ENDOKRIN HASTALIKLARIN PREOPERATIF DEGERLENDIRILMESI

Document Sample
ENDOKRIN HASTALIKLARIN PREOPERATIF DEGERLENDIRILMESI Powered By Docstoc
					ENDOKRĠN HASTALIKLARIN
   PREOPERATĠF
 DEĞERLENDĠRĠLMESĠ


            Dr.Ufuk Özuğuz
      ANEAH ENDOKRİNOLOJİ KLN.
              EKİM/2009
         SUNUM AKIġI


1.DĠABETES MELLĠTUS
2.TĠROĠD HASTALIKLARI
 HİPERTİROİDİ
 HİPOTİROİDİ
3.ADRENAL YETMEZLĠK
 1 ° ADRENAL YETMEZLİK
 2 ° ADRENAL YETMEZLİK
4.FEOKROMASĠTOMA
5.PRĠMER HĠPERALDESTERONĠZM
6.ENDOKRĠN PANKREAS HASTALIKLARI
7.PRĠMER HĠPERPARATĠROĠDĠ
        1.DĠABETES MELLĠTUS

                    Genel nedenler dışında
• En sık görülen endokrin
 hastalıklardandır.        • Periferik damar hastalıkları

• Diyabetli bir hastanın yaşam   • Diyabetik ayak
 boyu cerrahi geçirme olasılığı
 %50’dir.
                  • Vitrektomi, katarakt

• 1960’lı yıllarda cerrahi
 mortalite %4-13 iken       • Arteriyo-venöz (AV) fistül
 günümüzde non diyabetik
 hastalara yakındır.       • CABG
 DĠYABETĠK HASTALARDA CERRAHĠYE
  ENDOKRĠN VE METABOLĠK YANIT

• ENDOKRĠN
 -Glukagon,katekolaminler,kortizol ve GH artar
 -İnsülin sekresyonu azalır
 -İnsülin direnci artar
• METABOLĠK
 -Glikojenoliz ve glukoneogenez artar
 -Glikoliz azalır
 -Lipoliz ve proteinoliz artar
• KISA VE UZUN DÖNEM ETKĠLER
 -Dehidratasyon: Hemodinamik bozukluk
 -Negatif azot dengesi:enfeksiyona yatkınlık ve yara iyileşmesinde
 gecikme
 -Yağ dokusunda azalma
 -Esansiyel a.asitler, vitamin ve minerallerde azalma
 PREOPERATĠF DEĞERLENDĠRMENĠN AMACI1-Mortalite ve postoperatif komplikasyonları azaltmak

2-Yara iyileşmesini sağlamak

3-Hastanede yatış süresini kısaltmak

4-Hipoglisemi-hiperglisemi ve ketoasidozu önlemek
 SIK KARġILAġILAN PROBLEMLER


Hiperglisemi ve ketoz   Hipoglisemi
  Perioperatuvar     Suboptimal
  komplikasyonlar   metabolik kontrol
      HĠPERGLĠSEMĠ VE KETOZ

-Glukagon,katekolaminler,kortizol ve GH artar

-İnsülin sekresyonu azalır

-İnsülin direnci artar

-Glikojenoliz ve glikoneogenez artar

-Glikoliz azalır

-Lipoliz ve proteinoliz artar
         HĠPOGLĠSEMĠ


• Perioperatuvar açlık
• Operasyon öncesi verilen
 uzun etkili insülin veya
 OAD (klorpropamid,
 glibenklamid)
• Anestezi veya sedasyon
• Uygunsuz medikal tedavi
PERİOPERATUVAR KOMPLİKASYONLAR   MI       DM=KAH
           Hiperglisemi

        Nötrofillerin
        -Kemotaksi
ENFEKSĠYON   -Fagositoz
        -Bakterisidal akt.
        -immün sistemi baskılar.
  SUBOPTĠMAL METABOLĠK KONTROL

               HEDEF Kġ

   Peroperatuvar dönemde Kġ         100-125 mg/dl
   Otonom nöropati veya nefropati +     120-180 mg/dl


• Cerrahi sırasında izlenmesi gerekli protokollerin ihmal edilmesi
• Glukoz takibinin yetersiz olması
• Aşikar sapmaların giderilmemesi
 DĠYABETĠK HASTANIN PREOPERATĠF
    DEĞERLENDĠRĠLMESĠ


-Diyabetin tipi
-Glisemik durum (AKġ-TKġ-HbA1C)
-Komplikasyonların varlığı?
 -Nefropati
 -Otonom nöropati
 -Kardiyak (aritmi-iskemi-HT-KY?)
 -GIS (gastroparezi?)
 -Mesane disfonksiyonu
             NEFROPATĠ-I


• Tip 1 DM’de %30 Tip 2 DM’ de % 4-20 görülür

• Serum Cre ölçümü tek başına güvenilir değildir

• Spot idrarda ve 24 saatlik idrarda proteinüri mutlaka araştırılmalıdır.

• Cre Cl mutlaka ölçülmelidir.

