễn Thế Long     Làm thế nào để xây dựng chi đoàn giáo viên hỗ trợ quản lý nề nếp hs    Đoàn Đội    Cát Văn     2
55 Nguyễn Văn Lƣơng    Xây dựng - trang trí văn phòng nhà trƣờng hợp lý - khoa học         Quản lý    Cát Văn     2
                                                                  Xếp bậc
TT     Tên tác giả                    Tên đề tài                 Môn     Đơn vị         Ghi chú
                                                                  ở phòng
56  Bùi Thị Xuân Thu     Một số lƣu ý khi giải phƣơng trình                     Toán   Đặng Thai Mai   2
57 Lê Quang Huy        Sử dụng bất đẳng thức để giải một số phƣơng trình chứa căn thức       Toán   Đặng Thai Mai   2
58 Nguyễn Văn Hùng      Một số kỹ năng giúp học sinh cân bằng nhanh chính xác PT hoá học      Hóa học  Đặng Thai Mai   2
59 Dƣơng Thị Tâm                                           Hóa học
               Phƣơng pháp giải bài toán về hỗn hợp axit-bazơ trong BDHSG môn hoá học cấp THCS Đặng Thai Mai      2
60 Nguyễn Thị Kim Hồng    Rèn luyện HS trong dạy học phân môn văn học của bộ môn ngữ văn ở THCS Ngữ Văn     Đồng - Tƣờng    2
61 Lê Thị Thu Hà       Phƣơng pháp giải thích nghĩa và việc đánh giá HS nắm nghĩa của từ     Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
62 Nguyễn Thị Xuân Hoà    Góp một cáh dạy bài 12 tiết 46: Câu ghép ( SGK ngữ văn 8 tập 1 )     Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
63 Nguyễn Thị Tình      Cách làm văn nghị luận về tác phẩm truyện                 Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
               Một vài suy nghĩ về phƣơng pháp dạy bài “ Từ ngữ địa phƣơng và biệt
64 Trần Thị Sâm                                             Ngữ Văn   Đồng - Tƣờng    2
               ngữ xã hội” ( Tiết 17 ngữ văn 8-Tập 1)
               Phƣơng pháp tích hợp GD bảo vệ môi trƣờng bài 21 SGK địa lí 8
65 Nguyễn Thị Hoa                                             Địa lí  Đồng - Tƣờng    2
                “ Con ngƣời và môi trƣờng địa lí”
66 Lê Thị Hồng Phƣơng     Áp dụng bất đẳng thức Côsi và hệ quả của nó trong giải toán         Toán   Đồng - Tƣờng    2
67 Nguyễn Thị Hảo       Toán chia hết liên quan đến số nguyên tố ƢCLN-BCNN             Toán   Đồng - Tƣờng    2
68 Nguyễn Hải Lý       Bài toán tƣơng đƣơng                            Vật lý   Đồng - Tƣờng    2
69 Lê Anh Đức         Một số giải pháp tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn dân cƣ   Đoàn Đội  Đồng - Tƣờng    2
70 Lê Thị Văn         Góp một phƣơng pháp dạy bài 12, tiết 46: Câu ghép (SGK NV 8- T1)     Ngữ văn    Đồng Văn     2
71 Trịnh Diệu Linh      Câu lạc bộ học tập: Rung chuông vàng                   Đoàn Đội   Đồng Văn     2
72  Nguyễn Thị Huyền Trang  Phƣơng pháp giải một bài toán hỗn hợp muối                 Hóa học   Đồng Văn     2
               Hình thành kỹ năng cho học sinh khi dạy bài thực hành "Sử dụng địa bàn,
73 Dƣơng Thị Kim Cúc                                           Địa lí   Đồng Văn     2
               thƣớc đo để vẽ sơ đồ lớp học" trong SGK Địa lý lớp 6
74 Lê Thị Hồng Thanh     Định hƣớng dạy học bài ôn tập phần TLV(Ngữ văn 9 - T1)          Ngữ Văn    Đồng Văn     2
75 Nguyễn Bá Thiện      Một số phƣơng pháp giải toán chia hết                    Toán    Hạnh Lâm     2
76 Nguyễn Thị Hải Nam     Phƣơng pháp vân dụng kiến thức liên môn trong dạy học lịch sử       Lịch sử   Hạnh Lâm     2
77 Trần Khắc Đại       Sử dụng giáo án điện tử trong các tiết dạy thƣờng thức mỹ thuật      Mỹ thuật   Hạnh Lâm     2
78 Nguyễn Viết Sơn      Hƣớng dẫn học sinh tiếp thu nhanh môn âm nhạc lớp 7            Âm nhạc    Hạnh Lâm     2
79 Trần Xuân Hƣng       Một số kinh nghiệm trong dạy học ba bài toán cơ bản về phân số       Toán    Hạnh Lâm     2
               Một vài suy nghĩ khi dạy bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh
80 Trần Thị Lợi                                             Ngữ văn    Hạnh Lâm     2
               Hải
81 Lƣu Thị Dung        Rèn luyện kỹ năng giải các dạng bài tập tính theo PTHH môn hoá học    Hóa học    Hạnh Lâm     2
82 Hồ Thị Kim Thoa      Tích luỹ kinh nghiệm giải bài toán cực trị hình học             Toán    Hạnh Lâm     2
83 Nguyễn Thị Thanh Hải    A study on test designing                         Tiếng Anh   Hạnh Lâm     2
84 Nguyễn Thị Hƣơng      Giải bài toán bằng cách lập phƣơng trình                  Toán    Hạnh Lâm     2
85 Võ Thị Thƣ Ảnh       Chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi                     Tiếng Anh   Hạnh Lâm     2
86 Đặng Thị Thu Hà      Để giờ nghe ở lớp 8 hiệu quả hơn                     Tiếng Anh   Hạnh Lâm     2
87 Lê Thị Hiền        Tổng hợp về phƣơng pháp dạy Toán dạng mạch cầu               Vật lý    Hạnh Lâm     2
               Một số hình thức tổ chức trò chơi cho học sinh sau mỗi tiết học và hoạt
88 Hoàng Ngọc Mạnh                                            Toán    Hạnh Lâm     2
               động ngoại khoá
                                                                 Xếp bậc
TT     Tên tác giả                   Tên đề tài                  Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                 ở phòng
89 Đinh Hồng Quân      Cảm nhận và dạy bài "Thạch Sanh" Ngữ văn 6 tập 1              Ngữ Văn   Hạnh Lâm    2
90 Lê Đình Chung      Phƣơng pháp giải Toán cực trị đại số                    Toán    Hạnh Lâm    2
              Vai trò của nhạc hoạ trong việc kích thích tích cực học tập môn GDCD
91 Thái Thị Khánh Giang                                        GDCD     Hạnh Lâm    2
              cấp THCS
92 Nguyễn Thị Vân Oanh   Rèn luyện kỹ năng dạy - học văn thuyết minh ở THCS             Ngữ văn   Hạnh Lâm    2
93 Nguyễn Quang Phƣợng   Phƣơng pháp giải toán bài tập trắc nghiệm môn hoá học THCS         Hóa học   Hạnh Lâm    2
              Dạy học thơ trữ tình trung đại trong Ngữ văn THCS theo đặc trƣng thể
94 Bùi Thái Kỳ                                             Ngữ văn   Hƣơng Tiến    2
              loại.
