UBND thanh pho - Excel by CSHO0esK

VIEWS: 0 PAGES: 993

									                  DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ CẦ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
     Tên Cơ quan, Đơn
 STT                     Tên ngƣời dùng
         vị     CanTho/VPUBND/ Ban Bien Tap Web Portal

     CanTho/VPUBND/ Bui Ngoc Vy

     CanTho/VPUBND/ Cong Bao TPCT

     CanTho/VPUBND/ Dang Thai Son

     CanTho/VPUBND/ Dang Thi Ngoc Diem

     CanTho/VPUBND/ Dang Thi Thuy Tien

     CanTho/VPUBND/ Dao Le Minh

     CanTho/VPUBND/ Dao Thanh Dau

     CanTho/VPUBND/ Dinh Thi Do Quyen

     CanTho/VPUBND/ Do Hoai Nam
CanTho/VPUBND/ Do Thanh Phuong

CanTho/VPUBND/ Duong The Dung

CanTho/VPUBND/ Giao Tiep Dien Tu

CanTho/VPUBND/ Ha Thi Thao

CanTho/VPUBND/ Ho Bao Nam

CanTho/VPUBND/ Ho The Quan

CanTho/VPUBND/ Ho The Van

CanTho/VPUBND/ Ho Thi Ngoc Suong

CanTho/VPUBND/ Ho Van Gia

CanTho/VPUBND/ Hop thu lanh dao

CanTho/VPUBND/ Huynh Phu Hiep

CanTho/VPUBND/ Huynh Quoc Nam

CanTho/VPUBND/ Huynh Thi Kim Thanh

CanTho/VPUBND/ Huynh Thi Ngoc Hien

CanTho/VPUBND/ Huynh Xuan Loc

CanTho/VPUBND/ Lam Nhut Quang

CanTho/VPUBND/ Lam Tuong Vi

CanTho/VPUBND/ Le Dinh Van Khanh

CanTho/VPUBND/ Le Hoang Phong

CanTho/VPUBND/ Le Hong Hanh

CanTho/VPUBND/ Le Khanh Hien

CanTho/VPUBND/ Le Kim Hong
CanTho/VPUBND/ Le Ngoc Dung

CanTho/VPUBND/ Le Phuoc Loi

CanTho/VPUBND/ Le Thanh

CanTho/VPUBND/ Le Thi Hong Hanh

CanTho/VPUBND/ Le Van Pho

CanTho/VPUBND/ Le Xuan Hoa

CanTho/VPUBND/ Luong Thi Thanh Trang

CanTho/VPUBND/ Manh Ha

CanTho/VPUBND/ Ngo Anh Tin

CanTho/VPUBND/ Nguyen Cam Tho

CanTho/VPUBND/ Nguyen Du

CanTho/VPUBND/ Nguyen Hoang Han

CanTho/VPUBND/ Nguyen Hoang Hanh

CanTho/VPUBND/ Nguyen Hong Kiet

CanTho/VPUBND/ Nguyen Hung Dung

CanTho/VPUBND/ Nguyen Huu Loi

CanTho/VPUBND/ Nguyen Huu Phuoc

CanTho/VPUBND/ Nguyen Quang Nghi

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thanh Hong

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thanh Phong

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thanh Sich

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thanh Son
CanTho/VPUBND/ Nguyen Thanh Vu

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Hoai Tam

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Hong Vinh

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Huyen

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Huynh Lien

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Kim Hoa

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi My Le

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Ngoc Diep

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Ngoc Sang

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Thu Lan

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Thuy Tien

CanTho/VPUBND/ Nguyen Thi Xuan Dien

CanTho/VPUBND/ Nguyen Van Ket

CanTho/VPUBND/ Nguyen Van Thanh

CanTho/VPUBND/ Nguyen Viet Xuan

CanTho/VPUBND/ Pham Thi Diep

CanTho/VPUBND/ Pham Thi My Phuong

CanTho/VPUBND/ Phan anh Kien nghi cua Nguoi dan

CanTho/VPUBND/ Phan Thi Anh Dao

CanTho/VPUBND/ Phan Van Cao

CanTho/VPUBND/ Phan Van Ho

CanTho/VPUBND/ Phong Chong Tham Nhung TPCT
CanTho/VPUBND/ Phong Hanh Chanh - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Phong Kinh Te - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Phong Noi Chinh - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Phong Quan Tri VP UBTP

CanTho/VPUBND/ Phong Quy Hoach Dau Tu - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Phong Tiep Dan - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Phong Tong Hop VP UBTP

CanTho/VPUBND/ Phong Van Xa VP UBTP

CanTho/VPUBND/ Quan Phuong Thao

CanTho/VPUBND/ Tao Viet Thang

CanTho/VPUBND/ To Cong Tac 30

CanTho/VPUBND/ To Mai Khanh

CanTho/VPUBND/ To Minh Gioi

CanTho/VPUBND/ Tran Anh Nguyet

CanTho/VPUBND/ Tran Le Binh

CanTho/VPUBND/ Tran Ngoc Dung

CanTho/VPUBND/ Tran Thanh Man

CanTho/VPUBND/ Tran Thanh Phi

CanTho/VPUBND/ Tran Thi Kim Quyen

CanTho/VPUBND/ Tran Thi Thao

CanTho/VPUBND/ Tran Thien Dao

CanTho/VPUBND/ Tran Tuan Anh
CanTho/VPUBND/ Trinh Van Du

CanTho/VPUBND/ Trung Tam Luu Tru - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Trung Tam Cong Bao - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Trung Tam Tin Hoc - VP.UBTP

CanTho/VPUBND/ Truong Hoang Manh

CanTho/VPUBND/ Truong Hong Du

CanTho/VPUBND/ Truong Ngoc Le

CanTho/VPUBND/ Uy Ban Nhan Dan Thanh Pho Can Tho

CanTho/VPUBND/ Van Phong UBND TP Can Tho

CanTho/VPUBND/ Vo Minh Canh

CanTho/VPUBND/ Web Master Portal Cantho
ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
hì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

 vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu,
ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
p thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và
                                   Đã   Tên cơ Nghỉ
                             Hiện
                                  chuyển   quan, hƣu,
                             đang
                                 công tác  đơn vị nghỉ
                            công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử             đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                            tại cơ
                                  quan,   đổi hoặc đề
                            quan,
                                   đơn   (hoặc nghị
                            đơn vị
                                   vị…    sáp  xoá
      banbientap@cantho.gov.vn

      ngocvy@cantho.gov.vn

      congbaotpct@cantho.gov.vn

      dtson@cantho.gov.vn

      ngocdiem@cantho.gov.vn

      dtttien@cantho.gov.vn

      leminh@cantho.gov.vn

      thanhdau@cantho.gov.vn

      doquyen@cantho.gov.vn

      hoainam@cantho.gov.vn
dtphuong@cantho.gov.vn

thedung@cantho.gov.vn

giaotiepdientu@cantho.gov.vn

hathithao@cantho.gov.vn

hobaonam@cantho.gov.vn

thequan@cantho.gov.vn

thevan@cantho.gov.vn

ngocsuong@cantho.gov.vn

vangia@cantho.gov.vn

hopthulanhdao@cantho.gov.vn

phuhiep@cantho.gov.vn

quocnam@cantho.gov.vn

kimthanh@cantho.gov.vn

hnhien@cantho.gov.vn

xuanloc@cantho.gov.vn

nhutquang@cantho.gov.vn

tuongvi@cantho.gov.vn

ledinhvankhanh@cantho.gov.vn

hoangphong@cantho.gov.vn

honghanh@cantho.gov.vn

khanhhien@cantho.gov.vn

lehong@cantho.gov.vn
lengocdung@cantho.gov.vn

phuocloi@cantho.gov.vn

lethanh@cantho.gov.vn

lthonghanh@cantho.gov.vn

vanpho@cantho.gov.vn

xuanhoa@cantho.gov.vn

thanhtrang@cantho.gov.vn

manhha@cantho.gov.vn

anhtin@cantho.gov.vn

camtho@cantho.gov.vn

nguyendu@cantho.gov.vn

hoanghan@cantho.gov.vn

hoanghanh@cantho.gov.vn

hongkiet@cantho.gov.vn

nhdung@cantho.gov.vn

nguyenhuuloi@cantho.gov.vn

huuphuoc@cantho.gov.vn

quangnghi@cantho.gov.vn

thanhhong@cantho.gov.vn

thanhphong@cantho.gov.vn

thanhsich@cantho.gov.vn

thanhson@cantho.gov.vn
thanhvu@cantho.gov.vn

hoaitam@cantho.gov.vn

hongvinh@cantho.gov.vn

nguyenthihuyen@cantho.gov.vn

huynhlien@cantho.gov.vn

kimhoa@cantho.gov.vn

myle@cantho.gov.vn

ngocdiep@cantho.gov.vn

ngocsang@cantho.gov.vn

thulan@cantho.gov.vn

thuytien@cantho.gov.vn

xuandien@cantho.gov.vn

nvket@cantho.gov.vn

nguyenvthanh@cantho.gov.vn

vietxuan@cantho.gov.vn

thidiep@cantho.gov.vn

ptmphuong@cantho.gov.vn

phananhkiennghi@cantho.gov.vn

anhdao@cantho.gov.vn

vancao@cantho.gov.vn

vanho@cantho.gov.vn

chongthamnhungtpct@cantho.gov.vn
phonghc_ubtp@cantho.gov.vn

phongkt_ubtp@cantho.gov.vn

phongnc_ubtp@cantho.gov.vn

phongqt_ubtp@cantho.gov.vn

phongqhdt_ubtp@cantho.gov.vn

phongtd_ubtp@cantho.gov.vn

phongth_ubtp@cantho.gov.vn

phongvx_ubtp@cantho.gov.vn

quanphuongthao@cantho.gov.vn

vietthang@cantho.gov.vn

tocongtac30@cantho.gov.vn

maikhanh@cantho.gov.vn

minhgioi@cantho.gov.vn

anhnguyet@cantho.gov.vn

lebinh@cantho.gov.vn

ngocdung@cantho.gov.vn

tranthanhman@cantho.gov.vn

thanhphi@cantho.gov.vn

ttkquyen@cantho.gov.vn

ttthao@cantho.gov.vn

thiendao@cantho.gov.vn

trantuananh@cantho.gov.vn
vandu@cantho.gov.vn

ttluutru_ubtp@cantho.gov.vn

ttcongbao_ubtp@cantho.gov.vn

tttinhoc_ubtp@cantho.gov.vn

hoangmanh@cantho.gov.vn

hongdu@cantho.gov.vn

ngocle@cantho.gov.vn

ubndtpcantho@cantho.gov.vn

vpubndtp@cantho.gov.vn

minhcanh@cantho.gov.vn

webmaster@cantho.gov.vn
                           DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN NINH K

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "H
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết
cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nh
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức n
nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CN
địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị             Tên ngƣời dùng1   CanTho/SoBanNganh/Tan An          Luong Van Ben
2   CanTho/SoBanNganh/Tan An          Ho Thi Ngoc Tuyet
3   CanTho/SoBanNganh/Tan An          Nguyen Ha Nam
4   CanTho/SoBanNganh/Tan An          Luong Ton Huy
5   CanTho/SoBanNganh/Tan An          Tran Minh Lap
6   CanTho/SoBanNganh/Tan An          Diep Kim Thuy
7   CanTho/SoBanNganh/An Binh         Le Hoang Vu
8   CanTho/SoBanNganh/An Binh         Nguyen Trung Kien
9   CanTho/SoBanNganh/An Binh         Truong Hoang Oanh
10  CanTho/SoBanNganh/An Binh         Vo Minh Tuan
11  CanTho/SoBanNganh/An Binh         Tran Van Be Hai
12  CanTho/SoBanNganh/An Cu          Le Thi Minh Thuong
13  CanTho/SoBanNganh/An Hoi          Tran Hong Van
14  CanTho/SoBanNganh/An Hoi   Ly Hoang Chuong
15  CanTho/SoBanNganh/An Hoi   Nguyen Thi Huyen Tran
16  CanTho/SoBanNganh/An Hoi   Truong Thanh Quang
17  CanTho/SoBanNganh/An Nghiep  Nguyen Thi Hong Lien
18  CanTho/SoBanNganh/An Nghiep  Le Thi Thanh Tam
19  CanTho/SoBanNganh/An Nghiep  Tran Thi Thao Tram
20  CanTho/SoBanNganh/An Nghiep  Hong Quoc Cuong
21  CanTho/SoBanNganh/An Nghiep  Nguyen Van Thuan
22  CanTho/SoBanNganh/An Nghiep  Phan Thi Nam Phuong
23  CanTho/SoBanNganh/An Phu   Vo Van Minh
24  CanTho/SoBanNganh/An Phu   Huynh Thanh Huy
25  CanTho/SoBanNganh/An Phu   Truong Van Hoang Loc
26  CanTho/SoBanNganh/An Phu   Nguyen Huynh Phuong
27  CanTho/SoBanNganh/An Phu   Nguyen Van Hai
28  CanTho/SoBanNganh/Cai Khe   Pham Thi Phu Xuan
29  CanTho/SoBanNganh/Cai Khe   Nguyen Van Dep
30  CanTho/SoBanNganh/Cai Khe   Le Hong Thanh
31  CanTho/SoBanNganh/Thoi Binh  Nguyen Van Be Em
32  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tran Ngoc Binh
33  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thi Kim Lan
34  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Le Dinh Dinh
35  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Van phong dang ky quyen SDD
36  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Le Thi Thanh
37  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Pham Thanh Tam
38  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Lam Viet Tai
39  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Tan Tai
40  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thi Quynh Giang
41  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Dang Khoa
42  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Pham Thi Thien
43  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Vo Van Long
44  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Vo Khac Hieu
45  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Van Son
46  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thi Phuong Hoa
47  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thi Kim Nguyen
48  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Ban QL Cho Ninh Kieu
49  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tran Bich Nga
50  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Vo Anh Dung
51  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Viet Cuong
52  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Huynh Nguyen Quang Tuan
53  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Bui Thi Kim Ba
54  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Vu Xuan Manh
55  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thi Dao
56  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Ho Thi Kim Luyen
57  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Dai truyen thanh
58  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thai Bao
59  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Cao Thi Thanh Hai
60  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Vuong Le Dung
61  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Quoc Dung
62  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Huynh Thi Oanh
63  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Ma Khanh Hau
64  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Luong Hoc Van
65  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Huynh Tan Duc
66  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Pham Van Duc
67  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Huynh Thi Be
68  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tran Trong Khoi
69  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thanh Tuan
70  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Vo Thi Can
71  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Phan Van Cuong
72  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Truong tuong lai
73  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Thien Chi
74  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Hoang Tung
75  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Pham Tri Toan
76  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Giang Hon Chieu
77  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Truong Thi Thuy Hoanh
78  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Vo Van Tram
79  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Dang Ngoc Thanh
80  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Lu Quoc Viet
81  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Pham Phong Chau
82  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Trang Thi Hieu
83  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Mac Nhut Quang
84  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tong Thanh Tung
85  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Sam Van Thai
86  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tran Thi Phuong Anh
87  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Duong Lam Tuan
88  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Tung Nguyen
89  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tran Van Do
90  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tran Van Hieu
91  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Le Duc Toan
92  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Nguyen Van Be
93  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Tran Minh Phat
94  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Truong Ngoc Phien
95  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Huu Thi Minh Thu
96  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Thai Thuy Thien Thanh
97  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Phan Quang Khoa
98  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Huynh Thi Hang Em
99  CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu  Truong Mieng
100 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Huynh Dinh Khang
  Kieu/Phong Kinh Te
101 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Le Minh Hung
  Kieu/Phong Kinh Te
102 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Phan Thanh Dung
  Kieu/Phong Kinh Te
103 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Nguyen Thi Lanh
  Kieu/Phong Kinh Te
104 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Phong Kinh te
  Kieu/Phong Kinh Te
105 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Le Cam Thoa
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
106 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Huynh Tan Duc
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
107 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Tran Ngoc Ngoan
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
108 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Dang Hoang Minh
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
109 CanTho/SoBanNganh/Ninh     Le Chi Phuong
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
110 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Nguyen Quang Duy
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
111 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Bui Van Binh
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
112 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Le Cong Dung
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
113 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Nguyen Phan Son
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
114 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Ho Thi Hoang Anh
  Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
115 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Pham Thi Ngoc Anh
  Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu
116 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Vu Thi Hoi
  Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu
117 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Vu Thi Hoa
  Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu
118 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Pham Thi Hong Phuc
  Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu
119 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Luong Thi Ngoc Thuy
  Kieu/Phong Y Te
120 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Tran Van Dong
  Kieu/Phong Y Te
121 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Ngo Ngoc Han
  Kieu/Phong Y Te
122 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Tran Van Thang
  Kieu/Phong Y Te
123 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Tran Thi Kim Tuyen
  Kieu/Phong Y Te
124 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Le Phuoc Hai
  Kieu/Phong Y Te
125 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Phan Van Duoc
  Kieu/Phong Y Te
126 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Lam Thanh Duc
  Kieu/Phong Y Te
127 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Tran Viet Thang
  Kieu/Trung Tam YTDP
128 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Le Thi Nghia
  Kieu/Trung Tam YTDP
129 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Truong Van Chao
  Kieu/Trung Tam YTDP
130 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Huynh Binh Chau
  Kieu/UBND
131 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Phan Ngoc Diem
  Kieu/UBND
132 CanTho/SoBanNganh/Ninh        VP UBND quan Ninh Kieu
  Kieu/UBND
133 CanTho/SoBanNganh/Ninh        Ban Quan ly Du an Dau tu Xay
  Kieu/UBND              dung
134 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Mac Luc Thu Tam
  Kieu/UBND
135 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Tu Phap
  Kieu/UBND
136 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thanh Hoan
  Kieu/UBND
137 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Vuong
  Kieu/UBND
138 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thi Do Huyen
  Kieu/UBND
139 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Ngoc Bich
  Kieu/UBND
140 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Hanh Phuong
  Kieu/UBND
141 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thi Anh Thu
  Kieu/UBND
142 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Bui Huu Nhon
  Kieu/UBND
143 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Bui Kim Hoang
  Kieu/UBND
144 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Bui Van Binh
  Kieu/UBND
145 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Cong An Quan Ninh kieu
  Kieu/UBND
146 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Hong Son
  Kieu/UBND
147 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Thanh tra
  Kieu/UBND
148 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Duc Hien
  Kieu/UBND
149 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ngo Thi Cam Duyen
  Kieu/UBND
150 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Pham Be Ba
  Kieu/UBND
151 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Doi CSQLHC ve TTXH Quan Ninh
  Kieu/UBND        Kieu
152 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thi Lanh
  Kieu/UBND
153 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Vu Xuan Hai
  Kieu/UBND
154 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Doan Thi Kim Phuong
  Kieu/UBND
155 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Minh Vuong
  Kieu/UBND
156 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Truong Anh Tuan
  Kieu/UBND
157 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phan Thi Minh Thu
  Kieu/UBND
158 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Huu Ngon
  Kieu/UBND
159 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Truong Thi Thuy Hoang
  Kieu/UBND
160 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Vo Quoc Viet
  Kieu/UBND
161 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Duong Hoang Thoai
  Kieu/UBND
162 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Hoang Tho
  Kieu/UBND
163 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Tien Dung
  Kieu/UBND
164 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Thi Kim Huong
  Kieu/UBND
165 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Tuan Khang
  Kieu/UBND
166 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Vo Thi Phi
  Kieu/UBND
167 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ly Huong
  Kieu/UBND
168 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Le Huyen
  Kieu/UBND
169 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Dep
  Kieu/UBND
170 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Dang Minh Hoang
  Kieu/UBND
171 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ngo Thi Mai Thuy
  Kieu/UBND
172 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Lu Thi Ai Viet
  Kieu/UBND
173 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Chi Cuc Thue Quan Ninh Kieu
  Kieu/UBND
174 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Minh
  Kieu/UBND
175 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Thi Doan Trang
  Kieu/UBND
176 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Huynh Thi Hong Xuan
  Kieu/UBND
177 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tang Hoang Chuong
  Kieu/UBND
178 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Huynh Minh Kha
  Kieu/UBND
179 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ban CHQS Quan Ninh Kieu
  Kieu/UBND
180 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Ninh
  Kieu/UBND
181 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Quan ly Do thi
  Kieu/UBND
182 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Kinh
  Kieu/UBND
183 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tin Ninh Kieu
  Kieu/UBND
184 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Hoang Be
  Kieu/UBND
185 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Ton giao Dan toc
  Kieu/UBND
186 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phan Thi Ngoc Diem
  Kieu/UBND
187 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phan Thi Hong Hanh
  Kieu/UBND
188 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Vo Hong So
  Kieu/UBND
189 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Mai Huynh Khoi
  Kieu/UBND
190 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Quan My Ly
  Kieu/UBND
191 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ho Thi Viet Khoa
  Kieu/UBND
192 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Huu Du
  Kieu/UBND
193 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thi Ngoc Thu
  Kieu/UBND
194 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Dao Thi Minh Sang
  Kieu/UBND
195 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phan Hien Dat
  Kieu/UBND
196 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Chi Trung
  Kieu/UBND
197 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Dang Anh Tuyet
  Kieu/UBND
198 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Tan Dan
  Kieu/UBND
199 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ngo Thi Cuc Huong
  Kieu/UBND
200 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Be
  Kieu/UBND
201 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Thi Xuan Mai
  Kieu/UBND
202 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Thi Luyen
  Kieu/UBND
203 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen The Hung
  Kieu/UBND
204 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Thuy Phuong
  Kieu/UBND
205 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thi Vang
  Kieu/UBND
206 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Quan ly Trat tu do thi quan Ninh
  Kieu/UBND        Kieu
207 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Minh Dac
  Kieu/UBND
208 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ninh Kieu
  Kieu/UBND
209 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thi Thuy Duong
  Kieu/UBND
210 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Minh Trung
  Kieu/UBND
211 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Van hoa Thong tin The thao
  Kieu/UBND
212 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Lam Trong Thang
  Kieu/UBND
213 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Minh Tam
  Kieu/UBND
214 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Hoang Danh
  Kieu/UBND
215 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Hoang Vu
  Kieu/UBND
216 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Thong Ke quan NK
  Kieu/UBND
217 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Pham Tri Toan
  Kieu/UBND
218 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Truong Phuoc Vinh
  Kieu/UBND
219 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Quang Duy
  Kieu/UBND
220 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Buu
  Kieu/UBND
221 CanTho/SoBanNganh/Ninh  La Hung Dung
  Kieu/UBND
222 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Van Ket
  Kieu/UBND
223 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ban BBTH GPMB Quan NK
  Kieu/UBND
224 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ngu Hoa
  Kieu/UBND
225 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Dang Thi Anh Dao
  Kieu/UBND
226 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong LD - TB - XH
  Kieu/UBND
227 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thi Phuong Dung
  Kieu/UBND
228 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Minh Tuan
  Kieu/UBND
229 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Vo Phuoc Dinh
  Kieu/UBND
230 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Huynh Minh Trieu
  Kieu/UBND
231 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ha Huu Loc
  Kieu/UBND
232 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Minh Phuong
  Kieu/UBND
233 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Pham Ngoc Thao
  Kieu/UBND
234 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thanh Dung
  Kieu/UBND
235 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Huynh My Huong
  Kieu/UBND
236 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Vo Van Chinh
  Kieu/UBND
237 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Van Tam
  Kieu/UBND
238 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Tai chinh Ke hoach
  Kieu/UBND
239 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Mai Xuan Binh
  Kieu/UBND
240 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Truong Minh Duy
  Kieu/UBND
241 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Vo Thi Bach Hue
  Kieu/UBND
242 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Le Thi Ut
  Kieu/UBND
243 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Van Dong
  Kieu/UBND
244 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Ngo Thuan Lam
  Kieu/UBND
245 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phan To Trinh
  Kieu/UBND
246 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Nguyen Thanh Vung
  Kieu/UBND
247 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Tai nguyen Moi truong
  Kieu/UBND
248 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Doan Thi Lan
  Kieu/UBND
249 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Truong Thai Hung
  Kieu/UBND
250 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Doan Minh Phuc
  Kieu/UBND
251 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Tran Thi Lan Huong
  Kieu/UBND
252 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Quach Hoang Bay
  Kieu/UBND
253 CanTho/SoBanNganh/Ninh  Phong Y Te Quan Ninh Kieu
  Kieu/UBND
254 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Nguyen Thi Xuan Thuy
  Kieu/UBND
255 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Do Thi Le Hang
  Kieu/UBND
256 CanTho/SoBanNganh/Ninh      To Kim Nhu
  Kieu/UBND
257 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Nguyen Que Anh
  Kieu/UBND
258 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Nguyen Quoc Thong
  Kieu/UBND
259 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Ta Thi Thu Thanh
  Kieu/UBND
260 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Nguyen Thi Cuc
  Kieu/UBND
261 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Nguyen Ngoc Tan
  Kieu/UBND
262 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Phong Noi vu - LD TB va XH
  Kieu/UBND
263 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Nguyen Van Son
  Kieu/UBND
264 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Trung tam DS-KHHGD quan NK
  Kieu/UBND
265 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Luu Van Thoi
  Kieu/UBND
266 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Huynh Thi Thanh
  Kieu/UBND
267 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Vo Phuong Thao
  Kieu/UBND
268 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Tran Thi Tuyet Hong
  Kieu/UBND
269 CanTho/SoBanNganh/Ninh      Dang Thu Ha
  Kieu/UBND
270 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Hoai Xuan
  Phuong
271 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Ton Vinh Khang
  Phuong
272 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Pham Phi Hung
  Phuong
273 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Vi Anh Kiet
  Phuong
274 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Tran Truong Phuc
  Phuong
275 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Anh Hoai
  Phuong
276 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Tran Trong Quy
  Phuong
277 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Ngo Thi Nga
  Phuong
278 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Huynh Thanh Tung
  Phuong
279 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  La Ngoc Dang
  Phuong
280 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Thi Minh Nguyet
  Phuong
281 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Tran Minh Tam
  Phuong
282 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Thi Quynh Nhu
  Phuong
283 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Ngo Thi Be Tam
  Phuong
284 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Tran Thanh Cuong
  Phuong
285 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Phan Thanh Dung
  Phuong
286 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Hoang Tuan
  Phuong
287 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Thi Anh
  Phuong
288 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Thi Kim Tuyen
  Phuong
289 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Xuan Quyet
  Phuong
290 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Truong Thanh Dam
  Phuong
291 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Le Thi Kim Huong
  Phuong
292 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Phan Ngoc Tuoi
  Phuong
293 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Tran Ly Bich Hanh
  Phuong
294 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Hong Phuoc
  Phuong
295 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Bui Duc Loi
  Phuong
296 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Ngoc Duc
  Phuong
297 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Huynh Dinh Hung
  Phuong
298 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Tran Thanh Tuan
  Phuong
299 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Khai Thanh Tuyen
  Phuong
300 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Binh Phuoc
  Phuong
301 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Tran Van Tot
  Phuong
302 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Le Thi Thanh Thuy
  Phuong
303 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Duong Khac Vu
  Phuong
304 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Nguyen Hoang Hau
  Phuong
305 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Do Minh Quang
  Phuong
306 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Pham Thu Thao
  Phuong
307 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa  Huynh Thi Xuan Mai
  Phuong
308 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y  Nguyen Thi Ngoc Danh
  Te Du Phong Ninh Kieu
309 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y  Trung Tam Y Te Du Phong Ninh
  Te Du Phong Ninh Kieu      Kieu
310 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y  Bui Thanh Tu
  Te Du Phong Ninh Kieu
311 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y  Nguyen Thi Hong
  Te Du Phong Ninh Kieu
312 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y  Chau Thi Hong Tuoi
  Te Du Phong Ninh Kieu
313 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong Hung Loi
  ran
314 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Cu
  ran
315 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Nghiep
  ran
316 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong Xuan Khanh
  ran
317 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Hoi
  ran
318 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Lac
  ran
319 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Khanh
  ran
320 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong Tan An
  ran
321 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Phu
  ran
322 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Binh
  ran
323 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong Cai Khe
  ran
324 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong Thoi Binh
  ran
325 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiT  Phuong An Hoa
  ran
CH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN NINH KIỀU


vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến

 cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
u, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề
đề nghị sửa là...
ông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo
                                Hiện   Đã   Tên cơ
                                              Nghỉ
                                đang  chuyển  quan,
                                              hƣu,
                               công tác công tác đơn vị đã
               Địa chỉ thƣ điện tử                     nghỉ việc
                                tại cơ  đến cơ thay đổi
                                              hoặc đề
                                quan,   quan, (hoặc sáp
                                             nghị xoá
                                đơn vị đơn vị… nhập)

          lvben@cantho.gov.vn

          htntuyet@cantho.gov.vn

          hanam@cantho.gov.vn

          tonhuy@cantho.gov.vn

          minhlap@cantho.gov.vn

          dkthuy@cantho.gov.vn
          lehoangvu@cantho.gov.vn
          ntkien@cantho.gov.vn
          thoanh@cantho.gov.vn
          vmtuan@cantho.gov.vn
          tvbhai@cantho.gov.vn
          ltmthuong@cantho.gov.vn

          thvan@cantho.gov.vn
lhchuong@cantho.gov.vn

huyentran@cantho.gov.vn

truongthanhquang@cantho.gov.vn

honglien@cantho.gov.vn

ltttam@cantho.gov.vn

thaotram@cantho.gov.vn

hqcuong@cantho.gov.vn

nvthuan@cantho.gov.vn

namphuong@cantho.gov.vn

vovanminh@cantho.gov.vn

thanhhuy@cantho.gov.vn

hoangloc@cantho.gov.vn

huynhphuong@cantho.gov.vn

nvhai@cantho.gov.vn

phuxuan@cantho.gov.vn

nvdep@cantho.gov.vn

hongthanh@cantho.gov.vn

nvbeem@cantho.gov.vn

ngocbinh@cantho.gov.vn

ntklan@cantho.gov.vn

lddinh@cantho.gov.vn

dangkyqsddninhkieu@cantho.gov.vn

ltthanh@cantho.gov.vn

pttam@cantho.gov.vn
lvtai@cantho.gov.vn

nttai@cantho.gov.vn

nthgiang@cantho.gov.vn

nguyenkhoa@cantho.gov.vn

ptthien@cantho.gov.vn

vanlong@cantho.gov.vn

vkhieu@cantho.gov.vn

nvson@cantho.gov.vn

ntphoa@cantho.gov.vn

ntknguyen@cantho.gov.vn

bqlcho_ninhkieu@cantho.gov.vn

tbnga@cantho.gov.vn

voanhdung@cantho.gov.vn

nguyenvietcuong@cantho.gov.vn

hnqtuan@cantho.gov.vn

btkba@cantho.gov.vn

vxmanh@cantho.gov.vn

nguyenthidao@cantho.gov.vn

kimluyen@cantho.gov.vn

dtt-ninhkieu@cantho.gov.vn

ntbao@cantho.gov.vn

ctthai@cantho.gov.vn

vldung@cantho.gov.vn

nqdung@cantho.gov.vn
htoanh@cantho.gov.vn

mkhau@cantho.gov.vn

hocvan@cantho.gov.vn

tanduc@cantho.gov.vn

pvduc@cantho.gov.vn

htbe@cantho.gov.vn

ttkhoi@cantho.gov.vn

nguyenthanhtuan@cantho.gov.vn

thican@cantho.gov.vn

pvcuong@cantho.gov.vn

truongtuonglai@cantho.gov.vn

nguyenthienchi@cantho.gov.vn

nhtung@cantho.gov.vn

pttoan@cantho.gov.vn

ghchieu@cantho.gov.vn

tttoanh@cantho.gov.vn

vantram@cantho.gov.vn

dnthanh@cantho.gov.vn

lqviet@cantho.gov.vn

ppchau@cantho.gov.vn

trangthihieu@cantho.gov.vn

mnquang@cantho.gov.vn

tttung@cantho.gov.vn

samvanthai@cantho.gov.vn
ttpanh@cantho.gov.vn

dltuan@cantho.gov.vn

nguyentungnguyen@cantho.gov.vn

tvdo@cantho.gov.vn

tvhieu@cantho.gov.vn

ldtoan@cantho.gov.vn

nvanbe@cantho.gov.vn

tmphat@cantho.gov.vn

ngocphien@cantho.gov.vn

htmthu@cantho.gov.vn

thaithuythienthanh@cantho.gov.vn

pqkhoa@cantho.gov.vn

hthem@cantho.gov.vn

truongmieng@cantho.gov.vn

hdkhang@cantho.gov.vn

lmhung@cantho.gov.vn

ptdung@cantho.gov.vn

nguyenthilanh@cantho.gov.vn

phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn

camthoa@cantho.gov.vn

htduc@cantho.gov.vn

tnngoan@cantho.gov.vn

danghoangminh@cantho.gov.vn

phuongnoivu@cantho.gov.vn
nqduy@cantho.gov.vn

vbinh@cantho.gov.vn

lecongdung@cantho.gov.vn

npson@cantho.gov.vn

hothihoanganh@cantho.gov.vn

ptnanh@cantho.gov.vn

vuthihoi@cantho.gov.vn

vthoa@cantho.gov.vn

pthphuc@cantho.gov.vn

ltnthuy@cantho.gov.vn

tvdong@cantho.gov.vn

nnhan@cantho.gov.vn

tranvanthang@cantho.gov.vn

ttktuyen@cantho.gov.vn

phuochai@cantho.gov.vn

pvduoc@cantho.gov.vn

ltduc@cantho.gov.vn

tvietthang@cantho.gov.vn

ltnghia@cantho.gov.vn

vanchao@cantho.gov.vn

binhchau@cantho.gov.vn

phanngocdiem@cantho.gov.vn

vpubndninhkieu@cantho.gov.vn

banqlda_ninhkieu@cantho.gov.vn
thutam@cantho.gov.vn

phongtp_ninhkieu@cantho.gov.vn

thanhhoan@cantho.gov.vn

vanvuong@cantho.gov.vn

dohuyen@cantho.gov.vn

tranngocbich@cantho.gov.vn

hanhphuong@cantho.gov.vn

ntathu@cantho.gov.vn

huunhon@cantho.gov.vn

buikimhoang@cantho.gov.vn

buivanbinh@cantho.gov.vn

congan_ninhkieu@cantho.gov.vn

nguyenhongson@cantho.gov.vn

thanhtra_ninhkieu@cantho.gov.vn

nguyenduchien@cantho.gov.vn

camduyen@cantho.gov.vn

beba@cantho.gov.vn
canhsatqlhc_ninhkieu@cantho.gov.v
n
thilanh@cantho.gov.vn

vxhai@cantho.gov.vn

dtkphuong@cantho.gov.vn

minhvuong@cantho.gov.vn

truonganhtuan@cantho.gov.vn

phanthiminhthu@cantho.gov.vn
huungon@cantho.gov.vn

thuyhoanh@cantho.gov.vn

voquocviet@cantho.gov.vn

hoangthoai@cantho.gov.vn

lehoangtho@cantho.gov.vn

trantiendung@cantho.gov.vn

kimhuong@cantho.gov.vn

tuankhang@cantho.gov.vn

vothiphi@cantho.gov.vn

lyhuong@cantho.gov.vn

lehuyen@cantho.gov.vn

nguyenvandep@cantho.gov.vn

dangminhhoang@cantho.gov.vn

maithuy@cantho.gov.vn

aiviet@cantho.gov.vn

chicucthue_ninhkieu@cantho.gov.vn

nguyenvanminh@cantho.gov.vn

doantrang@cantho.gov.vn

hthxuan@cantho.gov.vn

tanghoangchuong@cantho.gov.vn

minhkha@cantho.gov.vn

banchqs_ninhkieu@cantho.gov.vn

vanninh@cantho.gov.vn

phongqldt_ninhkieu@cantho.gov.vn
vankinh@cantho.gov.vn

tinninhkieu@cantho.gov.vn

hoangbe@cantho.gov.vn

phongtgdt_ninhkieu@cantho.gov.vn

ptndiem@cantho.gov.vn

pthhanh@cantho.gov.vn

hongso@cantho.gov.vn

huynhkhoi@cantho.gov.vn

myly@cantho.gov.vn

vietkhoa@cantho.gov.vn

huudu@cantho.gov.vn

ptnthu@cantho.gov.vn

minhsang@cantho.gov.vn

hiendat@cantho.gov.vn

chitrung@cantho.gov.vn

danganhtuyet@cantho.gov.vn

tandan@cantho.gov.vn

cuchuong@cantho.gov.vn

nguyenvanbe@cantho.gov.vn

ltxuanmai@cantho.gov.vn

thiluyen@cantho.gov.vn

nguyenthehung@cantho.gov.vn

tranthuyphuong@cantho.gov.vn

thivang@cantho.gov.vn
quanlyttdt_ninhkieu@cantho.gov.vn

minhdac@cantho.gov.vn

ninhkieu@cantho.gov.vn

nttduong@cantho.gov.vn

minhtrung@cantho.gov.vn

phongvhtttt_ninhkieu@cantho.gov.vn

trongthang@cantho.gov.vn

lmtam@cantho.gov.vn

hoangdanh@cantho.gov.vn

hoangvu@cantho.gov.vn

phongtk_ninhkieu@cantho.gov.vn

tritoan@cantho.gov.vn

phuocvinh@cantho.gov.vn

quangduy@cantho.gov.vn

nvbuu@cantho.gov.vn

lahungdung@cantho.gov.vn

vanket@cantho.gov.vn
banbtthgpmb_ninhkieu@cantho.gov.
vn
nguhoa@cantho.gov.vn

dtadao@cantho.gov.vn
phongldtbxh_ninhkieu@cantho.gov.v
n
nguyenthiphuongdung@cantho.gov.v
n
nmtuan@cantho.gov.vn

vpdinh@cantho.gov.vn
minhtrieu@cantho.gov.vn

huuloc@cantho.gov.vn

nguyenminhphuong@cantho.gov.vn

ngocthao@cantho.gov.vn

ntdung@cantho.gov.vn

huynhmyhuong@cantho.gov.vn

vovanchinh@cantho.gov.vn

tranvantam@cantho.gov.vn

phongtckh_ninhkieu@cantho.gov.vn

xuanbinh@cantho.gov.vn

minhduy@cantho.gov.vn

bachhue@cantho.gov.vn

lethiut@cantho.gov.vn

vandong@cantho.gov.vn

thuanlam@cantho.gov.vn

totrinh@cantho.gov.vn

thanhvung@cantho.gov.vn

phongtnmt_ninhkieu@cantho.gov.vn

dtlan@cantho.gov.vn

thaihung@cantho.gov.vn

minhphuc@cantho.gov.vn

ttlhuong@cantho.gov.vn

hoangbay@cantho.gov.vn

phongyt_ninhkieu@cantho.gov.vn
xuanthuy@cantho.gov.vn

dtlhang@cantho.gov.vn

kimnhu@cantho.gov.vn

queanh@cantho.gov.vn

nguyenquocthong@cantho.gov.vn

tttthanh@cantho.gov.vn

ntcuc@cantho.gov.vn

nguyenngoctan@cantho.gov.vn

phongnv_ninhkieu@cantho.gov.vn

nguyenvanson@cantho.gov.vn

ubds_ninhkieu@cantho.gov.vn

luuvanthoi@cantho.gov.vn

thithanh@cantho.gov.vn

vpthao@cantho.gov.vn

tuyethong@cantho.gov.vn

dangthuha@cantho.gov.vn

hoaixuan@cantho.gov.vn

tonvinhkhang@cantho.gov.vn

phihung@cantho.gov.vn

anhkiet@cantho.gov.vn

truongphuc@cantho.gov.vn

anhhoai@cantho.gov.vn

trongquy@cantho.gov.vn

ngothinga@cantho.gov.vn
huynhthanhtung@cantho.gov.vn

ngocdang@cantho.gov.vn

minhnguyet@cantho.gov.vn

tmtam@cantho.gov.vn

quynhnhu@cantho.gov.vn

ntbtam@cantho.gov.vn

thanhcuong@cantho.gov.vn

phanthanhdung@cantho.gov.vn

tuannh@cantho.gov.vn

nguyenthianh@cantho.gov.vn

ntktuyen@cantho.gov.vn

xuanquyet@cantho.gov.vn

thanhdam@cantho.gov.vn

ltkhuong@cantho.gov.vn

ngoctuoi@cantho.gov.vn

tlbhanh@cantho.gov.vn

hongphuoc@cantho.gov.vn

ducloi@cantho.gov.vn

ngocduc@cantho.gov.vn

dinhhung@cantho.gov.vn

tranthanhtuan@cantho.gov.vn

thanhtuyen@cantho.gov.vn

binhphuoc@cantho.gov.vn

tranvantot@cantho.gov.vn
lttthuy@cantho.gov.vn

duongkhacvu@cantho.gov.vn

hoanghau@cantho.gov.vn

minhquang@cantho.gov.vn

phamthuthao@cantho.gov.vn

htxmai@cantho.gov.vn

ntndanh@cantho.gov.vn

ttytdpninhkieu@cantho.gov.vn

bttu@cantho.gov.vn

nthong@cantho.gov.vn

cthtuoi@cantho.gov.vn

phungloi@cantho.gov.vn

pancu@cantho.gov.vn

pannghiep@cantho.gov.vn

pxuankhanh@cantho.gov.vn

panhoi@cantho.gov.vn

panlac@cantho.gov.vn

pankhanh@cantho.gov.vn

ptanan@cantho.gov.vn

panphu@cantho.gov.vn

panbinh@cantho.gov.vn

pcaikhe@cantho.gov.vn

pthoibinh@cantho.gov.vn

panhoa@cantho.gov.vn
ột "Đã chuyển công tác đến


ghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề

g tin và Truyền thông theo
          Ghi chú
                          DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN BÌNH T

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Tong Tan Dien
 2  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Nguyen Phu Hung
 3  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Phan Viet Hong
 4  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Dang Thi Thai
 5  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Nguyen Van Moi
 6  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Do Ngoc Trac
 7  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Duong Thu Ha
 8  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Lu Thi Nguyet Giang
 9  CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy               Tran Thi Bich Lien
 10 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy                Tran Thi Huong Giang
11 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Thi Phuong Mai
12 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Ngoc Thuan
13 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Manh Hung
14 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Thu Phuong
15 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Thi Kim Thoa
16 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Mai Van Dieu
17 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Ngo Huu Hanh
18 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Phan Thi Truc An
19 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Quoc Khanh
20 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Huynh Huu Hai
21 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Le Hoa Ha
22 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Hoang Minh
23 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Lam Minh Tuan
24 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Do Anh Thu
25 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Duong Dinh Binh
26 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Duong Huynh Hiep Chau
27 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Ngo Thi Cam Tien
28 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Van Hoa
29 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Chiem Duc Duy
30 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Kham Dong
31 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Ho Thuy Lieu
32 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Pham Van Binh
33 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thi Thu
34 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Hoang Nam
35 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Thi Thien Thu
36 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Ngoc Vinh
37 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Thi Kim Bang
38 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Huynh Xuan Nhut
39 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Ngo Thi Tuyet Mai
40 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Hong Tham
41 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Huynh Trung Thanh
42 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Luu Hong Ngoc
43 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Minh Hanh
44 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  La Duong Hung
45 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Huynh Hung
46 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Pham Ngoc Han
47 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Vo Thi Ngoc Hanh
48 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thanh Tam
49 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Trong Tan
50 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Hoai Tam
51 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Pham Tuan Nha
52 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Doan Thanh Tam
53 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Do Ngoc Anh
54 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Anh Kiet
55 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Pham Minh Sang
56 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Hong Ha
57 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Ba Hoang
58 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Phan Thi Tuyet Anh
59 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Kim Hong
60 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Quoc Chinh
61 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Thi Ngoc Diep
62 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Vo Thanh Nang
63 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Hong Quang
64 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thi Tu Trinh
65 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thi Ngoc Diem
66 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tang Ngoc Co
67 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Thanh Thi
68 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Nguyen Duy Nhan
69 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Mai Thi Tuyet Lan
70 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Binh Thuy
71 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Vo Thi Chau Ha
72 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Van Khanh
73 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Pham Thi Lan Anh
74 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Huu Hiep
75 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Thai Van Be
76 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Bui Ngoc Hong Phuc
77 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Diep Thi Hoang Yen
78 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thi Yen Phuong
79 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Ho Hong Xuan
80 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Duong Tan Binh
81 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Phan Huu Tri
82 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thi Ngoc Thanh
83 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thi Tuyet Nhung
84 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  VP UBND Quan Binh Thuy
85 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Thi Y Nhu
86 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Ngoc Chuong
87 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Truong Van Trung
88 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Ngoc Thang
89 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Pham Hoang Vinh
90 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Lam Van Thanh
91 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Thi Be Bay
92 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Minh Hong Giang
93 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Hoai Bao
94 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Minh Quan
95 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Doan Thi Minh Hieu
96 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Le Kim Chung
97 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Nguyen Thi Vo
98 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy  Tran Hoang Phuc
99 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy       Thai Thi My Linh
100 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Ha Minh Cong
101 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Huu Giau
102 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Vu Manh Khang
103 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Thi Ngoc Loan
104 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Hoang Ba
105 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Thi kim Chi
106 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Huynh Chan Duy
107 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Thi Mui
108 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Thi Ngoc Huynh
109 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Tan Duoc
110 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Thai Hong Hanh
111 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Van Ut
112 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Pham Dinh Tuan
113 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Van Pin
114 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Pham Van Han
115 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Phan Thanh Thuy
116 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Ngo Huu Thanh
117 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Nguyen Hoang Phuc
118 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Pham Hong Thang
119 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy      Tran Ngoc Nhan
120 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Ban QLDA  Nguyen Van Tuan
121 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Ban QLDTXD    Tu Cong Thuan
122 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Ban QLDTXD    Vo Thi Thu Trang
123 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Benh Vien Da Tong Thi Ngoc Hue
  Khoa
124 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Benh Vien Da Tran Thi Muoi
  Khoa
125 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH Huynh Huu Hiep

126 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH Tran Van Ngot

127 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH Nguyen Thi Nhu Nga

128 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH Nguyen Thi Bich Trang

129 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH Nguyen Thi Thanh Van

130 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Phong Giao Duc Binh Thuy
131 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  The Danh
132 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Tuoi Hong
133 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Minh Ngoc
134 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Xuan Thu
135 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Mai Hong
136 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Anh Duong
137 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Hong Hoa
138 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Minh Tri
139 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Nguyen Tuan Ky
140 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Nguyen Van Xuan
141 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Yen Linh
142 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Hoa Mi
143 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Khanh Van
144 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Hoang Ha
145 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Duong Thanh Dao
146 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Thanh Tam
147 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Hoa Lu
148 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Lien Huong
149 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Le Huynh Thanh Truc
150 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc  Hoa Mai
151 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    THCS Binh Thuy
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
152 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Long Hoa 2
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
153 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Long Tuyen 2
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
154 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Mam Non Long Hoa
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
155 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Thoi An Dong 1
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
156 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Long Hoa 3
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
157 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Tra Noc 4
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
158 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Long Hoa 1
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
159 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Nguyen Thi Ha Giang
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
160 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Mam Non Long Tuyen
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
161 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Mam Non Phong Lan
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
162 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Mam Non Hoa Hong
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
163 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Mau Giao Thoi An Dong
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
164 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Tra Noc 3
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
165 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Long Tuyen 1
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
166 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Mam Non Binh Thuy
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
167 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Truong Tieu Hoc An Thoi 2
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
168 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    THCS Long Tuyen
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
169 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Thoi An Dong 2
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
170 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    THCS Thoi An Dong
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
171 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Thoi An Dong 3
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
172 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Truong Mam Non TTTT
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
173 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Tra Noc 2
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
174 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    THCS Long Hoa
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
175 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Tra Noc 1
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
176 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Truong Tieu Hoc An Thoi 1
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
177 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Le Thi My Dung
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
178 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao    Tieu Hoc Binh Thuy
  Duc/Cac Truong Truc Thuoc
179 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong TN-MT   Nguyen Phan Tran Vu
180 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong TN-MT   Le Tam Niem
181 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Nguyen Thi Tu Trinh

182 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Tran Thi Be

183 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Tran Thi Bach Yen

184 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Le Thanh Phong

185 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Le Van Hoang

186 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Le Minh Xuyen
187 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Bui Thuy Phuong

188 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Tran Huu Loc

189 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Le Thanh Tung

190 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Tran Thi Kim Bang

191 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa Ho Kim Hoanh

192 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long   Doan Van Hung
  Tuyen
193 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long   Ho Ly Trung
  Tuyen
194 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long   Trang Huu Bang
  Tuyen
195 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long   Pham Thanh Giang
  Tuyen
196 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long   Tran Van Tri
  Tuyen
197 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long   Nguyen Van Nam
  Tuyen
198 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An  Ngo Hoang Thao
  Dong
199 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An  Bui Van Thong
  Dong
200 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An  Nguyen Thanh Su
  Dong
201 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An  Ngo Van Lac
  Dong
202 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Thanh Tra    Nguyen Ngoc An
203 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Thanh Tra    Le Van Chanh
204 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP Nguyen Thi Thanh Ha

205 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP Tran Minh Tho

206 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP Nguyen Huu Hon

207 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP Nguyen Ba Hung

208 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP Nguyen Thu Hang
209 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP Nguyen Thi Thu Ba

210 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/TT VHTT     Lieu Van Yeu
211 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/TT VHTT     Vu Manh Khang
212 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/TT VHTT     Ha Thi Thuy Lieu
213 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong  Trung Tam Y Te Du Phong
  Binh Thuy                  Binh Thuy
214 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran      Phuong An Thoi
215 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran      Phuong Long Tuyen
216 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran      Phuong Tra Noc
217 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran      Phuong Thoi An Dong
218 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran      Phuong Binh Thuy
219 CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran      Phuong Long Hoa
220 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy         Phuong Bui Huu Nghia
221 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy         Phuong Tra An
ỆN TỬ QUẬN BÌNH THUỶ


danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 n, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

uan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc
 là...
mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                                 Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                               công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                          tại cơ
                                quan,   đổi hoặc đề
                          quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                          đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      tandien@cantho.gov.vn

      phuhung@cantho.gov.vn

      viethong@cantho.gov.vn

      dtthai@cantho.gov.vn

      nvmoi@cantho.gov.vn

      ngoctrac@cantho.gov.vn

      duongthuha@cantho.gov.vn

      nguyetgiang@cantho.gov.vn

      lienttb@cantho.gov.vn

      tthgiang@cantho.gov.vn
ttpmai@cantho.gov.vn

nnthuan@cantho.gov.vn

manhhung@cantho.gov.vn

ltphuong@cantho.gov.vn

ltkthoa@cantho.gov.vn

vandieu@cantho.gov.vn

huuhanh@cantho.gov.vn

trucan@cantho.gov.vn

tqkhanh@cantho.gov.vn

huuhai@cantho.gov.vn

hoaha@cantho.gov.vn

hoangminh@cantho.gov.vn

lamminhtuan@cantho.gov.vn

doanhthu@cantho.gov.vn

dinhbinh@cantho.gov.vn

hiepchau@cantho.gov.vn

ntctien@cantho.gov.vn

tvhoa@cantho.gov.vn

ducduy@cantho.gov.vn

khamdong@cantho.gov.vn

thuylieu@cantho.gov.vn

pvbinh@cantho.gov.vn
nguyenthithu@cantho.gov.vn

lhnam@cantho.gov.vn

thienthu@cantho.gov.vn

nguyenngocvinh@cantho.gov.vn

kimbang@cantho.gov.vn

xuannhut@cantho.gov.vn

maintt@cantho.gov.vn

ththam@cantho.gov.vn

trungthanh@cantho.gov.vn

hongngoc@cantho.gov.vn

minhhanh@cantho.gov.vn

duonghung@cantho.gov.vn

huynhhung@cantho.gov.vn

phamngochan@cantho.gov.vn

vtnhanh@cantho.gov.vn

tamnt@cantho.gov.vn

trongtan@cantho.gov.vn

nguyenhoaitam@cantho.gov.vn

tuannha@cantho.gov.vn

doanthanhtam@cantho.gov.vn

dongocanh@cantho.gov.vn

nguyenanhkiet@cantho.gov.vn
phamminhsang@cantho.gov.vn

hongha@cantho.gov.vn

bahoang@cantho.gov.vn

pttanh@cantho.gov.vn

lekimhong@cantho.gov.vn

quocchinh@cantho.gov.vn

ngocdiepbt@cantho.gov.vn

thanhnang@cantho.gov.vn

hongquang@cantho.gov.vn

tutrinh@cantho.gov.vn

ntndiem@cantho.gov.vn

ngocco@cantho.gov.vn

thanhthi@cantho.gov.vn

lndnhan@cantho.gov.vn

mttlan@cantho.gov.vn

binhthuy@cantho.gov.vn

chauha@cantho.gov.vn

nguyenvankhanh@cantho.gov.vn

lananh@cantho.gov.vn

nguyenhuuhiep@cantho.gov.vn

tvbe@cantho.gov.vn

hongphuc@cantho.gov.vn
dthyen@cantho.gov.vn

ntyphuong@cantho.gov.vn

hongxuan@cantho.gov.vn

tanbinh@cantho.gov.vn

huutri@cantho.gov.vn

ntnthanh@cantho.gov.vn

nhungntt@cantho.gov.vn

vpubndbinhthuy@cantho.gov.vn

ynhu@cantho.gov.vn

ngocchuong@cantho.gov.vn

truongvantrung@cantho.gov.vn

ngocthang@cantho.gov.vn

hoangvinh@cantho.gov.vn

lvthanh@cantho.gov.vn

bebay@cantho.gov.vn

honggiang@cantho.gov.vn

nguyenhoaibao@cantho.gov.vn

nguyenminhquan@cantho.gov.vn

dtmhieu@cantho.gov.vn

lekimchung@cantho.gov.vn

thivo@cantho.gov.vn

thphuc@cantho.gov.vn
ttmlinh@cantho.gov.vn

haminhcong@cantho.gov.vn

huugiau@cantho.gov.vn

manhkhang@cantho.gov.vn

ntnloan@cantho.gov.vn

nhba@cantho.gov.vn

ntkchi@cantho.gov.vn

chanduy@cantho.gov.vn

thimui@cantho.gov.vn

ngochuynh@cantho.gov.vn

tanduoc@cantho.gov.vn

honhhanhbt@cantho.gov.vn

nguyenvanut@cantho.gov.vn

dinhtuan@cantho.gov.vn

vanpin@cantho.gov.vn

vanhan@cantho.gov.vn

phanthanhthuy@cantho.gov.vn

ngohuuthanh@cantho.gov.vn

phucnh@cantho.gov.vn

hongthang@cantho.gov.vn

ngocnhan@cantho.gov.vn

nvtuan@cantho.gov.vn
congthuan@cantho.gov.vn

vtttrang@cantho.gov.vn

ttngochue@cantho.gov.vn

ttmuoi@cantho.gov.vn

hhhiep@cantho.gov.vn

tvngot@cantho.gov.vn

nhunga@cantho.gov.vn

ntbtrang@cantho.gov.vn

ntthanhvan@cantho.gov.vn

pgdbinhthuy@cantho.gov.vn

ntthedanh@cantho.gov.vn

nttuoihong@cantho.gov.vn

ntminhngoc@cantho.gov.vn

ntxuanthu@cantho.gov.vn

ntmaihong@cantho.gov.vn

ntanhduong@cantho.gov.vn

nthonghoa@cantho.gov.vn

ntminhtri@cantho.gov.vn

tuanky@cantho.gov.vn

vanxuan@cantho.gov.vn

ntyenlinh@cantho.gov.vn

nthoami@cantho.gov.vn
ntkhanhvan@cantho.gov.vn

nthoangha@cantho.gov.vn

thanhdao@cantho.gov.vn

ntminhtam@cantho.gov.vn

nthoalu@cantho.gov.vn

ntlienhuong@cantho.gov.vn

lhttruc@cantho.gov.vn

nthoamai@cantho.gov.vn

thcsbinhthuy@cantho.gov.vn

thlonghoa2@cantho.gov.vn

thlongtuyen2@cantho.gov.vn

mnlonghoa@cantho.gov.vn

ththoiandong1@cantho.gov.vn

thlonghoa3@cantho.gov.vn

thtranoc4@cantho.gov.vn

thlonghoa1@cantho.gov.vn

hagiang@cantho.gov.vn

mnlongtuyen@cantho.gov.vn

mnphonglan@cantho.gov.vn

mnhoahong@cantho.gov.vn

mgthoiandong@cantho.gov.vn

thtranoc3@cantho.gov.vn
thlongtuyen1@cantho.gov.vn

mnbinhthuy@cantho.gov.vn

thanthoi2@cantho.gov.vn

thcslongtuyen@cantho.gov.vn

ththoiandong2@cantho.gov.vn

thcsthoiandong@cantho.gov.vn

ththoiandong3@cantho.gov.vn

mntttt@cantho.gov.vn

thtranoc2@cantho.gov.vn

thcslonghoa@cantho.gov.vn

thtranoc1@cantho.gov.vn

thanthoi1@cantho.gov.vn

ltmydung@cantho.gov.vn

thbinhthuy@cantho.gov.vn

nptranvu@cantho.gov.vn

ltniem@cantho.gov.vn

ntttrinh@cantho.gov.vn

tranthibe@cantho.gov.vn

bachyen@cantho.gov.vn

thanhphongle@cantho.gov.vn

lvhoang@cantho.gov.vn

minhxuyen@cantho.gov.vn
buithuyphuong@cantho.gov.vn

thloc@cantho.gov.vn

lttung@cantho.gov.vn

ttkbang@cantho.gov.vn

hkhoanh@cantho.gov.vn

dvhung@cantho.gov.vn

lytrung@cantho.gov.vn

huubang@cantho.gov.vn

ptgiang@cantho.gov.vn

tvtri@cantho.gov.vn

nvnam@cantho.gov.vn

nhthao@cantho.gov.vn

bvthong@cantho.gov.vn

thanhsu@cantho.gov.vn

vanlac@cantho.gov.vn

nguyenngocan@cantho.gov.vn

vanchanh@cantho.gov.vn

ntthanhha@cantho.gov.vn

tmtho@cantho.gov.vn

huuhon@cantho.gov.vn

nbhung@cantho.gov.vn

thuhang@cantho.gov.vn
ntthuba@cantho.gov.vn

vanyeu@cantho.gov.vn

vmkhang@cantho.gov.vn

httlieu@cantho.gov.vn

ttytdpbinhthuy@cantho.gov.vn

panthoi@cantho.gov.vn

plongtuyen@cantho.gov.vn

ptranoc@cantho.gov.vn

pthoiandong@cantho.gov.vn

pbinhthuy@cantho.gov.vn

plonghoa@cantho.gov.vn

pbuihuunghia@cantho.gov.vn

ptraan@cantho.gov.vn
                               DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT           Tên Cơ quan, Đơn vị 1  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang
 2  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang
 3  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban BTTH-GPMB
 4  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban BTTH-GPMB
 5  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban BTTH-GPMB
 6  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban Dan Van
 7  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban Dan Van
 8  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban TG
 9  CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban TG
 10 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An
11 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An

12 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An

13 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An

14 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An

15 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh

16 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh

17 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh

18 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh

19 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi CCB

20 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi Nong Dan

21 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi Phu Nu

22 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi Phu Nu

23 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Lien Doan LD

24 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
25 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
26 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
27 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
28 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
29 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
30 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
31 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
32 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
33 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
34 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
35 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
36 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
37 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
38 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
39 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
40 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
41 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
42 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
43 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
44 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
45 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai
  Rang
46 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong GD

47 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Ba Lang

48 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Ba Lang

49 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

50 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

51 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

52 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

53 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

54 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu
55 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

56 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

57 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu

58 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

59 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

60 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

61 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

62 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

63 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

64 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

65 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

66 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

67 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

68 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

69 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

70 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

71 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

72 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

73 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

74 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh

75 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

76 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh
77 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

78 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

79 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

80 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

81 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

82 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

83 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh

84 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Phu Thu

85 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Phu Thu

86 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Phu Thu

87 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu

88 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu

89 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu

90 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu

91 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu

92 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu

93 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu

94 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Thuong Thanh

95 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Thuong Thanh

96 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Thuong Thanh

97 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Quan Uy

98 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT BDCT
99 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT BDCT

100 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

101 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

102 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

103 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

104 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/UB MTTQ

105 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Vien Kiem Sat

106 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

107 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

108 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

109 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

110 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

111 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

112 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

113 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

114 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

115 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

116 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

117 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

118 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

119 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

120 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan
121 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

122 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

123 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

124 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

125 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

126 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

127 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

128 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

129 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

130 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

131 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

132 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

133 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

134 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

135 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

136 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

137 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

138 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

139 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

140 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

141 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

142 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan
143 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

144 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

145 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

146 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

147 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan

148 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Cai
  Rang
149 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang

150 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang

151 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang

152 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang

153 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang

154 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang

155 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang
  DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN CÁI RĂNG


g tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đế

 tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đ
 nghị sửa là...
ì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông the                                                       Đã
                                                Hiện
                                                     chuyển
                                                đang
                                                     công tác
                                               công tác
              Tên ngƣời dùng             Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ
                                                tại cơ
                                                      quan,
                                                quan,
                                                      đơn
                                                đơn vị
                                                      vị…
      Pham Thi Tuyet                 pttuyet@cantho.gov.vn

      Nguyen Cong Truong               congtruong@cantho.gov.vn

      Bui Van Bien                  vanbien@cantho.gov.vn

      Quach Tai Luan                 tailuan@cantho.gov.vn

      Phan Thi Kieu Tuoi               kieutuoi@cantho.gov.vn

      Tran An Linh                  anlinh@cantho.gov.vn

      Phan Thi Hong Nhung               pthnhung@cantho.gov.vn

      Huynh Hieu Le                  huynnhhieule@cantho.gov.vn

      Tran Thi Thuy Linh               tttlinh@cantho.gov.vn

      Tran Anh Tuan                  trananhtuan@cantho.gov.vn
Nguyen Van Truyen            vantruyen@cantho.gov.vn

Vo Thanh Luan              thanhluan@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Tho             nntho@cantho.gov.vn

Le Minh Hieu               lmhieu@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Cuc            ntkcuc@cantho.gov.vn

Nguyen Quoc Huy             nqhuy@cantho.gov.vn

Pham Quoc Tuan              pqtuan@cantho.gov.vn

Lai Tuan Vinh              tuanvinh@cantho.gov.vn

Nguyen Phi Long             philong@cantho.gov.vn

Luong Hong Quang             lhquang@cantho.gov.vn

Le Thi Tuyet Mai             lttmai@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ly              nthily@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Kich            hoangkich@cantho.gov.vn

BCH Quan Su Quan Cai Rang        banchqs_cr@cantho.gov.vn

Phong Y Te Quan Cai Rang         phongyt_cr@cantho.gov.vn

Phong Ton Giao Dan Toc Quan Cai Rang   phongtgdt_cr@cantho.gov.vn

Phong Tai Chinh Ke Hoach Quan Cai rang  phongtckh_cr@cantho.gov.vn

Phong Noi Vu Quan Cai Rang        phongnv_cr@cantho.gov.vn

Ban QLDA DTXD Quan Cai Rang       banqldadtxd_cr@cantho.gov.
                     vn
Ban QLDA Quan Cai Rang          banqlda_cr@cantho.gov.vn

Phong VHTT TT Quan Cai Rang       phongvhtttt_cr@cantho.gov.v
                     n
Chi Cuc Thue Quan Cai Rang        chicucthue_cr@cantho.gov.vn
Phong Quan Ly Do Thi Quan Cai Rang   phongqldt_cr@cantho.gov.vn

Phong NV LD TBXH Quan Cai Rang     phongnvldtbxh_cr@cantho.go
                    v.vn
Cong An Quan Cai Rang         congan_cr@cantho.gov.vn

Ban BTTH GPMB Quan Cai Rang      banbtthgpmb_cr@cantho.gov.
                    vn
Trung Tam Y Te Quan Cai Rang      trungtamyt_cr@cantho.gov.vn

Phong Kinh Te Quan Cai Rang      phongkt_cr@cantho.gov.vn
Phong Tai Nguyen Moi Truong Quan Cai  phongtnmt_cr@cantho.gov.vn
Rang
Phong VHTT Quan Cai Rang        phonghvtt_cr@cantho.gov.vn

Phong LDTBXH Quan Cai Rang       phongldtbxh_cr@cantho.gov.
                    vn
Dai Truyen Thanh Quan Cai Rang     daitt_cr@cantho.gov.vn

Phong Giao Duc Quan Cai Rang      phonggd_cr@cantho.gov.vn

Phong Tu Phap Quan Cai Rang      phongtp_cr@cantho.gov.vn

Phong Thong Ke Quan Cai Rang      phongtk_cr@cantho.gov.vn

Huynh Van Hung             hvhung@cantho.gov.vn

Ngo Thi Nhu              ntnhu@cantho.gov.vn

Phuong Ba Lang             pbalang@cantho.gov.vn

Dang Thi Cam Tu            camtu@cantho.gov.vn

Vo Thi Kim Mai             kimmai@cantho.gov.vn

Phuong Hung Phu            phungphu@cantho.gov.vn

Huynh Thi Phung            thiphung@cantho.gov.vn

Nguyen Van Sau             nvsau@cantho.gov.vn

Duong Xuan Luc             xuanluc@cantho.gov.vn
Tran Kim Hao     tkhao@cantho.gov.vn

Phan Thi Ngoc Ha   ptngocha@cantho.gov.vn

Do Thanh Phat     thanhphat@cantho.gov.vn

Nguyen Van Hieu    nvhieu@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Hung   hthung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Cam Hong  ntchong@cantho.gov.vn

Nguyen Thong Nhut   thongnhut@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Lam   nthanhlam@cantho.gov.vn

Chau Hoang Minh    chminh@cantho.gov.vn

Cao Thi Ngoc Diem   ctngocdiem@cantho.gov.vn

Nguyen Van Giau    nvgiau@cantho.gov.vn

Do Van Duoc      dovanduoc@cantho.gov.vn

Nguyen Van Phuc    nvphuc@cantho.gov.vn

Tran Thanh Phuc    thanhphuc@cantho.gov.vn

Nguyen Viet Phuong  nvphuong@cantho.gov.vn

Phuong Hung Thanh   phungthanh@cantho.gov.vn

Dang Thi Thu     dtthu@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Tung   hthanhtung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Lai    ntlai@cantho.gov.vn

