Yilin Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu: by o36NE06

VIEWS: 256 PAGES: 13

									         MĠLLĠ EGEMENLĠK ANAOKULU TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ
                     KURUM RAPORUİl/İlçe      : UġAK - MERKEZ
Okul/Kurum Adı: MĠLLĠ EGEMENLĠK ANAOKULU
Adres       : Fatih M. Kazım Karabekir C. No : 180
İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi:
Yasemin PALA     (Okul Müdürü)
505 595 83 27
Özgün KORKMAZ (Okul Toplam Kalite Yönetimi Sorumlusu)
0 505 765 85 98           ozgun.korkmaz@hotmail.com
     Okulun/Kurumun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu
   Okulumuz 2006 yılında eğitim faaliyetlerine baĢlamıĢ olup; Kurucu Müdürlüğünü
Azime DURAK yapmıĢtır. Kurulduğu yıl 3 derslik ve 6 Ģube olarak eğitim hizmetleri
vermekteyken 2010 yılında 5 derslik ve 8 Ģubeye yükselmiĢtir. Milli Egemenlik Ġlköğretim
Okulu ile aynı bahçeyi paylaĢtığı için aynı isim verilmiĢtir.
     Okul: Sabahçı, öğleci ve tam gün (gündüzlü) olmak üzere 3 grupta eğitim vermektedir.
     Okulumuzda 5 derslik, 1 mutfak, 1 yemekhane, 1 dinlenme odası, 3 idare odası, 1 soğuk hava
deposu,1kiler, 1 arĢiv, 1 depo, 1 kazan dairesi, 1 çok amaçlı salon ( sığınak ) 1 oyun odası, 1sanat
atölyesi, 1 öğretmenler odası, 1 kütüphane bulunmaktadır.
       Sayısal Veriler
     a) Kadrolu Öğretmen sayısı:6
     b) Geçici görevli öğretmen sayısı:2
     c) Yönetici sayısı:2
     d) Memur, hizmetli ve teknisyen sayıları:1 memur, 1hizmetli
     e) Sınıflara göre kız-erkek öğrenci sayıları:

ġube            Kız Öğrenci        Erkek Öğrenci     Toplam
4 yaĢ B          6             8           14
4 yaĢ D          8             9           17
4 yaĢ G          4             6           10
4 yaĢ H          6             7           13
5 yaĢ A          9             7           16
5 yaĢ B          4             16          20
5 yaĢ E          6             15          21
5 yaĢ F          8             13          21
Toplam           51            78          132
    1.KRĠTER: LĠDERLĠK

    1a. Liderlerin, Okulun Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerinin Oluşumuna Sağladığı Destek

    Milli Egemenlik Anaokulu okul müdürünün liderliğinde; müdür yardımcısı, zümre
öğretmenlerinden oluĢmaktadır. Okul müdürümüz, okulun misyon ve vizyonunu oluĢumunda geçekçi,
uygulanabilir değerler oluĢturmuĢtur.

   1.b. Liderlerin Okulun İlke ve Değerlerini Davranışlarına Yansıtmada Örnek ve Önder Olması
    Okul liderleri okulumuzun ilke ve değerlerinin okul iĢleyiĢine yayılımında davranıĢlarıyla ve
sözleriyle örnek olmuĢlardır. Okulumuzda yürütülen iyileĢtirme çalıĢmalarına ekip üyeleri olarak
katılmıĢlar, OGYE’ ye baĢkanlık yapmıĢlardır. Ġlke ve değerlerimizden önerileri değerlendirme, karar
süreçlerine katılım, yetkilendirme, etkin iletiĢimin sağlanması konusunda örnek tutumlar
geliĢtirmiĢlerdir.
    Okul Zümre BaĢkanları Kurulu ise yılda iki kez toplanmıĢ ve zümreler arası iĢbirliğini
geliĢtirici kararlar almıĢtır. Yönetim süreçlerinin paylaĢılması, demokratikleĢtirilmesi ve ekip
çalıĢmalarının yaygınlaĢtırılması için gerekli destek sunulmuĢtur.

