H?c h?i Kinh Th�nh

Document Sample
H?c h?i Kinh Th�nh Powered By Docstoc
					Học hỏi Kinh Thánh

    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A
             10/7/2011
    Fr. Cielo R. Almazan, OFM soạn
     Phan Du Sinh chuyển ngữ
    Bài đọc 1: Isaia 55,10-11

10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
  không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
  chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy
  lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có
  bánh ăn,
11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng
  Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết
  quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu
  toàn sứ mạng Ta giao phó.
      Chủ điểm là Lời của Thiên Chúa.
       Bài đọc 1: Isaia 55,10-11
10 Cũng như mưa với      Chú giải
tuyết sa xuống từ trời     Cc.10-11 làm thành một câu dài.
không trở về trời nếu chưa      C.10 là mệnh đề phụ.
thấm xuống đất, chưa làm       C.11 là mệnh đề chính, chủ từ là “Lời Ta,”
cho đất phì nhiêu và đâm       chính là Lời của Thiên Chúa.
chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo     Lời của Thiên Chúa được ví như mưa
có hạt giống, cho người      với tuyết.
đói có bánh ăn,          Lời của Thiên Chúa và mưa/tuyết đều
11 thì lời Ta cũng vậy, một    đến từ trời.
khi xuất phát từ miệng Ta,    Cả hai chỉ trở về Thiên Chúa sau khi
sẽ không trở về với Ta      hoàn thành sứ mạng.
nếu chưa đạt kết quả,       Mơa và tuyết rơi xuống tưới đất, đem lại
chưa thực hiện ý muốn       sự phì nhiêu, cho kẻ gieo có hạt giống,
                 cho người đói có bánh ăn.
của Ta, chưa chu toàn sứ
mạng Ta giao phó.         Lời của Thiên Chúa rơi xuống, giúp
                 chúng ta sinh hoa trái nhờ đó chúng ta có
                 thể đem lại sự sống cho kẻ khác.
Suy niệm trên bài đọc 1
  Lời của Thiên Chúa có hiệu năng.
  Sứ mạng là nuôi sống chúng ta.
  Chúng ta phải để mình được nuôi sống bởi Lời của
  Thiên Chúa.
  Nó sẽ thay đổi chúng ta. Nó sẽ làm thoả mãn chúng
  ta. Nó sẽ làm cho chúng ta sinh hoa trái.
  Nếu bạn không đóng góp gì cho gia đình, cho Giáo
  hội và thế giới, hãy xem cuộc đời bạn có đáng sống
  không.
  Cuộc đời ăn bám thì không đáng sống.
  Hãy quy phục Lời của Thiên Chúa.
     Tc. đáp ca 65,10.11.12-13.14
  Đ. (Lc 8:8) Hạt gieo vào đất mỡ mầu,
        sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.

  10 Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
  cho ngập tràn phú túc giàu sang,
  suối trời trữ nước mênh mang,
  dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
  11 Tưới từng luống, san từng mô đất,
  khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

  bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
  12
  Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

  13Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
  cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

  14chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
  lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
  câu hò tiếng hát trổi cao.
     Tc. đáp ca 65,10.11.12-13.14
  Đ. (Lc 8:8) Hạt gieo vào đất mỡ mầu,  Chú giải
   sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.   Thánh vịnh mô tả hoàn cảnh sống
                        của người Ít-ra-en: nghề nông.
  10 Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa
  móc,                   Cc.10 nói đến hoạt động của Thiên
  cho ngập tràn phú túc giàu sang,      Chúa trên trái đất:
  suối trời trữ nước mênh mang,          thăm, tưới, làm giàu, đổ tràn
  dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.       Chuẩn bị hạt giống.
  11 Tưới từng luống, san từng mô đất,    C.11-12 nói đến hoạt động của
  khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,       Thiên Chúa trên trái đất hơn nữa:
  12 bốn mùa Chúa đổ hồng ân,           Tưới…, san… làm tơi đất
  Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.       Chúc lành…
                        C.13 nói đến mùa bội thu đem lại
  13 Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,     niềm vui.
  cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,
                        C.14 nói đến đoàn chiên cừu và
  14 chiên cừu phủ trắng đồng xanh,      thung lũng ngập tràn lúa.
  lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,    Kết quả:
  câu hò tiếng hát trổi cao.           Đàn vật và thung lũng hát lên niềm
                          vui.
Suy niệm trên Thánh vịnh