Nguyen Van Tam    ngvantam@cantho.gov.vn

Vo Thanh Liem     vtliem@cantho.gov.vn

Bui Quoc Bao     quocbao@cantho.gov.vn
Le Thi Thao Anh     thaoanh@cantho.gov.vn

Tieu Chi Nguyen     tcnguyen@cantho.gov.vn

Nguyen Van Tam     nvantam@cantho.gov.vn

Bui Thi Bich Phuong   btbphuong@cantho.gov.vn

Phuong Le Binh     plebinh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kieu Nhien  ntknhien@cantho.gov.vn

Tran Thi Diem Phuc   diemphuc@cantho.gov.vn

Phuong Phu Thu     pphuthu@cantho.gov.vn

Tran Van Thoi      tvthoi@cantho.gov.vn

Doan Thi Xuan Nguyet  dtxnguyet@cantho.gov.vn

Nguyen Van Tam     nvtam@cantho.gov.vn

Phuong Tan Phu     ptanphu@cantho.gov.vn

Cao Thi Ngoc Diem    ctndiem@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Tung    httung@cantho.gov.vn

Do Van Duoc       dvduoc@cantho.gov.vn

Dang Van Moi      vanmoi@cantho.gov.vn

Duong Quang Thong    quangthong@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Cuong    ngoccuong@cantho.gov.vn

Tran Viet Anh      vietanh@cantho.gov.vn

Phuong Thuong Thanh   pthuongthanh@cantho.gov.vn

Pham Ngoc Dieu     ngocdieu@cantho.gov.vn

Huynh Hieu Truc     hieutruc@cantho.gov.vn
Nguyen Kim Thanh    nkthanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kieu Nhien  kieunhien@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Tung    nthanhtung@cantho.gov.vn

Do Thi Truc Giang    dttgiang@cantho.gov.vn

Trang Thi Ngoc Anh   ttngocanh@cantho.gov.vn

Ho Thi Cong Dung    congdung@cantho.gov.vn

Vo Quoc Thong      quocthong@cantho.gov.vn

Le Kim Khanh      kimkhanh@cantho.gov.vn

Nguyen Phuong Thao   phuongthao@cantho.gov.vn

VP UBND Quan Cai Rang  vpubndcairang@cantho.gov.v
            n
Nguyen Ngoc Anh     nguyenngocanh@cantho.gov.
            vn
Le Thi Thu Hong     lethithuhong@cantho.gov.vn

Vuong Cong Khanh    congkhanh@cantho.gov.vn

Pham Van Nhu      pvnhu@cantho.gov.vn

Nguyen Trong Quoc    trongquoc@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Xuan     huuxuan@cantho.gov.vn

Tran Duc An       ducan@cantho.gov.vn

Le Van Hoang      levanhoang@cantho.gov.vn

Le Thi Thuy An     lttan@cantho.gov.vn

Tran Thanh Can     tranthanhcan@cantho.gov.vn

Truong Thanh Dat    thanhdat@cantho.gov.vn

Ngo Van Dien      ngovandien@cantho.gov.vn
Le Quang Hien    lequanghien@cantho.gov.vn

Vo Kim Thoa     vokimthoa@cantho.gov.vn

Huynh Trung Tru   trungtru@cantho.gov.vn

Tran Tan Loc    tanloc@cantho.gov.vn

Vo Kim Phuong    vokimphuong@cantho.gov.vn

Vo Minh Thien    minhthien@cantho.gov.vn

Trinh Tien Mai   tienmai@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Dong  nguyenthanhdong@cantho.go
          v.vn
Nguyen Van Tinh   vantinh@cantho.gov.vn

Tran Viet Thang   tranvietthang@cantho.gov.vn

Nguyen Van Tanh   vantanh@cantho.gov.vn

Huynh Huu Lam    huulam@cantho.gov.vn

Vo Thi Kim Mai   vtkmai@cantho.gov.vn

Pham Hung Thong   hungthong@cantho.gov.vn

Cai Rang      cairang@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Sang   huusang@cantho.gov.vn

Tran Van Tham    vantham@cantho.gov.vn

Hua An Khuong    ankhuong@cantho.gov.vn

Ta Thi Bich Hang  bichhang@cantho.gov.vn

Dang Van Ngot    vanngot@cantho.gov.vn

Ngo Thi Thanh Nga  nttnga@cantho.gov.vn

Duong Quang Chinh  dqchinh@cantho.gov.vn
Mai Hong Chau           hongchau@cantho.gov.vn

Tran Thanh Tung          tranthanhtung@cantho.gov.vn

Nguyen Cong Duy          congduy@cantho.gov.vn

Trinh Thi Thuy Duong        tttduong@cantho.gov.vn

Duong Thi Hong Tien        hongtien@cantho.gov.vn

Trung Tam Y Te Du Phong Cai Rang  ttytdpcairang@cantho.gov.vn

Phuong Phu Thu           pphuthu@cantho.gov.vn

Phuong Tan Phu           ptanphu@cantho.gov.vn

Phuong Hung Phu          phungphu@cantho.gov.vn

Phuong Ba Lang           pbalang@cantho.gov.vn

Phuong Hung Thanh         phungthanh@cantho.gov.vn

Phuong Thuong Thanh        pthuongthanh@cantho.gov.vn

Phuong Le Binh           plebinh@cantho.gov.vn
t "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn


ghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu

g tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện       Tên cơ Nghỉ
       quan, hƣu,
       đơn vị nghỉ
       đã thay việc Ghi chú
        đổi hoặc đề
       (hoặc nghị
        sáp  xoá
                               DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HUYỆN

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT        Tên Cơ quan, Đơn vị 1  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 2  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 3  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 4  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 5  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 6  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 7  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 8  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 9  CanTho/SoBanNganh/Co Do
 10 CanTho/SoBanNganh/Co Do
11 CanTho/SoBanNganh/Co Do

12 CanTho/SoBanNganh/Co Do

13 CanTho/SoBanNganh/Co Do

14 CanTho/SoBanNganh/Co Do

15 CanTho/SoBanNganh/Co Do

16 CanTho/SoBanNganh/Co Do

17 CanTho/SoBanNganh/Co Do

18 CanTho/SoBanNganh/Co Do

19 CanTho/SoBanNganh/Co Do

20 CanTho/SoBanNganh/Co Do

21 CanTho/SoBanNganh/Co Do

22 CanTho/SoBanNganh/Co Do

23 CanTho/SoBanNganh/Co Do

24 CanTho/SoBanNganh/Co Do

25 CanTho/SoBanNganh/Co Do

26 CanTho/SoBanNganh/Co Do

27 CanTho/SoBanNganh/Co Do

28 CanTho/SoBanNganh/Co Do

29 CanTho/SoBanNganh/Co Do

30 CanTho/SoBanNganh/Co Do

31 CanTho/SoBanNganh/Co Do

32 CanTho/SoBanNganh/Co Do
33 CanTho/SoBanNganh/Co Do

34 CanTho/SoBanNganh/Co Do

35 CanTho/SoBanNganh/Co Do

36 CanTho/SoBanNganh/Co Do

37 CanTho/SoBanNganh/Co Do

38 CanTho/SoBanNganh/Co Do

39 CanTho/SoBanNganh/Co Do

40 CanTho/SoBanNganh/Co Do

41 CanTho/SoBanNganh/Co Do

42 CanTho/SoBanNganh/Co Do

43 CanTho/SoBanNganh/Co Do

44 CanTho/SoBanNganh/Co Do

45 CanTho/SoBanNganh/Co Do

46 CanTho/SoBanNganh/Co Do

47 CanTho/SoBanNganh/Co Do

48 CanTho/SoBanNganh/Co Do

49 CanTho/SoBanNganh/Co Do

50 CanTho/SoBanNganh/Co Do

51 CanTho/SoBanNganh/Co Do

52 CanTho/SoBanNganh/Co Do

53 CanTho/SoBanNganh/Co Do

54 CanTho/SoBanNganh/Co Do
55 CanTho/SoBanNganh/Co Do

56 CanTho/SoBanNganh/Co Do

57 CanTho/SoBanNganh/Co Do

58 CanTho/SoBanNganh/Co Do

59 CanTho/SoBanNganh/Co Do

60 CanTho/SoBanNganh/Co Do

61 CanTho/SoBanNganh/Co Do

62 CanTho/SoBanNganh/Co Do

63 CanTho/SoBanNganh/Co Do

64 CanTho/SoBanNganh/Co Do

65 CanTho/SoBanNganh/Co Do

66 CanTho/SoBanNganh/Co Do

67 CanTho/SoBanNganh/Co Do

68 CanTho/SoBanNganh/Co Do

69 CanTho/SoBanNganh/Co Do

70 CanTho/SoBanNganh/Co Do

71 CanTho/SoBanNganh/Co Do

72 CanTho/SoBanNganh/Co Do

73 CanTho/SoBanNganh/Co Do

74 CanTho/SoBanNganh/Co Do

75 CanTho/SoBanNganh/Co Do

76 CanTho/SoBanNganh/Co Do
77 CanTho/SoBanNganh/Co Do

78 CanTho/SoBanNganh/Co Do

79 CanTho/SoBanNganh/Co Do

80 CanTho/SoBanNganh/Co Do

81 CanTho/SoBanNganh/Co Do

82 CanTho/SoBanNganh/Co Do

83 CanTho/SoBanNganh/Co Do

84 CanTho/SoBanNganh/Co Do

85 CanTho/SoBanNganh/Co Do

86 CanTho/SoBanNganh/Co Do

87 CanTho/SoBanNganh/Co Do

88 CanTho/SoBanNganh/Co Do

89 CanTho/SoBanNganh/Co Do

90 CanTho/SoBanNganh/Co Do

91 CanTho/SoBanNganh/Co Do

92 CanTho/SoBanNganh/Co Do

93 CanTho/SoBanNganh/Co Do

94 CanTho/SoBanNganh/Co Do

95 CanTho/SoBanNganh/Co Do

96 CanTho/SoBanNganh/Co Do

97 CanTho/SoBanNganh/Co Do

98 CanTho/SoBanNganh/Co Do
99 CanTho/SoBanNganh/Co Do

100 CanTho/SoBanNganh/Co Do

101 CanTho/SoBanNganh/Co Do

102 CanTho/SoBanNganh/Co Do

103 CanTho/SoBanNganh/Co Do

104 CanTho/SoBanNganh/Co Do

105 CanTho/SoBanNganh/Co Do

106 CanTho/SoBanNganh/Co Do

107 CanTho/SoBanNganh/Co Do

108 CanTho/SoBanNganh/Co Do

109 CanTho/SoBanNganh/Co Do

110 CanTho/SoBanNganh/Co Do

111 CanTho/SoBanNganh/Co Do

112 CanTho/SoBanNganh/Co Do

113 CanTho/SoBanNganh/Co Do

114 CanTho/SoBanNganh/Co Do

115 CanTho/SoBanNganh/Co Do

116 CanTho/SoBanNganh/Co Do

117 CanTho/SoBanNganh/Co Do

118 CanTho/SoBanNganh/Co Do

119 CanTho/SoBanNganh/Co Do

120 CanTho/SoBanNganh/Co Do
121 CanTho/SoBanNganh/Co Do

122 CanTho/SoBanNganh/Co Do

123 CanTho/SoBanNganh/Co Do

124 CanTho/SoBanNganh/Co Do

125 CanTho/SoBanNganh/Co Do

126 CanTho/SoBanNganh/Co Do

127 CanTho/SoBanNganh/Co Do

128 CanTho/SoBanNganh/Co Do

129 CanTho/SoBanNganh/Co Do

130 CanTho/SoBanNganh/Co Do

131 CanTho/SoBanNganh/Co Do

132 CanTho/SoBanNganh/Co Do

133 CanTho/SoBanNganh/Co Do

134 CanTho/SoBanNganh/Co Do

135 CanTho/SoBanNganh/Co Do

136 CanTho/SoBanNganh/Co Do

137 CanTho/SoBanNganh/Co Do

138 CanTho/SoBanNganh/Co Do

139 CanTho/SoBanNganh/Co Do

140 CanTho/SoBanNganh/Co Do

141 CanTho/SoBanNganh/Co Do

142 CanTho/SoBanNganh/Co Do
143 CanTho/SoBanNganh/Co Do

144 CanTho/SoBanNganh/Co Do

145 CanTho/SoBanNganh/Co Do

146 CanTho/SoBanNganh/Co Do

147 CanTho/SoBanNganh/Co Do

148 CanTho/SoBanNganh/Co Do

149 CanTho/SoBanNganh/Co Do

150 CanTho/SoBanNganh/Co Do

151 CanTho/SoBanNganh/Co Do

152 CanTho/SoBanNganh/Co Do

153 CanTho/SoBanNganh/Co Do

154 CanTho/SoBanNganh/Co Do

155 CanTho/SoBanNganh/Co Do

156 CanTho/SoBanNganh/Co Do

157 CanTho/SoBanNganh/Co Do

158 CanTho/SoBanNganh/Co Do

159 CanTho/SoBanNganh/Co Do

160 CanTho/SoBanNganh/Co Do

161 CanTho/SoBanNganh/Co Do

162 CanTho/SoBanNganh/Co Do

163 CanTho/SoBanNganh/Co Do

164 CanTho/SoBanNganh/Co Do
165 CanTho/SoBanNganh/Co Do

166 CanTho/SoBanNganh/Co Do

167 CanTho/SoBanNganh/Co Do

168 CanTho/SoBanNganh/Co Do

169 CanTho/SoBanNganh/Co Do

170 CanTho/SoBanNganh/Co Do

171 CanTho/SoBanNganh/Co Do

172 CanTho/SoBanNganh/Co Do

173 CanTho/SoBanNganh/Co Do

174 CanTho/SoBanNganh/Co Do

175 CanTho/SoBanNganh/Co Do

176 CanTho/SoBanNganh/Co Do

177 CanTho/SoBanNganh/Co Do

178 CanTho/SoBanNganh/Co Do

179 CanTho/SoBanNganh/Co Do

180 CanTho/SoBanNganh/Co Do

181 CanTho/SoBanNganh/Co Do

182 CanTho/SoBanNganh/Co Do

183 CanTho/SoBanNganh/Co Do

184 CanTho/SoBanNganh/Co Do

185 CanTho/SoBanNganh/Co Do

186 CanTho/SoBanNganh/Co Do
187 CanTho/SoBanNganh/Co Do

188 CanTho/SoBanNganh/Co Do

189 CanTho/SoBanNganh/Co Do

190 CanTho/SoBanNganh/Co Do

191 CanTho/SoBanNganh/Co Do

192 CanTho/SoBanNganh/Co Do

193 CanTho/SoBanNganh/Co Do

194 CanTho/SoBanNganh/Co Do

195 CanTho/SoBanNganh/Co Do

196 CanTho/SoBanNganh/Co Do

197 CanTho/SoBanNganh/Co Do

198 CanTho/SoBanNganh/Co Do

199 CanTho/SoBanNganh/Co Do

200 CanTho/SoBanNganh/Co Do

201 CanTho/SoBanNganh/Co Do

202 CanTho/SoBanNganh/Co Do

203 CanTho/SoBanNganh/Co Do

204 CanTho/SoBanNganh/Co Do

205 CanTho/SoBanNganh/Co Do

206 CanTho/SoBanNganh/Co Do

207 CanTho/SoBanNganh/Co Do

208 CanTho/SoBanNganh/Co Do
209 CanTho/SoBanNganh/Co Do

210 CanTho/SoBanNganh/Co Do

211 CanTho/SoBanNganh/Co Do

212 CanTho/SoBanNganh/Co Do

213 CanTho/SoBanNganh/Co Do

214 CanTho/SoBanNganh/Co Do

215 CanTho/SoBanNganh/Co Do

216 CanTho/SoBanNganh/Co Do

217 CanTho/SoBanNganh/Co Do

218 CanTho/SoBanNganh/Co Do

219 CanTho/SoBanNganh/Co Do

220 CanTho/SoBanNganh/Co Do

221 CanTho/SoBanNganh/Co Do

222 CanTho/SoBanNganh/Co Do

223 CanTho/SoBanNganh/Co Do

224 CanTho/SoBanNganh/Co Do

225 CanTho/SoBanNganh/Co Do

226 CanTho/SoBanNganh/Co Do

227 CanTho/SoBanNganh/Co Do

228 CanTho/SoBanNganh/Co Do

229 CanTho/SoBanNganh/Co Do

230 CanTho/SoBanNganh/Co Do
231 CanTho/SoBanNganh/Co Do

232 CanTho/SoBanNganh/Co Do

233 CanTho/SoBanNganh/Co Do

234 CanTho/SoBanNganh/Co Do

235 CanTho/SoBanNganh/Co Do

236 CanTho/SoBanNganh/Co Do

237 CanTho/SoBanNganh/Co Do/Hoi CCB

238 CanTho/SoBanNganh/Co Do/LDLD

239 CanTho/SoBanNganh/Co Do/TTBD Chinh
  tri
240 CanTho/SoBanNganh/Co Do/UB MTTQ

241 CanTho/SoBanNganh/Co Do/VP HU

242 CanTho/SoBanNganh/Co Do/VP HU

243 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du
  Phong Co Do
244 CanTho/SoBanNganh/Co Do

245 CanTho/SoBanNganh/Co Do

246 CanTho/SoBanNganh/Co Do

247 CanTho/SoBanNganh/Co Do

248 CanTho/SoBanNganh/Co Do

249 CanTho/SoBanNganh/Co Do

250 CanTho/SoBanNganh/Co Do

251 CanTho/SoBanNganh/Co Do

252 CanTho/SoBanNganh/Co Do
253 CanTho/SoBanNganh/Co Do
         DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HUYỆN CỜ ĐỎ


 hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
n cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuy

thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
rường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, ng
 o cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Tr
                                                     Hiện
                                                     đang
                                                    công tác
              Tên ngƣời dùng               Địa chỉ thƣ điện tử
                                                    tại cơ
                                                    quan,
                                                    đơn vị

      Dinh Thanh Phu                   thanhphu@cantho.gov.vn

      Nguyen Thi Thanh Thuy                ngttthuy@cantho.gov.vn

      Phong Y te                     phongyte_codo@cantho.gov.vn

      Tran Van Tai                    vantai@cantho.gov.vn

      Phan Trung Hieu                   pthieu@cantho.gov.vn

      Phan Thanh Loi                   phanthanhloi@cantho.gov.vn

      Tran Van Hoa                    tranvanhoa@cantho.gov.vn

      Pham Lan Anh                    planh@cantho.gov.vn

      Le Tuan Nhan                    tuannhan@cantho.gov.vn

      Nguyen Tran The Trung                ntttrung@cantho.gov.vn
Chau Thi Kieu Phuong   kieuphuong@cantho.gov.vn

VP UBND huyen Co Do   vpubndcodo@cantho.gov.vn

Nguyen Van Dung     nvdung@cantho.gov.vn

Phan Thanh Tung     phanthanhtung@cantho.gov.vn

Le Quoc Viet       lequocviet@cantho.gov.vn

Nguyen Trung Hieu    nthieu@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Phuong Thao  ntpthao@cantho.gov.vn

Nguyen Huy Tam      nhtam@cantho.gov.vn

Nguyen Thuc Hien     thuchien@cantho.gov.vn

Le Quang Mai       quangmai@cantho.gov.vn

Le Bao Toan       baotoan@cantho.gov.vn

Le Thanh Cua       thanhcua@cantho.gov.vn

Tran Thi Cam Huong    ttchuong@cantho.gov.vn

Huynh Quoc Thuan     hqthuan@cantho.gov.vn

Doan Thi Ngoc Tuyet   dtntuyet@cantho.gov.vn

Le Tan Thu        tanthu@cantho.gov.vn

Vo Kim Thuy       vkthuy@cantho.gov.vn

Nguyen Trung Quoc Nam  ntqnam@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Hong Phuong  ngthphuong@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Tham     ngoctham@cantho.gov.vn

Le Thanh Do       ltdo@cantho.gov.vn

Quan su huyen Co Do   quansu_codo@cantho.gov.vn
Nguyen Duc Tam         ductam@cantho.gov.vn

Pham Huu Nghia         phnghia@cantho.gov.vn

Vo Minh Tri           vominhtri@cantho.gov.vn

Truong Thanh Tam        tttam@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Tuyet Thuy      tuyetthuy@cantho.gov.vn

Le Thi Anh Mai         anhmai@cantho.gov.vn

Do Thi My Trinh         mytrinh@cantho.gov.vn

Co Do              codo@cantho.gov.vn

Uy ban Dan so Gia dinh Tre em  ubds_codo@cantho.gov.vn

Doan Thanh Nguyen        dtnguyen@cantho.gov.vn

Nguyen Minh Quang        nmquang@cantho.gov.vn

Duong Ba Hoang         duongbahoang@cantho.gov.vn

Le Van Quang          levanquang@cantho.gov.vn

Tran Thu Dong          thudong@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Ut         thanhut@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Man         ntman@cantho.gov.vn

Ly Giang            lygiang@cantho.gov.vn

Tran Ai Viet          tranaiviet@cantho.gov.vn

Phan Vy             phanvy@cantho.gov.vn

Nguyen Van Ba          nvba@cantho.gov.vn

Nguyen Thai Son         thaison@cantho.gov.vn

Vo Minh Chinh          vmchinh@cantho.gov.vn
Trang Van Ven      tvven@cantho.gov.vn

Phong Thong Ke     phongtk_codo@cantho.gov.vn

Nguyen To Huu      tohuu@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Dat     huudat@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Cam Loan   ntcloan@cantho.gov.vn

Luong Khac Huy     khachuy@cantho.gov.vn

Nguyen Quoc Nam     nqnam@cantho.gov.vn

Nguyen Minh Toai    nmtoai@cantho.gov.vn

Cong an huyen Co Do   congan_codo@cantho.gov.vn

Huynh Thi Xuan Nguyet  xuannguyet@cantho.gov.vn

Tran Thi Ngoan     trtngoan@cantho.gov.vn

Nguyen Thi My Hanh   ntmhanh@cantho.gov.vn

Nguyen Chi Cong     nccong@cantho.gov.vn

Thi tran Co do     thitrancd_codo@cantho.gov.vn

Nguyen Van Si      nguyenvansi@cantho.gov.vn

Le Thi Mong Van     ltmvan@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Hoang    huuhoang@cantho.gov.vn

Tran Huu Nguyen     huunguyen@cantho.gov.vn

Phan Thi Pa Ri     pari@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Oanh Kieu  oanhkieu@cantho.gov.vn

Phan My Huong      phanmyhuong@cantho.gov.vn

Ho Thi Kim Loan     htkloan@cantho.gov.vn
Huynh Minh Hieu     huynhminhhieu@cantho.gov.vn

Tran Thi Thanh Tuyen   trtttuyen@cantho.gov.vn

Tran Phuoc hoa      phuochoa@cantho.gov.vn

Luong Long Toan     longtoan@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Tho      huutho@cantho.gov.vn

Dao Thi Minh Huong    dtmhuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh vu     ntvu@cantho.gov.vn

Duong Tan Giau      dtgiau@cantho.gov.vn

Tran Chi Phuong     tcphuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Yen Loan   yenloan@cantho.gov.vn

Nguyen Van Manh     vanmanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Thanh   ntkthanh@cantho.gov.vn

Phong Tong hop Kinh te  phongthkt_codo@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh     ntthanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Tuyen    nttuyen@cantho.gov.vn

Le Huu Trang       huutrang@cantho.gov.vn

Tran Thi Bach Hue    ttbhue@cantho.gov.vn

Huynh Ky Luu       kyluu@cantho.gov.vn

Tran Nam Ha       tnha@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Anh     nghanh@cantho.gov.vn

Dao Anh Dung       daoanhdung@cantho.gov.vn

Vo Thanh Loi       vtloi@cantho.gov.vn
Bui Thanh Liem     btliem@cantho.gov.vn

Truong Tuyet Ngoc    tuyetngoc@cantho.gov.vn

Huynh Phuong Doan    phuongdoan@cantho.gov.vn

Vo Thi Kim Van     vokimvan@cantho.gov.vn

Thi tran Thoi Lai    thitrantl_codo@cantho.gov.vn

Nguyen Trai       ntrai@cantho.gov.vn

Bui Van Kiet      buivankiet@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Tuyet  ngoctuyet@cantho.gov.vn

Tran Van Nghiep     vannghiep@cantho.gov.vn

Huynh Tan Dat      tandat@cantho.gov.vn

Pham Thi Hong Gam    honggam@cantho.gov.vn

Hoang Kim Cuong     hkcuong@cantho.gov.vn

Vuong Thi Thao     thithao@cantho.gov.vn

Nguyen Van Chon     vanchon@cantho.gov.vn

Nguyen Viet Khoa    nvkhoa@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Hai    nghhai@cantho.gov.vn

Phan Van Tam      pvantam@cantho.gov.vn

Le Minh Son       minhson@cantho.gov.vn

Tran Vo Nghiep     vonghiep@cantho.gov.vn

Nguyen Thai Son     ngtson@cantho.gov.vn

Nguyen Truong Tho    ngttho@cantho.gov.vn

Phan Kim Hong      phankimhong@cantho.gov.vn
Tran Thanh Vu               tranthanhvu@cantho.gov.vn

Le Thanh Phong              phonglt@cantho.gov.vn

Doan Tat Linh               tatlinh@cantho.gov.vn

Ho Van Si                 hovansi@cantho.gov.vn

Nguyen Thi E               nguyenthie@cantho.gov.vn

Lam Hong Nhung              lamhongnhung@cantho.gov.vn

Trung Tam Van hoa The duc The thao    trungtamvhtdtt_codo@cantho.gov.v
                     n
Nguyen Thi Bich Lieu           ngtblieu@cantho.gov.vn

Nguyen Van Hang              vanhang@cantho.gov.vn

Lam Van Do                vando@cantho.gov.vn

Vo Van Sang                vovansang@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Thanh             nghthanh@cantho.gov.vn

Tran Van Sau               tranvansau@cantho.gov.vn

Lam Hoang Khai              hoangkhai@cantho.gov.vn
Phong Noi Vu Lao Dong Thuong Binh va Xa  phongnvldtbxh_codo@cantho.gov.v
hoi                    n
Vo Ngoc Van Quang             vnvquang@cantho.gov.vn

Tu Nguyen Duy Tan             duytan@cantho.gov.vn

Huynh Cong Duc              congduc@cantho.gov.vn

Phong Tai nguyen Moi truong        phongtnmt_codo@cantho.gov.vn

Tu Van Giao                tvgiao@cantho.gov.vn

Pham Thi Quynh Nhu            ptqnhu@cantho.gov.vn

Pham Buu Giam               buugiam@cantho.gov.vn
Truong Minh Loc     minhloc@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Tin     nttin@cantho.gov.vn

Tran Van Qui       vanqui@cantho.gov.vn

Dao Huu Luong      huuluong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Xuan Nguyet  ntxnguyet@cantho.gov.vn

Chiem Viet Trung     chiemviettrung@cantho.gov.vn

Dang Hong Thao      hongthao@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Phi     nhphi@cantho.gov.vn

Tran Thi Nga       tranthinga@cantho.gov.vn

Tran Thanh Nhien     thanhnhien@cantho.gov.vn

Le Thi Thanh Thuy    thuyltt@cantho.gov.vn

Vo Kieu Tu Cam      vktcam@cantho.gov.vn

Nguyen Chau Thang    ncthang@cantho.gov.vn

Doan Hoang Viet     dhviet@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Phuong    htphuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Diep Thuy   diepthuy@cantho.gov.vn

Dai Truyen Thanh     daitruyenthanh_codo@cantho.gov.v
             n
Nguyen Hoang Trong    hoangtrong@cantho.gov.vn

Dao Hung         daohung@cantho.gov.vn

Le Thi Huyen Trang    huyentrang@cantho.gov.vn

Bui Bich Chi       bichchi@cantho.gov.vn

Vo Thanh Van       vothanhvan@cantho.gov.vn
Doan Kim Phung       dkphung@cantho.gov.vn

Nguyen hung Chinh      nhchinh@cantho.gov.vn

Nguyen Van Binh       nguyenvanbinh@cantho.gov.vn

Nguyen Huynh Duc      huynhduc@cantho.gov.vn

Thanh Tra huyen Co Do    thanhtra_codo@cantho.gov.vn

Le Huu Trang        lhtrang@cantho.gov.vn

Truyen Van Truyen      tvtruyen@cantho.gov.vn

Duong Thi Doan Dung     doandung@cantho.gov.vn

Tran Viet Cuong       vietcuong@cantho.gov.vn

Pham Van Tan        phamvantan@cantho.gov.vn

Pham Thi Nga        phamthinga@cantho.gov.vn

Tran Thanh Nhien      ttnhien@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thuy Huong    nguyenthuyhuong@cantho.gov.vn

Le Van Hieu         lvhieu@cantho.gov.vn

Pham Hong Son        hongson@cantho.gov.vn

Phong Tu Phap Huyen Co Do  phongtp_codo@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh Nguyet   thanhnguyet@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Thuy      thuynt@cantho.gov.vn

Vo Van Tu          vovantu@cantho.gov.vn

Nguyen Quoc Lam       quoclam@cantho.gov.vn

Dinh Thanh Phu       dtphu@cantho.gov.vn

Le Thi Anh Tuyet      ltatuyet@cantho.gov.vn
Trinh Van Hau       vanhau@cantho.gov.vn

Le Kim Xuyen       kimxuyen@cantho.gov.vn

Bui Van Kiet       bvkiet@cantho.gov.vn

Tran Huu Minh       huuminh@cantho.gov.vn

Nguyen My Thanh Tuyen   nmttuyen@cantho.gov.vn

Nguyen Chi Linh      nclinh@cantho.gov.vn

Tran Dong Hanh Toan    hanhtoan@cantho.gov.vn

Cao Chi Cong       caochicong@cantho.gov.vn

Phan Van Ke        vanke@cantho.gov.vn

Phong Van hoa Thong tin  phongvhtt_codo@cantho.gov.vn

Thai Thuy Duong      thaithuyduong@cantho.gov.vn

Ho Van Si         hvsi@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Phong    ngtphong@cantho.gov.vn

Le Thanh Lam       lethanhlam@cantho.gov.vn

Vo Thi Kim Duyen     kimduyen@cantho.gov.vn

Tran Minh Man       tmman@cantho.gov.vn

Vo Thanh Tam       vttam@cantho.gov.vn

Khuong Tien Viet     ktviet@cantho.gov.vn

Nguyen Tan Thanh     ngtthanh@cantho.gov.vn

Tran Son Vu        tsvu@cantho.gov.vn

Vo Thi Kim Thuy      vtkthuy@cantho.gov.vn

Le Minh Hoang       leminhhoang@cantho.gov.vn
Dang Thanh Tuan     dttuan@cantho.gov.vn

Le Tuan Duy       tuanduy@cantho.gov.vn

Phong Ton giao Dan toc  phongtgdt_codo@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Hong Phuong  phuongnth@cantho.gov.vn

Tran Thanh Tung     trttung@cantho.gov.vn

Mai Thi Thien Kieu    thienkieu@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Bao     thanhbao@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Dung   ntndung@cantho.gov.vn

Nguyen Van Nien     vannien@cantho.gov.vn

Nguyen Trai       nguyentrai@cantho.gov.vn

Lu Thong Lai       ltlai@cantho.gov.vn

Le Hoang Hon       hoanghon@cantho.gov.vn

Nguyen Chi Linh     nguyenchilinh@cantho.gov.vn

Le Hoang Vo       hoangvo@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Diem Uyen   diemuyen@cantho.gov.vn

Nguyen Nhat Khanh    nhatkhanh@cantho.gov.vn

Lam Ngoc Ngon      lnngon@cantho.gov.vn

Nguyen Viet Khoa     nguyenvietkhoa@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Son     nguyenngocson@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Mai      ntmai@cantho.gov.vn

Nguyen Duc Huy      duchuy@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Xuan Mai   ntxmai@cantho.gov.vn
Nguyen Thuc Hien        ngthien@cantho.gov.vn

Doan Thi Ri           dtri@cantho.gov.vn

Tran Van Thao          tranvanthao@cantho.gov.vn

Phong Tai Chinh Ke Hoach    phongtckh_codo@cantho.gov.vn

Dang Thi Kim Chi        dtkchi@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Diem         ngtdiem@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Truc Phuong     nttrucphuong@cantho.gov.vn

Tran Thi Hong Nhung       tthnhung@cantho.gov.vn

Tran Thi Nhu Y         ttnhuy@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Cam Tu        ntcamtu@cantho.gov.vn

Vo Thi Ngoc Suong        vtnsuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thuy Dung      nttdung@cantho.gov.vn

Trung Tam Y Te Du Phong Co Do  ttytdpcodo@cantho.gov.vn

Xa Trung Thanh         xtrungthanh@cantho.gov.vn

Thi Tran Co Do         ttcodo@cantho.gov.vn

Xa Trung Hung          xtrunghung@cantho.gov.vn

Xa Thoi Dong          xthoidong@cantho.gov.vn

Xa Dong Thang          xdongthang@cantho.gov.vn

Xa Thoi Hung          xthoihung@cantho.gov.vn

Xa Trung An           xtrungan@cantho.gov.vn

Xa Dong Hiep          xdonghiep@cantho.gov.vn

Xa Thanh Phu          xthanhphu@cantho.gov.vn
Xa Thoi Xuan  xthoixuan@cantho.gov.vn
an, đơn vị".
ông rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan,


X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá",

i về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư        Đã   Tên cơ Nghỉ
       chuyển   quan, hƣu,
      công tác  đơn vị nghỉ
       đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       quan,   đổi hoặc đề
        đơn   (hoặc nghị
        vị…    sáp  xoá
                                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị 1  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban BTTH-GPMB
 2  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban BTTH-GPMB
 3  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban CHQS
 4  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QL Cho
 5  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA
 6  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA
 7  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA
 8  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA
 9  CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA
 10 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA
11 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA

12 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA

13 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA TTVH

14 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA TTVH

15 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA TTVH

16 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban To Chuc TU

17 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

18 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

19 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

20 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

21 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

22 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

23 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

24 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Chi Cuc Thue

25 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Chi Cuc Thue

26 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Cuu Chien Binh

27 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Cuu Chien Binh

28 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh

29 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh

30 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh

31 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh

32 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Chu Thap Do
33 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Chu Thap Do

34 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN

35 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN

36 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN

37 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN

38 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Nong Dan

39 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Nong Dan

40 CanTho/SoBanNganh/O Mon/LDLD

41 CanTho/SoBanNganh/O Mon/LDLD

42 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Giao Duc

43 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Giao Duc

44 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong HT-KT

45 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

46 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

47 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

48 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

49 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

50 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

51 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

52 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

53 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te

54 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te
55 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
56 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
57 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
58 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
59 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
60 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
61 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
62 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
63 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
64 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD -
  TBXH
65 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

66 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

67 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

68 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

69 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

70 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

71 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

72 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

73 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT

74 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH

75 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH

76 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH
77 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH

78 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH

79 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH

80 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH

81 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH

82 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Thong Ke

83 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Thong Ke

84 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

85 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

86 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

87 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

88 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

89 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

90 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

91 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

92 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

93 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

94 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

95 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

96 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

97 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

98 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT
99 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT

100 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Ton Giao

101 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap

102 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap

103 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap

104 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap

105 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap

106 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Y Te

107 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Chau Van
  Liem
108 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Long Hung

109 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi

110 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi

111 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi

112 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi

113 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi

114 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi

115 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An

116 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An

117 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An

118 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An

119 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An

120 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An
121 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An

122 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Hoa

123 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long

124 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long

125 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long

126 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long

127 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long

128 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac

129 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac

130 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac

131 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac

132 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac

133 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac

134 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Doan

135 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Doan

136 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Doan

137 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy

138 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy

139 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban Dan van

140 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban Dan van

141 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban TC

142 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban TC
143 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban TC

144 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban Tuyen
  giao
145 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Thanh Tra

146 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Thanh Tra

147 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong

148 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong

149 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong

150 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong

151 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong

152 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Thu Y

153 CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT BDCT

154 CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT VH-TDTT

155 CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT VH-TDTT

156 CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT VH-TDTT

157 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE

158 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE

159 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE

160 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE

161 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB Kiem Tra

162 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB Kiem Tra

163 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ

164 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ
165 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ

166 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ

167 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

168 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

169 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

170 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

171 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

172 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

173 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

174 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

175 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

176 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

177 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

178 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

179 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

180 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

181 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

182 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

183 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

184 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

185 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

186 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND
187 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

188 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

189 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

190 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

191 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

192 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

193 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

194 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

195 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

196 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

197 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

198 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

199 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

200 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

201 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

202 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

203 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

204 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

205 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

206 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

207 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

208 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND
209 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

210 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

211 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

212 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

213 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

214 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

215 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

216 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

217 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

218 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

219 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

220 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

221 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

222 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

223 CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND

224 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat

225 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat

226 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat

227 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat

228 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat

229 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat

230 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat
231 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

232 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

233 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

234 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

235 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

236 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

237 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

238 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

239 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

240 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

241 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

242 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

243 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

244 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

245 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

246 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

247 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

248 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

249 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

250 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

251 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

252 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
253 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

254 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

255 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

256 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

257 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

258 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

259 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

260 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

261 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

262 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

263 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

264 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

265 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

266 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

267 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

268 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

269 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

270 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

271 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

272 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

273 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

274 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
275 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

276 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

277 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

278 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

279 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

280 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

281 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

282 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

283 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

284 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

285 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

286 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

287 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

288 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

289 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

290 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

291 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

292 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

293 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

294 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

295 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

296 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
297 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

298 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

299 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

300 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

301 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

302 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

303 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

304 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

305 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

306 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

307 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

308 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

309 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

310 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

311 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

312 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

313 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

314 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

315 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

316 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

317 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

318 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
319 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

320 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

321 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

322 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

323 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

324 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

325 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

326 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

327 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

328 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

329 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

330 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

331 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

332 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

333 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

334 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

335 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

336 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

337 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

338 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

339 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

340 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
341 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

342 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

343 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

344 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

345 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

346 CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan

347 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dinh Mon

348 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dinh Mon

349 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh

350 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh

351 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh

352 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh

353 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

354 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

355 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

356 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

357 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

358 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

359 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

360 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

361 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

362 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep
363 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep

364 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Thuan

365 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Thuan

366 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Thuan

367 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

368 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

369 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

370 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

371 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

372 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

373 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

374 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

375 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

376 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

377 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

378 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

379 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

380 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai

381 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Thanh

382 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Thanh

383 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Thanh

384 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A
385 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A

386 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A

387 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A

388 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong O
  Mon
389 CanTho/SoBanNganh/O Mon

390 CanTho/SoBanNganh/O Mon

391 CanTho/SoBanNganh/O Mon

392 CanTho/SoBanNganh/O Mon

393 CanTho/SoBanNganh/O Mon

394 CanTho/SoBanNganh/O Mon

395 CanTho/SoBanNganh/O Mon
      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN Ô MÔN

 công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tá

ụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc ho
" đề nghị sửa là...
m thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông
                                                  Hiện
                                                  đang
                                                 công tác
              Tên ngƣời dùng              Địa chỉ thƣ điện tử
                                                  tại cơ
                                                  quan,
                                                  đơn vị

      Nguyen Bao Quoc                 nguyenbaoquoc@cantho.gov.vn

      Nguyen Van De                  vande@cantho.gov.vn

      Tran Van Hoang                 tvhoang@cantho.gov.vn

      Phan Hoang Khoi                 phkhoi@cantho.gov.vn

      Tran Thi Hong Chuc               hongchuc@cantho.gov.vn

      Nguyen Huy Cuong                huycuong@cantho.gov.vn

      Nguyen Huu Sau                 huusau@cantho.gov.vn

      Le Minh Lam                   minhlam@cantho.gov.vn

      Huynh Duc Chuyen                ducchuyen@cantho.gov.vn

      Tran Son Tung                  sontung@cantho.gov.vn
Nguyen Thanh Tao      thanhtao@cantho.gov.vn

Le Thi Thanh        lethithanh@cantho.gov.vn

Nguyen Quoc Truong     quoctruong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thu Ngan    thungan@cantho.gov.vn

Ban QLDA TTVH       bqldattvh.omon@cantho.gov.vn

Tran Tuan Viet       tuanviet@cantho.gov.vn

Mai Tho Truyen       thotruyen@cantho.gov.vn

Le Thi Phuong       lethiphuong@cantho.gov.vn

Vo Nguyet Linh       vnlinh@cantho.gov.vn

Tran Thi My Hanh      ttmhanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Hang     nthang@cantho.gov.vn

Vo Thi Duong        vtduong@cantho.gov.vn

Pham Thi Xieu       ptxieu@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Thien      nhthien@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Hung     ngthanhhung@cantho.gov.vn

Nguyen Luong Phien     luongphien@cantho.gov.vn

Bui Xuan My        xuanmy@cantho.gov.vn

Phan Thi Be Hai      behai@cantho.gov.vn

Huynh Minh Tuan      hmtuan@cantho.gov.vn

Pham Ngoc Danh       ngocdanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kieu My Thanh  mythanh@cantho.gov.vn

Nguyen Van Ninh      nvninh@cantho.gov.vn
Tran Hieu Tho    hieutho@cantho.gov.vn

Le Thi Lien     lethilien@cantho.gov.vn

Tran Thi Kieu Van  kieuvan@cantho.gov.vn

Tieu Kim Tiet    kimtiet@cantho.gov.vn

Ngo Thi Ut The    utthe@cantho.gov.vn

Pham Thanh Yen    thanhyen@cantho.gov.vn

Tong Le Hai     lehai@cantho.gov.vn

Dang Kim Hao     dangkimhao@cantho.gov.vn

Vo Thi Huyen     thihuyen@cantho.gov.vn

Doan Minh Chi    dmchi@cantho.gov.vn

Duong Lam Tuan    lamtuan@cantho.gov.vn

Nguyen Truong Tho  truongtho@cantho.gov.vn

Bui Thi Thanh Thao  bttthao@cantho.gov.vn

Tran Thi Hong Yen  tthyen@cantho.gov.vn

Tong Truong Giang  truonggiang@cantho.gov.vn

Ho Van Hau      hovanhau@cantho.gov.vn

Pham Minh Tung    phamminhtung@cantho.gov.vn

Mong Thi Hung    thihung@cantho.gov.vn

Truong Van Phu    vanphu@cantho.gov.vn

Truong Hoang Trieu  hoangtrieu@cantho.gov.vn

Phan Hien Dat    phdat@cantho.gov.vn

Nguyen Tan Nghi   tannghi@cantho.gov.vn
Pham Van Ut       pvut@cantho.gov.vn

Ho Hong Suong      hongsuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh Thuy  ntthanhthuy@cantho.gov.vn

Huynh Huu Huy      huuhuy@cantho.gov.vn

Truong Van Phuc     truongvanphuc@cantho.gov.vn

Nguyen Quang Nha    quangnha@cantho.gov.vn

Phong Noi Vu O Mon   noivu_omon@cantho.gov.vn

Phan Quang Hung     phanquanghung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc The   ngocthe@cantho.gov.vn

Tran Thi Hieu      thihieu@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Danh    htdanh@cantho.gov.vn

Pham Huu Thanh     phamhuuthanh@cantho.gov.vn

Nguyen Vu Phong     vuphong@cantho.gov.vn

Huynh Quoc Viet     hqviet@cantho.gov.vn

Vo Van Dat       vovandat@cantho.gov.vn

Le Thi Tan An      tanan@cantho.gov.vn

Nguyen Van Diep     vandiep@cantho.gov.vn

Tran Hoang Linh     hoanglinh@cantho.gov.vn

Nguyen Van Thanh    ngvanthanh@cantho.gov.vn

Ho Thi Bich Thu     bichthu@cantho.gov.vn

Chuong Thi Bich Thao  bichthao@cantho.gov.vn

Chau Quoc Vinh     quocvinh@cantho.gov.vn
Tran Van Tin       vantin@cantho.gov.vn

Phan Quan Nhut      quannhut@cantho.gov.vn

Lam Quoc Hung      lamquochung@cantho.gov.vn

Ngo Thi Mai Thuy     ntmthuy@cantho.gov.vn

Nguyen Hong Loan     nguyenhongloan@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Dang     nguyenngocdang@cantho.gov.vn

Nguyen Van Nhan     vannhan@cantho.gov.vn

Do Thi Ngoc Hoa     ngochoa@cantho.gov.vn

Huynh Ba Huy       bahuy@cantho.gov.vn

Son Thai Binh      sonthaibinh@cantho.gov.vn

Nguyen Manh Viet     manhviet@cantho.gov.vn

Thai Ngoc Luong     ngocluong@cantho.gov.vn

Chau Chi Hung      chihung@cantho.gov.vn

Nguyen Kim Khanh     nkkhanh@cantho.gov.vn

Lam Do Nhat Trung    nhattrung@cantho.gov.vn

Pham Tuan        phamtuan@cantho.gov.vn

Duong Duy Hiep      duyhiep@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Vu (Omon)  nguyenthanhvu@cantho.gov.vn

Nguyen Duc Trung     nguyenductrung@cantho.gov.vn

Pham Trung Kien     ptkien@cantho.gov.vn

Tran The Hoang      thehoang@cantho.gov.vn

Tran Bao Ngoc      baongoc@cantho.gov.vn
Huynh Minh Khai     huynhminhkhai@cantho.gov.vn

Dao Nhum        daonhum@cantho.gov.vn

Truong Van Hai     truongvanhai@cantho.gov.vn

Do Thi Thuy Hang Nga  hangnga@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ai Hoa    aihoa@cantho.gov.vn

Nguyen Quang Duy    nguyenquangduy@cantho.gov.vn

Tran Vien Thuy Vy    thuyvy@cantho.gov.vn

Le Hoang Long      hoanglong@cantho.gov.vn

Vo Anh vu        voanhvu@cantho.gov.vn

Phuong Long Hung    plonghung@cantho.gov.vn

Nguyen Van Thiet    vanthiet@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Phuc    nhphuc@cantho.gov.vn

Tran Van Hiep      tvhiep@cantho.gov.vn

Lam Thanh Phong     lamthanhphong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Mong Tuyen  ntmtuyen@cantho.gov.vn

Nguyen Thi To Quyen   toquyen@cantho.gov.vn

Nguyen Van Hong     ngvanhong@cantho.gov.vn

Nguyen Van Nha     vannha@cantho.gov.vn

Tran Thi Kim Phuong   ttkphuong@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Linh    nhlinh@cantho.gov.vn

Tran Thi Thu Mai    thumai@cantho.gov.vn

Banh Tan Loi      tanloi@cantho.gov.vn
Nguyen Van Chung   nvchung@cantho.gov.vn

Phuong Thoi Hoa    pthoihoa@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Nguyen  ntnguyen@cantho.gov.vn

Truong Minh Lanh   minhlanh@cantho.gov.vn

Duong Van Binh    dvbinh@cantho.gov.vn

Le Hoang Du      hoangdu@cantho.gov.vn

Tran The Khai     ttkhai@cantho.gov.vn

Le Thi Hong Tham   lthongtham@cantho.gov.vn

Nguyen Van Thang   nvthang@cantho.gov.vn

Nguyen Thi thuy Duy  nttduy@cantho.gov.vn

Ly Thi Tu Trinh    ltttrinh@cantho.gov.vn

Nguyen Van Phuoc   nvphuoc@cantho.gov.vn

Nguyen Van Nhen    vannhen@cantho.gov.vn

Huynh Muoi Mot    muoimot@cantho.gov.vn

Le Nguyen Sinh Nhut  sinhnhut@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Cam Thuy  ntcthuy@cantho.gov.vn

Tran Minh Khiet    minhkhiet@cantho.gov.vn

Truong So Huy     sohuy@cantho.gov.vn

Phan Huu Hanh     phhanh@cantho.gov.vn

Bui Thanh Tri     bttri@cantho.gov.vn

Tran Van Hue     tvhue@cantho.gov.vn

Pham Thanh Liem    ptliem@cantho.gov.vn
Huynh Ngoc Thuan     hnthuan@cantho.gov.vn

Lam Quan Minh       lqminh@cantho.gov.vn

Tran Long Ho       longho@cantho.gov.vn

Tran Kim Hai       kimhai@cantho.gov.vn

Cao Ngoc Loi       ngocloi@cantho.gov.vn

Tran Huu Khoi       huukhoi@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Hy      ngochy@cantho.gov.vn

Duong Vinh Phuc      dvphuc@cantho.gov.vn

Nguyen Huynh Nhut Quang  nhnquang@cantho.gov.vn

Ngo Thanh Dang      thanhdang@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Son      nnson@cantho.gov.vn

Le Thi Kim Ly       kimly@cantho.gov.vn

Tran Van Cuong      tvcuong@cantho.gov.vn

Nguyen Van Trang     vantrang@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Thuy     nnthuy@cantho.gov.vn

Phan Quoc Huy       pqhuy@cantho.gov.vn

Cao Yen Minh       yenminh@cantho.gov.vn

Phan My Huong       pmhuong@cantho.gov.vn

Truong Phuoc Hai     tphai@cantho.gov.vn

Vo Tri Dung        vtdung@cantho.gov.vn

Dang Hoa Tham       hoatham@cantho.gov.vn

Nguyen Van Quy      nguyenvanquy@cantho.gov.vn
Le Thi Ngoc Son            ltnson@cantho.gov.vn

Le Kim Hoach             kimhoach@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Tram Thu Y        thuy_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - UBDS GD&TE        ubds_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Bao Hiem Xa Hoi     bhxh_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Hoi Chu Thap Do     hoictd_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Benh Vien Da Khoa    bvdk_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Phong Giao Duc Dao Tao  gddt_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Hoi Nong Dan       hoinongdan_omon@cantho.gov.v
                   n
Quan O Mon - Ngan Hang Chinh Sach   nhcs_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Phong Thong Ke      thongke_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Lien Doan Lao Dong    ldld_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Tram Khuyen Nong     khuyennong_omon@cantho.gov.v
                   n
Quan O Mon - Thanh Tra        thanhtra_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Chi Cuc Thue       chicucthue_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Toa An          toaan_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon UB MTTQ          ubmttq_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Phong Kinh Te      kinhte_omon@cantho.gov.vn

Ta Thanh Binh             ttbinh@cantho.gov.vn
Quan O Mon - Ngan Hang Nong Nghiep  nhnn_omon@cantho.gov.vn
PTNT
Quan O Mon - Phong Ton Giao Dan Toc  tgdt_omon@cantho.gov.vn
Quan O Mon - Trung Tam Boi Duong   ttbdct_omon@cantho.gov.vn
Chinh Tri
Quan O Mon - Vien Kiem Sat       vkiemsat_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Hoi Khuyen Hoc      hoikh_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Quan Doan         quandoan_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Hoi Cuu Chien Binh    hoicbc_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Quan Su          quansu_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - VP Dang Ky QSD Dat    qsdd_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Quan Uy          quanuy_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - VP Quan Uy        vpquanuy_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Trung Tam Y Te Du Phong  ytdp_omon@cantho.gov.vn

Le Chau Huong Giang          lchgiang@cantho.gov.vn
Quan O Mon Phong Van Hoa_Thong     vhtt_omon@cantho.gov.vn
Tin_TT
Quan O Mon - Ban Dan Van Quan Uy    bandv_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Kho Bac Nha Nuoc     khobac_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Tu Phap          tuphap_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Ban Tuyen Giao Quan Uy  bantg_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Phong Quan Ly Do Thi   qldothi_omon@cantho.gov.vn

Pham Thi Diem Trang          ptdtrang@cantho.gov.vn

Ngo Hoang Khang            hoangkhang@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Thi Hanh An        thihanhan_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Hoi Lien Hiep Phu Nu   hoilhpn_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Doi Cong Trinh Do Thi   ctdt_omon@cantho.gov.vn
Quan O Mon - Trung Tam Huong Nghiep  tthndn_omon@cantho.gov.vn
DN
Huynh Van Luan            hvluan@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Dai Truyen Thanh    daitt_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Ban Quan Ly Cho     bqlcho_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - UB Kiem Tra Quan Uy   ubktqu_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Ban To Chuc Quan Uy   btcquanuy_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Chi Dien Luc      dienluc_omon@cantho.gov.vn
Quan O Mon - Phong Tai Nguyen Moi   tnmt_omon@cantho.gov.vn
Truong
Quan O Mon - Phong Tai Chinh Ke Hoach tckh_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Buu Dien        buudien_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon Phong Y Te        yte_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Tram Bao Ve Thuc Vat  bvtv_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Ban Quan Ly Du An DTXD banqlda_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon Phong Noi Vu_LD_TBXH   ldtbxh_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Trung Tam Van Hoa TDTT tdtt_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Cong An         congan_omon@cantho.gov.vn

Tran Van Muoi            vanmuoi@cantho.gov.vn

Le Hoang Nam             hoangnamle@cantho.gov.vn

Tran Quoc Viet            tqviet@cantho.gov.vn

Le Thi My Phuong           ltmyphuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Cuc          ntkimcuc@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thu Ha          ntthuha@cantho.gov.vn

Pham Si Khoa             sikhoa@cantho.gov.vn
Phan Van Thien       vanthien@cantho.gov.vn

Truong Cong Danh      congdanh@cantho.gov.vn

Le Thi Bich Hanh      bichhanh@cantho.gov.vn

Nguyen Van Khoa       vankhoa@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Bich    ngocbich@cantho.gov.vn

Tran Phu Luat        phuluat@cantho.gov.vn

Pham Tuong Ung       tuongung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Minh Chau    ntmchau@cantho.gov.vn

Ngo Thi Ut Hau       ntuhau@cantho.gov.vn

Vo Thi Xuan Yen       xuanyen@cantho.gov.vn

Duong Thi Tuyet Hoa     tuyethoa@cantho.gov.vn

Nguyen Vinh Thanh      nguyenvinhthanh@cantho.gov.vn

Le Van Thao         levanthao@cantho.gov.vn

Van phong UBND quan O Mon  vpubndomon@cantho.gov.vn

Huynh Thi Tu        thitu@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Nghi      thanhnghi@cantho.gov.vn

Mai Van Ut         maivanut@cantho.gov.vn

Hoang Thi Hue        hoangthihue@cantho.gov.vn

Nguyen Minh Huy       minhhuy@cantho.gov.vn

Tran Thi Ngoc Thu      ttnthu@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Vui      hoangvui@cantho.gov.vn

Tan Thi Yen         thiyen@cantho.gov.vn
Huynh Thanh Sang     htsang@cantho.gov.vn

Vo Tu Tri        tutri@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Mai Anh    ntmanh@cantho.gov.vn

Le Thanh Truc      lttruc@cantho.gov.vn

Nguyen Dinh Huong    dinhhuong@cantho.gov.vn

Huynh Thi My Hanh    htmhanh@cantho.gov.vn

Duong Thi Bich Dao    bichdao@cantho.gov.vn

Nguyen Van Hung     nvhung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh Huyen  thanhhuyen@cantho.gov.vn

Banh Ngoc Hoa      bnhoa@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Tha   ngoctha@cantho.gov.vn

Ho Thanh Van       hothanhvan@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Hoang   ntkhoang@cantho.gov.vn

Ngo Minh Thi       minhthi@cantho.gov.vn

Le Thanh Phong      lethanhphong@cantho.gov.vn

Pham Van Giup      vangiup@cantho.gov.vn

Nguyen The Khai     thekhai@cantho.gov.vn

Tran Van Tam       vantam@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Thuy    ntthuy@cantho.gov.vn

Dang Ngoc Hang      ngochang@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Hung    hungnt@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Loan Chi   loanchi@cantho.gov.vn
Huynh Van Khang    huynhvankhang@cantho.gov.vn

Tran Hoang Tham    tranhoangtham@cantho.gov.vn

Phung Chi Cong     chicong@cantho.gov.vn

Vo Thi Hien Luong   nthluong@cantho.gov.vn

Pham Thi Nguyet Anh  phamthinguyetanh@cantho.gov.v
            n
Dang Thi Kim Hao    kimhao@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thu Ha   nttha@cantho.gov.vn

Duong Huu Phuc     duonghuuphuc@cantho.gov.vn

Ly Thi Cam Bao     ltcbao@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Hau     huuhau@cantho.gov.vn

Phan Thi Xung     thixung@cantho.gov.vn

Phong Tiep Dan O Mon  tiepdan_omon@cantho.gov.vn

Phung Ngoc Trinh    ngoctrinh@cantho.gov.vn

Tran Thi Thuy     tranthithuy@cantho.gov.vn

Tran Thiet Nghia    thietnghia@cantho.gov.vn

Tran Van Gon      vangon@cantho.gov.vn

Nguyen Minh Khai    minhkhai@cantho.gov.vn

Do Tan Si       tansi@cantho.gov.vn

Nguyen Vinh Loi    vinhloi@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Quang   htquang@cantho.gov.vn

Le Hoang Duy Linh   duylinh@cantho.gov.vn

O Mon         omon@cantho.gov.vn
Nguyen Thi Bich Lieu  ntblieu@cantho.gov.vn

Nguyen Minh Chanh   minhchanh@cantho.gov.vn

Bui Luong Tan     luongtan@cantho.gov.vn

Nguyen Tong Nhiem   tongnhiem@cantho.gov.vn

Tran Phu Luc      phuluc@cantho.gov.vn

Pham Van Dung     pvdung@cantho.gov.vn

Bui Thanh Phuong    btphuong@cantho.gov.vn

Le Thi Huyen      lethihuyen@cantho.gov.vn

Bui Thanh Ha      btha@cantho.gov.vn

Truong Van Dung    truongvandung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Nga   kimnga@cantho.gov.vn

Pham Phi Liep     philiep@cantho.gov.vn

Nguyen Huynh Khuynh  huynhkhuynh@cantho.gov.vn

Vo Thi Luyen      vothiluyen@cantho.gov.vn

Pham Ngoc Thuan    pnthuan@cantho.gov.vn

Luong Thanh Hai    luongthanhhai@cantho.gov.vn

Le Hoang Thong     lhthong@cantho.gov.vn

Huynh Thao Uyen    thaouyen@cantho.gov.vn

Le Thi Cam Bao     cambao@cantho.gov.vn

Nguyen Van My     nguyenvanmy@cantho.gov.vn

Nguyen Van Tham    nvtham@cantho.gov.vn

Le Ngoc Hanh      lengochanh@cantho.gov.vn
Tran Van Can      tranvancan@cantho.gov.vn

Tran Thi My Duyen   myduyen@cantho.gov.vn

Phan Van Hue      vanhue@cantho.gov.vn

Vo Thi Kim Van     vtkvan@cantho.gov.vn

Huynh Thai Bao     thaibao@cantho.gov.vn

Nguyen Van Tiet    vantiet@cantho.gov.vn

Nguyen Van Vi     vanvi@cantho.gov.vn

Trinh Thi Cam Tu    trinhcamtu@cantho.gov.vn

Dang Ngoc Truc     ngoctruc@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Cuc   kimcuc@cantho.gov.vn

Dang Thanh Tu     dangthanhtu@cantho.gov.vn

Cao Duc Thanh     ducthanh@cantho.gov.vn

Chau Thi Kim Ba    kimba@cantho.gov.vn

Le Thanh Be      thanhbe@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thuy Duy  thuyduy@cantho.gov.vn

Au Minh Chi      minhchi@cantho.gov.vn

Phan Quang Lam     quanglam@cantho.gov.vn

Pham Thi Khoanh    thikhoanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thuy Truc  thuytruc@cantho.gov.vn

Thach Tam       thachtam@cantho.gov.vn

Dang Dinh Tuan Huy   tuanhuy@cantho.gov.vn

Truong Phat      truongphat@cantho.gov.vn
Bui Ngoc Truong     ngoctruong@cantho.gov.vn

Bui Duc Hong      duchong@cantho.gov.vn

Nguyen Duc Trung    ductrung@cantho.gov.vn

Huynh Hoang Tuong    hoangtuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Bich Thuy  ntbthuy@cantho.gov.vn

Dao Thi Kim Thoa    daokimthoa@cantho.gov.vn

Nguyen Van Lam     nvlam@cantho.gov.vn

Ly Van Til       vantil@cantho.gov.vn

Dang Van Tron      dvtron@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Hanh     nguyenhuuhanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Binh    ntbinh@cantho.gov.vn

Pham Van Han      pvhan@cantho.gov.vn

Nguyen Trung Thien   trungthien@cantho.gov.vn

Ha Van Son       hvson@cantho.gov.vn

Nguyen Van Hang     nvhang@cantho.gov.vn

Ho Tri Thuc       trithuc@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Thuong  kimthuong@cantho.gov.vn

Huynh Thi Xuan Nguyet  htxnguyet@cantho.gov.vn

Mai Thanh Son      maithanhson@cantho.gov.vn

Nguyen Thuong Xuan   thuongxuan@cantho.gov.vn

Truong Thanh Son    ttson@cantho.gov.vn

Luu Hoang Minh     lhminh@cantho.gov.vn
Nguyen Tuan Sang  tuansang@cantho.gov.vn

Duong Thi Nhung   dtnhung@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Phong  htphong@cantho.gov.vn

Pham Ngoc Nhu    ngocnhu@cantho.gov.vn

Mai Quoc Nal    quocnal@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Thua  ntthua@cantho.gov.vn

Tran Van Tinh    tvtinh@cantho.gov.vn

Nguyen Quoc Hung  nqhung@cantho.gov.vn

Mai Duc Thang    mdthang@cantho.gov.vn

Vo Thi My Nhan   mynhan@cantho.gov.vn

Le van Hiep     levanhiep@cantho.gov.vn

Ngo Thanh Thuy   ngothanhthuy@cantho.gov.vn

Vo Thanh Hai    vothanhhai@cantho.gov.vn

Mai Thanh Tai    mttai@cantho.gov.vn

Phan Van Ngoan   pvngoan@cantho.gov.vn

Phan The Trieu   pttrieu@cantho.gov.vn

Le Van Phuc     lvphuc@cantho.gov.vn

Pham Van Quang   pvquang@cantho.gov.vn

Tran Minh Lam    tmlam@cantho.gov.vn

Tran Trung Hieu   tthieu@cantho.gov.vn

Tran Thi Lieu    ttlieu@cantho.gov.vn

Nguyen Viet Trieu  nvtrieu@cantho.gov.vn
Pham Phi Hung          pphung@cantho.gov.vn

Bui Van Nam           bvnam@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Anh        hoanganh@cantho.gov.vn

Trung Tam Y Te Du Phong O Mon  ttytdpomon@cantho.gov.vn

Phuong Long Hung        plonghung@cantho.gov.vn

Phuong Chau Van Liem      pchauvanliem@cantho.gov.vn

Phuong Thoi Hoa         pthoihoa@cantho.gov.vn

Phuong Phuoc Thoi        pphuocthoi@cantho.gov.vn

Phuong Thoi An         pthoian@cantho.gov.vn

Phuong Truong Lac        ptruonglac@cantho.gov.vn

Phuong Thoi Long        pthoilong@cantho.gov.vn
đơn vị".
rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn


 ào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu

ề Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện        Đã   Tên cơ Nghỉ
       chuyển   quan, hƣu,
      công tác  đơn vị nghỉ
       đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       quan,   đổi hoặc đề
        đơn   (hoặc nghị
        vị…    sáp  xoá
                         DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT            Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng1   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Le Thi Thuy Phuong
2   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Nguyen Huu Khanh
3   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Vu Tuan Hai
4   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Tran Ngoc Hai
5   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  TT VH TDTT
6   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Truong Van Thang
7   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Pham Minh Tri
8   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  VP DK QSD Dat
9   CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Nguyen Van Anh Quan
10  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh                  Le Phuoc Hung
11  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Mai Gio Neo
12  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thanh Bach
13  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Hoang Tung
14  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Minh Khoa
15  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Thanh Nhan
16  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Thanh Liem
17  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vo Ngoc Dam
18  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Xuan Moi
19  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Thi Kieu
20  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  TT Day Nghe
21  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Dai Truyen Thanh
22  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Bui Le Thanh
23  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Bui Van Tri
24  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ngo Hoang Ba
25  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ban Tuyen Giao
26  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Huynh Thi Nhung
27  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Binh
28  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Hoang Diem
29  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Kim Chau
30  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thanh Son
31  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Hieu Liem
32  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Cao Van Ngoan
33  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Truong So Gia
34  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong Tai Nguyen Moi
                  Truong
35  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Tam
36  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tu Cong Chanh
37  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phan Van Hoang
38  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Do Thi Tuyet Loan
39  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ban BHTH-GPMB
40  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Hoang
                  Nhien
41  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Lam Thanh Thao
42  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Duc Phong
43  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Bui Quang Chim
44  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Thong
45  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Ngoc Hung
46  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  VP UBND Vinh Thanh
47  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Cong Thuy
48  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vo Thi Minh Trang
49  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Thai Minh Ly
50  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Quach Thi Thu Huong
51  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Huynh Phi Vu
52  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Huynh Thi Kim Phuong
53  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  UB MTTQ
54  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Do Si Nhuong
55  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ho Van Hon
56  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Lien Doan Lao Dong
57  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vo Thi Cam Kim
58  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Ngoc Han
59  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Thu Ho
60  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Thanh Khoa
61  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Mong Thu
62  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Luong
63  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Van Then
64  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Thanh
                  Tuyen
65  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Huynh Kim Sang
66  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Do Thanh Thao
67  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Tan
68  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Cong Khoi
69  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Thi Cam Nhung
70  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Van
71  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Linh
72  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong Cong Thuong
73  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thanh Tam
74  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Duy Thanh
75  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Viet Bich
76  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong NN-PTNT
77  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vo Hoang Giang
78  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vuong Ngoc Minh
79  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Truong Huu Dien
80  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Huynh Xuan Truc
81  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Thanh Long
82  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thai Binh
83  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Truong Thanh Sang
84  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong Van Hoa Va
                  Thong Tin
85  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thanh Xuan
86  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Thanh Nam
87  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Thi Hong Loan
88  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ngo Tuan Hien
89  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Thanh Dung
90  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  VP Huyen Uy
91  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Dao Van Tu
92  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vuong Ngoc Le
93  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ban CHQS Huyen
94  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Do Chinh Nhan
95  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Tan
96  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Doan Trung Kien
97  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Hang
98  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Hoi Nong Dan
99  CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Thi Nghiep
100 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Hoai
101 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Hau
102 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Dao Thi Anh Tuyet
103 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Truong Minh Tuan
104 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Ngoc Thai Binh
105 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Huynh Van Duy
106 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Tam Tri
107 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Thu Ho
108 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Huyen Doan
109 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Dat
110 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Truong Thi Thu Thao
111 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Thanh Liem
112 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vo Van Hanh
113 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Doan Thanh Nguyen
114 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Hoi Lien Hiep Phu Nu
115 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vu Quang Khai
116 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Minh Phuoc Duong
117 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Minh Tung
118 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Xuan Linh
119 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Tuyet Nhung
120 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Bui Thanh Sang
121 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Tung Cuong
122 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Gian Thi Huong
123 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  To Van Von
124 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Ngoc Man
125 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Van Cop
126 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Hieu Hoa
127 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phan Van Hoi
128 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Trinh Van Tam
129 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Ngoc Au
130 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Hung Quan
131 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong Tu Phap
132 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong LD-TB&XH
133 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Thi Thu Dong
134 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Tan Tai
135 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Thanh Sung
136 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong Y Te
137 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Phong Giao Duc Dao
                  Tao
138 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi My Linh
139 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Thanh Tam
140 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Lieng
141 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Vui
142 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Dao Van Man
143 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Doan Xuan Dung
144 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Minh Hai
145 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Van Thu
146 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vinh Thanh
147 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Kim Phuong
148 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Van Khoe
149 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  UB Kiem Tra
150 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Pham Thanh Son
151 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Huong
152 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Vu Hiep
153 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Van Son
154 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Le Trong Nghia
155 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Minh Hai
156 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Thanh tra Huyen
157 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ho Van Tiep
158 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Huu Hoa
159 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Vo Van Bay
160 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Chi Thien
161 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Tran Ngoc Phuong
162 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Nguyen Thi Kim Chi
163 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Ban QLDA Huyen
164 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  TT DS KHH GD
165 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Le Huy Cong
166 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Van Thi Cam Tien
167 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Phong Noi Vu
168 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Lam Hien
169 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Nguyen Thai Hoa
170 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Nguyen Van Thanh
171 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Nguyen Huu Minh
172 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Vo Nguyen Trung
173 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Tran Van Tuoi
174 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Doan Quoc Hung
175 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Nguyen Van Phu An
176 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Le Van Nghia
177 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Nguyen Huu Tin
178 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Vo Thanh Dien
179 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Le Van Si
180 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Mac Thu Vinh
181 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Tran Minh Tung
182 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Nguyen Cong Tru
183 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh        Phong Tai Chinh Ke
                        Hoach
184 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van  Nguyen Van Net
185 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van  Ban Dan Van
186 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van  Danh Thuan
187 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van   Tran Van Hai
188 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/BTC       Ban To Chuc
189 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/BTC       Tran Viet Thang
190 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Cong An     On Thanh Toi
191 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Cong An     Cong An Huyen
192 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Hoi CCB     Vu Ngoc Dung
193 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Hoi CCB     Dong Van Thanh
194 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Kinh Te  Nguyen Don Nhi
195 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke  Nguyen Duc Tai
196 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke  Nguyen Thanh Tu
197 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke  Tran Thi Cam Lai
198 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke  Nguyen Thi Lanh
199 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke  Phong Thong Ke
200 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/TT BDCT     Nguyen Thanh Tung
201 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/TT BDCT     TT BD Chinh Tri
202 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/TT BDCT     Bui Van Hai
203 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND   Huynh Phuong Doan
204 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND   Lu Thanh Hien
205 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND   Nguyen Phat Thanh
206 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND   Nguyen Ngoc Hien
207 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND   Nguyen Diem Kieu
208 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND   Bui Thi Kim Van
209 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND     Lam Van An
210 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND     Le Thi Xuan Dao
211 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND     Bui Van Sang
212 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND     Le Van Chau
213 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Nguyen Quang Thong
  Thanh
214 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Vo Thi Cam Loan
  Thanh
215 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Nguyen Ngoc Thao
  Thanh
216 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Le Thanh Lam
  Thanh
217 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Phan Ngoc Cam Tu
  Thanh
218 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Trung Tam Y Te Du
  Thanh                      Phong Vinh Thanh
219 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Nguyen Thi Mai Huong
  Thanh
220 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Le Thi Ngoc Tuyen
  Thanh
221 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Pham Thi Ca Bon
  Thanh
222 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Kieu Huu Loc
  Thanh
223 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Quach Thi Dung
  Thanh
224 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  Nguyen Van Hien
  Thanh
225 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh           Xa Thanh Thang
226 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh           Xa Thanh An
227 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh           Xa Thanh Loc
228 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh           Thi Tran Vinh Thanh
229 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh           Xa Thanh Quoi
230 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh           Thi Tran Thanh An
231 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Xa Thanh Tien
232 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Xa Vinh Binh
233 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Xa Vinh Trinh
234 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Xa Thanh My
235 CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh  Xa Thanh Loi
TỬ HUYỆN VĨNH THẠNH

h sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 ơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến

, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề

 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      lethithuyphuong@cantho.gov.vn

      nhkhanh@cantho.gov.vn

      vthai@cantho.gov.vn

      ngochai@cantho.gov.vn

      ttvhtdttvt@cantho.gov.vn

      trvthang@cantho.gov.vn

      pmtri@cantho.gov.vn

      dkqsddvt@cantho.gov.vn

      nvaquan@cantho.gov.vn

      lphung@cantho.gov.vn
mgneo@cantho.gov.vn

thanhbach@cantho.gov.vn

phtung@cantho.gov.vn

tmkhoa@cantho.gov.vn

ltnhan@cantho.gov.vn

trtliem@cantho.gov.vn

vndam@cantho.gov.vn

xuanmoi@cantho.gov.vn

ttkieu@cantho.gov.vn

ttdnvt@cantho.gov.vn

dttvt@cantho.gov.vn

blthanh@cantho.gov.vn

vantri@cantho.gov.vn

nghba@cantho.gov.vn

btgvt@cantho.gov.vn

htnhung@cantho.gov.vn

nvanbinh@cantho.gov.vn

nhdiem@cantho.gov.vn

ntkchau@cantho.gov.vn

ntson@cantho.gov.vn

lhliem@cantho.gov.vn

vanngoan@cantho.gov.vn
tsgia@cantho.gov.vn

tnmtvt@cantho.gov.vn

nguyenvantam@cantho.gov.vn

tcchanh@cantho.gov.vn

pvhoang@cantho.gov.vn

tuyetloan@cantho.gov.vn

btthgpmbvt@cantho.gov.vn

nthnhien@cantho.gov.vn

ltthao@cantho.gov.vn

ndphong@cantho.gov.vn

quangchim@cantho.gov.vn

nguyenvanthong@cantho.gov.vn

lengochung@cantho.gov.vn
vpubndvinhthanh@cantho.gov.v
n
ncthuy@cantho.gov.vn

vtmtrang@cantho.gov.vn

tmly@cantho.gov.vn

qtthuong@cantho.gov.vn

phivu@cantho.gov.vn

htkimphuong@cantho.gov.vn

ubmttqvt@cantho.gov.vn

dsnhuong@cantho.gov.vn
vanhon@cantho.gov.vn

ldldvt@cantho.gov.vn

camkim@cantho.gov.vn

ntngochan@cantho.gov.vn

nttho@cantho.gov.vn

ptkhoa@cantho.gov.vn

ntmthu@cantho.gov.vn

vanluong@cantho.gov.vn

tvthen@cantho.gov.vn

ntthanhtuyen@cantho.gov.vn

hksang@cantho.gov.vn

dotthao@cantho.gov.vn

ngvtan@cantho.gov.vn

lckhoi@cantho.gov.vn

ltcnhung@cantho.gov.vn

nguyenthivan@cantho.gov.vn

nguyenthilinh@cantho.gov.vn

ctvt@cantho.gov.vn

thanhtamvt@cantho.gov.vn

phamduythanh@cantho.gov.vn

vietbich@cantho.gov.vn

nnptntvt@cantho.gov.vn
vhgiang@cantho.gov.vn

vnminh@cantho.gov.vn

huudien@cantho.gov.vn

hxtruc@cantho.gov.vn

ttlong@cantho.gov.vn

ngtbinh@cantho.gov.vn

ttsang@cantho.gov.vn

vhttvt@cantho.gov.vn

ngtxuan@cantho.gov.vn

ptnam@cantho.gov.vn

pthloan@cantho.gov.vn

tuanhien@cantho.gov.vn

letdung@cantho.gov.vn

vphuvt@cantho.gov.vn

daovantu@cantho.gov.vn

vuongngocle@cantho.gov.vn

bchqsvt@cantho.gov.vn

dcnhan@cantho.gov.vn

nvtan@cantho.gov.vn

doantrungkien@cantho.gov.vn

ngthang@cantho.gov.vn

hndvt@cantho.gov.vn
ptnghiep@cantho.gov.vn

vanhoai@cantho.gov.vn

thihau@cantho.gov.vn

dtatuyet@cantho.gov.vn

tmtuan@cantho.gov.vn

nntbinh@cantho.gov.vn

hvduy@cantho.gov.vn

nttri@cantho.gov.vn

thuho@cantho.gov.vn

hdvt@cantho.gov.vn

vandat@cantho.gov.vn

thuthao@cantho.gov.vn

ltliem@cantho.gov.vn

vanhanh@cantho.gov.vn

thanhnguyen@cantho.gov.vn

hlhpnvt@cantho.gov.vn

vqkhai@cantho.gov.vn

phuocduong@cantho.gov.vn

trmtung@cantho.gov.vn

xuanlinh@cantho.gov.vn

nttnhung@cantho.gov.vn

btsang@cantho.gov.vn
ltcuong@cantho.gov.vn

gthuong@cantho.gov.vn

tvvon@cantho.gov.vn

ngocman@cantho.gov.vn

levancop@cantho.gov.vn

nghhoa@cantho.gov.vn

pvhoi@cantho.gov.vn

trinhvantam@cantho.gov.vn

nnau@cantho.gov.vn

hungquan@cantho.gov.vn

tpvt@cantho.gov.vn

ldtbxhvt@cantho.gov.vn

lttdong@cantho.gov.vn

lttai@cantho.gov.vn

thanhsung@cantho.gov.vn

ytvt@cantho.gov.vn

gddtvt@cantho.gov.vn

mylinh@cantho.gov.vn

ntttam@cantho.gov.vn

nvlieng@cantho.gov.vn

ntvui@cantho.gov.vn

dvman@cantho.gov.vn
dxdung@cantho.gov.vn

lemhai@cantho.gov.vn

nvthu@cantho.gov.vn

vinhthanh@cantho.gov.vn

ntkphuong@cantho.gov.vn

vankhoe@cantho.gov.vn

ubktvt@cantho.gov.vn

phamthanhson@cantho.gov.vn

ngthuong@cantho.gov.vn

tvuhiep@cantho.gov.vn

tvson@cantho.gov.vn

ltrnghia@cantho.gov.vn

tranminhhai@cantho.gov.vn

tthvt@cantho.gov.vn

hvtiep@cantho.gov.vn

nhhoa@cantho.gov.vn

vvbay@cantho.gov.vn

chithien@cantho.gov.vn

ngocphuong@cantho.gov.vn

ntkimchi@cantho.gov.vn

qldavt@cantho.gov.vn

dskhhvt@cantho.gov.vn
lhcong@cantho.gov.vn

vtctien@cantho.gov.vn

nvvt@cantho.gov.vn

lamhien@cantho.gov.vn

ngthoa@cantho.gov.vn

vthanh@cantho.gov.vn

nhminh@cantho.gov.vn

vntrung@cantho.gov.vn

tvtuoi@cantho.gov.vn

dqhung@cantho.gov.vn

nvphuan@cantho.gov.vn

vannghia@cantho.gov.vn

nhtin@cantho.gov.vn

vtdien@cantho.gov.vn

lvsi@cantho.gov.vn

thuvinh@cantho.gov.vn

tmtung@cantho.gov.vn

nctru@cantho.gov.vn

tckhvt@cantho.gov.vn

nvnet@cantho.gov.vn

bdvvt@cantho.gov.vn

dthuan@cantho.gov.vn
tvhai@cantho.gov.vn

btcvt@cantho.gov.vn

tvthang@cantho.gov.vn

thanhtoi@cantho.gov.vn

cahvt@cantho.gov.vn

vndung@cantho.gov.vn

dvthanh@cantho.gov.vn

ndnhi@cantho.gov.vn

ndtai@cantho.gov.vn

nttu@cantho.gov.vn

camlai@cantho.gov.vn

ntlanh@cantho.gov.vn

tkvt@cantho.gov.vn

ngthanhtung@cantho.gov.vn

ttbdctvt@cantho.gov.vn

bvhai@cantho.gov.vn

hpdoan@cantho.gov.vn

luthanhhien@cantho.gov.vn

npthanh@cantho.gov.vn

nnhien@cantho.gov.vn

ndkieu@cantho.gov.vn

kvan@cantho.gov.vn
lamvanan@cantho.gov.vn

xuandao@cantho.gov.vn

vsang@cantho.gov.vn

vanchau@cantho.gov.vn

bsnqthong@cantho.gov.vn

vtcamloan@cantho.gov.vn

nguyenngocthao@cantho.gov.vn

lthanhlam@cantho.gov.vn

pncamtu@cantho.gov.vn

ttytdpvinhthanh@cantho.gov.vn

ntmaihuong@cantho.gov.vn

ngoctuyen@cantho.gov.vn

ptcabon@cantho.gov.vn

kieuhuuloc@cantho.gov.vn

qtdung@cantho.gov.vn

nguyenhien@cantho.gov.vn

xthanhthang@cantho.gov.vn

xthanhan@cantho.gov.vn

xthanhloc@cantho.gov.vn

ttvinhthanh@cantho.gov.vn

xthanhquoi@cantho.gov.vn

ttthanhan@cantho.gov.vn
xthanhtien@cantho.gov.vn

xvinhbinh@cantho.gov.vn

xvinhtrinh@cantho.gov.vn

xthanhmy@cantho.gov.vn

xthanhloi@cantho.gov.vn
                         DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HUYỆN THỚI
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
 STT       Tên Cơ quan, Đơn vị            Tên ngƣời dùng
     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Le Thao Trang

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Vo Hoang Giup

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Huyen Thoi Lai

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Xa Truong Xuan B

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Thi Tran Thoi Lai

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Xa Truong Xuan

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Xa Xuan Thang

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Xa Tan Thanh

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Xa Truong Thanh

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Xa Thoi Thanh

     CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai         Xa Dinh Mon
CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai  Xa Dong Thuan

CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai  Xa Dong Binh

CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai  Xa Truong Thang

CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai  Xa Truong Xuan A

CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai  Xa Thoi Tan
Ƣ ĐIỆN TỬ HUYỆN THỚI LAI

ng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
n cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

 ên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
" đề nghị sửa là...
n (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                                  Đã   Tên cơ Nghỉ
                            Hiện
                                 chuyển   quan, hƣu,
                            đang
                                công tác  đơn vị nghỉ
                           công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                           tại cơ
                                 quan,   đổi hoặc đề
                           quan,
                                  đơn   (hoặc nghị
                           đơn vị
                                  vị…    sáp  xoá
      lttrang@cantho.gov.vn

      hoanggiup@cantho.gov.vn

      thoilai@cantho.gov.vn

      xtruongxuanb@cantho.gov.vn

      ttthoilai@cantho.gov.vn

      xtruongxuan@cantho.gov.vn

      xxuanthang@cantho.gov.vn

      xtanthanh@cantho.gov.vn

      xtruongthanh@cantho.gov.vn

      xthoithanh@cantho.gov.vn

      xdinhmon@cantho.gov.vn
xdongthuan@cantho.gov.vn

xdongbinh@cantho.gov.vn

xtruongthang@cantho.gov.vn

xtruongxuana@cantho.gov.vn

xthoitan@cantho.gov.vn
                          DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUẬN THỐT
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Le Hong Khuyen
 2  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Pham Van Dung
 3  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Nguyen Minh Toai
 4  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Dang Kim Hoa
 5  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Truong Chi Hien
 6  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Pham Viet Hung
 7  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Nguyen Thi Thanh Truc
 8  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Bui Thi Hong Dao
 9  CanTho/SoBanNganh/Thot Not               Pham Ngoc Thiet
 10 CanTho/SoBanNganh/Thot Not                Vo Thi Kieu Trinh
 11 CanTho/SoBanNganh/Thot Not                Huynh Thi My Hanh
12 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Tran Van Toi
13 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Huynh Van Tay
14 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Huynh Thi Co
15 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Nguyen Kim Quang
16 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Nguyen Thanh Dung
17 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Vuong Thi Kim Yen
18 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Le Thi Kim Ngoc
19 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Le The Vinh
20 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Bui Thi Thu Trang
21 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Tran Thi Hoa
22 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Doan Hieu Le
23 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Le Hoang Chanh
24 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Chung Khanh Nghi
25 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Tran Thi Ngoc Lan
26 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Le Minh Tri
27 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Cai cach Hanh chanh Thot Not
28 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Vo Viet Trung
29 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Luu Hoang Minh
30 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Dong Ngoc Huong
31 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  VP UBND huyen Thot Not
32 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  To Trong The
33 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Thot Not
34 CanTho/SoBanNganh/Thot Not          Nguyen Xuan Soan
35 CanTho/SoBanNganh/Thot Not          Do Hien
36 CanTho/SoBanNganh/Thot Not          Pham Thu Huong
37 CanTho/SoBanNganh/Thot Not          Chung Khanh Thanh
38 CanTho/SoBanNganh/Thot Not          Nguyen Ngoc Phu
39 CanTho/SoBanNganh/Thot Not          Le Huynh My Hanh
40 CanTho/SoBanNganh/Thot Not          VP HDND Thot Not
41 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Luu Huu Hanh
42 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Tran Phuoc Loc
43 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Le Van Hon
44 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Dinh Thi Le Xuan
45 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Nguyen Van Hanh
46 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Giao duc Thot Not
47 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Nguyen Thi Hue Chen
48 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Nguyen Van Tam
49 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc  Banh Minh Tu
50 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang -  Phong Ha Tang Kinh Te Thot
  Kte                     Not
51 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang -  Le Van Chon
  Kte
52 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang -  Huynh Thi Thu Ngan
  Kte
53 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang -  Trinh Phi Hung
  Kte
54 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang -  Truong Thanh Binh
  Kte
55 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te   Nguyen Thi Nuong
56 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te  Nguyen Van Dan
57 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te  Phong Kinh Te Thot Not
58 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te  Chuong Thanh Phat
59 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te  Tran Kim Chau
60 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te  Nguyen Huu Tang
61 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te  Luong Hung
62 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Le Van Ty

63 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Nguyen Ngoc Sang

64 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Tran Truc Phuong

65 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Phong LDTBXH Thot Not

66 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Do Thi Hanh

67 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Pham Thanh Cong

68 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Nguyen Thi Xuyen

69 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Tran Hoang Viet

70 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH Nguyen Thanh Huong

71 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Le Van Minh
72 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Le Thi Thuy Hang
73 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Ly Dat
74 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Ngo Thi Vien Huong
75 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Thai Thi Ly
76 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Nguyen Phuong Uyen
77 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Huynh Thi Thoa
78 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Nguyen Van Biet
79 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH  Phong TCKH
80 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TG - DT  Phong TGDT Thot Not
81 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TG - DT  Do Hien
82 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TG - DT  Nguyen Quang Hai
83 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT  Nguyen Van Phong
84 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT  Nguyen Van Dam
85 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT  Doan Van Quan
86 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT  Phong TNMT Thot Not
87 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT  Do Van Hung
88 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT  Nguyen Van Dung
89 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT Do Van Tam

90 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT Phong VHTT - TT Thot Not

91 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT Phan Van Nha

92 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT Huynh Mai Giang

93 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT Lam Hoang Truong An

94 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te   Nguyen Ngoc An
95 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te   Mai Thanh Vu
96 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te   Nguyen Thi Lien
97 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te   Vo Hoang Vu
98 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te   Phong Y te Thot Not
99 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te   Nguyen Kim Hai
100 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra    Le Hong Thuc
101 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra    Duong Minh Hoang
102 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra    Do Thi Van Anh
103 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra    Tran Thanh Huynh
104 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra    Thanh Tra Thot Not
105 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra    Nguyen Thanh Lam
106 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Tu Phap     Do Nhu Phuong
107 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Tu Phap     Tu Phap Thot Not
108 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Tu Phap     Nguyen Thu Huyen
109 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong  Trung Tam Y Te Du Phong
  Thot Not                  Thot Not
110 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA    Do Thi Hong Hanh
  TRE EM
111 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA    Viet Thi Xuan Nhan
  TRE EM
112 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA    UBDSGD VA TE Thot Not
  TRE EM
113 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA    Nguyen Phuoc Thien
  TRE EM
114 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Xa Thoi Thuan  Nguyen Thi Ngoc Diep
115 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Xa Thoi Thuan  Le Nguyen Thuy Lan
116 CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Xa Thoi Thuan  Hoang Thi Bich Loan
117 CanTho/SoBanNganh/Thot Not         Phuong Trung Nhat
118 CanTho/SoBanNganh/Thot Not         Phuong Thuan Hung
119 CanTho/SoBanNganh/Thot Not         Phuong Tan Hung
120 CanTho/SoBanNganh/Thot Not         Phuong Tan Loc
121 CanTho/SoBanNganh/Thot Not         Phuong Thoi Thuan
122 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Phuong Thanh Hoa
123 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Phuong Trung Kien
124 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Phuong Thot Not
125 CanTho/SoBanNganh/Thot Not  Phuong Thuan An
ỆN TỬ QUẬN THỐT NỐT

nh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến

 n, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
c bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề

u 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      lhkhuyen@cantho.gov.vn

      vdung@cantho.gov.vn

      minhtoai@cantho.gov.vn

      dangkimhoa@cantho.gov.vn

      chihien@cantho.gov.vn

      pvhung@cantho.gov.vn

      ntttruc@cantho.gov.vn

      buithihongdao@cantho.gov.vn

      ngocthiet@cantho.gov.vn

      kieutrinh@cantho.gov.vn

      myhanh@cantho.gov.vn
vantoi@cantho.gov.vn

vantay@cantho.gov.vn

thico@cantho.gov.vn

kimquang@cantho.gov.vn
nguyenthanhdung@cantho.gov.v
n
kimyen@cantho.gov.vn

ltkngoc@cantho.gov.vn

lethevinh@cantho.gov.vn

thutrang@cantho.gov.vn

tthoa@cantho.gov.vn

hieule@cantho.gov.vn

hoangchanh@cantho.gov.vn

khanhnghi@cantho.gov.vn

ngoclan@cantho.gov.vn

leminhtri@cantho.gov.vn

cchcthotnot@cantho.gov.vn

viettrung@cantho.gov.vn

luuhoangminh@cantho.gov.vn

dongngochuong@cantho.gov.vn

vpubndthotnot@cantho.gov.vn

trongthe@cantho.gov.vn

thotnot@cantho.gov.vn
xuansoan@cantho.gov.vn

dohien@cantho.gov.vn

phamthuhuong@cantho.gov.vn

khanhthanh@cantho.gov.vn

ngocphu@cantho.gov.vn

lhmhanh@cantho.gov.vn

vphdndthotnot@cantho.gov.vn

lhhanh@cantho.gov.vn

tploc@cantho.gov.vn

lvhon@cantho.gov.vn

lexuan@cantho.gov.vn

nvhanh@cantho.gov.vn

gdthotnot@cantho.gov.vn

huechen@cantho.gov.vn

tam@cantho.gov.vn

bmtu@cantho.gov.vn

hatangktethotnot@cantho.gov.vn

lvchon@cantho.gov.vn

httngan@cantho.gov.vn

tphung@cantho.gov.vn

binh@cantho.gov.vn

thinuong@cantho.gov.vn
dan@cantho.gov.vn

ktthotnot@cantho.gov.vn

ctphat@cantho.gov.vn

tkchau@cantho.gov.vn

huutang@cantho.gov.vn

luonghung@cantho.gov.vn

vanty@cantho.gov.vn

nnsang@cantho.gov.vn

tphuong@cantho.gov.vn

ldtbxhthotnot@cantho.gov.vn

dthanh@cantho.gov.vn

ptcong@cantho.gov.vn

thixuyen@cantho.gov.vn

thviet@cantho.gov.vn

huong@cantho.gov.vn

lvminh@cantho.gov.vn

lethuyhang@cantho.gov.vn

lydat@cantho.gov.vn

vienhuong@cantho.gov.vn

thily@cantho.gov.vn

phuonguyen@cantho.gov.vn

thithoa@cantho.gov.vn
vanbiet@cantho.gov.vn

tckhthotnot@cantho.gov.vn

tgdtthotnot@cantho.gov.vn

dhien@cantho.gov.vn

quanghai@cantho.gov.vn

nguyenphong@cantho.gov.vn

vandam@cantho.gov.vn

vanquan@cantho.gov.vn

tnmtthotnot@cantho.gov.vn

dohung@cantho.gov.vn

nguyendung@cantho.gov.vn

dvtam@cantho.gov.vn

vhtt_tt_thotnot@cantho.gov.vn

nha@cantho.gov.vn

maigiang@cantho.gov.vn

truongan@cantho.gov.vn

nnan@cantho.gov.vn

mtvu@cantho.gov.vn

ntlien@cantho.gov.vn

vhvu@cantho.gov.vn

ytethotnot@cantho.gov.vn

nkhai@cantho.gov.vn
hongthuc@cantho.gov.vn

hoang@cantho.gov.vn

dtvanh@cantho.gov.vn

thanhhuynh@cantho.gov.vn

thanhtrathotnot@cantho.gov.vn

lam@cantho.gov.vn

nhuphuong@cantho.gov.vn

tuphapthotnot@cantho.gov.vn

thuhuyen@cantho.gov.vn

ttytdpthotnot@cantho.gov.vn

dthhanh@cantho.gov.vn

xuannhan@cantho.gov.vn

ubdsgdtethotnot@cantho.gov.vn

phuocthien@cantho.gov.vn

diepntn@cantho.gov.vn

lntlan@cantho.gov.vn

bichloan@cantho.gov.vn

ptrungnhat@cantho.gov.vn

pthuanhung@cantho.gov.vn

ptanhung@cantho.gov.vn

ptanloc@cantho.gov.vn

pthoithuan@cantho.gov.vn
pthanhhoa@cantho.gov.vn

ptrungkien@cantho.gov.vn

pthotnot@cantho.gov.vn

pthuanan@cantho.gov.vn
                          DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HUYỆN PHO
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
 STT            Tên Cơ quan, Đơn vị 1   CanTho/SoBanNganh/Phong Dien
 2   CanTho/SoBanNganh/Phong Dien
 3   CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Ban BTTH-GPMB
 4   CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Ban BTTH-GPMB
 5   CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa
 6   CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa
 7   CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa
 8   CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
    Dien
 9   CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
    Dien
 10  CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
    Dien
11  CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
   Dien
12  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
13  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
14  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
15  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
16  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
17  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
18  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
19  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
20  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
21  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
22  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
23  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
24  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
25  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
26  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Hoi LHPN
27  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong Tu Phap
28  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong VH-TT
29  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong VH-TT
30  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong VH-TT
31  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Tram Khuyen Nong
32  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Tram Thuy Loi
33  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
34  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
35  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
36  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
37  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
38  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
39  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
40  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
41  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
42  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
43  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
44  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
45  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
46  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
47  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
48  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
49  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
50  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
51  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
52  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
53  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
54  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
55  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
56  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
57  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
58  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
59  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/VP Huyen Uy
60  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Giai
   Xuan
61  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Giai
   Xuan
62  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
63  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
64  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
65  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
66  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
67  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
68  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
69  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
70  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My
   Khanh
71  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai
72  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai
73  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai
74  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai
75  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai
76  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai
77  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon
   Nghia
78  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon
   Nghia
79  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon
   Nghia
80  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
81  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
82  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
83  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
84  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
85  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
86  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
87  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Truong
   Long
88  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong
89  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong
90  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong
91  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong
92  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong
93  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong
94  CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong
 SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HUYỆN PHONG ĐIỀN

 tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 ác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ

mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề ngh
 " đề nghị sửa là...
g cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa                                               Đã   Tên cơ
                                         Hiện
                                              chuyển   quan,
                                         đang
                                             công tác  đơn vị
                                        công tác
         Tên ngƣời dùng         Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay
                                        tại cơ
                                              quan,   đổi
                                        quan,
                                               đơn   (hoặc
                                        đơn vị
                                               vị…    sáp
      Tran Kim Hue         kimhue@cantho.gov.vn

      Doi Thi Dung         thidung@cantho.gov.vn

      Nguyen Thong Minh       thongminh@cantho.gov.vn

      Nguyen Truong Ca       truongca@cantho.gov.vn

      Nguyen Ngoc Diem       nndiem@cantho.gov.vn

      Nguyen Kim Nhanh       kimnhanh@cantho.gov.vn

      Duong Van Canh        vancanh@cantho.gov.vn

      Nguyen Van Dung        bsnvdung@cantho.gov.vn

      Nguyen Quoc Tuan       nguyenquoctuan@cantho.gov.vn

      Ly Quang Hai         lqhai@cantho.gov.vn
Trung Tam Y Te Du    ttytdpphongdien@cantho.gov.vn
Phong Phong Dien
Ha Thanh Tri      thanhtri@cantho.gov.vn

Pham Huy Quang     huyquang@cantho.gov.vn

Hoang Dinh Thien    dinhthien@cantho.gov.vn

Phung Thanh Thoi    thanhthoi@cantho.gov.vn

Tran Thi Thu Trinh   thutrinh@cantho.gov.vn

Le Huu Tan       huutan@cantho.gov.vn

Ngo Truong Toan     truongtoan@cantho.gov.vn

Truong Thi Thanh Thao  tttthao@cantho.gov.vn

Ngo Thi Bich Thuy    bichthuy@cantho.gov.vn

Ho Van Tinh       hvtinh@cantho.gov.vn

Nguyen Van Thanh    nguyenthanh@cantho.gov.vn

Le Minh Hai       lmhai@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Vu     nthanhvu@cantho.gov.vn

Vo Thanh De       thanhde@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Le     nngocle@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang On     hoangon@cantho.gov.vn

Pham Van Thanh     pvthanh@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Phuoc    nhphuoc@cantho.gov.vn

Le Hoang Tuan      lhtuan@cantho.gov.vn

Vo Thi Thieu      vtthieu@cantho.gov.vn

Nguyen Van Chinh    nvchinh@cantho.gov.vn
VP UBND huyen Phong   vpubndphongdien@cantho.gov.v
Dien          n
Ho Thi Truc Phuong   httphuong@cantho.gov.vn

Dang Hoang Duy     hoangduy@cantho.gov.vn

Nguyen Quoc Viet    nguyenquocviet@cantho.gov.vn

Hoang Chi Thanh     hoangchithanh@cantho.gov.vn

Phan Chanh Tu Em    tuem@cantho.gov.vn

Tran Thanh Van     ttvan@cantho.gov.vn

Le Thi Lam Giang    lamgiang@cantho.gov.vn

Bui Van Dang      vandang@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Anh Dao   nguyenthianhdao@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Ba     hoangba@cantho.gov.vn

Nguyen Chi Dung     ncdung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Phung  ngocphung@cantho.gov.vn

Phong Dien       phongdien@cantho.gov.vn

Dang Thi Thu Thao    dttthao@cantho.gov.vn

Truong Minh Tam     minhtam@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Anh Thu   thunta@cantho.gov.vn

Lu Xuan Trai      xuantrai@cantho.gov.vn

Nguyen Hong Thanh Dung nhtdung@cantho.gov.vn

Nguyen Tan Nghia    tannghia@cantho.gov.vn

Tran Ngoc Son      tranngocson@cantho.gov.vn

Le Thi Thuy Quyen    thuyquyen@cantho.gov.vn
Nguyen Thanh Loi   thanhloi@cantho.gov.vn

Le Ba Phuoc      baphuoc@cantho.gov.vn

Nguyen Thi My Xuyen  myxuyen@cantho.gov.vn

Le Quang Cuong    quangcuong@cantho.gov.vn

Bui Thi Thu Trang   btttrang@cantho.gov.vn

Nguyen Thuy Kieu   nthuykieu@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Thien   ngocthien@cantho.gov.vn

Huynh Thi Tho     httho@cantho.gov.vn

Huynh Thi Tiem    httiem@cantho.gov.vn

Le Ba Cuong      lbcuong@cantho.gov.vn

Huynh Phuoc Long   phuoclong@cantho.gov.vn

Chim Quoc Huy     quochuy@cantho.gov.vn

Ha Vu Chuong     vuchuong@cantho.gov.vn

Tran Hoang Lam    hoanglam@cantho.gov.vn

Tran Thi Khanh Ly   khanhly@cantho.gov.vn

Huynh Huu Phuoc    hhphuoc@cantho.gov.vn

Vo Van Trung     vvtrung@cantho.gov.vn

Nguyen Van Du     nvandu@cantho.gov.vn

Le Minh Tuan     leminhtuan@cantho.gov.vn

Tran Cong Tao     congtao@cantho.gov.vn

Phan Van Chien    vanchien@cantho.gov.vn

Le Xuan Tuan     xuantuan@cantho.gov.vn
Le Ngoc Lua      ngoclua@cantho.gov.vn

Ho Thi My Ngoan    myngoan@cantho.gov.vn

Ta Kim Ngan      takimngan@cantho.gov.vn

Nguyen Van Su     nvansu@cantho.gov.vn

Nguyen Van Nua    vannua@cantho.gov.vn

Ngo Minh Man     minhman@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Hien   nthien@cantho.gov.vn

Lieng Van Quy     vanquy@cantho.gov.vn

Tran Quoc Dung    quocdung@cantho.gov.vn

Duong Thi Viet Kieu  vietkieu@cantho.gov.vn

Tran Thi Ngoc Ha   ngocha@cantho.gov.vn

Xa My Khanh      xmykhanh@cantho.gov.vn

Xa Giai Xuan     xgiaixuan@cantho.gov.vn

Xa Tan Thoi      xtanthoi@cantho.gov.vn

Xa Nhon Nghia     xnhonnghia@cantho.gov.vn

Xa Truong Long    xtruonglong@cantho.gov.vn

Xa Nhon Ai      xnhonai@cantho.gov.vn

Thi Tran Phong Dien  ttphongdien@cantho.gov.vn
"Đã chuyển công tác đến cơ


hỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị

tin và Truyền thông theo địa       Nghỉ
       hƣu,
       nghỉ
       việc Ghi chú
      hoặc đề
       nghị
       xoá
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN CẢI CÁCH HÀNH CH

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC Nguyen Viet Thuy Uyen
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC Le Trong Huong
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC -tempbancchc
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC Ban Chi dao Cai cach Hanh
                 chanh Can Tho
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC Nguyen Khai Hoan
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC Ban Cai Cach Hanh Chinh
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC Nguyen Huu Co
 8  CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC Thanh Nhi
ỆN TỬ BAN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH


 đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

i vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
ng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      thuyuyen@cantho.gov.vn

      tronghuong@cantho.gov.vn

      -

      cchccantho@cantho.gov.vn

      khaihoancchc@cantho.gov.vn

      bancchc@cantho.gov.vn

      huuco@cantho.gov.vn

      thanhnhi@cantho.gov.vn
                     DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN CHỈ ĐẠO TÂY
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT       Tên Cơ quan, Đơn vị            Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Nguyen Son Tung
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Lam Chi Viet
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Bui Viet Lam
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Le Minh Phuong
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Bui Ngoc Diep
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Ha Huu Lien
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Pham Long
 8  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB -tempbancdtnb
 9  CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Tran Quang Phan
 10 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Huynh Phong Tranh

 11 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Do Minh Luan
12 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Dang Thi Thu Thao

13 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Ban Chi dao Tay Nam bo

14 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Thach Muni

15 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Son Song Son

16 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Pham Ngoc Hieu

17 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Tran Tuan

18 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Huynh Minh Trang

19 CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB Luu Phuoc Luong
IỆN TỬ BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

 đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
i tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công

t "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
chú" đề nghị sửa là...
g tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền                                    Đã   Tên cơ Nghỉ
                             Hiện
                                  chuyển   quan, hƣu,
                             đang
                                  công tác  đơn vị nghỉ
                            công tác
            Địa chỉ thƣ điện tử             đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                             tại cơ
                                   quan,   đổi hoặc đề
                             quan,
                                   đơn   (hoặc nghị
                             đơn vị
                                   vị…    sáp  xoá
      nstung@cantho.gov.vn

      chiviet@cantho.gov.vn

      vietlam@cantho.gov.vn

      leminhphuong@cantho.gov.vn

      buingocdiep@cantho.gov.vn

      huulien@cantho.gov.vn

      phamlong@cantho.gov.vn

      -

      quangphan@cantho.gov.vn

      phongtranh@cantho.gov.vn

      dominhluan@cantho.gov.vn
dtthuthao@cantho.gov.vn

bancdtnb@cantho.gov.vn

muni@cantho.gov.vn

songson@cantho.gov.vn

ngochieu@cantho.gov.vn

trantuan@cantho.gov.vn

hmtrang@cantho.gov.vn

phuocluong@cantho.gov.vn
                          DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT       Tên Cơ quan, Đơn vị            Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Phong Chinh sach
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Van phong
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Dao Huong
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Ly Xinh
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Tran Thi Hien
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Le Van Phuong
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Le Thi Ngoc Thu
 8  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Phong Phap che tuyen truyen
 9  CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc        Luong Van Tru
 10 CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc         Thanh tra
11 CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc  Do Van Bay
12 CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc  Ha Thi Hong Thuy
13 CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc  Dao Thi Da Thao
14 CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc  Ban Dan toc
THƢ ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC


đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công

t "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
chú" đề nghị sửa là...
g tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền                                   Đã   Tên cơ Nghỉ
                             Hiện
                                  chuyển   quan, hƣu,
                             đang
                                 công tác  đơn vị nghỉ
                            công tác
            Địa chỉ thƣ điện tử             đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                            tại cơ
                                  quan,   đổi hoặc đề
                            quan,
                                   đơn   (hoặc nghị
                            đơn vị
                                   vị…    sáp  xoá
      pcs_bdt@cantho.gov.vn

      vp_bdt@cantho.gov.vn

      daohuong@cantho.gov.vn

      lyxinh@cantho.gov.vn

      tthien@cantho.gov.vn

      vanphuong@cantho.gov.vn

      ltngocthu@cantho.gov.vn

      ppctt_bdt@cantho.gov.vn

      vantru@cantho.gov.vn

      tt_bdt@cantho.gov.vn
vanbay@cantho.gov.vn

hththuy@cantho.gov.vn

dathao@cantho.gov.vn

bandantoc@cantho.gov.vn
                    DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN PHÒNG CHỐNG
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
  STT         Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng1     CanTho/SoBanNganh/Ban Phong chong Lut bao        Ban Phong chong Lut Bao
2     CanTho/SoBanNganh/Ban Phong chong Lut bao        BCH Phong chong Lut bao
                                 TKCN
3     CanTho/SoBanNganh/Ban Phong chong Lut bao        Tran Hien Vinh
N PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
n vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
 là...
 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                            Đã   Tên cơ Nghỉ
                     Hiện
                          chuyển   quan, hƣu,
                     đang
                          công tác  đơn vị nghỉ
                    công tác
        Địa chỉ thƣ điện tử         đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                     tại cơ
                           quan,   đổi hoặc đề
                     quan,
                           đơn   (hoặc nghị
                     đơn vị
                           vị…    sáp  xoá
      banpclb@cantho.gov.vn
      bchpclbtkcn@cantho.gov.
      vn
      thvinh@cantho.gov.vn
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN QL KHU ĐÔ THỊ NA

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Thanh Nam
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Van Phuc
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Luu Tu Cam
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Tran Thanh Hoang
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Ha Hoang Khang
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Pham Buu Viet
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Pho Quoc Binh
 8  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Hong Phuong
 9  CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Le Hung Cuong
 10 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Duy Linh
11 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Huynh The Dat

12 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Thai Huu Doi

13 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Tran Thi Hue

14 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Tran Hong Nam

15 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Ban QL Khu do thi Nam Can
                       Tho
16 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Van Nam

17 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Thanh Vung

18 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Dang Khoa

19 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Huynh Phuoc Cam

20 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Huynh Van Be

21 CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT Nguyen Chi Hieu
L KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG CẦN THƠ


h sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến

n, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề

u 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo                                 Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                               công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                          tại cơ
                                quan,   đổi hoặc đề
                          quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                          đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      nguyenthanhnam@cantho.gov.vn

      nvanphuc@cantho.gov.vn

      luutucam@cantho.gov.vn

      tthoang@cantho.gov.vn

      hahoangkhang@cantho.gov.vn

      buuviet@cantho.gov.vn

      quocbinh@cantho.gov.vn

      nhphuong@cantho.gov.vn

      lhcuong@cantho.gov.vn

      nguyenduylinh@cantho.gov.vn
thedat@cantho.gov.vn

huudoi@cantho.gov.vn

tranthihue@cantho.gov.vn

tranhongnam@cantho.gov.vn

banqlkdtnct@cantho.gov.vn

nguyenvannam@cantho.gov.vn

ntvung@cantho.gov.vn

nguyendangkhoa@cantho.gov.vn

phuoccam@cantho.gov.vn

huynhvanbe@cantho.gov.vn

nchieu@cantho.gov.vn
                   DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN QLDA TRUNG TÂ
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
  STT            Tên Cơ quan, Đơn vị1     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
2     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
3     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
4     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
5     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
6     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
7     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
8     CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD
ĐIỆN TỬ BAN QLDA TRUNG TÂM VĂN HOÁ TÂY ĐÔ

đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
hì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ qua

vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xo
sửa là...
p thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ                                               Đã   Tên cơ
                                         Hiện
                                              chuyển   quan,
                                         đang
                                             công tác  đơn vị
                                        công tác
          Tên ngƣời dùng         Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay
                                        tại cơ
                                              quan,   đổi
                                        quan,
                                               đơn   (hoặc
                                        đơn vị
                                               vị…    sáp
      Nguyen Van Reu           nvreu@cantho.gov.vn

      Pham Ngoc Thanh          phnthanh@cantho.gov.vn
      Ban QLDA DTXD Trung tam      bqlttvhtaydo@cantho.gov.vn
      VHTD
      Tran Thi Lan            ttlan@cantho.gov.vn

      Nguyen Thanh Cong         ntcong@cantho.gov.vn

      Dang Thanh Tung          dttung@cantho.gov.vn

      Huynh Thanh Son          htson@cantho.gov.vn

      Tran Ba Hung            tbhung@cantho.gov.vn
chuyển công tác đến cơ quan,


u, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá",

à Truyền thông theo địa chỉ thư       Nghỉ
       hƣu,
       nghỉ
       việc Ghi chú
      hoặc đề
       nghị
       xoá
                   DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN QLDA NÂNG CẤ
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT         Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT Tran Thi Hong My
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT Tran Thi Kim Anh
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT La Tuyet Nhung
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT Ban QLDA Nang Cap Do Thi
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT Nguyen Van Tuyen
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT Nguyen Phi Hung
BAN QLDA NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

 danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 an, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công

quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
ghị sửa là...
 mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền                               Đã   Tên cơ Nghỉ
                        Hiện
                             chuyển   quan, hƣu,
                        đang
                             công tác  đơn vị nghỉ
                       công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                        tại cơ
                              quan,   đổi hoặc đề
                        quan,
                              đơn   (hoặc nghị
                        đơn vị
                              vị…    sáp  xoá
      hongmy@cantho.gov.vn

      ttkanh@cantho.gov.vn

      latuyetnhung@cantho.gov.vn

      banqldancdt@cantho.gov.vn

      vantuyen@cantho.gov.vn

      nphihung@cantho.gov.vn
           DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ X

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị         Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Tu Le Thanh
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Ban QLDA
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Vo Viet Binh
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Le Hoang Nam
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Xuan Hien
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Vu Van Huy
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Le Van Son
 8  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Huu Tam
 9  CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Chi Hung
 10 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Le Thien Tho
11 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Huynh Quang Long

12 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Tu Luu

13 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Pham Hong Kha

14 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Viet Thang

15 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Trung Truc

16 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Van Cuong

17 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Thi Hong
                 Van
18 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Thanh Long

19 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Chi Duy
                 Anh
20 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Vu Viet Huy

21 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Hong Vu

22 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Truong Thi Le Hang

23 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Chi Linh

24 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Doan Kim Thu
                 Giang
25 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Tran Ngoc Tan

26 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Le Minh Cuong

27 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Lam Nguyet Thanh

28 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Le Thi Thanh Giang

29 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Luong Thanh Lam

30 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Le Hong Nam

31 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Bui Thai Thuong

32 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Van Reu
33 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Kieu Luu Tuyet
                 Huong
34 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Dang Trinh

35 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Duy Khiem

36 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Tran Thi Kim Van

37 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Phung Kim Long

38 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Tran Ba Hung

39 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Lieu Quoc Khang

40 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Danh Loi

41 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Huu Loc

42 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Nguyen Hoang Thuc

43 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Tran Lan Chi

44 CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD Cao The Van
TỬ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG


c tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
hác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột

mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
 đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 g cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin
vn


                                 Đã   Tên cơ Nghỉ
                           Hiện
                                chuyển   quan, hƣu,
                           đang
                               công tác  đơn vị nghỉ
                          công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                          tại cơ
                                quan,   đổi hoặc đề
                          quan,
                                 đơn   (hoặc nghị
                          đơn vị
                                 vị…    sáp  xoá
      tlthanh@cantho.gov.vn

      banqlda@cantho.gov.vn

      vietbinh@cantho.gov.vn

      lhoangnam@cantho.gov.vn

      xuanhien@cantho.gov.vn

      vanhuy@cantho.gov.vn

      levanson@cantho.gov.vn

      huutam@cantho.gov.vn

      nchung@cantho.gov.vn

      thientho@cantho.gov.vn
quanglong@cantho.gov.vn

tuluu@cantho.gov.vn

hongkha@cantho.gov.vn

nguyenvietthang@cantho.gov.vn

trungtruc@cantho.gov.vn

nguyenvancuong@cantho.gov.vn

nguyenthihongvan@cantho.gov.vn

thanhlong@cantho.gov.vn

duyanh@cantho.gov.vn

viethuy@cantho.gov.vn

nhongvu@cantho.gov.vn

truongthilehang@cantho.gov.vn

chilinh@cantho.gov.vn

thugiang@cantho.gov.vn

ngoctan@cantho.gov.vn

minhcuong@cantho.gov.vn

nguyetthanh@cantho.gov.vn

legiang@cantho.gov.vn

thanhlam@cantho.gov.vn

hongnam@cantho.gov.vn

thaithuong@cantho.gov.vn

vanreu@cantho.gov.vn
tuyethuong@cantho.gov.vn

dangtrinh@cantho.gov.vn

duykhiem@cantho.gov.vn

tranthikimvan@cantho.gov.vn

pklong@cantho.gov.vn

bahung@cantho.gov.vn

quockhang@cantho.gov.vn

danhloi@cantho.gov.vn

nhloc@cantho.gov.vn

hoangthuc@cantho.gov.vn

lanchi@cantho.gov.vn

caothevan@cantho.gov.vn
               DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU C

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT       Tên Cơ quan, Đơn vị           Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Ho Thi Lan
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Ha Trung Hieu
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Nguyen Hieu Nghia
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Nguyen Thi Kieu Duyen
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Tran Thi Ngoc Giau
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Ban Quan ly KCN & CX
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Huynh Van Vinh
 8  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Dinh Van Tam
 9  CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Huynh Van Dien
 10 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Phan Hung Tan
11 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Pham Thanh Nhon

12 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Pham Van Tuong

13 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Nguyen Thi Huynh Dung

14 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Nguyen Thu Thao

15 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Hau Vinh Khang

16 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Huynh Viet Dung

17 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Vo Thanh Hung

18 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Nguyen Van Thang

19 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Le Van Tran

20 CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX Le Thanh Long
Ử BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT


vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

 cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
u, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu,
vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      htlan@cantho.gov.vn

      hatrunghieu@cantho.gov.vn

      hieunghia@cantho.gov.vn

      kieuduyen@cantho.gov.vn

      ttngiau@cantho.gov.vn

      banqlkcncx@cantho.gov.vn

      vanvinh@cantho.gov.vn

      dinhvantam@cantho.gov.vn

      hvdien@cantho.gov.vn

      phtan@cantho.gov.vn
ptnhon@cantho.gov.vn

pvtuong@cantho.gov.vn

huynhdung@cantho.gov.vn

ntthao@cantho.gov.vn

vinhkhang@cantho.gov.vn

vietdung@cantho.gov.vn

thanhhung@cantho.gov.vn
nguyenvanthang@cantho.gov.v
n
vantran@cantho.gov.vn

lethanhlong@cantho.gov.vn
                      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột
"Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông
tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn


                                                                 Tên cơ
                                                              Đã       Nghỉ
                                                       Hiện         quan,
                                                            chuyển       hƣu,
                                                       đang        đơn vị
                                                            công tác      nghỉ
                                                      công tác       đã thay
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng         Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ       việc Ghi chú
                                                       tại cơ         đổi
                                                             quan,      hoặc đề
                                                       quan,         (hoặc
                                                             đơn       nghị
                                                       đơn vị         sáp
                                                             vị…        xoá
                                                                  nhập)
 1  CanTho/SoBanNganh/Ban Ton      Le Ngoc Nhu Y       nhuy@cantho.gov.vn            X
   giao
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban Ton      Pham Truc Linh       truclinh@cantho.gov.vn          X
   giao
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban Ton      Thach Ut Hau        uthau@cantho.gov.vn            X
   giao
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban Ton      Tran Huu Hop        huuhop@cantho.gov.vn           X
   giao
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban Ton      Ban Ton Giao        bantg@cantho.gov.vn            X
   giao
                                                     Tên cơ
                                                 Đã       Nghỉ
                                           Hiện         quan,
                                                chuyển       hƣu,
                                           đang        đơn vị
                                               công tác      nghỉ
                                          công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị     Tên ngƣời dùng     Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                          tại cơ         đổi
                                                quan,      hoặc đề
                                          quan,         (hoặc
                                                 đơn       nghị
                                          đơn vị         sáp
                                                 vị…        xoá
                                                     nhập)
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban Ton Mai Thi Hang      mthang@cantho.gov.vn      X
   giao
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban Ton Le Van Rong      vanrong@cantho.gov.vn     X
   giao
 8  CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Ngo Thi Kim Thuy   kimthuy@cantho.gov.vn     X

 9  CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Tran Phuong Le    phuongle@cantho.gov.vn     X

10 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Thi Mai Trang  maitrang@cantho.gov.vn     X

11 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Ngoc Nguyen   nguyenkhanh@cantho.gov.vn
                Khanh                                       X
12 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Duy Binh     duybinh@cantho.gov.vn     X

13 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu To Thi Mai Thi     tothimaithi@cantho.gov.vn   X

14 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Tran Oanh Liet     oanhliet@cantho.gov.vn     X

15 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Dang Thanh Hien     dthien@cantho.gov.vn      X

16 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Van Thao     vanthao@cantho.gov.vn     X

17 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Pham Phuoc Hau     phuochau@cantho.gov.vn     X
                                                     Tên cơ
                                                  Đã       Nghỉ
                                           Hiện         quan,
                                                chuyển       hƣu,
                                           đang        đơn vị
                                                công tác      nghỉ
                                          công tác       đã thay
STT   Tên Cơ quan, Đơn vị    Tên ngƣời dùng      Địa chỉ thƣ điện tử         đến cơ       việc Ghi chú
                                           tại cơ         đổi
                                                 quan,      hoặc đề
                                           quan,         (hoặc
                                                 đơn       nghị
                                           đơn vị         sáp
                                                 vị…        xoá
                                                      nhập)
18 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Le Trung Kien     letrungkien@cantho.gov.vn     X

19 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Phuong Thuy  phuongthuy@cantho.gov.vn     X

20 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Pham Van Nho     vannho@cantho.gov.vn       X

21 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Truong Van Sen    vansen@cantho.gov.vn       X

22 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Tran Thi Xuan Mai   xuanmai@cantho.gov.vn       X

23 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Hong Hanh   nguyenhonghanh@cantho.gov.vn   X

24 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Pham Thanh Truyen   thanhtruyen@cantho.gov.vn     X

25 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Khai Hoan   khaihoan@cantho.gov.vn      X

26 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Trinh Thi My Nhung  mynhung@cantho.gov.vn       X

27 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Viet Thuy Uyen nvtuyen@cantho.gov.vn       X

28 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Van Truc    vantruc@cantho.gov.vn       X

29 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Bui Xuan Hong     xuanhong@cantho.gov.vn                    X
                                                    Tên cơ
                                                Đã       Nghỉ
                                          Hiện         quan,
                                               chuyển       hƣu,
                                          đang        đơn vị
                                              công tác      nghỉ
                                         công tác       đã thay
STT   Tên Cơ quan, Đơn vị    Tên ngƣời dùng     Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                         tại cơ         đổi
                                               quan,      hoặc đề
                                         quan,         (hoặc
                                                đơn       nghị
                                         đơn vị         sáp
                                                vị…        xoá
                                                    nhập)
30 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Tran Van Hieu     tranvanhieu@cantho.gov.vn   X

31 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Tran Phuoc Son    phuocson@cantho.gov.vn     X

32 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Tran Quoc An     quocan@cantho.gov.vn      X

33 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Viet Trung   nvtrung@cantho.gov.vn     X

34 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Dang Minh Truc    minhtruc@cantho.gov.vn                   X
35 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Huynh Thi Anh Thu   huynhanhthu@cantho.gov.vn   X

36 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Ngo Phuc Nguyen    phucnguyen@cantho.gov.vn    X

37 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Dao Tuyet Hang    tuyethang@cantho.gov.vn    X

38 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu To Minh Chien     minhchien@cantho.gov.vn    X

39 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu So Noi Vu       sonv@cantho.gov.vn       X

40 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Nguyen Thi Kim Xuan  kimxuan@cantho.gov.vn                   X
41 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Pham Ho Song Anh   songanh@cantho.gov.vn     X
                                                         Tên cơ
                                                     Đã       Nghỉ
                                               Hiện         quan,
                                                    chuyển       hƣu,
                                               đang        đơn vị
                                                   công tác      nghỉ
                                              công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng     Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                              tại cơ         đổi
                                                    quan,      hoặc đề
                                              quan,         (hoặc
                                                     đơn       nghị
                                              đơn vị         sáp
                                                     vị…        xoá
                                                         nhập)
42 CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu Duong Thi Thanh Thuy thuydtt@cantho.gov.vn           X
                    DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG
                                                         Tên cơ
                                                     Đã       Nghỉ
                                               Hiện         quan,
                                                    chuyển       hƣu,
                                               đang        đơn vị
                                                   công tác      nghỉ
                                              công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng     Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                              tại cơ         đổi
                                                    quan,      hoặc đề
                                              quan,         (hoặc
                                                     đơn       nghị
                                              đơn vị         sáp
                                                     vị…        xoá
                                                         nhập)
 1  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua
                     Tran Hoang Viet   hoangviet@cantho.gov.vn                   X
   Khen thuong
 2  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua
                     Mai Thanh Lan    thanhlan@cantho.gov.vn                   X
   Khen thuong
 3  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua                             X
                     Huynh Thi Kim Hong  kimhong@cantho.gov.vn
   Khen thuong
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua
                     Mai Viet Liem    vietliem@cantho.gov.vn                   X
   Khen thuong
 5  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua                             X
                     Nguyen Viet Tuan   viettuan@cantho.gov.vn
   Khen thuong
 6  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua                             X
                     Pham Thi Cuc     thicuc@cantho.gov.vn
   Khen thuong
                                                           Tên cơ
                                                       Đã       Nghỉ
                                                 Hiện         quan,
                                                      chuyển       hƣu,
                                                 đang        đơn vị
                                                     công tác      nghỉ
                                                công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị       Tên ngƣời dùng        Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                                tại cơ         đổi
                                                      quan,      hoặc đề
                                                quan,         (hoặc
                                                       đơn       nghị
                                                đơn vị         sáp
                                                       vị…        xoá
                                                           nhập)
 7  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua                               X
                    Nguyen Van San      nguyenvansan@cantho.gov.vn
   Khen thuong
 8  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua                               X
                    Ban Thi dua Khen thuong  bantdkt@cantho.gov.vn
   Khen thuong
 9  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua                               X
                    Pham Thanh Ky       thanhky@cantho.gov.vn
   Khen thuong
10  CanTho/SoBanNganh/Ban  Thi dua                               X
                    Phan Van Thep       vanthep@cantho.gov.vn
   Khen thuong
                DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM LƯU TRỮ THÀNH PHỐ
                                                           Tên cơ
                                                       Đã       Nghỉ
                                                 Hiện         quan,
                                                      chuyển       hƣu,
                                                 đang        đơn vị
                                                     công tác      nghỉ
                                                công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị       Tên ngƣời dùng        Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                                tại cơ         đổi
                                                      quan,      hoặc đề
                                                quan,         (hoặc
                                                       đơn       nghị
                                                đơn vị         sáp
                                                       vị…        xoá
                                                           nhập)
 1  CanTho/SoBanNganh/Trung tam luu                               X
   tru                Phan Thi Anh Dao     anhdao@cantho.gov.vn
 2  CanTho/SoBanNganh/Trung tam luu                               X
   tru                Dao Thanh Dau       thanhdau@cantho.gov.vn
                                                            Tên cơ
                                                        Đã       Nghỉ
                                                  Hiện         quan,
                                                       chuyển       hƣu,
                                                  đang        đơn vị
                                                      công tác      nghỉ
                                                 công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng       Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                                 tại cơ         đổi
                                                       quan,      hoặc đề
                                                 quan,         (hoặc
                                                        đơn       nghị
                                                 đơn vị         sáp
                                                        vị…        xoá
                                                            nhập)
 3  CanTho/SoBanNganh/Trung  tam luu                               X
                     Nguyen Thị My Le    myle@cantho.gov.vn
   tru
 4  CanTho/SoBanNganh/Trung  tam luu                               X
                     Nguyen Thi Ngoc Sang  ngocsang@cantho.gov.vn
   tru
 5  CanTho/SoBanNganh/Trung  tam luu                               X
                     Nguyen Thi Huynh Lien  huynhlien@cantho.gov.vn
   tru
 6  CanTho/SoBanNganh/Trung  tam luu                               X
                     Nguyen Thi Huyen    thihuyen@cantho.gov.vn
   tru
 7  CanTho/SoBanNganh/Trung  tam luu                               X
                     Tran Thi Ngoc Thao   ngocthao@cantho.gov.vn
   tru
 8  CanTho/SoBanNganh/Trung  tam luu                               X
                     Quan Phuong Thao    phuongthao@cantho.gov.vn
   tru
                      DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG
                                                            Tên cơ
                                                        Đã       Nghỉ
                                                  Hiện         quan,
                                                       chuyển       hƣu,
                                                  đang        đơn vị
                                                      công tác      nghỉ
                                                 công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng       Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                                 tại cơ         đổi
                                                       quan,      hoặc đề
                                                 quan,         (hoặc
                                                        đơn       nghị
                                                 đơn vị         sáp
                                                        vị…        xoá
                                                            nhập)
 1  CanTho/SoBanNganh/Trung tam luu
   tru                 Trung tâm lưu trữ    trungtamluutru@cantho.gov.vn
                                                         Tên cơ
                                                     Đã       Nghỉ
                                               Hiện         quan,
                                                    chuyển       hƣu,
                                               đang        đơn vị
                                                   công tác      nghỉ
                                              công tác       đã thay
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị       Tên ngƣời dùng      Địa chỉ thƣ điện tử        đến cơ       việc Ghi chú
                                              tại cơ         đổi
                                                    quan,      hoặc đề
                                              quan,         (hoặc
                                                     đơn       nghị
                                              đơn vị         sáp
                                                     vị…        xoá
                                                         nhập)
 3  CanTho/SoBanNganh/Trung tam luu
                    Bùi Thị Kim Phượng  buikimphuong@cantho.gov.vn
   tru
 4  CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua
                    Lê Thanh Thoa    thanhthoa@cantho.gov.vn
   khen thuong
 5  CanTho/SoBanNganh/Trung tam luu
                    Trần Thị Ngọc Dung  ngocdung@cantho.gov.vn
   tru
 6  CanTho/SoBanNganh/Trung tam luu
                    Nguyễn Việt Tuấn   viettuan@cantho.gov.vn
   tru
                 DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HOÁ - THỂ THA
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT        Tên Cơ quan, Đơn vị              Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Dang Kim Quy
 2  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Nguyen Thi Ngoc Lua
 3  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Bui Thi Kim Em
 4  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Huynh Dinh Chung
 5  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Huynh Thi Tuyet Nhung
 6  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Nguyen Thi My
 7  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Nguyen Le Thanh Truc
 8  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Ngo Minh Trung
 9  CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP           Ha Hong Ngoc
 10 CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP            Nguyen Thi Thu Tham
11 CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP  Nguyen Thi Ngoc Han
12 CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP  Bao Tang TPCT
13 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Truong Thien Ly
14 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Xuan Dinh
15 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Chau Viet Hai
16 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Thien Phu
17 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Chau Binh Khung
18 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Duc Thang
19 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Phan Thanh Loc
20 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Le Thi Phuong Thao
21 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Ha Thi Hong Thuy
22 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Thien Thanh
23 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Tran Thanh Nhan
24 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Le Truong Mai Thao
25 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Thi Huong
26 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Hong Minh Phuc
27 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  So Du Lich
28 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Huynh Quang Long
29 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Giang Thuy
30 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Huynh Van Nhut
31 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Ban QLDA Du Lich
32 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Lam Thanh Binh
33 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Dinh Viet Khanh
34 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Bui Thanh Hung
35 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Trieu Tu Nga
36 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Le Ngoc Anh
37 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Minh Tho
38 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Nguyen Truong Danh
39 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Dang Hoang Kim
40 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  Co Thanh Nhan
41 CanTho/SoBanNganh/So Du Lich  To Thi Kieu Hanh
42 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Luu Tong Chi
43 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Tran Ba Khiem
44 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   La Minh Phat
45 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Nguyen Thanh Tu
46 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Le Thanh Ut Em
47 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Thach Ngoc Thanh
48 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   To Ngoc Huy
49 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Nguyen Lang Thuy
50 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Dao Tuyet Anh
51 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Thai Quang Hien
52 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Hoang Mai Phuong
53 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Duong Quang Duc
54 CanTho/SoBanNganh/So TDTT   Nguyen Thi Ngoc Diep
55 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Huynh Vinh Phuc
56 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Trong Cuong
57 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Dang Tan Hung
58 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tong Tran Thi Anh Thy
59 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Van Phong
60 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Yen
61 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Hong Minh
62 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Le Nguyen Quang Minh
63 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Nguyen Van Duc
64 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Nguyen Huy Thuc
65 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  To Thanh Lam
66 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Vo Chi Hieu
67 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Quang Ninh
68 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Le Van Cuong
69 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Duong Kim Hung
70 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Vo Van Hung
71 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Bui Thanh Quang
72 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Duy Hung
73 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Le Thanh Binh
74 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Cao Huu Phung
75 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Huynh Minh Phuong
76 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Ho Van Huynh
77 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Lu Quoc Nhieu
78 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Duy Minh Thai
79 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Nguyen Thanh Tuan
80 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Ba Cuong
81 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Huynh Vu Khanh
82 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Tran Trung Dung
83 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Nguyen Huu Hung
84 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  So The duc The thao
85 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Duong Tai Ly
86 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Bui Thong Thai
87 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Pham Thi Ngoc Hien
88 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Nguyen Thanh Danh
89 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Nguyen Anh Tuan
90 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Luong Quoc Hung
91 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Lam Trung Hieu
92 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Hua Tan Bao
93 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Nguyen Phuong Anh
94 CanTho/SoBanNganh/So TDTT  Do Minh Truong
95
96 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Thai Ngoc Anh
97 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Phan Hieu Tam
98 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Pham Thi Mong Truc
99 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Bui Chi Dang
100 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Mao Thi Bich Tuyen
101 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Pham Van Luan
102 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Pham Thi Thu Thuy
103 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Nguyen Thi Kim Son
104 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Mai Van Be
105 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Chau Van Du
106 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Le Hoang Nam
107 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Nguyen Thanh Thuy
108 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Hong Quoc Khanh
109 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Nguyen Bich Phuong
110 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Ngo Hong Vu
111 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Le Kim Binh
112 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Pham Hung Dieu
113 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Nguyen Thi Diep
114 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Nham Van Hung
115 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Doan Ngoc Huong
116 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Nguyen Thi Thanh Huong
117 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Phan Thi Bich Phuong
118 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Nguyen Thi Nguyet
119 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Huynh Thanh Son
120 CanTho/SoBanNganh/So VHTT  Thai Thi Anh Thu
121 CanTho/SoBanNganh/So VHTT   So Van hoa Thong tin
122 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Phan Thien Minh
123 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Dang Xuan Phuong
124 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Vo Van Man
125 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Le Van Chai
126 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Truong Ngoc Dien
127 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Chau Thanh Thuy
128 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Tran Van Hong
129 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Nham Van Hung
130 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Tran Van Thien
131 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Truong Van Trong
132 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Huynh Nhat Danh
133 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Vo Thi My Dung
134 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Lam Huynh Bao Ngoc
135 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Nguyen Hong Hai Yen
136 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Tu Hoang Anh Thi
137 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Nguyen Thanh Phu
138 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Nguyen Huynh Tuyet Linh
139 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Nguyen Hoang Van
140 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Nguyen Thanh Nha
141 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Bui Huu Tinh
142 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL  Le Hong Dong
143 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Nguyen Viet Cuong
144 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Nguyen Thuy Trang
145 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Phan Thi Thuy Giang
146 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Tran Thi Kim Quang
147 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Nguyen Thi Thanh Dam
148 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Nguyen Phi Nhan
149 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Ngo Thanh Thuan
150 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Bui Thi Kim Xoa
151 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Dang Thi Ngoc Hiep
152 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Nguyen Hung Cuong
153 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      So VHTT & DL
154 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Tran Thi Tu Dung
155 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Nguyen Huu Nhiem
156 CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL      Tran Thi Thu Thuy
157 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Tran Hoang Phuc
  Em
158 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Luu Kim Hang
  Em
159 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Nguyen Tran Dang Chau
  Em
160 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Vo Thi Thanh Thuy
  Em
161 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Vo Thi My A
  Em
162 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Le Thi Hong Cuc
  Em
163 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Le Van Hien
  Em
164 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Trinh Hoai Nhan
  Em
165 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Huynh Thi Kim Hong
  Em
166 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Ngo Tri Dung
  Em
167 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Dang Thi My Hien
  Em
168 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Tran Duc Cuong
  Em
169 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Nguyen Thi Thanh Tuyen
  Em
170 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Tran Thi Thanh Hong
  Em
171 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Tran Vi Minh
  Em
172 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Nguyen Van Ba
  Em
173 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Nguyen Thi Thanh Thuy
  Em
174 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Trinh Van Chau Nhan
  Em
175 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Nguyen Thi Thu Huong
  Em
176 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Tran Minh Ly
  Em
177 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Vo Thi Thanh Nga
  Em
178 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Uy Ban Dan so Gia dinh va Tre
  Em                   em
179 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Truong Ngoc Anh Thu
  Em
180 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre  Tran Van Danh
  Em
Ở VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH

eo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công

ơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
nghị sửa là...
 o mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      dkquy@cantho.gov.vn

      ntnlua@cantho.gov.vn

      btkem@cantho.gov.vn

      hdchung@cantho.gov.vn

      httnhung@cantho.gov.vn

      ntmy@cantho.gov.vn

      nlttruc@cantho.gov.vn

      nmtrung@cantho.gov.vn

      hhngoc@cantho.gov.vn

      ntttham@cantho.gov.vn
ngochan@cantho.gov.vn

baotangtpcantho@cantho.gov.vn

thienly@cantho.gov.vn

xuandinh@cantho.gov.vn

chauviethai@cantho.gov.vn

thienphu@cantho.gov.vn

binhkhung@cantho.gov.vn

ducthang@cantho.gov.vn

thanhloc@cantho.gov.vn

ltpthao@cantho.gov.vn

hongthuy@cantho.gov.vn

thienthanh@cantho.gov.vn

tranthanhnhan@cantho.gov.vn

maithao@cantho.gov.vn

nthuong@cantho.gov.vn

hmphuc@cantho.gov.vn

sodl@cantho.gov.vn
huynhquanglong@cantho.gov.v
n
giangthuy@cantho.gov.vn

vannhut@cantho.gov.vn

banqlda_dulich@cantho.gov.vn

lamthanhbinh@cantho.gov.vn
vietkhanh@cantho.gov.vn

buithanhhung@cantho.gov.vn

tunga@cantho.gov.vn

lengocanh@cantho.gov.vn

minhtho@cantho.gov.vn

truongdanh@cantho.gov.vn

hoangkim@cantho.gov.vn

cothanhnhan@cantho.gov.vn

kieuhanh@cantho.gov.vn

tongchi@cantho.gov.vn

bakhiem@cantho.gov.vn

minhphat@cantho.gov.vn

nguyenthanhtu@cantho.gov.vn

ltuem@cantho.gov.vn

tnthanh@cantho.gov.vn

ngochuy@cantho.gov.vn

langthuy@cantho.gov.vn

tuyetanh@cantho.gov.vn

quanghien@cantho.gov.vn

hmphuong@cantho.gov.vn

dqduc@cantho.gov.vn

ntndiep@cantho.gov.vn
hvphuc@cantho.gov.vn

trantrongcuong@cantho.gov.vn

tanhung@cantho.gov.vn

anhthy@cantho.gov.vn

vanphong@cantho.gov.vn

tranyen@cantho.gov.vn

tranhongminh@cantho.gov.vn

lnqminh@cantho.gov.vn

nvduc@cantho.gov.vn

huythuc@cantho.gov.vn

tothanhlam@cantho.gov.vn

chihieu@cantho.gov.vn

quangninh@cantho.gov.vn

vancuong@cantho.gov.vn

kimhung@cantho.gov.vn

vovanhung@cantho.gov.vn

thanhquang@cantho.gov.vn

duyhung@cantho.gov.vn

lethanhbinh@cantho.gov.vn

huuphung@cantho.gov.vn

minhphuong@cantho.gov.vn

vanhuynh@cantho.gov.vn
quocnhieu@cantho.gov.vn

minhthai@cantho.gov.vn

nttuan@cantho.gov.vn

bacuong@cantho.gov.vn

vukhanh@cantho.gov.vn

trungdung@cantho.gov.vn

nhhung@cantho.gov.vn

sotdtt@cantho.gov.vn

taily@cantho.gov.vn

thongthai@cantho.gov.vn

ptnhien@cantho.gov.vn

thanhdanh@cantho.gov.vn

natuan@cantho.gov.vn

lqhung@cantho.gov.vn

lthieu@cantho.gov.vn

tanbao@cantho.gov.vn

npanh@cantho.gov.vn

minhtruong@cantho.gov.vn


ngocanh@cantho.gov.vn

hieutam@cantho.gov.vn

mongtruc@cantho.gov.vn
chidang@cantho.gov.vn

bichtuyen@cantho.gov.vn

vanluan@cantho.gov.vn

phamthithuthuy@cantho.gov.vn

kimson@cantho.gov.vn

maivanbe@cantho.gov.vn

chauvandu@cantho.gov.vn

lehoangnam@cantho.gov.vn
nguyenthanhthuy@cantho.gov.v
n
quockhanh@cantho.gov.vn
nguyenbichphuong@cantho.gov
.vn
ngohongvu@cantho.gov.vn

kimbinh@cantho.gov.vn

hungdieu@cantho.gov.vn

nguyenthidiep@cantho.gov.vn

nhamvanhung@cantho.gov.vn

doanngochuong@cantho.gov.vn

thanhhuong@cantho.gov.vn
phanthibichphuong@cantho.gov
.vn
thinguyet@cantho.gov.vn

huynhthanhson@cantho.gov.vn

thaithianhthu@cantho.gov.vn
sovhtt@cantho.gov.vn

ptminh@cantho.gov.vn

dxphuong@cantho.gov.vn

vvman@cantho.gov.vn

lvchai@cantho.gov.vn

tndien@cantho.gov.vn

ctthuy@cantho.gov.vn

tvhong@cantho.gov.vn

nhamhung@cantho.gov.vn

tvthien@cantho.gov.vn

tvtrong@cantho.gov.vn

hndanh@cantho.gov.vn

vtmdung@cantho.gov.vn

lhbngoc@cantho.gov.vn

nhhyen@cantho.gov.vn

thathi@cantho.gov.vn

ntphu@cantho.gov.vn

nhtlinh@cantho.gov.vn

nhvan@cantho.gov.vn

ntnha@cantho.gov.vn

bhtinh@cantho.gov.vn

lhdong@cantho.gov.vn
nvcuong@cantho.gov.vn

nttrang@cantho.gov.vn

thuygiang@cantho.gov.vn

ttkquang@cantho.gov.vn

nttdam@cantho.gov.vn

npnhan@cantho.gov.vn

ntthuan@cantho.gov.vn

btkxoa@cantho.gov.vn

dtnhiep@cantho.gov.vn

nhcuong@cantho.gov.vn

sovhttdl@cantho.gov.vn

tttdung@cantho.gov.vn

nhnhiem@cantho.gov.vn

thithuthuy@cantho.gov.vn

hoangphuc@cantho.gov.vn

kimhang@cantho.gov.vn

dangchau@cantho.gov.vn

vothithanhthuy@cantho.gov.vn

mya@cantho.gov.vn

lethihongcuc@cantho.gov.vn

vanhien@cantho.gov.vn

hoainhan@cantho.gov.vn
huynhthikimhong@cantho.gov.v
n
tridung@cantho.gov.vn

dtmhien@cantho.gov.vn

duccuong@cantho.gov.vn

ntttuyen@cantho.gov.vn

ttthong@cantho.gov.vn

viminh@cantho.gov.vn

nguyenvanba@cantho.gov.vn

nttthuy@cantho.gov.vn

chaunhan@cantho.gov.vn
nguyenthithuhuong@cantho.gov
.vn
minhly@cantho.gov.vn

thanhnga@cantho.gov.vn

ubdsgdte@cantho.gov.vn

tnathu@cantho.gov.vn

vandanh@cantho.gov.vn
                        DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BÁO CẦN THƠ
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
  STT        Tên Cơ quan, Đơn vị             Tên ngƣời dùng1     CanTho/SoBanNganh/Bao CanTho          Nguyen Thi Ngoc Quyen
2     CanTho/SoBanNganh/Bao CanTho          Dao Thanh Nhi
ỆN TỬ BÁO CẦN THƠ

eo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển

ơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ
" đề nghị sửa là...
 o mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                            Đã   Tên cơ Nghỉ
                      Hiện
                           chuyển   quan, hƣu,
                      đang
                          công tác  đơn vị nghỉ
                     công tác
        Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                     tại cơ
                           quan,   đổi hoặc đề
                     quan,
                            đơn   (hoặc nghị
                     đơn vị
                            vị…    sáp  xoá
      ngocquyen@cantho.gov.v
      n
      dthanhnhi@cantho.gov.vn
                                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ Y
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT           Tên Cơ quan, Đơn vị 1  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)
 2  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)
 3  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)
 4  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)
 5  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)
 6  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Binh Thuy
 7  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Cai Rang
 8  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Co Do
 9  CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Co Do
 10 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Co Do