1.c. Liderlerin Okul İçindeki İyileştirme Çalışmalarına, Yenilikçilik ve Yaratıcılığa Öğrenmeye ve
Birlikte Çalışmaya Sağladığı Destek
    Okul liderleri; okul çalıĢanları, veliler ve öğrencilerle birlikte çeĢitli toplantılar (zümre
toplantıları, aile katılımı seminerleri, veli toplantıları, her ay yapılan öğrenci temsilcileri toplantıları
aracılığıyla bir araya gelmektedir. Bu toplantı ve çalıĢmalarda bilgi ve deneyim aktarımı
sağlanmaktadır. Ayrıca okul liderleri okulu geliĢtirme çalıĢmalarında aktif rol almakta, okul
toplumuna ve toplumun diğer kesimlerine de liderlik yapmaktadır.
    1.d. Liderlerin Okul Yönetimine Sağladığı Destek (Kurul ve Komisyonların Çalışmaları,
Temel Süreçlerin Tanımlanması, Temel Politika ve Stratejilerin Belirlenmesi vb.)
    Okul liderleri, okulumuzun stratejik planının ve okul geliĢim planının hazırlanmasında aktif
rol almıĢlar, belirlenen stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda kurul ve komisyonların
çalıĢmalarını desteklemiĢlerdir.
    Temel politika ve stratejilerin belirlenmesinde, fiziki ve teknolojik koĢulların iyileĢtirilmesi,
çalıĢanların üretkenliğinin ve katılımcılığının arttırılması, etkin takım çalıĢmalarının yapılması, proje
çalıĢmalarına ağırlık verilmesi konuları üzerinde önemle durmuĢlardır.
                          -2-
    1.f. Liderlerin Yönetim Etkinliğinin/Performansının Ölçülmesi
    Okul liderleri etkin bir Ģekilde aldıkları eğitimleri okul toplumuyla paylaĢmaktadır. Bu
eğitimlerini okulun etkililiği ve verimliliğini geliĢtirmek için kullanmaktadırlar. Okul Müdürümüz
katıldığı çeĢitli seminerler ve komisyonlardaki faaliyetler ile ilgili çalıĢanları bilgilendirmektedir.
    1.g. Liderlerin Bireysel Gelişimi Nasıl Sağlanmaktadır?
    Öğrenen okul anlayıĢını benimseyen okulumuz sürekli geliĢim anlayıĢı içinde okul liderliğinin
ve çalıĢanların sürekli bireysel ve mesleki geliĢimini her koĢulda desteklemektedir.


    1.h.Liderler Toplumsal-Sosyal Sorumlulukların Yerine Getirilmesine Nasıl Destek
Olmaktadır?
    2010 yılında 3 -6 yaĢ çocukların geliĢim özellikleri vb konularda 4 konferans yapılmıĢtır.
    a) Çocukta davranıĢ eğitimi,
    b) Çocukta özgüven,
    c) Çocuk ve iletiĢim,
    d) Çocuk ve cinsellik


    2.KRĠTER: OKULUN PLANI/KURUMUN PLANI(OKUL STRATEJĠK PLANI, OKUL
GELĠġĠM PLANI GĠBĠ)

    2.a. Okulun Mevcut Durum Analizindeki Başarısı
    Stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesinde;
    Okulumuzun hangi kuvvetli yönü hangi avantajları kazandırır?
    Hangi fırsatlar okulumuzun hangi güçlüklerin üstesinden gelmesini sağlar?
    Hangi kuvvetli yönler okulumuzda hangi problemleri çözmemizi sağlar?
    Hangi zayıf yönlerimizi güçlendirerek hangi endiĢelerin üstesinden gelebiliriz?
Sorularına cevaplar aranmıĢtır.
    2.b  Okulun   Stratejik  Planlaması   Yapılırken   Mevcut   Kurumsal    Performansın
(Özdeğerlendirmesi),Araştırma ve İnceleme Faaliyetlerinin, Bakanlık Planlamalarının Yakın
Çevrenin Ekonomik ve Demografik Göstergelerinin Eğitimde ve Bilimde Yaşanan Gelişmelerin
Dikkate Alınması
   Okul öncesi eğitimin ilimiz genelinde zorunlu bölge olarak, pilot uygulamaya geçmiĢ olması
dikkate alınmıĢtır. Bu çerçevede daha fazla öğrencinin okul öncesi eğitimden yararlanması için okul
çevresinde taramalar yapılmıĢ, isteksiz velilere okul öncesi eğitim hakkında bilgiler verilmiĢtir.
    2.c. Okulun Stratejik Planlamasında Paydaş Beklentilerinin Dikkate Alması
Okulumuzda bütün çalıĢmalar bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde planlı çalıĢma
sistemi ile gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Okul GeliĢim Modelini benimseyen okulumuz okul
toplumunun bütününü geliĢim sürecine katmaktadır. OGYE de Okulumuzun bütün birimlerinin
temsilcileri yer almıĢtır. OGYE Ekibimiz Zümre BaĢkanlarından, idareci, öğretmen, veli-temsilcilerive
destek personelden oluĢmuĢtur.