95  Vang Thị Loan     Phát huy tính tích cực của việc hoạt động nhóm trong dạy học môn Toán .   Toán    Hƣơng Tiến    2
96 Nguyễn Thị Minh     Cách khai thác một văn bản tự sự có yếu tố Nghị luận và miêu tả nội tâm  Ngữ văn   Ngọc Sơn    2
97 Lê Văn Chƣơng      Hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu tốt phần đọc hiểu một văn bản         Tiếng Pháp  Ngọc Sơn    2
98 Chu Hồng Vân       Cách dùng mạo từ a/an, the                        Tiếng Anh   Ngọc Sơn    2
99 Nguyễn Thanh Hồng    Hƣớng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua một bài toán sách giáo khoa   Toán    Ngọc Sơn    2
100 Nguyễn Thị Quỳnh Chi  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết luyện tập              Toán    Ngọc Sơn    2
101 Phan Thị Tình      Dựng hình bằng phƣơng pháp quỹ tích tƣơng giao               Toán    Ngọc Sơn    2
102 Hoàng Việt Hải     Tìm tòi một số bài toán và các phƣơng pháp giải               Toán    Ngọc Sơn    2
103 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Tìm điều kiện của tham số của phƣơng trình bậc 2 một ẩn trong đại số 9   Toán    Ngọc Sơn    2
104 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ   Một số kinh nghiệm trong tiết dạy thực hành sinh              Sinh học   Ngọc Sơn    2

105 Đào Công Lƣơng     Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học động tác " Chạy đạp sau"        Thể dục   Ngọc Sơn    2

106 Nguyễn Hữu Hùng     Dạy Mỹ thuật và phƣơng pháp dạy phân môn Mỹ thuật thƣờng thức       Mỹ thuật   Ngọc Sơn    2
107 Trần Thị Thủy      Phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn            Hóa học   Ngọc Sơn    2
              Mở rộng vốn từ qua dạy bài: “ Từ nhiều nghĩa và hiện tƣợng chuyển nghĩa
108 Ngũ Thị Quang                                           Ngữ Văn   Phong Thịnh   2
              của từ”.
109 Nguyễn Thị Thoa     Một số phƣơng pháp phát huy tính tích cực cho học sinh ở môn ngữ văn 6   Ngữ Văn   Phong Thịnh   2
110 Hoàng Thị Hƣơng Giang  Việc dùng từ trong dạy học môn ngữ văn trƣờng THCS             Ngữ Văn   Phong Thịnh   2
              Vận dụng hệ thống câu hỏi để hƣỡng dẫn tìm hiểu văn bản trong quá trình
111 Nguyễn Bùi Hiệp                                          Ngữ Văn   Phong Thịnh   2
              giảng dạy ngữ văn 6
112 Nguyễn Bùi Chính    Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn địa lí 9             Địa lí   Phong Thịnh   2
              Sử dụng và khai thác kênh hình trong SGK địa lí lớp 8 để dạy phần" Đông
113 Phan Viết Hạnh                                           Địa lí   Phong Thịnh   2
              Nam á"
114 Hoàng Thị kim Thanh   Một số phƣơng pháp giải các bài toán chia hết trong tập hợp tổ tự nhiên   Toán    Phong Thịnh   2
115 Trần Hoài Thanh     SKKN trong dảng dạy môn chạy bền lớp 9                   Thể dục   Phong Thịnh   2
              Một số phƣơng pháp giúp học sinh có hứng thú khi học phân môn tập đọc
116 Quách Thị Huế                                           Âm nhạc   Phong Thịnh   2
              nhạc ở trƣờng THCS
117 Nguyễn Thị Lê Vân    Hiệu trƣởng chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn                Quản lý   Phong Thịnh   2
              Cách dạy và hƣớng dẫn HS làm một số dạng bài tập về hàm số: y = ax+ b
118 Hoàng Kim Cƣơng                                           Toán    Thanh An    2
              (a ≠ 0).
                                                                 Xếp bậc
TT     Tên tác giả                   Tên đề tài                  Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                 ở phòng
              Vận dụng đóng kịch để rèn luyện kĩ năng nói Tiếng Pháp cho học sinh
119 Trần Thị Hƣơng                                          Tiếng Pháp  Thanh An    2
              THCS.
120 Phan Văn Tứ      Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập về cơ sở vật chất- cơ chế di truyền.    Sinh học   Thanh An    2
              Phƣơng pháp dạy học sử dụng phiếu học tập thông qua hoạt động nhóm-
121 Nguyễn Thị Lân                                           Hóa học   Thanh An    2
              hoá 8.
122 Phạm Viết Giảng    Một số phƣơng pháp giải các bài toán có dấu giá trị tuyệt đối.        Toán    Thanh An    2
123 Nguyễn Thị Thanh Tân  Nâng cao chất lƣợng hoạt động đội trên địa bàn dân cƣ.           Đoàn Đội   Thanh An    2

124 Phạm Hồng Sơn     Kinh nghiệm xây dựng trƣờng học thân thiện                 Quản lý   Thanh Chi    2
125 Lê Thị Xuân      Giải nghĩa của từ trong văn bản : Sự giàu đẹp của tiếng việt        Ngữ Văn   Thanh Chi    2
126 Cao Thanh Hải     Phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu                 Toán    Thanh Chi    2
127 Nguyễn Thị Thảo    Một số phƣơng pháp tính tổng của dãy số                   Toán    Thanh Chi    2
128 Võ Văn Thuận      Giải bài toán về diện tích hình tam giác                   Toán    Thanh Chi    2
129 Nguyễn Thị Mai     Một số kinh nghiệm dạy ngữ pháp tiếng pháp THCS              Tiếng pháp  Thanh Chi    2
              Những vấn đề cần quan tâm khi làm thí nghiệm ở bài:
130 Trần Kim Cƣơng                                           Vật lý   Thanh Đức    2
              "Dẫn nhiệt" và bài "Đối lƣu-Bức xạ nhiệt" - Vật lí 8
131 Trần Hải Lƣu      Mối quan hệ giữa hằng đẳng thức và một số bài toán cực trị          Toán    Thanh Đức    2
132 Nguyễn Văn Phú     Vận dụng tỉ số đồng dạng vào việc tìm diện tích tam giác           Toán    Thanh Đức    2
133 Nguyễn Văn Phúc    Vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8                 Toán    Thanh Đức    2
134 Trần Thị Ái      Về phƣơng pháp dạy học tích cực ở bài: Các loài hoa trong Sinh học 6    Sinh học  Thanh Đức    2
135 Nguyễn Đình Tƣờng                                         Sinh học
              Sƣu tầm và sử dụng tƣ liệu để dạy học chƣơng VI - Các bài thuộc lớp chim - Sinh 7    Thanh Đức    2
136 Hoàng Thị Ngân                                           từ
              Những bài tập lí thú giúp học sinh khỏi nhầm lẫn giữa: Danh từ-Động từ-TínhNgữ Văn   Thanh Đức    2
              Phƣơng pháp khai thác, sử dụng đồ dùng dạy học và nêu
              câu hỏi trong giảng dạy bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nƣớc Vạn Xuân (542-
137 Nguyễn Văn Thái                                          Lịch Sử   Thanh Đức    2
              602)
              Lich sử 6
138 Phan Thị Hải      Giáo dục bảo vệ môi trƣờng qua các buổi thực hành ngoại khoá        GDCD    Thanh Đức    2
              Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo dục đạo đức cho
139 Nguyễn Thị Huệ                                          Quản lý   Thanh Dƣơng   2
              học sinh THCS trong giai đoạn hiên nay
