Copy of FDI by m9E0JB7A

VIEWS: 217 PAGES: 97

									CỤC ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI                                  Hà Nội, ngày 22 tháng 6năm 2010


      BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 6 THÁNG NĂM 2010


 TT       Chỉ tiêu       Đơn vị tính   6 tháng năm 2009    6 tháng năm 2010    So cùng kỳ

1   Vốn thực hiện          triệu USD           5,100         5,400        105.9%
2   Vốn đăng ký           triệu USD          10,419         8,430        80.9%
2.1.  Cấp mới             triệu USD           5,529         7,905        143.0%
2.2.  Tăng thêm            triệu USD           4,890          525        10.7%
3   Số dự án
3.1.  Cấp mới              dự án             547          438        80.1%
3.2.  Tăng vốn            lượt dự án           206          121        58.7%
4   Xuất khẩu
4.1.  Kể cả dầu thô          triệu USD          13,639        17,208        126.2%
4.2.  Không kể dầu thô        triệu USD          10,477        14,611        139.5%
5   Nhập khẩu            triệu USD          10,844        16,148        148.9%


Ghi chú:
   Số liệu 2010 tính theo các báo cáo nhận được tới thời điểm báo cáo              KT.CỤC TRƯỞNG
   Tính cả các dự án kinh doanh hạ tầng và các dự án trong KCN, KCX               PHÓ CỤC TRƯỞNG
   Số liệu về số dự án và vốn đăng ký năm 2009 tính tới ngày 20 kỳ báo cáo
                                                  Đặng Xuân Quang
    SOGP NGAYGP GPKT        SOGCNDTNGAYGCNDT
     658  8/6/1993 gp         453
     849 4/27/1994 gp      1124000694 1/19/2010
    2157 4/20/2000 GP         2262
    2195 3/14/2001 GP      41043000980 7/20/2009
     18  7/6/2001 GP-BTC       2347
     22 12/1/2003 GP/KDBH       2751
     16 12/23/1999 KDBH-BTC       0
     57 10/24/2000 GP-KCN-ĐN 472043000648 8/29/2008
     44 4/25/2002 GP-ĐN    472023000713 12/3/2008
     211 8/16/2002 GP-BD        2065
      5 7/10/2003 GP-TH        2788
     234  9/1/2003 GP-KCN-ĐN 472043000643 8/26/2008
472043000175  9/1/2003 GP-KCN-ĐN     2870
 42043000009 2/12/2004 GP-KCN-HD      3079
     185 11/4/2003 GP-KCN-HCM 412043000194
     690 8/20/2004 GP-HCM       3505
      0  2/3/2005 GP-BD   461023000468 6/30/2008
     55 9/21/2004 GP-TNh       4024
     368 3/25/2005 GP-KCN-ĐN  472043000566 7/9/2008
411043000336  5/4/2006 GP-HCM       5054 10/9/2010
472043000032 5/24/2006 GP-KCN-ĐN       0
     475  6/8/2006 GP-KCN-ĐN 472043000569 7/9/2008
463043000019  3/1/2007 GP-BD         0
461043000171 8/20/2007 GCNĐT-BD        0
463022000067 8/17/2007 GCNĐT-KCNVS      0
472023000371 1/11/2008 GCNĐT-ĐN        0
501022000092  4/2/2008 GCNĐT-LA       0
      0      GCNĐT-KCN  31302000013 3/28/2008
            GCNĐT-KCNKH372043000034 6/16/2008
     745 12/14/1993 GCNDT-HD  41043000088 3/24/2010
     783 1/31/1994 GCNĐT-HCM 411043001236 1/13/2010
 21033000119  3/3/2006 GCNĐT-HP  21033000119 7/17/2008
     33  6/1/2005 GP/KDBH      2747
     165 10/29/2002 GP-KCN-ĐN 472043000640 8/25/2008
532023000001 1/30/2004 GP-KCN-TG      3071
     187 11/26/2003 GP-KCN-HCM     3171
461023000123 12/22/2004 GP-BD       3786
     397 6/21/2005 GP-KCN-ĐN  472043000525 3/3/2010
472043000041  7/8/2005 GP-KCN-ĐN 472023000041 3/29/2010
     204 7/19/2004 GP-KCN-HCM 412023000293
    5114  6/8/2006 GP-BD   461043000458 6/30/2008
472043000021 11/21/2006 GCNĐKĐT-ĐN      0
472023000025 11/28/2006 GCNĐKĐT-ĐN      0
 42043000015 12/9/2006 GCNĐKĐT-HD       0
212023000116 2/19/2008 GCNĐT-KCNBN 21212000116
     750 12/15/1993 gp     412032000121 6/24/2005
461043000125 5/16/2002 GP-BD        1652
     71 10/24/2002 GP-KCN-VS     2123
     328 11/9/2004 GP-KCN-ĐN      3724
    5114  6/8/2006 GP-BD   461043000458 6/30/2008
472043000143 5/22/2007 GCNĐT-ĐN  472023000143
     89  4/24/2003  GP-KCN-VS     2550
472023000080  6/18/2003  GP-KCN-ĐN     2674
 22043000013  12/30/2003  GP-KCN-HP     3109
    1287  6/23/1995  gp     472023000582  7/11/2008
    2682  7/25/2003  GP-KCN-HP  22043000049  6/30/2008
     192  5/28/1991  GP         105
     31  11/24/1994  GP-KCX-HCM 412043000085
     153  6/12/1998  GP-LĐ   421023000294   7/3/2008
     65  10/3/2000  GP-KCN-HCM 412022000220  10/3/2000
     71  2/12/2001  GP-KCN-ĐN 472023000374  1/15/2008
     223   5/8/2001  GCNĐT-HCM 411023000321   3/5/2010
     290   5/7/2004  GP-KCN-ĐN     3331
     369        GP-BD   461023000605  11/11/2004
     755  12/8/2004  GP-HCM   411023000206
     398  3/21/2005  GP-BD       3931
     135  3/25/2005  GP-KCN-VS     3966
472043000034  3/16/2005  GP-KCN-ĐN     4042
     289   7/6/2005  GP-HN    11023000098  11/26/2007
     382  4/29/2005  GP-KCN-ĐN 472023000265   1/6/2010
     29  6/24/2005  GP-KCN-LA 502043000074
     937   9/5/2005  GP-HCM   411043000745   8/6/2010
411023000047  4/10/2006  GP-HCM       4963
463043000026  5/22/2006  GP-KCN-VS       0
212043000023  10/21/2005  GCNĐT-KCNBN      0
472043000049  12/28/2005  GCNĐT-ĐN       0
411022000041   3/5/2007  GCNĐT-HCM       0
411033000007  5/31/2007  GCNĐT-HCM       0
422022000004  10/25/2006  GCNĐT-LĐ       0
472023000186  7/12/2007  GCNĐT-KCNĐN      0
472023000188  7/16/2007  GCNĐT-KCNĐN      0
411022000031   2/6/2007  GCNĐT-HCM       0
212043000061  8/16/2007  GCNĐT-BN       0
472043000283  10/31/2007  GCNĐT-ĐN       0
472043000310  11/16/2007  GCNĐT-ĐN       0
 11043000258  12/18/2007  GCNĐT-HN       0
202043000008  2/12/2007  GCNĐT-BG       0
192033000048  8/15/2007  GCNĐT-VP       0
 11043000321  3/31/2008  GCNĐT-HN       0
461043000315   4/3/2008  GCNĐT-BD       0
 50122000102   5/6/2008  GCNĐT-LA       0
212023000118  2/18/2008  GCNĐT-BN       0
212033000120  2/19/2008  GCNĐT-BN  212033000120
411043000499   3/4/2008  GCNĐT-HCM       0
      0        GCNĐT-TPHCM411043000589   7/1/2008
      0        GCNĐT-BD  461033000152   7/6/2007
411043000873  10/16/2008  GCNĐT-HCM       0
              GCNĐT-HCM 411022000335   9/26/2008
              GCNĐT-ĐN  321023000069  8/22/2008
411043001045  5/23/2010  GCNDT-HCM 411022000395  12/25/2008
              GCNDT-HN  11022000207  1/23/2009
              GCNDT-HP  21043000130  11/21/2008
              GCNĐT-HCM 411043000997   3/13/2009
      GCNĐT-HCM 411043001007   3/31/2009
      GCNĐT-BD  461032000288   2/1/2008
      GCNĐT-KCNLA 502043000098   2/4/2009
      GCNĐT-HN   11043000512   1/5/2009
12/23/2008 GP-HN    11043000500  12/23/2009
            411022000435  5/16/2009
      GCNĐT-HN   11023000688  1/13/2010
      GCNĐT-KCNKH372043000071   11/5/2009
      GCNDT-HN   11043000702  1/26/2010
      GCNDT-HP   22043000069  10/1/2009
      GCNĐT-BN  212043000231  10/9/2009
      GCNDT-HCM 411043001175   11/23/2009
      GCNĐT-HCM 411043001103   8/17/2009
      GCNĐT-BN  212032000146  6/11/2008
      GCNĐT-BN  212043000252  1/18/2010
      GCNĐT-ĐN  322043000010  1/21/1994
      GCNĐT-ĐN  321023000001  11/16/2006
      GCNĐT-ĐN  322043000088  12/20/2001
TDUAN
Xí nghiệp Liên doanh KUM-BA
HĐ nâng cấp Tạp chí Thời trang trẻ
Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam
Cty TNHH Metro Cash & Carry Vietnam,KD cửa hàngTMại, cbiến nsản
Cty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam
Công ty TNHH Gras Savoye Việt Nam
Cty Bảo hiểm nhân thọ AIA (Vietnam)
Cty TNHH PPG Việt Nam, SX chất phủ chống thấm
Cty TNHH Tân Dương, sx chi tiết đồ gỗ gia dụng
Cty TNHH phát triển quốc tế Chang Hong Việt Nam
CTLD VINASTONE
Công ty TNHH Công nghiệp Rock Team
Cty Kuo Yuen Vietnam
Cty TNHH Sản xuất Ván sàn Việt Nam
Cty TNHH Chuanplus Vietnam
Cty TNHH Ichi Corporation Vietnam, SX phần mềm
Công ty TNHH Tiger Team Industry
Cty TNHH Sản xuất bật lửa ga Hua Xing Vietnam
Cty TNHH King May-Craft (Việt Nam),SX nến
Cty TNHH DongBang Logistics Vina, Vtải Hhóa
Cty TNHH Promax Textile, dệt may
Cty TNHH Da Luen (VN), dệt-nhuộm
Cty TNHH Uchihashi Vietnam
Công ty TNHH Tam Dương
Công ty LD TNHH Fatol Tranet
Công ty TNHH Kureda Việt Nam
Công ty TNHH Vĩnh Hằng
Công ty TNHH Dệt kim và may mặc Huế Việt Nam
Cty TNHH Thuỷ sản Australis Việt Nam
Tropical Wave Corporation (VN), sx nước tinh khiết
Cty Ken Ken Việt nam, chế biến thực phẩm XK
Cty TNHH Thương mại quốc tế và Dịch vụ đại siêu thị Big C Hải Phòng
Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE
Cty TNHH Texchem Pack (Việt Nam)
CTy TNHH thực phẩm Tropical Vietnam
Cty TNHH Sakata Inx Việt Nam,SX mực in
Cty TNHH Quốc tế Hằng Phú
Cty TNHH SEORIM, SX dao,muỗng
Cty TNHH Surint Omya (Vietnam)
Cty TNHH Hoshino (Việt Nam)
Cty TNHH IJ Việt Nam
Cty TNHH Việt Nam Takagi
Cty TNHH Polycom
Cty TNHH Điện tử Towada Việt Nam
Công ty TNHH Flexcom Việt Nam
CTy TNHH AceCook Vietnam, SX mì ăn liền
Cty TNHH RK Resources, sx bàn ghế giường tủ..
Cty TNHH Han Young Vietnam
Cty TNHH Nhựa Sakaguchi Việt Nam
Cty TNHH IJ Việt Nam
Cty TNHH Hyosung Vietnam
Công ty TNHH Box-Pak (Việt Nam)
Cty TNHH Việt Nam Shine
Cty TNHH giấy Konya Vietnam
Cty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina
Cty TNHH chế tạo máy EBA (DN chế xuất)
Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam
Cty TNHH Nissey (Việt Nam), SX gọng kính
Cty TNHH nông nghiệp Inova Đà Lạt
CTLD Bohemia Sài gòn
Cty TNHH Dệt nhãn Junmay, dệt nhãn hiệu
Công ty TNHH Vị trí Cực
Cty TNHH Công nghiệp CARON, SX mút xốp
Cty TNHH Nghệ thuật Xin Rong
Cty TNHH Quản lý Bất Động sản CHT Việt Nam
Cty TNHH gỗ Hưng Nghiệp Quảng Lai
Công ty TNHH II-VI Việt Nam
Cty TNHH Mercafe Việt Nam
Cty Vo Interactive
Công ty TNHH Boram Forging
Công ty TNHH KODA Sài Gòn
Công ty TNHH Toll Việt Nam
CTLD Rotomatik (VN)
Cty TNHH Phonak Operation Center Việt Nam
CT TNHH JESSEN BROADWAY VIETNAM COMPANY LIMITED
Cty TNHH Hàn Viet Plastic (Đký lại từ số 437/GP-KCN-ĐN)
Cty TNHH liên doanh XD nền móng phía Nam
Cty CP kỹ thuật xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam
Cty TNHH 1TV hoa Trường Xuân
Cty TNHH VN Plastic Industries
Cty TNHH OOKsan Vina, SX lò đốt công nghiêp
Cty TNHH kỹ thụât gas Phúc Sang Minh
Cty TNHH MS Asia Vietnam
Cty TNHH công nghiệp King Tai
Cty TNHH Lock & Lock Vina
Cty TNHH máy công trình K$C Việt Nam
Cty TNHH cơ khí chính xác Fuhưng-Bắc Giang
Cty CP Krico
Công ty TNHH Novellus Việt Nam
Công ty TNHH Sao Minh
Nhà máy sản xuất thép Top Pro
Công ty TNHH Hà Nội Samyoung Technology
Công ty cổ phần Mobase Việt Nam
Công ty TNHH dịch vụ quản lý bất động sản Allgreen
Cty TNHH phát triển quốc tế thế kỷ 21,KhuTáiđịnhcư4200căn hộBìnhChánh
Công ty cổ phần Mirae
Cty TNHH texchem meterials Việt Nam
Cty TNHH Cubinet Interactive Việt Nam
Cty TNHH Kelly Media Group - Asia
Cty TNHH Ceragem Việt Nam
Cty TNHH LD trường Qtế "Hà nội Grammar school"
Cty TNHH DE HEUS Hai Phòng
Cty TNHH Adidas Việt Nam
Cty TNHH SBgear Vina
Cty CP tre Thái Bình Dương
Công ty TNHH Wonderful Agriculture VN
Công ty TNHH Sin Heng VN
Cty TNHH Earth Việt Nam
Công ty TNHH Liên Doanh I-Pop Việt Nam
Công ty TNHH Globe Environment TEC Việt Nam
CT TNHH Miboo Vina (Nmáy sx,gc,lđặt bphận nguyên cụm,ống,cấu kiện thép
Cty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Sanyo VN
Cty TNHH VPP Quốc tế
Cty TNHH VDS Việt Nam
Cty TNHH dự án Akek
Công ty TNHH Strawbe-Rry Jam Việt nam
Cty LD dược phẩm Eloge France Việt Nam
Cty TNHHY DK UIl Việt Nam
cty TNHH VBL Đà Nẵng
Cty TNHH đầu tư và phát triển Hàn Quốc
Cty TNHH Daeryang Việt Nam
TRSOCT                                    TVDT
231 Bến Chương Dương, Q1, TPHCM                      2010000
12 Hồ Xuân Hương, Hà nội                          150000
phường Tân Phong, Q7,HCM (VP:21Phạm Ngọc Thạch,Q3)            41100000
An Phú, An Khánh, Quận 2, TP HCM:CN:Cổ nhuế,Từ Liêm, HNội        120000000
Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, q1, TP HCM (sai địa chỉ)      20468726
37 Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM                       300000
TP HCM                                  55000000
KCN Biên Hòa 1                              12333000
xã Tam Phước, h.Long Thành, ĐN                       6000000
xã Thái Hòa, huyện Tân uyên, Bình Dương                  4000000
X.Hà Phong,h.Hà trung, Thanh hoá                      300000
KCN Gò Dầu                                 5000000
KCN Nhơn Trạch 2                              3500000
KCN Đại An, Hải Dương                           8300000
KCN Tây Bắc Củ Chi                             720000
số 147-149,đg Võ Văn Tần, P.6,Q.3, TP HCM                  400000
cụm công nghiệp An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương            2000000
Lô 1-10,KCX Linh Trung 3,Trảng Bàng, Tây Ninh               5000000
KCN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai                 2350000
Cao ốc SATRA, 275B Phạm Ngũ Lão, Q1, TP HCM                5000000
phân khu Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai               26000000
Đồng Nai                                  8000000
lô 73-74 KCN VIS II, h.Bến Cát, BD                    11000000
ấp 4, xã An Phú, h Thuận An, tỉnh Bình Dương                1000000
Số 36 Đại lộ Hữu Nghị, KCN VS, h Thuận An, Bình Dương           16000000
KCN Amata, Đồng Nai                            38800000
ấp 2, xã Mỹ Phú, h Thủ Thừa, Long An                    7500000
Lô DH-5, KCN Phú bài,h Hương Thuỷ,tỉnh Thưà Thiên Huế           9560000
Thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà             10350000
Phường Ngọc Châu,tx.Hải Dương                       7000000
208/8 Hàng Sao, Hóc Môn, TPHCM                       5500000
Lô 1- 20 Khu đô thị Ngã 5, sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng C  30000000
115 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM                       37910000
số 26, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, ĐNai                   5000000
KCN Mỹ Thi, Tiền Giang                          13000000
KCN Lê Minh Xuân                             14500000
thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, Bình Dương              13000000
KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai                     16500000
KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, Đồng Nai                  12703206
KCN Tân Bình                                8350000
ấp Bình Phú, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương        6650000
Lô 226/6, đường 2, KCN Long Bình hiện đại (Amata),Tp Biên Hòa,Đồng Nai   810000
Lô C.II.I-1, KCN Long Thành, h. Long Thành, Tp Biên Hòa, Đồng Nai     6150000
KCN Phúc Điền, xã cẩm Phúc và Cẩm điền, h. Cẩm Giang, hải Dương      27000000
KCN Yên Phong, xã Long Châu, h Yên Phong, Bắc Ninh            60000000
6/1B Trường Chinh, quận Tân Bình, TPHCM                  58000000
ấp 5, xã Lai Uyên, h.Bến Cát, BD                     18200000
KCN VSIP                                  4400000
KCN AMATA                                 3370000
ấp Bình Phú, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương        6650000
KCN Nhơn trạch V, h.Nhơn trạch, ĐNai                   428757000
KCN VSIP                                 25300000
KCN Long Bình hiện đại                           5452220
Lô F-11a, KCN Nomura, HPhòng                        7367000
KCN Gò Dầu                                111500000
Lô N-1, N-2,N-3 KCN Nomura-HP, An Dương, Hải Phòng            12500000
KCN VSIP                                 70000000
KCX Tân Thuận                               36632878
Km 170, quốc lộ 20, Gia Hiệp, h Di Linh, Lâm Đồng             6000000
Lô III-26, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, TP HCM                2040000
KCN Sông Mây,h Trảng Bom, Đồng Nai                     3500000
số 2/41D,ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì,h Hóc Môn, TP HCM           200000
KCN Nhơn Trạch 3                              1000000
ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương            850000
29 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM                         3550000
251 đại lộ Bình Dương, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương   2000000
đường 4,KCN VSIP,Thuận An, Bình Dương                   15450000
KCN Long Thành                               1450000
156 Nghi Tàm, P Yên Phụ,Tây Hồ, Hà Nội                   100000
KCN An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai                440000
KCN Thuận Đạo                               7200000
số 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, Q Bình Thạnh, TP HCM             2000000
số 1A6, đường Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM              1000000
Số 41, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương      6254000
Lô K1, KCN Quế Võ, h Quế Võ, t Bắc Ninh                  5000000
KCN Tam Phước, h.Long Thành, ĐNai                      900000
TP HCM                                  16700000
KSạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, q 1, TP HCM                 1000000
27A Thống nhất, khu phố 2, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, LĐồng         3000000
KCN Long Bình (Amata), BHòa, ĐNai                     6500000
KCN Bàu Xéo,h.Trảng Bom, ĐNai                       2000000
số 22, khu phố 5, đường số 2, P. An Phú, Q.2, HCM              350000
KCN Yên Phong, x.Long Châu, h.Yên Phong, BNinh               3000000
KCN nhơn trạch 3, Đnai                           3500000
KCN Nhơn trạch 5, Đnai                          40000000
P21 tầng2, toà I9, ngõ 13 KHuất Duy Tiến,Thanh Xuân Bắc, T.Xuân, Hà Nô   3000000
Cụm CN cơ khí ô tô Đông Hưng, Việt Yên, Bắc Giang             82000000
                                      5000000
Toà nhà SIMCO, 28 Phạm Hùng, Mỹ Đình , Từ Liêm, Hà Nội           250000
ấp Bình Phúc, xã Bình Chuẩn, h Thuận An, Bình dương             870000
Cụm CN Long Định - Long Cang, h Cần Đước, Long An             16500000
KCN Yên Phong, xã Long Châu, h Yên Phong, Bắc Ninh            30000000
KCN Yên Phong, xã Long Châu, h Yên Phong, Bắc Ninh            16000000
Số 18,đường Đồng Nai,phường 2,quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh         500000
8 Nguyễn Huệ,Bến Nghé,Q1,Tp Hồ Chí Minh                  95600000
ấp 1B, xã An Phú, h Thuận An, Bình Dương                 25731752
Toà nhà Waseco,số10,Phổ Quang,P2,Q.Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh        1500000
04 Ng Đình Chiểu, Đa Kao, q1, TPHCM                     300000
2 Fl,TTĐKGDịch,tsản tại ĐNẵng,lô284-285 khuB2-4,khu TĐC An Đồn,Sơn Trà    50000
2 đường nội khu GiaHưng1,khu phố GiaHưng1,Phú Mỹ Hưng,khuA,ĐTM Nam TP    500000
số 14-16 Hàm Long, Phan chu trinh, hoàn kiếm, HN     g        3636363
Xã Trường Sơn, An Lão, HP                         6800000
Số 34,Lê Duẩn,Bến Nghé,Q1,HCm                       3932000
27 Đỗ Văn Dậy,ấp Tân Thới1,xã Tân Hiệp,Hóc Môn,Tp Hồ Chí Minh       4000000
xã Tương Bình Hiệp,Thủ Dầu 1,tỉnh Bình Dương                200000
Xuyên á, KCN Long An                           5000000
phòng 1510, tầng 15, toà nhà JSC34,Khuất Duy Tiến,Nhân chính,ThanhXuan   980000
số 23,ngõ 36,phố Đào Tấn,p.Cống Vị,Ba Đình                 200000
Số 44D Đường Cửu Long,P2,Q Tân Bình,Tp.HCM                 81213
Tầng 1,nhà số 61,tập thể CT bao bì XNK 27/7,Yên Hoà,CGiấy,HN        300000
Lô K1,K2,K6,K7 KCN Suối dầu,huyện Cam Lâm,Khánh Hoà            4000000
P102, tầng 1, Hanoi Group Building, 445 Đội Cấn, Ba Đình, HN       1900000
nhà xưởng số 4 (C3-4) KCN Tràng Duệ                    2800000
KCN Quế Võ, Xã Vân Dương, Tp Bắc Ninh                   2500000
164 đường Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, HCM              500000
Số 111D đg Lý Chính thắng, P.7, Q.3, TPHCM                 600000
KCN Quế Võ, Bắc Ninh                           9400000
KCN Quế Võ, Bắc Ninh                           14000000
số 2 và số 6 KCN Hoà Khánh,Q.Liên Chiểu,HCM               76000000
P Thuận Phước,Q.Hỉi Châu,Đà Nẵng                     60000000
KCN Hoà Khánh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng                   7641000
DTTANG1      N
      PDTANG1 GAYTANG1   FRATE
       1898333 2/1/2010  50.00
  50000       1/19/2010  100.00
 6500000   6500000 2/5/2010  100.00
       5100000 2/12/2010  100.00
15468726  15468726 4/29/2010  100.00
       300000 4/14/2010  100.00
17000000  25000000 2/11/2010  100.00
10000000   3200000 3/11/2010  100.00
 3000000   1537748 3/8/2010  100.00
    0   2060000 1/26/2010  100.00
 -600000   -200000 2/8/2010  66.00
    0   740000 1/12/2010  100.00
    0   770823 2/8/2010  100.00
    0   3231337 3/24/2010  100.00
 150000   150000 1/21/2010  100.00
 100000   100000 1/22/2010  100.00
 500000   317000 1/25/2010  100.00
 1200000   600000 3/18/2010  100.00
    0   600000 1/4/2010  100.00
 1000000   300000 3/25/2010  100.00
 6000000      0 3/15/2010  100.00
 3000000   2800000 1/27/2010  100.00
 3000000      0 2/1/2010  100.00
 850000   150000 2/10/2010  100.00
 4000000   900000 2/1/2010  10.00
10200000      0 1/20/2010  100.00
    0   308500 4/1/2010  90.00
 2500000      0 2/1/2010  100.00
 3000000      0 2/3/2010  100.00
 3340000   800000 3/24/2010  100.00
 1000000   850000 1/13/2010  100.00
    0   6404740 3/26/2010  100.00
    0  16000000  4/1/2010  100.00
 2000000   400000 1/20/2010  100.00
 3000000  -1000000 1/12/2010  100.00
 6250000   3200000 2/1/2010  100.00
 850000      0 1/21/2010  100.00
 1500000   1500000 3/3/2010  100.00
    0   1000000 3/29/2010  100.00
 600000      0 2/9/2010  95.00
 1450000   1450000 3/16/2010  100.00
  70000      0 1/19/2010  100.00
 500000   500000 2/12/2010  100.00
    0   1500000 3/17/2010  100.00
20000000      0 4/26/2010  100.00
12000000      0 2/26/2010  100.00
 6000000      0 2/3/2010  100.00
 200000   300000 2/1/2010  100.00
 200000   1000000 3/23/2010  100.00
 500000   450000 3/16/2010  100.00
98766000      0 1/21/2010  100.00
 4500000  1350000   2/1/2010  100.00
 302220   302220  3/16/2010  100.00
 1437000  2000000  3/18/2010  100.00
    0  8000000   2/5/2010  70.00
 500000     0  3/18/2010  100.00
46500000     0   2/1/2010  100.00
15479483  14414103  3/25/2010  100.00
      1240000  1/29/2010  100.00
1640000         2/9/2010  70.00
       200000  2/8/2010  100.00
 128500    128500  3/5/2010  100.00
       -183950  2/3/2010  100.00
 350000    350000  1/8/2010  100.00
1900000        2/11/2010  100.00
1000000        2/10/2010  100.00
8600000         2/1/2010  100.00
       200000  2/9/2010  100.00
        40650  3/16/2010  100.00
       -340000  1/6/2010  100.00
 2200000        2/1/2010  100.00
 1700000   310000  3/29/2010  100.00
 800000   440000   6/1/2010  100.00
 5024000  1535000   2/1/2010  100.00
 1000000        4/12/2010  100.00
 380000   413000  1/22/2010  100.00
13700000  4000000  2/12/2010  100.00
       300000  3/19/2010  100.00
      1000000   1/8/2010  100.00
      1000000  3/16/2010  100.00
       200000  1/19/2010  100.00
 250000   250000  3/31/2010  70.00
-6000000        5/28/2010  100.00
      1000000  1/28/2010  100.00
    0        1/6/2010  100.00
 2500000  1000000  1/11/2010  100.00
49000000  60000000  3/25/2010  100.00
    0   400000  3/10/2010   0.00
       35633   3/1/2010  100.00
 370000   70000  1/25/2010  100.00
 6000000  2000000  1/27/2010  100.00
22000000        5/12/2010  100.00
 6000000        4/20/2010  100.00
 200000   200000  3/12/2010  100.00
      -31136000  1/26/2010  100.00
11949382   8708609  1/26/2010  100.00
 1200000   400000  1/29/2010  100.00
 200000   270000  2/9/2010  49.00
        25000  1/14/2010  100.00
 300000    300000  1/19/2010  49.00
2636363        2/23/2010  90.00
2700000        3/10/2010  100.00
1000000    50000   2/9/2010  100.00
3000000  2500000  3/26/2010  100.00
 100000   100000  2/26/2010  100.00
      500000  1/27/2010  100.00
 920000       2/24/2010  100.00
 50000   50000  3/1/2010  100.00
 28663   28663  2/5/2010  49.00
       50000  2/26/2010  100.00
2000000  1700000  3/25/2010  100.00
1600000        3/1/2010  100.00
 800000   800000  3/18/2010  100.00
2100000   400000  3/9/2010  100.00
 450000   100000  2/5/2010  100.00
 570000   570000  2/8/2010  100.00
      2350000  3/25/2010  100.00
 4000000       5/27/2010  100.00
26000000       3/31/2010  100.00
30000000       4/7/2010  100.00
 1000000       1/27/2010  100.00
NDSXKD
SX-KDbơm caoáp,vòiphun,phụtùng máyđộnglực,Nnghiệp,KDoanh BĐS
Nâng cấp,in ấn và phát hành Tạp chí Thời trang trẻ
Đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu KH-CN
XD 8 trung tâm bán buôn các loại hàng hóa
KD dịch vụ BH tổng hợp;BH bắt buộc trách nhiệm dsự của chủ xe cgiới
kinh doanh môi giới bảo hiểm
Bảo hiểm
sản xuất các loại chất phủ bề mặt có công dụng đặc biệt
sx chi tiết đồ gỗ gia dụng từ ng.liệu nk chính ngạ
sx, gc các loại sp gia dụng, CN, LK tàu bè.
K/thác, gia công, NK-XK, p/phối đá ốp lát & vật liệu XD
SX hóa chất dùng trong CN gốm
gia công da thuộc đã qua chế biến
SXKD ván sàn tre
sản xuất chất phụ trợ giữ màu trong ngành dệt
SX phần mềm
sản xuất mũ bảo hiểm trong thể thao
SX bật lửa ga
SX nến, giá đỡ nến
KD vận tải hàng hóa nội địa đường bộ, khai thuê Hải quan
dệt may, SX phụ liệu ngành dệt, SX Tbị của CN dệt
dệt-nhuộm
SX Các Tbị an toàn điện
sản xuất các sản phẩm từ cao su,
SX thuốc tân dược chữa bệnh cho người
sx bao bì nhựa dùng cho thực phẩm
XD và kinh doanh CV nghĩa trang, kd nhà tang lễ
sx trang phục
ương nuôi cá đẻ,sx thu mua chế biến thuỷ sản, NK phân phối thức ăn tsa
SX nước tinh khiết đóng chai, nước uống có gas, TPhẩm ch.năng
SX,Cbiến thực phẩm từ nông,thủy sản và rau quả
KD siêu thị, các hoạt động bổ trợ cho siêu thị
kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
sx sp mút xốp,sp siêu bao bì,tấm plastic giữ nhiệt
CBiến, đóng gói, đông lạnh & sơ chế nông hải sản, thịt cácl oại
SX mực in cung cấp cho ngành công nghiệp in ấn bao bì
SX chế biến và gia công các sản phẩm gỗ
SX các dụng cụ bàn ăn (dao, muỗng, nĩa các loại)
sx các loại calcium carbonate (caco3)
sx các loại túi khí, tấm bảo vệ túi khí trong xe hơi
sx gia công túi sách các loại
sx quần áo, đan, dệt kim, cắt may quần áo nam,nữ, thể thao.
sx các loại nhựa tổng hợp PVC, XLPE, PE...
sx, chế tạo, lắp ráp các bộ phận điện, bộ nạp điện và các lkiện đtử
sx, kd bảng mạch điện tử dạng dẻo
SX mì ăn liền chất lượng cao
sx hàng gia dụng như bàn ghế giường tủ
SX nguyên phụ liệu cho ngành giày
SX sản phẩm nhựa dùng trong xây dựng, văn phòng
sx gia công túi sách các loại
SX 120tấn/tháng sợi vải mành, các loạ sợi spandex, nylon,polyester
sản xuất và in bao bì carton
gia công kim loại và các sản phẩm bằng KL, đồ dùng nấu bếp, khuôn poly
SX các loại khăn giấy
Sản xuất nhựa PVC và các SP có liên quan
Chế tạo cơ khí các chi tiết,bộ phận máy và ô tô; tkế cho máy
Sản xuất băng vệ sinh, khăn lau mặt
sản xuất, gia công gọng kính, đồng hồ phụ kiện; thiết bị lọc khí
SX,kd,xk hoa lan& các loại hoa khác, sx,kd xk cà phê, bông, sp nông ng
sx, gia công sản phẩm thủy tinh pha lê
dệt các loại nhãn hiệu, dệt dây đay,dây túi xách các loại,innhãn hiệu
sx các sp mây tre lá XK
sản xuất các loại mút xốp, keo dán; sản xuất phụ liệu cho sx giày dép
sản xuất đồn thủ công mỹ nghệ, nến nghệ thuật xuất khẩu
cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản
sản xuất, gia công thành phẩm, bán thành phẩm, linh kiện sản phẩm gỗ
SX kính quang học, kính hồng ngoại, dụng cụ làm mát
chế biến các loại nông sản
phát triển, thiết kế phần mềm máy tính và làm dịch vụ phần mềm
sx các loại linh kiện, phụ tùng cho xe ô tô và xe máy
sản xuất đồ dùng gia đình bằng gỗ, sắt bọc nệm, bọc da
dv vận tải nội địa đường bộ, lưu kho, lưu bãi
t.kế & sửa chữa thiết bị nâng hạ,sản xuất cầu trục vận chuyển hàng hoá
sx thiết bị trợ thính, thực hiện quyền XK về mua bán hàng hoá...
Thiết kế và Sx vật liệu bảo vệ dùng trong đóng gói sp
SX các SPẩm từ plastic
thi công XD xử lý nền móng
dv thi công xd công trình dân dụng, cn, hạ tầng kthuật
SX, chế biến, XK hoa chất lượng cao
XaarưngjuwSX bao nhựa, CS 12000 T/năm
XaarưngjuwSX lò đốt công nghiêp
TKế, LĐ, BTrì hệ thống khí cung cấp khí hoá lỏng
SX-KD thiết bị LPG, LNG, van áp lực; CS 10tr.SPhẩm/năm
SX-GC các SP bằng sắt và thép chuyên dụng
Tkế, SX các SP nhựa
Cho thuê máy móc thiêt bịvà tư vấn chuyển giao công nghệ thi công các