                          -3-
               MĠLLĠ EGEMENLĠK ANAOKULU
   2010/2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ OKUL
                 GELĠġĠM YÖNETĠM EKĠBĠ

                        ÜYELERĠ
Adı Soyadı                    Görevi/BranĢı
Yasemin PALA                   Okul Müdürü
Özgün KORKMAZ                  Müdür Yardımcısı
Meryem ġeyda CENGĠZ               Sorumlu Öğretmen
Mahir Ruhi SAĞDIÇ                Sorumlu Öğretmen
AyĢe SARIKAYA                  Okul Aile Birliği BaĢkanı
Emine ERDOĞAN                  Okul Aile Birliği Temsilcisi
Hayri YILMAZ                   Destek Personeli
Doruk GÜNAYDIN                  Öğrenci Temsilcisi
Sudenaz IġIK                  Öğrenci TemsilcisiEKĠPLER
                          Elif KAYA

ETKĠN MEKANLAR                   Fatma KAYNAK


                          Hacer BĠġKĠN

BAHÇE DÜZENLEMESi                  Meryem ġeyda CENGĠZ
GEZĠ GÖZLEM                     Özge GÜRSAN

                          Mahir Ruhi SAĞDIÇ
                          Aybike BAĞCIOĞLU

YAġAYAN MEKANLAR                  Nermin OKCĠ


Okulun Stratejik Planlanmasında;
-Hedef kitlemiz olan 36 -72 ay çocukların eğitim ihtiyaçları
-Toplumun beklentileri,
-OGYE, öğretmenler ve velilerle yapılan yüz yüze görüĢmeler


                         -4-
-Örnek Okulların yerinde gözlenmesi ve ilgilileri ile yapılan görüĢmeler
-Konuyla ilgili toplantı, seminer ve yayınların takibi
    2.d.Okulun Stratejik Plan Girdileri İle İlgili Gelecek Tahminlerini Belirlemesi ve
Planlamaya Yansıtması.
    Stratejik Planlamamızda iç ve dıĢ değiĢim etkenlerini anlamak için uygulama alanlarımızdan,
destek kuruluĢlardan(Okul Aile Birliği ) ve tedarikçilerden gelen geri bildirimlerde değerlendirilmiĢtir.
    Tablo 2 a 1–Stratejik Planlama Girdileri

              Yasa, Genelge, Yönerge, Mevcut Yönetmelikler, Hizmet içi eğitim
MEB             programları, yayınlar, Ġlçe MEM Toplantıları, Ġlçe Zümre Toplantıları,
              Tebliğler dergisi, TeftiĢ sonuçlarI
Öğrenci           Okul öncesi öğretmenleri

Veli            Toplantı, öneriler, yüz yüze görüĢmeler

Öğretmen          Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları, yüz yüze görüĢmeler, öneriler

Destek KuruluĢlar      Okul Aile Birliği,

Hizmet Alınan
              Sivil Toplum KuruluĢları
KuruluĢlar
DıĢ ĠliĢkiler
              GeliĢim listeleri
KuruluĢ Performansı     Demografik göstergeler
Sonuç            Ġstatistikî bilgiler
              Pano gösterimi

Planlı Okul GeliĢim Süreci ile okulumuz;
Daha etkin bir eğitim kurumu olmayı,
Okulda karar verici süreci geliĢtirmeyi,
ĠĢbirliğini geliĢtirmeyi,
Öğrenme ve öğretme için uygun ortamlar oluĢturmayı,
Personel geliĢimini desteklemeyi,
Ekip çalıĢmalarını geliĢtirmeyi,
Okul paydaĢlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karĢılamayı amaçlamıĢtır.
    2.e.Misyon,Vizyon, Hedeflerin ,İlke ve Değerlerin Birbiri İle Uyumlu Olarak Belirlenmesi
    Okul toplumu olarak birlikte belirlediğimiz misyon, vizyon ve değerlerimiz bize okulda
yürüttüğümüz çalıĢmalarda ıĢık tutmuĢtur.
    Belirlediğimiz vizyon, misyon, hedefler, ilke ve değerler birbiri ile uyumludur.
    2.f.Okulun Performans Göstergelerini Belirlemesi ve Değerlendirmesi
    Okulumuzda yapılan çalıĢmalar sonucunda okulumuzun kuvvetli ve iyileĢtirmeye açık
alanları belirlenmiĢ, iyileĢtirmeye açık alanlarda oluĢturulan iyileĢtirme ekipleri çalıĢmalarına