140 Nguyễn Thị Hằng    Dạy và hƣớng dẫn giải bài tập về quy luật di truyền liên kết        Sinh học   Thanh Dƣơng   2
141 Đặng Thị Thu Hƣơng   Một số phƣơng pháp khi bồi dƣỡng học sinh khá - giỏi môn địa lý 8      Địa lí   Thanh Giang   2
142 Bùi Thị Hoan      Cảm nhận Đèo ngang trong thơ xƣa và nay                   Ngữ văn   Thanh Giang   2
143 Nguyễn Thị Hoa     Phƣơng pháp dạy một bài đọc hiểu môn tiếng anh đạt kết quả cao       Tiếng Anh  Thanh Giang   2
144 Nguyễn Thị Sen     Nâng cao chất lƣợng kiểm tra định kì môn tiến anh THCS           Tiếng Anh   Thanh Hà    2
145 Phạm Đình Xứng     Kinh nghiệm dạy học : Bài thực hành" Phân tích hoàn lƣu gió mùa ở Châu Á" Địa lí     Thanh Hòa    2
146 Phạm Thị Ngân     Kinh nghiệm dạy học : Bài ôn tập"Truyện và ký"               Ngữ Văn   Thanh Hòa    2
              Khai thác sự linh hoạt sáng tạo trong suy nghĩ của học sinh THCS khi học
147 Nguyễn Ngọc Chƣơng                                         Toán    Thanh Hòa    2
              7 hằng đẳng thức đáng nhớ
              Một số chú ý khi dạy bài: Đa dạng và đặc điểm chung
148 Nguyễn Thị Hồng Cẩm                                        Sinh học  Thanh Hƣng    2
              của ngành động vật thuộc phần động vật xƣơng sống
                                                                  Xếp bậc
TT     Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                  ở phòng
              Một số giải pháp tích cực góp phần nâng cao chất lƣợnggiáo dục đạo đức
149 Nguyễn Văn Châu                                           Quản lý   Thanh Hƣơng   2
              học sinh trong nhà trƣờng THCS Thanh Hƣơng từ năm hoc 2008 - 2009
150 Phạm Đức Tuấn      Dạy học bất phƣơng trình cho HSG môn Toán lớp 9                Toán   Thanh Hƣơng   2
151 Nguyễn Phƣơng Lợi    Một số phƣơng pháp giải bài toán cực trị ở trƣờng THCS             Toán   Thanh Hƣơng   2
152 Nguyễn Hữu Thành    Cách giải dạng toán có quy luật                        Toán   Thanh Hƣơng   2
153 Nguyễn Duy Hảo     Hệ thống một số bài tập và trò chơi nhằm giáo dục tố chất nhanh của HS    Thể dục   Thanh Hƣơng   2
154 Nguyễn Thị Nguyệt    Sử dụng chƣớng ngại vật trong nhảy xa kiểu ngồi ở bậc THCS          Thể dục   Thanh Hƣơng   2
155 Ngô Trí Phƣơng                                          7
              Sử dụng PTTQ để phát huy tính tích cực học tập của HS trong bài 39-40 SinhSinh học    Thanh Hƣơng   2
156 Nguyễn Xuân Minh    Chuẩn bị và dùng mẫu vật thực vật trong dạy học môn Sinh học         Sinh học  Thanh Hƣơng   2
157 Phú Thị Hà       GD HS về tình yêu quê hƣơng qua bài" Lòng yêu nƣớc của IliAÊrenBua"     Ngữ Văn   Thanh Hƣơng   2
158 Nguyễn Thị Thành    Dạy học Âm nhạc kết hợp tổ chức trò chơi                   Âm nhạc   Thanh Hƣơng   2
159 Nguyễn Quang Sáng    Phƣơng pháp đọc hiểu nội dung bài khóa và trả lời câu hỏi          Tiếng Pháp Thanh Hƣơng    2
              Kinh nghiệm chỉ đạo sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả
160 Nguyễn Hồng Quang                                          Quản lý   Thanh Khai    2
              ở trƣờng THCS
              Vận dụng bất đẳng thức Côsy và bất đẳng thức Bunhiacôpsky
161 Nguyễn Sỹ Hồng                                             Toán   Thanh Khai    2
              để giải phƣơng trình và hệ phƣơng trình không mẫu mực
162 Trần Văn Chung     Một số phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động của BCH Liên Đội      Đoàn Đội  Thanh Khai    2
              Hƣớng dẫn học sinh một số kỹ năng sử dụng và khai thác
163 Nguyễn Thị Sáng                                            Địa lí  Thanh Khai    2
              kênh hình trong dạy học Địa lý THCS
              Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm trong giờ
164 Duy Hằng Việt                                            Ngữ văn   Thanh Khai    2
              Đọc - Hiểu văn bản
165 Phạm Đức Kính      Vai trò của hiệu trƣởng trong công tácxã hội hoá giáo dục ở địa phƣơng    Quản lý   Thanh Khê    2
166 Nguyễn Trung Hiếu    Phát triển các bài toán từ bài toán gốc giá trị tuyệt đối           Toán    Thanh Khê    2
167 Nguyễn Quốc Hoàn    The games and activities in teaching English for secondary students     Tiếng Anh   Thanh Khê    2
168 Phạm Thị Mai Hoa    Những giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác cho HS tự học tự nghiên cứu Ngữ văn     Thanh Khê    2
169 Nguyễn Thị Hồng Nga   Using pronunciation techniques for new English 6              Tiếng Anh   Thanh Khê    2
170 Nguyễn Thanh Tuấn    Điều tra tính hứng thú tập luyện thể dục giữa giờ từ đó đề ra mốt số giải pháp Thể dục  Thanh Khê    2
171 Nguyễn Thị Lan Phƣơng  Một số sai lầm của HS khi giải phƣơng trình                  Toán    Thanh Khê    2
              Hƣớng đi văn bản “Thuế máu” (Trích “Bản án chế độ thực dân Pháp” của
172 Nguyễn Thị Thúy                                           Ngữ Văn   Thanh Lâm    2
              Nguyễn Ái Quốc - Ngữ Văn 8 Tập 1)
              Phát huy tích cực học tập của HS qua việc dạy bài toán phân tích đa thức
173 Nguyễn Văn Hợi                                             Toán   Thanh Lâm    2
              thành nhân tử
174 Nguyễn Xuân Tùng    Bí thƣ chi bộ, Hiệu trƣởng với công tác Đoàn TN               Quản lý   Thanh Liên    2
175 Phan Bá Dũng      Công tác giáo dục Đạo đức...                         Quản lý   Thanh Liên    2
176 Nguyễn Thị Thu     Giảng dạy lồng ghép trong GDCD                        GDCD    Thanh Liên    2
177 Nguyễn Hoàng Chiến   Phƣơng pháp dạy Sinh học và môi trƣờng                    Sinh học  Thanh Liên    2
178 Nguyễn Xuân Tài     Một số PP giải bài toàn GTLN. GTNN môn Đại số                 Toán   Thanh Liên    2
179 Nguyễn Sỹ Văn      Phƣơng pháp dạy môn tự chọn THCS                       Thể dục   Thanh Liên    2
                                                                  Xếp bậc
TT     Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                  ở phòng
180 Phan Thái Hùng      Biện pháp làm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém                  Quản lý  Thanh Lĩnh    2
181 Dƣơng Thị Lệ Hà                                         Quản
               Chỉ đạo nâng cao hoạt động tổ nhóm CM góp phần nâng cao chất lƣợng giờ dạy lý      Thanh Lĩnh    2
182 Nguyễn Thị Kim Oanh   Phƣơng pháp sử dụng kênh hình vào tiết dạy sinh học 8            Sinh học  Thanh Lĩnh    2
183 Nguyễn Thị Kim Hoa    Một số kinh nghiệm trong giáo dục học sinh cá biệt              Quản lý  Thanh Lĩnh    2
184 Lê Thị Nghĩa       Phƣơng pháp chứng minh bất đẳng thức                     Toán   Thanh Lĩnh    2
185 Nguyễn Thị Mùi      Luyện kỹ năng giải bài tập về tứ giác nội tiếp cho học sinh lớp 9       Toán   Thanh Lĩnh    2