SX phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ, sp bằng kim loại
Lập trình máy tính, ccấp dịch vụ tư vấn liên quan đến máy tính, phần m
Sx,gcông và lắp ráp các loại hình điện tử, mô tơ
sx, gc cắt thép lá, nguyên liệu thép, kết cấu thép các loại
Sx& KD bàn phím, linh kiện điện tử chính xác KT cao cho ĐTDĐ
Sx & KD vỏ ĐTDĐ,miếng đệm dùng cho tủ lạnh và linh kiện điện tử KT cao
Dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản
Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản
sx, gc và kd sản phẩm gòn, tấm chằng gòn, pliệu may mặc, gối đệm,
Thực hiện quyền XNK
DV triển khai phần mềm máy tính: tư vấn phần mềm và hệ thống, lập trìn
tkế bảo hành trang thông tin điện tử
Nhập khẩu mặt hàng thiết bị xoa bóp có mã số HS 901910
giáo dục trung học cơ sở, mầm non, trung học phổ thông, tiểu học
sx thức ăn chăn nuôi gia súc và thức ăn thủy sản
Thực hiện quyền nhập khẩu
Sx balô, túi xách,trang thiết bị đi săn và leo núi
Sx sản phẩm nội thất,ngoại thất,đồ gia dụng
Sản xuất và gia công nguyên liệu,SP,thuốc BVTV,kích thích tăng trương
Dịch vụ cho thuê thiết bị chuyên dùng phục vụ ngành xây dựng
dvụ liên quan đến sửa chữa,bảo trì ôtô
Dịch vụ truy cập dữ liệu
CC DV thi công lắp đặt hthống mmóc xửlý ONMT,lắp đặt khung thép CTXD
SX,gc và lắp đặt cụm khoan máy,các loại ống và cấu kiện thép của tàu
xây dựng các c.trình dân dụng, CN, lắp ráp hệ thống
SX để XK toàn bộ sp bút chì, phấn màu, bút chì màu, sáp màu,...
Sx các linh kiện và phụ tùng sx điện thoại
tư vấn thiết kế kiến trúc, tư vấn quản lý DAXD, thi công ctrình CNTM
Ccấp dvụ phát triển pmềm và các dvụ thuê ngoài liên quan đến CNTT
sx các loại thuốc tân dược chưã bệnh cho người theo tiêu chuẩn Qtế
Sx bàn phím vỏ điện thoại di động
SX bia và nước gảii khát,đồ uống không cồn khác
Kinh doanh bất động sản
sx linh kiện ô tô, linh kiện xe máy và linh kiện động cơ máy nổ
FDKKD         HTDT  DDTH       CHNGANH         ISIC
Hàn Quốc         2  TP Hồ Chí Minh  CN nặng        2900
Thụy Sỹ          3  Hà Nội      Văn hóa-Ytế-Giáo dục  2200
Australia         1  TP Hồ Chí Minh  Văn hóa-Ytế-Giáo dục
Hà Lan          1  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
Pháp           1  TP Hồ Chí Minh  Tài chính-Ngân hàng
Pháp           1  TP Hồ Chí Minh  Tài chính-Ngân hàng
Hoa Kỳ          1  TP Hồ Chí Minh  Tài chính-Ngân hàng
Hoa Kỳ          1  Đồng Nai     CN nặng         2400
Đài Loan         1  Đồng Nai     Nông-Lâm nghiệp     2000
Đài Loan         1  Bình Dương    CN nặng         2800
Bỉ            2  Thanh Hóa    Xây dựng        2600
Đài Loan         1  Đồng Nai     CN nặng         2400
Đài Loan         1  Đồng Nai     CN nhẹ         1800
Hồng Kông         1  Hải Dương    Nông-Lâm nghiệp     2000
Malaysia         1  TP Hồ Chí Minh  CN nặng         2500
Nhật Bản         1  TP Hồ Chí Minh  CN nặng        62000
Pháp           1  Bình Dương    CN nhẹ         3600
Đài Loan         1  Tây Ninh     CN nhẹ         3600
BritishVirginIslands   1  Đồng Nai     CN nhẹ         2600
Hàn Quốc         1  TP Hồ Chí Minh  GTVT-Bưu điện
Brunei          1  Đồng Nai     CN nhẹ         1700
Brunei          1  Đồng Nai     CN nhẹ         1700
Nhật Bản         1  Bình Dương    CN nặng         3100
Hàn Quốc         1  Bình Dương    CN nhẹ         2500
Hoa Kỳ          2  Bình Dương    Văn hóa-Ytế-Giáo dục  2400
Nhật Bản         1  Đồng Nai     CN nhẹ         22000
Hàn Quốc         2  Long An     Dịch vụ
Bungary          2  Thừa Thiên-Huế  CN nhẹ         14000
Australia         1  Khánh Hòa    Thủy sản
Australia         1  Hải Dương                150
Singapore         1  TP Hồ Chí Minh  CN thực phẩm      1500
Hồng Kông         1  Hải Phòng    Dịch vụ
Hoa Kỳ          1  TP Hồ Chí Minh  Tài chính-Ngân hàng
Malaysia         1  Đồng Nai     CN nhẹ         2600
Malaysia         1  Tiền Giang    CN thực phẩm      1500
Malaysia         1  TP Hồ Chí Minh  CN nặng         2400
Đài Loan         1  Bình Dương    Nông-Lâm nghiệp     2000
Hàn Quốc         1  Đồng Nai     CN nhẹ         2800
Thái Lan         1  Đồng Nai     CN nhẹ         20000
Nhật Bản         2  TP Hồ Chí Minh  CN nhẹ         1500
Hàn Quốc         1  Bình Dương    CN nhẹ         15000
Nhật Bản         1  Đồng Nai     CN nhẹ         1800
Hàn Quốc         1  Đồng Nai     CN nhẹ         2500
Hồng Kông         1  Hải Dương    CN nặng        27000
Hàn Quốc         1  Bắc Ninh     CN nhẹ         26000
Nhật Bản         2  TP Hồ Chí Minh  CN thực phẩm      1500
Malaysia         1  Bình Dương    Nông-Lâm nghiệp     3600
Hàn Quốc         1  Bình Dương    CN nhẹ         1900
Nhật Bản         1  Đồng Nai     CN nhẹ         2500
Hàn Quốc         1  Bình Dương    CN nhẹ         15000
Hàn Quốc         1  Đồng Nai     CN nhẹ         1700
Malaysia        1  Bình Dương    CN nhẹ         2100
Nhật Bản        1  Đồng Nai     CN nặng         2800
Nhật Bản        1  Hải Phòng    CN nhẹ         2100
Thái Lan        2  Đồng Nai     CN nặng        22000
Nhật Bản        1  Hải Phòng    CN nặng         3400
Hoa Kỳ         1  Bình Dương    Văn hóa-Ytế-Giáo dục  2100
Nhật Bản        1  TP Hồ Chí Minh  CN nhẹ         3300
Đài Loan        1  Lâm Đồng     Nông-Lâm nghiệp
Cộng hòa Séc      2  TP Hồ Chí Minh  CN nhẹ         2600
Đài Loan        1  Đồng Nai     CN nhẹ         1700
New Zealand      1  TP Hồ Chí Minh  Nông-Lâm nghiệp    2000
Đài Loan        1  Đồng Nai     CN nhẹ         2400
Đài Loan        1  Bình Dương    Nông-Lâm nghiệp    2600
Hồng Kông       1  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
Đài Loan        1  Bình Dương    Nông-Lâm nghiệp     2000
Singapore       1  Bình Dương    CN nặng         3300
BritishVirginIslands  1  Đồng Nai     CN thực phẩm      1500
Pháp          1  Hà Nội      Dịch vụ        62000
Hàn Quốc        1  Đồng Nai     CN nặng         3400
Singapore       1  Long An     Nông-Lâm nghiệp     2000
Australia       1  TP Hồ Chí Minh  GTVT-Bưu điện
Singapore       2  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ        2900
Thụy Sỹ        1  Bình Dương    CN nặng        3300
Singapore       1  Bắc Ninh     CN nhẹ
Hàn Quốc        1  Đồng Nai     CN nặng        2500
Trung Quốc       1  TP Hồ Chí Minh  Xây dựng
Hàn Quốc        6  TP Hồ Chí Minh  Xây dựng
Đài Loan        1  Lâm Đồng     Nông-Lâm nghiệp
Thái Lan        1  Đồng Nai     CN nhẹ         2500
Hàn Quốc        1  Đồng Nai     CN nặng        2900
Malaysia        2  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
Nhật Bản        1  Bắc Ninh     CN nặng         2900
Samoa         1  Đồng Nai     CN nặng         2800
Hàn Quốc        1  Đồng Nai     CN nhẹ         2500
Đài Loan        1  Hà Nội      Dịch vụ        77000
Đài Loan        1  Bắc Giang    CN nhẹ
Đài Loan        6  Vĩnh Phúc    CN nặng        3400
Hoa Kỳ         1  Hà Nội      Dịch vụ
Hàn Quốc        1  Bình Dương    CN nặng        27000
Đài Loan        1  Long An     CN nặng        24000
Hàn Quốc        2  Bắc Ninh     CN nặng        26000
Hàn Quốc        6  Bắc Ninh     CN nặng        32000
Singapore       1  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
BritishVirginIslands  1  TP Hồ Chí Minh  Xây dựng
Hàn Quốc        6  Bình Dương    CN nhẹ         14000
Malaysia        1  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
Malaysia        2  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
Hoa Kỳ         1  Đà Nẵng     Dịch vụ
Hàn Quốc        2  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
Australia       2  Hà Nội      Văn hóa-Ytế-Giáo dục
Hà Lan         1  Hải Phòng    CN nhẹ         10000
Hà Lan         1  TP Hồ Chí Minh  Dịch vụ
Hàn Quốc  1  TP Hồ Chí Minh  CN nhẹ  15000
Hoa Kỳ   2  Bình Dương    CN nhẹ  32000
Đài Loan  1  Long An          21000
Singapore  1  Hà Nội
Nhật Bản  1  Hà Nội
Singapore  2  TP Hồ Chí Minh
Hàn Quốc  1  Hà Nội
Hàn Quốc  1  Khánh Hòa
Nhật Bản  1  Hà Nội
Hồng Kông  1  Hải Phòng
Hàn Quốc  1  Bắc Ninh
Malaysia  1  TP Hồ Chí Minh
Nhật Bản  1  TP Hồ Chí Minh
Pháp    2  Bắc Ninh
Hàn Quốc  1  Bắc Ninh
Malaysia  1  Đà Nẵng
Hàn Quốc  1  Đà Nẵng
Hàn Quốc  1  Đà Nẵng
ISIC1
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Giáo dục và đào tạo
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
Tài chính,n.hàng,bảo hiểm
Tài chính,n.hàng,bảo hiểm
Tài chính,n.hàng,bảo hiểm
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Thông tin và truyền thông
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Vận tải kho bãi
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Dịch vụ khác
CN chế biến,chế tạo
Nông,lâm nghiệp;thủy sản
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
Tài chính,n.hàng,bảo hiểm
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Nông,lâm nghiệp;thủy sản
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
KD bất động sản
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Thông tin và truyền thông
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Vận tải kho bãi
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Xây dựng
SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa
Nông,lâm nghiệp;thủy sản
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Hành chính và dvụ hỗ trợ
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Thông tin và truyền thông
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
KD bất động sản
KD bất động sản
CN chế biến,chế tạo
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
Thông tin và truyền thông
Thông tin và truyền thông
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
Y tế và trợ giúp XH
CN chế biến,chế tạo
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
HĐ chuyên môn, KHCN
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
HĐ chuyên môn, KHCN
Xây dựng
CN chế biến,chế tạo
Xây dựng
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
HĐ chuyên môn, KHCN
Thông tin và truyền thông
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Dvụ lưu trú và ăn uống
KD bất động sản
CN chế biến,chế tạo
SOGP  NGAYGP GPKT      SOGCNDTNGAYGCNDT
       GCNĐT-HCM  411043001224 1/4/2010
       GCNĐT-HN   1104300068 1/4/2010
       GCNĐT-HCM  41112000065 1/4/2010
       GCNDT-BD  461023000604 1/5/2010
       GCNDT-ĐN  321032000105 1/5/2010
       GCNĐT-HCM  411043001226 1/5/2010
       GCNDT-HCM  411043001200 1/6/2010
       GCNDT-HCM  411043001208 1/6/2010
       GCNĐT-HCM  411043001201 1/6/2010
       GCNĐT-HCM  411043001227 1/7/2010
       GCNĐT-BG  202043000095 1/7/2010
       GCNĐT_TN  452023000140 1/7/2010
       GCNĐT-HCM  411023000304 1/7/2010
       GCNĐT-HCM  411043001162 1/8/2010
       GCNĐT-HCM  411043001137 1/8/2010
       GCNĐT-HP   2102200015 1/8/2010
       GCNĐT-HP   2103200015 1/8/2010
       GCNĐT-HN   11023000687 1/11/2010
       GCNĐT-HN   11043000686 1/11/2010
       GCNDT-HN   11023000687 1/11/2010
       GCNDT-DN  472043000782 1/11/2010
       GCNĐT-LA   50122000180 1/12/2010
       GCNĐT-ĐN  321022000106 1/12/2010
       GCNĐT-HCM  411043001235 1/12/2010
       GCNDT-HCM  411023000305 1/12/2010
       GCNĐT_ĐN   32212000145 1/12/2010
       GCNĐT-HCM  411023000301 1/13/2010
       GCNĐT-HCM  411023000302 1/13/2010
       GCNĐT-HN   11023000688 1/13/2010
       GCNĐT-HN   11033000689 1/13/2010
       GCNĐT-HN   11043000690 1/13/2010
       GCNĐT-HN   11022000691 1/13/2010
       GCNĐT-HP   22043000071 1/13/2010
       GCNĐT-HCM  411022000496 1/13/2010
       GCNĐT-HCM  411043001223 1/13/2010
       GCNDT-HN   11023000688 1/13/2010
       GCNĐT-HCM  411023000301 1/13/2010
       GCNĐT-HCM  411043001225 1/14/2010
       GCNĐT-BN  212043000249 1/14/2010
       GCNĐT-BN  212043000025 1/14/2010
       GCNĐT-BD  461023000607 1/15/2010
       GCNĐT-HN   11043000692 1/18/2010
       GCNĐT-BN  212043000252 1/18/2010
       GCNĐT-BN  212043000251 1/18/2010
       GCNĐT-HN   11043000693 1/19/2010
       GCNĐT-HCM  411043001242 1/19/2010
       GCNĐT-HCM  411043001221 1/19/2010
       GCNĐT-HCM  411043001232 1/19/2010
       GCNĐT-HCM  411043001231 1/19/2010
       GCNĐT-HCM  411022000494 1/19/2010
       GCNĐT-HCM  411043001229 1/19/2010
  GCNĐT-HCM  411022000495  1/19/2010
  GCNĐT-HCM  411043001187  1/19/2010
  GCNĐT-HCM  411043001230  1/19/2010
  GCNDT-BĐ   352023000078  1/19/2010
  GCNDT-HCM  411022000493  1/19/2010
  GCNDT-BĐ   352023000078  1/19/2010
  GCNĐT-HCM  411043001233  1/19/2010
  GCNĐT-BRVT  491043000230  1/20/2010
  GCNĐT-BRVT  491043000246  1/20/2010
  GCNĐT-BRVT  491043000233  1/20/2010
0  GCNĐT-HN   11023000695  1/20/2010
  GCNĐT-AG   52112000004  1/20/2010
  GCNDT-DN   472043000783  1/21/2010
  GCNĐT-PT   181043000333  1/21/2010
  GCNĐT-HN   11022000697  1/22/2010
  GCNĐT-HN   11043000698  1/22/2010
  GCNĐT-HN   11043000699  1/22/2010
  GCNĐT-HN   11032000696  1/22/2010
  GCNĐT-HCM  411043001239  1/22/2010
  GCNĐT-HCM  411043001219  1/22/2010
  GCNĐT-HCM  411022000487  1/22/2010
  GCNĐT-HCM  411043001217  1/22/2010
  GCNĐT-HCM  411043001245  1/22/2010
  GCNĐT-HCM  461043000610  1/22/2010
  GCNĐT-HCM   46100033609  1/22/2010
  GCNĐT-HN   11023000701  1/25/2010
0  GCNĐT-HN   11023000700  1/25/2010
  GCNĐT-ĐN   321043000107  1/25/2010
  GCNDT-ĐN   472043000784  1/25/2010
  GCNDT-DN   472043000785  1/25/2010
  GCNDT-LA   502043000117  1/25/2010
  GCNĐT-NB   92043000049  1/25/2010
  GCNĐT-NB   92043000050  1/25/2010
  GCNDT-BD   461043000611  1/26/2010
  GCNDT-BD   461043000613  1/26/2010
  GCNDT-BD   461043000612  1/26/2010
  GCNĐT-BD   351043000166  1/26/2010
  GCNĐT-HCM  411043001213  1/26/2010
  GCNDT-HN   11043000703  1/26/2010
  GCNDT-HN   11043000702  1/26/2010
  GCNDT-BĐ   351043000166  1/26/2010
  GCNĐT-TTH  311022000032  1/27/2010
  GCNĐT-ĐN   321043000108  1/27/2010
  GCNDT-BG   202043000096  1/27/2010
  GCNDT-LA   502022000118  1/27/2010
  GCNDT-HN   11022000705  1/28/2010
  GCNĐT-HCM  411023000303  1/29/2010
  GCNĐT-HCM  411043001237  1/29/2010
  GCNĐT-HCM  411043001222  1/29/2010
  GCNĐT-HCM  411043001240  1/29/2010
  GCNĐT-HCM  412023000307  1/29/2010
  GCNĐT-BP   442043000085  1/29/2010
  GCNĐT-HN   11032000706  1/29/2010
  GCNĐT-QN   33212000109  1/29/2010
  GCNDT-HN   11043000745  2/1/2010
  GCNDT-HN   11043000746  2/1/2010
  GCNĐT-HN   11043000747  2/1/2010
  GCNĐT-HN   11043000748  2/1/2010
  GCNĐT-HN   11043000749  2/1/2010
  GCNĐT-HCM  411022000491  2/1/2010
  GCNĐT-HCM  411043001246  2/1/2010
  GCNDT-TTH  31322000025  2/2/2010
  GCNDT-HT  282043000006  2/2/2010
  GCNĐT-TN  171043000005  2/2/2010
  GCNĐT-HCM  411023000311  2/3/2010
  GCNĐT-HCM  411043001250  2/3/2010
  GCNĐT-HCM  411043001252  2/3/2010
  GCNĐT-HCM  411023000310  2/3/2010
  GCNDT-KH  372043000078  2/3/2010
  GCNDT-BG  201032000027  2/4/2010
  GCNĐT-BP  441043000016  2/4/2010
  GCNĐT-PT  181023000339  2/4/2010
  GCNĐT-HN   11023000751  2/5/2010
  GCNĐT-HN   11033000753  2/5/2010
  GCNĐT-HN   11022000754  2/5/2010
0  GCNĐT-HN   11043000755  2/5/2010
  GCNĐT-NA  271033000001  2/5/2010
  GCNĐT-HN   11022000750  2/5/2010
  GCNĐT-HN   11032000752  2/5/2010
  GCNĐT-HN   11032000753  2/5/2010
  GCNĐT-LA  501043000182  2/5/2010
  GCNDT-DN  471043000258  2/5/2010
  GCNDT-DN  471043000259  2/5/2010
  GCNĐT-BG  202043000028  2/7/2010
  GCNĐT-VP  192043000150  2/8/2010
  GCNĐT-BD  461043000615  2/8/2010
  GCNĐT-HCM  411023000313  2/8/2010
  GCNĐT-HN   11022000756  2/8/2010
  GCNĐT-HY   5112000059  2/8/2010
  GCNĐT-HN   11032000758  2/9/2010
  GCNĐT-HCM  411043001256  2/9/2010
0  GCNĐT-HCM  411043001260  2/9/2010
  GCNĐT-HCM  412043000310  2/9/2010
  GCNĐT-BN  212043000257  2/9/2010
  GCNDT-DN  472023000788  2/9/2010
  GCNĐT-BD  461023000617  2/10/2010
  GCNĐT-HCM  411043001247  2/10/2010
  GCNĐT-HCM  411043001261  2/10/2010
  GCNĐT-HCM  41122000032  2/10/2010
  GCNĐT-HCM   4122200053  2/10/2010
  GCNĐT-HN   11023000760  2/10/2010
  GCNĐT-HN   11023000763  2/10/2010
  GCNDT-BN  212043000259  2/10/2010
  GCNĐT-HN   11043000762  2/10/2010
  GCNĐT-HN  11043000763  2/10/2010
  GCNĐT_BRVT 491023000236  2/10/2010
  GCNĐT-BG  201032000028  2/11/2010
  GCNĐT-HCM 411022000499  2/11/2010
  GCNĐT-HCM 411022000498  2/11/2010
  GCNĐT-HCM 411043001249  2/11/2010
  GCNĐT-HCM 411023000309  2/11/2010
  GCNĐT-HCM  41112000066  2/11/2010
  GCNDT-HCM 411023000308  2/11/2010
  SGCNDT-LĐ 421023000602  2/11/2010
  GCNDT-LĐ  421043000603  2/11/2010
  GCNĐT-HCM 411043001258  2/12/2010
  GCNĐT-BRVT 49104300023  2/12/2010
  GCNĐT-HN  11043000761  2/20/2010
  GCNĐT-HN  11032000765  2/23/2010
  GCNĐT-HN  11043000768  2/24/2010
  GCNDT-ĐN  47221000792  2/24/2010
  GCNĐT-HN  11023000769  2/24/2010
  GCNĐT-HN  11023000767  2/24/2010
  GCNDT-DN  47221000792  2/24/2010
  GCNĐT-HCM 411022000032  2/25/2010
  GCNĐT-KKTDQ 65202000016  2/25/2010
  GCNĐT-HY  51023000060  2/25/2010
  GCNĐT-NA  271022000001  2/25/2010
  GCNĐT-HN  11023000770  2/26/2010
0  GCNĐT-BRVT 492022000173  2/26/2010
  GCNĐT-HCM 411043001267  2/26/2010
  GCNĐT-NA  271043000001  2/26/2010
  GCNĐT-HN  11043000771  2/27/2010
  GCNĐT-HN  11043000772  2/27/2010
  GCNDT-BN  211023000041  3/1/2010
  GCNĐT-HCM  41102300319  3/2/2010
  GCNDT-HCM 411023000320   3/2/2010
  GCNĐT-HCM 412043000311   3/2/2010
  GCNĐT-HN  11043000774  3/2/2010
  GCNĐT-HN  11043000775  3/2/2010
  GCDDT-QN  33122000002  3/2/2010
  GCNDT-HCM  41112000067  3/3/2010
  GCNDT-BN  212043000260  3/4/2010
  GCNĐT-HN  11043000777  3/4/2010
  GCNĐT-HN  11023000776  3/4/2010
  GCNĐT-HN  11043000778  3/5/2010
  GCNDT_HCM 411022000501   3/5/2010
  GCNDT-HCM 411023000315   3/5/2010
  GCNĐT-BD  461023000619  3/5/2010
  GCNĐT-HCM 411023000314   3/8/2010
  GCNDT-HCM 411043001275   3/8/2010
  GCNĐT-HCM 411043001257   3/8/2010
  GCNĐT-HCM 411043001265   3/8/2010
  GCNĐT-HCM 411043001275   3/8/2010
  GCNĐT-HCM 411043001266   3/8/2010
  GCNDT-HN  11032000779  3/9/2010
  GCNĐT_HN  11043000781  3/10/2010
  GCNĐT-HCM 411032000081  3/10/2010
  GCNDT-HCM 411043001276  3/10/2010
  GCNĐT-HCM 411023000322  3/10/2010
  GCNDT-VP  191043000151  3/10/2010
  GCNDT-VP  191023000152  3/10/2010
  GCNĐT-BT  48122000524  3/11/2010
  GCNDT-BN  212043000262  3/11/2010
  GCNĐT-HCM 411023000317  3/12/2010
  GCNĐT-HCM 411022000478  3/12/2010
  GCNĐT-HCM 411043001268  3/12/2010
  GCNDT-HCM 411043001272  3/12/2010
  GCNĐT-HCM 411043001228  3/12/2010
  GCNĐT-TV  581043000061  3/12/2010
  GCNDT-TV  581043000061  3/12/2010
  GCNĐT-HN  11043000782  3/12/2010
0  GCNĐT-LĐ  421043000613  3/15/2010
  GCNĐT-KCNTV582032000016  3/15/2010
  GCNĐT-HCM 411023000326  3/15/2010
  GCNDT-HT  282023000008  3/15/2010
  GCNDT-ĐN  472043000794  3/16/2010
  GCNĐT-BD  461043000621  3/16/2010
  GCNĐT-HCM 411043001282  3/16/2010
  GCNĐT-HCM 411022000505  3/16/2010
  GCNĐT-BD  461043000622  3/16/2010
  GCNDT-HCM  41222000261  3/16/2010
  GCNDT-BN  211032000042  3/16/2010
  GCNĐT-BP  441043000017  3/16/2010
  GCNĐT-TN  45112000170  3/16/2010
  GCNĐT_HCM  41222000261  3/16/2010
  GCNĐT-HN  11043000784  3/17/2010
  GCNĐT-HN  11043000785  3/17/2010
  GCNĐT-HCM 411023000328  3/17/2010
  GCNDT-ĐN  472043000795  3/17/2010
  GCNĐT-HCM 411043001263  3/17/2010
  GCNDT-BN  212043000266  3/17/2010
  GCNDT-BN  212043000265  3/17/2010
  GCNDT-DN  472043000795  3/17/2010
  GCNĐT-LA  501043000183  3/18/2010
  GCNĐT-TN  452043000143  3/18/2010
  GCNĐT-HN  11043000787  3/18/2010
  GCNDT-BRVT 49122000250  3/18/2010
  GCNĐT-HN   1114000786  3/18/2010
  GCNĐT-HCM 411033000034  3/18/2010
  GCNDT-HCM 411023000323  3/19/2010
  GCNDT-HCM 411043001259  3/19/2010
  GCNDT-HCM 411043001280  3/19/2010
  GCNĐT-HCM 411043001281  3/19/2010
  GCNĐT-HCM 411043001279  3/19/2010
  GCNĐT-HCM 411043001277  3/19/2010
  GCNĐT-HCM 411043001274  3/19/2010
  GCNĐT-HCM 411022000503  3/19/2010
GCNĐT-BRVT  492043000175  3/19/2010
GCNĐT-HN   11043000791  3/19/2010
GCNĐT-HN   11043000790  3/19/2010
GCNĐT-HN   11043000789  3/19/2010
GCNĐT-HCM  411032000082  3/19/2010
GCNĐT-CT   571032000027  3/19/2010
GCNĐT-HN   11043000792  3/19/2010
GCNDT-VP   192043000153  3/19/2010
GCNDT-BN   212023000267  3/23/2010
GCNDT-HT   282022000010  3/23/2010
GCNDT-HT   282022000009  3/23/2010
GCNDT-HCM   41212000265  3/23/2010
GCNĐT-HN   11043000794  3/23/2010
GCNĐT-Bg   202043000098  3/23/2010
GCNĐT-HT   281032000005  3/23/2010
GCNĐT-BRVT  491022000245  3/23/2010
GCNĐT-TN   45112000171  3/24/2010
GCNĐT-TN   45112000172  3/24/2010
GCNĐT-TN   451043000174  3/24/2010
GCNĐT-HN   11023000798  3/24/2010
GCNĐT-BRVT  491043000254  3/24/2010
GCNĐT-LA   501043000186  3/24/2010
GCNĐT-HN   11043000797  3/24/2010
GCNĐT-HN   11023000796  3/24/2010
GCNĐT-HY   51043000061  3/24/2010
GCNĐT-HN   11043000795  3/24/2010
GCNDT-TH   261022000005  3/24/2010
GCNDT-VP   192043000154  3/24/2010
GCNĐT-ĐN   321043000111  3/25/2010
GCNĐT-HN   11043000799  3/25/2010
GCNĐT-HCM  411023000329  3/25/2010
GCNĐT-QN   331022000014  3/26/2010
GCNĐT-TTH  311043000032  3/26/2010
GCNĐT-TNh  451023000166  3/26/2010
GCNĐT-LA   501043000184  3/26/2010
GCNĐT-TB   82032000043  3/29/2010
GCNĐT-TB    8232000043  3/29/2010
GCNDT-HCM  411023000330  3/29/2010
GCNĐT-HCM  411043001209  3/29/2010
GCNĐT-HCM  411022000507  3/29/2010
GCNĐT-BRVT  492032000176  3/29/2010
GCNĐT-BD   461043000628  3/30/2010
GCNĐT-BT   48121000527  3/30/2010
GCNDT-LA   502023000119  3/30/2010
GCNĐT-NA   271043000002  3/31/2010
GCNĐT-HN   11043000801  3/31/2010
GCNĐT-HN   11043000802  3/31/2010
GCNĐT-HCM  411043001286  3/31/2010
GCNĐT-HCM  411032000078  3/31/2010
GCNĐT-HCM  411043001285  3/31/2010
GCNĐT_BD   461043000629  4/1/2010
GCNDT-LA   501043000187  4/2/2010
GCNĐT-HN   11043000804  4/5/2010
GCNĐT-BD   46112000035  4/5/2010
GCNĐT-BD  461043000630  4/5/2010
GCNDT-HCM  411043001288  4/5/2010
GCNDT-HCM  411022000508  4/5/2010
GCNDT-HCM  411043001293  4/5/2010
GCNDT-HCM  41122000033  4/5/2010
GCNDT-HCM  411022000504  4/5/2010
GCNDT-HCM  411022000510  4/5/2010
GCNDT-HCM  411043001273  4/6/2010
GCNĐT-BD  641043000631  4/7/2010
GCNĐT-BD  461043000632  4/7/2010
GCNDT-HCM  411043001294  4/7/2010
GCNĐT-HCM  411043001297  4/7/2010
GCNĐT-HCM  411043001296  4/8/2010
GCNĐT    220022000048  4/8/2010
GCNĐT-BD  461043000634  4/9/2010
GCNĐT-HCM  411043001298  4/9/2010
GCNĐT-HCM  411022000513  4/9/2010
GCNĐT-HCM  411033000035  4/9/2010
GCNĐT-BD   46112000037  4/12/2010
GCNĐT-BD   46112000036  4/12/2010
GCNĐT-BD  461023000633  4/12/2010
GCNĐT-BD   43112000038  4/12/2010
GCNĐT-HN   11023000809  4/12/2010
GCNĐT_HN   1124000812  4/13/2010
GCNĐT-HN   11043000811  4/13/2010
GCNĐT-HN   11022000813  4/13/2010
GCNĐT-HCM  411023000335  4/15/2010
GCNĐT-HCM  411023000332  4/16/2010
GCNĐT-HCM  411043001304  4/16/2010
GCNĐT-HCM  412043000315  4/16/2010
GCNĐT-HN   11022000818  4/16/2010
GCNĐT-HCM  411043001299  4/17/2010
GCNĐT-HCM  411043001291  4/17/2010
GCNĐT-HCM  411022000511  4/17/2010
GCNĐT-Bd   46112000039  4/19/2010
GCNĐT-HCM  411023000336  4/19/2010
GCNDT-HN   11043000820  4/19/2010
GCNĐT-HN   11043000821  4/19/2010
GCNĐT-HN   11022000823  4/19/2010
GCNĐT-HN   11043000819  4/19/2010
GCNĐT-HN   11043000822  4/19/2010
GCNĐT-HN   11022000824  4/19/2010
GCNĐT-HCM  411032000083  4/20/2010
GCNĐT-BN  202043000237  4/20/2010
GCNDT-BT  481022000536  4/22/2010
GCNĐT-HCM  411043001300  4/22/2010
GCNĐT-HCM  411022000517  4/22/2010
GCNĐT-HCM  411023000325  4/22/2010
GCNĐT-HCM  411043001301  4/22/2010
GCNĐT-HCM  411023000334  4/22/2010
  GCNĐT-HCM 411022000515  4/22/2010
  GCNĐT-HCM 411022000514  4/22/2010
  GCNĐT-HCM 411022000516  4/22/2010
  GCNĐT-HCM 411043001305  4/26/2010
  GCNĐT-HCM 411043001306  4/26/2010
  GCNĐT-HY  52043000103  4/26/2010
  GCNĐT-HCM 411043001234  4/27/2010
  GCNDT-BT  481043000539  4/29/2010
  GCNĐT-BD  461043000636  5/5/2010
  GCNDT-TV  581023000040  5/5/2010
  GCNDT-HCM 412043000317   5/5/2010
  GCNĐT-HN  11022000833  5/5/2010
  GCNĐT_BD  46112000041  5/6/2010
  GCNĐT_BD  461043000637  5/7/2010
  GCNĐT-HN  11043000834  5/7/2010
  GCNĐT-HN  11043000835  5/7/2010
  GCNĐT-HN  11043000840  5/10/2010
  GCNĐT-HN   1112000838  5/10/2010
  GCNĐT-HN  11043000836  5/10/2010
  GCNĐT-HN  11022000837  5/10/2010
  GCNĐT-HN  11033000839  5/10/2010
  GCNĐT_BT  481023000541  5/11/2010
  GCNĐT-LA  50112000189  5/11/2010
  GCNĐT-HN  11043000841  5/11/2010
  GCNĐT_HP  21043000159  5/11/2010
  GCNĐT-BT  552043000028  5/12/2010
  GCNĐT=BD  461043000640  5/12/2010
  GCNĐT-KCNBR492043000178  5/14/2010
  GCNĐT_BD  461043000641  5/14/2010
  GCNĐT-HY  52043000105  5/15/2010
  GCNĐT-HCM 412043000319  5/17/2010
  GCNĐT-BRVT 49212000179  5/18/2010
  GCNĐT-BT  481023000544  5/18/2010
  GCNĐT_HCM 412023000230  5/19/2010
  GCNĐT-HCM  41122000034  5/19/2010
  GCNĐT_HT  282023000011  5/19/2010
  GCNĐT-HD  42023000129  5/20/2010
  GCNĐT-HT  282043000012  5/20/2010
  GCNĐT_LA  501023000190  5/21/2010
  GCNĐT-LA  501043000191  5/23/2010
  GCNĐT-HP  21043000162  5/25/2010
  GCNĐT-LĐ  422043000077  5/25/2010
  GCNĐT-HD  41043000089  5/26/2010
  GCNĐT_BN  212023000275  5/27/2010
  GCNĐT_BN  212043000276  5/28/2010
  GCNĐT-BT  481023000554  6/1/2010
  GCNĐT-TTH 311033000035   6/2/2010
  GCNĐT-LA  501043000192  6/3/2010
  GCNĐT-HCM 411022000509   6/9/2010
  GCNĐT-HCM 412043000324  6/16/2010
  GCNĐT-HCM 413043000037  6/18/2010
9  GP/KDBH        0  4/29/2010
     418  9/19/1992  GCNĐT-HCM 411022000497 1/18/2010
     559  3/20/1993  gp     411043001246 2/1/2010
     745  12/14/1993  GCNDT-HD  41043000088 3/24/2010
     783  1/31/1994  GCNĐT-HCM 411043001236 1/13/2010
     849  4/27/1994  gp      1124000694 1/19/2010
    1738  11/18/1996  GCNĐT-HCM 411043001264 3/5/2010
     223   5/8/2001  GCNĐT-HCM 411023000321 3/5/2010
     419  10/14/2002  GCNĐT-HCM 411023000312 2/5/2010
     435  11/25/2002  GCNĐT-HCM 411043001216 1/13/2010
     234  11/29/2002  GCNĐT-BD  461043000616 2/8/2010
    2307  1/24/2003  GP     411043001251 2/11/2010
    2454  1/31/2005  GP     411021000006 1/4/2010
      4  2/26/2005  GP-KCN-TV 582032000015 2/26/2010
     850  4/27/2005       411043001248 2/1/2010
     382  4/29/2005  GP-KCN-ĐN 472023000265 1/6/2010
     852   5/5/2005  GP-HCM   411043001253 2/3/2010
     397  6/21/2005  GP-KCN-ĐN 472043000525 3/3/2010
472043000041   7/8/2005  GP-KCN-ĐN 472023000041 3/29/2010
    1005  12/22/2005  GCNĐT-HCM 411022000492 1/22/2010
 12042000007  8/24/2006  GCNĐKĐT-HN 11043000766 2/24/2010
411022000069  7/27/2007  GCNĐT-HCM 411043001284 3/29/2010
411043001109  8/27/2009  GCNĐT-HCM 411023000316 2/25/2010
411043001045  5/23/2010  GCNDT-HCM 411022000395 12/25/2008
TDUAN                                 OLD_TVDT
Công ty TNHH sản xuất SL-Vina                       530000
Công ty TNHH Land Construction                      3000000
Chi nhánh công ty TNHH Một thành viên thực phẩm Bình Vinh Sài Gòn     300000
CT TNHH Promenada Canary (Trung tâm thương mại Promenada tại Canary)  95000000
Công ty cổ phần Pacific Dinco                      4600000
Công ty TNHH Comarch Việt Nam                       250000
Cty TNHH một thành viên Fortune Crest Việt Nam              100000
Cty TNHH quốc tế Illho (Việt Nam)                     100000
CT TNHH Hospitality Marketing Concepts Việt Nam              200000
Công ty TNHH Governmentjobs.com Việt Nam                  50000
Công ty TNHH Fine Land Apperel VN                     50000
Cty TNHH DK Fashion                            900000
Công Ty TNHH Kim Vũ Tường                         200000
CT TNHH Megachem Việt Nam                         500000
CT TNHH Technip Việt Nam                         450000
Công ty TNHH Hoa Thép Việt Nam                      420000
CT CP Đầu tư và phtriển Việt Anh(Làng Việt Kiều Việt Anh)        21836000
Công ty TNHH Xây dựng KL Vina                      2000000
Công ty TNHH Dongyang Vina                        1000000
Cty TNHH xây dựng KL Vina                        2000000
Cty TNHH Morito Việt Nam                         500000
Dự án khu tái định cư và khu dân cư phường 7, Thành phố Tân An      1333000
Cty TNHH Max Investment                          324939
Công ty TNHH Allexceed Việt Nam                      227790
Cty TNHH đồ hoạ kỹ thuật số                        50000
CHi nhánh Cty TNHH Kerry Intergrated Logistics              3500000
Công ty TNHH Kỹ thuật Quốc tế Hai Giỏi                  1000000
Công ty TNHH đá mặt trời                          50000
Công ty TNHH Globe Environment TEC Việt Nam                300000
Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng độc lập               555555
Công ty TNHH Công nghệ Accton Việt Nam                  1000000
CT cổ phần tư vấn thiết kế Ada và cộng sự                 55555
CT TNHH Điện tử Sumida Việt Nam(DA SX phụ kiện điện tử)         10000000
Công ty TNHH Phía bên kia                         20000
Công ty TNHH Một thành viên Kairos (Việt Nam)              1000000
Cty TNHH Globe Enviroment TEC VN                     300000
Cty TNHH kỹ thuật Quốc tế Hai Giỏi                    1000000
Công ty TNHH nền móng Keller Việt Nam                   130000
Cty TNHH SungWoo ViNa- Sungwoo vina Bắc Ninh               8000000
Cty TNHH HiLock Việt Nam                         700000
Công ty TNHH Kim Thinhj                          700000
Công ty TNHH Senlan Hy Vọng Việt Nam                   200000
Cty TNHHY DK UIl Việt Nam                        10000000
Cty TNHH Shell-Line                           10000000
Công ty TNHH hoàn thiện giao tiếp                     20000
Công ty TNHH Han Kook-Vina Emb                      563000
Công ty TNHH nghiên cứu Thiên Đỉnh                    500000
Công ty TNHH Một thành viên Đông Kinh                   50000
Công ty TNHH Thang máy YungTay Việt Nam                  800000
Công ty TNHH Niks Professional (Việt Nam)                1160000
Công ty TNHH O.K Jayadeve International Traders              200000
Công ty TNHH điện Lim Kim Hai (VN)                     100000
Công ty TNHH Merck Việt Nam                        4330770
Công ty TNHH Heinz Việt Nam                         500000
Cty TNHH vật liệu mới Nam Dương T&T Việt Nam                6000000
Cty TNHH Tóc Mây                              200000
Cty TNHH vật liệu mới Nam Dương T&T VN (nhà máy ống nhựa U-PVC)      6000000
Công ty TNHH Xây dựng Woo Việt Nam                     500000
Cty TNHH công nghiệp và truyền thông Nuri Vina               100000
Cty TNHH Kỹ thuật và xây dựng A Sung                    100000
Cty TNHH Skybridge Dragon Sea(TT hộinghị triển lãm DLQT Dragon Sea-VT)  902578426
Công ty TNHH Junbo Vina                           50000
Trung tâm Metro Cash & Carry Long Xuyên                  17811000
Cty TNHH Concord Textile Corporation                    5000000
Cty TNHH Fabchem Vina                           4035460
Công ty TNHH tư vấn Mandala                         80000
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam                       500000
Công ty TNHH Quốc tế Sunrise                        100000
CT CP Đầu tư và phát triển công nghệ đường cao tốc Việt Nam         570000
Công ty TNHH Kikurami-Bumyang Việt Nam                   600000
Công ty TNHH Turner Việt Nam                        1000000
Công ty TNHH Hàng Hải Wallem Việt Nam                    500000
Công ty TNHH shoefabrik                           500000
Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam                     60000
Cty TNHH LEADING EDGE                           3500000
Cty cổ phần tư vấn và xây dựng Kinder World                13000000
Công ty TNHH Chăm sóc sắc đẹp Việt Nam                   129730
Công ty TNHH Jisc Việt Nam                         100000
Công ty TNHH Hoa Sen Yoshiaki Azuma                     100000
Cty TNHH Daikan Việt Nam                          2000000
Cty TNHH Daikan Việt Nam                          2000000
Cty TNHH 1TV t.bị lọc & x.lý nước chuyên nghiệp Sagana           500000
Cty TNHH giầy Adora Việt Nam                       10000000
Cty TNHH Levi Strauss Việt Nam                       9870000
Nhà máy sản xuất đồ gỗ                           1000000
Nhà SX máy móc thiết bị phục vụ cho ngànhcao su               100000
Nhà máy sản xuất hàng may mặc                       1415000
Công ty TNHH JWD Industries Việt Nam                    4800000
Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam)             88650000
Cty TNHH Indesgn Việt Nam                          50000
Cty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Sanyo VN                   300000
Cty TNHH JWD Industries VN                         4800000
Công ty TNHH Luks Hải Hoà                         1000000
Công ty TNHH QGS Viet Nam                          32400
Cty TNHH Asean-Link (Việt Nam)                       500000
Cty CP Dược phẩm Tedis- Việt Hà                      2700000
Cty TNHH Trancy Logistics (Việt Nam)                    500000
Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Nhật                   224140
Công ty TNHH thương mại Yoshikawa Ine Việt Nam               300000
Công ty TNHH Thunder Mark Việt Nam                     500000
Công ty TNHH Thương Mại Shriro (Việt Nam)                 1000000
Cty TNHH phát triển TAICERA                        10000000
Cty TNHH Poremost Vina                           4200000
Cty CP Dịch vụ Bất động sản Việt Land                  55555
Chi nhánh cty TNHH UniPresident Việt Nam              140000000
Cty TNHH Short Cut Partners (Việt Nam)                 60000
Cty TNHH 1 TV Dịch vụ KT năng lượng sạch BAP             1000000
Cty TNHH Chestnut Việt Nam                       500000
Cty TNHH Vân Dương Thẩm Quyến                     150000
Cty TNHH Terart Decoration Design & Engineering (Việt Nam)       100000
Công ty TNHH Đầu tư Daewon-Bình Khánh                120000000
Công ty TNHH Tropical Investments Việt Nam              8150000
Cty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam (DASXKD các sp từ cao su)       1903000
Cty TNHH á Đông Việt Nam (nhà máy trộn sẵn á Đông Việt Nam)      4800000
Cty TNHH Mani Medical Hà Nội                      500000
Công ty TNHH Quốc tế Thăng Đại                     500000
Công ty TNHH Yakobonde                         12000
Công ty TNHH Công nghệ Andrew Thornberry                50000
Công ty TNHH Nguyễn Phương Nam                     45000
Cty TNHH phát triển Autralis (DA p.triển Autralis)          3000000
Công ty TNHH MTV KHKT văcxin sinh phẩm kim dương VN         20000000
Cty TNHH Khu giải trí Bình Phước                  100000000
Cty TNHH Trung Đại                          2000000
Cty TNHH Hannam Vina                          300000
Cty cổ phần Will Communication                     150000
Cty TNHH Vinaganda                           20000
Cty TNHH Miền Tây xanh Việt Nam                     50000
Cty Cp Gang thép Tiểu Khang- Trung Quốc                500000
Cty TNHH Soo                              250000
Cty CP giải pháp First Trust                      200000
Cty cổ phần Will Commumication                     150000
CT TNHH thực phẩm Quảng Khai (SX và nhập khẩu bánh kẹo các loại)    190000
Cty TNHH ONP- Việt Nam                         225000
CTy TNHH JimYung                            300000
Công ty CP INDICORP                         33000000
CT TNHH CN Cheng Dian VN (DA SXvà GC sp lò so dùng trong lvực CN)   5000000
Công ty TNHH Hùng Phát                         110000
Công ty TNHH Meishin Việt Nam                      33000
Cty TNHH Đại Minh                           540540
Chi nhánh cty cổ phần XD Han You                    500000
Cty Cổ phần Megastydy Hocmai.Vn                    1370913
Công ty CZ Slovakia Việt Nam                    100000000
Công ty TNHH Kim Chiến Thắng                      100000
Cty TNHH SIAMP                            1500000
Cty TNHH Lkan Eng                           5000000
Cty TNHH Công nghiệp Mission                     2500000
Công ty TNHH Thịnh Lâm                         429000
Công ty TNHH Cochine Việt Nam                     250000
Công ty TNHH Infomaster Việt Nam                    30000
Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng(trạm xứ lý nước thải lôS25)        7500000
Nhà máy Sản xuất hệ thống thông gió Cty TNHH A.T.K.M          500000
Cty cổ phần HyunDai FIC VINA                      500000
Cty TNHH ACCORD BIZ                           15000
Cụm cty SR Hà Nội Daedong (Nhà máy SR Hà Nội Daedong)         7000000
Cty TNHH Dae Young Indus                        200000
Cty TNHH Accord Biz                            15000
Cty TNHH tư vấn thiết kế James Chin                   100000
Cty cổ phần Indicorp                          33000000
Công ty TNHH A One Construction                     200000
Công ty TNHH Quảng cáo và phần mềm Innity                100000
Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam)                  4000000
Công ty TNHH thương hiệu Sông Hồng                    54156
Chi nhánh công ty TNHH một thành viên chăm sóc sức khoẻ bờ biển tây   200000
Cty TNHH tư vấn Sơn Cầm                          20000
Cty TNHH 1TV Ginseng (DAĐT trồng thử nghiệm cây nhân sâm)        300000
Cty TNHH Uyển Du (DAĐT sx trà, cà phê, cây cảnh)             200000
Công ty TNHH Yamazen Việt Nam                      480000
Cty TNHH Maxco Việt Nam                         2200000
nhà máy SX gang tay và may măc xuất khẩu                1800000
Cty CP Adaphner                              62500
Cty TNHH Vietnam Investment Partners                   105263
chi nhánh cty Bình Dương - Chính Long                  4500000
Cty TNHH in Sao Sáng                           213900
Cty TNHH Đá Mài Việt Trung                        300000
Chi nhánh cty TNHH Bình Dương- Chinh Long                4500000
Trạm xử lý nước thải lô S25                       7500000
Dự án kho ngầm chứa xăng dầu tại KKT Dung Quất            340000000
Cty TNHH vật tư y tế OMIGA                        960000
Trung tâm ngoại ngữ- du học Thái Lan                   185571
Cty TNHH Hansung Vina                          260000
công ty Dodla Beheer BV Hà Lan-nhà máy sx sôcola            4000000
Công ty TNHH Công nghệ giao dịch Việt Nam                100000
Cty Globe Farm - Trồng và chế biến chuối                3000000
Cty TNHH Maxcore                             300000
Cty TNHH Daeyoo Vina                           200000
Cty TNHH xây dựng Mirae                          70000
Cty TNHH DEMERS STROZYNSKI Châu á Thái Bình Dương            575000
Cty TNHH dệt Thành Đạt Việt Nam                     200000
Cty TNHH 1 thành viên NOCH Châu á                    400000
Cty TNHH Kwang Yang                           100000
Cty TNHH Polysius Việt Nam                        400000
Cty TNHH Đông An                             410000
Chi nhánh Cty Saitex International Việt Nam               100000
Cty TNHH ITLS Việt Nam                         1500000
Cty TNHH Koam Việt Nam                          100000
Cty Cổ phần xây dựng và dịch vụ Lại Yên                 265000
Cty TNHH Zoomlion Việt Nam                        500000
Cty TNHH tư vấn xây dựng Nam Arun Chaiseri                56000
Cty TNHH Cofa Việt Nam                          25000
Công ty TNHH Poong In Vina 4                       600000
Cty TNHH xây dựng Quế Hoa                        2000000
CTy TNHH 1 thành viên công nghệ Sunplus Việt Nam             100000
Cty TNHH Sysmex Vệtt Nam                         550000
Cty TNHH KCS Việt Nam                          500000
Công ty TNHH Một thành viên công nghệ Sunplus Việt Nam          100000
Công ty TNHH Tư vấn qlý â nghiên cứu thị trường Hào Quang        100000
Cty CP máy móc & thiết bị EKC VN                     750000
Cty TNHH Thiết kế M.Y.HSU và cộng sự                    100000
Công ty CP UPS Việt Nam                          20000000
Cty TNHH 1 thành viên San Peter                       100000
Công ty TNHH Nhân sự phần mềm Việt                      50000
Cty TNHH Seokjung Constructino Vina                    2000000
Cty TNHH Yongha Vina                            2000000
Trồng mía giống                               19000
Cty TNHH Hanshin Vina (Nhà máy SX Hanshin Vina)               500000
Cty TNHH Kinh doanh lốp xe Bridgest one Việt Nam              3700000
Cty TNHH TAT PETROLEUM PTE Việt Nam                     500000
Cty TNHH Shinbo ViNa                            500000
Cty TNHH Akila Holdings                           200000
Cty TNHH Parker Hannifin Việt Nam                      350000
Công ty TNHH Một thành viên Southbank Việt Nam              12342102
Cty TNHH 1TV Southbank VN (đtư nhà máy chế biến thuỷ sản XK)       12340000
Cty TNHH Trang trí Hân Hân Quảng Châu Việt Nam               200000
Công ty TNHH Hoa Châu á                           500000
Công ty CP thực phẩm thế giới Việt                     5600000
Công ty TNHH Thông bảo Hưng Nghiệp                     500000
Cty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh (KĐT-DVTM Phú Vinh)       27000000
Cty TNHH mỹ phẩm Aria Việt Nam                       500000
Cty TNHH S.N.Y.ViNa(nhà máy sx lưới)                    500000
Công ty TNHH Một thành viên toàn cầu Việt Nam                101124
Công ty TNHH Minh Cơ                            200000
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Scancom á Châu            500000
Cty TNHH Hoa Mỹ (Xưởng SX các vật dụng t.trí nội thất & đồ gỗ gia dụng   2000000
Cty CP nước tinh khiết Việt- Mỹ                       420000
Cty TNHH Nahnoomh Oldings                         1500000
Chi nhánh Cty TNHH Nhật Bản Thành                     1000000
Cty TNHH Hoa Mỹ                              2000000
Cty TNHH EunKang Vina                            100000
Cty TNHH Mauve Corporate Systems Vietnam                   50000
Cty TNHH Cơ Khí Chính xác UWC                        290000
Cty TNHH Kwang Sung Polymer (VN)                      3000000
Cty TNHH HANACOBI VINA                           800000
Cty TNHH A.I.S Việt Nam                          10000000
CTy TNHH điện tử Foster                          12000000
Cty TNHH mỹ phẩm Aria Việt Nam                       500000
Cty TNHH Công nghệ sinh học ViNaKing MeKong                1000000
cty TNHH Venky's Việt Nam                         2800000
Cty TNHH DHI Việt Nam                            50000
Cty TNHH Phát Triển Quốc Tế Formasa-Cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân    476934493
nhà máy SX phụ tùng và lắp ráp xe máy cty VMEP              36000000
Cty cổ phần sản xuất Tân Việt Xuân                    16179775
CTy TNHH XNK én Biển                            200000
Cty TNHH Sato-Shoji (VN)                          2000000
Cty TNHH Vight Limited                           200000
Cty TNHH Thái Bình thế kỷ Việt Nam                     5000000
Cty TNHH Entech World                            500000
Cty TNHH SW Commodities(Việt Nam)                      500000
Cty TNHH Korea Consultants International Việt Nam             1000000
Cty TNHH Design Knowledge E&C
Cty TNHH thuỷ tinh BJC Việt Nam                      52740000
Cty TNHH Thương Mại Xuất khẩu và Dịch vụ Konnertec              90000
Cty TNHH Mậu Dịch xuất nhập khẩu MiDa                    600000
Cty TNHH KoKuSai Keiso Việt Nam                       700000
Công ty Cổ phần phân phối Moet Hennessy Việt Nam               300000
Công ty Cổ phần Quang Thọ                          266667
Công ty TNHH Nông Nghiệp á Thái                       500000
Cty TNHH J-Tech Vina (SX kính chắn mũ bảo hiểm và d.vụ sơn mũ b.hiểm)    700000
Cty TNHH P&Tel Việt Nam (nhà máy sx, lắp ráp & kinh doanh sp c.nghệ)    15000000
Cty TNHH 2TV Vision Land                          20000000
Cty TNHH 2TV Vision Land (KS 5 sao và cao ốc văn phòng)          78600000
Cty xi măng Chinfon-Nhà máy nghiền Hiệp Phước               24960000
Cty TNHH Migun Vina                             100000
cty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam                       600000
Cty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại WIYAPORN            11000000
Cty TNHH Smart                                500000
Chi nhánh cty TNHH Pouyuen Việt Nam                     1300000
Chi nhánh Cty TNHH SX Tinh Tiều                       1000000
Cty TNHH Gia Dương                              300000
Cty TNHH Geosung Saletech Việt Nam                      300000
Cty TNHH Thiên Thanh Asia                          300000
Công ty TNHH Yi Ting                             655526
Cty TNHH Micro Matic Việt Nam                        400000
Cty TNHH LG KLA SYSTEM VINA                         500000
Công ty TNHH Giầy Ngọc Tề                          5500000
Công ty TNHH Hyun Woo Control Tech Vina                   100000
Cty TNHH Mun Ho Pumpkin                           180000
Cty TNHH Dae Hung (SXGC lót mũ b.hiểm & d.vụ sơn mũ b.hiểm)         300000
Cty TNHH Phát triển giáo dục APU                      21000000
Công ty TNHH Nippon Conveyor Việt Nam                    300000
Cty TNHH Dae Myung                              500000
Cty TNHH L.K Quảng Nam                            535000
Cty TNHH Mandarin Digital Madia                       500000
Công ty TNHH Công nghệ Hào Hải Việt Nam                   500000
Công ty TNHH Công nghiệp Lian Fang                      108000
cty CP Spetre Việt Nam                            300000
Nhà máy cao cấp Spectre Việt Nam                       300000
CTy TNHH Quốc tế Hồng Phát                          200000
Cty TNHH thiết bị hàng hải Minh Long                     240000
Cty TNHH kết nối thương mại Quốc Tế Việt Nam                 30000
Cty cổ phần Phillips Carbon Black Việt Nam                 63000000
Cty TNHH máy móc Hiệp Sung                          900000
Cty TNHH Hoa Anh Đào                            3200000
CTy TNHH Công nghiệp Ever Force                       500000
CTy TNHH Sắt xốp Kobelco Việt Nam                    1000000000
Cty CP Cavico năng lượng tái tạo                      12307692
Cty TNHH For US E&G Vina                           100000
Cty TNHH Sinh Swee Bee Việt Nam                       100000
Cty cổ phần Best World (Việt Nam)                      5000000
Cty TNHH GoldMan Holdnings International(Việt Nam)              300000
Cty TNHH Samwon Việt Nam                           450000
CTTNHH Kỹ thuật màu Care(xưởng in màu tiêu chuyển cho công nghiệp sơn)    100000
Cty TNHH Thành Công Hyundae Tech                       150000
Cty TNHH Apave Việt Nam & Đông Nam á- chi nhánh Bình Dương          500000
Cty TNHH ECC Việt Nam                            300000
Cty TNHH Olinco Dollars Worldwide VN                     300000
CTy TNHH BDP quốc tế (VN)                          500000
Cty TNHH Rudolf Lietz VN                          1000000
HĐHTKD dịch vụ truyền hình cáp                       2158869
CTy TNHH liên kết TM á Châu (VN)                       50000
CTy TNHH phân phối mắt kính á Châu                      400000
Cty TNHH dầu ăn thực vật và chất béo liên minh                800000
Cty TNHH Boo Young Vina                           250000
Cty TNHH Nhật Quang                             200000
Cty TNHH Kwang Jeon SA Vi Na                         250000
Cty TNHH Polasris Software Lab Việt Nam                    50000
Cty TNHH Capacent Việt Nam                          100000
Cty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương (BOT nhiệt điện Mông Dương 2)    2147000000
CTy TNHH Sản Phẩm lọc ViKo                          350000
Công ty TNHH Floating Cube Studios (Việt Nam)                 50000
Công ty TNHH Okisho Việt Nam                         64000
Cty cổ phần và phát triển xây dựng công nghệ mới               300000
Chi nhánh cty TNHH 1 thành viên Openasia thiết bị nặng Việt Nam       900000
Cty Liên doanh TNHH KFC chi nhánh Bình Dương                 334000
Cty TNHH qủan lý tiện ích HTE                         50000
Chi nhánh cty TNHH Tây Hoa                          52079
Cty TNHH SH                                 100000
HĐHTKD dự án đầu tư trang thiết bị xét nghiệm                300000
Cty TNHH SaGemcom Việt Nam                          420000
cty TNHH Tư vấn và dịch vụ DTMG                        16000
Công ty TNHH Nhựa Hoa Thái                          220000
Cty TNHH Joong Ang Design Vina                        200000
Công ty TNHH 1 thành viên tư vấn thấu hiểu doanh nghiệp Việt Nam       100000
Cty TNHH ống Si-li-Con Vn                          1000000
cty TNHH dịch vụ thương mại ốc đảo                      26000
Công ty TNHH Thiết Long                           1000000
Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam                    500000
Công ty TNHH Dịch vụ bảo dưỡng máy bay cảng hàng không Miền Nam       1685393
Chi nhánh cty TNHH Điện tử Forter(Việt Nam)                 1000000
Công ty TNHH Phát triển Thái Bình Dương                   100000
Cty TNHH Nhà hàng Young Chan                          1000
Cty TNHH Thương Mại Van Laack Việt Nam                    100000
Cty TNHH Việt Bỉ                               100000
Cty TNHH Nak Won                               10000
Cty TNHH Sungshin Vina                           6348000
Cty TNHH Nhân Duyên                              20000
Cty cổ phần phát triển khu phức hợp thương mại VietSin          360000000
Cty TNHH in bao bì YuTo Việt Nam                      4500000
Cty TNHH du lịch Younghuy(khu biệt thự nghỉ dưỡng và resort Đồi Dương)   16000000
Công ty TNHH Perfect Companion Việt Nam                   300000
Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Samyung - Hoà Hiệp              238000
Công ty TNHH Xây dựng lục giác (VN)                     500000
Công ty TNHH Multibase Châu á Thái Bình Dương                100000
Công ty THHH tư vấn Đồng Đội                         100000
Công ty TNHH Mirae Asset Realty (Việt Nam)              2000000
Công ty TNHH Citelum Việt Nam                     150000
Công ty TNHH Woong Am Vi na                      300000
Công ty TNHH Ka Shin Việt Nam                     200000
Công ty TNHH Thương mại thức ăn gia súc quốc tế            105000
Cty TNHH Ki Sung Tech                         300000
Công ty TNHH EC Harris (Vệtt Nam)                   175000
Cty TNHH lướt sóng Nam Phi (dvụ thể thao trên biển)          27000
Cty TNHH cơ khí P.M.D                         100000
Cty TNHH Thương mại- may mặc Vĩnh Dương                189466
Cty TNHH Thành Triển                         2000000
Cty TNHH GATTER Việt Nam                       880000
Chi nhánh cty TNHH Sản xuất Kratos                  100000
Cty TNHH Dai Chi Việt Nam                      1000000
Cty TNHH TEMA Việt Nam                        100000
Cty TNHH Dolphin Technology Viet Nam Center              50000
Cty TNHH giải pháp thiết bị á CHâu Việt Nam              200000
Chi nhánh công ty TNHH JoLibee Việt Nam Tại Hà Nội          800000
cty TNHH một thành viên Hoằng Pháp                  200000
Cty TNHH Viet - IT Wines Import                    210000
Cty cổ phần SCHMIDT MARKETING                     200000
Cty TNHH Du lịch - Thương mại AHI                   13100
Chi nhánh Cty TNHH Li-Yuen Garment                  800000
Cty TNHH Telrad Việt Nam                       120000
Cty TNHH S.J Vina                           300000
Cty TNHH Một thành viên PungKook Bến Tre              10000000
Cty TNHH kỹ thuật Thái Dương                     200000
Công ty TNHH Posco SS-Vina                     620425000
Cty TNHH Tân Thời                          1000000
cty TNHH Denyo Việt Nam                       10000000
Cty TNHH Fukuju VN                          500000
Nhà máy tách khí-chi nhánh Cty TNHH Gas Việt Nhật          33920000
Cty TNHH Phát triển Châu á -Hàn Quốc                 7000000
Cty TNHH Kỹ Thuật S.U.N.N.Y                     1500000