• Proteinüri başta KVS olmak üzere önemli bir mortalite göstergesidir

• Proteinürisi olan, Cre değeri yüksek,Cre Cl azalmış hastalarda ABY
 riski yüksek olup dikkatli olunmalıdır.
           NEFROPATĠ-II

                     Riskli hastalarda
• Sıkı kş-tansiyon-lipid kontrolü

• Nefrotoksik ajanlardan      •  Renal dozda dopamin
 kaçınma              •  Iv hidrasyon
                  •  NAC
• Yeterli hidrasyon         •  Mannitol


• Renal kan akımının korunması     Etkinlikleri tartışmalı
 önemlidir.
        OTONOM NÖROPATĠ-I

• Hipertansif diyabetiklerde % 50
• Normotansif diyabetiklerde %10


• Perioperatif hipotansiyon

• İntraoperatif Kardiorespiratuar arreste

• Sessiz MI

• Gastrik boşalmada gecikme         aspirasyon pnömonisi

• Kompansatuar sempatik yanıt yetersiz

• Pozisyon değişiklikleri yada volüm kayıpları hemodinamik bozukluğa
 neden olabilir
         OTONOM NÖROPATĠ-II


-Respirasyon,valsalva manevrası,pozisyon değişikliğinde
 kalp hızı değişkenliğinde azalma yada kaybolma

-Ortostatik hipotansiyon

-İstirahat taşikardisi

-Gastrointestinal dismotilite

-İmpotans
    KORONER ARTER HASTALIĞI


             Postop. MI riski

• Daha önce MI öyküsü -    %0.13

• 6 ay önce MI+        %4-6

• Son 3-6 ay içinde MI+    %38
      KAH DEĞERLENDĠRMESĠ


• Noninvazif: Efor testi,    • Hipotansiyon, disritmiler,
 EKO,Talyum sintigrafisi     hipoksi yada EKG değişiklikleri
• Ġnvazif:CAG           !!!
                • Transmural myokardial iskemi
• Elektif cerrahide KAH+ise    postoperatif 48-72. saatlere
                 kadar sürebilir.
 CABG, anjioplasti işlemleri
 yapıldıktan sonra operasyon  • Yüksek riskli hastalar bu
 planlamalıdır.         dönemde monitorize
                 edilmelidir.
  GOLDMAN KARDĠYAK RĠSK ĠNDEKSĠ


1- Yaş>70                             5
2- 6 aydan önce MI varlığı                     10
3- S3 gallop yada juguler venöz dolgunluk             11
4- Ciddi aort stenozu                       3
5- EKG’de sinüs ritmi dışında ritm veya prematür atrial kompleks  7
6- EKG’de dakikada >5 PVC varlığı                 7
7- PO2< 60 mmHg veya PCO2> 50 mm HG, K<3 HCO3<20 Cre>3 mg/dl
  Kr.KC hastalığı                         3
8- İntraperitoneal,intratorasik yada aortik operasyon öyküsü    3
9- Acil operasyon                         4Klas 1-4  Puan:0-5, 6-12, 13-25 >26
   EAGLE KARDĠYAK RĠSK ĠNDEKSĠ


•  EKG’de Q dalgasının varlığı

•  Ventriküler ektopik atım

•  DM

•  İleri yaş

•  Angina
DİYABETİK HASTALARIN PREOPERATİF HAZIRLIK PROTOKOLÜ/TEMD
GIK İNFÜZYON PROTOKOLÜ/TEMD
      ACĠL CERRAHĠ VE DĠYABET

• Diabetiklerin yaşam boyu acil cerrahi girişim oranı %5

• Apendektomi ve D.ayak

• Acil olarak plazma glukoz, elektrolitler,kan gazı değerlendirilmelidir.

• KŞ regülasyonu ve KB kontrolü sağlanmalıdır.

• Kardiak değerlendirme için mutlaka EKG çekilmelidir.

• DKA varsa acil tdv başlanmalı mümkünse operasyon ertelenmelidir.

• Asit-baz dengesi,volüm replasmanı,insülin ve elk tedavisi hızla
 düzenlenmelidir.
         AÇIK KALP AMELĠYATI

• Glukozdan zengin solüsyonlar
• İnotrop ajanlar
• Hipotermi
• GIK solüsyonu ile yeterli kontrol sağlanamayabilir.
• Glukoz ve insülinin ayrı olarak verilmesi ve KŞ düzeyinin daha sık
 kontrol edilmesi gerekir.
• Operasyon sırasında glukoz infüzyon hızı düşük tutulmalı, ancak
 daha sonra hemen konvansiyel dozlara çıkılmalıdır.


CABG sırasında GIK sol. kullanılmayan hastalar ile karşılaştırıldığında, bu
şekilde takip edilen hastalarda inotrop ajan gereksiniminin azaldığı, ventilasyon
süresinin kısaldığı, atrial fibrilasyon riskinin daha düşük olduğu ve hastanede
kalma süresinin kısaldığı bildirilmiştir.
              DOĞUM-I


• Tercihen ayrı setlerde glukoz ve insülin infüzyonu yapılır.

• Hedef KŞ 80-100 mg/dl dir

• Doğum olur olmaz insülin dozları gebelik öncesi düzeylere
 çekilmelidir

• Plasenta ayrılır ayrılmaz insülin ihtiyacı azalacağından infüzyon
 durdurulmalıdır
             DOĞUM-II


• Oral alım başlayınca eski dozları ile tedaviye devam edilir. Bu
 süreye kadar ½ veya 2/3 oranında insülin içeren GIK solüsyonları
 verilir

• Deksametazon ve B agonistler hiperglisemiyi artırır.

• Salbutamol ketoasidoz ve hipokalemiye neden olabilir.

• Bu nedenle insülin infüzyonu gerekir
   TPN TEDAVĠSĠ GÖREN HASTALAR


• İnsülin infüzyonu ve saatlik KŞ ölçümü.