                           -5-
devam etmiĢtir. ĠyileĢtirme Ekiplerinin yapmıĢ olduğu planlar neticesinde “Okul GeliĢim
Planı” geliĢtirilmiĢtir. Okul GeliĢim Planının uygulanması ve sürekli iyileĢtirme çalıĢmaları
ile okul performansının arttırılması hedeflenmektedir.
    2.g.Okulun   Stratejik   Planı  ve  Eylem  Planlarını/Gelişim  Planlarını  Süreçleriyle
İlişkilendirmesi
    Okulun stratejik planı ve eylem planlarını/geliĢim planlarını süreçleriyle iliĢkilendirmesinde,
okul geliĢim süreci basamakları uygulanmaktadır.
    2.h.Okulun Eylem Planlarını/Gelişim Planlarını, Maliyetlendirme ve Bütçelendirmeyi
Yapması
    ĠyileĢtirme Planlarının hazırlanması aĢamasında ilgili konular ve tahmini maliyetler saptanır.
    Uygulama aĢamasında okul aidatları ve okul aile birliğinin yaptığı kermes vb çalıĢmalardan
elde ettiği gelirler devreye girer.
2.ı. Okulun Stratejik Planının İlgililere Duyurulması, Uygulama Planlarına Yansıtılması.
ÇalıĢmalar, okulun giriĢ katındaki panolarda yer almıĢ ve velilerimize bilgilendirme amaçlı yazılar
gönderilmiĢtir.
    Okulun stratejik planının uygulama planlarına yansıtılması konusunda; ekip iyileĢtirme
planları ve sonrasında geliĢtirilen okul geliĢim planı politika ve stratejilerimizin hayata geçirilmesine
etkin rol oynamıĢtır.
    2.i. Okulun Stratejik Planının Zamanla Gözden Geçirilip Güncellenmesi.
    Okulun Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan yıllık Okul GeliĢim Planının I. ve II. Dönem
sonu değerlendirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Bu değerlendirme çalıĢmaları sonucunda ulaĢılan
verilere göre stratejik planımız gözden geçirilmekte ve gerekli görülen (örneğin misyon ve
vizyonumuz) değiĢiklikler yapılmaktadır..
    3.KRĠTER: ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ
    3.a.Çalışanların Bilgi Birikimi ve Yetkinliklerinin Okul/Kurum İçin Kullanılması,
 Okul/Kurum İçi Görevlendirmelerde Yeterliliklerin Dikkate Alınması
    Okulumuzdaki tüm çalıĢmalar, bu çalıĢmalarda yer alacak kiĢilerin konulardaki yetkinlik
 alanları ile paralel seyretmektedir.


    3.c.Çalışanların Bilgi Birikimi ve Niteliklerinin Geliştirilmesi
                           -6-
    ÇalıĢanlarımız kendi çalıĢma konularındaki eğitimler için teĢvik edilmekte; açılacak kurs ve
sertifika kursları hakkında bilgilendirme yapılamaktadır.
    Mutfak çalıĢanlarımızdan ġükran ACAR aĢçılık kursuna katılmıĢtır.
    Öğretmenlerimizden Aybike BAĞCIOĞLU özel eğitim seminerine katılmıĢtır