Khu dân cư tái định cư bình khánh thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm  87362711
CTy TNHH Bảo Châu-XD trung tâm TM đa ngành nghề Lợi Châu      14736000
Cty TNHH dây và cáp đệnn Wonderful Việt Nam             4500000
Cty TNHH PHONESACK Việt Nam                     50000000
Cty TNHH Shun An Environmet Technology                900000
Cty TNHH sản xuất ANAVIL Việt Nam                   300000
Cty TNHH Phụ tùng ô tô Liên Hợp                    53000
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Quốc tế              5000000
Cty TNHH PRETTL Việt Nam                       1000000
Cty TNHH 3H Vinacom                         1200000
Nhà máy Kolen Hà Nội                         5000000
Cty TNHH Trạm nuôi trồng thuyr sản Châu á              1000000
cty cổ phần Lemna Huế                        25000000
Cty TNHH Prince VN                          3500000
Cty TNHH Bách Phú Thịnh                       50000000
cty TNHH Nam Phương                         1000000
Cty TNHH Nidec Copal Precision Việt Nam               70000000
Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp                     15789474
CTLD Mosfly Việt Nam <sx hương trừ muỗi, thuốc sát trùng>  4586564
XN TNHH Tropical Investments Vietnam,SX cầulông       1134367
Tropical Wave Corporation (VN), sx nước tinh khiết      3660000
Cty Ken Ken Việt nam, chế biến thực phẩm XK         1162000
HĐ nâng cấp Tạp chí Thời trang trẻ              100000
Công ty TNHH Nielsen Việt Nam                1000000
Công ty TNHH Vị trí Cực                    71500
Cty TNHH Kao Sheng, sxgc hàng may mặc và hàng thêu      500000
Cty TNHH Vilam Engineering VN,dv kiểm tra chấtlượn      200000
Cty TNHH Fuji Denso VN, sx-gc đồ gia dụng và mỹ nghệ     2000000
Công ty TNHH Control Union Việt Nam              200000
Cty TNHH TAC Paritas,thiết kế và in ấn nhãn mác        475000
Cty CP Mỹ Lan                        1000000
Công ty TNHH G.A.I.T Việt Nam                 50000
Công ty TNHH Boram Forging                  440000
Công ty TNHH I.D.K ViNa                    290000
Cty TNHH SEORIM, SX dao,muỗng                15000000
Cty TNHH Surint Omya (Vietnam)                3884590
CT TNHH Liên Doanh MAC - Nels Shipping Việt Nam        100000
Cty TNHH một thành viên We Are Engineering Việt Nam      130000
Cty TNHH cành cọ vàng Việt Nam                300000
Công ty TNHH Một thành viên Sam Sam              280000
Cty TNHH Ceragem Việt Nam                   200000
  TVDT   VONPD  OLD_VONPD   VNVONPD  FVONPD   FRATE
 530000   261000    261000     0   261000  100.00
 3000000   500000    500000        500000  100.00
 300000   300000    300000        300000  100.00
95000000  33000000   33000000       33000000  100.00
 4600000  1675000    1675000  1581600   93400   5.57
 250000   250000    250000        250000  100.00
 100000   100000    100000        100000  100.00
 100000   100000    100000        100000  100.00
 200000   50000     50000         50000  100.00
  50000   50000     50000         50000  100.00
  50000   50000     50000     0   50000  100.00
 900000   900000    900000           0
 200000   100000    100000        100000  100.00
 500000   200000    200000        200000  100.00
 450000   150000    150000        150000  100.00
 420000   420000    420000   126000   294000  30.00
21836000  3000000    3000000     0  3000000  100.00
 2000000   600000    600000        600000  100.00
 1000000   100000    100000        100000  100.00
 2000000   600000    600000        600000  100.00
 500000   300000    300000        300000  100.00
 1333000  1300000    1300000        1300000  100.00
 324939   75819     75819   15164   60655  80.00
 227790   227790    227790        227790  100.00
  50000   50000     50000         50000  100.00
 3500000                         100.00
 1000000  360000     360000        360000  100.00
  50000   40000     40000        40000  100.00
 300000  150000     100000        150000  100.00
 555555  555555     555555   77777  477778  100.00
 1000000  300000     300000        300000  100.00
  55555   55555     55555   28333   18887  100.00
10000000  2000000    2000000       2000000  100.00
  20000   20000     20000        20000  100.00
 1000000  201707     201707        201707  100.00
 300000  100000     100000        100000  100.00
 1000000   17813     17813        17813  100.00
 130000  130000     130000        130000  100.00
 8000000  2500000    2500000       2500000  100.00
 700000  500000     500000        500000  100.00
 700000  320000     320000        320000  100.00
 200000  200000     200000        200000  100.00
14000000  7000000    7000000       7000000  100.00
10000000  2000000    2000000       2000000  100.00
  20000   10000     10000        10000  100.00
 563000  457671     457671        457671  100.00
 500000  166667     166667        166667  100.00
  50000   50000     50000        50000  100.00
 800000  800000     800000        800000  100.00
 1160000  232000     232000   23200  208800   90.00
 200000  100000     100000        100000  100.00
  100000   100000   100000   10000    90000  90.00
 4330770   279400   279400        279400  100.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
 6000000   6000000   6000000        6000000  100.00
  200000   200000   200000  120000    80000  40.00
 6000000   6000000   6000000        6000000  100.00
  500000   237383   237383        237383  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
902578426  171489954  171489954       171489954  100.00
  50000    50000    50000         50000  100.00
 17811000  17811000  17811000       17811000  100.00
 5000000   2000000   2000000        2000000  100.00
 4035460   4035460   4035460        4035460  100.00
  80000    40000    40000   12000    28000  70.00
  500000   200000   200000        200000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
  570000   570000   570000  290700   279300  49.00
  600000   300000   300000        300000  100.00
 1000000   200000   200000        200000  100.00
  500000   200000   200000        200000  100.00
  500000   100000   100000        100000  100.00
  60000    60000    60000         60000  100.00
 3500000   2012721   2012721        2012721  100.00
 13000000   1950000   1950000        1950000  100.00
  129730   129730   129730        129730  100.00
  100000    50000    50000         50000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
 2000000   1500000   1500000        1500000  100.00
 2000000   1500000   1500000        1500000  100.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
 10000000  10000000  10000000       10000000  100.00
 9870000   1500000   1500000        1500000  100.00
 1000000   300000   300000        300000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
 1415000   425000   425000        425000  100.00
 4800000   4800000   4800000        4800000  100.00
 88650000  14000000  14000000       14000000  100.00
  50000    50000    50000         50000  100.00
 1900000   300000   300000        300000  100.00
 4800000   4800000   4800000        4800000  100.00
 1000000   166000   166000   84660    81340  49.00
  32400    32400    32400         32400  100.00
  500000   100000   100000        100000  100.00
 2700000   2700000   2700000  1377000   1323000  49.00
  500000   100000   100000   51000    49000  49.00
  224140    72845    72845         72845  100.00
  300000   100000   100000        100000  100.00
  500000   300000   300000        300000  100.00
 1000000   400000   400000        400000  100.00
 10000000   2000000   2000000        2000000  100.00
 4200000   4200000   4200000        4200000  100.00
  55555    55555    55555   28334    27221  49.00
140000000  140000000  140000000       140000000  100.00
  60000    30000    30000         30000  100.00
 1000000   100000   100000        100000  100.00
  500000   100000   100000        100000  100.00
  150000    50000    50000         50000  100.00
  100000    50000    50000         50000  100.00
120000000  24000000  24000000  2400000  21600000  90.00
 8150000
 1903000  1903000   1903000        1903000  100.00
 4800000   300000   300000        300000  100.00
  500000   100000   100000        100000  100.00
  500000   330000   330000        330000  100.00
  12000   12000    12000         12000  100.00
  50000   50000    50000         50000  100.00
  45000   45000    45000         45000  100.00
 3000000  1000000   1000000        1000000  100.00
 20000000  5000000   5000000        5000000  100.00
100000000  55200000  55200000       55200000  100.00
 2000000  2000000   2000000        2000000  100.00
  300000   300000   300000        300000  100.00
  150000   150000   150000        150000  100.00
  20000   20000    20000    4000   16000   80.00
  50000   50000    50000         50000  100.00
  500000        1187500  1187500  1187500  100.00
  250000   250000   250000   40540   209460   84.00
  200000   200000   200000   166000   34000   17.00
  150000   150000   150000        150000  100.00
  190000   190000   190000     0   190000  100.00
  225000   100000   100000        100000  100.00
  300000   220000   220000        220000  100.00
 33000000  12000000  12000000  1200000  10800000   90.00
 5000000   500000   500000        500000  100.00
  110000   110000   110000        110000  100.00
  33000   33000    33000         33000  100.00
  540540   540540   540540   74432   466108   86.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
 1370913  1370913   1370913        1370913   68.00
100000000  1000000   1000000        1000000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
 1500000   500000   500000        500000  100.00
 5000000  1500000   1500000        1500000  100.00
 2500000   606000   606000        606000  100.00
  429000   429000   429000        429000  100.00
  250000   150000   150000           5  100.00
  30000   30000    30000         30000  100.00
 7500000  7500000   7500000        7500000  100.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
  500000   274000   274000        274000  100.00
  15000   15000    15000         15000  100.00
 7000000  2300000   2300000        2300000  100.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  15000   15000   15000        15000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
 33000000  12000000  12000000  2000000  10000000
  200000   200000   200000   40000   160000  80.00
  100000   30000   30000   3000   27000  90.00
 4000000   300000   300000        300000  100.00
  54156   54156   54156        54156  100.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  20000   20000   20000        20000  100.00
  300000   300000   300000        300000  100.00
  200000   100000   100000        100000  100.00
  480000   480000   480000        480000  100.00
 2200000   100000   100000        100000  100.00
 1800000  1800000  1800000       1800000  100.00
  62500   62500   62500   50000   12500  20.00
  105263   105263   105263   53684   51339  49.00
 4500000  2000000  2000000       2000000  100.00
  213900   213900   213900        213900  100.00
  300000   160000   160000        160000  100.00
 4500000  2000000  2000000       2000000  100.00
 7500000  7500000  7500000       7500000  100.00
340000000  68000000  68000000       68000000  100.00
  960000   960000   960000        960000  100.00
  185571                       100.00
  260000  260000   260000        260000  100.00
 4000000                       100.00
  100000  100000   100000        100000  100.00
 3000000  3000000  3000000       3000000  100.00
  300000  300000   300000        300000  100.00
  200000  200000   200000        200000  100.00
  70000   70000   70000        70000  100.00
  575000  575000   575000        575000  100.00
  200000  200000   20000        200000  100.00
  400000   30000   30000        30000  100.00
  100000  100000   100000        100000  100.00
  400000  400000   400000        400000  100.00
  410000  410000   410000   209100  200900   50.00
  100000  100000   100000        100000  100.00
 1500000  1000000  1000000       1000000  100.00
  100000  100000   100000     0   100000  100.00
  265000  265000   256000        265000  100.00
  500000  500000   500000        500000  100.00
  56000   28000   28000   18000   10000  100.00
  25000   20000   20000        20000  100.00
  600000  600000   600000        600000  100.00
 2000000  463088   463088        463088  100.00
  100000  100000   100000        100000  100.00
  550000  550000   550000        550000  100.00
  500000  100000   100000        100000  100.00
  100000  100000   100000        100000  100.00
  100000  100000   100000        100000  100.00
  750000  300000   300000   30000  270000   90.00
  100000   50000   50000        50000  100.00
 20000000   500000   500000  245000   255000  51.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
  50000   50000   50000        50000  100.00
 2000000   500000   500000        500000  100.00
 2000000   300000   300000        300000  100.00
  19000   19000   19000        19000  100.00
  500000   150000   150000        150000  100.00
 3700000   700000   700000        700000  100.00
  500000   500000   500000   50000   450000  90.00
  500000   200000   200000        200000  100.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  350000   200000   200000        200000  100.00
 12342102  12340000  12340000       12340000  100.00
 12340000  12340000  12340000       12340000  100.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
 5600000  2600000  2600000  858000  1742000  67.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
 27000000  12000000  12000000       12000000  100.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
  101124   33708   33708        33708  100.00
  200000   200000   200000   80000   120000  60.00
  500000   100000   100000        100000  100.00
 2000000  2000000  2000000       2000000  100.00
  420000   420000   420000  378000   42000  10.00
 1500000   33000   33000        33000  100.00
 1000000  1000000  1000000       1000000  100.00
 2000000                       100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
  50000   50000   50000    0    50000  100.00
  290000   290000   290000        290000  100.00
 3000000  1000000  1000000       1000000  100.00
  800000   800000   800000        800000  100.00
 10000000  2631579  2631579       2631579  100.00
 12000000  3000000  3000000       3000000  100.00
  500000   500000   500000        500000  100.00
 1000000  1000000  1000000       1000000  100.00
 2800000  2800000  2800000       2800000  100.00
  50000   50000   50000     0   50000  100.00
476934493  21450788  21450788  6435238  15015550  70.00
 36000000                       100.00
 16179775  6123023  6123023       6123023  100.00
  200000  200000   200000        200000  100.00
 2000000  500000   500000        500000  100.00
  200000  200000   200000        200000  100.00
 5000000  1000000  1000000       1000000  100.00
  500000  200000   200000        200000  100.00
  500000  500000   500000        500000  100.00
 1000000  200000   200000        200000  100.00
 52740000  15822000  15822000        15822000  100.00
   90000    90000    90000     0    90000  100.00
  600000   600000   600000         600000  100.00
  700000   200000   200000         200000  100.00
  300000   300000   300000   147000   153000  51.00
  266667   266667   266667   66666   200000  75.00
  500000   500000   500000         500000  100.00
  700000   500000   500000         500000  100.00
 15000000   5000000   5000000        5000000  100.00
 20000000   3000000   3000000        3000000  100.00
 78600000  10100000  10100000        10100000  100.00
 24960000  24960000  24960000     0   24960000  100.00
  100000   100000   100000         100000  100.00
  600000   300000   300000         300000  100.00
 11000000   360000   360000   150000   210000
  500000   200000   200000   10000   190000  99.00
  1300000   390000   390000         390000  100.00
  1000000   1000000   1000000        1000000  100.00
  300000   300000   300000         300000  100.00
  300000    50000    50000         50000  100.00
  300000   100000   100000         100000  100.00
  655526   655526   655526         655526  100.00
  400000    50000    50000         50000  100.00
  500000    85000    85000         85000  100.00
  5500000   3200000   3200000        3200000  100.00
  100000   100000   100000         100000  100.00
  180000   180000   180000   26000   154000  100.00
  300000    85000    85000         85000  100.00
 21000000   2850000   2850000        2850000  100.00
  300000   100000   100000         100000  100.00
  500000   188000   188000         188000  100.00
  535000   535000   535000   294000   241000  49.00
  500000   500000   500000         500000  100.00
  500000   500000   500000         500000  100.00
  108000   108000   108000         108000  100.00
  300000   100000   100000   55000    45000  45.00
  300000   100000   100000   55000    45000  45.00
  200000    60000    60000         60000  100.00
  240000   240000   240000         240000  100.00
   30000    30000    30000    6000    24000  80.00
 63000000  63000000  63000000  12600000  50400000  64.00
  900000   315000   315000         315000  100.00
  3200000   3200000   3200000        3200000  100.00
  500000   500000   500000         500000  100.00
1000000000  111111111  111111111       111111111  100.00
 12307692  12301692  12307692   129729  12177963  98.00
  100000   100000   100000         100000  100.00
  100000    20000    20000         20000  100.00
  5000000   540000   540000   27000   513000  95.00
  300000   300000   300000         300000  100.00
  450000   123000   123000         123000  100.00
  100000   100000   100000         100000  100.00
  150000   150000   150000         150000  100.00
  500000   500000   500000         500000  100.00
  300000   100000   100000         100000  100.00
  300000   300000   300000         300000  100.00
  500000   150000   150000   73500    76500  51.00
  1000000   300000   300000         300000  100.00
  2158869   2158869   2158869   431773   1727095  80.00
   50000    50000    50000    5000    45000  90.00
  400000   400000   400000   268000   132000  33.00
  800000   400000   400000         400000  100.00
  250000   250000   250000         250000  100.00
  200000    50000    50000         50000  100.00
  250000   250000   250000         250000  100.00
   50000    50000    50000         50000  100.00
  100000    50000    50000         50000  100.00
2147000000  537000000  537000000  54000000  483000000  90.00
  350000   350000   350000         350000  100.00
   50000    20000    20000         20000  100.00
   64000    64000    64000   10000    54000  84.38
  300000   300000   300000         300000  100.00
  900000   200000   200000         200000  100.00
  334000   170000   170000         170000  100.00
   50000    50000    50000         50000  100.00
   52079    52079    52079         52079  100.00
  100000   100000   100000         100000  100.00
  300000      0
  420000   420000   420000        420000  100.00
   16000    16000    16000    8000    8000   50.00
  220000   220000   220000        220000  100.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  100000   100000   100000     0   100000  100.00
  1000000   400000   400000        400000  100.00
   26000    26000    26000   14000   12000   40.00
  1000000   150000   150000        150000  100.00
  500000   250000   250000        250000  100.00
  1685393   1685393   1685393   859550   825843   49.00
  1000000   1000000   1000000        1000000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
   1000     500     500          500  100.00
  100000    30000    30000         30000  100.00
  100000   100000   100000   60000   40000   40.00
   10000    10000    10000         10000  100.00
  6348000   6348000   6348000        6348000  100.00
   20000    20000    20000   18000    2000   10.00
 360000000  117800000  117800000  90104000  27696000   24.00
  4500000   4500000   4500000     0  4500000  100.00
 16000000   3200000   3200000   640000  2560000   80.00
  300000   300000   300000        300000  100.00
  238000   140000   140000   71400   68600   49.00
  500000   150000   150000        150000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
 2000000   200000   200000   29980   170020   85.01
  150000    50000   50000   15000   35000   75.00
  300000   300000   300000   60000   240000   80.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  105000   105000   105000        105000  100.00
  300000   300000   300000        300000  100.00
  175000    40000   40000         40000  100.00
  27000    27000   27000         27000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
  189466   100000   100000        100000  100.00
 2000000   2000000  2000000        2000000  100.00
  880000   200000   200000              76.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
 1000000   1000000  1000000        1000000  100.00
  100000   100000   100000        100000  100.00
  50000    50000   50000         50000  100.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  800000   800000   800000     0   800000  100.00
  200000   150000   150000        150000  100.00
  210000   210000   210000   42000   168000   80.00
  200000   200000   200000        200000  100.00
  13100    13100   13100         13100  100.00
  800000      0                   100.00
  120000   120000   120000        120000  100.00
  300000   300000   300000        300000  100.00
 10000000  10000000  10000000       10000000  100.00
  200000    80000    80000         80000  100.00
620425000  200000000  200000000       200000000  100.00
 1000000   1000000   1000000        1000000  100.00
 10000000  10000000  10000000       10000000  100.00
  500000   130000   130000        130000  100.00
 33920000      0                   100.00
 7000000   1000000  1000000        1000000  100.00
 1500000   100000   100000     0   100000  100.00
 87362711  87362711  87362711       87362711  100.00
 14736000   1050000  1050000        1050000  100.00
 4500000   2500000  2500000        2500000  100.00
 50000000   1052630  1052630        1052630  100.00
  900000   900000   900000        900000  100.00
  300000   150000   150000        150000  100.00
  53000    53000   53000         53000  100.00
 5000000   5000000  5000000        5000000  100.00
 1000000   260000   260000        260000  100.00
 1200000   1200000  1200000        1200000  100.00
 5000000   5000000  5000000        5000000  100.00
 1000000   150000   150000   100000   50000   33.00
 25000000   7500000  7500000        750000  100.00
 3500000   3500000  3500000        3500000  100.00
 50000000  10000000  10000000  5100000  4900000   49.00
 1000000   200000   200000        200000  100.00
 70000000  15000000  15000000       15000000  100.00
 15789474  15789474  15789474  7650000  8139474   51.55
 5000000  1500000  1500000  750000  750000  50.00
 8150000  1134367  1134367    0  1134367  100.00
 7000000  1900000  1100000    0  1900000  100.00
 5500000  4000000  750000    0  4000000  100.00
 150000  100000  100000    0  100000  100.00
 2000000  1500000  300000    0  1500000  100.00
 200000  200000   71500    0  200000  100.00
 500000  300000  300000    0  300000  100.00
 420000  200000  200000    0  200000  100.00
 5000000  1864000  600000    0  1864000  100.00
 200000   60000   60000       60000  100.00
 475000  142500  142500  71250   71250  50.00
 1000000  1000000  1000000  760000  240000  100.00
  50000   50000   50000       50000  100.00
 440000  360000  700000       360000  100.00
 290000   98000   98000       98000  100.00
16500000  8000000  6500000      6500000  100.00
12703206  8000000  7000000      8000000  100.00
 100000  100000  100000  51000   49000  49.00
 130000   30000   30000       30000  100.00
 300000  100000  100000  40000   60000   0.00
 280000  280000  280000       280000  100.00
 500000  200000  100000  102000   98000  49.00
NDSXKD                                  HTDT
Thêu gia công và thiết kế mẫu thêu                     1
Thi công XD các công trình dân dụng,giao thông,xlý gia cố nền móng     1
SX,chế biến thực phẩm đông lạnh,SX bánh mì,bánh ngọt,kem,mứt,kẹo      1
Kinh doanh bất động sản, Thuê và phát triển khu đất và xd nhà trên khu   1
SX kết câus bê tông đúc sẵn; DV thuê xe, DV vận tải hàng hoá        2
Dvụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống dvụ xử lý dữ liệu,dvụ mtính kha   1
cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ có liên quan            1
thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng             1
Dịch vụ tư vấn qủan lý hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp         1
Dv tv liên quan tới lắp đặt pcứng mtính,dvụ tvấn pmềm,dvụ xlý DLiệu     1
Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc                     1
SX giày dép các loại 900000sp/năm                      2
SX các loại SP bao bì,túi xách,nhãn mác,đề can bằng nhựa,giấy        1
Thực hiện quyền XK, quyền NK, quyền phân phối bán buôn           1
dịch vụ kỹ thiết kế, kỹ thuật xây dựng,thi công xd công trình        1
DA SX và chế tạo các bộ phận tàu thuỷ, thiết bị công nghiệp         2
XD làng Việt Kiều bao gồm các hạng mục,biệt thự,căn hộ cao cấp,VP,     1
Thi công xd CTrình KT dân dụng, Ctrình CNghiệp,CT GThông,CT Hạ tầng KT   1
Thi công xd đối với các thkế dân dụng,thi công xd mang tính thương mại   1
thi công xây dựng kỹ thuật dân dụng, c.trình CN, k.thuật, giao thông    1
Sx, gia công khoá kéo các loại bằng kim loại và nhựa            1
Cung cấp nhà ở và đất tái định cư cho người dân tại Phường3, Tân An     1
cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư                     2
Dịch vụ tư vấn phần cứng,tvấn phmềm,xlý dữ liệu,cơ sở dữ liệu        1
dịch vụ thiết kế đồ ọâ, tư vấn lắp đặt phần cứng máy tính          1
dịch vụ                                   1
Dvụ tvấn kỹ thuật,Dvụ lắp đặt                        1
Dvụ nghiên cứu thị trường, cung cấp Dvụ máy tính và các dvụ liên quan    1
CC DV thi công lắp đặt hthống mmóc xửlý ONMT,lắp đặt khung thép CTXD    1
Thi công XD,tvấn về kiến trúc và KT thi công,dvụ lắp đặt,lắp dưngj     2
Thiết kế tbị mạng và Ptriển phmềm CNTT,lắp ráp phcứng mtính,ĐTDĐ SMC    1
Thiết kế quy hoạch XD,thkế kiến trúc công trình,giám sát thicông XDDD    2
SX và KD biến áp điện,cuộn dây và phụkiện dùng cho thiết bị tự động,CN   1
Sản xuất phần mềm, xử lý dữ liệu                      2
Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác   1
cung cấp d.vụ thi công lắp đặt h.thống xử lý ôNMT, làm sạch nước      1
thiết kế hệ thống cấp thoát nước, điều hoà KKhí, Ctrình Xd         1
Dvụ thi công nền móng Ctrình,thi công XD CT ddụng,CN,GT,Thủy lợi,tthao   1
Sx các Sp Cnghệ cao: Linh kiện, phụ kiện, máy tính             1
Gia công Xlý bề mặt các Sp đinh vít,ốc                   1
Sản xuất đồ gỗ cao cấp                           1
Thực hiện quyền phân phối bán buôn,quyền NK máy biến tần          1
Sx bàn phím vỏ điện thoại di động                      1
SX các Sp đạt tiêu chuẩn Cnghệ cao                     1
Dịch vụ dịch thuật, hiệu đính các bản dịch tiếng nước ngoài         1
SX và GC hàng thêu các loại                         1
Ccấp dvụ về ngcứu ttrường,hdẫn sdụng và phtriển phmềm mtính ncứu ttrươ   1
Dịch vụ tư vấn quản lý DN, Dvụ tvấn Đtư                   1
Thực hiện quyền XK, quyền phphối bán buôn,quền phphối bán lẻ        1
Thực hiện quyền NK, quyền Phân phối bán buôn,bán lẻ             2
Thực hiện quyền XK, quyền NK hàng hoá                    1
Thực hiện quyền XK, NK hàng hoá                     2
Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô,mô tô,xe máy và xe có động cơ khác   1
Bán buôn và bán lẻ,sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy â xe có động cơ khác   1
SX ống nhựa U-PVC                            1
dịch vụ cắt tóc, gội đầu, uốn sấy tóc, tỉa tóc nam nữ          2
sản xuất ống nhựa U-PVC cỡ lớn dùng cho các công trình cấp thoát nước  1
Dvụ thi công XD các CT Ddụng,CN,GT,thủy lợi,Dvụ lắp đặt hthống điện   1
Tư vấn ưngs dụng đồ hoạ trong xây dưngj                 1
Thi công xây dựng các công trình Xdựng                  1
ĐTXD và KD cao ốc VP,căn hộ,biệt thự cho thuê,XDvà KD khu ttâm hội nịi  1
XD các CT dân dụng,CN,Trang trí nội,ngoại thất CT,Lắp đặt hthống điện  1
                                     1
kéo sợi và dệt vải thuỷ lực                       1
Sx kinh doanh các loại bao bì cantainer                 1
Cung cấp dịch vụ tư vấn qủan lý,cung cấp dvụ tvấn phtriển nông thono   2
Thi công, lắp đặt:CT điện,hthống an toàn PCCC,điều khiển tự động...   1
Tư vấn ĐT,tư vấn quản trị DN,tvấn KThuật,tvấn chuyển giao CN       1
XD CT dân dụng,CN, CT giao thông,thuỷ lợi.Thi công trtrí nội,ngoại thâ  2
Dvụ lắp đặt gồm:hthống điện,hthống thoát nc,hthống lò sưởi,thang máy   1
Dvụ tvấn qlý DN,dvụ tvấn Đtư,Dvụ tư vấn qlý DA ĐT xdựng CTrình      1
Dvụ đại lý vận tải,dvụ đại lý tàu biển,Dvụ đại lý vtải hành khách=đbộ  2
Dvụ tvấn Đtư,dvụ tvấn qlý DN                       1
SX phần mềm,dvụ tvấn phmềm và tvấn hthống,dvụ phtích hthống       1
Sx gia công đầu gậy đánh gold, ầg ngũ kim các loại            1
Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, tư vấn kỹ thuật Xd  1
Thực hiện quyền NK,XK nước hoa và mphẩm,thực hiện quyền pp bán buôn   1
Thi công nội thất cho các CTXD,thi công lđặt tbị vliệu XD,tvấn BĐS    1
SX và KD thức ăn bổ sung,bột phụ gia cho thức ăn gia súc,gia cầm     1
Sx các loại bảng hiệu và bảng quảng cáo                 1
SX các loại bảng hiệu và bảng quảng cáo                 1
SX lắp ráp & KD t.bị lọc & x.lý nước                   1
Sx gia công, giày dép, vật tư                      1
may mặc                                 1
SX, gia công gỗ gia dụng                         1
Sx các thiết bị,bộ phận M.móc thiết bị ngành CN cao su          1
SX và gia công hàng may mặc: quần áo,nón                 1
Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc                   1
Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản                1
hoàn thiện công trình xây dựng                      1
xây dựng các c.trình dân dụng, CN, lắp ráp hệ thống           1
SX, gia công hàng may mặc xuất khẩu                   1
Dịch vụ hỗ trợ khai thác đá tổ ong (quặng sắt)              2
Ccấp Dvụ tvấn và ccấp các gpháp phmềm cho DN,SX GC phmềm XK       1
SX & KD hàng may mặc                           1
kinh doanh kho chứa: thuốc, mỹ phẩm, sp thực phẩm,...          1
Dịch vụ logistic                             2
Sản xuất vali,túi xách,yên đệm và các loại tương tự,Thhiện quyền XK,NK  1
Thực hiện quyền XK,NK,quyền phân phối bán buôn              1
Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác  1
Thực hiện quyền NK,quyền pphối bán buôn,cung cấp dvụ sau bán hàng    1
sx các ấy chép và máy đọc đĩa Cd, DVD, Sx phần mềm            1
sx và gia công các loại vải dệt kim                   1
Tư vấn bất động sản                           2
SX bột mỳ, mỳ ăn liền,bún gạo                      1
Thiết kế, phát triển và cho thuê gia công các spmay mặc chất lượng cao  1
Lắp đặt, sửa chưã các thiết bị máy móc sử dụng năng lượng mặt trời    1
Dịch vụ tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản            1
Dịch vụ thi công xây dựng                        1
Dịch vụ thi công xây dựng                        1
KD BĐS, ĐTXD CT kthuật và dân dụng,ĐTXD khu chung cư,cao ốc       2
Sản xuất quả cầu lông                          1
SX & KD các sản phẩm từ cao su                      1
trộn sẵn bê tông, nâng cao k.thuật sx chuyên ngành            1
Thực hiện quyền XNK và phân phối thiết bị Ytế              1
SX các sp vải len, SX sp giả da lông thú từ việc may đan         1
Sản xuất phần mềm tin học                        1
Lập trình máy vi tính,tvấn máy tính và quản trị hthống mtính       1
Sản xuất phần mềm                            1
nuôi trồng, sx, thu mua và chế biến cá các loại;sx & pp thức ăn cho cá  1
Xây dựng nhà máy sản xuất vacxin sinh phẩm                1
Xd trường đua ngựa, khách sạn, TT thương mại               1
KD XNK các mặt hàng ván gỗ,da, vải...                  1
Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp         1
Lập trình máy tính                            1
Tư vấn phát triển và thiết kế Web                    2
Sản xuất sản phẩm phần mềm                        1
Chế biến quặng sắt                            1
Sản xuất phần mềm, lập trình máy tính, tư vấn máy tính          2
Sản xuất phần mềm, nội dung thông tin số                 2
Lập trình máy tính, tư vấn máy tính, dụ vụ tư vấn,điều hành       1
Sản xuất bánh kẹo các loại để xuất khẩu và bán trên ttrường trong nước  1
SX, gia công sp nội thất bằng gỗ và kim loại               1
SX, gia công tấm lưới, bạt PVC, PE, ống nối sắt             1
Đầu tư xây dựng sân gôn                         2
Sx và Gc các sp lò xo dùng trong lĩnh vực Công Nghiệp          1
SX các loại hộp giấy, nhãn mác,in bao bì từ giấy cuộn          1
Thiết kế khuôn đúc kim loại và chi tiết cơ khí trên máy tính bằg pmềm  1
Xây dựng                                 2
Thi công công trình xdựng                        1
Bồi dưỡng kiến thức văn hoá cho HSPThông Việt Nam.Dvụ hỗ trợ GD     2
Đầu tư xây dựng cao ốc âm trung tâm hội nghị qtế và VP để cho thuê    1
May,thêu trang phục                           1
SX lắp ráp, chế tạo các loại thiết bị vệ sinh              1
Sơn mạ vỏ Đthoại di động                         1
sx & gia công các loại bố thắng và chi tiết của bố thắng         1
SX gỗ dán,gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác,sx đồ gỗ gia dụnn       1
Thực hiện quyền NK hàng hoá theo quy định của PL việt Nam        1
Dvụ tvấn liên quan đến lđặt pcứng mtính,dvụ thực hiện pmềm        1
Xây dựng trạm xứ lý nước thải trong khu A                1
SX hệ thống thông gió                          1
Thực hiện quyền XNK máy móc, máy cứu hoả                 1
Dvụ nghiên cứu thị trường, Dvụ liên quan tư vấn quản lý         1
sản xuất màn hình điện thoại di động                   1
Xây dựng                                 1
Tư vấn đầu tư                              1
 Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng                    1
Xây dựng và kinh doanh sân gold, nhà hàng khách sạn           2
Dịch vụ thi công công trình dân dụng, công nghiệp            2
Ccấp dvụ mtính và các dvụ liên quan,Dvụ quảng cáo            2
Thực hiện quyền NK,quyền pphối bán buôn,dvụ tvấn qlý hđộng tiếp thị DN  1
Dvụ tvấn qlý kdoanh của DN,Dvụ thiết kế bao bì,nhãn mác SP        1
Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt                 1
dịch vụ tư vấn đầu tư                          1
300000                                  1
trồng, thu mua, chế biến, XK trà, cà phê, cây cảnh            1
Th/hiện quyền NK,quyền phphối bán buôn,ccấp dvụ lđặt,sửa chữa mmóc    1
bảo trì máy tính thiết bị liên lạc                    1
sx và xuất khẩu hàng gay tay và may mặc xuất khẩu            1
Tư vấn giáo dục                             2
Tư vấn đầu tư                              2
sx thùng carton và giấy bao bì các loại dạng tấm             1
Gia công hàng may mặc                          1
Sx các loại đá mài sử dụng cho các nhà máy sửa chữa cơ khí        1
Sx thùng giấy carton và giấy bao bì các loại dạng tấm          1
Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt trong khu A           2
Đầu tư xây dựng kho ngầm chứa xăng dầu                  1
SX vật tư Y tế:dây truyền dịch, kim tiêm,...               1
Dạy tiếng anh và tiếng Thaí Lan                     5
Xuất nhập khẩu cà phê, cao su                      1
SX sôcola và phụ kiện trang trí bánh                   1
Lập trình máy vtính,Tvấn máy vtính và quản trị hthống máy vtính     1
Dự án trồng và chế biến chuối                      1
Gia công hàng may mặc                          1
Xuất nhập khẩu mỹ phẩm                          1
cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước,...   1
Lập trình Sx phần mền, bảo trì phần mền                 1
sản xuất tem nhãn cho ngành may                     1
SX các loại đồ trang trí mô hình thu nhỏ                 1
Xây dựng                                 1
Xây dựng                                 1
SX chả cá và các sp để XK                        5
may các sản phẩm may mặc                         1
sx phụ gia bê tông và vữa xây dựng                    1
Dịch vụ CN                                1
sx đồ gỗ,cọc bê tông và bê tông thương phẩm               1
Thực hiện quyền NK máy móc xây dựng                   1
dịch vụ thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng     2
dịch vụ quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (CPC 865)     1
Sx quần áo may sẵn các loại, sx nguyên phụ liệu ngành may        1
Dvụ thi công xây dựng công trình dân dụng, thương mại, tư vấn,kiếntruc  1
cung cấp dịch vụ liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính        1
Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ       1
Dvụ tư vấn phần mền, tư vấn hệ thống, lập trình             1
Ccấp dvụ lắp đặt pcứng mtính,dvụ phần mềm,dvụ bảo trì          1
Dvụ tvấn qlý DN, Dvụ nghiên cứu thị trường                1
lắp đặt máy móc thiết bị CN, hệ thống điện nước,hệ thống xây dựng khác  1
Thiết kế công trình, tư vấn lập dự toán công trình            1
Vận tải kho bãi                             2
sản xuất bông lót vai áo (sợi nhân tạo, không tái chế phế thải)     1
Dvụ tvấn phần mềm và tvấn hthống,phân tích hthống,lập trình,tkế websit  1
thi công xây dựng c.trình: k.thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông   1
thi công c.trình: dân dụng, CN, g.thông,...               1
Đầu tư trồng mía giống cung cấp cho nông dân trồng mía          1
sản xuất, lắp ráp hệ thống máy móc tự động                1
Cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường; cung cấp Dvụ tư vấn quản lý DN  1
Thực hiện quyền NK và quyền phân phối bán buôn các Sp dầu và dầu nhớt  2
Dvụ tháo và lắp điện trong các công trình Xdựng             1
Bán buôn, bán lẻ hàng hoá có MS 0801,0802,0901,0904,0907->0909,...    1
Thực hiện quyền XNK bán buôn bán lẻ hàng hoá               1
Chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu đông lạnh                1
chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu đông lạnh                1
Xây dựng                                 1
Thu mua,Xk hoa,giống hoa và các sp từ hoa,Kdoanh xuất,NK giống hoa    1
Sản xuất, chế biến đóng hộp rau hoa quả,sx bao bì giấy          2
Sx các loại sp may mặc cao cấp                      1
đầu tư xây dựng KĐT & các khu dịch vụ đáp ứng nhu cầu về s.hoạt,g.trí  1
SX các sp chăm sóc cá nhân, sản phẩm gia dụng và sản phẩm dưỡng da    1
SX lưới cung cấp cho các công trình xây dưngj              1
SX phần mềm, xlý dữ liệu, lập trình máy vi tính             1
Dvụ lập trình máy vtính,tvấn phmềm,tvấn liên quan lđặt pcứng máy tín   2
Thực hiện quyền XK, quyền phân phối bán buôn hàng hoá          1
SX các loại vật dụng trang trí nội thất & đồ gỗ gia dụng         1
xây dựng hệ thống cấp nước tinh khiết để đóng bình, chai         6
SX chất đốt từ mùn cưa và bột gỗ                     1
SX và gia công chăn, ga, gối đệm,áo ngủ                 1
sx các loại vật dụng trang trí nội thất và đồ gỗ gia dụng        1
Xây dựng                                 1
Công nghệ thông tin                           1
Sx phụ tùng chi tiết máy móc thiết bị cho ngành đtử           1
SX các sp che phủ bằng Tarpaulin (vải nhựa)               1
Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn           1
SX gia công, lắp ráp các sản phẩm về nhôm                1
SX kinh dânh tai nghe và loa các loại                  1
SX các sp chăm sóc cá nhân, sp gia dụng và sp dưỡng da          1
Sản xuất chế biến các loại vi sinh dùng cho xử lý môi trường       1
Sx thức ăn chăn nuôi gia cầm                       1
Môi trường                                1
Xây dựng,sở hữu,trang bị,phát triển vận hành 1cảng tổng hợp-Container  2
Sx phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe      1
Sxuất chế biến sữa tươi tiệt trùng và các sản phẩm từ sữa        1
thực hiện quyền XNK                           1
thực hiện quyền XNK                           1
thực hiện quyền phân phối bán buôn                    1
thực hiện XNK hàng hóa đông lạnh                     1
Dvụ tư vấn Bất động sản                         1
Thực hiện quyền Xk hàng hoá                       1
Dvụ thiết kế Xd, tư vấn kỹ thuật xd công trình              1
                                     1
sx và kinh doanh chai lọ thuỷ tinh các loại               1
Thực hiện quyền Xuất, nhập khẩu                     1
Thực hiện quyền nhập khẩu hộp đồ dùng cắt sửa móng chân tay,Nk đèn thợ  1
Thiết kế máy móc thiết bị,tư vấn kỹ thuật                1
Thực hiện quyền phân phối bán buôn, và quyền phân phối bán lẻ      2
Tvấn,tkế ctạo máy tđộng hoá CN cao,sx,gc cơ khí sx ctạo ctiết máy,kmẫu  2
Thực hiện quyền NK lúa lai,ngô lai để làm giống để bán cho thương nhân  1
SX kính chắn mũ bảo hiểm và dịch vụ sơn mũ b.hiểm            1
các sp đạt tiêu chuẩn sp công nghệ cao                  1
xây dựng hạ tầng KCN, CNC và trường đào tạo nghề             1
KS,chung cư và VP cho thuê cao cấp; TTTM cung cấp dvụ d.lịch,nghỉ ngơi  1
nghiền clinken                              1
Xây dựng                                 1
SX các loại sơn thông thường và sơn dùng cho thiết bị đệnn tử      1
Xây dựng khu du lịch nghĩ dưỡng                     2
cho thuê các loại xe                           2
SX và gia công các loại giày thể thao                  1
Nhà máy Sx gia công mùng,rèm, túi xách                  1
Sx gia công sp nhựa các loại                       1
NK máy móc XD, CN, mỹ phẩm                        1
Dịch vụ ăn uống                             1
Sx, lắp ráp và kdoanh các loại linh kiện xe gắn máy           1
Thực hiện Quyền XNk hàng hóa                       1
Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hoà            1
Thiết kế, gia công sản xuất giầy và bán thành phẩm giầy         1
cung cấp dvụ phá dỡ toà nhà,ctrình Xd,làm sạch mặt bằng XD,XD nhà    1
trồng, thu mua & chế biến các loại sp bí đỏ xuất khẩu          1
SXGC lót mũ b.hiểm & d.vụ sơn mũ b.hiểm                 1
Đầu tư XD Kinh doanh trường Đại học tư thục               1
Hoạt động kiến trúc, Hđộng tvấn kỹ thụât có liên quan đến kiến trúc   1
xi mạ khuôn giày,sx thiết bị chế tạo giày                1
may gia công,sx hàng may Xk                       2
Viết phần mền máy tính                          1
Chế biến mủ cao su                            1
Thực hiện quyền XK, NK, SX, gia công ngành dệt, ngành may túi xách    1
sx và phân phối hàng dệt may                       2
Sx và phân phối hàng dệt may                       2
sx các loại dây kéo, khoá kéo, phụ liệu may mặc             1
Thực hiện quyền nhập khẩu phân phối hàng hoá               1
Dvụ tư vấn quản lý hoạt động kinh doanh                 2
Sản xuất than đen và điện                        2
SX, lắp ráp các loại mấy Cnghiệp nhẹ:máyPE,máy đùn,máy ép        1
Đầu tư XD kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng            1
SX, gia công sắt thép Inox các loại                   1
SX phôi thép                               1
Xây dựng                                 2
Xây dựng                                 1
Thực hiện Quyền XNK, phân phối hàng hoá                 1
Dvụ tư vấn quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp             2
Thực hiện quyền XNK các Sp nông nghiệp                  1
sx nguyên phụ liệu các loại,dây thun,ruy băng,dây trang trí       1
in bảng màu tiêu chuẩn cho công nghiệp sơn                1
NK máy móc công nghiệp                          1
Tư vấn Xd các hệ thống qlý theo tiêu chuẩn qtế              1
Dịch vụ tư vấn bất động sản                       1
thực hiện quyền XNK                           1
dịch vụ giao nhận hàng hoá, dịch vụ thông quan              2
thực hiện quyền XNK                           1
xây dựng, kinh doanh hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến có thu tiền   5
thực hiện quyền xuất nhập khẩu                      2
thực hiện quyền XNK                           2
thực hiện quyền XNK                           1
Sx dây giày từ dây cuộn bán thành phẩm                  1
Thực hiện quyền XK-NK hàng trang trí nội thất bằng gỗ          1
dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng, CN            1
phát triển phần mền, thực hiện bảo trì hỗ trợ sp phần mền        1
Dvụ nghiên cứu thị trường,Dvụ tư vấn quản lý doanh nghiệp        1
Thiết kế,xây dựng,vận hành nhà máy nhiệt điện than 1200MW        5
Sx các loại sp lọc sử dụng trong sphẩm công nghiệp và gia dụng      1
Phát triển phần mềm                           1
Dvụ vệ sinh cao ốc, văn phòng, vệ sinh công cộng             2
Thi công xây dựng nhà cao tầng, công trình kỹ thuật dân dụng       1
Trưng bày và giới thiệu Sp xe tải                    1
Chế biến cung cấp thực phẩm thức ăn nhanh                1
lắp đặt hệ thống, điện nước...cho các toà nhà              1
Gia công đế giày                             1
Sản xuất phần mềm                            1
đầu tư trang thiết bị xét nghiệm y tế                  1
lắp đặt máy móc,thiết bị trong lvực điện,t.hiện XNK           1
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực giáo dục                  2
SX hàng nhựa, bao bì nhựa, hạt nhựa                   1
Dịch vụ thi công trang trí nôị thất                   1
Dvụ xử lý dliệu,tvấn hthống phmềm, thiết kế hthống, lập trình,quản trị  1
sx các loại ống si-li-con                        1
kinh doanh dịch vụ ăn uống                        2
Thực hiện quyền XK hàng hoá                       1
Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hoá                    1
Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay                  2
Sx tai nghe, linh kiện đtử..                       1
Lập trình và sx phần mềm, thiết kế web,đồ hoạ vi tính, tvấn máy tính à  1
Dịch vụ nhà hàng; ăn uống,giải khát                   1
Thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối bán buôn            1
Dịch vụ ăn uống giải khát                        2
Làm bánh từ bột                             1
Dvụ tư vấn đầu tư,thực hiện quyền xuất nhập khẩu             1
Kinh doanh nhà hàng,qúan ăn, hàng ăn uống                2
kinh doanh bất động sản,cho thuê căn hộ dịch vụ cho thuê văn phòng    2
chế tạo vỏ hộp màu cho ĐTDĐ và nhưngx SP Cnghệ cao khác         1
đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng ven biển: nhà nghỉ, nhà hàng, giải trí  2
Thực hiện quyền NK, quyền phân phối bán buôn,phân phối bán lẻ hàng hóa  1
dvụ thi công XD công trình dân dụng, CN, giao thông, thủy lợi, CSHT CN  2
Thi công xây dựng công trình thương mại và công nghiệp          1
Dvụ thi công XD nhà cao tầng, CTrình kỹ thuật dân dụng,dvụ phá dỡ    1
Tư vấn XD dân dụng, Tvấn Kthuật kết cấu công trình            1
Dịch vụ qủan lý bất động sản                       2
Dvụ thiết kế kỹ thuật lắp đặt cơ điện công trình             2
Dvụ quản lý bất động sản                         2
Thực hiện quyền NK, Quyền phân phối bán buôn hàng hóa          1
Thực hiện quyền xuất khẩu hàng hóa                    1
SX dao,lưỡi cạo râu,các phụ kiện cạo râu                 1
Dịch vụ qủan lý dự án xây dựng                      1
uôn bán dụng cụ thể dục thể thao, dịch vụ thể thao, giải trí, du lịch  1
sx gia công các loại ống thép đầu nối dùng trong hthông làm sạch Kkhí  1
mua bán, gia công, sx, XNK các mặt hàng may mặc             1
Sx đế lót giầy                              1
Sx lắp ráp các loại tường kính,T,hiện quyền XNK             2
Sơ chế thức ăn gia súc                          1
Sx gia công túi sách va li du lịch các loại               1
Sx các Sp phần mền,lập trình máy vi tính                 1
sx các Sp phần mền,c.cấp các Dvụ hỗ trợ phần mền             1
Dvụ sửa chưã máy móc thiết bị,dvụ thuê máy móc              1
Chế biến đồ ăn nhanh                           1
Dvụ tư vấn thiết kế,lắp ráp máy móc thiết bị y tế            1
thực hiện quyền XNK và phân phối bán buôn                2
thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn              1
Đại lý du lịch                              1
sx gia công hàng may mặc                         1
Dvụ thi công,xây lắp công trình xây dựng dân dụng,công nghiệp      1
sx các sp may mặc thực QXNK sp may mặc                  1
Sx gia công túi sách,giày dép                      1
Dvụ thi công lắp đặt trang thiết bị máy móc ngành cao su         1
Sản xuất thep, gia công ống thép                     1
sx thang xếp và ốc vít bản lề cung cấp cho ngành cbiến gỗ        1
Sx máy phát điện,máy hàn và phụ tùng                   1
SX trang phục kimono                           1
Sản xuất, Gia cồng thép                         1
Xdựng công trình kỹ thuật dân dụng, xd nhà...              1
Sx nhựa cao cấp                             1
ĐTXD hoàn chỉnh khoảng 1570 căn hộ chung cư tại cụm 2 Khu dân cư tái   3
Kinh doanh nhà hàng ăn uống,khách sạn,quán bar,Xdcác loại nhà      1
Sx dây điênj và cáp điện các loại                    1
Cưa xẻ bào gỗ ầ bảo quản gỗ,sx chế biến KD các Sp từ gỗ, XNK hàng hoá  1
quyênf xuất nhập khẩu các loại hạt nhựa và các Sp từ nhựa        1
sx và gia công các loại móc, khoá chốt và sx kim loại          1
thực hiện quyền XNK phụ tùng ô tô                    1
Sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử                   1
Sx linh kiện điện tử,sx phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ  1
sx các loại hạt nhưạ PC, hạt nhựa ABS                  1
chế tạo vỏ hộp carton                          1
Nuôi trồng thuỷ sản, KD giống,sx bánh giống tôm,KD DVnghiên cứunuôitôm  2
xử lý rác thải sinh hoạt                         1
Sx gia công các loại:balô, túi xách,q.áolót,mũ nón pvục ngành may mặc  1
Kinh doanh bất động sản                         2
sxuất các sản phẩm may mặc                        1
thiết kế và Sx kinh doanh các loại mô tơ compact có độ chính xác cao â  1
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ                     2
Sản xuất và Kd thuốc sát trùng gia dụng                 2
SX cầu lông để XK                            1
SX nước tinh khiết đóng chai, nước uống có gas, TPhẩm ch.năng      1
SX,Cbiến thực phẩm từ nông,thủy sản và rau quả             1
Nâng cấp,in ấn và phát hành Tạp chí Thời trang trẻ           3
Ccấp dvụ huấn luyện,đtạo pmềm tiếp thị,dvụ nghiên cứu ttrường      1
sx các sp mây tre lá XK                         1
sxgc hàng may mặc và hàng thêu                     1
cung cấp dv kiểm tra chất lượng công trình CN              1
sxgc đồ gia dụng và mỹ nghệ gỗ, mây, tre, lá              1
C.cấp các dịch vụ gíam định về số lượng & chất lượng hàng NK tại VNam  1
SX, gia công, thiết kế và in ấn nhãn mác bao bì các sản phẩm      2
SX hóa chất cao cấp XK                         1
Tvấn trong lĩnh vực hệ thống máy tính,thkế,ctạo,Xk phmềm máy vitính   1
sx các loại linh kiện, phụ tùng cho xe ô tô và xe máy          1
sx mẫu giấy ngành may, thêu và đũa XK                  1
SX các dụng cụ bàn ăn (dao, muỗng, nĩa các loại)            1