 11 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa O Mon
12 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

13 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

14 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

15 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

16 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

17 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

18 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

19 CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien

20 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Thot Not

21 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa TPCT

22 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Vinh Thanh

23 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

24 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

25 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

26 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

27 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

28 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

29 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

30 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

31 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

32 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

33 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu
34 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

35 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

36 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

37 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu

38 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Lao va BP

39 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Mat-RHM

40 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Mat-RHM

41 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Mat-RHM

42 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tai Mui Hong

43 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than

44 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than

45 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than

46 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than

47 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than

48 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than

49 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tim Mach

50 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien YHCT

51 CanTho/SoBanNganh/Benh Vien YHCT

52 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP

53 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP

54 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP

55 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP
56 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP

57 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP

58 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Benh Vien Da Khoa

59 CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Benh Vien Da Khoa

60 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

61 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

62 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

63 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

64 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

65 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

66 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

67 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

68 CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong

69 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

70 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

71 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

72 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

73 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

74 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

75 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

76 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

77 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu
78 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

79 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

80 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

81 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

82 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

83 CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu

84 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

85 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

86 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

87 CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan

88 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

89 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

90 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

91 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

92 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

93 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

94 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

95 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te

96 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Trung Tam YTDP

97 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Trung Tam YTDP

98 CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Trung Tam YTDP

99 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa
100 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

101 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

102 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

103 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

104 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

105 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa

106 CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Y Te

107 CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa

108 CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa

109 CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa

110 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

111 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

112 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

113 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

114 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

115 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

116 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

117 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

118 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

119 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

120 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

121 CanTho/SoBanNganh/So Y Te
122 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

123 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

124 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

125 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

126 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

127 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

128 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

129 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

130 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

131 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

132 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

133 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

134 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

135 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

136 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

137 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

138 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

139 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

140 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

141 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

142 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

143 CanTho/SoBanNganh/So Y Te
144 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

145 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

146 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

147 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

148 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

149 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

150 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

151 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

152 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

153 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

154 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

155 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

156 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

157 CanTho/SoBanNganh/So Y Te

158 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Chan Doan Y Khoa

159 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam CSSK Sinh San

160 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam CSSK Sinh San

161 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam CSSK Sinh San

162 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Giam Dinh Phap Y

163 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Giam Dinh Phap Y
  Tam Than
164 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Giam Dinh Y Khoa

165 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Huyet Hoc Truyen
  Mau
166 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Kiem Nghiem
  DPMPTP
167 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Phong Chong HIV

168 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam SKLD-MT

169 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam SKLD-MT

170 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam SKSS

171 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Truyen Thong GDSK

172 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong

173 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Binh
  Thuy
174 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Cai
  Rang
175 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Co Do

176 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh
  Kieu
177 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh
  Kieu
178 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh
  Kieu
179 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh
  Kieu
180 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh
  Kieu
181 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong O
  Mon
182 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
  Dien
183 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
  Dien
184 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
  Dien
185 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong
  Dien
186 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Thot
  Not
187 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
188 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
189 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
190 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
191 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
192 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
193 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
194 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
195 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
196 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
197 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
198 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh
  Thanh
199 CanTho/SoBanNganh/TT BVSKBMTE

200 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

201 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

202 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

203 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

204 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

205 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

206 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

207 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

208 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

209 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em
210 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

211 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

212 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

213 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

214 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

215 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

216 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

217 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

218 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

219 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

220 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

221 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

222 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em

223 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em
    DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ

g tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đế

 tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đ
hi chú" đề nghị sửa là...
ì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông the                                                  Đã
                                            Hiện
                                                 chuyển
                                            đang
                                                công tác
                                           công tác
           Tên ngƣời dùng           Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ
                                           tại cơ
                                                 quan,
                                           quan,
                                                  đơn
                                           đơn vị
                                                  vị…
      Benh Vien Da Khoa Can Tho       bvdkct@cantho.gov.vn

      Yen Ngoc Hoai             ngochoai@cantho.gov.vn

      Le Thi Chien              ltchien@cantho.gov.vn

      Pham Thi Thu Ngan           ptthungan@cantho.gov.vn

      Nguyen Trung Truc           nttruc@cantho.gov.vn

      Benh Vien Da Khoa Binh Thuy      bvdkbinhthuy@cantho.gov.vn

      Benh Vien Da Khoa Cai Rang       bvdkcairang@cantho.gov.vn

      Benh Vien Da Khoa Co Do        bvdkcodo@cantho.gov.vn

      Le Thanh Trung             lttrung@cantho.gov.vn

      Le Thanh Nhon             lethanhnhon@cantho.gov.vn

      Benh Vien Da Khoa O Mon        bvdkomon@cantho.gov.vn
Phung Phuoc Nguyen       phuocnguyen@cantho.gov.vn

Pham Dinh Chuong        dinhchuong@cantho.gov.vn

Nguyen Van Nanh        vannanh@cantho.gov.vn

Huynh Mai Thi         maithi@cantho.gov.vn

Benh Vien Da Khoa Phong Dien  bvdkphongdien@cantho.gov.v
                n
Huynh Van Tao         vantao@cantho.gov.vn

Le Thi Anh Tho         ltanhtho@cantho.gov.vn

Tran Ngoc Vung         ngocvung@cantho.gov.vn

Benh Vien Da Khoa Thot Not   bvdkthotnot@cantho.gov.vn

Benh Vien DKTPCT        bvdktpct@cantho.gov.vn

Benh Vien Da Khoa Vinh Thanh  bvdkvinhthanh@cantho.gov.vn

Le Quang Vo          quangvo@cantho.gov.vn

Tu Tuyet Tam          tuyettam@cantho.gov.vn

Pham Dinh Tu          phamdinhtu@cantho.gov.vn

Phan Thi Thu Phuong      pttphuong@cantho.gov.vn

Benh Vien Da Lieu       bvdl@cantho.gov.vn

Kha Van Tam          khavantam@cantho.gov.vn

Le Nguyen Cam Ngoc       camngoc@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Tuyen        nguyenthituyen@cantho.gov.v
                n
Tran Trong Binh        trongbinh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thu Thuy      ntthuthuy@cantho.gov.vn

Huynh Thanh Liem        htliem@cantho.gov.vn
Le Thi Phuc         ltphuc@cantho.gov.vn

Tran Thanh Hung       tthung@cantho.gov.vn

Nguyen Uyen Phan       uyenphan@cantho.gov.vn

Vu Kim Thu          kimthu@cantho.gov.vn

Benh Vien Lao va BP     bvlaobp@cantho.gov.vn

Benh Vien Mat Rang Ham Mat  bvmrhm@cantho.gov.vn

Tran Viet Hung        tvhung@cantho.gov.vn

Le Thi Cam Thanh       camthanh@cantho.gov.vn

Benh Vien Tai Mui Hong    bvtmh@cantho.gov.vn

Nguyen Tien An        tienan@cantho.gov.vn

Benh Vien Tam Than      bvtt@cantho.gov.vn

Le Hoang Vu         hoangvu1972@cantho.gov.vn

Tran Hong Cuc        tranhongcuc@cantho.gov.vn

Le Thi Le          lethile@cantho.gov.vn

Tran Thi Ngoc Dung      ttngocdung@cantho.gov.vn

Benh Vien Tim Mach      bvtm@cantho.gov.vn

Benh Vien YHCT        bvyhct@cantho.gov.vn

Tran Thi Kim Hoang      ttkhoang@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh Ha     ntthanhha@cantho.gov.vn

Tran Minh Tho        tmtho@cantho.gov.vn

Nguyen Huu Hon        huuhon@cantho.gov.vn

Nguyen Ba Hung        nbhung@cantho.gov.vn
Nguyen Thu Hang    thuhang@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thu Ba   ntthuba@cantho.gov.vn

Tong Thi Ngoc Hue   ttngochue@cantho.gov.vn

Tran Thi Muoi     ttmuoi@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Hong Ngoc  nthngoc@cantho.gov.vn

Phan Thi Kieu Hanh   ptkhanh@cantho.gov.vn

Tran Quang Liem    quangliem@cantho.gov.vn

Tran Thi Tuyet Mai   tttmai@cantho.gov.vn

Tran Van No      tranvanno@cantho.gov.vn

Luong Van Xinh     vanxinh@cantho.gov.vn

Benh Vien Nhi Dong   bvnd@cantho.gov.vn

Truong Hoan Ngau    hoanngau@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thu Ha   nguyenthithuha@cantho.gov.v
            n
Nguyen Ngoc Du     nngocdu@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Nhan   ngthanhnhan@cantho.gov.vn

Ngo Ngoc Liem     ngocliem@cantho.gov.vn

Tran Van Thuong    tvthuong@cantho.gov.vn

Mai Thao        mthao@cantho.gov.vn

Huynh Huu Trung    hhtrung@cantho.gov.vn

Dang Thi Hong Tuyet  hongtuyet@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thuy    nguyenthithuy@cantho.gov.vn

Ta Quoc Tri      quoctri@cantho.gov.vn
Tran Thi My Phuong   ttmphuong@cantho.gov.vn

Pham Van Tam      pvtam@cantho.gov.vn

Dang Thi Thu Van    dttvan@cantho.gov.vn

Le Cam Thuy       lcthuy@cantho.gov.vn

Le Thi Nguyet Minh   ltnminh@cantho.gov.vn

Phan Thi Thu Ngan    pttngan@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kieu Nhien  kieunhien@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Tung    nthanhtung@cantho.gov.vn

Do Thi Truc Giang    dttgiang@cantho.gov.vn

Trang Thi Ngoc Anh   ttngocanh@cantho.gov.vn

Luong Thi Ngoc Thuy   ltnthuy@cantho.gov.vn

Tran Van Dong      tvdong@cantho.gov.vn

Ngo Ngoc Han      nnhan@cantho.gov.vn

Tran Van Thang     tranvanthang@cantho.gov.vn

Tran Thi Kim Tuyen   ttktuyen@cantho.gov.vn

Le Phuoc Hai      phuochai@cantho.gov.vn

Phan Van Duoc      pvduoc@cantho.gov.vn

Lam Thanh Duc      ltduc@cantho.gov.vn

Tran Viet Thang     tvietthang@cantho.gov.vn

Le Thi Nghia      ltnghia@cantho.gov.vn

Truong Van Chao     vanchao@cantho.gov.vn

Mai Tho Truyen     thotruyen@cantho.gov.vn
Le Thi Phuong      lethiphuong@cantho.gov.vn

Vo Nguyet Linh      vnlinh@cantho.gov.vn

Tran Thi My Hanh     ttmhanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Hang    nthang@cantho.gov.vn

Vo Thi Duong       vtduong@cantho.gov.vn

Pham Thi Xieu      ptxieu@cantho.gov.vn

Le Hoang Long      hoanglong@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Diem     nndiem@cantho.gov.vn

Nguyen Kim Nhanh     kimnhanh@cantho.gov.vn

Duong Van Canh      vancanh@cantho.gov.vn

So Y Te TP CT      soyte@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Hong Van   hongvan@cantho.gov.vn

Nguyen Thuy Bao Ngan   ntbngan@cantho.gov.vn

Tran Thanh Liem     tranthanhliem@cantho.gov.vn

Le Thi Hong My      lthongmy@cantho.gov.vn

Tran Vinh Tuong     tvtuong@cantho.gov.vn

Dam Hong Hai       damhonghai@cantho.gov.vn

Tran Nhat Quang     tnquang@cantho.gov.vn

Le Khai Hung       khaihung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Hong Phuong  nthongphuong@cantho.gov.vn

Tran Ngoc Hung      tranngochung@cantho.gov.vn

Nguyen Hoang Viet    nguyenhoangviet@cantho.gov.
             vn
Nguyen Thi Kim Hue   ntkhue@cantho.gov.vn

Tran Thi Thu Ba     thuba@cantho.gov.vn

So Y te         soyt@cantho.gov.vn

Nguyen Thu Thanh    thuthanh@cantho.gov.vn

Tu Thi Thu Hanh     ttthanh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Hanh  ngochanh@cantho.gov.vn

Bui Thi Le Phi     lephi@cantho.gov.vn

Le Ngoc Cua       ngoccua@cantho.gov.vn

Tran Sophia       transophia@cantho.gov.vn

Pham Phu Truong Giang  pptgiang@cantho.gov.vn

Trinh Thi Le Duyen   leduyen@cantho.gov.vn

Le Hoang Kim Phung   kimphung@cantho.gov.vn

Huynh Bao Hiep     baohiep@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Hien     nthihien@cantho.gov.vn

Tao Viet Ha       tvha@cantho.gov.vn

Hoang Duc Tho      hdtho@cantho.gov.vn

Dang Thanh Thuy     dangthanhthuy@cantho.gov.vn

Ngo Hung Ca       nhungca@cantho.gov.vn

Tran Hong Tham     hongtham@cantho.gov.vn

Doan Anh Luan      anhluan@cantho.gov.vn

Le Hung Dung      lehungdung@cantho.gov.vn

Le Thi Minh Hanh    ltmhanh@cantho.gov.vn
Tong Danh Toai         tdtoai@cantho.gov.vn

Ho Kim Dung          kimdung@cantho.gov.vn

Tran Huu Binh         huubinh@cantho.gov.vn

Nguyen Phuoc Minh       phuocminh@cantho.gov.vn

Nguyen Thi My Nhien      ntmnhien@cantho.gov.vn

Le Thi Phuong Lan       phuonglan@cantho.gov.vn

Pham Manh Giao         manhgiao@cantho.gov.vn

Ngo Thi Bich Phuong      bichphuong@cantho.gov.vn

Pham Khac Hoang        pkhoang@cantho.gov.vn

Nguyen Viet Thuy        vietthuy@cantho.gov.vn

Ngo Phi Hung          nphung@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Anh         ntanh@cantho.gov.vn

Phun Ca Long          calong@cantho.gov.vn

Le Thi Kim Chi         kimchi@cantho.gov.vn

Trung Tam Chan Doan Y Khoa   ttcdyk@cantho.gov.vn

Truong Quoc Chien       quocchien@cantho.gov.vn

Dang Quoc Chanh        quocchanh@cantho.gov.vn

Do Thi Kim Ngoc        dtkngoc@cantho.gov.vn

Trung Tam Giam Dinh Phap Y   ttgdpy@cantho.gov.vn
Trung Tam Giam Dinh Phap Y   ttgdpytt@cantho.gov.vn
Tam Than
Trung Tam Giam Dinh Y Khoa   ttgdyk@cantho.gov.vn

Trung Tam Huyet Hoc Truyen Mau tthhtm@cantho.gov.vn
Trung Tam Kiem Nghiem      ttkndpmp@cantho.gov.vn
DPMPTP
Trung Tam Phong Chong HIV    ttpchiv@cantho.gov.vn

Trung Tam SKLD-MT        ttskldmt@cantho.gov.vn

Tran Cong Viet         congviet@cantho.gov.vn

Trung Tam SKSS         ttskss@cantho.gov.vn

Trung Tam Truyen Thong GDSK   ttttgdsk@cantho.gov.vn

Trung Tam Y Te Du Phong     ttytdp@cantho.gov.vn
Trung Tam Y Te Du Phong Binh ttytdpbinhthuy@cantho.gov.vn
Thuy
Trung Tam Y Te Du Phong Cai  ttytdpcairang@cantho.gov.vn
Rang
Trung Tam Y Te Du Phong Co Do ttytdpcodo@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Danh      ntndanh@cantho.gov.vn
Trung Tam Y Te Du Phong Ninh  ttytdpninhkieu@cantho.gov.vn
Kieu
Bui Thanh Tu          bttu@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Hong         nthong@cantho.gov.vn

Chau Thi Hong Tuoi       cthtuoi@cantho.gov.vn

Trung Tam Y Te Du Phong O Mon ttytdpomon@cantho.gov.vn

Nguyen Van Dung         bsnvdung@cantho.gov.vn

Nguyen Quoc Tuan        nguyenquoctuan@cantho.gov.
                vn
Ly Quang Hai          lqhai@cantho.gov.vn
Trung Tam Y Te Du Phong Phong  ttytdpphongdien@cantho.gov.
Dien              vn
Trung Tam Y Te Du Phong Thot  ttytdpthotnot@cantho.gov.vn
Not
Nguyen Quang Thong       bsnqthong@cantho.gov.vn
Vo Thi Cam Loan        vtcamloan@cantho.gov.vn

Nguyen Ngoc Thao        nguyenngocthao@cantho.gov.
                vn
Le Thanh Lam          lthanhlam@cantho.gov.vn

Phan Ngoc Cam Tu        pncamtu@cantho.gov.vn
Trung Tam Y Te Du Phong Vinh  ttytdpvinhthanh@cantho.gov.v
Thanh             n
Nguyen Thi Mai Huong      ntmaihuong@cantho.gov.vn

Le Thi Ngoc Tuyen       ngoctuyen@cantho.gov.vn

Pham Thi Ca Bon        ptcabon@cantho.gov.vn

Kieu Huu Loc          kieuhuuloc@cantho.gov.vn

Quach Thi Dung         qtdung@cantho.gov.vn

Nguyen Van Hien        nguyenhien@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh        bsnguyenthithanh@cantho.gov
                .vn
Tran Hoang Phuc        hoangphuc@cantho.gov.vn

Luu Kim Hang          kimhang@cantho.gov.vn

Nguyen Tran Dang Chau     dangchau@cantho.gov.vn

Vo Thi Thanh Thuy       vothithanhthuy@cantho.gov.v
                n
Vo Thi My A          mya@cantho.gov.vn

Le Thi Hong Cuc        lethihongcuc@cantho.gov.vn

Le Van Hien          vanhien@cantho.gov.vn

Trinh Hoai Nhan        hoainhan@cantho.gov.vn

Huynh Thi Kim Hong       huynhthikimhong@cantho.gov
                .vn
Ngo Tri Dung          tridung@cantho.gov.vn
Dang Thi My Hien        dtmhien@cantho.gov.vn

Tran Duc Cuong         duccuong@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh Tuyen     ntttuyen@cantho.gov.vn

Tran Thi Thanh Hong       ttthong@cantho.gov.vn

Tran Vi Minh          viminh@cantho.gov.vn

Nguyen Van Ba          nguyenvanba@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thanh Thuy      nttthuy@cantho.gov.vn

Trinh Van Chau Nhan       chaunhan@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Thu Huong      nguyenthithuhuong@cantho.go
                v.vn
Tran Minh Ly          minhly@cantho.gov.vn

Vo Thi Thanh Nga        thanhnga@cantho.gov.vn

Uy Ban Dan so Gia dinh va Tre em ubdsgdte@cantho.gov.vn

Truong Ngoc Anh Thu       tnathu@cantho.gov.vn

Tran Van Danh          vandanh@cantho.gov.vn
 n vị".
 ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ


o cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị

Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ       Tên cơ Nghỉ
       quan, hƣu,
       đơn vị nghỉ
       đã thay việc Ghi chú
        đổi hoặc đề
       (hoặc nghị
        sáp  xoá
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị s
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
  STT     Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng     Địa chỉ thƣ điện tử1     CanTho/SoBanNganh/Bo CHQS       Bo Chi huy Quan su bochqs@cantho.gov.vn
2     CanTho/SoBanNganh/Bo CHQS       Nguyen Van Cuu     vancuu@cantho.gov.vn
HUY QUÂN SỰ


sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan,

n vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không

đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X
vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
                      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ CÔNG AN THÀNH

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị             Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Nguyen Thanh Sang
 2  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Nguyen Hong Dat
 3  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Nguyen Thi Ly
 4  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Nguyen Van Nang
 5  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Nguyen Hoang Kien
 6  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Nguyen Vu Lam
 7  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Vu Thi Loan
 8  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Ho Thanh Lam
 9  CanTho/SoBanNganh/Cong an TP        Ho Bao Loc
 10 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP         Nguyen Thi Thu Ha
11 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Tran Hai Yen
12 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Van Be
13 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Phuoc Tham
14 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thanh Chien
15 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Bui Trung Hau
16 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Pham Van Huy
17 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Hai Lang
18 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Vo Hoang Dung
19 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Ha Phuong Ngon
20 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Huynh Thi Kim Ngoc
21 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Huynh Tri Si
22 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Vo Van Thang
23 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thuy Dung
24 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Huynh Thi Thao
25 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Dao Van Nhan
26 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Le Duc Bay
27 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Vo Hong Hieu
28 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Tran Thanh Phong
29 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Pham Thi Cuc
30 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Pham Minh Tri
31 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Canh sat hinh su
32 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Tran Dang Ngan
33 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Dang Giang Nam
34 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Truong Do
35 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Le Van Tinh
36 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Thu Hien
37 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Dang Trung Tin
38 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Thuy An
39 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Truong Thi Huong Giang
40 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Ly Be Tay
41 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Tran Minh Su
42 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Minh
43 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Van Trung
44 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Van Thuong
45 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Lan
46 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Le Thi Kieu Loan
47 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Le Thi Trung Hieu
48 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Tran Thi Dao
49 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Lam Huu Hoa
50 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thanh Phong
51 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Hoa
52 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Doan Hoang Thuan
53 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Ban Phap Che Cong An thanh pho
54 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Phan Phuc Hoi
55 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Do Thi Huong
56 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Khang Trang
57 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Minh Huong
58 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Thanh Huong
59 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Le Ngoc Phuoc
60 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Thai Hoang Nam
61 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Le Hung Cong
62 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Dang Quoc Tuan
63 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Nguyet Anh
64 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Pham Thi Thanh Giang
65 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Hong Gam
66 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Cong an thanh pho
67 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Tan Hung
68 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Trinh Minh Duc
69 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Mai Huong
70 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Thi Thanh Nga
71 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Tran Thi Thu Yen
72 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Nguyen Ngoc Le
73 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Pham Thi Yen Binh
74 CanTho/SoBanNganh/Cong an TP  Do Quoc Viet
ỆN TỬ CÔNG AN THÀNH PHỐ


g theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển

ên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
 đề nghị sửa là...
 (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      thanhsang@cantho.gov.vn

      hongdat@cantho.gov.vn

      nguyenthily@cantho.gov.vn

      vannang@cantho.gov.vn

      hoangkien@cantho.gov.vn

      vulam@cantho.gov.vn

      thiloan@cantho.gov.vn

      htlam@cantho.gov.vn

      hbloc@cantho.gov.vn

      thuha@cantho.gov.vn
thyen@cantho.gov.vn

nvbe@cantho.gov.vn

phuoctham@cantho.gov.vn

thanhchien@cantho.gov.vn

buitrunghau@cantho.gov.vn

pvhuy@cantho.gov.vn

hailang@cantho.gov.vn

hoangdung@cantho.gov.vn

phuongngon@cantho.gov.vn

htkngoc@cantho.gov.vn

htsi@cantho.gov.vn

vvthang@cantho.gov.vn

thuydung@cantho.gov.vn

htthao@cantho.gov.vn

daovannhan@cantho.gov.vn

ducbay@cantho.gov.vn

vhhieu@cantho.gov.vn

tranthanhphong@cantho.gov.vn

phamthicuc@cantho.gov.vn

phamminhtri@cantho.gov.vn

cshs@cantho.gov.vn

dangngan@cantho.gov.vn
giangnam@cantho.gov.vn

ntdo@cantho.gov.vn

lvtinh@cantho.gov.vn

ntthien@cantho.gov.vn

dangtrungtin@cantho.gov.vn

thuyan@cantho.gov.vn

huonggiang@cantho.gov.vn

lbtay@cantho.gov.vn

minhsu@cantho.gov.vn

nguyenthiminh@cantho.gov.vn

vantrung@cantho.gov.vn
nguyenvanthuong@cantho.gov.v
n
ntlan@cantho.gov.vn

kieuloan@cantho.gov.vn

ltthieu@cantho.gov.vn

ttdao@cantho.gov.vn

huuhoa@cantho.gov.vn

ntphong@cantho.gov.vn

nthoa@cantho.gov.vn

dhthuan@cantho.gov.vn

phapche_catp@cantho.gov.vn

phuchoi@cantho.gov.vn
dothihuong@cantho.gov.vn

nktrang@cantho.gov.vn
nguyenminhhuong@cantho.gov.v
n
ntthanhhuong@cantho.gov.vn

ngocphuoc@cantho.gov.vn

thaihoangnam@cantho.gov.vn

hungcong@cantho.gov.vn

dangquoctuan@cantho.gov.vn

nguyetanh@cantho.gov.vn

pttgiang@cantho.gov.vn

nthgam@cantho.gov.vn

catp@cantho.gov.vn

nthung@cantho.gov.vn

tmduc@cantho.gov.vn

maihuong@cantho.gov.vn
nguyenthithanhga@cantho.gov.v
n
thuyen@cantho.gov.vn

nnle@cantho.gov.vn

yenbinh@cantho.gov.vn

doquocviet@cantho.gov.vn
                  DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị s
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
                          Tên ngƣời
  STT     Tên Cơ quan, Đơn vị                  Địa chỉ thƣ điện tử
                           dùng1     CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai       Phan Xuan  xuanlam@cantho.gov.vn
     quan                 Lam
2     CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai       Vo Tan Thanh tanthanh@cantho.gov.vn
     quan
3     CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai       Nguyen Anh    nguyenanhthu@cantho.gov.v
     quan                 Thu        n
4     CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai       Cuc Hai quan   cuchq@cantho.gov.vn
     quan
HẢI QUAN


sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan,

ơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không

đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X
 vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
                        DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG K

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Phong Thong Ke Hung Phu
  Ke
 2 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Dang Thanh Phong
  Ke
 3 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Dinh Trang Nguyen
  Ke
 4 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Phan Thi Truc An
  Ke
 5 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Vo Ngoc Dao
  Ke
 6 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Nguyen Thai Hoang
  Ke
 7 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Le Ngoc Bay
  Ke
 8 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Le Ba Loc
  Ke
 9 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Bui Kim Thoa
  Ke
 10 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong       Phong Thong Ke O Mon
  Ke
11 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phong Thong Ke Thoi Lai
  Ke
12 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Tran Ngoc Chuong
  Ke
13 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Tran Ho Binh Tuy
  Ke
14 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Lai Can
  Ke
15 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Thanh Nhan
  Ke
16 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Tan Nguyen
  Ke
17 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Duong Khue
  Ke
18 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Cuc Thong ke
  Ke
19 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Thi Le Quyen
  Ke
20 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Hoang Van Hung
  Ke
21 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Thi Mui
  Ke
22 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Le Dang Thanh Phong
  Ke
23 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Pham Thi Ha
  Ke
24 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phong Thong Ke Vinh Thanh
  Ke
25 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phong Thong Ke Binh Thuy
  Ke
26 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Bui Thanh Liem
  Ke
27 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Thi Bich Phuong
  Ke
28 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Duong Van Khoi
  Ke
29 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Pham Ba Tan
  Ke
30 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Tran Ngoc An
  Ke
31 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Le Thi Nguyet Anh
  Ke
32 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Viet Thai
  Ke
33 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phan Kim Chau
  Ke
34 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Le Van Duong
  Ke
35 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Le Thi Bich Thi
  Ke
36 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Thi Bich Hong
  Ke
37 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phong Thong Ke Co Do
  Ke
38 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phan Kim Phuong
  Ke
39 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Kha Thanh Sang
  Ke
40 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phong Thong Ke Thot Not
  Ke
41 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Ta Nguyen Hong
  Ke
42 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Van Phat
  Ke
43 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phan Thanh Nghia
  Ke
44 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Do Van Dien
  Ke
45 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Mai Minh Tri
  Ke
46 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Tran Tu Cuong
  Ke
47 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Le Thi Chanh
  Ke
48 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Le Thi Anh Tuyet
  Ke
49 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Tran Minh Huong
  Ke
50 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Tran Van Dung
  Ke
51 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Van Vui
  Ke
52 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phong Thong Ke Phong Dien
  Ke
53 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Nguyen Cuc Xuan
  Ke
54 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Le Thanh Son
  Ke
55 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Duong Minh Tan
  Ke
56 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Phong Thong Ke Ninh Kieu
  Ke
57 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Huynh Cam Nhung
  Ke
58 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong  Tran Thi Bich Huyen
  Ke
H THƢ ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ


ơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
ì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển

ào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ
o cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền                                    Đã   Tên cơ Nghỉ
                             Hiện
                                  chuyển   quan, hƣu,
                             đang
                                  công tác  đơn vị nghỉ
                            công tác
            Địa chỉ thƣ điện tử             đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                             tại cơ
                                   quan,   đổi hoặc đề
                             quan,
                                   đơn   (hoặc nghị
                             đơn vị
                                   vị…    sáp  xoá
      phongtk_hp@cantho.gov.vn

      dtphong@cantho.gov.vn

      trangnguyen@cantho.gov.vn

      pttan@cantho.gov.vn

      vongocdao@cantho.gov.vn

      thaihoang@cantho.gov.vn

      ngocbay@cantho.gov.vn

      lebaloc@cantho.gov.vn

      kimthoa@cantho.gov.vn

      phongtk_om@cantho.gov.vn
phongtk_tl@cantho.gov.vn

tnchuong@cantho.gov.vn

binhtuy@cantho.gov.vn

laican@cantho.gov.vn

nthanhnhan@cantho.gov.vn

tannguyen@cantho.gov.vn

duongkhue@cantho.gov.vn

cuctk@cantho.gov.vn

lequyen@cantho.gov.vn

hoangvanhung@cantho.gov.vn

nguyenthimui@cantho.gov.vn

ledangthanhphong@cantho.gov.vn

phamthiha@cantho.gov.vn

phongtk_vt@cantho.gov.vn

phongtk_bt@cantho.gov.vn

thanhliem@cantho.gov.vn

ntbphuong@cantho.gov.vn

vankhoi@cantho.gov.vn

batan@cantho.gov.vn

tranngocan@cantho.gov.vn

lenguyetanh@cantho.gov.vn

vietthai@cantho.gov.vn
kimchau@cantho.gov.vn

vanduong@cantho.gov.vn

bichthi@cantho.gov.vn

bichhong@cantho.gov.vn

phongtk_cd@cantho.gov.vn

pkphuong@cantho.gov.vn

khathanhsang@cantho.gov.vn

phongtk_tn@cantho.gov.vn

nguyenhong@cantho.gov.vn

vanphat@cantho.gov.vn

thanhnghia@cantho.gov.vn

dovandien@cantho.gov.vn

maiminhtri@cantho.gov.vn

tucuong@cantho.gov.vn

thichanh@cantho.gov.vn

leanhtuyet@cantho.gov.vn

minhhuong@cantho.gov.vn

tranvandung@cantho.gov.vn

vanvui@cantho.gov.vn

phongtk_pd@cantho.gov.vn

cucxuan@cantho.gov.vn

lethanhson@cantho.gov.vn
duongminhtan@cantho.gov.vn

phongtk_nk@cantho.gov.vn

camnhung@cantho.gov.vn

bichhuyen@cantho.gov.vn
                  DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ CỤC THUẾ THÀNH PH
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Lam Thi Thuy Diem
 2  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Pham Thi Hong Thu
 3  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Le Van Thang
 4  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Nguyen Thi Cuc
 5  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Nguyen Viet Than
 6  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Tong Thi Ngoc Diep
 7  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Duong Kim Thi
 8  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Phan Thi Minh Trang
 9  CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue        Phan Minh Hung
 10 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue         Duong Thi Kim
 11 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue         Vo Thi My Phuong
12 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Phu Huu
13 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Hoang Thi Chinh
14 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Phan Thi Phuoc
15 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Thi Le
16 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Chi Nguyen
17 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Phan Hong Nhung
18 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Phan Van Manh
19 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Huynh Van Lu
20 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Pham Duc Duong
21 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Phan Van Chung
22 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Do Si Hiep
23 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Thanh Tam
24 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Huynh Thi Viet Thanh
25 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Le Thi Ngoc Loan
26 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Thanh Van
27 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Duong Thi Thao
28 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Ngo Ngoc Minh
29 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Tran Thi Ngoan
30 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Thi Anh Dao
31 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Thi Nau
32 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Tran Minh Cong
33 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Le Lam Dat
34 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Cuc Thue
35 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Nguyen Thanh Lam
36 CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue  Le Tran Bich Thuy
ĐIỆN TỬ CỤC THUẾ THÀNH PHỐ
i đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột

i vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
ng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông
vn


                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      thuydiem@cantho.gov.vn

      pththu@cantho.gov.vn

      levanthang@cantho.gov.vn

      nthicuc@cantho.gov.vn

      vietthan@cantho.gov.vn

      ttndiep@cantho.gov.vn

      kimthi@cantho.gov.vn

      minhtrang@cantho.gov.vn

      phanminhhung@cantho.gov.vn

      thikim@cantho.gov.vn

      vtmphuong@cantho.gov.vn
phuhuu@cantho.gov.vn

thichinh@cantho.gov.vn

ptphuoc@cantho.gov.vn

thile@cantho.gov.vn

chinguyen@cantho.gov.vn

hongnhung@cantho.gov.vn

pvmanh@cantho.gov.vn

vanlu@cantho.gov.vn

ducduong@cantho.gov.vn

vanchung@cantho.gov.vn

sihiep@cantho.gov.vn

thanhtamct@cantho.gov.vn

htvkhanh@cantho.gov.vn

ngocloan@cantho.gov.vn
nguyenthanhvan@cantho.gov.v
n
dtthao@cantho.gov.vn

ngongocminh@cantho.gov.vn

ttngoan@cantho.gov.vn

ntadao@cantho.gov.vn

thinau@cantho.gov.vn

minhcong@cantho.gov.vn

lamdat@cantho.gov.vn
cucthue@cantho.gov.vn

ntlam@cantho.gov.vn

ltbthuy@cantho.gov.vn
            DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị            Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Le Thi Diem Chau
 2  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Phong To Chuc Hanh Chinh
 3  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Le Viet Khoa
 4  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Tran Thanh Hung
 5  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Nguyen Kim Nhan
 6  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Hoang Thi Tam Tinh
 7  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Quach Thanh Trieu
 8  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Nguyen Thi Truc Giang
 9  CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Ngo Hoang Thong
 10 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Ngo Van Hieu
11 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Nguyen Thi Thanh Tieng

12 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Dang Cuc Xuan

13 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Pham Thi To Nhu

14 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Tang Quang Anh

15 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Mac Kinh Hao

16 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Le Thi Thu Dung

17 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Huynh Can Dom

18 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Nguyen Thi My Lang

19 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Dinh Thi Le Hoa

20 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Truong Thanh Thuy

21 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Nguyen Thai Binh

22 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Tran Minh Hong

23 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Dai Phat thanh Truyen hinh Thanh
               Pho
24 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Nguyen Thi Mau

25 CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH Tran Hoang Vu
 PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CẦN THƠ


úng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

 "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu,
cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                               Đã   Tên cơ Nghỉ
                        Hiện
                             chuyển   quan, hƣu,
                        đang
                             công tác  đơn vị nghỉ
                       công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                        tại cơ
                              quan,   đổi hoặc đề
                        quan,
                              đơn   (hoặc nghị
                        đơn vị
                              vị…    sáp  xoá
      ltdchau@cantho.gov.vn

      tchc_daiptth@cantho.gov.vn

      lvkhoa@cantho.gov.vn
      tranthanhhung@cantho.gov.v
      n
      nknhan@cantho.gov.vn

      htttinh@cantho.gov.vn

      qttrieu@cantho.gov.vn

      nttgiang@cantho.gov.vn

      nhthong@cantho.gov.vn

      ngovhieu@cantho.gov.vn
ntttieng@cantho.gov.vn

dcxuan@cantho.gov.vn

pttnhu@cantho.gov.vn

tqanh@cantho.gov.vn

mkhao@cantho.gov.vn

ltthudung@cantho.gov.vn

candom@cantho.gov.vn

ntmlang@cantho.gov.vn

dtlhoa@cantho.gov.vn

ttthuy@cantho.gov.vn

thaibinh@cantho.gov.vn

tmhong@cantho.gov.vn

daiptthtpct@cantho.gov.vn

ntmau@cantho.gov.vn

thvu@cantho.gov.vn
             DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀN

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị         Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/HDND        Le Thi Thanh Nhan
 2  CanTho/SoBanNganh/HDND        Nguyen Ngoc Minh
 3  CanTho/SoBanNganh/HDND        Nguyen Thu Hong
 4  CanTho/SoBanNganh/HDND        Nguyen Hoang Van
 5  CanTho/SoBanNganh/HDND        Le Luu Lac
 6  CanTho/SoBanNganh/HDND        Nguyen Quoc Khanh
 7  CanTho/SoBanNganh/HDND        Tran Van Dat
 8  CanTho/SoBanNganh/HDND        Nguyen Thi My Ut
 9  CanTho/SoBanNganh/HDND        Do Thanh Hai
 10 CanTho/SoBanNganh/HDND         Dinh Thi Minh Thu
11 CanTho/SoBanNganh/HDND  Nguyen Thanh Giang
12 CanTho/SoBanNganh/HDND  Nguyen Hong Phuong
13 CanTho/SoBanNganh/HDND  Nguyen Ngoc Suong
14 CanTho/SoBanNganh/HDND  Tran Minh Tam
15 CanTho/SoBanNganh/HDND  Le Quoc Trung
16 CanTho/SoBanNganh/HDND  Tran Van Thuong
17 CanTho/SoBanNganh/HDND  Bui Phat Vinh
18 CanTho/SoBanNganh/HDND  Nguyen Thanh Sang
19 CanTho/SoBanNganh/HDND  Nguyen Van Vinh
20 CanTho/SoBanNganh/HDND  Nguyen Van Dung
21 CanTho/SoBanNganh/HDND  Quach Nhu Truc
22 CanTho/SoBanNganh/HDND  To Tuan Nghia
23 CanTho/SoBanNganh/HDND  Truong Thi To
24 CanTho/SoBanNganh/HDND  Nguyen Thanh Xuan
25 CanTho/SoBanNganh/HDND  Van phong HDND
26 CanTho/SoBanNganh/HDND  Huynh Van Tiep
27 CanTho/SoBanNganh/HDND  Huynh Thi Ngoc Hieu
28 CanTho/SoBanNganh/HDND  Truong Van Chinh
29 CanTho/SoBanNganh/HDND  Tran Thi Kim Mot
30 CanTho/SoBanNganh/HDND  Do Thi Thuy Trang
ỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


ác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột

 n mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
ho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông
 gov.vn


                                  Đã   Tên cơ Nghỉ
                            Hiện
                                 chuyển   quan, hƣu,
                            đang
                                công tác  đơn vị nghỉ
                           công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử             đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                           tại cơ
                                 quan,   đổi hoặc đề
                           quan,
                                  đơn   (hoặc nghị
                           đơn vị
                                  vị…    sáp  xoá
      lttnhan@cantho.gov.vn

      nguyenngocminh@cantho.gov.vn

      nguyenthuhong@cantho.gov.vn

      hoangvan@cantho.gov.vn

      luulac@cantho.gov.vn

      nguyenquockhanh@cantho.gov.vn

      tvdat@cantho.gov.vn

      myut@cantho.gov.vn

      dothanhhai@cantho.gov.vn

      dtmthu@cantho.gov.vn
nguyenthanhgiang@cantho.gov.vn

nguyenhongphuong@cantho.gov.vn

nnsuong@cantho.gov.vn

tranmtam@cantho.gov.vn

quoctrung@cantho.gov.vn

vanthuong@cantho.gov.vn

phatvinh@cantho.gov.vn

ntsang@cantho.gov.vn

nguyenvanvinh@cantho.gov.vn

nguyenvandung@cantho.gov.vn

nhutruc@cantho.gov.vn

tuannghia@cantho.gov.vn

thito@cantho.gov.vn

ntxuan@cantho.gov.vn

vphdnd@cantho.gov.vn

vantiep@cantho.gov.vn

htngochieu@cantho.gov.vn

tvchinh@cantho.gov.vn

kimmot@cantho.gov.vn

dothuytrang@cantho.gov.vn
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HỘ CỰU CHIẾN BINH

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị s
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
  STT       Tên Cơ quan, Đơn vị         Tên ngƣời dùng    Địa chỉ thƣ điện tử1     CanTho/SoBanNganh/Hoi Cuu Chien       Hoi Cuu Chien    hoiccb@cantho.gov.v
     Binh                     Binh         n
 CHIẾN BINH


sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan,

 n vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không

đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X
 vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa l
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
  STT    Tên Cơ quan, Đơn vị      Tên ngƣời dùng       Địa chỉ thƣ điện tử1     CanTho/SoBanNganh/Hoi       Van Phong Hoi  vanphonghpnct@cantho.gov.v
     LHPN                        n
2     CanTho/SoBanNganh/Hoi       Phan Thi Hong  hongnhunghpn@cantho.gov.v
     LHPN               Nhung      n
3     CanTho/SoBanNganh/Hoi       Hoi LHPN Can Tho hoilhpn@cantho.gov.vn
     LHPN
 HIỆP PHỤ NỮ


ch thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn

 vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ)

ơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào
ột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 ủa công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
                      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT        Tên Cơ quan, Đơn vị           Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan          Hoi Nong Dan TPCT
 2 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Nguyen Thanh Buu
  Nam
 3 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Nguyen Khuong Ba
  Nam
 4 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Tran Minh Su
  Nam
 5 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Trinh Van Chau Nhan
  Nam
 6 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Trinh Kim Lien
  Nam
 7 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Tran Kim Han
  Nam
 8 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Vo Van Doi
  Nam
 9 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Nguyen Son Tung
  Nam
 10 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet        Truong Thanh Van
  Nam
11 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet  Dang Truong Son
  Nam
12 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet  Ho Hoang Dieu
  Nam
13 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet  Hoi Nong Dan Viet
  Nam                  Nam
14 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet  Mai Van Sau
  Nam
15 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet  Nguyen Thi Hong
  Nam
16 CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet  Vo Phu Dung
  Nam
HƢ ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN


n vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

o cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
hì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
hông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                               Đã   Tên cơ Nghỉ
                        Hiện
                             chuyển   quan, hƣu,
                        đang
                             công tác  đơn vị nghỉ
                       công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                        tại cơ
                              quan,   đổi hoặc đề
                        quan,
                              đơn   (hoặc nghị
                        đơn vị
                              vị…    sáp  xoá
      hoinongdan@cantho.gov.vn

      ntbuu@cantho.gov.vn

      khuongba@cantho.gov.vn

      tmsu@cantho.gov.vn

      tvcnhan@cantho.gov.vn

      kimlien@cantho.gov.vn

      tkhan@cantho.gov.vn

      vvdoi@cantho.gov.vn

      ngstung@cantho.gov.vn
      truongthanhvan@cantho.gov.v
      n
dangtruongson@cantho.gov.vn

hoangdieu@cantho.gov.vn

hndvn@cantho.gov.vn

mvsau@cantho.gov.vn

ngthong@cantho.gov.vn

phudung@cantho.gov.vn
               DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị s
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
                                        Địa chỉ thƣ điện
  STT       Tên Cơ quan, Đơn vị         Tên ngƣời dùng
                                           tử1     CanTho/SoBanNganh/Lien Doan Lao        Lien Doan Lao     ldld@cantho.gov.v
     Dong                     Dong         n
ÀN LAO ĐỘNG


sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan,

ơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không

 đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X
i vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
              DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ KHO BẠC - NGÂN HÀNG NH

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
 STT        Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng
     CanTho/SoBanNganh/Kho Bac Nha Nuoc       Kho Bac Nha Nuoc
     CanTho/SoBanNganh/Ngan Hang Nha Nuoc      Ngan Hang Nha Nuoc
KHO BẠC - NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC


ị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
hi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

ột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ng tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin                             Đã   Tên cơ Nghỉ
                      Hiện
                           chuyển   quan, hƣu,
                      đang
                           công tác  đơn vị nghỉ
                     công tác
        Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                      tại cơ
                            quan,   đổi hoặc đề
                      quan,
                            đơn   (hoặc nghị
                      đơn vị
                            vị…    sáp  xoá
      khobacnn@cantho.gov.vn
      nganhangnn@cantho.gov.vn
                  DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CH


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị                Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Le Thieu Phuong
  Nghi
 2 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Nguyen Thi Phuong Hong
  Nghi
 3 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Ngo Quoc Tuan
  Nghi
 4 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Nguyen Van Khanh
  Nghi
 5 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Huynh Thi Bich Tram
  Nghi
 6 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Le Thanh Hai
  Nghi
 7 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Le Thuy Ngoc Lan
  Nghi
 8 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Bui Thi Kieu Nga
  Nghi
 9 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Huynh Thuong
  Nghi
 10 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu         Xuan Phuong
  Nghi
11 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu  Vo Dinh Duy
  Nghi
12 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu  Le Thanh Thuy
  Nghi
13 CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu  Lien Hiep Cac To Chuc Huu
  Nghi                     Nghi
 HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ


h sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc
.
 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                              Đã   Tên cơ Nghỉ
                        Hiện
                             chuyển   quan, hƣu,
                        đang
                            công tác  đơn vị nghỉ
                       công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                       tại cơ
                             quan,   đổi hoặc đề
                       quan,
                              đơn   (hoặc nghị
                       đơn vị
                              vị…    sáp  xoá
      letphuong@cantho.gov.vn
      ntphuonghong@cantho.gov.v
      n
      nqtuan@cantho.gov.vn

      nvkhanh@cantho.gov.vn

      htbtram@cantho.gov.vn

      lthai@cantho.gov.vn

      ltnlan@cantho.gov.vn

      btknga@cantho.gov.vn

      huynhthuong@cantho.gov.vn

      xuanphuong@cantho.gov.vn
vdduy@cantho.gov.vn

ltthuy@cantho.gov.vn

lhctchn@cantho.gov.vn
           DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
quan, đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề ngh
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
                         Tên ngƣời
  STT     Tên Cơ quan, Đơn vị                Địa chỉ thƣ điện tử
                          dùng1     CanTho/SoBanNganh/Lien Minh      Lien Minh    lienminhhtx@cantho.gov.
     HTX                  HTX       vn
H CÁC HỢP TÁC XÃ


danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ

an, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu

quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 oặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu
g thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và
n


              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
            DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ QUỸ ĐẦU TƢ HỖ TRỢ PHÁT TR
Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
"Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng    Địa chỉ thƣ điện tử 1  CanTho/SoBanNganh/Quy DTPT       Quy DTPT       quydtpt@cantho.gov.v
                                  n
 2  CanTho/SoBanNganh/Quy Ho Tro Nguyen Thanh          nttung@cantho.gov.vn
   PT              Tung
 TƢ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

o danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn

uan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ)

 quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột
vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
o mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở                 Đã     Tên cơ Nghỉ
                chuyển     quan, hƣu,
       Hiện đang công công tác    đơn vị nghỉ
       tác tại cơ quan, đến cơ    đã thay việc Ghi chú
          đơn vị    quan,     đổi hoặc đề
                 đơn     (hoặc nghị
                 vị…      sáp  xoá
                    DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƢƠNG

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị         Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Bui Thi Tuyet Nga
  Thuong
 2 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Pham Viet Trung
  Thuong
 3 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Vo Van Khuong
  Thuong
 4 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Khuyen Mai
  Thuong
 5 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Nguyen Thi Hong Thu
  Thuong
 6 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Dang Thanh Cong
  Thuong
 7 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Nguyen Van Nhat Thu
  Thuong
 8 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Huynh Kim Tu
  Thuong
 9 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Le Trung Hieu
  Thuong
 10 CanTho/SoBanNganh/So Cong          Le Trung Kien
  Thuong
11 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Cao Thi My Hoi
  Thuong
12 CanTho/SoBanNganh/So Cong  So Thuong Mai
  Thuong
13 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Kim Phuoc Ngo
  Thuong
14 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Pho Quoc Dat
  Thuong
15 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Doan Ngoc Hoang
  Thuong           Lam
16 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Vo Trong Ky
  Thuong
17 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Luu Thanh
  Thuong
18 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Vo Van Giau
  Thuong
19 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Thi Diem
  Thuong           Trang
20 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Le Van Hung
  Thuong
21 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Minh Tu
  Thuong
22 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Ngo Kim En
  Thuong
23 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Dang Hoang Khang
  Thuong
24 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tran Thi Hong Tuoi
  Thuong
25 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Do Huu Duy
  Thuong
26 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Vo Viet Hanh
  Thuong
27 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Le Quang Binh
  Thuong
28 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Huynh Thi Thu Cuc
  Thuong
29 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Viet Vo Hanh
  Thuong
30 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Do Van Dung
  Thuong
31 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Pham Minh Quoc
  Thuong
32 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Phan Quang Tuan
  Thuong
33 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Le Minh Quan
  Thuong
34 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tran Truc Giang
  Thuong
35 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Minh Tuan
  Thuong
36 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Do Thi Bich Son
  Thuong
37 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Phan Thanh Phong
  Thuong
38 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Vu Thi Huy
  Thuong
39 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Vo Quoc Hung
  Thuong
40 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tran Thi Thuy Trang
  Thuong
41 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Van Thoi
  Thuong
42 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Thi Ninh
  Thuong           Thuan
43 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Bui Thi Nga
  Thuong
44 CanTho/SoBanNganh/So Cong  So Cong Thuong
  Thuong
45 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tran Thi Phuoc
  Thuong
46 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Ho Ngoc Tuong
  Thuong
47 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Le Trung Vinh
  Thuong
48 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Luu Vinh
  Thuong
49 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Pham Trung Ha
  Thuong
50 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tran Quoc Hung
  Thuong
51 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Ngo Quy Tinh
  Thuong
52 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Ly Dang Khoa
  Thuong
53 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tu Ngoc My Phuong
  Thuong
54 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Khong Tien Dieu
  Thuong
55 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Xuan Hoa
  Thuong
56 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Vo Thanh Giang
  Thuong
57 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tran Thi Hai Giac
  Thuong
58 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Quang Vinh
  Thuong
59 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Thi Tam
  Thuong
60 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Dang Hoang Tham
  Thuong
61 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Trung Man
  Thuong
62 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Le Canh Quoc
  Thuong
63 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Ngoc Minh
  Thuong
64 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Truong Minh Hoa
  Thuong
65 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Van Dau
  Thuong
66 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Pham Si Dang
  Thuong
67 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Huynh Hoa Huong
  Thuong
68 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Duong Nghia Hiep
  Thuong
69 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Hoang Tan
  Thuong
70 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Van Thanh
  Thuong
71 CanTho/SoBanNganh/So Cong  So Cong Nghiep
  Thuong
72 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Thanh Nhan
  Thuong
73 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Le Van Can
  Thuong
74 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Thi Mong
  Thuong           Dieu
75 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Nguyen Thi Phuong
  Thuong           Lien
76 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Le Duyen Anh
  Thuong
77 CanTho/SoBanNganh/So Cong  Tran Ngoc Tam
  Thuong
HƢ ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƢƠNG


 tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 ác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột

mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
g cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông
v.vn