  Thiên Chúa là người nông phu
  và người cung cấp tốt lành.
  Ngài chăm sóc toàn thể tạo thành.
  Bạn có tin Thiên Chúa là như thế
  không?
  Bạn có thể đón nhận Thánh vịnh như
  của mình không?
   Bài đọc 2: Rôma 8,18-23
 18 Thật vậy, tôi nghĩ rằng : những đau khổ chúng ta chịu bây giờ
  sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi
  chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày
  Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế,
  muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn,
  nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm
  trông cậy 21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ
  thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa
  chung hưởng tự do và vinh quang. 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng
  : cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại
  như sắp sinh nở. 23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta
  cũng rên siết trong lòng : chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân
  huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền
  làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.
       Chủ điểm là mặc khải của con cái Thiên Chúa.
                      Một bố cục đơn giản!


   Bài đọc 2: Rôma 8:18-23
Vinh quang được mặc khải
 18 Thật vậy, tôi nghĩ rằng : những đau khổ chúng ta chịu bây giờ
  sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi
  chúng ta.
Thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ
 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên
  Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. 20 Quả thế, muôn
  loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là
  vì Thiên Chúa bắt chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy 21
  là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh
  hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự
  do và vinh quang.
Thọ tạo rên xiết
 22 Thật vậy, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thọ
  tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải
  muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng : chúng ta
  đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi
  Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân
  xác chúng ta nữa.
   Bài đọc 2: Rôma 8:18-23
Vinh quang được mặc khải         Chú giải
18 Thật vậy, tôi nghĩ rằng : những     Trong c.18, thánh Phaolô nghĩ
  đau khổ chúng ta chịu bây giờ      đến vinh quang sắp được mặc
  sánh sao được với vinh quang mà     khải.
  Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi
  chúng ta.               Những đau khổ (cộng chung
Thọ tạo những ngong ngóng đợi        lại) chẳng sánh sao được với
  chờ                   vinh quang tương lai.
19 Muôn loài thọ tạo những ngong      C.19 xác định ai đang ngóng
  ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa      đợi và ngóng đợi điều gì.
  mặc khải vinh quang của con cái    Tạo thành ngong ngóng đợi
  Người.
                      chờ mặc khải này.
20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào
  cảnh hư ảo, không phải vì chúng    Cc.20-21 là một đóng ngoặc,
  muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt    nhưng chứa đựng nội dung
  chịu vậy ; tuy nhiên, vẫn còn niềm   mặc khải.
  trông cậy               Muôn loài đã lâm cảnh hư ảo,
21 là có ngày cũng sẽ được giải       nhưng sẽ được giải thoát khỏi
  thoát, không phải lệ thuộc vào     sự lệ thuộc và hư nát và sẽ
  cảnh hư nát, mà được cùng với      sống trong sự tự do của con
  con cái Thiên Chúa chung hưởng     cái Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô.
  tự do và vinh quang.
   Bài đọc 2: Rôma 8:18-23
Thọ tạo rên xiết          Trong c.22, tạo thành
22 Thật vậy, chúng ta biết     đang rên siết (đang khi
  rằng : cho đến bây giờ,     chờ đợi mặc khải).
  muôn loài thọ tạo cùng
  rên siết và quằn quại như    C.23 nói rằng chúng ta,
  sắp sinh nở.          các kitô hữu, cũng rên
23 Không phải muôn loài mà     siết trong lòng, đang khi
  thôi, cả chúng ta cũng     chờ đợi được làm con
  rên siết trong lòng :
  chúng ta đã lãnh nhận      (cứu chuộc).
  Thần Khí như ân huệ mở
  đầu, nhưng còn trông đợi
  Thiên Chúa ban cho trọn
  quyền làm con, nghĩa là
  cứu chuộc thân xác
  chúng ta nữa.
  Suy niệm trên Bài đọc 2

  Đời sống kitô hữu là cuộc sống đợi chờ.
  Chúng ta chờ đợi một tương lai ta biết rõ.
  Tương lai ta biết là sự cứu chuộc chúng ta.
  Trong khi đó, chúng ta đau đớn, tạo thành quằn quại,
  chúng ta rên siết, nhưng “không có gì sánh được với
  vinh quang tương lai.”
  Chúng ta phải kiên nhẫn.
  Bạn có kiên nhẫn không?
                      Một bố cục đơn giản!