    3.c.Ekiplerin Oluşumu ve Çalışması Nasıl Sağlanmaktadır?
    Ekiplerin oluĢumunda esnek bir uygulama ortaya konmuĢ; yetenek ve istek ilke olarak kabul
edilmiĢtir.
    Okulda oluĢturulan ĠyileĢtirme Ekipleri haftalık, aylık değerlendirme toplantıları yapmıĢlardır.
ĠyileĢtirme Ekipleri toplantıları herkesin katılımı ile yapıcı, rahat ve samimi bir ortamda yapılmıĢtır.
Sorunları tartıĢmak yerine, neler yapabiliriz Ģeklinde çözümler oluĢturulmuĢtur. ĠyileĢtirme
Ekiplerimiz arasında tatlı rekabetler oluĢmuĢ iyi, örnek çalıĢmalar takdir edilmiĢtir.
    3.e.Çalışanların Yönetime Katılımı
    Okul Liderleri çalıĢanları yönetime katmak için yetkilendirme ve kararlara katılım konusunda
desteklemiĢlerdir.
    3.f.Çalışanların İletişim Gereksinimlerinin Saptanması ve Karşılanması
    Okulda çalıĢanlar ve öğrenciler arasında iletiĢimi en üst düzeye çıkarmak okulumuzun
hedeflerinden birisidir. Öğrenciler; öğretmenler ve yardımcı personel ile olan iletiĢimlerinde sürekli
geri bildirimler vermektedir. Bunlar toplanıp değerlendirmeye alınmaktadır.
Okul yönetimine tüm çalıĢanlar; görüĢmeler, internet, telefon vb araçları kullanarak istedikleri zaman
ulaĢabilmektedir.
    3.g.Okul İçerisindeki Görev Dağılımı ve Görev Tanımlarının Yapılması, Okuldaki Kurul ve
Komisyonların Oluşumu, Çalışanların ve Kurulların Görev, Yetki ve Sorumluluklarının
Belirlenmesi
    Okulumuzun stratejik planı ve okul geliĢim planı okulda yürüttüğümüz çalıĢmaları organize
eder. ÇalıĢma planları ve ilgili mevzuat doğrultusunda kurul ve komisyonlar kurulur. ÇalıĢmaların
yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından çalıĢanların kendileri sorumludur. Ekipler ve ekiplerin
yetki ve sorumlulukları okulumuz çalıĢma planında tanımlıdır.
    3.h.Çalışandan Gelen Yenilikçi ve Yaratıcı Fikirlerin Değerlendirilmesi
    ÇalıĢanlarımızın yenilikçi yaratıcı fikirlerinden iyileĢtirme ekiplerinin çalıĢmalarında ve genel
iĢleyiĢte yararlanılmaktadır.
    3.ı.Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi
    Okulumuz bu tür faaliyetler için bir ön planlama yapmıĢ hangi faaliyetlerin çocuklara uygun
olacağı tartıĢılmıĢtır. Etkinliklerimiz Ģunlar olmuĢturç
    a) Atatürk Evi Gezisi
    b) Çocuk Oyunlarının Ġzlenmesi
    c) Drama odasının açılması


                          -7-
    d) Resim yarıĢmalarına özendirme.
    3.i.Çalışanların Ücret ve Ücret Dışı Olanaklardan Adil Bir Şekilde Yararlanması
    ÇalıĢanların memnuniyetinin sağlanması, okulumuzun her alanda baĢarısını etkileyeceği
öngörüsünden hareketle çalıĢanlarımız, okul yönetimi tarafından manevi olarak desteklenmeye
çalıĢılmaktadır.