                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      tuyetnga@cantho.gov.vn

      pvtrung@cantho.gov.vn

      vvkhuong@cantho.gov.vn

      khuyenmai@cantho.gov.vn

      hongthu@cantho.gov.vn

      dtcong@cantho.gov.vn

      nhatthu@cantho.gov.vn

      kimtu@cantho.gov.vn

      trunghieu@cantho.gov.vn

      trungkien@cantho.gov.vn
myhoi@cantho.gov.vn

sotm@cantho.gov.vn

phuocngo@cantho.gov.vn

quocdat@cantho.gov.vn

dnhlam@cantho.gov.vn

trongky@cantho.gov.vn

luuthanh@cantho.gov.vn

vovangiau@cantho.gov.vn

diemtrang@cantho.gov.vn

vanhung@cantho.gov.vn

minhtu@cantho.gov.vn

kimen@cantho.gov.vn

dhkhang@cantho.gov.vn

hongtuoi@cantho.gov.vn

huuduy@cantho.gov.vn

viethanh@cantho.gov.vn

quangbinh@cantho.gov.vn

httcuc@cantho.gov.vn

vohanh@cantho.gov.vn

vandung@cantho.gov.vn

pmquoc@cantho.gov.vn

quangtuan@cantho.gov.vn
minhquan@cantho.gov.vn

trucgiang@cantho.gov.vn

minhtuan@cantho.gov.vn

bichson@cantho.gov.vn

ptphong@cantho.gov.vn

thihuy@cantho.gov.vn

vqhung@cantho.gov.vn

trantrang@cantho.gov.vn

vanthoi@cantho.gov.vn

ninhthuan@cantho.gov.vn

thinga@cantho.gov.vn

soct@cantho.gov.vn

thiphuoc@cantho.gov.vn

ngoctuong@cantho.gov.vn

trungvinh@cantho.gov.vn

luuvinh@cantho.gov.vn

trungha@cantho.gov.vn

tqhung@cantho.gov.vn

quytinh@cantho.gov.vn

ldkhoa@cantho.gov.vn

tnmphuong@cantho.gov.vn

tiendieu@cantho.gov.vn
nxhoa@cantho.gov.vn

vtgiang@cantho.gov.vn

tthgiac@cantho.gov.vn
nguyenquangvinh@cantho.gov.v
n
thitam@cantho.gov.vn

hoangtham@cantho.gov.vn

trungman@cantho.gov.vn

canhquoc@cantho.gov.vn

ngocminh@cantho.gov.vn

minhhoa@cantho.gov.vn

vandau@cantho.gov.vn

sidang@cantho.gov.vn

hoahuong@cantho.gov.vn

nghiahiep@cantho.gov.vn

hoangtan@cantho.gov.vn

vanthanh@cantho.gov.vn

socn@cantho.gov.vn
nguyenthanhnhan@cantho.gov.v
n
vancan@cantho.gov.vn

mongdieu@cantho.gov.vn

ntplien@cantho.gov.vn

duyenanh@cantho.gov.vn
tranngoctam@cantho.gov.vn
                      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị             Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         To Thi Hong Ngan
 2  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         Pham Van Dung
 3  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         Nguyen Thi Lan
 4  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         Tran Ngoc Luan
 5  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         Le Huynh Cuong
 6  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         Ho Van Ngo
 7  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         Nguyen Thi Minh
 8  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         So Giao duc dao tao
 9  CanTho/SoBanNganh/So GDDT         To Hong Ngan
 10 CanTho/SoBanNganh/So GDDT          Le Thi Thuy Dung
11 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Thi Thuy Oanh
12 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Vo Thi Tot
13 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Vo Thi Hanh Dieu
14 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Thanh Hung
15 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Thi Tuyet Mai
16 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Le Thanh Long
17 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Vo Minh Loi
18 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Tran Cam Tu
19 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Tieu Thanh Phuong
20 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Huynh Kim Ba
21 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Thanh Thuy
22 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Trang Hoang Tuan
23 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Thieu Thi Kim Chi
24 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Tran Van Binh
25 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Tran Quang Han
26 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Trinh Thi Pha
27 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Truong Quoc Viet
28 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Luong Chung
29 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Vo Van No
30 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Huu Phi
31 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Le Anh Vu
32 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Khuu Thi Ha
33 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Van Diep
34 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Cao Hoang Tien
35 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Vo Ngoc Quoi
36 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Quy Don
37 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Bui Thi Huong
38 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Luong Thanh Sieu
39 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Le Huu Thanh
40 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Tran Thanh Tai
41 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Le Hoang Nhi
42 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Dang Thi Huynh Mai
43 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Viet Dung
44 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Huynh Thi Ngo Minh
45 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Ngoc Thanh
46 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Thai Ngoc Xuan
47 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Luong Hien Vinh
48 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Tran Trong Khiem
49 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Le Chau Ha
50 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Tieu Van Kia
51 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Van Au
52 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Van Thanh
53 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Kim Nhan
54 CanTho/SoBanNganh/So GDDT  Nguyen Ngoc An
55 CanTho/SoBanNganh/So GDDT    Luong Phuc Tang
56 CanTho/SoBanNganh/So GDDT    Ho Thi Hoa
57 CanTho/SoBanNganh/So GDDT    Tran Minh Tam
58 CanTho/SoBanNganh/So GDDT    Dang Tuan Hung
59 CanTho/SoBanNganh/So GDDT    Nguyen Van Tu
60 CanTho/SoBanNganh/So GDDT    Tran Ngoc Sau
61 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Ban Cong An Binh
  Truong
62 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Ha Huy Giap
  Truong
63 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Chuyen Ly Tu Trong
  Truong
64 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Nguyen Viet Dung
  Truong
65 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Luu Huu Phuoc
  Truong
66 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Thoi Long
  Truong
67 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Ban Cong Phan Ngoc
  Truong             Hien
68 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Ban Cong O Mon
  Truong
69 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT BC Nguyen Viet Dung
  Truong
70 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Bui Huu Nghia
  Truong
71 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Trung An
  Truong
72 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Dinh Ngoc Tuan
  Truong
73 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Phan Van Tri
  Truong
74 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Thot Not
  Truong
75 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Dan Toc Noi Tru
  Truong
76 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT BC Nhon Ai
  Truong
77 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Ban Cong Thanh An
  Truong
78 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Dinh Thi Phuong Thao
  Truong
79 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Chau Van Liem
  Truong
80 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Thanh An
  Truong
81 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Nguyen Viet Hong
  Truong
82 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Tra Noc
  Truong
83 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Tran Ngoc Hoang
  Truong
84 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Ban Cong Thot Not
  Truong
85 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Tu Thuc Ng Binh
  Truong             Khiem
86 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac  Truong THPT Thoi Lai
  Truong
87 CanTho/SoBanNganh/So      Phong Giao Duc Quan Ninh Kieu
  GDDT/Phong GDDT
88 CanTho/SoBanNganh/So      Phong GDDT Quan O Mon
  GDDT/Phong GDDT
89 CanTho/SoBanNganh/So      Phong GDDT Quan Cai Rang
  GDDT/Phong GDDT
90 CanTho/SoBanNganh/So      Phong GDDT Huyen Phong Dien
  GDDT/Phong GDDT
91 CanTho/SoBanNganh/So      Phong GDDT Co Do
  GDDT/Phong GDDT
92 CanTho/SoBanNganh/So      Phong GDDT Quan Binh Thuy
  GDDT/Phong GDDT
93 CanTho/SoBanNganh/So      Phong GDDT Huyen Vinh Thanh
  GDDT/Phong GDDT
94 CanTho/SoBanNganh/So      Phong GDDT Huyen Thot Not
  GDDT/Phong GDDT
95 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX Ninh Kieu
  GDTX
96 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  Quan O Mon - Trung Tam GDTX
  GDTX
97 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX Cai Rang
  GDTX
98 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX Thot Not
  GDTX
 99 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT KT-TH-HN-DN O Mon
  GDTX
100 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX Co Do
  GDTX
101 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX Vinh Thanh
  GDTX
102 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX-KTTH-HN Can Tho
  GDTX
103 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX Binh Thuy
  GDTX
104 CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT  TT GDTX Phong Dien
  GDTX
N TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


heo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ệc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc
 sửa là...
heo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                                   Đã   Tên cơ Nghỉ
                            Hiện
                                 chuyển   quan, hƣu,
                            đang
                                 công tác  đơn vị nghỉ
                           công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử             đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                            tại cơ
                                  quan,   đổi hoặc đề
                            quan,
                                  đơn   (hoặc nghị
                            đơn vị
                                  vị…    sáp  xoá
      hongngan@cantho.gov.vn

      dungpv@cantho.gov.vn

      thilan@cantho.gov.vn

      ngocluan@cantho.gov.vn

      huynhcuong@cantho.gov.vn

      vanngo@cantho.gov.vn

      thiminh@cantho.gov.vn

      sogddt@cantho.gov.vn

      tohongngan@cantho.gov.vn

      lttdung@cantho.gov.vn
thuyoanh@cantho.gov.vn

thitot@cantho.gov.vn

hanhdieu@cantho.gov.vn

nguyenthanhhung@cantho.gov.vn

nguyenthituyetmai@cantho.gov.vn

longlt@cantho.gov.vn

minhloi@cantho.gov.vn

trancamtu@cantho.gov.vn

tieuthanhphuong@cantho.gov.vn

huynhkimba@cantho.gov.vn

nguyentthuy@cantho.gov.vn

hoangtuan@cantho.gov.vn

ttkchi@cantho.gov.vn

tranvanbinh@cantho.gov.vn

quanghan@cantho.gov.vn

thipha@cantho.gov.vn

truongquocviet@cantho.gov.vn

luongchung@cantho.gov.vn

vanno@cantho.gov.vn

huuphi@cantho.gov.vn

anhvu@cantho.gov.vn

khuuha@cantho.gov.vn
nvdiep@cantho.gov.vn

hoangtien@cantho.gov.vn

ngocquoi@cantho.gov.vn

quydon@cantho.gov.vn

thihuong@cantho.gov.vn

thanhsieu@cantho.gov.vn

lehuuthanh@cantho.gov.vn

tranthanhtai@cantho.gov.vn

hoangnhi@cantho.gov.vn

huynhmai@cantho.gov.vn

nguyenvietdung@cantho.gov.vn

ngominh@cantho.gov.vn

nguyenngocthanh@cantho.gov.vn

ngocxuan@cantho.gov.vn

luonghienvinh@cantho.gov.vn

trongkhiem@cantho.gov.vn

lechauha@cantho.gov.vn

vankia@cantho.gov.vn

vanau@cantho.gov.vn

nvanthanh@cantho.gov.vn

kimnhan@cantho.gov.vn

ngocan@cantho.gov.vn
phuctang@cantho.gov.vn

hothihoa@cantho.gov.vn

tranminhtam@cantho.gov.vn

tuanhung@cantho.gov.vn

vantu@cantho.gov.vn

tranngocsau@cantho.gov.vn

thpt_bcanbinh@cantho.gov.vn

thpt_hahuygiap@cantho.gov.vn

thpt_chuyenlytutrong@cantho.gov.vn

thpt_nguyenvietdung@cantho.gov.vn

thpt_luuhuuphuoc@cantho.gov.vn

thpt_thoilong@cantho.gov.vn

thpt_bcphanngochien@cantho.gov.vn

thpt_bcomon@cantho.gov.vn
thptbcnguyenvietdung@cantho.gov.v
n
thpt_buihuunghia@cantho.gov.vn

thpt_trungan@cantho.gov.vn

ngoctuan@cantho.gov.vn

thpt_phanvantri@cantho.gov.vn

thpt_thotnot@cantho.gov.vn

thpt_dantocnoitru@cantho.gov.vn

thpt_bcnhonai@cantho.gov.vn
thpt_bcthanhan@cantho.gov.vn

dtpthao@cantho.gov.vn

thpt_chauvanliem@cantho.gov.vn

thpt_thanhan@cantho.gov.vn

thpt_nguyenviethong@cantho.gov.vn

thpt_tranoc@cantho.gov.vn

thpt_tranngochoang@cantho.gov.vn

thpt_bcthotnot@cantho.gov.vn
thpt_nguyenbinhkhiem@cantho.gov.v
n
thpt_thoilai@cantho.gov.vn

phonggd_ninhkieu@cantho.gov.vn

phonggd_omon@cantho.gov.vn

phonggd_cairang@cantho.gov.vn

phonggd_phongdien@cantho.gov.vn

phonggd_codo@cantho.gov.vn

phonggd_binhthuy@cantho.gov.vn

phonggd_vinhthanh@cantho.gov.vn

phonggd_thotnot@cantho.gov.vn

ttgdtx_ninhkieu@cantho.gov.vn

ttgdtx_omon@cantho.gov.vn

ttgdtx_cairang@cantho.gov.vn

ttgdtx_thotnot@cantho.gov.vn
ttkt_thhndn_omon@cantho.gov.vn

ttgdtx_codo@cantho.gov.vn

ttgdtx_vinhthanh@cantho.gov.vn

ttgdtx_ktth_cantho@cantho.gov.vn

ttgdtx_binhthuy@cantho.gov.vn

ttgdtx_phongdien@cantho.gov.vn
               DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa l
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị       Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/So        Hoang Manh Dat
  GTCC
 2 CanTho/SoBanNganh/So        Tran Thi Mong Uyen
  GTCC
 3 CanTho/SoBanNganh/So        Lam Van Ba
  GTCC
 4 CanTho/SoBanNganh/So        Ha Thanh Tam
  GTCC
 5 CanTho/SoBanNganh/So        Nguyen Tran Vu Tuan
  GTCC
 6 CanTho/SoBanNganh/So        Le Van Ha
  GTCC
 7 CanTho/SoBanNganh/So        Dinh Thanh Dien
  GTCC
 8 CanTho/SoBanNganh/So        Nguyen Trung Hau
  GTCC
 9 CanTho/SoBanNganh/So        Le Van Hoang
  GTCC
 10 CanTho/SoBanNganh/So        Vo Thi My A
  GTCC
11 CanTho/SoBanNganh/So  Le Tien Dung
  GTCC
12 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Tan Si
  GTCC
13 CanTho/SoBanNganh/So  So Giao Thong Van Tai
  GTCC
14 CanTho/SoBanNganh/So  Nghiem Tan Quang
  GTCC
15 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Van Thanh
  GTCC
16 CanTho/SoBanNganh/So  Le Minh Hai Hau
  GTCC
17 CanTho/SoBanNganh/So  Lam Thi Thuy Tien
  GTCC
18 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Quang Khai
  GTCC
19 CanTho/SoBanNganh/So  Le Van Thuan
  GTCC
20 CanTho/SoBanNganh/So  Huynh Thanh Hai
  GTCC
21 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Quang Huy
  GTCC
22 CanTho/SoBanNganh/So  Lam Hong Thai
  GTCC
23 CanTho/SoBanNganh/So  Vu Van Do
  GTCC
24 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Hieu
  GTCC
25 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen My Anh
  GTCC
26 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Quang Hien
  GTCC
27 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thi Lich
  GTCC
28 CanTho/SoBanNganh/So  Le Ngoc Bao Tran
  GTCC
29 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Ngoi
  GTCC
30 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Ngoc Anh Dam
  GTCC
31 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thanh Tam
  GTCC
32 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thanh Ngo
  GTCC
33 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Minh Duy
  GTCC
34 CanTho/SoBanNganh/So  Mai Bich Trang
  GTCC
35 CanTho/SoBanNganh/So  Vu Thi Huong
  GTCC
36 CanTho/SoBanNganh/So  Le Minh Ton
  GTCC
37 CanTho/SoBanNganh/So  Le Quang Phuong
  GTCC
38 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thu Thuy
  GTCC
39 CanTho/SoBanNganh/So  Ngo Thi Thuy Linh
  GTCC
40 CanTho/SoBanNganh/So  Trang Van Hoang
  GTCC
41 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Ba
  GTCC
42 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Tu Phuong
  GTCC
43 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thanh Trung
  GTCC
44 CanTho/SoBanNganh/So  Dao Manh Cuong
  GTCC
45 CanTho/SoBanNganh/So  Le Van Ba
  GTCC
46 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Van Truong Son
  GTCC
47 CanTho/SoBanNganh/So  Ho Van Thich
  GTCC
48 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Binh
  GTCC
49 CanTho/SoBanNganh/So  Pham Phong Vu
  GTCC
50 CanTho/SoBanNganh/So  Le Van Qui
  GTCC
51 CanTho/SoBanNganh/So  Doan Minh Dung
  GTCC
52 CanTho/SoBanNganh/So  So Giao thong cong
  GTCC          chinh
53 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Huu Dung
  GTCC
54 CanTho/SoBanNganh/So  Hoang Quang Tu
  GTCC
55 CanTho/SoBanNganh/So  Cao Minh Kinh
  GTCC
56 CanTho/SoBanNganh/So  Duong Tien Dung
  GTCC
57 CanTho/SoBanNganh/So  Huynh Anh Tuan
  GTCC
58 CanTho/SoBanNganh/So  Le Hung Cuong
  GTCC
59 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Thi Lai
  GTCC
60 CanTho/SoBanNganh/So  Le Thi Xuan Anh
  GTCC
61 CanTho/SoBanNganh/So  Trinh Ngoc Vinh
  GTCC
62 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Hoang Dao
  GTCC
63 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van SoDin
  GTCC
64 CanTho/SoBanNganh/So  Tong Hoang Kha
  GTCC
65 CanTho/SoBanNganh/So  Le Tan Hoc
  GTCC
66 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Son
  GTCC
67 CanTho/SoBanNganh/So  Dinh Hong Hoa
  GTCC
68 CanTho/SoBanNganh/So  Dinh Van Thao
  GTCC
69 CanTho/SoBanNganh/So  Le Tan Cong
  GTCC
70 CanTho/SoBanNganh/So  Dang Khoa
  GTCC
71 CanTho/SoBanNganh/So  Bui Huu Tam
  GTCC
72 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Thi Phi Yen
  GTCC
73 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Minh Chum
  GTCC
74 CanTho/SoBanNganh/So  Vo Thi Hoang Oanh
  GTCC
75 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Dang Khoa
  GTCC
76 CanTho/SoBanNganh/So  Le Thuan Be
  GTCC
77 CanTho/SoBanNganh/So  Bui Chau The Nhan
  GTCC
78 CanTho/SoBanNganh/So  Dang Hai Au
  GTCC
79 CanTho/SoBanNganh/So  Phan Van Giau
  GTCC
80 CanTho/SoBanNganh/So  Bui Quoc Dung
  GTCC
81 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Chinh
  GTCC
82 CanTho/SoBanNganh/So  Le Xuan Binh
  GTCC
83 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Hoang Tung
  GTCC
84 CanTho/SoBanNganh/So  Le Van Nam
  GTCC
85 CanTho/SoBanNganh/So  Ngo Bao Quoc
  GTCC
86 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thi Hanh
  GTCC
87 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Anh Tuyet
  GTCC
88 CanTho/SoBanNganh/So  Duong Minh Tam
  GTCC
89 CanTho/SoBanNganh/So  Phan Ngoc Minh
  GTCC
90 CanTho/SoBanNganh/So  Le Thanh Son
  GTCC
91 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Than
  GTCC
92 CanTho/SoBanNganh/So  Huynh Thi Bao Anh
  GTCC
93 CanTho/SoBanNganh/So  Le Hoang Khoi
  GTCC
94 CanTho/SoBanNganh/So  Le Van Hai
  GTCC
95 CanTho/SoBanNganh/So  Le Thi Hong Diem
  GTCC
96 CanTho/SoBanNganh/So  Pham Thanh Phong
  GTCC
97 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thi To Cam
  GTCC
98 CanTho/SoBanNganh/So  Lu Thanh Dong
  GTCC
 99 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Tan Dat
  GTCC
100 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Thien Cong Quoc
  GTCC
101 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Tan Tai
  GTCC
102 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Quoc Thanh
  GTCC
103 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Ba Hai
  GTCC
104 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Huu Dang Khoa
  GTCC
Ƣ ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


ông tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn

n vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ)

hể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
á nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào
chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở
 ttt@cantho.gov.vn


                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      manhdat@cantho.gov.vn

      monguyen@cantho.gov.vn

      lvba@cantho.gov.vn

      hathanhtam@cantho.gov.vn

      ntvtuan@cantho.gov.vn

      lvha@cantho.gov.vn

      dtdien@cantho.gov.vn

      trunghau@cantho.gov.vn

      levhoang@cantho.gov.vn

      vtma@cantho.gov.vn
tiendung@cantho.gov.vn

trantansi@cantho.gov.vn

sogtvt@cantho.gov.vn

tanquang@cantho.gov.vn

tvthanh@cantho.gov.vn

haihau@cantho.gov.vn

ltttien@cantho.gov.vn

tranquangkhai@cantho.gov.vn

lvthuan@cantho.gov.vn

hthai@cantho.gov.vn

quanghuy@cantho.gov.vn

lhthai@cantho.gov.vn

vvdo@cantho.gov.vn

hieu@cantho.gov.vn

myanh@cantho.gov.vn
nguyenquanghien@cantho.gov.v
n
ntlich@cantho.gov.vn

lnbtran@cantho.gov.vn

vanngoi@cantho.gov.vn

nnadam@cantho.gov.vn

nguyenthanhtam@cantho.gov.vn

thanhngo@cantho.gov.vn
nmduy@cantho.gov.vn

bichtrang@cantho.gov.vn

vthuong@cantho.gov.vn

minhton@cantho.gov.vn

quangphuong@cantho.gov.vn

nguyenthuthuy@cantho.gov.vn

thuylinh@cantho.gov.vn

trangvanhoang@cantho.gov.vn

vanba@cantho.gov.vn

nguyentuphuong@cantho.gov.vn

thanhtrung@cantho.gov.vn

manhcuong@cantho.gov.vn

lvanba@cantho.gov.vn

tvtson@cantho.gov.vn

vanthich@cantho.gov.vn

vanbinh@cantho.gov.vn

phongvu@cantho.gov.vn

lvqui@cantho.gov.vn

minhdung@cantho.gov.vn

sogtcc@cantho.gov.vn

nguyenhuudung@cantho.gov.vn

hqtu@cantho.gov.vn
minhkinh@cantho.gov.vn

dtdun@cantho.gov.vn

hatuan@cantho.gov.vn

hungcuong@cantho.gov.vn

tranthilai@cantho.gov.vn

xuananh@cantho.gov.vn

ngocvinh@cantho.gov.vn

nhdao@cantho.gov.vn

sodin@cantho.gov.vn

thkha@cantho.gov.vn

lthoc@cantho.gov.vn

vanson@cantho.gov.vn

dinhhonghoa@cantho.gov.vn

dinhvanthao@cantho.gov.vn

tancong@cantho.gov.vn

nguyendkhoa@cantho.gov.vn

bhtam@cantho.gov.vn

ttpyen@cantho.gov.vn

tmchum@cantho.gov.vn

vthoanh@cantho.gov.vn

ndkhoa@cantho.gov.vn

ltbe@cantho.gov.vn
bctnhan@cantho.gov.vn

dhau@cantho.gov.vn

vangiau@cantho.gov.vn

bqdung@cantho.gov.vn

vanchinh@cantho.gov.vn

lxbinh@cantho.gov.vn

hoangtung@cantho.gov.vn

levannam@cantho.gov.vn

baoquoc@cantho.gov.vn

thihanh@cantho.gov.vn

anhtuyet@cantho.gov.vn

dmtam@cantho.gov.vn

pnminh@cantho.gov.vn

ltson@cantho.gov.vn

vanthan@cantho.gov.vn

htbanh@cantho.gov.vn

hoangkhoi@cantho.gov.vn

lvhai@cantho.gov.vn

hongdiem@cantho.gov.vn
phamthanhphong@cantho.gov.v
n
tocam@cantho.gov.vn

thanhdong@cantho.gov.vn
ntdat@cantho.gov.vn

congquoc@cantho.gov.vn

nguyentantai@cantho.gov.vn

nqthanh@cantho.gov.vn

bahai@cantho.gov.vn

nhdkhoa@cantho.gov.vn
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC - CÔNG N


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Trung tam Thong tin Tu lieu
 2  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Truong Kim Phuong
 3  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ton Binh Minh
 4  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Chi Cuc TCDLCL So KHCN
 5  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ly Quoc Viet
 6  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Phan Tan Tho
 7  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Hua Thi Anh Dao
 8  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Hoang Huu Toan
 9  CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tran Thanh Hai
 10 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi Xuan Thanh
11 CanTho/SoBanNganh/So KHCN So Khoa hoc cong nghe

12 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Hong Hai

13 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Trung Tam TTTL So KHCN

14 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Chuong Ngoc Khoe

15 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Lam NgocThuy

16 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Lai Tat Thang

17 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi Mai Thu

18 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Y Nguyen

19 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tran Thu Phuong

20 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tran Hoai Phuong

21 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Le Thi Le Thuy

22 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi Thu Hien

23 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ngo Minh Thai

24 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tao Viet Ha

25 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi Tuyet Nga

26 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Dong Thi Phuong Hong

27 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Minh The

28 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Pham Hoang Dung

29 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Do Minh Tri

30 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Vo Thi Xuan Thu

31 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Trong Cuong

32 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thanh Tung
33 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Khanh Ngoc

34 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Hoang Oanh

35 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Vo Thanh Minh

36 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thanh Luong

37 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Lam Thi Thu Hien

38 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Vo Thuy Ha

39 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ngo Kim Uyen

40 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Le Viet Hung

41 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Bui Minh Tao

42 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi To Quyen

43 CanTho/SoBanNganh/So KHCN La Thien Luan

44 CanTho/SoBanNganh/So KHCN TDCcantho

45 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tieu Thanh Vu

46 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thanh Nhan

47 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Van Duc

48 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Dang Huu Tri

49 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Truong Thi Xuan Thanh

50 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Huynh Nguyen Bao Loan

51 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ho Tuyet Lan

52 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tran Minh Tuyen

53 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Luong Viem Phuc

54 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Bui Hong Xa
55 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tran Thi Thu Hien

56 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi Thuy Huong

57 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ha Thanh My Phuong

58 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thanh Hong

59 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Luong Vinh Truc Lam

60 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tran Thi Thanh Diep

61 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Dang Huynh Khai

62 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Le Thi Tu Anh

63 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Tran Minh Luan

64 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Duong Truc Minh

65 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Ha Giang

66 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Phan Tung Lam

67 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Minh Thuong

68 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ly Thi Du Mua

69 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Huynh Huu Sang

70 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ho Quynh Tram

71 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Van Ngoc

72 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Vu Minh Hai

73 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Ngo Thi Kim Loan

74 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi Minh Duyen

75 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Ngo Bao Chan

76 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Trinh Huu Phuc
77 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Truong Hong Hoa

78 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Dang Thanh Tai

79 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Nguyen Thi Ngoc Truc

80 CanTho/SoBanNganh/So KHCN Bui Phuong Mai
IỆN TỬ SỞ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆi đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

i vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
ng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      trungtamtttl@cantho.gov.vn

      kimphuong@cantho.gov.vn

      binhminh@cantho.gov.vn

      tbtcantho@cantho.gov.vn

      quocviet@cantho.gov.vn

      tantho@cantho.gov.vn

      htadao@cantho.gov.vn

      huutoan@cantho.gov.vn

      tranthanhhai@cantho.gov.vn

      ntxthanh@cantho.gov.vn
sokhcn@cantho.gov.vn

honghai@cantho.gov.vn

tttlcantho@cantho.gov.vn

ngockhoe@cantho.gov.vn

lamngocthuy@cantho.gov.vn

tatthang@cantho.gov.vn

maithu@cantho.gov.vn

ynguyen@cantho.gov.vn

thuphuong@cantho.gov.vn

hoaiphuong@cantho.gov.vn

lethuy@cantho.gov.vn

ntthuhien@cantho.gov.vn

nmthai@cantho.gov.vn

vietha@cantho.gov.vn
nguyenthituyetnga@cantho.gov.v
n
phuonghong@cantho.gov.vn

minhthe@cantho.gov.vn

phamhoangdung@cantho.gov.vn

minhtri@cantho.gov.vn

xuanthu@cantho.gov.vn

trongcuong@cantho.gov.vn

nguyenthanhtung@cantho.gov.vn
khanhngoc@cantho.gov.vn

hoangoanh@cantho.gov.vn

thanhminh@cantho.gov.vn

thanhluong@cantho.gov.vn

ltthien@cantho.gov.vn

thuyha@cantho.gov.vn

kimuyen@cantho.gov.vn

leviethung@cantho.gov.vn

minhtao@cantho.gov.vn

nttquyen@cantho.gov.vn

thienluan@cantho.gov.vn

TDCcantho@cantho.gov.vn

tieuthanhvu@cantho.gov.vn

ntnhan@cantho.gov.vn

vanduc@cantho.gov.vn

dhtri@cantho.gov.vn

xuanthanh@cantho.gov.vn

baoloan@cantho.gov.vn

tuyetlan@cantho.gov.vn

minhtuyen@cantho.gov.vn

viemphuc@cantho.gov.vn

hongxa@cantho.gov.vn
thuhien@cantho.gov.vn

huongntt@cantho.gov.vn

htmphuong@cantho.gov.vn

nguyenthanhhong@cantho.gov.vn

truclam@cantho.gov.vn

thanhdiep@cantho.gov.vn

huynhkhai@cantho.gov.vn

tuanh@cantho.gov.vn

tmluan@cantho.gov.vn

trucminh@cantho.gov.vn

nhgiang@cantho.gov.vn

tunglam@cantho.gov.vn

minhthuong@cantho.gov.vn

dumua@cantho.gov.vn

hhsang@cantho.gov.vn

quynhtram@cantho.gov.vn

vanngoc@cantho.gov.vn

vuminhhai@cantho.gov.vn

ntkloan@cantho.gov.vn

ntmduyen@cantho.gov.vn

baochan@cantho.gov.vn

huuphuc@cantho.gov.vn
honghoa@cantho.gov.vn

thanhtai@cantho.gov.vn

ntntruc@cantho.gov.vn

phuongmai@cantho.gov.vn
               DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa l
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị       Tên ngƣời dùng        Địa chỉ thƣ điện tử 1 CanTho/SoBanNganh/So        Nguyen Thanh Hanh     thanhhanh@cantho.gov.vn
  KHDT
 2 CanTho/SoBanNganh/So        Pham The Vinh       thevinh@cantho.gov.vn
  KHDT
 3 CanTho/SoBanNganh/So        Nguyen Thi My Phuong myphuong@cantho.gov.vn
  KHDT
 4 CanTho/SoBanNganh/So        Vo Nhut Quang       vonhutquang@cantho.gov.vn
  KHDT
 5 CanTho/SoBanNganh/So        Huynh Nguyen Minh     hnmhieu@cantho.gov.vn
  KHDT                Hieu
 6 CanTho/SoBanNganh/So        Tran Huu Trung       huutrung@cantho.gov.vn
  KHDT
 7 CanTho/SoBanNganh/So        Le Thi Kim Hoa       ltkhoa@cantho.gov.vn
  KHDT
 8 CanTho/SoBanNganh/So        Huynh Van Nuol       vannuol@cantho.gov.vn
  KHDT
 9 CanTho/SoBanNganh/So        Nguyen Huu Hanh      nhhanh@cantho.gov.vn
  KHDT
 10 CanTho/SoBanNganh/So        Pham Duc Thuan       phamducthuan@cantho.gov.vn
  KHDT
11 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Thanh Can    thanhcan@cantho.gov.vn
  KHDT
12 CanTho/SoBanNganh/So  Vo Thanh Sang     vothanhsang@cantho.gov.vn
  KHDT
13 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Van Sang     vansang@cantho.gov.vn
  KHDT
14 CanTho/SoBanNganh/So  Le Hong Linh     honglinh@cantho.gov.vn
  KHDT
15 CanTho/SoBanNganh/So  Le Van Hai      vanhai@cantho.gov.vn
  KHDT
16 CanTho/SoBanNganh/So  Vuong Hua Man Nghi  mannghi@cantho.gov.vn
  KHDT
17 CanTho/SoBanNganh/So  Vuong Thuy Nga    thuynga@cantho.gov.vn
  KHDT
18 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thi Ngoc Yen  ntnyen@cantho.gov.vn
  KHDT
19 CanTho/SoBanNganh/So  Do Van Giang     vangiang@cantho.gov.vn
  KHDT
20 CanTho/SoBanNganh/So  Le Thanh Thang    thanhthang@cantho.gov.vn
  KHDT
21 CanTho/SoBanNganh/So  Luu Hong Hai     luuhonghai@cantho.gov.vn
  KHDT
22 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Khai Dang   khaidang@cantho.gov.vn
  KHDT
23 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Nhanh   vannhanh@cantho.gov.vn
  KHDT
24 CanTho/SoBanNganh/So  Bui Thi Phuong    buithiphuong@cantho.gov.vn
  KHDT
25 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Ngoc Bach   nnbach@cantho.gov.vn
  KHDT
26 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Thanh Phuong   tranthanhphuong@cantho.gov.v
  KHDT                     n
27 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen To Nhu     tonhu@cantho.gov.vn
  KHDT
28 CanTho/SoBanNganh/So  To Nhat Thong     nhatthong@cantho.gov.vn
  KHDT
29 CanTho/SoBanNganh/So  Le Cong Thao     congthao@cantho.gov.vn
  KHDT
30 CanTho/SoBanNganh/So  Le Duong Cam Thuy   camthuy@cantho.gov.vn
  KHDT
31 CanTho/SoBanNganh/So  Huynh Hoa Hong    hoahong@cantho.gov.vn
  KHDT
32 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Minh Dang    tranminhdang@cantho.gov.vn
  KHDT
33 CanTho/SoBanNganh/So  Le Duc Tai      ductai@cantho.gov.vn
  KHDT
34 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Viet Phuong   tranvietphuong@cantho.gov.vn
  KHDT
35 CanTho/SoBanNganh/So  Truong Thi Kim Hanh  kimhanh@cantho.gov.vn
  KHDT
36 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Dien    vandien@cantho.gov.vn
  KHDT
37 CanTho/SoBanNganh/So  Le Quoc Hoang     quochoang@cantho.gov.vn
  KHDT
38 CanTho/SoBanNganh/So  Phan Thi Van Anh   vananh@cantho.gov.vn
  KHDT
39 CanTho/SoBanNganh/So  Truong Van Cam Hung camhung@cantho.gov.vn
  KHDT
40 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thi Thu Hien  nguyenthithuhien@cantho.gov.v
  KHDT                     n
41 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thanh Hai   thanhhai@cantho.gov.vn
  KHDT
42 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Cam Suong    camsuong@cantho.gov.vn
  KHDT
43 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Sep    vansep@cantho.gov.vn
  KHDT
44 CanTho/SoBanNganh/So  Le Hien Khanh     hienkhanh@cantho.gov.vn
  KHDT
45 CanTho/SoBanNganh/So  Le Van Be Tam     betam@cantho.gov.vn
  KHDT
46 CanTho/SoBanNganh/So  Tran Thi Phung    tranthiphung@cantho.gov.vn
  KHDT
47 CanTho/SoBanNganh/So  Ong Moc Tung     moctung@cantho.gov.vn
  KHDT
48 CanTho/SoBanNganh/So  Luong Thanh Tuan   thanhtuan@cantho.gov.vn
  KHDT
49 CanTho/SoBanNganh/So  Huynh Van Tung    vantung@cantho.gov.vn
  KHDT
50 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Thi Chuc    thichuc@cantho.gov.vn
  KHDT
51 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Ngoc Thuan   ngocthuan@cantho.gov.vn
  KHDT
52 CanTho/SoBanNganh/So  Vo Anh Huy      anhhuy@cantho.gov.vn
  KHDT
53 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Huu Tai    huutai@cantho.gov.vn
  KHDT
54 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Duoc    vanduoc@cantho.gov.vn
  KHDT
55 CanTho/SoBanNganh/So  Le Ke Hoa       kehoa@cantho.gov.vn
  KHDT
56 CanTho/SoBanNganh/So  Pham Quang Hung    quanghung@cantho.gov.vn
  KHDT
57 CanTho/SoBanNganh/So  So Ke hoach dau tu  sokhdt@cantho.gov.vn
  KHDT
58 CanTho/SoBanNganh/So  Le Truong Mai Hoang  maihoang@cantho.gov.vn
  KHDT
59 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Vu Quang    vuquang@cantho.gov.vn
  KHDT
60 CanTho/SoBanNganh/So  Nguyen Van Phuc    nguyenvanphuc@cantho.gov.vn
  KHDT
CH VÀ ĐẦU TƢ


ch thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn

vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ)

n vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào
 t "ghi chú" đề nghị sửa là...
ủa công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị              Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Van Khue
 2  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Pham Van Ut
 3  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Van Toan
 4  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Trung tam GD LDXH
 5  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Van Hung
 6  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Dang Thi Thuy Lam
 7  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Truong Thi Tuyet Huong
 8  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Kim Loan
 9  CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Minh Loi
 10 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Ngoc Suong
11 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Vo Thi Thanh Nga

12 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Bui Thi Hien Luong

13 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ngo Tri Dung

14 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Lai Hon

15 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Phan Thanh Liem

16 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Vinh Quang

17 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Cam Cuc

18 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Thi Binh

19 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Thanh

20 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Quoc Lap

21 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Vu Thi Anh Huong

22 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Lam Nhat Phuong

23 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Ho Than Vinh

24 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Trung Hung

25 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ung Thanh Tung

26 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Nga

27 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le My Le

28 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Thi Bich Nga

29 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Pham Thi Thu Huong

30 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Phan Tri To Anh

31 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Thi Ngoc Anh

32 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Duong Thi Tuyet Nhung
33 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Dang Dang Quang

34 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Hoang Son

35 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Bui Quang Trung

36 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Huynh Ngoc Du

37 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ban quan trang

38 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ho Thanh Hai

39 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Quang Khai

40 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Minh Dang

41 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ha Tuyet Can

42 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ngo Thi Tuyet Mai

43 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Van Dien

44 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Chau Hong Thai

45 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Trung tam Gioi thieu viec lam

46 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ta Duy Nam

47 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ngo Kim Uyen

48 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Thi Thanh Hong

49 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Trung tam Bao tro XH

50 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ta Quoc Thai

51 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Cao Van Dep

52 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Ngoc Nam

53 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Thi Thuy Phuong

54 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Pham Quoc Trieu
55 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Dang Thanh Quang

56 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Thai Cong Thanh

57 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Pham Ngoc Minh Hung

58 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Phan Quoc Quyen

59 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Quoc Viet

60 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Thanh Thuy

61 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Thi Hong Gam

62 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Truong Thi Anh Nguyet

63 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Dang Thi Thanh Xuan

64 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Lieng

65 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Vo Thi Xuan Thu

66 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ha Mai Quoc Hung

67 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Van Thanh

68 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Van Sau

69 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Duong Van Khuong

70 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Trung tam chinh hinh phuc hoi chuc
                 nang
71 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tieu Minh Duong

72 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Minh

73 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Chi cuc Phong chong TNXH

74 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Tham

75 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Huynh Cam Van

76 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thanh Hoa
77 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Ho Thi Anh

78 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Lan Huong

79 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH So Lao dong thuong binh xa hoi

80 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Minh Tri

81 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Le Trong Hung

82 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Cong Minh

83 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Van Ben

84 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Ngoc Bach

85 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Huynh Ngoc Thu

86 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Ngoc Minh

87 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Bui Thanh Nhuan

88 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Tran Thanh Lam

89 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Nguyen Thi Thuy Huong

90 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Huynh Ngoc Hung

91 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Bui Quang Vinh

92 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Hua Thi Anh Dao

93 CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH Lam Van Lan
AO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


 danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
uan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc
 a là...
 mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                                 Đã   Tên cơ Nghỉ
                           Hiện
                                chuyển   quan, hƣu,
                           đang
                               công tác  đơn vị nghỉ
                          công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                          tại cơ
                                quan,   đổi hoặc đề
                          quan,
                                 đơn   (hoặc nghị
                          đơn vị
                                 vị…    sáp  xoá
      vankhue@cantho.gov.vn

      vanut@cantho.gov.vn

      nvtoan@cantho.gov.vn

      ttgdldxh@cantho.gov.vn

      nguyenvanhung@cantho.gov.vn

      thuylam@cantho.gov.vn

      ttttuyethuong@cantho.gov.vn

      kimloan@cantho.gov.vn

      lmloi@cantho.gov.vn

      nguyenngocsuong@cantho.gov.vn
vttnga@cantho.gov.vn

hienluong@cantho.gov.vn

ngotridung@cantho.gov.vn

laihon@cantho.gov.vn

phanthanhliem@cantho.gov.vn

vinhquang@cantho.gov.vn

camcuc@cantho.gov.vn

lethibinh@cantho.gov.vn

nguyenthithanh@cantho.gov.vn

quoclap@cantho.gov.vn

anhhuong@cantho.gov.vn

nhatphuong@cantho.gov.vn

nhtvinh@cantho.gov.vn

tronghung@cantho.gov.vn

ungthanhtung@cantho.gov.vn

nguyenthinga@cantho.gov.vn

lemyle@cantho.gov.vn

bichnga@cantho.gov.vn

ptthuong@cantho.gov.vn

toanh@cantho.gov.vn

ltnanh@cantho.gov.vn

tuyetnhung@cantho.gov.vn
dangquang@cantho.gov.vn

nguyenhoangson@cantho.gov.vn

buiquangtrung@cantho.gov.vn

ngocdu@cantho.gov.vn

banquantrang@cantho.gov.vn

hothanhhai@cantho.gov.vn

quangkhai@cantho.gov.vn

minhdang@cantho.gov.vn

tuyetcan@cantho.gov.vn

nttmai@cantho.gov.vn

levandien@cantho.gov.vn

chauhongthai@cantho.gov.vn

ttgtvl@cantho.gov.vn

duynam@cantho.gov.vn

ngokimuyen@cantho.gov.vn

thithanhhong@cantho.gov.vn

ttbtxh@cantho.gov.vn

quocthai@cantho.gov.vn

vandep@cantho.gov.vn

trannam@cantho.gov.vn

thuyphuong@cantho.gov.vn

quoctrieu@cantho.gov.vn
dtquang@cantho.gov.vn

congthanh@cantho.gov.vn

minhhung@cantho.gov.vn

quocquyen@cantho.gov.vn

nquocviet@cantho.gov.vn
nguyenthithanhthuy@cantho.gov.v
n
tthgam@cantho.gov.vn

truongthianhnguyet@cantho.gov.vn

dttxuan@cantho.gov.vn

ntlieng@cantho.gov.vn

vtxthu@cantho.gov.vn

quochung@cantho.gov.vn

nguyenvanthanh@cantho.gov.vn

nguyenvansau@cantho.gov.vn

dvkhuong@cantho.gov.vn

ttchphcn@cantho.gov.vn

minhduong@cantho.gov.vn

nguyenminh@cantho.gov.vn

ccpctnxh@cantho.gov.vn

nguyenthitham@cantho.gov.vn

camvan@cantho.gov.vn

thanhhoa@cantho.gov.vn
thianh@cantho.gov.vn

lanhuong@cantho.gov.vn

soldtbxh@cantho.gov.vn

nmtri@cantho.gov.vn

letronghung@cantho.gov.vn

congminh@cantho.gov.vn

vanben@cantho.gov.vn

ngocbach@cantho.gov.vn

ngocthu@cantho.gov.vn

nngocminh@cantho.gov.vn

thanhnhuan@cantho.gov.vn

tranthanhlam@cantho.gov.vn

thuyhuong@cantho.gov.vn

ngochung@cantho.gov.vn

buiquangvinh@cantho.gov.vn

huathianhdao@cantho.gov.vn

vanlan@cantho.gov.vn
                      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
"Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Phan To Nhu
 2  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Nguyen Thi Cam Hong
 3  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Hau Vinh Ninh
 4  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Trieu Tu Long
 5  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Nguyen Ngoc Phuong
 6  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      So Ngoai Vu
 7  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Tran Thi Thanh Thuy
 8  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Duong Trung Nghia
 9  CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu      Nguyen Nhu Tuan
 10 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu       Nguyen Hoang Hac
11 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Thai Thanh Tung
12 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Khong Duc Duyen
13 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Nguyen Xuan Hai
14 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Pham Hoang Oanh
15 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Le Hoa Nha
16 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Nguyen Diem Trang
17 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Tran Kim Loan
18 CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu  Tran Thanh Ngoc Chau
THƢ ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ


ại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
c thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột

ới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột
 cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông
 vn


                               Đã   Tên cơ Nghỉ
                        Hiện
                             chuyển   quan, hƣu,
                        đang
                             công tác  đơn vị nghỉ
                       công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                        tại cơ
                              quan,   đổi hoặc đề
                        quan,
                              đơn   (hoặc nghị
                        đơn vị
                              vị…    sáp  xoá
      ptnhu@cantho.gov.vn

      camhong@cantho.gov.vn

      vinhninh@cantho.gov.vn

      trieutulong@cantho.gov.vn

      nnphuong@cantho.gov.vn

      songoaivu@cantho.gov.vn

      tttthuy@cantho.gov.vn

      dtnghia@cantho.gov.vn
      nguyennhutuan@cantho.gov.v
      n
      hoanghac@cantho.gov.vn
thaithanhtung@cantho.gov.vn

ducduyen@cantho.gov.vn

nxhai@cantho.gov.vn

phoanh@cantho.gov.vn

hoanha@cantho.gov.vn

ndtrang@cantho.gov.vn

tkloan@cantho.gov.vn

ngocchau@cantho.gov.vn
           DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TR


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị            Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Nguyen The Lam
  PTNT
 2 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Le Minh Tam
  PTNT
 3 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Nguyen Anh Thuy
  PTNT
 4 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Tran Trung Nghia
  PTNT
 5 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Ngo Quang Duc
  PTNT
 6 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Nguyen Quoc Cuong
  PTNT
 7 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Tran Thi Kim Oanh
  PTNT
 8 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Tran Thanh Hai
  PTNT
 9 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Lu Tuan
  PTNT
 10 CanTho/SoBanNganh/So NN &          Nguyen Bao Khanh
  PTNT
11 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Bui Quang Minh
  PTNT
12 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Van Thang
  PTNT
13 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Bay
  PTNT
14 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Mao Van phoi
  PTNT
15 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Trung tam Nuoc sach va
  PTNT            VSMT
16 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Mai Vu Quoc
  PTNT
17 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Dang Chau Ky
  PTNT
18 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Van
  PTNT
19 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Phan Thi Minh Duyen
  PTNT
20 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Ngoc Hien
  PTNT
21 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ma Thi Thanh Thuy
  PTNT
22 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Luong Thu Dung
  PTNT
23 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Phan Van Thanh
  PTNT
24 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Ngoc Nguyen
  PTNT
25 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Han
  PTNT
26 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vo Van Doi
  PTNT
27 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Ngoc Dien
  PTNT
28 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Cao Thi Thu Huong
  PTNT
29 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Duc Thanh Binh
  PTNT
30 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Truong Van Kiet
  PTNT
31 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Kim Ut
  PTNT
32 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Luu Huu Phat
  PTNT
33 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Thuy Trang
  PTNT
34 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Huynh Huu Phuoc
  PTNT
35 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Hong Hoa
  PTNT
36 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Dep
  PTNT
37 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Pham Ngoc Kheo
  PTNT
38 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Le Hoa
  PTNT
39 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Chi cuc Bao ve thuc vat
  PTNT
40 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Luong Vinh Phuc
  PTNT
41 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Yen
  PTNT
42 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Bui Dang Khanh
  PTNT
43 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Mai Anh
  PTNT
44 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Trung tam Khuyen nong
  PTNT            khuyen
45 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Viet Hai
  PTNT
46 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Chi cuc Thuy Loi
  PTNT
47 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Kim Khanh
  PTNT
48 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Dai Nha
  PTNT
49 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Van Thai
  PTNT
50 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Pham Thi An
  PTNT
51 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Lam Van Khanh
  PTNT
52 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Cao Thi Hue
  PTNT
53 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Pham Van Quynh
  PTNT
54 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Ngoc Phu Vinh
  PTNT
55 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Bui Tich Thien
  PTNT
56 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Dang The Dan
  PTNT
57 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Nguyet Minh
  PTNT
58 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Kim Non
  PTNT
59 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Diem
  PTNT
60 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vo Thi Muoi
  PTNT
61 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Quang Trung
  PTNT
62 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Thi Hai Yen
  PTNT
63 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Thi My
  PTNT
64 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Ngoc Thuan
  PTNT
65 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Thi Kim Hue
  PTNT
66 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Huynh Thanh Viet
  PTNT
67 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Tan Nhon
  PTNT
68 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Minh Hai
  PTNT
69 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Dang Van Hien
  PTNT
70 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Van Nguyen
  PTNT
71 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ha Le Trung Hieu
  PTNT
72 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Thi Thanh Binh
  PTNT
73 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Chi cuc phat trien nong thon
  PTNT
74 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Cao Ngu Ngoc Dien
  PTNT
75 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Do Van Hoang
  PTNT
76 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Van Tinh
  PTNT
77 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Dang Hong Minh
  PTNT
78 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Xuan Vinh
  PTNT
79 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vo Thi Phuong Lan
  PTNT
80 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Lam Van Ut
  PTNT
81 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Anh Dung
  PTNT
82 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vo Thanh Lam
  PTNT
83 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ly Thi Hiep
  PTNT
84 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vo Thi Thuy Duong
  PTNT
85 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Phan Thi Nguyet Nga
  PTNT
86 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Dong Phuong An
  PTNT
87 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Phan Kim Van
  PTNT
88 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Mai Ba Truong Son
  PTNT
89 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Hong Nga
  PTNT
90 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Van Kham
  PTNT
91 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Hong Phai
  PTNT
92 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ho Van Phuoc
  PTNT
93 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vuong Thi Lap
  PTNT
94 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Minh Hien
  PTNT
95 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vo Quoc Buu
  PTNT
96 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ngo Hong Yen
  PTNT
97 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Thu Hong
  PTNT
98 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Anh Tan
  PTNT
 99 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Huynh Ngoc Chau
  PTNT
100 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Do Minh Hoang
  PTNT
101 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Do Kien Truong
  PTNT
102 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ngo Thi Non
  PTNT
103 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Do Duc Quang
  PTNT
104 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thanh Son
  PTNT
105 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Huynh Thi Khai Hoan
  PTNT
106 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Huynh Thi Ngo
  PTNT
107 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Quang Thinh
  PTNT
108 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thu Van
  PTNT
109 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Hoang Cam
  PTNT
110 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Duong Thanh Thao
  PTNT
111 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Thi Yen Phuong
  PTNT
112 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Hien Vinh
  PTNT
113 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Chau Hoang Lanh
  PTNT
114 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Minh Man
  PTNT
115 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Duong Hoang Thang
  PTNT
116 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ngo Hong Thai
  PTNT
117 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ha Anh Dung
  PTNT
118 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thanh Tung
  PTNT
119 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Thanh Phuong Nguyen
  PTNT
120 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Chi cuc Thuy san
  PTNT
121 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Trung tam Giong Nong nghiep
  PTNT
122 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Do Thi Kim Tuyen
  PTNT
123 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Pham Van Ut
  PTNT
124 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Huy Vu
  PTNT
125 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thanh Phuong
  PTNT
126 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Phan Huu Son
  PTNT
127 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Kim An
  PTNT
128 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Huynh Thi Yen Tam
  PTNT
129 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Hong Dieu
  PTNT
130 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Luu Phuoc Hau
  PTNT
131 CanTho/SoBanNganh/So NN &  So Nong nghiep PTNT
  PTNT
132 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Luong Thi Thu Van
  PTNT
133 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Truong Anh Tuan
  PTNT
134 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Huy Thang
  PTNT
135 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Duc Hien
  PTNT
136 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Vuong Tuyet Mai
  PTNT
137 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Tuyet Oanh
  PTNT
138 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Lang Ngoc Dau
  PTNT
139 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Luong Thi Nhuan Hao
  PTNT
140 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Phan Van Bang Phi
  PTNT
141 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Chi cuc Thu y
  PTNT
142 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Kieu
  PTNT
143 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Hua Thi Xuan Lan
  PTNT
144 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Van Khuong
  PTNT
145 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Pham Minh Hieu
  PTNT
146 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Le Truong Hai
  PTNT
147 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Ngoc Hue
  PTNT
148 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi My Son
  PTNT
149 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ngo Thi Nhung
  PTNT
150 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Thi Mai
  PTNT
151 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Ngo Hung Dung
  PTNT
152 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Tran Thi Mung
  PTNT
153 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Hoang Thi Hien
  PTNT
154 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Van Dan
  PTNT
155 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Minh Thong
  PTNT
156 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Le Thanh Nghien
  PTNT
157 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Pham Truong Yen
  PTNT
158 CanTho/SoBanNganh/So NN &  Nguyen Thi Phuong Lien
  PTNT
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNvị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 hi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển

 ột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ
t "ghi chú" đề nghị sửa là...
ng tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                                  Đã   Tên cơ Nghỉ
                           Hiện
                                chuyển   quan, hƣu,
                           đang
                                công tác  đơn vị nghỉ
                          công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                           tại cơ
                                 quan,   đổi hoặc đề
                           quan,
                                 đơn   (hoặc nghị
                           đơn vị
                                 vị…    sáp  xoá
      thelam@cantho.gov.vn

      leminhtam@cantho.gov.vn

      anhthuy@cantho.gov.vn

      trungnghia@cantho.gov.vn

      quangduc@cantho.gov.vn

      quoccuong@cantho.gov.vn

      kimoanh@cantho.gov.vn

      tthai@cantho.gov.vn

      lutuan@cantho.gov.vn

      baokhanh@cantho.gov.vn
buiquangminh@cantho.gov.vn

vanthang@cantho.gov.vn

nguyenthibay@cantho.gov.vn

vanphoi@cantho.gov.vn

ttns_vsmt@cantho.gov.vn

vuquoc@cantho.gov.vn

chauky@cantho.gov.vn

thivan@cantho.gov.vn

minhduyen@cantho.gov.vn

ngochien@cantho.gov.vn

thanhthuy@cantho.gov.vn

ltdung@cantho.gov.vn

phanvanthanh@cantho.gov.vn

ngocnguyen@cantho.gov.vn

thihan@cantho.gov.vn

vovandoi@cantho.gov.vn

lndien@cantho.gov.vn

caothithuhuong@cantho.gov.vn

ndtbinh@cantho.gov.vn

vankiet@cantho.gov.vn

kimut@cantho.gov.vn

huuphat@cantho.gov.vn
tranthuytrang@cantho.gov.vn

huynhhuuphuoc@cantho.gov.vn

lehonghoa@cantho.gov.vn

ntdep@cantho.gov.vn

pnkheo@cantho.gov.vn

lehoa@cantho.gov.vn

ccbvtv@cantho.gov.vn

vinhphuc@cantho.gov.vn

ntyen@cantho.gov.vn

dangkhanh@cantho.gov.vn

maianh@cantho.gov.vn

ttknkn@cantho.gov.vn

viethai@cantho.gov.vn

cctl_cantho@cantho.gov.vn

lekimkhanh@cantho.gov.vn

dainha@cantho.gov.vn

vanthai@cantho.gov.vn

thian@cantho.gov.vn

vankhanh@cantho.gov.vn

thihue@cantho.gov.vn

vanquynh@cantho.gov.vn

phuvinh@cantho.gov.vn
tichthien@cantho.gov.vn

thedan@cantho.gov.vn

nguyetminh@cantho.gov.vn

kimnon@cantho.gov.vn

ntdiem@cantho.gov.vn

vothimuoi@cantho.gov.vn

quangtrung@cantho.gov.vn

lethihaiyen@cantho.gov.vn

thimy@cantho.gov.vn

nguyenngocthuan@cantho.gov.vn

ttkhue@cantho.gov.vn

thanhviet@cantho.gov.vn

ntnhon@cantho.gov.vn

nguyenminhhai@cantho.gov.vn

dvhien@cantho.gov.vn

vannguyen@cantho.gov.vn

hlthieu@cantho.gov.vn

thanhbinh@cantho.gov.vn

ccptntct@cantho.gov.vn

ngocdien@cantho.gov.vn

dovanhoang@cantho.gov.vn

levantinh@cantho.gov.vn
hongminh@cantho.gov.vn

xuanvinh@cantho.gov.vn

vtplan@cantho.gov.vn

lamvanut@cantho.gov.vn

anhdung@cantho.gov.vn

vtlam@cantho.gov.vn

thihiep@cantho.gov.vn

thuyduong@cantho.gov.vn

phanthinguyetnga@cantho.gov.vn

phuongan@cantho.gov.vn

kimvan@cantho.gov.vn

truongson@cantho.gov.vn

nhnga@cantho.gov.vn

vankham@cantho.gov.vn

hongphai@cantho.gov.vn

hvphuoc@cantho.gov.vn

thilap@cantho.gov.vn

minhhien@cantho.gov.vn

quocbuu@cantho.gov.vn

hongyen@cantho.gov.vn

thuhong@cantho.gov.vn

tatan@cantho.gov.vn
huynhngocchau@cantho.gov.vn

minhhoang@cantho.gov.vn

kientruong@cantho.gov.vn

thinon@cantho.gov.vn

ducquang@cantho.gov.vn

nguyenthanhson@cantho.gov.vn

htkhoan@cantho.gov.vn

thingo@cantho.gov.vn

quangthinh@cantho.gov.vn

thuvan@cantho.gov.vn

hoangcam@cantho.gov.vn

thanhthao@cantho.gov.vn

yenphuong@cantho.gov.vn

hienvinh@cantho.gov.vn

chlanh@cantho.gov.vn

ntmman@cantho.gov.vn

dhthang@cantho.gov.vn

hongthai@cantho.gov.vn

haanhdung@cantho.gov.vn

thanhtung@cantho.gov.vn
nguyenthanhphuong@cantho.gov.v
n
ccts@cantho.gov.vn
ttgnnn@cantho.gov.vn

kimtuyen@cantho.gov.vn

phamvanut@cantho.gov.vn

huyvu@cantho.gov.vn

thanhphuong@cantho.gov.vn

huuson@cantho.gov.vn

kiman@cantho.gov.vn

htytam@cantho.gov.vn

nthdieu@cantho.gov.vn

luuphuochau@cantho.gov.vn

sonnptnt@cantho.gov.vn

luongthithuvan@cantho.gov.vn

ntatuan@cantho.gov.vn

huythang@cantho.gov.vn

duchien@cantho.gov.vn

tuyetmai@cantho.gov.vn

ntoanh@cantho.gov.vn

lndau@cantho.gov.vn

nhuanhao@cantho.gov.vn

bangphi@cantho.gov.vn

ccty@cantho.gov.vn

ntkieu@cantho.gov.vn
htxlan@cantho.gov.vn

vankhuong@cantho.gov.vn

minhhieu@cantho.gov.vn

nlthai@cantho.gov.vn

ngochue@cantho.gov.vn

myson@cantho.gov.vn

thinhung@cantho.gov.vn

thimai@cantho.gov.vn

ngohungdung@cantho.gov.vn

ttmung@cantho.gov.vn

thihien@cantho.gov.vn

nvdan@cantho.gov.vn

nmthong@cantho.gov.vn

thanhnghien@cantho.gov.vn

ptyen@cantho.gov.vn

phuonglien@cantho.gov.vn
                       DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Tran Be Sau
 2  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Huynh Thi Bay
 3  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Hoang Vang
 4  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Tran Chi Thanh
 5  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Ha Minh Son
 6  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Nguyen Thi Phuong
                         Anh
 7  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Nguyen Viet Hoa
 8  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Ly Thi Kim Cuong
 9  CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh       Le Thi Kim Dinh
 10 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh        Nguyen Thanh Phuong
11 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Tran Thi Bich Phuong
12 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Bui Anh Tuan
13 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Ngo Ngoc Anh
14 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Kim Oanh
15 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Doan Thi Kim Quyen
16 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Thi Hoang Yen
17 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Huynh Mai Binh
18 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Phan Canh Tuyen Hai
19 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Do Thi Thuy Trang
20 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Pham Thuy Lan
21 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Bui Thi Ngoc Huong
22 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Van Giao
23 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Xuan Thu
24 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Minh Hai
25 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Thi Diem Trang
26 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Bao Quoc
27 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Hong Hanh
28 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Ai Huu
29 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguy Thi My Dung
30 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thai Hoc
31 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thanh Si
32 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Bach Tuyet
33 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Van Hong
34 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  To Van Thap
35 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  To Thi Thanh Truc
36 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Do Hoang Dung
37 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Huynh Thi Vui
38 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Pham Phuong Ba
39 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Bui Hoang Chuong
40 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Pham Thi Ngoc Diep
41 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Thuy Tung
42 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Phan Thi Phuong
43 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Thuy An
44 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Anh Thi
45 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Cao Thi Ai Loan
46 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Vo Thanh Thong
47 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Hong Hai
48 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Ha Thanh Tong
49 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Vuong Ngoc Vu
50 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Phan Thi Kieu Oanh
51 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Tuyet Trinh
52 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Hoang Anh
53 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Van Thong
54 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Phuong
                  Dung
55 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Phan Thi Ngoc Oanh
56 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Van Thi Xuan Lien
57 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Duc Quang
58 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Mai Phuong
59 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Lien
60 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Chau Thi Thu Anh
61 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Kim Chung
62 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Ly Minh Hang
63 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Dang Van Hoa
64 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Phan Thi Kim Ngan
65 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Ngo Thi Thanh Xuan
66 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Thi Thu Thuy
67 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Huynh Thi Thu Van
68 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Cao Thi Hong Hanh
69 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Ly Trung Kha
70 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  So Tai Chinh
71 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Thi Manh Hong
72 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Hoang Thao
73 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Van Thanh
74 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Tran Thi Thanh Thuy
75 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Kien Son
76 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Tran Thi Be Bay
77 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Vu Thi Canh
78 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Nguyen Thi Ngoc
                  Quynh
79 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Quach Ngoc Thuy
80 CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh  Le Thanh Phong
 THƢ ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNHđơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
hì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu,
ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
p thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                                  Đã   Tên cơ Nghỉ
                           Hiện
                                chuyển   quan, hƣu,
                           đang
                                công tác  đơn vị nghỉ
                          công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                           tại cơ
                                 quan,   đổi hoặc đề
                           quan,
                                 đơn   (hoặc nghị
                           đơn vị
                                 vị…    sáp  xoá
      besau@cantho.gov.vn

      thibay@cantho.gov.vn

      hoangvang@cantho.gov.vn

      chithanh@cantho.gov.vn

      hmson@cantho.gov.vn

      phuonganh@cantho.gov.vn

      viethoa@cantho.gov.vn

      kimcuong@cantho.gov.vn

      kimdinh@cantho.gov.vn

      ntphuong@cantho.gov.vn
tranthibichphuong@cantho.gov.vn

buianhtuan@cantho.gov.vn

nnanh@cantho.gov.vn

nguyenkimoanh@cantho.gov.vn

kimquyen@cantho.gov.vn

hoangyen@cantho.gov.vn

maibinh@cantho.gov.vn

tuyenhai@cantho.gov.vn

dtttrang@cantho.gov.vn

thuylan@cantho.gov.vn

ngochuong@cantho.gov.vn

vangiao@cantho.gov.vn

nguyenxuanthu@cantho.gov.vn

minhhai@cantho.gov.vn

lethidiemtrang@cantho.gov.vn

lbquoc@cantho.gov.vn

nthhanh@cantho.gov.vn

nahuu@cantho.gov.vn

ntmdung@cantho.gov.vn

thaihoc@cantho.gov.vn

thanhsi@cantho.gov.vn

bachtuyet@cantho.gov.vn
vanhong@cantho.gov.vn

vanthap@cantho.gov.vn

thanhtruc@cantho.gov.vn

dhdung@cantho.gov.vn

htvui@cantho.gov.vn

phuongba@cantho.gov.vn

buihoangchuong@cantho.gov.vn

phamthingocdiep@cantho.gov.vn

thuytung@cantho.gov.vn

ptphuong@cantho.gov.vn

nttan@cantho.gov.vn

anhthi@cantho.gov.vn

ailoan@cantho.gov.vn

vtthong@cantho.gov.vn

nhhai@cantho.gov.vn

httong@cantho.gov.vn

ngocvu@cantho.gov.vn

kieuoanh@cantho.gov.vn

nttrinh@cantho.gov.vn

nguyenhoanganh@cantho.gov.vn

vanthong@cantho.gov.vn

phuongdung@cantho.gov.vn
ngocoanh@cantho.gov.vn

xuanlien@cantho.gov.vn

ldquang@cantho.gov.vn
nguyenthimaiphuong@cantho.gov.v
n
thilien@cantho.gov.vn

thuanh@cantho.gov.vn

kimchung@cantho.gov.vn

minhhang@cantho.gov.vn

vanhoa@cantho.gov.vn

ptkngan@cantho.gov.vn

thanhxuan@cantho.gov.vn

thuthuy@cantho.gov.vn

httvan@cantho.gov.vn

caothihonghanh@cantho.gov.vn

trungkha@cantho.gov.vn

sotc@cantho.gov.vn

manhhong@cantho.gov.vn

hoangthao@cantho.gov.vn

nvthanh@cantho.gov.vn

tranthithanhthuy@cantho.gov.vn

kienson@cantho.gov.vn

ttbbay@cantho.gov.vn
thicanh@cantho.gov.vn

ngocquynh@cantho.gov.vn

ngocthuy@cantho.gov.vn

ltphong@cantho.gov.vn
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TR


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT    Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Nguyen Ngoc Khoa
  MT
 2 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Doan Thanh Tam
  MT
 3 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Vo Ut Em
  MT
 4 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Lam Quoc Viet
  MT
 5 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Nguyen Van Hong
  MT
 6 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Nguyen Thi Hoa Thuan
  MT
 7 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Le Thi Mong Thuy
  MT
 8 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Nguyen Van Su
  MT
 9 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Nguyen Kim Long
  MT
 10 CanTho/SoBanNganh/So TN &       Tien Thi Toan
  MT
11 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Van Tam
  MT
12 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Luong Hong Tan
  MT
13 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Van Ut Em
  MT
14 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Doan Chien
  MT
15 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Duc Minh
  MT
16 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Duong Van Khang
  MT
17 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Trinh Thi Quy
  MT
18 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Thien Nhan
  MT
19 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Thi Kieu Tuyen
  MT
20 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Dang Huu Phuoc
  MT
21 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Dao Duc Hanh
  MT
22 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Thi Muoi
  MT
23 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Van Quang
  MT
24 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Van Tan
  MT
25 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Thi Thuy Hang
  MT
26 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Do Thanh Phong
  MT
27 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Ky Quang Vinh
  MT
28 CanTho/SoBanNganh/So TN &  La Thanh Tuan
  MT
29 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Phung Quoc Hung
  MT
30 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Quoc Hoi
  MT
31 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Minh Tam
  MT
32 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Hoang Chuong
  MT
33 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Anh Khoa
  MT
34 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Duong Ba Dien
  MT
35 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Banh Tan Duc
  MT
36 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Thi Tuyet Trinh
  MT
37 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Nam Huan
  MT
38 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Cao Thi Minh Thao
  MT
39 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Khanh Luan
  MT
40 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Binh Hoa
  MT
41 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Thi Thu
  MT
42 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Dinh Viet Son
  MT
43 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Lam Thi Hoang Phuong
  MT
44 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Phuoc Lieng
  MT
45 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Thi Hanh
  MT
46 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Thanh Minh Tan
  MT
47 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Hien Hau
  MT
48 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Thi Thuy Nhi
  MT
49 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Vo Kim Lan
  MT
50 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Quang Minh
  MT
51 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Van Duc
  MT
52 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Huynh Hanh
  MT
53 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Huynh Quoc Viet
  MT
54 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Thi Thuy Diem
  MT
55 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Minh Kiet
  MT
56 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Thi Cam Ly
  MT
57 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Van Dinh Tu
  MT
58 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Anh Tuan
  MT
59 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Au Quoc Thong
  MT
60 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Hoang Cong Loi
  MT
61 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Thi Hoa
  MT
62 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Xuan Cuong
  MT
63 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Lu Thi My Dung
  MT
64 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Thanh Vui
  MT
65 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Cao Thi Hong Hue
  MT
66 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Quoc Quang
  MT
67 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Van Them
  MT
68 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Bui Thi Trang Nga
  MT
69 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Dang Van Tien
  MT
70 CanTho/SoBanNganh/So TN &  So Tai Nguyen Moi Truong
  MT
71 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Duy Khanh
  MT
72 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Ba Kong
  MT
73 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Phuong Dong
  MT
74 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Thi Thanh Sang
  MT
75 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Van Tam
  MT
76 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Luu Tan Tai
  MT
77 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Dinh Viet Quang
  MT
78 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Huy
  MT
79 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Thi Ut
  MT
80 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Van Phat
  MT
81 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Ngoc Thanh Phong
  MT
82 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Hoang Nghi
  MT
83 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Ho Thi Hong Cuc
  MT
84 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Thai Phuong Vu
  MT
85 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Duc Thuan
  MT
86 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Ngo Kim Long
  MT
87 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Van Phuoc Loc
  MT
88 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Phan Thi Quyet
  MT
89 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Ly Tu Du
  MT
90 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Huynh Quoc Tuan
  MT
91 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Chau Thi Kim Thoa
  MT
92 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Van Giau
  MT
93 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Thieu Quang Thai
  MT
94 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Vo Van Ly
  MT
95 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Tran Van Thanh
  MT
96 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Thi Yen Linh
  MT
97 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Dang Thi Hoa
  MT
98 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Hung Dung
  MT
 99 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Minh Hoa
  MT
100 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Hong Xuyen
  MT
101 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Anh Tuan
  MT
102 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Truong Thanh Luc
  MT
103 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Ngoc Son
  MT
104 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Chi Kien
  MT
105 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Do Thi Hoa Nam
  MT
106 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Bui Cong Thuong
  MT
107 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Trung Truc
  MT
108 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Thi Thanh Trang
  MT
109 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Phan Ho Hai Uyen
  MT
110 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Ngo Thi Ngoc Suong
  MT
111 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Thi Thu Thuy
  MT
112 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Van Hieu
  MT
113 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Ba Hai Long
  MT
114 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Vu Thi Mai Huong
  MT
115 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Ly Dat Loi
  MT
116 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Le Van Giao
  MT
117 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Pham Thi Thuy
  MT
118 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Huynh Kim Ngan
  MT
119 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Ho Minh Ha
  MT
120 CanTho/SoBanNganh/So TN &  Nguyen Hoang Thanh
  MT
121 CanTho/SoBanNganh/So TN & Nguyen Thi Minh Tam
  MT
122 CanTho/SoBanNganh/So TN & Do Thi My Huong
  MT
IỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƢỜNG ại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
ác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