   Bài Tin mừng: Matthêu 13,1-9

Bên bờ biển
 1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2
  Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống
  thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.
Dụ ngôn người gieo giống
 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói :
  "Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo,
  thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5
  Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó
  mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị
  cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi
  gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi
  nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt
  được sáu chục, hạt được ba chục.
Câu ngạn ngữ tiếp theo
 9 Ai có tai thì nghe."
     Bài Tin mừng: Matthêu 13,1-9
Bên bờ biển                Chú giải
1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà      Cc.1-2 quan sát thấy Đức Giêsu ngồi ở ven
   đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân
   chúng tụ họp bên Người rất       biển, và trên một chiếc thuyền. Thầy Rabbi
   đông, nên Người phải xuống       ngồi khi giảng dạy.
   thuyền mà ngồi, còn tất cả dân    Đối lại, dân chúng đứng.
   chúng thì đứng trên bờ.
Dụ ngôn người gieo giống          Cc.3-8 nói về dụ ngôn người gieo giống.
3 Người dùng dụ ngôn mà nói với       Đây là dụ ngôn đầu tiên của thánh Mát-
   họ nhiều điều. Người nói :       thêu 13.
   "Người gieo giống đi ra gieo     C.3 khẳng định những giòng đầu tiên từ đó
   giống. 4 Trong khi người ấy
   gieo, thì có những hạt rơi       chúng ta có được đầu đề của dụ ngôn.
   xuống vệ đường, chim chóc       Có bốn loại đất trong dố hạt giống được
   đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi     gieo:
   trên nơi sỏi đá, chỗ đất không
   có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất       Trước tiên, vệ đường (bị chim trời ăn mất),
   không sâu ; 6 nhưng khi nắng        c.4
   lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu      Thứ đến, sỏi đá (rất ít đất), Cc.5-6
   rễ nên bị chết khô. 7 Có những       Thứ ba, giữa bụi gai (gai làm chết ngạt), c.7
   hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên
   làm nó chết nghẹt. 8 Có những        Thư tư, trên đất tốt (sinh hoa kết trái, 100,
   hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên        60 or 30 lần). C.8
   sinh hoa kết quả : hạt được       Chỉ đất tốt làm cho hạt giống mọc lên và
   gấp trăm, hạt được sáu chục,
   hạt được ba chục.            sinh hoa kết quả.
Câu ngạn ngữ tiếp theo            C.9 là bài học luân lý của dụ ngôn.
9 Ai có tai thì nghe."            Ai có tai thì buộc phải nghe, phải học,
                       bằng không, chúng “vô ích”.
  Suy niệm trên bài Tin mừng

  Bài Tin mừng nói đến tầm quan trọng của Lời Thiên
  Chúa.
  Lời Thiên Chúa chỉ sinh hoa kết quả trong đất tốt.
  Chúng ta tự hỏi, “chúng ta có phải là đất tốt không?”
  Chúng ta biến thành đất tốt, nhờ hành động cật lực,
  nhờ hoán cải.
  Hoán cải là một tiến trình suốt cuộc đời. Vì thế, chúng
  ta cần luôn lắng nghe Lời của Thiên Chúa, để học hỏi.
  Qua cuộc sống chúng ta, Lời Thiên Chúa sinh hoa kết
  quả phong phú.
  Đừng để Lời Thiên Chúa rơi vào những lỗ tai điếc.
  Nối kết 3 bài đọc và Thánh vịnh
  Bài đọc 1 nói về hiệu năng và hiệu quả của Lời
   Thiên Chúa.
  Thánh vịnh nói đến Thiên Chúa như người cung
   cấp tốt lành.
  Bài đọc 2 nói đến định mệnh của chúng ta. (qua
   Lời của những nhà truyền giáo tiên khởi và thánh
   Phaolô)
  Bài Tin mừng nói đến Lời Thiên Chúa được gieo
   vào lòng những con người tốt lành, sẽ mang lại
   nhiều hoa trái.
  Cách khai triển bài giảng / chia sẻ

