Docstoc

zaljucakhunjak

Document Sample
zaljucakhunjak Powered By Docstoc
					                Izvješće s radionice

NOVI NAČIN FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA

Izvjestitelj: Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak


Uvodniĉari su bili studenti Ekonomskog fakulteta Sveuĉilišta u Splitu Vjenceslav PEJŠA i
Ante BAĈIĆ.

U radu je sudjelovalo desetak osoba. Prezentirana je problematika raspravljana na
konferenciji ESIB-a održanoj u Luksemburgu polovicom svibnja. Studenti su dobro
sistematizirali sve probleme o kojima treba voditi raĉuna prilikom razrade modela
financiranja studija. Posebno su naglasili one aspekte koje treba uzeti u obzir kada se
raspravlja o potrebi participacije studenata u tim troškovima. Naglasili su temeljni princip od
kojeg se ĉesto polazi u tim raspravama; onaj tko ima koristi od visokog obrazovanja treba biti
ukljuĉen u pokrivanje troškova studija. Taj princip povezali su s retoriĉkom dilemom da li je
obrazovanje javno ili privatno dobro i pokušali odgovoriti na tu dilemu pozivajući se na
ciljeve Bolonjskog procesa. Nabrojili su moguće opcije u snošenju troškova studija; potpuno
financiranje od strane države, djelomiĉnu participaciju studenata, razliĉite oblike pomoći
studentima s naglaskom na one nepovratne.

U raspravi je primijećeno da su studenti preveliki znaĉaj dali mogućnosti da se dio troškova
pokriva iz prihoda od intelektualnog vlasništva (naglasili su problem u kojoj mjeri studenti
participiraju u intelektualnom vlasništvu). S druge pak strane, premalo su pažnje posvetili
mogućnosti razvoja modela kreditiranja. Konstatirano je da mnogi oblici pomoći, prvenstveno
oni koji se daju na lokalnoj razini, nisu evidentirani kada se raspravlja o navedenoj temi.
Pokazalo se da su predstavnici akademske zajednice svjesni nedostataka sadašnjeg sustava
školarina, a posebno nepravde koja se ĉini studentima kada se «razredbenom crtom»
razdvajaju oni koji ništa ne plaćaju od onih koji za vrijeme cijelog školovanja plaćaju studij.
Rasprava je zakljuĉena sa zajedniĉkim stavom da nisu jasno riješena pitanja financiranja
provoĊenja bolonjskog procesa i da je važno riješiti problem financiranja doktorskih studija
jer su ti studiji, ĉiji će glavni polaznici biti znanstveni novaci, kljuĉni za reprodukciju
znanstvenog kadra.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/16/2011
language:Croatian
pages:1