sx các loại calcium carbonate (caco3)                  1
kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải đường biển              2
Phát triển hệ thống tích hợp phần mềm                  1
Dvụ Qlý Ksạn, nhà hàng, khu vui chơi                  2
may trang phục, sản xuất hàng may sẵn                  1
Nhập khẩu mặt hàng thiết bị xoa bóp có mã số HS 901910         2
CHNGANH  ISIC ISIC1           THHAN
        CN chế biến,chế tạo     20
        Xây dựng           30
        CN chế biến,chế tạo      5
        KD bất động sản       45
        SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa  50
        Thông tin và truyền thông  10
        Thông tin và truyền thông   5
        Xây dựng           5
        HĐ chuyên môn, KHCN      5
        HĐ chuyên môn, KHCN      5
        CN chế biến,chế tạo     10
        CN chế biến,chế tạo     49
        CN chế biến,chế tạo      5
        Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
        Xây dựng           5
        CN chế biến,chế tạo     30
        Xây dựng           50
        Xây dựng           30
        Xây dựng           20
        Xây dựng
        CN chế biến,chế tạo     50
        KD bất động sản       50
        HĐ chuyên môn, KHCN     30
        Thông tin và truyền thông  10
        Thông tin và truyền thông   5
        Dịch vụ khác
        HĐ chuyên môn, KHCN     10
        HĐ chuyên môn, KHCN      5
        Xây dựng           30
        Xây dựng           20
        Thông tin và truyền thông  30
        Xây dựng           30
        CN chế biến,chế tạo     50
        Thông tin và truyền thông   2
        Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   10
        Cấp nước;xử lý chất thải
        Xây dựng           10
        Xây dựng           10
        CN chế biến,chế tạo     48
        CN chế biến,chế tạo     46
        CN chế biến,chế tạo     50
        Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
        CN chế biến,chế tạo     46
        CN chế biến,chế tạo     46
        Hành chính và dvụ hỗ trợ   10
        CN chế biến,chế tạo     20
        HĐ chuyên môn, KHCN     25
        HĐ chuyên môn, KHCN      5
        Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   10
        Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
        Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
CN chế biến,chế tạo     47
Dịch vụ khác        20
CN chế biến,chế tạo     47
Xây dựng          10
HĐ chuyên môn, KHCN     50
Xây dựng          49
KD bất động sản       50
Xây dựng          20
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  41
CN chế biến,chế tạo     40
CN chế biến,chế tạo     49
HĐ chuyên môn, KHCN     20
Xây dựng          30
HĐ chuyên môn, KHCN     20
Xây dựng          30
Cấp nước;xử lý chất thải  15
HĐ chuyên môn, KHCN     10
Vận tải kho bãi       10
HĐ chuyên môn, KHCN     10
Thông tin và truyền thông  10
CN chế biến,chế tạo
Xây dựng
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Xây dựng
CN chế biến,chế tạo     20
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     49
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     47
Xây dựng          50
Xây dựng
Xây dựng
CN chế biến,chế tạo     47
Hành chính và dvụ hỗ trợ
Thông tin và truyền thông  20
CN chế biến,chế tạo     10
Vận tải kho bãi
Dịch vụ khác        30
CN chế biến,chế tạo     5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
CN chế biến,chế tạo     43
CN chế biến,chế tạo     5
Dịch vụ khác        20
CN chế biến,chế tạo     46
CN chế biến,chế tạo     10
HĐ chuyên môn, KHCN     20
KD bất động sản       30
Xây dựng          10
Xây dựng          20
KD bất động sản
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo     39
Xây dựng          50
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  30
CN chế biến,chế tạo     5
Thông tin và truyền thông  5
Thông tin và truyền thông  5
CN chế biến,chế tạo     5
Nông,lâm nghiệp;thủy sản  20
Xây dựng          49
Xây dựng          50
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Xây dựng          20
Thông tin và truyền thông  20
Thông tin và truyền thông  20
Thông tin và truyền thông  20
CN chế biến,chế tạo     20
Thông tin và truyền thông  20
Thông tin và truyền thông  30
HĐ chuyên môn, KHCN     20
CN chế biến,chế tạo     5
CN chế biến,chế tạo     20
CN chế biến,chế tạo     20
Nghệ thuật và giải trí   50
CN chế biến,chế tạo     49
CN chế biến,chế tạo     50
HĐ chuyên môn, KHCN     5
Xây dựng          30
Xây dựng          50
HĐ chuyên môn, KHCN     20
KD bất động sản       50
CN chế biến,chế tạo     5
CN chế biến,chế tạo     8
CN chế biến,chế tạo     45
CN chế biến,chế tạo     38
CN chế biến,chế tạo     50
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
Thông tin và truyền thông  5
Xây dựng          33
CN chế biến,chế tạo     9
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  20
HĐ chuyên môn, KHCN     25
CN chế biến,chế tạo     46
Xây dựng          30
HĐ chuyên môn, KHCN     25
HĐ chuyên môn, KHCN     20
KD bất động sản       50
Xây dựng          10
Thông tin và truyền thông  5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
HĐ chuyên môn, KHCN     5
Y tế và trợ giúp XH     20
HĐ chuyên môn, KHCN     5
Nông,lâm nghiệp;thủy sản  10
Nông,lâm nghiệp;thủy sản  50
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Thông tin và truyền thông  20
CN chế biến,chế tạo     20
HĐ chuyên môn, KHCN     20
HĐ chuyên môn, KHCN     30
CN chế biến,chế tạo     45
CN chế biến,chế tạo     30
CN chế biến,chế tạo     20
CN chế biến,chế tạo     45
Cấp nước;xử lý chất thải  33
Vận tải kho bãi       70
CN chế biến,chế tạo     30
Giáo dục và đào tạo     10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  30
CN chế biến,chế tạo
Thông tin và truyền thông  5
Nông,lâm nghiệp;thủy sản  50
CN chế biến,chế tạo     50
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  30
Xây dựng          50
Thông tin và truyền thông  10
CN chế biến,chế tạo     5
CN chế biến,chế tạo     37
Xây dựng          30
Xây dựng
CN chế biến,chế tạo     10
CN chế biến,chế tạo     2
CN chế biến,chế tạo     48
Dịch vụ khác         0
CN chế biến,chế tạo     28
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
Xây dựng           5
HĐ chuyên môn, KHCN     5
CN chế biến,chế tạo     50
Xây dựng          10
Thông tin và truyền thông  10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Thông tin và truyền thông  10
Thông tin và truyền thông  10
HĐ chuyên môn, KHCN     5
CN chế biến,chế tạo     30
HĐ chuyên môn, KHCN     30
Vận tải kho bãi       10
CN chế biến,chế tạo     5
Thông tin và truyền thông  5
Xây dựng          49
Xây dựng          49
Nông,lâm nghiệp;thủy sản  49
CN chế biến,chế tạo     45
HĐ chuyên môn, KHCN     10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Xây dựng          10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     50
Xây dựng
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  50
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     5
Xây dựng          70
CN chế biến,chế tạo     30
CN chế biến,chế tạo     20
Thông tin và truyền thông  5
Thông tin và truyền thông  5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  40
CN chế biến,chế tạo     5
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     48
CN chế biến,chế tạo     5
Xây dựng
HĐ chuyên môn, KHCN
CN chế biến,chế tạo     5
CN chế biến,chế tạo     50
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
CN chế biến,chế tạo     47
CN chế biến,chế tạo     47
CN chế biến,chế tạo     30
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     48
Dịch vụ khác
Xây dựng          50
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     50
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
HĐ chuyên môn, KHCN     5
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
HĐ chuyên môn, KHCN     10
HĐ chuyên môn, KHCN
 CN chế biến,chế tạo    43
 HĐ chuyên môn, KHCN    30
 HĐ chuyên môn, KHCN    30
 HĐ chuyên môn, KHCN    30
 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
 CN chế biến,chế tạo    50
 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  20
 CN chế biến,chế tạo    42
 CN chế biến,chế tạo    45
 Xây dựng          50
 Dvụ lưu trú và ăn uống   50
 Xây dựng          33
 Xây dựng
 CN chế biến,chế tạo    40
 Xây dựng          50
 Dvụ lưu trú và ăn uống   20
 CN chế biến,chế tạo    28
 CN chế biến,chế tạo    48
 CN chế biến,chế tạo    47
 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
0 Dvụ lưu trú và ăn uống   10
 CN chế biến,chế tạo    48
 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  30
 Cấp nước;xử lý chất thải  30
 CN chế biến,chế tạo    40
 Xây dựng          40
 Nông,lâm nghiệp;thủy sản  10
 CN chế biến,chế tạo    42
 Xây dựng          50
 HĐ chuyên môn, KHCN    30
 CN chế biến,chế tạo    20
 CN chế biến,chế tạo    50
 HĐ chuyên môn, KHCN    50
 CN chế biến,chế tạo    28
 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  5
 CN chế biến,chế tạo    49
 CN chế biến,chế tạo    49
 CN chế biến,chế tạo     5
 HĐ chuyên môn, KHCN     5
 HĐ chuyên môn, KHCN    60
 CN chế biến,chế tạo    30
 CN chế biến,chế tạo    45
 Xây dựng          42
 CN chế biến,chế tạo
 CN chế biến,chế tạo    48
 Xây dựng
 Xây dựng
 HĐ chuyên môn, KHCN     5
 HĐ chuyên môn, KHCN    10
 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
 CN chế biến,chế tạo    50
 CN chế biến,chế tạo     5
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
   HĐ chuyên môn, KHCN
   HĐ chuyên môn, KHCN     50
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
   Vận tải kho bãi       10
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
   Thông tin và truyền thông  12
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
   CN chế biến,chế tạo     50
   CN chế biến,chế tạo     20
   Xây dựng          10
   Thông tin và truyền thông  5
   HĐ chuyên môn, KHCN     5
35101 SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa  25
   CN chế biến,chế tạo     50
   Thông tin và truyền thông  5
   Dịch vụ khác         5
   Xây dựng          10
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa
   Dvụ lưu trú và ăn uống
   SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa  50
   CN chế biến,chế tạo
   Thông tin và truyền thông  20
   Y tế và trợ giúp XH     10
   HĐ chuyên môn, KHCN     20
   HĐ chuyên môn, KHCN     10
   CN chế biến,chế tạo     5
   Dịch vụ khác        10
   Thông tin và truyền thông  10
   CN chế biến,chế tạo     31
   Dvụ lưu trú và ăn uống   20
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  12
   Dịch vụ khác        25
   CN chế biến,chế tạo
   Thông tin và truyền thông  10
   Dvụ lưu trú và ăn uống   20
   HĐ chuyên môn, KHCN     10
   Dvụ lưu trú và ăn uống   30
   Nông,lâm nghiệp;thủy sản  10
   HĐ chuyên môn, KHCN     28
   Dvụ lưu trú và ăn uống   30
   KD bất động sản       44
   CN chế biến,chế tạo
   Dvụ lưu trú và ăn uống   50
   Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
   Xây dựng          10
   Xây dựng           5
   Xây dựng           5
   Xây dựng           5
KD bất động sản       10
Xây dựng          30
KD bất động sản       10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa   5
CN chế biến,chế tạo     3
Xây dựng           5
Nghệ thuật và giải trí   10
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     40
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo     50
Thông tin và truyền thông  30
Thông tin và truyền thông  20
Dịch vụ khác        30
Dvụ lưu trú và ăn uống   20
HĐ chuyên môn, KHCN     30
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  20
Dvụ lưu trú và ăn uống   25
CN chế biến,chế tạo     5
Xây dựng          30
CN chế biến,chế tạo     10
CN chế biến,chế tạo     50
Dịch vụ khác        20
CN chế biến,chế tạo     45
CN chế biến,chế tạo     40
CN chế biến,chế tạo     46
CN chế biến,chế tạo     37
CN chế biến,chế tạo
Xây dựng
CN chế biến,chế tạo     33
KD bất động sản
Xây dựng
CN chế biến,chế tạo     43
CN chế biến,chế tạo
HĐ chuyên môn, KHCN     4
CN chế biến,chế tạo     25
Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  20
CN chế biến,chế tạo     43
CN chế biến,chế tạo     3
CN chế biến,chế tạo
CN chế biến,chế tạo
Nông,lâm nghiệp;thủy sản
CN chế biến,chế tạo     50
CN chế biến,chế tạo     46
KD bất động sản       50
CN chế biến,chế tạo     15
CN chế biến,chế tạo     50
Tài chính,n.hàng,bảo hiểm  35
CN nặng         2400  CN chế biến,chế tạo     20
CN nhẹ         3600  CN chế biến,chế tạo     20
             150  CN chế biến,chế tạo     40
CN thực phẩm      1500  CN chế biến,chế tạo     30
Văn hóa-Ytế-Giáo dục  2200  CN chế biến,chế tạo     20
CN nặng        62000  Thông tin và truyền thông  20
Nông-Lâm nghiệp     2000  CN chế biến,chế tạo     20
CN nhẹ         1800  CN chế biến,chế tạo     25
Dịch vụ        71200  HĐ chuyên môn, KHCN     20
Nông-Lâm nghiệp     3600  CN chế biến,chế tạo     50
Dịch vụ        71200  HĐ chuyên môn, KHCN     20
Văn hóa-Ytế-Giáo dục  2200  CN chế biến,chế tạo     30
CN nặng         2300  CN chế biến,chế tạo     20
                Thông tin và truyền thông  15
CN nặng         3400  CN chế biến,chế tạo     20
CN nhẹ         2100  CN chế biến,chế tạo     20
CN nhẹ         2800  CN chế biến,chế tạo     41
CN nhẹ         20000  CN chế biến,chế tạo     40
GTVT-Bưu điện         Vận tải kho bãi       25
Dịch vụ        62000  Thông tin và truyền thông  30
Dịch vụ            Dvụ lưu trú và ăn uống   30
                CN chế biến,chế tạo     5
Dịch vụ            Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa  10
TRSOCT                                 DDTH
Số 8,đường Bác ái, khu phố 4,P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM      TP Hồ Chí Minh
Phòng 1108A,toà nhà VPhòng JSC34,164 Khuất Duy Tiến,P. Nhân Chính    Hà Nội
số 270,đg Tô Hiến Thành, P.15,Q.10, TP HCM               TP Hồ Chí Minh
Số 1, khu phức hợp Canary,đại lộ Bình Dương,Bình Hoà,Thuận An, BDương  Bình Dương
Lô C20,21cụm CN Thanh Vinh mở rộng, X.Hoà Liên,H.Hoà Vang,Đà Nẵng TD  Đà Nẵng
Số 128, đg Nguyễn Phi Khanh, P Tân Định, Q.1, TP HCM          TP Hồ Chí Minh
179 đường Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM         TP Hồ Chí Minh
2D, đường Bùi Minh Trực, P.6, Q.8, HCM                 TP Hồ Chí Minh
Mê Linh Point Tower,số 02 Ngô Đức Kế,P.Bến Nghé, Q1, HCM        TP Hồ Chí Minh
số 2, đg Ngô Đức Kế,Q.1, TP HCM (toà nhà Mê Linh Point Centre)     TP Hồ Chí Minh
Lô C4 KCN Đình Trám,Bắc Giang                      Bắc Giang
A13.6, KCN Bourbon An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh             Tây Ninh
số 24/40, đg Trần Văn ơn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TPHCM       TP Hồ Chí Minh
lầu 6, số 45,đg Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP HCM              TP Hồ Chí Minh
số 2A-4A,đg Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM           TP Hồ Chí Minh
Hải An, Hải Phòng                            Hải Phòng
Quận Lê Chân, Hải Phòng                         Hải Phòng
P 1108B,toà nhà VP JSC34,164Khuất Duy Tiến,P Nhân Chính,Thanh Xuân,HN  Hà Nội
Villa 14-G3, The Manor, xã Mễ Trì, h Từ Liêm, TP HNôij         Hà Nội
P1108B toà nhà văn phòng JSC34, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN  Hà Nội
KCN Amata, Đồng Nai                           Đồng Nai
Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An                    Long An
L38, khu an cư, p.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TpĐà Nẵng           Đà Nẵng
số 56-58-60, Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM            TP Hồ Chí Minh
số 154/4/47 đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, HCM        TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng                                 Đà Nẵng
Số 90-92,đg Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1, TP HCM           TP Hồ Chí Minh
số 117/14, đg Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TP HCM      TP Hồ Chí Minh
Tầng 1,nhà số 61,tập thể CT bao bì XNK 27/7,Yên Hoà,CGiấy,HN      Hà Nội
Tầng 3,TTTT Interserco,số 17 Phạm Hùng,Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy      Hà Nội
Nhà C10,tổ 102, Hoàng Cầu, P.ô Chợ Dừa,Đống Đa             Hà Nội
số 8, ngách 1,ngõ 61,Trần Duy Hưng,Tổ 40,P.Trung Hoà, Cầu Giấy     Hà Nội
KCN Nomura                               Hải Phòng
Số 69/4, đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM              TP Hồ Chí Minh
Số 31/22 đg Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM          TP Hồ Chí Minh
tầng 1 nhà 61 TT Cty bao bì XNK 27/7, P. Yên Hoà, Cầu Giấy, HN     Hà Nội
số 90-92 Đ. Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q1, HCM             TP Hồ Chí Minh
số 24,đg Đặng Thai Mai, P.7, Q.Tân Phú, TP HCM             TP Hồ Chí Minh
Thuận Thành3, Tỉnh Bắc Ninh                       Bắc Ninh
Yên Phong1, Bắc Ninh                          Bắc Ninh
ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn,Thụân An, Bình Dương           Bình Dương
Số 5c,ngõ 43,Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN             Hà Nội
KCN Quế Võ, Bắc Ninh                          Bắc Ninh
KCN Quế Võ, Bắc Ninh                          Bắc Ninh
số 8 ngõ 313 đường âu cơ, P. Nhật Tân, Tây Hồ, Hn            Hà Nội
số 730, đg lê Văn Khương,P.thới An,Q.12,TP HCM             TP Hồ Chí Minh
Toà nhà E-town,số 364,đg Cộng Hoà,P.13,Q.Tân Bình,TP HCM        TP Hồ Chí Minh
19C18 (số cũ là A8-K300),đg Cộng Hoà,P.12, Q.Tân Bình, TP HCM      TP Hồ Chí Minh
số 26,đg Lam Sơn, P.2,Q. Tân Bình,TP HCM                TP Hồ Chí Minh
số 106, đg Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP HCM         TP Hồ Chí Minh
Số 396/41, đg Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP HCM          TP Hồ Chí Minh
số 78, đg Hoa Cúc, P.7, Q. Phú Nhuận,TP HCM               TP Hồ Chí Minh
Số 24 (Toà nhà Vietphone),Vũ Đức Huy Tấn, P. 3,Q. Bình Thạnh, TP HCM   TP Hồ Chí Minh
số 172,đg Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1,TP HCM               TP Hồ Chí Minh
Lô N3-8, KCN Nhơn Hội,(KhuB), KKt Nhơn Hội                Bình Định
tầng 8,TTTM Saigon Paragon,3 Nguyễn Lương Bằng,đô thị Nam TP       TP Hồ Chí Minh
lô N3-8, KCN Nhơn Hội (khu B) thuộc KKT Nhơn Hội             Bình Định
số 35/10, đg Nguyễn Văn Dậu, P.6, Q.Bình Thạnh, TP HCM          TP Hồ Chí Minh
Vũng Tàu                                 Bà Rịa-Vũng Tàu
Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu                        Bà Rịa-Vũng Tàu
số 57-59 Thùy Vân, P.2, TP Vũng Tàu, t Bà Riạ - Vũng Tàu    D    Bà Rịa-Vũng Tàu
ô đất số 54-Lô số A36,khu Tràng Hào,ngõ 218 Trần Duy Hưng,Trung Hoà,CG  Hà Nội
414 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, An Giang         An Giang
Nhơn Trạch II, Đồng Nai                         Đồng Nai
CCN làng nghề Nam Thanh Ba, H Thanh Ba, Phú Thọ             Phú Thọ
số 2,ngách 173/114 Hoàng Hoa Thám,P.Ngọc Hà,Ba Đình, HN         Hà Nội
số 7,ngõ 45/10 đg Nguyên Hồng, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hn          Hà Nội
Phòng 201,96 Hoàng Văn Thái,P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, HN       Hà Nội
Số 30, ngõ 269,P. Hà Huy Tập,thị trấn Yên Viên,Gia Lâm, HN        Hà Nội
số 32-34,đg Ngô Đức Kế,p. Bến Nghé,Q.1, TP HCM              TP Hồ Chí Minh
số 215/A12,đg Nguyễn Văn Hưởng,P.Thảo Điền, Q.2, TPHCM          TP Hồ Chí Minh
số 10,đg Đoàn Như Hài, Q.4, TP HCM                    TP Hồ Chí Minh
số 104-106-108 đg 9A,khu dân cư Trung Sơn,Bình Hưng,Bình Chánh,TP HCM  TP Hồ Chí Minh
số 191B,đg Hoàng Văn Thụ,P.8,Q.Phú Nhuận, TP HCM             TP Hồ Chí Minh
ấp Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tp HCM               TP Hồ Chí Minh
Lô F7, Khu Đ.thị mới, Khu LH-CN-DV Bình Dương, Bến Cát, HCM       TP Hồ Chí Minh
số 19,ngõ 283,phố Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, HN            Hà Nội
số 81,tổ 15, khu tập thể Quân đội, P Khương Trung, Thah Xuân, HN     Hà Nội
24,P. Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng                     Đà Nẵng
Amata                                  Đồng Nai
Amata, Đồng Nai                             Đồng Nai
KCN Tân Minh                               Long An
KCN Tam Điệp, Ninh Bình                         Ninh Bình
KCN Khánh Phú, Ninh Bình                         Ninh Bình
ấp ông Đông, xã Tân Hiệp,h Tân Uyên,tỉnh Bình Dương           Bình Dương
ấp An Hoà,xã Hoà Lợi,H.Bến Cát, T. Bình Dương              Bình Dương
xã Thuận Giao, h.Thụân An, T.Bình Dương                 Bình Dương
 KCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định                    Bình Định
số 8,đg Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM          D     TP Hồ Chí Minh
lô 62 kiểu nhà 1B khu nhà ở TT4, KĐT Mỹ Đình Mễ Trì,Mỹ Đình,Từ Liêm,HN  Hà Nội
P102, tầng 1, Hanoi Group Building, 445 Đội Cấn, Ba Đình, HN       Hà Nội
CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định                     Bình Định
Thị trấn Tứ Hạ, h Hương Trà, t Thừa Thiên Huế              Thừa Thiên-Huế
tầng 12,toà nhà số 02 Quang Trung,Đà Nẵng                Đà Nẵng
lô C4, C5 KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Bắc Giang            Bắc Giang
KCN Long Hậu                               Long An
Phòng 602B, D10 Giảng Võ, Giảng Võ            Đ       Hà Nội
số 21 Lâm Hoành,khu phố 6,ph An Lạc,Q.Bình Tân, TP HCM          TP Hồ Chí Minh
số 117,đg Phan Xích Long, P.7,Q. Phú Nhuận, TPHCM            TP Hồ Chí Minh
số 86/43,đg Phổ Quang Hàn, P. Quốc 2,Q. Tân Bình, TP HCM         TP Hồ Chí Minh
số 10,đg Phổ Quang,P.2, Q.Tân Bình, TPHCM                TP Hồ Chí Minh
lô C2, đường K1, KCN Cát Lái,p. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, HCM          TP Hồ Chí Minh
KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Bình Phước                   Bình Phước
Số 22, ngách 2/1 Vũ Thạnh, p. ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN           Hà Nội
Lô 14, KCN Điện Ngọc, Đệnn Bàn, Quảng Nam                Quảng Nam
55 Xuân Diệu, p. Quảng An, HN                      Hà Nội
Số 10 phố Hào Nam, phường O Chợ Dừa                   Hà Nội
16 Lô 1B Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, HN      Đ     Hà Nội
Khu tái định cư, thôn Yên Lũng, xã An Khánh, HN             Hà Nội
Số 22 Lô 2A, đường Trung Yên 11, Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa  Hà Nội
Phòng 0.04,Chung cư 1C2-Cantavil,ĐTM An Phú,An Phú,Q.2,TP HCM      TP Hồ Chí Minh
số 226/7,đg Thái Phiên,P.8,Q.11,TP HCM                  TP Hồ Chí Minh
cụm CN làng nghề Hương Sơ, TP Huế                    Thừa Thiên-Huế
KCN phụ trợ, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh             Hà Tĩnh
Xã Tân Hương, H.Phổ Yên, Thái Nguyên                   Thái Nguyên
ấp Trạm bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM           TP Hồ Chí Minh
65 ter Promena de Claude Monet 78840 Moisson, France           TP Hồ Chí Minh
Số 231, đg Nguyễn Tiểu La, P.8,Q.10,TP HCM                TP Hồ Chí Minh
số 174/2,đg Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1,TPHCM             TP Hồ Chí Minh
thôn Đông Hòa, xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa          Khánh Hòa
số231 C8,P.Hoàng Văn Thụ,Bắc Giang                    Bắc Giang
Huyện Chơn Thành, Bình Phước                       Bình Phước
Khu 4, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ                    Phú Thọ
Số nhà C14, tổ 57, phường Yên Hòa, HN                  Hà Nội
Số 101 ngõ 220, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam               Hà Nội
Tầng 1, số 126 Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, HN               Hà Nội
Số 6 ngõ 264/2, đường Thụy Khuê, p. Thụy Khuê, HN            Hà Nội
Xã Khánh Sơn, H Nam Đàn, Nghệ An                     Nghệ An
Số 20 phố Trung Hòa, p. Trung Hòa, HN                  Hà Nội
Phòng 803, tầng 8, tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, HN     Hà Nội
số 101,ngõ220,Phố Nam Dư,P.Lĩnh Nam,Q.Hoàng Mai,Hà Nội          Hà Nội
155A, Hương Lộ 20,ấp Lộc Tiền,xã Mỹ Lộc,h Cần Giuộc, Long An       Long An
xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai          S      Đồng Nai
xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai                 Đồng Nai
Xã Đồng Sơn,huyện Yên Dũng,Bắc Giang                   Bắc Giang
                                     Vĩnh Phúc
ấp 1A, xã An Phú, h Thuận An, t Bình Dương                Bình Dương
174/10 đg Lý Tự Trọng,P.Bến Thành, Q.1,TPHCM               TP Hồ Chí Minh
Xóm 4, Mễ Trì hạ, xã Mễ Trì                       Hà Nội
Xã Trưng Trắc, H. Văn Lâm, Hưng Yên                   Hưng Yên
Ngõ 109,Đ.Trường Chinh,P.Phương Liệt,Q.Thanh Xuân,Hà Nội         Hà Nội
số 31, đg Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM                TP Hồ Chí Minh
ấp 3,xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi,TP HCM                TP Hồ Chí Minh
Lô E1,đường K1, KCN Cát Lái, P. Cát Lái, Q.2, HCM            TP Hồ Chí Minh
KCN Quế Võ, Bắc Ninh                           Bắc Ninh
Hố Nai                                  Đồng Nai
Shl Co.,Ltd                               Bình Dương
Tầng 17,Gemad ept Tower,2bis-4-6,đg Lê Thánh Tôn,P.Bến Nghé,Q.1,TPHCM  TP Hồ Chí Minh
số 37,đg Tôn Đức Thắng,P.Bến Nghé, Q.1,TP HCM              TP Hồ Chí Minh
Lô S25, Khu A Đô thị Phú Mỹ Hưng,Q7, Tp HCM               TP Hồ Chí Minh
Lô A1-1,KCN Tây Bắc Củ Chi, Tân An Hội, Củ Chi, HCM           TP Hồ Chí Minh
Xóm Đình, Xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội                   Hà Nội
Tầng 10, Pacific place, 83 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm  Hà Nội
Quế Võ                                  Bắc Ninh
Tầng 1, lô 46 TT4, khu đô thị Sông Đa - Mỹ Đình, xã Mễ Trì, Từ Liêm,HN  Hà Nội
Tầng 10 Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, HN       Hà Nội
Vũng Tàu                                 Bà Rịa-Vũng Tàu
Xã Đồng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang                     Bắc Giang
Số C3/12, Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh,TP HCM         TP Hồ Chí Minh
số 2B,đg Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TPHCM              TP Hồ Chí Minh
số 1A,công trường Mê Linh,Q.1,TP HCM                   TP Hồ Chí Minh
Số 126,đg Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1,TP HCM             TP Hồ Chí Minh
Lầu 1,Số 71-79, đg Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1,TP HCM           TP Hồ Chí Minh
số 101, đường Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP HCM      TP Hồ Chí Minh
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng                       Lâm Đồng
thôn 4, xã Tân Lộc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng             Lâm Đồng
số 192-194,đg Hoa Lan,P.2,Q. Phú Nhuận, TP HCM              TP Hồ Chí Minh
Vũng Tàu                                 Bà Rịa-Vũng Tàu
xã Tân Hội,H.Đan Phượng, Hà Nội                     Hà Nội
Tổ 19, p. Bồ Đề, HN                           Hà Nội
Số K10B, tổ 91, p. ô Chợ Dừa, HN                     Hà Nội
Tam Phước                                Đồng Nai
số 56B, Ngõ 53, Đ. Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội      Hà Nội
Km 15, qlộ 1A,xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội              Hà Nội
Tam Phước, Đồng Nai                           Đồng Nai
lô S25,khu A Đô thị Phú Mỹ Hưng,P.Tân Phong,Q.7,TP HCM          TP Hồ Chí Minh
KCN Phía Đông-KKT Dung Quất,Bình Thuận,Bình Sơn,Quảng Ngãi        Quảng Ngãi
xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên                     Hưng Yên
Ph. Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An                     Nghệ An
Biệt thự 3, Vimeco, p. Trung Hòa                     Hà Nội
KCN, Mỹ Xuân, B1, Bà Rịa - Vũng Tàu                   Bà Rịa-Vũng Tàu
số 77,đg Thạch Thị Thanh,P.Tân Định,Q.1,TP HCM              TP Hồ Chí Minh
xã Viên Thành, H Yên Thành,Nghệ An                    Nghệ An
Xã Hòa Xá                                Hà Nội
285 Xã Đàn, p. Nam Đồng, HN                       Hà Nội
số 524 đường Hàn Thuyên, Suối Hoa, Bắc Ninh               Bắc Ninh
Số 4A,Đ.số 2.P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM             TP Hồ Chí Minh
số 532A, đươngf TA 28, P. Thới An, Q.12, HCM               TP Hồ Chí Minh
lô4,16a-b Nhóm KCN4,KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, HCm            TP Hồ Chí Minh
Thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến                      Hà Nội
Tòa nhà Sun City, tầng 2, p.201, 13 phố Hai Bà Trưng, p. Tràng Tiền   Hà Nội
P Cẩm An, Tp Hội An, Quảng Nam                      Quảng Nam
số 934/1, khu phố 4, đường Quốc lộ 1A, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM  TP Hồ Chí Minh
Thuận Thành 3                              Bắc Ninh
Tầng 9 tòa nhà Viglacera, xã Mễ Trì, HN                 Hà Nội
Cụm CN xã Lại Yên,h.Hoài Đức,Hà Nội                   Hà Nội
Số 25 Đặng Tiến Đông, p. Trung Liệt, Đống Đa, HN             Hà Nội
số 533/8 đường Nguyễn Tri Phương, P.8, Q.10, HCM             TP Hồ Chí Minh
số 77, đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2, HCM             TP Hồ Chí Minh
ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương      Bình Dương
Số 10C1, Khu phố 1, Khu biệt thự Thạnh Xuân, P.Thạnh Xuân, HCM      TP Hồ Chí Minh
P303- lô 40, công viên phần mềm Quang Trung,P.Tân Chánh Hiệp,Q.12,HCM  TP Hồ Chí Minh
tầng8, toà nhà center point, số 106, Đ. Nguyễn Văn Trỗi,P.8,QPhúNhuânj  TP Hồ Chí Minh
Số 37, Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, HCM                TP Hồ Chí Minh
P303-Lô 40,Khu công viên pmềm Quang Trung,P.Tân Chánh Hiệp,Q.12,TP HCM  TP Hồ Chí Minh
Số 58, đg Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM               TP Hồ Chí Minh
D1 ngách 30, ngõ 84 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN       Hà Nội
Số 36, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội              Hà Nội
Số 18 A,Đường Cộng hòa,P 12,Quận Tân Bình               TP Hồ Chí Minh
số 1717B, đường Tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP HCM     TP Hồ Chí Minh
Số 19, đg Tân Canh, P.1, Q. Tân Bình, TP HCM              TP Hồ Chí Minh
TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc                      Vĩnh Phúc
TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc                      Vĩnh Phúc
xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận           Bình Thuận
Quế Võ                                 Bắc Ninh
số 56-58-60 Đ. Hai bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp HCM          TP Hồ Chí Minh
Phòng 15 cao ốc Mỹ Vinh,số 250, Đ. Nguyễn Thị Minh Khai,P.6, Q3, HCM  TP Hồ Chí Minh
Số 90-92 đ. Lê thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1, HCM            TP Hồ Chí Minh
70 đường Hoàng Diệu, P.1, Q.4, HCM                   TP Hồ Chí Minh
Số 45-47 đường 32, Khu định cư Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, HCM   TP Hồ Chí Minh
ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh         Trà Vinh
ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, Trà Vinh            Trà Vinh
Số 04 Ngách 43/121 phố Trung Kinh, tổ 9, p. Trung Hòa, HN       Hà Nội
số 01,đg Lê Hồng Phong,P.4,TP Đà Lạt, Lâm Đồng             Lâm Đồng
Lô E,Đường số 6, KCN Long Đức                     Trà Vinh
số 962A, tỉnh lộ 10,Khu phố 7,P.Tân Tạo,Q.Bình Tân,TP HCM       TP Hồ Chí Minh
KKT Vũng áng                              Hà Tĩnh
Amata                                 Đồng Nai
74/1 Đường ĐT743, P. Phú Hoà, Txã Thủ Dầu 1, Bình Dương        Bình Dương
Lầu 4, số 232/17, đg Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP HCM           TP Hồ Chí Minh
Số 418/4D, đg Trần Phú, P.7, Q.5, TP HCM                TP Hồ Chí Minh
13/3,ấp đông B, Xã Đông Hoà, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương       Bình Dương
nhà xưởng E, C1, C2, B3b, KCN Lê Minh Xuân               TP Hồ Chí Minh
lô 62, thôn Liễu Hà, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh         Bắc Ninh
KCN Đồng Xoài, Bình Phước                       Bình Phước
Phước ĐứcB, Phước Đông, Gò Dâù, Tây Ninh                Tây Ninh
nhà xưởng E,C1-2, B3b,KCN Lê Minh Xuân                 TP Hồ Chí Minh
Xóm 16A, xã Cổ Nhuế, HN                        Hà Nội
Số 1 Nguyễn Gia Thiều, p. Trần Hưng Đạo, HN              Hà Nội
số 21B,Đ.Lê Văn Trí,P.Linh Trung,Q.Thủ Đức,HCM             TP Hồ Chí Minh
Tam Phước                               Đồng Nai
LôC5-B01, số 77đường Hoàng Văn Thái, KhuA, KhuĐT Phú Mỹ Hưng, TpHCM  TP Hồ Chí Minh
VSIP Bắc Ninh                             Bắc Ninh
VSIP Bắc Ninh                             Bắc Ninh
Amata, Đồng Nai                            Đồng Nai
ấp 5, xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An                  Long An
lôA14.9KCN Bourbon, AN Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh            Tây Ninh
Số 32 ngõ Khâm Thiên, p. Khâm Thiên, HN                Hà Nội
KCN Mỹ Xuân A2,Xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu     Bà Rịa-Vũng Tàu
P. La khê,Q.Hà Đông,Hà Nội                       Hà Nội
Số 185,Đ.D2,P.25,Q.Bình Thạnh,HCM                   TP Hồ Chí Minh
64 đường Phước Hưng, P.8, Q.5, HCM                   TP Hồ Chí Minh
72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, HCM            TP Hồ Chí Minh
59 đường số 8, P.Bình An, Q.2, HCM                   TP Hồ Chí Minh
232/37,Đ.Cộng Hoà, P.12,Q.Tân Bình,HCM                 TP Hồ Chí Minh
162, đ.Hoàng Hoa Thám,P.12,Q.Tân Bình,HCM               TP Hồ Chí Minh
Sun Wah Center,số 115, Nguyễn Huệ,q1, HCm               TP Hồ Chí Minh
Toà nhà Hoa Lâm,số2, Đ. Thi Sách,P. Bến Nghé, Q.1,HCM         TP Hồ Chí Minh
                                    TP Hồ Chí Minh
KCN Mỹ Xuân A,Bà Rĩa Vũng Tàu                      Bà Rịa-Vũng Tàu
số 55 Kim Mã Thượng,P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội             Hà Nội
số 355, Tổ 17, P. Bồ Đề, Q.Long Biên. HN                 Hà Nội
p.A305,Toà nhà TheManor- mỹ Đình,Mễ Trì, Từ Liên,Hà Nội         Hà Nội
Toà nhà Opera View, Số 161 Đồng Khởi, Q.1, TP HCM            TP Hồ Chí Minh
Quốc lộ 91,khu vực Thới Đông, P.Thới Đông, Q.ô Môn, TP Cần Thơ      Cần Thơ
ô 4, Lô No 4A Khu đô thị Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội   Hà Nội
KCN Khai Quang                              Vĩnh Phúc
Yên Phong 1                               Bắc Ninh
xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh                 Hà Tĩnh
KĐT Trung tâm, thuộc KKT Vũng áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh      Hà Tĩnh
lô A7 KCN Hiệp Phước                           TP Hồ Chí Minh
N8A8 khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính, p. Nhân Chính, HN       Hà Nội
LôB10-B12 KCN Đình Trám, Bắc Giang                    Bắc Giang
Tp Hà Tĩnh                                Hà Tĩnh
Tân Thành                                Bà Rịa-Vũng Tàu
Phước Đức b,Phước Đông, Gò Dàu Tây Ninh                 Tây Ninh
Phước Đức B,Phước Đông, Tây Ninh                     Tây Ninh
Phước Đứcb,Phước Đông, Gò Dầu,Tây Ninh                  Tây Ninh
Tầng 3, số nhà 96 Hoàng Văn Thái, p. Khương Mai, HN           Hà Nội
Vũng Tàu                                 Bà Rịa-Vũng Tàu
Lô C06 Cụm công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An      Long An
phòng 18 K.sạn Bình Minh, số 27 Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội     Hà Nội
phòng 1005 toà nhà 105 Láng Hạ,Q. Đống Đa, Hà Nội            Hà Nội
Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên                Hưng Yên
Nhà số 31, lô số 2, đg số 1,KĐT mới Trung Yên,Yên Hoà, Cầu Giấy,HN    Hà Nội
xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá                Thanh Hóa
KCN Khai Quang                              Vĩnh Phúc
P. Hoà Hải, Q Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng                  Đà Nẵng
Phòng 1103,toà nhà Thành Công,số 57 đg Láng Hạ,Thành Công, Ba Đình,HN  Hà Nội
ấp 4, xã Bình Mỹ, h. Củ Chi, HCM                     TP Hồ Chí Minh
LôE5,Cụm, CN&TTCN Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam             Quảng Nam
16/66 Xuân Diệu, p.Phước Vĩnh,Tp Huế,TTHuế                Thừa Thiên-Huế
tổ 2, ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh    Tây Ninh
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An        Long An
KCN Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình                    Thái Bình
KCN Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình                      Thái Bình
518 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, HCM       TP Hồ Chí Minh
539,Lạc Long Quân, P.10, Q. Tân Bình, HCM                TP Hồ Chí Minh
Số 87-89,Đ.Hồ Bá Kiện,P.15,Q10,HCM                    TP Hồ Chí Minh
KCN Mỹ Xuân A,Bà Rịa Vũng Tàu                      Bà Rịa-Vũng Tàu
432/9,Qlộ13,TTrấn An Thạnh,H Thuận An, Bình Dương            Bình Dương
Khu Phố 5, Phươngf Phú Hài, Tp Phan Thiết, Bình Thuận          Bình Thuận
KCN Xuyên á                               Long An
KCN Hoàng Mai,H Quỳnh Lưu, Nghệ An                    Nghệ An
Tầng 4 tòa nhà sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, HN         Hà Nội
Nhà số 31, lô số 2, đường số 1, khu ĐTM Trung Yên, p. Yên Hòa, HN    Hà Nội
31A,Nguyễn Đình Chiểu,p.Đa Kao,Q.1,HCM                  TP Hồ Chí Minh
165/29/3 đ.Phạm Văn Hai,P.5,Q.Tân Bình,HCM                TP Hồ Chí Minh
phòng số 3,tầng2,Broadway Office Pard,Toà nhàD,152Nguyễn Lương Bằng,P.  TP Hồ Chí Minh
36/8 Đ.ĐT743, P Phú Lợi, Phủ Dầu 1,Bình Dương              Bình Dương
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An            Long An
Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, HN              Hà Nội
2A,Khu phố1,Đ Huỳnh Văn Luỹ,P Phú Lợi,Txã ThủDầuMột,Bình Dương      Bình Dương
số7,Đ.Huỳnh Văn Luỹ,khu3,P.Phú Lợi,Thủ DầuMột,BìnhDương         Bình Dương
số 43/331 P1, đường Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, HCM          TP Hồ Chí Minh
11bis đường Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, HCM (toà nhà Medianet)      TP Hồ Chí Minh
162 đường Pasteur, đường Bến Nghé, Q.1, HCM               TP Hồ Chí Minh
Q.7 và Q.Thủ Đức, HCM                          TP Hồ Chí Minh
1/38A1, Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP HCM              TP Hồ Chí Minh
149/19 đường Lê Tịi Riêng, P. Bến Thành, Q.1, TP HCM           TP Hồ Chí Minh
190/2E đường Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5, HCM                 TP Hồ Chí Minh
1110Khu phố Bình Hoà,Ttrấn Tân Phước Khánh,Tân Uyên,bình Dương      Bình Dương
222 Đ.Yersin,P phú Cường,Txã Thủ Dầu Một,Bình Dương           Bình Dương
số 224/37/4A, đường TX22, khu phố 2, P.Thạnh Xuân, Q.12, HCM       TP Hồ Chí Minh
số 2, Đ.Ngô Đức Kế,P.Bế Nghé,Q.1,Tp HCM                 TP Hồ Chí Minh
MeLinh Point Tower,số2,Đ.Ngô Đức Kế,Q.1,HCM               TP Hồ Chí Minh
Phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh            Quảng Ninh
295/9B,ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông hiệp,Dĩ An, Bình Dương         Bình Dương
Lầu 2, 05-07 đg Phan Khiêm ích, P. Tân Phong, Q.7, TP HCM        TP Hồ Chí Minh
Số 18/4E,đg Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, TP HCM         TP Hồ Chí Minh
29/16, Nguyễn Bỉnh Khiêm,P.ĐaKao,Q.1,HCM                 TP Hồ Chí Minh
Km 13,ấp Trung,Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương              Bình Dương
25,Nguyễn Đình Chiểu, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương         Bình Dương
C210làng chuyên gia The Oasis,Khu Việt Sing,ấp4,An Phú,Thuận An, Bình  Bình Dương
ấp 4,xã An Phú,H Thuận An,Bình Dương                   Bình Dương
số 29,ngõ 104,Phố Trung Liệt,Đống Đa,Hà Nội               Hà Nội
bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền,số8,PhạmHùng,Mai Dịch,Cầu Giấy     Hà Nội
toà nhà Toserco,số273 Kim Mã,P.Kim Mã,Ba Đình,Hà Nội           Hà Nội
số 98 Hoàng Văn Thái,p. Khương Mai,Thanh Xuân,Hà Nội           Hà Nội
số 55/8, đg Ao Đôi, Khu phố 10, P. Bình Trị Đông A,Q. Bình Tân, TPHCM  TP Hồ Chí Minh
Tv Building,31A,Nguyễn Đình Chiểu,P.ĐaKao,Q.1,HCM            TP Hồ Chí Minh
Lô 40, Khu công viên Phần mềm Quang Trung,P. Tân Chánh Hiệp,Q.12,TPHCM  TP Hồ Chí Minh
Tầng 2,toà nhà Lô N.04b-10,khu số 10, Tân Thạnh             TP Hồ Chí Minh
số 73 Hàng than,Nguyễn Trung Trực,Ba Đình <HN              Hà Nội
Số 382/19, đg Nguyễn Thị Minh Khai,P.5,Q.3, TP HCM            TP Hồ Chí Minh
Số 3, đg số 1, Khu B, Khu dân cư An Phú-An Khánh,Q.2,TP HCM       TP Hồ Chí Minh
Nhà ga hành khách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất,P.2,Q. Tân Bình, HCM   TP Hồ Chí Minh
P Hòa Phú,txã Thủ Dầu Một,Bình Dương                   Bình Dương
220/160/1, đg Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP HCM                TP Hồ Chí Minh
Lô 31,TT4,KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì,Từ Liêm, Hà Nội               Hà Nội
số 22 ngõ 31,Phố Kim Mã,Ba Đình                     Hà Nội
số 7A,Ngõ 31,đ.Xuân Diệu,P.Quảng An,Q.Tây Hồ,Hà Nội           Hà Nội
số 5,ngõ 61/55 đ.Trần Duy Hưng,Trung Hoà ,Cầu Giấy,Hà Nội        Hà Nội
Cụm CN xã Lại Yên,H. Hoài Đức,Hà Nội                   Hà Nội
Tổ 5, Cụm Chùa, P. Nhân Chính,Q. Thanh Xuân, Hà Nội           Hà Nội
Khu đất dự án số2,đô thị NamTP HCM,P. Tân Phong,Q.7,HCM         TP Hồ Chí Minh
KCN Quế Võ, Bắc Ninh                           Bắc Ninh
xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận               Bình Thuận
Số 1753/30-1753/30/4-1753/30/10,Qlộ 1A, P.Tân Thới Hiệp,Q.12,TP HCM   TP Hồ Chí Minh
số 102(tầng trệt), đg Hồng Hà, Q.Tân Bình, TP HCM            TP Hồ Chí Minh
Số 164, đg Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận, TP HCM             TP Hồ Chí Minh
Số 37, đg Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM            TP Hồ Chí Minh
Số 248-250, đg Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP HCM            TP Hồ Chí Minh
Số 37,đg Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCm             TP Hồ Chí Minh
Số 702/1G, đg Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP HCM              TP Hồ Chí Minh
Số 161/23B,đg Cô Giang, P. Cô Giang, Q.1, TP HCM             TP Hồ Chí Minh
Số 80-82, Đg Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP HCM          TP Hồ Chí Minh
602/45A, đg Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP HCM          TP Hồ Chí Minh
Đ.B2,Khu b,KCN Phố NốiA, h.Văn Lâm, Hưng Yên               Hưng Yên
Toà Nhà Mê Linh Point, số 2, đg Ngô Đức Kế, Q.1, TP HCM         TP Hồ Chí Minh
số 44, Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  Bình Thuận
Khu CNDVụ đô thị,P Hoà Phú,Thủ Dầu Một, Bình Dương            Bình Dương
ấp Đa Hoà, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh         Trà Vinh
Lô 28A2, Đ.số 7, KCN Tân Tạo,TP HCM                   TP Hồ Chí Minh
Cụm Cn Thanh Oai, Xã Bích Hoà, Thanh Oai,Hn               Hà Nội
ấp Bến Giáng,xã Phú An,h.Bến Cát,Bình Dương               Bình Dương
xã Bình Hoà,H.Thuận An,T.Bình Dương                   Bình Dương
P.502X,tầng5,toà nhàViglacera Exim,Số2,HoàngQuốcViệt,Nghĩa Đô,Cầy Giấy  Hà Nội
tâng1,toà nhà LIlama,124 Minh Khai,Hai Bà Trưng,HN            Hà Nội
số29,Hẻm97/24/1,Ngõ97,Phố Văn Cao,P.Liễu Giai,BaĐình,HN         Hà Nội
Tầng 3,siêu thị Co,.Op Mart Kmsố10,Nguyênx Trãi,P. Mộ Lao, Hà Đông,HN  Hà Nội
nhà C3B,số6,Đội Nhân,P,Vĩnh Phúc,Ba Đình,HN               Hà Nội
số1,ngách 52/28 Tô Ngọc Vân,P. Quảng Bá, Q.Tây Hồ,HN           Hà Nội
p.801,tầng8,toà thápSchmidt,số239 Xuân Thuỷ,Dvọng,Cgiấy,HN        Hà Nội
số 84,Nguyễn Đình Chiểu,P. Hàm Tiến, Phan Thiết             Bình Thuận
ấp Vĩnh Phước,xã Phước Lý,H.Cần Guộc,Long An               Long An
Regus Pres Club,4-6F,59A Lý Thái Tổ, P,Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội   Hà Nội
 Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng                        Hải Phòng
Lô E4,E5,E10,E11 KCN Giao Long,xã An Phước,H.Châu Thành,BếnTre      Bến Tre
số 157 Đ.D1,Khu dân cư Phú Hoà1,P.Phú Hoà,Tx Phủ DầuMột,BDương      Bình Dương
Đường N1,KCN Phú Mỹ II,Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu            Bà Rịa-Vũng Tàu
ấp4,xã Vĩnh Tân, H. Tân Uyên,Bình Dương                 Bình Dương
Lô đất A-3,KCN Thăng longII,Yên Mỹ,Hưng Yên               Hưng Yên
tầng 2, LôIV,16a-b,KCN Tân Bình,Q.Tân Phú,HCM              TP Hồ Chí Minh
Phú Mỹ 1, Bà Rịa _ Vũng Tàu                       Bà Rịa-Vũng Tàu
Xã Tân Phước,Txã La Gi,t. Bình Thuận                   Bình Thuận
số 2, Lô24D,KCN Tân Tạo,Q.Bình Tân, TP HCM                TP Hồ Chí Minh
Phường Bình Khánh, Q.2, TP HCm                      TP Hồ Chí Minh
Thôn Hồng Sơn,xã Kỳ Phương,H.Kỳ Anh,Hà Tĩnh(thuộc KKT Vũng Angs)     Hà Tĩnh
21,KCN Đại An, Tp Haỉ Dương, Hỉi Dương                  Hải Dương
KCN Phụ Trợ,H. Kỳ Anh,Tỉnh Hà Tĩnh(KKT Vũng Ang, Kỳ Anh,Hà Tĩnh)     Hà Tĩnh
ấp1,xã Nhựt Chánh,H. Bến Lứt,T.Long An                  Long An
số 7A,Đ.830,ấp 5A,xãLương Bình,h.Bến Lức,Long AN             Long An
Ngô Quyền, Tp Hải Phòng                         Hải Phòng
KCN Phú Hội, Lâm Đồng                          Lâm Đồng
km52-600,Qlộ5A,P. Bình Hàn, Tp Haỉ Dương                 Hải Dương
                                     Bắc Ninh
Yên Phong 1, Bắc Ninh                          Bắc Ninh
xã Phước Thể, H. Tuy Phong, Bình Thuận                  Bình Thuận
Xã Hương Bình, Hươngh Trà, TT Huế                    Thừa Thiên-Huế
Lô A2,KhuA,Đươngsố1,CụmCN Lợi Bình Nhơn,TP Tân AN, Long AN        Long An
Đ.Nguyễn Văn Hưởng,P.Hiệp Phú,Q.9,HCM                  TP Hồ Chí Minh
Tp HCM                                  TP Hồ Chí Minh
LôI-1d-1,Đ.N1,KCN Cao,Q.9,Tp HCM                     TP Hồ Chí Minh
Tầng 11,toà nhà Tungshing Square,số 2, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hn     Hà Nội
số 242, đg Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. thủ Đức, TP HCM     TP Hồ Chí Minh
số 226/7,đg Thái Phiên, P.8, Q.11,TP HCM                TP Hồ Chí Minh
Phường Ngọc Châu,tx.Hải Dương                      Hải Dương
208/8 Hàng Sao, Hóc Môn, TPHCM                     TP Hồ Chí Minh
12 Hồ Xuân Hương, Hà nội                        Hà Nội
Số 243-243B, đg Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, TP HCM           TP Hồ Chí Minh
số 2/41D,ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì,h Hóc Môn, TP HCM         TP Hồ Chí Minh
p.Đông Hưng Thuận, q.12, tp HCM                     TP Hồ Chí Minh
Thuận Kiều Plaza,số 190, đg Hồng Bàng, P.12,15, Q.5, TPHCM       TP Hồ Chí Minh
xã An Điền, h.Bến Cát, Bình Dương                    Bình Dương
số 104,đg số 2,khu phố 5,P. An Phú, Q.2, TPHCM             TP Hồ Chí Minh
166 đường Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, HCM              TP Hồ Chí Minh
KCN Trà Vinh                              Trà Vinh
Toà nhà JVPE, lô 20,P. Tân Chánh Hiệp,q.12,TPHCM            TP Hồ Chí Minh
KCN An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai              Đồng Nai
Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM            TP Hồ Chí Minh
KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai                    Đồng Nai
KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, Đồng Nai                 Đồng Nai
số 309-311, đường Hoàng Diệu, P.6, Q.4, HCM               TP Hồ Chí Minh
tầng 3 toà nhà An&Huy, số 3 đường Nguyễn Tuân, Hà Nội          Hà Nội
Lô C18 trại Đống Đa, đường 3/2,f.14,q10,HCM               TP Hồ Chí Minh
189/4A1, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận,Q.12,.TP HCM            TP Hồ Chí Minh
2 đường nội khu GiaHưng1,khu phố GiaHưng1,Phú Mỹ Hưng,khuA,ĐTM Nam TP  TP Hồ Chí Minh
FTCOTY
Công ty S.L
Công ty TNHH Land Construction
Công ty TNHH Một thành viên thực phẩm Bình vinh Sài Gòn      D
ECC VNPI PTE. LTD; Goucoland VietNam (S) Pte.Ltd
Pacific inde Asset Management Ltd
Công ty cổ phần Comarch
Fortune Crest Enterprises Limited
Illho International Co.,ltd
Hospitality Marketing concepts LLC
Governmẹntobs.com, Inc
Công ty TNHH Fine Land Investments
ô Chang Yong Woo, Lee Dong Gil, Naronk Summat
Mr Cheng Hou Ming, Mr Chen Ming Yung
Megachem Limited
Technip Singapore Pte Ltd
Steel Flower Co.,Ltd
5 cá nhân việt kiều Anh và Canada
CT TNHH Land Construction, CT TNHH Kangho Construction Industrial
Công ty TNHH Dongyang Construction
Cty TNHH Land Construction
Morito CO.,Ltd
Công ty TNHH XD TM DV Đại An
Công ty TNHH Max Investment
AllexCeed Corporation
ông Olivier,Jacques,Jean,Baptiste;O.J.J.B.Grutus(2%);Illusion(98%)
Cty TNHH Kerry Intergrated Logistics
Mr Di Jun, Mr Song Zhong Wei
Bà Hardip Kaur,Mr ManJit Singh, Mr Sukhdeep Singh
ô ChoYooHyun,ô JungYongSik,bà Kim Jaekyung,GlobeEnvironment Tec Co.Ltd
Kachi Toshi
Accton Technology Corporation Pte.,Ltd
Mr Eric Dubosc
CT TNHH Linh kiện điện tử Sumida (Nhật Bản)
Mr Gwénael, Jean-Pierre,Georges Chichery
Kairos Holding (H.K) Ltd
ông Yoonhyun
ô Song Zhong Wei, ô Di Jun
Keller Holding GMBH
Cty TNHH SungWoo ViNa
Cty TNHH HiLock Việt Nam
Mr Chen Liang Sheng,bà Zhong Suzhen,Mr Luo Ming Kuan
CT Cổ phần Khoa học kỹ thuật Senlan Hy Vọng
Cty TNHHY DK UIl Việt Nam
Cty TNHH Shell-Line
Mr Davide Annunziato Greene
Han Kook embroidery Co
Meridian Research Ltd
Công ty Cổ phần Aita
Shanghai Yungtay Elevator Equitment Co.,Ltd
Niks Professional Pte Ltd
O.K Jayadeve International Traders
Taisin (vietNam) Pte Ltd
Merck Holding Gmbh
Heinz Singapore Pte Ltd
ô Chen Yi Qing
ông Matsuo Shunji (40%)
Chen Yi Qing
Mr Woo Jeong Seok
Daeshin Networks co.,ltd
ô Ko Kil Je,ô Kang Hyun Soo
Skybridge Intercontinental Development Corporation
ông Jung Youngki, ông Nam Jinhyang
Cty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam
Longbest Development Limited
Kang Gi Bong
Mr Robert Edwin Shanks
CT TNHH Khoa học công nghệ phàm tuyên
ông Sun,Cheng-I
ông Hong Kyung Ho, ông Hong Kwang-Yong
Kiturami-Bumyang Air Conditioning Co.,Ltd
Turner International Llc
Wallem & Company Ltd
Shoefabrik Ltd
KMS Technology,Inc
Cty TNHH LEADING EDGE
Cty cổ phần tư vấn và xây dựng Kinder World
Mr Kaspereit Claude Francois Henri,bà Anquetin Nathalie, marie-Jonés
CT Measuring Instrument Technology Pte Ltd,CT TNHH Algol Intrument
ông Yoshiaki Azuma
Daikan Co.,Ltd
Daikan Co.,Ltd
ông Yu Wenbin
Madiano International Ltd
Levi Strauss Asia Pacific Division PTE. Ltd
Công ty TNHH đồ gỗ Cự Lâm
Công ty TNHH Thái Thanh
Công ty TNHH Leader one (Việt Nam)
ô Jeon kil Soon
Henry Enterprise Group,Ltd
Cty CP In Design
Sanyo Engineering & Construction Inc
ông Jeon Kil Soon
Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam)
Victor Vy Ngo
Cty TNHH Asean-Link Group
Cty Tedis
Japan transcity corporation
ông Sun Jaeseung,ông Kokubun Takahiro,Matsumuoto Ryuta,Osako Shinichi
Yoshikawa Ine Co.,Ltd
Thunder Mark Korea Co., Ltd
Shriro Holdings (Thailand) Co.,Ltd
Cty cổ phần Cnghiệp gốm sứ TAICERA, SMART LINK GROUP LTD
Foremost Co., Ltd
Cty TNHH UniPresident Việt Nam
Short Cut Partners Ltd.
BAP Power Pte Ltd.
Cty TNHH Chestnut Co. Ltd
Cty TNHH KHKT Vân Dương thành phố Thẩm Quyến
Ong Chen YuangJian
Daewon Co,.Ltd
Công ty Tropical Consolidated Corporation Sdn.Bhd(Malaysia)
Cty TNHH Hello Quốc tế Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
Cty CP bê tông trộn sẵn á Đông
Cty Mani INC
ông Wang,Chih-sheng, ông Kao,Ching-chin
Yako Bond E-than'bidongana Théo Dora
Andrew Robert Thornberry
bà Ngô Phạm Thị Lan Phương,Mr Ngô Đinh Nam,Ngô Đinh Tùng
Cty TNHH thủy sản Autralis VN
Công ty TNHH Phát triển KHKT y dược Kincare
Cty TNHH Khu giải trí Bình Phước
Wei Zhong; Xiao Ye Quan;Wei hong Liang
ông Seo Munduck, ông Seo Ihldong