ới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu,
hì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                                  Đã   Tên cơ Nghỉ
                            Hiện
                                 chuyển   quan, hƣu,
                            đang
                                công tác  đơn vị nghỉ
                           công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử             đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                           tại cơ
                                 quan,   đổi hoặc đề
                           quan,
                                  đơn   (hoặc nghị
                           đơn vị
                                  vị…    sáp  xoá
      ngockhoa@cantho.gov.vn

      thanhtam@cantho.gov.vn

      utem@cantho.gov.vn

      lamquocviet@cantho.gov.vn

      nvhong@cantho.gov.vn

      nththuan@cantho.gov.vn

      mongthuy@cantho.gov.vn

      vansu@cantho.gov.vn

      nklong@cantho.gov.vn

      tttoan@cantho.gov.vn
tvtam@cantho.gov.vn

hongtan@cantho.gov.vn

levanutem@cantho.gov.vn

doanchien@cantho.gov.vn

ndminh@cantho.gov.vn

vankhang@cantho.gov.vn

thiquy@cantho.gov.vn

thiennhan@cantho.gov.vn

kieutuyen@cantho.gov.vn

danghuuphuoc@cantho.gov.vn

duchanh@cantho.gov.vn

thimuoi@cantho.gov.vn

vanquang@cantho.gov.vn

levantan@cantho.gov.vn

thuyhang@cantho.gov.vn

dothanhphong@cantho.gov.vn

quangvinh@cantho.gov.vn

lttuan@cantho.gov.vn

pqhung@cantho.gov.vn

quochoi@cantho.gov.vn

nguyentam@cantho.gov.vn

phamhoangchuong@cantho.gov.vn
anhkhoa@cantho.gov.vn

duongbadien@cantho.gov.vn

btduc@cantho.gov.vn

tuyettrinh@cantho.gov.vn

namhuan@cantho.gov.vn

minhthao@cantho.gov.vn

nkluan@cantho.gov.vn

binhhoa@cantho.gov.vn

thithu@cantho.gov.vn

vietson@cantho.gov.vn

hoangphuong@cantho.gov.vn

phuoclieng@cantho.gov.vn

nguyenthihanh@cantho.gov.vn

minhtan@cantho.gov.vn

hienhau@cantho.gov.vn

thuynhi@cantho.gov.vn

kimlan@cantho.gov.vn

quangminh@cantho.gov.vn

phamvanduc@cantho.gov.vn

huynhhanh@cantho.gov.vn

huynhquocviet@cantho.gov.vn

tttdiem@cantho.gov.vn
minhkiet@cantho.gov.vn

camly@cantho.gov.vn

dinhtu@cantho.gov.vn

nguyenanhtuan@cantho.gov.vn

aqthong@cantho.gov.vn

hcloi@cantho.gov.vn

lethihoa@cantho.gov.vn

xuancuong@cantho.gov.vn

mydung@cantho.gov.vn

ltvui@cantho.gov.vn

honghue@cantho.gov.vn

quocquang@cantho.gov.vn

vanthem@cantho.gov.vn

trangnga@cantho.gov.vn

vantien@cantho.gov.vn

sotnmt@cantho.gov.vn

duykhanh@cantho.gov.vn

bakong@cantho.gov.vn

tpdong@cantho.gov.vn

tranthithanhsang@cantho.gov.vn

phvtam@cantho.gov.vn

tantai@cantho.gov.vn
vietquang@cantho.gov.vn

nguyenhuy@cantho.gov.vn

thiut@cantho.gov.vn

lvphat@cantho.gov.vn
phamngocthanhphong@cantho.gov.v
n
hoangnghi@cantho.gov.vn

hongcuc@cantho.gov.vn

phuongvu@cantho.gov.vn

ducthuan@cantho.gov.vn

kimlong@cantho.gov.vn

phuocloc@cantho.gov.vn

thiquyet@cantho.gov.vn

tudu@cantho.gov.vn

quoctuan@cantho.gov.vn

chauthoa@cantho.gov.vn

tranvangiau@cantho.gov.vn

quangthai@cantho.gov.vn

vanly@cantho.gov.vn

tranvanthanh@cantho.gov.vn

yenlinh@cantho.gov.vn

thihoa@cantho.gov.vn

hungdung@cantho.gov.vn
nguyenminhhoa@cantho.gov.vn

nhxuyen@cantho.gov.vn

leanhtuan@cantho.gov.vn

ttluc@cantho.gov.vn

lnson@cantho.gov.vn

chikien@cantho.gov.vn

hoanam@cantho.gov.vn

bcthuong@cantho.gov.vn

nguyntruc@cantho.gov.vn

phamthithanhtrang@cantho.gov.vn

haiuyen@cantho.gov.vn

ngothingocsuong@cantho.gov.vn

pttthuy@cantho.gov.vn

nguyenvanhieu@cantho.gov.vn

hailong@cantho.gov.vn

vtmhuong@cantho.gov.vn

datloi@cantho.gov.vn

levangiao@cantho.gov.vn

thithuy@cantho.gov.vn

kimngan@cantho.gov.vn

minhha@cantho.gov.vn

nhthanh@cantho.gov.vn
nguyenthiminhtam@cantho.gov.vn

myhuong@cantho.gov.vn
             DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN T


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
"Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Ho Xuan Nguyen
 2  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      So Thong tin Truyen thong
 3  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Phan Ho Thanh Nhan
 4  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Vo Viet Hung
 5  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Le Hoang Nuoi
 6  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Nguyen Huu Thanh Binh
 7  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Dang Huan
 8  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Huynh Kieu Nhanh
 9  CanTho/SoBanNganh/So TTTT      Truong Anh Thao
 10 CanTho/SoBanNganh/So TTTT       So Buu chinh Vien thong
11 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Le Tuong Vy
12 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Pham Phu Ty
13 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Le Anh Tuan
14 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Le Lan Phuong
15 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Le Thi Truc Thanh
16 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Pham Truong Hong Ngan
17 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Tran Thi Trung Dan
18 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Nguyen Van Hau
19 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Dang Minh Hoang
20 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Nguyen Minh Thong
21 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Tran Quang Vinh
22 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Nguyen Viet Thanh
23 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Nguyen Thanh Hong
24 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Ta Be Loan
25 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Ho Xuan Hai
26 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Nguyen Hong Diem
27 CanTho/SoBanNganh/So TTTT  Huynh Anh Khoa
28 CanTho/SoBanNganh/So TTTT
                Luu Phuoc Hao
TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGi đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột

i vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột
cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông
vn


                               Đã   Tên cơ Nghỉ
                        Hiện
                             chuyển   quan, hƣu,
                        đang
                             công tác  đơn vị nghỉ
                       công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                        tại cơ
                              quan,   đổi hoặc đề
                        quan,
                              đơn   (hoặc nghị
                        đơn vị
                              vị…    sáp  xoá
      xuannguyen@cantho.gov.vn

      sotttt@cantho.gov.vn

      phtnhan@cantho.gov.vn

      vvhung@cantho.gov.vn

      hoangnuoi@cantho.gov.vn

      nhtbinh@cantho.gov.vn

      danghuan@cantho.gov.vn

      kieunhanh@cantho.gov.vn

      anhthao@cantho.gov.vn

      sobcvt@cantho.gov.vn
tuongvy@cantho.gov.vn

phuty@cantho.gov.vn

latuan@cantho.gov.vn

lelanphuong@cantho.gov.vn

tructhanh@cantho.gov.vn

pthngan@cantho.gov.vn

trungdan@cantho.gov.vn

nguyenvanhau@cantho.gov.vn

dmhoang@cantho.gov.vn

minhthong@cantho.gov.vn

tranquangvinh@cantho.gov.vn

vietthanh@cantho.gov.vn

nthanhhong@cantho.gov.vn

beloan@cantho.gov.vn

hxhai@cantho.gov.vn
nghdiem@cantho.gov.vn
hakhoa@cantho.gov.vn
lphao@cantho.gov.vn
                       DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ TƢ PHÁPHướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Nguyen Thi Truc Ly
 2  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Le Thanh Hoa
 3  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Le Thi Xuan Tien
 4  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Huynh Thi Thanh Chi
 5  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Vu Ngoc Bich
 6  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Bui Thi Xuan Thy
 7  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Phan Nguyen Anh Thu
 8  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Nguyen Thanh Toan
 9  CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap       Huynh Quoc Lam
10 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Dong Dong Giang
11 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thi Hong
                 Phuong
12 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Ho Viet Hung
13 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Le Van Han
14 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Phan Buu Khanh
15 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thi Bich Lien
16 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Diep Ich Chuyen
17 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thi Vanh
18 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Huu Hung
19 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thi Minh Tuyet
20 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Tran Van My
21 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Ho Thi Kim Chuong
22 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Banh Diem Phuong
23 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Le Quang Bao Duc
24 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Tran Thi Thao Trang
25 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Phan Ngoc Thanh
26 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Phuong Binh
27 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Tran Thi My Kieu
28 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Van Thi Thu Huong
29 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Lam Thi Kieu Dung
30 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Huynh Thai Nhu Ngoc
31 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Van Tinh
32 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Huynh Anh Thu
33 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Tran Hoang Kiem
34 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Le Thi Hai Yen
35 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Truong Mong Quynh
36 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Huynh Van Hieu
37 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thi Kim Hanh
38 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Huynh Anh Thu
39 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Dang Anh Tuan
40 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Hoang Van
41 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thi Hong Yen
42 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thi Phuong Thu
43 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Luong Le Nghi
44 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  So Tu Phap
45 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Ngo Thong Nhat
46 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Vo Van Hoa
47 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Tran Tan Em
48 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Chau Thi Lan Phuong
49 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Van Nhu
50 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Pham Van Dung
51 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Long Chau
52 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Thanh Dinh
53 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Tran Phuoc Hoang
54 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Phan Quynh Dao
55 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Nguyen Ngoc Long
56 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Le Thanh Trang
57 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Le Thi My Phuong
58 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Pham Hoang Hung
59 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Trung tam Ban Dau gia
60 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Pham Van Hieu
61 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Luu The Hiep
62 CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap  Pham Thanh Dung
CH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ TƢ PHÁP
ại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
c thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

ới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
úng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin                                 Đã   Tên cơ Nghỉ
                           Hiện
                                chuyển   quan, hƣu,
                           đang
                               công tác  đơn vị nghỉ
                          công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                          tại cơ
                                quan,   đổi hoặc đề
                          quan,
                                 đơn   (hoặc nghị
                          đơn vị
                                 vị…    sáp  xoá
      trucly@cantho.gov.vn

      lethanhhoa@cantho.gov.vn

      xuantien@cantho.gov.vn

      thanhchi@cantho.gov.vn

      vnbich@cantho.gov.vn

      xuanthy@cantho.gov.vn

      pnathu@cantho.gov.vn

      thanhtoan@cantho.gov.vn

      hqlam@cantho.gov.vn
donggiang@cantho.gov.vn

nthphuong@cantho.gov.vn

viethung@cantho.gov.vn

levanhan@cantho.gov.vn

buukhanh@cantho.gov.vn

bichlien@cantho.gov.vn

ichchuyen@cantho.gov.vn

thivanh@cantho.gov.vn

huuhung@cantho.gov.vn

minhtuyet@cantho.gov.vn

vanmy@cantho.gov.vn

kimchuong@cantho.gov.vn

diemphuong@cantho.gov.vn

baoduc@cantho.gov.vn

thaotrang@cantho.gov.vn

pnthanh@cantho.gov.vn

phuongbinh@cantho.gov.vn

mykieu@cantho.gov.vn

thuhuong@cantho.gov.vn

kieudung@cantho.gov.vn

huynhthainhungoc@cantho.gov.vn

nvtinh@cantho.gov.vn
anhthu@cantho.gov.vn

hoangkiem@cantho.gov.vn

haiyen@cantho.gov.vn

mongquynh@cantho.gov.vn

huynhvanhieu@cantho.gov.vn

ntkhanh@cantho.gov.vn
nguyenhuynhanhthu@cantho.gov.v
n
danganhtuan@cantho.gov.vn

nguyenhoangvan@cantho.gov.vn

nthyen@cantho.gov.vn

phuongthu@cantho.gov.vn

lenghi@cantho.gov.vn

sotp@cantho.gov.vn

thongnhat@cantho.gov.vn

vovanhoa@cantho.gov.vn

tanem@cantho.gov.vn

lanphuong@cantho.gov.vn

vannhu@cantho.gov.vn

phamvandung@cantho.gov.vn

longchau@cantho.gov.vn

thanhdinh@cantho.gov.vn

phuochoang@cantho.gov.vn
quynhdao@cantho.gov.vn

ngoclong@cantho.gov.vn

lethanhtrang@cantho.gov.vn

ltmphuong@cantho.gov.vn

hoanghung@cantho.gov.vn

daugiacantho@cantho.gov.vn

vanhieu@cantho.gov.vn

thehiep@cantho.gov.vn

thanhdung@cantho.gov.vn
                           DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰ


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT           Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Le Hoang Duc
 2  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Ngo Hong Phuong
 3  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Huynh Ngoc Son
 4  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Nguyen Trong Hien
                                  Nhan
 5  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Mai Nhu Toan
 6  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Le Binh Luan
 7  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Truong Dai Phuc
 8  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Tran Minh Chau
 9  CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                 Ngo Thi Thanh Giang
 10 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung                  Phung Kim Long
11 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Ta Quynh Thao
12 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Quoc Minh
13 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Pham Van Nhon
14 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Thi Tam
15 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Van Binh
16 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Hong Vu
17 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Tran Bao Trong
18 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Tran Xuan Manh
19 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Ai Phong Dinh
20 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Thi Minh Thu
21 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Van Tuan
22 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Pham Thi Xuan Dan
23 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Kim Hoang
24 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Bui Ly Thanh Giang
25 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Van Hai
26 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Truong Thi Cam Loan
27 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Diep Dieu Hien
28 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Trong Hieu
29 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Duong Thi Thanh Huyen
30 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Ly Vu Hoai Anh
31 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Van Thanh
32 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Tran Thi My Tien
33 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Duong The Thanh
34 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Chuong Hong Loan
35 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Thi Hoang Mai
36 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Thi Thuy Kieu
37 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Thi Bich Lien
38 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Thanh Nhan
39 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Phan Minh Tu
40 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Phan Van Tuoi
41 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Dang Ngoc Bich
42 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Thi Uyen Nha
43 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Do Vinh Phuc
44 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Duong Anh Tuan
45 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Minh Vien
46 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  So Xay dung
47 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Duong Van Ben
48 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Van Oai
49 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Truong Minh Quoc Minh
50 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Van Thuan
51 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Ngoc Tho
52 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Ho Hoa Dang
53 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Dang Xuan Quang
54 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Truong Thi Nguyen
55 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Hong Thuy Trang
56 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Do Hoang Tho
57 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Thi Ngoc Uyen
58 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Hong Ngoc Bach Ngoc
59 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Vo Thi Hong Anh
60 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Thi Thanh Hong
61 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Truong Cong My
62 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Cong Son
63 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Vo Truong Thi Thanh
                  Thuy
64 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Thi Mai Phuong
65 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Bien Thi Lan Huong
66 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Tran My Thanh Lam
67 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Dang Huu Le
68 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Thai Hong Mo
69 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Cao Huy
70 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Ho Van Tu
71 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Ho Van Nam
72 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Thi Tien
73 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Thi Hong Nhung
74 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Vo Kim Dien
75 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Quoc Viet
76 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Do Van Hoang
77 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Dang The Hung
78 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Minh Tung
79 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Phan Dai
80 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Van Sau
81 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Phi Hai
82 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Viet Hung
83 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Hoang Tuan
84 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Thanh Khiet
85 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Phuoc Hung
86 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Huynh Phan Trung Truc
87 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Khanh Vinh
88 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Tran Van An
89 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Van Si
90 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Tran Manh Cuong
91 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Ta Chi Nhan
92 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Van Phuc
93 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Duong Duc Chanh
94 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Tran Manh
                  Cuong
95 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Bao
96 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Phan Thi Ngoc Nu
97 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Nguyen Tan Dang Khoa
98 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung  Le Thanh Phu Giang
99 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Nguyen Duy Tam
100 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Quach Van Men
101 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Le Hong Phat
102 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Huynh Van Hung
103 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Le Thi Khuong
104 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Ngo Quang Truong
105 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Dau Duc Binh
106 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Le Van Thang
107 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Tran Nhu Minh
108 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Nguyen Van Minh
109 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung          Dinh Minh Chau
110 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Nguyen Thanh Tuyen
  CLMT
111 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Tran Thi Nhe
  CLMT
112 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Pham Viet Nu
  CLMT
113 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Le Dang Khoa
  CLMT
114 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Dang Thi My Hong
  CLMT
115 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Doan Thanh Tam
  CLMT
116 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Ban QLDA Cai Thien
  CLMT                      CLMT
117 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien  Le Nguyen Thoai
  CLMT                      Phuong
118 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh   Huynh Phu Si
  CLXD
119 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh   Huynh Trung Kien
  CLXD
120 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh   Truong Van Dat
  CLXD
121 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Vu Thanh Lap
  CLXD
122 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Dang Huu Le
  CLXD
123 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Dau Duc Binh
  CLXD
124 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Nguyen Dong Thanh
  CLXD
125 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Chiem Viet Hai
  CLXD
126 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Huynh Thanh trieu
  CLXD
127 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Truong Thanh Nha
  CLXD
128 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Nguyen Huu Tuan
  CLXD
129 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Lieu Vinh Hiep
  CLXD
130 CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh  Hoang Giang
  CLXD
ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNGanh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 , đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến

an, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
c bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề

ẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      hoangduc@cantho.gov.vn

      hongphuong@cantho.gov.vn

      huynhngocson@cantho.gov.vn

      hiennhan@cantho.gov.vn

      nhutoan@cantho.gov.vn

      binhluan@cantho.gov.vn

      daiphuc@cantho.gov.vn

      tmchau@cantho.gov.vn

      thanhgiang@cantho.gov.vn

      phungkimlong@cantho.gov.vn
quynhthao@cantho.gov.vn

nqminh@cantho.gov.vn

pvnhon@cantho.gov.vn

lethitam@cantho.gov.vn

nvbinh@cantho.gov.vn

hongvu@cantho.gov.vn

baotrong@cantho.gov.vn

xuanmanh@cantho.gov.vn

napdinh@cantho.gov.vn

minhthu@cantho.gov.vn

vantuan@cantho.gov.vn

ptxdan@cantho.gov.vn

kimhoang@cantho.gov.vn

bltgiang@cantho.gov.vn

nguyenvanhai@cantho.gov.vn

camloan@cantho.gov.vn

ddhien@cantho.gov.vn

tronghieu@cantho.gov.vn

dtthuyen@cantho.gov.vn

hoaianh@cantho.gov.vn

thanhnv@cantho.gov.vn

mytien@cantho.gov.vn
thethanh@cantho.gov.vn

hongloan@cantho.gov.vn

hoangmai@cantho.gov.vn

thuykieu@cantho.gov.vn

htblien@cantho.gov.vn

thanhnhan@cantho.gov.vn

phanminhtu@cantho.gov.vn

vantuoi@cantho.gov.vn

dangngocbich@cantho.gov.vn

uyennha@cantho.gov.vn

hdvphuc@cantho.gov.vn

anhtuan@cantho.gov.vn

minhvien@cantho.gov.vn

soxd@cantho.gov.vn

duongvanben@cantho.gov.vn

nvoai@cantho.gov.vn

quocminh@cantho.gov.vn

vanthuan@cantho.gov.vn

ngoctho@cantho.gov.vn

hhdang@cantho.gov.vn

xuanquang@cantho.gov.vn

thinguyen@cantho.gov.vn
hongthuytrang@cantho.gov.vn

hoangtho@cantho.gov.vn

ngocuyen@cantho.gov.vn

bachngoc@cantho.gov.vn

honganh@cantho.gov.vn

ntthong@cantho.gov.vn

congmy@cantho.gov.vn

congson@cantho.gov.vn

vtttthuy@cantho.gov.vn

maiphuong@cantho.gov.vn

btlhuong@cantho.gov.vn

tmtlam@cantho.gov.vn

dhle@cantho.gov.vn

thmo@cantho.gov.vn

nchuy@cantho.gov.vn

hovantu@cantho.gov.vn

vannam@cantho.gov.vn

thitien@cantho.gov.vn

lthnhung@cantho.gov.vn

kimdien@cantho.gov.vn

nqviet@cantho.gov.vn

vanhoang@cantho.gov.vn
thehung@cantho.gov.vn

minhtung@cantho.gov.vn

phandai@cantho.gov.vn

vansau@cantho.gov.vn

phihai@cantho.gov.vn

huynhviethung@cantho.gov.vn

nguyenhoangtuan@cantho.gov.vn

thanhkhiet@cantho.gov.vn

phuochung@cantho.gov.vn

hpttruc@cantho.gov.vn

khanhvinh@cantho.gov.vn

vanan@cantho.gov.vn

vansi@cantho.gov.vn

tranmanhcuong@cantho.gov.vn

chinhan@cantho.gov.vn

vanphuc@cantho.gov.vn

ducchanh@cantho.gov.vn

ntmcuong@cantho.gov.vn

nguyenbao@cantho.gov.vn

ngocnu@cantho.gov.vn

dangkhoa@cantho.gov.vn

phugiang@cantho.gov.vn
duytam@cantho.gov.vn

vanmen@cantho.gov.vn

hongphat@cantho.gov.vn

huynhvanhung@cantho.gov.vn

thikhuong@cantho.gov.vn

nqtruong@cantho.gov.vn

ducbinh@cantho.gov.vn

lvthang@cantho.gov.vn

nhuminh@cantho.gov.vn

vanminh@cantho.gov.vn

minhchau@cantho.gov.vn
nguyenthanhtuyen@cantho.gov.v
n
tranthinhe@cantho.gov.vn

vietnu@cantho.gov.vn

ledangkhoa@cantho.gov.vn

myhong@cantho.gov.vn

dttam@cantho.gov.vn

soxd.mt@cantho.gov.vn

thoaiphuong@cantho.gov.vn

phusi@cantho.gov.vn

htkien@cantho.gov.vn

truongvandat@cantho.gov.vn
thanhlap@cantho.gov.vn

huule@cantho.gov.vn

dauducbinh@cantho.gov.vn

dongthanh@cantho.gov.vn

chiemviethai@cantho.gov.vn

thanhtrieu@cantho.gov.vn

thanhnha@cantho.gov.vn

huutuan@cantho.gov.vn

lvhiep@cantho.gov.vn

hoanggiang@cantho.gov.vn
                 DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ THANH TRA THÀNH PH


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
"Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
"Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị        Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Duong Hoang Thoai
 2  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Nguyen Thi Hong
                       Hanh
 3  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Truong Thanh Tung
 4  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Bui Tuan Anh
 5  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Bui Xuan Thanh
 6  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Ban Thanh Tra
 7  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Nguyen Thi Hong
                       Thao
 8  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Tran Thu Phuong
 9  CanTho/SoBanNganh/Thanh tra      Lieu Vinh Hiep
 10 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra       Tu Hoang Thanh
11 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Pham Hung Dinh
12 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Thi Cam
                 Huong
13 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Van Hoang
14 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Kim Ngoc
15 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Tai Hoang Nam
16 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Thanh tra TP
17 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Ly Dat Loi
18 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Pham Thanh Kiet
19 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Huynh Van Be
20 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Le Hoang Thong
21 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Truong Thi Hong
                 Xuan
22 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Ho Thanh Binh
23 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Le Thi Men
24 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Ngo Minh Luan
25 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Vuong Thi Hong Dao
26 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Do Thuy Huynh
27 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Thi Kim Anh
28 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Huynh Thi Thuy
                 Trang
29 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Trung Tin
30 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Hong Son
31 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Pham Trung Kien
32 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Le Dac Canh
33 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Thi Kim
                 Thanh
34 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Ky Kim Chau
35 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Tran Anh Duc
36 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Thi Anh Nga
37 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Tran Thanh Tu
38 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Nguyen Minh Phuong
39 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Mai Thi Hong Le
40 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Vo Duc Nhuan
41 CanTho/SoBanNganh/Thanh tra  Trinh Hong Cong
Ƣ ĐIỆN TỬ THANH TRA THÀNH PHỐtác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột

ên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột
ửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 ung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông
 .gov.vn


                                 Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                               công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                          tại cơ
                                quan,   đổi hoặc đề
                          quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                          đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      duonghoangthoai@cantho.gov.vn
      nguyenthihonghanh@cantho.gov.v
      n
      truongthanhtung@cantho.gov.vn

      tuananh@cantho.gov.vn

      buixuanthanh@cantho.gov.vn

      thanhtra@cantho.gov.vn

      nththao@cantho.gov.vn

      tranthuphuong@cantho.gov.vn

      vinhhiep@cantho.gov.vn

      hoangthanh@cantho.gov.vn
hungdinh@cantho.gov.vn

camhuong@cantho.gov.vn

nguyenvanhoang@cantho.gov.vn

kimngoc@cantho.gov.vn

taihoangnam@cantho.gov.vn

thanhtratp@cantho.gov.vn

lydatloi@cantho.gov.vn

thanhkiet@cantho.gov.vn

vanbe@cantho.gov.vn

lehoangthong@cantho.gov.vn

tthxuan@cantho.gov.vn

hothanhbinh@cantho.gov.vn

thimen@cantho.gov.vn

minhluan@cantho.gov.vn

hongdao@cantho.gov.vn

thuyhuyng@cantho.gov.vn

kimanh@cantho.gov.vn

thuytrang@cantho.gov.vn

trungtin@cantho.gov.vn

nhson@cantho.gov.vn

phamtrungkien@cantho.gov.vn

daccanh@cantho.gov.vn
nguyenthikimthanh@cantho.gov.vn

kkchau@cantho.gov.vn

anhduc@cantho.gov.vn

anhnga@cantho.gov.vn

thanhtu@cantho.gov.vn

nminhphuong@cantho.gov.vn

hongle@cantho.gov.vn

ducnhuan@cantho.gov.vn

hongcong@cantho.gov.vn
                        DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ THÀNH UỶ


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Phien Luan
 2  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Bui Thi Ngoc Yen
 3  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Phong Hanh Chinh Co Yeu
 4  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Hoai Bao
 5  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Pham Thanh Van
 6  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Thi Tham
 7  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Minh Thanh
 8  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Thi Kim Nham
 9  CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Dao Thi Anh Tuyet
 10 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Phan Huu Tri
11 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Mai Thanh Van

12 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Lam

13 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Ho Quoc Quang

14 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Truong Thi Hoa

15 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Vo Kieu Trang

16 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Hung Dung

17 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Dang Tuan Liet

18 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Tien Phong

19 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Pham Viet Hung

20 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Hoang Anh

21 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Phan Thanh Phong

22 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Thi Chau My

23 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Thu Nga

24 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Thanh Uy

25 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Doan Viet Duc

26 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Thanh Hai

27 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Van Huu

28 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Quoc Trung

29 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Vuong Van Ba

30 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Thanh Kien

31 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Thi Hien

32 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Do Hong Chinh
33 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy To Truong Han

34 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Ngo Thi Hong Nhut

35 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Vo My Duyen

36 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Minh Phong

37 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Ho Van Hoang

38 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Minh Khoi

39 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Minh Tam

40 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Tan Quyen

41 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Pham Thi Thu Van

42 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Ngoc Thanh

43 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Van Kiet

44 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Pham Huu Vi

45 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Hong Khuyen

46 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Hoang Thai

47 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Nam Gioi

48 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Phieu Luan

49 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Trong Son

50 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Hoai Ngoc

51 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Ngoc Chau

52 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Do Thi Thu Lan

53 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Ngo Ke Nghiep

54 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Phan Thi My Hanh
55 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Thi Ngoc Thu

56 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Phan Trieu Thong

57 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Phuoc Hoa

58 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Nguyen Thanh Tien

59 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Vo Thi Dong Xuan

60 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tran Viet Thanh

61 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Tang Giang Son

62 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Mai Thi Hang

63 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Thanh Hong

64 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Van Thi Cam Tien

65 CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy Le Viet Trieu
CH THƢ ĐIỆN TỬ THÀNH UỶ đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

 vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu,
 ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
ấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                                  Đã   Tên cơ Nghỉ
                           Hiện
                                chuyển   quan, hƣu,
                           đang
                                công tác  đơn vị nghỉ
                          công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                           tại cơ
                                 quan,   đổi hoặc đề
                           quan,
                                 đơn   (hoặc nghị
                           đơn vị
                                 vị…    sáp  xoá
      phienluan@cantho.gov.vn

      ngocyen@cantho.gov.vn

      hanhchinh-cy@cantho.gov.vn

      hoaibao@cantho.gov.vn

      phamthanhvan@cantho.gov.vn

      thitham@cantho.gov.vn

      minhthanh@cantho.gov.vn

      kimnham@cantho.gov.vn

      daothianhtuyet@cantho.gov.vn

      phanhuutri@cantho.gov.vn
thanhvan@cantho.gov.vn

nguyenlam@cantho.gov.vn

hqquang@cantho.gov.vn

bantuyengiao@cantho.gov.vn

uybankiemtra@cantho.gov.vn

nguyenhungdung@cantho.gov.vn

tuanliet@cantho.gov.vn

tienphong@cantho.gov.vn

phamviethung@cantho.gov.vn

nhanh@cantho.gov.vn

phanthanhphong@cantho.gov.vn

chaumycntt@cantho.gov.vn

thunga@cantho.gov.vn

thanhuy@cantho.gov.vn

vietduc@cantho.gov.vn

lethanhhai@cantho.gov.vn

levanhuu@cantho.gov.vn

tqtrung@cantho.gov.vn

vuongvanba@cantho.gov.vn

thanhkien@cantho.gov.vn

tranthihien@cantho.gov.vn

hongchinh@cantho.gov.vn
truonghan@cantho.gov.vn

hongnhut@cantho.gov.vn

vmduyen@cantho.gov.vn

minhphong@cantho.gov.vn

hohoang@cantho.gov.vn

minhkhoi@cantho.gov.vn

nmtam@cantho.gov.vn

tanquyen@cantho.gov.vn

pttvan@cantho.gov.vn

nnthanh@cantho.gov.vn

tranvankiet@cantho.gov.vn

huuvi@cantho.gov.vn

hongkhuyen@cantho.gov.vn

hoangthai@cantho.gov.vn

namgioi@cantho.gov.vn

phieuluan@cantho.gov.vn

trongson@cantho.gov.vn

hoaingoc@cantho.gov.vn

tnchau@cantho.gov.vn

dttlan@cantho.gov.vn

kenghiep@cantho.gov.vn

ptmhanh@cantho.gov.vn
ltnthu@cantho.gov.vn

trieuthong@cantho.gov.vn

nphoa@cantho.gov.vn

thanhtien@cantho.gov.vn

dongxuan@cantho.gov.vn

bantochuc@cantho.gov.vn

giangson@cantho.gov.vn

maithihang@cantho.gov.vn

lethanhhong@cantho.gov.vn

camtien@cantho.gov.vn

viettrieu@cantho.gov.vn
                      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ THÀNH ĐOÀN


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT     Tên Cơ quan, Đơn vị         Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan thanhdoanct
 2  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Huynh Tran Thanh Truc
 3  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Trinh Van Them
 4  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Diep Nguyen Duy Tam
 5  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Nguyen Phuong Tung
 6  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Du Du Chien
 7  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Nguyen Duy Phuc
 8  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Chung Thi Tu
 9  CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Truong Thi Thao
 10 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Le Thi Suong Mai
11 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Vo Thi Ngoc Loan

12 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Nguyen Ngoc Tam

13 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Lu Thi Ngoc Anh

14 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Nguyen Quoc Vung

15 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Huynh Thanh Thao

16 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Pham Thuy Hang

17 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Huynh Thanh Nghi

18 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Vo Tan Vinh

19 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Luong Nhu Tho

20 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Dao Chi Nghia

21 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Phan Thi Thu Van

22 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Nguyen Xuan Hai

23 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Tran Thi Vinh Nghi

24 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan ttvhthanhdoanct

25 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Thanh Doan

26 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Mai Minh Ngoan

27 CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan Tran Viet Truong
H THƢ ĐIỆN TỬ THÀNH ĐOÀN tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 ác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin
n


                                 Đã   Tên cơ Nghỉ
                           Hiện
                                chuyển   quan, hƣu,
                           đang
                               công tác  đơn vị nghỉ
                          công tác
           Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                          tại cơ
                                quan,   đổi hoặc đề
                          quan,
                                 đơn   (hoặc nghị
                          đơn vị
                                 vị…    sáp  xoá
       thanhdoanct@cantho.gov.vn
       huynhtranthanhtruc@cantho.gov.v
       n
       trinhvanthem@cantho.gov.vn

       diepnguyenduytam@cantho.gov.vn

       nguyenphuongtung@cantho.gov.vn

       duduchien@cantho.gov.vn

       nguyenduyphuc@cantho.gov.vn

       chungthitu@cantho.gov.vn

       truongthithao@cantho.gov.vn

       lethisuongmai@cantho.gov.vn
vothingocloan@cantho.gov.vn

nguyenngoctam@cantho.gov.vn

luthingocanh@cantho.gov.vn

nguyenquocvung@cantho.gov.vn

huynhthanhthao@cantho.gov.vn

phamthuyhang@cantho.gov.vn

huynhthanhnghi@cantho.gov.vn

votanvinh@cantho.gov.vn

luongnhutho@cantho.gov.vn

daochinghia@cantho.gov.vn

phanthithuvan@cantho.gov.vn

nguyenxuanhai@cantho.gov.vn

tranthivinhnghi@cantho.gov.vn

ttvhthanhdoanct@cantho.gov.vn

thanhdoan@cantho.gov.vn

maiminhngoan@cantho.gov.vn

tranviettruong@cantho.gov.vn
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TOÀ ÁN THÀNH PHỐ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị s
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
  STT     Tên Cơ quan, Đơn vị      Tên ngƣời dùng      Địa chỉ thƣ điện tử1     CanTho/SoBanNganh/Toa An       Toa An       toaan@cantho.gov.vn
2     CanTho/SoBanNganh/Toa An       Le Van Minh     levanminh@cantho.gov.vn
 THÀNH PHỐ


sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan,

ơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không

đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X
 vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
                          DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC TẠ


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT         Tên Cơ quan, Đơn vị                Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Nguyen Minh Tuan
  chuc
 2 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Bo mon co ban
  chuc
 3 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        phong Dao tao
  chuc
 4 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Phong tai chinh ke toan
  chuc
 5 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Phong Chinh tri Quan ly hoc duong
  chuc
 6 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Bo mon ngoai ngu
  chuc
 7 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Phong to chuc hanh chinh
  chuc
 8 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Trung Tam Dai Hoc Tai Chuc - TP. Can
  chuc                         Tho
 9 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Trung tam Dai hoc Tai chuc
  chuc
 10 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai        Nguyen Chi Hieu
  chuc
11 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai  Bo mo Tin hoc
  chuc
TỬ ĐẠI HỌC TẠI CHỨCh thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
ị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ

 vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
p trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị

a công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa                               Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                             công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                        tại cơ
                              quan,   đổi hoặc đề
                        quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                        đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      nguyenminhtuan@cantho.gov.v
      n
      bmcoban@cantho.gov.vn

      pdt@cantho.gov.vn

      ptckt@cantho.gov.vn

      pctqlhd@cantho.gov.vn

      bmnn@cantho.gov.vn

      ptchc@cantho.gov.vn

      truongdhtc@cantho.gov.vn

      trungtamdhtc@cantho.gov.vn

      nguyenchihieu@cantho.gov.vn
bmtinhoc@cantho.gov.vn
                   DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM PHÁT TR


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Nguyen Hoang Thong
 2  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Nguyen Trung Doan
 3  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Vo Kim Dan
 4  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Tran Thanh Quang
 5  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Nguyen Thanh Cong
 6  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Phan Thi Suong
 7  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Nguyen Huu Phuc
 8  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Lai Hoang Thuong
 9  CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat       Le Thi Phuoc Hoc
 10 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat        Tran Long Giang
11 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen The Nghiep
12 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Tran Van Chieu Em
13 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Tran Quoc Tien
14 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Mac To Hong
15 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Pham Duy Tin
16 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Thi Hoai Nhi
17 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Phu Hai
18 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Phan Thi Thuy Trang
19 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Duong Trong Nhuan
20 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Hoang Huy
21 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Thanh Van
22 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Ngo Viet Trung
23 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Ho Van Man
24 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Tran Minh Thuan
25 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Tran Trung Dung
26 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Le Van Thanh
27 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Tran Thanh Hoang
28 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Tran Van Thuan
29 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Kim Thien
30 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Le Cong Nguyen Vu
31 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Thi Kim Nuong
32 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Toan Hai Dang
33 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Dinh Cong Son
34 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Trung tam Phat trien Quy
                          dat
35 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Phan Van Tan
36 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Thi Cuc
37 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Pham Ngoc Thanh
38 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Le Phuong Dong
39 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Le Hoang Chuong
40 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Tu Tuan Khanh
41 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Duong Tan Hien
42 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Mai Trung Tin
43 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Hung Vuong
44 CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat  Nguyen Duc Tri
UNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤTnh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

 n, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
c bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc
à...
 u 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      hoangthong@cantho.gov.vn

      trungdoan@cantho.gov.vn

      kimdan@cantho.gov.vn

      ttquang@cantho.gov.vn

      thanhcong@cantho.gov.vn

      thisuong@cantho.gov.vn

      nguyenhuuphuc@cantho.gov.vn

      hoangthuong@cantho.gov.vn

      phuochoc@cantho.gov.vn

      longgiang@cantho.gov.vn
thenghiep@cantho.gov.vn

chieuem@cantho.gov.vn

quoctien@cantho.gov.vn

tohong@cantho.gov.vn

duytin@cantho.gov.vn

hoainhi@cantho.gov.vn

phuhai@cantho.gov.vn
phanthithuytrang@cantho.gov.v
n
trongnhuan@cantho.gov.vn
nguyenhoanghuy@cantho.gov.v
n
ntvan@cantho.gov.vn

ngoviettrung@cantho.gov.vn

vanman@cantho.gov.vn

minhthuan@cantho.gov.vn

trantrungdung@cantho.gov.vn

levanthanh@cantho.gov.vn

thanhhoang@cantho.gov.vn

tranvanthuan@cantho.gov.vn

kimthien@cantho.gov.vn

nguyenvu@cantho.gov.vn

kimnuong@cantho.gov.vn

haidang@cantho.gov.vn
dinhcongson@cantho.gov.vn

trungtamptqd@cantho.gov.vn

vantan@cantho.gov.vn

nguyenthicuc@cantho.gov.vn

ngocthanh@cantho.gov.vn

phuongdong@cantho.gov.vn

hoangchuong@cantho.gov.vn

tuankhanh@cantho.gov.vn

tanhien@cantho.gov.vn

maitrungtin@cantho.gov.vn

hungvuong@cantho.gov.vn

ductri@cantho.gov.vn
            DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU T


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT         Tên Cơ quan, Đơn vị 1 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 2 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 3 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 4 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 5 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 6 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 7 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 8 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 9 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
 10 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
11 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
12 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
13 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
14 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
15 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
16 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
17 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
18 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
19 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
20 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
21 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
22 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
23 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
24 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
25 CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-
  TM-DL
Ƣ ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI - DU LỊCHang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
an, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển côn

 i cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
 cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền th                                                       Đã
                                                Hiện
                                                     chuyển
                                                đang
                                                     công tác
                                               công tác
              Tên ngƣời dùng             Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ
                                                tại cơ
                                                      quan,
                                                quan,
                                                      đơn
                                                đơn vị
                                                      vị…
      Truong Thi Truc Linh               truonglinh@cantho.gov.vn

      Huynh Thi Phuong Thao               htpthao@cantho.gov.vn

      Le Van Men                    levanmen@cantho.gov.vn

      Bui Thi Ngoc My                  ngocmy@cantho.gov.vn

      Nguyen Van Tai                  nvtai@cantho.gov.vn

      Vo Thi Thu Yen                  vttyen@cantho.gov.vn

      Nguyen Truong Danh                ntdanh@cantho.gov.vn
      Trung Tam Xuc Tien Dau Tu Thuong Mai Du ttxtdttmdl@cantho.gov.vn
      Lich
      Nguyen Khanh Tung            khanhtung@cantho.gov.vn

      Huynh Thi Kim Phuong               htkphuong@cantho.gov.vn
Phan Thi Anh Tho     ptatho@cantho.gov.vn

Nguyen Duy Tung      duytung@cantho.gov.vn

Le Thanh An        thanhan@cantho.gov.vn

Cao Van Boi        vanboi@cantho.gov.vn

Nguyen Tran Truc Phuong  nttphuong@cantho.gov.vn

Nguyen Duc Tai      ngdtai@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Kim Hoang   ntkimhoang@cantho.gov.vn

Le Thi Minh Thuong    leminhthuong@cantho.gov.v
             n
Nguyen Minh Cac      minhcac@cantho.gov.vn

Duong Trong Hieu     dthieu@cantho.gov.vn

Ho Viet Anh        hvanh@cantho.gov.vn

Le Thi My Hang      myhang@cantho.gov.vn

Pham Viet Ngoan      vietngoan@cantho.gov.vn

Tran Le Xuan       tlxuan@cantho.gov.vn

Nguyen Thu        nguyenthu@cantho.gov.vn
LỊCHvị".
vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan,


cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị

 Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ      Tên cơ Nghỉ
       quan, hƣu,
      đơn vị nghỉ
      đã thay việc Ghi chú
       đổi hoặc đề
       (hoặc nghị
       sáp  xoá
                     DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM CNPM


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT       Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Minh Tung
 2  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Le Hoang Minh
 3  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Ngoc Diep
 4  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Trung tam Cong nghe Phan mem
 5  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Anh Hung
 6  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Huynh Tan Sang
 7  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Pham Tien Phuc
 8  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Le Cong Nghiep
 9  CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Thi Tuyet Xuan
 10 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Thi Bich Phuong
11 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Phan Van Nam

12 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Tran Thi Thuy Hang

13 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Luong Thi Truc Phuong

14 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Thai Van Luong

15 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Le Thi My Hien

16 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Huynh Thanh Hai

17 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Thai Kieu My

18 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Vu Bien Thai Trung

19 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Duong Hoai Thanh

20 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Vo Hong Hanh

21 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Truong Son

22 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Do Huu Ba

23 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Vo Duc Thuan

24 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Vo Phuong Thao

25 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Lam Chi Hung

26 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Phan Thanh Toan

27 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Thi Thu Khoa

28 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Huynh Ba Man

29 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Tran Thanh Danh

30 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Tan Minh

31 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Van phong dai dien TT CNPM tai Vinh
                 Long
32 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Huynh My Dao
33 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Dinh The An Huy

34 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Nguyen Trung Nhan

35 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Truong Hoai Phung

36 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Tran Van Ut

37 CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM Lam Pham Hoang Anh Tho
 TRUNG TÂM CNPM CẦN THƠanh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 , đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

an, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
c bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc
à...
ẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      nguyenminhtung@cantho.gov.vn

      lehoangminh@cantho.gov.vn

      nguyenngocdiep@cantho.gov.vn

      trungtamcnpm@cantho.gov.vn

      anhhung@cantho.gov.vn

      tansang@cantho.gov.vn

      tienphuc@cantho.gov.vn

      congnghiep@cantho.gov.vn

      tuyetxuan@cantho.gov.vn

      phuongntb@cantho.gov.vn
phanvannam@cantho.gov.vn

ttthang@cantho.gov.vn

trucphuong@cantho.gov.vn

thaivanluong@cantho.gov.vn

myhien@cantho.gov.vn

huynhthanhhai@cantho.gov.vn

kieumy@cantho.gov.vn

trungvbt@cantho.gov.vn

hoaithanh@cantho.gov.vn

vohonghanh@cantho.gov.vn
nguyentruongson@cantho.gov.v
n
huuba@cantho.gov.vn

thuanvd@cantho.gov.vn

vophuongthao@cantho.gov.vn

lamchihung@cantho.gov.vn

phanthanhtoan@cantho.gov.vn

thukhoa@cantho.gov.vn

baman@cantho.gov.vn

tranthanhdanh@cantho.gov.vn

tanminh@cantho.gov.vn

vpdaidien@cantho.gov.vn

mydao@cantho.gov.vn
anhuy@cantho.gov.vn

trungnhan@cantho.gov.vn

hoaiphung@cantho.gov.vn

tranvanut@cantho.gov.vn

anhtho@cantho.gov.vn
                   DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRƢỜNG CAO ĐẲNG


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT         Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Khoa Tu Nhien
 2  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Truong Cao Dang Can Tho
 3  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Phong KT-KDCLGD
 4  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Phong Dao Tao Boi Duong
 5  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Khoa Ky Thuat Cong Nghe
 6  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Khoa Tieu Hoc Mam Non
 7  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Phong To Chuc Hanh Chinh
 8  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Phong NCKH-HTQT
 9  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Nguyen Hoai Thu
 10 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Khoa Xa Hoi
11 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Phong Chinh Tri CTHSSV

12 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho Nguyen Ngoc Loi
RƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠMdanh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 n, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công

uan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
 ị sửa là...
mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền                              Đã   Tên cơ Nghỉ
                       Hiện
                            chuyển   quan, hƣu,
                       đang
                            công tác  đơn vị nghỉ
                      công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                       tại cơ
                             quan,   đổi hoặc đề
                       quan,
                             đơn   (hoặc nghị
                       đơn vị
                             vị…    sáp  xoá
      tn_cdct@cantho.gov.vn

      truongcdct@cantho.gov.vn

      ktkd_cdct@cantho.gov.vn

      dtbd_cdct@cantho.gov.vn

      ktcn_cdct@cantho.gov.vn

      thmn_cdct@cantho.gov.vn

      tchc_cdct@cantho.gov.vn

      nckh_cdct@cantho.gov.vn

      nhthu@cantho.gov.vn

      xh_cdct@cantho.gov.vn
ctct_cdct@cantho.gov.vn

nnloi@cantho.gov.vn
                   DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ CAO ĐẲNG KINH TẾ


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị                Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can        Truong Cao Dang KTKT Can
   Tho                            Tho
 2  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can        Tran Thanh Liem
   Tho
 3  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can        Nguyen Thanh Long
   Tho
 4  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can        Huynh Thanh Nha
   Tho
 5  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can        Tran Thi Lanh
   Tho
O ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬTh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công

 , đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
ửa là...
 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                             Đã   Tên cơ Nghỉ
                      Hiện
                           chuyển   quan, hƣu,
                      đang
                           công tác  đơn vị nghỉ
                     công tác
        Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                      tại cơ
                            quan,   đổi hoặc đề
                      quan,
                            đơn   (hoặc nghị
                      đơn vị
                            vị…    sáp  xoá
      truongcdktkt@cantho.gov.v
      n
      ttliem@cantho.gov.vn

      ntlong@cantho.gov.vn

      htnha@cantho.gov.vn

      ttlanh@cantho.gov.vn
                      DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRƢỜNG CAO ĐẲ


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Nguyen Van Duc
   Tho
 2  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Tran Thanh Duc
   Tho
 3  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Truong Cao Dang Nghe Can
   Tho                            Tho
 4  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Le Thi Thu Nhan
   Tho
 5  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Son Thi Thanh Chau
   Tho
 6  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Mai Chau Tiet
   Tho
 7  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Nguyen My Loan
   Tho
 8  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can        Kieu Thi Kieu Thanh
   Tho
TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
ơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
ị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc

1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                              Đã   Tên cơ Nghỉ
                       Hiện
                            chuyển   quan, hƣu,
                       đang
                            công tác  đơn vị nghỉ
                      công tác
        Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                       tại cơ
                             quan,   đổi hoặc đề
                       quan,
                             đơn   (hoặc nghị
                       đơn vị
                             vị…    sáp  xoá
      ngvduc@cantho.gov.vn

      ttduc@cantho.gov.vn
      truongcdnghe@cantho.gov.v
      n
      lettnhan@cantho.gov.vn

      sttchau@cantho.gov.vn

      mctiet@cantho.gov.vn

      nmloan@cantho.gov.vn

      ktkthanh@cantho.gov.vn
                         DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRƢỜNG CAO


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT            Tên Cơ quan, Đơn vị 1  CanTho/SoBanNganh/Truong THYT
 2  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
 3  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
 4  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
 5  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
 6  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
 7  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
 8  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
 9  CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
   Tho
10 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
11 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
12 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
13 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
14 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
15 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
16 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
17 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
18 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
19 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
20 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
21 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
22 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
23 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
24 CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can
  Tho
SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến c

n mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
n nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề n
hú" đề nghị sửa là...
 ng cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo đ                                                 Đã   Tên cơ
                                           Hiện
                                                chuyển   quan,
                                           đang
                                               công tác  đơn vị
                                          công tác
          Tên ngƣời dùng          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay
                                          tại cơ
                                                quan,   đổi
                                          quan,
                                                 đơn   (hoặc
                                          đơn vị
                                                 vị…    sáp
      Truong THYT            truongthyt@cantho.gov.vn
      Truong Cao Dang Y Te Can     truongcdyte@cantho.gov.vn
      Tho
      Tran Thu Hong           tthong@cantho.gov.vn

      Duong Thi Ngoc Lien        dtnlien@cantho.gov.vn

      Vu Thi Huynh Han         vthhan@cantho.gov.vn

      Trinh Thi Bau           ttbau@cantho.gov.vn

      Van Thi My Chau          vtmchau@cantho.gov.vn

      Tran Thi Hanh           tthanh@cantho.gov.vn

      Diep Thi Thu Thuy         dttthuy@cantho.gov.vn
Dao Thi Xuan Ha    dtxha@cantho.gov.vn

Ton That Khai     thatkhai@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Lai     nguyenthilai@cantho.gov.vn

Phan Thi Dieu Thoa   ptdthoa@cantho.gov.vn

Lai Thi Thu Trang   ltttrang@cantho.gov.vn

Truong Kieu Oanh    tkoanh@cantho.gov.vn

Phan Trung Thuan    ptthuan@cantho.gov.vn

Nguyen Van Thanh    nnguyenvanthanh@cantho.gov.v
            n
Vu Thi Binh      vtbinh@cantho.gov.vn

Phan Ngoc Thuy     pnthuy@cantho.gov.vn

Duong Ngoan      duongngoan@cantho.gov.vn

Nguyen Van Het     nvhet@cantho.gov.vn

Nguyen Thi Ngoc Diem  thingocdiem@cantho.gov.vn

Le Thi Ngoc Nga    ltnnga@cantho.gov.vn

Le Thi Duc       lethiduc@cantho.gov.vn
Đã chuyển công tác đến cơ


hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị

n và Truyền thông theo địa chỉ       Nghỉ
       hƣu,
       nghỉ
       việc Ghi chú
      hoặc đề
       nghị
       xoá
                           DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRƢỜNG C


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT       Tên Cơ quan, Đơn vị 1  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 2  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 3  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 4  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 5  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 6  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 7  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 8  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 9  CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
 10 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
11 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

12 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

13 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

14 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

15 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

16 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

17 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

18 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri

19 CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
        DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRƢỜNG CHÍNH TRỊhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã c

ập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
á: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu
 thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
n bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và
                                                     Hiện
                                                     đang
                                                    công tác
                Tên ngƣời dùng               Địa chỉ thƣ điện tử
                                                    tại cơ
                                                    quan,
                                                    đơn vị

      Truong Chinh Tri - Phong Hanh Chinh Quan Tri      phonghcqt-tct@cantho.gov.vn

      Truong Chinh Tri - Khoa Dan Van             khoadv-tct@cantho.gov.vn

      Nguyen Van Dan                     vandan@cantho.gov.vn

      Nguyen Tu Dai                      tudai@cantho.gov.vn

      Le Van Dien                       lvdien@cantho.gov.vn

      Le Thanh Thiet                     thanhthiet@cantho.gov.vn

      Phan Thi Thuy Van                    thuyvan@cantho.gov.vn

      Truong Chinh Tri - Phong Dao Tao            phongdt-tct@cantho.gov.vn

      Truong Chinh Tri - Khoa Xay Dung Dang          khoaxdd-tct@cantho.gov.vn

      Vo Thi Thu Thuy                     vttthuy@cantho.gov.vn
Truong Chinh Tri - Khoa Ly Luan Co Ban    khoallcb-tct@cantho.gov.vn

Truong Chinh Tri - Phong Khoa Hoc Thong Tin  phongkhtt-tct@cantho.gov.vn

Luu Thi Lan                  luuthilan@cantho.gov.vn

Tran Ngoc Diep                tranngocdiep@cantho.gov.vn

Nguyen Thanh Nam               thanhnam@cantho.gov.vn

Truong Chinh tri               truongct@cantho.gov.vn

Bui Hai Duong                 haiduong@cantho.gov.vn

Truong Chinh Tri - Khoa Nha Nuoc Phap Luat  khoannpl-tct@cantho.gov.vn

Le The Tuan                  thetuan@cantho.gov.vn
ơ quan, đơn vị".
u không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan,


dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị

à gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ        Đã   Tên cơ Nghỉ
       chuyển   quan, hƣu,
      công tác  đơn vị nghỉ
       đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       quan,   đổi hoặc đề
        đơn   (hoặc nghị
        vị…    sáp  xoá
                DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNGHướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT        Tên Cơ quan, Đơn vị              Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Tran Hoang Phuc
  Tre Em
 2 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Luu Kim Hang
  Tre Em
 3 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Nguyen Tran Dang Chau
  Tre Em
 4 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Vo Thi Thanh Thuy
  Tre Em
 5 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Vo Thi My A
  Tre Em
 6 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Le Thi Hong Cuc
  Tre Em
 7 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Le Van Hien
  Tre Em
 8 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Trinh Hoai Nhan
  Tre Em
 9 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Huynh Thi Kim Hong
  Tre Em
 10 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &          Ngo Tri Dung
  Tre Em
11 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Dang Thi My Hien
  Tre Em
12 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Tran Duc Cuong
  Tre Em
13 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Nguyen Thi Thanh Tuyen
  Tre Em
14 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Tran Thi Thanh Hong
  Tre Em
15 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Tran Vi Minh
  Tre Em
16 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Nguyen Van Ba
  Tre Em
17 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Nguyen Thi Thanh Thuy
  Tre Em
18 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Trinh Van Chau Nhan
  Tre Em
19 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Nguyen Thi Thu Huong
  Tre Em
20 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Tran Minh Ly
  Tre Em
21 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Vo Thi Thanh Nga
  Tre Em
22 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Uy Ban Dan so Gia dinh va Tre
  Tre Em               em
23 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Truong Ngoc Anh Thu
  Tre Em
24 CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD &  Tran Van Danh
  Tre Em
LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH - XÃ HỘI
eo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

ơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
c hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc
nghị sửa là...
eo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông                                Đã   Tên cơ Nghỉ
                          Hiện
                               chuyển   quan, hƣu,
                          đang
                              công tác  đơn vị nghỉ
                         công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                         tại cơ
                               quan,   đổi hoặc đề
                         quan,
                                đơn   (hoặc nghị
                         đơn vị
                                vị…    sáp  xoá
      hoangphuc@cantho.gov.vn

      kimhang@cantho.gov.vn

      dangchau@cantho.gov.vn

      vothithanhthuy@cantho.gov.vn

      mya@cantho.gov.vn

      lethihongcuc@cantho.gov.vn

      vanhien@cantho.gov.vn

      hoainhan@cantho.gov.vn

      huynhthikimhong@cantho.gov.vn

      tridung@cantho.gov.vn
dtmhien@cantho.gov.vn

duccuong@cantho.gov.vn

ntttuyen@cantho.gov.vn

ttthong@cantho.gov.vn

viminh@cantho.gov.vn

nguyenvanba@cantho.gov.vn

nttthuy@cantho.gov.vn

chaunhan@cantho.gov.vn
nguyenthithuhuong@cantho.gov.v
n
minhly@cantho.gov.vn

thanhnga@cantho.gov.vn

ubdsgdte@cantho.gov.vn

tnathu@cantho.gov.vn

vandanh@cantho.gov.vn
                   DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM HỘI CH


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT          Tên Cơ quan, Đơn vị               Tên ngƣời dùng1   CanTho/SoBanNganh/TT Hoi cho Trien lam        Dang Cao Sy
    Quoc te
2   CanTho/SoBanNganh/TT Hoi cho Trien lam        Trung tam Hoi cho Trien lam Quoc
    Quoc te                        te
3   CanTho/SoBanNganh/TT Hoi cho Trien lam        Ong Kim The
    Quoc te
NG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃMsách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
n vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác

đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề

 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo                              Đã   Tên cơ Nghỉ
                        Hiện
                             chuyển   quan, hƣu,
                        đang
                            công tác  đơn vị nghỉ
                       công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                       tại cơ
                             quan,   đổi hoặc đề
                       quan,
                              đơn   (hoặc nghị
                       đơn vị
                              vị…    sáp  xoá
      caosy@cantho.gov.vn
      trungtamhctlqt@cantho.gov.v
      n
      kimthe@cantho.gov.vn
                       DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ UỶ BAN MTTQ


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT        Tên Cơ quan, Đơn vị           Tên ngƣời dùng 1 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Nguyen Ngoc Sang
  quoc
 2 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Doan Quang Tu
  quoc
 3 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Tran Duc Hieu
  quoc
 4 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Le Cong Doan
  quoc
 5 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Huynh Thi Hong
  quoc                        Mien
 6 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Tran Minh Son
  quoc
 7 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Nguyen Tan Cong
  quoc
 8 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Nguyen Van Minh
  quoc
 9 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Ha Trieu Duy
  quoc
 10 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To        Le Dinh Phi
  quoc
11 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Huynh Thi Thanh
  quoc                  Nga
12 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Mai Thi Xuan Mai
  quoc
13 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Le Thi An
  quoc
14 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Tran Minh Quang
  quoc
15 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Pham Thi Xuan Nga
  quoc
16 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  ubmttq
  quoc
17 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Nguyen Ba Kiet
  quoc
18 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Vo Viet Hung
  quoc
19 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Tran Ngoc ha
  quoc
20 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Le Minh Tiep
  quoc
21 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Ly Thi Lien Hoa
  quoc
22 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Nguyen Trung Hieu
  quoc
23 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Chau Thi Ngoc Bich
  quoc
24 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Phan Thanh Si
  quoc
25 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Mai Van Huu
  quoc
26 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Nguyen Thanh Hai
  quoc
27 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Phan Quang Lam
  quoc
28 CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To  Nguyen Cong Danh
  quoc
HƢ ĐIỆN TỬ UỶ BAN MTTQơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
 : Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào cột "Đã

ào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
 ưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột "Nghỉ
 hì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở Thông tin và                               Đã   Tên cơ Nghỉ
                         Hiện
                              chuyển   quan, hƣu,
                         đang
                             công tác  đơn vị nghỉ
                        công tác
          Địa chỉ thƣ điện tử           đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                        tại cơ
                              quan,   đổi hoặc đề
                        quan,
                               đơn   (hoặc nghị
                        đơn vị
                               vị…    sáp  xoá
      ngnsang@cantho.gov.vn

      quangtu@cantho.gov.vn

      duchieu@cantho.gov.vn

      congdoan@cantho.gov.vn

      hongmien@cantho.gov.vn

      tranminhson@cantho.gov.vn

      nguyentancong@cantho.gov.vn

      nvminh@cantho.gov.vn

      trieuduy@cantho.gov.vn

      dinhphi@cantho.gov.vn
httnga@cantho.gov.vn

mtxmai@cantho.gov.vn

lethian@cantho.gov.vn

tranminhquang@cantho.gov.vn

xuannga@cantho.gov.vn

ubmttq@cantho.gov.vn

bakiet@cantho.gov.vn

voviethung@cantho.gov.vn

tranngocha@cantho.gov.vn

minhtiep@cantho.gov.vn

lienhoa@cantho.gov.vn
nguyentrunghieu@cantho.gov.v
n
ctnbich@cantho.gov.vn

phanthanhsi@cantho.gov.vn

vanhuu@cantho.gov.vn

nthai@cantho.gov.vn

pqlam@cantho.gov.vn

ncdanh@cantho.gov.vn
                 DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
đơn vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
không rõ) vào cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
vào cột "Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị s
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
                            Tên ngƣời
  STT      Tên Cơ quan, Đơn vị                  Địa chỉ thƣ điện tử
                             dùng1     CanTho/SoBanNganh/Vien Kiem Sat      Vien Kiem sat vienks@cantho.gov.vn
N KIỂM SÁT


nh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan,

 đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu

 n, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
c bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X
ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 u 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi              Đã   Tên cơ Nghỉ
       Hiện
            chuyển   quan, hƣu,
       đang
            công tác  đơn vị nghỉ
      công tác
            đến cơ  đã thay việc Ghi chú
       tại cơ
             quan,   đổi hoặc đề
       quan,
             đơn   (hoặc nghị
       đơn vị
             vị…    sáp  xoá
                    DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT


Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
"Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị          Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/vienkientruc Nguyen Ky Nam
 2  CanTho/SoBanNganh/vienkientruc Pham Van nhon
 3  CanTho/SoBanNganh/vienkientruc Tran Thi Diem Thuy
 4  CanTho/SoBanNganh/vienkientruc Tran Thi Thanh Tuyen
 5  CanTho/SoBanNganh/vienkientruc Tran Van Dau
 6  CanTho/SoBanNganh/vienkientruc Vien Kien Truc Quy Hoach
 7  CanTho/SoBanNganh/vienkientruc Vo Thi Kim Hang
Ƣ ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁTơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị".
ì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào

ào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột
o đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
 thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở
gov.vn


                            Đã   Tên cơ Nghỉ
                      Hiện
                           chuyển   quan, hƣu,
                      đang
                          công tác  đơn vị nghỉ
                     công tác
        Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                     tại cơ
                           quan,   đổi hoặc đề
                     quan,
                            đơn   (hoặc nghị
                     đơn vị
                            vị…    sáp  xoá
      kynam@cantho.gov.vn

      vannhon@cantho.gov.vn

      diemthuy@cantho.gov.vn

      ttttuyen@cantho.gov.vn

      tvdau@cantho.gov.vn

      vienktqh@cantho.gov.vn

      vtkhang@cantho.gov.vn
                    DANH SÁCH THƢ ĐIỆN TỬ VIỆN KINH TẾ

Hướng dẫn ghi thông tin:
1. Tên tổ chức đang hoạt động, tên cá nhân hiện đang công tác tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cộ
vị".
2. Tên cá nhân hiện đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu
cột "Đã chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị...".
3. Tên tổ chức đã thay đổi (hoặc sáp nhập) thì: Ghi cụ thể tên mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sá
4. Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá: Trường hợp cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ ch
"Nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đề nghị xoá", nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
5. Trường hợp cấp thiếu hoặc đơn vị cần bổ sung thêm thì cung cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT
Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện tử - sotttt@cantho.gov.vn
STT      Tên Cơ quan, Đơn vị         Tên ngƣời dùng 1  CanTho/SoBanNganh/Vien Kinh Te Nguyen Huynh Thanh
 2  CanTho/SoBanNganh/Vien Kinh Te Vien Kinh Te TPCT
THƢ ĐIỆN TỬ VIỆN KINH TẾ


 tại đơn vị đúng theo danh sách thì đánh dấu X vào cột "Hiện đang công tác tại cơ quan, đơn

hác thì: Ghi tên cơ quan, đơn vị được chuyển đến (nếu biết) hoặc đánh dấu X (nếu không rõ) vào

mới vào cột "Tên cơ quan, đơn vị đã thay đổi (hoặc sáp nhập)"
nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc bị cấp trùng, cấp sai tên tổ chức nếu muốn xoá thì đánh dấu X vào cột
ại cho đúng thì ghi vào cột "ghi chú" đề nghị sửa là...
g cấp thông tin (theo mẫu 1 của công văn 209/STTTT-CNTT ngày 05/05/2009) và gửi về Sở
ntho.gov.vn


                              Đã   Tên cơ Nghỉ
                       Hiện
                            chuyển   quan, hƣu,
                       đang
                            công tác  đơn vị nghỉ
                      công tác
         Địa chỉ thƣ điện tử          đến cơ  đã thay việc Ghi chú
                       tại cơ
                             quan,   đổi hoặc đề
                       quan,
                             đơn   (hoặc nghị
                       đơn vị
                             vị…    sáp  xoá
      huynhthanh@cantho.gov.vn

      vkt@cantho.gov.vn
OU Name


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh
CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh


CanTho/SoBanNganh/An Binh


CanTho/SoBanNganh/An Binh


CanTho/SoBanNganh/An Binh


CanTho/SoBanNganh/An Binh


CanTho/SoBanNganh/An Binh


CanTho/SoBanNganh/An Cu


CanTho/SoBanNganh/An Hoi


CanTho/SoBanNganh/An Hoi


CanTho/SoBanNganh/An Hoi


CanTho/SoBanNganh/An Hoi


CanTho/SoBanNganh/An Nghiep


CanTho/SoBanNganh/An Nghiep


CanTho/SoBanNganh/An Nghiep


CanTho/SoBanNganh/An Nghiep


CanTho/SoBanNganh/An Nghiep


CanTho/SoBanNganh/An Nghiep


CanTho/SoBanNganh/An Phu
CanTho/SoBanNganh/An Phu


CanTho/SoBanNganh/An Phu


CanTho/SoBanNganh/An Phu


CanTho/SoBanNganh/An Phu


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban CCHC


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB
CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Chi dao TNB


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc
CanTho/SoBanNganh/Ban Dan toc


CanTho/SoBanNganh/Ban Phong chong Lut bao


CanTho/SoBanNganh/Ban Phong chong Lut bao


CanTho/SoBanNganh/Ban Phong chong Lut bao


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT
CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QL Khu do thi Nam CT


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDA Nang cap DT


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD
CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD
CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban QLDT XD


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX
CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Quan Ly KCX


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong
CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Thi dua Khen thuong


CanTho/SoBanNganh/Ban Ton giao


CanTho/SoBanNganh/Ban Ton giao


CanTho/SoBanNganh/Ban Ton giao


CanTho/SoBanNganh/Ban Ton giao


CanTho/SoBanNganh/Ban Ton giao


CanTho/SoBanNganh/Ban Ton giao


CanTho/SoBanNganh/Ban Ton giao


CanTho/SoBanNganh/Bao CanTho


CanTho/SoBanNganh/Bao CanTho


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP
CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Bao tang TP


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa (30_4 cu)


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Co Do


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Co Do


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Co Do


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa O Mon


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh vien Da Khoa Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Thot Not
CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa TPCT


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Khoa Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Da Lieu


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Lao va BP


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Mat-RHM


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Mat-RHM


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Mat-RHM


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tai Mui Hong
CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tam than


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien Tim Mach


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien YHCT


CanTho/SoBanNganh/Benh Vien YHCT


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Ban QLDTXD


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Ban QLDTXD


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Benh Vien Da Khoa
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/P.NV LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong Giao Duc/Cac Truong Truc Thuoc


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Hoa


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Tuyen


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Tuyen


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Tuyen


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Tuyen


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Tuyen


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Long Tuyen


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An Dong


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An Dong


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An Dong


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Phuong Thoi An Dong


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/TT VHTT


CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/TT VHTT
CanTho/SoBanNganh/Binh Thuy/TT VHTT


CanTho/SoBanNganh/Bo CHQS


CanTho/SoBanNganh/Bo CHQS


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BV Nhi dong


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu
CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/BVDK Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Cai Khe


CanTho/SoBanNganh/Cai Khe


CanTho/SoBanNganh/Cai Khe


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban BTTH-GPMB


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban BTTH-GPMB


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban BTTH-GPMB


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban Dan Van


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban Dan Van


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban TG


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Ban TG


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Cong An
CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi CCB