    4.KRĠTER: MADDĠ KAYNAKLARIN VE BĠLGĠ BĠRĠKĠMĠNĠN VE
ĠġBĠRLĠKLERĠNĠN YÖNETĠMĠ

    4.a.Okulun Maddi Kaynaklarının Belirlenen Politika ve Stratejiyi Destekleyecek Şekilde
Kullanılması
    Okulumuzda kaynakların öğrenci merkezli eğitim anlayıĢı doğrultusunda ve stratejik
planımıza uygun olarak kullanılması için azami gayret gösterilmektedir.
    4.b.Okulun İşbirliklerini ve Bilgi Birikimini Yönetmesi
    Okulumuz diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliklerini geliĢtirme, bilgi birikimi ve
paylaĢımı konusunda (Projeler vb.)gerekli özeni göstermektedir.
    4.c.Bina, Donanım ve Malzemelerin Amacına Uygun Kullanımı
    Okulumuzda, eğitim öğretim sürecinin önemli bileĢenleri arasında yer alan donanım ve
malzeme kullanımı amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalıĢılır.
    4.d.Her Türlü Bina, Donanım, Malzemenin Bakım, Onarım ve Temizliğinin, Güvenliğinin
Sağlanması
    Düzenli periyotlarla okulda kullanılan ders araç-gereçlerinin bakımı yapılır. Kullanılamayacak
durumdaki malzemelerin değiĢimi sağlanır.2010 yılı içerisinde Okul tuvalet kapıları ve tuvaletlerin
bakım ve onarımı sağlanmıĢtır. Bilgisayarlar elden geçirilmiĢ, fiĢ ve prizler yenilenmiĢ, elektrik ve
telefon kablolarının tamir ve bakımı yapılmıĢtır. Eksik ve çalıĢmayan donanımlar yenilenmiĢtir.
Yangın tüplerinin kontrolü Aralık ayında gerçekleĢtirilmiĢ, arĢiv düzenlemesi yıl içerisinde
yapılmıĢtır. Okulun iç cephesi tamamen boyanmıĢtır.
    Okulumuzda güvenliğin sağlanması konusunda Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında
oluĢturulan “Sivil Savunma Kulübü” Sivil Savunma ÇalıĢmaları bu kulübün önderliğinde bütün
okulca yapılmaktadır. Yangından korunma ekipleri olarak Söndürme, Kurtarma, Koruma ve Ġlk
Yardım Ekipleri kurulmuĢ, öğretmen ve öğrenciler bu ekiplerin içinde görev almıĢlardır. Okul
güvenliği için her türlü önlem alınmaktadır.
    4.e.Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi ve Okula Taşınması
    Günümüzde eğitim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde kullanımı giderek artmaktadır.
Okulumuz vizyonu doğrultusunda eğitim teknolojilerinin geliĢimi izlenmiĢ ve yenilikler öğrenme
ortamlarına taĢınmaya çalıĢılmıĢtır.
    4.f.Teknoloji ve Bilgi Birikiminden Azami Ölçüde Yararlanma
                        -8-
    Okul öncesi eğitimde görselliğin ön planda olması gerektiğinden, görsel ve iĢitsel materyaller
okumuza kazandırılmıĢtır.
    4.g.Okul Bütçesinin Yapılması
    Okulumuz bütçesi, stratejik planımız ve okul geliĢim planımız dikkate alınarak hazırlanmaya
çalıĢılmıĢtır. Okulun bütçesi her yıl düzenli olarak yapılmakta ve gelir-gider dengesi korunmaktadır.
Ayrıca okul bütçesi hakkında okul toplumunun sağlıklı bilgi alması için her olanak kullanılır. Örneğin,
okul bütçesi okul panolarında ilan edilir, aylık harcamalar her ay öğrenci ve velilerin bilgisine sunulur.
Okulumuzun gelir kaynaklarını;
     Okul öncesi aidatları oluĢturmaktadır.
    4.h.Okulun Paydaşlarıyla Bilgiyi Paylaşması
    Okulla ilgili her türlü bilgi toplantı ve panolar yoluyla paylaĢtırılmaktadır.