Fred Judes Romain
Abiven Stephane Albert
Cty TNHH ôtô Tiểu Khanh-Trùng Khánh, CtyDân Kiến Hạo Thành Vân Nam,
ô DoKee Chul,ô Choi Jinh Yun,Kim Yong Kyung,LeeSang Jin,Kim Song Sook

ô Song Seok-ki,Lim Choong Joo,Lee Yong Joon
Mr Wang Liangze,Hung Chin Fu,Long Chao Long,
ONP-U.S.,LLC
Ooogn Byun Beom Hyo
Công ty TNHH Cobuy
Công ty Creat Smooth Ltd
Mr Deng De Zhi
ông Tetsuyuki Kato,ông Meishin Kogyo Co.,Ltd
Cho Kyung Jae, Choi Yong Sun
Cty cổ phần xây dựng Han You
Mega Study co.,Ltd, You Jin Sang,
CZ Slovakia,A.S
ông Kim Sun Pil
Lydie Holding S.A
Cty TNHH Lkan Eng
ông Yu, Mao-chi, ông Kuo,Yuan-kung, ông Chou-Chien Chang
Zhang Hai Yang; Liao Li Lan; Liao Wen Yu; Yang Shu Chen
Cochine Ltd
Infomaster Holdings Ltd
Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng
Cty TNHH A.T.K.M
ô Yoon Jung Gu; Kim Nam Guk; Kim Soon Ae
ô Yutaka Morimoto; bà Mayu Morimoto
Cty TNHH Sri-tech
Cty CP công nghiệp Dae Young
ông Yukata Morimoto
ô Chin Wei Mean, ô Lee Yuen Pen
Cty TNHH Cobuy
A One Construction Co., Ltd
Công ty TNHH Innity Việt Nam
Công ty Cổ phần Sanyo Trading
ông Jesper Nystad Mogensen,ông Peter Brogaard Arnoldi
Công ty TNHH Một thành viên chăm sóc sức khoẻ Bờ Biển Tây
ông Bird Ryan Roswell, bà Bird Theresa Dung
ông Yoo Sung Woo, bà Moon Sung Hee
Bà Kang, Shu-Hung
Yamazen Corporation
Maxco Holdings Pte.,Ltd
HaDong Company Limited
ông McGrath Timothy Edward
Cty CP Vietnam Investment Partners
Cty TNHH Bình Dương Chính Long
ô Lee Hee Joong; ô Lee Gi Jong
ô Liu Guang Da; Tang Wen Sheng; Tang Wu Sheng; Xiong Xiao Ming
Cty TNHH Bình Dương- Chinh Long
Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng
Công ty TNHH kho ngầm xăng dầu khí Việt Nam
ô Han Wan Quan; bà Han Qao Qin
Trường ĐH Rajabhat udon Thani - Thái Lan
ông Jeong Jae Su, ông Sung Dong Hoon, ông Kim Sung Hoon
công ty Dodla Beheer BV Hà Lan
Transaction Technologies Ltd
Cty Globe Farm Hàn Quốc
Pak Gacp Soon
Cty CP Daeyoo B.M inc
ông Son, Ho Jung; ông Kim, Jong Seong
Marc Demers; Roman Strozynski
ông Byun Changsup (HQ, 30%), bà Joo Ok Ja (HQ, 70%)
Noch GMBH & CO.KG
Kwangyang Telecom. Inc
Polysius AG
Cty Han Mi Industrial Co _Hàn Quốc
Cty TNHH Saitex International Việt Nam
Cty ITLS International Develovement
Cty TNHH Koam
Cty TNHH Xi măng Sungshing,ô Lee Yong Cheol,Min Seong Hwan
Cty TNHH Thương mại quốc tế Zoomlion (H.K)
Arun Chaiseri Consulting Engineers Company Limited (ACS)
Wholesale Vietnam Ltd (BVI), Cofa Plastics Aktiebolag (Thụy Điển)
Công ty TNHH Poong In Vina; Mr Choi Beoung Jung;Kim Joo Seob
Wang Chih-Kuo; Grand Star International
Sunplus Technology Industrial Corp (BVI)
Sysmex Asia Pacific PTE, LTD
KCS ASIA HOLDINGS, LTD
Sunplus Technology Industrial Corp
Mr Lee Don Young
Cty EKC Machinery & Plants GmbH, ông Albert Phuoc Dobis
ô Hsu, Ming Yang
UPS SCS (Singapore), United Parcel service Singapore PTE,LTD
ông Yeung Ying San Peter
Mr Giang Martin Tran, Jan Ivar Ljosland, Ove Rydland
Cty TNHH Seokjung Engineer & Contruction
Cty TNHH Heung Woo Contruction, Cty Heung Woo Industrial&
Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam
ông Kim Chun Gon
Mitsubishi Corporation; Bridgestone Asian Pacific PTE LTD
Tat Petroleum pte LTD
Shinbo Co., LTD
Akila Holdings Inc LLC
Parker Hannifin Singapore private LTD
Công ty Sunlit Line Int'L Co.,Ltd
Cty Sunlit Line INT`L Co.,Ltd