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi Nong Dan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi Phu Nu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Hoi Phu Nu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Lien Doan LD


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang
CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong Ban Quan Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phong GD


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Ba Lang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Ba Lang


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh
CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Hung Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh
CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Le Binh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Phu Thu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Phu Thu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Phu Thu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Tan Phu


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Thuong Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Thuong Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Phuong Thuong Thanh


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Quan Uy


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT BDCT


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT BDCT


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan
CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/TT Y te Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/UB MTTQ


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/Vien Kiem Sat


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan
CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan
CanTho/SoBanNganh/Cai Rang/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do
CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do


CanTho/SoBanNganh/Co Do/Hoi CCB


CanTho/SoBanNganh/Co Do/LDLD


CanTho/SoBanNganh/Co Do/TTBD Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Co Do/UB MTTQ


CanTho/SoBanNganh/Co Do/VP HU
CanTho/SoBanNganh/Co Do/VP HU


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP
CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP
CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP
CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cong an TP


CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai quan


CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai quan


CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai quan


CanTho/SoBanNganh/Cuc Hai quan


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke
CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke
CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke
CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue
CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH
CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH


CanTho/SoBanNganh/Dai PTTH
CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND
CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/HDND


CanTho/SoBanNganh/Hoi Cuu Chien Binh


CanTho/SoBanNganh/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam
CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Hoi Nong Dan Viet Nam


CanTho/SoBanNganh/Kho Bac Nha Nuoc


CanTho/SoBanNganh/Khong phan loai


CanTho/SoBanNganh/Khong phan loai


CanTho/SoBanNganh/Khong phan loai


CanTho/SoBanNganh/Khong phan loai


CanTho/SoBanNganh/Khong phan loai


CanTho/SoBanNganh/Khong phan loai


CanTho/SoBanNganh/Lien Doan Lao Dong


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi
CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi


CanTho/SoBanNganh/Lien Minh HTX


CanTho/SoBanNganh/Ngan Hang Nha Nuoc


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Noi vu LDTB&XH


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong thong ke Quan Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Trung Tam YTDP


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/UBND


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong
CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/Ninh Kieu/Xa Phuong


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban BTTH-GPMB


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban BTTH-GPMB


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban CHQS
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QL Cho


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA TTVH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA TTVH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban QLDA TTVH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Ban To Chuc TU


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Benh Vien Da Khoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Chi Cuc Thue


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Chi Cuc Thue
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Cuu Chien Binh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Cuu Chien Binh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Dai Truyen Thanh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Chu Thap Do


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Chu Thap Do


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Nong Dan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Hoi Nong Dan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/LDLD


CanTho/SoBanNganh/O Mon/LDLD


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong HT-KT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Noi Vu - LD - TBXH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong QLDT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TC-KH


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong TN-MT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Ton Giao


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phong Y Te


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Chau Van Liem


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Long Hung


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Phuoc Thoi


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi An


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Hoa


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Thoi Long


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Phuong Truong Lac


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Doan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Doan
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Doan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban Dan van


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban Dan van


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban TC


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban TC


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban TC


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Quan Uy/Ban Tuyen giao


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Khuyen Nong


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Tram Thu Y


CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT BDCT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT VH-TDTT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT VH-TDTT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/TT VH-TDTT


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE
CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB DSGD&TE


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB Kiem Tra


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UB Kiem Tra


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBMTTQ


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND
CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND
CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND


CanTho/SoBanNganh/O Mon/UBND
CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP DKQSD Dat


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan
CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/VP UBND Quan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dinh Mon


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dinh Mon


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Binh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Hiep


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Thuan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Thuan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Dong Thuan


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai
CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Thanh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Thanh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Thoi Thanh


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A


CanTho/SoBanNganh/O Mon/Xa Truong Xuan A


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Ban BTTH-GPMB


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Ban BTTH-GPMB


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Benh Vien Da KHoa


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An
CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Hoi LHPN


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong VH-TT


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong VH-TT


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Phong VH-TT


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Tram Khuyen Nong


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Tram Thuy Loi


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND
CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/UBND


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/VP Huyen Uy


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Giai Xuan
CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Giai Xuan


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa My Khanh


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Ai


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Nghia


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Nghia


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Nhon Nghia


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi
CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Tan Thoi


CanTho/SoBanNganh/Phong Dien/Xa Phuong/Xa Truong Long


CanTho/SoBanNganh/Quy DTPT


CanTho/SoBanNganh/Quy Ho Tro PT


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong
CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong
CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong
CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Cong Thuong


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich
CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich
CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So Du Lich


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT
CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT
CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong
CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong
CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Cac Truong


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/Phong GDDT


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GDDT/TT GDTX


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC
CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC
CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC
CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC
CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC
CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So GTCC


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN
CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN
CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN
CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN
CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHCN


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT
CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT
CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So KHDT


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH
CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH
CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH
CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH
CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH
CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So LDTB & XH


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu


CanTho/SoBanNganh/So Ngoai vu
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT
CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So NN & PTNT


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu
CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Noi Vu


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh
CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh
CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh
CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh
CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So Tai Chinh


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT
CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT
CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TDTT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT
CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT
CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT
CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT
CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT
CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT
CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TN & MT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT
CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So TTTT


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap
CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap
CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap
CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT
CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTT


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL
CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL
CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So VHTTDL


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung
CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung
CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung
CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung
CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung
CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/BQLDA Cai Thien CLMT


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD


CanTho/SoBanNganh/So Xay Dung/TT Kiem dinh CLXD
CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te
CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te
CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/So Y Te


CanTho/SoBanNganh/Tan An


CanTho/SoBanNganh/Tan An


CanTho/SoBanNganh/Tan An


CanTho/SoBanNganh/Tan An


CanTho/SoBanNganh/Tan An


CanTho/SoBanNganh/Tan An


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra
CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra
CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh tra


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy
CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy
CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy
CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/Thanh Uy


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan
CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/ThanhDoan


CanTho/SoBanNganh/Thoi Binh


CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/Thoi Lai


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not
CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not
CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Giao Duc


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang - Kte


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang - Kte
CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang - Kte


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang - Kte


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Ha tang - Kte


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong LDTB-XH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH
CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TC - KH


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TG - DT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TG - DT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TG - DT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong TN - MT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong VHTT - TT


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te
CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Phong Y te


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Thanh Tra


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Tu Phap


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA TRE EM


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA TRE EM


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA TRE EM


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/UBDSGD VA TRE EM


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Xa Thoi Thuan


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Xa Thoi Thuan


CanTho/SoBanNganh/Thot Not/Xa Thoi Thuan


CanTho/SoBanNganh/Toa An


CanTho/SoBanNganh/Toa An
CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Chan Doan Y Khoa


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam CSSK Sinh San


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam CSSK Sinh San


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam CSSK Sinh San


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Dai hoc Tai chuc


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Giam Dinh Phap Y


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Giam Dinh Phap Y Tam Than


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Giam Dinh Y Khoa


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Huyet Hoc Truyen Mau


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Kiem Nghiem DPMPTP


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat
CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat
CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung tam Phat trien Quy dat


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Phong Chong HIV


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam SKLD-MT
CanTho/SoBanNganh/Trung Tam SKLD-MT


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam SKSS


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Truyen Thong GDSK


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL
CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Xuc Tien DT-TM-DL


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Binh Thuy


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Cai Rang


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Co Do


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Ninh Kieu


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong O Mon


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Phong Dien


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Thot Not


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Trung Tam Y Te Du Phong Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM
CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM
CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/TrungtamCNPM


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang KTKT Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho
CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho
CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Cao Dang Nghe Y Te Can Tho


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri
CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong Chinh tri


CanTho/SoBanNganh/Truong THYT


CanTho/SoBanNganh/TT BVSKBMTE


CanTho/SoBanNganh/TT Hoi cho Trien lam Quoc te


CanTho/SoBanNganh/TT Hoi cho Trien lam Quoc te


CanTho/SoBanNganh/TT Hoi cho Trien lam Quoc te


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em
CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/UB Dan So GD & Tre Em


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc
CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Uy Ban Mat tran To quoc


CanTho/SoBanNganh/Vien Kiem Sat


CanTho/SoBanNganh/Vien Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Vien Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Ban Dan Van


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/BTC


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/BTC


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Cong An


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Hoi CCB


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Hoi CCB


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Kinh Te


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/Phong Thong Ke
CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/TT BDCT


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/TT BDCT


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/TT BDCT


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/Vinh Thanh/UBND - HDND


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran
CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran
CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran
CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/XaPhuongThiTran


CanTho/SoBanNganh/vienkientruc


CanTho/SoBanNganh/vienkientruc


CanTho/SoBanNganh/vienkientruc


CanTho/SoBanNganh/vienkientruc


CanTho/SoBanNganh/vienkientruc


CanTho/SoBanNganh/vienkientruc


CanTho/SoBanNganh/vienkientruc


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/
CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/
CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/
CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/
CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/
CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/


CanTho/VPUBND/
Display Name        E-mail Address


Nguyen Minh Tho      nmtho@cantho.gov.vn


Huynh Ngoc Trong      hntrong@cantho.gov.vn


Tran Thi Diem Thuy     diemthuy@cantho.gov.vn


Duong Thi Van       dtvan@cantho.gov.vn


Vo Thi Kim Hang      vtkhang@cantho.gov.vn


Vien Kien Truc Quy Hoach  vienktqh@cantho.gov.vn


Tran Van Dau        tvdau@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Dieu       tndieu@cantho.gov.vn


Tran Dinh Thao       tdthao@cantho.gov.vn


Nguyen Doan Tuu      ndtuu@cantho.gov.vn


Luong Thi Kim Oanh     ltkoanh@cantho.gov.vn


Pham Van nhon       vannhon@cantho.gov.vn


Vu Xuan Phan        vxphan@cantho.gov.vn


Dinh Viet Khanh      dvkhanh@cantho.gov.vn


TTDH            ttdh@cantho.gov.vn


Le Thi Tam Nguyen     lttnguyen@cantho.gov.vn


Nguyen Van Minh      nvanminh@cantho.gov.vn


Le Ba Quan         lbquan@cantho.gov.vn


Nguyen Kim Trong      nktrong@cantho.gov.vn


Nguyen Xuan Dinh      nxdinh@cantho.gov.vn
Tran Thi Thanh Tuyen  ttttuyen@cantho.gov.vn


Le Thanh Hung      lthung@cantho.gov.vn


Ho Viet Hung      hoviethung@cantho.gov.vn


Nguyen Ky Nam      kynam@cantho.gov.vn


Phan Thi Thanh Van   phanvan@cantho.gov.vn


Le Hoang Vu       lehoangvu@cantho.gov.vn


Nguyen Trung Kien    ntkien@cantho.gov.vn


Truong Hoang Oanh    thoanh@cantho.gov.vn


Vo Minh Tuan      vmtuan@cantho.gov.vn


Tran Van Be Hai     tvbhai@cantho.gov.vn


Le Thi Minh Thuong   ltmthuong@cantho.gov.vn


Tran Hong Van      thvan@cantho.gov.vn


Ly Hoang Chuong     lhchuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Huyen Tran  huyentran@cantho.gov.vn


Truong Thanh Quang   truongthanhquang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong Lien  honglien@cantho.gov.vn


Le Thi Thanh Tam    ltttam@cantho.gov.vn


Tran Thi Thao Tram   thaotram@cantho.gov.vn


Hong Quoc Cuong     hqcuong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thuan    nvthuan@cantho.gov.vn


Phan Thi Nam Phuong   namphuong@cantho.gov.vn


Vo Van Minh       vovanminh@cantho.gov.vn
Huynh Thanh Huy          thanhhuy@cantho.gov.vn


Truong Van Hoang Loc       hoangloc@cantho.gov.vn


Nguyen Huynh Phuong        huynhphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Hai          nvhai@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Thuy Uyen       thuyuyen@cantho.gov.vn


Le Trong Huong          tronghuong@cantho.gov.vn


-tempbancchc           -

Ban Chi dao Cai cach Hanh chanh
                 cchccantho@cantho.gov.vn
Can Tho

Nguyen Khai Hoan         khaihoancchc@cantho.gov.vn


Ban Cai Cach Hanh Chinh      bancchc@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Co           huuco@cantho.gov.vn


Thanh Nhi             thanhnhi@cantho.gov.vn


Nguyen Son Tung          nstung@cantho.gov.vn


Lam Chi Viet           chiviet@cantho.gov.vn


Bui Viet Lam           vietlam@cantho.gov.vn


Le Minh Phuong          leminhphuong@cantho.gov.vn


Bui Ngoc Diep           buingocdiep@cantho.gov.vn


Ha Huu Lien            huulien@cantho.gov.vn


Pham Long             phamlong@cantho.gov.vn


-tempbancdtnb           -


Tran Quang Phan          quangphan@cantho.gov.vn


Huynh Phong Tranh         phongtranh@cantho.gov.vn
Do Minh Luan         dominhluan@cantho.gov.vn


Dang Thi Thu Thao       dtthuthao@cantho.gov.vn


Ban Chi dao Tay Nam bo    bancdtnb@cantho.gov.vn


Thach Muni          muni@cantho.gov.vn


Son Song Son         songson@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Hieu        ngochieu@cantho.gov.vn


Tran Tuan           trantuan@cantho.gov.vn


Huynh Minh Trang       hmtrang@cantho.gov.vn


Luu Phuoc Luong        phuocluong@cantho.gov.vn


Phong Chinh sach       pcs_bdt@cantho.gov.vn


Van phong           vp_bdt@cantho.gov.vn


Dao Huong           daohuong@cantho.gov.vn


Ly Xinh            lyxinh@cantho.gov.vn


Tran Thi Hien         tthien@cantho.gov.vn


Le Van Phuong         vanphuong@cantho.gov.vn


Le Thi Ngoc Thu        ltngocthu@cantho.gov.vn


Phong Phap che tuyen truyen  ppctt_bdt@cantho.gov.vn


Luong Van Tru         vantru@cantho.gov.vn


Thanh tra           tt_bdt@cantho.gov.vn


Do Van Bay          vanbay@cantho.gov.vn


Ha Thi Hong Thuy       hththuy@cantho.gov.vn


Dao Thi Da Thao        dathao@cantho.gov.vn
Ban Dan toc           bandantoc@cantho.gov.vn


Ban Phong chong Lut Bao     banpclb@cantho.gov.vn


BCH Phong chong Lut bao TKCN  bchpclbtkcn@cantho.gov.vn


Tran Hien Vinh         thvinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Nam        nguyenthanhnam@cantho.gov.vn


Nguyen Van Phuc         nvanphuc@cantho.gov.vn


Luu Tu Cam           luutucam@cantho.gov.vn


Tran Thanh Hoang        tthoang@cantho.gov.vn


Ha Hoang Khang         hahoangkhang@cantho.gov.vn


Pham Buu Viet          buuviet@cantho.gov.vn


Pho Quoc Binh          quocbinh@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Phuong       nhphuong@cantho.gov.vn


Le Hung Cuong          lhcuong@cantho.gov.vn


Nguyen Duy Linh         nguyenduylinh@cantho.gov.vn


Huynh The Dat          thedat@cantho.gov.vn


Thai Huu Doi          huudoi@cantho.gov.vn


Tran Thi Hue          tranthihue@cantho.gov.vn


Tran Hong Nam          tranhongnam@cantho.gov.vn


Ban QL Khu do thi Nam Can Tho  banqlkdtnct@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nam         nguyenvannam@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Vung        ntvung@cantho.gov.vn


Nguyen Dang Khoa        nguyendangkhoa@cantho.gov.vn
Huynh Phuoc Cam        phuoccam@cantho.gov.vn


Huynh Van Be          huynhvanbe@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Hieu        nchieu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Reu         nvreu@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Thanh        phnthanh@cantho.gov.vn


Ban QLDA DTXD Trung tam VHTD  bqlttvhtaydo@cantho.gov.vn


Tran Thi Lan          ttlan@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Cong       ntcong@cantho.gov.vn


Dang Thanh Tung        dttung@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Son        htson@cantho.gov.vn


Tran Ba Hung          tbhung@cantho.gov.vn


Tran Thi Hong My        hongmy@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Anh        ttkanh@cantho.gov.vn


La Tuyet Nhung         latuyetnhung@cantho.gov.vn


Ban QLDA Nang Cap Do Thi    banqldancdt@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tuyen        vantuyen@cantho.gov.vn


Nguyen Phi Hung        nphihung@cantho.gov.vn


Tu Le Thanh          tlthanh@cantho.gov.vn


Ban QLDA            banqlda@cantho.gov.vn


Vo Viet Binh          vietbinh@cantho.gov.vn


Le Hoang Nam          lhoangnam@cantho.gov.vn


Nguyen Xuan Hien        xuanhien@cantho.gov.vn
Vu Van Huy      vanhuy@cantho.gov.vn


Le Van Son      levanson@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Tam    huutam@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Hung    nchung@cantho.gov.vn


Le Thien Tho     thientho@cantho.gov.vn


Huynh Quang Long   quanglong@cantho.gov.vn


Nguyen Tu Luu     tuluu@cantho.gov.vn


Pham Hong Kha     hongkha@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Thang   nguyenvietthang@cantho.gov.vn


Nguyen Trung Truc   trungtruc@cantho.gov.vn


Nguyen Van Cuong   nguyenvancuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong Van  nguyenthihongvan@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Long   thanhlong@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Duy Anh  duyanh@cantho.gov.vn


Vu Viet Huy      viethuy@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Vu    nhongvu@cantho.gov.vn


Truong Thi Le Hang  truongthilehang@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Linh    chilinh@cantho.gov.vn


Doan Kim Thu Giang  thugiang@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Tan     ngoctan@cantho.gov.vn


Le Minh Cuong     minhcuong@cantho.gov.vn


Lam Nguyet Thanh   nguyetthanh@cantho.gov.vn
Le Thi Thanh Giang   legiang@cantho.gov.vn


Luong Thanh Lam     thanhlam@cantho.gov.vn


Le Hong Nam       hongnam@cantho.gov.vn


Bui Thai Thuong     thaithuong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Reu     vanreu@cantho.gov.vn


Kieu Luu Tuyet Huong  tuyethuong@cantho.gov.vn


Dang Trinh       dangtrinh@cantho.gov.vn


Nguyen Duy Khiem    duykhiem@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Van    tranthikimvan@cantho.gov.vn


Phung Kim Long     pklong@cantho.gov.vn


Tran Ba Hung      bahung@cantho.gov.vn


Lieu Quoc Khang     quockhang@cantho.gov.vn


Danh Loi        danhloi@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Loc     nhloc@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Thuc    hoangthuc@cantho.gov.vn


Tran Lan Chi      lanchi@cantho.gov.vn


Cao The Van       caothevan@cantho.gov.vn


Ho Thi Lan       htlan@cantho.gov.vn


Ha Trung Hieu      hatrunghieu@cantho.gov.vn


Nguyen Hieu Nghia    hieunghia@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kieu Duyen  kieuduyen@cantho.gov.vn


Tran Thi Ngoc Giau   ttngiau@cantho.gov.vn
Ban Quan ly KCN & CX  banqlkcncx@cantho.gov.vn


Huynh Van Vinh     vanvinh@cantho.gov.vn


Dinh Van Tam      dinhvantam@cantho.gov.vn


Huynh Van Dien     hvdien@cantho.gov.vn


Phan Hung Tan      phtan@cantho.gov.vn


Pham Thanh Nhon     ptnhon@cantho.gov.vn


Pham Van Tuong     pvtuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Huynh Dung  huynhdung@cantho.gov.vn


Nguyen Thu Thao     ntthao@cantho.gov.vn


Hau Vinh Khang     vinhkhang@cantho.gov.vn


Huynh Viet Dung     vietdung@cantho.gov.vn


Vo Thanh Hung      thanhhung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thang    nguyenvanthang@cantho.gov.vn


Le Van Tran       vantran@cantho.gov.vn


Le Thanh Long      lethanhlong@cantho.gov.vn


Tran Hoang Viet     hoangviet@cantho.gov.vn


Mai Thanh Lan      thanhlan@cantho.gov.vn


Huynh Thi Kim Hong   kimhong@cantho.gov.vn


Mai Viet Liem      vietliem@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Tuan    viettuan@cantho.gov.vn


Pham Thi Cuc      thicuc@cantho.gov.vn


Nguyen Van San     nguyenvansan@cantho.gov.vn
Ban Thi dua Khen thuong  bantdkt@cantho.gov.vn


Pham Thanh Ky       thanhky@cantho.gov.vn


Phan Van Thep       vanthep@cantho.gov.vn


Le Ngoc Nhu Y       nhuy@cantho.gov.vn


Pham Truc Linh      truclinh@cantho.gov.vn


Thach Ut Hau       uthau@cantho.gov.vn


Tran Huu Hop       huuhop@cantho.gov.vn


Ban Ton Giao       bantg@cantho.gov.vn


Mai Thi Hang       mthang@cantho.gov.vn


Le Van Rong        vanrong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Quyen   ngocquyen@cantho.gov.vn


Dao Thanh Nhi       dthanhnhi@cantho.gov.vn


Dang Kim Quy       dkquy@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Lua    ntnlua@cantho.gov.vn


Bui Thi Kim Em      btkem@cantho.gov.vn


Huynh Dinh Chung     hdchung@cantho.gov.vn


Huynh Thi Tuyet Nhung   httnhung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi My       ntmy@cantho.gov.vn


Nguyen Le Thanh Truc   nlttruc@cantho.gov.vn


Ngo Minh Trung      nmtrung@cantho.gov.vn


Ha Hong Ngoc       hhngoc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Tham    ntttham@cantho.gov.vn
Nguyen Thi Ngoc Han      ngochan@cantho.gov.vn


Bao Tang TPCT         baotangtpcantho@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa Can Tho   bvdkct@cantho.gov.vn


Yen Ngoc Hoai         ngochoai@cantho.gov.vn


Le Thi Chien          ltchien@cantho.gov.vn


Pham Thi Thu Ngan       ptthungan@cantho.gov.vn


Nguyen Trung Truc       nttruc@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa Binh Thuy  bvdkbinhthuy@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa Cai Rang   bvdkcairang@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa Co Do    bvdkcodo@cantho.gov.vn


Le Thanh Trung         lttrung@cantho.gov.vn


Le Thanh Nhon         lethanhnhon@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa O Mon    bvdkomon@cantho.gov.vn


Phung Phuoc Nguyen       phuocnguyen@cantho.gov.vn


Pham Dinh Chuong        dinhchuong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nanh        vannanh@cantho.gov.vn


Huynh Mai Thi         maithi@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa Phong Dien  bvdkphongdien@cantho.gov.vn


Huynh Van Tao         vantao@cantho.gov.vn


Le Thi Anh Tho         ltanhtho@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Vung         ngocvung@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa Thot Not   bvdkthotnot@cantho.gov.vn
Benh Vien DKTPCT        bvdktpct@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Khoa Vinh Thanh  bvdkvinhthanh@cantho.gov.vn


Le Quang Vo          quangvo@cantho.gov.vn


Tu Tuyet Tam          tuyettam@cantho.gov.vn


Pham Dinh Tu          phamdinhtu@cantho.gov.vn


Phan Thi Thu Phuong      pttphuong@cantho.gov.vn


Benh Vien Da Lieu       bvdl@cantho.gov.vn


Kha Van Tam          khavantam@cantho.gov.vn


Le Nguyen Cam Ngoc       camngoc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Tuyen        nguyenthituyen@cantho.gov.vn


Tran Trong Binh        trongbinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Thuy      ntthuthuy@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Liem        htliem@cantho.gov.vn


Le Thi Phuc          ltphuc@cantho.gov.vn


Tran Thanh Hung        tthung@cantho.gov.vn


Nguyen Uyen Phan        uyenphan@cantho.gov.vn


Vu Kim Thu           kimthu@cantho.gov.vn


Benh Vien Lao va BP      bvlaobp@cantho.gov.vn


Benh Vien Mat Rang Ham Mat   bvmrhm@cantho.gov.vn


Tran Viet Hung         tvhung@cantho.gov.vn


Le Thi Cam Thanh        camthanh@cantho.gov.vn


Benh Vien Tai Mui Hong     bvtmh@cantho.gov.vn
Nguyen Tien An     tienan@cantho.gov.vn


Benh Vien Tam Than   bvtt@cantho.gov.vn


Le Hoang Vu      hoangvu1972@cantho.gov.vn


Tran Hong Cuc     tranhongcuc@cantho.gov.vn


Le Thi Le       lethile@cantho.gov.vn


Tran Thi Ngoc Dung   ttngocdung@cantho.gov.vn


Benh Vien Tim Mach   bvtm@cantho.gov.vn


Benh Vien YHCT     bvyhct@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Hoang   ttkhoang@cantho.gov.vn


Tong Tan Dien     tandien@cantho.gov.vn


Nguyen Phu Hung    phuhung@cantho.gov.vn


Phan Viet Hong     viethong@cantho.gov.vn


Dang Thi Thai     dtthai@cantho.gov.vn


Nguyen Van Moi     nvmoi@cantho.gov.vn


Do Ngoc Trac      ngoctrac@cantho.gov.vn


Duong Thu Ha      duongthuha@cantho.gov.vn


Lu Thi Nguyet Giang  nguyetgiang@cantho.gov.vn


Tran Thi Bich Lien   lienttb@cantho.gov.vn


Tran Thi Huong Giang  tthgiang@cantho.gov.vn


Tran Thi Phuong Mai  ttpmai@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Thuan   nnthuan@cantho.gov.vn


Tran Manh Hung     manhhung@cantho.gov.vn
Le Thu Phuong      ltphuong@cantho.gov.vn


Le Thi Kim Thoa     ltkthoa@cantho.gov.vn


Mai Van Dieu      vandieu@cantho.gov.vn


Ngo Huu Hanh      huuhanh@cantho.gov.vn


Phan Thi Truc An    trucan@cantho.gov.vn


Tran Quoc Khanh     tqkhanh@cantho.gov.vn


Huynh Huu Hai      huuhai@cantho.gov.vn


Nguyen Le Hoa Ha    hoaha@cantho.gov.vn


Tran Hoang Minh     hoangminh@cantho.gov.vn


Lam Minh Tuan      lamminhtuan@cantho.gov.vn


Do Anh Thu       doanhthu@cantho.gov.vn


Duong Dinh Binh     dinhbinh@cantho.gov.vn


Duong Huynh Hiep Chau  hiepchau@cantho.gov.vn


Ngo Thi Cam Tien    ntctien@cantho.gov.vn


Tran Van Hoa      tvhoa@cantho.gov.vn


Chiem Duc Duy      ducduy@cantho.gov.vn


Nguyen Kham Dong    khamdong@cantho.gov.vn


Ho Thuy Lieu      thuylieu@cantho.gov.vn


Pham Van Binh      pvbinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu     nguyenthithu@cantho.gov.vn


Le Hoang Nam      lhnam@cantho.gov.vn


Tran Thi Thien Thu   thienthu@cantho.gov.vn
Nguyen Ngoc Vinh  nguyenngocvinh@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Bang  kimbang@cantho.gov.vn


Huynh Xuan Nhut   xuannhut@cantho.gov.vn


Ngo Thi Tuyet Mai  maintt@cantho.gov.vn


Tran Hong Tham   ththam@cantho.gov.vn


Huynh Trung Thanh  trungthanh@cantho.gov.vn


Luu Hong Ngoc    hongngoc@cantho.gov.vn


Le Minh Hanh    minhhanh@cantho.gov.vn


La Duong Hung    duonghung@cantho.gov.vn


Huynh Hung     huynhhung@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Han    phamngochan@cantho.gov.vn


Vo Thi Ngoc Hanh  vtnhanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Tam  tamnt@cantho.gov.vn


Nguyen Trong Tan  trongtan@cantho.gov.vn


Nguyen Hoai Tam   nguyenhoaitam@cantho.gov.vn


Pham Tuan Nha    tuannha@cantho.gov.vn


Doan Thanh Tam   doanthanhtam@cantho.gov.vn


Do Ngoc Anh     dongocanh@cantho.gov.vn


Nguyen Anh Kiet   nguyenanhkiet@cantho.gov.vn


Pham Minh Sang   phamminhsang@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Ha   hongha@cantho.gov.vn


Nguyen Ba Hoang   bahoang@cantho.gov.vn
Phan Thi Tuyet Anh   pttanh@cantho.gov.vn


Le Kim Hong       lekimhong@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Chinh    quocchinh@cantho.gov.vn


Tran Thi Ngoc Diep   ngocdiepbt@cantho.gov.vn


Vo Thanh Nang      thanhnang@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Quang    hongquang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Tu Trinh   tutrinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Diem  ntndiem@cantho.gov.vn


Tang Ngoc Co      ngocco@cantho.gov.vn


Le Thanh Thi      thanhthi@cantho.gov.vn


Le Nguyen Duy Nhan   lndnhan@cantho.gov.vn


Mai Thi Tuyet Lan    mttlan@cantho.gov.vn


Binh Thuy        binhthuy@cantho.gov.vn


Vo Thi Chau Ha     chauha@cantho.gov.vn


Nguyen Van Khanh    nguyenvankhanh@cantho.gov.vn


Pham Thi Lan Anh    lananh@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Hiep     nguyenhuuhiep@cantho.gov.vn


Thai Van Be       tvbe@cantho.gov.vn


Bui Ngoc Hong Phuc   hongphuc@cantho.gov.vn


Diep Thi Hoang Yen   dthyen@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Yen Phuong  ntyphuong@cantho.gov.vn


Ho Hong Xuan      hongxuan@cantho.gov.vn
Duong Tan Binh      tanbinh@cantho.gov.vn


Phan Huu Tri       huutri@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Thanh  ntnthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Tuyet Nhung  nhungntt@cantho.gov.vn


VP UBND Quan Binh Thuy  vpubndbinhthuy@cantho.gov.vn


Tran Thi Y Nhu      ynhu@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Chuong     ngocchuong@cantho.gov.vn


Truong Van Trung     truongvantrung@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Thang    ngocthang@cantho.gov.vn


Pham Hoang Vinh     hoangvinh@cantho.gov.vn


Lam Van Thanh      lvthanh@cantho.gov.vn


Le Thi Be Bay      bebay@cantho.gov.vn


Le Minh Hong Giang    honggiang@cantho.gov.vn


Nguyen Hoai Bao     nguyenhoaibao@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Quan     nguyenminhquan@cantho.gov.vn


Doan Thi Minh Hieu    dtmhieu@cantho.gov.vn


Le Kim Chung       lekimchung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Vo      thivo@cantho.gov.vn


Tran Hoang Phuc     thphuc@cantho.gov.vn


Thai Thi My Linh     ttmlinh@cantho.gov.vn


Ha Minh Cong       haminhcong@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Giau     huugiau@cantho.gov.vn
Vu Manh Khang      manhkhang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Loan  ntnloan@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Ba     nhba@cantho.gov.vn


Nguyen Thi kim Chi   ntkchi@cantho.gov.vn


Huynh Chan Duy     chanduy@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Mui     thimui@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Huynh  ngochuynh@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Duoc     tanduoc@cantho.gov.vn


Nguyen Thai Hong Hanh  honhhanhbt@cantho.gov.vn


Nguyen Van Ut      nguyenvanut@cantho.gov.vn


Pham Dinh Tuan     dinhtuan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Pin     vanpin@cantho.gov.vn


Pham Van Han      vanhan@cantho.gov.vn


Phan Thanh Thuy     phanthanhthuy@cantho.gov.vn


Ngo Huu Thanh      ngohuuthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Phuc    phucnh@cantho.gov.vn


Pham Hong Thang     hongthang@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Nhan     ngocnhan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tuan     nvtuan@cantho.gov.vn


Tu Cong Thuan      congthuan@cantho.gov.vn


Vo Thi Thu Trang    vtttrang@cantho.gov.vn


Tong Thi Ngoc Hue    ttngochue@cantho.gov.vn
Tran Thi Muoi       ttmuoi@cantho.gov.vn


Huynh Huu Hiep       hhhiep@cantho.gov.vn


Tran Van Ngot       tvngot@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Nhu Nga     nhunga@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Bich Trang   ntbtrang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Van    ntthanhvan@cantho.gov.vn


Phong Giao Duc Binh Thuy  pgdbinhthuy@cantho.gov.vn


The Danh          ntthedanh@cantho.gov.vn


Tuoi Hong         nttuoihong@cantho.gov.vn


Minh Ngoc         ntminhngoc@cantho.gov.vn


Xuan Thu          ntxuanthu@cantho.gov.vn


Mai Hong          ntmaihong@cantho.gov.vn


Anh Duong         ntanhduong@cantho.gov.vn


Hong Hoa          nthonghoa@cantho.gov.vn


Minh Tri          ntminhtri@cantho.gov.vn


Nguyen Tuan Ky       tuanky@cantho.gov.vn


Nguyen Van Xuan      vanxuan@cantho.gov.vn


Yen Linh          ntyenlinh@cantho.gov.vn


Hoa Mi           nthoami@cantho.gov.vn


Khanh Van         ntkhanhvan@cantho.gov.vn


Hoang Ha          nthoangha@cantho.gov.vn


Duong Thanh Dao      thanhdao@cantho.gov.vn
Thanh Tam          ntminhtam@cantho.gov.vn


Hoa Lu           nthoalu@cantho.gov.vn


Lien Huong         ntlienhuong@cantho.gov.vn


Le Huynh Thanh Truc     lhttruc@cantho.gov.vn


Hoa Mai           nthoamai@cantho.gov.vn


THCS Binh Thuy       thcsbinhthuy@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Long Hoa 2     thlonghoa2@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Long Tuyen 2    thlongtuyen2@cantho.gov.vn


Mam Non Long Hoa      mnlonghoa@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Thoi An Dong 1   ththoiandong1@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Long Hoa 3     thlonghoa3@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Tra Noc 4     thtranoc4@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Long Hoa 1     thlonghoa1@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ha Giang     hagiang@cantho.gov.vn


Mam Non Long Tuyen     mnlongtuyen@cantho.gov.vn


Mam Non Phong Lan      mnphonglan@cantho.gov.vn


Mam Non Hoa Hong      mnhoahong@cantho.gov.vn


Mau Giao Thoi An Dong    mgthoiandong@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Tra Noc 3     thtranoc3@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Long Tuyen 1    thlongtuyen1@cantho.gov.vn


Mam Non Binh Thuy      mnbinhthuy@cantho.gov.vn


Truong Tieu Hoc An Thoi 2  thanthoi2@cantho.gov.vn
THCS Long Tuyen       thcslongtuyen@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Thoi An Dong 2   ththoiandong2@cantho.gov.vn


THCS Thoi An Dong      thcsthoiandong@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Thoi An Dong 3   ththoiandong3@cantho.gov.vn


Truong Mam Non TTTT     mntttt@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Tra Noc 2     thtranoc2@cantho.gov.vn


THCS Long Hoa        thcslonghoa@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Tra Noc 1     thtranoc1@cantho.gov.vn


Truong Tieu Hoc An Thoi 1  thanthoi1@cantho.gov.vn


Le Thi My Dung       ltmydung@cantho.gov.vn


Tieu Hoc Binh Thuy     thbinhthuy@cantho.gov.vn


Nguyen Phan Tran Vu     nptranvu@cantho.gov.vn


Le Tam Niem         ltniem@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Tu Trinh     ntttrinh@cantho.gov.vn


Tran Thi Be         tranthibe@cantho.gov.vn


Tran Thi Bach Yen      bachyen@cantho.gov.vn


Le Thanh Phong       thanhphongle@cantho.gov.vn


Le Van Hoang        lvhoang@cantho.gov.vn


Le Minh Xuyen        minhxuyen@cantho.gov.vn


Bui Thuy Phuong       buithuyphuong@cantho.gov.vn


Tran Huu Loc        thloc@cantho.gov.vn


Le Thanh Tung        lttung@cantho.gov.vn
Tran Thi Kim Bang   ttkbang@cantho.gov.vn


Ho Kim Hoanh     hkhoanh@cantho.gov.vn


Doan Van Hung     dvhung@cantho.gov.vn


Ho Ly Trung      lytrung@cantho.gov.vn


Trang Huu Bang    huubang@cantho.gov.vn


Pham Thanh Giang   ptgiang@cantho.gov.vn


Tran Van Tri     tvtri@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nam    nvnam@cantho.gov.vn


Ngo Hoang Thao    nhthao@cantho.gov.vn


Bui Van Thong     bvthong@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Su    thanhsu@cantho.gov.vn


Ngo Van Lac      vanlac@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc An    nguyenngocan@cantho.gov.vn


Le Van Chanh     vanchanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Ha  ntthanhha@cantho.gov.vn


Tran Minh Tho     tmtho@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Hon    huuhon@cantho.gov.vn


Nguyen Ba Hung    nbhung@cantho.gov.vn


Nguyen Thu Hang    thuhang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Ba   ntthuba@cantho.gov.vn


Lieu Van Yeu     vanyeu@cantho.gov.vn


Vu Manh Khang     vmkhang@cantho.gov.vn
Ha Thi Thuy Lieu    httlieu@cantho.gov.vn


Bo Chi huy Quan su   bochqs@cantho.gov.vn


Nguyen Van Cuu     vancuu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong Ngoc  nthngoc@cantho.gov.vn


Phan Thi Kieu Hanh   ptkhanh@cantho.gov.vn


Tran Quang Liem    quangliem@cantho.gov.vn


Tran Thi Tuyet Mai   tttmai@cantho.gov.vn


Tran Van No      tranvanno@cantho.gov.vn


Luong Van Xinh     vanxinh@cantho.gov.vn


Benh Vien Nhi Dong   bvnd@cantho.gov.vn


Truong Hoan Ngau    hoanngau@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Ha   nguyenthithuha@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Du     nngocdu@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Nhan   ngthanhnhan@cantho.gov.vn


Ngo Ngoc Liem     ngocliem@cantho.gov.vn


Tran Van Thuong    tvthuong@cantho.gov.vn


Mai Thao        mthao@cantho.gov.vn


Huynh Huu Trung    hhtrung@cantho.gov.vn


Dang Thi Hong Tuyet  hongtuyet@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thuy    nguyenthithuy@cantho.gov.vn


Ta Quoc Tri      quoctri@cantho.gov.vn


Tran Thi My Phuong   ttmphuong@cantho.gov.vn
Pham Van Tam     pvtam@cantho.gov.vn


Dang Thi Thu Van   dttvan@cantho.gov.vn


Le Cam Thuy      lcthuy@cantho.gov.vn


Le Thi Nguyet Minh  ltnminh@cantho.gov.vn


Phan Thi Thu Ngan   pttngan@cantho.gov.vn


Pham Thi Phu Xuan   phuxuan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Dep    nvdep@cantho.gov.vn


Le Hong Thanh     hongthanh@cantho.gov.vn


Pham Thi Tuyet    pttuyet@cantho.gov.vn


Nguyen Cong Truong  congtruong@cantho.gov.vn


Bui Van Bien     vanbien@cantho.gov.vn


Quach Tai Luan    tailuan@cantho.gov.vn


Phan Thi Kieu Tuoi  kieutuoi@cantho.gov.vn


Tran An Linh     anlinh@cantho.gov.vn


Phan Thi Hong Nhung  pthnhung@cantho.gov.vn


Huynh Hieu Le     huynnhhieule@cantho.gov.vn


Tran Thi Thuy Linh  tttlinh@cantho.gov.vn


Tran Anh Tuan     trananhtuan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Truyen   vantruyen@cantho.gov.vn


Vo Thanh Luan     thanhluan@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Tho    nntho@cantho.gov.vn


Le Minh Hieu     lmhieu@cantho.gov.vn
Nguyen Thi Kim Cuc        ntkcuc@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Huy          nqhuy@cantho.gov.vn


Pham Quoc Tuan          pqtuan@cantho.gov.vn


Lai Tuan Vinh           tuanvinh@cantho.gov.vn


Nguyen Phi Long          philong@cantho.gov.vn


Luong Hong Quang         lhquang@cantho.gov.vn


Le Thi Tuyet Mai         lttmai@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ly           nthily@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Kich         hoangkich@cantho.gov.vn


BCH Quan Su Quan Cai Rang     banchqs_cr@cantho.gov.vn


Phong Y Te Quan Cai Rang     phongyt_cr@cantho.gov.vn

Phong Ton Giao Dan Toc Quan Cai
                 phongtgdt_cr@cantho.gov.vn
Rang
Phong Tai Chinh Ke Hoach Quan Cai
                 phongtckh_cr@cantho.gov.vn
rang

Phong Noi Vu Quan Cai Rang    phongnv_cr@cantho.gov.vn


Ban QLDA DTXD Quan Cai Rang    banqldadtxd_cr@cantho.gov.vn


Ban QLDA Quan Cai Rang      banqlda_cr@cantho.gov.vn


Phong VHTT TT Quan Cai Rang    phongvhtttt_cr@cantho.gov.vn


Chi Cuc Thue Quan Cai Rang    chicucthue_cr@cantho.gov.vn

Phong Quan Ly Do Thi Quan Cai
                 phongqldt_cr@cantho.gov.vn
Rang

Phong NV LD TBXH Quan Cai Rang  phongnvldtbxh_cr@cantho.gov.vn


Cong An Quan Cai Rang       congan_cr@cantho.gov.vn


Ban BTTH GPMB Quan Cai Rang    banbtthgpmb_cr@cantho.gov.vn
Trung Tam Y Te Quan Cai Rang   trungtamyt_cr@cantho.gov.vn


Phong Kinh Te Quan Cai Rang   phongkt_cr@cantho.gov.vn

Phong Tai Nguyen Moi Truong Quan
                 phongtnmt_cr@cantho.gov.vn
Cai Rang

Phong VHTT Quan Cai Rang     phonghvtt_cr@cantho.gov.vn


Phong LDTBXH Quan Cai Rang    phongldtbxh_cr@cantho.gov.vn


Dai Truyen Thanh Quan Cai Rang  daitt_cr@cantho.gov.vn


Phong Giao Duc Quan Cai Rang   phonggd_cr@cantho.gov.vn


Phong Tu Phap Quan Cai Rang   phongtp_cr@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Quan Cai Rang   phongtk_cr@cantho.gov.vn


Huynh Van Hung          hvhung@cantho.gov.vn


Ngo Thi Nhu           ntnhu@cantho.gov.vn


Phuong Ba Lang          pbalang@cantho.gov.vn


Dang Thi Cam Tu         camtu@cantho.gov.vn


Vo Thi Kim Mai          kimmai@cantho.gov.vn


Phuong Hung Phu         phungphu@cantho.gov.vn


Huynh Thi Phung         thiphung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Sau          nvsau@cantho.gov.vn


Duong Xuan Luc          xuanluc@cantho.gov.vn


Tran Kim Hao           tkhao@cantho.gov.vn


Phan Thi Ngoc Ha         ptngocha@cantho.gov.vn


Do Thanh Phat          thanhphat@cantho.gov.vn


Nguyen Van Hieu         nvhieu@cantho.gov.vn
Huynh Thanh Hung   hthung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Cam Hong  ntchong@cantho.gov.vn


Nguyen Thong Nhut   thongnhut@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Lam   nthanhlam@cantho.gov.vn


Chau Hoang Minh    chminh@cantho.gov.vn


Cao Thi Ngoc Diem   ctngocdiem@cantho.gov.vn


Nguyen Van Giau    nvgiau@cantho.gov.vn


Do Van Duoc      dovanduoc@cantho.gov.vn


Nguyen Van Phuc    nvphuc@cantho.gov.vn


Tran Thanh Phuc    thanhphuc@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Phuong  nvphuong@cantho.gov.vn


Phuong Hung Thanh   phungthanh@cantho.gov.vn


Dang Thi Thu     dtthu@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Tung   hthanhtung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Lai    ntlai@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tam    ngvantam@cantho.gov.vn


Vo Thanh Liem     vtliem@cantho.gov.vn


Bui Quoc Bao     quocbao@cantho.gov.vn


Le Thi Thao Anh    thaoanh@cantho.gov.vn


Tieu Chi Nguyen    tcnguyen@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tam    nvantam@cantho.gov.vn


Bui Thi Bich Phuong  btbphuong@cantho.gov.vn
Phuong Le Binh     plebinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kieu Nhien  ntknhien@cantho.gov.vn


Tran Thi Diem Phuc   diemphuc@cantho.gov.vn


Phuong Phu Thu     pphuthu@cantho.gov.vn


Tran Van Thoi      tvthoi@cantho.gov.vn


Doan Thi Xuan Nguyet  dtxnguyet@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tam     nvtam@cantho.gov.vn


Phuong Tan Phu     ptanphu@cantho.gov.vn


Cao Thi Ngoc Diem    ctndiem@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Tung    httung@cantho.gov.vn


Do Van Duoc       dvduoc@cantho.gov.vn


Dang Van Moi      vanmoi@cantho.gov.vn


Duong Quang Thong    quangthong@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Cuong    ngoccuong@cantho.gov.vn


Tran Viet Anh      vietanh@cantho.gov.vn


Phuong Thuong Thanh   pthuongthanh@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Dieu     ngocdieu@cantho.gov.vn


Huynh Hieu Truc     hieutruc@cantho.gov.vn


Nguyen Kim Thanh    nkthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kieu Nhien  kieunhien@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Tung    nthanhtung@cantho.gov.vn


Do Thi Truc Giang    dttgiang@cantho.gov.vn
Trang Thi Ngoc Anh   ttngocanh@cantho.gov.vn


Ho Thi Cong Dung    congdung@cantho.gov.vn


Vo Quoc Thong      quocthong@cantho.gov.vn


Le Kim Khanh      kimkhanh@cantho.gov.vn


Nguyen Phuong Thao   phuongthao@cantho.gov.vn


VP UBND Quan Cai Rang  vpubndcairang@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Anh     nguyenngocanh@cantho.gov.vn


Le Thi Thu Hong     lethithuhong@cantho.gov.vn


Vuong Cong Khanh    congkhanh@cantho.gov.vn


Pham Van Nhu      pvnhu@cantho.gov.vn


Nguyen Trong Quoc    trongquoc@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Xuan     huuxuan@cantho.gov.vn


Tran Duc An       ducan@cantho.gov.vn


Le Van Hoang      levanhoang@cantho.gov.vn


Le Thi Thuy An     lttan@cantho.gov.vn


Tran Thanh Can     tranthanhcan@cantho.gov.vn


Truong Thanh Dat    thanhdat@cantho.gov.vn


Ngo Van Dien      ngovandien@cantho.gov.vn


Le Quang Hien      lequanghien@cantho.gov.vn


Vo Kim Thoa       vokimthoa@cantho.gov.vn


Huynh Trung Tru     trungtru@cantho.gov.vn


Tran Tan Loc      tanloc@cantho.gov.vn
Vo Kim Phuong     vokimphuong@cantho.gov.vn


Vo Minh Thien     minhthien@cantho.gov.vn


Trinh Tien Mai     tienmai@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Dong   nguyenthanhdong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tinh    vantinh@cantho.gov.vn


Tran Viet Thang    tranvietthang@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tanh    vantanh@cantho.gov.vn


Huynh Huu Lam     huulam@cantho.gov.vn


Vo Thi Kim Mai     vtkmai@cantho.gov.vn


Pham Hung Thong    hungthong@cantho.gov.vn


Cai Rang        cairang@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Sang    huusang@cantho.gov.vn


Tran Van Tham     vantham@cantho.gov.vn


Hua An Khuong     ankhuong@cantho.gov.vn


Ta Thi Bich Hang    bichhang@cantho.gov.vn


Dang Van Ngot     vanngot@cantho.gov.vn


Ngo Thi Thanh Nga   nttnga@cantho.gov.vn


Duong Quang Chinh   dqchinh@cantho.gov.vn


Mai Hong Chau     hongchau@cantho.gov.vn


Tran Thanh Tung    tranthanhtung@cantho.gov.vn


Nguyen Cong Duy    congduy@cantho.gov.vn


Trinh Thi Thuy Duong  tttduong@cantho.gov.vn
Duong Thi Hong Tien   hongtien@cantho.gov.vn


Dinh Thanh Phu      thanhphu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Thuy  ngttthuy@cantho.gov.vn


Phong Y te        phongyte_codo@cantho.gov.vn


Tran Van Tai       vantai@cantho.gov.vn


Phan Trung Hieu     pthieu@cantho.gov.vn


Phan Thanh Loi      phanthanhloi@cantho.gov.vn


Tran Van Hoa       tranvanhoa@cantho.gov.vn


Pham Lan Anh       planh@cantho.gov.vn


Le Tuan Nhan       tuannhan@cantho.gov.vn


Nguyen Tran The Trung  ntttrung@cantho.gov.vn


Chau Thi Kieu Phuong   kieuphuong@cantho.gov.vn


VP UBND huyen Co Do   vpubndcodo@cantho.gov.vn


Nguyen Van Dung     nvdung@cantho.gov.vn


Phan Thanh Tung     phanthanhtung@cantho.gov.vn


Le Quoc Viet       lequocviet@cantho.gov.vn


Nguyen Trung Hieu    nthieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Phuong Thao  ntpthao@cantho.gov.vn


Nguyen Huy Tam      nhtam@cantho.gov.vn


Nguyen Thuc Hien     thuchien@cantho.gov.vn


Le Quang Mai       quangmai@cantho.gov.vn


Le Bao Toan       baotoan@cantho.gov.vn
Le Thanh Cua          thanhcua@cantho.gov.vn


Tran Thi Cam Huong       ttchuong@cantho.gov.vn


Huynh Quoc Thuan        hqthuan@cantho.gov.vn


Doan Thi Ngoc Tuyet       dtntuyet@cantho.gov.vn


Le Tan Thu           tanthu@cantho.gov.vn


Vo Kim Thuy           vkthuy@cantho.gov.vn


Nguyen Trung Quoc Nam      ntqnam@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong Phuong     ngthphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Tham        ngoctham@cantho.gov.vn


Le Thanh Do           ltdo@cantho.gov.vn


Quan su huyen Co Do       quansu_codo@cantho.gov.vn


Nguyen Duc Tam         ductam@cantho.gov.vn


Pham Huu Nghia         phnghia@cantho.gov.vn


Vo Minh Tri           vominhtri@cantho.gov.vn


Truong Thanh Tam        tttam@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Tuyet Thuy      tuyetthuy@cantho.gov.vn


Le Thi Anh Mai         anhmai@cantho.gov.vn


Do Thi My Trinh         mytrinh@cantho.gov.vn


Co Do              codo@cantho.gov.vn


Uy ban Dan so Gia dinh Tre em  ubds_codo@cantho.gov.vn


Doan Thanh Nguyen        dtnguyen@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Quang        nmquang@cantho.gov.vn
Duong Ba Hoang     duongbahoang@cantho.gov.vn


Le Van Quang      levanquang@cantho.gov.vn


Tran Thu Dong      thudong@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Ut     thanhut@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Man     ntman@cantho.gov.vn


Ly Giang        lygiang@cantho.gov.vn


Tran Ai Viet      tranaiviet@cantho.gov.vn


Phan Vy         phanvy@cantho.gov.vn


Nguyen Van Ba      nvba@cantho.gov.vn


Nguyen Thai Son     thaison@cantho.gov.vn


Vo Minh Chinh      vmchinh@cantho.gov.vn


Trang Van Ven      tvven@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke     phongtk_codo@cantho.gov.vn


Nguyen To Huu      tohuu@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Dat     huudat@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Cam Loan   ntcloan@cantho.gov.vn


Luong Khac Huy     khachuy@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Nam     nqnam@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Toai    nmtoai@cantho.gov.vn


Cong an huyen Co Do   congan_codo@cantho.gov.vn


Huynh Thi Xuan Nguyet  xuannguyet@cantho.gov.vn


Tran Thi Ngoan     trtngoan@cantho.gov.vn
Nguyen Thi My Hanh   ntmhanh@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Cong    nccong@cantho.gov.vn


Thi tran Co do     thitrancd_codo@cantho.gov.vn


Nguyen Van Si     nguyenvansi@cantho.gov.vn


Le Thi Mong Van    ltmvan@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Hoang    huuhoang@cantho.gov.vn


Tran Huu Nguyen    huunguyen@cantho.gov.vn


Phan Thi Pa Ri     pari@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Oanh Kieu  oanhkieu@cantho.gov.vn


Phan My Huong     phanmyhuong@cantho.gov.vn


Ho Thi Kim Loan    htkloan@cantho.gov.vn


Huynh Minh Hieu    huynhminhhieu@cantho.gov.vn


Tran Thi Thanh Tuyen  trtttuyen@cantho.gov.vn


Tran Phuoc hoa     phuochoa@cantho.gov.vn


Luong Long Toan    longtoan@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Tho     huutho@cantho.gov.vn


Dao Thi Minh Huong   dtmhuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh vu    ntvu@cantho.gov.vn


Duong Tan Giau     dtgiau@cantho.gov.vn


Tran Chi Phuong    tcphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Yen Loan  yenloan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Manh    vanmanh@cantho.gov.vn
Nguyen Thi Kim Thanh   ntkthanh@cantho.gov.vn


Phong Tong hop Kinh te  phongthkt_codo@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh     ntthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Tuyen    nttuyen@cantho.gov.vn


Le Huu Trang       huutrang@cantho.gov.vn


Tran Thi Bach Hue    ttbhue@cantho.gov.vn


Huynh Ky Luu       kyluu@cantho.gov.vn


Tran Nam Ha       tnha@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Anh     nghanh@cantho.gov.vn


Dao Anh Dung       daoanhdung@cantho.gov.vn


Vo Thanh Loi       vtloi@cantho.gov.vn


Bui Thanh Liem      btliem@cantho.gov.vn


Truong Tuyet Ngoc    tuyetngoc@cantho.gov.vn


Huynh Phuong Doan    phuongdoan@cantho.gov.vn


Vo Thi Kim Van      vokimvan@cantho.gov.vn


Thi tran Thoi Lai    thitrantl_codo@cantho.gov.vn


Nguyen Trai       ntrai@cantho.gov.vn


Bui Van Kiet       buivankiet@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Tuyet  ngoctuyet@cantho.gov.vn


Tran Van Nghiep     vannghiep@cantho.gov.vn


Huynh Tan Dat      tandat@cantho.gov.vn


Pham Thi Hong Gam    honggam@cantho.gov.vn
Hoang Kim Cuong         hkcuong@cantho.gov.vn


Vuong Thi Thao         thithao@cantho.gov.vn


Nguyen Van Chon         vanchon@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Khoa        nvkhoa@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Hai        nghhai@cantho.gov.vn


Phan Van Tam          pvantam@cantho.gov.vn


Le Minh Son           minhson@cantho.gov.vn


Tran Vo Nghiep         vonghiep@cantho.gov.vn


Nguyen Thai Son         ngtson@cantho.gov.vn


Nguyen Truong Tho        ngttho@cantho.gov.vn


Phan Kim Hong          phankimhong@cantho.gov.vn


Tran Thanh Vu          tranthanhvu@cantho.gov.vn


Le Thanh Phong         phonglt@cantho.gov.vn


Doan Tat Linh          tatlinh@cantho.gov.vn


Ho Van Si            hovansi@cantho.gov.vn


Nguyen Thi E          nguyenthie@cantho.gov.vn


Lam Hong Nhung         lamhongnhung@cantho.gov.vn

Trung Tam Van hoa The duc The
                trungtamvhtdtt_codo@cantho.gov.vn
thao

Nguyen Thi Bich Lieu      ngtblieu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Hang         vanhang@cantho.gov.vn


Lam Van Do           vando@cantho.gov.vn


Vo Van Sang           vovansang@cantho.gov.vn
Nguyen Huu Thanh        nghthanh@cantho.gov.vn


Tran Van Sau          tranvansau@cantho.gov.vn


Lam Hoang Khai         hoangkhai@cantho.gov.vn

Phong Noi Vu Lao Dong Thuong
                phongnvldtbxh_codo@cantho.gov.vn
Binh va Xa hoi

Vo Ngoc Van Quang       vnvquang@cantho.gov.vn


Tu Nguyen Duy Tan       duytan@cantho.gov.vn


Huynh Cong Duc         congduc@cantho.gov.vn


Phong Tai nguyen Moi truong  phongtnmt_codo@cantho.gov.vn


Tu Van Giao          tvgiao@cantho.gov.vn


Pham Thi Quynh Nhu       ptqnhu@cantho.gov.vn


Pham Buu Giam         buugiam@cantho.gov.vn


Truong Minh Loc        minhloc@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Tin        nttin@cantho.gov.vn


Tran Van Qui          vanqui@cantho.gov.vn


Dao Huu Luong         huuluong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Xuan Nguyet     ntxnguyet@cantho.gov.vn


Chiem Viet Trung        chiemviettrung@cantho.gov.vn


Dang Hong Thao         hongthao@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Phi        nhphi@cantho.gov.vn


Tran Thi Nga          tranthinga@cantho.gov.vn


Tran Thanh Nhien        thanhnhien@cantho.gov.vn


Le Thi Thanh Thuy       thuyltt@cantho.gov.vn
Vo Kieu Tu Cam     vktcam@cantho.gov.vn


Nguyen Chau Thang    ncthang@cantho.gov.vn


Doan Hoang Viet     dhviet@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Phuong   htphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Diep Thuy  diepthuy@cantho.gov.vn


Dai Truyen Thanh    daitruyenthanh_codo@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Trong   hoangtrong@cantho.gov.vn


Dao Hung        daohung@cantho.gov.vn


Le Thi Huyen Trang   huyentrang@cantho.gov.vn


Bui Bich Chi      bichchi@cantho.gov.vn


Vo Thanh Van      vothanhvan@cantho.gov.vn


Doan Kim Phung     dkphung@cantho.gov.vn


Nguyen hung Chinh    nhchinh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Binh     nguyenvanbinh@cantho.gov.vn


Nguyen Huynh Duc    huynhduc@cantho.gov.vn


Thanh Tra huyen Co Do  thanhtra_codo@cantho.gov.vn


Le Huu Trang      lhtrang@cantho.gov.vn


Truyen Van Truyen    tvtruyen@cantho.gov.vn


Duong Thi Doan Dung   doandung@cantho.gov.vn


Tran Viet Cuong     vietcuong@cantho.gov.vn


Pham Van Tan      phamvantan@cantho.gov.vn


Pham Thi Nga      phamthinga@cantho.gov.vn
Tran Thanh Nhien      ttnhien@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thuy Huong    nguyenthuyhuong@cantho.gov.vn


Le Van Hieu         lvhieu@cantho.gov.vn


Pham Hong Son        hongson@cantho.gov.vn


Phong Tu Phap Huyen Co Do  phongtp_codo@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Nguyet   thanhnguyet@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Thuy      thuynt@cantho.gov.vn


Vo Van Tu          vovantu@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Lam       quoclam@cantho.gov.vn


Dinh Thanh Phu       dtphu@cantho.gov.vn


Le Thi Anh Tuyet      ltatuyet@cantho.gov.vn


Trinh Van Hau        vanhau@cantho.gov.vn


Le Kim Xuyen        kimxuyen@cantho.gov.vn


Bui Van Kiet        bvkiet@cantho.gov.vn


Tran Huu Minh        huuminh@cantho.gov.vn


Nguyen My Thanh Tuyen    nmttuyen@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Linh       nclinh@cantho.gov.vn


Tran Dong Hanh Toan     hanhtoan@cantho.gov.vn


Cao Chi Cong        caochicong@cantho.gov.vn


Phan Van Ke         vanke@cantho.gov.vn


Phong Van hoa Thong tin   phongvhtt_codo@cantho.gov.vn


Thai Thuy Duong       thaithuyduong@cantho.gov.vn
Ho Van Si        hvsi@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Phong    ngtphong@cantho.gov.vn


Le Thanh Lam       lethanhlam@cantho.gov.vn


Vo Thi Kim Duyen     kimduyen@cantho.gov.vn


Tran Minh Man      tmman@cantho.gov.vn


Vo Thanh Tam       vttam@cantho.gov.vn


Khuong Tien Viet     ktviet@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Thanh     ngtthanh@cantho.gov.vn


Tran Son Vu       tsvu@cantho.gov.vn


Vo Thi Kim Thuy     vtkthuy@cantho.gov.vn


Le Minh Hoang      leminhhoang@cantho.gov.vn


Dang Thanh Tuan     dttuan@cantho.gov.vn


Le Tuan Duy       tuanduy@cantho.gov.vn


Phong Ton giao Dan toc  phongtgdt_codo@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong Phuong  phuongnth@cantho.gov.vn


Tran Thanh Tung     trttung@cantho.gov.vn


Mai Thi Thien Kieu    thienkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Bao     thanhbao@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Dung   ntndung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nien     vannien@cantho.gov.vn


Nguyen Trai       nguyentrai@cantho.gov.vn


Lu Thong Lai       ltlai@cantho.gov.vn
Le Hoang Hon        hoanghon@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Linh      nguyenchilinh@cantho.gov.vn


Le Hoang Vo        hoangvo@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Diem Uyen    diemuyen@cantho.gov.vn


Nguyen Nhat Khanh     nhatkhanh@cantho.gov.vn


Lam Ngoc Ngon       lnngon@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Khoa      nguyenvietkhoa@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Son      nguyenngocson@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Mai       ntmai@cantho.gov.vn


Nguyen Duc Huy       duchuy@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Xuan Mai    ntxmai@cantho.gov.vn


Nguyen Thuc Hien      ngthien@cantho.gov.vn


Doan Thi Ri        dtri@cantho.gov.vn


Tran Van Thao       tranvanthao@cantho.gov.vn


Phong Tai Chinh Ke Hoach  phongtckh_codo@cantho.gov.vn


Dang Thi Kim Chi      dtkchi@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Diem      ngtdiem@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Truc Phuong   nttrucphuong@cantho.gov.vn


Tran Thi Hong Nhung    tthnhung@cantho.gov.vn


Tran Thi Nhu Y       ttnhuy@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Cam Tu     ntcamtu@cantho.gov.vn


Vo Thi Ngoc Suong     vtnsuong@cantho.gov.vn
Nguyen Thi Thuy Dung  nttdung@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Sang   thanhsang@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Dat    hongdat@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ly     nguyenthily@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nang    vannang@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Kien   hoangkien@cantho.gov.vn


Nguyen Vu Lam     vulam@cantho.gov.vn


Vu Thi Loan      thiloan@cantho.gov.vn


Ho Thanh Lam      htlam@cantho.gov.vn


Ho Bao Loc       hbloc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Ha   thuha@cantho.gov.vn


Tran Hai Yen      thyen@cantho.gov.vn


Nguyen Van Be     nvbe@cantho.gov.vn


Nguyen Phuoc Tham   phuoctham@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Chien   thanhchien@cantho.gov.vn


Bui Trung Hau     buitrunghau@cantho.gov.vn


Pham Van Huy      pvhuy@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hai Lang  hailang@cantho.gov.vn


Vo Hoang Dung     hoangdung@cantho.gov.vn


Ha Phuong Ngon     phuongngon@cantho.gov.vn


Huynh Thi Kim Ngoc   htkngoc@cantho.gov.vn


Huynh Tri Si      htsi@cantho.gov.vn
Vo Van Thang       vvthang@cantho.gov.vn


Nguyen Thuy Dung     thuydung@cantho.gov.vn


Huynh Thi Thao      htthao@cantho.gov.vn


Dao Van Nhan       daovannhan@cantho.gov.vn


Le Duc Bay        ducbay@cantho.gov.vn


Vo Hong Hieu       vhhieu@cantho.gov.vn


Tran Thanh Phong     tranthanhphong@cantho.gov.vn


Pham Thi Cuc       phamthicuc@cantho.gov.vn


Pham Minh Tri      phamminhtri@cantho.gov.vn


Canh sat hinh su     cshs@cantho.gov.vn


Tran Dang Ngan      dangngan@cantho.gov.vn


Dang Giang Nam      giangnam@cantho.gov.vn


Nguyen Truong Do     ntdo@cantho.gov.vn


Le Van Tinh       lvtinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Hien   ntthien@cantho.gov.vn


Dang Trung Tin      dangtrungtin@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thuy An    thuyan@cantho.gov.vn


Truong Thi Huong Giang  huonggiang@cantho.gov.vn


Ly Be Tay        lbtay@cantho.gov.vn


Tran Minh Su       minhsu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Minh     nguyenthiminh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Trung     vantrung@cantho.gov.vn
Nguyen Van Thuong        nguyenvanthuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Lan          ntlan@cantho.gov.vn


Le Thi Kieu Loan         kieuloan@cantho.gov.vn


Le Thi Trung Hieu        ltthieu@cantho.gov.vn


Tran Thi Dao           ttdao@cantho.gov.vn


Lam Huu Hoa           huuhoa@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Phong        ntphong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hoa          nthoa@cantho.gov.vn


Doan Hoang Thuan         dhthuan@cantho.gov.vn


Ban Phap Che Cong An thanh pho  phapche_catp@cantho.gov.vn


Phan Phuc Hoi          phuchoi@cantho.gov.vn


Do Thi Huong           dothihuong@cantho.gov.vn


Nguyen Khang Trang        nktrang@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Huong        nguyenminhhuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Huong      ntthanhhuong@cantho.gov.vn


Le Ngoc Phuoc          ngocphuoc@cantho.gov.vn


Thai Hoang Nam          thaihoangnam@cantho.gov.vn


Le Hung Cong           hungcong@cantho.gov.vn


Dang Quoc Tuan          dangquoctuan@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Nguyet Anh      nguyetanh@cantho.gov.vn


Pham Thi Thanh Giang       pttgiang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong Gam       nthgam@cantho.gov.vn
Cong an thanh pho     catp@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Hung      nthung@cantho.gov.vn


Trinh Minh Duc      tmduc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Mai Huong   maihuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Nga   nguyenthithanhga@cantho.gov.vn


Tran Thi Thu Yen     thuyen@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Le      nnle@cantho.gov.vn


Pham Thi Yen Binh     yenbinh@cantho.gov.vn


Do Quoc Viet       doquocviet@cantho.gov.vn


Phan Xuan Lam       xuanlam@cantho.gov.vn


Vo Tan Thanh       tanthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Anh Thu      nguyenanhthu@cantho.gov.vn


Cuc Hai quan       cuchq@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Hung Phu  phongtk_hp@cantho.gov.vn