• TPN solüsyonları yüksek oranda glukoz içerdiklerinden, ayrıca
 glukoz infüzyonu yapılmamalı.

• Başlangıçta insülin infüzyonu TPN solüsyonundan ayrı bir yol ile
 verilmelidir.

• KŞ stabil hale geldikten (genellikle 12-24 saat) sonra, son 24 saat
 verilen toplam insülin dozu TPN solüsyonuna katılabilir.

• Hastanın metabolik durumu ve insüline direncine göre regülasyon
 için gerekli insülin dozu >100 IU/24 saat olabilir.
      TĠROĠD HASTALIKLARI

• FONKSĠYONEL            • ANATOMĠK
 DEĞERLENDĠRME            DEĞERLENDĠRME
                  • USG
 HİPERTİROİDİ           • SERVİKAL GRAFİ
 HİPOTİROİDİ            • CT


         • SĠTOLOJĠK
          DEĞERLENDĠRME
         • BENİGN
         • MALİGN
         • ŞÜPHELİ
         • ………..
             HĠPERTĠROĠDĠ


• Tiroid hastalıkları DM’den sonra 2.sıklıkta görülen endokrinopatidir.

• S.hipertiroidi %1

• Aşikar hipertiroidi %0.2

• Hipertiroidi primer kadınları etkiler. K/E:8 dir.
• Tirotoksikozun derecesi hastalık ciddiyeti ve intraoperatif risk ile
 direkt ilişkilidir

• Preoperatif hazırlık cerrahinin aciliyetine bağlıdır.

• Elektif cerrahi uygulanacak hastalarda ötiroidi ve kardiak
 stabilizasyon sağlanmalıdır.

• Acil cerrahi gerektiren vakalarda amaç, tiroid hormon sentezi ve
 salınımını durdurmak, artmış sempatik aktiviteyi bloke etmektir.
• Preoperatif hava yolu iyi değerlendirilmeli

• Trakeal bası

• Trakeal deviasyon

• Trakeomalazi (nadir)

• Rekürren laringeal sinir basısı (nadir)

• Vokal kord paralizisi (nadir)

• Eğer tiroid bezi çok büyük ve mediastinal uzanımlı ise CT ile
 anatomik değerlendirme faydalı olmaktadır.
• Anksiyete          iyi sedasyon

• Egzoftalmus+   kornea koruyucu merhemler,kapama

• Anestezi indüksiyonunda:

• Ketamin,efedrin          sempatik aktivite artışı

• Na tiopental         antitiroid aktivite+

• Süksinil kolin veya nondepolarizan kas gevşeticiler kardiak
 fonksiyonlara olumsuz etkilemediğinden anestezi indüksiyonunda
 tercih edilir.
             TĠROĠD KRĠZĠ

• Hipertiroidi ile ilişkili en korkulan komplikasyondur.

• Daha çok tanı konmamış vakalarda

• Mortalite %20-30

• Cerrahi sırasında ve sonrasındaki 24-48 saatlik dönemde görülebilir.

• Hipertermi, taşikardi, halsizlik,bilinç değişiklikleri, KY ve şok
 gelişebilir.

• Malign hipertermi,nöroleptik malign sendrom ve feokromasitoma ile
 karışabilir.
           PROPRANOLOL

• Adrenerjik semptomları kontrol etmek için gereken propranolol dozu
 40-480 mg/gün arasında değisebilir.

• Propronolol yarı ömrü hipertiroidide azalmıstır. Bu nedenle günde 3-
 4 kez ve cerrahiden 3 saat önce uygulanmalıdır.

• Sadece propranolol ile hazırlanan hastalarda T3, T4 düzeyleri
 cerrahiden 3-4 gün sonra normale geleceğinden tedavi 1 hafta daha
 sürdürülmelidir.

• Bu hastalar perioperatif ve postoperatif dönemde tiroid krizi riski
 açısındanyakından takip edilmelidirler
          ANTĠTĠROĠD TDV


• PTU (propycil tb 50)
 Tiroid hormon sentezini ve T4’ün T3’e dönüşümünü bloke eder; 4-6
 saatte 300-400 mg NG ile veya rektal


• Metimazol (Thyromazol tb 5mg)
 6 saatte bir 25 mg aynı yollardan
                ĠYOT
• Satüre potasyum iyodür solüsyonu (SKI) %76.4 iyot içerir.3x5
 damla= 573 mg iyot

• Lugol solüsyonu (125 mg/mL iyot içerir) Her 100 mL de 5 gr iyot ve
 10 gr potasyum iyodür içerir. 3x5 damla=126 mg iyot.

• Antitiroidlerden sonra eklenmelidir.

• Serum T4 ve T3 düzeylerinde 10 gün içinde %30-50 azalma sağlar.

• TMNG ve TNG’ye bağlı hipertiroidide kanlanma artışı olmadığından,
 ayrıca hipertiroidinin alevlenmesine neden olabileceğinden iyotun
 yeri yoktur.

• Basedow-Graves hastalığında hipertiroidinin acil kontrolü dısında,
 tiroid bezinin kanlanmasını azaltmak amacıyla iyot kullanılabilir.
          LĠTYUM KARBONAT

• Tiroid bezinden T4 salınımını azaltır.

• Serum T4 ve T3 düzeylerinde 10 gün içinde %30-50 azalma sağlar.

• 4 x 300 mg/gün önerilen dozdur.

• Toksik doz ve terapötik doz aralığı çok dardır, toksisite yönünden
 dikkatli olunmalıdır.