186 Nguyễn Doán Hoá     Lựa chọn và bồi dƣỡng ban chỉ huy liên đội                  Đoàn Đội  Thanh Lĩnh    2
187 Nguyễn Doãn Phi     Góc nhìn từ bất đẳng thức côsi                        Toán   Thanh Long    2
188 Phan Thị Thành      Ƣớc chung và bội chung trong giải toán                    Toán   Thanh Long    2
               Sử dụng phƣơng pháp hóa học trong công việc xử lý số liệu để vẽ biểu đồ
189 Nguyễn Phùng Nam                                            Địa lí  Thanh Long    2
               môn Địa lý 9
190 Vi Ngọc Thanh      Việc sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử 8            Lịch sử  Thanh Long    2
191 Ngô Thị Minh Quý     Khai thác kênh hình trong SGK ngữ văn 7 vào giờ đọc – Hiểu văn bản      Ngữ Văn  Thanh Long    2
192  Nguyễn Thị Nữ     Rèn luyện kỹ năng phát hiện tìm hiểu phân tích…                Địa lí  Thanh Lƣơng   2
193 Nguyễn Đình Dƣơng    Một số phƣơng pháp giáo dục học sinh cá biệt                 Quản lý   Thanh Mai    2
194 Nguyễn Thị Giang     Kinh nghiệm dạy bài ký " Kô tô" của Nguyễn Tuân trong Văn học 6       Ngữ Văn   Thanh Mai    2
               Rèn luyện một số hoạt động Toán cho học sinh lớp 9 thông qua việc khai
195 Đặng Anh Dũng                                             Toán    Thanh Mai    2
               thác SGK
196 Hà Thị Tuyết Mai     Một số phƣơng pháp giúp học sinh lớp 8 học môn sinh dễ hiểu hơn       Sinh học  Thanh Mai    2
197 Nguyễn Văn Tú      Phƣơng pháp Tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên              Toán    Thanh Mỹ    2
198 Nguyễn Thị Thủy     Hƣớng dẫn học sinh giải các bài toán tính nhanh giá trị biểu thức       Toán    Thanh Mỹ    2
199 Nguyễn Tƣ Tài      Kinh nghiệm dạy học giải phƣơng trình nghiệm nguyên              Toán    Thanh Mỹ    2
200 Trần Thị Nga       Hƣớng dẫn học sinh làm bài tập quang hình học                 Vật lý   Thanh Mỹ    2
               Giúp học sinh tiếp nhận kiến thức sâu sắc về về văn nghị luận trong văn
201 Nguyễn Thị Hồng                                            Ngữ Văn   Thanh Mỹ    2
               bản “ Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm "
202 Trần Thị Thu       Đề xuất phƣơng pháp dạy học địalí địa phƣơng ở trƣờng THCS          Địa lí   Thanh Mỹ    2
203 Nguyễn Thị Nhàn     Phƣơng pháp dạy học sử dụng kênh kính trong các bài thực hành         Địa lí   Thanh Mỹ    2
204 Bùi Thị Nga       Kinh nghiệm tổ chức hội thi cho thiếu nhi                  Đoàn đội  Thanh Mỹ    2
205 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng  Vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học Địa lý           Địa lí  Thanh Ngọc    2
206 Lê Thị Hoa        Cách tạo hứng thú cho giờ học GDCD ở THCS                   GDCD   Thanh Ngọc    2
207 Trần Thị Hồng Phƣơng   Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử               Lịch Sử  Thanh Ngọc    2
208 Nguyễn Thị Hiền     Một số vấn đề khi dạy bài"Một thứ quà của lúa non: Cốm"           Ngữ Văn  Thanh Ngọc    2
209 Lê Đình Hƣớng      Nâng cao chất lƣợng hoạt động mo hình CLB "Trẻ em làm tiết kiệm"       Đoàn Đội  Thanh Ngọc    2
210 Nguyễn Thị Hải      Kinh nghiệm khai thác từ bài toán cụ thể xây dựng, phát triển bài toán mới  Toán   Thanh Nho    2
211 Nguyễn Cảnh Thành    Khai thác từ một số bài toán giúp học sinh nhận biết các loại tứ giác     Toán   Thanh Nho    2
212 Hồ Công Ngọc       Kinh nghiệm dạy tiết luyện nói phân môn Tập làm văn THCS           Ngữ văn  Thanh Nho    2
                                                                  Xếp bậc
TT     Tên tác giả                   Tên đề tài                   Môn     Đơn vị        Ghi chú
                                                                  ở phòng
              Kinh nghiệm hƣớng dẫn học sinh lớp 6 sử dụng ngôn ngữ lớp học chính
213 Lê Thị Liên Phƣơng                                          Tiếng Anh  Thanh Nho    2
              xác và hiệu quả
              "Một số giải pháp nâng cao giáo dục toàn diện ở trƣờng THCS thuộc địa
214 Nguyễn Nhật Việt                                           Quản lý  Thanh Nho    2
              bàn miền núi khó khăn trong giai đoạn hiện nay"
215 Trần Công Tiến     Một số giải pháp xây dựng đội ngũ của trƣờng THCS Thanh Phong         Quản lý  Thanh Phong   2
              Kinh nghi ệm trong c ông t ác ch ỉ đ ạo v à phát hiện và bồi dƣỡng học
216 Trần Đình Trung                                            Quản lý  Thanh Phong   2
              sinh giỏi ở tr ƣ ờng THCS Thanh Phong
              hƣớng dẫn học sinh phƣơng pháp cân bằng nhanh phƣơng trình phản ứng
217 Nguyễn Xuân Nho                                           Hóa học   Thanh Phong   2
              hóa học
218 Nguyễn Thị Chi     Rèn luyện kỹ băng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9                 Địa lí  Thanh Phong   2
219 Nguyễn Thị Hằng    Một số giải pháp về công tác tài chính kế toán ở trƣờng THCS          Kế toán  Thanh Phong   2
220 Nguyễn Văn Hiền    Tạo hứng thú học văn ngay trong giờ trả bài tập làm văn            Ngữ Văn   Thanh Thịnh   2
221 Nguyễn Tài Đức     Hƣớng dẫn học sinh giải toán hóa học bằng nhiều phƣơng pháp ( hóa học 8 ) Hóa học     Thanh Thịnh   2
222 Phạm Thị Thanh Huyền  Tầm quan trọng của hệ thống câu hỏi giảng văn qua bài :"Trong lòng mẹ"    Ngữ Văn   Thanh Thịnh   2
              Hƣớng tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở
223 Nguyễn Sỹ Lân                                             Lịch Sử  Thanh Thủy    2
              trƣờng THCS
224 Nguyễn Văn Thịnh    Một số dạng và phƣơng pháp giải phƣơng trình nghiệm nguyên           Toán   Thanh Thủy    2
225 Lê Thế An       Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm vật lý trong dạy học ở bậc THCS      Vật lý   Thanh Thủy    2
              Một số định hƣớng khi dạy học thơ trứ tình trung đại Việt Nam trong sách
226 Lê Thị Thúy                                             Ngữ Văn   Thanh Thủy    2
              giáo khoa Ngữ văn 7 tập 1
227 Lƣu Văn Sỹ       Vận dụng phƣơng pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy pháp luật 8       GDCD    Thanh Thủy    2
228 Nguyễn Hữu Ngọc    Phƣơƣng pháp giáo dục học sinh cá biệt lứa tuổi bậc THCS            Quản lý  Thanh Tiên    2
              Phân biệt một số loại rễ biến dạng và thân biến dạng trong tiết 18 sinh học
229 Lƣu Công Thắng                                            Sinh học  Thanh Tiên    2
              6
230 Nguyễn Thành Trung   BD học sinh khá giỏi giải phƣơng trình nghiệm nguyên.              Toán   Thanh Tùng    2
231 Nguyễn Thị Tâm     Ứng dụng bất đẳng thức CôSi trong giải toán.                  Toán   Thanh Tùng    2
