Lich lam viec tuan thu 39 tu ngay 19 thang 9 den ngay 23 9 2011

Document Sample
Lich lam viec tuan thu 39 tu ngay 19 thang 9 den ngay 23 9 2011 Powered By Docstoc
					  HĐND VÀ UBND HUYỆN CÁI NƯỚC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      VĂN PHÒNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 39
              Của Thường trực HĐND và UBND huyện Cái Nước
                (Từ ngày 19/9/2011 đến ngày 23/9/2011)


  I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CÁI NƯỚC
  1. Đồng chí Lý Hùng Kiến, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước

Ngày, tháng, năm  Thứ  Buổi      Nội dung công việc         Địa điểm làm việc    Ghi chú
             Sáng       Họp 4 Thường trực        Tại Phòng họp Huyện ủy
  19/9/2011   Hai
             Chiều       Làm việc cơ quan         Tại Phòng làm việc

             Sáng       Làm việc cơ quan         Tại Phòng làm việc
  20/9/2011   Ba
             Chiều     Họp Chi bộ Văn phòng       Tại Phòng họp UBND huyện

  21/9/2011   Tư            Làm việc cơ quan         Tại Phòng làm việc

                 Dự với Đoàn giám sát của Ban pháp chế
  22/9/2011   Năm                           Tại họp UBND huyện
                        HĐND tỉnh

  23/9/2011   Sáu             Nghỉ phép             Nghỉ phép
                           2
  II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CÁI NƯỚC
  1. Đồng chí Huỳnh Quốc Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (phụ trách chung)

Ngày, tháng, năm  Thứ  Buổi      Nội dung công việc          Địa điểm làm việc    Ghi chú

             Sáng       Họp 4 Thường trực        Tại Phòng họp Huyện ủy
  19/9/2011   Hai       Làm việc với Hội Chủ thập đỏ tỉnh Cà
             Chiều                       Tại Phòng họp UBND huyện
                   Mau về chuẩn bị cho Đại hội
                  Làm việc với Thanh tra, Phòng Tài
             Sáng  nguyên và Môi trường, Ban Tiếp dân về   Tại Phòng họp UBND huyện
  20/9/2011    Ba       vụ đất ở Quảng Sanh, xã Thạnh Phú

             Chiều     Dự họp Chi bộ Văn phòng      Tại Phòng họp UBND huyện

                                       Tại Ban Chỉ huy Quân sự
             Sáng    Dự họp Chỉ đạo công tác diễn tập
  21/9/2011    Tư                                huyện
             Chiều       Làm việc cơ quan          Tại phòng làm việc
                  Làm việc với Hội đồng Thi đua Khen
             Sáng                       Tại Phòng họp UBND huyện
                       thưởng huyện
  22/9/2011   Năm
                  Làm việc với Cục thuế tỉnh về công tác
             Chiều                         Tại Cục thuế tỉnh   Xe 69A-0171
                      ngân sách năm 2012
                 Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải
             Sáng                       Tại Phòng họp UBND huyện
                   cách hành chính tỉnh Cà Mau
  23/9/2011   Sáu
                   Làm việc các hộ chuẩn bị công tác
             Chiều                       Tại Phòng họp UBND huyện
                   GPMB xây dựng cầu Tài chính
                            3
  2. Đồng chí Phạm Phúc Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (phụ trách lĩnh vực kinh tế)Ngày, tháng, năm  Thứ   Buổi      Nội dung công việc         Địa điểm làm việc    Ghi chú

              Sáng       Họp 4 Thường trực        Tại Phòng họp Huyện ủy
  19/9/2011    Hai      Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy và
              Chiều                        Tại phòng làm việc
                       thị trấn Cái Nước

              Sáng    Làm việc với Công ty Khang Gia     Tại phòng UBND huyện

  20/9/2011    Ba       Làm việc với Phòng Tài nguyên và
              Chiều  Môi trường và các ngành liên quan về   Tại phòng UBND huyện
                      Dự án Đường 986

  21/9/2011    Tư       Dự tập huấn Hội nhập kinh tế Quốc tế      Tại Cà Mau


                  Dự làm việc với Đoàn giám sát của Ban
  22/9/2011   Năm                            Tại họp UBND huyện
                      pháp chế HĐND tỉnh

                   Làm việc với nhà đầu tư chợ thị trấn
              Sáng                       Tại Phòng họp UBND huyện
                         Cái Nước
  23/9/2011    Sáu
              Chiều  Làm việc với các hộ chuẩn bị công tác
                                      Tại Phòng họp UBND huyện
                    GPMB xây dựng cầu Tài chính
                                    4
    3. Đồng chí Lê Hoàng Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (phụ trách lĩnh vực văn hoá - xã hội)


Ngày, tháng, năm       Thứ     Buổi      Nội dung công việc           Địa điểm làm việc      Ghi chú
                     Sáng       Họp 4 Thường trực          Tại Phòng họp Huyện ủy
   19/9/2011        Hai
                     Chiều       Làm việc cơ quan           Tại phòng làm việc
                          Dự hội nghị triển khai Nghị quyết 05    Tại Sở Lao động Thương binh
                     Sáng                                        Xe 69A-0171
                                của Tỉnh ủy              và Xã hội Cà Mau
   20/9/2011        Ba         Làm việc với UBND xã Thạnh Phú về
                     Chiều  chùa Hưng Nhơn và kiểm tra trường        Tại xã Thạnh Phú     Xe 69A-0171
                               Thạnh Phú 3
                          Họp với Tổ biên tập thành tựu 15 của
   21/9/2011                                        Tại Phòng họp UBND huyện
                Tư         huyện và kiểm tra công tác giải quyết việc
                                                 và xã Tân Hưng Đông
                          làm, nhà 167 tại xã Tân Hưng Đông
   22/9/2011                  Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng
               Năm                               Tại Phòng họp UBND huyện
                                huyện
   23/9/2011        Sáu              Làm việc cơ quan           Tại phòng làm việc

Nơi nhận:                                            KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- TT. Huyện ủy;                                          PHÓ VĂN PHÒNG
- TT. HĐND - UBND huyện;
- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Chánh, Phó Văn phòng HĐND và UBND;
- Chuyên viên các khối;
- Tài xế (Mến, Cường);
- Lưu: VP.                                               Lê Quốc Duy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:11/16/2011
language:Vietnamese
pages:4