• Serum elektrolitleri, karaciğer fonksiyon testleri ve lityum
 düzeylerinin sıkı takibi gerekir
RADYOGRAFĠK KONTRAST MADDELER


• Oral kolesistografik ajan   • T4’ün T3’e dönüsümünü
 olan iopanoik asit ve     • Tiroid hormonsentez ve
 sodyum ipodat kontrol      salınımını
 edilemeyen ağır        • TSH’ya tiroid bezinin yanıtını
                  azaltırlar.
 hipertiroidinin hızlı bir
 sekilde cerrahiye
 hazırlığında kullanılabilir.   Sodyum iodine 1 g iv yavaş
                   infüzyon (en az 12 saatte)
• Çabuk etki gösterirler
 fakat 3-6 ay süresince       Potasyum iodinin satüre
                 solüsyonu günde 2-3 kez 10’ar
 RAI kullanımını
                       damla
 engellerler.
  GLUKOKORTĠKOĠDLER        /      KOLESTĠRAMĠN
                    • Tiroid hormonlarının
• Tiroid hormonlarının salınımını     enterohepatik dolasımını artırır
• T4’ün T3’e dönüşümünü         • Antitiroid ilaçla birlikte kullanımı
 engellerler               tiroid hormonlarının daha erken
                     ve daha belirgin azalmasını
                     sağlar.

                    • 3-4 x 4 g/gün

                    • Antitiroid ilaçlar kolestiraminden
                     1 saat önce ya da 3 saat sonra
                     verilmelidir.
           PLAZMAFEREZ

• Plazmada tiroid hormonları >%99.9 proteine bağlıdır.

• Plazma T4, T3 ve tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)
 konsantrasyonlarında azalma sağlar.

• Tiroid hormonlarının hücre içi kompartmandan plazmaya yer
 değistirmesini sağlar.

• Plazmaferezin etkili olması için plazma volümünün 1-1.5 katının
 değisimi sağlanmalıdır.

• Operasyon sırasında rutin koagülasyon testleri ile saptanamayan
 faktör eksiklikleri gelisebileceğinden hemostaz açısından yakın takip
 edilmeli, gerekiyorsa TDP transfüzyonu uygulanmalıdır.
       DESTEKLEYĠCĠ TEDAVĠ


-Ateşin düşürülmesi (soğuk battaniye ve parasetamol)
   Aspirin + TBG  daha fazla serbest hormon
(KONTRENDİKE!)

-Sıvı, elektrolitler ve beslenme
-Sedasyon için fenobarbital
-Kalp yetmezliği  O2, diüretikler, dijital
-Altta yatan hastalığın tedavisi

-Nadiren plazmaferez ve peritoneal dializ
             HĠPOTĠROĠDĠ


• Hipotiroidi erişkin popülasyonda %1 oranında görülmektedir.

• K/E oranı 10:1 dir.

• Hipotiroidi sıklıkla sinsi başlangıçlı olup multisistemik etkilerine
 rağmen başlangıçta tanı konamaz.
1-Tirod medikasyonu kontrol altında hipotiroid hasta

2- Hafif-orta derecede hipotiroidi

3- Ciddi hipotiroidisi olan hastalar• Hastaların çoğu hafif-orta derecede hipotiroidili vakalardır.Genellikle
 bu vakalarda risk artmamıştır
              KARDĠYAK

• Kalp hızının ve stroke volümün azalmasına bağlı olarak kardiak
 output azalır.

• Sistemik vasküler direncin artışına bağlı olarak total intravasküler
 volüm azalmıştır.

• Azalan intravasküler volüm ve kardiak output nedeni ile sirkülasyon
 zamanı uzar ve nabız basıncı daralır.

• Periferik ödem, kardiomegali ve KY görülebilir.

• Perikardial effüzyon, bradikardi ,QT intervalinde uzama, T
 dalgasında negatifleşme
          SOLUNUM SĠSTEMĠ

• Solunum kasları zayıflar.

• Hipoksi ve hiperkarbiye ventilasyon yanıtı, baroreseptör yanıtı
 bozulmuştur.

• Hipoventilasyon ve solunum yetmezliği ile sonuçlanır.

• Plevral effüzyon
• Anemi

• Uygunsuz ADH sendromu sonucu hiponatremi

• Gastrik boşalmada gecikme

• Bazı ilaçların metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak yarı
 ömürleri uzayabilir.

• Hastalar sedatif ajanlara oldukça duyarlıdır.

• Adrenal kortekste atrofi ve kortizol üretiminde azalma gelişebilir.
• Hafif-orta derecede hipotiroidide cerrahi hazırlık konusunda
 konsensus yok.

• Elektif cerrahi vakalarında ciddi hipotiroidi söz konusu ise replasman
 tdvsi sonrası ötiroid olana kadar operasyon ertelenmeli

• Bu nedenle po LT4 replasmanı uygulanır. Genellikle semptomatik
 iyileşme 2hf ,ötiroid hale gelme ise 4-6 haftayı bulur.
       ANESTEZĠDE SORUNLAR


• Obesite

• Hipoventilasyon

• Analjezikler ve sedatiflere artmış SSS ve Respiratuar sistem
 duyarlılığı

• Makroglossi

• Orofaringeal dokuda gevşeme

• Büyük guatr
• Anestezi indüksiyonunda Ketamin tercih edilebilir çünkü + inotropik
 etkisi ve sempatik aktivitede artış yapar.