232 Nguyễn Khánh Sơn    Giáo dục gia đình học sinh hử ở trƣờng THCS Thanh Văn             Quản lý  Thanh Văn    2
233 Lê Thị Kim Quy                                         N
              Nâng cao vốn từ cho học sinh trong việc học ngữ văn trong nhà trƣờng THCS" gữ Văn     Thanh Văn    2
234 Lê Thị Quỳnh Hoa    Kỹ năng chứng minh bất đẳng thức có điều kiện                  Toán   Thanh Văn    2
              Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập về chứng minh hai đƣờng thẳng
235 Lê Văn Minh                                              Toán   Thanh Văn    2
              song song dựa vào định lý TaLet đảo"
236 Trần Thị Thanh Hƣơng  Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lớp 8 THCS              Hóa học   Thanh Văn    2
237 Nguyễn Thị Thuỳ Linh  Giúp học sinh biết cách giao tiếp qua bài" Các phƣơng châm hội thoại"     Ngữ Văn   Thanh Văn    2
238 Lê Văn Kiên      Sử dụng đồ dùng giảng dạy môn kỹ thuật THCS                  Mỹ thuật  Thanh Văn    2
239 Nguyễn Lê Hùng     Cách khai thác từ một bài toán bằng phƣơng pháp đặc biệt hoá"          Toán   Thanh Văn    2
              Thiết kế hệ thống câu hỏi, bài tập theo hình thứ trắc nghiệm( Test)
240 Nguyễn Thị Nhung                                           Lịch sử  Thanh Văn    2
              để dạy bài 17 ôn tập chƣơng II và chƣơng III lịch sử lớp 7"
241 Hoàng Thị Thanh Hảo  vận dụng phƣơng pháp dạy học mới vào tiết ôn tập tiếng việt"         Ngữ Văn   Thanh Văn    2
242 Phan Thị Nga Thuý   Đa thức hệ số nguyên một biến                          Toán   Thanh Văn    2
                                                                  Xếp bậc
TT     Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị         Ghi chú
                                                                  ở phòng
243 Đới Thị Vân       Một số kinh nghiệm dạy văn biểu cảm                     Ngữ Văn   Thanh Văn    2
               Phƣơng pháp dạy câu trực tiếp - câu gián tiếp; câu chủ động - câu bị động
244 Nguyễn Lê Tỵ                                             Tiếng anh  Thanh Văn    2
               dành cho học sinh trung bình, yếu
245 Nguyễn Thị Nhi      Một số phƣơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử              Toán    Thanh Yên    2
246 Nguyễn Thị Minh     Hƣớng dẫn HS một số kỹ năng để học tốt môn địa lý ở trƣờng THCS        Địa lí   Thanh Yên    2
247 Nguyễn Thị Hạnh     Ứng dụng phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan                 Lịch sử  Thanh Hƣơng    2
               Sử dụng bản đồ chính trị thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến
248 Bùi Ngọc Tân       năm 1989 đểdạy học phần"Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay"    Lịch sử   Thanh Yên    2
               theo hƣớng phát triển tính tích cực của học sinh
249 Hoàng Thị Nhâm      Góp thêm một số kinh nghiệm khi dạy đoạn trích “Sau phút chia ly”.     Ngữ Văn   Thị Trấn     2
250 Phan Thị Hà Giang    Một vài kinh nghiệm dạy bài “Tổng kết từ vựng”Tiết 49- Ngữ văn 9      Ngữ Văn   Thị Trấn     2
251 Trần Thị Minh      “Khai thác từ một bài toán về phân số”                    Toán    Thị Trấn     2
               “Một vài suy ngh khi giảng dạy các tiết chƣơng trình địa phƣơng.Ngữ văn
252 Hồ Thị Hoà                                              Ngữ Văn   Thị Trấn     2
               8- THCS”
253 Nguyễn Thị Minh     Hệ thức vi-et và ứng dụng                           Toán    Thị Trấn     2
254 Hồ Thị Hƣơng       Một số suy nghĩ khi dạy bài thể dục phỏt triển chung lớp 6.         Thể dục   Thị Trấn     2
255 Trần Thị Hƣờng      Vấn đề điện trở-Ghép điện trở trong mạch điện một chiều           Vật lý   Thị Trấn     2
256 Trần Hải Anh       Hƣớng dẫn học sinh làm bài nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.   Ngữ Văn   Thị Trấn     2
               Ứng dụng CNTT trong thiết kế giáo án văn bản: "Thông tin về ngày trái
257 Nguyễn Thị Thanh Hải                                         Ngữ Văn   Tôn Q. Phiệt   2
               đất năm 2000"
258 Phạm Thị Thu Hằng    Hƣớng dẫn thực hiện tiết trả bài theo phƣơng pháp đổi mới kiểm tra đánh giá Ngữ Văn   Tôn Q. Phiệt   2
               Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh và khơi gợi "chất văn" khi
259 Nguyễn Thị Thu                                            Ngữ Văn   Tôn Q. Phiệt   2
               dạy tác phẩm "Qua Đèo Ngang"
260 Lê Ngọc Lợi       Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc qua giảng dạy âm nhạc dân gian       Âm nhạc   Tôn Q. Phiệt   2
261 Nguyễn Hải Nam      Khai thác từ bài toán hình thang                       Toán   Tôn Q. Phiệt   2
               Dạy và học bài 41: "Hạt kín. Đặc điểm của thực vật hạt kín" SGK sinh
262 Nguyễn Thị Thuý Phƣợng                                        Sinh học  Tôn Q. Phiệt   2
               học 6 theo hƣớng phát huy tính tích cực của học sinh
263 Lƣơng Ngọc Hoàn     Ánh sáng và màu sắc trong chùa việt                     Mỹ thuật  Tôn Q. Phiệt   2
264 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Phƣơng pháp dạy bài thực hành môn hoá học                  Hóa học   Tôn Q. Phiệt   2
265 Nguyễn Thị Hà      Tính sƣ phạm khi soạn bài giảng điện tử bằng phần mềm PowerPoint       Tin học  Tôn Q. Phiệt   2
266 Nguyễn Quốc Trƣờng    Khai thác từ bổ đề hình thang                         Toán   Tôn Q. Phiệt   2
267 Hoàng Cảnh Chƣơng    Sử dụng chƣớng ngại vật trong nhảy xa bậc THCS                Thể dục   Võ Liệt     2
268 Lê Đình Hoá       Phƣơng pháp dạy một bài hát, bài tập đọc nhạc, âm nhạc thƣờng thức lớp 6  Âm nhạc    Võ Liệt     2
269 Hoàng Thị Tình      Giáo dục học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện đạo đức       Quản lý   Võ Liệt     2
270 Đặng Đức Cƣờng      Phƣơng pháp dạy kỹ năng nói( Speak) cho học sinh lớp 8 môn tiếng Anh    Tiếng Anh  Xuân Tƣờng    2
                                                                    Xếp bậc
TT      Tên tác giả                    Tên đề tài                  Môn     Đơn vị         Ghi chú
                                                                    ở phòng
                Đề xuất các phƣơng pháp khác nhau để chứng minh điịnh lý-Giáo dục tính
271 Nguyễn Thị Hằng       tƣ duy cho học sinh trong c/m hình học                    Toán    Phòng GD&ĐT    2

272 Nguyễn Thị Vân       Nguyễn tắc kế toán các khoản phải thu, phải trả               Kế toán   Đồng - Tƣờng    2
273 Nguyễn Thị Vân       Phƣơng pháp chứng minh một bài toán hình học                 Toán    Đặng Thai Mai   1
274 Nguyễn Phƣơng Hồng     Một số bài toán dựng hình cơ bản                       Toán    Đặng Thai Mai   1
275 Nguyễn Tuyết Tuyết Sƣơng Rèn luyện kỹ năng đọc ở bậc trung học cơ sở                  Ngữ văn   Đặng Thai Mai   1