Công ty CP Hoa Nhật Bản (Japan Flower Coporation)
Con Vay Vong, Vong Khinh Vay
Mr Lin, Tzu Chiang, Hsu,Chin Hua
Cty Luster Development.,Ltd; Cty Turn Well Development
Aria Comestics Holding
NewTarps MFG.,LTD
Wasi Abdul Wahedi
Mr Lee Meng Ta; Mrs Zhang Huan Ying; Mr Zhang Kun Quan
Scancom International A/S
Cty TNHH Hoa Mỹ
ông Tim Phạm
Cty TNHH Nahnoomh Oldings
Wu Ming Tan
Cty TNHH Hoa Mỹ
ông Lim Yoon Chul
Bà Ann Ellis
ô Ong Sau Heong;Ng Chai Eng;Lau Chee Kheong
Kwang Sung America, Inc
Weihai Hanacobi Houseware Co, LTD
Cty A.I.S
CTy TNHH điện tử Foster
Aria Comestics Holding Pte.Ltd
Alston International Corp., LTD
Cty TNHH thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
DHI Group
BenTham International Co.,Ltd
Cty Hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩuVN
Etika(ZL) Limited(2%),Etika Brands Pte Ltd(2%),Etika Vĩumilk PTE LTD(9
ông Puan Kwong Siing, ông Chua Peng Teck
Cty CP Sato-Shoji
Vight Limited
Century Canning Corporation
Entech World INC
SW Commodities ltd
Korea Consultants International Co.,Ltd
Design Knowledge E&C Co.,Ltd;ô Lee Dong Chul
BJC Glas Company Limited
Song Chin Yen
ô Liang Guang Lai
Cty TNHH Kokusai Keiso
Moet Hennessy Aisa Pacific Pte. Ltd; Jas Hennessy & C
Mr Thiều Quang Thọ
Công ty Hữu hạn giống cây trồng Tây Khoa Tứ Xuyên (Trung Quốc)
Cty CP J-Tech
Cty TNHH P&Tel Limited
Cty Human Technology E&C Co.,Ltd; Cty Vision Land Co.,Ltd
Cty Human Technology E&C Co.,Ltd; Cty Vision Land Co.,Ltd
Cty xi măng Chinfon
Migun ID Co., Ltd
Jungbu Eschem Co., Ltd
Wiyaporn Sathit
ô Sim You Sik
Shin, Hsiao Ping
Shih Huei Ying
Chen Yin Chuan
Cty Geosung Saletech Co., Ltd, ông Kim Chi Hyun
Bà Phạm Thiên Thanh
Mrs Hsu,Mei Ching;Ho,Yung Hui;Ho,Chung Hsun;Ho, Shu Wan
Micro Matic A/S
ô Huh Jinsu; Kim Kyo Do;Ko Bogheon
Công ty Capital Concord Enterprises Limited
Hyun Woo Control Tech Co.,Ltd
ông Chung Moon Ho
ông Choi Min Hwan
AMERICAN PACIFIC UNIVERSITY,LLC
Công ty Cổ phần băng tải Nhật Bản
Dae Bok Pyo, Kim Sang Tae
ô Lim Kwang Kook- Hàn Quốc
Cty Mandarin Media
CT TNHH TM-DV-SX Thi Quang; CT TNHH Mậu dịch quốc tế Hào Hải Thượng Hả
Mr Yao Jen Wei, Mr Shih Li Sheng
Cty TNHH Spectre A/S
Cty Spectre A/S
ông Hu Hai Shu, ông Hu Hao Ran
Sio Hock Chuan
ô RoBert William French; ô Lai Ywen Por
PCBL Netherlands Holding BV
ô Lee Kwang Myeong
bà Schifferli - Huỳnh Đào Cendrine
2 cá nhân người Đài Loan
Kobe Steel Ltd.,Co
Cty TNHH Cavico Việt Nam, Cty TNHH Cavico giao thông
For US E&G Vina
Sing Swee Bee Enterprise PTE LTd
Best world International Limited,Huang Ban Chin
Goldman Holding International Ltd
Cty TNHH Samwon
ông Heng Teck Cher
ông Na Kyong Lag
Cty TNHH Apave Việt Nam & Đông Nam á
Eccip Holding B.V
Olinco Dollars Worldwide Limited
BDP Global Services PTE Ltd
Rudolf Lietz (HK) Limited
Cty Kailik Telecommunications Technology Limited
EMMACO, Pirson Trading Company
Essilor International
Denali trading PTE.,Ltd
Công ty dệt Boo Young
ô Mohamed Amin Bin P Mohamad Abd Razak
Cty TNHH Kwang Jeon Sa
Polasris Software Lab Ltd
Capacent Asian Limited
AES Mong Duong Holdings B.V (AES) (90%)
CTY TNHH Clean & Green
Floating Cube Studios Pte. Ltd
Công ty TNHH Okisho Clean
ô Kim Yong Sung80%,ôHan Yeon Soo 10%,ôKim Sung Woo10%
Cty TNHH 1 Thành viên Openasia thiết bị nặng Việt Nam
Cty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam
Cty TNHH HTE Việt Nam;Tallwise Trading PTE.,Ltd
Cty TNHH Tây Hoa
ô Baek Hyeonok,ô Lee Gujung
Cty CP viện nghiên cứu khoa học ytế(HSRI)
Sagem Communication Sas
ô Majo George
Mr Yingrong Wen, Mrs Hongqiong Luo
Joong Ang Design Co.,Ltd; ô Lim Myung Hwan
Amaras Limited
Venair Iberica,S.A
Sarli Marco
Mr Haziza Daniel A
Goodyear Orient Company (Private) Ltd
Sia Engineering Company Ltd
Cty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam)
Mr Morin Rodolphe Jack; Mr Patrac Joel Marie Andre
Bà Choi Seong Suk
Cty Van Laack GMBH
Pierr Yvan Betty Ghislain Renard
bà Kim Hee Sook
Cty TNHH Xi măng SungShin
ô Bang Seung Taek
MAPLETREEE TAN PHONG LTD
Trung Quốc
ông Kwon Song Bu
Perfect Companion Group Co,.Ltd
Sampyung Co.,Ltd
Mr Wong Meng Chow; Mr Woo Yoke Wei
Multibase Construction Pte Ltd
Lim Ngee Hua;SA&P Associates LLP
Mirae Asset Realty (Singapore) Pte.Ltd
Citelum Asia Pte.Ltd
Woong Am Vina Co.,Ltd
Ka Shin Technologies (S) Pte. Ltd
Mr Omi Hideo
ô Cho Seong Ki
Ec Harris Holdings., Ltd
ông Eduard Zhigulev
Blue-Vent PTE Ltd
ông Zhou XiaoBing,ông Lai WenHui
ô Chi, Kuan Min
ô Heiko Gattner,ô Jens Manfred Holinner
Cty TNHH Sản xuất Kratos
Daiichi Luggage & Bags Munufacturing Co.,ltd
Nipon Crentale Co.,Ltd
Cty Dolphin Technology., INC
Nippon Crentable Co.,Ltd,
Cty TNHH Jollibee Việt Nam
ô Li Peng Zhuang
ôDemaestri Pier Paolo,cty Azienda Baravalle di Colombari Giuseppe,cty
Schmidt MaketingLtd,Schmidt Marketing AsiaLTd,Schmidt MarkettingSDNBHD
ô Philip David Hill,Pascal Lefebvre
Cty TNHH Li - Yuen Garment
Telrad Networks Ltd.,
Sejineiseu Jang Se Yup
Cty PungKook
ô Kim Yeong kon
Công ty Posco Specialty steel Co.,LTD
Cty TNHH Tân Thời
Denyo Co.,Ltd
cty cổ phần FukuJu
Tomoe Shokai Corp & Taiyo Nippon Sanso Corp
Lim Dong Soo 90%, ô Kwon Dong Soo 5%,ô Mayng Kwan Young 5%
Yu Jihun Choi Jong Yul Yang Joo Jong
Công ty Pos-A.c. Co.,Ltd. Architechs & Consultants
cnhánhcty CPXD Đại Việt Mỹ,Cty TNHH Hsiang Pien VN,ôHung,kun-chiang.
Cty Thai Wonderful Wire Cable Co.,ltd;Cty Wonderful International co.l
cty TNHH Phonesack Group
ô Liu Hong -Jui, Liu Mei - Liang,bà Liu Chen Mei
Anavil Company Limited
Cty TNHH TM Thăng Lợi, Tự Nhiên, Bắc Kinh
Steven Huynh
Prettl Korea Co.,Ltd
Hàn Quốc
Hàn Quốc
ôMinoru Hanaka
ctyTNHHLemna International,Inc99,9%;ôNgô Như Việt Hùng,ôNgô Padma-Gear
ô Oh Suk Ho
Daewon Co.,Ltd
ô Nam Sung Ho
Cty TNHH Nidec Copal Corporation
Công ty bảo hiểm Sompo Japan; CT Bảo hiểm LIG Insurance Co Ltd
Công ty SUMI-MAYA Holdings Pte., Ltd - Malaysia
Tropical Consolidated Corporation Sdn Bhd-Malaixia
Tropical Wave Corporation
Ken Ken Food Manufacturing (Pte) Ltd., Singapore
Ringier AG, Thụy sĩ
The Nielsen Co (Singapore) Holdings Pte.Ltd
ông Richard Dansey,Dvid Louis Mintz,Karen Marian Plichta Mintz,..
ông Lin, Chang-Sheng và bà Hsieh, Li-Ying
Vilam Engineering Co., Ltd
Fuji Denso Kogyo Company Limited
Cty C.U.P.H Holding B.V-Hà Lan
PARITAS GRAFIK A/S; ông Arne Bramsted - Đan Mạch
Cty Mỹ Lan-Canada
Công ty Cổ phần G.A Information Technology
ông Lim Yong Jae, Hàn Quốc
ông Park Young Sang, Hàn Quốc
SEORIM Co., Ltd. - Hàn Quốc
Usrint Holding Co., Ltd, ThaiLan; Omya holding AG, Thuỵ sĩ
MAC - NELS Line(S) Pte., Ltd. - Singapore
Cty We Are Engineering
Cty GoldOrient Limited-B.V.Islands
ông An Byung Chun và ông Baek Hyun Man
Ceragem CO., LTD.
FDKKD
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Đài Loan
Singapore
Hoa Kỳ
Ba Lan
BritishVirginIslands
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Hàn Quốc
Đài Loan
Singapore
Singapore
Hàn Quốc
Vương quốc Anh
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Nhật Bản
Pháp
Hồng Kông
Trung Quốc
ấn Độ
Hàn Quốc
Nhật Bản
Đài Loan
Pháp
Nhật Bản
Pháp
Hồng Kông
Hàn Quốc
Trung Quốc
CHLB Đức
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Vương quốc Anh
Hàn Quốc
Hồng Kông
Nhật Bản
Đài Loan
Singapore
Srilanca
Singapore
CHLB Đức
Singapore
Trung Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
BritishVirginIslands
Hàn Quốc
Vương quốc Anh
Đài Loan
Đài Loan
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Hồng Kông
BritishVirginIslands
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Singapore
Pháp
Singapore
Nhật Bản
Nhật Bản
Nhật Bản
Trung Quốc
BritishVirginIslands
Singapore
Trung Quốc
Hàn Quốc
Hồng Kông
Hàn Quốc
BritishVirginIslands
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Hồng Kông
Hoa Kỳ
Hồng Kông
Pháp
Nhật Bản
Nhật Bản
Nhật Bản
Hàn Quốc
Thái Lan
Đài Loan
Hàn Quốc
Trung Quốc
Đài Loan
BritishVirginIslands
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Hàn Quốc
Malaysia
Trung Quốc
Đài Loan
Nhật Bản
Đài Loan
Pháp
Australia
Pháp
Cayman Islands
Trung Quốc
BritishVirginIslands
Trung Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Pháp
Pháp
Trung Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Trung Quốc
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Hàn Quốc
CH Seychelles
Trung Quốc
Nhật Bản
Hàn Quốc
Đài Loan
Hàn Quốc
Slovakia
Hàn Quốc
Luxembourg
Hàn Quốc
Đài Loan
Đài Loan
Hồng Kông
Hồng Kông
Đài Loan
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Nhật Bản
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Malaysia
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Malaysia
Nhật Bản
Đan Mạch
Canada
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Đài Loan
Nhật Bản
Singapore
Hàn Quốc
Australia
Nhật Bản
Đài Loan
Hàn Quốc
Trung Quốc
Đài Loan
Đài Loan
Hàn Quốc
Trung Quốc
Thái Lan
Hàn Quốc
Hà Lan
Hồng Kông
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Canada
Hàn Quốc
CHLB Đức
Hàn Quốc
CHLB Đức
Hàn Quốc
Hồng Kông
Đài Loan
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hồng Kông
Thái Lan
BritishVirginIslands
Hàn Quốc
Đài Loan
BritishVirginIslands
Singapore
Hồng Kông
BritishVirginIslands
Hàn Quốc
CHLB Đức
Đài Loan
Singapore
Hồng Kông
Na Uy
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Thái Lan
Hàn Quốc
Singapore
Singapore
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Singapore
Brunei
Đài Loan
Trung Quốc
Nhật Bản
Hoa Kỳ
Đài Loan
Đài Loan
Singapore
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Đan Mạch
Đài Loan
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Đài Loan
Đài Loan
Hàn Quốc
Vương quốc Anh
Malaysia
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Nhật Bản
Nhật Bản
Singapore
Hoa Kỳ
ấn Độ
Đan Mạch
Đài Loan
Đài Loan
Singapore
Malaysia
Nhật Bản
Brunei
Philippines
Hàn Quốc
Hồng Kông
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hồng Kông
Singapore
Trung Quốc
Nhật Bản
Singapore
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Đài Loan
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Thái Lan
Hàn Quốc
Trung Quốc
Đài Loan
Đài Loan
Hàn Quốc
Australia
Đài Loan
Đan Mạch
Hàn Quốc
Hồng Kông
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Trung Quốc
Đài Loan
Đan Mạch
Đan Mạch
Trung Quốc
Singapore
Vương quốc Anh
Hà Lan
Hàn Quốc
Thụy Sỹ
Đài Loan
Nhật Bản
Canada
Hàn Quốc
Singapore
Singapore
Hồng Kông
Hàn Quốc
Singapore
Hàn Quốc
Pháp
Hà Lan
Nigeria
Singapore
Hồng Kông
Hồng Kông
Bỉ
Pháp
Singapore
Hàn Quốc
Malaysia
Hàn Quốc
ấn Độ
Hồng Kông
Hà Lan
Hàn Quốc
Singapore
Nhật Bản
Hàn Quốc
Pháp
Thái Lan
Singapore
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Pháp
ấn Độ
Trung Quốc
Hàn Quốc
BritishVirginIslands
Tây Ban Nha
Italia
Canada
Singapore
Singapore
Nhật Bản
Pháp
Hàn Quốc
CHLB Đức
Bỉ
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Cayman Islands
Trung Quốc
Hàn Quốc
Thái Lan
Hàn Quốc
Malaysia
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Hàn Quốc
Singapore
Nhật Bản
Hàn Quốc
Vương quốc Anh
Liên bang Nga
Singapore
Trung Quốc
Đài Loan
CHLB Đức
Canada
Đài Loan
Nhật Bản
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Philippines
Trung Quốc
Italia
Hồng Kông
Pháp
Đài Loan
Israel
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Đài Loan
Nhật Bản
Nhật Bản
Nhật Bản
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Đài Loan
Thái Lan
Lào
Đài Loan
Hồng Kông
Trung Quốc
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Hoa Kỳ
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Nhật Bản
Singapore
Malaysia
Australia
Singapore
Thụy Sỹ
Singapore
New Zealand
Đài Loan
Đài Loan
Nhật Bản
Hà Lan
Đan Mạch
Canada
Nhật Bản
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Thái Lan
Singapore
Nhật Bản
BritishVirginIslands
Hàn Quốc
Hàn Quốc
        Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài                            Hà Nội ngày 22 tháng 6 năm 2010