• Tiopentalden kaçınılmalıdır çünkü antitiroid etkisi ve sistemik
 vasküler direnci artırıcı etkisi vardır.

• Süksinil kolin ile hızlı anestezi indüksiyonu aspirasyon riskine karşı
 tercih edilebilir.
   CĠDDĠ HĠPOTĠROĠDĠ/ACĠL CERRAHĠ

• Agresif takip-tedavi gereklidir.

• İV LT4 ve her 8 saatte bir stress dozunda steroid verilmelidir.

• Bu tür durumlarda T3 daha hızlı ve etkili olabilir. Klinik yanıt 6 saat
 içinde ortaya çıkmaya başlar.

• Kardiyak yetmezlik sık eşlik ettiğinden santral kateterizasyon ile
 hasta monitorize edilmelidir.

• İv sıvı replasmanı CVP takibi ve AÇT ile dikkatli yapılmalıdır.

• Anemi !!     kan tx gerekir.

• Aspirasyon pnömonisi!!    Hipoventilasyon - gastrik boşalmada
 gecikme
• Entübasyon ve mekanik solunum + enfeksiyon, kalp yetmezliği
 tedavisi

• İv sıvı çok dikkatle verilmeli (su intoksikasyonu riski)

• Tiroksin iv tedavi daha uygun [Önce yükleme dozu 300-500 mg,
 ardından gün boyu 50-100 mg iv]

• Yoksa NGT ile 400-500 mg tiroksin (Tefor tb, Levotiron tb 100 mg)
 veya 25-50 mg triiodotironin (T3) (Tiromel tb 25 mg) 6 saatte bir
• Hipotiroidinin nedeni bilinmiyorsa
 kortizol için kan alınır ve kısa ACTH testi (30 dakikalık)

  Ardından hidrokortizon 100 mg iv verilip 6 saatte bir 50 mg ile
  devam edilmeli

  Kortizol >20 mg/dl ise steroid kesilebilir.

  Bazı yazarlar tüm hipotiroidi komalarına rutin steroid önerirler.
• Özel bir durum ise eşlik eden KAH varlığıdır.

• Bazı çalışmalarda bu hastalarda replasman tdv sırasında anjina ve
 hatta MI riskinin arttığını bidirmiştir.

• Bazı çalışmalarda ise CABG uygulanacak hastalarda hipotiroidde
 olsa mortalite ve morbiditenin artmadığını bildirmiştir.

• CABG uygulanacak hastaların takibi ve KAH semptomlarının
 kontrolü önem arz etmektedir.
3.ADRENAL YETMEZLĠK     • HPA aksı cerrahi strese yanıtta
      temel rol oynamaktadır. Bu
      aksın herhangi bir noktasında
      oluşan bozukluk özelikle
      periopertaif dönemde ciddi
      sıkıntılara yol açar.
1 ° ADRENAL YETMEZLĠK         2° ADRENAL YETMEZLĠK

-Otoimmün               -Hipofizer ve hipotalamik nedenler
-Kronik graülomatöz
  hastalıklar(tbc,mantar enf ları)
-Adrenal ven trombozu-vaskülit
-Bilateral hemoroji
-HIV,CMV                3° ADRENAL YETMEZLĠK
-Adrenal lenfoma

                    -Egzojen steroid kullanımı
• Akut stres HPA aksını aktive
 eder.                KORTĠZOL YANITI

• ACTH ve kortizol salınımı artar  • Minör cerrahi  50 mg/gün

• ACTH düzeyi en yüksek       • Majör cerrahi  75-100
 değerlere erken postoperatif    mg/gün
 dönemde özellikle ağrılı
 dönemde ulaşır.
                  • Ağır stress   200-500
                   mg/gün
•  Deksametazon (Dekort)
•  0.5-0.75 mg tb/8 mg amp
•  Metilprednizolon (Prednol)
•  4-16 mg tb/20-40-250 mg amp
•  Prednisolon (Deltakortil)
•  5 mg tb
•  Hidrokortizon
  10 mg tb
0.75 mg Dekort = 4 mg Prednol = 5mg Deltakortil =20 mg Hidrokortizon
• <5 mg/gün Prednisolon veya eşdeğeri

• Herhangi dozda 3 haftadan kısa süreli tdv

• 3 haftadan kısa süreli alterne gün tdv
         HPA AKSI KORUNUR
• >20 mg/gün Prednisolon veya eşdeğeri 3 haftadan uzun süreli
 kullanım

• Klinik olarak Cushing bulguları+

• Kronik inhaler CS ve yüksek potentli topikal steroidler
 (Betametazon,Clobetazol)


        HPA AKSI BASKILANIR

• 1 aydan uzun süre alan hastalarda tedavi kesilse bile 6 ay 1 yıl
 kadar HPA aksı baskılı kalabilir
                  Klinik şüphe
• 5-20 mg/gün Prednizolon ve
 eşdeğeri 3 haftadan uzun süre
 kullanımında HPA aksı
 baskılanabilir-
 baskılanmıyabilir.