276 Trần Thị Ngọc Hà      Khắc phục lỗi chính tả trong học sinh trung học cơ sở            Ngữ văn   Đặng Thai Mai   1
277 Nguyễn Khắc Sỹ    Rèn luyện kỹ năng dạy học văn thuyết minh ở trƣờng THCS              Ngữ văn   Đặng Thai Mai   1
             Khai thác và sử dụng tài liệu của bảo tàng, nhà truyền thống vào dạy học
278  Nguyễn Quang Đăng                                           Lịch sử   Đặng Thai Mai   1
             lịch sử dân tộc ở trƣờng trung học cơ sở
279  Hoàng Thị Trà    Using pair work and group work in developing writing skill            Tiếng Anh  Đồng - Tƣờng    1
             Kinh nghiệm dạy bài: Ngƣời kể chuyện trong văn bản tự sự (Tiết 70- NV
280  Trần Thị Hằng                                             Ngữ văn    Đồng Văn     1
             9 - T1)
             Kinh nghiệm giảng dạy tiết thí nghiệm thực hành môn vật lý ở trƣờng
281  Nguyễn Văn Huyên                                            Vật lý    Đồng Văn     1
             THCS
             Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị thí nghiệm trong việc dạy
282  Phạm Văn Mạnh                                             Vật lý    Hạnh Lâm     1
             học vật lý ở trƣờng THCS
             Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 nâng cao chất lƣợng học môn Ngữ
283  Nguyễn Thị Kim Ngân                                          Ngữ văn   Hƣơng Tiến    1
             văn .
             Hƣớng dẫn tìm hiểu bài thơ " con cò" của Chế Lan Viên trong sách Ngữ
284  Nguyễn Hữu Tám                                            Ngữ văn    Ngọc Sơn     1
             văn 9
285  Đặng Thị Hoa    Chất thơ trong truyện ngắn: lặng lẽ sa Pa                     Ngữ văn    Ngọc Sơn     1
286 Duy Hằng Nga        Hƣớng dẫn học sinh học tốt tiết luyện nói trong Tập làm văn         Ngữ văn    Ngọc Sơn     1
287 Hoàng T. Hồng Nhung     Một số vấn đề khi dạy bài: Từ đồng âm ( Ngữ văn 7 )             Ngữ văn    Ngọc Sơn     1
288 Lƣu Hƣơng Bình       Môt vài suy nghĩ khi dạy bài Thánh Gióng                  Ngữ văn    Ngọc Sơn     1
289 Nguyễn Ngọc Nam       Khai thác các tác phẩm tự sự dân gian lớp 6 từ yếu tố thần.         Ngữ văn    Thanh An     1
290 Nguyễn Thị Nhƣ Hoa     Một cách tạo hứng thú cho học sinh học văn.                 Ngữ văn    Thanh An     1
                Tìm hiểu thêm từ địa phƣơng các vùng miền để dạy tiết 133 - Chƣơng
291 Hoàng Thị Nhƣ Hoa                                            Ngữ văn    Thanh An     1
                trình địa phƣơng ngữ văn 9.
292 Nguyễn Văn Hiền       Một số phƣơng pháp giải bài toán nhanh lớp 6                 Toán    Thanh Đức     1
293 Bùi Thị Thuý An       Dạy đọc hiểu văn bản theo đặc trƣng thể loại                Ngữ Văn   Thanh Đức     1
294 Hồ Lan Hƣơng                                               THCS
                Phân tích giá trị biểu cảm của các biện pháp tu từ trong chƣơng trình ngữ văn Ngữ Văn  Thanh Đức     1
                Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, gây hứng thú học tập của học
295 Nguyễn Thị Hồng Thu                                          Tiếng Anh   Thanh Đức     1
                sinh trong việc giảng dạy môn Tiếng anh
                Một số kinh nghiệm dạy các văn bản nhật dụng
296 Võ Thị Bình                                               Ngữ văn   Thanh Dƣơng    1
                Tìm hiểu nghệ thuật trào phúng trong chƣơng "Thuế
297 Nguyễn Thị Huệ       máu" trích trong tác phẩm "Bản án chế độ thực dân 
             Ngữ văn   Thanh Dƣơng    1
                Đƣa thêm ngữ liệu vào dạy bài lí thuyết tiếng việt ” Các thành phần biệt
298 Trần Thị Đƣờng                                             Ngữ Văn    Thanh Hà     1
                lập”
299 Nguyễn Hoàng Tùng      Phƣơng pháp dạy học thơ trữ tình                      Ngữ Văn    Thanh Hà     1
                                                                 Xếp bậc
TT     Tên tác giả                   Tên đề tài                  Môn    Đơn vị        Ghi chú
                                                                 ở phòng
300 Trình Thị Thuỷ     Vấn đề dọc hiểu và dạy học thơ Phan Châu Trinh theo chƣơng trình mới     Ngữ văn  Thanh Hƣng    1
301 Nguyễn Văn Hoè     Từ một bài toán phân tích đa thức thành nhân tử                Toán   Thanh Hƣng    1
302 Nguyễn Văn Thắng    Giảng dạy bài Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung             Toán   Thanh Hƣơng   1
303 Nguyễn Thị Tân     PP dạy văn bản "Ôn dịch,thuốc lá" vào việc GD phòng chống TNXH        Ngữ Văn  Thanh Hƣơng   1
304 Nguyễn Quang Ngọc    Một số PP hƣớng dẫn HS lớp 7 diễn đạt ý trong văn biểu cảm          Ngữ Văn  Thanh Hƣơng   1
              Tìm hiểu không gian nghệ thuật trong một số bài thơ Đƣờng
305 Nguyễn Thị An                                            Ngữ văn  Thanh Khai    1
              ở chƣơng trình Ngữ Văn 7 tập 1
306 Nguyễn Thị Tố Nga    Vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực vào giờ Ngữ văn            Ngữ văn  Thanh Khai    1
307 Nguyễn Thị Khánh    Phƣơng pháp giảng dạy văn nghị luận trong chƣơng trình ngữ văn THCS     Ngữ văn  Thanh Khê    1
308 Đinh Thị Hải      Hƣớng nghiệp cho HS sau khi tốt nghiệp THCS                 Quản lý  Thanh Khê    1
309 Nguyễn Ngọc Quý     Khai thác một số bài toán về căn bậc hai                   Toán   Thanh Khê    1
310 Lê Quang Trứ      Vận dụng một số hằng đẳng thức vào bài toán chia hết             Toán   Thanh Khê    1
311 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Tích hợp yếu tố miêu tả nội tâm trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngƣng Bích”   Ngữ Văn  Thanh Lâm    1
312 Trần Thi Phi Nga    Phát triển nănh lực tự học của HS THCS Qua SGK Ngữ văn            Ngữ Văn  Thanh Lâm    1
313 Nguyễn Tài Tuấn     Phƣơng pháp bảo quản sắp xếp TB dạy học                   Quản lý  Thanh Liên    1
314 Nguyễn Văn Tài     Phƣơng pháp giải toán chuyển động bằng đồ thị                 Vật lý  Thanh Lĩnh    1
315 Lê Thị Thu Nga     Phƣơng pháp tiến hành dạy học tiết "Luyện nói" trong môn Ngữ văn 6      Ngữ văn  Thanh Lƣơng   1
316 Lê Thị Lan Anh     Rèn luyện kỹ năng giải bài tập chuyển động cơ học – Vật lý 8         Vật lý  Thanh Lƣơng   1
317 Nguyễn Thị Kiều Oanh  Đọc hiểu thơ trữ tình hiện đại Việt Namtrong SGK Ngữ Văn 7          Ngữ văn  Thanh Lƣơng   1
318 Nguyễn Thị Hoài Thu   Phƣơng pháp sử dụng vốn từ láy khi viết bài tập làm văn tả ngƣời lớp 6    Ngữ văn  Thanh Lƣơng   1
319 Nguyễn Thị Quy     Hƣớng dẫn học sinh lớp 9 học Lịch sử Việt Nam theo giai đoạn         Lịch sử  Thanh Mai    1
              Giúp học sinh hứng thú học "Chƣơng trình địa phƣơng- Phần Văn" cấp