Ƣ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI NĂM 2010 THEO NGÀNH
 Tính từ 01/01/2010 đến 20/6/2010

                                Vốn đăng ký        Vốn đăng ký  Vốn đăng ký cấp
                          Số dự án          Số lƣợt dự
        TT        Ngành             cấp mới (triệu        tăng thêm   mới và tăng thêm
                           cấp mới          án tăng vốn
                                  USD)           (triệu USD)   (triệu USD)
          1  CN chế biến,chế tạo        164     2,472.1      83     396.9      2,869.0
          2  SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa       3    2,151.7      1              2,151.7
          3  KD bất động sản           12     1,752.1      4      32.1      1,784.2
          4  Xây dựng              65      898.3      3      15.3       913.6
          5  Vận tải kho bãi            6     363.8      2      2.7       366.5
          6  Dvụ lưu trú và ăn uống       12      97.0      1      26.0       123.0
          7  Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa      57      56.8      7      2.8        59.6
          8  Nghệ thuật và giải trí        2      33.0                      33.0
          9  Tài chính,n.hàng,bảo hiểm       1      15.8      4      32.5        48.3
         10  HĐ chuyên môn, KHCN         51      29.2      3      1.4        30.6
         11  Thông tin và truyền thông      37      10.4      6      0.9        11.3
         12  Nông,lâm nghiệp;thủy sản       8       7.7      3      3.0        10.7
         13  Cấp nước;xử lý chất thải       4       8.9                      8.9
         14  Giáo dục và đào tạo          1       0.2      1      6.5        6.7
         15  Dịch vụ khác            11       6.8      1                6.8
         16  Hành chính và dvụ hỗ trợ       2       1.0      1      2.5        3.5
         17  Y tế và trợ giúp XH          2       0.5      1      2.6        3.1
            Tổng số                438   7,905.3    121      525.2       8,430.5TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI NĂM 2010 THEO HÌNH THỨC
 Tính từ 01/01/2010 đến 20/6/2010