    5.SÜREÇ YÖNETĠMĠ

    5.a.Okul Süreçlerinin Analiz Edilerek Tanımlanması
    Süreç Yönetimi
    Süreçler yönetsel ve iĢlevsel olmak üzere iki baĢlıkta ele alınabilir;
    A. Yönetsel Süreçler:
    • Karar verme
     Okulumuzda Eğitim-Öğretim adına alınan her türlü kararlar kurul-komisyon-çalıĢma
ekipleri içinde yer alan görevlilerce alınmakta, uygulanmaktadır.
    • Planlama
     Eğitim-Öğretim çalıĢmalarının her aĢamasında planlı çalıĢmaya özen gösterilmektedir.
Stratejik Plan-Okul GeliĢim Planı vb.
    • Organize Etme
     Liderlerimiz ve ekip liderlerimiz yapılacak çalıĢmaları planlanan Ģekilde organize
etmektedirler.
    • ĠletiĢimi sağlama
     Her türlü çalıĢmalarda iletiĢim kanalları açık tutulmakta tüm okul toplumu ile etkin iletiĢim
kurulmaktadır.
    • Etkileme
     Liderlerimiz yaptıkları çalıĢmalarla hizmetten yararlananları etkilemektedirler.
    • Koordinasyonu sağlama
     Koordinasyonları sağlamak için kurul-komisyon ve çalıĢma ekipleri içerisine her birimi
kapsayacak Ģekilde temsilciler alınmaktadır.
    • Değerlendirme
     Yapılan çalıĢmalar değerlendirilerek planlamaların, hedeflerin gerçekleĢme durumu analiz
edilmektedir.                          -9-
B. ĠĢlevsel Süreçler:
ĠĢlevsel Süreçler ve görevlileri   :
1.Öğrenci ĠĢleri                  2. Personel ĠĢleri
Öğrencilerin kayıt-kabul              Atama, nakil, görevlendirme
Öğrenci Kayıt Kabul Komisyonu            Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenci devamının izlenmesi             Stajyerlik-adaylık iĢlemleri
Müdür Yardımcısı                  Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü
Nakil ve geçiĢ iĢleri                Personel özlük hakları
Müdür Yardımcısı                  Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü
Kayıt silme                     Sicil ve disiplin iĢleri
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı            Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü
Sağlık önlemleri                  Sağlık-güvenlik-askerlik iĢlemleri
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı            Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Müdürlüğü
Güvenlik önlemleri                 Devam izleme
Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı            Müdür Yardımcısı
3. Öğretim iĢleri                  4. Eğitim iĢleri
Yıllık, ünite ve günlük planlar           Okul Müdürü, öğrtemenler
Öğretmenler-Okul Müdürü
Zümre öğretmenler toplantısı            Öğretmenler kurulu toplantısı
Öğretmenler-Yöneticiler               Öğretmen-Yöneticiler
Ġlçe Zümre baĢkanları toplantısı
Okul Zümre BaĢk.-Ġlçe Milli Eğitim
    5. ĠĢletmecilik
    Bina, tesis, donatım, bakım ve onarım iĢleri :
    Okulumuz binasında 5 derslik,1 Müdür odası,1 Müdür Yardımcısı odası,1 Öğretmenler
odası, 1 mutfak 1 yemekhane, 1 soğuk hava deposu, 1 dinlenme odası, 1 kıĢ bahçesi, 1 oyun salonu,
1çok amaçlı salon,1 depo vardır
    Sivil savunma, 2010/20111 korunma ve güvenlik iĢleri :
    Okulumuzda 2006/2007 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında
“Sivil Savunma Kulübü” oluĢturulmuĢ, Sivil Savunma Kulübü DanıĢman Öğretmenliğine Fatma
TERZĠOĞLU görevlendirilmiĢtir. Sivil Savunma ÇalıĢmaları bu kulübün önderliğinde bütün okulca
yapılmaktadır. Yangından korunma ekipleri olarak Söndürme, Kurtarma, Koruma ve Ġlk Yardım
Ekipleri kurulmuĢ, öğretmen ve öğrenciler bu ekiplerin içinde görev almıĢlardır. Yangın tüplerinin de
periyodik aralıklarla kontrolleri sağlanmaktadır.
    Yazı iĢleri:
    Okul yazı iĢleri okul müdür yardımcımız tarafından, kurul, komisyon ve ekip çalıĢmalarında
görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılmaktadır.


                          - 10 -
    Hesap iĢleri:
    Okul hesap iĢleri Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulunda görevli kiĢilerce yapılmaktadır.
    Ayniyat iĢleri:
    Okul Müdürü ve müdür yardımcısı tarafından yapılmaktadır.
    Kooperatif ve kantin iĢleri:
    Kooperatifimiz ve kantinimiz yoktur.
    Süreçlerin tanımlanması okulumuzun organizasyonu ve yönetimi için çok önemlidir. .


    5.b.Okul Kritik ve Kilit Süreçlerinin Belirlenmesi
    Okulumuzun kritik süreçleri okulun kurulları, komisyonları, Okul GeliĢim Ekibi tarafından
Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiĢ olduğu yasal çerçevede, Bakanlığımızın programları ve hedefleri
doğrultusunda kurumumuza uyarlanarak belirlenmekte, bu süreçlerin standartları oluĢturulmaktadır.
    Ayrıca Okulumuz paydaĢlarının (öğrenci, veli, çalıĢanlar, devlet vb.) istek ve beklentileri ile
okulumuzda yürütülen öz değerlendirme çalıĢmaları sonuçları da kritik süreçlerimizin belirlenmesinde
önemli rol oynar.
    Süreçlerimizden eğitim öğretim süreci ile bu temel sürece bağlı olan ölçme değerlendirme alt
süreci çok önemlidir.
    Derse giriĢ çıkıĢlar, kütüphane, laboratuar kullanımı, klüp çalıĢmaları, sınavlarla ilgili kurallar
önceden belirlenmiĢ, öğrenci, öğretmen ve velilere duyurulmuĢtur. Her dönem okul yönetimince
sınavlar ve toplantıların zaman ve yer çizelgeleri yayınlanmaktadır
    Okulumuzda çalıĢanları motive etmede ve yönlendirmede kilit süreçler belirlenmiĢ ve
düzenlenmiĢtir. (Bkz. Tablo 2b1)