                 Kısa ACTH testi
HĠPOFĠZER ADRENAL YETMEZLĠK

      HĠPOFĠZ
     ADENOMLARI

    HORMON ÜRETĠMĠ

       BASI

    HORMON EKSĠKLĠĞĠ
     •  GH
     •  FSH-LH
     •  TSH
     •  ACTH
     •  PRL
      CERRAHĠ ENDĠKASYONLARI


•  Kitle etkisi
•  Görme kaybı
•  Apopleksi
•  Hipopituitarizm
•  Tıbbi tdv başarısızlığı
•  Tıbbi tedavinin tolere edilememesi
•  Akromegali-Cushing
          ELEKTĠF CERRAHĠ


• Serum elektrolitleri (Na,K)  • Görme alanı
• AKŞ
• Sabah 08-09 arasında     • Bası semptomları?
 Kortizol-ACTH
 sT4-TSH            • Fonksiyonel değerlendirme
 GH ve IGF-1
 FSH-LH-E2-testesteron

 Dinamik testler
         HPA AKS TESTLERĠ


•  Bazal kortizol düzeyi
•  IHT (İnsülin hipoglisemi testi)
•  SST (Synachten stim. testi)
•  GST (Glukagon stim. testi)
•  CRH testi
•  Overnight metirapon testi
          BAZAL KORTĠZOL

        1                   2
• <100 nmol/L veya 3 μg/dl ise   • >450 nmol/L veya 18 μg/dl ise
 glukokortikoid eksikliği vardır   glukokortikoid eksikliği
 ve steroid replasmanı gerekir.   beklenmez
                  3
          • 100-450 nmol/L veya 3-18
           μg/dl arası değerlerde dinamik
           testlerle değerlendirme
           yapılmalıdır.
                 IHT


• Hipoglisemi HPA aksın oldukça kuvvetli bir uyarıcısıdır.

• IHT ayrıca GH aksının değerlendirilmesi için de önemli bir testtir.
 Her iki aksın aynı anda değerlendirilebilmesi bu testin en önemli
 avantajlarından birisidir.

• HPA aks yetersizliğinin değerlendirilmesinde altın standart
 yöntemdir.
         TESTĠN UYGULANIġI

• Hasta aç olmalı ve damar yolu +

• İnsülin dozu; 0.15 U/kg iv

• Cushing sendromu, akromegali varsa insülin dozu 0.3 U/kg

• Kan şekeri 40 mg/dl altına indikten sonra 0, 30, 45, 60, 75 ve 90.
 dakikalarda kortizol ve gerekirse GH.

• Hipogliseminin olduğu an 0. nokta olarak kabul edilir. 45 dakika
 içerisinde hipoglisemi meydana gelmezse başlangıçta verilen doz
 kadar insülin tekrar verilir.

• Glukometre ile çok düşük glukoz değerleri ölçülemeyebilir.

• Doktor yada eğitim almış hemşire eşlik etmelidir.
         KONTRENDĠKASYON


1- Çok yaşlı hastalar (>60)

2- İskemik kalp hastalığı (EKG normal olmalı)

3- Serebrovasküler hastalıklar

4- Epilepsi

5- Glikojen depo hastalığı

6- Uzun süreli ağır hipoadrenalizm
       TESTĠN YORUMLANMASI


• Serum kortizol seviyesinin 20 μg/dl (550 nmol/L) üzerine çıkması

• Bazı araştırıcılara göre 18 μg/dl (500 nmol/L)

• IHT’nin doğru yorumlanabilmesi için hipogliseminin mutlaka
 sağlanması gereklidir (glukoz düzeyinin 40 mg/dl’nin altında olması).

• Mevcut veriler test esnasında özellikle ağır hipoglisemi meydana
 geldiği zaman glukoz verilmesinin test sonuçlarını etkilemeyeceği
 doğrultusundadır.
                 SST                        AVANTAJ
• En yaygın olarak kullanılan     • Standardize
 test                • IHT’de rastlanabilecek yan
                    etkilerin olmaması
• Synachten amp: sentetik       • Ucuz
 ACTH analoğu, insan ACTH 1-     • Kolay
 39 molekülünün 1-24             DEZAVANTAJ
 aminoasid dizilimine sahiptir ve
 ACTH 1-39 molekülünün tüm
 biyolojik aktivitesini oluşturur.  Sekonder adrenal yetm atlanabilir
  1- STANDARD ACTH STĠMÜLASYON TESTĠ


• Açlık şart değil ancak tercih edilir

• Sabah yapılmalı

• 250 μg Synacthen i.v. veya i.m.

• 0. - 30 ve 60 dakika plazma kortizol

• Bazı araştırıcılar sadece 30. dakika kortizol ölçümünün yeterli
 olduğunu kabul ederler. Ancak bazı vakalarda en yüksek kortizol
 cevabı 60. dakikada oluşabilir. SDT’de kullanılan ACTH dozu
 farmakolojiktir.
 2- DÜġÜK DOZ ACTH STĠMÜLASYON TESTĠ


• Son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

• 1 μg’lık ACTH’nın adrenal bezi maksimal bir şekilde uyaracak en
 düşük fizyolojik doz olduğu kabul edilmektedir.

• SDT ile aynıdır. SDT kadar iyi standardize edilmemiştir.

• En önemli endikasyonu erken sekonder adrenal yetmezlik
 düşünülen vakalardır (ör: hipofiz cerahisinden hemen sonraki erken
 dönem)

• Bu vakalarda DDT’in IHT ve SDT’den daha iyi sonuçlar verdiği
 bildirilmiştir.
    3- UZUN ACTH STĠMÜLASYON TESTĠ


• Günümüzde kullanım alanı çok azdır. Verilen doz aşırı farmakolojik
 bir dozdur.

• 1mg synacthen i.m.