  Bạn có chú ý đến Lời Thiên Chúa không?
  Có sự thay đổi nào trong bạn sau khi gặp
  gỡ với Lời của Thiên Chúa trong phụng vụ
  và trong khi đọc riêng?
  Làm sao chúng ta có thể đón nhận tốt nhất
  Lời Thiên Chúa?
  `
  Bài Tin mừng nói với chúng ta cách đón nhận Lời
  của Thiên Chúa.
  Lời của Thiên Chúa không thể tăng trưởng nếu
  mảnh đất không được chuẩn bị cho tốt.
  Chúng ta, những con người, chúng ta cần chuẩn bị
  cho tốt để đón nhận hạt giống (Lời Thiên Chúa) để
  một khi đã được gieo, nó sẽ tăng trưởng và sinh
  hoa trái.
  Để săn sàng đón nhận Lời của Thiên Chúa, chúng
  ta phải làm nhiều điều để thay đổi chính mình.
  Chúng ta phải cất đi tội lỗi (chủ nghĩa duy
  vật, quá nhiều lôi cuốn, không nghiêm chỉnh
  dấn thân) khỏi lòng chúng ta.
  Chúng ngăn cản Lời Thiên Chúa tăng
  trưởng trong chúng ta.
  Bài đọc 1 nói với chúng ta rằng chính Thiên
  Chúa gởi Lời của Người đến với tất cả chúng ta.
    Để chúng ta sinh hoa kết quả.
  Nó được sánh với mưa rơi và nuôi sống trái đất
  trước khi trở về trời.
  Người kitô hữu được xem như được nuôi sống
  bởi Lời của Thiên Chúa.
  Lời của Thiên Chúa không trở về với Thiên
  Chúa cho tới khi chúng hoàn thành sứ mạng là
  đào tạo chúng ta.
  Chúng ta đừng chậm trễ quay về Lời Thiên Chúa,
  vì không lắng nghe, lơ là và bất tuận của chúng ta.
  Bài đọc 2 khai triển chủ đề hoa quả của
  Lời Thiên Chúa gieo nơi người kitô hữu,
  đã đáp trả Lời cách quảng đại.
  Hoa quả là khả năng chịu đau khổ và đón
  nhận đau khổ như một chuyển tiếp cho
  vinh quang được hứa ban (mầu nhiệm
  vượt qua).
  Bạn có muốn hy sinh vì Chúa và đón
  nhận đau khổ, khi được giao phó nhiệm
  vụ và sứ mạng trong Giáo hội hay trong
  cộng đoàn?
  Lời của Thiên Chúa cần được cổ võ trong các
  giáo hội và các cộng đoàn.
  Các Giáo hội của chúng ta phải trở thành
  những mảnh đất tốt cho việc phúc âm hoá.
  Nếu chúng ta, các kitô hữu, không tăng
  trưởng trong tình yêu và trong sự hiểu biết
  Thiên Chúa trong các cộng đoàn bởi vì Lời
  của Thiên Chúa không được giảng dạy cách
  đúng đắn cho chúng ta, tốt hơn chúng ta đóng
  cửa nhà thờ lại.
  Quá nhiều chi phí cho những chuyện không
  đâu.
  Là kitô hữu, chúng ta có quyền đòi hỏi được phúc
  âm hoá.
  Công việc chính của người mục tử là loan báo Tin
  mừng, gieo vãi Lời Thiên Chúa.
  Chúng ta không để mọi được hướng dẫn trong
  Giáo hội bởi những người, không được phúc âm
  hoá, và không quan tâm đến Lời Thiên Chúa,
  không tham dự học hỏi / chia sẻ Kinh Thánh.
  Đón nhận bí tích Thánh Thể, Mình và Máu
  Đức Kitô, là biểu lộ việc chúng ta chấp
  nhận Lời Thiên Chúa.
  Bí tích Thánh Thể, giống Lời Thiên Chúa,
  nuôi dưỡng tinh thần của mọi kitô hữu khi
  tiếp nhận.
  Bí tích Thánh Thể dành cho những ai loan
  truyền Lời Thiên Chúa.
   Bối cảnh của Tội lỗi và Ân sủng
  Không dành giờ để học hỏi    Huấn luyện những người
  / chia sẻ Lời Chúa        đọc, giải thích và những
  Người loan báo Tin mừng     nhà giảng dạy được phong
  từ xa              Phúc âm hoá
  Không kính trọng Lời Thiên    Tái phúc âm hoá
  Chúa               Phúc âm hoá mới
  Giải thích theo chủ trương    Phúc âm hoá được canh
  bảo thủ             tân trọn vẹn
  Giải thích sai          Lời Thiên Chúa được gieo
  Giải thích quá lố        vãi lại cho thế hệ trẻ nhờ
  Sợ Kinh Thánh          các phương tiện truyền
                   thông tân tiến.
                   Hoán cải nhờ Lời Thiên
                   Chúa.
Bài hát được gợi ý

  The Heavens are Telling
  I Love You All
    http://www.youtube.com/watch?v=qxaP-9mLXCE

  Lắng nghe Lời Chúa
    http://youtu.be/XHLsBJCquaI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/16/2011
language:Vietnamese
pages:26