                                Vốn đăng ký        Vốn đăng ký  Vốn đăng ký cấp
                          Số dự án          Số lƣợt dự
        TT     Hình thức đầu tƣ         cấp mới (triệu        tăng thêm   mới và tăng thêm
                          cấp mới          án tăng vốn
                                 USD)           (triệu USD)   (triệu USD)
          1  100% vốn nước ngoài        360     4,408.3      98     460.8      4,869.1
          2  Đầu tư theo BOT, BT, BTO       4    2,149.8                    2,149.8
          3  Liên doanh             71     1,259.3      18      46.5      1,305.8
          4  Cổ phần               1       0.4      4      17.9        18.4
          5  Hợp đồng hợp tác kinh doanh     2      87.5      1      0.1        87.5
            Tổng số                438   7,905.3    121      525.2       8,430.5
     853d72ee-57ec-4b00-ad77-6da5e439a787.xls-6T-2010                            Trang 95/97
TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI NĂM 2010 THEO ĐỐI TÁC
 Tính từ 01/01/2010 đến 20/6/2010

                                Vốn đăng ký        Vốn đăng ký  Vốn đăng ký cấp
                          Số dự án          Số lƣợt dự
        TT         Đối tác           cấp mới (triệu        tăng thêm   mới và tăng thêm
                          cấp mới          án tăng vốn
                                 USD)           (triệu USD)   (triệu USD)
         1  Hà Lan                5    2,214.5      3      3.7      2,218.2
         2  Hàn Quốc              122     1,563.6      28     207.9      1,771.5
         3  Nhật Bản              43     1,183.1      15      40.1      1,223.2
         4  Hoa Kỳ               25      991.5      8      77.6      1,069.1
         5  Đài Loan              43      795.9      17      63.9       859.8
         6  Cayman Islands            2     363.0                     363.0
         7  BritishVirginIslands        12      204.9      3               204.9
         8  Singapore              40      184.1      8      14.7       198.8
         9  Slovakia               1     100.0                     100.0
         10  Hồng Kông              23      72.8      5      2.7        75.5
         11  Trung Quốc             35      60.5      1      13.7        74.2
         12  Malaysia               8      10.7      11      50.0        60.7
         13  Lào                  1      50.0                      50.0
         14  Vương quốc Anh            6      22.2                      22.2
         15  Brunei                2      12.5      2      9.0        21.5
         16  Pháp                15       5.4      5      16.0        21.4
         17  Thái Lan               9      21.3      3               21.3
         18  Australia               4       4.1      5      17.2        21.2
         19  Canada                6      15.2                      15.2
         20  Thụy Sỹ                2       3.3      2      5.1        8.4
         21  CHLB Đức               7       7.0                      7.0
         22  Philippines              2       5.8                      5.8
         23  CH Seychelles             1       5.0                      5.0
         24  ấn Độ                 4       2.9                      2.9
         25  Bungary                              1      2.5        2.5
         26  Đan Mạch               7       2.1                      2.1
         27  Cộng hòa Séc                           1      1.6        1.6
         28  Luxembourg              1       1.5                      1.5
         29  Tây Ban Nha              1       1.0                      1.0
         30  Nigeria                1       0.3                      0.3
         31  Ba Lan                1       0.3                      0.3
         32  Italia                2       0.2                      0.2
         33  Srilanca               1       0.2                      0.2
         34  New Zealand              1       0.1      1      0.1        0.2
         35  Israel                1       0.1                      0.1
         36  Na Uy                 1       0.1                      0.1
         37  Liên bang Nga             1       0.0                      0.0
         38  Samoa                               1
         39  Bỉ                  2       0.2      1      -0.6        -0.5
           Tổng số                438   7,905.3    121      525.2       8,430.5
     853d72ee-57ec-4b00-ad77-6da5e439a787.xls-6T-2010                            Trang 96/97
RỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI NĂM 2010 THEO ĐỊA PHƢƠNG
 Tính từ 01/01/2010 đến 20/6/2010

                                Vốn đăng ký        Vốn đăng ký  Vốn đăng ký cấp
                          Số dự án          Số lƣợt dự
        TT        Địa phƣơng          cấp mới (triệu        tăng thêm   mới và tăng thêm
                           cấp mới          án tăng vốn
                                  USD)           (triệu USD)   (triệu USD)
          1  Bà Rịa-Vũng Tàu           13     2,156.9                    2,156.9
          2  Quảng Ninh              1    2,147.0                    2,147.0
          3  TP Hồ Chí Minh           165     1,077.3      33     102.6      1,180.0
          4  Nghệ An                4    1,003.7                    1,003.7
          5  Quảng Ngãi              1     340.0                     340.0
          6  Hà Tĩnh                7     206.1                     206.1
          7  Bình Dương             28      110.0      19      95.7       205.8
          8  Đồng Nai              15      44.8      26     135.9       180.8
          9  Quảng Nam               3     140.9                     140.9
         10  Bắc Ninh              16      90.9      8      49.1       140.0
         11  Bắc Giang               6      87.2      1      49.0       136.2
         12  Hà Nội               96      102.7      9      7.8       110.4
         13  Bình Phước              3     105.7                     105.7
         14  Đà Nẵng                6      29.6      4      57.0        86.6
         15  Hải Phòng               5      32.6      5      5.4        38.0
         16  Trà Vinh               5      31.5                      31.5
         17  Thừa Thiên-Huế            4      28.4      1      2.5        30.9
         18  Bình Thuận              7      27.3                      27.3
         19  Bình Định               4      21.6                      21.6
         20  Long An               13      12.6      4      8.2        20.8
         21  Ninh Bình               2      19.9                      19.9
         22  An Giang               1      17.8                      17.8
         23  Hưng Yên               5      17.3                      17.3
         24  Hải Dương               3       9.2      3      3.3        12.5
         25  Vĩnh Phúc               5      10.0      1               10.0
         26  Bến Tre                1      10.0                      10.0
         27  Tây Ninh               7       7.8      1      1.2        9.0
         28  Khánh Hòa               1       3.0      2      5.0        8.0
         29  Phú Thọ                2       6.0                      6.0
         30  Lâm Đồng               4       6.0      2                6.0
         31  Tiền Giang                            1      3.0        3.0
         32  Thái Bình               2       0.6                      0.6
         33  Thái Nguyên              1       0.5                      0.5
         34  Cần Thơ                1       0.3                      0.3
         35  Thanh Hóa               1       0.2      1      -0.6        -0.4
            Tổng số                438   7,905.3    121      525.2       8,430.5
     853d72ee-57ec-4b00-ad77-6da5e439a787.xls-6T-2010                            Trang 97/97

								
To top