Dang Thanh Phong     dtphong@cantho.gov.vn


Dinh Trang Nguyen     trangnguyen@cantho.gov.vn


Phan Thi Truc An     pttan@cantho.gov.vn


Vo Ngoc Dao        vongocdao@cantho.gov.vn


Nguyen Thai Hoang     thaihoang@cantho.gov.vn


Le Ngoc Bay        ngocbay@cantho.gov.vn


Le Ba Loc         lebaloc@cantho.gov.vn


Bui Kim Thoa       kimthoa@cantho.gov.vn
Phong Thong Ke O Mon    phongtk_om@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Thoi Lai   phongtk_tl@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Chuong      tnchuong@cantho.gov.vn


Tran Ho Binh Tuy      binhtuy@cantho.gov.vn


Lai Can           laican@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Nhan      nthanhnhan@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Nguyen      tannguyen@cantho.gov.vn


Duong Khue         duongkhue@cantho.gov.vn


Cuc Thong ke        cuctk@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Le Quyen     lequyen@cantho.gov.vn


Hoang Van Hung       hoangvanhung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Mui       nguyenthimui@cantho.gov.vn


Le Dang Thanh Phong     ledangthanhphong@cantho.gov.vn


Pham Thi Ha         phamthiha@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Vinh Thanh  phongtk_vt@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Binh Thuy  phongtk_bt@cantho.gov.vn


Bui Thanh Liem       thanhliem@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Bich Phuong   ntbphuong@cantho.gov.vn


Duong Van Khoi       vankhoi@cantho.gov.vn


Pham Ba Tan         batan@cantho.gov.vn


Tran Ngoc An        tranngocan@cantho.gov.vn


Le Thi Nguyet Anh      lenguyetanh@cantho.gov.vn
Nguyen Viet Thai      vietthai@cantho.gov.vn


Phan Kim Chau        kimchau@cantho.gov.vn


Le Van Duong        vanduong@cantho.gov.vn


Le Thi Bich Thi       bichthi@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Bich Hong    bichhong@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Co Do    phongtk_cd@cantho.gov.vn


Phan Kim Phuong       pkphuong@cantho.gov.vn


Kha Thanh Sang       khathanhsang@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Thot Not   phongtk_tn@cantho.gov.vn


Ta Nguyen Hong       nguyenhong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Phat       vanphat@cantho.gov.vn


Phan Thanh Nghia      thanhnghia@cantho.gov.vn


Do Van Dien         dovandien@cantho.gov.vn


Mai Minh Tri        maiminhtri@cantho.gov.vn


Tran Tu Cuong        tucuong@cantho.gov.vn


Le Thi Chanh        thichanh@cantho.gov.vn


Le Thi Anh Tuyet      leanhtuyet@cantho.gov.vn


Tran Minh Huong       minhhuong@cantho.gov.vn


Tran Van Dung        tranvandung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Vui       vanvui@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Phong Dien  phongtk_pd@cantho.gov.vn


Nguyen Cuc Xuan       cucxuan@cantho.gov.vn
Le Thanh Son        lethanhson@cantho.gov.vn


Duong Minh Tan       duongminhtan@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke Ninh Kieu  phongtk_nk@cantho.gov.vn


Huynh Cam Nhung      camnhung@cantho.gov.vn


Tran Thi Bich Huyen    bichhuyen@cantho.gov.vn


Lam Thi Thuy Diem     thuydiem@cantho.gov.vn


Pham Thi Hong Thu     pththu@cantho.gov.vn


Le Van Thang        levanthang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Cuc       nthicuc@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Than      vietthan@cantho.gov.vn


Tong Thi Ngoc Diep     ttndiep@cantho.gov.vn


Duong Kim Thi       kimthi@cantho.gov.vn


Phan Thi Minh Trang    minhtrang@cantho.gov.vn


Phan Minh Hung       phanminhhung@cantho.gov.vn


Duong Thi Kim       thikim@cantho.gov.vn


Vo Thi My Phuong      vtmphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Phu Huu       phuhuu@cantho.gov.vn


Hoang Thi Chinh      thichinh@cantho.gov.vn


Phan Thi Phuoc       ptphuoc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Le       thile@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Nguyen     chinguyen@cantho.gov.vn


Phan Hong Nhung      hongnhung@cantho.gov.vn
Phan Van Manh       pvmanh@cantho.gov.vn


Huynh Van Lu        vanlu@cantho.gov.vn


Pham Duc Duong       ducduong@cantho.gov.vn


Phan Van Chung       vanchung@cantho.gov.vn


Do Si Hiep         sihiep@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Tam      thanhtamct@cantho.gov.vn


Huynh Thi Viet Thanh    htvkhanh@cantho.gov.vn


Le Thi Ngoc Loan      ngocloan@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Van      nguyenthanhvan@cantho.gov.vn


Duong Thi Thao       dtthao@cantho.gov.vn


Ngo Ngoc Minh       ngongocminh@cantho.gov.vn


Tran Thi Ngoan       ttngoan@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Anh Dao     ntadao@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Nau       thinau@cantho.gov.vn


Tran Minh Cong       minhcong@cantho.gov.vn


Le Lam Dat         lamdat@cantho.gov.vn


Cuc Thue          cucthue@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Lam      ntlam@cantho.gov.vn


Le Tran Bich Thuy     ltbthuy@cantho.gov.vn


Le Thi Diem Chau      ltdchau@cantho.gov.vn


Phong To Chuc Hanh Chinh  tchc_daiptth@cantho.gov.vn


Le Viet Khoa        lvkhoa@cantho.gov.vn
Tran Thanh Hung          tranthanhhung@cantho.gov.vn


Nguyen Kim Nhan          nknhan@cantho.gov.vn


Hoang Thi Tam Tinh         htttinh@cantho.gov.vn


Quach Thanh Trieu         qttrieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Truc Giang       nttgiang@cantho.gov.vn


Ngo Hoang Thong          nhthong@cantho.gov.vn


Ngo Van Hieu            ngovhieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Tieng       ntttieng@cantho.gov.vn


Dang Cuc Xuan           dcxuan@cantho.gov.vn


Pham Thi To Nhu          pttnhu@cantho.gov.vn


Tang Quang Anh           tqanh@cantho.gov.vn


Mac Kinh Hao            mkhao@cantho.gov.vn


Le Thi Thu Dung          ltthudung@cantho.gov.vn


Huynh Can Dom           candom@cantho.gov.vn


Nguyen Thi My Lang         ntmlang@cantho.gov.vn


Dinh Thi Le Hoa          dtlhoa@cantho.gov.vn


Truong Thanh Thuy         ttthuy@cantho.gov.vn


Nguyen Thai Binh          thaibinh@cantho.gov.vn


Tran Minh Hong           tmhong@cantho.gov.vn

Dai Phat thanh Truyen hinh Thanh
                  daiptthtpct@cantho.gov.vn
Pho

Nguyen Thi Mau           ntmau@cantho.gov.vn


Tran Hoang Vu           thvu@cantho.gov.vn
Le Thi Thanh Nhan  lttnhan@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Minh   nguyenngocminh@cantho.gov.vn


Nguyen Thu Hong   nguyenthuhong@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Van   hoangvan@cantho.gov.vn


Le Luu Lac      luulac@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Khanh  nguyenquockhanh@cantho.gov.vn


Tran Van Dat     tvdat@cantho.gov.vn


Nguyen Thi My Ut   myut@cantho.gov.vn


Do Thanh Hai     dothanhhai@cantho.gov.vn


Dinh Thi Minh Thu  dtmthu@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Giang  nguyenthanhgiang@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Phuong  nguyenhongphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Suong  nnsuong@cantho.gov.vn


Tran Minh Tam    tranmtam@cantho.gov.vn


Le Quoc Trung    quoctrung@cantho.gov.vn


Tran Van Thuong   vanthuong@cantho.gov.vn


Bui Phat Vinh    phatvinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Sang  ntsang@cantho.gov.vn


Nguyen Van Vinh   nguyenvanvinh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Dung   nguyenvandung@cantho.gov.vn


Quach Nhu Truc    nhutruc@cantho.gov.vn


To Tuan Nghia    tuannghia@cantho.gov.vn
Truong Thi To     thito@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Xuan   ntxuan@cantho.gov.vn


Van phong HDND    vphdnd@cantho.gov.vn


Huynh Van Tiep    vantiep@cantho.gov.vn


Huynh Thi Ngoc Hieu  htngochieu@cantho.gov.vn


Truong Van Chinh   tvchinh@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Mot   kimmot@cantho.gov.vn


Do Thi Thuy Trang   dothuytrang@cantho.gov.vn


Hoi Cuu Chien Binh  hoiccb@cantho.gov.vn


Van Phong Hoi     vanphonghpnct@cantho.gov.vn


Phan Thi Hong Nhung  hongnhunghpn@cantho.gov.vn


Hoi LHPN Can Tho   hoilhpn@cantho.gov.vn


Hoi Nong Dan TPCT   hoinongdan@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Buu   ntbuu@cantho.gov.vn


Nguyen Khuong Ba   khuongba@cantho.gov.vn


Tran Minh Su     tmsu@cantho.gov.vn


Trinh Van Chau Nhan  tvcnhan@cantho.gov.vn


Trinh Kim Lien    kimlien@cantho.gov.vn


Tran Kim Han     tkhan@cantho.gov.vn


Vo Van Doi      vvdoi@cantho.gov.vn


Nguyen Son Tung    ngstung@cantho.gov.vn


Truong Thanh Van   truongthanhvan@cantho.gov.vn
Dang Truong Son     dangtruongson@cantho.gov.vn


Ho Hoang Dieu      hoangdieu@cantho.gov.vn


Hoi Nong Dan Viet Nam  hndvn@cantho.gov.vn


Mai Van Sau       mvsau@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong     ngthong@cantho.gov.vn


Vo Phu Dung       phudung@cantho.gov.vn


Kho Bac Nha Nuoc     khobacnn@cantho.gov.vn


Truong Cong Hung     conghung@cantho.gov.vn


Ban 112 Chinh Phu    ban112cp@cantho.gov.vn


Du Minh Tai       minhtai@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Anh     kimanhcuup@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Liem    thanhliem333@cantho.gov.vn


Tran Huu Hiep      huuhiep@cantho.gov.vn


Lien Doan Lao Dong    ldld@cantho.gov.vn


Le Thieu Phuong     letphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Phuong Hong  ntphuonghong@cantho.gov.vn


Ngo Quoc Tuan      nqtuan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Khanh     nvkhanh@cantho.gov.vn


Huynh Thi Bich Tram   htbtram@cantho.gov.vn


Le Thanh Hai       lthai@cantho.gov.vn


Le Thuy Ngoc Lan     ltnlan@cantho.gov.vn


Bui Thi Kieu Nga     btknga@cantho.gov.vn
Huynh Thuong           huynhthuong@cantho.gov.vn


Xuan Phuong           xuanphuong@cantho.gov.vn


Vo Dinh Duy           vdduy@cantho.gov.vn


Le Thanh Thuy          ltthuy@cantho.gov.vn


Lien Hiep Cac To Chuc Huu Nghi  lhctchn@cantho.gov.vn


Lien Minh HTX          lienminhhtx@cantho.gov.vn


Ngan Hang Nha Nuoc        nganhangnn@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Binh          ngocbinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kim Lan        ntklan@cantho.gov.vn


Le Dinh Dinh           lddinh@cantho.gov.vn


Van phong dang ky quyen SDD   dangkyqsddninhkieu@cantho.gov.vn


Le Thi Thanh           ltthanh@cantho.gov.vn


Pham Thanh Tam          pttam@cantho.gov.vn


Lam Viet Tai           lvtai@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Tai          nttai@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Quynh Giang      nthgiang@cantho.gov.vn


Nguyen Dang Khoa         nguyenkhoa@cantho.gov.vn


Pham Thi Thien          ptthien@cantho.gov.vn


Vo Van Long           vanlong@cantho.gov.vn


Vo Khac Hieu           vkhieu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Son          nvson@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Phuong Hoa      ntphoa@cantho.gov.vn
Nguyen Thi Kim Nguyen   ntknguyen@cantho.gov.vn


Ban QL Cho Ninh Kieu   bqlcho_ninhkieu@cantho.gov.vn


Tran Bich Nga       tbnga@cantho.gov.vn


Vo Anh Dung        voanhdung@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Cuong     nguyenvietcuong@cantho.gov.vn


Huynh Nguyen Quang Tuan  hnqtuan@cantho.gov.vn


Bui Thi Kim Ba      btkba@cantho.gov.vn


Vu Xuan Manh       vxmanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Dao      nguyenthidao@cantho.gov.vn


Ho Thi Kim Luyen     kimluyen@cantho.gov.vn


Dai truyen thanh     dtt-ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thai Bao      ntbao@cantho.gov.vn


Cao Thi Thanh Hai     ctthai@cantho.gov.vn


Vuong Le Dung       vldung@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Dung     nqdung@cantho.gov.vn


Huynh Thi Oanh      htoanh@cantho.gov.vn


Ma Khanh Hau       mkhau@cantho.gov.vn


Luong Hoc Van       hocvan@cantho.gov.vn


Huynh Tan Duc       tanduc@cantho.gov.vn


Pham Van Duc       pvduc@cantho.gov.vn


Huynh Thi Be       htbe@cantho.gov.vn


Tran Trong Khoi      ttkhoi@cantho.gov.vn
Nguyen Thanh Tuan    nguyenthanhtuan@cantho.gov.vn


Vo Thi Can       thican@cantho.gov.vn


Phan Van Cuong     pvcuong@cantho.gov.vn


Truong tuong lai    truongtuonglai@cantho.gov.vn


Nguyen Thien Chi    nguyenthienchi@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Tung    nhtung@cantho.gov.vn


Pham Tri Toan      pttoan@cantho.gov.vn


Giang Hon Chieu     ghchieu@cantho.gov.vn


Truong Thi Thuy Hoanh  tttoanh@cantho.gov.vn


Vo Van Tram       vantram@cantho.gov.vn


Dang Ngoc Thanh     dnthanh@cantho.gov.vn


Lu Quoc Viet      lqviet@cantho.gov.vn


Pham Phong Chau     ppchau@cantho.gov.vn


Trang Thi Hieu     trangthihieu@cantho.gov.vn


Mac Nhut Quang     mnquang@cantho.gov.vn


Tong Thanh Tung     tttung@cantho.gov.vn


Sam Van Thai      samvanthai@cantho.gov.vn


Tran Thi Phuong Anh   ttpanh@cantho.gov.vn


Duong Lam Tuan     dltuan@cantho.gov.vn


Nguyen Tung Nguyen   nguyentungnguyen@cantho.gov.vn


Tran Van Do       tvdo@cantho.gov.vn


Tran Van Hieu      tvhieu@cantho.gov.vn
Le Duc Toan       ldtoan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Be      nvanbe@cantho.gov.vn


Tran Minh Phat     tmphat@cantho.gov.vn


Truong Ngoc Phien    ngocphien@cantho.gov.vn


Huu Thi Minh Thu    htmthu@cantho.gov.vn


Thai Thuy Thien Thanh  thaithuythienthanh@cantho.gov.vn


Phan Quang Khoa     pqkhoa@cantho.gov.vn


Huynh Thi Hang Em    hthem@cantho.gov.vn


Truong Mieng      truongmieng@cantho.gov.vn


Huynh Dinh Khang    hdkhang@cantho.gov.vn


Le Minh Hung      lmhung@cantho.gov.vn


Phan Thanh Dung     ptdung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Lanh     nguyenthilanh@cantho.gov.vn


Phong Kinh te      phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn


Le Cam Thoa       camthoa@cantho.gov.vn


Huynh Tan Duc      htduc@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Ngoan     tnngoan@cantho.gov.vn


Dang Hoang Minh     danghoangminh@cantho.gov.vn


Le Chi Phuong      phuongnoivu@cantho.gov.vn


Nguyen Quang Duy    nqduy@cantho.gov.vn


Bui Van Binh      vbinh@cantho.gov.vn


Le Cong Dung      lecongdung@cantho.gov.vn
Nguyen Phan Son         npson@cantho.gov.vn


Ho Thi Hoang Anh         hothihoanganh@cantho.gov.vn


Pham Thi Ngoc Anh        ptnanh@cantho.gov.vn


Vu Thi Hoi            vuthihoi@cantho.gov.vn


Vu Thi Hoa            vthoa@cantho.gov.vn


Pham Thi Hong Phuc        pthphuc@cantho.gov.vn


Luong Thi Ngoc Thuy       ltnthuy@cantho.gov.vn


Tran Van Dong          tvdong@cantho.gov.vn


Ngo Ngoc Han           nnhan@cantho.gov.vn


Tran Van Thang          tranvanthang@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Tuyen        ttktuyen@cantho.gov.vn


Le Phuoc Hai           phuochai@cantho.gov.vn


Phan Van Duoc          pvduoc@cantho.gov.vn


Lam Thanh Duc          ltduc@cantho.gov.vn


Tran Viet Thang         tvietthang@cantho.gov.vn


Le Thi Nghia           ltnghia@cantho.gov.vn


Truong Van Chao         vanchao@cantho.gov.vn


Huynh Binh Chau         binhchau@cantho.gov.vn


Phan Ngoc Diem          phanngocdiem@cantho.gov.vn


VP UBND quan Ninh Kieu      vpubndninhkieu@cantho.gov.vn


Ban Quan ly Du an Dau tu Xay dung banqlda_ninhkieu@cantho.gov.vn


Mac Luc Thu Tam         thutam@cantho.gov.vn
Phong Tu Phap         phongtp_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Hoan       thanhhoan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Vuong        vanvuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Do Huyen      dohuyen@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Bich         tranngocbich@cantho.gov.vn


Tran Hanh Phuong        hanhphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Anh Thu       ntathu@cantho.gov.vn


Bui Huu Nhon          huunhon@cantho.gov.vn


Bui Kim Hoang         buikimhoang@cantho.gov.vn


Bui Van Binh          buivanbinh@cantho.gov.vn


Cong An Quan Ninh kieu     congan_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Son        nguyenhongson@cantho.gov.vn


Thanh tra           thanhtra_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Duc Hien        nguyenduchien@cantho.gov.vn


Ngo Thi Cam Duyen       camduyen@cantho.gov.vn


Pham Be Ba           beba@cantho.gov.vn

Doi CSQLHC ve TTXH Quan Ninh
                canhsatqlhc_ninhkieu@cantho.gov.vn
Kieu

Nguyen Thi Lanh        thilanh@cantho.gov.vn


Vu Xuan Hai          vxhai@cantho.gov.vn


Doan Thi Kim Phuong      dtkphuong@cantho.gov.vn


Tran Minh Vuong        minhvuong@cantho.gov.vn


Truong Anh Tuan        truonganhtuan@cantho.gov.vn
Phan Thi Minh Thu       phanthiminhthu@cantho.gov.vn


Le Huu Ngon          huungon@cantho.gov.vn


Truong Thi Thuy Hoang     thuyhoanh@cantho.gov.vn


Vo Quoc Viet         voquocviet@cantho.gov.vn


Duong Hoang Thoai       hoangthoai@cantho.gov.vn


Le Hoang Tho         lehoangtho@cantho.gov.vn


Tran Tien Dung        trantiendung@cantho.gov.vn


Le Thi Kim Huong       kimhuong@cantho.gov.vn


Nguyen Tuan Khang       tuankhang@cantho.gov.vn


Vo Thi Phi          vothiphi@cantho.gov.vn


Ly Huong           lyhuong@cantho.gov.vn


Nguyen Le Huyen        lehuyen@cantho.gov.vn


Nguyen Van Dep        nguyenvandep@cantho.gov.vn


Dang Minh Hoang        dangminhhoang@cantho.gov.vn


Ngo Thi Mai Thuy       maithuy@cantho.gov.vn


Lu Thi Ai Viet        aiviet@cantho.gov.vn


Chi Cuc Thue Quan Ninh Kieu  chicucthue_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Minh        nguyenvanminh@cantho.gov.vn


Tran Thi Doan Trang      doantrang@cantho.gov.vn


Huynh Thi Hong Xuan      hthxuan@cantho.gov.vn


Tang Hoang Chuong       tanghoangchuong@cantho.gov.vn


Huynh Minh Kha        minhkha@cantho.gov.vn
Ban CHQS Quan Ninh Kieu  banchqs_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Ninh      vanninh@cantho.gov.vn


Phong Quan ly Do thi   phongqldt_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Kinh      vankinh@cantho.gov.vn


Tin Ninh Kieu       tinninhkieu@cantho.gov.vn


Le Hoang Be        hoangbe@cantho.gov.vn


Phong Ton giao Dan toc  phongtgdt_ninhkieu@cantho.gov.vn


Phan Thi Ngoc Diem    ptndiem@cantho.gov.vn


Phan Thi Hong Hanh    pthhanh@cantho.gov.vn


Vo Hong So        hongso@cantho.gov.vn


Mai Huynh Khoi      huynhkhoi@cantho.gov.vn


Quan My Ly        myly@cantho.gov.vn


Ho Thi Viet Khoa     vietkhoa@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Du       huudu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Thu    ptnthu@cantho.gov.vn


Dao Thi Minh Sang     minhsang@cantho.gov.vn


Phan Hien Dat       hiendat@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Trung     chitrung@cantho.gov.vn


Dang Anh Tuyet      danganhtuyet@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Dan      tandan@cantho.gov.vn


Ngo Thi Cuc Huong     cuchuong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Be       nguyenvanbe@cantho.gov.vn
Le Thi Xuan Mai          ltxuanmai@cantho.gov.vn


Tran Thi Luyen           thiluyen@cantho.gov.vn


Nguyen The Hung          nguyenthehung@cantho.gov.vn


Tran Thuy Phuong          tranthuyphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Vang          thivang@cantho.gov.vn

Quan ly Trat tu do thi quan Ninh
                  quanlyttdt_ninhkieu@cantho.gov.vn
Kieu

Le Minh Dac            minhdac@cantho.gov.vn


Ninh Kieu             ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thuy Duong       nttduong@cantho.gov.vn


Le Minh Trung           minhtrung@cantho.gov.vn


Phong Van hoa Thong tin The thao  phongvhtttt_ninhkieu@cantho.gov.vn


Lam Trong Thang          trongthang@cantho.gov.vn


Le Minh Tam            lmtam@cantho.gov.vn


Le Hoang Danh           hoangdanh@cantho.gov.vn


Le Hoang Vu            hoangvu@cantho.gov.vn


Phong Thong Ke quan Ninh Kieu   phongtk_ninhkieu@cantho.gov.vn


Pham Tri Toan           tritoan@cantho.gov.vn


Truong Phuoc Vinh         phuocvinh@cantho.gov.vn


Nguyen Quang Duy          quangduy@cantho.gov.vn


Nguyen Van Buu           nvbuu@cantho.gov.vn


La Hung Dung            lahungdung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Ket           vanket@cantho.gov.vn
Ban BBTH GPMB Quan Ninh Kieu   banbtthgpmb_ninhkieu@cantho.gov.vn


Ngu Hoa             nguhoa@cantho.gov.vn


Dang Thi Anh Dao         dtadao@cantho.gov.vn


Phong Lao Dong Thuong binh Xa hoi phongldtbxh_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Phuong Dung      nguyenthiphuongdung@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Tuan         nmtuan@cantho.gov.vn


Vo Phuoc Dinh          vpdinh@cantho.gov.vn


Huynh Minh Trieu         minhtrieu@cantho.gov.vn


Ha Huu Loc            huuloc@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Phuong        nguyenminhphuong@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Thao          ngocthao@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Dung        ntdung@cantho.gov.vn


Huynh My Huong          huynhmyhuong@cantho.gov.vn


Vo Van Chinh           vovanchinh@cantho.gov.vn


Tran Van Tam           tranvantam@cantho.gov.vn


Phong Tai chinh Ke hoach     phongtckh_ninhkieu@cantho.gov.vn


Mai Xuan Binh          xuanbinh@cantho.gov.vn


Truong Minh Duy         minhduy@cantho.gov.vn


Vo Thi Bach Hue         bachhue@cantho.gov.vn


Le Thi Ut            lethiut@cantho.gov.vn


Tran Van Dong          vandong@cantho.gov.vn


Ngo Thuan Lam          thuanlam@cantho.gov.vn
Phan To Trinh          totrinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Vung        thanhvung@cantho.gov.vn


Phong Tai nguyen Moi truong   phongtnmt_ninhkieu@cantho.gov.vn


Doan Thi Lan           dtlan@cantho.gov.vn


Truong Thai Hung         thaihung@cantho.gov.vn


Doan Minh Phuc          minhphuc@cantho.gov.vn


Tran Thi Lan Huong        ttlhuong@cantho.gov.vn


Quach Hoang Bay         hoangbay@cantho.gov.vn


Phong Y Te Quan Ninh Kieu    phongyt_ninhkieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Xuan Thuy       xuanthuy@cantho.gov.vn


Do Thi Le Hang          dtlhang@cantho.gov.vn


To Kim Nhu            kimnhu@cantho.gov.vn


Nguyen Que Anh          queanh@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Thong        nguyenquocthong@cantho.gov.vn


Ta Thi Thu Thanh         tttthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Cuc          ntcuc@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Tan         nguyenngoctan@cantho.gov.vn

Phong Noi vu - Lao dong Thuong
                 phongnv_ninhkieu@cantho.gov.vn
binh va Xa hoi

Nguyen Van Son          nguyenvanson@cantho.gov.vn

Trung tam DS-KHHGD quan Ninh
                 ubds_ninhkieu@cantho.gov.vn
Kieu

Luu Van Thoi           luuvanthoi@cantho.gov.vn


Huynh Thi Thanh         thithanh@cantho.gov.vn
Vo Phuong Thao      vpthao@cantho.gov.vn


Tran Thi Tuyet Hong   tuyethong@cantho.gov.vn


Dang Thu Ha       dangthuha@cantho.gov.vn


Nguyen Hoai Xuan     hoaixuan@cantho.gov.vn


Ton Vinh Khang      tonvinhkhang@cantho.gov.vn


Pham Phi Hung      phihung@cantho.gov.vn


Vi Anh Kiet       anhkiet@cantho.gov.vn


Tran Truong Phuc     truongphuc@cantho.gov.vn


Nguyen Anh Hoai     anhhoai@cantho.gov.vn


Tran Trong Quy      trongquy@cantho.gov.vn


Ngo Thi Nga       ngothinga@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Tung     huynhthanhtung@cantho.gov.vn


La Ngoc Dang       ngocdang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Minh Nguyet  minhnguyet@cantho.gov.vn


Tran Minh Tam      tmtam@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Quynh Nhu   quynhnhu@cantho.gov.vn


Ngo Thi Be Tam      ntbtam@cantho.gov.vn


Tran Thanh Cuong     thanhcuong@cantho.gov.vn


Phan Thanh Dung     phanthanhdung@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Tuan    tuannh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Anh      nguyenthianh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kim Tuyen   ntktuyen@cantho.gov.vn
Nguyen Xuan Quyet  xuanquyet@cantho.gov.vn


Truong Thanh Dam   thanhdam@cantho.gov.vn


Le Thi Kim Huong   ltkhuong@cantho.gov.vn


Phan Ngoc Tuoi    ngoctuoi@cantho.gov.vn


Tran Ly Bich Hanh  tlbhanh@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Phuoc  hongphuoc@cantho.gov.vn


Bui Duc Loi     ducloi@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Duc   ngocduc@cantho.gov.vn


Huynh Dinh Hung   dinhhung@cantho.gov.vn


Tran Thanh Tuan   tranthanhtuan@cantho.gov.vn


Khai Thanh Tuyen   thanhtuyen@cantho.gov.vn


Nguyen Binh Phuoc  binhphuoc@cantho.gov.vn


Tran Van Tot     tranvantot@cantho.gov.vn


Le Thi Thanh Thuy  lttthuy@cantho.gov.vn


Duong Khac Vu    duongkhacvu@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Hau   hoanghau@cantho.gov.vn


Do Minh Quang    minhquang@cantho.gov.vn


Pham Thu Thao    phamthuthao@cantho.gov.vn


Huynh Thi Xuan Mai  htxmai@cantho.gov.vn


Nguyen Bao Quoc   nguyenbaoquoc@cantho.gov.vn


Nguyen Van De    vande@cantho.gov.vn


Tran Van Hoang    tvhoang@cantho.gov.vn
Phan Hoang Khoi    phkhoi@cantho.gov.vn


Tran Thi Hong Chuc  hongchuc@cantho.gov.vn


Nguyen Huy Cuong   huycuong@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Sau    huusau@cantho.gov.vn


Le Minh Lam      minhlam@cantho.gov.vn


Huynh Duc Chuyen   ducchuyen@cantho.gov.vn


Tran Son Tung     sontung@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Tao   thanhtao@cantho.gov.vn


Le Thi Thanh     lethithanh@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Truong  quoctruong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Ngan  thungan@cantho.gov.vn


Ban QLDA TTVH     bqldattvh.omon@cantho.gov.vn


Tran Tuan Viet    tuanviet@cantho.gov.vn


Mai Tho Truyen    thotruyen@cantho.gov.vn


Le Thi Phuong     lethiphuong@cantho.gov.vn


Vo Nguyet Linh    vnlinh@cantho.gov.vn


Tran Thi My Hanh   ttmhanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Hang   nthang@cantho.gov.vn


Vo Thi Duong     vtduong@cantho.gov.vn


Pham Thi Xieu     ptxieu@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Thien   nhthien@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Hung   ngthanhhung@cantho.gov.vn
Nguyen Luong Phien     luongphien@cantho.gov.vn


Bui Xuan My        xuanmy@cantho.gov.vn


Phan Thi Be Hai      behai@cantho.gov.vn


Huynh Minh Tuan      hmtuan@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Danh       ngocdanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kieu My Thanh  mythanh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Ninh      nvninh@cantho.gov.vn


Tran Hieu Tho       hieutho@cantho.gov.vn


Le Thi Lien        lethilien@cantho.gov.vn


Tran Thi Kieu Van     kieuvan@cantho.gov.vn


Tieu Kim Tiet       kimtiet@cantho.gov.vn


Ngo Thi Ut The       utthe@cantho.gov.vn


Pham Thanh Yen       thanhyen@cantho.gov.vn


Tong Le Hai        lehai@cantho.gov.vn


Dang Kim Hao        dangkimhao@cantho.gov.vn


Vo Thi Huyen        thihuyen@cantho.gov.vn


Doan Minh Chi       dmchi@cantho.gov.vn


Duong Lam Tuan       lamtuan@cantho.gov.vn


Nguyen Truong Tho     truongtho@cantho.gov.vn


Bui Thi Thanh Thao     bttthao@cantho.gov.vn


Tran Thi Hong Yen     tthyen@cantho.gov.vn


Tong Truong Giang     truonggiang@cantho.gov.vn
Ho Van Hau       hovanhau@cantho.gov.vn


Pham Minh Tung     phamminhtung@cantho.gov.vn


Mong Thi Hung      thihung@cantho.gov.vn


Truong Van Phu     vanphu@cantho.gov.vn


Truong Hoang Trieu   hoangtrieu@cantho.gov.vn


Phan Hien Dat      phdat@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Nghi     tannghi@cantho.gov.vn


Pham Van Ut       pvut@cantho.gov.vn


Ho Hong Suong      hongsuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Thuy  ntthanhthuy@cantho.gov.vn


Huynh Huu Huy      huuhuy@cantho.gov.vn


Truong Van Phuc     truongvanphuc@cantho.gov.vn


Nguyen Quang Nha    quangnha@cantho.gov.vn


Phong Noi Vu O Mon   noivu_omon@cantho.gov.vn


Phan Quang Hung     phanquanghung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc The   ngocthe@cantho.gov.vn


Tran Thi Hieu      thihieu@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Danh    htdanh@cantho.gov.vn


Pham Huu Thanh     phamhuuthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Vu Phong     vuphong@cantho.gov.vn


Huynh Quoc Viet     hqviet@cantho.gov.vn


Vo Van Dat       vovandat@cantho.gov.vn
Le Thi Tan An     tanan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Diep    vandiep@cantho.gov.vn


Tran Hoang Linh    hoanglinh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thanh    ngvanthanh@cantho.gov.vn


Ho Thi Bich Thu    bichthu@cantho.gov.vn


Chuong Thi Bich Thao  bichthao@cantho.gov.vn


Chau Quoc Vinh     quocvinh@cantho.gov.vn


Tran Van Tin      vantin@cantho.gov.vn


Phan Quan Nhut     quannhut@cantho.gov.vn


Lam Quoc Hung     lamquochung@cantho.gov.vn


Ngo Thi Mai Thuy    ntmthuy@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Loan    nguyenhongloan@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Dang    nguyenngocdang@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nhan    vannhan@cantho.gov.vn


Do Thi Ngoc Hoa    ngochoa@cantho.gov.vn


Huynh Ba Huy      bahuy@cantho.gov.vn


Son Thai Binh     sonthaibinh@cantho.gov.vn


Nguyen Manh Viet    manhviet@cantho.gov.vn


Thai Ngoc Luong    ngocluong@cantho.gov.vn


Chau Chi Hung     chihung@cantho.gov.vn


Nguyen Kim Khanh    nkkhanh@cantho.gov.vn


Lam Do Nhat Trung   nhattrung@cantho.gov.vn
Pham Tuan        phamtuan@cantho.gov.vn


Duong Duy Hiep      duyhiep@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Vu (Omon)  nguyenthanhvu@cantho.gov.vn


Nguyen Duc Trung     nguyenductrung@cantho.gov.vn


Pham Trung Kien     ptkien@cantho.gov.vn


Tran The Hoang      thehoang@cantho.gov.vn


Tran Bao Ngoc      baongoc@cantho.gov.vn


Huynh Minh Khai     huynhminhkhai@cantho.gov.vn


Dao Nhum         daonhum@cantho.gov.vn


Truong Van Hai      truongvanhai@cantho.gov.vn


Do Thi Thuy Hang Nga   hangnga@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ai Hoa    aihoa@cantho.gov.vn


Nguyen Quang Duy     nguyenquangduy@cantho.gov.vn


Tran Vien Thuy Vy    thuyvy@cantho.gov.vn


Le Hoang Long      hoanglong@cantho.gov.vn


Vo Anh vu        voanhvu@cantho.gov.vn


Phuong Long Hung     plonghung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thiet     vanthiet@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Phuc    nhphuc@cantho.gov.vn


Tran Van Hiep      tvhiep@cantho.gov.vn


Lam Thanh Phong     lamthanhphong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Mong Tuyen  ntmtuyen@cantho.gov.vn
Nguyen Thi To Quyen  toquyen@cantho.gov.vn


Nguyen Van Hong    ngvanhong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nha    vannha@cantho.gov.vn


Tran Thi Kim Phuong  ttkphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Linh   nhlinh@cantho.gov.vn


Tran Thi Thu Mai   thumai@cantho.gov.vn


Banh Tan Loi     tanloi@cantho.gov.vn


Nguyen Van Chung   nvchung@cantho.gov.vn


Phuong Thoi Hoa    pthoihoa@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Nguyen  ntnguyen@cantho.gov.vn


Truong Minh Lanh   minhlanh@cantho.gov.vn


Duong Van Binh    dvbinh@cantho.gov.vn


Le Hoang Du      hoangdu@cantho.gov.vn


Tran The Khai     ttkhai@cantho.gov.vn


Le Thi Hong Tham   lthongtham@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thang   nvthang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi thuy Duy  nttduy@cantho.gov.vn


Ly Thi Tu Trinh    ltttrinh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Phuoc   nvphuoc@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nhen    vannhen@cantho.gov.vn


Huynh Muoi Mot    muoimot@cantho.gov.vn


Le Nguyen Sinh Nhut  sinhnhut@cantho.gov.vn
Nguyen Thi Cam Thuy    ntcthuy@cantho.gov.vn


Tran Minh Khiet      minhkhiet@cantho.gov.vn


Truong So Huy       sohuy@cantho.gov.vn


Phan Huu Hanh       phhanh@cantho.gov.vn


Bui Thanh Tri       bttri@cantho.gov.vn


Tran Van Hue       tvhue@cantho.gov.vn


Pham Thanh Liem      ptliem@cantho.gov.vn


Huynh Ngoc Thuan     hnthuan@cantho.gov.vn


Lam Quan Minh       lqminh@cantho.gov.vn


Tran Long Ho       longho@cantho.gov.vn


Tran Kim Hai       kimhai@cantho.gov.vn


Cao Ngoc Loi       ngocloi@cantho.gov.vn


Tran Huu Khoi       huukhoi@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Hy      ngochy@cantho.gov.vn


Duong Vinh Phuc      dvphuc@cantho.gov.vn


Nguyen Huynh Nhut Quang  nhnquang@cantho.gov.vn


Ngo Thanh Dang      thanhdang@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Son      nnson@cantho.gov.vn


Le Thi Kim Ly       kimly@cantho.gov.vn


Tran Van Cuong      tvcuong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Trang     vantrang@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Thuy     nnthuy@cantho.gov.vn
Phan Quoc Huy           pqhuy@cantho.gov.vn


Cao Yen Minh           yenminh@cantho.gov.vn


Phan My Huong           pmhuong@cantho.gov.vn


Truong Phuoc Hai         tphai@cantho.gov.vn


Vo Tri Dung            vtdung@cantho.gov.vn


Dang Hoa Tham           hoatham@cantho.gov.vn


Nguyen Van Quy          nguyenvanquy@cantho.gov.vn


Le Thi Ngoc Son          ltnson@cantho.gov.vn


Le Kim Hoach           kimhoach@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Tram Thu Y      thuy_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - UBDS GD&TE      ubds_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Bao Hiem Xa Hoi   bhxh_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Hoi Chu Thap Do   hoictd_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Benh Vien Da Khoa  bvdk_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Phong Giao Duc Dao
                 gddt_omon@cantho.gov.vn
Tao

Quan O Mon - Hoi Nong Dan     hoinongdan_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Ngan Hang Chinh
                 nhcs_omon@cantho.gov.vn
Sach

Quan O Mon - Phong Thong Ke    thongke_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Lien Doan Lao Dong  ldld_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Tram Khuyen Nong   khuyennong_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Thanh Tra      thanhtra_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Chi Cuc Thue     chicucthue_omon@cantho.gov.vn
Quan O Mon - Toa An        toaan_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon UB MTTQ        ubmttq_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Phong Kinh Te    kinhte_omon@cantho.gov.vn


Ta Thanh Binh           ttbinh@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Ngan Hang Nong
                 nhnn_omon@cantho.gov.vn
Nghiep PTNT
Quan O Mon - Phong Ton Giao Dan
                 tgdt_omon@cantho.gov.vn
Toc
Quan O Mon - Trung Tam Boi Duong
                 ttbdct_omon@cantho.gov.vn
Chinh Tri

Quan O Mon - Vien Kiem Sat    vkiemsat_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Hoi Khuyen Hoc    hoikh_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Quan Doan      quandoan_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Hoi Cuu Chien Binh  hoicbc_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Quan Su       quansu_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - VP Dang Ky QSD Dat qsdd_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Quan Uy       quanuy_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - VP Quan Uy      vpquanuy_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Trung Tam Y Te Du
                 ytdp_omon@cantho.gov.vn
Phong

Le Chau Huong Giang        lchgiang@cantho.gov.vn

Quan O Mon Phong Van Hoa_Thong
                vhtt_omon@cantho.gov.vn
Tin_TT
Quan O Mon - Ban Dan Van Quan
                 bandv_omon@cantho.gov.vn
Uy

Quan O Mon - Kho Bac Nha Nuoc   khobac_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Tu Phap       tuphap_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Ban Tuyen Giao Quan
                 bantg_omon@cantho.gov.vn
Uy
Quan O Mon - Phong Quan Ly Do
                 qldothi_omon@cantho.gov.vn
Thi

Pham Thi Diem Trang        ptdtrang@cantho.gov.vn


Ngo Hoang Khang          hoangkhang@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Thi Hanh An     thihanhan_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Hoi Lien Hiep Phu Nu hoilhpn_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Doi Cong Trinh Do
                 ctdt_omon@cantho.gov.vn
Thi
Quan O Mon - Trung Tam Huong
                 tthndn_omon@cantho.gov.vn
Nghiep DN

Huynh Van Luan          hvluan@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Dai Truyen Thanh   daitt_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Ban Quan Ly Cho   bqlcho_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - UB Kiem Tra Quan Uy ubktqu_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Ban To Chuc Quan Uy btcquanuy_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon - Chi Dien Luc     dienluc_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Phong Tai Nguyen
                 tnmt_omon@cantho.gov.vn
Moi Truong
Quan O Mon - Phong Tai Chinh Ke
                 tckh_omon@cantho.gov.vn
Hoach

Quan O Mon - Buu Dien       buudien_omon@cantho.gov.vn


Quan O Mon Phong Y Te       yte_omon@cantho.gov.vn

Quan O Mon - Tram Bao Ve Thuc
                 bvtv_omon@cantho.gov.vn
Vat
Quan O Mon - Ban Quan Ly Du An
                 banqlda_omon@cantho.gov.vn
DTXD
Quan O Mon Phong Noi
                 ldtbxh_omon@cantho.gov.vn
Vu_LD_TBXH
Quan O Mon - Trung Tam Van Hoa
                 tdtt_omon@cantho.gov.vn
TDTT

Quan O Mon - Cong An       congan_omon@cantho.gov.vn
Tran Van Muoi        vanmuoi@cantho.gov.vn


Le Hoang Nam        hoangnamle@cantho.gov.vn


Tran Quoc Viet       tqviet@cantho.gov.vn


Le Thi My Phuong      ltmyphuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kim Cuc     ntkimcuc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Ha      ntthuha@cantho.gov.vn


Pham Si Khoa        sikhoa@cantho.gov.vn


Phan Van Thien       vanthien@cantho.gov.vn


Truong Cong Danh      congdanh@cantho.gov.vn


Le Thi Bich Hanh      bichhanh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Khoa       vankhoa@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Bich    ngocbich@cantho.gov.vn


Tran Phu Luat        phuluat@cantho.gov.vn


Pham Tuong Ung       tuongung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Minh Chau    ntmchau@cantho.gov.vn


Ngo Thi Ut Hau       ntuhau@cantho.gov.vn


Vo Thi Xuan Yen       xuanyen@cantho.gov.vn


Duong Thi Tuyet Hoa     tuyethoa@cantho.gov.vn


Nguyen Vinh Thanh      nguyenvinhthanh@cantho.gov.vn


Le Van Thao         levanthao@cantho.gov.vn


Van phong UBND quan O Mon  vpubndomon@cantho.gov.vn


Huynh Thi Tu        thitu@cantho.gov.vn
Nguyen Thanh Nghi    thanhnghi@cantho.gov.vn


Mai Van Ut        maivanut@cantho.gov.vn


Hoang Thi Hue      hoangthihue@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Huy     minhhuy@cantho.gov.vn


Tran Thi Ngoc Thu    ttnthu@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Vui     hoangvui@cantho.gov.vn


Tan Thi Yen       thiyen@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Sang     htsang@cantho.gov.vn


Vo Tu Tri        tutri@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Mai Anh    ntmanh@cantho.gov.vn


Le Thanh Truc      lttruc@cantho.gov.vn


Nguyen Dinh Huong    dinhhuong@cantho.gov.vn


Huynh Thi My Hanh    htmhanh@cantho.gov.vn


Duong Thi Bich Dao    bichdao@cantho.gov.vn


Nguyen Van Hung     nvhung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thanh Huyen  thanhhuyen@cantho.gov.vn


Banh Ngoc Hoa      bnhoa@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Tha   ngoctha@cantho.gov.vn


Ho Thanh Van       hothanhvan@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kim Hoang   ntkhoang@cantho.gov.vn


Ngo Minh Thi       minhthi@cantho.gov.vn


Le Thanh Phong      lethanhphong@cantho.gov.vn
Pham Van Giup     vangiup@cantho.gov.vn


Nguyen The Khai    thekhai@cantho.gov.vn


Tran Van Tam      vantam@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Thuy   ntthuy@cantho.gov.vn


Dang Ngoc Hang     ngochang@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Hung   hungnt@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Loan Chi  loanchi@cantho.gov.vn


Huynh Van Khang    huynhvankhang@cantho.gov.vn


Tran Hoang Tham    tranhoangtham@cantho.gov.vn


Phung Chi Cong     chicong@cantho.gov.vn


Vo Thi Hien Luong   nthluong@cantho.gov.vn


Pham Thi Nguyet Anh  phamthinguyetanh@cantho.gov.vn


Dang Thi Kim Hao    kimhao@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thu Ha   nttha@cantho.gov.vn


Duong Huu Phuc     duonghuuphuc@cantho.gov.vn


Ly Thi Cam Bao     ltcbao@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Hau     huuhau@cantho.gov.vn


Phan Thi Xung     thixung@cantho.gov.vn


Phong Tiep Dan O Mon  tiepdan_omon@cantho.gov.vn


Phung Ngoc Trinh    ngoctrinh@cantho.gov.vn


Tran Thi Thuy     tranthithuy@cantho.gov.vn


Tran Thiet Nghia    thietnghia@cantho.gov.vn
Tran Van Gon      vangon@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Khai    minhkhai@cantho.gov.vn


Do Tan Si       tansi@cantho.gov.vn


Nguyen Vinh Loi    vinhloi@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Quang   htquang@cantho.gov.vn


Le Hoang Duy Linh   duylinh@cantho.gov.vn


O Mon         omon@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Bich Lieu  ntblieu@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Chanh   minhchanh@cantho.gov.vn


Bui Luong Tan     luongtan@cantho.gov.vn


Nguyen Tong Nhiem   tongnhiem@cantho.gov.vn


Tran Phu Luc      phuluc@cantho.gov.vn


Pham Van Dung     pvdung@cantho.gov.vn


Bui Thanh Phuong    btphuong@cantho.gov.vn


Le Thi Huyen      lethihuyen@cantho.gov.vn


Bui Thanh Ha      btha@cantho.gov.vn


Truong Van Dung    truongvandung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kim Nga   kimnga@cantho.gov.vn


Pham Phi Liep     philiep@cantho.gov.vn


Nguyen Huynh Khuynh  huynhkhuynh@cantho.gov.vn


Vo Thi Luyen      vothiluyen@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Thuan    pnthuan@cantho.gov.vn
Luong Thanh Hai    luongthanhhai@cantho.gov.vn


Le Hoang Thong    lhthong@cantho.gov.vn


Huynh Thao Uyen    thaouyen@cantho.gov.vn


Le Thi Cam Bao    cambao@cantho.gov.vn


Nguyen Van My     nguyenvanmy@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tham    nvtham@cantho.gov.vn


Le Ngoc Hanh     lengochanh@cantho.gov.vn


Tran Van Can     tranvancan@cantho.gov.vn


Tran Thi My Duyen   myduyen@cantho.gov.vn


Phan Van Hue     vanhue@cantho.gov.vn


Vo Thi Kim Van    vtkvan@cantho.gov.vn


Huynh Thai Bao    thaibao@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tiet    vantiet@cantho.gov.vn


Nguyen Van Vi     vanvi@cantho.gov.vn


Trinh Thi Cam Tu   trinhcamtu@cantho.gov.vn


Dang Ngoc Truc    ngoctruc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kim Cuc  kimcuc@cantho.gov.vn


Dang Thanh Tu     dangthanhtu@cantho.gov.vn


Cao Duc Thanh     ducthanh@cantho.gov.vn


Chau Thi Kim Ba    kimba@cantho.gov.vn


Le Thanh Be      thanhbe@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thuy Duy  thuyduy@cantho.gov.vn
Au Minh Chi      minhchi@cantho.gov.vn


Phan Quang Lam     quanglam@cantho.gov.vn


Pham Thi Khoanh    thikhoanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thuy Truc  thuytruc@cantho.gov.vn


Thach Tam       thachtam@cantho.gov.vn


Dang Dinh Tuan Huy   tuanhuy@cantho.gov.vn


Truong Phat      truongphat@cantho.gov.vn


Bui Ngoc Truong    ngoctruong@cantho.gov.vn


Bui Duc Hong      duchong@cantho.gov.vn


Nguyen Duc Trung    ductrung@cantho.gov.vn


Huynh Hoang Tuong   hoangtuong@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Bich Thuy  ntbthuy@cantho.gov.vn


Dao Thi Kim Thoa    daokimthoa@cantho.gov.vn


Nguyen Van Lam     nvlam@cantho.gov.vn


Ly Van Til       vantil@cantho.gov.vn


Dang Van Tron     dvtron@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Hanh    nguyenhuuhanh@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Binh   ntbinh@cantho.gov.vn


Pham Van Han      pvhan@cantho.gov.vn


Nguyen Trung Thien   trungthien@cantho.gov.vn


Ha Van Son       hvson@cantho.gov.vn


Nguyen Van Hang    nvhang@cantho.gov.vn
Ho Tri Thuc       trithuc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Kim Thuong  kimthuong@cantho.gov.vn


Huynh Thi Xuan Nguyet  htxnguyet@cantho.gov.vn


Mai Thanh Son      maithanhson@cantho.gov.vn


Nguyen Thuong Xuan   thuongxuan@cantho.gov.vn


Truong Thanh Son    ttson@cantho.gov.vn


Luu Hoang Minh     lhminh@cantho.gov.vn


Nguyen Tuan Sang    tuansang@cantho.gov.vn


Duong Thi Nhung     dtnhung@cantho.gov.vn


Huynh Thanh Phong    htphong@cantho.gov.vn


Pham Ngoc Nhu      ngocnhu@cantho.gov.vn


Mai Quoc Nal      quocnal@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Thua    ntthua@cantho.gov.vn


Tran Van Tinh      tvtinh@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Hung    nqhung@cantho.gov.vn


Mai Duc Thang      mdthang@cantho.gov.vn


Vo Thi My Nhan     mynhan@cantho.gov.vn


Le van Hiep       levanhiep@cantho.gov.vn


Ngo Thanh Thuy     ngothanhthuy@cantho.gov.vn


Vo Thanh Hai      vothanhhai@cantho.gov.vn


Mai Thanh Tai      mttai@cantho.gov.vn


Phan Van Ngoan     pvngoan@cantho.gov.vn
Phan The Trieu    pttrieu@cantho.gov.vn


Le Van Phuc     lvphuc@cantho.gov.vn


Pham Van Quang    pvquang@cantho.gov.vn


Tran Minh Lam    tmlam@cantho.gov.vn


Tran Trung Hieu   tthieu@cantho.gov.vn


Tran Thi Lieu    ttlieu@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Trieu  nvtrieu@cantho.gov.vn


Pham Phi Hung    pphung@cantho.gov.vn


Bui Van Nam     bvnam@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Anh   hoanganh@cantho.gov.vn


Tran Kim Hue     kimhue@cantho.gov.vn


Doi Thi Dung     thidung@cantho.gov.vn


Nguyen Thong Minh  thongminh@cantho.gov.vn


Nguyen Truong Ca   truongca@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Diem   nndiem@cantho.gov.vn


Nguyen Kim Nhanh   kimnhanh@cantho.gov.vn


Duong Van Canh    vancanh@cantho.gov.vn


Ha Thanh Tri     thanhtri@cantho.gov.vn


Pham Huy Quang    huyquang@cantho.gov.vn


Hoang Dinh Thien   dinhthien@cantho.gov.vn


Phung Thanh Thoi   thanhthoi@cantho.gov.vn


Tran Thi Thu Trinh  thutrinh@cantho.gov.vn
Le Huu Tan         huutan@cantho.gov.vn


Ngo Truong Toan      truongtoan@cantho.gov.vn


Truong Thi Thanh Thao   tttthao@cantho.gov.vn


Ngo Thi Bich Thuy     bichthuy@cantho.gov.vn


Ho Van Tinh        hvtinh@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thanh      nguyenthanh@cantho.gov.vn


Le Minh Hai        lmhai@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Vu      nthanhvu@cantho.gov.vn


Vo Thanh De        thanhde@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Le       nngocle@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang On      hoangon@cantho.gov.vn


Pham Van Thanh       pvthanh@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Phuoc      nhphuoc@cantho.gov.vn


Le Hoang Tuan       lhtuan@cantho.gov.vn


Vo Thi Thieu        vtthieu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Chinh      nvchinh@cantho.gov.vn


VP UBND huyen Phong Dien  vpubndphongdien@cantho.gov.vn


Ho Thi Truc Phuong     httphuong@cantho.gov.vn


Dang Hoang Duy       hoangduy@cantho.gov.vn


Nguyen Quoc Viet      nguyenquocviet@cantho.gov.vn


Hoang Chi Thanh      hoangchithanh@cantho.gov.vn


Phan Chanh Tu Em      tuem@cantho.gov.vn
Tran Thanh Van      ttvan@cantho.gov.vn


Le Thi Lam Giang     lamgiang@cantho.gov.vn


Bui Van Dang       vandang@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Anh Dao    nguyenthianhdao@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Ba     hoangba@cantho.gov.vn


Nguyen Chi Dung     ncdung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ngoc Phung  ngocphung@cantho.gov.vn


Phong Dien        phongdien@cantho.gov.vn


Dang Thi Thu Thao    dttthao@cantho.gov.vn


Truong Minh Tam     minhtam@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Anh Thu    thunta@cantho.gov.vn


Lu Xuan Trai       xuantrai@cantho.gov.vn


Nguyen Hong Thanh Dung  nhtdung@cantho.gov.vn


Nguyen Tan Nghia     tannghia@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Son      tranngocson@cantho.gov.vn


Le Thi Thuy Quyen    thuyquyen@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Loi     thanhloi@cantho.gov.vn


Le Ba Phuoc       baphuoc@cantho.gov.vn


Nguyen Thi My Xuyen   myxuyen@cantho.gov.vn


Le Quang Cuong      quangcuong@cantho.gov.vn


Bui Thi Thu Trang    btttrang@cantho.gov.vn


Nguyen Thuy Kieu     nthuykieu@cantho.gov.vn
Nguyen Ngoc Thien  ngocthien@cantho.gov.vn


Huynh Thi Tho    httho@cantho.gov.vn


Huynh Thi Tiem   httiem@cantho.gov.vn


Le Ba Cuong     lbcuong@cantho.gov.vn


Huynh Phuoc Long  phuoclong@cantho.gov.vn


Chim Quoc Huy    quochuy@cantho.gov.vn


Ha Vu Chuong    vuchuong@cantho.gov.vn


Tran Hoang Lam   hoanglam@cantho.gov.vn


Tran Thi Khanh Ly  khanhly@cantho.gov.vn


Huynh Huu Phuoc   hhphuoc@cantho.gov.vn


Vo Van Trung    vvtrung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Du    nvandu@cantho.gov.vn


Le Minh Tuan    leminhtuan@cantho.gov.vn


Tran Cong Tao    congtao@cantho.gov.vn


Phan Van Chien   vanchien@cantho.gov.vn


Le Xuan Tuan    xuantuan@cantho.gov.vn


Le Ngoc Lua     ngoclua@cantho.gov.vn


Ho Thi My Ngoan   myngoan@cantho.gov.vn


Ta Kim Ngan     takimngan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Su    nvansu@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nua   vannua@cantho.gov.vn


Ngo Minh Man    minhman@cantho.gov.vn
Nguyen Thanh Hien   nthien@cantho.gov.vn


Lieng Van Quy     vanquy@cantho.gov.vn


Tran Quoc Dung    quocdung@cantho.gov.vn


Duong Thi Viet Kieu  vietkieu@cantho.gov.vn


Tran Thi Ngoc Ha   ngocha@cantho.gov.vn


Quy DTPT       quydtpt@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Tung   nttung@cantho.gov.vn


Bui Thi Tuyet Nga   tuyetnga@cantho.gov.vn


Pham Viet Trung    pvtrung@cantho.gov.vn


Vo Van Khuong     vvkhuong@cantho.gov.vn


Khuyen Mai      khuyenmai@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Hong Thu  hongthu@cantho.gov.vn


Dang Thanh Cong    dtcong@cantho.gov.vn


Nguyen Van Nhat Thu  nhatthu@cantho.gov.vn


Huynh Kim Tu     kimtu@cantho.gov.vn


Le Trung Hieu     trunghieu@cantho.gov.vn


Le Trung Kien     trungkien@cantho.gov.vn


Cao Thi My Hoi    myhoi@cantho.gov.vn


So Thuong Mai     sotm@cantho.gov.vn


Kim Phuoc Ngo     phuocngo@cantho.gov.vn


Pho Quoc Dat     quocdat@cantho.gov.vn


Doan Ngoc Hoang Lam  dnhlam@cantho.gov.vn
Vo Trong Ky       trongky@cantho.gov.vn


Luu Thanh        luuthanh@cantho.gov.vn


Vo Van Giau       vovangiau@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Diem Trang  diemtrang@cantho.gov.vn


Le Van Hung       vanhung@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Tu     minhtu@cantho.gov.vn


Ngo Kim En       kimen@cantho.gov.vn


Dang Hoang Khang    dhkhang@cantho.gov.vn


Tran Thi Hong Tuoi   hongtuoi@cantho.gov.vn


Do Huu Duy       huuduy@cantho.gov.vn


Vo Viet Hanh      viethanh@cantho.gov.vn


Le Quang Binh      quangbinh@cantho.gov.vn


Huynh Thi Thu Cuc    httcuc@cantho.gov.vn


Viet Vo Hanh      vohanh@cantho.gov.vn


Do Van Dung       vandung@cantho.gov.vn


Pham Minh Quoc     pmquoc@cantho.gov.vn


Phan Quang Tuan     quangtuan@cantho.gov.vn


Le Minh Quan      minhquan@cantho.gov.vn


Tran Truc Giang     trucgiang@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Tuan    minhtuan@cantho.gov.vn


Do Thi Bich Son     bichson@cantho.gov.vn


Phan Thanh Phong    ptphong@cantho.gov.vn
Vu Thi Huy       thihuy@cantho.gov.vn


Vo Quoc Hung      vqhung@cantho.gov.vn


Tran Thi Thuy Trang   trantrang@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thoi     vanthoi@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Ninh Thuan  ninhthuan@cantho.gov.vn


Bui Thi Nga       thinga@cantho.gov.vn


So Cong Thuong     soct@cantho.gov.vn


Tran Thi Phuoc     thiphuoc@cantho.gov.vn


Ho Ngoc Tuong      ngoctuong@cantho.gov.vn


Le Trung Vinh      trungvinh@cantho.gov.vn


Luu Vinh        luuvinh@cantho.gov.vn


Pham Trung Ha      trungha@cantho.gov.vn


Tran Quoc Hung     tqhung@cantho.gov.vn


Ngo Quy Tinh      quytinh@cantho.gov.vn


Ly Dang Khoa      ldkhoa@cantho.gov.vn


Tu Ngoc My Phuong    tnmphuong@cantho.gov.vn


Khong Tien Dieu     tiendieu@cantho.gov.vn


Nguyen Xuan Hoa     nxhoa@cantho.gov.vn


Vo Thanh Giang     vtgiang@cantho.gov.vn


Tran Thi Hai Giac    tthgiac@cantho.gov.vn


Nguyen Quang Vinh    nguyenquangvinh@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Tam     thitam@cantho.gov.vn
Dang Hoang Tham     hoangtham@cantho.gov.vn


Nguyen Trung Man     trungman@cantho.gov.vn


Le Canh Quoc       canhquoc@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Minh     ngocminh@cantho.gov.vn


Truong Minh Hoa     minhhoa@cantho.gov.vn


Nguyen Van Dau      vandau@cantho.gov.vn


Pham Si Dang       sidang@cantho.gov.vn


Huynh Hoa Huong     hoahuong@cantho.gov.vn


Duong Nghia Hiep     nghiahiep@cantho.gov.vn


Nguyen Hoang Tan     hoangtan@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thanh     vanthanh@cantho.gov.vn


So Cong Nghiep      socn@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Nhan    nguyenthanhnhan@cantho.gov.vn


Le Van Can        vancan@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Mong Dieu   mongdieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Phuong Lien  ntplien@cantho.gov.vn


Le Duyen Anh       duyenanh@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Tam      tranngoctam@cantho.gov.vn


Truong Thien Ly     thienly@cantho.gov.vn


Nguyen Xuan Dinh     xuandinh@cantho.gov.vn


Chau Viet Hai      chauviethai@cantho.gov.vn


Nguyen Thien Phu     thienphu@cantho.gov.vn
Chau Binh Khung   binhkhung@cantho.gov.vn


Nguyen Duc Thang   ducthang@cantho.gov.vn


Phan Thanh Loc    thanhloc@cantho.gov.vn


Le Thi Phuong Thao  ltpthao@cantho.gov.vn


Ha Thi Hong Thuy   hongthuy@cantho.gov.vn


Nguyen Thien Thanh  thienthanh@cantho.gov.vn


Tran Thanh Nhan   tranthanhnhan@cantho.gov.vn


Le Truong Mai Thao  maithao@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Huong   nthuong@cantho.gov.vn


Hong Minh Phuc    hmphuc@cantho.gov.vn


So Du Lich      sodl@cantho.gov.vn


Huynh Quang Long   huynhquanglong@cantho.gov.vn


Nguyen Giang Thuy  giangthuy@cantho.gov.vn


Huynh Van Nhut    vannhut@cantho.gov.vn


Ban QLDA Du Lich   banqlda_dulich@cantho.gov.vn


Lam Thanh Binh    lamthanhbinh@cantho.gov.vn


Dinh Viet Khanh   vietkhanh@cantho.gov.vn


Bui Thanh Hung    buithanhhung@cantho.gov.vn


Trieu Tu Nga     tunga@cantho.gov.vn


Le Ngoc Anh     lengocanh@cantho.gov.vn


Nguyen Minh Tho   minhtho@cantho.gov.vn


Nguyen Truong Danh  truongdanh@cantho.gov.vn
Dang Hoang Kim     hoangkim@cantho.gov.vn


Co Thanh Nhan     cothanhnhan@cantho.gov.vn


To Thi Kieu Hanh    kieuhanh@cantho.gov.vn


To Thi Hong Ngan    hongngan@cantho.gov.vn


Pham Van Dung     dungpv@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Lan     thilan@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Luan     ngocluan@cantho.gov.vn


Le Huynh Cuong     huynhcuong@cantho.gov.vn


Ho Van Ngo       vanngo@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Minh    thiminh@cantho.gov.vn


So Giao duc dao tao  sogddt@cantho.gov.vn


To Hong Ngan      tohongngan@cantho.gov.vn


Le Thi Thuy Dung    lttdung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Thuy Oanh  thuyoanh@cantho.gov.vn


Vo Thi Tot       thitot@cantho.gov.vn


Vo Thi Hanh Dieu    hanhdieu@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Hung   nguyenthanhhung@cantho.gov.vn


Nguyen Thi Tuyet Mai  nguyenthituyetmai@cantho.gov.vn


Le Thanh Long     longlt@cantho.gov.vn


Vo Minh Loi      minhloi@cantho.gov.vn


Tran Cam Tu      trancamtu@cantho.gov.vn


Tieu Thanh Phuong   tieuthanhphuong@cantho.gov.vn
Huynh Kim Ba    huynhkimba@cantho.gov.vn


Nguyen Thanh Thuy  nguyentthuy@cantho.gov.vn


Trang Hoang Tuan  hoangtuan@cantho.gov.vn


Thieu Thi Kim Chi  ttkchi@cantho.gov.vn


Tran Van Binh    tranvanbinh@cantho.gov.vn


Tran Quang Han   quanghan@cantho.gov.vn


Trinh Thi Pha    thipha@cantho.gov.vn


Truong Quoc Viet  truongquocviet@cantho.gov.vn


Luong Chung     luongchung@cantho.gov.vn


Vo Van No      vanno@cantho.gov.vn


Nguyen Huu Phi   huuphi@cantho.gov.vn


Le Anh Vu      anhvu@cantho.gov.vn


Khuu Thi Ha     khuuha@cantho.gov.vn


Nguyen Van Diep   nvdiep@cantho.gov.vn


Cao Hoang Tien   hoangtien@cantho.gov.vn


Vo Ngoc Quoi    ngocquoi@cantho.gov.vn


Nguyen Quy Don   quydon@cantho.gov.vn


Bui Thi Huong    thihuong@cantho.gov.vn


Luong Thanh Sieu  thanhsieu@cantho.gov.vn


Le Huu Thanh    lehuuthanh@cantho.gov.vn


Tran Thanh Tai   tranthanhtai@cantho.gov.vn


Le Hoang Nhi    hoangnhi@cantho.gov.vn
Dang Thi Huynh Mai        huynhmai@cantho.gov.vn


Nguyen Viet Dung         nguyenvietdung@cantho.gov.vn


Huynh Thi Ngo Minh        ngominh@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc Thanh        nguyenngocthanh@cantho.gov.vn


Thai Ngoc Xuan          ngocxuan@cantho.gov.vn


Luong Hien Vinh         luonghienvinh@cantho.gov.vn


Tran Trong Khiem         trongkhiem@cantho.gov.vn


Le Chau Ha            lechauha@cantho.gov.vn


Tieu Van Kia           vankia@cantho.gov.vn


Nguyen Van Au          vanau@cantho.gov.vn


Nguyen Van Thanh         nvanthanh@cantho.gov.vn


Kim Nhan             kimnhan@cantho.gov.vn


Nguyen Ngoc An          ngocan@cantho.gov.vn


Luong Phuc Tang         phuctang@cantho.gov.vn


Ho Thi Hoa            hothihoa@cantho.gov.vn


Tran Minh Tam          tranminhtam@cantho.gov.vn


Dang Tuan Hung          tuanhung@cantho.gov.vn


Nguyen Van Tu          vantu@cantho.gov.vn


Tran Ngoc Sau          tranngocsau@cantho.gov.vn


Truong THPT Ban Cong An Binh   thpt_bcanbinh@cantho.gov.vn


Truong THPT Ha Huy Giap     thpt_hahuygiap@cantho.gov.vn


Truong THPT Chuyen Ly Tu Trong  thpt_chuyenlytutrong@cantho.gov.vn
Truong THPT Nguyen Viet Dung   thpt_nguyenvietdung@cantho.gov.vn


Truong THPT Luu Huu Phuoc     thpt_luuhuuphuoc@cantho.gov.vn


Truong THPT Thoi Long       thpt_thoilong@cantho.gov.vn

Truong THPT Ban Cong Phan Ngoc
                 thpt_bcphanngochien@cantho.gov.vn
Hien

Truong THPT Ban Cong