320 Võ Thị Nhung                                             Ngữ Văn  Thanh Mai    1
              THCS
321 Lê Thị Thuấn      Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính trƣờng học   Kế toán  Thanh Mai    1
322 Nguyễn Viết Ất     Sử dụng tính chia hết trong giải toán                     Toán   Thanh Mỹ    1
              Rèn luyện kĩ năng giải phƣơng trình một ẩn – phát triển các bài toán có hệ
323 Phạm Xuân Hoàn                                            Toán   Thanh Mỹ    1
              thống
              Kinh nghiệm sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực trong bài "Những
324 Hoàng Thị Thoả                                            Lịch sử  Thanh Nho    1
              cuộc Cách mạng tƣ sản đầu tiên" (SGK Lịch sử lớp 8)
325 Nguyễn Thị Thu     Phƣơng pháp dạy bài từ địa phƣơng và biệt ngữ xã hội             Ngữ Văn  Thanh Thịnh   1
326 Nguyễn Tiến Hùng    Cách xác định vị trí ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ           Vật lý  Thanh Thịnh   1
327 Lê Thanh Bình      Chữa lỗi chính tả cho học sinh trong giảng dạy Ngữ văn 7           Ngữ Văn  Thanh Thủy    1
328 Trần Khắc Lý      Một số phƣơng pháp tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất          Toán   Thanh Thủy    1
              Hƣớng dẫn học sinh thực hiện tiết luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết
329 Hoàng Thị Thanh Huyền                                        Ngữ văn  Thanh Tiên    1
              hợp với miêu tả và biểu cảm ở môn ngữ văn 8
              Một số phƣơng pháp tiếp cận ngôn ngữ, thi pháp học trong đoạn trích
330 Nguyễn Thị Phƣơng                                          Ngữ Văn  Thanh Tùng    1
              "Chị em Thúy Kiều".
              Một số vấn đề đổi mới trong kiểm tra miệng (vấn đáp) trong dạy học địa
331 Trần Văn Minh                                             Địa lí  Thanh Tùng    1
              lý ở THCS.
                                                                Xếp bậc
TT     Tên tác giả                  Tên đề tài                  Môn     Đơn vị               Ghi chú
                                                                ở phòng
332 Văn Thị Thuỷ     Rèn luyện kỹ năng giải toán " Phân tích đa thức thành nhân tử"        Toán    Thanh Văn    1
333 Phƣơng Thị Vân    Phƣơng pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc THCS              Tiếng anh  Thanh Văn     1

334 Trƣơng Thị Hƣơng   Nâng cao việc tiếp nhận văn chƣơng bằng phƣơng pháp đọc sáng tạo"     Ngữ Văn   Thanh Văn     1

335 Nguyễn Thị Hải Vân  Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy và học văn biểu cảm ở bậc THCS Ngữ văn     Thanh Yên     1
336 Phạm Thị Thu Hà    Phƣơng pháp dạy truyền thuyết trong SGKngữ văn               Ngữ văn   Thanh Yên     1
             Phƣơng pháp rèn luyện kĩ năng nói cho học
337 Bùi Thị Hải Đƣờng                                        Ngữ văn   Thanh Yên     1
             sinh lớp 6,7 trong giờ luyện nói môn ngữ văn
338 Nguyễn Thị Kim Dung  Giúp học sinh nhận ra và nắm vững miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự   Ngữ Văn    Võ Liệt     1
             Cách làm mở bài, kết bài bài văn biểu cảm về sự vật,con ngƣời trong
339 Phạm Thị Quân                                          Ngữ Văn   Xuân Tƣờng     1
             chƣơng trình Ngữ văn 7
             Phƣơng pháp dạy học thơ đƣờng theo hƣớng tích hợp, tích cực qua văn                  Không xếp  Giống Đề tài Bùi Thị Minh-
340 Nguyễn Thị Hoàng                                         Ngữ Văn   Thanh Mỹ
             bản “Vọng lƣ sơn bộc bố”                                         bậc        Hạnh Lâm
                                                                       Giống Đề tài Hà Thị Hoàng
                                                                Không xếp
341 Nguyễn Thị Lan    The activities and games in english 6 - 7                 Tiếng Anh  Phong Thịnh              Anh-
                                                                  bậc
                                                                          Đồng Tƣờng
                                                                       Giống Đề tài Nguyễn Cảnh
             Giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trƣờng THCS trong giai đoạn                Không xếp
342 Trƣơng Văn Kỳ                                           Quản lý   Thanh Mỹ               Mão-
             hiện nay                                                 bậc
                                                                           Thanh An
                                                                       Giống Đề tài Nguyễn Ngọc
             Vai trò của Tổng phụ trách đội trong viêc xây dựng các mỗi quan hệ trong               Không xếp
343 Võ Văn Chung                                           Đoàn Đội  Thanh Phong              Hùng-
             và ngoài nhà trƣờng                                           bậc
                                                                          Tôn Q. Phiệt
                                                                Không xếp  Giống Đề tài Nguyễn Thị Hoa-
344 Nguyễn Thị Nga    Dạy bài 8- nƣớc Mỹ- bằng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.      Lịch sử   Thanh An
                                                                  bậc        Thanh Khê
                                                                       Giống Đề tài Nguyễn Thị
             Tổ chức hoạt động ngoại khoá môn Ngữ văn về chủ đề "Hình ảnh ngƣời                  Không xếp
345 Bùi Thị Minh                                           Ngữ văn   Hạnh Lâm               Hoàng-
             phụ nữ trong thơ - văn"                                         bậc
                                                                           Thanh Mỹ
             Một số kinh nghiệm về việc kiểm tra đánh giá học sinh ở môn                      Không xếp  Giống Đề tài Nguyễn Thị Lan-
346 Phan Bá Nam                                           Tiếng Anh  Thanh Hòa
             tiếng Anh                                                bậc       Phong Thịnh
             Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức trò chơi và các hoạt động trong                 Không xếp  Giống Đề tài Nguyễn Thị Lan-
347 Hà Thị Hoàng Anh                                         Tiếng Anh  Đồng - Tƣờng
             môn Anh văn                                               bậc       Phong Thịnh
                                                                Không xếp  Giống Đề tài Nguyễn Thị Nga-
348 Nguyễn Thị Hoa    Dạy bài nƣớc Mỹ bằng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm        Lịch sử   Thanh Khê