• 0-30, 60, 120.dakikalarda ve 4, 8, 12 ve 24. saatlerde kortizol

• Primer adrenal yetmezlikte kortizol düzeyi düşüktür ve yükselme
 göstermez. Fakat sekonder adrenal yetmezlikte 1. saatte normal
 kortizol düzeyi elde edilmediği halde 4. saatte artma tesbit edilebilir.
               YORUM

• Bir saatlik ACTH stimülasyon testine subnormal kortizol cevabı
 adrenal yetersizlik için tanı koydurucudur.
• Normal cevaplar adrenal yetmezliği ekarte ettirir.
• Primer veya sekonder adrenal yetersizlik arasında ayırıcı tanı
 sağlamaz.
• ACTH seviyesi yüksekse hastada primer adrenal yetersizlik
 düşükse sekonder veya tersiyer adrenal yetersizlik düşünülebilir.
• Ancak birçok vakada ACTH düzeyi yardımcı olmayabilir.
• Bir saatlik standart ACTH testinin, strese (ör; major cerrahi) yeterli
 cevabın olup olamayacağını ortaya koymadaki güvenilirliği halen
 tartışlma konusudur.
• SDT ile parsiyel adrenokortikal yetmezliği maskeleyebilen
 suprafizyolojik uyarı oluşturulmaktadır.

• Bu durumdaki bazı hastalar ACTH stimulasyon testine normal cevap
 verirken IHT ve DDT ile alınan cevap ise yetersiz bulunacaktır.

• SDT veya DDT’e normal cevap veren bir kişi, cerrahi veya bir başka
 stres karşısında glukortikoid desteğine ihtiyaç göstermez.

• Ancak hipofizektomi yapılan bir hastada olduğu gibi akut olarak
 ACTH eksikliği oluşan kişide ACTH sekresyonu kesildikten sonraki
 birkaç gün içinde adrenaller farmakolojik dozlarda ekzojen ACTH’ya
 normal olarak cevap verebilirler, ama IHT veya DDT’e ise yetersiz
 cevap alınır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda SDT’e güvenmemek
 gerekir.
                GST

• Sc yada i.m uygulanır

• ACTH salgısını etkin bir şekilde artırır. ACTH salgılanma
 Mekanizması? Katekolamin salgısı ile ilişkili.

• 1mg Glukagon im. (90 kg’dan fazla hastalara 1.5 mg)

• 0. 90, 120, 150,180 ve 240. dakikalarda kortizol ölçümü için kan
 alınır.

• Bulant-kusma, ve karın krampları.

• Sık olmamakla birlikte testin ilk 3 saatinde rebound hipoglisemi
 yönünden dikkatli olmak gereklidir.
                KLĠNĠK

                    1° Adrenal yetmezlik
                   Hiperpigmentasyon
                   Hiponatremi
                   Hiperkalemi
•  Halsizlik
                   Hipovolemi
•  Bulantı-kusma
                   Hipotansiyon.
•  İştahsızlık ve kilo kaybı
•  Hipoglisemi
                     2° Adrenal yetmezlik
•  Hipotansiyon
                   altta yatan hipofizer veya
                   hipotalamik patolojilere göre
                   semptomlar değişir.
                   Diğer hipofizer hormon
                   yetmezliğine ait bulgular
                   gelişebilir.
                 TEDAVĠ

• IV 100 mg hidrokortizon ve    • Yüksek doz steroid
 eşdeğeri steroid her 8 saatte
 tekrarlanır             -Kas dokusu ve yara iyileşmesi
                    üzerine katabolik etki
• İv sf ve dx replasmanı yapılır.   -Glukoz intoleransı
                   -İmmünsüpresif etki
• Altta yatan faktörler tedavi    -Daha nadir;
 edilir.               Kardiak aritmiler- MI
                    Barsak perforasyonu
• Perioperatif dönemde yeterli     Pankreatit, peptik ülser
 steroid doz replasman düzeyi
 tartışmalıdır.Ancak maksimum     Nöropsikiatrik bozukluklardır.
 doz 150-200 mg hidrokortizon
 ve eşdeğeridir.
  HĠPOTALAMO-PĠTUĠTER-TĠROĠD AKSI


•  Hipofiz hastalarında sekonder hipotiroidi yönünden dikkatli olunmalıdır.

•  Sıklıkla sT4 düzeyinin düşük yada alt sınırda olmasına rağmen,TSH
  düzeyinin düşük-normal yada hafif yüksek (yeterince yükselmemesi) tanı
  koydurur.

•  Ancak benzer sonuçlar hasta ötiroid sendromu gibi non endokrin
  nedenlerdede görülebilir.

•  Eskiden yaygın olarak kullanılan TRH testi günümüzde ilave bilgi için
  önerilmemektedir.

•  TRH nın bazı makroadenomlu vakalarda apopleksi yaptığıda bildirilmiştir.
             D.ĠNSĠPĠTUS


• Hipofizer adenomlarda santral   • Tanı:Klinik + lab
 Dİ tümör çok büyük olsa bile
 başlangıç bulgusu olarak       -Poliüri (>3lt/gün), polidipsi
 karşımıza nadiren çıkar.
                    -Hipernatremi (na>143 mmol/L)
                    -kan osmol>300 mOsmol/kg
• Bununla birlikte
 kraniofaringiom başta olmak      -idrar osmol <300 mOsmol/kg
 üzere diğer hipotalamik tm
 lerde sık görülür.