   Tablo 2b1 – Ana Süreçler
    Süreç Adı                        Sahibi
                Okul Müdürü
Yönetim            Müdür Yardımcısı
                OGYE
Eğitim-öğretim
                ÇalıĢanlar
Eğitim-öğretime katkı hizmeti  Okul Aile Birliği
                Öğrenci
Yardımcı hizmetler    Tablo 2b 2 – Kilit Süreçler (Kısa vadeli)
    Sanat atölyesi oluĢturmak
    Aktif öğrenme yöntem ve tekniklerini uygulamak
    Mutfağın düzenlenmesi
    Eğitici materyallerin tamamlanması


                         - 11 -
       Küçük bakım onarım iĢlerinin yapılması

       Sınıf mobilyalarının sabitlenmesi       Tablo 2b4 – Kilit Süreçler (Uzun vadeli)
       Okulumuzu ilimizde örnek model bir okul yapmak
       AB projelerinde yer almak
       Yapılandırmacı yaklaĢımı temele almak
       Gerekli çalıĢmalar için tüm atölyeleri hayata geçirmek


          5.c. Okul Süreçlerinin Performansının Ölçülmesi
          Okulumuzdaki süreçlerin birçoğunun performansı izlenmektedir. Süreç performans
  göstergelerine göre ve paydaĢlarımızın istek ve beklentileri dikkate alınarak gerekli görülen
  iyileĢtirmeler yapılmaktadır.
  Bunların yanı sıra Süreçlerin performanslarının ölçülmesi öğretmenler, yöneticiler ve Bakanlık
  MüfettiĢleri tarafından yapılmaktadır.
          5.d.Okul Süreçlerinin Gözden geçirilmesi İyileştirilmesi
          Öğrencilerimizin ve diğer paydaĢlarımızın memnuniyeti, çalıĢmalarımızı yürütürken
  önemli bir veri kaynağıdır. Onların memnuniyetlerinin ölçülmesi çalıĢmalarımıza ıĢık tutar.                         SONUÇLAR

Sayısal Veriler                                 2009/2010   2010/2011
1. Öğrenci sayısı                                 108        140
2. Öğretmen sayısı                                  6        8
3. Kütüphane                                   200 kitap   300 kitap
4. Salon sayısı                                   6        9
5. Teknoloji kullanımı                                       % 30+
        .
          6.a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
          Öğrencilerimize


                           - 12 -
      Daha fazla materyal desteği
      Daha fazla sosyal faaliyet ve gezi
      Daha özgür alanlarda çalıĢma alanı sunduk.
          6.a.2.Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
  Velilerimiz;
 Okul Hizmetlerine ulaĢmada ve iletiĢim kurmada güçlük çekmediklerini,
 Olumlu davranıĢ kazanmada okulun önemli rol oynadığını,
 Kurumumuzun çalıĢanları alanlarında yeterli olduğunu,
 Hizmetten yararlananlar fırsat bulduklarında yine kurumumuzdan yararlanma düĢüncesin delerdir.
          Bu veriler velilerle yapılan yüz yüze görüĢmeler, gelen geri bildirimlerle
  değerlendirilmiĢtir.
          7.a. Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
  ÇalıĢanlarımız;
 Kariyer geliĢtirme,iletiĢim,yetkilendirme konularında yeterince bilgilendirildiklerini,
 Fırsat eĢitliği ,kararlara katılım konusunda etkili olduklarını,
 Takdir tanıma ve performans değerlendirme sisteminin etkili olduğunu,
 Okulun vizyon, misyon ve değerlerinin okulu doğru yansıttığını,
 Okulda bulunan araç gereçlerin daha da geliĢtirilmesi gerektiğini,
  düĢünmekteler.
      Bu veriler çalıĢanlarla yapılan yüz yüze görüĢmeler, gelen geri bildirimlerle
    Okulumuzda çalıĢanlar arasında motivasyon ve dayanıĢmayı arttırma amacıyla sosyal
  komite kurularak çeĢitli faaliyetler yapılmıĢtır.
      8.Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
      Okulumuzda 3 – 6 yaĢ grubundaki çocuklarının geliĢim ve davranıĢ özelliklerini anlatan
  konferanslar düzenlenmiĢtir.
                           - 13 -

								
To top