                                                                  bậc        Thanh An
                                                                Không xếp  Giống Đề tài Phan Bá Nam -
349 Nguyễn Thị Lan    Kiểm tra đánh giá học sinh bằng phƣơng pháp trắc nghiệm          Tiếng Anh  Phong Thịnh
                                                                  bậc        Thanh Hòa
             Chất lƣợng đạo đức và giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh THCS                Không xếp  Giống Đề tài Trƣơng Văn Kỳ-
350 Nguyễn Cảnh Mão                                          Quản lý   Thanh An
             trong giai đoạn hiện nay.                                        bậc        Thanh Mỹ
             Vai trò của TPT đội trong việc xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà                Không xếp  Giống Đề tài Võ Văn Chung -
351 Nguyễn Ngọc Hùng                                         Đoàn Đội  Tôn Q. Phiệt
              trƣờng                                                 bậc       Thanh Phong
             Kinh nghiệm rèn luyện kĩ nắngử dụng kênh hình trong dạy và học                    Không xếp
352 Nguyễn Thị Xuân                                          Địa lí   Thanh Đức            Lấy trên mạng
             môn Địa lí                                                bậc
             SKKN khi dạy bài "Một thứ quà của lúa non: Cốm"                            Không xếp
353 Võ Thị Thanh                                           Ngữ văn   Thanh Khai           Mua ở quán phôtô
             sách Ngữ văn 7                                              bậc
                                                                 Xếp bậc
TT     Tên tác giả                    Tên đề tài                 Môn    Đơn vị           Ghi chú
                                                                 ở phòng
                                                                Không xếp
354 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng  Hƣỡng dẫn học sinh tiến hành phân tích bảng số liệu thống kê SGK địa lí 9  Địa lí  Phong Thịnh          Phôtô
                                                                  bậc
               Phát huy tính tích cực học tập của học sinh vào giảng dạy một số bài                Không xếp
355 Nguyễn Thị Hƣơng                                           Địa lí  Thanh Tiên          Phôtô
               địa lý lớp 6                                             bậc

Danh sách này gồm có 355 đề tài, trong đó:                                   Thanh Chương, ngày 19 tháng 6 năm 2009
Số SKKN đạt bậc 3, đề xuất xét bậc 4 cấp tỉnh: 07                               CHỦ TICH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SKKN
Số SKKN đạt bậc 3 cấp huyện: 45                                             TRƢỞNG PHÒNG
Số SKKN đạt bậc 2: 227
Số SKKN đạt bậc 1: 67
Số SKKN không xếp bậc : 16
                                                               Nguyễn Hoài Nam
UBND HUYỆN THANH CHƢƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIỆM THU SKKN - BẬC THCS. NĂM HỌC 2008-2009

           Tổng số  Đề nghị               Không
 TT    Môn               Bậc 3  Bậc 2  Bậc 1       Ghi chú
           SKKN   xét Bậc 4              xếp bậc
  1   Quản lý    31     0     7   20    2    2    31
  2    Toán    79     2     7   61   11    0    79
  3    Vật lý    12     0     1    6    5    0    12
  4   Hóa học    13     0     2   11    0    0    13
  5   Sinh học   18     0     5   13    0    0    18
  6   Thể dục    11     1     3    8    0    0    11
  7   Kế Toán    3     0     0    2    1    0     3
  8   Mỹ thuật    4     0     0    4    0    0     4
  9   Ngữ Văn    90     0     1   45   41    3    90
 10   Lịch Sử    17     0     4    8    3    2    17
 11    Địa lý    20     0     2   14    1    3    20
 12    GDCD     5     0     0    5    0    0     5
 13   Tiếng Anh   25     2     6   12    3    4    25
 14   Tiếng Pháp   8     0     4    4    0    0     8
 15   Âm nhạc    6     1     1    5    0    0     6
 16   Đoàn đội   11     0     1    8    0    2    11
 17   Tin học    2     1     1    1    0    0     2
      Cộng    355     7     45   227   67    16    355
UBND HUYỆN THANH CHƢƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIỆM THU SKKN - BẬC THCS. NĂM HỌC 2008-2009

           Tổng số  Đề nghị               Không
 TT   Tên đơn vị             Bậc 3  Bậc 2  Bậc 1       Ghi chú
           SKKN   xét Bậc 4              xếp bậc
 1  Cát Văn      11     0     1   10    0    0
 2  Phong Thịnh    13     0     0   10    0    3
 3  Thanh Hoà     4     0     0    3    0    1
 4  Thanh Nho     7     0     1    5    1    0
 5  Thanh Đức     14     0     0    9    4    1
 6  Hạnh Lâm     22     0     1   19    1    1
 7  Thanh Mỹ     13     0     1    8    2    2
 8  Thanh Liên     7     0     0    6    1    0
 9  Thanh Tiên     6     0     2    2    1    1
 10  Thanh Lĩnh     8     0     0    7    1    0
 11  Thanh Hƣơng    16     0     1   12    3    0
 12  Thanh An     13     0     2    6    3    2
 13  Thanh Chi     6     0     0    6    0    0
 14  Thanh Khê     12     0     0    7    4    1
 15  Thanh Thuỷ     7     0     0    5    2    0
 16  Thanh Thịnh    6     0     1    3    2    0
 17  Võ Liệt      4     0     0    3    1    0
 18  Thanh Long     8     0     3    5    0    0
 19  Thanh Hà      3     0     0    1    2    0
 20  Thanh Tùng     6     0     2    2    2    0
 21  Thanh Giang    3     0     0    3    0    0
 22  Thanh Mai     7     0     0    4    3    0
 23  Đặng T.Mai    10     0     0    4    6    0
 24  Thanh Lâm     5     0     1    2    2    0
 25  Thanh Khai     8     0     0    5    2    1
 26  Thanh Yên     6     0     0    3    3    0
 27  Thanh Lƣơng    7     0     2    1    4    0
 28  Thanh dƣơng    5     0     1    2    2    0
 29  Xuân tƣờng     4     0     2    1    1    0
 30  Ngọc Sơn     18     0     1   12    5    0
 31  Thanh Ngọc     6     0     1    5    0    0
 32  Đồng Văn     10     0     3    5    2    0
 33  Thị Trấn     12     2     4    8    0    0
 34  Tôn Q. Phiệt   21     3     10   10    0    1
 35  Đồng-Tƣờng    13     0     0   11    1    1
 36  Thanh Phong    7     0     1    5    0    1
 37  Thanh Văn     17     0     1   13    3    0
 38  Thanh Hƣng     4     0     1    1    2    0
 39  Hƣơng Tiến     3     0     0    2    1    0
 40  Kim Lâm      0     0     0    0    0    0
 41  Phòng GD      2     1     1    1    0    0
 42  TH Thanh Hƣng   1     1     1    0    0    0
   Cộng       355     7     45   227   67    16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:138
posted:11/16/2011
language:Vietnamese
pages:28