• Preop desmopresin ile vakalar tedavi edilmeli, elektrolit bozuklukları
 düzeltilmelidir.
        FEOKROMASĠTOMA


• Kesin tdv tümörün cerrahi ile çıkarılmasıdır

• Lokalizasyon iyi belirlenmeli

• İnvazyon varlığı

• İyi preoperatif hazırlık

• Mortalite %2-4, Morbidite %40
   PREOPERATĠF HAZIRLIĞIN AMACI


• Aşırı miktardaki katekolaminler nedeniyle azalmış
 volümü doldurmak

•  Hastayı hipertansiyon krizinden korumak

•  Hastayı kardiyomyopatiden kurtarmaktır.
• Operasyon hazırlığı 2-4 hafta öncesinden başlamalı
• Nonkompetatif irreversible α blokerler kullanılır
• α blokajı yapılmadan β-bloker tedavi verilmemeli
• KY ve Renal yetm. olmadıkça tuz kısıtlanmamalı
• Anestezi için seçilecek ajanlara dikkat edilmeli
• Cerrahi sırasında sürekli intraarterial KB kontrolü ve kardiak
 monitorizasyon
• Krizler en çok anestezi indüksiyonu ve tm palpasyonu sırasında.
• Postoperatif dönemde hipotansiyon ve hipoglisemiye dikkat.
          FENOKSĠBENZAMĠN


• Günde 2-4 kez 5-10 mg/ortalama doz 0.5-1 mg/kg.Maksimum
 doz:100 mg/gün

• α1 ve α2 reseptörleri blokajı.

• P.O/ 2 saat sonra etkisi görülür.Etki 3-4 gün devam eder.

• Reseptörleri irreversibl olarak bloke ettiği için ameliyat sırasında
 hipotansiyon görülebilir.

• Ameliyattan 12-18 saat önce kesilmelidir.

• Myokarddaki β reseptörler bloke edilmediği için hastada taşikardi
 gözlenebilir.
       DOKSAZOSĠN- PRAZOSĠN


• Selektif α1 antagonistidirler

• Fenoksibenzamin bulunamadığında veya ortostatik hipotansiyon gibi
 yan etkileri nedeni ile kullanılamadığında kullanılabilirler.

• Etki süreleri fenoksibenzamine göre çok daha kısadır.

• Dirençli vakalarda fenoksibenzaminle kombine kullanılabilirler

• Fenoksibenzamin, prazosin ve doksazosin güvenle kullanılan
 ilaçlardır ve etkileri açısından belirgin bir fark yoktur
     FENTOLAMĠN (REGĠTĠNE AMP)


• Hipertansiyon krizlerinde kullanılan en etkili ilaç kompetitif α reseptör
 antagonisti olan fentolamin ’dir.

• Kriz sırasında intravenöz yolla 2-5 mg verilir

• Etkisi 3-5 dakika sürer. Gerektiğinde aynı dozda tekrarlanır veya
 dakikada 1mg/ml gidecek şekilde infüzyon halinde verilir .

• Bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare gibi yan etkileri vardır.
• İntra-operatif tansiyon yükselmeleri; fenoksibenzamin / sodyum
 nitroprusside

• Aritmiler; lidokain,propranolol

•  Tümör çıkarıldıktan sonra görülen ani hipotansiyon için; makro
  moleküllü sıvılar (Ringer laktat veya dekstran v.s.), yeterli miktarda
  taze kan, inotropik ilaçlar (adrenalin, dopamin)

• Bilateral rezeksiyonda glukokortikoid-dx replasmanı
    Β ADRENERJĠK RESEPTÖR
  ANTAGONĠSTLERĠ (PROPRANOLOL)

• Taşikardi (>120/dk), anjina veya aritmi+

• Aşırı katekolamin salınımına bağlı olarak; purkinje lifleri ve diğer
 latent odaklarda diyastolik depolarizasyonun hızlanması ile ektopik
 vurular ortaya çıkar.

• Bu aritmiler kendilerini; sinüzal taşikardi, ventriküler ekstrasistol
 veya supraventriküler taşikardi şeklinde belli ederler.


• Doz:40-360 mg/gün   .
   PRĠMER HĠPERALDOSTERONĠZM


                 • Hipopotasemi
• Aldosteron üreten tümörlerin  • HT
 tedavisi cerrahidir.

• Cerrahi sonrası vakaların %75
 inde HT kontol altına alınır.
                 • Oral-iv K replasmanı
                 • Spirinolakton:50-200
                   mg(Maks:500 mg/gün)
                 • Nifedipin + K tutucu diüretik
    ĠNSÜLĠNOMA
•  Cerrahi tek küratif tdv      SOMATOSTOTĠNOMA
•  Preoperatif KŞ takibi   • Sıvı-elkt takibi
•  Dx infüzyonu
•  Diazoksit             GASTRĠNOMA
   GLUKAGONOMA       • ppı

• DVT profilaksisi
                    VIPOMA
• Hiperalimentasyon      • Sıvı-elkt
• Octreotid          • Octreotid
    PRĠMER HĠPERPARATĠROĠDĠ


• ADENOM       • SERUM CA < 12 MG /DL
 LOKALİZASYONU    • iv SF ile hidrasyon
           • Diüretik (furosemid)
• EŞLİK EDEN TİROİD  • Bifosfonatlar (%77-88 yanıt)
 PATOLOJİLERİ     -Pamidronat 60-90 mg 1 saat
            -Zoledronat 4 mg 15 dk
• MEN?-FAMİLYAL    • Kalsitonin (Geçici etki)
             4-8 IU/kg 12 saatte bir
• SIVI-ELK DENGESİ
 ÖNEMLİ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:336
posted:11/16/2011
language:Basque
pages:98